Sunteți pe pagina 1din 99

MONOGRAFIA

J U D E Ţ U L U I DOLJ
C U O PR EFA Ţ Ă D E D -L
G E N E R A L I O A N N. P E T R E S C U
PM FSOTUL JUDEŢULUI DO LJ

t i p A r i t â s u b î n g r i j i r e a D - L U I

D r. C . S. N IC O L Ă E S C U -P L O P Ş O R
------- o -------

IZVOARE DEMOGRAFICE
V O L U M U L III

C A T A G R A F I A D I N 1831

A P A R E IN

O L T E N I A
DOCUMENTE • CERCETĂRI • CULEGERI
O RG A N U L I N S T I T U T U L U I D E I S T O R I E N A Ţ I O N A L Ă ,

R E GI O N A L A C R A IO V A

C R A I O V A
„ O L T E N I A ”
DOCUMENTE - CERCETĂRI - CULEGERI

C A R T E A X l-o

O R G A N A L IN S T IT U T U L U I D E IST O R IE N A Ţ IO N A L A ,
R E G IO N A L A C R A IO V A

R e v i s t ă î n s c r is ă î n r e g i s t r u l p u b l i c a ţ i u n i l o r p e r i o d i c e al Trib. Dolj
Ia N r. 1/940 şi a u t o r i z a t ă d e C E N Z U R A M I L I T A R Ă , S e r v i c i u l Central, c»
N r . 37 0 d i n 2 4 I u n i e 1940.
T r e i f a s c ic o l e a 64 p a g i n i a l c ă t u e s c o c a r t e , c a r e v a a v e a coperta
t a b l ă d e m a t e r i i şi i n d ic e .

H e d n c ţln ş i A d m i n i s t r a ţ i e i : A R H I V E L E STATULUI
D i r e c ţ i u n e a R e g i o n a l ă C r a io v a .
D i r e c t o r , Dr. C. S. N I C O L Â E S C U - P L O P Ş O R
S e c r e t a r d e R e d a c ţ ie , P r . D . B Ă L A Ş A
C asier, M aria P e tre s c u

C o la b o r a to r i:
B ă /a ş a , P r e o t D ., C r a i o v a ; B ă la ş a , P r . I o n , C r a i o v a ; B ă rc ă cild ,
P r o f . A L , T u m u - S e v e r i n ; C ă n c e a , l o a n V., A r h i v a r a j u t o r Ia A rhivele
.S t a t u l u i d i n C r a i o v a ; C ia u ş a n u , P r e o t G . F ., C r a i o v a ; C o s te s c u , P r o f . C .I.,
C r a i o v a ; D in c u le s c u , P r o f . N . G ., f o s t D i r e c t o r a l A r h i v e l o r S t a t u l u i din
C r a i o v a ; F ir u le s c u , P r e o t /., C o r n u D o l j ; Ilie s c u , O c ta v ia n O., C ra io v a ;
M ă n d r o c e a n u , A r h i v a r p r i n c i p a l la A r h i v e l e S t a t u l u i d i n C r a i o v a ; M a zilescu ,
P r e o t l o a n S ., A m â r â ş t i - R o m a n a ţ i ; M e tz u le s c u , D r . A u r e l, C ra io v a ;
N e d a , P r o f. lo a n M .. B u c u r e ş t i ; N ic o lă e s c u - P lo p ş o r , D r. C . S ., D irectorul
A r h i v e l o r S t a t u l u i d i n C r a i o v a ; P a le o lo y u , V . G., C o r l a t e D o l j ; P etrescu ,
M a r i a / ., A r h i v a r l a A r h i v e l e S t a t u l u i d i n C r a i o v a ; P o p e s c u -C U ie n i, P r . l . ;
S t â n ic ă , P r e o t C o n s ta n tin , O r o d e l D o l j ; Ş u c u I o n , A r h i v a r A r h i v e l e Sta­
t u l u i , B u c u r e ş t i ; V in c e n z , A r h i te c t A ., C r a io v a .

A b o n a m e n t u l l a c a r t e a X l - a e s t e d e le i 1000
20.
S a tu l L ivezile de S u s, p e m oşia L iv ezile siâpîniiâ
de d-ei S iâ n cu fa Car ag i ca şi de d-lui N icolae Iota.
F rta fi d t sate:
R a d u sin Ion C i o r o ia n u r u m î n b ă t r î n şi n e p u tin c io s .
V ăduve :
P ă u n a a lui S a n d u , b ă r b a t r u m î n cu u n fecior de
muncă. D i n a a lui G l i e o r g h e D r a g o m i r , ip ac , i p a c . F lo ric a
a Radului. S t a n c a a lui S a n c iu P u r c a r u . ip ac , ip ac . M a r i a
a lui R a d u D i r v a r u , ip ac , i p a c . M a r i a a lui F r u n z ă , ipac,
ipac, cu un te c io r de m u n c ă . I o a n a a lui Ion U n g u r e a n u ,
ipac, ipac. Io a n a a lui Ion sin M a r i n D o g a r u , i p a c , ipivc.
Păuna a lui C o s t a n d i n C o c o ş e h i, ip ac , ipac, c u un fecior
de muncă. M a r i c a a lui D r a g o m i r , i p a c , ipac. R a d a a lui
Preda O l a r u , ip ac , ip ac . c u un te c io r d e m uncă.

»■ Birnici p ă m in te n i:
Ion sin B a r b u C ă p r a r u , r u m î n . D i n u sin R a d u V ă -
ruţă, ipac. S im io n sin C o s t a n d i n R o t a r u , ip ac , c u un fecior
de muncă. Ion sin M a r i n Beşteliu, i p a c . A l e x e sin D u m i t r u
Micică, ip ac R a d u sin V l a d u C i o b a n u , ip ac . Ion sin S t a n c u
Buşă, ip ac . D i n u sin D u m i t r u G â o a z ă , i p a c , S t r o e sin D r a ­
gomir, ipac. G h e o r g h e sin M a n e a P u r c a r u , ip ac . M a n e a sin
Radu P u r c a r u , ip ac . S a n d u sfin S t a n c i u Ş u lu , i p a c . M a r i n
sin Radu D î r v a r u , ip ac . N i c ă sin I od F r u n z ă , ip ac . B a r b u
sin C osta ndin Prilo g e a , r u m î n . T u d o r s in S a vu, ip ac . R a d u
sin M ihai C ă l in e s c u , ip ac , C a z a c u . I o n sin R a d u C ă l in e s c u ,
ipac. D inu sin Ion J u l e a , ipac. N i c o la e s in P î r v u Chiriţoiu»
ipac, F rim u sin Ion C r o ito r u , ipac. D u m i t r u s i n Dinu, ip ac .
Iancu sin G r o z e a C i o b a n u , i p a c . P ă u n sin I v a n c u , ipac, cu
un fecior de m u n c ă . N e d e l c u sin C îr s t e a F u n i e r u . ip ac
Truşcă sin P r e d a V î n ă t o r u , ip ac . G h e o r g h e s in Ion B recău
ipac. Ion s in P ă t r a ş c u S c h io p u , ipac. Ion sin Stoica Cacali-
'“ceanu, ipac. Ion sin N e a g o e B u to i, ip ac . M i h a i sin Ion
Butoi, ipac. D i n u sin S t a n U n i a n u , i p a c . Ion sin D i n u Ţu-
cumeanu, ipac. D i n u s in U n i a n u , ip ac . I a n c u sin Ion C a -
d a r s in e t n u a r e ci n u m a i o a d e v e r i n ţ ă a e p i s t a t u l u i C ra *
c a lic e a n u , ip ac . D u m i t r u sin I o n iţă S t u p a r u , ipac, P irv h
iovei. P â t r u sin S a n d u C io b a n u , holtei, ip ac , s lu g ă r e ş t e la
s in lonită S tttpa ru, ipac. D i n u sin G h e o r g h e N eagoe, ipac.
f r a t e - s ă u .Stancu. S t a n c u A r n ă u t u s î r b , s lu g ă r e ş t e la chir
D i a c ă s in îacov , ipac. Iiie sin Ion C roitorii, ipac. T r u ş c f l
N ic o la I o t a s t â p t n u moşii.
s in S a n d u , r u m î n . D i n u sin S im a , ip ac , R $ d u sin Ion U n . P
I a r p e s te to t n u m ă r u l fam iliilor a c estu i s a t 99.
g u r e a n u , ipac. R a d u sin C î r a t e a B r e z a ie , i p a c c u doi fecioţi
P r e z i d e n tu l comisii, T i tu B e nge sc u. S ă r d a r u I o r d a c h e
de m uncă. P a p a sin U n g u r e a n u , ipac. D u m i t r a ş c u sin A-j
O t e t e l i ş a n u , is p r a v n ic , D i m i t r i e Polizu. D e p u t a ţ i , P e t r a c h e
nania, ip ac . M i h ă i l ă sin S t a n G u ş a t u , ipac. M a t e i sin N itu ,
O b e d e a n u . S e c r e t a r u comisii A n d r e i Bozianu b i v v t o r i lo­
ipac. P l r v a sin P ă t r u B u z a tu , ipac. Ion sin P î r v u V ă c a r u ,
gofăt. S t ă n c u ţ ă C a r a g i c a . N . l o t t a s tă p î n u l moşii. D i n sin
ipac, cu un fecior de m uncă. D u m i t r u ain C a s t a n din i^ac.
îa c o v P î r c ă l a b u . G h e o r g h e sin S a n d u al Fetiţii. T u d o r sin
G h e o r g h e sin S a n d u al Fetiţii, ip ac , c u un f e c i o r d e m uncă.
N e a g o e a l N i ţ ă i . R a d u sin I o n U n g u r e a n u . G h e o r g h e sin
B a d e a sin P r e d a N e g r u , ip ac , cu un fecior de m uncă.
Ion C i o r o ia n u . P î r v u sin G h e r g h iş o a r ă . Ion ain D r a g o m i r
G h e o r g h e sin Ion C i o r o ia n u . ipac. S t a n sin Ion C io r o ia n u ,
C a lm u c u .
ip ac. A n t o n i e L ă u t a r u sin D i n u C io ro ia n u , ip ac . Ion sin
R a d u C i o r o ia n u , ip ac . B a d e a sin Ion U n g u r e a n u . ipac.
S t a n c u sin G h e o r g h e al M iu lu i, ipac. M a t e i C îr c iu m a r u , S a lu l Balta Verde, pe m oşîia Jillanu slâpînliâ de
sin N icolae P o d a r u , ipac. M ih a i sin N ic o la e C îrc iu m a ru , s f . m înâslire Jitianu.
ipac. S t a n c i u C î r c i u m a r u , sin S a n d u Ciobanii, ipac. M ih a i
P reof i in slujbă :
C o ţ p î r ţ , ip ac . M i h a i sin M i t r a c h e ce-i zice şi M i n e a , ipac.
S t a n sin P r e d a O n c i c a . ipac. P î r v u sin G h e r g h iş o r , rum în. P o p a Ş te fa n sin C o s t a n d i n P ope sc u, r u m î n î u s lu jb ă
Ion sin P î r v u C h iriţo iu , ip ac , cu un fecior d e m u n c ă . N i­ la m în ă s t i r e a J i t i a n u , c a r t e de h iro to n ie nu a u a r ă t a t zi-
colae sin D u m i t r u C ă r ă m i z a r u , ip ac . Ion sin P r e d a P odaru, cînd c ă o a r e la m în ă s tire a B r î n c o v e n i de u n d e este d e c u -
ru m în . l înd venit c u un fecior d e m uncă.
R r ta ( i de s a i e :
B irn ic i s tre in i:
M a r i n P o r c a r u sin B a d e a , r u m î n p e n tf u b â t r î n e ţ e şi
B a ş e sin Staicu, ipac. D u m i t r u sin P îrv u C u r e r a r u , |
cu totul nevolnic.
ip ac .
Văduve :
P o s lu ş n ic i; D i n a a lui T o a d e , b ă r b a t r u m î n . D e l a a lui O p r e a ,
Ion C î r c i u m a r u sin M i h a i F l o r e s c u , ipac. Ion sin Iacob, ipac, ip ac . C a t r i n a a lui P r e d a , ipac, ip ac . P e n a a lui T u ­
ipac. Ilie F u g a r u sin G h e o r g h e S c h io p u , ipac. D u m i tr a ş c u dor, ipac, sîrb.
sin M a r c u , i p a c cu un f ec io r de m u n c ă . P r e d a sin Ion Vî-
n ă to r u , ip ac . Stoica sin S t a n G u ş a t u , ipac. Ion sin D r a g o - ^ C u m p a n işti:
m ir C a lm u c u , ipac. V asile siu B a r b u Roiban, ipac. G h e o r ­ Ion sin R a d u G a v r ii l , rum fn.
ghe sin M ih a i Ciriclie, ipac. Ion A r i a sin P r e d a M o r a r u ,
B i r n i c i p ă m în le n i :
ip ac P î r v u B e rn e an u , sin P r e d a O l a r u , ipac. T u d o r sin
N e a g o e al Aniţii, ipac. G h e o r g h e sin N icolae, ipac. Ion sin B a rb u , ipac. P r e d a sin A n g h e l B î t ă , ipac. M i ­
hai sin D i n u T atom ir, ipac. R ă d o i sin D u m i t r a ş c u al Mă-
Oameni ne intr aţi Ia n i c i o o r in d u i a l ă : tuşii, ipac. S ă r b a n sin U d r e a , ipac. M a r i n sin D i n u G e r o tă ,
ipac. M a r i n sin Ion M o r a r u , ipac. T u d o r sin D u m i t r u C o ­
M i t e i sin S t a n Sfranciog, r u m î n s ă num eşte de rupta?
vrig, ipac. T ă n a s i e sin D i n u Z b u r ă , ipac. S ta n Şch io p u sin sin P r e d a . G h e o r g h e Ş c h io p u sin Sfetcu C o ţ o v l a h b ă g a t la
Antonie, ipac, c u un fecior d e m u n c ă . Ion sin Ion N eguţ, c apul p o d u lu i J i t i a n u . Ion sin N e a g o e holtei r u m î n s lu g ă ­
ip ac. Matei sin P ă t r u F ă s u i, ipac. E f t e n i e s i n D u m i tr u N a n u , reşte la a r h i m a n d r i t u l ie g u m e n u m î n ă s t i r i J i t i a n u . G h e o r -
ip ac . V a s i le sin O p re a , ipac. Ilie s in S ta n Şchiopu, ipac, ghe s in D i c ă l u L u c a , h o lte i grec , s lu g ă r e ş t e 1 a r h i m a n ­
R a d u sin Ion V iju lie , ipac. R a d u sin Dieir, l u m î n p în d a r u . d r it u l e g u m e n u m în ă s tir ii J i t i a n u , Micu S î r b u , b u l g a r slu*
g ă re ş te la V e l c e a b i r n i c u s tr ă in .
Bir nici s tr e in i: I a r p e s te tot n u m ă r u l fam iliilor a c e s tu i s a t ? 3 .
P r e z id e n tu l comisii T i tu BeDgescu. S ă r d a r u I o r d a c h e
Ion sin Stoica B ă i b ă r a c , ipac. C h i t ă sin Ionică, ipac.
D u m i t r a ş c u sin l e n e , a r d e l e a n . M a r i n sin D u m i tr u , rum în. O t e t e l iş a n u i s p r a v n ic . D i m î t r i e P o liz u . D e p u t a ţ i , P e t r a c h e
D u m i t r u sin N i c o la h o lte i, i p a c , D i n c ă sin S im a , ipac. O b e d e a n u . S e c re ta iu l c o m is ii, A n d r e i B o z ia n u b i v vtori
S t a n c u sin Ş e r b a n , ipac. G h e o r g h e I a r n ă lu n g ă sin C o s t a n ­ logofăt. P o p i Ş te fa n s in C o s t a n d i n P o p e s c u , . . . , • se m .
din, ipac, c u u d fecior de m uncă. G h i ţ ă sin P r e d a V in ă to ru g r e c e a s c ă a r e n d a ş u moşii. Ion F u lg ă s in N ic o la C r e ţ u Pir-
ip ac . D u m i t r u sin P r e d a , ipac. M a rin sin P r e d a M oraru, c â la b u , Ş t e f a n sin S to ic a H î r d ă u , I o n Piţigoi sin M i h a i ,
ipac. M a r i n s in S t e ta n H îr d ă u , ipac. Ion sin N eogoe, ipac. M a r i n sin Ş e r b a n Z ă b a v ă , S t a n c u sin Ş e r b a n . M it r a c h e sin
V îlce a sin I v a n Roşea, s îr b cu un fecior d e m uncă. S ta n U d r e a , O p r e a sin P r e d a G a b ă r .

S c u te ln ic i: 22.
M a r i n sin Ş e i b a n Z i b a v i , ru m în . Ion Piţigoi sin Mi­
Satu Podariu i Jitianu p â m oşia Jttianu stâpinitâ
hai, ipac. Ş t e ta n sin Stoica H î r d ă u , i p a c cu un fecior de
m uncă. Ion sin D u m i t r u C o v rig , ipac. Ion sin Stoica I lîrd ă u , de s fîn ta m înâştire Jitianu.
ipae, cu un fecior de muncă.
Preoţi in slujbă:
Posluşnici: P o p a D u m i t r a ş c u sin C o s t a n d in , r u m î n In s lu j b a bi­
P ă t r u sin S t a n , ip ac . D i n u sin Nedelcu Gî{ut ipac. sericii satului» P o p a G h e o r g h e s i n M i h a i , i p a c , f ă r ă de
D i n c ă sin D i n u G î ţ u , i p a c . S t a n sin S toica Tîrziu, ipac. c a r t e de h i r o t o n i e a iu b it o r u l u i d e D u m n e z e u e p is c o p al
S t a n c u sin S to ic a D r a g o m i r , ipac. S t a n sin P r e d a R o ta ru , e p a rh ie i, ci c u a p r e a sfinţii s a le M i t r o p o li tu l u i V i d i n u . şi
i p ac cu u n fecior d e m uncă. O p r e a sin P r e d a G a b ă r , ipac. cu r ă v a ş d ă slobozenie al p r o to p o p u l u i de a ic i t r e c u t la
M i h a i sin Ion V ijulie, r u m î n . Ion sin Ion U n c a n , ipac. delă s u b N r . 222.
Ş t e f a n s in Stoica T îrz iu , ip ac . D i n u sin I o n L u n g u , ipac.
Ion U n g u r e a n u , sin S t a n , ipac, cu un f ec io r de m u n c ă . Mi- Ertafi de s a t e :
tra c h e sin S t a n U d r e a , ipac, G h e o r g h e B u z a tu sin Sfetcu, G h e o r g h e sin B a d e a r u m î n n e v o ln i c ş i b o l n a v c u ,b u b e
ipac, cu u n fecior de m u n c ă . M ihai P r o d i l e a n u sin Gheor* pe dînsul. S t a n sin S t a n Z ă v o i a n u , i p a c o r b d e a m ln d o i
ghe, ipac. F o t a sin B a r b u , ipac. S t a n sin P r e d a V î n ă t c r u , ochii. S to ic a s in Io v a n , i p a c o r b . M i h a i s in P r e d a ipac,
ip ac . V l a d u sin Ion C i o b a n u , ip ac . O p r e a sin Ion Vijulie, p e n t r u b&trineţe. S t a n c i u sin D u m i t r u , ip*c, ipac.
ipac. I o n F u l g a sin N ic o la C r e tu , ipac. Sim ion sin Ilie.
Văduve:
ip ac . I a n a c h e B ă r b i e r u , ip ac . D i n c ă sin M i h a i Stolojeanu,
ip ac . Io n sin Ion A c h im u , ipac. M itran a a lui A c h im , b ă r b a t r u m î n c u u n te c io r de
muncă. I o a n a a lu i Ion, ip ac , ip ac , c u un f ec io r de m u n c ă .
Oameni ne intrafi la nici o orînduială : F lo a re a a lui T ă n a s e , ip ac , ip ac , c u u n f ec io r de m u n c ă .
C o s t a n d i n sin P ă t r u Pirlog, i p a c . C o sta n d in C a z a c u A n c u ţ a a lu i V a s i lu ţ ă , ipac, i p a c . M a r i c a a lui P r e d a , ipac,
ricăi, ip ac . D i n u R o t a r u sin V l a d u , ipac. V l a d u sin P i r v u
ip ac . D i n a a lui M itr a c h e ip ac , ipac. A n c u ţ a a lui R adu, V ă c a r u . ip ac . Mihai sin Ion C im p o ie r u , ipac, c u un tecior
ip ac , ip ac . B ă la ş a a V la d u lu i, i p a c , ipac. A n c u t a a B a r - de m uncă. S elea sin S ebu, b u l g a r , c u u n te c io r d e m uncă.
bului, ip ac , ipac. G h e r g h i n a a lui M ihai R o ş e a , ipac, ipac, * R a d u sin C h i r iţ ă , ru m în . Ion sin D u m i t r u G a o a z a . ipac.
c u un f ec io r de m uncă. R a d a a lui V a s i le r ip a c , ipac. Ilinca ' Nicolae sin G h e o r g h e V ă c a r u B irău, ru m în cu u n fecior de
a lui V a s ile , ip ac , ipac. m uncă. V a s i le sin R a d u B r ă tilă , ipac. P a p a sin S U n Z â -
v o ia n u , ip ac . Ilie sin N i ţ ă C o j o c a r u ipac. B a r b u Ba aşu
Scutiţi pentru militari:
sin C o s ta n d in . ip ac . Ion R o ş e a sin M a t e . , ip ac . T u d o r , s,n
G h e o r g h e sin P a v e l r u m î n p e n t r u fii-său C o s ta n d in . R a d u A d i b u e , ip ac . M a r i n sin D u m i t r u P i n g e a , >pac cu
Ţircovnici: - \ un fecior d e m uncă. P ă t r u sin V a s ile , ip ac V l a d u s m T u -
d o r . ipac. Ion sin S a n d u , ip ac . V l a d u s in S t a n M . r ş o l e a
Ion sin Ionaşcu, ru m în cu ş ti i n ţ ă de c a r t e şi orînduială i p a c ) P î r v u sin G h e o r g h e V â t a l u , i p a c D m c â sin S ta n
b i s e r ic e a s c ă . C îr ja liu , ipac. Io rd a c h e sin M i h a i V ilv o i, .pac. N i ţ ă sm
Birnici pămînteni : D i n u B â l ţ ă ţ e a n u , ipac. S ta n sin G h e o rg h e F u n . e r u , pac.
'9 Ion sin Stoica F ă r c ă ş e a n u , ip ac . Ion sin Io n C o d r e ş , i p a ^
M a r i n sin Ilie G e a m b a ş u , r u m l n . Ilie sin M a r i n Geam -
D u ţ n i t r a ş c u F r i g a r i e sin D u m i t r a ş c o , ip ac . Ion Saioc s m
başu, r u m î n c u un fecior d e m u n c ă . Matei sin S t a n c u Bo-
tescu, ipac. Stoica sin D i n u c u , ip ac . B a r b u sin C o s ta n d in R adu, ipac.
S uliţă, ip ac . T u d o r sin Io n V ie ru , ipac. D i n u sin Ilie Geam* Birnici streini:
b a ş u , ipac. P ă t r u sin G rig o re , ipac. D i n u sin C o s t a n d i n Do-
B a d e a N e g r u s in Ion B r ă d e s c u , ipac, c u un tecior de
garu, ipac. Ş e r b a n sin D o b r e al A n c u ţii, ipac, cu un fecior
m u n c ă . Ion sin Ion R o g o v e a n u , ipac. C îr s t e a s in M anea,
de m u n c ă . P ă t r u sin G h e o r g h e N a l t u , i p a c . S ta n sin D in u
pac. N i c o la e s in Ion CoJţatu. i p a c G h i ţ â s in I o n C o l * u .
V izitiu, ipac. Badea sin L a z ă r , ip ac . Tom a sin G h e o r g h e
r u m în . B a d e a C iungu sin V a s ile , ipac. M i h a i s m Io n V i r
ipac. I o n sin Ş t e fa n , ipac. G h i ţ ă sin Ion B r a n g ă , ipac. Bu­
v o r e a n u , ipac, c u u n te c io r d e m uncă. G he orghe C r o i to r u
suioc sin G r i g o r e , ipac. Ion sin Ion M ă t ă s a r u , ip ac . Diou
sin I a n c u , ip ac . Ion sin D u m i t r a ş c u . i p a c . D u m i t r u sin D u ­
s in Ş e r b a n M o ra ru , ipac. G h e o r g h e sin Ion Vijulie, ipac.
M a r i n sin N ic o la e , ipac. S ta n c iu sin Ion G o g o ş e a n u , ipac. m itra ş c u C ă t ă n e s c u , ip ac . I o r d a c h e s m D u m l t r a ş c u ’ *
Ion S p ă t a r u sin D u m i t r a ş c o , ip ac , cu un tecior d e m unca.
B ă lă h oltei, sluga lui j u p î n P a n ă , ipac. Z a h a r i a sin Cos­
G h i ţ ă D u n ă r e a n u sin I s t r a t i e , ip ac . S o i . n sin I o n ^ D u n ă
ta n d in , ip ac , cu un fecior de m u n c ă . T u d o r a ş c u sin Badea
r e a n u , ipac, c u un tecior de m u n c ă . G he orghe s m N eagoe,
C io b a n u , ipac. N ic ola e sin Io n T r ă i s t a r u , ip ac . V l a d u siu
Ş e r b a n S p ă t a r u . R a d u sin Ion C ro ito r u , rum în. Ion sin Ba­ ipac.
d ea C i o b a n u , ipac. T r a n d a f i r sin Ion P iţă, ipac. D i n u sin \ Scutelnici:
Ion Piţă, ipac. U d r e a S p ă t a r u sin D u m i tr a ş c u M ăciuca, N ic o la e sin N ic o la e C i o b a n u , ipac. R a d u s i n D u m i ­
ipac. Ion sin R a d u C ro ito r u , ipac. D u m i t r u R uiu sin Dinu
ipac, cu un fecior de m u n c ă . S t a n sin B a d e a V ă le a n u ,ip a c . tra ş c u , ipac.
Ion sin Staicu M e n d o iu , ipac. M a r i n sin D i n u B ălţăţanu, Posluşnici:
ipac. N i ţ ă sin Ispas, ipac. D i n u sin D u m i tr a ş c u , ipac. G h e o r ­ N icolae s in Ion B r a ş o v e a n u , ip ac . I a n a c h e sin Ion
ghe s in D u m i tr a ş c o , ipac. B ă lă sin Ion Piţă, ipac. P r e t ţ M Ş e l a r u , ip ac . N ic o la e sin T u d o r , ip ac . Ion sm F l o r e a , ipac.
Roşu sin Gheorghe Bondocu, ipac. Ion sin Ion L u n g u , ipac- D i n u sin I o n N e g re a, ipac. D u m i t r u cel M a r e s in A n to n ie,
B a d e a sin Ion L u n g u , ipac. P e t c u sin Seba, ip ac c u un f *^3 ip ac . D u m i t r u sin D i n u , ipac. Stan D o r o b a n ţ u sin P ă t r u ,
cior de m uncă. Ion sin M a te i , i p a c . S t a n sin P r e d a al
ip ac , c u un fecior de m u n c ă . D i n u sin Ş e r b a n B resteanu^) D i n a a lui Mihai S p e r ia t u , ipac, r u m î n . P ă u n a a lu i G h e o r ­
ip a c . ghe Boscorodici, ipac, ipac. S t a n c a a lui D u m i t r u Belbi-
ţoiu, ipac, ipac.
S lu jito ri:
Ion N e g r e a sin D u m i t r u , r u m î n , de,işf 5r ă v n i c a tu l s tră i­ C u m p a n iş ti:
nilor, c u u n fecior de m u n c ă . G h e o r g h e s in B a r b u D ogaru, T u d o r Ş e la ru sin D u m i t r u , b u lg a r. C a s a lui Mladin sin
ipac, ip ac . D i n u C e a u ş u sin D u m i t r a ş c u , ip ac , ipac. D u - D u m i t r u Ş e l a r u , ipac.
m itra c h e S t e g a r u sin Stan, i p a c , ipac.
Birnici p ă m in te n i:
Oameni ne intra/i în nici o orînduială: Ion sin Ion, r u m î n , Ilie R o a n g h e r I a r n ă l u n g ă s in V a ­
B i l ă s in I o n N e g r e a , s l u j i to r u de streini, ipac. N ic o­ sile, ipac. S t a n sin Ion C r e tu , ip ac . A m z a sin V l a d u Cio-
lae holtei ru m îo , slugă la c e a u ş D i n u P o d ă r e a n u . DinO sin b a n u , ipac. G h e o r g h e sin P r e d a C i o b a n u , ip ac . Ion sin
M a n e a holtei, i p a c slugă la G h i ţ ă B r a n g a . Ion sin Nicolcea, Stoica C i o b a n u , ip ac . S t a n sin Stoica B ă i b ă r a c , ipac.
r u m î n . D i n u s in V a s ile h o l te i , r u m î n să n u m e ş t e de rup-
Bitnici stre in i:
taşi, d a s in e t rru a r e c i n u m a i o adeverin{ă a e pistatului
politiei C ra io v ii. S ta n sin G h e o r g h e G h i ţ a n , rum îo. R a d u sin P î r v u Co-
I a r peste tot n u m ă r u l f a m iliilo r a c estui sat i 3 o. 'i * coşilă, ip ac . M l a d i n sin P î r v a n , b u l g a r . V elcu sin N icolcea,
P r e z id e n tu l comisii, T i tu B a n g e s c u . S ă r d a r u , I o r d a c h e , ipac. M a rc u sin Ion S t u p a r u , i p a c . G h e o r g h e sin G h e o r g h e
O t e te l iş a n u is p r a v n ic . D i m i t r i e Polizu. D e p u t a ţ i , P e tra c h e G h i t a n , ipac. S t a n c u D o g a r u sin Stoica Totîlc ă , r u m î n cu
O b e d e a n u , S e c re ta ru comisii, A n d r e i B ozianu, b iv v t i r i uo fecior de m u n c ă . M ih a i s in S ta n B ă ib ă ra c , ipac.' N i c o ­
lo g o fă t. P o p a D u m i t r a ş c u s in C o s t a n d i n .................sem g r ^ i lae sin D r ă g h i c i , ipac. M a r i n sin D u m i t r u z e t D r ă g h ic i ,
c e aş c ă . Ion sin Ion L u n g u P i r c ă l a b u , D u m i t r u R u i u sin D inu. j ipac, t r e c u t la s f î r ş i t . T â n a s i e s in G h e o r g h e logof. ipac.
M a r i n sin D i n u B ă ltă te a n u . G h i t ă sin Ion B r a n g ă . Ş ă r b a n M a t e i sin D r ă g h i c i z i d a r u , ipac. T ă n a s e s i n A n g h e l G u r a n ,
s in D o b r e al Anu{ii. P ă t r u sin G legore. M a rin sin D u m i ­ ip ac . P r e d a T r ă i s t a r u s in Matei, ip ac . N i c o la e sin D u m i t r u
t r u P re lo g e a . P în d a ru , ipac. C o a n d ă a l Eălaşii sin D u m i tr a ş c u , ip ac , cu
un f ec io r de m uncă, C a m e n s in Ţ e c a C i o b a n u , b u l g a r .
23. S ta n ciu s in M a r i n C i u r e a , r u m î n . I v a n sin T o m a P roto-
popu. b u l g a r . G h e o r g h e sin Ion T a f a r g i u , r u m î n p u r c a r u .
S aful Palilula pe m o şia Jitianu stâpinită de sf. Bojin sin C irste a C ojoc a ru, b u l g a r . R a d u s i n ' I o n al Ilincăi,
m înâstire Jitianu. r u m în . D i n u sin B a r b u C u r e l a r u , ipac.

Erlaţi de sate: P o s lu şn ic i:
P î r v u C î r c i u m a r u sin C o s t a n d in , r u m î n p e n t r u bă trî- P î r v a n sin N a i d in , b u l g a r . S a v u sin Pu n c e a , ipac. P u n -
nete. i r a n d a f i r sin S t a n B ă b ă r a n , ip ac , este c iu n g de mîna cea sin N a id in , ipac. T u d o r C i u p i t u sin Sfetcu, ipac. D u ­
d r e a p t ă . Ion S c o r t a n sin P ă tru , p e n tru b ă tr î n e t ^ . D r ă g h ic i m itru sin T u d o r C i u p i tu , ip ac . S ta m e n D o g a r u s in le le n ,
s in B a r b u , i p a c , ip ac . P ă t r u sin S t a n Pencea, ip ac , ipac. ipac. D u m i t r u sin S ta m e n , ip ac . V îlce a sin M o n e a , ipac.
P î r v a n B u c ă t a r u sin S t a n , ipac. Tom a sin P î r v a n , b u l g a r .
Văduve:
B a r b u I m p u ş c a t u sin M i h a i , r u m î n . Ion G h e n o i s i n B a i b u ,
M a r i a a lui S ta m e n D i n d î r e u , ipac, bulgar. V elica a J ‘pac. M a t e i G h e n o i sin B a r b u , i p a c . T o m a sin Te c a , b u l­
lui P a v e , ipac, ipac. S fe ta a lui R a d u Ţ o n e a , ipac, ipac» gar. P î r v a n s in N ic o la , ip ac . P a n ă sin T ă n a s e , ip ac . T r if u
s in Iv a n logof. ipac. G h e o r g h e B r a ş o v e a n u sin Lilea, ipac. ghel, ipac. D u m i t r u sin V l a d u al Z a m f i r i i , i p a c . Neagoe
N e ş e a T u r l a c u sin P ă t r u , ip ac . C a s a Iui Ivan logot. ipac, L e o v e a n u s in N ic ola e , ip ac . C î n d e a sin N ic o la e G a i ţ ă , ipac.
cu un fecior d e m uncă. C a s a lui G h e o r g h e C i o b a n u , rumîn. Ion s in Ion B o j a c ţ , ipac. N e a g o e sin O n e a , ipac. S t a n sin
D i n u G a i ţ ă , i p a c , r u m î n . G h e o r g h e sin T o m a , ipac. Ion sin
S lu jito r i: Stoica, i p a c . M i t r a n sin Ni{ă, ip ac . Ion Roşu sin G h e o r ­
C î r s t e a sin T e n e a , b u lg a r , d ă i s p r ă v n i c a t u l stră in ilo r. ghe V ie s p e , ip ac . T o m a sin C o s t a n d in , ipac. D i n u sin T o m a ,
D r.igotnir s in P î r v u C u r e l a r u , ipac, ipac. ipac. B o g d a n sin O n e a , ipac. Ion s in S t a n T ră sn e a , ipac.
I a r p e s te to t n u m ă r u l fam iliilor a c e s t u i sat, 66. 1 Stoian sin S t a n F l u e r a r u , ip ac . R a d u sin D i n u Voicului,
P r e z i d e n t u comisii. T i t u B e nge sc u. S ă r d a r u Iordache ip ac . P r e d a sin O p r e a G a b ă r ă , ipac. D i n u s in V l a d u , i p a c .
O tetelişanu, is p r a v n ic . D i m it ri e Polizu. D e p u t a t i . Pe tra c he Ion s in S ta n F u i r a r u .
O b e d c a n u . S e c r e t a r u comisii. A n d r e i Bozianu b iv vtori log. I a r peste to t n u m ă r u l fam iliilor acestui s a t 40.
se m . g r e c e ş te . C a m e n sin T e c a C i o b a n u Pîrcălabu. P r e z i d e n tu comisii, T i t u Bengescu. S ă r d a r u I o r d a c h e
S t a m e n D o g a r u sip IelfO. T u d o r C iu p itu sin Sfetcu. Velcu O t e t e l i ş a n u ispravnic. D i m i t r i e Polizu. D e p u ta ţi« P e t ra c h e
sin Nicolcea. Io n G e n o i sin B a r b u . Pre d a T r ă i s t a r u sin O b e d e a n u . S e c r e t a r u l comisii, A n d re i B oz ia nu b i v vtori
logofăt. P î r v u s in Stan C i o b a n u P î r c ă l a b u . A n d r e i sin Mi­
M a te i. Ion sin Ion.
hai T o g h e i. B o g d a n sin O n e a . D u m i t r u s in V l a d u al Z a m ­
24. firii.

Salul Popoooni, m o şie d o m n ea scâ .


Ertali de s a t e :
loo sin P r e d a Roicea, r u m ln , c u mîinile sgîrcite. Stan-
ciu sin P / e d a Roicea, ip ac , olog de a m în d o u ă picioarele.

Văduve:
M arica a lui G h e o r g h e G u ş a t u , b ă r b a t rum în. R a d a a -
lui I a n c u D u l g h e r u , ipac, ip ac . Io a n a a lui S t a n , ip a c , ipac-
F l o a r e a a lui Ion al N i t ii , i p a c , ip ac . M a r i a a S t a n c u h u l
sin O n e a , ip ac , ipac. M a rta a lui Nicola, ip ac , ipac, cu un
fecior de m uncă.
Birnici păminteni : v
P î r v u sin Stan C io b a n u , ru m în . Stoica sin M oţatu,
ipac. R a d u sin T r a n d a f i r M o ra r u , ip ac . O p r e a sin Trafir.
ipac. M a r i n R o t a r u sin G h e o r g h e , ip ac . M itran sin P â K * |
S p ă lă fe lu , ipac. D u m i t r u P r e jb e a n u , ipac, ip ac . Ion ®1D .*
cola R o t a r u , ip ac . T ă n a s e sin B a r b u Butoi, ipac. Ş te fa n si
G h e o r g h e G a n t o i, ip ac . B a r b u Butoi, ipac.

P osluşnici: JH
A n d r e i sin M .hai T oghei, ru m în . R a d u sin Mihai T o |
A d u n a r e a P lă şii J i u l u i de J o s

1
||
o •E
I c

în slujbă
ă [ ca
Q> I .

Preofi în slujbă

stre in i
■fs —g fi
s=
2*- 8 1 E
CO* ■& ! U
Nr. c u r e n t

N U M IR E A SATELOR w î 2 O ■*- 3 *5
CJ fc- V

N eam uri
U o. ’c G c Q
c 03
CB oo* CO* CO*

D iaconi
a z > : > Q. Q 3
.2

Birnici
o" o 5 ‘* ■o “ o N a> 2 1«01N
u co 2u % f i uh E O. 3 "w
o .2 O CO «J 3u g s £ 3 E « XC O
£ O a. < w > tS j H* s O CO OS 3 33 CC
*
1 S a tu l N iţo ie ştii _ _ _ ' 1 3 1 — _ 6 20
2 , V alea S ta n d u lu i pă m o ­ .
3 —
3 .
şia H o re z u d e Sus
G o r o g l e d a p ă m oşia
— 2 2 —
21 — — — — — 1 - - 26 8 3 5

H o re z u de Jos 1 — — — — 4 — — 1 — 21 2 5 4
4 . H o rezu pă m o şia G iu g ea — — ;— — — -- —■ 2 — _ 11 18 2 3
5 , B îrza 7 — « — — 2 — 8 17 — — 2 _ — __ 34 15 1 11 18 35
6 „ Ţ u g u re ş ti — 3 — — 1 — 1 _ 34 17 4 1 16
7 . Padea 3 — 3 i 3 ....
— --

8
11
14 — — __ 56 7 8 8 20
8 „ D rănicu 3 — — — — — 7 — 1 1 — _ 14 4 J3 7 17
9 „ B e lc i n u 1 — — — 2 9 1 _ 10 26 1 13 10
10 „ F oişo ru 1 — 1 _ — — — *—■ 12 3 9
9 — 15
11 . G u ra D ilg ii p ă m oşia
S ăgarcea — — — — — 2 1 — — .... — — 34 1 2
12 . D ilga — — — _ — i — 4 11 3 1 13 42 2 1 10
13 , C a lo o ă ru 1 — — __ — 3 9 - 1 — — 36 9 12 9
14 „ C apu G lodului 1 _ __ __ 4 9 — — 1 — 45 4 1 11 lt
15 . F i n t î n a T eiului p ă m o ­
ş i a C a p u G l o d u lu i 1 — — __ — — 2 4 ..... _ 13 5 1 5
16 . V irîţi 2 — — __ — — __ 7 ii ..... _ _ 18 1 7 18 3
17 C i u ln i ţ a __ — — — | 1 5 6 _ __ _ 44 2 1 3 8
1*
18 M ă g ă te ţu — — __ _ — — 2 2 6 4 1
19 , L iv e z ile d e Jos 2 — __ 8 19 1 i _ 83 9 11 20
20 L iv e z ile d e S us __ _ — 1 13 13
11 69 2
21 „ B alta V e r d e p ă Jitia n u 1 __ _ — 1 14 5 24 a
4 i 17
22 „ P o d a ri, ipac 2 _ __ 5 12 74 15 2 9 19
1i
23 , P a l il u l a , i p a c __ __ __ 5 6 7 23 21 3
— — 2
24 . P o p o v e n ii, m o şie d o m ­
nească — - — 1 2 6~ — — - 11 21

29 3 14 5 — 9 1 64 179 1 4 7 697 2 56 1 79 210 19 38 2 Î 4


7 3
P e s t e t o t n u m ă r u l fam iliilo r una m ie ş a s e s u te d o u ă z e c i şl ş a p te .

A c e a s tă c o n d ic ă a lc ă tu ită d e c o m is ia c a ta g ra fie i c e a u fo st la judeţu D o ljiu , î n c a r e s ă c o p r i n d e o p t z e c i ş i c in c i fo i, c e r c e t î n d u - s ă d e către


V o rn lc ie , cu to a tă băgarea '•e s e a m ă , s ’a u a d e v e r i t .

M a re le V o rn ic d in L ău n tru , ss, G h e o r g h e F ilip esc u Ş e f u l S e c s i l 2 - l e a s s , C. M . M â n u

1831, N o e m v r l e 21.
JUDEŢUL D O L J

PLA SA J IU L U I D E SUS

Nr. 1.
JUDEŢUL DOLJ
S a lu l Tîrnăoita p e m o şia Tim ănlfa stâpInUd de
PLA SA JIU L U I D E SUS s f. E piscopie R tm nicu,

Nr. 7 Erlafi de s a l e :
Ion Z u l u f a t u sin Ion, r u m î n p e n t r u bătrînete. D u m i ­
OBŞTEASCA C A T A G R A FIE DE TO A TE SATELE t ra ş c u sin P ă t r u Ţiculete, ipac, p e n t r u că este olog şi şchiop
A C EŞTII PLĂŞl CU ARĂTARE ANUME DE TOŢI de t o a t e nevolnic.
L Ă C U I T O R 1I ACESTOR SATE ŞI CU ADUNARE Văduve:
D E N U M Ă R U L F I E Ş T E C Ă R E I A STĂ RI, P R E C U M IN R a d a a lui Vasile C o r b o i u , b ă r b a t ru m în c u un fecior
L Ă U N T R U SA ARATĂ») de m u n c ă . Io a n a a lui S t a n C o ş o v e a n u , ipac, ipac, cu un
lecior de m u n c ă . F l o a r e a a lui M a r i n P r u n ă , i p a c , ipac.
M aria a lui D u m i t r u P u r c a r u , ip ac , ipac.

Birnici păm inteni:


B a r b u C o ş o v e a n u sin S t a n , ru m în . Pre dic i sin N icola
C r u c e r u , i p a c . S t a n c i u sin P r e d a , ipac. D u ţ ă sin P r e d a P r e ­
dici, i p a c . Ion L u n g u sin S t a n c i u , ipac. Ilie sin D u m i t r u al
Marii P u r c ă r i ţ i i , ipac. M arin G o g e a sin D u m i t r u , ipac. Ia-
n a c h e B u z a t u s in M a te i Pigulea, ipac. V a s ile sin V a s i le
D u d ă u , i p a c . D i n u sin Ion Z a m t i r o i u , ipac, c u u n fecior
de m u n c ă . S t a n sin G h e r g h e , ip ac . R ă d u ( s i n G h e r g h e , cio­
b a n u , i p a c . P ă t r u T u t u n a r u sin R a d u , ipac. P î r v u sin Ion
P îrc ă la b u , ipac, i p a c . Ion T u t u n a r u sin Ion C io fia c u , ipac.
Iordache s i n S t a n Z ă v ă l a ş , ip ac . P î r v u sin P ă t r u C î r c i u -
1 ) A r h i v e l e S l a t u l u l , B u c . S e c ţ i a A d m i n i s t r a t i v ă . O b j t e a s c a c a t« g r a f i«
m aru, ipac. P ă t r u v ă c a r u s in Ion, rum în.
c o n d i c a N r . 7/1831.
Birnici s tr e in i: p e n tr u b& trîne ţe şi s u r p a t c u un fecior de muncA. M i h a i
C a z a c u sin Io n D o g a r u , ipac, p e n t r u b ă t r î n e ţ e a r e şi b o a la
Ion sin D u m i t r u Cojocarii, b u lg ar.
epilepsiei c u u n fecior de muncA. S ta n T î r n ă v e a n u , sin
Posluşnici: P r e d a logofAt, ip ac , e s te d r o p ic o s c u un fecior d e m u n c ă .
C o s t a n d i n s in G h e o r g h e , g rec . Ş e r b a n C i o b a n u s in Ion Z d r e a n ţ ă este d r o p ic o s , ip ac , c u
un fecior d e m u n c ă . Ion sin N u ţ u l n e v o ln ic cu totul.
S lu jito r i:
V ăduve :
l a n a c h e sin J u r a b e i , r u m î n d e c ă p ită n ia P r o d ilii. B a r b u
sin P r e d a G he rc ioiu, ipac, ipac. S t a n c a a S ta n c i u l u i G h itito i, b ă r b a t r u m î n c u u n fe­
I a r peste t o t n u m ă r u l f am iliilo r a c estui sa t, 29, cior d e muncA. G h e r g h i n a a lui D i n u G u r a n , ipac, ip ac .
P r e z id e n tu l comisii, T i t u B a nge sc u. S ă r d a r u Io rd a c h e A n c u ţ a a lui R a d u C î r s t i a n , ipac, ip ac , cu un fecior de
O t e te l iş a n u , isp r a v n ic . D i m i t r i e Polizu. D e p u t a ţ i , P e t ra c h e muncA. S t a n c a a lui M i h a i F i r u , i p a c , ipac, cu doi feciori
O b e d e a n u . S e c r e t a r u l comisii A n d r e i B o z ia n u b i v vtori de muncA. S t a n a a lui I s a a c C ă l u g ă r e a n u b A rb a t r u m î n .
lo g o fă t................ s e m n ă t u r ă g r e c e a s c ă . P î r v u sin Ion Pîrcă- S a n d a a lui M a t e i S p în u , i p a c , ipac. P ă u n a a lui Io v an
Iabu, Pre dic i sin N icola C r u c e r u , S t a n sin G h e r g h e . P ă tru P a n d u r u , ip ac , ip ac . M aria a lui D i n u . D o g a r u , ip ac , ipac.
s in R a d u T u t u n a r u . M i t r a n a a lui D i n u Şolcău, ip ac , ipac. S a n d a a lui D u m i ­
t r a ş c u C h i r c u D o g a r u , ipac, ip ac , c u un fecior d e m u n c ă .
2. P r e d a a lui S t a n c i u C r iv e a n u , ipac, ipac, c u un fecior de
muncă- Ilina a lui S t a n c i u U r u c iu , i p a c , ip ac , c u un fecior
S a tu l Virooru! pe m oşia Vtroorul slfipînilâ de sf. de m u n c ă . R a d a a lui M ih a r tă , ipac, ipac. S t a n c a a lui N i -
m tnâstire Bucooâju. colaie, ip ac , i p a c . M a r i a a lui M i h a i G ă t iţ o i u , ip ac , i p a c t
cu un fecior de m u n c ă . D u m i t r a a lui D i n u P r e d e ş t e a n u ,
Preoţi in slujbă :
ipac, ip ac . P r e d a a lui R a d u s in A n d r e i, ipac, ipac, c u un
P o p a Ion s in P o p a M i h a i în slu jb a bisericii satului, fecior de m u n c ă . M aria a lui M i h a i G a i ţ ă , ip ac , ipac. P î r v a
ru m în c n u n fecior d e m uncă. P o p a O p r e a sin P o p a M ihai, a lui A o d r e ia ş . ipac, i p a c , c u un fecior de m u n c ă . S t a n a a
ipac. P opa C o s t a n d i n sin P opa M ihai, ipac. P o p a Grigore lui N e a g o e O l t e a n u , ip ac , ipac, cu u n f ec io r d e m u n c ă
sin P o p a G h e o r g h e , ip ac . P o p a D u m i t r u sin P opa C o s t a n ­ S t a n a a lui D i n u B u r t ă v e r d e , ip ac , ipac. S t a n c a a lui V o ic u
din, ip ac . T u d o r a n , ipac, ipac. R a d a a lui N i ţ ă O r b u , i p a c , ipac.
----- Asidofi cu cărţile stăp'nirii: S a m fira a lui I o v a n G iu v e le a , ipac, ipac. M arica a lui P ăun
ipac, ipac. S t a n c a a lui R a d u T a b a c u , ipac, ip ac . A n c u t a
C a s a lui F lo re a s in Io v an P o te ra ş u , r u m în , ce s 'a u o* a lui G h e o r g h e P r iv a z , i p a c , ip ac . M i ţ a a lui P o p a D a n ,
m orît în b ă t a i a cu tu rc ii dela Băileşti c u 2 feciori în să unul ipac, ipac. S t a n c a a lui Ion M iloşoiu, ip ac , ipac.
î n s u r a t şi a lt u l n e î n s u r a t, cu c a r t e a D i v a n u l u i prinţipatului
V a la hie i. Scutiţi pentru m ilita ri:

Ertafi de sate: S ta ic u sin M a r i n V ă c a r u , r u m î n p e n t r u fii-său D i n u .


