Sunteți pe pagina 1din 65

Mrcrrl DEJTTN

\'rI-JAydii' :,ii4!{ .Jtb ;:-ri''ttll.*i.:L. 1

LE CORDON BLEU I coLECTIAC A SE I

ltol
hrtlmann
',i.*.w
cuprms
4 34
Chebapdin fruae proaspete,/ Brio;eca ciocolatd/
Milsli eluepian Turtiyedeporumbca brdnzd;i bacon
6 36
Grapefruitla grdtar/ Oudflorentine
Oml-etdansomonafumat
38
8 Rulndacu spanac;icrabi
Frenchtoastca compotdefruae depddure
40
l0
Sufleuat brdnzdcoptde doud ori
Oud Benedia

t2 42
Riisticu bacon Rinichipicanyi;i rondelede mdmdliguyd
ctt saluie
t4
Kedgeree
de somon 44
Turtiyedeporc/
l6 Biscuipidin cartofi
Cldtite simple/ CIAttteiubtbu

l8
Pldcintd.din cl"dtitepentrugustdri
r- 46
Croissant

48
20 Lipii cu unt
Pdinici eweie;ti
50
22 / Kumquatconseruat
conseruate
Smochine
Oud en cocottecapdstrduafumatEipraz/
Frinata q7
Clitite scoliene/ Vafeln
24
$erbetde cafeacupana cotta 54
Brio;e
26
Pldcintd.cu spanacEibrdnzdan mucegai
5b

28 Pdinecu nucipecan;i cireSe


amare
cu brdnzd.Brie,pere;i migdale
Pachepele
58
Pateuridaneze
BudincdorientaLddunorfro,
Rubarbdperpelitdcughimbir 60
Fruaero;ii conseruate
32
Foitajcu sparanghel;iciuperci 62
in sosdesmdntdnd Arta maestntluibucdtar

clasificareareletelor u;oara necesitdmai muhd atenlie necesitdmubd atenyie


S F, #t + {l $
I
i

Chebap de fructe proaspete Mtisli elvetian


Chebapul dulce de fructe, seruit cu un strop de fri;cd (Jn inceput de zi sdndtos ;i delicat, milsli poate fi
sau iaurt, esteo alternatiud delicioasd la salatele preparat cu o mare uarietate de fruAe ;i nuci,
de fruae proaspete. in funqie de ingredirnteb pe care b auepila dispoziyie.

Timp de preparare20 minute + celpugin 2 hrcpaus + Timp de preparare 70 minute


30 minute mnrinare Timp de gdtire 10 minute
{:, Timp de gdtire 7 minute O po4ie
$1
tr 4 porgii .r.-
i._(
't
F. g
TT
[..(
n o lingurd de stofide
o lingurigdde rozmarin proasPdt,tdiot 150giaun notural,gros
125g mierelimpede o lingurd de miere limpede
450 g amestecde fructe: cdplune, kiwi, mongo, coise 3 linguri fulgi de ovdz
sou ononos 2 linguri de migdolesou olune, curdgotede pielild
tq 2 lingurile zohdr tos ;i tdiote
un fruct ol posiunii
s l. inmuiati in ap6,cel pufin 30 de minute, l6 betisoare un mongo mic, tdiat cuburi, sauo bonand feliatd'
scurtede lemn saubefiEoarelungi, tdiate in bucdti de pdstrdnd cdteva felii Pentru omot
15 cm. intr-o cratite, amestecalirozmarinul qimiereacu cdtevo migdalein plus, Pentru ornot
doud linguri de apd 9i ldsagi-lesd fiarbd la foc mic.
Dafi-le deoparte, acoperifi-le cu o folie de plastic gi l. Puneli stafideleintr-un vasmic, acopirigi-lecu apd
ldsaliJe la frigider doud ore, sau peste noapte, dacd fiartd 9i dali-le deoparte in timp ce preparali mtisli.
esteposibil. 2. intr-un vas mic, amestecati iaurtul, mierea, fulgii
2. Pregdtili fructele, spdlAnduJegi curdtdndu-le cores- de oviz gi alunele.
punzdtor. Lisati intregi fructe precum cdpgunele,tdiali 3. Cu un cufit mic gi asculit, tdiafi fructul pasiunii pe
fructele de kiwi in felii groase,fructul de mango in jumitate. Cu o lingurill, scoateliseminfelegi miezul
bucili mari, caisele in jumdtdfi, scotdnd sdmburii. gi addugagi-lein amesteculde iaurt. Scurgeli stafidele
Fructelear trebui sdaibdcam aceeasimdrime. infigegi gi addugali-le in compozilie impreund cu fructul de
fructele pe beligoarele de frigdrui, aqezati-leintr-un mango gi banana. Amestecali cu grij5, pdnd se
vaspulin addnc9i turnati deasupraamesteculde miere omogenizeazdugor.
cu rozmarin. LIsati-le deoparte30 de minute, ungdnd 4. Puneli compozilia cu o lingurd intr-un castron 9i
din cind in cdnd frigdruile cu sos. decorafi-ocu fructele 9i migdale pdstrate.
3. infierbdntali in prealabilgrdtarul.Scurgefifructele,
pdstrind lichidul. Presdrali zahdrul peste fructe gi Sfauribmaestruluibucdtar Dacd dorili un miisli mai
preparafiJe la grdtarin serii,intr-un vastermorezistent, dulce, addugatjincd pulind miere sauzahir brun inainte
pulin addnc. Fructele se frig 5-7 minute, pdnd cAnd de a-l consuma.
marginile incep si li se coloreze, fiind stropite cu Se pot utiliza gi fructe proaspetede sezon,precum
amesteculde miere la jumdtateaperioadeide preparare. cdpgunele,piersicile,perele, sau orice alte fructe.
Servifi-le fierbinli, cu sos si putind frigcd separat,
dupl gust.

Sfaul maes*ului htcdtan Sepot folosi si fructe uscate.


Amestecali-le intr-o cratild, impreund cu mierea cu
rozrnain, infierbdntafi-le doud minute, rdcifi-le 9i
infige!-le pe befigoare.Frigefi-le la grdtar trei minute.

4 micul dejun Chebap de fructe proaspete ;i Miisli elueyian


lt"
&'
f

' ..'-::&
';? 'f:
-4- r

Si,:
Grapefruit la grdtar Omletd cu somon afumat
Ce htx, sd fii seruit cu un grapefruit perfea preparat! Omleta estedelicioasd cu pdine prdjitd'
Rdcoritor ;i astnngent, el asigura ca umpluturd de croissant, sau tn foitaj frantpzesc'
;ot inceput interesantpentnt mic dejun sau gustare. Secretulunei omlpte cu adeudrat cremoase
estesd nu o rumenigi Prea tare'

-:,nP de preparare20 minute


l',qp de gdtire 5 minute Timp de PreParare 70 ninute
1po4ii Timp de gdtire 5 minute
_t- 4-6 porpii
:_o-:
r g
IoI
't
2 fructe de gropefruit mori, de preferot roz
2lingurile de conioc 125gsomon afumot
o lingurdde zohdr brun l0 oud
un vdrf de culit de nucsoord 80 ml smdntdndgrasd
20 g untfdrd sare
ornot
l. Tdiali fructul de grapefruit in jumdtdfi, pe ldlime, fire de pdtruniel cu frunzo latd, Pentru
': decupali cdte o felie sublire de la baza fiecdrei
- -:matd!i, astfel incAt fructul sd stea pe farfurie frrd sd l. Pdstrali cAtevabucdfele intregi de somon pentru
>e rdstoarne. Cu vArful unui culit pentru grapefruit, ornat. Tdiali fin restul 9i dali-l deoparte'
:::ati fiecare membrand pentru a desfacefeliile. Ave,tl 2. intr-un castron, bateli cu telul oudle 9i smintdna 9i
-:::idsd nu striPungeli coaja. condimentali compozilia cu sare9i piper'
2. Cu acelagiculit, indepdrtali fructul de pe marginile 3. Topili untul intr-o tigaie. Ad6uga,ti ou61e 9i
:o'ii si delabazd, tdind de jur-imprejur acolo unde prdjili-le 3-5 minute la foc mediu, amestecdndcon-
=iezul intAlnegtepartea alba de coajd.Dacd dorili un stang pdnd cdnd devin pufoase9i cremoase,pdstrAnd
:ezultat gi mai bun, inldturali coaja linAnd ugor feliile totugi o consistenld moale. Addugali somonul tdiat 9i
ir miez in jos cu ajutorul culitului 9i trdgind coaja servi,ti omleta imediat, ornatd cu buc5lile intregi de
-.llre centru. Jineli coaja cu atenlie 9i scoateli-o somon gi pulin pdtrunjel' Servili-o cu crutoane'
=:-::eund cu membranele albe, lasandfeliile in pozilia
-- . -: .,t;
Sfatwile maesttului bucdtm Omleta i9i continud
3. S;urgefi sucul in exces9i puneli fructul pe o tavd coacerea9i dupd ce tigaia esteluatd de pe foc, againcAt
:::::rorezistentS,sau pe o tigaie cu grdtar' Turnali o e important ca totul sd fie pregdtit pentru servire
-::::itate de lingurigI de coniac pe fiecare jumdtate de imediat ce e gata.
=:ct infierbintali in prealabil grdtarul la temperaturd Dacd preferali, puteli ldsa somonul sub formd de
:--jicatd. Amestecali zahdrtl cu nucgoara 9i turnali bucbli intregi, servindu-llAngdoud'
.ompozifia peste fruct. Agezali-l imediat pe grdtar, Aceastd compozilie poate fi 9i o delicioasdumplu-
rentru a se pdtrunde si a se rumeni ugor. Servili-l turd de croissant,proaspdt gi cald.
lierbinte, pe farfurii incdlzite.

SfatulmaestruluibucdtarPagii I 9i 2 se pot face cu o


zi inainte. Acoperili jumdtdlile de grapefruit 9i
refrigerafi-lepestenoaPte.

micul deiu n7
Gtapefruit La gtdtar qi OmLeti cu sotltort afwnat
Ir
t
:'':;./
:. ']t

French toast cu compot de


'1 lvl-
fructe de pddure
Vdputefibucuradeacestcompotdefruae depddure
tot timpul anului, cdcieIpoatefi preparatdin fruae
proespetesau congelnte.CompotulrdmasseDoate
fobsi pentruaromareaiaurtului simplu.

Timp depreparare70 minute


Timp degdtire 35 minute
4 po4ii
g
)'.1
n'
90 g zahdr
zeomdde Io o ldmdie
500g cdp;une, afine, zmeurd,mure sou cire;e,
proospete sou congelote
90 g miere limpede
6 oud
90 ml smdntdnd grosd
un vdrf de cugitde sco4i;oord mdcinotd
80 g unt fdrd sore
8 felii de pdine albd
2 linguri zahdr pudrd

L intr-o cratifd, amestecatizahdrul cu zeamade ldmiie


9i cu trei linguri de apd.Fierbefi-le pdnd cind setopegte
z_ahdrul.Addugali fructele, lisafi-le sI fiarbi, reduceli
flacdragi fierbegi-lela foc mic 5-10 minute, p6n5 cAnd
devin moi, dar sepdstreazdintregi. Daca foiositi fructe
congelate,adiugagiJe inghetate 9i fierbeliJe pulin
mai mult.
2. Strecurali fructele gi puneli siropul intr-o crati!6
micd, impreund cu mierea. Ldsati siropul sd fiarbd,
amestecdndbine. Fierbegi-l7-10 minute, pind cind
aderdla dosul unei linguri. Puneli fructele intr-un vas
;i addugafisiropul. J,
3. intr-un vas,bateti cu telul oudle, smdntAnasi scorli-
goara.Topili un sfert din cantitatea de unt intr-o tigaie
neaderenti, la foc mediu. inmuiali in ou doud felii de
pdine gi prdjiliJe 2-4 minute, pAndcdnd se rumenesc
pe ambele pdrti. Repetali cu untul gi pAineardmase,
pdstrdnd la cuptor feliile prdjite. puneti pe fiecare
farfurie cAte o feliie de p6ine, presdrati-le cs zah6r
pudrd gi servifi-le impreunl cu compotul de fructe.

