Sunteți pe pagina 1din 2

CONTRACT DE ÎNCHIRIERE

I. PARTILE CONTRACTANTE
1……………………………………………….... , identificat cu C.I., seria ……………, nr. …………….., CNP
…………………………….………, domiciliat in ………………………………………………………..………………………………..,
in calitate de PROPRIETAR si,

2……………………………………………….... , identificat cu C.I., seria ……………, nr. …………….., CNP


…………………………….………, domiciliat in ………………………………………………………..………………………………..,,
in calitate de CHIRIAS

II. OBIECTUL CONTRACTULUI


Art. 3 Proprietarul asigură chiriaşului folosinţa apartamentului cu ……. camere, situat în
………………………………………………………………………………………………………………….
Art. 4 Proprietarul este titular al dreptului de proprietate asupra bunului închiriat în baza
actului de proprietate, contract de vanzare cumparare, numar ...... încheiat la data
de ..............
Art. 5 Bunul închiriat este dotat cu echipamentele prevazute in procesul verbal de
predare primire anexat la contract.
Art. 6 Bunul închiriat nu este grevat de sarcini.
Art. 7 Proprietarul predă chiriaşului bunul închiriat la data de .................
Predarea-primirea bunului închiriat se va consemna în procesul-verbal de primire care va fi
încheiat de părţile contractante la data predării.
Art. 8 Proprietarul predă chiriaşului bunul închiriat în stare de folosinţă având
caracteristicile prevăzute în anexa numărul 1 la contract.
Art. 9 Bunul închiriat este dat în folosinţa chiriasului pentru destinaţia de locuinta.
Art. 10 Chiriasul nu va putea să subinchirieze bunul care face obiectul acestui contract.

III. PREŢUL ÎNCHIRIERII, MODALITĂŢILE DE PLATĂ


Art. 11 Preţul închirierii, respectiv chiria lunara, este de .............
Art. 12 La data semnarii contractului, chiriasul plateste proprietarului suma de
………………………………………….., reprezentand:
- suma de …………………………………. reprezentand " Depozit de Garanţie " ;
- suma de …………………………… reprezentand chiria in avans pentru
perioada ...........................................................; semnarea acestui contract
reprezinta si confirmarea din partea proprietarului ca a primit in totalitate suma
de ..........
Art.13 Chiria va fi plătită, numerar, la data de …………… a fiecarei luni, dar nu mai tarziu
de .........., fara nici o zi intarziere.
Art.14 În cazul în care chiriaşul nu plăteşte la termenul scadent, este de acord cu
eliberarea apartamentului, incepand cu a doua zi urmatoare scadentei.

IV. DURATA CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE


Art.15 Prezentul contract de închiriere se încheie pe o perioadă de .........luni, cu
începere de la data de ..........................., până la data de .....................
Art.16 Prezentul contract de închiriere va putea fi prelungit prin acordul ambelor părţi
contractante, încheindu-se în acest scop un act adiţional.

V. OBLIGAŢIILE PROPRIETARULUI
Art.17 Proprietarul va preda chiriaşului bunul închiriat, precum şi toate accesoriile
acestuia prevăzute procesul verbal de predare primire, la adresa apartamentului inchiriat, la
data incheierii contractului; proprietarul, cu ocazia predării va încheia proces-verbal de
primire-predare datat si semnat de ambele părţi contractante.
Art.18 Proprietarul nu va stânjeni pe chiriaş în exercitarea dreptului de folosinţă asupra
bunului închiriat şi nici nu va face acte prin care ar putea micşora folosinţa acestuia.
Art. 19 Proprietarul, pe durata prezentului contract, nu va executa modificări, schimbări
ale structurii bunului închiriat de natură să tulbure folosinţa acestuia de către chiriaş sau care
ar determina o schimbare a destinaţiei bunului închiriat.

Sunt de acord cu prezentul contract Sunt de acord cu prezentul contract


Proprietar Chirias
Art. 20 Proprietarul va plăti pe întreaga durată a contractului de închiriere impozitele şi
taxele privind bunul închiriat.
Art. 21 Proprietarul va putea să controleze periodic imobilul la data de ................. a
fiecărei luni, odata cu incasarea chiriei.
Art. 22 Proprietarul nu va putea să închirieze bunul care face obiectul prezentului
contract vreunui terţ.

VI. OBLIGAŢIILE CHIRIAŞULUI


Art. 23 Chiriaşul se obligă, ca pe toată durata închirierii, să păstreze în bune condiţii
bunul închiriat, precum şi accesoriile acestuia, să nu le degradeze sau deterioreze.
Art. 24 Chiriaşul va folosi bunul închiriat numai potrivit destinaţiei sale prevăzute in
contract.
Art. 25 Chiriaşul se obligă să plătească proprietarului chiria la termenul scadent
convenit în contract.
Art. 26 Chiriasul va achita lunar toate costurile privind apa, canalizarea, gazul,
electricitatea, telefonul precum şi plata tuturor serviciilor folosite in interesul sau; in caz de
neplata a cheltuielilor de mai sus, doua luni consecutiv, se considera rea vointa, chiriasul
fiind de acord cu eliberarea imediata (a doua zi dupa data scadenta celor 02 luni de
neplata) a imobilului;
Art. 27 Chiriaşul va efectua pe cheltuiala sa lucrările de întreţinere şi reparaţii normale
ale bunului închiriat pentru a-l menţine în starea în care l-a primit la momentul încheierii
contractului.
Art. 28 Chiriaşul va răspunde de distrugerea totală sau parţială a bunului închiriat care
s-ar datora cuplei sale.
Art. 29 Chiriaşul îl va înştiinţa imediat pe proprietar despre orice acţiune a unei terţe
persoane care îi tulbură folosinţa.
Art. 30 Chiriaşul nu va face modificări bunului închiriat decât cu acordul scris al
locatorului.
Art. 31 Chiriaşul, la expirarea acestui contract, va restitui proprietarului bunul închiriat
împreună cu toate accesoriile acestuia, în aceeaşi stare în care le-a primit conform
procesului verbal de predare primire.

VIII. LITIGII
Art. 32 Eventualele litigii care s-ar putea ivi în legătură cu acest contract vor fi
soluţionate pe cale amiabilă, iar dacă părţile nu cad de acord, vor fi soluţionate de instanţele
de judecată competente din judetul Iasi.

IX. ALTE CLAUZE


Art. 33 Depozitul de garantie se va restitui de catre proprietar in momentul in care
acesta va primi cheile imobilului de la chirias si anume la incetarea acestui contract, numai in
situatia in care, la eliberarea apartamentului, chiriasul nu are datorii, penalitati restante iar
imobilul cu bunurile aferente este cel putin aceeasi stare initiala, cu exceptia uzurii normale;
depozitul de garantie, nu va fi restituit, si chiariasul este de acord, in situatia in care nu sunt
indeplinite in mod cumulativ toate obligatiile care revin chiriasului prevazute la capitolul VI.
OBLIGAŢIILE CHIRIAŞULUI.
Art. 34 In situatia in care, in mod unilateral, una dintre parti, isi manifesta dorinta
renuntarii la contract, indiferent de motive, se obliga sa isi faca cunoscuta intentia cu cel putin
30 zile inainte ; in caz contrar este de acord cu privarea de garantie.

Prezentul contract s-a încheiat astăzi, ......................................, in Iasi, în 2 exemplare


originale câte unul pentru fiecare în parte.

Sunt de acord cu prezentul contract Sunt de acord cu prezentul contract


Proprietar Chirias