Sunteți pe pagina 1din 12

TEmRlrt

#on#u#ffi1
UMftN '

de Maris Wicks

Traducere din englezd de


loana Tudor

@
iiiir--*..,,
m\r
?N ?RaGRAM
INTRO9UCERC 1

s,#T{.Jt { 4 s":s ffi*{HHi


$d
9isEemul osos
AF+t l. qlt, ilII
,ffi.Lr t
+o} *Fl
eg rta
9isUemul mugcular

&*TtJi- llr qffi


9ishemul resViraior
ACTUt, IV
9ish emul ca rd iovas cular
6&t
&*fuL v ffie*
9isEemul digesEiv

A#TUL VI
9isEemul excrehor
1S6
gCURTA ?AUZA
11t4
&#TUL VIg T-$ffi
9ieiemul endocrin
AC?UL VIII
gisEemul reproducdior 1?&
Atr' 2O1A &#TUL ;X T&4q
9isbemul imuniiar
A*fUL X 1&m
9isEemul neruos

*,#TUL HI t#&*
Mirosul, euthub antzulr
rg=h:p.
vdzul gi simgul EacEil

G-,Og,AR 22q
stBvtoGRAFE qt vecTu?,t 233
RCCOMANOATE
2
m

ffi

3
?e Varcursul
Tnfd?igarea mea aceatel.. dd...
cam golagd, re?rezen1a|iir
stagi liniguigi. md voi forma
complet.

Cu aSuiorul c6Eorua adaosuri,


voi ariEa un Vic Ce *,'
Nu le

o aga e!
Aga
Oarfriainle
de asha,..

q
e ?arcurgul
zsiei... ee...
trezenvaviit
d vci forma
compleb.

AsEa ?envru ci celulele sun?

,AtrrtA.5111

i,-; >rezin7
? la=rvi

r:

5
ffi :ji*Jr, , ,/--\
r,';,- "-r=? . I L/ +
,Ti,' ,i

q %ffi*4 il Y f \ 'i:;B[i i, I
"d:,- r
_.-_\tfll
'r'-;r, i'i i.:;:
.1, r: r.i :ls.i!ii *O' i
*s.*ElJ"i mu*,;ul*r* ='-
ii€!.Erit$*
I
T

." ifie
&; i tiiq}
\ /'h'
n
* ')u,f,r, 4ki7 fi
'J ?^ ffn
.i.m'%'u1\ f -/," s t'

W ffi'ffi\Hi
fru are mulEe
E celule... ;
t,
i . -A u-v i\-l-

r'i
a

',i.. ot{o:: "-i


f"
i{.?
aii
;1
L*#
f'
1

,fi,$
ni],
1. .' 1
1-
i.j*:"5 t-:: conFlne
iri -*.: *q r.+. .{
- --.;'i.j :: --:**i* r.-- . ,i :;
informa?ia genevicd l,.i 1i

il :
suE,?an?e geh?inoasd
'6Veo
(APN) a celulei.
asigurd energia
necesare celulei.
aflavdlh inueriorul celulei.

&
)0 t f_+--,*r+a.a
?: ai
@
ao

pdrdeeec celula
?npacheieazd ducSnd cu ele
RTTIfULUt Proveinele?n vacuole. subg,VanVele
#F{PC}PI.AGMA.flC groduse de
produce pro1eine celuli.
(cum ar fi enzimele).
Oh, mulgurnegc!
fi dau acLtm geci... dacd ToATe
cuvanEul sEragnicului
Aparal Golgi. fiinVele vii sunE fdcuVe
din celulet dhur1ci,.
-''r r
;, U
, ,,'
:1 1 I "*i ,rr#' j .*-;
iai'ii! ",? ; !'
"*'-'*'

.i dro
i t.vi -, : 'I
1!
: tlrrl.|
l1 t:.ii
..-*.i,{
I,l ',* i
j
;l
'.:'

j
...din ce sunE 100 000 000
fdcute celulele? de ori ca si vedem...
ATOMII/
i
\. -l "ri b
''* a-
\

:
6
\-',.-Z "

.*_. i
:t;t ar
il
{

ToV ce vezi in jurul Vdu CAnd 2 ea- -a:


mena Aar cartea aceas1a - seiYngrie""eie3c.
:t*
t
(
'J
- es\e fdcuV din aEomi.
?e care
rA4
c ;ii?:
Mda, dar ca si ne

ExisYd numeroae,e tipuri


de aiomi; ele ge numegc
*tEt##rri'r'#.
oe Fapt, fiecare organism viu egEe atcdvuiv n prrncipii
T
la1a gi alAe *: a
din r{ elemen1e:

Hh** G
qe
/-1\',. \
1;
f. -:-:,- .1
J u"- I
ffi,r11
&tL

a
Qar asta nulnseamnd cd
Vicioarele Vale sun? Ficube din
oxigen.
ATCMII/

Mmm...
un arafic
plddinvd!
r.. ?

*I_+;-: rir.,)/\f'}
'--O L, '- "
:+at -ii '-" \t{ br B
P\ Y'*q

>: ."_ "zz in


jurul tdu Cdnd 2 sau mai mulfi a?oftri.. Qi aceshe molecule poE exisEa
a-= cariea - se tlnprieiefiegcr ei formeazd tn Erei STAR{ diferibe:
=a;5cib dinaceasva
- a=12 aEonri.
o r#SrEiJ;h. i6l?e o molecula
?e care o gEiri cu Eo9ii:
g.aluv! GAZoASA
LICHIDA
,, ry': ,'* 4.

L';lf.i\,'#
''r'.::. j''
SOLIDA
+
1 }-,1 .*i6i.*.+.*e

x;:i ..neroage Vi?uri


? 3a.*'; ele ge numegc
:;
-1:r,iilTE.
a:6ilil ln principal lavd gi alte molecule pe care s'ar ?uvea sE le cunoaqveVii

:- ---? C*,
dioxid de carbon
(bulele din sucuri)

{/ C
:, grafiE i"',t.t:,.-,.:
(mina de creion) clorurd
de sodiu
(sare de
buce|"dYie)

I
Nu e nereu aVaV de simplu -
uneori o moleculd e formayd
din numerogi aEomi: lltBrrrec,
Arlre mobcr.ae -
Cc,Heo6 (glucozd) ilEU*E,
aEoAE A
*Gfogte.
-ur qlnge b *

(Glucoza esle zahdrul


care se gdgegVe'in FrucVe.)

10
iE Ce simplu
tfr, e Foimavd -
rgi aEomi:

)" (glucozd)

...ele suhu acolor

cdosivi
d la mAncare

lm