Sunteți pe pagina 1din 57

l:--

E--2

L.

L

-

--r L-

4- ia

1

I

r 1'L-

a

ca

L-

F--
L-

,-- L' r

l-

L

a

.

.1 ,

-i

i

\

'.,:,

L-

S.-

|

f'=

l-l

L-

F--lt L-.

,*'
L-

L

L. lr

.*

S.E

r;

*F,

tl

tr L=-'-

r"je
f

L.-

t-

$

ltll|lilillltll

/'"-

J''

,'F.:,,

t,*

i-

Plicinticulaptehitut

Pentrualuatili trebuie:

450u5

# 1 paharlaptebdtut

ffi500g foide pldcinta

# 1 paharmargarind Delma (topitS)pentrucopt

gigatit H 1 paharzahir

Pentrusiropili trebuie:

m1paharzahar

# 2 pahareapd

ffi

M

25 portii

4

'4

m 200g stafide

++100g mac

4 arome

sare

#

1 praf de copt

1 pliczahir vanilat

30 minute

Pregitegtiaga:

1. Balibineouile impreuni cu laptelebdtut,margarinaDelttt,r pentru copt $i gStit topitd gi ricitS, zah6rul,praful de copt si zahirulvanilat. 2. Ungitava (cea a aragazului)cu uleigiaSezi3 foi de placint.r Torniun sfertdin amesteculcu laptebdtutgipresaristafidelc 1i macul.RepelioperaliuneapAni laterminareafoilorde placint.i gia compozilieicu laptebdtut,avAndgrijdca ultimulstratsafit' foaiade plScintd.Introducitavain cuptor,lafoc potrivit ;i la;i sit secoacdtimp de 40-45de minute. 3.C6ndplacintaesteaproapegata,fierbisiropul,pe careil torni pestepl6cintafierbintegio lagisi serdceascd,pui cdtevastafidc' pentrudecor,tai plScintabucili 5i o servegti.

i

ri !

'i ri

ri

rl

I

I

I

ri

I!

I

I

I

I

I

I

I

t

r

I

I

I

ffi.

*+r,,''-,

tF**'*1t**q

*

Delrrlrl

Plicinticupituri

Pentrualuatiti trebuie:

*

ffi1cubdrojdie

ffi sare

1kgfiina

wapdcaldu!5

re50mlmargarindDelma

(topita)pentrucopt 9i gatit

Pentruumpluturii1itrebuie:

w 1kgcartofifierli

m300g brdnzadeoi

m200mlsmdntAnd

# 200mliaurt

ffi3oud

Pentrupriiitili trebuie:

# 200-300mlulei

zz

lel

ffi

tu#

9 bucd!

ffi

1 ord

Pregitegtialuatulaga:

40 minutc

l.Amestecifdinacudrojdia,sarea 5i cuapdcSldulacAtcuprin- de,pentruaoblineunaluatpotrivit.Frdmdnlibine 5i, lasfArSit, adaugipulind(cdtincapein palmd)margarindDelmapentru copt ti gatit,topitdqirdcitS.FrimAnlip6ndsedesprindemai

binedepem6nd,dupdcarelagialuatulladospit.

Pregitegtiumpluturo?go:

2.Daicartofiifierliperdzitoaresauii pasezibine,adaugibran- za,smAntAna,iaurtulqiouilegiamestecibine. 3.C6ndaluatul ;i-a dublatvolumul,pregdtegtiplacintele.imparti

aluatulin8-9bucali,dincareintinzicusucitorulc6teofoaiecam

de 1/2cm,pecarepui2-3linguride umplutura 9i impaturegti dintoatepdrlile. 4.Puiuleiulin tigaiegiil lagisdseincingabine.Puipldcintelela prijit,lafocmicgilela;ipdniserumenescbinepeambeleparli. Suntbuneat6tcalde,cdt si reci.

rl! !r

:

I

I

I

]

a

I

I

I

I

t

I

t

I

I

I

I

t

I

I

I

I

t

:l

:l

rl

'rl

ql

'll

r!

rI

:l

il

:l

-rl

rl

.rl

.'t I

I

J1

{l

{t

<I

II

il

llr {l

tl {l

il

{l

I

Plicintimoldoveneasci

I

a

Pentrualuatili trebuie:

w

1-1,5kgfaina

*

500mlapacaldu!5

s;

1cubdedrojdie

ffi sare

Pentruumpluturii1itrehuie:

ffi500g brdnzdde vaci w 400g telemeade oaie

ffi3oud

ffi

M

10 port

ii

Pregitegtialuatulaga:

1.Puijumdtatedin cantitateafiinii intr-unvasmaimare,adaut;t sarea,apa cdlduqagi drojdia (dizolvatdin apd caldacu zahar) framAngiun aluatmai moale.Lagila dospitcirca2 oreintr'o incdperemaicaldd ;i amestecicAndcregtealuatul (trebuiesd sr triplezevolumul).

;i

restulde fdind ;i frimAnfi.Mai lagi1/2 ora,

apoiintinzi6 foi potrivite(rotunde),le ungicu uleigile mai lagi 15minute.Dupdaceeaintinzifiecarefoaieseparat,cu mana, 9i cr indoi in 2 parli (foaiatrebuieintinsi bine,si fie foartesublire).

2. Dupdaceeapui

Pregitegtiumpluturaaga:

3. Amestecibrdnzade vacicu telemeauarasi 9i cu 2 oud.Pu

umpluturapestefoaiade aluat,rulezi ;i daiformaunuimelc. Ageziruloulintr-otavdunsdcu margarind ;i il ungicu un ou

bdtut.Mailagi15minutegiintroduciincuptorulpreincdlzit.

4. Cocila temperaturapotrivitdcirca45 de minute.Estedeli-

cioasdcaaperitiv.