Nicolaie sin T r a n d a f i r M u n t e a n u , ipac, p e n t r u fii-să u Radu-
S t ă n c i u l i n ă C ă l u g ă r e a n u , r u m î n , p e n t r u b ă t r î n r t e Ş‘
orb. Ivancu sin P r e d a , ipac, p e n t r u b ă tr î n e t e . M ih a i Iarn ă - Birnici pă m in ten i:
lungă, ip ac , ip ac , S t a n c i u sin P ă t r u G him iş, i p a c , s a c a t de Ion sin N e a c ş u R o t a r u , r u m î n , M a t e i sin G i u r c a , ipac.
m în ă . Io a n sin C osta ndin, ipac, o r b . S a n d u D o g a r u , ipaCi M ihai sin Ş t e f a n Scrieciu, ip ac , cu un fecior d e m uncă.
p e n tr u b ă t r î n a t e . S tanciul s in D u m i t r u M în d r i c o i u , ipaCi

G a t a g r u i ia din i 8 3 i
Be z ne a , ip ac . Ion sin B a r b u N is to iu , ip ac . D u m i t r u Şch io p u
' ş t e f a n S c iie c iu ain R a d u , ipac, cu un fecior de m uncă. B a ­ sin A l i x a n d r u , ipac, cu un f e c i o r de m u n c ă . B a r b u sin Ni*
dea sin C r e c iu n a l Voichii, ipac. Ilie c iz m a r u sin Ion T a ­ colaie T u n ă , ipac. T r a n d a f i r sin D i n c ă , ipac. Dinc& cel
bacu, ipac, cu un fecior de m u n c ă . Ion s ia Ş t e l a n logof. ^ N e g r u sin S t a n , ipac, cu un f e c i o r de m u n c ă . D i n u sin
ipac. M i t r i c â sin S ta n T î r n ă v e a n u , ip ac . Vlftdu sin G h e o r - D i n c ă S î rb u l e s c u , r u m î n . Ion sin P ă t r u S p în u , i p a c . M i h a i
ghe T a b a c u , ip ac . D i n u sin R a d u T a b a c u , ipac. N e a g o e sin C i u c ă , ip ac . V o i n e a B r ă ti l ă , ip ac , c u un fecior de m u n c ă .
P îrc ă la b u s in Ion al llinchii, i p a c . G r i g o r e sin P r e d a Că* P ă t r u M o a n d ă sin Ş e r b a n , i p a c . M i h a i sin Filip, ip ac . Ion
m a n al N e a c ş-i, i p a c . D i m a B 'r ă u sin S t a n Miloş, ipac.
sin Ş e r b a n C i o b a n u , ipac. Mihai C a z a c u sin F i o re a , ipac,
Neagoe sin D i n c ă P a ras c h iv o iu , ipac. P ă lro i Miloş sin P ă ­
cu u n fecior de m u n c ă . M i h a i N e g r u sin S t a n c u D a v i d o iu
t r u , ipac, c u un fecior de m u n c ă . D i n u sin O p r e a al Floa-
G âtiţoiu, ip ac . D u m i t r u S u l im a n sin D u m i t r u D a v i d o iu ,
rei, ipac. D u m i t r u sin D i n u F loarii Miloşoiir. ipac. S ta n c u
ipac, c u u n fecior de m uncă. D i n u sin S ta n c iu M în d r iţo iu ,
C i o r o i a n u sin N icola B e lb ită . ipac, Ş te fa n sin S t a n c u C io ­
ipac. P ă t r u sin S t a n c i u M în d riţo iu , ipac. Ion sin S ta n c iu
roianu, ipac. D i n u sin I o rd a c h e , ipac. P r e d a sin P a p a Li*
M îndriţoiu, ipac. B a r b u s in Ion al L ic ă i, i p a c . F i o re a ne-
ţoiu, ipac. P r e d a s in Ion N e ţ e a T a b a c u , ip ac . M a te i sin
potu lui Matei zet Stoian S p în u P ă v ă la n , ip ac . Ion sin D i n u
Ion O chea, ip ac . S a n d u sin D u m i t r u B ilichi, ru m în . S ta n cu l
Boghin, ip ac . A d a m sin D u m i t r u S pînu, ipac. Mihai sin
sin R a d u C î r s t e i a n u , ip ac . M a r i n sin Matei S pînu, ipac.
D u m i t r n S u lim a n , ipac. D i n u C î r c i u m a r u s in M ihai I a r n ă -
Mihai sin Ion P a n d u r u , ipac. M i h a i B r a g a g iu sin D inu
L u n g ă , ipac. Ion sin Ion Cioc, ip ac . D i n u C r o i to r u sin T u ­
P r e d e ş te a n u , ipac. N e a c ş u sin A n d r e i R o t a ru , ipac. R a d u
dor, i p a c . C ă l i n B o ş t i c ă sin Nicola, ip ac . M anolea Z i d a r u ,
Bojenii sin M a r i n P r e jb e a n u , ip ac . Ion sin Ion Ş e g trc e a n u
ip ac. M i h a i sin V o in e a , ipac. A v r a a m M u n t e a n u sin N i-
a l StaDchii, ipac. G r i g o r e Bojan s in M a r i n Pr< jbea n u .ip a c.
colaie, ipac. M ih a i sin D i n u S o ln ă u , r u m î n . C a s a lui C o s ­
Ion sin D u m i t r u M în d r i ţo i u , ipac. D u m i t r u sin Ş t e f a n Ca-
ta n d i n L i n g u r a r u , . i p a c , cu doi feciori de m uncă. M ih a i
t a n a , ipac. P r e d a sin S a n d u 1 î rş o a g ă al D inii, ipac. S tatie
J i t i a n u sin M ih a i , ip ac . Ion L u le a , i p a c . I a n a c h e sin T u ­
sin Ş te fa n C a t a n a , ipac. Ion C o j o c a r u sin D i n u , ipac. Isaac
dor, ip ac . G h e o r g h e cel m ic sin G h e o r g h e C r u c e r u , i p a c .
sin S t a n c i u C ă l u g ă r e a m . , ipac. A n d r e i sin B a r b u G recu,
ipac. M i r i n sin N e a g o ie G r e c u , ipac. P ă t r u sin M arin Grecu, N o n ă sin M i t u c ă , ipac. M i h a i N o a n ă sin M itu c ă , ipac.
ipac. S ta n ciu l sin A n d r e i R o t a r u , ipac. M i t r o i sin Mihai M ih a i V ă t a f u sin M hai, i p a c . Ş e r b a n D o g a r u , ipac, c u un
fecior de m uncă. Stoian sin G r i g o r e C r i v e a n u , i p a c . G h e o r ­
Firul, ip ac . T o m a sin B a r b u G e a m ă n u , ipac, cu un fecior
ghe sin Ilie B r e s t e a n u , ipac. M itrică sin G h e o r g h e Privan,
de m uncă. P ă t r u sin T o m a , ip ac . G b e c r g h e sin T e m a G e a ­
ipac, c u u n fecior de m u n c ă . V l a d u sin C o s t a n d i n C r i ­
m ă n u , ipac. M a r i n sin T o m a , ipac. S ta n c u sin Ş t e f a n Zbe*
v e a n u , ipac, T r a n d a f i r C î r c i u m a r u sin C o s ta n d in Croitoru.
rui, ipac. P â t r u P r iv a n t u l sin S t a n M ă m u la ru , r u m î n . Ma­
Ilie zet T u d o r sin Iana c he , ip ac . M a te i T î m p l a r u sin N e -
rin sin Ion O n c h e a , ip ac . S ta n C o a d ă sin B a r b u Şovianu,
cola I ep u re , i p a c . Ion sin C o ş t a n d in P i e rd e v a ră , ipac, cu
ipac. D u m i t r u sin R ă d u ţ S îrb u le s c u , ipac. Ion sin G h i ţ ă
u n fecior de m u n c ă . G h e o r g h e M inciună sin S t a n c u l , ipac,
C o t o a r b ă , ip ac . Ion sin D i n u G u r a n , ipac. Io rd a c h e sin
c u un fecior de m u n c ă . C o s t a n d i n sin D u m i t r a ş c u U r u c u ,
G h e o r g h e P r iv a n t u , ipac. D u m i t r u sin A n d r e i C îrsto ian ,
ipac. D u m i t r a ş c u U r u c u sin Gheorghe C r u c e r u , ipac, Cu un
ipac, c u un fecior d e m uncă. B a r b u logof. sin I o rd a c h e .
fecior de m u n c ă . M i h a i s in C o s t a n d i n P i e r d e v a r ă , ipac.
ipac. Ion sin Io rd a c h e , ipac. A r g h e l sin P r e d a V înătoru.
D u m i tr a ş c u sin C o s t a n d i n P i e r d e v a r ă , ip ac . l o a n s in M ih a i
ipac. B a r b u F u g a r u C a v a lin , ipac. N i c ă sin P e ta al
R u je a n u , i p a c , N ic o la e I s p r â v n ic e l u C r i v e a n u , ipac, c u uu
fanii, ip ac . l o a n sin A n d r e i a ş , ipac. R a d u sin C ă l in , ipac.
fecior d e m u n c ă . l o a n sin N ic o la I sp r â v n ic e lu , rum ln. N i­
S ta ncu sin P a p a P r e j b e a n u , ipac, cu u n fecior de muncă.
colae sin N ic o la C r i v e a n u , i p a c . V asile Şoşea sin D in u
Stan sin P a r a s c h i v u , ipac, cu u n fecior de m u n c ă . D i n u ^
Şolnău, ipac. Mihai C o n ă u sin D u m i t r u M ăroiu, ipac. loan
sin S ta n c iu V in tilă , ipac. D i n u sin Predoi, ipac. Barbu

C a t a e r a h s din i S 3 i
sin B a r b u F u r t a n zet S a n d u T î r ş o a g ă , ipac. G h i ţ ă sin N i­
L a lu sin P ă tru , ipac. C î r s t e a sin C o s t a n d in , ip ac . Aughel
colae, ipac. M a r i n sin Nicola C r i v e a n u , ipac. M i t r i c ă sin sin Peia, ipac, V îlce a s in Ioncea, ipac, cu u n fecior de
D u m i t r u M ă r u i u , ipac. M arin sin Dinu Şolnău al M it r a n i i , m u n c ă . S t o i a n sin Ioncea, ipac, c u un tecior d e m uncă.
ip ac. D i n u Ş u le c g a sin B a d e a G r e c u al Radii, ipac. M ih a i
D o b r e sin Ion ce a , ip ac . H r i s t o d o r sin Vasile, r u m i n . V a s i le
sin D u m i t r u V ă c a r u , ipac. G h t o i g h e sluga sin F ilip, ipac.
s in Ion ce a , b u lg a r. Ioan C r ă i n e a n u zet Matei D o g a r u , ru-
G h t o r g h e C r u c e r u sin Mihai, ipac, cu u n te cioc- de m uncă
îuin, Mihai B e c h e ru sin D u m i t r u Predoi, ipac. V l a d u zet
Dinu s in G h e o r g h e C r u c e r u , ipac. I o a n sin Stoica Cior
Bondrea, ipac. G r i g o re sin Ion T u r e a , ip ac . Matei sin G h e o r -
ianu, i p a c . L a z ă r sin Dum itru M ă r u i u , ipac. M a te i si
irhe N e a m ţ u , ipac. D u m i t r u C e r i ţ e a u u sin M a r i n ic ă , ipac.
Stan R o t a r u , ip ac . B a r b u sin Ion T irş o a g ă , ip ac cu u n te­
P ă t r u sin I v a n c u , ip ac . G he orghe sin Ion C io c , i p a c . B a r b u
cior de m u n c ă . M a r i n sin G h e o r g h e P irc â la b u C i u c e r u ,
sin M ihai D o g a r u , ipac. M i h a i s i n S t a n c i u C i u n g u , ipac.
ipac. F r i m u l sin D i n u Şolnău, ipac, cu un fecior de m uncă,
N a id in sin C î r s t e a , b u lg a r. B a d e a sin S ta u c iu C iu n g u , ru-
Petco sin S ta n c iu l C iungul, ip ac . B a r b u sin I o a n a zet S t a n ­
rniu. V a s ile s in V a s ile S u r u , ipac. D u m i t r u sin B a r b u D o ­
d u l C i u n g u l , ip ac , cu un fecior de m uncă. M i h a i sin Pavel
g a ru , ipac. P irv u sin B a r b u D o g a r u , ipac.
N u ţu , ip ac . G n g o r i e V u l p e sin G h e o i g h e D in u , ipac. Ioan
sin D i n u R a t a i l ă al A n u ţ â i . R a d u s m D i n u R a t a i l ă al A - Scutelnici:
n u ţ ă i , ip ac , r u m in . M a r i n sin D i n u R a i a i l ă al A n u ţ ă i , ip«® P irv u sin G h e o r g h e D r a g ă b a l t ă , i p a c . M a n e a sin T u -
N e a c ş u s m M ih a i G a i ţ ă , ipac. T u d o r C ro ito r u sin C o s t a n ­ iloran, ipac.
d in T e be şel, ipac. A u c s a n d i u s in Ioan D a s c â l u , ipac. Tu­
d or sin G he orghe T a b a c u , ipac. Ioan C u r e l a r u , ipac. Stoia P o s lu şn ic i:
P â v ă la n s in M ihai, ip ac . M ih a i sin V o in e a , ipac, acesta
P a v e l s in G r i g o r e M inciună, i p a c . G h e o r g h e sin Ion
s ’a u tr e c u t de d ouă ori. B a d e a sin G h e o r g h e C iu n g u l al
H a s c ă lu , i p a c . T r a n d a f i r sin S a n d u D o g a r u , ipac, cu doi
M a ri o a re i , ipac. C o a n d ă sin M a n e a , ipac. T r a ş c ă sin M a ­
n e a T u d o r a , ipac. S ta ic ul sin P a v e l N u ţ u , ipac. P ă t r u M in - feciori de m u n c i , F lo re a Z e a m ă n e a g r ă , ipac. N e a g o e sin
ţ e a n u sin P ă t r u , ipac. M i h a i sin G h e o r g h e N e g r u , ipac. P irv u D r a g ă b a l t ă , ipac. Ion s in Ion B&lăban, ip ac , c u un
V o in e a sin D i c u l, ipac. S ta n c iu l sin P ă t r u V io tilă , ipac. fecior d e m u n c ă . M i h a i s in B ă l ă b a n , ip ac . C a s a lui D u ­
S ta ic ul zet P ă t r u sin G h e o r g h e C iu lea , ipac. V asile sin A- m it ra ş c u B ă lă b a n , r u m i n , cu un tecior de m uncă.
d a m S p in u l, ipac. P ă t r u sin A d a m S p in u l, ipac. M anole
Slujitori •.
sin Ş te fa n , ipac. B a d e a sin Tom a, ipac. M arin sin P ătru
Miloş, i p a c . M i h a i sin P ă t r u Miloş, ipac. Sandul s i n Niţu M i h a i sin N ic o la G i u v a le a , ru m in d ă c ă p i t ă n i a P10-
O r b u , ipac. I o a n sin N ic o la B o ş tin ă , rumin. Ion Ciocu Ar- 'lilii. B ă lu ţă s in Nicolae Scutelnicu, ipac, ipac. Ion sin M i-
măşelu, i p a c . D i n u l sin Ioan C iocu, ipac. T o a d e r sin Ilie hai G a i ţ ă , ip ac , d ă plasă p ă m în te n e s c . P ă t r u sin D i n u G e a ­
C r i v e a n u , ipac. V a s ile sin N u ţu , ipac, P ă t r u sin Toad*r m ănă, ip ac , ipac. Ion sin D i n u G e a m ă n ă , ip ac , ip ac . D i n u
B r u t a r u , ipac. D u m i t r u zet P ă t r u B u t a r u , ipac. I lris to d o r sin V l a d u , ip ac , ipac. Ion sin N eagoe H oltea nu, ipac, ipac.
s in D u m i t r u V ă c a r u , ipac. P r e d a S l u g e r u sin Ioan D a s - Ion s in I o n A r m ă ş e lu , r u m i n , ipac.
călu, i p a c , c u un fecior de m uncă. M a ie u sin V a s i l e Suru,
ipac. N ic o la e sin Ion G a i ţ ă , ip ac . S t a n C i o b a n u z e t l ° n Oameni ne intrafi Ia nici o orînduială:
Chelu, i p a c . M i t r a n sin D i n u Beli tul, ipac. Stan sin Radu Ion s in M anea T u d o r a n Scutelnicu, ip ac . P ă u n s in Stan
Scurjoiu, (?) ipac. Ion s in Ş t e f a n C a t a n a , ipac. B u r tic ic ă holtei r u m î n slugă la D i n u T a b a c u . M a n e a sin
M i h a i F î n t î n e a n u holtei, ipac. slugă l a Ion sin Neacşu.
Birnici s tr e in i:
Io rdache H oltei, ipac, slugă la S to ia n sin G r i g o r e C rivea nu.
M i n u sin L i le a S irb u , b u l g a r . G h e r g u s in P ă tru , ipac# ^ h i ţ ă sin Ştefan Z b e ro iu , holtei, i p a c , slugă la P r e d a Li-
chim , ipac, ipac, cu un fecior de m uncă. Ilina a lui C r e -
ţoiu. Ion C h e l a r u , i p a c , slugă î q c u r t e la I o n iţă A r e n d a ş u . ciuo, ip ac , ipac. Io a n a a lui G h e o r g h e A m ă u t u , i p a c , i p a c .
I on sin R a d u M in c iu n ă s ’a u n u m it de sc ute lnic cu pece- S a n d a a lui M ih ă i lă R ogoz, i p a c , ipac. M a n a a lui P ă tru
tlu itu lui G r i g o r e C i o b a n u . L ile a sin P ă tru , b u lg a r , are P a n d u r u , i p a c , ipac, cu 2 teciori de m uncă. M i t r a n a a lui
s i n e t r o şe s c d e la polcovnicu L e p r a n că^a.i^slujit în c e ata A nghe l, b ă r b a t ru m în . I o a n a a lui D i n u C î r b g , ip ac , ipac.
volentirilor, cu doi teciori d e m uncă. D i n a a lui Stro?, ipac, ip ac . O p r e a a lui Ion V ă t a f u , ipac,
I a r p e ste tot n u m ă r u l fam iliilor a c estui s a t 287. ip ac. N ic o la a V la d u lu i, i p a c , ipac.
P r e z id e n tu l comisii, T i tu B e a g e s c u . S ă r d a r u Io rd a c h e
O t e t e l i ş a n u , i s p r a v n ic . D i m it r i e Polizu. D e p u t a ţ i P e t ra c h e Scutif• pentru militari:
O b e d e a n u . S e c r e t a r u comisii A n d r l i B oz ia nu b i v vtori lo­ D i n u Golea, ru m în , p e n t r u fii-său P ă u n m ilitaru.
gofăt. P o p a O p r e a sin Popa Mihai. Ianache. . . . a re n d a ş u .
Birnici pămînteni:
N e a g o e sin Ion al Ilincăi P î r c ă l a b u . G h e o rg h e sin Turna
G e a m ă n u , S t o ia n sin G rig o re C r i v e a n u . N e a c ş u sin A n d r e i S t a n C r o i to r u sin N ic o la L o p a t ă , r u m î n . P a n t e î c m o n
R o ta ru , B a d e a sin C r ă c iu n al Voicăi, B a r b u logof. sin M o n iţă sin M a n e a , ip ac , c u u n fecior de m uncă. D i n u sin
I o r d a c h e . S t a n c a C io r o ia n u sin N ic o la Belbiţă. B a r b u T u t u n a r u , ipac. Ş e r b a n C r o i to r u sin N i c o l a , ipac.
Mitu sin D u m i t r a ş c u , ip ac , cu doi feciori de m uncă. M a r c u
3. sin Mihai V eselie, ip ac . Ion sin P a n ă Pânugel, ipac. P ă t r u
Minoiu sin Z a m fir, ip ac . M i t r a c h e sin P ă t r u M in o iu , ipac.
S a lu l Bncouâtu pe m oşia Bucouâfn, stdpînitd de l o n C i m p o e r u sin N ic o la . ipac. P ă t r u s in D u m b ă n , ip ac , c u un
s f . m tn â ştire Bucouâfu, fecior de m u n c ă . Stoica sin M anea, ipac, cu un fecior de m uncă.
N i c o l a sin S toica, ipac. Ion sin M a r i n B uşă, ip ac . I o n s i n D u ­

Ertafi de sate: m itru v n u c R a d u cel mic, ip ac . C h i r e a V isc o l sin D u m i t r u ,


îa c o v sin Mihăilft R o r o z , r u m î n eate lipsit de m in ţi şi ipac. P î r v u l sin C h i r e a , i p a c . P a n a i t sin C h i r e a , i p a c .S a n d u l
cu p a t i m a ep ile p sie i. M ih a i C i u n g u , r u m î r , p e n t r u că e&te sin C h i r e a , ipac. C ălin sin B a r b u , ru m în , cu un, f e c i o r d e
3ec a t de m în â . B a r b u sin Mihai B o b a i t ă , ip ac , b ă tr l n to a rte m uncă. Ilie sin B a r b u . ipac. Io n sin B a r b u . ip ac . R a d o i sin D u ­
cu un f ec io r d e m uncă. L a z ă r S î r b u , b u lg a r , ipac, p e n ­ m itru , ip ac . R a d u cel mic sin P î r v u ipac, cu un fecior d e m unca.
t r u b ă tr î n e ţ e . S ta n B elbiţă sin M ih a i. ru m în , ipac, c u un I v a n sin R a d u , ipac. D i n g ă sin M a r i n al D o g ă re sr, ipac. Ilie
fecior de m u n c ă . M a te i socru lui P î r v u Băltoiu. ipac, ipac. sin D i n u , ipac. Ilie sin P r e d a C io b a n u , , p a c , c u un fecior
F o t a C o s â c e a n u l, ipac, i p a c şi o r b . M a r i n C a t a c a sin D u - d e m uncă. D u m i t r u sin Ilie C i o b a n u , ipac. N i c o l a s m lo-
m itra şc u, i p a c , ip ac şi n e p u tin c io s , c u un fecior de muncă. v a n , ip ac . D u m i t r u L ă u t a r u sin I o v a n , ipac. Ion sin 5>tan
N ic ola P e n ije l s in Peni, ip ac , ipac, şi s u r p a t . Ştefan Co- C ă p r a r u l , ip ac . M a te i sin Stoica, ipac. M a te i sin Ilie M u s ­
s â ce a n u sin Mihai, ipac. t r e c u t în v î r s t a b ă trîn etilo r. D in u t ă c i o a r ă , ipac. P î r v u B i l ţ o i sin Stoican, ipac. N . c ă sin S ta n
C i o b a n u s in P îrv u Zăvoi, ipac, b ă t r î n şi orb. B e lb iţă . ip ac . R a d u sin D u m i t r u S t u p a r u , ipac. B a r b u u n
P r e d a B ă lo s u , ip ac . I o n iţ ă s in D u m S t u p a r u , ipac. D i n u
i t r u

Văduve s
sin M a t e i al M l t a ş i i . ip ac . D i n u sin M a r i n b r a t Cută*
I o a n a a lui M ih a i R in d a s u , b ă r b a t rumîn. A n a a lu> ip ac . A n d r e i sin Iacob, ipac. M a r i n sin D im a , >P«C* lon
N is to r, b ă r b a t , ipac. Ilina a Iui P î r v u C io b a n u , ipac, ipac. sin D i m a , ipac. V a s i le sin P e tc o , r u m î n . lo an sin etco'
Ilinca a lui S t a n D c g a r u , ipac, ipac. S a n l i r a a lui Ion Bă- ipac. B a r b u sin P ă t r u P a n d u r u , ip ac . l o a n s in P ă t r u P a n ­
d»8cu. ipac, ipac. D i n a a lui D i n u Şuiu, ipac, ipac, c u un d u r u , ipac. D u m i t r u sin Ilie M u s tă c io a r ă , ipac. M ihai sin
fecior de m uncă. I o a n a a lui D u m i t r a ş c u C o r c o a tă , ipac. D u m i t r u S t u p a r u , ipac. C o m a n sin S t a n c i u B e l b iţ ă , ipac.
ip ac . D i n a a lui M ihai Cîrlig, ipac, i p a c . M a r i a a lui loa-
P ă t r u sin Ion Rogoz, ip ac , c u un fecior de m u n c ă . Stoica Birnici streini:
sin P ă t r u Rogoz, ip ac . M i h a i Belbiţoi sin P r e d a , i p a c , cu
M a r c u sin C o s t a n d i n T î r ş o a g ă , ipac, c u uu te c io r de
un fecior de m u n c ă . R a d u sin M ihăilă, ipac, Rogoz. Mihai
m u n c ă . M a r c u s in Io n C io b a n u , ipac. S a n d u F u g a r u , ip ac .
s in B a d e a Bodescu, i p a c . P i r v u Bodescu sin A l e x a n d i u ,
D u m i t r a ş c u sin N e c o la, ipac. S ta n c iu l sin P a n d u r u , ipac,
ipac, cu un fecior de m u n c ă . S t a n sin -Mikăilă, ipac. Ilie
cu un fecior de m uncă. R a d u sin P a n d n r u , ipac. S a u d u siu
s i n M ih ă i lă , ipac. Ion sin P r e d a , i p a c , S a n d u - sin D u m i ­
M arcu, ip ac . G h e o r g h e s in P r e d a , ipac,
t r a ş c u , i p a c . G h i t ă sio S a n d u C î r li g , i p a c . I o n it ă sin S a n d u ,
ipac. D i n u sin G h e o r g h e , ip ac . P ă t r u sin Matei S tro ie al Scutelnici:
D inii, i p a c . N ic o la sin Ion S c a ic e a n u , ipac. P î r v u C o r c o a ţă P r e d a B r a g a g iu sin Ion U n g u r e a n u , i p a c , c u un tecior
s in D u m i t r a ş c u , ip ac . B a r b u sin D i n u Şuiu, ip ac . Mihai sin de muncă.
D i n u Şuiu, ip ac . P î r v u sin V a s i le , rumîn. B a r b u sin M ihai
G lo g o v e a n u , ip ac . G h e o r g h e sin F o t a , ipac. P î r v u sin Petcu, Slujitorit
ipac. V o i c u C ’m p c e r u sin M a n e a , ipac. D i n u sin B ogdan, S t o ic a sin Stoica r u m î n d e p lasa p â n î u t e n e s c cu uu
ipac, N i c o l a i e V ă t a f u sin O p r e a M a n t a g a , ip ac , cu un fe­ fecior de m uncă.
c io r de m u n c ă . P ă t r u s in N ic ola ie , ipac. Ilie sin Ion Spînul,
ipac. M a t e i sin Ş t e fa n , i p a c . S t a n c u s in Ioh U s u n u , ipac. Oameni ne intraţi la nici o orinduială :
F lo re a sin T ă n a s e , ipac. D i n u sin D u m i t r u V î n ă t o r u , ipac. Ion sin D i n u C h i p l a n , ru m în se n u m e ş t e de r u p t a ş
I o a n sin D u m i t r a ş c u , ip ac . G h i ţ ă ăin D u m i t r u C o s ă c e an u , d a r s in e t uu a re ci n u m ai nişte cfitănţii de r ă s p u n d e r e a
ip ac . D i n c ă holteiu sin G o s ta n d in , ip ac . Ion sin Alatei al b a n il o r te tr a m in i dela z a p cii poliţii C raiovii.
Doichii, ipac. M a r i n sin M i h a r t ă , ipac. G ligore s in S ta n ciu I a r p e ste tot n u m ă r u l f am iliilo r a c estui s a t , i 63 .
«1 A n c u ţ ii , ip ac . D u m i t r u sin M i h a r t ă , ipac. Stan sin M i- PrezideDtu comisii, T i tu B e nge sc u. S ă r d a r u Iordache
h a r t ă , ip ac . R a d u sin D u m i t r a ş c u Belitu, ip ac , cu un te­ O t e t e l i ş a n u , i s p r a v n ic . D i m it r i e Polizu. D e p u t a ţ i , P e t ra c h e
cior d e m u n c ă . M ih a r tă sin R a d u , ipac. Ion sin M ihailâ, O b e d e a n u . S e c r e t a r u comisii. A n d re i Bozianu, b i v vtori log.
ip ac . M a te i sin R a d u , ipac. D u ţ ă sin R a d u , r u m î n . Pîrvu Ion Ioan Mirescu a r e n d a ş u moşii, P opa P a n a i t sin C h i r e a
s in T ă n a s e B i r ă u , ipac, cu un fecior de m uncă. V o ic u sin P îrc ă la b u . C u ţ ă P î r c ă l a b u sin M a r i n , Ion sin M ih ă i lă . Matei
Stoica Bălţoi, ipac. P ă u n s in M a r i n , i p a c . Ion s in M a t e i sin Ilie M u s tă c io a r ă , G h i ţ ă sin S a n d u Cîrlig, Stoica sin
C o t u r b e a , j p a c . N i ţ ă p î r c ă l a b u sin M a r i n , ipac. R a d u sin M a n e a , S toica C r o ito r u sin N ic o la Lopată.
M a r i n B i r ă u , ip ac . I s p a s sin M a rin , ipac. C o s t a n d i n sin
4.
I s p a s , ipac. D u m i t r u B o g d a n s in V a ţ a , ipac. P î r v u s in Stan
B e lb iţă , ip ac . Mihai sin D u m i t r u M u s t ă c i o a r ă , ipac. Ion sin S a tu l Sdlcufa pe m o şia Sâlcula siâpînitâ de d-lui
C o s t a n d i n C h e lu , i p a c . M i t r s n sin Ş te fa n , i p a c . Io n sin
biv viori vistier R âducanu Fratoştifeanu.
T ă n a s e C r e ţ u , ipac.. P ă u n sin Mitul ip ac , cu u n fecior de
m uncă. D i n u sin D u m i t r a ş c u B e litu, ip ac , cu un fecior de Preoţi în sluibă :
m u n c ă . R a d u sin M arin b r a t Cuţă, ip ac . M ih a i sin B a rb u
P o p a N e d e le a sin R a d u , r u m î n în slujba bisericii s a ­
Mihăilă, ip ac . D u m i t r u sin D i n u C io b a n u , ipac. V a s i le sin tului. P opa Ilie sin Ion N e g h in ă , ipac. Popa P a v e l sin Ion
Io n P e t c u l , i p a c . P ă t r u sin Ion S p în u l, ipac. M a r i n sin ipac,
C o sta n d in al F l o i r e i , i p a c . N ic o la e al Ilinii, ipac. Ion sin
A n g h e l A g a , ipac. B uşe sin M a r i n D o g a r u , ipac. M a r i n Ertafi de sate :
s in C o m a n , r u m î n . D u m i t r u sin Ion L u le a , ipac. L a z ă r M u r s ă s in G h e o rg h e ru m în p e n t r u b ă t r î n e ţ e şi
orb. Ioao sin B a d e a V r e d a ic u , ipac, ip ac şi s u r p a t . N ic ola e sin C o s t a n d in , ipac. N e a g o e O l t e a n u sin C osta ndin, ipac.
sin G h e o r g h iş o r , ip ac , ipac şi şchiop. M a te i Belu, ipac, ipac R a d u N e g h i n ă sin Ion, i p a c . I o n sin Ş e rb a n Răulescu, ip ac .
şi olog. Io v an Şchiopu, ipac, ipac. S a n d u N e g h in ă , ipac, ipac. Ilie sin S ta n P î n d a r u al S a n d ii, ipac. Ş erban Bosa sin C o s ­
N ic ă sin S t a n G r o s a r u , ipac, ipac. t a n d i n R ă u le s c u , ipac, cu un fecior de m uncă. Ion sin S a n d u
ip ac , cu un fecior de m uncă. D u m i t r u sin S t a n al Sandii,
Văduve :
ip ac . Ilie N e g h in ă sin S a n d u , ip ac . N e d e lc u C u r c ă s in P r e d a
M a r i a a lui C r e c iu n b ă r b a t r u m î n c u u n fecior de ip ac cu un fecior de m uncă. I o n s in C h i r i ţ ă , ip ac . I a n a c h e
m uncă. S a n d a a l u i P re d o i, ipac, ip ac . S ta n c a a lui D i n u H î r s o v o i u sin A v r a a m , ipac. P î r v u H î r s o v o i u sin A v r a a m ,
D indiric ioiu, i p a c , ipac. Ilinca a lui N i ţ ă C io rec a n , ipac, ipac. F i o r e a H îr so v o iu sin A v r a a m , ipac. D u m i t r u sin M ir e a
ip ac. D u ţ a a lui Ion M ă c i u c ă , ip ac , ipac. Stoica a lui C o s ­ R ă u l e s c u , ipac. M a r i n F u d u lu sin M ih a i C io ro ia n u , ipac.
ta n d in O l t e a n u , ipac. S t a n c a a lui D i n u Pirîescu, ipac, ipac» T u d o r R o ib u sin N eagoe, ipac. B a r b u sin Ş te fa n , ipac, cu
cu un f ec io r de m uncă. M a r i c a a lui1 V a s i le B u r te a , ipac. un fecior d e m u n c ă . C a s a lui N e a g o e P e a g u l, ipac, cu un
M a r i a a lui M i r e a B oltaşu, ipac, ip ac . O p r i c a a lui Mirea fecior de m uncă. S ta n c u sin Mirea R ăulescu, ip ac . C a s a
RâuleScu ipac, ipac. cu un fecior de m uncă. Popii lui Ion C io rec a n , ipac, c u un fecior de m u n c ă . C a s a
C u m p a n iş ti: lui P e tc u S î r b u , ipac cu doi feciori de m u n c ă . M ih a i V u l p a n
sin M ihai ipac, cu un fecior de m u n c ă . C o s t a n d i n Gogo-
D u m i t r u C io r e c a n sin D u m i t r u , ru m în . C a s a lui D u ­ ş e a n u c u m n a t c u C r e c iu n , ipac, c u un fecior d e m uncă.
m itru C i o r e c a n , ipac, c u un fecior d e m uncă. N ic o la sin Stoica V ă d u v o iu , rumîn. A le c se B u rto i sin V a ­
sile, ipac. M a t e i sin N e d e l c u S îrb u , ipac. M i r e a siu C o s ­
B r e s la ş i:
ta n d i n R ă ule sc u, ipac. M ih a i s in Ion C o d iţă, ipac. N e de lcu
R a d u P îs la u şin M ih a i , ipac. siu P e tc u Sîrbu, ip ac . O p r e a sin V a s ile B u r t e a , ipac. N e a -
Birnici p ă m in te n i: Koe sin P r e d a Butoi, ipac. R a d u siu N e d e lc u O d i h n ă , ipac.
B a r b u sin P r e d a Mursă, ipac. N e a g o e siu S a u d u N e g h in ă ,
Nicola V ă l a f u sin Mihai V e i n ă , ip ac cu un fecior de ipac. Dinu Popescu sin Ion, i p a c . Ion sin D i n u C i m b r e a ,
r a ^ Q c ă . I od M ' şcu sin C o s ta n d in , ipac. Ion M a r c u , r u m î n .
ipac. V l a d u N u c ă , ipac, cu un fecior de m uucă. Ion sin
D d tn itr u sin D a n c iu l, ipac. M a r i n M u r s ă sio Preda, ipac. Nică G r o s a r u l , ipac. D u m i t r u siu N ică G r o s a r u l , ipac.
R i d u B o lta ş u sin M i r e a , ipac. P ă t r u B o l t a ş u sin M ir e a , Ion sin I a n c u V u l p a o , ip ac . M i h a i sin la n c u V ulpa n, ip ac .
ipac. Stoica M u r s ă sin P r e d a , ipac. Ion Boltaşu sin M ire a . C a s a lui I a n c u V u l p a n , ip ac , cu u n fecior du m u n c ă . D u ­
ipac. P îrv u B oltaşu siu M ire a , i p a c . B a d e a M u r s ă sin P re d a m itru sin B a lic a , ip ac . B a d e a s in B u r te a , ipac. B a r b u siu
ipac. M i h a i C io r o ia n u sin A m z a , ipac, c u u n fecior dc M ih a i C o d i ţ ă , ipac. D u m itr u sin F iro iu , ipac, holtei. M arin
m uncă. I o r d a c h e siu M ih a i C i o r ă i a u u , i p a c . D i n u B uziră sin I o n N e g h i n ă holtei, ipac. Ion s in S t a n C o ş o v e a n u , ip ac .
sin P ă t r u , ipac. Ion P ă r p a l ă sin M i r i n , ipac. D i n u C r ă i ' B a r b u V ia ş u , r u m î n cu un fecior de m u n c ă . Ion C im b ro iu ,
ueanu sin N iţu , ipac, Ion F ă liu ic ă siu G h e r g h i n a , ipac, cu ipac. N i ţ ă D ă n c io iu , ipac.
cu u n fecior de m uncă. B a r b u G h e r g h i n ă , ipac, c u un fe­
c io r de m u n c ă . N ip u sin C r e c iu n , ipac. P ă t r u C a ş o t ă 8:n
Birnici s tr e in i:
B a r b u , ipac. Ion B u n g e t sin S ta n ciu l P ă t r u P îrîia din Pîrvu.
ipac. D u m i t r ă ş c u ţ ă sin Vîlcu, i p a c cu un fecior d e m u B C ă . Ion O l a r u sin C o s t a n d in , ip ac . Nicolaie sin M ih a i
S ta n c u R o ib u sin N eagoe, ipac. R a d u sin S a n d u , ipac. R a d u C o r n e a n u , ipac. S t o ia n C r ă i n e a n u b u l g a r . S t a n sin R a d u
V ulpa n, sin M ih a i , ipac. Ion O l t e a n u sin C o s ta n d in , ipac. Pisla n, ru m îu . Stan G o g o ş e a n u sin R ă d ă c in ă , ipac. Ion Şo-
D u m i t r u O l t e a n u sin C o s ta n d in , r u m î n . A nghe l O l t e a n u m eg a , ipac.
ipac. C h i t a a lui F l o re a C io c a n u , ipac, ipac. D i n a a lui
Scutelnici : T u d o r s in C ă lin , ipac, i p a c , cu un fecior de m u n c ă . D i n a
D a u c i u R o i b u sin N e agu, ipac. c u uu fecior de inuucă. a lui P o p a G h e o r g h e , i p a c , ipac.
Ion H îr s o v o iu sin A v r a a m , ipac, cu un f ec io r de m uncă,
Ţ irco v n ic i:
D i n u sin M a r c u , ipac, cu uu fecior de m uncă.
A l i c s a n d r u sin P o p a D u m i t r a ş c u i u m î n c u ş ti i n ţă de
P o s lu şn ic i: c a rte şi o r in d u i a lă b i s e r ic e a s c ă .
V l a d u sin P o p a N ic ola e , ipac.
Birnici p ă m în te n i:
Oameni ne intraţi la nici o orinduială:
•v- ' ^ V* ' • ,1 V a s ile sin M ihai C o d ric e l, r u m î n . A n g h e l sin M a te i a ş ,
D u m i t r u sin T u t ă holtei ru m îu , c io b a u . P ă t r u sin P r e d a ipac. Ion sin D u m i t r u P r ip o i u , ip ac . D u m i t r a ş c u sin Ion
M u r s ă , ipac, ip ac , slugăreşte l a f ra t e - s ă u Stoica. P ripoiu, ip ac , c u un fecior d e m u n c ă . G h e o r g h e sin Ion
I a r p e s te to t n u m ă ru l fam iliilor a c estui s a t n 5 . P rip o iu , i p a c . P î r v u sin P irv u le a , ip ac . D i n u sin M a te iaş ,
P r e z i d e n tu l comisii T i tu B e nge sc u. S â r d a r u Io rd a c h e ipac, c u u n fecior de m u n c ă . U d r e a sin F l o r e a C io b a n u ,
O c e t e l i ş a n u i s p r a v n ic . D i m it ri e Polizu. D e p u t a ţ i P e t r a c h e ipac. P ă t r u sin G h e o r g h e P a ş o l, ipac. U d r e a sin S a n d u D u -
O b e d e a n u , S e c r e t a r u comisii A n d r e i B o z ia n u biv v t o r i lo­ lan, ipac. Io n sin Ion B lîndoiu, ip ac , c u un fecior de m u n ­
gofăt. P opa Ilie sin Ion N e g h in ă , D u m i tr u C i o r c a u ă siu că. Ilie sin C o s ta n d in , ipac, r u m î n , S t ă v ă r i n . N e a g o e sin
D u m i t r u e p is ta tu l moşii. Ilie s in S t a n P î n d a r u al Sandii Ilie S t ă v ă r i n , ipaci Stoica s in D ic u , ipac. S t a n c u sin D ic u,
P îrc ă la b u . M i r e a sin C o s t a n d in R ă ule sc u, M i h a i s iu Ion ipac, c u un f ec io r de m u n c ă . Io n Popescu sin P o p a Nicu,
Codită. D i n u sin M a r c o . Ion sin S a n d u . Ioan H î r s o v o i u sin ipac, cu un f ec io r de m u n c ă . Ilie sin V l a d u O d i c ă i , ipac.
A v r a a m . D u m i t r u O l t e a n u sin C o s ta n d in . G h i ţ ă sin C r ă c i u n , ipac. B a r b u R o p o tin sin D i n u al Popii,
ipac. H î r c u sin M o t r e a n u , ip ac . V a s ile S u r d u sin P re d a,
5. ipac, c u un fecior de m uncă. Ion Ciocoiu s in C o s t a n d in ,
ipac. M i t r i c ă sin C iulea, i p a c . G h e o r g h e sin M a te i Purc ea ,
S a ful Tim cânâu p e m oşia Tîmcănău slâpinitâ de
ipac. N ic o la e sin M a t e i P u r c e a , ip ac . D u m i t r u sin P r e d a
s f. m înâslire O bedeanu P îrîianu, ip ac , cu un fecior de m u n c ă . Mihai s i n B a r b u
Preofi în slujbă: C a ş o t ă , ipac. A n g h e l sin D u m i t r u ipac. S t a n sin Gheorghi*
şoi, ip ac . N i c ă sin G h e o r g h iş o i, ipac. Ion sin G h e o r g h iş o i,
P opa B a r b u sin D u m i t r u ru m în în slujba bisericii
ipac. G h i ( ă sin C o s t a n d i n S t ă v ă r i n , ip ac , c u un fecior
s a tu lu i.
de m u n c ă . N ic o la e sin C o s t a n d in S p e i i a t u , ipac. D u m i tr u
Ertat< de sate: sin R a d u C h i s e a , ip ac , c u u n fecior d e m uncă. P î r v u sin
S im a, ipac. S t a n C u r c ă sin D u m i t r u , ipac. P ă tru sin B a r b u
D i n u J i a n u , r u m î n p e n tr u b ă tr î n e t e .
C ro ito r u , r u m î n . D u m i t r u G o g o a şă , ipac. D in c ă P îrţa n sin
Văduve : P r e d a , ip ac . P ă t r u sin S a n d u Idolan, ipac.
Io a n a a lui D u m i t r u B r o s c a r u , b ă r b a t r u m î n cu un Birnici s tr e in i:
fecior de m u n c ă . M a r i a a lui D u m i t r u Paşol, ip ac , ipac.
S ta n c a a lui S ta n Popescu, ipac, ipac. D i n a a lui D u t ă R a d u G him iş sin R a d u , i p a c . D i n u sin M atei Z i d a r u ,
B i r ă s c u , i p a c , ipac, cu un f ec io r de muncă. S ta n c a a lui ipac. Io n s in D i n u Z i d a r u , ip ac . D u m i t r u sin D o b r e , i p a c ,
Ion B â r ă s c u , ipac, ipac, cu un fecior de m u n c ă . I o a n a a lui S t a n sin Ion P ope sc u, i p a c . D i n u sin Ionică, ip ac . c u un
N eagoe Popescu, ip ac , ip ac . I o a n a a lui M a te i P u r c e a , ipac, fecior d e m u n c ă . Ion T ă l în g ă , sin N e a g o e a Fu lg a , ipac, cu
u n fecior d e m u n c ă . F i o r e a s in N e t a , ip ac . N i c o la ain p a t. P î r v a n sin P u n e , ip ac , ipac. A n g h e l T r i i s t a r u sin
B a r b u C a ş o t ă , ipac. M a t e i sin M atei P u r c e a , ip ac . M ihai G h e o r g h e , ipac. ipac, şi cu epile psie . C o sta n d in B uzatu sin
T ă lîn g ă sin Neagoe, ipac. N ic o la ie s in Mihai "lălîngă, ipac. S ta n c iu , ip ac , ipac, şi s u r p a t . M'h»i sin A v r a a m , grec , şi
O p r e a sin P â t r u G h e b a c i, ipac. ^ o r b . Ion sin Ion C o c o ş ilă , r u m î n olog d e a m î n d o u ă picioa­
rele, cu un fecior de m u n c ă . S ta n S a l a h o r u sin P r e d a , ipac
Scutelnici: v
să a f l ă b o l n a v de doi ani. Io n s in F i ru , ipac, p e n t r u b ă -
Ion sin M it e i Bîltocu, i p a c , c u un fecior de m uncă. t rîn e ţe e s te şi o rb. P ă t r u P î n d a r u M i t r a n i , ipac, ip a c şi epi-
S lu jito ri: lepticcs.
C o s t a n d i n Pîsla n, r u m î n dă p la s a străinilor, cu u n fe­
Văduve :
cior de m uncă. V o in e a sin Ion B r o s c a r u , ip ac dă c ă p i t ă n i a
Prodili. M ih a i Şipoiu sin Mihai, ipac, ip ac . Ia n a c h e sin Sima, Ioana a lui R a d u G h i t o iu , b ă r b a t r u m î n . F l o a r e a a lui
ipac, i p a c . P ă t r u sin S t a n c i u C iocoiu, ipac, ip ac . M a t e i sin Io rd a c h e C a r a ş e l , ipac, ip ac , cu u n fecior d e m u n c ă . S t a n a
D u m i t r a ş c u , i p a c , d ă p l a s ă p ă m în te u e s c . M a rin sin Ionică, a lui T u d o r i M e te a , ipac, ipac, c u un fecior d e m u n c ă U ţ a
ipac, d ă c ă p it ă n ia Prodili. Ion sin A n d r e i Ţ îclea, ipac, ipac. a Iui Ion L ă u d a n i , ip ac , i p a c . T u d o r a a lui L a z ă r b ă r b t t
D i n u sin M a g a o n , ipac, ipac. P ă t r u sin S t a n c i u C iocoiu, b u lg a r . P r e d a a lui Nicola, i p a c , i p a c . P e n a a lui G h e n ţ a ,
ipac, ip ac , p u s d e d ouă ori. ipac, ipac. M aria a lui R a d u , ipac, ip ac . N i c o lija a lui P o p a
C î r s t e a , ip ac , ipac. E l e n a a lui I o v a n , ip a c s î r b . S t a n a a
Oam eni ne intraţi la nici o ortnduială:
lui Peşco, ip ac , b u l g a r , cu u n fecior de m u n c ă . R a d a a Iui
Ion Doi a n sin S a n d u holtei r u m î n s lu g ă r e ş t e la frate- B a d e a C a l o tă , ipac. ru m în . S t o i a n a a lui M a r i n c i u , ipac,
aâu U d r e a . S t a n D o l a n sin S a n d u h oltei, i p a c asem enea, b u l g a r c u u n fecior de m u n c ă . P r e d a a lui G h e o r g h e B u ­
Iar p e ste to t n u m ă r u l f a m iliilo r a c e s t u i s a t 79. | za tu , ip ac , r u m î n . S t a n c a a Iui G r u i a , b J r b a t r u m î n . S ta n c a
P r e z id e n tu l comisii, T j t u Bengescu. S ă r d a r u Io rd a c h e a lui Ştefan C a t a n a , ipac, ipac. P e n a a Iui P e t r e , ipac, b u l ­
O t e t e l i ş a n u is p r a v n ic . D i m it r i e Polizu. D e p u t a ţ i P e t ra c h e gar. M a r i a a lui G e n c o P u n e s c u , ipac, ipac. D o i n i a a lui
O b e d e a n u . Ş e c r e t a r u comisii A n d r e i B oz ia nu b iv v to ri log. J i f c u l , ip ac , i p a c . P ă u n a a lui Ion Rogoz, ipac, r u m î n cu
P o p a Bai b u sin D u m i t r u .................... s e m n ă t u r ă grecească, un tecior d e m u n c ă . N e d e a a lui Petcu, ip ac , b u l g a r , cu un
N ic o la e sin B a r b u C a şotă, p î rc ă la b u , Nicolae sin C o a ta n - fecior de m uncă. G h e n a a Iui D u m i t r u r ip ac , ipac.
din S p e r ia t u , D i n u sin M a t e i a ş , V l a d sin C o s ta n d in Stâ-
v ă rin , Ion sin D u m i t r u P ripoiu, M a t e i s in M atei Purcea, Scutiti pentru m i l it a r i :
G h i t ă sin C o s t a n d i n S t ă v ă r i n . C ir s t e a C im p o ie r u , b u l g a r p e n t r u S a v u fii-său c u un
iecior de m u n c ă . Ion T u t u n a r u , r u m î n p e n t r u fii-să u M a te i.
6. 1 N i(ă sin D r a g o m i r , ipac, p e n t r u Ioneea s in S t a n N ic ule se u,
S o lu l Ciutura pe m oşia Ciutura stâptnitâ de sf. nepntn-sSu cu un fecior de m u n c i .
m fnâstlre Jitianu.
Ţircovnici:
Preoţi în s lu j b ă :
Ilie sin T u d o r Şchiopu, s î r b c u ş tiin ţă d e c a r t e şi o-
P o p a D i n c ă sin C o s t a n d in . rum în. Papa T rifan siu H iiduială bisericească.
A nghe l, b u lg a r.
C u m p ă n irii:
Ertat1 de sate:
G i u r g e s in F ilip Bulgar, p e n t r u b â tr f n e ţe este şi **•«" T u d o r sin D a n bulgar. Ş te fa n sin Nencio, ru m în .
fecior de m u n c ă , Io a n sin R a d u , ipac. Stoica s in G h e o r g h e
G h 'o l d o r , ip ac . D r ă g h i c i sin R â d u c a n , i p a c . Ştefan sin
Birnici pămînteni:
P î r v u T roacă, ipac. B a d e a D r o s u sin M a te i , ip ac . G h e o rg h e
G h e o r g h e V ă c u ţ ă sin Matei, ipac. F i r a n V â c u t â sin C a t a n a . ip ac . M i h a i sin D u m i t r a ş c u B ă l ă b a n . ip ac . R a d u
M a te i , i p a c . F i r u sin F i r a n V ă c u ţ ă , ipac. A n g h e l sin V a ­ sin Ion M.igaon, ipac, cu un fecior de m uncă. I v a n V izitiu
sile, ipac. D i n u B oghină sin B a d e a , ipap, Cu un fecior de s in R a d u M oraru, ipac. Mihai F i n t î n e a n u , ip ac , S t a n c u sin
m uncă. C o s t a n d i n sin R â d u c a n , ipac. Simion V ă t a f u sin Ion Mihai, ipac.
U n g u r e a n u , ipac. Ion sin Ia n a c h e . ipac. D u m i t r u s in Ion,
ipac. Ilie sin Ion, rum în. M ih a i T r o a c ă sin Nicu, ipac. D i n u
Birnici stre in i:
s in Pavel, ipac. M i h a i D r ă n d u , ipac, c u un fecior d e m uncă.
R a d u S ă l c u ţ e a n u , sin Marcu, ip ac . M a te i P r o a d ă sin D r a - ^ G r i g o r e s in G h e o r g h e , b u l g a r . G h e o r g h e sin L a lu ,
g om ir, ip ac , c u un fecior de m u n c ă . Ia c o v C a z a c u, i p a c cu ipac. Benu M o ra r u s in Ş t e f a n , i p a c . M ih a i sin Pe şc u, ipac.
a feciori de m u n c ă . D i n u D i c ă sin D u m i tr u , ipac. B a d e a V a s i le sin Peşcu, ipac. P a trii sin Peşcu, ipac. Z â n ă Cojocaru
sin G r ig o re , ipac. N e a g o e T u t u n a r u sin C o s ta n d in , ipac. âin C o s t e a , ipac. G h e o r g h e siu B a d e a M u n te a n u . r u m îu .
B ălăci B e c h e iu sin C o s ta n d in , ip ac . Stoica sin S ta n al Ma- M l a d i n sin Mişa, b u lg a r. Ş te fa n sin M iş a , ip ac , N icola siu
ricutii, ipac. Pavel R o t a r u sin Ştefan, ipac. D i n u sin Pavel G h e n a , ipac. N i n u sin G h e n a , ipac. V îlce a C e r n ă d r ă ş c a
R ota ru, ipac, c u u n fecior de m uncă. M a r i n sin P a v e l C io ­ sin T u d o r, ipac, C î r s t e a sin N in u , ipac. D u m i t r u zet L ă u d a t
ba nu, ipac. P ă t r u F u g a r u M ie iţe a n u , ip ac . R a d u sin M a r i n r u m î n . D u m i t r u s>n Mihai, ipac. Marin s in Ion, ip ac . G h e o r ­
C im poierul, ipac. R a d u Sişu sin S t a n R o t a r u , ip ac . D i n u g h e Ştucă sin Petcu, b u lg a r , loniţă sin Pelcu Ş t u c ă , ipac.
M o r a r u sin S ta n R ota ru, ip ac . Ion sin Predoi, ipac. D in u P ă t r u sin C î r s t e a , ipac. G în c iu P î r c ă l a b u sin V e le u ipac.
sin A d a m , i p a c . N eagoe sin A d a m , ip ac . A d a m C o c o ş i l $ I Stoian B oiangiu sin P ă tru , ipac. N e n c o sin P e tco , ipac,
sin Ion, ipac, cu un fecior de m u n c ă . Ion C lenciu sin Ion C îr s t e a T u r l a c u siu D u m i t r u , ipac, cu u n fecior de m u n c ă .
Z d r e a n ţ ă , ipac. B a d e a sin Ş e r b a n al C h iţii. D i n u G i u r c a , ipac, M a r c u sin C î r s t e a , ipac. V e le u G a b r o v e a n u sin V eleu, ipac.
ru m î n . P ă t r u R o b u sin StaD, ipac. D i n c ă sin C alotă, ipac. V î l c e a C ă p ă ţ î n ă sin G h e o r g h e , ipac. T u d o r Şchiopu siu
D i n c ă B e c h e iu sin D i n u Gcmii, ipac. P ă t r u B echeru sin D inu G h e o r g h e , i p a c . N i c o la G i u r g e a , ipac. F i li p s in G i u r g e a ,
G o m i i.i p a c . M ic ă i B echeru sin D i n u Gomi.i, ipac. Ion Cîrlan, ipac. N i n ă sin Veicu, ipac, cu un fecior de m uncă. Stoian
ipac. M ih a r tă Gomoi sin D u m i tr a ş c u , ipac. G h e o r g h e Gomoi sin N in u , ip ac . N a i d i n sin C o s t a n d i n , ipac. M ladin C o j o ­
sin ' D J m itrjş ^ u , ipac. M a r i n sin G h e o rg h e , ipac. G rig o re carii. sin I o v a n , ipac. S to ia u 3in C o s ta n d in b u l g a r , G i u r g e
Gomoi sin G he orghe , ipac. B a d e a sin C ă lin , ip ac . B a r b u ş T u r la c u s in P ă t r u , ipac. D i t n ia n sin T r i t a n , ip ac . G h e o r ­
D r o s u s in M a t e i , ipac. N eacşu D rosu sin M a te i,ip a c . B a r b t t |j ghe sin T r i f a n , ipac. I v a n sin T r i t a n , ipac. M l a d i n s in T r if a n
zet C a l o t ă sin Idolu, ipac. R a d u D r o s u sin M a te i, ipac, cu un ipac. Iv a n sin N icola, ipac. G h e o r g h e A r v a t u sin Stoilă.
fecior de m u n c ă . D u m i t r u V u l p e sin Ion, ip ac , c u u n fecior ip ac , c u un fecior de m uncă. Ilie sin G h e o rg h e , ipac. î r i f u
d e m uncă. G h e o r g h e V u l p e sin D u m i t r u , ip ac . Ion sin D u ­ S a l a h o r u s in Stoian, ipac. Ig n at L u n g u ein V â l u , ipac, cu
m itru V u l p e , ipac. P a r a s c h i v u cel B ă t r î o , ipac. M a t e i s i n - j uu te c i o r d e m uncă. I v a n s iu Mladin, ipac. P e tc u sin Mladin
C o s t a n d in , ipac. P ă tru M o r a r u sin T u d o r , ip ac , cu u n fe* ipac, C a ra en s iu I g n a t B r a g a g i u , ipac, S taicu zet Nicola.
cior de m uncă. G he c rghe S im e o n , ipac. P ă t r u sin D in u ip ac , B e n c iu sin G h e o r g h e G io n e , ipac. c u u n fecior <ie
D r o s u , ipac. S ta n sin D i n u D r o s u , ipac. D i n u D r o s u sin m uncă. M ih a i sin G h e o r g h e G i o n e , ip ac . T o m a «in G h e o r ­
S t a n Toc, ru m în cu un te c io r de m uncă. Ion sin G ruia, ghe G io n e a , ip ac . D u m i t r u sin S ta n c u M iliş o iu , ip ac , cu un
ip ac . Ion Gomoi sin D in u , ip ac . D u m i t r u sin P opa Pătru, fecior d e m u n c ă . A nghe l sin N ic o la B a l» Ş te ia n ii, ipac.
ipac. V a s i le sin Ion F i r u , ip ac . P ă t r u sin M ateiaşi, ip ac ca^j Ristea sin Ivan, ipac. Ţ eco siu I v a n R ota ru, ipac, cu un te-
u n fecior de m uncă. B a r b u Birău sin D in u l, ipac, cu u o H

D e m o g r a f i e
cior de m u n c ă . R a d u U r z ic e a n u sin D i n u , ru m în . G heor»
g h e sin Iancu, ipac. A ciani sin D u m i tr u , grec, cu un fecior gofăt. P o p a D i n c ă sin C o s t a n d i n sem nătură gre­
de m u n c ă , I e n ţ sin L â m b r u , ip ac , cu un f ec io r d e muncă* cească. N e a c i u sin V e lc u P î r c ă l a b u , Benciu G o r g h e Ţonea.
N icola G h e o r g h i u j grec. M i h a i sin D u m i t r a ş c u C i u m a t u , jvan sin T r e ta n . F i r a n V ă c u ţ ă sin M a t e i aia N inS,
rum tn, P ă t r u »st P a r a s c h i v * . ipac- N e a g o e j i n l c n N e g h ic ă ; Gfceorghe \ ulpe sin D u m i t r u - B a d e a sin Ş e r b a n a l C h itii-
ipac. *
?.
Scutelnici:
Ion G h i o i d o r sin A i e c s a n d r u , r u m t n cu trei teciori de. S a tu l Gabru de S u s p e m o şia Gabru stâpînită de
m uncă. V îlcu V i e r u ain Ş te fa n b u l g a r cu un fecior de m uncă, ca răposatului sărdarului H rtstodor .
loţa Ţ i m i ş a n sin D u m i t r u , ip ac Ignat sin Ş te fa n , ipac, D irm
E rtati d e sate:
sin V a s ile G h e o ld o r. r u m t n . Ion sin P ătru Cheşuoiu, ipac.
C o s t a n d i n sin Bade, ipac. D u m i t r u sin I v a n Bulgar. Gheor-ş V l ă d u j ă sin B a r b u r u m î n p e n tr u b ă tf î n s ţ e . D u m i t r a '
g h e C ă p ă ţ t n â , sin M l a d i n , ipac. S ta n c iu sin M anea, ru m în . şea A l b ă s t r o i u ipac, ipac. P î r v u n e p o tu P î r v u l u i D o b r e s e u
I g n a t B r a g a g iu ain Petcu, b u l g a r . I g n a t sin T'rifu, ipac.' ipac, ip ac . N e d e l c u S î r b u l rsia Anghel, b u lg a r, ipao şi o rb.
B u ia Toboşarii sin Peşa, ipac. N a n ti Prişiletu, ipac. Aline» Văduve :
1 u t n i c a t sin Mladin, ipac. G h e ş a sin V elco, ipac. T u d o r
D i n a a lui M a te i , b ă r b a t r u m t n .
sin Ş t e f a n , ip ac . Ion sin Mihai, ru m în . C î r s t e a s iu Tudor,
b u lg a r . Ţircovnici:

Slujitori: G h e o r g h e D a s c ă l u ain F o u M u n t e s n u , r u m î n cu ş tiin ţă


de c a r t e şi o r in d u i a lâ bise ric e a scă , la biserica s a t u l u i un d e
S t a n sin V asile Stoienoai, r u m î n de p lasa stră in ilo r. arii în d e e u r î n d a u m u rit preotul,
I v a n P a n d u r u , b u lg a r, ipac. Petco P a n d u r u , ipac. ipac.
Ion sin Pavel. r u m î n de p l a s a s tr ă in ilo r. G h e o r g h iş o r s n Birnici p ă m în te n i :
C l n c e a , b u lg a r, ipac. A nghe l P i p e r c u sin P ă t r u , ip ac , ipac.
D i n c ă sin G h e o r g h e Gionea, ru m în ipac. G h e o r g h e sin Ion sin D u m i t r a ş c u r o m în , A v r a a m sin D u m i t r a ş c u ,
T r i l u , b u l g a r , ip ac . Icn sin Ion N ic ă , r u m î n d â c ă p ită n ia ipac. A n g h e l C î r c i u m a r u sin D u m i t r a ş c u , ipac. Ion s in A a -
Prodilii, cu un fecior de muncă. V a s i l e sin Ion Nică, ipac, gl'fl C î r c i u m a r u , ipac. S ta ic u zet F iru sin M a t e i , ipac.
ipac. B a r b u sin Niţă, ipac, de p lasă pămîntenesc. Stan R o b u l, ip ac . I o r d a c h e sin T o m a v n u c P î r v u D o b r e s e u ,
ipac, cu un fecior d e m u n c ă .
Ooameni ne intraţi la nici o orinduialâ:
Birnici streini:
S t o ia n s in G h e o r g h e G i o n e holtei, b u l g a r slugă la
fra te - s ă u Dinfcă N icola sin V ă lu , ip ac , a u fost între volen- V l a d u s in C a lo tă , ip ac . N ă s t a s e sin N ă s t a s e C iu n g u ,
tirii şi a r e un bilet al e x . s a le d-lui g h i n ă r a r B rigaref?) 'Jîa c > Cu u n fecior de m uncă, G h e o r g h e sin N ă s t a s e , ipac.
cu l e a t 839 O c t o m v r i e 3 i. S ta m e n sin T u d o r ip a c zice şi p a t e i M in c i u n ă sin R a d u , ip ac . A n d r e i sin N ă s t a s e , ipac.
el că a u fost fo le n tir d a r v r e o d o v a d ă n u are. 0ri sin M a t e i C r â i n e a n u , ip ac .
I a r p e s te to t n u m ă r u l f am iliilo r a c e s tu i s a t 2 i 3. Posluşnici :
Pre zide ntul comisiei T i tu Bengescu, S ă r d a r u Iordache
D u m i t r u sin V lă d u ţ, r u m î n . T ă n a s e sin V l â d u ţ, ipac.
O t e t e l iş a n u ispravnic. D im itrie Polizu. D e p u t a ţ i Petra c he
O b e d e a n u , S e c re ta ru l comisii A n d r e i Bozianu b iv v to ri lo­ S lu jito ri:
D i n u C a z a c u, r u m î n de p lasă p ă m în te n e s c . P î r v u Do*
lou C r e ţ u s i u Dinu, rum în. A v r a a m M u u t e a n u siu Ion, ipac.
breficu, r u m î n de p l a s ă p ă m î n t e n e s c cu un fecior de muncă.
1‘ilip V ă d u v o i u sin A u d r e i, r u m î n . Ion B u z a tu sin F l o r e a ,
Iar p e s te tot n u m ă r u l f am iliilo r acestui sat, a 3 .
ipac. R a d u siu F l o re a , ip ac . P ă t r u U n g u r e a u u sin Ion, ipac.
P r e z i d e n tu comisii T i tu B engescu. S ă r d a r u Iordache
C o s t a n d i n sin R a d u P r u ţo iu , ip ac . P ă loi sin I o r d a c h e B r u ­
O t e t e l i ş a n u i s p r a v n ic . D i m it r i e P o l i z u .« D e p u t a ţi Petrache
tarii, ip ac . Ţ o l e a sin Ş fe tc u , b u lg a r . Io v an sin S f e tc u ,i p a c .
O b e d e a n u . S e c re t a ru l comisii A n d r e i ' Bozianu biv vtori 10.
V a tu siu I o v a u D e liu , ip ac . M l a d i n siu C î r s t e a g r ă d i n a r u ,
gofăt. G h e o r g h e D a s c ă l u sin F o t a , e p i s t a t u P moşii. Matei
ipac. i o v a u sin lo v a u Deliu, ipac. Ion sin R a d u P r u ţo iu , ru*
M in c iu n ă sin R a d u P îrc ă la b u . D u m i t r u sin V l a d u ţ u . An­
miu. N e t c u s in Sfetcu, b u l g a r .
gliei C S rcinm aru sin D u m i t r a ş c o . V l a d u sin C ă l c tâ .
S lu jito r i:
8. ’ ■ '
P ă t r u siu D i n i r 'C r e ţ u . ru in îu de p la s ă p ă m în te n e s c .
S o lu l Gabru do Jos pe m oşia Gabru sUipînilă de Păun P r u ţo i u sin R a d u ip ac , de p l a s ă str ă in ilo r. N e a g o e
M inciună sin R a d u , ip ac , d e i s p r a v n i c a t u l s t r ă i n i l o r c u un
s f i n la biserică a M aicii Preci(sii) ol Dudu dinCrafoba,
fecior d e m u n c ă . Ion sin P u n g e r o t sin P ă v ă la n , ip ac , ipac.
F.rlafi de sale:
Oameni ne intraţi Ia nici o orinduială:
C î r s t e a G r ă d i n a r i i , b u l g a r p e n t r u b ă tr î o e ţ e şi este şi
s u r p a t . P ă t r u V u ltu rii, ru m în ip ac , şi cu epilepsie. Stanciul Ţeco s in M a n ea b u l g a r se s c u te ş te cu bile tul a l d-lui
sin R a d u . i p a c , ipac. şi şchiop. S t a n C i o b a n u sin Situiou, p o lcovnic ului L i p r a n t i e p r i n c a r e îl a r a t ă că a u fost în
ceata v o l e n t i r i lo r . N ic o la C a r a g e a sin Milea, ipac, asem e­
b u l g a r , ipac.
nea. S t o ia n sin D oană, ipac, asem enea.
Văduve : I a r p e ste tot n u m ă r u l f a m iliilo r acestui s a t, 46.
M a r i a a lui D i n u C r e ţu , ipac, ru m în cu un lecior <!<* P r e z i d e n tu l comisii T itu BeDgescu. S ă r d a r u Iordache
m u n c ă . P e t c a n a a lui N e n c iu , b ă r b a t b u l g a r cu un tecior O t e te l iş a n u isp r a v n ic . D im itrie Polizu, D e puta ţi P e t r a c h e
de m u n c ă . U ţ a a lui P a t r u B a c a r i n . ipi>c, ru m în cu un fe­ Obedeanu. S e c r e t a r u l comisii A n d r e i B oz ia nu b iv v t o r i lo­
c ior de m u n c ă . S a n d a a lui P ă t r u D r ă c e a , ipac. ipac.Ţona gofăt. Ioan Mirescu A r e n d a ş u . Ion B u z a tu sin F l o r e a p î r c ă ­
a lui M a r c u , ipac, b u l g a r . S t a n a a lui Sfetcu, ipac, ipac, labu, A v r a m M u n t e a n u s in Ion. P ă t i u U n g u r e a n u sin Ion.
cu un f e c i o r de m uncă. R adu s in Florea.
Scutifi pentru militari:
9.
D u m i t r u sin D o n a , s î r b p e n t r u fra te - s ă u Angliei. D m '1
, Jujea sin G r i g o r e M oţoi, r u m î n p e n tr u M a re ş fii-său. S a lu l M ărăcinele p e m o şia M ărăcinele stâpînilă
de s f. b iserică a M aichii P re cistii oi Dudu din Craiova.
Birnici p ă m în te n i:
N ic olic e a C io b a n u sin M a te i , ru m în cu un fecior d* Ertafi de s a t e :
m u n c ă . S t a n c u sin N ic olic e a, i p a c . D i n u Măgianu, G a n c e a sin P e tc u b u l g a r p e n t r u b ă t r î n e ţ e este şi s u rp a t.
Ion sin D i n u M ăgianu, ipac. Ion sin L u p u , ipac. Lttjpu
Văduve:
C r i g o r e M in c iu n ă , ip ac . D i n c ă I m p u n g e r o t sin Păvălan».P®
l o n a ş c u sin V l ă d u ţ, ipac. l a n a c h e sin R a d u P ruţoiu. Ilinca a lui T u d o r M agîlea, b ă r b a t r u m î n . Ilinca a lui
G r i g o r e sin D i n u C r e ţu , ipac. l)inu M î r z a c u , ip ac , ipac, cu un fecior de m u n c ă . S t a n a a
lui S to ia n , ip ac , ipac. L i c a a lui Dinu M orenci, i p a c , ipac,
Birnici streini : cu un te c io r de m uncă.
D u ţ ă sin S ta n c iu Ş c h i o p u , b u l g a r . V ă l u sin D o n a ,
Birnici p ă m in te n i:
Preo(i in slujbă ■
Mitroi sin N i ţ ă C ioroianu, rutnîri. Ion sin N a n u , ipac.
Ion s in Mihai G r e c u , ipac. Kopa B a d e a sin P r e d a , l u m î n în slu jb a b is e r ic i i satu=
lui cu un fecior de m uncă. P o p a S ta n c u sin P o p a Ion, ipac.
Birnici s tr e in i:
Diaconi făta s lu jb ă :
Mihai sin Ilie R ă n o iu , ip ac . R a d u sin Iod B u h a n ă , ipac.
P c tc u sin G a n c e a , b u l g a r . D o b r e zet Ilie v n u c Dinu, rumîn. D iacouu Mitroi sin P opa Ion, ipac. c a r t e dc hirotonie
Ion s in B a r b u R o t a r u , ipac. D in u sin Ion B ă la n, ipac, Mi- n u a r e zicîud câ i-au lu at-o tu re ii şi m ă r t u r i s i t a t î t de preoţi
t ri c â sin R ă d u ţ , ip ac . M arin sin S to ia n al S t a n ii , ip ac . Du­ cit şi de s ă te n i cîţi s’a u găsit şi c ă nici o d a t ă u 'a u slujit
m itru sin Dinu S p r î n c e n a t u P ă d u r e a n u , ipac. B a r b u sin Buţu, s lî n t a L itu r g h ie .
ip ac . Ion sin B a r b u M ă la iră u , ipac. Ion C întăcioiu, ipac. Ertafi de sate :
P o s lu ş n ic i: L a z ă r sin G h i n e a , r u m î n p e n t r u b ă t i î u e ţ e . Dinu R u -
D u m i t r u sin Ion Mohor, ip ac . Ion sin Ion M o h o r , ipac soiu, ipac, ipac. M a re ş Popescu sin P opa C o s t a n d i n , ipac,
D u m itr u zet B a r b u R o t a r u sin Ion Lungu, ipac, Drăghici ipac, cu un fecior dc m u n c ă , A u d r e i sin S ta n C r a io v e a n u ,
s in Ivan C e a u ş u , i p a c . M i t r i c ă sin Stoian, ipac. Matei sin ipac, b ă tr î n .
Ilie, i p a c , C o s t a n d i n sin Ion J u l f a n , rumîn. V id u u e :
S lu jito r i: P r e d a a lui A n g h e l sin Kusoiu, b ă r b a t r u m î n , Ilinca
S t a n c u sin N a n u , r u m î n d ă i s p r ă v n i c a t u l străinilor. a lui C o s t a n d in , ipac, ipac, Cu un fecior de m u n c ă . A n c u ţ a
V asile s in G h e o r g h e R o t a r u , ipac, de c ă p i t ă n i a Prodili. a P r e d ii Botoi, ip ac , ipac. P ă u n a a Iui S t a n Miuţă, ipac,
M irea sin G h e o r g h e R o t a r u , ipac, ipac. Ion sin Creciun, ipac, Ilinca a lui Mihai U u g u r e a n u , ipac, ipac. F lo a re a a
ipac, ip ac . Ion L ă z a n sin S t a n , ipac, ip ac . Ion M o h o r a sin lui T r a n d a l i r B u r te s c u , ipac, ipac. P r e d a a lui B a r b u C u c u ,
D incă Bălţoi, ip ac , ipac. ipac, ipac. M a r i a a lui Stan C u c u , ipac, i p a c . I a n a a lui
G h e o r g h e M a ţo g ă , ip ac , ipac. S t a n a a lui R a d u T u r l a c u
O am eni ne intraţi la nici o orinduialâ :
O to tio c ă , ipac, ipac, cu un f e c i o r d e m uncă. M a ric a a lu
N e a g o e sin I rim ia r u m î n , s lu g ă r e ş t e Ia Ion sin Creciun. Alihai, i p a c , ipac, A u c u ţ a a lui G h e o r g h e Şo a n c ă , ipac, ipac,
c a t a n ă de c ă p i t ă n i a P ro d ili. M a r i n sin V la d u , ip ac . Ţecu cu un fecior de m u n c ă . S t a n a a lui M a r c u C ra io v e a n u ,
s in G a n c e a , b u l g a r a r e b i le t al ex. sale d-lui g h i n ă r a r Bri- ipac, ip ac , cu un fecior d e m uncă. Ilinca a lui G h e o r g h e
g a r a p r i n c a r e îl a r a t ă că a u fost în c e a t a volentirilor. l’l e ş o i a n u , ip ac , ipac. M aria a lui Ilie V î r la n , ip ac , ipac.
Iar p e ste t o t n u m ă r u l fam iliilor acestui s a t 36 . G h e r g h i n a N e a o ş u lu i, i p a c , ipac, cu un te c io r d e m u n c ă .
P r e z i d e n t u l comisii Titu B e nge sc u. S ă r d a r u Iordache I o a n a a lui Ilie D u i c ă , b ă r b a t ru m în . P ă u n a a lui Ion G r e c u ,
O t e t e l i ş a n u is p r a v n ic . D i m i t r i e Polizu. D e puta ţi Petrache >pac, ipac, c u un tecior de m uncă.
O b e d e a n u . S e c r e t a r u l comisii A n d r e i B o z is n u b iv vtori 1° ' Birnici păm inteni:
goFăt. Mirea sin G h e o r g h e R o t a r u e pistatul moşii RaduSUJ
B u h a n P îrc ă la b u . Ion sin N a n u . Drăghici sin Ivan Ceauşu* V a s i le C h i o r l a n sin G h e o r g h e , r u m î n . Io n sin V a s ile
C h i o r l a n , ipac. Ilie sin D i n u Rusoiu, ipac. Ilie sin Ion Surdu,
10. ipac. Mihai sin D i n u B uznea, ipac. G h e o r g h e sin î a c o v O -
re v ic e an u , ipac. N ic o la sin S t a n Şomîc, ipac, T e n e sin S ta n
Salul Ttrpezita p e m o şia Tirpezifa slâpfnilâ de Som îc, ipac. G h e o r g h e sin S t a n Şomîc, ipac, N ic o la sin
d -e i serdâreasa Elenca B ibeasca. P r e d a Boţea, ipac. D o b r e sin C o s t a n d i n P uţică, ipac. R ă -
Birnici s tr e i n i :
doi sin N i c ă N ic u le a n ă , ipac. T r a n d a f i r sin R ă d o i, ipac.
M a r i n s in M i h a i U n g u r e a n u , ipac. Ilie M î r z a n u siu G r i ­
R a d u sin S t a n c i u M e r i ş e a n u , ip ac . Ion sin S t a n c i u M e ri-
şe an u , cu u n fecior de m u n c ă . D u m i t r u s iq ^ M i u tă G î r b e a , gore, ipac.
ip ac . D o b r e sin V l a d u N u c ă , ipac. G r i g o r e sin R a d u M e r i ­ S c u te ln ic i:
şe a n u , i p a c . Neagoe sin N e a g o e Ionele, i p a c . D u m i t r u sin Ion
Ion sin M i h a i U n g u r e a n u , ipac.
Z lo te a , ip ac . Stoica A r s u sin Ilie, ipac. cu u n fecior de
m u n c ă . M a t e i sin N u t ă , ipac. Ion sin D u m i t r a ş c u B u ­ P o s lu ş n ic i:
z a tu , i p a c . Ilie sin T r a n d a f i r , ipac. Matei sin Ş e r b a n P ă t r u C h e l a r u s in U d r e a Rogoz, ru m în . B a r b u sin P î r-
L iţa , r u m î n . D i n u s i n ' Ş e r b a n L i t a . ipac. Mieilă sin Ia- v u l e ţ u P l e ş o i a n u , ipac, cu un fecior de m u n c ă . A n g h e l sin
cov U liu, ip ac . Ion P î r c i o a g ă sin N ic o la B â t r î n u , ipac. D i n u R usoiu, ip ac . D r ă g h i c i sin D u m i t r a ş c u , ip ac . D in u
M a te i sin Ion Zlotea, ipac, cu un te c io r de m u n c ă . M ieilă s in l e n e B uznea, ipac. Ion sin D i n u B u z n e a , ip ac . Ilie sin
s in D r e g h ic i Z î n ă , ipac. S t a n c i u sin Ilie I z m a n ă , ipac. Velcea, ip ac . S t a n sin V l a d u N u c ă , ipac. D i n u sin P r e d a
Mihai s in S t a o c i u IzmaDă, ipac. Ilie sin G h e o r g h e Şoncă, B oţe a , ip ac . Ion sin R a d u U n g u r e a n u , i p a c . F o t a sin P r e d a
ip ac . M arin sin B a r b u C r o i t o r u , ip ac . G r ig o rie sin Ion R ă b u g a , i p a c . R ă d o i sin P r e d a R ă b u g a , ipac. D u m i t i u sin
P opescu, ip ac , cu un fecior de m u n c ă . Ion sin Marcu G r ig o rie P r e j b e a n u , ipac. G h e o r g h e sin C h i r i ţ ă cel M a re ,
C r a i o v e a n u , ipac. G r i g o r e sin M a r c u , i p a c . C o s t a n d i n sin ip ac , c u un fecior d e m u n c ă . P î r v u sin G h e o r g h e V ă c a r u ,
M a rc u, ipac. N i ţ ă sin S t a n M a c a r o a n ă , ipac. G r i g o r e sin ipac. R a d u sin M a r i n Puiu, ipac. D i n u sin N i ţ u T u rc itu ,
Ion M a c a r o a n ă , ip ac . Ion s in G h e o r g h e M a to g ă , ipac. D inu ip ac , cu u n fecior de m uncă. S t a n c i u sin G h e o r g h e M a ţo g ă
s in G h e o r g h e M a to g ă , ipac. Ion sin Ilie V îrlan, ipac. V in- D o r î n g ă , ipac. R a d u U n g u r e a n u sin C o s t a n d in , ip ac . P r e d a
tilă sin V a s i le C ro ito r u , ip ac , c u un fecior de m uncă. G h e o r ­ s i n D i n c ă C u c u , ipac. G h e o rg h e s in G he orghe C h iriţo iu
ghe sin V i n t il ă , ipac. G h e o r g h e sin D u m i t r a ş c u G h e r a n ă , cel M i c , ipac. D u m i t r u sin A n d r e i C r a i o v e a n u , ipac. Ilie
ipac, c u doi feciori de m u n c ă . P i r v u sin G h e o r g h e Gheranâ, s in M a r i n V a r z ă , ip ac . B a r b u sin A n d r e i C ă p e ţ i C îrciu-
ipac. Ion s in Ion M a c a r o a n ă , ipac. R a d u sin T ă n a s e Pitu­ m a r u , ip ac . G h e o rg h e s in P o p a B a d e a , ipac. V e l c e a sin
lice, i p a c . D i n u sin G h e o rg h e R u j e a n ă , ru m în cu 2 feciori Ţ ecu, b u l g a r . G h e o rg h e sin A n d r e i C r a i o v e a n u , ru m în .
de m u n c ă . B u c u r sin P ă t r u M ă c e l a r u , ipac. S toica Prilo- G h e o r g h e sin P r e d a B oţe a , ip ac . M i h a i V î n ă t o r u sin V l a d u
g e a n u s in D u m i t r u , ipac. B a r b u sin M a r i n C oim an, ipac, N u c ă , ipac.
c u u n fecior de m u n c ă . D u m i t r u G logove a nu sin Stan, ipac.
M a t e i sin D u m i t r u G l o g o v e a n u , i p a c . B a r b u D o ro b a n ţu S lu jito ri:
sin C o s t a n d in , ipac. M i h a i D o r o b a n t u sin C osta ndin, ipac, N e a g o e s>n N eagoe Ionele, ru m în de p ’a s â p ă m î n t e ­
cu u n fecior de m uncă. N e a g o e siu R a d u O to tio c ă , ipac. n esc c u a feciori de m u n c ă . P ă t r u sin P r e d a O l a r u , ipac,
D i n u sin P ă t r u Bucă, ipac. D u m i t r u R î n d a ş u , ipac. Stancu ip ac . D o b r e sin P ă t r u O l a r u , ipac, ipac. Ion sin S t a n Ma-
sin M a r c u C r a i o v e a n u , ip ac . Stoicheci sin G h e o rg h e Nă- c a ro n , ipac, ipac, c u un fecior de m uncă. D u m i t r u sin Ion
r o d u , i p a c . M a r i n sin Ion Z l o te a , ipac. R a d u sin Pătru M acaron, ipac, ip ac .
B u c a , i p a c . Ion sin D u m i t r u G l o g o v e a n u , ipac. M ih a i sin
^ Oameni ne intra/i la nici o orinduială :
T u d o r D r u g e a C i u r e a , ipac. Io n sin N ic ă Şotolicu, ipac.
cu u n f e c i o r de m uncă. T u d o r sin G r i g o re M e c ă , ipa‘ . Llic sin lou O l a r u , holtei ru m în . Ion sin P r e d a R ă b u g a
M i h a i s in D a d a v i c i , ipac. P î r v u s in D u m i t r u Bîlga, ipac. ipac, ip ac , s lu g ă la fra te - s u R ă d o i.
B a d e a sin R a d u U n g u r e a n u , ip ac . D i n u sin Stanciu M a ­ I a r pe ste to t n u m ă r u l fam iliilor a c estui sat j 36.
togă, i p a c . P r e z id e n tu l comisii, T itu Bengescu. S ă r d a r u Io rd a c h e
R e b e g a siu S ta n isp râ v n ic e lu , ipac, cu un fecior d e m uncă.
O t e te l iş a n u , is p r a v n ic , D i m it r i e Polizu. D e p u t a ţi , P e tra c h e
O b e d e a n u , S e c re ta ru comisii A n d r e i Bozianu b iv vtori log. Birnici slreini:
Popa B a d e a sin P r e i a . Ion sin M ih a i U n g u r e a n u ip is ta tu
D i n u s in N icola B ă t r î u o i u , ipac. D ră ga u sin Ilie M u t u ,
moşiei. D i n u siu G h e o r g h e M a ţ o g ă pî^cSfabu. M a i c i sin
ipac. U d r e a sin I J d r e a N ă u , ipac. S ta n siu U d r e a , ipac.
lou Z l o te a . S ta n c iu sin G h e o r g h e M o ţ o g ă D o r î n g ă . R a d u
Ion sin V a s ile B re s te a u u , ipac.
sin S t a n c i u M e r i ş e a n u . Ilie sin T r a f i r (sic). S t e n c u sin
M a r c u C r a i o v e a n u . M a r i n sin Mihai U n g u r e a n u . Scutelnici:
Io n sin Ilie Uliu, ipac, c u un tecior de m uncă.
11.
Posluşnici:
S a lu l l.a z v , p â m o şia L a zu st<1piuită de sftn la
m in â slire Brîncoueni. B a r b u siu R a d u U n g u r e a n u , ipac, N e a g o e sin R a d u
U u g u r e a n u , ipac. M ih a i sin D u m i t r u P r e j b e a n u , ipac. M a ­
Ertafi de sale: rin s in D u m i t r u P r e j b e a n u , ipac, M i h a i sin I o n Uliu, ipac.
Mihai sin O p r e a Ogarcă, r u m î n , p e n t r u b ă tr î u e ţ c . cu D i n u sin P o p a S t a n c u , ipac. Ion sin D u m i t r u C ă t u , ipac.
u n f ec io r d e m u u c ă . D inu S u r d u , ipac, ipac. D u m i t r u sin C o s t a n d i n sin Ia n a c h e Pitulice, ipac. C a s a lui Dinu A r m ă -
l a o c u C o n d e s c u , ipac, b ă t r î n , o r b şi s u r p a t . D u m i t r u sin şelu, ip ac , c u un fecior de m u n c ă . R a d u sin T r a n d a f i r
Ilie C â t u , i p a c , p e n t r u b ă t r î n e ţ e , cu un fecior de mi>ncă. M u tu , ipac, cu un fecior d e m uncă.
Ş ă r b a n V îlce a , ip ac , ip ac . M a t e i C iungu sin D r ă g h i c i ,i p a c , S lu jito r i:
ipac.
C a s a lui B a r b u O g a r c ă , r u m î n , d ă c ă p ită u ia Prodili,
Văduve : cu 2 feciori d e m u n c ă . L a z ă r sin R a d u C r o ito r u A r m ă ş e lu ,
ipac. -
A u c u t a a lui Ion GLiimiş O r b ă , b ă r b a t ru m în . D ina
a lui M i h a i P le şa n u , ipac, ip ac . B ă la ş a a lui I a n a c h e , ipac, I a r pe ste tot n u m ă r u l familiilor a c estui s a t 5 ^.
ipac. M a r i a a lui P o p a P ă t r u , ip ac , ipac, M a r i a a l u i D i l â , P re z id e n tu l comisii T itu Bengescu. S ă r d a r u Io rd a c h e
ipac, ipac. P r e d a a lui D u m i t r u D a v i d o iu , ipac, ipac. Ioana O t e t e l i ş a n u i s p r a v n ic . D i m it r i e Polizu. D e p u t a ţ i , P e tra c h e
a lui î a c o v Uliu, ipac, ipac, cu un fecior de m uncă. O b e d e a n u . S e c re ta ru l c om isii, A n d r e i B oz ia nu b i v vtori
logofăt. . , . . . s e m n ă t u r ă g r e c e a s c ă . D u m i t r u sin C ălin
Birnici p ă m in te n i:
pîrc&labu. D u m i tr u R e b e g a sin Stan P r e jă tu lă (?), Ion sin
N e a g o e sin G h i m i ş , r u m î n , cu un fecior de muncă. Ilie Uliu. N e a g o e sin G h i m iş ă . C c s t a n d i n sin l e n a c h e Pi­
G h e o r g h e sin D u m i t r u , ip ac . Ion sin S t a n Chelu, ipac. Ma­ tulice. Nea.goe sin Radu U n g u r e a n u . M ih a i sin Ion Uliu.
tei sin G h e o r g h e v ă c a r u , ipac, c u un fecior de m u n c ă . L ascu
sin G h e o r g h e văc aru , ipac. D u m i t r u sin D u m i tr u Chelu, 12.
ipac. S ta n sin î a c o v U liu, ip ac . N e a g o e sin Ilie U liu, ipac.
S a lu l Mdnăila p â m o şia P/eşoiu de S u s, slopl-
D u m i t r u sin C ă lin , ipac. D i n u sin M i h ă i l ă Z î n ă , ipac.
Ştefan s in S t a n Ţ ă r i g r ă d e a n u , ip ac . Ion s in M a te i Ziuă* nitti de d-lui m edelniceru P etre Porlârescu.
ipac. Ion sin D r ă g h ic i C orici, i p a c . Ion R o n c e a , rumîo. Birnici păminteni :
P ă t r u Roncea, ip ac . G r i g o r e sin M ihai O g a r c ă , ip ac . §ăr-
b a n zet Mihai^ O g a rc ă, ipac. M arin sin Nicola GiorcotiDi P r e d a C io b a n u . r u m î n . A v r a a m b r a t P r e d a C io b a n u ,
ipac. P ă u n sin T u d o r C io b a n u , ipac. S t a n sin P î r v u B o t ' ipac. le n e sin Barbu C ă r ă m id ă , ipac, N ic o la e sin Barbu
gros, ipac. G h e o r g h e C o iîc i sin D r ă g h i c i , ipac. D u m itr u C ă r ă m id ă , ipac. Ilie sin S t a n C h e lu , ipac, cu 3 feciori de
m uncă. Ion sin N ic o la B o ţe a , ipac. D u m i t r u sin G h e o r g b i- Scutiţi pentru militari:
şor a l S a n d ii, ipac. G h e o r g h e sin S t a n Chelu, ipac. D i u u C a s a lui G h e o r g h e sin D u m i t r u D i a c o n u p e n t r u Ion
sin Stan C h e lu , ip ac . G h e o r g h e C i u c ă sin Stanciu, i p a c . fii-său cu u n fecior de m u n c ă .
S ta n C iu c ă sin S t a n c i u , ipac. A n g e l Ciuc& zet S t a n c i u ,
Birnici p ăm înteni: ,
ip ac , cu un f ec io r de m u n c ă . Ion siu Sta'ncu M ă u ă i l e a u u
zet Ilie G h io c a , ipac. Ion sin Stoica V îlc e a , r u m î n . Io rd a c h e sin Matei Ni.
coliţa, ipac. M arin sin V l a d u M ă tă s a ru , ipac. Ion sin Au*
P o s lu ş n ic i: d r e i B e r e a n u , ipac. C h i t ă D u lg h e rii, m e ş te ru , ip ac . Ion sin
D i n u sin A n d r e i C h ilu , ip ac . Ion sin lo u B a r b ă u e a g r ă , D i n u M a n i , ip a c c u un f ec io r de m uncă. Io rd a c h e sin N ita
ipac. Staicu C h e l u sin S ta n , ip ac . A n g h e l sin S ta ncu M ă - V ă d u v a al D i n u l u i, ipac. D i n u B ră tilă, ip ac . l a c o v siu
n âile a n u , ipac. R a d u sin G h e o r g h e M ă n ăilea D u , ipac. Ion D r a g o m i r P u r c a r u , ipac. D inu V i i e r u , ipac. C o s t a n d in sin
B iv o la r u sin Ion C ă r ă i m ă n e a n u , ip ac . G h e o r g h e C o v r i g sin D i n u V i e r u , ipac. D u m i t r u zet Io rd a c h e Nicoli{oiu, ip ac .
G h e o r g h e , ipac. R iz a sin G h e o r g h e M ăoăileanu, ipac. C ă l in R a d u s in D i n u V ie ru , ipac. G h e o r g h e sin D u m i t r u al
sin Staicu C helu, ipac. N icolae M ă o ăilea n u sin S ta n c u C h e l u , S a n d i , ipac. D i n u sin G h e o r g h e C o ljan . ip ac . Ion zet
ipac. D i n u sin G h e o r g h e M ă o ă ile a n u , « p a c . P ă t r u sin F i r u D i n u V i e r u , ipac. R a d u zet Aroza, ipac. C o s t a n d i n R ota ru,
Butu, r u m î n . Ion sin A n d r e i C h i t u , ip ac . P îrv u S t u p a r u ipac. B a r b u sin D i n u C a r a u l e a n u , ipac. V a s ile sin F o ta
i sp r ă v n ic e lu , ip ac , c u un fecior d e m uncă. S p ă t a r u , ipac. N ic o la S u r u g iu , ru m în . V a s i le C î r c iu m a r u l
I a r peste to t n u m ă r u l f a m iliilo r a c estu i sat, 27. lui Briceag, ipac. L a z ă r B r e s te a u u , ip ac . B a r b u sin L a z ă r ,
P r e z id e n tu l comisii, T i tu B engescu. S ă r d a r u Io rd a c h e i p a c . D i n u sin D i n u P iţig o iu P re jb e a n u . ipac. Ion N e f e r n
O t e t e l i ş a n u , is p r a v n ic . D i m it r i e Polizu. D e p u t a ţ i , P e t r a c h e s in G h e o r g h e , ipac. P î r v u zet I a n a c h e C â p â tîn ă , ip ac , Ilie
O b e d e a n u . S e c r e t a r u l comisii A n d r e i B o z ia n u b iv vtori C i o b a n u sin G h e o r g h iş o r , ipac. R a d u M u s t ă t a , ipac. D u ­
log. P e t re P o r t ă r e s c u m ede lnic e r. N ic ola e M ă o ă i l e a n u sin m itru sin Ion V îlce a n u , ipac, cu un fecior de m u n c ă . M a te i
S t a u C h e lu p î rc ă la b u . P îrv u S t u p a r u i sp r ă v n ic e lu . R iza sin s in D u m i t r u , ipac. S t a n al V r ă ji t o a r e i sin D i n u Pieptea,
G h e o rg h e M â n ăilea n u . D i n u sin G h e o r g h e M ă n ă ile a n u . ip ac . M a n o le sin G h e o r g h e cel N e g r u , ip ac , cu uu fecior
de m uncă. G h e o r g h e sin Ion I Jn c h e a ş u , ip ac , cu un fecior
13. d e m u n c ă . Ion G u r g u i sin S tro e , ipac. D i n u C i o b a n u sin
P ă t r u , ip ac . N ic o la e C o a d ă sin D u m i t r u , ipac. S im a sin
S a tu l Lancofu i D iea pâ m oşia P le şo iu dă M ij­ C r e c i u n zet Stoica, ipac. D i n u sin D i n u J u r e b e , ipac. Io*
n i tă C u m p ă n a ş u sin D u m i t r u M a n c i u , ipac, c u un fecior
loc siâptnilâ dâ dum nealui polcovnic Ioan Solomon.
de m u n c ă . G h e o r g h e F u f u r a sin S a n d u , i p a c . N i s to r sin
Preo(i in slujbă ; M i h a i B ă r d a n , ipac. M ih a i sin Ion B ă r d a n , ipac, cu un
fecior de m u n c ă . N ită Bocşaru sin S t a n c u , ip ac . T ă n a s ie
P o p a D u m i t r u sin P o p a M i h a i , r u m î n în slujba b ise ­
s in I o n ită , ipac. Ion sin M a t e i Nicolitoiu, ip ac . Ion sin Mi­
ricii satului. h a i C îrgiov, ipac. M a rin B u rtes c u , r u m î n . G h e o r g h e sin
Diaconi in slujbă: F o fa . ip ac . Mihai sin F o ta , ipac. Ilie A r g e to i a n u , ipac. N i ­
colae nin M ă r i ta G a r o a f a , ipac. P ă tru sin Mihai P a r ş o l e a ,
D i a c o n u Ilie s iu S toica, ip ac , ipac, ip ac . G h i n e a sin Ion Ş e i c a r u . ip ac , D i n u B obocu sin N i­
cola, ipac, cu un fecior d e m u n c ă . Ion A r g e to i a n u , ipac.
Văduue:
S t a n c a a lui N ic o la B o u re lu , b ă r b a t r u m în . N i t a a lui Birnici s tr e in i:
Ioan sin I o n , ip ac , ipac. M itrică T ufiş sin P ă t r u , r u m î n . Pavel P i p e r c a , bulgar.
.lupă siuet, C a a a lui I o n iţă siu G o lfiţă Pleşoianu. ipac* ia=
P ă t r u B ra ga giu, ip ac . D i n u s in D u m i t r u , ipac. M i h a i ain
iâşi s e e m e n e a . N ic ă ain Ş e r b a n Z i r ă , ipac.
D u m i t r u D i a c o n u , r u m în . Ţ e n e a M ladin, s î r b c u m eş te şu ­
gul b o ia n g e r ii. T u d o r ain Mladin, ip ac , ip ac . G h e o r g h e To- Asldofî cu eărfile stăpânirii t
t î r l ă sin P ă t r a , r u m î n . M i r e a V ă r d a r i e sin S t a n c i u , ip ac . N ic o la T î rn o v e a n u sin G h e o r g h e ; sîrb
Mihai C h i ţ i b u r a ain D i n u C a r a u l e a n u , ipacilVlatei Roncea.-
ip ac . M ih a i B îr s a n u , ipac» , E r ia ji de s a lt r

Posluşnici: A n d r e i sin N icola Z a r ă , r u m î n p e n t r u b ă tr î n e ţ e . D i ’


dea Z a r ă sin N ic o la , ip ac , ip ac . M i h a i J u r e b i e , i p a c , ipac.
D i n u sin V e l iş c u Isp r â v n ic e lu , ip ac , N ic ola ie ain D i n u S ta n Ş c hiopu, ip ac , ip ac , şi s u r p a t , cu un fecior de m uncă,
V e liş c u , ipac. S t a n c i u sin îon B u d a , ipac, A n g h e l B a n b a (?) G h e o rg h e sin Stoica A lustă ţe a, ipac, p e n t r u boala epilepsiei.
sin Ion, ipac. V a s ile sin A n d r e i P î r v u ţ u , ipac. D i n u P a r-
M a te i R o g o j i n a r u , ipac, p e n t r u b ă t r î n e ţ e şi epile psie e u 1
şolea sin D u m i t r a ş c u , r u m î n . A n g h e l V e lişc u, ipac. D i n c â tecior d e m u n c ă . I o r d a c h e sin P r e d a H o tă rîc i, ipac, olog de
sin G h e o r g h e R a c u , ipac. D i n u sin G h e o r g h e Stelea, ipac. a tn în d o u ă p icio a re le , cu un f ec io r d e m uncă.
Io n ain Ion Qreţii, ipac.
Văduve:
S lu jito r i:
Alihai s in V l a d u Belica, r u m t n de pla»S p ă m în te n e s c . M a r i a a Iui D u m i t r u M i r i c ă , b ă r b a t r u m î n . Ilinca a
I a r p e ste tot n u m ă r u l fam iliilor a c estui sat 84. lui Ion C o m u ţ a n u , ipac, ipac. O p r i c a a lui N i c o la e Secu,
Pre zide ntul comisii, T itu B e n g e s c u . S ă r d a r u , I o r d a c h e ipac, i p a c . M a r i c a a lui Ion C i o a n c ă , ipac. ipac, Ilin c a a
O t e te liş a n u isp ra v n ic , D i m it r i e F o li/u . D e p u t a ţ i , P e t r a c h e lui N ic o la Tudosie, ip ac , ipac. M a r i a a Popii lui Dr&gan,
O b e d e a n u , S e c re t a ru comisii, A n d r e i B o z ia n u , biv vtori ipac, .ipac. Ilin c a a lui Stan D u m i t r a ş c u M a n t a , ipac, ipac.
logofăt. P o p a D u m i t r u siu P o p a Mihai. P olcovnic l o a n So- P ă u n a a lui D i n u Vijelie, ipac, ipac, c u un fecior de m uncă.
lomon. Ion sin M ih a i C îr g io v p î r c ă la b . I o n iţă C u m p â n a ş u Preda a lui N icoliţă, ipac, ipac, c u u n fecior d e m uncă.
sin D u m i t r u M e c u . N i s l o r sin M i h a i B ă r d a n , M a r i n Bur- M a r i a a lu i A n d r e i sin N icola, ipac, ipac, c u un fecior de
muncă. M a r i a a lui S ta n V r ă ji t o r u l , ipac, ipac. I o a n a a lui
lesc u. D i n u sin V e lişc o I s p r â v n ic e l u . Ion sin Ion O r e ţ u .
D i n u sin G h e o r g h e Stelea. G he orghe G h i j u r ă . b ă r b a t r u m î n cu un fecior de~ m uncă.
Ioana a lui D i n c ă Ş c hiopu, ipac, ip ac , cu un tecior d e m uncă.
14 . S a n d a a lui D i n u Spîrlici, ip ac , ipac. S ta n ca a lui N ic ola e
Rusu, ipac, ipac, cu un f e c i o r d e m u n c ă . O p r i t a a lui U -
Satul Pleşoiu pe m oşia P/eşoiu de Jos slăplnită drea M il o v ă n e a n u , ipac, i p a c , I a n a a lui P o p a B a r b u , ipac,
de d‘luI Polcovnicu loan Solom on i de d-lor bălaşa ipac, cu u n fecior d e m u n c ă . Ilinca a lui G rig o re M o ţo i,
şi U/a Pleşoiencile, şi şe al/l m o şn e n i deuâlmaşi. ipac, ipac.

Preofi în slujbă: S c u tiţi pentru m ilita ri:


P o p a N ic o la e în s lu jb a bisericii s a tu lu i, r u m î n cu un Ş t e f a n sin Ş e r b a n Z a r ă î n s u ş i în slujbă, r u m în .
fecior d e m u n c ă . P opa C o s t a n d i n sin l o a n V la d u , ipac, ipac.
Birnici păm inteni:
N ea m u ri:
R a d u s in M a t e i M il o v ă n e a n u , r u m î n . Io n sin M a r i n
C a s a lui Ia n a c h e Pleşoianu, rum în fă r ă s in e t nou ci
aci, ip ac , Badea sin Marin Bălăci, ipac. f a c o v u gin M a r i n
num ai cu un s i n e t vechi p în ă la le a t i 8 o 3 , z ic înd că în
1 lac», i p a c . Ion sin U d r e a M ilo v ă n e an u , ipac. P ă t r u sin
u r m ă m u rin d n u m itu mai sus I a n a c h e n ' a u a v u t cine um bla
C o s t a n d i n M il o v ă n e a n u , ipac, c u un fecior de m uncă. Co- m an, i p a c . D r a g o m i r sin P ă t r u M erişeanu, ip ac . R a d u s in
liţâ sin C o s t a n d i n M ilo v ă n e a n u , i p a c . D i n u V l a d u lu i , ipac. C o s t a n d in Z a r ă , ip ac . G h e o r g h e sin Ion N iţoiu, ip ac . B a r b u
Nicola sin V l a d u , ipac. N e a c ş u sin Ion V l a d u , ip ac . Ştefan sin I a n a c h e Ionete, ipac. N i ţ u s in N ic o la Şchiopu, ip ac . A n ­
drei s in N ic o la Şchiopu, ipac. C o s t a n d i n sin T i ţă B r î n z a n ,
C i m p o ie r u , i p a c . B a r b u sin V a s i l e Ţ o a c ă . ipac. G h e o r g h e ip ac . I e n a c h e sin E n a c h e C ă p ă ţ în ă , ipac. Ion sin G he orghe
M oraru sin M a r i a , ipac. Iordache J u r e b i e - s u n D i n u . ipac. B rîn za o , ip ac . D u m i t r u zet M a r i n a N e ţo ic a , ipac. l e n a sin
D i n u Ciochi sin Nicola Şei a r a , ipac. M i t r a c h e P r u n ă sin G r i g o r e Moţoi, ipac. T u d o r sin l e n e M o ţo i, ipac. G h e o r g h e
•B arbu, ipac. c u un fecior de m u n c ă . Ion P r o d ă n o iu sin sin D u m i t r u U m b r ic i, ipac. F o t a sin Ion C iu c ă M iloveanu
ipac. P ă t r u sin D i n u C i o c a n , ipac. C a sa Iui Ion sin T udosie
B a r b u , ipac. Nicolae sin D r a g u Ş e la ru . r u m î n . Ion B u d a
St'întul, i p i c , c u u n fecior de m uncă. M i h a i sin C o s t a n d i n
sin P ă t r u Bivoliţă, ipac, c u doi feciori d e m u n c ă . R a d u Pro- G iu b e g a , ip ac , D i n u sin N icolştoiu. ipac. P î r v u R o ş e a sin
dănoi s in B a r b u . ipac. P r e d a siu B a rb u , ipac. S taicu sin P îrv u le ţu , ipac, cu un fecior de m uncă. Io a n C i o b a n u sin
B a r b u P r o d ă n o iu . ipac. N i t ă sin Ion B u r e te , ipac. Ş te ta u Lascu, ipac. Ion sin Ion C io c a n , ipac. Mihai sin T u d o r , i p a c ,
sin Ion B u r e te , ipac. S t a n c u Petecel, ip ac , c u un fecior d * i cu un f ec io r de m u n c ă . S t a i c u z e t O p r i ţ a V ă d u v a , ipac.
m uncă. C ă l in sin D i n u Ş u iu , ipac. I a n a c h e sin S a n d u Bu­ Ion sin D i a c o n u D u m i t r u , r u m î n . R a d u sin D u m i t r a ş c u
B r e s te a n u , ipac. D u m i t r u sin D u m itr a ş c u B r e s t e a n u , ipac.
z a tu , ipac. G h e o r g h e sin P ă tru B r în z a n ipac, cu u n fecior
M a r i n zet Drăgolea, ipac. M arin sin M a r i n D ră g o le a , ipaC, cu
de m uncă. R a d u sin D i n u T u d o sie, ipac. G h e o r g h e Gogo- un fecior de m u n c ă . M i h a i C î r c i u m a r u , ipac. G h e o r g h e sin
«anu z e t C o r n u t a , ipac. A n g h e l sin Ion B u z a n . ipac, c u un D u m i tr a ş c u P i e r d u t u , ipac. Ion C h itia n u , ip ac . Duţă sin D in u
fecior d e m u n c ă . Andrei sin T udosie Z a r ă , ip ac . S t a n c u sin C h irşto v , ipac. N i c o la e sin Ion al Mătuşii, ip ac . Dragu sin
A n d re i, ipac. Ş t e f a n sin N icola T u d o s i e , ip ac . Ş e r b a n siiigj Nicola Ş e l a r u , ipac.
B a r b u sin Dinu C iocan, i p a c . D u m itru sin D u m i tr a ş c u - M ă n -
N ic o la T u d o s ie , ipac. N ic ola ie sin N icola T udosie, ipac,
doiu, ipac. D i n u s in T u d o r , ipac. D i n u sin C o s ta n d in B u ­
M i h a i sin l o id a c h e H o tă rîc i, i p a c . T r a n d a f i r sin Iordache zan, ipac. D u m i t r a ş c u sin N i c o la Nicoleştoiu, ipac, Ş e r b a n
H o tă rîc i, ip ac . P ă t r u sin Ion H o tă rîc i, ipac. I o r d a c h e sm sin N ic o le ş to iu , i p a c , T ra ş c ă sin G h e o r g h e Ste le a , ipac.
Ioan H o t ă r î c i , ipac. P ă t r u B u la c u sin Io rdache, ipac. G h e o r­ Ianache sin Ion B u z a n , i p a c , c u un fecior de m u n c ă . M a te i
ghe sin L ă u d a t , ipac, cu u n fecior de m u n c ă . D i n u sm sin D i n u Piţigoi, i p a c , S t a n c i u C î r c i u m a r u , ipac. Nicolae
G h e o r g h e , i p a c . M ih a i sin L ă u d a l , r u m î n . \ ladu sin Sandu J sin U d r e a M i l o v ă n e a n u , ipac. Ion sin G h e o r g h e M i l o v ă ­
neanu, ipac. Ion sin Ion P a s ă r e , ipac. Ilie sin Ion P e tec e l,
T î m p l a r u , ipac, cu u n lecior de m uncă. P îrv u S u h m a n s j | ipac. B a r b u s in F r i m u . ip ac . N iţu sin S t a n c i u C î r c i u m a r u ,
T u d o r a ş c u , ipac. S ta n sin D r ă g o i , .pac. L ă u d a t s m Drăgoi, ru m în . Ion s in G h e o r g h e G h i j u r ă , ipac. D i n u sin Ilie C i o ­
i p a c . G h e o r g h e sin D ră g o i, ipac. N u ţ u sin D r ă g o i, U>ac. JNea c an, ip ac . B a r b u s in H r i s t e a C o jo c a ru , ipac.
g o e M i r i c ă sin T u d j r a ş c u , ipac, cu un lector d e munca,
hai s in T u d o r a ş c u , ipac. D i n u sin Io n C io b a n u , ipac. rvu Birnici streini:
sin Ion C i o b a n u , ipac. I a n a c h e sin J’u d o r a ş c u , ip ac . rv«| P r e d a C iută, ipac. M a te i sin D u m i t r u zet Secu, ipac.
s in R a d u B u z a tu , ipac. Badea sin V a s i l e C io c a n . >pac- D u ic ă sin D i n u C ă l ă r a ş u , ipac. S t o ia n sin D i n u C â l ă r a ş u ,
D u m i t r u sin Ion C io c a n , i p a c . Ilie sin Ion C io c a n , i j » • ipac. D inu sin Dinu C ă l ă r a ş u , ip ac . S t a n c u sin Ilie C io c a n ,
Matei sin Ion C io c a n , ipac. C o s t a n d i n sin S a n d u T . m p l * r - ’pac. M ihai sin D i n u C ă l ă r a ş u , i p a c . M i u s in N ic o la N egrilă,
ipac. L a z ă r sin Ion C i o b a n u . ip ac . Marin sin A » - ‘pac. T ă n a s e sin M a r i n Bălăci, ip ac . Io a n sin S t a n Ţ ă r a n , ipac.
i p a c . Stanciu sin Ioan, ip ac . D u m i t r u sin Ion
Scutelnici :
ip ac . S t a n sin Stoica M u s t ă ţ a , ipac.. N . c o 1 « i e ;
G h e o r g h e O ţ ă , ipac. P î r v u s m D u m i t r a ş c u M ând M a t e i sin C o s t a n d i n M i l o v ă n e a n u , ipac, cu a feciori
ip ac . Ion Inel sin G h e o r g h e P i r t e a . ,p a c . cu un te de m uncă. C a s a lu i G h e o r g h e M ilo v ă n e an u , ipac, c u un fe-
lie m u n c ă . Ie n a c h e sin G h e o r g h . J u r a , ,pac. ■r u m t a . I o d J J c|o r d e m u n c ă . B a r b u C ă r ă m i d ă , ip ac . C a s a lui Ion sin
Mihai P a r ş o l e a , ipac. D u m i t r u sin D u m i t r u M e n ş a n u W V ladu, ipac. B a d e a sin Ion B u z a n , ipac, cu un fecior de
m u n c i . R a d u siu D i n u P iţ'g o i, >Pa c - cu un fecior de muncă. tului. P o p a B a d e a sin P o p a C o s t a n d in , ipac, ipac. Popa
P r e d a sin P o p a B a r b u , ip ac , i p a c , la b is e r ic a G re c eşti tot
P oslu şn ic i: ,
pâ a c e a s t ă moşie, cu un te c io r de m u n c ă .
Nicola sin D u m i tr a ş c u Măndoiu, ipac. îacov sin Barbu
C ă r ă m i d ă , ip ac . Ion sin D u m i t r a ş c u JVJăifdoiu, ipac. L a a ă i Postelnic e i :
sin S t a n Ş c h i o p u , ipac. Nicola sin P ă t r u M e r i ş e a n u , ipac. R a i c u sin H r i s t e a C o r b e a n u , b u lg a r.
Ion U d r iş te Bursucii, r u m în . D u m i t r u E le ş te u U m b riri,
ipac. Ion sin M ih a i b r a t D u m i t r u , ipac. N ic o la C h i n e a , .E r t a fi de sa te i
ipac. D i n c ă sin T r a n d a f i r , ipac. M atei sin D i n u fudosie. G h e o r g h e sin. V l a d u , r u m î n , p e n t r u b ă tr î n e ţ e , cu un
ipac. V a s i l e sin Ion Inel, ip ac . F rim u sin F r i m u Nicăi, ipao. fecior d e m u n c ă . Ilie sin Ilie C r e ţ u , ipac, p e a tr u c ă este dam -
D n ic ă B ivolaru, sin Ion. ipac. D i n u sin C o s t a n d in Miluvă* blalîu şi cu totul n e p u tin c io s . Ş t e f a n sin R a d u , ip ac , p e n ­
u r a ii u, ipac. I a n c u sin N eagoe M o i n ă , ip ac , ou un fecior t r u b ă tr î n e ţ e . G h e o r g h e sin M a n e a al llinchii, ipac, ipac.
de m o a c ă , D i n u sin Ion al Niţii. ipac. M a r i n sin Dinu C h i r i ţ â aia M a n e a , i p a c , ipac, c u un fecior d e m u n c ă .
G h i g a . ipac. l o a n sin M i h a i B r a u d i b u r u , ipac. V la d u sin Ilie C r e ţ u , ip ac , ipac. R a d u ain R a d u , i p a c j p a c ,
Sluji lori t M ih a i s in D i n u , ipac. ipac. D u m i t r u siu Ion. ipac, ipac.
lan sin D r ă g h i c i V î r v o r e a n u , ip ac , ipac.
• S toica C iocan, ru m în de i s p r ă v n ic a t u l pâroîuteneec,
P ă t f a ş c u ain P ă t r u B ucur, ipac, d e plasă p â m în ten e a c . D o ­ Văduve:
bre A r m ă ş e l u sin D u m i t r u Bondocii, ipac, dă p u ş c ărie. M a r i a a lui P ă t r u , b ă r b a t r u m î n , M a r i a a lui R a d u
Oameni ne inim ii la nici o orfndniaJa: O o ic a ru , ipac, i p a c , i lin c a a lui M a r i n F r a n e u , ip ac , ip ac .
S ta n sin Ş e r b a n Z a i â manzîl, r u m î n să numia de m au /d M a ria a lui Ion, i p a c , i p a c . R a d a a lui I o n iţ ă .U n g u r e a n u l ,
Cu un sinet v r c h i al tătîn e -s ă u . fiind el m ort. D u m i t r u sin ipac, ipac. A n c u ţ a a lui D u m i t r u , ip ac . ipac. V&silea a Iui
D i n u Ş u ţ u , holtei, ipac, slugă la f r a t e - s ă u Călin. Fc.pa G h e o r g h e , ip ac , ip ac . O p r i e a a lui S ta n G â r U u a a ru .
I a r peste tot n u m ă r u l f a m iliilo r a c e s tu i s a t , 198, ipac, i p a c , c u un fecior d e m u n c ă . Z m a r a n d a k lui Cea»
P r e / i d e n t u comisii, T itu B engescu. S ă r d a r u l u d a r h e U iid in V î r v o r e a n u , ipac, ipac, Floric a a lui T o a d e r t i n
O t e t e l i ş a n u , is p r a v n ic , D i m it r i e Poli/u. D e p u t a ţi , Petrache M ate i, ip ac , ipac. M a r i a a lui Ion sin M a te i , b ă r b a t r u n d a ,
t biţj» a lui A n d r e i , ipac, ipac. cu un te c io r de m uncă.
O b â d e a n u . S e c re ta rii comisii, A n d r e . Bnzianu, b iv vtori log,'
P opa C o s t a n d i n sin lou Vladu, Polcovnic loan Solornon, Voi ca a lui S tă n ic â , ipac, ipac,
B ă la şa P le şo ia n c a, U ţa Pleşoianca. Ion Z a r ă m oşneni îm ­
Scutiţi pentru m ilita ri :
p r e u n ă cu toţi m oşnenii, P ă t r u sin D i n u C io c a n P î r c ă l a k
G h e o r g h e sin P ă t r u B r f n / a n , M a te i sin D inu J udosie, I 11 Com aft sin S ta n M a rc o c i, r u m în , p e n t r u C h i r e a fn=9u,
sin U d r e a M il o v ă n e a n u , D r a g o m i r sin P ă t r u M e r i ş e a n u , cu un fecior de m uncă.
lordat.be s in Ion H otărîci, A n g h e l sin Ion Buzan.
Ţtrcovnici:
15 , l o a n ain R a d u B r e b e n e l , r u m t n cu ş ti i n ţ ă de c a r t e şi
S a lu l B rea sla pâ m oşia B reasla, siâptnilfi de “■în d o ia lă b i s e r ic e a s c ă . V l a d u sin P o p a B a r b u , ip ac , ipac.
d um neaei clucerea sa Calinea O lelelişanco. •a b ise ric a C r e ţe ş t i, to t p e a c e a s t ă moşie.

