Sunteți pe pagina 1din 57

l:--

E--2
L.
L -

L-
-- r
4-
1
ia
I i-

r
1'L- a

ca

L-
F-- a

L-
,-- .

L' i

r
J''
,'F.:,,
t,*
\
/'"-
.
.1 ,..-i.. '.,:,..
l-
L

L-
S.- |
* F,
f'=
l-l .*

L-
F--lt
S.E

r;
L- .
,* '
L-
L

L. lr

tl
L=-'- $
tr
r"je
f
L.- ltll|lilillltll
i!
culapte
Plicinti hitut ri
450u5
aluatili trebuie:
Pentru
4 1 praf de copt
'iri tF**'*1t**q *
# 1 paharlapte bdtut
ffi 500g foide pldcinta
'4 1 plic zahir vanilat
m 200 g stafide ri
rl
Delrrlrl
# 1 paharmargarind ++100g mac
Delma (topitS)pentru copt 4 arome
gi gatit # sare
I
H 1 paharzahir
I
siropili trebuie:
Pentru
m 1 paharzahar I
# 2 pahareapd
ri
I!
ffi I
M
25 portii 30 minut e I
I
I
aga:
Pregitegti
1. Bali bine ouile impreuni cu laptelebdtut, margarinaDelttt,r
I
pentru copt $i gStit topitd gi ricitS, zah6rul,praful de copt si
zahirul vanilat.
I
2. Ungi tava (ceaa aragazului) cu ulei gi aSezi3 foi de placint.r
I
Torniun sfertdin amesteculcu lapte bdtut gi presaristafidelc1i
macul.RepelioperaliuneapAni la terminareafoilor de placint.i t
gi a compozilieicu lapte bdtut,avAndgrijdca ultimul stratsafit'
foaia de plScintd.Introducitava in cuptor,la foc potrivit ;i la;i sit r
se coacdtimp de 40-45de minute.
3. C6ndplacintaesteaproapegata,fierbisiropul,pe careil torni I
pestepl6cintafierbintegi o lagi si se rdceascd,pui cdtevastafidc'
pentru decor,tai plScintabucili 5i o servegti. I ffi. *+r,,''-,
I
rl! !r

cupituri
Plicinti :

I
:l
:l

aluatiti trebuie:
Pentru I rl
* 1 kg fiina w apdcaldu!5
ffi1 cub drojdie re50 ml margarindDelma
I 'rl
ffi sare (topita)pentrucopt 9igatit ] ql
i1itrebuie:
umpluturi
Pentru
w 1 kg cartofifierli # 200ml iaurt a 'll
m 300g brdnzade oi ffi 3 o u d
r!
m 200ml smdntAnd
I
I rI
priiitili trebuie:
Pentru
# 200-300
ml ulei I :l

I il

zz lel
ffi
tu#
9 bucd!
ffi
1 ord 40 minutc
t
I
:l

-rl

aga:
aluatul
Pregitegti t rl
l.Amestecifdina cu drojdia,sarea5icu apdcSldulacAtcuprin- I .rl
de,pentrua obline un aluatpotrivit.Frdmdnlibine5i,la sfArSit,
adaugipulind(cdtincapein palmd)margarind Delmapentru I .'tI
copt ti gatit,topitdqi rdcitS.FrimAnlip6ndse desprindemai
binede pe m6nd,dupdcarelagialuatulla dospit. I I
?go:
umpluturo
Pregitegti
2. Daicartofiifierli pe rdzitoaresauii pasezibine,adaugibran- I J1
za,smAntAna, iaurtulqiouile giamesteci bine.
3.C6ndaluatul;i-adublatvolumul, pregdtegtiplacintele.
imparti
t {l
aluatulin 8-9bucali,dincareintinzicu sucitorul c6teo foaiecam I {t
de 1/2 cm,pe carepui 2-3 linguride umplutura9iimpaturegti
din toatepdrlile. I II<I
4. Puiuleiulin tigaiegiil lagisdseincingabine.Puipldcintele
prijit,lafocmicgile la;ipdni serumenesc binepeambeleparli.
la
I il{l
Suntbuneat6tcalde,cdtsi reci.
I llr{l
t tl{l
I

moldoveneasci
Plicinti I
a
aluatili trebuie:
Pentru I
w 1-1,5kg faina
* 500ml apacaldu!5
I
s; 1 cub de drojdie I
ffi sare
I
Pentru i1itrehuie:
umpluturi I
ffi 500 g brdnzdde vaci
w 400 g telemeade oaie I
ffi3oud
I
I il ', '
ffi *ft
+./",
M t il Pr*r't+*t'
10 portii
I il
aluatul
Pregitegti aga: I il
1. Puijumdtatedin cantitateafiinii intr-unvas mai mare,adaut;t
sarea,apa cdlduqagi drojdia (dizolvatdin apd calda cu zahar) I it
;i framAngiun aluat mai moale.Lagila dospit circa2 ore intr'o
incdperemai caldd;i amestecicAndcregtealuatul(trebuiesd sr I it
triplezevolumul).
2. Dupd aceeapui restulde fdind ;i frimAnfi. Mai lagi 1/2 ora, I il
apoiintinzi6 foi potrivite(rotunde),le ungi cu ulei gi le mai lagi
15 minute.Dupdaceeaintinzifiecarefoaieseparat,cu mana,9icr
I il
indoi in 2 parli (foaiatrebuie intinsi bine, si fie foarte sublire). ll
I
aga:
umplutura
Pregitegti
3. Amestecibrdnzade vaci cu telemeauarasi 9i cu 2 oud.Pu t {
umpluturapestefoaiade aluat,rulezi;i dai formaunui melc.
Ageziruloulintr-otavdunsdcu margarind ;i il ungi cu un ou I 4
Mai
bdtut. lagi
15 minutegi introduciincuptorul preincdlzit.
I .l
4. Cocila temperaturapotrivitd circa45 de minute.Estedeli-
cioasdca aperitiv. i
I
I I
I
:1
Guiaurt
Plicinti
I
I al
I il

I i)

I
ftitrebuie: I
# 1 pachetfoi de plScintd ru10lingu riz a h d r
sauo foaiede aluatsubtire # 100g u n tt o p it
e 1 kg iaurt H 5 p l i c u l el e zahar v,ttttl tl
,
t ffi|h4r{ffF
q"*
;+8 oud I ffi
l
I
I
19,5lei 10 porlii 15 minute I ot , t
fr
Ir
Pregitegti
a9a: C
1. lei o tavdgi o ungi cu unt, pui foilede plScintaintregi9i le unq
tt
cu unt topit. Balioualecu zahirul,zahSrulvanilat9i le amestec,
cu iaurtul. I:
2.Tornicompoziliapestefoiledin tavi gi le cocicam 1 ord.Dac:i
se rumenegtepreatare compozilia,o acopericu h6rtie,pentru .r l:
se coace;i la interior,fdrSsd se ardd deasupra.
l:

# Dacdnu pui zahdrgi zahdrvanilat,placintapoatefi con


sumati ca aperitiv.
ll

I:
J It
li
t2 l!
it I

[angos qd i
i

(plicinti
ungureasci)
,iri
t
I

igitrebuie:
w 1 kg fdini
ri t
rj i

:l
ffi1 cub drojdieproaspata
# sare
m 2 galbenuguri i
w 1/2| laptecdldu!
m 200g sm6ntdna i
m 1 lin g u r aulei
i
l:i I
ffi
B lei
ffi
W
l0 por!ii 1 orb 30 minute 'i
*i I
l

Pregitegti
aga:
:i l
I
l

1. FrimAnlidin toateingredientele un aluatpe careil pui intr-o f! l


pungdmarede plasticunsdcu uleigio lagila dospitin frigider.
Pogi!ine aluatulin frigidergi 1 saptamdnd,iar c6ndvreisdfaci fl 3 -;,
plScinlele,rupio bucatdde aluatgio intinzipe o plangetiunsi
cu ule i. I:
2. Prajegti
langogiipe ambelepdrliin uleiincins.Veiaveao pl5-
cintdproaspdtd de cdteori doregti,!inendmereula frigiderun
tt
aluatgata pregdtit.Servegti langogul cu smdnt6nd 5i cagcaval
saucu telemearasd.
G t
ti t
t, 3
Ii :l
;ll lI
ti : l
Plicinti
sah niri r
nil r l
ititrebuie:
r
t'lllj
ffi2 cu6
t'i I
#"100 g zahdrpudrd
# 1 pachelelzahdrvanilat I ;l
niii il
''i
a 3-4 picituri esen16de vanilie
* 60 ml apd calda
'* 125 ml ulei floareasoarelui
* 180g faini tril ; l
w 1/2 pachelel praf de copt
r)
i= 'l lingura cacao
"ll
'li -ill
'ii
40 minu t e
'iit)
fi -l

Pregitegti
aga: f t
1. Separigdlbenu5urile de albuguri.GSlbenuqurile le bali impre
und cu zahdrulpudraqizahdrulvanilat.Adaugiesenlade vanilie, l ;l
apa gi uleiulde floareasoarelui.Amestecibine.Adaugifdina 9i
prafulde copt, apoi albugurilebdtute spumi qi amestecifoarte
l; I
bine.2. imparli aluatulin doud parli egale.intr-o parte adaugi l: t
cacaoqi amestecibine.Ungi forma de copt (23 x23 cm) cu ulei
5i,cu ajutorul unei lingurileageziprima datd aluat fdri cacao, Ir t
apoi aluat cu cacao,ca nigte porliuni,imitand tabla de 9ah,la
aceeagidistan!5.3. Alternezialuaturile,cel luminoscu cel intu- It I
necospana umpli tava.Cociin cuptorulpreincalzit, timp de 35
de minute la 160de grade.La;isd se rdceascd in formi gi rdstorni Ir 4
pe un platou. Esteo placintdfoarte aspectoasd.
I t
I l
t I
JI '
Plicinti
decasi i' il
i ti

rl

aluatili trebuie:
Pentru
+ 1 kg fdina +a250g unturd(sau1 pachet
il
E
.e8 lin g u r iulei de margarind),frecatdcu 4-5
* 1 2l i ng u rsifon
i linguride fdinddin kilogramul
d I

m 1 linguri!6bicarbonat
e 2 l i ng u r io let
de faind
i T

Pentru i1itrebuie:
umpluturi
m t kg brdnzi
t
3
i

w2 oud
H 1 candlapte
tlt i I

ffi ri I
13,5lei
M
12 por\ii 50 minute 50 mi nLttc =li
lr
i
#,
E t
Pregitegti
aga: =ii I
1. FrimAnli o cocd din toate ingredientele, apoi o impargiin 6
parli egale:intinzidintr-o bucati de aluato foaiepe careo ungi =i J
cu unturd frecati cu fiinS gi o rulezica pe o cldtite.Pe urm5,
intinzi cea de-a 2 foaie,agezifoaia rulatagi iar rulezi.Cu cea de-a
=i li
treia procedezila fel,adicdintinzi o foaiedintr-o bucatdde aluat, Et 3
o ungi cu unturd gi fdin6,ageziruloul din cele 2 foi gi rulezi.Cu
celelalte3 bucSlide aluat rdmaseformeziun alt rulou.in total
faci 2 rulouri pe care le dai la frigidertimp de 60 de minute.
Elt
Apoi le scoli de la frigider,presarifiind pe masd;i intinzi 2 foi t
cdt mdrimeatdvii.2. A;ezi o foaiein tava unsd cu grdsime,pui
br6nzaamestecaticu 2 oud gi cana de lapte gi agezicea de-a
:E i J
doua foaie.Tai pdtrate pldcinta,apoi o dai la cuptor pentru 50
de minute. E t
F al
r I
I
Baniti '1
ri
olteneasci
I
!
I

I
ri
,
i
Pentru
aluatftitrebuie: i
e 1 kg fdini
#1ou
'i
ti I

g sare
e api c6t cuprindepentru un aluat potrivitde intins ri i
(circa1 ceagca)
,i I
Pentru
umpluturi
igitrehuie: l!i i
# 5-6 oud
e t kg brdnzi dulce sau saratd r!,, i
ffi 100-150g unturd
# 100 g zahdr pudra .'l I
t,i I

ffi ffi ,.tiru;.


