Sunteți pe pagina 1din 232

EVOLUTIA

ORGANISMELOR ANIMALE
IN ERELE GEOLOGICE
I

A-

PRECAMBRIANUL

Timpul Pr ecambrian, prima i cea ma i veche parte din


istori a geologic a Pmntului, es te n acel ai timp i cea care
a av ut durata cea mai lung .
Precambrianul nce pe o d a t cu ntrirea primei scoa re terestre, cnd P rn ntul a deve nit planet i se termin oda t cu
depunerea primelor stra te, n care se gsesc urme bine pstrate
de ani male, i n special urme le unor crustacee prim itive,
numite irilobii (Olenellus).
ntre aces te limit e durata tim p ului Precambri an a fost de
circa 3 000 milioane ani fa d e durata erelor urmtoare de
circa 570 mi lioane ani, adic ma i mult de ju mtate din durata
timpu lui ge ologic .
Aces t im en s tim p Precambrian se m parte n dou ere:
Arhaic , cea mai vech e i Pro terozoic (Algonkian ) cea ma i
no u .

n Prec am brian au avut loc puternice p ro cese de orogenez,


care au d us la rid icarea mai multor cat ene muntoase: caiena
Lauren ian ale crei urme se mai pot observa pe valea flu viului Sf. Laure ni u din America de No rd, caiena Huronian , urmele ei gsind u-se n Canada, precum i orogenezele Sveco[ennidic i Karelic n Europa etc.
Aces te micri oro genice au fost nsoite de numer oase i
intense manifestri magmat ice.
Dar cel mai im portan t evenimen t din acest timp es te apari ia
vieii .
Mu l t

vreme s-a crezut c Arhaicul a fost complet lips it de


In cele d in urm, n depozitele lu i superioar e s-a u
descoperit cele mai vec hi urme de via , aparinnd unor
bacterii, alge i chiar unor animale cu o orga niza re foa rte
s imp l . .
In depozitele se di men tare ale Pro terozoicul ui se gsesc, ns,
resturi de v ieu i toare cu un grad de organizare d in ce n ce mai
complex. Astfel, n de pozitele grafitice i calcaroase d in Pr oterozoicul infe rior se gsesc res turi orga nice ra re i r u conservate de animale marine in ferioare: for aminifere, ra d iolari, sp ongier i i celenterate. In Proterozoicul superior i, n sp ecial, n
partea lui superio ar, n Infracam brian, se cunosc ch iar fosil e
de nev ertebra te cu o organi zar e destul de evoluat : vier mi,
brahiopode i ch iar artropode pri mitive. Aceste fosile dovedesc c fauna p roterozoic nu reprezint fauna primitiv a
Pmntu l ui, ci c viaa a aprut nc de la s fritul Arh aiculu i
i c a avut loc o lung perioad de evo lu ie pn s-a ajuns la
o faun de ne vertebra te destul de evol uat ca cea d in Pr ot er ozo ic.
via.

Scoia), p relu ngindu-se spre vest pn n estu l i nordul


Groen landei i caiena Hercinic , ridicat ctre sf r itul erei n
p artea central i de vest a Europei, inclusiv Uralul. In acela i
tim p s-a u ridicat vaste l anuri muntoase n centrul i nordul
Asiei, n es tu l Americii de Nord, nordul i sudul Afri cii i estul
Australiei. Rid icarea acestor catene muntoase, cu tot cortegiul
de fenome ne geo logice care le-au urmat, au fcut s varieze
foarte mult condiiile de via . Datorit acestora v i a a a evoluat
con tin uu, la baza Paleozoicului trind forme primitive, predominnd animale din clasele in ferioare, care trec treptat la
forme din ce n ce mai evolua te, ctre mijlocul i sfritul erei.
La ncep u t viaa s-a manifestat numai n oceane, iar uscatul era
p ustiu . Ince pnd di n Silurianul su p erior i animalele invadeaz uscatul, un d e se ins ta leaz definitiv, la sf rsitul erei.
La nceputul ere i au predom inat animalele nevertebrate.
Totui, n domeniu l marin, se cu nosc resturi de vertebrate
(conod on te) nc d in Cambrian, resturi d e peti placodermi i
elasmobranhi din Ordovician, iar de crosopterigieni din Silurian. In formaiuni continentale lagunare din Silurianul superior
se menioneaz i agnate.
Astfel, cea mai mare parte din tipurile de nevertebrate, care
trie sc as tzi, au existat deja i n Era Paleozoic , familiile,
genurile i speciile fiind, n general, d iferite. Au abundat printre
protozoar e fora rniniferele, prin tre spongieri, spongierii silicioi,
printre celenterate coralii inferiori: tetracoralii i coralii tabulai,
Dintre echin oderm e: cist oideele i blastoideele, ca i palechinidele sun t proprii erei, iar cr inoi d ele au cea mai mare dezvo ltare, dar se continu si n erele urm toare. Foarte numeroase i variate sunt molu tele na u tiloi dee, goniatiii, precum i
brahiopodele. Prin tre artrop od e abu nd tril obi ii igigantostra
ceii, care nu se m ai n t lnesc n erele urmtoare . In Devonian
apar i primele insecte infer ioare. n Carbonifer i Permian,
insectele exp l odeaz ntr-o m u l im e de grupe foarte variate,
cu metamorfoz complet.
Apar i vertebratele cu ostracodermii i petii placodermi,
forme primitive, exclusiv paleozoice, care s-au stins nainte de
sfritul
erei . Apar i batracie nii cu car e vertebra tele fac un
pas d ecisiv pentru cucerirea usc at ul ui, iar spre sfritul PaIe0zoicu lu i apar i reptilele, care domin u scat ul , liberndu-se de
vi aa acva tic , de care amfibien ii erau mai strns legai.
Unel e grupe au atins apogeul d ezvoltrii lor n aceast er.
Aa sunt brahi op odele, nautiloidele, crinoidele, trilobiii, amfibie nii stegocefali i unele reptile .
Dintre neve rtebrate, n fauna paleozoic lipsesc total hexacor alii, amoniii, belernni ii, echinoid ele exociclice etc ., iar dintre ve rtebrate, petii teleosteen i, psrile i ma miferele.
Pe baza criteri ilo r paleo ntolo gic e i stratigrafice, Era
Paleo zoic se d ivide n 6 perioade (vezi tabelul de la pagina 7).

ERA PALEOZOIC

Era Pal eozoic es te " istoria antic" a 'viei i pe Pmnt, era


anim alelor vechi. Este o er foa rte lung, 330 miI. ani, mai
l ung dect cele dou ere urmtoare mpreun .
n ndelunga tul timp al aces tei ere au existat dou epoci
lungi, de intens activitate orogenic , ce au d us la ridic area a
dou catene d e muni: caiena Caledonian , la sfri tul Silurianulu i, ale crei urme se mai pot ob serva n partea de ves t i
se ptentrional a Europei (Munii Scandinav iei, ara Galil or,
8

Perioada

cambrian

Perioad relativ linitit, are p u ine fenomene orogenice, n


unele geosinclinale. Au avut loc micri de ridicare i coborre
a ar iilor contine nta le i, ca urmare, transgres iuni i regresiuni
marin e. Clima, n general cald i uniform, a favorizat dezvoltarea unei faune de never tebrat e inferioare, exclusiv marine,
de o bog i e nemaintlnit pn atunci.

Ce le mai rspndite animale care au populat mrile cambriene au fost:


Arheociatidele, organisme n form de caliciu, cu doi perei
calcaro i, erau fixate pe fu ndu l mrilor p rin tr-un fascicul de
filamente, asemntor rdcinilor. Triau n colonii, formnd
recife calcaroase. Un ii savani le apropie de spongierii calcaro i,
alii de celenterate (corali), alii, din contr , le consi der ca
tipuri aparte. Sunt forme caracteristice Cambrianului inferior,
rare n Cambrianul me diu, iar n Cambrianul superior aproa pe
lipsesc.
Celenteratele, mai puin importante, sunt reprezentate p rin
meduze (Medusites), iar dintre ec hi noderme merit a fi
men tionate holoturidele.
D~zvoltare mare ating brahiopodele i trilobiii. Brahiopodele
au di mensiuni m ici, o cochilie m ai mult cornoas, cele mai
numero ase (inarticulate), lipsite de d ini . Ge n urile m ai cu noscu te: Lingulella, Acrotreta gemma etc . De asemenea, au tri t i
primele brahiopode articulate (cu d in i) : Orusia.
Trilobiii predomin n Cambrian i dau fos ile caracteristice
de cea mai mare importan stratigrafic. Sunt artro pode marine, primitive, cu corpul format din tr-un numr variabil de
segm en te. anuri transversale i longitudinale i mpart n trei
lobi, de und e n umele lo r: longitud ina l - cefalon, torax i
pigidium; transversal - la mijloc rahisul, iar de o parte i de
alta pleurele . Trilobi ii cambrieni au unele caractere d e p rim itivi tate. Astfel, la cei mai vechi, glabela este alc tu i t di n
articole separate (segmentat), pe cnd la cei de mai trziu
aceste artico le su nt sudate (Olenellus). Tot caractere de p rimitivi tate sunt: n umrul m are al arti colelor toracice i pigidiu m
mic. La un ii, ca la Agnosiue, n umru l articolelor toracice se
reduce la dou-trei, n schimb pigidiumul este tot att de
dezvoltat ca i cefalon ul. Caractere de p rim iti vi ta te m ai sunt:
ochii slab d e zvolta i (unele for me fiind complet lipsite de ochi)
i lipsa p os ibilit ii de nrulare.
Alte ge n uri carac teristice Ca mbria n ul ui su nt: Paradoxides,
Conocoryphe, Ellipsocephalus, Olenus.
Cambrian ul, att de bogat n nevertebrate, ne -a lsat numai
unele resturi de verte brate inferioare, ag nate i pe ti pl acedermi, cu noscu te sub n u mele d e conodon te.
Perioada

ordovician

n Ordovician se con tinu " lini tea " d in Cambrian i se


mentine clima blnd si uniform, ce duce la o diversificare a
faun~i, care este mult 'mai dezvolta t si m ai variat dect n
Cambrian. Se ntlnesc nevert ebrate m ar in e din toa te clasele,
ordinele i chi ar unele fam ilii cu noscu te mai t rz iu, precum i
ver tebra te inferi oare .
Celenteratele su nt mu lt mai bine d ezvoltate i d ifereniate
dect n Cambrian. Din tre h id ro zoare triesc stromatopo ro ide le n faciesurile recifale. A par i p rim ele antozoare : tabu laii
si tetracoralii.
. Din tre echinoderme su nt numeroase cis toidele, apru te nc
din Cambrian, cu ge n u l cel m ai ca racteris tic: Echinosphaerites.
Apar clase no i: p rim ele palech inide i primele cr inoide, de ti p
camerata.
Brahiop od ele sunt n progres ev iden t; pe l ng forme in articulate, Obolus apollinis, Lingula, se dezvolt mult for m ele
calcaroase si articulate, care d au fosile caracteristice: Orthis
calligrammo, Rafinesquina (Si rophomena) aliernaia.
In Ordovician ul mediu se gsesc n umero as e brioz oare.
Din tr e molute, re prezentate prin toat e clasele, o importan
evol utiv deoseb it prezint cefalopodele nautiloid ee, numeroase i varia te, cu forme gigantice, drepte, unele . atingnd lungimea
de 4,5 m, ca : Orthoceras, Endoceras; altele, ca Liiuites, au un
ncep u t de nr ulare. A par acum i primele gastero pode cu
cochil ia nrulat n acelai p lan: Bellerophon, Euomphalus.
Lamelibranhiatele sunt re p rezentate prin forme primitive cu
de ntitia nc ned iferentiat; se n tl n esc, ns, si hetero donte si
d isodon te. '
Artropodele sunt re prezen tate p rin trilobii, care ating o
m are dezvoltare n Ord ovici an, cu un numr foar te ma re de
specii, cu caractere evolu tive (nu m rul segme n telor redus,
glabe la i pigidiul fr anuri tr ansversale, posed ochi i
posibilitatea de nrulare), d nd forme de interes stratigrafic:
r

Asaphus exponsus, Illaenus oblongatus, Dalmanitina socialis, Trinucleus (Cryptolit1zus) goldf ussi etc.
Caracteristice pentru Ordovician sunt stomocorda tele, cu
grap toliii care au dominat n Ordovician i n Silurian. Ei
formeaz un grup enigmatic, care primordial au fost clasificai
p ri n tre ce lenterate, iar acum printre stomocordate, ca for mele
cele m ai simple. Tr ia u n colonii ce p lu tea u cu ajutorul unui
pneumatofor (plin cu aer). De acesta erau fixate filamen te
(rabdozomi) pe ca re stteau animalele. La nceputul Ordovicianulu i sunt forme re ticulate - Dfctyonema flabelliforme, care
ma rcheaz baza O rdovicianului. In Ordovician predomin
genurile la care ra bdozomii poart loji pe dou rnduri (tip
d igraptoid ): Diplograptus palmeus, Phyllograptus - n form
de frunz .
Avnd o mare rspndire geografic i o evoluie rapid ,
grap toliii au dat fosilele cele mai caracteristice pen tru Ordovician. Deci, n Ordovician predominau: brahiopodele, nautiloid ele, trilo biii, cis toidele i graptoliii.
Din cele artate rez ult c via ta a at ins n Ordovician un
grad de evoluie mai nalt dect ~ Cambrian. Apar noi grupe
de animale, iar alturi de ce le ce se con ti nu din Cambrian
apar n oi genuri i specii. Ce le mai evolua te animale au fost
petii p lacoderm i i elasmobranhi.
Perioada

siIurian

n aceast perioad, micrile orogenice s-au manifestat cu o


in tensitate. Se rid i c acum ca tenele Caled on iene,
care se arcuiesc ncepnd di n Irlanda, sud-vestul Angliei, prin
Scoia, vestul Scandinaviei, Spitzbergen, G roenlanda. Alte le se
ri dic n Asia si Austr alia. Rid ica rea acestor sisteme de m unti
a fost nsoit de o mrire a suprafeelor uscatului; apele
m ri l or se re trag, lsnd n urma lor regiuni ml tinoase,
lagune p e cale de ndulcire, lacuri, n care au ajuns une le
animale marine, silite s se adapteze la noile condiii de via .
Paleoclimatul Silurianului a fos t, n general, cald i un iform.
Celenteratele ordoviciene i continu evolu ia p rin stromatop oroide i tabulate care formeaz calcare recifale: Favosites
gothlandica, Halysites catenularia. De asemenea, tetracoralii sunt
foarte nu meroi; u n ii sunt so litari, ca Omphuma subturbinaium,
Coniophvllum pyramidale, alii recifali.
Dintre echinoderme, num ai crinoidele a u o dezvoltare mai
mare, cis toidele d evin din ce n ce mai rare, iar celelalte clase
nu prezi nt in teres stratigrafic.
Brahiop od ele articu late sunt foarte n umeroase i au o mare
rspndire geografi c, atingnd apogeu l dezvoltrii lor. Se
c onti nu multe genuri d in O rdovician, d ar acum apar n um er oase genuri noi: Spirifer, Peniatnerus, RhyncllOnella, Atrypa,
Chonetes.
Mo lustele sunt mult mai numeroase si ma i variate fat de
per ioadele anterioare, fiind reprezentate 'n Silurian prin 'toate
clasele, dar se re ma rc p rin frecvena cefalopodelor nautiloidee, care ating apogeul dezvol t rii lor . Unele, ca Orthoceras
timidum, Gomphoceras murchisoni, aveau cochilia drea pt, altele,
ca Cyrtoceras murchisoni, aveau cochilia cu un grad de nr ulare
m ai mult sa u m ai pu in acce ntuat. Unele di n tre acestea ajung
la dimensiuni foarte m a ri , de 2-3 m. In Silurian triesc
reprezentan i di n toate ordinele de lam elibranhiate, genul caracteristic fiind Cardiola cu d iferite specii. Prin tre gasteropode
apar for me noi.
Ar tropodele sunt re prezentate, n primul rnd, prin trilobi i
i gigan tos tracei care se continu d in Ordovician .
Tril obi ii s un t foar te numeroi, atin g n d dezvo ltare maxim
n aceast perioad: Calymene blumenbachi, Phacops, Scuiellum
(Bronteus), care trec i n Devon ian . Se a dap teaz la viaa
l agunar, c tre sfr i tul Siluri anului, giga n tos traceii, crustaceel e gigante, ca : Eurypterus fischeri, Pterygotus buffatoensis. Sun t
printre cele m ai m ari ar tro pode cunoscute, dep i nd 2 m
lungime.
Stomocordatele i continu e vol uia, d n d fosile caracteristice. Predomin formele cu rabdozomii liniari i cu lojile situate
nu mai pe o singur parte (tip monograptoi d) : Monograptus
priodon, Spyrograptus turriculatus, Rastrites linnaei.
In Siluria n, corda tele sunt re prezen ta te p rin: agnate i gnatostome. Agna tele, subclasa ostracodermi, a u o vag asemnare
d eosebit

EVOLUTIA
ORGANISMELOR ANIMALE
IN ERELE GEOLOGICE
I

A-

PRECAMBRIANUL

Timpul Pr ecambrian, prima i cea ma i veche parte din


istori a geologic a Pmntului, es te n acel ai timp i cea care
a av ut durata cea mai lung .
Precambrianul nce pe o d a t cu ntrirea primei scoa re terestre, cnd P rn ntul a deve nit planet i se termin oda t cu
depunerea primelor stra te, n care se gsesc urme bine pstrate
de ani male, i n special urme le unor crustacee prim itive,
numite irilobii (Olenellus).
ntre aces te limit e durata tim p ului Precambri an a fost de
circa 3 000 milioane ani fa d e durata erelor urmtoare de
circa 570 mi lioane ani, adic ma i mult de ju mtate din durata
timpu lui ge ologic .
Aces t im en s tim p Precambrian se m parte n dou ere:
Arhaic , cea mai vech e i Pro terozoic (Algonkian ) cea ma i
no u .

n Prec am brian au avut loc puternice p ro cese de orogenez,


care au d us la rid icarea mai multor cat ene muntoase: caiena
Lauren ian ale crei urme se mai pot observa pe valea flu viului Sf. Laure ni u din America de No rd, caiena Huronian , urmele ei gsind u-se n Canada, precum i orogenezele Sveco[ennidic i Karelic n Europa etc.
Aces te micri oro genice au fost nsoite de numer oase i
intense manifestri magmat ice.
Dar cel mai im portan t evenimen t din acest timp es te apari ia
vieii .
Mu l t

vreme s-a crezut c Arhaicul a fost complet lips it de


In cele d in urm, n depozitele lu i superioar e s-a u
descoperit cele mai vec hi urme de via , aparinnd unor
bacterii, alge i chiar unor animale cu o orga niza re foa rte
s imp l . .
In depozitele se di men tare ale Pro terozoicul ui se gsesc, ns,
resturi de v ieu i toare cu un grad de organizare d in ce n ce mai
complex. Astfel, n de pozitele grafitice i calcaroase d in Pr oterozoicul infe rior se gsesc res turi orga nice ra re i r u conservate de animale marine in ferioare: for aminifere, ra d iolari, sp ongier i i celenterate. In Proterozoicul superior i, n sp ecial, n
partea lui superio ar, n Infracam brian, se cunosc ch iar fosil e
de nev ertebra te cu o organi zar e destul de evoluat : vier mi,
brahiopode i ch iar artropode pri mitive. Aceste fosile dovedesc c fauna p roterozoic nu reprezint fauna primitiv a
Pmntu l ui, ci c viaa a aprut nc de la s fritul Arh aiculu i
i c a avut loc o lung perioad de evo lu ie pn s-a ajuns la
o faun de ne vertebra te destul de evol uat ca cea d in Pr ot er ozo ic.
via.

Scoia), p relu ngindu-se spre vest pn n estu l i nordul


Groen landei i caiena Hercinic , ridicat ctre sf r itul erei n
p artea central i de vest a Europei, inclusiv Uralul. In acela i
tim p s-a u ridicat vaste l anuri muntoase n centrul i nordul
Asiei, n es tu l Americii de Nord, nordul i sudul Afri cii i estul
Australiei. Rid icarea acestor catene muntoase, cu tot cortegiul
de fenome ne geo logice care le-au urmat, au fcut s varieze
foarte mult condiiile de via . Datorit acestora v i a a a evoluat
con tin uu, la baza Paleozoicului trind forme primitive, predominnd animale din clasele in ferioare, care trec treptat la
forme din ce n ce mai evolua te, ctre mijlocul i sfritul erei.
La ncep u t viaa s-a manifestat numai n oceane, iar uscatul era
p ustiu . Ince pnd di n Silurianul su p erior i animalele invadeaz uscatul, un d e se ins ta leaz definitiv, la sf rsitul erei.
La nceputul ere i au predom inat animalele nevertebrate.
Totui, n domeniu l marin, se cu nosc resturi de vertebrate
(conod on te) nc d in Cambrian, resturi d e peti placodermi i
elasmobranhi din Ordovician, iar de crosopterigieni din Silurian. In formaiuni continentale lagunare din Silurianul superior
se menioneaz i agnate.
Astfel, cea mai mare parte din tipurile de nevertebrate, care
trie sc as tzi, au existat deja i n Era Paleozoic , familiile,
genurile i speciile fiind, n general, d iferite. Au abundat printre
protozoar e fora rniniferele, prin tre spongieri, spongierii silicioi,
printre celenterate coralii inferiori: tetracoralii i coralii tabulai,
Dintre echin oderm e: cist oideele i blastoideele, ca i palechinidele sun t proprii erei, iar cr inoi d ele au cea mai mare dezvo ltare, dar se continu si n erele urm toare. Foarte numeroase i variate sunt molu tele na u tiloi dee, goniatiii, precum i
brahiopodele. Prin tre artrop od e abu nd tril obi ii igigantostra
ceii, care nu se m ai n t lnesc n erele urmtoare . In Devonian
apar i primele insecte infer ioare. n Carbonifer i Permian,
insectele exp l odeaz ntr-o m u l im e de grupe foarte variate,
cu metamorfoz complet.
Apar i vertebratele cu ostracodermii i petii placodermi,
forme primitive, exclusiv paleozoice, care s-au stins nainte de
sfritul
erei . Apar i batracie nii cu car e vertebra tele fac un
pas d ecisiv pentru cucerirea usc at ul ui, iar spre sfritul PaIe0zoicu lu i apar i reptilele, care domin u scat ul , liberndu-se de
vi aa acva tic , de care amfibien ii erau mai strns legai.
Unel e grupe au atins apogeul d ezvoltrii lor n aceast er.
Aa sunt brahi op odele, nautiloidele, crinoidele, trilobiii, amfibie nii stegocefali i unele reptile .
Dintre neve rtebrate, n fauna paleozoic lipsesc total hexacor alii, amoniii, belernni ii, echinoid ele exociclice etc ., iar dintre ve rtebrate, petii teleosteen i, psrile i ma miferele.
Pe baza criteri ilo r paleo ntolo gic e i stratigrafice, Era
Paleo zoic se d ivide n 6 perioade (vezi tabelul de la pagina 7).

ERA PALEOZOIC

Era Pal eozoic es te " istoria antic" a 'viei i pe Pmnt, era


anim alelor vechi. Este o er foa rte lung, 330 miI. ani, mai
l ung dect cele dou ere urmtoare mpreun .
n ndelunga tul timp al aces tei ere au existat dou epoci
lungi, de intens activitate orogenic , ce au d us la ridic area a
dou catene d e muni: caiena Caledonian , la sfri tul Silurianulu i, ale crei urme se mai pot ob serva n partea de ves t i
se ptentrional a Europei (Munii Scandinav iei, ara Galil or,
8

Perioada

cambrian

Perioad relativ linitit, are p u ine fenomene orogenice, n


unele geosinclinale. Au avut loc micri de ridicare i coborre
a ar iilor contine nta le i, ca urmare, transgres iuni i regresiuni
marin e. Clima, n general cald i uniform, a favorizat dezvoltarea unei faune de never tebrat e inferioare, exclusiv marine,
de o bog i e nemaintlnit pn atunci.

Ce le mai rspndite animale care au populat mrile cambriene au fost:


Arheociatidele, organisme n form de caliciu, cu doi perei
calcaro i, erau fixate pe fu ndu l mrilor p rin tr-un fascicul de
filamente, asemntor rdcinilor. Triau n colonii, formnd
recife calcaroase. Un ii savani le apropie de spongierii calcaro i,
alii de celenterate (corali), alii, din contr , le consi der ca
tipuri aparte. Sunt forme caracteristice Cambrianului inferior,
rare n Cambrianul me diu, iar n Cambrianul superior aproa pe
lipsesc.
Celenteratele, mai puin importante, sunt reprezentate p rin
meduze (Medusites) , iar dintre ec hi noderme merit a fi
men tionate holoturidele.
D~zvoltare mare ating brahiopodele i trilobiii. Brahiopodele
au di mensiuni m ici, o cochilie m ai mult cornoas, cele mai
numero ase (inarticulate), lipsite de d ini . Ge n urile m ai cu noscu te: Lingulella, Acrotreta gemma etc . De asemenea, au tri t i
primele brahiopode articulate (cu d in i) : Orusia.
Trilob iii predomin n Cambrian i dau fos ile caracteristice
de cea mai mare importan stratigrafic. Sunt artro pode marine, primitive, cu corpul format din tr-un numr variabil de
segm en te. anuri transversale i longitudinale i mpart n trei
lobi, de und e n umele lo r: longitud ina l - cefalon, torax i
pigidium; transversal - la mijloc rahisul, iar de o parte i de
alta pleurele . Trilobi ii cambrieni au unele caractere d e p rim itivi tate. Astfel, la cei mai vechi, glabela este alc tu i t di n
articole separate (segmentat), pe cnd la cei de mai trziu
aceste artico le su nt sudate (Olenellus) . Tot caractere de p rimitivi tate sunt: n umrul m are al arti colelor toracice i pigidiu m
mic. La un ii, ca la Agnosiue, n umru l articolelor toracice se
reduce la dou-trei, n schimb pigidiumul este tot att de
dezvoltat ca i cefalon ul. Caractere de p rim iti vi ta te m ai sunt:
ochii slab d e zvolta i (unele for me fiind complet lipsite de ochi)
i lipsa p os ibilit ii de nrulare.
Alte ge n uri carac teristice Ca mbria n ul ui su nt: Paradoxides,

Conocoryphe, Ellipsocephalus, Olenus.


Cambrian ul, att de bogat n nevertebrate, ne -a
unele resturi de verte brate inferioare, ag nate i
dermi, cu noscu te sub n u mele d e conodon te.
Perioada

lsat
pe ti

numai
pl ace-

ordovician

n Ordovician se con tinu " lini tea " d in Cambrian i se


mentine clima blnd si uniform, ce duce la o diversificare a
faun~i, care este mult 'mai dezvolta t si m ai variat dect n
Cambrian. Se ntlnesc nevert ebrate m ar in e din toa te clasele,
ordinele i chi ar unele fam ilii cu noscu te mai t rz iu, precum i
ver tebra te inferi oare .
Celenteratele su nt mu lt mai bine d ezvoltate i d ifereniate
dect n Cambrian. Din tre h id ro zoare triesc stromatopo ro ide le n faciesurile recifale. A par i p rim ele antozoare : tabu laii
si tetracoralii.
. Din tre echinoderme su nt numeroase cis toidele, apru te nc
din Cambrian, cu ge n u l cel m ai ca racteris tic: Echinosphaerites.
Apar clase no i: p rim ele palech inide i primele cr inoide, de ti p
camerata.
Brahiop od ele sunt n progres ev iden t; pe l ng forme in articulate, Oboius apollinis, Lingula, se dezvolt mult for m ele
calcaroase si articulate, care d au fosile caracteristice: Orthis

calligrammo, Rafinesquina (Sirophomena) aliernaia.


In Ordovician ul mediu se gsesc n umero as e brioz oare.
Din tr e molute, re prezentate prin toat e clasele, o importan
evol utiv deoseb it prezint cefalopodele nautiloid ee, numeroase i varia te, cu forme gigantice, drepte, unele . atingnd lungimea
de 4,5 m, ca : Orthoceras, Endoceras; altele, ca Liiuites, au un
ncep u t de nr ulare. A par acum i primele gastero pode cu
cochil ia nrulat n acelai p lan: Bellerophon, Euomphalus.
Lamelibranhiatele sunt re p rezentate prin forme primitive cu
de ntitia nc ned iferentiat; se n tl n esc, ns, si hetero donte si
d isodon te. '
Artropodele sunt re prezen tate p rin trilobii, care ating o
m are dezvoltare n Ord ovici an, cu un numr foar te ma re de
specii, cu caractere evolu tive (nu m rul segme n telor redus,
glabe la i pigidiul fr anuri tr ansversale, posed ochi i
posibilitatea de nrulare), d nd forme de interes stratigrafic:
r

Asaphus exponsus, Illaenus oblongatus, Dalmanitina sociaiis, Trinucleu s (Cryptoiit1zus) goidf ussi etc.
Caracteristice pentru Ordovician sunt stomocorda tele, cu
care au dominat n Ordovician i n Silurian. Ei
formeaz un grup enigmatic, care primordial au fost clasificai
p ri n tre ce lenterate, iar acum printre stomocordate, ca for mele
cele m ai simple. Tr ia u n colonii ce p lu tea u cu ajutorul unui
pneumatofor (plin cu aer). De acesta erau fixate filamen te
(rabdozomi) pe ca re stteau animalele. La nceputul Ordovicianulu i sunt forme re ticulate - Dfctyonema flabelliforme, care
ma rcheaz baza O rdovicianului. In Ordovician predomin
genurile la care ra bdozomii poart loji pe dou rnduri (tip
d igraptoid ): Diplograptus palmeus, Phyllograptus - n form
de frunz .
Avnd o mare rspndire geografic i o evoluie rapid ,
grap toliii au dat fosilele cele mai caracteristice pen tru Ordovician. Deci, n Ordovician predominau: brahiopodele, nautiloid ele, trilo biii, cis toidele i graptoliii.
Din cele artate rez ult c via ta a at ins n Ordovician un
grad de evoluie mai nalt dect ~ Cambrian. Apar noi grupe
de animale, iar alturi de ce le ce se con ti nu din Cambrian
apar n oi genuri i specii. Ce le mai evolua te animale au fost
petii p lacoderm i i elasmobranhi.
grap toliii

Perioada

siIurian

n aceast perioad, micrile orogenice s-au manifestat cu o


in tensitate. Se rid i c acum ca tenele Caled on iene,
care se arcuiesc ncepnd di n Irlanda, sud-vestul Angliei, prin
Scoia, vestul Scandinaviei, Spitzbergen, G roenlanda. Alte le se
ri dic n Asia si Austr alia. Rid ica rea acestor sisteme de m unti
a fost nsoit de o mrire a suprafeelor uscatului; apele
m ri l or se re trag, lsnd n urma lor regiuni ml tinoase,
lagune p e cale de ndulcire, lacuri, n care au ajuns une le
animale marine, silite s se adapteze la noile condiii de via .
Paleoclimatul Silurianului a fos t, n general, cald i un iform.
Celenteratele ordoviciene i continu evolu ia p rin stromatop oroide i tabulate care formeaz calcare recifale: Favosites
gothiandica, Haiysites catenularia. De asemenea, tetracoralii sunt
foarte nu meroi; u n ii sunt so litari, ca Omphuma subturbinaium,
Coniophvllum pyramidaie, alii recifali.
Dintre echinoderme, num ai crinoidele a u o dezvoltare mai
mare, cis toidele d evin din ce n ce mai rare, iar celelalte clase
nu prezi nt in teres stratigrafic.
Brahiop od ele articu late sunt foarte n umeroase i au o mare
rspndire geografi c, atingnd apogeu l dezvoltrii lor. Se
c onti nu multe genuri d in O rdovician, d ar acum apar n um er oase genuri noi: Spirifer, Peniatnerus, RhyncllOnella, Atrypa,
Chonetes.
Mo lustele sunt mult mai numeroase si ma i variate fat de
per ioadele anterioare, fiind reprezentate 'n Silurian prin 'toate
clasele, dar se re ma rc p rin frecvena cefalopodelor nautiloidee, care ating apogeul dezvol t rii lor . Unele, ca Orthoceras
timidum, Gomphoceras murchisoni, aveau cochilia drea pt, altele,
ca Cyrtoceras murchisoni, aveau cochilia cu un grad de nr ulare
m ai mult sa u m ai pu in acce ntuat. Unele di n tre acestea ajung
la dimensiuni foarte m a ri , de 2-3 m. In Silurian triesc
reprezentan i di n toate ordinele de lam elibranhiate, genul caracteristic fiind Cardioia cu d iferite specii. Prin tre gasteropode
apar for me noi.
Ar tropodele sunt re prezentate, n primul rnd, prin trilobi i
i gigan tos tracei care se continu d in Ordovician .
Tril obi ii s un t foar te numeroi, atin g n d dezvo ltare maxim
n aceast perioad: Calumene blumenbachi, Phacops, Scuiellum
(Bronteus), care trec i n Devon ian . Se a dap teaz la viaa
l agunar, c tre sfr i tul Siluri anului, giga n tos traceii, crustaceel e gigante, ca : Eurypterus fischeri, Pterygotus buffatoensis. Sun t
printre cele m ai m ari ar tro pode cunoscute, dep i nd 2 m
lungime.
Stomocordatele i continu e vol uia, d n d fosile caracteristice. Predomin formele cu rabdozomii liniari i cu lojile situate
nu mai pe o singur parte (tip monograptoi d) : Monograptus
d eosebit

priodon, Spyrograptus turriculatus, Rastrites linnaei.


In Siluria n, corda tele sunt re prezen ta te p rin: agnate i gnatostome. Agna tele, subclasa ostracodermi, a u o vag asemnare

cu ciclostomii ac tuali. Ostracodermii nu aveau mandibul i


perechi, iar n regiunea cefa!ic prezentau p lci
osoase: Birkenia elegans, Cephalaepis murchisoni.
Gnatostomele su nt reprezentate prin: peti placodermi, elasmobra nhi i crosopter igieni.
.
Privit n ansamblu, fauna paleozoic atinge n Silurian
apogeul dezvoltrii ei. Au predominat: tabulatele, brahiopodele,
na utiloidele, trilobiii i graptoli ii.
nottoare

Perioada

devonian

Perioada devonian este un timp mai linitit, in term ed iar


n tre orogeneza de Ia fine le Silurianului, n urma creia au
rezultat catenele Caledoniene i orogeneza din perioada urm
toare, carbonifer, cnd se vor ridica lan u rile muntoase Hercinice.
Dezvoltarea vi eii n Devonian este mult influenat d e
urmrile orogenezei siluriene. Astfel, unele arii continen tale se
mresc enorm, iar clim a se d i fereniaz n trei mari zone
paleocl imatice: o clim arid, de pustiu, n con tinent ele nordice; o clim mai rec e pe conti nentul sudic, iar la mij loc, n tre
aces te dou zone, o cli m trop ica l .
De o mare importa n pentru evoluia vi eii a fost extinderea ariilor continentale, care determin adaptarea faunei de
la mediu l marin la mediul continental, la nceput cu puin e
nevertebrate i vertebrate inferioare - peti - care trec n
lagune i lacuri, d in acestea d in urm n scurt timp lund
natere primele tetrapode terestre - amfibienii.
Nevertebratele din Silurian con tin u s se dezvolte mult n
Devonian; brahiopodele articu late i tetracorali i at ing d ezvoltarea maxim, n schimb di spar graptoliii monograptoizi i
se rresc mult trilobitii. Pestii se dezvolt mult, iar amfibienii
las primele urme d ~ stegocefali.
Celenteratele continu s joace un rol deosebit n m rile
devoniene la for marea d e calcare recifale. Tetracoralii au o
dezvoltare mai mare: Calceola sandaiina - specie simpl, soli tar, ca racteristic pentru Devonianul mediu, Hexagonaria (Cyathophullum} hexagonum - form colonial . Tab ulatele regreseaz, dar apar i unele noi: Pleurodqctium problematicum. La
formarea recifelor de corali au con tribuit i s troma toporoidele
tot att de nu meroase ca n Silurian.
Echinodermele su nt bine reprezentate n fauna marin de vonian . Cistoid ele, n regres, dispar la s fri tul Devoni an ul u i.
Blastoidele ati ng dezvoltarea max im n America . Cri noideie
sunt cele mai numeroase: Ctenocrinus typus, Cupressocrinus
crassus etc. Celelalte clase de echinoderme: ofiuroidele, asteroide le, ech inoidele reprezenta te prin palechinide, populeaz, de
asemenea, mrile devoniene.
Brahiopodele su nt abundente, n dezvoltare progresiv, cu o
mare bogie de forme i sunt fos ile caracteristice, ca: Ort/IOthetina umbraculum, Chonetes plebeja, Pentamerus (Sieberella) sic-

beri, Schizophoria (Orthis) siriatula, Spirifer (Acrospirifer) paradoxus, Spirifer (Acrospirifer) primaeous, Spirifer (Paraspirifer) cultriuga tu s, Spirifer (Cyrtospirifer) uerneuili, Rhsmdionella (Hypothyridina) cuboides, Siringocephalus burtini i Llncites gryp/llIs.
Mo lu te le i continu evo luia, cefalopodele avnd o ma re
importan stratigrafic n Devonian . Ele sunt re prezenta te
prin: na utiloidee i amono idee. Nautiloideele su nt n reg res,

multe forme drepte (Orthoceras) sau slab cu rb ate (Gyroceras


nodosum) d ispar d up ndelungata lor nf lorire. Apar i se
dezvo lt amonoi deele, cu cele m ai simple form e goniatitoid ee,
avnd su tura slab ond u la t , ca : lvanticocems intumescens, Anarcestes laieseptatus, Tornoceras simplex. Caracteristic pentru Devo nianul su p eri or este Clumenia (Kosmcclspnenia) undulata.
Celelalte mo l u te n u prezint prea m are imp ortan .
Ar tro podele sunt prezente prin tri lobii, ostracode i gigantostracei. Trilobiii sunt n regr es fa de d ezv olt area m are
ce au avut-o n Silurian, fiind re prezenta i prin : Bronteus (Scuiellum) pallierum . Dipleura (Homalonotus) dekayi, i genurile Proetus, Harpes, Phacops. Cei m ai muli trilobii se sti ng n Ne odevonian i n u mai c teva gen uri (Proetus) tr ec n Carbo nifer.
Grupul de artropode exclusiv paleozoice, gigantostraceii,
ating o ma re d ezvoltare i trec din lagune n ape d ulci (lacuri) .
In Neo devonian ei ating dezvolta rea maxim. Fosilele lor se
ntlnesc n Old Red Sandstone (gresi a roie veche).

10

Continu si evolutia cordatelor care cunoaste o mare d ezvoltare. Vertebratele d in Silurian trec, n cea m~i mare parte, i
n Devonian . Agnaii sunt rep rezen tati prin Pteraspis rostratus.
Peri oad a fundamental a istoriei petilor est e Devonianul, n
cursul cruia devin numeroi, aproape n acel a i timp,
reprezentanii a trei mari clase: placodermi cu Coccosteus decipiens, Pterichiuee milleri, elasmobranhi cu proselacieni, strmoii
rechinilor; Osteic11thyes cu crosopterigieni - Holoptvchius flemingi, Osteolepis i dipnoi cu Dipierus ualenciennesi, urmaii
crora mai triesc i as tzi n Australia i Africa.
Din med iu l marin, unde triau n Eodevonian, placodermii,
crosopterigienii i ndeosebi di pnoii, trec definitiv, n Devonianul superior, n lagunele continentale cu ap dulce. Astfel,
aceti peti sunt printre primele ve rtebra te co ntinentale din
ca re au evoluat primele vertebrate tetrap od e, amfibienii. Clasa
amfibienilor, cu care vertebratele fac un pas decisiv pentru
cucerirea ferm a uscatu lui , a aprut n Neodevonia n cu primul
reprezentant de talie mic d intre stegocefali, Ic11 thyostega, cel
mai prim itiv gen al aces tei clase de vertebra te, asemntor cu
pe ti i crosopterigieni d in care s-a dezvolta t.
Deci, n Devonia n unele clase de animale sunt nc n plin
dezvoltare: brahiopodele, tetr acoralii, go niatitoidele, altele su nt
n regres: tabulatele, cistoidele, na u tiloi deele i trilobiii, iar
altele i fac acum apariia (unii peti i a mfibienii).

Perioada

c arbonifer

Dup linitea relativ a Devonianului, evoluia vieii n


Carbonifer este influen a t de a doua orogenez paleozoic,
care la sfrsitul erei se intensi fi c si ca re va duce la n l tarea
catenelor H;rcillice. n Carbonifer se 'ri dic primele valuri muntoa se care mresc su prafaa ariilor continentale.
Carboniferu l nc epe cu un timp li nitit, n ca re agenii externi rod catenele Caledoniene, au loc micri epirogenice nsoi te
de transgresiu n i marine.
La nceputul Carboniferulu i, se stab i lete o clim cald i
umed , iar la sfri t clima se difereniaz n regiuni cu clim
ca ld , u sca t , de step , i regiuni re ci cu ghe a ri.
In aceste conditii s-a dezvoltat via ta n Carbonifer.
Dintre pr otozoa re, foram iniferele cu cochilia calcaroas n regis treaz prima ex pansiune i dau fosi le cond uc toare cu
ge n urile: Fu sulinella sp, Fusulina cylindrica n Carboniferul mediu. Ma i meni on m genu l Triticites sp, din Carboniferul
su perior.
Celentera tele sun t reprezentat e prin hidrozoare i antozoare.
Hi drozoa rele se ca rac te rizeaz prin r r irea stromatoporoidelor, iar dintre antozoare, a ta bulatelor; n schimb, tetracoralii
su nt ma i nume ro i n compara ie cu perioa dele an terioare,
aceasta numai n Ca r bon ifer ul in ferior, Zaphrenioides (Zaphrentis) cornicula, iar d in Ca rboniferul mediu ncep s regreseze.
Dintre echinoderme se dezvolt cri noid ele i palechinidele
cu: Palaeechinus etegans, tvelonectunus muliiporus etc. Se continu blastoid ele, care sunt n p lin dezvo ltare: n Europa,
Pentremites florealis; n schimb, cis toidele dispar la nceputul
perioadei.
Bra hiopodele sunt nc n um ero ase i dau fosile caracteristice. Form ele m ai importante su nt grupate n fam ilia Productidae, cu n u me ro ase gen uri i specii carac teris tice: Giganioproducius (Pro ucius) giganteue, Linoproductus cora. Se mai n tlnesc numeroase sp irife ride: Spirifer iomacensis, Spirifer (Choristites) mosquensis, Spirifer (Mlmella) supramosqueneis i terebra tu!id e, Terebratula hastata etc .
Mol u tel e sun t n c ontinu evoluie; apar gen uri i specii
noi. Lam elibra nhiatele sunt reprezentate prin numeroase specii
m arin e, ca Posidonia becheri, dar i unele de ap d u lce.
Gasteropodele se n tlnesc cu ace leai genuri din De vo nian, la
care se adaug sp ecii no i: Bellerophon bicarenus, Euomphalus
pentagulatus. Dintre cefalo pod e, nautiloideele sunt n regres ;
numai cele cu cochilia nrulat sunt nc d estul de n um eroas e.
Amono ideele su nt n continu evoluie. Se gsesc numeroi
gonia ti i ca re ating maxim um de d ezvoltare. n Carboniferul
inferior ei au forme glo b ulare i lin ia sutural de tip goniatitic,
cu o complicare progresiv avn d unul sa u mai mul i lobi
d ivizati: Goniatites crenistria. Alte form e au lin ia sutura l mai
complicat, pregtind trecerea spre linia lobar de tip cera titic:

Schistoceras missouriense- Acestea anunau ceratiii di n Per rnian,


Dintre artrop odc, tril obi ii sunt pe cale de stingere, reprezenta i
n u m ai prin cteva genuri: Phillipsia gemmulijera, Griffithides sp.
n apele d ulci triesc nc nu meroi gigantostracei.
Insectele a par n Devoni an, fiind reprezentate p rin apterigote,
insecte cu organizare inferioar, cu aripi nc nedezvoltate,
Insectele cu a ripi, pterigote, se cunosc din Carbonifer.
n legtur cu a pariia u nei flore terestre to t mai bogat e, n
Carboniferul superior insectele primitive, apru te d in Devonian,
ating talii mari - 0,75 m; ele au metamorfoza incomplet i
inele toracice nesudate, ca: Megalleura, o libelu l gi gantic,
Stenodictya lobata. Tot n aceas t perioad a par primele forme
de orto ptere i neuroptere. Se mai cunosc pianjeni i scorpioni
detip actual.
In fauna de ve r tebrate, mod i ficri deosebite se pe trec n
lum ea p e tilor. Dintre placodermi au mai rmas n umai
acantoidele. Crosopterigienii i dipnoii abia se mai gsesc. Mai
bin e dezvol tai su n t: selacienii (Cladodus) i ga no iz ii
(Palaeoniscus).
Amfibienii s tegocefali, aprui de ja la fin ele Devon ianul u i,
evolueaz repede i se diversific populnd mlatinile di n
Carbonifer (Ex. Branchioeaurus i Archaegosaurus, care duceau o
via amfibie) . La ncepu t talia lor era m ic i semnau cu
peti i crosopterigieni. Apoi dimensiunile lor au crescut i s-au
apropia t de batracieni, Stegocefalii evolueaz mai depa rte n
Permian si Triasic.
Din amfibienii-stegocefali, la sfritul Carboniferului a u luat
natere reptilele primitive din or dinu l cotilosaurienilor, nrudite
cu stegocefalii i care stau la originea altor ordine de reptile. Se
mai cunosc reptile din ordinul pelicosaurienilor, tot cu caractere
primit ive . Din acestea deriv or dinul Therapsida, cu caractere
marnaliene. Aceste reptile se vor dezvolta apoi n p erioada
urmtoare - Permian.
n general, fauna carbonifer se caracterizeaz printr-un
regres
pro nunat
al:
ta bu latelor,
t e tr a cor a li lor,
strornatoporoidelor, trilobiilor, giga ntostraceelor i al unor
pe ti vechi . Unele grupe dispar chiar de la ncep u tul
carboniferului, ca ostracodermii. R mn la apogeu: brahiopodele
i amonoideele (goniatiii) . Tot n Carbonifer, p alechinid c1e
ating apogeu l dezvoltri i lor. In schimb, n fauna con ti nen tal
apar grupe noi de in secte; se dezvolt amfibienii i reptilele.
Perioada

permian

i n Permian condiiile de via su nt schi mbtoare. Perioada


caracte rizeaz, spre deosebire d e cea ca rbonifer, printr-o
cli m usca t, care a favoriza t fo rmarea desert urilor, a res tr ns

se

mrile i n Iagu nele acestora se formeaz ' depozite masive de


gips, sare i sruri de potasiu etc. Se restrng Iacurile i
mlati nile i ca urmare se reduce numrul arnfibienilor: pe
continentul sudic Gondioana domnea o clim rece. In alte regiuni
s-a meninut o cl i m um ed . n Perioada permian continu
cutrile hercinice.
Animalele care au populat mr ile n p rima p art e a pe r ioadei
permiene erau d estul de asemntoare cu cele din Carbonifer,
n timp ce ctre sfritul acestei perioade fa una rep rezenta
nceputul unei viei noi, care se va d ezvolta n Era m ezozoi c .
Dintre foraminifere, fus ulinidele aprute n Carbo nifer se
con tinu i n Perrn ian, da r ctre sfritul per ioad ei disp ar. Ele
sunt reprezentate prin Schioagerina princeps etc.
Celenteratele i ech inodermele nu a u suferit prea m ari
schimbri, n a far de faptul c d ispar tetracoral ii i triesc
ultimele palechinide.
Brahiop od ele, apropiate mult de cele di n Ca rb onifer , su n t
nc numeroase, pe ntru ca la fine le Permian ul u i s di spar
formele pale ozoice. Predomin brahiopodele articulate. For mele
caracteristice sunt: Producius (Horridonia) horridus, Spirifer alatus.
De menionat sunt unele forme aberante cu cochilii1e puternic
deformate, ca Richthofellia lauirenciana.
Briozoarele sunt foarte n umer oase i va ria te, form nd recifi
ca Fenestella retiformis.
Dintre molu te, cefa lop odele n autilo id ee sunt n regres. In
schimb, amonoi deele nregistreaz u n progres, fiin d d in ce n
ce mai rare formele d e tip goniatitic, inmu lindu-se cele n oi, cu
linia loba r ceratitic . Formele mai importante sunt: Medlicottia
A

orbignyana, Cyclolobus siach ei, Popnnoceras multisiriaium,


Majori tatea au cochilia neted, amintind amonoideele
paleozoice.
La melibran hia tele i gasteropodele sunt aproape acel eai
d in Ca rbon ifer.
Gasteropodele, dei variate, nu prezint importan deosebit .
Tril ob i ii , dup ce au stpnit vreme d e 300 miI. ani mrile
s trvechi, d ispar nain te de sfrit ul Pa leozoic u lui. Cele cteva
genuri din Carbonifer s-au meninut i n Per mian .
Vert eb ra te le sunt repre zen ta te prin peti, amfibieni i reptile.
Din tre peti, sunt mai numeroi p roselacien ii - (Pleuracanthus
si selacienii (Acanthodes). De asemenea, fosile caracteristice da u
i petii ganoizi hetero cer ci: Amblypterus macropierus, Paiaeoniscus
[reiesleoeni, Platysomus gibbosus, cei mai m uli fiind de ap
d u lce.
Amfibienii stegocefali ati ng apogeul d ezv oltrii lor, fiind
mai numeroi i de dimensiuni mai mari dect n Carbon ifer:
Archegoeaurus decheni, cu coada lung i d im ensiu n i de 1,5 m,
i Branchiosaurus amblystomus, cu coada scurt.
Re ptilele ia u o mare dezvo ltare, p revestind ur iasa lor
d iversificare din Era Mezozoic , Se contin u cele din Carbonifer,
dar se adaug tipuri noi. Ele sunt repreze ntate pri n
co tilosaurieni, unii erbivori, ca: Seqmouria sp., Pareiasaurus
serridens, alii carnivori, ca: Labidosaurus hantaius. Altu ri de
co tilosaurieni, n Permian au trit i reptilele pelicosau rieni,
d intre care es te de remarcat Dim etrodon in cisiuus, cu aspect de
oprl i apofize le spi noase ale vertebrelor foart e lungi (2 m).
M a jo r ita tea reptilelor din Perrnian aparin ordin ulu i
Therapsida, din care deriv mamiferele. Ele a u caractere ce le
a propie de pelicosa urien i din care a u ev ol uat, ns, multe au
caractere de asemnare cu mamiferele primitive: monotreme i
marsupiale. Ma i importa n te s unt ter iod ontele carn ivore :
lnostran ceuia, i anomodontele (erbivore) : Dicunodon feliceps. Pe
continentul Gondwana, terapsidele iau o mare dezvoltare.
n co ncl uzie, re pti lele prezint o ev o l uie accen tua t n
Perrnian.
La sfritul Pe rmianului se sting pentru totdeauna numeroase
animale care au dat specificu l Erei Paleozoice: fusulinidele, cea
mai mare parte a coralilor tabulai, tetracoralii, palechinidele,
cis toideele, blasto ideele, spiriferidele, prod uc tid ele, cele ma i
m ul te nautiloidee, goniatiii, trilobiii i gigantostraceii etc.
In timpul Erei Paleozoice, fau na marcheaz un apogeu n
Silu ria n - Devon ian, a poi i n tr n regres pn n Permian i
las locul altor animale noi, ce se vo r dezvolta n Era Mezozo ic .
Gru pele principale care trec di n Perrnia n n Era M ezo zoi c
su nt cerat iii, amfibienii stegocefali i reptilele terapside ce se
sting la finele Triasicului.

ERA MEZOZOIC
Era Mezozoic reprezin t timpul n care s-au dep us
sedimente ce cuprind flor i faun cu caractere in ter medi are
n tre acelea d in Paleozoic i Neozoic, de u nde i denumirea de
"era v ieii mijlocii" . Durata ei absolu t es te de circa 173 miI.
ani, aproape j um tate d in durat a Erei Paleozoice.
Ca i Era Pa leozoic , Era Mezozoic n u es te lips i t de
mi cri oro genice i nici d e eru piuni v ulcanice; o mare pa rte
din muni i act uali ai Eu ropei Centrale i d in alte cont inente i
au ncepu turile n Mezozoic i n deosebi n Cretacic. Spre
sfritul perioadei lanuri m u ntoase m a ri s-a u ridicat n es tul
As iei. In leg t ur cu mi c r il e e p irogenice a u avu t loc
transgresiu ni i re gresiuni mar in e im portante.
Astfel, n Mezozoic, condiii le paleogeografice, pa leocli matice,
p aleo ecologice i tectonice au fost di ferite d e cele din Pa leozoic
i a u influ enat puternic viaa din aceast er.
Asistm la o nnoire vdit a lu mii animale. Se remarc
a pari ia
he x a coralilor, extraordin ara abun den a
neoamonoideelor, a belemnoid eelor care dev in stpnii mrilor;
locu l brahiopodelor, att de va r iate i rsp ndi te n Paleo zoic,
es te luat de lamelibranhiate i gasteropode, ca re joac un rol
nsemnat, iar cri noi dele ce deaz prim ul loc echi n oid elor .
n cee a ce pri vete fau na de vertebra te, n a far de dispari i a
pe tilor placodermi, se c ons ta t dezvoltarea petilor teleosteeni,
explozi a reptilelor care a ting apogeul dezvoltrii lor, a pariia
psrilor i mamiferelor.

____

. _~ 1

n aceas t faun, dezvoltare ex t ra o rd i n a r ating repti lele


care cuceresc toa te mediile de via. Pe drept cuvnt, Era
Mezozo ic se mai nu mete i Era reptilelor,
Pe baza cri teri ilor stratigrafice i pa leon to logice Era
Mezozoic se d ivide n 3 perioade (vezi tabelul de la pagina 7).

Perioada

triasic

Denumirea de Triasic se da torete faptu lui c depozitele de


la ncepu tul Erei Mezozo ice pre zint trei sc rii lito logice
d e o s ebi te : se ria infe rioar cupri nde gresia vrgat,
Buuisandstein, ca re ara t o cl im ca l d , arid , con tinental;
se ria mijlocie, calcare coc hil ifere ma rine, MIIsc1Iclkalk i seria
superioar, ma me formate n lagu ne, Kcuper. Acesta este Triasul
de tip germall. Mult mai d ezvoltat i rspndit es te Triasul alpin,
cu depozit e ma rine.
Dezvoltarea vieii este influenat de condiiile no i ce apar n
ur ma mo dificrilor pa leogeografice care au avu t loc la sfri tul
Paleozo icu lu i. Mri rea sup ra feelor continentale fa v ori zea z
dezvolt ar ea vertebratelor tetrapode. Agenii externi continu
s erodeze catenele hercinice. Clima este ca ld si uscat, n
un ele regiu n i, aa cu m arat gresia vrgat i 'f orma i u n i le
lag una re . Mi crile orogenice sunt mai puin in tense.
Fau na oglindete trecerea de la for mele vec hi, paleozoice, la
cele noi, mezozoice; este o mbinare de elemente n oi si vechi.
Pro tozoarele: foraminiferele, rad iola rii, ca i spongierii, j oac
un rol sec un dar n T ri asic,
n fauna d e nevertebra te se impune, n p rimu l r nd, apari ia
hexacoralilor, care n locu iesc tetracoralii pa leozoici i triesc
pn n zile le noastre.
Din tre echinoderme, m ai d ezvolta te su nt cri noidele, care
a tinseser perioad a de n flo rire n Paleozoic: Encrinus liliiformis
e tc. Apar euec hinoidele d in familia Cidaridae.
Brah iop ode le, n vdi t regres fa de Pa leozoic, su fer ma ri
mo d ific ri . Disp ar toa te genurile specifice Paleozoicu lui i r rn n
numai d ou gru pe mari, rin con elidele i terebratuli dele, ca re
d evin numeroase: Terebraiula gregaria, Terebratula uulgaris.
M o l u te le s u nt n pli n p rog res. Lameli branhiate le se
d iversific, mu lte di n tre ele au d at fos ile caracteristice: Myop1loria
cosiaia, Myop1loria tiulgari, MyopllOria goldfllssi, Myop1loria
kefersteini, Uma striata, Gervil/eia socialis, Pseudomonoiis (Claraia)
ctarai, Avicu la COIl torta, Daonella lonnneli, Monoti saiinaria. Foar te
multe larnelibranhia te a u valve subtiri, dar sunt si multe forme
cu va lve groase : Megalodoll sCli ta tll~ .
'
Ga st eropodele paleozoi ce di s pa r n ma re pa rte i apar for me
no i; n pli n nflorire su nt Wort1lC1lia solitaria, Chetuniizia escheri.
Apar i tipuri noi, ca Turbo rectecostaius, Neritopsis costata.
Dar, di ntre m olu te, cefa lopodele au cea mai i m por ta nt
dezvo ltare. Ele se caracterizeaz prin regresi unea na utiloideelor
i prin evolui a ra p id a am on oid eelor. Nautil oideele mai sunt
reprezentat e, ca i n Paleozoic, prin genuri cu coc hilia drea pt
(Orthoceras), care di spar la sfritu l Triasicul ui i pr in for me
nru la te (Nau tiius} care tr i e s c p n n z ilele n o a st re .
Amonoid eele d evin cefalopodele domi na nte n fauna tr i asi c
de ne verteb ra te. Ele su nt re p rezen ta te a proape numai p rin
cera titacee, care prezin t o mar e d iversifi ca re. Unele a u lin ia
loba r simpl, cu lobii slab d i na i, altele au linia lobar foarte
co mplicat, fcnd leg tura n tre a rno noideelc d in Pa leozoicul
superior i cele d in Mezozoic. Se cu nosc circa 3 000 de s pecii
de cera tii, d in tre care ma i frecve nte su nt: Ceratites irinodosus,

Cera iites 1l0dOSIlS, Tiralites cassianue, Trachuceras aOIl, Tropites


subbultaius, Cladiscites tornaiu s, Pinacoceras nietternichi, Arcestes
gigall to galea tlls. Romanites siniionescui etc. La sf ritu l Triasicului,
cer atitoidele d ispa r a p roa pe total ; trec n Ju ras ic numai
filocera titaceele.
n Triasic apar i precursorii be lemnoideelor: Auiacoceras
inducens, A tractites, cu fra gmocon mare i ro strul d e dimen siuni
ma ri sa u mici.
Dintre crustaceele d in Era Paleozoic nu se mai gsesc
tril obiii , iar dintre gigan tostracei s u pravie uiete numai Limulus.
In formai u nile lagunar e se nt l nete filopod u l Esiheria minute.
In lu mea ve rtebra telor au loc mari sc hi mbri. Astfel, n clasa
peti, d ipnoii i cro sopterigienii se ntlnesc foar te ra r, ia r
d intre OsteicJltllyes se n tl nesc co ndrostei, holostei cu scheletu l
din ce n ce mai bine osi fica t.

12

Amfibienii, care a u atins apogeul n Pe rrnian, i conti nu


fiind reprezenta i prin stegocefali l abi rintodoni : Mas todonsaurus giganteue, care d ispare la sfri t u l Trias icu lu i.
Re p ti lele ncep nc di n T riasic marea lor dezvoltare,
caracteristic Erei Mezozoice, d ucnd la o ma re diversificare i
specia lizare. Din Per m ian se cont i n u reptilele terapside cu
Lystrosallnts iotirostris. p lacodontele cu Placodus gigas care dispar
la sf ri tu l Triasicu lui. A par ihtiosa urien ii cu Mixasaurll s,
sa urop terigienii cu Noiliosauru s. Mai apa r primii chelonieni
Trinseocheuj i primii tec od o ni cu A ethosaurus. Tot acum apar
i p rimii di nosaurieni, Zanclodon. Dinosaurien ii evo l ueaz n tr-o
prodigioas diversitate de forme, uneori paradoxale i adesea
de dimensiuni gigantice (10 m). Se cu nosc i u rme de p a i ale
unor tetrapode, Chirotherium , stegocefa li sa u reptile.
evoluia,

Perioada

jura sic

n Pe rioa da [u ra si c , toa te con dii ile a u fos t favorabile


ce a dus la o d ezvo lta re a lor p e care n u a m
mai n tlnit-o dect n Ca rnbrian, la fel de l initi t.
Pr ot ozoar ele sunt prezente p rin: foramini fer e, ra diolari i
infuzori. Rad iola r ii au format, prin scheletele lor sil icioase,
roci le numite ra diolarite.
Spongieri i s i lic io i, Cnemidiastru m, joac un rol deosebit
contribu ind, altur i de corali, la forma rea recifelor. Se continu
cu spongierii calcaro i,
Celentera tele su nt reprezentate prin hexacora lieri, ap ru i
d in Triasic, care formeaz recifi n m ril e e picon tinen tale,
ndeosebi n Juras icu l super io r (Ncoju ras ic). de und e i
denumi rea acestu ia de Coralian, pri n: lsastraea bernardana ,
Thecostnilia trichoioma.
Echinodermele se carac terizeaz p rin d ezvoltarea m are pe
care o ia u echinoidele i cr ino id ele. Dintre euechinoid ele cu
si metrie p e nta r adia r , mai frecven te sunt: Cidaris coronata,
Hemicidaris, iar dintre ce le cu simetrie bil atera l : Collyri tes,
Holectyplls etc. Crinoidele au c teva ge nuri foa rt e rsp nd i te:
Apiccrinus royssianus, PentacrinliS.
Brahiop od ele se remarc prin predomin area ter ebratu lid elor
i rincone lidelor. Dintre terebra tul id e mai n u mero ase sun t:
Zeilteria (Magge/ania) nu mismalie, Pygope (Terebrntula} diplna, iar
dintre rinconelide: RI1Yl/c1lol/el1a lacunosa etc.
n [u ras icul in feri or mai tr iesc ultimii reprezentani ai
sp iriferi de lo r, a semn toare sp iriferide lor paleozoice.
Mol u tele au av ut cea mai p rodi gioas d e zvol tare i o
deosebi t valoare stra tigra fic. Dintre lamelibranhiate d ispar
majorita tea ge n u rilo r tri as ice i a p ar alte le n oi, dintre ca re mai
frecvente sunt: Uogryplzaca (Gryplzaea) arcuaia, Lima (Plagioetoma)
gigal/tea, PllOladomya niu rchisoni, Trigonia (Cicoitrigonia) nauis,
v ieui toarelor, ceea

Trigonia (Lyriodon) costata, Exogyra oirgula, Alice/la mosquensis.


Apar primele pachiodon te ca Diceras arieiinum.
Fa d e la melibra n h ia te, gas te ro p odele se si tueaz pe pl anul
a l d oi lea: p leuroto ma riaceele cu Pleurotomaria, nerineideele cu
Nerinea tubcrculosa, a poi stro m ba cee Je i ceritiaceele.
Dar , cea mai important cl a s dintre molute es te clasa
cefalo podclor, p rin nu mru l ab undent d e ge n uri i specii, prin
m ar ea va ria ie i p rin im po rtana lor s tra ti gra fic . Nu se m ai
gsesc for mele d re p te de na utiloid ee, amonoid eele tri asice d e
ti p cer a titic; ncep o,d ezvolta re l ux uria n t a mo niii propriu -zii
(ne oa mo noi deele). In [urasic, neoamonoideel e a ting apogeul
dezvo l trii lor. n afar d e Plwilocerae i Lytoceras, prezente n
tot sistemul n formai u n i ba tiale, pen tru fiecare subdiviziu ne
ex is t forme caracteri sti ce din su bo rd in ul Ammonitina.
Pentru Jur asicu l infe rior (Lias) : Psiloceras planorbis , Scltlotheimia
angulaia, Arietites bisulcatus, Dumortieria (Harpoceras) radians,
A maltlieue margaritatus, Hildoceras bifrons.
Pentru Jurasicul med iu (Dogger): Leioceras opalinum, Ludtoigia
(H arpoeeras) mu rchisonae, Macrocepllllli tes macroccplialu S,
Stephanoceras lnttnphriesinnum, Parkinsonia parkinsoni.
Pen tr u [uras icu l superior (Ma lm): Perisphinctes ii ziani,
S treblites (Opp elia) tenuilobatu s, Epipel toceras (Pel toceras)
binuunnuitunt, Aspidoceras perarmaium, Virgatites uirgatus.
Belemnii i au avu t, de asemenea, o evo l uie puterni c n
Jurasic: Megatelltilis giganteus i Hiboli tes (Belelllnites) /zastatus.

n lumea vertebratelor se petrec cele mai importante


eveni me n te biologice d in Jurasic: explozia reptilelor, apariia
psrilor i mamifer elor -" .
Petii osoi i con tin u d ezvolt area i rspndirea; petii de
tip pa leozo ic su n t to t ma i rari. Marea majoritate sunt peti
osoi, holostei: Lepidopus Il otoptenis, i teleostei cu schelet
com plet osifica t: Leptolepis sprattiformis.
Batr acieni i se remarc p rin anure aprute nc de la fine le
Triasicului.
Reptilele i con tin u ur iaa lor dezvoltare cucerind usca tul,
apa i aer ul. Printre reptilele acvatice predomin ihtiosaurienii,
a prui nc din Triasic, cu: Iclz thyosaurus quodriscissus. cu aspect
pisciform . In Jurasic ei dau cel mai ma re numr de tip uri i
ating dimensiuni mari (12 m lu ngime). Numai o singur specie
atinge Cretacicul, pen tru a se sti nge i ea la sfritul acestei
peri oade.
La ace ste reptile acvatice se a daug: sauropterig ienii cu
Plesiosaurus, ceva mai ma re dec t lchihvosaurus (15 m) i cu al t
nfiare . Se mai a da ug crocodilienii cu Teleosaurus.
Dintre re p ti lele te r est r e, ce le mai impor tante sunt
dinosau rienii, cu for me ex travagante i dimensiuni gigantice
(25 m i 35 tone). Erau difereniate cu dou tipuri: tip u l
sau ripe lv ia n (Saurischia) i tipu l avipelvian (Ornithiechia).
Di feren e l e d in tre aceste d o u tip uri intereseaz caracteristicile
bazinulu i i ale d enti i ei. Erau carnivori i erbivori. Dintre
carn ivo re se remarc Compsogna thus, d e talie mic, Alloeaurus,
de talie mai mare i Ceratosaurus. Dinosaurienii erbivori erau
masivi , greoi, unii di ntre ei fiind cele mai gigantice ani male
terestre cunoscute: Brontosaurus, Brachiosaurus, Diplodocus longue
etc. Destul d e nume ro i i r s p ndii au mai fost: crocodilienii,
chelonienii i rin cocefali i.
In [urasic, reptilele cuceresc i aerul prin r sp n dire a considerabil a pterosaurieni lor: Pterodactylus spectabilis, de talie
mic i cu coad a scu rt i Rham phorhunchu s plzyllurlls.
Dar, cel mai important eveniment n fauna [ u rasicu lui
superior este a pariia celei d in t i p s ri : Archaeopterix siemensi,
avnd vd i te legturi filogene tice cu repti lele .
Fauna jurasic se completeaz cu mamifere care apar din
Triasicul su pe rio r i care se vor dezvolta vertig inos n Era
Neozoic .

Mamiferele jurasice su n t reprezenta te numai prin tipuri


inferioare. Originea, mamiferelor este n Triasic i d eriv din
reptilele terapside. In tot timpul Erei Mezozo ice, mamiferele
ocup un loc foa rt e modest. Un u l d in grupu rile ini iale es te
acela al multituberculatelor, erbivore cu m olarii a v n d d ou
rnduri de tu berc u li, care au tri t pn la nceputul Neozoicului.
Al doilea grup este al tritu berculatelor, s trmoi i tu tu ror
mamiferelor, molarii lor avnd tre i tuber culi si un talon . Se mai
r
cunosc triconodonte etc.
Astfel, Perioad a [u rasic es te u na din culmile d e zvo lt ri i
vieii pe Pm nt, faun a at ing nd o ma re dezvoltare i o mar e
bog ie de genuri i spec ii. In vremea j urasic au predominat:
neoamonoideele, belemnoideele i re ptilele specializate.
Perioada creta cic
n aceast perioad via a anima l i continu evol u ia, dar
se pun bazele trecerii spre fa una neozoic .
Foraminiferele cu importan stra tigrafic n Cre tacic su n t:
Orbitolina leniicularis pe ntru Cretacicu l inferior si Orbitoides
media, pentru Cretacicu l superior.
'
Spongierii i celenteratele au o importan redus. Hexacoralii
continu s formeze recife n Cretacicul infer ior i su perior sa u
se ntlnesc ca forme solitare (Cyclolites).
Dintre ech inoderrne, clasa Echinoidea are cei mai numeroi i
rr,tai importani re preze n tan i. Ac etia ajung la nfl orirea max im
I au o mare importan s tra ti gra fic . Une le, cum sunt cele din
genul Cidaris, se con tinu din Jurasicu l su perior. Rolul cel mai
important l-au ju ca t echinoidele e xocicl ice : Micras ter

coranguinum, Micraster cortestudinurium, Toxaster complanatus etc.


Crinoidele sunt n regres fa de Jurasic. Se ntlne sc forme
pedunculat e, Peniacrinus, i forme fr peduncul, libe re:
Marsupites, Uintacrillus.

Brahiop od ele, n regres fa de [u rasic, c o n tin u s dea unele


fos ile caracteristice: Rlvqnchoneita compresa, Peregrinetla peregrina
(= m u lticarin ata).
Molutele su n t foar te numeroase i va riate. Lamelibranhiatele
ajung la un grad de d ezvoltare mai nalt dect n [ urasic, d n d
n umeroase fosile caracteristice. O deosebi t importa n au
pachiodon tele (Iamelibranhia te aberan te), cele dou valve
inegale foarte groase i umbonele r sucite ca nite coarne,
amintind de Diceras din Jurasic. In Cretacicul inferior au trit:
Rcquienia ammonia, Monopleura, Toucasia. n Cretacicul superior
au abundat pachiodontele tipice sau r u d i tii : hipuritidele, cu :
Hippurites cornu uaccinum, Vaccinites gosaviensis etc.
O importan tot aa de mare are genul lnoceramus, rspndit
n depozitele din Cretacicul superior: lnoceranius labiatus,
lnoceratnus lamarcki etc. Pachiodontele i inoceramii se sting
odat cu sfri tul acestei perioade.
Din tre celelalte lamelibranhiate, n Cretacic se ntlnesc foarte
des ostreidele: Exogyra couloni, Exogyra columba, pectinidele, cu :
Pecten, Aequipecten asper. Se mai ntlnete: Spondvlus SplIOsus etc.
Gasteropodele sunt reprezentate prin forme ho lostome, care
se continu din Jurasic. Mai importante su nt genur ile: Actaeonelia
gigalltea, Nerinea, Natica etc.
Cele mai numeroase i mai importan te din tre molu te r rn n
tot cefalopodele cu n eoam on oid ee1e, puternic dezvolta te nc
de la ncep u tul p er ioad ei, i belemnoideele.
Un fenomen foarte curios i foarte rspndit la neoamonoideele cretacice este apari ia formelor aberante, care difer de
for mele no rmale prin deru la rea turelor spirei sau prin n v r tirea
lor, nu ntr-un singur plan, ci n planuri diferi te. Asemenea
neoa rnonoid ee aberante sunt: Crioceras emerici, cu tu rele spirei
aa de largi c n u se ating; de asemenea, Crioceratites duoali,
Scaphiies geiniizi, Hamites roiundus cu cochilia aproape dreapt,
r s uci t numai Ia ce le do u capete, Ancyloceras maiheroni ,
Turriliies catenatus, Baculiies, cu cochilia d rea pt, Macroscaphites
yvani. Alte neoamonoidee cu forme normale sunt: Deslzayesites
deshayesi, Douvil/eiceras mammillatum, Peroinq uieria (Schloenbachia)
injiata, Oppelia nisoides. Acanthoceras rothonuigense, Lewesicerea
(Paclzydiscu s) peramplus, form gigan tic , Tissotia ewaldi, cu
si m plificarea liniei lobar e.
La neoamonoideele cretacice se constat o evol uie regres i v
care se manifest prin: derularea coc h iliei pn la forme drepte
(Baculites), sim p lificarea i a ten ua rea orna men ta ie i, gigantismul
unora ca re pot ati nge 2 m d ia m etru (Pachgdiscus), simplificarea
liniei lobare care d evin e aproap e d e tip ce ra titic (Tissotia).
Am oni ii , a p ru i nc di n Pal eozoi c, a tin g n Mez ozo ic o
d ezvoltare extra ordinar (Era amoniilor) care a fost u rma t de
un de clin rapid i de o stin gere complet la sfri tu l Cr etacicului.
B el em n i i i , d e i n regres evi dent, mai dau totui fosile
caracteris tice; n Cretac icul inferior: Duoalia emerici, Neohibolites
mi nimus i, n Cre tacic u I su perior Belenmitella m ucrona ta.
Bel ern ni i i a parin excl usiv numai Mezozoiculu i i d ispar la
s f r i tu l Cret aci cu lu i.
, In lumea ve rtebratelor, petii selacie ni ia u o mare dezvoltare.
In Cret aci cu l superio r p red om in teleost eenii (Clupea, Portheus,
Beryx e tc.). La ba tracieni se nscrie a p a riia urodelelo r.
Reptilele, dei fa d e Jurasic su n t ntr-un u or d ecl in,
s t p nesc totui uscatul, ae rul i a pele. Pe uscat d omin
dinosaurien ii cu o spec ializare mai nai n tat d ect n [u rasic.
Un ii erau er bi vo ri: lguanodon bernissariensis. Dinosaurienii
erbivori erau masivi, greoi, ca : Triceratops prorsus, Styracosaurus,
Struihiontimus altus, Titanosaurus etc. Triau i ca rn ivore mari
cu dini puternici ca Tvran noeau rus. cel mai m are camivor al
tu turor tim p urilor, cruia p aleontologii i-a u dat numele sugestiv
d e, Turannoeau rus rex, "regele sa ur ien ilor ca rn ivor i",
In Cre tacic au tr it i cele mai mari reptile zbur toare,
ptero saurienii, Pieranodon ingens, avnd d imensi u ni mari , care
nu au mai fost atinse ni ciodat de un an imal z bu r tor. Aripile
lor avea u o anverg u r d e 8 m.
C tre sfritul Cr etacicului, chiar a tunci cnd au atins apogeu l
n numr i dimensiuni, dinosaurienii s-au stins aproape brusc,
d in cauze m ai puin cu n osc u te pn as tzi, l snd c m p liber
d e d ezvoltar e mamifer elor.
n Cretacic se cun osc i reptile marine: ultimii ihtiosaurieni
i sa urop terigieni, la care se ad au g mosasaurieni cu Tylosallrlls
i chelon ieni, cu Archelon isclzyros.
13

n decursul erelor geologice, au tri t alte vieuitoare dect


cele pe care le ved em astzi, care sun t urmai ai acestor
animal e str vechi. Evoluia animalelor n acest imens timp
geologic a fost puternic influenat de procesele geologice care
au avut loc n scoarta Pmntului. Datorit acestora, nftisarea
uscatului, ca si a mrilor si oceanelor, n-a fost dintotdeau'n~ asa
cum se prezint astzi. Odat cu evol u ia scoarei P m ntului,
s-a produs i evoluia vieuitoarelor, de la forme inferioare, la
forme din ce n ce mai evoluate, pn la om.
Felul n car e au evoluat animalele po ate fi descifrat n
stratele de di ferite vrste ale scoartei terestre, datorit fosilelor
'
pe care acest ea le con in .
Multe v i eu ito a re care au populat P rn ntul au l sat nu meroase resturi si urme n stratele scoartei terestre, ce s-au
pstrat pn n zilele noastre, numite fosile.' Denumirea aceasta
provine din lat inescu l fosea = groap, deoarece erau descoperite n urma s p turil or, In general,de la animalele strvechi
s-au pstrat prile tari : cochilii, schelete, oase etc. Rareori, n
anumi te condiii de conservare, s-au p strat i animale ntregi.
Astfel, n gheurile Siberiei s-a pstrat de mai bine de 20 000 de
ani mamutul - l}n elefant pros - aa cum era el, cu blan,
piele i muchi. In ozocherit (cea ra de pmnt) s-a conservat
un rinocer intact, iar n chihlimbar - r ina unui pin fosil - s-au
pstrat numeroase insecte str vechi.
Fosilele au n geologie aceeai imp ortan pe care o au
documentele n istorie sau inscripiile n arheologie. Astfel,
stratele scoarei terestre alctuiesc paginile imensului hrisov al
istoriei naturale a Pmntului.
Importana fosilelor pentru de scifrarea ndelungatei istorii a
Pmntulu i este cov r itoare. Cu ajutorul lor putem cunoate
vieuitoarele car e au trit pe Pmnt, n timpurile strvechi, ce
forme i dimensiuni aveau etc .
Studiul fosilelor a dovedit c fiinele care populau odinioar
P m ntul se deosebeau de cele actuale i deosebirea este cu
att mai mare, cu ct sun t mai vechi.
Cu ct sun t mai vechi, cu att au o organizare i o s tru c tur
mai simple, fiind mult difereniate de urmaii lor de astzi i,
cu ct ne apropiem de timpurile noastre, cu att aceste caractere vechi dispar i sunt n locu ite cu altele noi care le apropie
din ce n ce mai mult de animalele actuale. Astfel, fosilele
dovedesc succesiunea nentrerupt a vieuitoarelor i evoluia
lor de-a lu n g u l erelor geologice. Ele mai dovedesc c
vieui toarele de astzi sunt o continuare fireasc a strvechilor
form e care s-au succedat pe planeta noastr de-a lungul mili oanel or de ani.
Fosilele, fiind contemporane cu stratele n care se gsesc, ne
pot da indicaii i despre condiiile de via care au existat n
acea vreme, deoarece, fiind nzestrate cu sensibilita te, au
recepi ona t toate transformrile geologice i climatologice.
Fosilele ne mai pot sluji i la stabilirea conturului continent elor i mrilor vechi, ajutnd la elaborarea h rilor paleogeografice.
Cu ajutorul unor fosile se poate determina vrsta relativ a
stratelor, deoarece pentru fiecare vreme au corespuns anumite
fiine, cu durat de via scurt, care au devenit fosile caracteristice/ ad ic fosile care se gsesc numai n grosimea unui
singu r strat, dar pe toat ntinderea lui, indiferent de variaiile
petrografice i de locul unde apar pe Glob. Astfel, se pot
identifica strate de aceeai vrst, aflate la mari dep rt ri
unel e de altele.

Deci, cu ajutorul [osilelor putem reconstitui ntreaga istorie a


In cele ce urmeaz vom cu ta s urmrim
firul evolutiv al organismelor animale care s-a u succe da t pe
planeta noastr.
Timpul geologic (imensul timp care s-a scur s de cnd P m n
tul a devenit planet pn n zilele noastre) a fost mp rit n
diviziuni geocronologice. Diviziunile de prim ordin (cele mai
mari) au fost numite ere; erele au fos t mprite n perioade,
acestea n diviziuni mai mici numite epoci, iar epocile, la rndul
lor, n vrste.
Depozitele geologice formate n aceste diviziuni geocronologice au fost mprite n di viziuni cronostra tigrafice: grup,
scoarei Pmntul u i.

sis tem, serie, etaj.

Succesiunea erelor este

rezumat

n tabelul

urmtor:

SCARA GEOCRONOLOGIC *
sau

Er
gru p

><::l

'0
N
oQ)
Z
<ti
....

Perioad

sau

sistem

Cuaternar
Neogen
Paleogen
Cretacic

><::l

Jurasic

Q)

2;
<ti
....

Triasic

Permian
Carbonifer
Devonian
><Il

'0
N
oQ)
!il

Silurian

P-.
<ti

....

sau serie Vrsta

Holocen

a bs ol ut

1/5-2 miI. ani

(Antropogen) Pleistocen

'0

Ep o c

Ordovician

Cambrian

Proterozoic
Arhaic

Pliocen
Miocen
Oligocen
Eocen
Paleocen
Superior
Inferior

Malm
Dogger
Lias
Neotriasic
Mczotriasic
Eotriasic
Superior
Inferior
Superior
Mediu
.Inferior
Neodevonian
Mezodevonian
Eodevonian
Superior
Mediu
Inferior
Superior
Mediu
Inferior
Neocambrian
Mezocambrian
Eocambrian

'2
24 miI. ani
41 miI. ani

<ti

'6
c-,
'-O

70 miI. ani
58 miI. ani

"2
<ti

'6
45 miI. ani

Cf"J
r-,
r-<

45 miI. ani
55 miI. ani

70 miI. ani

'2

<ti

30 miI. ani

'6
o

Cf"J
Cf"J

60 miI. ani

70 miI. ani

2030 miI. ani


900 miI. ani

* Tugarinov, A. 1., Voikevici G. V., Dokemb riskaia gheochronologhia


materikov, Moskva - 1966.

EVOLUTIA
ORGANISMELOR ANIMALE
IN ERELE GEOLOGICE
I

A-

PRECAMBRIANUL

Timpul Pr ecambrian, prima i cea ma i veche parte din


istori a geologic a Pmntului, es te n acel ai timp i cea care
a av ut durata cea mai lung .
Precambrianul nce pe o d a t cu ntrirea primei scoa re terestre, cnd P rn ntul a deve nit planet i se termin oda t cu
depunerea primelor stra te, n care se gsesc urme bine pstrate
de ani male, i n special urme le unor crustacee prim itive,
numite irilobii (Olenellus).
ntre aces te limit e durata tim p ului Precambri an a fost de
circa 3 000 milioane ani fa d e durata erelor urmtoare de
circa 570 mi lioane ani, adic ma i mult de ju mtate din durata
timpu lui ge ologic .
Aces t im en s tim p Precambrian se m parte n dou ere:
Arhaic , cea mai vech e i Pro terozoic (Algonkian ) cea ma i
no u .

n Prec am brian au avut loc puternice p ro cese de orogenez,


care au d us la rid icarea mai multor cat ene muntoase: caiena
Lauren ian ale crei urme se mai pot observa pe valea flu viului Sf. Laure ni u din America de No rd, caiena Huronian , urmele ei gsind u-se n Canada, precum i orogenezele Sveco[ennidic i Karelic n Europa etc.
Aces te micri oro genice au fost nsoite de numer oase i
intense manifestri magmat ice.
Dar cel mai im portan t evenimen t din acest timp es te apari ia
vieii .
Mu l t

vreme s-a crezut c Arhaicul a fost complet lips it de


In cele d in urm, n depozitele lu i superioar e s-a u
descoperit cele mai vec hi urme de via , aparinnd unor
bacterii, alge i chiar unor animale cu o orga niza re foa rte
s imp l . .
In depozitele se di men tare ale Pro terozoicul ui se gsesc, ns,
resturi de v ieu i toare cu un grad de organizare d in ce n ce mai
complex. Astfel, n de pozitele grafitice i calcaroase d in Pr oterozoicul infe rior se gsesc res turi orga nice ra re i r u conservate de animale marine in ferioare: for aminifere, ra d iolari, sp ongier i i celenterate. In Proterozoicul superior i, n sp ecial, n
partea lui superio ar, n Infracam brian, se cunosc ch iar fosil e
de nev ertebra te cu o organi zar e destul de evoluat : vier mi,
brahiopode i ch iar artropode pri mitive. Aceste fosile dovedesc c fauna p roterozoic nu reprezint fauna primitiv a
Pmntu l ui, ci c viaa a aprut nc de la s fritul Arh aiculu i
i c a avut loc o lung perioad de evo lu ie pn s-a ajuns la
o faun de ne vertebra te destul de evol uat ca cea d in Pr ot er ozo ic.
via.

Scoia), p relu ngindu-se spre vest pn n estu l i nordul


Groen landei i caiena Hercinic , ridicat ctre sf r itul erei n
p artea central i de vest a Europei, inclusiv Uralul. In acela i
tim p s-a u ridicat vaste l anuri muntoase n centrul i nordul
Asiei, n es tu l Americii de Nord, nordul i sudul Afri cii i estul
Australiei. Rid icarea acestor catene muntoase, cu tot cortegiul
de fenome ne geo logice care le-au urmat, au fcut s varieze
foarte mult condiiile de via . Datorit acestora v i a a a evoluat
con tin uu, la baza Paleozoicului trind forme primitive, predominnd animale din clasele in ferioare, care trec treptat la
forme din ce n ce mai evolua te, ctre mijlocul i sfritul erei.
La ncep u t viaa s-a manifestat numai n oceane, iar uscatul era
p ustiu . Ince pnd di n Silurianul su p erior i animalele invadeaz uscatul, un d e se ins ta leaz definitiv, la sf rsitul erei.
La nceputul ere i au predom inat animalele nevertebrate.
Totui, n domeniu l marin, se cu nosc resturi de vertebrate
(conod on te) nc d in Cambrian, resturi d e peti placodermi i
elasmobranhi din Ordovician, iar de crosopterigieni din Silurian. In formaiuni continentale lagunare din Silurianul superior
se menioneaz i agnate.
Astfel, cea mai mare parte din tipurile de nevertebrate, care
trie sc as tzi, au existat deja i n Era Paleozoic , familiile,
genurile i speciile fiind, n general, d iferite. Au abundat printre
protozoar e fora rniniferele, prin tre spongieri, spongierii silicioi,
printre celenterate coralii inferiori: tetracoralii i coralii tabulai,
Dintre echin oderm e: cist oideele i blastoideele, ca i palechinidele sun t proprii erei, iar cr inoi d ele au cea mai mare dezvo ltare, dar se continu si n erele urm toare. Foarte numeroase i variate sunt molu tele na u tiloi dee, goniatiii, precum i
brahiopodele. Prin tre artrop od e abu nd tril obi ii igigantostra
ceii, care nu se m ai n t lnesc n erele urmtoare . In Devonian
apar i primele insecte infer ioare. n Carbonifer i Permian,
insectele exp l odeaz ntr-o m u l im e de grupe foarte variate,
cu metamorfoz complet.
Apar i vertebratele cu ostracodermii i petii placodermi,
forme primitive, exclusiv paleozoice, care s-au stins nainte de
sfritul
erei . Apar i batracie nii cu car e vertebra tele fac un
pas d ecisiv pentru cucerirea usc at ul ui, iar spre sfritul PaIe0zoicu lu i apar i reptilele, care domin u scat ul , liberndu-se de
vi aa acva tic , de care amfibien ii erau mai strns legai.
Unel e grupe au atins apogeul d ezvoltrii lor n aceast er.
Aa sunt brahi op odele, nautiloidele, crinoidele, trilobiii, amfibie nii stegocefali i unele reptile .
Dintre neve rtebrate, n fauna paleozoic lipsesc total hexacor alii, amoniii, belernni ii, echinoid ele exociclice etc ., iar dintre ve rtebrate, petii teleosteen i, psrile i ma miferele.
Pe baza criteri ilo r paleo ntolo gic e i stratigrafice, Era
Paleo zoic se d ivide n 6 perioade (vezi tabelul de la pagina 7).

ERA PALEOZOIC

Era Pal eozoic es te " istoria antic" a 'viei i pe Pmnt, era


anim alelor vechi. Este o er foa rte lung, 330 miI. ani, mai
l ung dect cele dou ere urmtoare mpreun .
n ndelunga tul timp al aces tei ere au existat dou epoci
lungi, de intens activitate orogenic , ce au d us la ridic area a
dou catene d e muni: caiena Caledonian , la sfri tul Silurianulu i, ale crei urme se mai pot ob serva n partea de ves t i
se ptentrional a Europei (Munii Scandinav iei, ara Galil or,
8

Perioada

cambrian

Perioad relativ linitit, are p u ine fenomene orogenice, n


unele geosinclinale. Au avut loc micri de ridicare i coborre
a ar iilor contine nta le i, ca urmare, transgres iuni i regresiuni
marin e. Clima, n general cald i uniform, a favorizat dezvoltarea unei faune de never tebrat e inferioare, exclusiv marine,
de o bog i e nemaintlnit pn atunci.

Ce le mai rspndite animale care au populat mrile cambriene au fost:


Arheociatidele, organisme n form de caliciu, cu doi perei
calcaro i, erau fixate pe fu ndu l mrilor p rin tr-un fascicul de
filamente, asemntor rdcinilor. Triau n colonii, formnd
recife calcaroase. Un ii savani le apropie de spongierii calcaro i,
alii de celenterate (corali), alii, din contr , le consi der ca
tipuri aparte. Sunt forme caracteristice Cambrianului inferior,
rare n Cambrianul me diu, iar n Cambrianul superior aproa pe
lipsesc.
Celenteratele, mai puin importante, sunt reprezentate p rin
meduze (Medusites) , iar dintre ec hi noderme merit a fi
men tionate holoturidele.
D~zvoltare mare ating brahiopodele i trilobiii. Brahiopodele
au di mensiuni m ici, o cochilie m ai mult cornoas, cele mai
numero ase (inarticulate), lipsite de d ini . Ge n urile m ai cu noscu te: Lingulella, Acrotreta gemma etc . De asemenea, au tri t i
primele brahiopode articulate (cu d in i) : Orusia.
Trilob iii predomin n Cambrian i dau fos ile caracteristice
de cea mai mare importan stratigrafic. Sunt artro pode marine, primitive, cu corpul format din tr-un numr variabil de
segm en te. anuri transversale i longitudinale i mpart n trei
lobi, de und e n umele lo r: longitud ina l - cefalon, torax i
pigidium; transversal - la mijloc rahisul, iar de o parte i de
alta pleurele . Trilobi ii cambrieni au unele caractere d e p rim itivi tate. Astfel, la cei mai vechi, glabela este alc tu i t di n
articole separate (segmentat), pe cnd la cei de mai trziu
aceste artico le su nt sudate (Olenellus) . Tot caractere de p rimitivi tate sunt: n umrul m are al arti colelor toracice i pigidiu m
mic. La un ii, ca la Agnosiue, n umru l articolelor toracice se
reduce la dou-trei, n schimb pigidiumul este tot att de
dezvoltat ca i cefalon ul. Caractere de p rim iti vi ta te m ai sunt:
ochii slab d e zvolta i (unele for me fiind complet lipsite de ochi)
i lipsa p os ibilit ii de nrulare.
Alte ge n uri carac teristice Ca mbria n ul ui su nt: Paradoxides,

Conocoryphe, Ellipsocephalus, Olenus.


Cambrian ul, att de bogat n nevertebrate, ne -a
unele resturi de verte brate inferioare, ag nate i
dermi, cu noscu te sub n u mele d e conodon te.
Perioada

lsat
pe ti

numai
pl ace-

ordovician

n Ordovician se con tinu " lini tea " d in Cambrian i se


mentine clima blnd si uniform, ce duce la o diversificare a
faun~i, care este mult 'mai dezvolta t si m ai variat dect n
Cambrian. Se ntlnesc nevert ebrate m ar in e din toa te clasele,
ordinele i chi ar unele fam ilii cu noscu te mai t rz iu, precum i
ver tebra te inferi oare .
Celenteratele su nt mu lt mai bine d ezvoltate i d ifereniate
dect n Cambrian. Din tre h id ro zoare triesc stromatopo ro ide le n faciesurile recifale. A par i p rim ele antozoare : tabu laii
si tetracoralii.
. Din tre echinoderme su nt numeroase cis toidele, apru te nc
din Cambrian, cu ge n u l cel m ai ca racteris tic: Echinosphaerites.
Apar clase no i: p rim ele palech inide i primele cr inoide, de ti p
camerata.
Brahiop od ele sunt n progres ev iden t; pe l ng forme in articulate, Oboius apollinis, Lingula, se dezvolt mult for m ele
calcaroase si articulate, care d au fosile caracteristice: Orthis

calligrammo, Rafinesquina (Sirophomena) aliernaia.


In Ordovician ul mediu se gsesc n umero as e brioz oare.
Din tr e molute, re prezentate prin toat e clasele, o importan
evol utiv deoseb it prezint cefalopodele nautiloid ee, numeroase i varia te, cu forme gigantice, drepte, unele . atingnd lungimea
de 4,5 m, ca : Orthoceras, Endoceras; altele, ca Liiuites, au un
ncep u t de nr ulare. A par acum i primele gastero pode cu
cochil ia nrulat n acelai p lan: Bellerophon, Euomphalus.
Lamelibranhiatele sunt re p rezentate prin forme primitive cu
de ntitia nc ned iferentiat; se n tl n esc, ns, si hetero donte si
d isodon te. '
Artropodele sunt re prezen tate p rin trilobii, care ating o
m are dezvoltare n Ord ovici an, cu un numr foar te ma re de
specii, cu caractere evolu tive (nu m rul segme n telor redus,
glabe la i pigidiul fr anuri tr ansversale, posed ochi i
posibilitatea de nrulare), d nd forme de interes stratigrafic:
r

Asaphus exponsus, Illaenus oblongatus, Dalmanitina sociaiis, Trinucleu s (Cryptoiit1zus) goidf ussi etc.
Caracteristice pentru Ordovician sunt stomocorda tele, cu
care au dominat n Ordovician i n Silurian. Ei
formeaz un grup enigmatic, care primordial au fost clasificai
p ri n tre ce lenterate, iar acum printre stomocordate, ca for mele
cele m ai simple. Tr ia u n colonii ce p lu tea u cu ajutorul unui
pneumatofor (plin cu aer). De acesta erau fixate filamen te
(rabdozomi) pe ca re stteau animalele. La nceputul Ordovicianulu i sunt forme re ticulate - Dfctyonema flabelliforme, care
ma rcheaz baza O rdovicianului. In Ordovician predomin
genurile la care ra bdozomii poart loji pe dou rnduri (tip
d igraptoid ): Diplograptus palmeus, Phyllograptus - n form
de frunz .
Avnd o mare rspndire geografic i o evoluie rapid ,
grap toliii au dat fosilele cele mai caracteristice pen tru Ordovician. Deci, n Ordovician predominau: brahiopodele, nautiloid ele, trilo biii, cis toidele i graptoliii.
Din cele artate rez ult c via ta a at ins n Ordovician un
grad de evoluie mai nalt dect ~ Cambrian. Apar noi grupe
de animale, iar alturi de ce le ce se con ti nu din Cambrian
apar n oi genuri i specii. Ce le mai evolua te animale au fost
petii p lacoderm i i elasmobranhi.
grap toliii

Perioada

siIurian

n aceast perioad, micrile orogenice s-au manifestat cu o


in tensitate. Se rid i c acum ca tenele Caled on iene,
care se arcuiesc ncepnd di n Irlanda, sud-vestul Angliei, prin
Scoia, vestul Scandinaviei, Spitzbergen, G roenlanda. Alte le se
ri dic n Asia si Austr alia. Rid ica rea acestor sisteme de m unti
a fost nsoit de o mrire a suprafeelor uscatului; apele
m ri l or se re trag, lsnd n urma lor regiuni ml tinoase,
lagune p e cale de ndulcire, lacuri, n care au ajuns une le
animale marine, silite s se adapteze la noile condiii de via .
Paleoclimatul Silurianului a fos t, n general, cald i un iform.
Celenteratele ordoviciene i continu evolu ia p rin stromatop oroide i tabulate care formeaz calcare recifale: Favosites
gothiandica, Haiysites catenularia. De asemenea, tetracoralii sunt
foarte nu meroi; u n ii sunt so litari, ca Omphuma subturbinaium,
Coniophvllum pyramidaie, alii recifali.
Dintre echinoderme, num ai crinoidele a u o dezvoltare mai
mare, cis toidele d evin din ce n ce mai rare, iar celelalte clase
nu prezi nt in teres stratigrafic.
Brahiop od ele articu late sunt foarte n umeroase i au o mare
rspndire geografi c, atingnd apogeu l dezvoltrii lor. Se
c onti nu multe genuri d in O rdovician, d ar acum apar n um er oase genuri noi: Spirifer, Peniatnerus, RhyncllOnella, Atrypa,
Chonetes.
Mo lustele sunt mult mai numeroase si ma i variate fat de
per ioadele anterioare, fiind reprezentate 'n Silurian prin 'toate
clasele, dar se re ma rc p rin frecvena cefalopodelor nautiloidee, care ating apogeul dezvol t rii lor . Unele, ca Orthoceras
timidum, Gomphoceras murchisoni, aveau cochilia drea pt, altele,
ca Cyrtoceras murchisoni, aveau cochilia cu un grad de nr ulare
m ai mult sa u m ai pu in acce ntuat. Unele di n tre acestea ajung
la dimensiuni foarte m a ri , de 2-3 m. In Silurian triesc
reprezentan i di n toate ordinele de lam elibranhiate, genul caracteristic fiind Cardioia cu d iferite specii. Prin tre gasteropode
apar for me noi.
Ar tropodele sunt re prezentate, n primul rnd, prin trilobi i
i gigan tos tracei care se continu d in Ordovician .
Tril obi ii s un t foar te numeroi, atin g n d dezvo ltare maxim
n aceast perioad: Calumene blumenbachi, Phacops, Scuiellum
(Bronteus), care trec i n Devon ian . Se a dap teaz la viaa
l agunar, c tre sfr i tul Siluri anului, giga n tos traceii, crustaceel e gigante, ca : Eurypterus fischeri, Pterygotus buffatoensis. Sun t
printre cele m ai m ari ar tro pode cunoscute, dep i nd 2 m
lungime.
Stomocordatele i continu e vol uia, d n d fosile caracteristice. Predomin formele cu rabdozomii liniari i cu lojile situate
nu mai pe o singur parte (tip monograptoi d) : Monograptus
d eosebit

priodon, Spyrograptus turriculatus, Rastrites linnaei.


In Siluria n, corda tele sunt re prezen ta te p rin: agnate i gnatostome. Agna tele, subclasa ostracodermi, a u o vag asemnare

cu ciclostomii ac tuali. Ostracodermii nu aveau mandibul i


perechi, iar n regiunea cefa!ic prezentau p lci
osoase: Birkenia elegans, Cephalaepis murchisoni.
Gnatostomele su nt reprezentate prin: peti placodermi, elasmobra nhi i crosopter igieni.
.
Privit n ansamblu, fauna paleozoic atinge n Silurian
apogeul dezvoltrii ei. Au predominat: tabulatele, brahiopodele,
na utiloidele, trilobiii i graptoli ii.
nottoare

Perioada

devonian

Perioada devonian este un timp mai linitit, in term ed iar


n tre orogeneza de Ia fine le Silurianului, n urma creia au
rezultat catenele Caledoniene i orogeneza din perioada urm
toare, carbonifer, cnd se vor ridica lan u rile muntoase Hercinice.
Dezvoltarea vi eii n Devonian este mult influenat d e
urmrile orogenezei siluriene. Astfel, unele arii continen tale se
mresc enorm, iar clim a se d i fereniaz n trei mari zone
paleocl imatice: o clim arid, de pustiu, n con tinent ele nordice; o clim mai rec e pe conti nentul sudic, iar la mij loc, n tre
aces te dou zone, o cli m trop ica l .
De o mare importa n pentru evoluia vi eii a fost extinderea ariilor continentale, care determin adaptarea faunei de
la mediu l marin la mediul continental, la nceput cu puin e
nevertebrate i vertebrate inferioare - peti - care trec n
lagune i lacuri, d in acestea d in urm n scurt timp lund
natere primele tetrapode terestre - amfibienii.
Nevertebratele din Silurian con tin u s se dezvolte mult n
Devonian; brahiopodele articu late i tetracorali i at ing d ezvoltarea maxim, n schimb di spar graptoliii monograptoizi i
se rresc mult trilobitii. Pestii se dezvolt mult, iar amfibienii
las primele urme d ~ stegocefali.
Celenteratele continu s joace un rol deosebit n m rile
devoniene la for marea d e calcare recifale. Tetracoralii au o
dezvoltare mai mare: Calceola sandaiina - specie simpl, soli tar, ca racteristic pentru Devonianul mediu, Hexagonaria (Cyathophullum} hexagonum - form colonial . Tab ulatele regreseaz, dar apar i unele noi: Pleurodqctium problematicum. La
formarea recifelor de corali au con tribuit i s troma toporoidele
tot att de nu meroase ca n Silurian.
Echinodermele su nt bine reprezentate n fauna marin de vonian . Cistoid ele, n regres, dispar la s fri tul Devoni an ul u i.
Blastoidele ati ng dezvoltarea max im n America . Cri noideie
sunt cele mai numeroase: Ctenocrinus typus, Cupressocrinus
crassus etc. Celelalte clase de echinoderme: ofiuroidele, asteroide le, ech inoidele reprezenta te prin palechinide, populeaz, de
asemenea, mrile devoniene.
Brahiopodele su nt abundente, n dezvoltare progresiv, cu o
mare bogie de forme i sunt fos ile caracteristice, ca: Ort/IOthetina umbraculum, Chonetes plebeja, Pentamerus (Sieberella) sic-

beri, Schizophoria (Orthis) siriatula, Spirifer (Acrospirifer) paradoxus, Spirifer (Acrospirifer) primaeous, Spirifer (Paraspirifer) cultriuga tu s, Spirifer (Cyrtospirifer) uerneuili, Rhsmdionella (Hypothyridina) cuboides, Siringocephalus burtini i Llncites gryp/llIs.
Mo lu te le i continu evo luia, cefalopodele avnd o ma re
importan stratigrafic n Devonian . Ele sunt re prezenta te
prin: na utiloidee i amono idee. Nautiloideele su nt n reg res,

multe forme drepte (Orthoceras) sau slab cu rb ate (Gyroceras


nodosum) d ispar d up ndelungata lor nf lorire. Apar i se
dezvo lt amonoi deele, cu cele m ai simple form e goniatitoid ee,
avnd su tura slab ond u la t , ca : lvanticocems intumescens, Anarcestes laieseptatus, Tornoceras simplex. Caracteristic pentru Devo nianul su p eri or este Clumenia (Kosmcclspnenia) undulata.
Celelalte mo l u te n u prezint prea m are imp ortan .
Ar tro podele sunt prezente prin tri lobii, ostracode i gigantostracei. Trilobiii sunt n regr es fa de d ezv olt area m are
ce au avut-o n Silurian, fiind re prezenta i prin : Bronteus (Scuiellum) pallierum . Dipleura (Homalonotus) dekayi, i genurile Proetus, Harpes, Phacops. Cei m ai muli trilobii se sti ng n Ne odevonian i n u mai c teva gen uri (Proetus) tr ec n Carbo nifer.
Grupul de artropode exclusiv paleozoice, gigantostraceii,
ating o ma re d ezvoltare i trec din lagune n ape d ulci (lacuri) .
In Neo devonian ei ating dezvolta rea maxim. Fosilele lor se
ntlnesc n Old Red Sandstone (gresi a roie veche).

10

Continu si evolutia cordatelor care cunoaste o mare d ezvoltare. Vertebratele d in Silurian trec, n cea m~i mare parte, i
n Devonian . Agnaii sunt rep rezen tati prin Pteraspis rostratus.
Peri oad a fundamental a istoriei petilor est e Devonianul, n
cursul cruia devin numeroi, aproape n acel a i timp,
reprezentanii a trei mari clase: placodermi cu Coccosteus decipiens, Pterichiuee milleri, elasmobranhi cu proselacieni, strmoii
rechinilor; Osteic1zthyes cu crosopterigieni - Holoptvchius flemingi, Osteolepis i dipnoi cu Dipierus ualenciennesi, urmaii
crora mai triesc i as tzi n Australia i Africa.
Din med iu l marin, unde triau n Eodevonian, placodermii,
crosopterigienii i ndeosebi di pnoii, trec definitiv, n Devonianul superior, n lagunele continentale cu ap dulce. Astfel,
aceti peti sunt printre primele ve rtebra te co ntinentale din
ca re au evoluat primele vertebrate tetrap od e, amfibienii. Clasa
amfibienilor, cu care vertebratele fac un pas decisiv pentru
cucerirea ferm a uscatu lui , a aprut n Neodevonia n cu primul
reprezentant de talie mic d intre stegocefali, Ic1z thyostega, cel
mai prim itiv gen al aces tei clase de vertebra te, asemntor cu
pe ti i crosopterigieni d in care s-a dezvolta t.
Deci, n Devonia n unele clase de animale sunt nc n plin
dezvoltare: brahiopodele, tetr acoralii, go niatitoidele, altele su nt
n regres: tabulatele, cistoidele, na u tiloi deele i trilobiii, iar
altele i fac acum apariia (unii peti i a mfibienii).

Perioada

c arbonifer

Dup linitea relativ a Devonianului, evoluia vieii n


Carbonifer este influen a t de a doua orogenez paleozoic,
care la sfrsitul erei se intensi fi c si ca re va duce la n l tarea
catenelor H;rcillice. n Carbonifer se 'ri dic primele valuri muntoa se care mresc su prafaa ariilor continentale.
Carboniferu l nc epe cu un timp li nitit, n ca re agenii externi rod catenele Caledoniene, au loc micri epirogenice nsoi te
de transgresiu n i marine.
La nceputul Carboniferulu i, se stab i lete o clim cald i
umed , iar la sfri t clima se difereniaz n regiuni cu clim
ca ld , u sca t , de step , i regiuni re ci cu ghe a ri.
In aceste conditii s-a dezvoltat via ta n Carbonifer.
Dintre pr otozoa re, foram iniferele cu cochilia calcaroas n regis treaz prima ex pansiune i dau fosi le cond uc toare cu
ge n urile: Fu sulinella sp, Fusulina cylindrica n Carboniferul mediu. Ma i meni on m genu l Triticites sp, din Carboniferul
su perior.
Celentera tele sun t reprezentat e prin hidrozoare i antozoare.
Hi drozoa rele se ca rac te rizeaz prin r r irea stromatoporoidelor, iar dintre antozoare, a ta bulatelor; n schimb, tetracoralii
su nt ma i nume ro i n compara ie cu perioa dele an terioare,
aceasta numai n Ca r bon ifer ul in ferior, Zaphrenioides (Zaphrentis) cornicula, iar d in Ca rboniferul mediu ncep s regreseze.
Dintre echinoderme se dezvolt cri noid ele i palechinidele
cu: Palaeechinus etegans, tvelonectunus muliiporus etc. Se continu blastoid ele, care sunt n p lin dezvo ltare: n Europa,
Pentremites florealis; n schimb, cis toidele dispar la nceputul
perioadei.
Bra hiopodele sunt nc n um ero ase i dau fosile caracteristice. Form ele m ai importante su nt grupate n fam ilia Productidae, cu n u me ro ase gen uri i specii carac teris tice: Giganioproducius (Pro ucius) giganteue, Linoproductus cora. Se mai n tlnesc numeroase sp irife ride: Spirifer iomacensis, Spirifer (Choristites) mosquensis, Spirifer (Mzmella) supramosqueneis i terebra tu!id e, Terebratula hastata etc .
Mol u tel e sun t n c ontinu evoluie; apar gen uri i specii
noi. Lam elibra nhiatele sunt reprezentate prin numeroase specii
m arin e, ca Posidonia becheri, dar i unele de ap d u lce.
Gasteropodele se n tlnesc cu ace leai genuri din De vo nian, la
care se adaug sp ecii no i: Bellerophon bicarenus, Euomphalus
pentagulatus. Dintre cefalo pod e, nautiloideele sunt n regres ;
numai cele cu cochilia nrulat sunt nc d estul de n um eroas e.
Amono ideele su nt n continu evoluie. Se gsesc numeroi
gonia ti i ca re ating maxim um de d ezvoltare. n Carboniferul
inferior ei au forme glo b ulare i lin ia sutural de tip goniatitic,
cu o complicare progresiv avn d unul sa u mai mul i lobi
d ivizati: Goniatites crenistria. Alte form e au lin ia sutura l mai
complicat, pregtind trecerea spre linia lobar de tip cera titic:

Schistoceras missouriense- Acestea anunau ceratiii di n Per rnian,


Dintre artrop odc, tril obi ii sunt pe cale de stingere, reprezenta i
n u m ai prin cteva genuri: Phillipsia gemmulijera, Griffithides sp.
n apele d ulci triesc nc nu meroi gigantostracei.
Insectele a par n Devoni an, fiind reprezentate p rin apterigote,
insecte cu organizare inferioar, cu aripi nc nedezvoltate,
Insectele cu a ripi, pterigote, se cunosc din Carbonifer.
n legtur cu a pariia u nei flore terestre to t mai bogat e, n
Carboniferul superior insectele primitive, apru te d in Devonian,
ating talii mari - 0,75 m; ele au metamorfoza incomplet i
inele toracice nesudate, ca: Megalleura, o libelu l gi gantic,
Stenodictya lobata. Tot n aceas t perioad a par primele forme
de orto ptere i neuroptere. Se mai cunosc pianjeni i scorpioni
detip actual.
In fauna de ve r tebrate, mod i ficri deosebite se pe trec n
lum ea p e tilor. Dintre placodermi au mai rmas n umai
acantoidele. Crosopterigienii i dipnoii abia se mai gsesc. Mai
bin e dezvol tai su n t: selacienii (Cladodus) i ga no iz ii
(Palaeoniscus).
Amfibienii s tegocefali, aprui de ja la fin ele Devon ianul u i,
evolueaz repede i se diversific populnd mlatinile di n
Carbonifer (Ex. Branchioeaurus i Archaegosaurus, care duceau o
via amfibie) . La ncepu t talia lor era m ic i semnau cu
peti i crosopterigieni. Apoi dimensiunile lor au crescut i s-au
apropia t de batracieni, Stegocefalii evolueaz mai depa rte n
Permian si Triasic.
Din amfibienii-stegocefali, la sfritul Carboniferului a u luat
natere reptilele primitive din or dinu l cotilosaurienilor, nrudite
cu stegocefalii i care stau la originea altor ordine de reptile. Se
mai cunosc reptile din ordinul pelicosaurienilor, tot cu caractere
primit ive . Din acestea deriv or dinul Therapsida, cu caractere
marnaliene. Aceste reptile se vor dezvolta apoi n p erioada
urmtoare - Permian.
n general, fauna carbonifer se caracterizeaz printr-un
regres
pro nunat
al:
ta bu latelor,
t e tr a cor a li lor,
strornatoporoidelor, trilobiilor, giga ntostraceelor i al unor
pe ti vechi . Unele grupe dispar chiar de la ncep u tul
carboniferului, ca ostracodermii. R mn la apogeu: brahiopodele
i amonoideele (goniatiii) . Tot n Carbonifer, p alechinid c1e
ating apogeu l dezvoltri i lor. In schimb, n fauna con ti nen tal
apar grupe noi de in secte; se dezvolt amfibienii i reptilele.
Perioada

permian

i n Permian condiiile de via su nt schi mbtoare. Perioada


caracte rizeaz, spre deosebire d e cea ca rbonifer, printr-o
cli m usca t, care a favoriza t fo rmarea desert urilor, a res tr ns

se

mrile i n Iagu nele acestora se formeaz ' depozite masive de


gips, sare i sruri de potasiu etc. Se restrng Iacurile i
mlati nile i ca urmare se reduce numrul arnfibienilor: pe
continentul sudic Gondioana domnea o clim rece. In alte regiuni
s-a meninut o cl i m um ed . n Perioada permian continu
cutrile hercinice.
Animalele care au populat mr ile n p rima p art e a pe r ioadei
permiene erau d estul de asemntoare cu cele din Carbonifer,
n timp ce ctre sfritul acestei perioade fa una rep rezenta
nceputul unei viei noi, care se va d ezvolta n Era m ezozoi c .
Dintre foraminifere, fus ulinidele aprute n Carbo nifer se
con tinu i n Perrn ian, da r ctre sfritul per ioad ei disp ar. Ele
sunt reprezentate prin Schioagerina princeps etc.
Celenteratele i ech inodermele nu a u suferit prea m ari
schimbri, n a far de faptul c d ispar tetracoral ii i triesc
ultimele palechinide.
Brahiop od ele, apropiate mult de cele di n Ca rb onifer , su n t
nc numeroase, pe ntru ca la fine le Permian ul u i s di spar
formele pale ozoice. Predomin brahiopodele articulate. For mele
caracteristice sunt: Producius (Horridonia) horridus, Spirifer alatus.
De menionat sunt unele forme aberante cu cochilii1e puternic
deformate, ca Richthofellia lauirenciana.
Briozoarele sunt foarte n umer oase i va ria te, form nd recifi
ca Fenestella retiformis.
Dintre molu te, cefa lop odele n autilo id ee sunt n regres. In
schimb, amonoi deele nregistreaz u n progres, fiin d d in ce n
ce mai rare formele d e tip goniatitic, inmu lindu-se cele n oi, cu
linia loba r ceratitic . Formele mai importante sunt: Medlicottia
A

orbignyana, Cyclolobus siach ei, Popnnoceras multisiriaium,


Majori tatea au cochilia neted, amintind amonoideele
paleozoice.
La melibran hia tele i gasteropodele sunt aproape acel eai
d in Ca rbon ifer.
Gasteropodele, dei variate, nu prezint importan deosebit .
Tril ob i ii , dup ce au stpnit vreme d e 300 miI. ani mrile
s trvechi, d ispar nain te de sfrit ul Pa leozoic u lui. Cele cteva
genuri din Carbonifer s-au meninut i n Per mian .
Vert eb ra te le sunt repre zen ta te prin peti, amfibieni i reptile.
Din tre peti, sunt mai numeroi p roselacien ii - (Pleuracanthus
si selacienii (Acanthodes). De asemenea, fosile caracteristice da u
i petii ganoizi hetero cer ci: Amblypterus macropierus, Paiaeoniscus
[reiesleoeni, Platysomus gibbosus, cei mai m uli fiind de ap
d u lce.
Amfibienii stegocefali ati ng apogeul d ezv oltrii lor, fiind
mai numeroi i de dimensiuni mai mari dect n Carbon ifer:
Archegoeaurus decheni, cu coada lung i d im ensiu n i de 1,5 m,
i Branchiosaurus amblystomus, cu coada scurt.
Re ptilele ia u o mare dezvo ltare, p revestind ur iasa lor
d iversificare din Era Mezozoic , Se contin u cele din Carbonifer,
dar se adaug tipuri noi. Ele sunt repreze ntate pri n
co tilosaurieni, unii erbivori, ca: Seqmouria sp., Pareiasaurus
serridens, alii carnivori, ca: Labidosaurus hantaius. Altu ri de
co tilosaurieni, n Permian au trit i reptilele pelicosau rieni,
d intre care es te de remarcat Dim etrodon in cisiuus, cu aspect de
oprl i apofize le spi noase ale vertebrelor foart e lungi (2 m).
M a jo r ita tea reptilelor din Perrnian aparin ordin ulu i
Therapsida, din care deriv mamiferele. Ele a u caractere ce le
a propie de pelicosa urien i din care a u ev ol uat, ns, multe au
caractere de asemnare cu mamiferele primitive: monotreme i
marsupiale. Ma i importa n te s unt ter iod ontele carn ivore :
lnostran ceuia, i anomodontele (erbivore) : Dicunodon feliceps. Pe
continentul Gondwana, terapsidele iau o mare dezvoltare.
n co ncl uzie, re pti lele prezint o ev o l uie accen tua t n
Perrnian.
La sfritul Pe rmianului se sting pentru totdeauna numeroase
animale care au dat specificu l Erei Paleozoice: fusulinidele, cea
mai mare parte a coralilor tabulai, tetracoralii, palechinidele,
cis toideele, blasto ideele, spiriferidele, prod uc tid ele, cele ma i
m ul te nautiloidee, goniatiii, trilobiii i gigantostraceii etc.
In timpul Erei Paleozoice, fau na marcheaz un apogeu n
Silu ria n - Devon ian, a poi i n tr n regres pn n Permian i
las locul altor animale noi, ce se vo r dezvolta n Era Mezozo ic .
Gru pele principale care trec di n Perrnia n n Era M ezo zoi c
su nt cerat iii, amfibienii stegocefali i reptilele terapside ce se
sting la finele Triasicului.

ERA MEZOZOIC
Era Mezozoic reprezin t timpul n care s-au dep us
sedimente ce cuprind flor i faun cu caractere in ter medi are
n tre acelea d in Paleozoic i Neozoic, de u nde i denumirea de
"era v ieii mijlocii" . Durata ei absolu t es te de circa 173 miI.
ani, aproape j um tate d in durat a Erei Paleozoice.
Ca i Era Pa leozoic , Era Mezozoic n u es te lips i t de
mi cri oro genice i nici d e eru piuni v ulcanice; o mare pa rte
din muni i act uali ai Eu ropei Centrale i d in alte cont inente i
au ncepu turile n Mezozoic i n deosebi n Cretacic. Spre
sfritul perioadei lanuri m u ntoase m a ri s-a u ridicat n es tul
As iei. In leg t ur cu mi c r il e e p irogenice a u avu t loc
transgresiu ni i re gresiuni mar in e im portante.
Astfel, n Mezozoic, condiii le paleogeografice, pa leocli matice,
p aleo ecologice i tectonice au fost di ferite d e cele din Pa leozoic
i a u influ enat puternic viaa din aceast er.
Asistm la o nnoire vdit a lu mii animale. Se remarc
a pari ia
he x a coralilor, extraordin ara abun den a
neoamonoideelor, a belemnoid eelor care dev in stpnii mrilor;
locu l brahiopodelor, att de va r iate i rsp ndi te n Paleo zoic,
es te luat de lamelibranhiate i gasteropode, ca re joac un rol
nsemnat, iar cri noi dele ce deaz prim ul loc echi n oid elor .
n cee a ce pri vete fau na de vertebra te, n a far de dispari i a
pe tilor placodermi, se c ons ta t dezvoltarea petilor teleosteeni,
explozi a reptilelor care a ting apogeul dezvoltrii lor, a pariia
psrilor i mamiferelor.

