Sunteți pe pagina 1din 31

AL'UATURI FRAGED'E

~I PIlAJll~URI SU'BT1Rl

~

Alullit1H'ih~;fr!l.gede ~] pl'ajiturUe s ub~rurru sun t eele C.1'Ire d a ueul Q3 re un ILIii Ctadu n rcu~U. Di 11 aeeastii CIlUzi'tt tndeesebl ahm.tnrile fragede trebuie pre:ga.U te eu m are a re n~ '~tl~ tli!sp,cdandu-sc intotdcn.lUUl 1,111.'1' ollida de O(Uhn~, a afuatulul ~i I~I n pu l die co acere,

4

Heidesand

I Pentru circa 50 de buca\ i

I Timp de preparare: cca. I. ort! .'l1mp de L)diht1~.: cca. I mili. II;:~~. 90 kcal pc buca t~

'250 g UrlJt .HOg z~h~'i r

'1 paeher vaniUe tl:flh al" va nih. I;) ] fu-ilf sare

2 H!1,guri s upll Ii e rill III 315 g nina

1 Hllgudi ceal de praf de (~ol'l 50 !!:. :t:ahi'ir los

I .. Unrul se incalz~~te p511~ Ia topire intr-un vas. M.s.andll-se s~. devi !:IS. user lU~TQ. Pc tI rrna 5C to,lrllii In tr-im casrron ~i:;e las~ Sii. se liicc~:sc~.

2. Z~_lal.'1!ll, zfJ.h~rul vanilal .• sarea ~ii roruul ae t(Nlmii de asemenea jn castron ~ i se fr'eacu pan~ calla cevln e spumes, Se i.lmcstecii mi· na ell praful de capt, se incQ'rpON~z~ ambe~e cQmpoz~~ll ~i se fIiLm€ml~~ p1in~ la obri nerca ururi ahsat QI:uog>ell-

3. Din acest nImH se formeaza un 11.1I0ll CU un ciianl,el:l'1;l de 3-4 em, acesra se trece prin zaMI" tos, se trnoele*te ill folie de almtliniu

~i se las:l1l s<'lJ se QdLhlio~~sca ill frlgJdeL' cam '0 of,ii.

4 .. Se Inned)o·~1H~ euptcru 1 la 1.7 5~C_ Se scoare aluatul d i.1l fbi ia dealum lnll;! ~j se rai e ell un 'Clllit asc~~i~ til fel ii lrl"oase de ih em, Se coc r~ 0 tllvii tapeM~ ell Il§rtie tie copt, lO pan~ la 15 minute, se sect ~i se lasa sp,re rae ire pe un gratar pe:nti'U cozonac, Prnj itnrelele se j}astreaz~ In eu H de Inblii.

5

n \11' I."": E:'l.Sl\" -l~IV\GED

Cornulete ell vanilie

sarea ~i QU! S¢ pUll de asemenea in ca strOil ~i, C\lmi:.:ei'l., I ~1.U ell I.lliin~ r\XC, se n"fimanta Intr-u It aluat omogen Se lnvel cstc a I ufl.l'U I LUI 1'01 i i ~I·~ ~I hnn i niu ~ i NC ]il~~ s~ se odi h· neasea ia CTigid~r CMl1 ./, mao

l. Se til fie rMntil ~ll]Ji.U"l.l.l la I' )~C. Supmfata de 1 ucru se p'I'eSat't'i ell fii in[~, ~a fel S~· pkS:lI'~ ~'i m~ i Il i lc, ~ i di n iilu~1 se lornl !I z~ un rulou cu un dhmeu'u de CGa. I 'Ill. Aeest rulo I se taie ill bncir[i de 6 em Jungime, care se vor impillllTiI sub forma de cornulete,

3. Cornul cte lese asa z~ IH:; 0 liwfl tapet~t~ ell hattie de c opt ~ ise dau la cupror pcntru ~ 0.15 min, i m re ! imp, sc cerne z,lh~i'u I I udr~. mtr-o farfurie ~!d~nc~. ~ i se amcstcca binc {U zaharul varnlat n'il:n:.~s.

4. Comulctclc lllCii t1edmrti s>c" tree prin amestec nl de 7.ah~ r pudra-zah ar '~'ailHat, S G hs.~ ;;lI se rn('c~ sea pc un !;rutal' pentru priij iuui (1· .. ;l (iI/a), ~D p:inJ.la consurnare se 1 i\s· ll'eazo'i intr-o cl~tie de labia.

• Pentru circa !I() de buca]]

• Ti i:rlp de preparsre: cca .. 1 '/~ QL'~

• Tlmp de odihns: cca. 'h onl

• cca .. :i:i kcal pe iruc!ltii

3511g fain:ii

1 \11\.1'1' de cu~H praf de copt 250 g unt

50 g ~ lune .m i\du:lte 1(10· g. :Z;:lh~.r

4- p .. zahiir v8Juillat i P fnf S:III~

1 D~I

]@D I'! 1:~~MH' i~ndrll

'1. F mo ~i IlL'.lful de copt SiC pi.m Tntr-llil G~~h't II ~ i se ,IDcstC·C;!.1 nwl se tai e 501;>;'1 ¥lr-i ~i se prc!;;JI ,,~Ie 11\ i II, . Aiul'u:le milicimrte. 7.lhllrul, tlClUrl pachctcle de z::i.I\flr vanilar.

6

'f! ">If' II\T '\'SIV - CROC.'-\.NTE

cu mixerul sau cu mliil2l rece, pana. se obtine un :11t1a~ olllogen. Se 111 ve! este in folie de alum i nhu si se ta5~~ sa so od ihneasca rn fl'i.gj~ der cam '/~ a.I'~.

I Pentru cca, 65 de bucilrii

I limp de prepa rare: cca. 1 II. O~~l .llmp de ·odihnr~: cca, 'h om I·ce~. 40 kcal pe bucata

2. s.~ Tnfi.erhiintill captoru I. la 1'7 5QC. Supraf~t~ de lucru se pres.~rn C!J f~i ria, AlUH'l'ul se tmpsrte in 2-3 poqi i ~.i sc lilt i nde cu sucitoarea ruloul de aluat pftrbill ~j\li:jge 101. 0 grosime de:2 mm.Prfljilurile se decupeaza CI!l diferire forme.

:25 g fl'iin~

1 1,Ii\.rf de Cll~H praf de cept '150 g !II1l

115 gzah51'

:Ioll

2: p. zah ill' va II il at ] l~nE'~an~

3. Praji.lm:il.c se rUIl pe -0 i:llvili tapetata CU Mrl ile de copt sise d ~11 Ii! captor pentru 1 O· 15 minute.

:I. ·Fffli.n~ Ln:nprC;lI11S ell praful de copt se pu~~ ilMr=nn castron ti se ~mC~'lec.~. Se razui o~ic tmtl!ll l'u!gll~{I,d ~ i se presarn deasupra f1hni i .. Z.dl~;rli.l. oul, zaharul v an ililt si sarea ,SIl in~rporea71l I a ran.clIlIIOi· ~l se fr.~m§n t1i. totul

4. Pr.1Jiturilc sc iau impreuna eu Mr,tua pe care s-au eopt ~.i se ap?~l, ]l eatru rt'~cire, pe grt!.l1! nil tic [lriij itu ri,

S p~e l}~Si rare se pot (!~:p Q~,i til. inl C I!lhi de ~Ilblii ~lI.Q de I}I~ stic .sa~l in ~tictll ete de fo 1 ie! nallen,

Taler en zmeura

,'P,wtn'l cca, I. on de bW~~'~j

If Ti !tlp de prcparare: cca. ~ ore ; cell, 45- kcal IJoB hUC,I~~(

Pe lilt [Ua JUlIn: 200 g lIlIIt

ZoOO g :lahar

1 p. zah ~r \I:m] hit t o,u

1 IH'af sare

50 g n~fl r~l p an

(a.ulccst,ec de l;:lh~r ~II de miez d~ m.ig,da.lc)

1.5[1 g jeleu de zmeu riL 300 s l1tiUl:"i

POll tr.UJ ~I ij to! [Ii; 150 g Zllllal'IHld";j

2-3 L s. sue de zmc!lrll

1 p'iciitur~ colora lit :11 iml."lu I HI"" I'"O~U

1. S,~ run~rtjjlil~it cup~on!l h '17 SQC _ Untul ~ll1pre-~~i~~ C~~ ,1IMrlLl, z·ahflml vani 1 at, 0']'1 ~i sarea se p-t.Hl til easrron si 5iC frc,ld fl!i.n~. devin .spu~n~_ Se ~di!.ugi! martipanu] ~i jdc~.d de zrncura ~i se amesteca binc lli contlnuare. La M~r~i.D", se cernc UI1 castron i1l.ill~ ~L se Qmogelliz.Cllzi'i ~otul sub form~~ de aluat,

2" Tava de copt se tl'll}e~ei!izi\ eu h artie, AI \1- ,unl se iatrodu -'c ]'!'III1'--.() sering~ sal! pil!lg1l. de omar eu mm'gini nctcde, CI! ajurorul Garcia 1!IC l(i~~ !iili. cmg~ p . L~i\',1 sub forma Il"IlUQ taler. T:rlvOl se d~i ~a Cllptm. T~I crele de aill:J.! se coc Hil 1Il~'II~ la 20 del milJute, r~ mm~ we lS'si( SGI ~~ r~c~:Jsc'lI Il'c un gl'.~~m.

t 7, ill~1I"hI1 lludr.~ i'mprcunil cu ;; i ropul de

'I u 1110 '; U ~ LJ ell lur:1 ntul al i men; ar se J~ll.ll

!lUI [' JIl, ~I!>I!' .:11m: Icc,; cu .. j\LlQI'lIl ueci 1111, lilll,'- , ill/Ufil n~,rel fjh~inllUi lOC w~r!iii

11111111 'Ill ',I Iolprn ~lIun:l'lor- (w!'=i/'o!o_

,II, ~"I"f)

,8

r'cntnl cea. 30 de bw.~(l!1

Ti rn p de preparare: CC8. 2. ;J{C Tirup de odihna: cca Ii: (Ire

II C'~, 130 kcal pe bu cata

175 g miil~l, 750 g ~'mldQIl allmeutar t vi'! rf de ell ~it prnf de cept

rss g unt, 65 g zailal', '1 au

1 pac.h,~t Zi."lI'~J' vallila.t, '1 pruf sare 'h IHIIHIi' !tU.l'm~~!;HHi de calse

'I :lOg mar] Iplm, 50 g za h~!' !lllilr~. nUl g g~:ll;t1I"~ ~~ eloco ~fI;Hi

migd~1i~, fistic sau jt1ln~.liH mar:1 de !lnra

l , F~j 1l"L se a!1le~tec~ cu praful de COoI)[ lotr-un easuon. Se a<l~lIg~ untul. lil.l'iilifUi, Qui, vanilia ~i sarea ~ i se fr1lmallli'i. totul sub f, rill a unul aluat omogen. Sc Ilwel,C~le aluatul in folic de aluminiu ~i se !a.:>.'i sa 5G odilmea~'(;~ hI 1iigider cca, I/~ mil.

2. Sc III fierb Lmil C.llp~on~1 1 a 2{1()')C. SuprafnVI de luc I'll se presara cu 1] i.Ll11 ~ i a luatul sc 1 nti udc pi1.lJii. I~! Q gro·:!;i me de cca, 2. HUn, Se d,ccup~'L71~ lin numal" exact {I'~ i ni m i oare .. Sc tnpctcazf Q m vn cu h,~rQ i e de copt, se i_~~7.ri i III mi oare le ~j se d311. 1 a cu pror ]J entru S pan8. ~a HJ minute, Sc oUiwgeni;;:.eaza marmelada de caise ~i se u nge en ell partca i llrcrjo,~rl'i a inimioarelor in'* fici1biu,L

:tM,I,r~ip,mul se amesteca bine de rot ell 7~1· h:II'U! pm:lrll, sc int'imlc Ioarte SI.lb!irc il~lrc foi de pcrg~IIJCn~. dUfll'i care, diD] martipauul astfd l)fCgfitit, se deClIpctLziL inanioare identicc ell cdc din aluat, (file o aufel de iHim.inu~ tic rna rti pan se r.qa?~'11 tnne dO"u1I foi de ~ 1 uat unse ell marmclada, pressndu-se Ttl.I·lle lie csrca,

4. Glazura de dOoColal.'i se !ll~ii s1i S~ WI ens'I;~I deasupra unei calc cu a pa tierblntc {M i 11.marie). sc ung ~glimioa.l'ele umplutc, C1Ife se "I"()T orna fiecare ell die 0 m~gd'Lla. un fistic S.~lI 0 jumatate de nuct,

T~ \IP r'"TD SI\."_ ~ A.ROMATE

Pri1jiturele en anasou

• Penrru cca, 4(1 de hllciili

• Timp de preparare: CC;~- ~ '/,-ora

• Tbnllp de 'Deli h.n~.: CC::l. ~ 2 (I[~

• cell. 5:) keal pe b;'l';~t~

louii

2S0g :lahar 11:11 praf sare

I IJindu;1 ?illb tl.1' \I!llliil:at 2sn I:i'lillla

it ~11[1~,il:i'i'lle sculi II ~e de flllllSOJiI Ini"H::i lIilH 2, UIIiIIlJ!1 ri ~,n la,~ ~lUilii deamidon

IHII :p~~IHr iii HI\llI

'II, i'li h.' :lIl1rr 'ull' LI z'llil~ru! van61M se p~1l II! i! IIU' ,I Lfnn de fl riel an ~i se bat deasupra lill I I II II 'I' II cald , Se bat pe llrb'ni!J dill Ilf II I,I I'" I .un I ... e nmesteca ell anasonul

110

~i ell amidoaul ~i se IIl)CO!i'pOreil7_;! masei de ou ~iz"Mr.

i, Cu ajutoru ~ HIlC i. iUllgt.lJ"i. sau ~ I unei pUllgi de (j·m~t se fac bezel e mici din ~ luat care 5J~ pun pe 0 til vii unsa. All! ~h~1 trebu i'e l,~~0t s,~ se n~'eze astfel inca! parteasup cri osrii a beze le lor s:'i d.evi.nii aproape plam, DiiC~ nlualui esteprea subtire, se poate ~dittlga !Julina fi1lintl_

3. Prilji tu rile se 1 !lS~ Jl este noapte &3 se usucc 1121 temperanaa camerc i p~1I 'i la in~itrjr,cil .p~rIi i sllr'!:riQ~TI;, Se lncloge pe lli'mfi cuptorul la 170QC. Pe gl'fiJal'1il dill mijloe al ,tCCS~Ui~1 se 1I~~Z3 tav'll cu pr[~ i turile, care se las:t la cuptor I Q mil'lut,e:~sife:l indt 8L~prnf~18 lor ~ 1'.1m~nr. a 1 btL

TI\JP ~"'TE:-'Sl\· -CREfl"fOASE

"_. ~.; ~ "_

: .

. '

. .

