Sunteți pe pagina 1din 12

Clasa a IV-a D, PIP Florea Raluca-Laura

PLANIFICARE PE UNITĂŢI TEMATICE – LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ, 2019-2020

SEMESTRUL I

Unitatea tematică: 1. Toamna


Perioada: S1 – S2 → 10 ore
Conţinuturile CO Activităţi de învăţare Nr. Resurse Obs
MP ore

1.Prima zi de şcoală după Edmondo De Amicis - activităţi de grup în care soluţionarea temei necesită angajarea verbală a 5 a. materiale: fișa de lucru, caiet, S1
tuturor membrilor planșe
Sunetul, litera, vocalele şi consoanele. 1.4 a. b. procedurale: conversaţia,
Cuvântul. Despărţirea în silabe .Sensul - discutarea aspectelor relevante descoperite în text/ carte referitoare la explicaţia, exerciţiul, munca
cuvintelor. Ortografia şi punctuaţia 1.5 personaj (de exemplu, „Ce îi place personajului? Cum se mişcă/se independentă
b. c. forme de organizare a
2.Comunicarea orală. Solicitarea şi oferirea de deplasează? Ce jucării are şi cum se joacă? Cum îşi petrece timpul liber?”
2.1 colectivului: frontală, individuală,
etc.) evaluare orală și scrisă
informaţii. Prezentarea unei persoane/ a unei cărţi
3.1 - activităţi în perechi pe baza unor întrebări reciproce
Cererea simplă familiară, cererea politicoasă - realizarea, în perechi sau în grup, a unei diagrame Venn pornind de la
3. Substantivul 3.3 aspectele comune şi de la diferenţele referitoare la anumite elemente din text
4. Statu-Palmă-Barbă-Cot după Fraţii
- minidezbateri pornind de la aspecte interesante ale textului
Grimm.Textul literar narativ
- realizarea de liste cu aspecte semnificative descoperite în texte şi
5. Adjectivul. Descrierea. Fragmentul descriptiv clasificarea acestora în funcţie de diverse criterii
Lectură: Plouă!... de George Topîrceanu - rezolvarea unor controverse

1. Pronumele 1.4 - concursuri pe echipe pentru rezolvarea de sarcini simple/ itemi cu alegere 5 a. materiale: fișa de lucru, caiet, S2
multiplă pornind de la textele audiate planșe
2. Octombrie de George Topîrceanu. Poezia 3.1 c. b. procedurale: conversaţia,
3. Verbul - vizionarea de scurtmetraje animate sau filme scurte pentru copii explicaţia, exerciţiul, munca
4. Scrierea imaginativă - textul creativ.Textul - audierea unor scenete/ fragmente de teatru radiofonic pentru copii şi independentă
d. c. forme de organizare a
de informare şi funcţional realizarea de improvizaţii pe baza acestora
colectivului: frontală, individuală,
- notarea unor elemente considerate importante dintr-un scurt text de
5. EVALUARE INIŢIALĂ evaluare orală și scrisă
Lectură: Nedespărțite!...de Emil Gârleanu informare audiat

- activităţi în perechi pe baza unor întrebări reciproce


- realizarea, în perechi sau în grup, a unei diagrame Venn pornind de la
aspectele comune şi de la diferenţele referitoare la anumite elemente din text
Clasa a IV-a D, PIP Florea Raluca-Laura
Unitatea tematică: 2. Pagini alese
Perioada: S3 – S4 – S5 – S6 – S7 → 25 ore
Conţinuturile C Activităţi de învăţare Nr. Resurse Obs
ore

