Sunteți pe pagina 1din 1

MINISTERUL EDUCAŢIEI ȘI CERCETĂRII

INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN BACĂU


LICEUL TEHNOLOGIC „GRIGORE ANTIPA” BACĂU
Str. Henri Coandă, nr. 7
E-mail : chimie_ind_bacau@yahoo.co.uk

Nr. înregistrare …………/…………………………….

Aprobat,
Director prof. Constantin CIOFU

Domnule Director,

Subsemnatul/Subsemnata, ………………………………………………………………… domiciliat


în ................................................................................................ județul .............................., posesor/posesoare
a(l) C.I./B.I cu seria ......... nr. ...................... identificat(ă) prin CNP ................................................................,
înscris(ă) în anul școlar 2020-2021 la Liceul Tehnologic „Grigore Antipa“ Bacău, clasa a ............. -a, vă rog
să-mi aprobați învoirea de la cursuri în perioada ................................................................. din următoarele
motive:
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

Anexez la prezenta cerere o copie a cărţii de identitate.

Diriginte,
.........................................................

Semnătura
.............................

Data: ............................................

Numele, prenumele elevului


........................................................................

Semnătura
.............................