Sunteți pe pagina 1din 9

PROIECT DIDACTIC

DATA: 20.02.2020
CLASA: a IV-a
PROPUNATOR: TURDEAN MADALINA IOANA
ŞCOALA GIMNAZIALĂ RECEA
ARIA CURRICULARĂ: Matematică şi ştiinţe ale naturii
OBIECTUL: Matematică
UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: Probleme
SUBIECTUL: Probleme care se rezolvă prin metoda grafică și prin metoda comparației
TIPUL LECŢIEI: consolidare
DURATA: 50 minute

COMPETENȚE SPECIFICE:
Matrematica
5.3. Rezolvarea de probleme cu operațiile aritmetice studiate, in concentrul 0-1000000
COMPETENTE INTEGRATE:
Științe ale naturii
1.1. Identificarea unor relații între corpuri în cadrul unor fenomene și procese;
Muzică și mișcare
2.1. Cântarea individuală, în mici grupuri, în colectiv, însoţită de elemente de mişcare cu diferenţieri expresive;

OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
O1 – să identifice metodele de rezolvare a problemelor propuse;
O2- să reprezinte grafic expresii matematice specifice metodei de rezolvare;
O3-să rezolve corect probleme matematice a căror rezolvare presupune aplicarea metodei grafice și a metodei comparației;
O4- să compună o problemă pornind de la datele propuse;
O5- să participe cu interes la lecţie realizând sarcinile didactice propuse.

RESURSE:
METODE SI PROCEDEE: explicaţia;conversaţia;observarea dirijată;exerciţiul, exerciţiul – joc, problematizarea;

1
MIJLOACE ORGANIZATORICE : frontal, individual, independent.
MATERIALE: postere, fişe de lucru; post-it, coală flipchart, markere, flip-chart;
EVALUARE: observarea sistematică a elevilor, chestionarea orală,aprecierea verbală, autoevaluarea, proba scrisă.

BIBLIOGRAFIE:
 Programa școlară pentru disciplina MATEMATICA, clasele a III-a – a IV-a, Anexa 2 la ordinul Ministrului Educației Naționale, nr. 5003/02.12.2014,
București 2014.
 Manual pentru MATEMATICA, clasa a IV-a, semestrul II, Ed. INTUITEXT,2014
 Auxiliar , Matematica, clasa a IV-a, Ed. Sinapsis, 2016

2
ETAPELE OB.
INSTRUIRII OP. RESURSE
ŞI
DOZAREA
Activitatea învăţătorului procedurale materiale organizatorice EVALUARE
1. Moment Se creează condiţiile optime pentru desfăşurarea lecţiei:
organizatoric pregătirea materialului didactic necesar, stabilirea Conversaţia Frontal
1 min liniştii, îndrumarea elevilor în activitatea de pregătire.
Intrarea în activitate se realizează printr-un cvintet, Coală flipchart
pornind de la cuvântul matematică.
Cvintet Observația
sistematică
2. Verificarea Se verifică cantitativ şi calitativ tema de acasă. Se fac Conversaţia Tema pentru Frontal Aprecierea verbală
temei aprecieri şi recomandări. acasă
3 min
3. Calcul Se propun spre rezolvare câteva exerciţii de calcul Observaţia
mintal mintal (Anexa 1). Rezultatele vor fi scrise pe un post-it, Exerciţiul de Post-it-uri sistematică
2 min apoi lipite în caiete. calcul mintal
Se apreciază modul în care s-a realizat calculul oral . Frontal
4. Captarea Se poartă o scurtă conversație :
atenţiei Cum se numesc numerele care se adună? Explicaţia Fronta
3 min Ce reprezintă câtul?
Cine este impărțitorul? Individual
Cum se numește rezultatul operației de înmulțire? Conversația
Numiți două metode de rezolvare a problemelor.

3
5. Anunţarea Se anunță titlul lecției și se enumeră obiectivele pe
subiectului şi a înțelesul copiilor: Astăzi vom rezolva probleme cu
obiectivelor ajutorul metodei grafice și prin metoda comparației,
operaţionale vom compune, oral şi în scris, probleme care se rezolvă
2 min prin aceste metode. Explicaţia Frontal
Se scrie titlul lecţiei pe tablă: „Probleme care se rezolvă
prin metoda figurativă și prin metoda comparației”.