1. Lansare de carte 1.4 - concursuri pe echipe pentru rezolvarea de sarcini simple/ itemi cu alegere 5 a. materiale: S3
2.1 multiplă pornind de la textele audiate imagini, caiet, fişe de lucru
2. Exerciții pe text
3.6 - vizionarea de scurtmetraje animate sau filme scurte pentru copii b. procedurale:
3. Cartea. Rolul ilustraţiilor conversaţia, explicaţia,
- audierea unor scenete/ fragmente de teatru radiofonic pentru copii şi
4. Scriem corect cel/ ce-l realizarea de improvizaţii pe baza acestora demonstraţia,exerciţiul, munca în
5. Lectură: Biblioteca lui Stardi de Edmondo - notarea unor elemente considerate importante dintr-un scurt text de echipă, problematizarea,
jocul
de Amicis informare audiat
c. forme de organizare a
- discutarea aspectelor relevante descoperite în text/ carte referitoare la colectivului:
personaj (de exemplu, „Ce îi place personajului? Cum se mişcă/se frontală, activitate individuală/pe
deplasează? Ce jucării are şi cum se joacă? Cum îşi petrece timpul liber?” echipe,evaluare orală şi scrisă
etc.)
- întâlniri cu scriitori, iniţierea unei corespondenţe cu un scriitor
- concursuri legate de conţinutul cărţilor citite
1. Iniţierea şi menţinerea unui schimb verbal. 1.5 - jocuri pentru sesizarea semnificaţiei unor mesaje bruiate, trunchiate, 5 a. materiale: S4
2.2 articulate defectuos caiet, fişe de lucru,imagini
Reformularea unui mesaj în funcţie de b. procedurale:
2.4 - activităţi de grup în care soluţionarea temei necesită angajarea verbală a
particularităţile interlocutorului conversaţia, explicaţia, demonstraţia,
3.1 tuturor membrilor
2. Cuvântul. Despărţirea în silabe exerciţiul, problematizarea, învăţarea
- jocuri de imaginaţie (de exemplu, „Închide ochii – eşti pe plajă şi joci volei
3. Sensul cuvintelor. Cuvinte cu sens prin descoperire, munca independentă
cu prietenii, s-a stârnit furtuna, ce faceţi?”)
c. forme de organizare a colectivului:
asemănător - inventarea unui alt final la o poveste frontală,individuală,evaluare orală,
4. Cuvinte cu sens opus - minidezbateri/ controversa creativă activitate în grup/în perechi
Lectură: Biblioteca lui Stardi de Edmondo - activităţi în perechi pe baza unor întrebări reciproce
5.
- realizarea, în perechi sau în grup, a unei diagrame Venn pornind de la
de Amicis
aspectele comune şi de la diferenţele referitoare la anumite elemente din text
1. Guleraş Cenuşiu după Dimitri N. Mamin- 1.4 - notarea unor elemente considerate importante dintr-un scurt text de 5 a. materiale: caiet, fişe de S5
3.1 informare audiat lucru,imagini
Sibiriak b. procedurale: conversaţia,
3.4 - activităţi în perechi pe baza unor întrebări reciproce
2. Textul literar narativ - realizarea, în perechi sau în grup, a unei diagrame Venn pornind de la explicaţia, demonstraţia, exerciţiul,
3. Delimitarea textului în fragmente aspectele comune şi de la diferenţele referitoare la anumite elemente din text problematizarea, învăţarea prin
4. Momentele textului literar narativ - folosirea metodelor gândirii critice pentru explorarea textelor descoperire, munca independentă
c. forme de organizare a
5. Intonarea propoziţiilor. Semnele de colectivului: frontală, activitate
punctuaţie individuală/pe echipe,evaluare orală
Lectură: Legenda Mureșului și a Oltului şi scrisă
Clasa a IV-a D, PIP Florea Raluca-Laura
1. Felul propoziţiilor după scopul comunicării 2.2 - jocuri de imaginaţie (de exemplu, „Închide ochii – eşti pe plajă şi joci volei 5 a. materiale: caiet, fişe de S6
2.4 cu prietenii, s-a stârnit furtuna, ce faceţi?”) lucru,imagini
2. Spaţiul, timpul şi personajele în textul narativ b. procedurale: conversaţia,
3.5 - inventarea unui alt final la o poveste
3. Planul simplu de idei al textului narativ - imaginarea unei continuări a unei scene de poveste explicaţia, demonstraţia, exerciţiul,
4. Povestirea orală şi scrisă a unui fragment - jocuri care se bazează pe întrebări reciproce problematizarea, învăţarea prin
5. Scriem corect cea/ ce-a - proiecte în perechi/ grupuri mici în care elevii stabilesc roluri şi derularea descoperire, munca independentă
Lectură: Legenda Mureșului și a Oltului activităţilor c. forme de organizare a
- minidezbateri/ controversa creativă colectivului: frontală, activitate
- realizarea de proiecte integrate care vizează legăturile dintre lumea reală şi individuală/pe echipe,evaluare orală
şi scrisă
cea imaginară prezentată în textele citite
- observarea dezacordului şi a altor abateri

1. Un inventator român - Traian Vuia 3.1 - activităţi în perechi pe baza unor întrebări reciproce 5 a. materiale: caiet, fişe de S7
3.4 - realizarea, în perechi sau în grup, a unei diagrame Venn pornind de la lucru,imagini
2. Verbul.Numărul verbului b. procedurale: conversaţia,
4.3 aspectele comune şi de la diferenţele referitoare la anumite elemente din text
3. Persoana verbului explicaţia, demonstraţia, exerciţiul,
- folosirea metodelor gândirii critice pentru explorarea textelor problematizarea, învăţarea prin
4. RECAPITULARE - Bogăţia şi veselia - - expoziţie de portrete (colaj/ foto/desen şi descriere verbală) descoperire, munca independentă,
adaptare după Petre Ispirescu jocul
5. EVALUARE - Fluieraşul de os - adaptare c. forme de organizare a
după Iulia Haşdeu colectivului:
frontală, activitate individuală/pe
Lectură: Micul patriot padovan de Edmondo de
echipe,evaluare orală şi scrisă
Amicis
Unitatea tematică: 3. FILE DE ISTORIE
Perioada: S8 – S9 – S10 – S11 → aprox. 20 ore