M 1,i 1 ,'lr, $
18 lei B porli 40 minute 45 minLrtc
t,i I
Pregitegti
aga: *i i ' i .,
Jl
,t-l
1. Pui fdina pe plangetd.inmijloculei faci o adAnciturdin care
pui oul, sareagi o ceagcade api cSldufi. Amestecitotul 9i
t
frdm6n!ibine,adiugdnd, la nevoie,pulina ap6,pentru ca alua- -l
l1 t
*1,"

ri
tul safie mai moale.La5ila odihnit 10 minute,dupd careimparti
aluatulin 16 bucdfi. i
2. Fiecarebucatd o intinzi cu vergeauaca sd capete o formd
rotund6, mare cAt fundul tavii in care pui plScinta.Turtitele t
oblinute le coci pe rAnd,pe plita aragazuluisau a sobei,la foc
domol. Dupd ce s-aucopt toate,8 dintre ele le firamilezi intr-un f,l t
castronqi le amestecicu briinzafrdmdntataqi oudle bdtute.
3. Ungi o tavd rotundd cu grisime, a;ezi pe fundul ei o turta
intreagd,o ungi cu un strat din compozilia preparatdsi o
stropegti cu unturS. Procedeziastfel pand c6nd se termini
umpluturaqiturtele.Lafinal,stropegtiturtacu unturdgi o coci la
cuptor, la foc potrivit p6nd se rumene$te.ServeStibanila calda,
ri
T
I
t
t
pudratd cu zahdrgi taiatain raze,ca un tort. l 3
I I
1

Plicinticulnere c
{

ftitrehuie: {
ffi700g fdind
w 50 g margarinisauunt {
ffi1 esentdvanilie,migdale(sauce preferi)
m300g zahir I
w 20 g drojdie
re2 kg mere
1
mscorliqoara (dupdgust) {
# pulini apdcaldi
1

9,5 lei
ffi
12 por\ 45 minute
.{

-{
Pregitegtiaga:
1. Facio coci din fdind,margarind,pulini apd calda,esenla, t
dupd gust,150g zahdr;i drojdie,pe careo frimAnli foartebine.
Dupdce ai frdm6ntatcoca,o ungi cu pulin uleigi o lagila crescut 1
timp de 10 minute. Cet timp cregtecoca, pregdteStimerele,
Le speli, le dai pe rizdtoarea mare,dupd care le storci bine de
Ii {
zeamdgi pui restulde zahdrgi scorligoara.
2. Pregdtegti tava de la cuptor (cantitalilesunt pentru mirimc.t
t {

tdvii de la cuptor),o ungi cu pulind margarind5i o tapetezicu lr {


fain5.lei coca gi o imparli in 2 parli egale.intinzi cu sucitorul
prima foaie,pe careo ageziintav5,apoi pui merele9i le intinzi 3
pe toatd suprafala.
3. intinzi cea de-a doua foaie, pe care o pui deasupra,sa :l
acoperemerele.O lagila crescutinca 10-15minute,dupd care
o introducila cuptorulincins gi o lagipAni prinde deasuprao {
culoare maronie.Cdnd este gata, scoli tava din cuptor, o lagi
sd se rdceascdcomplet, dupd care o tai dupd preferin!5,in 1
dreptunghiuri,romburi sau pdtrate.Presarizahdr pudrd peste
{
placintd.
1
lr a
rl I

Plicinti simirar
cuurdi )
I
I
l
t
il
aluatilitrebuie:
Pentru I
# 250 g unt * 1 lingurilaolet sauzeami
#10u de ldmAie I 3
ffi 50 g zahar ffi 1/2 paharcu apd
ffi 1 plic praf de copt # putinesare I i
ffi 1 plic zahdrvanilat ffi500-550g fdina
w 1/2 lingurila bicarbonat
I I
I t
$i trehuie:
umpluturi
Pentru
m 1/2 kg urdi # 1 pliczahdrvanilat I
e 2- 3lin g u r ism6ntA n6 * 1 legaturamdrarverde
#5 0 g u n t tocatmirunt I t-
ff i20u; ffiun prafde sare
m 3 l i ng u r iza hdr I 3
I I

ffi
10 porlii 20 minut e
W1 ord
I
r t-
I I
Pregitegti
aga: I 3
1. Freciuntulcu ou gi zahir.Puisare,fiina gi,in mijloculfdinii
faciun cuib.Puibicarbonatul ;i oletulsauzeami de ldm6ie;i I 3
amesteci totul.Adaugiprafulde copt,zahdrulvanilat5i faina,
cAte necesar, pAni se faceun aluatelastic,farasd fie lipicios. I 3
imparlialuatulin 2 par1i,parteade jos fiindmai maregiintinzi
cu sucitorul2 foi. l 3
2. Amestecibine toate ingredientele, p6nd iese o cremd
omogend. t 3
3. Ungitavacu unt,intinzifoaiamaimare,pui umplutura 9iapoi
intinziceade-adouafoaiepesteea.Daila copt aproximativ 50 I 3
de minutesau1 ord.
T 3
I a
I e
r t
r! {
I

Gu
Phcrnta $nucl
mere ri 3
tlv r\,

I
I t
aluati1itrebuie:
Pentru I t
# 300g faind
# 1 5 0g u n t T t
m2 lingurismAnt6nd
# un prafde sare
I
t t
-
ili trebuie;
Pentrrumpluturi
# o m6ndnucdsaupesmet r t
ffi1 kg mere
ffi 100 gzahdr I
mdcinati
m 1-2 lingurilescorliSoard
I t-
[a finalilitrebuie: I
ffi 1 ou pentru uns
# 100 gzahdr pudrd I t
-

14 lei
ffi
hd
4 porttl
ffi
5 minu t 4 5 min u t e
I t -

T t
aga:
umplutura
Pregitegti
apoi razi merele
1. Spelimerele,le scolic5sula9i sAmburii,
t { ;; ru
gi le calegticu zahirul pAndmereleabsorbintreagazeama. E .|
Aromatizezicu scorligoard dupdgust.
mdcinatd,
! a
Pregitegti a9a:
aluatul tr {
2. Amesteciingredientele pentrualuat9i frdmAnlitotul rapid,
dupi careintinzi2 foi.Cufoaiamaimaretapetezitava,presario 1 I
mAni de nucdmdcinat;saude pesmetfin, ungicu umplutura
de mereqiagezicealaltd foaiepesteumpluturi. 3 c
3. Ungifoaiade deasupra cu ou 9idai placintala copt.Dupdce
s-a copt,scoliplacintadin tav;, o taiin bucdlipitrate 5i le pre- l c
saricu zahdrpudr5. ServegtiplScintacalddsaurece'E la fel de
bund! T 3
I
valahi
Plicinti
aluatili trebuie:
Pentru
= 800 g faini
E 40 g drojdie
# sare
*. apd cdldula
* ulei

Pentru trebuie:
umpluturifii
* 1 kg cartofi
+ 250g br6nzafrdmdntati
de oaie(sautelemeade oaie)
r+3 oud
<+1 legdturdmdrar
= sare
;=piper

flit.
1 2 ,5l ei 5-6 porlii 30 minu t e 45 tttilrrll

ffi
Pregitegti aga:
umplutura
1. Curelicartofii,ii tai cuburi,ii fierbigi,c6nd sunt gata,ii pasezr
gi ii amestecicu brAnzade oaie,oudle gi mdrarultocat fin. Pu'
sare 5i piper,dupd gust. Lagipastaoblinutd sd se riceascdsi
pregdtegtialuatul.

Pregitegti aga:
aluatul 't9
2. Dizolvidrojdiain pulina apd cSldulagi pulina sare,o incorpo-
reziin faina5iincepisdfrdmdnli,adaug6ndtreptat,api caldula.
Frdm6nliun aluat mai moale pe care-lintinzi intr-o foaie ceva
mai groasddec6tceade tailei.Ungi foaiacu ulei,intinzi umplu
tura gi rulezi.Tai rulada in bucSli de 5 cm gi ii presezifiecirei
bucSlimarginile.CociplScintele intr-o tigaiemai groasS,in care
ai pus o lingurdde ulei,la foc foarte mic. l:
28 a
I

Wffiffi.il,,''
Wwwwffi
Wffiffimmffiw
ffim .f
{

li {

li {

Tgm
tn'm$mmn$mr li t
,:r1 kg fdind
r, 1 cub drojdie
-l
'r,1 fingurildzahdr .t
,,., topitdDelmapentrucopt5ig;tit
3 lingurimargarind
rt 1 g5lbenug
i;: Safe
a
-

1
.:i J, t
liffi i:ffi
I l ,r# lr
i i':: i :., i-:tIi. t,:i i iif.; r'r'itir.l -f
J. t
I
i t:& 1**t*'"
!t." :": J , .l
'$,Puifainaintr-uncastron, iarpestefainaadaugidrojdia,zah:i
rul,margarina Delmapentrucoptgigdtittopita,un prafde sarc
t' t
gifrdm6nli. Adaugic6teo candde api calddgifrimdnliinconti
nuare,pan; oblii un aluatmoale.
J: t ff#l$ist
*. il lagisi creasciintr-unloc mai cald,timp de 30 de minute. 3
Faciapoiun sulmaigrospe careil tai in 6-7buceli.
$"Agezibucdlilede aluatin formdde floare,intr-otavdrotund; 3
unsdcu margarind Delmapentrucopt gi gdtit gi o coci la foc
potrivittimp de 45 de minute.Cu5 minuteinaintesdo scolidin =lr
cuptor,ungipdineacu gSlbenugul batut.O scolidin tavddupa
ce s-a ricit. Ii it
l: 3i
ffiffi f. ;li ffi$
I

ffiwpffiw
m#wmwpffiw I
{

{
11fltn*l$,tr**,*r
,, 1 kg faina 1
: 25 g drojdie
.i::Safe
I
,j 4lingur' de lapte
' circa4 lingurideapa caldula {
I 5 linguriulei
I
.{

tiffi
ii.i,,,,,irr:i
.;v.,:ri:
i'l ..':1;.;'i
:.i
,i
I
t
{

a,i {

t,i.f
#rri+*gl,i
*ryi,rn6n; t'i 1
1. Amesteciingredientele;i framanli bine. Apa calduld o pui
dupi ce ai pus mai intAilaptele,in funcliede c6t mai estenevoie
l:i 1
pentrua iegiun aluatnumai bun de frdmAntatgiintins.FrdmAnli,
pui 5 linguride ulei,apoi acoperialuatulcu un prosopcuratti-l
r,lJ
laqisd creascdla cald. t'j d ,.%
"i. imparli aluatul in 5-6 bucali (c6t de mari doreqti),din care
intinzi foi subliri,rotunde (cao farfurie),de 5 mm grosime.Asezi
c6te2 lipiiintr-o tavdde arcgazunsdcu uleigi le coci pe ambele
t'i J
pdrliin cuptor.Le consumisimplesau le poli umple cu br6nza, t,i J
legumecalitesauamestecde carne.
t'i J
ri l
ri t
F 1

tt ' r'
$pt,$x,g
ffil,
:iil
E i
E {
" F {
'.+'
$
ffi$$;ffiflffitr: F {

!; 1
,trwfus.r[*r
$'itl
F

l,*ddffi
' 600g fiind r',,:
2 lingur'margarind
- 300ml lapte Delmapentrucopt$igitit
' drojdiecdt o nucd ',',1 legdturide mSrar F -{
:::'
1 lingurilazah6rtos 150 g branzdde vaci
::1ou F {
1 lingurilasare -d%
F .t ril
{E

t; 3 iq
I: J :ff
'tlj,i,
'' :ll:lrti:r E J
E :{

s f
ll, J
$lrl',llgiilirllrp'i.{,*ry.mr
lr j
l. Dizolvidrojdiain pulin lapte,adaugizahdrul,sarea9i laptele
rdmas.Tornimaiauapestefdin5,adaugimdrarul,tocat m;runt, - i5
br|nza de vaci, margarinaDelma pentru copt $i g;tit topitA ti ll c
framAnliun aluat potrivit,pe care-llagila dospittimp de 30 de
minute.
ll J
.,i.imparli aluatulinbucdliegale,din careformezibaghetemici. t: 1
Le cresteziinforma spiculuide g16u,le ageziintr-otavdtapetatA
cu fdind,le acopericu un prosopcurat;i le lagisd mai creascd10 t: J
minute.Apoi le ungicu ou bdtut gi le dai la cuptor pentru30 de
minute.Sunt delicioase, atet calde,c6t gi reci. lr 1
l t; J
lir ,i i
.f "$
,"ililii r
l,l
E

ffiffiwww
ffim
ffiffiffim E
E
.q*ermtunx$m; I
,r:$QQg fiind rr 4lingurima rg a rinDe
d lma
t::.:
)J g drojdie pentrucopt gi gStittopitd
t
,:.'
:r 1 lingurdzahir (2 pentrualuatgi
T
,, llQ-lQQ rnl 2 pentruunstdvile)
apa caldd ,r.1 lingurili sare I
I
.,1.1it,tr
,ffi$$
I lt";,1
ltt'
1i:il
tll

:,1.I !
'if-l l.:lliii

ilwry;w:
fl*rwgmtmp. I
"$"Cernifdina?ntr-uncastrongi,in mijloc,ii faci o ad6ncitura
in carepui drojdia.Adaugipestedrojdiezahdrulgi pulinaapzi
I
caldigiamesteci cu 1 lingurip6ndobliimaiaua, pecareo lagisii
t
." 3 h
dospeasci timp de 15-20de minute.Dupdce a crescutrnaiaua,
adaugisarea, tornipulindapacalddgiincepisdfrim6nlialuatul. I
Adaugiapoiapacalddrdmasa ;ifrdm6nliincontinuare p6ndce
aluatulnu semailipeqte de mainigide vas.Lafinal,adaugi2 lin- I
guri margarind Delmapentrucopt gigatittopitd,maifrdm6nli
pulinaluatul, apoiilacopericu un prosopcurat9i-llaqisdcreas- I
cd circa1 ord,intr-unloccald,feritde curent.;i. Dupdce a cres-
cut aluatul,il imparliin jumitate.Dintr-opartede aluatfaci3 I
suluripe careleimpletegti gilea;eziintr-o tavdde cozonac unsa
cu margarind Delma pentru copt $i gStittopitd.;lr,
Jumatatea I
rdmasd o strAngica pe un bulgaregi-lageziintr-otavdunsdcu
margarind Delmapentrucopt gigatittopitd.Taiapoibulgarele
I
foartepulin pe mijloc.Oblii astfel,2 pAinipe carele agezipe l
aragazgi le lagisd creasciin tav5,la cald,timp de 20 de minu-
te.4. CAndaproapegi-audublatvolumul,le dai la cuptor,lafoc C
potrivitpentru30de minute.C6ndsuntgata,le scolidin cuptor,
le ungicu apdrecegile lagila rdcitintr-unprosopcurat. t
.r -4[i*,'1.".
" " intr-una dintre jumatalile de aluat poli si adaugi
"" t
j ,. ."ij seminle decojite gi neprijite de floarea-soarelui sau
,t$ dovleac,apoi ii dai forma rotundd si o aseziin tava. I
"'wif"'
## T
Ei qL

;l
mwffimffi
Wffiffiww
{r
wTffiffi E "t
E .{r
flg$ermfuux$w; f {,i
'rr1 ardei rotu :r,,
250 ml ap;
,,,,1 ardei verde :,.:l
1 linguritdzahar
,, 1 ardeigalben :L:Safe
E {