Preoţi in slujbă: C u m p ă n iţ i i :
Popa B a r b u sin Stanciu, ru m în , în slujba bisericii 83' D u m i t r u sin R a d u T u d o r ic ă , r u m î n 1
Birnici p ă m în te n i: siu lou P ă s ă ric ă al P ă u n i i, i p a c . V l a d u C i o b a n u s i n T r a n ­
dafir, ip ac , cu un fecior d e m u n c ă . C h ir c a s iu Z a h a r i a ,
R a d u sin G i u r a F r a n g u al m ă tu ş ii, r u m î n , cu t
ipac. S a n d u sin S a n d u logof. ip ac . I o n it ă siu P r e d a C o r -
tecior de m u n c ă . Ş t e f a n sin G i u r a F r a n g u al M ă tu ş i i, ipac.
b e a n u , i p a c . Ion sin G h e o r g h e C î r n u , ip ac . S t a n sin P re d a,
D i n u sin R a d u , ipac. S ta n c iu sin P a n ă . *ţ>ac. P î r v u sin Ion
ipac. S to ic a sin R a d u D o i c a r u , i p a c . D u m i t r u s i n B a r b u
C iu rez u , ipac, cu un fecior de m u n c ă . D u m i t r u sin Sandu,
Fudulu, ipac. Ion sin Mihai, i p a c . R a d u sin Ion D o b r e , ipac.
ipac, c u u n te c i o r d e m u n c ă . Ion sin Ilie G u r a n G u ş e , ipac.
B a r b u sin D i n c ă C â l u ş a r u , ip ac , c u uu lecior d e m u n c ă ,
Ion sin Ilie R o m a n , i p a c . B a r b u sin Ioan U n g u r e a n u , ipac.
G h e o r g h e sin T r u ş c ă C o r b e a n u , ipac. D o b r e sin D i n c ă C ă -
R a d u s i n B a d e a , ipac. M a te i P u r c a r u sin Ş e r b a n , ip ac , cu
lu şa r u , ipac. G h e o r g h e sin Ilie B ă lă şo iu , ipac, cu doi fe­
u n f e c i o r de m u n c ă . R a d u B â tă io s u sin Ion C u r e r a r u , ipac.
ciori d e m u n c ă . O p r e a sin P r e d a O l a r u , ip ac . C ă l i n sili
Io n sin B u m b a c , ip ac . Ilie sin C o s t a n d i n Golea, ipac. M a ­
C ălin, ipac. Ion s in D o b r e , ip ac , c u u n te c io r de m uncă.
rin sin C o s t a n d i n al m ătu ş ii R a d ii, ip ac . M a r i n sin Ion
T r a n d a f i r siu D o b r e . ipac. Gheorghe sin Ion D o b r e ipac. D i n u
C r e t u , i p a c . P r e d a sin Ion C r e t u , ip ac . Ion sin A le x a n d ru ,
siu Sam uil, ipac. G r i g o r e sin Ion C r a i o v e a n u , ip ac . S ta n c u
ru m în . Ion sin A n g h e l M u n t e a n u , J p a c . Ion sin M ih a i Bpş-
siu G r i g o r e Cotoşm an, ipac, c u un fecior de m u n c ă . S t a n
t e a e a n u , . i p a c . P r e d a sin N ic o la R oşea, ip ac . N itu sin M a ­
sin S t a n c u C o t o ş m a n , ip ac . P i r v u sin S t a n c u C o t o ş m a n ,
n e a i p a c . Ilie sin Ion M u n t e a n u , ipac, cu u n fecior de
ipac. Ilie siu D i n u , ipac, C î r ti n o iu . Ivan D u d u sin C î r ţ i -
m u n c ă . V a s i l e sin N icola Roşea, ipac. S tă n o i sin Ion To-
uoiu, ipac. Ion sin Dinu C îr tin o iu , -ipac. G h e o r g h e siu Ion
r o im a n , ip ac . I o v a n sin Io v a n , ipac. D i u u sin N ic ola Roşea,
l ’itigoi, r u m î n , cu un f ec io r d e m u n c ă . Ilie s in O p r e a O -
ip ac . M a t e i sin Fredoi, ipac. S t a n c u sin Mihai B oştineanu,
g a r c ă , ipac. Ion siu Io v au , b u lg a r . Ilie G u r a n sin S a n d u
ip ac . A n g h e l sin Ion M u n t e a n u , ip ac , cu un tecior de
G u ş e , ip a c ru m în . C a s a a lui S m d u G i u r ă , i p a c , c u u u fe­
m u n c ă . M arin sin Ion O r e z u , ip ac . D i n u sin S ta n ciu U r a
cior d e m u n c ă . D i n u B ă z ă v a n zet C o s t a n d in , ip ac , cu un
ta r u , ip ac . S t a n sin C h i r i t ă , i p a c . B a r b u sin Ion Davidescw,
iecior d e m uncă. N i c o la i e sin V l a d u C î r n u , i p a c . G h e o r ­
ipac.- Ion sin D a-vid, ipac. R a d u sin A m z a , i p a c , cu un lei
ghe- sin Ion D a v i d e s c u , ip ac . M atei sin N i c o la zet B ă z ă -
c i o r d e m u n c ă . V o ic u sin D u m i t r a ş c u , ipac. Ş e r b a n sin Iop
van, ipac. N ic o la ie s in N ic o la ie B u r d u le a , ipac. S t a n sin
M k rc u e i, i p a c . Ion sin Ion, ipac. S a n d u sin D ră ghic i,ipa jffl
Stkfi sin Ion D r ă g h ic i , ipac. Ion sin Ion M a rc oc i, ipac. Ion P ă s ă r i c ă al P ă u n ii, i p a c . B a r b u sin D a v i d , ipac. l o a
sin B a r b u S u r d u , ipac. N e a g o e sin N i t ă D a v id e s c u , ip ac .
M a r i n sin T u d o r ic ă , ip ac . A nghe l sin Ion C a p l a n . rumin.
Ion siu T u d o r M arcuci, ipac. Ion sin D i u u Ţ a r o v e a n u , ip ac .
Ion F â s u i sin M a te i a ş , ip ac , cu un f ec io r de m u n c ă . Nico­
C o s ta n d in s in S t ă u u t ă T a b a c u , ipac, cu un fecior de m u n c ă ,
laie sin G h e o r g h e , ipac. Ilie sin S t a n G a ş p e r , ipac. Bădiţă
t r a n d a f i r sin O p r e a O l a r u , ipac. Ion sin R a d u F r a n c u ,
sin A l e c s a n d r u P o d a r u , ip ac . Nicolaie sin Matei Sadoveanu,
ipac. Ion s in N ic ola ie S a d o v e a n u , ipac. M arin sin Ion, ipac.
ipac. R a d u s i n D i n u , i p a c . M i h a i s in I o n it ă M o ra ru , ipac.
M i h a i sin Ion M u n t e a n u al N i t ” , ipac. R a d u s i n l o n M u n - j G h i ţ ă sin Ion Z i d a r u l , ipac. G h i ţ ă sin loniţă M o r a r u l , ipac.
t e a n u , ipac. B a r b u sin D i n c ă , ipac, cu un t e c i o r de muncă. I’â t r u s iu V l a d u , ip ac . G h e o r g h e sin M arin, ipac. N icolaie
sin G h e o r g h e , ipac. M ih a i s in B a r b u C ă l u ş a r u ( ipac. Ion
N i c o la i e sin Vlăduţ, ip ac . N ic o la ie sin Ion V frvoreano,
ipac. G i u r ă sin S t a n C ă r b u n a r u , ipac. A n d r e i sin StaiF sin D u m i t r a ş c u . ipac. Ilie sin G h e o r g h e C u r e l a r u , ip ac .
T a b a c u , - i p a c . N i ţ u sin S taicu al D iţii, ipac. A l i c s a n d r u a Mitrache F u g a r u sin T u d a r S p ă t a r u , ipac. M i h a i sin C h i -
r iţă M a n e a , ipac. D r a g o m i r s in T ă n a s e T r ă i s t a r u , ipac.
B a r b u , ipac. N i t u s in P î r v u D a v i d e s c u , i p a c . F l o re a
D i n c ă , i p a c . B a r b u sin V l a d u P r u n ă , ip ac . D u m i t r u al ^ Ion sin B a r b u O g a r c ă , i p a c , c u a feciori de m u n c ă . D u m i ­
T ă n a s e al T u d o r ii , ipac. D a n c i u sin T ă n a s e , ip ac . Nicofti t r u sin P ă t r u T a b a c u , ipac. P ă t r u T a b a c u sin S t a n , ipac,
Sin Ş e r b a n , ip ac . Ion sin G h e o r g h e B a r b u . ip ac . C o s ta n cu un fecior de m uncă. G h e o r g h e sin Ilie O l a r u , ipac.
Stanciu sin D i n u M oraru, ipac. D u m i t r u sin a l lo a n i i V ă ­
duvii, ipac. Ion sin Borboroiu V ă d u v o iu , ipac, cu uu fecior dt>i s in P ă t r u G u r a n , ipac. N i c o la i e sin A n d r e i C r u c e r u l
d e m uncă. al C h i ţ ii , ip ac . L u c a sin D a v i d , ipac. G h e o r g h e s in V l a d u
C h e l a r u , ip ac , cu uu lecior d e m uncă. D u m i t r u siu G h e o r -
Birnici s tr e in i: ^
glie C h e l a r u , i p a c . F i o r e a sin A n g h e l , ipac. D u m i t r u sin
Ş e r b a n s in Ion, ipac. R a d u sin A n d r e i, ipac. Ilie sin A m za, i p a c . A n d i e i siu A n d r e i B e r e a n u , ipac. l l r i s l e a sin
P r e d a O l a r u , ip ac . I o v a n sin I o v a n G ld e a , ipac. Ion sin D i n u Ghiveci, ip ac . R a d u sin Ion, ipac. C a s a lui M a te i
Ion T u r t u r e a zet Ion O r e z u , ipac. Ilie sin D u m i t r a ş c u ipac. siu Ion, ip ac . C a s a lui D i n u G hiveci, ipac. C a s a lui T ă ­
Ion sin D u m i t r a ş c u G î l d e a n u , ip ac . S ta n sin Predoi, ipac. n a s e C u r e l a r u . r u m î n . C a s a lui Ion sin Matei, i p a c , cu un
Ion sin Predoi, ipac. D r ă g h ic i sin P r e d a , ipac. M a t e i sin lecior d e m u n c ă . C a s a lui P r e d a G e a m ă n u , ip ac . C a s a lui
G u ţe s c u , ipac. Stan sin I o v ă n a ş c u , ipac, c u 'un f ec io r de N e s t o r sin D r ă g h i c i , ipac. C a s a lui P î r v u s in A n d r e i, ipael
m u n c ă . D u m i t r a ş c u sin S ta n c iu FJocosu, ipac. L a z ă r sin
G h e r g u , b u l g a r . C a s a lui P r e d a C h i r i g i u sin Iancu, rumîn, Ion sin O p r e a , ipac. M ih ă i s in R a d u D o i c a r u l , i p a c .
cu un fecior d e m u n c ă . S t a n sin Ion D q cu zu , ipac. Stancu Slujitori:
s in P o p a S a n d u , ipac. •
B a r b u sin N iţă D a v i d e s c u , rum în, de p l a s ă p ă m in te-
S c u te ln ic i: 1IC6C.

R a d u sin B a r b u T r ă i s t a r u , ip ac , c u un fecior de muncă. Oameni ne intra/i la nici o orinduialâ:


T u d o r T a b a c u sin D i n c ă P e s c a r u . ipac. D u m i t r u sin Ion
Ş t e f a n siu D i n i ş o r C u r e l a r u , ru m în , s ă num eşte d ă
V t r v o r e a u u , ipac. D i n u P a c a n e t e sin G h e o r g h e T a ba c u,
Hcutelnic c u s in e tu ta t ă - s ă u . fiind el mort. D u m i t r u zet
i p a c . M i t r a c h e sin G h e o r g h e al F lo ric ă i, ipac, R i s te a sin
P a n ă , ip ac , s lu g ă r e ş t e Ia Ion F r a n e u . G h e o rg h e sin S t a n c i u
G h e o rg h e al Floricăi, ip ac , Ilie sin A s a n T urcu. ipac. Ion
U u t a r u holtei ipac, s lu g ă r e ş te la îa c o v a r e n d a ş u moşii.
sin A m z a , i p a c . R a d u sin Io rd a c h e P e s c a n , ipac, O p r e a sin
Sim a s in S ta n co v ic i holtei, s î i b , ce s 'a u a r ă t a t comisii cu
Ion al S ta n ii, ipac. C a s a lui I o n iţă sin R a d u al Tudorii,
bile t al do m n u lu i p o t polcovnic Colenici p e n t r u c a r e îl a-
ipac. c u un te c io r de m uncă. D u m i t r a ş c u sin M i h a i C u re -
r a t ă c ă a u slu jit în c e a t a volentirilor.
la r u , ipac. G a ş p ă r sin Ş t e f a n C u r e l a i u , ip ac . A le c sa n d ru I a r peste tot n u m ă r u l fam iliilor a c e s tu i s a t 243.
sin T â n a s e C o jo c a ru , ipac. P ă tru P u r c a r u siu Ion M u u ie a n u P r e z id e n tu comisii) T itu B e nge sc u. S ă r d a r u Iordache
ipac. Io n sin F r a n e u , ipac. O t e t e l i ş a n u i s p r a v n ic . D i m it r i e Polizu. D e p u t a ţ i , P e t r a c h e
P o s lu ş n ic i; O b e d e a n u . S e c r e t a r u comisii, A n d r e i B oz ia nu b iv v to ri log.
Popa B a d e a s in P o p a C o s t a n d i n .............. s e m n ă t u r ă r u se a s c ă ,
M a te i S t u p a r u sin A n g h e l C ăplau, ipac. cu a feciori de •u e n d a şu moşii. B a r b u sin l o a n D a v i d e s c u , p î rc ă la b u . R a d u
m u n c ă , C o s t a n d i n sin Ion F r a n e u , ipac. S ta n s in Badea, sin B a r b u T r a i s t a . V o ic u sin D u m i t r a ş c u . Ş ă r b a n sin l o a n
ip ac . A l e c s a n d r u siu G h e o r g h e , ipac. M ih a i siu R a d u Re­ C hircoc i. D i n u sin N icola R o ş e a . Ion sin Ion T u r t u r e a zet
gulă, ip ac . S t o ia n sin Ion P u r c a r u , ipac. Mihai sin Ion P u f ' loan O r e z u . R a d u sin I o r d a c h e T i n c a n .
c a ru , ipac. Jli*s sin G h e o r g h e , r u m i n . M i h a i sin R a d u Che*
laru, ipac. Ioniţă sin T ă n a s e C o jo c a ru , ip ac . P i e d o i s i n 15- 16 .
n a s e , ip ac . I o n s in V l a d u Z i d a r u , ipac, cu u n lecior <Je
m uncă. Ioniţă sin G h e o r g h e M o r a r u , ipac. I o n z e t Barbu Salul L ea m n a pă m oşia Bucouâfu, slâpîntlă de
G o ru n ă , ipac. Ilie sin Ion FIocosu, ipac. N ic o la ie sin l »11 sfln la m lnâstire Bucovâfu.
F lo c o s u , i p a c . V a s i l e s in I o n Ş e ic a r u , ipac, cu un fecior Preoţi in slujbă :
de m uncă. T r î n c ă sin V a s i le , ipac. G h e o r g h e sin Vasile. P o p a N ic ola ie sin P o p a M a r i n , ru m în , în s lu j b a bi­
ip ac . Ion sin F r i m u , ip ac . F r i m u s in Ion O r e z u , ipac. t’re* sericii satului.
Ertafi de sate : fan, ipac. Ion sin P re d o i Şoşe a , ipac. Ş e r b a n C i m p o i e r u siu
Ion S ă r a c u , ip ac . Ion b r a t Ton siu B r a t u Ş e g ă rc e a u u , ipac.
Ilie B r e s t e a n u sin G h e o r g h e . r u m î n , p e n tr u b ă tr î n e ţ e .
B a r b u siu Ion R ota ru, ip ac . I o r d a n sin B a d e a B ă d e s c u , ipac.
G h e o r g h e sin P r e d a C opoici (?), ipac, ipac. V a s ile sin Ion
B ă l tă ţ e a n u , i p a c , ipac, şi s u r p a t . M i h a i - sin Ion C ă r ă c ă - N ic o la ie s in M i h a i P l e ş o i a n u , ipac, cu uu lecior de m uncă.
leanu, ip ac , ipac. S t a n sin P a n ă D o g a r u , ipac. D u m i t r u s in N ic o la , rumîu.
N ic o la sin D i n u G o le a , i p a c . G h e o r g h e sin N i c o la C a p r ă ,
Văduve t ipac. N e a g o e sin N i ţ ă D a v i d e s c u , ipac. Ion s iu M a t e i Bă­
S t a n c a a lui P o p a R a d u , b ă i b a t r u m î n . A n u ţ a a lui r a n , ipac.
Z a m fir, ip ac , ipac. S t a a n c a a lui Ion M u u te a p u , ipac, ipac. Birnici s tr e in i:
S t a n c a a lui R a d u C a z a e u , ip ac , ipac- P ă u n a a Iui Radu
D i n u sin P r e d a zet S to ic h iţa , ipac. N ic ola e M unteanu
T u t a n a r u , ipac, ipac. Ilinca a lui D u m i t r u B e c he ru, ipac,
sin B ă z ă v a n , ipac. P a v e l sin S to ia n , s îr b . P î r v a n sin Pavel
ip ac. Ioana a lui Sauiiu S o a r tă , ipac, ipac, c u uu lecior de
S to ia n , ip ac . P ă t r u D u l g h e r u s in Io v an , ipac, cu un fecior
m u n c ă . C ă l in a a lui S a n d u l C a p r a r u , ipac, ipac, cu uu fe­
de m u n c ă . D u m i t r a ş c u sin G h e o r g h e , r u m î n . D i n c ă B âje-
cior de muncă.
n a r u sin Ion, ip ac . Ion sin P r e d a ql Neacşii, i p a c . Ion sin
Ţ îr c o v n ic i: Mihai C ă r ă c ă l e a n u , ipac- M a r i n S u r d u sin M ihai C ă r ă c ă -
Badea sin Ion C r o ito r u l, rumîn, cu ş tiin ţă de c a r t e şi leanu, ipac. D u m i t r u s in G h e o r g h e U n g u r e a n u . ipac. D in u
M ă ru n ţe lu sin N ic o la V ă c a r u , ip ac . M a te i sin D i n u N e a m ţu l,
o r in d u i a lâ b ise ric e a scă .
ip ac . S t a n sin Iv a n D o c a n , ipac. J i t c u sin Pavel, bulgar.
Birnici păm inteni: A n g h e l sin D a m i a n , ipac. N e a g o e sin P r e d a , ru m lu . Tvan
Docan s in B i r a n , ip ac , cu u n tecior de m u n c ă . C o s t a n d in
A n g h e l sin N icolae C a p r ă , r u m î n . B a rb u ! T ă t a r u l sin
siu B a r b u , ipac.
Ion C i o b a u u , ip ac , cu un fecior de m u n c ă . G h e o r g h e sin
B a r b u P u n g ă , ipac, cu un fecior de m uncă. S t a n sin Francul Scutelnici:
S ă r b ă t o r e a n u l , ipac, cu un fecior de m uncă. Ştefan sin Stan M a te i siu G h e o r g h e B ă r a n , ipac, c u un fecior de
S ă r b ă t o r e a nul, ip ac . S t a n sin Ilie B re s te a n u , ipac. Ion sin muncă.
Ilie B r e s te a n u , ipac. Ion sin B r a t u Ş e g ă r c e a n u , ip ac . Ghită
P o s lu şn ic i:
sin B a r b u C io b a n u , ip ac . M a r i n sin Ion Şoşea, ip ac .S ta n c iu
sin A v r a a m D o g a r u , ipac, c u un fecior de m u n c ă . G h e o r­ Ion sin Z a m f i r a c h e , ipac, N ic o la sin D r a g o m i r Ţ i g ă n -
ghe sin G h e o r g h e U şurelu, ipac. G h i t ă sin R a d u T utuna ru, telea, ip ac . D a v i d sin R a d u l ’r ă i s t a r u , ru m în . D u m itr a ş c u
B e c h e ru sin B a d e a FIocosu, ipac. D u m i t r u I*udulu C roitoru
ru m în . S toica sin R a d u I'utunaru, ip ac . Ilie sin D um itru s in D u m i t r a ş c u , ip ac . D i n u sin P a n ă D o g a r u l, i p a c . D u ­
B ă s g a n , ipac. Ştefan sin N ic o la C a p r ă , ipac. Gheorghe m it r u b r a t D in u l M ă r e ţ u l , ip ac . B a r b u P u n g a r u l s in Popa
T r î n c ă s i n P ă t r u FIocosu, i p a c . Ilie B ă t ă i o s u s i n D u m itr a ş c u Ilie, ipac.
ipac. D u m i t r a ş c u T r u ic ă sin P ă t r u FIocosu, ip ac , Ioniţă I a r peste tot n u m ă r u l f a m iliilo r acestui s a t S6.
M u n t e a n u sin P ă t r u , ip ac . F io re a sin Stoica Bârin, ipac. P r e z id e n tu Com isii, T itu B engescu. S ă r d a r u Iordache
D i n u s in Ion M u n t e a n u , ipac. B a r b u sin G he orghe Pungă* O te te liş a n u , is p r a v n ic . D i m i t r i e Polizu- D e p u t a ţ i , P e t r a c h e
ipac, c u u n fecior de m uncă. Ion C î r n a r u sin Z a h a r i a , ipaCi O b e d e a n u . S e c r e t a r u C o m isii, A n d r e i B ozianu, b iv vtori
logofăt. P o p a N ic ola ie sin P o p a M a r i n . l o a n M ă r e s c u . a r e n ­
Ion sin Ilie M o r a r u , ipac. R a d u C ă p l a n sin Ion, i p a c . Matei d a ş, (?) G h e o r g h e T r în c ă sin P ă t r u FIocosu p î r c ă la b u . Ş te fa n
B e c h e r u s in D u m i tr u , ipac. T o m a sin T u d o r ipac. Miha> s in O p r e a p î r c ă la b u . D u m i t i u sin G h e o r g h e B ă r a n . Ion
s in T o m a Ţ ig ă n tilă , ip ac . Ş te fa n sin O p r e a P îrc ă la b u , ipac* s in P r e d o i Şoşa, T o m a sin T u d o r. Ion sin P r e d a al N e a c şii,
D u m i t r u sin G h e o r g h e B ă r a n , ipac. B a d e a F u g a r u sin Ş*e" Ş te fa n sin Nicola C a p r ă .
selnicu sin Ion Gugu» ip a c ,- c u doi feciori de m u n c ă . C a sa
17 . lui Ion M ă c e l a r u , ipac. . ,

Salul M oflea pfi moşia B u c o u d / u s l â p l n il d dă P o s lu ş n ic i:


sfânta mânSsiire Bucouâfu. Ion sin Ion D u n ă r e a n u , ipac. G h e o rg h e s in A n d r e i
C ioplea, i p a c . C a s a lui A n d r e i C io p le a , ipac, c u uri fecior
Preoţi in slujbă :
de m u u c ă . D a v i d sin S ta n C ă lin , ipac, Ion sin Z a h a r i a
P opa Ion s in P a t r u , r u m î n , în s lu j b a bisericii s a lu lu i. M o r a r u , ipac. Ion sin M ij a c h e M e şte ru , ipac.

V ăduve : - » O am eni ne intraţi la nici o orinduială:
P ă u n a a lui Stoica, b ă r b a t r u m î n . D c s p a a lui Iancu. T u d o r sin fon holtei, rum în, şade la N icolai M ă c e l a r u ,
Ş te fa n a a lui Ion Ţ oţoi, ipac, ipac. Io a n a a lui lo u Ţ e r n ă - v ă r ă - s ă u . F o t a sin G h e o r g h e Pre jb e a n u , holtei, ip ac . Vasile
ţeauu, ipac, ipac. holtei, ipac, s lu g ă r e ş te la logof. D u m i t r u e p is t a tu moşii
duitanealui d v o r n ic u lu i B ibescu.
Ţ ircovnici:
I a r p e ste tot n u m ă r u l fam iliilor acestui s a t 42.
H r i s t e a sin Pavel, holtei r u m î n , cu ş tiin ţă dc c a r t e şi P r e z i d e n tu l comisii, T i tu Beogescu. S ă r d a r u Io rd a c h e
o r in d u ia lă bisericească. O t e t e l i ş a n u , i s p r a v n i c . D i m i t r i e Polizu. D e p u t a ţ i P e tra c h e
O b e d e a n u . S e c r e t a r u comisii A n d r e i B oz ia nu b i v vtori lo­
Birnici pămînteni :
gof. P o p a Ion sin P ă t r u , al bisericii şi e p is ta tu moşii. Ştefan
R a d u sin C o s ta n d in C i m p o ie r u , i umîn. F r în c u sin Cos- sin. T ă n a s e p îrc ă la b u . S ta n c u sin A n d r e i L u n g u . T o a d e r siu
t a n d i n , ipac, c u un fecior de m uncă. B r a t u sin G r i g o r e U n ­ P a s c u U n g u r e a n u . F r ă c u sin C osta ndin.
g u r e a n u , ipac. S t a n sin C ălin P odaru, ipac, (e tre c u t ca fe­
cior de m u n c ă ). Ion sin P r e d a M otoi, ipac, Ştefan Pîrcălabu 18 .
sin T ă n a s e , ipac, cu un fecior de m u n c ă . P ă u n sin R a d u
C ocoşatu, ipac. T o a d e r s in Pa sc u U n g u r e a n u , ipac, cu un Sa tu l Cernelile de Jos pâ m oşia Cernelile, stâ -
fecior de m u n c ă . Ion sin V la ic u P r e jb e a n u , ipac. S ta n c u sin pinitâ de s ftn ta m tndstire H orezu.
A n d r e i L u n g u , ipac. S ta ic u sin Ion D u n ă r e a n u , ip ac . Do-
Ertafi de sate :
b r e D u n ă r e a n u sin Ion, ipac. P î r v u sin Irim iea, ipac, cu
doi feciori de m u n c ă . C o s t a c h e sin B a r b u C î m p e a n u , ipac. M a te i ce-i zice şi P ă t r u , ruuiin, peutru b l t r i u e ţ e cu
M a r i n sin Irimiea, ipac. Ianache O l t e a n u din lîn ă r ia Velii, 1 fecior de m uncă.
ipac.
Văduve:
Sc u te ln ic i:
S t a n a a lui Fota, b ă r b a t ru m în . D i n a a lui Z a m fi r
F r î n c ă sin Io v an T a b a c u , ipac, cu u n fecior de muncă. siu M i t e i , ipac, ipac. D u m i t r a a lui Ionită, ipac, ipac, cu
Pavel sin I o v a u T a b a c u , ip ac , c u un fecior de m uncă. D in u uu iccior d e m uncă.
siu I a n a c h e G o ţ a , i p a c . D u m i t r u T a b a c u sin C u r u i a , ipac,
cu doi feciori d e m u n c ă . G h i ţ ă sin Ş t e f a n M ic u , rumîn. Birnici păm înteni:
N icolaie M â ce la ru sin A n d r e i Cioplea, ip ac . S ta n c u sin A n ­ D i n u sin M a t e i F lo a re , r u m î n . B a r b u sin F o ta , ipac.
d r e i C io p le a , ipac. P ă t r u sin Mieilă Brătoi, ipac, cu un te­ S t a n sin D r ă g h i c i , ipac. S a n d u sin D u m i t r u V îlvoi, ipac.
c io r de m u n c ă . P a ttie sin Macsim C ă l u g ă r u , ipac. Ion D e - Io rd a c h e sin R a d u , ipac. G h e o r g h e sin A v r a a m , ipac. D inu
6e Di'. C. S, Nicolă68Gu=Plopşo£
A n d r e ie s c u , ip ac , ipac. I o a n a a lui N ic o la ie sin Ion V ie ru ,
siu R a d u A v r ă m e s c u , ip ac . P ă u n s in D i n u , i p a c . P r e d a sin ipac. Io a n a a lui Ion, ipac. ipac.
R a d u A v r ă m e s c u , ipac. C o s t a c h e siu R a d u , ipac. T o m a Vîl-
voi siu D u m i t r u , ipac. Ilie siu r r a n d a f i r , ipac. Matei sin Ţ irco v n ic i:
Ion F l o a re , ip ac . M atei sin Ilie B e tiv u , ipa®v c u uu fecior G hită sin P o p a Ion D u h o v n i c u , r u m î n , c u ş tiin ţă de
d e m u u c ă . M arin s iu Ion M u s c ă , ipac. Bilă sin U i e B e ţ iv u ,
c a r t e şi o r î n d u i a lă b i s e r ic e a s c ă .
ipac. N i ţ ă sin P ă t r u Z i d a r u , ipac. M a te i zet N iţă Prisic ea nu,
ipac. C o s t a n d i n I s p r â v n ic e l u al V oinii D i a u u , r u m în . Birnici păminteni î ...
Birnici s tr e in i: D i n u 9in D r ă g h ic i , rum în. Ion sin A l i c s a n d r u . ipac.
P r e d a U n g u r e a n u siu P ă t r u , ipac. Ion sin B a r b u G a b ă r , ipac. T r u ş c ă sin D i n u Cocoşel, ipac,
cu un fecior de m u n c ă . T ă n a s e sin Ion N e de lcu, ipac. Stan
P o s lu şn ic i: sin P ă t r u P a liu, ipac. D i n c ă sin Ion Bulacu, ip ac . Nicolaie
S t a u sin D i n u al S l a n c ă i , ru m în . C io lca sin V l a d u , ip ac , cu un fecior de m uncă. D u m i t r u
sin P ă t r u Paliu, ipac. T o m a sin Ş te fa n R ă d u c u , ipac. D u ­
S l u ji to r i : m itru -sin M arin, ipac. Vasile: sin P ă t r u , ip ac , cu. un fecior
d e m u n c ă . D i n u sin D i n u F u g a r u , ipac, cu un fecior de
Ion sin D i n u G r e c u , rumîn, de polcovnicia Craiovci.
m u n c ă . - D u m i t r u sin. C o s t a n d in p î r c ă l a b u , ipac, c u
M i h a i U n g u r e a n u alde le a (sic) a rm ă ş e l, c u un fecior de
un f ec io r de m uncă. N e a g o e sin S t a n B u r c ă , ipac. D u ţ ă
m u n c ă , d a r p e c etlu it s a u a d e v e r i n ţ ă d ă i s p r ă v n ic a t n u a i e
sin D r ă g h i c i , ip ac . A l e c s a n d r u sin M a te i v ă c a r u , ipac, cu
ci n u m a i o a d e v e r i n ţ ă a lui Ia n c u G o l f in e a n u arm âşclul.
u n . f e c i o r de m u n c ă . Ş t e f a n sin N icolaie B u la c u , ipac, cu
I a r p e ste to t n u m ă r u l f a m iliilo r a c e s tu i s a t 117.
u n fecior d e m uncă. D i n u Cocoşi s in M a te i S ta n c u l l o t o -
P r e z i d e n tu l comisii, T i tu Bengescu. S ă r d a r u Io rdache
r o a ţ ă , ip ac , c u un fecior de m u n c ă . C a s a lui Ion P ă tru le ac u ,
O t e t e l i ş a n u i s p r a v n ic . D i m it r i e Polizu. D e p u t a ţ i P e t r a c h e
ip ac , cu u n fecior de m u n c ă .
O b e d e a n u . S e c r e t a r u comisii A n d r e i B oz ia nu b iv v t o r i log.
C o s t a c h e i s p r â v n ic e l u al V â lc h e (sic) D i a n u . Io rd a c h e sin
Birnici s tr e in i:
R a d u p îrc ă la b u . P ă u n sin D i n u . S a n d u sin D u m i t r u Vilvoi.
P r e d a sin R a d u A v r ă m e s c u . D u i c ă V îlv o i s in D u m i t r u , ipac, cu un fecior de m uncă.
Ion sin P a n ă zet C o c o ş , ipac.
19 .
Scutelnici:
S a lu l Cerrtelile de S u s pâ m oşia Cernelile stâ-
D i n c ă sin D u m i t r u V iju lie , ip ac , cu un te c io r d e
pinită de dum nealui Costandin Viişoreanu, m uncă. A n d r e i sin Ion B ă l a n , ipac.
I a r p e s te to t n u m ă r u l fam iliilor a c estui 9at, 3 o.
Preoţi in slujbă:
P r e z i d e n tu comisii, T i t u B engescu. S ă r d a r u Io rd a c h e
P o p a Ion sin l o r J a c h i , r u m î n , în slujba bisericii sa tu ­ O t e t e l i ş a n u , i s p r a v n ic .” D i m it ri e Polizu. D e p u t a ţ i P e t r a c h e
lui cu c a rte d e h iro to n ie a p r e a sfinţii sale p ă ri n t e l u i Gher* O b e d e a n u . S e c r e t a r u comisii A n d r e i B oz ia nu b iv vtori log.
m a n o mitropolitul V id in u lu i. P o p a Ion sin Iordache. C o s t a n d i n V iişo re a n u , s tă p î n u moşii.
D u m i t r u sin C o s t a n d i n p îrc ă la b u . D i n u sin D r ă g h ic i . Ale-
Văduve:
c a a n d r u 9in M a te i v ă c a r u . D i n c ă sin D u m i t r u Vijulie.
Io a n a a lu i Matei, b ă r b a t r u m î n . O p r a a lui O prea
A p o s t o l «in P a p a , holtei, ipac. P re d a sin Ş te fa n al C îrstin ii,
20 . ip ac . R a d u D u r l ă R oşc oda n sin C o s ta n d in , ipac. C a s a lui
F l o r e a cel mic, ipac, ou un fecior de m uncă. C o s te a sin
Salul Troaca pă m oşia Troaca slâpînllfi dă dum­
A postoiu, ipac. N i ţ ă sin l o r d ă n o i u . u p a c . B a r b u s in G h e o r ­
nealui d u c e m Ioan VlâdQianu. ^ ghe Belu, ipac. M a r i n sin F lo re a holtei, ipac. I a n a c h e sin
•' -
Preoţi in slujbă : . D u m i t r u C r o i to r u , ipac. D o b r e sin V l a d u Clipici, ipac,
B a r b u s in D u m i t r u P a n d u r ii, ipac, T u d o i a c h e cel Negru,
Popa M ih a i sin Sla v u , rum îo, îu s lu jb a bistfic ii s a ­
ipae. D u m i t r u sin T u d o i a c h e , ipac.
tului. P opa C o s t a ud in si» C o s ta n d in , ipac.
Birnici streini:
E rlull de sule'. " v
M a rin sin Ştefan, ip ac . D u m itru sin B a r b u G o g o ş a n u ,
Ş t e f a n s i n P irv u , ruiaîa, p e n t r u b â t r i u e ţ e este ai ciung ipac, N ic o la ie sin B a r b u , r u m i n . Ion sin B a r b u , ipac.
d e a m îu d o u â mluiile.
S c u t el n i c i :
Văduvei Nicolaie sin S ta n B o c ă o o i u , ipac, cu un fecior de
M a f i a a lui P r e d a D o v le a c , b ă r b a t r u m t o . M ihâita a m u n c i . Ion sin S t a u Booăuaiu, ipac, B a r b u siu G h e o r g h e
lui Ion M i t r a c h e , ipac, ipac. Ilinca a lui N e a g o e ,i p a c , ipac, B l z â v a u , ipac.
S t a n a a lui Ş e r b a n , ipac, ipac. T i ţa a lui G h e o r g h e Câliu.
Posluşnici:
ipac, ipac. D i o a a lui O p re a , ipac, ip ac , G h e r g h i n a a lui
B a r b u C h ir ie » , ip ac , ipac Io a n a a iui D in u G o g c ş a s u l, M arin sin S tro ie , ipac, T u d o r sin D i n u G ă r i a c u , ipac,
ipac, ipac, cu un fecior de m u n c ă . S to ic a sin D r o s u U n g u r e a n u , ipac,
ion sin Nicola G i o r e o t ă , ip ac . R a d u sin lo u V ie ru . ipac.
Ţ itc o m ic i x M i h a i s in - C h i r iţ ă . ipac, G rig o re s in Ion, ip ac . N e a g o e sin
D i n u C h i r e a , ipac. D i u u sin Ion D u iu e a , ipac, cu un tecior
Niţă aiu P ă t r u DovWac, r u m î o , cu ş t i i n ţ ă de c a ste -şi
d e - m u n c ă . S to ia n sin Ion D u i u e a , ipac, S t a u sin Ion l )ui
Qiîndiiialâ b isericească.
n ea, ipac. D u m i t r u Şişu sin Ion B r î u d u ş e , ipae. M a r i n siu
Birnici pămînteni : D i n u R o ş c o d a n , ipac. M i h u ţ ă sin Nicola P u r c e a , ipac, cu
u n f e c i o r d e m u n c ă . D i n u sin Ilie A n d r e i a n u , ipac, cu un
V a s ile sin Ion C o to lb ea , rum în. R a d u sin G h e o r g h e B âzăvan]
fecior d e m uncă. G h e o r g h e sin B a r b u T o a d e r , ipac. R a d u
ipac. G h i ţ ă sin S ta n B ncănoiu B o a c ă .i p a c . D i n u sin Vladu.
sin Ilie A n d r e i a n u , ipac, cu un tecior d e m u n c ă . S ta n sin
i p i c . Ion sin V l a d u l f î n c . G he orghe sin Ion C h i v o i u Purc ea ,
P ă t r u S p ă l ă ţ e lu , i p a c . Ionică sin Ilie B e c h e a n u al M a r i i , ipac.
ipac. R a d u sin B a rb u C h e r le a al G h e r g h in ii, ipac. M a te i aia
C a s a lui B a r b u G r ă d i n a r i i , ip ac , cu u n fecior de m u n c ă . C a s a
T u d o r Iepure, ipac. D i n u s i n S t a n c u P o d a r u , ipac. P r e d a sin
lui Mihai Dovleac, rum în, cu un tecior de m uncă. C a s a lui Ion
R a d u Belu, ipac. M ih a i sin lordânoiu, ipae. A n d r e i sin lor-
1 )uinea, ipac, cu un f e c i o r d e m u n c ă . D u m i t r u F u r n ig ă , ipac.
da c h e, i p a c . V o ic h in sin Ştefan, ip ac . B u ş c ă sin Ionică, ru-
I a r p e ste tot n u m ă r u l fam iliilor acestui s a t 8o,
mla, cu un fecior de m uncă. A n d re i sin Soare, ipac. Petcu
P r e z i d e n tu comisii, T i tu B e nge sc u. S ă r d a r u Io rd a c h e
siu A v r a a m Ionică, ipac. C o s te a sin M arin Geaică, ipac.
O t e t e l i ş a n u i s p r a v n ic . Dim itrie Polizu. D e p u t a ţ i , P e tra c h e
Vasile sin Nicolaie P u r c e a , ipac. S ta n c u sin V a s ile , ipac.
O b e d e a n u . S e c r e t a r u comisii A n d r e i B o z ia n u biv vtori log.
P â t r u sin D i n u Fu lg a , ipac. T r a n d a f i r sin D i n u C h e l a r u ,
Popa C o s t a n d i n sin C o s t a n d i n .................s e m n ă t u r ă g recească.
ipac. B a r b u sin T u d o r, ipac. M a r i n sin G heorghe B e lu (
ip ac , P r e d b i s in B u ş c ă , ipac. Ilie sin F lo re a cel M ic, ipac. B a r b u sin T o a d e r p îrc ă la b u . T r a n d a f i r sin D in u Chelaru*
M i h a i sin Io rd â n o iu . S ta n c u sin V a s i le . R a d i sin G h e o r ­
u n tecior de m u n c ă . P î r v u sin C o s t a n d i n al Gherghinii,
g h e B&zăvan. D i n u sin Ilie A n d r e i a n u . D i n u sin Ion Dui»
ipac, c u u n fecior d e m uncă. P î r v u sin C o s t a n d in al G h e r ­
nea. ghinii, ip ac , Mihai D o g a r u B ă j e n a r u , ip ac , cu un fecior de

21. ^ muncă. S ta n c u sin M i h a i D o g a r u , ip ac , c u un fecior de


m u n c ă . Ion C io la c u sin Ion, i p a c . G h e o r g h e sin G he orghe
S a tu l Cofu pâ m oşia Cotu, stâpînitâ dâ dum neaei D o b r i ţo i u , ip ac , cu 2 feciori de m u n c ă . D u m i t r a c h e sin
D u m i t r u G h e rg h in o iu , ipac.
sârdâreasa E lenca B ibeasca. = 0
I a r p e ste to t n u m ă r u l f a m iliilo r a c estu i s a t 10.
Birnici pă m in ten i: P r e z i d e n t u comisii, T i tu B e n g e s c u . S ă r d a r u Io rd a c h e
Ilie sin R a d u P o d a r u , r u m î n . R a d u sin D'inuţ Flo c ea , O t e t e l i ş a n u , isp ra v n ic . D i m i t r i e Polizu. D e p u t a ţ i , P e tra c h e
ipac. D i n u F loc ea sin S ta n c iu B e c h e ru , ipac. . O b e d e a n u , S e c r e t a r u comisii A n d r e i B oz ia nu b i v vtori log.
............. în s e m n a r e g r e c e a s c ă . P î r v u sin C o s t a n d i n hl G h e r ­
P osluşnici i g h in ii. M i h a i D o g a r u B ă j e n a r u . Ion sin C o s t a n d in al G h e r ­
Ilie sin T u d o r R o ta ru , i p a c . M a r i n sin T u d o r R o ta ru , ghinii.
ipac. F o ta s i n M a rin Ş e la ru , ip ac . Ion sin N i t ă P lu g a ru ,
ipac. M a r i n sin Ion C h ir iţo iu , ip ac . Z a h a r i a sin G he orghe ' 23.
Buroă, ipac. P ă t r u sin R a d u D a s c ă l u , i p a c . P ă t r u sin Ion
S a lu l Obedinu p â m oşia O bedinu, stâ p în itâ de
Ţ uguloiu, ipac. Ion s in N ic ola ie V ie ru , ipac.
dum nealui biv vel se r dar P etra ch e O bedeanu.
I a r p e ste tot n u m ă r u l f a m iliilo r a c estui s e t 12.
P r e z i d e n tu comisii, T i tu B e nge sc u. S â r d a r u Io rd a c h e P r e o ţi in s lu jb ă :
O t e t e l i ş a n u , i s p r a v n ic . D i m it r i e Polizu. D e p u t a ţ i Petrache
P o p a G h e o r g h e sin C o s ta n d in , r u m t n , în s lu jb a b i s e ­
O b e d e a n u . S e c r e t a r u comisii A n d r e i Bozianu b iv vtori log.
ricii Hatului. P o p a N â s t a s i e sin Ş e r b a n V i e r u , i p a c , ipac.
Ilie sin T u d o r R o t a r u , e p i s t a t u moşii. F o t a sin M a rin Şe­
l a r u . Ion sin T u d o r R o t a i u . Ion sin Niţu P l u g a r u . U r la li d e s a l e : ,

Ş e r b a n V i e ru sin C o s t a n d i n , rum în, pentru b ătrîneţe.


R a d u V ie ru sin P ă tru Bici, ipac, ipac. R a d u Z i d a r u sin
22. Ilie, ip ac , ipac. A le c se sin I rim ia V i e r u , ip ac , c i u n g de
mîna d r e a p t ă .
S atul Crozna p ă m oşia Crozna stâpînitâ de dum­
V ăduve :
nealui biv vel post. A lecsandru Arghiropol.
Ilinca a Iui P ă t r u B u z a tu , b ă r b a t ru m în , cu 1 fecior
Erlafi de s a t e : de m u n c ă . Voica a lui G h i( ă sin Ş e r b a n , ipac, i p a c . Ioana
N i t ă M o r a r u M il o g sin M a r i i a , ru m în , p e n tr u bătrîn eţe . a lui Nicola sin P ă t r u , ipac, i p a c . I o a n a a lui C o sta n d in
sin N e d e lc u , ipac, ipac. S t a n a a lui Ion G îlc ă sin Sfaicu,
Văduve : ipac, ipac, A n if a a lui Ş t e f a n P o d a r u , ip ac , ipac. S t a n c a
Ilinca V ă d u v a a lui D in u I s p r â v n i c e l u , b ă r b a t ruroio- lui Ion Bojoiu sin C o s ta n d in , ipac, ipac, cu un fecior de
m uncă. Ioana a Iui D u m i t r u Roşu, ip ac , ip ac , c u un fecior
P o slujnici: de m u n c ă .
Ion sin C o s t a n d in al G h e rg h in ii, r u m în , c u un fecioţ
de m uncă. D u m i t r u sin C o s t a n d i n al G h e rg h in ii, ipac, , Ţ irco v n ic i:
Ion sin P opa I o r d a n holtei, r u m î n , cu ş ti i n ţ ă de c a rte
şi o r î n d u i a lă bisericească. Oameni ne intraţi.la nici o orînduială:
Birnici p ă m in te n i: R a d u holtei, rum în, c u m n a t cu Ion S u r d u , s lu g ă r e ş t e
la G h e o r g h e C ioroiu p o slu şn ic u . N ic ola ie sin M i h a i T a -
T u d o r a c h e Roşu sin R a d u S t u p a r u , y j m î n , c u u n fe.
hacu, h oltei, r u m î n .
cior de m uncă. Ion S u r d u sin R a d u Vtr'zobă, i p a c . Pîrvu
I ar p e ste tot n u m ă r u l f am iliilo r a c e s tu i s a t 60.
T o r o im a n s in V l a d u , ipac. T r a n d a f i r sin R a d u T o r o im a n ,
P r e z i d e n tu Comisii,. T i tu B e n g e s c u . S ă r d a i U Io rd a c h e
ip ac . D u m i t r u sin Nicola T o r o im a n , ip ac . N icola T o r o im a n
GHetelişanu, i s p r a v n ic . D i m i t r i e Polizu. D e p u t a ţ i , P e t ra c h e
sin V l a d u , ip ac , cu un f ec io r de m u n c ă . N e n u Z i d a r u sin
O b e d e a n u . S e c r e t a r u comisii A n d r e i B oz ia nu b i v v to ri log.
P a p a , ip ac , cu un fecior de m uncă. M i h a i sin Ilie Ciucâ,
Popa G h e o r g h e sin C o s t a n d in . Mihai sin Ş e r b a n isprâvni*
ipac. R a d u sin Ilie C iuc ă , ipac. Ion sin N ic o lâ G a i d e a al
c e l u moşii N icola T o r o i m a n sin V l a d u T o ro im a n p î r c ă l a b u .
C h e r ii , i p a c . D u m itru R u i u sin N i c o la , ru m în . Ilie C iungu
Ion C h e r c i u sin D u m i t r a ş c u . P r e d a R o ş u sin R a d u . M arin
zet R a d u D a s c ă l u , i p a c . Z m a d u B ă j e n a r u sin Ion, ipac.
C iolpan sin D r ă g h ic i. len e s i n Ş e r b a n V i e r u . T u d o r a c h e
I o n iţă sin Ş e r b a n C helu, ipac.
Roşu sin R a d u S t u p a r u . T r a n d a f i r sin R a d u T o ro im a n .
Birnici streini :
C o s t a n d i n sin Ş t e f a n B oroa ngă , i p a c . M a r i n sin Şte» 24.
fa n B o r o a n g ă , ipac. D o b r e Belu sin R a d u , ipac.
S o lu l Tolu p â m o şia Tolu, slâpînilâ de d u m n ea ­
S c u ie ln ic i:
lui serdaru D u m ilra ch e Polizu.
I o n C h e r c i u sin D u m i t r a ş c u , ipac. P r e d a R o ş u sin
R a d u , ipac, cu un fecior d e m uncă. B a r b u M ig o c i sin Ilie, Ertafi de s a t e :
ipac. M a r i n C iu lp a n s in D r ă g h i c i , ipac, cu u n f e c i o r de Ion B ă l te a n u , r u m î n , p e n t r u b ă tr î n e ţ e .
m uncă.
P o s lu şn ic i: Văduve :