Conţinuturile CO Activităţi de învăţare Nr. Resurse Obs


MP ore

1. Scrisoarea III de Mihai Eminescu 3.5 - observarea dezacordului şi a altor abateri 5 a. materiale: caiet, fişe de S8
4.1 - autoevaluarea şi interevaluarea textelor redactate lucru,imagini
2. Semnele de punctuaţie: ghilimelele, punctele
- discutarea greşelilor de ortografie b. procedurale:
de suspensie - inventarea unor probe pentru a verifica scrierea corectă conversaţia, explicaţia, jocul,
3. Pronunţăm şi scriem corect demonstraţia, exerciţiul,
4. Timpul verbului problematizarea, învăţarea prin
descoperire, munca independentă
5. Scriem corect odată/ o dată c. forme de orga
Lectură: Revedere de Mihai Eminescu nizare a colectivului:
frontală, activitate individuală/pe
echipe,evaluare orală şi scrisă
Clasa a IV-a D, PIP Florea Raluca-Laura
1. Moş Ion Roată şi Vodă Cuza după Ion 3.1 - activităţi în perechi pe baza unor întrebări reciproce 5 a. materiale: caiet, fişe de S9
3.4 - realizarea, în perechi sau în grup, a unei diagrame Venn pornind de la lucru,imagini cu diverse obiecte,
Creangă
4.1 aspectele comune şi de la diferenţele referitoare la anumite elemente din text mini-cărticele,
2. Transformarea dialogului în povestire b. procedurale: conversaţia,
- folosirea metodelor gândirii critice pentru explorarea textelor
3. Povestirea scrisă a unor fragmente - autoevaluarea şi interevaluarea textelor redactate explicaţia, demonstraţia, exerciţiul,
4. Povestirea scrisă a unui text de mică problematizarea, învăţarea prin
întindere după planul simplu de idei descoperire, munca independentă,
jocul
c. forme de organizare a
colectivului:
frontală, activitate individuală, în
grup/ pe echipe,evaluare orală şi
scrisă
1. Grupurile de sunete - jocuri pentru sesizarea semnificaţiei unor mesaje bruiate, trunchiate, 5 a. materiale: : caiet, fişe de S10
1.5 articulate defectuos lucru,imagini
2. Factorii care pot perturba comunicarea b. procedurale: conversaţia,
3.5 - activităţi de grup în care soluţionarea temei necesită angajarea verbală a
3. Cuvinte cu aceeaşi formă şi sens diferit tuturor membrilor explicaţia, demonstraţia, exerciţiul,
4.1
4. Pronunţăm şi scriem corect - observarea dezacordului şi a altor abateri problematizarea, învăţarea prin
Lectură: Muma lui Ștefan cel Mare de Dimitrie - autoevaluarea şi interevaluarea textelor redactate descoperire, munca independentă,
Bolintineanu - discutarea greşelilor de ortografie jocul
- inventarea unor probe pentru a verifica scrierea corectă c. forme de organizare a
colectivului: frontală, activitate
individuală, în grup/ pe
echipe,evaluare orală şi scrisă
1. Planul dezvoltat de idei - formularea unor predicţii, pe baza unor fragmente de text audiate 5 a. materiale: caiet, fişe de S11
1.1 - concursuri pe echipe pentru rezolvarea de sarcini simple/ itemi cu alegere lucru,imagini
2. Părţile unui text creativ
1.4 multiplă pornind de la textele audiate b. procedurale: conversaţia,
3. RECAPITULARE - La Alba Iulia - vizionarea de scurtmetraje animate sau filme scurte pentru copii explicaţia, demonstraţia, exerciţiul,
2.1
4. Recapitulare-Proiect-Ziua Naţională a - audierea unor scenete/ fragmente de teatru radiofonic pentru copii şi problematizarea, învăţarea prin
2.3
României realizarea de improvizaţii pe baza acestora descoperire, munca independentă,
5. EVALUARE - Ştefan cel Mare şi Vrâncioaia - notarea unor elemente considerate importante dintr-un scurt text de jocul
informare audiat c. forme de organizare a
- poveste populară colectivului: frontală, activitate
- participarea la joc de rol pentru a intra în pielea personajului; aprecierea
individuală, în grup/ pe
interpretării după criterii convenite
echipe,evaluare orală şi scrisă
- discuţii referitoare la prezentarea proiectelor în faza iniţială şi la final
- discutarea unor criterii pentru aprecierea prezentării unor proiecte/ teme
- concurs de prezentări orale pe o temă anunţată cu juriu dintre elevii clasei
- prezentarea în ordine logică, cronologică a unor imagini care corespund
momentelor unei întâmplări
Clasa a IV-a D, PIP Florea Raluca-Laura
Unitatea tematică: 4. MAGIA IERNII
Perioada: S12-S13-S14
Conţinuturile C Activităţi de învăţare Nr. Resurse Obs
ore