8 micut deiun
7
,,'+
!
.ri'

,*\*"
"- i!::'',-,i:-..
.* :ibr
:1,-D
'.\ ',
t\ ti
::l&'

.m
"':fu,
*'y+d

'lr
th
Oud Benedict
Brio;eengleze;ti,acoperitecu baconla grdtar, cu oudfierremoi Ei sosolnndezcu unt.
A'ceastdspecialitateamericandpoatefi o retetdmemorabili pentru micul dejunsau gustare.

l:q-: -: lreparare 25 minute 2.Prdjili pe gritar baconul pAndcdnd devine crocant


lr-i .,r gatire 70 mitutte gi rumenili briogele.Agezafi baconul peste brioge gi
rNii pdstraliJe la cald.
)I
T: :.: 3. Pentru a fierbe oudle,umplefi cu api o cratifd micd
lf gi 16sa!i-osd fiarbi. Reduceli focul gi addugagiofetul.
'ql.,T OLANDEZ Apa trebuie si fiarbd foarte pufin.
l;-cnusun 4. Spargeli oudle pe rAnd intr-o ceagcdsau intr-un
f h3r, de opd castron mic 9i turnafi-le cu atenlie in apa cu ofet, cAte
| 3 ut decontot (vezi Sfatulmaestruluibuclar), topit doud sau trei simultan. FierbeliJe 2-3 minute, pAnd
. itote de linguri1dzeomdde l6m6ie cdnd sunt ferme, dar nu tari. Scoatetj-leugor cu o
spumierl gi scurgeti-lebine.
I F-r. de bacon,fdrd ;orici 5. Punegi-leimediat peste briogd ;i bacon. Acoperili
albr eng{eze;ti cu sosulolandez,decorali cu o jumdtate de mdslinl gi
tl3ri de oget servili.
f-
f d*lc negre,fdrd sdmburi,tdiate in jumdtote, sou Sfaul mnestrului bucdat Aveli nevoie de 170 g unt
t F- d€ ciuperci pentru a obline 90 g unt decantat.Topili untul incet, la
foc mic, intr-o cratild cu fundul dublu, fbri a amesteca
L i=--:-: a prepara sosul olandez, urma\i Arta sau a migca cratifa. indepdrtali spuma 9i turnali untul
r,rc---i: i.ttcdtar de la pagina 63. Acoperiti sosul cu decantat in alt recipient, ldsand sedimentul alb in
nrs.r=::-: si pastrafi-lcald, deasupraunui vas cu apd cratifd. Acoperili-l gi pdstrafi-l in frigider maximum
lkc--: Jepartede flacdra. patru sdptdmdni.

micul de jun ll
ir
il
e.
tl
I
Riisti cu bacon
Aceastdrepetdud permite sd folosi;icartofii fierti tn preal"abil
obtinAndo masddelicioasd,rapid pregdtitd'

Timp de preparare 75 minute Addugali cartoffi gi baconul, condimentali cu sare 9i


Timp de gdtire 45 minute piper 9i amestecali cdteva minute.
5 portji 3. Pentru a forma rosti, turna\i cu lingura amestecul
.* in forme circulare, agezatepe fundul tigdii cu ceapa
I.l
n sau in tigdi de cldtite mici. Presali amestecul cu dosul
500g cortofi mori, fdinoli unei linguri sau cu o spatu16. Rumenili rbsti pe o
4 felii subgiride bacon, fdrd gorici parte, la foc mediu, 5-7 minute. intoarceliJe pe
t* tse in tigaie,
z lrngurl oe urer csa\a\ta 1>artc !u o opatul6 9i at,v4i-!e

25 g unt fdrd sore cu partea rumenitd in sus, avind grijd sd nu sfbrdmali


o ceapd tdiatd mdrunt cartoful. Mai rumenifi-le cinci minute pentru a se
prdji gi partea inferioard.
t. infierbintali in prealabil cuptorul la o temperaturl 4. Pentru a prepara un rdsti mare, punefi compozilia
moderatS, de 180'C. Curdfafi cartofii de coajd gi intr-o cratifd neaderentd, termorezistentd, impreuna
punefi-i intr-o cratild. Acoperifi-i cu apd rece, cu o jumdtate de lingurd de ulei 9i rumenigi-l la foc
addugali sare si dafi-i in clocot. Micgorali focul gi mare. Transferali cratila in cuptor l5 minute. Scoateli
fierbegi-ila foc mic 10 minute. Scurgefi-i9i ldsagi-isd riisti din cuptor gi intoarcefi-I, risturnAnduJ pe o far-
se rdceascd.intre timp, prdjili baconul intr-o tigaie furie 9i mutdndul apoi cu atenfie, prin alunecare, la
incinsd, frrd grdsime, sau la grdtar, pdnd devine cro- loc in cratifd. Se adaugl uleiul rdmas in cratifd, dacd
cant. Dali baconul deoparte gi tliafi-l sau rupeli-l in estenecesar.Reintroduceli cratila in cuptor l0 minute'
bucSlele de mdrimea unui dumicat. Rdsturnali rbstipe o farfurie 9i servifi-l intreg sau tliat
2. Curd\a\i cartofii de coajd 9i tdiafi-i sub formd de felii.
befigoare subgiri, sau radefi-i pe rdzdtoarea mare.
Addugali baconul. intr-o tigaie mare neaderentd, Sfarul maestrului bucdtar Dacd preferagird sti simplu,
infierbAntali o lingurd de ulei 9i addugagiuntul. Prdjili nu introducegibaconulin compozife, ci serviliJ separat,
usor ceapa,pdni cAnd devine moale gi transparent5. tdiat feliute.

12 micul deiun
?
\ ' lrt
1!i
!
\'
.\\',
\i\l
', l' ---

/
iA
r.z| |
Kedget'eecle somon
O rett:ttl clrr.slc,i,ttt L:ttresttrttrttrtt! 5i nttlrttnrl
ii r/oct r e
1c-scgrc I i n t I t t
r.ft m ti t ra t I | ; Irt t ttl'
l)t'cpttrtrtiittyrethetiLla trt rt :t itttrItttt'

-l'intp
,le Pr.P(tr(tr( 20 ninute
'lunp
f u g t i t t r t7 6 n d n u t e
I porlii
:'jr
t
2 oua, lo temqeroturo camerei
50 g unt fdrd sare
375 gfil6 de somon, prdiit si sfdrdmat
.:.-:' 250 g orez cu bobul lung, fiert si scursbine
un ou bdtut
3 linguri de smintdnd
t-2 lingurile mdror proospdt,mdrunlit, sou orpogic
proasPdt

l. l-itsrrtisri lrill'1li o cr-rrtilrlt'u rtprt,pLlrlcti itl t"t tt'lc


t l o r n t o t t r i s i l r i c r b e t i - 1 cs . l l l t c l l l i l l i l t c l r r l i r t r l r i ' '
S e o . r t c t i - 1cet t o l i t l g u r r is i p L l n c t i - l cl a r f r c i ti t l t r - t t t lI r t s
c u r t p f il o . t r t c r t ' c t ' .S l l r r r g c t i - 1 t ' t o r r ci l ti t t l t l s t r lt t l r c i l i t l
'l
guri, rtpoi Ltlraltilti-lc. iirrtj ouilc irl bilcitt'lt', pc tr
l r r r r - f t r r i(.l'r.i l b c r t L r s t r r i ltrl '- e b t t i cs f i l i c P t r t in r l - r o i .
2 . ' l ' o p i t i t l r l t t l l i l l t r - o t i g r l i c , . r t l r l t r g ' l t si o t l l o t l t r l ; r
. r i l i t i - i 3 0 c l c s c . : , . t r 1 , 1At 'c l r r t r g r r toi r c z ' ' ' t 1o' r l l t r r i r l t
b t t t : t t r ' 1 es i , c t t t t t r c t t t t t p t ' r l t 1 1Itr ' s t t ' , l l l l l C s t ( ' c l r t i - lltl 'r
lot' tn.tr,: tlottlt tllirlttttl, llirlfr citltl str inlit'rllilltri'
,'\t'nt-stt-e.ttt irsor-,lrisincl tllirtrtrrl rrfirr'rtri, tiltft'1rtr't'ztrl
st' cOt-tlIltctellzi.
3 . A t l f i t r g l t i o r t l b f t t r . r ts i s l l ' t i l r t i t l l t C o l r t i r l t r r t t is l i
i l n r r s t r - a r t i3 - 5 r l r i r l t r t c , , t r l l c s t c c i t l c l l r b l r z l r t l g ' r i i '
p.rnlr erirttl ottl sc irltlrcst,'. Colltlitllt-ntliti clrlpri gtrst'
i\;ezr1r kt'lgt'ree pt' o |lrfLrric efilcitrtrl si si'r-r'iti-1
- i l t - i ' L ,I l l l l . l l . l l l \ l ' r i l \ l \ ' l l ' i l l l llI'll;\ '
l1t(

Sfnurrile ntaestruhri lntciitat P(-lltrtl tt'lc t-tl'ri butlt'

r c z u l t . t t e , o r e z L l l t l - t b t t i t ' s r r l ' i , ' c i t r - r l ' r ti r s c r r t ;l r i t r ' 1 l c t i - l


irl
c r . ro z i i t t r r i r t t c ,s r t l r g c t i - l b i r l t ' , . l eo 1 l c r i t i - l ; i p t r r l e ! i - i
fligitlt'r.
.,;;.i N L i r r t f r t c e t i g r i j i t l r t c r to r . r r t l t ' l t i t r 1 l r i l r c t ' p r l t lltrtirl

r ' ,. i ,r ' t , , 1 , ' , ' t , ' I ' i ' i \ , , 1 . , \ | ] l i l l r l . t l \ 1 ,1 ' 1 r', .r itt

ke,lg'ret

rnicu/ dclrrr) 15
Cldtite simple Cl5tite jubileu
Clntitele subyiri ;i dantelate fdcute din acest aluat Cldtite subpiri ;i u;oare, ntlate in jud unei umpluturi
tradilional pot fi prdjite din timp ;i ftrrutepestenoapte de cire;e negre, cu aroma imbog'dtjtd de ldmdie,
tn figider, sau pot fi congelate
pentnt a fi utilizate uherior. scortj;oard si coniac de cire;e.

Timp de preparare 5 minute + 30 minute lepaus Timp de preparare 70 minute


Timp de gdtire 40 minute Timp de gdtire 70 minute
72 po4ii 6-8 por,tii
{t p-
f.l( )-oi
r n
| 00 g fdind simpld ocelea$ cantitdli co pentru cldtitele simple
o jumdtote de linguritd sare 2 x 425g ciregenegre,fdrd sdmburi,din conservd
3 oud bdtute coaja rosdfin de la o ldmdie
un gdlbenu; un be,ti;orde scorligard sauun vdrf de lingurigdde
175ml lapte sco4itoord rosd
25 ml ulei sou unt decontot, topit o lingurd fdind de porumb
50 g zohdr pudrd
l. Tumali fbina gi sareaintr-un vas.Facetio adincituri o lingurd de coniacde cire;e
in mijloc, addugafioudle ;i gdlbenuqul$i bateti-le cu 30 g unt fdrd sare,topit
o linguri de lemn saucu telul, incorpordndu-lepe rind. zohdr pudrd, pentru ornat
AmestecaJilaptele cu 75 ml apd si addugagi-ltreptat,
pdnd cdnd_se incorporeazdtoatd fhina. Adduga,tiuleiul l. Pentru a prepara umplutura, scurgefi ciregele
sau untul gi amestecali pdnd se omogenizeazd. si turnali zeamaintr-o cratifd micd. Addugafi coaja
Acoperili compozilia gi ldsa1i-o30 de minute la tempe- de ldmdie 9i scorligoaragi l5sali compozigia sd fiar-
ratura camerei. bd pu1in. Luafi-o de pe foc. intr-un castron,
2. Punefi pufin ulei sau unt decantat intr-o tigaie amestecati fdina de porumb cu pulind apd pentru
! mic5, neaderenti, cu diametrul de 19 cm, si infier- a obline o pastd peste care turnafi jumdtate din
bintagi-l pdnd incepe sd fumege, apoi scurgegiuleiul siropul fierbinte. Amestecafi bine gi addugali com-
in exces. Astfel, va rimAne un strat subtire de pozi,tia peste siropul din cratitd, revenili pe foc gi
grdsime, suffcient pentru a prdji o cldtitd. Cu un amestecali pAnd la fierbere. Micgorali focul,
polonic, turnafi o cantitate micl de aluat, rotind scoateli befgorul de scorligoard,addugagiciregelegi
tigaia astfel incAt si se acopere baza cu un srrar infierbAntali-le ugor, pind in momentul in care se
subtire.Prdjifi cl5tita l-2 minute, pdnd cAndserume- incdlzesc.
nesc marginile. DesprindeliJe cu un cutit cu lama 2. infierbintali in prealabil cuptorul la temperatu-
rotundd 9i intoarceli sau aruncati cldtita pe cealaltd ra de 160'C. Puneli cu lingura amestecul de cirese
parte pentru a o prdji inci l-2 minute. Rdsturnafi-o in mijlocul fiecdrei cletite 9i rulagi-o ca pe o tigafi.
pe un pergament. Repetali procedeul cu aluatul Punefi cldtitele intr-un singur strat intr-un vas ter-
rdmas. Puneli cldtitele una peste alta, cu o folie intre morezistent, ungefi-le cu unt topit gi introducegi-le
ele, apoi acoperiti-le pentru a preveni uscarea 1or. cinci minute in cuptor. Presdrafi-lecu zahdr pudrd
Servili-le cu zeamd de ldmdie gi zahdr. 9i servifi-le.

Sfatul maestrului burdtar Pentru a le plstra, Sfatul mnestrului bucdtar Umplutura acestor
agezafi-leunele peste altele 9i infhguragi-leintr-o folie cldtite poate fi diversificatd. in loc de cirese,puteli
de aluminiu. PunefiJe intr-o pungd de plastic inchisl utlliza caisesau piersici tdiate, iar coniacul de cirege
ermetic pentru a le refrigera peste noapte sau pentru poate fi inlocuit cu amaretto. Dacd afi preparat
a le congelamaximum trei luni. Dezghefagi-l"p.rt" cl5titele anterior 9i sunt incl reci, reincdlziti-le l0
noapte, refrigerdndu-le inainte de a le consuma. minute, acoperindu-le cu o folie.

f 6 micut deiun Clitite simplc;i CAfirc iubileu


,r'
a

t&
.19.