.i 600 g f-'n' rr 4-5linguriulei E


,, 1 cubuletmic de drojdie
E
r
r
$ir.Q
iii,,,,,+ii
i j i 1 i )i
iiW
iiil
; 1.] i.,,r-iiili
ffi
r i. ! t ir ; r lit l l :
E
f
E
i t,r!l$,:
f,",i,3{.:
E
"
t. Puiintr-unlighean de bucitarie fdina, iarin mijlocpui drojdia' E
zahdrul;i putinaapacaldd.Amesteci utor,ca si rezulteo maia.
?"Lagila crescut,intr-unloc cald. E
}. Apoifrim6nlialuatul,amestecat cu apdcaldi,pdni se des-
prindede mAnd.Adaugiuleiulgi mai frdmdn1i catevaminute' E
Mailagi15minutelacrescut. Cureliardeiide seminle,ii speli9iii
tai cubulelemici.ii amesteci impreundcu aluatul. I
;4,Formezi3 rulouri,pe carele impletegtigi le pui in formade
cozonac, unsdcu ulei.Lagidin nou la crescut cam20 de minute I
gidai la cuptoraproximativ 45 de minute. E
E
E
E
*ffi r tffi
E

WffiwmwwffipWmmffiffi C
E
3
$g$srwfunx$m;
r',r
300ml apdcaldd -
3 linguriu le id emd s lin e 3
:c2 cdnifSinaintegralS i:,r1 cub drojdie
2 cinitdr6lede g16u ri 50 g seminlede in E
a 3 l i ng u r icereale 'tt50 g susan(oplional)
(grdu,ovdz,secarS) ,.,r
2 lingurileierburiala r
; 1 lingurdsare Provence
r
iil.::
f
,it.
i:i.:,,.1i,:,,
:
!
;:1i.ll:i I
:.1 :ll:1...].:

,i1 ir:l1
. .:)
!;,llt:l
,:!
ffiffi ffiffi
i,i"li*r ,{ l,lriii "lii-itnll-r:;il
ii
,:i-l t
l

i
l
I
t''..'l;::i,:
. ,:

lr
ii:ii i

r.1:ilr:;:li'i
::a:4,::r,:
!:

,.:,:l
t,] E
i*ri,
...,,:;.;1.;
;' ;;:;.1,t
ffin.wg#twryt$*rymr Cr
'$.Pregdtegti maiauadin drojdie,un prafde sare,1 lingurdde I
fdinagi 1 lingurdde apa.La5icdtevaminutela odihnit.Apoi
amesteci cu tarAlele
fdinacu cerealele, de gr6u,cu seminlele 9i lr
cu ierburilede Provence.
?"Adaugimaiaua, uleiulde mdsline,apoirestulde ap5.Frimanli ll
;i lagila odihnit 10-30de minute.Poli forma mici chifledin I
aluat,iar dintr-oparteintinzio foaie(cdtde groasivrei)9io tai
pitrS!ele.
$" Daila cuptorpentruaproximativ 20 de minute.Aceastip6ine
Ir
inlocuiegte cu succesp6ineaalbd. Ir
I,
$fl$ Ir
Ei a'

MwffiwffiWffiWffi
Wwffimffi E,{
Er i
Er {'
ffimmxtrsa €rmfu
w$*xww
@* ax$w;
:{'4 gdlbenuturi *r1putindsare
1 canelaptecSldu!(200ml)
e,ri, rlrfdindcdt cuprinde E' {
,r:1-2lingurizahdr (circa300-350g)
r,*1 cubuletdrojdie
E{
Wmx"ttrrwx
$'6#
mrwmuam $*"wfu
ssHm; E{
I 200g margarind Its Cl
tt;;):250
gzahdr
E
Wmwxtrrux
f#r*m$
$$$
*rwfum$m;
r:ir'l szPi lapte fierbinte E
,rt2 pliculelezahdrvanilat
,':l::
1 linguril5 scorligoa16
C
C

ffifffi ffiffi ffi


l{i li:i 1',:;:*rrii 5i"}ry::r:i-rii
E
E
E
$rrwg&swry$$
wfi
n*m{nt*
wrymr
'1"Amestecilaptelecu drojdiagi zahirul 9i lagi amestecul G
fdina cu maiauagi
la dospit.Faciapoi aluatul,amestecdnd
gdlbenuqurile. gi
Pui un prafde sare.
I
t
ffnrmgffitrmrys$
wrwrwtru
mrymr
H."Frecispumi margarina cu zahirul.intinzialuatulintr-ofoaie, l
il ungi cu margarina frecati spum5,il rulezigi il tai felii (32 de
bucd!i).AgezibucSlilede aluatrulatein tavd,cu partearulatdin l
susgile lagiladospit1 or5.S,Daiapoirulourile lacuptorp6n6se
rumenesc gi,cdndsuntgata,le stropegticu laptefierbinteames- I
tecatcu zahdrvanilatti scorligoar5.Acoperimelciide aluatcu
un tervetgiii la5iastfelp6ni absorbtot laptele. Apoiiiconsumi
I
calzi.Suntdelicioqi! I
4tr I
F

ffiffiffi
ffimffiwmwW ffiffiffi
ffiw
mffiwmmW E
3
3
$q$tr*r$sm*w: 3
t 250g ca'
r;r200g margarind Delmapentrucoptgigdtit j
..r,
250g fdina
ir',:
2 gilbenuguri J
: l 00 g ca g caval
r, 1 albuS r
;ir:lSElf€ j

J
;":jli',1$ j
iiffi
iil*d
I
tffi
t r
r'tt"tt'l '.:.,, ,:1

I
T
$ri ,ft'fwry;ll
mpffi l,lti;;itr r
t. Razicaqul,il amestecicu margarina Delmapentrucopt 9i
g iti t,f5 in ag igdlbenugurile,pui;i un prafd e s a reg if rim6 n liu n l
aluatv6rtostimp de 20 de minute.
;1,intinziapoidin aluato foaiepe careo impdtureSti in 3 9i o T
dai la frigider.Repegi de 3 ori aceastd operaliune. intinzi apoi
I
o foaie de 5 mm grosime,o ungi cu albugulbitut spumd,
presaricagcavalul rasgitai foaiaf6giide 1 cm grosime5i 10 cm I
lu n g im e .
ii;,Agezisaleurile intr-otavdunsdcu margarind Delmapentru I
copt gi gatit gi le dai la cuptorpentru15-20de minute.Sunt
foartebunegis5fioase! t
fr
Ii
4s, l Ii
I
Ej I
ffiH-"H
E i
ffiffiffi
ffiffi$ffiffip$,ffiffiH
ffiffi Wffi
Wffiffiffi Et i
{{$ts'm.fu
Wmss'trs"*t
*s$a**{" **$m; Ei { ,:,";

i,,375 g f5in5 100ml lapte


,r1100 g unt 4linguriz a h d r
G I
:ii: 1 OU 1/2cubuleldrojdie
sare
Ei t
", 1 gdlbenug
ut t +,.
ffrym$rur tgr*['X.*'urmfirmfrw;
errrlptfrmfi ',..,,lF
ir 150 g m ac 1 albug E t ,f,i.:l,f'
,,,,'
120ml lapte 4 pere
,rr3 lingurizahdr d e ld mA ie
2 linguriz e a md
Fr .i
,::1 linguri!5coajdrasd 100g gemde caise
r i irrl,
de lam6ie 1/2 linguri!5scorligoard I
:rr,
JQ g nuqi E
i-
...t

ii*,-,,'*
I
ffi
]:

lr
i . r
I ii i,':t i.' .] Ii , tr ' t; i

Crr {
i'
I
ffx'mgi*,{m6t$
m$r*, ;n*;t:
{a*$ I
'1"Amestecifdinacu oul,gSlbenu;ul,untulgi un prafde sare.
E
DizolvizahSrul;i drojdiain laptelecSldu!,le adaugipeste
compoziliade maiinainte,frim6nlialuatul,apoiil lagisd dos-
C iI r
peascSjumdtatede or5. !
qrr$$ffi
ffir ffiffig#;
fim'fl
$$r*ng'*$;m**ti
l
i'
k. Spelimaculintr-ositdsubjet de api rece;i il fierbiin laptecu
zahdrtimp de 15 minute.Dupdce a fiert,il laSisa se rdceasci,
1
i.
apoi adaugicoajade lam6ierasd,nucilepisate,scorligoara
albu;ulbdtutspumd.il" Cureliperelede coajd,le tai felii9i le
ti
E
i"
stropegticu zeamade lSmdie. intinzialuatuldospitintr-ofoaie
sublire,pui umpluturade mac gi rulezidin ambelepdrli spre Er ;{
i'
mijloc,dar lagiun spaliude 1 cm pe carea;ezifeliilede pere.
4. Cocirulourileintr-otavdunsdcu unt, la foc potrivit,timp de Er I
30-35de minute.Dupdce s-aucoptgi s-aurdcit,ungirulourile
cu gemde caise. Ei 4
*#: f, 1
E
E
ffiffiffiffimwmfi
ffiffiffi
ffiwwwwffimww
ry $
E
fq$qrm&**n*m:
m$nmt
#m*Mr*e E
t 1 kg fdinS t':3009 margarind Delma
l; 2 pliculefedrojdieuscatd pentrucopt ti gdtit G
,,,1/2lingutifdzahdr 'r 400 ml lapte
::r,1 plicprafde copt f.
,r 1 lingur'sare
E
g,s
ffio*m c*irin$9,$
ssamxx*p$*.* ffi'wfumr
*xr E
'r,.200g margarini ':,.2linguric h ime n
Delmapentrucopt;i gatit , 2 lingurilesare
r,r,:
F
200g cagcaval
ras
,:r1 gdlbenug E
E
iiiffi
.., I

.l
iii..llr,r,'.'{*
.i.l ir:t
'llltr,&
iir ii lt : t iii
$$$
it ] ir ilr lti i , :
E
E
t
3,

*rpt$
trrmgmt mfr
umqut$
mSw: E
'1"Amestecitoate ingredientele foarte bine, impreundcu ]
margarina Delmapentrucopt gi gitit, p6ndoblii un aluatcare
sedezlipegtede mdini. t,
f" Din acestaluatfaci9 grdmdjoaregi intinzidin fiecarec6teo
foaiede mdrimeauneifarfuriimari. l

;r,;,p,*r{#g{$ #i$#;
rn**p*[$[r*u.# I'
3" AmestecimargarinaDelmapentrucopt qi gitit cu cagcavalul
rasfin, p6nd obgiio cremd pe careo intinzi pestefiecarefoaie de
l
aluat.Taifiecareformd in razede cerc sau,dacdi1ieste mai ugor, lr
in pdtrate.Din fiecarebucatdformezi apoi cornulele.
;i.,Le ungi cu g5lbenug,le presaricu chimen 9i saregi le dai la t
cuptor,la foc potrivit.
f
,i *b
;{&1 I I
r !t I

ffimwrywryffi
wwffiffiffiwwWffi !ir {
!iJ
i'
:l d
$g$
wrm$xr*$w: t*tt*)r.qO
lll 400 g faind Ei .{

Delrnq
,:l 1 CartOf
ifi:1 ou l! {
,* 1 lingurdzahdr
llj sare Ei {
,,,,,r,20
g drojdie
't i,1lr:irii ':.t2O0ml lapte F i .1
ii
r,:'l llngLrlimargarind
Delmapentrucopt$igitit topita
;,r,
li 4
300ml uleipentruprdjit
f! c
-/"-'#:,
t! J
,ffi,ifrffi
ri ff i

'i;,.
,:;:il"'
l|i d
, , ! ir i { l r:r,'lii i ;j.iJitii;t.;iir,
!j {
I

fl
"r,i1 1

'$. Fierbicartoful,apoiil
ffirmg#tmmt*
mwm:
lagila rdcitgiil dai pe rdzdtoare. l;
IJ
#' Amestecicartofulcu fdinagi cu toate celelalteingrediente.
Adaugigi 1 lingurdde margarind Delmapentrucopt ;i gatit
topitd. Faciun aluat gi ir frdmdnlip6na nu mai esie tlpiiios.
-l
-! d
e,
Dacafacilangogi J
se aranjeazd
sucitorul,
simpri, si nu iiintinzicu sucitorur,
mai bine.in cazurcerorcu umpruturd,
pui umpluturape marginegi acopericu jumdtatede
ci cu m6na.
ii intinzicu 'i J
lr
aluat.$, Torniuleiurintr-otigaierau c"arn,ir lagiia seincingd
bine9i dai foculIajumdtate.pui rangogii giii ragis; se praleas-ca
:l I
b-ine.CAndsunt gata,ii scofipe haitiea6sorbanta, pentiu a-fi
ldsasurplusulde grdsime. poliumplelangogiicu t; I
telemea, crema
de ciocolati,guncdgicagcavar saucu oricevrei.sunt dericiosil . l ,4
sffi
li
nI s$
FE .t
E rl

E: {

ry$ # u*rn$r
mttnffi$sss*ran t:
t:
{

{ Delflq
E; {
il.i irl'till*l*:
I! {
350g urdi 2 oui
2 cin ifain d drojdiec6to nucd l! .l
1 pachetmargarind 1 ceagcdlapte
Delmapentrucoptti gStit 1 linguri!5grig ti {
chimen
2 l i ng u r ile sare
1 g i 1 /2lin guri!5
sare Il

I:
{

{
:-F:Y:i-
l: J
Ir I
Er J 4ci 's.'q;:.
*,.r q
It i:fii:ilii liitli i' i lit,1;lill I:: I
i " Dizolvidrojdiain lapte cSldu!cu o lingurdde fdind.Dupd ce
a crescutmaiauao torni pestefdind.Adaugi margarinaDelma l!, i
pentru copt 5i gdtit, 250 I urd5, un praf de sare,chimen 9i
'll2 J
frdmdnli o cocd potrivit de tare.intinzi coca intr-o foaie de l: d'i, ._e_
*
cm grosimedin care tai apoi forme cu un pahar cu gura mai k * -* {* I
larg5.Jumatatedin rotundurilede aluatle decupeziin mijloccu l:: J ".t'ii,
.
un paharcu gura mai mici. Amesteciapoi urda rdmasicu grigul,
saregi chimen.
l: J . ;:'=' "'