I

I

I

I

I

I

I

I

t

I

I

I

I

I

I

I

t

I

I

I

I

il

il

il

il

it

it

il

il

ll

{

4

.l

i

I

',

'

*ft

+./",

Pr*r't+*t'

PlicintiGuiaurt

ftitrebuie:

# 1pachetfoideplScintd

sauo foaiedealuatsubtire

e

;+8 oud

1kgiaurt

ru10lingurizahdr

# 100g unttopit

H 5 pliculele zaharv,ttttl,tl

19,5lei

10 porlii

15minute

I ot,t

Pregitegtia9a:

1.leio tavdgio ungicu unt,puifoilede plScintaintregi 9i leunq

cu

cu iaurtul. 2.Tornicompoziliapestefoiledin tavi gilecocicam 1ord.Dac:i serumenegtepreatarecompozilia,o acopericu h6rtie,pentru.r secoace ;i la interior,fdrSsdseardddeasupra.

unt topit.Balioualecu zahirul,zahSrulvanilat 9i leamestec,

#

J

Dacdnu pui zahdrgizahdrvanilat,placintapoatefi con sumati caaperitiv.

I

I

I

I

I

I

I

t

I

l

I

I

fr

Ir

C

tt

I:

l:

l:

ll

I:

It

:1

al

il

i)

ffi|h4r{ffF

q"*

ffi

 

li

t2

l!

i t

q

d

I

i

i

[angos

(plicintiungureasci)

,i ri

ri

t

I

t

t

igitrebuie:

w

ffi1cubdrojdieproaspata

#

sare m2 galbenuguri

w

m200g sm6ntdna

m1linguraulei

1kgfdini

1/2| laptecdldu!

ffi

B lei

ffi

W

l0 por!ii

1orb

Pregitegtiaga:

30 minute

1.FrimAnlidintoateingredienteleunaluatpecareil puiintr-o pungdmarede plasticunsdcuuleigio lagiladospitin frigider. Pogi !ine aluatulin frigidergi1 saptamdnd,iarc6ndvreisdfaci plScinlele,rupio bucatddealuatgio intinzipeo plangetiunsi cuulei. 2.Prajegtilangogiipeambelepdrliin uleiincins.Veiaveao pl5- cintdproaspdtddecdteoridoregti, !inend mereulafrigiderun aluatgatapregdtit.Servegtilangogulcu smdnt6nd 5i cagcaval saucutelemearasd.

rj

:l

i

i

i

l:i i

I

'i

*i

I

:i

f!

fl

I:

tt

G

ti

t,

Ii

l

I

l

l

l

3

t

t

3

:l

-;,

Plicintisah

ititrebuie:

ffi2 cu6

#"100g zahdrpudrd

#

a

*

'*

*

w

i=

1 pachelelzahdrvanilat 3-4picituri esen16de vanilie 60 ml apdcalda 125ml uleifloareasoarelui 180g faini 1/2 pachelelpraf de copt

'l linguracacao

40 minute

Pregitegtiaga:

1.Separigdlbenu5urilede albuguri.GSlbenuqurilele baliimpre

undcuzahdrulpudraqizahdrulvanilat.Adaugiesenladevanilie, apagi uleiulde floareasoarelui.Amestecibine.Adaugifdina 9i prafulde copt,apoialbugurilebdtutespumi qiamestecifoarte bine.2. imparli aluatulin doud parli egale.intr-o parteadaugi cacaoqiamestecibine.Ungiformade copt (23 x23 cm)cu ulei

cacao,

5i, cu ajutorulunei lingurileageziprimadatd aluatfdri apoi aluatcu cacao,ca nigteporliuni,imitandtablade

aceeagidistan!5.3. Alternezialuaturile,celluminoscu celintu-

necospanaumplitava.Cociin cuptorulpreincalzit,timp de 35 de minutela 160de grade.La;isdserdceascdin formi girdstorni pe un platou.Esteo placintdfoarteaspectoasd.

9ah, la

;lI ll

ti

:l

ir

rl

r

ni l

ni r

t'll

lj

t'i

I

''ii

nii

tril

I

;l

il

;l

r)

"ll

'li

-l il

'ii 'ii

fi

f

l

l;

l:

Ir

It

Ir

I

I

-l

t)

t

;l

I

t

t

I

4

t

l

Plicintidecasi

Pentrualuatili trebuie:

+

1kgfdina

+a250 g unturd (sau1 pachet

.e 8linguriulei

de margarind),frecatdcu 4-5

* 12lingurisifon

m1linguri!6bicarbonat de faind

e 2 linguriolet

linguride fdinddin kilogramul

Pentruumpluturii1itrebuie:

mt kgbrdnzi

w2 oud

H 1candlapte

13,5lei

ffi

M

12

por\ ii

50 minute

Pregitegtiaga:

50 minLttc

1. FrimAnlio cocddin toate ingredientele,apoi o impargiin 6 parliegale:intinzidintr-obucati de aluato foaiepecareo ungi cu unturdfrecati cu fiinS gi o rulezica pe o cldtite.Pe urm5, intinziceade-a2 foaie,agezifoaiarulatagiiarrulezi.Cuceade-a treiaprocedezilafel,adicdintinzio foaiedintr-obucatdde aluat, o ungi cu unturdgifdin6,agezirulouldin cele2 foi girulezi.Cu celelalte3 bucSlide aluatrdmaseformeziun alt rulou.in total faci 2 rulouripe carele dai la frigidertimp de 60 de minute. Apoi le scolide la frigider,presarifiind pe masd ;i intinzi2 foi cdt mdrimeatdvii.2.A;ezio foaiein tavaunsdcu grdsime,pui br6nzaamestecaticu 2 oud gi canade laptegiageziceade-a doua foaie.Taipdtratepldcinta,apoi o dai la cuptor pentru 50 de minute.

J' I

i i'

il

ti

E il

rl

d

i

t

3

tl

ti

ri

I

T

i

I

I

!

I

=li i

lr

t

E

=ii

I

=i

=i

J

li

Et 3

El

:i E

E

F

r

I

I

t

t

J

t

al

I

#,

'1

I

!

I

Banitiolteneasci

ri

ri

I

i

,

Pentrualuatftitrebuie:

e

#1ou

g sare

e api c6tcuprindepentruun aluatpotrivitde intins (circa 1 ceagca)

Pentruumpluturiigitrehuie:

# 5-6oud

e t kg brdnzi dulcesausaratd ffi100-150g unturd

# 100g zahdrpudra

1 kg fdini

ffi

18 lei

ffi

M

B porli

40 minute

45 minLrtc

Pregitegtiaga:

1. Puifdinape plangetd.inmijloculei facio adAnciturdin care

pui oul, sareagi o ceagcade api cSldufi. Amestecitotul 9i frdm6n!ibine,adiugdnd,la nevoie,pulinaap6,pentruca alua- tul safie maimoale.La5ilaodihnit10minute,dupdcareimparti aluatulin 16bucdfi.