Ion S u r d u sin P â t r u , ipac. V îlcu 9in Staicu Cioroiu, Ilinca a lui N ic o la M o r a r u , b ă r b a t ru m în . S t a n c a a


ip ac . P ă t r a ş c u sin Ş e r b a n , ip ac . len e s in Ş e r b a n Vieru, lui T ă n a s e T u f iş , ipac, ip ac . M a r i a a lui Io n M î n d r i l ă ,
ipac. Ioniţă sin Ş e r b a n , ip ac . M i h a i i s p r â v n ic e lu s in Şerban, ipac, ip ac .
ip ac . Ilie sin Ş te fa n P o d a r u , ip ac . N icolaie M o r a r u sin Şte­ ■> Birnici păm inteni:
fan, ipac. Ş t e fa n sin C o s ta n d in B ojoiu, ipac. M ihai sin C o s ­ #
t a n d i n B ojoiu, ipac. Ion U o g u r e a n u sin V asile, ard e le an . Ion sin P ătru D u d ă , r u m î n . G h e o r g h e sin N ic o la M o ­
N ic ola ie sin A n g h e l , r u m î n . A n g h e l B i v o l a r u sin Z a h a r i a , r a r u , i p a c . Dinu sin M a r i n c i u P a n ă , ipac. S t a n c i u sin B ă l ­
ip ac . R a d u S ă c u ia n u sin Ilie G h e b a u r ă , ip ac . P î r v u sin teanu, ip ac . A l e c s a n d r u sin B a r b u Tufiş, ipac.
G h e o rg h e D ic u , ip ac . Ion zet T u d o r R o t a r u , ip ac , cu un P o s lu ş n ic i:
fecior d e m u n c ă . S t a n G r â d i n a i u sin G h e o r g h e C o r n e a n u ,
ipac, r u m î n . D u m i t r u sin Ion C r ă c i u n , ipac. Dincă sin R a d u M i t r a c h e sin M arin C io p la n , ip ac . C a s a lui G h e o r g h e
N e f e r u s in S ta n c iu B o r n ă , ipac. C a s a lui A le c se P o d a ru Tufiş s in V a s ile , ipac. S ta n ciu R o t a r u sin Lăpăd&t Tîrziu,
s in Ş t e fa n , ip ac , cu un fecior d e m u n c ă . G heorghe Cioroiu ipac, c u un fecior de m uncă. S ta n c u sin P ă t r u D u d ă , ipac.
s in S ta ic u , ipac. B a r b u sin R a d u M oraru, ipac.
Iar peste tot n u m ă r u l fam iliilor a c e s tu i s a t 14.
S lu jito r i: P r e z i d e n tu comisii, T i tu Bengescu. S ă r d a r u Iordache
Ion sin B a r b u M igoci, r u m î n , de p l a s ă păm întenesc. O t e te l iş a n u , i s p r a v n ic . D im itrie Polizu,. D e puta ţi, P e t ra c h e
este t r e c u t î n v î r s t a b ă t r î n e ţ i l o r şi n u ieste destoinic a m ai
O b e d e a n u . S e c r e t a r u comisii, A n d r e i Bozianu b i v v to ri log.
sluji s f î n t a liturghie.
N ic ola ie B ă r z a n u în g rijito ru l a c e ş t ii moşii. S t a n c u R o t a r u
sin L ă p ă d a t T îrz iu. Dinu sin M a r i n C io lp an . B a r b u siQ Ertaji de sate:
R a d u M o ra ru . v Ion Ionele sin R îs c h iţă , r u m î n , d in n a ş t e r e c iu n g de o
inînă şi şchiop de un picior. Ş t e fa n sin C o s t a n d in , ipac,
25. fiind h o ţ şi p r in z î n d u - s ă i s’a u t ă i a t m î n a d r e a p t ă . M a t e i
S a lu l C om arefu pă m oşia Com are/u slâpînitd de P ă r ă le s c u sin M ihai G u iu , i p a c , p e n t r u b ă t r î n e ţ e ş i o r b .
M ih a i siu G h e o rg h e V în ă to r u l , ip ac , ipac.
dum nealui D um ilrache Bojoiu.
Văduve:
Birnici p ă m in te n i:
Z m a r a n d a a lui Nicola P a r a , b ă r b a t ru m iu . D u m i t r a n a
R ă d u c a n u sin T ă n a s e O lfiru, r u m î n . Ion sin D i n u C io­
a lui D u m i t r u B ă d e s c u . ip ac , ip ac . Ilinca a lui N icolaie,
b a n u , ipac. D inu sin Dinu C i o b a n u , ipac. ipac, i p a c . R a d a a lui B a r b u G e a n e i, ipac, ip ac . I o a n a a
P o s lu ş n ic i: lui R a d u L ă c u s t e a n u , ip ac , ipac. S t a n a a lui R ă d u ţ Pu*
loiescu, i p a c , ipac. S a f t a a lui N i ţ ă al C h i r c ă i , ipac, ipac.
B a r b u s in Mihai C o le a , i p a c . cu un fecior de m unci.
A n a a lui P r e d a G agiu, ipac, ipac. M a r i a a lui P î r v u C e ru,
Oameni ne intraţi în nici o orînduială : ipac, ipac. I o a n a a lui D i n u B u i c ă , ip ac , ipac. StaDa a lui
D u m i t r a ş c u , ip ac , ip ac . S t a n c a a lui N icola P u i c a r u , ip ac ,
Dinu sin G h e o r g h e T u r b u r e a n u , h o l te i r u m î n , slugă­
ipac, Ilinca a lui Mihai D ă r & b a n ţu , ipac, ipac.
reşte la G h e o r g h e Z a h a r a t u l suditul englezesc.
I a r p e s t e tot n u m ă r u l fam iliilor acestui sat 5 . Ţîrcovnîci :
P r e z i d e n tu comisii T itu B e n g e s c u . S ă r d a r u Iordache M i h a i sin D i n u L u n g u , r u m î n , cu ş ti i n ţă de c a r t e ş1
O t e t e l i ş a n u i s p r a v n i c , D im itrie Polizu. D e p u ta ţi Pe tra c he o r î n d u i a lă bisericească.
O b e d e a n u . S e c r e t a r u comisii A n d r e i B o z ia n u b iv vtori logi
Birnici păminteni:
R ă d u c a n sin T ă n a s e O l a r u is p r â v n ic e l u . Ion sin Dinu Cio­
b a n u , Dinu sin Dinu C i o b a n u . B a r b u sin M ih a i C o te a . J T r ă i l ă s in B u c u r C î r c i u m a r u , ru m în . G h e o r g h e L ic u ­
rici s in V l ă d u ţ u , ip ac . R a d u V îrvoreanu sin D r o s u , ipac, c u
un te c io r d e m u n c ă . S ta n c u sin A le c se M oraru Gelei, ipac.
26.
R a d u sin M a t e i G uiu, ipac. M a rin sin Ştefan G iurgiuveanu,
S a lu l Mihălla, sfâ p în ltâ de dum nealui biu ne!pa­ ipac. D i n u s i n S t a n c u C ă r ă m i d ă , ip ac , c u un fecior de
harnic S lâ n u l Jiianu. m uncă. Ion s in D i n u S t a n c u l u i , ip ac . P r e d u ţ sin G he orghe
Milogu, ipac. D u m i t r a c h e sin G h e o r g h e Milogu, i p a c . Ilie
Preoţi în s lu jb ă : sin G h e o r g h e U n g u r e a n u , ipac. B a r b u C u r c i u b a ş a sin Ion
P opa F ilip sin S ta n T r o a c ă , r u m î n , în s lu jb a bisericii C ă r b u n a r u , ipac. Dinu G e a n tă sin D u m itru B i m b ir ic ă , ipac.
s a tu l u i cu c a r t e de h iro to n ie a p r e a sfinţii sale părintelui Ion s in I o n D r u g ă , i p a c , C o z m a s in Ion R o ş u ce-i zice şi
M itr o p o lit G h e r m a n o Vidinul cu voie d a tă d ă la Protopopii G eană, i p a c . Ion sin C o s t a n d i n C ro ito r u , ip ac , G h e o r g h e
plăşii. sin C o s t a n d i n C r o i t o r u , ipac. P e t r i c ă C r o i t o r u sin
A v r a a m B&lteanu, i p a c , c u î fecior d e m u n c ă . Io n sin
Preofi fără slujbă: Pe tric ă B ă l te a n u , ipac. Dinu sin C h i r e a Scrieciu, ipac.
P o p a B a rb u sin lene S c a ie t e a n u , ipac, din p r ic i n ă câ Ion s in C h i r e a Scrieciu, ip ac . I o r d a c h e sin C o s t a n d i n Croi-
t o ru , ipac. R a d u sin Ilie Poacă, ipac. Gheorghe siu A n d r e i P re d o i Roibu, ipac, P re d o i siu M a te i B iz d o a c ă , ip ac . P ă tru
s in D i n u Buică, ipac. N e a g o e sin Dinu Buică, ip ac . N e a g o e
R o t a r u , r u m î n . S ta n c u sin G he orghe R ota ru, ipac. G h e o r g h e
F ulgu s in C o s t a n d i n G r ă m a d ă , ipac. P î r v u sin F lo re a V ă ­ sin M ih a i D ă r ă b a u ţ u , ipac, cu u n lecior de m u n c ă . lou sin
caru, ipac. G h e o r g h e sin Dinu S p ă t a r u , ip^c, cu un (ecior B alica D ă r ă b a n ţ u , ipac. N iţă sin Nicolaie D u l g h e r u . ipac-
de m uncă. S ta ic u sin P irv u C r e ţ a n , ipac. Dinu sin Stanciu S ta n C h e l a r u sin R a d u Lulea. ip ac . Matei sin N icola P a r a ,
Danii C i o b a n u , ipac. M ih a i sin Ion S t r u n g a r u , ‘‘ipac. N e a ­ ipac, c u un fecior de m uncă. N icola sin Matei P a r a , ipac.
goe sin Io n S t r u n g a r u , ipac. P ă t r u sin Ion S t r u n g a r u , ipac. Ion sin N ic o la P a r a , ipac. N i ţ ă sin B a rb u B u d u c ă , ipac.
Ion sin D ra g u U n c h ia ş u , ipac. M a t e i s iu Dragu, ipac. B ă r ­ S t a m a t e sin Ion V îlc e a n u , ip ac . C ă l in sin A le c se M o r a r u ,
b u ţ ă sin S t a n c u C ă r ă m i d ă , ipac, cu uu iecior de muncă. ipac. N e de lcu sin V la d u , ipac. D r ă g h i c i sin Dinu B u r a d a , ipac.
P r e d a sin B ă r b u ţ ă C ă r ă m id ă , ipac. S ta n c u sîn B ă r b u ţă , Matei sin Ş t e fa n C iu n g u , ipac. Ion sin D r ă g h i c i P u r c a r u , ipac.
D u m itr a ş c u sin S ta n c u C ă r ă m i d ă , ip ac . Mihai s in Dumi­ Matei Ş c hiopu sin D i n u Buică, ip ac . Ion sin Ion D u i n e a , ipac.
t r a ş c u P e s c a r u , ipac. Ion Boncele sin V l a d u D a n i i , ipac. P .ltru sin D u m i t r a ş c u P e s c a r u , r u m î n . C o s t a n d i n sin Stroie,
Ion sin Ş t e f a n C iungu, ip ac . N ic o la sin R a d u L u le a, ipac. ipac, c u u n fecior de m u n c ă . C a s a lui Radu O r b u , ipac,
Mihai sin P i r v u Flocea ce-i zice şi sin F lo re a , ipac, cu un cu un fecior de m uncă. C a s a a S ta ncului sin Stoian, ipac,
fecior de m uncă. M a te i sin B a r b u O p r i Geania, ip ac . Stancu c u un fecior de m uncă. C a s a lui M i h a i U rc io r, i p a c , cu un
s in Ion Poac&, ipac. G he orghe sin Ion P oacă, ipac. Drăguşin fecior d e m uncă. C a s a lui Ion D r u g ă , ip ac , cu un fecior de
sin N ic o la P a r a , ipac. Ilie sin M a r i n T ă t a r u , ipac. Ion sin m uncă. C a s a lui M a te i S ucea, ip ac , cu un fecior de m uncă.
D u m i tr u R ă d ă c in ă ce-i zice şi s in P re d a, r u m î n . Radu sin M a r i n s in R a d u , ipac. B a r b u sin P î r v u B u r t ă v e r d e , ipac.
B a r b u G loba şu, ipac. D um itru M u r g i l ă sin O p r e a Dîrvaru, M ih a i C i o b a n u sin C o s t a n d in Dim ulescu, ip ac . G h e o r g h e
ipac, c u un f ec io r de m u n c ă . Dinu sin N ic o la ie Dulgheru, C î r c i u m a r u , ipac. M arin sin Mihai Bleau, ipac.
ipac, c u un fecior de m u n c ă . Ion sin M ih a i Duinea Budu-
Birnici s tr e in i:
lan, ipac, cu un fecior d e m u n c ă . Ion b r a ţ sin Ion Budulan,
ip ac , c u un f ec io r de m u n c i . M a rin sin Mihai P oacă Buşoi, Ion I s p r ă v n ic e l u , ipac.
ipac. Ion S t r e c h e s in R ă d o i C h e la ru , ipac, c u un fecior de
m u n c ă . N i c o la sin Ion Streche, ipac. Ion M u tic ă sin Marin Posluşnici
P u r c a r u , ipac. Ion sin P opa B a r b u , ipac. R adu sin Ion Şucă, Ion I s p r ă v n ic e l u sin A ndrei, ip ac . P î r v u sin M ih ă i lă
ipac. S t a n s in Ion Ş u c ă , i p a c , cu u n fecior de muncă. R oibu, ipac. C a l o t ă sin G h e o r g h e V î n ă t o r u , ip ac , cu u n
G h i ţ ă s in D u m i t r u Neacşii, i p a c . O p r e a sin Ion Ţîrlea, f ec io r d e m uncă. B a r b u ŢoDţoi sin Ion G u ş a t u M unteanu,
ip ac . S t a n c u s in Ion Ţ î r l e a , i p a c . D u m i t r u sin Stoian, ipac, ip ac . Ion sin P irv u Roibu, ip ac . P a p a c iu lu sin G he orghe
P r e d a sin M i h a i Bleau, ipac. S t a n c u sin M ih a i Bleau,ipac, S tă n o i, ip ac . D u m i t r u sin Io n Mutu, ipac. B a r b u B u d u g ă
N ic o la sin N ic o la i P a p a D u l g h e r u , ip ac . B a r b u sin G h e o r­ sin O p r e a D î r v a r u , ip ac , cu un fecior d e m u n c ă . P r e d a
ghe C r e te a n u , ipac. B a d e a sin Mihai G a g i u , ipac. S t a n sin sin Io n Poacă, ipac. Alecse sin B a r b u M o ra ru Z ăvoi, ip ac .
Ion M i e r l ă , ipac. M i h a i G a g i u sin G h e o r g h e V înătoru, G h e o r g h e C h e l a r u sin I o n C io b a n u , ipac. Iovan sin Alecse
ip ac . R a d u sin M i h a i V î n ă t o r u G a g iu , ipac. M ih a i sin Mi* M o r a r u , ip ac . D i n u sin Matei S u ţ e a al S a itii, ipac. M a r i n
h i i V î n ă to r u , ip ac . Matei sin C a l o t ă V î n ă t o r u , ipac. Tom* sin P r e d a Mititelu, ipac, cu un fecior de m uncă. Io n C ă r -
sin C a lo tă , r u m î n . R a d u sin C a lo tă , ip ac , G h e o r g h e sin b u n a r u s in Ion, ru m în . Mihai s in C o s t a n d i n B obocea, ipac,
C a lo tă , ipac. S ta n c u sin B a r b u Ţ on ţo i, ipac. Ion G îsc ă sin Ion Roşu sin C o s t a n d i n D u i n e a , ipac, c u u n fecior de
Ion C î r c i u m a r u , ipac. L u p u sin P i r v u Roibu, ip ac . Predoi m u n c ă . D u m i t r a ş c u P e s c a r u sin P îrle a , ipac. B o g d a n sin
sin M i h ă i l ă R o ib u , ipac, cu un fecior d e m uncă. Ion sio N i ţ ă R î n d a ş u , ipac. P î r v u s in Ion C io b a n u , ipac. R a d u sin
73 _________D r , C» S. N i c o l ă e s c u - P I o p ş o r ___________

B a r b u B u r t ă v e r d e , i p a c , c u u n f ec io r d e m u n c ă . M ih a i sin
B a r b u B u r t ă v e r d e , ipac.

S lu jito r i:
D u m i t r u sin Ion R î ş n it ă , r u m î n , d e p l a s ă pămîntenesc.
Oameni ne intraţi la nici o orinduialâ :
S t a n c u sin N i ţ ă h o lte i r u m î n , s l u g ă r e ş t e la frate-sâu
B o g d a n . N ic o la sin P ă t r u D u r l u i holtei ip ac , slugăreşte lâ
m ă t u ş e - s a S t a n c a . Io n sin D i n u I s t r a t i e holtei ipac, slugă­
r e ş te la m ă t u ş e - s a Ilin c a . Ion sin D i n u D u lg h e ru , holtei
ip ac , s lu g ă r e ş t e la N icola L u le a , u n c h iu l s ă u . V a s ile sin
R a d u holtei, ipac, s l u g ă r e ş t e la B a lic a D ă r ă b a n ţ u , un­
chiul său.
I a r peste to t n u m ă r u l f am iliilo r a c estui sat, 164.
P r e z i d e n tu l comisii, T i t u B e n g e s c u . S ă r d a r u Iordache
O t e t e l i ş a n u , i s p r a v n ic . D i m i t r i e Polizu. D e p u t a ţ i , Petrache
O b e d e a n u . S e c r e t a r u l c om isii A n d r e i B o z i a n u b i v vtori
log. P o p a F i l i p s in S t a n T r o a c ă . Ion sin A n d r e i, isprăvni-
c e lu moşii. P e t r i c ă C r o i to r u sin A v r a m B ă l t e a n u pîrcălabu.
G h e o r g h e s in C o s t a n d i n C r o i to r u . Ion sin N ic o la Pâra.
G h e o r g h e sin Ion P o m ă (sic). N e a g o e sin M ihai Dorobanţu.
S t a n C h e l a r u s in R a d u L u l e a .

D e m o g r a f i e
A d u n a r e a Plăşii J i u l u i de Sus


I

Birnici p ă m i n t e n i 9
xo <u — «i
xa 1 fO |

li

in s l u j b ă
■P

Scutiţi pt. militari


||P r e o ţi ir. s l u j b ă
tr 3 I i
3 un c c t: ■a
V3 o ;g «3 a ">
Vt
’S fc.

C u m p a n lş ti
3 '5 ■& ! '5

Ţ lrc o v n ic i
5 | dJ

S c u te ln ic S
Nr. c u r e n t

« O k. « - 5 2-J c3

N eam uri
N U M IR E A S A T E L O R l a- l 1 *□ g e •c

V ăduve
c c

B r e s la ş i

R up taşi
D iaconi
a> Ş s Bm u o
o O N H z a i
u ’ 2 t” = D C n &N X "5
ca o eo c
£a . 5 CL < u cn £ £ a 53 O j j 5
'
__
II 2 _
Satul T irn ă v iţa 4 19 1 1 2 - 1 3
1 . 1 l I111 —
„ V frvorul 5 i ; 1 29 2 188 25 2 8 8 8 49
2 —1 1
\ 1111 — .—
— 18 1 122 8 1 1 1 27
3 „ B u c o v ăţu l 7/
i 10 2 1 80 6 3 i 2 25
4 „ Sălcuta 1i
1 10 — 1 — 40 13 1 10 2 17
5 . Tăncănău
2 1 - --- 22 3 1 2 — 77 64 19 11 3 37
6 . C i u tu r a A
— --- -- —“ 1 — — 1 — — 7 6 2 2 3
7 . G abru d e Sus
— --- --- t— — 4A 6 2 — — — 10 17 4 3 6
8 , G abru d e Jo s 11
— — --- “ 4 ^— — — ~ 3 12 7 6 3 2
9 , M ărăcinele
2 --- -- 1 4A 18 .... — — 72 2 1 29 5 2 26
, T erp eziţa f
10
— --- --- — Vi J 7 — .... —
22 5 1 11 2 Îl
11 • Lazul
, M S n ă ilă p ă P l e ş o i u d e S u s — — -- — -- — — 13 14 4
12
13 „ L e n c o ţu i D iea p ă P le ­
ş o i u d e Mijloc 1 --- 1 — 2 1 _ 56 12 10 1
_ 8
O 11 7* ... _ — 6 2
„ P le şo iu d e Jos 2 --- --- O 19 1 — 125 10 19 3 33
14 11 10
, B re asta 3 --- --- 13 1' 2 1 _ — >34 17 16 40 1
4 39
n *A* —
. L ean in a p ă B ucovăţ 1 -- --- . 8 - 1 44 19 1 8 11
16 _ 3
, M o f le a , i p a c 1 --- --- 4 1 16 11 6 14
17 11
18 . C e r n e l i l e d e Jo s — --- --- --- 3 — _ 19 1 1 2 4
1 — --- — — 4 — 1 — _ 20 2 2 __ 11
)9 . C e rn e lile d e Sus
20 . T roaca 2 --- -- ~~~ 1 8 — 1 ... — 38 4 3 23 — 11
21 , C otul — — !— — **■ — — — 3 9
22 „ C rozn a — — -- 1 1 _ 8 6
O bedenul 2 — — — 4 8 1 —’ 14 3 4 21 1 2 11
24 . T o iu l — — - — | 1 3 _ 5 5 1
. C olareţul — — — — _ — 3 1 1 1
25 1 44
26 „ M ih ă iţa 1 1 13 1 115 1 22 1 0 26

.
27 1 1 1 3 2 93 215 11 5 1 1245 2 .-8 52 jj265 60 41 386
11 11 1 I 1 li

P e s t e t o t n u m ă r u l fam iliilor d o u ă m i i d o u ă s u t e ş a i z e c i ş i tre i.

A c e a s t a c o n d i c ă a l c ă t u i t ă d e c o m i s i a c a t a g r a f i e i c e e u f o s t la j u d e t u D o l j iu , î n c a r e s ă c o p r i n d e o s u t ă u n s p r e z e c e fo i, c e r c e t î n d u - s ă d e c ă tr e
V o rn ic ie , cu to a tă băgarea d e s e a m ă , s 'a u a d ev e rit.

M a r e le V o r n i c d i n L ă u n t r u , ss, G h e o r g h e F i l i p e s c u Ş e f u l S e c s i i 2 - le a s s , C. M M â n u

1831, N o e m v r i e 21.
J U D E Ţ U L D O LJ

PL A SA A M A R Ă Z II D E J O S

1.

Satu Brâdeştii, pă m oşia B râdeştii, stăplnilâ da-


valma dă Grigorie B ră d escu i dă R ăducan B rădescu
i d ă M anolaiche P oenarn i dă lonijă M o s c ş i dă
S ta n c a Brădeasea.
JUDEŢUL DOLJ Preoţi in slujbă :
P o p a D u m i t r a c h e s N e a g o e , r, tn slu jb a bisericii sa-
P L A S A AMĂRÂZLI D E J O S tului h r a m u l Sfinţilor V o e v o z i. P o p a P ă t r u s P o p a Marin,
i, i. P o p a B a d e a s Ş te fa n , i, i. P o p a V a siJe s Ion, i, la h r a ­
mul sf. Nicolaie. P c p a P ă t r u s C o s t a n d in , i, i. P opa Nico­
N r. 8 laie s P opa Ion, i, la h r a m u l sf. Ioan B o te z ă to ru l. P opa
C o s t a n d in s B a r b u , i, i. P o p a D i n u 8 P r e d a , i, la h ram u l
OBŞTEASCA C A T A G R A FIE DE TO ATE SATELE
sf.- N ic ola e , fă r ă carte d ă h iro to n ie a iubito ru lu i de D u m ­
A C E Ş T II PLĂŞI C U ARĂTARE ANUME D E TOŢI nezeu e p is c o p u lu i e p a rh ie i ci a p r e a s fin ţitu lu i mitropolit
L Ă C U ITO R II ACESTOR SATE ŞI CU ADUNARE V idinti şi cu p ita c d e slobozenie clin p a r t e a protopopului
plăşii a -şi s ă v î r ş i s f î n t a litu rg h ie , a l ă t u r a t la d e lă *upt
D E N U M Ă R U L F I E Ş T E C Ă R E I A STĂ RI, P R E C U M I N
N r . 3 oa.
L Ă U N T R U S A . A R A T Ă 1)
Diaconi in slujbă:
D i a c o n u A v r a a m s P o p a B a r b u , r, Ia h r a m u l sfinţilor
V o e v o z i. D i a c o n u S t a n c u s Ioan. i, la h r a m u l af. Nicolaie.
N ea m u ri:
C a s a lui N ic o la s H r i s t e a , sfrb.
Ertati de s a t e :
N i ţ u B lejdea s E n e , r, p e n t i u b ă tr t n e ţ e . I o a n M u ş a n ă
s Ş t e f a n , i, i, este şi o r b . D u m i t r u L e p r e a s C o s t a n d i n , i,
i. B a r b u l V ă l c iu n u sin Ioan, i, i, şi s u rp a t. M i h a i C r i v a c
s P r e d a , i, i, şi b e te a g d ă miini. Ş e r b a n s Ilie, i, i, este şi

N O T Ă . P e n tr u e c o n o m ie d e sp a ţiu am r e d a t c u v in t e lr sin, ip ac, z e t,


f e c i o r d e m u n c ă ş i r u m i n , p r in l i t e r a I n i ţ i a l ă s ( p e n t r u s i n ) i ( p e n t r u i p a c )
1) A r h i v e l e S t a t u l u i , B u c . S e c ţ i a A d m i n i s t r a t i v ă . O b j t e a s c a c a t a g r a f i e z ( p e n t r u z e t ) , f. d . m . ( p e n t r u f e c i o r d e m u n c ă .) şi r ( p e n t r u r u m in ) . Ci­
c o n d i c a N r. 72 /18 3 1. tit o r u l v a o b s e r v a a c e s t e p r e s c u r t ă r i ,
s u r p a t . T u d o r V â c a r i u , i, i. A le c s ie S îrbul, i. i, Ioan D a - lui I v a n O l t e a n u , i, p e n t r u fii-să u N icolae. cu 2 f. d. m.
b u l s R a d u C io r în g la v u , i. i, şi s u r p a t ă . #Niţu P u r c a r u l s M itrac h e J i l c o (?), i, p e n t r u fii-său Nicolae.
Mihai, i. i. şi da m bla lîu, cu 1 f. d. m. Ioan s P ă tru , i , i , este Ţ ir c o v n ic i:
şi d a m b la lîu . cu un f. d. m. Ş ă r b a n N e g y rfc i s C o s t a n d in .
i, i. D u m i t r a i c h e s G h e o r g h e , i, p e n t r u c ă este cjung, d ă o I o a n s P o p a Ioan c u ş ti i n ţă de c a r t e şi o r î n d u i a l ă bi­
m în ă d r e a p t ă . S t a ic u A l b ă s t r o i u s P r e d a , i, p e n t r u b ă tr î n e ţ e . s e ric e a s c ă . S t a n D a s c ă l u s M i h a i , i. i-
P r e d a B o n d o c s S t a n , i, p e n t r u c ă e s t e lip sit din m inţi. V a ­ M a n z ili:
sile S p ă t ă r e lu , i, p e n t r u b ă tr î n e ţ e , e s te şi cu totul nevolnic.
I o a n s C o s t a n d i n L o g o t â tu , r.
M ih a i S p în u , i, p e n t r u b ă tr î n e ţ e . N ic ola e M a n a i u . i» i. este
şi şchiop. N ic dla ie s E n a c h e , i, p e n t r u că este neputincios, C u m p a n iş t i :
u m b lă în cîrji. M a t e i s P opa P ă t r u , r.
Văduve: Birnici p ă m în te n i:
M a r i a a lui N ic o la , b ă r b a t r , N i ţ a a lui M a r i n , i, i,
D i n u s P î r v u , r, cu 1 f- d. m. D i n u C o j o c a ru s N ic ola i.
Io a n a a lui M a t e i S u rc e l, i, i, c u un f. d. m. D i ţ a a lui
D u m i t r u S u rc e l s M a te i , i- T r a n c ă s. Ştefan B e r d u ţii, i.
V a s i le B o a t ă , i, i, S t a n c a a lui B a r b u R îp ă , i, i, N i ţ a a lui
G h e o r g h e s Ştefan B e r d u ţii, i. P irv u s B a d e a S e c e tă , i, cu
D u m i tr a ş c u , i, i, M a r i a a lui C o s t a n d in E p u r e , i, i, c u un
1 f. d. m. Io a n s G h e o r g h e T a b a c u , i. P a n a i t s D i n u T a ­
f. d. m. B ă l a ş a a N i ţ u lu i F r i p t u , i, i. B u n a a lui M a t e i
bacu, i. R a d u s C o s t a n d in D r ă g o i , i. D u m i t r a ş c u S fran-
C o v rig , i, i. S t a n a a lui P ă t r u D r ă c i u , i, i. Ilinca a lui
ciog, i. N i c o la e s D u m i t r a ş c u S fra n c io g . i. Ş ă r b a n s D u ­
D i n c ă Potîrnichie, i, i, cu u n f. d. m. Ilinca a lui A f r im , i,
m i t r a ş c u M e g a , i. D u m i t r u s D u m i t r a ş c u M e g a n , i . M â r i n
i, cu un f. d. m. O p r e a a lui T u d o r Z i d a r u G îngoe , i, i,
s Ilie Z b u g h i a n u , i. Io a n s T u d o r Şchiopu, i. B a r b u Z b u -
cu un f. d. m. Io a n a a lui S t a n V ă c a r u , c u u n £. d. m . T u -
g h i a n u s U d r e a i. M ihai s D u m i t r u T e a c ă i. M a r i n s M i ­
d o r a a lui S ta n c iu s C î r s t e a , i, i. I o a n a a lui Mihai B u d u -
hai C r i v a c r. N ic ola e s S ta n ciu M inghir i. N i c o la e s B a r -
lan, i, i, M aria a lui D u m i t r u T r u c ă , i, i. P ă u n a a lui S t a c u
bul V ă l c i u n u i. D u m i t r a i c h e s C o r n i ţă V ă l c iu n u i. I o a n s
R ă d u le a , i, i. R a d a a lui N e a g o e C a t a n a , i, i, c u un t. d.
D u m i t r u N e g r e a i. G h i ţ ă L u n g u l s I o a n i. S t a n c i u s G h e r ­
m. F l o a r e a a lui S â r b a n (Jnghianu, i, i. P ă u n a a lui Stan
ghe P u r c a r u , i cu 1 f. d. m. A n d r e i R ă p o i u s B a r b u i.
A n to n ie, i, i. Io a n a a lui B a r b u , i, i. M a ria a lui D u m i t r u
T r u ş c â M u ş a t s Ştefan, i. G r i g o r i e s C o r n i ţ ă , i. Ioan s Ioan
G în g u , i, i. S t a n a a lui R a d u B u r t e a , i, i. Ilinca a lui R a d u
M u ş a t , i. Ş t e f a n L e o v e a n u s B a r b u , i. cu u n f. d. m. Ioan
C i o b a n u , i, i. D u m i t r a a lui Stan A m z a , i, i. M a r i e a a lui
S ta n c iu C h i r c a , i, i. D u m i t r a n a a lui P â t r u P î r v u l e s c u i. E a ă ş c i o i u s Stoica, i. G h e o r g h e C i o b o t e a s S t a n , i. P ă t r u
C iobotea s S t a n , i, G h e o r g h e V ă l u g ă s G h e o rg h e , i . T r u ş c ă
i, M aria a lui B i r d u ţ i i , i, i. O p r e a a lui D i n u , i, i. P ă u n a
s C h i r c a , i. S a n d u s C h i r c a , i. P ă t r u C ocioabă s Cogtandin
a lui D i a c o n u M a r i n , i, i. D r a g o m i r a a lui P r e d u ş â l , i, i>
i. C o s t e a V ă l c iu n u sin Tudose, i. D i n c ă B o l t a ş u s N ic a , i,
D u m i t r a n a a lui V lă d u ţă s c u , i, i. M a r i a a lui S t a n c i u E d u .
Dincă V ă c a r u z D i n c ă , i. A p o s to l Surcel s G h i ţ ă . i. Ioan
i, i. P r e d a a lui M a te i R ă c ă r e a n u , i, i. S t a n c a a lui Stoica
B oltaşu s Nica, i. M ihai s Ş ă r b a n Ciocoiu, i. P â t r u s Ş ă r b a n
C io r o ia n u , i, i.
Ciocoiu, i, c u u n t. d. m. C a s a Iui Io a n s Ş e r b a n Ciocoiu,
Scutiţi pentru militari: r. B a r b u s Ş ă r b a n Ciocoiu, i. D u m i t r u G o ş a s B a r b u , i.
V a s i l e G â r n i c i u c u s Tudosie, r, p e n tru fii-său Ştefan, G h i ţ ă O n o i u s Ş ă i b a n , i. Z a m f i r P o d a r u s E n a i c h e , i,
c u un f. d. m. C o r n i ţ ă s P ăun, i, p e n t r u iii-s ă u Dum ilrache, M ih a i B ă z g a n s M ihai C ă l u g ă r u , i. D i n u E n g le z u s Ioan
m ilita r. D i n u ţ ă P uric , i, p e n t r u n e p o tu - s ă u R ă d u c a n , C a s a R o t a r u , i. N i c ă s B a rb u V ă i ti ş , i. S t a n s O p r i c i , i. M ihai
t ta i c h e a S ta ic u A lb ă a tr o iu , i. M a t e i C e n c iu a D i n u , i. P â l r u
Alirii a C o s t a n d i n T u r b u r e a n u , i. l o a n s C o s t a n d i n T u r b u ­
R ă c ă r e a n u s M a te i, i. D u m i t r u s P ă t r u , i. P ă t r u B ă r ă g a n
reanu, i. P ă t r u s P ă tru T u r b u r e a n u , i. Mihai s P ă t r u T u r b u ­
s Pîrvu, i, c u u n f. d. m. N ic o la R ă c ă r e a n u s M a te i , i, N i ţ i
r ea n u , i. D u m i t r u C î r c i u m a r u s P ă t r u L i m b ă l a tă , i, cu un
s N ic o la P odaru, i. B a d e a L e o v e a n u s B a r b u , i. R a d u V u l -
l.d.m. M arin s D i n u Cenciul, i. M i h a i a D i n u Ceocinl, i, M ihai
t u r u s D u m i t r a c h e , i, M i h a i s M i h a i V a l p e al L ic ă i, i.
« S t a n V i e s p e , i, B r i t i l ă . s Mihai V ie s p e , i. Stoian s \ asile
B a r b u V ă i t i ş s B a r b u , i. R ă c ă r e a n u , i. B â d â la n s V a s ile R ă c ă r e a n u , i. Mihai e î a c o v
S t a n c u s B a r b u V ă i ti ş , i. G h i t ă R ă c ă r e a h u s Matei i. R ă c ă r e a n u , i. N i ţ ă 3 Îacov R&cfireanu, i. D u m i t r a ş c u % N iţă
M ihai s Ilie R o t a r u , i. M ărin B ă l a n s S t a n c u i. G h e o r g h e i. A iu rii a D in c ă , i. G h e o rg h e Mecu s A n d r e i, i. A n d r e i
s Radu T a c ă m u i. Ş ă r b a n s T ă n a s ie i. N i t u Diileşi s Cîrs- C i o b a n u s N ic a , i. P r e d a r l o a n S c ă u n a ş u , i, cu un f .d . m,
toică i cu u n f. d. m . P ă t r u D i i le ş i S te r p o i a n u , i, cu x M ih a i a N ită P u r c ă r e s c u , i. G h e o r g h e s in P ă u n T ă t a r u l , r.
f, d. m. V a s i le V ă r g a t u s Ion T r o c a n , i. T ă n a s i e Modoianu Nicolae s P ă u n T ă t a r u l , i, M ihai s P ă t r u V a s i le s c u , i.
s R ă d u l e a i. M ă r i n s T u d o r V ă c a r u i. T r a n d a t i r s Tu- loan F e c io r u s D u m itr u , i, c u un f. d. m. R a d u N e g r u , i.
d oră, i. N ic o la P o d a r iu s P ă r v u i. Ş a n d r u C o m a n C oirîn- B a r b u R o t a r u a D r ă g h ic i, i. D r ă g h i c i s D r ă g h i c i i. l o a n
g l ă v e a n u i. D i n u s D i n u C e n c iu (?) i. G h e o r g h e M ie lu s Pescaru, i. cu uu t. d. ui. N ic o la e a l o a n P e acarii, i. loan
A n d r e i C î r l o t e a i cu 1 1. d. m. T u ţ ă a l o a n S u p ţ i r e l u i. M o r a r u a M i h a i C â r b u n e s c u , i. l o a n a B a r b u R ota ru, i,
G r i g o r i e s D i n u R o t a r u i. B a r b u Tium&că (?) s loan Supti- loan C o v ă s a l ă s S ta n ciu , i, D i n c ă a Pre dişă l, i. D u m itra şc u
relu, i. P ă t r u s S ta ic u , i. l o a n s S ta ic u i. Ş t e l a n s Ivan M â i u g ă ain Mihai C â r b u n e s c u , i. Ş ă r b a n a Stoica C i o r o i a n u ,
S î r b u B u l g a r u i. Ilie s M i h a i V i i e r u i. lo an s D u m i tr a ş c u i. Matei s P ă t r u V a s ile s c u , i. Ş ă r b a n a C o s t a n d in T â t a r u , î.
R â ş c h ito ri i. C î r s t e a s Stoica, i. P ă t r u s Stoica i. G i t ă s, lo an s P a t r u Vasileacu, i. E n e z T â t a r u s D r ă c i a , i, c u un
D u m i tr a ş c u . i. N ic a s Ş t e fa n B e rduţă i, i, cu u n I. d. m. I. d. in. Staicu a E n e T â t a r u , i. D i n u a Ş ă r b a n N e g rie i, i.
D u m itr u s M incă, i. G h e o r g h e s N e a g o e A m z a , i, c u un f- P ă t r u s G r i g o ri e Negriei, i. N i c o la e a G r i g o r i e Negurici, i.
d. in- Matei B a lig a s Stan, i. G h e o r g h e s D u m i t r u G în g u , loan s C iim e n t C ă l u g â r u , i. Mihai s P re d u şă l. i. l o a n a N i -
Matei s D u m i t r u G î n g u , i, Stan s M a r i n I r u ş m e i al Flo­ oola M u t u , i. cu un f. d. m. C o s t a n d in a l o a n P a n c iu , r (
r ic ă i, i. P r e d a s S ta n c iu L i m b ă l a t â , r. M a r i n s R a d u G în - B a r b u B u d ic ă s loan, i. Mihai O p r i c i , i, c u un f. d. m.
gul, i- M arin s G h e o r g h e M o t ă s c u al D u m i t r i , i, c u un f . ! Buşă a M i h a i O prici, i. G h i t ă a Mihai O p r i c i , i. P ă t r a ş c u
d. m. M a te i s G h e o r g h e M o{ăscu al D u m i t r i i , i. P ă tru s V l a d u , i. l o a n B ă s c ă s V l a d u , i. R a d u z N ic ă , i. D u m i ­
F r u ji n i s D r ă g o i , i, S t a ti e s Matei, i. V l a d u s P î r v u , »• tr a ş c u s N i t ă S î r b u , i. D u m i t r u s N ită C a t a n a , i. D u m i t r u
l o a n s M a r i n Pîrvulescu, i. U tă s P ă t r u Pîrvulescu, i. Stoica s N ită S î r b u , i. Nicolae a l o a n L i m a n , i. D u m i t r u s D i n u
s. P a t r u P îrv u le s c u , i. C o s t a n d in M cghir s D r a g o m i r , >, V l â d u tă s c u , i. M ih a i 8 D inu V l ă d u t ă s c u , i. l o a n s R a d u
C io b a n u , i. D i n u a Ş«efan B u f t e a , i. C o s ta n d in s l o a n B u ­
c u un f. d. m. N icolaie s D r ă g h ic i A n d r ifa , i. D u m i t r u a.
dică, i, cU un t. d. m. D r ă g h ic i s C o s ta n d in C h ilă , i. A f r im
D r ă g h ic i A n d r i ţ a , i. Nicolae F r u ji n a s D r ă g o i, i, c u un f-
s N i ţ ă Plotoge, i. C o s t a n d in C o r i s e a s M a te i, i. M a te i
d. m. l o a n s. Ilie U n t a r u , i. Matei s l o a n U n t a r u , i. C o s ­
C o r ise a a M a t e i , i. D i n u S t a n V ă c a r u , i. D i c u a R a d u
t a n d i n s l o a n U n t a r u , i. M a t e i s G h e o r g h e P u r c a r iu , *•
B u r te a , i. loan s R a d u B u r te a , i. D u m itra ic h e 8 E n e M u g u -
P ă u n C î r c i u m a r u s Vasile R ă c ă re a n u , i. loan s Ivan Ol-: r e a n u , i. Nicolae Nicoaea ain N ic o la , i. T u d o r ă s M a r i n O -
tea nu, i. P ă t r u S p ă t ă r e lu s Radu R o t a r u , i, c u un f. d. m- p r ic e a , r. Matei B udică s l o a n , i. l o a n s G r ig o rie Negurici,
l o a n s P ă t r u S p ă t ă r e lu , i. Ş ă rb a n s M a t e i Pîrgulescu, '• i. A nghe l s Dincă D i n c u l e a n ă , i,' c u u n i. d .’ m. R a d u a
Radu s M a rin O l t e a n u , i. A n d r i t a s Ivan O l t e a n u , i. Cos*' D i n c ă D inculeană, i. Radu S î r b u , i. D i n u s. M a t e i C e b u c ă .
tan-lin s Iv a n O l t e a n u , i. N ijă s B a r b u C re{u, r. l o a n * G h i t ă s S t a n D a s c ă lu , i. Nicolae s Nicolae al Mihalcii, i-
P r e d a B o ld ă , i. P r e d a B o a n d ă s D u m i t r a ş c u , i. cu un f, d#
m. l o a n s Pre d a G î n g u l , i. S a n d u l s P re d a Bold, i. M'*
H o r e a s Dinu Z b u g h e a n u , i. M ihai s P r e d a Boltă, i. P i t r u , u un f. d. m. D r a g o m i r ă s V a s ile C o ric i, i, cu un f, d.
s U d r e a Z b u g h e a n u , i. D i n u a S ta n c iu C u r c â , i, Ioan s m. R a d u s V asile C orici, i. V a s ile s P â t r u Corici, r .D u m i-
t r a c h e s C o s t a n d i n T â t a r u , i. D inu s V a s i l e C e n c i u , i.
V la d u , i. D i n u s E n e M ă g ă r e a ţ ă , i, c u 1 f. d. m, Nicolae
Ş te fa n s D u m i tr u C r u c e r u , i. Ş t e t a n s D u m i t r a ş c u R ă şc hi-
C i o b a n u s Ioan i. G h i t ă Ş a r p ă , i. A n d r e i R u s u , i. D inu toră, i. S a n d u s A tr im ă , i. Ioan s J P â t r a T u r b u r a u , i ; R a d u
T u r c u a P â u n F r ă c u , i. D r a g o m iră C hivârtfh s Mihai Şchiopu, M orârescu, i. A v r a m C o r n a c iu s T u d o r , i. R a d u s Nica* i
i. G h i ţ ă C h i v ă r a n s Mihai Ş c hiopu, i. Miu,. sin R o b » al R a d u s B a r b u R î p ă , i. D u m i t r a ş c u s P r e d e ş ă l , i. S ta n c iu
N auii, i. Dinu Z gla vocă , i. M a t e i z S ta n s B a r b u G e a l n â n u i. 9 A n d r e i , i, cu un f. d. m. C a s a lui M a rin C ă r ă c i, i, cu un
G e o r g h e a Ioan Ţ â r lu i, i. Ioan B u z a tu a Ioan G o d e a n u , i. f. d, m. M i h a i s Ş t e fa n P ă s ă ric ă , i. Dincă s P a n ă , i.
cu 1 f. d. m. G h i ţ ă a Mihai M u tu , r. C o s t a n d i n a Ioan RTi- S lu jito r i:
dicâ, i. M a te i s Ştefan, i. N iţă sin S î r b u . i , c,u j f. d. m, I o a n 9 M ihai U reiche a r m â ş ă 1* r, cu un f. d. m. lor»
N iţă a D u m itra şc u , i, cu j i. d. in. G r ig o rie a Ş ă r b a n , i. d a c h s a N ă s t u r i c ă , i, d ă i s p r ă v a i c a t u p ă m î n t e n e s c . N icola
G b e o r g h e a D u m i t r u T a b a c u , i, cu 1 I. d. m. Ioan a. D u ­ 3 C o s t a n d i n D r ă g o i, i, d ă i s p r ă v n i c a t u p ă m tn te n e s c .
m i t r a ş c u M orăreacu, i. Nică s, B a r b u , i. N ic o la e a Pătru Qoameni ne intraţi la nici o orinduială:
S p ă t ă r e lu , i. D u m itra şc u P ia r s ă c â a D i n u C r a i v a n u , i. Ioan G h i ţ ă a Ion L o g o f. M a i î l u , i
s M ih ă i ţ ă , i. Ş t e fa n a G h e o r g h e C a r a g e o , i. C a s a lui N i­ I a r p e s te tot n u m ă r u l f a m iliilo r a c estui sat â / i
colae T u r t u r e a , i. C a s a lui M ă rit) M o r â r e s c u , i, cu uu I. ii. (U rm ează semnăturile membrilor comisiei).
in. C a s a lui Ş t e l a n D o b r e s c u , i, cu un I. d. in. C a s a Popii P o p a P â t r u s P opa M arin. R ă d u c a n B r ă d e s c u m oşne a u
lui Ştefan, i, cu un f. d. m. C a s a lui Ioan O chialbi, i, cu îm p r e u n ă cu ceilalţi moşneni. Ş t e fa n a D u m i t r u C r u c e r u
isp ră v n ic e lu moşii din p a r t e a lui M a n o l a i c h e P o e n a ru .
un f. d. m. C a s a lui P r e d a G îu g u , i, c u un f. d. m Casa
I'ruşcă M u ş a t s Ştefan i s p r ă v n i c e l u m oşii d in p a r t e a lui
lui P ă t r u B ă lţo i, i, cu un f. d. m. C a s a lui S t a n c i u Lim- lo n iţă Moscă. N icolae s N ic o la e al N icolei M i h a r t ă p î r c ă ­
bă la tă , i, cu un f. d. m. C a s a lu i S t a n c u Rotaru, i, cu un f. labu, 'Ion fecioru s D u m itru . G h ită O n o i u s Ş ă r b a n , M a te i
d. m. C a s a lui Ioan P e t r i ş o r ă , i, c u un f. d. m. C a s a lui G h e o r g h e M o ţ ă s c u al D u m i t r i i . Ion 9 D u m itru N e g r u .
I o a n S c ă u n a ş u , i, c u doi f. d. m. C a s a lui Matei Cebucă, D u m i t r i s Dinu V l ă d u ţ e s c u . Ion a P r e d a G ă n g u n ă .
i, cu un t. d. m. C a s a lui N ifă C io c ă lă u C a t a n a , i, c u un - . 2.
f. d. m C a s a lui S t a n c i u P îrv u le sii, r, cu un f. d. m. D u ­
Satu C o (o fenii din F aţă dă S u s pă m oşia Cota-
m itra ş c u R ă ş c h ito a re i, i, c u un f. d. m. N icolae s D u m i -
jeni, s/âpînilâ de d u m n ea ei m eăelnlcereasa Zm aranda
t r a ş c u Megoi, i. M i h a i O c o l e a n u , i. J ă l c u s Ioan G ă lg e a tu
(?), i. D u m i t r u s R â d u ţo i, i. V l a d u s L a ţc u , i. P ă t r u s Dinu C ojofeanca.
C enciu, i. S a n d u G e i c ă , i. D i n c ă s B a r b u R î p ă , i. D u m i ­ Preofi in slujbă:
t r a ş c u s M â r i n O l t e a n u , i. A l e c s a n d r u s C o r n i ţ ă Vîlcea- P o p a D r ă g h i c i 8 D o b r e , r.
nu, i. G r i g o ri e s Dinul. i. N i c o la L ă u t a r u s C o s t a n d in , i.
Ş ă r b a n s Ioan D o b r e s c u , i. G r i g o r i e s N i c a R ă d u le a, i. Ertafi de s a te :
H r i s t e a 9 I o a n C u r ă r a r i u , i p e n t r u c ă este olog. R ă du* 1
Birnici streini: can a B a rb u i, p e n tr u b ă tr î n e ţ e . N e a c ş u Bulgă 9 D u m i tr a ş c u
Nicolae s Iordache N ă s tu ric ă , r, D i n c ă H oltei s Mihni, i. i. B a r b u S p ă t a r u , i i e s te şi c iung. N ic o la a D u m i t r u i,
c u g r u m a z ii frînţi şi nu e destoinic a m ai m unci. C h i r c a a
i. I l r i s t e a D u m i t r u G r e c u . C a s a lui C o sta n d in T r u ş c ă , >i A v r a m , i, p e n t r u b ă tr î n e ţ e e9te şi c u totul neputincios.
cu un f. d. t a . Radu s D r a g o m i r ă , i.
Văduve :
P o s lu şn ic i:
P r e d a a lui E n a i c h e M o r a r u , b ă r b a t r. D i o a a lui
V a s i le s Ioan B udică, r. D u m i t r u s V a s ile C orici, ii B a r b u S p ă t ă r e lu i c u î I, d. m. P r e d a a lui M i h a i C a lo tă i.
Birnici păm inteni: ( U rm ează semnăturile membrilor comisiei).
l o a n s G r u i a , s îr b ă . N ic o la e s G r i g o r a ş c u r. Nicolae P o p a D r ă g h i c i s D o b r e . D i n u i s p r â v n ic e lu m oşii. Ion
s Ş te fa n p î r c ă la b u . S a n d u C a r a g e a s Ş e r b a n . L a t c u C i o ­
In c o n d e ia tu s G r i g o r a ş c u i. l o a n s S t a n B ă b e a n u i. G h e o r ­ b a n u s T ă n a s e . D r a g u s R a d u C a z a n . G hită s Mihai S t ă ­
ghe C h i t ă s M i h a i i. loan s Ş te fa n G h i n d ă i. D i n u s Şte­ nucă. C o s ta n d in B ă ia tu s Dobre S t u p a r u . Ion Bobonete s
fa n G h i n d ă i. C o s t a n d i n Z a f i c u s G h e o r g h e i, cu 1 f. d. m. Sandu.
L a ţ o u C i o b a n u s T ă n a s ie i. D u m itr u s C o s ta n d in Z a f ic u i.
G h i t ă s loan C a r a g e a i. I a n c u T r ă i s t a r u s l o a n i. G h i t ă s 3.
M i h a i S t ă n u c ă i. N i ţ ă s G h i t ă C a r a g e a r. B a rb u s Dinu
S a lu C ato fenii de Jos din Fa/<1 p â m oşia Colo •
S u r u g iu i. M ă r i n S t u p a r u s l o a n i. l o a n s loan S t u p a r u i.
lo a n S t u p a r u i. G h e o r g h e Z a h a r i a s B a r b u i. A n d r e i 3
fonii, stâpinilă de dum nealui m edelniceru Nicolae Co­
B a r b u Z a h a r i a i. M ih a i s B a r b u Z a h a r i a i. D r a g i i s Radu lo fea n u .
C a z a n i. l o a n s R a d u C a z a n Puiu i. Matei s Radu C a z a n i. Ertafi de sate:
N ic ola e s R a d u C a z a n i. Ivan s D u m i t r a ş c u , s îrb ă i, c u x D i n c ă s B a r b u r, p e n t r u b ă tr î n e ţ e .
t. d. m. M a r i n s loan S a r a o l u r. C in c u s Z a h a r i a i. Nico­
lae P i t o l e a n u s D i n u i. P ă u n s R a d u Bulga i. l o a n s Cu- V ăduve :
r a s t i n i. M a t e i s Ştefan a l Ilinc ăi i. Ş ă r b a n s Ş t e f a n al I o a n a a lui N i c o la e M ă r g i n e a n u , b ă r b a t r.
Ilinc ăi i. D i n u al Ilinc ăi s Ş te fa n i. Nicolae s. N e a c ş u i. Birnici p ă m in te n i :
Ioniţă s N e a c ş u i. M ih a i Z g â i a s D u m i t r a ş c u i, cu 1 f. d.ra.
D i n c ă s N iţu B u z a t u r. î a c o v Pitigoi s loan C i o b a n u i.
F i r u l s D u m i t r a ş c u al D o ic i i. loan C oca s T ă n a s ie i. D u ­
D u m i t r u s C o s t a n d i n C i o b a n u i. l o a n s R a d u C o c u i. P â -
m itru B i t o le a n u s D i n u r. D u m i t r u Vizăteu s R a d u i. Ioau tru N eam tu G rădinaru, ardeleanu. Neagoe F u g aru s D ra -
S â r a c u s. lo an i. Ş te ia n s M i h a i C oca al J o i t i i i. Costan* g o m ir r, Ilie s N icola i. P â t r a ş c u s M atei i. S t a i c u C h e l a r u 1.
d in s I s tratie C u r i m a n i. D incă s R ă d u t u P u r c a r u i. Radu C î n e a Sîrbu s Petcu. s îr b . Stoian S î r b u s M l a d i n i. B a r b u
G u ş a t u s l o a n i. P r e d a s D i n u i. l o a n C i v ă n e t e s Gbeor- Ţ o ţa s C o s t a n d i n r. D u m i t r u F u g a r u i. C a s a lui C o s t a n d i n
ghe G ă r d ă r ă l e a i. Ş t e f a n C h i r e a U n g u r e a n u i. B a rb u s C i o b a n u i. Radu s C o s ta n d in C re ţu i. Ş ă r b a n J i i a n u i.
S a n d u i. M a t e i s S a n d u i. C i u c ă s S a n d u i. l o a n s Sandu Birnici stre in i:
V i e r u i. P ă t r u T u f a r i u s loan i. A n d r e i s N i c o la e Botă i.
S a n d u P r ă c n ă s l o a n C io b a n u r . N i t u s S a n d u P r î c n ă i.
N e a c ş u s l o a n L u n g u i. D i n u L u n g u s loan al R a d ă i )’•
Barbu Z i d a r u i. M a te i A l b ă s tr o iu s M a te i i. M arin s M a t e i
S ta ic u Z a h a r i a i , c u 1 t. d. m. S a n d u C a r a g e a s l o a n i-
A l b ă s tr o iu i. N icolae S îrb u C î r c i u m a r u . b u l g a r . S t o ia n s
S a n d u V i e r u s B a r b u i, c u 1 f. d. m. C ă lin s D um itraşcu
L ile a S î r b u i. c u 1 i. d. m. M l a d i n S tre in u , s î r b . N ic o la
al D o ic ii i. P ă t r u F u g a r iu i. G h e o r g h e F u g a r u s M a te i C u ­
A r n ă u t u s Petcu, sîrb.
riei i. C a a a lui l o a n B obîlcă i, cu j t. d. m. C a s a lui Şte­
fa n F u g a r i u i, c u 1 f. d. m. P ă t r u s Ţuică r. Nicolae s loan P osluşnici:
G ă g e a t u , i, T u d o r ă s Nicolae B o a t ă i. l o a n ' F u g a r i u i- M i h a i s C o sta n d in al M i t r i i r. Ilie s C osta ndin Pes-
c a r u al M i t r i i i. B âloi i s p r â v n ic e lu s M a te i M u n t e a u u , i.
P o s lu ş n ic i:
Tudoră B ito le a n u s D i n u i. C î r s t e a S î r b u , s î r b , cu 1 f.d.m.
D i n u I sp r â v n ic e lu s P ă t r u r. C o s ta n d in B â ia tu a D obre
G h e o r g h e M ă r g i n e a n u s N ic o la r. M a t e i M e ş t e r u s M a r i n
S t u p a r u i. T u d o r ă s Radu Bulga i. l o a n B o b o n e te s Sandu
C a r a g e a i. Radu Coca s T ă n a s ie i. P î r v u V u l t u r u , i. D u m i ­
i, c u 1 f. d. m. l o a n N e g h i n ă s l o a n i. C a s a lui M ih â it»
t r a ş c u s N ic o la i, D i n u V i e r u s R a d u L â c ă t u ş u i. P â t r a ş c u
T r e i s t a i i u i, c u 1 I. d. m. G r u i a S î r b u , b u lg a r u .
s R a d u L â c ă t u ş u i. S ta n L u n g u S c a e c ia n u i. G h i t ă s R a d u
I a r p e ste to t n u m ă ru l familiilor a c estui s a t 86.
L â c ă t u ş u i. R ă d u c ă n s R adu V i e r u , i. l o a n s D i n c ă u