.i Ungi bucSlilede aluat cu ou, aSezio bucatddecupati peste


una intreagdgi puiin mijloccAteo lingurildde urdd.Le ungi din
t: J
nou cu ou 5i le coci la foc potrivit 25-30 de minute intr-o tava l:: J
unsi cu margarindDelmapentru copt 9i gatit'
l! ' d
I: J
lii{ f., I i' _l
',Wmw.Wffi e
ffiffiffiffiffiffi
ffiffi
qd
F

j
1
{

1
p
u *$m'tfgItr*frt***;
F*,**+ F {
,.250g faina
,.1 5 0g u n t saumargarini f {
r:r 'l 9U
,, 2 l i ng u r ia pi J {
,, saredupSgust j .f
$*r:rv fl,tiirii$t.ig *$k{lii *,:
{"r .t*ilfl* {ir$*$
' 50 g fiind dizolvatdintr-unsfertde litrude lapte f .{

,, 2 lingurismAnt6nd J I
r.'3 ou-
,,'1 5 0g q u n ci j {
,,'3 castraveciori murati
..1 0 0 g ca g caval j .l

f {
4!il:t;,;,,..,.
"r0,4'rhii(_*

iiry
ilii,,.,,r,,.r1i1
l|i'.,ffi
lr;,ri'*ili
ffi t { '\-"?
lt:. ir:rl iI
iri ;..:r;i ir {

f {

5 {
q$m-$nl;ml;*[
lirr:,tt,${mtm$ mq*:
Frdmanli li 1
:i. Amesteci toateingredientele 9ifaciun aluatclasic.
a lu a tulb in eqiil daipulinla A
rece. poilmp a a
rli lu a t u lin2 p d r1 i,
furculila in c6teva l: J
cu unaimbracio formdunsdgiinlepicocacu
locuri.Daitavalacuptorulincdlzit, timp de 10minute.Apoiscoli fr {
q ipu i um p lu tura.
ll J
Fr lrg*, truit $ot1;tl l'i}iffili iltr
* tltl *itlt uu
castraveciorii
,i, $unca, gi cagcavalul, letocimdrunt9ileamesteci ll J
cu oudle,smantAna 5i fainadizolvatdin lapte.Pui amestecul
pestecocd.Acoperitartacu un capacde aluat(ceade-adoua tr I
parte)gio cocilafoc Potrivit.
I; I
h4 I; I
E il

Wffiwmffiwm
,', 1kgf6indi:' 2-3oud:r 300mllapte(apd)
lti f*'r}fuf*fr*r
Fmggtruilm$ttm{,
E:l
ts {
509 drojdie':,.zaheti'i':sare''" uleisauou
50ml unttopit sauulei,',,'
,;rr,
ts {
bdtut,pentruunsvdrzdrile. Ert
l ?$x
rutace${frt#*$$;Lts'm
ffiwrtfl dm:*,wrtwf qfl
trsl,fu
*fit;
'l kg cartofi ;:t2 cepe rir,'
r,:;, sare:,,piper negru mdcinat E.l
n$w
mamp{uxtgtr';n
$imaffi
*"uu tr'mfu
tsfrm;
wian"ril'f$l E{
,,:l'l ftgvarzdmuratd1,'3 cepe',''50 ml ulei, jumdri 'irpiper
$mwgm*m
s{m
nrump{nu$:t*"rm
ffmr}rrru ff w["tr'*frm;
i'gB tsrt
.,t
'.',1 kg dovleacc6t mai dulce lceapd
E{
"'ffi ffi ffi ts {
.,:,;:irl ;i,,lt;t i:r ,rii l-i I:tiji ,: J " '.: ..r ,,i i |r
i l ti i i

E {
#f'mgmtmryti
loco gropild
Amesteci
gi pui
pAniieseo
sopincSlzit;i lii aluatul
"m:1,Puifainacernute
$ru;m'gir*fi
drojdia
pastd
inmuiatd in pulin
cao smdntAni,
laloccdldu!ladospit.2.
intr-unlighean,
lapte
acoperi
cald (sau
ligheanul
Adaugi
facilamij-
apa)
cu
5izah6r.
unpro-
oudlebdtutecu
t:
E
{

{
M ,sft
@,
pulindsare, unttopitsauulei,pulinzahdr9iamesteci, addugAnd restul *;
delaptecaldu!9i fdinicdt se cere. Frimdnli pdnd ce aluatulse desprin- l: {
dedepemdinigidepevas,apoiilpuiiarlaloccSldu! si creascd.
ffiS$$i
ffillffih$$#tffi$'t$ffi
trrm;ffit{}ryt$ t" Curelicartofii,ii tai rondelemici9i E {
subliri,puigio ceapitiiatamirunt9iamesteci totulcu pulinulei,sare
gipiperdupdgust.Pogipune9icdteva jumdri.3.Scurgi varzadezeama, I: {
o tai mdrunt, lafel9icepele ;i leinabugiin ulei' $- Dai dovleacul perd-
zdtoare, tornipulinulei9ipuio ceapd tdiatdmdrunt.;'i" Umpluturile de l: :{

varzdgidecartofilecalegti giapoilepuiinfoilepregitite. c6ndaluatul


sucitorului,
I: {
cregte de 2 ori, il imparli in 3-4 pdrli ;i intinzi foi cu ajutorul
de circa0,5cm grosime, rotunde sau pdtrate, cu diametrul saulatura t : .l
de 15cm.Ungifoilecuulei,puiumplutura pemijloc9io strangi cude-
getelebine.;li"Dinfoaiarotunddfacio vdrzare subformade plic,cu 4 t : :l
sauB colluri. Din foaiapdtratd strAngi marginile spremijloc9iva ie;io
vdrzarefrunzd. Ungivdrzarea deasupra cu uleisau cu ou bdtut.Daila t:
cuptorpdniserumenesc. Apoiungiiarvdrzdrile ;i lea;eziteancintr-o
strachindmare,acoperite, si seinmoaie. Vdrzdrile cucartofisaucuvarzd t: {
lepoliungecugrdsime depasdre, iarpecelecudovleac Iepolipresdra
cuzahirpudr5.
r! {

ffiffi Ir .l
E {

E t
ffiWffiffiffiffi
ffiffi
ffimffimwffiffi E I
E t
mfi
**me
Wwsxqe'w trrwfu
$gil ax$wr E J
in400 g fdini ::lll531'g

*; 100g griq liri1 cubule! de drojdie E 4


i; 1 l i ng u r iu leidemisline
E J
E t
Wwmx&w,w #$ffi u**mr
xrwfu
wxwwxgx$amtru,xmx*
'r$..,.ri
r 2 linguriuleidemdsline ut200g brdnzimozzarela E c
;,r::
1 kg spanac l: 2-3oui
:i:!r
1 ou pentruuns E J .r
$;; ili 1 cdlelde usturoi I

,-,'al
',
llil. I i
.; ii
*d I J
.,..i#
$il' ''$''
,tl :
j.i1ir:i ;.i iltrtl * l i l ri rrr
I {

I c
lt E 1t
;:l'r,:.1ii:i mrymr
Wrmg$Kmrym$
w$maw&x*ffi
1 '$.Faciun aluatdin ingredientele de mai sus.il frdmanlibine : c
:
::::':: gi il lagila dospit,acoperitcu un prosopumed pentrua nu se c
intdrialuatul.Dupadospiretai aluatulin bucdfi.intinzialuatul
I
cu sucitorulinbucalide mdrimeauneifarfurii. f, t
u*mPff
Wrmg#.*xwryt$ r
ffi'ryffi
mwnxw'ffi E d
k. Puiuleide mdsline intr-otigaiegic5legti spanacul.Adaugiun
cdlel de usturoipe care apoi,il scoli5i il arunci.AdaugibrAnzi t: J
mozzarela 9ibali2-3ou5.Amestecitotul la un Pui
loc. umpluturi
pe jumdtatedin foaie,ungi marginilecu albugbdtut,pliezi E: {
marginilegi le lipeStibine.CAndai terminatcu toatefoile,le
ageziintavaunsdcu pulin uleide mdsline. Ungicu un ou bdtut t: 1
gile dai la cuptor.Scogipldcintelec6nd sunt frumosrumenite.
E! d
tuffi E I
pr .l

ffimffimmnffiwro
ffigmwmm.ffim,w E rl

E {

}qir E .l
i'1il:r'*sl**
il,r"*r,n$n*;xe
ffwm
500g margarind ,-,bicarbonat(stinscu zeamd
E r!
.,,'4 cdnide faind de lSmdiesauo!et)
,,.300g smAnt6nd rl
F
$lmmt s'srffint.t
#J !'{,i'f,l'qlh*t*str
$[$t #;.f,,-w rl
:,,500g pieptpui ,,.2 cepe F
.' 6 o u d r',,:
200 g maionezd
':verdeald(marar) ',,,200 g cagcaval
E !l
. 700g ciuperci(proaspete)
Fr .l
E
ii. : ll: r i l .r ;l rr ttr
irn
L: i I r , r ir i. r i r E
{

il}411t
$lr*"ffi##!'{ gilru};'u*
;tq{ lm$a;: t {
'i. Amestecitoateingredientele pentrualuat9ifrdmAnlibine. fr {
La;i 1
aluatul ordlafrigider.
tr .l
;irirgt;*ili*1l?.t l,t*r"lXt$tl f tl ri,n;iilln;1l
fl? :
lr"Speliciupercilegi le cureli.Le cdlegticu ceapatdiati mirunt. f: rt
Fierbipieptulde pui 5iil tai f69iipotrivite.Fierbiouile, le cureli,
le tai m;runt 5i le amestecicu verdeala(mararul).Scolialuatul fr {
din frigidergiilimparliin 4 pdrli egale.
,rt. intinzi 4 foi, c6t o tavd mare, 9i coci separatfiecare foaie. Ir {
inainte si pui foile in cuptor, le inlepi cu furculila.Coci foile
rapid,20 de minute maxim, la foc potrivit' Dupd ce s-au copt
lr {
foile,le lagila rdcit.Primafoaieo ungi cu maionezd9i pui prima .l
tr
umpluturd,ceacu ciuperci.Apoivinea doua foaieunsdcu maio-
nezi 5i agezia doua umpluturd,cea de pui. Urmeazdcea de-a t {
treiafoaie gi a treia umpluturS,cea de oud. Ultimafoaie,o ungi
tot cu maionezd5i razicagcaval. Poli orna cu mSsline.invelesti t rt
l totul in folie alimentard5i 1iila frigider12 ore.
r. Pui o plangetdcu greutate peste aperitiv ca sd se presezesi F {
sd nu se rupd sau si se dezmembrezec6nd tai.Taiaperitivulin
l romburi potrivite sauin orice altd formi doreSti. t {
t

:r l li rl
i
E3f

Wwwwffi wffiwffi]ffi
ffiffi
wwpffiwwffi Er J
EI flrr

Wmwffimwffi
mffi 1il
$
J
J
{
{,t,

t"g$
m$l*xaat:
ffimwu.frrns nn*m;
$r'wfu
I 300g faind z 1 gal b e n u g J
tlr1ggn una iii:sare
li 3 linguriuleide mdsline lr piper {

m{mrm
unwnpfi
Wmustwnn "frrnxfu
$g$ mr
nufr {
'ri6009 pulpade miel ii, 1 legdturdpdtrunjel
tdiatdin 4 bucali ,* 3 linguriulei I
rr 1 bucati fenicul rl 1 lingurdsemingede susan
,.,'2 oud lr 3 lingurism6nt6nd 3
r r ,50 m lvin a lb ri; Safe
rll 1/2 l5m6ie + piper J
l. 1 cdlelde usturoi
J
{

r;i" li:t l;r ;;r;"lr1l, ii'i.Jil't:rir.r1-i:

mrym:;
ffiwmga&tmrywfr
il- Puifainaintr-uncastrongi adaugiuntultdiatbucdlele, ule-
{

J
r,.
iul,gSlbenugul, sareqi 3 linguriapd.Amesteciingredientele 9i
J
formeziun aluatpe careil frim6nlibine.leicarneade miel;i o J
pui sd se rumeneascd in ulei,tiiatd cubulele. Adaugiusturoiul,
sdrezi,piperezi giapoistingitotulcu vin.Lagisdseindbuge cam J
20 de minute,adaugifeniculul tdiatfelii,torni200ml apa5imai
lii amesteculla foc micincd 20 de minute.Balioudleintr-uncas-
pdtrunjelul tocat.Condimentezi
r: J
tron,adaugisucul de lamAie 5i
cu saregi pipergi torni acestamestec sospesteamestecul
- de ,trr J
carne.#I"Din2/3aluatintinzio foaie5itapetezio formdrotundd.
O inlepidin locin loc.Tornipestealuatumplutura5i deasupra t J
pui sm6ntAnd, presariseminlede susan5i coci la foc potrivit,
aproximativ 90 de minute. lr I
ffitr l, .f
.ff.m-rywffi,ffi .l
p
E
ild

ffiw-wffiffiffil E rl
ffiwffiffiffiffffiffi
ffiffi$ E rl

E rt

E rl

E rl
I1rr**rfr*l*:
400g miere
15 0g un t
e rl
1 lingurilibicarbonat E rl
pisati
1 lingurilascorligoard
1 lingurilaienibaharpisat E .l
1 lingurilacui5oarepisate
500fdind E {
, 'l albuS5iinca2 lingurilede miere
E {

Er {
':' :':':' .:"
E { . r-
E {

E :t
[*,r*ltilr1;il:
fr**314
'i. AmestecimiereacSldulacu untul foartemoale.Adaugibicar- t J
cuiSoa-
bonatuldizolvatintr-o linguri de apa cald6,scorli5oara,
rele,ienibaharul,apoi fdina. E J
FrimAnlialuatulpdni se dezlipe5tede mAni giil lagiapoi sa
.,11.
se odihneascdtimp de 15 minute.intinzi o foaie groasdde 2-3
: J
cm ;i o pui intr-o tavi unsdcu ulei.Ungi foaiacu miere bdtuta
I J
impreund cu un albug.Coci la foc mic circa45 de minute.Tai
turta dulcedoar dupd ce se r5ce5te. !t J
t: J
t t
I J
frir{ T {
lF il

ffiwffiwwm E J
E J
E J
E J
fu.$trw*funllr$wr E {
::,:4OOg iaurt
:',1:
4 OUd
nr200 gzahdr
E J
+i 200 g ulei
:I 400 g fdini
E J
i!:.i
1 lingurilSpraf de copt E J
..:: ; s 2lingurimiere
',ll,.. . ]
i;i 100 g nucd : J
ir.i.rt;l i;.,;lll