'{'.ffi"
I
I

i
I'
t

-*"._/,

,. . -. ..t.
'.r.lt
"t
PlScinti din cldtite pentru gustdri
F-L-lnta din cldtite se poate pregdti cu o zi tnainte. Totu;i, albu;ul trebuie bdtut ;i addugat
irt tiltimul moment. ExperimentaYi,inuentdnd propriile dumneauoastrd umpluturi.

f<"-z,are 25 rninute Addugali rogiile 9i zahdrul, condimentagi 9i fierbeli


*t&
q)& Ea::.:7 h;i 45 minute compozilia la foc mic 45 minute, pAnd se ingroaga'
Acoperili 9i dafi-o deoParte.
firl.
2. Pentru a preparaumplutura de ciuperci, topili untul
tt
Gr.m/nl DERo$,t
intr-o cratild, adduga\ihasma, acoperifi-o 9i prdjifi-o
4-5 minute, pdni devine transparentd' Ad6ugagi ciu-
sore percile gi prdjili-le pAndscad.Luali compozilia de pe
frf,nl
fit' funtuzeoscd, tdiotd fin loc gi addugafi fdina 9i laptele, amestecdnd'-Reveni,ti
*F5 de boio de ordei la foc mic gi amestecagicontinuu, pdnd cdnd lichidul
fhdr Postride tornote devine omogen gi incepe sd se ingroage'Mirili flacdra
ff* rcgl tdiote in iumdtdgi' curdtate de sdmburi, gi amestecafi,in timp ce amestecul da in clocot'
q-diote bucd,ti iierbeli la foc mic un minut, lua,ti compozilia de pe
*J- culit de zohdr foc gi addugafipdtrunjelul, nucsoara,sarea;i piperul'
Acoperili gi dali deoParte'
IT.I.Truf|A DE CIUPERC' 3. Pentru a prepara umplutura de suncd, amestecafi
f,r Frd sore toate ingredienteleintr-un vas mic. Dali deoparte'
+- ftonTuzeoscd,tdiatd fin 4. Topili untul intr-o cratifd, adduga,ti{bina, departe
!f aperci Plate,tdiate de flaiara, gi amestecafi un minut. Turnali laptele,
.it+d de fdind simPld bateli cu telul pdnd se omogenizeazd9i revenigi la
*ri & loPte aragaz,lafoc mic. Amestecali continuu, pind cdnd
rlrt Pdtruniel ProosPdt, mdrungit compozilia se omogenizeazd9i incepe sd se ingroage,
fif & <u!it de nucsoord mdcinotd apol marig flacdra gi aduceli compozilia la fierbere'
Luali-o de pe foc. Addugafi gdlbenugulgijumdtate din
IAUTURA DE $UNCA cantitatea de brAnzd cheddar 9i parmezan' Condi-
Ilt-4 tdiotd fin (sau bocon, cdrna,tisou pui, mentali, acoperili 9i dali deoparte.
;+!;i triiote) 5. infierbintagi in prealabilcuptorul la 200'C' Ungeli
c}t.ta de mustor fronluzesc cu unt un platou rotund termorezistent sau un vas
r ft condimentindion chutneY pentru placinte cu dimensiuneabazei de 25-28 cm'
Igr fdrd sore Agezali o cldtitdTabazd9i acoperili-o cu jumdtate din
tl3t .it€fdind simPld umplutura de guncd. Acoperili cu altd cldtitd, peste
)d lapte care intindegi jumdtate din umplutura de ciuperci,
DG cu olbuqulsePoratde gdlbenug acoperili-o cu a treia clitit5, peste care puneli cu 1in-
e jfrzd cheddorputernic oromotd, rosd gura jumdtate din umplutura de rogii' Repetali pro-
o-tf6 Parrnezan?as cedeul cu restul cletitelor 9i al umpluturilor' Puneli
t& subliri (vezi Pogina 16) deasupraultima cletita, cu partea mai rumeniti in
sus.
J P=--:-: a prepara umplutura de rogii, topili untul 6. La final, bategi albugul 9i adnugagi-lin sos' Turnali
k-: ::::ita, addugalihasma,acoperifi-o 9i prdjifi-o sosul cu lingura peste clititele suprapuse [e posibil sd
|-i =:::-::e. pani cdnd devine transparentd.Addugali curgd pulin pe margini), presdrali brdnza rdmasd 9i
f,no., =: :mestecafiun minut, apoi addugalipastade coa.eli-le 15 minute pdni se rumenesc.Tdiali pl6cin-
E.i--: s: amestecali la foc mic incd un minut. ta in qasePorfii.

micul deiun l9
.l
ti
ti
ri

Pdinici evreiesti
Simpb sau presdrateat sltsan sau mac, acestephinici rotunde,caracteristicebucdtdriei
eweie;ti sunt
delicioaseseruitecal.de,cu unt. Coaia tradiPonald, tare lucioasd,seobpineprin
;i fierbereapdiniciLor
inainte dc coacere.Vezipagina 63 pentru tndrumdri de realizatre,pas cu pas, a acestei
relete.

Timp de preparare 50 minute + 7 h creqtere creascd,intr-un loc cald, 30-45 minute, p6nd cdnd i9l
Timp de gdtire 25 mbute dubleazd volumul. Tapetaji cu pergament doul tdvi
12 pdinici mafi sau 24 mici pentru copt.
..* .*.
3. Imediat ce coca gi-a dublat volumul, frlmAntali-o
YY 8-10 minute, apoi impir,tili-o in I2 sau24 de bucdfi.
30 g drojdie proospdtdsau 15g drojdie uscotd Rulafl din ele nigte bulglri. Faceli cu degetul o gaurd in
2linguri ulei centrul lor, apoi lnrgi,ti-o ugor, pAnd cdnd aluatul
2 lingurite sore seamlni cu o gogoagd.Aqeza,tip6inicile pe tava pudratd
50 g zohdr tos cu fbind, acoperiti-le cu un servet umed 9i hsagi-le sd
500 gfdind simpldsou integrold creasci incd o datd l5 minute. infierbAntagi cuptorul
un ou bdtut" pentru glozurd la o 200'C.
4. intre timp, ldsali sd fiarbd o cratild cu ap5.
l. Dizolvali drojdia in 250 g apI cdlduld, apoi Fierbeli piinicile la foc mic, un minut pe fiecare
adiugafi uleiul. parte, apoi scoatefi-le din apd gi asezaji-lepe tivile
2. Amestecali sarea, zahdrul fbina, apoi faceli o pentru copt. Ldsafi-le sd se rdceascdcinci minute.
9i
addncituri in compozifie. Adduga_ti amestecul de Ungeli-le cu ou bdtut Ei coaceti-le 20-25 minute,
drojdie 9i incorporali treptat fbina, p6nd cdnd oblinegi pinl se rumenesc.
o cocd. Continuali sd frdminta,ti pind cind marginile
vasului rdmin curate. Frdmdntafi coca l0 minute, apoi Sfatul maes*ulai bucdtar Dupi ce aji uns pAinicile
facefi din ea un bulgdre gi agezaliJ pe fundul vasului. cu ou, le putefi presdra cu mac sau susan,inainte de
AcoperifJ cu un servet umed gi ldsaliJ deoparte sI a le pune in cuptor.

20 micut dejun
r-t
b€a.
Oua en cocotte cu Pdstrdv Frittata
afumat Ei Praz Spre deosebirede omleta frantpzeascd, ln frittata
iialiana toate ingredientelese amestecdcu ouale
lr*; =:: .ocotte seprEard la atptor, in uase
',rtbain-marie. Excebntepentru micul inainte de prdiire, phnd cdnd se tntdresc'
r r;:*i:
.w^"- .i:.ste oua pot fi ;i un minunat fel intdi.

Timp de Preqarare20 minute


ltru ;, :-.:-inlre 75 minute Timp de gdtire 30 minute
."hun;. .-:::': 35 minute 4-6 porpii
g
flF r.(
.l
f,t 120 gfit6 din PiePt de pui, fdrd pielild
13,u'rt fard sore 60 g unt fdrd sore
-7s. mic, tdiat pe iumdtote 9i feliat fin I 20 g ciuPerci feliote
G g frvdv afumat, feliot fin 2 cdgei de usturoi, tdioli
[l il srnont6nd un ordei gras rotu, tdiat f6;ii subliri
l-i l0 oud, bdtute { condimentote cu sore 1i piper
thSwrte de orPogicProasPdt,tdiat 120g brdnzd gruydre sau cheddar, rosd

0-1.,: :- .:::ul intr-o cratifd.Adaugali prazul,acoperigi-l f . infierbdntali in prealabil cuptorul la temperatura


s :-i ---- --rt minute, pAndse inmoaie fdr5 a se arde. de22O'C.
lic: -----: ungeli cu pulin unt topit patru vase de Z.Tdia,ti pieptul de pui in cuburi mici, de I cm' 9i
;r=";i-.:, ::rmorezistentd,sauvasepentru sufleuri de condimentafi-l cu sare 9i piper' Topili untul intr-o
-i : - -:-. cu caPacitateade 150 ml. cratild termorezistentd,la foc mediu' Imediat ce se
3 - ---- ::ezul de pe foc si adaugaqipdstrdvul9i smAn- topegteuntul, prdjili puiul 2-3 minute, pini cAndse
*r* --::-jimentafi compozifia, puneli-o cu lingura rumene$teu$or.
:n 'r. .: -asati-ola rdcit. Compozilia pentru cocotte 3. Addugali ciupercile9iprejiliJe 5-7 minute, pAndcind
* ',,::: :repara pind in aceastdetapd cu o seard ," tot lichidul. Addugagiusturoiul 9i ardeiul
"uupo.d
n-; i --. :roi se acoperdgi se reFrigereazd. gras.Condimentali cu sare9i piper 9i acoperifi'Micgo-
i ,--.:::nta1i in prealabilcuptorul la temperatura ragi flacdra 9i indbugigiusor amestecul,5-8 minute'
o. .-
'C. Cu dosul unei linguri, faceli o usoard pAndcAndardeiulgrasdevinemoale'
1:'- -.---:f,in mijlocul compoziliei din fiecarevas' 4. Addugali oudlebdtute 9i amestecalica seseomoge-
js;..:- :ate un ou in fiecarecocotte, punefi pe fiecare rLizeze.Continuali sd le bateli circa2-3 minute, pAnd
-::= -:iqurd de smintind 9i presdrati-lecu sare, cind incep sd se intareasca.
f,r:r: :, j.rud lingurile de arpagic.Puneli vaseleintr-o 5. PresdralibrAnzapesteoud;i mutali cratilain cuptor'
r:-,, ::rtru copt ;i turnafi in ea apd clocotitd pand Coaceficompozilia 5-8 minute, pdna cdnd setopeste
; -::-t::te. brinzagi se pdtrund oudle. Scoateli frittata din cup-
.r l '::ti compozilia 20-25 minute, pAni cind se tor gi transferali-ope o farfurie' Tdiali-o feLiipentru a o
n--!-:::: albugul, iar gdlbenugulse coace, dar inci servi.
T:!---:: la o ugoardscuturare.Agezali fiecarecocot'te
:r . :=::urie rece, presdragiarpagiculramas9i servili
.r'-=i,.: .u crutoaneproaspdtpr[jite, unse cu unt'

micul dejun 23
:rj ::. cocotte, cu pdstldu efwfl4t qi praz Ei Filttata
I

$erbet de cafea
cu panna cotta
$erbetulcu aromd,de cafea,tmpreund cu o bud,incd
italieneascdfind, asigttrd un inceput
de zi reconfortant.

Timp de preparare 7 h + rdcire peste


noapte
Timp de gdtire 20 minute
4 po4ii
15(

llil
li
f
235g zohdr tos
I 5 g pudrd de cafea neogriiinstont
30 ml lichior de cofeo, oplional
4 foi de gelatind sou2 lingurigede
gelatindrpudrd
-
if 2-begigoorede vonilie, tdiote in
250ml lopte
furlgi_"

250 ml smdntdnd grosd

l. intr-o cratilI, fierbegiI0 minute


la foc mic I 75 ml
apd ;i 175 g zahdr.Am-estecafi
cafeaua.ofrrgirra .pa
pentru a forma o pastd gi adlugali_o
i., ,liop.
-r t_arug
compozifia la rdcit.
2. Addugagi500 ml apd lichiorul.
9i Turnati gerbetul
intr-un recipient mic de plasti.
t' ,;; ;.;;i; refrige_
t rali-1peste noapte.
ri

I r. tnmutati toile de gelatindin apd,


roaleseparat,saudizolvatipudra
addugdndfiecare
de gelatinain doua
lingurile de apr fferbinte. buregagr.#;"il.
vanilie
iit:"3vas 9i addugaflbegigoaieie,
l.pt.t., ,]ranta.,.
;i zahdrulrdmas.Ldsafi ameste..rl'ra'fi"r#,l,.".r.u_
tjJ intr-un castronsi scoatelibegigoarele
dl uurrrtr..
+. ,r\oaugafigelatina peste compozilia
fierbinte de
lapte (dacdali folosit foi de gelattria,
,."rs;;;.i i",ai
apa in exces), apoi amestecatip6nd
cdnd aceastase
topeste. Punefi castronul intr_un
vas cu apd rece gi
amestecatipdnd c6nd gelatinaincepe
si se intdreascd
tcano amestecali,o sd vedeli o linie la baza vasului).
Turnagi compozilia in vaseceramice
sau in forme de
100 ml. Refrigeratipestenoapte.
). Uu o jumdtate de ori inainte
de servire,riciti in
frigider patru farfurii. Scoatefipanna
cotta din forme.
impachetandule intr_un ge.uei
fi"rbi.,,. ;; ;r;;;;;;]
du-le. Sfirdmali serbetul." o ti"g,r.r.
i"l"+r_f o" fm
furiile rdcite, impreuni cu panna
cotta.

24 micut dejun
Pldcintd cu spanacgi brdnzd cu mucegai
Aceastd combinatie delicioasd de lcgume, brdnzd cu mucegai
;i un strop de nuc;oard,
esteumplutura perfectdpentru o pldcintd uegetariand.