____

. _~ 1

n aceas t faun, dezvoltare ex t ra o rd i n a r ating repti lele


care cuceresc toa te mediile de via. Pe drept cuvnt, Era
Mezozo ic se mai nu mete i Era reptilelor,
Pe baza cri teri ilor stratigrafice i pa leon to logice Era
Mezozoic se d ivide n 3 perioade (vezi tabelul de la pagina 7).

Perioada

triasic

Denumirea de Triasic se da torete faptu lui c depozitele de


la ncepu tul Erei Mezozo ice pre zint trei sc rii lito logice
d e o s ebi te : se ria infe rioar cupri nde gresia vrgat,
Buuisandstein, ca re ara t o cl im ca l d , arid , con tinental;
se ria mijlocie, calcare coc hil ifere ma rine, MIIsc1Iclkalk i seria
superioar, ma me formate n lagu ne, Kcuper. Acesta este Triasul
de tip germall. Mult mai d ezvoltat i rspndit es te Triasul alpin,
cu depozit e ma rine.
Dezvoltarea vieii este influenat de condiiile no i ce apar n
ur ma mo dificrilor pa leogeografice care au avu t loc la sfri tul
Paleozo icu lu i. Mri rea sup ra feelor continentale fa v ori zea z
dezvolt ar ea vertebratelor tetrapode. Agenii externi continu
s erodeze catenele hercinice. Clima este ca ld si uscat, n
un ele regiu n i, aa cu m arat gresia vrgat i 'f orma i u n i le
lag una re . Mi crile orogenice sunt mai puin in tense.
Fau na oglindete trecerea de la for mele vec hi, paleozoice, la
cele noi, mezozoice; este o mbinare de elemente n oi si vechi.
Pro tozoarele: foraminiferele, rad iola rii, ca i spongierii, j oac
un rol sec un dar n T ri asic,
n fauna d e nevertebra te se impune, n p rimu l r nd, apari ia
hexacoralilor, care n locu iesc tetracoralii pa leozoici i triesc
pn n zile le noastre.
Din tre echinoderme, m ai d ezvolta te su nt cri noidele, care
a tinseser perioad a de n flo rire n Paleozoic: Encrinus liliiformis
e tc. Apar euec hinoidele d in familia Cidaridae.
Brah iop ode le, n vdi t regres fa de Pa leozoic, su fer ma ri
mo d ific ri . Disp ar toa te genurile specifice Paleozoicu lui i r rn n
numai d ou gru pe mari, rin con elidele i terebratuli dele, ca re
d evin numeroase: Terebraiula gregaria, Terebratula uulgaris.
M o l u te le s u nt n pli n p rog res. Lameli branhiate le se
d iversific, mu lte di n tre ele au d at fos ile caracteristice: Myop1loria
cosiaia, Myop1loria tiulgari, MyopllOria goldfllssi, Myop1loria
kefersteini, Uma striata, Gervil/eia socialis, Pseudomonoiis (Claraia)
ctarai, Avicu la COIl torta, Daonella lonnneli, Monoti saiinaria. Foar te
multe larnelibranhia te a u valve subtiri, dar sunt si multe forme
cu va lve groase : Megalodoll sCli ta tll~ .
'
Ga st eropodele paleozoi ce di s pa r n ma re pa rte i apar for me
no i; n pli n nflorire su nt Wort1lC1lia solitaria, Chetuniizia escheri.
Apar i tipuri noi, ca Turbo rectecostaius, Neritopsis costata.
Dar, di ntre m olu te, cefa lopodele au cea mai i m por ta nt
dezvo ltare. Ele se caracterizeaz prin regresi unea na utiloideelor
i prin evolui a ra p id a am on oid eelor. Nautil oideele mai sunt
reprezentat e, ca i n Paleozoic, prin genuri cu coc hilia drea pt
(Orthoceras), care di spar la sfritu l Triasicul ui i pr in for me
nru la te (Nau tiius} care tr i e s c p n n z ilele n o a st re .
Amonoid eele d evin cefalopodele domi na nte n fauna tr i asi c
de ne verteb ra te. Ele su nt re p rezen ta te a proape numai p rin
cera titacee, care prezin t o mar e d iversifi ca re. Unele a u lin ia
loba r simpl, cu lobii slab d i na i, altele au linia lobar foarte
co mplicat, fcnd leg tura n tre a rno noideelc d in Pa leozoicul
superior i cele d in Mezozoic. Se cu nosc circa 3 000 de s pecii
de eera ti i , d in tre care ma i frecve nte su nt: Ceratites irinodosus,

Cera iites 1l0dOSIlS, Tiralites cassianue, Trachuceras aOIl, Tropites


subbultaius, Cladiscites tornaiu s, Pinacoceras nietternichi, Arcestes
gigall to galea tlls. Romanites siniionescui etc. La sf ritu l Triasicului,
cer atitoidele d ispa r a p roa pe total ; trec n Ju ras ic numai
filocera titaceele.
n Triasic apar i precursorii be lemnoideelor: Auiacoceras
inducens, A tractites, cu fra gmocon mare i ro strul d e dimen siuni
ma ri sa u mici.
Dintre crustaceele d in Era Paleozoic nu se mai gsesc
tril obiii , iar dintre gigan tostracei s u pravie uiete numai Limulus.
In formai u nile lagunar e se nt l nete filopod u l Esiheria minute.
In lu mea ve rtebra telor au loc mari sc hi mbri. Astfel, n clasa
peti, d ipnoii i cro sopterigienii se ntlnesc foar te ra r, ia r
d intre OsteicJltllyes se n tl nesc co ndrostei, holostei cu scheletu l
din ce n ce mai bine osi fica t.

12

Amfibienii, care a u atins apogeul n Pe rrnian, i conti nu


fiind reprezenta i prin stegocefali l abi rintodoni : Mas todonsaurus giganteue, care d ispare la sfri t u l Trias icu lu i.
Re p ti lele ncep nc di n T riasic marea lor dezvoltare,
caracteristic Erei Mezozoice, d ucnd la o ma re diversificare i
specia lizare. Din Per m ian se cont i n u reptilele terapside cu
Lystrosallnts iotirostris. p lacodontele cu Placodus gigas care dispar
la sf ri tu l Triasicu lui. A par ihtiosa urien ii cu Mixasallrll s,
sa urop terigienii cu Noiliosauru s. Mai apa r primii chelonieni
Trinseocheuj i primii tec od o ni cu A ethosaurus. Tot acum apar
i p rimii di nosaurieni, Zanclodon. Dinosaurien ii evo l ueaz n tr-o
prodigioas diversitate de forme, uneori paradoxale i adesea
de dimensiuni gigantice (10 m). Se cu nosc i u rme de p a i ale
unor tetrapode, Chirotherium , stegocefa li sa u reptile.
evoluia,

Perioada

jura sic

n Pe rioa da [u ra si c , toa te con dii ile a u fos t favorabile


ce a dus la o d ezvo lta re a lor p e care n u a m
mai n tlnit-o dect n Ca rnbrian, la fel de l initi t.
Pr ot ozoar ele sunt prezente p rin: foramini fer e, ra diolari i
infuzori. Rad iola r ii au format, prin scheletele lor sil icioase,
roci le numite ra diolarite.
Spongieri i s i lic io i, Cnemidiastru m, joac un rol deosebit
contribu ind, altur i de corali, la forma rea recifelor. Se continu
cu spongierii calcaro i,
Celentera tele su nt reprezentate prin hexacora lieri, ap ru i
d in Triasic, care formeaz recifi n m ril e e picon tinen tale,
ndeosebi n Juras icu l super io r (Ncoju ras ic). de und e i
denumi rea acestu ia de Coralian, pri n: lsastraea bernardana ,
Thecostnilia trichoioma.
Echinodermele se carac terizeaz p rin d ezvoltarea m are pe
care o ia u echinoidele i cr ino id ele. Dintre euechinoid ele cu
si metrie p e nta r adia r , mai frecven te sunt: Cidaris coronata,
Hemicidaris, iar dintre ce le cu simetrie bil atera l : Collyri tes,
Holectyplls etc. Crinoidele au c teva ge nuri foa rt e rsp nd i te:
Apiccrinus royssianUS, PentacrinliS.
Brahiop od ele se remarc prin predomin area ter ebratu lid elor
i rincone lidelor. Dintre terebra tul id e mai n u mero ase sun t:
Zeilteria (Magge/allia) nu mismalie, Pygope (Terebrntula} diplna, iar
dintre rinconelide: RI1Yl/c1lol/el1a lacunosa etc.
n [u ras icul in feri or mai tr iesc ultimii reprezentani ai
sp iriferi de lo r, a semn toare sp iriferide lor paleozoice.
Mol u tele au av ut cea mai p rodi gioas d e zvol tare i o
deosebi t valoare stra tigra fic. Dintre lamelibranhiate d ispar
majorita tea ge n u rilo r tri as ice i a p ar alte le n oi, dintre ca re mai
frecvente sunt: Uogryplzaca (Gryplzaea) arcuaia, Lima (Plagioetoma)
gigal/tea, PllOladomya niu rchisoni, Trigonia (Cicoitrigonia) nauis,
v ieui toarelor, ceea

Trigonia (Lyriodoll) costata, Exogyra oirgula, Alice/la mosquensis.


Apar primele pachiodon te ca Diceras arieiinum.
Fa d e la melibra n h ia te, gas te ro p odele se si tueaz pe pl anul
a l d oi lea: p leuroto ma riaceele cu Pleurotomaria, nerineideele cu
Nerinea tubcrculosa, a poi stro m ba cee Je i ceritiaceele.
Dar , cea mai important cl a s dintre molute es te clasa
cefalo podclor, p rin nu mru l ab undent d e ge n uri i specii, prin
m ar ea va ria ie i p rin im po rtana lor s tra ti gra fic . Nu se m ai
gsesc for mele d re p te de na utiloid ee, amonoid eele tri asice d e
ti p cer a titic; ncep o,d ezvolta re l ux uria n t a mo niii propriu -zii
(ne oa mo noi deele). In [urasic, neoamonoideel e a ting apogeul
dezvo l trii lor. n afar d e Plwilocerae i Lytoceras, prezente n
tot sistemul n formai u n i ba tiale, pen tru fiecare subdiviziu ne
ex is t forme caracteri sti ce din su bo rd in ul Ammonitina.
Pentru Jur asicu l infe rior (Lias) : Psiloceras planorbis , Scltlotheimia
angulaia, Arietites bisulcatus, Dumortieria (Harpoceras) radians,
A maltlieue margaritatus, Hildoceras bifrons.
Pentru Jurasicul med iu (Dogger): Leioceras opalinum, Ludtoigia
(H arpoeeras) mu rchisonae, Macrocepllllli tes macroccplialu S,
Stephanoceras lnttnphriesinnum, Parkinsonia parkinsoni.
Pen tr u [uras icu l superior (Ma lm): Perisphinctes ii ziani,
S treblites (Opp elia) tenuilobatu s, Epipel toceras (Pel toceras)
binuunnuitunt, Aspidoceras perarmaium, Virgatites uirgatus.
Belernnii i au avu t, de asemenea, o evo l uie puterni c n
Jurasic: Megatelltilis giganteus i Hiboli tes (Belelllnites) /zastatus.

n lum ea vertebratelor se petrec cele mai im porta n te


evenimente biologice din Jurasic: expl ozia reptilelor, apari ia
psrilor i mamiferelor-" .
Petii osoi i continu dezvoltarea i rspnd irea; p eti i de
tip paleozoic su n t tot mai rari. Marea majoritate sun t peti
oso i, holostei : Lepidopus Il otopteni s, i teleo st ei cu sc he let
complet osificat: Leptolepis sprattiformis.
Batracienii se remarc prin anure apru te nc de la fine le
Triasicul ui .
Repti lele i continu ur iaa lor dezvoltar e cucer ind uscatu l,
apa i aerul. Printre reptilele acvatice predomin ihtiosauri enii,
aprui nc din Triasic, cu : Iclzthyosaurus quodriscissus. cu aspect
pisciform. In Jurasic ei dau cel mai mar e n umr de tipuri i
ating dimensiuni mari (12 m lungime). Numai o s ingur spe cie
atinge Cre tacicul, pentru a se stinge i ea la sfritu l acestei
perioade.
La aceste reptile acvatice se adaug : sa urop te rigien ii cu
Plesiosaurus, ceva mai mare dect lchihvosaurus (15 m) i cu a lt
nfiare . Se mai adaug crocodil ieni i cu Teleosaurus.
Din tre reptilele terestre, ce le m a i im por tan te s u n t
dinosaurienii, cu form e extravagante i d imensiuni gigantice
(25 m i 35 tone). Er au diferenia te cu dou tip uri: tip u l
sauripelvian (Saurischia) i tipul a vip elvi an (Ornith iechia).
Diferenel e dintre aceste dou tipuri in tereseaz caracteri st icile
bazinului i ale dentii ei. Erau carn iv ori i erbivori. Dintre
carnivore se remarc Compsognathus, de talie mic, All oeaurus,
de talie mai mare i Ceratosaurus. Dinosaurienii erbivori era u
masivi, greoi, unii dintre ei fiind cele mai giga n tice an imale
terestre cunoscute: Brontosaurus, Brachiosaurus, Diplodocus longue
etc. Destul de numeroi i r sp ndi i a u mai fost : crocodilienii,
chelonienii i rincocefalii.
In [urasic, reptilele cu ceresc i aerul prin r sp ndire a co nsiderabil a pterosaurienilor: Pterodactylus spectabilis, de tali e
mi c i cu coada scurt i Rhamphorhunchus plzyllurlls.
Dar, cel mai important evenim ent n fa una [urasicului
superior este aparii a celei dint i p s ri : Archaeopterix siemensi,
avnd vdi te leg turi filogeneti ce cu reptilel e.
Fauna jurasic se compl etea z cu mamifere care ap ar d in
Triasicul su perior i care se vor dezvolta vertiginos n Era
Neozoic.

Mamiferele jurasice su n t reprezenta te numai prin tipuri


inferioare. Originea, mamiferelor es te n Tr iasic i deriv din
reptilele terapsid e. In tot timpul Erei Mezozoice, mamiferel e
ocup un loc foarte modest. Unu l din grupurile iniiale este
acela al mu ltitubercula telor, erb ivore cu molarii avnd dou
rnduri de tuberculi, car e au trit pn la nceputul Neozoicului.
Al doilea grup es te al trituberculatelor, s tr moi i tuturor
mamiferelor, mo larii lor avnd trei tuberculi si un talon. Se mai
cunosc triconodonte etc.
r
Astfe l, Perioada [urasic este una din cu lm ile dezvo ltri i
vieii pe P mnt, fauna ating nd o mare d ezvoltare i o mare
bogie de ge nuri i specii. In vremea jurasic au predominat:
neoa mo noideele, bele mnoideele i reptilele specializa te.
Perioada creta cic
n aceast perioad viaa anima l i continu evoluia, dar
se p un bazele trecer ii spre fauna neozoic.
Foraminiferele cu importan stratigrafic n Cretacic su n t:
Orbitolina leniicularis pentru Cretacicul inferior si Orbitoides
'
media, pentru Cre tacicul superior.
Spon gierii i celenteratele au o importan redus. Hexacoralii
continu s formeze recife n Cretacicul inferior i superior sa u
se ntlnesc ca for me solitare (Cyclolites).
Dintre echinoderrne, clasa Echinoidea are cei mai numeroi i
rr,tai importani reprezentani . Acetia ajung la nflorirea maxim
I au o mare importan stra tigrafic. Unele, cum sunt cele din
genul Cidaris, se continu din Jurasicul superior. Rolul cel mai
im p ort ant l-au jucat ec h inoidele exociclice: Mi craster

corangu inum, Micraster cortestudinurium, Toxaster complanatus etc.


Crinoidele sunt n regres fa de Jurasic. Se ntlnesc fo rme
pe duncu la te, Peniacrinus, i forme f r peduncul, libere:
Marsupites, Uintacrillus.

Brahiopodele, n regres fa d e [urasic, continu s dea unele


fosile caracteristice: Rlvqnchoneita compresa, Peregrinetla peregrina
(= multicarinata).
Molutel e su n t foarte numeroase i va ria te. Lamelibranhiatele
ajung la un grad d e dezvoltare mai n alt dect n [urasic, dnd
numeroase fosile caracte ristice. O deosebit importan au
pachiodontel e (Ia melibra nh ia te a be ran te), cele dou valve
in egale foart e groase i umbonele r s uci te ca ni te coarn e,
am in tin d de Diceras din Jurasic. In Cretacicul inferior au trit:
Rcquienia ammonia, Monopleura, Toucasia. n Cre tacicul su p erior
au abundat pachiodontele tipice sau ru di tii : hipuritidele, cu:
Hippurites cornu uaccinum, Vaccinites gosaviensis etc.
O importan tot aa de mare are ge n u l lnoceramus, rspn dit
n dep ozite le din Cre tacicu l su perior : lnoceranius labiatus,
lnoceratnus lamarcki e tc. Pachiodontele i inoceramii se sting
odat cu sfri tul acest ei peri oad e.
Dintre celelalte lamelibranhiate, n Cretacic se ntlnesc foarte
d es os treid ele: Exogyra couloni, Exogyra columba, pectinidele, cu:
Pecten, Aequipecten asper. Se m ai nt l ne te: Spondvlus SplIOsus etc.
Gasteropodele su n t re p rezenta te p rin forme holostome, ca re
se contin u d in Jurasic. Mai im portante sunt gen ur ile: Actaeonelia
gigalltea, Nerinea, Natica etc.
Cele mai numeroase i mai im p ort ante d in tre m olu te r rn n
tot cefalopodele cu n eoamonoidee1e, p u ternic d ezvoltat e n c
d e la nc epu tul perioadei, i belemnoideele.
Un fen ome n foart e curios i foarte rspnd it la neoamon oideele cretac ice es te apariia for m elor a ber a n te, care d ifer de
formele normale prin derularea turelor sp ire i sau prin n v r tirea
lo r, nu n tr -u n singu r pl an, ci n p lanuri diferite. Ase me nea
neoarnonoidee aberan te su n t: Crioceras emerici, cu turele sp irei
a a de largi c nu se ating; de ase menea, Crioceratites duoali,
Scaphiies geiniizi, Hamites roiundus cu cochilia aproape dreapt,
r su cit numai Ia cel e dou ca pete, Ancyloceras maih eroni,
T u rriliies catenatus, Baculiies, cu cochili a d reapt, Macroscaphites
yvani. Alte neoamonoid ee cu forme normale sunt: Deslzayesites
deshayesi, Douvil/eiceras mammillatum, Peroinquieria (Schloenbachia)
injia ta, Oppelia niso ides. Acan thoceras rothonuigense, Lewesicerea
(Paclzydiscu s) peramplus, for m gigan tic, Tissotia ewaldi, cu
simplificarea lin iei lobare.
La ne oamonoideele cretacice se constat o evoluie regresiv
care se manifest prin: derularea cochiliei pn la forme drepte
(Baculites), simplificarea i atenuarea ornamentaiei, gigantismul
unora care pot atinge 2 m diametru (Pachgdiscus), simplificarea
liniei lobare care devine aproape d e tip ceratitic (Tissotia).
Amoni ii, aprui nc din Paleozoic, ating n Mezozoic o
dezvoltare extraordinar (Era amoniilor) care a fost urmat de
un declin rapid i de o stingere complet la sfritu l Cretaciculu i.
Bel emniii , d ei n regres evident, mai dau to t u i fosile
caracteristice; n Cretacicul in ferior: Du oalia eme rici, Neohibolites
minimu s i, n CretacicuI su p er ior Belenmitella mu cronata.
Be l ernniii aparin exclusiv numai Mezozoicului i dispar la
s f r i tu l Cretacicului.
, In lumea vertebratelor, petii se lacieni iau o mare dezvoltare.
In Cretacicul superior predomin teleo st eenii (Clupea, Portheus,
Beryx e tc.). La ba tracieni se nscrie apariia urodelelor.
Reptilele, dei fa de Jurasic su n t ntr-un u or de clin,
s t p nesc to tu i uscatul, ae ru l i apele . Pe uscat domin
dinosaurienii cu o specializare mai na i n ta t d ect n [urasic.
Unii erau erbivori: lguanodon bernissariensis. Dinosaurienii
erbivori erau masivi, gr eoi, ca: Triceratops prorsus, Styracosaurus,
Struih iontimus altus, Titanosaurus e tc. Triau i carnivore mari
cu d ini puternici ca Tvrannoeauru s. cel mai mare camivor al
tuturo r timpurilor, cruia paleontologii i-au dat numele sugestiv
de, Turannoeauru s rex, "regele saurienilor carnivori",
In Cretacic au trit i cele mai mari reptile zburtoare,
pterosaurienii, Pieranodon ingens, avnd dimensiuni mari, care
nu au mai fost atinse niciodat de un animal zburtor. Aripile
lor aveau o anvergur de 8 m .
Ctre sfritul Cretacicului, chiar a tunci cnd au atins apogeul
n n umr i dimensi uni, d inosaurienii s-a u stins aproape brusc,
din cauze mai puin cunoscute pn astzi, lsnd cmp liber
de dezvoltare mamiferelor.
n Cretacic se cunosc i reptile marine: ultimii ih tiosaurieni
i sauropterigieni, la care se adaug mosasaurieni cu Tylosallrlls
i chelonieni, cu Archelon isclzyros.
13