PrajUu~·ele Canache

2, IIlI:rc limp, se 1 ~S~ fl'i~e,il la lie,n ill tr-o o!l!ii In ie-li_ Se ad".u.g~ glazu ra de cloeol ~iJ! ~ i se ticrbc in continuere. Se lrli~QirporC"~,z:ii rachiul de v~!llc(l!!1j(l!ou], 5Je 'i a masa de c i(lco~a~ii. (]C p e aragaz ~i se la_~.~ ,~fi. se riice~sd'l,

3, Cuprorul se Ttlc Lnge I.~ 1 7 5~C _ S:npmrala de 1 ucru sc presara ell niillil. se in tindc aluarul fraged ~j cu (I [annii subtire se deCllpeiidi priiji.furule rotunde, Prajururilc se pun pe 0 tav~ tapel.al:~ cu banie:'li se dau b euptor (pe gratarul dill1 m ij I,oc) :[.1'1:11 tru 10·15 minute, .1~~l1a cfmtl devin galben-a~,i'ii [ID ~m~jt. sc 1 a sa sifi se raC~"'l$Cit pe gratar,

4. Com[lmjllll Cauach e, i"!iCfl rnoa 1 C., s.e inrroduce 1n~I'-O PUilgii de oruat ell v:ll.rfl.1·1 In fO'l"ll1ii de stea ~i, ell. 0ce~siiil ccmpozjrie, se Val' rea I iz~ rozetc dcasupra pr~jitil!relelo:r, Pr~j iturelele se VOr puue 1 a rocco

• Pentru C~iL .1-0 de bucatl

.Timp de pre.ll'~l"~~:· cca, i 'f. ora cca. 14{~ kcal pc bucata

l"ell,l:nl ~1!1i1l.i. 5(1- g zah~.l' ]04) g lllilt

1150 g fail'lll l 011

![Ie.nfru NlmpOl..i I iii Call ilC M 25[1 g unilmJH'na ,(fl'i.~'~~~)

5·~Q' g gtazu r~. de dll'l~oblli'i. ,a m~]"'u ~~ :2 Uillrll.ri nl,r.hh.1 de vh!/con.iI~~~

I, [)i.I~ zaMr, unt, (iii II p, ~i au se fr~.mil.11~,~ 111~ .i1 ~ut fra.g~d, Aluatu 1 se f nvele~'1 c III folie de .Ii umi niu ~i se I a. fi ,,<I IlIl I ~ ori'i I.;] fri gid I:!I- $~"

L' {lilmeas'1\,

11

B ezele cu 11 u ca

I Pentru cca, 70 de bllC~~ L

Ti mp de preparare: cca, 1 ~')ol'~ I Timp de {Fdihll~: CC.1_ 3 ore rca, ,50 kca I p e hues la

Be.ntnuluM;

250 g fliiliiii de g"~,11

11. C.I)r:!.f d~ ~co!'H~oal'~ ~i praf de cept '1 yfi:rf de cllItH prilf n IIqoa rl'l

12{1 g unt

70 g lilhlr

1 O~

1 praf Sil.r,e

E;wt!ulm;ql'a rei

100 g gl :!JJllll'ii d~ c~ocol.9 Hi ~.mill'l.Ii,c , 100 g jillmatat:i de nucl mar]

I. FAilla se pune 'i'mpIeun~ en praful de seorti~o!ldi., praful de copt ~i Jl':r.~ ful de !'nlc~O~tI:~ It'lt:r··lm castron ~:i se amestecd. U urul se riizuiestc so~zi~ori -~i se prcsara peste (\i'in ~. ZilJh.~ru I, oul ~i ~i1re~ se ~rlaugili la r~l]odlil lou ~i 86 fr1i:lliIiilmt~ total Cill rnixcru I. sau ell I'Ilfrl'i0 rece, p~n~s.e obtine Uti aluat oimogen. Dill acest aluat se forrneaza un ru lou ell un diaructru de 3 em, se tnvelesrc In folie de alumin iu ~i se las1l. s~ se odihneascs ~R frigid.~r J ore,

2., Cuptoeul se ill tierbfrl1l:a I a 200"C. Din ru].OILl~ de aluat sc taic fcl ii de ! em grosirne clare se "'0'1' modela sub fomlll de sfera. Sfcrele se ~~~7.a I}B 0 tliVii. tap el:~ta ell h~ni,c de e opt sc pr~;scm:z~l user .~,i se dan 1 a cuptor penl.ru I I) m:i:ni~.U:e .. Pe '~mn~, sec bs~. 5~. sc r~C~[I:~C~, pI,; till g.Tlit~r penrru podj i~.u,i.

j, Ginzurade ci:ocoknJ se to~l~'te pe baic de ~fl .. Se piClLl:li eLI ~jutonal unci I. inglMrilc tie ceai pe prujil\!ri. fleea . dilllre acesiea urmsnd a f deoom!lII ell ct .tc Q jum, talc de Iluci\,

{in {OM: sus]

Steinle de Craciun

• Pentru cca, (],() de lmc~~i

• Ti rnp de 0 dihna: cca, ! (Jr[~

• Timp de pol:e.pa'l'~re: cca, 1 'h 0:1'11.

• cca. 85 kcal pc buca ta

PI! I1U'1I a IUlat: 300 g fMIl:1

200 g zabilrpudriii 'I prnf' SIne

] 50 g m:~.r!ipa:1l

2 HI] g~U] d e~i!pt~

r~n:l:r'~I._iI,e.fc(lj:ue; ,1 flll)ql~

:2 pach ete za h:l I' vanflat 51) g fblic 1lIl~,cillJll~

SI!) g marripan

flstle d ecoji t

1. fmr-llil C~SIJml se amesteca taina en zah- - wi ~j ell S~r~'L. sc ad<L.-(Lg~ Ilnlll~ ~j !l\aftip~I1U! in ~uc~tele mid ~j se MitIlfil~1<1 totul, I):lll,~ la ob1 illercil unu ~ alua t OI1l!O,gCIi, r:v,cl'rl~lai se nl'1i~do1Ll!}'i. ~ i puri I~ lapte. A leatul se 'ullveleste ill fo lie de a lunnni u ~i 5A.:1 ~Sii. $~. se ad j hneasc1} ill frl gider ei rc ~ 1 or~.

2. Cuptorul sc inficjjbiillti\ III 175 C. Suprafata de lucru S.C presara cuffiill.1, Ile ul'mll se intindc aluatul. Cu 0 forma mica sc dccupc,az.ii 'teh1!de,. Acesree SiC VOl' .-!~e7.a ])f: 0 ta v~ lapetalll eu flal't le de copt.

3. AJbu~ul M: bale ~p~m~, la sf€irfit se IIlCO'pore~z.~1 zabarul v .:m i lat, l)e urma fisticul ~:i martipanul. Ma.sa de a~bll~ se i.ntmdm:c lnrr-o p~lngil de ornat cu varf :;:.i tnr~t ~i 11.e fiecare ~tel,ur~ se wrjte~z~ c5te {I bl1lil,t~. Srelutcjc sc pre~~rii cu fistic ~i se d ~u I. a CUpM' pen tru 1 0-1 S minute,

(ilJ foto: jos).

TI\lP r'..;n:',\Sl\" - DEUCIOSJ

Covrigei de clocolata

Lfiiin!.l se pun-e imprennii cu z~hfLrul1rblr·lm castron, Marilip.1mra·1 se taie bucate!e ~i se pu· nc peste fi1i i n~, impreTm~ C'lI !O-~I'C~, S(! or! i~(j,rra ,.i praful de Imd.iIN~ de ciacol~q:~. Se m· zu i esre un~ul solzisor], sa pre5 ~r;ji deasupra ~i se ~datlga oualc, S,~ fl.'~m~n I;f.L [0 t~.11 ]),~n!.i I a cbjinerea unui a luat omogen .. A I uatu l s • LIlveleste 'ill folie si sc lilsli s~ se odLhnea~CrL 'ill frigidcr cam ~ O!'~.

2, Cuptorul se Infi,ci'batl!%L Ii.! 175°('. Supral"iLFL de lucru se !1m&~ra en pUlill1t :liIillti. Se iau 1:t1lC-~f£k de aluat de dilTi~liiullea unei nuc i mari si cu vi!.I'llfl degete I or sc mlcez it sub [orma unui dim:ll sebtirc. Din ~c,c~ti di rrll~.cj ori de al u~i se form ~a?~ covrige i L. care se \10'1' IHme rl>e (I t1l:\i'~ tapctata cu b~n i c de copt ~i se vor da I. a cuptor 1l.~6U'I'U W· I .) minute,

J. GI~7.tlrn de eioeolara sc lnsa :;Iil se \oileas· cit in baic de ~.piit. Dti1;li!ce s·a to prt, se un 2 cu ea eovrigel i ~i se omeazs ell I erie de 7,~I~ hl'iL S e I['[sa 1.11 rnl;;i t pe Uri grill! ar,

I Pentru, CC-~. 70 <Ie bl1ca'lD

I Tjrnp d e prcparare: cca. 2: ore I Timp de od i hila: cca, I Or'~

• Ceil. 5,5 keal pe bucata

renttll a.hiii!: 300 s Billa

HIll g 2:11115.r um g iIlaffipllll l ]B'fI] sare

til ~.iIl~n.rn~ l)ra:I' de .soCo:rU~mM·~

[ r~, I)r~.f de budi.1iI d'i (i] e ~.l!DCO~ ~.I~ ]:H:l g unt

2: ~u,~

P'C[)(Jf!! !'ICCOI'lIf,e: perle mlei d~ l;:lhilr

14

BiscuUj ell, ciocolata ~(i port'oca.~e

I Pentru CC<I. 40 de bucatu

ITImp de pre]l;llmre: cca, I '1'. Or~ lump de r,Hhiln,~; cca, I oril.

I ceil, 70 kc ~I pe bucata

250 g fliirli'i, I lillglll'i! ce:ai pnlf de, cops 11:5 g mit, 12.5 g :lablil', :1 IIIl

2, Lirlglll":ll. (de SlQpii) Immne,ladli ,III: portecale

1 I, ~, lic.h]ol· de portae ale !ljJi) g: d'D·~In.lM:II am ~.nli~

:1 1[!I:g~lri'~ b~pte

I. F,~lIlla sc amesteea ell pra ru I d e co pt ~i se J11lllle 111itt-Uri C,jljS~TQI!l. Uutul se I'~zllj,e~te sol'I~ori ~i se presara de,t.lIpm. sc ~.dallga zaMflIl~i Qui ~j se frlimfinttl. totul pll.llil I", olbIrll'rc3 unui aluat orr ogen, So; injmniiti'i'(e~te

aluatul. 0 jmrl~!B~·C se fTam~llt~. inca 0 data eu ntarmdada. de portoeale $1 llcltior de POI'tocale, se lnvek~'te cu fol:i c de alu mi nin ~~ se I ~~~ s~ stca la rece,

2. lutr-o oa 1.1 Sf! 1 ~sm ciocolara ~~ sa topeasca 11'1 lapte, Mil5~ ob] i nuU se bs-fl un timp ~ii. sc ra.ce~~c~. pe urm~, se frnmii!lt~ ell cea de-a doua jumatate eie alnat. Al\1.~nil sc va luvcli de asemenea III folie de alunuulu ~i se va lii- 5,1 sa s ea la rece cam t(= arti,

J, Supr,lfat,L de lucru se pr.eSaf'ilJ cu pU'!il'lii ~in~. Alua.Hll de ciocolata sc lnrlnde p .. infi ~IJlmgc de h em grosi me. Din iLltl~illl eLL ~l(ji'tO cale SJ~ fQil'l'ill.(:szti Utll ruleu, care se inveleste in a~ll,~[U1. rie eiocolata. Totul sc Jl'une 1<1. rec e pen tru c irca r h ora,

~'. Cupte 1111 se Ull fi ~TbaJlt~ I,~ 175°C Ruloul de alua: ]Jorto a le-ciocolatn se lai~ CUll n cutit ascutit. Iu lelij groasc de 'i~ em. CIlI'e se VOl' punc pc 0 lava .'~pe!am J::U hani~ de copt ~l se vor da la eupWT penrru 15·20 minute.

Lirnbi de po r tocale

ts Pentru cca .. 40 de budl i

Timp de prepM~re: cca. 'I,. om cca. I SO keal pe blle'lt,·1.

PI!Il t:rll JllIUl.!.i

:1 700 g un I, 3000 g 7.~.IH11' 1 padl'~1 7.11 hro~' van ilat 6 (lull

] por'.oc :it.I:'l nmre, u cell I'a l!lb'i 4000 g f,iHIlIl

unt peatru t~,·[,

P~ii M' U iI!:~·l.llu:~.~.

'h pah!lf ulanmllilJd" de portocale 125 g zlIilill' pmlril

1. UIIl'u!'impreUila ell zaharul si zaharul vat1Hat se amesteca in~ r-un CilS,tI'Ql'l, pfl.n~ (levin ~pml1la, OlUl se incorporeaza treptar masei de unt. Se sp81.~. pnrtoeala. se UM1'C{J. ~i se m7.U" ieste co~j;1 Ct1 I1MfC' <lten!ie, penrru ,'<; nu se 'ljui'I.ge la pnrtea 1I1bii dillinlerior. In acest C~7. prC] arsrul v~ avea un gust amar

2, $.e Tn fi erMIlt~ cuptoru 1 ~'L I 7f1"C. Piin~ ccmuta ~i to-~j'l de portocala sc lucorporea<,:,1 curnare ntentie compoziriei de lint ~i cu. Dupa l.~CCC'f\. sc Introduce totul lntr-o jJtlngill de Qnlat cu oeif C i.1.Q si mp I u. Pe c ta v~ uns~ se founeaza '1 imbi de cjrca 5 em ~ultgimc. Acestes se vor eoace earn 'i. IJoI.'m ])e spa] i 1.1:1 de III i.j I oc a I cuptoru 11.11. ]l ~~1,'t dnd dcvin ga lbcn-auri i.

30. 1 ndi. f erbinti, sciau de p e ta v~ ~ i se I [lsa ~~ se r~r.cilscii pe un g~,~ tal' cam ~ 0 minu te, Pe \iJm~ se I ipesc ca.tc doua C~~ i'Ulai:[ll·el~da de portocale.

4. Se i1ijl1n~'1 tatese portocalcl c. sc pre ea7.,~ o j 1I1lrl, tate. sucul ob linm se treee prin s i til ~ i sc iIlI1.C~I'ecl'i cu 7.~Il!.inll. 1).5Jl.~ sc ohi in e L) IH8SllJ omo!,!:c'll,'i, C~l ~¢ea~t~1 glazma vor fi SITOP i Q(: pl'~j iture I ele.

{L'C'~ i I'u/fl .. 'I(il!1!,'(!J

16

Pri'ijiturele crucante C:U mIgd::d e

II Pcntrll cell. 40 de bucill i

• CC:.:l. 95 kcal pc bucata

2SIJ g mn r~i pa n 125, g l.;:.hiiir !ludrfi

&I;)ilj:i I'~Zl.lmL d~ ]8. 0 li'im~.i~ ~ ftlbll~

] galbenu~

2(10 g Iulgl de mjgd~le II nl pentru '~:~Yfi

:I OOg gh.llW~ d~ ~ i (leo I.:IUi nma nil e ((h, I)~· g1lS1)

1. Sc Im:ilt1gc cuptonu la ~ 7S"C. Mal1ip .. mul, z:thfLl'lD I ~ i cosja de liu 111 me ra::;;-u i Hi sc I'mm~ntil b i nc ]J>C Q sup i·~fat~· de luc I'll clliralii.. Se~daug.1 a ~bIl~I11 si g~ IiJenu~~ll ~ i sc m.1i friim~mll illl~iI ]HI~i!'i. rfJi1,~ sc obtlne o compozitle destul de subtire,

2. Supwf~ t~ de lucru se !l resa r~ ell fulgi d . migda le. ell nsa sa de martipan s e untple 'I) pUIlgi'i. de ornat, cu ajutorul cti rc i a ~~'C real i- 7.ea7.~ forme circulate pc d~iI.supr'l fulgrlor tic rnigdale, Se intorc JlI'illjilurdclc (U partea CI.1 mi.gdale deasnora. sc Imll 10; l) 'l<1\'~ binc m]sa ~ i sc dau I ~I cuptor, ~il pat iul dill III ijlo c, pe 11 tru CITC~ ~O de mi uute,

3. Dup~ C c S-i~U copt !l1':U i t urlle, se I ~si'i ~~ sc rseeasca 10 minute pe lIlil gr~t~r. in cazul in care doriti sa inv 'Jili prajiturclele 'in eiocoI~j,~. dizolv~!ij gliIZU'!'~ In bare de op1i. mlli;.~li J11'~jiiurclde pe jnmaratc in glazura Il\lid.\. traget i-Ie pc margi Ile;~ CHS trcnul LIt '1 i l.~~~li.1 t: ~~i S~· ~.l~~.l,"e Ile a bart i 8 pcrgam i na t~,

(I.' '.: i [oto: tifeoptm ..

II r 1\.11." "I \ - CL" AHO!l.I.\ D' • RL"Cn:

TL\l1P p . .:n:NSl\' -Clj AR;OMA ut FRlUCTE

~i.dadi. ~ caznl, ehiilt" mai mult, fiiml oh~i. gatQrili ca 1<1 ~r~~it cr:islalde de zahiir sil tie d izo~v.ate. F :'jjll a 5C ~lTlcsi'CCii cu zah~I.'lll vnnilat .~ i cu H1iLq ipat'!l!Il ~~ se frnmalltii putin eu crema de 11.1.11'. Aluarul astfel obtlaur se lnvcIq:te: in folic de ahnnintu ~i SiC I ~~ii sii. sc odihneasct in frigidcr cloUii. piloa In trei ore.

2, Cuprorul se i!lnerh~nt~ I~ l70<'c' SUj)HlnLta de lucru se III;es~rii cu m~lt-ii Sl aluatul S€ inti ndc p~ Il~ devi !'Ie, ~ub~ i re. Cu 0 fml1lit 1"1)h~r1dJi se decup eazri. cam 8,0 de p'l'i1j h~,'~ ele. Acestea se ~~az.l pe (I ~a' ii talletat<'l. en hartic de copt ~i .,. tk,il 1" euptor pc spatiu] diu n~ij I{I>C, ]I ell tru c irea 20 ri . minute,

3. P:r.~ i iturilc se i,n~ T~~c.~ flel.'biolli de pe ti~ viL ~ i $C I;'I.~~ S ~ se r~.'ce~sea pc' un griHar cam iO minute, Sc ljpesc dhe dQu~ Clll marmclada de maeesc, Pentru gl azura de I ~rillfl.ie. .S~ amesteca zeama de lillil~ie cu zaharu'llmdri~ PI'~ji turil e se srropesc C:1I gl ~zur~ pe parte a superl oa r~.