E {
nr
',t:::a::t1r'at..
t:l,lt::,llltl;::i

,l]i,,,,,.,,11i t J

::..1.:.:::,a:a.1
1" ","' ,
I ;'l
l.ii 1* i
ffiffi i.ii
ir{.ti,rr.rr .i::lrririLri.r
ii,,
.ri l rtrri ,
t J '+ - t *.

s-"
'. ':a.t
;lt:r'it:,,:.ri::! I J
..,,.,.,...,i11,1
f J s
ffir'wg*htwryeffwrymr tb s
. ,....1rr;ill:r ii:i
.'. ::.:.)
'$"intr-unbol,frecicu mixerulgalbenugurilecu zahdrulgi apoi : J fi.flr$ I

'||.: I
.t.:.:::::.': .a adaugi iaurtul.incorporeziuleiul pugincAte pu1in,mierea,
incdlzitdin prealabil
gi amesteciugor.Balialbugurile spumi 5i I J
le adaugiinbol.Continuimixarea pdni seomogenizeazS toatd
compozilia. Adaugiprafulde copt(stinscu o!et);i fiina.Trebuie I J
si rezulteun aluatsublire,in carearuncibucSlide nuc5.lei o
pe carele ungicu uleigipuiin
I {
tavdspeciald cu formede brioge,
fiecareformi c6te pulin din compozilie. I J
ll. in bucatariaPractic(5)
am amestecato partedin compozilie
cu cacao;i am presdrat deasupranucdde cocosrogie,verdesau I I
a lb d .
I I
I t
ffi&s I {
-, I
::. rt

ffiwwwmrywffi rf
rl
rl
W$fitrwtuN#m: rt
i':r800 g fdind
:115 0 I m a r garind rt
r* 500ml lapte
,* 50 g drojdie rf
i,:,t
5 lingurizahdr
lil l linguyimiere
rl
l;,1un prafde sare
ti iiiiiiiiiii Er rf
ii,,,*.i ffimmgrtx
ffiffieffi*
Wfr ffirwfu
smfrm;
*4 l 50gmac Er {
ii!!t& 50 g nucd micinat5
iii{tlit i:t 50 g susan E1 {
n 50 g zahar
i'! l::
E] t
',ii
:,";
Er {
lt::'

i*ii ..;..]

rw
ir,i,i& ffi
i.j. ici
$,fi#i
#,hm*#
.jjr"i[iririiii
.;
'':.
i i t ' i r 'r i ^ 'i i i
Et t
fr t

i
fr t
i

I: J
ffim"mgffimwryufrmrym;
$"Faciomaiadin drojdie,1 lingurilazahdr,llingurifiini si lasi lr J
deopartesd creascS. Rdstorni apoi maiauapestefdin5,pui gi
laptelecdldu!,in careai dizolvatzahirul,sareagimierea. l: J
#. Framan!i,
apoiadaugitreptat, c6tepufindmargarina incdlzitS.
Lagialuatulla dospit,la loc cald,acoperitcu un prosopde I {
bucitdrie.Dupdcea crescut, imparfialuatulin doud.
ft,Pemasade bucdtdrie presarifiina,intinzialuatulqi,cuajutorul Ir J
sucitorului
9ial formeispeciale,facicovrigeii.ii ungicu mieregi
presaripesteei:mac,nucd,susansauzahdr.iipuiin tavaunsdin I I
prealabil
cu margarind. Daicovrigeii la cuptor,lafoc mic. I J
ffiffi I I
:i3l
WW W m$ s s ffi
li:t
ffiffimw'm
ffiffi
ffiffi#ffiffiffiffi ri:l
i!J

*
.$q#'t'rm$*u;r$m,
ffiffiffiffi
ffiffi
ffiffi ii{
ii l{
,i:.4 llnnrt'a"cu miere
,r 4 lin g u r iu lei ii:f
,.,Lrnr5rgde culit de bicarbonat
,,:,1 paharmarecu sifon(sauapdmineralS) 6i{
;r'{QQg fiina
t:i: Safe :i{
t gem (de orice fel, dar sd nu fie prea moale)
r,',2 pliculelezahdrvanilat Ii i
,t' 200 g nuci pisate
i'l esenldde rom Ei 3
r.r150 g zaharpudra
i. j J
ii !|
-rr j
i ri ;:r' rii"ri
Fri J
liJ
Wr'mglftKwry.{*
;'*rymr E! J
i. Frecimiereacu uleiul,pe careil pui picdturdcu picdturd, sare
gi un v6rf de culit de bicarbonat dizolvatin rom.Adaugiapa ti t
minerald gifainac6tcuprindepentrua oblineo cocdpotrivitde
moale.. intinzi4 foi.Fiecare foaieintinsio ungicu gem,presari ri j
nucdmicinatdamestecatd cu zahdrvanilat, Cocicele
apoirulezi.
4 rulouriin tava unsdgi tapetat; cu fdin5,la foc potrivit,timp t! J
de 40 de minute.Cdnds-aucoptrulourile, presarizahdrpudra,
le laqila rdcitgi apoi tai ruladafelioarecam de 2 cm ldlime. Ii :i
Seamdnd cu nitte melci.Esteo ruladagustoasi,dar9is5lioasa,
datoritinucilordin compozilie. f r J
ti I
y$,}
li .l

ffiffiwwwffiwm
wwffiffiffiffiffiw El :l
:!r :l
rri rl
ri rf
*g#trwfrxw;tfrmr !ri, rl
r:i200g morcovicruziraqi
', 200ml ulei igi rt
,r,200 g zahdr
I 'l lingur.ll;bicarbonat ir r !l
t 500-6009 fiina
trtcoajade la 1 lSmdierasa Ei rf
:irl 531'g
E. {
E, {
ffi
ili;:{:t i4ri:ii.tri

lii J
,li: r":-r
::: i,:i.,,.,, Ii ,i i Il ,r't"
IrJ a' l' ' : r'{lt:':

lir t i"i,"r''
".
.'i'

fr*"mqnr,mqtt;+;,:+ iij
,.iiio
t, Puifaina?ntr-uncastronmare.Facio scobiturd la mijlocunde EI J
pui morcoviidali prin rdzdtoarea
mica,uleiul,zahdrul, bicarbo-
natuldizolvatin zeamade la o l5m6iegiadaugigicoajade la o ll, t
lSmaieras5.Puigi un prafde sare.Amesteci binep6n5oblii un
aluatmaitare.ff,Adaugila magina de tocatformade biscuili;i
lir J
pui aluatulin magindgi,astfel,
formezibiscuilide mdrimea dori- l:: J
t5.Agezibiscuiliiintr-otavdunsdcu ulei.Coci25-30de minute.
Suntsdnitosisifoartegustogi. |:r J
l:{ t.'

,@'h
'w,Dacdnu ai formd pentru maginade tocat, poli face flr t
itiii:*iT biscuiliicu ajutorulformelorpe carele ai in cas5,dar
rtrin acestcaz,pentrua puteaintindealuatul,adaugi5i lii t
W.Y',uli'
pulini api in compozilie.
l;J
?,tr l; .l
E ,l

W
ffiffiffi.ffi
ffiwwwffiwffi
ffiffi € 'l
E. I
Wwmqrnx
w$s$mt$$*ff.$t$
$rmfuxx$
; EI a
tlLl200 g fdina
ili 200I unt Ei {
Pffiffi{H$$
w$xsmqtx$
$$fg$
$rmfuux$w;
iii 200 g fdina
E! I
li\3-4lingurism6nt6nd
lri;i1 OU
E1 {
riipulini sare
tt 1 lingurilaolet
fi a

;
Wwsxtrss
wwv*gx$awtuuwr*
$q$
trwfuex$w; fr I
x 1 kg mere
rr:ir
fr {
3 lingurigrig
ii scorligoari E! I
rr;1 pliczahdrpudrdcu aromdde vaniliesauzahir pudrd
amestecat cu 1 pliculelde zaharvanilat f! I
tr I
.

$l:$ ffiffi ffiffi


l:i1i:r""
l
ti.:.t....,
fr I
i; fi lrr ''' : i'::::,l,lt
Er I
Er t
#w'wgffixmryw*,w$nsxxgms$
$mrymr
j."Amestecifdina
cu untul,frdm6nlibinegidaideoparte. fi {

Wrw6&tmw$$
m&s*mtss$
#f;
wmm; t: t
f. Amestecifdina cu smAntAna, oul,un prafde sareqi 1 linguritd
de o1et.Frdm6nlibine;i intinzio foaiepestecareintinzicealal- t; t
td foaie,fdcutdcu unt.intinzibine,rulezigi imparlialuatulin 6
par1i. lr I
ffiwwg$twrye$
wxwp$mxrnxrffi
#Wtrr f, I
*" Curelimerele,le razigi le cSlegti
cu zahir ;i scorgigoarS.
intinzi
fiecareparte,pui grig,mere;i rulezi.PuibucSlilein cuptor.CAnd lr li
suntcoapte,presari qtrudelul cu zahdrpudrdgizahdrvanilat.
ri JI Mills*^*- " .--d
l, ll :; '-t
Eir t

ffiwrymryffi
ffi
. E: l
Wffiffi
ffiffi E: rt
EI
Ei
.ffg$xrwtumx$m;
E!
ir 1 paharvin alb
u 1 lingurdunt E!
* 1 lingurdzahdr
r i 6 l i ng u r ifdina El
{i 4 0u;
lll uP ptu;tur" Ei
,li ulei pentru prdjit t{$* r lr

iit 1 plic zah6rvanilat Er ilr ,r?+r

El
E:
,llJ r-lrti:tt:r
W
i . l i l 'r r l i i i '. ' Er
ft
Cr
fr
mrymr
Wrmryffiemryt*
T, Pui la fiert vinul intr-o cratildcu o lingurdde unt. C6nd C:
clocotegte, iei de pe foc gi adaugirepedefdina,amestec6nd
continuu. Amesteci pAnisedesprinde aluatulde pe crati!5;i se lr
rdce$te.
pe rdnd u
f fi,Ada u g iza hdrulgigS lbenugurile , n p ra fd e s a reg i, la I
urm5,albugurile bdtutespumd.leicu o lingurddin compozilie gi
ll
prdjegti gogogile in uleiincins.
"S, Le scoli cu o spumierdgi,calde,le presaricu zahdrpudrd 2
amestecat cu zahdrvanilat.Servegtigogogile calde.
E
f
rffi I
:i .l

ffimwwffiwffiwffiffiffiffiffi.ffi :i
::l
f
!l

€lr :t

Wffiffi#ffiffiffi F: tf
=i rl
$g$qn"mfus'p{m;
,t,:2 mef€ E: rt
rir100 ml ulei
,,r100 mlapd rece El rl
ri. 1 lingurila praf de copt sau bicarbonatstins cu olet
,::,1 vdrf culit de sare
Ei rf
200 g fSind
',,',, El 1l
Er I all1-{i'rw,,
I ,i
turl it I

illl':'ilrl'1,',
t'
Er {
".1
EI it
;i fr{"ii*r .r :-ri.:itrr ii .it.,t,"rr, ,

E: i0
€i rl

ffinwg;mtmryc$
mry:,*; Er t
't" Din faina,ulei,apd,praf de copt gisarefaci un aluat,din care
intinzi o foaie,pe careo lagisd se odihneascd15 minute.Speli
Er I
merele,le cureli de sAmburigi la tai rondele,fdrd sd le curelide E: I
coaj5.lt. intinzi aluatulgi faci rondelecu gura de la o cand.Pe
fiecarerondeade aluat pui o rondeade mdr gi acopericu altd Er I
rondeade aluat.Lipegtimarginilebine,le pr6je5tiinuleiincins
5i,dupi ce le scoli,le pudrezicu zahdrpudr5. 11 I
E I
F ,