1. Moş Crăciun a fost răpit după Lyman Frank 3.4 - folosirea metodelor gândirii critice pentru explorarea textelor 5 a. materiale: caiet, fişe de S12
3.5 - observarea dezacordului şi a altor abateri lucru,imagini cu diverse obiecte,
Baum planşe
4.1 - autoevaluarea şi interevaluarea textelor redactate
2. Povestirea scrisă a unui text de mică - discutarea greşelilor de ortografie b. procedurale: conversaţia,
întindere după planul dezvoltat de idei - inventarea unor probe pentru a verifica scrierea corectă explicaţia, demonstraţia, exerciţiul,
3. Substantivul. Felul substantivelor problematizarea, învăţarea prin
descoperire, munca independentă,
4. Pronunţăm şi scriem corect jocul
5. Lectură: La colindat de Ion Creangă c. forme de organizare a
colectivului: frontală, activitate
individuală, în grup/ pe
echipe,evaluare orală şi scrisă
1. Înţelegerea în profunzime a mesajului 3.3 - minidezbateri pornind de la aspecte interesante ale textului 5 a. materiale: caiet, fişe de lucru, S13
3.4 - realizarea de liste cu aspecte semnificative descoperite în texte şi imagini diverse,
textului. Asocierea elementelor textului cu b. procedurale: conversaţia,
4.2 clasificarea acestora în funcţie de diverse criterii
experienţele proprii - rezolvarea unor controverse explicaţia, demonstraţia, exerciţiul,
2. Numărul substantivului - folosirea metodelor gândirii critice pentru explorarea textelor problematizarea, învăţarea prin
3. Genul substantivului - comunicarea între elevi sau cu profesorul pe o diversitate de subiecte prin descoperire, munca independentă,
email (întrebări legate de teme, de modul de rezolvare a unui exerciţiu etc.) jocul
4. Textul funcţional. Invitaţia c. forme de organizare a
- scrierea unei invitaţii la o zi de naştere, la un film, la un picnic etc.
5. Textul creativ după un plan de idei colectivului: frontală, activitate
Lectură: Bradul de Hans Christian Andersen individuală, în grup/ pe echipe,
evaluare orală şi scrisă
Recapitulare 5 S14
Evaluare semestriala
Clasa a IV-a D, PIP Florea Raluca-Laura
SEMESTRUL al II - lea
Unitatea tematică: 4. MAGIA IERNII
Perioada: S15 – S16 – S17 – S18 → aprox 25 ore
Conţinuturile C Activităţi de învăţare Nr. Resurse Obs
ore
1. Patinele de argint după Mary E. Mapes- 2.4 - jocuri care se bazează pe întrebări reciproce 5 a. materiale: caiet, fişe de lucru, S1
3.1 - proiecte în perechi/ grupuri mici în care elevii stabilesc roluri şi derularea imagini diverse, imagini, planşă
Dodge b. procedurale: conversaţia,
3.4 activităţilor
2. Adjectivul. Acordul adjectivului cu - minidezbateri/ controversa creativă explicaţia, demonstraţia, exerciţiul,
substantivul - activităţi în perechi pe baza unor întrebări reciproce problematizarea, învăţarea prin
3. Poziţia adjectivului faţă de substantiv - realizarea, în perechi sau în grup, a unei diagrame Venn pornind de la descoperire, munca independentă,
aspectele comune şi de la diferenţele referitoare la anumite elemente din text jocul
4. Lectură: Bradul de Hans Christian Andersen
- folosirea metodelor gândirii critice pentru explorarea textelor c. forme de organizare a
colectivului: frontală, activitate
individuală, în grup/ pe
echipe,evaluare orală şi scrisă
1. Scriem corect sar/ s-ar 2.1 - discutarea aspectelor relevante descoperite în text/ carte referitoare la 5 a. materiale: caiet, fişe de lucru, S2
3.4 personaj (de exemplu, „Ce îi place personajului? Cum se mişcă/se planşă, imagini diverse
2. Înţelegerea în profunzime a mesajului b. procedurale: conversaţia,
4.1 deplasează? Ce jucării are şi cum se joacă? Cum îşi petrece timpul liber?”
textului. Extragerea unor elemente etc.) explicaţia, demonstraţia, exerciţiul,
4.3
semnificative din text pentru a susţine o - realizarea unui portret al personajului folosind diferite modalităţi de problematizarea, învăţarea prin
opinie exprimare: desen/colaj, ritm/melodie, pantomimă etc.; verbalizarea şi descoperire, munca independentă,
comentarea acestei descrieri de către cel care a realizat-o sau de către un jocul
3. Personajul literar c. forme de organizare a
4. Descrierea de tip portret a unui personaj pe coleg
- participarea la joc de rol pentru a intra în pielea personajului; aprecierea colectivului: frontală, activitate
baza unui plan simplu individuală, în grup/ pe
Lectură: Miezul iernei de Vasile Alecsandri interpretării după criterii convenite
- folosirea metodelor gândirii critice pentru explorarea textelor echipe,evaluare orală şi scrisă
- autoevaluarea şi interevaluarea textelor redactate
- discutarea greşelilor de ortografie
- inventarea unor probe pentru a verifica scrierea corectă
- prezentarea unui personaj de poveste/ film/ serial pentru copii
- scrierea unui text scurt pentru a se prezenta cuiva necunoscut (unui prieten
prin corespondenţă la primul mesaj, de exemplu )
1. Descrierea de tip portret a persoanei proprii 3.2 - realizarea de proiecte integrate care vizează legăturile dintre lumea reală şi 5 a. materiale: : caiet, fişe de lucru,
3.6 cea imaginară prezentată în textele citite imagini diverse, planşe
pe baza unui plan simplu b. procedurale: conversaţia,
4.1 - realizarea de postere/ organizatori grafici pentru a indica relaţia dintre text S3
2. Oferirea de informaţii referitoare la universul (literar sau de informare) şi experienţele proprii explicaţia, demonstraţia, exerciţiul,
şcolar şi extraşcolar - proiecte de documentare la diverse discipline şcolare sau în vederea unor problematizarea, învăţarea prin
3. Planul simplu de oraş şi harta activităţi extraşcolare descoperire, munca independentă,
4. Scriem corect numai/ nu mai - autoevaluarea şi interevaluarea textelor redactate jocul
- discutarea greşelilor de ortografie c. forme de organizare a
Lectură: Omul de zăpadă de Hans Christian
Clasa a IV-a D, PIP Florea Raluca-Laura
Andersen - inventarea unor probe pentru a verifica scrierea corectă colectivului: frontală, activitate
individuală, în grup/ pe
echipe,evaluare orală şi scrisă
1. RECAPITULARE - Povestea unui brad - 2.3 - discuţii referitoare la prezentarea proiectelor în faza iniţială şi la final a. materiale: caiet, fişe de lucru, S4
adaptare după Hans Christian Andersen 2.4 - jocuri care se bazează pe întrebări reciproce imagini
3.1 - proiecte în perechi/ grupuri mici în care elevii stabilesc roluri şi derularea b. procedurale: conversaţia,
2. EVALUARE - Un bulgăre de zăpadă după activităţilor explicaţia,, exerciţiul, munca
4.5
Edmondo De Amicis - minidezbateri/ controversa creativă independentă,
3. Evaluarea portofoliului - activităţi în perechi pe baza unor întrebări reciproce c. forme de organizare a
4. Șezătoare literară - realizarea, în perechi sau în grup, a unei diagrame Venn pornind de la colectivului: frontală, activitate
individuală, în grup/ pe
aspectele comune şi de la diferenţele referitoare la anumite elemente din text
echipe,evaluare orală şi scrisă
- realizarea unei cărţi uriaşe pentru colegii de la clasa pregătitoare pe o temă
propusă de cei mici/ de profesori sau de clasă
- realizarea de afişe pentru promovarea unor evenimente din şcoală;