Peueru CC'I. 40 de bud!i

- Ti rnp de prepar~ffi: cca, I 'f. ~;i'I'~. III Tirnp de oJi hili,!: cca. 2 ore

I C:L'-3l_ 90 kcal pc bUCiltii

l~tnb'lII nlnirt;

61(1 g ~~nt, 60 g !~1,a:rgllri nf. eo g znhj'ili"

200 g fM.DI~

IIJ;l,cl1!.H: zaM r vall ilat 7i1g martlpn n

'll ]l:~h:ill' ma.rm~la.tH d~ ml'i~e~c

"cntil! ~bJt!! ['ii.

4 I. s, zmeu r:l Ole l:i'l.mfiie 1510 g l,llhii,' plIIddi

J _ U n~ ul (1lIlIll\elllb~ ell margan na ~ i zal'lAru:1 sc frc.1cii! inrr-on castron 11<~ n~ devil] spum(l.

18

Stelute cu citrice ~i vanilie

I. 51; punc fi!tina unr-un casrron. Se rii:zuie~. ,e untul so lzi ~ ri ~i S(' prc5~rfi deasupm, Se ~~I;n1gii zah ~lli I, oualc, 8 ronra de COi\iii de la. mfiie, Wino I ia, zeruna rle iftm ~:i,e ~i sarea ~i se fl'~milmil totul CI.l mixcrul, pan ~ 1 a obt i nerea unui ahiill (Imogen. Aces~1l sa lnveleste 'UIl folie de aluminiu §i sc .Ias]. la frigider pentru cl rca (I oriL

PCIl tru CI:<I, 700 de bmfl{i 'I~mp de prep~II:~!!c:: cca. '1 (wi!! Tirnp deodi hn.'i: CC.1_ I Orji eca, 45 kcal pt: i)(Ktltii.

J~~n h'u rn 11m ~:

,II(W g fll ii~l~. de gi',B Ui 201) 1l uni

120 g zIiII~II', :2 ouil

4 p. :U'OIUII tie c{I,ajl d~ 1~II]i1ie a I'J O~~ Ii Il a c he~cl~ d!~ va lime 3·4 L ~, ze~una de !i'im~ie

'[ .IHilr _5 are

2, Se inf1e:I'b{Lci~~ cupeorul 10 ::W(l'DC Se pre.sal'~ suprafata de lucru cu pu]i n~ l':7iunJI ~i sc iutinrle aluaiul pilla I~ 0 grosimc de 4···5 mm, ('U Iormc de m;.lrirni difcrite se dccuaeaza stelure, zarc sc plm 11~ o I.ava tap.eC;'l!i'i. cu h ~rtje de copt,

.1. Se ,lrI1~5t0C<'i g-11be'liu~ll] ell fr.i:'1d, S~ ung srelutc I c ~ i sc p rc 58.r~ ell ? .. 1Mr ros, S telute 1 e se coc 'am LO nunute. p{inil. c,1pfil{j. o 1l1l;mFi. rmro-desc h i s,

Pl1fi1¢I'U 1[111:'.11 riii 2 glllbeml~ul'i:

.1: Ji.n!1[III'~ ~IU Il'~! de h'i~c ~ II OlD g zlIihb ros

l

19

;. ~ -

- -' - -.....-,., .

. --~.~

Speknlatius

• Pl:utrll cca, I. 0 [I de blJc'~f~

Timp depreparare: cca, 1 'I, om Ti I1i P de odihua: CCB. I Ol.'~ .OC<'I. SO kcal pe bucata

1 .1,. e. praf till: coplfamcmia(: 11 I, s, S[1I§ntiilla (frid) 5110 III fi'lilla

:l I" e. p rar d e see rU;~!HU'ri I l, c. ~ilnlam{llb

1. \', d. c, I~ra:r 11 e ghilulJ i r

i 1. v. d .. c. cea] ~ de p'Drto~i~'~1~ ama I'li 150 g nurg~.I'jna

30(1 g zilh:i.r

2: pi'CIi.C'~ C Zil 11;[ ... \'llnHfl [ 1 O~I

marg:H'iii~. pentru tl!~'~

1. Pmfh l !Ie copt s e di 7.:0 h!~1 In fri ~c<'t Fa i na 5¢ amestecl'l cu aromc I c~ i se pUll pc 0 I'liaca de lernn, III m ij I 00 so CI"¢/;a7JI un spatiu in care se gm n rnargari 10<1., rlI.7.1I.it~ solxisori, zah~.T'lI1. z.ti:liLru·1 vani I at. OIl l ~j praful de eo pr dizol \IaL Se fl:'~ mfl,n~;! to tul I}~na ] ~ oh[i nerea unu] a ~llilq cruogen. Aluatul se j nvcles lc in fohe de alumin i II ~i :;.~ I ~s:1i. ~~ sc (J dih r,easc,i. Tn frlgidcr caml m~ ..

2. Se infierban-ii CI~p'!I",rul la 200"C. Suprafata de lucru se rres.arii ell pi,l!illl'i fil.illa ~i $I! Intiude aluatul. Sc d:;(':.llpe.'lZ~. prajiHlrdel~ cu formisoarc Sjlehllatill~, rraJitlil'elclc sc pun j)~ o L~I \'~ bane umiL,

3, Se d<ll!l la 'ClQPIOr IJoC~~~nl enca I. 0 ·militl~e. sc scot ~i 5C la5~! :ill se r~c.c~5C~ pe •. Hi gr8t~r. riln~ ~~ consemaee se piislr~'I.(.~ f~ cuti i de tabl ~. (l'f}ZijO'O; sus)

20

Trandafir-asi de post

Pe.11 tru cea, 200 de lHLCfqi

Ti.m p de pre'J)3:rme: ceil, l 'i: om

• Timp de od i.lrUl~(; eca. ! ora, cca, 170 kcal I}e bUCiIQ{(

HOg fiii.ni'! 1 IW!ll'sare

11.10 g lIHl.rg:nini'! 75 g ziLhii r pud rn

nra I'g.~ rl n [l 'pcninl Hwli 1 gi'il.LeJ.'lu~

<I (I g fuJgi dQ ndgd.ale

UIO g m.i1rmclad~ de pm't{j,~a~e

I, Ill'lr-lIn castron se amestecl'i ffiillil cu sarea, M<irgal'~!la sc rilZll i este so lzisori ~ i se pre.<lUi! deasupra .. Se a;;lau~ 7,aliili:rul pudr~ ~i se I'rlrm;!\ntil. tOotlll cu mlxerul pftllii 5(;' ob'!ill.e un aluat omogen. Aluatul sc lilVelepc in folic: ~j se I ilSl'i sa so od i~!I1easc.1i in frigi Licl' c-am o (}r~.

}, Cuptorul se inficrbalrta I.~ 2!OO°c. Supra. fata de 11,1 em se presars cu f:dnj ~i se 1L1hnde fll uatul. ell Q fil'rm ~ se decnpeuza fl oricele,

], G~lb~!1U~lll se ~mcs1t.:~ clllllltin~ ~Il'i. se unge pc jl!!Tli\~ill!'e din nurnarulde Iloricclc de aluat ~i. deasupra sc pre:l.'w.~ fulgii de !'!1i~dale. Teate florile de aluat sc p"1I1 Ile 0 tax[\ binc 1!I1S~ ~i se dan 111. cuptor pentrn circu 10 minute.

4, Tmml<! (nm~ i i se l.l5~ SiL se 1'~c.ellSc.'i. ' e 1 iIl,esc pe lIrm:i c.alle d oi eLI dulccilFl. iL v;!\na l!1'iJ:i ca partca CU fulgi de rn i gd~ le ~~ ~m,tL1~ dcasupra,

(1 '(I: ifota: dedesubs}

21

Priljihrurele alh-negru

Pentru cea, 40 de buciit i

I Tirup (]c: prepare re: c ca. ~ (Il~.'j,

• Trmp de oclulma: cca, I or~

• cca, 80 kc ill pe buc·at~

150 g IIIIt

150 g zaM!' plllil'i'i lot!

1 yawl' de CII! if sa re 300 g f1iin~

.~{L~.j:1 l'fI~l(l i m de ~:1 o Hilnfi i~ .1,0 _gpu.l be re de eacao

'I. g8J~bCmil~

L Untul sc 8m~s~cc"l cu 7.ah~nll PLl(Ir~ intr-un castron, 1)~llll devin C S]HI rn.1, Sc .:ldi\Ugii. out sarea ~i. Iii ~fMr~iu, f~iI 11 cernura ~i coaja de lami'lie_ Aluatu] selmpnrtc in rrci piil'!i, UIl:JI di nrre de se frill!!IlilJ!1 ~ C';H ma i repede Jim ill i I cu cac.ilO JLldrlL Aluatul selnvclcstc III folic de almll i niu ~i sc l~sfi sit se Qdilme:l~cfi. til frigidef c lrca 0 01'11.

2 .• At-at all! atul dcschis I ~ cLLit)~re, cat ~ i eel amestecat ell. pulbe re de cacao se lutind pc 0 ~lJpmfa~a d ~ III em. preS{Lwlfi. cu ~HL[ i ~;i ilii 11.~. pf!i'i~i c~lld ~jtl.i~J la 0 grosime de 8 111m, dupa care se pUll in conge I ~1 01".

3. Giiilbeilu~ul se amesreca ell plllinti apa. Placile de: aluat - c mm grosime ~c raie, lar f§~iile de aluat . e un~ cu ga I benesn I. ~i sc a~:!I7.~ una peste aha, oblilliincill'sc un IntI!;!! cu fl)ml~ (I,~ '1 illg'olD ~ i pe see] iune ell un deseib klei~1 lc cehu a I unel table de ph,

2.2

4, Sc Iucingc cuptorul I~ IIYe. C":r.II,,hf~ bUCM~ de. altl~H de s.chhll I a cul oare sc int i nde rnn1'l I a o gros i me de 2 [11m. se 1I!"11g~ (;\;1 g,'i!bem]~.; Idngou:i cu sccrluaea ca desenul tab lc i. de sa 11 sc i.l~~zll ~;l mij 10 . ~ i sc Inconj oa I'~ p,e ~mbde ]l,~l'~ i eLI fj~!a de aluat. Se . IHH~e dill nou I a recc .

5. Lingu\l1 de ~lltw.[ se till i c iii fc li j gro'l.C de, cca, 4 mill .. care se dan 111 captor. pc spatiul din mijloc .. penrru to·]S minute,

P'CilQrU a sc ob~ iue pr~j ihi.L"~·1 c spiralnrc, ,11 uatnl se huparte tn ([.O1l8 bl1C~1.i: lIn~ rna i mare ~i a U.1 mai mi ~fi, Bucata rnai mica se frti.milmfL C:U C aeao ~.i. ambele se ptll1. ].1 rece, Buc aradcschisa I a ell loarc sc LUl1.0Illk I}Sll ~ 1,1 (I grosime de *'l mm, la fel sc va proceda ~L ell cea lnchisd 1:1 eulcare, Galbcnusul sc amesiec 1 Ct1 i'lpil, se tinge cu el partea deschi:;.~ la euloare. cea lnchisa sc punc dcesupra ~i se prcsc lUi U ~O['- S~ netezcsc n1<lrgin ile a luatulu i, se l'~ll eaza. aluanu, pri nzand de: partee rna i lUlig;L, ~j se pUiiC :].;1 se odi hne~ISc~ I a fl'ig ide r pentru '/~ {ira. R ulou I de almu se ~.~i,~ in feli L !,lr(MSC de Li.~ em ~L prilj'i rure 1 ele se vor da la euptornl Inc i us la I. 75 DC. Jl entru circa 1 0 minute,

Tli'!IP I\TE!\S,lV - fR,!I,.G!En

23

P.RAJITLTRI. PE.BAZ1-\ DE ALBUS DE OU

Pi'~H ~ II I' Jle pc baz~. de :l~b u ~ de (i \I, demnnite ,~il macronne, sunt iI.bsQ·lut necesarepellJt;u 1)I'~·glltll'~~. unul Criidllm] J:·,t:U~IL Ele ~nn ili1Jt.e-~c, p ri:IIU de, 1n ~~c~aSlt:y perieadli :.l ~Hw'~ui de I:u~i$~j ul riplc, i'1II/;a~)'~lit. "U Ii secret: fIne~, dupt. ce 11 bM!t!i, vc~i ia~ sa albu~u:1 de IH! sil s[eil n jllm.Mate de or:~ bl reee, el ,'j! I'ilim!ill'~ til [Inod Si~IH' !(II'c.

24

Penrru c a, 60 de bUaL\ i

limp de I: reparll~e: Ceil. I 'i.. orr. CClI. 60 kC,LI pe bl.lcilitil

41)0 g uuigdal!t ~u coajn 4 a ~bll ~.n 1'1

~. praf ~ are

SU'~II! de I~. 'I; liim ~ ue 250 g za 1tI:~ rr

4-5 I, e, IU'0J de scmti~o[}~di

l,Migdalde sc pi~e~7.~ ramie nil S.1l1 se tree pl'in 1',l~lliVl.

2, A lb, ~ul .;.II.: ou, ·impl"~nma. en sarea ~i zearna de I,'i.rn,ij,e~, se mixeaza, pana devine o , Inlllll~. I ar • sc admuga ~p(.1,L '!r~1 rat 7.ah~ii't11.

3, Di I) compozij.ia de alllll.~ se iau 5 I.i nguri d e SlIP~ ~.b se pun de 0 pil.rtc,""~ i gda Ide metim~~e ~,i PT'~ fiLII ~~e $((1'1'\ i ~.a~rn se amesteca cu aJhu~lI:1 r~.ll'Ia~. Cuptorul se infi'~rbHntm I~

15,(l"C ~

4. S upra f.~\a de I ucru se presa r~ c 1I pll~'i nfl tii·· ib'l!L Se ~r!QilHk: compositia d e a~bllt tUi'nugtla le,

S, ell 0 fmm,~ se decupea 7.~. stelu tc. IIl1:I.'e. limp. forma 5'..: liml,e7.e~Le cu lI.p~ rece,

6. Stclujcle se <,qai!:fi pc 0 ~:tv~ [ap-clata cu hjrhe de ,cOI)( $ i sc dau I~ C'UpHJO[" pentru I.", (Jr.~.

7. Dt'l)..'j ce ~-,IU scos djn cupror, cu ajutoru] lml).lj cl:qit sc ling C I compozitin de: alhll~ l'~.' miilslI.. Se pun d in 1l0'1i I ill C upror .Ilen tru :5 mi. 1ltl tc ~ i., in sfii!'~ iiL SC 11ls~. s~ se rii.ceasdl pe Ull grater,

Co ropO'lleJl tc I c men i ~e Sil I cge, cum ar ~i m i.gda!de reae i II a~ c sau fill i na, este bi ne s!i. fie C~flW~C dcasupra 0 ibi.l}l!l~.ri si, pc nrl'Ul(L. lneorporate ell ajutorul unei spatule ric lersu. [n acest fcl ~(ii\da de orr i~j va pastra CO!1SistCIl til ei spumoasa ..

TI\IP J\] 1-:\<;;.1\' -AROMAT

25

Macroane ell portocale

tat zmMr\ll. Se a.tlal!&~ ,ct! marc atentie migd a lcle ~i 1 ichiorul de ponocale, ]1lii1l,~ c1lnd se a bt i ne un ~ I u<i.t omogcn.

2, Acesta se introduce i!m-o lHmg~ de omll~. cu ~.rD ~:ic L~ netcd ~,i Be ~rrilcaz~, sc ]'~s1i sa cur_g5 dte .lJ1I1i ~b., pe d:te~ (I mt'ipi de napa I iq,ailii,Mi~CrO'Lnclc sc pm) pe 0 t~v.'i ~i se dau la cuptor pe ~patiui din tJi'ij'l or ,pe1rtrll 15-20 de minute, pan a devil) galbeu-aerli.

:1. Z ahliml pl,idr~. se ;uiteSiec~i cu lichiorulde portoc 11 I c ~ i se las;;' 51\. curg~ ea:e lIlil Simp ~r~:ll ]'i'C fiecare macron, ell 0 r~z~to!lrc fiua 5 . r~ zu i este deasupra g.1 ~7.1Ir i icoajn de J~()~tocala,

limp de prcparare: ,CClIi_ I 't~ Ol'~ OOa, 4 5 kca I 11 e b!!lc~l~

Ma.croaJne ,CU migdale Prteo utigd al e

I .. Cuproru] sc infi.crballtii. la 150°C_ l\,'fhgdalele se amcsteca cu zaharul p,)(ir~, Albusul se ba te t~re ~ i sc htcorporeaza cu ~l'eI11ge migdalcle.

