Sunteți pe pagina 1din 8

Geografie - clasa a IV-a

”Munții Apuseni”

dsdd

Proiect de lecție

Proiect de lecție

1
Proiect de lecție

Aria curriculară: Om și societate


Obiectul: Geografia României
Clasa: a IV-a
Propunător: Costin Aurica
Școala: Școala Gimnazială cu clasele I-VIII, Bălan
Subiectul lecţiei: Munții Apuseni
Tipul lecţiei: Lecţie mixtă
Competenţe specifice:
R1– Explicarea fenomenelor şi proceselor naturale şi umane specifice
geografiei României;
R2– Prezentarea structurată a componentelor geografice ale României, și
ale regiunilor sale;
R3 –Citirea hărţii şi utilizarea corectă a semnelor convenţionale.
R4 - Cunoașterea și utilizarea unor elemente de limbaj specifice geografiei;
R 5- Îmbogățirea și aplicarea cunoștintelor geografice despre România;
R 6 - Dezvoltarea sentimentului de apartenență la grup (apartenența la
poporul român, la colectivul clasei etc.)

Schema lecţiei se structurează pe următorul plan :


C1 : Poziția geografică și limitele
C2 : Caracteristicile reliefului
C3 : Subdiviziuni
C4 : Importanța economică și ecologică

Obiective operaţionale:
Pe parcursul și la sfârşitul lecţiei fiecare elev va fi capabil:

O1 (-C1) – să localizeze, în mod independent, elementele de așezare și poziție


geografică Munților Apuseni, pe baza hărții din atlas; obiectivul se consideră
realizat dacă fiecare elev notează corect poziția grupei montane și cel puțin patru
din cinci limite (vecini).

O2 (-C2) – să enumere caracteristici ale Munților Apuseni, folosindu-se de


textul din manual și de imaginile de la tablă; obiectivul se consideră realizat dacă
fiecare elev identifică cel puțin trei caracteristici ale grupei de relief.

O3 (-C2) – să compare în echipă caracteristicile nou descoperite, cu cele ale


Munților Orientali și Occidentali (studiați anterior), realizând un tabel comparativ
succint; obiectivul se consideră realizat dacă elevii creează și completează
împreună tabelul, colorând într-un fel asemănările și cu altă culoare, deosebirile.

2
O4 (-C3) – să identifice în echipă, alături de colegul de bancă, subdiviziuni
teritoriale ale Munților Apuseni, având ca suport harta murală și pe cea din atlas;
obiectivul se consideră realizat dacă fiecare echipă numește cel puțin trei
subdiviziuni.

O5 (-C4) – să explice, folosindu-se de diverse surse puse la dispoziție (internet,


relatări scrise, imagini, text din manual, experiența cadrului didactic
concretizată și fructificată prin oferirea de interviuri) importanța economică și
ecologică a acestor munți, prin corelarea cu două sau mai multe aspecte
caracteristice ale lor.

Argumentarea obiectivelor: (obiective de referință, competențe dezvoltate)


A1 pentru O1, O4- exersarea deprinderii de analiză şi interpretare corectă a
hărţii, cât și de orientare în spațiu;
A2 pentru O2 - exersarea capacităţii de analiză și sinteză a elementelor
geografice dintr-un text citit sau deducerea lor prin obsevare de imagini;
A3 pentru O3, O5 – dezvoltarea capacității de a compara informații noi,
informații deținute, informații noi cu informații deja stăpânite;
A4 pentru O3, O4 – dezvoltarea deprinderii de a lucra în echipă și de a negocia
propriile idei;
A5 pentru O5- dezvoltarea gândirii critice, a deprinderii de a căuta informații
necesare/ dorite prin folosirea resurselor (prin analiza informațiilor
vizuale/scrise, prin intervievare) și de a le concretiza în final în idei logice; (ex:
analiza avantajelor existenței reliefului carstic pentru dezvoltarea turismului)