Dintre reptile au continuat s triasc pn n zile le noastre


numai crocodilienii, chelonienii, saurienii, ofidi enii si rincocefalii
~~~ .
Psrile i continu evoluia lent, dar aceste psri au nc
dini, pe cnd p s rile teri a re i actua le au un cioc cornos, cu
totul lipsit de dini. Dispar ghearele de la aripi, se red uce
regiunea cod a l i se dezvo l t stern u l cu caren . Deci, a par
caracterele psrilor act ua le, Hesperornis regalis i lcllthyom is
victor. Hesperornis tria n ap i se hrnea cu pete, fiind un
exce lent nottor. De asemenea lchthyomis se hrnea cu pe ti,
dar aripile, ceva mai bine dezvoltate, i permiteau s zboare.
Marn ifer ele evol ueaz si ele . Persis t nc multitu bercu late le.
n Cretacicul superior apar primele metateriene, marsupialele
i primele euteriene insectivore (Zalanuialestes).
Astfel, evoluia vieii n Mezozoic reprezint o verig
importa nt n lanul evolutiv al lumii animale predominnd:
o rbi to linele, inoceramii, rudistii, echinoidele exociclice,
neoamonoideele, belemnoideele ' i reptilele "specializate". n
aceast faun apar noi forme care prevestesc trecerea la fauna
neozoic. Cefalopodele i reptilele mezozoice dispar pentru
totdeauna i locul acestora din urm este luat d e mamiferele
placentare i de psri, mai .bine adaptate la noile condiii de

via.

ERA NEOZOIC
Era Neozoic, er de mari fr rn nt ri ale scoartei terestre,
este dominat de orogeneza alpin care ridic cei mai tineri
muni din toate continentele. In legtur cu micrile orogenice
au loc numeroase fenomene vulcanice. Au loc profunde
modificri n repartiia mrilor i uscatului, se produc frecvente
micri orogeice, cu transgresiuni i regresiuni marine. Se
acce n tueaz zone paleoclimatice. In prima parte clima, cu un
caracter tropical, era la la titu d in i mai nordice; treptat zonele
climatice se deplaseaz spre sud, apropiindu-se de poziia
ac tual. Ctre sfritul Erei Neozoice, n Cuaternar, are loc pe
con tine n tele nordice o rcire a climei, care duce la instalarea
unei calote glaciare pe suprafee imense. n privina micrilor
orogeice, Era Neozoic se aseamn cu Era Pa leozoic .
n lumea animal se produc schimbri de mare nsemntate.
n general, fau na se apropie de cea actual . Mrile sunt acum
dominate de fora rn inifere, care au avut o mare dezvol tare, de
lamelibranhia te i gasteropode, care iau locul amonoideelor i
belemnoideelor din mrile mezozoice. Au mare dezvoltare
la m eli bra n h ia tele sinupalea te i gasteropodele sifonate.
Brahiop od ele sunt s lab reprezentate, iar n mri au disprut
amonoi deele, belemnoideele, rudistii, inoceramii, nerineele etc .
Fauna de vertebra te suferea i ea schimbri apreciabile.
Lumea petilor este dominat de teleosteeni, iar batracienii, de
urodele i an u re. Reptilele gigantice din Mezozoic au dispru t.
Psrile stpnesc aeru l, ia r mamiferele usca tul.
(Pentru o urmrire mai uoar a dezvol trii vieii animale,
red m diviziunile Erei Neozoice n tabelu l de la pagina 7.)
A

Perioada

pale ogen

perioad de frmntri orogeice; se continu micri le


ncreire n geosinclinalul alpintorogeneza alpin), ncepute
nc de la mijlocul Mezozoicului . In aceas t vreme continu s
se ridice munii cei mai noi, sistemul Alpino-CarpaticHimalayan, munii Atlas, Cordilieri, Anzi i munii din zona
Pacific a Asiei, pn n Noua Zeeland. Aceste cutri sunt
nsoite de in tense feno mene vulcanice i de pu ternice micri
epirogeice cu urmrile lor, transgresiuni i regresiuni marine,
care duc la schimbri importante n raporturile dintre mare i

Este o

de

uscat, pe toate continentele.


Fenomenele geotec tonice complexe, care au avut loc la
sfritu l Cretacicului, au creat condiii vitrege i multe animale
nu, s-au putut adapta i, aa cum s-a artat, s-au stins.
In locul celor disprute apar altele, adaptate noilor condiii
de via i apropiate de cele actuale. Numrul lor crete
continuu, atingnd pn la sfri tul Paleogenului 95% din
fauna actual.

14

Fau na marin paleogen se caracterizeaz prin marea


dezvol tare a fora miniferelor, la melibranh iatelor, gasteropodelor
i ech inoid elor. Foraminiferele de talie mare, caracteristice
Paleogenului, sun t numu liii, foraminifere mari, care triau n
numr extraordinar de mare n mrile calde, din care cauz
Pa leogenul se mai numete Numulitic. n afar de nurnul ii,
N umulites distans, alte genuri r sp ndire erau: Assilina,
Discocvclina etc.
Brahiop od ele sunt cu totul reduse: Terebratula grandie.
Molutele la melibranh iat e au o mare varieta te de forme,
g sind u -se n toat e depozitele paleogene. Mai frecvente sun t,
dintre disodonte, Ostrea bellooacina, dintre taxodonte, Cucullaea
crassatina, Pect un culu s (Gly cyllleri s) obotiatu s, iar dintre
heterodonte integripaleate, Y enericardia planicosia, Curena
cuneijormis. dintre heterodonte sinupaleate, Cyt!lerea semisulcata,
Cordiopsis (Cytllerea) incrassata etc.
Dezvoltare mare au i gasteropodele: Fusus longaeuue,
Sycostoma (Fusu s) bulbiformis, Globularia (Nati ca) paiuia,
Serraiocerithium (Cerithium) serratum, Campanil e giganieum,
Clobularia (Natica) crassatin a, Ty mpalloton us (Cerithluni)
margariiaceum, Plzysa gigantea.
Cefalopodele s un t mai puin frecvente.
Echinodermele s e impun prin echinoide exociclice:
Conoclupeus conoideus, Echinolampas kleini.
Dintre peti, n fauna marin paleogen, mai frecveni. sunt
selacienii: Lamna cuspidata, Carcharodon megalodon, i teleosteenii:
Clupea (Melleta) crenata.
Batracienii, reptilele i p srile su n t reprezentate prin forme
foarte apropiate de cele actuale.
n schimb, mamiferele alctuiesc cea mai important clas
din tre vertebra te, lund locul reptile lor specializate din
Mezozoic.
Mamiferele aplacentare (metaterienele) sunt reprezentate prin
forme ce vin din Mezozoic i triesc n umai la nceputu l
Paleogenului. Dintre aceste marsupiale care astzi triesc numai
n Australia i America de Sud, n vremurile pa leogene triau
n toate continentele, genul cel mai frecvent fiind Didelphis.
Chiar de la nceputul Paleogenului apar mamiferele cu
caractere colective, avnd nsuirile mai multor ordine ce se
vor dezvolta ulterior. Dintre acestea, grupa cea mai important
este a erbivorelor ungulate. Cele mai vechi ungulate apar nc
d in Paleoccn, ordinul Condvlarthra, cu genul Phenacodus, de
mrimea u nui lup, cu 5 degete copita te, cu tendina de
dezvoltare a degetului mijlociu. Condilartrele sunt strmoii
comuni ai copitatelor, att ai imparicopitatelor perisodactile,
ct i ai paricopitatelor artiodactile, care se ntlnesc i n fauna
actual.

Dintre perisodactile se cunosc primele tapiroide (Lophiodon)


primele rinocerotide, A ceratherium, Baluchitherium, Hymcodon etc .
De asemenea, apar pr imele ecvide care evolueaz n Paleogen,
de la forme mici la forme mari, odat cu reducerea numrului
degetelor din care numai al 3-lea rmne funcional. Strmoul
ndeprtat, Humcoth erium uenticolum (Eohippus) d natere la o
se rie de imparicopitate, Orohippus, Mesohippus, care vor duce n
Neogen la formarea genului Equus. Tot n Pa leogen triete
Palaeotherium lIIaglllllll , o ramur latera l a ecvidelor,
Artiodactile le sunt reprezentate pr in Anthracotherium,
s trmoul porcului mistre i prin rumegtoare, Anoplotherium,
Xip/lOdon. Cei mai vechi strmoi ai elefanilor se cunosc di n
Paleogen: Ivoeritherium i Palneontastodon, ambii cu defense
scurte. Se cunosc din Paleogen i strmoii hipopotamului,
i

TithanotheriUlII .
Ma m iferele amblipode sunt reprezentate prin Dinoceras
(WintatlzeriulIl) mirabile.
Carnivorele sunt destul de numeroase i variate, prin
creodonte carnivore fr carnasier (Hvaenodon).
nc de la nceputul Paleogenului se cunosc i cele di nti
prima te, mamifere arboricole, omn ivore; dintre primatele
inferioare, Lemuroidea, iar dintre Anthropoidca, sirniene catarini
cu genu l Propliopithecus din Oligocen.
n general, cornpa rnd fauna paleogen cu cea cretacic,
consta tm c acestea se deosebesc, cea pa leogen apropiindu -se de cea actual.

Perioada

neogen

Este una din cele mai scurte (24 miI. ani) i mai frmnta te
perioade din istoria Pmntului. Aceast perioad este dominat
chiar de la nceputul ei de violente micri orogenice, care
desvresc nlarea unor impresionante catene muntoase. Se
ridic cei mai tineri i mai nali muni actuali: Alpi, Carpai,
Ca ucaz, Himalaya, Munii Cordilieri, Anzi, Atlas etc. Neogenul
se mai caracterizeaz i printr-o intens activitate vuicanic,
ridicndu-se i la noi lanul eruptiv: Oa , Guti, C limani
Harghita.
Procesele orogenice i alte fenomen e geologice produc
schimbarea c1imei, diferenilndu-se zone climatice calde i reci,
umede i uscate. La nceputul Neogenului zonele cu climat
cald erau la latitudini mai nordice.
Toate aceste evenimente au influenat mult dezvoltarea vieii.
n general fauna neogen este asemntoare cu cea actual.
Fauna de nevertebrate este reprezentat mai ales prin:
foraminifere, gasteropode, lamelibranhiate i echinoide. Celelalte
clase nu prezint un interes deosebit, cea mai mare parte a
speciilor care triau atunci fiind asemntoare cu cele actuale.
Dintre foraminiferele marine de talie mare sunt caracteristice
cteva genuri: Heterostegina, Lepidocuclina i Miogypsina, iar n
Miocenul superior este caracteristic n faciesul salmastru,
Nubecularia.
Gasteropodele, numeroase i variate, au ajuns la apogeu.
Cele mai frecvente forme marine n Miocen sunt: Fusus
longirostris, Pyrula (Tuicula) rusticula, Conus ponderosus, Phalium
(Cassis) saburon, Turriiella turris, An cillaglandiformi, i salmastre:
Trochus podolieus, Cerithium pictum , Cerithium disunctum,
Cerithium rubiginosum.
n Pliocen, gasteropodele sunt nc numeroase. Pentru
Meoian citm: Theodoxu s 5 iefanescui, Hydrobia tntrella etc. In
Ponian: Valenciennius annulatus. In Dacian: Viviparus rumanus,
iar n Romanian: Viviparus bijarcinatus, Viviparus maIII111 atus.
Lamelibranhiatele sunt la apogeu. Dintre formele marine
din Miocen, mai frecvente sunt: Barbatia (Arca) barbata, Tellina
planata, Crassosirea (Ostrea) crassissimo, Pecten gigas, Pectunculus
(Glycillleris) pilosus, Cardita ouanneii, Anadara (Arca) diluoii etc .
Printre cele salmastre, loc de frunte ocup: Macira podolica, lrus
(Tapes) gregarius, Ervilia dissita (podolica), Donax lucida, Cardium
fittoni.
n Pliocen triesc multe lamelibranhiate, dnd fosile
caracteristice pentru diferite etape. Astfel, n Meoian, forme
caracteristice sunt: Dosinia maeoiica, Unio subaiaous, Psilun io
subrecurous, Congeria noooroesica, n Ponian: Congeria rhomboidea,
Congeria rumana, Paradacna abichi, Didacna subcarinata, n Dacian:
Stylodacna heberti, Prosodacna eufrosinne, Dreissena polumorpha; n
Romanian: Psilunio bielzi.
Echinoidele au reprezentani caracteristici. Predomin:
C/ypeaster altecostatu s, Seutella subrotundaia.
Petii, batracienii, reptilele i psrile nu prezint evoluii
importante.
Fauna de mamifere a Neozoicului este dominat de mamifere
euteriene care se apropiau de cele actuale. Printre acestea se
remarc, n primul rnd Prob oscidea (proboscidien i),
Perissodactyla (perisodactile) i Artiodactyla (artiodactiIe) .
Proboscideele se impun prin mastodontide (mastodonii) la care se poate observa mrirea taliei, reducerea numrului de
dini i mrirea lor - cu: Trilophodon (Mastodon) angustidens,
Bunoiophodon (Anancus) aroernensis. La mastodontide incisivii
se transform n defense, ct e dou pe fiecare maxilar; su n t
cunoscute i deinoteridele (deinoterii) cu Deinotherium giganteum.
Printre perisodactile, rinocerotidele ating apogeul dezvoltrii
lor, cu formele caracteristice: Aceratherium incisiuum, Rhinoceros
leptorhinus i Dicerorhinus schleiermacheri.
Ecvidele i continu evoluia prin reducerea numrului de
degete, cel de-al 3-lea fiind mai mare, iar cele dou laterale
mult mai mici nct nu ating solul; n Miocenul inferior,
Parahippus i A nchitlteruuni, n Miocenul mediu Merycllippus,
iar n cel superior Pliohippue - prima form monodactil. Mai
amintim genul Hipparion, o ramur lateral care dispare la
sfritul Pliocenului.
ArtiodactiIele sunt reprezentate prin: suide, camelide, cervide,
ovide, bovide etc.

Carnivorele sunt reprezentate prin forme cu carnasiei


puternice i canini foarte dezvoltai, tipul cel mai reprezentati
fiind Macllairodus meganiheron, cel mai feroce carnivor care
trit vreodat.
Primatele aprute nc

din Paleogen se diversific, Hin


mult mai numeroase n fauna neogen. Ele evolueaz sp
forme superioare de antropoide. Se impun: Dryopitltecus (pongi.
i Pliopithecus, strmoul gibonului.
Prin transformrile pe care le su fer, fauna neogen :
apropie mult de cea actual.
Perioada

cuaternar

Perioada c ua terna r es te ultima perioad a Erei Neozoic


influenat puternic de violentele micri orogenice din Neoge
Ea se n tind e de la finele Plio cenului pn n zilel e noastre
dureaz 1/5 - 2 miI. ani, fiind cea mai scur t perioad d:
istoria

Pmntului.

Aceast perioad se ca racterizeaz la nceputurile ei printrconsiderabil rcire a climei aproape pe tot Globul terestru. tcai
a dus la cea mai ntins gl acia iune cunoscut, cnd 1/4 di
suprafaa Pmntului a fost acoperit de calote groase de ghea
In regiunile arctice ale continentelor se formeaz calote glacial
enorme: calota Scandinav n Europa, calota Siberian n Asi;
calota Canadian n America de Nord. Asemenea calote glaciar.
dar mai restr nse, existau i n emisfera sudic . In regiuni]

muntoase din Europa, cu altitudini de peste 2000 m, n mun


Pirinei, Alpi, Carpai etc., se formau gheari de tip alpin.
Prin rcirea i nclzirea periodic a temperaturii Globulu
gheurile polare i ale munilor naintau i se retr geau . Fazei
de naintare se numesc faze glaciare, cele de retragere, faz
interglaciare. Calota alpin a avut cinci faze glaciare, care
ordinea cronologic au fost: Donau, Gtinz, Mindel, Riss, Wtirr
separate prin faze interglaciare.
Glaciatiunea cuaternar a exercitat o puternic influent
asupra vieii, limitnd evoluia ei i determinnd migrai
animalelor.
n aceste condiii, n Cuaternar s-a dezvoltat o faun foart
asemntoare cu cea actual, semnal ndu-se numai stingere,
mai devreme sau mai trziu a unor specii de animale.
De asemenea, Perioada cuaternar se mai caracterizeaz:
prin apariia omului.
Fauna de mamifere este bine cunoscut, datorit conservri
unor fosile, n condiii deosebite: ghea, asfalt, ozocherit.
Dintre marsupiale este carac teris tic Diprotodon austrulis.
Cele mai multe grupe de mamifere i continu evoluia
Trei grupe su n t n plin evoluie: proboscidee, rinocerotide
hominide. Astfel, printre proboscidieni, apar elefantii cu
Archidiscodon (Elephas) meridionnli s, din care se desprinc
Palaeoloxodon (Elephas) aniiquu s, Elephas intermedius, forme de
clim cald i lvammuthus (Elepl/(/s) primigenius, de clim rece
Printre rinoceri se remarc: Dicerorhinus (Rhinoceros) mercki,
de climat cald i Rhinoceros iichorhinus (Coelodonta antiqui tatis ),
forma de tundr.
Perisodactilele, pe lng rinocerotide, mai sunt reprezentate
prin ecvide: Equus caballus fossilis.
Ordinele de artiodactile cuaternare se ntlnesc i n fauna
actual . Astfel, cervidele sunt reprezentate prin: cerb (Cerous
elaphus), ren (Rangifer tarandus), elan (Alces palmatus), Ceruus
(Megaceros) giganteum, un cerb gigantic, cu coarn e enorme,
absent n fauna actual.
Bovidele sunt reprezentate prin: Bos priscus (bizonul), Bas
primigenius (bourul), Ovibos moschatue (boul moscat). Mai triesc:
camelide, hipopotamide. Roz toarele su n t reprezentate prin:
Marmota bobac, Lepus variabilis etc.
Carnivorele sunt bine reprezentate prin animale agile i
puternice: Machairodus, n Europa i Smilodon, n America de
Nord, cele mai feroce carnivore ale tuturor timpurilor. Alte
carnivore cuaternare au fost: Felis spelaeus (leul de cavern).
Ursus spelaeus (ursul de cavern), Crocuta spelaea (hiena de
cavern) etc.
n America de Sud au trit edentate mari: Glyptodol1 clauipes,
strmo al tatuului actual, i Megatherillm americanum, un lene

uria.

EVOLUTIA PRINCIPALELOR GRUPE DE AN IMALE


, N CURSUL ERELOR GEOLOGICE

PERIOADE
CUATERNAR

65

NEOGEN

36

- Pliocen
- M iocen
24 m iI. ani

PALEOGEN
- Oligoc en
- Eocen
- Paleocen
41 mii. ani

..

~-----t~
CRETACIC
- Superior
- Inferior
70 mil. ani

JURASIC

-Malm
- Dogger
.. Lias
58 miI. ani

TRIASIC
- Neotriasic
- Mezotriasic
- Eotriasic
45. mii. an i

PERMIAN
- Superior
- Inferior
45 miI. ani

42

- Superior
- Med iu
- Inf erior
55 mii . ani

37

27
- Neodevonian
- Mezodevoni a n
- Eodevonian
70 miI. ani

26

SILURIAN
- Superior
- Med iu
- Inferior
30 miI. ani

- Superior
- Mediu
- Inferio r
60 miI. an i

CAMBRIAN
- Neocambrian
- Mezocambrian
- Eocambr ian
70 mii. ani

ECHl N O DERME

21. BOI/lriocidaris

23

PROTOZOARE
1. Endothvra
SPO NG IERI
2. HyalollClIla
CELENTERATE
3.0Illp!Jyma
4. Dac f~lolllelra
MO LU T E

.)

5. Troc1lonellla
6. Pl,ragllloccras
7. Peefell
8. SCilp/li fes
9. MlIra
ARTR O PODE
10. ElIryplerlls
11. Megallellra
12. LellllllllfopllOra
13. Papilio
14. Eusuuoides
15. COllOcoryp!Je
16. A sap/ws
17. Cileirl/rl/s
T ENTACUL ATE
18. Kutorgina
19. Orllris
20. Pentamerus

22. Agassiz ocr;'lI"


OSTRACODERMI
23. Pteraspis
ACA NTODIE NI

U. Climatius

25. Acanthodes
PLACODERM I
26. Coccos/ells
PETI CA RTI LA G I NO I

27. Cladoselache
28. Hybodlls
P E TI O S O I

29. Osleolepis
30. Diple"'s
31. Cheirolepis
32. Haploleris
33. Lep/ol'7'is
34. Scolllber
35. Scolll/'eresox
36. Paralichtvs
AMFIB IENI
37. Icll tll~oslega
38. EryoiJs
39. Diplocoulu
40. Maslodo/lsallrlls
41. Paleobairachus

REPTI LE
42. Sey mollria
43. Ormelro.foll
44. Triassochelv
45. Proiosuchus
46. NoIIIOSI1 l1 rl1S
47. Coel0l,lrysis
48. Plesiosallrus
49. Sleg,'sallrllS
50. Ic!lfyosa!lrrls
5 1. Bnlllfosalirus
52. Tricemlops
53. RlralllpllO rlry"cllII
54. Pteranodon
55. Elaslllosall rus
56. TyratlllOsarmls
57. Paltryx
58. Clellm ~s
59. Varmli,s
rS RI

60. Arc/zaeoplerix
61. Hesperomis
62. IcI,lhyom is
63. Dialryma
64. Phorcrhacos
65. OillOmis
MAMIFE RE
66. Morga/lllcodon
67. Oxyaella
68. Phenacodus
69. HJlracollreriw/I
70. Uiil fatllerilllll
71. M<eri f/rerirl/lI
72. Maclwirodus
73. Oeillotlrailllll
74. Teleocem,
75. Al ticamelu
76. Ma1ll1t1ll tllUS
77. Homo sapien

... - ...

ERA P ALEOZOIC. Per . cambrian. 1. Archaeocyathus minganensis


Bill. Schelet n form d e cu p, cu pere i dubli, perfo ra i i se pte
radiare perforate. F o r m e a z reci fi. Eocambrian - Mezocambri an .
2. Lingulella davisii Mc. Coy. Brahiopod inarticulat cu cochilia s u b i re,
mic, cu contur ov a l-a lu n g it, ap r oape ec hivalv . N eocambrian.
3. Acrotreta genII/la Bill. Brahi opod inarticula t d e talie m ic . La ambele
valv e, umbonele es te puin d ezvoltat. Valva are o vas t aree
triunghiul ar. Foramenul red us. 4. OrI/sia (Ortltis) lenticularis Wahlen b.
Brahiopod articulat, cu cochilia p ia n-convex ; va lve sem icirculare,
ornamentate. Linia c a rd i n al dreapt cu aree bine d ez voltat pe
ambele valve, 5. Olenellus (Holmia) kjerulfi Linna rsson . Tri lobit. Cefalo n
semicircular cu spini genali mici. Glabela este se g m en ta t, ochii mari,
reniforrni, obrazul intern este mic i fix, iar obrazul extern bine
de zvolat i mobil. Are 13-14 ine le toracice i lungimea d e 4 - 5 cm .
Rahisul este puin bomba t, iar pleurele plate cu epi pleurali puternici;
pigid iu mul este mic . Eoca mbria n. 6. Paradoxides bohemicus Barrande.

18

Trilobit de talie ma re, poat e atinge lungimea de 18 cm. Gla bela mare,
segme nta t , l rgit an terio r. Cefalon ul i ul timul segm en t toracic
p rezi n t cte 2 s pin i lungi. To race le are 17-23 segmen te cu rahisul
bomba t i p leu rele p revzute cu ep i pleurali. Pigid iu m u l es te m ic.
Mezocambrian. 7. Olenu s iruncat us Brtinnich. Trilob it d e talie mic, cu
cefalonul trunchiat la par tea anterio a r, cu sp ini genali ascu i i i
scuri. Glabcla p rezint 2 - 3 perechi de anuri latera le oblice. Toracele
cu 11 - 14 se gmente. Pigi d iu m m ic, se gm e n ta t, nu a re s pini.
Neocam brian . 8. Ellipsocephalus hofft Schlotheim. Trilobit m ic (3-4 cm),
cu g labela cilindric i 12- 14 segmen te to racice . Mez ocambria n .
9. Conocotuph e sulzeri Schlotheim. Trilo bit lun g de 9 cm, cu cefa lon ul
sernicircular, glabela conic . cu anu ri laterale oblice. Tora cele alctuit
din 14- 17 segmente. Rahisul este ngust, iar ple ur ele ap roa pe rectilinii.
Pigidi umul este mic, segmentat, cu ma rginea co n ti n u . Mezocambrian.
10. Agnostus pisiformis Linne. Este un ul din cei mai mici tril obi i, 3- 5 mm.
Cefal on ul are aceea i d imensiu ne cu pigid iumul. F r ochi. Toracele

11

15

12

18

es te form at d in dou segmente. Pigidiumu l rotunjit prezint doi sp ini


genal i. Mezocamb ria n.
Per . ordovician . 11. Echinosphaerites auraniium GyllenhaIl. Echinoderm cistoideu de form sferic, acoperit cu plci poligonale,
dispuse neregulat, cu 3 orificii, 12. Obolus apollinis Eichwald. Brahiopod
ina rticu lat, de talie mic, cu contur aproape circular, cochilia cornoas
calcaroas a nd s triuri fine, concentr ice. 13. Orthis calligramnta
Dalman. Brahiopod ar ticulat, cu valve aproape circulare, co nvexe, cu
coaste radiare ascuite, puin numeroase. 14. Rafinesquina (Sirophomena)
alternata Conr. Brahiopod articulat. Se caracterizeaz prin linia
cardinal dreap t, valva dorsal plan sau concav i va lva ventral
puin bombat . 15 . Endoceras longissim um J. HalI. Seciune
l on gi tudin a l . Ce falopod nau tiloideu mare, de form cilind ric,
dreapt, sifon ul cu poziie margina l. 16. Liiuites lituus Mo ntfo rt.
Cefalopod nau tiloideu cu cochilia nru l a t iniial, apoi se deru leaz
devenind dreapt pe o mare lungime, iar diametrul crete progresiv .

i pigidiun
foarte dezvoltate. Toracele cu 8 segmente. Se pu tea nrula. 18. lllaenu
ob/ongatlls Ang. Trilobi t de talie mare, cu cefalon i pigidium aproap
egale, rotunjite, cu tri lobaia tears. Toracele cu 10 segmente. S
putea nrula . 19. Cruptolithu (Trinu cleus) goldJussi Barrande. Trilobi
mic, cu cefalonul mai dezvoltat dect restul corpului, iar lim bu l lat, CI
p erfora ii ra dia re, se prel ungete cu doi epi gena li ce ntrec lu ngi me
corpului. Glabela i obrajii sunt globuloi, ca trei nuclei. 20. Dolmanitin
socialis Barrande. Tri lobit cu glabela lrgit anterior i mprit
lobi prin anuri tra nsversale. Lungimea atinge 8 cm, iar lime
cefa lonului circa 4 cm. Pigidiu l se ter min cu un ep pigidia l. 21. Diplc
graptus patmeus Barrande. Graptolit cu rabdozomii bi seriai, Lojil
(tecile) erau d reptu ng hiu lare, im bricate, dispuse oblic pe ax. 22. Phylh
grapiue typus J. HalI. Craptoli t cu rabdozom ul alc t uit d in 4 ra m u:
foarte scurte, cu teci monoseriate, alungite, s udate pe toat lungime
lor. Prin fosil izare, co lonia capt aspect de frunz.

17. Asaphue expallslls Wahlenberg. Trilobit cu cefalon

11

ERA PALEOZOIC. Per. silurian. 1. Halysites catenularia Linne,


Coral tabul at, form colonial , cu calicii tubulare alipite n serii
liniare. Pe seciune tra n sv ers al conturul tuburilor au aspectul unui
irag de mrgele. 2. Favosites gotlandica Lamarck. Tabulat colonial
format din tuburi prismatice hexagonale, alipite unele de altele n
fagure . 3. Ol1lpllYl1la subturbinatum M. Edwards i Haime. Tetracoral
solitar, lung de 9 cm, cu prelungiri radiculare de fixare la baz.
4. Gonioplvfllum pyrmnidale Hisinger. Tetracoral simplu, n form de
piramid ptrat, cu un opercul din 4 piese triunghiulare. 5. Orthoceras
iimidum Barrande. Nautiloideu cu cochilia dreapt, cu seciune
transversal subcircular i sifonul aproape central. 6. Cyrtoceras
murchisoni Barrande. Nautiloideu cu cochilia arcuit . 7. Gomphoceras
murchisoni Barrande. Nautiloideu cu cochilia dreapt, brevicon, cu
camera de locuit globuloas, neted i apertura ngustat ca o fant
n form de T. 8. Calymene blumenoachi Brongniart. Trilobit cu
corpul lung de 8 cm. Glabela este dezvoltat. Pleurele nu se termin

20

cu epi. La baza lor se afl c te un nodul. Rahisul este distinct i n


regi unea pigidial. Se putea nrula. 9. Eurfpterus fischeri Eichwald.
Gigantostraceu cu marginea cefalotoraxului dreapt, avnd '2 ochi
laterali reniformi i ntre ei 2 oceli. Abdomenul are 6 segmente mari,
iar postabdomenul tot 6, dar mai nguste. El se termin cu un spin.
Aju ngea pn la 1 m lungime. 10. Pterugotus buffaloensis Pohlman.
Gigantostraceu cu cefalotoraxul semicircular, cu ochii laterali mari,
iar ocelii pe partea dorsal . Abdomenul i postabdomenul din cte 6
segmente. Telsonul este lit, scurt, bilobat la partea terminal. Talie
mare (1,80-2 rn) . 11. Monograptus priodon Bronn. Gra p ta Ht cu
rabdozom simplu, rectiliniu, uniseriat, cu aspectul un u i ferstru . 12.
MOIlOgraptu s (Spirograptus) turricutaius Barrande. Rabdozomul uniseria t,
nrulat n tr -o spir he l ic o i d a l . 13. Rastrites linnaei Barrande. Grapto lit
cu rabdozomul uniseria t, plan sp iral, cu loji rare. 14. Cephalaspis
murchisoni Agassiz. Agnat de talie mic (sub 40 cm) . Are ca p u l i
regiunea toracic acoperite de un scut cefalic osos. Res tu l cor p u lu i

15

plci nguste aezate n iruri transvcrsale .


I no tto area c o d al he terocerc . Are i o nottoare d o rsal .
Per. devonian. 15. Pleurodictyum problematicum Gold fu ss. Cor al
tabulat curios: colonie d iscoidal, cu calici i scurte n form de plnii
poligonale. In mijlocul coloniei se observ o impresi une d e forma
literei S" reprezentnd u n vierme cu care coralul tr i a, probabil, n
simb io z . Eod evonian . 16. Ctenocrinus typus Bronn . Eodevoni an.
17. Chonetes plebea Schnur. Brah iopod articula t, cu valvele mici con cavcon vexe, ambele cu aree dezvoltat . Linia cardi nal este d reapt .
Spini numai pe valva ventral (peduncular ). Ornamentaia const

!"ste acoperit cu solzi sau

din coaste radiare, fine . Eodevonian, 18. Spirifer (Acrospirifer) primaeuus


Steininger, mulaj intern. Brahi opod carac teriza t p rin tr-un umbon e
proeminent i coaste puternice. Eod evonian. 19. Spirifer (Acrospirifer)
paradoxus Schlotheim. Brahiopod articulat spiriferi d cu coas te laterale.
Linia card in al lung i dreapt, umbon e p roeminent. Eodevo nian.
20. Pentamerus (Sieberella) sieberi V. Buch. Brahiopod articulat cu lin ia

ca rdinal cur b i

valvele omamentate cu coa ste radiare d i stanate


un ele de alt ele. Lungime a 3-4 cm . Eodevonian. 21. Hexagonaria
(CyathophylIum) hexagonum Go ld fuss . Te tracoralier rugos, colonial, cu
ca liciile hexagon ale, cu septe numeroase care ating centrul cal iciu lui,
formnd o fa ls co lumel . Mezodevonian. 22. Calceola sandalina
Lamarc k. Tet racoralier izol at , n form de papuc prevzut cu un
opercul semici rcular, cu o c reas t m ed i an p u te rn i c i coaste s u biri,
para lele sau s lab divergente. Mezodevonian . 23. Orthothetin a
(Schelltoieneila) umbra culunt Schlotheim. Brahiopod, av nd cochilia cu
contur semicircular, linia cardinal dreap t i l ung, coaste ra diare
fin e, dese. Mezod evon ian . 24. Uncites grvphus Schlot heim. Brahiopod
artic ula t, spiriferid aberan t, de zo n rec ifal , cu cochili a ova l -a l u ngi t,
Valva p eduncul ar are un u mbone nalt i arcuit, depind mult
va lva brahial . Sup ra fa a valvelor es te ornamentat cu coaste radiare.
Mez odevonia n.

ERA PA LE OZOIC. Per. devoni an. 1. Cupressocrinus crassus


Goldfuss. Crinoid de forma unei pirarnide, are braele formate dintr-un
singur ir de plci brahiale late, cu numeroase pinule. Pedunculul,
constituit din articole p tratice, este strbtut de 5 canale.
Mezodevonian. 2. Schizophoria (Orthis) striaiula Schlotheim. Brahiopod
cu cochilia subcircular, planconvex , cu linia cardinal dreapt,
coaste fine, dese, radiare. Mezodevonian. 3. Stringocephalus buriini
Defrance. Brahiopod de facies recifal, cu valve groase. Este un
brahiopod de talie mare, care poate atinge mrimea unui pumn.
Valva ventral foarte bornbat cu umbone dezvoltat. SL!prafata neted,
numai cu striuri fine de cretere. Mezodevonian. 4. Spirifer(paraspirifer)
culiriugatus Fr. Roemer. Brahiopod spiriferid, cu sinusul comisurii
frontale foarte puternic, rezultat din prezena unei creste nalte,
neornamentate pe mijlocul valvei dorsale i a unui an adnc, tot
neornamenta t, pe mijlocul val vei ventrale. Valvele pc prile later ale
au coaste largi, rotunjite, puin nu mero ase. Mezodcv onian. 5. Gyroceras
nodosum Goldfuss. Cefalopod nautiloideu cu cochili a c urbat , format

d in una sau mai multe ture care nu se ating, ornamentat cu coaste.


6. Allarcestes luteseptaius Beyric h. Cefalopod amonoideu cu cochilia
longidorn. larg ombilicat, coaste uor arcuite. Sutura n zigzag cu
un lob extern. Mezodevonian . 7. Bronieus (Scuiellum) palliferum Beyrich .
Figura reprezint pigidiumul. Trilobit cu glab ela ngust, n dreptul
ochilor. Toraxul are 10 segmente cu p leurele lipsite de anturi . Peste
9 cm lungime. Pigidiumul nesegm en tat are 14 d ungi disp use n
evantai. Eodevonian. 8. Dipleura (Homalonotus) dekayi Gre en. Trilobit
cu corpul alungit i rah isul toracic alctuit din 13 segmen te. Glabela
tinde s devin neted . Trilobaia tears. Mezodevoni an . 9. Spirifer
(Cyrtospirifer) oerneuili Murchison. Brahiopod spiriferid, cu valvele
mai lat e d ect nalte, dezvoltate lateral. Linia ca r d i n a l dreapt.
Cochilia est e biconvex. Valvele ornamentate cu numeroase coaste
fin e, ra d iare. Neodevonian. 10. Tornoceras simplex V. Buch. Cefalopod
amon oideu, cu cochilia in vo l u t , ombilic mic . Sutura es te compus
di n 6 lobi i selc, lobul lateral fiind rotunj it. Neodevonian . 11. Rhun chonella (Hypothyridina) cuboides Sowerby. Brahiopo d d e form aproape

11

cu bic,

cu umbone mic ascuit i linia cardinal scurt i curb.


Comisur a fronta l prezint un sinus ad nc . Coaste fine ra dia re,
divergente de la umbone. Neodevonian. 12. MllIlticoceras (GepJlyroceras)
intumescens Beyri ch. Amonoid eu cu cochi lia invo lu t, slab o rnbil ica t ,
brevidom . Linia loba r cu sele rot unji te i lob i ascu ii; sela extern
mar e. Neodevonian. 13. Cigmenia (Kosmoclymenia) undulata Mtinster .
Am on oid eu cu cochilia l o ng i d o rn , ev o l u t (la rg o rn bil ica t ),
orname n ta t, cu striuri nu me roase fine i dese. Neodevonian.
Fauna lagunar-continentaI. 14. Pieraspis rosi raius Agassiz.
Vertebrat agnat. Capul i jumtatea anteri oar a corp ului sun t aco perite
de un .scut cefalic osos, prelungit cu un rostrum lu ng i un sp in
puternic dorsa l. Restul corp ului es te acoperit cu solzi mici, ro m bici,
subiri. Inot toarea codal heterocerc . 15. Coccosteus decipiens Agassiz.
Pete placoderm, lun g pn la 0,5 m . Capul mobil n raport cu
runchiu l este protejat de plci osoa se, prevzute cu tubercul i m r uni.
Inotto ar e a codal he te roce rc . Mezodevonia n . 16. Pterichthu
(Ptericlltllyodes) miI/eri Traq uai r. Pe te placoderm, cu un exosc helet

p utern ic pe cap i jumtatea a nterioar a co rp ului, restul acoperit cu


solzi. Ino t toarea codal heterocerc. Mezodevonian. 17. Holoptycllitls
fiemingi Agassiz. Pete crosopterigian. Co rpul lu ng de 75 cm este
acoperit cu solzi ma ri, rotunji i. nottoarea dorsa l dep lasat m u lt
s pre ce a codal , not toarea codal he terocerc . Mezodevonian.
18. Osteolepis sp. Pe te crosopterigian. Are caractere d e asem nare cu
lchthyostegll (d is poziia oaselor craniului), fcnd trecerea n tre pe ti
i tet rapode . Are dou nottoare d orsale i n ot toa rea cod al
he terocerc s u pe r i oar. 19. Dipterus ualenciennesi Sedgwick i
Murch ison . Pe te di pnoi, cu respiraie d u bl . Co rp u l es te alung it
p n la 12 cm. Ino t toarea codal he t e rocerc superioar. Are dou
nottoa re d or sale, cea an terioa r mai sla b dezvo ltat. Are i o
no t toare a na l. Mezodevonian . 20. IcJltllyostegll sp . Este cel mai
vechi amfibian cunoscut. Pl ci le craniului au o dis poziie similar
pe telui Osteolepis. Este considerat ca o form de trecere ntre peti i
tetra po de,

ERA PALEOZOIC. Per. carbonifer. 1. Zaphrenioides (Zaplirentis)


cornicula Lesueur. Tet ra coral simplu, conie, alungit, cu septul princip al
situat ntr-o sc ob it ur . Carboniferul inferior. 2. Pentrem iies jlorealis
Say . Echinoderm blastoideu n form de mugure de floare, fixat pe un
peduncullung. Caliciul este format d in 13 plci di spuse n trei cicluri.
Zonele ambulacr are petaloide . Orificiul bucal, situa t la par tea
s u peri o ar a caliciu lui , este nconjurat d e cinci orificii. Carboniferul
inferior. 3. Iveumechinus multiporu s Norwoad i O wen. Ech inod erm
palechinid. Zonele ambulacrare i interambulacrare desprite prin
anuri ad nci . Carboniferul inferior. 4. Palaeechinus elegalls M. Coy.
De form sferi c, este considerat drept cel mai primitiv echinoid . Are
5 zone ambulacrare nguste, din cte 2 iruri de p l ci porifere i 5
zone interambulacrare largi cu 4-6 rnduri de plci mari , he xagonale,
cu spini. Carboniferul inferior. 5. Gigantoproducius (Productus) giganteus
Martin. Este unul din cele mai mari brahiopode (35 cm l ime). Valv e

mult c on vex cu umbone dezvoltat, iar valva


Marginea cardinal mai lung dect n limea
cochiliei care es te ornamentat cu pl iuri largi, radiale, acoperite cu
coaste fine , flexuoase . Carboniferul inferior. 6. Spirifer iornacensis
Koninck. Brahiopod sp iriferid. Umbonele median redus. Pe fiecare
jumtate d e val v are 18-20 coa st e. Carboniferul inferior. 7. Terebratula
has tata Sow . Are cochilia groas , cu con tur oval, neted , cu umbon e
bine dezvoltat i un larg foramen n vrf. Tria n facie surile recifale.
Carboniferul inferior. 8. Bellerophon bicarenus Leveille. Gasteropod cu
cochilia involut, plan spiral, cu deschidere s u bcircul a r i cresttu r
p leurotomarian pe buza extern. Pe mij locul cochiliei prezi n t do u
coa s te paralele ce delimiteaz o zon d epres i on a r coresp u nz toa re
fan tei. 9. Euomphalus pentagulatu s Sowerby. Form d iscoidal de
gasteropod cu om bilie larg i de schidere p o li gon a l ; caren longitud inal dezvoltat n dreptul fa n tei pleuro tomariene. 10. P/rillipsia
inegale, cea
dorsal

vent ral

concav.

12

15

19

gemmulifrra Phillips. Trilobit mic de c iva an. Are glabela voluminoas.


cu marginile aproape paralele. Toracele are 9 segmente, iar la pigidium
sunt mai numeroase. Carboniferul inferi or. 11. P05idonia bt'dll.'ri Bronn.
Lamelibranhial ech ivalv cu cochilia ovcid al , foarte su bi re, omamenIaU cu grupe de coas te concentri ce puternice i striuri foarte fine.
Marginea superioar es te dreapta i umbone suhmed ian. Ca rboniferu l
inferior. 12. Goniatites crrnistria Ph lli ps. Amo noideu goniatitic , are
cochilia globuloas cu ombilic m ic, cu s utura tipic goni atitic . Carboniferul inferior. 13. Fueutina cylindrica Fisch cr de Wahhei m . Protozoar foramin ifer impcrfora t cu cochil ia fust form , lu ng d e 7-10 mm,
p luri locul ar. Carboniferu l mediu. 14. Spiri/er (OlOristitrs) moeauensis
Eischcr de Waltheim . Brahiopod spiriferld cu cochilia mai m ult tnalt
d ect lat, iar valv ele p uternic bombate. Coc hilia es te i nechival v .
Valva pedunc ula r mai m ar e, cu u mbo nc puternic, valva bra hial
ma i mic cu umbone ma i red us. Cochilia cu coaste rad iare rotunjite

11

i striu ri concentric e. Carbonilerul mediu. 15. Tritieifes sp. Foraminile:


cu cochilia fusitorm, asem n tor cu Fusulina. Ca racteristic pemn
Ca rboniferu l su perio r. 16. Spirifrr (Munt.'1la) supramo;;.quensis Nikitin
Brahi opod s piriferid. Coc hi lia tot att de lnalt ca i lat, cu conru;
ma i rotunji t, ornamenta t cu coa ste radiare rotunjite. Umbonelt
p u tern ic arcuit. Ca rbonilerul su pe rior. 17. Productus (Linoproductus.
core d 'Orbgny. Brahiopod globu los cu coch ilia de talie mijloc ie, valv r
groase cu s pini dispu i neregulat i coaste rad iare fine . Lini a ca rdi nal!
egal cu l imea cochiliei. Carboni feru l su perior. 18. Scllistoccra:
miseouriense Miller i Faber . Am onoideu cu linia lobar ma i compli
cat dec t a gonia tiilor, lu n d ca rac teru llinie i cera titice. Carboniferu
s upe rior. 19. 5tenodyctiilloPlltil Bron gni art. Insect primi tiv cu Inelele
toraclcc nesudat e, fiecar e avnd c te o pereche de aripi. Inelele
abdomi nale cu p rel ungiri laterale, ultimul cu doi cerci. Ca rbo nifcru
superior.

'
v:II;
, '"

.....

~-

ERA PA LEOZ O lC. Per . permian . 1. Sc n oage rina princeps Ehr b.


Protozoa r foram in ifer cu cochilia g l o b u loas, mai mic dect Fusulina,
orna t cu a n u ri core spu nz t oa re sc ptelor interne ncond u lat e.
Permianul inferior. 2. Richthocnio knorenciana De KOn . Brah iopod
a berant, ada ptat la v iaa n recifii coralicri. Se fix eaz cu valva
peduncular ngroa t, alungit, ca un corn el sp inos. Valva brahial
ope rcula r. Permianul inferior. 3. Medlicottia orbignyana Vemeuil.
Amonoideu cera titic, cu cochilia discoidal , i nvol ut (ingust ornbilicat), neted . Marginea ventral cu un an mrginit d e dou carene.
Pennia nul inferior. 4. Cyclolobus slume; Cemmellaro. Amonoideu cu
coc h ilie subglobu loas, neted, cu s ut ura ma i complicat (lobi i sele
divizate; partea terminal a se tetor rotunjit ] . Pe suprafa. cochilia
pre zint s tri u ri de cr e te re i d ou coas te. Pe rm an u l su per io r.
5. A,an thodt'$ gradIi;; Fr . Rom. Cel mai vec hi reprezentant al
elasmobra nhiilor..Are tnottoarele foarte s pinoase. lnottoa rea codal
d e tip heterocerc. lnottoarele pectorale foa rte dezvoltate, cele pelvine

foarte reduse. 6. Amblypt('fu ~ macropterus Bronn . Este un pe te osos


ga noid, cu corp alungit, avnd nlimea maxi m la pa rtea anteri oa r
a trunchi ului; nottoarca codal heterccerc . n o t oa rea d orsal
si tu a t ceva mai n ainte fa de cea anal. Ajunge la lungimea de
24-25 cm. Permianul inferior. 7. Archegosa urus echeni H . v. Meyer,
cran iu. Stegocefal. Are crani ul triunghiular, alungit. acoperit cu oase
scul p tate: Atinge lu ngimea de 1,5 m . Era carnivor. Perm ianu l inferior.
8. Brencnioeeurue amblysfomu s Henn-Cred ner. Stegocefal cu occipitalu l,
oasele carp iene i tersiene incomplet osifica te: craniul este scurt. Ia fel
d e lung ca i larg.. cu marginea anterioar rotunjit . Avea coada
scurt . Lungimea celor mai m ici exemplare ajungea la 8 cm. Permianul inferior. 9. Dimetrodon incisivus Cope. Reptil teromorf (pelirosaurian], camivor feroce. Apofizele sp inoase ale vertebrelor , foarte
lungi (1,5 m), formeaz o adevrat creast dorsal , Ajun~e la lungimea d~ circ~ 2-3
Permi~nul inferior. 10-.Partiasaurus baini Seeley.
Este reptil cc tilosaurian greo i, peste 3 m lungime. Membrele puternice

m..

16

19

se termi n cu degete prevzute cu ghe are. Oasele craniului s unt


sculptate, amin tind de stegocefali. Permia nu l in ferior. 11. Horridonia
(Productu $) nor ria Sow erby . Brahiopod av nd cochilia cu va lva
peduncula r mai mare i bombat , cea brahlal mai mic, u o r concav. Pe su pra faa valvelor se v d bazele s pinilor care serveau la
fixarea ani malului i care erau de 2 ori mai lu ngi dect va lvclc .
Permianul superio r. 12. Spirifrr a/atus Schlothcim. Brahicpod spiriferid
cu dou coaste radiare, n partea med i an a va lvei p uternice i coas te
din ce in ce mai in!?us te sp re linia cardi nal . Pe rmianul su perio r.
13. Fenl'stl'lla Trtifrmms Schloth eim. Briozoar ma rin d in faciesul recital.
Colonie cu aspect reticu lal flabeliform (evantai), cu zoecttle dispuse
pe fiecare ra mu r n do u r ndu r i, ramu rile fiind u nite prin
disepimen te. 14. Otouras woodwardi Criesbech. Este u n amonoideu de
tip cera titoideu, cu cochilia aproape involut. Striuri fine. La nceputul
Triasicului. 15. Popenoceres multi ~triatum Gemmellaro. Amonoideu
cerat itoideu, cu sutura mai complicat. 16. Pleuracan tll u~ paralll'lu~

Fr. Tri a n apele dulci din Carbonifer-Trtasic. Este un pete prosela cian
d e talie mic (75 cm lungime), ce se rec u noa te printr-un spi n occipita!
foarte dezvoltat; tnot tcarca cod a l dificerc . Permtan ul s uperior.
17. Pataeonisc ue reiedeben i Aga ssiz. Pete co nd roste u de ap dulce, de
talie m ic, cu dini m run i asc u i i, talia 25 em. So lzi ganoizi,
tnot tcarea cod al heterocerc . Permi anul s uperio r. 18. Platy::omu~
gibbo~ u s .Agass iz. Pete ga noid cu corpul turtit lateral i cu pr ofil
rombic. Inot toa rel e pe rec hi su nt foarte reduse. Pe rm ianul superior.
19. LAbiJIlS/lUr"US nomatus Cepe. Repe t cotilosaurian cu dm ii an teriori
n form de c rhge, cu ca re sco rmonee. Schelete ntregi se cunosc di n
Texas. Membrele su nt put ernic dezvoltate, dar dep lasarea pe usca t
era nc greoaie. Perm ianu l s u pe rior. 20. Diomodon fr/iceps Owen.
Craniu. Rep til anomodont, cu dentiia caracterizat prin doi canini
foarte dezvoltai, ceilali dinti fiind mult redui. Este erbivo r. Prin
ca racterele lui arat leg tu ra cu mamiferele. Permianul superior.

ERA MEZOZO ICA. Pe r. tria sic. 1. Myophoria cos/ata Zenker.


Lamelibranhiat integrip aleat, homoruiar, schizodont. Triasicul germanic-Buntsandstein. 2. Chirotherium sp. Urme de pai atribuite stegoeefalilor sau reptilelor. Triasicu l germantc-Buntsandstetn. 3. Lystra-.
eaurus lafirostris Owen. Replil primitiv, anomodont, cu craniul nal t
de circa 26 cm, prevzut cu o fos temporal. Coloana vertebral are
25 vertebre presacrale arnficelice. Triasicul germanic-Buntsandstcin.
4. Encrinus liIiiformis Lamarck. Crinoid cu peduncul lu ng, formal
dintr-o alternan de entroce mari i mici cu un canal umoraI. Caliciu l
diciclic este prevzut cu 10 bra~e bifurcate, fr ciri. Triasicul germanicMuschelkalk. 5. Coenotllyrl s (Terebratula) vulgaris Sc hlot hc tm .
Brahiopod de talie mijlocie; valvefe au lrgimea mai mic dect lun gimea. Linia cardinal curb si comisura frontal cu sinus. Umbone
dezvoltat cu fora men mare. Valvele sunt netede. Triasicul germanicMuschelkalk. 6. Myophoria vulgaris Schlothem. Lamelibranhiat integripaleat, homomiar, schizodont, cu cochilia ovaltriunghiular, cehiv alv , umbone s ub med ian, indreptat anterior de unde pornesc, pe

fiecare

valv,

trei coaste radiare. Triasicul ge rmanic-Muschelkalk.

7. Gervilleia (Hoernesia) sociatis Schlotheim. Lamelib ranhiat he tero m ia r,


uor inechivelv, cu d en ti ie disodont , va lvele alungi te posterior, cu
umbone anteriori partea posterioar este prevzut cu o pre lungire
aliforrn. valvele netede, cu striuri fine, concentrice. Triasicul gennanicM uschelkalk. 8. Limia stnata Sch lotheim. Lamelibranhiat dlsodo nt,
echlvalv, cu cochilia oval . Coaste fine, radiare, solzoase i striuri
concentrice. Triasic ul germani c-Muschelkalk. 9. Ceratites nodosus
Bruguiere . Amonoideu ce ra titic cu cochilia larg ombilicat , avnd
coaste simple, reltefare cu t uberculi ve ntrali. Linia Iobar tipic cerautic, cu lobi d inai i sele rotunjite. Triasicul germantc-Muschelkalk .
10. Placodus gigas Agassiz. Reptll placodont, cu dinii ctlindro-cordci
robuti, ascuii i dini pla i pe maxilare i bolta palatin. Deas up ra
apofizelor spinoase ale ve rtebrelor prezint un s ing ur ir de nod ule.
Triasicul germaruc-Muschelkalk. 11. Nothosauru s mirabilis Munste r .
Reptil sem tacvatic cu gtui lung i craniul alungi t. Corpul de circa
3 m lungime, coloana vertebral c u 30 vertebre a vea apofizele sp inoase

13

,
14

18

21

dezvoltate. Triascul ger m anic -Muschelkalk. 12. M yaplJOn'a goldfussi v.


Alb . Lamelibranhiat schizodont de tali e m ic; valvc ovalc prev zu t e
cu coaste ra dian' i stTiu ri de cre tere concentr ice. Triasicul germa nieKeuper. 13. Esthena milllda Gold fuss. Crustaceu filopo d de a p d ulce.
Are carapacea bivalv, cu striuri de c retere separate de zone cu o
reea fi n de ochiuri pohgonalc. Trtasic ul ge rmenic- Keupcr. 14. Mas/odonSQurus giganteus jager. crani u. Stegocefal labirintodont, !!;igantic.
Numai ca pul are 1.5 f i lungi me. D in ii prezint struc tur l a bi rl n t ic .
Tria sicu l germanic-Keu per. 15. Rlmefav icula cont orta Po rtlock .
Lamelibranhiat d isodonl dimiar, ani somlar, cu coch ilia m i c
inechivalv , inechila tera l , cu umbone si t uat anterior; valvetc au
urechiu i inegal dezvoltate. Prezint coas te radtare fine l't: va lva
st ng. Triasicul alpin-Rheatian. 16. Pseuaomonotis (Clarala) darai
Emmerich . Lamelibranhiat d isodont, a nisomi ar, cu valvele semicircala re, linia ca rd inal scurt . urechlua anterioar scu rt, cochilia
ornamen tat cu coaste radiare, fine, trav ersate de pliuri concentrice.
Triasicu l alpin-Eotri asic. 17. Neritopsis costata Wi ssman. Gasteropod

22

cu cochilia scmlg lobuloa s, fr ombilic. Ape rtu ra sem ici rcular est,
astu pa t de un opercul ne spiralat. Triasicul alpin-Eotriasic. 18. Tironite
caseienus Qucns ted t. Ceratlt cu coc hilia evolut, cu coas te transvcrseh
simple, a v nd fiecare ct e u n tubercul periferic. Lin ia lobar ce ra ttnc
numai cu lobii extern i la te ral dinai. Tr ias icu l alpin-Eotrtasic
19. Daonella Iommdi Wissman. Lamelibranhiat disodon t, aniso miar, Cl
cochilia semicircular , lat , foarte su bire, echi val v , c u coa s te rad ian
fine . Triasicu l alp tn-M e zot rtaslc. 20. Chemnitz ia escher i Ho rn
Ga ste ropod cu coch ilia turicular, ornamentat cu coaste trans versale
Deschiderea oval. Tri as icul alpi n - Mezotrias ic. 21. Cem thee m nooeu:
Mojsisovics . Ce rat it cu coc h ilia parial i nvolu t , orna menta t cu coasn
sim ple, ce se termi n in 1/ 3 intern a turei, ncdozlt i d e la can
pornesc 1- 2 ramuri sec u nd a re. te rminate cu tuberculi. Triasicul alpir
- Mezotriasic. 2.2. Trachyceras 110' 1 Munster. Ce ra tit c u coc hilia redus
ombil icat, cu coaste la te pe ca re se a mi i ru ri concentrice de tuberculi
Triasicul alp in - Mezo tri as ic.

:;' "

ERA M EZOZ OI C. Pe r. triasic.i.. 1. Ttrl'bratula grl'garia SUt'S5.


Brahiopod articulat terebratulid. Cochilia este neted, cu dou pliuri
pu ternice. Umbone dezvoltat cu foramen mare. Neotriasic . 2. Mon otis
salinaria Schlothei.m. Laml.'1ibranhiat disodont, aviculid, de care se
deosebete prin umbonele mai dezvoltat i prin prezena unui dinte
cardinal mic. In regiunea umbonal are dou prelungiri aliforme pe
ambele valve. Neotriasic. 3. MyopllOria ktfrrstrini M un ster. Lamehbranhiat schizodont, cu carena posterioar puternic, coaste radiare
rare i striuri concentrice dese . Neotriasic. 4. Mtgalodnn SCUla tU5 Schadh.
Lamdibra nh iat heterodont de talie mi jlocie cu cochilia groas.
echivalv, ap roape neted, cu slriuri de cretere concentrice, ru goase .
Urnbonele foarte dezvoltat, prosogir. Trei din i cardinali i trei Ioset e
dentar e pe fiecare valv. Neotriasic. 5. Wor t/rrnia soIifaria Benecke .
Gasteropod cu coch ilia n trep te, carene crenelate. Neotriasic. 6. Ar
cestes glgantoga1eafus Mojs isovics. Ceratit cu cochilia l on gid om,
globuloas, neted. cu ombilicul foar te m ic (invol ut). Lobi i i selele
dina te. Neotriasic. 7. Romanitrs simionescui Kitt l. Ce ratil cu cochilia

30

'/

involut , ombilic mic i ad nc, cu striuri concentrice fine, mai dese


sp re ombilic. linia lobar complex. Neotriasic. 8. T ropites subbul/atus
Hauer. Amonoideu globulos, cu ombilicul adnc i larg. Coaste fine,
curbate inainte pe marginea extern, cu mici intreruperi la partea
median i noduri mici , in jurul ombilicului. Marginea veneal. larg
rotunjit, es te carena t, Sutura este de tip amonitic. Neotrtasjc. 9. ela
disdtrs tom atus Bronn. Ceratit cu cochilia subglobuloas, involut,
ombilic foarte mic i deschidere trapezoidal, cu coaste concentrice,
fine, regulate . Sutura amonitic cu selele bifide. Neotriasic. 10. Pill4'
oxrres mettemi chi Hauer, Ceratit cu cochilia d iscoidal i margil1l'ol
ve ntral ascui t . Deschiderea nalt . Lin ia lobar foa rt e compl icat.
Poate ajunge la 1 m di ametru. Neotriasic. 11. Aulacoceras indu ct1ls
Munster. Belemnit cu rostru m de talie ma re, omat cu 40 coaste
robuste . Fragmoconul este lung i circular in seciune transversal
Sifonul este foa rte apropiat d e ma rgi nea ven tral . N eotnastc.
Per. jurasid. 12. Zeittmo numismalis Lamarck Brahiopod terebranrlid
cu cochilia btconvex , l ips it de sinus fron ta!. , u coaste ra d ian' slabe

16

13

22

23

21

spre margini. Jurasicul infe rior. 13, Lima (Plagiosfoma) gigantea Sowerby .
Lamelibranhiat dtsodont monomiar, cu cochilia echi valv , oval, cu
marginea anterioar larg ro tunj it, coaste fine radiarc i slriuri concentrice; cochilia prezint dou urechiue. [urasicul inferior. 14. Liogryplmea
(Gryphaea) arcuata Lamarck. La me libranhiat disodont, monom iar.
Cochi lia inechivalv , are valva st n g cu u mbonele p ut ern ic rsucit,
valva dreapt opercular . [ uraslcu l inferior . 15. Pleu rotomaria bitorquata
Deslongch. Gasteropod prosobranhiat cu cochilia conic, turbinat,
nalt . Peri stomul are n buza extern fanta pleuro-tomarian . Jurasicul
inferior. 16. Psilveeras planorbis Sowerby. Neo-amonoideu de talie
mic, cu coc hilia di sco id al , evol ut (ombi lic larg), cu coaste rare,
fine. Sutura este simpl. Marginea ventral a cochilie! este rotunjit i
neted. [urasicu l inferior. 17. Lytoceras (Pachylytoceras ) u rense Zieten.
Neoamonotdeu cu cochilia larg o mbilicat, cu coaste ma jore i costule
on dulate. Tura de spir are seciu ne circular. Ju rasicu l in ferior.
18. Arietites bisulcatus Sowerby. Cochilia evolut, ombilic larg i

19

C03;;te simple, drepte, u or arcuite s pre deschidere, ntrerupte ventral


de o caren mrginit de dou anuri. Seciunea turei subp tratic .
[u raaicu l inferior. 19. ScllIotheimia allgulata Schlotheim. Neoamonoideu
cu cochilia d i scoidal , larg om bi l t c a t , cu coas te proeminente
falciforme, care se ntlnesc in unghi pe marginea ventral. Juras icul
inferior. 20. Phylloceras heteropJryllum Sowerby. Cochilia sub ire ,
inv ol u t, cu striuri de cretere ondulate. Linia l obar cu lobi bifizi i
sele trifiloide. [u ra slcu l inferior. 21. Amaltheus margaritatus Mo ntfort.
Amonit cu cochilia discoidal, larg ornbil icat, ornamentat cu coaste
fine, falci form e. Carena es te ca o frnghie mpletit n dou. [ urasicul
in feri or. 22. Hildoceres bifrons Bruguiere. Amonit cu cochilia aproape
evolut . Pe la tu ri prezint un a n care separ dou cmpu ri cu
o mamenta ie d i feri t : la interio rul tu rei de spir coastele sunt terse,
iar spre zo na ex tern su n t p uternic falciforme. Jurasicu l inferior.
23. Dumorturia (Harpoceras) m ians Rein . Amonit cu cochilia evolu t.
discoidal, ornamentat cu coas te falciforme. Ju rasic ul inferior.

ERA MEZOZOICA . Per . jurasid. 1. T~5trllt'a bem erdana D'Orb.


Hexa coralier co lonial, recifal, cu caltc tile poli gonale. alipire pe toat
lungimea lor. [u rasicul mediu. 2.. Trion ia (OlWl trigonia) Ilm.';S Lamarck .
Lamelibranhiat sehizodont cu coch ilia triunghlular , alungit posterior,
cu umbone opistogir i o caren posterioar care separ cmp uri de
cmamentaie diferit : coaste rad iare cu noduri in pa rtea anterioa r i
median . Jurasicul medi u . 3. Trigania (Lyriodon) costata Parkinson.
Lamelibranhiat schizodon t, av nd cochilia tri unghiular, cu coa ste
proeminente. Umbonde es te opislogi r iar coaste le radiare, posterioare
carenei, sunt su bi ri i dese. [urasicul mediu. 4. P/loladomya murchisoni
Sowerby. Lamdibra nhiat desrnodont cu valve subiri. ccnvexe , umbone
nalt, a rcuil i 5-6 coaste rad ia re, rare. [ uraslcul medi u. 5. l1ioceras
(Harpoceras) opali'lUnI Quenstedt. Neoamcnoideu cu coc hilia parial
invol u t, di scoid al , eu coa ste sim ple, fine; pe ma rginea ventral are
caren ne ted . Jurasicul mediu . 6. S tep/lanoceras h umphriesie num
Sowerby. Neoamonoideu cu coc hi lia a p roape evolut, ombilic la rg.
adnc i seciunea trapezoidal. Coastele sun t ra re, termina te cu un

tuberrul din care pornesc 2-4 coaste mai subiri. Jurasirul medi u . 7. Ludwigia (lfarpoct'ras) mu rchisonae Sowerby. Neoamonoideu cu coc hi lia
a proa pe evolu t , puternic costa t . Pe partea ventral a cochi liei are o
ca ren puternic . [urastcul mediu. 8. Parkinsonia parkinscmi Sowerby.
Ncoamonoideu . Coc hi lia este evolut , eu numeroase coaste slab arcuite,
care S(' bifurc in treimea exterioa r . [urasicul mediu. 9. Miu:ToapIUl!de;. macnxeplwl us Schlo theim. Neoamonoideu cu cochilia globuloas,
m volut , coaste groa se l ng ombilic, care se bifurc . Jurasieu l mediu.
10. AUgateulllis (Belemn ites) gigan teus 5chlotheim . Belemnit eu rostrul
pn la 0.5 m, cilindro-conic, oval in seciune. [urasicul mediu. 11. 1110$mi/ia m cnotome Goldfuss. Hexacor ah e r. Columela rudimentar, e piteca
i endoteca bine dezvoltate. In aceeai co lonie se gsesc ca lid i izolate,
iar alte le unite in seri i scurte. Jurasicul superior. 12. Cidari s coronata
Go ld fuss. Echi noid endocidic, sfe ric, eu zonele ambulacrare nguste i
s tn uoese. 13. Cnemidiastrum rimutoeum Gold fu ss. Spongier silcios. Pe
s u prafata ex tern p rezin t s triuri i anuri verticale. Jurasicul s upe-

25

rior. 14. RllynrlllJnclla lacuI/osa Schlot he tm . Brahiopod orna! cu 9 coas te


relicfate n regiunea median. [urasicul superior. 15. Pygopl' (Tt'rt.'bratula) dipllya Colonna. Brahiopod terobratulid, cu cochilia triunghiu lar-rotunj it, la ca re sinusul fronta l devine foarte ad nc. Cei d oi
robi se unesc pe linia median, lsnd n mijlocul cochiliei un orificiu.
[urasicul superior. 16. Au cella mosqlU.'llsis v. Buch. Lamelibranhia t
disodont. are val va stng cu umbone proeminent. Valvele netede a u
striuri fine, co nce ntrice. Juras icul superior. 17. Exogyra pjrgula Sowerby. Lamdibranhiat disodont. Are umbonele ambelor valve r su cit
lateral. urastcul superior. 18. Diuras arietmum Lamarck. Lamelibra nhiat pa chiodont, arc cochilie robust . iar va lvele s ubegale, groaM.' i
umbcne rs uci t. [urasicul supt'rior. 19. Nerinee turerculasa A. ROm.
Gasteropod cu cochilia tunculat foa rte groas. mult a l ungit.
Deschiderea oral este ovel. Canalul sifonal este ingust i scu rt.
Turele de spi r, Plane,~ezint dou carene cu tuberculi. Iuresicul
superior. 20. Strtblites (
lia) tenuilobatus Oppcl. Neoamon oideu cu
cochilia discoidal . mvo ut i sla b ca rene t, arc coa ste primare

di stanate i costu le d ezvolt at e numai pe margin ea v cntro-Iateral .


Jur asicul superior. 21. ASJ'idoceras perarmatum Sowerby . Coch ilia larg
om b i lcat , coas te puter nice, rare, prevz ute cu tuberculi periombilicaii i externi. Jurasicul s uperior. 22. Periephinctce tizialli Oppel. Coch ilia mare, evolut , o rname nta t cu coa ste dre pt e, rare, pn n
a propier ea margi nii e xterne, u nde se bifu rc sau tn f u rc . Ju rasicul
su perior. 23. Epipettoceras (Pelt{/(.was) bimammatum Quenstedt. Amonit
cu cochilia aproa pe evol ut , coaste term inate cu cte un tubercul
nalt. Jurasicul s uperio r. 24. Virgatites virgatus v. Buch. Amonit cu
coc hilia aproapt' involu t, o rna men ta t la ombil ic cu coaste rrincipa ie. d in car e se d espri nd fascicule de coaste secundare. Jurasicu superior . 25. Hibolites (Belmmites) Iwstatus BlainvilIe. Belemnit cu rostru mul
lanceolat, prevz u t cu u n an ve ntra l. [u rasicul superior. 26. ApiocrillUS
~sianus D'Orb. Crinoid cu cahciul mare. p irifcrm. Ped uncuJul format
din articul e cilindrice din ce n ce mai man la partea superioa r, und e
intr n constitutia caliciului. Jur asicul su perior.

=
3

'-

ERA M E ZOZ O I C . Per . ju ra sj c . 1. I.t'l'iJopu$ (lrpidotes) Illlt')I'tau.<


AgJ ~si z. I\-I l' cu osificarea scheletutut Inain tata . Corp ul, lung de 0,60 In
i comprima t la te ral, este acoperit cu sol".i rombici. lnot toe relc perechi
sunt mici, lar anaia i d orsala mult mai d ezvoltate . I no t t oa rea c odal
aparent h om occrc . 2. 1cllt ll1/(ISaUrU;; quadriscissus Quenstedt. Rep fil
acvat ic, ada ptat la v ia a pela gic . Aungca pn la 10 m lu ngime.
Membrele transfo rma te n pa lete t not toa re. Prez int i o nottoa re
dorsal, ia r i nottoa rea codal este de tip he ter oc erc. Lias ic. 3. Plcsiosaurus bracllypterigiu s B. Ha uffrna nn. Rcpnl adaptat la med iu l marin.
ajung nd p n la 9 f i lu ngime. Are ca pul mic. ,at ull ung.. corp ullit,
de 3 - 5 m lun gime i me mbrele tra nsformate In palete no t...toa rc . 4.
Telrosaurus s p., craniu. Botul lui este foarte lung, cu circa 200 de d inli
ascuii ~i recurbai in a fa r . Corpul este acopent ven tral cu plci poli.
gonale, Iar dorsal cu plci mari. Crocodil ma rin ce ajungea pn.\ la 6 m
lungime. 5. DipWdocus _sp., craniu. Dmoseurtcn cu corpul lung pn la
25 m i nalt pn la 5,50 m. Gatul i coada sunt foarte lungi. Picioarele
groase ca nitt" stlpi. Maxilarel e prezint.\ J-"'";' fiecare parte, numai anterior.

cte'} dini. Avea un cre ier mic proteja t de cutia cranian, Iar in regiunea
sacral m duva s pinri i era foa rte dezvoltat . Era crbivcr i at ingea 25 t .
6. Ccratoeeurue sp., cra niu. Dinosaurian ca mivor, bi~x't.l . Ati ngea 5 m
lungime i 4 - 5 m nlime. Pe bot prezenta un nuc co rn. Ma xilarul
s uperi o r, inalt i lung.. are c te 15 dini. Corpul este aco pe rit cu plci mici.
Mem brele anterioare sunt scurte. ia r cele posterioa re rob uste si tridactile.
[urasicul nord-american. 7. Ptt'foJactylus ~1lf!Cfrlbilis H. V. Mey. Reptil
zbu r toare de m ri mea unu i vultur. av nd capul li gt ui de dou ori
mai lungi dect tru nchiu l, iar coada scurt. Craniu , alctu it d in oase
pne urnance, are cioc lung cu d inli mici. Malrn. 8. Arcllat'tlpteryx
(A ,dlilrom s) siemcnsi Dames . Resturi e fos ile au fost descoperite la
Solenhofen (Gennania). A Wd m rimea unui porumbel i prezenta
ca racte re reptillene i avteoe. Ca racte re reptiliene: dini in cioc, o cca d...
lu ng:. cu 20-21 vertebre i dl"gt'tt' cu gheare la membrele anterioare.
Ca ractere aviene: oasele cra ni ului sud a te, pene pe co rp. Ia coa d i
aripi. ctavtcule je unite. Are importan deosebit , tii ml o verig de
leg tur int re reptile i pasri .

Per. cret actc . 9. Oroitouno It'I1 fjcu lll ri~ Blurnenbach. Foraminifer de
dimensiuni mari (dia metrul de 5 mm), cu te st ul lcnncular convexconcav. plunlocular. Cretactcul tnfvnor. 10. Exogvro cori/Imi D'Orbign y.
La melibra nhia t disodon t, inechivalv: u m bonele va lvelor eit' p uterruc
rsucit lateral. Crctactcut inferior. 11. Toxaster complanatue Agass z.
Echinoid cxociclic, cordiform, zonele ambu lacrare petaloide, desc hise;
cea anterioara este situat intr-o depresiune. 12. Csioccratue e duvali
Leveille. Neoarnonuideu la care spin-le nu se ating ntre de. Seciunea
spirelor oval. Este omamentat cu coas te puternice, intre care se
gsesc 6~12 costule. Cr etactcul inferior. 13. Crioceras emcrici Leveille.
i la acest ncoamonoidcu cochilia pla n s p i ral are s p tre le di stana te .
Coas tele simple au tubercult s p tnot. Cre tacicu l in fe rior. 14 . A nclItoceras mathcroni D'O r big n y. Ace s t neo a rnono id e u are coc h ili a
dcrulat , ornamentat cu costulc i coaste ra re pe ca re se gsesc
noduri spinoase. Ultima parte a cochilici a re form al' crje. Crctec tc ul
inferior. 15. Hamitc-: rotundus Sowcrby. La acest amonoideu coc h ilia
este tnduit in form de U la am be le capete. Are coaste rare,

prez i n t

tubcrcul t. C rc taci cul infe r io r. 16. Tumtite s


I n r ulat luriculat,
s e n es t r , o r n a m e n t a t c u c o a s te i noduri . 17. DouI,illeiceras
(ACI1 l1 tllOceras) mammi la tum Sch lo the im. La aces t a m onoid e u cochilia
globuloas, aproape ovolut. es te or name ntat c u coaste pe ca re se
gsesc tubercult mari, di s pu si n i ru ri longitudinale, echid istan a te.
Cretacicul inferior. 18. Pcn'{"qlliaia (SclJloell/Jacllia) infl a/a Sowerby.
Neoamo noidcu cu cochil ia ornamemat cu coaste di s t a nate ce au
c te u n tubercu l n apro pierea o mbiliculu i i c te u nu l di stal, alu ng it.
Ven tral se gse te o ca ren mrgi nit de do u a n u ri. Cretacicu!
infe r io r. 19. Oppetia nieoiaes Sar. Nooarno noidcu. Cochilia d iscoid a l
invo lut, s la b ca re n a t , are coaste p ri m a re Ialciforme i coaste secundare ce apar nu mai 8e marginea ventrolateral. Crotacicul inferior.
20. Duratia emerici 'O rbig ny . Belernnit c u rostrumu l l it, turtit
lateral, p revzut cu un an d orsal scurt in regiunea alveolar .
Cret cc tc ul inferior.
puternice. Nu

ea/m a/lis D'Orbigny. Ncoa monoidcu cu coch ilia

ERA M EZOZO IC . Per . cretacic . 1. Micraster corang uil lUm Agassiz.


Echinold exociclic, cordiform, da torit un ui ~an larg, anterior. Zonele
ambulacrare pe taloide nchise sunt situate m lanuri. Gura bilabiat
esle anterioar, ia r anusul mar~inal. Cretacicu superior. 2. Spondylu s
spinosus Sowerby. Lamelibranhiat cu coch ilia incchiva lv, avnd dou
orechiue n regiunea umbonelui. Valva dreapt este mai mare.
Coaste radiare cu spini lungi. Dentiie izodont. Cretacicul superior.
3. Inoceramus labiatus Bohm. Lamelibranhiat disodont, cu cochilia
groas, de ta lie mare, ova l , inechivalv , foarte alungit postereInferior, cu umbone ascuit, ornamenlal cu valuri concentrice.
Crc taclcul superior. 4. Aequipecten (Pecten) asper Lama rck . Va lve
echilaterale cu umbo ne m edi an i prelungiri aliforme. Coaste radtare,
cu aspt;riti. Den ti ie disodont. Cretacicul superior. 5. Hi[pUrites
(Vaccmites) gosaviel1sis Dou ville. La melibranhiar aberant, recifa . Valva
de fixare drea p t , puternic, are form conir-alungit, pn la 1 m
lungime, costat longitudinal; va lva st ng, aproape plat, opercular.
Pe valva de fixare, pe ln g coastele longit ud inale, se afl trei anuri

mai ad nci . De n titia pachi odont . Cre tacicul s uperior. 6. Acan theceras
rothomagense Defra nce. Neoamonoideu cu cochilia de dimensiuni
mari, g roas, aproa pe ev o l ut i seciunea turei d e spir ptra t .
Coaste reliefate, rare, prevzute cu tubercu li d is pu i n c te dou
i ruri pe p rile la te rale i trei ~iruri n regiunea vent ral . Cretacicu!
superior. 7. uwesiceras (Pachydlscus ) peramplus Mont. Neoamonoideu
cu coc hilia gigantic, uneori cu diametru! d e 1 m, ornamentat cu
coaste groase, transve rsale, intre care se afl 2-4 coaste mai puternice
n jumtatea extern a turei de spir, care se terg trep tat spre
ombilic . Seciunea turei de spir oval. Cretacicul superior . 8. Tissotia
ewaldi V. Buch . Neoamonoideu cu cochilia involut, neted, cu
ombilic mic. Linia de s utur simpl, ceratt tic . Este u n caracter
regresiv, de unde i d en u mirea de amo n it ce ratitic. Cretactcul sur.erior. 9. Mammites noosoides Schlotheim. Neoamonoideu c u coc hilia
groas. aproape ev olut , ornamentat cu coaste puternice i tuberculi
m a ri . Cretacicu l su perior. 10. Belenmitel/a mueronata Schlo theim.
Bc1em n it cu rostrumu ! cili ndric, ce se te r mi n cu u n mic stilet numi t

rnucrone. Arc o scizur ven t ral in regiunea al veolar . C re tacicu l


superior. 11. /gual1odon bemi~sartensis Bo ulenger. Dinosaurian erbivo r
de peste 10 m lungi me i 5-6 f i nlime. Membrele an terioare, mai
scurte dect cele postcrioare, su nt pentadacfile, iar cele poste rioa re
tridactile. Staiune bi ped pe me mbrele po sterioare. Crelacic ui inferior.
12. Tylosaurus sp . Mare fertil acva tica (8,5 f i lungime), adaptat la
viaa pela gic . Cor pul este Jun g, cu membre scurte, tran sforma te n

palete not toare; coada relati v scur t. Gura era p re v z u t cu din i


netezi, t ini. 13. Triceratops prorsus Marsh, cran iu. Dm osau rian

erbivor de 6-8 f i lungime. Pe capu l lung de 2 f i avea 3 coarne,


unul nazal i dou supraorbital e (frontale). n jur u l gtului avea
un guler de pl ci derrnice osoase cu ep i. Craniul, ma re, este alu ngi t
i u or apl a tiza t, cu un cre ier e xcesi v de mic . 14. Ptem ncon sp.
Rept il - cel mai mare pterosauria n; a ti ngea 7- 8 m c u a ripile
ntinse. Craniul, foar te alungit , se ter min printr-u n ci oc f r dini.
El se pre lun gete pos terior cu o creast osoas , tn g u sr . su praoccipital . Sternu l este lips it de ca re n. Gtui i coad a sc u rte.

15. Hesperom is rega/is Marsh. Pa s re nottoare ma re (1 m nlime ) ,


cu aripile atrofiate, iar membrele posterioa ra p utern ice . Sternul es te
subire i fr ca r en . Gtui este lung i subire, for m at di n 17
ver tebre. Ciocul lu ng, ascu it , avea pe m a xila rele su perioare 14 dini
corne t pe fieca re parte, ia r maxilaru l inferior 33 de d i n i. 16. lchtlJyom is
victo r Marsh . Pas re zbur toare de m rim e a u nui porumbel, cu
arip ile puternic d ezvo ltat e i stemul carenat. Ciocul are di n i co nici
nh p i n al veole, pe ambele m a xila re. Membrele p ostertoarc subiri
de tip a vian. Vertebrele co d ale sunt s u da te, form nd un mic p igos til.
Crc tactcul superior. 17. Arclle/rl/l ischyros G . R. Wieland. R ep ti l
dep indZ m lungime. Craniul mai lung dec t la t a re un rostrum
pute rnic. Intre oasele ca ra pa ce ! i plast ronul ui se gsesc goluri largi,
ca re u ureaz co r p u l, dcmon str nd un med iu de via acvatic.

37

ERA NEOZO I C. Pe r. p a leoge n . 1. Os/rea bellOl'anl1 Larna rck.


Lamelibra nhiat disodont, mono mi ar, inc chivalv, avn d valve groase,
cu 3SJX'Ct ia meia r, cu co ntur ne regula t, prezent n d coaste ra d tare
puternice
va lva s tng i Faldur t co ncentrice pe valva dreap t .
Peteocen.
Cucul/m'a crassatinll Lamarck. Lamelibra nhla t taxodont,
d inii lat erali fiind mai ma ri. Cochilia, de form tra pe zo idal, arc
su prafaa omat cu coaste radt are. Paleoc en. 3. PllyslI giganfea Micha ud .
Gastero pod de talie mijlocie, cu cochilia fu slfo rm senes tr , cu apertura
oval i cu buza exterioar ngroat. I'alcoce n . 4. Vrn ericardia (G1rdita)
plallicosta Lama rck . Lame ltbranhiat a vnd cochi lia mare, triunghiular,
cu valve groase, o rnamentale cu coaste radian>aplatiza te. Sub umbonel e p ut ernic se afl d oi dini ca rd inali lungi i o blici. Marginea
intern a va lv e or es te di nat . Eoce n. S. CytlJerea ~emi ~ulcata La m arck.
La melibranhia t hcterodo nt, dimiar i sinupaleat, cu valve ov al-tr iunghiulare. Bocen. 6. Serratocerithium serrattum Brongnia rt. Oa steropod cu cochilia turicu l at. cu numeroase spire, orna men tat cu

tubercu li dispu i n i ru ri lon gitu d inale. Str iu rile transv ersale a rcu ite.
Deschider ea ora l are un ca nal s ifonal scurt. Eoccn. 7. Campanile
(v rithium) giganteum Lamarck. Este cel mai mare dintre cen i, ajungnd
la 0,5 m lungime. Cochilia es te o rnamen ta t cu coa ste fine , paralele cu
su tura i tuberculii mari sit ua i n partea su perioa r a turei de spir.
Eocen . 8. Syco~toma ( FI/SUS) bulbifvrmis Lama rck.. Ga steropod cu coch ilia
s u bgl obul oes, cu sp ira sc u rt i ca nal s ifonal scu rt. Eocen. 9. Fusus
IOllgael'us Larnarck. Gasteropod n form de fus. Eocen. ] 0. Globularia
(Natica) patula Lamarck. Gasteropod cu cochilia globuloas, ombilicat,
ultima t u r fiind foa rte mare. Eccen . 11. Conodvpeue conoideue Leske.
Echinoid exocidic de talie mare, na lt, co ruc, cu zonele ambu lacra re
pctaloide deschise, ng uste i zonele intora mbu lacrare largi. Eocen .
12. Numutiies sp. Fo ra minifer c u cochilia l e n tic ula r . m u ltilocula r, cu
la ma s p i ra l n fo rm de "V rsturnat. Spa i u l di nt re dou lame
spirale este separat prin septe (perei) n loje (ca mere]. Eocen. ] 3.
Terebratula grrmdis. Blumenbach. Brahiopod c u coc hilia mare, groas,

neted, cu umbonele foarte bine dezvolta t i for arnen la rg. Oltgocen .


14. Cordiopsis (Cytherea) incrassata Sow erby . Lamelibranh iat he tcrodant, di miar, sinu pal eat. Cochilia orna mentat cu striuri concentrice,
Marginea coc hi lie i neted . Oligocen. 15. Pectunculus (Glycymeris)
ahava/u s La m a rc k. Lame l ib ra nhia t taxod o n t; cochili a ci rc ul a r ,
echivalv, are u rnbo ne med ian nalt. Sub u mbone se a fl din ii cei mai
mici, ceilal i fiind cu att mai mari i ma i oblici , cu ct su nt m ai la
exterior. Valv ele prezin t coaste rad iare i striuri concen trice fin e.
Oligocen. 16. TympauotolluS (Ceritllium) margaritaceum Brocchi.
Gasterupod cu cochilia d e talie mijlocie, l un g t ur icul at, avnd pe
fiecare tur de spir 4 i ruri de tuberculi. Apertura oval, pe ristom ul
sifonostorn, Oligocen . 17. Globularia (Ampllllillopsis) erassatilla Larnarck .
Gasteropod de di mensiun i mari, cu cochilia globuloas, cu u ltima
tu r dezvoltat . Olig ocen . 18. Echinolampas k/erm C oldfuss. Echinoid
exocidic, cu contu r aproape circular, cu zonele ambulac ra re largi,
petaloide, deschise, tnegete . Peristomul subcentral. Per iproctu l oval i

inframarginal. O ligoc en. 19. Lamn a cuspidata Agassiz. Pe te sela cian


cu din i asc u i i, ca re au d e o parte i d e alta 2 denticuli Iateralt.
I no t toa rea an al i d orsa l pos terioar foarte mic i. 20. Carcharodon
megalodon Agassiz. Pete selaci an cu dini mari (10-15 cml triun~iu l ari,
foarte a scu ii i zimai pe m ar gini le lat erale . De nticul ii aterali lipsesc.
21. C/upea (MeIetta) erenata Haecke l. Pete oso s, lu ng de 10 cm, cu o
not toa re dorsal scurt. Coa da h orn ocerc . Solzii ciclo izi, fiind cadu ci,
se tn tlnesc i zolai . Ei sun t circulari i au striuri. 22. Phenocous primaevus
Copt'>. Mamifer de mrimea unui c ine; craniul de form alungit are o
creast sagital evi dent; molari bunodon i: m embre pentadactile
di giti grade. 23. Pal/leotl1eriu m lIIagllllm Cuvier . Mam ifer pe risodac til
de ta lie m ijlocie, c u aspect de ta pir; membrele au 3 degete, cele dou
latera le fiind scurte. Dentiia are 4 premolari su periori I 3-4 inferiori.
24. Hvracoiheriu m venticotum Cope. Mamifer perisodacttl de talia unei
vulpi, la membrele anterioa re avn d ,4 deget e, iar la cele posterioare 3.
Molarii brahiod oni i bunod oni.

/
,l1-----~

.." . , .
...
.'

." .

ERA NEOZOIC. Per. paleogen.l. Anthracotherium magnum Cuvier.


Mamifer artiodactil, de talia unui rinocer. Craniul alungit, masiv, dentiia
complet, cu incisivi mari n form de lopat i canini cu coroa na conic .
2 Moeritherium sp., craniu. Form primitiv de proboscidian din Bocenul
superior i Oligocenul inferior. De talia unui tapir, fr tromp. avea pe
maxilar i pe mandibul cte o pereche de incisivi. 3. Dinoceras
(V\1intatherium) mirabilis Marsh; craniu, mandibul, picior. Mamifer
amblipod, erbivor, de talia unui rinocer. Fa~a surt:'rioar a craniului are
dou perechi de apofize, molarii lofodoni I caninii superiori dezvoltai.
Per. neogen . 4. Seu/rIIa subrofundafa Lamarck. Echinoid exociclic,
cu estul discoidal; zonele ambulacrare petaloide nchise, scurte, situate
pe partea superioar. Orificiul anal mic i inframarginaL O rificiul
bucal are o pozi ie central i este inconjurat de an uri peristomiale.
Miocen. 5. C/ypeaster alfecostatu s Michelotti . Echinoid exoctclk de talie
mare, avnd pa rtea inferioar cu contur pcntagonal i partea superioar
putemic convex; zonele arnbulacrare petaloide deschise. situate numai

o . . "
.. ' 4'., "

pe faa superioar a estu lui. Orificiul bucal pent.agonal central. Orificiul


anal circula r infrarnarginal. Miccen. 6. Pccten glsas Lamarck. Larnelibranhiat
dlsodont, cu valvele echilaterale i umbone median. Valvele au coaste
radiare puternice. d istanate. Miocen. 7. Fusus /ongirostri Brocchi.
Gasteropod fusiform cu cochilia turiculat i pe ristomul prevzut cu
un canal sifonallung. anterior. Deschiderea oral este oval. Miocen . 8.
Conus poneroeus Brocchi. Gasteropod cu cochilia comc convolut,
ultima tu r de spir foarte dezvoltat. Miocen. 9. Phalium (Cassis)
.'aburon Larnarck. Casteropod cu cochi lia globuloas, cu spita scurt i
peristomui rsfrnt . Sifonul scurt. Miocen. 10. Ancillaria glandifonnis
Lamarck. Casteropod cu cochilia ovoid , cu ultima tur de spir foarte
dezvoltat. Miocen. 11. Turriteila turris Bastcrot. Gasteropod cu cochilia
na lt, turiculat. Omamentaia cu coaste spirale tntersectate de linii de
cretere . Apertura arc form oval: peristomul holos tom . Mtocen 12.
Pyrula (fuJieula) rusiicua Basterot. Casteropod. Are cochilia cu spira
foarte scurt. care se prelungete cu un canal sifona!. Miocen - fauna

13

marin.

13. Cardium jittoni D'Orbgny. Lamelibranhiat het erodont cu

cochilia echivalv, oval, umbore median. Coaste radtare ra re, solzoase,


sub urnbone are 2 d ini ca rd inali mici, dinii anteriori i posteriori

alungii. Miocen . 14. Donax lucida Eichwald. Lamelibranhiat heterodont,


de talie mic, sinupaleat. cu s in us d ez vo lta t. valvele s unt alungite.
partea anterioar fii nd mai lu ng . Prezint doi d ini cardinali mici, ia r
cei laterali mai bine dezvoltai. Cochil ia are coaste radiare fine. Mioce n.
15. Mactra podolica Cobtcescu . Lamelibranhiat heterodont, di miar,
sinupaleat, rotu njit. Valvele sun t triunghi ulare, cu u mbone median.
s triuri co ncentrice i caren posterioar. Mioce n. 16. Cerithium pictum
Basterot. Gasteropod ce poart pe fieca re tur de spir cte u n i r de
nod uri i cel puin tnc un i r sau dou mai terse. Miocen. 17. Q rithiu m
disjunctum Sowerby . Casteropod cu tre i rndu ri de noduri ega le pe
fiecare tur de seir!. Mioce n. 18. Cerithium mbKin osllm Eichwa ld. Gas teropod cu cochilia mic , cu vrful ascuit i 12 ture convexe. Coaste
transversal e proeminen te. Pe fiecare tu r d e sp ir are 3 tubercul i. i n l -

imea cochiliei24-30 mm. Miocen, 19. Trochus JXXk!licus Dubois Cochilie


mai ina l t dect targ . cu 7 tur e cu eate 3-5 iruri de noduri. nAl imea
cochiliei 11-22 cm .r.tioct'n. 20. Dosinia maeotica Andrussov. Larnelibranhiat heterod ont cu valve mici de contur aproape circular, cu
striuri de cretere concentrice i umbone prosogir; are 3 dini card inali
de fiecare valv . Sinus paleal angular. Pliocen-Meoian. 21. Psi/un io
subrt'cuI'Vus 'retssey re. Lamelibranhiat schizodont, cu val ve tnunghiulare i umbone p utemic situ at mult anterior. Pliocen-Meoian. 22.
Unio subQtm'us Teisseyre. Lamelibra nhiat schizodont de talie relati v
mare, cu valvele alungite, umbone pu ternic i slriuri concentrice.
Pl locen- Meo ian . 23. G:mgt'ria " (ll'()ros~jca Sinzov. Lamel ibranhiat
disodont cu valve subiri, ova l--alun,gire, cu careo rotunjit posterior.
Pliocen-Meoian. 24. Hydmbia t'; /rt'f1a tefnescu . Gasteropod cu cochilia
t uricul a t , cu 5-6 ture ne tede; aJ'E:x ascuit. P1iocen-Mt'OJian. 25.
Theodosus s fejaFlf'sc u i Fo nta nnes. Gasteropod cu cochilia mic,
semiglobuloas, cu 3 ture scurte, ultima foa rte dezvoltat . Suprafa a
omaf cu lin ii bru ne, slab ondulate. l'liocen-Meojian.

ERA N EOZO IC. Per. n eoge n . 1. COFlgeria rumana Sabba SteLamelibranhiat disodont de talie mare cu valve romboidale
plate . mai gI?dSoe n regiunea umbonelui; are dou carene rotunjite. anterioar i median a fiecrei valve . Pliocen-Pontian. 2 Congeriamomboidra
~1. Hoerres. Lamelibranhiat dlsodont de talie mare, cu valvele romboidale groase, convexe, cu umbone mic. Pliocen-Ponian. 3. Didacna
(Ponliilmyra) subcar nata Desheyes. Lamelibranhiat heterodont, cu
cochilia subdreptunghiular , trunchiat" posterior. valvele groase,
mechilaterale, cu umbone mic, au cte 2 din i cardinali. Pe suprafaa
valvelor se gsesc 30-35 coa ste radian" rotunjite si o caren posterioar.
Pliocen-Ponian . 4. ParaJacII" tlfl ichi R. Hocm cs. Lamelibranhiat hcterodont, cu valve subiri. arroapc echilaterale, cu partea anterioar rotunn t. ornamentale cu 10-:12 coaste radiare, tioa se, accentuate, da r rare.
Pliocen-Ponia n. 5. Proeoacno f'UpJlnJ;:illllt' Cobkescu. Lamel ibranhiat
heterodont cu valve oblic-ovoidale, incchilat erale, g roase, cu umhone
bine dezvoltat i p uternic prosogir. Are 5-6 coaste f ioase, rare. Dinii
cardinali sunt slab dezvol ta i sau lipsesc, iar cei laterali anteriori

f nescu .

dezvoltai. Pltocen-Dectan 6. Drri!'Smil volymorpllll V. Ben. Lamdibranhiat


disodont cu cochilia mitiliform. Umbonele este anterior, iar sub el se
inser muchiul adductor anterior. Pllccen-Deoan 7. ViI:;parus rumanus
Tourroucr. Gasteropod de ap dulce, prosobranhiat. cu cochilia mare
(45-55 mm], cu 6 ture de spir convexe. Suprafaa neted. PliocenDacian. 8. Vit'iparus mammafus tefnescu. Casteropod prosobranhiat
cu cochilia sub'ire, nalt (22-28: mm], cu 5-6 ture de spir convexe.
Pliocen-Leventin. 9. Psdunio bit'lz Czek. Lamelibranhiat schizodont.
Are o cochilie groas. cu valve triunghiular-rotunjite, inechilaterale
foarte bombate. Umhone puternic dezvoltat, iar P atou l cardinal mu t
ngroat. La exterior are linii de cretere li fald un concentrice. P1ioce nLeva ntin Inferior-Romaman. 10. Trilop wJon (MastoJon) Il"Kustidl"lls
C uvier. Proboscldtan de m ri mea u nu i elefant. Cra ni u a lunglt, cu
arcade zigomaticA bine dezvoltat i cu o a pofiz ma nd ibular l ung;"
Avea patru defense d rep te, cu smal pe feele exte rne. Cele de re
mandibu l erau mai scurte, pe cnd maxilarul pu rta o pereche ae
defen se lungi i ndreptate Inain te. Molarii de lip bUnodon t cu tubelt'U1i

1;

11

14

rincipali i tuberculi mai mici accesorii n intervalele d intre cei mari.


L Aceratllerium incisioum Cuvier. E..,!!;' unu l din strmosii rin occrului
actual. Avea corp greoi, d ar lipsit de corn ul naza l i de osul nazal.
Dentiia este asemn toa re cu a rin oce rilor, m olari! av nd creste
trans versa le uor oblice. Incisivii infe riori iau as pectul unor mici defense.
A trit n Europa din Oligoccn pn n Pontian. 12 Deinotneiium gigallteum
Kaup, craniu i molari de pe max ilar. Are defense put erni ce i arcuite n
jos, numai ~ mandibul. Molarii ptra tici au coroana joas i sunt
alctu ii din 2- 3 creste tran sversale, d esprite prin spaii ad nci lips ite
de smal . Proboscidian de talie mare, atingn d 5 m nlime. 13. Miic/mirodus meeantheren Croiz. U. Job. Cel ma i feroce carniv or al tu turor tim purilor. Craniul arc bo tul scurt, cu tia cranian alu ngit i co mprima t
lateral. Caninii superiori atingeau 20-30 cm lungime. Premolarii i
molarii era u redui ca numr iar cam aslcrele foarte de zvol tate. Miocenul
su perior i Pliocenu l inferio r d in Europa. 14. Membrele anterioa re la
equlde: a. Hyrarotllerium. Membrele anterioare au 4 degete, iar cele
posterioare 3. de getul III este mai dezvoltat. Eocenu t di n Eu ropa i

America de No rd; b. Anchitueriu m, Ca i co nte mporan ul s u d in


America, MerllClli ppus, a tinsese monod acti lia fu nc ion a l , dar m ai
p stra n c degetele II i IV. Miocen: c. Hip llarirm . Degetul 111 bine
dezvol ta t, cu o c o p i t p u t err u c : d egetele I i IV n u at ing solul.
Pli ocen ; d . Equus. Monodactilie p ron un a t . Degetele la terale re duse
la st ilete . Cu aterna r -Miocen . 15. Ev o l utia probosci di enil or:
a. Moeritherium s p ., Eocen . At t la maxilar, ct i la m a nd ib u l ,
perechea a do ua (le inci siv i es te, m ai d ezvo lt a t , av n d a s pect de
d efe nsc : b . Paleoma s todon sp. In cep s se d ez volte defensele.
Olt gocen: c. T ri loplwdon (Mastodon) angustidells. Posed a 4 defense
drep te . Mio cen -Pli ocen, d . Te tmtopuodo n (Mas todon) torgiroetrie .
N u m a i de fense e su p er ioare d ez volta te . Pttocen. e . A na ncus
(Mas todon ) aruerneneis, Se d e z v o lt d cf onselc s uperioa re care p ot
atinge 3 m . Pfio cen -Pleist ocen : f. Dcinothcrium s p. Dcfcn sele in ferioare arc u tte n jos; g. S tegodon sp. Su n t d ezvolt ate nu ma i dcfen sele
maxilaru lu i, lungi I u o r cu rba te . Pliocen -P leis tocen ; h . toxoaonta
arico na, actual. Defensele s u perioa re p utern ic d ezvoltat e.

ERA NEOZO ICA. Per. c ua te rn a r. 1. Panocth us (Glyptodol1)


tuberculatus Owen . Mamifer edentat de talie mare, care putea atinge
lungimea de 2 m. Avea o carapace dorsal bombat, sudat coloanei
vertebrale i prevzut cu ornamentaii simple, precum i un scut
cefalie. Prezenta i o armur codal cu epi, toate alctuite di n plci

osoase. Pliocenul

Pleistocenul din America de Sud . 2. M l'gafilerium

americunum Blum enbach . Era un mamifer edentat, erbivor, gigant,


care atingea lungimea de 5 m; se pute a ridica pe membrele postenoare
i pe coada puternic, ce-i servea drept sp rijin, atunci cnd cu membrele
anteri oare n doia ramurile copacifor pentru a "unge la frunze i
fructe. Avea capul mic, ca i cr eierul. Era un anima g reoi, asemntor
l eneu l u i actual. A trit n America de Sud n timpul Cuatemarului.
3. Diprotodon australis Owen, cra niul. Era un mamifer marsupial,
erblvor, diprotodont, care atingea mrimea unui rinocer. Craniul singur
atingea 1 m lungime. lncis ivii, alungii ca la roz toare, a veau cretere
con tinu i erau acoperii cu smal, numai pe fata lor anter ioar. A
triUn...AuslIilli aJn !impul Cuatemarului. 4. Pa(aeoloxodon (E/er lws )

al

antiquus Palconier, mola r. Este cel mai mare elefan t fosil. A tri t n
Cuatemarul inferior, in Europa. Molar ii lui erau lungi i nguti, cu
le mele groase d e smal, d ese i foa rte tnc ret te . Este un animal de
clim cald , care a trit li la noi n ar caracteriznd fauna de clim
mai ca l d a interglacia ului. 5. Archidiskodon (Elephas) meridiona lis
Nesti, molar. Era un elefant mare, lung de circa 6 m i nalt de circa
4 m . Avea craniu l nalt i frun te uor concav . Defensele sunt lungi,
uor curbatc n form de S . Mo larii, re lativ la rgi , su nt nc scuri,
cu lamele de s malt groase, uor ncreite i cu un sinus poster ior. A
trit in Europa n timpul Pleis tocenul ui infe rio r. 6. Eleplws intermeius
Jo u rd an. A fos t descoperit n terenurile cuaternare din Frana (la
Lyon). 7. Dicerorhinus tRhinocerost mercky, cr aniu. Era un rinocer d in
fau na de clim cald a Cuatema rul ui altu ri de Elephas ant iquus i
Hippapotam us major. 8. Cerues taranus Linne, co rnu l stng cu ramurile
lu i. 9. Cerous (Megaceros) giganteum Blu menbach, cerbul cu coarne
la te. Tri nd n climatu l glaciar, avea corpul aprat de o blan foa rte
groas . Atingea nlimea de 1,50 f i iar distana dintre vrful coa rn e/or

la 3 rn. Dife rite resturi fosile au fost gsite in Cmp'ia


in Tran silvan ia. Schelete complete se gsesc n t urbnile
din Irlanda. 10. Bieon FrisClis Bojanus, zimbru l sau bizonuL Este un
bovld uria, avnd nlimea la greabn de 222-254 cm, iar lungimea corpului (bot - vrful cozii) de 400-457 cm. Pop ula stepele reci i platou.
riie ntinse, avnd rezisten la frig, datorit prului ln os mai dez voltat
n partea anterioar a corpului. La grcbn prezenta un gheb proeminent.
Craniu l masiv avea fru ntea foarte lat, puin arcuit n par tea occipita l . Pe ca p purta coarne groase. A trit in Munii Rod nei pn n
secolul al XVIII-lea. U r ma i i b izo n u lui cuaternar (Hiso/! l'uro,mt'u s) se
pol vedea n rezervatia de la Slivu d e lng Heteg. Pllocenul din
Europa i India . 11. 80s pnmigc niue Bojan us, bouru l. Este strmo ul
bovtnelor domestice act uale. Bouru l era un animal de talie ma re.
Avea culoarea neagr cu o dung cenuie n lungul spinrii. Spinarea
se ridica treptat s pre grcab n. Corpul era acoperit cu pr lung. Craniu l
purta coarne mari, uor recurbate ctre fa, pe o frunte alungft .
Foarte rspndit n Pletstocen, a trit n re giunile no ast re p n in

aju ngea

pn

R om n i

secolul al XVlI-lea . Resturile fosile se ntlnesc n n isipu rile i pict rt u


riie din Cmpia Romn, Moldova etc . 12. Rhinoceros tictorninus (GlelodO I/ ta a"t iqu it atis) Blumenbach, sc h e le t. Este rtnocerul l nos,
contemp oran cu mamutu!. Aces t rinoce r de clim rece avea 3,50 m
lungime i 1,50 m nlime. Pe cap purta dou coa rn e ascuite, cel de
pe vrfu l botului fiind cel mai mare i i serv ea ca a rm de apra re .
a blan clduroas brun l a p ra de ge rul g laciaiuni lo r cuaternare.
13. Ursus spe1aeus Blumenbach, cra niu. Ursu l de peter este numit
astfel deoarece se ad postea n peteri, acolo unde se ad postca i omul
cuatcmar. Era un mamifer omnivor, plantigrad, ceva mai mare dect ursul
brun actual. Avea craniu l alungit. cu o crea st sa g i ta l sla b dezvoltat.
Denti ia se ca racter izeaz prin m olari alungite alctuii din numeroi
tubercult. Resturile fos ile se ntlnesc n multe peteri din ara noastr
(Cioclovina, Alcd etr.). La muzeul Grigore Antipa din Bucureti se g
sete un schelet ntreg al acestui mamifer. 14. Eouu caballusjOssilis Linne.
A trit n Pleistocen, fiind strmoul dirt'Ct al calului actual (Equus
caballus). Acest cal avea faa lu ng, iar mo larii de tip buuo-Ioro-sefenod ont.

UN ASPECT D E ANSA M BLU Al V I E II DIN MRILE 51l URIENE. 1. Chei rurus quellMt'dti Barrande. Trilobit foarte frecvent.
Glabela convex , mare. prezint 3 perechi de anuri glabelare,
ultimul formnd, la baza lui , doi lobi simetriei. LI n ivelu l ochilor
miri , sutura Iacial formeaz un unghi d rep t. Segment ele torecice
variind intre 10 i 19, au picura e poas. Pi6i d iumul este mic, fiind
format din 2-5 segmente cu pleure. 2. [" (nllUrU;; puncmtus Emm r.
Trilobit cu cefe lonul punc tat de tubercu le, are glabe la larg , n
form de par , c t re pa rtea poster ioar br zdat d e 3-4 perechi de
anuri

glabelare. Toraxul este

alc tui t

din 10-12 segmente. Pigidi -

umul mare, bogat segmentat . 3. Eur ypteru s fiecheri Ech w ald .


Ci gen tos treceu ce ali n~e lu ngimea d e 1 m. Ce talo to racele, di n 6
segmente, este trunch iat la partea a nterioa r. Are oc hi Iate rali
ren iform i, situai s p re mijlocul fe ei dorsa le. Telso n ul este stliform.
4. Ptl'rygotu s bu[fa foeflsis Pohlma n . Ctger uostracec mai ma re dec t
precedentu l, ati ngea 2 m lungime. S. OrtllOcl'ras annulatum Sow .

Nautiloi deu de tip ortocon (coc h ilia drea pt), cu camera de locuit
transversalla mijloc . 6. Cyrthocuas murchisoni Barrande.
Nautiloideu de tip cirt ocon, cu cochilia arc u it n form de v irgula.
7. Om"/lyma subturbirlatum M. Ed w ard s i Haime. Terraco ral de
form conic , avnd la exterio r st riati un i transversa le i p relungiri
rad icu lare de fixa re . 8. Phregmoceres broderipi Barrande. N autiloideu
cu coc hilia co mprima t lateral. curb, cu r suci re inve rs . Sifonul
es te margina l {vem ral-in te m). Inele ~roase. 9. Cyalhocrinites /onsimanu s An gelin. Crinoide u cu ca hci u l d icicli c, a v nd o pl ac
i nterradiar su plimentar ce i nd ic zona anal . B rael e libere sun t
de ma i mu lte o ri ra m ificate. 10. CystiphylIum vesculosum Goldfuss.
Tet ra cora l so lita r cu esu t u l veztculos foart e d ezvoltat. Are ca hciul
foarte ad nc i sc pte red u se la trabecule. Epiteca prezenta striu ri
lon gitud inal e i m ele concent rice neregulate . 11. GOlliophylIum
pyramiJa/1' H isinger. 12. CarJiola comucopal' (in terrup tai Gold fuss.
La md ib ranhia t pri mitiv, ec hiv alv, homomiar, avnd coch ilia bombata
comprimat

cu contur a proape circu lar. Linia cardinal este dreap t i umboncle


rs uci t an terior. Aria cardinal Iriun~hiular. Cochilia este ornament at a cu coaste ra d iare, Int retiate d e du ngi concen t rice.
13. Luplwspira (PlnlrotQmaria) bici'feta Ha li. Casteropod prosobranhia t,
cu cochilia trochiform , conic . Peristo mul prezint n buza extern
fanta pleu rotomarian . 14. Conchidium knighti Sow. Bra hiopod
penta merid cu coc hi lia mai nalt dect I a t, foa rte bo mba t" ~i
ornamentat cu numer oa se coaste radiare cu linia ca rd ina l cu rb.
Umbo nele, foar te pu ternic, es te m ult re-cu rbat. 15. Gypidula
(ptntal7leruf;) galeata De lrnan . Brahio pod pentamerid, cu cochili a

globuloas , oval-alu ngit , coas te radi an' in p artea media n il velvclo r


i un sinus adnc al comisurii frontale. Valva ped uncular , bombat ,
prezi n t um bone arcui t deas u pra va lve i brahiale. 16. Plt:llrotomaria

(Raplris toma' qllaltt'riata Schlo th eim. 17. MorlOgraptlls sp. Colo n ie


petagic de gra ptol i i . 18. Cep/ralaspis lyt'1li Ag assiz. Acest os tracode rm
a re co r pul turtll dcrso-ven trel. iar ca pul acoperit de u n scut cefalic

osos ro tunjit anterio r. A re corp pisciform de talie mic, prelungit


lateral i posterior cu dou apofize. Orbitele s unt situate foarte
aproape de planul de simetrie, dovedind c acest animal ducea o
v ia bentonic . Tria in lasune cu a p salrnastr . 19. Plaaspis
roslratlls Agassiz. Plcile cefalice sunt dispuse n tr-o anumit ordine.
Nu nu mai capul, ci i ju mtate d in corp este a p rat de plci ma ri.
Pe partea do rsal chi urasa d e plci prezin t u n spin p uternic.
Rest u l co rpului es te acoperit cu so lzi mici. Ino tt oarea codal es te
het e rocerc . Tria in lagune cu ap salmastr, aproape de fund . 20 .
Fat'Osilt's gotfandica Lam arck. Ta bulat colo nial, ma siv . Coralitele
subiri prez i nt pori murali situai in m ijloc ul pereilor. Ta bule
co mplete .

"

UN ASPECT AL VI E II DI N PDUR I L E MLTINOAS E ALE


CARBONIFERUlUI. 1. Stenodicfyla /tlbata Brogniart. Ca urmare a
dezvoltrii unei vegeta i i terestre luxu rian te, n Ca rbonifer apar
insectele cu aripi, Ptrrigllfa, cu caractere primitive. Astfel, Stencdictvlo
p rezint segmentele toracice nes udate, fiecare purtnd cte o pereche
de aripi. Segmentele abdomi nale a u pe laturi prelungiri pleuriforme.
Ultimul segment abdomi nal se te rmi n cu dOI cerci. 2. Mrgallfura sp .
Era un Ief de libelul gigantic , ca re zbura deasupra mlatinilor
ca rbonifere. Aripile ei msurau 33 efi lungime, anvergura fiind de
75 (ro . 3. Eryops IUrgaccphalu s Copc. in pdur ile um ede i urnbrcasc
ale Carboniferului miunau stegocefalii, primii batracieni din trecutul
Pmntului i singurele verteb rate terestre di n acea vre me . Gen ul

EryolJS a tri t n Ame rica d e Nord. El era un batrad an tem nos pondi l
greoi i masiv, at ingnd lu ngim ea de pe ste 2 m . Acest corp masiv se
sprijinea pe 4 picioare diforme, form ate d in oase scurte i se te rmi na
cu o coa d nu pr ea l u n g . Craniul triung hiular er a mai lung dec t lat.
Craniul p rez in t nc unele pri neostnc at e . Din ii era u gru pa i
perechi pe oasele palatine . Din ii de la partea a nterioar a maxilarelor
se nloc uiau succesiv. 4. Brenchioseu rus satamondroides A. Pritsch . Pri n
nfi a rea sa, acest stegocetal a m inte te d e salarnand re. Popula
m latini le Carboniferului, d ucnd o via amf ibie, ca li p recedent ul.
Atingea lungim ea de 1 m . Avea crani ul scurt cu marginea anterioa r
rot unj i t . Pe rnaxila re avea d i n i conici, mici i dei. Pe faa ventral
avea un nveli protector d e solzi, asemntori celor d e la rep tile.

5. DIllycl1(l~llm(/ Imlgissima A. Fritsch. Este un amfibian acva tic


lepospondil. N e av n d cen tu ri i membre , iar corpu l fiind alungit,
avea aspect de a rpe. Craniul avea forma triunghiular. Coloana
vertebral era format dint r-un numr foarte mare de ver te bre
alungite, tubulare, nguste la mij loc, pur t nd a pofize articulare . 6.
Urocordyllls scalllris A. Frttsch . Est e un amfibia n le po s pondil, foarte
asemntor u nei o p rlo. Adulii depeau 50 cm. Avea o coa d
mai lung dect re st u l co rp u lui, fo r m a t d in circ a RO de ve rte bre,
iar membrele sla b d ezvoltate; cele anterioare mai mici i tetradactile,

cele posterioare mai ma ri i p entadactile. 7. Microbraellis petikani,


Este u n batraci an le pospondil d e dimensiuni foar te m ici , a lingn d
abia c iv a cen time tri (14). Asemenea le p os po ndil i se mai numesc
i m lcros a u rten l.
Stegoce falfi reprez int, fr n d oi a l , ce le m a i ca ractcrts ttcc
ve rte bra te ale Erei pa leo zo ice.
Pl aI/ti' . 8. N curopreris (Iva l a Hoffmann. 9. Si s ilillria e!cXalls
Brogniart . 10 . Lepidode ndron aCII/I'afIl1ll St cr nberg. 11. Catamitec
sucktlvi Brogniart. 12. Lyg ilw,' ta is s p . 13. Coraoitee principolie Germ.

14

UN ASPE CT AL VI EII CONTINENTALE I MARINE N


TRIAS IC. 1. Znnclodotl sp . Dnosaurian carnivor (Teropod), ma i puin
specializat pentru sta i unea biped , ca racteri stic teropodelor. La
fiecare picior avea cte 5 d eg ete. Toa te vertebrele su n t amficelice.
Avea n um ai dou vc rtcbre sacrale. 2. Betodon kapffi v Meyer. Este un
crocodil triasic de lip pri m itiv, de ta lie mare, cu botu l lung, co m primat
lateral. Atingea lungimea d e 4 m. Cra ni ul, foarte ma re, e ra com p rima t
dorsoventral. 3. Chirotherium bartlli Kau p, amprente d e pai a le u nor
stegocefali sau re p tile. 4. Plaeodus gigas Agassiz. Re ptil placodont cu
gtui scurt, coad l ung i subi re. iar seciunea co rp ul ui triu nghi ular.
Atingea lungi mea de peste 2,5 m. i c u ta hr ana pe fund ul m rilor

triasice, p rintre biva lve i gastero pode. Dentiia e ra corespunztoa re


acestui fel de hra n. Di nii ant eriori erau alungii. Cu ei sm ulgea de
pe substrat coch iliile cu care se hrnea . Pe bolta palattn p rezenta
d ini d ezvolta i, apla tiza i, iar in partea posterioa r a m ax ilarelor
avea dini ceva ma i miei pentru sf r marea cochi liilor. 5. Mixosaurus
com alianus Bassani. Este ce l m ai vec hi i m a i f.ri mi ti V tip d e
iht iosaurian, a ti ng n d lun gimea de aproape 2 m . n botu l alungit
avea numeroi d inti n alveole. Mem brele n u era u nc bine ada pt at e
pentru not , iar coad a, l ung i subire, amintete pe cea a u nui
ih tiosaurian. 6. Notlll~uru s mirabiIis V . Mtinst. Este cel mai vechi
sa uropteri gian, cu aspect de oprl. Dup cu m arat dezvolta rea

12

.'
< -

membrelor, d ucea o via scmiacvatic . n ota cu uurin n mrile


Iriasice, dar p refera s se nclzeasc la soare pe stncile rm u l ui .
Gigantul Notnoeaurus atingea lungimea d e 3 rn, iar ca pul era alungi!
i ingust. Avea i o coad lung . 7. Triassochelis sp . Este cel mai vechi
gen de chelonian, cu coastele i centura pelvian sudate la carapace
i p lastron. Atingea lun gimea de aproape 1,50 m. 8. MastodOl/saurus
giganteus [age r. Este cel mai mare batracia n lab irintodont al crui

craniu tri unghiular, cu partea posterioar larg, depea lungimea de


1 m. Oasele dermice, care acopereau craniul, era u sculptate i prezentau
ntre ele anuri in form de lir . Dinii aveau structur l a bir int ic
foa rte complicat. Se deplasa greu pe uscat, fiind adaptat la viaa

ecvattc . 9. Semionotus hagai Agassiz. Pete holosteu, atingea lungimea


de 40 cm . nottoarea dorsal nalt era situat puin anterior analei.
Coada era aparent homocerc, iar so lzii rombici acoperii cu un strat
extern gros de ganoin . n jum tatea anterioar a corpulu i era nlimea
ma xim a lui, care scdea apoi brusc spre partea posterioar. 10. Sauridithys
(Belonorhynchus) sp. Este u n pete ganoid ce atingea lungimea de
30-40 cm. nottoarele ramate : cea dorsal bine d ezvoltat i aezat
nain tea celei an ale, iar tnot toarea codal este heterocerc . Este o specie
intermediar, ntre ga noizii p rimitivi cartilaginoi i cei cu schel et
cartilagin os-osos. Msura 70 cm lungime. 11. Pteraphyllum jageri Brogruart.
12. Equisetum sp. 13. Stilocalamites sp. 14. Volt zia heterophylla Bro gniart.

51

UN TABLOU AL APOGEU LUI URIAELOR REPTILE


MEZOZOI CE MARINE I C O N TIN EN T AL E, N J URASI C.
1. Brontoeouru s excelsus Marsch . Eno rmu l br ont osau r este unul di n cei
mai cunoscui di nosaurieni . Atingea lun gim ea de 18- 25 ro, tn l i mea
de 8 m i peste 25 t. Ca pul lu i era mic, 70 cm, gtui lung (5 m) i
puternic, coada eno rm (9 01), aproape ct jumtate di n lungimea
corpului, iar pici oarele groase, masive, cili nd rice ca n ite stl pi, cele
anterioare mai scurte d ect cele postcnoa re. n regiunea osului sac rum,
canalul medular este foarte larg. Bro n tosaurul era erbtvor i consuma
zilnic 300-400 kg vegetate. 2. Diploocue /Ollgll S Marsch. Avea aproape
aceeai nf iare cu brontos au rul, numai c era ceva mai lung.
ajungnd la 30 m di n cauza gtului i a cozii care erau mai lungi. In
regiunea sacral canalul medu lar este foart e larg, dec i i m duva
spinrii este foa rte dezvolta t, constituind un al doilea creier (vcrcterul
sacral], care coordona ndeosebi micrile p rii postertcare a corpului.

Jurasicul superior d in America. 3. RlwmpllOrlly"Clls phy/luflls Mar sch .


Este un reptil zburtor - ptcrosaurtan. Cu aripi subiri, lu ng i i
ascuite i cu cap ma re, atingea lu ngimea .de 90 cm. Coada i era
l ung, puternic, terminat cu o palet. In partea pos teri oar a
maxilarelor avea dinti lungi, conici, ndreptai inainte. Membrele
anterioare au dezvoltate falangele degetu lui V, pe cnd celelalte 4
sunt reduse i ter m ina te cu gheare nd oi te . Me m brele posterioara au
5 dege te . 4. Pterodactvlus spectabilis H. V. Mey . Este, de ase menea. un
p teroseu rtan, de mrimea unui uli u . Ca pul i gtui su nt de dou ori
mai lungi dec t trunchiul. Spre v rful maxilarelor a re din ti mici,
cornet. Aripile sunt la te, iar coada scurt. 5. Archnecptetvx siemenei
Dames. Este rea mai veche pasre cu noscut, avnd i caractere
rep tiliene i aviene, dator it crora face trecer ea de la rep tile la
p s ri, fiind mai ase manatoare acestora din u rm . Zboru l ei era
greoi. 6. L'7lidopus lIotopterus Agassiz. Pe te holosteu cu osi ficarea

Inaintat , din ti hemisferci. 7. Belemnitl'S (Hi bolites)


Blainville. 8. Mt'foclliru s - crus taceu. 9. Cvcodeoi ee .
10. Brachiosauru s f raasi Riggs . Es te un dinosa urian. G tul , lun g de
8 rn. p urta un cap mic , iar corp ul se termina cu o coa d scu rt i
groas . Membrel e an terioa re, mai nalt e d ec t cele posterioa re, avea u
o lungime d e 4 rn. Atingea lungimea de 2h-27 m, nlimea de 11- 12 f i
i 40-50 t. 11. Steg~urus stenope Marsc h. Este un dinosaur ian care
atingea pn la 8 fi lu ngime. Cap u l era foa rte mic in raport cu
trun chiul. Craniul este lung, iar creieru l extrem de mic. Mem brele
an terioare sunt scurte iar cele posterioarc ap ro a pe de do u or i mai
lungi. Pe partea d orsal , median, po sed a d o u rn d uri d e pl ci
osoa se triunghiul are , nc ep nd dinap oia ca pului p n n mijlocul
co zii, unde se rrensforma u n dou perechi de spin i pu ternici,
o r icntai inapoi. 12. Pl~ io~ u ru 5 bracllYl'terigius B. Ha uff. Este un
re p til ac va tic care, al turi de Ichtllyosauru5, popula oceeoetc i mrile

scheletulut

~m iha s ta t u s

jurasice . Ceva mai mare dect acesta, avea o nfiare deosebit:'


Gtui serpen ttform, lung ct aproape jumtatea co rpul ui , purta UI
cap mic . Co rpul scurt i greoi era prev zu t cu dou perechi do
membre transforma te n l ope i not toare pu ternice, iar co ada scurt.
ii servea ca u n fel de c rm. 13. Ich thyosau rus qua riecissu
Quens tedt. Reptil acvat ic, cu n fia re d e pe te, bine ada ptat I
v i a a pclagtc. Corpul fu sif o rm atingea 10-12 m lungim e, coloan
vertebral fii nd format d intr -un numr foa rte mare de ve r te br
amfi r e ice (200). Ar e m axilarele m u lt alungite, iar din ii co nte
n um e r o i , s u n t fixai i n tr- u n an co m u n. M embrel e s u n
transf or m at e n palete n o t t o a r e prin scurterea oa selor i m rire
num rul ui de deget e. Prez int o nottoare d orsa l i una codal
h e t e rocerc i nfe r ioa r, ca ractere d e asemn a re cu pe t ii (exe m pl
d e c on v erge n ) . 14. A spidoceras perarmatum Sow. 15 . Nerine
tubercu/osa A . ROn. 16. Diferii spongieri . 17. Wil/iamsonia sp.

VI AA N CR ET AC IC. 1. Pteranodon ll gl'Il S Marsch. Pterosaurian


foarte curios al cru i cran iu al un git se prelu nge te anterior cu un fel
de cioc de cir ca 1/2 m , iar posterior cu o creast, cam tot att de
lung. Se h r n ea cu pet i, cefalopode, cr ustacee. Avea anverg ura de
8 m, iar suprafaa aripilor, 20 m 2 2. Styracosaurus albertensis L. M.
Larnbe. Dinosaurian erbivor, cu un co rn nazal lun g de 1/2 m. I'c
mar ginea posterioar a gu leru lui osos prezenta lun gi excrescenc
osoase asemntoare unor coarne. 3. Scv/vsaurJlS sp. Dinosaurian
crbivor cu corp ul acoperit cu p lci osoase, cele dorsale tinz nd a se
uni pe ntru a form a o carapace. Aceste plci osoase epoase erau
separate prin po riuni de piele groas. 4. Etacmoeourue platYllnJs Cope.
Un adevrat gigant printre sa uropterigtcnt. atingea lungimea de

aproape 13 m. Craniul, foarte mic, iar gtuI foarte lung, are 76


vcrtebre , cifr n e m ai a li n s d e nici un a dintre vertebratele fosile sau
actuale. Se hrnea cu peti i cefalo pode pe ca re le prindea p rin
m i ca rea bru sc a capului. A fost descoperit n Cretac icu l superior din
Am erica de N ord. 5. Tgmnnassa urus rex Os born . Cel mai cunoscu t i,
f r ndoial, cel mai impresionan t dintre reptllele carnivore, teropode.
reg ele d inosa urien ilor camivori, s pa ima reptllelo r erbivore. Msura
ma i mult de 14 rn lun gime, 6 m nl i me i cn t rea cir ca 10 t, ct 4
ele fan i ma ri . Dinii lu i b ine a sc uii i u or nco v oia i m sura u
15-26 cm. Mem brele posterioare e ra u puternice i susi neau toat
greutatea corp u lui, iar cele an terioare, slab dezvoltate, aveau gheare
puternice. 6. Tm cho on mirabilis Cope. Este un reptil dinosaurian

-=
- ===---==--- - - - - - - - - - - -

"

orni topod, erbivor, adapta t la s ta iunea bipe d , a ting nd 5 ro


nlime. Piel ea era a c op e r it c u solzi circular! sa u pentago na l .
Cretacicul sup. a merican. 7. Tvlo eaurue sp. Re ptil carnivor acva tic,
avea corpu l lung d e 10-1 2 m. Era un foa rte b u n n o t to r i avea o
larg rs p n d i re geografic (Europa i America). Av ea d ini conici
p uternici ca nite pumnal e, ia r g ura se pu tea lrgi ca la erpii
ac tuali. C retacicul superior. America d e Nord. 8. Hcspercmis regalis
Marsch. Pasre n o t t o a re, tria n ap i se h rnea cu pet e, fii nd
o exce len t n ottoa re i sc ufu ndtoare , da torit memb relo r
posterioare bine dezvol tate. Avea aripile atrofiate. Peste 1 ro
n lime . Ma xilarul superior are de fiecare p arte cte 15 di n i
conici; cel inferior are 33 de dini. 9. lchtl1yornis victor Marsch .

Pasre

de mrimea unui porumbel care se h r nea, de asemenea,


dar aripile mai hine dezvol tate, ca la carenatcle de astzi
permiteau s zboare. Are d i n i cornet pe ambele maxilare. Stemul e
prevzu t cu o creast puternic. 10. Beryx zYPTJei Reuss. Era un fel
"crap" lung de 40 cm. n fauna thuologic a Cr etaccului super
predominau petii osoi, iar dintre acetia, teleosteenii. O asemer
form es te aces t pete. 11. A cantllOceras mertini d'Orbigny. Neoan
noideu cu cochilia ornamentat cu coaste puternice, bine reliefe
altemnd cu alte coaste mai puin rcliefate. Tuberculii d e pe coast
pu ternice sunt p la sa i n pa rtea median a turei de sp t r . 12 Co-ccmop
inundibulnm Gold f. Spongier cretectc, frecvent n form de CU I
prevzut cu formaiuni radicelare ce ajut la fixa re. 13. Magll(l,
pete,

UN ASPE CT AL FAUN EI C O N TI NE NTA LE NEOGE NE .


1. Macllairodlls megantucron Cro iz u. [ob. R u d apropiat a leul ui i
tigru lui, a fost unul d in cele mai puternice i mai feroce marnife re
camivore. Gura cumplitului felin era nzestrat cu 2 canini lungi de
20-30 crn. ca dou pumnale, cei m ai mari canini de mamifere.
Premolarii erau redui i carnasierele hine dezvoltate. MiocenCuatcmar. 2. Hipperion graei/e Kaup. Este un ecv id de talia unei zebre
i mult mai zvelt d ect ca luL Este foa rte asemntor cu Meryc!lippus .
Numai un singur deget este funcional, cel elalte dou degete la terale
exist, sunt viguroase, dar n u ati ng pmntul. 3. Hippopotamus major
Cuvier. Este un pach tderm amfihi u, m asiv, greoi, foarte asemntor

cu for mele act ua le, av nd fiecare pic ior terminat cu 4 degete a proape
egale. Nasul i ochii s un t si tuai pe partea superioar, median a
capului. Dentiia este complet, cu incisivii i canin ii dezvoltai n
d cfen se . Are 4 incisivi pe fiecare ma xilar. Mo lar ii, de tip bu nodont, au
cte 4 tubercule mar i. 4. l'ython sp. Ca marea majoritate a erpilor
fosili , i acesta se a propie de erpii actuali, avnd corpul alu ngit, cu
n um ero ase vertebre prcceltce asemn toare, lipsit de membre i de
cen turi. Osu l p t rat es te mare i mobil. 5. Deinctherium gigante llm
Kaup. Este un proboscid ian strvech i. Specia gigantissimlllfl are o
nli me de peste 5 m i o lungi me de mai bine de 6 m . Prim ul schelet
fosil d e Deinctheriu m gigalltissimllm, cel ma i m ar e animal terestru din

teriaru! european, a fost descoperit de prof. geolog Gr. tefnescu


n depozi te le Pliocenului infer ior (Meoian) de la M n za i- B r l a d .
Reconstituit, el este una di n cele ma i valoroase p iese ale Muzeulu i de
istorie n a t u ra l Gr . An tipa d in B ucure ti. Tr i a in p dur i mltl
noasc i se h r n ea cu frunze i ramuri tinere de arbori pe care le
rupea cu crompa i coljii s i puternici. Rest uri fosil e ale acestui
animal s-au mai gsit i in alte l ocali tj i din Munten ia i Moldova.
6. Iritophodon (Mastodoll) angustidens Cuvicr. Proboscidian mare ct
un elefant, avea dou perechi de Iil d c i lungi i ndreptai ina in te.
Molarii, d e 2-3 kg. avea u tr ei rndu ri de tubcrcult mari, iar p rint re
acetia tu be rculi ma i mici, accesorii. 7. Alticamt'lus altus Mat thew. Un

fel de cmi l dotat cu gt lung, ca de g iraf. Den tiia amintete pe


acea de Procemetus, 8. MayC(llllls, un cervid mic, s trmoul ce rb ilor
actuali. 9. Palac()tapirlls IIdvcliClls. Mam ifer tapi rid , a sem n to r cu
tapirul actual. Animal gr eoi, cu membrele anterioa re tetradacfile, iar
cele posterioare tridactile, are t romp sc u rt i d enti ie b u n ol ofod on t .
10. Palat'Oloalis sp. Este fla mingu l vec hi, al c rui cioc nu are nc
indoitura t ipic a fla m ingilor actu ali. Ducea o via pe l n g ape.
11. Tnxoium isrichum. 12 . Plrragmift's communis. 13. QlI<'rCUS sp.
14. Betula reruco..;a. 15 . Sconoia gi,~alltl'lI , 16. NympllaclI albII.

UN .AS PECT AL AS O C IAIlLOR FAUNEI M AMI FERELO R D E


CLIM A MAI RECE D I N CUATERNAR. 1. M ammutlms primigenius
Blurnenbach. Speci a cea mai bine cu no scu t dintre proboscidterui
fosili este f r ndoial mamutul, datorit desenelor omului primitiv
de pe pereii cavernelor, numeroaselor resturi fosile: molari, defense,
schelete intregi, ct i exemplarelor congelare gsite n ghe urtle
siberiene. La gura fluviului Lena a fost descoperit un mam ut ntr-o
stare de con servar e perfect, carnea p strndu-i nc culoarea roie.
Mamu tul era un elefant uria, adap tat climei reci de stcp i tundr.
El avea corpul acoperit n ntr egime cu o blan brun, l u n g de 1030 cm, care ajungea pe pntece pn la 60-70 cm; cu defensele foarte
lungi (peste 3 m ) i p utern ic cu rbate scorm onea in z p a d pentru

c u ta rea

hranei, con stitu it din vegetaia srccioas de tu n dr :


licheni, crengi etc. Mamutul de la Berezo vka avea 2,80 m
nlime, iar dcfensetc at ingeau 4 m lu ngim e. Vara se adunau n cirezi
mari i strbteau distane de su te de kilometri, n cu tarea h ranei.
Acum strngeau sub piele o can titate ma re de grsime, su b forma
unei cocoae, situat napoia gtului. 2. Ruinocero e tichorhinue (Coe/odOI/t a) Blumenbach. Contemporan cu mamutul a fost i rinocerul
pros. Bine adaptat glacienumlor. el avea corpul acoperit cu blan
lung i lnoas . Are o lungime de 3,5 m i nlimea de 1,5 m. Pe cap
avea dou coarne; acel de vrful botului fiind mai lung i ascuit,
ii servea ca arm de aprare. 3. Cenms (Megaceros) gigan teus Blumenbach . Cervid gig antic nalt de 1,5- 2 m, cu o uria podoab de
muchi,

coarne l ite, a cror anve rgur depea 3 m. Ave a co rp ul acoperit cu


p r lung i d es. A fost co ntemporan cu ma mu tu l, rinoceru l p ros,
ela nu l etc. Era vnat de omul p rim iti v pentru ca rne i blan. 4.
Rangi/a tarandlls Linnc. Renu l, nt lnit astzi nu mai in regi unile
polare, n Pleistocen, a cobor t pn n regiunile te mperate. n timpul
glaciatunilor cuatemere t r ia u i la noi n ar . Se gsesc coarn e i
mol ari n numeroase ter ase flu vale. Atinge lungimea de 1,70- 2 m,
nli mea la greab n LOR m i 150 kg. 5. Alees latifrons, elanu l.
Mamifer u ria, atingea lungimea de 2,8 m, nlimea la greab n 1,9 m
i peste 500 kg . Cobora n Pleistocen p n in nord ul Ita liei. 6. OT.'ibvs
moscatlls, bo ul moscat. Are corpul lung de 2,5 m i nl imea d e 1,1 m .
Pilozitatea este foarte puternic , d nd u-i p osibilitatea s suporte

a in u tu ri l o r nor di ce . Aprut n America , unde t r iete


in Cuatemar a migrat i n Eu rop a. 7. LqJllS variabilis, Iepurele
po lar, este ceva mai ma re dect iepurele nostru de cmp, iar prin blana
lu i a l b este bine adaptat zonei zpezilor. 8. UrsllS epemeue Blumcnbach.
u rsul de pet e r, este un urs u ria de peste 2 m lu ngime. i cu ta
a dpost n peteri le c lduroase, ocupnd aces te a d pos turi cutate i
de om. Aces t u ria al pe teri lor a d ispru t, ca i ma rnu tul, d ar n
pet e ril e noastre din Oltenia i Tran silva nia se gsesc frecven t oasele
lu i fosi le. 9. Homo sa piens di luvialis. Este un ul din cei mai apropiai
strmo i ai omului act ua l. Omul peterilor se ocupa cu v n toarea
mam utul ui i a ursul ui de peter. Ei S p.1 U gropi pe care le acope reau
cu crengi i mna u aco lo anim alele prin s t rig te i a runc ri de pietre.

d ima

glacial