:2, ['II 0 I n:ilgLi.r~~~ de cea i sc ia dte plL1~UIb dill cornpozirie ~I se pU[le pe ,"M;: 0 foi~i~ de napol itann, 'C~I lim d iamctru de 3) Gin. P'l',~j lmreIde astfel obtinute se ;1.~iLZi! pc 0 't\Vii neunsa,

I Pentru cca, So(} de buc.~!·i

I Timp de prcpararc: eca, Ih om • cca. 6,0 kca I fie h~!c~t~

Pe ntru a~ II at: 3 i!]bu'~lId 251.1 g "lahar

250 s migdale maciuate

2 I. e, lleh ill r de po rtucale en, 50, 1'oii de tort I'fltul'lid:~ de n aj!l{l:iitl.nii

HIOg migdale rin mitcinate 10 g :lah~Lr plldr~,

2, :dbll~lIli'i

16-20 foi rotuude de n:,lIl(}Ii~a.iia

]. Pl'iCl)Uligditlelc se dan 1.3 cuptor pc spalitil din mjjloc, pentru 25-30 de minute.

Migd~lcl~ se IJl:H UIlI.OClli en alone mfiocitl~!e, in aeest caz ~olo:s i ndu-s« pcntru deeorare c;l~e 0- a I Urlfl, P'CDTtnl macroaue C~l fl1,Kk, 1'0- los i ~i cam 100 Ii dc~nlcl'c uscaje, t~ i ate ..

P~tJMU d~c!!Jnlre: 50 g ~l,1I~I;~.I' Inaf

11. s. lieh ill r de po rtecale :1 po .. h!'~91i'l eu CQ:lj ~~

sr~ h~ 1 cofeill:rn.~1II i:, Pentru ca mllc.l\[I~ne~e ~~ !l.e reu?~~e, SpUIJl ~ d e ou II rcbl~i~ :;.~ !uc him: b.Mut8. Cat este de. hi ne l.latuU se pcate COilS- 1~IB !IK~rcilmlll-i suprafata C~ ajntorul unui C:ll~iL D:acil t!'i.ietLll'ffi ,Icesmiill';lm!,ltle c·laj· vizibiUllr! --~il,[Jm1l di sparna 11 fost Wuutii d .stul

'I. Se itl fl erbd.rllll cuptorul la 15 O~c. Se II ate biae albusul, pe urmill sa [ncorporeaza trcp-

27

Maeroane CUI f!ll~g~ de ovaz.

Pelltm CC1l. 50 de i:H.ldli

.limr de preparare: cca, 'h or,~ cea, 50 hal pe b~~c,~tll

25 (I ;g zn hili .. · ca ramellzat SO g unt

2olla.

J pachet zah1i.I" vanilat "2 $0 g fulgi de IIVR:t

1. Ii ngud SI!P~· de cac ao

L Se ln fierMllt~ cuptorul 1.1 175"(, Zl~h~jrul tmp"l"€llll!l cu untul, (lU~ le ~i z.ahiml va n~bt se frea'c~ h1tL'·lL~ castron plt'1~. devin spuma, Fulgii de ovaz se iLm,~s!ecili. ell pmf~il de cacao, S~ (ldaug~. ~a compozijie $i se mal amested. Tt1Jc~. rutin.

'2 .• Se t'LpeIC,B7.rL f) ra va. ell 1(1[1 ie de COP!, ell ajutorul a dOllii linguri se pun pc ea gritmiijoare din compo:>:b~La de fulgi de ova:>: ~i se d~ la cuptor pc :spal:it1i (1)11 mijloc pcutru 20 de minute"

3,. M acroane I.e de ful gi de ov~:l. se l!lS~5 ~ se rnceflsca pc un grM~r. Po"ina la consumare, se p.~Sl're,17.ili Tmr-o pllng~ de f(l~k

(ill foro.' sus)

Sfand cofetarului:

Im~luiillli l!llre tilnp ambelc linguri In apaiecc.

28

IPen~;nj eta. 50 de bllCii\ i • Timp de prcpsrar~': cC<L- ~ If; o:r!i ITimp d~ odHm~: cca, i/~ on1

cca, 50 kcal Ill: bucata

14 "llJu~uri

] 1)oI',lIf sare

I. I ..... C.' zah~ r de h\m.lil~ SIUI co~.ja rlizuitil de 1:1 0 IlIllliU,e

2[10 g zah~ r

;WO g nud de CO~.(lS III ~ ci nu Hi

], Albu~m:i~e iIJllH:CU:Il~ C~l sarea ~i cu zahsru] de Hml~ ic sau ~~1 U),1ja de liimihc rl1izuit~ sc pnn Tnlr·-ull casrron ~i se bat puternie cern I () mhnue, Pc urrnti se l!ic:orpO:l'eilZii z;~hitrlll trcphd. Se ~dill!lg.'i. nuca de cocos r!lzuil:il ~i Illtre.aga compozitie se ],lS~ ~i!. se mlihl1mlsc~ 'in jur de III o,it

2. Se in fie'l;b~.Ilta cuptcru lla I 75"C. Se t~P'I,;I.€~Z~. {I ia"'~i. ell hart i e de copt, en ajuG.ol'l]] I hllg].i ril er se f[mYi.eaz~ pe Cit g;;lbll~j care din compozitia cu cocos ;>b se d<1 h~ C:~~pllJ,r pe Sll'l~ i ul di nra ijloc, peutru C ire ~ 2.() de min.

3. Ma,cro~ll'~k S~ I'Ls.;1 sa se rnccascii pe 1m ,[;riHmr. Ptln~ la consumare, se ra,strernz~ Yr. cuti i de tabla SITU eli; pl'l.stk.

(jJJ.lQwg1".cifi~.' de.de.wbt)

TI:'II'P '''Oln·I:l,.t - PW~OS

IH111' r\; 1"E:'oi~IY - PtiFOS

29

Nugatlne

ingOld londoneze

urrna 150 g z~d.lllr, Sc adanga mi.g(n~lel e m~. cin ~I~ ~ i se pun e ccmpozitie In 0 parte.

2, Untul umpreunii, cu restul de, ~ah~b' $1 cu g~.~ben~l,v:rL]'C se freaca .spum~, se adauga sarca de ~rlmfde. zahsru ~ vanl lat ~i fii.ina, ~~ se ame tee ~ tctul p!1tll2i lilJ (,bri [ICT€1!l unui aluat orncgen.

2, Cu atcniuc se ~dllugJl alunele si migdalek macinare. S~ tape,e~z~ 0 ta\'~. Cll. hartie de CQ 1)[, Compozi ria se untl'orllIC·C 11t~ r-o pu ng6 de ornat 'C~.l ori ficiu acted ~i se formeaza, P<! rs va tapctata, g:r.am~j 08·I'·e e~l un di,lmtclm de cca. :; em .

Pentru cca , 5.0 fit: blK~~ f limp de preparare: cca, .2 ore cca. i 5 5 kca ~ pc bllC~t~

I PClltru cca. 20 de IJuc..~( i

e Ti,fi1IP de preperarc: cca, ; 14 ora • GCI!.. 210 kcal pe buc~t~

2albll~uri 140 g ?c:llhilir

75,g ahme mllc:inate 75 g ntigda.le mid[lale

'i, paJi~ar creluil d~ c:iu'cohltr. eu alune 50' 1':: 1l];Izu 1'~'1 de eiecel ata

3 ,;.Ill!l"lt i ncle se dau la cuptor ~il sc coc Call', 20 de minute, Pe urma sc lastl. s;\'i se r~.ce<lsci. pc 1111 1!:riilar. Se lipesc eme douii ell crcmf de d< ,.!ali"!.

}, S'~ !alle(c~za. 0 tav~. ell h~rtie de copt ~i ell ajutoml unei , ucitori sc lnrlnde aluatul d .~SllPr.i:I. Se Llld~l1.e~te marmelada de caise ~i cu o pal eli,"i se iutin de . pe aluat, Se lntinde ~]JQi spuma de ou si se presaJ~ eu ll'l'ligd ale tecate.

II ,i1.II;II~~ilri 351lg zallj'iJ"

lilO g migdal e mild lIale 251[) g unt

6 giilb,enu ~ U I'j

ll.~. san de 1~II1l.aje 1 j)I, :l::l.h~.I' l'1Ir1i1;H 250 g lilli~]ii

1. pa~'1ln Im~i".line]lIdi\ de ,ca~~,~ 'HDi[l g !1:1~.gd.i1~,e~oc ml~

4, G I azura in prealabi] prcp<ll"illii sc to I}C~:'2 pe baie de aburi. f) parte a nugaunelor sc introdcce in g L1?)lJf (hii,tI~ ~i 5<:: las~ s~ se usucc pc o Mni,e pergamim.[fL, P~~IJ,t 111 consumarc. se p~wea~Jj 'ill curi i de plast lc sau de I a~'d;~

1, Se infi.ell!J,a:nD:1i cupsoru I ! ~I 15~rc. A ~bu~t!l $C' bate In(r,'lln castron cam ! 0 mimne, Jl ~n,~ devine 0 spum~ tare, Se 1"!icorporci~zii usor zuhaml..

4, S e (111. lOt 1I1 Is cuptor pentru 50·-60 de minute, l media: (~Llr a ce s-a cept .lJor~j itura, se ta ie cu UIJ cupt lI5:CIQ i t iil bile ~li (Ie 3:-::6 c In grcsime ~i se liI~~ 5iL sc r~cem:cri Ile un gr~i[~I·.

I Se incinge Cl~pl.{~I~1l1 I a 150"C. A.i~nq u i sc hate earil 10 miaute ~lIli'-UIl casrron i>~ll.il ['\,inc 00 spum~. tare. S' Incorporeaza pe

3,1

Macroane ell seortj~onr~

• Pcntru cca. 40 de bucfi.~ i

• Timp rie, preparare: cca, .I, cm"i

• CC,11, 150 kcal pe bllcatfi.

:1 IIHJU;~lIri

50 g o~':iz tn{ld nil! 70 g .S IIC.n:nnt

2 I. c. 1!I'ai de sec ITi ~ Ci1I r:l'i

~·O de foi rO!QJIHJ.11' de n1blPolitiHI~ (cca, 4 em 0)

Macroane en seminte de floerea-searelui

Pei'UH.i ~'C;~. S.Q de l)lrca~'i

Ti m I} de prepsrare: c C~, ,I ~ om

eta, [OJ kcal pe bucaea

8411 g .si1I1lDUJ'i mil.eil!a~i de flo IU'CilI-S,(I!l relu i

300 g zlIhlli'

3 ;!nHl.~ IlI'i

~ M.I g m oreevi rilz Uli.!:i 4{1 g lImjldon ill U m~~i (a J"'

4U ~ md ere Ikhidfl d ~ nib] ne !ill fill de ]UI po Ii h'Lnr~

300 g. sfi.l1l b UI r] intl'\C:gi de flo ~ r'e:I"S011.rcllll i

33

1, S,~ l11 fierbil I],ji ell prorul la lOOOC·. A Ibu~m'ile se bat C0m ] 0 minute lnrr-ua castron. jl~i1it lkvin 0 spumji tare. Se a mcst~c:L {W~I' zul m~cin;,J.[ cu ~al:~1ll ~nu~ si ClL sc orrisoara.

2. AJ'bu~lI~ SC ~,Imlgi'il (:11 marc £It~ii~i~ erncstecujui de ovil;.: ~i scortisoara. Cu ~jlltOIllJ ~~Il¢j linguritc de cear, compo:;;i\ili So: repsrtize:lZ~ pc i'ciIie de napcliuma. Sc pune torn] pe I) tava neIlIL~ ..

.1. Se d~. tava la Cl.I r tor, pc spa tiu I d in mij loc, pentru ,WAD de minute, Dupa ce s-au ~~iJS prnj lmri le, se I ~,~~. sii se raceasca pc lin gr~,. tar, f:'iiJli~ :I a ccesu mare. se Jl CI~ p~i.s IHI in ~~1' ii de t,~bl~ sau de ~ll"sij "

(vez! foto: sus)

32'

1.. Se lao 220 g diu semi ntelc de floare~-~O<Lrclui mii .inate, Teate eelelalte C'O!'I1.IWll n~~. mai putin I'oile de tlllpolitilnil ~i semiruelc in11·cgi .• se lncalzcsc illlr-o tigaie']'1 rue mic, astfel InciIt sa se lege II1,rC ele. Samblll'ii 111' tregi de seminrc de floarea .. so~;e~t!i trcbuic astfel l'll,c lusi, Tile ~I rnasa com pozlr i e i s ~ ,fl' m~11-fl rc I ativ subtire,

2" Sc LL1 fi.erb:'i ntil ul]ll:oni I 111 i 90·(". Compo .. zirla sc inrroducc lntr-o 111111.g~ de ornat ell ori ficin ncted, se ftlslHi nc portionat pc CLOD I e rk nap oli t 'LIla si se ~~a7.~ I~~ ~) I~! v ~ 11 ClIll s.~ t\·bcl"oane I e se 01'.1'1 ~,I z~! cu sa rabun j ru reg i ~i sel[lSii un limp sa se usuce .

. l Tava se illtrodul;;c' 111 euptor ]le gml;Lrlll dill mijloc ~i maeroanele sc· coc circa ~o de minute, 'CU usa cuptorulul intrede .chisa (~'CC~S!<1 poare 11 $US~ i IlW~ ill tredeschisn ~1.1 0 1 i r~gt~Tt~ de lcrnn].

(l-"I~=1.rljw: j()'.~)

,I Peetru ceil, 25 de b~cMi,

• Timp de preparare: CC8_ 'h ora cca. l45, kcal pc l:mca~u

PCIl,trJJ £llmllt 1,3 all'mlLui 125 g zabl'lr

2:00 g mig,d[l,le miicini,te 2: I,inguri s u]l~ d.e fM nl\

p~ nlnl u mW.llf n rij:

HIO g cl D,~olilt~ illm ~l'uJe

1 1. s, udiu (I~ vi n/co niac 'I gn.~bmul~

dHe 51D g IIII~ ~i lflM,r Iludra

]\entl·u dCCOI'Rr,e

100 g glazllI'j\ cloeo]IIHi

1. 81; inf erMl1t1'i cuptorul ~n 15I.YC. Albil~ul se bate 7nur';\I1l castron to nil nutc > 1}~Ili'i sc ohline 0 S,pl,)m~ tare, Se il:loorpo{cii!z~ CU ateatle zah,~ml. Se adauga cu gf'ljfl mlgdalele M~cinf~t,e ~ l fiiil1~_

1, Compozi I i a sc in~TOth,i"~ Tt)~:I'-O pungii de o:rl!la~ cu ori tic iu neted ~L pe CI taVl\ tapeHLt2i cu Mrti,e de copr, se fOnnCi!z,;! c~n)j 50 de praJ,itmck rotuode, Acestea se coc pan~ I,L .30 min" III cup,or.

3. Se topcstc ciocoiata si se lasa un tirnp sa se r~ce,;lisc;L Dup:l aceea, sci nrrodu ce restu I componentelor pcntru mlll)l~llUi',l, Compo. zil ia ob1 untHil SJC I as ~ s:L se mceas;cii in ~on~ 1- T1!Mre, P~!li1 deviee tara,

4. Se lipesc ditc dOllil cu cempozitla de ciocola~;L. Se to])e~fJe glazma ~i 5C ln~i!ld,e ~Il c!llngi fure pe deasupra rrufelor, Ct, ajutorul unui pai dill hMie, S<1Jtl plastic.

