Sunteți pe pagina 1din 1

MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI OLT

LICEUL TEHNOLOGIC NR 1,
C.U.I. 4 2 8 6 5 3 4
Oraşul Balş, str. Nicolae Bălcescu, nr. 213
Tel/fax: 0249.451.287, 0249.451.287
E-mail: gsicmb@yahoo.com

**********************************************************************************************************************
Nr.______________________/29.01.2020

ÎNŞTIINŢARE

Prin prezenta vă facem cunoscut faptul că fiul/fiica d-voastră.......................................................


.................................. elev/elevă în clasa..........................la Liceul Tehnologic Nr 1, Balș a acumulat în
semestrul I al anului școlar 2019-2020, un număr de..........................absenţe nemotivate la şcoală,
atragând după sine scăderea mediei la Purtare pe semestrul I la ……………….. .
Această situaţie ne obligă să vă atenţionăm asupra necesităţii frecventării şcolii de către
fiul/fiica d-voastră.
Prin Acordul de parteneriat semnat cu şcoala, dumneavoastră, în calitate de
părinte/reprezentant legal, v-aţi asumat responsabilitatea de a urmări frecvenţa zilnică a copilului şi de
a ţine legătura cu dirigintele clasei pentru a vă interesa de situaţia şcolară a acestuia.
Până în prezent,dirigintele clasei, dna prof. Guicin Daniela, v-a atenţionat să veniţi la şcoală
pentru a lua la cunoştinţă de situaţia şcolară a fiului/fiicei d-voastră prin următorele moduri:
Telefonic X- cu mama elevei
Corespondenţă -
Vă informăm că media anuală necesară promovării anului școlar este 6 (șase).

Data.....................................

Diriginte
............................................................. Am luat la cunoştinţă,
Părinte/reprezentant legal
.........................................................