2. Fiecarebucatdo intinzi cu vergeauaca sd capeteo formd

rotund6,mare cAt fundul tavii in care pui plScinta.Turtitele

oblinute le cocipe rAnd,pe plitaaragazuluisaua sobei,la foc domol.Dupdces-aucopt toate,8 dintreelelefiramilezi intr-un castronqileamestecicu briinzafrdmdntataqioudlebdtute.

3. Ungi o tavd rotunddcu grisime,a;ezi pe fundul ei o turta

intreagd,o ungi cu un strat din compoziliapreparatdsi o stropegti cu unturS. Procedeziastfel pand c6nd se termini umpluturaqiturtele.Lafinal,stropegtiturtacu unturdgio cocila cuptor,lafoc potrivit p6ndse rumene$te.ServeStibanilacalda, pudratdcu zahdrgitaiatain raze,ca un tort.

'i

ti

ri

,i

l!i

r!,,

.'l

i

I

i

I

i

i

I

t,i

I

1,i

1

t,i

*i

-l

I

i

t

l1 ri

t

i

t

f,l

t

ri

I

t

T

l

I

t

3

I

'i.,

,.tiru;.

,,$

'lr

Jl

,t-l

*1,"

1

Plicinticulnere

c

{

ftitrehuie:

ffi700g fdind w50g margarinisauunt ffi1esentdvanilie,migdale (sau cepreferi) m300g zahir w20g drojdie re2 kg mere

mscorliqoara (dupdgust)

# puliniapdcaldi

9,5 lei

ffi

12 por\

45 minute

{

{

I

1

{

1

.{

Pregitegtiaga:

1. Facio coci din fdind,margarind,pulini apd calda,esenla,

dupdgust,150g zahdr ;i drojdie,pe careo frimAnlifoartebine.

Dupdceaifrdm6ntatcoca,o ungicu pulin uleigio lagilacrescut timp de 10 minute.Cet timp cregtecoca,pregdteStimerele,

Le speli,le dai pe rizdtoareamare,dupd carele storcibine de zeamdgipui restulde zahdrgiscorligoara.

2. Pregdtegtitavade la cuptor (cantitalilesuntpentrumirimc.t

tdviide la cuptor),o ungi cu pulindmargarind 5i o tapetezicu

fain5.lei cocagi o imparli in 2 parli egale.intinzicu sucitorul primafoaie,pe careo ageziintav5,apoi pui merele 9i le intinzi pe toatd suprafala.

3. intinzi cea de-a doua foaie, pe care o pui deasupra,sa

acoperemerele.O lagila crescutinca 10-15minute,dupd care o introducila cuptorulincinsgio lagipAni prindedeasuprao culoaremaronie.Cdnd este gata, scoli tava din cuptor,o lagi sd se rdceascdcomplet, dupd care o tai dupd preferin!5,in dreptunghiuri,romburisau pdtrate.Presarizahdrpudrd peste placintd.

- {

t

1

Ii {

t {

lr

lr

{

3

:l

{

1

{

1

a

rl

I

Plicinticuurdisimirar

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

W I

)

Pentrualuatilitrebuie:

# 250g unt

#10u

ffi50 g zahar ffi1 plic prafde copt ffi1 pliczahdrvanilat

w 1/2 lingurila bicarbonat

* 1lingurilaoletsauzeami

deldmAie

ffi1/2paharcuapd

# putinesare

ffi500-550g fdina

Pentruumpluturi $i trehuie:

m1/2kgurdi

e 2-3lingurism6ntAn6

#50gunt

ffi20u;

m3 lingurizahdr

ffi

10porlii

#

* 1legaturamdrarverde

tocatmirunt ffiun prafdesare

1pliczahdrvanilat

20 minute

1ord

r

I

I

I

I

l

Pregitegtiaga:

1. Freciuntulcuou gizahir.Puisare,fiina gi,in mijloculfdinii faciun cuib.Puibicarbonatul ;i oletulsauzeamide ldm6ie ;i amestecitotul.Adaugiprafulde copt,zahdrulvanilat 5i faina, cAte necesar,pAni sefaceun aluatelastic,farasdfie lipicios.

par1i,parteade josfiindmaimaregiintinzi

imparlialuatulin 2

cusucitorul2foi.

2. Amestecibine toate ingredientele,p6nd ieseo cremd omogend. 3.Ungitavacuunt,intinzifoaiamaimare,puiumplutura 9i apoi

intinziceade-adouafoaiepesteea.Dailacoptaproximativ50

deminutesau1ord.

t

I

T

I

l

t

il

3

i

I

t

t

-

3

I

t

-

I

3

3

3

3

3

3

3

a

PhcrntaGumere$nucl

tlv

I

r\,

I

r

t

Pentrualuati1itrebuie:

# 300g faind

# 150g unt

m2 lingurismAnt6nd

# unprafdesare

Pentrrumpluturiili trebuie;

# o m6ndnucdsaupesmet ffi1 kg mere

ffi100gzahdr

m1-2lingurilescorliSoardmdcinati

[afinalilitrebuie:

ffi1 ou pentru uns # 100gzahdrpudrd

14lei

ffi

hd

4 port

tl

ffi

5 minut

45minute

Pregitegtiumpluturaaga:

1. Spelimerele,le scolic5sula 9i sAmburii,apoirazimerele

gi le calegticu zahirulpAndmereleabsorbintreagazeama.

Aromatizezicuscorligoardmdcinatd,dupdgust.

Pregitegtialuatula9a:

2. Amesteciingredientelepentrualuat 9i frdmAnlitotul rapid,

dupi careintinzi2foi.Cufoaiamaimaretapetezitava,presario mAnide nucdmdcinat;saude pesmetfin,ungicuumplutura

demereqiagezicealaltdfoaiepesteumpluturi.