i astzi;

Lumea a ni mal cu p rinde un n u m r mare de v ieui toa re, pe


diferite tre pte d e organi zare, cu o mare d ive rsitat e d e for me, ca
urmare a ad ap t rii lor la d iferite condii i de mediu . Pe n treaga
suprafa a Pm n tul ui animalele formeaz populaii, mai mult
sau mai puin dense, ia r n um rul s pe ciilor c unoscute d ep ete
astzi cifra d e 2 000 000.
Zoologia sis te ma tic grupeaz s peciile ex isten te pe ba za caracterelor de ase m na re i a celor d ifereniale n tr- un sis te m d e

clasifica re. Pentru clasifica rea sa u gruparea an imalelor n taxon i de d iferite grad e (specie, ge n, familie, ordin, cl a s, ncren g tu r, regn), siste ma ticie nii ia u n co ns id era re ca racte rele
morfologice, fiz iologice, ca r iologice, ecologfce, e to logice (de
com portament), bioc h im ice etc.
Avnd n vede re ca racte rele men i o n ate, sis tematicie nii grupeaz animalele n Regnll l animal, ca re este su bl m p r i t n d ou

subrcgnun : Protozoa i Metazoa.

REGNUL AN IMAL

lncreng. A RTHROPODA
Sobtncreng. TRILOBI TOMO RPHA

SU BREGNUL PROTOZOA
lncreng. PROTOZOA
CIs. Flagel/afa
O s. Sarcodina
O s. S'lOrozoa
Os. Ctioptioro

Sub ncreng. CHEL/C ERATA


CIs. Merostol/1ata
Cls. Pnntopo a
Cls. Arac1m ida
Subnc reng. MA NDIBULATA
Cls. Crustaceu
Cls. Dip/opoda
Cls. PauTOI'0da
Cls. SYlIlp/zyla
Cls. C/zilopoda
_
C1s. Hcxopon (II/secta)
lncrcn g. LOPHO PHORATA
Cls. Phoroni a
Cls. Ectoprocta
C Is. Brac11iapada
Ramura DEU TEROSTOMIA
ln crcng. EO llN ODERMATA
Su bncr cng. PELMATOZ OA
C1s. Cnnoi ea
Subncrcn g. ELEUTHE RlOZOA
CIs. A steroideo
O s. Ophiuroidea
Cls. Edunoidea
O s. Holothuroidea
lncreng. STOM OCH ORDATA
C1s. Enteropneusta
O s. PterobrallclJio
ncreng. POGONOP HORA
Increng. CHA ETOGNA THA

SUBREGNUL M ETAZOA
[nc reng. PORI FERA
l ncre ng. CNrDARlA
Cls. Hydrozoa
Cls. ScypIJozoa
Os. Anthozoe
ncreng. CTENA RIA
Ra mura PROTOSTOMIA
Increng. PLATHELMINTHES
Cls. Turbel/aria
Os. Trematoda
O s. Cestoidea
ncreng. NEMERTlNI
Os. Anopto
,
Os. Enopia
lncreng . NEMA TH ELM INTHES
Cls. Rotatoria
Cls. Gastrotricna
Cls. Nematoda
O s. Killor/lyllc1l11
Cls. Nematomorpha
Os. Acanthocephela
[ncrcng. PRIAPULlDA
lncreng. CAMPTOZOA
Incr eng . M OLLUSCA
Su bncreng. A MP HINEURA
Cls. Aptacophora
Cls. Polvplocophoro
Su btncreng. CONCHIFERA
O s. Manaplacop/lOrrI
Cls. Gasteropoda
Cls. Scapnopodo
C Is. Lamellioranclne
,
Cls. CepIJa/op()jJa
Incren g. ECH IUR rD A
Increng. SIPUNCUL/DA
lncrcng. ANNEL/DA
Os. Po/ycliaeta
Os. Myzostomida
O s. 0ligac1wefa
Cls. Hirudinea
[ncren g. ONYCHOPHORA
[ncreng. TARDIGRA DA
Increng. LINGHUA TULIDA

ln creng. UROCH ORDA TA


C1s. Thoiiacca
Os. Copelata
O s. Asdiacell
ncr eng . A CRANIA

f-

<

8'"

Increng. VERTEBRATA
Sobtncreng. AGNATHA
Cls. Cydostolllota
Sobtncr eng . GNATOSTOM A TA
Supracls. PlSCES
Cls . Cnondricnthvce
Os. Osteichthyes
Su pracls. TETRA PODA
Cls. Antphihia
C1s. Rcptilia
CIs. Aves
CJs . Malllllla/ill

SISTEMATICA
NEVERTEBRATELOR
SUBREGNULPROTOZOA
Prot ozoarele sunt reprezenta nii cei mai sim p li a i regnului
animal. deoarece su nt constitu ite di ntr-o singu r celul (u nicelu1are), cu o mare potenialitate, capabile s se ada p teze la ce le
mai diferite condiii de v ia i s ndeplineasc toate funciile
vitale: sensibilita te, micare, nutri i e, reproducere etc. Su nt
eucariote, soli ta re sau colontale, n majori tate mi croscopicc.
Dato rit multiplelor ci funcii, celula protozoarelor pre zint
o st ruc t u r c omplex . Pc lng membran , ci top l as m i u nul
sa u mai muli nuclei, prez i nt d iferite orga nite.
Nu triia protoz oa relor es te heterotrof (os mo tro f sa u ragetrof ), unele flagelate avind o nu triie mi xot rof.
Respiraia se ndeplinete pe toat su p ra faa corp ului, iar excrcjta prin vacu olel e p u lsa tile ca re mai a u i rol osmoregu latcr.
Reproducerea se face, de regul , ase xuat prin di viziune binar, nm ugu rire etc., dar i prin d iferite moduri de re p roducere sex u a t sa u garnog onie: co pul aie (izoga m i anizoga m)
i conjugare. Reproducerea asexuat i eexua t pot alt e rna.
Protozoa rele au o l a rg rspndire in natur , fiind totdeauna
lega te de umid itate. Multe populeaz a pele m rilor i ocea nelor&apele dulci, soiurile u mede, ia r o parte su nt pa ra zit e:
In cond i ii ne favorabile de v ia ele se tnchl stea z .
Subregnul protozoare cu p rind e o in cre ng tur, Protozoa, ale
crei ca ractere corespund cu ale su bregn ul ui.
fncrengfllra

Protozoa se mparte in 4 cla se :

reprezentat p r in pro tozoare care au, n


genera l, corpul de for m s tabil, ovoidal, la unul d in poli
g sindu-se un u l sa u mai mu li Flagel! ce servesc la mi ca re i
sensibilitate. Al turi d e baza flagelulu i, la unele specii, se a fl
o depresiune li psi t d e membran, numit citoetom. prin ca re
sunt introduse particulel e alimen tare n nutritia fa gotrof ; alte
specii se hrnesc os mo trof. Unele specii conin cromoplaste.
care le asigu r o nutriie au to tro f. alte le s un t lipsite de cromoplaste i a u nu triie hetero trof . Sunt i s pecii rnixotrofe,
a uto trofe la l umi n i bet erotrofe la ntune ric.
Plagelarele se n mulesc prin d iviziune bina r, lon gitud in a l
sau mu ltipl, la unel e specii p arazite.
Clasa Flagellata cu prinde dou subclesc:
Subclasa Pllytomastigilla include flag clete cu afiniti vcge ta le, cu cro rnop las te i nutri ie autot ro f , grupate n 7 ordine:

Clasa Flagellata es te

Phytomonadina, Chioromonadina, Eugtenoiea. Chrveomonadina.


Cryptomonadina, Dinoflagellata i Cystoflagellata.
Subc1asa Zoomastigilla c up rin de specii f r cromop laste. cu
nutri ie heterotro f , i se mparte n 5 ord ine: Protomonadina,
Rluz omastigina, Polym astig;" a, Hypermastigitla, Pret ociliata
(Opatil/ida).
Clasa Sarcodina cu p rind e protozoare al c ror corp este lipsit
de pelicul, fiind delimitat de o pla srnalem , din ca re cau z au
forme variabile. Ele e mit pseudopode, cu ca re se depla sea z
sa u prind hr a na. Sarcodtnele se re p roduc asexua t, prin d iviziu ne bi nar sau mul tipl (sch izogome) i sexuat (ga mogorue).
Clasa sarcodina cup r inde d ou subclasc:
Suociaea Rhizopoa se ca rac teriz eaz prin p seudopodc lob a te
i filam entoase; cu p rinde 3 ordine:
Ordinul Am oebina (Gynlllamoebil/a), cu a mibe lipsite d e test .
Majoritat ea triesc n apele du lci, o parte n p mnt umed i
pui ne s un t marine sa u pa razite. Am oeba.

62

Ordinul TI'ecamoebitla (Testacea) cuprinde for me cu co rp ul


n velit n tr-o csu , test, d in pseud ochitin sau s ru ri de s iliciu. estu l es te uniloculat i a re un singur orificiu. Arcella.
Ordinul Foraminifrra con i ne rizopode al cror corp es te nchis
n tr-un test format d in u na sau mai multe ca mere chitinoide
sau cakeroase, iar pseudopodele, sub i ri i legate n reea, ies
printr-u n o rificiu mai mare, for amen . La u nel e s pec ii c m ruele
s unt ne perforate (imperforate), ia r la altele sunt ciuruite d e
nume ro i pori (perfora te ), p rin ca re ies pscudopode fin e. Lageoa e tc.
Suhciasa Actinopoda a re pseu dopodel e dispuse radiar i cuprinde 3 ord ine;
Ordinul Heliozoa se caracterizea z p rin ac tinopode i sunt in
majoritate d e ap dulce, libere sa u fixate printr -un peduncul:
corpul s feric, in conjura t d e pseudopode Hlamentoa se, sim ple,
di spuse rad ia r. Ele su nt str b t u te in lung de c te un ax format
d intr-o substan ct toplas ma tic flexibil i ma i co nsistent d in
ca re ca uz su nt numite axopode. Axopodele s un t fol osite la
deplasare i plutire, iar pentru prinderea hranei emit alte
pseudopode sim p le, lips ite d e ax. Ctoplasma es te m prit in
dou zone: una periferic, hi aJin i alveolar , ca re con ine
vec uole di gestive i contractile, i alta central , mai compact
i gra nul a r n care se gsesc unul ~ u mai mu l i n uclei. La
helt ozoarc, ca psul a cen tra l lipsete. In ge neral, ele su nt n ude;
totu i, e xi st u ne le care posed un schele t format din spic ule i
plcu te de si liciu. Reproducerea se face prin diviziune i nmugurire.
Grdinul Radiotaria cuprind e rizopode marine, foarte asem
ntoare cu hello zoarele, dar se deosebesc prin prezena unei
capsule ce ntra le, chitino id e, perforate, i p rin lipsa vecuolei
contrecttle. in inte riorul ca psu lei se a fl nucle u l i o parte d in
citop lasm, iar la exterior es te nco nj u rat de restul cito plasmei. A ceast cito pla sm extraca psular este legat de cea intracapsular prin puni care tr ec p rin ori ficiile capsulei. La periferie, ci to plasma extracapsular e m ite radiar pseud opode sim ple
sa u de tip a xopod. Majoritatea rad iolaril or au schele t format
d in spi cule de sdice sa u de s ulfa t d e stro n i u. Se re produc, n
genera l, prin divi ziune. Su nt animale soli tare i numai o m ic
parte formea z col onii.
Or inut Acantllaria cupr inde a nimale marine cu ax op od e i
capsula cen t ra l nepcrforat.
Clasa Sporozoa cu pr inde p ro tozoare exclusiv pa razite, lipsite
de orga nite de locomoie, n stadiu l ad u lt. N u prezint nici
citosto m, n ici vac uole d ig es tive i contractile. Unele tri esc i
se d ezv olt n in teriorul unei celule, ia r a ltele n es u tu ri sau n
cav i tile o rganelo r d ifer ite lo r metazoare. in pe rio ad a de reproducere ele prezint o a lterna n d e genera tii. Reproducerea
asexuat a re loc prin di viziuni binare sa u multiple (scluzogon ie). urmat de o reproducere sex ua t (ga mogonie). La r ndul
su oul sau zigotul, p rin diviziuni m u ltiple, d natere la un
mare nu m r de sporozotti (sporogonie).
Clasa Sporozoa are d ou su bclase:
Subclasa Tetosporidia c uprinde s porozoa re la ca re for marea
spor ilor se pet rece la s f r it u l p e rioadei d e dezvolta re, ia r
gameii a u flagel.
Acea st s ubcl a s se mparte n 5 ordine: Cregorina . Coccidia.
Haemoeporidia, Baoesioiea, Sarcosporidia.
Subclasa Neeeporidia (Amoebosporidia) cuprinde s porozoa re la
care sporii se

formeaz

n tot timpul

vieii,

iar ge rmenii au

:;!~: de. a.moe~ c.u p~e.udopode. S~bcla.sa C(~nin~ ~ ord ine:

p pon,!I~, M icroeporidio. M ixoepori ia I Actinomixidia,


Clasa Ctlt ophora reprezint g ru pa cee mai evol uat dintre
prcrozoere. C1iatele sunt tip uri notMoare, trtoare i fixate.
C01J'~J !?r este n velit ntr-o pelicul caro le menine o form
defIm ~,J~r.J.a...sp:1[tiJtti~e'itp..a.r.Jl.l1.P,,:iU'u~.:;m .1r- ,in l'lTln - :>1:'<Il ('<l
citoplasma i dou tipuri de nuclei, macron ucleul i micronucleu l. La cilia tele n ot toare cilii aco per ntreaga supra fa
a corp ulu i, iar la cele t r toa re o parte din ei s-a u transformat
n cirri, o rga nite rigide spinifor rne, cu care a ni m al ul se depl aseaz; ce le fixate au un rnd de m embranele n jurul perist omului, ca re servesc la co nd uce re a pa rt icul elor alimentare c tre
citostom. La alt e forme cilii dispa r, fiind n locu ii cu prelungiri
citoplas matice. sub i ri i tubula re - tenta cule - cu ca re anim alul prinde al te protozoare i le suge coninu tul corpului.
Reproducerea se face , de obicei. pe ca le asexua t , p rin di vi ziune transversal . C nd mediul devine nefavorabil, dup o
perioad de di vi ziuni, urmeaz conjugarea .
Cillat ele populeaz , n genera t a pe le dulci, unele sunt marine, altel e parazite n tubul digestiv a l mamiferelo r cu ca re
tr iesc n sim b i oz, iar o parte s-au a da p ta t la v iaa para ztta r
la peti, dunnd puietului, n co r p ul a neli delor, molu t elo r.
artropodelor e tc.
Clasa Ciliop/rora se di vide n subcla se le:
Subclasa Ciliata c u pr inde forme care au to t timpul vie i i co rpu l acoperit cu citi, cirri sau me m bra nele. Ea se m p arte n 4
ordine: Holct ridia , Spi rotricha, Peritricha i C/ronotricha.
S ubclasa Suctoria este reprezentat prin forme ~a care cili i
apar numai n s ta d ii tinere sa u cnd se d eplaseaz . In perioada
adu lt duc mai mult via sed enta r i a tunci cilii su nt nlocuii prin prelungiri tubulare, te ntac u liforme. Unele s pecii
triesc libere n a pele dulci, iar a ltel e su n t parazite pe mormoloci i peti.
Y

S UBR EG NUL M ETAZO A


Metazoarele sun t animale cu co rpu l constituit dintr- un m are
de celule (plu ricelula re). ca re au o difereniere celular
naintat . formnd esu t u ri, organe, s iste me i a pa ra te care ia u
parte la constitu irea unui o rgan ism unitar.
n comparaie cu protozoarele, metazoarele au, n genera l,
dimensiu ni foa rte mari, cup rin se ntre c iva m ilimet ri i peste
treizeci de metri lu ngim e.
Metazoarele sunt heterotrofe, modul primitiv d e digestie
lntracelutar fiind n locuit treptat cu ce a ca vltar .
Oricare ar fi tr eapta de organizare n sca ra a ni m a l, m ctazoarele, fr excepie, privite I' lu m ina o ntogenie i, deri v dintr-o ce l ul iniial numit ou . In dez voltarea o u lu i p rinci palele
etape sunt: segm entarea, for marea foi elor gcr rrunative, em briogeneza i hist ogeneza .
Subregnul m etazoare se mparte n urmtoare l e nc ren gtu ri :

n u m r

- fl1crengfura Poriera ( Spongiaria). Spo ngier ii co nstitu ie un


grup de rnetazoare inferioare cu cea mai primitiv orga nizare.
Sunt metazoare marine i mai puine dulclcole, se de nta re. solitere sau colon tale, cu forme foarte va r ia te. Ce i m ai muli a u
form de plnte, amfor sa u de urn, fi xat pe st nci sa u pe
alte obi ect e din a p. N u a u o sim e tr ie d efi nit . Dime ns iu n ile
lor va ri a z de la civ a milime tri pn la 1,5 m . Dac m ajoritatea spong ierilor sun t inc olo ri sa u prezint culori terse, exis t
i form e frumos colorate: verzi, roii, albastre etc.
Spongierii sunt meta zoarc d lbla sti ce, avnd per etele corp ului
constitui t dintr-un epiderm unistratificat, alc tu i t din ce lu le
turtite (p lna cocite ), slab difereniate, i d intr -un stra t gas t ric
intern forma t di n celule cu flage l, nconju ra t la ba z de un
gulera (coa noci te), a semntoare cu p ro tozoa re le coanoflagel ate.
Intre aceste dou stra turi se afl m e zenchirnul, o m as ge latinoa s , n care se observ d iferite cel u le d e o rig ine cpid ermi c :
amfbocite, a rheocite, colencite, celu le nervoa se, schc letogene ca re
produc su bs ta ne minera le sa u organice alc tui nd scheletu l,
celule reproductoare etc. Sche letu l spo ngte rtlor es te forma t la
unele din s pic uli ca lca ro i (C0 3Ca ), de diferite forme, la a ltele
d in sp icu li silici oi - opal - se pa rai sau mpletii n reea, sa u

?intr-o sub:tan organic numit spongin, n form d e fibre


rntretes ute n tr-o reea el a sn c .
Stra tul gas tric nchid e o cavitate numitA a triu m ce com u n ic

c u exte riorul prin tr- un o rifici u m ai nl<lre nurru e o~c u J (or ificiul

ex ha la nt)

mrtarann:

p r in a lte n umeroa se o r iEicii foa rte fine n u m it.. nn r;

Prin mic a rea conti n u a flagelilor coa noc itelor se d etermin


un curent d e a p ca re ptrunde n cavita te a atr ial prin po ri i
iese prin oscul. Odat cu a pa s unt an tre na te i p a rticule ali m entare, ca re sun t p rinse i nglo ba te d e ce lu le (nutri ie m icr ofag), precum i oxigenul necesa r resp ira iei. De asemenea,
oda t cu a pa sun t e limi na te prin oscul i s u bs ta ncle de dezasi milai e. Digestia est e in tracelular, ca i la protozoare.
Reproducer ea spongier ilor es te e sc xu at i se x ua t. Re producerea asexu at este m a i f recven t i se fac e p rin: nmugurire
e x tern i intern, stolonizcre, sortte i gcm ule. n reprod ucerea
sexua t . fecundarea ovule lor se fa ce inte rn. Din cor p, larve le
sun t expulzate odat cu a pa prin oscul. n general, spongie ni
sun t hermafrodi i (sa u cu sexe se parate ), dar nu exist a utofecu ndaie, fiind proterandrici .
Majoritatea s po ngier ilo r formeaz colo n ii ramifi cate sa u ma s ive, n care ind ivizi i, adeseori, se po t co n to pi in aa fel n ct
nu se mai pot deosebi dec t prin n u mru l osculilor.
Se cu nosc circ a 5000 de specii. Spo ngier ii rep rezin t o ramur nc his d e rnet azo are. deoarec e d in c i nu a u m a i evoluat
alte g ru pe.
O rgan iza re a sim p l, gradul mi c d e diferenie re a esutu r i l or,
integra rea sl a b a ce lu lelo r in orga n ism i prezena coanocitelor dovedesc l egtura filogen eti c a sp ongte nlor cu proto zoare le flagelate, din ca re a u evolua t .
Dup c o mpoz i ia c himic i structura sche letu lu l. spongten t
se mpart n ord inele: Caicarea. T riaxonia, Tetraxon ia i Comacuspongia.
O rdin ul Catcarea cu p rin de forme cu sc helet ca lcaros alctuit
din sp iculi. m ai mult sa u mai puin ramificai, totdeauna izola i n meze nchim. Ind ivizii sunt de ta lie mic i tri esc in m ri,
i z o l a i (sol ite ri) sa u n co lo n ii. Dup g ra d u l d e d ezvoltare acest
ord in cuprinde tr ei tipuri: primul tip (Ascon ) este cel mai simplu. EI se carac terizeaz prin specii n form de urn cu pere tele
corpului su b ire, ca vita te a a tria l simpl i c p tui t n to talitat e c u coanoci te. iar p ori i inhalan i su n t reparti za i uniform pe
su p rafa a corp ulu i. Ascetta primordiafis . Alt tip (Sycon) coni ne
sp ecii cu peretele corp u lu i ngroat p rin dezvoltarea m ezenchimului, iar p tura gas tric d nate re la buzunare di gitiforme,
dispuse transversal, in ca re se g se sc localizate coe nocitele, iar
pori i inh alan i se gsesc grupai numai n d reptul buzunarelor
cu care com unic p rin ca na le inhala n te . Sycandra raphanus, Sycon
ciIiafum et c. Cel m ai complicat tip (Leucon) in clude spec ii cu
mezenchimul foa rte n groa t i s trbt u t de n um eroase d iverticu le atriale sub forma unor ca mere c p t ui te cu coa nocite,
numite co ulete vibra tile. Aceste cou l ee su nt puse n l egt u r
cu porii i nhalani prin ca na le in hal ante, iar cu cavitatea a trial
prin ca nale ex ha lante. Leucandro aspera.
O rdinul Tri axonia cu pri nd e forme d e spong ten s il ic ioi, cu
sp icu li forma i din tr ei a xe tr a ns parente, legate pr in lungi
baghete s ilicioase . Sunt aa-numi i i s po ngieri de sticl . Eup/ectella aspergillum.
Ordinul Tetraxonia - spongtert si l icioi cu scheletul fo rmat
din sp icu li cu 4 axe, ne le gate prin filamente. Geo ia gigas, Paterion neptuni e tc.
Ordinul Cornacuspongia est e ca rac terizat p ri n tipu ri al cror
sche le t este format din sp icu li s i licioi sim p li (monaxoni), le gai
prin fib re de spongin, sa u con in un sc he let fo rm a t numai d in
fib re d e s pongm , m pletite st r ns n tr-o reea el a stic . Euspongia officinotie, Spongi lla tacue trie etc.
- fncrengtura Cnidaria. Cnidarii su nt a nim a le excl us iv acvatice, fixate sa u libere, al cror corp sa cu lifor m a re o sime trie
radie r . In int eriorul corp ulu i prez int o s i ng u r cavita te gastric , saciform. care la formele mai e vo lua te se complic nt r-un sis te m gastro va scula r. Att ca vita te a ga stri c , c t i
siste m u l gastrovascula r. co m unic c u ex te rio ru l printr-un sing ur orificiu, ca re nd eplin ete func ia de o rificiu bu cal i a na l.
Peretele corp ului este format din dou s tra turi de celule:
unul e xte rn, ectoderm ul i altul intern, endodermul, intre ele
gs ln d u-se o m a s gela t i n oas. mai mult sa u mai pui n g roas,

_ _ _ _ _ 63

fr structur c el u lar (a n h ist ) n umit mezoglee. Celu lele ('Ctodcrmulut su nt morfolo gic diferen iate, n core l a i e cu funciile pe ca re le ind ep linesc, n celule se nzitive, mioepiteliale,
nervoa se, cnid oblas te etc. Ce le mai caracteristice su nt cnidoblastele (celule ur z l c toa re). s pecializate n ved erea at aculu i i
aprrii .

Digestia es te i n t ra cel ula r , ca la protozoare i spongteri. dar


apare i d igestia ex tracel ular, cav i tar, in traintestinal .
Cnidarii n u a u apa rat res pi rator, circulator i excretor.
Formele fixat e se n umesc 1101i"i iar ce le libere, in ma joritate
cu aspect de u m brel, su nt num ite medieze,
Cnidarii se Inmultesc ase xu at (prin nmugurire) i sex ua t,
ex ist nd la multe specii o meta genez .
Majoritatea pop uleaz apele marine i foarte pu ine tr iesc
in apele d ulc i.
Polip ii sunt de trei tipuri: hid ropolipi, scifopolip i i a ntopolipi. iar med uzele prezin t dou tipuri: cras pedot (cu v l} i
acrasped ( f r vI).

Hidropo lip ul are form d e sac cu peretele caviti i gastrice


circular, lipsit de cute radiarc. Orificiul buca-anal este i el circu lar, si tuat pe u n con numit h ipostom, inconjurat de u n nu mr
mai mic sau mai mare de tentacule simple, tubulare.
Scifopolipul a re aspect de cup (scyp/ros = c u p). Peret ele
cavitii gastrice prezint 4 cu te rad ian- ale endod ermul u i,
numite septe, care mpart cavitatea gastric n patru loie. Orificiul buco-anal. d e form pt rat, este plasat in vrfu l unei
prelungiri tu bul are, numi t prc bo scls. EI es te inconjurat d e u n
numr de ten taculc pline.
An topolip ul sea m n cu o floa re (antllOs = floare), avnd
cele dou ex t remit i lite ca un disc. Cu d iscul bazal polipul
se fixeaz de suport, ia r cel d istal (ora l) este inconjurat de opt
tentacul e tubulare, penatiform e, sa~ de ase ori multiplu de
a se tentacule simp le i tubulare. In cen tru l di scului ora l se
deschide orifici ul bu co-anal situa t la ca p tul unui tub care se
r sfrnge in in teriorul cav iti i gas trice, form nd u n far inge
c p t ui t de ectoderm . Ca v itatea gas t r ic este imp r it n opt
loje prin opt sc pte sa u n ase loje ori multiplu de ase loje prin
septe provenite d in cutarea en dod er mu lu i. Lojelor le cores pu nd
la exterior tot at t ea tcn tacule.
Med uza crasp cd o t (croepeon = vI) este o form li ber , cu
corpu l moale, gclntinos, cu as pect de umbrel, avnd faa in ferioar (suburnb relar ) conca v , iar cea posteri oa r (exu mbrelar)
foarte convex . Din mijlocu l feei su bu mbrelare se prelu n gete
un tub (ma nubriu) la ca p t u l c ru ia se desch ide orificiul bucoana l, iar pe marginea umbrelei se gsesc patr u sa u multi plu d e
patru te nta cu le. Tot pe faa s u bu mbre l a r . de pe ma rginea
umbrelei, se ob serv o r sfr n gere a ectodermulul, de forma
unei membran e (velu m sa u cras pcd on) ca re se prel ungete ca
o perdea c i rc u la r spre manubriu, inchiznd un spaiu, cu ro l
n deplasare.
Prin transpa ren a cor p u lu i se vede cavitatea gast ric su b
forma unui sis te m gas trovascular.
Meduza acrasped ( f r vI) se asea mn ca n f i are general cu meduza c ras ped o t. dar prezi n t i unele deosebiri, ca:
umbrela de fonn d i scoidal sa u c u b ic i zgrci oas, manubriul cu pat ru mu chii , iar orifici ul buco-ana l este ptrat. N u are
vel um (acras ped), ia r pe margin ea umbrelei prezint numero i
lobi i tentacule, care va riaz ca n u mr de la gen la gen.
Se cunosc pes te 9000 specii d e cn idari. Dup tipul d e pol ip
i de meduz, t ncre ngtura Cnidaria se imparte in trei clase :
Clasa Hydrozoa cuprinde cn idari cu s t ructur de h id ro polip
i de meduze craspedote. Ea cu pr inde trei subclase:
Subdasa Hydroidea este reprezentat , in general, prin polipi
izolai sau n colonii i prin med uze craspedote. La formele
care tr iesc in co lon ii, indivizii se nmulesc prin nm ugurire.
Viaa colontal creeaz indivizilor condiii ca re duc la specializa rea lor funcional, devenind po limo rfi. La astfel de colonii
pol lmorfe se deosebesc indivizi hr nitori ai coloniei (gas trozoizi), indivizi reproduc tori (gonofori), ap rtori ai coloniei
(dactilozoizi) etc .
Subdasa Hy/lrocorafna co n ine co lonii masive, cu cenosarcul
(par tea crnoas a colonie i) nconjurat de u n schelet calcaros
dezvoltat.
Subdasa SypllOnoplrora t.'Ste co ncret iza t prin colo n ii ca re duc
via liber, notnd in largu l mrilor i oce anelor. In d ivizii
polimorfi sun t ex trem d e specia liza i in legtu r cu fu!,cia pe
care o ndeplinesc i foarte d eosebi i intre ei ca form. In gene-

rai, colon ta es te alc t u it dintr-un s tolon (ca suport) , in vrful


se a fl un individ p lutitor numit pneumat ofor, iar sub
acesta clo potele no t toa re, nectozoizii. Restul indivizil or sunt
gru pa i in cormi di i, in a lct ui rea crora intr: filo zoidul, cu rol
protector i de p lutire, gastrozoid u l, cu rol hr nit o r, go nozotztt,
d e obicei doi (un mascu l i o femel) intr-o corm id ie etc.
Clasa Seypllozoo es te reprezentat p rin meduze actaspcde ( f r
vI) i scifo polipi. n aceas t cla s p redomin tipul med u z , iar
polip u l co ns ti tuie un s tadiu trector in ciclu l evolut iv .
Clasa SCYI,lwzoa se d ivid e n 5 ordine:
Ordinul Stauromedusae cu p rinde meduze in form d e c u p,
fixat e pe un pe d unc u l abara!. Pe marginea umbrelei se a fl opt
bra e, terminate fieca re cu c te un buch et d e tentacule p rev
zute cu cn ldoblas te. in centru l fe ei s uperioare, foarte concave,
se d eschide orificiu l bucal, si tuat la captul u n u i manubriu.
Sto mac u l prezi n t patru cu te, iar g la ndele ge nita le, n form de
ba nd, se ntind pn in brae . Lucem aria quadricornie.
Ord1f111 Cutomedueae. Grup prim itiv ce cuprinde animale cu
umbrel cubic , prelungit cu velarium, avnd ro lul velumului
hidromeduzelor. Cnidoblatii sunt ventnot . Glrybdea.
Ordinul Coronata au ex umbrela cu dou regiuni se parate
printr-o baz circular, cea peri feric avnd lobi. Perip/rylla.
Ordinul &marostomeae a u umb rel a turtit cu m argin ea 10-

c ru ia

ba t.

Petagia, Aurelia, Cuanea.

Ordinul Rhizoetomeoe sun t mi crofage, avnd gu ra

pri miti v

n locu it

p rint r-u n siste m d e pori. Rhizoetoma.


Clasa A"OIOZoo se nfieaz numai su b form d e antopolipi,
tr i nd n mri i oceane, izolai sau in colo nii. Dup numrul
i d i spozii a sc ptclor. clasa Antllozoo se divide n s ubclasele:
Hexocorailia i Octocorallia.
SlIbc1asa Hexacorallia cu prinde antozoa re formate din antopolip i a c ro r cavita te gastric este mp ri t n ase sa u mul tiplu d e ase loji; prin cte ase sau multiplu de ase se p te.
s imp le sa u dublei iar g ura es te nconj u rat d e 6 sa u multiplu
d e 6 te n tacule tubu lar e s im ple. Polipii he xacoralieri sun t mari
i t r i esc i zol a i sa u in co lo nii . Scheletul produs totd eauna de
ec toder m es te ca lcaros sau cor no s. D up natura sc hele tul ui
i cons t i t u ia poli pil or, subclasa Hexacoral1ia se mparte in 5
ordine:
Ordinul Actiniaria - animale soli tare, f r sc helet, ca re au
cavitatea gas t ric mpr it in loje de ase sau multiplu de ase
septe d uble. Te nta cu lele su nt tubulare. s imple, retractile i disp use n vertici l pe un ul sau mai multe rnduri. Actinia, A damsia
etc.
O rdinul Mad relom ria - anima le cu schelet calcaros, n majoritate co lonia le i puine solita re. Co loniile a u f orme diferite
de: c r us t, evantai , arborescen t etc. Fun gi a et c. Fiecare ind ivid
l ocui e te intr-o c u p calc a roa s (ca liciu).
O rdinul All ti'JlIt/Ulria include forme cu schelet ne gru -cornos,
cu s pini. A ntipa thes.
Ordinul Ceriantharia - s un t he xacora li so lita ri, fr sche let, a
c ror cav itate gast ric este mprit n loje de 6 sa u multiplu
de 6 sc p te s imp le, ia r tentacu lele sim ple s u nt neretrac tile. Cenanthus etc.
Crdinut Zoaniharia - s un t so litare sa u coloniale, fr schele t.
EpizootltJlII!.' etc.
SuixlasaOctocoral1ia co n ine antozoare coloniale ai cror poli pi
au o ca vita te gas t r ic m pri t n opt loje, p ri n opt se p ie, iar
n ju ru l gurii o coroa n d e o pt rentacule penate. Sche letu l ia
na tere n mezoglee, ca re n caz u l de fa este foarte d ezvolta t
i n ca re mi grea z celu le d in ectod er m i endoderm, formnd
un mezenchim . Dup for ma i s tructura scheletu lu i. subctasa
Octocora1lia se d ivi de n trei o rdine: Alcyotlaria, Gorgonaria i

Pennatutaria.
Ordin III AJcyemaria con ine co lonii fixa te, arborescen te. moi,
al cror schelet este format n umai d in spiculi calcaroi i care nu
dau natere la ramuri axiale de susinere, iar polipii sunt mari.
Ordinul Gorgonano se caracterizeaz prin co lo nii fixate, arborescente, ca re co nin un sc he let ax ia l co rnos sau calcaros , iar
polipii sunt m ici. Corgonia terrucoea. Cora11ium rubrUlll etc.
Ordinul Pennatuiaria cupri nde colon ii fixate in n isi pul sa u
mlul de pe fu ndul m rilor. Potipi i foarte mari s un t si tuai fie
pe ramuri lat eral e c rnoase. di spuse de o parte i d e alta a u nui
ax cornos i elas tic n u mi t rahis a cru i ba z (ped u ncul) este
li ber i cu ea se fixeaz colo n ia n ni sip (Pt'IIlIatllla P1IOsl'llOrea),
fie in ce nosarcu l din ju rul axului comos, de as pectul unei ramuri cu flori (Veretillum 'Y"OIllOrilllll).

llcrengt ura Ctenaria. Ctenarii sunt animale solitare. libere,


pelagtce sa u bentont ce, t r toa re sau fixa te pe fundul apei. Au
corpul de diferite forme. Apa ratul digestiv es te gastro-v ascuIar. Organ ele de locomoie s unt fo rmate d intr-o serie de p alete
ciliat e cu aspect de pieptene (ctenoe = p iepten e). aeza te pe 8
iru ri merid iane. Organe le d e atac i a prare sunt rep rezentat e
prin celule coloblaste (adezive), sit ua te n jurul orificiu lui b ucal
sau pe tentacule. Sunt a nimale h ermafrodi te, cu de zvoltare
d i r ec t .
Aceast ncrengatur

cuprinde numai o singur clas cu


circa 80 speci i, clasa Ctenoptiora - care se di vide n d o u subclase: Tentacuiifera i Nuda (Atentaculata).
Subclasa To uocutifera cu prin de ctenofore prev zute cu dou
tentacule, acoperite de numeroase coloblaste. Cestus veneris etc.
Subclasa Nuda este reprezentat prin ctenofore lipsite d e tentacule, iar coloblastele sunt concen tr a te n ju rul orificiul ui bucal, foarte larg . Beroe ovata.
Unii autori cons ider ncreng t unle Cnidaria i Ctenaria, subtncrengturi. grupndu-Ie n ncreng tura Coelenterata.

- ncrengritura Platheiminihes . nce pnd cu a c ea s t ncrenntre ectoblast i endoblast a pare cea de a treia foi
embrionar nu m i t mczo blast. De aci denumirea de triblastice
a tuturor ncreng t urilor ce u rme az , n o poz i ie cu nc reng
tu rile Porifera, Cnidaria i Ctcnaria numite diblastice.
La rndu llor, tr iblasticele se di vid n dou mari grupe: Protostomia (ncreng turi le de la platelmin i pn la echinoderrne,
excl usiv) la care blastoporu l de vi ne ori ficiu bucal, in timp ce
ori ficiul a nal es te o n e ofor ma i e, i Deute rostomia (de la echinoderme, p n la ve rtebra te - in clusiv) la ca re blastoporul
funcioneaz ca orific iu anal. iar orificiul b u ca l este o
gtur,

ne ofor maie .
Platelminii form ea z un grup de a ni male cu corpul moale,
nesegmenta t, compri mat dorso-ventral. de form foliacee. lanceolat sau de panglic i simetri e bilateral .
Tu bu l d igestiv, aco lo unde e x is t, este lipsit d e orificiul ana l.
Nu au apara t circulator i respira tor, aparatul excretor fiind
format din protonefridii. cavitatea corpului este parial sau total
ocupat de esut parenchimatos.
Sistemul nervos es te compus d intr-o mas nervoas, s i tuat
n partea anteri oar a corp u lu i i di n 3-5 p erechi de cordoane
ne rvoase, longitudinale. unite p rin n um eroase ramuri transver sale.
n general, p l a tel m i n ii sunt anim ale he rmafrodite. La formele libere dezvolta rea es te direct , cu excepia unor forme
ma rine, iar la cele pa razite se stabile te un ciclu ev olu tiv foa rte
complicat , cu alternan d e g eneraii i gazd e int ermedia re.
A cea st tncreng tu r se divide in trei clase: Turbellaria, Trematoda i Cestoiea.
Clasa TurbeI/aria este un gru p de platelm inte libere (3000 de
specii), acvatice, rar tericolc, cu corp ul acoperit cu cili vibra tili
ale cro r mic ri p ro duc v rtejun de ap . Dup conforma ia
tubulu i d iges tiv, a cea s t cl a s se d ivide n 6 ordine.
Ordinul Acoela - t urbelariate mi ci, marine, cu intestinul ne d iferen ia t, fiind redu s la o mas de celul e di gesti ve , li psit de
cav itate. Convoluta conooluta.
Ordinul Rhaadocoeta - caracterizat prin forme cu un intestin
drep t, ca un sac, fr ramuri la ter ale. Mesostv/Ila ehrenoergi.
Ordinul Aloeocoela conine for me la care intestin ul es te n
fo rm de tub, p rev zu t cu b uzunare lateral e. Monocelis Iineata.
Ordinul Tricladida are tu bu l digesti v format d in trei ra m uri,
una a n te rioar i d ou pos tertoare. fieca re avnd ra mifica ii
laterale. Ptannaria.
Ordinul Polycladida cuprinde specii av nd in tes tinu l cu m ulte
ramuri or ien tat e n toate direciile . I.eptoplana tremellaris etc.
Ordinul Temnocephalida - speci i p arazite la care pa r tea anteri oar are dou sa u mai m ulte prelungi ri tentacul a rc. ia r la cea
pos terioar a re o ve ntuz; cili a tura es te red us sa u li pset e .
Temnocephala minor.
Clasa Trematoda se ca rac te rizeaz p rin pla telrru nt, excl usiv
pa ra z i i, pre v zu i cu c rlige i ventuze. D u p modul de via
p ara zi ta r i dup. ciclul de dezvoltare, aceas t cl as cu circa
6250 specii se im pa rte in 3 ordine:
Ordinul Monogellea cu p rinde trematode ectoparazit e. cu de zvoltare fr alternan de ge neraii i fr schim b de ga zd . Pe
corp a u cel pu in 3 ven tuze (gura este lip sit de ventuze) . Polys fomulll integerrimum.

Ordinul Digenea cuprinde forme endoparazite. Dezvol tarea


se face cu alternan de generaii i cu sch im b de gazd e; ca
organe de fixare au dou ventuze, bucal i ventral . Fasciola
hepatica.
Ordinul Aspidobotlrrea. Ventuza bucal lipse te, iar cea ventral este ma re i compertimentat . Aspidogaster.
Clasa Cestoidea reprezi nt tenlile, un gru p (3 400 spec ii) de
pla tel m ini endoparaz i t in testinali, cu corpul lu ng in form de
cordea, a lc tuit d in pro glote. La una d in extrem i ti este foar te
sub ire, ca un fir, unde se afl scolexul, organ de fixare pre v
zut cu di feri te ventuze, bo tr idii (pseudobotr id ii}. trompe i
c rl ige. Imed iat urmea z o por iune scurt, nedivizat . numit
gt sa u zona prol iger care fo rmeaz proglotele. A tr eia regiune
este st robilul, alctuit din proglote. Adul ii au co rp u l neacope rit cu cili, de p igmen te t i lipsit tot al de tub di ge stiv. Dezvoltarea are loc cu a lternan de generaii i sch im bare de ga zd .
Clasa Cestoidea se di vide n dou subclase:
Subclllsa Ceetodaria conine cestotdee c u corp u l foliaceu .
netmp rit n proglote . Nu au scolex sau au un scolex rudim enta r, aparatul genita l es te forma t dintr- un singur echip a ment,
ia r la rva ornat cu 10 crlige. Cuprinde dou ordine: AmpIJiIinoidea i Gyrocotyloidea.
Subclasa Cestoda cuprinde tertii cu corpul lung i, n ge neral,
segmentat in proglote. Au scolex bine dezvolta t, iar aparatu l
reproductor este format d in m ai multe echipamen te, ca re se
repe t in lungul corpului. Lar va are 6 c rligc. Acea s t s u bcl as
se submparte n cinci ordine:
Ordinul Tetraphyllidea. Au scolex cu patru botr id ii sesi le sa u
pedunculate, foarte d ezvoltate i mobile. Sunt parazite la selacieni . Anthobothrium comu scopia.
Ordinul Dipllyllidea. Au scolexul prevzut cu do u pseudobotridii mari, foliacee, a r mate cu spini i pedunculul cefallc
ornat cu c r ltge . Sunt parazite la s elacieni . Echinobothriuni
affinac.
Ordinul Tetm rhunchidea. Scolexul are patru bo tri dii i pa tru
trompe lungi i re tract ile, acoperite cu n um ero ase c rltge . Sunt
parazite la sclacie m . Tetrarhunchus gmcilis .
Ordinul P;;cudop!Jyllidea. Scolexul es te scurt, cu dou pseudobotridii ov ale, sesile i lipsit de rostelum . DiplJyllobothrium
latum .
Ordinul Cycltrpllyllidea. Scolexul are pa tr u ven tuze circulare,
uneori cu un rostelum armat cu c rlige. Tacnia solium.
- ncrengtura Nemertini (neme rieni). Animale libere cu corp ul fragil i vi u colorat. Major ita tea sun t marin e, puin e triesc
n apele d ulci, iar o m ic parte sunt terest re .
Corp ul lor, lung ntre 10-200 cm. es te tur tit d or so-vent ral.
S up ra faa es te c ilia t i bogat n celule secretoare, gura ventral. l n g extremitatea anter ioar, iar orificiul anal situat n
p artea dorsal a extrem i ti i postenoare.
La p a rtea anterioar, d easupra tu bul u i digestiv, se afl o
teac cu d eschid e rea n v eci n ta tea orificiu lu i bucal. n ac ea s t
teac se afl o tro m p exer t i l care servete drept a rm de atac
i aprare. La unele specii trompa este a rmat cu un stilet acicu lar, iar la alt ele es te lips it d e stile t. Cavita tea cor p ului este
p lin. cu un esut parenc hi matic. Apara tul e xcre tor es te reprezentat ~ prin proto nefrid ii i a pa ratul circula to r este nc his.
Increngtura Nemertini se mparte n dou clase:
Clasa Anopla cu prin de ne mertini cu tromp a li p si t de stilot,
iar or ificiu l b ucal se deschi de napoia ganglionilor cerebroiz i.
la di stan mare fa de orificiul tr om pei. Lineus, Cercbratuius.
Clasa Enopla co ni ne tipuri cu trompa a rmat cu stile t. Orificiul buc al este situat nain tea ganglionilor cerebroizi i foarte
aproape de orific iul trompet - Nemcrtee, Geonemertee.
- ncreng tllra Nemathelm inthes (Asc!Jelmnt!Jes) . Aceast nco ns ti tu ie u n grup d e nevertebrate cu corp ul lung,
ne segmentat, fili forrn (ncmo = fir) sau cilindric, cu simetric bila tera l i acoperit cu o cutlcu l ta re, groas, c hi t i noid . Tegumcn tul es te lip sit de cili, iar cavita tea v isceral es te lipsit de
pa renchl m i plin cu un lichid. Musculatura, de tip mioepitelial,
m preu n cu tegu me ntu l de care este str ns le gat, formeaz
un sac musculo-cutaneu care nc onjur cavita tea visceral . Tubul
digestiv, d rep t, se de schide a nte r ior pri n orificiul bucal. iar
posterior prin orifici ul anal. Nu au a pa ra t respirator i circulato r. Apara tul excrctor es te p ro tonef ridian, uneori absent, sau
de ti p tubular sau gla nd ular. Sexele sunt se pa ra te i dezvoltacreng tu r

65

rea se face, n ge neral, fr metamor foz . Din ca u za cuticu le i


ta ri, care m p i ed ic creterea, animalele nprl esc . Sunt rspn

d ite pc ntreaga

su pra fa

a Glob ului. Unel e

triesc

libere, n

viaa parazitar.
mparte n a se clase:

di fer ite med ii, iar altel e sunt adaptate la


Increng tura

Nemattietmintnee se

Clasa Rofatoria co n ine animale d e d imensiuni n tre 0,2-

0,5 mm , cu cor pul fus iform, cilindric sa u chia r s fe ric. EI es te


alct ui t din trei regi u ni: una anteri oa r - capul - term inat cu
un disc nconjura t de o co roa n de cili , numit aparat rotator
(coroana) i ventral se deschide orificiul bucal; alta mijlocie
nu mi t tr unchi, ca re cupr inde cea mai mare pa rte a cor pului i
regiunea pos terioar n um it picior. La foa rte multe specii cuticula d in regi u nea trunchiulu i este m ult ngroa t , ca u n sc ut
aprtor, numi t lenea, ia r p iciorul se termin cu dou ra muri
pe care se desch id dou gla nde adezive. Sexele s unt sep a ra te i
au un p u ternic di morfism se xual. Ma rea maj oritate pop uleaz
apele dulci i n um ai o m ic p arte s unt mari ne. Se cunosc 1 500
specii. Brachionus urceotarie. Melicerta (Floseularia) ringens.
Clasa Gastrotricha. cu 150 s pec ii, es te reprezentat pri n forme
rrncroscopice, cea mai ma re de 1,5 mm lungime, cu corp u l alu ngit, mai ngroat la m ijloc i tu rtit dorso-ventral . La su p ra fa
sunt acoper ii cu o c uticu l groas, prevzut cu peri, ia r cilii
sun t aezai in dou benzi longitud malc vcntra le: n rest a u
solzi i tubu oare adezive. Cuaetonotue.
Clasa Nematoda co nine asche lmini (circa 12500 spec ii) cu
corpul cilindric sau filiform, cu d imensiuni de la civa m ilimetri pn la 2 m lungime i 5-6 mm grosime. Cuticula chi tinoid este groas i sub ea se gsete hipodermul st rns unit
cu p t ura muscu lar, mprit n patru cmpuri longitu d inale:
d ou latero-dorsale i alte dou latcro-ventralc, sep a ra te prin
patru lin ii hipod ermi ce: u na dcrsal . alta ventral i dou laterale. O pa r te duc via liber , in ap sa u pe pm n t umed , iar
multe specii triesc pa razite la plante i a nimale. Asearis lum-

bricoide
Clasa Kinorhuncha cuprinde cir ca 100 s pecii de

n ema tel m i ni

excl usiv ma rini, de d im ensiu ni foa rte mici (1 mm lu ngim e).


Cu tic ula es te foa r te dezvo ltat i mprit n 13 in ele, nu mite
zo rute . Echinoderes.
Clasa Nematomorpha se ca ra c te riz ea z prin forme cu corp ul
filamentos. trunchia t la ambe le ca pete, in velite ntr-o c u t tc ul
groas; pe retele corpul ui es te lipsit de linii la terale iar in testinu l atrofiat. Tr iesc n a pe dulci i ma rine. Dezvoltarea se
face p rin met am o rfoz , la rvele pa razitnd d ifer ite a rtropode
acva tice . Se cunosc circa 230 s pecii. Gordius aquaticus.
Clasa Aconthocephala c up ri nde circa 500 speci i excl usiv parazite, cu di mensiuni care variaz d e la c i va m ilime tr i p n
la o jum tate de metru . La su p ra fa s un t in velite ntr-o cuticu l su bire, iar la pa rtea ant~rioa r au o trom p retrac til
acoperi t cu nu meroase c rltge . In timpu l dezvoltri i trec prin
d o u gazde, larvelc fiind p a razite n co rp u l artropodclor. ia r
ad ul tii n corp ul ve r teb ratelor. Eciunorlwnchus.

- nc rengt ura Priapulida co nstituie un gru p foar te mic de


ncvertebratc (2 ge nuri cu 8 sp ecii), ca racte r iza te p rin co rp ul
cilind ric. sc u rt i gros, colorat n ro u deschis. Anterior a u o
tromp excrtil , de aceeai grosime cu corpu l, acoperit cu i ru ri
longitudtnalc d e pa p ile i sp in i. La e xtre mita tea ei se afl orificiul b ucal, nconjurat de mai m ulte coroane de c rllge. Tr unch iul are te g umentul des in ela t s upe rficial. a r la extremitatea
pos te ri oar se afl orificiu l anal i un u l sau dou apen dice
acoperite de numeroase p a pile. Priapulus caudatus.

- llc rcllg t u ra Camptozoa (Entoprocta). Acest grup restr ns de


anima le (circa 60 de specii) a u aspect tentaculat. ca u rmare a
a d a pt ri i lor la viaa sed enta r i la modul de a ca pt ura h ra na
cu ajutorul unor tentacu le. In gene ra l ele su nt ma rine, form nd
colonii sau organisme izolate, cu nfi are de po lipid, ns in divizii sun t fixai cu ajutorul u nui peduncu l. Coroana de tentacule nu es te re t ractil ca la briozoa re, ia r orificiu l anal se afl
n in te riorul coroanei tentaculare al turi de gur i porii excreto ri. De asemenea, camptozoarele nu a u celom ca briozoarele,
spai ul d intre organe fiind u m p lu t cu un esut parenchimatos
ca la platelmin ti, ia r a para tul excretor este format d in protoncfri d ii. Se dezvolt prin me tamor foz , la rva avnd o foa r te ma re
asemna re c u trocofora, ex is ten t la a neli de i tentaculate.
Paralel cu n mul i rea sexuat , ca mptozoarc le se reproduc i
asexuat, pr in tnrnugu rire. Pedicellina echinata.

66

- n crengt ura Mollusca. Molu tele su nt animale marine, dulcicole i ter es tre, avnd s ime tr ie bilateral , cu excepia gasteropodelor. la care aceasta se p ier de datorit to rsiunii corp ului.
A dapt n d u-se la cele mai variate condiii de via, molutelc
a u aspecte i structuri diferite, prc zen t n d, to tui, o se rie d e
ca ractere co mune. Co rpul nesegmente t, scurt i moale, este
alctu it d in: cap, picior, sac visceral, manta i coch ilie.
Ca pul cu orga ne le de sim i gura cu radul este bine dezvoltat la gasteropode i cefalopod e. mai p u i n dezvoltat la
amfine urieni i scafopode i li psete la lamelib ran hiate.
In partea ventral a corpului, cu orientare anterioar, mol u telc au un picior musculos, d iferit ca form i mrime, ca
rezultat al a da pt rii lor la diferite con diii de via . Astfel, la
gas teropode a re form de ta l p , la btval ve este ca o Iarn vertical etc. El servete la locomoie.
Sacul viscera l dorsal adpostete organ ele d e nutri i e i rep roduce re.
De pe fa a do rsal pornete o r sfr n gere tegume ntar nu mit pa lium sa u manta, care acoper n umai masa viscera l
ca la melc, sa u corpul n treg ca la scoic, a vnd un rol protector. Spa iu l cu p rins ntre palium i corp determin cavita tea
pa leal c u rol in respiraie i mi care, in ea g sindu-se aparatul
respira tor, orificiu l ana t orificiile cxcrctoare i genitale.
Cochilia este c alcaroas , aco pe rit la exterior de c u t icul . Ea
es te p rodu s de epiteliu l mantalei i a re ro l de p roteci e . Forma
sa este v ari a b il , fiin d n legtur cu mo dul de via al animalul ui, ia r uneori s la b dezvolta t sa u ch ia r abse nt .
Tegumentul este prevzut cu glande mucoase i gla n de
calcaroase.
Sistemu l nervos este a lc t u i t din ga nglioni cercbroizi. ped ioi ,
paleali i viscerali. legai ntre ei prin comisuri i conective:
excepie fac formele primitive ca re prezin t cordoane nervoase.
Cu excepia lamelibra nbiatelcr. apara tul diges tiv prezint un
organ ca racter istic, radula. i un ma re hepato pa ncreas.
La formel e acvatice aparatul respira tor este a lct uit din
branhii pectinate sa u foa rte m ult cutate. La cele te res tre se
dezvolt o cavitate pulmonar ce conine o reea de capilare
san gu ine n pe retele ei i comu nic cu exteriorul prin p neumostom .
Apara tul circ u la tor es te format di n ini m , vase de snge i
lacune. In ima este situa t, de obi cei, n apropierea aparatulu i
respira tor, cu care se a fl n str ns corelaie f uncional ; ea
este format d intr-un ventricul i do u a n-ii, nco njurat de
pericar d . Aparatul ci rcula tor este d eschis.
Apara tu l excre tor es te re p rezentat prin organele lui Bojanus.
Re p rod uce rea se face numai sex uat. marea majoritate fiind
unisexu a te. dar su nt i unele he rmafr odite (opistobranhiatele i
pu lmonatelc) .
Dezvoltarea este di rect sa u prin me tamorfoz, i n aces t
caz formele larva re am intesc de la rv a trocofor de la a nelide,
doved in d afin iti filogenetice cu anelidele.
Mol u tele se mpar t n do u su b nc ren gt u r i : A mpttineura
(molu tc p rimitive) i Conciufera ( m olu tc cu coc hilie).
Subtn creng tum Amphincura c up ri nde m olu te lipsite de coch ilie propri u-zis, ve r mifor me, cu ca p ul redu s iar cavitatea
paleal re p rez e nt a t prin dou a n u r i , pe la tu rile cor p u lu i,
n ca re se gsesc bran hii p ectina te . Siste mu l nervos este for mat din cordoane nervoase. Aceast subtncrengt ur c u pr ind e
2 clase :
Clasa Aplacopuora (Solenogastra) conine m olu te p rimitive
(circa 150 specii), m ici, ve r moide, fr plci calca roase, ncon jurate de o ma n ta, in grosimea c reia se gsesc sp icul! calca roi .
Clasa Polyplaeophora (Lorieata) cu p rind e circa 1 000 spec ii d e
molu te primitive, cu corpul ovoid, alu ngit i turtit dorso-ventraI. Pe p rile la terale se observ o mic r sfr ngerc tcgumen tar (pcnnotu m), acoper ind un an - ca vita tea palcal - ,
ia r ve ntral se a fl piciorul n form de talp. Pe pa rtea dorsal
corp u l este acoperit cu opt plci calc a roase. fo rmnd lor ica .

Cniton etegane.
S u bin creng t u ra Condiifera este reprezen tat prin m o lu te cu
cochilie, sistemul ne rvos cu cele 3 perechi de ga nglion i, manta ua bi ne d ez v o lta t care, n genera l, nchide o cavita te paleal
mare. Dup fo rma p iciorului, aceast s u brnc reng t ur se d ivide n 5 clase: MOlJoplacopJOTQ, Gaeteropoa, Scaphopoda, Lameltibranchia (Bivall'ia) i Ceptialopoa.
Clasa Monoptacopuoro cu prin de cele mai p rimit ive rnolute
act uale conc hifere (6 sp ecii). Corpul lor es te acoperit dorsal cu

o coch ilie alctuit dintr-o singu r pl ac turtit dorso-ven tral.


ca o plrie coruc joas. Coc hilia es te sub ire i friabil, cu
str iu ri concentrice de cretere n jurul a pex ului. Ventral se
observ piciorul ca o talp cu con tur circular i mantau a lipit
de cochilie. Piciorul are de asupra un an paleal circular n
care, ante rior, se afl gu ra, n urma pi ciorului ori ficiu l anal, iar
pe laturi 5 pe rechi de branhii. Neopilinu.
Clasa Gasteropo a conine cel mai mare numr de specii de
molu te (circa 90 000) , adaptate at t la viaa a cvatic (marin i
dulcicol }, c t i la viaa tcrest r . Capu l, totdeauna d is tinct,
este prevzut dorsal cu tentacule i och i, iar ve ntral poa rt
gur a. G as te ro podele se d epla sea z prin t r rc, cu aju toru l p iciorului n form de ta l p. Deasupra piciorului se afl sacul
visce ra l nvelit de man ta i a d pos ti t n tr -o coc h ilie conic,
r sucit n spiral. Datorit aces tei r suciri s-a u red us sau au
disprut: un atriu cu bra nhia res pect i v i un orga n al lu i
Bojanus. La speciile te restre ca vitatea paleal es te rudimentar ,
iar respiraia se efec tu ea z prin peretele mantalei puternic
v asc u la riza t ce nchide o cav ita te ca re se rvete drept pl rn n .
Dup for ma i dispozi i a apara tulu i res p ira tor, clasa gas teropode a fos t divizat n trei subclase: Prcscbranchiaia, Opisto-

oranduata

Putmonata.

Subelasa Proeoorancuiata con i ne gaste ropode ca re au bran hiile naintea in im ii. Aceas t s ubclas se m pa rte n trei ordine:
Ord. Archacogaereropoda. R su ctrea corpu lu i nu a influen at
mult organizarea animalelor: a u dou cte n idi i pec tina te (Aspidobranchia), inima cu dou a tr ii (Diotocardia) i dou organe
Bojanus (Patel/a, ieeuretta, Haliotis e tc) .
Ordin ul Mesog as teropoda (Pectinibranchia] cu prin d e cel mai
ma re num r de specii. la care rs uc i rea a afecta t m ult i orga
nizarea intern. Astfel. in ima are un singur a tri u (M onotocardia). Posed o branhie i un orga n Bojanus. Carinaria.
Ordinul Neogaeteropoa cu prinde gasteropode marine, camivor e. cu coch ilia sifonos tom . Buccinum, Conus.
Subclasa Opistobranchiata cu prind e gaste ro po d e marine, hermafrodite, cu branhia si tu at napoia in imii. Ea se su bd iv ide n
trei ordi ne: Tectibrancnia, Nudibranchia i Pteropoda.
Ordin ul Teclibranciua cu p rinde tipuri care a u sacu l visceral
de zvoltat, rsucit n s p i ra l i, de obicei, a d postit n tr-o cochilie, iar branhia aco perit d e un lob al mantalei . Pteuroarancuue,
Aplysia e tc.
Ordinul Nudibranchia - gru p d e opistobranhiate la care sacu l
visceral este cuprins n picior. Cavita tea paleal . branhiile Pectinate i coch ilia au disprut. Branhiile au fost n locu ite cu
formaii sec u nd a re, pcnatiforme sa u papiliforme, situa te n m
nu nchiuri sa u n rndur i d orsal e pe corp. Cioeeodorie. A eolis.
Ordinul P te rooda - opistobra nhiate marine, adaptate la viaa
pe la gic . Co rp ul este tr a nsparent, iar piciorul mult lit n l
turi, n form de lobi Iol iacei, ca ni t e a ripi oarc. es te numit
pteropod ium . Cu aceti lo bi an imalele se pot m en in e i nota
u or la s u p rafa a apei. Hyalea et c.
Suixlasa Pulnicnata este reprezentat prin gas teropod e terestre
sa u ad a pta te sec u nd a r la v iaa a cvati c , folo sind n continuare,
pentru respiraie, aerul atmosferic. Au ca vita te p ulmonar, ia r
pl m nul este sit ua t a nterior fa de i n i m . Sis temul nervos
este cefaliza t. Sun t hermafrodi te.
Dup pozi ia oc hilor i numru l tentaculelor. subciasa Pulmonata se subdiv lde n dou ord ine :
Ordinu l S ty lom matopllOra conine pulmonare terestre, avnd
4 tentacule la cap i oc hii s i tu a i n vrful tentaculelor mari.
i ieiix, Limax, A rian,
Ordinul Baeommatopiiora cuprinde pulmonare adaptate secund a r la v i a a acvatic . La ca p au dou tentaculc iar oc hii
sun t s i t ua i la baza lor. lsmnaea. Planorbis.
Clasa Scaphopoda c u pri nde molu te exclusiv marine, circa
350 de speci i, trind n zona literal , cu corp ul nfundat j um ta te
n ni sip. Ele au cochilie comc , pui n curbat i d esch i s la
a mbele ca pete. Corpul es te com plet ascuns n aceast coc hilie,
fiind nvelit n mantaua care-I nconjoar. Prin deschiderea
anterioar, mare, ie se p icioru l, ia r din zona ca pu lu i, ca re este
redus, apar d o u grupe de filame nte l t ite la vrf, numite
captecule. Sexele su nt separate, iar dezvoltarea se face prin
metamorfoz . Deni aiium vulgare.
Clasa Lamellibranchia. Se caracter izeaz prin molute acvatice
cu s ime trie bilateral i regiunea ce falic ab senta (acefale). Corpu l, prevzut cu picior musculos, n form de Ia rn de topor
(pclccipod e), este 'acope rit de o manta format di n doi lobi

la te rali, s udai pe lin ia media n- dorsal . Coc hilia es te fon


din dou val ve [bivalvc] re unire dorsal printr-un ligame nt el
i articulate p rintr-o n forma t din dini i al veol e si!
pe p latoul ca r d inal. Cele dou valve s un t inute al turat
muchii add uctori. Branhiile s unt Iarn elare, situa te n cavit
palea l , de o parte i d e alta a piciorului. Se cunosc circa 2C
de specii.
Lamelibranhiatele se cla si fic n 4 or d ine:
O rdin III Toxo onta (Fi/ibrallc1lia) . Au bra nhii de tipul c
diilor i t na ta xodont , cu u n platou ca rdinal la rg prev
cu nume ro i d ini lamelan. para leli, sep a ra te de gropi e i.
tice . A rca, Pectuncutus.
O rdinul Anisomyaria . M uchi ul add uctor an te rior este re
sau a bsen t, t t na taxodont sa u redus, branhii cu filam ,
lungi (filibranhie) . Mytilus, Oetre a. Lif1lOp/wga.
Ordinul Eulanieiiibrancuiata. Au t na de diferite tipuri
general s un t izomiare, a u branhii n form de lame, mant
dese ori cu s ifoane dezvoltate. Unio, Anodonta, Cardium etc
O rdinul Senibra ncuia cupr inde specii carnivore ab isale.
Clasa Cephatopoda - cu p rind e mol ute marine (circa 730 spe
cu coc hilia rudiment ar i intern sa u li psete, "or i este n
dezvoltat i rulat n acelai plan, la cele primitive. Nauti
Piciorul es te transformat n brae p re v z ute cu ven tuze, i
tr -un organ s pecial. numit p ln ie. Pl n ia es te sit uat la c
cht de rea cavitii paleale, care are forma de buzunar. Sister
ne rvos este conce ntra t n regiunea cc fal tc i nchis ntr-o ct
ca rtilaginoas . Unele cefa lo pode au in im cu un ventricu
patru a trii , patru bra nhii, patru organe ale lui Bojanus, iar
te le a u inima cu un ve ntricul. dou a tr ii, d ou branhii i de
orga ne ale lui Bojan us.
Dup num rul branh lilor. cefalopodele se divid n de
su bclase:
Subctasa Tetrabran chiata formeaz un gru p vec hi cu coch i
ex tern d ezvoltat i nu me roase brae tentacu lare (90), retract
i lips ite de ve ntuze. Inima es te for ma t d intr-un ve nt ricu l
pa tru atrii. A u patru bra nhii i patru organe ale lu i Bojanus,
p lnia este format din doi lobi egali, n econcrescu ti. Nautilu
Subctaea Dibrancisiata cuprin de cefalopodc cu cochilie redu
inte rn sau disprut . Braele (8-10) sunt prevzute cu ve
tuze. Ini ma a re un ventricul i do u a trii. Au ' d o u branhii
dou organe ale lui Boianus. P ln ia a re form conic , cu lo'
concrescuti. Su nt rp it oare.
Dup num rul b ra el o r, se m pa r t n dou ord ine;
Ordinul Decapoda. A u o coroa n de zece brae, din ca re o
mai scurte, bucale, i d ou tentaculare, mai lungi, s ubiri, l
ventuze pedu nculate di spuse numai la vrfu l l i t. Au cochil
intern. Scpia, Loligo etc.
O rdinul Octopoda. A u opt brae bucale egale, prevzu te (
ve ntuze ses tle, iar braele tcntacularc lipsesc. N u au nici un f
de cochilie. Octol'u s, Eledone, Argollauta e tc.
- ll crellgtllra Echiurida este reprezentat p rin an imale ro.
rine cu corpu l ctltnd ric sau piriform, viu co lora t, la partea anb
rioar fiind prevzu te cu o trom p, ca re uneori d ep ete mu
lungimea corpului. Ea este strbtu t d e un an ciliat, cal
me rge pn la or ifici ul bu cal , s itua t la baz . Corp ul prezint
ventral o pereche d e c r ligc. omoloagc chcilo r. Se cunosc circ
150 speci i. Bonellia t ufigillosa etc.
- ll crellgtura Sip unc utida. A nimalele au corp u l cilindric, ne
segmen ta t. An terior a u orificiul bucal pl asat la captul un e
trompe exertile, a coperit cu croete chi tin oide sau cu pa pile
Orificiul bucal este nconjura t de o co roa n de tentacule. Te
gumentul corpul ui apa re cadrila t, d ato rit unor a nuri longi
tudinale. ca re se n tre taic cu altele ci rc u lare. Su n t animale ma
rin e ce s ta u ascunse n nisip. Sipuncutus roouetue.
- lJcrengtura Annclida. Aceast r ncreng tur cu prinde ani
male cu corpul mprit n segmen te sa u me tamc re, di spuse
in tr-o sc rie lini a r, se p ara te n interiorul cor pului prin pere
transversal sau d tsepimentc. In ge ne ral, anehdel e su nt for me
libere . Se cu nosc 8 700 de specii d in care maj orit a tea triesc r
mri, altele n ape dulci, iar o parte s unt ter estre. Corpul es te
lung, cili nd ric sa u slab turtit d orso-ventral. Dimensiunile lu i
su nt cuprinse n tre 0,2 m m - 3 m, iar numrul metamerelor se
poare ridica pn la 800. Culoarea cor pul ui es te foarte va ri a t,
de la formele alburii sau bru ne ntu nec a te, pn la cele verzi

.7

sau roii s t rl uci t oa re. Merameria, p rimitiv homono m . devine


heteronom ch iar de la polichetele erante i se accentueaz la
cele sedentare i hirudinee .
Cavita tea corpului este format din saci celomici aezai cte
a pereche in fiecare metamer.
Aparatul excreto r este repreze nt at prin metanefridii, cte o
pereche n fiecare segme nt.

Aparatul circulator este cons tituit din

dou

vase longitudi-

oale, unul dorsal i altu l ven tral. legate intre ele pri n vase colaterale, metamerice.
Respiraia este t egu m en ta r i branhial .
Sistemul nervos scalarifonn este cons titu it dintr-un cre ier

suprafaringian

ganglio ni ventrali, cte o pereche n fiecare

metamer, lega i prin co nec tive (ga nglionii succesivi) i prin


comisuri (ga ngiio nii simetriei).
Dezvoltarea es te d irect la formele teres tre i d e ap dulce,
iar la cele marine p rin m etamorfoz .
- lncrl"ng tura Annelida se mparte n 4 clase:
Clasa Polyc1Jal"ta cuprinde anelide marine, o mic parte de
a p dulce i terestr e. Corpul lor este format d in trei regiun i:
pr ostomiul (cap u l). tr u nch iu l me tamerizat i pigid ium. La cap
se gsesc orificiu l bucal i org ane de s i m comp use din 1-2 perechi d e antene tentaculiforme: 1- 2 perechi de och i, o pereche
d e organe olfac tive, ventral doi palpi, cu care percep gus tu l. iar
lat eral ciri tentaculari care se rvesc ca organe tac tile. Pe laturi,
fiecare rnetamer d in regiunea tru nchiului poart o pereche d e
parapode bilobete, cu m u l i chett, iar la baza lor se gsete,
dorsal i ve ntr al, c te un Cr. Pe p igid iu mullipsit de parapode
se afl anusul i o pereche de ciri p igid iali.
Clasa Polyc1lacta se d ivid e in trei or di ne:
Ordinul A rduanne lida cu prinde for me primitive cu o organiza re si m pl . La pa rtea an terioa r se afl ca pul cu ten tacule i
pa lpi. Lateral, pe met amere, se afl parapode red use. simple,
cu chcti simp li. Att parapodele, c t i c hei i pot lipsi. Au o
l oco mo i e ctlt a r i s u nt rnicrofage. Triesc n mri i ape dulci .
Ordinul Errantia este reprezent at prin polichete libere, rpi.
toare. Gu ra es te prevzut cu un farin ge exertil (tro m p). ar mat cu dou max tlc puternice. Parepodele s unt bine dezvoltate
i servesc la locomoi e . Nereis pelagica, Aphrodite aculeata etc.
Ordinul Sedentaria se ca r ac t eri zea z prin anelide tubicole.
mlcro fage, lipsite de ma xile, cu parapode scurte, iar palpii dezvoltai servesc ca organe tactile sa u la respiraie . Au segmcntatie
hetcronom . Triesc n tuburi spate sau fab rica te. Arenicola
grubei, Serpula te mucularie etc.
Clasa Myzostomidll coni n e 130 specii d e anelid e adaptate la
viaa parazita r. Ele au corp u l turtit dorso-ven tral. d e forma
unui disc p rev zu t pe partea vent ral cu cinc i perechi de parapode armate cu cte o ghear cu care se fixeaz pe crin oizi.
Clasa Ougocuacta cu p rin de 2400 specii de anelide la care nu
se observ un cap di stin ct, au rar apend ice cefehce i ochi. Pe
corp nu exis t parapode, iar c h ei i s un t puini (oligos - p uin)
i pri ni direct n p iele. Ol lgochetele sun t an imale he rmafrodite,
p rev zute cu c1ite llum. Triesc in apele dulci sau sunt teres tre.
Clasa OliKolaeta cup rinde 3 ordine:
Ordinul Ples io ora - specii de ap dulce. teres tre. am fibii i
pu ine ma ri ne. Numru l c he il o r di ntr-un fascicul variaz . Au
o pereche de testicule i una d e ovare . Porii masculi sun t si tuai
pe segmen tu l u rm tor testicu lelor. Tubifex etc.
Ordinul Proeopo ra - au mai multe perechi de testicule (1-4) i
de ovare (1-3). In general, porii mascul! se afl pe acelai segment cu testiculele. Branchiobdella parasita.
Ordinul Opist1ro,:'ora - a u porii ma sculi si tua i mult napoia
segm entelor cu testicule le. Lumbricus etc.
Clasa Hirudinea cu p rinde circa 300 specii de anelide hematofage. Tegumentul s u b i re i .elastic este lipsit de parapode i
chef (excep ie A calltllobdella). In schi mb, au una sa u doua ventu ze aezat e la cele d ou ex t rem iti, una buca l i alta in regiunea anal. Sunt an imale hc rmafrodtte, prevzute cu clttellu m.
Aceast clas se su bdivid e n patru or d ine:
Ordinul A calltJrobdellida es te carac terizat prin lipsa ven tuzei
bucale. segmentele 2-6 au c te dou perechi de fascicule de
chei. iar celomul es te lipsit d e parench tm . Sunt lpitori dulcicole care populeaza apele cu rg toare din nordul Eurasiei i
atac sa lmon idele. AcantllObdel1a.
Ordi" ul R/rynchobdel/ida - hirudince dulclcole sau marine fr
chei, cu dou ventuze. avnd corp ul mult turtit dorso-ventral
i o tromp exerti l. Unele s pecii sug s ngele petilor sau al

68

altor vert ebrate, iar altele se hr ne sc sugnd lichide din cor p ul


nevertcbratelor acva tice. PisccoJa etc.
Ordinul CnatllObdeJlida c on i ne hirudince achete. cu d ou
ve ntu ze i faringe prevzut cu 3 maxile com oase. Au celomul
plin cu p ar en chim . Sug s n gele mamifere lor i al omulu i.
Hirudo etc.
Ordinul Pllaringobdellida - sun t hirudinee lipsit e de ch e i , au
fari nge lung, f r ma xile. Herpobdella etc.

- n crenKtu ra Ollyc1lOpllOra cu prin de un grup m ai res tr ns,


artropodelor (70 specii). Corp ul lor cu aspect vermoid nein elat are o segmen tar e s u perficial . La ca p au o pereche
de anten e i o pe reche d e papile orale. n vrf ul cro ra se desch id dou glande mucigene. G u ra are un aparat bucal format
d in 4 pi ese n form de croete m u lt curbate. Pe latu rile corpului se gSC'SC numeroase perec hi de a pe n dice sc urte . co rnee,
slab articu late, termina te cu cte dou gheare, (Ollyc1lOpllOra).
Excre i e se efectueaz prin metane fr idii metamerice, iar res p ira i a este i tegu rn en ta r i prin buchete de trahee ale c ror
stigme se desch id pe toat su prafaa co rpul u i.
Acest grup p ri mi ti v este rspndit in zona ecuatortal a
Americii. Asiei i Austrahet, trind pe sub scoara arborilor; se
hr nesc cu insecte i larvele lor. Peripatus capensie.
premergtor

- l'lCrengtura Tardigrada este reprezen tat prin circa 350 s pecii mlcrosc opice. ca re nu depesc lungimea d e 1 mm. T riesc
n pmn t umed sau n covorael e d e muchi i mai ra r in ape
d ulci sa u sra te. Ele se m i c foarte ncet, de u nde i n umele de
Tardigrada, aju t nd u-se d e patru perec hi d e pi cioare scu rte.
co n lce, tu bulare, neartlculate, terminate cu ghear e. Ca pul es te
lipsit d e apendice. iar gu ra armat cu doi d ini st ilifo rm i, retr actili. Macrobiotus.
- ll crengtu ra Linguatutida (Penta stomi a) reprezint un g ru p
res trns de artropode abe ra nte (circa 60 sp ecii). cu as pect verrnoid, ca urmar e a ad a p t ri i lor la v i a a end opa razi t . Ad ult i!
triesc para zii n c ile respiratorii ale vertebratelor, ia r la rvele
i nimfele tr ec i se nc h istea z n organele interne ale d iferitelor mamifere i reptile . Linguatuta.
- llcrcllgtura A rthropoaa. Artropodele s unt an imale cu sime trie bilateral i o mare diversitate de forme. din cauza adept ri i lor la d iferite condii i d e via: u scatul, apele marine i
d ulc i, g hc ur lle eterne, me d iul subteran i v iaa para z itar.
Au corpu l seg me ntat i nvelit cu o cu t icul chif i nizat, al c
tu ind u n cxoschelet . Excepie fac numai p uine grupe, la care
dispa riia segmentelor este secu n dar, ca rezulta t al ad apt ri!
lor la c on d i i i d e via se d e nt a r sau parazitar (ciripede. acarie ni etc.).
n unele cazuri chitina este n cru s ta t cu ca rbo na t de calciu
sau cu fosfat d e calciu, d nd exoscheletu hri o duritate mai
mare (car apace) . C hitina, mult ngroat n d reptu l seg me ntelor, es te ma i s u b i re la articu laii, permi nd flexibilitatea
corp u lui. Datorit prezenei chitinei, supra faa corpului este
com plet lipsit de cili vibratili, iar creterea es te nso it de
np rliri succesive.
La artropod ele inferioare (m iriapode) segmen tele cor pu lui
sunt nedifereniate (homonome) sau se observ o slab diversifica re. iar la cele s u pe ri oare se gru pea z n regiuni d istincte.
dnd natere la o metamerte heteronom , v izibil (cr us tacee.
ara hnide, insecte).
De aseme nea. se observ i o cefalizare, care inclu de i gan
glionii nervoi din primele 2-3 segmente.
In ge neral. segmen tele corpu lu i se grupea z n 3 regiuni:
ca p, tor ace i abdomen. Ca p u l este format din cel pu in cinci
metamere, co n topi te cu acronul . Toracele este alctuit dintr-un
numr va ria bil de segm en te. EI poate rmne separa t sa u se
con to pe te cu ca p u l formn d cefalo to racele (ex. arahnide,
unele crustacee). De asemenea, cele trei re giuni se pot u ni ntr-o s i ngu r pies . iar seg men tele se pot recunoate n uma i dup
apend ice, ca la aca rieni.
De obice i, segmen tele s un t prevzute cu c te o pereche de
apendice a rtic ulate a ezate simetric pe prile laterale. Apendi cele su fer mod ificri in raport cu funcia pe care o ndep linesc . Ast fel, la ca p. se observ o pe reche sau dou d e antene
ori o pereche d e organe prehensile. numite ch eli cere. dup ca re
urmeaz 1-3 perechi de apendice bucale primit iv biramate.

n regiunea toracelui exist apendice articulate foa rte dezvoltate, care servesc la locomoie . O parte dintre acestea se
adaug la cele bucale, formnd maxilipede.
Artropodele, adaptate la viaa terestr i deplasarea prin zbor
(insecte), posed pe prile Jatero-dorsale ale to racelul una sa u
dou perechi de aripi.
Abdomenul este de multe ori lipsit de apendice. La unele,
ns, se pstreaz, avnd form biseriat, servind la respiraie
sau ca organe care poart oule (crustacee). La altele rmn ca
mici apendice stiliforme (apterigote), sau cele de pe u lti mele
segmente se transform n armtur genital. In sfrit, la
unele insecte abdomenul se termin cu 2-3 prelungiri articulate, nu mite cerci (Ephemeroptera).
Cavitatea corpului este l ipsit de esut parenchimatos. Ea
este constituit d in cavitatea primar, blastocel. i cavitatea secundar, celom, contopite prin resorbla pereilor mezoder mic f
este plin cu u n lichid sangvin i poart numele de he mocel.
Res piraia este acvatic sau aerian. In primul caz, schimburile de gaze se efectueaz prin poriunile permeabile ale te gu mentului sau prin branhii provenite din expansiuni situate
pe a bdomen sa u pe apendice.
Respiraia aerian este ndeplinit de o serie de tuburi capilare
de origine ectodermtc, numite trahet, care ptru nd i se ramitic n corp i ale cror oriflci i, numite stigme, sun t situate
pe prile la terale ale corpului, n general, cte o pereche pe
fiecare segment.
La alt e artropode (arahnide), organul resp ira to r are forma
de buzunar, cu p ereii s ubir i mult cuta i, numit pulmon.
Aparatul excretor este reprezentat prin mai multe tipuri de
organe tubulare nchise: glande antenare, m a xila re, labiale,
organe deriva te d in metanefridii, ceea ce exp lic nrudirea artropodelor cu aneltdele.
La areneide, i n special la traheate. a paratu l e xcretor es te
reprezenta t prin tuburile lui Malpi gh i.
Sis temul nervos este ga ngl ionar. de tip scalar lform, cu
tend ina de centralizare n m ase nervoase. In leg t u r cu marea dezvoltare a organ elor de sim cef ali ce, sistemul ne rvos
prezint un nalt grad d e cefa lizare.
Organele de sim sunt foarte dezvoltate, ca rezu lta t al adaptri i lor la toate med iile. Astfel, majoritatea artropodelor au
ochi co mp ui .
fncrengtura Arthropoda se divide n trei sub nc rengtu ri:

Tritooitomorpha, Cneticerata i Mandibulata.


Subncrengtura Trilobitomorpha cuprinde artropode m arine ,

fosile , care a u pop ula t mril e paleozo ice i care s-au s tins oda t
cu sfri tul acestei e re .
Subncrengtura Cheticeraia. Aceste a rtropode a u corpul di vizat n : prosoma (cefa lotorace) i opistosoma (abdomen) . Prosoma poate fi uni t cu op istosoma printr- un peduncul (Pantopoda, Araneae) sau pe o suprafa l arg (scorpioni, merostomate), ori fuzionate n tr-o si ngur p ies (aca rie ni). Prosoma
este compus din ase segmente prevzu te fieca re cu c te o
pereche de apendice articu la te . Astfel, n regiunea capulu i,
prima pereche de a pe n d ice, situat naintea orificiului buc al
(preoral). se n umesc chelfcere. Ele se termi n, de obice i, cu
cte un clete, servind ca organe prehensile. A d oua pe rech e de
apendice ( po sto raI) este de forma unor Iame t t oase p rev
zute cu c te un palp m are, p ed tp alp. La for mele terestre pedipalpii func i onea z ca organe tactil e (Arancae) sa u cu ro l prehensil (scorp ioni), iar la formele acvatice a u aspect de picioa re
i serv esc la locomoie (Xiphosura) . Dup pe dtpalpt u rmeaz
patru perechi de p icioare. N u au ante ne.
Opistos oma es te forma t d in mai multe segmente m ob ile
(scor pioni) sudate n form de scut (xifosuri) sa u n forma unui
sac moale (Araneae). La unele specii, opistosoma este m p rit
n dou pri: una anterioar , mesosoma (abdomen} i alta
pos te rioar, metasoma (post-abdomen) (scorp ioni). In gen eral,
opistosoma este format din 12 segmente i telsonu l.
Cheliceratele a u re prezentani care populeaz mrile, a pe le
dulci i mediu l ter estru; unele specii sunt adapta te la viaa
parazitar . Pn n prezent se cu nosc circa 32 000 d e specii
grupate n trei clase: Merostomata, Pantopoda i Arachnida.
Clasa Merostomata este reprezentat prin specii ma rine, avnd
corpul alctuit din tr ei p ri: prosoma, opistosoma i telson.
Prosom a es te format din 6 seg men te, mai mult sa u mai
puin fuzio na te, iar pe p art ea ven tral au chelicerele i 5 perechi de a p end ice articulate, ca re nc onjur orificiu l bucal i

servesc att n procesul de masticaie prin coxcle lor m ult dezvoltate i tioese, ct i la locomo ie (gnatopode). Inaintea gu rii
se afl chelicerele, transformate n organe prehensile.
Opistosoma este format din 6-12 segmen te p revzute,
fiecare, cu cte o pereche de apendice lamelare. Posterior, opistosoma se termin cu telsonul, nearticulat i alungit n form
de spad.
Clasa Merostomata se divide n dou ord ine: Eurypterida (Gi-

gantostraca) i Xiphosura.
Ordinul Gigantostraca cuprinde numai fo rme fosile paleozoice.
Ordinul Xiphosura este astzi reprezentat prin 3 genuri i 5

specii. Co rpul lor es te compus di n prosoma mare, sc unform,


semilunar i opistosoma cu segmentele s u date ca un scut
hexagonal, urmat de telson. mobil i lung ca o spa d .
Pe partea dorsal. n regiunea capulu i, pre zi nt d oi ochi
co mpui, reniformi, iar pe cea ventral a re ase pe rec hi de apend ice. Prim a p ereche s unt chelicerele, ia r urm toare le cinci perechi fo rmea z gnatopodele. Cheltcerele i primele 4 pe rechi
de gnatopode se termin cu cte un cle t e avnd a r tico lul mobil plasat la exterior. Pe pa rtea ventral a opistosomei se gsesc
ase perechi de apendice lamel tforme. Pr im a pereche, numit
opcrcul. este mult chitinizat i are ro l de protec ie pe n tru u rm
toarele cinci perechi, care servesc ca branhii n resp ira ie .
Telsonul. mobil i dezvoltat, ajut animalului s revin r
poz i ie normal cnd se rstoarn. Aceste a n imale pop ulea z
zonele AC. A tla n tic i Pacific. Xiphosura (Umulus) polypllC1t1us.
Clasa Pantopoa grupeaz artropode exclusiv marine, trind
d in zona literal pn la 4000 m adnci me. Su nt animale cu
dimensiuni cuprinse ntre 0,30-50 cm. Se caracterizeaz prir
corp ul mult redus i prin 8-12 perech i de picioare foarte lungi
care depesc mult lu ngimea corpulu i (pantopode). Corp ul este
format dintr-o prosom segmentat foar te n g us t i dreap t,
urma t de optstosoma redus ca un tuberc ul.
Pe partea anterioar a prosornei se gsesc 4 ochi simpli ae
zai pe un scut dorsal. Acetia lipsesc la fo rmele abisa le. Anterior, partea ce falic se pre lungete cu o tro m p aspiratoare. lr
vrful su se desch ide orificiul bucal p revz ut cu trei dini, iar
pe la tu ri, la baza trompei. se gsesc chel icerele.
Regiu n ea trunchiului este alctuit d in 3-5 segmente Hbere
sau fuz ionate cu partea cefalic . formnd cefalotoracele. Fieca re
segment are cte o pereche de p icioare foarte lungi, formate
din cte 9 a rticole. Anterior i ventral se mai o bserv o pereche
de pedipalpi foarte subi ri, iar la mascul urmeaz, dup pedipalpt. nc o pereche de apendice, pe ca re s unt prinse o ule,
n u mite organe ovigere. Adulii d uc via pr d toare sau rarazitar pe celenterate, sponglert i pe ascidii, hr rundu -se cu
suc urile din corpul lor. Se cunosc circa 500 specii. Nymphofl.
Clasa AracJmida rep rez int cel mai mare gru p de chellce rate,
36000 de specii, adaptate exclusiv la respira i a ae rian. Ma rea
majo rita te trie te pe uscat, iar p u i ne a u devenit secundar
ecvattce.
Corpul lor este, de obicei, for mat din p rosom (cefalotorace)
i opistosom. La unele for me primiti ve (sco rp ioni), opistoso ma
este s ubmprtt n mesosoma (abdomen) i metasoma (posta bdomen).
Dorsal , pe prosoma alctuit din 6 segmente, se gsesc 2-8
och i simpli, iar pe partea ventral 6 perechi de a pendice, d int re
care p rima pereche inserat preoral sun t chelicerele. Urmeaz
perechea d e ped ipalpi. cu rol senzorial sa u prehe n sil i pa tru
perech i de apendice ambula toarc. Opistosoma poart ventral
s tigmele organelor respi rator ii, plmni i trahee, care vari az
ca n u m r i pozi ie, Hlic rcle pe care se deschid glandele
sericigene la ara ne e, iar la unele forme primit ive (sco rp ioni),
r udimen te de apendice.
Ca re z ultat al trecerii la mediul terestru, a ra hntdele s-a u
adaptat la cond iii foar te d iferite de v ia , care au cond us la
o mare d iversificare a lor.
Clasa Arachnida se d ivide n ordinele: SCOrpiOIlCS, Pseudo-

ecorpionee. Solifugae, Pedipalpi, Palpigradi, Opilionee, Ricinuiei, A rancoe, Acari.


Ordinul Scorpiones reprezin t un gru p primitiv, caracter izat
prin corpul lor m p rit n trei regiu n i: pr oso ma, mesosoma i
metasoma: aceasta din u r m este ngust, ca o coa d , format
din 6 se gmente, u ltimul fiin d termi nat cu un ghimpe n leg
tur cu gl anda cu ve nin. Chel icerele sunt tr iarticu la te i te rmina te cu c te un cle te, iar maxilipedelc, foarte de zvoltate i
p revzute cu clett puternici. Do rsal. pe cef alotorace. a u 6 ochi

69

sim pli, iar ventral pc mcsoso m se gsete o perec he de apendice pectiniforme, prinse pe al doilea segment. Scorpionii respir
prin 4 pe rechi de pulmoni s itua i n a bdomen. Ei triesc n
reg iun i calde, cfrcu m mcditcranc i n zo nele tr opicale. Sunt animale pr dtoa re. vneaz numai n tim p ul nopii . Se cunosc
circa 600 specii. Euecorpiue.
Ordinul Peeudoecorpionee gru peaz a rahn id e mici de 0,20,5 cm. a se m ntoare cu scorp ioni! p rin pedipalpii dezv oltai,
prevz ui cu clete, dar sunt li psi i de metasom . Nu au pl
mni, iar respiraia est e efectuat prin do u perechi de trahet
care se de schid pe faa ven t ra l a abdomenulu i. La partea
anterioar a prosomei se afl , de obicei, d oi sau pa tru ochi
simp li, ca re uneori lipsesc. Sunt a n imale carnivore, v n nd
animale mici, cu tegu ment ul moale i s ubire. Se c unosc circa
1100 specii. CheIifer cancroides et c.
Ordinul Solifugac grupeaz chelicera te mari (8-10 cm). cu
corpul pros i pro soma cu u lti mele trei segmente libere, per
ml nd corp ului o mare m obili ta te. Chchcerclc sun t terminate
cu cte un clete pute rn ic, iar pedipalpii foa r te lungi, ad aptai
la mers i pip it; ultimul lor arti col se term i n c u o ve n tu z,
care le permite s mea rg sa u s se u rce cu uuri n pe s u p ra fe e
netede. Respir p r in trah ei. care se deschid prin 3 perechi d e
stigme, una pe prosorn . Solifugele vneaz insecte mari (coleopt ere, orto p tere) i o p rlc, pc care le rup cu chelicere le.
Aceste ara hnide tri esc n regiun i d e ste p cald , argl loas sau
rusi poas . Se cu nosc cir ca 570 specii . Gaieodes araneoiee.
Ordinul Pedipalpi cu p rin de arahnid e (circa 155 specii) cu Ptvsoma n esegmentat . urma t de opistosoma segmentat . Cbellcerele sunt te rmina te cu ghea re, n fo rm de cngi, iar pcdipa lp ii foarte d ezvo lta i i p uternici servesc la m e rs. Prima
pereche de ape nd ice a m bula torii este lung , subire i li ps i t
de gheare, avnd rol d e a n tene, de unde i denumirea de pedipalpi. Pe prosom , d orsal, se gsesc opt ochi simpli, dispu i n
do u grupe d e cte trei pe la tu ri i a li doi ochi med ian i.
Aparatu l res pi rator est e forma t d in dou pe rech i de pulmon i,
care se deschi d pe cel de-al d oilea i al tre ilea segment abdomina!. Pedipalpii populeaz inu tu ril e calde. TIleIyp/IOIlIIS dorim'.
Ordinul Palpigradi se ca rac terizeaz printr-un numr redus
de ara hnide foa rte mici (21 specii), a cror proso m are ultimele dou segme nte libere, iar optstosoma este segmenta t i
urmat de un apen dice ca udal filiform, ca un i ra g de m rgel e
fine . Ch ellcerele s unt termina te cu cl e te, iar ped ip alpii s unt
foarte dezvo ltai i se rv esc la loco moi e (pa/pus = palp; grade =
me rs). N u au nic i och i, nici organe d e res piraie, aceasta f
cndu-se prin tegumc nt. Populeaza regiunile ca ld e, tropicale,
stn d ascunse n fru nzaru l p d urilor unde se h rnesc cu o u
de insecte. Koenenia mirabilis.
Ordinul Gpitionee (Pha/allgidllc) cuprinde pi anjeni (circa 24 000
specii) cu prosoma i o pistosoma oval (for mat d in no u seg
mente). un i t cu prosoma pe o larg supra fa . Chelice rele se
termin cu pense, ia r pedipal pi i, lungi i sim pli, au for ma u nor
picioar e. Pe pa rt ea vcn rral a prosomei urmeaz pa tru perechi
de picioare foarte lu ngi i s u biri. Aceste a se pot rupe u o r d e
pe corp, prin procesul de e utotonue, ia r dup desp rindere au
capacitatea de a executa mic ri u n timp oarecare. Autotom ia
se pro d uce u or, fr h emoragie, dar ape ndlcele nu se rege
nereaz de ct n tineree, n perioada de n p rhre. Pe pa r tea
dorsal a prosomei se gsesc d oi ochi si mpli, situai pe o
proeminen . Falangidele respir prin tr ahei, foarte de zvoltat e,
ce se desc hi d p rintr-o pereche d e stigme, pe prile la ter ale ale
corpului, la punc tu l de l egtu r ntre prosom i o pistosom.
Aceste arah ni de trie sc n zone ferite de lum ina soarelu i. P/III
tangium opi/io etc .
Ordinul Ricinulei. Sun t arahnide care po pulee z zonele in tertropicale ale Africii i Americii. Ele se ca racterizeaz p r in lipsa
ochilor, opistosoma forma t d in 9 segm en te di ntre care 4 sunt
vizibile i 5 concrescu te. A pa ratu l resp ira tor traheean se des
chide pri n stigme situa te pe prosom . La mascul ], a treia pereche
de picioare sunt trans formate n organe cop ulatoare. Se cunosc
15 specii. Criptocel/us foedus.
Ordillul A raneae (A raneidae). Este unul d in or di n ele cele mai
mari, cuprinznd peste 20000 d e specii. Aceti pia nj eni au
prosoma i opistosoma n ese gmentate i unite ntre ele printr-un
peduncu l. Chelice rele se termin cu cngi ascui te, s tr b tu te
de un canal prin care se deschid e o gland cu ve nin.
Pe proso m se gsesc op t och i sim p li a c ror fo rm, mrime
i d ispoziie servesc n clasificare. Apendicele segme ntelor X i

70

l egtur cu glandele
se ndepl in e t e prin
patru pulmoni sa u prin doi pulmoni i o pe reche d e tufe de
trahei. Dup numrul pu lm oni1or, aranctde lc se di vid n dou
s ubo r d ine:
Subordinul Tetrameumone con i n e un numr mi c de specii
din regiunile tropicale. Ele a u chelicerele orien ta te anterior ,
p aralel cu a xa l on gitu din al a corp u lu i (o rtogn at e), au m axilipedele f r pl ac bazila r m ast ica toare i aparatul resp irator
~u pa tr u pulmont. Speciile acest u i subord in sunt de ta lie mare.
In general, vnea z mirlapode. di feri te in sec te i larvele lor, iar
sp eciile uria e atac i vertebrate mici, ca: o p r le, ps rel e i
mamife re roz toarc. Avicu/aria avicu/aria.
Subordinu/ Dimeumone este reprezenta t prin specii mai mic i,
dar cu o foarte mare rspndire pe glob.
Aceti p ia njen i a u chelice rele orien ta te spre pa r tea v cntral ,
perpendicula r pe axa lon git udina l a corpu lui (labidognate ),
maxilfpcdel c a u pl aca ba zil a r dezvo lta t, iar aparatul rcspi ra tor cu doi p ul moni i o pe reche de tufe d e tra hei . AralJells
iadematus et c.
Ordin ul A cari. Sunt chcltcerate la ca re prosoma i opis tos oma
a u fu zionat formnd o singur un itate. Chelicerele i pedipalp ii s unt tra nsfo rm ai ntr-un aparat bucal pentr u ros i su pt
sa u pe nt ru nepat i supt, fo rmn d un ros tru pro e minent. Resp iraia este traheean sa u tegum entar . Majo ritat ea duc o vi a
pa razi ta r, fie numai n sta d iu l larvar. fie toat v ia a. Unele
pa ra z i t e a z p la n tele, alt ele anima lel e i foarte puine s peci i
tr ie sc n dejec ii de v ite sa u in hurnu s. Se c u nosc C rca
10000 s pecii.
Dup pozii a sttgmelor, prezen a sa u absena in im ii, a ori ticiului a nal sa u dup form a co rp u lu i i num rul p icioarelor,
ord inu l acarien i se div ide n pa tru s ubo rd ine:
S ubc rdinu Parasitifo rmes c up r ind e specii ectoparazite ca re, n
general, a u in im , stigmeJe situ a te la baza p icioarelor, ia r tubul
d igestiv este prevzut cu orificiul a nal. Ixodes ricinu s.
Suhcrdinui Trombidiformes gru pea z specii lipsite de in im,
sttgmclc situ a te la ba za ro strului, iar intestinu l este lipsit de
orifici ul a na l. Trombidium hotoeericcum.
Suhordinui Sarcoptiformes - sunt aca rien i la ca re lipsesc stigmele , ca re zultat al vieii exclusiv pa razita re; de asemenea, sun t
lip site de inim, ia r a pa ra tu l cxcrc tor es te s la b d ezv olta t. Sar
coplt's scabici,
Subordinui Tetrapodili c up rin de fo rme foarte mici, cu corp ul
vcrmiform, prev zut cu dou perechi de picioare inela re. Paraziteaz pe plan te. Eriop/lyes ritie .
Subin creng tura Mandiblilata. Sp re deosebire d e cbelicerate,
aceast su bncrengtur cuprinde artropode la care regiunea
ccfalic este bi ne con tura t i constituit dup un plan unic d e
organizare. Astfe l, n stad iul embrionar, ca p u l est e format din
a se metamere vi zibile . In zona preoral se g sesc o pereche de
oc hi comp u i i dou perechi sau o pereche de antene i o
pies m ed i an , labrurn. Postoral su nt inserate o pereche d e
ma ndib u le foarte pu te rn ice, ce servesc la prins i s f r m a t
hra na. U r m ea z dou perechi de maxile, d intre ca re a doua
pereche, prin unirea lor pe linia med i an, formeaz o pies
un ic, labium.
Sub ncrengtura Mandibutata se divide n dou su p rac lasc:
Diantenata (Branchiaia) i Anlenata (Tm cheata),
Supraclasa Diantcna!a gr u pea z artropodele c u do u pe rechi
de antene i respiraie branhiaI sa u tegumentar : acea s t su
praclas es te reprezentat printr-o singur cla s, Crustacee.
Clasa Cruetacea cupr ind e a rtropode cu corpul a prat de o
c ut icul chit i nizet , uneori impregnat c u s ru r i de calciu,
cons tituind crusta, d e unde i denumirea de crustacei. Se cunosc circa 35000 specii, grupate n Entomostracei (crustacei
inferiori ) i Malacostracei (crustacei s u pe riori) .
Crustaceii tr iesc n m ri i oceane, unele (oniscoidele) adaptndu-se, n mod sec un dar, la mediul terestru foa rte u med , iar
alte le la viaa parazitar . Aces tea din u rm a u suferit rnodific ri a tt de mari, nc t apar tenena lor la crustacei este dovedit n umai de stad iile larvare.
Co rp ul cr ustaceilor este alctuit d in acron, un numr de
segmente somatice i telson. N u m ru l de segmente toracice
es te va r iabil la e ntomostracci i cons ta nt la mala costracei (5
cefa lice, 8 toracice i 6 abd ominale), cu excepi a fo rmelor primitiv e la ca re abdomenu l arc 7 segmente. La majoritatea crus taceilor capu l se contopete cu un numr, sau cu toate segmen-

XI su n t transformate n filiere p use n

sericigene d in

opt sro som . Re sp ira i a

tele to rec elu i. ntr-un cefalotorace. Regiunea toracic r mas


liber se numete pereion. iar cea abd omina l , p leon. Te lson ul
poart pe fa a ventral orificiu l ana l i serve te la inot. La ca p
prezint dou perechi de an tene, ochii, o pereche de ma ndib u le, dou pe rech i de ma xile i 1-5 pe rechi de maxiltpede.
Dezvolt area are loc prin metamorfoz, din ou aprnd lar va
carac teris tic ,

nauplius.

Clasa Crustacea se divid e n subclasele: Cephaiocarida, Branduepoda. Ostracoda. Mys tacocarida. Copepoa. Branduura, A5COtlloracda, Cirripedia i Malacos traca. Dintre acestea, vom caracteriza sumar numai su bclasele cu ord ine le ca re au reprezentani
ilu strati in atlas.
Subc1a$Q Branchiopoda cu prinde crus tacei cu organizare prim iti v i as pec te d iferite. Majoritatea populeez apele dulci i
numai pu i ne s pec ii s-au adaptat la apa sra t . Au co rpul d iviza t ntr-un numr va ria bil de segmen te (10-60) homon ome,
uneori slab de limitate. Dimensiu nile lor v a ri a z foa rte m ult, de
la 0,5 mm - 10 cm. Pri ma pereche de ante ne es te sc u rt , iar a
doua foarte lun g i si mpl . Apendicii toracici sunt m ult I ii
i subi r i (foliacei). servind la no t i purtnd lobi res piraton.
Abdomenu l es te lipsit d e apendice i se termin cu furca. Subclasa se d ivide in urm toare l e ordine :
Ordinul An osfraca cu prinde crus tacc i in fer iori de a p d ulce i
srat . Au corp ul alungtt, segmenta re vi zibil i n um ru l segmentelor va riind intre 10-16. Nu a u ca ra p ace. Au 11 perech i de apendice cu conformaie u niform . Au ochi com pu i
peduncu l a i. prima pereche d e ante ne scu rt. iar a doua, la
ma sculi, este prehens il . 8rallc1lillllS stagllaIis, A rtemia salino.
Drdinut Notostraca. Toracele este aco pe rit cu o ca ra pace dorsal, ca un scu t. Au numr mare d e segmente i apendice. och i
com pui . sestli. Apus cancrijormis.
Ordinlll Diplostraca cuprinde crustacei inferiori cu corp ul mic,
pn la 3 mm, turtit lateral. Segmenta rea corp u lui este s la b,
avn d pe partea ventral 4-6 perechi d e a pend ice. Fu rca arc
form de spi n. Ca ra pacea bi v al v acoper tot corpul la sul1Orinul Concnoetraca sau Ia s ca p u l liber la subordinul Ctadocera.
Prima pe reche de antene es te scu rt sa u ru dimentar , iar a
doua pereche este l u n g i blfu rcat . serv in d ca orga n de
locomoie (c1adus = ramur ; cetos '" coarne, antene). Majoritatea
populea z a pe le dulci i foarte puine pe cele marine . Dap/mia,

Leptodora.
Subclasa Ostroco a este

p rin crustacei mici, cu


corpu l aprat de o cara pace bi v alv . Co rp u l cu puine segme nte este form at d in cefalotorace i abdome n curba t ante rior
spre partea ventral , cu extremita tea p os te ri oar bifurcat . Au
apte perechi de apend ice. Antenele su nt dezvo lta te i p roa se,
ser vind [a Inot i t r re. Dorsal. napoia lo r, se observ doi ochi
fu zi ona . In apele noastre triete gen ul Cvprie, cu mai mu lte
spec ii, a c ro r talie variaz ntre 1- 3 mm, iar n apele marine
int ertropicale un ostracod uria, Cigallloeypris, cu co rpul lu ng
de 23 mm.
Subclasa M ystaeocarida cu prin de crus tacel mici care au 11
seg me nte homonome. Nu au cefaloto race i cara pace, iar furca
are cle t i . Sunt s pec ii marine, cu sexe se p ara te. Derod ieilocaris,
de 0,5 mm .
Subcfaso Copepoa se caracterizeaz prin en tomostr ace i m ici,
de 1-2 mm. Corp ul lipsit de ca ra pace es te sc u rt i form at
dintr-un numr redus de segmen te. Au cefalotoracele i percionul forma t di n 3-5 segm ente (pe reio mcre). PII..'Onul (abdomenul)
este ingust , a pod i terminat cu o furc . La ca p au dou perechi
de anten e, dintre care pri ma pe reche este foa rt e lu ng i se rvete la inot i p luti re, iar a doua scurt . Au respira ie teg u me ntar . Sexe le sun t se p arate. Femclele poa rt o ul e in 1-2 saci
ovigeri, fi x a i pe abdomen. Multe spl'Cii sunt ma ri ne, mai puine
dulcicole, iar o p arte tri e sc parazite p e bran hiile petilor.
Ac ea st s ubclas cu prinde mai multe ordine: ordinul Calalloida,
cu prinde specii planctonice cu un s ingu r sac ovi ger. Calanlls;
ordinul Cyclopoida cu prinde speci i marine de a p dulce i pu ine
parazite. Abdome n ul es te mai ngust dect toracele. Feme lele
poart 1-2 saci ovigeri. Cyclops.
Subclasa Branc1Jiura con i ne specii ectoparazite, fixat e pe p it....
lea pe til o r de ap dulce. Corpul lor turtit dorso-ventral este
alc t u it d in dou pri : cefalo toracele, ca un d isc i abdomenu!,
regresat i bilobat, foliace u, cu furca red us . Pe cap, dorsal, arc
doi och i co m p ui iar y entral un rostru p revzut cu un perfora tor. De o parte i de alta a rostrului se afl dou ve ntuze pe
pr im a pereche de maxil e, iar a d ou a pereche de maxile es te
re prezenta t

tra nsforma t n c rlige. Au patru perechi de apend ice toracice


btramate. no t t oa re . Abd omc n u l n de pli ne te ro l de not toa re,

dar i de a para t respirator. in acest scop se r vind cei doi lobi


ca re s-a u transformat n branhii, d e unde i denumirea de BTa flchiura. Femelele nu poart oule in saci ovigeri . ci le- depun
d irect in a p . Argu lue ,
Subdasa Cirripedio cu p rind e ento mostracei maririi cu corp ul
foarte mult transformat din cauza adaptri! lor la via a sedentar sau parazitar. Speciile parazite au organizarea regreset .
Ce i sedentari a u co rp ul nve lit in plci ch itinoase, puternic calcifica te. Cei adapta i la viaa parazitar au corpu l profund mod ificat , nct au pierdut caract erele de artropod. avnd mai
mult aspectul de viermi . Ci ri pedele se fixeaz cu prima pe reche
de antene. Uneori au peduncul . Ma jorit atea s unt hermafrodite,
ia r la cele untsexuatc mascu lii s u nt pigmei fa de femeie.
SlIbclasa Cirripedia cuprind e mai mu lte ord ine: Ordinul Thoracica - au ase perechi de ciri i cuprinde d ou s ubo rdine Leodomorpiw. cu peduncul (Lepas) i Batanomorptia. f r peduncu i (Balanus). Ordinul Rhiz accpttola cu prinde clr lpede cndoparazite la crus taccclc dcce pode. Saceulina.
Subclasa Malacvstram cuprinde cei mai ev olua i cr ust acei i
cei ma i n umeroi , circa 3/ 4 din tot alu l cr ustaccilor. Sunt cru stacei superiori de d imensi uni ma ri i chiar foa rte mari. Tegumen tu l este putern ic ch itiniza t i impregna t cu s ruri de calciu .
Au corp ul m prit in 2 regiuni: cefalo torace i a bdomen, cu un
num r constant d e segme nte, toate purttoare d e apendice. Num ru l d e segmente es te 19. ad i c Ssegmen te cefahce, 8 toracice
(toracomere) i 6 a bdom inale (pleome re), telsonu l nefiind considerat segmen t; 1-5 perechi de apendice toracice s-a u tr ans fe rmat n maxilipede. urm toare le se rvind ca organe d e loco moie .
Mala costraceii au i a pendice abdom inale, deosebtndu-se total
de ceil a l i crustacel. unde abdome n ul este apcd . Aceste apendice su nt biramate. La mascul primele perechi (1 i 11) sun t
gonopode, iar ultima perec he . numit uropode. serve te la ino t,
cons titu ind , m preu n cu tel sonul, no t toa rea codal . Furca
lipsete. Aparatu l di gestiv posed stomac triturator [ rnorica
gastric), iar excreie se rea li zeaz prin glande ante nare . Sexele
s un t se pa ra te . Gonoporii la ma scu l se a fl pe to racomerul VIII,
la feme l pe VI.
Subclasa cupri nde 14 ord in e grupa te in 5 s u p rao rd ine:

Pllyllocarida, Hopiocaride, Syllcarida, Eucaria. Peracarido.


Supraordinut Phullocarida cupri nde 8 specii grupate in ordinul
Leptoetraca. Prin caracterele lor de prim lt lvl tatc fac legt u ra ntre
entomos tracei i mal acos trncei. Corp u l lor este acoperit de o
cara pace mare, bi valv , s u b ire (de unde i d enumirea de Leptoe traco, cu un ros tru mobil. Toate toracomerele s un t libere, cu
toracopode fc liacee . Abdomenul are 7 segmente i 6 perechi de
apendice biram ate. EI se termin cu o furc putern ic . A u gl and
a ntenar i maxilar . Nebalia.
Supraordinul Hoptocarida cu prind e numa i ordinul Stomatopoa.
care se caracterizeaz prin cara pace scurt, tu rtit d orso-ventrai, ca re Ia s libere trei segmen te toractce . Abdomenul este
foarte dezvoltat, d ep ind cefal otoracel e. Ventral se a fl 8 perechi de apendice (toraco pod e). d intre ca re primel e 5 perechi
s-au transformat in maxilipede (s tom ato pode), iar u ltimele
3 perechi servesc la d eplasare (a pe n d ice ambulatorii). A doua
pereche de maxilipede este transforma t ntr-un orga n prehensi! nu mit u bch e l . Pleopodele poart branhii ra m ific a te.
SquiJla mantie.
Supraordinul Sytlcarida este un gru p mic, s tr vechi, de crustacei l ipsi i de cara pace, cu segmentele toracicc nes udate, prevz u te cu apendice pe rec hi, bifurcate . Ordinuf 8atllylle1Jaeea cuprinde sincaride f r ce felo torace. Pleomcru l VI fu zioneaz cu
tels onul. Au furc, s un t s pt'ci i oa rbe, d e ape frea tice. Ballly" dla.
Supraordinul ElIcarida co n i n e cr us tacc i marin i i de ap d ulce.
Caracte ri s tic est e ca rapacea fuzionat cu toate segmen tele
toracice. Au ochi co m p ui ped u ncu lai i glanda antmar. Ordi/lui Eup1rausiacea cu p ri nde s pecii marine cu co rpu l comp rimat
la tera l, cu nf i are de c revei. Su n t lip site de maxilipede, au
g landa antenar. Te lsonul es te lu ng i tenninat cu doi epi mari,
caracte r d istinctiv al eufausiaceelor (Megallyclipll1mes). Ordinul
Deeapoda este ord inul ce l mai boga t, cu fonnele cele mai mari
de crustacei actua li. Ca i la e ufa usiacee carapacea acoper toate
cele 8 segmente to racice da r, s p re dl..'Osebire de acestea, d lame
branhiostege, care cons titu ie o cavitate branhial in care se afl
branhiile. Primele trei perechi d e toracopode su n t transformate
n maxilipede, iar re stul d e 5 perechi servesc la l ocomo i e
71

(d ecapode) . n gene ral, pri ma perech e (to racopod ul 1) este mai


c u un clete puternic. Abdomenul este
alc tuit din ase segme nte prev zute cu a pend ice birama te.
Urmeaz tel sonul. D up m rim ea i conforma ia abdomenului, ordinul Decapoda se mpa rte n 3 su bo rd in e: M aaura, cu
specii ca re a u abdomenu l bine d ezvoltat (Astacus, Homarus etc.},
An amura, a vnd a bdomen ul regresat , moale, asimetri c i lipsi t
de t no t toarca ca u d a l (Eupagurus, Birg us et c.) i Brachyura, cu
crustacel c u noscu i su b numel e d e crabi. Ei a u cefalotoracele
mult com pri ma t d orso- ventra l, iar abdomen u l scu rt, lipsit d e
no t tcarea ca u dal i a plicat ventral pe ce falotorace. Majoritatea populeaz mril e i foa rte pu ine specii (Potamon) triesc
in ape dulci (Portunus, Gecarcinus etc.).
5upraordinul Peracarida. Caracteristica esenial este faptu l c
ou le fecunda te s unt retinute de fem el intr-o camer inc ubatoare, si tua t pe faa ventral a to racelui i constituit din larne
oosteglte, de unde v ine i denu m irea de peracarida (pera =
pung; caridoe :: rac). Alte caractere sunt: reduce rea sau chiar
disparii a carapacei, in ima tubular e tc. Mai importante sunt
u rmtoarele 3 ordine: Ordinul Mysidacea - cuprinde crustacel
mici pn la dimensiuni mijlocii. Carapacea es te concrescut
numai cu primele 2- 3 toracomcre anterioare. Au 1- 3 perechi
de ma xilipede. ochi comp ui pedunculati. gland antenar i
maxtlar. Sunt specii ma rine pelagice sau de ap d ulce. Mysis,
GnathopIJausia etc. Ordinullsopoda - a u corpul turtit dorso-ventrai , de d imensiuni m ici, n tre 0,5 i 20 mm lungime. Nu au
cara pace. Ca pul este b ine d ezvolta t i fuzionat cu 1-2 toracemere . Toracele este forma t d in 6-7 to racomere libere, ia r abdomenul d in 5 pleomerc libere sa u in pa rte s udate, al 6-lea fiind
fu ziona t cu tel sonul. Au o si ngur pereche de ma xtliped e. Pe
partea vcntral a toracelu t au 7 perechi d e apen dice a rnbulatoa re. asem n toare, ega le in tre ele, isopode (isos = ega l; r0dos = picio r), iar a bdomenul poa rt a pe ndice la mela re pe rec hi,
bira mat e, servind la respi ra ie. lsopodel e tr iesc in m ri (Idotea), a pe dulci (Ast'/fus), iar u nele specii sun t ada ptate la v ia a
te restr (Oniscus) sa u p a ra zita r pe peti ori pe crust acel .
Ordinul A lIIl'l1ip()t1a este fo rmat din crustacei mici , cu dj mensiuni n tre 1,5 i 150 mm lungime, li psii de carap ace. In general. corp ul lor es te co m p rimat la teral i cur ba t spre partea
v en tral, d n du -l c o n f i are c u totul ca racteri s tic . Ca pu l es te
fu zionat cu unul, rar cu d o u toracome re. Toracopod el c sunt
ambula toa re i 4 pe rechi sunt orientate a nte r ior, ia r ultimele 3
perechi post erior, de unde i d enum irea de amphipoa (amphi =
pe ambele pri ; podo :: p icior). Pe la tur a in tern a torecopcdclor se gsesc pe rechi d e bra nhii, n for m d e la me. Apcndiccle
abdo mina le (pleopod el c) s u nt in gust e, biramate, fr fu ncie
resp lratoare: 3 pe rec hi a nterioa re se rvesc la not, 3 pe rec hi pesterioare la s rit . A mfipodele t riesc n ape marine (CapreI/a) ct
i dulcicole (Gammarus) i c hiar in a pe freati ce (Ni phargus).
Sup raclasa An tcnata cu prinde artropod e c u o si ng ur pereche
de an ten e a daptate la via a terestr i, ca urmare, au respirai e tra h ean . D in aceast ca uz, ante na tele au fost numite i
dezvoltat i ter m i n at

troheate.
Supraclasa AIl tenata se di v id e n 5 clase : Diplopoaa. Pauropoda,
Sympllyla, Chilopoda i Hexapoa (Insecta), primele pa tru gr u
pe te. d up u nii autori , in clasa MyriolJfJda.
Clasa Dipfopoda (circa 8000 specii) c u pri nde a n tenate lucifuge ce tr iesc pe su b p ietre, su b scoara copaci lor e tc. Dime nsiunile vari az d e la 2 mm pn la c iva cm lu ngi me. Pe capul
mic au o perec he d e a ntene sc urte i mciuca te, ochii i a pa ratul bu cal format d in tr -o pereche de man d ibu le foarte scurte i
groase, urmate de o pi es un ic n umit gna thochila ri um. Trunchiul, turtit dorso-venrral sau ctlindric. este mult alungit i fo rmat din se gmen te homonome. Primul i ultim ul segment s un t
apode. segmente le II-I V au n umai c te o s ingur pereche de
apendice locomotoare, ia r restul cte dou perechi. Aceste segmente mai a u c te d o u perechi d e stigme i de ganglioni
nervoi. Orificiul ge n ital se deschide pe segmen tul al III-lea .
l ulus terreetris.
Clasa Pauropoda es te constitu i t d intr-u n grup (360 specii) d e
an tenate m ici, cu dimensiuni pn la 2 nun. Tr i esc n locuri
umede, n frunzar, pe sub piet re, in regiunile te m perate i tr~
picale. Corpu l lor es te format d in 11 segmen te. A u numai nou
pe rechi de a pen dice locomotoare (pauropode = p icio a re puine) ,
prim u l i u ltim u l segmen t fiind a pode. Su nt oarbe , lucifuge, cu
a ntene le bifurca te, tegu me ntu l decolora t i respira ia legumentar . Pauropus.
4

Clasa Sympllyla fo r meaz un gr up de circa 120 specii oa rbe,


lucifuge, de ta lie m ic , p n la 10 mm. Antenele s un t Hlifor rnc.
lungi, ia r a para tu l bu ca l este a lctu it d intr-o mandibul , maxila I i ma xila a II-a, ultima fu z ionat n labiu, ca la insecte.
Corpul, tu rtit dorso-ventral, es te format d in 12 segmente, fiecare
avnd cte o pe reche d e apendice a m bulatoare. Resp irat ia este
tra hea n . ia r ce le dou stigrne s un t cefallce. Orificiul genital
es te situat pe segmentu l al IV-lea . Scu tigereffa immaculata.
Clasa CJlilo~ia cu p rinde antenate rpi t oa re, cu corpul lung
i segmente foarte mob ile . Se cu nosc ci rca 3000 specii, care
tr i esc n regiunile tempera te i tropicale. Dimens iunile lor variaz de la 2,5-20 cm lu ngime. Sunt animale lucifuge. ziua stau
ascunse n litie r , sub pietre, buten i, iar no a ptea sunt ac tive.
Unele ptrund in sol, iar altele in locuinte. Pe cap au o pereche
de a ntene, ochii i aparatu l buca l alctuit din dou mand ibule
i dou perechi de maxile. Trunchiul este format din segmente
homonome cu cte o pe rec he de apendice Iocomotoa re. Prima
pereche de apendice es te tra n sfo rm a t n organe prebenstle
veninoase, cu rol in atac i aprare. Glandele genitale se deschid la extremitatea posterioar a corpului (opistogoneate) .
Clasa cuprinde mai multe ordine: Geophilomorpha (Geapllfu s),
Scoiopendromorpua (Scolopendra), LitIJobiomorplla (LitllCt/liIlS), Seutigeromnrplla (Scutigero) .
Clasa Insecta cuprinde n umrul cel mai mare i mai variat de
artropode (circa dou milioane de specii), caracterizate prin
corpul m p r i t in tr ei regiu ni d istincte: cap, torace i abdomen.
La cap au dou. antene, de diferite forme, i doi ochi compui.
Apara tul bucal este for mat din: o buz superioar, labru m, dou.
ma ndibule, do u perechi de rna xile, a doua fuzio nat in tr-o
pi es. unic, la biu m . A ces te pi ese sunt d iferit modifica te, ca
urma re a adaptri i insectelor la diferite tipu ri de h ra n : soli d,
l l chi d etc. Toracele es te alc t u i t din trei segmente: protorace.
me zotorace i me tatorace. prev z u te fieca re cu cte o perec he
d e p icioa re (hcxa pcdc). Insectele z b u r toa re a u u na sa u d o u
perec h i de a ripi articu la te pe rne zo to race i me ta torace i su nt
d iferit mod ificat e ca fo rm , m ri me i s tru ctu r. Abd omenu l
es te co m p us d in t r- u n nu m r va ria t de segm en te, lips ite d e
a pe ndici. cu exce p tia inse ctelor prim itive. Tubul di gestiv es te
alctuit d in trei regiuni bine di stin cte: in testinu l anterior, intestinu l mediu i in testinul poste r ior, p rima i ultim a por iun e
fiind d e origine cctodc r mic ~ i c p tui te cu c hitin .
Aparatu l respirator es te de tip tra hcal. fo r mat dintr-u n siste m de tuburi respira to r ii (trahee). ramificate n tot corp u l.
Sis temu l trahca l nce pe de la sti gm e (orifici ile res pi ra torii), situa te pe la tur ile cor p u lui i p tr und pn in piese le bu cale, n
v rfu l a ntc ncl or, in ari pi etc. Tra heele sunt d e ori gine ect ode rmic , ia r, pe pe ret ele lor in tern prezi nt un filamen t ch ittnos,
sp ira lat.
Insec tel e. se reproduc pe ca le sex u a t i, u neori, prin par teo oge n ez . In multirea sex u a t este u rma t d e o dezv olt a re prin
metam orfoz , mai m u lt sa u mai p u in co mp licat . Din aces t
punct de ve dere se deose besc trei tipuri fu ndamenta le d e de zvoita re: a mctabc l, hete rome ta bol i bol omet abol .
Clasa Insecta este m p r i t n d ou su bclase: Apterygota i
Pterygota.
SlIbc1asa Apteryg()ta c u pri nde insecte lipsite primitiv de ari pi.
cu a pendice a bdominale i dezvolta re a me ta bol. Aceast subclas se m parte n -1 ord ine:
Or inut Colfembola se ca racterizeaz p ri n insecte mici, su b
1 cm. Au a para tul bucal d e tip mastica tor. pe primul segment
abdominal un apend ice tubu lar ventral p rev zu t cu glande
adezive, pe segmentul trei un organ numit retinaclu , ia r pe
segmentul patru u n a lt organ bif urca t (fu rca) de care animalul
se servete la s rit.
Ordinul Couemoola se divid e in dou subordine:
Subordinul Arthropteona conine col ernbole cu forma corpului
alu ngtt. segmentele tora cice i abdominale individualizate i
vizibile. Podura aquatica.
Subordinui Sympllyplrona cup rinde tipuri la care p rimele pa
tru segmente abdomina le sun t con to p ite cu cele toracice, formnd o singu r bucat . Smin thurus,
Ordinul Protura cup rinde insecte micr oscopice cu co rpul pn
la 2 mm lu ngime, ci1in d ric i s u b i re, ia r se gmentele di stin cte
su nt acoperite cu peri a cror di spoziie es te caracteris tic pentru diferite specii. N u a u a ntene, ia r a pa ratul bucal este prev
z ut cu piese alungite i ascuite. Pri ma pereche de p icioare este
mai lu ng i orienta t nainte, nd e plinnd ro l de orga n tactil.
4

Pe pr imele segmente ab dominale se obs erv trei perechi de


apendice ventrale, foarte scurte i nefuncionale.
Ordinul Protum se mparte n d ou su bordine:
Subordinul Acerentomoidea este alc tuit din proture lipsite
de aparat respirator tra hcal ( respi r prin tcgumcnt), au p erechea ~ treia de apendice abdominale unia rticul a te. Acercnfomon
quercl1lum.
Subordinul Eosentomoidea se carac terizeaz prin prezena unui
apa rat respira tor tra heal, care se deschide prin trei pe rech i de
stigme a eza te pe la tur ile segmentelor toraclcc, iar cele trei perechi de apendice abdominale sunt biarticulate. Eosentomon,
Ordinul Diplura cuprinde in secte m ici, pna la 5 m m lungime, oarbe i lu cifu ge . Corpul, turtit dorso-vcn tral. alungtt . se
termin posterior cu doi cerci m ultiarticulai sau cu un clete.
Pri mele apte segmente abdominale poart pe partea ve ntral
apendice sc ur te (saci coxali i sti li}, c te o pereche pe fiecare
segment. Sistemu l traheal este slab dezvoltat, iar aparatul bucal de tip rnas tlcator. Campodea magna, Japyx confusue.
Ordinul 17lysanura cuprinde in secte al cror corp es te acoperit cu solzi sau peri. Aparatul bucal este d e ti p mastlcat or. ia r
abdomenu l se te r m i n posterior cu un a pendice ca udal med ia n
i doi cerci articu lai. Ventra l, pri mele apte segmente au c te
o pereche de apendice s tiliformc i cte dou perechi de vezieule. Sistemul tra heal este dezvoltat. Corpu l atinge lungim ea
de 2 cm. Sunt insecte cu me rs foarte rapid . Lepisma saccharina.
Subclasa Pterygota formeaz gru pa de in secte zbur toare, ca
urmare a adapt ri! lor la alte condiii i medii de v ia. Dezvoltarea lor este he tcro mctabol sau h olomcta bol .
Ordinul Ephemeroptera. Ad u l ii a u do u p e rechi de arip i
membranoase neegal e. cele anterioare fiind mai mari i cu nervaie deas, rettculat. In re paus ele s unt inu te a ltura te, n
sus, ca la fluturii de zi. Aparatul bu cal, d e tip masticat or, foarte
redus, es te nefu n c i ona l . Antenele sunt sc urte, iar abdomenul
se te rmin poster io r, de ob icei, cu doi cerci se tiformi i mul fiarticulai. La unel e specii mai ex is t o prelu ngire m edian de
aceeai form ca i cercii. ega l sa u m ai scu rt, numit met acerc. Larvele sunt acvatlce. Ele a u pe la tu rile a bdomenulu i cte
o pe reche d e foi e sa u fila mente branhiale (traheobranhii), ia r
pos terior d oi cerci i un metacerc' , Larvele au un a pa ra t bu cal
de tip masticator bine d ezvolta t. In multirea este be terometabol. Ephemera vulgata etc.
Ordinul Ptecoptera form eaz un grup d e Insec te cu ari p i membra noase, cele anterioare nguste, iar cele postcrioarc mai l i te.
In repau s sta u ndoite n fal du ri longitu dinale sub cele anterioa re, acope rind ntreg abdomenul. Acesta se termin cu doi
cerci, ia r a pa ratu l bu cal este redus. La rvcle s unt acvatice. cu
aparat bu cal rnas ticator. abd omenullip sit de branhii pe prile
laterale (unele posed tra heobranhii fixate pe pa rtea ventral a
toracclui). De zvolta rea este hcterometabol. Perla abdominalis.
Ordinul Odonata coni ne in sec te rpit oa re cu aripile membrano ase. transparente, cu as pect sticlos i de aceea i lungime.
Capul este mob il, ochii compui foa rte mari, antenele sc urte,
aparatul bu cal de tip masticator foa rte dezvoltat, ia r abdomenul
se termin cu doi cerci scur i. Lervele s unt acvatice. Aparatul
lor buca l are buza inferi oar (Ia biu m) foarte l un g , formnd u n
organ de prins p rada numit m a sc . Dezvoltarea es te hc terom eta bol . La unel e specii Iarvele a u re s p i ra ie rec tal (Libellula), ia r alte le respir a p rin trei trah eob ra nhii foliecee s itua te la
extremita tea posterioar a abdomenu lu i (Agrion). Libellula depressa, Aeochna grandis etc.
Ordinul Embioidea. Insectele acestui ord in se ca racterizea z
pri n ari p ile lor mcmbranoase, egale, s tr b tu te de ne rvuri puin e
sa u care p ot s lip seasc. Au apa ra tul b ucal d e tip rnast icator.
antene lungi, mu ltiarticu la te i a bdomen ce se term in cu doi
cerci bi art icula i. De zvolta rea hete ro meta bol . Speci i exot ice.
Ordinul Orthoptera cu prin de inse ct e cu arip ile a n te rio are mai
nguste i pergamen toase (tegm in e), iar cele posterioara membra noase i la te. In repaus, cele postertoere s ta u s trnse n faId uri longitudinale, s ub cele an terioare, acope ri nd abdomenul.
Apara tul bucal est e de tip mastica tor, ia r dezvoltarea heterom etabol . Aceste insecte posed organe timpanel e, iar masculii
u n aparat str ld ulator. La unele ortopte re organele tirnpan ale
sunt situa te pe tib iile primelor p erech i de picioa re, ia r organul
stridula to r se afl la baza tegmi ne lor, su netu l prod uc ndu-se
prin frecarea bazelor. Grylll/s, Tetfigonia.
La alte ortoptere organele timpanale sunt plasate pe la tu rile
primului segment abdominal i orga nul st ridulator este for ma t

d in tr-o nervur longitudina l proeminent de pe tegmine i


fe m u rele picioarelor posterioare, care su nt puse n micare ca