E t
f{$ j t
Eil

ffiwffiwwwffi
ffiwffiffimffiwwww ={

=:l
E:t
ff'ffieffi$%ffiff'ffi
&#ffi# ffiWe&#ffi
%# E:t
E!J
tg$tr*tur,1*m:
w**,nwt
ffmsugr{,$
1 candapd mineralS ,,,'1 cubule!drojdie EJ
sau sifon :rrr
1 lingurdzahar
',,1 canSulei ,r 400g fdind EJ
$tstlu;r'w
$$m*,p'*r'**
stmffi '{lrwfu
il-t;f s*{mr E'
rr',6-7mere rr;:
2 lingurigrig
,;,4lingurizahdr :,t;1 prafde scorligoari EJ
E J
iilr:iilllii.i I 'r
E J
i #fH it , t-';
ffiffi
.:1,' l
i::lititl, . : . r i , t : , ',
I

tr J i rrr.,
i i 'i '''
t! =, i
\
E ;$rll
avfi *rym:
nmHt*$
ffi*'mgft$lrxryc$ J
't. Puidrojdiasd se dizolvecu pulindapi caldd9i 1 lingurdde
zahdnDupd ce a crescutmaiaua,adaugiapa, uleiul,faina 9i t Jir
frdm6nliun aluatdestulde tare,pe care-lintinzicu sucitorul.
CAndestegata,il dai la frigiderpentru1 or5.
E J
mxx$gr$ntf
,ffr'wg,i$t+*lptt m-ffi;
rl*t'ffi E J
Curelimerelede coaj5,le dai pe rdzdtoare,
.:J. lafoc mic
le caleSti
p6ndseinmoaie, apoile iei de pe
adaugizahdrulgiscorligoara, E J
foc gi le la;i sdse rdceascS.
r'r*$mt*r$*w
$mn*
&.wmewfu mpm; E J
gri5,pui
presari
li, intinzifoide aluatdin caretai dreptunghiuri,
umpluturala unuldintrecapete;i rulezi.Nu ungitavacu ulei,
E =|
ci o clSte5ticu pulindapdrece,apoiagezirulourile 9idaitavala E t
cuptorulbine incins.Coapte 5i le
rdcite, presari
cu zahir pudri
amestecat cu scorli5oard. E J
i
eie
W{fr i f I
= it

wwmffiffiffiffi,
ffiwrywffiwWffiffi w&#
s
-
=
I
I
rl
s

ffiffiffiffi
ffiffi
ffiw#w#qkffi
WWffifuffiW
w
! ,l
"$g$ E rl
wrwtunw$m:
r* 4 oui irr1 fioldesenldde rom E rf
rrr300g zahdr u 1 prafde sare
:ir200ml ulei ,rr100g stafide F rt
r,,:150ml lapte 100g miezde nucd
r, 500g faini l',c6te1 lingurdmargarind F rf
:ri1 plic praf de copt gifainapentruformd
,ir,2 linguri cacao ts tl
E !il
ffi,W rl
ffii$
'i): ir:t
$$hqs{$
i:l,:j.llr-rii i i
,'l
.l i:lii
,li,..
ti):,i....,
',''
i : i 'i I r 'r ,
E
T {
lii r ulr i. ; ir , ,
t il
E ll
ffix.mg*$mryufrmrym;
'n.Mdrunlettimiezulde nucdfolosindun cutit.Separi albuSurile ts I
de gdlbenuguri. MixezigSlbenu;urile cu 150 g zahdr,uleiul,
laptelegi esenla,apoi adaugitreptatstafidele;i fdinacernutd E t
impreundcu prafulde copt 5icacaua. BaIialbugurile spumdcu
sareagi restulde zahdr;i incorporezibezeauain compoziiie,
E t
amestecand u5or,dejosin sus.Adauginucile. E t
t, Ungicu margarind qi tapetezicu fdinao formdcircularS, cu
gaurdlamijloc,speciala pentruguguluf.Tornicompozilia 9icoci E I
gugulufullafoc mijlociu,timp de 40-50de minute.
S.C6nds-ardcit,scoligugulufuldin formi giil taiin feliigroase E !l
de 2 cm.il poli acopericu cremdde vaniliesaucu glazurdde
ciocolatdalbd. t t
E {

ffitr E .l
i:-l -l
ffi
ffi*w l= f
P

ffiffiWffiffiffiffiffiffi ::r I
.a l
'ffq$ i= rl
tr:w*iluux$wr
rrr600-700g fdind
,,,1
i:: !l
1 lingurildsare
::::i1 0u
i: !t
,,r350ml ulei
,ridpdsaulapte :l
rr,100gzahdrpudrdvanilat
tfr ,r

.'i ir::j r
Jil t-:r.ir..:"ll
fiffi
:,1 .; , iiiili.rl i r:
fl$$I$
iiij ri:iti,rl,,
i:r I
int
rt ll
Wrmgr$tunrytfr
mryn; Ell
tr,Cernifdinaintr-uncastron, iarin mijlocfacio ad6nciturdin
care pui sarea, oul, 3 linguriulei 5i apd caldu!5sau laptecdt E{
cuprindepentruun aluatpotrivitde tare,pe careil frdm6nli
pAnac6ndnu semailipegtede maini. Et
,il.imparlialuatulin 6 cocule.intinzifiecarebucatdcu sucitorul
5io ungicu un stratfin de ulei.La5ialuatulsi seodihneascd pe Et
plangeta timp de 15-20de minute.
intinzi pe masdun gervetcuratgi il presaricu fdin5.Presezi
,,#," Et
aluatulint6icu dosulpalmelor, apoi,rapid5i utor,cu degetele,
de jur-imprejur,pAnd cdnd aluatultrece de marginilemeseigise
tst
subliazaasemeneafoii de !igar5.StropeSti foaiacu ulei. E'
ai,.Taiin jumdtatefoile astfelpregatite.Rulezifiecarejumdtate,
apoi rdsucegti ruloulsub formaunui oval cu gaurdla mijloc. E!l
Procedeziastfel cu tot aluatul.
S. Prijegtiintorsurile (rditagele)inbaiede ulei,pe ambelepdr1i. t it
Leconsumipresdrate cu zahdrpudravanilat.
E {b-
$$d F'l
Ei|

i,titrnhuie:
nnxrilt
$unnmnmfr gI

5t
rJ { #ff
:e t kg fdini ry"25Oml margarind Delma
+ 300 gzahdr pentrucopt $igetittopite ={
#+6 oua r-*circa300ml lapte
=*100g drojdie # 4 finguricacaore250g nucd =.1
+ 1 lingurildsare =+2 lingurizahdr." mirodenii
E, {
ffi r4
M
21 iei E bucdti 45 minu t e i ora Ar f
aga:
Pregitngti z,{
1. Dintr-o ceagci de lapte, 1 linguri!5de zahir 5i drojdie faci
o maia gi o lagi 10 minute sd creascd.ln laptele cald rimas
=J
dizolvi zahirul 5i pui 5 oud bdtute cu sare.Amestecimaiauacu
?. Fram6nli
E{
compoziliade lapte,apoi adaugifdinagimirodeniile.
aluatul,incorporezitreptat margarinaDelma pentru copt 5i gatit Eq
topitd gi fram6nli p6nd se dezlipeStede mdini. Lagila crescut,
acoperit, in loc cdldu!, apoi formezi sulurile de cozonac pe E{
carele umpli cu cacao,rahat,stafidesau nucd,dupd dorinlS'in
aceastdcompozilieadaugi1 albu; 9i 2 linguride zahir.3. Agezi Eg
cozonaciiin tav5,ii ungi cu 1 gdlbenugbatut gi ii dai la cuptor
pentru 1 ord.ii lagisd se rdceascdin aceeagiincdpere. E, t
Pentrua scoatecozonaciimai uSordin tavd, poli folosi ts, tl
hdrtie de copt pentru tapetat tivile.
Cozonaciicrescmai ugordaci incilzeStipulin tdvileina- Er i]
inte de a Punealuatul.
incilze;tecuptorultimp de 15 minute,inaintede a El'
punecozonacii gi,cAndii coci,aproapede final,ageziin
cuptoro tavi cu apdca sdse rumeneascd frumos. Etj
Alegefdindde bundcalitate,pe careo cernide 2-3 ori
pentruaerisire(inglobeazd aer cdt mai mult careajutd Elt
Adaugd
la cre5tere). sarenumai nu ;i la
in gdlbenuquri,
drojdianu maicregte.
drojdie.SaratS,
ts { r
Cdtcregtealuatul,il acoperiintotdeaunacu o p6nzd,ca E{
saevilisi seformezecurenlide aer'
86 E 'll
E I
:- :l
@ffiwmmffiffiffimnmt#ffiwffiffiffiffiffi E t
E ,
ftiwehnli*; l l .,
i ai t kg fdind Fj300g zahdr E= I i

43500 ml lapte rU30 9 ZAHARPUDRA ......


:',1:.:,,,: rF;8 oue DR.OETKER = I ,..,ti it'

;,t l:.j r+300 g miez de nucd ="i2sticluleESENTA


DEROM
14 e 100 g stafide DR.OETKER E I
;a50 g cacao
ii*fi 40 g DRoJDIEUSCATA
DR.OETKER
.rr':
100 g unt
+ 2 plicuriZAHARvANILINAT
DR.OETKER
c
E
!l
,t
{jE * 200 ml ulei #5gsare
E ,tl
, ' t i:
' . " ,, t t , ii

.t
ffi
tt \g.l 12por!ii 1 or5 4 5 min u le :
E I
i,ii, E !t
# aga:
Pregfrtegti
F t
{F:i4 "l.Amestecidrojdiacu 100g fdind,pulinzahdr9io cani de lapte
cald.Frdm6nlibine gi laSialuatulla crescut.
zahirulvanilinat in 250ml laptecald.
Dizolvizahdrul9i
E
E
4
ffi g5lbenu5urile,
2. Fdina, maiaua, sarea5i laptelecilduj rimasle
{
?i;i ts I
frdmAnligiadaugiuleiul,pulinc6tepu1in,apoilagila crescut.
;!lr,:, 3. Puistafidele la inmuiatin puqinrom.Bali5 albuSuri spumd
tarecu jumdtatedin zahdrulpudraamestecat cu cacaua, apo E t
,t pui stafidele,romulgi nuca.Dinaluatintinzio foaiede 2-3cm
grosime, pui umplutura, formdunsdcu unt
rulezi5io aSeziintr-o E t
,
gitapetatdcu fain5.
4" Mailagila crescutcirca20 de minute.Ungicozonacul cu ou, E I
,# presarizahargi cocila 120de gradeC circa15 minute5i apoi
inca30 de minutela 150de gradeC.
E I
t E !l
t Aluatultrebuiefrdm6ntat intr-unsingursens,
lacdldurd,
iar pentrua cre$temult,fr6m6nlipAndc6ndacestase E t
I
desprinde de pe mainigi incepsd se formezebulede
aer. E t
ss F .f
Fl al

mrfrilmril
rf

$mumllffiftrtret E,
Ert
Ei rl
aluatftitrebuie:
Femtru El rl
500g faind*200 ml lapte#40g drojdie+ 150gzahdr
r=..E
'#2ouA* 1/2lingurildsare'tr75g unt # 3 linguricacao E rl
r,:2 linguriuleipentrutavdi+':
1 gdlbenugpentruunscozonacul
E il
Fsntru igitruhuie:
unnpluturfr E
# 100g zahar'# 400g nucimdcinate
:* 2 albuquri
r+5linguricacao 50 ml lapteaa1/2fioldesen!5de rom
ir.r F
F

ffi
13 lei 1 cozonac
ffi
2 h 30 minute
ffi
5{l minute
E
E
E
aluatul
Pregfrteryti apa:
l. Din drojdie,1 lingurildzahdr,llingurafainagi 100ml lapte E
cdldu!,preparimaiauape careo la;i sddospeascd 20 de minu-
te. in fdinacernutS, pui maiaua,gSlbenuqurile
frecatecu sarea, E
albuqurile gi
batutespumd lapteleindulcitcu zahdrul. Frimanli
aluatuladdugdnd 1/2 dinaluatadi-
treptatuntultopit.Colorezi E
ugdndcacauagiomogenizezi. Lagiceledoudbucdlide aluats6
dospeascd la cald,timp de 1 ora.
F

aga;
umplutura
Pregfrtegti E
2. Bali albugurile spumdcu zahdrul.Adaugitreptatcacaua, E
nucile,esenlagi laptele,amestec6nd ugor,de jos in sus.
ts
## 3. Peplangeta unsdcu ulei,intinzialuaturile
ghiurigroasede 1 cm,pe carerepartizezi
in douadreptun-
umpluturd. il suprapui
ts

i
pe celmaropestecelalbgile ruleziimpreunS.
l$.La5icozonacul la dospittimp de 30 de minute,in tavaunsd.il
ungicu galbenug ;iil cocitimp de 50 de minute,lafoc mijlociu, E
in cuptorulpreincalzit.
E
J
E!l

$unnffifrffidumffi$$ffi l,:. 1l
!: :l
i,titrebuie: #r !l
+ 1 kg fdind++,6 oud+ 2 gdlbenuguri1E250 ml uleisauunt
iEE550g zahdr=#45 g drojdie"; 500 ml laptee 2 fioleesenle =!l
de rom # 100g stafider:;250g nucdmdcinatdF 1 portocal;
;r+1 l5m6ietr 1 esenli de vaniliece1 lingurdcacao =rl
'+.1/2lingurildzahdrpudrdi'nsare
Et tl

Erf
26 iei
26 ? cr:zonnci 2 ore 1 nr& Erl
Prngfrteqti
aga: Ert
t, Cernifdinagidaiun sfertdeoparte. Fierbi300ml laptegi,cAnd
clocotegte, opareqtipe r6nd c6teo lingurdde faini turndnd Ftt
pesteea cAte1-2linguride lapteclocotit.C6ndai opdritsfer-
tul de fdin5,amesteci gi o lagila racit.Frecidrojdiacu 1 lingurd Erl
de zahir tos pdnadevineca o past5,o pui pesteopdrealade Erf
fdind,amesteci 9ilagimaiauasacreascd intr-unloccald.?. Freci
6 gdlbenuguri cu 400 g zahdrp6nadevinca o cremdalbd5i le Erl
adaugiinmaiaua crescutd.Balicompozilia cu o lingurdde lemn,
adaugiaromele, coajarasi de portocale gi l6m6iegi amesteci. rl
incorporezifdinain aceastdcompozifie,pui 9i laptelerdmas,
inc6lzitgi un prafde sare.Obliio cocdmoalepe careo bali de E rl
ligheantimp de 30 de minute.O impdturegti apoigio frdm6n!i,
punAndtreptatuleiulcald.Acoperialuatulcu un prosopcurat ts rl
gi-llagisi creascdp6ndigidubleazd volumul.S,Pregite5ti crema
aga:Lagistafidelesd se inmoaiein apa caldi amestecatd cu 1 E {
esen!5de rom,timp de 30 de minute.Balialbugurile spumi
cu zahirulrdmassi cacaua, pui esenlade rom,nucamdcinatS, E {
stafidele inmuiate,vaniliagiamesteci. Dupdce a crescut aluatul, D rl
il imparliin 4 pdrtidin careintinzi4 foi. Puipe fiecarefoaie1/4
din umpluturdgi rulezi.infSgori apoisuluriledoudcAtedoudgi E !l
lt"
le ageziin tivile unsecu ulei. Lagicozonaciila crescutpani
igi dubleaza volumul,apoiii ungicu gilbenu;urilerdmasefre- E :l
catecu zahdrulpudra.ii decorezi cu jumatalide nucigiii dai la
cuptor. E {
gg E
i : rf

trndiltilnmnl
finnnmffio ::

