Sunteți pe pagina 1din 3

Unitatea de învăţământ: Şcoala Gimnazială “D. D.

Pătrăşcanu”, Tomeşti, Iaşi Aviz Director,


Disciplina: Biologie
Anul şcolar: 2018 - 2019
Clasa: a VII – a A şi B Aviz şef comisie metodică,
Nr. de ore / săptămână: 2 ore / săpt. TC
Profesor: AGAVRILOAEI LĂCRĂMIOARA DANIELA

PROIECTARE DIDACTICĂ SEMESTRIALĂ - SEMESTRUL I


NR. UNITĂŢI DE COMPETENŢE SPECIFICE VIZATE CONŢINUTURI NR. SĂPT. OBSERVAŢII
CRT. ÎNVĂŢARE ORE
Identificarea nivelului de cunoştinţe dobândite Lecţie recapitulativă 2 S1
anterior în vederea predării noilor conţinuturi. Test iniţial de verificare a cunoştinţelor 1 S2
1. Noţiuni Verificarea nivelului de cunoştinţe, care au fost Lecţie introductivă. Obiectul anatomiei, 1 S2
introductive asimilate în clasele anterioare în vederea realizării fiziologiei şi igienei umane
De la celulă la organism 1 S3
procesului instructiv-educativ al noilor conţinuturi.
Elemente generale de topografie a organelor 1 S3
1.1 Identificarea şi observarea alcătuirii şi funcţiilor Organizarea şi structura sistemului nervos 1 S4
organelor şi sistemelor de organe ale corpului uman. SNC – măduva spinării (structură, funcţii) 1 S4
2. Sistemul 1.2 Stabilirea relaţiilor între funcţiile organelor, ale SNC – encefalul (structură, funcţii) 1 S5
nervos sistemelor de organe din corpul uman şi influenţa SNP – nervii şi ganglionii nervoşi 1 S5
Reflexe condiţionate şi necondiţionate 1 S6
şi sistemul factorilor de mediu.
Igiena sistemului nervos 1 S6
endocrin 2.1 Utilizarea metodelor şi a mijloacelor adecvate Sistemul endocrin – structură, funcţii 1 S7
studierii organismului uman. Boli ale sistemului endocrin (disfuncţii) 1 S7
2.2 Realizarea activităţilor experimentale şi Recapitulare – Evaluare 2 S8
interpretarea rezultatelor. Ochiul – organul văzului 2 S9
3.1 Reprezentarea structurii şi funcţiilor sistemelor Fiziologia ochiului 1 S10
biologice pe baza modelelor. Igiena organului vizual 1 S10
3.2 Elaborarea şi aplicarea unor algoritmi de Urechea – organul auzului şi al echilibrului 1 S11
3. Organele identificare, investigare, experimentare şi rezolvare Fiziologia urechii 1 S11
a unor situaţii problemă. Igiena organului auditiv 1 S12
de simţ 4.1 Utilizarea corectă a terminologiei specifice Limba – organul gustului 1 S12
Nasul – organul mirosului 1 S13
biologiei în diferite situaţii de comunicare. Igiena limbii şi a nasului 1 S13
4.2 Prezentarea informaţiilor folosind diverse Pielea şi funcţiile ei 1 S14
metode de comunicare. Igiena organului tactil 1 S14
5.1 Interpretarea relaţiilor dintre propriul Recapitulare – Evaluare 2 S15
comportament şi starea de sănătate. Oasele şi articulaţiile – tipuri, alcătuire, funcţii 1 S16
5.2 Rezolvarea situaţiilor problemă, acordarea Muşchii şi rolul lor 1 S16
4. Sistemul primului ajutor în cazul unor urgenţe medicale Fiziologia sistemului locomotor 1 S17
locomotor simple. Igiena sistemului locomotor 1 S17
Recapitulare – Evaluare 2 S18
Unitatea de învăţământ: Şcoala Gimnazială “D. D. Pătrăşcanu”, Tomeşti, Iaşi Aviz Director,
Disciplina: Biologie
Anul şcolar: 2018 - 2019
Clasa: a VII – a A şi B Aviz şef comisie metodică,
Nr. de ore / săptămână: 2 ore / săpt. TC
Profesor: AGAVRILOAEI LĂCRĂMIOARA DANIELA