Sarcini de lucru:
S1-O1: Priviți harta fizică a României (pe cea din atlas sau ajutându-vă de cea
murală) și stabiliți în scris poziția și limitele Munților Apuseni; (3 min.)
S2-O2: Observați și analizați imaginile de la tablă, găsiți și citiți în manual
aspecte caracteristice ale Munților Apuseni, apoi notați cu creionul în schema
lecției din caiet cel puțin trei caracteristici ale acestei grupe; (4 min.)
S3-O3: În echipe de câte 4, comparați Munții Apuseni (Occidentali) cu cei
Orientali și Meridionali, realizând un tabel. Colorați asemănarile într-un fel și
deosebirile, în altul; (5 min.)
S4-O4: Folosind harta murală și pe cea din atlas, notați împreună cu colegul de
bancă subdiviziunile Munților Apuseni; (2 min.)
S5-O5: Explicați importanța economică și/sau ecologică a acestor munți, prin
prisma caracteristicilor lor; vă puteți folosi de internet, de imagini, manual. (6
min.)

Strategii didactice:
- Metode: lucrul cu harta, lucrul cu manualul, lectura, teatralizarea, metoda
R.A.I, exercițiul, interviul, învățarea prin descoperire, observarea,
problematizarea

3
- Mijloace de învăţământ: narcisă (pentru R.A.I, în loc de minge), relatare-
jurnal a unei excursii de șapte zile a familiei Stoenică în zonă (fragment),
Enciclopedia geografică a României, imagini din Munții Apuseni, harta fizică a
României, atlase, manuale, calculator și internet,
- Organizarea activității: frontal, individual, în echipă

Resurse:
a) Metodice: Cursul de metodică a geografiei al dnei Cornelia Dinca
b) Psihologice: nivel normal de dezvoltare intelectuală cu potențial ridicat;
diverse deprinderi în lucrul cu harta, în echipa & grup, etc
c) Temporale: ora de 45 de minute
d) Umane: 25 de elevi

Corelaţia obiective (cu argumente) – conţinuturi - sarcini de lucru:


O1 (cu A1) - C1-S1; O2 (cu A2) - C2 - S2; O3 (cu A3 și A4) - C2 - S3; O4 (cu
A4) – C3 - S4; O5 (cu A3 și A5) – C4 - S5.

Anexe:
1) a) Harta României; b) Harta Carpaților Occidentali;
2) Material didactic - imagini din Munții Apuseni;
4) Schema lecției;
5) Fișă de evaluare.

Material bibliografic:
- Dincă, Cornelia, Cursul de metodică a geografiei, D.P.I.P.P, anul al III-
lea;
- Dincă, Cornelia, ”Memorator geografia României”, ed. Decesfera Media, 2007
- Ghinea, Dan, ”Enciclopedia geografică a României”, volumul I (A-G), Ed.
Enciclopedică.

4
DESFĂŞURAREA LECŢIEI

Nivelul iniţial Sarcini


Evenimentele Obiective Conţinutul al cunoaşterii de Strategii didactice Evaluare
lecţiei informativ elevilor învăţare
Moment Organizarea Se verifică materialul didactic.
organizatoric elevilor
(1 min.) pentru
lecție
Reactuali- Lecţia de verificat: Carpații Meridionali Metode: R.A.I, lucrul cu Oral, prin joc
zarea Profesoara dăruiește narcisa unui elev și îi harta (răspunsurile
Verificarea cunoștin- adresează o întrebare. Acesta raspunde, Mijloace: narcisă, harta colegilor și
cunoştinţelor țelor din apoi o aruncă altui copil, adresându-i altă fizică a României eventualele
anterioare lecția întrebare. Atunci când cineva nu cunoaște Forme de organizare: adăugiri ale
trecută răspunsul, iese din joc; cel care a pus prin cooperare (joc) profesoarei)
(7 min.) întrebarea trebuie să-l ofere – astfel se
solicită bunul simț în formularea
întrebărilor (a nu judeca pe cineva că nu
știe, ceea ce tu însuți nu deții)
* Se solicită lucrul cu harta
Pregatirea Captarea Se citește un fragment dintr-un articol prin Metode: lectura,
aperceptivă atenţiei stârnirea atenției. teatralizarea
(2 min) pentru buna Forme de organizare:
desfăşura- frontal
re a lecţiei
Anunţarea
temei, Se anunţă și se scrie pe tablă titlul lecţiei (”Munții Apuseni”), apoi obiectivele urmărite, pe

