Sunteți pe pagina 1din 7

PROIECT DE LECȚIE

Clasa: a IV-a
Disciplina: Științe ale naturii
Tema activității: Protejarea mediului înconjurător
Tipul lecției: Însuşire de noi cunoştinţe şi deprinderi de învăţare
Scopul lecției: Dezvoltarea unei atitudini pozitive față de mediul înconjurător, prin acțiuni de protejare a acestuia
COMPETENȚE GENERALE:
2. Investigarea mediului înconjurător folosind instrumente și procedee specifice;
3. Rezolvarea de probleme din viața cotidiană, valorificând achizițiile despre lumea înconjurătoare.
OBIECTIVE OPERAȚIONALE
O1. Elaborarea unui plan propriu pentru realizarea unei investigații asupra mediului înconjurător;
O2. Formularea de concluzii pe baza propriei investigații;
O3. Identificarea unor modalități de menținere a sănătății;
O4. Identificarea unor modalități de protejare a mediului;
O5. Să manifeste interes faţă de «problemele» planetei;
RESURSE:
a) metode și procedee:conversaţia, explicaţia, exerciţiul, problematizarea, povestirea, analiza;
b) mijloace: lectura, planșe ilustrative
c) forme de organizare: frontal, independent, pe grup
d) bibliografie: V. Tudor, R. Bărbuleanu, E. Burtea, ,, Metodica predării cunoştinţelor despre natură la clasele I-IV”
E.D.P. Bucureşti, 1988
DEMERS DIDACTIC

Strategii didactice
Nr. Etapele Conţinutul activității didactice Evaluare
Crt. Metode și Mijloace de Forme de
procedee învățământ organizare
1 Moment Se creează condiţiile optime pentru Materialul
organizatoric desfăşurarea activității: didactic
- pregătirea materialului didactic necesar. necesar
desfășurării
activității.

2 Captarea Se verifică cunoştinţele elevilor însuşite în


atenţiei lecţia anterioară referitoare la acţiunile care Conversţia Planșe Frontal Aprecieri verbale
dăunează mediului. ilustrative
În realizarea verificării se folosesc şi câteva
planşe ilustrative.
3 Anunţarea temei Li se va comunica elevilor că vor participa
şi a obiectivelor la o lecţie deosebită în care vor fi deopotrivă Conversația
şi elevi şi învăţători, că vor descoperi, prin Frontal Observarea
eforturile proprii, cât de important este comportamentului
mediul înconjurător pentru toate ființele de pe copiilor
pământ și cum îl putem proteja de factorii
dăunători.

4 Desfășurarea 1. Elevii vor fi împărţiţi în patru grupe,


activității relativ identice ca nivel intelectual, dorinţă de Conversația Aprecieri verbale
afirmare, relaţii de acceptare reciprocă,
fiecare grupă trebuind să-şi aleagă un lider
agreat de toți membrii, cu putere de
convingere şi capacitate de mobilizare a
celorlalţi; Explicația
2. Li se explică modul de lucru al metodei de
predare-învăţare reciprocă şi se stabilesc, de
comun acord cu elevii, sarcinile fiecărei
Observarea
grupe, precum şi numele fiecăreia: „
comportamentului
Rezumatorii”, „Întrebătorii”, „Clarificatorii”, copiilor
„Prezicătorii”. Pe grupe

FORMA DE ORGANIZARE:
1. Se împarte clasa în patru grupuri, de câte
maximum patru-cinci elevi;
2. Se distribuie rolurile fiecărui grup:
rezumatorii, întrebătorii, clarificatorii,
prezicătorii. Exercițiul
- Textul va fi împărţit în părţi logice;
- Părţile textului se distribuie fiecărui grup în
parte;
- Echipele vor lucra pe text, în funcţie de
rolul primit;
- Fiecare va trece pe o fişă de lucru despre ce Lectura
a citit, exercitându-şi rolul;
- Va discuta cu ceilalţi colegi pe temele Problematizarea
studiate.
EXPLICAREA ROLURILOR:
1. Întrebătorii – formularea unor
întrebări
Elevii analizează textul sau imaginea în Analiza
grup, apoi fiecare copil propune o întrebare,
gândită independent şi/ sau folosindu-se de
paleta de întrebări. Se pot formula cât mai
multe întrebări, dar apoi se va face o selecţie
a lor.
Copiii selectează problema din text sau
imaginea pe care doresc să o înţeleagă, sau
intuiesc dificultatea ei pentru întreaga clasă,
şi adresează întrebări pentru a se convinge cu
toţii că alegerea a fost cea corectă.
Întrebările vizează aspecte importante:
locuri din natură, acțiuni dăunătoare
mediului, moduri de acţiune pentru a proteja
mediul înconjurător.
a) Care sunt cauzele degradării (poluării)
mediului înconjurător?
b) Cum influenţează activitatea umană mediul
înconjurător?
c) Care sunt efectele poluării asupra ființelor?
2. Rezumatorii - rezumarea
Fiecare lider de grup sau copil din grup
expune sinteza textului/ fragmentului citit sau
a imaginii analizate, timp de cinci-şapte
minute. Propoziţiile vor fi rezumate într-o
sinteză logică, exprimând rodul gândirii
colective şi mesajul textului sau imaginii.

MEDIUL ÎNCONJURĂTOR :
 Poluare
 Vânat
 Pescuit
 Cutremure
 Resturi menajere
 Deșeuri radioactive
 Industrie
 Erodare
 Îngrășăminte chimice și pesticide
3. Clarificatorii – clarificarea datelor
Elevii identifică cuvintele necunoscute din
textul din manual, comportamentele și
atitudinile dăunătoare mediului înconjurător,
explică şi găsesc împreună răspunsurile
corecte pentru a clarifica toate noutăţile,
propunând acțiuni de protejare a mediului
înconjurător.
Clarificatorii pot accesibiliza intervenţia lor
folosindu-se de diverse materiale didactice
(un dicţionar explicativ este obligatoriu), dar
pot solicita şi sprijinul învăţătorului dacă este
cazul. Acesta îndrumă, sfătuieşte,orientează
grupul spre esenţialul problemei.
4. Prezicătorii – prezicerea/ pronosticarea
Elevii analizează în grup textul sau imaginea
şi îşi imaginează ce se va întâmpla în
continuare cu mediul înconjurător, exprimând
cele mai neaşteptate idei, fapte, luând în
consideraţie logica ideilor/ conţinutului
anterior. Membrii grupului își pot imagina şi
răsturnări de situaţie pentru care trebuie să
prevadă şi rezolvarea sau măcar să poată să
atragă celelalte grupuri în dispută.
Se expune o planşă pe care sunt scrise
sarcinile şi cerinţele fiecărei echipe. Se repetă
de către fiecare echipă sarcinile şi rolul pe
care îl vor avea în desfăşurarea lecţiei;
Fiecare grup va analiza textul şi va rezolva
cerinţele grupului său.
5 Obținerea Se realizează frontal, prin întrebări, urmărind Conversația Frontal Aprecieri verbale
performanței dacă elevii au înţeles (cum şi cât au înţeles)
conţinutul textului: importanța mediului Explicația
înconjurător pentru starea de sănătate a
organismului uman și nu numai, măsuri de
protejare a acestuia, mesajul textului.

6 Încheierea Se fac aprecieri verbale asupra modului în Conversația Frontal Aprecieri verbale
activității care s-a desfășurat activitatea și asupra
participării elevilor la lecție.

S-ar putea să vă placă și