3. Ungifoaiadedeasupracuou 9i daiplacintalacopt.Dupdce

s-acopt,scoliplacintadintav;,o taiin bucdlipitrate 5i lepre- saricu zahdrpudr5.ServegtiplScintacalddsaurece'Elafelde bund!

r! {

ri

I

I

T

I

t

r

I

I

I

I

I

I

T

t

E

!

tr

1

3

l

T

I

3

t

t

t

t

t

-

t

-

t

-

t

t

-

{

.|

a

{

I

c

c

3

-ti

;;

ru

Plicintivalahi

Pentrualuatili trebuie:

= 800g faini

E 40 g drojdie

# sare

*. apdcdldula

* ulei

Pentruumpluturifiitrebuie:

* 1 kg cartofi + 250g br6nzafrdmdntati deoaie (sau telemeadeoaie) r+ 3 oud <+ 1legdturdmdrar = sare ;=piper

12,5lei

5-6porlii

30 minute

flit.

45 tttilrrll

ffi

Pregitegtiumpluturaaga:

1.Curelicartofii,ii tai cuburi,ii fierbigi,c6ndsuntgata,ii pasezr giii amestecicu brAnzade oaie,oudlegi mdrarultocatfin. Pu' sare 5i piper,dupd gust.Lagipastaoblinutd sd se riceascdsi pregdtegtialuatul.

Pregitegtialuatulaga:

2. Dizolvidrojdiain pulinaapdcSldulagipulinasare,o incorpo- reziin faina 5iincepi sdfrdmdnli,adaug6ndtreptat,api caldula. Frdm6nliun aluatmai moalepe care-lintinziintr-ofoaieceva maigroasddec6tceade tailei.Ungifoaiacu ulei,intinziumplu tura gi rulezi.Tai ruladain bucSlide 5 cm gi ii presezifiecirei bucSlimarginile.CociplScinteleintr-otigaiemaigroasS,in care ai puso lingurdde ulei,lafocfoartemic.

28

l:

a

't9

ffiffi

I

WffiffimmffiwWwwwffiffimWffiffi.il,,''

.f

{

Tgmtn'm$mmn$mr

,:r 1 kgfdind r, 1cubdrojdie 'r, 1fingurildzahdr ,,., 3 lingurimargarindtopitdDelmapentrucopt 5i g;tit rt 1g5lbenug

i;: Safe

.:i

i

i'::

I

liffi

l

,r#

i :., i-:tIi. t,:i i

i:ffi

iif.;r'r'itir.l

i

t:&1**t*'" !t." :":

'$, Puifainaintr-uncastron,iarpestefainaadaugidrojdia,zah:i rul,margarinaDelmapentrucoptgigdtittopita,unprafdesarc gifrdm6nli.Adaugic6teo canddeapi calddgifrimdnliinconti nuare,pan;obliiunaluatmoale. *. il lagisi creasciintr-unlocmaicald,timpde 30de minute. Faciapoiunsulmaigrospecareil taiin 6-7buceli. $"Agezibucdliledealuatin formddefloare,intr-otavdrotund; unsdcu margarindDelmapentrucoptgigdtitgio cocilafoc potrivittimpde45deminute.Cu5 minuteinaintesdo scolidin cuptor,ungipdineacugSlbenugulbatut.O scolidintavddupa ces-aricit.

li

li

li

J,

lr

J.

J,

t'

J:

Ii

l:

f.

{

{

t

-l

.t

a -

1

t

-f

t

I

.l

t

t

3

3

=lr

it

3i

;li

ff#l$ist

ffi$

I

ffiwpffiwm#wmwpffiw

I

{

{

11fltn*l$,tr**,*r

,, 1 kg faina

: 25 g drojdie

.i:: Safe

,j 4lingur' de lapte

' circa4 lingurideapacaldula I 5 linguriulei

tiffi

ii.i,,,,,irr:i

i'l

':1;.;'i.;v. ,:ri:

#rri+*gl,i*ryi,rn6n;

1. Amesteciingredientele ;i framanlibine.Apa calduldo pui dupi ceaipusmaiintAilaptele,in funcliede c6tmaiestenevoie pentrua iegiun aluatnumaibundefrdmAntatgiintins.FrdmAnli, pui 5 linguride ulei,apoiacoperialuatulcu un prosopcurat ti-l laqisdcreascdlacald. "i. imparli aluatulin 5-6 bucali (c6t de mari doreqti),din care intinzifoi subliri,rotunde(ca o farfurie),de 5 mm grosime.Asezi c6te2 lipiiintr-otavdde arcgazunsdcu uleigilecocipe ambele pdrliin cuptor.Leconsumisimplesaule poli umplecu br6nza, legumecalitesauamestecde carne.

{

1

I

{

I

.{

:.i

I

t

,i

{

a,i

t,i

t'i

l:i

1

1

{

.f

r,l

t'j

t'i

t,i

t'i

ri

ri

J

d

J

J

J

l

t

,.%

tt

'

r'

"

'.+ '

$

$'itl,trwfus.r[*r

' 600g fiind

300ml lapte

-

' drojdiecdto nucd

1lingurilazah6rtos

1lingurilasare

$pt,$x,gffil,

:iil

ffi$$;ffiflffitr:

r',,:2 lingur'margarind

Delmapentrucopt $i gitit

',', 1legdturide mSrar

150g branzddevaci

::1ou

'tlj,i,

'' :ll:lrti:r

$lrl',llgiilirllrp'i.{,*ry.mr

l. Dizolvidrojdiain pulin lapte,adaugizahdrul,sarea 9i laptele

rdmas.Tornimaiauapestefdin5,adaugimdrarul,tocatm;runt,

br|nza de vaci,margarinaDelmapentru copt $i g;tit topitA ti framAnliun aluatpotrivit,pe care-llagila dospittimp de 30 de minute. .,i.imparlialuatulinbucdliegale,din careformezibaghetemici. Lecresteziinformaspiculuide g16u,leageziintr-otavdtapetatA

cufdind,leacopericu un prosopcurat ;i lelagisdmaicreascd10 minute.Apoile ungicu ou bdtutgiledai lacuptorpentru30de

minute.Suntdelicioase,atetcalde,c6tgireci.

lir

,i

,"ililii

l

i

r

F

1

E

i

E

{

F

{

F

{

!;

1

F

F

-

{

F

{

F

.t

t;

3

I:

J

E

J

E

:{

s

f

ll,

J

lr

j

ll

c

-i5

ll

J

t:

1

t:

J

lr

1

t;

J

l,l

.f

l,*ddffi

"$

:::'

-d

ril

{E

iq

:ff

##

ffiffiwwwffimffiffiffim

.q*ermtunx$m;

,r:$QQg fiind

rr4lingurimargarindDelma

t::.:)J g drojdie

pentrucoptgigStittopitd

:r 1 lingurdzahir

,, llQ-lQQ rnl apacaldd

(2pentrualuatgi

2 pentruunstdvile)

,r.1lingurilisare

.,1.1it,tr

'if-l l.:lliii

,ffi$$

ltt'

1i:il

tll

I

lt";,1

:,1. I

fl*rwgmtmp.ilwry;w:

"$" Cernifdina?ntr-uncastrongi,in mijloc,ii facio ad6ncitura in carepui drojdia.Adaugipestedrojdiezahdrulgipulinaapzi caldigiamestecicu1lingurip6ndobliimaiaua,pecareo lagisii dospeascitimpde 15-20deminute.Dupdceacrescutrnaiaua,

adaugisarea,tornipulindapacalddgiincepisdfrim6nlialuatul.

Adaugiapoiapacalddrdmasa ;ifrdm6nliin continuarep6ndce aluatulnusemailipeqtedemainigidevas.Lafinal,adaugi2 lin-

gurimargarindDelmapentrucoptgigatittopitd,maifrdm6nli

pulinaluatul,apoiilacopericuunprosopcurat 9i-l laqisdcreas-

cdcirca1ord,intr-unloccald,feritdecurent.;i.Dupdceacres-

cutaluatul,il imparliin jumitate.Dintr-opartede aluatfaci3

suluripecareleimpletegtigilea;eziintr-otavddecozonacunsa cu margarindDelmapentrucopt $i gStittopitd.;lr,Jumatatea rdmasdo strAngicapeun bulgaregi-lageziintr-otavdunsdcu margarindDelmapentrucoptgigatittopitd.Taiapoibulgarele foartepulin pe mijloc.Obliiastfel,2 pAinipe carele agezipe aragazgile lagisdcreasciin tav5,lacald,timp de 20de minu-

te.4.CAndaproapegi-audublatvolumul,ledailacuptor,lafoc

potrivitpentru30deminute.C6ndsuntgata,lescolidincuptor,

leungicuapdrecegilelagilardcitintr-unprosopcurat.

"

j

.r -4[i*,'1.".

"

,.

"" intr-una dintre jumatalile de aluat poli si adaugi

."ij seminle decojitegi neprijite de floarea-soareluisau

,t$

dovleac,apoiii daiforma rotunddsio aseziin tava.

"'wif"'

E

E

E

I

t

T

I

I

!

I

I

t

I

I

I

I

I

I

l

C

t

t

I

T

,:.'

."3 h

*ffi

Ei ;l

qL

Wffiffiwwmwffimffi

wTffiffi

E

{r

"t

flg$ermfuux$w;

'rr 1 ardeirotu ,,,, 1 ardei verde ,, 1 ardeigalben .i 600g f-'n' ,, 1 cubuletmicde drojdie

$ir.Q

iii,,,,,+ii

iji

1i)i

;

iiW

iiil

1.] i.,,r-iiil i

:r,, 250ml ap; :,.:l 1 linguritdzahar

:L: Safe

rr4-5linguriulei

ffi

ri.! tir;rlitll:

E

f

E

E

E

r

r

E

f

.{r

{,i

{

f,",i,3{.: i t,r!l$,:

"

t. Puiintr-unligheandebucitariefdina,iarin mijlocpuidrojdia'

zahdrul ;i putinaapacaldd.Amesteciutor,casi rezulteo maia.

?"Lagilacrescut,intr-unloccald.

}. Apoifrim6nlialuatul,amestecatcuapdcaldi,pdni sedes-

prindede mAnd.Adaugiuleiulgimaifrdmdn1icatevaminute' Mailagi15minutelacrescut.Cureliardeiideseminle,ii speli 9i ii taicubulelemici.ii amesteciimpreundcualuatul. ;4, Formezi3 rulouri,pe careleimpletegtigile puiin formade

cozonac,unsdcuulei.Lagidinnoulacrescutcam20deminute

gidailacuptoraproximativ45deminute.

E

E

E

E

E

I

I

E

E

E

E

r

tffi

E

WffiwmwwffipWmmffiffi

C

E

$g$srwfunx$m;

r',r300ml apdcaldd

:c2 cdnifSinaintegralS 2 cinitdr6ledeg16u

a 3 linguricereale (grdu,ovdz,secarS)

3 linguriuleidemdsline

-

i:,r1cubdrojdie

ri 50g seminledein

'tt 50g

,.,r 2 lingurileierburiala

susan (oplional)

 

;

1lingurdsare

Provence

iil.::

,it.

:

i:i.:,,.1i,:,,

;:1i.ll:i

:.1:ll:1

,i1

.

].:

ir:l1

.:)

!;,llt:l

,:!

t''

.

,:

l

i

' l;::i,:

ii:ii

i

r.1:ilr:;:li'i ::a:4,::r,:

!:

,.:,:l t,]

i*ri,

,,:;.;1.;;';;:;.1,t

ffiffi

i,i"li*r

ffiffi

,{ l,lriii

"lii-itnll-r:;il

ii

,:i-l t

ffin.wg#twryt$*rymr

'$. Pregdtegtimaiauadin drojdie,un prafde sare,1 lingurdde fdinagi 1 lingurdde apa.La5icdtevaminutela odihnit.Apoi amestecifdinacucerealele,cutarAleledegr6u,cuseminlele 9i cuierburiledeProvence.

?"Adaugimaiaua,uleiuldemdsline,apoirestuldeap5.Frimanli

$fl$

;i

aluat,iardintr-oparteintinzio foaie (cdt degroasivrei) 9i o tai

pitrS!ele.

$"Dailacuptorpentruaproximativ20deminute.Aceastip6ine

inlocuiegtecusuccesp6ineaalbd.

lagila odihnit10-30de minute.Poliformamicichifledin

3

3

E

r

r

f

!