Tr.: ,ie preparare 30 minute + 50 minute rcfrigerare


usor cu idinI. TIiali aluatul in surpluscu un cutit sau
irr-: -ic gatire 7 h + 45 minute
rula,ti-l peste forma de coacere cu ajutorul
>.I0portji
facileplui. Refrigerali aluatul 30 minute. infierbAn-
at
:.: :.: tati cuptorul la 180'C.
rf
3. Tdiali un cerc de pergament cu 3 cm mai mare
N,UATUL
decAtforma pentru copt, strdngeli-l ghemotoc pentru
D gfdind simptd
a se inmuia, apoi desfaceti-l gi agezaliJ in aluat, astfel
r frguritri de sore
incAt sd depdgeasclmarginile acestuia.Umpleti-l cu
l1 g unt fdrd sare, rdcit gi tiiiotin cuburi fasoieuscatd sartorez, apoi presati-l usor si coaceti-l
s ou, bdtut pu,tin
l0 minute, pdni se intlreste. Scoateti fasolea sau
orezul si dali deopartehdrtia. Reintroduceli aluatulin
IXiPtUTUM
cuptor gi continuati sd-l coaceti incd 5-10 minute,
Z -rguri de ulei vegetal
pAnI cdnd se usucd. Scoateti-l din cuptor gi rIcifiJ.
9 g ceapd, tdiatd fin
Mirifi temperatura cuptorului la 190"C.
o htgurild de zahdr tos
4. Pentru umpluturd, infierbAntafiuleiul intr-o cratifd
lA ml vin rosu
mare. Addugali ceapa ;i prnjifi-o la foc mic opt
9 g unt fdrd sore
minute, pAndcind devine translucidd.Mdriti flacdra,
2.90g sponoc congelat, dezghegat si stors
addugafi zahdn:Jgi prejili compozifia 5-10 minute,
n v6rf de cutit nucsoard mdcinotd
pAnd cAnd incepe sd se caramelizeze.Apoi turnafi
fr ml smdntdnd grasd
vinul si inibugifi amestecul pdnd cdnd lichidul se
t0 g brdnzd cu mucegoi puternic oromotd,
evapord, iar ceapaestemoale. Condimentati cu saresi
<o Roguefort sou Stilton
piper. Scoateli compozilia din cratifd
I oud, bdtute 9i dali-o
deoparte.
---:regi 5. intr-o cratild, topili untul, addugagispanacul si
i. cu unt topit o formi de copt cu fundul
calili-l la foc mare, amestecdndconstant,p6ni cAndse
:*'--.abil, cu dimensiun ile de 24 x 3,5 cm. Amestecati
dovedestea ff uscat cdnd il apdsali cu dosul unei lin-
:i--:-'jn castron fbina si sarea, addugati untul
si, cu guri [Spanacul umed va face ca preparatul sd se
-:*::ri rapide,
amestecali compozitia pAni c6nd capatd inmoaie). Condimentati spanacul cu sare, piper gi
;.:.:=-iul unor firmituri de pAine. Faceli o addnciturd
nucsoard,rdsturnafi-lpe un tocdtor si tdiatil fin.
:- :::rrru;i turnafi oul gi doud lingurite de ap6.
--::: un
For_ 6. intr-o cratitd, incdlzili ugor smdntdna si brdnza,
cocolos de aluat. Agezagi-l pe o suprafa$
amestecdndpdnd cdnd se topesc,dar nu fierb. Condi-
::-:.rte cu putind fhina gi fremdntati_lusor 20 je mentati gi rdcifi inainte de a addugaoul. Umplegi for_
-: .::de pAnd cdnd se omogenizeazd,puneti_l intr_o
ma de aluat cu ceapd si spanac. Netezifi pulin
: - --: Je plastic si refrigerati-l cel putin 20 minute.
suprafata, fbrd sd o turtili. Turnafi amestecul de
l, -:-:indeti aluatul pe o suprafatdpudratl cu fbind,
brdnzd,gi coaceli compozilia 30 minute, apoi scldeli
:=:-= cdnd obginegiun cerc de circa 3 mm grosime.
temperatura la 160"C gi mai coaceti-o 20 minute,
---j-urati o jumdtate din aluat pe un fhcdlel gi a;eza!_l
pentru a se pltrunde 9i la mijloc. Acoperili cu o folie
---,:,.rmd. Presafi-l pe marginile formei cu aiutorul
de aluminiu dacd se rumeneste prea tare. Serviti
-:-:: cocolosmic, fbcut din aluatul in exces,pudrat
preparatul cnldul.

micul dejun 27
Pachefelecu brilnzdBrie, pere gi migdale
un preparat sofisticatpent?
qusfiri, carepoatefi seruit cu roEiicoaptepe gratar, pulin ndsturel
;i sal"atduerdc-Acesteporhryrb pot ;"^ti*;;" ebgantfel tnnii ra o'rruniun depninz sau cind.

Timp de preparare 25 minute + j0


minute rdcire fte nevoie sd faceli mai multe straturi, pentru
Timp de gdtire 75 minute folosi
4 poryii toate feliile de pard. Adlugafi o1etul
rdmas,
condimentaji cu sare piper gi agezali
.!- tt
r* 9i deasupra a
E'r doua felie de brinzd,, cu coaja in sus gi marginile
120g migdoteintregi, curdgote de jur imprejur. lnffurrragi strdnsbrdnza intr_o
de pietild 91.0,:
o pord more sou2 pere mici, coapte, folie de plast ic, agezali-opeo farfurie ricifi_o
9i 30 de
curdgotede minute. Dupd rdcire,tdiali_oin opt bucagide mdrime
coajd;i feliate subgirc
30 ml olet bolsamicsou otet de egaldgi tevdhli-o prin migdale, .uarrd grije
torhon ,a rdmdnd
250g brdnzd Brie moturotii intreagd.
l2 foi de oluot fronluzesc 3. infterbAntali cuptorul la 220.C. Ungeli
cu unt topit
| 50 g unt fdrd sore,topit o foaie de aluat frantuzesc, acoperifi_o cu
ultd foaie,
ungeli din nou 9i addugagia treia foaie. Taiaf
aluatul
l..,infierbintati in prealabil grdtarul in doud pitrate cu latura de 20 cm. inldturati
resturile
la o temperatura de aluat. Aqezali o felie de brdnzd,in centrul
rlolcata. puneli migdaleleintr-un fiecdrui
blender si ameste_ pdtrat de aluat
calje 3.0secunde,pdnd cdnd 9i strAnge,tiapoi colgurile, pentru a forma
capdtd .ro".Lf n._, un pachefel, presAndaluatul pentru a crea
turilor de pdine. Risturnagi_le p. impresia cd
. ,."U-J" copt 9i pachegelul este strdns cu sfoarl. Ungefi ugor cu incl
puneliJe pe grdtar la prdjit.
Nu le ldsagi nesupra_ pufin unt
v_egheate, topit. Repetali procedeul cu aluatul si brdnza
deoarecemijdaiele ." fo"r,"'r.O.a..
"rd Brie rdmase, avdndgrijd ca acesteasdrdmdndreci, altfel
cu pufind sare piper.
9.:dt-:"jifi-le 9i se va topi prea repede. C6nd sunt gata de cop! agezafi
2, Pule,ti feliile de pard intr_un.rr".,irr.r"gl
peste ele pachegelelepe o tavd unsd gi coacefi_le
oletul, intoarceliJe pe o parte l0 minute,
gi pe alta p".rt u l" pdni se rumenesc.Serviti-leimediat.
bine.9i dafi_ledeoparte.'Tatrli
1.o1":i U.ai.,r, Ari." in
coua ta mijloc, astfel inc6t sd
obgineli doui bucdti Sfatul m^aestrulaibucdtar in loc de pere
I
mari, p1ate,cu o coajdpe o parte se pot folosi
a fieclreia di";;i;-. caise curdlate gi feliate, sau struguri fbrd sdmburi,
t lrtezall una dintre bucdfi_pe
,l o suprafatdde lucru, cu curdlafi de pielifd, sau,dacdtimpul estelimltag
I in jos, 9i puneti fehle de p.ia renunlati
ar
a' ;oala d".rupra, in strat la fructe gi otet Fi intindegi pibranzadoud
I ega.t,pentru a acoperi complet Ln;uri de
br6nza.S_arputea sd sos de fructe condimentat chutney.
,i

28 micut dejun

ll
tq ''*es
l

{
Rubarbd PerPelitd
Budincd orientali de otez cu ghimbir
ttpic onentali
J-z'.ianronuladaugd o aromd de
yt::: '--:trlincicremoasede orez' incercati-o
aldtui Gustulastingental compotului it!a;U!' de
prezentatdla paglna 51' ;i aromaieleului
,rl, i"ir"rin'"t2e culoarea
7 ,.'-rn'o de smochine ghtmblr'
,oo'dt' ;i irutiorat de

nc: ,i: ?reParare 5 minute TimP de PreParare10 minute


-r= --j:gatire 25 ninute
TimP de gdtire 20 miutte
t t trtii
4 Portji
a
!. _q.
)al
t T
de cordamon
o-rrre zdrobite din 4 teci 3 linguride jefeu de coocdze
J ml smintdnd I kgruborbd
J mt loPte sau glasot' tdiot fin
3Oi ghimbrr oistolizot
fS gzohdr tos zohdr brun
un ,aioP de zohdrtos sou
15 g orct cu bobul scutt
cu o lingurd jeleul de
zdrobit' smdntd'na9ilaptele' l. lntr-un vas mic, amestecali
I ! -:--1eca!i cardamonul crati!6 larg6
se inmoaie' turnali-l intr-o
Ldsali compoz\\tasa coacdzepd'nd
rrr-: ;rati16de mdrime medie' gi adiugali Patru linguri
aPa'
r[ci1i-o pu'tin 9i-addugali de rubarbd de la baza
.- - t .O.t f"a!i-o de pe foc' 2. Tdratigi curdlali tiunzele
de orez
in aceastdfaz6' amestecui de 2'5 cm' agezindu-le
,L.--.i"t
"."zuf peste noapte sau poate fi preg[tit it*fi rubarba in felii
:r:;::: ii refrigerat in cratild intr-un singur
"i"i".. strat'
flacdra
--l'zl
sd fiarb6' apoi micgora]i
de orez' micgorali flacdra' 3. L[sa,ti compozilia cu un
; a:.,t sdfiarbd amestecul AcoperiS bine cratifa'
minute' pe mdsurdce se iuri"J-. tu n"rba 1" foc mlt'
:r-:=s:ecAndconstant20-25 compozilia
;;.;;; o folie de aluminiu' 9i fierbe'ti
devine moale' iar lichidul Ea trebuie
r,=::si, pdnd cdnd orezul 10-15 minute, pAndcind
rubarba seinmoaie'
sd aibd o consistenla pulin'
,-=:--. t"atnca de orez trebuie Aveli grijd sd o fierbefl
lingura trebuie sd se vadd ,U-U,O6rat""" iot*u'
: - i.: cdnd amestecalicu
repede pentru a umple altfel veli ob$ne un Piure'
:,;: : .ratitei 9i sa se scurga 4'Transferali-ointr-unvas,addugalighimbirulgigus-
lingurii'.[Re!ine!i c6
=:--::i format prin migcarea
:,:=::i \a continua saseintlreascl
u;or 9i dupd ce este tariS-a1':::i:=;Lffi:11r?:l,Lt
ilffi ;:
gem' P'$rn zanat
' ': ie pe foc) ' Servili-o cu fructe uscate sau cu Presdrali
sd se rdceascdpulin 9i
servili-o
aciditateaei' L6sa!r-o
preparali-o cu o zi inainte
.ia,t1a, sau,dacl preferali'
noapte'
;i rdcili-o Peste
poate
Acidltat-el
Sfawl maestrului bucdtar llbarbei
releta esteun indrumdtor
7*i. .o,t'ia"rabi1' aqaincit
numaiinceea."p,l.,"gt"gustul.Addugalicdtzah|argras'
simpld sau cu iaurt
dorili. Servi,tirubarba

deiun 3l
cu ghinhit micul
SLJinrd orientali de orez ;i Rubafud peryelitd
Foitaj cu sparangher ciuperci,
;i in sos de sm6nt6nd
O gustareideald:_foitajcu texturd
crocantd,plin de arome
careseimbind armoniostntr_un fine,
sosie smdntdnd.

. Timp de preparare 20 minute + Ihminute


rdcire l0 minute, pdnd cdnd acestacreste
Timp de gdtire 25 minute vizibil, estecrocant
6 portji gi rumenit. impd4igiJ in doui pe
orizontald cu un culit
Curdfaf, 9i inldturagi aluatul moale
6r :r.r"ln. din mijloc.
n 4. lntr-o cratitd de dimensiune medie,
topigi 30 g din
I 5 tije de sparanghelcurdtot cantitatea de ung addugagfbina gi prajigi_o
un minut la
375g oluot de foitaj foc mic. Luafi-o de pe aragaz,turnali
laptele gi ameste_
un ou bdtut cali bine cu o lingurd de lemn sau
cu terur. Readuceti
45 g untfdrd sare compozilia pe atagaz,lafoc mediu,
amestecafi_oenergic
30 g fdind simpld pdnd c6nd dd in clocot gi fierbeli_o
i" foc mic
250ml lopte doud minute, amestecandcontinuu. "poi
Ad;;;;;r." r""
50 ml fri;cd sou smintdnd smdntAna9i amestecafi pe foc
incd un irinut. Luati
250g ciuperci champignonsau compozifia de pe foc gi acoperifi_o
pleurotus, tdiate in .,'r o foh.. irrt _o
groose felii cratifd largd, topifi untul ,dma,
9i addugafi ciupercile,
unttopit, pentru uns amestecdndla foc mediu doud
minute, plnd seprajesc.
Tdiali 6 cm din vdrfirile de sp".*gh"l;iLE_leoeoparue.
l. Dali in clocot o cratild Tdiafi sparanghelul moale rdmas
cu apd sdratd.Addugaqi in bucegi de 2 cm.
tijele de sparanghel g fi..b"g_l" Adiugali in sosciupercile bucdlelele
p"* .rrrrr,r,", 9i mici d" rp..*gh"l
cAndse inmoaie. ScoatefiJe Ourrd gi amestecafi-lepufin.
An .r.,i9a, ..rilrra"g_I"
intr-un vas cu apd rece, scurgegi_le 5. Pentru realizareaaluatului, punefi
cu lingura sosul
bine gi dagiJe cdldul in partea inferioard a celor
deoparte. gaselumatiii-de aluat
2. Pe o suprafafd pudratd gi agezagivArfurile de sparanghel
cu fbind, intindefi aluatul deasupra. iJngeli_le
intr-un dreptunghi de circa cu un strop de unt topit si puneti
20 d".rr.rp.. cdpdcelele
grosime. Cu_un culit mare , __ de aluat. lnfferbAntafi-le in cuptor
"'30:;-i, 5 _i;";"il 160.C
9i asculit, tdiali marginile
p.entru a indrepta cele doud inainte de a le servi.
laturi iungi, .fo, ,Ur",,
aluatul in doud fhgii lungi.
Tdiali ffecare fb9r.;; ;;
romburi Sfaturile maestrului bucdtar Aluatul
saupltrate.Agezali_le
i, arri""fu ir] o ,.uu poate fi copt,
pentru tdiat ti curdtat de miez cu o ziinainte.
copt si rdcili_le20 minute. Reincilzitj_l in
:-""dU cuptor inainte de a_lumple
j^]lll timp, incdlzili cuptorul 1a temperatura
200C. Ungeli cu ou bdtut suprafap de Jinefi cont de faptul cd s-ar putea sd vd ramdnd
A.r"t rt,ri. N, ,_g.gi pufjnd compozitie de ciuperci
marginile, deoareceoul se va dupd umplerea aluatu_
intlri gi nu va ldsa aluatul
sd creascd.Cu un cult subgire, lui, in funcfie de mdrimea sparunghelului
t..r"1i ,rgo, ,rn mod.l utilizat.
incrucigat pesuprafaga Aceasti compozifie este delicioara ".r,
aruaturui.
c."."f,-"t.,I*r pairr" prdjitd,
.r... ca gustare.