(i'n JaM: fn s{(il1g.a)

34

Lubeckerti

Penrru cca, 50 de !HI~'W

tI Tlrnp de preparase: cca, I Ii" mm CC~, 65 kcal pe- bucata

Pen tl'U ~! u,~ t~ 4 gi\lbcll.lI ~;Il rl 21D0 gZ:llIih'

200. g 1111,,1} de cocos rii.zuHl'i 200' g, m:lI,tip an

I lin gu r:~ supit de rom

I h I. c. co aj!l l'i'lzu iHi. II 1I1i1~~ Hil11dli

fellll'lIl d,etOfl.i .'~ t cir~~~~ lfl~1:1:risHe

1. Sc til fierbsn t~i euptorul la 150°C, Albusnrile se bat cam 10 L1Tinmc intr-un castro 11 , pana 5C obtiae 0 spum1'i tare, Sc lnccrporcaza zr,htL[lIL Nuca de cocos r~z;ui!fl, t1H1ft·ipa· nul pisar, precum $iromtll ~i coaja de Ifllli[ie I se ~dalLlg1l ~i se amcstcca usor,

2. Compoziji» se introduce hrtr-o ]Hllmgii, d~ ornat ClJJ orl ficin noted, Pe o 1:~v;l tapetata C.l h~Tt:ie de cort se formea z i'i g;r.~m~Jo~rc, S c ~~Lie in pMm ciresclc zahsris ite, se tl'lme care (1 budilDcii pc ~~~tc (I :r'I'~j i~1Lr3 ~j se dau l.I cupror, pentru l5·2 a mi IUUe,

(fl- ta: ;11 dreapta)

Vllriatili:

Uib,d:erli se mai pot orua (;1) ~:;-1e dOI~Jl sau tre i j um~ta1:i de migda U sau se pot inmu i;t ]l e jiqnnill'i~ te li1 gl ~z!JrJl de c uoCO!i\~jL,

TURTADULCE

.M ul te dun t re fu ~'se~u ri S~!!~ •• :IpreciM'c uu nu UHlt pentru gusU~~ Ilor de,O'~ ~bU de pljicut, d ~i ~)j,l!lU' u faptlul d'~ ae pl)~ prist ra, m.rr~ II ~ i se alf:er~ ~n~I1~ ~1, \Terr!@ in del nJ1Jglll~. _liM.11I fIC~~lSH'i cate~Ofi ~ ta,cc pfl r.~, t'fi r ri ]n(~ohll:i'iJ, ~l h! !'t:~ d nke.C aracterul d~oseLit n ~;,o<uf~r~ turtel duki,c:lpad[~." tea t~~ II hubi na l~ ro<W~c \.' arl ate.

36

' .I, So lucalzeste U~{H' ~I~nll. se pune ll1 tr-u n c~S1rN~ ~,L sc amestcca b i nc ell oualc ~i en zahaml.

", Sa illf1.C~b;!iirt~ r'ljHOml la 180"'(, S~ tape!i~~Z~ (J ra \l[~ eu h~ni(l de copt. ~),c osnl~I'~f~~,~ de hieru l~i:eS~t~l~ C U pu! i na miH~ se lntindo ~I.~um~d. p{m~ la o grosime die 'h em; C!;l 0 form~ se deC\lpe~zi~ iui rnioilm, care ge pHil poe .,;.v~, Se dau In cuptor Ilel1ti\l eoa,1 0 JtI~M)11~,

5, fl1u/.;' tirnr, S<: am cs~'Cc.a 211h~.m] ]Jl~(H cu StlClU~ de cooc,'[ze, .I~llii se obtine 0 ,glnzurli omogen1l, Aceasra se 7mpl:~~tie IX:: inimio.t~d¢ 'i1ic~ fierb illl i, care se vor OlTI8. ulterior

ell cste o alun ~ ]ntr~"g~., -

1, Se illC~iI :i'X~~c. de asemenca, m i erea Tmprcllll~ cu £h im~ irul, ~.r~m~ i a, portoea la, S~PC,I ~i aromele, ~nl' acestca se a n;1;c'stee~ con m~s~ de ou

J. AI uncle. ffi:i Il!~ ~i j)i'i1!fl;ll (lcCOp~ se a I]le~,~iedi: ~ i se friimsnt!i. ell eompoziri a en mlerc. All10ltnl se .lH~[~e I a rcce, JM3mr~ eel IHI.~ i n {I Ol>'i_

III Pcntru ten. '75 de Ill~C:LU

r: i'~ll~ de prcparare: cca, I 'I., or.'! Timp de [lei i hl1ii.:cc a ,I (l1:~ ,cea.1 01(1 kcal .I)~ blilc~t~

i'~:nt r.u 11 Ill,Iwl t

]3 (I ~ ~.fiMi r, :2: on;!,

250 g ;.mhfu· 'Ci1f'fi~neHz:.t> :lOU g, mlel~ UHI g gh i m h ir zah.m-~£H li'ii ~t

~ (~bu~ et~ n~]~

11 () g I ~ m~ ~~ zah lIr1si ~~ ~lilflHi 11:1 ~u~ul,qc fiin~,1 .I~rfit :S:H'e

'~ p~'~l f nuc~,ofi r~~ I'azu m.

1 I, c, fH':lf d.egh il:r~ ~ ill; I l, c, sct~r~i~o:l t i. I h ~, e. cu i~!):u'~ r~! ~dn:Iie

200 g alune d~ pm.d II I'e n~l'icinllt,e 50>0 g j"lii.IU'i, l ill p.prfit de Cl}~)t

I'NI~rll :;:~ IIMi.~lll d~ dL,f~suIH';"

2[10 g zllhf~ r lwei fro '\'

] 1.. :S. s U C d~ co ad le 'n~g~'~

i' en,t rig tll'nllJ[£:

] {){I g nlune d ~ p,nt~rtLre rn ~n:l;:i

• Pen tru c ca. 40 de bu~~ !;i

• Tin')~~ de preparare: cca. l 'I. OI.'ilI

• cca, I. 2. kcal pc hllc<1ta

Pel! trll al II ill; 4l)ili\!

2S{l g :Clllli'll'

'f! I, e, 1iI1IC~!Htr~ r:lbmHa

] 1.. c. cuisoa r~ mil el u:H:e C(llIj8J I'azuim. de 101 0 ifb.mfii,e

<I pid.hll'i 1I.1,~i de mlgdale a.mare 1 L s, rOLl)

HO g m.igthtle tecate

250 g migd.~~e cu Ii ij)::Ii'~i'I, nt~dllate, 2:;0 gh'im § Ie zahnrislt ~ Hil:l't~

III '~1iI bu lete, fo i de :Ill1])1l li'ean11

T!Mtw !IlI'n;! I'e

25 g lint (Ie cocos 200 g zalla b' Pllldl'1i 30 g cacao

cl re,e ~;aharisit'l~,taia ~e in j Iilllilil tate m.igd~lle en rill :ue, Uij :,\l:c, iii jiurn ~llltc

1, S,~ LL~fixrb~J] tacuptoru il ~ 160"'(', Se fI'eac.~ qm mi1i, oLl~I~ ~.i z~h.rim L Aromele ~~ i componcnte]e 1ITOIlUI,c, migdalc!c, preeum sl ~;Lm ~ i a zahari ~illt se iKkmga la coropozitie. Aluatulse Intindc earn de grosimea unui deget pe fcnia de n.ajlolitan, ~i se dau tlilni~,e].e la cuptor, pentru 'h ora.

2,. Se ~(J'j)I!~~'C un I,U 1 dec ()COS ~ i. se mnesl:eca ell. zaharul plldr~, cacao ~i, eventua I, plUl;unii ap.a f crbin tc, Sc presars pe hurti1iC I e fn,c,'l fuerbi ~ifi" care se VOl.' orna u I terior ell c ircsc ~i migdalc.

(vez! ji:J1[1: s.rJrrgoj

I PCiltl.'U CC2. .. 45 de tLtc!lt i

I Ti'lW fie prep~rilrc; cca, I.',. ot'~ IIlx~.. '1 I 0 kcal I}e bucat~

Pen ll'U aI1l1l,[; 51)11 gfilina

3 I. c. praf de COil t 32·5 g zahtir

cnaja r~lzllitfb de In 0 li'inlaie

1 I, s, ];I rll] d e scOrIU$Oil]"~, cilt~ I I, e. pl-M j]~ ~ !U'dfl!\lQ U1, ghumb:il' ~i culseare

'1 praf de sa re

2 i1U,~

,61. s, ~:Ipte

51:1g 1111 igdlll~ tee ate, ~1II·~ tate

50 g mmi. ie za h.:H'isWi. t~ iat[. inc II bule!c

Pc;u di'it d0CQI'JJ i'iit 250 g zaba r pudl':!

:~ -4 ]_ S, zeam ~ d!l! lihn~iL'l SiI'lL rom perje de 'laM.I' celerate

L Se lnf'i,erMnt~ cuptorul la ~ 75°(:. Se cern fiii ua ~L prafu ~ de copt pe o plllcit de I cum. Se arl8ug~ restnl componeruelcr ~i se framanta ill r-un aluat cmogcn.

'2" Dill 1I1ua.1 se fcnneaza 1111 l'UImI, se laie felii, care, VOT modcla di:t niste nuci mario Se Ii!Jlcte'aZ;L l ta vii ell h~:i'tie de capl, sc !;1~~lZ:' nucile ~i se dau la euptor pemru ',,', om.

3, Z~Mru.1 1}i.Ldrfl. se amesteca ~1! rornul :;il~.l zeamn de I ~mil.Le, se ]lre~~rn dea supra 11 ucllor l~cI_ fucrb'in~ i ~i se dCC(JTC~ z~ ell pcrl c de z~llilr,

(~'e'!i lorD.' drMpw)

II \11' \nlHI \ I. - . .\[~nl\'IATE

39

Turti cu mlere

I, OUi.\le se fr~ilC~ spiunlli ell u utu ~ .';il11 rn nrgarinamierensi pasta de curmale, Sot: ~d;'i~lgfl. 7.1Ji1i'!n,LI van i la l, aromelc de lurtt'i du lee, Soc ~mcsl·,ec.~ ~ i se ada~.1gfl migLliJi e le, g-r~ u I $i jll',Tlhl de copt ~i se iLL11CStcr.l in conti nua rc, p~ n~ se obl nne ~1d1 :l111i11 rare. Aces I.;;! se I,L~:-, on frigider peurru (J om,

2. Se ullge tava, se jwr!h:mC',I?;L pe ca ;111!;Iiul ~i sc intindc ell un Cl.lfi, umed. Pe suprafata aluatului se il),w;:hcn~ U lill 'tl'!i'l pittratc de cca. 7x 7 em, ca re se \)I'11,C'I.7.il. til m ig-~I ~ le, scmin te, I anul i ~i portoc ~I c Z~ ha risi tc .

.l Sc d~ rnva la Cl11)IOI', p~ spatiUI dir~ inijluc. [ll mum 'l'l~lIl inuoduccri i 6:t\·~ i., cupiorul esre rcce, Se j II l:!tI.7,e~!·e en In.flj itura 1n.~tllltrll I" 180~'C. acea sta se ~as!i. la coptcam ',I, or.'I. Sc ~aiC" CI,L un ~U! j~ P -lLmLdc dcj a ma rca rc si sc bs!i sa se iJCCiLSC1'i. ]Ie un g,ilwr.

Turta dulce en caise

I. Sc sr~Jllfi. ca isc I e uscate, se taie foarte fill ~j - aproape acopcrjte eLI alll - se I as~ 3-4 ore s~. sc inmoaie. Pe u rm~, ;S€ sCLlrge· apa,

2" Oql~.lc se I.NIt s,pllm~ ,impl'eLltlii. C u m i erea, Toare cejel II.~~ co mponenre, hila mrrL de fo:i lc de n~p (II i tan~., se i~d~uga treptat _~ i sc amesteen bill',

3. Aluatul se 'gntindc jle placa de lcmn, la I) groslsne de .1 em, se t(lm~cazn tlll'lilC'lc ,~i Ii se las[i 0 margine subtire, Soc lil:;.[i sa se IISUO:;C peste ncapre, Iia temperatura C.1l)1;Crci,

4, Dllnjll~<lt~ lum~~tOOll'e" tava se introduce pe ~]J~I~Ll1l dln rnijloc, in cllptoml r\)CC, ~i se COl' 30-3:' de nunute, la J8{IPC.

• Timp de odi~mfi: cca, I. om I CC~1. 20'5 kca I pe hUCilliL

P(!ill!'u ~IIHfII:

;I, ou~, :l0{l ~. 11111 S:1lI m:u-'gal"illii 2:(10·251"1 g; miere nllid~.

';mo g pastfi de C J.lII'iiliil C

ill I. e, La 111:11' "ani lat

1 I, c. arc IIIe· pe IruU'1j tllI'til (['lId ee ;I I, e, de 'C9C~O

] 5'n g Inigd ~I~ JJ1~~tl j it~ (d r I)I~H~ e)., ~~ II mil c:i nute, 500 g :gi'fHI f1 n .m ~.d!llat, 1 I.). PI'fIT de eopt, .1:11 ~.I'g~.dll.l IH. II n's tfl\,11

PCIl[I'U OCR, 20 de bu ~~ ri

T~mp de prepararc: cca .. I 'h ora Tjrnp de 'I)Qi hnfi~ peste noapte C~"I, 1.45 kcal pc bucaltL

100 g c!li~c: IISC:ilh!' " 0I1I1!'!

ZOO-250 g IIlierel1ultlii

I flO :i: lIuigd,illc fill mfiduu· I I. e, praf de scor~]~ tmra

Z I. e, !Il"(JoII1!! :f.urla du ~~~, 2:51] g ~ni u fin rn~d lTIa t

2, L. c. p:r~]f d e eOJ!lt

~III d,~ lIap'flmilJIl~. (~C'l. 7 em, 0)

:I'eull'u m'IlIlI'~:

inigd2!.I'~ i!ll!" gi, mg-~Jlleli(!", seminte de nll::ue;l~so:uelui, HIIn:li ~i portocale zlIh:lrisoh

40

41

Tut"t~ duke umpluta

Peii~I'1!l cca. 30 de DU!c1;i

Timp de prepararc: cca, '1 .'/, N~ Tiil'Uljl de Qdihnri: cca, 'h or!

cca. 515 kcal pe ouclltii

Pellt!"11 alll9Jt:

3·50 g miere ""idi! UlU g:;wh~r

1,OU s 11111

1 GU

eo aj ~ r~z1.lUIl d~ III Q I:h'j ~ie "1 I. S .. C9JC 8.0

10 g aro Infi t'UJ]"I{~ d ul~~

dUe 'h t~. praf de capt, lI~lHm lac ] I. S:" :lIla

suo g fiiil1li

1. Se ill C i ngc cu ptoru I ]il 1.8ifC M ue·re'l, ~:1- MI1lI ~i untul se TnC<'i.lze~ la roc mijlocit!, pilll ~ dillJ 2:~ harul 5C tope'~~'~ ~ i devine I ichsd. Se las.i1 s.tl se j'~cea;sd la temperatura main ii ~j sc ~datlgii. oul, Imprc~.mii ~.l~ ·~o~~ a de I,€imai e, caceoa ~n aromejc de 'rurtli au lee, S e dizolv!i in apfl praful de oop~ ~i araoniacul. ~i ambele se lIme~t·ecil C'!,D t'l1hl~.

2. Aluatul se imparije J~e o tava binc UIJ.Sfl si I>re 1irata ell Iliinii. apoi se netezeste cu un ~lQ1iL Se d.~ la cuptor pentru If, Q·rill ~:I se I.asit I e llrm·l sit se racea SC~ bine,

3,. Pentru a luatu I fragcd sc f;-l).miinHil I a()ln~~ ~J roare compoaentele, Se ~~welq1:e aln~w! in fol I e de alumin I u ~i se l~s!i sa stea la rccc 1,1~ m~,

4. lrl~I'C i imp, se JlI'·egfi.te(~te mnphltLlrn.180 g, z!lh~r. imprcul1i1 (;,ll smilntilna (fri*ca), se lasri s{i SC !';,L['al'l\elileze tnrr-o tigaie mare, 100 g martipan se framallta ell! zaharul dimas Si se ~diJ,ugii. cornpozitie] caramelizazate. Se In .. corporeaza sem i n~le de ftcarea-soarelui ~i S~ lntinde ~ot\dl pe a~I,l~.n.d de rurta duke r1'icit.

5. Se IIlfi.erbfiHtit euptorul la 22{JIZ'C, A~t1atul fnl.ged M~ bn1.j]i de $ubr~re ~j se acollerit ell e l eompozl ~ ia de ca ramel rBeita, Restu I. de manip an sc fr~m~ltt1ict1 ponoeala 1'.azLl"itri ~.i cu lichiorul de portocale, Cornpozjria se imparte III 1.0 bucil" i, de djmel'lshml egale, djn care se m(I'deleaz.'lJ rulouri ce 'lor fi asczate in lungul aluatului fragetl. Toml ,C lill. ~i un limp S~I. se usnce,

(j, Se d~ tonrl la cuptor pc spatiul dun mijloc ~J se ~(J-i'_~C 18 mimue. Dllll<~ r"\\dre. se ta ic totul j 11 ] 0 bll.citt i obl ice, care sc VOL' tiiia la Ji'imltlilor 1]1 trei, Gl ~ZUra decioco I.at~ .. se to]l e~te tn ba I e de ~p;fi ~:I se presara dca supra

bucat i lor de pl'fljitllffi, .".