PROIECTARE DIDACTICĂ SEMESTRIALĂ - SEMESTRUL II


NR. UNITĂŢI DE COMPETENŢE SPECIFICE VIZATE CONŢINUTURI NR. SĂPT. OBSERVAŢII
CRT. ÎNVĂŢARE ORE
1.1 Identificarea şi observarea alcătuirii şi Alimentele şi importanţa lor 1 S1
5. Sistemul funcţiilor organelor şi sistemelor de organe ale Alcătuirea sistemului digestiv 1 S1
Fiziologia sistemului digestiv 1 S2
digestiv corpului uman. Igiena sistemului digestiv 1 S2
1.2 Stabilirea relaţiilor între funcţiile Recapitulare – Evaluare 2 S3
organelor, ale sistemelor de organe din Mediul intern (sânge, limfă, lichid interstiţial) 1 S4
6. Sistemul corpul uman şi influenţa factorilor de mediu. Alcătuirea sistemului circulator 1 S4
circulator 2.1 Utilizarea metodelor şi a mijloacelor Fiziologia sistemului circulator 1 S5
Igiena sistemului circulator 1 S5
adecvate studierii organismului uman.
Recapitulare – Evaluare 2 S6
2.2 Realizarea activităţilor experimentale şi Şcoala altfel * - proiect educaţional 2 S7
interpretarea rezultatelor. Alcătuirea sistemului respirator 1 S8
7. Sistemul
3.1 Reprezentarea structurii şi funcţiilor Fiziologia sistemului respirator 1 S8
respirator 1 S9
sistemelor biologice pe baza modelelor. Igiena sistemului respirator
3.2 Elaborarea şi aplicarea unor algoritmi Recapitulare – Evaluare 1 S9
Alcătuirea sistemului excretor 1 S10
de identificare, investigare, experimentare Fiziologia sistemului excretor 1 S10
8. Sistemul şi rezolvare a unor situaţii problemă. Igiena sistemului excretor 1 S11
excretor 4.1 Utilizarea corectă a terminologiei specifice Noţiuni generale de metabolism 1 S11
biologiei în diferite situaţii de Recapitulare – Evaluare 2 S12
comunicare. Alcătuirea sistemului reproducător femeiesc ♀ 1 S13
Alcătuirea sistemului reproducător bărbătesc ♂ 1 S13
4.2 Prezentarea informaţiilor folosind diverse Celulele sexuale şi fecundaţia 1 S14
9. Sistemul metode de comunicare. Dezvoltarea intrauterină şi naşterea 1 S14
reproducător 5.1 Interpretarea relaţiilor dintre propriul Maturitate fiziologică (caractere sexuale) 1 S15
comportament şi starea de sănătate. Sexualitatea şi starea de sănătate (BTS, igienă) 1 S15
5.2 Rezolvarea situaţiilor problemă, acordarea Recapitulare – Evaluare 1 S16
Lecţie recapitulativă semestrială 1 S16
primului ajutor în cazul unor urgenţe medicale Lecţie recapitulativă anuală 2 S17
simple.

* Săptămâna 25.03 – 29.03. 2019 este rezervată activităţilor extraşcolare şi extracurriculare, având un orar specific.
Unitatea de învăţământ: Şcoala Gimnazială “D. D. Pătrăşcanu”, Tomeşti, Iaşi Aviz Director,
Disciplina: Biologie
Anul şcolar: 2018 - 2019
Clasa: a VII – a A şi B Aviz şef comisie metodică,
Nr. de ore / săptămână: 2 ore / săpt. TC
Profesor: AGAVRILOAEI LĂCRĂMIOARA DANIELA

PROIECTARE DIDACTICĂ ANUALĂ

COMPETENŢE GENERALE :
1. Receptarea informaţiilor despre lumea vie.
2. Explorarea sistemelor biologice.
3. Utilizarea şi construirea de modele şi algoritmi în scopul demonstrării principiilor lumii vii.
4. Comunicarea orală şi scrisă utilizând corect terminologia specifică biologiei.
5. Transferarea şi integrarea cunoştinţelor şi a metodelor de lucru specifice biologiei în contexte noi.
NR. Conţinuturi SEMESTRUL I SEMESTRUL II TOTAL ORE
CRT.
ÎNCADRAREA MATERIEI
1. Noţiuni introductive 3 ------- 3
2. Funcţiile organismului uman, baza lor anatomică şi noţiuni
elementare de igienă
a. Funcţia de relaţie 24 ------- 24
b. Funcţia de nutriţie ------- 15 15
c. Funcţia de reproducere ------- 6 6
3. Şcoala altfel – proiect educaţional ------- 2 2
4. Recapitulare – Evaluare 9 11 20
TOTAL ORE 36 34 70

Planificarea a fost întocmită conform Programei Şcolare de Biologie aprobată prin OMEN cu NR. 5097 / 09.09.2009, Bucureşti, 2009