i un arcu pe nervur. LOCI/sta migratoria, Psopltus.
Ordinul Phasnnda este reprezenta t de Insec te cu corpul d rept,
lun g i sub i re. Ar ipile anterioare sunt mai scurte, iar cele posterioa re mai mari, n for m de evantai; ex ist i specii e ptere.
Picioarele nu sunt conformate pentru srit, n-au organe stnd ul a toa re, au cerci sc uri, aparatul bucal de tip masticator, iar
dezvoltarea heterornetabol. Pasrnidele sunt bine cunoscute pr in
homoc rom ia lor copiant, corpul imi t nd foa rte bine forma (hamo morfie) i culoarea (homocromie) unei rrnurele sa u a unei
fr u nze de arbust pe care triesc, nct se confund cu ele. Pllyllium, Bacitius.
Ordinul Biattaria este reprezentat prin in secte alergtoare, cu
corpul turtit dorso-ventral. antene lungi, setiforme i protorace
mult lit ca u n d isc ce acoper capul. Apa ratul bucal este de
tip mast ica tor. Ari pile a nterioare, pergarnc ntoase, se suprapun
n lu ngu l abdomenului, ia r a doua pereche. m ai lat, se strnge
n falduri s ub primele. Abdomenul se te rmin cu doi cerci scuri,
ar ticulai. Dezvoltarea hcterometabol. Btatta onenralie.
Ordinul Dermaptera cuprinde in sec te cu corpul lung i turtit
dorso-ven tra l. Au an tene lungi, filiforme, i aparat bucal masticator. Prim a pe reche de aripi, pieloase. s unt sc urte, l sn d o
p a rt e di n abdomen descoperit. Cele postertoarc, ma i mari, a u
for m de evan tai, s trnse su b cele a nterioare prin dou pliuri
tr a ns ve rsale. Abdomenul se termin c u doi cerci pu ternici i
c ur bai n form de clete. Dezvoltarea hctcrometabol. Forficuta auricularia.
Ordinul Mantodea es te caracterizat p rin ins ecte prdtoare.
cu protoracele lung i mai ngust dect corpul. Capul este
mobil, prima pereche de p icioare orientate anterior i transformate n organe prehen sile. Prima pereche de aripi, slab
per gamentoase, sunt lungi i nguste, ia r a doua pereche
membranoasc, late i prevzute cu n umeroase nervu ri dispuse
n re ea . Co rp u l se termi n posterior cu doi cerci sc uri, articulai.
Aparatul b ucal este de tip mas tlca tor. iar de zvoltarea he terornetabol. In general. reprezentanii acestui ordin au aspectul
i ma i ales culoarea corpului asemntoare cu a p lantelor i
a fru nzclor pc care stau nemicare la pnd (homocromle).
Manfis.
Ordinul Isoptera constituie un grup de insecte la care cele
dou perechi de aripi mcmbranoase au aceeai form, mrime
i s truc tur . Abdomcnul se term in cu doi cerci scuri; au antene filif o rme, aparat bucal masticatcr. dezvoltare heterornetabol. Ca aspect general au co rp u l a lb i seamn cu furnicile . T ri esc n colonii, n care se observ un polimorfism
individual (lucrtoare, soldai, nimfe i ind ivizi ari pati. sexuatl).
Bellicoeitermee.
Ordinul Zoraptera conine insecte mici, tropica le, aripate i
nearipate. cu corpul lu n g de 2-3 mm. Cele aripate au aripile
posterioare mult mai m ici dect cele anterioare i nu se strng
n cute. Cele neartpate sunt lips ite de ochi. Pro toracele este mai
mare d ect segmentele toracice urmtoare. Aparatul buca l este
de tip rnasticator i de zvolta rea heterometabol.
Ordinul Corrodentia formeaz un grup de insecte mici de
c iva m ilimetr i lu n gime. A u cap mare, antene filiforme, apara t bucal mas tica tor. iar abdomenul. cil indric, se termin fr
cerci. Exis t specii aripate i ne a ripate. Cele a ripate au dou
perechi de aripi membranoase ncegale, prima pereche fiind
mai mari. Dezvoltarea este heterometabol.
Ordinul MalloplJaga cu prinde insec te nca rip at e, de 0,5 mm
lungime, parazit e pc ps ri i ma mifcre. Au capul foarte lat i
aparatul bucal mastl ca tor. Protoracele es te liber, mezo- i metato racele fiind fuzionate. Dezvoltarea este hctcromctabol.
Ordinul Anopiura c uprinde in sec te ectoparazlte. lipsite de
aripi, cu corpul turtit d orso-vcntral , capul d e fo rm con ic,
a ntene scurte, a paratu l bucal m od ifica t pe ntru nepat i supt,
ia r to racele arc toate segmentele fuz ionate. Dezvoltarea este
heterome ta bol . Pediculus capifis.
Ordinul T1Jysanoptera fo rmeaz un gru p de insecte mici de
0-5 mm, cu corpu l al ungit, antene filiforme, do u pe rechi de
arip i membran oase egale, foa rte n gu ste, i prevzute c u cili
lu n gi pe ma rgini. E xi st i fo rme nea ri pate. Aparatul bucal
este m odifica t pe ntru nepa t i supt. Picioa rele se term in cu
gheare ru dimentare i o vezic ma re. Dezvolta rea es te heterometabol.

Acest or din se m pa r te n

dou

subord ine:

Subcrdinul Terebraniia con i ne spec ii la care ul timul segmen t


abdom ina l este conle sau rotunjit, ari p ile cu cel p uin o nervur
med ian foarte lung i cilii de pe m ar gini sc uri sa u abseni.
Thrips .
Suoo rinul Tubulifera es te un grup d e ttsanoptcrc la care ul-

tim ul segment abdominal este alungit i ngust, n for m de


tub. Au o ne rvur sc urt la baza a ripilor anterioare, ca re pe
ma rg in i poa rt cil i lungi. Haplo tlJrips.
Ordinul Heteroptera (Hemiptera) cuprinde u n grup de insecte
cu dou perechi de a ri pi, cele anterioare avnd j umtatea bazal chitinoas i n tri t, iar cea terminal membranoas (hemielitre): a doua pereche este membranoas. Au a parat bucal
pentru nepat i supt i dezvoltare heterometabol .
Ordinul Heferoptera se di vide n d ou subordi ne: Hydroco i Geocoriae (Gy m nacerata).
Subordinu! Hydrocoridae se caracterizeaz p rin specii acvattce

ridae (Cryp tocerata)

cu a ntene foar te scurte, greu vizibile. Picioarele anterioare sunt


prehensile, ia r cele posterioare adapta te la not. Corixa, Notonecta, Nepa.

Suoorinut Geocoriac - he te ro ptere terestre, cu a ntene mai


i pi cioa rel e adaptate la mers. Eurygasfer
mall rus.
Ordin 111 Homopfera cuprinde insecte cu dou perechi de a ripi

lungi dect capul

membranoase s trb tu te d e pu i ne nervuri i aeza te ca un


pes te abd omen. Au aparat bucal pentru nepa t i s upt,
ia r dezvoltarea he t ero rn e tabol . Acest ord in cuprinde ci nci
subordine: Cicadina, Psyllina, Aleurodina, Coccina, Apttidina.
Subordinui Cicadina - specii cu a ntene d in do u sau trei articole, con nnuate cu un filament termina l, aripile anterioare
mai ntrite, cele posterioare me m bra noase. Cicada.
Subordinui Psyllilla - specii mici, cu picioarele poste rioare
adaptate la srit, antene lungi din 8-10 a r ticole, u ltimul prevzut cu doi peri sc uri .
Suaordinul Aleu rodina - grup cu for me mici, prevzute cu
dou per ec hi de aripi mcmbranoasc, tra nspa ren te, acoperite cu
o pulbere alb. Antene cu apte articole.
Subordinu/ Coccina este reprezentat p rin for me la care femelele aptere sta u fixa te cu rostrul de esuturile plantelor, avnd
form de est globulos sc urt. Masculii aripai au dezvoltate
numai ari pile an terioare i aparatul bucal red us, ncfu nciona l.
Suoordinul Apliidina - insect e de ta lie mic, 2 mm, cu antene
Iiliforme d in 3-6 articole, ia r picioarele au tarsele din dou
articole. Masc ulii, aripai. a u aripile membranoase, tra nspa ren te,
cele posterioare mai m ici. Femelele, n general ap tere, au pe
partea dorsal a abdomenu lu i dou tub ulee. uneori reduse
(comicule). Aphie, Pllylloxera.
Ordinul Hymenoptera conine u n grup mare de insecte sociale, libere i parazite, ca racterizate prin dou perechi de ari p i
membranoase strbtute de p u ine nervuri lo ngi tudinale i
transversale formnd cel ule. Cele anterioare sunt mai mari, cele
posterioare mai mici, u nite intre ele p rin tr-un rn d de c roc te.
La majorita tea hi me nop te retor, aparatul bucal este tra nsformat
pen tru rupt, supt i lin s, ca urm are a ad ap trii lui la hrana
lichid. Dezvolta rea es te holometabol .
Acest ordi n se d iv ide n dou subordi ne: Sympllifa i A poerita.
Suoorinul SymplJifa con ine hirnenopte re al cror abdomen
este lega t de tora ce pe o s uprafa mare. Larvele su nt asemn
toare omizilor. Tentreo, Sirex.
Subordinul Apocrita este re prezenta t prin specii al cror abdomen este prins de torace pri n unu l sau d o u segmen te foarte
ng uste i mi ci, alctuind un peiol sa u pe d uncul. Larvele sunt
acoperi

apode. Apis, Vespa, Formica etc .


Ordinul Coleoplera constituie un gru p d e insecte cu d ou
perechi de aripi dintre care cea an terioa r mult ch i t i nizat i
n t rit, formeaz elitre, ia r cea de a doua pereche, membranoas . este n d o i t n fal d uri lon gitud inale i transversale su b
elitr e. Apa ra tu l bucal este masti cator i d ezvoltarea hol omcta bol . Acest ordin se mparte n d ou subo rd ine:
Subcrdinul Adeplwga cu p rin de coleoptere ca rn ivore. A u antene fila mentoase. man d ibu le n form de cngi i elitrele d ezvoltate, aco perind ab domen u l. Apara tu l bu cal es te prevzut cu
ase palp i. Larvele sunt mobile, ca mpodeiforme. Carabus.
Suoorinul Polyphaga: colcop tcre om mvore, cu a ntene va ria te
ca form, da r nefilame ntoase; mandibulele rob uste i prev
zu te cu fae te molare, iar ehtrele , n ge neral, nu acoper n treg
abd omenul. Aparatul bu cal are p atru palpi. Melolont1w, Sca rabaeus, StaplJylillus, Coccinella.

74

Ordinul Strepsipfem cu pri nde insecte mi ci, pa razite. Femela


a pter, vermoid,

cu corpul mp rit in dou regiun i printr -un


gt, f r ochi i antene, es te parazi t pe alte insecte. Masculul
libe r, mic de c iva mm. are corpul scurt i gros, a ripile anteri oare sc urte i mducate, ia r cele poste rioa ra mari i m embranoase. Au aparatul bucal r ud imen tar i d ezvoltarea h ol orneta bol .

Ordinul Megaloptera conine insecte cu a ntene filiform e, apara t bucal masticator, p ro toracele patrulate r, dou perechi de
ari p i mcmbranoasc egale, prevzute cu o re ea de nervuri i
d ezvolta re holometabol. Corydalus.
Ordinul Rapliidioptera cuprinde insecte cu ca p u l prelung it
poster ior printr-un gt unit cu p rotoracele lu n g i ngust. A u
dou pe rechi de a ri pi memb ranoase lungi, n gu st e i s trb tute
d e o reea de ne rvuri. A paratul b uca l es te d e ti p m asticator. iar
dezvoltarea holomcta bol. Rapl1idia.
Ordinul Planipennia formeaz un grup de insecte cu do u
perechi de a rip i tr a nsparente i d re p te, a pa ra tu l bucal transf ormat pe ntru ru pt i supt, dezvoltare h olometabol . Myrmeleoll .
Ordinul Mecoptera. In acest ord in sunt cu prinse insec tele cu
ca p u l mult alungtt, ca un ros tr u, antene filiforme, dou perechi
de ar ipi mem branoase, a parat bucal de tip mastica tor i d e zvoltare holornetabol . Pal/orpa communis.
Ordinul Tncnoptera conine in secte cu d ou perechi d e a ripi
proase situate pe p ril e la terale ale corpu lu i, ca acoperi u l
unei case, c u antene filiformc, aparat bucal tra nsforma t ntr-o
trom p scurt i d ezvolta re holo m ete bol . Larvele acvatice i
cldesc un a d po st tubula r din n isip, pi e tr icele sa u resturi

vegetale. Pllrygallea.
Ordinul Lepidoptera cuprinde insecte de mri m i d ife ri te, cu
corp ul aco perit cu solzi sau per i. Antenele sun t d iferite ca fo rm,
iar aparatu l bucal es te tr ans forma t ntr-o tromp , a daptat la
aspirat lichide. Au dou perechi de aripi membran oasc. acoperit e cu solz i de d iferite m rimi. La baza aripilor se afl u n
d ispozitiv care unete cele dou perec hi d e aripi n timp u l
zborulu i. La formele in fer ioare acest di spozitiv se n ume te
jugum i este compus dintr-o scobitu r i un lo b. La fo rmele
s upe rioare d ispozitivul se n u mete fre nu lu m i este alc tuit
d in 1-2 peri r igizi pe aripa a n terioa r i un buchet de croete
pe cea posterioar. Dezvoltarea es te holo mcta bol . Larvelc su n t
cu noscute sub nu mele d e omiz i. Ordinul lepidoptera se mparte
in dou subordine:
Subordinul Homoncura con ine flutu ri primitivi, pre vz u i cu
jugu m, ia r aripile au ncrvatt unc a semntoare pe a mbele perec hi. Au aripile scurte i trom p ru d imentar .
Subordinul Hetcnmcum co ni ne insec te cu frenulum . Aripile
ante r ioa re se d eosebesc prin fo rm i nerva i u ne de cele post erioarc. Trom pa este bine dezvol tat, ia r a ntenele lungi. Aporia
crataegi etc.
Ordinul Diptera - in secte cu p rim a pereche de a ripi membranoa sc i tran spa ren te, ia r a d oua pereche redus la ni te
organe mi ci i mciucate numite balans iere sa u haltcre. Aparatu l
bu cal es te transforma t pentru di zol va t. n epat i su p t, iar dezvoltarea holornetabol . D up aspectul a n te nelor i c on formaia
pa lp ilor maxil a ri, acest ord in cupri nde dou s ubordine:
Subordinul Nematocera cu prinde diptere cu an te ne filifor me
d in 16- 30 articole. Palpii maxilari au pa tru articol e, ia r larve le
a u ca pu l m a re. Cuiex pipiene. Tipula nigra e tc.
Subordinu l Bracllycera: diptc rc cu antene scu rte d in 3 articole
i arista. Palpii maxilari su nt for m a i din 1-2 artico le, iar larvele
a u ca p mic, regresa t. Musca domestica .
Ordinul SipJwnaptera: insec te he matofage, a p te re, cu corpul
compri m a t lateral. A paratul b uca l este transformat pentru
n epat i supt, de tipul celu i de la diptere. Picioarele po sterica re, mai dezvoltate, aj u t la srit . Larve le libere, apode, a u
un a pa ra t buca l masticator i se hr nesc cu mic eIii de ciuperci
sa u cu pulberi organ ice. Adulii su n t ectopara zii pe mamifere.
Pulex irritans etc.

- In creng tura Lopliophorata (Tentaculata}, n genera l, tentaculatele sun t an imale f r ca p, cu s imetric bilatera l , fixat e sa u
sed en te re. Corp ul lo r es te moale, nediviza t, ia r celomul bine
dezvoltat. O rificiul bucal es te n conjura t de un pliu al peretelui
corpului, lofoforul, prev zut c u o co ro a n de tentacule cillat e.
care se rv esc ca organ respirator i la orientarea hr anei sp re
gur. Tubul digestiv este cu rbat n forma lite rei V, avnd orificiul a na l plasa t n vecin ta tea gu rii. Majoritatea triete n

medi u marin i nu ma i foarte pui ne specii n mediu d u lcicol.


Dezvolta rea a re loc prin metamo rfoz, trecnd prin tipur i de
larve ase m n toa re cu troc ho fo ra a ne lid elor.
Aceast tncren g tur se m pa rte n 3 clase: Pharenida. Ectoprocta (Bryozoa) i Brachiopoda.

Clasa Puoronido coni ne 2 ge n ur i i 15 specii grupate intr-un


singur ordin. Sun t animale exclus iv ma rine i au corp ul vcrmoid adpos ti t n tubu ri tra nsparente, secreta te de tegument i
acoperite cu particule de nisip . La extre mitatea anterioar au o
coroan d ubl de ten tacule su b iri i ciliate, aezate pe un s uport
in form de potcoav numit lofofo r. O rificiu l bu ca l se d eschid e
n int eri orul coro anei de tentccule, iar orificiul a na l in afa ra
coroan ei, nt re doi pori excre tori. Sunt animale hennafrod ite,
i n m ul i n d u -se sex uat. Phoronis hippocrepis.
Clasa Eetoprocta gru pea z an imale ndeose bi ma rine i foarte
pu i ne d e ap d ulce. Ele duc v ia colon lal , ia r ind ivi zii a u
n f i a re de po lipi. Un individ , cu corp u l ov oid sa u cu puliform , m soar abia 1 mm lu ng ime i este "pre vz u t a nteri or cu
o co roa n re tra c ti l d e tent acule (lofo fo r). In interioru l coroanei
se afl orificiul bucal, iar n afa ra ei or ificiul an al. Colo nitle d e
bnozoare a min tesc de col oni ile d e hld rarl. unele dintre ele p re
zent nd i un polimorfism colo nia l. Un individ se nume te pollpld. Par tea po sterioar a corp ulu i formeaz in jurul s u o l oj
num i t clstid, in care pollpidu l se poate retrage compl et . La
unele specii marine , cisttdclc s unt p rev z ute cu un opcrcul. ia r
ind ivizi i p rez i nt un po limor fism colo nia l accentuat.
Se cunosc circa -l 000 spec ii, majo rita te a fiin d col onialc i
sesile.
Dup forma coroanei de ten tacule, brtozoa rele se d ivid n
dou subclase: Lophopoda (PII.ylactolaemata) i St etmatopodo
(Gymnolaemata).
Subdasa Loptsopoda cuprinde brtozoare d ulcicole. Ele a u coroana de ten tacule necomplct . in form de potcoav (lofofor) .
Cretatctlo mucedo.
Sllbcfasa Stelmatopoda grupeaz briozoa re marine, cu coroana
de tentaculc circular. Flustra fol iaeea etc.
Clasa Braclriopoda sunt tentaculate fixa te, excl us iv m a rine, cu
aspect de m o lu sc bi valv . Au corpul a p ra t d e d ou valve
ncc galc: u na d orsa l mai m i c i ma i p la n i alta v en t ra l mai
ma re i bom ba t : ele pot fi unite printr-o n sa u numa i cu
aju toru l unor mu ch i . Fixa rea d e, s ubs tra t se a si gur , in ge neral, cu ajutoru l u n ui pe d uncul. In tre cele do u valvc se a fl
corp ul moal e, p revzu t cu d ou r sfr n geri ale pe re telu i corp ul ui (m a nta) , una ven tra l i c ea l alt do rsal , form nd doi
lobi. La e xte rior ei sec ret cele d ou valvc, iar n in teri or nch id
un spa i u, cavita tea paleal . n ca re se gsesc dou brae prevzu te cu te ntacule ctlta tc (lofoforul) . B r a e l e pornesc de pe
lobul d orsal. din pr ile later ale ale gurii, se rv in d la res pi ra ie
i la orie nta rea hranei spre ori ficiul buca l. La majori tat ea bra hiopodelor brae le s un t sus in u t e d e un schele t s pec ia l, ca lcaros, n umit apara t apofise r (brac h id ium). Se cu nosc circa 260
specii ac tuale.
Du p p reze na sau a bse n a t t nei, clasa Bractuopoda se
d iv ide n do u su bclase: Ecardina (luarlieu1ata) i Testicardina
[Articulata},
Subdasa Ecardina conine brahiopode c u cochilie fr t t n ,
braele f r a parat a pcfisar, ia r orificiul anal es te p re zent . Lingula lIugui~ etc.
Subclasa Tcsticardina - brahlo pod c ca racterizate p rin forme a
c ro r coc hilie a re t t n , a pa ra tul a po fisa r bine d ezvoltat, iar
tubu l digestiv lip sit d e orificiu l a na l. Terebratuta oitrea.
- jllcnmg fllra Echinodennata. Acest gru p de a nima le, excl us iv ma rin , cu p rin de circa 5300 speci i. Ma jorita tea se de p leseaz pe fu ndul a pei, altele su n t fixa te, iar o mic pa r te s-a u
adapta t la v i a a pelagic . Ele a u a pa re n t o simetrie pentarad iar i po sed un schelet calc a r os de orig ine d crmtc , forma t
din co rp us cule izolate sa u d in pl ci acoperite cu sp in i a r t ic u la i.
La co rp ul unui echinod e rm se d istinge un pol oral, la ca re se
afl gu ra i alt u l op us , a bora l, u nde se deschide orificiu l a na l.
Orifici u l po lu lu i oral est e acoperit cu o membran , pertst om,
ia r polu l a bo ral de o alt membra n , pertproct. P l cile ca lca te
a u o aeza re regu l at n d irecia merid ia n sa u ra di e r . As tfe l,
n centru l polu lu i a bora l se a fl o pl ac centro-do rsal prin
care se d eschide, de obicei, o rifici ul a na l inconju ra t d e pe ri proct.
n jurul acestei plci su n t di s p use cinci plci poligonal e perfora te de cte un orificiu genita l. Una din ele este mai mare i

ci urui t

de numero i pori, n umit plac mad rcpo r t c . ia r celelalte patru, plci genita le, orificiile lor fiind in l eg t ur cu glan dele gen ita le. in afara p l ci l o r genitale i de cea madreponc ,
i altemnd cu ele, se gsesc alte cinci plci mai mici p revz u te
c u c te un or ificiu p rin care ies termina iun i ne rvoase; de aceea,
se n umesc pl ci ne urale (ocelare) .
Din dreptul pl cil or neural e pornesc pe d irecia me ridian
spre d eschid erea o ra l cinci perechi de iruri de p lci mai mici,
perfora te, fonn nd cinci zone. Prin porii acestor plci ies organele de locomoie, numite p iciorue ambulacrare i d in acea st
ca uz iru rile de plci respective se numesc zone arnbulacrare.
A lte rn nd cu zo nele a mbulacra re, se gsesc alte cinci perechi
de i ru ri de plci mai mari i neperfora te, alct uind cinci zon e
in te rambu lacr are. Acestea pornesc d in d reptul pl ci l or geni tale
i pl cii madreportce. Sup ra fa a plcil or es te aco pe ri t cu tube rc uli pe ca re se a r ticuleaz epii i unele a pe nd ice n form
de ,cl ete n u mi te pedicela ri .
In in teri oru l co rp u lu i e x i st o ca vita te cel orn i c foa rte dezvolta t i m prit n tr ei co m p ar time nte. Unul dintre aces te
com p ar timen te, nu mit hid rocel , cu pr ind e un s istem de ca nale
ca re co m u n ic cu ex te r io ru l prin p laca m a dre p or lc . De la
acest s iste m d e ca na le pornesc pic io ru ele ambula cra rc, car t:'
ies pri n porii p l ci l or e mb ulacra re . Ele s unt prev zu te la ca p tu l
d istal cu c te o ven tuz cu ca re se prind de substra t n timpul
mersului sau al or ien t ri i . Din ca uza acestor piciorue nt rea ga
re ea de ca na le a fos t num it sistem a m bu lac ra r.
La unel e ec h inoderrne gura es te armat cu cinci d ini a lc
tu ind un organ de s f r mat nu mi t " la nte rn a lu i Aristo t".
Aceste a nima le res p i r p rin sistem ul a mbula crar, unele mai
posed m nu nc hiu ri de b ranhii d igitifo rme.
Increngatura Echinodermata se mparte n dou s u b tncreng
tu ri i cinci clase.
Subincreng rura Pelmato:oa are o singur clas .
Clasa Ctinoiea cuprinde echmoderme primitive cunoscute
popula r s ub denu mirea de ... cri ni de mare ". Au corp ul in form
de ca liciu, fixa t n tot timpul v ieii, sau cel p uti n in pe rioada
d ezv oltri i, cu ajutorul unui ped unc ul aboral. De pe ma rg inea
ca lici u lui pornesc cinci brae subiri, ramifica tc dicotomic i
mob ile. Ele poart pinule. Gura i ori ficiu l anal su nt plasate pe
fal a s u pe rioa r a ca lici ului . Schelet ul este alctuit d in pl c i
calcare su date Intre d e n caliciu i a rticu la te n b r a e i ped un cul. Cri noidele ac tuale su n t gr upa te n d ou ordi ne, ca re
cu pr ind circa 630 de specii. Mi'tacrirlu s.
Subinc reng tu ra Eleutheriozoa - cup rinde pa tru cla se d e cehinod erme mobile.
Clasa Ae teroide cuprinde echtnoderme denu mite popular
" s te le de mare ", n num r de circa 1 600 de speci i. Se ca racteri zeaz pri n corp u l n fo rm de stea, compus d intr-un disc
ce ntra l i brate . La baza lo r bra e le se a ting prin marginile I~
terale i n u exist o limit distinct n tre d isc i acestea. In
timpul notulu i ele se m i c numa i n sens vertica l. De la gu r,
s i tua t n centrul fe ei o rale, pleac anurile ambulacrare. pe
faa med to-v en t ral a bra e lor. An us u l se a fl n centrul fe ei
abo rale: uneor i li psete . Placa madreporic este si tu a t interradiar. Tu bul digestiv i g la nd ele genita le p t rund i n cavitatea bra el or . Clasa se mparte n tr ei ordine: Ptianerozonia. cu
corp ul mult turtit dorso-ventral. rep rezi n t cel mai vechi grup
de stele de mare. Ele a u pedicel ar lt sestle. A etropectcn. Ordinul
Spimdosa: sunt lipsite de pedicel a rti , ptcforu cle ambulacrare
a u ve n tuze, fa a aboral cu s p ini. In ge neral, a u d iscul mare i
brae sc u rte. Sola~ ter. Ordinul Forcipulata: a u pedlcela r ii tridactile a eza te pe pcd uncull mob ili, iar d iscu l este m ic i bra tele
lu ngi. Asterios.
Clasa 0 l" rillroidea cu pr ind e circa 2 000 d e s peci i c u corp ul n
form de ste a, d a r cu bra ele ng us te d e aspec tu l unor cozi de
a rpe, de und e i d enumirea acestor anim al e d e "~e rp i de
mare . B rael e su nt delimitate d istinct n zona de l egtur cu
di scul cen tral, su nt foarte mobile i au sc he let solid . n mijlocul
feei orale se afl gu ra, de la care po rn esc radia r cele cinci
b ra e. Faa aboral es te co m p le t aco peri t cu p l ci sc hel e tice i
sp ini. Orificiul an allipse te, iar tubul d igest iv i gla nd ele genita le nu ptrund n bra e. Aceas t clas se d ivid e in d ou ord ine: ordinul o"lriu rida: co n ine forme mici ale c ro r bra e sunt
ne rarnlflcate i se mi c numa i n p la n ori zontal. Opllillra; ordinul Ellryalae: ofiur ide cu brae le mult ramifica te care se pot
mi ca uor at t o riz on ta l, ca t i vert ica l, putnd fi rsuci te i
sp re gur . GorgonOC'eplralll s.

75

Clasa Ecninoidea c up rind e circa 800 s pecii c u corp u l g lobu la r,


mai mult sa u mai pu in tu rt it dorso- ventral la cei d oi poli i
acoperi t de un n umar ma re de epi. de unde i de numirea
pop u la r de arici d e ma re ". Scheletu l este rigid ca o ea st,
compus d in pl ci ca lca roase jux tapuse i fuzionate. Te pi i su nt
mobili i plctorue le d ispuse pe cel e cinci zone ambulacra re
media ne. Echi noidele se grupeaz in d ou su bclase: Regu laria
i l rregularia.
Subclasa Regufaria c u prin de forme c u corp ul globu los sa u
di scoid al, gura fiind totdeauna s i tu a t la polul oral, iar orif iciul
anal la po lul aboral . Cele cinci zone ambulacrare au a ceea i
lu ngime ca i cele int crambulacrare. Su bclesa cu pri nde numeroa se ordine, dintre ca re vo m aminti n umai pe cele mai bogate
n specii i cu o larg r sp nd i re .
Ordinul Lepidocentroida cu pr ind e formel e cele mai primitive,
cu co rpu l moale. Schel e tu l este alctuit d in p lci calc a re ncsud at e ntre ele. Ele su n t mobile, sc h im bnd fo rma corpului.
Echinotlnma.
Ordinul Cidaroida cuprinde tipuri c u sc helet com pact formnd
un test acoperit cu sp in i gro i i lu n gi n fo rm d e sulie pe
zonele int eram bulacra re i cu spini scu ri pe zonele ambulacrare. N u a u pedtcel arit tr idact ile. Cidaris etc.
Ordinul Stirodonta se ca racteri zeaz p rin specii cu scheletul
n fo rm de test com pact aco pe ri t uniform cu sp in i lungi, p uternici i asc u i i . A u pcdicelaril bi- i tridactile. A rbacia e tc.
O rdinul Camarodonta es te ce l mai bo gat n s pecii ac tua le. Ele
a u scheletul n form de lest compact acoperit cu epi aci cularl.
scur i i puternici. Ca racte ris tice sunt piesele bucale ma sttcatoar e, ca re au cte o c reas t intern i dou la te rale, n form
d e piramid, cu v rfu r ile tncl lna te convergen t, alctuind lanterna lu i Aris tot . Echinus e tc.
Subctasa Irregularia cu p rind e form e mai mult sau ma i puin
tu rtite, la care orifici ul a na l mi grea z pe o l atur a co rpului i
chia r pe fa a ora l , ia r gura es te excen tric . Zo nele am bulacrarc
su nt restr n se numai pe fa a a boral . lund aspectul petaloid .
Din acea s t cauz , sime tria pentarad i a r de la Regufaria devine
bilateral la l rregularia. Ordine im portante sunt;
Ordinul C/ypeasteroida a re tipuri la ca re testul este mult tu rt it
dorso-ventral, ca un d isc, cu orificiul bu cal situ a t n ce ntrul
feei ora le i pre v zut cu lanterna lu i Anstot, iar orificiu l a nal
plasa t la marginea post e ri oar a d iscu lu i. CIYl'eas fer.
Ordinul Spatangoida co n ine tipuri d e ad ncime cu test fra gil.
turtit dorso-ventral. Orificiul bucal este plasa t spre marginea
anterioar a feei orale, iar orificiul anal la cea pos terioar . Nu
au la nt erna lui Ari sto t ", iar gura are form de fant, c u buza
in ferioar n form d e s pa t ul . Spatangue et c.
Clasa Holothuroieo cu p rinde circ a 500 spec ii d enumite popular cas t ra vei de mare ". Au co rp u l vorrnoid, mult alungi! in
directia oral-aboral . O ri ficiu l bu cal este situa t la polu l o ra l,
nconju ra t de ] 0-30 tentacule ra mifica te, retracttle, iar orificiul
anal la polul aboral. Tegumentul m oal e con i n e un schelet cal ca ros format din s picu li mici, izolai. Placa mad reportc este
intern .

Ordi,,1I1 Dcndrochirota cupri nd e tipurile cele mai primitive,


cu cor p ul cilind r ic i s ime trie pentarad la r . G u ra este incon jura t d e o coroan d e tentacu le arborcscente, mult ramificate.
Cucumaria et c.
Ordinul A epidochirota cu pri nd e forme cu corp u l turtit dorsoventral. cu faa ve n tral n form de ta lp, ada pta t la t r re .
Gura este nconjurat de tentacule l tite n form de scut, s imple i neretractile. Holctuu ria.
Ordinul Elasipoda - a u tentacule foliacee. s im p le. C uprinde
forme abisale i pelegice. Pelagothuria.
Ordinul Molpado"ia. Se ca racterizeaz prin tipuri cu cor pul
n form de butoia c u partea posterioar s u b i a t . in form de
coa d . G ura este nconjurat d e 15 tentecule sc urt e, ramificate.
Molpadia.
Ordinul Apoda cuprinde tipuri c u corpul ve rrnoid , lipsit total
de siste m ambulacrar. Au numai tentacule bu cale, a mbulacrare.
Synapta.

76

- n cre1lg tura Stomociiordata (l k mic1lOrdata). Sto moc ordatele


s un t animal e marine foa r te d eosebi te ca a lc tuire i mod d e
via . Unele. ca entero p ne ustcle, su n t libere i triesc pe fun d ul
mlos al m ri i. iar a ltele, ca pterobranhiatele, t riesc fixate.
Corpul es te i mprit n trei se gme nt e, iar ce lom u l n trei compartimente: prosoma, cu cclorn im par, mcso- i metasoma, cu
celom pa r. Cavita tea bu cal fo rmeaz un di verticul endodermic, stomocord ul (analog cu notocord ul cor datelor p rin rolul
de sustine re) de unde vine i numele de Stomodiordat a tetoma :::
gu r ;

cnora :::

baghet ) .

in crellg tu ra Stomodiorata se divide in dou clase:

Clasa Enteropneusta cuprinde s tomocord a te marine, m obile,


betoni ce. care triesc pc fundu l mlos. Corpul vermtform este
alctuit din prosoma, iar dup mesosom se deschid orificiile
branhiale di spuse n dou i ru ri longitudi nale urmate de regiunile genit a l i hepatic a le metasome t. Se xele s un t separate, iar d ezvoltarea implic m etamorfoz . Balanoglossus eiarigerue e tc.
Clasa Pterobranchia este reprezen tat de un gru p de animale
marine m ici, ce triesc n colo nii. Indivizii s un t ad pos tii n
tuburi ra rntfica te, cu pereii forma i dintr-o su bsta n chitinoid ,
avnd aspect ul briozoarelor. Corpul lor es te scurt i gros, alc
tuit tot din trei pri ca i la e nte ropne us te. Prosoma are form
d e d isc p reoral, rneso soma es te foa rte scu rt, prev zut pe faa
dorsal cu tcn tacul e penate i metasoma se co n tin u cu un
apendice peduncul ar , ce se rvete ca organ ad e zi v i d e nmulire p rin nmugurire. Tentacul ele sun t su s inute de un schelet
axial rigid, d e unde au p rimit i denu mirea de axobranhiate. Se
reproduc sc xu at i asexuat prin nmugurire. Cephaloiecus dadecaloplfs, Rhabdopleura ncnnani e tc.
- tnc reng tu ra Pogonophora. Pogonoforel e popu leaza regiunil e abisa le (8000- 9000 m}. Su n t animale vermiforme , care
traiesc in tu buri formate dintr-o s u bs tan ch i tinoi d (tu bicole),
cu str uctu ra la me la r . A u lungimea de 10-85 c m i s ime tr ie
bilatera l. Cor pu l este lu ng i s u bire ca un fir de a, de culoare albi cioas . exce p tnd SpirobracJlia grOlldis, ca re es te roca t .
Corpul lo r cu p rind e trei p ri : segmentul cefallc sa u prosoma,
segmentu l gatului sa u mesoscma i trunch iul sau metasoma .
Pe prosoma se gsesc unul sa u mai multe tentac ule tubu la re.
si tua te n ju ru l unei ad ncitun, iar pe partea d o rsal un lob
cefalic. Pe fa a i n t ern a tentaculelor se afla papile prev zute
cu celu le gla nd u lare (pinule). Pogonoforele, fiind lip site de tu b
digestiv, se h rnesc cu microorganisme colectate de te ntacule
i digera te n zo na pinulclor. de unde hra na es te absorbit .
Res p i ra i a se efectueaza tot prin tcntacule. Pogonoforele au o
larg rs pnd i re, populnd regiunile abisa le ale ocea nelor A tlantic i Pacifi c. Se cu nosc circa 80 d e specii. Sibogiinum. Lamellisabelia zociiei.
- n c mlgt u Ta Cnaetognama. Aceas t tncren g tur cup rind e
a n imale e xclusiv m a rine, ca re tri esc in zo na pclagi c . Ele au
corpul n form de sgeat (de 3- ]0 c m lungime), transparent
i prevz u t cu not toare la te rale i ca u da le. Co rp u l lor es te
mprit n trei regiuni : cap, trunchi i regiunea ca u d a l, separate intern prin perei transv ersa li. ca re amintesc se p tele anelid elor. Acet i pere i mpart ce lo m u l n tr ei ca mere co resp unztoare celo r trei regiuni. Pe p rile laterale ale ca p ului au un
gulera te gumentar orientat a n ter ior, forrn nd in ju ru l su un
fel de sc ufie. La ex tr emitatea anterioar se afl o rif iciu l bucal
mrgin i t p e laturi de dou gr u pe de c n g i chi ttnoase, care
servesc la prins hrana. De aici denumirea de chctognate, care
s-a dat acestui gru p . Sunt a nimale r p i t oa re, h rnindu-se cu
ne vertebra te i n s pecial c u cr usta cee.
Tegumentul es te pluri stratif icat i acoperit cu o c u t icu l fin,
iar s ub el un stra t d e mu ch i lo ngi tud inal i. Sunt a nima le hermafrodite i se dezvolt f r metamorfoz.
Triesc n toate mril e temperate i reci , cons titu in d hrana
petilor i balenelor. Sunt animale foarte agile, not nd cu m are
vitez . din ca re cau z se numesc s gei de mare " . Se cunosc
circa 50 d e specii. Sagitta, Spadella.

NCREN G . PR OTOZOA. CLS. FLA G EUATA. O RD. CYSTOFLAGELLATA. 1. Nocti/ll(ll mitiane. 0,5-2 m m. Este o specie bioluminiscen t d in p lan cton u l ma rin. Trie te tn mri la toate letitud inile.
ORD. EUG LEN O I DE A. 2. Euglena niridis, euglena verde. 50- 100 u.
Triete in r uri, bli, ml a ti n i. ORD. RHI ZOMASTI GINA. 3. MI/stij;l/m'.lcba aspcra. 0,11 m m . T rie t e in apele d ulci. ORD. PROTOMONADINA. 4 . CodOlwsiga Pt.ltrytis. F o rm colo ruala, f ixat Fv 5uporturile d in apt- le dulci. 5. Coonoctedium umbellatum, Colonie fi xat,
mu lt ra mifl ca t . Tr ie te in apele d u lci. 6. Troponosoino gambi<'llsc.
16- 31 Jl. Pa ra zi t n s ngele o mu lui (n Afr ica ecuator ial i t ropical ] .
provoc n d boala so mnului. ORD. POLYMASTIGINA. 7. Lllllhlia
(Giardia) intcetinatie. 1O- 2U Jl . Arc ti flagdi. Es te para z it n intest inul
subire la o m, n regiu n ile temper ate i ca lde. 8. Trichomonas 1'Ilgilllllis. 15-25 Jl. Este pa raz it frecvent n vagi nul femeii.
C LS. S A RCO D I NA. ORD. AMOEBIN A (Gllm111llIwt'billa). 9. t .
tamot'ba Ilistplytica, amiba d ize nt er iei. 0,01-0,U3 mrn . T rie te paraz i t

n intestinu l gr os la om, p rovocnd dizenterie amibian . 10. Amodl(l


rrotclls, amiba. 0,1-0,5 mm. T riete n ape dulci. ORD. T HECAM O E
BINA (Testacea). n . Aralla vulgaris. Ar e test un iloculat cu un singur
orificiu. Med iu dulcicol. ORD. FORAMINIFERA. 12. LagcI/a hispida.
Med iu mar in. 13. Nadosoria so/Jlfa. Med iu mari n. 14. Globifit'rina bul/oides, globigerina, 1 m m. Specie pe lagic , cu est calcaros . Se in tlncte
n ac, Indian, ac. Atlantic :;;i ac. Pacifi c ORD. HELIOZOA. 15 .
Aclilwsplmaium eichhomi, n zona central,' prez i n t 20-500 nuclei.
Triete n .1 pe dulci. ORD. ACA NTBARIA. 16. Aranthametra elastim
(Acantlunnetron pclucidum}, 40-50 u. Are schelet forma t d in 20 baghete
d e acanun. ORD. RADIOLAIUA. 17. Tlwlassicolla IIUClt-atll . Diametru !
5 rnrn . Specie marina . so l itar, lips i t de schel et. 18. Acti,wma astem~
canthiou, Rad iola r polagtc. cu schel etul for mat d in trei sfere concentric e, rcticula tc, st rbtu te rad iar de un sistem de ba ghete. 19. Col/o: 0111I1 incrmc. Rad iola r pclcgtc. fr schelet, are 4-6 cm. 20. Dictyop<ldium triJtlblllll. Rad tolar polagtc, n for m de clo po t.

77

CLS. SPO ROZOA. O RD. HA EMO SP ORIDIA. 1. Pla."modiw ll II1lllariec, ciclul evolutiv. T rie te n he rnatlile omu lui, provocnd malaria. Agentu l tra n s mit or est e naru l Anopl1cles, femel. ORD . COCCIDI A. 2. Eimcria perjorans. Este parazit n intestinul subire la
iep urele de cas, provcc nd cocct d toza. O RD. MI CRO SPORIDI A. 3.
Noscma bombycis (spor). Pa r a zit ea z toate stadiile de la BI'mbyx mari
(fluturele de m tase), t ran smi ndu - se prin ou.
C LS. CI UOPHORA. O RD. H OL O T RI CH A. 4. Ct'/l'0dll cucutus.
100-150 Il. Este un cinat de talie ma re, cu corpu l renitorm -;;i foarte
frecvent n bli. 5. (okl's /lirtJl s. HO-I00 Il. Este o specie pr d t oare .
Grupai cte 3-4 indi vizi, a t ac para meci -;;i colpode. Triete n apele
d ulci bogate in substane organice in desco mp une re. 6. Paramaccium
caudatum, pantoflorul, 150-300 Il. Este u nul d intre cele mai mari
ciliate not toare . O RD. spmOTIUCHA. 7. Batantidium ( ( )li . 70-200 Il.
Este parazit n intestinu l porcul ui, und e es te inofensiv. La om provoac dizenterie. 8. Stentor po/ymorplws. 1-2 mm. Este un ciliat liber,

de ap dulce, cu aspect de con a lungit, la baza c r u i a se afla penstomu l, ncon ju rat de paleto vlbratl!e, iar pc corp are cili vib ratili .
9. SII//,ml/cilil! mI/ti/lis. A = vzut,' ventral; R = vzut lateral. O,Ol 0,3 rlln .s,., remorca p rin forma corpulu i turtit,' dorso-vcntral, avnd
faa cu pcrtstom ul p lat , iar cea opus.', bombat,'. Se deplasea z prin
t r rc. F recvent n b l i. ORD. PERITRICIIA. 10. vorticctta 111'/>11 /ifera, vor ticcla , 0,1 llllll. Este o form, de ar,' d u lce, solitar, cu
pedunc ul co ntrec ttl. SUBCLS. SUCTORIA. 11. Dendro-oma radume.
A rc corpu l nepedunculat, ramificat. cu tentaculele grupate n tufe .
Se t r te pe suport. 12. Eplie1(l/1I XCIII/IIipllfll. Are corpul ap roape
sferic. fixa t printr-un peduncul i acoperit 1.1 partea s uperioar cu
tentacule prehensile, asp irato..rre. Triete n apele dulci. 13. Sl/llIl'wl'hrya
maXIII!. Este o specie de form s fe rtc . Cnd este tnr. paraziteaz n
corpul u no r cilia te mari, ca: PllfIlmlleeilllll, Sty!onyeilill etc .
INCRENG. rO RIFERA. ORD. TETRAXONIA. 14. Prl/eri,m 11('1' tUll i. Este un ponfer mare, silicios, care poate ajunge pn la 1,5 m.

- ,;.;= ----:= = =-=:-- - - - - - - - - - - - - - - - - -

Arc form d e cu p cu p icior. Triete in CX. Pacific. 15. GroJill g i811~ .


25-40 cm . Este un spongier silicios marin. de form stenc . 16. CliOltll
oal/ll ta, spongier silic ios, sfredelitor al cochiliilor de bivalve. O RD.
TRI AXO N IA. 17, Clllyx nicacneie, s pongter silicios. n form de cu p,
fixat p rin tr-u n peduncul scurt. Triete n Oc . Pacific. 18. Hya/ollt'III11
~idl(lldi . 30-40 cm. Spongier sihcios, n form de cu p, fixat printr-un
mnunchi de fibre slllctoase, disp use n form de coad de ca l. Se
Intlnete n CX. Pacific, n apropierea Ja po n iei. 19_ Eup/eetel/a a~la
gilIllrfl, cou l ct u l venerei. 40-50 cm. S po ngicr s ilicios n form de tub
fixat de fundul mrii prin fib re scu rte de stlt ce . Arc schelet silic ios,
fonnat d in fibre lungi i spicu li foarte fini , i m pleti i intr-o re ea. O RD.
CALCAREA. 20. SYCOIl ciliatu m. 1- 3 cm I n l ime. Arc s tru ctu r... de
tip slco n. 21, Ol y'ltJluS, s tad iu l t n r d e A ~t'lta primoriatis , Spongier
calca ros cu cea mai si m pl s truct ur, are aspect de amfor fixat de
su port p rin tr-u n ped uncul in gu st . O RD. CORN ACUSPONG IA .
22. AXYIlt'l/a 1'Olypoides. Are fonn a rborescen t, cu ramuri lu ngi i

subi ri . Tr i e te in M. M t-d i teran , CX. Atlantic i Oc . Paci fic. 23. A xylIdia areoto ria. Tr iete n si m bi oz cu Palytl lOa axy "l'lllh', celenterat, n
M. Mediterana, M. Adriat ic , Oc. Atlantic i Paci fic. 24. Sil" wllocalyx
sp . Colonie de por-ifere de d iferite culori, ramificat, pe ram urile c
reia se observ oscult mari i pori fini. Se tn t lne to n Oc. Atlantic,
Oc. Pacific i Oc. Indian . 25. Euspougia officinaiis, buretele de te rs .
Scheletul cornos, de s po ng ina, este format di n fire su b i r i, moi i elastice. Tr i ete n partea o rien ta l a M. rvtcdtterane i M . Adriatice.
26. VerolJgia (Aply sina) eeroptiobo. Spong ier colonial cu in diviz i tubulari, in vrful c ro ra se d eschide c te u n e se ul la rg. Trie t e in
M. Medueran i zo na ca l d a CX. Atlantic. 27. Cnl1ist(JIlla s p. Este un
s pongier cornos, ce triete fixa t pe s tncile s ubma rine. 28. Spollgilla
111(us tris, buret el e d e a p d ulce. Est e un spo ngier ma re, fixa t pe
tulpi ni de tr estie, pap ur et c. Tr i et e in ape d u lci s t t toa re sa u
lin c u rg toa re.

79

iNCR EN G . C N ID ARIA. C LS. HYD RO ZO A. ORD. SI PHO N AN


THA E. 1. Plrysalia plly$Qlis. corabia portugheze. Are diamerrul de 30 crn
i Hlarnente prehensile de 50 ro lungime. Tr iete in ~1. Mediterana,
De. Pacific, ac. Atlantic. ac. Indian. 2. Pliywpllora lJydrostDtica. Este
una din cele mai mari s ifo no fo re (3 ro). Triete n M. Mediterana i
cen tru l De. Atlantic. 3. Praya Ji/'1Jllt's. Are numai doi nectozoizi. O RD .
DISCONANTHAE. 4. V,.,,.,la ['(/el/a. Are diametru! de 8 cm i stolonul
contopit cu pneumatoforul, cu care plutete la suprafaa oceanelor.
ORD. HYD RO ID EA. 5. Kircnenpaneria pinnate. Colonie de 2 crn Se
intlnete pe coa s tele m rilor eu ro pene, dar nu i a celor reci. 6. Hydraen " ia t clli" ata. Colonie de c tiva cm', n form de crust fixat pe
o cochilie de melc locuit de pdgUr. Triete n De. Atlantic, !\oI. Nordului, M:. Baltic i M. Neagr . 7. HyJra t'iridis, hidra de ap dulce.
10-15 nun. Tr iete n apele dulci 8. Tiara pi/iatia. Triete pe coastele
Oc. Atlantic i ale M. Nord ulu i.
C LS. SCYPHOZOA. ORD. S EMA E05TOMEAE 9. Aurrli,l aurita.
Are diametru! de 20-10 cm i forma unui disc gelannos, tra nspa re nt.

80

Marginea umbn-le i este mprit in 8 lobi, de care atrn numeroase


tentacule. Se nt lnete in ac. Atlantic, M. Mediteran i M. Neag r.
10. Pd agi a 1I,l("tilura. Are diametrul de 6,5 em. Specie fosforescent ,
lumineaz cu intermiten c nd este excitat. Este frecvent n regiunile calde a le ac. Atlantic i M. Medt teran. ORD . ST AUROMEDUSAE. 11. Lucemo ria quadricomis . Are diam.. trul de 3 efi . St fixat cu
fald exumbrelara, prelungit in peduncul, avnd forma de cu p. Marginea cupei prezint 8 lobi in v rful crora se g sete cte un smoc de
tentacule. Populeaza coastele atlantice ale Americii de Nord , pana pe
coas tei e nordice ale Europei. O RD . RH IZOSTOME AE. 12. RJ,,~tl)ma
(pi/t'ma) putmo. Unele ating pana la 80 cm diametru. T riete in ~1.
Med u era n i M. Neagr .
ClS . A NTHOZOA. O RD . ACTIN IA RIA . 13. Acti'l ia eouina,
dedielu l d e mare. An' diametrul de 4-7 cm. Este o specie solitar, cu
tentac ule lungi d.. 10-15 em. Este r spndlt n ac. At lantic, M. Med iteran i M. Neagra. 14. Adamsia ronaeten (Sagartia parasitica). Triete
in s im bio:la cu Elipaguru s Vt-mllarJIIS. Are disc pedios i st fixat pe

27

21

./
J

cochilia me lcul ui n care se a d poste te pa gurul. Se n t l nete n Oc.


A tla n tic i M. Medtte ra n . ORD. MAD REPORARIA . 15. Lophelia
prolifera. Este o co lonie de madreporari c u ram uri de pe ste 0,5 m i
schelet calca ros. Colonia p trunde n a d ncu l m rii u nd e formea z
bancu ri. Trie te n M. No rdu lui pe coastel e Norve g tct . 16. Fungia
agariciformis, coral ciuperc. Este cel mai mare madreporar soli ta r.
17. FUI/gia agariciformis , sche le t. 18. DelJdroplJylIia cornigera. Colonie de
madrepcra ri de form a u nui COPilC nflo rit. Ra m u rile colonie! aju n g
pn la 1 m. Se n tlnete d es n M . Mediterana . 19. Astroides calycuIaris. Ma d repora r biolumlniscent, rou, se ntl nete pc rm u ri le st n
coase a le M. Meditera ne . O RD . C ERI A NT H ARIA. 20. Cer;antlllls erectus. Este o specie de he xacora li, solitar, fr schel e t, ce triete ntr-un
tub n ca re se re trage n caz de pericol. Est e comun n mrile tropical e i s ubtro pica le. O R D. G O RGO NAR I A. 21. Corallium rubrum,
mrgea nu l rou. 20-30 cm n l i m e. Populee z M. Mediteran i M.
Roie. 22. Gorgvnaria oerrucosa. Este o co lonie c u schelet co m os, fixat,
arborescen t, flexi bi l. Populea z O c. A tlan tic, M. Me di te ran a i alte

m ri . O RD . ALCYONARIA. 23. Alcyoll ium digitatum. Colonie crnoas,


ma siv , nalt pn la 15 cm, fixat cu un peduncul i la partea superioa r arc numeroase di gi ta ni . Se ntlnete pe coastele atlantice ale
Europei, cu excepia M. Nordului. 24. Tubipora musica. Colonie tnal t
p n la 10 em. Ar e sc helet for mat d in tub uri cal caroase, roii. Este
co m u n

n m rile tropicale, Oc . Ind ian, M. Ro i e. O RD. PENNATUt ARIA. 25. Pennatula phoephorca. Colonie n for m de pan cu nli mea
de 20-25 efi, fosforesce n t . Este r sp ndit n oceane i mrile europe!].', pn n regiunile arct ice.
INCR ENG. CTENARIA. CLS. CT ENO PHO RA. 26. Cesrus oeneris,
cin gtoarea

venerei. Are

n f ia rea

unei panglici,

lung

de 1,5 m.

Este un animal pe lagic care, la excitaie, d e vi ne albastru, ia r la n tu neric, fosforescent. Tr iete in mri ca ld e. 27. Beroeavata. Aju nge pn
la 20 cm lu ng im e. Rspund e la excita ii p rin fosforescen t . Triete n
m ri ca ld e.

81

NCRENG. PLAT HELMINTHES. CLS . TUR BELLA RIA. O RD .


T RICLAD ID A. 1. Crenooia (Plallaria) alpma, Este ceva mai mic de
15 mm lungime. Se n t lnete n apele izvoarelor de munte di n Europa i nor dul Asiei. 2. Po/yce/is comuta. Atinge lungim ea de 20 mm.
Triete in apele curgtoare mai ca lde d in Europa i nordul Asiei.
3. Dugesia gonocepnota. Lungimea 25 mm. T riete n apele lin c urg
toa re, care au vara ma i puin ap i mai mult vegetaie, de la altitudini ma i mici. 4. Polycelis nigra. 12 mm lungime. Triete n praie,
ruri, fluvii, mlatini, pe dosu l fru nzelor i in apele curgtoare mai
calde de la altitudini mici. 5. Denrocoelum IaeleI/III, planaria alb.
Atinge lungimea de 10-30 mm . Este comuna in blile mici d in Europa i Asia. DRD. PD LYCLADID A. 6. Leptoplana tremettarie. 1025 rnm . Se ntlnete n M. Mediteran i M. Neagr . 7. Yungia auranti/lea. Este cel mai frumos pohcla did, atingnd lun gimea de 70 rom.
Are pe faa ven tral o ventuz pe n tru fixa re. Tr iete n M. Medtteran i M. Adria tic.

82

C LS. TREMATO DA . O RD . D IGENEA. 8. Fasciola hepatica. vie rme le de glbeaz, ciclul evolu tiv. Are lu ngimea de 30 mm i l i mea
d e 10 m m . End oparaztt n cile bi liare ale ru meg toa re lor, are ca
ga zd i n te r m ed ia r p ulruonatcle de ap dulce (Lilllllaea minuta) . D RD.
MDNOGENEA. 9. Polys!om um inteoerrimum. Are 10 rom lungi me i
3-4 rom l i me . Este una d in ce le mai mari specii ale ordinului. Prezint 6 ventuze pe discul de fixa re de la partea posterioar. Parazitea z n vezica urinar de la broatele Rana ten/rorariai Rana ogilis.
CLS . CESTD ID EA. DRD. CYCLOPHYLLIDEA. 10. Tat'nia solium,
tenia, panglica, ciclul evolutiv. Pa ra zitea z n int est in ul subire al
omu lui (gazd definitiv), ca rt' o ia co nsu m nd carne de porc (gaz d
intermediar) i nfesta t cu cisticerci de ten te. Este lung de 2-4 01, rar
801 i are circa 900 proglote. 11. EcllinocO(.CIIS gml/ulosus, tenia c inelui.
Are 5-6 mm i 3-4 p ro glote. l'arazi teaz n intestinul cinelui. Larva
formeaz chistu l hid atic la animale domestice i om. 12. Hvmeuotepi
(Tacnia) nana. Este o te nie m ic , d e 20-40 mm lungime i sub 1 m m

21

22

lime. Paraziteaz

n in testinul omului. ORD. PSEUDOPHYLLIDEA.

13. Dip1Jyl/()btlthrium latum tDibothnocepnatue larus). Cicl ul evolutiv.

Atinge lungimea de 12-20 ro, avnd 3000-4500 pro glot e. Parazitea z


n intestinul omului i al ma mifer elo r, care co nsum carne d e pe te
i nfestal.

NCRENG. NEMATHELMINTHES. CLS. NEMATODA. ORD.


ASCARIDIOIDEA. ]4. Ascaris Iumbricoides. lmbricul ( femel i mas-

cul). Femela este mai ma re, avnd

pn

la 25 em lungime, iar mascu -

lui este mai mic, circa 17 em. Parazi tea z n intes tinul omul ui. ORD.
TRICHUROIDEA. 15. Trkhillel/a spimtis, trichina ( femel). Femela,
mai ma re, arc 4 rom lungime, ia r masc ulul numai 2 rom. Este un
pa razit al omului ntl n it i la alte mamifere. 16. Trichuris trichiura
(Irichocephalus dispIlr). Ind ivid ul femel are lungi mea d e circa 5 em.
Masculul are 4 em. Corpul este foarte s ubire, ea un fir de a, pe do u
treimi din lungime, fa de trei mea posterioar, mult mai groas .
Parazlteaz in intestinu l gros la om. 17. Dracunculus (Fi/aria) medi-

nensis. Este un nematod lung de 1,2 m i gros de 2 mm. Paraaiteaz


ndeo seb i s ub pielea o m ului, in Africa, As ia i America de Nord .
ORD. OXYUROIDEA. ]8. Enterooius (O xy u ris) oermicutans, oxiu rul.
Femela are 10-1 2 m m lu ngime, ia r m ascu lu l 2- 5 m m . Parazi teaz in
intes tinul gros la o m. ORD. RHABDITOIDEA. 19. Spllllerulariil bombi,
fem ela c u u terul devagina t i fe mela eu u terul co mplet dezvol ta t. Are
20 mm lu ngime. Paraztteaz n cavitatea general a femelei de Bombus (bondar).
CLS. NEMATOMORPHA. ORD. GORDIOIDEA. 20. GQrdius
aquaticus, A - ad u lt acvatic; B - ext remitatea posterioar a un ui indi vid mascu l. nco lcit pe un individ femel. Ad ulii triesc n apele
d ulci. Larvele su nt p arazite .
CLS . ROTATORIA. ORD. MONOGONONTA. 2] . Bmduonue urccotans. 0,6-0,8 mm. Este specie p lanetonic. 22. Melicerta (Floscularia)
nngens, Triete fixat pe plantele di n lacu ri i bli.

83

iN CR ENG . ANNELIDA. CLS. O LIGOCH AETA . O RD. OPISTHoPORA. 1, Lumbricus tcrrcstris, r me . 25- 30 c m . Triete n pmn t
umed i f;ras n ca re i s ap galerii de pe s te 1-2 m ad ncime. ORD.
PLESIOPORA. 2. Tubifex lublfl'x. Lung de 2,5-8,5 mm , tr iete nfip t
cu ext remita tea a nterioar in m lul p relelor. 3. Chal'togastl'r tinmaei.
Este o s pec ie r pit o a re, d e ap du lce . Se gset e fre cvent in cavitatea p u l monar il gas te ro pod ului Limneea, h r nin du-se cu cerca ri d e
FascioJla.
CLS. PQLYC HA ETA. ORD. SED ENTA RIA. 4. Serpua oemucutane.
Are 5-7 c m lu ngime . Const ru i ete n m n tu bu ri cal caroase o nd ulato,
di n ca re apa re c te o coroana de ftla mente bra nhiale. Este r sp ndit
n De . Atlantic,
Indi an, M . Medrtera n , M. Roi e . 5. Profula intrsti"um . Are 10- 15 efi lungime. Specie marin , triete n tu buri calcare,
d in ca re a par br anhiile n form de filamente, dispuse pe dou coroane. Tr iete n M. Mediteran i M. Ad riatic. 6. Spirographis spalla"za"ii. Este un vierme lu ng de 30 cm, ca re triete in tu bu ri cilin-

ac.

ll.1

dnce, pergamentcase. Se nt lnete pe coastele es tice ale De. Atlantic


i M. Med i teran . 7, A renicola gruhei. Are lu ngimea d e 15- 20 cm.
Triete n tu buri de forma literei U ", s pa te n ni sip ul de pe plaj.
Este r sp nd i t n Oc. Atl a ntic, M. Med iter a na, M. Nord ulu i. 8. OIlU "his collchi/ega. Are corpul lung de 10-15 crn . Triete n tubu ri co ns tr uite din fire de nisip i res tu ri de coch ilii, n De. Atlantic. De. Pacific, M. Medi tera nA, M. N ordulu i. ORD. ERRANTIA. 9. AI'"rodite
aculeata, oa recele de ma re . 10-20 c m lungime. Este la rg r spnd i t in
De. Atlantic, De . Ind ian , M. M,,..Hteran , M. N or d u lui. 10. Ners t' iUIl S. 20-60 cm. T r iete s p nd ga lerii n nisipul sa u mlu l din zo nele
cu Zostera Posido" ia d e pe co as te le De . At lantic. 11. Myria llida fa$~
ciata. In perioade de n m u l ire sch izoga rnic unii produc lanuri de
ind ivizi masculi, ia r alii l an uri d e indivizi femeie. In figur es te
redat un individ asex ua t, oozoid, ca re a dat prin sch izogamie un lot
de indivizi sexua i masculi. Triete n M. Ad riatic . 12. Nereis "elagiCfl. Are 6-20 cm lungi me. Che i i d e pe parapode, foa rte dezvoltai,

i servesc la no i i la plutire. Rpitor de la rg, se ntlnete n De .


Atl antic i M . Meditera na .
CLS. HIRUDI NE A, ORD . GNATHOBDEL LIDA. 13. Hi rudo meicinclie, lipitoarea, ar e lungimea de 6- 15 c m . T rie te n lac ur i i
bl i. 14. Limnatis IIilo fica. Lung de 10- 12 cm , este foarte peri c ul oa s
pentru om i animale. Dac este nghi i t , se fixea z n esofag . T r iete
n ape dulci n ri le mediteraneene. O RD. RHYNCHOBDE LLIDA.
15. Pisdco/a geometra. Cor pul este lung de 2-5 cm . Parazitcaz pc cra p,
n apele dulci i salmastre. 16. POlltobdel/a mu ricata. Lipitoare marin.
ar e lun gim ea p n la 20 cm . Pa raziteaz pe pet i selacieni n M .
Mediteran, M. N ordului i M. Neagr.
NCRENG. ECHIURIDA. 17. keda teenioides. Este cel m ai mare
echiu rid, a v nd co rpu l de 40 cm i trompa pn la 1,50 m. Unele
spe cii triesc pe coas tele Japoniei. altele n M. Mediterana. 18. Boncllia
juligillosa. Are 3-4 cm lu n gim e. St ascuns n g u ri s pa te n s tnci ,
lsnd a fa r n u mai trompa. Triete n Oc. Atlantic i M. Medite ra na.

NCRENG . LOPHOPHORATA, CLS. PHORONlDA.19. Puoronie


Formea z grmjoare de indi vizi ve rmiformi, pe fund ul
mri lo r. Are corpul s ub 10 cm lungime, ad postit n tuburi subiri
secreta te de a nimal. Se gse te n Ce. Pacific, Oc . Atlantic, M . Medi -

hippocrcpis.
teran .

CLS. ECfOPROCfA. 20, Cristatel/a muceo. Form colont al de


dulce, are mrimea colo nie ! de 5-6 cm , ra r pn la 20 c m . C nd
este tn r se deplaseaz pe un suport co mu n n form d e talp .
21, Flust rafo/ iacea. O colonie cu n fi a rea de foi lat e, ramificat e, ntinse
pe su bs trat.
CLS. B~CH IOPODA. 22. Uli gula uIlguis. Ajunge pn la mrimea
de 6-8 cm . ' i sa p tuburi in nisip, n ca re st fi x at cu aju torul unui
pe duncul, ca re se p oate lungi i scurta. Este o fosi l vie ce se nt lne te
n Ce. Pacific. 23, Terebra ful a vitrea. S t fixat de s tnci cu ajutorul
un ui peduncu l scu rt . Tr i ete n AC. Atl a ntic i M. Mediteran .
ap

N CREN G . MOLlUSCA. CLS . POLYPLACO PH ORA. O RD. 15CHIOCHITONINA. 1. ehi ton d egallS. 5-6 cm lungime. Mantaua
secret 8 p lci dorsale, for m nd coch ilia. T r iete pe stncile b tut e
de valu ri din De. Atlantic, M. Medite ran, M. Adriatic .
CLS. GA ST EROPODA. ORD. ARCHAEO G ASTEROPODA. 2. HIIliol-is gigllntra, u rechea de mare. Coch ilia at inge lungimea d e 20 cm . Se
ntlnete in Ce. Pacific i De . Indian. For me mai mici se gsesc i n
M. Medite ra n . 3. FateUa granu/aris. Coc hi lia ar e 2-5 cm lun gi me .
Tr iete fixat pe stncile btute d e val u ri. apro ape in toate mrile.
4. Fissurel1a graeca. Cochilia are lungimea d e 3-4 crn. Se n tlne te in
Ce. Pacific, Ce. Atla ntic, M. Mediteran . 5. Cireetreme pnprxum. Are
cochi lia rmc , de 3-5 cm. Triete n Ce. Pacif ic.

R6

O RD. M ESOGASTEROI'ODA. 6. Viviparus I'il'ipa rus (Pallldillll "1'i" jl'am). 5 cm. Este un gester cpod de ap dulce, mult r sp n d i t p c
su p ra fa a Globului, cu e xc ep ia Ame ricii de Sud . 7. CYF'raea tigris,
ghiocul. 8-11 cm. Este com un in Oc. Pacific i Oc . In d ian. 8. Scala
sea/aris, 6-8 cm . Este un ul di n cele mai frum oase ge eteropode. Se
n tlne te n m ril e calde di n s ud- vestu l As iei. 9. Tumtetto com m un is.
Coch ilia atinge nlimea d e 10 CIn. Tri ete n De. At lant ic. M. Medih-ran. 10. Verm et us giXas. Sec ret o cochilie tu buli form, deru ta t , de
10-15 cm lungime i 1,5-2 cm dia met ru, fi xat p rin partea iru ial .
11. Na tiea l'i fellus. 12. Natiea zel>ris. Coch ilia are lun gi mea d e 1.5-3 cm.
Este r spnd it n De. Atlantic i M. Meditera na. 13. St roml>u5 gigas.
15 cm. Se deplaseaz n salturi cu ajutorul picioru lui. Se n tlnete n

De. Ind ia n. O RD. NEOGAST EROPODA. 14 . Mu rex tenuisT'ina, mel -

cul de pu rpur. 14 cm. T riete in De. In di a n. 15. Murex eextilie, me lc


de purpur. 10-12 cm. Se l nt l n e te ma i des tn De. Ind ia n . 16. Bueeinum undatum. 8-12 c m lu ngime. Este o specie r pi toare. Trie te in
De. Atlantic i M . Nord u lu i. 17. NlIs;;a retimlata. 2-3 cm. Se n tlnete
pe coastele Europe i de la M. Neagr pn pc coastele Norvcgtei.
18. Rapana oenoso. Tri et e in m rile Ja po n ie i i in M. Neagr. 19. Conus ebraeus. Cochilia at inge 10 cm lungime. T riete in De. Pacific i
De. Indian. 20. Terebra subll/ata. Cochilia at inge lungimea de 15 cm. Se
n tlnete n m ri le calde. 21. COIIIIS marnwreus. Cochilia aju nge p n
la 11 cm. Triete in De. Indi a n. 22. Mitra papaiis, coroana papei. ti c m.
Tr iete in mri l e t ro p icale, estul 0.:. Ind ia n . 23. Mitra episcopetis.

T r ie te

in m rile t ro picale. 24. M it ra plicata. Aceeai a rie de rsp n


d ire. 25. Thiara pracstantissima. T r i e te in a pele d ulci d in zo nele
ca lde: Ind ia. Indonezia, Ja po nia. O RD . NUDIB RANC H IA . 26. Tethys
fimbria (Fimbria fimbria). Corpul ajunge la lu ngimea d e 30 cm. Se
n tlne te in 0.:. Atla ntic i M. Medite ran. 27. Glossodori;; l'IIriegata.
Corpul este lung d e 6-7 cm. Tr i e te ascu n s pe sub pi etre in De.
Atla ntic i M. Me diterana. O RD. BAS O M M AT OPHORA. 28. Limneea stagnalis, me lcu l d e m l. Specie mare, 6,5 c m, t ri ete in b li l e
Eurasiei i Ame ricii de No rd. 29. Planorbis cemeus. Are cochilia senestr , r su cit intr- un si ngur pl an, formn d un di sc cu di ametrul de
3-4 cm. Triete n a pele du lci di n Eurasia.

87

I NC R ENG. M O LLUSCA, CLS. GASTE ROPODA. O RD. STY


LO MMATOPHORA. 1. Cepaea nemcratis, Cochilia m soar 2 cm .
Speci e terestr, produce pagube n grdini. Se nt l nete in Europa
Central . 2. Helix pomatia. melcul de l iva d . Cochilia at in ge 6,5 cm .
Triete prin cmpii, grdini, parcuri, margini de pdure, pro voc nd
pagube la dife rite plante, in Europa Central i Meridional. 3. A rianta
arbustorum , melcul copacilor. Se ntlnete n livezile din Eu ropa Central . 4. Heiicella obvia. Coch ilia are 2 cm. Se ntlnete n Europa
Central, Oriental t mai departe s pre est, n locuri usc ate. 5. Eobania
vermic ulata. Are o cochilie mare, de 6-8 cm . Este ca rac teris tic rilor
din jurul Mrii Medtteranc. 6. Papillifera bi en e. Cochilia are 4- 5 cm .
Triete pe ruine i pe stnci calcaroa se n su d-vestul Europei. 7. 0xycntus draparnaldi. Cochilia ar e 6-7 cm . Este frecvent n s ud -vestul

0 0

Europei, dar ptrunde i n grdi nil e d in Eu ropa Centra l . 8. Zrbrina


cili ndrica. Este un gasteropod p ul monar, xero fil, ce tr i e te in zonele
arid e din Peninsula Balcanic i sudul Dobro gei. 9. Limax maximus,
lm axul de pivn i . Atinge lungi m ea de 15 crn. Are cochilia foarte
redus, ca o lam . Se n t l nete n Eu ro pa. 10. Bietzia coerutans. Este
un lirna cid mare, de 8-1 0 cm . Tr ie te n M un ii Carpa i i n Peninsula Balcanic, ascuns p e su b bu ten i sa u sub scoa ra co pacilor.
11. Helicostyla picta. Cochilia are 1- 3 cm. Se ntlne te n Insul ele Filip inc. 12. Arion rufus, melcu l gola ro u. Ar e cochila foa rte redus. la
sim ple granule d e calcar, acoper ite de m anta. Atinge l ungim ea de
15 cm . Se ntlne te n Europa. Este dunt o r d iferitelor culturi .
13. A rion ater, melcul gola ne gru . Atin ge lungi m ea de 15 cm. Are
aceea i arie de rs p n d ire ca preced en tul, fiind duntor culturilor.

CLS. LAMElllBRANCHIA . ORD. ANISOMYARIA. 14. M y tilus


edulis, midia. Coch ilia atinge lungimea de 7-8 em. Se fixeazAcu bisus.
Formea z ban curi pe coas tele
Atlantic i ale m ri l or vecine. Este
o spec ie co mestibi l . 15. Myfi/us niridis, m idia ve rd e. Coc hilia ar e
lungimea d e 6-7 e m . 16. Lytilop/lilga myfi loid~ (Lit!lOp/lilg a litilOT'/lIlga),
sco ic m nc toarc de pia t r , sa u c u rmale d e p ia tr . Cochilia atinge
lun gimea de 8 c m. G u re te s t ncile ca lca ro as e. Este r s p n dtt n
M. Meditera n . 17. Ostrea /aml'lIosa, s tri di a. Diametrul coc hilie! atinge
7-9 cm . Est e cel m ai important reprez entant al anizomiarelor. Formeaz bancu ri ma ri. Este o specie comestibil , a precia t. Este frec ven t
n
Atlan tic, M. Medi teran , M . N ordu lui , pn la 85" latitudine
nord ic . For meaz bancuri i n M. Nea gr . 18. l'eeten merimus, scotea
pieptene. Se recun oa te u or du p cele d ou urechiue di n regiu nea

ac.

ac.

n ii . Este o specie mare, coch ilia a v nd dia me tr ul pn la 15 crn.


Atlantic, M. Medite ran , M. N ord ului. 19. Lima
Est e rspndit n
hians. Coc hilia a tinge 4 cm. Este o scoi c care i face c uib, r spndtt
n m rile europene. 20. M alleus albus. Are form de cioca n. Cochilia
atinge 20 cm. T rie te n M. M ed i tera n i n alte mri calde, ORD.
EULAMEtLIBRANCHIATA. 21. Anodouta cygnea, scoica de lac. Cele
mai ma ri exemplare ating 26 cm lungime. Tr i ete n apele dulci s t t
toa re di n Europa, nordul Asiei, pn n estul Sibe riei. 22. tsocar ia s p.
Cochilia a tinge 3- 5 em. Triete n mrile din zonele cal de. 23. Cardiurn edu/e. Coch ilia a re 4-5 cm lun gime. Es te o s pecie com est ibi l . Se
nt l n ete n banc uri n no rd -estul De . Atlantic, M. Medi tera n , n
toate mrile europene, n special la gurile fluvtllor. 24. Venus gallina.
Cochilia a re 3-4 e m . Se ntl nete i n fau na M rii Neg re.

ac.

89

NCRENG. MOL LUS CA . ClS. LAMELLlBRANCHlA. ORD. AN I

SO MYARIA. Fam. Ptertldae. 1. Ptaill

mllr~(Iritifiw., scoica

de

mrgri

tar. Este o scoic produc toa re de perle. Coc hilia atinge lungimea de
30 efi . Ar e un larg areal: Oc. Pacific, ln g Ja po nia i a pele lndon eziei , De. Ind ian , Golfu l Pe rsic, Medaga scar, M. Ro ie, Golful Panarna,
Golful Mexic. Farn . Spondylidae . 2. Sl'OIrdyllls regius. Are o coc hilie
m are, de 7-8 efi, ornamentat cu s pini puternici. Triete n M. ML'ditera n i alte m ri calde. ORD. EULA MELLI BRANCH IAT A. Fam.
Unio ni dae. 3. U"io picll/rom, scoica d e ru. Coc hilia ating e lungi mea
de 9 efi i nl imea de 4 efi. Triete n bli i a pe curgtoare, peste
tot n Euro pa . Ia nord de Alpi. Fam. Ca rdiidae . 4. CoreuluIII cardiese.
E...te o sco ic fru moas . cu va lvete in form de i nim, frecven t in ac.
Indian. Fam . Trtdecnidae. 5. Triacna giga~. Este o scoic giga n tic :
cochilia atinge lungimea de 1,5 m i greutatea de 100-250 kg. iar
corpul moale c nt rete 10 kg. Triete n ac. Pacific i ac. Indi an,

90

fi xat cu un bisu s puternic n recife te de corali. 6. Tridacna scucmo-a.


Specie frumos colorat i o rn a men ta t . Es te r spndtt n apropie rea
tnsulelcr Filipi ne. Fam. Telli n id ae. 7. Tetlina nitia. Are coc hilia mic
i del icat , fru m os colora t, l u n g de 2 cm . Tri ete in M . Nordului,
M. Baltic. M. Neagr etc. Pam. So lenidae. 8. Soim (EIISis) eneis. Are
o coc hilie lung. ci lindric , de 13- 14 cm i Ia t de 2 cm. Se poate
afunda n nisip pn la ad ncimea de 3 rn, cu aju to rul picior u lu i
pu ternic. Tr iete n ac. Atla ntic i n toate m rile eu ro pe ne. Fa m.
M actr idae. 9. Mactm corottina. Cochilia are lungimea d e 3-4 cm. Tr iete
in M. Mcditera n , ac. Atlant ic i , foa rte rar, in M. Neagr . Pam. Pholedtdae. 10. PllOla~ dactylu~, scoica sfredeli toare. Este cea ma i ma re
d in tre scoicile sfredeli toare, a ti ng nd lungimea d e 12 crn. Stredele te
",tncile de la rmu l m rii n ca re se a d pos tete i din ca re les nu ma i
sifoa nele. Triete n ac. Atlan tic i m rile vecine, p rec um i n partea
de nord-vest a M ri i Negre .

.'

CLS. CEPHALOPODA, SUBCLS. TETRABRANCHIATA. ORD.


NA UTIlOID EA. Fam. Na u tilida e. ] 1. MllItil us pompitius, nautilul.
Form relict , triete n ac. Indi an i Ce. Pacific, pc o sup ra fa
restr ns ntre insulele Ma luku, Pilipine i Fiii, sub adncirnea de
lOOm, putnd ajunge pn la 700 m. S UBCLS. DIBRANCHlATA.
ORD. D ECAPODA. Fam. Sepiidae. 12. Sqlia officilllllis. seria. Corpul
at inge lungimea de 20-:\0 c m . Cu aju toru l cromatoforilor se ria i
poate sch imba uor culoa re a, adapt ndu-se mediul ui in care se deplaseaz. Fam. Sepiolidae. 13. Scpiola ron tle/et i. Este o form mic de
7-8 cm . Corpul scurt, de culoare roz, este pre v z u t cu nottoare
rotunjite. cu ajutorul crora noat u or. Triete n Oc. Atlantic i M.
Medtteran . 14. Sepioto sp. Triete in Oc. Atlantic, Oc . Pa cific i M.
Medi tera na. Fam. loliginidae. 15. L(l/i,\?<l l'ul:.; ari~, calmarul. Corpul i
braele au. 50 c m . Este foarte mu lt cutat de om pentru carnea lui
gustoas. lnot to r permanent, triete in Oc . Atlantic, M. Med ite rana

i rnrilc

vecine. Fam. Brachloteuthldae. 16. E u tvm(li'~ is (Brachj(l tl'U th i~)


De. Atlantic. Fam. Lycotheuthidae. 17. Lyw-thl'lIthis diadl'ml1. Fr cele dou b rae lungi, are 8 cm lungime. Este
frumos impodobit c u organe luminoase (fotofori) mari. Es te r sp nd it
in sud ul De. Atlantic. Fam. Vampirotheutidae. 18. Vamllirotllt'utlJis
i nfe m a li~ . Are corpul scurt, snculiforrn, de 1,5 cm. Triete in De.
Atlantic, in tre 1 200-4000 m ad ncime. ORD. O CTOPODA. Fam.
Opis thoteuthidae. 19. a"i~tlwft>utllis extl'11~a . Dia metru ! plnici a tinge
25 cm. Este frecvent in apele lndoru-zloi. Fam, Argonautidae. 20. Ar go nau ta argv, barca de hrtie. Are lungimea de 20- 30 cm i prezi nt
un accentu at di morfism sex ual. Are o cochilie o viger, de formaie
secundar. Este frecven t,' n De. Atlantic, M . Mediterana i alte mri
calde, ducnd o via pcleg ic. Fam. Octopodidae. 21. ac/opus vllIgaris, carnrati a. Corpul ajunge pn la 90-100 cm, braele 200 cm i
25 kg greutate. Triete in m rile ca lde, aproape de rm.
re tami, Este rspndit in

91

/
NCRENG . ONYCOPHO RA . Fam. Peripa ti d ae. 1. Peripatus: CQpensis. Atinge lungimea de 3-l em. Specie terestr , higrofil i lucifu g . Are o repartitie geogra fic limitat la zonele tropicale, f r s
depea sc la nord Tropicul Racului: America Central, Zair, India,
KaIimantan et c.
IN C RENG . ARTHRO PO DA. SUBINCRENG. C HELICE RATA.
ClS. M ERO ST OMATA. 2. U mu/ us polypliemus. Atinge lungimea de
60 cm. Este un an imal marin, litor al, de fund rnlos sa u nis ipos. unde
noa t. Se tnt lnete IX' coastele atlantice ale Americii de No rd.
CLS. ARAC HNIDA. O RD . SCORPIONES. Fam, Scorpionidae.
3. Scorpio meurus. Atinge lungimea de 7,5 cm. Este rs pnd it n no rdul Africii i Orientul Ap ro piat. 4. Pandinu e imperator. Este ce l ma i

mare scorp ion actual. e jung nd la lungimea de 18 cm . Tr iete in


Africa Ecuatoria l . Fam. Cha ct ida e. 5. [ uscorpus carpathicue. Este u n
scorpion mic, de 4 cm . Se nt lnete n Europa Central i n m un ii
Carpai, n Banat, O lte nia . O RD. ARANEAE. Fam. Agele n idae. 6. Te-

92

gt.'nariQ domt.'SticQ (Tt.'grnQria fr rTUgint.'a), pianjenul de cas. Lungimea


corp u lu i este de 1,4 cm . Este r spnd it pe toat sup rafaa Globului.
7. A rsyront.'ta aquatcQ, p.\ianjenul de ap. Atinge lu ngimea de peste
2 cm. Abd omenul es te strl ucitor ca argintul. d in cauza p turii de aer
re inu t ntre perii lui . sub reflexia luminii n ap . Are o larg arie de
r sp nd i re : din Finlanda i Danemarca la no rd , peste Europa Central, pn n nord u l Italiei i din Anglia pn n Siberia i Asia Central, Noua Zeeland . Fam. Ar aneid ae. 8. Arant.'a diaJt.'ma (A rant.'us
diadt.'matu s, Epeire diademate], p ia njen u l cu cruce. Ma scu lul atinge
1-1 ,1 crn, femela 2-2.5 cm. Este gen ul cel mai bogat in epocii din
o rd in ul araneidelor, peste 1 (XX) specii co mune n Europa. 9. Latrod t.'c1II S (w troot.'Ctt.'S) trt.'dt.'CimguUatu s. vduva neagr. Are lu ngimea de
1.5 cm . Are u n venin foa rte periculos. adesea mortal. Tr iete n regiunile tropicale i subtropicale di n America, Itali a etc. Fam. Avicu larildae. 10. At,jcu/aria m.i.u'aria (Mygalt.'). Este u n pianjen mare, nu mai
co rp ul avnd 5-8 cm lu ngime. inl ep tura es te nociv i pentru om.

Triete

in reg iun ile tro pica le ale Braziliei i Indiei. Fam. Lycosidae.
11. Lycosa tarentula, p ianjen alergtor (pianjen ul lu p) . Corpul are
3 em lu ngime. Nu ese pnz, dar st in ga lerii pe ca re le sap in
pm nt. Vneaz p rin sa lturi. Se n tlnete n Itali a . Fam. Eueparassidae. 12. Micrommata rosea oiridiseima. Are 1 em lu ngime. Fam ilia
este rspnd i t n regiunile calde, dar a ceast specie p trunde i in
inuturile mai reci. Fam. Aran eid ae. 13. GasteracafltlJa curviepino, femela. Prezint u n di m orfism sex ual pronunat: feme la este mare, d e
1,4-1,5 cm. iar masculul mi nu scu l, de 2 m m. America Central. 14. A raneus marmoreus (Aranea raji). Mascu lu l are lungi mea de 7-9,5 mm,
feme la de 10-15,5 mm. Este larg rspndit din Europa p n in Kam ceatka. 15. Aranca (Argiope) lobata. Mascul ul este lung de 6-7,5 m m,
femela de 18- 22 m m. Este r sp nd it n regiune a rnedtreraneea n . Fam.
Eresi d ae. 16. Eresu s cinnoberin us . 1,5 cm lungime . Triete in regiunile
tropicale i subtropicale, in afar de A mer ica i Au stralia. Fam. Clubionidae. 17. Myrmecium gennetli. p ianjen cu form de furnic (m i-

metism). Triete in America de Sud. ORD. ACARI. 18. Allodermanyssu s sangumcue. Parazit pe roz toare sinantrope m ici, este rspndit
in: Ucraina, Caucaz, sud-vestul As iei, Egipt, Sudan, S.U.A. 19. Hya[omma anatoiicum, Are lu ngimea de 3-4 mm. Triete in sud-estul
Europei, Ana tolia. Arabia i nordul Africii. Fam. Ixodidae. 20. txodes
ricinus, c pu a. 2,5 mm. 21. Amblyomma c1ypeolatum. Pa ra zi tea z pe
Tcetu o ctegoue di n India i Sri Lanka. 22. DennanysslIs gal/i nae, p
duchele comun al ginilor. Are dimensiuni sub 1 mm. 23. A carus siro
(Sarcoptes scabici). Masculul are 0,18 -0,25 mm, iar femela 0,3-0,4 mm.
Fam. Trombidiidae. 24. Allotllrombilllll argenteocinctum, 23 mm lungime, 1,5 mm l im e . Triete n pdurile din In su la [awa. 25. UrojaI/ettia lame/losa. Masculu l are 920 Il. femela 970 Il. Este r sp ndit in
nordul Italiei, Austria. Luxemburg, Elveia. Cehia, Slovacia. 26. Piona
caeeinca. Are 1 500 Il. Este r spndtt in apele stttoare i ncet curg
toare d in Euro pa, Asia. Africa. 27. Trombieula au t umnatis, c pu a de
toamn. Are lungimea de 2 mm.

93

NCRENG. ART HRO PO DA. C LS . C RUST ACEA . S U BC LS.


BRAN CHIOPO DA. ORD. ANOSTRACA. Fam, Branchjpodidae.
1. BrallChipu s stagllalis. 23 m m. Triete n lacu ri i bli. F.am. Artemtidae. 2. Artemia salilla, crustaceu! de sar e. Are 15 mm lungime.
T riete n ape stttoare, cu ma re sahnit a te. O RD. NOTOSTRACA.
3. Triope (Apu ~) cancrijormis, Ar e lungimea d e 5 c m. Este o specie de
zone ma i cal de. La noi S(' t n tt nete in apele dulci. ORD. DI PLO STRACA . 4. Daplmia 1'11/0, p uricele d e ha it. noat s r i nd c u ajutor ul a ntenelor, de unde i n umele. Triete in a rde d u lci st t toa re.
5. Leptoora kindtii (liifllil/II;. Fa a de celela lte cladoccre, are d imensiu ne
ma re, de pes te 10 mm lungime. De re ma rcat a nte nele ei foa rte p lumO,l SC, ind reptate in sus ;;i inapoi. Triete n a pele limpezi ale 1,1curilor ad nci . S UBCL S. OSTRACO D A. O RD . PODOCOPA. Fam.
Cypridae. 6. Cypris fl' p/aIl5. Form m ic de os t racod ca re poa te 'ltinge
2,5 mm. T riete n a pe le dulci. S UBCLS. MYST ACOCA RI D A. 7. Derodrt'ilat'aris !yJ'icus. Atinge lu ngi mea de 0,6 mm. Se ntl nete pt.' coas-

tel", a ttannce ale Ame ricii de Nord . SU BCLS. CO PEPO D A, O RD.


CA LANOIDA. Fam. Ca ta ntdae. 8. Calecatanu s pIUmlll{~ IIS . .,1--6 mm.
Are fu rca cu peri penai foarte lungi. Co pepod marin, d es intlnit in
De. Atla ntic. ac. Pacific e tc. 9. Ca1allus plumchru s , At ingt' lu ngimea de
9 mm. Trie t e in De. Pacific, Oc. At lantic, De. Ind ia n, M. Mediterana,
mrile nord ice. 10. Coloca1anrl s ,>al't). Ating e lu ng imea de 2-1 mm . Are
fu rca de fo rma u nei cozi d e p u n . Este u n co pe pod hber, plutitor, la r~
r spndi t n De . Pacific, De. Atlantic, M. Meditc ra n . O RD. CYCLOPOIDA. Fam. Cy clo ptdae . 11. Cydt!l,sfllsCII~, ciclopu l. lun g d e 2,5 mm,
trie te in a pele d ulci. Fam. Pontelli da e. 12. Porr tella mediterrcnec, cu
lungi mea tie 2-4 m rn. es te r spndit in to ale apele marine . S UBCLS.
BRANCHI URA . Fam. Arguftd ae. 13. Arg ulu._ IIII Nc/tt'llsis. Lung de
17 mm, t'st t' un ectoparazit tempo rar pe unele a nimale acvatice. Triet e
pe coastele pacif ice ale Americii de No rd . SU BC LS. C IRRIP ED IA.
ORD. THORACI CA, Fam. Lepadida e. 14. Lt'/'ils 11I1lI/ifrril, sco ic r
t usea . St fixa t pe d iferite su portu ri, cu un ped uncullu ng de 5-18 em.

26

Este o s pec ie

marin

cu

l a rg rs p n dire.

Fam. Balanidae. 15. Ba/anus

improoieue, bubuliele de ma re . Arc dia rnetrul co rpului peste 1 crn .

Este rspnd it n M . Neagr i lacul Razclm . Tri ete fixat pe s tnci


sau pe coc hilii de My tilus. ORD. RHIZOCEPHALA. Fam. Sacculinidac. 16. Sacculina carcini. Are 12 rom lu ngim e. Pa ra z i tea z pe crebul
Cardnus mOt.'flUS . SUBCLS. MALACOSTRACA,. ORD. LEPTOSTRACA.
17. Nebalia oipes; Are 6-11 rom lungime i o l arg r sp nd ire n Oc .
Atlantic, M. Mediteran i m ril e no rd ice. ORD. STOMATOrODA.
18. Squilla mantie, racul lc ust . Atinge 18-20 crn. Triete n De . Atla ntic, M. Mediterana. SUPRAORD. 5YNCARIDA, ORD. BATHYNELLACEA. Fam. Bathynellidae. 19. 8af!Jyllella natans. Lu ng de 1 rom,
triete n apele subterane d in f n t m, pete ri, n Europa (cu excep i a
prilor no rdice). ORD. EUPHAUSIACEA. Fam. Thysanopodidae.
20. Meganyctiplumes noroegiaca . Atinge 44 mm. T riete n De. Atlantic
i M. Med itera n . ORD. ISOPODA. Fam. Asellidae. 2] . Ase/lus aquati cus. Lu ngimea atinge 20 m m . Tr iet e n a pele du lci. ORD. AMPHI-

PODA. Fam. Caprellidae. 22. Capre/la linea ris, rac ul fantom . Ajunge
la 32 m m lu ngime. T rie te n m ri l e nordice. ORD. MYSIDACEA.
Farn. Lophogastridae. 23. Gllat!lopllallSin Ulm. Are 9-10,5 cm lungime.
Este o specie marin , cu l arg rspndire . ORD. DECAPODA. Fam.
Crangonidae. 24. Crangon crangon. creve t cen uie sa u d e nisip. Are
5-9 cm lungim e. Se nt lne te n M. No rd ului, M. Neagr . Fa m. As tactdae. 25. AstaclIs astacus (fluviatilis), Potamooius fiuviatilis, rac ul de r u .
Atinge lungimea de 16-25 cm. Tri ete in apele du lci din Eurasia.
Fam. Ocypodidae. 26. Uca rapax, are ] -4 cm; M. Caraibilor. Fam.
Portunidae.27. Port unu s holsatus, cra bul de ni si p . Fam. Cecarctnidae.
28. Gecarcilllls quadratus. 20 e m. Coastele pacifice ale Mexicului i Americii Centrale. Fam. Dromiidae. 29. Dromia vulgaris. 2 efi. De. Atl antic,
M. Med i tera n . Fam. Ca ncrtdae. 30. Cancer pngu rus, era bul de b uzunar. Limea crustei este de 30 efi. Tr iete pe coastele M. Nordului.
Fam. Palinuridae. 3] . Palinu rus ,-'ulgaris, lang usta . Lungimea d e 45 cm
i gr e utatea pn la 8 kg. Triete in De . Atlantic i M. Medite rana.

95

'1

I NC RENG. ARTHROPODA. ORD. DE:CAPODA. Fam . H omarida t'. 1. Homarus gammarus, homarul. Atinge lungi m ea de 30-50 c m,
rar 100 efi i peste 5 kg . Se rec unoa te du p cletii si p u tern ici, cel
din dreapta fiind mai mare. Triete pe coastele stncoase. europene,
ale De . Atlantic, M. Mediteran , M. Nord ului, pe coastele Angliei i
Norvegiei. Fam. Lith odidae. 2. Paraiithodes camtsdwtica. Are crusta
l u ng de 33 efi i greutatea de 8 kg. Foarte comun n nord ul De.
Pacific. Fam. Ma jida e. 3. Macroellcira kaempferi . Crab uria, cu picioarele lun gi, masculul atinge lungimea de 140 efi (pe cnd femela numai 30 cm). Numai corpul a re 33 efi lungime. Este crabul gigantic

din apele japo neze. 4. Maja scuinado, p i a n j e nu l de mare . Lung de


10-18 crn. este rspndit in estul Oc. At la ntic i M. Mediterana.
Fam . Portunidae. 5. CaJlillecfes sapidu s. Este u n crab ma re, d e pe coastele atlantice ale Americii. Fam. Grapsidae. 6. Grapsu s grapsus , crabul

96

de

stnc.

Este un crab mic, frecvent n reg iunile tropicale pe coastele


ale oceanelor. 7. EriocJleir sinensis, crabul chinezesc. Atinge
lungimea de 5 rm i limea de 7 cm. Est e adaptat la viaa n fluvii,
avnd o mare putere de aclimatizare. Tr ie t e n China dar i n nordvestul Euro pei, und e a fost adus n t mpltor. Fam. Coeno bit id ae.
8. Birgus latre, crabul cccotlertlor. Pagur mare, cu lungimea de 3240 cm i greutatea de 1,5 kg, este ada ptat la viaa pe uscat. Triete n
insulele din zonele tropicale, vestice, ale Oc. Pacific i n Oc. Indian.
C lS. DlPlO PODA. ORD. JU lIFORMIA . Fam. Julid ae. 9. Julus terrestris, arpele orb. Are 30-70 segmente i lungim ea de 8- 10 cm.
Tr i ete n fru nzarul pdurilor, h r rund u - se cu pla nte n p u t refac ie i
cu ciuperci. 10. Schyzopllyllum S<l1Ju/tlSU1ll. Corpul cilind ric are 45-55
segmente. Masculul este lung de 30 mm i femela de 47 m m. Foarte
comun n Europa. ORD. O NISCOMORPHA. Fam. C tomertdae.
st ncoase

11. Glomeri~ mdTgindta. Are corpul format din 11-13 segmente i lungimea de 3.2 mm. In caz de pericol se face ghem, ca o sfe ra lucioas
i greu de apucat. C LS. PA UROPODA. Fam. Pa uropodidae. 12. Pauropus silvaticus. Are corpul format din 12 segmente i lung de 1-1.2 mm.
Specie oarb i lucifug , ce t riete in Australia.
ClS. SYMP HYLA. Fam . Scuti gerelli d ae. 13. Seutigerella immacu
lata. Corpul are 12 !>t'gmente i poate atinge lu ngimea de 8 mrn. Oa rb
i luclfug , tr iete la umezeal sub piet re, n muchi, frunzar, in
Euro pa , no rdu l Africii. Ame rica de Nord , Hawa.
CLS. CH ILO PO D A. O RD . G EO PH l l O M O RPHA. Fam. GeophiHdae. U . Grophilus lotlgiconlis. Are -l cm lungim e i 49- 57 pe rec hi d e
picioare. Specie oarb, ce atac r me . Comun n s ud-estul Eu ropei.
Fam. Scolioplanidae. 15. Scolioplanes crassipes. Specie biolununiscent .
O RD. SCOlOPENDROMORPHA. Fam. Scolo pen dri dae. 16. 5<010-

pmdra gigantea. At inge lungimea de 30 cm. Este rspndi t in America de Sud i Africa d e Sud. Are muc tura morta l pentru om. 17. 5rolvpendra morsitam. Are F-18 cm. Triete. n regiunile tropicale din
Africa, Asia, Australia. In Europa ajunge numai in regiunea mediteranea n , p n in Dobrogea. 18. ClJlIaria polymorplra. 13 crn lu ng ime. Se
lm lnete in Mexic i su d-vestul S.U.A. Fam. Cryptopidae. 19. C~
top~ norten sis. Cea mai mic d int re scolopendre: 1,5- 2,5 cm. Tr ie te in
regiu nile tropicale, aju ng nd i in rsri tul Europei. ORD. LlTHDBIOMORP HA . Film. Lithobi idae. 20. LitllObius forficatu s, urechelnia.
2,5-3 cm. Specie, com un in Eu ropa, triete pe s ub p ietre , tru nch iuri
de copaci c zu i etc. O RD . SCUTIGEROMORPHA. Fam. Sc uti
ge ri dae. 21. Scutigera colroptrata. Are lungim ea d e 2,6 cm . Triete in
s ud ul i sud-estul Eu ropei, p tru nznd i n locu in e .

97

CLS. INSECTA. aRD. PROTURA. Fam . Acerentomidae. 1. A ceren taman cuercinu m. Sub 2 rom. Tr iete p e toat su pra faa p m n t u l u i,
n humus, sub pietre. ORD. DIPLURA. Fam. Cam pod eidae. 2. Campodea magna. 4-7 mm. Triete n fru nzarul di n pdure, pe sub pi etre,
in regiunile calde i tem pe rate. aRD. THY5ANURA. Fam. Lepismatdae. 3. Lepisma saccharina, pe tio ru l argintiu. Are corpu l acope rit cu
solzi argint ii. 7-1 0 mm. Triete n case, ascuns p rin crpturile
u ilor, n magazii, bru r ri i etc. Este o in sect nocturn . ORD. CO LLEMBOlA. Fam. Poduridae. 4. Padura aquat ica. Arc cir ca 1 mm lun gime.
Este o form ecvaic . foarte rspndit n bl i, r uri, iar primv ara
n apele proven ite din topirea z pez r lor. a RD. EPH EMEROPTERA.
Fam. Ephemeridae. 5. Ephemera VII/gata, rusaltc. 42 m m . Rspndit
n zonele temperate, muntoase, ndeosebi in Eu ropa Cen tra l . Adul ii
au o v ia foarte sc urt (o zi), pc cn d lar vel c au v iaa m ult mai
l ung. pn la d oi ani. Fam , Baettdae. 6. Goeml dipterum. 8-10 mm
lungi me, cu cerc it de 10-11 mm la fe me l i 17-1 8 mm la ma scul. Es te

o specie co mu n n Eu ropa i la noi . a RD. O DO N ATA. Fam. Ltbellultdae, 7. Libellula depressa, libelula. Insect mare, 40 mm lungime. Spec ie
co mun n Europa i la no i, pe marginea apelor, larvele lor trind n
ap. 8. Ube/lula quadrim acu lata. 40- 50 mm lu n gim e. Triete in re giu nile trop icale, tempera te i la noi. Fam. Aeschnidae. 9. Aesctina grandis, calu l drac ul ui. 70- 80 mm. Anvergu ra 90- 100 m m . Regiu nile tr opicale, temperate i n ara noa str . 10. A nax imperator. Are 80 mm,
fiind considerat p rintre cele mai mari hbelule. Fam . Cordulegasteridae. 11. Cordulegas ter al/nulatus, libelu la nea gr . 75-86 mm. Triete
in zo ne le tro picale, tempera te i n a ra noa s t r . Fam. Calopterygid ae.
12. Calopteryx spICI/dens, calul popii. 40- 50 mm. Comun pe marginea
rurilor, n regiunile tro picale, tem perate i la noi. Fam. Agrionidae.
13 . Agriol/ mi n imum . 35-41 m m . Comu n n zonele tropicale i temperate, precum i la noi. aRD. PLECOPTERA . Fam . Perlidae. 14. Perla
abdominalis. 25- 30 mm. R sp ndit pe m alul ape lor reci i repezi d in
regiuni m untoase.

ORD . ORTHOPTERA. Fam. Mecon emidae. 15. Saga peo, ortop ter
de 60-6 5 mrn, cu oviscaptullung de 34-36 mm. Triete n regiu nile
estice ale Mcd iteranei. Fam . Acrididae. 16. Lacusta migrafMia (paclzytilus migratorius), lcusta cltoare. 35-55 rom. Este larg r s p n di t n
toat e continent ele i la noi, ma i ales pc litoral. 17. Cal/ip tamus talirus,
lcusta ital ian . ArI;' lungi mea d e 16-4 0 mm. Este rspnd i t n Europa, Asia. nordul Af ricii i la noi. Fam . D ecticidae. 18. Deetieus ocrrucioorus. 26-34 rom . Este foa rt e rsp n dit n fauna rii noastre. Pam,
Tettigoniidae. 19. Teffigollia (LoC1lsta) oi ridissima, c osa u l, l cu s ta
verde. Are oviscaptul foarte lun g i arip ile mai lu ngi dec t acesta.
Este rspndit n Eu rasia , la es i pe coline. Fa m. Grylli dae. 20. Grylfus campestris, gre terele de cmp. Lungimea corpului este de 20-26 rnm.
iar a oviscaptul ui d e 12- 14 m m. Este rs p n dit in toat e con tinen tele.
Fam. G ry llota l pid ae. 21. Gryl/otalpa gryllota/pa, coropi nia. 30-50 mm.
Foarte r s p n di t n Europa, ves tu l Asiei, nordul Africii. ORD. MANTODEA. Fam. Mantidae. 22. Malltis rrligiosa, cl ugr ia. Mascu lu l are

lungimea de 42-53 mrn, femela de 48- 75 mm. Este comun n sudul


Europei. La noi se nt l nete n Dobrogea, s udul judeul ui Ilfov, n
Bana t, Transilvan ia . O RD . PHASM ID A. Fam. Phylliidae. 23. Phyl/ium bioculatum, Lungimea 70- 80 rom. Imit frunzele verzi sau pe cele
atacate d e ciuperci. In p d uri le tropicale i subtropicale. Farn . Bac illidae. 24. Bacillus rossii . Mascu lu l are lu ngim ea de 60 mrn, iar femela
85 mm. Triesc n pdurile din reg iunile tropicale i subtropicale.
O RD. BLATTARIA. Fam. Blattidae. 25. Blalta orien tal is, gndacul de
buctrie. Are 19-23 m m. Triete n toate regiun ile calde, la noi n
m aga zii. locu i n e murdare etc. ORD. DERMAPTERA. Fam. Forficu lidae. 26. Forfieula aurcularia, urechelni a . 10-14 mm lu ngime. Este
rs p ndit n regiuni ma i calde. ORD. ISO PTE RA. Fa m. Term it idae. 27. Bellicositermes nata/ellsis, termit "cultivatoare" de ciuperci.
70-80 mn:!: A ~ matca naripa t, B '" matca cu ou; C '" soldat; D '" lucr toa re . In camere speciale d in cuibul lor cresc ciuperci. folosind ca
med iu de cul tur un fel de p as t de lemn ro s.

99

ORD. AN OPlURA. Fam. Pediculidae . 1. Pl"diculus humanue capipd uche! e de cap. 2-2,7 mm. Tr iete parazit n prul capulu i la
om . 2. Pediculu s hu manu s rorporis. pduchete de corp. Are lungimea
d e 3--3,5 mm. Triete parazit pe pielea corpul ui. 3. Phthirius pubis,
morpionul sau p duche! c lat. 1-2.5 mm. Triete parazit pe p rile
proase ale corpului. ORD. THYSANOPTERA. Fam . Thripsidae.
4. Vlrips tabad . Are lun gimea de 0,80-1 mm. Este rspnd i t in intreaga Europa. Extremul Orient, America de Nord , Australia etc. ORD.
H ETEROPTERA. Farn. ScutelJeridae . 5. Eurygastt7 maurus, plonia
de cmp. 9-10 mm . I nsect foa rte r spndit n es tu l Eur opei . Asia
etc. 6. Grap/lOsoma lm eatum , 10 mm. Tr iete n regiuni le M . Mediterane. Fam. Pentatomidae. 7. Eurydema ornata . 6-8 mm. Tr iete pe
crucitere s po ntane. Se In t l net e n Eu ro pa Centra l i Orienta l . Fam.
Reduviidae 8. RJritlocoris anlru/atus. 12- 17 mm. Tr ie te in pd u rile
ruseti. Fam. Pyrrhochoridae. 9. PyrrllOdlOris opterue. vaca dom nului .
10 mm. Insect rspnd i t JX'Ste lot, in a far d e re giunile nordice .
Fam . Corixidae. 10. Corixa Jt.'II tipes. 14-16 mm lu ngime. R sp n dit
ti;;:,

100

pn la
plonia

5000 m alti tudi ne . Fam. Notcnectidae. 11. Notonta g/auea,


cu spatele alb i convex (A), ia r ventral plan (B) . 20-30 mm.
Comun in toate apele stttoare sau lin curgtoare cu vegetatie bogat.
Fam . N epidae. 12. Ranetra linearis. 30-40 mm. Este comun n apele
d ulci, stttoare. 13. Nrpa cinerea, scorpionul de ap. 16-22 m m . Com u n n apele dulci st ttoare. Fam. Belostomatdae. 14. Briostoma
inicum , 8-10 cm. Regi u ni le tropicale i subtropicale. ORD. HOMOPTERA. Fam . Ci cad id ae. 15. Cicada plelYja, cicada. Lungimea, cu
aripi, 45-50 m m . Tr iete pe arbori. Comun in Fran a, iar la noi n
C mpta Rom n , 16. Cicada fraxilli. Lu ngimea , cu aripi, 45-50 mm.
Comun pc lito ral ul mediteranean, u nde tr iete pe p in . Fam. Ph yl
toxert dee. 11. Phy/loxt'rQ (Peritymbia) vastatrix, ftloxera . 0,3- 1,2 m m .
Din America de No rd a ptru ns n Eu ro pa a proa pe n toa te regiunile
viticole. Fam. Aphididae. 18. Aphis maii, p d uchele m.rului . 2-3 m m .
R spndi t n Eu rasia i S.U.A. Fam. Cercopidae. 19. AplJrophora spumana. 10-1 5 mm. A - m a tur, B - nimf . Rsp nd i t in regi u nile
tropicale.

ORD. MEGALOPTEKA. Fam. Corydalidae. 20. Corydalus romu


tus. 50-60 rom. in a far de Europa, se ntlnete n regiuni calde,

tri nd pe lng ape, pc p lanle acvatice d e rm. ORD. RAP HI DIOPTERA. Fam. Raphtdidae. 21. Raphidia ntJtata. 10-20 rom. Trie te
in regiunea ho larctic. ORD. PlANIPENNIA. Fam. Myrmeleontidae.
22. Myrmelf'Oll formicarius (A), leul furnici lor. 50 rom. Larvele fac o
plnie in nisip, n care cad dife rite insec te m ici pe care le prind apoi
cu mandibulele (8) . Triete in rile calde, mediteraneene i la noi.
ORD. ME COPTERA. Fam. Panorpidae. 23. Pancrpa communis, SCOTpianul zburtor . 10-12 rom. Comun n Europa i la noi. ORD.
TRICHOPTERA. Fam. Phryga neidae. 24. P/"yganea gnmdis, frtgana.
Anvergu ra p n la 60 rom i lungimea de 15- 25 mm. La rvcle acva ttce
i construiesc di n nisi p, buci de plante e tc. csue tubulare, in ca re
st corpul, cu excepia prii an terioa re. ORD. HYMENOPTERA. Fam .
irici da e. 25. Sirex (Uroceru s) gigas, vtespea ma re de lem n. 30-40 m m .
I i depune o ule in trunchiu rile arborilor. Fam. Diprionidae. 26. Diprion pini. Are 6-7 m m lu ngim e. Este rspn d it in intreaga Europ i

Africa de Nord. Fam. Cyn i p idae. 27. Cynips quercu sfo/ii. 3-4 mm.
neap frunzele de stejar p roducnd gale n care depune oule .
28. Diplolepi s (Rhodites) rceae, 4 mm . Produce ga le st ufoase pe specii
d e Rosa (tra ndafiri). Fam. Sphecidae (Crabronidae). 29. Ammophifa sabulosa. 20 m m lungime. Specie europea n , larg rsp ndlt . 30. Bembex
sp. 20- 25 mm. Este co mun n Europa, ndeosebi n partea sudic.
Fam. Vespidae. 31. Polisfes gal/ieus. Lungimea 10-16 mm. Constru iete
cuiburi din lemn mestecat i mbibat cu sa l i v . Este rspnd it n
Eu ro pa Cen tral. Fam. khneumo n id ae. 32. Megarhyssa gal/ieus. Lu ngimea 5{) m m. Se ntlnete n zonele nordice ale Eurasiei i Americii.
Fam. Mutillidae. 33. Mutilla maura e. 11-1 5 m m. Fernclele sunt nca ripate, asemn toare cu furnici le. Masculii su nt artpai. Se ntlnete in
Eu rasia. Fam. Apidae. 34. Bombu s s p . 20-25 rom . Triesc n asociaii
de cteva sute de indivizi i t t fac cu ibu rile in pmnt. Au un areal
la rg, di n Eu ropa pn n Japonia i America de Nord.

101

ORD . CO LEO PTERA . Fa m. Cara bi dae. 1. Carabus cancellatus.


18-32 mm. Coleopter a lerg tor, prd to r. Are areal la rg de r s p n
dire: n Europa, Asia, America de No rd , la es ca i la mu nte. La noi
triesc trei s uhspecii, dar n u forma citat. 2. Coptolabrus antaeus. Este
un carabid mare, care triete in Asia R s ri tea n . 3. Carabus auratus,
20-27 m m. Este r spnd i t n Eu ropa Central, j um ta tea nordic a
Asiei, America de Nord. La noi se n t lne te prin gr dini, cmpi i etc .
4. Calosoma sycophanta. Are 24-30 mm. Specie prdtoare, vneaz
omizi n p durile d e foloase. Este util n combaterea d untori lo r.
Este r s p nd tt n lu mea n treag . Fam. Cicinde li dae. 5. Cici ndeta
JJybrida, repedea. 12- 16 mm. La noi in ar are dou su bspecii, una la
es i deal i alta pe plaja ma rin . Es te cea mai feroce dintre toate
insectel e pr d toare, at t ca ad u lt cl i ca l arv . V neaz insecte
mici. Pam . Lampyridae. 6. Lampyris llOctiluca. licuriciul. Mascu lu l arc
corpul lung. de 11-1 2 m m, iar femela de 16-18 mm . Insect bioluminis cent. Masculu l este aripat, ia r femela nea npa t . Este rspndi t in

102

Eurasia. Fam. Silyhidae. 7. Nec roplrorus germanicus, gndacul gropar.


Are 20-30 m m . I n g roa p cadavre de animale mici, in ca re d e pu ne
oule i cu care se hrnesc larvele. 8. Necrophorue I't'spilIo. Are lungimea
de 12-22 m m. Tri e te pe cadav re. Pam . Dytlscidae. 9. D y tiSClIS marginalis, buhai ul de balt . 30-35 mm. Este un coleopter mare, com u n in
apele noas tre st t to a re d ulci i salmas tre . A tt adul tul , c t i larvele
s unt p r d toa re, da r d un toare, deoa rec e, pe l ng insecte i mo rmoloci , a tac i puietu l de pete . Fam. HydrophHidae. 10. Hydrous
pict us, bo u l de ba lt . 32-40 mm. Coleopter de ap dulce, es te rs p n
dit n lu mea nt reag, co mu n i in fauna rii noas tre. Fam. Gyrinida e. 11. Gyrinus natator, gonila, g ndac u! vrtej. 5-7 mm . In sect acvatic , ziua se tn v rtete n toate sens urile la su prafaa apelor stttoa re
sa u curg toa re d e la es i de la m unte . Fam. Scarabaeidae. 12. Goliathus meleagris, gn dac u! Golia t. Peste 100 mm lungim e . Tri e te n
Africa tropica l . 13. Dynastes herculee, g nd ac u! lui Hercule. Are lun gimea de 155 mm. Este r sp nd it n Am erica Cen t ral i d e Sud. 14. Me

lolOllfha meioloniha, c r b uu l. 20 -25 m m. Este un d un tor fitofag,


att ca adult, ct i n faza l a rva r . Larv a triete n p mnt . Are o
larg r sp nd i re in in treaga Eu rop . 15. Cetonia aurata, ileana , gndacu i de trandafir. 14- 20 mm. Se hrnete cu mu guri de flori, mai alcs
de trand afiri. 16. Pol!fPllylla fu llo, c r b uu l marmoraL 24-34 mm . Are
efitrele ptate cu alb (m arm ora t). Este rspnd i t n toa t Eu ro pa, ia r
la noi n regiun ile cu terenuri nisipoase . 17. Scarabaells sacer, sca rabeu l
sfnt. 24-3 0 m m. Face cocoloa e de b legar, pe care le t ra n spor t n
galerii. n aceste cocoloase i de pun e ou le . 18. Grotrupes stercoraril/s,
gnd acul d e blegar. 14- 27 mm. Est e un gnda c coprofag, rspndi t
in Eu rasia. 19. Lethrl/S apte rus, for fecaru l, 10-20 mm. Ata c l s t a rii d e
vil de vie. Este rspndi t n Eurasia, d in regiu nea Mrii Ad riat ice,
pn n Asia Central. Fam. CoccineIli dae. 20. Coccinella septempunctata, bub uruza. 5- 8 mm. Are 7 puncte negr e pe elitre. Foarte co m u n
i folositoa re , la rvele i adulii hr nindu-se cu pd uchi i de plante.
Fam. Chrysome lidae. 21. Lep fillotarsa decemlin eata, gndacul de Colo-

rad o. 10- 12 mm lu ngime. Adult u l i larva su nt d u n to ri, atac n d


fru nze le cartofului i ale altor solana cee . Originar d in Ameri ca de Nord,
a ptru ns n Euro pa du p p rim u l rzboi mond ia l, iar n 1952 s-a
rsp nd it i n ara noastr . Fam. Me lo tdae. 22. Meloe vio/acells, ma mo rn lcul. 10- 32 mm. Nu zboa r, aripile posterioar e fiind atro ftate. Se
tn t l ne t e pe pajit i, f nee, poieni. 23. Lytta t>escatora, canta rtd a,
" c el u l frasin ului . Are lung imea de 12- 21 m m. Con i n e o subs tan
fa rm aceu tic - can tarid ina - ce eman un miros neplc ut. Esle dun
toare fra sin ului i liliac u lui, roz ndu-Ie frunzele. Fam . Cerambycidae.
24. Cerambyx cerd<l, croitoru l mare. Are lung imea de 30-50 m m. Se recunoate u or, d u p antenele foarte lun gi i noduroasc . Larva sa p ga lerii
n scoa ra i lemn ul steja ru lui. degrad ndu-l. 25. Rosalia a/pina, croiterul fagulu i. 22-3 6 mm. Se recunoa te u o r d u p an ten ele lungi, d unget e tran sversal cu negru . Este foa rte rs p nd i t n Eu ropa, la nord de
Al pi. 26. P/agollotl/ s arCl/atlls, croi to ru l vies pe. 9- 20 mm. Are nfia
rea de vies pe, da torit Irnbin rt i culorilor. Larva trie te n lemnul uscat.

103

O RD. COLEOPTERA. Fam . Ceram b ycidae. 1. Pnonus coriarius,


cro itoru l. 24-40 mm. Eurasia. Larv ele triesc n tru nch iul arborilor.
Fam. Curcu lfonidae. 2. Byctiscus betulat, igrarul viei de vie. 5-9 mm .
Femela r sucetc frunzele n form de igar, n care i de pune oule.
Este un gndac duntor v i ei de vie. 3. Amtvmomus pomorum. g r
gria bobocilor (florilor) d e mr . 3,5-45 mm. Fam , Ch ry som eli dae.
4. Melasoma poputi, gndacu l rou al pl opulu i. 10-12 mm. Tr i e te pe
plop i salcie. Fam. Teneb rion id ae. 5. Tenebrio molit or, gndacul de
fi n , gndacul morar, moletul. 15 mm . Ca adult i larv triete in
lemn putred, gunoaie, d ar invadeaz i fina di n magaz ii i c mri.
Es te rspndit in stepele uscate d in su d ul Europei, Asia, Africa i
America de Sud. Fam. H isteri dae. 6. Hi ster quad rimaculatus, gnd acul
bondoc. 15 mm. Triete su b scoara arborilor sa u pe substane orga
nice in descompunere. Larvele su nt pr d toa re. Fam . Cleridae. 7. T richodes apiarius , lu pul albinelor, es te de 10-16 mm. Tr ie te pe flori.
Lar va paraziteaz in s tu p i de diferite Apidae. Fam. Bupres rldae. 8. Bu-

104

preetie sp. 12- 18 mm. Larvele , ap ode, fac galerii in

scoara i lem n ul
co pacilor. Este d untor la pomii fru ctiferi tineri, la vii i p du ri.
Fam . Cara b lda e. 9. Carabus (Procrus tes) coriaceus. 26-4 2 mm. Este com un n regiu n ile de es, d ealuri, pduri , livezi, podgorii, n Europa
Centra l i la noi n ar . n America de No rd i jumtatea de nord a
Asie i. 10. Cam bus tal/ricu s, 30-Sf) mm . Este rsp n d i t n Rusia i As ia.
Distruge numeroase in sect e d untoa re i o mizi. Fam . Lucanida e.
11. Lucal/u s ccrous; r daca, r ge cea . A = ma scul; B = femel . Este cel
mai mare cole op ter d in fauna e ntomologic a ri i noa st re, ating nd
25-75 mm. Femela es te m ai mic dec t masculul i n u are mandibulele d ezvoltate. Triete in pd urile de s tejar. Fam. Scara baeidae.
12. O ryc tes nosicomis, na sicorn u l. Atin ge lungimea de 25-39 mm.
Ma sculul are pe cap un corn lu ng, ia r feme la u nul scu r t. Este o
insec t d untoare, larvele h r ni n d u - se cu rdcinile plentelor . iar
a d ul ii cu frunze.
O RD . LEPIDOPTERA . Pam . Lasl ocamptdae. 13. M alacosom a neus-

tria, inela rul. Anve rg ura d e 3,8- 4,5 mm. Este rspndit n toat regiunea palearc ti c . Depune oule s ub form de inele pe ramu ri tine re.
Fam . Cos si dae. 14. Cossus coseus, rc hitaru l. Anve rgura de 60-95 mm.
Rspndit n Europa, o mare parte a Asie i, Africa de Nord, America
de No rd. La rva, mare de 80-90 mm, tr iete in tulpini de arbori fru ctiferi. Fam . G eo me tr tdae. 15. A braxas grossulariata, cotarul agriulut.
Are anvergura d e 35-45 mm. Lervele au un mers ca racteristic, m utnd succ esiv cap tu l anterior i apoi pe cel p os te rio r, alung du-i i
lndoindu -i co rpul, a a cu m se msoar cu cotu l , de unde i nu mele de cota ri. Este rspndit n Europa i Asia de Ves t. Fam. Arctiidac. 16. A rctia caa. Anvergura de 54-72 mm. Este rspndit n Europa, Asia , Ame rica de Nord. Fam. Papilionidae. 17. Papilio priamu s.
Anv e rgura de 70-90 mm. Es te unul din cei mai frumoi fluturi . T riete
n Insulele Solomon, Maluku, No ua Gu inee i Au stra lia. 18. Papiiio
madsaon, coa d a r ndunicii. Anvergu ra de 70-90 mm. La a ripile posterioare prezin t cte o prelungire, d e und e i denumirea popu lar. Se

ntlne te

di n ves tu l Europei

pn

n Japonia. 19. 11"lic/ides (Papi/ia)

poaiirius, coad a r n d u n icii . A re anvergura de 70-90 mm. Larvele


triesc pe pomii fru ct lfer t. 20. Parnas siu s apoI/o. Este un flu tu re mare,
frumos, cu anvergura de 70-95 mm. Triete n mun i nali, n regiunea palearctic , pn la alti tu dinea d e 6 000 m. Fam. Sphingidae.
21. A cherontia airopoe, fluturele cap de mort. Anvergura d e 100-130 mm.
Originar din Afric a de Nord, este r spnd it aproape n nt re aga Europ , n Asia i Africa. Pt ru nd e n s t up i u nde s uge m ie re . Pam.
Attaddae. 22. A glia tau. Flu tu re m a re, cu a nverg ura de 60-90 mm.
Este r sp nd i t pe ntreaga su p rafa a Glo bulu i. Fcmclcle zboar n umai
noaptea, iar masc uli i, uneori, i ziua. 23. Satlm lia l'yri, flu tu rele ochi
de pun de noa pte. Anvergura de 100- 120 m m . Este cel mai mare
flu tu re di n fauna noastr i ch ia r d in Euro pa . Tri ete n s ud ul Europei, ajungnd p n n Alpii Austriei, n Unga ria et c. Fam. Bombycidae. 24. Bambyx mori, flutu rele de mtase. Anverg ura d e 40 mm.
Originar din Ch ina, a fost in tro dus i n Europa.

105

O RD . LEPI OOPTERA. Fem. Zygaenidae, 1. Zygama jiliprndulae.


Este un fluture m ic, cu anverg u ra de 21- 35 mm. Zboar greoi pe
florile plantelor di n fnele. Larv ele tr iesc pe plante ierboase. Fam .
Papilioni d ae. 2. Papilio peraisee. Are anvergu ra de 15 em. Este un
fluture foarte fru mos , r spnd it in Nou a Cutnee. Fam. Uraniida e.
3. Urania croeses. An vergura depete 15 cm. Este unul din cei ma i
frumoi fluturi din Am erica . Fam. Ny mp hali dae . 4. Nymphalis (Vanessa) antiopa. Are lungimea corpului d e 25 mm i anvergura de 70 mm.
Fluture cu antenele brusc rn ctucate i ochii proi. 5. llUlchis ( Vallrssa)
io. Este un flut ure de zi, m are, cu och i de p un pe ambele aripi.
Este unul dintre ce i ma i frumoi flut uri de la noi . 6. Apatu ra iris.
Fluture ma re, cu an vergu ra de 60-85 rnm , foa rte frumos colora t. Se
recunoate dup ce i doi ocel! cu contu r rou de pe aripile posterioare.
Fam . Pieridae. 1. Gonryteryx mamni, l m i a cu ari p ile galbene ca
l m ia. Zboa r peste tot, d in prim va r pan toamna trziu . 8. Pieris
brassicilt', albili a sa u flu turele alb al verze i, cu anvergura d e 60 mm.

106

Are o la rg rspnd ire geografica. in regiunile tem perate ale Glo bulu i: Eu ras ia, lapo n ia, no rdul Americii de No rd, foarte co m un i la noi,
o miz ile aducnd pagube plantelor cultiva te . 9. Aporia cratfU'gi, flu ture le alb, nlbarul. Anver gura atinge 55-70 mm. Are o larg rspndi re
in Europa, Africa de Nord, Asia , Japonia. La noi se ntlnete pes te to t.
Larvele atac pomii fructiferi. 10. Colias mynnidone. Are co rpul lu ng
d e 20 mm, iar anv erg ura de 45-55 mm. Este o specie european end emic , ce triete att la es, ct i la munte. Fam. Lasiocam pi dae. 11. (;as..
tropac1la querc.fo/ia. Masculul are anvergura d e 55-70 nun. iar femel a
de 80-90 mm. Larvele s unt dauna toare arborilor. Fam, Attacidae.l2. Samiat:yIltia. Are an ver gura de 100 mm, iar lun gimea co rpu lui de 25 mm.
Este o s pecie sl batic de fluture de m ta se. Larvele tr iesc pe pla nta
A/iallth u$ [cenuer] i p roduc gogo i de m tase inferioar . Este r sp n
dit in nordul Chi nei. Fam . N octuid ae. 13. u tocilla fraxi ni. Este un
flu tu re mare, cu anv erg ura de 80-100 m m . Se recunoate uor, avnd
pe aripile poster ioare, negricioase, o banda transversal alba str .

ORD. DIITERA. Fam. Ta chinidae. 14. Calliphora urolensis, Lu ngimea corpului es te de 9-12 m m . Este rspndi t n zonele p du roase ale
Rus iei, n oraele ma ri, n p iee, din mai pn n octo mbrie. Es te u n
vector al oulor de hel min i i are u n rol deosebit in tr ansm iterea d izenteriei. 15. Luci/ia sericata. Este lung de 7- 10 m m . Este una d in mutele
cele ma i infectate cu ou de v iermi intestina li. 16. Coprosarcopllaga haemorrhoidalis. Are lungi mea corpulu i de 11- 14 m m. Se dezvolt uor pe
cadavre, ia r la rv ele sunt coprofage. Este rsp nd it i n ara noa str .
Fam. Musddae. 17. Musca autumnaIis. 5-5 ,8 mm . Adulii tri esc frec vent pe lng ferme de a nim ale, piee, abatoare. Este rs p n di t i la
noi. 18. Mu sca domestica, m u sca de cas. 6-8 mm. Vehiculeaz i
r sp ndete germenii u nor bo li, ou d e paraz ii i es te chiar gazd
intermediar a unor v iermi. Este rspnd it n toa te regiunile Glob ului . 19. Grap/lOmyia maculate. Are cor p ul lung de 6- 10 m m . Larvele sunt
saprofage. 20. O rthetlia caesarion. Corpul es te lu ng d e 4-8 m m . Adulii
sunt coprofag i, saprofag i sa u fitofagi. Larvele su nt coprofage. Este o

specie cu larg rspn dire n ara noa str . 21. Pyrellia cadaoe rina. 3-7 mrn.
Ad u l i i sun t co profagt sau sa p rofagi. Se cunosc exemplare putine n
ara noa str . Fam. Tabanidae. 22. Taballus bovillus, t un u l mare. 2124 mm. Mascu lii sunt inofensivi, h rnindu-se numai cu sucuri d ulc i,
iar fe metele a tac boii, ca ii i omul. nep tura lor este foarte dureroas.
Fam. Syrphidae. 23. Chrysoto xum festi vum. 10-1 4 rnrn . Da tori t coloritul ui, se confund uneori cu unele viespi (mi metism). Triete n Europa, Siberia, Ja po ni a. 24. Eristalis tenax . Musc m are, de 6-12 mm.
Adu lii triesc pe fiori, pe m a teri i orga nice n putrefacie sau pe d ejecii .
Fam. Tipulidae. 25. T ipu/a maxima . Are co rpu l lung de 27-40 mm.
A du lii se n tlnesc n locuri u mede sa u um broase. Larvele p ro d uc
pa gube n grdin i. Are o larg r sp nd ire pe G lob. Fam. Cu li cid ae.
26. Culex pipiens, nar. Corpul este lu ng d e 6-7 mm. Larvele triesc
n ap. ORD. SIPHONAPTERA (Aplumipter a). Pam. Puliddae. 27. Pulex
irritans, purice le comun . Ma scul u l are 2 mrn, iar femela 3-4 mm. Este
ecto parazi t pe om i unele ani male. Poate transmite ciuma i unele tertii.

107

IN CR ENG. EC H I N O D ERM AT A. C LS. ASTEROID EA. ORD.


PHAN EROZONIA. 1. Astropecten armllltiacus. Diame tru ! brae lor este
de 50 crn. Este com un n M. Medilera n" l i De. Atlantic, pe coastele
Portusal iei, p n n ins ulele Canare, la a nci me de 5-50 m . 2. Hippasteriae pilrygialla. Diametru! d iscu lu i are 25 ctn . Este co mu n n ac.
Pacif ic i De. Ind ian . 3. Ceramaster patagonicus. Diametrul d iscului es te
de 15- 20 efi. Se ntl nete n ac. Pacific, d ar i n alte m ri calde.
4. Lin ckia laroigata. Ar e d iscu l foa rte red us. Este r spndit n m ri le
tropicale: n vestu l M . Mediter ane i in es tul Oc. Atlantic, nt re Cariere
i Irl and a . ORD. SPINU LOSA. 5. So/aster (Crossaster) pappoeus. Cu
8-14 b ra e, a re o a nvergur de 34 cm. T r i et e n m r ile no rdice
diri jurul rol ul u i. 6. Hrnrida sanguinolrnta. Diametrul braelor es te de
15-20 cm. Tr iete pe coastele vestice i nordice ale Euro pei ~i n
ves tul Mrii No rd ului. ORD. FORCIPUL AT A. 7. Astm as rubens,
steaua de ma re. Diametrul braelor este d e 18-40 cm. Se ntlne te in
aproape toale mrile din emisfera nord ic. 8. As tl'rias gladalis. Are
diametru! pn la 60 cm. Populeaz coa stele M. Medtterane i coas-

108

tele europene ale De. Atlantic. 9. Urastt'rias lineki. Dia metr ul bra elor
are 70-90 cm. Triete n De. Pacific i De. Indian .
CLS. OPHIUROIDEA, ORD. O PHIURlDA. 10. Opuiura nlbia. Diametrul b raelor es te de 13-14 cm . Rspndirea este a sem n toa re cu
cea de la Asteriae ruWIlS, dar p trunde i n M . Baltic . 11. Oplriothrix
fragilis. Diametru! braelor es te de 20 cm . Triete pe coastele europe ne (nu i in M . Ba lt ic ) . 12. Ophiomastix annulosa. D ia met ru ! discu lui are 3-4 cm, ia r al bra elor es te de 4- 5 ori mai m are. ORD. EURYALAE. 13. G:rrgotllxeplJalus arclieus. Ar e bra ele foarte ram ificat e, cu
d ia metru l /cn la 50 cm . Tri et e n m ri le nord ice, p n la ad ncimea de ] 00 m .
CLS. ECH INOIDEA. SUBCLS . REGULARIA. ORD. CID ARO ID A.
14. Pllyllacantllus imperietie. Diame trul are 6,5 cm i tnli mea de 4 cm.
Tr iete pe coastele vestice ale De. Pacific. 15. 5tyloddaris affin is. Este
acoperit cu spin i conici , puternici. lungi d e 4-5 cm, are diametrul de
5-6 cm. Triete in M. Mcditeran i zona intert ropical a De. At lantic, la o adncime de 30-1000 m . ORD. CAMARODONTA_16. 51ron-

Triete n
ma rile nord ice la ad ncimi mi ci, n nord ul Ce. Atlantic i mrile reci
ale Siberiei, pn n es t ul As iei. 17 . Echinus eseu/mlus. 15 efi dia metru . Tri ete pe coas tele Oc. Atlan tic din Spania pn n Svalbard.
18. Sphaerechinus grallularis. Diametru l are 13 efi. Se n t lnete n M.
Mcditera n i pc coastele atl an tice ale Euro pe i i Ca nadei, la ad n
cim i de 50 m . 19. ParaC/?l1frofu s lividu s, ursinu l de pia tr . Arc talie
mic, 6,5 efi di ametru. M. Med itera n i coastele a tlantice ale Euro pe i. SUBCLS. IRR EG UL ARI A. O RD. SPATANGOIDA. 20. Abatl/il
philippii. Speci e a nta rcttc cu lungimea de 10-1 2 cm.
CL5. HOLOTHUROI DEA. ORD. DENDROCH IROTA. 21. C U CI/maria pianci. At inge 15 cm lu ngim e. Este rs p n dit n M. M ed iteran
i est ul De. Atla ntic, d in M. Nord ului p n n vestul Africii, de la 5250 m ad ncime. 22. Cu cu maria tricolor. Lu ngim ea 15 cm. Tr iete n
zona mtertroptcal a De . Pacific. 23. PsolrlS chitinoides, 10-12 cm lu ngime. Triete in ju rul insulelor Aleutine i rmul Californiei. 24. PsoTu s squamatus. Es te o s pecie m ai ma re dect precedenta: 15 c m.

gylocenfmtus roeooduensis. Diame tru ! ecuatorial are 10 efi.

CLS. CRINOIDEA. ORD. COMATULIDA. 25. Heliometra glacialis.


In mrile no rdice di a metru! co rpu lu i ajunge la 30 cm; in cele ale C rcen landei, la 50 cm; in nordul Oc . Pacific se cunosc cele mai ma ri specii
care ati ng 90 cm. O RD. ISOCRI NIDA. 26. Mdacri nu s nobilis. Braele
a ting 16 cm. Tr iete p" coastele occaruce din sud-estu l As iei. 27. Antedon bifida. Brae le au lungimea de 10-12 cm. Tr iete pe coas tele
vestice ale Europei.
NCRENG. CHAETOGNATHA. 28. Sag itf a hexaptera. Specie mari n , p l a n cton ic , are corpul lung d e 6 cm.
NCRENG . POGONOPHORA. 29. Spiroomchio gr anis, Are corpul
filifor m, lung pn la 20 cm i gros de 1 mm. Populeaz regiun ile
abisale ale ocea nelor Pacific i Atlantic.
NC RENG. STOMOCHORDATA. 30. Saccoglossus kowall'wskyi. Are
co rp ul ver moid, luni? de 6-7 cm. Est e r spnd it pe coastele ve s tice i
estice ale Oc . Atlantic.
A

SISTEMATICA
CORDATELOR
Cordatele sunt ani ma le celomate. de uterostome, cu s im etrie
Ele se d eosebesc de neverte brate at t p rin morfolop rin st ructura lor m ai complex.
Spre deosebire de never tebrate care au exoschelet. la cordate
corpul este susi n ut de un schelet ax ial intern, endoschelet.
rep rezentat pri n notocord (coarda dorsal) de origine d u b l,
endoblastic i mczo blastic . Notoc ord ul es te situat deasu pra
tu bu lui digestiv i s ub tubul neu ral. La vertebra te, n ju r u l
no tocordu lui se dezvolt sche letu l a xial: co loana ver tebral i
crani ul.
Sistemul nervos la nevertebrate este de tip ganglionar, situat
pe partea ventral a co rpului (hiponeu rie), pe cnd la cordate
se prezint ca un tu b neural sit ua t p c linia m edio-d o rsal .
deasupra notocord u lui (cpincurie). La cordetelc prim itive extr emitat ea a n t erio ar a acestu i tub se di l at, formnd vezicula
neu ra l p ri miti v, iar par tea pos te rioar rmn e ngust - canalu i ependimar. La vertebra te pe reii tu bul ui ne ural se dezvo lt
foarte mult, din vezicula n e ural lun d n a tere encefalul, iar
din res t md u v a s pin rii.
Aparatul respirat or la nevertebrat e ia n a te re d in ectoderm
i se a fl n l eg tu r cu teg umentul, iar la cordate i are originea n pori un ea a n terioar a tu bu lu i di gest iv . La cord etele
primitive acva ttce aparatu l res p ira tor este reprezenta t p rin branhii , iar la vertebra tele cu respi raie a eri an prin pl m ni .
Aparatul circ u lator la nevcrtebratc arc inima s itu a t d orsal.
iar sngele circul cau dalo-cefalic n vasu l dorsal i cefalo-cauda i n cel ven tral. La co rd ate inim a este mu scul oas i se a fl
situat ve ntral, iar sngele ci rcul n se ns invers fa de nevertebrale.
Aparat ul exc retor este de tip nefrid ian, forma t din tuburi
nef ridiene (nefroni ). ce se desch id cu un ca pt n cav ita tea
genera l a corpulu i (celorn), ia r cu cel l alt cap t fie di rect la
exterior, n cav itatea perifari ngian la cefalccordate. fie indirect, p rin urctcre, la verte bra te .
In afar de tu nicate, care se re p roduc i asexuat, prin n muguri re, corda tele se reproduc numa i sex ua t, iar se xele sun t, n
genera l, se parate.
Corpul. cu simetr ie bil ateral i p oleritat e a ntcro-postcnoar,
este p rimar me ta me rizat, a d ic mp r it n segmente succesive.
Pri mele seg me n te formeaz capu l, urm toa rele trunch iul , ia r
ultimele coada. Met ameria este mai ev i d ent la cordatele in ferioare, precu m i n prim ele stad ii de d ezvoltare embriona r la
cele superioa re. Chiar i n stad iu l de adult al aces tora exist
ur me d e mcta mc rie n d i sp ozi i a nervi lor, a musculat urll. a
scheletului. a unor vase sa ng uine etc.
D up locul pe care-l ocup scheletul intern, ct i d u p gradul lui de d ezvoltare, cordatele se mp art n trei tncrcn g tu ri :
Urodwrdata, A crania i Vertebrata .

bilatera l.
gia. c t i

- ncrengfura Urochordata (Tunicata] include cordate marine,


solitare sau colon iale, fixate sa u libe re, cu corpul n for m de
sac sau de bu toia, acoperit cu o teac nu m it tu nic , format
adesea dintr-o substan asem n toa re cu celuloza, secre ta t
de ectoderm. La su prafa a co rp ul ui nu exist dect dou orificii mari, u nul bucal i altul cloacal, aezate pe r id ic t uri ale
pe rete lui corpulu i n umi te sifoane. Far ingele este foarte larg,
bogat n vase i sinusuri, n general strbt u t de numeroa se
orifid i branhiale. servind i ca organ res pirator. A pa care ad uce

110

alimentele n faringe tr ece p rin orificiile branchiale, unde se


face schimb u l de gaze n procesul resp lraiei i aju nge n tr -o
ca vitate perifaringian. iar de aici in cloac. Faringele se continu cu esofagul, iar acesta cu stomacu l i un in testi n ca re se
deschi d e in ci oac. Tot aici se desch id i cond uctele gen ita le.
Ap aratul circu lator es te format d in n umeroase lac une i este
prevzut cu o in im ve ntral . Sistemul nervos nu arc form de
tu b d ect n stad iul em brio nar; la an imalul ad u lt este red us la
un ganglion cerebroid aezat ntre cele do u sifoan e. sub epid erm , de la care pl ea c ne rvi la org ane. Coarda dorsal es te
p rezen t n umai la embrion i la la r v , sit u a t ntr- u n a pendice
caudal care se resoarbe n timp ul dezvoltr ii i dispare la animalu l adult, cu excep ia un u i m ic g ru p de urocord ate. La adu lt
cor pu l n u es te segmen ta t i celorn ul es te umpl ut cu e s ut conjun cti v. n ge neral. u rocorde tele sunt b lsexua te. dar se re p roduc i ase xua t p rin tnmugu rire. Ele su nt d i fereniate n trei clase;
Clasa Thaiiocea cu prinde u rocordate libere, fr notoc o rd n
stare adu lt, so lita rc sau n co lon ii, d uc nd via pclegic . Unele
sun t plu trtoar e, iar alte le nottoare.