43

PI) !II nJI !llIlp] 111111''': 3nO g zahaM'

150g srn§.I1t;l!il~ (fl'i~cil) ISO g marfip au

51000 g ~:1 mburi de lloa i'U-S o~uel UI I

-l Pep~TlIl ~,luiHn ~ fj:a.li:e(l:

HIO g zlIni'il' .-200 g alit

3(10 g ffiinA lou

('C'II trIJLQI"JIru;.e.; :2 50 g nll'!rliIHUl

CQllj fi rj'izu iUt de In () liim m De ],·2 I. s, lleh io r d ~ ilOr [(JC91Ie

['elltl"lu_~If! lW'ij ;:

,WO g glnwrili de eleec I11It~

42

TIi\IP I"n· "ISI\ - CliAROMA [IE FHl"Cr[ DULCI

I, M ieren se jlll.l1e uil tr-o CIa IllJ ~ i se amestcca Jl'.1.tlfi devine fluida. Se pllne pc llrl;n~ tntr-un ,~~.rlHI ~i sc amesteca cu z.~lliim I, S-COI't i soarn, ell isoarel e li nucsoara. liil.m'iia ~.i porto,~I ~ zaharas i [C ~i i'~igrla lel e se ~daLlg:i lII1.3 dup ~ al (a cornpozitiei cu m i ere,

2, Pralul de coot se dizQlv~ ill 2 I. ~ .. 7.e~m~ de compot de cirese ~i imjlfClmii ell failla. sc IH!IlI In casrron, Se fr~i'rI~i'!t~ toru I lutr-un alum omcgen ~:i se lasa sa. sc 0 lihncasca pc te 11 apte,

~,. Sl~ Inc i ngecuptorul ~a 175 DC. Se Ill'<"S.;Ir~ Sllpr afa!.l de lucru CUrn.~Ulll, 5C inrind e 11 ~U~ i lUi I II Q grosi rile de I em ~i se Qak in p~ll'~te m ici. Acestea se ]lun pc 0 tav~ tapetata cu han i c de CClI)t ~ i sc ccc ]'11 cuptor 2~}·~ 5 de mi nun~,

. ~

<I, l.all~I'U·1 pndl:~ S>8 {Imogen i zc~z~ Intr-un

c~s. rem ell zcama (I c com pot d . circs . rama~a. S~ Huge pC! pl'l'ljilitll'e'ie. La sml~it, prllji II· rclele sc Illsa. la racit pe lin gr;i!m

Pr.~jifuri mlci ell nuea

Pcntru 40 de btlC~l i

I Timp de' p~pnr~r~; cc ~ I IJ rA

I cea, 150 kcal pe bucatn

,rcutn! ill 11m!;

11)0 g .m igd,~ Ie In~-cD [!::11 C HlO g aluue madnaH~ 2!J:![l g !!;ahiil·

21)j[) g fllini'il

I 00 g Pt'S!l1~! .. fll,lIi

!~~tc :m g I:i'! In.iii e ~j Il'~H'.:OC·~ll ~ Z~.IH1 risi: e 2 I. ~" En lI~·nu;lla(~ii tle ·ra i s e

I I .. e. anw:ni~c

'II I. c, PI':;! r de S~9 r~ i ~mlrr~

'1 v .. d. e. e lI~ ~o.m'~ d I.LiIH~ Cnl!!j II n!i.l u:i.lii rlel a '0 l ii mi. i e

ill bl f;1l"~' de a ces tea:

l fo.iplllTale de n ap'o,litilll;1, unt Ilem,tru t~.\'11

] 50 g l;mhiir praf

4 L s, 1'1I!:h i'UI d e CIl''e:Z '100 F: ducohlU. amaru~.,e

cam 4!l de jtllll~~.hl!l marl de !llllra

I, S, in'ierb;llu;~ cuptorul I a l8lflC. C (J mp encntulc pentre aluat Sf! pun trur-un cast ron sl se ames cc.:i binc,

2. r\ luaurl se Intinde pe fo,ile de fl;q~oliUIlll'i.. I a o gros i me de ·h C m, Acestca 5.(' I aic ill pi\.ml~ de 4 s: <I ern ~i sc pun pe ()1~\';~ ~m~[j .. T~I\';:I se llfl. la cuptor Ile spatiul dln nujlcc, p cntru cc ~. 2:0 minute,

J. 7.,lIl'l I'll 1 pud riM sc ;111'1 ~qoC'C.\ ell rach i ul d e o IT z. CiC', 0 I atn $C topcste in b~i c fie ~Il;i, rltlJ}ii ce s-au I"[L~~n pr~jihi,el~lo;, .~C imnonie ,imll~latL' in gl8wr~ de rachiu . jumatetc 111 J;lilfllT;t d· ~l~II;'.1I1!lfl, .l!.lfn;Lliqi1e de IlUC~1 ~~ prcscaza pc "1.0(:01313 ('~ld1i inc[l.

45

I Pentru cea. 60 de bu c,i.[ i

!Ii Tirnp de prcpnnl]'C: C'C'I. ~ ., 1'. ora III Timp de ad i.llOla :12-· 2 4 ore

cca, 7 5 kCi!~ pc b U~;l[~

250 g miere 115 gznhlil'

] I, s, praf du ~corti~tlnd 1 I, e. culsnare mi'idllbl.le ] v, d. c. n.1I c~o;u'i\ I'm s ~ 6'0 g ~ilmii]~ z.~h a H sill!

(jlm' g pertec fll;~. l~.lmd~im ]5.0 ~ ~n]g{hd~

I,/: .IHI.~ het ]u'fif de t·oll!

" I. s, ze~mi:. Il e co utput d e dl'l:~~ 350 Ii: f!UI!i'l

]5.0 g z~l!iil' pmk~.

44

'COZO.NACI, CHEC'URI $1 Ar:rEL,E, ASEIVIAN1~1~OARE

(: i~ c IIr pures ill pCi' I olld,~, Postllilu i Cr~d,u:rm~[1 i si:~·:rL b aa cafe ~,U.11l m 1'1. sii ~tib,1i lfll]g~ ~II (I fdie de Il,ffi,~ iD C d~ :rfU~.~ 'r pai nea de fruete t':1 ce, toted m,b'i, p,~ I'Ie j,lIt-egnn Hi din c1!do urlle Cf! re st~HI l!~~:tatl;' sub 'In'nd, ln noaptea lie CI'!idlln, in flecare an, C~I eel pujin patru :si!p Him alIi 1.11 ain!'~ de siirblUMI',eil Cri'Lei.llIIllluil, Intep fin Sf! ciIlaca pililll il e de fructe.

46

Chec umplut

• Pentru circa :2 I) de felii

I Timp de preparare: cea, 2. ore I Timp de odilmll: cca, 1 CI'j1

• Ceil. 3600 kcal pe felie

50(1 g fll un~l 2; I)' dl"ClJdl.e :II! ,~ ]ilpt~ :W(} gUilt

'50 g II n hH·ri de po:r,e tOO ill lab!!r

1 Ylirf de cUl.i.t S~II',e 201111

:2 I. s. rom

3, p, z:ahir vanilat

100 g Ilnl=lii) z,9h.ai'isitil, fin ll),caHi 100 g mi gdale nlaci nate

100 ~ ~~lIfide

'~ lI!bu~

I 50 ~ Imll'till an 50gn$U~

50 g UT:lt teplt

SO g zah~1i' IHid di

I, Se pLll'le rn i na tntr-u n ,eastwn, se fr~,llIliim'ii drojd ia C u degerele ~i se pre S-llrri. deasupra, Se tL~C.~ I zeste lapte I e, S~ ]J\1I1 In d untu I. ~L gl~,~~meOl de pore ~i se la~fi. s.~ se d i zolve, Acesr amesrec, 1tl1]l're!mi~ C~I za h~ITII, satea, oufde, 5C dii p~ ste t'8 inri., Cu I'll i xeru I s,~u C,U m1i:inile se fr~!'n!bu€! im ahla~ ornogen.

2. Rornul, i pachet zah~r vanilat, I~mfiia Z,LlIa.risil~, migdal c I c ~ i stafide lese amestecfi. ~i se Mi.tnim:~ en 'lluatul. Aluatul 5C lasa sa dospeasca cam 0 ora,

3. Albusul 5C bate spuma, se illc(II'PQreazrt pc IJl1In~. lae I 7.~hiinll vani I at, Se ta i e martipanul ~i lmpreun ~ ell m igd'I,lde ~ i fisticul, se Incorporeazal a albu ~I1l de {loll.

4 .. Se indllge euptorul I a 175~C. Se rapeteaza, c q~vii cu iliini,e ell; C opt sc prcsara ell fa· ina, S,C pune deaslililfOl a.hl'Hlll dosp,i r, care se ncrezcsse cu sllcitoaT€1l la Q gm~s i me de cca, 4- ern.

5" Din masa de migdale-martipan se formeaz~i un rulou, care se ,;~~a;z~ de-a laugu I, pe rnijlocul placii de aluat, Cu ambele margini ale ,tIUi!lului se invelcste rulonl, Sc cia. in cuptorul fl.etbitl~e ~i se coace 50-60 minute.

(\, P:r-llj irura l'nell flerb i Me se stropeste eu unt topi t si, dcasu pra I se cerne zahar pudra. La sfdr~Ll se ~fl.si'i s~ se I~ceils,ca pe un gr1it.ar, Pi'in~la ccnsumare, se p"streaz~, i'n fol i e de aluminju.

47

TI\IP 1\ j"[." '\., 1\ -JlO:\Ii\T

Prajitu ra lui Crlstos

nc drojdla, se t(J~lrna peste ea 250 ml lapic sernicaklut ~i se acojl'~r~ CU fliin.'i. Sc I~I~~I rotul acopcru 10 minute. iuu-un leu; t'"hl

2. ·~ ... i<ti imfi i unrul. [le urma rC~~ u I de bpk prccum ~j 7.11'1fi rul, aromcle, srafidelc. 1'I1;gd;!~ck COiljiL de I ~mfl i e ii H1m ~;<I. Z;I ha us i t.; _~i:' fr!i.miillt~ ell ;1 luarul, Sc I ~5~ 't. I dl ace peri l b II)~ Cilidur. se lUma.l1tfi. pe erma ilK~ II c1aL8.

3., e itll'iei'hlli[~II;Upl()nllla 170"C. Dill .iI:1- lJl sc formc:az~ trei l'ulOllrl mari. Cu ajut.uu' LLn~ i 1 i rlgtlri lc lcmn. se pi'e~e,iI71 ;!~'lk I fiecare I'LLicnI. Tndl ~I~ Q parte s.a ram CII 1;-1 un s r~r!, dccca I a I til dona ~fl~rh~ri Accstca S,2 apuc ~ de cape lc ~~ 5C m I ea7.~ i r~~pn: 111 i_~ Il)C M'~! rgin i lc trebu i e s<~ 1';;\m~I1;~ gro.l K C,~ a ll~ a treia parte de ~ILL8t se la~~-I r'~~ll- ,IILI~,~lI

r[\I1'!\ 1·.'\ .... 1\ -CTFRIJCn:

• Pennu CC,1. ~ p~i!1 i ;1 l5 fel i i

• Timp de prcp~ rare: era .. ~ ',:,. OTC

• Timp de dl)~F"i[: l:~~ -, J om

• C~~, 215 kcal pc fclie

2,50 .1': pere usc ate

256 g prlllle 1!ls,cal,ll'. r:ll!":, smmhm'i

n g drojdie, xn g Zillilih.IJO>O }:: r:;illl~ 2:m g a]UII " 251} ~ smechiue nscatc Hill g stu nide-

;j I. s. ze :m~ii (I C cOHlIllnl ci m~.~

20, g hhl~ ffiJi ~ "l:dl.~ risHii sa u ~W~' [OCIl HI ",~,h ~,I:.i.s,it~

dlh~ l L c, i~nlf de sCOIti~~1:1 r~ ~u e II i ~oI! ~!'i,' • IJJ:lSOill Inad II m.. II~'III ru u nmt lii!ll)i:!ltru tav~, '1 I .. c. mnicltm

10 de jllm{itili.~i fl.! U1il'!d.~lrl

h~ earn .1. ora, pe unua, imprc~1Il!i ell apa in care au f ell. $el:O<IITl~1 pes rcprunc ~i se J.I.S~ ]J ~$t(: 1l(J ~IP~<::. Apa in care s-an 111111111 iat fru c· ~.'e I e se sCLlrge ~.ij S e P~S!'I'~HZil.,

2 .. Druj d ia sc 8 rnesrec ~ ell pu; i u zilh3 r ~ i 'ell al'~ de pe fru C~·8_ Se I ~sfi 1 a dospit i'[~h'-lm loc calrl. p;im9 drojdia produce M~jn11e_ HiiIlJl. restul de 2ahii r, , r\J!jli~ 'l'p:1 d~ I)'; Irucre ~i drojdia dizolvatd ~i dos] h'1. se fl'~mal1lili. bine.

.1. Nucile. smochir de. stafidclc !>1)f1 ltl tc, pcrc!c ~i prunele lmnuiate. jll'ecLlIn si zeama ile ~ ompo L de c ircsc '. I ~m.'ii'l zaha ris i t!i ~ i aroru e I e se a mesreca Ci I :lhL,) Hi l. Se J"r(l.m ~11- tJi Din alunt ~e forme ~7.1\ trei form C I.'(IW 1'1- de, se pun pe 1 H~'1! un s~ ~i sc 1 ~si~ ;lcaper i tc I~ lor cald. Se [ncil1lg~ cuptorul la ~O(l'C ~i ~C' 1:0 ~ pc ~P;I' iu I 'l~jll mij loc, _< 5 de 111 i Illll c .

.:J, kes ttl I (Ie !.lpti d~ p~ tructe ~!.': am e -l<:C.-l c 1.1 :1I11 i ,k'!1111 ~i sc l;15~ pu] in ;;(i. ftmbii. Se pic llr~ r~ pall1llc itld Iierbint], Cll'~ xc vor OI'I'I!lI ell 1111gd"I"

49

l'ent I'll C ~,I :. pr,'ij i ruri ~ ~ (j fel i i Timp de prepnrarc: ~t:;~ 'I '.', anI ·rn.ltlll de rkl ~J1'irC': CC8. m~1

I '·Ci~. 120 kcal pe rcJi~

125 g 1:lIlIilie :I.nhili'hitti e,i;,t:ii III cubu]c'!c ... I, ,rom. 1 I,g fie fililiii 120 g drojdle, .175 ml lapte

4]0 glint, 125, ~ lilh~.I'

1 v, d. e, e:lnbUlwll

75(1 g stnflde, J,U g ii1I!~d~l]~ mf"r~n:l.:c NI~j a d!zUI ~ fi de 1.[1 dou ~1. m ~ii fd

un~: peutru hl'I!i1i, 1(10 g unt toplt

1 [10 :t..1 h:1 r vandlat

r~m.1s.

I. !.;imJfia 7.~b:l.n31 L;L se 'Imno~ic cam 0 ora in rom. Se C<:ITI ' fliinJ lntr-un castron. ill I ujl oc sc face (I ~li;im;111Ir;1. .vici 5<2 I'll-

.. , C hec ~IJ ~'C IlU!'IC p~ [:1 \'~ ~ I ~<: d;i 1;1 II ['lu;, pe spariul dill mijloc, I'c·nll1l.1( de IlIiII lll.' Chccul cald 5C srropestc 1.':11 ul]1ul kPIL L sffir~11. sc pl'C,,~dilllh;lnii ·'.;mibl.