I 32 micut dejun
QG
Briose cu ciocolatd
t
Turtile de porumb
'-::;e bio;e cu ciocoLatdneagrd sepdstreazd
cu brdnzd qi bacon
foarte
:::: si congelate;rdciyi-le bine ;i yineyi-lein congeln-
-,.- ,naximttm 3 luni. Dezghepayi-leLa temperatura Acesteturtite americanede porumb seprepard rapid
;i au un gust deliciosseruitecal.de.Seruipi-Iela prdnz,
camerei ;i reincdlzi;i-le cdnd le seruiyi.
intr-o zi recede iamd, la un castron cu supd

- -.!
,7epreparare 70 mintte
- *:
'le gdtire 25 mitntte Timp de preparare 20 minute
:: po4ii Timp de gdtire 20 minute
a
a:
72 porlii
t !
r'.1
Zt0 gfdind simpld r
I g pudrdde cocoo 140g mdlai golben
I g zohdr tos | 40 g fdind simpld
i bgurile prof de copt 30 g zahdr tos
7St0ml lopte o lingurigd de praf de coPt
( g unt fdrd sare,topit o lingurild de sore
n v6rf de lingurigdextroct sou esentdde vanilie 290 ml lapte bdtut
lO g fulgi de ciocolatd amdruie 2 oud
70 g unt fdrd sore,toPit
- ----::erbintaliin prealabilcuptorul 1ao temperaturi 120 gbrdnzd cheddor,tdiotdin cuburi mici
:.: -:.,r'C. Pregdtifi o formd pentru briogecu 72 ori- 90 g bocon, prdjit;i feliat
: :" ';ngdnd-obine cu unt, sau tapet6nd-ocu hArtie
r :::ni de cupe. l. incdlzili in prealabil cuptorul la 180'C. Pregdtili o
I -:-:r-un vas, amestecali fhina, pudra de cacao, formd de brioge cu 12 orificii, ungind-o bine cu unt
:;--.:--r1.praful de copt gi un vdrf de cugit de sare. sau tapetdnd-ocu hirtie in formd de cupe.
i -:-::-un castronmic, amestecalilaptele, untul to- 2. intr-un castron, amestecali mdlaiul, fdina, zahdt'tl,
:r:: r:','anilia. praful de copt gi sarea.
r J::eti o addnciturd in mijlocul ingredientelor gi 3. intr-un castron separat, batefi cu telul laptele
-*:--=:i compozifia de lapte. Amestecafi pAnd cAnd bdtut, oudle gi untul topit. Faceli o addncituri in
r:---j'.rl se omogenizeaz6ugor. Coca trebuie sd aibd mijlocul ingredientelor gi turnali amestecul de lapte
- :.: - -rase,deci nu amestecaliin exces. betut. Amestecali pdnd cdnd se omogenizeazi ugor'
3 ,\Jiugali incet fulgii de ciocolati. Puneli Addugali brdnza fellata gi baconul gi amestecali-le.
ir::,-:ecul in forma de brioge, umpldnd pe trei sfer- Aluatul trebuie sI fie gros gi cu cocoloa;e - nu
:*:- ::ecare cup5. Coacefi briogele 20-25 minute, amestecaliin exces.
:,;:-i :ind introducind o scobitoarein mijlocul uneia, 4. Puneli compozilia in forma pregdtitd, umplAnd
::r---:rati ci iese curatd. Scoatefi-le din forme si cdte trei sferturi de cupi. Coacefi turtifele 15-20
-;,---::-.epe un grdtar. Servifi-le cdldule sau reci. minute, pdnd cAnd se coloreazdugor, iar dacd intro-
ducem o scobitoarein mijlocul uneia, aceastaiese
curatd.Scoatefi-leimediat din forme 9i rdcifi-le pe un
gratar.

micul dejun 35
}u'se .-u ciocoLatd ;i Turtile de porutnb cu brdnzd qi baron
Oud florentine
o speciahtateclasicd,preparatddintr-un strat de spanac oud
acoperitecu un soscremosde brdrad. pentru ;i fiertefdrd coajd,
ca oudb fierte sd iasdperfea,
ele trebuiesdfie cdt sepoate deproaspete.

Timp de preparare 25 minute


mediu gi dafi in clocot, amestecdndconstant. Fierbeti
Timp de gdtire 30 rtinute
sosul la foc mic 3-4 minute, p6nd cdnd aderd la dosul
4 portti
unei linguri. Adnugafi nucsoara,apoi luali sosul de pe
'l'Ls
..q. t
foc. DagiJ deoparte, acoperifi-l pdstraliJ la cald.
9i
2. intr-o cratifd mare, putin addncd,topili untul la foc
sos /r4oRNAy
mic gi addugalispanacul.indbugili_l5_gminute, pdnd
| 5 g unt fdrd sare
cdnd scade.Dagi-l deopartegi pdstrafil la cald.
2 linguri fdind simptd
3. Batefi cu telul brdnza in sosul Mornay, apoi
250 ml lopte
addugafi gdlbenugurile, continudnd sd amestecafi.
un vdrf de cu,tit nucgoardmdcinatd
Condimentali, dupl gust, cu sare piper. Fierbeli
40 g brdnzd gruydre rosd 9i
sosul la foc mic pAnd cind se topegte brdnza, apoi
2 gdlbenu;uri
incdlziyi-l pdni devine foarte fierbinte, fhrd a clocoti.
DagiJ deoparte, acoperifi-i suprafala cu o foaie
60 g unt fdrd sare de
pergament 9i pistrafi-l 1acald.
500 gfrunze de sponocenglezesc,curdtate
4. Fierbefi 2 1 de apd, intr-o cratild,, la foc mare.
3 linguri de oget
Reducefi focul gi addugagiofetul. Apa trebuie sd clo_
8 oud foarte prcospete
coteascdusor.
5. oudle pe rAnd, intr-un castron,
l. Pentru a prepara sosul Mornay, ,Spargefi ;i
amestecati untul prelingegiJe u;or in apa cu ofet, cAte doud sau
intr-o cratifd cu fundul dublu, la foc trei
mic spre mediu. odatd. FierbefiJe 2-3 minute, p6nd cAnd albugul
Presdrafifbina pesteunt giprijifi_o timp
de I _2mhute, devine ferm, fbrd a se intdri. Scoateli-le cu grija
fhrd a o lSsasd se coloreze,amestecAnd cu
constantcu o spumieragi scurgeqiJebine.
de Luafi cratita de pe foc gi addugafi
llnSul _lemn. 6. impd4ifi spanacul in p54i egale in patru farfurii
incet laptele, bdtandu_l cu telul cu putere
pentru a incdlzite. ,Aqezafidoud ouI fierte in mijlocul spanacului
evita formareacocoloaselor.Reveniti 9i
la arag)z,I^foc acoperitiJe cu sosMomay fierbinte. Servitile imediat.

36 micut dejun
ir

,:.+g
+i'
L

G
Ruladdcu spanacgi crabi
Acestefelii de dadd cu spanac;i umpluturd cremoasdde crabi
suntperfecteca gustaretca prdnz u;or, sau seruitela felul intdi.

Tirnp de preparare 45 minute 25 cm. Dacd utllizati spanac proaspdt, umplegi pe


Tirnp de gdtire 40 minute jumltate cu apd o cratild mare gi da$-o in clocot
6 portji addugali un vdrf generos de sare, plus spanacul.
t,f Fierbefi-l doud minute, apoi scurgeli-l printr-o sit6,
1o.r :31
fr trecefi-l prin api rece 9i stoarceli apa in exces.Tdiali
UMPLUTURd spanaculfin, cu un culit mare 9i ascufit. Dacd folosili
20 g unt fdrd sare spanaccongelat,dez ghela\i-l, strecurali-l 9i stoarceli
o lingurd de fdind simpld apa in exces. Punefi spanaculproaspdtsau congelat
200 ml lopte intr-un vas mare gi addugaliuntul.
225g corne albd de crab, proospdtd, congelotdsou 3. infierbdntali cuptorul la 200'C. Addugagi gdlbe-
consewotd nuEurile 9i nucgoara in compozilie ;i condimentali
un vdrf de cugitde piper coyenne bine. lntr-un castronmare, amestecalialbugurilepAnd
se formeazd vdrfuri intlrite, apoi addugali o lingurl
RU'',,DA mare de albug in compozilia de spanac,pentru a o
150g sponocenglezesc,cu tijele mori ?nldturote,sou inmuia. Addugali dintr-odatd albqul rdmas, apoi, cu o
t85 g sponoccongelot lingurd mare de metal, amestecafi-lin spanac.Turnali
I 5 g unt fdrd sare,topit compozilia in forma pregdtitd anterior, netezind-o
1 oud, cu gdlbenuyrile seParotede olbuquri ugor spre margini cu o paletd. Coaceli-o l0 minute,
un vdrf de cufit de nucsoordmdcinatd pdnd cAnd se intdregte qor 9i se arcuiegtela atingere.
intre timp, intindeli un gervetpe suprafala de lucru 9i
l. Pentru a prepara umplutura, topiti untul intr-o acoperi.ti-l cu hdrtie neaderentdpentru copt.
cratild cu fundul dublu, la foc mic spre mediu. Turnali 4. lnfierbdntali din nou umplutura, apoi addugali
in ploaie fbina peste unt gi prdjifi-o un minut, fbrd a o crabul, piperul cayenne, sare 9i piper dupd gust, 9i
lasa sd se rumeneascd,amestecdndconstant cu o lin- ldsa1i-osd se pdtrundd la interior.
zurd de lemn. Lua,ti cratila de pe foc 9i addugali incet 5. Rdsturnali rulada de spanac pe hdrtie 9i gervet 9i
laptele, amestecind bine pentru a nu se forma scoateli forma 9i hartia de tapetat. intindeli repede
cocoloase.Revenili Ia aragaz,lafoc mic, gi amestecali umplutura de crab, apoi, cu latura mai scurtd cdtre
cu putere cu o lingurd de lemn saubatefi cu telul pAnd dumneavoastfi, idica\i gervetul 9i hdrtia 9i impingefi
cind compozilia devine omogend 9i incepe sd se rulada dinspre dumneavoastrd,findnd-o de jos, pentru
ingroase,apoi mdrili flacdra 9i amestecalibine pdnd la a se rula ca o ruladl cu gem. Oprifi-vd cAnd capdtul
tierbere. Fierbeli compozilia la foc mic, pdnd cdnd ruladei este dedesubt, apoi agezafi-ope un platou.
sosul aderd la dosul unei linguri. Acoperiti-o cu o Tdiafi-o in felii groase9i servifi-o imediat.
bucatd . de pergamerit unsl cu unt, presdnd-o la
suprafafdgi dafi-o deoparte. Sfatul maestrului bucdnr Aceastdruladd este perfectd
2. Pentru prepararearuladei, tapetali cu pergament o servitd simpld, dar se poate consuma 9i cu sosolandez
tbrmi de ruladd sau o formd de copt, de circa 30 x sau bearnez.

micul d eju n 39
Sufleu cu brdnzd, copt de doud ori
un sufleu' dar ca o mare - ud puteyi relaxal Preparayi
leosebire acestesuflcuri de o singurdportje
cu o zi tnainte ;i priviyi_lecum cresciar, gata sd ud tnchnteoaspeyii.