I

l

I

lr

E

Cr

I

lr

ll

I

Ir

Ir

I,

Ir

4tr

Ei a'

WwffimffiMwffiwffiWffiWffi

*r1putindsare

rlrfdindcdtcuprinde

(circa 300-350g)

E,{

Er i

Er {'

E'{

E{

E{

Its Cl

E

E

C

C

E

E

E

G

I

t

l

l

I

I

I

I

ffimmxtrsaw$*xww @* €rmfuax$w;

:{'4 gdlbenuturi

e,ri,1canelaptecSldu! (200 ml)

,r: 1-2lingurizahdr

r,* 1cubuletdrojdie

Wmx"ttrrwxmrwmuam$'6#$*"wfussHm;

I 200g margarind

tt;;):250gzahdr

Wmwxtrruxf#r*m$$$$*rwfum$m;

r:ir 'l szPi lapte fierbinte ,rt 2 pliculelezahdrvanilat ,':l::1 linguril5scorligoa16

ffifffi ffiffi ffi

l{i li:i

1',: ;:*rrii

5i"}ry::r:i-rii

$rrwg&swry$$wfin*m{nt*wrymr

'1" Amestecilaptelecu drojdiagi zahirul 9i lagiamestecul la dospit.Faciapoialuatul,amestecdndfdinacu maiauagi gdlbenuqurile.Puigiunprafdesare.

ffnrmgffitrmrys$wrwrwtrumrymr

H."Frecispumi margarinacuzahirul.intinzialuatulintr-ofoaie,

il ungicu margarinafrecatispum5,il rulezigiil tai felii (32de bucd!i).AgezibucSliledealuatrulatein tavd,cupartearulatdin

susgilelagiladospit1or5.S,Daiapoirulourilelacuptorp6n6se

rumenescgi,cdndsuntgata,lestropegticulaptefierbinteames-

tecatcu zahdrvanilat ti scorligoar5.Acoperimelciidealuatcu un tervet giiila5iastfelp6niabsorbtot laptele.Apoiiiconsumi

calzi.Suntdelicioqi!

F

ffimffiwmwWffiffiffimffiwmmWffiwffiffiffi

$q$tr*r$sm*w:

t 250g ca'

r;r 200g margarindDelmapentrucoptgigdtit

r, 250g fdina

ir',: 2 gilbenuguri

: l00gcagcaval

r,1albuS

E

3

3

3

j

J

r

;ir:l SElf€

I

iiffi

iil*d

r'tt"tt'l

;":jli',1$

tffi

t

'.:.,, ,:1

j

J

j

r

I

$rimpffi,ft 'f w ry;ll l,lt i;;it r

t. Razicaqul,il amestecicu margarinaDelmapentrucopt 9i

gitit,f5inagigdlbenugurile,pui;i unprafdesaregifrim6nliun

aluatv6rtostimpde20deminute.

;1,intinziapoidin aluato foaiepe careo impdtureStiin 3 9i o dailafrigider.Repegide 3 ori aceastdoperaliune.intinziapoi o foaiede 5 mm grosime,o ungi cu albugulbitut spumd, presaricagcavalulrasgitaifoaiaf6giide 1cmgrosime 5i 10cm lungime. ii;,Agezisaleurileintr-otavdunsdcu margarindDelmapentru coptgigatitgile dai la cuptorpentru15-20de minute.Sunt

foartebunegis5fioase!

T

r

l

T

I

I

I

t

fr

Ii

I

Ej

I

i

i

{

I

ffiH-"H

ffiffi$ffiffip$,ffiffiHffiffiffiffiffi WffiWffiffiffi

Et

Ei

100mllapte

4lingurizahdr

1/2cubuleldrojdie

sare

G

Ei

ut

t

t

E t

Fr

.i

ri

E

]:

rrl i,

I
i-

i.r

lr

Cr

i' r{

I

E

C

!

l

1

E

Er

Er

Ei

I

ir

I

i'

i.

i"

i'

;{

I

4

E

Wmss'trs"*t*s$a**{"{{$ts'm.fu**$m;

i,,375g f5in5 ,r1 100g unt

:ii: 1 OU

", 1gdlbenug

ffrym$rurerrrlptfrmfitgr*['X.*'urmfirmfrw;

ir 150 g mac

,,,,' 120ml lapte ,rr3 lingurizahdr ,:: 1linguri!5coajdrasd

delam6ie

:rr, JQ g nuqi

t

I

ii*,-,,'*

Iii i,':t

1albug

4

pere

2

lingurizeamddeldmAie

100g gemdecaise 1/2 linguri!5scorligoard

ffi

i.'.] Ii , tr 't; i

ffx'mgi*,{m6t$m$r*,{a*$;n*;t:

'1" Amestecifdinacu oul,gSlbenu;ul,untulgiun prafde sare. DizolvizahSrul ;i drojdiain laptelecSldu!,le adaugipeste compoziliade maiinainte,frim6nlialuatul,apoiil lagisddos-

peascSjumdtatedeor5.

$$r*ng'*$;m**ti

qrr$$ffi

fim'flffirffiffig#;

k.Spelimaculintr-ositdsub jet deapi rece ;i ilfierbiin laptecu zahdrtimpde 15minute.Dupdcea fiert,il laSisaserdceasci,

apoiadaugicoajade lam6ierasd,nucilepisate,scorligoara ti

albu;ulbdtutspumd.il"Cureliperelede coajd,letaifelii 9i le stropegticuzeamade lSmdie.intinzialuatuldospitintr-ofoaie sublire,pui umpluturade macgirulezidin ambelepdrlispre mijloc,dar lagiun spaliude 1 cm pe carea;ezifeliilede pere.

4. Cocirulourileintr-otavdunsdcu unt,lafocpotrivit,timp de 30-35de minute.Dupdces-aucoptgis-aurdcit,ungirulourile cugemdecaise.

,:,";

',

+,.

,,lF

,f,i.:l,f'

;{&1 ,i *b

,

I

.l

t

I

E

ffiwwwwffimwwffiffiffiffiffiffiffimwmfi

$

E

E

E

G

f.

