Sunteți pe pagina 1din 1

UNIVERSITATEA SPIRU HARET

FACULTATEA DE ȘTIINȚE ECONOMICE BUCUREŞTI

APROBAT DECAN,

Prof. univ. dr. Zenovic Gherasim

……………………………....................

AVIZAT,
CADRU DIDACTIC ÎNDRUMĂTOR
……………….................................................

Domnule Decan,

Subsemnatul(a) Orzaru Cătălin George, CNP 1870610105028, student(ă)


al(a) Facultăţii de Stiinte Economice din Bucuresti, programul de studii
Marketing, promoţia 2011/2014, vă rog să binevoiţi a-mi aproba tema pentru
lucrarea de licenţă, cu titlul Marketing Agroalimentar la firma Boromir, având ca
îndrumător pe domnul (doamna)*………………………..

* (se va menţiona şi gradul didactic)


Menţionez că doresc să susţin examenul de licenţă în sesiunea IULIE 2020.
Date contact student:
Telefon:0721486098
Adresă e-mail:catak_lik@yahoo.com

Data, 13.12.2019 Semnătura student,

Domnului Decan al Facultăţii de Științe Economice Bucureşti