Unitatea tematică: 5. UNIVERSUL COPILĂRIEI


Perioada: S1 – S2 – S3 – S4 – S5 → aprox 25 ore
Conţinuturile C Activităţi de învăţare Nr. Resurse Obs
ore
1. Iarna pe uliţă de George Coşbuc - activităţi în perechi pe baza unor întrebări reciproce 5 a. materiale: caiet, fişe de S5
2. Poezia. Strofa. Versul - realizarea, în perechi sau în grup, a unei diagrame Venn pornind de la lucru,planşe, imagini
3.1 aspectele comune şi de la diferenţele referitoare la anumite elemente din b. procedurale: conversaţia,
3. Înţelegerea mesajului poeziei
text explicaţia,, exerciţiul, munca
4. Formularea de concluzii simple pe baza 3.4
- folosirea metodelor gândirii critice pentru explorarea textelor independentă
4.1
unei poezii - autoevaluarea şi interevaluarea textelor redactate c. forme de organizare a
5. Scriem corect mia/ mi-a - discutarea greşelilor de ortografie colectivului: frontală, activitate
Lectură: Scrisoarea III de Mihai Eminescu - inventarea unor probe pentru a verifica scrierea corectă individuală, în grup/ pe
echipe,evaluare orală şi scrisă
1. Întâlnirea lui Tom cu prinţul - adaptare 3.1 - activităţi în perechi pe baza unor întrebări reciproce 5 a. materiale: : caiet, fişe de lucru, S6
după Mark Twain 3.4 - realizarea, în perechi sau în grup, a unei diagrame Venn pornind de la planşă , imagini diverse,
4.3 aspectele comune şi de la diferenţele referitoare la anumite elemente din b. procedurale: conversaţia,
2. Dialogul în textul narativ
text explicaţia, demonstraţia, exerciţiul,
3. Formularea de întrebări şi răspunsuri - folosirea metodelor gândirii critice pentru explorarea textelor problematizarea, învăţarea prin
4. Formularea unor predicţii pe baza unor - expoziţie de portrete (colaj/ foto/desen şi descriere verbală) descoperire, munca independentă,
fragmente din text - proiect „Căutăm familie iubitoare – descrierea unor animale de companie jocul
fără stăpân” c. forme de organizare a
5. Lectură: Când stăpânul nu-I acasă de
colectivului: frontală, activitate
Emil Gârleanu individuală, în grup/ pe
echipe,evaluare orală şi scrisă
Clasa a IV-a D, PIP Florea Raluca-Laura
1. Pronumele personal. Pronumele personal 1.3 - observarea dezacordului sau a altor abateri 5 a. materiale: caiet, fişe de lucru, , S7
de politeţe 4.1 - autoevaluarea şi interevaluarea textelor redactate imagini diverse, poveşti audio, lecturi
- discutarea greşelilor de ortografie ilustrate, planşă
2. Numărul pronumelui
- inventarea unor probe pentru a verifica scrierea corectă b. procedurale: conversaţia,
3. Persoana pronumelui explicaţia, demonstraţia, exerciţiul,
4. Genul pronumelui problematizarea, învăţarea prin
5. Lectură: O rază de Emil Gârleanu descoperire, munca independentă,
jocul
c. forme de organizare a
colectivului: frontală, activitate
individuală, în grup/ pe
echipe,evaluare orală şi scrisă
1. Alte forme ale pronumelui personal 1.4 - vizionarea de scurtmetraje animate sau filme scurte pentru copii 5 a. materiale: caiet, fişe de lucru S8
2. Textul creativ cu început sau sfârşit dat 2.2 - audierea unor scenete/ fragmente de teatru radiofonic pentru copii şi imagini diverse,
4.4 realizarea de improvizaţii pe baza acestora b. procedurale: conversaţia,
3. Sensurile cuvintelor
- notarea unor elemente considerate importante dintr-un scurt text de explicaţia, demonstraţia, exerciţiul,
4. Relatarea unei întâmplări după banda problematizarea, învăţarea prin
informare audiat
desenată - inventarea unui alt final la o poveste descoperire, munca independentă,
Lectură: Vizită de Ioan Luca Caragiale jocul
5. - imaginarea unei continuări a unei scene de poveste
c. forme de organizare a
- relatarea unor întâmplări având ca suport banda desenată
colectivului: frontală, activitate
- exerciţiu de imaginaţie: ne imaginăm ... (de exemplu, „Intrăm în podul
individuală, în grup/ pe
unei case: Ce auzim? Ce mirosim? Ce vedem?”) echipe,evaluare orală şi scrisă
- realizarea unei benzi, îmbinând desenul cu mesajele scrise (individual/ în
perechi/ în grup)
- antrenamente de scriere creativă în grup (avansare de idei, selectare de
idei, construirea firului narativ, revenire asupra textului)
1. Scriem corect ai/ a-i 2.1 - discutarea aspectelor relevante descoperite în text/ carte referitoare la personaj (de 5 a. materiale: caiet, fişe de lucru, S9
RECAPITULARE - D-l Goe... după Ion Luca 2.4 exemplu, „Ce îi place personajului? Cum se mişcă/se deplasează? Ce jucării are şi imagini diverse, planşe cu medii de
2.
cum se joacă? Cum îşi petrece timpul liber?” etc.) viaţă
Caragiale 4.1
- realizarea unui portret al personajului folosind diferite modalităţi de exprimare: b. procedurale: conversaţia,
3. EVALUARE - Frumuseţea Neagră după Anna desen/colaj, ritm/melodie, pantomimă etc.; verbalizarea şi comentarea acestei explicaţia, demonstraţia, exerciţiul,
Sewell descrieri de către cel care a realizat-o sau de către un coleg problematizarea, învăţarea prin
- participarea la joc de rol pentru a intra în pielea personajului; aprecierea
4. Lectură: Vizită de Ioan Luca Caragiale descoperire, munca independentă,
interpretării după criterii convenite
jocul
- jocuri care se bazează pe întrebări reciproce
- proiecte în perechi/ grupuri mici în care elevii stabilesc roluri şi derularea c. forme de organizare a
activităţilor colectivului: frontală, activitate
- minidezbateri/ controversa creativă individuală, în grup/ pe
- autoevaluarea şi interevaluarea textelor redactate echipe,evaluare orală şi scrisă
- discutarea greşelilor de ortografie
- inventarea unor probe pentru a verifica scrierea corectă
Clasa a IV-a D, PIP Florea Raluca-Laura
Unitatea tematică: 6. E PRIMĂVARĂ IAR
Perioada: S6 – S7 – S8 – S10 – S11 → aprox 25 ore
Conţinuturile C Activităţi de învăţare Nr. Resurse Obs
ore