Ele au corpul p ris matic sa u n form de bu toia, cu ori ficiile
- bucal i doacal - s itua te la cele dou extremi ti ale co rpul ui,
iar tun ica, mai mult sa u mai p u i n groas, este t ransparent. Se
cunosc circa 100 de specii. Salpa, Pyrosoma.
Clasa Copelata (Appendicularia, Laroacea) reprezint un grup
care cu p rinde a proximativ 50 de specii d e u rocordate pl u titoarc, pre v zu te cu coa d , n care se pstreaz un rest d in coarda
d orsal de la embrion. Ele secret n jurul lor o caps u l l arg ,
care le protejeaz i le aj u t la p lu tire.
Clasa Ascidiacea includ e anima le cu corpul n form de sac i
cu cele dou orif icii - bucal i cloacal - a l tura te, fr n otoc or d
n stare ad u lt . A du l i i tr ie sc fi x a i , so litari sa u n colo n ii.
Nu m ru l lor ajunge la 150 d e specii. Ciona, Botryllus etc.
- ncrengfura Acrania (Cepiwiochorata) cupri nde cordate
primitive marine, libe re, de di me nsi u ni reduse, cu corp n form
de s u veic, coarda d o rsal bine dezvoltat i la ad ult disp us
n tot lungu l corpu lu i, iar sistemu l nervos n for m de t ub a
cru i extremitate a n terioar nu es te d ifereniat n creier. Craniul l i pse te, precum i scheletul a xia l cartilaginos sa u osos.
Farmgclc d ezvolta t are pere i i p u ternic vascularizai. strb tuti
d e or ificii branhiale i este nco njurat d e o cavitate p erifari ngla n. A pa care a p truns pr in g ur n far inge trece p rin orificiile br anhiale n cav itatea p er i fa ri ngia n i de aici es te elimina t printr-un orificiu ven tral. Farin gele se con t i n u cu un in testin rectiliniu . Sngele, lipsit de g lobule, ci rcul printr-un sistem
nchis d e vase, lipsi t de o in im ca organ individ ualizat. Aparatul excrctor este form at d in perech i de ncfrid ii ~ezate met am eric
i ca re se desch id n cav ita tea perifa rin gi an . In p ere ii faringelui se gsesc i g la nd ele ge nital e. Sexele s unt separate.
Dintre puine le specii ale acestu i g ru p, cea m ai bin e cu noscu t es te a mfioxul, Branchioetoma lanceotatum, r spndtt n
regiu ne a de rm a m rilor europene. Acest anima l se carneter i zea z p rin prezena gla ndelor genita le situate m et americ p e
ambe le latu ri ale cavit i i peri faring ien e.
Branduoetoma tanceolatum arc lu ngimea co rpu lui de 5-6 cm
i mu ch i i fo rma i din 58-62 miomere. St ascu ns n n is ip u l din
zona litora l , cu extremitatea anterioar n ap. Comun n m rile
europene i O ceanul Atlantic.

I
i

- ncrt' /Ixat/
" ertcimita (Crai/iata). n comparaie cu cordatel e infer-ioare, ncrcngtura vertebrale cuprinde animale m u lt
mai perfecnona te, att n pri vina orga n i za i ei, ct i a caracterului de int errelatic cu conditiile de via .
n timp ce cordatele inferio'are duc o via sedentar sau fac
dep l a s r i mai mult sa u mai puin activ e, n spaii mici i se
h rnesc pasiv, vertebra tcle se d ep l a sea z activ, la d ist ane mari,
i cau t i i prind hrana, deci se hr nesc activ. Co respunztor acestui fel de via vertebra tele a u u rm t oa rel e caractere
morfoiogtce:
EncefaJul se d ifereniaz din vezica n eu ra l observat la
acranieni i la embrionii vertebratelor. Ca rezulta t al modu lui
activ de via apar organe de sim din ce n ce mai pe rfec i ona te.
Pentru de plasare activ su nt folos ite membrele, organe de locomoie . Ca ur mare a unei hrniri act ive, apare i se d ezvo l t
un apara t bucal complex, re prezenta t la marea majoritate prin
maxtla re.
n lungul i in juru l no tocordului Se formeaz coloana ve rte bra l . Ea se dezvo lt pc seama unui esu t mezodermtc scheletogen. Col oana vertebral este fo rmat d in ve rtebre cartilegin oase sa u osoase dispuse n ir. La ve rtebratele inf erioare
coarda dorsal persist toat v iaa, ia r la cele s upe rioa re d ispare com plet la adu li, fiind n l ocuit de vertebre . Pe partea
dorsal a coloanei vertebrale i n lungul s u se afl ax u l neural sit ua t ntr-un ca nal format d in n i te a rcade ca rtilaginoase
sau osoase fixa te c te una de fieca re ver tebr . Aces tea se numesc arca de neurale, iar canalul res pectiv, canal neural. Prin
dezvoltarea vezicii neurale i fo r marea e ncefalului se d ezvolt
i un schelet de protecie al lui, diferentiin du-se, astfel. craniul
(de aici numele de Cra II iata).
Fiind animale active, mobile, crete i activitatea vital. Ca
urmare, se dezvolt inima, organu l pro pulsor al s ngel ui, care
i acce lereaz circ u laia . Pri n m ri re a activitii vitale se m
resc i arderile . Aceasta a d us la dezvolta rea apa ra tului excretor sub form de rinich i. Glandele e ndocrine sunt bi ne
dezvoltate.
D u p lip sa sau p rezena fl cilor, ve rtebra tele se mpa rt n
dou subincreng t u r i : Agnat/za ( fr f lci) i Cnathoetomata (cu
flci}.
Subn creng t ura Agnatlza cuprinde corda te primitive, acvatice,
poichiloterme (cu tempera tura corp ului variabil), cu nf i are
i mod de v ia asemntoare cu ale pe tilor, dar a c ror gur
este lipsit d e flci (a = fr; gnatnoe = falc , stoma = gur) i de
dini osol. I not toa rele perechi lipsesc, ia r cele ne pe rech i su nt:
tnot toarea dorsal . ca udal i ana l . Scheletul in te rn este format di n esut conjunctiv i p iese cartilaginoase. Crani ul lor es te
incomplet nchis i lipsit de regiunea occipital: coa rda dorsal
pers ist i la ad ult, ia r verte bre le sunt slab dezvoltate. Au un
singur sac nazal (monorinie) i urechea inte rn numai cu un u

sau dou cana le serrudrcularc. Branhiile, cu ep itefiul respiratc


de orig ine endod errruc . au aspect d e p ungi (marsipobranht
ce se deschid direct la exterior prin orificii separate (Eudo ,
fO/lly zon) sau prin cte u n cana l la te ral - ductlls bralllJiali:

(Myxinc).
Agnatele act uale sunt reprezenta te prin tr-o singur clas
Cvctostomata. cic\ostomi (cidos = ro tund, stoma = gur ), car
cuprin de animale serpennforme. capul n u se d istinge de cor I"
au 0-1 -2 nottoare dorsale, una caudal i una anal. Tegu
mentul este lip sit de solz i i foa rte bogat n celule gla ndulare
care secret un mucus vscos. Adaptai la o via per az t tar
ciclostom n au gura circula r. Cavitatea bucal, n form d.
p ln ie, este tapisat cu din i com oi, conici. iar limba este ca UI
pi ston . napoia ochilor se a fl orificii le bra nhiale. Sexe le sun
se para te, exceptnd gen ul M yxin e, ca re este he rm afr odit .
Ciclostomii actuali aparin la d ou ordine: Pctromyzo/lijormc
i Myxiniformcs .
Ciclostomii din ordinul Petromyzonijormes s unt animale ma
rine sa u de ap dulce, care se caracterizeaz prin: prezeni
not toa re! dorsale. bine dezvoltat, cavitatea nazal n u co
munic cu faringele. ia r nara este aezat n cretetul capului
urechea intern are 2 canale semicirculare. orificiul bucal lipsi
d e te ntacule, 7 saci branhiali etc. In d ez vo ltarea lor trec pr in tr-e
faz larvar , ca re ine mai mu l i a n i. Din singura familie,
ordinului, familia Pet romutonidae, se cunosc circa 30 specii. Din
tre speciile marine cea mai mare es te Petronu zo n marinus, 1 IT
lungime i 3 kg. In multe din r urtle no astr e de mu nte tr iesc
trei specii apa rin n d genulu i Eudontomuto n, Su nt animale carn ivore ca re, fixnd u-se cu gu ra pe peti, le f r mieaz tesutu.
riie cu d i nii corno i i le sug coninutuL
Ordinul Myxinijormcs cuprinde cic\ostomi exclusiv manru
li psii d e tn ot t oa rea dorsal . cavitatea n azal comunic cu far ingele, ur echea i ntern are un singu r canal se micircular, iar
orificiul bucal este p re v z u t cu te ntacule. Au 6-1 5 pe rechi de
bra nhii. Dezvoltarea fr met a m orfoz . Ord in ul cu p rinde dou
fam ilii: Myxillidae, cu My xine glutil10sa i Bdellostomatidae (Bde1lostoma stau fi). Pa raz iteaz pe peti.
Suoincrengtura Cnothoetomata cu prinde cor d a te a cror gur
es te p rev zu t cu f lci i d i n i oso i, ca re le permite s prind,
s s fie sau s mcstccc hra na . A u m embre p er echi, ia r petii
i u nel e cctacce (m a mi fer c acvatice) posed i membre nepercc h i. La for mele acvatice me m brele perechi s unt transforma te
n not toa re, iar la cele te restr e s unt adaptate la mer s i zbor.
Endosch eletul est e ca rtilaginos sa u osos. A u d oi sac i nazali
(amfir ln te), urechea intern cu 3 ca nale semicircula re. iar craniul are i regiunea occipital.
Subincreng t ura Cnathostomata cuprinde su p raclas a Pisces i
s upraclasa Tetrapoda c u clasele: Amphibia, Reptilia, Aves i
Mamlllalia.

'1

III

SUPRACLASA PISCES

Petii

tice

pe

sunt gnatostomele cele mai p ri mitive, exclusiv acvasa u osos, ia r

i respir pri n bra nh ii. a u schelet cartilaginos


corp au nottoare perechi i neperechi.

Corpul, de form hi drodi nam ic, n ge neral fusiform, poa te


fi turtit lat eral sa u dorso-ventral. La cap se observ: gura, ochi i,
orificiile nazale i deschiderile branhiale. Gura poate fi aezat
n vrful bat ului sau pe faa ventral. n ultimul caz botu l se
prelungete, mai m ult sa u mai pu i n, p rintr-u n rostru. Falca
superioar (maxila ru l) poate fi mai scurt, egal sa u mai l ung
dec t falca i nferio a r (mand ibula). Pe fieca re falc pot exista
prelungiri teg umentare numite mu st i. n cav itatea bucal se
gsesc d ini oso i maxilar], fixai pe falca su perioar, d in i
mandibulari, pe falca i nfe rioar, d ini p ala tln i pe oasele palatine i di ni vo merieni pe osul vo mer. Ochii sunt li psii d e
pleoape, exceptnd rechinii, care posed o membran nictitant.
Teg umentul (p ielea) a coper corpul, fiind for mat di n ep iderm i derm. Pielea este foarte alu necoas, d atorit mucusu lu i secretat de celulele gla ndulare teg u mentare. Corpul este,
in gene ral, aco perit cu solz i pro tectori de diferite ti puri sa u cu
plci osoase de orig ine dermlc . La selacieni solzii au aspect ul
unor p lci bazele rombtce sau rotun de, p rev zute cu un dcnticul spin ifor m care are structura unui d inte de mamifer . V rful denticulu lui este n dreptat napoi. A cest ti p d e so lz se
nume te p lacoid. La pet ii condrostei. d ipnoi. holostei etc. corpul este acoperit cu solz i de tip ganoid, care au aspectul solzului placoid , dar este acoperit cu un st rat lucios d e ga no t n,
boga t n calcar. La teleosteeni solzii s unt, n gene ral. s ubi ri i
elas tici. Ei sunt de dou fe lu ri: cicloi zi i ctc noizi. Solzi i ciclo izi
au un contu r circ ular i s u p rafaa neted (Cypriflus, Barbus etc.).
Solzii ctenoizi au marginea posteri oa r cres ta t i fa a superioa r, d in j umta tea pos t e r ioa r , acoperit cu spin i mi ci
(Perca, Sander e tc.) .
Pe fieca re l atu r a co rpului, n a propie rea zonei mijloci i,
exist cte u n canal ce pornete de la cap i se n tind e pn n
regiunea caudal. Acestea comu nic cu exterio ru l pe toat
lungimea, iar n in te rior se gsesc o serie de organe se nzoria le.
Canalele i organele se nzoriale formeaz linia l a tera l , cu ca re
petii percep tempe ra tura, sa linitatea i curenii de ap.
Colora ie petil or, att de frumoa s i variat la une le speci i,
uneori comparat cu a flut urilor i florilor, se da torete u nor
celule contractile specia lizate, de orig ine mezod ermi c , n umite
cromatofo ri . Acetia su nt s i tuai imediat s ub epiderm i a u
numeroase p relungiri ra ml flca te, num ite d endrite. Cromatoforii
conin gra nule p igme nta re, a cror culoare va riaz foa rte mult,
in l ega tu r cu genul i specia. Alte celule co n in corpuscule.
putern ic refrmgente, numite ind ocite. care dau culoarea a lb
sid efie sa u arg intie lu citoa re. De regul, cromatofor ii sun t n
legt ur cu sistem ul nervos i p rimesc excitaii de la acesta i
de la glan de le endocrine care determin schimbarea culorii pe~
tilor, n leg tur cu vrsta, sexul i perioada de reproduce re .
Organele de locomoi e su nt re p rezenta te p rin nottoare perechi i neperechi. In general, tnottoarel e pe rechi sunt n numr de 4, dou pectorale i dou ventrale. Cele pec torale su nt
situate pe lat urile corp u lui, n vecin tatea branhiilor, ia r cele
ventrale mai na poi, la o dista n mai m i c sa u mai mare. La
une le specii ele su nt plasate n regiu nea abdo minal, nu mite
nottoare abdominale (Cypriflus, Sotmo, Barbus e tc.), iar la altele se gsesc sub tnot t oa rele pectorale, n umite not toa re toracice (Perea, Sccmber, 11JUflUS etc.).

_ .1.12, _ _

peti este forma t din: scheletul capului, coloana


scheletul nottoare lor. Coloana vertebral este
format din vertebre mai m ult sau mai puin contura te. La
selaciern i condrostei sunt cartilaginoase, la polipteroidei i
holoste i parial osificate, iar la teleosteeni sunt complet oslfi eate. O vertebr are ambele capete mult conceve (biconcave},
lsnd astfel u n spai u n tre ele . Acest tip de vertebr biconcav se n u mete vertebr amficelic. Prin mij loc ul lor trece un
rest de not ocord . ca u n fila ment, cu ngrori n spaiul dintre
d ou vertebre.
Scheletul ino t toa re lor es te format din dou serii de elemente:
o serie bazal . ca re face leg tura cu corpu l i alt serie distal.
care s us ine tnottoarcle. La not toarele ne pe rcchi, scheletul
bazal es te format din lame ascuite, numite radii interne, iar cel
distal d in ra dii externe. Radiile pot fi fib roase, ca rt ilag inoase
sa u osoase.
lnot toarcle pe rechi, pectorale i ventralc, sunt susinute de
do u pri principale: una bazal . numit centur, care leag
tnot toa rea de corp i alta d is tal . fo r m at d in radttle tegum entare. Cele dou cen turi, respect iv scapula ra i pelviana,
s unt neegal dezvoltate . Centura scapula r . mai dezvoltat, este
l e ga t p rin tr-o serie de osi oarc de coloa na vertebral, ia r cea
pclvta n este reprezentat prin tr-o pi es nepereche cartilaginoas sau osoas.
n privina structurii, not toa rel e perechi sunt de dou tip uri: ste nobazale i e uribazale. Cele stenobazale au o serie de
rad ii prinse de cent u r i s unt aezate axial, iar alt serie aezate
pc cele dou laturi ale lanului ax ial. La exterior, acest tip are
baza ngus t, p roem inent , crnoas i acoperit cu so lzi. Ele
~ unt adaptate la tr t sau deplasat pe fun d ul apelor (la di p no l).
In ot t oa re l e euribazale a u u n nu mr redus de radi i interne
prinse de centur i dispuse n tr-un lan scurt, iar radiile exte rne d ispuse pe o si ng u r lat ur. Acest ti p are baza lat, nec r
noa s i li ps i t de solzi, fiind a daptat la not, n largul apelor.
I nottoarele neperechi su nt situa te n p la nu l de simetrie al
corp ului. As tfe l. pe partea d o rsa l se gsesc 1-3 not toare
dorsalc, alta ca uda l la extremitatea posterioar a corpului i
1-2 n o t t oare anale, fixate pc linia ventral, napoia orificiului
a na l. Du p fo rm i structur, tnot toarea cau da l este de trei
tipu ri: h orn oc erc . he terocerc i d ificerc . Inot t oa re a homoccrc a re for ma btlobat , cu cei do! lobi egali, iar coloana ve rtebral se t ermin la baza lobilor. I n ot t oa rea heterocerc este
form a t din doi lobi neegali, lobu l superior fiind m ai mare i
strbtut de co loana vertebral. l not toa rea diftcerc este str
b tu t p rin mijloc de coloana ver tebral i a re captul te rminal
ro tunj it.
Inima pe ti l o r este constitu i t d in d ou ca mere, un ve ntricul
i u n a uricul; ea este aezat ve ntral, imediat na poia branhiilor. S ngele es te ro u, he moglobina g sl n d u-se n eritrocite i
ci rc ul printr- un sistem de vase nch ise. Ci rculaia es te simpl .
La petii adu li organu l exc retor este mezoncfros, iar n s tad iu l e m briona r, proncfros.
Re prod uce rea a re loc n mediul acvatic, iar fecundaia, n
general, este e x tern .
D u p natura sche letu lui. supradasa Pisces se di vid e n dou
clase: CllOndrichtyes i Osteichthyes.
Clasa Chondric1JtlJyes cuprin de peti cu schelet cartilaginos,
pielea acoperi t cu solzi placotzi. gura subtermmal , ventral,
bot p relungit ntr-un rostru, branhii (5- 7 perechi) de forma unor

Scheletul la

vertebral i

lame foarte su bi ri, ia r orificiile branhiale cu aspect de cr p


turi alungite sau fante . Vezica nottoa re lipsete. Majoritatea
speciilor sunt vivipare.
Clasa Chonricnthvee se mparte n dou subc lase: Elaemo-

bronchia

Hotocephalia.

- Su bclasa Elasmobranehia grupeaz peti cu fante branhiale


evidente, neacoperite d e o r sfrngere tegumentar , cu gu r
armat cu muli dini asc uii, orificii na zal e situa te pe faa
ventral, comurucnd, n general, cu gura. Aceast s u bclas
cuprinde ordinele: Selae1Jiiformes i Rajiformes .
Ordinul Seiae/iiiformes reprezint peti pelagici foarte buni
tn ot to ri. cu corpul fusiform, alungit i fantele branhiale situa te pe laturile ca pului. Sphyrna, Sq ualus, Carcnarinue et c.
Ordinul Rajiform es cuprinde pe ti ca re tri esc mai mult pe
fu ndul mrii, avnd corp greoi. turtit dorso-ventral. de forma
unui disc sau a unui romb. lnot toarelc pectorale su nt late i
fixate pe laturile trunchiului, de la ca p pn la coad , cele
dorsa le foarte mici, iar caudala es te redu s sa u li pse te, n ri l e
i fantele branhiale sunt plasate pe partea ventral a capu lu i.
Raja, Torpedo, Pristis etc.
- S ubclasa Holocephalia cu prind e c teva specii d e peti care
triesc n ad ncul ocea nelor. Au corp ul mult alungit i turtit
lateral, fantele branhlale acoperite de o cu t tegumentera. te gumentul lipsit d e solzi, iar gura ven tral, prev zut cu d ini
puini n form de pl ci . Chimera.
Clasa Osteichth yes. In clas a Os teichthyes s unt cu prini peti c u
scheletul parial sau total osificat , branhii in form de pleptene,
aezate ntr-o camer de fieca re latu r a capului, acoperit cu
un opercul. Corp ul est e acoperit cu solzi o soi, lamelari. La
majo ritatea acestor peti exis t vezic not toare s ituat dorsal
fa de tubul di ge stiv. La unele s pec ii vezica pstrea z legtura
cu tubul digestiv printr-un ca nal s ubi re (flsost omi), ia r la altele este complet sepa ra t d e tubul di gest iv sa u lipsete in mod
secunda r (fis ocl it i }.
Clasa Osteich thyes cup rind e cir ca 20 000 de specii ca re populeaz apele Globului terestru. Ea cu p rind e urmtoa rele subclase: Actinopterygia, Brae1Jiopterygia, Dipnoi i Crossopterygia.
- S ubc/asa A ctinopterygia gru peaz peti ale c ror nottoare
perechi sunt ada pta te la inot. Ele a u ba za la t (tip euribazal).
nu su nt c rn oa se i nu proemm cu un pcduncul . Radiile sunt
aezate un iseria t i au di spoziie ra d iar . Ea cu p rin de maj oritatea petilor actuali , care a u fost gru pai n 3 s upraord ine:

Cuonroe tei, Hotoetei si Teteoerei.


Sup raordinul Chandrcstei c onine gna tostomi cu schelet n cea
mai mare parte ca rtilaginos, oasele cra niene su nt n majoritate
de ori gine dermic , solzii de tip ga noid, eventele prezente.
Ord in ul A cipenserifo rmes se cara cterizea z prin peti cu scheletul n majoritate cartilaginos, notocordul dezvoltat i nvelit
ntr-o tea c co nj unc tiv n care vertebrele su nt sla b sc h i a te.
Cutia cra ni an este acoperi t cu oase derrnice. tnott oarea ca u dal este heterocerc . corp ul acoperit c u 5 r nduri de plci
osoase, ia r sp re coa d a re so lzi ga no izi. Capul, prelu ngit intr-un
rostr um, prezint gu ra s i tua t ve n tr al, de forma unei tieturi
trensvers ale i este protractil . A cipenecr, H use.
Su praordinul Holos tei cu p r in d e peti c u ca racte re intermediare ntre Cnonroetei i Teleos tei, av nd sc hele tul osificat , dar
cu notocordul bine dez vol tat i la adult, vertebrele bine
difereniate i osifica te. G ura se afl n v rfu l batu lui , iar
vezica n ott oare com par ti men ta t i v ascul ariza t serve te la
respira i e. Aces t supraord in cuprinde dou ord ine (fiecare a vnd
cte un sing u r gen) :
Ordinul Lepisosteiformes cup rinde peti al c ro r corp a re form
de sgea t, ca i al tiu c i i . Flci l e, mult alu ngite, poa rt din i
conlci, p uternici. tepieoeteue osseus (petele caima n) .
Ordinul Amiiformes cu p rin de o si ng u r s pecie, A mi a cahsa, c u
corp fusiforrn, com p rim a t la teral, tn ot toarea dorsal lung i
n gu st, ia r cea ca u da l ro t unj it. Femelele depun oule ntr-un
cuib cons tru it d in vegetale acvatice i su nt pzite de mascul.
Supraor din ul Teleoetei cuprinde cei mai e vo lua i peti, av nd
sche le tul co m p let osificat. Cor p ul es te acoperit cu solz i cicloi zi
i ctenoizi, inottoarea cau da l homocerc , iar vezic a not
toare necompartimentat . Aces t s upraor di n c up rin de 90 % d in
petii actu ali ; tcl eo steenii cu p rini n a tlas apa rin urmtoare
lor ordine:
Ordinul Clupeifo rmes cu p rind e peti fiso st omi c u ca racte re
primitive, avn d craniul n majoritate ca r tila gin os, ia r a pa ra tu l

lui w eber lipsete. Scrum bie (Alosa) , heringul (CIupea), sa rde s


(Sardina), hamsia (Eng raulis), p s t r v u l (Salmo), lipa nul (TI I
mallus) ,
Ordinut Esociformes cuprinde peti fisostomi cu cor pul alu
git, ca pul prelungit cu bot scurt i lat. Corpul es te acoperit
solz i rn run i, cicloizi. I nott oarea dorsal es te deplasat m
napoia cor pu lu i, d easupra celei anale. ti uca (Esox lucius} .
O rdin ul Cyprillifo m les cuprinde peti fisostomi, av nd apa
ratul lu i Weber in le gtur cu vez ica no t toa re i cu ureche
intern . Corp ul este acoperit cu solz i cicloizi, iar no t toarel
p e rechi, dorsal i a na l. au radiile moi, exceptnd pr imei
2-3 care au form de sp ini. Cra pu l (Cyprillus), pltica (Ab"
mie), mreana (Barbus), iparul (M isgum us), somnul (Silurus) etc
Ordin ul Anguiitiformee. Peti fisostomi cu corp ul foa rte alun
gi t, cilin d ric, se rpentiform . Inottoarele dorsal i caudal s
co nto pesc cu a naia, iar cele ve n trale lip sesc. Anghila (Angu illa,
Ordinul Beloniformes est e re prezentat de peti fisocli ti, CI
corp u l alungtt, a p roa pe cilind ric, acope rit cu solzi mici, cicloizi
Inot toarea d orsal este plasat posterior, deasupra in ot toa re
anale, ia r lin ia la tera l es te situat in apropierea liniei med io
ventrale. Zrga n u l (Belone) i petele zb ur to r (Exocetu s).
Ordinul Goeteroeteiformee es te re prezentat prin peti fisocliti
de talie mijlocie i mic, cu corpul alungit i acoperit cu scutur
osoase numai pe pri le lat e rale. Inot toarea dorsal es te moale
plasat n partea posterioar i precedat de 2-17 epi izo lati
mobili; tnot toarele ventral i anal sun t preced a te de cte UI
sp in. Ghi d rin ul (Gasteros teus).
Ordinul Syngnathiformes cuprinde peti fi socliti cu corpu
alungit i s ubi re, aco per it cu scu tur i osoase; gura mic i lip;
sit d e dini se afl in vrfu l unu i bot tubuliform . Acul de mare
(Syngnath us), c l uu l de mare (Hippocampus).
O rdinul Cyp rillodolltifo rmes. Peti fisochti d e talie m ic
asemn tori cu cipr in id ele. dar flcile au dini, iar gura este
lipsit de musti. Ca pul i co rp ul s un t aco peri i cu solzi mici.
cicloizi, linia la teral invizibil, iar pe spa te au o dorsal situ a t n j um tatea posterioar . Unele specii de ap dulce, dat o rit coloritulu i i frumu seii lor, sunt crescu te n acvarii.
Ciprinodon (Cyprinodon ), ga m b uz ia (Gambusia) et c.
Ordinul Tetr aodontiformes este caracterizat prin peti fisocli ti
la ca re oasele prernaxila re i maxilare su nt contopite ntr-un
singu r os scur t. Gura est e mic, cu puini dini la i care, uneori,
concresc sub forma unor plci. Orificiile branhiale sunt foarte
ngu ste, ca i oasel e operculu lui. Corpul, rotund sa u sferic, este
nud sa u acoperit cu plci osoase ori cu epi. Aceti peti tr iesc
printre recifii coralieri, hrnindu-se c u polipi. Petele geamantan (Oetracion), pe te le-arici (Diodon ), pe tele-lun (Mola).
Or din ul Gadifo rmee. Peti fisocliti, cu corpul comprimat lateral, acoperit c u solzi miel, clclolzi sau ctenoizi. Gura este mare,
iar falca i n fe ri oa r es te pre v zut cu u n apendice c m os, mai
mult sa u mai puin lung; Pe spa te are 2-3 nottoare i una sau
dou nottoare anale. I no t toa re le s unt lipsite de radii spinoa se . Inot toarele vcntralc sun t plasate naintea celor pec torale. Morua (Gadus) , mihalul (Lota).
Or dinul Pereiform es conine peti fisocli ti al cror corp este
ova l, alungit. com pr ima t lateral i acoperit cu solz i mici, ctenoizi sa u cicloizi. Au dou n ot toa re dorsale. cea anterioar
prev zut cu radii mari, sp inoase, iar cea posterioar cu radii
moi, a rticu la te. Inottoa rel e ventrale s u nt aezate anterior sau
su b inot toa re le pectorale. Ordinul cu prinde cele mai n umeroase
specii de peti osoi - circa 6000. Bibanul (Perca), al u l (Sander), barbunul (M ulIus), scrumbie albastr (Scomber), tonul (Tnunnus), chefalu l (M ug il) et c.
Ordin ul Pleuronectiformee es te reprezentat prin peti cu corpul puternic comprimat lateral, devenind asimetric la maturitate. Sunt peti bentonici ca re s ta u c u lca i pe o latur avnd
och ii deplasai pe partea opus, ndreptat s pre lum in; lat ura
ca re poart ochii es te puternic pigmentat. Ino t toarele dorsal
i anal sunt foarte lungi, ia r cele ve n trale reduse sa u chiar
lipsesc. Co rpul este acoperit cu solzi ciclo izi sa u ctenoizi, de
obicei foarte m ici. Calca nul (Seophtlw lm us), carnbula (Pleuronectes), limba d e mare (Solea).
Ordin ul Echeneiforme s este ca racter iza t prin peti al cror corp
es te fusiform i acoperit cu solz i care nu se aco per unul pe
altul. Falca inferioar es te mai lung dect cea su perioar, acestea, mpreun cu vomerul i palatinele, sun t prevzu te cu d ini
mruni. Pe partea su pe rio a r a capului i a cefii posed un

113

organ preh en sil de forma unei ventuze ov alc prevzute cu un


mare num r d e falduri zlm ate i mu scul oase. Cu aceast vc ntuz petele se prinde de fundul vapoare lor, de rechini etc.,
l sndu-se purtat la d i stan e mari, n lar gul mril or. Ren/ora

remora, Echmeis naucrates.


Ordinul Loplziifonnes cuprinde peti fisocliti cu aspect foa rte
cu rios. Pri ma radie a nottoarei dorsa le este transformat n
organ numit .. momea l sa u .. nad . Capul i partea anterioa r a corpului su nt mult dezvoltate, not toarele ventrale
de plasate na intea pectoralelor, iar orificiile bra nhiale sunt situate napoia not toarelor pectorale. lnot toarele pector ale s unt
alungite i ndoite n cot, fiind ada pta te i la l ocomoia pe sub-strat. Dracu l de mare (Lcplziu s).
Subdasa Brachioptcrygia cu p rinde un numr mic de specii
africane cu corp ul mult alungtt, acoperit cu so lzi rombici, rnot toarea dorsal fragmen ta t n n umeroase nottoare mici i
cea caud al rotunjit . Vezica nottoa re arc pereii tncretitl i
vasculariza i, serv in d i la respira ie ca un pl m n.
Ordinul Polypteriformes cuprinde peti cu sche letu l osificat n
cea mai mare parte, coarda dorsal nl ocui t prin co loana vertebra l, solzii rombici de tip ganoid, iar n o t toarea dorsal

114

format

din mai multe nottoare (8-1 8) separate . Orificiul bucal


n vrful botul u i. Polypterus bichir.
5ubclasa Dipnoi es te reprezentat prin trei ge nu ri de peti d e
a p dulce cu cra n iu ca rt ilaginos, la fel ca i co loana vertebral ,
avnd notocord u l bine d ezv oltat i la ad u lt. l nottoare le perechi sunt adap tate la tr t sa u d eplasat pe fu ndul apei. Ele au
baza n gus t, crnoas i acoperi t cu so lzi, ia r schelet ul este
format dintr-u n nu mr mare de oase bazale i radiile dispuse
biseriat, tip stenobazal. Pe faa ventral a esofagul ui se d eschid
unu l sau doi p l mni cu pereii ncrei i i vascularizai, servind la respiraia aerian. Neoceratodus forsteri, Protopterus an-

se

afl

nectens, Lepidoeiren parado:x:a.


Subclasa Crossopterygia. Corpu l petilor crosopte rigieni es te
alu ngit i !:' or com pri ma t lateral, acoperit cu sol zi rombici sau
ct rc ul a rt. Inot toa rel e de tip s tenobazal au sc he let ul fo rmat
d in i ru ri de piese di spuse n mnunchi , n form d e pensul .
de unde le vine i numele (chross - pensul) . Coloa na verteb ral are vertebrele nei ndividualizate complet, iar notocordul
este persistent. Formele fosile aveau plmni func ionali. Singura specie actual, Latimeria chalumnae, tr ie te n Oceanu l
In d ian .

NCRENG . UROCHORDATA. C LS. ASClDIA CEA. ORD. STOU


DOBRANCHIATA. Fam. Pyuridae. 1. HalocynflJia papillosa. Corpu l,
lung de 5-6 cm. este tubu lar, rou -a prins i strveziu. O rificiul buca l
are patru cu te i m arginea cil ia t. Triete in zo na n isi poas a rmu lu i,
stnd ascuns pe jumtate n n isip . Populeaz apele calde, m arine i
cce aruce. Fam . Botryllidae. 2. Botryllu s ecnloeeeri. Colonie n for m d e
crust, fixat pe stnci n zona l i teral . Talia ajunge pn la 30 crn i
indiv izii sunt aezai n rozet, cu or ificiul cloacal spre centru. Triete
obinuit n M. Mediteran i De. Atl antic. ORD. PHL EBOBRANCHIATA. Fam. Ascidiidae. 3. Phaliueia mamm illata. Co rpul este sacifonn, nalt de 5-6 cm, cu tuni ca alb trans parent. Este prezent n
toate mrile la ad ncimea de 5-40 m . Pam , Cionidae. 4. Ciona in festina/is. Are corp ul cilin d ric, nalt de 5-15 crn. Frec ven t in M. Mediteran , M. Neagr i n zo ne le ca lde ale Oc. Atlantic. CLS. THAUACEA. ORD. DESMOMYARIA. Fam . Salpidae. 5. Salpa fu siform is.
Pelagic, are corp ul transparent. 1-2 cm. Tri ete n M. M ed i tera n i

n zonele calde ale Oc. Atla ntic . ORD. PYRO SO M IDA. Fam. Pyrosom idae. 6. Py rosoma atlan ticum. Colonie liber , semitransparen t .
Peretel e coloniei este format di n ind ivi zi legai prin tunic comu n ;
fieca re indi vid are la orif iciul bucal un apendice care d colonie! aspect catifelat. Ajunge la mrimea d e 1 m i pro d uce o lumin roie
violet. Trie te n largul apelor di n mri le i oceanele calde. INCR ENG. ACRANIA. CL S. LEPTO CARDIA. O RD. AMPHlOXIFO RMES. Fam. Branc hiostom idae. 7. Brenchioaoma lancea/atum. Are
corpu l in form de v rf d e lance. Talia are 5-8 cm. Tr iete n zona
l i teral, ascu ns n n isip . Se nt lne te in mrile euro pene i De. Atla nti c. N CREN G . V ERTEB RATA. CLS. CYCLOSTOMATA. O RD.
PETRO MYZONIFO RM ES. Fam . Petromyzo nidae. 8. Petromyzon marinus. Corpul es te serpentiform, marmorat pe spa te i lun g p n la 1 m.
Este rspndi t n M. Med iterana i De. At lan tic, ocu p nd apele litora le. ORD. MYXINIFORMES. Fam. Myxin idae . 9. Myxine glutinosa.
Co rp serpenti form, lung de 20-50 cm. Tr ie te n mrile nordice.

115

CLS. CHONDRICHTHYES. ORD. SELACHIlFORMES. Fam .


Carc harin ida e. 1. Carcharinus glaucus, rechi nu l albastru. Are dou
n ot toa re dorsale i coada heterocerc . Duce o via pelagtc i poate
ajunge la 3-4 m lu ngime. Este rspn d it n mrile tropicale i subtropicale. Fam. Sphyrnidae. 2. Spllym a zygaena, rechinul ciocan. Pr ezint la cap dou prelungiri laterale, la extremiti le crora se gsesc
ochii. Aceste prelu ngiri d au ca p ului for ma de ciocan. Atinge lungimea
de 3-4 m i greutatea d e 150 kg . Triete n mrile tropicale. Fam.
Lamni d ae. 3. Alopias vulpes, rechinul vu lpe. La acest rechin , lu ng de
6 m, lobul superior al cozii heter ocerce este tot att de lung ct
corpul. Triete mai ales n M. Mediteran, duc nd o via pelagic.

116

Fam. Squal idae. 4. Squalus acalllliias, c in ele de mare. Cele dou no ttoare dorsale s un t precedate de cte un ep. Rech in mic, atinge
lungim ea d e 1,20 m i greutatea de 9-12 kg. Se n tlne te n mrile
europene i n M. Neagr. Fam. Sq uati nidae. 5. Squatina squalina,
ngerul de mare. Se aseamn cu raifor mele av nd corpul turtit dorsa-ventral. Cele do u nottoare dorsale sunt deplasate mult napoi,
spre regiunea codal . At inge 1,50-2 m i triete n Oc. Atlantic i De.
Pacific.
ORD. RAJIFORMES. Fam. Pristidae . 6. Pristis pristis, pe tele fer str u . Rostrul este alungit ct o tre im e d in corp i lit dorso-ventral
ca o spa d, cu di ni ascuii pe ambele latu ri . Poa te ajunge la lungimea

de 6 rn. Aria lui de rspndi re este larg: toate oceanele i m ri l e


calde. Fam. Torpedinidae. 7. Torpedo marmorata, torpi la el ect ric
marmorat. Are cor pul ca u n d isc ro tu njit anterio r. Pe o parte poart
organe electrice renitorm e, care produc un curent electric de 70- 80 voli.
Lungim ea total este de 1-2 m, iar greutatea d e 25-30 kg. Triete n
toate mrile calde i tem perat e, M. Med i tera n . Fam. Rajidae. 8. Raja
c1avata, vulpea de mare, va tosul. Corpul rom bic, turt it d orso-ventr al,
are culoarea nisipului de pe fundul mril or und e triete. Masculul
este lung d e 70 cm, iar femela de 1,5 m. Greuta tea variaz n tre 58 kg. Este r spndi t n Oc. Atlantic, M. Baltic, M. Neagr. Fam .
Dasyatidae. 9. Dasyatis pasti/Iaca, pisica de ma re. Coada l ung, in form

de bici, poa r t n prima ei j umta te 1- 2 epi ven inoi, care pot atinge
lungimea de 40 crn. Lungimea obin uit este d e 60-70 cm, dar po ate
atinge 2 m i cntre te 6-1 6 kg . Tri ete n toate mri le europene i
n M. Neagr . Fam . Mobulidae. 10. Manta birostris, calcanul dracului.
Este un pete uria, atingnd lu ngim ea de peste 6 m i cntrete
pn la 2000 kg. Este rspndit pc coastele Americii.
ORD. C H IM A ERIFO R M ES. Fam. C h im aeri d ae. 11 . Chimoera
monstruosa, himera. Pe bot rnasculul poart un apendice digitiform.
Fantcle bra nht alc su nt acoperite cu o cu t teg umentar . Trie te la
adncimi pn la 1000 m. Atinge lu ngim ea d e 1-1,50 m . Aria de
rspn dire: Oc. Atlantic, rar M. Mediteran i M. Neagr.

117

CLS. OSTEICHTHYES. ORD. AC IP ENS ERI FORM ES. Fam. Acipenseridae. 1. Acipeneer giiltknstaedH, nise trul. Are botul scurt, ro tunjit i lat. Ce le 4 musti sunt mai aproape de vrfu l botulu i
dect de gur . Are 21- 50 pl ci laterale. Lungimea obinuit este de
1-1,60 m, iar greutatea de 12- 25 kg: poate at inge 2 ro i 100 kg . Pe te
migrator, tr iete n M. Neagr, M. Caspic, M. Azov i fluvtile aferente. 2 Aciptnser ruthenue, cega. Are bo tul lung i triunghi ular, ascuit.
Cele patru musti de s ub bot su nt prevzute cu franjuri laterale.
Buza inferioar este d ivizat la m ijloc. Are lungim ea obinuit de
60-80 cm i masa d e 4-5 kg; ma xim ele at ing 1,25 m i 16 kg. Este
rspnd it n r urile din su d-estul Eu ro pe i, bazinul M. Negre i in
rurile Siberiei. La noi triete n Dunre, Tisa, M ure. 3. Acipenser
stellatus, pstruga. Bot ul este foarte lung i l i t ca cel de ra. Este o
specie pelagico-ben tonic. Lungi mea obinuit es te de 120-1 40 cm i
masa d e 6-8 kg; lungimea max im peste 2 m, iar masa peste 60 kg.

118

Pete migrator, triete n M. Neagr, M. Caept c , M. Azov i fluviile


afer ente. 4. A cipenser nui oentris, viza. Are botul scurt, tri unghiular i
tare. Mustile su nt franjurate, iar buza inferioar este nedivizat la
m ijloc. Lungimea frecvent 40-50 cm. cea max im 1,50-2 m. Cntrete
frecvent 8-10 kg, maximum 50 kg. Triete n zo na ndukit din M.
Neagr, M. Caspic , M. Azov, M. Arai i fluvile aferente. 5. HuS(J
11US(J, mor unul. Este cel mai mare sturion din apele noastre, atingnd
9 m lungime i masa de 1 500 kg. Ochii i nrile sunt p lasate pe faa
dorsa l a capului; cele 4 musti sunt turtite lateral, iar ca lun gim e
d epesc buza in ferioar. Mo ru nul poate atinge vrsta de 100 de ani.
Trie te in M. Neagr, M . Caspic , M. Azov i chiar n estul Meditera nei. 6. Acipenser sturio, ipul. Se mai numete rusetr-ul atlantic ",
fiind foa rte des ntlnit in De . Atlantic. Are ce le 4 musti mai aproape
de gu r d ect de vrful botului. Obinuit are lu ngim ea de 1-1,50 m
i masa de 15- 20 kg; poate ajunge la 3,50 m lu ngime i masa de

, '"

300 kg. Se ntl ne te n Ce. Atlantic, M. Med tteran , M. Baltic, M.


Nordul ui.
ORD. LEPIS OSTEIFORMES. Fam. l episosteidae. 7. Lepisosteus
oseus, pe tele cai man. Are bot alungit, care ii d infisarea de crocod il. Inot toarea dorset este deplasat mult napoi, ajungnd deasupra nottoarei a na le. Pete r pi tor, trece de 2 m lungime. Triete
in apele dulci din sud u l Americii d e No rd , in America Central, Cu ba.
ORD. AMlI FORM ES. Pam. Amii da e. 8. A mia ealva, petele de
nmol . Prim vara cons tru ie te un cuib din plante acvatice in care
femela depune icrele, care sunt pzite de mascul. Atinge lungimea de
60- 70 cm . Este r sp ndlt n ma rile lacuri americane i n Mississippi.

O RD. CL UPEIFO RM ES. Film. Cl u pe id ae . 9. Clu pea harengus, heringul. Este un pete pelagtc, cu corpu l a lung it, fuslform , acoperit cu
solzi cicloizi. Atinge lun gimea de 20- 35 cm. Aria lui de r spndire
este nord ul ac. Atla n tic, M. Baltic , M. Nordului , De. Pacific. 10. Sar-

dina pilchardu s, sardeaua. Are corp ul gros i rotunjit, pe spate cu solzi


mari. Dorsal are u n colorit albastru inchis, iar ventral. alb-arginti u.
Ati nge lungimea de 18-20 cm. Trie te in De. Atlantic (ajun gnd spre
su d pn la insu lele Canare), M. Mediteran, M. Neagr . 11. A/asa
kessleri pon tica, scrumbia de Dunre. Are corpu l compri mat lateral,
gu ra mare, cu d ini p uternici. Pleoapele sunt adipoase. Pete mig rator, atinge lungimea maxim de 30-50 cm, cn t rete 1 kg . Triete n
M. Neagr i M. Azov, n epoca de rep rod ucere cei d in M. Azov trec
in fluviile aferente, iar cei din M. Nea gr n D unre . Fam. Engr aulidae. 12. EIlgraul is encrassicnolus ponticus, hamsia. Corpul este aproape
cilindric, cu abdomenul rotunjit, f r ca ren. Dini i sun t mruni . Are
talie mic , 8-12 cm lungime; c nt rete 8-10 g. Pete planctonofag,
triete in De. Atlantic, M. Med iteran , M. Neagr.

119

J"

'

"Ii.

ORD. CLUPEIFORMES. Fam. Salmonidae. 1. Salmo salar, somonu l. Co rp ul este aco perit cu solzi cicloizi, mici. A doua nottoare
dorsal este adipoas. Aju nge la lun gimea de 50-150 cm i cntrete
20-40 kg. Pete mi grato r, tr iete n no rdu l De. Atla ntic, m rile nordice, iar in timp ul rep ro d uc erii migrea z in Loa ra, Sena, Rin, Elba. n
timpul mi gra iei i sch i mb mult nfiarea: a - exemplar obinuit,
nainte de mi gra ie, b - exem plar n hai n nu p ial , du p mig raie.
2. Salmo trntta fario, p srr vu l de munte. Se recunoate d u p petele
ro i i

cu ma rginea

deschi s

de pe corp. Atinge 20-40 efi

200-800 g,

foarte rar 1,20 In i 6-8 kg. Po puleaz apele Eu ro pei pn in Finlanda


i Sca nd ina via, la nord i pn n Italia, apele africane di n Algcria i
Maroc, la su d. Se mai ntl nete n a pele di n Ca ucaz i Asia M ic .
3. Satmo gaird neri irideus, p str vu l curcu be u . in drep tul liniei lat erale
are o band mu lt ic ol or iriza nt, care d im p res ia cu rcubeului.
Lungimea maxim 50- 90 cm ; cntrete 800 -1 600 g . 4. Hucho hucho,
lostria . Este cel m ai mare salmonid di n apele noastre, ating nd 1-

120

,
.

i 10-20 kg. Pc s pa te i la tu ri are pete negre, rotunde sau n


de X. Specie endernic, are o arie de r spnd ire l imitat la ba zinul Dunrii. Fa m. Co re go nid ae. 5. Coregonue laI'aretus , p str v argintiu . Are aspect de scrumbie, cu colo rit argintu, dar prezint cea dea doua notto are dorsal gr soas. ca la salmonide. Atinge 30-60 cm,
rar 70 cm. i 300-400 g, chi a r 2 kg. Triete in lac uri ad n ci d a r bine
oxigenate i ru ri cu ap rece di n emisfera nord ic . Fam. ThymalHdae, 6. Thymallu .~ fllymallu s, lipanu l. Lun gim ea de 30-40 cm i cnt rete 300-400 g, ra reo ri atinge 1 m i 2,5 kg . Popul eaz a pro a pe
toate a pe le d e m un te din centru l i no rd ul Europei.
ORD. ESOCIFORMES. Fa m . Es od d ae. 7. Escr lucius, ti u c a . Este
cel mai lacom pete rpitor de ap d ulce. Are corp ul alungit, botul
tu rtit dor so- ven tral n forma unui cioc de ra i tnot toarea dorsaI
deplasat mu lt s pre no l loa rea codaI. Lungimea normal es te de
40- 100 cm. rar 1,5 m; c n tre te 2- 15 kg. ra r 35 kg. Triete n apele
d u lci din zona temperat i rece a crn tsferei nordice.

1,50 m
form

ORD. CYPRINIFORMES. Fam. Cypri nidae. 8. Cypril/u s carpio,


crapul - a. Pete omnivor, are co rp ul acoperit cu solzi mari, cicloizi,
iar la baz o pat neagr . Pe maxilar are o pereche de mus ti mai
mici, iar sp re co l u l gurii o pe reche de musti mai ma ri. Poate ati nge
1 m i 30 kg. Frecvent are 30-60 cm i 1,SO-3 kg. Triete n apele
dulc i din Eu ropa, America de Nord , Africa, Asia. Poate t r i p n
[a 150 ani. Crapul gola - b, este li psit de solzi; crete in heletee i
iazuri. Crapul oglind - c. are un numr redus de so lzi mari, strluci
tori. 9. Rutilus rutilus, ba busca. Corpu l, alungit, are dorsal cu loarea
cenu ie-verzu ie, laturile i abdome nu l al be-ar gin tii. tnot toare te ven trale i cea anal roi i -portocalii . Lungimea obin ui t este de 20-25 cm,
rar 25-30 cm; cnt rete 80-200 g, rar 500 g. Pete endemic n apele
du lci d in bazinul Dunrii. 10. Carassiu s carassills, carasul, ca racuda. Se
deosebete de crap avnd spatele nalt, Ino t toarea do rsal mai lung,
gura fr musti. Crete pn la 20-30 cm lungime, rar 50 cm , i la
5 kg . Este rspndit n apele st t toa re, puin adnci, din Euro pa.

11. TiI/ca thlca, lin ul. Are corp ul scurt, nalt, cu toa te tno t tcarele rotu njite, aco perit cu so lz i m ru ni i m uc us a bund en t. Buzele groase au
must i m ici. Are lungimea d e 20-30 crn i c nt rete 5(X} g-l kg;
excepiona l a re 60-70 c m i 7 kg. Aria de r spndi re se n tin de in
Eu ropa i ves tu l i bcriei. 12. Leuciscus cep/lalus, c1eanul. Are co r pul
cilindric , alungit. Inot toarele pectorale, ven trale i anal su n t portocalii sa u roi i. Are 25- 35 cm i 200 g, rar 50-75 cm i 3-4kg. Populeaz rurile i f1 uvii le Euro pei, n cursul m ediu. 13. Barbus barbus,
meea na. Gura este i n ferioa r , cu buze groase, prev zute cu 4 mus t i.
Ultima rad ie a not toarei do rsale es te ngroat i zima t. Are 3040 cm i 0,300 g; poate a tinge 70-85 c rn i 8-1 0 kg. Se n t l nete
aproape n nt reaga E urop . 14. Abramis brama, p ltica . Are co rp ul
comprimat lateral, cu spatele foa rte nalt. Ajunge la 30-60 cm i 400 g,
rar la 80 cm i 3-4 kg. Es te r sp nd i t n toat e apele du lci ale Europei,
p n la Alpi i Pir inei, iar la noi n cu rs ul infe rio r al r u rilor, Delta
D u nrii etc.

121

5 (bl

10

O RD. CYPRIN IFO RME S. Fam. Cyprin id ae . 1. Scerdinius erytllroplllluJlmus.

roioara .

Are corp ul nalt,

tnot toarea dorsal deplasat

spre partea posterioar . ln ottoerele perechi s unt roii spre margine.


lrisul portocaliu. cu o pat roie deasupra. Are lungimea de 20-30 crn,
ra r 35-45 cm; cnt rete 200- 300 g. TaT 0.500-2 kg. Populeaza apele
linitite din Europa. Fam. Cob iti dae. 2. Misgurnusfossilis, iparul. Pete
de fu nd. are corpul cilindric, cu dungi longitudinale negricioase . La
gu r are 10 musti . ln otatoe rele sunt galbene, cu pete negre. A re
talia de 20-25 cm, rar 32 cm. Triete n arde st t toare cu fu ndul
m los di n Europa. 3. Cobitis lamia, zvrluga. Petior de fund , are la
gu r 6 mus t i. Su b ochi arc un spin mobil, Iare, bi fid . Pe spate are
pete ca fenli, mici, forrn n d o linie median, lateral are alte d o u dungi
lon git ud inale. Pe laturi a re pete mari, cara cteristice. At inge lu ngimea
d e 10 cm. Populeaz apele s t t toa re sau lin cu rg toa re din Europa,
As ia, Af rica de No rd . Fam . Siluridae. 4. Silurue glanis, so mnul. Este
cel ma i ma re pete oso s de a p d ulce, d e la noi. Ca pul este turtit

122

do rso-vent ral, iar res tu l corpului, co m pri ma t lateral. Are gura foa rte
la rg. prevzu t cu dou m u sti lu ngi pe maxilar i alt e patru must i
scurte pe mandibul . Are frecvent 0,5-1 m i 10-20 kg, rar 3-5 m i
.300-400 kg. Populeaza flu viile di n bazinul Ponto-Caspic i al Mrii
Baltice .
O RD. ANGUIL LIFO RMES. Fam. Anguillidae. 5. Anguilla angui l1a
(a), anghila . Pete migrator, se rpent ifonn; tnot toarea dorset . care
incepe de la m ijlocul corpului, se une te cu cea anal i coda l , formnd
o nottoare cont in u. Atinge lun gimea de 0,50-1 m i masa de 2 kg.
Pop u leaz apele dulci i bli le Eu ro pe i, de un d e mi greaz pentru
reprod ucere in De . Atlantic (Ins ulele Berm ude, Baha mas), iar puietul
(b) se ntoar ce n apele dulci. Fam . M uraenidae. 6. MI/ mena hcicna,
mu rena . Corp ul serpennform, lu ng p n la 1,5 m , este lip sit de not
toar ea dorsa l i d e tno t toa rele pe rechi. Pielea este lip sit d e so lzi i
col o ra t cu d ungi i pete ner egulate. Are d ini pu lernici. Este rsp n
dit n m rile cal de i De. Pacific. f am . Congrid ae. 7. Conger amgrr,

. ..----

~ ....- :.

-'--'--"'-"

angh ila mare. Se d eosebe te d e a nghil prin tno t toa rea d o rsal car e
se ntinde aproape pe ntreg s patele. Fe mclelc a ting lungimea d e 2 m .
iar masculii 1.25 m i 12 kg. Este r sp n dit n toat e mrile.
ORD. BELONIFORM ES . Fam. Bxo cetidae . 8. Exocetus noutans,
pete le zbur tor. Are corpul alungit, acoperit cu so lzi mari, cu o singur no ttoare do rsal. l not toarel e, foarte lu ngi, folosesc la pla nat .
Lobul inferior a l not toa re ! cod ale este m u lt ma i lung dec t cel superior. Sare di n ap la 4- 6 ro n l ime i planeaz 120- 150 m. At inge
lungimea de 050 m. Tri e t e n De . Atlantic i M. Mediteran., Fam.
Belon ida e. 9. Bd mlt' bel<me, zrganul. Are corpul lu ng. cilind ric. I not
toarele dorsal i a na l sunt o p use una alteia la baza C0 7.i i. Ma ndibu la
este mai lung dec t m axila; a mbele su nt prevzute cu di n i. Poa te
atinge lungimea de 90 em. Este r sp nd i t n toate mrile Europei.
O rd. G AST ERO STE IFO RM ES. Fam . Gasteros te id ae. 10. Gas/m)steus aculeatus, ghidrin ul . Se recu noa te u or d up cei trei ep i d inai ntea t not tca rei dor-sale. Pe t e mic, are 4-6 cm, rar 8-11 em. In pe rio a da

de rep ro d uce re mascul ul are o culoare roie intens pe abdomen


n lac uri le Europei, n M. Neagr i n Iacu rtle ei litorale.
ORD. SY N GNATHIFORM ES. Fam . Syngnathidae. 11 . Syngn a /lJ u~
typJrle argenfafu s, acul de ma re. Pete a lu ng it, de grosimea u nu i cre io n
Co rpul es te nvelit n p lci osoase, in elare. lnot toa rele abdominale
lipsesc. iar t nottoarea codal a re form de evantai. Crete pn la
35-45 em lungime. Tr iete in M. Mediterana, M. Adriatic, M. Neagr, M. Azov. 12. Hippocampus gutt u/a/us, clu u l de ma re. Este lu ng
d e 10-1 2 em . Capul are o orientare vcntral fal de corp i este
asemntor cu u n cap de cal. Corpul es te turtit la te ra l i n veli t cu o
cui ras de p lci disp use inel ar. Coada se su b iaz spre vrf i se poa te
r suci n spiral, servindu-i la agat. C nd n oa t a re o poziie vertical. Es te rspndi t pc coas tele de vest a le Europei, M. Medi te ra na
i M. Neagr. 13. Pllyllopterix (PJrycodllrll s) eoues. Are prelungiri tegu rncnta rc ca re i m it algele bru ne. Are culoare bru n i lungime de
30 em . Tr i ete n m rile As iei de Sud-Est i a le Aus traliei.

Triete

123

"~----------l":"l"t

ORD. CYPRINODONTIFORMES. Pam. Poecttndae. 1. Gamhusia


affillis, gambuzia, Femela atinge 6 efi. iar mesculul 25 em i 125-340 g.
Este originar d in America de Nord, aclimatiza! i la noi, n scopul
distrugerii larve-lor de nari. Este rspndit n apele dulci, ml tinoase
din regiunile tropicale, dar i n Itali a, Spania, sudul Africii, Rusia.
ORD. T ETRAODO NTIfORM ES. Fam. Ostracioni dae. 2. Ostmpetele-geamantan cu patru coarne. Arc corpul inchis
intr-o p lato de plci osoase, hexagonalc: numai coad a este mobil.
Ajunge la lungimea de 30-40 cm . Este rspndit n mrile tropicale.
Fam. Dt odontidae . 3. Diodon 1tystrix, pe tele ar ici, Are corpul acoperit
cu epi lungi de 5 efi . ln gh i i n d ae r, se u m fl lund forma unei sfere
epoase . Are 30-40 cm lungime. Se ntlnete n m rile tropicale, la
mic adncime. Fam. M olida e. 4. Mola mola, petele l u n . Ajunge la
lungimea de 3 m i masa de 700 kg. Corpul, fr solzi, este aspru la
pipit, turtit lateral i foarte nalt, dator it tnot toarelor dorsal i

cion ouedricomis,

124

anal a, iar inot toa rea cod a l foarte scur t i trunchia t. Pe te fos fore scent, triete in mrile din zona ca l d .
O RD. G AD IFO RMES. Pam . Gad id ae. 5. Gadu5 morrhua, morua.
Corpul lui este alungit, acoperit cu so lzi m runi, cidoizi, are pe spate
tr ei nottoare dorsale. Mai are dou anale i o musta (cir) sub mandi bul. Lu ngimea ntre 1-1 ,5 m, iar masa de 50 kg. Este r sp nd i t n
regiunile nordice ale Oc. Atlantic, Pacific i Oc. In ghea t. 6. Lora Iota,
mi h al u l . Es te u nica spec ie de ap dulce d in aceast fam ilie. Corpul
este mai mul t cilindric, posterior co m primat later al. Linia lateral este
discontinu. Cea de-a d oua tnottoa rc dorsal, l ung. Sub mandtbul
are o musta . Lungimea obin uit 30-70 cm i masa de 1-2 kg. Poate
atinge 1 m lungime i 24 kg. Populeaza ru riie i lacurile d in Europa,
Siberia, America de Nord.
ORD. r ERCIFORM ES. Farn. Percldae. 7. Perea fluviatilis, bibanul.
Pete rpitor, are corpul acoperit cu so lzi ctenoizi, br zdat pe laturi

-~

~' "

~.-

-.

-.:;....~ -

~~

"

~.,

de 5-9 dungi mslinii. Lu ngimea frecv ent este de 25-30 cm, iar masa
de 200-500 g. Este rspndit n apele curg toare i Iacurile din emisfera nordic. 8. Sanda lucioperca, al ul. Pete rpitor, ca i bibanul.
Flancurile corpului su nt brzdate de 8-13 dungi negricioase, tra nsversale. Pe tno ttoare e dorsale (2) i pe cea codal p rezi n t pete mici,
negricioase. Este cel mai ma re percid din Europa Central, atingnd
lungimea maxim de 1,30 m. Frecvent, are 40-70 cm i 1- 4 kg. Este
rsp ndit n Europa Central i regiunea Ponto-Caspic. Pam. Ca rangtdae. 9. Trachurus trachurus meduerraneus, stavridul. Este unul din
cei mai frumoi peti pelagici. Se rec unoate uor, dup linia lateral
curb i pata neagr din col ul su perior al operculului. nottoarea
anal este precedat de doi epi libe ri. n mod curent, lungimea lu i
este de 15-20 cm i masa de 40 g. Lungimea maxim este de 50 cm
i masa de 2 kg. Arie de rspndire: toate mrile i oceancle Globului.
Fam. Mullidae. 10. Mullus barbatus, barbunul. Pete bentonic, cu dou

m us t i lungi pc mandibul. Cele dou not toare dorsale sunt depr


tate una de alta. Masculi i ating lun gim ea de 14 cm, iar Iemclele 24 cm.
Este rspndit in Oc. Atlantic, M. Mediteran , M. Neagr, M. Azov.
Fam. Trachinidae. 11. Trachinus drace, dragonul, dracul de mare. n
timpul zilei st ngropat n n isip , cu ochii afar, iar noaptea este foarte
activ. At inge lungimea de 25-45 cm. Este r spndit pe coastele europene ale Oc. Atlantic, M. Mediterana, M. Neagr, M. Azov. Fam.
Atherinid ae. 12. Athaina mac/IOn pontica, aterina. Pe laturile corpului
are o dung argintie, ngust. Petior planctonofag, are lungimea de
10-14 cm. Este o specie endernic a bazinului Azovo-Pontic. Fam.
Mugilidae. 13. MugiJ ceplwJus, chefalul mare. Este cel mai va loros
chetal d in M. Neag r. Are capul turtit dorso-ventral i acoperit cu
solzi pn n vrful batului. Lu ngimea obinuit este de 35-40 cm i
masa de 1,50-2,50 kg, exce pional ajunge la 60-95 cm i 12 kg. Populeaz Oc. Atlantic, M. Mcditeran i M. Neagr.

125

ORD. PERC IFORMES. Fam . Ura noscopidae. 1. UranoscoFlus scaTr iete pe fund ul mrii, ascu ns n nisip i SI;'
hrnete cu pe ti ori pe ca re-i pr inde cu aju tor ul un ei prelungiri filarnent oasc. fi xat pe partea intern a mandibulei, pe care o scoate d in
gu r . Atinge lu ng imea de 30 cm. Este rspndit pe coastele atlan tice
ale Europei i Africii, n M. M ed itera n i M. N eagr . Fam. Scombridae. 2. Scomher scom brus, scru m bia a l bas tr. Pete valoros d in M.
Nea g r, se recunoa te imediat pri n cele 5 p inule (not toare mici)
situate in urma celei d e-a d oua nottoa re d o rsal i anal . Frecv ent,
m soa r 20- 30 cm i are 100-250 g; exceptional atinge 30-50 cm i
1,5 kg. Este rs p nd it in ac. Atlantic. M. Medi teran , M. Nord u lu i,
M. Baltic . M. Neagr i M. Azov. Fam . Cy b iid ae. 3. Sarda sarda,
pl m ida, lacherd a. Pete mi grator. A doua nottoare d o rsal es te
urmat d e 8 pin ule, iar cea anal d e 7. Are talia mi jlocie, at ing nd
lungimea de 60--65 cm. Uneori ajunge la 85 cm i 8 kg. Este r s p ndit
her, boul de mare.

126

in ac. Atlan tic, M. Mediterana, M. Neagr, M. Azov . Fam. Thunnidae, 4. l1 lU nn us thunnu s, tonul. Pete pela gic d e crd, migrat or, rpitor.
Corp ul fusiform, cu p ielea groas . Cea de-a doua not toare dorsal
i cea anal sunt urmate d e cte 9 pinule ga lbene, tivite cu negru.
Poate atinge 5 m i 500- 600 kg. Este r spndi t in De. Atla ntic, M.
Neagr, M. Mediteran . Pam , Xip hiidae. 5. Xiphias gladius, pe tele
spad . Pe te rpi to r, feroce, se recunoa te du p pielea lip sita de solzi,
I not toa rea cod a l n fo rm d e semi lu n i dup ma xilarul prel ungit
ca o s pad . Ajunge la 3-5 m i 200- 300 kg. Tr iete n mrile tropicale
i tem perate (M. Med i teran, M. Nea gr) . Fam . Gobiidae. 6. Gobius
mt'lanostomus, stru ngh ilu l. Este gu vid ul cel mai frecvent n M. Neagr,
folosi t la fabricarea conservelo r, Are talie mic, 20- 25 cm. Este o specie
rel ict in M. Neagr, M. Casp ic , M. Azov. Pam . Triglidae. 7. Trigla
IUUnla. rnd un ica d e ma re. Capul es te acoperi t cu plci osoase, iar
corp ul cu solzi. [not toarele pectorale au cte 3 radi i libere, cu care

scurm . pipie sau mer ge pe nisipul m ri i. Are lungi mea de 25-40 cm


(rar 60 cm, 3 kg). Triete n m rile tropicale i te mperate. Fam. Co ttidae . 8. Cottus gobio, zglvo aca. Este un pete cam ivo r i lacom. Are
lungimea de 11- 12 cm. Triete n apele d ulei i repezi de m unt e d in
Europa. Destul d e frecv ent i n a pe le di n Ca rpa i. Fam . D actyl opteridae. 9. Dactylopterus orientatis, pe te z b u r tor eu ropea n . Are
aripile pectorale di vizate n do u p r i : o parte anterioar sc u rt i
alta posteri oar foarte l ung , ca re i serv esc la p lanat n aer. Ajunge
la lungimea de 50 crn. Triete n M. Mediterana i n zo na tropic al
a De. Atla ntic.
O RD. PlEURONECTIFO RM ES. Fam. Bothidae. 10. Scoptuhalmue
maeoticus, calce nul. Pete marin, be nt onic, r pitor, are corpul asim etric, ambii och i g sindu- se pe fala st n g, s t n d cu leat pe partea
dreapt. Corpu l este acoperit cu solzi m run i i butoni osos! mari. cu
cte un spin su bire n mijloc. Ajunge la 60- 80 cm i 3-4 kg, rar 1 m

10 kg . Se n tl n e te n M. Neagr i Med iterana r s ri tea n. Fam .


Pl euronectidae. 11. Pleuronectes flesus, cam bu la . Mai mic dec t caleanul, prezi nt butoni osoi nu ma i la baza tno t toa rei d orsale i anale,
prec um i d e-a lungul liniei laterale. Pete asimetric, arc a mbii oc hi pe
fa la d reap t a co rp u l ui i s t culca t pe pa rte a s t ng. Frec ven t are
20- 30 cm i 100-300 g. Fonn loca l n M. Neagr , M. Marmara. Fam.
Soleida e. 12. Solea setea, limb a de mare. Pete marin d e fund, asimetric, cu corp ul el ipti c, al ungit. Ochii p l a sai pe partea dreapt . Este cel
m ai mic pete asimetric di n M. Nea gr, av nd lungi mea d e 15- 20 cm,
rar 30 cm. Po pu l ea z apele lit orale ale Europei ap usene pn la Oc.
n ghe a t. O RD. ECHENEIFOR MES. Pam . Echeneidae. 13, Ecneneis
"aucrlltes, pete le ventuz. Pe te d e talie mic, pn la 25 cm. rar
45 cm, co rpul acoperit cu so lzi ce nu se acoper un ul pe altu l. Pe cap
i cea f are un organ ca o v en tuz ov al cu care se prinde de obiectele
d in ap sa u pe p ntccele rechinilor. Este un pete circumtropical.

127

<

<c::
ORD. LOPHIIFORMES. Pam. Lophiidae. 1. Loptuus piscatorius , pe
tele und iar. Pete bentonic, st ascuns ntre alge sau n nmol. Are capul
enorm, gura mare, armat cu dini. Prima radie a l not toarei dorsale,
al u ngi t , este transformat intr-un tentacul; momeal . Atinge lu ngi.
mea de 2 m. Populeaz toate mrile eu ropene, indeosebi M. Mediteran .
ORD. POLYPTERIFORMES. Fam. Polypteridae. 2. Polypterus bichir, ti uca de m l. Are corpul acoperit cu solzi rom bici, ganoizi. Pe
spate p rezint 14-18 nottoare m ici, membra noase, susinute de cte
un spin anterior. Atinge lu ngi mea de 1 m. T rie te in cursul superior
al Ni lului.
O RD. CERATODIFORMES. Fam. Monopneumonidae. 3. Nroceratodus oreteri, baramunda, d jeleh. Are u n singur sac pulmonar i
branhii bine d ezvolt ate. not toa rde perechi, late, s tenobazale, biseriat e, iar cea codal di ficerc. C n d apa scade respir prin pl mn, iar
cnd bazinul se u mple cu ap, respir prin branhii. Poate ajunge la
1,75 m lungime. T riete num ai in dou ru ri di n Austra lia. Fam.
Dipneumonidae.4. Protopterus annectens, cambona. Are corp ul alun-

128

git , acoperit cu solzi mici , cicloizi. l nottoarele perechi, ste nobazale,


bisenate i filifo rme. Poate ajunge la lungimea de 1- 2 m. Triete n
apele d ulci din Africa tropical. In pe rioada p lcilor se hrnete intens
cu broate, crustacei i viermi, iar n perioada de secet intr n somnul de var. 5. Lepidosiren pllnldllX a, lolahul. Co rp ul mult alungit este
acoperit cu solzi mici. Inot toarele perechi, stenobazale, bisertate, sunt
foarte nguste i scurte. Acest pete poate tri n ape lipsite de O , timp
de 20 de zile, folosind pentru respiraie aerul atmosferic. Atinge
lungimea de 1-1 ,25 m. Triete n fluvi ul Amazon, afluenii lu i i
mlatinile din Gran-Chaco .
ORD. CO ELAC AN TH IFO RM ES. Fam. Coelacanthidae. 6. Latimeria chalumnae. Scheletul inot toarelor perechi este asemntor cu al
mem brelor amfibienilor. Aceasta dovedete c strmoii tetrapodelor
s unt crosoptortgtcru. Ajunge la 1,5 m i 80 kg. Cons iderat di sprut , a
fosl pescuit n anul 1948 n ac. Indian, lng coastele Africii.
PE T I
D E CO R AT I VID E A C V ARI U. O RD . cy.
PRINIFORMES. Fam. Cy prin idae. 1. Ceraeeiu e auratu s, var. bicauda-

~
-- .
.~

tus,

petele

voal. Lungimea de 12-15 cm. Originar din China. 2. C-

rassus auratus , var. uranosrapu5. Are aceeai origine i lungim e ca


varietatea bicaudatu5. 3. Brachidanio rerio, zebra. Pete vioi, este originar din vestul Indiei. Aju nge [a lungimea de 5-6 em. 4. Barbus tetrauma, sumatran ul. Origin ar di n Suma tra ~i Malayezia. Are cu loarea
arginti e strlucitoare, cu 4 d ungi negre. lnot tca rele sunt roii la
mascul i galbene-ro tatice la fe mel. 5. Tan ich tys allxJnubes. Lu ng imea
corpu lui ajunge la 5-7 COl. Pete omnivor, triete n p raie repezi di n

zona Asiei Centrale i C uangzhou - Ch ina .


ORD . CYPRINO DONTI FO RMES. Fam. Poec tl ttdae. 6. Xip/wl'}l0rus tetten. La mascul, not toarea cod a l are o prelungire n form de
spad cu 2 dungi neg re. Femela se recu noate dup o pata neagr pe
abdomen . Masculul c rete pn la fi cm, ia r feme la pn. la 12 cm. Este
originar din Mexic, Cuate rnala, Hond u ras. 7. XipllOphoru s (Pllltypoeci/lI.s) maeu/atus, plati. Prelu ngirea in form de spad este scurt sau
lipsete. Originar din Me xic. Guatemala. 8. Poeei/ia relim/ala (Lebstes),
guppy. Masculul este de 2,5 crn lungime, iar femela p n la 5 c m .

Originar din nordul Ame ric ii de S ud . 9. Porcilia (Mollirnsia) ephenops,


moli neg ru. Pe te vivipar, originar din su d ul Americii d e Nord.
O RD. PERCIFORMES. Fam. Ana b antt d ae. 10. Trichogaster triclwptems sumatranus, g uramt. De culoare cc n u tc-a rg tnuc, ar e d ou puncte
pe corp i pe coad. I not toa re l e pectorale s unt transfor mate n dou
antene, care servesc la pipi t. Este origin a r d in Ind ia i Sumatra.
11. Tridiogasicr leeri, Pete dulcicol, lu ng de 15 cm, populeaza apele
cald e din Suma tra, Kal im a nt a n . Mascul ul are ab domcnul portocaliu.
12. Brlta sptenms, petele l u pt tor . Originar din India, Malaysia,
Thaila nda i Indonezia, are culori metalice: verde, rou, albas tr u e tc.,
coada i tn o t toa relc violet. Ajunge la 6 cm lu ngi me. Fa m. Cich lid ae.
13. Pterol'l/yllum scalare, scalari. Pete pl a t, a rg in tiu, cu re flexe albas tre
i dungi transversale, negre. Atinge lu ngimea d e 10-12 cm. Este
originar din fluviu l Amazon.

129

PE TII R E C I F ILO R D E C O RA LI. ORD. PER CI


FORMES. Fam . Chaetodontidae . 1. Ouutodon cepistratus, petele fluture cu patru ochi , numit as tfel deoarece, in afar de cei 2 ochi , mai
are pe flancu ri, n a propierea cozii . cte o pat care si mu leaz ochi.
Ochii reali sunt ca mu fl a i de c te o d ung neagrA. Atinge lun gi mea
de 20 cm. Frecvent n Oc. At lantic , in apropie rea coas telo r Florid ei.
2. CJuutodon striatus. Are o pat ca re i mit ochi ul. aproape de coada.
3. Chaetodon trifasciatus i 4. Owtodon gu tlatissimus sunt peti cu form e
deosebite, m ult comp rimati later al; fac pa rte din cat egoria petilor
fluturi. Populeaz M. Roie . 5. Chelmon rostratus, petele pens , Cu
botu l lung i subire, aces t minu nat pete i zbu tete s- i scoat hrana
din cr p tu rile coralilo r. Este r sp nd it in Oc. Ind ian i Oc . Pacific.

130

petele cu fla mur . Pete de crd din M. Roie,


are flam ura cea mai lunga. Atinge lungimea de 25 cm . 7. Poma c/uJn
t/rus annularis, inel ul im p ra tului . Trie te n Oc . Ind ian i Ce. Pacific,
atingnd lungimea de .ro cm . 8. Pomacnanmus imperator, petele
impAra tului. l i schimb cu loarea de mai mu lte ori n timpul creteri i .
Atinge lungimea de 40 cm i trie te in Ce . Indian i Ce. Pacific.
9. Pomac1JalltJlIl s peru. pete combativ, are du ngi de u n galben str
luci tor. nu mai in tineree. Se in t l nete in Ce. Indian i Ce . Pacific.
10. Holacan thus tricolor es te un pete vi u colo rat, care i a p r cu
indArjire micul teri toriu coral ier. Ating e lungimea d e 60 cm i t r iete
in M. C.uaibelor. Fam. Scorpaenidee, 11. Pterois l'Oli talls, petele ro u
ca focul. Are corp ul acoperit cu spini venino i, de ca re se feresc a t t

6. H nliochus acuminatu s,

petii ct i oamenii. Lungimea maxi m - 30 cm . Aria de rspndire:


Oc. Indian i Oc. Pacific. Fam. Zanclidae. 12. Zanclus cornutus. petele
cu cpstru. Se aseam n ,cu Heniochus, dar are al treilea spin al tnot
toarei do rsale mai lu ng . Inoat a printre co ra lii d in Ce. Indian i Oc.
Pacific, cu ajutorul tno t toaret do rsale puternice. At inge lungi mea de
25 cm. Fam. Labridae. 13. Coris allgu/ata, petel e bijuterie. Arc pe te i
culori vii, numai la tineree. Petel e matur se deosebete aa d e mult
de cel tnr, nc t par dou specii d ifer ite. Tr iete n Ce. Indian i De.
Pacific. Fam. Acanth uridae. 14. Zebrasoma oelierum, pete le doctor. Pe
ambele flancuri, la baza cozii, prezint cte un spin foarte bine ascuit,
ca un bisturiu. Inottoarele dorsal i anal sunt foarte bine dezvolta te.
Are lungimea de 20 CIn. Este rspndit n Oc. Ind ian i De. Pacific.

ORD. TETRAODONTIFORMES. Fam. Balistidae. 15. BaJistes vetula, pete cu dinti puternici cu care sparge cochilia mol utc1or i
crus ta crabilor. Se ntlnete n Oc. Indian i De. Pacific. 16. Balistes
acu/rafus, petele Picasso. Se deplaseaz foarte lent printre corali. Se
hrnet e cu molu te i crus tacei. Trie te in zona tropical a De. Atlan tic. 17. Prognathodee acu/eatus.
ORD. BERYCIFORMES. Fam. Holocentridae. 18. Holocentrus rubrum. Are corp ul acoperit cu solz i ctenoizi, care se intind pn pe cap.
Ajunge la lu ngim ea d e 25 cm . Fam. Sciaenidae. 19. Equetes lancealafu!>, petel e cavaler. Atinge lungimea de 50 cm . Triete n M. Cara ibelor.

131

SUPRACLASA TETRAPODA

Dac supraclasa peti cuprinde ve rtebrate inferioare, adaptate exclusiv la viaa acvatic , n su p rad asa Tetrapoda sun t
grupate vertebrate s uperioare adaptate la mediul terestru i
aerian.
Caracteristica fundamental a acestor animale es te prezena
a patru membre, de unde i denumirea de tetra pode (tetra=
pa tru, pous, podos = picior). Aceste membre sunt adaptate pen
tru susinerea corp ului i la deplasarea pe uscat, secundar
pentru locomo ie acvatic sa u aerian .
Ca ur mar e a acestei adaptri, cele dou pe rechi de membre
au acela i p lan de o rga nizare, fiind alctu it d intr-o pa rte
bazal . centu ra i membrul propriu-zis, sau pa rt ea l iber .
La membrele anterioare, scheletul cen tu ri! sca pu lare este
alctuit din tre i oase: o mop la tu l dorsal, clavicula anteroventr al i coracoidul pos tere-ventral.
Scheletul membrelor ante rioare p ropriu-zise a re mai multe
articulaii mobile i mai mu lte co mpone nte. La baz prezint
stilopod ul for mat d in tr- un singu r os, hu merus, zigopodu l format d in do u oase lungi, radiu s i u lna . Extremitat ea d istal
este alctuit di n a u topod cu oasele ce rpiene, 5 oase metaca rpiene i falan gele.
La mem brele posterioa re, centu ra pelvian est e alct u it tot
di n trei oase: unul dorsal, ileon, un ul ven tral-a nte rior, pubis i
altul ventral-poste rior, isch ion.
Sche letul membrelo r p ost e rioa re prez int acelai pl an de
alctuire : stilopod ul, format dintr-un singur os, femurul.
zigopodul din tibia i fibula, i a utopod ul cu oase le tarsiene.
5 oa se metatarstene i fa la ngele. n general, membrele su nt

pentadac tile.
Scheletul membrelor es te lega t p rin ma i m ulte articu la i i
mobile (cotul, ge nu nch iul, a rticu la iile ca rp iene i tar siene i
articul aiile fa langelor) .
Articu laiile mobil e permit membrelor u rm toarele tipu ri de
micri : flexie, pri n ca re d ou segme nte articu lare se a propie
unul de alt ul; ex tensie, o m icare op us flex iei, cnd segmentele se d e prtea z u nul de altu l; adduc tie, prin ca re mem brele,
sa u segmentele lor se apro pie de pl a nu l medio-sagttal (d e co rp);
abduc ia , op us ad d u ciei , cons t n nd eprta rea membrelor
de corp .
Datorit aciunii cond i iil or de medi u , mem brele tetra podelor su fer modificri adecvate, tre nsform ndu-se n a ripi,
palete nottoare e tc.

La te trapode, scheletul se osific complet , iar unele oase


asigurnd locomotia pe uscat, mult mai grea dect
deplasarea in ap , prin inot.
Deoarece membrele tetrapodelor se leag prin centurile lor
de coloana vertebral. aceasta se difereniaz n regiuni: ce rv ifu zioneaz

ca l, toracic, lombar , sa cral i codal .

Cran iul se articuleaz mobil de coloana vertebral, prin una


sa u mai multe vertebre cervicale.
Locomoia pe un s ubs tra t ta re i micrile variate ale rnem brelo r modific m uscula tu ra, dezvoltnd u -se m u ch ii membrelor i muchii laterale-ventral! ai corpului.
Organele de s i m a u suferit mod ificri, pe nnind orien ta rea
n mediul te restru att de variat. Astfel, la oc hi, acomodarea
pe n tru d istan se reali zeaz p ri n mu chi ciliari, iar protecia
lor se face de ctre pleoape, g landele lacrimale, gene i sp r n
cene . Se modific i urechea, la urec hea intern a petilor a d u
g nd u-se urechea mijloc ie cu timpa nul i co lu me la, apoi urechea extern.
Condiiile varia te i co m p lexe ale mediu lui terestru determin nd mod ificarea loco rno t ei, a organelor d e s im i comp llce rea s tr uc turii organelor in te rn e, a trag i modificarea sistemului ne rvos, dezvolt nd u-s e m ult encefalul i n mod deosebit telencefalu l (creie ru l mare) i ce rebe lu \.
Res pi ra i a ae ria n necesit un schim b respi rator m ai inten s,
m ri nd s u p ra fa a pu lm onar ca re devine a l v eolar .
Prs i rea mediu lui acvatic atrage i dezvoltarea gla n delo r
saliva re. Saliva umeze te i nlesnete degluti ie - trece rea
bolulu i alime ntar di n ca vita tea buca l prin fa ri ng e i esofag n
stom ac.
Mod ific ri im porta nte su fer i a pa ra tu l circ u lator, in ima
de venind tri- i tetraca meral , p rec um i circula i a s ngelu i
dubl . Arcur ile ao rtice se mod ific i ele transformndu -se n
carotide, c rje ao rtice i a rtere p ulmonare.
Reproduce rea tet ra pod elor se mod ifi c i ea rm n n d acvatic n uma i la arnfibien i, ca re d epun ou le n a p, u nde are loc
i metamorfoza . La re p tile, psri i marrufere apar tnveliunle
embrionare (am nios i alantoid), ca organe d e proteci e, respi rai e i excreie .

Din suprac1aSQ Tetrapoa fac pa rte clasele: Amphibia (Bat ra chia) , arnfibieni sau ba tracieru. Rtptilia (re p tile) , Ares (psri),
Mammalia (m amifere).

SUPRACLASA TETRA PODA

CLASA AMPHIB IA
Ordinul [caudata
Ordinu l Gl udata
Ordinul Gym nvphiona

132

CLASA REPTILIA
Subc lasa Anapsida
Suprao rdinu l Chelonia
Ordinul Crypfodira
Ordinul Pieuroira
Subclasa Diapsida
Su praord inu l Plagiotre m at a
Ord inul Rynchocephalia
Ordinul Squamafa
Supraordinu l Arhosauria
Ord inul Crocodylia

CLASA AVES
Ord inu l SfrutJlionifonnes
Ordinul Rheifomzes
O rdi nul Casuariifonnes
O rdi nul Apterygifonnes
Ordinu l Tinamiiormee
Ordin u l Sphenisciformes
Ordinu l Procellariifonnes
Ordinul Podicipediformes
Ordinu l Gaviifonnes
Ord in ul Pelecaniformes
Ord in ul Gallifonnes
Ordinu l Falconiformes
Ordin ul Ciconiiformes
Ordinu l Phoenicopteriormes
Ordinul Anseriormes
Ordin u l Gruiformes
Ordinul Caradriifonnes
Ordinul Columbiformes
O rdi nu l Cuculifonnes
Ordinu l Psittaciformes
Ord inul Strigifonnes
Ordinul Caprimulgiformes
Ord inul 'rogoniormee
Ordinul Coraciifonnes
Ord inul Coliifonnes
Ord in ul A podiformes
Ordinul Piciformes
Ordinul Passeriormee

CLASA MAMMA LIA


Su bclasa Prototneria
Ord in ul Monotremata
Subclasa Tncria
Infrac1asa Metatheria
Ordi nul Marsupialia
Infrac1asa Eu theri a
Ordinul
Ord in ul
Ord inul
Ord in ul
Ord inul
O rd in ul
Ordinul
Ordin ul
Ordinu l
Ordinul
Ord in ul
Ordinul
Ord in ul
Ordin ul
Ordin ul
Ordi nu l
Ordinul

Inseaioora
Dennoptera
Chiroptera

Edentata
Photidota
Lagomorpha
Rodentia
Cetaceea
Fissipeda
Pin nipedia

Tubulidentata
Hyracoidea
Proboscidea
Sirenia
Perissodactyla
Artiodactyla
Primates

'"

CLASA AMPHIBIA (Amfibieni)

Clasa AmplJibia - arnflb leni i (amp1Jy - d ubl u, bio - via)


sau ba tracienii, s unt primele a nimale ca re a u trecut la via a
terestr , oc up n d un loc in term ed ia r, ntre pe ti i tctra podc.
Unele duc o viat acva tic , altele tcres tr . a r borico l - sa u
subtera n, nocturn sa u d i u m . u mbrofil.
n general, batractcnit sunt animale mici, dar p rintre ei s unt
i unii foa rte mari, M egalobatrachu s maximus, 1,5 m lung ime .
Batracicnn au tcgu mcntul nu d, subire, lipsit de fo r maiuni
comoase aparente, bine vascu larizat i bogat n glande tegumontare, pluncelulare. mucigene. care l men in permanent umed,
pc rmit ndu-i o in tens respi raie cu tanee. In de rm se afl stratul pigrnenter cu cro m a tofo ri, care dau culoarea pielii i care, in
anumite condiii, se poate m odifica (Hyla). Pe lng aprarea
con tra uscciunii, secreie glandelor tegurnentare serv ete i ca
un puternic mijloc de apra re d atorit pro prietii ei tox ice i
iritant e. Ca rezultat al a d a pt rii lo r la v iaa terest r . s-a u dezvoltat cele dou perechi de m e m bre de tip pentadactll. cele anterioare avnd 4 d egete, iar ce le posterioar e 5. In genera l. degetele s un t lipsite de gheare. Ce le 4 me m bre sunt egale la batracien ii cu coa d (Urodele) i ne egale la cele fr co a d (Anure).
Coloana vertebral este d ifcrenia t n 4 regiuni: ce rvical ,
dorsal , sacra l i c a u d al.

La uni i ban-arieni fo rma vertebrelor es te de tip amficelic (ca


la peti), notocordul p s tr n d u -se to t tim pu l v i ei i (gimnofioni);
la alii, p rin osificarc complet, ia u na tere alte dou tipuri d e
vcrtebrc: opts toc eltc - cu faa a n terioar de a rticulaie convex iar cea pos terioa r co ncav i tip ul procelic. cu faa a nterioar concav i cea poste rioa r co nvex .
Ochii a u do u pleoape m o bile, d intre ca re ce a i n fer i oa r este
mai mare i m a i m o b i l d ect cea super ioar; mai au i o a
treia, m embrana nlc tita n t . cu rol p ro tect o r.
Spre deose bi re de pe ti, urechea este mai evol uat fiind alc
tuit d in urechea intern i urechea m edi e. La urodclc, i ch ia r
la unele anu re, urec hea m edic l ipse te.
Larvcl e i ad u lii s p cc tilor ac va ticc a u i linia l at e ra l , ca
la pe ti .
Batracienii se h r nesc cu: insecte, pia njen i, r me, melci, reptile m ici, o u le i m orm ol oci i spcciilor nrud ite etc.
Batracieni i a u, n sta re a d u lt, o resp i raie d u bl , pul m o n a r
i cu tance. ia r n s tare la rva r. branhia l . Uneori respiraia branhial se menine i la a d u l i ca la Proteus. Res pi raia bra nhial
se reali zea z prin branhii externe i in te rne. P lm n i i, sacu lifor mi , au pereii su b i ri, slab cutai n interior. Astfel, su prafaa
res p ira tone este foa rte red us d in care cauz pl mnii n u pot
asigura nevoia de ox ige n a orga nismu lu i, fiin d absolu t ne ces ar completare a lu i prin resp i ra i a te gumenta r . B roatele,
ne avnd cavitatea toracic, m ecanism u l res pi ra tici pul mona re este di ferit de al .rna rnlfer e lo r. f c nd u -se prin cobor rca
i ridica re a ritmic a plan eu lu i buca l.
Inima, t rica rn er a l . are dou a trii i un ve n tricul, ia r circulaia este nc h is, d u bl i i ncompl e t . Temperatura corpul ui
este v a ria bi l , ba traciem t fiind, ca i petii , anim ale poichiloterm e. Din aceast ca uz, toam na i ntr n hibernare.
Aparatul excret or este d e tip m etancfros.
In perioada reprod uceri i, a m fibieni i dep un ou l e n ap i
tot acolo ar e loc i fecu n d aia extern (Anure), ca la peti. La
urodele i ap ode fecundaia es te i nte rn. Ma sculil n u au o rgane co p ula toare. Unele specii s unt ovipare sau o vovivipare.
iar altele vivipa re. Dezvoltarea embri ona r se fa ce f r a m nios
i alantoid . ia r cea postern b ri onar p rin m etam o rfoz . Din
ou ies larve, care la nce p u t au aspect de petiori (alevini).

134

cu resp i raia branhi al , ceea ce d o vede te i ma i m ult o ri ginea


ba tracienilor di n pe ti. Larva - m o n n olocu l - d uce o v ia
excl usiv acvattc . trecnd prin mai m ulte faze de dezvoltare
s uccesiv e si, n ce le di n urm , se tra nsform n adult. Sta d iile
de . dezvoltare au loc nu mai n ap d ulce.
In perioa da re producerii prezint d imorfis m se xua l viz ibil,
care se manifest p r in : diferen e de mrime, co l ora ie m a i int ens , a pariia u ne i creste de-a lungul prii dorsalc a co rp u lu i
i cozii, prin tim p anu l rezonator e tc.
A mfibienll actua li se cla sifi c n 3 ordine:
Ordinul Ecaudata (A ml ra, Sa fientia) . Am fibienii di n acest ordi n au co rp u l scu r t, ndesa t, comprimat dorso-ventral . lips it
co mplet de co a d. Sun t anima le a da pt ate la l ocomoia p r in s r i
tu ri i, ca u rm a re, m em bre le poste r ioa re su nt ma i alungite i
mai d ezvoltate fa t d e ce le an terioa re . Membrele a nterioa re au
4 degete ne pal mate, iar cele poste r ioare au 5 degete palma te .
Ca p ul. l it, este str ns lega t de co rp iar lim ba, n gene ra l, este
prins n partea anterioar i liber n partea posterioar. Teg u mentul es te bogat n glande cuta nate, toxice, grupate n m ase
gla nd ula re, n diferite regiuni a le corpu lui.
Col oana ve rt ebral , cu vertebrc procc ltce, se termin cu u ros tilul, re zulta t din fuzionarea ve rtebrelor ca uda le. Ad u li! au
ureche m e d ie.
Fecun daia este extern i are loc n a p . Dup mperechere,
fcmclclc de p un oule n ap, l) i rag u ri (Bllfo), cordoa ne (Rana )
sa u n gr mjoarc (Bambina], In decursul metamorfozei, mormoloci i au att bra nhi i externe, c t i branhii interne. La mormolocii tine ri apar, n primul r nd membrele p os tc r ioa re, ia r
coada se resoarbe tota l. Rana. Buo. Hslo etc,
Ordinul Cauata (U rodeta. Gratentia) . In acest ordin sunt cu pri n i bctrncieni cu corpu l alu ngi t. lacerti lifor m, prev zu t cu o
c oa d bine d ez v oltat , turti t lateral (Tritu rus ) sa u aproape
conic (Salamalldra). Me mbrele sun t scu rte i de a ceeai mrime,
se rvind numai la deplasare pe usca t. Coa d a este singu ru l or gan de l ocomoie n m e d iu l acvatic, Coloa na vertebral este
format din vc r te brc a mft cclicc i opis toceltce . Le lipsete cIavicula i urechea m edi e. Fec u nd a i a , direc t sa u indirecta, es te
intern. In cazul fec u n d ai ei indirecte, m asc ull i depun spermatozoizii g ru pai n p ache te n umi te s pe r m a tofo ri p c p lantele
acvaticc su bmerse , de u nde femelele le p r ind cu buzele cloaca le i le introduc n cavitatea cloa ca l . Spc rm a toz o tz ti tr ec n
ducte le interne, unde are loc fecu ndaia ovu lelor. Ur odclelc
s unt re st r nse n u mai n e mi sfera n o rd i c . Ele lipsesc n Sahare,
s udul Afr icii, n su d u l As iei i Aus tr aliei. In America de Sud
a u p trun s n u mai de-a lun g ul m u n i lo r nal i p n la s ud de
Ecuato r. Salamandra, Si reu,
Ordin III Gym nol'hiolla (Apoda) . Batracienii d in ordinu l Gymnopluona d uc o via subteran i, ca urm a re, su nt li ps i i d e
p icioare (apode), avnd corpul ser pe n nfo r m . Lipsa p icioa re lor
a co ndus la reduce rea ce nt u rii pc lv icnc i, ca u rm a re, la a bsena
re giunii sacra le din coloana vertebra l . Aceas ta es te alctu it
d in ve rtcbre amficelice; s trb t u te de un n otocord persistent,
s u b i re ca un fila me nt. In pi e le au solzi d crm ici ca la peti, iar
e p idcrma es te foarte bogat n glande tegu rne ntare.
Fecu n d aia este in tern . Peme le le depun o ule n locuri ascu nse, le nconjur cu co rp ul, iar glandele tc gumcn tarc sec ret
o mare ca ntita te de mucu s. ca re le p ro t ej ea z co ntra u scci unii.
La rvcle a p rute po rnesc im e diat la apa cea m a i apropiat, n
ca re se co ntinu metamorfoza . Gi mnofion ii sunt rs p n d i i n
Amer ica de Su d i As ia de Su d- Est.

ORD. CAUD ATA. Eam. Cryp to bra nc hi d ae. 1. M egalobafrachus


u ria. Se h rnete cu icre de peti, viermi, peti
i broate. Atinge lungimea de 1,50 m i triete n apele de m unt e
din Chi na i Ja pon ia, stand ascuns n gur ile spate n maluri sa u
sub stnci. Fam . Amphiu midae. 2. A mphiu ma means, Iritonul anghil .
Are corpul alungit serpentiforrn i me mbrele foa rte scurle. Lu ngimea
atinge 0,90 m . Este rspnd it n S.U.A. Fam . S ire n idae. 3. Si ren lacertine. Are corpul serpentiform, cu me m brele a nt erioare reduse, iar cele
posterioare lipsesc. Atinge lungim ea de 0,70- 1 m i triete in lacurile i bl ile din s ud -es tu l S.U .A. Fam . Protetdae. 4. Proteu s anguineus, proteu!. D uc nd u-i viaa n a pe s ubterane, are tegume ntul
depigmentat i ochii at rofiai. Pe la turile capului are cte 3 fante branhiale i cte 3 branhii externe. Lu ng de 30 Col, t riet e n unele ape

maximus, salamandra

su bterane di n s ud -es tu l Eu ropei. Fam. Sala m a n d rida e. 5. Triturus


cristafus, triton cu crea s t. Se recunoa te d u p abdomenul galben sau
po rtocaliu, ptat cu negru. n perioada de rep rod ucere m asculul are
o creas t d orsal dinat (0"). Lu ng imea total de 10-18 Col. Aria lui
de rspndire este nordul Franei, Europa Central i de Sud, pn la
Ural. 6. Trit urus v ulgaris, tr iton . Are abdomenul i gua colorate galben palid, cu pete rot unde negre, iar n zo na lu i rncdtal o dung
l ongit u d ina l roz-portocalie. Ajunge la lu ngimea d e 6- 11 Col. Tr iete
n Euro pa i Asia apusean. 7. Triturus alpest ris, Iri ton de munte. Se
recu noate du p abdornenu l galben - t ers. portocaliu sau rou , fr
pete. Lungimea co rp ulu i es te de 8- 12 Col . Este rspndit n regiu nile
montane d in Europa. n ara noas tr tr i ete la altit udi nea de 5002000 m.

135

O RD. CAU DATA . Fam . Sa laman drida e. 1. Sotomonra ealamandm,


salamandra. Se rec unoate d u p tegumentu l dorsal negru lucios, cu
pete gal bene pn la portocaliu. Are lungimea de 18 - 28 cm. Arie de
rspndire mare: aproape n n treaga Euro pa i n no rdul Africii. Fam.
Am bysto m ati dae. 2. Ambystoma tigrmum. Corpul, lung pn la 20 cm ,
arc aspect de sa la mandr, dar fr pete. Duce o via tcrestr , tri nd n
Mexic. 3. A xa/otul 5IlU Siredon este larv a ambisto mei. Duce o via ac vatic i are particularitatea de a dep une ou, pri n care se nmule te.
ORD. G YM NOPH IONA. Fa m. Caecut da e. 4. Siphonops annrtlatfls,
scorrnonitorul inela t. Are cor pul inelat, lung de 39 cm. Triete n
Brazilia, retras p rin locurile u mede, v r nd u -se n pmnt .
ORD. ECAU DATA. Fa m. Ranidae . 5. Rana eseu/t'nt a, bro asca de
lac mic. Do rsal, es te colorat verde intens, ventral albicioas. Partea
pos teri oa r a fem urelor i regiunea l ornba r rnarmorate cu negrubrun. Lungi mea 6 -12 cm. R sp ndit n Europa. 6. Ralla riinuna.
broasca de lac ma re. Are dorsal culoarea v erde-m sll n te sa u msli nie
nchis; p artea poste rioar a fe mu relo r i regiunea lombar, ma rm o-

alb i v e rd e-cen ui u . Atinge lungi mea d e 9 -1 7 cm. Este rsp n


n Europa Central ~i de Est . Asi a ap u sean , nord ul Af ricii. 7.
Rana da/matilla, broasca roie de p du re . Dor sal. culoa rea va riaz de
a gal hen-cenuiu la brun d esch is; ve nt ral este alb. Are o rat temporal neagr . Lungimea obinuit 5 -7 cm, dar poa te atinge i 10 cm
Triete n Eu ro pa Ce n t ral i Su d ic. 8. Ralla tempc rariu, broasca roi e
de mun te . Dorsa l colorat brun, g l bu i-d esch is, cafeni u-nchis, ve ntral, p tat brun sau cen ui u . Lu ngimea 7 - 10 cm. Este r spandlt n
Europa i Asia. Fa m . Leptodactylidae . 9. Ceratop!Jrys com uta, broasca
cu coarne, Pe s pa te a re plci d e rm ice i o col oraie br un -roca t i
verde. Broa sca rpitoare. Lungimea de 30 cm , t rie te n America de
Sud . Fa m . Pipidae . 10. Pirm pipa, broasca fr li mb . Ca p u l, tri unghiular, se termin cu un apendice dermic, iar degetele, lungi, se
termi n cu c te un apendice stela t. Fe mela poart oule n n i te gropte
pe s pa te, unde are loc i dezvoltarea larva r . Ar e lungimea de 20 cm .
Triete n Bra zilia. Gu yane. 11. Xelloplls laevis. broasca eu ghea re.
Membrele postcrtoarc au degete palmat e, iar cele trei interne au ghea re
rat
dit

"'-

Af

d'.,,

scurte, Ati nge 8 13 COl i tr ie te n Afr ica tropical. Fam. Dlscoglosstdae. 12. Bombine bomaina, buhaiu l de ba lt cu burt roie. Pe spate
pielea es te buboas i secre t u n lichi d de ap ra re, irita n t; a re pete
nchise, "jar abdomenul co lo ra t cu pe te roii i p uncte albe. Tr iete
pri n bl i i mlatini n re giunea de es. Lu ngimea de 4 -5 efi. Aria
de rspnd ire: Eu ro pa Cen tral i de Est, Asi a apusean . 13. Bombina
variega fa, buhaiul de balt cu burt gal ben . Pe s pa te p ielea este buboas . iar abdomenul are pete galbene. Are corpul 1u ng de 4-5 COl .
Triete n regiunea d eluroas i montan d in Europa. 14. A ly fes obstetricans, broasca mamo. Are talie m ic , 4 - 5 COl. Este adaptat mai
mult la v iaa t crestr , numai maseulul vine la ap in perioada d e
reproducere. Masculul poart oule in jurul membrelor posterioare,
umezindu-le periodic pn a pa r m orrnolocii, ca re se dezvolt n a p .
Triete n su d-ves tu l Europei. Fam. Peloba tidae. 15. PeIohates fuscus,
bro asca de pm nt bru n . La membrele posterioa re exi st un pinten
co rn os cu ma rg inea t i oas . Atinge 4 - 6 efi. Aria d e r spndi re este

__.....:.__....1

Euro pa (afar de partea ei nordic) i Asia ap usean . Fam. Rhacophoridae. 16. Rhacophorue reimnardti, broasca zburtoare d in [a w a . Duce
O via arboricol, av nd mem bra nele inte rdigitale foarte dezvoltate,
serv ind u-i ca o paraut . Are lungim ea d e 8 cm . Este r spndit in
Indi a, China, Japo nia, Ma dagascar. Fam. Bufonidae. 17. Bujo bujo,
broasca rioas brun . Pe s pa te are numer oase glande otr v i toa re, ia r
pe partea ven tral a dege telor cte dou r nd uri de tu be rcule. Specie
noctum , terestr . Lungimea: 9-15 efi . Est e r sp nd i t in Euro pa (cu
excepia prii nordice), regi un ile te m p erate a le Asiei i n o rd u l
Africii. 18. Bujo vi ridis, broasca rioas verde. Pe pa rtea v en tral a
degetelor exist un singur r nd de tubercule. Specie nocturn .
Lungimea 7- 11 em. Se nt lne te n Eu ro pa (a fa r d e partea ei n or di c), Asia apusean i nordul Africii. Fam. Hyltdae. 19. Hyla arborea,
b ro t celul , r c nelul. Spec ie arboncol, are discuri adez tve n vrful
dege telor. Talia 4 -5 efi. Este rsp nd it in Europa, Asia i nordul
Africi i.

137

CLASA REPTILIA (Reptile)

D a c

batracieni i sunt p rim ele ve rtebrat e ca re au trecut la


reptilele a u re u it s cucereasc d efi nitiv acest
mediu de vi a . Ca urmare, n or ganiza rea reptilel or se o bserv
u n com plex de ca rac tere, ca re rep rez in t ad apt ri la via ta terestr . Unele reptile s-au ada pta t sec u nd ar la via a a cvatic.
Reptilele au o respirai e e xclu siv pulmona r. Su n t ani male
potchtloter me.
In gen erat au 4 m embre pentada ctile, term ina te cu gheare.
Membrele su nt scurte, prinse pe la turil e corp u lu i, nc t nu -l
pot rid ica de la p m nt d ect foa rte pu i n , de un de i den umirea de reptile sau t r toa re . La unele spec ii, membrel e su n t
ru dim en tare sau lip se sc (erpi) .
Tegumen tul reptilelor este im pe r m eabil i foarte srac n gl ande tcgumcntare (u scat ). Ca adaptare la via a terest r . p tura
ex tern a epi dermei. cor noe s . fo rmea z u n s tra t gros i rezi stent, a prnd cor pul m potr iva u scc i u n ii i loviturilor. Acest
stra t formeaz, la s u pra faa corp u lui. gra nule, solz i im bn cati
de diferi te for me, sc u tu ri sa u p lci. La unele re p tile, cu m su n t
broa tele estoase i crocod ilii, derma p roduce pl ci oso ase, ca re
dubleaz scuturile cornoase, alc tuind o ad e vra t c uiras , m a i
mult sa u m ai pu i n tare.
Din ca uza puternicei dezvolt ri a stra tu lui cornos creterea
anima lului es te tm piedica t . da r acest strat se desprinde pe riodic prin n p rli re fie su b for m a une i teci co ntinue nu mit exuvie, ca la erp i, fie sub form d e petece mari ca la o prl e .
La b roatel e estoase i crocod ili s tra tul cornos nu n p r letc.
Pigmen i i sun t produ i ai piel ii i, n acest ca z, culoa re a co r pu lui nu se schi m b n leg t u r cu va riaiile de cu loa re ale mediulu i (o p rlc, erpi), sa u su nt l ocali za i n crorna tofori pu i n
legtur cu sis te m u l ne rvos, iar cu loa rea se sc him b n co ncorda n cu cea a m ediulu i (ca m e leon) .
La unele specii de reptile in ferioare ( Rhy"chocl.1'ha/ia), col oa na v erte bral es te for mat din vertcbre am ficelice, iar notocor d ul este persi stent. ca la pe ti. La rest ul re ptile lor act ua le n ot ocord u l d ispare la ad u lt, iar verte brele su nt, n gene ral. de tip
procelic . Ca p ul se a rti c u l ea z de col oa na ve rt ebra l p rintr-u n
sing ur cond il occipital.
Col oana vertebral este mp rit n 5 re giuni : cervlca l , dorsa l , lo m bar , sac ra l i ca u d al . Numai la ofidieni, lip sind u-le
mem brele, colo ana vertebral nu mai prez i n t aceste re gi uni.
Regiunea cervtcal es te for mat d in mai multe ve rtebre m obile. Pen tr u prima dat la rept ile se d ifereni az pr im ele d ouavertebre: a tla s i a xis. Verte bra a tlas a re for ma unu i inel. iar a
doua, axis, prin in te rmediu l apofizei od ontoide, per m ite o mare
mo bilita te a ca p u lu i. Vertebrele regiu nii dorsale poa rt coaste
bine d ezvolta te, ia r cele din regiunea lom ba r v a ri a z ca numr
i sunt d isti ncte fa de cele d orsa le. Regiu nea sacra l, de ca re
sunt prim e m e mbrele posterio ar e, este a lctu it din 2 ve rtcbre
pre vz u te cu apof ize tra nsverse, d ezvolta te. N um ai la crocodilieni sunt 3 vertebre sa cra le . Re giunea sa cra l se contin u cu
regiu nea ca u d al . La u ne le reptile ( op rle i crocod ili) o parte
di n coas tele a nterioa re ale re giunii dorsa le se unesc ntre ele pe
linia median -ven tral . formnd ste rn ul. Acestea se numesc
coas te adev ra te, iar cele r ma se libe re, coas te flo ta n te.
Ap ara tu l d igestiv al re pt ile lor este mai bine d ezvolta t dec t
al a mfibienilo r. Dinii se dez volt pe m a xilare i rna ndibul ,
iar la une le spec ii i pe alte oas e ale ca vit ii bu cale: vomer,
palatine, pterigoide. Toate reptilele a u d in i, afar de chelo n teni, la ca re flc ile su nt m b rca te n teci cornoase, tioase . Du p
v i aa terestr .

138

felul cum sunt p ri n i pc f lci, se deosebesc trei tipuri de d ini :


acrodont. pleurodo nt i tecodont . La tipul acrodont, d i n i i sunt
fixa i chiar pe marginea d istal a flci lor, form nd corp comun
cu acestea (u nele o p r le Agamidae, Cha maeteonidoe. La tipul
pleurodont, ei sun t s ituai n tr-u n a n d e p e partea i n tern a
flcilor i s uda i d e acest ea (lg uanidae i unii ofidieni) . Tip ul
tec odont (crocodili) este ca racterizat prin d ini fixai n a lveole
den tare, ca la mamifere . La re ptilele veninoase, o parte d in
din i s un t p ui n legtur cu gla n de le cu ve n in. Aceti di ni
au n lu ngul lor u n ca na l in te rn (vip era) sa u un a n r (arpe l e cu
ochela ri ) p r in ca re se sc u rge veninul.
Intestinu l re p tilelor este d i feren ia t n intestin subire i intestin gros, ca re, co ntin u nd u -se cu rec tul. se deschi de ntr-o
ci oac n care se mai deschi d co nd uc te le urinare i gen itale.
Din ca uz a adaptr i i la v i aa tcrestr , tcg u m c ntul reptilelo r
este pute rnic co rnificat, impermea bil, deci n u se m a i p oa te realiza o res p i ra i e cu ta nec. plm ni i sunt u nic e le organe d e resp iraie, de aceea i d iferen i erea lor prin s u p ra fa a p ul mona r d e
schi m b a ga zelor m ult m rit fa d e a ba tracie nilo r. Aparatul
respira tor nce pe cu ductele sa u fosele nazale i co ntin u cu
far ingele i lan ngele, traheea. bronhii ca re ptru nd n cei doi
p l m ni. La rincocefali. pl m ni i au o a lctui re m ai si m pl ca
la arnfibieni. La ofidieni. ca urm are a co r p u lu i ngust i m ult
alung tt, funci o n ea z num a i pl m n u l d rept, iar ce l s t ng es te
foarte redus. Mecanismul res pira ie i, exceptnd che io nienii, es te
de osebit de ce l de la batracien i. Respiraia se re a li zeaz prin
l rgirea i str m tarea cu tiei toracice, fap t ce a pa re pe ntru p rim a dat n se ria ani m a l .
Apara tul circ u la to r este m a i bine dezvoltat dect la amfibieni. La m ajorita tea r epti lelor in im a es te t rl ca me ral , fiind
mpri t n d ou at ri i (a u ricule) l u n ve ntric u l. ca la amfibien i, dar la reptilele inferioa re n ventr icu l ncepe s se schieze
un m ic perete despritor, septum vcntncular, ca re la crocodilieni se de fi ni ti veaz , ini ma lo r fiind te t racamcral . Exist
dou a rc uri aorti ce, care se d eschid se pa r a t n ven tr icu l. Cu
toate aceste mod ific ri. Ia re ptile, ci rc u la ia s nge lu i r m ne tot
nchi s , d ubl i necompl e t , ca la amfibieni.
Re p tilele sun t a nimale poichil oterme , ca re n zo na tempe ra t hibernea z .

A para tul excreto r este r e prezen tat p ri n meta nefros (2 rin ichi). Cele d ou ure te re se desch id n clo ac . Un ele reptile a u
i o vezic u rinar, ca re se deschide to t n cio ac.
Trecerea rep tilelo r la via a t crcstr a d iferen i at i mod ul d e
nmu l i re . Spre d eosebire de am fibien i, la reptil e fec u n da i a
es te intern , m a sculii avn d aparat co pula tor perec he la op rle
i erpi, nepe rec he la chelonie ni i crocodilieni. Reptilele depun
o ule pe u scat. n cu ibu ri, i su n t clocire d e c ld u ra Soa re lui .
Oule, telolecrte, su nt p ro teja te d e o co aj ca lca roas sa u pe rga men toas . Ca urmare a d epuneri! ou l e lor pe u scat, e m br ionul posed o anex, amniosul, n fo rm de sac plin cu un lich id ,
ca re- I nconj ur , asigurndu-i un mediu umed i de pro tecie
co n tra oc u rilor. O alt anex embrionar - alantoida - i
asigur res p i ra i a i excre i e .

Clasifica rea repttlelor cu pr ins e n aces t a tlas este urmto a


rea: subciasa A napsida, cu sup raordinu l Cnelonia. cu ordinele Cryptodira i Pleurodira i subciasa Diapsida, avn d su pruordinul Piagiotremata. cu ordinele Rhync/ lOcephalia i Soua ma ta i eupm ordinul
Ardioeau ria, cu ordinul Crocodylia .

Supraordinul Cllc10nia cu p rind e reptile terestre, d ulcicole i


marine, cunoscute su b numele de broate estoase . Corpul lor,
scurt i lat , este aco perit c u un test format d in plci comoase.
dubla te de p lci osoase. Test ul se co mpune dintr-un scut dorsa l, bombat, cnramcm, i a ltu l ve nt ra l, p lat, ptastronut. '[estul are
o deschid ere a nterioar pri n ca re animalu l scoate ca pu l i membrele a nte rioare, i alt a pos ter ioar p rin ca re ies membrele postenoare i coad a. La coloana vertebra l numai regiunile cervical si COO,l I a u vcr tcb rc artic ulate mob il n tre ele. Coastele,
insera te ntre vc rtebre, s u nt sud a te m preun cu regi u nea dorsclombar a co loa nei vertebrale, cu plci le osoase ale ca ra pacei;
ste m u l li psete. Flc i le, lips ite de d ini, s unt aco pe rite cu teci
com oa se, form nd un cioc cu marginile foarte ascui te (t ioase) .
Broa tele testoase terestre au ea ra pacea foa rt e bombat i
su d a t puternic cu plastronuJ. Degetele s unt scurte i terrninate cu ghea re puternice. Aceste broate estoase se deplaseaz
foarte ncet (Teetudo).
Broa tele estoa se dulcicole au carapacea p uin bombat . ia r
picioa rele termina te c u d eget e lungi i prevzute cu membra n
interdi gital . Ele noat foarte uor, iar pe uscat se deplaseaz
mai repede dec t cele terest re (Emys). La speciile marine carapacea es te foarte puin bombat i plcile osoase sunt mai puin
sud a te n tre ele (Eretlll~lIt'1ys), sa u partea osoas este mult
redu s, ia r corpul acoperit c u o piele groas i n t ri t cu za le
mici , comoase i OSO.lSt'; picioarele s un t tra nsforma te n adev ra t e palete inot toarc (Dermocnelue),
Chelonierui s unt animale ovipare. n pe rioada d e rep roducere
temelele depu n, pc uscat, o u c u coaj calca roas , ascunzndu-le n pmn t afnat, iar cele ma rine, n nis ipul d e pe p l aj .
B roatele testoase marine s unt ma i mari dect cele de a p dulce,
cea mai ma re, Dt'nI/tl(:1u'lys coriocea, ati ngnd 2,.25 m lung ime i
600 kg . De ase menea. exist i specii terestre uri ae, Testudo etephanfo'u t' di n insulele Gale pagos. de 2 m lungime i 250 kg.
Broatele tes toase sun t an imale ca re tri esc pe ste 1(X) d e a ni
i pot rezista vreme nd el u ngat fr h ra n .
Chclontc rm s u nt r sp n diti. n general, n zonele calde din
regiu nile tropica le i subtroptcale. Un numr restrn s de specii
au reui t s-i l rgea sc aria d e rsp n d i re ad apt ndu -se i la
regiuni d e cl i m tcm pe rat . Aces tea se hr n esc n u mai n timpu l verii, ia r iarna i n t r n hiberna re (som n de iarn).
Broa tele testoase te rest re se h rnesc cu fructe, vierm i, insecte, mclci ctc., cele dulcicole vneaz petiori, mo rruoloci,
viermi, iar broa te l e estoa se ma rine se hr nesc cu alge, molu tc,
crustacei, pe ti etc.
Ordinul Cryptodira se ca rac ter izeaz prin chelo nieni. ca re i
retra g ca p u l n est pri n n doirea gtulut n forma literei S, n
plan ve r tica l. Ca u rma re. ve rtebrele ce rv ical e su n t lip sit e de
apofiz e trensverse sa u prezint n umai rudimente. Ce n tura
pelvtan es te liber , nes udat de carapace i plastro n.
Ordinul Pleurodira - chelonicni de a p d ulce, la ca re retragerea ca p u lu i se face la teral ; centura pelvi an este co nc resc u t
cu carapacea . c//e1ys, Chelodina.
Ordinul RlIytlc1/(lCeJ,hafia este re prezenta t p rin re p tile primitive, cu coloana vert ebra l forma t d in ve rt e bre amficeli ce i
notocordul persistent ca la peti i la unii a mf ibieni in fe riori.
Form ele tine re au dinti pe os u l vo mer, ca i a rnfibienit. O sul
ptrat es te s ud a t de cra n iu, ia r din ii s unt de tip ec rod ont. Limba
nu este prot ractil. A u s te rn i coaste abdominale. Pl m n i i
sunt sla b d ez volta i , iar bro flh iile n u pt ru nd n inter ioru l lor.
Organu l co p u la tor l i pse te. In acest ordin exist un singur gen
cu o specie, Sp11t'lUhtOll Il1mctatlls, i trei subspecii . Este un animal nocturn. EI stti in ap fie ascuns n vizu ini construite d e el ,
fie folosete drept adpos t vizuin ile p s rilor oceanice (albatroi)
in compa n ia c rora duce o viat linitit . Se hrnete cu melci,
viermi, insecte i larvele lor.
Ordinul Sqllamatn (u,'idosall ria) este re prez entat n fau na
actual prin dou subordine: IAurtilia i Op1lidia.
SlIbordinul LAcertilia (Sauria) se cara c teriz ea z prir}"reptile al
cror corp este acoperit cu granu le i solzi mrunti. In general,
au 4 membre pt'ntadact ile ter m inate cu gheare. Ma xilarul este
st r ns articulat cu crani ul. Dt~ asemenea . ma xila rul i ma ndibu larul au bra tele sud a te n pa rt ea med.io-a n te rioa r . La spe
cile cu membre le bine dezvota te. in a lc t u irea cen turii scapuIa re intr i clavicu la. Majoritat ea speciilor s un t ovipare, n umai
o m ic parte s unt ovovivipa re (IAcerta t'il'ipara, Atlgui s fragilis)
sau chiar vivipa re, ca unele Scillcidae.

Saurien ii se hr nes c , de p r e fe rin , c u insecte i vier m i.


A lte specii (lidodama) vneaz o p r l e i r o z t oa r e m ici, ia r
altele mai ma r i, ca Varalms, atac pu ii de cro cod ili, broa t e
testoase e tc.
N umr u l s pcc iilo r de o p rl e se r i d ic as tzi la circa 2000.
opr ele ,1U o l a rg r spndi re, majorita tea tri n d n zo na
i ntert ropical . Duc o v i a terest r . u rc nd pn la 4000 m altitud ine i ajungnd pn la cercul polar. Unele duc o via
arbo rlcol (Draco <'OII11/s, Cuamaeteo t'u1garis) i foa rte puine se
tntlnesc n apropierea apelor (Varaflus_tli/oficu:;.), sa u d uc o
v ia sub te ra n (A mI111i$vaena jilligi llosa). In general, ele prefer
loc urile lnsorite, aride, n isipoase e tc.
SIIbt/rdilllll OplJi,tia (Serpentee. ofidiam): sunt scuamate cu corpu l m u lt alungit i apod. care se dep lasea z exclusiv prin trre.
Dorsal. corpu l este acoperit c u so lzi m runti. iar ventral au un
s ingur rnd de p laci co m oase pn la orificiu l doacal. d e unde
se continu cu u nu l sa u dou iru ri pn la ca p t u l posterior.
H r nl nd u -sc. de regul , cu animale mult mai volurninoase dect
corpul lor, ofidieni i prezint o serie de adaptri n acest sens.
Astfel. ca vita tea bu cal es te mult dilatabil . Osul ptrat. prin
ca re se articulcaz mandibula de neurocraruu, este lung i foarte
mobil. Cnd gura este nc his, osul ptrat are o poziie oblic,
iar cnd es te deschi s devine ve rt ical, aslgu r nd deschiderea
eno rm a gu rii. Mandibula este forma t din ce le dou jumti ,
unite medio-anterior printr-un ligament elastic. a sigur nd lr
girea gurii. Dintii s unt conici, foarte ascuii i curbal sp re fund ul gu rii . Astfe l aj ut la introd ucerea p rzii in gu r i o opresc
s mai ia s a fa r . Meca nismu l ngh iiri i se reali zeaz prin
m icri le alternative. d ina inte-napoi, ale celor dou jumti
alt' mandibu lei. Di n i i su nt foarte nu mero i g sind u -se nu numai pc cele dou flci, ci i pe oasele palatine, pte rigoide i chia r
pe vome r. erp i i , n ghiind prada nemestecat . d inii nu se rvesc
la masticatie. La erp i i ne v enmoi flc i l e s unt lu ng i i armate cu
nume roi di ni, iar la cei vcni no i , el e su nt mai sc u rte i maxilaru l es te p revz ut cu p uini d ini veni noi can ic u lai . De asemenea, la aceste specii o serie de oase (pt ra t, p tcrigoide i maxiIare) sunt articu lat e mobil ntre ele i fu nci oneaz ca n ite p rgh ii
ca re, n momentul cnd gura se desch ide, ri d i c din i i caniculai
pe rpendicular pe man dibul , ia r c nd gura se nch ide i culc pt.'
bolta cav i t ii buca le, oricnt n du -i cu vrfurile sp re fundul gurii.
ln g hft rea un ei p rzi volummoasc es te nl esn it i de secreiilc
a bundente ale glandelor sa livare. Pereii csofagulu i i stomacului su nt foar te cla stici i pe rmit prz i i volum moase s nainteze
lent. Tot ca o ada pta re la ng hiirea unei pr zi intregi, voluminoase, s tc m ullt psete, u ur ndu- se, as tfel, dilata rea sto macu lu i.
e rp i i se hr ne sc cu insec te, broa te i ou l e lor, p sri,
marnifere . Unele s peci i (Natrix natrix) inghit pra da vie, ia r altele n uma i d up ce o o moa r fie c u ve n in, prin rnu c tu n
(Vipaa), flc p ri n t n c ol c t re i s t r ngere a corp ul u i p n la sufoca re (PlftJWII , Boa) .
Marea 'majo rita te a erpilo r su nt cvipa ri. dar s u nt i ovovivipari (Vipera).
Ofid ienii , ca i sa ur ieni i, s un t r sp ndi i n toa te regiunile
Globului. dar predomin in regiunile inte rt roplcale. Lipsesc n
regiunile polare. n Noua Zeela nd. ara Foculu i i alte c teva
insule oceantce. Ei populeaza d iferi te biotopuri : pd urea, stepa.
d eertul, apele d u lci i ma rine. Unii d uc o v i a su b t e ra n. iar

Naja nayll, Naja nigricotlis, Pelamys platurl/s,


Pytllol1 mo1l1rl1s. Boa colIstrictor, ElIlIectes mllri1ll1$, Natrix natrix.
Vipera Verlls. CnJtallls llOrridus etc.
Ordinul Crocody/ia este re prezentat p rin reptile acvatice uriae

alii a rbo r icol .

al cror corp atinge, la unele specii. lu ngimea de 10 m. De forma


opr l el or mari, ei au corpu l acoperit cu plci com oase. dublate
dorsal cu scu turi osoase, libere. Crocodili s un t reptilele cu orga
nizarea cea mai evoluat. Ca rezulta t al adap trii la vi a a acvatic ci au corpul turtit dOTSO-ventral, iar coada comprimat lateral . fiind ceva m.li l un g dect trunchiu l. Membrele anterioare
se terminti cu 5 degete, iar cele posterioare cu 4 degete unite
printr-o membran interdigi tal . Orificii le nazale sunt plasate
d eas upra p r ii terminale a bo tu lui. Cavita tea nazal este corn
plet separat de cea buca l prin bo lta pa la tin forma t d in oasele
r ala tine i pri nt r-o memb ran mu scular situa t la ma rgint'a
intern a bolii pa lati nt', num i t vl u l pa latin. Marginea interioar a acestui vI ajunge pn la ba za limbii, nct animalul
pt.l<l te rt..'Spira pri n nri. avnd gu ra d esch is n a p. Din i i sunt

conici, tecodoni. Coloana vertebra l est e alctui t d in verte bre


procelice. Plmnii, saculiformi, au pereii foa rte mult cutati.
de tip alveolar, permind r m nerea sub a p un timp mai
ndelungat. Inima este tetracameral.
In mod obinuit crocod ilii se hrnesc cu peti, molute, vneaz psri de balt, mamifere destul de ma ri i, uneori, atac chiar
omul. Ei urmresc prada notnd ncet pe sub ap i se orienteaz
folosindu-se mai mult de vz i de auz, dect de miros. Pe ct de
vioi sunt n ap, pe att de greoi se deplaseaz pe uscat.
Pentru reproducere ies pe uscat unde femelele dep un, du p
mperechere, 20- 30 de ou cu coaj tare, de mrimea i aspectul oulor de gsc, ntr-o groap spat n pmnt sau in nisip,

pe care le acoper cu frunze. Rm n apoi lng ou pn apar


puii, spre a le pzi de dumani. Anual o femel depune de
2 - 3 ori pn la 100 d e ou, iar perioada de incubaie dureaz
de la o lun i j u m tate pn la dou luni.
Cei mai nverunai dumani ai crocod ililor sunt veran ii,
care le fur o ule i a tac p uii, precum i omul, care vneaz
ad ul tii pe ntru pielea, carnea i oule lor.
Aria de rspndire a crocodililor este restrns n zonele
ntertropica le ale Globulu i. Ei tr iesc n grupuri mari, populnd ruri i fluvii lin curgtoare, lacuri, mlatini, trecnd uneori i n apele mrilor, la gura fluviilor.
in zilele noastre triesc 25 spec ii de crocodili.

SU PRAO RD. CH ELO N IA. Fam. Testud in id ae . 1. Testudo hermanni, broasca estoas de uscat. Carepacea conve x m ult n partea central. Lungimea car apace! p n la 3Q cm, coada 6 cm; are pn la 2 kg.
Tr iete pn la 125 ani. Este rsp n d i t n Europa Centra l i Sudic,
nord ul Africii, Asia Mic . 2. Testudo elephantopu s, broasca es toas
\ elefan t. Corpul, lung de 2 m i nalt de 0,5 m, cntrete 250 kg.
Tr i e te n
Insulele Galapagos, Ma dagas car. Mau riti us etc. Eam.
Emyd idae. 3. Emys orbicularis, bro asca estoas d e a p. Carapacea este
mai pu in bom bat . Atinge lungimea d e 25-30 cm. Se hrne te cu
broate, tritoni, petiori etc. Aria de r spndire: no rdul Afr icii i
sudul Europe i. Fam. Chelydri dae. 4. Chelydra serpentina. broasca estoas
aJigator. Lungim ea maxim este d e 1 rn, iar ma sa 20 kg. Se hrne te
cu; peti, amfi bien i i m ol u te . Tr iete n apele dulci di n Ameri ca,
din sudul Ca nadei pn la Ecuad or. Fam. Ch ely didae. 5. Chelys fim briatus, broa sca estoas cu fra njuri. Are gtu I lu ng i neret ractil, nct

cap ul nu in tr co mp let sub ca rapace. Ajunge la 80 cm lun gime i


tr ie te in prile no rdi ce ale Americii d e Sud . 6. Che/odina kmgicoliis,
br oa sca estoas aus traiian . Are gt lu ng ca de arpe . Ajunge la 20 30 cm lun gim e i t riete n Au stralia, Noua C u tnce etc. Fa m. Ch el oniidae. 7. Chelonia mydas, bro asca es toas de su p. Plci l e corno as e
ale ca ra pacei sunt a eza te una ln g alta. Talie mare: lu ngi me a d e
1,10 -1,40 m; c n tre te n tre 200 - 450 kg. Este r spnd i t n toa te
mrile calde, tr opicale. 8. Eretmoche/ys imtmca ta, caretul, broasca es
toa s de baga. Solzii de pe ca rapace su nt i rnbricai . Lu ngi m ea ca rapacei 60 -90 cm. Se ntl nete n toate m ril e calde ale G lobul ui. Fam.
Dermoch el ydae. 9. Dennochel ys coriacea, broa sca es toas pieloas sau
lutul. So lzii corn o i d e pe carapace au di sprut , tru nch iul fiind aco pe rit cu o p iele as pr, n d ermul c re ia se gsesc plci poligona le,
for m nd o carapace secu n d ar. Atinge lungi mea de 1,5-2,25 m i
500 - 600 kg. Este rsp n dit n toate mri le ca lde .

141

ORD. RHY N COCEPH ALI A. Fam. Sphenodonidae, 1. Spllt'lItl<itJl/


punctatus, hateri a, tuata ra . Repttl p rim itiv, o fostl vie. Co rp ul este
acoperit cu solzi mruni, ia r spatele im podobit cu o creast franjurat3 . Are o lungime de 50 - 75 cm. iar aria ei de rspndire es te restr ns la c teva ins ule mici din ju ru l Noti-Zeelande.
ORD. SQ UAMATA. Fam. Agamidae. 2. Dram odens, d ragonu l
zburtor. Corpul, zvelt , prezint pe latu ri o serie de coas te false, mobile,
orientate n afa r i aco perite cu o i n doitu r a pielii, formnd dou
paraute. Ati nge lu ngimea de 20 cm. di n ca re 12 cm revi n coz ii. Este
r sp nd it in Indonezia, Malaysia. Farn. C hamaeleo nldae. 3. Chame eIro l'ulgaris, cameleonul co mu n. Speci alizat la viaa a rbo ricol i la
vntoa rea de insecte, are co rp ul put ernic co mprimat lateral. iar d egetele p icioarelor ori entat e n dou laturi opuse, formnd un clete cu

1~2

ca re se pri nde de ram uri. i schimb culoarea corpului potrivit cu


medi ul . Are lungimea de 20-30 em. Tr iete in nordul Africii, Asia
Mic i sudul Spaniei. 4. Olamae/ro jad:~nii. Atinge 25 cm i t r ie te
in Africa de Est. Fam. Sci nci d ae . 5. AblepIJarus kitaibelii, oprla de
nisip . O op rl mic , de 9 - 11 cm, cu " membre scurte i subiri.
Triete in Europa de Sud-Est, Asia M ic nordul peninsulei Arabice.
Fam . An guinid ae. 6. Angui s Jragilis, n p rc . Este o op r l f r
membre , serpent iform , acoperit cu so lzi mici. Lungimea total
50-53 cm. Triete n Europa i Asia Apusean. Fam . Lacertt d ae.
7. lA cerM l'iridis, gu terul . Este cea mai m are op rl de la noi, avnd
lungimea total de 30-40 cm. di n care coada a re 20-26 cm. Triete
pn la 10 ani. Este r spndit n Eu ropa Centra l i de S ud, As ia
M tc . 8. Larta ugilis, op rle cen uie. Cea mai r sp ndt t op rl de

-.

la noi. Mai mic dec t gu teru l. ati nge 20-25 efi. Triete n Europa
i Asia. 9. LacrrtQ muraiie, o p rl a de ziduri. Are lungimea de 15 - 25 cm
i

este

r s p ndit

oprla ocelat .

in Europa

Cen tral i Su d ic .

10. LacuM lepida,

Este cea mai mare op rl, a vnd 40 -60 em. Aria e i


.de rspndire este Europa d e Sud-Vest i Africa de Nord. Fam . Co rdylidae. 11. Cordylus giganteus, op rla ur ia. Atinge lungimea tolal
de 40cm. Aria ci de r sp nd i re es te Af rica de Sud. Fam. G ek kon id ae .
12. Hemidactylus turcicus, deget cu di sc. Are deget ele l tite numai n
jumtatea bazal. At inge o lungime pn la 16 em. Tr ie te pc lito ra lul M. Med ite ran e i al Mrii Roii, pe stnci, pe ziduri vechi etc. unde
se car pe perei, di str u g nd un n u m r mare de mu te i , n a ri.
Fam. Agami dae. 13. O z/amydosau rtls king ii, op rl a gulerat . In jurul
gtului are o cu t a pielii, de forma un ui guler (a). Cnd este irita t,

deschide gura iar cu ta se intinde (b). Lu ngimea co rp u lu i, 60- 90 cm .


Este r spndit n no rd ul Au straliei i Noua C ut nee. 14. M oloc1J
horridus, molohul, o p rl a epoas. Es te lung de 18 -22 c rn. Are epi
ma ri, ascu ii. Tr i ete n regiu nile d eerttcc d in sudul i ves tu l Aust ra liei. Fam. Iguanidae. 15. Igu ana tuwrculata, iguana verde. Pe partea
dorsa l , de la ceaf p n la v rful cozii i pc g u . prez in t o creast
di na t . Ati nge lungi mea d e 1,5- 2 m . Est e rspndit n regiun ile
tro pica le ale Americii de Sud. 16. Basiliscu s amcricanus, o pr la c u coi f.
Duce o via arboricol, dar este i un bu n nottor. At inge lu ngimea
d e 80 cm . Se ntl nete numai n America Cen tra l (p an ama i Cos ta
Rica ). 17. A mbl yrllYllcJzus cristatus, op rla cu c reas t. Du ce o v ia
terestr , dar depinde i de mare, fiind un bun nottor. Atinge lungimea
de 1,35 m i triete n Insulele Gala pagos.

143

---

O RD . SQUAMATA. Fam . Amphisbaenidae. 1. Amphisbot'1ltJ julignOSQ, op rl inelat . Cu corp ul ve nnifonn, cilindric, a tin ge lu ngimea de 45 cm. Este r spnd it! n America tropical. Africii. i Peninsula Iberic. Film. Helod erm ati dae. 2. Hetederma horridum. Im preuna
cu Helodnma suspectum , su nt singurele op rle ve ninoase. Are o lungi me de 50 cm, dar poate a tinge c hia r 60 -75 efi. Triete n pa rtea
centra l il Mexiculu i, America Cen tral i d e S ud. Film . Varanidae.
3. Varanus niloticus. varan ul de N il. op rl mare, atinge 2 ro lungime. Vneaz p ui de crocodili, broat e es toase tinere, psri i mami fere. Du ce o via acva tlc in valea Nil ul ui i toat Afri ca, in afa ra