5
Nivelul iniţial Sarcini
Evenimentele Obiective Conţinutul al cunoaşterii de Strategii didactice Evaluare
lecţiei informativ elevilor învăţare
obiectivelor înțelesul copiilor (pe scurt) – 1 min.
O1. C1. S1. Metode: lucrul cu harta Frontală : orală
- Au deprinderi de a Mijloace: Harta fizică a Individuală: scrisă
Dirijarea localiza pe hartă 3 min României, atlasul Prin aprecieri
predării- Forme de organizare: verbale
învăţării individual, frontal
O2. C2. - Au deprinderi de bază S2 Metode: lucrul cu Orală
(20 min.) de analiză și sinteză manualul, observarea
(necesită exersare) 4 min Mijloace: manualul,
- Sunt în curs de imagini
dezvoltare a Forme de organizare:
deprinderilor de individual, frontal
observare și analiză a
surselor vizuale
O3. C2. - Cunosc S3 Metode: lucrul în echipă, Observarea
caracteristicile exercițiul (creare de tabel sistemică
Carpaților Occidentali 5 min comparativ) Mijloace:
și Meridionali Harta fizică a Romaniei
- Nu au deprinderi atlasul, manualul
complet formate de a Forme de organizare: în
compara informații echipă
complexe

6
Nivelul iniţial Sarcini
Evenimentele Obiective Conţinutul al cunoaşterii de Strategii didactice Evaluare
lecţiei informativ elevilor învăţare
O4 C3 - Au deprinderi de a S4, Metode: lucrul cu harta Se verifică prin
lucra cu harta și de a Mijloace: Harta fizică a arătarea subdivi-
descoperi subdiviziuni României, atlas, ziunilor de către
Forme de organizare: în copii, la hartă
2 min echipă, frontal
O5 C4 - Pot folosi S5 Metode: învățarea prin Orală
cunoștințele nou- descoperire, interviul
învățate despre 6 min Mijloace: calculator,
Apuseni pentru o internet, text-suport,
analiză mai de Enciclopedia geografică a
profunzime României, cadru didactic
- Au deprinderi de a Forme de organizare:
gândi și lucra logic, de individual
a crea legături între
informații și fapte
Atingerea Prin întrebări de problematizare: Metode: problematizarea, Orală:
feed-back-ului 1) De ce se numesc munții ”Apuseni”? R.A.I prin completarea și
(4 min.) 2) Ce orașe importante se află în acea zonă? Mijloace: schema din evaluarea
- se continuă sub formă de joc, cu întrebari din lecția de caiet, harta răspunsurilor de
zi: Forme de organizare: către ceilalți elevi
ͼ Care e cel mai înalt vârf din grupa munților A.? schimbăm locurile, și de către cadrul
ͼ În ce masiv se află el? aranjare cât mai deschisă, didactic
ͼ Ce resurse se extrag din acești munți? poziție comodă – ca
ͼ Ce tipuri de relief există? pentru joc
Etc.

7
Nivelul iniţial Sarcini
Evenimentele Obiective Conţinutul al cunoaşterii de Strategii didactice Evaluare
lecţiei informativ elevilor învăţare
Obţinerea - se distribuie fişele de evaluare; rezolvarea cerinţelor; Mijloace: fişa de evaluare Scrisă: prin fişa de
performanţei - după completarea lor se verifică răspunsurile prin Forme de organizare: evaluare
(8 min) sondaj, pentru a se identifica răspunsurile corecte individual (autocorectare)
Anunţarea - enumerarea (și descrierea pe scurt a) altor atracții turistice aflate în Munții Apuseni (un izvor parcă
temei pentru nesecat de bogății diverse);
acasă - căutarea de imagini inedite, relevante pentru descrierea Munților Apuseni sau aducerea de poze din
(1 min) proprile călătorii în acea zonă.

Aprecierea - se fac observaţii asupra modului în care s-a desfășurat lecția ;


activităţii - se notează elevii care au impresionat cu intervențiile lor;
Notarea - copiii își pot alege și păstra câte o imagine din cele aduse
(2 min.)