1. Grădina Uriaşului - poveste populară 1.2 - intuirea sensului unui cuvânt dintr-o secvenţă de emisiune audio/ video 5 a. materiale: caiet, fişe de lucru, S10
2. Cuvântul - parte de propoziţie 4.1 (Discovery, National Geographic) poveşti audio
- explicarea sensului cuvântului pornind de la context b. procedurale: conversaţia,
3. Predicatul exprimat prin verb explicaţia, demonstraţia, exerciţiul,
- autoevaluarea şi interevaluarea textelor redactate
4. Sensurile neobişnuite ale cuvintelor problematizarea, învăţarea prin
- discutarea greşelilor de ortografie
Lectură: Racul, broasca și o știucă de Alecu - inventarea unor probe pentru a verifica scrierea corectă descoperire, munca independentă
Donici c. forme de organizare a
colectivului: frontală, activitate
individuală, în grup/ pe
echipe,evaluare orală şi scrisă
1. Textul creativ în care se introduc expresii 3.4 - folosirea metodelor gândirii critice pentru explorarea textelor 5 a. materiale: caiet, fişe de lucru, S11
şi cuvinte de sprijin 3.5 - observarea dezacordului şi a altor abateri ,imagini diverse
4.1 - autoevaluarea şi interevaluarea textelor redactate b. procedurale: conversaţia,
2. Subiectul. Subiectul exprimat prin explicaţia, demonstraţia, exerciţiul,
- discutarea greşelilor de ortografie
substantiv - inventarea unor probe pentru a verifica scrierea corectă problematizarea, învăţarea prin
3. Subiectul exprimat prin pronume personal descoperire, munca independentă
4. Acordul subiectului cu predicatul c. forme de organizare a
Lectură: Lupul și barza de La Fontaine colectivului: frontală, activitate
individuală, în grup/ pe
echipe,evaluare orală şi scrisă
1. Propoziţia simplă. Părţile principale de 3.3 - minidezbateri pornind de la aspecte interesante ale textului 5 a. materiale: : caiet, fişe de lucru, S12
propoziţie 3.4 - realizarea de liste cu aspecte semnificative descoperite în texte şi imagini diverse
clasificarea acestora în funcţie de diverse criterii b. procedurale: conversaţia,
2. Propoziţia dezvoltată. Părţile secundare de explicaţia, demonstraţia, exerciţiul,
- rezolvarea unor controverse
propoziţie - folosirea metodelor gândirii critice pentru explorarea textelor problematizarea, învăţarea prin
3. Scriem corect var/ v-ar - transferarea informaţiilor din text într-un tabel şi dintr-un tabel într-un text descoperire, munca independentă
4. Organizatori grafici. Barza. c. forme de organizare a
colectivului: frontală, activitate
5. Extragerea unor elemente considerate
individuală, în grup/ pe
importante dintr-un text de informare echipe,evaluare orală şi scrisă
Lectură: Corbul și vulpea de La Fontaine
1. Textul creativ cu titlu dat 1.1 - formularea unor predicţii, pe baza unor fragmente de text audiate 5 a. materiale: caiet, fişe de lucru, S13
2. Formularea de concluzii simple pe baza 3.1 - oferirea de concluzii simple pornind de la scurtmetraje animate imagini diverse,
3.3 - activităţi în perechi pe baza unor întrebări reciproce procedurale: conversaţia, explicaţia,
lecturii unui text informativ
- realizarea, în perechi sau în grup, a unei diagrame Venn pornind de la demonstraţia, exerciţiul,
3. Prezentarea unei activităţi problematizarea, învăţarea prin
aspectele comune şi de la diferenţele referitoare la anumite elemente din
4. Povestirea scrisă a unei activităţi text descoperire, munca independentă
Clasa a IV-a D, PIP Florea Raluca-Laura
5. Textul creativ în care se introduce dialogul - minidezbateri pornind de la aspecte interesante ale textului c. forme de organizare a
Lectură: Leul deghizat de George Topîrceanu - realizarea de liste cu aspecte semnificative descoperite în texte şi colectivului: frontală, activitate
clasificarea acestora în funcţie de diverse criterii individuală, în grup/ pe
- rezolvarea unor controverse echipe,evaluare orală şi scrisă
1. Familia de cuvinte 1.1 - formularea unor predicţii, pe baza unor fragmente de text audiate 5 a. materiale: caiet, fişe de lucru, S14
2. RECAPITULARE - Concertul primăverii 2.4 - oferirea de concluzii simple pornind de la scurtmetraje animate / planşă magini diverse, imagini cu
3.1 fragmente de desene animate lecturi, reguli de ocrotire a naturii,
de George Coşbuc
- jocuri care se bazează pe întrebări reciproce b. procedurale: conversaţia,
3. EVALUARE - Povestea iepuraşului Peter - proiecte în perechi/ grupuri mici în care elevii stabilesc roluri şi derularea explicaţia, demonstraţia, exerciţiul,
după Helen Beatrix Potter activităţilor problematizarea, învăţarea prin
Lectură: Povestea anotimpului uitat de Jonathan - minidezbateri/ controversa creativă descoperire, munca independentă
Swift - activităţi în perechi pe baza unor întrebări reciproce c. forme de organizare a
- realizarea, în perechi sau în grup, a unei diagrame Venn pornind de la colectivului: frontală, activitate
aspectele comune şi de la diferenţele referitoare la anumite elemente din individuală, în grup/ pe
text echipe,evaluare orală şi scrisă