D e m o g r a f i e
I a r p e s te tot n u m ă r u l f a m i li il o r a c e s tu i s a t ^ 3 . leanu s D i n u i, B o ia s E n e C h e l a r u i. S t a n c u s S t a n c i u al
( U rm ează semnăturile membrilor comisiei). Cutii i. D u m itr u s Ţ u c ă i. D i n c ă s G i t ă a l M a riu tii i. Ră­
A n g h e l s Peja s îr b a r e n d a ş u moşii. Nitu s S a n d u T ric n ă d u c a n s G r i g o r a ş c u i. N a i d i n S î r b u s Ionciu, b u lg a r . M ărin
(sic) pîrc&labu. D i n c ă s N iţu B u z a tu . C i r s t e a S î r b u . M a t e i V î n ă t o r u s Io a n i, cu î f. d. m. N e a c şu s Radu r. Ioan s
M eşteru s M arin C a r a g e a . ' Radu i. N ic o la e F u g a r u i. D i n u C ă p r a r u s C o s t a n d in î.
C a s a lui T r u ş c ă al Băl ii i, c u î t. d. m. C a s a lui I o a n Pes­
4. c a r u i, c u î f. d. m. G h e o r g h e s G r i g o r a ş c u i. S t a n c u B ă-
S a tu C o fo fen ii de M ijlo c din F ală pe m oşia C o - j e n a r u i. R a d u M ă r i i C urutoiu i. I o a n B ălăcioiu B ă j e n a r u i.
fo fenii, stăpfnilă de d um nealui biv v ş l poharnic Gifd Birnici s tr e in i:
C ofofeanu. G h e o r g h e M r e j a r u s D u m i t r u r. Ioan s Costea i.
Preoţi în slujbă : P o s lu şn ic i:
P o p a G h i t â s P opa G h e o r g h e r, în slu jb a b ise ric ii sa­ G r ig o riţă i s p r ă v n i c e l u s G he orghe r . N i t u s B a r b u
tului. P o p a P ă t r u s P o p a I o a n i i, făr d ă c a r t e de hiroto­ B u z a t u i, cu î t. d. m. N e d e l c u s D i n u B ivolaru i. N i t a
P e s c a r u s Io a n i. Sandu s Ioan i. D i n u M e şte ru s M i h a i î,
nie a iu b ito ru lu i d ă D u m n e z e u E p is c o p u E p a r h ii , ci a prea
cu î f. d. m. M arin s Mihai i. Nicolae V î n ă t o r u s D u ţ u i.
sfinţii sale p ă ri n t e l u i M itropolit V i d i n şi cu p i ta c d ă slo­ D i n c ă V î n ă t o r u s D u t u i. B a r b u s D u f u î. Ilie s M i u i.
bozenie al P ro to p o p u lu i plăşii a sluji s fin ta L itu r g h ie . Ioan G e a n o v u s C o s ta n d in i. N e de lcu s G ru ia, s î r b . O r i -
Diaconi fără s lu jb ă : g o r a ş c u s P o p a G h e o r g h e r c u î f. d. m. C a s a lui C o s t a n ­
d in C o l d u ş u i, cu î f. d. m.
D i a c o n u M a r i n s P o p a C o s t a n d in A l b u l e s c u d in p r i ­ I a r p e s te t o t n u m ă r u l f a m iliilo r acestui s a t, 6a.
c in ă c ă este to t b o ln a v şi n e d e s to in ic , d u p ă cum î n s u ş i e- (U rm ează semnăturile membrilor comisiei).
p i s t a tu moşii î m p r e u n ă cu to t s a tu a u m ă rtu ris it. P o p a G h e o rg h e s P o p a G h e o rg h e . Gligorijă i s p r ă v n i ­
celu s G h e o rg h e . Ion B ito le a n u s D i n u p î r c ă l a b u . Ion s
Văduve:
G h e o r g h e D i n u M eşteru s Mihai. M a rin s M.hai. Ion s D u ­
P ă u n a Z ă r o i c a a lui C ălină, b ă r b a t r. Rada a lui Ră- m itru Z i d a r u . N ită P e s c a r u s. Ion. Băloi M ăm ăligă s Kadu.
ducului s T â n a s ie i i. R a d a a lui G r i g o r a ş c u i i. P r e d a a
lui Ş te fa n Colduşu i i. Rada a lui D i n c ă i i. 5.
Ţircovnici: S a tu A lm ăju M oşnenii pâ m oşia A lm âju, s /d p /-
C o s t a n d i n s P o p a G h i t ă , holtei r cu ş tiin ţă de carte. nilâ d ’a valm a dă doi m o ş i: de M a tei P aşa şi d ă t a -
G h e o r g h e s G r i g o r i e i s p r ă v n i c e l u i i. pilanu Costandin Alm ăjanu.
Birnici p ă m în te n i: Preoţi în slujbă :
Ioan s G h e o r g h e r. B u ş ă s G h e o r g h e i. I v a n S îrb u s P opa Gheorghe s P o p a D u m i t r u r, în s lu jb a bisericii
L o z a n , b u lg a r. Radu M u n t e a n u s Matei r. A n d re i s S ta n al a c e s tu i sa t.
S ta n ii i, cu 1 f. d. m. G h e o r g h e s D i n u i. Io a n Cioclovin s Ertafi de s a te :
G h e o r g h e i. Mihai S t u p a r u s Ioan i. S ta n c u C a r a g e a s D u m i t r a ş c u s P o p a G h e o rg h e r, p e n tr u b ă tr î n e t e . N e a ­
G h e o r g h e i, N i c u s G h e o r g h e C a r a g e a r. Cincu V ă c a r u s goe s D i n c ă i i.
Ilie i cu 1 f. d. m. Băloi M ă m ă l ig ă s R a d u i. C îrste a s T â ­
V ăduve:
n a s ie Mierloi i. D i n c ă Z i d a r u s D u m itr u i. I o a n s D u m i t r u
Z i d a r u i. Ioan s A v r a m i. G r i g o ri e s A v r a m i. I o a n Bito- S t a n a a lui D i n c ă s I v a n , b ă r b a t r, cu î t. d. m . J l a d a
a Iui D i n u Ş ă i c a r u i. i, cu x f. d. ui. D o b r i t a a lui Ioau N ic o la e Boiaşu s Ivan i, po rtă rel. C a s a lui D u m i t r u Z a m ­
C a t î r u i. i. S a n d a a lui Ş t e i a n P u l e n c i u i. i. C a t r i n a a lui firei u i, c ă lă r a ş d ă p o lco v n ic ia C r a io v c i c u î f, d. m.
D u m i t r u M elineecu i. i. S t a n a a lui P opa M ih a i i. i.
Oameni ne intrafi la nici o orînduială :
Scuti(i pentru militari:
G r i g o r i e s R a d u , holtei r. loan s Nicolae B ă i a ş u r.
B a r b u s Băloi r, p e n t r u f ii-s ă u P a n a ită . p o r t ă r e l . D u m i t r u z S a n d u M a n z î l u i, s ă n u m e ş te d ă c u m -
Ţ irco v n ic i : p ă n a ş d a r s in e t s a u v r e o a l t ă î n c r e d in ţ a r e nu a v u . S ta n c iu
s H a g i B a d e a r, cu x t. d. m.
S t a v ă r ă s P opa G he orghe , holtei r, cu ş t i i n ţ ă de carte I a r p e s te tot n u m ă r u l f am iliilo r a c e s tu i sa t, 55 .
şi o r î n d u i a lă bise ric e a scă . (U r m e a z ă semnăturile membrilor comisiei).
M a n zili: P o p a G h e o rg h e s P o p a D u m i t r u . V l ă d u ţ u s Neacşu,
m oşne a n. G h e o r g h e s P r e d a c u toţi m o şn e n ii d im p r e u n ă .
G r i g o r i e s C o s t a n d i n Ploscă r. E n a c h e s T u d o r p î r c ă l a b . Niţă s D u m i t r a ş c u , A v r a m s Ş ă r -
b a u al C oandii. P r e d a s Ş ă r b a n a l C oandii. V l ă d u tu s N e a c ş u .
C u m p a n iş ti: G heorghe C ă iă ra şu s P reda. A v r a m s D um itru.
B a r b u s C o s t a n d i n P lo s că r.
6.
Birnici păminteni :
Sa lu l A lm â ju Birnicii, p â m oşia Alm âju, stâpînitâ
T u d o r ă s C a l o tă r. Ş t e t a n s M a te i Ş ă r b a n i. P r e d a s dâ d u m n ea ei pâhârniceasa S u ltana A lm â jea n ca .
Ş ă r b a n al C o a n d i i i, cu 1 f. d. m. V asile s N e a g o e i. Ma­
tei s Ş ă r b a n i. M a t e i s Matei i. R a d u s Băloi i. V l ă d u tu s Preoţi în s lu jb ă :
N e a c şu i. cu i t. d. m. G h e o r g h e C ă i ă r a ş u s P r e d a i. loan P o p a D u m i t r u s P opa Badea, r, în s lu j b a bisericii s a ­
1 u g a ru Golea, i. loan s l o a n G o l e s c u i. G h e o r g h e s Nea* tului. P o p a P r e d a s M anea, i, i. P o p a l o a n s T r u ş c ă , i, i.
goe r. Iancu s C o s ta n d in V î l c e a n u r, c u i £. d . m. Nicolae
Preoţi fără slujbă :
s P r e d a B o a r e i. D i n u s T u d o r ă i. R a d u s M i h a i Almă-
j a n u i. N i c ă s D u m i t r u M ă l ă e s c u i. A v r a m s D u m i t r u i. Popa D u m i t r u s Miuţii, r, fără de c a rte dă hirotonie
M a t e i s B a r b u C a t a n a i. R a d u s B a r b u i. V a s i l e s Mihai i. a iubito ru lu i d ă Dum nezeu E p i s c o p u l E p a r h i e i a c e ş tia ci a
D i n u s V a s i l e i. R ă d u c a n s C o s t e a i. D i n c ă s Iova i. G r i ­ p r e a sfinţitului M it r o p o li t V id in u , d a r ă slobozenie n u a re
gorie s N e a g u i. Ş t e fa n s M atei Li{a i. M a t e i s D u m i ­ să slu je a sc ă s fîn ta L itu rg h ie.
tra şc u i. N i ţ ă s D u m i t r a ş c u i. R a d u s G h e o r g h e i. E n a ich e N ea m u ri:
s T u d o r ă i. B a r b u s O p r e a i. C a s a lui R a d u P l o s c ă i, cu
S ta n s l o a n C o ş o v e a n u O r b u , r.
i I. d. m. M a t e i s Dincă al C o a n d e i i.
Asidofi cu cărţile s tă p în irii:
S c u te ln ic i:
D u m itru s Dinu G u r a n , r.
A v r a m s Ş ă r b a n C o a n d a i.
Ertafi de sate :
Posluşnici : M anea s P o p a B a d e a , r, p e n tr u adînci b ă t r î n e ţ e . Stan
R a d u s G r i g o r i e i. s Şoşea, i, este şi orb. G h i t ă s l o a n G u r a n , i, p e n t r u ‘ a-
d în ci bă trîneţe .
S lu jito r i:
Văduve:
Ilie s C o s t a n d i n i, d ă p la s ă p ă m î n t e n e s c cu î t. d. m»
S u l ta n a a lui S ta n G r ă d i n a r u , b ă r b a t r. P ă u n a a lui
D i n c ă s Ionică, i. P î r v u s Ioan Ispră vnic e lu, i. D i u c ă s
Grigorie, i, i, S t a n c a a lui R a d u B t a d o c l , i, i. M a r i a a lui S t a n Şişilică, i. C a s a lui R a d u C u r c ă , i,
N ită Beţivu, i, i.
P osluşnici :
Ţircovnicit ,
R a d u s P o p a D u m i t r u , holtei, r, cu ş ti i n ţ ă de c a r t e şi M a r i n s D u m i t r a ş c u V ă t ă ş ă l , ru m în , cu 2 f. d. m.
o r in d u i a lă bisericească. V l a d u s E n e , i. M atei s A m z a , i. Ioan s Băloi, i. P r e d a
s A n g h e l , i. Ivan s I o a n , i. V l a d u s Ivan al Neacşii, ip ac .
Birnici pămînteni:
M atei s Ivan, i. D u m i t r a ş c u s B a r b u C u r c ă , i. M atei s B a r b u
M a r i n s C o s t a n d i n Bubăil, r, c u 1 f. d. m.^ B u d ic ă s C u r c ă , i. B u ş c ă s B a r b u C u r c ă , i.‘ Ş te fa n V ie ru s M ih a i
SîQCă, i. D a m i t r a ş c u s Sincă, i. C ă l in s M a t e . S u ta ic h e , i. i, c u x f. d. m. V l ă d u ţu s M i h a i V i e r u , i. Ioan s Mihai
Buşcă s B ăloi, i. G h i ţ ă s D u m i t r a ş c u V â t ă ş ă l u , i. S tatie z V i e r u , i. S t a n s M anea, i. A n to n ie s T u d o r, i. R a d u s D i n u
N e a c ş a s I o a a Bîzdocă, i. P r e d a s D o b r e , i. P r e d a 1 rocan Ş a l ă v a r tă , i. Nicola C i o b a n u s D u m i t r a ş c u S c o r ile a n u , i.
s Begligiu, i, cu i f. d. m. B ă n i c ă s P r e d a T r o c a n , i. D . n u I v a n B iv o la iu , i, cu î t. d, m. B a r b u G r ă d i n a r u s S ta n ciu
s A n d r e i, i. D i n u s M i h a i , i, Mincă, cu i t. d. m. Iv aş c u A l m a r â , i. M a t e i s M anea, r . Matei s B a d e a , i. B uic ă s
G r ă d i n a r u s D u m i t r a ş c u . i, c u i t. d. m. Ioan s Sandu B a r b u l a l Z a m f i r i i , i. C a s a lui B a r b u Z isu, i, cu 2 f. d. m.
G r i n d e a n u , i. M a te i s P â t r u L ă c ă tu ş u , i. Ioan H o n c ă s S lu jito r i :
T u d o r ă , i. A nghe l G r ă d i n a r u s G rig o rie , i. M a r i n s Gri-
gorie M l a d i n , i. D i n c ă s G r i g o r i e M ladin. i. M ărin s G h i t ă G h i ţ ă s B a r b u Roboiu, r, d e p la s ă p ă m î n t e n e s c c u î
f. d. m.
Roboiu, 1. Nită s P opa Ioan, i. L i c ă s Ionică, u Ioan s
G h e o r g h e L u n g u , i. Mihai s Mihai T a b a c u , î, c u î t. d .m . O am eni ne intraţi la nici o orinduială :
D i n c ă s M o is e , i. Radu s M ă r i n S to ia n , i. D u m i t r u Bim- C o s t a n d i n s R a d u S to ia n S c u teln icu , i. V a s i le s D u ­
b i ii c ă s B a r b u , i. D u m i t r u B ă j e n a r u G u ş a t u s N i ţ u , i, cu m i t r a ş c u S c u teln icu , i. Vladu s M a n e a al Popii B a d ii Ssu-
i f. d. m. M ă r i n s O p r e a M a te i, i. Ştefan s G h e o r g h e z telnicu. Ioan s R a d u b o e rin a ş u dă neam, r. C a s a lui Florea
O p r e a , i. P ă t r u C î r c i u m a r u s Marin, i. Hie s R a d u s D i n u G u r a n , i, s ă n u m e ş t e d ă c u m p ă n a ş d a r s ;n e t sa u
iT S a n d u s Ioan, r, cu i t. d. m. D i n c ă s R a d u B ăzdoaca. a lte dovezi n ’a u a v u t să a r a t e , f ă r n u m ai fictănţile d ă r ă s ­
i. Io a n s R a d u Bâzdaacă, i. G h i ţ ă s Ioan P u r c a r u , i. D m u p u n d e r e a b a n ilo r la s ta r o s te . P â t r u s D i n u , holtei, r. slu­
s Ioan li zice şi C iuc ă . i, cu i f. d. m. R a d u s D i n u C e a - g ă r e ş t e la u n c h i- s ă u Ioan G rin d ea D u s S a n d u . E n e s G h e o r ­
c ă r u al Ilinc ăi, i. N i c u s Stoian, i, cu î f. d. m. S ta n c iu s ghe, holtei, i, s lu g ă r e ş t e la c u m n a t u - ş ă u G h i ţ ă s D u m i ­
D i n u M incăi, i. M a te i s M a t e i B ă je n a r u , i, cu i t. d. m. t r a ş c u . R a d u s G h e o r g h e L u n g u , holtei, i, s lu g ă r e ş t e la
D u m i t r u s R a d u S to ia n , i. N iţă s B a r b u Zisu, i. Gheorghe f ra t e - s ă u Ioan. D u m i t r u s M a r i n holtei, i, i, la fra te-să u
s P ă t r u L ă c ă t u ş u , i. Ioan C h e l a r u , i. Ioan s Ionică, 1. Wiţ R a d u , Ioan s P r e d a , holtei, i, i, la u n c h iu -s ă u P r e d a D o ­
s T u rc itu , i. C a s a lui M a t e i s V o i c u , i, cu i f. d. m . ^ a s a b re s c u . s
lui V l ă d u ţ u Z î m b r e a , i, cu i t. d. m. C a s a lui G h e o r g M I a r peste tot n u m ă r u l f a m iliilo r a c e s t u i s a t n o .
Burghiu, i, c u i f. d. m. Miu s M ihai P r iv ită , 1. M ih a i B ( Urmează semnăturile membrilor comisiei).
şoi M o r a r u s M ih ă ilă , i. P o p a D u m i t r u s P opa B a d e a . I o n i ţ ă B r a n e ş (?) a re n d a ş u .
Ion s Ionică p î r c ă l a b u . B a d e a s Neagoe. L tc ă s I o n ic ă .I o n
Birnici s tr e in i: s S a n d u G r i n d e a n u . Ion s B ăloi isp ră v n ic e lu . D i n u s Ion
L e p ă d a t H a n g i u s Matei, r. cu î f. d. m. lu d o ra s ; îi zice Ciucu. M arin s C o sta n d in Bubăilă.
D u m i t r u , i. C a s a lui M a r i n Sîrbu, b u lg a r.
7.
Scutelnici: ,
P r e d a s S i n c ă , r . B a d e a s Neagoe, i, cu 2 f. d. S a tu l Ş i foaia pă m o şia Şitooio, stâpînitâ dă dum-
P o slu şn ici:
nealui bio chiceru za Orie G rigorie M urgăşanu şi d k
Ş t e l a n s C o s t a n d in G r ă d i n a r u . r, T r i l u s C o s t a n d in
dum nealui Iancu Socoleanu.
l 'o n t ă , i. D i n u s V a s i le O ţ o i u , i, cu un t. d. m. P r e d a s
Preoţi in slujbă : D a v i d t , i. M a r i n s C o sm a , i, cu doi f. d. in. C a s a lui D u ­
m it r u al F lo rii, i, cu u n f. d. ra.
Popa G a v r i l ă s P o p a S ta n c iu , r. în s lu jb a bisericii
salului. Slujitori:
V ăduve t D u m i t r u s M a te i S t o i a n ă , r, d ă plasă p ă m în te n e s c .
H i r s o v a a lui Cliitu C t r c i u m a r u , b ă r b a t r. N e a c ş a a Iui O am eni ne intra/i la nici o orinduialâ:
D i n u G r i n d e a n u , i, c u un t. d. m. R a d a a Iui M i u s M a ­
Ilie s S t a ic u G u r a n , c u m p ă n a ş , r.
tei O l t e a n u , i, i.
I a r p e ste tot n u m ă r u l f a m i li il o r a c estui sat 49.
Ţircovnfci: [U rm ează semnăturile membrilor comisiei).
P o p a G a v r il ă s P o p a S ta n c iu . Mieilă s S t a ic u G u r a n
l o a n s D u m i t r u , r, cu ş ti i n ţă de c a r t e şi o r în d u i a lă
i s p r â v n ic e l u moşii. R ă d o i s C hirită p î r c ă la a u . D i n c ă s lou
b i s e r ic e a s c ă . f o l e a n u . D i n u P u r c a r u s Mieilă. P î r v u P o d a r u a Vladu.
C um panişti:
8.
C a s a lui S ta ic u G u r a n , r. M ihăilă s Staicu G u r a n , i.
S a lu l I şa Ini/a pâ m oşia Işalni/a, slâpînilâ de dum ­
B irnici p ă m in te n i :
nealui Ghi/â Opran.
F i o r e a s P ă t r u L e ove a nu, r, c u u n f. d. m. D i n c ă s
F io re a , i. Stoica s M i n c ă L e o v e a n u , i. P e tric ă G r e c u s V l a ­ P reoţi în s lu jb ă :
du, i. G h î ţ ă s Pe tric ă, i. Ş t e fa n s P e t r i c ă , i. Staicu s C h i r iţ ă , i. P o p a loan s P o p a l o a n r, în s lu j b a bisericii s a tu lu i.
G h i ţ ă s D u m i t r u F i o r e a al I o an ii, i. l o a n G r i n d e a n u s S ta n , i. P opa D i n c ă s P opa loan i, i.
R ă d o i s C h i r i ( ă , i. P i r v u P o d a r u s V l a d u , i. cu doi f. d.m .
l o a n s Io rd a c h e , i. N i c u s I a n ă ş , i. P r e d a s C o s t a n d in Tăpeliş Postelnicei :
S t e r p ă , i. I s tr a tie s P r e d a S t e r p ă , i. l o a n s Istratie, i, D in u M a r i n s P o p a S ta v ă r ă .
s M ite i Bolu, i. l o a n s S t a n c i u T â l ă b a n , r . Badea s M ă - Ertafi de s a te :
cioică, i. C a s a lui N e a g o e S uliţă, i, cu u n f. d. m. C a s a lui
I o r d a c h e A l m ă j a n u , i, c u u n f. d. m. D i n u P u r c a r u s Mi* B u s c ă s Nicola r, p e n t r u b ă t r î n e ţ e şi b e te a g de a m în-
hăilă, i, cu u n f. d, m. G h e o r g h e s D in c u le a n ă , i. Ş te fa n s doi ochii. D i n c ă s P opa Diţă i, olog din na şte re. l o a n C r o i ­
to ru s S a n d a i, este d a m b l a l î u şi nevolnic. V îlc u s H riste a
G h i r i ţ ă , i. M i h a i s L a z ă r ă F u g a r u , i. D u m i t r u s G h e o r ­
ghe C r o i t o r u , i. Băloi s M ih a i C ioacă, i. M arin s G he orghe b u l g a r ă , p e n tr u b ă tr î n e ţ e . l o a n M e s t e c ă u i, i. D u m i t r a ş c u
Ciocoi i, o r b de a m în d o i ochi, cu 1 f. d. m.
F ontoiu al Ioanii, i, cu un t. d. m. C i u c ă s P r e d a L o p ă t a r u , >•
Văduve:
B irnici s tr e in i:
F lorica a lui A n d r e i T a t a c u , b ă r b a t r, cu 1 f. d. m.
Iv a n s V e lc u , b u lg ar, c u un f. d. m. T u d o r ă s l v a n , i -
Ioana a lui loan S ă i i c i n i. i, cu 1 f. d. m. M ir i ţa a lui D i n u
Ilie s I v a n , i. M a r i n M o h o r a s M itană, r. S tre in u 1. 1. F i r a a lui D i n u P a n d u r u i. i. D u m i t r a a lui
S c u te ln ic i: S t a ic u .. 1, cu 1 f. d. m. S t a n a a lui F io re a Z i d a r u A r a p u i .i.
M a n c a a lu. C o s t a n d i n C a l o tă i. i, c u 1 l. d. m . M i t r a n a a
D i n c ă s l o a n F o le a n u , r.
lui loan Mălăeseu i i, cu i f. d. m. M aria a lui loan Pă- Neagoe r. Tiţu Crişan s Dincă i, cu i f. d. in. Gheorghe
dureana i i. Stana a lui Vasile i i. Ilinca a lui Filipâ Mă- C ăpraru s Neagoe i. Ion Crişan s Dincă i. Gheorghe Bă­
celaru i i. Stanca a lui Preda Văcaru i i. Voica a lui C a­ lan s Gheorghe i, loan s D ragu Cazangiu i. Păun s Gheor­
lotă Tabacu i i. Ivana a lui Anghel RJoraru i i- Călina a ghe Ungureanu i. Dumitraşcu s Ni(u Roşea i. Mihăilă s
lui lo a n Găman i i, D u m itran a a 16i D um itru s loan al Stoica i. Ilie s Staicu Miroicăi i. Matei s Ilie i. Bălan s
Chirii i i. Plrva a lui Stan Miroiu, b ă rb a t r. Ioana a lui Gheorghe i. loan Boacă s Gheorghe i. loan Ţicneanu Ta-
Costandin s Iova, b ă rb a t r. Ioana a lui^ Gruia^ i i. Maria bacu i, îi zice şi Belu. D inu s Radu Gordancăi i. Tudoră
a lui Dinu A rapu i i. Ioana a lui Radu al \ Iadului i i. s Pătru Bălosu i. Călin sin Dinu Piţu al Catrinii i. Gheor­
Rada a lui Stancu Lungoci i i. Safta a lui D ragul Bo- ghe Govoreanu s Dinu Piţu al Catrinii i. Niţu Ciugulitu s
beică i i- Stana a lui Pătru al Biţii i H Stoica a lui Fota Matei Ciupitu i. Şărban Grădinaru a Dinu Panduru i.ChU
Ciobîlcă i i. Stana Trăistăroaia i i. Ioana a lui Andrei Cio- iiţă Poliifu s Matei i. Radu a Dincă Ifrim i. O prea s M i­
btleâ i i. D ita a lui Ţucă Păişanu i i. Maria a lui Mitricfi troi i. Ciucă Pîrlea s loan i. cu i f d, m. A vram Cîrciu­
Pîrvan i i. Maria a lui Gheorghe 8 Miccul i i. M arica a maru s Radu Boldei Meşterii i. Niţă s Firul i. 'Neagoe a
lui loan Buleandră i i. D a n a a lui Coman Sîrbul, bărbat Preda Văcarul r. B arbu Croitoru s Sandu i. Barbu 8 lor-
bulgar. Dina Greaţa a lui Nicolae, b ă rb a t r. Simzianea a daiebe i. Dinu & Firu i. Mihai a Tudosie, i. M ărin a Tu-
lui loan Ungureanu, bărbat ardelean, Hoarea a lui loan dosie, i, Neagoe siu Dinul Cotoşman, i. Anghel s Dinu Co­
al Niţii, bărb at r, cu i f. d. m. Tiţa a lui lonaşcu i i, toşman, i. Ilie s loan Ungureanu, i. Nicolcea s loan Ungu-
reanu, i. Dinu Delacurte, i. Nicolae Pîrlea s loan, i, cu un
Ţircovnici: 1. d. m. Stan s Nicolae Pirlea, i, Tudor Pirlea s loan, i, cu
Nicolae s Ivan r, cu ştiinţă de carte şi orîuduiai* bi­ î f. d. m. Mărin s Iancu, ipac. Stan s loan Catana, i.
sericească. Gheorghe s Gavrilă, i. Fiorea s Gheorghe Gavrilă, i. D u ­
mitru s Gheorghe Gavrilă, i. Dincă s Stan Şui D umitru al
C u m p ă n iţii: Gherghinii, i. Badea s Fota, i, Nicolae Ţucă s Vladu Pău-
Ivan sin Popa loan r. Ene s 1 ucă i. şanu, i. Dumitru Ţucă s Viadu Pâuşanu, i. Tiţu s Fota
Ciobîică, i. ionică s Grigorie Albişi!, i. Mitraiche Dulcă s
B ir n ic i p ă m in le n i: loan, i, Mitraiche s Mihuţoiu, r. Marin s Niţă Albişii. i.
D umitru Gherghinii s Dinu r. Dinu Mălâescu 8 Pâ- Chiriţă s Pătru Albişii, i. Nicolae s Pătru Despoiu, i.
tru i. loan Negrea s Dinu i. Androne s Pătru Mălăescu r. Stancu s Nicolae, i. Maiucu pîrcălabu s loan Zimbrea i,
loan Brînduşoiu s D adu G u ran i. Dumitru b rat Brîndu- Mihai s Diţă Firescu, i. Păun s Oprea, i. Stoica s Nănea,
şoiu i. Nicolae J iia n u s Costandin i, cu 1 f. d, m. Costan­ i. Radu Doican s Dumitru, i, cu un I. d. m. Ştetan Găman
din s Pătru Vînătoru i. loan s loan O p re a al Sandu i, s loan, i. Nică s Nicola, i. Mihai s loan Ciocan, i. Barbu
Dincă s Stan Ciopîlcă i. Dinu Cîrciumaru s Dinul i. loan Stea s Mitei, i, Grigorie s Marin Dobrin, i. Staicu s Marin
Şoavă s Pătru Vînătoru i. loan Vîlceanu s Ican i. Şărban Dobrin i. Dinu s M arin Dobrin i. Dinu Budulan s Mihai
s loan Vîlceanu i. Nicola s Preda al Marii i. Preda Purcaru D jm n u l i. M arin Polimă s Matei i. Zamfiră s loan Zidaru i.
M irea s Zamfiră i. Matei Z idaru s loan i. Stanciu s Stancu
s Bălă i. Sandu s Dragomiră i. D in u Cîrciumaru s Dra-
Dobrin i. Alecsandru s D in c ă al lditei i. loan Ciobanu i.
gomiră i. Nedelcu Ciulei s Stancu i. Staicu R oşea*Pătrui.
Matei s Andrei i. Gheorghe s Stancu Vieru i. Stancu J u -
Mitran s Ilie i. Nică s Radu al Ioanii i. M itran z Roşea*
r atu s loan r. Ilie Bonciog s loan i. loan Cotoi s Mihai i.
Stoica Spînu i. Dincă s M arin U ntaru i. P ă t r u j i s i n loan i.
Stancu Cotoi s Mihai i. Gheorghe Trăistaru i. B arbu s C a­
Hie z G ruia i. Diţă s Ionită Neagoe i. Ilie slo a n Neagoe i.
Tudor Chivăran s Dumitraşcu Belivacă i. D inu s loan lotă, i, Răducanu Cruceru s Lăcraru i, cu î f. d. ia. Flo-
P o slu şn ici:
rea 9 Râducan i. Toma Cruceru s Costandin i. Ioau a
Stancu i. Tudor Doican s D um itru i. Nicolae Cotelici s Gheorghe Vînătoru s Stoica, i, cu î f. d. m. Badea
Novac i, cu 1 f. d. m. Stanciu Surdu s Badea 1. Rădoi M o­ Mâlăeseu s Pătru, i. Ivan Pâduraru s Nicolae, i, cu î f. d. m.
raru s Radu i. Andrei s Ioanică al Cherii i. Ioan s Mitroi i. Ioan M oraru s Radu, i. lanu Dulgheru s Pîrvu Creţan, i,
Nicolae Cioroiu s Dumitraşcu i. Sandu .£Mvăvan s Coa- cu un I, d. m. Nica Ciulei a StancuI, i. Gheorghe Lungoci
tandin i. cu x f. d. m. Ilie s Nicu (V) i. Ioan » Matei Cal- ■3 Stanciul, i. Şărban a Dragul, i. Staicu Ungureanu a
dăraru i- Dinu pîrcălabu s Stancu Roşea 1, cu x t. d. ra. Gheorghe. r. cu i f. d, m. Nicolae s Niţu, i. Ioan Băloau
Casa lui M ihai M eşteru i, cu 1 1. d. m . Casa lui M arin Pătru, i. Dinu Rotaru % Ilie Tîmneanu, i. Dumitraşcu s
U ntaru i, cu x f. d. m. Casa lui D um itru C n ş a n i, cu i l ; Stoica, i. Ciucă & Dinul Piţurul al Catrinii, i. Tudor s Tu
tl. m. Casa lui Radu Vâlcianu i, cu a L d. m. C asa lui ilosie, i. Gheorghe s luvaV iţă. i. Ştefan a lu v a Viţă i, Tudor
D ragu Cazangiu i, cu x f. d. m. Casa lui D.nuB ocîrnea r. •3 luva Viţă, i. Dincă s Andrei Ciovîrcă, i. M arin s Mihai
cu . f d. ni. Casa lui Tănase al Dobrii i, cu x I. d. m. Prună, i. I v a n s Chiuţâ, i, Mitiaiche Buleandră s Fota, i, cu
Casa Popii lui Ioan Pî.lea i. cu x f. d. m. Casa lu. fcjndu î f. d, m.Safciu s Secu. bulgar. Dumitru s Vîlcu. i. Dumitru
Fugaru Croitoru i, cu . h d. m. Stanciul s Barbul V u lp e .. •s ionaşcu, r. Casa lui Badea Albişii, i. Staocu s Iancu, i.
Casa lui Ioan al Mirii i. cu x f. d. m. Ilie s Ninea i. D.uul Pâtru s Nica, i, Stoica Vieru s Preda, i, cu î f. d.m.A lee-
s Ioan Tătarul i. Năstase s Panait Arnăutu al riţn t. Stancu »andru s Stoica, i. Stancu cel Bătrîn s D obre Folea, i, cu t f. d.
Bâlosul s Pătru i. Ilie s Ioan Borcoşii i. Costandin Ciobanu tu. Stanciu Vieru sin Ioan, i. Costandin ?. Nedelcu s Ioan
s Radu Moraru i. Ioan V ă ca ru s Barbu i. M arin b rat a l Vieru, i, Nedelcu Vieru s Ioan, i, cu î f. d. m. Alecsandru
Barbu i. Dinu Moangă i, cu i f. d. m. s Tudor, r, cu x f, d. m. Dincă s Tudor, i, Stancu rlndaşu
■Juratu s loao, i. Preda s Costandin al Iditei, i. Gheorghe
B irnici s t r e i n i : Pîndaru s Giurca, i, cu i f. d. m. Safciu s Ţănea, bulgar.
Matei C ru c eru a Costandin, r. Matei s Stancu, i. B arbu
Sandu s Stanciu Ciorobea, r. M arin Cotoi s Mihai, i,
Catran isprăvnicelu s Grigorie. i, cu î f. d. m. G h iţă cum­
Marin Mărgineanu s Preda Rogovăţii, i. Vutu s Pavel, b u l* nată cu Păun, i. Casa lui Dumitru Sîrbu, bulgar, cu x f. d.
gar. Constandin s Mihai, r. Ioan s Ioan Vierul, 1. Casa lui Trancă isprăvnicelu, r. Casa lui D inu Şoavă, i,
cu x f. d. m. Casa lui D umitru Lungoci, i. Casa lui Radu
S c u i e ln i c i :
Ciulei, i. Casa lui Ioan V ieru Foleanu, i, cu î t. d. m.
Pirvu Ciulei s Stancu, r. Marin s Costandin al loanu Iova V iţă Vieru s Duică, i. Casa lui Ioan s Andrei, i. Marin
i. Ioan s Ivan, i, cu x f. d. ax. C h itiţi Arăpoiu s Dinul, i. cu Ciucă s Vladu, Păişanu, i. Dumitru s Pătru Roşea, i. Barbu
i f. d. m. Bencia Sîrbu s Dumitru, bulgar. Florea s ludosie, s Ioan Vieru, i. Pătru s Nedelcu, i.
r. cu x fecior de muncă. Ioan Şomlega s Vasile, î, cu x •
d. m. Dincă s Ioan al unchiaşului Staicului, i. Dincă s lan W S lu jito ri:
Pîriol i. Matei Gavrilă s Mihai, i. Gheorghe s Fota, i. MiM Dumitru s Preda, r, dă plasă pămîntenesc. Casa lui
Prună 8 Tudor Şomlega. i, cu x f. d. m. Matei s Fota, ■ Mihai Cotoi, i, i, cu 2 f. d. m. Matei C ăldăraru s Ioan Bă-
Dincă s Diţ 3 , i. Nica Foleanu s Florea, i. M arin t-o e beică, r, dă plasă pămîntenesc, cu î f. d. m. Mitraiche s
s Dobrin. i, cu x f. d. m. M arin s Chiriţă, i. Ioan . Cos Stanciu Lungoci holtei r, slugăreşte la N uţa văduva, cum-
u n d i» , i. CU . f. d. m . Casa l a i
S Bivolaru,
t a n Casa nată-sa. Stan s Ioan Siea, holtei, i, slugăreşte la Nicola
Ioan , Tudor, i. cu , f. d, m, Pâtru B il.s u s C o r t » * » £ firhovnicu, cumnatu-său. Stancu s Popa Ioan, holtei, i.
ou i l. d. m. Mihai » Gavrilă, i. N ită s Ioau a lu . C o stau * slugăreşte la frate-său Popa Ioan. Ilie s Gheorghe Ciocîrlan
i, cu i f. d. in.
holtei, i, slugăreşte la unchi-său Ilie. Enaiche s Dinu Strei- S c u t e ln i c i :
che, holtei, i, slugăreşte la Pîrvu Ciulei Scutelnicu. lacov
Stanciu Iscru r.
Chelaru, r, chelariu în curte la chir Ghită O p r a ^ stăpînul Iar peste tot numărul familiilor acestui sat 32 .
moşii. Vladu sin Mihai pîndaru, holtei, i, pîndariu al sa­ ( U rm e a z ă sem n ătu rile m e m b r ilo r com isiei).
tului. Dinu s Gheorghe Croitoru, holtgi i, slugăreşte la Popa Mirea a Amza. Stau Oaie a Ion Mothtoc pîrcă­
Sapciu Sîrbu. loan s Costandin Cruceru, holtei,i, slugăreşte labu. Stanciu Iscru. Dutnitrache s Popa Ion. Păun s Badea
la frate-său Matei. ^ Papagea al Diţii.
Iar peste tot numărul familiilor acestui sat, 394.
( U r m e a z ă sem năturile m e m b r i h r comisieiJ. 10 .
Popa Ion a Popa Ion. Petru Nedelcovici, epistatu moşii.
Dinu pîrcăla'bu s Slacu Roşea. Dumitru « Pătru Roşea. Tu­ Salu B reaza pâ moşia Albeşlii de Jos, slâplnllâ
dor Pîrlea s Ion. Diţă s loui (3 Neagoe. Barbu hătrîuu is-
prăinnicelu s Grigorie. Chirifă Arăpoiu s Dinul, Mutei g dă Ghlfâ Sândoiu şi cu şapte iovarâşi ai sâi d’avalma.
Stancu. P r e o ţi in s l u j b ă :

9.
Popa Gheorghe s Stan Mărgineanu r, în slujba bise­
ricii satului.
S a l u A lb e ş tl i, p â m o ş i a A l b e ş l i i d e S u s , slfip în ilâ
N ea m u ri:
d e s ftn la m tn â ştire O b e d e a n u .
Gheorghe s loan Sândoiu r. Casa lui Costandin Cozma
P reoţi în s lu jb ă : i, fârâ de sinet, dar eu adeverinţă alăturată la delă supt
Popa M irea s Amza r, în slujba bisericii satului, N r . 3 a 5 , cu 1 f. d. m. B arb a b rs t Gheorghe Sândoiu i.
R rlajl de s a t e ;
Tăaaeie Căpitauu Sîrbî i.
E r t a ţ i de sate :
loan s Pătru Căiăraşu r, pentru bătrîneţe şi sui pat.
Văduve: Niţu e loan Roşea r, pentru bâtrîne{e. Parasehivu #
Preda Podaru i, pentru bătrîneţe şi cu pricină de boală.
A nuţa a lui Mihai Călăraşii bărb at r. Stana a Ini Iran a Neanuî i i. Barbu brat Gheorghe s Radu Săracu i,
M artin s Vasile i i. Dina a lui Coalandin s Licnleana i i.
Di{a a lui Badea Papagea i i. Ioana prioteasa a Ini Popa neputincios de bătrîneţe.
loan i i. Văduve :
Birnici p ă m in te n i: Gheorghiţa a lui Preda Ciobanu, bărbat r. Catrina a
Stancu s loan Căiăraşu r. Ionaşcu s loan Văcaru <• lui Gheorghe s Mareu i i. Ilinca a lui Voicu Armăşălu i i.
Dinul s Cornea Cilibiu i. Dumitraiche s Popa loan i. Păun Ţ irc o vn ici:
s Badea Papagea al Diţii i. Stan One s‘ loan Momtocu i*
Gheorghe s Mihâilâ Monahii, holtei r, cu ştiinţă de
Nică s lordaiche Iscru i. Andrei s Radu Ghivici i. luai' carte şi orînduială bisericească.
Coadă s Radu Ghivici i. Stancu Pioru s T r a n d a f i r i. Mihai
Chivăran i. Iancu Chivăran i, B irn ici pă m in ten i:

B irnici s t r e i n i :
Gheorghe s Preda al Gherghinii r. Stan văcaru a Cos-
Ifndin F u g a ru i, cu 1 f. d, ui. Niţu s Calotă i. Coanda b
Mihai s Popa loan r. Ionelă s loan Unchiaşu Papi»' ^ f e l a n Craioveanu i. C a s a lui Preda s Iscru i, cu 1 hd.ra.
şoiu 1*.
••'an s R adu O la ru i. l o a n s Ene Giodea i. Dinu s Cos=
(andin Croitoru i, cu 1 f. d. m. Gheorghe Vasilcoiu z Il.l-
nică i. Preda s Stancu Stegăroiu r. Casa lui h*ie Armă- lui Pieleştii de Sus, cu î f. d. in.
şălu i. E r ta fi de sate :
B irnici s t r e i n i : ^ M ihai M urtaza s Ioan Roşea r pentru bătrîneţe. Io-
Gheorghe s Voicu i. Păun s Ignafc i. Costaudin s lg. niţă cel Mic i i.
nate i. Velea s Stoian, bulgar. Pătru s NennPz Tudoroi i. Văduve:
Dumitru s Mihul Hagiu r. Pîrvau s Ignate i, bulgar, l i Ir-a
A uuţa a lui Ioan Drăgoi, bărb at r. M aria a lui Radu
h Ţăcu Gbtovan i.
Bondoc i i. Ancuţa a lui Stan Găman i 1.
S c u l e ln i c i : B irn ici p ă m î n t e n i :
Ilie s Costandin r. Dumitru b Preda al Gherghinii i. Ioan isprăvnicelu s Ipan Cîmpeanu r, cu î f. d. m.
Casa lui Niţu z Ia na i, cu a f. d. m. Preda s Radu O laru i Dobrin Ceauşu s Stan Bălmău i, cu î f. d. m. Ioan Rotaru
cu i f. <1. in. Casa lui Ene Giodea i, cu « f. «I* iu. Caaa lui s Mitraiche i. Stancu Bolintişi z Ionică i. M arin Bolintişi
Radu O la ru i. • s Ioan cel M ic i. Preda s Pană i. Radu Birău s Pană i,
P o slu jn ic i: cu î t. d. m. Stoica Vian (?) Surugiu s Stan i, cu 2f.d.m .
Nică s Ene Armăşălu r. Dincă s Ioan Călugăru i. Ni­ Stan Brabete z Ioan V rabete i. Gheorghe Matacu i. Marin
colae s Ene Giodea i. Ghiţă s Ioan Cotîlbea i. Şteian a Matacu s Gheorghe i. Stancu Puiu s Dumitraşcu i, Purcia (7)
cu î £. d. m. Dincă Găman s Stan i. Şărban Cărămidă
Cîrstea i. Casa lui Ioan Săndoiu i.
ceauşu dă poştă s Stan Budulan i. Ionaşcu Surugiu s Flo­
Slu jito ri: rea Bătăiosu i. Matei s Dumitraiche Surugiu al Sandu s
M arin Stegaru s Ene Armăşălu r. Stan s Ene i i. Stroie i. Ştefan Sfeclă s Tănase i. Vasile cumnat cu ceauşu
Nicolae s Nicola r dă plasă pămîntenesc. Ş ărb an Cărămidă i. Ştefan s Ivan Căpăţînă i. Marin s.Ne-
O a m e n i ne intraţi la nici o orinduială :
delcu Ciungu r. Firu s Nedelcu al Ilinchii i, Dincă s N e­
delcu i. D in că s Ilie Părştăi i. Ioan Purcel s Costandin i.
Ignat s Nanul, bulgar, hangiu la hanul lui căpitanu Costandin s Nedelcu Ciungu i. M arin s Stan Opreţanu i.
Tănasie. Pătru s Mihai Giurgel r, la hanul lui Dumitru a. Stan s D obrin i. Sandu Guler i.
Mihul hangiu.
Iar peste tot numărul familiilor acestui sat 4 9 - Birnici s tr e in i: y
( U r m e a z ă sem năturile m e m b r ilo r co m isie i). Ispas Obrejauu Strinu s N eaţu i.
Popa Gheorghe s Stan Mărgineanu. Gheorghe » ion
Săndoiu moşnean şi cu şapte tovarăşi ai m i e i moşneni. P o slu şn ici:
Gheorghe s Preda al Gherghinii Ilie s Costandin.
p î r c ă l a b u .
Gheorghe s Mihai Murtaza i. M ărin s M ihai M u r­
Preda s Kadu Olaru. D in e i s Ion Călugăru. taza i. \
Iar peste tot numărul familiilor acestui sat 3 ?.
11. ( U r m e a z ă sem năturile m em brilo r co m is ie i).
Popa Pătru s Popa Stoian. Ion isprăvnicelu s Ion Cîm­
Salul Ptrşanli pQ moşia Ptrşanl, stâptnilâ de -*/• peanu, isprăvnicelu moşii, Dincă 8 Ilie Perşti, pîrcălabu.
m tnâstlre Brîncoueni. Preda s Pană. Ispas O brejanu Strinu s Neaţu. Stan s Dobrin.
P reoţi în s l u j b ă :
12.
Popa Pâtru s Popa Stoian r, în slujba bisericii satu­
Salul Pieleştii de S u s pâ moşia Pieleştii, stdpî -
nită â'ooalma de dumnealui vtori vistier Nicolafr Ru- Stroe i, cu i f. d. m. Ioau s Nedelcu Stroe i. Anghel s
Pirvu al mătuşii Marii i. Dumitru Budulau s Şărban i. Bă­
sănescu şi de Costandin Vilcănescu Şi de Costache nică Budulan sin Şărban i. loan Budulan s Şărban i. Stoica
i Nicolae s Ene Vălcăneşti, moşneni s Ilie Roşianu i. Marin s Cîrstea Budulau i, cu î f. d. in.
Stoian Budulan s Mihai i, cu 1 f. d. m. Nedelcu Budulan
D ia co ni in s l u j b ă : s Radu i. Nicolae Roşianu s Ilie i. Nicolae s Ghită Ma-
zilu i. Ţuică Budulan s Şărban i. Nicola s Cîrstea Budu­
Diaconu Mihai s Popa Stoian, in slujba bisericii sa* lan i. Dima Neamţu s Gheorghe i. Marin s Dincă Vilcă-
tului r. nescu i. Truşcă văcaru s Djmitraşcu Purciu i. loan Neamţu
s Gheorghe r. Dincă s Popa Dineu i. Anghel Părşti s Ilie
N e a m u ri: - ' cu i f. d. m. Ioau Părşti s Matei i, cu î f. d. m. Niţu s
Ene Vtlcănescu r. Nicolae s ego i. Pană i. Ilie s Gheorghe i. Dicu s Stancu al Diţii i. Cîrstea
* \ î yJB s Tudorică i. loan s Popa Dicu i. Dumitraşcu Neamţu s
E r ta fi d e s a t e : Gheorghe i. Bălută s Radu Boancă i. Casa lui Badea Surdu
i. cu î f. d. m. Mihai s Stănică al Diţii i. Păun s Milea i.
loan C urcă s loau Băuănău i, pentru bătrîneţe şi orb. Tănase Văcaru i. Păun s Nedelcu Stroe i.
Dumitraşcu Bucă s Şărban i, pentru bătrîneţe. Răduean
Bucă s Şărban i i. Barbu O rb u s Popa loan i, pentrucă Scutelnici :
din naştere este orb. Dumitraşcu Mutu s Fiorea i, nepu­ loau s Stan Dobrin i. Răspopa Păuu s Preda Stroe i.
tincios şi mut.
P o slu şn ici:
Văduve: F.lorea Vieru nepotu lui Pană i. Preda s Stănică i.

Salta a lui lan Drăgoi. bărb at r. Aucuta a lui Gheor­ Ilie s \P o p a Dicu i. Stan s Ghită Mazilu i. Costaches N ea­
goe Mazilu i. Dincă s Dragu i. Badea s loan al mătuşii i.
ghe Căpătină i i. Voiea a lui Stoica Drăgoi i i. Stanca a Fiorea s loan al Cîrstii, ce-i zice şi Fiorea r.
lui Andrei Şotoi i i. Nita a lui Gheorghe Budulau ii. Ilinca Ia r peste tot numărul familiilor acestui sat 7^.
a lui Popa loan Budulau i i. ţjâuna a lui Stăuică al Dilii i i. ( U r m e a z ă sem năturile m e m b rilo r com isiei].
Diaconu Mihai s Popa Stoian. Costandin Vilcănescu
S c u titi pentru m i l i t a r i : s Dumitraşcu moşneanu, împreună şi cu ceilalţi moşneni. •
Gheorghe s Dragu r, pentru Costandin fii-său, cu 1 hd.ui. Ilie s Popa Nicolae, pîrcălabu. Marin s Cîrstea Budulan.
Stan s Ghiţă Mazilu. M arin s Dincă Vilcănescu. loan s
M a n zili: Pirvu al mătuşii Marii. loan s Stan Dobrin. Stoian Budu­
Costandin Vîlcăucscu s Dumitraşcu r, eu 3 f. d. m. lan s Mihai.
Dumitraiche s Vasile i, Dumitraiche s Dincă Vălcâuescu i.
făr de sinet, ci numai o poruncă a boerilor ispravnici, care 13.
s ’au alăturat la delă supt Nr. Satul Pieleşlii de Jos, pâ moşia Pieleştii, st a pi­
nii ă d’avalma de dumnealui m edelnicer Scarlal M âi •
B irn ici p ă m i n t e n i :
iwscu i de Pâun Chifu, i de Ene Bâlea şi Gheorghe
loan s Pîrvu mătuşii M arii r. loan s Stroie al Dobriij! Irimescu.
Andrei Scărligea 8 Radu i. Voicu 3 Gheorghe Căpâ{Snă '■
Stoica a Gheorghe Căpătînă r. Dumitraşcu C h i m o i u 8 S ta n ’■ N ea m u ri:
Gheorghe s Radu Irimescu i. Mihai Chimoiu s Stau i- 1 loan s Pâun Chişu r, tăr" de sinet, d a r cu încredinţare
tan s Neagoe i, cu i 1. d. m. Marin s Udrişte i. Ilie s P°P* prin scris, a lăturată la delă supt N r. 337. Tudoraşcu 8
Nicolae i. Preda s Mitraiche Stroe i. Mitraiche s Nedelcu Ene Vălcănescu i.
K Maeaştocu, i, cu x f. d. m. C asa Iui Gavrilă Leoveanu, i»
E r t a f i d e sate: cu 1 f. d, m. Casa lui Crăciun, i, cu x f. d. ni. Marin s
Preda Munteanu r, pentrucă este c u ^ a tim a epilepsiei Nicolae Cotelici, i. Ilie s Gheorghe Dragu, i. Băloi s Ilie
şi el şi nevasta lui şi un copil ce-1 arfe.' Roşianu, i. Chirea s Marin Budulan, i, Tică s Ilie Roşianu
i. Tudor Cîx'ciumaru Puţureauu, i. Casa Radului Plugaru,
Văduve: i, cu x f. d. ax.
Pirva a lui Ion al Sallii, bărb at r. Stanca a lui Ioan
V rab ete i i, cu x t. d. m. Ioana a lui Neagoe Vutoiu (sic) i i, B ir n ic i s trein i:
Manda a lui Stanciu i i. Matei Cîrlicea s Ilie, i. Şărban s Gheorghe Belega
C u m p a n iş ti :
Pripici, i. Tudosie s Mitraiche Irimescu# i. Dincă (?) Cîrciu­
maru z Popa Badea, i. Matei Trăistaru M ămularu 3 Iacov,
Şărban s Ene Vălcănescu, r. Nitu s Ene, i / i a r ’ de pe­ i. Casa Iui M arin Sîrbu, i, cu i f. d. m.
cetluitul Visterii, ci cu tidula ispravnicului. Dumitru s Ivan,
S c u t e ln i c i :
bulgar.
Păun Cîtu s Matei r, cu x f. d. m. Şărban s Crăciun,
B irnici p ă m î n t e n i : r. C asa lui Pantelimon Irimescu, i.
Combi s Nifă, r. Nicolae s Mitruică, i. M arin Iatagan P o s l u ş n i c i:
pîrcălabu s Gheorghe, i. D umitru s Florea, i. Dumitraşcu
s Itovi, i. D umitru Fugaru cumnat cu Radu Pungaru, i. Florea s Nica, r. Gheorghe Gorună, i. Ioan Budana s
Gheorghe, i. Dinu Leoveanu, i. Pătru b ra t Ioan isprăvni­
Grigorie Fugaru, i. Ene Bălea s Ilie i. Dinu s Gavrilă, i . celu s Gheorghe, i. Mihai s Stănică, i. Gheorghe s Cîrstea
Nitu Belega s Stan, i. Mihai s Nitu Belega, i. Matei s Ioan i. Petcu Vieru s Barbu, i, cu x f. d. m. Preda s Barbu, i.
Van, i. Nicolae Bucă s Ioan, i. Gheorghe Irimescu s Ni-
S lu jito ri :
sola, r. V ladu Surugiu s Radu Irimescu, i. cu 1 £. d. m.
Stoian s R adu Irimescu, i, cu x f. d. m. Badea s Ioan Do­ Mihai s Gheorghe Prună, r, dă scaunul Bănii. Pătru
brin, i. Marin s Mitraiche Irimescu, i. Tudosie ce-i zice şi Mititelu, i, dă plasă pămîntenesc.
Băieţica sin Mitraiche Irimescu. Matei Scărligea s Radu i. Ia r peste tot numărul familiilor acestui sat 87.
Ioan Ciifnel s Dinu, i. Preda s Ioan Ciunel, i, Ioan s Ioan ( U rm e a ză sem nă tu rile m em brilor com isiei) .
Ciunel, i, trecut la sfîrşit. D in u Copoeru s Ilie, i. Stan s Ioan isprăvnicelu s D inu Ilinii, isprăvnicelu moşii din
Neagoe, i. Gheorghe Trîncă s Marin, i, cu x t. d.m. Florea p artea medelnicerului Scarlat Măniescu. Păun Căţu rnoş-
nean şi cu ceilalţi moşneni. M arin lataganu s Gheorghe
Murgu s Pătru, i, cu x f. d. m, Mărin s Păun Cîtw, i. Ioan pîrcălabu. Dumitraşco Giogău. Badea s Dobrin Ioan. Ioan
s Iovan, i, cu 1 f. d. m . Mihai s Manea, i. Stan s C o s t a n d i n Ciuuneli (sic) s Dinu. Iane Bălea s Ilie. Gheorghe Irimescu
al Păunii, i. Dumitraşcu Gelgău s Ioan, i, cu 1 f. d. ®. s Nicola. Tudosie s Mitraiche Irimescu,
M arin s Dumitraşcu Gelgău, i. Ioan Cosac s Mihai. i. Io*®
s Stănciucu, i. Ioan s Tănasie, i. Mitran s Ioan Turturea, >• 14 .
Radu s Şărban Cîrciumaru, i. Mitran s Florea, r. Ra U
Pîndaru z Radu Tănasie, i. Moniţă s Neagoe, i. Ioan «s Satu P risica pâ moşia Prisaca, stâptnilă de dum­
nealui Doftori1 Berarii,
prăvnicelu sin Dinu Ilinii, i. Casa lui Mitraiche I r i m e s c u , *>
cu x f. d. nu. Casa lui Stanciu Cosa, i, cu x t. d. m . C a s a Birnici p ă m în te n i :
lui Cîrstea s Manea, i, cu x f. d. m. C lui N i t u s M anea-
a s a
Dinu s Ioan, r. Nicolae Bădulescu, i. Nicola Scutaşu,
i, cu 1 f. d. m. Gheorghe s Bratu Olaru, i. Casa lui Dinu Vierul Călinii Boiangiu, i.
P o slu şn ici: * Ştefan Dută, isprâvnicelu moşii. Nicolae s Fiorea pîr­
Stan s Badea Pâdeanu, i. Zaharia Podaru, i. Gheor­ călabu. Ştefan s Stanciu, Grigorie s Ion, Costandin s loan.
ghe s D inu Pîndaru, i. Grigorie s Nicola, j , Gheorghe s
Gheorghe, i. Dinul s Gheorghe, i. Barb'ul s Gheorghe, i. 16 .
Standul s loan, i. Ştefan s Dumitru, i, cu 1 f. d. 16. Tănasie Satu Nlchiloaia, pâ moşia Nichiloaia, slâpinilă de
s Grigorie, i. E a e s Stan, i. Radu Ciungu, i, cu 2 f. d. m.
dumneaei căminâreasa Catinca Buzasca.
Petcu z, i, (sic).
Iar peste tot numărul familiilor acestui sat 17. E r ta fi de s a t e :
( U r m e a z ă s e m n ă tu r ile m em brilor com isiei).
Dinu s Gheorghe, isprâvnicelu moşii. Tănasie s G ri­ M atei V înătoru r, pentru bătrîneţe,
gorie, pîrcălabu'. Gheorghe s Gheorghe Pîndaru. Ştefan s V ă d u ve :
Dumitru. Radu Ciungu.
Sora lui B arbu Cîrstea bărb at r, Ilinca a lui Stancu
15 . Cîrciumaru i i. Preda a lui Neagoe Cîrstea i i.
Salu Lacu Dudului pă moşia Prlsaca, slâpinilă B irn ici pă m in teni :
/
dc dumnealui biv vel sârdar N ac Prisăccanu. Nicolae Trifoiu, pîrcălabu s M ihai r. Marin s Barbu
E r ta fi de s a t e : Urnii i. B arbu s Ilina i. Zam fir s Mihai al Triţii i. Nitu
Deleanu s Dumitru i, cu 1 f. d. m. Vladu s Mitruicâ pîr­
G ruia unchiaşu r, pentru bătrîneţe.
călabu i. Costandin s Pătru i. Ilie s loan Vînătoru i. M a ­
Văduve: nea s loan Rogoveanu i. Dincă s Dobre i, Stancu Ungu-
Pâtra lui Stancu, bărbat r. rean u s Costandin ardeleanu i. cu 1 f. d. m. Marin s N ea­
goe al Predii i. Stan s Sandu Dogaru i» M arin s Sandu
S z u tifi pentru m ilita r i: Dogaru i. Sandu Dogaru s Preda i. Ilie s Sandu Dogaru i.
Radu s Mâţocă r. pentru fii-său Radu. Nicolae s Preda Dogaru i. loan s Bratu O laru i, Ilie s
Staicu Cîrciumaru i. Stoica s Staicu Cîrciumaru i. Pavel s
B irn ici s t r e i n i : Staicu Cîrciumaru i. B arbu s loan Mehedinţeanu i. Bratu
M arin s Dută. s Preda Dogaru r, cu 1 f. d. m. loan s Dumitru Ciobănicâ
i, cu 1 f. d. m. Sandu 9 Dobre i. Nicolae s Matei i. Nico­
P o slu şn ici; lae s D in u isprâvnicelu i. Iordaiche s Dinul Macaştiucă i.
Ghită s G ruia i. LaEăr ş Stanciu i. Costandin s loau i. Matei s Costandin al Mitrii i. Casa lui Costandin Purcaru
Răduean s Dumitru i. Nicolae s Fiorea i. loan s Pâtraşcu i. i, cu 1 f. d. m Casa lui loan Rogoveanu i, cu 1 f. d. m.
Grigore s loau i. Ştefan s Stanciu i. Nicola s loan i. Şte­ Dinul s Matei Vînătoru i, loan s Gheorghe Bărzica i.
fan s Dută i. Stăncioi s Dufă i. Gheorghe s Calotă i. Nică
s Dobre i. Birnici s tr e in i:

S lu j it o r i :
Aiarin s loan r.