144

p rii de nord-vest. .f. Varlmus Iwmodoenss, varanul uria. Este un


varan imens, ajung nd la 2- 3 m lungime i 100 kg. Este rspndit in
ins ulele lndonezlei. Fam . Boidae. 5. PytJion m oturu s, arpele tigru (ar
pe le u ria) . Este un a rpe neveninos, constrictcr, se tnccl cete n jurul
przii pn o omoa r prin s ugrumare, apoi o nghite ntreag . Atinge
lungi mea d e 4-6 m . Tr i ete in sud ul i sud-estu l Asiei. 6. Boo caninil , arpele car d e c ine. Este un arpe arbo n col , de cu loare ve rde,
lu ng de 3-4 m. Triete in prile nordice ale Americi i de Sud. 7. Euntt!S murinu s, anaconda. Duce o via mai m ult acvatic. hr rundu-se cu
peti. Ati nge lungi mea de 5 - 10 m. Aria d e rspndire este Brazilia

i America Central . 8. Bila consfrictor, arpele bea. Este cel ma i frumos arpe i atinge 3-6 m lun gim e. Triete din Mexic pn in
Argentina. Fam . Colub ri d ae. 9. Natrix natrix , arpele de cas. Corpul
are un colorit cenu iu cu puncte negre. Se recu noate uo r d u p o
pat semilunar galben sa u alb, d e fiecare parte a ca pulu i. Ati nge
lungimea de cel mult 2 m . Este rspndit n ntr eaga Europa, iar spre
est, pn n lran. 10. Natrix trssrlIata, arpele de ap . Corpul are un
colorit galben-msli nu, cu pete mari, adeseori ptrate. Atinge lungimea
de 1,5-2 m. Triete n sud u l i cen tru l Europei, Asia Occidental .
11. Eiaphe Iongissima, arpele lui Eseulap. Are co rp ul zvelt, capul mic

i ngust, iar coad a lung i sub ire . Atinge lun gim ea d e 1,50-2 m.
Aria lu i de rs p n d ire es te n su dul t cen trul Europei, Asia Mic,
nordul Iran ului. 12. Elaplle auatuorlineata. arpele dun gat. Se recunoate
deoarece are pe spatele cafeniu 4 dungi longitudinale, ntunecate.
Lungimea total este d e 1,80-2,60 m . Comun n Europa Sudic,
Crimeea, Caucaz. 13. Corone ta austriaca, arpele de alu n . arpe neveninos, dar foarte agresiv . Se rec unoa te d up dou rnd uri de pete
cafenii, dorsale. Talie mic, 60-75 cm . rar p n la 1 m . Tri ete n
Europa.

145

_-=0=

~ .

<=""

~.

-.

,
O RD. SQUAMATA. Fam. Elapidae. 1. Naja naya, co bra indian,
cu ochelari . Pe g I are un d esen in form de ochelari . arpe
foarte ve ni nos. Atinge lungimea de 1,40 - 1,80 ro i trie te n su destul Asiei. 2.. Naja nigricoflis. a rpele scuipto r cu g tui negru . Cnd
atad sau se apr s tropete cu o saliva foarte pu ternic otrvi toare
care arde u nde atinge pielea . Lungimea t otal 1.50-2,20 m. Triete
n Africa Cen tra l i de Sud. 3. M icru rus corallinus, arpele coral. Are
arpele

corpul cilmdnc, lung de peste 1 ro

i v rga t

cu inele

roii .

galbene

negre . Veninul s u poate pa raliza prada, dar nu o moa r omul. Triete


in America de Sud, Antile. Fam . Hydrophiidae. 4. Pelamys JllatuTlIs,
a r pel e marin, veni nos. Are regiunea ca u d a l mult t urtit lateral, SC T-

146

vind u-i la lnot . Atinge lungimea de 1 m i tri ete n Oc . Indian i Oc.


Pacific. Fam . Viperidae. 5. Vipt'ra bt'rus. vipera neagr. n p rca . Se
poa te recunoate d up forma tri unghiular a cap ul ui. c tre ceaf avnd
un d ese n in forma litere i V. ia r pe co rp o band d o rsal in ztgzag.
60 -80 cm . Este rspnd it ap rOdpe in toa t Europa. nord ul i centru l
Asiei. 6. Vipt'ra a1'pis. vi pera espts. Talie mic . 60 - 80 cm. Triete n
sudul i ce ntru l Europei. 7. Vipt"ra ammodytes, vipera cu corn. Pe cap are
un dese n n forma litere i H. ia r pe corp o band do rsal , format d in
romburi. n v rfu l botului are un corn moale. acoperit cu so lzi. Are
lungimea de 70-100 cm. Trie te n sud ul Eu ropei, Asia Mic. 8. Crota/us horridus, a rpele cu clopoei . a rpe veni nos, care v neaz noaptea,

- -...-. -

...,,::;;:::::~
~'-.'

-.
patoTit

unui o rga n termorece ptor, existent ina}nteil och ilor, cu care


poate percepe razele calorice emise de pra d . In v rful cozii poart
nite inele solzoase, care n timpul micrii, lovindu-se intre e le, prod uc
un sunet. arpe de talie mare, 1,50-2 m, t riete n partea oriental
a Statelor Unite a le Americii.
ORD . CRO CO DYU A. Fam . Crocodylfd ae . 9. Crm:odylus nsicticus,
crocodilul de Nil. Partea dorsal il gatu lu i es te acoperit cu solzi netezi,
necarina i i prezi n t 4 scuturi nucale mici. Falca i nferioar cu cel
mult 30 d i n i. Atinge lungimea de 6 m, iar o varieta te il sa d in Madagascar, 10 1Il. Este rs p ndi t n apele interne i litoralul mrilor Africii.
Fam . Gavialidae. 10. GUl.'ialis xallxetiflls, gavialu l. Avnd botul lung,

".

su bire,

dllatat numai la v rf, este un mare vn tor de peti . Lungimea


este d e 6,5 m . Trie te n Iluviile: C ange, Brahmaputra, Indus
de. Fam. Alligatoridae. 11. Allig'lt'lr mis sissiJ'pil'l1sis, a liga to ru l. Are pc
rnandibul 40 de dini. Atinge lungimea de 4 -5 m. Se rec u noate
dup bo t ul lu i scurt, turtit, ca de tiuc. Este rspnd it n apele d ulci
d in sud-estul Statelor Unite a le Americii i n special n fl uviul Mis<issippi. 12. Caimon latirostrie, cairnanu l. Are pe fata ventral scu tu ri
osoase, care dubleaz pe cele ccmoasc, Io rm nd adevrate zale. Are
bot ul foarte scurt, trunc hia t la virf. Atinge lungimea de 3,5 rn. Aria lui
de rspndire este America de Sud .
max im

147

...

CLASA AVES

-'","-

(Psri)

P sri le sun t vert ebra te tctra podc, homoote rmc (cu temperatura corpu lu i con stan t), adaptate la zbor.
Membrele a nterioare su nt transforma te n aripi, ia r cele postenoarc ser vesc la mers, la s ta ionat, iar la m ulte grupe de psri
i pentru no t. Corp ul es te acoperit cu pene - formaiu ni cornoase eptderrruce cu rol de p rotec ie mecanic i termic. Totalitatea lor formeaz penajul. O pa n se co mpune d in tr-un ax
longitudinal, care are dou pri: u na bazal, goa l n inter ior,
fixat in teg ument, nu mit calam us i alta ex tern, plin n interior, rahisul. Pe rahis sunt inser a te, de o pa rt e i de alta ,
dou rn d uri de ti]e inguste numite barbe sa u ra mi . Barbele au
pe laturile lor , alte dou r nduri d e ti]e fine num ite barbu le sau
rad ii, iar aces tea sun t p rev zute pe laturi cu numeroase c rltgc
mi ci sau radiole. Pr in intermediu l acestor radiole barbulele
se unesc ntre ele for m nd o reea d eas, ca re d pcnci mai
mul t rigidita te, un aspect u nitar de I a rn . Rahisul cu ba rbele i
ba rbulele formeaz pa rtea I a t a penei. steagu l sa u vexill um. Se
deosebesc tr ei cate gorii de pene: pe nele d e contur, penele filiforme i p uful. Penele de contur su nt penele vizibile care acoper corpul. Din tre acestea s-a u d i feren ia t unele cat egorii de
pene specializa te: remige, rectrice, tec trice , vibrize i pene orn amentale. Rem igele sunt penele mari ale aripilor, care servesc
pentru zbor. Rcctriccle su n t penele mari ale cozii, se rv ind d re pt
c rm. Tectricele su nt penele de contur, ca re acoper arip a la
baza remigelor , iar vibrizele sun t pene cu aspect de peri, care se
gsesc la baza ciocului sau in jurul nrilor, la unele psri ca:
r pitoarele de zi e tc. Penele de orn a ment a u lu ngimi, structuri i
culori d iferite. Penele filiforme (filo pl ume) au o s tructu r simpl, fiind aezate cte 1 - 10 la baza penelor de contur.
Intre penele de co ntur, la m ulte grupe d e p sri, se gsete
puful. ca re accent ueaz fu nc ia te rrnoregulatoare a pe najului.
Puful a re rahisul foa rt e scurt, ba rbele i barbulele lungi i flex ibile, ia r rad iolele lip sesc, aprnd ca un buchet moale.
Schim ba rea penelo r, c d erea pe nelor ve chi i nlocu irea lor
cu altele noi se nu me te np rli re. Ea se petrece o d at , de
do u ori sa u chia r d e trei ur i pe an . De regul, n p r l i rea se
face pe r nd , puine fiind psrile care i leapd toat e penele
d eo d a t . P s rile a u un colorit al pe na jului foart e variat, deseori d e o rar frum usee . Acest n ve li de pe ne u o r, ca i forma
aerod i namic, su n t adap t ri la zbor.
Tegumentul psrilor este foar te su b ire i lips it de glan de,
cu excepia gla n dei u ro p igie ne , situa t d easupra cozii. Secreie
ei unsuroas es te rsp ndit de p as re cu cioc u l printre pene,
fc nd u-l e moi i u ns u roase. nc t apa nu se prinde de ele
Aceast gl and este mai dezvoltat la ps rile acvatice i lipsete
la cele d in inuturi secetoase: d ropie, s t ru etc.
Scheletul ps ril or prezint o ser ie de trsturi caracteristice
ca adaptri la zbor i la me rsul biped . Ca racteristica esenial
const n fap tu l c oasele prezint goluri p line cu aer. Cele mai
multe oase su nt n legtur cu p lm nii i cu sacii aericnt. Pn eumaticit a tea este mai dezvoltat la ps rile bune zburtoare i
este mai redus la cele care zboar greu sa u ca re nu zboar
de loc, cum este s tru u l. Aceast s tructu r, precum i s u bierea
pereilor oaselor lungi, fr ca rezi s ten a lor s scad , contribu ie
mult la reducerea greu tii specifice a corpului . Craniul, com plet
osificat , cu oase subiri, pneumatice, strns sudate intre ele, are
o form gl obu la r i prezin t dou fose orbita le lar gi. Flcil e,
lipsite de dini i mbrcate n tec i cornoase, formeaz cioc ul. Ca

148

------

la re p tile, craniul se articu leaz de pr ima vertebr cervical


(atla s) printr-un singu r condi l occipital. dar n aa fel nct formeaz cu coloana vertebral un unghi d re pt, si tuaie corelat cu
staionarea i mer su l biped al psri lor.
Coloana vertebra l es te alc tuit d in cele cinci regiu n i, cu
u rm t oare l e ca rac te ris tici. Reg iu nea cc rv ical este forma t din
11- 25 ver te bre, artic ulate foa rte m obil ntre ele , perm i nd
ca p ul ui mi cri co mplexe. Regiu nea do rsal este alctuit dintr-un nu mr va ria bil d e ve r tc bre (5 - 10) concrcscute ntre ele,
d nd o m are rezis ten tru nchiulu i. De vertebrele d orsale se
arti culcaz coaste bine dezvo lta te, forma te di n dou segmente
d intre care u nul vertebral i altul s ternal, a r ticu la te mobil. n
unghi aproape d rep t, orientat c u v rf ul na poi.
Aceast form a coastelor permite cu tiei toracice s- i schimbe
volumul, prin deprtarea i apropierea s te m u lu i d e coloa na
vertebra l, schimbare acionat de m uchii intercostall n timpul respiraiei, numai cnd pasrea nu zboa r .
Pe marginea posterioar a segmentului vertebral. fiecare coast
are c te o ra mur orientat po ster ior, care se sprij in pe coasta
imediat urmtoa re. Aceste ra muri, n um ite a pofize uncinee, dau
o ma re stabilitat e cutiei toractce. La majoritatea psrilor s tcm u l
es te bine dezvolt at , avnd o creast medlanventral puternic,
numit ca ren. ca re ofer o su prafa mare de i nserie muchilor
pectorab, m u chii zborul ui . Psrile bu ne zb u r toa re, ca i cele
ce folos esc aripile la not (pinguinii), a u carena bi ne dezvoltat
i se numesc psri ca re na te, n opoziie cu ps rile ca re n u
zboar i car e n majori ta te a u stemul lips it de caren - psri
acarcnatc. Regiunea lombosecral este constitu i t dintr-un singur os numit os ul sac rum sa u sinsacru. La for marea sa pa rticip
10 -22 vert ebre, d in tre ca re 5 - 8 lombare, 2 sacrale i cteva
caud ale . Astfel, s-a mrit m ult s uprafaa de fixare a cen tur i!
pe lvicne. ca urmare a adapt rii psrilor la mersul bi ped i la
a terizare. Regi unea cau dal are cteva vcr te bre libe re, u rma te de
alte vertebre (4 - 6) terminale, su da te ntre ele, ce formea z un
os com p rima t la teral. aezat a proape perpendicu lar pe co loa na
vertebral , n u mit p igos til sa u urost iI. Ce ntu ra scapula r i
membrele an terioare, adapta te la z bo r prin transformarea lor n
a r ip i, a u suferit unele mod ific ri s peci fice p s ril o r. As tfe l,
omopla tul . lung i lit in form de la m de sabie, este a ezat in
lungul prii d orsale, paralel cu coloana vertebral. EI este un os
mobil, a v nd ca p tu l dista l libe r, alunec nd u or pe coaste.
Coracoidul, un os puternic s itua t ve ntral, cu orientare posterioar, es te articulat seruimobil, cu ca p tu l d istal de stern, iar cu
captul proxima l unit fix cu omoplatul. Clavicula. os ventral
orientat anterior, est e subire . Cele dou cla vtculc au ca pe tele
distale s uda te ntre ele , formnd furca p ieptului, furculi a sau
i ad e ul . Aceas ta ntre te mult centu ra sca pu l a r. fa r a-i modifica mob ilita tea n timpul zborului. La jonciu nea extremitilor
p roxtmale ale omopla tu lui i coracoid u lui se formeaz ca vita tea
glen oid n care se artlc uleaz os ul h umerus. Scheletul membrelor an terioare este format din humerus, radiu s i cu bitus, oase
bine dezvolta te i alungite. Oasele ca rp iene sun t reduse la do u ,
iar metacarptcncle la trei , de ca re se artic u l eaz tot a t tea deget e.
Degetele l i 1II sun t scurte, red use la o s i ngur fa la ng , iar al
Il-lea es te mai lu ng i for mat d in do u falange.
Centura pelvian i scheletul mem brelor postcricare au suferit o se rie de mod ificri . Osul ilion, mult l it i alunglt anterior,
se sudea z de osul sacrum , poste rior conc rete parial cu os ul
ischion, iar ventral cu p ubisul, foa rte su b i re i orienta t cu ca ptu l

distal napoi, paralel cu ischio nul. La punctu l de a rt ic u l a ie al


acestor oase se formeaz cavitatea cotii oid. Membrele postc rioare ale psrilo r su nt adaptate la mers, srit, alergat i not.
Osul coapsei, fem urul, este foa rte dezvoltat i ndreptat ob lic
nainte. EI se articuleaz cu captu l proximal n cavita tea cotiIoid , iar cu cel distal de osul tibia. Peroneul es te puin dezvolta t, aprnd ca un stilet scurt, fuzionat n parte cu tibia. O
parte d in oasele tarsiene sunt conc rescute cu tibia, iar alt pa rt e
cu oasele metararsicne. formnd un singu r os alungi t, tarsometatarsul (denumit n mod curent ta rs). De aces t os sunt articula te
falangel e bazalc ale degetelor. Majorita tea ps r ilo r au patru
degete (1 - IV); la unele psri d ispare i dege tul L iar stru u l are
numai dou d egete (lll i IV). Di spozi ia degetel or este foarte
diferit, perm ind cele mai variate tipuri de de plasare. Ele sunt:
anisodactile, cnd primul deget este orienta t poster ior, iar celelalte tre i na inte; zigodac nle cnd degetele Il i III sunt orien ta te
nainte, iar I i IV napoi; hc tero dac nle cn d, pe lng degetu l I
ndreptat perma nent po sterior, se poa te nd repta poste rior i al
II-lea; pamprodact ile, cnd toate cele patru degete sunt ndre ptat e
nainte. Degete le se ter mi n cu gheare, acestea fiind groase i
tocite la p sri l e alerg toa re i scurm toa re, puternic tncovotate
i ascuite la vr f la rpitoare, subiri i lu ngi la speciile arboricalc etc. Psrile de balt au o membran intcrdigital , palmura,
prins fie separa t pe fiecare de get, fie intre degete. La psrile de
rm membrane interdigital este red u s i u n e te nu mai la baz
degetel e III i IV, iar la cele terestre lipsete de obicei.
Muscula tu ra psri l o r es te bine dez v oltat, p u ternic la cele
bune zburtoare, re marcndu-se vol umul i fora mu c h i l or
pectorali. Ace tia sunt i n scra i , pe de-o parte, pe centura scapuIa r i stern, ia r pe de alt parte, pe humerus, prin contraci i le
lor asigurn d m ic ril e de rid icare i de cobor re ale a ripilo r.
La psril e teres tre este dezvoltat m usculat ura p icioarelor.
Aparatul di gestiv al ps rilor se caracterizeaz prin lipsa
d inilor, p rezen a gu t i, la m ulte grupe compa rtirnen ta rea st omacului i red ucerea in tes tinului gros. Ciocul v a ri az ca form
i mrime n raport cu modul de h r n i re : scurt i conic (granivore], scurt i s ubire {insecti vore], curbat la v rf i ascui t
(rpitoare), tur tit i cu zimi pe margini (rae, g te) et c.
Lim ba ps ri lo r este, n general , p u in musc uloa s i acoperit cu un stra t cornos prevzut cu papile. Ca form, poate fi
subire, lung i foarte mobil (ciocnitoare) , ca un jghcab
{colib-i). scurt i tare (rpitoare), scu rt i c rnoas (pelicani)
sau d ez volta t, moale i crnoas (ra, gsc). La papagali i
la unele psrele (stu rzl. gai) lim ba este mu scu l oas . bine
dez v o l ta t, pe cnd la peleca niforme este rudimentar.
Stomacul psrilor est e difereniat n : s tomac glandular (cu
perei s ubiri i numeroase glande) i s to mac mu sculos, pipota
sau r nza . cu pereii rn usc uloi i o crust cheratinizat . La
extremitatea posterioar a in testin ul ui s ubire se deschi d do u
cecumuri lungi. Rectul, sc urt, se desch ide n cioac, n care se
mai deschid dou uretere i cond uctele genita le. P sril e n u a u
vezic urinar, iar ur ina se eli min p rin cioac.
Aparatul respirator al psri lor are o structur deoseb it ,
expresie a adapt ri! la zbor a acestor ver tebra te. Ele se compun
din: c ile respiratorii (cavit il e nazale, trahee i bronhii), doi
plmni i sacii acncnt. Tra heea prezint un laringe ru di mentar, iar la bifurcaia celor d ou bronhii, un organ fa na tor nu mit
sirinx (prop riu psri lor) ca re posed coarde vibratoare ce produc sunete . La unele psri acest organ este nsoit i d e u n
organ de rezona n provenit d in mod ifica rea, respectiv m rirea
unor pri ale c ilo r res pira torii. La psrile c nt toarc aparatul
fanator atinge cea mai perfecionat structur i fu nctie.
Pl m nii au aspect spongios, fiin d forma i d in tr-o reea de
canalcule cu diametre d in ce n ce mai fine , dar le lipsesc to tal
alveolele pulmonare. Prin tre canalicu le exist o bo ga t reea d e
capilare sanguine, care asigur oxigenarea sngelui i desc rcerca sa de dio xidul de ca rbo n . P l m n ii sunt n str ns leg
tur cu saci i aerieni, n n u m r de 9, ce reprezi nt d il a tr i i
prelungiri ale br on hiilor, de form m e rnbra no as . situate n
cavitatea general a co rp u lu i, printre d iferite organe intern e,
fiind pu i n leg tu r , p rin diverti c ule, chia r cu go lurile oaselor
pneumatice. Ei a u rol ul de a asig ura ventilarea plmnilor n
timpul zborului i de a reduce greutatea specific a corpul ui.
Ast fel, p rin ridicarea arip ilor, sacii aer-ierti se dila t i ae rul
ptru n de n ei , trec nd prin pl mni u nd e cedeaz o p arte d in
oxigen; prin lsa rea aripilor sac ii aeri eni su nt comp rimai i

aerul d in ei es te elim ina t, trec nd din nou prin plmni, cn d


I a s o alt pa rte de oxigen i ia dioxidul de carbon.
Aceast respiraie dubl este speci fic psrilor .
In re pa us, ventilaia plmnilor este asigurat prin mic
riie cutiei toracice. d a tori t ridicri i i coborrii sternului, acest
meca nism fii nd ajutat de conformai a coa stelor .
Aparatul circulator al psrilor es te mult mai evol ua t, mai
per fecion a t n compa ra ie cu al reptilelor. Inima este sit u a t
n centru l cavitii toradce, aslgur nd un echilibru ct ma i stabil in timpul zborului. Ea este relativ ma~e i tetr ac a m er al .
Ps ri l e a u o ci rc ulaie du bl i complet . In general. mc tabolismu l ps ri lor este foarte ridicat i, ca urmare, temperatura
corp u lu i es te ridicat , de 42 -43C, i constant.
Sistem ul ne r vos se carac ter izea z printr-o s tr uctur mai
comp lex dect la re ptile, re ma rc n d u-se dezvoltarea emisferel or cere brale, a cere be lul ui, care con duce mi c r il e complica te n timpul zborului i a anumitor ccntri senzitivi i motori.
D intre organele d e s i m, cel mai dezvoltat i perfecionat
este ochiul, c unosc nd u-se faptul c psril e beneficiaz de o
excepio nal acu itate vizual . Globul ocular este aproape fix n
or bit, fapt co mpensat prin l rgi rea cmp ulu i vizual i prin
marea mobili tate a capulu i i gtului. Urec hea inte rn are rol
a uditiv i static, prezent nd o s t ructur co mplex, asemn
toare cu cea de la ma mi fe re; n schimb, organele tactile, gus tative i olfactive sunt mai p uin dezvoltate.
Aparatul genita l al masculilor este form a t din dou testicule de
la ca re pornesc canalele de evacuare ale produselor sexuale, ce se
deschid n doac . Aparatul genital femel este, de regul, impar,
fiind redus la un s ingur ovar (cel stng). Ovarul i oviductul drept
sunt red use. Oviductul prezint n pori unea posterioar nite
glande spec ia le care secret n jurul ou lui coaja calca roa s.
Majoritatea psrilor su nt monogame, cnd un mascu l se
tm p erecheaz cu o singur femel. Alte psri sunt poligame,
a d ic un mascul fecu n d ea z ma i m ul te feme ie. De reg ul, n
cazu l p oli gamiei, masculul nu se ngrijete de clocit i de cre
te rea puilor.
Se cu nosc i cazu r i de poliandrie, .c nd aceeai femel se
mpen.x
. h ea z cu mai m uli masculi . In acest caz, de regul,
mascu lii se ocup de docil i de ingrijirea puilor.
Ps rile s un t oviparc, fcm elc le depun nd ou bogate n vitelu s nutr itiv (o u te lolecite) , acoperi te d e o coaj ta re, calca roas .
Ps rile c uib resc, clocesc, h r nesc i ngrije sc puii. Ele i cons tr u iesc sa u arnenajeaz cu iburi n care femelele depun ou l e
pe care, n general, le clocesc ambii prini, cu rnduI. Se ntlnesc i caz uri cnd cloce te nu mai femela (gi na, cu rea et c.). iar
la alte specii numai rnasculul (nandu. em u. casuerul etc.). Exist
i unele specii care nu-i clocesc sin gu re ou l e. A a sun t g i ni l e
de gu noi (Fam. Megapodidae) din i nu tu r i l e a ustralicne. Acestea
de p un ou le n grmezile de vege tal e ca re, prin descompune re, prod uc cldura necesar incubaie i. A lte psr i depun
oule n cuibul unor p s rele. pe seama cro ra Ias clocirea i
creterea p uilor (parazntsm nid icol , de cuib ). Unii pui r m n
n cu ib unde prin i i le aduc hrana i i ingrijesc pn cnd
sunt capabili de zbor (p u i nl di coli). alii prsesc cu ibul imed iat d u p eclozlune. urmnd prinii ca re i co nduc n c u ta rea
h ranei i- i a pr de d umani (pui nidifugi) .
Ps ri le sun t astzi vertebratcle cu cea mai la rg r spndire
pe suprafa a G lobul ui . Aceas t mare performan a fost po sibil da to rit adapt ri! p sr il o r la zb or, care le-a dat posibilita tea de a se de p lasa u or, pe d i s tane m a ri i d e a nv inge
toa te obstacolele na tu ra le, p recu m i tc mpcraturii r id ica te i
con stante, p tru n z nd i n in u tu rile cu cea mai a spr clim.
Odat cu aceast l a rg rspn d i re, psr ile s-a u adaptat i la
cele m ai va r iate m edii d e via , d iversific nd u-se, astfel, n mai
multe grupu ri ecologice: p s ri acvatice, ps r i de rm, psri
de s tep i deert, psri de tufi i pdure etc.
Ele s-au adaptat i la cele m ai d iferite regimuri de hran :
insec tivore, gran ivore. frugivore. ca mivore. omnivore etc .
Ps rile ca re se dep lasea z toamna de la locul de cui b r i t la
cel de ie rn a t, cu o cli m mai cal d i hrana mai ab u nden t,
tn torc d u -se prim vara napoi, se numesc psri m igra toare.
Aceste psri se mpart n oaspei de v ar, oaspe i de iarn i
psri de pasaj . Mai puine la n umr s u n t acele psri ca re
n u - i p rsesc in uturile de c uibrit, n umite psri seden tare.
P s ri l e actuale cu pr ind circa 8600 de specii, grupate n 28
de ordine (dup E. M a y r i D. A m a d o n).

149

Ordinul Struihionijormee es te reprezenta t, astzi, printr-o sinspecie: Struthio came ius. Fiin d o pasre terestr , a da pta t
la v iaa d e step. n treaga sa structur oglin d e te aces t mod de
v i a . Stru u l a rc un corp ro bus t, g tui lu ng i subi re, iar capul
foar te mic n ra port cu tr unchiu l. Att ga tu l ct i capul sunt
golae . Ar ipile au schelet normal. dar sunt nefu nct ionale. Oa sele pubiene, bine dezvolta te i s udate pe lin ia medlo-ventral ,
formeaz simfiza pubian , caz u n ic la p s ri . Picioarele, lungi,
sun t prevzu te cu cte dou deget e (III i IV) cu gheare scurte.
Red ucerea nu mrulu i d e degete este o adaptare la fug . Struii
tr iesc n crdun, dar in perioada re producerii se separ in
perechi i a mbele sex e p a rti ci p la clocitul i ngrijirea puilor.
Ord inul Rlleiformes cuprin de s t ru i i sud-americani, mai m ici
d ect cei afr icani. Oasel e isc hion sunt uni te medio-ven tral
ntr-o si mfiz i schi a t i c , ia r p icioa rele a u cte trei degete. Astzi
e xist un si ng~r gen cu dou specii: Rhea americana (nandu) i
Rhea danoinii . In timpu l re pro d uce rii se for meaz cete compuse
din cte un mascul i 6-8 femeie (poligamie), ia r masculul
clocete i ngrijete puii.
Ordinul Casuariiformes este re p rezentat prin casuari i p s
rile emu din Australia . Aripile acestor psri sunt a trofta tc, n
schim b pici oa re le s un t scur te, osoase i termina te cu trei degete
(cele an terioare) . Penele, foar te lu ngi i subi ri, sunt prevzute
cu u n h ipora his dezvoltat. Rect rice le lipsesc. Ca i la reiforme.
numai masculii clocesc i ngrijesc puii. Din acest ordin face
pa rte genul Caeuariu s, cu ase specii i genul Dromiceius (Dro maius), cu o si ngu r specie. Genu l Cosuarius se ca racte rizeaz
printr-o creast cor noas. n for m de coif, situat n regiunea
frontal, iar capul i ju m ta tea superioar a g tului, viu colorate, sunt lipsite de pene . Genul Dromiceius se deosebete de
casuar prin lipsa coifului , ca p ul i g tui fiind acoperite cu p ene.
Ordinul A p terygiformes (psrile Kiwi) cu prinde un si ng ur gen
cu trei speci i, rsp ndire n No ua Zeeland . Sun t ps r i nocturne, de m rim ea u nei gini, cu gtui scurt i gros, ciocul
lung i u o r cu rbat n jos, nrile situa te la v rf, caz unic ntre
psri. Corpul este acoperit cu pene lungi, s ubiri, cu aspect
filiform, ia r a ripile reduse sunt ascu nse ntre penele corp u lu i.
Picioarele sunt r ob ust e i te r m inate cu cte patru degete.
Masculul clocete ou le i crete pu ii. Din acest ord in face parte
A pte ryx au stra/is (Kiw i) ca re, d in cauza vnatului excesiv, a
deve ni t as tzi tot mai rar .
Ordinul Tinamiformes (giiilluele de pampas) . Psrile di n acest
ordin au aspectul unor gin i mici, deplasndu-se ma i mult prin
alerga re i foart e p u in prin zbo r. Aripile lor sunt scurte, la te i
rotunjite, iar coada scurt . N rile, acoperite cu o piele moale,
su nt situa te in j um ta tea di stal a ctocului. Numai masculi i sap
cu ibu ri, clocesc i ngrijesc puii, iar feme lele contin u s se Imperecheze cu a l i m asculi. O rd in ul es te re prezen ta t printr-o singur familie cu 9 genu ri i 35 spec ii, r s p ndi tc n p ampasunle
i pdur il e A mericii, din Pa tagonia p n n Mexic. Eudrcmia.
Ordinul Splwnisciformes cu p rinde 17 specii de psri marine
grupate ntr-o s ingur fa milie. Ele sunt p sri nezburtoere,
ada p ta te exclusiv la not, cunoscute s ub numele de pingu ini
a nta rc tici. Corp ul lor este al ungit i u or tu rt it dorso-ventral.
Penele de pe trunch i sun t scurte, cu ra hisul fle xibil, de forma
unor solzi. Ele acoper corp ul n mod uniform, ca o bl an foa r te
deas, fr s lase a p te rii. Ar ipile su nt sc urte, acoperite cu pene
asemn toare celor de pe trunchi , iar piesele lor sc hele tlce sunt
aplatizate. As tfel, aripile sunt transforma te n l ope i cu ca re
p srile noa t su b a p , p icioarel e fiind folos ite doar d re pt
c r m. Picioarel e, sc u rte, a u tarsul lit, cu oasele incom p let
su d a te, iar d ege tel e sun t orienta te nainte i un ite pr in membran e in terdigi tal e co m p lete . Picioarele fiin d inserate pos te rior,
cor pu l ia o po z iie vert ica l n tim p ul staion rii p e uscat, unde
pingu in ii se dep laseaz p rin me rs, iar la nevoie se tr sc pe
bu rt cu ajutorul p icioa relor i ari p ilo r. Schelet u l este for ma t
d in oase ta ri , p line cu mduv. Ste rn ul prez int o ca ren bine
dez v olta t . Pinguini i de pun u n ul sa u d ou ou. Puii , de tip
nidi col, su nt a coperi i cu pu f negricios i prezi nt o de zvol tare
postembr i onar rel a tiv lent. Pingu in ii t riesc in colonii mari
(uneori ch iar un m ilion d e indivizi) pe coastele Antarctidei i
insulelor vecine, pe coastele su d ice ale continentelor a us trale i
a rhipelagu l Oalapagos, n lungul cure nil or reci. De biologi a
acestor p sri s-a preocupat i E m i i R a c o v i obse rv ndu-l e n timpul c l to riei sp re Polul Sud, pe vasu l Bclgicc .
Ordinul Procellariifimnes cuprinde trei famili i cu circa 90 spec ii
de psri marin e i oceanice, pelagice, de larg, care vin la rm
gu r

150

numai .n timpul cuibrirului. Ele a~ un cioc \ung.. comprimat


la teral I prevzut la v rf cu o muchie cornoas , ascui.ta i. mult
curbat . nrile se deschid la captul unor tubu ri cornoase, de
unde i numele aces tor psri de tubinari. Poarte bune zbur
toare, ele a u muchi i pectorali i carena foarte dezvoltat e, iar aripile sunt lungi i ngu ste, aring nd. la unele specii o anvergur de
3,5 m. Sunt bune nottoare, iar re pmnt se d eplaseaz cu dificultate. l i aleg locul de cu ib ri t pc insulele st ncoasc, unde i
arnenajeaz cuib uri n crpturile st ncilor sa u pe pmnt. De
regu l , depun cte un singur ou . Pu ii sunt nidicoli. Aria lor de
rsp ndire se intinde pes te toate oceanele lum ii, cele mai multe
specii fiind, ns, septentrionale. Procelariiformele a u diferite talii.
cea mai ma re sp ecie fiind albatrosul (Diomedea exutane).
Ordinul Podi cipe ij onnes (corcoci i). Ace st ord in este re p rezentat printr-o singur familie cu circa 20 specii de p s ri, exclusiv acvatice, foa rte bu ne nottoare i scufu n d toa re, dar slab
zburtoare. Corpul lor este alungtt, com pri ma t dorsovcntral i
acoperit cu pene dese, moi, rn tsoase i unsurcase, strns lipite
d e corp. Capu l i ciocu l su nt u or com pr ima tc la te ral. gtul
relativ lung i su bire, picioarele situa te n apropierea extremittii
posterioarc u u rea z mult inotul i scufundarea. Tarsul este
comprimat lateral, degetul posterior (1) mic, iar cele trei, anterioare (II, 111, IV), su nt lu ngi i fiecare prevzu"t cu c te o memb ra n not toa re propr ie; ghearele s unt l i te. In tim pul cuibri
tului, perechile i cldesc pe ap un cu ib plutitor i umed din
p lante acvaticc n care dep un 3-8 ou . Puii, nidifugi, prsesc
imed iat cuibul ur mn d prinii, alt uri de care se depri nd s
inoat e i s -i ca u te hrana. Aria de r spnd ire cuprinde Glob ul,
cu exce p ia regiunilor arctice i anta rctlce.
U ri/UlUI Covu onnc cuprmdc- o si ngu r fa m ilie, cu un gen i
patru specii de psri acvatice. ca re a u multe caractere
adaptative foarte asemntoare cu cele ale ordinul ui Podicipediformes , constitu ind un exem p lu de conve rgen. Se deose besc
ns, de acestea p rin rec tricele no rmal conformate, da r scurte,
p rin palmura complet a degetelor anterioare i printr-o serie
de caractere anatomice. D in acest ord in fac p ar te cuju nacii. Ei
triesc pe apele d u lci i lagunele din regiunil e a rctic e. ia r toamna migreaz spre sud, petrcc nd ia rn a pe a pe le d in zo ne le temperate. Depun dou o u, ia r puii sunt nidifugi. Vemntul lor
ven tral se poate folos i ca o bl an pentr u cptu trca hainelor.
Ordin u l Petecaniformes co nine 5 fa m ilii d e ps ri ma rine i
de ap dulce, foa rte bune nottoare, unele chia r scufund toare,
iar c teva s unt z burtoare excelente. Do u ca ractere le deosebesc d e cel elalte p sri : ciocu l lu ng i p u ternic i limba scurt.
Tegumentul di ntre cele d o u ramu ri ale man d ibu lei este gola
i exte nsibil, a v n d ro lu l u nei p ungi care fol ose te la strn
ge rea hranct. Picioa rele sunt sc urte, cu ta rs ul comprimat lateral i cele p a tr u dege te u nite printr-o palm u r co m p l e t, ceea
ce nu se mai ntlnete la alte psri. Gtui este lun g, corpul
robust i acoperit cu penaj d es i abunden t, ia r arip ile sunt
mari i p u te rni ce. Cu i bresc n desi ul b lti lor, pe arbori, pe sol
sa u prin t re stnci, depun nd 1 -4 ou. Pui i su n t ni d icoli.
necesit nd o ngrijire ndel u ngat din pa rtea p rin il o r, fiind
hrnii p ri n regurgita re. Pelecaniformele sunt psri col o r uale.
r sp n d i te aproape pe n treaga supra fa a a Globulu i.
Ordinul Calliformes (Calinacee) constituie un gru p omogen de
p s ri fitofage de pdu re (arbortcole i teric ole) sau de s tep .
Galiformele sunt psri greoa ie, cu corpul robus t i acoperit cu
u n penaj d iver s colorat. Ciocul es te sc u rt, gros, ta re, cu maxila ru l puin curbat peste m andibul . Aripile sunt scurte i rotunjite la vrf. Sun t psri slab zburtoare. Picio a rele puternice se
te rmin cu cte patru degete prevzute cu gheare lu ngi, groase
i uor cu rba te, adapta te la sc ur mat p mntul n c u tarea
hra nei . Mascu lii a u adesea un pin ten tare pe tars. Gua i pipota
lo r sunt bine dezvoltate. Ma joritatea s pec iilor sunt poligame.
Pcmelclc depun mai multe ou (chiar p n la 15) pe care le
clocesc singure. Pu ii acoperi i cu p uf boga t i d es sunt nidifugi.
Galifor mele sunt mp r i te n 57 fam ilii, cu sp ecii rsp nd ite
pe in tregul G lob, cu exce pia Antarcticii.
Din ga bformclc slba tice s-a u obin u t n umeroase rase domestice, de o ma re i m por ta n econo mic (gini, c urcanl, bibilici);
alte specii (faza n u l, p re pel ita. pot m tch ea) se valorif ic pe ca lc
c i negetlc.

O rdinul Falccmiformes cu p rin de p sr il e rpitoa re de zi. Foarte


bu ne zb u r toa re, ele a u cor p ul robu st, pie p tul la t, musculos,
iar a ripil e lun gi. Cioc u l p ute rnic, t urtit lat eral , a re ma xila ru l
arcui t, cu v rfu l ascu it, mult curbat p este ma n dibu l . La baza

maxilarului se afl o parte lipsit de pene, de cu loa re, n ge neral, glbu te - cero ma - , n ca re se d esch id nril e . Picioarel e
au tarsul, de regul, gola, ter mina t cu p atru d ege te p rev zute
cu gheare pute rn ice, m ult curbat e i ascu ite, adaptate la pr ins
i sfia t prada. Vzul est e deosebit de bine dez vo lta t. Da tori t
fap tului c se hrnesc c,u organis me a ni mal e, stomacu l tritu ra tor este slab dezvo ltat. In general, fakoniformele se h rn esc cu
p r ad vie. Unele v nea z mamifere mic i, alte le p s ri, re p tile
i chia r insecte, ia r alte le urm resc i prind p ete. Un num r
mic de p sri se hrnesc cu cadavre i ch iar cu fr uc te . R pi
toarelc de zi sunt mo nogame. In mo mentu l ccloziuni i pu ii su nt
acoperii cu un p uf des i vd . Ei sunt nidicoli, fiin d h r ni i i
ngrijii de prini mai mult tim p. Aces t ord in cu p rinde ci rca
285 s pecii, r s p n d i tc pe n treaga s u p ra fa a G lo bu lu i, cu
exce p ia An tarc ticii i Polin eziei orientale.
Ordinul Ciconufonne este reprezentat prin psri ca re triesc
pe l ng ape in inuturi mltlnoa se i pe cmp ii joase i umed e,
mai rar aride . Ele prezint , att n organizare, cti n com po rtament, nu meroase adaptri la aces t mod de v ia . In general, sunt
psri de talie ma re i mijlocie, cu g tu i lung i flexibil i ciocul
lung. Adapta te la deplasare n a pe puin ad nci . p icioarele lor
sunt nalte, au regiunea i nferioar a tibiei i ta rsul com plet lipsite
de pene. Din aceast ca uz, ps rile aces tui ord in a u mai fost
nu mite picioroange "sau catalige . As tfel, ciconifo rmele se po t
deplasa prin ape pu in adanci, fr s- i ude penele. Picioarele se
termi n cu cte 4 deget e lungi, libere (lipsite de palmur ) sa u
prev zute cu o scurt membran, care u nete numai la ba z degetele fII i IV. Cu ibresc n ju ru l ape lor, de regul, in vegetaia
pal u str , in copaci sau di rect pe sol. Unele cu i bresc n colonii
mari. Puii sunt nidicoli. Psri l e din ordi n ul Ciconiiionuee sunt
repartizate in 4 familii, avnd o l arg r spn dire pe a proa pe ntreaga suprafa a Globului, cu excep ia reg iu nilo r polare. Speciile
din inu turile temperate i reci p rsesc, iarna, regiu nile de cu ib ri t
migrnd in sudul zonelor tem pera te sa u n cele calde. Din aces t
ordin fac parte: berze le, strcii, lop tarii e tc.
Ordinul Pnoenicopteriformee a rc o s i ngu r fa milie cu 3 gen u ri
i 6 specii de p sri, cu nosc u te su b nu mel e de jl ami llgi. Ei se
ca rac terizeaz p rin picioare e xtre m de inalte, ta rsu l fii nd d e
trei ori mai lu ng dec t fe m uru I. Au c te 4 degete, d in tre ca re
cel posterior este foa rte scu rt, iar cel e trei a n ter ioa re s unt unite
prin membra n i n terdi gi ta l . C t u l. foa rte lung i flexibil, est e
alctu it din 19 vertebre. ia r ciocu l scurt, n raport cu lungimea,
g t ulul . este nalt la ba z i d e la j u m ta te cu rba t bru sc n jos.
Pe margine maxilarul are le me co m oase, cu ro l d e filtru , iar
limba este dezvo lta t i acoperi t cu pa p ile cornoase. Flamin gii
triesc, ca i ciconiformele. pe malurile lac u ril or, lagunelor sa u
in locuri mltlnoa se, unde i ca u t hra na . Pe ntru aceasta , ele
i intorc capu l cu vrfu l ciocul u i nd reptat napoi, a a nct,
maxilaru l ajunge sub mandibul jos in ap i, asemenea ra telor.
fi ltrea z rnlul , rein nd org a nismele acvatice. Fla mingii s un t
ps ri gregare care c ui bresc n colon ii, i constr u iesc cu ib u l
din pmn t i resturi vege tale prin loc ur i cu ape mici . Cuib unlc au forma tronconic de ci rca 40 - 50 c m n lim e. Pu ii s un t
nidifugi i imed ia t dup ecloziu ne in tr n ap , u rmndu -i
p ri nii. Aria de r spnd ire es te rcstr ns n zo ne le tro pical e,
subtroptcale i n i nu t u r ile ma i cald e a le zo ne i te m perate,
exceptnd Extremul Orient i Oc ea n ia.
Ordinul Aneenformee est e reprezentat prin cir ca 200 s pecii
de psri no t toa re (rac, g~te e tc. ). apar in nd la d ou fa milii.
Corpul lor alungit es te rela tiv mare i a parent greoi. Ca p ul es te
compri mat la ter al, ia r g tu l lu ng. Ciocul d rept i, n gene ral,
turti t dorso-ve ntral , este acope r it c u o memb ran co m oa s .
moale, cu exce p ia e x trem i t i ! maxi larului, ca re se tn groa ca
o unghie cu rba t pe ste captul ter minal al ma ndibulei. Ma rginile ciocului su nt p rev zute cu la me corn oase tra nsversalc i
paralele ntre ele, de unde i d enumirea aces tor psri de Ia me. Jirostre. Ele for meaz un filtru p rin ca re h rana es te retinut ,
iar apa elimi n a t . A u lim b c rn oa s . Picioa rele, re lati v scurte,
au tarsul gola, deget u l poste rior foa rte scu rt , iar cele an terioare un ite pri ntr-o membran i n terdi gita l . Penaju l este com pact, asp ru , iar puful ab undent. G landa u ro pi gian es te b in e
dez v oltat . Bune zbu rtoa re i no t t oare, unele sunt i bune
scufun d toa re. Cu i bresc n stu f riu ri le di n bl i i mlatini.
Pu ii sunt nidifugi. Multe su nt p sr i migratoare, d a r unel e su nt
sed entare. Ans erif ormele po pulee z toate regiu n ile G lo bului,
cu exce pi a Antarcticii. Att speci ile domest ice (rae, g te) , c t
i cele s l ba t ice a u o m are i m p o rt an t econo mic .

Ordinul Gruijorme este cons tituit dintr-un grup eterogen de


la 11 fami lii, circa 205 specii care tr iesc pe
maluri le apelor cu rg toare i st ttoare, prin mlatini, pe cm pii
umede, esurl usca te i prin pduri. C ru tformele se caracterizeaz
prin vertebrele d orsale nefu zionate, cecu m ul intestinal foa rte dezvolta t, lipsa gu ti. iar degetul posterior lipse te sa u es te foarte
scu rt i inserat mai sus dec t cele an terioa re. Unele, foarte bune
zburtoare, s unt migratoare (cocorii), avnd aripile bine dezvoltate
i lu ngi. Altele se depl asea z prin not sa u alearg cu m ult rapidita te p rin stu f nu n sau prin tufi u n dese. Ca a da pt ri, acestea
a u corpul co m prima t lateral, p icioa rele rela tiv nalt e, iar arip ile
scu rte i rotunjite sa u chiar red use i p u in a pte pentru zbor. n
ge ne ral, puii s unt nidifugi. Cru lformcle a u o l a rg rs p nd i re
n regiunile tem pe rate i tropicale ale G lobului.
O rdinul Chararufonuee repre zint un gru p d e psr i care
t ri esc obi nuit n a propierea m ril or, a a pelor dulci, p e terenuri m l tmoa sc i umede i ch ia r n stereo Pri n fa ptul c
prefer loc ur ile ml tin oa se i teren urile mloa se, li s-a dat i
d enumi rea d e " psri Iimi col e . In ge ne ra l. su nt p sri zvelte,
cu ca p ro tund, cioc s u bi re i lu ng, d re pt sa u c ur ba t, flexibil la
baz i nt rit n rest. Gtu I este potr ivit de lung i gros. Ar ipile
s un t mari i ascu i te, fiind foart e bune z bur toa re cu exce p i a
jaca ni delor. Picioa rel e a u ta rsul in alt i degetul posterior mic i
inse ra t mai sus fa de ce le an terioare, sau li psete. Ca radriiformele sunt i b une aler ga toa re, iar unele specii bune tno t
toa re, exceptn d s pec iile e ndem ice d in ins ulele mici care au
pierdut ca p acita tea de zbor. Cu i b resc izolat, pe p m n t , pe
fru n ze plutitoare i foa rte p u i ne pe arbori. Puii s un t ni difug i.
O rd inul co nine 10 fa m ilii, cu circa 200 specii, avnd o l a rg
r sp ndire pe tot G lo bu l, in clusi v con tine n tu l A nt arctic.
O rdinul Columbiformee - poru mbeii i turturelcle - rep rezint un gru p d e p sri te r icole i arbor-ico le, d e talie mijlocie
i m ic, de la aceea a unei cioc rlii pn la a u nei g i ni .
Au corp ul ro b ust, acoperit cu pcne dese i pufoase la baz.
da r aspre spre v rf. Ciocu l es te alungt t, moal e la ba z i acoperit
cu o pi eli n ca re se desch id n ri l e . Un caz u nic la p sri este
mod ul lor de a bea a p. A fu nd cioc ul com plet n ap, nrile se
nchi d i sug apa . Carena es te bine dez voltat. Arip ile sun t lungi
i ascu ite, ia r zboru l este iu te i zgomotos. Pe pm n t, mer g
p i n d re ped e, cu pa i m run i. Sunt p s ri monoga me. Speciile
a rbo ricole i instalea z cu ibul n co paci sa u scorburi, cele de
s t nc n crpturile ma i ma ri a le acestora . Depun 1 - 2 ou .
Clocesc at t fe melelc, c t i masculii. Din ou ies p ui gol ai i
orbi, care sunt hrnii i ngrij ii de prini pn a le cr esc penele
(pui n id icoli] . Caracterist ic este modul de hrn i re al puilor. Ei
s unt hrni i de ambii prin i, la ncepu t cu o su bsta n l p toa s
Ia pte de porum bel , ia r ma i t rziu cu o a lt s ubsta n mai
con sis ten t, ambele fiind secreii ale gu ti. Ma i trziu sunt hrnii
cu se mi ne, prin regurgit a rc. Spec iile ten cole depun oul e n
cu ibu ri fcu te pe sol i din o u ies pu i nid ifu gi, acoperii cu puf.
O rdin ul Colu m bif ormcs cuprin de ci rca 300 spec ii, gru pate in
d ou familii, r s p n di re pe ntreaga s u pra fa a G lobul ui.
O rdinu l Cuculiformes tcucii ~i fu raeii) cu pr ind e p s ri arboricol e, cu gheare lungi, Incov oi a tc i ascu i te, ta rsu l sc ur t i pari a l
acoperit cu pene. Au degete d e tip zigodact il (degete le II i III
nd re pta te nainte, iar l i IV na po i). Corp u l alung tt es te acope ri t cu pene pu i n a bun den te, tari i lipit e d e trunch i, ia r coada, l ung i eta l a t. Ar ip ile su nt lungi i a scu ite. La cele mai
multe s pecii pena jul es te intens i fru mos co lora t (M usophagidae). Din acest ord in fac pa rte dou fam ilii di stincte cu circa
150 s pecii, r sp ndt te n zo nele te mperate i tropicale. Cele mai
m ulte s peci i c ui b resc i i ngri jesc p uii nid icoli. Un nu m r
ma i restrns a u d e ve nit p arazite de cu ib, d epun nd o u l e n
cu ibul altor p sri ca re le clocesc i ngrijesc puii.
O rdinul Psittaciformes cu p rinde un gru p omogen d e p s ri
arbortcole, cu noscute sub numele de papagali. Mod ul de vi a
arboricol i hrni rea cu fructe i sem in e a pro d us modificri
im porta nte asupra cioc ulu i i picioarelor. Papagal i a u cioc gros,
scurt, p uternic, cu ma xilarul mult cu rba t, avnd la ba z ceroma
n care se deschid nr ile. EI se l ea g de os ul fron tal printr-o
a rticulaie mobil , ca re ii pe rm ite m icr i de r id ica re i coborre.
Mandibula es te scurt, trunchiat i se poate mi ca d inainte
na po i. Aceste micri ale ciocu lui, datorit i unei mu scul aturt
pute rn ice, dau posib ilitat ea s Fie folos it ca un clete la sf r
ma rea nveli u lu i tarc al fru ctelor i se mi nelo r, c t i la aga t
de ramuri n tim p ul dep l a srii p rin coroanele ar borilor . Lim ba
este groas, m u sculoa s , servind la rei nerea miezu lui d in semi n e
p sri , a pari nnd

151

i la eliminarea tnvcl i ul ui dur. Adaptate la c rat, pici oarele


sunt scurte, puternice, de tip zigod actil. Psitaciformele triesc,
de regul . n stoluri i numai n timpul cuibritului se separ n
perechi. Ii construiesc cuiburile in scorburi, iar din ou ies pu i
golai, nidicoli. Papagalii sunt cu tai ca p sri d e colivie, unele
specii fiind ca pabile s imi te cu vin te. Se cu nosc circa 340 specii,
aparinnd la o s ingu r familie, r sp ndire in zonele tr opicale,
cteva specii i n zonele temperate.
Ordinul Strigiformes cons titu ie un gru p omogen de p sri
rpitoare d e noapte, ada p ta te Ia viaa noct urn . Corpul lor est e
aco pe rit cu pene moi, rnt soa se, nfoiate i n u fa c n ici cel mai
mic zgomot n zbor. Ca p ul, mare, este foarte mobil, orbitele,
de asemenea, mari, s unt orientate anterior i nconj ura te de o
rozet de pe ne numit d isc facia l. A u si m u l ved erii foa r te bin e
dezvoltat. Retina prez int o s tructur pa rticula r, ca re permite
aces tor psri veder ea nocturn . Ca nalul a uditiv e xte rn es te
lar g; acu itatea a u d itiv, extrem de fin, servete p srilor la
localizarea p rzii, ch iar nai n te de a o z ri . Ciocul es te scu r t,
pute rn ic i ncovo ia t. A r ipile la te, lungi i rotunjite la vrf, nu
produc zg omot n timpul zborului, ia r coada es te scu r t. Picioarele sunt acoperite n intregime cu p ene, ia r ghe a rele mult
curbate i a scu ite ca la falc oniforme. Coloritu l penajului, n
general, es te mohort. Spre deosebire de falc oniforme, str igiformele nu a u gu i n gh it prada ntreag. Ele se hrnesc cu
roz toare mi ci: oareci, obo lani, psri, inse cte et c. pe ca re le
v n eaz, de obicei, n timpul nopii. Prile nedigerabile su nt
regurgitate sub form de cocol oae (ingluvii). Amenajea z cu ibu ri prin scorbu ri d e copaci, crp tu ri mai mari ale st ncilor.
prin pod u rile caselor, pe sol sa u de pun oule in cu iburile p r
site de alte p sri . Pu ii s un t ni di coli , cu d ezvoltare pos tcmbriona r nceat . Ordinul S trigiformes cup rin de o sin gur familie cu
circa 144 specii r sp ndi te pe ntreg Globul. Sun t psri folo sitoa re, prin consuma rea unui num r ma re d e roz toa re .
Ordinul Caprimutgiformee (mulge capre) c u pr inde p sri arboricole noc tu rn e i crep usc ula re. insectivore (o specie este fru glvor ). Aceste p s ri d e ta lie mijlocie, sa u mic, au corp u l
acope rit cu pe naj moale, de culoa rea scoa re i copacilor sa u a
fru nz elor u sca te. Oc hi i mari, ndreptai puin nainte, cu p up ilele lar g d esc hise, s unt adapta i la ved erea n ntuneric. Cioc u l
este scurt, n s deschiderea gu r ii este foarte mare. EI este ncon jurat la ba z cu peri aspri (vib riz e) ca re, in an samblu, formeaz un fel de plnie ce i ajut la p rind er ea przi i din zbo r.
Aripile s un t m ari , ascui te, ia r coada lung . Au zborul lini tit,
ca al str ig ifor melor. Picioarele scu r te s un t anisodactile (3 degete ind re p tate anterior i unul posterior) . Construiesc cu ibu ri
sim ple pe p mnt, iar Steatomie este s ingura p a sre ca re
cuibrete n peteri. Puii sunt n id icoli .
Din acest ord in se cu nosc circa 95 specii grupate n 5 fam ilii,
r sp nd ite n zona temperat i, mai ales, n cea tropi cal .
Ordinul Trogonifonn es (fragonii) conine circa 34 specii de psri
erboricole, grupa te ntr-o singur familie. De talie mic, corpul
lor este acoperit cu pene moi, de se, pufoase la baz, ciocul es te
scu rt, gros, adnc d es pica t la baz, nconjura t de peri aspri
(vibriz e), iar v rful mult curbat, n form de cirlig. Aripile sun t
scurte i rotunjite la v rf. Picioarele, scu rte i sla be, sun t de tip
heterodactiL In ge ne ral, su nt solita re, excep nd perioada cu ibri
tului cnd se grupea z perechi, re trase n coroa na pdurilor foarte
dese. Cu i b ri tu l a re loc n scorburtle copacilor, situa i la mare
nlime, sa u n termitiere. Puii sun t nidicoli. Sunt r sp nd tte n
regiunile tropicale ale Americii, Africii i n Asia d e Sud-Est.
Lipse sc total n Ocea nia i Madaga sca r.
Ordinul Coraciiformes este u n gru p etero ge n de p sri adaptat e la v iaa arbori col . cu exce p ia u nor sp eci i ca re tri esc n
stepe i pustiuri. Se caracteri zeaz prin corp i ca p mare, cioc
pu ternic, uneori foa r te mare (pasri rinocer), p icioa re scu r te la
unele specii, degetele anterioare fiind u nite la ba z . A u 13 sa u
15 verte bre cervicale, ia r corpul es te acoperit cu pene tari, puin
numer oase i viu colora te. Cu i bresc n scor buri, crp t u ri de
ma lu ri, or i n gale rii su bterane. Puii s un t nidicoli. Cele circa
195 specii su nt repartizate n 7 fa milii i au o larg rsp nd ire
pe G lob, a ria lor cu pri nznd regiunile tro picale, subtro p icale i
temper ate ale Globu lu i, mai ales n em isfera e stic. Ordinul
cup rind e: dum br vencile, prigorille, p upezele et c.
O rdinu l Coliiformes (psrile ?oareci) cons titui e un gru p m ic de
psri cu o singu r familie, un singur gen i ase specii. Au
tali a unei mi erl c sa u a unui gra ngu r. Au co rp ul acoper it cu
pe ne m oi, filifo rme. Pe ca p au mo n fo rm de co if. Ciocul este
mic , conic i puin cu rba t. Dei aripil e su nt scurte i rotunjite

152

la vrf, zborul lor este rapid . Coada es te foarte l un g i etaja t .


penele m ijlocii fiind mai lungi, iar spre margini se scu rteaz
trepta t. Picioa rele su n t lun gi i ghearele asc uite. Degetele
p ot fi ndre pta te, d u p voie, toate nainte, fie trei nai n te i
unul napoi, fie dou na in te i do u na p oi. Aceasta le permite
s se ca ere n toate felurile. Coliiformele tr iesc n gr up ur i
m ici. Cldesc cuib ri din ierburi, rmurel e fragede i muchi n
desi ul lia nelor. n ge neral. n apropie rea l oc u i nel or de viespi,
ca re le p rotejeaz contra dumanilor. Pu ii su nt nidicoli, dar
pr sesc cuibul inainte de a se dezvolta complet i se ca r pe
ramuri ca oareci i. D u p asp ec tu l lor general, d ar mai a les pentru c alearg cu u urin i cu corp ul uor aplecat inainte,
asemene a oa recilor, coliiformele p oa rt nu mele popular de
" ps ri oa rec i. Au o arie d e r sp ndi re restr n s la s ilv oste pa
Africii, la s ud de Sahara, ocup nd regiu nile cu tu fi uri sa u la
lizie ra p du rilor .
Ordinul Apodiformes. n acest ordin sunt grupate do u familii
cu circa 400 specii de p sri , ex cepiona le zburtoare, Is tu n i i
i colibrii, Ele se ca ra c teri zea z prin aripi lu n gi, ascui te i z bor
rapid sa u st a i on a r n aer, p ri n bti dese de aripi, ca re pot
ajunge pn la 30-60 p c sec und . Pe l ng zborul pe loc, ele
mai pot zb ura lateral i napoi, caz unic la ps ri. Ca adaptare
la acest mod de zbor, a ripile au oasele h umerus, cub itus i
radius sc urte, iar rnetacarple nele i fala ngele sun t lungi i de zvoita te. Sternul are care na foa rte nal t , iar m u c hii pe ctorali
foa rte dezvolta i. Penajul este vi u colo rat, la multe s pecii cu
iriza ii .

Pici oa rele su n t sub iri, sc u rte, avnd c te p a tru de gete cu


gheare p utern ice de tip pamprod act il i a nisodactil . Perechile
i cons truiesc cui bul di n res turi vegetale. mu chi, llcheni et c.,
iar unele specii folosesc chiar saliva lor, ca re se ntre te n
contact cu aerul. Depun c te do u o u; puii su nt ni di coli . Una
d in cel e dou familii (A 1JOdidae) este foarte la rg r sp ndtt pe
aproape ntreg G lobu l. cu excep ia zonelor polare i ale vrfurilor munilor acoperii de zpezi venice. Familia Trodulidae, ca re cupr in de co libri (ce le mai mi ci p sri de p e G lob), este
rsp nd t t numa i n Am erica, pe un la rg areal, d in A laska pn
n ara Foculu i.
Ordinul Piafo rmes cu p rin d e p s ri aproape exclusiv arbaricole, a pa ri nn d la 6 fa milii di stincte, printre care Fam ilia
Picidae (ciocnifo rile) . Ciocu l pi cidelor es te tare, d rept, ascui t,
conic. Cu el p oa te scobi lemn ul a rborilo r n c u tarea insectelor, sa u pentru a face scorbu ri. Limba es te cilindric, lu ng i
p rotractil, cu vrful clei os, prevz ut cu pe ri e pol. Cu o astfel
de limb cioc n i tor i l e sc ot insectel e d e su b coaja copacilor.
Ar ip ile s un t scu r te, iar coad a are rectrtcele rig ide, se rvin d la
sp rijin pe trunch iu l copaci lor. Pici oarele s unt d e ti p zigodactil.
cu ghearele ascu ite, servind psril or la agatu l i deplasarea
n lungul trunchiului arborilor. Cu rare exc epii i sa p cuiburi
n lemnul copacilor, depunnd 3 -8 ou. Pu ii su nt n id icoli.
Ci ocnitoriie sunt p sri sedentare . Sunt in sec tivore, foar te utile
prin cons u marea unu i m a re n umr d e d untori ai pd uril or.
Ce le lalte familii ale ordinului nu su nt ag toare, dintre ele
rernarcdu-se iucanii prin ciocu l lor vo lu minos i co lori tul intens al penajului. Au o larg r spndi re trop ical pe aproape
ntreg G lobul, lips ind n A us tralia, M ada gascar i nume ro ase
in sule.
O rdin ul Passerif ormes (psrelele) es te cel mai bogat n specii:
mai mult de jumtate din psrile act uale fac parte d in acest
ordin, care cuprin de cir ca 67 fa m ilii cu a pro ape 5 100 specii,
foarte bu ne zbu r toa re. n ma rea lor m ajorita te sunt psri arbaricole, c t r toare i mai pui ne de step . De talie m ic i mijlocie,
pasenformele reprezint singu ru l ord in care nu are reprezen tani
deasupra mrilor i ocea nelor, toate speciile fiin d de tip continental. Ciocul, de forme variate, n general es te mai scurt dect
ca pu l, cornos i fr cerom . In ge neral. aripile sunt bine dezvoltate, cu 10-11 remige pri mare, iar coada forma t d in 10 rectrice. Regiunea cervical es te a lc tu it d in 14 vertebre, iar
st ernul bine d ezvoltat. Mu chii sir in xu lu i su n t foa rte bi ne
dezvoltai, permi nd acestor psri emiterea unor melodii variate
i com plexe. Ta rsul, gola, es te acoperit n fa cu scuturi cornoase. Degetele, d e tip a nfsodactil, sun t com p le t libe re, fr nici
u n fel de palmur . Gheara d egetului posteri or es te m ai l ung
d ect ghea rele degetelor an ter ioare. Hrana lor est e varia t, unele
specii fiind insectivcre, altele graniv ore sa u omnivore . Co ns truiesc cu iburile cu mult miestrie . Puii a u de zvolt a re nidicol .
Ari a de rspndire a pa se riformel or se n tind e pe n tre Clobul, exceptnd regiumle polare.

ORD. STRUTHIONIFORMES. Fam. Struthionidae. 1. St ruthio


carne/us, stru u l african. 200 em. Stepele i semtdeerturile din Africa
de Nord, de Est i de Sud.
DRD. RH EIFORMES. Fam. Rhe idae. 2. Rhea americana, nandu,
struul american. 150 cm . Stepele din estul Americii de Sud.
ORD. CASUARIIFO RMES. Fam. Cas u arii dae. 3. Casuarius cssua ril/S, caz ua r ul. 150 cm . Australia, Noua Cuinee i ins ulele vecine. Fam.
Dromaeidae. 4. Dromaius (Dromiceius) nomeilOllandiae, emu. 170- 200 cm .
Stepele Australiei.
ORD. APTERYGIFORMES. Fam. Apterygida e. 5. Ap teryx aust ralis, kiwi. 80 cm. Noua Zeeland .
ORD. TI NAM IFORMES. Fam, T in amid ae. 6. Eudromia e1egans,
g inu a de pampas cu crea s t . 35 c m. Pa m pasu rile Americii de Sud.
ORD. SPHENIS CIFORMES. Fam. Spheniscidae . 7. PygosceIis

efi,

Nu m ru l

msuraU

ca re urm~az dup n umir~a popular reprezint lungimea corpul ui, In


d e la vrful ciocului pn la vrful cozii.

ade/iae, pinguinul adelte. 70 em. Coastele Anta rcticii. Formeaz


colo nii de s ute de m ii de ind ivi zi. 8. Splleniscus demersue, plnguinul cu
ochelari. 70 em. Coastele de su d i sud-vest ale Africii. 9. Spheniscus
mage/lanicu s, pinguinul lui Magellan, 70 em. Cuibrete pe coastele de
sud-ves t ale Americii de Sud, ara Focului i insulele Falkla nd (Mal.
vine). 10. Eudyptes crestatus , pi nguinul rnoat. 65 em . Cu ibrete n
insulele Falkla nd i o serie de insule subantare tice . 11. Spneniecue
mendiculus, pinguinul de Gala pagos. 50 cm. Ins ulele Galapagos. Sing urul pinguin care triete la Ecuator. 12. Eudyp tula minor, pinguinul
mic, 40 em. Es te cel mai mic pingu in . Coastele i insulele din sudul
A ust raliei. 13. PygosceIis antarcti ca, pinguin ul antaretic, 72 efi.
Cuibrete -pe coa stele Antarcticii i mici le insule nvecinate. 14. Apteno-dytes patagonica, pinguinul regal. 100 em. Cu ib rete pe coastele rii
Focului, insulele Falkland, Georgia de Sud i insulele subantareticc.
15. Aptenodytes fo rsteri, pinguinul imperial, 120 em. Este cel mai mare
p ing uin i trie te cel mai la su d, n Antaretica, a rie cireumpo lar.

153

.--='

s2
16

-,

,\

ORD. PROC ELLARIIFO RMES. Fa m. D to mede tdae . 1. D;lllll",i,'a


l!xulans, albatrosul. 120 e m. Anvergura poate atinge 350 c m. Toate
ocea ncle, tntre 30"-60" latitudine sudic . Farn . Peleca noididae. 2. P"ll'eano;dl's magl'llani . 20 em. Coa stele strmtorii lui Magellan, Insulele
mici din Oc. Atlantic i De. Indian, ntre 35 _55 latitudine su dic.
Fam. Proce tla rt id ae. 3. A1acrolll'ctrs gigallti'lls, Iurtunarul uria. 80 c rn.
Antaretiea i nu meroase insu le di n mri le s udic e. 4. Puffili uS 1'uffiIllIS,
furtuna rul. 35 e m. At lant icul de Nord i M. M ednera n . La noi .lp .ue
rareori pe lito ral. 5. FIJll/1/1f11S glacial;;;, fu rtuna rul gheuri lor. 50 cm.
Oceanu l Arctic i no rdu l ocea nelo r Pacific i Atla ntic. 6. Hlldr(lI~ltt'S
pl'illgicus, r nd u nica fur t un ii. 15 efi . Cu ib rete Pt' co as tele din es tu l
Atlanticulu i de Nord i nord -ves tul Meditcrunci.
O RD. PO DiCIPEOIFO RMES. Fam . Podi ciped idae. 7. Pod iceps ("risiI/tus, corcodelul mare . 48 cm . Em isfe ra estic : Eurasia, Africa, Australia,
Noua Zeeland. La noi, oas pete de var . 8. H ~1io.1~ ruficollis, corcodolul

154

mic. 25 em . Cea mai mic s pecie de corcodet. Aproape aceeai arie de


rspndire ca a corcod elului mare (fr Australia i Noua Zeeland) .
ORD. G AVII FO RM ES. Fam. Gav iidae. 9. G1pia aretiea, cufundacu l
polar. 60- 70 cm Emisfera boreala . la nord de 50" latitudine nordic.
Pentru iernat coboar in zo nele te mpera te. La no i, oaspete de iarna.
O RD. PELECANIFORMES. Fa m. Petecan tdae. 10. PrleeaFl us (l I/Ocretalus, pelicanul comun. 160-190 cm. Sud-estul Europei, sud-vestu l i ce ntrul A siei i Africa la s ud de Ecu ator. La noi. oa spete d e va r
n Delta Dunrii . 11. Pelmmus (fiS/'US, pelicanul cret. 170-195 cm.
Din sud -est ul Europe! pn in Asi" Ce ntral. la m a migreaz n
nordul Africii i sudul Asiei. Cuibrete in Delt a Dun rii. 12. rdt'CllIIIIS
occidcntntie, pelica n ul brun (pelicanul am erican]. 135t'm. Coastele Americilor. Fam. Pre gattd ae. 13. Frt'KI/II/ I/qllilll, Iregata . 1'10 cm . Este cea mai
ra pi d pas re mari n . De. Atlantic. 14. Fregata mllgllifieells, frega ta
ma re . 100 cm. Coa stele i insulele At lanticul ui tropical i es tu l Ocea-

,.

2 l( a )

19

.... ,

! \ r,
nului Pacific. Pam. Phatacrocoractd ae. 15. Plralacrocorax mrbo, cormoranul mar e. 80- 90 crn. Americ a d e Nord, C roenland a, Euro pa, Asia ,
Africa i Australia. Fam. Su ltd ae. 16. SuIa Plls sana, corbu l de mare alb.
90 em. Coastele Atlanticului de N o rd . 17. AII/linga anllhlga, a nhi nga
(pasarea cu gt de a rpe). 70 -90 e m . Di n sud- es t ul S.U.A pn n
nordu l Ar gentinei. Fam. Ph a etho ni d ae . 18. Pliaethon aethe reus,
Iaetonut cu cioc rou. 100 em (penele cozii 50 em). Zonele tropica le i
subtropicale ale oceanelor Pacific. Atlan tic i Indian.
O RD. GALLIFORMES. Fa m. M egapodiidae. 19. Leipoa oeellata.
60 crn. i depune ou le nt r-un muuroi de 3-5 m d iametr u, co nstruit de ea din nisip i plante n descompune re, ca re a re rol de incu bator. Vestu l i Sudul Australtc t. Fam. Craci dae. 20. Crax ru bra,hoeo.
90 cm . Pa s re arbori col . America Cen tra l i de Sud, din Me xic
p n la Ee uad o r. Fam. Phasia n idae. 21. Lagopus lagopus, c ocou l
po la r. 40 cm . Prezint homocromie sezonter : iarna es te alb (a), iar

' .~

~'"

..

,I

'. .... ...,..


..:") '

..,....

-. "'''''- -

.......

."
~

- ,

;'.,

"

vara i toamna pe naju l devine br u n- rocat-cenu i u (b). i nuturile


nordi ce ale regiu nii holarctic e. 22. Canadutee canadeueie. 40 cm. America d e N o rd (Ca nada i nord -es tu l S.U .A.). 23. AIectoris graeca, pot rnichea de s t n c. 35 efi . Muni i l a n u l u i Alpino-Carpalo-Himalaian.
La noi. foa rte rar in Ba na t. 24. Perdix pcrdix, po t rnkhea. 30 cm . Pas re
seden ta r n Europa i vest ul As iei. La noi, seden ta r. 25. Tetras tes
bOlrasia, ieru nca. 36 c m. Pduri le dese ale Eurasiei. La noi sedentar,
in regiu nile p duroa se din Ca rpa i . 26. Tetrao urogallus, cocou l de
munte. 60 -85 cm. P d uri l e de co nife re ale Eurastci. La no i, sedentar
n Ca rpa i. 27. Lyrurus tetrix, coco u l de mest eacn . 50 em . Pd uri le
din Europa. Asia Cent ra l i No rdic . La noi, sedenta r, rar n nor d ul
Carpailor. 28. Tumpannchus cnpido, coco u l de pre rtc . 45 cm . Vestu l
Americi i de No rd. 29. Cotum ix cetu mix, pre pelita, p itpalaeul. 20 em.
Eu ro pa, Asia, Afri ca . La noi, oa spete de var. Sing ura pasre m igratoa re d intr e galiformele din Iara noa str.

155

ORD. G ALLIFO RM ES. Fam. Pha sia n idae. 1. Colinus virginianus,


g tu i alb. 25 cm. C rnp ille din es tul i centru l Americii d e
la su dul Mexicului. 2. LopJlOrtry x caJijilrnica, prepel ia de
California. 23 cm . Vest u l S.U.A. 3. ClJ rysolvphus amherstiae, faza nul
diamant. 170 cm. Din su d-est ul Tlbetului, pn n nordul Birm aniei.
4. Tragopan satyra, cocou l satir. 60 cm. Nepal i Bhu tan, n pd uri le
de m unte, pn la limit a i nfe rioa r a zpezilor ete rne. 5. Pha sian us
colchicus, faza nu l. 90 cm, Ex ist peste 30 subspectl s l batice d e faz ani.
Origina r din nord-estul M ri i Negre i Asia, de la Marea Cas ptc
pn. n Japon ia, a fost r spnd i t d e om ca pasre pen tru vnat n
ntreaga Europa, America d e Nord, No ua Zeeland . 6. Ozryso lopJzus
pictus, fazanu l auriu. 150 cm . M un ii din ce nt ru l Chinei. 7. Crosprepelia cu
Nor d, pn

156

soptilon auritum, faz anul u rec h eat. 110 cm. M un ii d in n ord-estul


Ch inei i Tibet . 8. Lophu ra lIyc/item era (Gen naeus ny clitemerus),
fazan u l argintiu . 90 cm. Sud-estu l Chinei. 9. Symzaticus reeucei,
faza nu l rega l. 210 c m. Mun ii d in no rdul i cen tr u l C h in e i.
10. A rgusiallus argus, fazanul argu s. 200 cm (din care coada 140 cm).
Din peninsula Malacca pn in Kalimantan. 11, PUl'O cristatus, p un u l
albas tr u . 95-150 crn. O riginar din Ind ia i Sri Lanka, a fos t rspnd it
apoi ca pa sre ornamental n parcuri i grdini . 12. Afr vpavo congensis, p u nul d e Congo. Avnd coada sc u rt, are nu mai 70 cm lun gime.
A fost d escoperit n anul 1936, n pd urile d in Zair. 13. Gal/u s gal1us,
g i na ba n ki v . 75 cm . P d urile din Asia de Sud-Est (d in Ka mir pn
in sud ul Ch inei, Ind one zia, Filipi ne), Pol inezi a. Este principal ul

str mo al g inil or domes tice. Rasele de gini domestice, foarte


numeroase i larg rsp ndi te, se m part, d up cri teri ul gre ut ii, in :
rase grele, mixte i u oare. Se mai pot m p ri n ra se de carne, mixt e
i rase ou toa re, d u p cu m exis t i rase d e orn ament, l u pt toa re etc.
R A S E D E G IN I D OM E STI C E : 14. Brehma, ras
grea, pen tru carn e. 15. RJlOde-Island. 16. Plymouth i 17. Sussex, rase mi xte,
pentru carne i ou . 18. Legnom i 19. Ital ia n , rase u oa re, pen tru ou .
20. Combatant englez, ra s lu pttoare . 21. Gina de porelan i 22. Phnix,
rase de ornam en t. 23. Numida meleagrie. bibi lica. 55 cm. Origin ar d in
Africa i Arabia de Sud, a fos t domesticit i rspndit n lumea
ntreag . 24. Acrryllium vultu rimllll, bibilica vu ltur. 70 cm . Afr ica oriental tropica l. Fam. Meleagrididae. 25. Agriocharis ocel/ata, curcan ul

pun. 100 cm . Specie ceva mai mic dect cu rcanul co mun. Savanele
d in Yucatan, G uatem ala, Hond uras. 26. Meleagris gallopavo, curcan ul.
120 cm. Originar di n sud ul Am ericii de No rd , mai triete i astz i
s lba tic n s udul S.U.A. i n Me xic. Ca pasre d omestic , curc anu l
este rspndi t in toa t lumea. Fam. O p is th ocom id ae . 27. Opiunocomus 1zoazin, hoazinul. 60 cm. Pasre ar boncol , hoazinul se deosebete
de celelalte ga liforme prin aceea c fru nzele tari cu care se hrnete
n u su nt tritu rate n sto m ac, ci n gu . ca re este d eo sebit d e mare.
Ari pile puilor sunt nzestrate cu c te d ou gh eare mobile cu ajutoru l
c ro ra se car pe cre ngi, atu nci cnd sunt in pericol. Cu vrsta,
ghearele arip ilor se reduc. Tr i ete n p d uri le tropicale ml tinoase
d in nordul i ves tul Americii de Sud.

157

ORD. FALCONlFOR~E S. Pam.Cathartidae. 1. Se rcorhamphue papa,


corido rul regal. 100 cm. In p d u ril e umede di n Am erica Cen tral i
nord ul Am ericii d e Sud . 2. Vult ur grypIJus, condorul. 120 cm. An zii
Cordilieri, p n la 3000-5000 m altitud ine. 3. Cat/lartrs au ra. vulturul
cu rcan. 80 cm. Din sud u l Canad ei, p n in insu lele Falkland. Fam.
Sagittariidae . 4. Sagi tta rius serpentanus, pas rea secretar, erparu l di n
Africa. 150 cm , di n care coa d a ar e 70 cm. In stepele i savaoele Afri cii
la sud de Sahara. Pam, Pandionidae. 5. Pandion !la/iadus, uliganu l
pescar. 60 -65 cm. Rspndi t aproape n nt reaga lume. La noi. pasre
de pasaj primvara i toamna, nd eosebi n Dobro gea . Fam . Acctpttrtdae. 6. Aquila lldiaca , acvila de c mp 78 -84 cm. Sudul Eu ro pei i Asia
Central. La noi sedentar . 7. Ha/iad us lt'ucocep/lalu s, vu ltu ru l d e mare
cu cap alb . 100 em. America de Nord . 8. Hal ia tu s albicil/a, cod alb ul.

158

80- 100 cm. Pas re sedentar i era tic n no rd ul i estul Euro pei,
C roe nlanda i cea mai m are parte a Astet. La noi. rar n Del ta-Du n rii .
9. Aquila clTrysaNos, acv ila de m unte. 100 em. Este rspndi t n
emisfera nordi c (la no rd de 25 0 lat. N). La noi pa s re seden tar, rar
in Carpai. 10. Gypai't us barbatus, zganul, vultu ru l brbos . 110 cm. Munii
d in sudul Eu ro pei, es tul i su dul Africii, Asia Vestic i Cen tral p n
!n Tibe t. La noi, dis prut. 11. Haliaetu s oocicr, acvil a strig toare. 70 cm.
In lungul flu viilor, africane . 12. A egyp iu s monachue, vu lt urul ple uv ,
negru . 112 em. Su dul Eu ropei, nordul Af ricii, Asia (di n Turcia pn
n Chi na). 13. Gyps ful1'us, vu lturul ple uv sur. 96 -104 em . Sudul
Eu ropei , Afric a Se ptcn trton al , sud -vestul Asiei ( p n n In di a).
14 . N eaphron percnopterus , vu lturu l alb. 70 em. Tinerii au pen ajul
nch is la cu loare (a), iar la adul i devi ne alb-cenui u (b). Din sudul

_ -.;o.
......= =-.-.
"--Europei pn n sud ul Africii i sud -ves tu l Asiei. La noi, oaspete de
var , rar n Dobrogea. 15. Temthopius ecaudatu s, ulul Gaukler. 55 efi.
Stepele i savanele Africii . 16. Harpia (Thr rasaelus) /wrp yja, harpia. 80 95 efi. America de Sud i Central . 17. Circus aeruginosus, heretele de
stuf. 48- 56 efi. Zona temperat a Europei i Asiei. Pasre migratoare. La noi , oa spete de va r. 18. A ccipiter gen ti/is, uliul porumbar.
50-60 crn. Este rspndit n toa t emisfera no rdic tem perat . La noi,
pasre sed entar. 19. Bu/ro lagopus, orecaru l ncla t. 52 - 60 efi. Pa s re
migratoare, cu ib rete n nordul Eu rasic t i Americii de Nord. lama
ajunge i la noi . 20. Milvu5 mitnus, gaia ro i e . 60 efi. Europa, Asia
Mic, nord-vestul Africi i. 21. Bu/ro buleo, oreca ru l co m un. 50 cm.
Eurasia i es tu l Afric ii. La noi, pasre seden ta r. 22. Accipifer tlisus,
uliul p srar . 30 - 40 cm. Pa s re migratoare. Eu ro pa. Asia i no rd ul

... . ~

Africii. Fa m. Falc onidae. 23. Fa lco peregrinue, oi m u l c l to r. 4S em.


Aproape pe intre aga su p ra fa a Pm n tu l ui . La no i, pa sre de pasaj,
rar clocitoare. 24. Falco cnerrug, oi m u l dunrea n . 54 cm . Din sud-estul
Europei pn in Extremul Orien t. La noi, oaspete de var. 25. Falco
rnsticolus, oim u l v n toresc norvegian. 56 em . No rdul i nd ep rtat al
Eurastei, Islanda, Groenlanda i America de Nord . 26. Falco tinnun culus, vnturelu l rou . 33 cm. Eu ropa, Asia i o ma re parte a Africii. La
noi, n parte sedentar, in par te mig rator. 27. Falco subhuteo, oi mul
r ndunelelor. 35 cm . Pas re m igr a toa re. Europa, Asia, no rd ul Africii.
La noi, oaspete de va r . 28. Polyborus c1Jeriway, ea raeara. 60 em . Am erica Cent ra l i nordul Ame ricii de Sud.

159

ORD. CICO NII FO RM ES. Fa m. Arde idae. 1. Ardea cillerea. st rcut


90 em. Europa, Asia, Africa. Cui brete n no rdul
arealului i ierneaz in sud . Pas re mi gra toa re . La noi este o aspete de
va r n b lil e interioare i n Delta Du n rii. 2. A rdea pumurea, starcul
rou. 80 efi. Aceeai ar ie geografic ca strcul cenui u . Pasre migratoare. La no i, oas pe te de var. 3. Egretta alba tCasmerodius albus, ogreta
mare. 90 efi. Areal vast n Eu rasia, Africa, Australia i cele dou Amerid.
La noi, oaspete d e var in s ud-estulrii. 4. EgrettagarZl'tta, eg reta mic.
56 em. Sudul Eurasiei, Af rica , A us tra lia. La noi, frecvent n Delta
Dun rii ca oaspete de var. 5. BII/mlclI;; ibie, st rcu l de ciread. 50 CITI.
Su dul Spaniei, Africa, su du l Asiei i, de cu rnd, n America. La noi,
foa rte rar oaspete de va r. 6. Bofallms slel/aris, buh aiul de ba lt. 76 cm.
Eurasta de la Atlantic p n la Ma rea Ja pon iei, nor dul i sud ul Africii,
cenuiu, btlanul .

160

Australia. La no i, oaspete de var i sedentar. 7. Nyctimrax ngcticorex,


st rcu l de noa pte. 68 cm. Sudul i centrul Europe i, es tul i centrul Asiei,
Africa, America de No rd i de Su d. La no i, oaspete de va r n lu ncile
i Delta Dun rii i blile int e rioare. 8. Cochleariue cochlcarius, cioc de
luntre. 45-50 cm. Mlati nile d in America Cen tral i d e Sud, nt re
Mexic, Peru i Argentina. Eam . Scopid ae . 9. Scopu!' IImbretta, pasrea
fa ntom. 50 cm. Sudul Peninsulei Arabice, Africa. Fam . Cico n iidae.
10. Balacniceps ro, Ab u- Markub. 150 cm. Mlatinile africane, de la
Nilul superior p n n Congo i Zambia. 11. Ciomia COllia, bar za al b.
100 cm. Pa sre migratoare. Cuibrete n Europa i Asia . Pentru iernat
berzelc di n Europa migreaz n Africa, Pen ins ula Arabic i chiar n
no rd -ves tul Ind iei, iar cele din Asia rn tgrea z n s udul co ntinentului. n
ara noastr este oaspete de var. 12. Ciclmia Iligra, ba rza neag r. 95 em.

17

18

'\

Aproape aceeai rspndire ca ba rza alb (li psete n vestul Europei),


lns este m ult mai ra r . Cu i brete n pduri. La noi, oaspe te rar de
var . 13. Leptoptiius cru men ierus, marabu ul african. 120 em. Mla tini le
Africii tropicale. 14. Leptoptilus dubius, ma rabuu l as iatic. 135 efi. ri le
calde din Asia. 15. 1l1biru mycteria, jabiruul american. 140 em. Sud- estu l
S.u.A., pn n Argentina. 16. EphippiorllY'lchus sroegalellsis, ja biru ul
african, barza cu a. 150 em. Mla tini l e Africii. 17. Mycteria americana,
lantalul am erican. 120 em. Sud-estul S.U .A. pn n Argentina . 18. Ibis
leueocephalu5, ta ntalu l asiatic. 100 em. Su dul As iei. 19. Anastomus
oscilans. 70 -80 em. Ind ia i lndochina (cea m ai mic barz asi at ic) .

Fam. Th res k iornithid ae . 20. Ajaja ajaja,

lopt arul

roz. 70-80 cm.

America, din sud-estul S.U .A., pn in Argen tina . 21. Platalea Jeucorodia,
lop rarul . 80 cm . Sudul Eurasiei, nordul Africii. n Iara noastr, oaspete

d e var n Delta Dun ri i. 22. Plegadis falcinellus, ig n u ul. 56 cm . Pasre


migrat oa re, rspndi t d iscontinu u n i n utu rile calde ale Pm ntul ui .
La noi, oaspete de var in Delta Du nrii. 23. Threekiomis aeihiapica,
ibisul. 70 cm. Pe ln g rmuri i ape dulci in Afri ca tropica l (la s ud
de Saha ra), Peninsu la Arabic, Madaga scar. Pasre considera t sf n t
la vec hii eg ipteni.
O RD. PH OENICOP'TERIFORMES. Farn. Phoenicopreridae. 24. PJIOI;'nicopfems roller roscus, flam ingul ro z. 200 crn . Sud-v estul Euro pei, Asia
(zona M . Caspice, India) i Africa . 25. Phoemcopterus ruber ruber, flamingul rou . 180 cm. No rdul Americii de Sud, insulele Annle i Ga lapagos.
26. Plwenicopterus ruber chilensis, flamingul chilian . 150 cm . Lecurtle
an d fne, lag unele i rmurile marine din Ame rica d e Sud, 27. PhoenicolIaias miilor, flamingul mic. 100 cm . Estul i sudu l Africi i.

161

.
o"

--

'

00

'

.- --

_...,..
o,J.;~ '.-.O>J

...

~
' _._.,;. .

ORD. ANSERIFO RMES. Fam . Anatidae. 1. Cygnu~ o1or, lebda


150 c m . Regiunile temperate ale Eurasiei. Pasre migratoare.
La noi , oaspete de va r , clocind in Deha Dunrii. 2. Cygnus cygnus,

cucuiat .

lebda de iarna . 150 cm . Regiunile nordice ale Eurasiei. temeau la


rmul Mrii Nordului i Mrii Baltice. in Asia Central, China, Japonia.
La noi, pasre de pasaj in Delta Dunrii. 3. Cygnus metanocoriphu s,
lebda cu g t ul negru. 120 cm . Regiu nile sudice ale Americii de Sud.
4. Cygnu s atratus. lebda neagr . 120 cm. Australia. 5. Anser aneer,
gsca de va r . 75 -90 cm. Pasre migratoare. Nord ul i estul Europei,
Asia. La no i, oa spete de va r i de pasaj. Gsca de va r este strmoul
mu ltora dintre rasele de gte do mestice.
RASE D E GA TE DO MEST ICE . 6 . RQ$Il Toulou$l'. 7. Rasa
Emden. 8. RaS4l Pomeran . 9. Rasa Chin ez (Cygnoplls cygnf>des). 10. Anser
albifrons, grlia ma re. 75 crn. Tundrele Eurasiei i Americii d e Nord .

162

Pas re migratoa re . La noi, de pasaj primvara i toamna. 11. Branta


ruficv llis, g sea cu gt rou. 50 cm. Tundrele d in nordu l Siberiei. Pa sre
mig ratoare . Iarna coboar pe rmu rile M . Ca spice i M . N egre.
12. Branta canadensis, gsc a de Canada. 90 -100 cm. America de N ord
i in sul ele Mr ii Bering. 13. Anas p/atyrllyncllos, ra e ma re. 58 cm .
Eura sia i America de Nord. lam a migreaz spre s u d. La noi se
nt lnete n toat Iara .
R A S E DE RAE DO MESTICE . 1 4 . Rasa Pei in. 15. Rasa
ROllrn . 16. Rasa a/ergdtoare indian. 17. Anas crecca, rata mic . 36 cm.
Cea mai mic re d in Europa. C locete in Eu ropa Central i de
Nord, Asia i America de Nord. lama m igreaz sp re sud. la noi.
oaspete de iarn. 18. Anas euerqueula, ra a c r i toare. 40 cm. Clocete
in zo na tempera t a Eurasiei . Iernea z n re giu nea Medlteranei, es tul
Africii i su dul As iei. La noi , oaspete d e va r i de pasaj. 19. A nas

24 ~

- -- --

--

':=-.

cIypeata, ra a lingu rar. 50 em.

Clocete in Eurasia i America de No rd.


migrato are . La noi, oaspete de i a rn i de pasaj, rar clocttoare.
20. AythyafuJigula, fa a mo at . 45 cm . Pasre migratoare. Cu ibrete
in Europa i Asia, d incolo de 45 0 lat itudine nordic . I erneaz n
jurul Medi te ra nei, d in Afric a pn in Etiopia, in Ch ina, India,
Filipine. La noi, oaspete de ia rn, indeosebi n Dobrogea . 21. Anas
Pasre

ocuta, rata

su ltar.

55 cm.

Pas re

migratoare. Europa

Central i

de

Nord, Siberia, America de Nord. La noi, rar oaspete de var, obin ui t


de pasaj, primvara i toam na . 22. Netta ruina, ra a cu ciuf. 55 efi .
Sud ul i ves t u l Eu ropei, p n n As ia Ce n tra l . La no i, oa spe te de
v ar. 23. Tadorna tcderna, clifa ru l alb. 60 efi. Ves tul i sudul Eu ropei, Asia C e nt r al p n n C h ina. La noi, oas p e te de va r n
Dobrog ea . 24. Aiopodten aegyptiacus, gsca de N il. 70 cm. Populeaz
Afric a, la su d de Sa ha ra i Va lea N ilu lui. 25 . Aix ga/ericulata, raa

m a n d a rin . 45 cm. Es tul As iei. 26. Aix sponsa, raa de pd ure. 45 cm .


America de No rd (d in su dul Canadei p n n Texas), Cuba . 27. 50materia moiissimo, eiderul. 65 cm. Cl ocete pe coas tele nor dice ale Euro pei, As iei i Ameri cii de Nord . La noi, accidental iarn a. 28. Buceplia/a clangu/a, rata su ntoa re . 48 cm. Cuib rete n in u turile nord ice
ale Eurasiei i Americ ii d e Nord. La noi, oaspete de iarn. 29. Mergus
merganser, ferestraul mare. 66 cm. Triete n centr ul i no rd ul Europei, no rd u l As ie i i Am ericii de Nord . La no i, oaspete de i arn .
30. Mergus serrator, feres traul m o a t. 58 cm. No rd ul n de prtat al
Eurasiei i Am eric ii de N ord, n Groenla nda pn la 75" lat. N. La noi,
oaspete de i a rn . Fam. Anhimidae. 31. Giauna chavaria, curcanul de
m la ti n . 85 cm. Prezint cte doi p inteni la fieca re a rip. Apele i
pdurile m l tinoase d in no rd ul Americii de Sud.

163

r;

---

-""

~"

ORD . GRUIFO RMES. Fam. Cariamidae. 1. Canama criMata, pas rea


seriema. 90 cm . America de Sud - in Pampas, din Brazilia pn n
nordul Argentinei. Fam. Psop hii dae. 2. Peopnio leJiCoptera, pasrea
trompet . 50 cm. America de Su d (p d urile d in vestu l Amazoniei) .
Fam . G ruidae. 3. Grus grus, cocorul m are. 120 cm. Pasre migratoare.
Clocete n nordul Eurasiei i terneaz n nordul Af ricii i sudul Asiei.
La noi, pasre de pasaj i rar oaspete de var. 4. Anthropoidcs virgo,
cocorul m ic. 96 cm . Stepele Eur asiei i Afr icii de Nor d. le rneaz in
sudu l arealului. La noi, accidental de pasaj. 5. Grus calladmsis, cocoru l
canadian. 120 cm. Nord-estul Siber iei, America de No rd, Cu ba. 6. Grus
antigone, coco rul mare Antigona . 150 r m. Cel mai mare d intre cocon.
Ind ia de no rd. 7. Balearica paoonina. cocorul moat. 105 cm. Afric a la
sud de Sahara. 8. A nthropoidce paraisea, cocorul paradisului. 105 cm .
Africa de Su d . 9. Cru s americana, cocorul american. 125 em. Clocete
n nordul Canadei i iemeaz n Texas. Fam. Turnicidae. 10. Pediono-

164

mu s torquatlls, r risteiul l u pt tor de stcp . 17 cm . Cmpille Australiei.


11. Tumix sylvatica :ginua alergtoare. 18 cm. Africa i sudul Asiei.
n Europa, n s udul Spaniei i Sici lia. Fam . Heliornithidae. 12. Podica
senegalen sis, cristei ul n ottor african. 56 em. Africa la su d de Sahara.
Fam . Aramidae. 13. AramllS guarau na, coc orul crstei. 65 cm. America,
di n Honda pn n no rdul Arge ntinei. Fa m. Eurypygida e. 14. Eury pyga helias, pas rea soarelui. 50 cm. America Central i de Sud. Fam.
Rh ynochetidae. 15. RhY'lOchetus [ubatue , kagu. 55 cm. Insula Noua
Caledonie d in De. Paci fic. Fam. Otididae. 16. Cnoriotis kori, dropia
uria . 130 em. Cea ma i m ar e d in tr e dropii. Est ul i Su dul Africii.
17. Otis tardc, dropia. 105 cm. Stepele i c mpiile d in Europa Central
i de Sud, Asia Cen tra l i Sudic, nordu l Africii. La noi, sedentar,
n stepe. 18. afis tetrax, spreaciul. 45 cm. Pasre migratoare, cu aproape
aceeai rs p nd ire ca d ropia. La no i, foarte rar ca specie de pasaj.
Fam. M esoenatidae. 19. MOIlias benschi, 36 cm. Su d-vestul insulei

'\ladagascar. Fam. Rallldae, 20. Porume 111.1rzalla, cres tetu l pestri. 23 cm.
migratoare. Europa, vestul Asiei pn la lacul Bai kal. L1 noi,
oaspete de va r. 21. Crex era , cris teiu l de c mp. 27 cm . Europa, vestul
Asiei. La noi pasre m igratoare, oaspete de var i d e pa sa j. 22. Por pllyriO porl'ilyrlJ, g inua p urp urie. 50 cm . Sudul Spaniei, Sa rdinia,
Africa, Asia de Sud -Est, Aust ra lia, Noua Zeeland. 23. RaI/lis aqllafiCUS, crstelul de balt. 28 em. Pas re se dentar-migratoare. Europa,
Africa de Nord i ma re par te di n Asia. La noi, sedentar i de pasaj.
2-1. Gallinula cntoropue, g inua de balt . 33 cm. Popu leaz a p roa pe
toata lu mea, cu excepia Oceaniei, Aus tral iei i zo nelor circumpola re.
La noi. oaspe te de va r. 25. FuUca atra, l i i a . 38 cm. Europa, Asia .
Australia . La noi, pasre sedentar-migratoare.
O RD. CHARAD Rllf O RM ES. fa m. Jaeanid ae. 26. jaealla spinoea,
jacana. 2-1 cm. Mexic, America Cen t ra l. 27. Hydroplwsiallus chi rurgus. Iazanul de a p . 53 em. Sud ul i estul Asiei . Fam. Thinocori dae.
Pasre

28. Attagis gayi. 30 efi. n li m i l e Anz ilor s udici, pn la 3300 m. Fam .


Ch ionid idae. 29. C/liollis alba, cioc n teac . 42 em. C u i b rete in Antarctica, pe coastele rii lu i Graham i ins ulelor Orkncy i Ceorgie.
Fam, Burhinidae. 30. Burhinus oedicnemus, pas rea ogorului . 40 cm.
Europa Cent ral i Sudi c , regiunile tempe rate i tro plrale ale As iei.
No rd u l Africii. I emoa z in sud u l arealului. La no i, oaspete de va r .
Fam. G lare olidae . 31. GlamJla pm ticola, ciovlica rug inie. 23 em. Din
Europa Central i d e S ud , p n n Asia Ce ntral, no rdul Afr icii.
la noi, oaspete de va r . 32. Ptutsianu s aegyp li us , pa srea cr ocodilului . 22 cm . N ord -es tu l Africii . Farn. Dro madi dae . 33. D romas ar eda ,
s t rcu t alergt or. -W efi . Co as tele i insu lele d in vestu l Oceanului
Indian. Fam. Cha ra dri idae. 34. Rostratula bengllalensis. sila ru! de au r.
23 em. Afriea la sud de Sa ha ra , As ia troptcal , Au stral ia.

165

ORD. CHA RAD RIIFO RMES. Pam, Chara drtid ae. 1. Cnettuno Rrrnagul de step . 30 em . Stepele din sud-vestul Rusiei i Asiei
Cent rale. Iarna, migreaz in nord-estul Africii i in sud-vestul Asiei.
2. Pluv iiliis apricarius, ploierul auri u. 30 em. Clocete n tundrclc Eurasiei i iemeaz n sudul Europei, nordul Africii i sud-vestul Asiei. La
noi, ra r n pasaj . 3. Val/ el/us VaI/eI/ils, nagul. 32 cm. Eurasia ternperat.
La noi, oaspete de va r . 4. Eudromias morinetlus, prund rau! de munte.
22 em . Clocete in nord ul Eurasiei. I ernea z n nordul Africii, sudul
Asiei. La noi , specie de pasaj, rar clodtoare n golurile alpine. 5. Cnaranus hiaticuia, prundra ul gulcrat mare. 19 em . Cuibrete in nordul
Eurasiei, C rocnlenda, a ra lui Baffin i icrneaz n Africa i sud ul Asiei.
La noi, pasre de pasaj . 6. Lnnosa limoeo, sitarul de mal. 40 em . Europa
i i nu tu ril e temperate ale Asiei. I emea z n sudul arealulut i nordul
Africii. L"\ noi, pasre de pasaj. 7. Gallinago gal/inago , beca tina comun.
26 cm . Cea mai mare parte a Eurusiel, estul i sudul Africii, cele dou
Amertci. La noi, specie de pasaj, rar clccitoare. 8. N umcnius arounta.
cul icul mare. 65 crn. Cuibrete n inuturile nordice ale Eurasiei. Ier-

garia,

166

ncaz

in Africa i India. La noi , rar oas pete de va r, dar ma i des d e


pasaj. 9. Scolopax rust icola, sitarul de pdure. 35 cm. Eurasia. Cuibrete
n nordul arcalului i ierna z n su d . La noi, oaspete d e va r i de p asaj.
10. Puotnropu e Jobatus, notatia cu cioc su bi re . 18 cm . C uibrete n
nordul Eurasiei i Americii i iemeaz n s ud . La noi, specie de pasaj.
11. Philomachu s pu gl/ax , bt u ul. 30 cm. C u i b rete n nord u l Eurasiei
i icrneaz n sudul acesteia i nord u l Africii. La no i, specie de pasaj.
12. T ringa totmJUS, fluera rul cu p icioare roii. 28 cm . Cuibrete in
Europa i Asia septentrional . Iemeaz n nor dul Africii i sudul Asiei. La
noi, oaspete de var. 13. Rrcu n'irost ra auoseua, cioc-n tors . 45 cm. Europa Central i Sudic, regiunile centrale ale As iei. lcmcaz n no rd vestu l Africii i sudul Asiei. La no i, oaspete de var. 14. Himnntopus
himantopus, cataliga , picioronguI. 38 cm. Su d ul Europei, Asia tem perat, America i Australia. La noi, oaspete rar de va r, n Dobrogea.
Fam. Haematopodidae. 15. Haematopus octrotcgue, scoicar uI. 43 cm .
Eu-ro p a, vestul Asiei, coastel e Am ericii, China, A frica de Su d,
Australia. La no i, oaspete de v ar . Pam. Lari d ae. 16. Larus argl!lltatus,

pcec ru u l argintiu . 65 em. R sp ndit n e m isfera no rd ic . la noi .


sedenta r in Dobrogea. 17. Larve mari n";;. pescru u l ne gru . 76 cm.
Coastele Atlan ticului de Nord. 18. Lams ridibu ndu s, pesc ru ul r a
tor . 40 em. Eur asia, in zona te mperat". 19. Stema hirunJo , ch ira d e
balt . 40 em . Em isfera nordic, n zona temperat . La noi, oaspe te d e
va r. 20. O,lit:WnUls nignt, chi righia neagr . 24 cm. Sudul i centrul

Europei, Asia de Vest, America de Nord . La noi, oaspete de va r . 21.


Stercoranus pomarinul'. lupu l de mare. 53 em. Regiunile nordice ale
Eurasiei i Americii de Nord . lama migreaz s pre sud. La noi, oaspete rar
de iarn . Z2. Stercoranu s (CAt/Jaracta) skua, marele lup de mare . 60 cm .
Coastele nord-estice ale Ce. Atlantic. precum i inuturile antarct ice i
subantarctice. 23. Ry"c/w1's nigra, forfecarul negru. 60 cm. Coas tele
celor dou Americi. Film. Alcidae. 24. Alca torJa, alea mic. 44 cm . Hain.'
de va r (a), hain de i a rn (b). Reg iun ile nordice ale De. Atla ntic. Iarna
migreaza spre s ud . 25. Fratercuta arctica, papaga lul de mare. 30 cm .
rmurile s t ncoa se d in nordul De . Atlantic i ve stul De. nghe at .
26. Uria aalge, garia . 45 c m. No rd ul De. Atla ntic i Pacific. 27. LunJa

cirrllata, lu nda m o at . 40 cm. Pen. Kamceatka, M. Beri ng i nordul


De . Pacific.
ORD. COlUM BI FO RM ES. Fam. Col u mb idae. 28. 0Jlumba palumIms. po ru mbelul gule ra t. 42 em . Eu ro pa, ves tul As iei, no rd-estul
Africii. La noi, oaspete de var. 29. CoIumoo 1ivia, po ru mbelul de stnc .
33 an. Pas re sedentar . Eu ropa meri dional , Anglia, no rdul Africii
i ves tu l i s ud ul As iei. 30. Str('ltopelia decaocto, gugu ti ucul. 28 em.
Europa, sud ul As iei. La noi , sedenta r. 31. St r('ltopefia t ur tu r, tu rtu riea.
28 em. Eu ro pa, nordul Africii, vest ul As iei. La noi, oaspete de va r.
32. Gou ra victoria, goura (poru m be lu l e vanta i). 80 e m. Noua C ui nee.
Fam. Raphidae. 33. D id uncu /us st rigirostris, porum be lu l dina t din
Samoa. 33 c m . Ar hipeleagul polinezian. Fam. Pteroclidae. 34. Syrrlzaptes pomdoxus, gin ue d e ste p. 35 - 40 em. Stepele i deerturile
Asiei Centrale. 35. Ptemeles alchata, gi nua eu suli . 32 em. S udul
Europei Occidentale, nord ul Afri cii, Asia de Sud-Vest i Central.

167

O RD. CUCU LIFO RMES. Fam. Musophagidae. 1. M uwphaga rossoc, pasrea bananier . 46 em. Pdurile umede din vestul Africii. 2. Taumco corythaix, turaco cu coif. 40 cm . Sud-ves tu l Africi i. Fam. Cuc ul tda c. 3. Cucu/us canorus, cuc u l. 35 em. Eurasia i nord-vestul Africi i.
Pas re mig ratoare, temeaz in Africa tropical i sudul Asiei. La noi,
oas pete de var. 4. Crotopllaga uni, ani. 35 cm. Nord ul Americii de
Sud. 5. Guira guira, c uc ul g utra. 40 cm. America de Sud, de la Amazon
pn n Uru guay. 6. Coccyzus amencanus, cucul cu ciocul galben . 28 efi .
America d e No rd, din sudul Ca nadei pn n Mexic. la m a migreaz
n America d e Sud. 7. Clamator glandarius, cucul gai. 4() efi. Sudul
Euro pei, Orientul Mijlociu, no rd-vestu l Africii. 8. Centropus phasianus,
cucul fazan . 60 efi . Australia i Noua Cutnee. 9. Geococcyx ealifornionus, cucu l alerg tor. 58 -60 cm. Sud-vestu l S.U.A. i Me xic.
ORD. PSflTACIFORMES. Fam. Psittacidae. 10. Am macaa, arakanga . 85 cm . Din Mexic pn n sudul Brazilie i. 11. A ra ararauna,
ararauna. 90 em. N ord ul Americ ii de Sud, Pa na ma. 12 A nodorhY'lcJms

168

hyacin t11in us, ara hia cint , a ra alba str . 100 cm. Cel mai ma re pa pagal.
Braz ilia, la sud de Amazon . 13. Psittacus eri tllaeus, jaco. 35 em. P
du rile Africii Centrale, ntre Gut neee, An gola, lacul Victo ria . 14. Amazona aestiva, p apagalu l de Amazon. 35 cm. Nordul Americii de Sud .
15. Probosciger aterrimus, eaeaduul negru. 80 e m . Noua Guinee, nordul
Australiei. 16. Tncnogtoeeue hacmatodus, papagal cu lim ba in form d e
pens ul. 30 eID. Australia, Noua Guinee, in sulele Su la wesi i Mindanao, Polinezia . 17. Melo psittacu s undu tatus, papagalul o nd u lat co m un.
18 - 20 cm . Zonele aride d in Aust ralia. 18. Cacatua leadbt>ateri, cacadu ul tnca tlor . 40 eID. Aus tralia . 19. Caeatua molueeensis, eacaduul cu
bonet ro ie . 50 em. Ins. Maluku . 20. Cacat ua galerita, cac adu ul cu mot
galben. 50 cm . Australia, Noua Cutnee. 21. S t rigops habropti lus, kakoro (papagalul d e vizui n, papagalul b u fni ) . 60 cm . Noua Zeeland.
22 Pezoporus wal/ieus, papagalul terestru . 32 cm. Australia. 23. Nestor
lIotabilis, kea. 50 cm . No ua Zeela nd .

30
ORD. STRIC IFORMES. Pam, Strigidae. 24. Tyto 0100, striga. 34 em.
aproape pe tol Globul. cu excep ia regiunilor reci. L1 noi

Rsp ndit

sedenta r, dar foarte rar. 25. Slrix aluro, huhurezul nuc. 42 cm. Eu ropa. no rd-ves tu l Africii, As ia Central, China de es t, Coreea. La no i.
sedent ar. 26. Nyctea scand aca, buha zpezilor. 65 em. Are r spndi re
drcu m polar, in tundrele arcnce. lama mi greaz spre sud . 27. Bubo
bubo. buha, bufni . 70 cm. Eurasia i nordul Afri cii. 28. Otu!> ~.
ciuul. 20 cm, Europa Cen tra l i Sudic, Asia la sud de 55 lat. N.
Africa. La noi , oaspete de va r. 29. Athene noctua, cucuveaua. 25 em.
Europa Central i Sudic, no rdul Af ricii , Penins ula Arabic , Asia
pn la Amu r. La noi, sedentar. 30. Strix nebulm:a, hu hurezul b rbos.
70 cm. Pdurile de con ifere din nor dul Eu rasiei i Ame ricii de Nord.
31. Strix uralensis, hu hurezul mare. 60 cm. Europa Cen tra l, regiu nile
no rdice ale Eurasiei. La noi, seden tar. 32. Asia otus, ciufu l d e pdu re .
35 cm . Europa, As ia, pn n Ja ponia i mare parte d in America d e
No rd. La noi, seden tar i oaspete d e i arn . 33. Ketupa ceylom'llsis,
bu fnia pco;car. 60 em. Ind ia i Asia d e Sud-Est. 34. A sio flamlllt'lls,

ciufu l d e c m p . 38 efi. Ap roape toat emisfera nord ica, America de


Su d , ins ulele Hawai, Ga lapagos. La noi, oaspete de iarna, rar sedenta r.
35_Sprotyto cunicu/aria, bu fni a de vizuina. 23 eID. Di n s ud u l Canadei
p n in su d ul Americii de Sud. Cuib rete in vizuini .
ORD. CA PRIM ULG IFO RM ES. Fam. Aeg othelid ae. 36. Aegotheles
cristafa, eaprimulgul pitic australian. 22 eID. Australia. Fam. Podargidae.
37. PoJargus strigoieks, ea prim ulgul uria. 50 an. Australia, Tasmania.
Fam.. CaprimuJgidae. 38. Caprimulgus t'u1"OpQt'Us, ea p rimulgu l. 28 em.
Europa pn n s ud ul Scandinaviei , Asia de Vest i Centrala pn in
China, n ord -ve stul A fri cii . La no i, oaspete de vara i d e p a sa j.
39 . Macropsali s CTraga, eap ri mu lgul cu lira . 80 crn. Sud ul Bra zil iei.
40. Macroliiptrryx longipennis, eaprimu lgu l cu pa vilio n. 67 eID. Africa
Centra l d in Sen egal pn in Uganda. 41. Semeicphorus texiilorius ,
ea p ri m u lg ul cu s teag u r i. 78 cm . S u d u l Af r ici i. Fam . Nyctibiidae .
42 . NyctibillS graI/dis. 50 - 55 cm , Din Pa nama pn in Per u i su dul
Braz iliei. Fam . St eatornithidae. 43 . Steaternis caripensis, g uac haro.
55 em. Colonii ma ri in cavemele d in nor d ul Americii de Sud.

169

ORD. TROGO NIFORMES. Fam . Tro gonidae . 1. Pharemacn rus


mocinno, quelza lu l. 110 - 130 em. A merica Central, din sud ul Mexi cul ui pn n Cos ta Rica. 2. Priotciue temnurus, tokoro ro, trogonul
cubanez . 25 cm . Cuba. 3. T rogon e1egans, trogonul. 30 cm. Mexic, su du l
S.U.A. 4. Apa /oderma na rina, trogonul narina. 28 cm . Africa, din
Libcrla i Etiopia pn n sud ul con tinentului.
O RD. CO RAC II FO RM ES. Fam . Corachdae. 5. l.rp tosomu s discolor,
du rnbrvea nca kurol. 42 cm. Insu la Madagascar. 6. Coracias garrulus,
dumbrveanca . 32 crn. Europa Cen t ra l i Meridional , Asia de Vest.
La noi, oasp ete de va r . 7. Atelomie piuoides. 30 em . Madagascar. Fam .
Akedinidae. 8. Tanys ip tera galatea, pesc ru ul de m tas e . 35 cm .
Noua Cuinee. Ins ulele Maluku . 9. Dan 'lo gigas, pesc ru u l v ntor ilor
(Kookagurra). 45 em. Aust ralia i Noua Cutnee. 10. Cery/e (Megaeeryl e) alcyo rl. 32 crn. Zon a tempe rat a Americii de N ord . 11. A /cedo
att l1is, pesc ru ul a lbastru . 18 em. Europa, Africa, Asia, No ua

170

G u inee. Insu lele Sol omon. Fam . Meropidae. 12. Me rops apiaster, prigoarea. 25 em. Europa Central i de Su d, Asia de Ves t, Af rica. La no i.
oa spete de va r . 13. Merops nubieus, p rigoarea stacojie. 35 cm. Africa
Cen tra l, din Senega l pn n Etiopia. Fa m. Momotidae. 14. Eumomota superciliasa, dumbr veanca mo at. 35 em . America Central, din
su dul Mexicului pn n Costa Rica. Fam. Todidae. 15. Tad us multicolor. tod ul pestri. 10 cm. Cuba . Fam. Upu pid ae . 16. Upupa epops,
p upza. 28 - 30 cm. Eurasia temperat , Africa. La noi, oa spete de va r .
17 . Pnoenicutue purpllreu s. 40 -45 em . Africa la s ud de Sa hara . Fam.
Bu cerotidae. 18. A nthmcoceros malabaricu s. 80 em. Ind ia, Indochina .
19. Rhvticeros undulatus. 96 crn. ln doc hi na, Ind onezia . 20. 8 l1 ceros
rlnnoce ros, pa srea rinoc er (Kalao) . 110 -120 em. Pen insu la Malaeca,
Insulele Sumatra, [aw a, Ka limantan. 21. Dichoceros (Buceros) bicornis,
pasrea rinocer cu dou coarn e. 120 cm. Ind ia, Indochina i Sumatra.
22. 8 ycan is tes brev is. 90 crn. Estu l Africi i, ntre Etio pi a i Za m bia.

23. Bucorous abyssinicus, pasrea rinocer cu un corn. 100 cm. Ss vanele


din Africa la s ud d e Sahara.
ORD . COl lIfO RMES. Fam. Co ttt dae. 201. Colius lrococe" halu s
pa srea oarece cu cap alb . J.l cm . Silvos te pe le Asiei Centrale .
ORD. APODIFORM ES. Fam . A podi dae. 25. Apus apus. l s tu n ul
mare . 18 cm. Euro pa. Asia i no rd -vestul Africii. I emeaz n Africa
Centra l . La noi, oaspete d e va r . 26. Apus mrlba, d re pneaue alpin .
21 cm. Bazinul Mediteranei. As ia su d-vestic, India, Africa d e Sud i
de Est . La noi, oas pe te de var . 1:7. Col/acalia e:.<cUlenla, salangana
strl ucitoare . 10 - 12 cm . As ia d e Su d , China , Ind onezi a, Poltnezta .
28. Hemiprocnt mys laa, I stunu l de co pac. 30- 33 cm. Noua C u toee i
insulele vecine, int re Maluku i Solomon . Fam. Trochilidae. 29. Boissonneaua jardini. colibri safir . 15 cm. America d e S ud, n vestu l Anzilor , n Col umbia i Ecua dor. 30. Eneifera ensi/era, colibriu l cioc d e
spad . 22 cm. Ameri ca d e Su d sept en t rional. 31. Eupesomena ma-

croure, co libri r ndunic . 11 cm. Bra zilia. 32. Hrlianthea bonapartti .


12 cm . Anzii Col umbieni. 33. Eutou res aquila. colibriul cioc de vul tur.
13 em . Am erica Cen tral i d e Su d. di n Costa Rica pn in Ecuado r.
34. Patago" a gigas. eo libriul u ria. 23 cm. America d e Sud, in Anzi, din
Ecu ad or pa n n Chile i Argentina. 35. Cal/iphlox amethystina. 6 em.
America de Su d. 36. Orryso/ampis mosquitus. colibri topaz rubiniu. 9 cm.
N ordu l i estul Americii de Su d . 37. Lophornis magnifica, u na m rea .
8 cm . Cen tru l i s ud ul Braziliei . 38. Sapplw 5'Q rganura. 17 cm. Bolivia
i no rdul Argcntinei. 39. LoJdigesia mirabilis. silfa minu nat. 12 cm.
M un i i Anzi d in no rd ul Perului . 40. Tcpeze pel/a, eolibriul topaz . 9 em .
P d u rile d in nord u l Americ ii de Sud. 41. ArchilodlUs colu bris. 9 cm.
Din Flori da i Texas p n n s ud-estul Ca nadei i Lab rad or. Ierneaz
in Ame rica Cen t ral . 42. 5dasplwrus rufus. 9 crn. Ves tul Americii
de Nord .

171

O RD. PICIFO RM ES. Fam . Bucconldae. 1. Cnetidoptera tt'tlt'b ro~a,


15 cm. Nord- es tu l Americii de Sud . Fam. G al bu lid ae .
2. /acamerops aurea. 30 em . Din Costa Rica p n in Brazilia . Fam . Ca p itonidae. 3. Lybius biden tatus. 19 efi. Af rica estic i sudic. 4. Semnernie mmplmetinue, tueanul b rbos . 21 em. Anzii Co lum biei i Ecuadorului. Fam . Pici da e. 5. lyllx torquilla, ea p-in t o rt u r. 18 em. Eu rasia, Africa de Nord. Iarn a migreaz in Africa, la s ud de Sahara i n s udul
As iei. La no i, oaspe te de var. 6. Picus omdie, gh ionoaia ve rde. 33 cm.
inuturile tempe ra te ale Eu ro pe i, Asia M ic, Iran . Est e o pas re sedentar . 7. Picus cenus. ghionoaia sur . Eura sia . Sedentar. 8. Picoides
tridactglus, cioc nitoarea de mu nte. 25 em. Pd urile de conifere i de
mesteacn d in Europa, Asia i America de N ord. Sedentar . 9. Del/drocopos major, cioc mtoarea mare. 25 em . Zo ne le temperate ale Eurasiei, Sedentara. 10. Delldrocopos medius, cicc nitoa rea de stejar. 21 em .
Europa, Asia Mic i Iran. Sedentar . 11. Dryoropus mertius. cioc pasrea lene .

172

nitoarea neagr . 48 cm. Europa i As ia, n zona l e mpe ra t . Sedenta r.


12. Dryocopus (Crop/rIot'1/s) pi/mtus, ciocni toarea neagr moa t . 45 cm.
Sud-es tu l S.U.A. 13. Cotaptes auratus, c ioc ni toa rea aurie. 30 efi. Zona
te mperat a Am ericii de No rd. 14. Centurus uropygia/is. 21-25 cm .
Ste pele aride din s ud-ves tu l S.U. A. i di n Mexic. 15. Campephitue principa/is. 50 em. P du ril e mari d in s ud-estu l S.U. A. i Cuba. 16. Melanerpes erythrocepllf/ /us, ciocnitoa rea cu ca p rou . 24 em. Zona cen t ral i
d e es t a Americii de Nord. Fam. Ramphastidae. 17. Rampllastos su/furatus, tucanul pete. 57 cm . Americ a Centra l i de Sud. 18. Rampllastos toca, toco sa u tuca n ul u ria. 63 cm . America de Sud. 19. Rampltastos
clwieri, tu eanul lui Cuvier. 60 crn. America de Sud. 20. Pteroglossus
castanotis. 35 em. Pdu ri le Americii de Sud di n Colum bia pn in
Peru i nordul Argen tinei. Fam. Indicatorid ae. 21. Indicator indicator,
ind ica toru l de albine. 20 cm . Afriea la sud de Sahara.
ORD. PASSERI FORMES. Fam, Eurylaim idae . 22. Psariscmus dDl-

11:0,.'

.-

~.-=.

::::""""'~
"" ~

..

housiee, cioc la rg codat. 25 -27 cm. Sud-estul As iei i no rd u l Indone


ziei. Fam. Rhinocry pti d ae. 23. R!linocryp ta lancea/ata, 20 cm . America
de Sud: Argentina, Paraguay. Fam . Co nopophagidae. 24. Conopoptmga aurita. 10 crn. Cuyane . Pam. Form icarlldae. 25. ormiconvs analis,
18 cm. America Central i d e Sud. 26. Thamnophitue oliatus, fu rn icarul inelat. 16 cm, Ame rica Ce ntral i de Sud. 27. Taraba m ajor. 20 efi.
America, din Mexic p n n Argentina. Fam. Fu rnariidae. 28. Fu marius rufus, pasrea olar. 20 cm . Stepele Braziliei i Argentinei. 29. Campylomamphus trodntiros tris, cioc de secer. 24 cm, Din Panama pn n
nordul Argentinei. Fam. Pitti d ae . 30. Pitta brachyu ra. 18 cm. Sud- estu l
Asiei i Aus tra lia. Fam . Phile pi tt idae. 31. Phitepitta castanca. 16 cm.
Madagascarul de Est. 32. Neodrepanis ccruscens. 10 cm. Madagascarul
de Est. Fam. Xentctda e. 33. A cant hisitta chioris, 8 em . Noua Zeeland.
Fam. Tyra n nidae. 34. MlIscivora forfi cata, tiran ul cu coada tnfu rcat .
38 cm . Regiunea central i d e sud a S.U .A. Ia rna migreaz n Ame-

~-

rica Centra l . 35. OnycllOrllyncJllIs mexicenus, tiranul regal (tiranul


nco rona t). 17 cm. Din Mexic pn n no rd ul A mericii de Sud. 36. Pitrll1glls eulphura tus, tiranul de pucioa s . 23 crn. Sa va n cl e din Tex as
pn n Bolivia i Ar gentina . 37. Oxyrrmcus cristatus. 17 cm. P d u rile
dintre Costa Rica i Parag ua y. 38. Purocephalus rubin ns, tiranul ro u .
13 eID. Din s ud ul S.U .A. pn n Ch ile i Argentina, arh. Galapagos.
Fam. Pip ridae. 39. Pipra mentalis. 10 eID. Din Mexic pn n Ecuador.
Fam. Cotingidae. 40. RlIpicola rupicoia, coco u l d e s t nc o ra nj. 30 eID.
Venez uela, G uyana, nor du l Brazil iei. 41. Ccphaiepterus onuuus, pa s rea
umbrel. 40 crn . Am erica Cen t ra l i de Sud . 42. Procnias tri ca rll n clI~
lat a. 29 cm. Nicaregua, Costa Rica , Pa na ma . Fa m. Phytotom id ae .
43. Phyt%ma rara, cosau l . 18 cm . Chile. Fam. Menuridae. 44. Menura
neiaehailandi ae, pasrea li r . 95-100 cm . Sud -estu l Austra liei. Fam.
Atric hornithidae . 45 . Atrichornis rufeeccns . 18 cm . Coa stele Australiei d e Est.

J7J

..

ORD. PASSERIFO RMES. Pam. Ala udidae . 1. Erem ophilo a/pes/ri s,


cioc rlia u rech iat .

17 cm . Nordul Eu ra siei, Asia Central, America


de Nord i no rdul Africii. La noi, oaspete de ia rn i rar clodtoa re.
2. Alauda arnensis, cioc rl ie de cm p. 18 efi. Cea mai mare parte a
Eurasiei i nordul Africii. La n oi, oaspete de v a r i sed entar . 3.
Galtrida crista/a, cioc rlanul. 18 em. Eu rasia i Africa nordic . La noi,
sede n tar. Pam, Hirundinidae, 4. Hirundo rustica, rnd unica. 20 em .
Mare parte d in Eu ra sia i America de Nord. La no i, oa spete de var.
5. Delichon urbica, Ist unul de cas. 16 em. Pas re migratoare, va ra n
Eu rasia, iarna n Africa i su dul Asiei. 6. Ripa ria riparie. l st u nu l de
mal. 13 em. Eurasia, America de Nord. La n oi, oaspet e de v a r. Pam ,
Pycnonotidae. 7. Pycnonotu s ocos us . pas rea cu urec he roie. 20 em.
Ind ia i s ud-estu l As iei. Fam. Irenidae. 8. Irena puella, ur sit oa rea albastr . 25 em. Ind ia estic, Sr i Lanka, Ind onezia, Filip ine. Fam.
Ca m pe p hagidae. 9. Campepha ga phoen icea. 20 em. Africa, la su d de
Sahara. Fam. Muscieapidae. 10. Muscicapa st riata, musearul sur.
15 cm. Europa, Asia p n la Baikal , Africa. La noi, oaspete de va r .

174

11 . Terpsiphe ne paradisi. 48 efi . Est ul i su dul Asie i, Indonezia.


12 . Pachycephala pecforali s. 18 em. jawa, Australia i unele insule vecine. 13. Ficedula albicollis, m u scarul gulerat. 13 em. Europa Central
i de Est, Asia Mic. La noi, pasre de pasaj. 14. Rlzipidura Ieucoph rys.
21 em . Australia, Noua Guinee. 15. Timalia pi/eata. 18 efi. As ia de SudEst. 16. Chamaea fasciata. 17 efi. Co astele pacifice ale S.U .A. 17. Pomatostomu s temporalis . 25 em. Estul Australiei. 18. Picathartes gym nocephalus . 35 em. Africa d e Vest , tropica l . 19. Garrulax leucolophu s. 28 em .
As ia de Su d- Est. 20. Petomeum rufice ps. 17 cm . Ind ia, Indochina. 21.
Cin closoma cinnamomeum 23 cm. Australia. 22. Sylv ia com m un is, sil via
cap sur. 15 cm. Europa, vestul As iei. Iemeaz n Africa i s ud ul Asiei.
23. Acroceplmlus anmdinaceu s, Ie a rul mare. 19 em. Centrul i su dul
Europei, As ia Mic i Central, no rd ul Africii. La no i, oaspete de var .
24. Phylloscopus /rochil/u s, pitulicea fluier toare. 12 em . Cen trul i nor d ul Europei, Siberia. La noi, pasre de pasaj, rar d ocitoa re. 25. Hippolais
icterin a, fru nzria galben. 13 em . Din Euro pa pn n vestul Siberiei.
I emea z n Africa i n s udul Asici. La noi, oaspete de va r. 26. Po-

Iioptila caeru/ea, 13 efi. Din su dul S.U.A. p n n Guatema la. 27. Orthotomus sutorius, pasrea croitor. 14 cm . India, sud -estu l Asiei. 28. Malu rus lamberti. 13 crn. Australia de sud-est. 29. Turd us merula, mierla
neagr . 25-28 cm. Euro pa, no rd-vestul Afr icii, zona central a Asiei.
la noi, sedentar-migratoare. 30. Turdus mig ratorius. 25 cm. America
de Nord. 31. Cenonthe oenanthe, piet ra rul SU f. 15 em. Euro pa, As ia,
nordul Africii, nordul Americii de Nord, Groenlanda. La noi, pas re
de var . 32. Pbeenicurus pnoenicurus, codroul de pdure. 14 em. Eu rasia pn la Baikal, nord ul Afr icii. Pas re m igratoa re, la noi oas pete de
var. 33. Saxicola torquata, mrc ina rul negru. 13 em . Europa, As ia i
Africa. La noi, oaspete de var. 34. Luscinia Iuscinia, p riv ighetoare a de
z voi. 17 cm. Din estul Eu ropei Centrale pn n vestul Asiei Centrale. La noi, oaspete de var. 35. Zeledonia connuua. 11 em . Costa Rica,
Gua tema la. 36. Erithaeus rubeeula, me leandru l. 14 cm . Eu rasia pn
in s ud -vestul Siberiei, Africa de Nord-Vest. La noi, sedentar i oaspet e de var . 37. Enieurus maculafus. 28 cm. Sud-estul Asiei. 38. Mimus

polyglottos. 27 cm. America de Nord, Insu lele Baha mas i Ant ilele
Mar i. 39. Troglodytes troglodytes, ochiu-boul ui. 12 em. Euro pa, As ia,
America de Nord, nord-vestul Africii. La no i, sedentar-migra toare.
40. Cinclus cinclus, mierla de ap, 18 c m. Eurasia. La noi, sedentar.
Fam. Prunellfdae. 41. PrunelJa eollan's, brumria de st nc. 18 em.
Regiunile muntoase d in sud ul Eu ro pei i Asie i. La noi, seden tar.
Fam. Motac illidae. 42. M otacilla alba, cod oba tu ra alb. 18 crn. Ap roape
ntr eaga Eurasie, Maroc. La no i, oaspete de va r. 43. Anthus trivialis,
f a de pdure, 15 efi. Europa, Asia. La noi, oaspete de var . 44. MaerOllyx eroceus. 20 em. Africa, la sud de Sahara. Fa m. Laniidae. 45. Lanius
senator, sfr ncioc ul cap rou. 19 em. Euro pa Cent ra l, rile di n jurul
Mediteranei, Asia de Ves t. La noi, oaspete rar de va r . 46. Lanius
excubitor, sfr nciocul ma re. Z5 efi. Eurasia, nordul Africii i America
de Nor d. La noi, se de n tar i oaspe te de iarn. 47. Tetopnorus quadrieolor. 20 efi . Africa de Sud .

175

O RD . PASSE RIFORMES . Fam. Prio no pidae. 1. Prionops a/bati.


21 em. Africa (Zai ru l de est). Fam. Va ngidae. 2. Leptopterus madagasearillus. 15 em. Din Madagascar pn n Insulele Comore. Pam . Artamidae. 3. Artamus superciliosus. 21 cm. Indonezia. Australia. Pam.
Bombycillidae. 4. Pl1ainopep/a niten s. 19 cm. Sud -ves tul S.U.A. i Mexic.
5. Hypocolius empelinus. 22 cm. Peni nsula A rabic . 6. Du lus deminicus,
20 cm. H aiti . 7. Bombycilla garru/ us, m I sa ru l. 20 em . Nordu l Eu rasiei
i Americii d e Nord . La no i, uneori oas pete de ia rn . Fam . Certh iid ae.
8. Cer/hia familiaris, eojoaica d e pd u re . 13 cm. Zonele m p d u ri te d in
Eu ro pa, Asia i America de Nord. La noi , sedentar . Fam. Sittidae.
9. Sitta eu roee, icleanu l . 15 em. Eu rasia, nord-vestul Afr icii. La no i,
pasre sed e nta r . 10. Hypositta coral/irost ris. 14 em. Madagasear.
11. Ticnoroma muraria, f1u turaul d e st nc. 17 em . Zonel e de munte
din Euro pa i Asia. La noi, sedenta r. 12. Si tta carotineneie. 14 em.
America d e Nord. Fam. Paridae. 13. Aegitha/iJS eaudatus, piigu ul codat.

176

15 em. Eura sia. La noi, seden tar. 14. Remiz perldulinus, boicu u l. Europa
i Asia . La no i, pasre sed en ta r. 15. Parus cristat us, pi igoiul moat.
11 cm. Europ a i vestul Siberiei. La n oi. sedentar. 16. Pllrus major,
pi i goi ul mare . 15 r m. Euro pa, Asia, In donez ia. La noi. sed e n ta r .
17. Parus coau/eus, pi igo iu l albas tru. 12 em . Europa, Asia Mic, Iran,
nor d -vestu l Africii. La no i, sedentar. Pam. Zosterop idae. 18. Zosterops
tatcrotis. 12 em. Aus tra lia, Noua Zeeland. pn n arhipelagul Fid ji.
Fam . Vireon id ae. 19. Vi reo j1avif rons. 14 em. Estul Americi i de Nord.
Fam. Neetariniidae. 20. Nectari ma fam o..;a. 25 em. Su d -es tul i nordves tul Africi i. Fam. Dlcaeidae. 21. Dicaerum hiruninaceum, 10 em.
Aust ralia. Fam. Meliphagidae. 22. Prosthemadera Ilot'aeseeialldiae,
pa s rea tu i. 28 em. Noua Zeeland i c teva in sule vec ine. 23. Promerops cafer. 45 em. Su d ul Africii. Fam. Drepaniidae. 24. vestiena roccnea, liwi. 15 em. Insu lele Haw ai. Pam. T hra upidae. 25. Coereba j1al'eola.
11 em. Mexic, America Cen tra l i d e Sud, pn n nordul Arge ntinei.

:!6. Catamblvrhlfn rlJus JiaJmta. 15 cm. America de Sud in Anzi, di n

r~zuda Pn in Bolivia . '1:7. ~t'rllIlga pirta. 13 cm. Sudul Americii de


.\'ord i America Centrala. 28. Vennirora corollllfa, dendroica. H cm .
America de Nord. 29. Piranga olil'deea. 18 cm. Estul Americ ii d e Nord
$i migreaz n nord-vestul Americii de Sud . 30. Thraupis rpi scop us.
1~ C"Dl. America tropicela, nt re sud ul ~ Iexicului i Brazilia. 31. Tanga rII chilnlsis. 15 cm. America de Sud, din Columbia pn in Brazilia ~i
Bolivia. 32. Pyrrh ul"xia sinua ta. 20 cm. Sud-vestul S.U .A. Fam. Te rsinldae. 33. Tf',s,ina oiridie. 16 cm. Pdurile din Panama pn in Argentina. Parn. Fringill idd e. 34. Em beri;:a ci tri" d la, pr esura galbena. 18 cm.
Euro pa, vestul Siberiei, Caucaz. 35. Plectrophenax nl'ali s, pa srea
cmtu lui . 17 CID . Tund ra arcuca circumpola r . La n oi, oaspete de
iarn. 36. Corcothrau tes cvcro t/rraus fes, bot-grosul. 18 cm. Eu ropa,
Asia, Africa de Nord . La noi , sedentar. 37. Pyrrllllia pyrrhula, mu gu rarul. 16 crn . i n u t u ri le tempe rate ale Eu rasiei. La noi, seden ta r ~i

oaspete de Iarn . 38. Loxia curt'rostra, forfecu a . 17 cm . Eu ropa, Asia,


America de Nord , nordul Africii. La noi, sedentar-eratic in pdu rile
de conife re din Carpai. 39. Rid,ml,mdf'1la carJinalis. 20 cm. Din ves tu l
i sud ul S.U .A. pn in Honduras. 40. Cactoepiza pallida . 14 cm. Insulele Calapagos . 41. Emflf'ri:n melenoccphala, presura cap neg ru. 17 c m.
Sud-estul Europei, Asia Mic i Centrat pn la Volga inferioar i
Iran. la noi. rar clocitoare in Dobrogea . .u.. Fnngil1a roelebs, cinteza. 16
crn. Europa, vestul Asiei , nordul Africii. La noi, sedentar-migra toa re .
43. Carduelis curduelis, sticletele mare. 14 cm. Europa, vestul Asi ei,
nor d ul Africii, insulele Azore, Canare. La noi, sedentar. 44. Cardutlis
spinue, scanul. 12 cm. Eur asia, d in Irla nd a pn in Japoni a. La noi,
sedentar-m igratoare i oaspete de iarn. Fam. lcteridae, 45. Icter us
galbula. 19 r in. Estul Americi i de Nord. lernea z n America d e S ud .
';6. ZArl' ynlUs u'dglen. 27 - 35 em. Intr e Me xic i Ecu ador.

177

O RD. PASSERIl-'O RM ES. Fam. Plocel d . H '. 1. Phiietairus sous,


14 CID. Sud -vestul Af ricii. 2. Dilll'l1Idlia dinemetli. 23
cm . Sudan, Etio pia, Kenva. 3. Qudl'll ouclca. 13 eID. Afric a, la sud de
Sahara, in stepe i sava nc. 4, StcxallllYa peradisac. 38 efi . Step ele i
sava nele di n es tul i su d u l Africii. 5. PIl1 Cl'flS I'lIiIippillll S. 15 CID. Asi a.
din Pakistan pn in Suma tra. 6. Urat'~illtJIlI S bl'lIga/us. 12 c m . Afric a,
din Senegal pn in Sudan. Etio pia. Kenya. Tanzania, Congo. 7. Pass.'r
emesticus, vrabia de cas. 15 cm . Pa s re seden tar in Eurasta i
nord u l Africi i. A fos t ach matizat in America de Nord i Aust ra lia.
8. PasSt' r moruanus, vra bia de cmp. 1-1 c m. Eurasia , jawa, Sumat ra ,
acltmatt zet n Ame rica de No rd , Au ..tral ia, No ua Zeeland . La noi,
sedentar . Fam. St u rnidae. 9. BupllQ){uS africal/Ils. 23 CID. Africa. Intre
Senegal i Etiopia . 10. StII mus (Paslor) 1'I:_IIS, l custarul. 21 cm. Sudes t ul Europei i s ud-ves tu l Asiei. La noi . o aspe te de var in s ud-estu l
pasrea es tor .

178

rii. 11. StunlllS " u/garis, graurul. 22 cm. Eu ro pa, ves tu l Asiei. Aclimatixa t in America d e Nord, s ud u l Africi i, Aus tra lia, Noua Zeela nd .
La noi, se de nta r, indeosebi in vestul rii. 12. Gram/a rcii~io."I1. 33 COl.
lndla , s ud u l Ch in ei i vestu l lnd onczt cl. 13. Spreo supcrbus . 21 rrn.
Est ul Africii, din s udul Sudan ului i Etiopiei p n in Tanzarua.
Fa m. Oriolidae. 14. Oda/li.'; Ilrill/U S, grangurul. 23 COl. Europa Central
i d e Su d, Asia Ce n tral pn in Indi a. nor dul Africii. La noi. oa spete
de v a r . 15. Sp1Jl'col1Jl'rl's j1(H 'il 'IlItr;~ . 25-27 cm. Nordu l Australiei,