Unitatea tematică: 7. DIN TAINELE NATURII


Perioada: S12 – S13 – S14 – S15 → aprox 20 ore
Conţinuturile C Activităţi de învăţare Nr. Resurse Obs
ore

1. Lacrima unui fir de iarbă după George 2.2 - jocuri de imaginaţie (de exemplu, „Închide ochii – eşti pe plajă şi joci 5 a. materiale: : caiet, fişe de lucru, , S15
Mihail Zamfirescu 3.5 volei cu prietenii, s-a stârnit furtuna, ce faceţi?”) imagini diverse,
4.1 - inventarea unui alt final la o poveste b. procedurale: conversaţia, explicaţia,
2. Relatarea orală şi scrisă a unei întâmplări demonstraţia, exerciţiul,
- imaginarea unei continuări a unei scene de poveste
imaginate pe baza unor întrebări de sprijin - relatarea unor întâmplări având ca suport banda desenată problematizarea, învăţarea prin
3. Felurile propoziţiilor după aspectul - exerciţiu de imaginaţie: ne imaginăm ... (de exemplu, „Intrăm în podul descoperire, munca independentă
predicatului unei case: Ce auzim? Ce mirosim? Ce vedem?”) c. forme de organizare a colectivului:
frontală, activitate individuală, în grup/
4. Scriem corect întruna/ într-una - observarea dezacordului şi a altor abateri
pe echipe,evaluare orală şi scrisă
Lectură: Omul nu poate să facă, un lucru la toți să - autoevaluarea şi interevaluarea textelor redactate
placă de Anton Pann - discutarea greşelilor de ortografie
- inventarea unor probe pentru a verifica scrierea corectă
1. Furtuna - fragment de Ştefan Octavian 2.3 - discuţii referitoare la prezentarea proiectelor în faza iniţială şi la final 5 a. materiale: caiet, fişe de lucru, planşă S16
Iosif 3.3 - discutarea unor criterii pentru aprecierea prezentării unor proiecte/ teme imagini diverse, imagini cu lecturi,
2. Prezentarea unui proiect şi a rezultatelor 3.6 - prezentarea în ordine logică, cronologică a unor imagini care corespund colaje din desene,simboluri, cuvinte,
momentelor unei întâmplări planşă, reguli de comunicare eficientă,
acestuia 4.2
- minidezbateri pornind de la aspecte interesante ale textului civilizată,
3. Textul creativ după un plan propriu de idei - realizarea de liste cu aspecte semnificative descoperite în texte şi b. procedurale: conversaţia, explicaţia,
4. Comunicarea nonverbală clasificarea acestora în funcţie de diverse criterii demonstraţia, exerciţiul,
Clasa a IV-a D, PIP Florea Raluca-Laura
5. Formularea de solicitări formale şi proiecte de documentare la diverse discipline şcolare sau în vederea unor problematizarea, învăţarea prin
informale activităţi extraşcolare descoperire, munca independentă
Lectură: La scăldat de Ion Creangă - scrierea unei invitaţii la o zi de naştere, la un film, la un picnic etc. c. forme de organizare a colectivului:
frontală, activitate individuală, în grup/
pe echipe,evaluare orală şi scrisă
1. Povestea mărului - legendă 2.3 - discuţii referitoare la prezentarea proiectelor în faza iniţială şi la final 5 a. materiale: caiet, fişe de lucru, planşă S17
2. Proiectul de documentare 3.6 - discutarea unor criterii pentru aprecierea prezentării unor proiecte/ teme imagini diverse,
4.5 - proiecte de documentare la diverse discipline şcolare sau în vederea unor b. procedurale: conversaţia, explicaţia,
3. Afişul demonstraţia, exerciţiul,
activităţi extraşcolare (de exemplu, excursii, concursuri, serbări)
4. Exprimarea propriilor opinii - realizarea de afişe pentru promovarea unor evenimente din şcoală; problematizarea, învăţarea prin
5. Textul creativ liber concurs de afişe descoperire, munca independentă
Lectură: La scăldat de Ion Creangă c. forme de organizare a colectivului:
frontală, activitate individuală, în grup/
pe echipe,evaluare orală şi scrisă
1. Scriem corect mie/ mi-e 3.3 - minidezbateri pornind de la aspecte interesante ale textului 5 a. materiale: caiet, fişe de lucru, planşă S18
2. Cartea poştală 3.6 - realizarea de liste cu aspecte semnificative descoperite în texte şi b. procedurale: conversaţia, explicaţia,
4.2 clasificarea acestora în funcţie de diverse criterii demonstraţia, exerciţiul,
3. RECAPITULARE - Povestea anotimpului
- rezolvarea unor controverse problematizarea, învăţarea prin
uitat după Jonathan Swift - concursuri legate de conţinutul cărţilor citite descoperire, munca independentă
4. EVALUARE - Cioc! Cioc! Cioc! după Emil -completarea corectă a datelor destinatarului pe un plic/ pe o carte poştală, c. forme de organizare a colectivului:
Gârleanu precum şi în format digital frontală, activitate individuală, în grup/
pe echipe,evaluare orală şi scrisă
5. ROADELE CUNOAŞTERII
Lectură: Concurs literar