Timp de preparare 35 minute + pefioad.a


de rdcire Acoperiti cratita cu un capac ldsali compozitia
Timp de gdtire 45 minute 9i sd se
rdceascd usor.intre timp, infferbAntalicuptorul la l gO.C.
8 porlii
Ungefi cu unt opt forme mici pentru sufleu,
sau opt
fir vaseceramicecu capacitateade l50 ml.
3. Ridicafi capacul gi amestecafi stratul de
3'|5ml lopte unt topit
de la suprafatl, addugdndapoi gilbenugurile,
pugindnucsoord mdcinatd brdnza
cheddar, mustarul, saregi piper dupi gust.
o frunzii micd de dofin intr_un vas
mare, amestecalicele patru boabe de piper
o hasmdfranguzeoscdmicii, tdiotd pe jumdtote cu o lin_
gurd de metal sau cu o spatuld, addugalio
4 boabede piperintregi linguri de
albug in compozilia de br6nzd,,p".ri..,
30 g unt fdrd sore a o inmuia.
apoi addugati restul de albug dintr_odatd, amestecdnd
30 g fdind de canofi, sau l S g
fdind, cu grijd pindla omogenizare.
ornestecotdcu I S g mdloi
4. Impd4ili compozitia in formele de sufleu,
l5 g unt fdrd sore,tdiat cuburi turndnd
foar-temici incet, pentru a nu-gi pierde volumul. Agezali
3 oud cu gdlbenu;urileseporote formele
intr-o tavd de copt sau intr_un vas termorezistent
90 g brdnzd cheddar
I un vdrf de linguri,tdpudrd de murtar
adAncgi addugali apd cdldufi pdnd la trei
sferruri din
I un olbu;
155ml smdntdnd
indlgimea formelor. Coacefi 25 minute, pAnd
zufleurile crescpufin gi sunt ferme la atingere.
cdnd
Scoategi_le
din apd 9i ldsafl-lela rdcit.
2 linguri pormezan sau brdnzdgruydre fAcoperigJe fi hsati_lepeste
rosd noapte in frigider, dacd dorili sd le preparali
cu o ,i
inainte).
l. intr-o cratili micl, incllzifi
laptele cu nucsoara,
-ia.,a 5. Chiar inainte de servire, infierbAntafi
frunza de hagma gi boabele de pipo. cuptorul la
_dafin, ," 200'C. lgezagi din nou sufleurile in tava
termorezis_
i; formeazd begici la marginile cratigei,
de pe foc.
f""9i
"_.r,*"f
tentd, turnati pulini smdntind peste ffecare,
impdrgind-o in mod egal gi condimentati_le putin.
2. Topifi untul intr-o cratitd mare,
lua.ti_lde pe foc si PresdrafiJecu parmezangi turnali apa .aida
addugagiftina de cartofi. Strecurali in tava,
l"pt.l. U;;;r:i pdnd la trei sferturi din inel,timeasufleurilor,
in cratitd, amestecalibine gi revenifi ca ante_
la foc. Amestec'ati rior. Coacegi-le10-15 minute, pdnd cdnd
energicpdnd c6nd compozilia dd cresc si se
in cl0cot. Luati cratita rumenesc. Scoatefi-leugor din tavd agezafiJe
de pe foc si presiratila suprafagd
."b;ilil';;i. 9i pe
fiecare pe cdte o farfurie. Servifi-le mediat.

ll
I
I 40 micut deiun
It
|l'
- -

%
tu
de m5m6ligu!6 cu salvie
Rinichi picanfi gi rondele
saugusture'
,rriirro picanli,pentrumicuLdelun
Acesterondeledinmdmdhguldcuierbunsuntouanantdmodemdlapdineaprdjita,
nrnclulor
irliorr^i
folositd
curllaf, gr'simea

40 ninute + 7 h tep,us
'rfi"#dffi".'.ilT;ll;TilTtJ#*X?trt
2. pentru prepararea
rinichilor picanfi'

Timp de preparere
rimpdegdure2sninute ; * ' de bucdt6rie'
t-6portji unui culit ";;; l:1{"I

+ - -'"^""E ;1?il"#fJ-1'lffilnl4m-:fiit
Jo"o.rrlr oenAnAttcuyAcusAlylE wor."rt".rho"it'ptp*
t'*"*T'#l:
cayenne'
cte-u
cantitatea
600ml lopte topili jumdtate din aurte'
hagma'pin6 cdnddevine
25g untfdrd sore minute r" r*"L"at" s'-t:lcetitigaia cu un
tT:gmdtoiprefierl Tr"nrf"."1io';-; tfutl".
dali-o deoParue'
50{por^"'on' rosfin servetede hlrtie 9i
-i.
es'slefin
r-- t;tit;"f t19=?,U*nle!i o treime
30g sofvieproospdtd'tdiotd t"r*.Outt"it gi infierbdn-
sauo"crari!6adincd,
urei,pentruprdiit de friteuzd ;JJ un cub de pAine'
punegi
tali-o la ttOt iattt l"-:]:t
in 15 secunde)'Prijili^rondelele
RlNlcHff PlcANTl acestaseva rumeni 2-3 minute'
salviein serii mic\'
8 rinichidemief at *u'^ur""ii cu servetede hi*ie
de chutney de tomote X; '
1i iumdtate
o lingurild scoatefi-le 9i ""'g"Ft"-pe calde
mu;tor neun 9ipastrugle
o iumdtotede linguritdde 11ar
"Or.rb*t"'it"i'*"'i-1e
cuptor,a"'*p"'itt',n:":1:t:f;H;:1ffi*O
prginro' Worcestershire in
piper --'l
un vilrf de culit de r-
coyenn" untul
4. Topi,ti in tigaie
'; o*T: 11fl, ::?'fi tt:tTfiT:
:T:t .t:
60g untfdrdsore - J;;;
rinichii,
o hoem'ifronguzeoscd'tdiotd 20 desecunde' intoarceli1t.11lT]ii.*ii"."f,
sou de legume pe farfuri" t',nt'
,-t ,,^rr), supd de vitdi secunde'Ageza,tii din castron 9r
i"* pozltlade mugtar
l. pentru a prepara
rondelele de m6m6lig5 cu salvie,

ilr
:,":"-'":r TTi,'{ri.";ITffi;l f':"ir
addugali tia""t"

:T::;i:1",*i"tu*#rn
.''t"*''
continuu
cali-l r"r*'-'q'"' ': ;ffi; o"1"ta
;;;;"' T1""t:' "t'111i"ffit'$iffit i"
cind
pinr .:1".-1i,',1'Jillj
*,,g,o";:-,r"1,.,1,p "p"
i*:.*:,nTl1f::1"o*,i'il;iff;aog"1i
":***l;.,; l*llffi ;Tili":ili+: -11$i:r?-ffi1
i*i51*,1ff
pudrali
minute. "u"i*
rui"u'-':T::ilf*ru1 :t-Tffi;"*'"-iimediat.
inii.d"g *a*iligula intr-un
ti*
:" i:::'T"::'".; Cu o
"""-%;:
si se intdreascdo o16'

'*3i,i':n*i#':t
f:l'ilt':"""t#'{t#;;::':#f1
Ldsali sd se raceascd9i

$$iff::*"1* pan6 la uti- saucdrnali'


tapetate ." o";";";. ,rt-"..o*+-1e !,]",jt;;;;;dri rogii coaptepe grdtar
lizare'
dejun 43
micul
Turtife de porc Biscuili din cartoft
Aceste turtile din carne de porc seprepard u;or ;i Ace;ti biscuili sunt delicio;i cu bacon Lagrdtar,
rapid, put,ind fi senite ce atare, cu ro;ii la grdtar, sau sau doar cu unt, gem sau miere,
ca parte a unui mic dejun tradi,xonal complet. ca mic deiun sau gttstare.

Timp de preqarare 5 minute Timp de PreParare 5 minute


Timp de gdtire 4-6 minute Timp de gdtire 4-6 ninute
8 porgii 8 portji
g .p.
)'..:( ioj
n n
o linguri,tdsore 500g conofi
un vdrf de lingurigdde piper negru mdcinot 60 g unt fdrd sore,la temperoturo comerei
un vdrf de cutit seminte de chimen 60 g fdind simPld
un vdrf de lingurild cu boia de ardei o lingurild de Praf de coPt
400g carne de Porc tocatd un vdrf marede culit de nucloard rosd
o lingurd ulei
l. Curdlafi cartofii 9i punefi-i intr-o cratild mare cu
l. intr-un vas, amestecalisarea,piperul, chimenul 9i apd sdratd.Ldsali-i sd fiarbS, apoi reduceli flacdra 9i
boiaua de ardei cu carneade porc tocatd. Adlugafi fferbegi-ila foc mic pAndseinmoaie, circa30-35 minute'
doud linguri de apd rece. Pentru a testa gustul, prdjili Scurgefi-i bine, apoi punefi-i din nou in cratifd pentru
pulin din acest amestec;i gustali. impdrgigi carnea a se usca,la foc mic.
condimentatd in opt bulgdri. Turtili fiecare bulgdre 2. Faceli cartofii piure, apoi addugagiuntul' Intr-un
pentru a obgineo turtifi cu grosimeade 1 cm. castron,amestecaiifdina, praful de copt, nucgoara;i
2. infierbintali uleiul intr-o tigaie, la foc mediu. pulind sare.Addugafi piureul de cartofi ;i amestecali
Prdjili turtilele in serii, 3-5 minute pe fiecare parte, cu un culit cu lama rotunjitd. Compozilia trebuie
pdnd se rumenesc9i se pdtrund. Pdstrafi-lecaldepAnd folositd imediat, deoarecepraful de copt se activeazd
sunt gata de a fi servite. la cdldurd;i umezeald.
3. Pe o suprafali pudrati ugor cu fdind, turtigi ugor
compozilia pdnd obgineliun strat grosde 1,5 cm' Cu
ajutorul unei forme simple, cu diametrul de 4 cm, tiiali
l2 cercuri. infierbdntafi la foc mediu o tigaie cu fundul
dublu sau o formd pentru copt 9i pudrali-o ugor cu
faina. Prailgipdinicile circa opt minute, pind cdnd se
pdtrund, intorcindu-le dupd patru minute' ServiliJe
cdldufe.

44 micul dejun Turtile de porc Ei Biscuigidin cartofi


#
Croissant
Necesitdtimp ;i efortpentruprepararetdar rezubatulua uimi prietenii;i familia'-
Seruiyicalzi,cu gemsau marmeladd,- uor dispdreacu siguranlddtn farfurti intr-un ntm aLarmant!
Vezipagina 62 pentnt urmdrirea,pas cu pas, a procedeuluidepreparare'

un
Timp de preparare 3 h + repaus + rdcire peste noapte rdmind in dreapta 9i intindefi-l pentru a torma
mare decAt
Duratd de gdtire 20 minute dreptunghi cu lungimea de doud ori mai
ca
lag-.u.1.td"pertati fbina in exces9i indoili aluatul'

,*++
72-76 Pot;ii
pe o scrisoare,in sectiuni egale,de o treime, cu treimea
superioard in partea de jos 9i cea inferioard in partea
500 gfdind simPld de sus. Rdcifi-l intr-o folie de plastic 20 minute'
in
o lingurild de sore 4. Scoateli aluatul din frigider 9i, cu partea indoitd
50 g zohdr tos dreapta, rulagiJ ca mai sus' Rulali-l ca anterior 9i
320 ml loPte rdcifiJ. RePetali Procedeul.
jumdtate'
l5 gdrojdie proospdtd sou 7 gdroldie uscotd 5. Scoateli aluatul din frigider 9i tdiafi-l in
Pe o suprafagdde lucru pudratd bine cu frind, impdrlifi
340g unt fdrd sare,lo temPerotura camerei
un ou bdtut fiecare bucatd de aluat in cAte un dreptunghi mare ;i
teiati-l la dimensiunlle de 22 x 36 cm' Cu ajutorul
de
l. Amestecali fdina, sarea 9i zahdrtJ intr-un castron ,rn"i for-. t irrnghiulare cubazade 18 cm;i laturile
l4 cm, tliafi dreptunghiul in gase triunghiuri^(trebuie
mare 9i facefi o adAnciturd in centru. incdlzili
laptele, adlugali drojdia gi o lingurd de fama 9i sI v6 rdmdnd doud triunghiuri la capeteJ' intindeli
a
pind se dizolv6,apoilasali{ in repaus
amestccali aluatul in sus, pornind de la capdtul mai lat, pentru
pdnd se formeazdbule. Addugali aceastdcompozitie obline forme de semilund. A;ezafi croissanlii in tdvile
o folie
peste ingrediente gi amestecali pdnd se obgine un de copt gi ungeli-i cu oul betut' Acoperifi-i cu
aluat u9or, apoi risturnafi-l pe o suprafa!5 de lucru de plastic gi refrigerali-i peste noapte'
creascd
pudratd fin cu faina 9i frdmAntaliJ cinci minute, 6. Scoatefi-i dm frlgider 9i ldsa1i-ideoparte sd
circa 30-45 minute, pAnd igi dubleazd dimensiunea'
pdnd cind devine moale 9i elastic. Mutali aluatul
loc
intr-un vas pudrat cu fdind 9i acoperili-l. Ldsalil Nu incerca,tisd grdbigiprocesul agezindu-i intr-un
prea cald, deoareceuntul din aluat se va topi' infier-
deoparteintr-un loc cdldul circa o ori, pdnd cind i9i
dubleazdvolumul. bantagicuptorul la 200'C.
cu al
2. intre timp, agezaliuntul intre doun folii de plastic 9i 7. Imediaice gi-audublat mlrimea, ungefi-i ugor
minute, pdnd
intindeli-l sub forma unui dreptunghi cu dimensiunile doilea strat de ou betut. Coacefi-i l5-20
de circa 20 x 10 cm. RefrigeraliJ inainte de utilizare' se fumenesc.
3. Imediat ce aluatul cregte,presafi-l 9i transferafi-l pe
ca
o suprafall de lucru pudratd cu ftind. intindeli-l sub Sfatul naestrului bucdtar Este foarte important
consistenld inainte de
forma unui dreptunghi cu laturile de circa 40 x 12 cm' aluatul gi untul sd aibd aceeagi
Aluatul trebuie sdfie de doud ori mai lung decAtdrep- a fi intinse. Dacd untul esteprea moale, seva prelinge
se va
tunghiul de unt gi pulin mai lat, Pune,ti untul pe in timp ce rulafi aluatul, iar dacd este prea tare,
jumdtatea inferioarl a aluatului gi indoili aluatul ast- crdpa ;i se va sparge,fhcind ca produsul final si aibd
fie
fel incdt sI acopere complet untul. Strdngeli margi- .rp..trl unor straturi inegale' Untul trebuie sd
pulin mai tare decAtbrdnza grasd'
nile cu degetele.intoarcefi-l astfel incdt partea indoitd

micul deiun 47
Lipii cu unt
Lipiile c14unt, usoare ;i aerate, prdjite direct ln foc, au fost dintotdeauna o tncdntare ln ceai,
dar ele sunt speciale;i ln micul-dejun, putdnd fi prdjite pe grdtar sau tn prdjitoruI de pdine.