Noua Culnee. Fam. D icru rid ae. 16. D icr urus pa ra,fiS<'us, d rongo . 35 c rn
Sud-est ul Asiei, d in Ind ia ~ i Sn Lanka, pn in [awa i Kaltmantan.
Fam. Co rvt dae. 17. Pinl pica, co tofa na. -15 em. ntreaga Eu ro pa. nordves tu l Africii. cea mai ma re parte a Asiei, vest ul Amenctt de No rd .
Sed entar . 18_ Nucifraga carytlCatac/cs. alunarul. 34 COl. Eurasia (d in
s ud ul Norvegtet pn n Kamceatka. Japonia i Assa m]. Sed en tar,

uneori po pu laia siberi an d evi ne eratic. 19. Cissa clnncnsis. 35 COl.


Sud-estul Asiei, di n Himala ya piin.' n Vietnam. Sumatra, Kalimanlan. 20. Cvonopica cyarw. 35 COl. Penins ula l bcri c i Extre rnul Orient.
21 . Cyll1l11cittil cristata, gaia alba s tr . 30 c m. Es tu l Amerieii de Nord,
22. Garm llls xllltlt1arius, gaia. 35 COl , Eu ro pa, Asia , nordul Africii. La
noi, seden tar . 23. Corous moneduia, s tncua. 33 COl. In treaga Europa,
Asia p n in mijloc u l Siberiei i no rd ul Ind iei. La noi, s ed e n t a r.
2~ . Clln'IIS frugi/egus, cioara d e se man tur . 47 Col. Euro pa i Asia
pn.'i la Am ur. La no i, seden ta ra . 25. C(lrl'US corone comi.l, cioara v nt .
~7 cm. Euro pa i As ia ntr e Elba i Enisei. La no i, sedenta r . 26. Corrus corex, co rbul. lH-66 e m . In cea mai ma re parte a emisferei bon....
ale. La noi , sedenta r. 27. P ",.II)(e.'i Illm.leri. 25 eID. Asia Central. de la
Ma ree Cas ptc la lacul Balha. Fam. Cracticidae. 28 . Craeticus torquatus. 28 em. Au stralia i Tasmania . Fa m. G ralli n idae. 29. Ccrromr met-

norhamphus, 45 cm. S ud-es tu l Austra liei. 30. Grallirr a rYl/lw /ellea. 28 cm.
Aus tralia Fam. Ca llaeidae. 31. Hetera/oeha acutirostris, 50 cm . Nou a
Zeela nd. Pa s re as t zi dispr ut , prezenta un Interesant dim orfism
se xual, ciocul masculu lut fiind diferi t d e al fcm clei. Pam, Ptt lo norhynchidae. 32. Ptilmwrlry"cJlIIs oiotaccus . 33 COl. Coastele es tice ale
Australi et . 33. Ch/amy,/afl muculata, 28-30 cm. Estul Aust ra lil'i. Fam.
Paradisaeidae. 34. Ptiloris magllifirus (Craspcophora IIIt1X"ifica) . 33 cm ,
Noua Cu tnee i nordul Australiei. 35. Lopnonna slIpal'll, pasrea paradi s gu lera t . 25 em . No ua G utnce. 36. Pamisaea minor, pasrea parad is ga lben . 30 c m , Noua Cu tnee. 37. Paradisoea raXgialla. 45 CID. Noua
Cuinee. 38. Parotia ~fi/a !a, 30 eID. No ua Cuinee . 39. Cicilltlurus regius,
pas rea paradis re gal . 1 ~ r m. Insu lele Aru din s ud u l Noii Gutnee.
40 . Paraseaea rudo/ plri, pas rea paradis albastr. 35 c m, N oua Guinee.
11. Pteridof.'lIora alberti. 20 em. Noua Guinee.

179

CLASA MAMMALIA (Mamifere)

Memiferele constituie o clas cu organizare su perioa ra faA


de celelalte animale vert ebrate. Ele formea z un grup omogen
de vertebrate homeoterme, avnd corp ul mai mult sau mai
puin protejat de un n veli pilos. Printre ca racterele d e su perioritate, menionm : c ra niu l, alctuit dintr-un numr red us de
oase, avnd doi condiH occipitali; mandibula, format numai
dintr-un singur os - dentarul - ce se articu leaz direct c u craniul, f r in te rmedi ul osu lui ptrat; n urechea medie se g sesc
trei osci oare: cioca nul, nic ova la i sc n t a.
Mamlferele sunt animale viv tpe re . cu ex ce p ia monotrcmelor , i i hrnesc pu ii cu la p te sec re ta t de glan del e mamare . Ele
su nt a nimale amniote i ala n toi d iene.
Tegu me n tu l lor p rod uce numeroase formai uni cornoasc
(per ii, so lzii, ghearele, co p itele, coarnele i u nghiile) i gland uIare (gla nd ele sebacee, sud ortpare i mama re) . Din tr e p rod uciunile comoase, caracteristic mamiferelor es te prul, care poate
fi rar sau des, aspru sau lnos. Unele mamifere au peri tepoi
dar Ilexibili (coama porcului mistre ), ori s pi noi, tepeni. rigizi,
cu m sunt cei de pe spatele arici u lu i sau a l porcului spin os
(His l rix). In sfrit, o parte dintre mamifere su nt total lip site d e
p r (cetacee) , ca rezultat a l e d a pt rf lor la v iaa e xcl us iv ecvatic . Unele marn ifere au pe corp forma iuni comoase d e as pectul solzilor re ptilien i (Mmlis), sau plci co rn oase dublate de
pl ci osoase care form ea z o adevrat c u i ra s (Dasyp us).
Membrele mamiferel or au aceea i s tr uc t u r ca la toate vertebratcle tetrapode. In ge neral. ele sunt conformate pe ntru mers .
Mod ifica rea membrelor la mamifere es te n core l a ie cu mediul
i cu modul n care se face d epla sarea . n legtu r cu adapta rea
ma m iferelor la diferite medi i de v ia, aceste membre a u suferit o se rie de m odific ri at t in ce p ri v ete orienta rea, c t i
reduce rea sau spori rea n u mru l u i de oase . Astfel. Ia cel e acvatice (cetacee) sunt scu rte. La sirenieni membrele posterioare
sunt orie ntate inapoi i u nite cu regiunea ca u dal a corp u lu i,
alctu ind inottoarea posterioar. La pirupede degetele a u un
mare numr d e falange unite in patete n o t toa re. La chiro ptere, d rept rezultat al adap t ri! la zbor, membrele anterioare
s-au tra nsformat in arip i. Oasele lor s u nt lungi i subi ri , c u
deosebire metacarpiencle i fal an gele, ca re su nt unite p rintr-o
mem b ra n numi t patagiu m . Aceast membran. mai c up rinde
membrele posterioare i coada .
Unele mamifere terestre (grad ien te) calc pe toat s u p rafa a
tlpii, for m a t din metacarpicne. mctatars lene i falange . Acest
tip de mers plann grad es te greoi. Mersul pl antigrad es te cel
ma i primitiv; d in el a u d eri vat diferitel e mod u ri de l ocomo i e
specia liza t, ca : lccom oi a prin salt, me rsu l d igi tigrad, l ocomo i e
a rbori col i cea biped . l ocomoia hipogee e tc. Alte mamifere,
mai bu ne alerg toare i sritoare, calc n umai pe falangee dcgc....
telor, talpa fiind ri d icat . Este tip ul dlgitlgrad. Cele mai bune
alerg toare i srt toare ca lc numai pe ultimele fala nge ale degc....
telor, mbrca te n co pite. Este tipu l unguligrad. Unde unguHgrade calc pe 4 i 5 degete [proboscidieni], altele pe 3 degete
(rinocerii); o parte, pe do u degete, iar alt pa rte pe u n s ingu r
dege t (ecvide). Mamiferele ca re calc pc unu sa u tr ei degete
( n u m r im pa r) se numesc mesaxone sa u perisodacnle, ia r cele
ca re ca lc pe un numr pa r se numesc paraxo/ll' sa u arliodactite,
Schel e tu l m a mi fe relo r se deosebete de al celorlalte vc rtebrate te trapode pri n' m l cora rea n um r ul ui oaselor, datorit
con top irii lor n co mplexe osoase.
Sch eletul capului se a rticul caz d e atlas prin 2 condil i cec ipitali . Coloana vertebra l este difereniat in cele 5 regiuni caracteristice rcpnlelor i ps rilor, cu urmtoarel e modificri. Regi u1 80 _~

nea cervical este compu s din a pte ve rtebre, orict d e lung ar


fi gtul . Numai la lene (Bradipus) se gsesc 9 vertebre cervicale, iar la lamantin [Tridiechus] 6 ve rt ebre. Regiunea dorsal
are 9- 25 ve rtcbre, de ca re se e rticul eaz coaste le. Pe partea
ventral . o parte din coast e se arti cu leaz cu ste m u l, fonnnd
coastele adev rate, iar altele, n u mite coaste fa lse, nu mai au
leg tu ri cu stemul . Regiunea lo m ba r es te forma t , de regul,
d in 6- 7 ve rtebre mari. Reg iunea sa cra l , embrionar, a re numai
dou ve rtcbre, numr care se pstreaz. Ia ad u l ii mars uplalelor. La celela lte mamifere se mai adaug, d in regi un ile lomba r
sau caudal. una sa u mai mul te vertebre . De ace as t regiune se
lea g osul ilion al cen turi ! pe lviene. Regi unea cau d a l este alc tu it d intr- un n umr va riabil de ve r tebre.
Pe faa vent ral a toracel ut se a fl st em ul. La talpid e, chiropte re etc., s tem u l prezint o creast de care se prind mu chii
pecrorali, foa r te dez voltai.
Centura sca p u lar prezint urm toarele ca racte ris tici: osul
coracoid este redus i fu zi onat cu omoplatul, formnd a pofiza
coraco i d: el r m ne dezvoltat i a rti cula t de stern numai la
monotreme. Cla vic ula nu exist. Ia toate marrufer ele . Ea lipsete
sa u es te mult redus la alerg toare sau foarte bune not toare

(copi tate, pinipede, cetacee, camivcre] i s-a p strat dezvoltat


la tipu ril e ca re execut cu membrele anterioare micri co mplexe.
La centu ra pelv ian osul ilion are o poz iie an terioar fa de
ischion i pubis. Oasele publcne, situa te a ntero-ven tral. sunt
sudate intre ele pe linia median, formnd simfiza pubien .
datori t c reia centura pclvlan fo rmea z un bazin nchis. La
monotreme i marsupiale se mai gsesc, in p lus, dou oase
e pi p ubienc sa u oase ma rsupia le.
De o deose b it im portan la mamifere este d enti ia. Ea este
heterodont , fiin d d iferen i at n : incisivi, ca n in i, premolari i
molari. La majorita tea ma mife relor d i n ii se inlocuiesc o s ingur dat . Denti ie de lapte (d in tineree) este nlocuit cu
denti ie definiti v , care nu mai poate fi innoi t . Denti ie la ca re
difiodont, in opoziie cu tipul
a re loc acest schimb este de t:r.
monofiodont, la care denti ie e lapte n u se sc hi mb niciodat
(marsup iale). Ornito rincu l adu lt, balena, tat uul n-a u d ini; to tu i,
i la aces te mamifere se obse rv d i ni n sta di ul e m brionar.
Forma, str uctura i numrul d i n i l o r s-a u modifica t n fu nc ie
de Jegimul alimen ta r i modu l de micare a l f l cil o r .
In cursul e voluiei, pe coroana molarilor a u a prut formaiuni
n umite tubcrcuh (cusptde) . Dup forma i ori enta rea tu bercuIilor, se deosebesc mai multe tipuri de molari :
1. Tipul sccod on t: cu tubercuh ascu i i, tiot i comp n mat i
lateral, aeza i pe u n singu r p la n lon gitudinal; este ca racteris tic
pentru carruvo re. 2. Tipul bu nodont: su pra fa a coroanei a re
pu ini tuberculi scu r i, conici, rotunj iti sau asc uii; este caracte ristic pentru s uide, pri ma te etc. 3. Tip u l lofodont: tuberculii se com p ri m . de-a latul m selelor (in form de lame) i
su nt l ega i fri n creste tr a nsve rsa le (roztoare, proboscidieni
etc.) . 4. Tipu selenodon t es te ca ract er iza t prin tubcrculi in form
de crest e se milu na re o rientate longitu d ina l pe s u prafa a coroanei (ru meg toa re) .
O denti ie co m pl et are pn la 44 de d i ni, conform fo rmulei :
1 3 + 3 , C 1 + 1, Pm 4 + 4 , M 3 + 3
3 +3
1 +1
4 +4
3 +3
n timpul evol u i e i mamiferelor, numrul din ilor s-a m icora t, ns form a lor s-a complica t.

Respiraia mamiferelor este pulmonar.


Inima este mprit n dou atrii i dou ventncule. Din ea
pleac un singur arc aortic. cel stng, iar sngele ar terial nu se
a mestec cu cel venos, circulaia fiind dubl i complet.
Diafragma, dezvoltat, este ca un perete musculos. transversal. Ea separ complet cavitatea toracic de cea abdominal.
Sistemu l nervos este mai bine dezvoltat, iar comportamentul
mai complex dect la toa te ve rtebratele. Emisferele cerebrale,
mult dezvoltate, au la marruferele inferioare (monotreme) su prafaa neted, iar la cele superioare, prin creterea mare a
substa n ei nervoase, aceasta s-a ncreit, determinnd o serie
de cute neregulate numite circumvoluiuni cerebrale (giri). Ca
urmare a dezvoltrii celor dou emisfere cerebra le, au aprut
i cele dou formai un i de legtur di ntre ele: fornixul sau tr igonul cerebral i corpul calos . De asemenea, mezencefalul are
patru tuberculi (cvadngcmeni). care lipsesc la monotrerne.
Glandele genitale la mascul - testiculele - se deplaseaz spre
extremitatea poster ioar a corpului i sunt aezate ntr-o pung
tegumentar. scrotum . Gla ndele genitale la femel, ovarele,
rmn in cavitatea abdominal. Oule mici, olig oleci te, su nt
retinute in uter pentru dezvoltare, excep ie f c nd monotr emele, care depun ou telolecite (sunt ovipare). Celelalte mamifere sun t vivipare. Odat cu formarea embrionul ui, n uterul
matern apar i anexele embrtonare: a mniosul i ala ntoida.
Amniosul, sac uliform i p lin cu lichid emniottc, nconjoar
embrionul, protejndu-l con tra ocuri lor. Alantoida face leg
tura ntre embrion i peretele uterul ui. Ext remitatea sa ter minal , mult lit i fi x at de peretele u teru lui, ia parte la formarea placen tei ca re servete la nutriia embrionului. Astfel, placenta este o anex embrionar format din dou pri, de origine diferi t : u na e mbrionar, reprezen ta t prin vilozitile coriale i alta uterin, re p re z enta t prin peretele utcrm d in dreptul
vilozitilor coriale. La monotremc nu exist placcn ta. ele fiind
nvipare, iar la m a rsu p talc placenta exist, dar corionul nu formeaz v i loziti. Legtu ra ntre embrio n i uterul m atern se
face numa i prin interm ediul vaselor de snge. E xc ep i e face
genul Perameles, care posed un nceput d e place nt.
Mamiferele au o l a rg r sp ndire geografic, fiind n tlni te
pe ntreg Globul, cu excep ia zo nelor in terioare ale Antarctidei.
xumai prototertenclc i metatertcn elc au o rspnd ire li mi tat
la Australia i regiunea neotropical, dar p opu l ea z toate mediile de via. Mar ea majorita te a ma miferelor su nt terestr e,
unele subtera ne (c rti a) , altele su nt se miacvatice (focile, morsele, castorii), altele acvatice (cetaceele), ia r altele zburtoare
(liliecii].
Mamiferele actua le, ntr-un numr de circa 4 500 specii, su nt
im prt ite n dou s ubc lase: Prototheria i Thcriu",
Subclasa Prototucria, pro toterlene. cuprinde un numr mic de
mamifere ovlpare. grupate n tr-u n singur ordi n, Monof remata,
reprezen tat prin d ou familii r s p nd ire in Austra lia, Tasmania i Noua Gu inee.
Monotremele au m u lte caractere de reptile, d in care au evoluat, dar i de ma mifere. Princip alele caractere reptihene su n t:
Ia centura sc ap u lar coracotdul es te liber, dezvolta t i articu lat
cu un ca pt d e stern, iar la ce ntura pelvian e x ist un cpipubis:
emisferele cerebra le sunt lipsite de corpu l ca los, iar mezenccfalui are numai doi tubcrcul t btgcmen f ap aratul genita l, la ambele sexe, se d esc h ide n cloac. iar fem elele depun o u; temperatura co rp ului variaz n tre limite ma ri.
Caracterele d e mamifer consta u n preze na n veli ulu i de
pr, a gland elor seba cee, sud ori pare i mama re etc., iar pu ii
sunt hrn ii cu lapte p rodus d e glandele marn arc: acestea nu
formea z mam ele cu rnamelon, ci se desch id separat.
Subclasa Ttieria cuprinde mamifere lip site de cloac i ca re
nasc pui. Ea se mparte in dou infraclase:
tnjradosa Metatheria este rep rezen t a t prin marrufcre primitive, vivipar e, gr upate ntr-un singur or d in, Marsupialia. Aces te
mamifere su n t ad ap tate la d iferi te med ii de v ia : tere st ru,
arborlcol, su bteran i au alim entaie foarte d iferi t (ca rnivor .
insect i vo r . ornni vor . erbivor etc.). Ca urmare, ele au talii i
nfi ri d iferite. La centura scapular. coracoid u l es te slab
dezvoltat. Oasele pubien e su n t p re v zute cu epipu bise (rnarsupiale), care s us i n punga rnarsupial . Emi sferele cerebrale au
corpul calos foarte redus sa u lip sete . Ma rsuplalele au o dentiie com pl et, monofiod ont . Din ii de lapte se p strea z i la

Pentru clasificarea mamiferelor prezenta te in Atla". am adoptat sistemul


lui G. G. 5 i m p s o n, plasnd, ns, o rdinul Primulr~ la sfrit.

adult, cu excepia ultimului premolar. Embrionul, cu mici


excepii, nu se prinde de perei i uterului prin placcnt i, d u p
un timp scurt de dezvoltare n uter, aceasta se co ntinu n
marsupiu situat pe faa ventral a abdomenulu i. Mar supialele
nu au o placent propri u-zis, exceptnd genul Perameies.
Ma rsupialele au o ar ie de rspndire restr ns la Australia
i America.
Infraclasa Eutheria cuprinde 90% d in marruferele actuale. Ele
sunt mamifere evoluate, vivlpare, placentare . Osul coracoid ,
foarte redus, este sudat cu o moplatul. Emisfere le cerebrale au,
n genera l, circumvol uiuni i sunt legate prin corp ul calos.
Dent iie difiodont d ifer ca num r i nf i are de la ordin
la ordin, constituind un caracter esenial n clasifica re. Embrionul se fixeaz de pe reii uteru lui printr-o placen t bin e dezvolta t i rm ne acolo pn la completa d ezvoltare a puiului .
Cele peste 3000 de specii aparin urmtoarelor ord ine:
Orinut insectioom. In acest ord in se cupri nd mamiferele placentare primitive. In genera l, insectivorele sunt de talie m ic :
SUf/CUS, Micronyx (are 4 c m lun gime i 2 g) i tri esc t) diferite
medii de v ia: terestru, erborlccl. s ubteran, acvatic. Invelisul
corpului p rezi n t o mare variabilitate. Unele specii (c rtia) au
o blan moale, catifelat, altele aspr i rar (tenrecii) sau
spin oas (aricii).
Craniul prezi nt unele caractere de pri rnifivi tate, avnd masivul facia l alungit, turtit lateral i lipsit de bolt curbat. De
asem enea , i sistemul nervos p re zint caractere de primit ivita te, em isferele cerebrale neavnd circ u mvol u iu n i i neacoperind tuberculii cvadrigcmen t.
Dentiie este i ea apropiat de tipul p rimi tiv tr itubercula t,
avnd tu be rcu li asc uii carp servesc la perforat i m u cat. La
ma joritatea speculor dentiie es te comp let, du p formula" :
3
1 , C 1 , Pm 4 , M 3, iar la unele specii este inco~plet (Eri-

3
1
4
3
naceus). Se hrnesc cu insecte, viermi, rnolute. erpi i chiar cu
mici roztoa re.
Pernelele sunt foar te fccundc. au 4-12 perech i de mamele
abdominale, iar p u ii (3-12) se nasc or bi i gola t .
Ord inu l insectivorc cuprinde p est e 200 de spe cii actu ale gru p ate n 8 fam ilii. In priv i na ar ici de rspnd i re, majoritatea
ocup zona tempcrat de no rd , altele sud u l Africii sau insu la
Ma dagascar. Lip sesc n America de Su d i Aus tra lia.
Ordin III Dermoptera este rep rezenta t, as t zi, printr-un singur
gen cu do u specii. Sunt euteriene erbi vore, erbo rtcol e, c r
toare, ada ptate la un zbor p lanat, cu aj uto rul une i cu te a pielii
(pa teg tu) care se n tin de pe lat urile co rp u lu i, cuprinznd gatul,
membrele anterioare, poste rloare i coada . Cnd animal u l ntind e p icioarele la tera l, aceast membran se de schide ca o paraut . Pe p m nt se deplaseaz greoi.
De rmopterele sun t ac tive n oaptea, cn d i cau t hran a, iar
ziua stau asc unse p rintre ramurile arborilor, masca te d e mu ch i,
aa nc t cu greu pot fi observate de d u ma ni , d atorit i culorii lor foarte asemntoare cu a scoare i ar bo rilor.
H rana lor const d in fru n ze, m ugu ri sau ra m uri fragede.
2
3
D
..
....
..
ennna
are f or mu I a 12' elt ' p m 22 ' M 3' I nCISIVII
supcnon

cani nii i prim ii p remolari au coroana lit i cres tat, iar incisivii infe riori au o poz i ie orizo nta l i sunt ad nc cres ta i. cu
as pect pectinat. Molarii au coroana prevzu t cu mul i tubercu ii (mul titubercu l ai ) .
Pemelele au d ou mamele pectorale i na sc cte un singu r pui .
Dennop terele su nt r sp nd t te n reg iu nea I ndo-Malayczta n .
Ordinul Chiroptera (dieir - mn, pteron - a ri p). Ch trop terete
sunt ma mifcre zbu rtoare, d a to rit btil or u nei arip i membranoasc, patagiu, ntins nt re laturile cor pu lu i i membre.
Oasele s un t s u b i ri i uoa re; cele de la craniu sun t sudate,
iar su turile sunt terse, ca la psri. Cuc a toracic este rigi d ,
ca urmare a s u d ri i unor vertebre cervlcale, dorsale i lombare,
i a legturii strnse d intre d avicu le i stern. Sternul prezint
o ca ren de care se inser muchii pe ctorali foarte dezvo ltai,
care m ic ari p ile. Oas ele .membrelor anterioare au toate segmentele alungite, n specia l ant ebratul i degetele. Degetul 1
est e liber i prev zut cu g hea r; ce lelalte su nt foarte lungi i
unite ntre ele prin membrana pata gi al care se insera i pe
bra , a n tebra , laturil e corp ul u i i coa d . Astfel modificate,
membrele anterioare servesc la zbor.
* pentru o

jumtate

de maxilar

181

Creierul ltliecilor mici are emisferele ce rebrale mici i netede


(tip lisencefal), iar la cei mari au c te un a n longitudin al.
Cerebelul liIiedlor est e foarte mare, coordon nd z bo rul, ca re
este m ai complicat dect m e rsu l. Cel mai d ezvoltat s i m a l liliecilor este auzul, cu care se ori en tea z uimitor de bin e.
Marea majo ritate a cht ro p tere lor se hrnesc cu in sec te , pe
care le prind din zbor; p utine specii sunt frug ivore (Pteropue),
hema to fage (Ueemou e), ca mivo re-r pi toa re ca re vneaz lilieci
de tali e mic sau p s rele (Lyroderma Iyra) sa u ih tiofag e (Noetilio leporinus). Denti ie chi ro p ter elor este complet, d e tip insectivor. cu inci sivii a scu it! ca acele, caninii i premolarii ascuii i cu rbati. iar molar ii, de tip bunodont, su nt p revzui pe
fata s u per io a r cu cr es te t l oa se n for m d e W . N u m ru l d in ilor variaz ntre 20 i 38, d u p urm toarele formu le dentare:
11
21
3
3
1
1
1"2 ' C I' Pm 2' MI ; 1 3 , C I' Pm 3' M 3
De i chtropterele s un t mamlfere m ici, ele se re produc o singu r dat pe an. Femelele nasc u n u l pn la doi pu i golai, cu
pleoapele lipite. Ei se ca r pe parte a ventra l a m amei p n
la mamele, d e ca re se p ri nd c u gu ra i se h r n esc .
Od at cu ve nirea frigului liliecii se adun in diferite ad pos
turi, peteri , cr p t u ri l e s t nci lor, in p oduri le i bec iu rile caselor p r site sa u n sc orbu rile co pac ilor e tc. Acolo se adu n n
num r mare, a g ndu -se cu ghea re le p icioarelor poster toa rc
de suport sa u unii de a l i i , a poi cad n som nu l de i a rn (hibernal) pn p rimv ara , cnd i reiau acti vitatea .
Alte spec ii din in uturile re ci migrea z n regiuni m ai ca lde.
Ordinul chiroptere cu pr ind e circa 970 de s pecii grupa te n
d ou s ubo r di ne: Megaclliroptera i M icrodliropta a. In Europa
t r i e sc numai t rei fa m ili i d e microchiropter e. ia r la noi numai dou fam ilii : Rlunoiophidae i Vespcrtiliollidlle, cu 9 gen u ri i
27 specii.
SI/ bord. Megaclliroptera cu pr ind e lilieci de talie mare, la ca re
membrele anterioare au cte dou de ge te inde pen d en te, forma te din c te 3 falange i ghea re. EI cu pr inde o si ng u r familie
(Pteropidae], cu o a rie de r spnd ire ce cu pri nde regiun ile tropicale ale Africii, Ind o-Mal a yc zt ei i Au straliei. Mcga chiropterele su n t, n general, frugl vore, alte s pecii se h rnesc cu flo ri,
cu p olen sau cu nectar. Speciile nectarivore a u li mb l u ng ,
protractil .

Subord, Mi crochiroptera cuprinde lilieci de talie

mic i

m ijlo cie, ale c ro r membre a nterioare au n um ai pr imul dege t liber,


alctuit d in 1-2 fala ngc i ghear. Ele sun t, n general, msc ctt vore, v n nd insectele n ti mpu l zborului de sea r . Microchiropterele au o mare arie de r spndi re, maj oritatea ocu p nd
re giun ea in tert ro pical : un n u mr ma i mic de spec ii ajung in
zonele te mperate. Fa de p ri m u l meridian al globu lui te res tru,
megachiropterele oc up emis fer a estic , iar mi cr cchiro pterelc
pe cea vestic .
Microchlropterele c up rind 800 de sp eci gru pa te n 15 familii .
Ordinul Edcntata. Edentatele s u nt mamife r e e uteriene c u
denti i e inco m pl e t . La u nel e sp eci i d in ii lip se sc to tal. ia r la
alt ele ( lene, ta tuu) ex i st numa i m sele l e, foa rte a semn toa re
ntre el e, fr r d c i n , fr smal i nu se nlocuies c.
Edentatele s un t co ns id er a te ca o ra mu r veche, se pa ra t d e
mult timp d in trunchiul evolutiv al m amiferel or i evoluia lor
s-a continuat e xcl usiv n America de Sud, unde t r ie te a stzi
marea lor majoritate. Aceast evol u ie a a tin s apogeul n Te rtia r.
ia r astzi se cunosc nu m ai trei fa m ilii. Ace stea sunt foa rte deoscbt tc ntre e le a tt ca nf iare i mod de v ia, c t i n pri vina
regimului ali mentar. Unel e s un t te restre (furnica rul) sa u s ubterane (ta tuul), iar altele arboricolc. Unele .a u co rpu l acoperit
cu pr, iar a ltele cu so lzi i plci comoase. In priv ina regi m ului a limentar, o parte se hr n esc cu frunze ( l en eu l ), a ltele su nt
insectivore (fu rnicarul), sa u tnsecti vo rc i carnivore (ta tu u l).
Edentatele insectivore au limb l ung i cletoes cu ca re prind
furnicile sa u terrnitele, pe care le scot d in m u uroaie cu ghe are le
picioarelor a nterioa re, ca re su n t lungi i curba te ca n i te c ng i.
De regu l, edcntatcle sun t animale noctu rne, fertndu-sc, astfel,
de dumani i lor: puma, vu ltu rii etc.
Pemclele a u o perech e de m a m el e p ectoralc sa u abdominale
i numai ra reori in ghmalc. Ele na sc, de obicei, c te un pu i, rar
doi. Ei s un t ngrijii de mam cteva luni, apoi o prsesc i
triesc solita ri. La alte speci i (tatu ul), femelele sap vizui ni n
ca re i ad poste sc i ngrijesc pu ii, pn dev in mari .
OrdinIII Phoiidota (Pangolini). Acest ordin este re p reze ntat
printr-un singur gen cu m ai m u lte specii de mamifere inse ctivore, care se hr nesc cu furnici i tc rmtte, grupate ntr-o s in-

18 2

gur familie, M anidae. Cor p u l lor es te


comoi, aeza i ca olancle pe acoperi.

acoperit cu solzi m ari ,


P n tecele i prile interne ale picioarelor sun t acoperite cu peri aspri. Ca p ul lor este
mic, cor p u l lung, terminat cu o coa d mare, care d animalului
as pec tu l unei o prl e gigan tice., Botu l este mult alungit . ia r
maxilarele su nt lipsite de d i ni. In sch im b, au limb lu n g i
cleioas . str ngnd ins ec te le cu ca re se h r nesc.
Femela a re o pereche d e mamele abdomina le. Ea na t e c te
un sing u r p ui pe care-I poa rt ag at p e p ntec e sa u c ra t pe
spa te, la ba za cozii. Ca i edenta telc, folid otel e duc o via
ac t iv n timpul nopii, cn d i ca u t hrana . Ar ia lor d e r sp n
dire est e Africa i Asia m erid ion al : spec iile as ia tice au urech ile cu pa vilion, ca re lipse te la cele africane.
OrdinIII Lagomorpha es te reprezentat de merrufere roz toare
de tali e mijl ocie , ca ra c te riz a te prin prezena a d ou perechi de
in cisivi pe ma xil a r (duplicidentat e ) i o pe reche pe m a ndibul .

itiv are f o r m u 1a: 1 2 C [) ,


D'enn" ta d e fitruttv
I

r m --,
3 M 3 . To h'

1
O
2
3
'
de rd cin i a u c re te re cont i nu . Incisi vii s unt a co peri i cu s m a l , m ai gros pe fala a n te rioar i
m a i s u bi re pe cea po ste rioar . Osul fibula est e di sta l fu zion at
c u tibia, iar cecu m -ul mtcsttnal a re un pliu (val v u I ) spiral at.
Femela are 3- 5 perechi de mamele pectoralc i abd om in al e, i
n a te, d e o bicei, mai muli pu i.
Lagom o rfel e cu p rin d iepurii gru p a i n d ou famili i (OdlOtOni ac i Lcporidac) , cu o la rg rspn d ire n Eu ro pa i America.
Orinut Rodcntia c up ri nd e ro ztoare de ta lie var ia t . Num
rul spec iilo r este foa rte ma re, fiind adapta te la diferite medii de
v i a . Unele s u nt arborico le (veve r i a, p r ul ) . multe duc o
via t ere str (obola n u l. oarccel c de c mp) sa u s u b teran
(orbctele, porcu l s pi n os, p o pn dul ) , ori s-a u adaptat la v iaa
acvatic (castorul, nutria. bizamul et c.). Ele au pe fiecare falc
c te o perec he de inci sivi, cu s ma l n um ai pe fa a anterioar.
Aceti a s unt mari, n fo r m de d a lt i mult c u rb a t i posterior. R d ci na lo r este d esc h i s i cre t e rea c on t i n u . M selel e
su n t d e tip lofodon t, ia r formula dentar este urmtoarea :
aceti din i

s un t

li psi i

11 ,C O. Pm 0- 2, M 3 .

0- 2

Aceast dentiie

este

monofiodont.

Roztoarele su nt marn ifere planttgradc, pentadactilc. Fibula


es te ra r s u d at d ista I cu tibia , ia r cec u m- u l in testina ! nu prez i nt p liu I n sp i ra l .
Pcmclclc a u numeroase mamele pe ctorale i abdominale, iar
gesta ie este scurt, 17- 130 de zile. Na sc nu m e ro i pu i (pn la
18 la h rciog) . Uni i se na sc go l a i i o r bi, fiind apra i i ngriji i
de prini n cu ibu ri ( oarcct) . al tii au corp u l acoperit cu pr,
v d i pot urma imediat prinii (marmota, porcul sp inos e tc.) .
Su nt rs p n di te pe n treg Gl obul; e xist, ns , i s peci i cu
area l re st rns ntr-un singu r continent.
Acest ordin este m pr i t n 36 fa milii i 33 subfamilii.
Ordinul Cetaeea. Cetaceele form ea z un gr up de rna rnifere
e u te riene. ada p ta te complet la v ia a acv a ttc. Ele nu ies nicioda t pe u scat i nu su n t n sta re s se depla seze ntr-un alt
medi u d ect cel acva tic. Au corpu l p iscifo rm . hi drodinamic, iar
nt re ca p i trunchi n u se observ u n g t di fere nia t. Te gumentu l este lipsit de p r, cu ex cepia unor pri ale capului i la
subsuoar a membrelor, und e mai a par c teva fire de pr. n
pielea lo r nu ex i st nici g lande s udo rtpa re, nici sebacee, ci n um ai
dou gland e m ama re, n regiunea in ghi nal . Su b pi elea gola
se afl un s tr a t de g r sime ca re serve te ca organ termotzolator
i, n a cela i timp, scad e greutatea specific a animalul u i.
Membrele anterioare s un t tr ansformate n lopei n ot t oa re,
iar cele posterioare su nt red u se sa u lipsesc. Coada musculoas .
li ps i t de sche let, este mult lit dorso-ventral. fo rmnd o
puternic nottoare orizontal , bilobat .

Ca p ul, foarte mare (1/ 3 din lung imea tota l a co rp u lu i),


urechi lip site de pavil loa nc. iar nr ile su nt p la sate pe
ca p u lu i.
Unele spec ii (de lfinu l i c a alotul) au dinti d ez voltai (Oontocetu , de tip monofiodont, cu aspect ho modont, i su n t inapi
pentru a mesteca hrana. La al te spec ii di n ii lipsesc com p let,
dar au forma iu ni cornoasc crescute pc ce r ul gurii, om olo age
crestelor palatine de la cele la lte mamifere. Acestea au fo rma
u no r beghcte nu mite fanoane. sunt lungi i nu m e roase , atrn nd pe s te mand ib ul . m p re u n cu limba fan oancle for m ea z
u n d ispozitiv de filtrare, deoarec e ce taceel e nu mes tec hrana;
n schimb au stom ac foarte complicat , mpri t n numeroase
com partim ente, cu perei g la nd ula r i.
prezin t
cre tetul

.rl.
n-

.te
ui
ar
i

te
>e

l'

t-

,c
i.

:i
i
1

Cl't.1Ct.de au plmni mari, iar unele specii a u camere aenene ce comun i c cu cavita tea naza l .
Cetcccele nasc un singur pui o dat pe an sa u ch iar la 2- 3
an i (balena). Puii sunt foarte mari, din primele zile de la natere,
fiind capabili s inoate. Posibilitatea de a nate p ui mari se dat o re t e lipsei bazinului, prin dispariia membrelor postenoare.
Ordinu l cetacee se impa rte in dou su bo rd ine:
Subordinul Oontoceti se caracterizeaz prin prezena d i nil o r
btne dezvolta i i prin lipsa Ianoanclor. Di nii sunt homodon i.
de form conic, la delfi n ajungnd pn la 260. Aparatul respirator comunic cu exteriorul printr- un singur orif iciu na zal.
Acest subordin este reprezentat prin ase fa mi lii.
Subordinul Mysticeti cuprinde balenele. cele mai mari a nimale actuale , a cror gur, li psi t de d in i , este prev zut cu
numeroase fanoane, organe de filtrare n timpul hr nirii . A u
dou orjficii nazale. Misticetele sunt grupate n do u familii .
Ordinul Fissipeda (fisipede) reprezint un grup de mamifere
terestre, majoritatea avnd reg im alimentar camivor, o mic
parte fiind omnivore. Denti ia lor este de tip secodont. Incisivi i
sun t mici i, uneori, pot lipsi d e pe mandibul . iar caninii sunt
bine dezvol ta i i ascu i i, nd eoseb i la speciile p r d toare . Premolarul al 4-11".1 de pe ma xilar i primul molar de pe mandibul sunt mai mari i prevzui cu cres te t i oa se. d ezvoltate.
Acestea sunt camastcrclc i gradul lor de dezvoltare este legat
de regim ul alimentar mai m ult sau mai pu in carnivor. Pe buza
superioar prezint vibrize tactile. Majoritatea fisipedelor au
clavicula rudimen tar sau lipset e, cu excepia felidelo r. la ca re
clavicula este bine dezvoltat. Sunt animale dtgitigrad e sa u plantigrade. avnd membrele termina te cu 4-5 dege te. Acestea su nt
p revzu te cu gh ea re, care, la unele specii, stau retrase n teci.
Fisipedele au glande ana le care produc u n miros caracteri stic.
Glandele ma mare su nt n n umr mare, in tre 2-7 perec hi. n
general, p uii se nasc p l p nz i, la majorita tea cu ochii n chi i,
iar corpu l lor es te acoperit cu puin pr.
Fisiped ele sunt rspndite pe ntreg Globul, exceptnd Antarctica i sunt adaptate la cele mai diferite condiii de mediu.
Ordinul Fiseipeda se subdivi de n su prafa miliile: Canoidea i
Fetoidea.
Suprafami/ia Canoidea cupr inde ca m ivore cu picioare lungi,
termina te cu 4-5 degete, cu ghea re neretracttle . Sunt an imale
digitigrade i plantigrade. Aceast su prafamilie se mparte n
patru familii: Canidae, tl rsidae, Procuonidae i Mu ste/idae.
Suprafamilia Feloidea cup rinde ca mivore cu picioarele mai
scurte, term ina te cu 4-5 degete, cu gheare retract ile. Aceas t
suprafamilie con ine trei fam ilii: Felidae, v ixeridae i Hyacn idae.
Ordinul Pinnipe ia (pi nipede) cuprinde marnifere camivore,
adaptate la viaa acvatic. Ele au ca p u l m ic, corp ul fusiform i
coada scurt. Memb rele sunt scurte i tr a n sfor ma te n lopei
care servesc la not. Memb rele an terioare sunt orientate la teral,
iar cele posterloare sunt ndreptate na p oi, de o pa rte i de alta
a cozii, servi ndu-Ie la not i orie ntare.
Corpul este acoperit cu o blan deas, lucioas i unsuroas,
form at din un ele fire mai lungi i ra re, i altele sc urte i dese.
Sub piele exist un strat de grsime ca re ndepli nete fu nc i e
termoizo latoare. Ca adaptare la viaa a cvat lc , unele s pecii pot
acumula reze rve de aer n saci subcuta nai, care co mu nic c u
traheea. Pavilionul a uditiv es te m ic sa u lipsete . Mi rosul este
bine dezvoltat, iar vz ul slab. Puii nou -nsc ui a u och ii d e sch i i
i corpul acoperit cu blan boga t .
Ordinul Pinnipedia este m pr it n tr ei familii. Ele populeaz
cele dou regiuni polare: Arctica i Antarctica.
Ordinul Tubuliden tata (tubulidentate). Acest ordin es te reprezentat de o grup mic de mamifere din Africa. Ele a u nfi
are deosebit: ca pu l alungtt, botul p relungit i p rev zu t cu r t
(rhinar iu) ca la suide, n s de fo r m cilindric; n v rfu l s u se
deschid nr ile . Urech ile sunt mari i a u for m d e co rnet, gtuI
este subire, iar corp ul masiv i acope r it cu pe ri rari i su btiri.
Membrele se termin cu degete prevzute cu gheare mari,
puternice, n form d e co pite. Den ti i a lor este foa rte carac teristi c . lncisiv ii, cani nii i premolarn rmn m ici i asc u ni n
gingii. Mola rii sunt singu rii dini fu ncionali. Ei au o cretere
contin u i n structura lor co n i n mai m ulte tuburi (de un de se
trage i de numirea ordinului) p line cu pulp d en tar . Pe re ii
acestor tub uri su nt formai d in prisme hexagonale de dentin .
Dinii nu au sm a l , acesta fiind in locu it cu u n ciment. Toa te
speciile acestu i ordin se hr nesc cu termite i furnici, pe care le
prind cu o limb lung i cleloas , iar mu uroatclc le stric cu

r tul , ca i porcul. Ordinul cu p rind e o singur s pecie, Oryder,


pus afe r, cu mai multe subspecii .
Ordin ul Hvracoidea (hi ra coidee) este reprezentat prin rnarn
tere mici, de mrimea unu i iepure. Membrele anterioare ~
termin cu 4 degete, iar cele posterioare n u mai cu 3 degeprevzute cu cte o unghie groas, cu as pec t de copit. Capi
este rotun d, iar corpul acoperit cu o blan deas. Buza su p r
rioar est e despicat, urechile scurte, rotunde i asc u nse n blan
iar coada scurt . Dentiie heterod ont , difiodont, are incisicu c rete re con tin u i molari l ofoselenod o n i . Au n total 34 c

diIn11, con form formulei


ormu el d entare: l 1 , C O Pm 4 M 3
2
O'
4'
3
Hiracoid eele sunt anima le fitofagc ca re t r i esc n turm.
n regiu ni de scmid eert i premontane d in Africa, precum
Asia Mic . Sunt animale care sar u or, reu ind s fac saltu
de 3- 5 m. Pemelele au 1- 2 perechi d e ma mele inghinala i ner
2-3 pu i bine d e zvoltai.
Ordinul Protoeo ea {p ro boscidicni ] cu p r ind e u n gr u p c
animale care au av u t n trecut o mare rspndire. Astzi, SUI
reprezentati printr-o s i ngu r familie, cu dou genuri.
Su n t animale u riae, masi ve, greoaie, cu mers le nt. N aSI
es te conc rescu t cu bu za su perioa r i prelungit in form c
trom p m obil a c rei ba z est e s u sinu t de un ca r tilagiu . ii
restul este constituit dintr-un esut dermo-muscular. In v rf
su se gsesc orificiile nazale i un orga n d igi tifo rm, sa u ca doc
buze cu ca re a nimalu l p r ind e hrana sa u obiec tele mi ci. Piele
este foa r te g roas i aproape lipsit d e p r . U n smoc de pe
mari se gsete n v rful cozii. Dentit ia este s i m pl , fiind aici
.

1
O
3
3
1 ,C , Pm , M
O
O
3
3
Incisi vi! s uperiori, n form de col i, a u cretere continu ;
ajung la d imens iuni ma ri, fiind cu nosc u i s ub n umele d e fild e:
sau defens e. Mse lele apar succesiv. La nce put a par pe fiecar
falc cte dou msele mari, formate di n la me d isp u se trar u
ve rsal. un ite printr-un ciment i acope rit e cu s ma l gros. P
ms ur ce se tocesc, ele su nt n locu ite p rintr-o deplasare a Ic
pe o d irec ie postere-anterioar . mpi nse de altele ca re cr es
napoia lor. Prima m sea apare la 3 luni. Ea es te schimbat d
a doua ca re a pare la 3 ani, a treia apare la 5 a ni, a pa tr a I
10 ani, a cincea la 20 de an i, ia r a sasea la 30 de a ni.
Crani ul este forma t din oase groase, sp ongioase, pneu ma
tice. Co rpul se s p rijin pe patr u me mbre p utern ice, terminat.
cu 3-5 d ege te copitate. Elefantii ajung la maturitate se x u a l 1;
14-15 ani i continu s se reprod uc p n la v rs ta de 80 dl
ani. Femela a rc do u mamele pectorale i, de obicei, na te UI
singur pui, d up o ges ta ie de 17-23 luni. Pui ul, la na tere, an
circa 1 m n lime i 90 kg. Imed ia t d up na tere el poate s-
urmeze pri ni i n dep la sare . Sing ura familie, Elephan t idae
cu p r ind e: Loxodonta africane i Loxodonta cuctou d in Afr ica,
Elcl'lIas indicus, di n India, Malacca, Su ma tra. Sr i Lanka .
O rdinul Sirenia (sirentcnt). Sirenienii su nt ma mife re ungula te, adaptate excl us iv la v iaa acva tic . une le marine, altele de
ap d u lce. Corp ul lor este lung de 1-4 m, fu siform i aco perit
c u pr ra r. Membrele an terioare su nt transformate in not
toa re, ia r ce le postenoare lipsesc. Ca pul mare i rotund este
lega t d e corp p rintr- u n gt sc urt i gros, puin pronuna t la
exterior, iar coada es te transformat ntr-o nottoare lat , tur tit dorso-ventral (o rizo n ta l ). Botul este sc ur t, ia r nrile plasa te n v rful lui. Den tiia d i fiodont es te incomplet la adulti,
deoarece la ei lip sesc canin ii, iar u ne ori chiar incisivii i premolarii (T richech ue), Sunt animale erbivore, cu m sele de tip
bunodont.
Sirenienii triesc n regiunile literale ale apelor marine i ,
u neori, n v eci nta tea estuarelor i la gurile fIuviiior pe cursul
crora pot urca p n la dista ne destul de mari . De obicei, se
hr nesc c u alge marine sa u cu plante de pe rmurile fIuv iilor
i r urilor pe care na inteaz . Fe melele a u mamele pcc torale i
n asc un singur p ui.
Ordi n ul cuprinde trei fa milii Triciiecliidae (Ma natidac), Dugongidae (Halicoridac) i Rllytinidae.
O rdinu l Perissodactyla (perisod actile, im paricopitat c) es te rep reze nta t prin ma mife re c rbtvore cop ita te, ungu ligrade, care
a u membrele term inate cu un num r im par d e degete i la care
axa d e simetr ie a picioru lui trece totdeauna prin degetul III
(mesaxone). Pe acest dege t se s prij i n corpul foarte bine i, ca
t urt dup urm toarea for mul de ntar :

183

urmare, el este cel mai dezvoltat. Ca ptul terminal al degetel or


este nvelit cu o c opi t groas, puterni c.

dentiie

complet'

3
1 , e l rm 4 M 3
3
1
4
3
Mo lari i au coroana nalt, con tu r tetraunghtula r, de tip lofodant la ta pi r i i rinoceri, i selenolofod ont la ecvide. Stomacul
es te simplu, cecum-ul vo luminos iar intestinul foa rte lu ng . Femelele a u d ou ma m ele inghinale i nasc o da t p e a n cte un
pui, bine dezvolt at.
Perisodactilele actuale se clasific n trei familii: Eouidoe, Tapiridae i Rninaceroti ae. r sp ndire in Africa, Eurasia i America,
iar mai t rziu ecv id ele au fost intro d use de om i n Austra lia.
Ordinul Artiodactyla (paraxonia. paricopltete sa u a rtiod actile)
es te repre zentat prin mamifere cop ttatc (unguligrade), ale cror
membre se term i n cu degete perechi, iar a xa d e si metr ic a
p icioru lu i trece prin tre degetele III i IV, care su n t cele mai
d ezvoltate i pe ca re calc animalu l. Unele specii au numai
d ou dege te (Ill i IV), iar altele 4 degete (IL III, IV i V). Dege tu l r li psete totdeauna. In cazu l speciilor cu 4 degete, d egetele II i V s unt mai red use i aezate napoia degetelor III i
IV. Me tacarpienele i m eta tarsienel e dege telor dezvoltat e sunt
m ult alu ngite i adesea unite ntre ele, iar celelalte su nt mult
red u se sau lipsesc.
Ma rea majoritate sunt animale te restre i numai un numr,
restrns sunt adaptate la via a acvatic sa u scmiacve ti c .
Ord in ul A rtiodactyla cuprinde dou subordine : Suiformes (N onrum inan tia, suiforme sau nerumegtoare) i Ruminantia (Se1enodon ta. ru meg toa re sa u selenodonte).
Sub ordinul Suiform es reprezint copttate a rtiodactile, nerumegtoare. cu stomacul simplu, denti ie de tip bunodont i regimul
alimentar omnivor. O asele me taca r p ie ne i metatarsione sunt
se pa ra te intre ele, iar de get ele II i V, dezvoltate.
Acest subord in es te reprezentat prin dou familii, Su idae i
Hippopotamidae, adaptate la viaa semiacvati c i acva t ic.
Subordinul Ruminantia c uprinde rumegtoare al c ror stomac
es te mprit in mai multe camere (trei camere la Trag ulidae i
Camelidae) i patru la celel alte rumegtoare . Dentiia este de tip
se lenodon t i regim u l ali mentar erbivor. Oasele metacarpiene
i metatarsiene III i IV sunt dezvoltate i unite n lungul lor,
iar m etacarptenele i meta ta rsienele II i V, ca i degetele respective, sun t red use sa u lipsesc.
Majoritat ea speciilor acestui s ubord in su n t terestre i pc ca p
au coarne, fo rma iu n i tegu mentarc dezvoltate pe oasel e fronta le, serv ind ca a r me de a tac i aprare.
Acest subord in co nine 7 fa milii.
O rdinul Primatee es te re p rezentat de un grup de mamifere
ada p tate p rimar la v iaa arbon col . Acest mod de v ia le-a
im prima t o se rie de caractere, care se pstreaz i la speciile
adap tate sec u ndar la v iaa terestr . Astfel, u nul din ca ract erele
principal e de ada p tare la v iaa a rbo ric ol const n conformaia
membrelor a nterioare la ca re cubitu su l i radi usul s unt articulate mobil, nc t pot fa ce i micri de rotire n ju ru l a xului lor
(mic ri de p rona te i supinaie) . Membrele devin organe prehe nsile. Ele su nt pentad actile, avnd d egetul mare opozabil.
De getele au v rfurile Iite i prevzute cu unghii la te. Excepie
fac unele specii mai primitive, la care se ntlnesc i gheare,
ns i n acest caz degetul mare are o unghie lit .
Prezen a claviculei permite membrelor an te rioare s e xecute
mi c ri complexe, sa lturi cu prind erea de ramuri n timpul
deplasrii prin coro a na a rbor ilor. In acest mod membrele anterioare au d evenit org ane prehc nstle. Degetu l mare este opozabil
. i la membrele posterioare. De asemenea, i coad a unor maimu e es te p rehensil .
Datorit v ie i i arboricole, trunchiul se scurtea z i ia o pozi ie
d in ce n ce mai vert ica l . Paralel cu acea st schimbare s-a
modificat i poziia v iscerelor i a ca p ul u i. Orbitele i ochii s-au
a pro p ia t de planul sagita l i p riv esc nain te, ceea ce permite o
ved ere binocular . stereoscopic . De asemenea, fosa orbital
este sepa rat d e cea tem poral p rin tr-u n in ci osos. Creterea
vo lum ulu i encefalului i a cu tie i craniene s-a fcut paralel i
constituie trstura pregna nt a pri mat elor. Reducerea rine ncefalu lu i i de zvoltarea ne opaliumului, a capacitii psihice, este
o alt ca racteris tic a lor.
M aimuele a u o nutri ie o mnivor i frugivor . Denti ie lor
es te difiodon t , com p l et, for mula denta r variind cu treapta
de evoluie.
n general,

184

este

Pemerer e au mamele pe ctorale. mai rar abdominale sau inghi nale. De regu l, a u o p erec he de m amele. In general, nasc
cte un pu i ca re es te n grijit de p rini .
Primatele au o arie de rs p n d ire restr ns la zonele tropicale, d e unde numai c teva sp eci i de pesc limita lor.
O rdin ul Primates se divid e n trei subo rd ine:
Subordinul Lemurnidea cupr inde un gru p de primare arboricote p rimiti ve, d e talie mic i mijloc ie. Au ochi ma ri i bot
lung, acoperi t cu p r . Orbitel e su n t inc om p le t se para te de fosc le temp orale, iar pa vilioanele ur echilor su nt or ien tate nainte.
Membrele posterioarc sunt mai lungi d ect cele anter ioare, iar
al d oilea deget se ter mi n tot deauna cu gheare, celelalte avnd
ungh ii.
Lem urie nii s un t a nim ale nocturne sa u crc p usc ulare. iar ca
regim d e hran sun t insecti vore. frugivore sa u omnivore. Den-

ti ia

are for mula: I 2 , CI , rm 3 , M 3, foa rt e apropiat d e a


2
1
3
3
an tropoidelor.
Lem u rieni i tri esc n insul a Medaga sce r, iar un ele specii n
es tu l Africii tro picale i n su d -es tu l As ie i. nce p n d din Ind ia
p n n insulele Filipine i Su la w es i. Se cun osc 50 d e spec ii,
repartizate n 5 fam ilii.
Subordinul Tareioidea est e reprezenta t n faun a ac t u al printr-un singu r ge n cu c teva s pecii noct u rn e d e talia unor obo
la n i sa u dihori . Ele au ca p mare, ro tu nd, botu l sc urt, urechi
mici i och i foarte mari, cu contur circul ar, mult apropia i ntre
ei i plasai n fa . Picioarele posterioara s un t foarte lungi, iar
cele anterioare, scu r te. De ge tele sun t prev zute la v rf cu dil a t rl n form de d isc ur i adezi vc i terminate cu unghii la te,
cu excepia degetelor Il i III de la membrele postertoare prev zu te cu gheare ascuite.
Tarsioideele se h rnesc cu fructe, insect e i reptile mici. Ele
2
1
3
3
.
au formula dentar : l ,C , Pm , M . Mselele d e pe maxr-

Iar sun t mtubcr culate, ia r ce le de pe mandibul sec od onte.


Femelele au 2 mamele pectorale i 2 in ghinale. Ele nasc c te
un pui, care la nceput este ngrij it i hrnit de mam .
Aria lor de rspnd ire este rcstrns la insulele Filipine,
Su lawes i i Indo-Malayeze. Tarsius.
S ubordin ul Simtoiea (A ntropoides) cu p rin de cele mai e vo lu ate
primate i omul. Sim ienii au ca p ul mare, faa lipsit de pr, iar
fosa orbital es te com ple t sepa ra t de cea temporal . Emisferele cere brale, foarte dezvoltate, prez i n t numeroase circ umvol uiuni i a cope r cerebelul. Musculatura feei este mult dezv o lta t i, prin contra cie, d expresia fe ei .
Dimensiunile lor va ria z foa rte mult, de la fo rme m ici c t o
v e ve ri i 1/2 kg (Hapa le), p n la n limea de 1,80 m i
250 kg (Gorilla). Multe a u coad dez voltat i prehensil (url
torul) sa u n eprehe nsil (Cercopitiiecue), iar unele o au scurt
(Man d riIlus) sa u li p sete (Pan troglodyfes).
Majoritatea su n t arboricole i se h r nesc cu fr uct e, iar altele
au regim om nivor. For m ula den tar este:

I ~ C ! Pm 2- 3 M 2 - 3 = 36 -32.
2'

t '

2 -3 '

2- 3

Subordinul sim ieni este d ivizat n superfamtliile: Platyrrllina,


r sp ndit numai n America Cen tra l i de Sud, i Catarrnina,
care populea z regiuni din Afr ica i Eurasia .
Superfamtlia Pla turrtuna cuprinde maimue ca re a u se ptul
in te m azal mult ngroat, d in care cauz orif iciile naza le au o
orientare lateral. Dege tul mare este puin opozabil, iar coada,
format din cel pu in 14 ve rte bre. este prehensil la majorita2
tea . Form u la denta r cu p rin de 32 de dini 1 , C 1 . Pm 3 , M 2 .
2
1
3
2
Cele mai multe sp ecii sun t arborlcole, numai o mic parte a
devenit terestr .
Su perfamitia Catarrtun a cuprinde maimue cu septumul nazal
s u bi re, n ril e apropiate i ndreptate n ainte. Coada este mai
scurt sa u rud imenta r i nep rchen s l l . Degetul mare este
opozabil. N u m ru l dinilor es te m ai red us, formula d entar
2
cuprinznd 32 de d inti : 1 , C 1 , POl 2, M 3 . Cel e mai multe

specii sun t arboricolc, nu mai o mic parte au devenit te restre,


fiind patrupede sau bi pede. Aceast s u pe rfa milie se subd iv ide
n 4 familii actuale. n acest gru p int r i omu l.

ORD. MONOTREMATA. Fam. O rnithorhym:h idae. 1. O m itlJllrllyn chus mwtinus, omitorincul. 45*+15** cm. Triete n s ud-es tu l Au straliei i Tasmania. Fam . T ac hyglos sidae. 2. Tachyglo sslIs arull'lJ!IIS,
cchldna . 50 cm . Este comu n n reg iunile muntoase din estul Au struliei, Tasmania i Noua C uinee. 3. Z II:.; lossus bruyni nignlll cll1l'lItus,
echidna cu ciocul lung. 80+40 cm. Are ciocul de d o u or i mai lung
dec t restu l ca pulu i. Triete n regiun ile stancoase din Noua C u ln ee.
ORD. MA RS UPI ALIA. Fam. D idelp hidae. 4. Dielphis moreupialie ,
opossum . 50+30 cm. Triet e din America d e No rd, pn n no rd ul
Argentinei . 5. Metachirus nudim w fat us. 30 +35 cm. Tri e te d in N ica ragua, pn in sud ul Argentinei. 6. Chironec tes minimus, vtdra ma rsu pral. -W+40 crn. Triete din s ud-estu l Mexicului. pn in Bolivia i
nordul Argentinei, Este sing urul marsupial acva tic. Fa m. Dasyurt dae,
7. Dl1syuP"U s mI1Cll/<lfus, dihorul marsupial. 55+45 cm. An imal camivor
i nocturn, triete n Australia i Ta srnania. 8. Thyla cin us cy noctT J1afus, lup ul marsuplal. 1l0+50+SO-* nn. Odinioar tr ia i n Aust ral ia.

dar a fost exterrninat , deoa rece ataca oile i alt e an im ale domestice.
Astzi se ntlnete tot ma i rar n muni i d in estul Tasma n iei. Este cel
mai mare d intre ma rsupialele carn tvore. 9. Sarcophilus hcrrisii, diavolul marsupia l. 60+30 em . T rie te numai n Tas mania. 10. A nte chinomys laniger, oarecele ma rs u pial. 9+12 cm. Are picioarele postcrioare
alungite. Se hrn e t e cu Insec te. Triete n partea de s ud-es t a Australiei. Fam. Myrmecobiidae. 11. Myrmecobiu s fa sciatlls, furnicarul mars up ial. 25+18 em . Ca nic i un alt marsu pial, are 52 de dinti, dei animalul este insectivor, h r ru n d u -sc, de preferin, cu termite, pe care
le ca pt u reaz cu lim ba l un g . su bire i cl ctoas. Se n t l nete rar n
s ud -ves tu l Austra liei. Fam. Notoryctidae. 12. NtJitJryetrs fyJn,lops, crtia
eu pung . 19+2,5 em . Este un marsupial su bteran , t rind n regiunile
nisipoase di n Aust ra lia Cen tral.
I n gi..... '" corpu l ui

l ngi"",'" co7i i.
in.\lfimt"<1l rorpolu; 1.. ...mMi.

185

ORD . MARSUPI ALlA. Fam. Peram elid ae. 1. M acrolil' 1llgotis,


iepu re le ma rsupial. 40+ 25 efi. Duce o via noctum in m un i i d in
sud-vestu l Australiei, n viz ui ni pe ca re le sa p n sol i n care se
refu giaz repede. Ia cea mai mic primejdi e . 2. Chaeropus OIslanolis.
25+10 cm. Foarte rar in Aust rali a Cent ral . Fa m . Ca e no testfd ae.

3. Cat'7lo1estes obscuruli. 13+10 cm. Animal nocturn. trie te in Mu ni i


Anzi din Ecuador. Farn. Ph alan geridae. -1. PIUll ong f!T maeulatu s, cuscusui

p ta t,

vanga lu l. 60+50 r m.

Triete

in No ua Cuinee, no rdul

Austra liei i insulele vecine . Este una dintre cele mai frumoase specii
ale familiei. Duc e o via:i a rboricol noc l u rn . Are m i cri len te i se
hr ne te cu fr unze, l s t a ri tineri i fr ucte. 5. Schoinobatrs ro tons .
48+48 cm. Este un marsu pi al zbu rtor, uria . ce t riete n p d u rile d e
mu n te d in estu l Australi ei. 6. Pctaurus au.,tra!is, veverie m a rsu pial.
30+45 cm . Estul Au straliei i N o ua C u tnee . Are o coad stufoas i o
membran si tua t pe lat u rile corpulu i, ntre membre le anterioa re i
posterloa re, servindu-i la z bo r. 7. PJmscolarctos crrcrt'Us, coa la, u rsu leu l

186

cu pu ng . 80 c m. Ani ma l a rbortcol noctu rn , tr iete in pd uri le di n


estu l Aus tra liei. Se deplaseaz len t pe ramu rile inalte ale eucali pilc r,
c u ale c ror fru nze se hrnete. 8. Tncnoeurue f'u/pt'Cula, vu lpea ma rsu pial . 58+38 cm. Se gsete in Au stralia i Tasm ania i a fos t adimatiza t in Noua Zeel and . Du ce o via arboricol , noctu rn. Se
hr nete cu vegetate, dar i cu a nim ale mici . 9. TarsilXS spenserae.
m a rsu pialu l cu tromp . 7+9 COl . Se Jnt lne te in s udu l i su d -ves tu l
Australiei. Su ge necta rul d in flori cu o li mb extensibil , l u ng, p rotracfil , ingh ii nd, n acel a i timp, i insecte. Fam . Phascol o myidae
(Vo m ba tidae) . 10. Pllase%mys (VombQ tu s) ursinu s, urs u l ma rsupial.
100 cm. Populea z su dul Au straliei i Tasm an ia. i sa p ga lerii lu ngi
sub p m n t . Pu nga mars upial !it' deschide po ste rio r, ca la toa te m a rsupi alele s p toa re . Fam. Macropodidae. 11. A cpy rylllllllS ruescens, cangu rul obolan ro u. 52+38 cm . Tr ie t e n Aus t ralia i Tasmania. Specie
terestr , i sa p vizu ini n ca re i cons tru iete cu iburi c p tu i te cu
iar b. 12. Setlmyx brachyllrus, ca ng u ru l cu coad sc u rt . 65+25 efi . Se

ntlnete

in sud -ves tu l Australiei. Este o s pec ie

z velt ,

de talie

13, Dendrolagus bem letf ian us, cangu rul de cop ac. 70+65 cm.

mic .

Triete

n
Australia i No ua Cumee. Se car pc copaci unde i cau t hrana.
Dac este urmrit, se refugi az tot pe copaci. 14. Petrogale xanthopus,
cangurul cu picioare ga lbene sau cangurul cu coada inelat . 70+75 cm.
Se ntlne t e in regiu nile muntoase d in es tul Au straliei. Sa re cu
uurin pe stnci, iar cteodat se ca r pe copaci . 15. Ma cropu s
(Protemnodon) agil is, ca ng urul rapid. 90+85 cm. Este o specie care
triete n nordul Australiei i Noua Guinee. 16. M acroplls giganfells,
cangur ul mare. 180+110 cm. Triete pe lntinscle cm pii din sudul
Austra liei. Acest marsupial poate face salturi na lte de tre i metri i
lung! de a p te metri. 17. Ma cropu s ruu e, cangurul ur ia rou . 180+
11O cm. Tr iete pe cm piile d in sud-vestul Aust ral iei. Este cel mai
mare dintre toa te ma rsuptalele.
O RD. l NSECTIV O RA. Fam . Chrysoch lori da e. ]8. CIJrysoclJloris
aurea. 13 cm. Tri e te n Africa Iropica l. Este u n insecti vor subteran,

avnd degetele pre vz u te cu gheare puternice, cu care sa p. Fam .


SoIenodontidae. ]9. Sotenodon paradoxus. 28+24 cm. Triete numai n
Haiti. Se servete de botul lung n form de tromp i de coada cu
so lzi, pentr u a cu ta insecte. Fam. Ten reci dae. 20. Tenrec ecaudatlls,
tenrecu . 40 cm. Se ntlne te n p durile d in Madagascar. Insectivor
noctu rn , i face galerii n pm nt. Fam. Potamogalidae. 2] . Potamogale tle/ox. 35+30 cm. T riete pe lng r u ri le i fluvi ile din Africa
Occiden ta l i se hrnete cu cru stacee. Fam. Erinaceidae. 22. Erinaceus eurepaeus , arici ul. 28+2,5 cm . Este rspndit n Europa, cu excepia
reg iunilor nordice, i Asia . Tr iete n p d uri, pa rcuri, grdini. Ziua
st asc uns, iar sea ra iese dup h ran: vie rm i, insecte, melci etc.
23. Pam echinue aeth iopicus, ariciul de d eert. 26+2 cm. Tr ie te n regiunile aride din no rdu l Af ricii i O rientul Apropiat.

187

ORD. l NS EcrIVORA. Parn. Soricidae. 1. Nl'omys fodiens, ch t ca


nul d e ap . 10+7 cm . Tr i ete in centr ul i sud u l Europei, ia r n AS<l,
din sud u l Sibe riei, pn n Sahalln . Este cel mai mare sorlcid eu ropean. 2. Sorex oraneus, c hi canul de ogor. 8+4, 5 cm. Acest mic insectivor are o larg arie de rsp ndire in Eurasia. Se ntlne te, mai a les,
n livezile i f ne ele d in apropiere a apelo r. 3. Crocdu ra rlIssula,
chic anu l de cas . 8+4,5 cm. Trie te n ce n trul i s ud ul Europei, Africa de No rd, Asia Mic i sudul C hi nei, pn n Ja ponia. Se nt lnet e
in terenurile c ultiva te de unde, u neo ri, pt runde n case, g raj d uri,
ha mba re e tc. 4. Crocidura leucodon, ch ica n ul de c m p. 8+4 c m. Aria
lu i d e r sp ndt re es te Europa i ves tul Asiei. Pam, Ta lp idae. S. Ttllpa
europaea. c rt i a sa u so bol ul. 14+2,5 c m . Este r sp ndit n Eu ropa,
Asia Central i Nord ic. In Alpi ajunge pan la a ltit udinea de 2 000 rn.
Sap ga lerii subte ra ne , c ut n d u- i h ra na . 6. Condylura cri stattl .
28+8 cm. Prezi nta pe bo t a pend ici te g ume nta ri. Este rspandit in

188

vest ul Ame ricii de No rd. 7. Deslllana mescha ta, desmanul . 20+20 cm .


Triete din sud-estu l Europei, pan in vestul Sibe rie i. Fam. Ma croce lididae. 8. Petrodromus sultoni, o bo l a n u l cu tro m p. 17+1 3 cm. Este
rs p n d it in regiunile mu ntoase din s ud u l Afr icii.
ORD. DERMOPTERA, Fam. Cyn oce p ha li da e. 9. CYlloct''hal us lIO111/15, colugo. 40 cm. R spndit n pdurile din Ind on ezia, este un animal
a rbo rlcol, erbivor, cu a cti vit at e mai ales noctum . O membran teg u m en t a r (patagiu), ca re u n ete membrele cu capul i coa da, per
m ite a n imalulu i s pla neze ca o para ut , de la un a rbo re la a lt ul, pe
di sta n e apreclebtle, 60-70 m .
ORD. C H IROrTERA. Fam. rteropidae. 10. Pteropus vampy ru5,
kalongul. 40+11 COl. Est e cel mai mare liliac , cu a nvergura de 120cm.
Ziua d oa rme n a rbori, ag~a l c u ca pul n ;OS, fo rmnd co lo nii mari.
Seara se d epla sea z n plantdii situate, uneori, la mare deprtare.
pentru a se hrni c u fru cte. Se n t lnete n regiunile tro picale d in

Asia (Indochina, Indonezia, Filipine) . 11. Cy rrol'terus sphinx. 9-12 em .


Animal frugivor, populea z regiunile tropicale d in Asia : India, Indonezia, pn in Filipine. Fam. Rhi nulo p hidae. 12. Rhinoi cphus [errum
eoumum, liliacu l cu nasul potcoa v. 6+3 cm . Posed apcndici na zali
foarte dezvoltai, ca o potcoa v de cal. Populea z s ud ul Europei i
Asiei, nordul Africii. Fam. Ph yllostomatidae. 13. Plryl1ostomlls hastatus. 11 em. R sp ndirea lui este lim i tat la America tropica l . Este un
liliac omnivor. 14. Ghlssopllaga sericma, va m pi ru l cu lim ba l u n g .
5+1 cm. Tr iete n America tropical . Es te un liliac nectarivor, care,
n cutarea hranei, polen izeaz diferite plante. Fam. Desm od onti d ae.
15. Desmo us rotund us, vam pirul mar e. 17 em . Se ntlnete n America, din Mexic pn in Bolivta i Paraguay. Desmodontidele su nt
singurele mamifere hematofage. Fam. Vespertilionidae. 16. Myotis
lucifugus. 7+5 cm. Se poate ntlni n America de Nord. 17. Myotis
myatis, liliacul cu urechi de oa rece . Este ce l mai mare liliac din

Europa. T r iete in Europa Central i S u d ic , iar sp re es t pn n


Ch ina. 18. M yotis becl/steilli, liliacul lui Bcchstcin. 5+4 cm . Se nt l nete
n Europa Centra l i Sudic. 19. Nyct alus /l(l{; tula, liliacul de sea r .
7+5 em. Zboa r repede i la tn lt im e, prinz nd insecte mari (c r busi ] .
T r ie te in Euro pa Cen t ra l . 20. Pipistrellus pipis trellus, liliacul pitic,
4+3 cm. Are un areal larg, di n ve stul Europei p n aproape de volga.
iar s pre su d pn la M. M ed t te ra n . Est e comu n i la noi. 21. Eptt'sicus
serotinus. serotm ul. 7+5 cm . Se ntlne te in Europa, Asia i nordul
Africii. 22. Barbastdla barbastellus, liliacul cu urechi laic. 5+5 em. Are
urechile s ud ate la baz , una de alta . Trie te aproape in intreaga
Eu ro p, in s ud-es tul Asiei, in nordul Af ricii. 23. Plecatu s IlUri/lIs, liliacu l u rechiat. 5+5 cm. Pop uleaza Eurasia, d in Ir land a pn n Japonia,
iar s pre sud pn n nordul Afr icii. Fam. Molossidae. 24. Ta aria
1t'lIiotis, liliacu l buld og . 9+6 cm . Populeaz Europa Su dic (din Spania
pn in Grecia) i sud -ves tu l Asiei.

.....

O RD . EDENT ATA. Eam. M yrmeeophagid ae. 1. Cy c/opes didllctylu s, furni carul p itic. 22+18 cm . Ani mal exclusiv noct urn, arboncol,
cu coa da p rehenstl . est e rs p nd it n pdur ile d in C uyanc, Ve ne zu ela , Co lumbia. 2. Taman ua tetradactyla, ta ma ndua, fu rn ica ru l mi c.
60+ 40 COl. De preferin se h rne te c u fu rnici i tcrm tte . An imal
nocturn, cu coada p rehensl , a tt teri col c t i a rboricol, t r iet e n
p du rile din Me xic pn n Argentina i Par aguay . 3. Myrmecopllaga
t ridactyla , furn icarul mare. 130+ 70 C ol. Cnd doarme, se acope r cu
coada. Trie te n p durile i savanelc Ame ricii d e Su d, la nord de
Arge ntina. Fam . Bradypodidae. 4. Bradypus tridactylus, l eneu l cu trei
degete. 50+4 COl . Pe cnd cele m ai mu lte m amife re au 7 vertebre
cervicale, leneul a re ntre 6 i 10 (de o bicei 9). Contra r celor lalte
mamifere, perii de pe corpul leneului su nt oricnta i di nspre partea
vent ral spre cea dorsal , deoarece animalul st co nti nuu agat cu
sp inarea i cap ul n jos. As tfel, apa de ploa ie se scurge u or. Trie te

in p d uri l e di n zo na t ro pica l a Americii d e S ud i Centrale. 5. 010...


l'Ii!f1U S didactylu5, una ul sa u leneu l c u dou dege te. 70 C ol . De regu l ,
a re 6 ve rte brc cervicale. Trie te in pduri le vi rgme di n America
Ce n tral i inu turile tro p icale ale Americii de Su d. Fam. Dasypodidae. 6. Priodontes giganteus, la tu ul u ria . 100+75 COl. Trie te n nordul
Americii d e Su d, Guya na, Brazilia, Arge ntina. 7. Tolypell tes mataco,
ta tu ul sfer ic. 38+7 Col. De fric i poate ncolc i corp u l, d evenind o
sfer . Tr i e te n America de Sud , d in Bolivia, Pareguay, pn in
Pat agoni a. 8. C111amypllOrus trun catus (Cll/amyd ap/wra trUllcata), ca re
cele cu brie. 12+4 CUl. D uce un fel de v i a asemn toare cu c rtita.
Tr i ete in vestul Argen linei. 9. LJasYl' lIs IllWem cillct us, tat uul cu 9
br ie. 40+40 Col . Es te cel mai prolific reprezen ta nt al famil iei i ar e cel
mai vast areal de rspndire, ce se intinde n America, din Texas pn
n Argen tina. 10. Chnetophractu s pil/osus, ta tuul cu peri cpot . 26 +24 cm .
Tr iete n pa mpasurile Arge nti nei.

ORD. PHOLI DOT A. Fam . Manid ae. 11. M anislQngicauJa !a (lt'tra-

dacry/a'. pangolinu l cu coad a lungA. 45-85 cm. Dorsa l. co rp ul este

acoperit de solzi comoi. In caz de pericol se strnge ghem. Se int lrete in Africa Occidental . 12. Ma nis pmtaJacty/a, pangolinul indian.
60+70 cm. Este r sp ndit n Ind ia, Sri Lmka i sud u l Chinei.
ORD. LAGO MORPHA . Fam. Och olonidae. 13. Odiotona princeps,
iepurele uier tor. 21 cm. Este rsp nd it in munii din vestul Ame ricii
de Nord. 14. Oclw!olla a/pina, iepu rele u icr tor d in AlIa i. 25 cm. Este
localizat in Mu n ii Alla i d in Asia. f am . Leporidae. 15. Lcpu eu ropal'lIs, iepurele de cmp. 65+8 em. Este r sp n dit n Europa i Asia
Occiden tal . 16. u'm s timiJlIs, iepurele z pczilor. 65+6 eID. Are o larg
arie de rsp nd ire n nor du l Eu rusici. O subspccic trie te i n Alpi.
Aceast su bs pecie arc hain de i arn (a) i h a i n de v a r (b). 17. Lcpue
ealif omicus, iepurele de Californ ia. 65+6 cm . America de No rd, sud ul
S.U.A. i Mexic, n zo ne deeruce i semldeertice. 18. Sylvilagus j10-

ridmlus, iepurele cod i de bumbac . 45+7 cm. Este a semnto r cu


iepurele d e v izu in de la no i. Triete in sud ul Am ericii de Nord .
19. Prollo/agu s crasscaudatus, Iepurele rou cu coa da groas. 49+6 cm.
Se Int lncte n sud u l Africii. 20. Oryeto/agus cunicu/us. iepurele d e
viz u in, lapinul. 42+6 cm. Prefer terenurile nisipoase. unde i sa p
galerii lun gi, cu numeroase ieiri . Tr iete in Europa Central i d e
Sud, prl"CUm i in nordul Africii. Iep u rel e de vi zuin domes tic,
nu m it i iepur e de cas, prezin t nu me roase rase, d intre care. ma i
importante. su nt; 21. Rasa A "go ra, cu p ru l lu ng. 10-20 cm; 22. Rasa
Vienez alba~lr, bun a lergtor, cu blana foar te d ea s : 23. Rasa Bam'c,
cu ur ech i foarte lungi i bl a n deas: 24. Rasa Olandez , foar te bun de
carne; 25. Rasa B/at; 26. RII....1 Uria~ul belgian atinge 10 kg .

19 1

O RD . ROD ENTI A. Pam. Sciu ri da e. 1. G/allemll.'!s {'o/al/s, sapanul.


15+10 cm. Ziua doarme aa de adnc, nct,l uat n mn, n u se t reze te.
Se lnt lnete in p d u r i le din vestul Americii de Nord . 2. Petaurista
petau rista, taguan ul. 60+60 120 cm. Poat e parcurge n zbo r pl anat
60 m. Triet e pe arbo rii cei mai nali din In d ia i Sr i Lanka. 3. Sciu rus vu lgaris, veveria . 25+20 cm i 250-400 g. Se recunoa te uor dup
coada sa lung i smocurile de pe ri de la ureche. Triete pe arbori,
din Eu ropa Central pn n Asia, peste Ca ucaz. Urali, sudul Siberiei
p n in China. La noi, in pdurile de foioase i de co nifere. 4. Sciurus
(a raiil/cl/sis, veveria d in Car ottna. 25+20 CITI. Tr iete in es tul Americii de Nord . A fost in trodus i n Europa, unde s-a inm u l i t m ult,
ndeosebi n Anglia, Scoia, Irla nda . 5. Sciurus (CaJlosciurus) prevoeti.
veverie lui I'revost. 25+25 CIn. As ia Oriental . 6. Rntufll indice, veveri e
uria i nd ian . 50+45 CIn. Regi unea ln d o- M al a yezian . 7. Eutamias
(Tamias) sibiricus, buru nducul. 16+10 CITI. Triete ntr -o mic parte
di n estul Euro pei, ntre M. A ib i Urali, nordul As iei. 8. Cite/lus

192

(Spenlwpllillls ) tateratis . 20+10 cm. i sa p galerii asemn toare cu ale


pop ndu lui. Trie te la poalele m u n il o r n vestul Americii de Nord,
d in Canad a pn n California. 9. Citel/lIs citt'llus, pop nd ul . 21+7 cm.
In fieca re a n i sap o nou galerie in pmnt p n la adncimea de
1 ITI . Trie te in stepele din Eu ropa Ce ntral i Estic, pn n Asia
Ce ntra l. La noi, in s te pel e din toa t Ia ra, c u excep ia Transilvaniei. 10. Cite l/lIs (S pcrmo philust t riden'mli l/eat us, popndul dunga!.
19 +10 c m . Triete in preriile Americii de No rd. 11 . CYI/omys ludoL'icianu, c inele prenilor. 35 +7 cm. Este un ul din cele m a i r spndire ani m a le n prertile d in apropierea Munilor Stnroi, din sudul Canadei
p n n Me xic . 12. Marmota marmota, marmota a lp i n. 50+13 116 cm.
Aria de rs pndire, mult mai n t i ns odinioa r, este restr nsa astzi
la cele mai na lte piscuri st ncoase din Alpi, Pirine i i din estul Asiei.
13. Marmota bobac, bobacul. 56+ 10 1 20 cm. Se jntln e te n stepele di n
estul i sud-estul Europei, pn n estul Asiei. 14. Marm ota ftaoiuentris,
mar mo ta cu burta galben. 56+10 120 cm . Tr ie te in Munii S t nco i

din America de Nord. 15. Xerus erytllropus. 28+26 efi. Seamn cu


veverita, dar are o blan mai rar i coa d ma i p uin stufoas . Triete
ju m ta tea s u d ic

a Africii. Fa m. An omaluridae. 16. Anomalurus


stufoas. 28+23 efi. Triete n Africa - Zair.
Fam. Ped etida e. 17. Pedetes caffer, iepurele s ri to r. 45+40 efi. Poate
face salturi d e 2-3 fi , ch iar de 6-10 m n ca z de pericol. Se nt lnete
in dee rtu rlle i stepele din s ud ul Africii, din Ken ya p n n Afric a
Austral . Fam . Ceomy ld ae. 18. Geomys bursarius, gofer, obol a n u l cu
buzunare. 27+6 efi. Ii vine numele de la buzunarele obrajilor, ascm
ntoare cu ale h rciogului. Trie te in America de Nord . Fam. H eteromyidae. 19. Dipodomys speclab/s, oa recele s ritor cu bu zunare.
15+20 cm. Se ntlnete pe coastele am eri cane, sc ld a te de Go lfstream,
i spre ves t pn n Ca lifornia i Mex ic. Fam. Cas tori dae. 20. Castor
fibtr, castorul , biberu l. 95+35.1. 30 crn. Se deosebe te de celela lte roz
toare prin coa da plata , aco perita cu solzi. Eu rasia i Am erica de Nord .
F.1m. Cricetidae. 21. Crin'tus crict'tus, h rciogul . hamsterul, c el u l
n

frllscri, veverita cu coada

pmntului. 30+4 cm. Tr iete n c m piile cerealicre a le Eu ropei


temperate i ale Asiei. 22. MCSl.lCrict'tus auratus, h rclogul mic auriu.
16+5 em. Sud-estul Europei i partea european a Rusiei. 23, u.'pllimnys
imheusi , 30+10 em . Estul Afr icii (Kenya, Etiopia) . 24. u.'/I/ /l/US lcmmus,
lemingul mare. 15+2 CID. Regiunile arctice ;i sub-arctice ale Scandina viei, Finland ei i nord-vestul Rusiei. 25. Dicrostllnyx tllrquatu s.
15+2cID . Triete n nord ul Eurasiei. 26. Onda/ra zibeihica, bi zamul.
35+25 cm. Originar d in Am erica d e Nord, a fost co loniza t i in Europa. 27. A rvicola lerresl ris, obola n ul de ap. 18+10 CID. Se ntlnete
in Eu rasia. 28. M icrolu s artsalis, oa recel e de c m p. 11+3 cm . Este
rspndit in Eu ropa Central i Asia. 29. Gerbillus gerbillus, gerbilu l.
9+11 cm. Tri ete in zo nele deerti ce i semideert ice d in nordul
Africii. Fam. Spal acidae. 30. Spa/ax micropnthalmu s, orbetele, ncul
pm ntului. 20-30 cm. Aria de rs p nd ire es te larg : Europa Centra l , Peninsula Balca nic , su d ul Rus iei, stepele Asiei Ce ntrale .

193

O RD . RODENTI A. Fam. Muridae. 1. Crateromys schandenbergi.


36+41 em . Est e un roztor arbo ricol i tr iete n in sulele Filipine.
2. Ratfus norvegicus, obolanu l cenuiu, guzganul, obol an u l c lto r.
24+ 20 em . O rigin ar din Ch ina, s-a r spndit n toat lumea prin in termediul va poar elor. 3. Ratt us rattus, obolanul negru, obolanul de
cas . 20+24 cm. O riginar di n su d -estul Asiei, s-a rspndi t in lu mea
ntreag 4. M us muscu lus, oarecele d e cas. 10+10 cm. Este r spndit
pe ntreg G lobul. 5. Micromy s minuius, oarecele pi tic. 7+7 cm. N ecunoscut n Norvegia i Sued ia, este co mun n tot restu l Europei i in
Asia, d in Anglia pn la Oc. Pacific. 6. Apodemus sylvaticus, oarecele
de pdure. 10+10 em. Tr iete n Eu ropa i Asia Central . 7. Cricetomys gambianus. 35+35 cm. Triete n Africa tropical . Fam. Gliridae.
8. Glis glis, p rul mare. 17+13 em. Necunosc ut n Scandinavia, es te
rspn d it n Europa Meridional i Europa Oriental, in su d-vestu l
Asiei, di n Spani a pn n Iran. 9. Dryomys niiedula, p rul cu coad a

194

s t u foas. 12+11 em . Se n tlne te din sud-est ul Europei pn n


Caucaz, Asia Mic i Iran . 10. Eliomys ouercinus, prul de stejar.
16+14 em . Prefer p du ri le de foioase sau d e esene amestecate, gr
din ile i parcu ril e. Tr iete n Eu ropa, ves tul Asiei i nord-ves tul
Africii. 11. M uscardinus anelianarius, p rul de al un. 8+8 em. Este rs
p ndi t in Eu ropa i vestul As iei. Fam . D ipodidae. 12. Jaculus jaculus,
oarecele sritor de pusti u. 17+21em. Ani mal nocturn, grardvor, triete
n Sahara i d ee rt u rile Penins ulei Arabice. Fam. Zapodi d ae. 13. Zepus hudsonius, oarece le sritor de p rerie. 9+14 em . Anim al noct urn,
tr iete n Am er ica de Nord. 14. Sicista hctulina, oarecele sritor de
pdure, oerecele de mestea c n, du ngat. 8+11 cm . Tri ete n Europa,
d in Scandinavia pn in Urali. Fam. Hystricidae . 15. Atherurus africanus, porcul spinos pensulat afric an . 40+20 em . Este rspndit n
Africa, la su d d e Sahara. 16. Hvstrix cnsfafa, porcul s pinos mediteranean. 65+11 em . Es te rspndit pe coastele Meditcranei. Lipsete n

Spania i Frana . Fam. Erethizontidae . 17. Coendou prehem;i/is, porcul


spinos cu coada prehenstl , cuand u. 65+45 cm. Triete in pduri le
Americii de Sud, ntre Amazon i Bolivia. 18. Erettuzon dorsatum , u r sonul. 60+20 cm . Triete in pdurile din America de Nord, din Mexic
pn n Alaska i Labrador. Fam. Caviidae. 19. GwiI1 porcel/us, cobaiul. 25+30 cm. Triete n Am erica Cen tral i de Sud. 20. Dolichotis
patl1gonum, ie purele d e Patagonia . 50+5 cm. Se ntlnete in zonele
aride, a proa pe deertke, d in centru l i sud ul Argentinei. Pam . Hydrochce ridae. 21. Hv rocnoene hydrochoeris, porcul de ap, ca pibara.
100+120 cm. Es te cel mai mare rozto r d in lume. Tri ete n cete, n
ml ati n ile i n lu ngul cu rs urilor de ap din America de Sud, n es tu l
Anzilor. Fam. Di nomyidae. 22. Dinomvs Iwn icki, pac karana. 70+30 cm.
Anima l nocturn, triete in pdurile de pe pantele Anzilor, in zona
fluviilor O rinoeo i Am a zon . Fam. D as yproctidae. 23. Dl1syp roctl1
I1guti, egu n sau iepurele a uri u. 45+2 em . Se n t lnete in p d urile di n

Bazinu l Am azo nului. 24. Cuniculus paca, paca de es. 70 cm. Este r s
pnd it din Mexic, p n n Paraguay. Fam . Chi nchillidae. 25. Chinchilia laniger, ~inila mic . 25+13 cm. Originar din America de S ud;
Peru, Bolivia, Chile, a proape nu mai exist in s tare sl ba tic. 26. Lagostomus maximu s. 60+20 cm. Tr ie te n pampasurile Americii de Sud.
Fam. Capromyidae. 27. Myoca:>ror coypus, nu tria. 45+45 cm. Triete
pe ma rginea lacurilor i a cursurilor de ap, bogate in plante acvatice,
in p ar tea s udic a Americi i de Sud. Pen tr u bl an a fost rs p ndi t in
Europa , Asia i America d e Nord. Fam. Petromyidae. 28. Pelromys
typicus, oarecele de s t nc. 20+18 cm. Trie te n s udul i vestu l
Africii. Fam. Bathyergidae . 29. Hctcrocephalus 8/llber, o a rec e l e c rti, oereccle s p tor de plaj . 9+4 efi. Tri et e n Etiopia. Fam,
Cte nodactyl id ae. 30. Ctenodllctylu$ gundi, g undi. 20+2 efi . Tri ete in
no rd ul Africii.

195

O RD. CETACE EA. Pam. Plata nistidae. 1. Platanista )?llIl)?t'!ica,


delfinul de Gange, delfinul de fluviu. 2,5 m. T r i ete n fluv nle: Ind us,
Cange i Brah ma putra. 2. Lipotes oexiilijcr, ddfinul cu steag alb. 2,5 m .
Triete in lacul Tung- ting n C h ina. 3. Inia geoffroyensis. 2,5 m.
Se nt lne te n fluviile Orinoco i Amazon, foarte departe de mare.
Fam . Zi ph ii d ae. 4. Hiperoodon ampul/lltus, doling, d elfinul ra. 9 m .
Aria lu i de rspndire cupri nde partea nordic a Oc. Atlantic i ac.
Arctic, pn la M. Aib. lam a coboa r p n n zonele ecua to riale.
5. Zipl1ius caniroetns, delfin ul lui Cuvter. 8 m. Este o specie semnalat
n aproape toate mrile, d ar ra r . 6, Mesop/odoll bidclls. 6 m . Se nt lnete
n part ea nord ic a Oc. Atlantic, dar ptrunde i n M. M cd tt eran
lng coastele Franei. Fam. Ph yseterid ae. 7. Pllyseter catodtm, caalotul.
12-20 m . Este cel ma i m are reprezentant al subordinului. Formeaz
crd uri mici in toate mri le trop icale i subtropicale ale lu mi i. Fam .

196

Monodontidae. 8. sonodon mcnoceros, nar val ul. 6 m. Pe maxilar are


un di nte lung de 2-3 m, r suci t ca un burghiu . Tr i e te in m rile
arcticc, ma i ales in juru l Groenlandei, ajungnd i pe coastele Scandi na viei i Angliei. 9. Dt'lp!Jillapteflls lelt(as, be luga, d elfinul alb. 6 m .
Nu p rezin t not toa re dorsa l . Aria lu i d e rspnd ire es te n m rile
di n jurul Pol ulu i No rd, la lim ita bancht zolor. Fam. Delphinidae.
10. Stenciia mCflIlcoalba. 2,5 m . Tr iete n toal e occancle i m ri le lumii. 11. Sola/ia jIuviatilis. 1,6 m . Tri ete in fluv iile Am az on i Orinoco
d in Ame rica de Su d. 12. Deiphinue delphis, ddfinul comun. 2,5 m .
Tr iete n c rduri, urm ri nd vapoarcle. Dese ori sare afar d in ap.
Este frecvent in mril e cal de i tempera te d in in treaga lum e. 13. Tu rsiops truncatus, de lfin ul ma re sritor. 3,7 m . Trie te n crd u ri n toate
mril e lumii , n afar d e cele reci. 14. Lagenorllync/ws acu tus. 2,7 m.
Este com u n n Oc. Atlan tic. 15. Orcinus cret, orca , d d finu l u ci ga .

Masculul atinge lun gimea d e 10 m, iar femela pn la 5 m . A tac


ndeosebi Ioctle. Tr iete n toate oceanele din zonele po lare, p n la
tropice. 16. Grampus grise us. 3,7-4,5 m. A fost sem na lat n toate mrile
lumii. 17. Globicep/mla meiaena, delfinul cu cap rotund, grtnd elu l. delfinul pilot. 8 m. Triete n crduri n mrile reci din extremul nord ,
dar i n m rile temperate al e cel or dou emisfere. Pam. Ph ocaenidae.
18. Phoceena phocam a, marsuinul, porcul de mare. 1,8 m . Se ntl nete
n regiunile de coast ale De. Atlantic, M. Mediteran, M. Nea g r i
coastele de est ale De. Paci fic. Pam. Eschrichtiida e (Rhachianect idae).
19. Escllriclltiu s gibbosus (Racl!ianectes glauflIs) , ba lena cen u ie, cu cocoa . 15 m. Triete n nordul De. Pacific . Vara se hr nete n nord ul
De. Pacific, ia r n lunile de i a rn migreaz spre s ud, pn in dreptul
Califom iei i Ccreei de Sud . Fam. Balaenop ter tdae. 20. Balaenoptera
musculus, balena albastr . Este cea mai mare dint re toate ceta ceele i

d intre toa te mamiferele actuale. 33 m i 130 t. Poate nota cu o v i tez


d e 30-40 km pe o r. Triete n m ri l e arcnce i antarcttce. 21. Balaenopte ra pllysalu s, balena nordic cu not t oare. Este cea mai zv elt
d intre balenc, d ei atinge lun gimea de 27 m i greu ta tea de 70 t. Se
ntlnete n toate cceanele arcttce i antarctice . 22. Megaptera notaeangliae, balan a cu cocoa. 17 m. Este r sp n d i t n toate oceanele,
dar a devenit foa rte rar . Fam. Balaenidae. 23. Balaena mysticet us,
bale na de Groe nlanda. 21 m . Triete n cele ma i nordice regiuni ale
De. Arctic i ale De. Pa cific. 24. Eubalaena glacialis, balen a de culoa re
desch i s . 20 m i 100 t. T riete n apele reci i temperate ale oceanelor, a tt n emisfera nordic, ct i n cea sud ic . Toi rep re ze n ta n ii
familiei Balaen optertdae su nt a men inai cu d is pari ia, dat orit vn
rii excesive. In prezent, pc p lan inte rna ional, s-au lua t m suri de
protecie, n ve derea s upravieu irii IOL
107

ORD. FISSIPED A. Fam. Ca nid ae. 1. Canie Iupus, lupul. 120+


50 .185 crn . Are o larg arie de rspndire in emisfera nordic: Eurasia i America de Nord, pn in Plorida i centrul Mexicului. 2, Ccnis
lairans, coiotul, lupul preriilor. 100 +45.160 cm. Pu in mai mic ca
lupul, triete n America de Nord, din Alaska pn n Costa Rica.
3. Canis mesometcs, acalul cu spatele negru sau cu abrac. 80+
30 .150 cm. Biotopul lui l constituie stepele i pdurile din Africa
Oriental, din Nubia pn n sudul Africii. 4. Ca/lis dlIgo, cinele
dingo. 90+40.160 cm. Este singurul carnivor din Australia. Ca/lis familiarie, c inele domestic. Este cel mai vechi animal domestic. S-a
r sp n d i t, odat cu omul, pe intreaga suprafa a Globului. Cinele
domestic prezint numeroase rase: 5. Rasa Dog xerman. 6. Rasa Ogar
rusesc (barzoi). 7. Ra."a Boxa. 8. Rasa Bu/dog. 9. Rasa cioMnesc genllan
(cinele lup). 10. RaslJ cioMnesc scoian (Collie). 11. Rasa St . Bcmar.

198

12. RaM de v ntoa re Pointer. 13. RlJsa de vintoare Cocker splJniol. 14. Rasa
Shih-t zu (Shitzll). 15 . Rasa Teckel. 16. Rasa Spit z. 17. vutpes (Canis)
oulpcs. vulpea roie. 80+50 .140 cm. Populeaza cea mai mare parte din
emisfera nordic: Europa, Asia, nordul Africii i America de Nord .
18. A/opex !agopus, vulpea polar. 60+35.130 crn . Blana ei este n intregime alb ia rn a i brun sau cenuie-albastr vara. Triete I inu
turile circumpolare din emisfera nordic, n zonele de tundr. In timpul iernii arctice ptrunde i in zona de taiga. 19 . Nyctereutes procyonoides, enotul, cinele jder, bursucul cu barb. 60+15.l25 cm. Este
frecvent n Ja po nia, in nordul Ch inei. Pentru blana sa, a fost introdus
n Ru sia de unde a trecut n Finlanda i Suedia. Este un element nou
i in fauna noastr. 20. Fcnnccus zcra, fenccul, vulpea dcertului.
45+20 .l 20 cm. Este unul din cele mai frumoase animale din decrturi.
Triete in pustiurile din nordul Africii i n Peninsula Arabica.

21. CllryS<lCyml brarllyllnl s, lu p ul cu coam . 90+40 .175 cm. Se n t l ne te


n savanele Americii de Sud: Brazilia, Pa ra gua y, nord ul Argentinei.
22. Lycatlll pictus, cinele h ien, cinele slba t ic african. 100+40 .1 70 crn.
Cutreier n ha ite savanele africane, la sudul Saharei. Fam. Urs idae.
23. Ursll s arc/os, ursul bru n . 250+8 .1 120 cm . Este cel mai m are ca rnivor din Europa . Biotopul lui este reprezentat p rin regiunile pd u
roase, muntoase, din Eurasia i America de Nord . A fost complet
exterrmnat in unele ri di n Europa Cen t ra l i Anglia. La no i, se
ntlnete de-a lungul arcul ui carpa tic. 24. Ursus americallus, u rsu l
negru , ba ribal. 180 .1 100 cm. Tr ie te n pdu ri le foarte d ese di n America de Nord. 25. Ursus mmlurcttlS) mentimus, ursul polar , ursul a lb.
250+18.1.140 cm. Este unul dint re cele ma i mari ca rru vo re. Pe c nd
ursul brun com un cnt re te 200-300 kg. u rsul polar poate atinge
pes te 500 kg. Este depit d oar d e u rs ul brun di n insula Kod iak,

consid erat a fi cel mai mare carn ivor d in lu me. Triete peghe urile
d in ju rul ins ulelcr arctlcc i pe coastele mrilor arctice. In timpul
iernii po ate fi ntlnit i n tun dr . Blocurile de ghea l vehiculeaz ,
uneori, pn n Island a i coaste le nordice ale Norvegtei. 26. Se/enarctos thibetanus, u rsul negru d in Tlbet , ursul asiatic gulerat .
190 .1 85 cm. Tr iete n Asia , ntre Afg anistan i penins ula Coreea.
27. Me1urslls ursinu s, ur sul buzat. 170+10.185 em. Se t n t l ne t e n
jungte le Ind iei pn la poalele H imalayei i n Sri Lanka . 28. Helarctos
malayanus, u rsul malayez, urs ul coco lierilor. 140 .1 70 cm. Este ce l mai
mi c din tre uri , dar ce l mai bun c r t or. Este r sp nd it in Ind och ina i Ind onezia . 29. Tr/?marctO$ oma tus, u rsul negru cu ochelari.
170+7 .175 cm. N u mele provine de la o dun g desch i s s i t u a t n
jurul ochilor , ca o pereche de oc he la ri. Trie te n America d e S ud, n
M un ii Anzi.

199

O RD . FISS IPEDA. Fam . Procyoni d ae. 1. Procvon lolor, ursuleul


65+4O.l 30 cm. Tr iete n pad urile de pe l ng cursul apelor din America de Nord i Centrala, d in Canada pn n Brazilia.
2. BassariSOl Sastu tu,s, basariscul. cazamizh. 57+38.l 25 cm . Se ntlnete
n sud-vestul Statelor Unite ale Am ericii i n Mexic. 3. Potos fIavus,
kinkajuul. 45+45 .l20 cm . Este un ani m al nocturn, cu coad a prehensila, rspndit n America Central i nordul Americii de Sud. 4. Nasua
narica, coati, ursul cu tromp , 65+6O.l 30 cm . Are un nas alungit i
mobil , ca o tromp , terminat printr-un rt. Triete in grup in Mexic,
America Central i America de Sud, pn in Peru. 5. Ailurus julg('ns,
micul panda. 65+50 .l 35 cm. Ziua s t printre stnci sau pe arbori i
ca u t hrana noaptea pe sol. Se hrnete cu vegetale. Tr iete n As ia
(Himalaya i vestul Ch inei), ntre 2000 i 4000 m alti tudine . 6. Ailuropoda mtlanoleu ca, marele pa nd a, ursul de bambus. 150 cm . Triete
n pdurile de bambus, n tre 1 800-4 250 m altitudine din estul Tibespl tor.

tul ui i su d-vestu l Chinei. Fam. Mustelidae. 7. Mu stela llit'tllis, nev s


tu ica mica. 2O+6 .l8 cm. Triete n Europa, Asia, nordul Africii. 8. M U$tela ('"nil/l'a, hermel ina. 3O+10.l1O cm. Se recunoate uor d up vrful cozii, negru. Se n t lne te n Europa Centrala i Septentrional ,
Asia, la nord de H im alaya, America de Nord. Ajunge i n Grcenlanda . 9. M ustela (Putorius) putonue, dihorul. 40+15 .l15 cm. Este un
anima l co mu n in Eu ropa, cu excepia Irland ei, a unei pri din Anglia
i Scotia. Se ma i nt l ne te n Asia i nordul Africii. 10. Mu sttla
(Putorius) nigripes, dihorul cu labe negre. 45+15 .l 17 cm . Triete n
America de Nord . 11. Mu stda (Lutrrola) lutrrola, nu rca . 40+15 .l 15 an.
Se ntlnete n regiunile ml ti noa se din centrul i nord ul Eurasici .
in numeroase ri se crete pentru bla n. 12. Martes martes, jderu l
de pd ure. 5O+30.l25 cm. Triete n marile regi uni forestiere din
Eu ro pa , din no rdu l i centrul Asiei . 13. Martt's foina, pietrarul.
50+25 .l 25 cm. Distru ge mu li oarect i obolani . Triete in Eurasia .

Lipsete in Angl ia. No rvegia i Suedia. 14. Cu/o gulo, jderul Il rn n


zil, mancacicsul. 85+20 1. 45 crn. Este un mustelid greoi, rs pndi t in

nordu l Eurasiei i a l Americii de No rd. 15. Mi'llit'Ora CQpt'tlsis. viezurele melivor. 8(}+30 1. 40 cm. Se gsete ap roape n toat Africa, la
sud de Saha ra i in sudul Asiei. 16. Ml'lt-s mt'1t'5, bursucul, viezurele.
8Q+20.130 em. Se ntlnete in cea mai mare parte a Europei. cu
exceptia nor dul ui Sca ndinaviei i pn departe in Asia. 17. Taxidea
tarus, bursucul ame rica n. 70+181.30 cm. Tr iete n Am eri ca Ce ntra l i Amer ica de No rd. 18. MepiJitis "'<7'lritis, skonks ul. 35+45.1
15 cm. Ataca t, rid i c coada pe spate. intoa rce spatele i a ru nc d in
glandele anale u n lichid cu miros neplcut . 19. 1ctollYx st ratus (Zanta
~I riata), zo rila. 35+30.1 15 cm. Triete n Africa, la sud de Sa ha ra.
20. Lutr lutra, vtdra, lut rn. 100+50 1. 35 cm. Este u n anima l nocturn.
Se hrnete cu pet e . Ada p ta t la v iaa ac va tic , tr iete in ntreaga
E uro p, cu excepia lrlc nd ei. lnsulelor Balea re, Co rsica i Sa rdinia. Se

ma i I n t lne te n Asia i nordul Africi i. 21. Eflllydra /ufris, ca lanu l,


vid ra marin. 130+35 cm. Trie te pe coastele de nord a le De. Paci fic.
d in Kamceat ka p n n Ca lifornia. Fam. Viverri dae. 22. eerlt'tta
grnt'tta, geneta. 50+51. 20 efi . Se l nt lnete in sud-vestul Europei (sudul Fran tei, Peninsula l beric ), pn'Ulm i in savarele din nordul Africii.
23. Vil't'rra zibt'tlla. civeta a sia tic . 80+45.138 cm. Triete in sudul
Asiei (In d ia. Chi na). 24. Arc/iclis binturong. 95+90 1. 50 cm. Tr iete
n sud-estul As iei. 25. Paradoxurus hermephroditus, 50+010.120 cm.
Tr iete in sud-estul Asie i (In dia. Malaysia, China). 26. Hl'~ tl's
ichneumon, ihnc um onul, ma ngusta, obolanul fa rao nilor. 55 +451.
zn cm. Triete in su du l Eu ro pei i Africa . 27. Suricato suricaia, m angus ta v rgat . 32+28 1. 10 cm. Este r sp nd i t n sud u l Africi i. 28. Crvptoprocta lam, fosa . 80+80 1. 45 cr n. T r i ete n insul a Mad agasca r,
fiin d cel mai mare carn ivor din i ns u l .

201

O RD. FIS SIP EDA. Fam. Hyaenidae. 1. Hyaena hyaena, hiena vr


1OO+40..L 75 cm. Cu mirosul fin, descoper cadavrele animalelor
cu care se hrnete. Aria de rspndire este larg: nord ul Africii i
sudul Asiei, de la M. Mediteran la golful Bengal. 2. Hyaena brunnea,
hiena brun . 1OO+40 ..L 75 cm . Se deosebe te de celelalte hiene prin
coama lung i aspr de pe spate. Triete in savanele di n sudul
Africii. 3. (racuta cracula, h ien a p tat. 130+35..L 80 cm. Se ntlnete
n Africa, la sud de Sahara, att n zo nele de es, ct i n cele muntoase , unde se ridic pn la altitudinea de 4 0CKl m. 4. Protdes cristatus, lupul de pm n t. 80+30 ..L 65 cm. Triete n sudul i estul Africii.
Fam. Peltdae. 5. Fdis (Lynx) lyllx, rsul. 100+25 ..L 65 em. Este un animal nocturn, singuratic, rs pnd i t n pdurile m untoase di n Europa,
Asia Occidental pn n Tibet i Ame rica de Nord. 6. Felie caracal,
caracalul, rsul de p us tiu. 80+30 ..L45 cm . Ev it total pdurile. Este
ga t .

202

rspndi t n Africa i stepele din sud-vestul Asiei. 7. Petie (Lepfailurus)


semn/, scrva lu l. 1OO+35 ..L 50 cm. Carnivo r n octu rn . Ziua st ascuns i
doarme. Se ntlnete n savane i regiuni muntoase in Africa, la sud
de Sahara . 8. Felis (Puma) concotor, puma, leul argintiu, cuguar.
135+75.175 cm. Este cel mai mare reprezentant al ge nul ui Fetis.
Tr iete at t n pduri u mede, u nde poate sri di n arbore n arbore
pentru a v na maimue, ct i n cmpiile cu ierburi nalte sau n
muni. Este rspndit n America de No rd, Central i de Sud. 9. Fetis
(Leopardus) pardalis, ocelotuL 1OO+40..L 50 cm . Se car cu uu rin pe
arbori unde vneaz maimue i psri. Este r spnd i t di n Texas i
Mexic, pn n sudul Bra ziliei i nordul Argentinei. 10. Fd is (Herpailurus) agu a ron i, iagu aru nd i. 70+5 ..L 35 crn. n Ame rica, din Texas
pn n Argenti na. 11. Fdis bengalensis, pisica leopard . 80+35 .140 em.
Tr ie te n sud-estul Asiei. 12. Fdi s (Otocolobus) manul, manunul.

II

80+35 .140 cm. Triete n stepele din sud -estu l Siberi ei, Asiei Centr ale, Mo ngoliei i Chinei. 13. Fetis sill't's tris , pisica s l ba tic .
85+35 .L 40 crn. Triete ma i ales n p duri de munte n Eurasia i
Afric a. Se consi der c pisica d omes t ic ar avea ca principal s tr mo
o subspecie nord-afrtca n a pisicii s lbatice . FeIis catus, pisica domcstic, are numero ase rase, din tre care ci t m : 14. Rasa s ia mez . 15. Rasa
birman. 16. Rasa persan ll/bastTii. 17. RaS<! pe rse n aib . 18. Neofrlis
(Pantllera) nebulosa. 100+90.1 50 efi. Este r s p ndi t n sud-estul Asiei.
19. Panthem lro. leul . 24O+90 .L100 cm . Tr ie t e n savane, n Africa, la
sud de Sahara. Odinioar tria i in sud-es tul Europei, n nord ul Afridi
i sud-vestul Asie i. Din subspecta a siatic mai supravieu iete ast zi
un numr red us de animale in vestul Indiei [Pen. Kathiava r). 20. Pan
thera tigris. tigrul. 280+100-1105 cm . Tigrul de Uss uri este ce l mai
mare reprezentant al speciei, iar cel indon ezian este ce l mai m ic.

.J

Arealul tigrulu i se ntind e n Asia, d in s udul Caucazului p n n


China i d in su d-estu l Siberiei p n n su dul Ind iei i Ind onezia.
Lipse t e n Sri Lanka i Kalimantan . 21. Panthere IHlcill, irb isul, leopardul zpez iJor. 140+90 1 60 cm. Ad aptat unui climat rece, irbisul
triete n Himal aya, Tibet, Mongolia i s udul Siberiei, numai la mare
altitudine. Iarna coboa r la 2000-3000 m. 22. Panthe ra OIICII, jaguaru!.
180+90 1- 85 cm. Este ce l mai ma re feJid american, Triete n pdurile
umede di n America tropical , di n Mexic pn n no rd ul Argentinei.
23. Pentnera pardus, pantera, tecpa rdul. 150+100 1-70 cm. Are un va st
area l de r spnd ire n Afric a i Asia , ocupnd ari a tigrului i a leului,
i n plus o parte din Asia M ic i Sri Lanka. 24. A cinonyx jubalus,
ghe pa rd ul. 140+75 1-90 cm . Spre deosebire de ce lelalte felide, ghearele
sa le nu sunt retracrile. Triete in savanele i terenurile deschise din
Africa i sud-estul Asiei. Este ce l mai iute mamifer la fug .

203

O RD. PINNIPEDIA. Fam. O tariidae. 1. Callominue u rsinus, ursul de


mare. 230-250 cm. Masculi cntresc 200-250 kg, iar femelele numai
50- 60 kg. Triete n crduri mari n nordul De . Pacific. Pentru reproducere se adun mai ale s sp re insulele Aleutine, Pribilov. 2. Eumefop ias
juba fa, leul de mare. 370-400 cm. Este rspndit pe coasta nord american a Oc. Pacific, din Ala ska pn n California i pe coastele Asiei
pn n Japonia. 3. Otaria buronia, foca cu coam . 250-300 cm . Se ntlnete d e-a lungul coastelor Americii de Sud i ale insulelor vecine. Pe
coasta rsritean urc pn la estuarul La Plata. Tr iete i pe coastele Insulelor Falkland. Fa m. O d obenidae. 4. Odobcll us rosmar us.
mor se . 450 cm i 1000-1500 kg. Are o rspndire circumpolar n
emisfera nordic . Exi st dou s ubspecii: una in Oc. Atlantic, alta n
Oc. Pacific. Fam. Ph ocidae. 5. Co stophora cristata, foca cu creast .
280- 300 cm . La m ascul, cavitatea nazal se poate umfla, ca un balon.
Tri ete in p artea nord ic a Oc. Atlant ic i n Oc. Arctic , venind rar

204

spre coaste. 6. Pagophilus (Phoca) groen /andi cus, foca d e Groen landa.
220 cm . Se poate scufunda pn la ad nci mea de 250 m i s rm n
sub ap 30 minute. Este o foc arcti c ce tr i ete departe de coaste, p e
gheurile p lu titoare ale ocea nelor. 7. M onachus monachus , vaca de mare,
foca cu burt alb . 300 cm . Tr iete n M. Mediteran, M. Nea gr i
coastele atlantice ale Africii de Nord. 8. PIJOca vitulilla, vielu l de m are.
180- 200 cm. Foca adult cnt rete 70- 100 kg i consu m 5 kg de pete
pe zi. Esle rs pndit pe coas tele nord ice ale Oc . Atlantic i Oc. Pa cific. 9. Halichoerus gryp us, foca cenui e. 250 cm. Triete in Oc. Atlantic, din Marea Britanie pn n Oroen landa, precum i in M. Nordul ui
i M . Baltic. 10. Leplonyc1lO fes wcddelli, foca lu i Weddel. 250 em . Este
cea mai meridional foc, comun n Antare tica . 11. Hydrurga leptony x, leopardul de mare. 350-400 cm . V neaz p ingu in i, foci i pete .
Se ntlnete pe gheurile p lutitoare din Antarc tica i, uneo ri, spre nord
pn n sudul Au straliei i N ou a Zeeland . 12. Ldx don carcinophaea.

250 cm. St> hrne te cu crabi. Triete n Antarctica. iar iarna mi gn.'tlz.\
spre sud ul Aus t ra lie i. 13. Mi rolmga mlXlIstirostris , foca cu tro m p , elelantul de mare, nord ic. Act' 580-60 0 c m i c n trete 3 000 kg. Este cea
mai mare dintre foci. Se tnr lne te n nordul ac. Pa cific.
O RD. TUBULI D EN T AT A. Fam. O ryctero pod id ae. 14. Oryctm1pJls
afer, po rcul fu rnica r. 120+ 60 1- 60 cm. Urechile au o lungime de peste
16 em. Se hrnete c u temute i furnici. Triete n stepele Afr icii. la
sud de Sa ha ra.
O RD. HYRACOIDEA. Fam. Procavi td a e. 15. ProCil1'ia capt'Ilsis,
procavia, da ma nul de s t nc. 55 +0 1- 20 em . T r ie te n colonii n estul
Africii , la s ud d e Sahara, pa n la a ltit udinea de 3000 m . 16. Dendrohyrax arrore-us, damanul arboricol. 60+31- 20 cm. Este r sp ndi t in
pdurile Africii, la sud de Sahara i n inuturile Xi lului.
O RD . PROBQSCID EA. Fam. Elephantidae. 17. Eler/las maximu s,
elefarau! asiatic, eletantul indian. Atinge lungimea de 7 m, di n care

tro mpa msoar 2 m, iar coa d a 1,5 m. nlimea la g roa b n este de


3 rn , Se ntl nete n s ud u l i sud- est ul Asiei, att n stare s l ba t ic , ct
i ca ani ma l domestic. 18. l.oxedenta aricana ari cana, elefantul african
de s tep . n l i m ea la greab n este de 3,70 m. Triett' in Africa. la
sud de Sahara.
ORD. SIRENIA. Pam. T rich e chidae (Manatida e). 19. Tricncchu s
mana/us, lamantin ul. 500-600 em i 300-400 kg. Triete n a pe le d in
lu ngu l coas telo r F1oride i, Go lfulu i Me xic i nord -estu l Ame ricii de
Sud, p recum i n Mare a Ca ra fbelor. Fam. Dugongida e (H alieoridae ).
20. Dugollg dugollg, du go ngul . 300-400 eID i 200-300 kg. T r iete n
a prop iere a coastetor Ce. Indian, din Madagescar p n in Austra lia i
Noua C uinee. Fam. Rh yti n id ae. 21. R/lytinia gigas (slt'fkri), vaca de
mare. r.,Q CID. A fost descoperit n a nu l 1741 n M. Bcnng, lng
peninsula Kamcea t ka, i extermi na t pn n a nu l 1768.

205

O RD. PERISSODACfYLA. Pam , Eq ui d ae", 1. Eouus cabal/us prze wa/skii, ca lu l slbatic asi atic (de step). I n l i mea la greabn - 135 em.
Triesc n nu m r mic n stepele d ecrt ice ale Mongolei i no rd-vestul
Chinei. 2. Equus cabal/us gm elini, calu l p rim itiv slbatic european, tarpanul. nlimea la greab n -135 cm. Tr i a n stepele din sudul Rusie i,
nc pr in anu l 1870. Equus cabalJus cabal/us este de numirea tiinific
a calului domes tie. Om ul a creat num er oa se ras e, care d i fe r intre ele
prin talie, greutate, aptitudini etc. Astfel, exist rase uoare (pe ntr u
clrie sa u t raci une u oa r), cu m su nt: 3. Rasa pur snge arab. 155 em.

La an'asl" familie

""---"06,

S<.'

indid numai in <'l lliml'a la gr l'ab<'ln.

4 . Rasa pur snge engle z. 165 cm. 5, Trpa. 165 cm. 6. Lipian. 155 cm:
rase grele: 7, ca l pentru tra c i u ne grea, p n la 200 em la greab n: cai
pitici. 8. P(lUey de Slret/and. 100 em. 9. Ecuu s hemionus kiang, kia ngul.
130 crn. Trie te in cete mici prin Asia Centra l i Ttbet . 10. Equus
hemionus hemianus, kula nu l. 120 cm . Iarna face mig raii n ce te ma ri.
Tr i e te n su dul Siberiei, stepele Mon goliei, nord -vest u l Chinei i
Stepa Turanului. 11. Equu s hemicnus Ollager, onagru l. 110 cm, Este
rspndi t n su d-ves tul Asie i. 12. Equus asinus nubianus (africanus),
mga ru l slbatic nubian . 115 em . Triete n no rd ul Africi i. 13. Equus
asinus somaiensie, m gar u l s l batic somalian. 120 em . Triete n
Africa (Somalia, rm ul Mrii Roii) . Equus asinu s emesticus, mgarul
dornestic. Dei fa de cal are ma i pu i n e rase, prezint, totui, o ma re

variabil itate ca talie (de la 100 pn la 155 cm ), colorit i aptitudini.


Suport greu umidilalea i frigu l. Din aceast ca u z, cei ma i frumoi
asini se gsesc n Siria, Iran, Egipt, Europa Meri dtonal. Se ntlnesc
mai rar n Rusia, n partea centra l a Europei i chiar n rile no rdice.
}4. Mgarul domestic comun. 100 cm. 15. Mga ru l domestic de Poitou.
Inl i mea la g reabn este de 155 cm. Masculii su nt folosii la obi nerea
une i rase de cat ri foar te apreciai . Triete in Frana . 16. Catrul este
un hibr id rezultat din ncruciarea d intre m gar i i a p . Se remarc
prin rez istena fi zic d eosebit i c um ptare in privina hranei.
17. Equus grevyi, zebra lu i Crcvyi. Avnd nlim ea greabn u lu i de
155 cm, este cea mai mare dintre toate zeb rele. Triete n nord-estu l
Africii, ndeosebi in Etiopia i Somalia. 18. Equus zebra, zebra de m unt e.

Este ceva mai mic dec t precedenta, avnd nlimea la g ree b n de


125- 130 cm . Triete in sudul Africii. 19. Equus quagga granti, zebra
lu i C rant . nl imea la greabn este de 130 cm. Se ntlnete n Africa
Orienta l: Tanzan ia i Ken ya . 20. Equus quagga 'antiouorum (Chapmanni), zebra lui Chapmann. Ati nge n l i mea d e 130 cm . Este o
zebr fr u moa s, da t o rit culorii cefe nl c-g l b u t c i dungilor late ,
negre, str lucitoare. 21. Equus quagga burchelli, zeb ra lui Burchell. Are
aceeai nlime ca precedenta. Este o specie, probabil, exterminat
nc din an u l 1910. 22. Equu s quagga quagga, zeb ra quagga. Ating e
nli mea de 140 cm , Tria n Africa Merldional. Este o subspecte
exterminat de Buri, n secolul trecut. Ultim ul exemplar slbatic a fost
v nat n anu l 1858.

207

ORD. PER ISSODACTYLA. Fam. Tapiridae. 1. Tapiru c illdieu ~,


tapirul vrgat. 240+8 .1105 cm i 1 500 kg . Este un animal nocturn,
prad uoar pen tru tigru. Triete in Asia de Sud-Est (Myanmar,
Thailanda, Sumatra). 2. Tapifll ~ terre~tri~, tapirul Americii de Su d.
200+10.1100 cm. T riete numai n pduri, n apropierea apelor, n
America Central i nord-es tul Americii de Su d. Fam . Rhinocero ti da e.
3. Rlri'lOceros unicarnis, rinoco rul indian. 340 +601. 180 em i 2000 kg.
Cornul este mai lung i mai ascuit la masc ul dec t la femel. Nu se
ma i ntlnete dect n cm piile din Nepal i Assa m . Este pe ca le de
dispariie complet. 4. Didamoceros (Iricerorhinus eumatrensis, rinocerul de Sumatra. 200+50.1140 cm. Este una din cele mai m ici specii
de rinocer. Arealullui este Ind ochi na, Sumatra, Kali mantan. 5. Diceros
bicornis, rinoceru l africa n . 340+60 .1 160 cm . Pri mul corn este mai lung
i poate atinge 70-80 cm. excepional chiar du blu . Tr iete n savane e

~2 08

din Africa, la su d de Sahara. 6. Ceratotlrerium simum, rinocerul alb.


400 +60.1200 em. Este cel mai mare mamifer terestru, dup elefant.
Cornul poate ajunge la lungimea de 150 cm. Astz i este foarte rar n
Africa Central, fiind pe cale de extinc ie.
O RD . ARTIODACTYLA. Fam. Suidae. 7. Hvlochocru mcincrtzIrageni, po rcul de pdure. 200+30 .1 100 cm i 200 kg . Este g igantul
pdurilor africane. Este r s p nd it n Africa Central. 8. SIIS ec roa,
m istreul. 175+25 1. 90 cm i 150-200 kg. i caut h rana scara i noap~
tca. Areal larg n Eurasia i nordul Af ric ii. SIIS ecrofo domestica, porcul
do mes tic, are ca str mo mist re ul. Rasete create de om su n t numeroase. 9. Marele alb (LargI' white) i 10. Landmce su nt dou rase europene, d int re cele ma i r spndttc pe Glob, cu ro l ameliorator important n for marea celor mai multe rase noi. 11. Poland- Chilia i 12. Duroc
sunt rase d in S.U.A., folosite in p rod u c ie i pentr u ameliorarea altor

rase. 13. Potamocnoerus porcus. porcul de ru . 130+25 .l 75 cm. Triete


n Africa, n pdu rile mltlnoase de la sud de Sahara . 14. Pilaw cnoerus acthiopicus, porcul alergtor. 15O+45.l 75 em. Triete n sa venele Africii, la sud de Sahara. 15. Babyru ssa babyrussa, babirusa.
110+20 .l 80 CITI. Animal nocturn, triete n p du ril e ml tinoase d in
insulele Sulawesi i n cele mai occidentale din tre insulele Malu ku.
Fam.Tayas suidae. 16. Tayassu tajaeu, porcul ornb ilicat, pecari cu gu ler .
90+2 .140 em. Triete din su dul Americii de Nord, pn in Patagonia. Fam . Hippopotamidae. 17. Choeropsis liberiensls, hipopotamul
pitic. 160+15 .175 cm. Triete in unele pduri d in Africa Occide n tal,
la nord de ECU<l tOL 18. HipPoplltamu s amphibius, h ipopotamul. 400+
50 .1155 cm i 2000-2500 kg. Se miii n tlne te nc in ap roape toate
fluviile i Iacunle Africii tropicale i ecuatorlale. Fam. Came li d ae.
19. Cametus dromcdarius, dromaderul sau cmila cu o si ngur cocoa.

300+55 .1255 cm . Specie existent n u ma i n stare do mestic, este


r spndit in toate zo nele deertice de pe Clob . 20. Came/u s bactrianu s; cm ila cu dou cocoae. 350+55 .l210 cm. In stare s lba tic, subspecia C.b.ferus se mai ntlne te nu mai n zona fron tierei dintre China
i Mongolia. 21, Lama huanachus, h ua naeo. 200+25 .1 110 em . Tr iete
n America de Sud, la sud de Peru , pn la altitudinea de 3 900 m .
22. l.Ama (Vieuglla) vieugna, vicunia. 175+20 .l80 efi. Animal rar, tr iete
in America de Su d, pe platou rile Anzilo r, in tre 3600-4800 fi , din
Eeuador p n in nord-estul Argentinei. 23, Lama pocos. alpaca. 200+
25 .L 90 efi. Este o ras do mestic, obinu t din huanaco i vicunia. in
America de Sud. 24. Lama glama, lama. 240+25 .l 120 efi. Este u n an imal domestic, p rovenit d in hua naeo.

209

ORD. ARTIODACTYLA. Fam . Tragu ltdae. 1. H vemoecnu e aqllaticerbul rnoscat piti c, cerbul moscat de ap. 85+8 1. 40 cm . T r i e te
pe malurile rurilor i lacurilor tm p d u ri te d in Africa Occidental,
tropical , d in Senegal p n la fluviul Co ngo. Fam. Cervlda e. 2. Mosllls
lIIosclliferus, moscul, cerbu l rnosca t. 90+5 1.60 cm. Este rspndit n
pdur ile mu ntoase di n Asia Central i d e Nord-Est, din Himalaya
pna n Ind ochina . 3. MlIIlfaCll s munriak, m untiacul indian. 100+
161.60 cm. Triete n sud-estul As iei. 4. Hydrof'otrs inermis, cprioa ra
de ap, ch i nez . 100+8 1. 55 cm . Tr i ete n ierburile nalte din luncilc
fluviilor din China O rienta l i Peni nsu la Coreea. 5. Mazama (Plldu)
pudu, cerbul chilian. 90 135 cm. Este cel ma i mic d int re cerbii americani. Tr iete in Mun ii Anzi, din Chile, n pduri dese, cu cli mat
ploios. 6. OdocoiJells hemionus, cerbul catr, cerbul cu ur echi mari.
205+35 1. 110 cm. Po puleaz re giu nile ncmp duntc ale Americii de

CIIS ,

210

N ord, di n Canada pn in Mexic. 7. Capreolus cal'reol lls, cp rioara.


130+2175 cm. Tr i e te in cea ma i mare parte a Eu rasi ei. 8. Alces a/ct'S,
clanu l. 300+10 1. 230 cm. Este cel miii mare din tre Cervide. R s p n
direa lu i este c i rc u m pola r . n nordul Eura stct i Americii de Nord . In
n u m r ma re, se gsesc n Sued ia i N orvegia. 9. Rangif er tamndus,
re nul. 220+151. 140 cm . Este singurul cerv ld la ca re i feme la poa rt
coarne. T riete in tere nu ri deschise in nordul Eu ras iei i Americii de
Nord. 10. Cerous elaphus , cerbul rou, cerbul nobil. 230+15 1. 150 cm.
Este una di n cele mai imp tm toare jsp cci i de cerb. Este r spndit
aproape in ntr eaga E u rop, fiind co m un in Europa Cen tral i in
Asia. 11. Cernus elaphus canadensis, cerbul wa piti. 250+151. 170 cm.
Este rspndit n nordu l Am ericii de Nord. 12. Dama dalila, dam a,
ccrbul lop ter . 160+20 1. 100 cm. Este frecvent n t oa t Europa, cu
excepia celor mai nordice regiuni. 13. Axi." axis, cerbul axi s. 150+

200'

21

,. = :-

20.l90 cm. Est e unul d in cei mai fru m o i cer bi in ce pr i vete culoarea. Trie te n p d u rile i jungla di n su dul Indi ei i n Sri Lanka.
Fam. Giraff id ae. 14. Giraffa cumelopa rdalis, gira fa. 500+110.1 300 cm i
600 o:;m, pn la v rful cormelor. Tr iete n sava ne ie Afr icii, la sud
de Saha ra, di n Nigeria p n la fl uvi ul Orange. n zo na nord ic a
arealulu i triete subs pecia. G. c. relieu lata, girafa c u reea, re pre zenta t in imaginea de pe p la n. 15. Oknpio jO/lIlstoni, okapi. 210+
60 1 170 crn. Triete n pdu ri le ecu a tonalc di n Afric a (Co ngo) . Fam.
Antilocapridae. ]6. A nli/ampra ame ricana, an tilopa a me rican, pronghornul. 140+20 ..L 95 em. T riete in pre riile i semi d eer tu nfe d in
vestu l Ame ricii de No rd, d in Ca nada p n in nordu l Me xicului. Fam.
Bovidae. 17. Ofl'otragus orcotraglls. 100+ 8.1. 57 em . Triete n s udestul Africii. 18. Sy lvimpra (Ceplla/op/ms) gnmmia. a nt ilopa mo at .
100+131.56 cm. Este r sp ndi t n sudul Africii. 19. Boselal"ms trago-

camelus, a ntilopa n ilga u . 210+601- 140 em. Triete n Ind ia. 20. Tragc/al'/lIIs strepeiccroe, a n tilo pa ku d u, marele kud u . 240 + 60 .1. 140 cm.
Este r s p ndit n s ud u l Africii. 21. Tallrotraglls oryx, antilo pa e lan .
33{)+70 1- 170 c m . Triete n s ud u l Africii (Tanza nia, An gol a, p n la
d eertul Kalahari). Pe platourile din Kilimandja ro ati nge altitudinea
de 4500 m. 22. Tctraccrus ouadncornis . antilopa c u patru coarne.
120+ 13 1- 65 r m. T riete n Ind ia. 23. Alcelaphus buselaphus. buba lul,
a ntilo pa -vac. 230+551- 180 em . Tr iete n savanele d in Afric a, la
nord de Ecua to r. 24. Damatiecus korrigum, korigum, anlilopa-Iir.
200+50 .1. 125 r m. Tr iete n sava nele din est ul Afri cii Centra le. 25. Connochaetes taurinus, gnu ul d unga t. 250+65 .1. 140 cm. Se n t lnete in
sava nele Afr icii O rien ta le, la no rd d e flu viul Vaal , pn n KiIima ndja ro .

211

..

ORD. ARTlODACTYLA. Fam. Bovidae. 1. Hippotragus equillus,


an tilopa cal. 225+75 .1 150 cm. In general, coarnele at ing lu ngimea de
60 cm, d ar uneo ri pot depi 90 cm. Arealul este reprezentat de savanelc m rcinoase ale Africii O ccid e ntal e, in tr e Saha ra i fluviul
Orange. 2. Hippotragus niger, antilopa cal, neagr. 225+75.1140 em. Se
ntlnete n regiu nile m untoase din Africa Oriental (Tanzana) i
Meridional. 3. Oryx gaze/Ia, gemsbokul. be tsa s ud-african. 220+
40 .1 130 cm. Triete n zo nele sc mtdeenice din s ud -vest ul Africii.
4. Oryx algazel, a ntilopa spad. 210+40.1110 cm . Triete n regiun ile
subdeertice i dee rnce din nordul Afr icii (Sahara i Sahel). 5. Addax
nasomaculatus, antilopa me ndes . 180+30.1 105 cm. Tri ete n regiune a cea m ai secetoas a Africii, n Sahara. 6. Kobus ellipsiprymnus,
antilopa de ap cu coarnele elipsoidale. 230+50.1150 c rn. Tr i e te

n sud-estul Africii. 7. Kobus (Adenota) kob, antilopa d e mlatin.


150+30 .1 90 cm . Se nt lnete n Africa Occiden tal, la sud d e Sa hara.
8. Redunca rcdunca, a pul de mlatin . 130+15.180 cm. Arealul lu i este
tot Afric a, la su d de Sa ha ra. 9. Antilope ceroicapra, a ntilopa eervica pra.
130+15.180 em. Populeaz regiu n ile d eschise i joase ale In diei.
10. Antidorcas mareupistis, antilopa sritoare. 130+20 .1 85 cm. Po p uleaz Africa, ine in numr destul de mare, la sud de Zambezi, dar
mai m ult n stare semi-slba tic. 11. Aepyceros meiampue, lm pala. a ntilo pa cu clc tle ne gr e. 150+40 1..90 cm. Are coa rnele coluroase in
form de lir. Populeaz Africa, la su d de Angola i Kenya. 12. Lithacraniue waIleri, gazele giraf. 140+25 .1100 crn. Este rspndit n estul Afr icii Centrale i d e Nord. 11. Gazella subguttu rosa, gazela cu
gu. 115+20 1.. 75 crn. Are ca areal de rspndire: Asia Central i

Nord ic (in stepele dinspre Tlbet, din nordul Chinei, ca i cele din
Sibe ria Oriental , 14. Ga:t'//Q thomsoni, gazeta lui Thomson. 115+
15.170 cm. Triete in stepele din estul Afri cii Centrale. 15. Ga:t>lIa
granti, gazda lui Grant. 130+20.1 95 cm. Populeaz stepe le orien tale
ale Africii Centrale, de la lacul Turkana pn. Ia ugogo. 16. Gaul1a
ama, gazeta dama. 140+20 .111 0 cm. Populeaz regiunile semiaride
din sudul Saharei. 17. Saiga ta/arica, antilopa saiga. 125+10 .1 80 efi.
Triete in Eura sta , ntre Volga i Mongolia. 18. Pantlwlops Iwdgsoni,
chiru, antilopa di n Tlbet . 130+10 .190 cm. Are o blan lnoas groas
i triete in Ttbet i mun i i din vestul acestui podi , pan la altitudini
de 4 CXJO-5 CXJO fi . 19. Orcamll~ americanus, capra zpezilor . 140+
10 .1100 cm . Populeaza munii d in nord-vestul Americii de X ord , din
Alaska pn n Montana . 20. Rupicepra rupicapra, ca pra neagr . 110+

8.1 100 cm. Po puleaza insular m uni nali d in Eu ropa (Pirinei, Alpi.
Ca rpai etc.). Se gse te i in Ca ucaz. La noi tr iete in ce le de cte 630 in d ivizi pe v rfu rtle cele mai nalte i pr p sttoasc ale Ca rpailo r
Meri d ionali (Retezat, Parng, Fgra, Bucegi ). 21. Ht'mitragus jemlaIricw:, tahrul. 170+10 .11 00 cm. Popu ea z inltimile m ed ii di n Himalaya. 22. CnI"a ibt-x ibex, ca pra Alpi lor. 155+15 .11 00 COl. Triete n
regi un ile nalte a le Alpilor. 23. CApra ibex cylindricornis, turul. 145+
15 .1 80 cm. Triet e in M-lii Caucaz. 24. Capra falcom:ri. 140+15 .1
100 cm. Tri ete in s ud-vestul Asie i. 25. CApra aegagflls, capra sl ba
tic" . 150+12 .195 cm. Este st r moul cap rei domestice. Populea z Asia
Occid ental i in sula Cre ta, la peste 1 500 m altitud ine. 26. Capre
hircus, ca r ra domestic. Este r sp nd tt P" tot G lobul, fiind unul d in
cele ma i vech i ani ma le d ornesnctte d e om i av nd numeroase rase.

213

'1,.

ORD. ART IODACTYLA. Fam. Bovidae. 1. Pseudois llayaur, nahurui tibcta n. 150+15 .190 cm . Se g se te n I-limalaya, Tlbe t, vestu l
Mongoliei i Chi nei . 2. A m mo/ragus eruia, oa ia cu c oa m. 160+
20.1 100 em . Tr i e te in m u n i i Afri cii de Nor d, din Atla s p n in
Sudan . 3. Ovis am mon am mon, arga luJ. 2UO+I0 .l 125 em. Es te cea mai
mare ov ln sl ba t ic . Populeaza m unii Asiei Centrale , pn n Kam cea tka. 4, Dt' is am mon musimon, m ufl onul, oaia sl ba ti c european .
200+10 .170 cm . Triete n es tul i s ud ul Europei. 5, O v is anmllJll
canadensi s, bighomul. 170+10 .1 105. e n t lne te rar in m un ii d in
ves tul Americii de Nord , di n Alas ka p n in nordul Mexicului. Dt'is
eries, oaia domestic, cu numeroa se rase: 6. Rasa Merinos, cu l n fin .
7. Rasa SoutIJdown . cu ln semifin . 8. Rasa urcon , cu ln groas .
9. Rasa x:arakuI, cu ln ond ul a t , crescut m ai mult pentr u pielicele.
10. Oaia de Somalia , oa ia cu coada gras. T riete n Africa. Oi cu

214

.1

coada g ra s ma i e xist i n s ud u l Eu ro pe i i Asia Occiden tal.


11. Dt,i OOs moecnatu s, bou l mascat. 240+10.1 120 cm. Se gsea, i n i i a l,
nu ma i n tund ra Ame ricii d e No rd i n Groenlanda . In prezent, se
n cea rc acli rnati zar ea lui in No rvegia i in zo nele d e tu n d r ale As iei.
12. Budorcas tax icolor. 220+15 .11 30 cm. Populeaza su d- es tu l Asiei China i Myanmar. 13. A lloa depressico rnis, anca, bivolul ca p r sau
bivolul de Celebes. 170+30 .1 100 em . Este cel m ai m ic d intre vitele
corn ute i tr ie te n ins. Su lawes i (Cele bes). 14. Bubulus bllbulis, bivo lu l ind ian, ami. 300 +80 .1 180 em. Es te str moul bivolulu i domes tic. Tr iete in re giu niie m l t i noa se din s ud-estul Asit'i i Indonezia.
15. Bubalus (Syn cerus) caffrr, bivolul african. 280+80 .11 75 cm. Pop uleaz Af rica, la s ud d e Sahara . 16. Bos (Bibos) jlll'lln