Unitatea tematică: 8. ÎNTÂMPLĂRI DINTR-O VARĂ


Perioada: S16 – S17 – S18 → aprox 15 ore
Conţinuturile C Activităţi de învăţare Nr. Resurse Obs
ore

1. La scăldat după Ion Creangă 2.1 - discutarea aspectelor relevante descoperite în text/ carte referitoare la 5 a. materiale:caiet, fişe de lucru, S19
2. Povestirea orală şi scrisă a unei întâmplări 3.5 personaj (de exemplu, „Ce îi place personajului? Cum se mişcă/se planşe cb. procedurale:, conversaţia,
4.2 deplasează? Ce jucării are şi cum se joacă? Cum îşi petrece timpul liber?” explicaţia, demonstraţia, exerciţiul,
trăite
etc.) problematizarea, învă
3. Scriem corect ceai/ ce-ai - observarea dezacordului şi a altor abateri ţarea prin descoperire, munca
4. Mesajul text - comunicarea între elevi sau cu profesorul pe o diversitate de subiecte prin independentă jocul
5. E-mailul email (întrebări legate de teme, de modul de rezolvare a unui exerciţiu etc.) c. forme de organizare a colectivului:
frontală, activitate individuală, în grup/
Lectură: Cântărețul de Emil Gârleanu
pe echipe,evaluare orală şi scrisă
Clasa a IV-a D, PIP Florea Raluca-Laura
1. RECAPITULARE - Merlin vrăjitorul - 3.6 - întâlniri cu scriitori, iniţierea unei corespondenţe cu un scriitor 5 a. materiale: caiet, fişe de lucru, S20
legendă britanică 4.4 - concursuri legate de conţinutul cărţilor citite planşe diverse
1.4 - relatări în scris pe baza întrebărilor: cine, ce, cum, unde, de ce a făcut...? b. procedurale: conversaţia,
2. RECAPITULARE - Stejarul şi trestia explicaţia, demonstraţia, exerciţiul,
2.3 - realizarea unui jurnal de lectură care să conţină elementele cheie de
de La Fontaine problematizarea, învă
2.5 prezentare a unei cărţi citite şi/ sau desene care să ilustreze ceea ce îşi
3. EVALUARE - Legenda Lebedei - ţarea prin descoperire, munca
3.2 imaginează
legendă britanică independentă jocul
4.2 -concursuri pe echipe pentru rezolvarea de sarcini simple/ itemi cu alegere c. forme de organizare a colectivului:
4. EVALUARE - Jurnal de cititor multiplă pornind de la textele audiate frontală, activitate individuală, în grup/
Șezătoare literară - notarea unor elemente considerate importante dintr-un scurt text de pe echipe,evaluare orală şi scrisă
Proiect informare audiat
- discutarea unor criterii pentru aprecierea prezentării unor proiecte/ teme
- promovarea unei idei/ a unor produse
- realizarea de proiecte integrate care vizează legăturile dintre lumea reală şi
cea imaginară prezentată în textele citite
- realizarea de postere/ organizatori grafici pentru a indica relaţia dintre text
(literar sau de informare) şi experienţele proprii
- comunicarea între elevi sau cu profesorul pe o diversitate de subiecte prin
email (întrebări legate de teme, de modul de rezolvare a unui exerciţiu etc.)