Barbu s Stăncioi r, vătăşel dă oraş. Scutelnici i


Iar peste tot numărul familiilor acestui sat 18, Preda s Ioau Vîuătorul i, Cu 1 f. d. m.
( U rm ează sem n ă tu rile m em brilor com isiei).
Ghifâ s Ioan Soreanu, i. M atei s Ioan Călăraşii, al Radii,
r. M arin s Dumitru Vlădăi, i. Stan s Stanciu Toboşi, i,cu
P o slu şn ici: un f. d. ni, Ioan s Stan Toboşi, i. Ilie Coşoveanu s Matei,
D um itru s Dinu isprăvnicelu i, Bratu s Ioan isprăv- i. Gheorghe s Stroe, i. Stancu 8 Gheorghe Băr/âl, i. Mihai
s Mihai Staicu. i, Radu a Mitru Staicului, i. Stan Plndaru,
nicclu i, cu 1 t. d. m. Casa Iui M anea Cjrojfbru i, cu 1 f.d.in.
Ivan s Ioan Vînătoru i. i. Ioan a Sandu Cinrauliga, i. Stăraatie s Ilinca, i.
Iar peste tot numărul familiilor acestui sat ^ 3 . S ru leln ici:
( U rm ează sem năturile m em brilor comisiei). Stroe s Stanciu Toboşi, r. Nicola s Stanciu Gherghi»
Sandu s Dobre, isprăvnicelu moşii. Nicola I r i t o 'u s
Mihai, pîrcălabu. Bratu s Ioan isprăvnicelu. Sandu Dogaru ţoiu, i. IIic- s Radu Vlădăi, i. M itru a Staicu, i, cu un f. d.
s Preda. Preda s Ioan Vînătoru. ui. Ştefan s Duţul al Vlădăi, i, eu doi f. d. m. Badea s
Du(u al Vlădăi, i. loau s Dinu Călăraşu, i. C asa lui M a­
17. rin Licaândroiu, i, cu uu t. d. m. Casa lui Stan s Vladu
Lamba, i, cu un f. d. m. Costandin s Grigorie Lamba, i,
Salul Girleştii de Jos, pă moşia Girleştii, stâpi- Dinu Geamănu s Dumitru, i, cu un f. d. na. Voicu s Ioan
nilâ de casa răposatului sărdar Hristodor. Soreanu, i. M ihai s Ioan Soreanu, i. Ilie Caplea s Dumi­
tru Condii, i, cu un f. d. m. Mihai s Radu cel M are, r.
P r e o ţi in slujbă :
Ilie s Ilie Croitoru, i. M ihai s Ioan ol Vodii, i. Ioan s
Popa Gheorghe s Marin Mocu în slujba bisericii sa­ Gheorghe B atna i. Radu s Păun C ă lţa n i. Pîrvul s Staucul
tului r. Popa M ihai s Ioan Soare i, tă r’ de carte de hiroto­ Lungul i. Mărin s Stancu Lungu i. Mihai s Stancu Lungu
nie a iubitorului dă Dumnezeu episcopul eparhii, ci numai i, cu î f. d. m. Casa lui Stănilă al Vodii i, cu a f. d. m.
a prea sfinţii sale mitropolitu Vidinu şi cu pitacu protopo­
pului plăşii dă voe au dat a sluji sfînta Liturghie. P o slu şn ici:
Iovan s Marin Tufiş r. Ilie s Ioan C ălăraşu i. Sandu
D ia c o n i în slujbă :
8 Iliaşii i, cu 1 f. d, m. A c h im s Marin Licsăndroiu i. Barbu
Diaconu Nicolae s Popa Nicolae, în slujba bisericii s Dinu Călăraşu i. Stoica s Buia i. Dincă s Buia i.
satului.
. S lu jito r i t
E r ta t’ de sa te :
B arbu s Ioan Călescu r, de plasă pămîntenesc. Casa
Dobrin s C îrstea al Badii r, pentru bătrînete. Iordaiche lui Dinu s Vasile i, dă polcovnicia Craiovii, Cu î f. d. m.
Moldoveanu i, pentrucă este lipsit din minte. O a m e n i ne intraţi Ia nici o o r in d u ia lă :
Văduve : Gheorghe Lăpuşceanu r, slugă la Stroe s Stanciu To-
Mărica a lui Ioan Drăghici, b ă rb a t r, cu 1 f. d. m. boşii. Ioan Ciobanu i, cioban la Gheorghe Vasiliu arendaşu.
Rada a lui Mârin Vărzăl i i. Biţa a lui Preda s Păun i_ *. Radu Ungureanu i i i.
Rada a lui Ioan Călăraşu i i. Maria a lui Popa Nicolae 11. Iar peste tot numărul familiilor acestui sat 66.
Stana a lui Buia al Vlădăi i i. Voica a lui Vlaicu Soreanu ( U r m e a z ă sem năturile m e m brilor com isiei) .
i i. Ioana a lui Marin Moacă i i. Ioana a lui Dumitru Co­ Popa Gheorghe s Marin Moacă............(însemnare gre­
cească) Radu s Păun Cîltan pîrcălabu- Nicolae s Stanciu
şoveanu i i. Măria a lui Radu Badii i i. Stanca a lui Ioan Cherghiţoiu. Stanciu s Gheorghe Bărzălă. Ilie s Ilie Croi­
al Vodii i i,,cu 1 f- d. m. toru Ilie Caplea s D umitru Condii. Matei s Ion Soreanu.
Mitru s Staicu.
B ir n ic i p ă m î n t e n i :
18. daualma de loan Ghercea I de Pătru Ghercea / Stal*
Salul Gtrleşlil de sus, pâ moşia Gîrleşlii, stâpU cu Oaie i Alecsandru vnuc Oaie şi logof. loan fiâl-
nitâ de dumnealui dvornicu Dumilrache Slbescu. cescu.
Văduve: Preo(i in slu jb ă :
Ioana a lui Ivan a Aughel, bărbat r. Bălaşa a lui loan Popa Gheorghe s D inu, r. în slujba biserici satului
Soreanu, i. Marica a lui M arin Budana, i. Popa Dinu s loan Pricici, i, i.
■Birnici p ă m i n t e n i : N ea m u ri:
Stan Băr*il a Gheorghe, r. M arin Moacă ş Marin, i. loan s Popa Gheorghe, r.
Marin Budana 6 Marin al M aricăi, i. Enache Căitau a An­
ghel, i, cu uu f. d. m, loan VâtSşălu s Nicola, i. Băluţâ a E rtafi de s a t e :
Pâtraşcu, i. Dincă a Enache Chieiu, i, Ioau e loan So- Pătru Munteanu a Diaconu Costandin r, este şchiop
reanu, i. umblă cu picior de lemn.
Birnici s t r e i n i : Văduve:
D um itru a Iovan a lui Aughel, r. Stana a lui Pătru Chimoiu, bărbat r, Ilinca a lui V a ­
S c u t e ln i c i : sile i i, Rucaauda a lui loan Coconu i i. Stanca a lui Tu-
Badea s S.taicu brat Dumitru, i r. Dincă a Dumitru dosie a Gheorghe i i. Salta a Ini Fiorea Giuvelea i i. Stanca
Rotaru, i. Zamfiraiche a Grigorie, i. Nică Spătărelu s Mi­ Orboica i i.
hai. i. Casa lai Enaiche Chiciu, i, eu un f. A. m< lo sn a S c u tiţi pentru m i l i t a r i ’
Dumitru Ca piei, i. Casa lui Dinu Isprâvnicelu, i, cu un
Gheorghe s Giunea r, pentru fii său Barbu,
f. d. m.
B reslo şi 1
P o slu ţn ic i:
Cîrstea a Dinu isprâvnicelu, r. Nică Cîrciumaru a Nică Nitu Abagiu a Radu r, cu i f. d, m.
al Samfirii, i. Nică a D umitru brat Dincă, i. Ştefan Stuparu Birnici p ă m i n t e n i :
a loan, i. Dumitraşcu s Dumitraşcu C h i r i t ă r. Rialea a
O a m e n i ne intraţi la nici o o r in d u i a lâ : Dumitraşcu i. Nicolae s Nitu Samfirii i. Dincă Co­
Ilie s D umitru Rotaru, r, holtei, slugăreşte la frate-sâu conu s loan i. Mihai s loan Pripici i, cu 1 f. d. m. Ioau s
Dincă Scutelnicu. loan Pripici i, cu 1 f. d. m. Cîrstea 8 loan Pripici i. loaii
Iar peste tot numărul familiilor acestui sat 24 s loan Pripici i, trecut de două ori, Ivan s Dumitru Den-
( U r m e a z ă sem năturile m em brilo r com isiei). ghea i. loan s Iovan Denghea i, Sandu Denghea i, cu 1 f.
Cit stea a Dinu, isprâvnicelu moşii. Stan Bărzăli a Gheorghe d. m. M arin s Sandu i. Gligorie s Dumitru Denghea i, cu
ptrcâlahu. Zamlirache s Grigorie. Marin Moacă s Marin. 1 f. d. m. Badea Pâsăroiu s loan r. loan s loan Denghea i,
Enache Căitau s Anghel. Ristea D enghea s loan i. Ghită s Sandu i Sandu s Badea i.
loan s Mitraiche i. Dincă s Mitran Pripici i. Dinu a Nico­
19 . lae Achim i, Pâun s Dinu Achim i. Băluţâ s Pătru Chi­
Salu Qherceşlll, p s moşin GherceştU, slâptnltâ moiu i. Stan s Dinu iaprăvnicelu i. Marcu Ţaroveanu a
Radu i. Preda s Marcu i. Pătru a Pătru Munteanu i. Vladu.
s Mihai i. Ilie Munteanu z Ilie i. M itran s Bogdan i. Badea a lui Stanciu s Vladu, i, i, cu ua t. d. m, Manda a lui I*
a Bogdan i. Gheorghe a Bogdan i. Stan a Florea Giuvelea i. lie Teişanu, i, i. Ilinca a lui Ioana Ungureanu, i, i.
Ioan s Nicola Şchiopu i. Traşcă a Pătraşeu i. Stan a Pă-
traşcu i. Dumitru a Ioan Giuvelea i. Sţavăr b Dumitru z S c u t i ţ i pentru m i l i ta r i :
luau Giuvelea i. Casa lui Mitraiche CosoaM r, Stanciu a Ştefan GogoşanUj r. pentru fii-său Ioan, eu un i. d; m.
Lâpâdat i. Gheorghe a ioan Pâaâroiu i cu i 1'. .d. uu Ioan
C u m p a n işti:
a Radu Giuvelea i, cu i I. d. m. Badea a Nicolae Şchiopu i
Stoian pîrcălabu a Pătraşeu i. Dobre a Vasile i, Pirvu Bn- Casa lui Râducan s Radu Gavarici. r, cu un (. d, ra.
dana a Marin i. Radu Stanei i. Stan •/ toan Pripici i.
Birnici p ă m î n t e n i :
* r ^ V

B irn ici streini: Firu O preîanu s Niţu, i, Costandin a Stan Drăghici,


Ioan Bărăitaru a Raicu r, Păun s Nicolae i. i. Coanda Ciobanu, socru lui Barbu Oprejanu, i. cu un f.
* .‘ d. m. Dinu a Drăgan, i, cu un f. d. ra, Stancu a Vladu
S cu te ln ic i:
Oiuşu, i, pîrcălabu. Casa lui Stau s D răgan, i, cu un t, d.
Gheorghe a Marin Ţăpenişi r, eu i f. d, ra. Costandin ra. B arbu Cîrciumaru 1. Voica, i. Preda a lacov, i, Mihai
a Pătru Chimoiu i. Pătru a P ă tru Chimoiu i. Ghiţă a Ioan uuehiaşu frate cu Voica, i. Stancu O prejanu a Niţu, i.
Denghea i. Tudor s Marin al Mandii i, cu i f. d. rn.
Birnici s t r e i n i :
P o slu ş n ic i:
Mihai Trepăduşi r, cu i I. d. in. Ştefan s Ioan Coconii i. Ignat Vlâşceaiui a Marin i. Ioan 2 M arin Armăşălu i,
Ioan h Mihai Pripici i. Djmitru s Gheorghe Pâsăroiu i. Inrdaiehe Ciobanu i.

S lu jito ri: S c u t e ln i c i :
Marin s Dumitraşcu Giuvelu r, dă polcovnicia oraşu­ Ilie Oprejanu s Ioan r. B arbu Oprejanu e Neaţu i.
lui Craiovii. Nicolae s Ion al Stanei r, dă polcovnicia
Craiovii. Dinu s Radu z Şărban Gavarici r, armăşel dă P o slu şn ici:
puşcărie. M itraiche s Vladu r.
Iar peste tet numărul familiilor acestui sat 74.
( U r m e a z ă sem năturile m em brilor com isiei). S lu jito ri:
Popa Gheorghe s Dinu. Ioan Gheorghe moşnean împreură
cu ceilalţi moşneni. Stoian s Pătraşco pîrcălabu. Mitran s A dam Gavarici r, armăşăl. Pâtru Murgu s Pătru r, dă
Bogdan. Dumitru moşneanu. Dumitraşcu Rişte. Ghiţă s Ion polcovnicia .Craiovii. Ioan Gogoşanu s Radu i, dă plasă pă­
Denghea. Costandin s Pătru Chimoiu. Traşcă s Pătraşeu. mîntenesc.
Ioan 3 Mihai Pripici.
O a m e n i ne intraţi la nici o o r in d u i a lă :
20. Mihai 8 Niţu Didă, r, să numeşte dă ruptaş, dar sinet nu
Satul Telşu, pă moşia Teişu, stâptniiă davalma dă are ci numai o adeverinţă iscălită dă Manolaiche Puroîneanu,
dumnealui otori vistier Iordache Foiescu i dă vGiaju epistatu oraşului Craiovii.
Iar peste tot numărul familiilor acestui sat 26.
Şărban şl Badea Cojocaru. ( A r m e a z ă sem n ătu rile m em brilor comisiei).
Văduve: Ghecrghe Fot. v, vistier........................ (greceşte). Staicu s
D um itrana a lui Alescandru armăşălu, bărbat r. Niţa Vladu Ciuşu isprăvnicelu, pîrcălabu. D inu s Drăghici.
Stancu Oprejanu s Niţu. Ilie O prejanu s Ioan,
De m o g r a £ i #
21. Văduve:
Sanda lui Temelie, b ă rb a t r. Bica a lui Marin a Popa
' Satu Şâmnicu de Jos, pă moşia Şâm nicu, stâpU
Stoian i i. Păuna a lui Badea i i. Ioana a lui Dincă 8 N o ­
nită de dumnealui blu oel sârdar DunUtraiche Polizu. vac . . . i i . Coatandina a lui Ghită Novăcică i i. Ioana a
P o s lu ş n ic i: \ ^ lui Stoica i i, cu î f. d. m, Rada a lui Nicolae i i, cu î f,
d. m. Bălaşa a lui A vram i i. Ilinca a lui Marin Stoian i.
P ă tru Raichieru s Badea r.
C u m p a n işti;
O a m eni ne intraţi la nici o orînduială:
Fiorea s M arin Stoian r. Ioan Fustaşu s Coatandin i.
Nicola s Chiriţă r. Preda s loan Glumişi'i. Dumitru s Dincă a O p rea. Matei s Dincă i, tă r 'd e pecetluitu Vistierii,
loan Vâileanu i. loan s Radu Băldea i. Preda s Vitan i. numai cu adeverinţa isprăvnicatului N r. 5^1, cu î f. d. in.
Ghită s Radu Bivolaru i. loan s Drăghici Răsniceanu i. Marin s Andrei Duduveică i. Ivan s O p re a i, cu a f, d. ru.
Dumitru brat s Drăghici, holtei i. Truşcă s Şărban i. ioan Ioan s Ivan al Oprii i. Enaiche s Ivan al Oprii i, fă r’ de
s Costandin i. Costandin s Petrişor i. Pătru cumnatu lui pecetluitu Vistierii, numai cu adeverinţa isprăvnicatului
Costandin s Petrişor i. Ioan Vieru dă la via Ilristii brat Nr. 643. Ghiţă s Ivan cel Mare i. Dumitru s Ivan al O prii i.
treti log. Cernăianu. Casa lui Andrei s Vladu Duduveică r, cu i f. d. m. Casa
Iar peste tot numărul familiilor acestui sat i 4 . lui Costandin s Ivan Pencioiu i, cu i f. d. m.
f U rm ează sem năturile mem brilor comisiei).
Manolache Pîrîianu biv vtori log. arindaşu moşii. Ghită s B irn ici p ă m i n t e n i :
s Radu Bivolaru pîrcălabu. Preda s Ioan Ghimişoiu. -Nico­ Hriatea a Ilie r. Nicolae a-Avram i. Ivan Cîrţocă s
lae s Chirită. Ioan s Drăghici Răzniceanu. Ivan al Chiricii i, cu î t. d. m. D avid a Ioan al Mătuşii i-
loan s Ioan al Mătuşii i. Pătru 8 M arin Stoian i. Micu s
22. Alicsăndroaia i. Socol a Alicsăndroaia i. Vladu Mălăiaş s
Mihai i. Pătru Hîrşoveanu s Ivan i. Ghiţă s Nicolae i, cu
Satu Şâmnicu de S u s i ‘D udoviceştii, pâ fnoşia i 1. d. m. Pătru s Matei Ciontea i. Ciucă 8 Matei i. Dincă
Şâmnicu, slâpinilâ davalma de Mitricâ Pieptea i de s Dinu Sandii i. Radu pîrcălabu s Temelie i. Dumitru G ră ­
Hrişte a Belivacâ i de Matei al Sandii i de M atei Ma- dinarii i. îacov Fugara i, ca î f. d. m. C asa lui M ate i Cion­
nescu, şi de Mihai s fticolaie Dudoueicâ m oşneni cu tea i, cu î f. d. m. M arin H îrşoveanu s Ivan i.
alfi părtaşi ai lor. S c u t e ln i c i :

P reo fi in s l u i b ă : Gheorghe Duduveică s Vladu r, cu î f. d. m. M ihai s


Coatandin Matacu i. Ilie Lipescu s Pătru i, cu î f. d. m.
Popa Ioan s Popa Temelie r, în slujba bisericii«atului- Vladu Duduveică s M ihai i. Barbu s Vladu Duduveică i*
Ioan Duduveică s Ioan r. Dinu Duduveică s Vladu al C a­
N ea m u ri:
trinii i. Barbu Fustaşu a D inu i. Dinul s Popa Ioan i. No­
M arin 9 Vladu Duduveică r. văcică s Ioan Chiri{ă C îrţo b i, cu i f. d. m. O p re a s No­
vac Moţoiu i. Costandin s E n e al Sandii i. Costandin s
E r ta fi de sale :
Costandin al Diaconului i, cu a f. d. m. Dinul s Stanciu
Zam fir Buricea s Tănase i, pentru bătrîneţe. Stan Du* Matacu i, cu î f. d. m. Casa lui Triţă i, cu î f. d. m. Vladu
duveică s Pătru i i. Nicolae Spînul s Vasile i i. Mofoi s Novac i, cu î f. d. m. Barbu Matacu s Dumitraşcu i.
Văduv, i. Gheorghe s Pirvu, i. Enaiche s Preda M oraru,
Costandin s Ionică Rărişi i. Ioan Moga s Ioan i, cu i f.d.n,, i, Ioan s Pătru Cernea, i, cu un f. d. m. Mihai s Mihai i.
Mihai Moga s Ioan i. cu 1 I. d. m. Sandu s Badea i. Dinici Costandin s Ioan Oancea îi zice şi Dinu, i, cu un t. d. m.
9 Dumitru Cireaşă i. Dumitru Motoiu a Novac i,cu 1 f. d. m.
Ioan s Ioan Gîscă pîrcălabu, i. M arin s Nicola Cloncu, i.
P o s lu ş n ic i :
Matei Ştubega, i. Stan s Preda Fugaru, i. Casa lui Badea
al Voichii, i.
M arin 9 Barbu Matacu r. D inu 8 Alicsăndroaia i. P»-
Iru s Ionică i. Ghită s N u ţă i. Ilie s Ioan Cirtdb i. Dumi­ P o slu şn ici:
tru D uduveică i, s Ioan. Pătru s Popa Stoian i. Dincă a Ştefan s Toader, r. Neacşu s Dinu cel Marc, i. Gheor­
Vladu Duduveică i. Costandin G rădinari^ce-\ ?iee şi Tu(J ghe s Păun Chelaru, i. Ioan s Badea, i.
Scortan r. Trică s M arin Stoian i. M atei s Triţâ i.
S lu jito ri:
O a m e n i ne intraţi la n ici o orinduială :
Pîrvu s Dumitru, i, vătăşăl de plasă pămîntenesc.
Ivan s Badea r. Vladu s Vladu Duduveică i. Marin Iar peste tot numărul familiilor acestui sa t 23 .
s Gheorghe Duduveică i. (U r m e a z ă s e m n ă tu r a m em brilor com isiei)
Iar peste tot numărul familiilor acestui sat 82. M atei Giubega, isprăvnicelu moşii, Stăvărache pîrcă­
( U r m e a z ă semnăturile mem brilor comisiei). labu. Neacşu s D inu cel M are. Ion s Pă tiu Cernea. Cos­
Popa Ion s Popa Temelie. Ion Vâtafu s Costandin moş­ tandin s Ion ce-i zice şi Dinu.
nean împreună cu ceilalţi moşneni. Dincă s Vladu Dudu­
veică, pîrcălabu. Iun Duduveică s Icn. Barbu Fustaşu s 24.
Dinu. Costandin s Costandin al Diaconului. Mihai Moga
s Ioan. Pătru s Matei Cioată. Mihai s Costandin Matacu. Satul Floreştii, pâ moşia Floreşlii. stâpinilâ de
dumnealui doornic Barbu Ştirbei.
23.
Preoţi in slujbă :
Salul Rom aneşti, pâ moşia Româneştii, slâpînilâ Popa Ilie s Viatilă, r, în slujba bisericii satului Şăm-
dâ dumnealui bio vet sluger Costandin Argtloianu. nicu i Duduviceştii.
E r ia ti de s a t e : N ea m u ri:
D um itru s Preda, r, pentru bătrîneţe este şi orb şi Iaue s Protopopu Socol, r.
zace de trei ani în pat. Dinu s D răgan Craioveanu, i,
A s id o fi c u cărţile stăpinirii:
Văduve: Casa Protopopului Socol, i. cu un f, d. m.
Neacşa a lui Crăciun, bărb at r, Magdalina a lui Radu
E rta fi de sate:
Trăi9taru, i, i.
Ţ ir c o v n ic i:
Ghiocă cel Mic s Mihalcea, r, pentru bătrîuete. lor-
dache Cruceru s Stan, i, i. Costandin s Gheorghe Cîrstei,
Enaiche s Enaiche, r, cu ştiinţă de carte şi orlnduin'3 i, căci este lipsit din minte.
bisericească.
Văduve :
B irn ici p ă m t n t e n i :
Dina a lui Dumitru s Şărban, bărb at r,
Stancu s Radu Trăiataru, r. Stăvăraiche, i. Ioan s Io»»1
C u m p a n iş il: Casa Iui Gherghin s Radu, i. Casa lui Stanciu s Stan, i.
Radu s Preda Bălmău, i. Pătru s Dobre, i.
Velişcu s Preda lliescu, r, cu un t. d. m. Barbu 6 Preda
Iliescu, i, făr de pecetluit dar cu adeverinţa acelcrlalte P o slu ş n ic i:
bresle trecut la delă supt No. 3 a9 că,ad%vărat au avut pe- Costandin s Bălută, r. Casa lui Costandin s Fiorea, i,
cetluit dar i s’au furat din casă. Matei b rat . Gheorghţ 8 cu un f. d. m. Casa (lui) Fiorea Cîrstoiu, i. Ioan s Radu
Istratie, r, Eoaiche s Diiică, i, făr de pecetluitu Vistierii ci Bâlmău, i.
numai cu tidulâ ispravnicilor supt Nr. 644.
O a m eni ne intrafi în nici o o r în d u i a lă :
B irnici p ă m i n t e n i :
D um itru s Stanciul Ştefan Scutelnicu, i. R adu holtei,
Gheorghe G răvan s Radu, r. Ioan s Gheorghe, i. Pâ- r, slugă la Marin Fustaşu Scutelnicu. Dumitraiche s Ştefan,
tru Cîrciumaru s Dumitru Popii, i, cu un f. d. m. Barbu holtei, r, slugăreşte la Pătru s Dobre Scutelnicu.
s Grigorie i. Pâun s Ioan Micu, i, Costandin s Co3tandin Ia r peste tot numărul familiilor acestui sat ţ 5 .
Slăvujescu ce-i zice şi Oprea, i. Costandin s Nicola Cloncu, ( U r m e a z ă sem nătura m em brilor c o m is ie ’).
i. Gheorghe s loan Mitroi, i. Gligorie s Preda Cîrstei, i, Popa Ilie s Vintilă, lane s Protopopu Socol, arendaşu
Casa lui Nicola Chirea, i, cu un f. d. m. C asa lui Dinu moşii. Ion s Nicolae Prejbeanu pîrcălab. Costandin s Ion
Cruceru, i, cu un f. d. m. Casa lui Pătru s Novac, r, cu Popa. Ion Căpruciu s M ărin. R adu s Ilie Cercel» Andrei s
un f. d. m. Costandin s Nicola Cloncu, i. Dincă s Gligo­ Costandin Fustaşu. Gheorghe G lăvană s Radu Dumitru.
rie Cîrstei, i. Stoica Fugaru s Nicolae, i.
S c u t e ln i c i : 25.
Preda s Ştefan Cîrstei, r , cu un t. d. m . Casa l u i Gli­ Salul M lecăneştii pă moşia M lecăneşiii, slâpinilă
gorie Cîrstei, i. M arin s Ciucă Cîrstei, i. Dumitru s Ma- -
rin Căpruciu, i. Irimia s Novac, i. Tuţu s Ilie Blendea, i. de biserica sfinla Trei fă din Craiova.
Ivan s Ivan, i, Ivan Căpruciu s M arin, i. cu un f. d. m. P reofi în s l u j b ă :
Gheorghe Ştoiu s Dumitraşcu, i. Radu s Ilie Cercel, i. Ma­
' Popa Preda s Velişcu, r, în slujba biserici Satului.
rin s Şărban, i. Dumitru s Predclescu, i, cu un f. d. m.
Costandin s Novac, i. M arin s Fiorea Cercel, i, cu un f. d. E r ta fi de sate:
in. Dobrin s Gheorghe, i, Nicola s Fiorea Cercel, i. Marin Stanciu s Ioan. r. bătrin, şchiop şi nevolnic. Costandiu
s Nicola al Florii, i. Stoian s Fiorea, i. M ihai s G h e o r g h e Boştină s P red a, i, pentru bătrînetă şi şchiop. Temelie s
al Floricăi, i, cu un f. d. m. Ioan s Nicolae Prejbennu, i- Preda, i, i, şi orb. Matei Purcea s Marin, i, i, pentru bă­
Stan s R ad u Dan, i. Ioan s Radu Dan, r. Andrei s Cos­ trînetă. Anghel unchiaşu, i, i. Dumitru s Moniţă, i, i.
tandin Fustaşu. i. M arin s Costandin Fustaşu, i. Sandu s
Costandin Fustaşu, i. Costandin s Ioan Popa, i, cu un f. d. Văduve:
m. Pâun Fustaşu s Dinu, i, cu un f. d. m. Grigorie s Bar­ Stancea a lui Popa Badea, bărb at r. Stanca a lui Popa
bu Geanta, i. M atei s Sandu fustaşu, i, Ioan Slăvuţeanu s Dinu, i, i. Ioana a lui Anghel, i, i. D ina a lui M arin Şte-
Stan, i. Costandin Slăvuţeanu s Stan, i, cu un t, d. m.Stan pănoiu, i, i, cu un f. d. m. Băla a lui M arin Romnescu, i, i.
Slăvuţeanu s Stan, i. lane Slăvuţeanu s Stai), i. Costandin
Birnici p ă m in ten i
s Ioan Gavrilă, i. Casa lui Ioan cel Mic, i. Casa lui C oStm
tandin s Bălutâ, i, cu un f. d. m. C asa lui Bălută s N o v a c M arin s Sandu Brobonă, r. Stancu O b a d â s Nicolae,
i, cu un f. d. m. Casa lui Ioan s Gavrilă, i, cu un f. d. m* i. Preda s Micu, i. Adam s Anghel, i, cu un t. d. m. Ghe-
orgbe Bărbieru s Mihai, i. Ionită Trufaşu s M a r iu Stepă- Popa Preda s Velişco, Tudoraşcu s Costandiu Grecu,
uoiu, i. loau s Nitu Botoi, i. Tudor s Dumiţru Moniţă, i, isprăvuicelu moşii. Pîrcălabu Ionită Trufaşu s M arin Ste-
M arin s Nicola O badă, i, cu un f. d. tu. Stan Neamţu s pănoiu- D inu s Nicola Şchiopu. Preda s Popa Preda. Gheor­
Costandin, i. Badea s Costandin Botoi, i. £ a n d u Broboană ghe Giurescu s Euaiche. Sandu Broboană s Stan. Sandu
s Stau, i. cu un t. d. m. Dincă s Sandu Broboană, i. San­ s D incă al Predii. B arbu s Nicola Şchiopu.
du s D in c ă al Predii, r. Ghită s Mihalcea, i. Andrei s Nica,
i. Ilie z Adam, i. Casa lui Dincă z Zimbrea, i, cu un f. d. m. 26.
B irn ici p ă m i n t e n i : Satul Mischii, pâ m oşia Mischii, stâpînitâ d'aoalma
Diuu O b a d ă s Nicola, r, cu 2 f. d. m. Pătru Cîrciu­ de patru m oşi în sâ : Popa Pâun s Popa Pâtraşcu,
maru s Dinu, i. Dumitru s G iura Ungureanu ardelean. de Ion s Stâncufu, i de Nicolae Buzâ oi Craioua şi
S cu te ln ic i: de Pâtraşcu Zâblâvu cu alfi cetaşi ai lor moşneni,
Dinu s Nicola Şchiopu, r. Stancu s Petcu, i, cu 1 f. d. precum şi de dum neaei arm âşcaia Golfineanca.
m. Ioan s Mihai, i. Casa lui Micu s Tutu, i, cu 2 £. d. m. P reo fi în s lu jb ă :
Tudoraşcu s Costandin Grecul, i, cu 1 f. d. m. Preda s
Popa Preda, i. Matei s Popa Badea, i. Barbu s Nicola Şchiopu, Popa Pâtraşcu s Pâtraşcu r, în slujba bisericii satului.
i. Mihai s Nicola Obadă, i. Gheorghe Giurescu s Eanaiche, Popa Păun s Popa Pâtraşcu i i.
i, cu 1 f. d. m. Casa lui Barbu Neagu, i, cu 2 f. d. m’ A sid o fi cu cărfile s t ă p în ir ii:
P o s lu şn ici : ■ Pâtraşcu s Anghel Zăblău i, r.
B arbu s Stan, r. Ioan s Popa Preda, i. Mărin s Petcu E r ta fi de s a t e :
al Dinii, i. Nicolae s Matei Stuparul, i. D a n s Stan Stu-
parul, i. Gheorghe cumnat cu Nicolae Stuparul, i. Ilie s Pirvu s Ion Ciobanu r, pentru bătrîneţe este orb şi
Nita Văduva, i. Dumitru Rotaru s Ioan, -r. Barbul s Ilie surpat.
Pîndarul, i. D inu s Popa Gruia, i. M arin s Pătru, i. Mihai Văduve :
s Badea, i.
Niţa a lui D um itru Pîrvului, bărbat r. Preda a lui Ma­
Slu jito ri: rin V ăităşii i i. Costandina a lui Chivu i i. A nuţa a lui
Stan s Nicola Şchiopu, r, de isprăvnicatul pămînte- Radu Ureichescu i i.
nesc. Casa lui Şărban s Ianaiche, i, i, cu 1 f. d. m. Barbu Ţ irc o v n ic i:
s Socol Tută, i, de plasă pămîntenescu Cu 1 f. d. m. Casa
lui Gheorghe Iortopal, i, de scaunul băne§c, cu 2 f. d. ta. Costandin s Popa Păun r.
O am eni ne intrafi la nici o orînduială : C u m p a n işti:
M arin s Popa Badea, r, să numeşte dă ruptaş, dar D umitru s Popa Pâtraşcu r. Casa lui M atei Şuşăra s
sinet nu are, ci numai o adeverinţă a lui Manolaiche Pu* Radu cojocaru r.
roineanu ce să arată dă epistat al oraşului Craiovei. Ştefan
B irn ici p ă m in te n i:
s Dinu Boştină, r.
Ia r peste tot numărul familiilor acestui sat 62. lane Ciobanu s Ioan r, cu 1 f. d. m. Pătru Ureichescu
( U r m e a z ă sem năturile m em brilor comisiei. s Radu i. Stanciu pîrcălabu s Radu Ureichescu i. Răduţoi
Cretu s Grigorie i, cu 1 f. d. m. Preda Ciobanu s Ioan i, soabă s Mihai Vacăneagră i. Radu Munteanu s Diaconu
cu i f. d. m. Ilie s Radu Budulan i. Pirvu Stingă 8 Mihai i. Nicolae i. Casa lui D um itru Munteanu, >, cu î f, d. m.
Stancu Breazu s Barbu i. Stancu Vilărău s Radu i. Nicola Stancu s Preda Ciurea, i. Păun s Pîrvu i. D incă s Tudor i.
Bonciu s Nicola i. Stan s Nicola Bonciu ir. Năstasie s M a­ Nicola s Ghinea Drahnea i. Gheorghe s Stan Pirvul i. Stan­
rin i. Ioan s Iane Ureichescu i. Pătraşeu Cîrciumaru s Ni­ cul Brobonâ s Sandu i. Păun s M arin i. Ioan s Popa Radu i.
cola i. Ioan Fugaru z Stan Oncică r. Dumitraşcu s Dumi­
traşcu G u ran i. M ihai Cosoabă s Preda i. S lu jito ri:

B irn ici s t r e i n i : Radu s O prea r, armăşel, Gheorghe s Nitu Didă r, dă


polcovnicia Craiovii. Ioan s Pîrvu Ciobanu r, fustaş al di­
Ioan Cojocaru s Preda Berceanu i. Ioan fe Popa Pă- vanului Craiovei. Socol s M arin r, fustaş al divanului Cra-
traşcu i. Ioan s Ianaiche Budana i. Stan Pleşa s Costandin i. iovei. Nută s Marin Broboană r, fustaş al divanului Craiovii.
Nedelcu Ciobanu i Lazăr Ungureanu Ciobanu, ardelean. Iar peste tot numărul familiilor acestui sat 98.
Pătru s Ioan Unchiaşu r. Ioan Unchiaşu s Stancul i, cu î ( U rm e a z ă sem nă turile m e m b r'Io r com isiei).
f. d. m. Ioan s Diaconu Nicolae i. Preda s Ioan Unchiaşu i, Popa Păun s Popa Pătraşeu. Pătraşeu s Arghel Z ă ­
Gavrilă Undureanu, ardelean. Radu z Gavrilă r. Mihăilă blău moşnean împreună şi cu ceilalţi moşneni. Stancu Bro­
Ciobanu i, cu x f. d. m. Mihai s Radu Furnigă i. Marin boană s Sandu pîrcâlabu. Ion s Stăncuţu. Ion s Ştefan Păş-
Supţfrelu s Neagoe i. Nicolae s O p re a armăşălu i. Anghel nifă. Mitrache s Stan Pîrvu. Ene Ciobanu s Ion. Dinu s
s Preda M unteanu i. Ioan O ltean u z D umitru Urdu i. Stăncuţu, Nicolae Scorbură s Dinu.
S c u t e ln i c i :
27.
Stan s Iova r. Florea s Iova i, cu xf.d. m. Preda Găr-
leşteanu i, D umitrarcu Vilărău s Radu i, cu î f. d. m. Ghi- Satul Ureicheşfii pâ moşia Ureicheşfii sfâpînilâ
nea Gugu s D um itru r, cu î f. d. m, Ioan s Ştefan Păş- d'aoalma de dumneaei medelnicereasa Saffa Prisi-
nită i, cu x f. d. m. Nicolae Scorbură s Dinu i. Ioan s ceanca i de dumneaei m edelnicereasa Saffa Greceanca
Stincuţul i. Ghinea s Dumitru Ciobanu i, Ghinea Scorbură
şi dumneaei arâşoala Ula Vlâdâianca.
s Dumitru i. Dinul s Stăncuţul i. Ghiţă s Micu Tutu i*
Dinul s Ilie Văitişi i. Matei s Ioan Călin i. Ioan M ăţu s Văduve:
Stan i. Marin s Gheoighe Catana i. Dinu b rat Brabete s Floarea a lui Marin Antonie r bărbat. M aria a lui
Radu i, cu x t. d. m. Nicola s Dinu Brabete i. Dobre Po*
Ştefan Cîrciumaru, bărbat r cu un f. d. m. Stana a lui
daru s D um itru i. Casa lui M arin Ştucă i. Casa lui Stan
Ioan Plugaru i i. Stana a lui Popa Pătru i i. Stana a lui
Pirvul i. Pătru Cîrciumaru i i.
P o slu şn ici: B irnici p ă m î n t e n i :
Barbu Rărişi s Iane r. D um itru Zăblău s Mihăilă i. Trandafir Broboană s Stan r. B aibu Pirtea s Barbu
Nicola Burcă s Ivan i, cu x f. d. m. Ioan Stîngă s Mihai i. Pirtea i. Niţu s Şărban i. C asa lui Costandin Călin i, cu
Preda Prunoiu s Marin Spînu i. Pâtru Rărişi s Iane i. Casa un £. d. m.
lui Iane Ureichescu i, cu x t. d. m. Dumitru s D inu Bra­
bete i Badea s Nicolae i. Stan s Dumitru Pîrvu i. Mitrai­ Birnici s t r e i n i :
che s Stan Pirvu i. Dinu s Dumitru al Niţii i. Preda s Mihai Spătaru s Pătru Drăgan r, cu 1 f. d. m. Ioan s
Toader i. Stan Lădiţă s Ionică i. Nicola s Ionică i. Ilie Co- M ihai Spătaru i. Voinea s Ioan Belivacă i.
Beli vacă s Stanciu, i, i. Tudor Cotocu (sic) § Stanciu, i, i,
S c u t e ln l c i :
şi surpat.
Ioan Cojocaru s Dumitru r.
M a n zili:
P o s lu jn ic i t
Dumitru Bârăga s Stanciu, r, cu t I. d. m. Ştefan 9
Gheorghe s Pătru C îrcium aru r. Preda s P£tru i. Ma­ Mihai Surdu vnuc căpitanii loan, i. Badea s Ioan Motocu, i.
rin isprâvnicelu s Stanciu i, cu un f. d, m. Vasile s Ioan
Gîscă i, Cu un t. d. m. Ghiţă s loan Gîscă i, RaduTobeşăl i Birnici p ă m t n t t n i :
s D in u i. cu 'i f, d. m. Barbu Bălmău i, cu i f . d . m . Ghiţă loan Belivacă s loan, r, cu î 1. d. m. Gheorghe Beli­
Stupărelu b rat Amza s Radu i, Amza Stupărelu s Radu 1. vacă s Tudor, i. Costandin brat s Tudor, i. Matei Belivacă
Staicu Ciobanu s Matei i. Ioan s Antonie brat M arin ). s Stanciu. i, cu î f. d. in. Dinu s loan Belivacă, i, Ciucă
Gheorghe s Ştefan i, Ioan nepotu lui Gîscă s Dumitraşcu 1. s Stanciu Belivacă, i. Radu s Stanciu Dodonete, i. Casa lui
Fota s Gîscă b ra t Vasile r. Badea Epure s Gheorghe i. Nicolae Belivacă, i, cu î f. d. m. Casa lui Ioan s Stanciu,
Gheorghe Epure s Gheorghe i. Dincă Dîrvaru s t i l i p 1. i, cu î I. d. ui. Casa lui Mdiăilă Ciobanu, i, cu î t. d. ui.
Mărin Ciobanu s Ioan Gîscă i. Năstasie s Şărban i. Gheor­ Dincă s Catrina ■/. Matei Belivacă, i.. Matei s Stanciu Bâ-
ghe s Ioan Gîscă i. Ene s Ioan Nodea al lui Tudosie 1, cu răga, i.
i t. d. m. Preda Gîrleşteanu s Pătru i. D inu s Barbul, hol­
B irn ici streini :
tei i. C asa lui Pătru s Ştefan i. Casa lui Ion Gîscă i.
M atei s Tudor Belivacă, r. Matei s Matei Belivacă, i.
O a m e n i ne intrafi la nici o orîndu ială : Stoica s Nicolae al Andreiaşii, i. Ilie s Şărban, i. Stan Un-
Şărban s Matei Băruga i. gureanu s Matei, i.
Iar peste tot numărul familiilor acestui sat 39 . S c u t e ln i c i :
( U rm e a z ă semnăturile m tm b r ilo r com isiei).
Barbu s Grigorie Motocu, r. Dinu Belivacă s Mihai,i,
Ion Cojocaru s Dumitru isprâvnicelu moşii din partea
cu î f. d. m. Gheorghe Belivacă s Mihai, i. Stanciu Beli­
dumneaei medelnicereasa Safta Prisiceanca. Stan Ciobanu
s Matei pîrcălabu. M arin isprâvnicelu s Stanciu. Ene s vacă s Ioan, i, r. Dumitru s Matei, i,
Ion Nodea al lui Tudosie. Gheorghe s Pătru Cîrciumaru. P o slu şn ici:
Gheorghe s Stanciu Cîrciumaru, r, cu 1 f. d. m. Ilie
28. s Dumitraşcu, i. Mitei Mehedinţeanu s Preda, i. Costandin
s Stancu brat Marii Văduvii, i. Badea s Grigorie Motocu,
Satu Motocii, pâ moşia Motocii, stâpînitâ daualma i. Stan s Costandin Belega, i,
de Âlbu căpitan Motocu i de Ene Motocu t de Cos-
O am eni ne intrafi la nici o orînduială :
. tandin Călugărescu Belivacă, adică trei moşi cin loc,
împreună cu cetaşii lor. Costandin s Badea Motocu Mazilu, r.
Iar peste tot numărul familiilor acestui sat 36 .
P reoţi in s l u j b ă : ( U rm e a z ă semnăturile m e m b rilo r comisiei).
Popa Gheorghe s Mihul, r, în slujba bisericii satului- Popa Gheorghe s Mihul. Gheorghe Belivacă s Tudor,
moşnean împreună cu ceilalţi moşneni. Radu s Stanciu Do-
E r ta fi de s a t e : donete, pîrcălabu Gheorghe Belivacă s Mihai, Stanciu Be­
Gligorie Motocu s Gheorghe, r, pentru bătrîneţe. Traşcâ livacă s Ion. Matei s Tudor Belivacă.
29. cu î f. di m. Casa lui Ionită Cotea Văcaru, i, cu i f. d. m»
► —
Satu Bâzgârăt pe moşia M urgaşu de jo s, stâ- P o slu şn ici:

ptnltâ de dumneaei sOrdăreasa Catincar St'enoi i dâ Miu cel mare Gămălie s Dumitru, r, Chircu s Barbu
dumneaei logofeteasa Rucsanda Murţ/âşanca. Perpelici. r. Vălsan s Costandin Armăşălu, i. Ghiţă R i-
'*T china s Nicolae, i, Ionită Răchina s Nicolae, i. Şărban s
E r t a ţ i de sate : Costandin Fulaş, i. Radu Stuparu s Gheorghe i.
Sandu Zidaru 3 Papa, r. pentru bătrîneţe, cu 1 f. d, Iar peste tot numărul familiilor acestui sat 60.
m. D ruţu a Ioan, i i. Ion Fugaru s Vaaile, i i şi ticăloşie. ( U r m e a t ă sem năturile m e m b rilo r co m isiei).
D umitru s Ion, i i, şi surpat. - ' Ion s Ianaiche Murgăşanu biv treti logofăt 9tăpînu
moşii, lordaiche s Anghel, isprăvnicelu moţiii din partea
Văduve : dumneaei sârdărea9a Catinca Stinoi. Ion Bicică s Gheorghe
M aria lui Gheorghe Rotaru, bărbat r. Marica lui Pîrcălabu. Barbu s Ion cel Negru al Ancuţii. Truşcă s Ion
Matei Dogaru, i i. Maria a lui Barbu Dogaru, i i. Ioana a al Mitri. Ioniţă Răchina s Nicolae. Stan cel mare s Mitrea,
Popii s Stoica, i i. Floarea a Minlui Vînătoru, i, i. Radu Stuparu s Gheorghe. Ion Ţăpurin s Pătru,

B irnici păm în ten i: 3 o.


Mitraiche Măndoiu s Matei Stuparu, r. Papa s Pătru
Sa tu Iz v o ru pă m o şia Izvoru, stăpînită de d u m n e a e i
Văcaru, i. D ragu Cîrciumaru s Pâtru Print>’piu, i. Ion
Tîrziu s Sandu, i. Ion Ţăpurin s Pătru, i, cu î f. d.m. lor- Z m a r a n d a Otetelişanca.
daiche s Anghel, i, cu î f. d. m. Nicolae Fugaru s Ion M o­ P r e o ţi în slujbă:
raru, i. Ion Bicică s Gheorghe, i, cu î f. d. m. Mihai s
Barbul Dogaru, i. Stoica s Mitrea al Dinii, i. Stan Olaru Popa Radu s Neagoe, r, cu 1 f. d. m.
s Ion, i B arbu s Ion cel Negru al Ancuţii, i. Truşcă s Ion E r ta fi de sate :
al Mitrii, i, cu î I, d. m. Stan cel mare s Mitrea, i. Cos­
tandin Brăcan s Costandin arm ăşălu, i. Mihai s Ion cel Preda Neghină s Ion, r, pentru bătrîneţe şi surpat.
Negru al Ancutii, i. Gheorghe s Sandu, i. Ion s Matei Do­ Văduve :
garu, i. Radu s Druţu, r. Radu s Matei Dogaru, i. Ion s
M aria a lui Ilie Botan, bărb at rumîn, Ioana a lui Mi­
Radu Beldiman, i, Costandin Croitoru s Grigorie Fugaru, i,
hai Bonţu, i i, Voica a lui Ion Biolaru (sic), i i. Ilinca a lui
cu i £. d. m, D inu s Dinu Croitoru Fugaru, i. Tănasie s
Florea, i i. Ilinca a lui Neghină, i i. Stana a lui D umitru
Ion Costandiţoiu, i. Traşcă s Sandu Zidaru, i. Dumitru
Ştirbu, i i. M itran a a lui Ion Ştirbu, i i. Niţa a lui Iacob, i i.
Cărbunescu s Ion, i, Preda s Dinu Fugaru, i. Mitraiche
Golumbeanu s Grigorie Rotaru, i. Ion Golumbeanu s Gri­ Ţ ir c o v n ic i:
gorie Rotaru, i. Ion Dajma s Dima, i. Dinu Vioreanu s
Neacşu, i, cu i f. d. m. Gavrilă s Dinu Vioreanu, i. Barbu P ătru s Popa Radu, r.
s Vlăduţu, i. Ion s Stănică Boată, i. Roman s Ion Deju, i-
B irn ici p ă m î n t e n i :
Ioniţă s Barbu Dogaru, i. Ion s Radu Ţurţuianu, i. Cîrstea
s Androne, i. Stan s Stan Boată, i. Mitraiche s Matei Do­ Gheorghe Ştirbu s Ion, r, cu 1 f. d. m. D umitru J u -
garu, i. Casa lui Radu Beldiman, i, cu 3 f. d. m. Casa lui gravu s Costandin Chelaru, i, cu 1 f. d. m, Vitan s Badea
Ion cel Negru, i, cu î £. d. m. Casa lui Ion Costandiţoiu, i, Ciobanu, i, cu 1 f. d. m. Traşcă Ştirbu s Ion, i. Bănică Tîr-
R r t a f i de sate:
şog s Mihai, i, Barbu a Ion Bunicea, i. Matei a Fiorea, i.
Dumitru Tabacu a Fota. i. Dinu a Îacov, i. Gheorghe D um itru s M ihart r, pentru bătrîneţe.
caru s Vintilă, i, cu 1 f. <1, m. Ion Grosu a Ion Moraru, i. Văduve:
Ion Buleandrâ s Radu, i, Mihai s Ion Neghină, i, Andrei .
Maria a lui Mihul, bărbat r. O priţa a lui Adain i i.
Neghină a Ion, i, Mihai a Mihăilâ V i e r 1. Preda sMih&ilă,
Ni(a a Iui Ion i i, Marica a lui Ion Ciolacu i i. Ioana a
t. Ion a Ion Gr&dinaru, i. Marin Bonciu s Ion, i. Preda
lui B arbu i i.
Fugarii, i. Ion Moraru s Mihai, i. Stancu Cîrciumaru s V ru- ■
a a m e l a , i. D um itru-a Sandu, i. Cumpăni ş t i :

Birnici s t r e , i, n i Niţă a Ion D ragom u r.


Casa lui Nicu Vînturişi, r. cu i f. d. m, Gheorghe g Birnici p ă m i n t e n i :
Nicu, i. Dumitraşcu s Nicola V înturişi, i. Ion a Barbu Ion a Pătru al Mihartii r, cu a f. d, iu. Marin Leo-
Vînturişi, i. Ion Cazau a Ion, i. ♦ eanu a Ion i. Barbu Ştulică a Dinu i. Ştefan a M ihai Croi-
P o s lu ş n ic i: - „ loru i, Ilie Croitoru s M ihai M itran i. B arbu a Vladu i.
Dumitru a Bălan i. Păun s Vladu i. Marin a Mihul i. Papa
Preda Chelaru s îacov, r. Dumitru Grădinarii s Radu {
^ Mirea i, cu i f. d. m. C asa lui Ion Ciolacu i, cu af.d.Qj.
isprâvnicelu, i. Ion Grădinarii s Dan, i, cu i f. d. m. An­
Stan Ciolacu a Iun i. Ion a Brătilă i. Nicola Vînturişi a
drei Morărescu a Ion Morarii, i. Trancă s Ion Moraru, i,
Stan i, cu i f. d. m. O p r e a a M arin i. Iancu pîrcălabu a
V ladu s Dan, i. Chiriţâ s D an , i, Mihăilâ a lane, i, Cu un
Măgureanu i. lou Ţundrui a Dumitru i. Casa lui Static
f. d. m. Ion s Mdiai al Duinitranii, i. Ion s Radu Vieru, i.
Curea i, cu i f, d. va, Caea lui Brătilă i, cu i f. d. tu.
D umitru s Ion Grădinarii, i. Ioniţă Căiăraşu s Mihai Bio-
laru. i. Dincă a îacov, i. Mihai Palanos s Gheorghe, i, cu S cu te ln ic i:
iTn f. d. in. Stancu s Mihai Palanos, r. D umitru s Mihuţft, i.
Gheorghe s Stafie r. Ion a Sima i. Mihai Croitoru s
S lu jito ri: Ştefan i, cu î f. d. m. Costandin Leoveanu a lou i, ttecut
la afîrşit. Casa Vladului G u ran i, cu î f. d. m.
M arin Turcitu s Dumitru, r. dă plasă pămîntenesc.
Iar peste tot numărul familiilor acestui sat 55. P o slu şn ici:
( U r m e a z ă sem năturile m em b rilor com isiei).
Stan Gorgăneanu, r, cu î f. d. in. Preda a Stan Gor-
Popa Radu s Neagoe. Dumitru Grădinariu s Radu, ia-
găneanu i. Casa lui Ion Leoveanu i, cu î f. d. ro, Stan Leo­
prăvnicelu moşii. Mihai s Ion Neghină Pîrcălabu Gheorghe
veanu s M atei i. Ştefan s Bălan i, cu i f. d. m. Matei s
Ştirbu s Ion. Vladu s Dan. Ion s Mthai al Dumitranii.
Ştefan Bălan i. Grigorie Ştulică s Dinul i. Stauciul s Ştefan
Andrei Murăscu (sic) s Ion M urariu. Dumitraşco s Nicolae
ce-i zice şi Ciucă i, cu 2 t. d. m. Ion s Mirea i, cu a f.d.m.
Vînturişi. Andrei Nighină s Ion.
Matei Turcitu s D umitru i. Casa lui Badea s M ih a rt i,
ou 2 f. d. m.
31.
Iar peste tct numărul familiilor acestui sat 43,
Satu Cioroiaşu, pâ moşia Cioroiaşu, stâpînitâ de ( U r m e a z ă sem n ătu rile m em brilor com isiei).
cinstita Epitropie a sărmanilor Evgheni/i. Popa Barbu s Stan. llristea Ioanovici (?) arendaşu
moşii. Păun s Vladu pîrcălabu. Stan s M atei Leoveanu.
P reofi în slujbă :
Iancu Pîrcălabu s Sima Guran. Costandin Leoveanu s Ion.
Popa Barbu s Stan r, în slujba bisericii satului.
32 . ni 3 f. d. m. D incă s B arbu i. A vram s Dumitru vătafu i.
Sandu s Ion D ărăbanţu i. Matei a Dumitru Minciună i.
Su/ii Curnclu pe m o şia Cornelii i V alea Popeştilor, stil. Marin Mocanu s Vladu i, cu un f. d, m. Ghită Hîncu s
pinită de d u m n e a lu i m edelnicer N ic o la e C aloioru i de slvge- Vladu i, cu i t. d. m. Ion s Ghită i. Manea s Gheorghe
reasa C atinca C râznăreasa i de p o lc o v n ic ii Ş te fa n P îriianu i Rrezoi i, cu î f. d. m. Marin s G hiţă i, c u i f. d. m. Gheor*
de chir Crăciun şi fraţii Ioanavici i d e D u m itr a c h e 's Călugăru
ghe s M anea Brezoi i. Dumitru s Manea i, cu xLd.m.Caâa
lui Costandin Munteanu i. Nistor Fugaru i. Drăghici Cir-
ş i D efta Morleii. m oşneni.
,-iumaru s P ătru Başcoveanu i, ce-i zice Cornăteanu. Ion
P reo ţi in slujbă : Surduleţu i. Casa lui Ion Foleanu i, cu i l. d. m. Casa lui
Ştefan s Gheorghe Trăsnea i, cu 2 f. d. ni. Casa lui iovan
Popa Barbu s Sandu Lungu r , în slujim bisericii sa­
Brezoi i, cu i f. d, m. Vasile Hangiu r. Pătru s Iane i.
tului.
Nică Purcaru s Preda al Diaconului i.
E rta fi d e s a t e :
B ir n ic i s t r e i n i :
Ion D ărăb a n ţu s Ion r, pentru bătrînete. Radu văcaru
Matei s M itraiche Truică r. Dobrin s Mitraiche Călu­
Fugaru i, este ciung de o mînă.
gării i. Anghel al lui D umitru Puică i, cu î f. d. m.
Văduve: *
S cu te ln ic i:
Preda a lui Ion Surlitanu. bărb at r. M ara a Frotopo-
Mitraiche s Truică r, cu un f. d. m. Mihai Cebucă s
pului Barbu i i. Stanca a lui M arin Zăman i i, cu 1 hd.m.
Stanciul Cebucu i. Ştefan s Matei al Popii i. Dinul s Barbu
Dina a lui Grigorie Vrâjitoru i i. Anglielina a lui Dumi­
Boţea i, cu 2 f. d. m. Mitraiche s Călugăru i, cu uu t.d.m-
traşcu i i.
M arin Cebucă s Stanciu i, cu un 1. d.m . Barbu s Stanciu
Ţ ir c o v n i c i : i, Cebucă. Vasile s Preda i. Casa lui Stancu s Nedelcu i,
Dincă s Protopopu Barbu r. Barbu s Protopopu Barbu i. cu un t. d. m.