48

Cozonac ell nuci

I T"e:ntTLI. cca, ~Q de relii

• Ti rnp de prcparnr€; Ceil. I 'h {Irfi I Ti mp de dospi re: cea.1 or~

• cC<I, 2&5 he'll pc bucara

30 g drejdie, 2(10 ml ~~pje dldl:l~ 70 g l!ll'l~~r; 5[10 g flilmt'~, 'h L c. sare 100 g mm'g,~ .'hl~ topU~

cil~j~! r :.:w,iHi de Ill. 0 liim.iHe

2 ou~, 1!l1! Il,elllTu!:.vii, 100 g. martipan 100 g alune IiIltl.~~nnt~, 2; ~Ibu~url

:2 L s, ro 1)1"1, i!~ I" e, pI':! f SC{l~"O~O:l u'1iJ

'I gllnu~nu~, 1 L s, ~iJii, 1:20' g zah ~ I" pud di 1-2 I. s, zemma 1:1iIlHli~

5'0 ;g rilz:iitura (de nud, migdale ete.) care se IlI'eS9i'li Ile IU'!ijlluHi

Cozonaccu COCOS

Tirnp de preparare: cca, ~ 'i) ora T iniljl de dospi re: cca, ~ Oi~1

cca. 440 k .al pe felie

500 g f8Jill~. de grBu., 40 g dl'oj~uc Ull g zaM!', iii I~;~pt~ dlldu!,1 on lOO g COCOS ritz!! it, 150 g un I

50 g .migdll.le tecate

50 g a III ne tecate

1.50 g P rune II S eate, U int~ Un 50g calse uscate, Hiigj:e Ii"

lOll g mil rti p:~ 11, 50 gt"lI1:gi de ,~O{~OS '100 ml smiAIHfill~(ft'!~di)

lOll Ii: unt Hchi,d

L50 g fulgi de cocos Ilriljii!:i

1. Se pune fliiml. Jll castrcn ~i se pr;,:se'lz,~ putin spre i neeri or, Dro] dia se amestecn cu 1 J. c. z~h.r~r ~i 2 I. s, lapte ciikilit. se tOi!.mft II.' 3d~llcjtm<'i, se amesteca ,co pH ri 11 ~ fain ili ~ i S~ I,Hi-ili sit dospeasca la lee cald 10 minute, Pe urma .. impre:utll~ ell. restul de lapte, Cll zaMrul S~ ft·~:l.1litLn~ Lntr-'l~~ il.lmlt omogcn, Se 1.1- ~~ la cald '1, ora,

2" Se1L1C ingc ell ptorul ls ·l80"C. Din migda le alune, pl'Lme useate, calse, martipan, fLl1f'l de cocos ~i sLniintan~ 5C frlj Ilfiil.llt~ umplurura

J. Se iurinde aluatul cu 0 sucitoaee, rilil~ deV~Il~ la fcl de gros pc toatc ].~IIIrilc. Umplutura se jl une pe Iilij loc ~i S'C '~(':'l'p¢r~1 pr i II l}rc,sarC[l lam ri lor.

4. S e ! ~p ~I~~I zii. ta va c UI hattie de c cp l, se P"n e checul, se dl I~ cuptor 40 m i uute. __ ~

S~ oa tc, sc ungc ell unt Ijchid. sc prcsara (.1

fulg i JlI'*!i de C(l.CO s. ..,.

tvezi foto. ios)

L Se. eli 7.(l1 vti di'ojd [21 111 I apte ~ i, Llilpreunri 1:11 un pra f de 7.aMr. se amesreca ell faill a, Se i.asrl acoperitl ~ loc ~ ~ I d. S-l 00 min, Se amesiecilffiina, zaharul, sarea. margarina, eoaja de U.ll'lfiie, oul bih1.i1 $i laptcle ell drojdie $i se fr~mallt,'i bi ne. Se I ~sa acoperlt la ~oc cald ])fLI~~i ereste 1<1 dimens iunea ~I Y'U~ ~ Lili.~ ial,

:2. rntrc ; imp, 5.C amcs~c.c~ martipanul, z:lh~ru~, alunele, ['omu] ~i :;(,:orJi~mlra, Aluatul dospi:

SIC Ilitinde 1:1 dimensiuni de cca. 4:Sx45 em. se pune deasupra ccrnpozjtia de murtipan, margini I,e se bsj libere ~~ se ruleaza. Se ames~~'ci~ gillbeum pi ~ ClL ap.ii. sc uug margjni lc ~ i uel'min;l,~ i n I e ~i se preseaza b i ne '1 ao lal ,;'L,

3, se l!lcingc cuptorul la 2 o-c se ]HmC checui pe 0 'llwa him: unsii. ~~ Illimhcilzi\ SP,Iti ilc unda va n t~bat, L1 distante de 2 'i) CIll, ~ i se mai la5~ cam I,.., ora I.~ Cf05pit Sc cl~ Il~ orii la cupeor, 1 () min_ Inainie de sermlnarea dmpului de coaccrc 5C tinge cu gj[lbenLl~lll ri'imas.

4. Sc face 0 glaZUfil dirl 7.ilhi,ir. ]Hidrti. ~i IGi- 1111\ i c. sc ungc chccul ~i sc p rcsara cu bud\· tele erocanre.

th 'i"= i toto: su S)

5.0

TI VtP '\ OI·nt-\l., -Cl' xuci

51

Pen tnt cca. 1 2 bucati

Timp de prcpursre: CC~I, ;:I v. ore cca, 860 kcal pc bucara

35n g, lurg arju ii, 350 g za.lilil r 6 (lui"i, 45-0 Ii: f~~in~

4 ~. s, lapte .'all I'achill de "ill 1 I. c. praf scortl 'UIU;I

'l, Le_ pl'd !;lii~flilre

'h I. c. praf ghimbir .. 450 Ii: sl.aflut! ell:Ij a di,;.~W·1 de hi iii Ijor rOta hI

HII} g c !I"~~e 1.1IIHU'.l~it,e. unj umn iUii(.ih~ 250 m u~,d ale to rat~

SO g gh~mb~r 7.9JiI1l1ris.il. tncar

tructel e ~ i Illlile ile l)]'1efe rate pt' II t ru !) ruare 4 J_ s, n!Hrruellldli cl~ calse

1. ;""lal·ga ina se frea;::" spuma cu z~hiirtll ~L ell ollaic. S c adauga, treptat, ntili(L. l ~Ii te I c sau 1",1~ hrul de dll ~ i arom e leo S c in co rpore.17..1 J~c mill ~ sta fldclc. coaj ~ ~I e I ~1l11f1 ie ~i de P ortocale, l~t1n1ia zahari ~i~n .. ei resole trccute prin mi.llii. migdalclc ~i ghimbirul.

2_ Se in c i Ilge cuprorul la i 40·C. Se ungc Q fo rma de to rt ~ 26 c I.1l er~ ~.i S~ i~l :=tc,I?;1 ell h~rti~ p ··rgalrP11la!fL. Marginile trebuic s~ fie mad lrultc en 8 em, Se introd icc aluatul, $11- prafata <;,' Qm(,;"z~1 ell j"rllC[~ ~d lII.1d ~j se Cl)=Ice C,1Il1 rret re,

1. D·.ll}ii cc trccc I.': din !Lliil)ul de. LiiL~1 C1. accrii, se ,I WPt!"!"~ rorru ~ cu harne .lJergametl:

Se ; n c!ilzqtc m~ rmclada de ell i se, S~ Lro::c·.· pri 11 s i ~ i. 7 i sc 11 nge .until C~ I rl i nc<~

...

T J \l P \0 III \r \1. - FR/I.GEIJE

:1. to.·ti~I'~~. 'l?lh~nll ~i margarina se illc5.i.z.esc, amesrecandu-se continu LI, p!llla c ~liod se tolie, to: zah ~nl l. S~ I a sii. sa sc raceascs, se pune iutr-tm cassrcn ?l se ~m~:StcdL C:~l rcstul component clor, 'lJilna I a obt i uerea unu] aluat omogen.

2. Pent rtl forme se tale dii 11 fol i e de alumin ill Ioarte tare e·I;,I. 24 buc.li!·i. ell latura de S em. Sc prind laolalta eu clame de bi.roU.lll iucle tll 0 de 5 ·m. Sc Illil pc 0 lava bine llllSli. ~i se umpln ell aluar, Sf: !r (':illgl; cuptorul I.~ 18~C. Pcntruuetplutura .. se amesl,ed martipanul cu dr~$d<;. portocala zsha:ri~itii ~i .apiL de ~r;md;).f11·L Compozuja, se rune p~M'C i~h~21 i. ~ i se ecopers t01 CLQ a lua t. pa.l18. la capaci tatea .i ne I e I Dr de 'l"li.I.["li i niu, Sc coc I,l'IJ'Ll1bi.! d: .:W (J C minute. Se Indcpartc ~z~ fa ~'iJ ~ i se I a sf[ ~a se raceasc ~

3. Dulccata se iltcm7.~~l:e 'UJ; O<LM. 4;:U p~l!ill:i ~f1'" S~ ungc pc l)r~.iilllrde. Se topeste glazura pc bale de ahun }I ~.: !Inbr<l' ~ in ell bombirclc

- Peruw ccs. 2<' de b~C,lli

Timp de l;<r~]J"i!TiLr~'; cca, h {Ira cca, 39·0 kcal pc bucata

J"e.lltl"U ~lil ~.I. ::.

30'0 ~ miere, 200 g z'lhrir.

]35 g liil"ll"gllrin.ti. 30 g cacao, 3, {lull coaja I'azuit~ deli'l. 11 liilllili,c

2. J. s. zellm 5 pm·tCII,ealii

21. 'c. IH'Hf d i.1 S co rU;~oiuii

2. ]. c, praf d e e tIIi ~i:ml'C '1 I, e, cudi!nwll 400g fii in:l, 3 I. c. P I':lf de copt

I. OOg [I ~~:rl.~ i~ ;,t:Hhi~ rl H~

lOO g nil.~gd~ilt tCIIC~.t~ .• Ibml'g,~rhbfi IJ~~!I.I1~ t~\·~~

~J!I ~JlIr~. de IICcU ,:11:

2[10 g; mn'lulmn, 2 L s, ~.p!'i

111['1[1 g dn.l~,e zahurisjte, JnjulIl~tii!"ite U)[I g P ertoe ale ;m h~i ri ·it~, il1~ ufulii I iiI~H e I (II[) g. p OI:-tIllC aloe zaharlstre

1 1.5:, IIrll d' trandaflrl, 200. 11: dulC'ea!a die caise, 300 g g.liI.zuri'i doeo]at:il

53

Chec CUi Dud ~i frecte

I P,mtl"u, i 5 ~~Iii

• Timp de prepararc: cca . .2. Il~ 0, . I··rcn, J '15 kca 1 pe bil1Cat~

30ua

WO g zalli\r

1 p.;;I~l!l!)r,e 7.9hil'il· V,llllilllt 1 IH't1.f sa re

j5 g m~lliii

Ih ~. e, praf s co n II~o~lr~. 100 g nnc~ IliHU'.U

200g ~:~ mbu ri d ~ IJ ndl ] 00 g CUlrm,~ ~j)'

200 g smeeh i lie

nHi ~ d ,,~,~ zil h ads itc

:100 g lfi m{lj e l ahari siHi, til iata, 1n eubulete

'IUO g 11f1l'tocaHi. :zalmrisita, I ai:.1 t.a in cubulete

r. Se inc i nge 'C:lI ptorul I.~ I 75'"C, O~l~ile SIC bat 5iJU mil imprcuna cu 7.8.h.~1'Ll1, zaharul van i.I~1: ~,i sarea. Sc ames.t~c~ ffii nacu scor] i~(J,an~. pe ulTni~ total 111 ir-un aluat o,mogc!l.

:2" Se tllj mn~la tes~ nucilc, se raie btlC~1 i curmalclc ~j smo chi uclc, Se Mtau.g.~ toate tructete I" il.ill[li ~j se nmesteea.

3 .. F {Irma de ebc c -( C .3, 30 em IUilgim·e) se 1.apcte~z~. cu hftrlie de copt. Se lImplc ell aluat ~i se all 1::1 euptor cam 1 III uTili .. DUjl(accca. pcntru II n 1 SI,; 1;i.sa, se mai p~istreazl.i Ttl cuotor 'f. orfL Se pune pe un &Tiii't1r, se inl~rum hartia ~i sc 1 ~ sa s~. sc r~JCe~sc~ ..

4; Checul SJe g1'l1r.flc·het~az.'li t~~ fo lie de a lumi niu lii se !l:ti.stI'ea.7.:i I,~ rece, eel pu ~i;n 0 s~ipt~m1i.n!i. iuainte de COll~1! mare,

fl!'!;:.i fot»: SIIS)

COZOUfiC trandaflr

I Pentru cca. 1.2 bllc~lu

Tamp de pl"cp,amr,c'; cca, 1 I;" ora Tirap de dosplre: cea, 1 {J I'~

CC1l. 4 I (I kca l pc bL~C21IJ

381) g fiiillii, ias ml lapte, 30 g drejdle 60 g zahih', 6,0 g u.nt, :2 ou:ii, I praf sure pu ~i[lii cOllj~. riiitLliH de I ~ Il1fil ~

160 g fllLme Dil fidnate

iso s mlU'tipan., 3 I. s, rn III 115 g smi'inHl,l1.ii (rri~d) umt ·p,en.ttn ron!"1 ~

I;' P ah aI' 11II:~U'lJI"le! ~dti d~' ~:l ~~e

1. jnlr-\~Il castron se pun failla. laptele, elm} db. zahll.rtll. untlil. Old, sarea ~i..coaj" de lll· maie ~i se fdmant~, pil.n~ se ottine un ahw( tare, care S.'I nu se lipe:iJ.l>c!i. de dcgcrc, Se lasa 1 a rece cam 0 orll.

1. Pentru mnp~lltura, se amesreca aluuclc, marripanul, un au, roan ~i s!'!'!flntfLl1~. Pe o su pra fa1'~ de ~UCI'lU pres~r'at;!'i eu tli.na., se int i ride aluaru i. S.C repartizeaza plXl'l".lorj:io.t'lml umplutura, i'lna~gin lle se 1.1~i} libere,

.3" A 1 uah~.~ sc mlenz:fL C U ~ mbcle mMni pe to,Hi( ] un!!i men, dlljl'~ ce s-a (anar 'ill fe li i groas.e de 4 CIn. Sc ungc 0 forma rollmdil tlipsie) (26-28 em 0) ~i se pun bUGaril~. 'I'LLI,He 111 ell cu parreaascutita :;prc interior, ~c acopera cozonacul $i se 1,1 sii 111 I(I>C cald I,', ors, si! dos]}.eascll..

4. Cuptorul se lnci.n~c; 111 :wcrc Soc pune cozonac lIil 1 a. copt cam I. {]o m i nute, ]le tll.'rnJ.l. se !'I1111 i coace 20 de :llJl! nule. 1 a :180"(", S('" ficrbc J)LI!in maTllIIdad~, "rIle·sle~~mhl-Se. iar apoi se unge cu 'peil~u I a pe I~L'ilij hum calC!~i Indi.

tvesiIato: /0 ")

55

Pra] ~tUl!"a, aromata

Penrru cca. 20 de buc ~~ i

Timp de preparare. C~~. 1 ':, or~. ceil. 2 15 kcal p~ 1)11 aL~

21.10 g unt

175 g mjere de saldilIl 4- giilbe IIII~LI r]

11. c. arnme de ttlrHI dulce b atoll de v hI.1I HiI!'

2.~.~. eaeuo

t ~.c. ~)raf d~co~~t

tso g m~gdal.e miidl!l:l~~ 4 anm~nri

If. :I,e. sare

un l 1l·~.lIIt I'llim' II~ [I

1 I. C. 1iUIli'1 de gdi u in'tcgr~ III

I Penrru 20 de buc r~! i

• Tlmp de rrepamn~: cca .. ~ i~ or!i Ii Ti mp de dosp in: ~ ca. h {lr~

I cca. 155 kcal pe hucat~

1175 1l1l1all,le dldu! 30 g drojdle

75 g miere

25'0 g LlI'ihi:di de vacl

d.j:~ 1 ]H'flrsai'~'" enrdnmon, eulsoare 1 ~. c, P 1':1] sec I'~i~ou'i\

])U ~:i lIIil c,a'iiJ i"i de I.an/lf! ~~. r~zu iN~ Im~hli'l p:lstll d e ~ ~,n.i1ic

] I.~. I'o:m

45'0' g dcgl':ilu hHegl'.~I(i fin.1I ISO g IInl

IOU g sl~fid,e

10n g (mete uscate, dll])i'i IlI'efel'i.II! .• IOn g Inigd ale ill ~ regi

Ii.lin~. In teg.·ali'1 pen tru !l resllr:!l.t unt lleh id pentru OI""l!Ia re,

1, Scarucstcca untul cu droj d ia, Sc ~d~llg,l miercil. br!lll/l.f!, aromelc, rO~1HL] ~j m·i 11m ~ i se friilnl.~llt~ rotul, Aluatul sc ~asa I a dosp ~t i ~ ()r~.

:2, S,e indnge cuptorul la 19f1"C. g,e framan· I ~ in a111 at untnl, stafidc le, fruc tele I.!SC ate ~ i migdalele, Dup~ ce totul e bine fmmilltal. i sc d iii forma 1I1lU i. chcc ~ i se pune pc 0 tav ii uapet~I.t(L ell hih1io: de copr,

3. Se d.a la cuptor earn ,/~ 0 r.~. se coacc pi:: urm~ ill co"[IQi.I!IUHfC· 20-30 munuc.Jn 160~C. bLlI'i'i ce ~...rl co pt. se srropeste -ell unt I ichi d. (ve~ 1/010: JOS)

I Ji.\] P ""'0 Iil:'rl·\ L - s}\:rmAsA

L Sc frcaca uruul 'P\IlTla, ~Ld:;ll.1gtLrldl1-se mierca ell lillgl.ll'il;l. (r~lbcnLL~L11 se introduce po;: nlnd,

2. Sic Tnf1erMllt~. cuptorul I~ ~ 75-"C. AromcIe sc amesteca ell baronul de van i lie, ~~CMM. praful de CL,p1 ~i mill a d~ l51';i~] lntegrala si. Irupreuna CI.l migd ale 1 c. sc ada ~g~. compozi\ i ~i de unt.