Timp de preparare 70 minute + 7 h si 50 minute aluat gi amestecalibine. Acoperili compozifia 9i dafi-o


/epaus deoparte15-20 minute.
Timp de gdtire 45 minute 3. infierbintalipe aragaz,lafoc mediu, o formd pentru
8 cl"dtite cldtite sauo tigaie largi cu fundul dublu qi ungeti-o cu
t
)tI pulin ulei sau cu unt decantat. Ungeli cu unt sau ulei
I interioml a doud sau a mai multor forme de tiiat aluatul
375ml lopte sau forme de lipli de 9-10 cm, gi agezafi-lein tigaie.
15g drojdie proospdtd sou 7 g drojdie uscotd 4. Turnali I cm de aluat in forme, micgorali flacdra ;i
375 gfdind simpld coaceti lipille 7-8 minute. Pe mdsurd ce se coc, la
o jumdtate de linguritd de sore suprafald vor apdrea bule. Lipiile sunt gata de intors
o jumdtate de linguritd bicarbonotde sodiu cdnd partea superioards-auscat suficient pentru a for-
ulei sou unt decontat, pentru prdjit ma o crusti (veziArtamaestntluibucdtar,pagina63J.
Desfacefi formele inelare, intoarceli cldtitele gi
l. Turnali laptele intr-o cratitd gi incdlzili-l, luali-l de coaceli-le pe partea cealaltd l-2 minute. Scoatefi-le
pe foc ;i addugagidrojdia, amestecAnd. gi rdcifi-le pe un gritar, acoperindu-le cu un gervet
2. Amestecali fhina gi sareaintr-un castron gi faceli o pentru a preveni uscarea. Repetali procedeul cu
addnciturdin centru. Tumali pufini compozilie de lapte aluatul rdmas.Dacd aluatul se ingroa;din timp ce std,
si, cu telul, cu mixerul sau manual, adiugagio canti- addugali incd pulind apd pentru aJ subgia.
tate micd de faind, betand pinl oblineti o pastl 5. Pentru a le servi, incdlzili un grdtar la pozigia cea
omogenS.Repetali procedeulpdnd cdnd terminafi tot mai inaltd 9i prdjili lipiile bine, intAi pe partea coaptS,
lichidul gi toatd fhina, apoi amestecatipentru a obgne apoi mai ugorpe cealaltdparte. intindeli unt pe partea
o omogenizarecompletd. Acoperiti compozilia cu o mai pulin prdjitd 9i servili hplile imedlat.
farfurie sau cu o folie de plastic 9i llsafi-o intr-un loc
clldut o ori sau o ord 9i jumdtate, pind cdnd iEi Sfaul maestruIui bucdtar D acdv 5 mai rdm dne droj die
dubleazd mdrimea gi se umple de bule. Dizolvali proaspdtd,ea poate {i pistratd in frigider, infhguratdin
bicarbonatul de sodiu in 200 ml apd. Addugali-l in pergament,maximum doud sdptlmAni.

48 micul deiun
Smochine conservate Kumquat conservat
deiun o
Cu greupoatefi intrecutd'l-amicul
Cu o fabuloasd aromd onentaLd'' acestefructe
memorabili *'ok*kdabund de casd,insd
acestesmochinesunt o gamiturd intr-un hchid hmpede;i aromat
ud uor
de clinte.dula' corxsen)ate
-irr*,
to irAln o d.eorez ;i ln once refetd' sunt
pdsat de oudz' -'- imediatfauorite'Fruaelede bumquat
o ltngrd dn gm la unbol fu
mici Ei d'uln-amdrui,cu coaidcornestibili'
l**yt

TimP de Preqarare 70 ninute pestenoa'pte


Timp depreparare70 nintte + rE'nus
TimP de gdtire 7 h;i 5 minute
TimPdegdtire40 minute
Se obline circa 7l
Seobfinecirca 7 I
ftI fit
o ldmdie
675 gfructe de kumquat cooPte
o ldmdie verde
575 zohdr tos
2 fructe intregi de onosonstefot
80 ml gin
2 cuisoore
sou verzi' cu
900g smochinePrcaspetenegre' rogii chinezeascd
sferturi l. Tdiali fructele de kumquat [ornandarind de
cozile scoose,tdiotein itt bucdgi suficient
de mdrimea unei cirege,n''"d') cu
75 ml vin rolu inir-un vas mare' impreund
;;';i;i"a,ti-1e Putegi
150 gzohdrtos peste.noapte'
zahtuli'. Acoperili-le 9i ldsali-le
ldmiia verde 9i il;:;;;tta p"tio"ia cu o ord sau doud' in funclie
l. Tdiali in bucdli mari hmAia 9i
bucatd de pdnzd impreund cu ana- deeraduldecoacerealfructelor;zahirrg].artrebuisl
asezatj-ie intr-o ;,,t"t'l sd se prelingd p-rintre.fructe'
o sfoar6' pe un
ca ;; fi;il,
t.""f'ti cuiqoarele'Legali pdnzacu 'mlmare fructele 'si
zeama
2. Rdsturnali intr-o cratild
saculel,ldsAndcapetelesforii lungi' 300 ap[, lncdlzi'tipulin
smochinele a"f*""ii
i. irr,.lo cratild mare, cu capac,amestecafi "aaugafi
pAn6 tat'd se dzolva t* zahdtul'
roi., 91 75 mi apa, apoi legatj sfoara amestecul
;^;iJ
cratilei' astfel incdt amestecdnd continuupentru a nu selini je^latita
,*"f.g"f"t d.. pin"a de mdnerul 15-20minute
intre smochine' ;:il;;ilft..6ra ei fferbelicompozilia
;;;;";" sd rdmdnd suspendatr fbresaaibaun aspectpreasiropos'
p*u .#i t. r,"groagd, ginul
Amestecali ugor 15 minute' Luali .r"ii1" de pe foc, addugali
cu o li"gurd sdcule,tuldepdnzlde margi-
Nu amestecafi.
;:;;;;4t (vez\ Arta y*ty3'^:ucdtar'
nea cratilei, apoi dali-l deoparte-'
(Frtj atenli' clci va 9i probali consistenla sd
in compozifie' 6i). Daca nu e:tegata,continulFsdfferbeli9i
iii";" fierbinte)' Adaugag zahdrul l"*-" in cinci minute' RiciJi
pAnd c6nd se cllzolva' probali consistentacin linci
amestecAndla foc mic utilizalil in maximum doudsdptdmdni'
in clocot' pind I-""L"iut
;. ffitttt flac6ra 9i fierbeli compozilia
unui sirop'
cdnd se ingroagd 9i capdtd consistenla dekumquat' spre
Sfani maestrutuibucdtat SAmburii in gem
i;:;;tJi".iirc+iconsistenga(veziArta.maestruIui
;;;d;; cei de portocald'suntcomestibili
;;;t;;,pagina 63J dupe 20 de minute de.fierbere' o aromd foarte pl6cutS'
"cJitiffiIt";a la 9i-it "a".rgd acestuia
n".bt1i ,sisa verificaliconsistenla
cont de faptul cd asemdnatoaret"u*'"ii'Puteliscoatetolisamburii
fiecare cinci minute' Jineli Punelii apoiintr-un
se va ingrosa incd pulin pe mdsura rlcirii' :"iiJ;*lt ftuctele dekumquat'
oreparatul
'na.itit .i.J"i J. addugdndtl-t i" crati!6o datr cu apa
doui sdptlmdni'
9i folosiliJ in maximum cind gemuls-aintdrit'
"anzd,
si scotlndul
astfel conservate
Sfatul m.aesttufui bucd'tar Fructele
perioaddde pdstrare la fel de lungd-cacea a
;; .;
" nu conlin suiicient zanar'
gemurilor, deoarece
micul deiun 5l

conserl)at
Smachitte co,tserunte 9i Kum4ua't
ClStite scotiene Vafeld
Aceste ddtite mici si groasesunt cunoscate Vafelcle,preparate dintr-un aluat u;or indubit,
tn Anglia sub numele fu ,ditite sco;iene". au o suprafaya in formd de fagure, ideal
Se seruescfierbtnpl ;l unse cu unt, de acoperit din abundenyd cu sirop subyire
cu garniturd dulce sau fructatd. sau cu miere, pentru cei cu apetit pentru dulciuri.

Timp de preparare S rninute + 7 h rddre Timp de preparare 5 minute


Timp de gdtire 75 minute Timp fu gdtire 5 ffiinute pentlu fiecare uafeli
12 poatli Circa 8-70 uafelc
-q. -:
l._I I.l
n n
un ou bdtut 250 gfdind simpld
50 g zohdr tos o lingurd zahdr tos
25 g untfdrd sare o lingurigd ;i jumdtate de prof de copt
280 ml lopte o jumdtote de lingurigd de sore
225 gfdind simpld 375 ml ioPte dulce sau lopte bdtut
o jumdtote de lingurigd de bicorbonot de sodiu 30 g unt fdrd sare, topit
o jumdtote de lingurigd de prof de copt 2 oud
o jumdtate de linguri,tdde bicorbonot de potasiu
l. Amestecafi intr-un castron mare {bina, zahdrul,
l. intr-un castronmic, amestecatioul cu o jumdtate din praful de copt gi sarea.
I cantitatea dezahdr. Topili untul intr-o cratild, impreund 2. intr-un vas separat, bateli laptele 9i ou51e.
cu restul de zahdr. Luati cratila de pe foc, adlugagi AddugafiJe treptat in compozilia de ftina 9i amestecali
laptele si o linguritd de apd rece. pdnd se omogenizeazdbine.
2. intr-un castronmare, amestecagifbina, bicarbonatul 3. incdlzili in prealabil prdjitorul de vafele, conform
de sodiu, praful de copt gi un vdrf de cufit de sare. instrucliunilor fabricantului. Cdnd se incinge, ungeflJ
Faceli o adAnciturd in centrul compozifiei. Turnafi cu pufin ulei. Turnali cantitatea recomandatd de
amestecul de ou gi bateti cu o lingurd de lemn sau cu compozifie 9i prdjili vafelele pdn6 devin aurii gi
telul pdni c6nd ingredientele dispar gi se ob.tine un crocante. ServifiJe cu unt batut gl miere sau cu sirop
aluat omogen. AcoperitiJ ;i ldsagi-lla rdcit o ord sau de artar.
peste noapte.
3. Ungefi cu unt topit o tigaie mare, neaderentS,sau
o tavd pentru cldtite si asezati-ola foc mare. Turnali
aluatul in tigaie, folosind doud linguri de compozilie
pentru ftecare cldtitd, ;i prdjili clStitele un minut,
pdni cind se formeazd bule la suprafagaaluatului.
intoarcefi cldtitele 9i praji,ti-le incl un minut, pdnd se
rumenesc usof.

Sfatulmaestruluibucdtar Servili clItitele cu unt, suc


de ldmdie gizahdr,sirop de artar saufructe conservate.

52 micul dejun Clitite scoliene qi Vafeli


tg

f
:.;. *
1,i:;:,.
"tu:
t
; ' t . ' ' .

rt$
,t
?
Briose
unt ;i gem,In mical
Brio;a, un aluat u;ort c-rescutcu d.roidie,ln careseadaugd unt ;i oud, esteminunatd' an
poate modelat tn diferiteforme - in
dejun sau Ia ceai,sau ca garniturd l^afruae coapte.Aluatul de bno;d' fi
este
aceastd. reietdfiind rorbi dufor*a tradifionali debriochea t6te, in caremiculbulgdrede deasupra
vezi pagina 62 pentru instrucliunidepreparare,pas cu pas.
,,ca?ntl,,brioEei.

Timp de preparare 30 minute + 4 h pentru crescut ungebine. Acoperili 9i ldsali-l sd creascdIa temperatu-
Timp de gdtire 25 minute ," la..r"r.i, 2-2Yzh, pdnd cind i9i dubleazdvolumul'
Rezubd o brio;dmrzte sau patrubtio;e mici 3. intoarcegialuatul, presagi-I,acoperiliJ 9i ldsagi-lcinci
minute, apoi mutafil din nou pe suprafala de lucru'
+++
2 linguri de laPte cdldug
Aqezali peste el untul topit 9i framinta,ti-le impreund
oind se amestecl bine. Continuali sI frdmdntali inc[
| 5 g dro'jdiePrcasPdtdsou 7 g droidie uscotd .io.i -irrrrr., pini cdnd se inmoaie din nou' AcoperiflJ
375 gfdind simPldsou integrold gi ldsa1i-ldeoparte cinci minute
55 gzohdrtos 4. Ungeli cu unt topit o formd mare de briogd, cu o
o linguriTdde sore capacitatede I,27, sau patru forme mici, de 425 ml
5 oud bdtute Pugin fiecare. Dacd folosili formele mici, impdrliJi aluatul in
175g unt fdrd sare,la temperoturo camerei patru. DaJi deoparte un sfert &n fiecare bucatd de
un ou bdtut cu doud linguri de opd, pentru ungere aluat. Formali bulgnri din cele patru pdrli de aluat 9i
aSezatp-iinforme, cu margineain jos' Faceli o gaurdin
l. Turnali laptele intr-o cratild 9i dizolvali in el drojdia. p".r." a. sus a fieclrui bulgdre 9i modelafl bucd$le de
Addugali o lingurd de fhind, acoperili gi dali deoparte, aluat rimase sub forma unor picdturi care si intre in ori-
pind cAndincep sd apardbule in compozi,tie.Adiugali ficiile create.Presa$-leca sd se lipeascdbine' AcoperiJi
intr-un castron fbina rdmasd, zahdrul Ei sarea,faceli o briogele;i 16sa9i-lesdcreascdl-lyzh,pind cAndformele
se umplu pe trei sferturi' incdlzigi cuptod la 200'C'
adinciturd in centru, adiugali oul bdtut gi compozilia
Ungeli briogele cu glazuta de ou 9i coacefl-le 20-25
de drojdie. lngloba! fbina in ingredientele lichide
mirr.rt , pdnd cind capdtd o culoare aurie pldcutl'
pdnd obflne,ti un aluat lipicios, pe care il transferali pe
RisturnaliJe gi ldsaliJe sI se rdceascd pe un grdtar'
o suprafald pudratd cu fbind.
2. Frdmdntati 20 de minute aluatul pe suprafala de
lucru, cu miinile pu&ate cu fbine, pdnd cAnd acesta Sfaul maestrului hrcdtut La brioqele cu stafide,
se transformd intr-un bulgdre moale. AqezaliJ intr-un inmuiafi intdi staftdele in rom, pentru a se umfla' Scur-
vas uns cu ulei gi intoarceliJ pe toate pdr,tile pentru a se geli-le gi addugali-le in aluat dupd ce inglobali untul'

micul deiun 55
Pdine cu nuci Pecan
9i ciregeamare
Dacd. cire;ele amare uscate sau strugurii tdmdio;i
sunt greu de obginut, acesteingrediente
sepot tnlocui cu caise uscate mdrunfite,
iar tn loc de nuci pecan sepot utiliza arahide'