:l
rf

rt

nilsnmilmm a:rf
: ir f

Pentru
aluatfti trehilie: : lr l
:+:;
500 g fdind r* 2 oud
+a75 g zahdr +,+
:ir t
150g stafide
ct;1 praf de sare +:1/4llap t e irrf
;e 100 g unt # 20 g drojdie
:,1
Fsr*tru trnfuuie:
dennriXl
ru100g migdale :tt
re50 g zaharpudrd
=t rl
:tl

ffi
20 lei
ffi
4 portii 20 minute 40 mirrLrte
.r

!r
rf

rl

=t rl
fnegfrtegti
arym: :i !l
'1"Din drojdie gi pulin5 apd faci o maia pe care o lagiputin sa
creascdgi,apoi adaugiingredienteleunul dupd altul,ajutAndu- :t rf
te la amestecatde laptec5ldu1,ca si-1iiasdun aluatelastic.Din
c6nd in candili mai pui un pic de faindpe m6ini. :r !l
2. La;i aluatul sa creascdla cald. Ungi bine cu unt o formi
(preferabilde teracotd sau de lut) gi, pe fundul ei, in fiecare Er !l
;5n!ule1 (in acest caz este vorba de forme speciale pentru :il
cozonaculalsacian,asemdnitoarecu cele din imagine),atezi
cAteo migdaldsau alternativ,cAteo migdalSsi o stafida. E!l
3" Lagidin nou sd creasciin form5, nivelezialuatul ;i inlSturi
surplusul,astfelinc6t sa-1iiasaun cozondceldrept. Dai formele E!0
la cuptor,bine incalzitin prealabil.CAnde gata, presarifiecare
cozondcelcu zahdrpudra. €!l
94 Erf
iii tl

ffimmmnnffiffi
mrdmilmnnm$ffi il] !l

:I !l
Fentru igfr
ailuat trsftuie; tt!l
=+1 k9 fdinar+6 gilbenuguri.*250g zahdr 60 g drojdie
-4
# 750ml lapteFE150g iaurt742 plicurizahdrvanilat# 1 esen!; ::fl
rom +i!150g unt + 150ml uleie 1 lingurildzahdrpudra
+ coajarasi de lSmAie t1!l
Fsrttr$
umplutunfr
l1itrehuie: :r!l
w200g mac# 100ml laptee 200g zahir+;1 lingurildcoajirasd
de ldmdie# 'l esenldde rom # 1 pliczahdrvanilat4 2 albuguri :ir !
bdtutespumd
lr r l

25 ler 2 cozanaci
ffi
3 ore
ffi
1 orf,
I

!
trl
r!t
Prugdtmryti
aluatul
aga:
1. Pregdtegtitoateingredientele de cu seardgi le lagisd steala
I
,!l
temperatura camereipdnaa douazi. NumaigSlbenugurile le
presaricu saregi le dai la frigider.A douazi cernifdinagi,din
I
t!l
250g fain5,300ml laptecaldul,drojdie9i 1 lingurildde zahar,
pregategtio plamadeald pe careo la;isdcreascd. Dupdcea dos-
I
)4
pit,o amesteci cu restulde fdina,pdndla 1 kg,cu gdlbenugurile, i' r !l
apoi incorporezi, pe rAnd,aromele,zahdrul,laptelec6ldu!,
iaurtul,untultopit gi uleiulla temperatura camerei. Trebuiesd . !l
frdmAnfialuatulincet,timp de 1 or5.il presariapoicu fdina,il
acopericu un prosopcaldgiil lagila crescut aproximativ 2 ore. Ar {

fi=d?. FierbimaculcuFregiteqti umplutura aga;


laptelegizahSrulp6ndse leagdgi seinmoaie.
ll
t, t
fi DaicremaoblinutAdeoparte,
rasdde l5mAie, vanilia,
o lagila rdcit,apoiincorporezicoaja
esenlade rom;i, lasf6rgit,
albugurilebitute
!l
{
tM

t spum5.Dupdcea crescutaluatul, il imparliin dou5,intinzifiecare


bucat6,pui 1/2din cremade macqirulezi. Asezicozonacii in tdvile
Ill
I I
unsecu grdsime;itapetate cufaindgiiiungicu galbenug ameste- Fl
!l
catcu zaharulpudrdgicu 1 lingurilide ulei.ii dai lacuptorpentru -
o or5.in primele15minuteii cocilafoc domol,apoi10minutela F i
foc taregiinca35 de minute,lafoc potrivit.Dupdce s-aucopt,lagi
cozonaciiin formep6ndserdcesc, apoiiiscofi. E; 3
ss F, rf s7
r{

$unonffiirniluutculnril sr{
:l{
t;r!
aluatftitrehuie:
Pnntru
I +*Z kg fdind
# 1 | lapte
s 25Oml ulei
e 1/4 pachet(mare)
;IJ
:#$ * 1 2l i ng u rpi line
cu v6rfde zahdr
de drojdie
H sare
:{
;:.;1 #6 +2 o u e a 3 lingu ric a c a o :;J
:i,ilj
Fentru i[i trehuie:
umplilrure
flifi ffi 500 g nuci mdcinatd
i4 3 albuturi
.* 4 lingu riz a h dpru d rd :;3
=,{

2 5 ,5ie i
ffi
4 cozonaci 1 or540m in u t e 5 0 min u t e
=,J
irJ
aluatul
Pregitegti aga: :J
1. Amesteci binezahdrulcu 6 ou5,uleiul9i laptelecdldu!e,un
prafde saregidrojdiamdrunlitagila;iapoicompozilia ladospit, :IJ
p6ndincepesd facdbagici.imparli apoi compoziliain 2 ;i pui
:l{
fiecarepartein alt vas.intr-unuldin vasepui cacaua,
adaugi1
kg de faind,candcu candgifrdm6nliun aluatmaimoale.Adaugi !r{
treptatfdinardmasdin compoziliadospiti din celdlaltvas 9i
frdm6nlip6ndnu se mai lipegtealuatulde m6ini.Lagi;i aluatul :IJ
simplu,gipe celcu cacaola dospitpentru1 ore.
Pregfrtegti aga:
umplutura : l{
2. Bali spumdalbugurile cu zahdrul,adaugitreptat nuca 5i 3- "
omogenizezi compozilia. Dupdce au crescutaluaturile din cele =J
2 vase,il imparli pe fiecarein alte4 pdr1i,din careintinzic6te
1 foaie.Veiobline4 foi albegi4 foi cu cacao.Pesteo foaiealbd =rJ
intinzi3 linguridin compozilia de nuci,agezipesteea o foaie
cu cacaogirulezi.Puicozonacul oblinutintr-otavdunsdcu ulei
:;J
gi tapetatdcu f6indgi apoifacial doileacozonac.Pesteo foaie a'J
marointinzi3 linguride compozilie de nuci,agezio foaiealbd,
rulezigi pui cozonaculintr-o tav5. Procedezila fel 9i pentru !J
ceilalli2 cozonaci. Dupdce i-aiagezatpe togiin tdvi,ii ungicu un
ou bdtut 9iii cocila foc potrivittimp de 45-50de minute. F'
F. f gs
Etl
g tl
$nunltnffi$unllffi t:l
$entrualuatilitrnhuie: E!l
* 400g faina r;i2Og drojdie
=e2 gSlbenuguri '+.e gzahdr
40 E!l
jffi EB0 g u n t + 1 lingurild coajd rasi
=rl
iE1/4 | lapte de l5m6ie
,,, t rt
Tgitrehuie:
Pentruumplutur$
"{q40Og mac = 600ml apa rf
ffi Fe250 g zahir
m 1 galbenug
+ 1 lingurildcoajdrasi
de ldmaie
F,

F rl
itii ++2 lingurilapte
= rt
iiR = !l
I
ii ffi W
. ffi
1 or5 45 minute
!r !l

# i3 lei I bucatd
! !l

f+fi arya:
nfuatnl!
Frmgfrterytl
ts

t
!l
!l
ft '[. Amestecidrojdiacu 1 lingurildde zahdr,3linguride lapte,
/
f;=1ij 2 lingurifaina9i lagila Fdina
crescut. rdmasdo amesteci cu E' !l I.
# gdlbenugurile,laptelecSldu!rdmas, zahdrul,coajade lam6ie 5i
adaugigi maiauacrescutd. Frimanlibine,apoi adaugitreptat F !l
untul cSldu!,frdmAnliin continuarepAnSnu se mai lipegte
# la cald.
aluatulde vassi-llagiapoisi creascd E !l
+xi flrmg*tmryti ags:
mmPtrutrnre
2, Puila fiert apacu zahdrul9i,dupd 10 minute,adaugimacul
E j
s
# mdcinat.La5ipe foc totul inci 15 minute,dar, ai grijd,sa
amestecimereuca sd nu se lipeascd. O iei de pe foc, adaugi
ts

ts !l
coajarasdde lSmAie 5idai compoziliala rece.Dupdce a crescut
aluatul,intinzio foaie,pui umplutura, rulezi9i agezicozonacul
intr-otavdunsdcu il
ulei. lagi
sa creasci15 minute,apoi ungi t= rf
cozonacul cu gdlbenuSul amestecat cu lapte5i-ldai la cuptor
pentru45 de minute. E !l
flm{} E tBl
=11

@Fmwnftmmfurffinxffiffi Etl
E!l
il'&,*
,*'

Selltrru
afiuatftltrsh$is; E!l
rasaPRAFDECOPTDR.OETKER
:tl150g fdina+ 1 lingurilS
'=."75 + pulin5
DR.OETKER
E!l
gzah6r* 1 plicZAHARVANILINAT
6,;Mr
sare+'r1 ou ;e100g unt saumargarinS Er l tw nffi'
*o
Pmmtnu trehruim;
ump[*ltur$TnE Er l sW

dulce+rt plicirurARlToR
+;750g branzd PENTRU pnAltrUnt
:,: I
Cu gRANzA
. '.i
+;200ml lapte+ 150g zaharpudra:E1J
6Lri T rl iii!i':

tr8lei
ffi
"tuffi.
5 bucSIr 40 nrrn u t e
ffi
8il rninutc
I= rl
F rl

1.Amesteci
oul 5i
linat,sarea, untul sau
mrym:
m[ruatulH
Fnmg$tmry*fr
fdinacu prafulde copt,adaugizahdrul,
margarina. Amesteci bine
vani-
zahdrul
ingredien-
E !l
E rl
"s,
t
N "}
tele cu mixerul,pentruinceputla vitezdmic5,iar apoi la vitezd rf '."J
E
maximd,p6ndoblii un aluatfin.Pemasade lucru,presdraticu /
fdin5,mai framAnlipulin aluatul(dacdaluatulse lipe5te, il pui
E rt
cAtevaminute la rece, in
invelit foliede aluminiu).
2,intinzi2/3 din aluatpe o tavi rotundS, cu diametrul28 cm, E rl
unsdcu grdsime. Restulde aluatil frdm6nli5iformeziun rulou.
Ruloulde aluatil pui pe pereliitdvii,cao banddinaltade maxim E rl
3 cm.inlepialuatulde maimulteori cu furculila5iil dai la copt
in cuptorulpreincdlzit,timp de 10minute. E !f
s$s:
umpilutura
Frcgfrteptfr
aproximativ30 de
E {
3, Amestecicu mixerultoate ingredientele
secunde latreapta1 5iapoitimpde 3 minute latreapta3. E { iui

4. Puicompoziliaoblinut5pesteblat 9i mai dai tava la cuptor


pentruinci 70 de minute.Dupdce s-acopt,deschiziu5acupto- E :0 /s@ q

ruluigilagisdserSceascd pascain tavi circa20 de minute.


W , .qurw,,r
E !l
Dacddoregti,in crema de br6nzapoli adauga 300 g de
stafide.Poli coacepascacu brAnzdintr-o formd de copt E !0
cu diametrulde 26 cm, dar atuncitimpul de coacerese
prelungegte cu 5-10 minute. E { #9#,m
ffi
t02 E
it ir l

{
g$nxnxrffi
mm
i$nmmffi wtmftdm
ryt = :l
r :l
"
*i',:,,
i FemtntlaluatT{itrehuier 3C
1 = 1 p a h a r fi i nl +.:2lingu ric a c a o
j ;. 'l/2 paharzahir pudrd =;'1 pliczahir vanilat ={
1 ou 1 paharlapte
'.
100g margarini 1 plicprafde copt id
' i

i Pelttrlturmpf;utur$?,tltruhmie: ;t
i .' 500g br6nzide vaci ::,";
1 pliczahdrvanilat
.i ;, 2 ou; 1+coajarasdde la 1 l5mdie aj
'. ' 1 paharzaharpudr6 =:2 lingurifdini
80 g unt 100g stafide 3t
:
i

Fentrru$anur5fqitrebuie: it
i ' 4 lingurizahdr i+ 1 lingurdnucdde cocos =3
1 lingurdcacao pentruornat
-:
,tt: t:.1.
i'
J

# ffi
19 lei
ffi
i0 por{ii 45 minu t e
ffi
4 0 min u t e
t
rJ
,r.t:i':.l..i.'ij Freg$terytfr
aluatu[
aga; =rJ
i# t. Frecimargarina cu oul 9i cu zahirul,adaugifdina,cacaua,
prafulde copt stinscu zeamdde lSmAie, zahdrulvanilatgi ;t
{:ji lapteletreptat(atAt celuide
cAtseoblii un aluatde consistenla
!rj
# chec).
umpluturil
Fneg*teqti sgfi: :rJl
;:,::E 2"Freciuntulcu gdlbenugurile
prinsitd),fainagi mirodeniile.
gicu zahdrul,adaugibranza(datd
Lafinal,adaugialbugurile bitute :rJ
.# spumi 5i stafidele. Ungitava cu uleigi o tapetezi
3/4 din aluatgi dai la cuptorpAndseintaregte.
cu fdin5.Pui
Puigi cremade
brlnzd,apoirestulde aluatgidai din nou la cuptor.
::J
g{arura
Freg*tugti arya; :tl
3. Fierbitoate ingredientele, iar cAnd pascas-a rdcit,torni
i, J
o intinzicu un culit gi,daci doregti,poli decoracu nucd
glazura,
de cocos.
:JtrWH
r04 i. l
r05
=t

ffimmmffi
nump$unmffi
ffin$
furffinnxffi =f
=:t

dnhurdnlf
lgitrmhuie: +-=i
3 pliculetezahdrvanilat
r.r

=rl
tl

+ 400 g fdinS + 1 esentide rom =rl


t;.70 9 unt rr=.
350g br6nzade vaci
+ 1 cub drojdie :t;100g br6nzide burduf =rl
z:2-3lingurigrig
= 300 gzahdr
+:300ml lapte
=rl
Iij:5 ouA + 2 galbenuguri
= t00 g stafide =rl
'ffi -ia.#{.!{++ = tt
ffi
?2l*i 7-8 portii 2 are
j'.it 3"':n
+{ffii:o
5 0 mrn r: t e -!t
30 minute E!l