2. Se bale albusul spumd, Imprcuna cu S~· rca, ~i sc ::Im~SI~Cf,1 ~II ;dlI<UIlI. ~,£;, I!Iilhe (I forma. de ehec (, cca, 30 C III luugi m c) ~~ sc prcsara clImi,ni~ d . grft ~L inlegr,d ~L, S e ]lune

aluatul $i se (lii la CllJ1L, ,1 • 0-35 minute.

(veztfoto: sus j

56

Buturugf

Se ames~ed'i I';iili!;! ell, amic,kH"~ul, se ceme peste crema de unt, Se adangn romul si migd<l~el<:,

1, Se rile i nge cuptoru I I a 190·C. Se bate a I.busul 5plmil~., irnprcu nffi C u ~mC<I. ~i sc f~mcgt·ec.~ cu aluarul. Se unge. o f(mn~, se tapeteaza ell IJiirtic pcrg;~mimHii, 3·4 linguri de aluat se pun .Ile ,11.!lldul forrnei ~i se neteze c.

Tort de Crachm

• Peutru cca. I {j. b~!c~ri

I Tjmp de preparare: cea. 2 Oi"C I cca, 360 kcal pe bucatf

120 g ZII't'li'i 11', 121:111 unt,. I (], :zalliir val1il~[ 4011 ~, Hill g I'M lI:ii, 1 Il, 1)I':fIf de copt

am g gl.a2ur!1 de docolll.ta :amiln!ie

50 g allune, 11Iiidnllli), IHI~ pentru forma 4 [I g ~11fI Ud.O.III, <I I, s, "llfill'liI:' de co mpet de cirese, 200 ;g d!lkea~:ii die c'in~e, .

III I. ~maJrutm.ni\ (fl'i~~.il)

:5 fo~ d'~ g~i ~,I;i ITI~ alba

sc-m'~~ ~{H'Ir~~, 11 vi~i ne zah arls ite

2. Se 'til nel'lHlnt~ cuptoru ~ I a I SOOC Se unge o ~orm~ eu un diamerru de 26-2fl em, se tapeteazacu Mr1.Lc· pergarn [nata care se V~ U!1~ g~ de ascmcnea. Form a se umple cu 9ltla.t ~i se d~ la cuptor .: P'C spatiul diH In ij I DC, pentru .W-50 miuete,

;1, Blarul de iOri se taie P'c ali ametra. Partee de jus a blarnhi i se a~a.7.a pe 0 plilCfL, se stropeste Cf]J PU!il1~l "pa de cirese ~j se unge ell dnlceaf:li omogelflizat~., Se alipcsc ambele prirlj ~llc blarului ~i se stropesc 'OCU zeama de. compot de cirese rfimilsii,

4. Sm~l1t~n~ (fl.':i~ca l se bate en ge I ~i inn, cam :I fost, 111 prca I:s bi I. d i.zn.I!vat~. .rl1m~tmte d in fl.'i~cll se ]:11 ti ride pe parrea supcrioara a liOrmiti i, Dill ca nt i tatea .I'lIlnas~ ,~e'I'Od'!1rleaz~ grnnl.'lJjo..1i'e, care :V~ ~~.ilti~ 0 in 10 C ill loc, Tm1l111 se poqiolle:~z~ h1 16lHlC~L!i~ pc l'iecilre Ilue;, t~, ,l\.'and dtc 0[) rozeifl de fri~.c~1 ~i ornHmlu-sc ell ca~e {I Slelli!a. se ~~,lziL o jumatate de eire .. , il,

• Pcntru I (j. buc~li

11m", de preparare: cca. I 'I. m~

• cca. 535 kcal pe bl.lC<lt~

91l1lt\

375 g unt 375 g z9h~r 21[10 g riiill~

180 g filiuS. de amidon,

:2 1. s, 1"0 Ill, ;S ~UI raeh hi d evi n 8 (I g JIll i~!l:ill'e mild nt.le

'! ~Jri'lf sare, uut pentrn formffi. :llna:rmelarHi ,0 e ca:use

HI sii n~lluri (]~. !l'Ilg(]ale Hi, etrese :laIH\rj~it,e

), Sc dtl forma la cupm r, pc sP~lilll din mij]01,;, se eoace I minut, p~nti ,1Iu' Ilil devine galben-al.lri.lJ_ Se mal pun peste e.1 dotla linguri de allilat ~j SJC ccace in CO]] tinuare, 1)~11,~ c;and ~ i acesta devin e g.a~ben-aUl'm. La fe I se va COfliCC resrul de ~ luat. fll total, SC VOl.' ob~ ine 9-1'0 stra turi,

41. DUj}a eoacere, se illde()~I·te~z1i pergamen nil, torta se '1 ~Sll 5.ii sc rilee'lscif ~i sc unge C U tl1;1!i11"!e I ad~ de cai se fierbmte. Se.1 ~s~i dill non sii 5C rll casca , se lmbraca lu glilZ1!L'1! de c] ()C Iala to r)il~ ~I e 'Llrli'!eal~ ell ill igdale ~ I circse,

L Se se.l~·al'·1 aibll~ui de g~iJhel'll1~_ Se fi"e.~c~ unml s Pllllll1 ,. s c ill troduce z,lh{!ni 1 cu II'il1gUr i p-.. ~ i ,'rel)t,L[ 011.1. ame stecandu- se continuu

58

t UI1 t1J:11 se rl'l.:1~Ca ~p~lInri .. Z8 h ~1'U1, 2ah;ln~] v,mi].~1 ~ i Olla/le se Tll,CO !'p()r~'~zi~ trcptat eremei de unt. Faina sc amesteca eu crerna de 1I1l1,5-e moe ciocola!<l Si !rl1])rcuil1~ ce nuclie, se a(li!I\lga I,L 'rcma.

'I, S~ iii fie.b H,11!ii cuptorul 1.11 60 - I SO"c. Oualc sc ba t t: am i i1Il i rn .. H C U rnixcrul de manfi, se i ~K()rp orcaza pe Im:n,1 7,ah{!.I'lll si se bat III continuare .2 minute. ;..JlIci~e sc ames[e~~i cu nmidcnu L S~ a,dallgfi comcozi uei ~i semixcaza fll coatinusre. Sc umple forma C![:I a~,cilsta rua sa ~ i sc coace !'in- 60 de m i aute .. Se desprinde puiij"itl1m de fundul formei, itlsft se bs.~ s~ se i-ilce"s(;~ III aceasra.

I Pen tnt cca, i 6 buc.'i~ i

I Timp· de prcparare: cell . .2 '/'; ore I cca, :SOO kcalpe buc i~n[~

E'eJlb'u a'lu91: 7 iluii

180 g zilllal-

3(m g allln~ I1flil,cinate 50 g am id'lln l!llinwil tar U Ii t 'p~ntrll n:lI'Iull

2, Merclc taiaie till, YI1i.I)!'culliil cu [(10 g zaMr, 7..a!1i.ir 11 vanilat si zeama de lfimlide, se calesc acoperite earn 6 minute. Se ~d~llg."t calvado sui ~i se ptln~ MI.11 deopa rte, LlI]He. le, tlltpreUDla ell ~1.nant5Jna (hi sea), restu) de zah~.r, sarca ~i jum~:tM~i~ tic baron de vanl 1 ie se um;~ 1 z'€~t,e intr-o Q.ilJli'i., la circa 6{PC. Sc seoatc bstonul de v~m i li c, i se exrrage pas ta, care va fl i ntl.\ dusSi JitajJui 1.11 ]ap~c. G ;'i:ll:lenusu] de 011 sc amesteca ell 4 I. s, smantfina (fri.~ca ~:i ami 1.0l1, se 8(,l1mg.~ laptelui C,iI:C (j erb e ~ i S'" las.'i palla se le~ljgil ell {I crem it Cu aceasta erema se lU:llplc un castron. sc la:>~ sii se raceasca ~ i se a me, tee ~ LIl CI.1 merele.

&lLI],]1 limp IIIllI:u I'~I ~ .s. m e.r,e ti" late fi n

.~ 50 g :zahrll"

] I}:ichet:za h !'il' wmllM

, 4·5 1.. s. zaam Ii de H'imfi.ie

3 li.ngu:ra SIJ pii (! e cal .... iido.s "/,:1 '1Ia]:l!,i;!

U)O 1111 Sll1mn!t:lJil~ (fd~d) I prafsare

il! batou de van.me 1 gillbelull~

" I., s, la.p,l!,'!

25 g: m in~. :i:ntegrll ~i'I de ;f]:I'Ji U

, >

3.. B i sell i tttl de nuc] se ral c transversal pc diamerru, se uruple ell jumatate din ere rna d e mere, restul de crem~. fiilld fl(llo:s:i t ] a aceIler.i rea rortul ui, Sc fr.~lJillllt~ una rtipanul C1.I zahiirul pud I'~ ~D ',I, din 1!'~C sta s c inti ude inire Fabi. d . ahuniniu, p~l1a ajunge lao grosime de I. mm. MaIHlI'lI~ de rnartipan se Inlinde eu grij ii dcasupra ternda i ~i se PNSCilZ ii usor, de jur-imprcjur, Bordura inferir ar;,"j a tortulu h se tale p!l.f!~ deV!li,e jJ'C5tC lo( ega]:1.

4., 0 parte 11 cornpozitiei de mnli];'lll r.im~$5 sc co I.O:re8 ~fi. cu coloranml a limcnrar s i so modclcaza 5[11:1 forma de mere, Ce~l.lalm parte se 'co ~(li-.ea.?i( J'Il g~ lbcn ~L se m{ldelea7.~ 5U b formll de s!e]"~*', To rtul se pues~ r~ C t: .7.1.1 h 'if pudra .~ i SC omeeza ell mete ~ i S!I;;I U I •

l'u a ront ~Le a{:e:tl[i~!I: 401) g maJ"tip an

121'1 g :r.a.hli I' p lid ra

cnloraot :lli meutar, rfJ~U~ i gall),e!l

60

~

- ----- - --- -- -

TI\W :'\iOR\U.J.·- Cl 'll ~ -CREMOS

Tort in ·forma. de cupji ell piure de castene

I Peiltl~~l cca. h5 btlC;1i;~:i

• Tunp de preparare: ceil. 20tc I·cc~. 345 kcal pe bucat~

<I I)U~, 2 giilb eJilli~uj'i; 14 (I :g 7:0.h !'i.1", cca] a riilui't:~ de la 'i; Inmaie, 6.0 g unt brpH. 40 g mill~, 311 II amidon

200 g Ij.un~ de easrane (din lIiolla) l]O g z:lh3l' plJ(lrii, 2 I. s ... rom

:; foi de gdalinil'i .:dbii. zahllr plIdiri'i 2·50 g sl!;~lmm.nil (fl'i~~a)

1 25 ml sl 1'0p de 2:11 h.tlr, 150 Ii: mlllr',i]ulU 20 g rn ~wg:il rill il "..~gNlIl ~

1. Se il]ca.lzc~;lc "li)~(In'i la ~ 80"C_ O!J~Je ~j galbenusurile. lmprcnna ell z.llllflrui ~~ coaj!.ll~z!J~t1\ de 1~I],l~i(,; . .'iii.' b"le Slll,lm~. pe baie de aburi, I)e ~ll'm~ se bat in coruinuare Iii! rece, Ursml se latsii sa 5' lnmoeie ·i se amesteea ell cornl'I07.irla de OlL Sc adauga. pc urms .. fiiil1<'L

2. S e tapeteaza Q form~. ell un diamerru de 26 em ell h~ rt ie decop t, sc i nnoducc can .. po;;;:i ~ i a ~i se coace 35 de min, Piu raul de castane sc trcec prin ~.i.~iI ~j M: il.lTl~s~·cdl '(I 80 g zall11irl~udr~ ~i rom. Se dizo~v~. gelatina .. ~e pu 11C peste fri ~ca ~i sc ames ~e'C;L 'l()~ u' cu piureul rle enstane.

3. Bl~dlitnl se tale in dOl1i'i. jtlmata~i. JlJrJlatatca DnfcTio.~r~l mll i groil.slii S~ s! ropesre e. siren de 7 .. ahiir, se unge Clul ;/, din crema d c castana ~i sc lasii. III rccccam I 0 minute, S~ acopera ~or. \II ~ i se !1ilili(lC pe e I restul dl'l erema de pi Iulret.IJ de C8 stane.

4. Masa de martipan se fr~m~ ntii ell res u.l (I e z'liliLl' f.lud'i~ ~l se hl~ inde 1m re fo Iii c'c' alum ~n i.~l, p~lIlll la 0 gros i nne de I L11I.rI. S c il~azfi ell ill·cnric 'p'CSH: tori ~ i s,.e"ll),!1e$ea.7.~ , l' j ur- TmprcjUr. Ma~g~.i·~lla \J'eg:'~" ~HI se Inc [ • zcstc; dupf cc 5"~ sub li,u. se Intinde pl' matil~u~ de !il~r!ip;all_ TO'l'tLII se decerca. l eu 0 castan iii de mar] i pan ~ i sc presmri! c d 70;1 I ~r I}~ldr,~_

A

,';"I'~atur~ fragcdo ~ i pr.~j iluri subtiri 4

B

B;t.';~cr l.cekerl i ~14 Hcz..: I~ C~ nuca 12 Biscu i ~i cu tior·obr.iI ~ i . rortoca I.:: I 5 Bomb;!,:; 53

Biliilnigfl 58

C

Ch~c eli nuc i 5

Chcc u I11plUI. 46 Co:nmlqc C\I '\"~!1 iii ~ 6 Covrigej eli

cioool~ti I ~

Cnzonaci, chccurl si al rclc ~s.l;'ln~-I1~·IQ~r~ '~6 Cozenac eli cocos ~O Cozenac .w~IKjMi r - 4

f

Pursccuri ~\Ib!i.ri liS

H

H~ i(!~s~1U1 4

Lis ta retetel (I r

L

L imb·i de P'Ortoca~c ].C, L ii.gOll:ll1ondm1CZl) J 1 Lilbcd!::t'r'li ).

M

Macro.·me en s; 'CI1tO am 32 Macaruane eLI semintc ec

nO!lr.::a·so:rrc u] J:!

M~crc>llile ell COt:O~ 28 Ma.crO<illlC ell fu1£:i d •. O\"U: 28 Ma~f()i1I1~ ell

Injg(l~ 1Q/I"rucom~g~~1 c ~ 7 M<'i.~rQ.;'mc ell porl!(le~tI~ 20'

N

Nuc; albe areruate }S

Nuci MOm~I!C cngl.c~...c.~lL JoG Nugatine .3(1

1>

raill~ F~bc~.. ~ <,9 Pr:lj i.lU:tiJ "toll\;rlii. 56 Pr:lj i.lltr~ (;U br1iJl1.~ 56

Pr.lj itura cu uuci ~L frtiC'l. 54 rmj i rura hli Cri 5~05 4 ~

© 1999 by Edltura ACjuila ~9'3,

Roman ian edition and translation Editie revizuita

ISBN 973-977 44-i9-0

I'Tajj~!Ilr.::!~ a 1b'11.CgJf\J ~2 I'T~jJiVJI,<) I~ CaJl~ch~ II Phljinlrcilc eroeame cu migdalc '16 P·mji~.1JJr6lc eli anason I 0 P'rfijirL1.!lr~dc' ~1J..!l unt 7

l'I<Iji1mi mici ~~L !1'!lC~ 45 ['F<'Iji'lUl'i pe bai:~ de ~lIm~ d~ {IU

24

5

Spckulatius ~O

Stclutc ell citrice sivanilic 19 Stc~\I!':; el! 5CO~ i$oari!. N Stelu [,t tic Cr~cil~n ~ 2

T

Taler C~ zmcura s

Tort cu mere {Ic Cr;ICiU'll 60 Ton de Crkiml 59

Tor. ~Il.!ll~zcsc de Ct·kil.1l1 52 Ton in forrna de Cllv~ cu pi urc

de castane 6.2 Trandafirasi de post 20 Tnlfc 39.!

T m~. ~1,1 micre 40. T~wil dulce 36

Turtll dulce 'G 11 caise 41 Turtil dulce de N~rllb~tg 3 S Turtli. dulce lIMp.luts 42

© 199'.:UI9'9'6 by FALKEN Verlag Gmb,H,655.27 Niederuhausen/Ts. Germa ny

Traducere: Codruta Negrus Lector: Corneliu Craciun Tehnored actor: Ouilia Tiind« l.ultgu