6. Dirijarea Se cere elevilor să reprezinte grafic grafic următoarele


conţinutului O1 relaţii:
consolidării 1. a este dublul lui b; Conversaţia frontal Chestionarea orală
20 min 2. a este cu 5 mai mare decât b;
O2 3. b este un sfert din a; Exercițiul
4. diferenţa dintre a şi b este 8;
5. b este jumatate din a şi cu 5 mai mare decât c. Conversaţia Markere Observaţia
Se propune elevilor rezolvarea unei probleme folosind Individual sistematică
O3 metoda grafică (Anexa 2). Exerciţiul
Ce vârf muntos de la noi din țară are 2544 m? Problemati- Planşă cu
Se prezintă elevilor datele unei probleme care se va zarea problema Frontal
rezolva prin metoda comparației.
5 prăjituri....... 2 ciocolate ........ 26 lei
8 prăjituri....... 2 ciocolate......... 38 lei Exerciţiul Frontal Observaţia
sistematică
4
Prin ce metodă se va rezolva problema?
Haideți să compunem oral problema după date! Conversaţia Individual
Frontal
O1 Exerciţiu Plansă cu datele
Elevii sunt solicitați să rezolve problema. problemei
O3 Se cere elevilor să compună o problemă asemănătoare, Problematiza-rea Individual Aprecierea verbală
lăsând neschimbate cifrele.
Exercițiul
Pe o coală de flipchart este scrisă următoarea problemă:
O4 O croitoreasa folosește pentru 4 bluze și 2 fuste 22 m de
O1 mătase. Când face 5 bluze și 6 fuste folosește 38 m de Conversați
mătase. Câți metri de material se folosesc pentru o bluză
și câți pentru o fustă?
Explicația
O3 Ce metodă folosim în rezolvarea problemei?

7. Obtinerea Se prezintă elevilor o problemă și trei variante de Observaţia Observaţia


performanţei reprezentare grafică a acesteia. Ei vor alege Frontal sistematică
8 min reprezentarea grafică corectă: Suma a trei numere este Explicaţia Fisă flipchart
O1 1915. Al doilea nr. Este de 3 ori mi mare decât primul,
O3 iar dacă il impărțim pe al treilea la al doilea obținem
câtul 2 și restul 45. Să se afle nr. Frontal

Exerciţiul
8. Evaluarea Se propune spre rezolvare elevilor o fişă de evaluare Proba scrisă
cunoştinţelor O1 (Anexa 3). Exerciţiul Fişă de evaluare Independent
7 min O3 Se precizează sarcinile şi timpul de lucru. Se dau
indicaţiile necesare.

5
9. Încheierea Se verifică rezolvările. Conversaţia
lecţiei Se propune tema pentru acasă: culegere, pag. 87, ex. 8,9. Explicaţia Culegere Frontal
2 min Se oferă recompensele finale (câte o față zâmbitoare
pentru fiecare copil activ la oră), evaluându-se astfel Aprecierea verbală
participarea elevilor la lecţie, modul în care au rezolvat
sarcinile individuale şi cele de grup.
Stimulente

6
Anexa 1
CALCUL MINTAL

Spuneţi:
- Care este jumătatea lui 200?
- Care este nr. de 3 ori mai mare decât 6, 20, 7?
- Care este nr. de 4 ori mai mic decât 16?
- 235 789 x 2 x 987 532 x 987 532 x 0

a) 2 perechi de numere în care unul să fie dublul celuilalt;


b) 2 perechi de numere în care unul să fie triplul celuilalt;
c) 2 perechi de numere în care primul să fie un sfert din al doilea.

7
Anexa 2

Reprezentarea grafică:
Doi munţi din România au împreună 3 011 m.
Ştiind că unul este de 5 ori mai înalt decât
celălalt şi încă 209 m, să se afle înălţimea
fiecărui munte.

Rezolvarea: Răspuns:

8
Anexa 3
Fișă de lucru
1. 11 sticle .................... 4 bidoane .................... 35 litri apă
5 sticle .................... 4 bidoane .................... 29 litri apă
Câți litri de apă intră într-o sticlă și câți într-un bidon?

2. a-b=20
a:b= 3 r 4
A, b=?