Timp de PreParare70 ninute


TimP de gdtire 7 h;i 5 minute
6-8 por1ii
-!.
lo.i
T
120gzahdrtos
175g siroPde sfecfdde zahdr
250 ml laPte
un ou bdtut
250 gfdind simPld
o lingurild de sco4itoord mdcinotd
3 lingurile Prof de coPt
60 g ciregeomore uscote,tdiote, sou struguritdmflio;i
50 g nuci Pecon,tdiote

l. Ungeli cu unt topit o formd de piine de 22x72,5


x 6 .m 9i tapetali-o cu un pergamerlt, pe care hsa1i.l
sI atdrne peste iaturile mai mari. infierbintali cup-
torul la o temperaturdmoderatS,de 180"C'
2. intr-o cratild, incdlzili la foc mic zahdrul, siropul 9i
laptele 9i amestecali pdnd la dizolvarea zahdrului'
Luali cratila de pe foc 9i 15sa1i-osd se rdceascd,pAnd
cani se incllzegte compozifia. Addugali oul'
3. Amestecali intr-un castron frina, sco4igoara,pra-
ful de copt gi un vArf de culit de sare 9i addugali
ciregeleamare sau strugurii 9i nucile pecan' Addugali
compozilia de sirop 9i amestecalirepede,pind cind
se omogenize azdtoateingredientele' Turnali imediat
aceastd compozilie in forma pregdtitd anterior 9i
coaceli-o o or5. (Dupd 30 de minute, acoperili tava
cu o folie de aluminiu, dacl vi se pare cd piinea se
rumene;te prea repede)' Piinea este gata cAnd
suprafagaei se arcuiegtela o apdsareugoard'
llt l 4. Ldsa,tiforma sd se rdceascdI0 minute, apoi rdstur-
nali pAineape un grdtar. Ea i9i imbundtileite calitelile
ll in iimp ;i poate fi pdstratemaximum doud sdptdmini,
lltl intr-un ioi rdcoros,infb;uratd in folie de aluminiu sau
de plastic. Se serve;te simpld sau unsl cu unt'

tl 56 micul dejun
Pateuri daneze
DeEiprepararea acestei relete ud poete lua mai mult timp'
proaspdt preparat'
nimic nu se compard cu gustul acestui aluat pufos

pasiunii'
Timp de PreParare 3 h + tefrigerate 2. Pentru umplutura din cremd de fructul
castron de mlrime medie zahArul'
Timp de gdtire 30 tninute ouneti intr-un
frina gi fbina de porumb 9i amestecaliJe
28 po4ii !A-i"""9"tif",
un
f,in.. fi.tb4i sucul intr-o cratigd micl' Addugali
+++
I kgfdind simPldsou integrald
strop la amestecul de zahdr, amestecafi
o*og"nira, apoi turnali amesteculde zahdr
pentru se a
in cratifd'

90 g zohdr tos Dali'in .locot .o-pozi!ia, amestecAndcontinuu' 9i


rdcit'
20 g sore fierbetio un minut. Acoperifi-o 9i ldsali-o Ia
procedati
30 g drojdie ProasPdtdsou 15 g dro'idieuscotd i. i."at" umplutura de ciemd de portocale,
folosind
700 ml loPte cald exact ca in cazul umpluturii de fructul pasiunii'
in loc de suc de fructul pasiunii, suc de portocale'
450 g unt fdrd sare, rdcit aluatul
un ou bdtut ;. P; . suprafafd pudiata cu fbind, intindeli
de trei ori mai
50 g migdale,tdiate farii sub,tiri sub formdie dreptunghi, cu lungimea
de 3 mm' Presali
zohdr pudrd, Pentru ornot mare decit lalimea 9i cu o grosime
plastic' sub
si intindeti untul intre doud foi lungi de
iorma unui dreptunghi cu ldlimea egald cu cea a
UMPLUTURADIN CREAfu4 DE FRUCTUTPAS'UNII
Jr"pt.rnghi.rlui ie aluat, dar cu o lungime egald cu
30 g zahdr tos Desface,ti folia 9i
2 gdlbenuluri mori do,ra t .I.rrl din lungimea aluatului'
treimi superioare ale
2 lingurigede fdind simPld a$eza\i untul peste cele doud
i.rdoiti peste unt treimea expusd din aluat
2lingurile de fdind de Porumb "i""t"f"t.
125ml suc sou pulpd de fructul Posiunii si indoiti in jos partea de sus a aluatului'
o carte cu
3. intoarceli aluatul astfel incit sd arate ca
din nou sub forma unui
SAU cotorul in stAnga, rula,ti-l
trei' Repetafi procedeul de
dr.ptrr.rghi, indoindu-l in
intr-o folie de plastic 9i
UMPLUTUMDIN CREMi DE PORTOCALE dorra o.i infbgurAnd aluatul
ffecare operaJiune de rulare'
30 g zohdr tos rac*a"-i 20 minute dupd
sub
2 gdlbenuluri mari 6. P; . suprafagdpudr"id ttt fbittd, intinde,ti aluatul
cu grosimea de 3 mm'
2 lingurigede fdind simPid forma unui pitiaisau dreptunghi
a. to x 13cm,agezdndu-le
iii"ri i r" dreptunghiuri
2linguriTede fdind de Porumb
125ml sucde Pott,ocole pe tava de coPt.
7. Pentru a prepara pateurile daneze, infierbdntali
jOO;C' Puneli cu o lingurd umplutura
l. Ungeli cu unt gi pudra,ti cu fbind o tavd de copt' cuptorul 1"
intr-un gpri! pentru ornat 9i tumali-o in centrul fiecdrui
Amestecali intr-un castron mare frina, zahed ;i
pateu. Trageli colprile aluatului 9i apdsafJe ferm' Ldsali
sareagi faceli o adinciturd in mijlocul lor' Amestecali
aluatul sI creasci, intr-un loc cdlduf 30 minute' Unge'ti
drojdia cu 50 ml de lapte. Addugali restul de lapte 9i deoareceoul scurs
pateurile cu ou, evitind marginile,
turna,ti amestecul in adincitura din mijlocul ingredi- timp'l coacerii'
i-pi"d.a creqterea aluatului in
entelor. Amestecali fhina pdnd cind ob,tinegiun aluat coaceli
Presdrali cu feliile subgrl de migdale ti
moale. Frdmdntali aluatul pe o suprafald pudratd cu aurii' Rdci$Je pe
oateurile 15-20 minute, pind devin
f[ind, pani cAnd devine omogen 9i elastic. Acoperi]il
cu o folie de plastic 9i rdcili-l 10 minute. grdtaregi omagi-lecu zahdr pudrd, dacd dorili'

micul deiun 59
Fructe rosii conservate
Acestefruae conseruate Potfi utilizatela fel ca gemul,de;i au o duratd mai scurtdde uiaya
Sunt delicioaseseruitepe pdineprdjitd, cu unt, brio;e,uaferctsau cA umpluturd de
chtite.

Timp de preparare 5 minute scurge in picituri mari de pe lingurd, estegata pentru


Timp de gdtire I h;i 30 minute proba ffnald. Pentru aceastdprobd, punefi o lingurild
Se obgin circa 750 mI de compozitie pe o farfurioard, ldsagi-osd se rdceascd
fir
n
gi presali pufin suprafataei cu degetul. Daci estegata,
conservatrebuie sI aibd o pojghiga subgre, care se va
I kg omestecde fructe rogii moi, increli la apdsare.De asemenea,dacd treceti degetul
Proospetesou congelote prin conservd,eava rdmine separatl 9i nu se va mai
I kg de zohdr scurge (vezi Arta maestrului bucdtar, pagina 63).
Dacd nu este gata compozifia, fferbeli-o din nou,
l Intr-o cratifi mare, amestecati fructele cu zahdrul ftcind proba la fiecare cinci minute, pdnd cind se
gi trei linguri de apd gi incdlzifi-le qor 3_4 minute, intdreste. Nu fierbegi fructele in exces, deoarece isi
pAnd cdnd se dizolvd zahdrul, amestecdnd pentru a vor pierde culoareasi vor aveao aromd caramelizatd.
preveni lipirea zahdmlui de fundul cratitei. igezafl doui 3. CAnd procedeul de conservareeste finaliz at,7ua\i
sau trei farfurioare in congelator. compozilia de pe foc si rlciti-o. Amestecaji din nou
2. Mdrili flacira gi fferbefl rapid compozifia pdnd capdta pentru a dispersafructele, apoi puneti-o cu lingura in
o consistentd siropoasd, asemdndtoare gemului. vasecurate sau in borcanesterilizate.
lndepirtagi spuma de la suprafatd.Fierbereapo"t" d,r."
intre 30 minute gi llz ore, in functie de aciditatea Sfatul maestrului bucdtar Ac este fructe conservate se
fructelor alese.lncepeli sd veriffcali consistenjadupd pot servi imediat saupot ff refrigerate maximum doud
30 minute de fiert, trecAnd o linguri prin amestec sdptlmini. Conservelenu beneftciazdde durata lungd
pentru a vedeadacdacesta,,sedesparte,,.Luati cu lin_
de depozitare a gemurilor deoarecenu contin suffcient
gura un strop de compozilie gi rdsturnafi_o. Daca se
zahdr carcsdconservefructele un timp mai indeluneat.

60 micul dejun
Arta maestrului bucdtat
a
Croissantul Brioga
in orporareountului in aluat prin tmpdturire;i Aluatul de brio;enu esteafit deferm ca celdepdine,
reimpdturire creeazdstraturi careseumfld la copt. iar untul trebuiebdrut ilwinte d'eaddugare'

Cdndaluotul cre;te,gdur'4iJcu Pudratj-vdugormdinilecu fdind Ei


degetulgiintindet);lsubforma frdmdntoti oluotulPe suProfoEa
unui dreptungltide doudon mai de lucru20 minute,PandcAnd
lungdecdt untulgi Puginmoi lot obtinetjun bulgdremoale.
Punetjuntulin jumdtoteo
inferioordo aluotuluiti impdturit)
oluotu,peste el pentru a-l
cuprinde.

intoorcaj oluatulcu porteoindoitd Dupd ce aluotul cregte,Presati-l,


in dreopn giinilndet)Jsubformo ti ldsotiJdnci minute.
ocopet'gi-l
unui dr epun ghi.i mpdtur'4iJin MutogiJPe o suProfatdde lucru 9i
treimi egole,cc pe o scrisoorgcu incorporotiuntul, strdngdnd9i
presdndceledoud ingrediente
teimeo inferioordin sus9i ceo
pdndse omogenizeozd bine.
supeioardin jos.Rdc-doluotulgi
repen! procedeulde doudori.

Tdiatj oluotulin doud gi intindeti-l FrdmAntotioluatul cinci minute'


subformo a doud drePtungltiuri Ddndcdnd devinerelativ moole.
moi. Cu o formd triungltiulard,
tdiotj dreptungliurih in gose
triunghiuri(vd vor rdmdne cele
doud bucdt)de lo copete).

tiunghiuriledinspreloturo
Rulogi Modelagibucdtilemon de oluat
moimare,obt)ndnd doudforme co Pe ni$te bulgdri,ogezdndu-iin
de semilund. forme,cu Porteaindoitd in ios-
Facelicu degetulgduriin vdrful
ocestorogi oqezofin elebucdlile
micide oluotin formd de
picdturd.APdsot)Pentruo le liPi
bine.

62 micut de jun
Pdinicile evreiegti Sosulolandez
Serenil prepardriiacesnrpdiniciesteprocesuldefierbere Acest sosnu trebuie lisat sd se tnfierbth'nteprea tarel
deoarecese Poatetdia'
dedinantea coacerii,carecreeazitexntramasticabik'

Rulolioluotulsubformounor intr-un vostermorezistent,


amestecoligdlbenugurile cu oPo
bulgdi,treceli-vddegetul Prin
pdnd obtjneqio sPumd. Fierbel
centrulocestoro EildrglqiPulin
pdndcdndaluowl compoziqiolo boin+norie9i
orifrciul
cu o gogoord. omesteco{iPdndse ingrooqd.
seomdnd
Vasulnu trebuie sd otingd oPa de
dedesubr Addugolitreltot untul,
bdtfrndcu telul.

Continuoqisd oddugati untul toPt\


FierbelpdinkileinoPd,lo foc
lo focfoorte mrq amestec1nd
mig un minutPe fiecorePorte.
constontcu telul.Telultrebuiesd
Ioseo urmd lo suProfolososului
otunci cAnd il scooteP'.

cu un ou bdtutinointe DuPdce untulo fostincorPorat


UngeEi-le
strecurottsosulintr-un voscurot'
de o le cooce20-25 minute.
odduga$zeomo de ldmdie,oPoi
inainte de coocere,Puteli Pre.sdro
condimentaticu soreri Piqer.
semintede rnocsoususon.

frw Lipiile cu unt Testareafructelor conservate


Ltpiib cu unt sunt delicioase Cdnd testayifruc'telecorceruate,utilizayi o farfurioard
gi u;or dePreParatin casd. carea stat in congeLatorsau'tn fnglder'

hpitlepdndc^ndlo
PrdjiEi PuneP o lingtn{ de fruae
suprofoldoporbule.He Potfi conseryote Peo farfuie receHe
intoorseotuncicdndPorteo ar trebuisaformezeo PoiChtto
caresevoincreqi
subq)re, lo
s-ouscotsufcient
superioord
opdsareo ugoordcu degetul.
Dentruoformoocrustd.

micul dejun 63
MICUL DEJUN
Acestepagini vi oferi o mulqime de idei de gustiri pentru micul dejun sau
cu care
pentru pauze,idei tradiqionalesau excentrice,simple sau Pretentioase,
vi putegi risfXta impreuni cu musafirii dumneavoastri. Clititele ProasPete,
jumirile cu somon sau rulourile cu sPanacgi crabi, vor asigurasuccesul
micului deiun oferit de dumneavoastrd.

97 8-97 3-88447 -7 -3

lllllll
lilllll
lllll
lllllll
I illt

Evaluare