E

E

F

E

E

E

E

3,

E

]

t,

l

I'

l

lr

t

f

ry #m*Mr*em$nmtfq$ qrm&**n*m:

t 1kgfdinS

l;

,,, 1/2lingutifdzahdr

::r,1plicprafdecopt

2 pliculefedrojdieuscatd

,r1lingur'sare

ffio*m

g,s ssamxx*p$*.*c*irin$9,$ffi'wfu*xrmr

'r,. 200g margarini

Delmapentrucopt;igatit r,r,:200g cagcavalras

,:r 1gdlbenug

iiiffi

iii llr,r,'.'{*

'llltr,&

.i.l ir:t

iirii lt:tiii

it]

t':300 9 margarindDelma

pentrucopt ti gdtit

'r 400ml lapte

':,. 2lingurichimen , 2 lingurilesare

$$$

irilrltii,:

trrmgmt*rpt$mfrumqut$mSw:

'1" Amestecitoate ingredientelefoarte bine,impreundcu margarinaDelmapentrucoptgigitit, p6ndobliiun aluatcare sedezlipegtedemdini. f" Dinacestaluatfaci9 grdmdjoaregiintinzidin fiecarec6teo foaiedemdrimeauneifarfuriimari.

;r,;,p,*r{#g{$ rn**p*[$[r*u.##i$#;

3"AmestecimargarinaDelmapentrucopt qigitit cu cagcavalul rasfin,p6ndobgiio cremdpe careo intinzipestefiecarefoaiede aluat.Taifiecareformdin razede cercsau,dacdi1iestemai ugor, in pdtrate.Dinfiecarebucatdformeziapoi cornulele. ;i., Le ungi cu g5lbenug,le presaricu chimen 9i saregi le dai la cuptor,lafoc potrivit.

I

't i,1lr:irii

fl

ii

sffi

r!t I

ffimwrywryffiwwffiffiffiwwWffi

!ir {

!iJ

$g$wrm$xr*$w:

lll 400 g faind ,:l 1 CartOf ifi: 1 ou

,* 1lingurdzahdr

llj sare ,,,,,r,20 g drojdie

':.t 2O0ml lapte

r,: 'l

;,r, 300ml uleipentruprdjit

llngLrlimargarindDelmapentru copt $i gitit topita

,,! iri

{l r:r,'ilii

,ffi,ifrffi

ri

ff

i

'i;,.

,:;:il"'

;j.iJ itii;t.;iir,

ffirmg#tmmt*mwm:

'$. Fierbicartoful,apoiil lagilardcitgiil

#'

Adaugigi 1 lingurdde

topitd.Faciun aluatgi ir

daiperdzdtoare.

Amestecicartofulcu fdinagicu toatecelelalteingrediente.

margarindDelmapentru copt

;i

gatit

frdmdnlip6nanu mai esietlpiiios.

nuiiintinzicusucitorur,cicum6na.

Dacafacilangogisimpri,si

searanjeazdmaibine.in

sucitorul,puiumpluturape

seincingd bine 9i daifoculIajumdtate.pui rangogiigiii ragis; sepraleas-ca

b-ine.CAndsuntgata,ii

ldsasurplusuldegrdsime. poli

cazurcerorcu umpruturd,ii intinzicu

marginegiacopericujumdtate de

aluat.$,Torniuleiurintr-otigaierauc"arn,irlagiia

scofipe haitiea6sorbanta,pentiu a-fi

umplelangogiicutelemea,crema

deciocolati,guncdgicagcavarsaucuoricevrei.suntdericiosil

i'

:l

Ei

d

.{

l!

Ei

Fi

li

f!

t!

l|i

!j

I

"i

r,

I

l;

-! -l

'i

lr

:l

t;

{

{

.1

4

c

J

d

{

1

1

J

d

J

J

I

I

.l n

li

,4

I

-/"-'#:,

e,

t*tt*)r.qO

Delrnq

s$

lii{

FE

E

E:

.t

rl

{

ry$ mttnffi$sss*ran# u*rn$r

t:

t:

E;

{

{

{

il.i irl'till*l*:

350g urdi

2

cinifaind

2oui

drojdiec6to nucd

1pachetmargarind

1ceagcdlapte

Delmapentrucopt ti gStit

1linguri!5grig

2

lingurilechimen

sare

1gi1/2linguri!5sare

I!

l!

{

.l

ti {

Il

I:

l:

{

{

J

Ir

I

Iti:fii:iliiliitli i' i lit,1;lill

i " Dizolvidrojdiain laptecSldu!cu o lingurdde fdind.Dupdce a crescutmaiauao torni pestefdind.AdaugimargarinaDelma

pentru copt 5i gdtit, 250 I

frdmdnli o cocdpotrivit de tare.intinzi cocaintr-o foaiede cm grosimedin caretai apoi forme cu un paharcu gura mai larg5.Jumatatedin rotundurilede aluatledecupeziin mijloccu un paharcu guramaimici. Amesteciapoiurdardmasicu grigul, saregichimen. .i Ungi bucSlilede aluatcu ou,aSezio bucatddecupati peste unaintreagdgipuiin mijloccAteo lingurildde urdd.Leungidin nou cu ou 5i le coci la foc potrivit 25-30de minute intr-o tava unsi cu margarindDelmapentrucopt 9i gatit'

urd5,un praf de sare,chimen 9i

'll2

Er

I::

l!,

l:

l::

l:

J

I

i

J

J

J

t: J

l::

l!'

I:

f.,

J

d

J

I

Delflq

k*

-*

d'i, *

{*

e_

I

".t'ii, .

. ;:'=' "'

:-F:Y:i

4ci

's.'q;:.

*,.r

q

i' _l

',Wmw.Wffi

qd

F

e

ffiffi ffiffiffiffiffiffi

p

j

F*,**+u*$m'tfgItr*frt***;

,.250g faina ,. 150g untsaumargarini

r:r 'l

9U

,, 2 linguriapi ,, saredupSgust

$*r:rv{"r.t*ilfl* {ir$*$ fl,tiirii$t.i g *$k{lii*,:

' 50g fiind dizolvatdintr-unsfertdelitrudelapte ,, 2 lingurismAnt6nd r.' 3 ou- ,,' 150g qunci ,,'3 castraveciorimurati

100gcagcaval

F

f

J

j

f

J

j

j

iiry

ilii,,.,,r,,.r1i1

lt:.

ir:rl

l|i'.,ffi

lr;,ri'*ili

iri ;

iI

:r;i

ffi

lirr:,tt,${mtm$ q$ m-$nl;ml;*[mq*:

faciun aluatclasic.Frdmanli

aluatulbineqiildaipulinlarece.Apoilmparlialuatulin2 pdr1i, cuunaimbracio formdunsdgiinlepicocacufurculilain c6teva

:i. Amestecitoateingredientele 9i

locuri.Daitavalacuptorulincdlzit,timpde10minute.Apoiscoli

qipuiumplutura.