Sregftterytfr
arya; r= ll
T. FacimaiintAio maiadin drojdie,fdind,1 linguriqd de zahdr
gi 100ml laptecdldu!,pe careo la;i apoisd creascS. O adaugi
EO
apoipestefainagiincepisafrdmAnlialuatul,punAndpe rAnd4 =!t
ou5,150 g zahdr,zahirulvanilatgiuntulincdlzit. C6ndaluatulse
dezlipe;tede vas,il acopericu un Stergar curatgi lagisi creasci ={
la locmaicaldtimp de 2-3ore.3.P6ndcregte aluatul,pregdtegti
umplutura: fierbigrigulcu laptelerdmas, iarseparat, lagistafidele t={
sdseinmoaieintr-ocani de apdcald5.Fa16milezi br6nza de vaci
9ide burduf,apoi le amestecicu zahirul rdmas, stafidele scurse, st
romul, gSlbenu;urile,grigulfiert;i2 linguride fiind.3. Dupace
a crescutaluatul,opregtio bucatS,apoiil intinziintr-ofoaiede E{
2-3 cm grosime.Tapetezicu ea o formd rotundasauo cratild
i unsdcu margarind gi puitoatdumplutura. Formezi apoidintr-o .l
bucatddin aluatulrSmasun sul care-lageziin tavi, de jur-
pe
tmprejurul pdgtii.
Maifaciincd2 sulurimaimici,pe carele agezi
E: I
in crucepesteumpluturi.4" Ungiapoipascacu oul rdmasgi o EI
dai la cuptorpentru45-50de minute.Lagipascasdse rdceasci
in forma,apoio scogipe un platou;i o pudrezicu zahdr. F)
{sffij Fd
i
a

:l

ffimruqr'ru
wmmffi
ffiw
ffimwmffi
fuwffimwffi
ww &HHrwhnsilw:
milmmt
a

iL
:l
:l
{
,",100g margarind sauunt ,. 2009 fiind ,r'80 g zahar
. 3 95lbenuguri ::.,1 ceagcd
sm6nt6nd:'::un pic de drojdie II
:l
-: sare,'.,1 pliczahdrvanilat
al rl
f mffi trmfu
trff urrrup$uutnrr*
n'q$ utfm;
r::1 kg brdnzade vaci ,' 100 9 unt .,.''10 gdlbenu;uri
:l
:;i 200 g smAnt6ni ,:- 150- 250 g zahdr(dupa gust) ..''150 g sta-
fide ,..o mAnSde faind ., 1-2 fiole de esen!5rom :::j1 plic zahar :f
vanilat ,' 1 praf de sare .=.
ffrmm$
ffmffitrs$ qm'mHpmfr
?q$ m: : {
;. 1 ou pt unsposca.,,,100g zahdr:','3
linguriulei

{:ffi
| ;;.,,,,,,
. . ' .l
'={ffiffi -
a
4
t !) t
if

*i i*i 1li pnrfii 5il nrrriuts ;]C]rrririiliq:


rl
-
ffirm6ffi
wme$mfr mrym:
nxmtnn$ _a {
3. inmoi drojdiain apa caldu!d,cernifdina,frecigdlbenusurile cu
gi
zahdrul5i adaugiuntul topit sm6nt6na.Adaugi zahdrul vani- a 4
lat gi frdm6nli pana se omogenizeazd bine.imparli aluatulin 2
bucafi.Facio foaie sublire pe fundul formei de copt, de preferat = j
rotundS.Ceade-adoua partede aluato imparliin 3 bucalilungi
pe carele implete;tiin 3 gi ageziimpletiturain tavd,in jurul foii ! t
caree deja in tavd,pe margineatdvii.
ffirwg;$twrytH
mampfl ffigffi*
wxtumrffi ; t
tr" 1 kg brdnzaproaspdti de vaci o amestecicu unt p6ni rezulti
o crem5.Bali bine gSlbenugurile cu zahirul, cu zahdrulvanilat,
i
t
adaugism6ntAna, esenlade rom, stafidelegi sarea.Amestecicu . {
fdina pAndse omogenizeazd.Agezicrema de br6nzdpestealua-
tul din tav5.Ai grijdsd nu dai pestealuatulimpletit de pe margi-
ne. Dupd ce pui qi cremade brAnzd,ungi pascadeasupracu un
j

;
J *fui.*,,
ou gi o dai la cuptorulbine incinspentru25-30minute. :f
S, Scolipascadin cuptorgio ungi cu un siroppe careil facidin apd
gizahdr.Ungi pascagi cu ulei gi o lagisd se rdceascd.Poficombina i I .if
siropul de zahir cu uleiul.Acopericu un prosop curat.Aceastd
pasc5esteca o prSjiturifoartefind,pufoasdti gustoas5. = t
s?*a ii
sgqdffi rJ {{}s
-
z
I
I
; rf
1,
1

nfrmmmilmuffi
mnn
Wmwmffi
I
, --
l :r f
:
I
:r f
i?
I
;1
Penltr* trehule:
almatil[ arf
::;1 kg fdina"s 250g zahitrr+;150 g unt t; 50 g drojdie
i lf
+ 400ml laptei+6 galbenuSuri :e1 lingurildsarez+1 albug -:
;
pentruuns r+cdte1 fiola esen1ide rom 9i vanilie=':50 ml ulei
i pentruformi =r l
i
e:
wmhufr
ntxmpfiutur$rtE
Psrttrae :r l
I
j
l ,;: 2OOg ciocolatd de menaj lr.:100 g cacao i+:100 g zahdr
:r l
) B oui :; 1 fiolSesenldde vanilie
:i,:cAte30 g fiini qi amidon :,:..
t
+
30 ml lapte ;:i-200 g unt 200 migdale
;,,,,
ii arl
;,:rg0 g smdntAni

'ffi ar!

ffi
4rl lei
ffi
6 p*rt!i ? ar* Sfi rninu{e
:rl
=rl
i.5 minut*.'

mfr
Fnmg#{wryt$ mrym:
nnatru$ :rf l,Xh'
"[* Cerni fdina intr-un castron, iar in mijloc faci o adAnciturd
:rl *.
,l
,:rt,i, in care pui gdlbenugurilefrecatecu zaharul,sarea9i drojdia
i;i::'j dizolvatein laptelecdldu!.Adaugi esenlele9i framAnlialuatul =rl
q
9*
cu mdinile unse cu unt topit, in acestfel incorporendintreaga !il'
' cantitate.Lagialuatulla dospit,la cald,timp de 1 ord. arl
t;# ff$e:
umnPllntrurfi
Fregffitmrytt arl
r*+ 2. Mixezipe bain-marieoudle cu zahdrul,ciocolatatopitd,
laptele,fdina,amidonul,cacaua9i mirodeniile. Amesteci cu o :.1
+rfi lingurdde lemn,pdndc6ndcompozilia
smAntAna
s-ardcorit,incorporezi 5i
seingroagd.
untul.
t:, !;:::.] 3. Ungicu uleidoudformecu diametrul
CAnd crema

de 1Bcm.intinzialuatul
arl
!{
*,;
in stratde 7-8 mm. Tapetezi cu el baza 9i pereliiformelor,iar
pe margini decorezicu aluat impletit. Repartizezi in mijloc
:rt
umplutura;i presari3/4 din migdalelemdrunlite.
4. Ungi aluatulcu albugbatut ;i presarifeliilede migdale. :{t
Introducipascala cuptor, la foc mijlociu,pentru 40-50 de
minute. i.l I

t 10 i.l ill
=il

t
i
$[m
$nnm* frn$ffi$
milnumt =rl
::l
3tl
i
,, 'i ffifr$ffimrpnnlm
frrr =!l

i =!l
,'2
Femtru trehuie:
aluat?9fr
r=265g fdinalE150g unt r,e2 gdlbenuguri =!l
t + 20Og zahdrpudrd '?.8
1 praf de sare
recdte1 lingurdmargarinaSifdinapentruformd
, i'' '. ,
,' , trehuie:
umpluturiili
Fsntru -at
:rl
',;
+ 500g br6nzddulce+;300I mascarpone t+9 oud
+: 100g stafidere1 fiola esen1dde rom +.20Og zahdr
: al
;
'":'' ;e4 lingurigrig.*+100g migdale : if
;1,
:j
.,1
ffi
31 lei 16 por!ii t orfi 15 n-linute 45 minute
-.t
lil
,:i =.1
apa:
Prugfrtegtl
'i 1. Frecispumi 125 g unt moalecu zahirul.Adaugitreptat
't;: apoi250g fdindcernutS. Frdm6nli
?ffi gdlbenugurile frecate cu sarea,
un aluatpecareilintinzipe plangeta, in stratde 5-6mm. Ungicu !.1
!:;:i untulrdmasqi presaricu fainao formddetaSabil5
de 25 cm. Tapetezi cu aluat baza gi pereliiformei.
cu diametrul
iil
r# 2. PentruumpluturS, pui stafidele
apdcdldu!5cdtsale acopere.
lainmuiatin esenlade rom9i
Separi albuqurilede galbenugurile :il
,l a B oud.Amesteci gdlbenu;urile cu brAnzadulce,mascarpone,
i zahdrul, stafidelescurse gi grigul.incorporezi albugurile bdtute a0
f jos
iJ'i
spumd,amestec6nd
3"Torniumplutura
cu 9rij5,de in sus.
in tavd,pestealuat.Presari migdalele tiiate
a{
i in felioaregitorni deasupra, in stratuniform,oul rimas,in pre- !,1
alabilbdtut.
4. Coci pasca45 de minute,la foc mijlociu,in cuptorulcald, l{
pAndcAndse rumenette.Scolipascadin tavi dupdce s-ardcit
complet. ir l
fi? ' r iif
i,
1r vin
Gogogicu ..........,.,.,.,.76
if Rulouridelicioase
cu mere
PlScinticu pdtur5.... .....................80
il Gugulufcu stafide,cacaoginuca
lntorsuri......
........82
3j ..........................84
il
il
Ei
ir Cozonac
moldovenesc
El ir in 3 culori...
Cozonac
domnesc....
Cozonac
90
..........92
Pl5cintd
cu mere
ti ir Cozonac
tradilionalalsacian 94
ti
ri r Cozonac
Cozonac
in 2 culori...
cu m
9B
...100
E
lir Pascicu brdn2d.........
cu glazurigistafide.....
"t02

PAinede casd .......36


E
E
iir Pascd
PascdumplutScu brdnzdde burduf
..............104
106

Pascd
cu ciocolati 110
E
E
rf
If cu aluatfragedgimascarpone.................
Pascd
RTDACTIA:
I lorlirr;lor:
| 010{ttitf:
CrengutaSimion
MlhaiNicolae
I drrril r:dactor:BeatriceMitran
(irirlrr;rirn:
Gheorghe Matei
AIREGTORGEhNENAL
SandiApostoloiu

DlnEeTon g0!ToRtat-
Susana Pletea
....112

E
lll
PUBLICITATE EINGETORI"&YOUT
Dlrrlclor Divizia de reviste Darek Jahn
pFtrtru fcmei Si de gastrononnis

C CrlEtlnalvanovici
I el,:0372h0.60.24:Fax:0372/10.60.55
BUROA. &AS& I"UX DIFUUARE
Direstori:
F-mall:crlstlna.ivanovici@burda.ro MelaniaSendulescu gi Valentinlordache

E MnrhotlngCoordinatorl
AdlnoGheorghe
Tel.: 021/224. 57.05; 0211224.57.06i
021/227 .57.40;fax.:0211224.57
distrib@burda.ro
.50;
0211224.57.39i

Tartdcu mielgifenicul E fol .:0372/10.60.19


F mall:adlna.gheorghe@burda.ro
ISBN:973-871
73-9-6

Tiperit la:
Briose ..............66 E lr:r lrorl-rclafii cu cititorii:
I alr021/31 7.01.1 1; 0372/10.60.22
ilnompnrtr
il
Grupuld€ ss6 9l dpogrds
I lerrolacob

I
cu miereginucd
Ruladd E Adrern; Bd.Caroll, nr.31-33,complexul
Asirom,
ffiPurda . :l.iT#l;iHfl"ffiT;:lifi',ff:'T
oorpul4, Bsctor2 Bucuresti;
I morcov.
Biscuilicu .............72 @ If0marua farapermisiuffi
nu@abfi reprodsa editorutui.
i f ulbllcllatoocasalux.ro

---"**"*-j
rr{ {t r
r,-<l
L.€

9^{
L!--

.-*
ar-b

&
.i
r,+
Lr-b

re+
ti!.$ a-*
li.5

f -r+,
f\

{rs
*[€

-rt
r.-

-*
f.-'

t--
Ll,4D

.4
ft-

r-4-
Lr.-,

l--'*,

L_t--

]4
L\.t

Oel/nq >-*
Lrr.5

r-4r
Lr--.}
Un ajutoriscusitpqntru'copt$i ggtit r-,-a,,
3 din 5* gospodine preparS
din Rom5nia cu
sandvi;urile l-r-.]
Delmaon. pentrucoptqigatftde la Delmaeste
Varianta r-_JL
numaibundpentrurcletelegustoase dinfiecarezi. LrL-5

"conlorm:ondriului n.lionrl GFKrealizatin 2008


'drn Ht c g o r i Jd c g e l srm'tcrtro rb rl c
--n.
[F