Fr lrg*,* tltl*itlt uutru it $ot1;tll'i}iffili iltr

,i, $unca, castravecioriigicagcavalul,letocimdrunt 9i leamesteci

cu

pestecocd.Acoperitartacu un capacde aluat (ceade-adoua

parte)gio cocilafoc Potrivit.

oudle,smantAna 5i fainadizolvatdin lapte.Puiamestecul

f

t

ir

f

5

li

l:

fr

ll

ll

tr

I;

1

{

1

{

{

{

.f

.{

I

{

.l

{

{

{

{

{

1

J

{

J

J

I

I

4!il:t;,;,,

"r0,4'rhii(_*

'\-"?

,.

ffiffi

Eil

Wffiwmffiwm

,',

1kgf6ind i:'2-3oud :r 300mllapte (apd)

E:l

ts{

ts{

Ert

E.l

E{

Fmggtruilm$ttm{,lti f*'r}fuf*fr*r

,;rr,50mlunttopitsauulei ,',,' 50 9 drojdie ':,. zahet i'i': sare ''" uleisauou bdtut,pentruunsvdrzdrile.

ffiwrtflrutace${frt#*$$;Lts'mdm:*,wrtwfl?$xtrsl,fu qfl *fit;

r,:;, 'l kgcartofi ;:t 2 cepe rir,' sare :,,pipernegrumdcinat

$imaffi*"uumamp{uxtgtr';nn$wwian"ril'f$ltr'mfutsfrm;

,,:l 'l

ftgvarzdmuratd 1,' 3 cepe ','' 50ml ulei , jumdri 'ir piper

ffmr}rrrunrump{nu$:t*"rms{m$mwgm*mi'gBffw["tr'*frm;

'.', 1kgdovleacc6tmaidulce .,t lceapd

"'ffi

ffi

ffi

.,:,;:irl

;i,,lt;t i:r

,rii l-iI:ti ji,:

J"'.:

r,,i

#f'mgmtmryti$ru;m'gir*fi "m:

locogropildgipuidrojdiainmuiatdinpulinlaptecald (sauapa) 5i zah6r.

AmestecipAniieseopastdcaosmdntAni,acoperiligheanulcuunpro-

sopincSlzit;i lii aluatullaloccdldu!ladospit.2.Adaugioudlebdtutecu pulindsare,unttopitsauulei,pulinzahdr 9i amesteci,addugAndrestul delaptecaldu! 9i fdinicdtsecere.Frimdnlipdndcealuatulsedesprin- dedepemdinigidepevas,apoiilpuiiarlaloccSldu!si creascd. trrm;ffit{}ryt$ffillffih$$#tffi$'t$ffiffiS$$it" Curelicartofii,ii tai rondelemici 9i subliri,puigioceapitiiatamirunt 9i amestecitotulcupulinulei,sare gipiperdupdgust.Pogipune 9i cdteva jumdri.3.Scurgivarzadezeama,

1,Puifainacernuteintr-unlighean,facilamij-

otaimdrunt,lafel 9i cepele ;i

zdtoare,tornipulinulei 9i puioceapdtdiatdmdrunt.;'i"Umpluturilede

varzdgidecartofilecalegtigiapoilepuiinfoilepregitite.c6ndaluatul

cregtede2ori,il imparliin3-4pdrli ;i intinzifoicuajutorulsucitorului,

decirca0,5cmgrosime,rotundesaupdtrate,cudiametrulsaulatura

de15cm.Ungifoilecuulei,puiumpluturapemijloc 9i ostrangicude- getelebine.;li"Dinfoaiarotunddfacio vdrzaresubformadeplic,cu4 sauBcolluri.DinfoaiapdtratdstrAngimarginilespremijloc 9i vaie;io vdrzarefrunzd.Ungivdrzareadeasupracuuleisaucuoubdtut.Daila

cuptorpdniserumenesc.Apoiungiiarvdrzdrile ;i lea;eziteancintr-o

strachindmare,acoperite,si seinmoaie.Vdrzdrilecucartofisaucuvarzd

lepoliungecugrdsimedepasdre,iarpecelecudovleacIepolipresdra

leinabugiinulei'$-Daidovleaculperd-

cuzahirpudr5.

tsrt

E{

ts{

E

t:

E

l:

i|r

iltii

i

{ { M

{

{

E

I:

l:

I:

t:

t:

t:

t:

r!

Ir

{

{

:{

{

.l

:l

{

{

.l

,sft

*;

@,

E

E

{

t

ffimffimwffiffiffiffiffiWffiffiffiffi

::lll 531'g

liri1 cubule!de drojdie

E

E

E

E

E

E

E

E

I

I

I

I

E

:

I

f,

E

t:

I

t

J

4

J

t

c

J

i

J

{

c

1t

c

c

t

d

J

E:

t:

E!

{

1

d

Wwsxqe'wmfi**me$giltrrwfuax$wr

in

*;

i;

400g fdini 100g griq

1linguriuleidemisline

Wwmx&w,wwxwwxgx$amtru,xmx*#$ffixrwfuu**mr

r

2 linguriuleidemdsline ;,r::1kg spanac

ili

1cdlelde usturoi

ut 200g brdnzimozzarela l: 2-3oui :i:!r1ou pentruuns

'r$

,.ri

$;;

llil.

.;

ii

i#

., ,tl

lt

*d

;.i iltrtl

$il'

*li lrirrr

:

j.i1 ir:i

;:l'r,:.1ii:i

::::'::

Wrmg$Kmrym$w$maw&x*ffimrymr

1 '$. Faciun aluatdin ingredientelede maisus.il frdmanlibine

:

giil lagila dospit,acoperitcu un prosopumedpentrua nu se intdrialuatul.Dupadospiretaialuatulin bucdfi.intinzialuatul cusucitorulinbucalidemdrimeauneifarfurii.