C u m p a n iş ti: P o slu şn ici:

Ion s Truică r. Barbu s Dinu Boţea r. Ion s M itraiche Călugărul i.


Matei s Mihu Vînturişi i. Costandin s N eaţu Cojocaru i.
B i r n i c i p ă m în te n i: Mitran s Manea i. Ciucă s Gligorie i. Ion s Dumitru vă­
Pătru s Dinu Boţea r. Dosa s Matei al Popii i, cu 1 tafu i. D umitru s Gheorghe cel mare, i, cu un f.d.m. Avram
f. d, m. Ni(ă s Matei al Popii i. Radu M oraru s Nicola i. s Ion Dărăbanţu, i. Stancu s Ion Dărăbanţu, i. Stancu s
Cu 1 t. d. m. Dincă s loo Foleanu i. Ion s Mihai Ciolca i. Preda, i. D umitru s Ion Hîncu, r. Casa lui Iane Hîncu. i,
Ion s M arin Zâman i. Ion Cârămizaru al Petrii i. Matei cu un t. d. m, Gheorghe s Ion Hîncu i. Dincă s Ion Hîncu,
Vătafu i, cu j f, d . m. Dinu M ăgarii i. Manea s Vladu i. Ion s Vladu Hîncu, i, cu 1 f. d. m. Ion s Preda Loţa, i.
Hîncu i. Mihai Munteanu s Ion i. Radu s Vladu Hîncu i. Radu s Ivan Brezoi, i. Andrei D ogaru, i, cu 2 I. d. m. Gheor­
cu 1 f. d. m. Nită s Radu Hîncu i. Mitran s Drăghici i. ghe s Dumitraşcu, i. Andrei Bătăiosu s Dumitraşcu Vărzan,
Radu s Vladu r. Preda pîrcălabu s Vladu i. Dumitru s i. Ion s Ion Ciucă, i. M atei s Ciucă, i. Manea s Ion Ciucă, i.
Gheorghe T răsn ea i. Stanciu s Gheorghe Trăsnea i. Nică Ion Cîrnul s Preda, i, cu 2 f. d. m. Marin s Preda Cîrnul, i.
s Gheorghe Trăsnea i. Florea vătafu s Gheorghe celm aiei, Slu jito ri:
cu i f. d. m. Lită 8 Gligorie i. B arbu s D atcu al Saftii i« Ilie s Mihuţă, r, de plasă pămîntenesc.
O a m e n i ne intrafi la nici o orinduială :
Dincă s Staicu scutelnicu, r. Ion s Iane holteiu, r. Ţ îr c o v n i c i :
Dincă s Stan Cojocaru, i. să numeşte de ruptaş dar sinet Costandin Cantimir s Ilie Cantimir, r. Ion Cantimir s
nu are nici vreo adeverinţă dă dovadă.^Dinu boitei, i, slugă Ilie, i.
la Vasile Hangiu. Ciucâ s Preda al Diaconului i, slugă la
chir Crăciun lonovici. r B irn ici p ă m în te n i:
Iar peste tot numărul familiilor acestui sat QQ. Preda Croitoru s Ioan Croitoru, r. Nicolae Croitoru s
( U r m e a z ă sem năturile m em b rilor comisieiJ.
!on Croitoru, i, Dincă Turlacu s Costandin, i. Ciucă Cîr­
Popa Barbu s Sandu Lungii. Crăciun loaoovici şi fraţii, ciumaru s Preda Moraru, i. Trică s Preda M oraru, i. Niţă
stăpînii moşii şi arendaşi. Preda s Vladu Pîrcălabu. Dobrin Pîrcălabu s Costandin, i. Stan s Radu Ruiu, i. Preda Ma-
s Mitraiche Călugăru. Costandin s Neaţu Cojocaru. Dumi­ lacu s Costandin, i. Ion Derliu s Dincă, i. Gheorghe sGhio-
tru s Gheorghe Trăsnea. Avram s Ion Dărăbanţu. Ion a ca, i. Dumitru Spînu s Ion Spînu, i, cu 1 f. d. m. Nicolae
Preda Lnţa. M arin Moca nu s Vladu. s Dobre Căluşaru, i. Preda Spînu s Ion Spînu, i, cu 1 f. d.
in. G hiţă s Dobre Căluşaru, i. Pătruţă s Murlea Negru s
Alecsie, i, cu 1 t. d. m. Vladu Căreiumaru G rădinaru, i.
Salul Mileşlii de jo s pil moşia MUoşl ii, stiiptnilă do Nicolae s Ilie Dobrescu, i. Ion s Dobre Căluşaru, i. Duţă
Croitoru s Stanciu, i, cu 1 f. d. m. Sandu s Udrea văcarul,
dumnealui medelniceru Scarlal M âinescu i de Du• i. Tănasie s Dincă Florea, i. Ilie Ciurel s Ion, i. Marin
mitrache M ilescu şi de Nicolae Diculescu dhoalma» Ciobanu s Dineuleanu, i. Ion Diplă s Gheorghe, i. Ştefan
P r e o fi in slujbă : Ciovei s Stanciu, i, Ioan Ciovei Fugaru s Stanciu, i. Preda
Sîrbu Fugaru, i. Dincă Prună s Ion, i. Mitroi ce-i zice Ion
Popa Stan s Neagoe, r, în slujba biserici satului. Dinu Meleancă, i. Dicu s Ilie Dobrescu, i. Ion brat Matei
E r la \i de sate '■ Ciobanu s Ilie Dobrescu, i. D um itru Birău s Tudosie, r.
Costandin s ego, i. Ivan s Cîrstea, i, cu i f. d. m. Marin
Udrea Văcaru, r, pentru bătrînete. Dinu Vîrcolacu,i. Săulescu s Peică, i. Vlăduţu Pasăre s Preda, i. Radu Ne-
asemenea. Dinu Meleancă, i, asemenea. Costandin s Dan, groiu s Ştepan, i. Preda Mocanu s Preda, i. Niţu Cimpoieru
i i. Ion Croitoru s Tudosie, i i, este şi mut. Ştefan Vieru z z Gherghina, i. Sandu Ştepănoiu s Pîrvu i. Dinu s Ghe­
Staicu, i, este bolnav de dambla de a ani, Badea Cîrciu­ orghe Vieru, i. Ion s M ihai Moraru, i. Radu s Truşcă, i.
maru, i i. Dincă Ologu s Vîlciu, Sîrbu, i, este şi olog cu Dumitraşcu s Pătru cel Negru, i. Ion s Pătru Negru, i. Ion
picior de lemn. Stan Purcaru, i, pentru bătrîneţe. Pantaz' 9 fugaru ce-i zice şi Guşatu, i. Vasile s Marica Văduva, i.
Nicolae, grecu, pentru că este bolnav de podagră. Stfluciu Barbu Otol s Oprea Mitu, i. Toma s Calotă, i. Nicolae s
Bălan i, pentru bătrîneţe este şi orb. t>idea Cîrciumaru, i. Ştefan b r a t Ion Guşatu, i. Sărban,
Văduve: Cîrciumaru, i. Preda s Badea Băzăvan, i. Pătru s Ion Că-
ţâraşu, i. Drăghici s N ică Hălălău, i. Dumitraşcu Fugariu
Stanca a lui Marin, bărb at r. Ilinca a Iui Tânasie ^ e°. ’■ Lazăr s Ion Pasăre, i. Niţă s Cîrstea, r. D umitru s Ra-
dea, i i. Stana a lui Stan Scorţan, i i. Marica O arba * ^ u Ştepănoiu, i. Chiţu s Vlăduţii Păsăre, i. Ion Fugaru din
Preda i i. M aria a lui Dincă s Florea, i i. Niţa a lui eslui, i, Uţă s Ilinca Fugaru, i. Casa lui Preda Colţan, i,
Cîrstea, i i. Dina a lui Mitroi, i i. Stanca ce-i zice Ş> i f. d. m. Casa lui Rom(ă)nescu, i. Casa lui Radu Do-
cuta a lui Ion Popescu şi M unteanu, i i. re, i- Ion s Stan Purcaru, i. Ion s Dinu Meleancăi, i. Ion
s Radu M ănescu, i. Matei Ţăpurin, I. Cîrstea Săracu s Radu
i. Bădiţă s D inu Vîrcolacu, i. Gheorghe s Dinu Vîrcolacu, E rta fi de sate :
i. M arin z Nitu, i. Dincă s Preda M oraru i. Nicolae Mo­
Ilie Cantimir, r. pentru bătrîneţe. Gheorghe s Vlădutu i i.
raru s Ion i.
Văduve:
B irnici s t r e i n i :
Ioana a lui Şărban, b ă rb a t r, cu un f. d. m. Stana a
Gligorie Peică s Marin, r. Dumitraşcu s Radu Man-
lui Pieda, i i, cu un f. d. m. Maria a lui Ştefan Cantimir,
coviceanu ce-i zice şi Tutu, i. Pătru Streinu z Ti{ă, i. Stancu
i i. Păuna a lui lane, i i. Nita a lui Ilie Zidaru, i i. Ilinca
s G inea, bulgar, Pirvan s Stan, i. Badea Băzăvan, r, cu i
ce-i zice şi Minca a lui Bade^ s Ivan, i i. Ilinca a lui Mihai
f. d. m. Ion s Badea Băzăvan, i. U{ă Ungureanu brat Bă­
lan, i. Gheorghe Bălan U ngureanu, i. Ion Belciug Ungu­ al Stoicăi, i i, cu un t. d. m.
reanu, cumnat cu Costandin, i. Anghel Ciobanu s Ion Ciu- B irnici p ă m i n t e n i :
rea, r. M atei Ciobanu s Ilie Dobrescu, i. A vram Ungu­ Marin s Pătru, r, ce-i zice şi Cimpoieru. Barbu Tan­
reanu z Preda, ardelean. D um itru Chioru Ungureanu s cului, i, cu 2 f. d. m. Ion s Nicolae Birău, i. Zamfir Durlă
Mota, i. Vîlciu s Stan, bulgar. s Nicolae Birău, i. Nicolae s Vasile Uşurelu, i. Ion s
S cu te ln ic i: Gheorghe, i. M atei s Ion Dovleac, i. Nicolae M un tean u
Casa Radului Mancoviceahu, r, cu 1 t. d. m. isprâvnicelu, i. Şărban Fugaru Turcescu, i, cu 2 f. d. m.
Ion s Şărban, i. Ion Dogaru, i. Radu s Duţu, i. M arin Gu-
P o slu şn ici: şoiu s Ion, i. Preda s Ilie al Nitii, i. Păun s Mătuşa, i.Ilie
Neagoe s Oprea, r. Anghel Spînu s Ion, i. Mihai Spî- s Dinu Cruceru, i. Mihai s Barbu lancului, i. M arin s
nu s Ion, i. Dincă Spînu s Ion, i. Ion s Diaconu Gheorghe, Barbu lancului, i. Mitraiche Cantimir s Ilie, r. Nicolae Can­
i. Barbu cel M ic s Ion, i. Nică Hălălău s Costandin, i. timir s Ilie, i. Dinul Cruceru s Badea, i. M atei Vulpe s
Dincă Peică s M ihai Olaru, i. Casa Iui Dumitru Surlifea- Fiorea, i. Fiorea s Badea Dovleac, i. Mitraiche s Dinu
nu, i, cu 1 t. d. m. Cruceru, i. Casa lui Gheorghe Mămulescu, i. Dinu s Ion
Popescu, i. M arin s Mihai D utu, i.
Slujitori :
Birnici streini:
Ion Pasăre, r. de plasă pămîntenesc.
Ion Văcaru s Dobre. r. Ion Lungu s Bădica, i.
Oameni ne intrafi la nici o orînduială :
Nicolae s Necu, holtei, r, slugă la Dumitraiche Mi' P o slu şn ici:
lescu stăpînu moşii. Alecsandru brat Dincă P r u n ă , holtei,'• Mihai s Dutu. r. Dincă s Mihai, i, Ion s Mihai, i. Radu
Iar peste tot numărul familiilor acestui sat 125. s Mihai, i. Radu brat R adu s Mihai, i. N itu s Mihai cel
f U rm e a z ă semnăturile membrilor com isiei ). mare, i. Badea s Mihai cel mare, i. Stan s Mihai cel mare
Popa Stan s Neagoe. Dumitraiche Milescu, stăpînu' i. Stan Netea s Bădica, i. Preda s Sandu Boagă, i. Costan­
moşii. Niţu s Costandin Pîrcălabu. Preda s Ion C roitoru. din sin Mătuşa D u m itra a lui Mihai, i.
Preda Spînu s Ion Spîau. Dumitru Spînu s Ion Spînu. Du-
O am eni ne intrafi la nici o o r în d u ia lă :
mitraşcu s Pătru cel Negru. Gheorghe Bălan U n g u r e a n u .
Anghel Spînu s Ion. Nichitor Sîrbu, holtei, slugăreşte la Nicolcea arindaşu.
34. Iar peste tot numărul familiilor acestui sat 5 o.
S a t u MUeştii de S u s pă m o ş ia de S u s stăpînită de casa ( U rm e a z ă sem năturile mem brilor comisiei).
lui Io n iţă Milescu. Ştefan Zâtreanu biv vtori vistier, epit.ropu casii. Du-
mitrache Cantimir s Ilie Pîrcălabu. Barbu lancului. Zam fir noaia a lui Dumitraşcu Buzdugan i i, cu un f. d. m. Ioana
Durlă s Nicolae Birău. Matei Vulpe s F io rea . Mihai Dutu. Muuteanca a Iui Dinu, i i, Safta a lui Staicu Cimpoieru, i i.
Dinu Cruceru s Badea.
Ţ îrc o v n ic i:
Nicolae s Popa Dan, r, cu ştiinţă de carte şi orîndu­
35. ;V‘
ială bisericească. Costaiche s Popa lane, holtei, r, cu ştiinţă
S a t u M ălăeştii, pă m o şia Mălăeştii, s i ă p i n i t ă d e a va lm a de carte şi orînduială bisericească.
d ă biv vtori log ofăt M an ola ich e P ir iia n u i p o l c o v n i c e a s a P ă ­ B irn ici p ă m in te n i :
una G iuio ce a n ca i slugeru Io n S îm b o tea n u i Ş t e f a n C ră zna riu,
N u tă s Mihai Răpită, r. Matei s Mihai Răpită, i, cu
P reo fi in slujbă : f. d. m. Radu Pînzaru s Dinu, i. Dinu s„ Antonie, i. Nică
Boboc s Mihai, i, cu 1 t. d, m, Staicu s Nica, i. Stan s Ne­
Popa lane s Nicolae, r, în slujba b iseric ii satului, cu
delcu, i. Mihai Cotîrţâ s Dinu Mălăescu, i. Ştefan Cotîrţă s
x f. d. m. Popa Oan s Mihai, i i.
Mihai, i. Gheorghe s Mitroi, i. Nedelcu s Tudor. i. Radu
P reo fi fără s lu jb ă : Şutu s M arin, i, cu un f. d. m. Barbu Sîrbu s Ilie, i, cu
un f. d. m. Ion s Nedelcu, i. Păun Mălăescu s Dinu, i.
Diaconu Stanciu s Popa Pătru, i, din p ric in ă că este
Barbu s Antonie, i. Gheorghe Cîrciumaru, i. Matei Orban,
bătrtn şi neputincios,
i. Ion s M atei Orban, i. Ştetan z O rban, i. Gheorghe Mo­
N eam uri raru s Vintilă, i. Dinu s Gheorghe Moraru ce-i zice şi Mi­
Ştefan Crăznaru s Gheorghe, r, cu 3 i. d. m. hai, i. Tănasie cel mare s Ion, i. Dinu s Calotă, i. Nicolae
s Dinu Calotă, i. Pană s Răducu, i, Dinuş s Răducu, r. Ion
A s id o fi cu căr(ile stăpin<rii: s Andrei, i, cu un f. d. m. D inu s Stanciu, i, cu un £. d. m.
Gheorghe s Nicolae Grecu, r. Nicola s Cîrstoi, i. Matei s Cîrstea, i. Nicola s Drăghici, i.
Ion Croitoru s Dumitru, i. Mihai s Croitoru, i. Miu z N i­
a E r t a f i- d e s a te: cola Răpită, i. Ştetan s Miu, i. Gheorghe Rărişi s Dumi­
M ihai Mogoşi s.Nicolae, r, pentru b ă t r î n e ţ e este şi traşcu, i. Drăghici Buzdugan s Costandio, i. Stan Buzdugan
surpat. Mihăilă Golescu s Popa Pătru, i i, şi o rb . Bucur, i s Costandin, i. Nicu Borşoi s Ion, i. Vlăduţi s Ion Borcea i,
i. Radu Dragotă s Tânasie, i i şi lipsit din m inte. Ilie cum- Matei Curcă s Nicolae Răpită, i, cu un f, d. m. Neniu s
natu lui Matei Pînzaru, i i. Dinu S ă rb ă to a re s Matei, i i Nicolae Răpită, i, cu un £. d. m. Ion Zăblău s Niţă Mărgi­
este şi orb. Udrea s Preda, i, trecut in v î r s t a bătrînet>l°r * neanu, i. Vlăduţu Şuiu 8 Ion, i. Ştefan s Ion Burcea, i. Ilie
Ion s Stanciu Băran, i, asemenea. Pătraşcu s Constaudin Şuiu s Ion Burcea, i. Barbu Birău s Costandin al Doichii i.
Brădescu. i i. D inu Pînzaru, i i. Ion s Miliai Cotîrlă, i, ne­ Dinu Popii s Ion. i. Dumitru Bocîncii s Călin, i. Stan Iarnă-
mernic şi lipsit din minte. lungă s Pătru. i. cu un f. d. m. Vasile Uşurelu s lane, i.
Sandu s Bucur, i. M arin Mutu, i. Barbu s Bucur, r. Dincă
Văduve:
s Nicolae Trăznea, i, ce-ri zice şi Ţucă. Tudor s Nicolae
Ioana a lui Nică Cocoşatu, bărbat r , cu 1 h d. Frăznea, i. Nicolae Condicaru, i, cu un f. d. m. Ion s Matei
Stana o lui Vladu s D umitru Şâiearu, i i, Io a n a a lui M>- Kăpiţă, i. Dumitru Fugariu s Dinu, i. Ion Fugariu 3 Şăr­
hai Spătărelu. i i. Păuna a lui Calotă P u r c a r u , i i. Maria a ban, i. Calotă s lane, i. Nicolae s Vlăduţu, i. Fiorea Cîr­
lui Dincă s Fiorea, i i. Doichia a lui Dincă b r a t C o z m a . 1'• ciumaru s Toma, i. Vlăduţu Pîrcălabu s Mihai Răpită, i.
Stanca Vutăroaia a lui Dumitraşcu, i i. S a n f i r a Buzdugâ- Radu s Nicolae, i. Gheorghe s Bălăci, i. D umitru s Niţu
M ărgincauu, i. Ion z Radu Şuţu, i. Dinu BurCei s Ion, i. holtei, slugăreşte la unchi-său Staicu scutelnicu. Preda s
Radu s Nica Boboc, i. Casa lui Barbu Calotă, i. Casa lui Dinu A rnăutu, i, holtei, slugă la Alecu Giuroceanu. Radu
Mihai Mălăescu, i. Casa lui Barbu Şuiu, i, cu un f. d. m. s Costandin, i, să află viziteu la biv v. log. Manolaiche
Dumitru Fugariu, i. Casa lui Ion Burceau # cu un f. d. m. Ptrîianu. M ărgărit s Marin Pocriş, holtei, i, ertat fiind fost
Radu s Ilie, i. Preda s Dumitru Palcoci, i. Casa lui Dumi­ între militari, cu cartea ecselenţii sale domnului ghinărar
traşcu Ursu, i, cu un £. d. m. Starov.
Iar peste tot numărul familiilor acestui sat i 54 ,
Birnici s t r e i n i : ( U rm ează sem năturile mem brilor comisiei).
Dumitraşcu s Diaconu Ştanciu, r. Badea s Antonie, i. Popa Iane s Nicolae. Manolaiche Pîrîianu biv vtori
Ion Brideanu s Pătraşeu, i. Iordaiche Str(e)inu, r. log. stăp în u moşii şi pentru ceilalţi. Vlăduţu Pîrcălabu s
Mihai Răpită, pîrc&lab. R adu s Nica Boboc. P ătru s Chirca.
S c u t e ln i c i :
Matei s Mihai Răpiţă. Ion s Andrei Vlăduţu Şuiu s Ion.
Staicu s Radu Bojor, r, cu un i. d. m. Casa lui Ion Tănase cel mare s Ion.
cel mare, i, cu 3 f. d. m. Dinu Răpici s Nicolae, i. Stancu
s Dinu Grecu i. Matei s Nicola a lui Drăghici, i. Barbu s
Nicolae Răpită, i. Barbu s Dinu Munteanu, i. Radu s O- 36 .
prea isprăvnicelu, i. Pătru s Chirca, i^cu un f. d. m,
Safu Gaia de Jos pă moşia Gaia, stâptnilă d’a-
P o slu şn ici: oalma de Mihai Gâianu şi dă Ion Saioga şi cu alfi
Rădoi Sărbătoare s Matei, r. Costandin sin ego Ră­ m oşneni cefaşi ai lor, adică doi moşi.
doi, i, Mitraiche s Rădoi, i. Mihai Ştiucăţă s Nicolae, i, cu P reo ţi in s l u j b ă :
3 f. d. m. Ion s Costandin al Mâricăi, i. Oprea isprăvnicelu
s Stan, i, cu un f. d. m. Ionită Mehedinţeana isprăvnicelu, Popa Chirea s Şărban Găianu, r, în slujba bisericii
i. Barbu s Andrei, i. Radu s Dinu Stanciului, i. Rădoi brat satului. Popa Ion s Popa Nicolae i i.
Dinu Rotaru s Stanciul, i. Dinu Negru s Vasile, i. Preda E r ta fi de s a t e :
Rărişi s Dumitraşcu, i. Preda Butură s Dumitraşcu,i. Casa
lui Nicolae Butură, i, Dumitraşcu Dulgheru s Dumitru, i. Radu s Popa Amza, r, pentru bătrînete este şi orb.
Matei s Ion Băran, i. Vasile s Panea, i. Nitu s Diaconul Dumitru s Preda Dogaru i i, este şi şchiop.
Stanciul, i. Matei Pînzaru s Dinu, r. Păun s Stan al Ni{ii»
Văduve:
i. Dinu Căcioiu vizitiu s Dincă, i. Ivan S îr b u , bulgar. Neacşu
s Udrea, r. Matei s Preda Butariu, i. Miu s Constandin, i. Ilinca a lui Stanciu Prună, bărbat r. Stana a lui Preda
cu un t. d. m. Casa lui Stan Sîrbu, i» cu un t. d. m. Casa Dogaru i i. Voica a lui Iova i i. M ăria a lui Barbu Cio­
lui Costandin s Drăghici, i, cu un f. d. m.Dragotă Popescu banu i i. Ancuta a lui Preda Mătocu i i. Mărica a lui Du­
s Tănase, i- mitraşcu Urucu i i. Ioana a Popii lui Nicolae i i. M ăria s
Iona Filipoica i i. Ioana a Iui Dumitraşcu Calciu i i.
S lu jito r i •.
Scu titi pentru m i l i t a r i :
lou Cătănoiu s Ion Mălăescu, i, de plasă pămîntenesc*
Ion Prună s Stanciu r, pentru Ivan, sluga lui. Barbu
O a m eni ne intrafi la nici o o r in d u ia lă :
Roşu s Mihai i, pentru fii-său Nicolae cu î f. d. m. Vasile
Matei s Dinu Grecu scutelnicu, i. Andrei s Fota, r, Sişu s Pătru i, pentru Ion fii-său cu x f. d m.
s Dumitru i i, cu 2 f. d. m. Ion Adîncăciunu s Pătru i i,
C um păn i ş t i : cu 2 f. d. m. Stanciu Purcaru s Mihai Cărămizaru Sup-
ţirelu i, armăşăl.
Păun s Popa Amza r, cu 1 t. d, m.
O a m e n i ne Intraţi la n ic i o o r in d u i a lâ :
B ir n ic i p ă m in te n i:
Radu s C îrstea Pătrulescu r, holtei, s!ugăreştela Ctrs-
M arin s Preda Aspriţoiu r. Truşcă s Barbu Ciobauu i.
tea Poaluşnicu.
Andrei z Sandu s Dumitraşcu i. Barbu s Preda Dinculeană i.
Iar peste tot numărul familiilor acestui sat 70.
Preda Dinculeană s Costandin i. Nilcă s Ion Catana i. Niţu
( U r m e a z ă sem nă turile m em brilor com isiei).
s Iova al Voicăi i. Mitroi s B arbu Ciobanu i. Dumitraşcu
Popa Chirea s Şărban moşneanu. Ciucă Dinculeană s
s Mihai V ieru z Bărbuleasa i. B arbu s Dumitraşcu i. Dincă
Costandin moşneanu. împreună cu ceilalţi moşneni. Preda
s Barbu Ciobanu i. Barbu Mătocu s Preda r. Gheorghe
Dinculeană u Coatandin pîrcălabu. B arbu Motocu § Preda.
Răculeanu s Visile i. T i a i s i e s Gheorghe i. Mărin s Gheor-
Dum itraşcu s Mihai Vieru •/. Bărbulescu. Cîrstea s Niţă
ghs i. Costandin s Şărban Roşu i. Casa lui Drăghici R ă­
Pătrulescu. Matei a Preda Aapriţom. Dragomir Cojocaru a
căreanu i, cu 1 f. d. m. Ion Chircu s Badea i. Ilie s Ion P r e d a D o g a r u . Costandin Văidiacu § Radu Croitoru,
Chirfu i. Dragomir Cojocaru s Preda Dogaru i. Costandin
s Badea z Călugăriţa i. Ion s Drăghici i. Costandin Văj-
37.
diacu s R adu Croitoru i, cu 2 f. d. m. Ion \ ăjdiacă s Radu i.
Ilie Cimpoieru s Badea i. Barbu s Paraschivu i, cu 1 t.d.m. Salu Murgaşti pâ moşia Murrjaşn, slâpinilă de
Ciucă Dinculeană s Costandin i, cu 1 I. d. m. Ion Dogaru sfiala m -re Sa do na.
s Preda i. Niţu s Sărban Roşu i. lane s Şărban Roşu i.
Preofi in s lu jb ă :
Andrei s Stoica i. Nicolae Amărăzanu s Matei Aguridă i,
cu 1 £. d. m. Nicolae Fugaru s Preda Stoichici i. Gheorghe Popa Pătru s Popa I011 r, în slujba bisericii satului,
s Barbu Ciobanu i. C asa lui Fiiip i, cu 1 I. d. m. Casa lui Cu 1 f. d. m. Popa Dincă s Barbu Cojocaru i i. Popa Slan-
Ion Roşu i. cu 2 f. d. m. Casa lui Ilie Dogaru i. cu 1 f.d.m. ciu s Popa Matei i i, cu 1 f. d. m. Popa D um itru s Popa
Nicola s Dumitraşcu Murgilă i, cu 1 f. d. m. Badea s Ion Matei, i, fără carte de hirotonie a iubitorului de Dumner.eu
Folea i. Casa lui Costandin M unteanu r, cu 1 f.d .m . Casa Episcop al Eparhiei, însă dete încredinţare Protopopu plăşii
lui Dumitraşcu Pupâlapte i, cu 1 f. d. m. Sandu s Ispas i. prin a lă tu rata carte la delă supt Nr. 33 i că este p re d .
Stancu cumnat cu Nicolae Amărăzeauu i, cu 1 f. d. m.
E r ta /i de sate 1
B irnici s t r e i n i : Vasile Tătaru, r, pentrucă este lipsit din minţi. Cos­
Preda Stoichici s Sandu r. tandin Cîrciumaru i, pentru bătrîneţe. Radu s Climent Că-
lugăru i, pentrucă este orb de amîndoi ochii. Preda Şchiopu
Scutelnici : i. pentrucă este şchiop de amîndouă picioarele. Radu .Zi­
Şârban Roşu s Mihai Găianii r, cu x 1. d. m. daru i, pentru bătrîneţe. D um itru Urdea i, pentrucă este
nemernic desăvîrşit.
P oslu şnici:
Văduve :
Cîrstea s Nitu Pătrulescu r. Dinu s I o n Ţaligrădeanu i.
Dumitra a lui Barbu Ploaie, bărbat r. l5 adea a lui Niţă
Slujitori: Dumitrică, i i. Pîrva a lui Marin s Udrea i i. Ilinca a lui
Casa lui Ion Motocu r, dă scaunu bănesc, cu 1 f-d. Ion s Pătru Roşu i i. Dina a lui Ion Nezdravînu i i. Maria
Dumitru s Vlădoi i, dă plasă pămîntenesc. Vlădox r r u n
a lui Mihai al Radii i i. D iţa a lui Mihăilă Becheru i i. i, cu x f. d. m. M andea z Dragotă s Ion i. Radu s Barbu
Stanca a lui Ştefan s Albu i i. Ancuta a Lupului i i. Floa­ Cioacă i. Dumitraşcu Bqacă s Ilie i, cu 1 f, d. m. Matei al
rea a lui Stan Pirtea, i i. Prioteasa Safta a Popii lui Ion 9 Radului Călugăru i. Stan al Călugărului Climent i, cu 1 f.
Mihai Vlâşceanu. M aria O a r b a a lui Y'asileScorileanu, i i. d. m. D in u Şitoianu i, cu 1 f. d. m. Dinu Temelie i. Ion
Preoteasa Stanca a Popii lui Şărban i i. Sanda a lui Enaiche i i. s T'ăleci (?) i; Radu s Marin Ţuţuianu i, cu 1 f. d. m. Cos­
Ioana a lui Dumitru Vnlpeann i i* tandin s Nicoliţa i. Costandin Răciu s M iharta i.<Radu Chi-
samera s Barbu i. P.arbu Scorileancii h Dinu i. Radu Ro-
Ţ îrc o v n ld : şulesii r Ion i. Dincă al Iscrului Birău i.
Costandin a Marin Udrea r, cu ştiinţă de carte şi o» Ion Chepa s Gheorghe, i. Radu s ŞărbânicS, i. Matei
rinduială bisericească. - ' s Mihai Rada, i. Şărban s Badea, i, cu 1 i, d. m. Dumitru
s Mihai Rada ce-i zice şi Tătaru, i. Stanciu s Mihai Rada,
C u n ip a m şti:
i. Costandin s Mihăilă Becheru, i, Stanciu s Fnaiche, i.
Ion s Popa Şărban r. D incă s Popa Şărban i. Ştefan s Stan Tesculeană, i. Dumitru s Vladu, i. Mihai s
Birnici p ă m î n t e n i :
D umitru Vladu, i. Ion j[al) Călugărului Climent, r. Rădu(i
s Ion Călugăru, i. Ion Troacă s Radu, i. Radu Troacă 9
Ion Ciocan s Anghel r, cu x f. d. m. Vladu Picătu- Radu, i. Trută s Mihăilă ce-i zice şi Ion, i. O p ra n Pirtea s
reanu s M arin i, cu 1 f. d. m. Pătru s Vladu Picătureanu i. Barbu, i. Ioniţă Pirtea s Barbu, i, cu x f. d. m. Anghel
Marin Picătureanu s Vladu i. Ion s Dumitraşcu Calciu, i. Pirtea s Barbu, i, cu x f. d. m. Costandin Pirtea s Barbu
Nicolae Munteanu s O prea Duţică i. M ihai Bacria s Ion i. i. Vasile sin Stoian, i. Ioniţă s Barbu Pirtea, i. Preda s
Badea s Niţu i. Gheorghe s Ilea i. Ion s M arin i. Stan al Mitoi, i. Dincă s Petria, i. Dinu Borhotea, i. Ion Olteanu s
lui Ion Ciocan i. Neagoe a lui Picătureanu i, cu i f. d. m. Dumitru, i. Ion al Oprifii s Gheorghe, i. Marin al lui Du­
Ilie s Radu Sandii i. Ionită s Radu Sandii i. Neagoe 9 Cos­ mitru, i. Matei s Dumitru, i, cu 1 f. d. m. Nedelea s Dumi­
tandin al Duicului i. P âtru s Stan al Duicului i. Matei s tru, i. D incă Olteanu s Radu, i. Radu Temelie, i. Nicolae
lacov i. Buşâ s Costandin al Duicului, i. Stanciu Chepii s Văitiş s Mihai, i. Mihai Văitiş s Ilie, i, cu x f. d. m. Dincă
Gheorghe i. Stan Şarpe i, cu 1 f. d. m. Ion al Voicăi s al Vladului, i. Ştefan s Preda Vasilescu, i. Dumitru al Marii
Somnul r, cu x f. d. m. M arin s Niţu al lui Dumitru i. Du­ lui. Din, i. Radu Cioacă s Barbu, i. Anghel 9 Vladu ot P i­
mitru al Mătuşii Maricăi i, cu 1 £. d. m. Ion al lui Ploe s cătura, i. Barbu Negru s Costandin, r. Gheorghe s Marin
Dumitraşcu i, cu x t. d. m, Stanciu Ploe s Dumitraşcu i. Picătureanu, i. Tănasie s Vitan, sîrb, cu x t. d. m. Casa
Pătru Plo(a)e s Dumitraşcu i. P ătru C r u c e r i u s Ion i. Gheor­ lui Nicolae Chepea, r. Casa lui Tudor Udrea, i, cu x f.d.m.
ghe al Enuţii 9 Stancu i. Papa a lui D umitru i. Sandu al Casa lui Preda Vasilescu, i, cu x f. d. m. Casa lui Gheor­
Sandii al lui Radu i. Ion al M ării lui Dincă i, Costandin s ghe Temelie, i, cu x f. d. m. Casa lui Ciucă Vulpeanu, i,
Ştefan M unteanu i. Alecsandru M ătu s Radu i. B a ib u O - cu 1 f. d. m. Casa lui Dinu Scorleanu, i, cu x f. d. m. Casa
priţii s Gheorghe i. Mihai s Gheorghe Neghină i, cu i f.d.ni. lui Vladu s Tească, i, cu x f. d. m. Casa lui Albu s Stan,
Dinu s Vasilescu i, cu 2 f. d. m. Mihai s Vasilescu i, cu 1. cu x f, d. m. Casa Iui Pîrvu sin Soci, i, cu 1 f. d. m.
x f. d. m. Preda Cioacă 9 Barbu i. Pătru s Barbu Cojocariu i. Casa lui Dumitru Uşurelu, i, cu x f. d. m. Casa lui Anghel
Ion s Miu i. Stancu s Mihai Braşoveanu i. Mitraiche s Ma- Vulpeanu, i, cu 2 f. d. m. Stanciu s Costandin al Nedelii, i.
nolea i, cu x fc. d. m. Preda Scorălescu s Vagile, i. Gheor­ Casa lui B arbu s Dumitraşcu Cercel, i. Barbu s Barbu Pirtea
ghe s Matei i. Dinu Scorileanu 3 Vasile i. Ion s Nioolae i. Vagile s Mitoi, i. Anghel s Ilinca Văduva, i. Mihai Pîrjol
dela Popa i. Ioniţă s Costandin Cercel i. Ciucă s Miu i- lîraşoveanu, i. I’ruşcă s Gheorghe al Opriţii, i. Ion s Du­
Pîrvu s Udrea, r, cu 2 f. d. m. Şărban Cercel s Dumitraşcu mitru Borhot, i. Duoiitru s Matei, i. Stanciu s Pătru So-
P reoji în s lu jb ă :
ceanu, i. Ion s P red a Şchiopu, i. Ion s Mihai al Cîrstinii, i.
Ion 8 Pătru Soceanu, i. Stancu s Costandin Dinculeană, i. Popa Dumitru $ Matei, r, în slujba bisericii satului,
Stancu a Constandin holteiu, r. hramul Intrării în Biserică. Popa Pătru s Popa Dumitru, i. i.
Popa Matei s Popa Marin, i, la hramul Adormifii Maicii
Birnici streini: ^ ^ . Domnului. Popa Pătraşeu s Popa Radu, i, la hramul Ştiu­
Mitraiche siu Pioni&ie Cllugâru, sîrb. ţilor îngeri.

Scutelniei i D ia co n i in s l u j b ă :

Sandu Cercel e Damilraşcu. r, cu 1 l- d ®. Vasile Diaconu Radu s Călugăru Iosif, r, îu slujba bisericii
Costescu s Constandin, i, cu i f. d. m. Sandu Surcel s D u ­ I hramul Adormirii Maicii Domnului. Diaconu Ion a Popa
mitru Cîrciumaru, i. Casa lui ion s Marin Cercel, i, cu 1 t | Sandu, i, la hramul Sfinţilor îngeri. Diaconu Dumitraşcu
d. m. Stăroatie a Popa Ion, i. i s Barbu, i. i.
D iaco ni fă r ă s l u j b ă :
Posluşnici:
Filip & Sandii Cercel, r, Ion a Ion Cercel, i. Diaconu M atei s D um itraşcu, r, din pricină că este
bătrîn şi surd.
S lu jito r i:
N ea m u ri:
Mihai a Vasile Costescu, r, de scaunu bănesc.
Radu s Sandu Bulzăscu, r.
O a m e n i ne in tr a fi la nici o arinduitltL :
E rla ti de s a t e :
Io.» h Preda Cîntăretu, holtei, r, slugăreşte h» Sandu
Matei Olteanu unchiaşu s Stan, r, p e n trru bătrî-
Surcel scutelnicu. I neţe. Ion Sâcu s Diaconu Neagoe, i. i. Dobre unchiaşu s
Inr peste lot numărul familiilor acestui sat <?*■ I Mihai, i. i. Matei s Predoi, i. i. Radu Bulacu s Mihai, i. i.
( U r m e a z ă semnăturile m em b rilo r comisiei).
I Pătru Creţoi s Barbu, i. i. Duicu Unchiaşu, i, este şi orb.
Popa Stanciu s Popa Matei. Velu Petcuvici, arendaşu I Barbu s Marin, i, este prost şi orb. Pătru Zidaru, i, pentru
moşii. Stanciu Ploaie s D u m i t r a ş c u p î r c ă l a b u . Sandu Cerpel|
I bătrîneţe şi orb, cu î f. d. m. Dinu Cojocaru s Ştetan, i. i.
s Dumitraşcu. Papa Ini Dumitru. Ilie s Radu Saudii.»Preda I Mihai Osiacu s M atei al Bădiţii, i. i. Vlăduţi Trăistaru s
Scorleanu s Vasile. Barbu Negru s Costandin. Ioniţă sRa$jH I Costandin, i. i, şi surpat, Ilie Turcu, i, pentru b&trîneţe.
Sandii. I Marin Secu s Diaconu Neagoe, i. i, este şi surpat. Staicu
I Şchiopu s Matei, i, din pricina damblalii au rămas olog şi
I umblă în cîrjă, cu î f. d. m. Niţu s Marin Boteanu, i, este
38.
I ticălos şi surpat.
Salu Bulzeştii pă moşia B u h e ştii, slăpfnllă da- Văduve:
valma de Năslasie sin Slepan i (le Pătru ^ ur^a*a .1 I Pătra a lui Dinu s Predoi, bărbat r. Ilinca a lui Barbu
i de Preda Pâsltnă i de Popa Barbu l'ăsiescu I j ■ M ocofan, i. i. Stanca ceauşului Şărban, i. i. Dumitra a Dia*
Ş le fa n hotescu i de Barbu Nania, i de Vladu Me - I c°nuIui Gheorghe. i. i. Stanca a lui Vasile, i. i. Ilinca a lui
şanu i de Ion Buzarnea şi de Radu Secu, adică n | I pheorghe, i. i. Stanca a Diaconului Matei, i. i. M aria a
I *ui Radu Buzărnea, i. i, Stanca a lui Matei, i. i. Bălaşa a
moşi şi cu al/i cefaşi ai lor.
lui P ă tru Nicolii, i. i. Ioana a lui Oiaeonu Radu, i. i. Stana mitru s Costandin Ciugulea, i. Dinu s Gligorie Golumbeanu,
a lui Gheorghe s Ştefan, i. i. Stanca a lui Sandu Călăraşu, i. Ghiţă s Gligorie Golumbeanu, i, cu 1 t. d. m. Gligorie
i. i. Floarea a lui Ion Moţoi, i. i. Mărica a iui Sandu Go- Nucariu s Fiorea, i. Ion s Popa Gheorghe, i. Ştefan s Popa
runescu, i. i. Bădiţa a lui (Viatei Ceauşu, i. i. Paraschivaa Gheorghe, i. P i t r u s Mitei al Călinii, i. M ihai s M atei al
lui Duică Grecu. i. i. lana a lui Ilie -Suliţă Călugăru, i. i, Călinii, i. Sandu s Matei Merişanu, i. Preda s Matei Me-
M aria Barbului s Năstasie, i. i. Maria a lui Ilie Cîrciumariu, rişanu, i. Dumitraşcu Buzărnea s Barbu, i, cu un f. d. m.
i. i. Ioana a lui Şărban Buzatu, i. i. Idita Giurgeasca, i. j. Costandin s Barbu Bătăiosu al Ştefanii, i. Dumitraşcu s
Păuna a lui Pătru Roşu, i. i. Idita a lui H o re a Scorileanu, Barbu Merişanu, i. Ion Lupeanu s Barbu i, cu un f. d. m,
i. i. Costandina a lui Niţu, i. i. Ştefana a lui Barbu i, i. Costandin s Ion Lupeanu, i. B îr b u s Ion Lupeanu, i. Cos­
Călina a lui Matei O rba, i. i. \ tandin Lupeanu s Barbu i. Vlăduţu s Barbu Lupeanu, i.
Costandin s Diaconu Sima, i. Ion Borcoş s Stan, i, cu r f.
Scuti(i pentru m ilita r i: d. m. Dragomir s Vasile din G u ra Lupului, i, cu 1 f. d. m.
Casa lui Barbu s Gheorghe, r, pentru Pătru fii-său, Drăghici Lupeanu s Diaconu Nicolae, i. Călin s Vasile
cu 1 f. d. m. Casa lui Temelie Dejoianu, i, pentru Radu Buşă, i. Ion s Râducan al C itrinii, i. Şărban s M arin Săcu
fii-său. i. Ion s B arbu al lui Nâstasie, r. Ilie Săcu s Ion, i. Dumi­
tru Săcu s Radu unchiaşu, i. Ion s Păun Săcu, i. Stan s
Ţ îrc o v n ic i: Staicu, i. Barbu b rat ego, i, s Staicu. Pâtru s Diaconu
Stanciu s Popa Dumitru, r, cu ştiinţă de carte şi o- Gheorghe, i. Mărin s Nichie, i. Mihai S ă c u s Diaconu Matei
rînduială bisericească la biserica hramul Intrării în Biserică. i. Preda brat Popa Pătraşeu, i. Mitraiche s Matei Ciuntă
Ion s Popa Marin, i, la biserica hramul Adormirea Maicii ce-i zice şi Ion Ciuntu, Ion s Ilie Vătăşâlu, i. Costandin s
Domnului. Matei s Popa Stan, i, la biserica Sfinţilor în­ Ion Bătăiosu al Grecii, i. M atei s Dumitru Săcu, i. Dumitru
geri. Ion s Radu Cîrjan, i, la biserica Sfinţilor îngeri. Ivan Epariu s Danilă, i. Barbu s D um itru Epariu, i. Costandin
s Diaconu Matei, holtei, i, la biserica hramul Intrării în Buzatu s Stoica z Dumitru, i. M ihai s Pătru Toabă, i.
Biserică. Pătru BuyJrnea s Barbu, i, cu i f. d. m. Preda s Ion Bu~
lacu, i. Pâtru s R id u Bulacu, i. Mihai s Cîrstea, i. Stancu
M a n z îli :
s Cîrstea, i. Ion s Radu al Mării, i. Ion s Gheorghe, i. Pă­
Ion s Mihai b ra t Ştefan, r. tru Cîyjan s Radu, i. Zamfir s Radu Cîrjan Cimpoieru. i.
Nâslase* Nanescu s Preda, i, cu 1 f. d. m. Dumitraşcu s
C u m p a n işti: Duică, i. Mihai s Vladu, i. M ihai Topleanu s Barbu, i.
Badea Boiangiu s Moise, r. Stoica s Păun Grecu, 1. Mihai Nanescu s Ion, i. M arin s Ion Şunescu, i. Şărban s
Sandu Călăraşu, i. Dumitru s Radu Cotoarbă, i. Nicolae s
B irn ici streini :
Nicolae Bâlcescu, i. R ad u s M ihai Osiacu, i. M arin s Ma­
Ion G ro ap ă s M arin Fistîcâ, r. Radu s Marin F i s t î c ă , tei Nanescu, i. Matei s Pâtru Creţan, i. Ion s Pătru Creţan,
i, c u 1 f. d. m. Râducan s Marin Fistîcă, i. M i t r a i c h e sin i. B arbu s Pâtru Creţan, i. D um itru s Barbu Cojocaru. i.
M arin Fistîcă, i. Dinu s Mieiţă, i. Stanciu Ciungu s M 'e- Radu Roşea s Vladu, i. Ştefan s Călugăru Paraschivu, i.
i ţ ă , c e - i z i c e şi Ciucă, i, cu 1 f. d. m. Barbu s Ş ă r b a n , '• Dumitru Birău s Paraschivu, i. Nicolae s Popa Sandu, i.
Barbu s Dinu Cojocaru, i. Mihai s Gheorghe b ra t M ih ai *• cu i {. d. m.-Preda s Popa Sandu, i. Costandin Vîlceauu,
Dumitraşcu s Gheorghe b rat Mihai, i. Preda s N i c o l a e b r a ce-i zice Pîndariu, i. Negoiţă s Costandin, i. Ton s Vladu
Pătru, i. Radu s Matei Bejleaga, i. Ilie s Matei Beşleagă ^ al Opriţii, i. Radu s Vladu al O priţii, i. Vasile Logoiătu
Ion Beşleaga s Matei, r. Ion s Gligorie Golumbeanu, i - D u. s Călugăru, i, Pătru s Popa Marin, i. Dumitraiche s Mihai
Popescu, îpad, cil i t. «L m. D ineu s Mitiai Popescu, ipac,
cu i f. d. m. Stanciu s M ihai Popescu. i. cu i f. <1. m. Preda dică, i, cu î f. d. m. Casa lui Teoielie Predoi, i, cu x f.d.m.
s Mihâiţă, i. Barbu s Vladu, i. Ion s Vladu Ungureanu, i. Casa lui Stau Coătuleseu, i, cu x f. d. m. C asa lui Matei
cu 1 f. d. m. Chirită s Vladu Ungureanu, i. Ion V ieru a Morărescu. i, cu î f. d. m. Casa lui Radu Mih&iţă, i, cu x
Costandin, i. Şârban Dosuleanu s B a r b u f i, cu 1 t. d. m. I. d. m. Amza s Barbu Cojocaru, i. Dumitru Pleşoianu, i.
Ion s Barbu Croitoru Dosuleanu, i. Gheorghe,.s Nicola al Şârban z Vlădulu Trăistaru, i. Dumitru Dogaru, i. lstratie
Mării, i. Radu s Nicola al Mării, i. Barbu Cîrciumaru s z Radu Bulacu, i. Barbu socru Predii. i, cu x f. d. m. Si-
Şârban al Predonii. i. Manea s Zm ărand», i. Gligorie s mion s M arin Fugaru, i. Stau Fugaru Diudos, i. Tudosie s
Neagoe Mătăsăianu, i, cu 1 I. d. m. Barbu s Dinu Predoi, Mitraiche Olariu, i. Păun Vîlceauu, i, cu x f. d. m. Radu
i. Costandin al Sorii s Radu, i. Dumitraşcu s, Matei Pîrcă­ s Stan, i, Dumitru s Stan Blloi al Ancu{ii, i. Staicu s Vlă-
labu, i. D umitru s B arbu i. Şărban s Năstasie, i, cu 1 t. duţu Trăistaru, r. Stancu s Pâtru Toabă, i. Dincă s Preda
d. m. D inu Jartaln icu ce-i zice şi Costandin Fugariu, i. s Micită, i. Glieorghi s M i te i al Călinii.
Costandin s Dobre, i. M ihai s Dobre, i. Matei D răcea, i.
B ir n ic i s t r e i n i :
Micu s Dobre, ipac. D umitraşcutu s Barbu, i. Stan s Matei
i. Pătraşeu s Mateucă al lui Dobrin, i. Pătru N ă tărău s Preda s Radu Ciobanu, r. G hită s Ilie, i.
Costandin, i. Costandin N ă tă ră u s Ion, i, cu 1 f. d. m. S c u te ln ic i:
Dinu s Şărban, i. Nicolae s Neagoe, i. Barbu s Neagoe, i.
Radu Mironcan s Radu, i, cu 1 h d. m. Ilie s Avram, i, cu Vladu sin Ion Canescu, r, cu x f. d. m Stanciu s Mi*
hai Bulacu, i. Paraschiv s Păun Sicu, i. Dum itraşcu s Pâ­
i f. d. m. Ilie Căprăroiu s Ion, i, cu î f. d. m. Marin s
tru Merişanu# i. Dumitraşcu s Pătru Buzărnea, i. Pătru s
Matei Băiatu, i. Barbu Cojocaru s Mihai, i, cu î f. d. m.
Dumitraşcu s Avram Orbulescu, i, cu î t. d. m. Gheorghe Stanciu M erişanu, i.
s Dumitraşcu, i. C îrstea O rb u , i, cu x f. d. m. Tănasie P o slu şn ici:
Bonea s Udrea, i, cu i f. d. m. Dincă s Marin Croitoriu
Costandin s Mihai al Sanfirii, r. Pătru s Pătru M eri­
Cimpoieru, i. Matei s Marin Cimpoieru, i. Amza s Marin
Croitoriu, i. Ion Croitoriu s Nicolae, i. Nicola Unchiaşu, şanu, i. Preda s Pătru Merişanu, i. Stanciu s Nicolae Sîcu
i, Iordache s Vladu Naniescu, i. Ion Cojocariu s Nicolae
Croitoriu, i, cu î t. d. m. Casa Diaconului Sima, i, cu i '•
d. m. Casa lui Marin s Matei, i, cu x £. d. m. Mateuca s Morariu, i: M arin s Iordaiche, i. Gheorghe Săcu s Diaconu
Preda, i, cu 2 f. d. m. Ion s Radu Ciobanu, i. Casa lui Gheorghe, i. Dumitru Mocofan s Barbu. i. C asa lui Ion
Dincă Boeriu, i, cu î f. d. m. Stan D asnea s Nanul. i. Stan Cîrciumariu, i, cu x f. d, m. M arin s Pătru Toabă, i. Dincă
tinul Ştefanii, i, cu 1 f. d. m. Casa lui Pâtru Merişanu, i, Mocofan s Barbu, i, Florea s Dinu Cojocariu ce i zice şi a
cu î f. d. m. Casa lui Radu Cîrjan, i, cu x t. d. m. Marin Stanciu, i.
Potop, i. Matei Purcariu, i. Stan Băiatu s Badea Ciontu, î. S lu jito ri:
Radu a Preda tinul Popii, i. C asa lui Tudoran Golumbeanu.
Mitraiche s Ceauşu Ş ă rb a u Merişanu, r, de scaunul
i, cu x f. d. m. Mitraiche s Ion Palea, i. D in u s o
isprăvnicatului pămîntenesc. Radu 8 Ceauşu Ş ărb an Meri­
Palea, i. Costandin Fugariu O lariu, i, Mitraiche z Nico
şanu, r, de scaunul isprăvnicatului pămîntenesc. Ion s Ş ă r­
Burdea, i. Dinu s Călugăru Ilie Suliţă, i. Dumitraşcu f u­
ban Ceauşu Merişanu, i. i. Matei s Diaconu Gheorghe, i,
garu Beldea, i. Preda s Răducu Călăraşu i. Casa lui Ur»
de scaunul bănesc. Stanciu s Radu al Sorii, i.i. Ion s Şăr*
ghici s Matei, i, cu x t. d. m. Casa lui M ate. Cioantâ, u
ban ce-i zice şi s Sandu, i, de polcovnicia Craiovii. Barbu
cu x f. d. m. Casa lui Nicolae Bălcescu, i, cu x f. d.
s Sandu, i. i. Sandu s Novac, i. i. M itran s Tănasie, i. i.
Casa lui Zamfir Cîrjan, i, cu x t. d. m. Casa lui D in u B
Vladu s Tănasie, i. i. Stanciu s Tănasie, i. i. M ihai s Radu
trucă este bătut de Turci şi cu şalele irinte. Ştetan C enuşi
Ciobanu, i. i. Temelie s StaD Ceauşu, i» de plai pămînte­
s Costandin, i, bolnav de cincisprezece ani. M ihai D ul s
nesc,' cu 1 f. d. m. Ghi{ă Lăutaru, i. i.
Mihai, i, pentrucă are epilepsie. D in u Păltat s Mihai, i>
O a m e n i ne inirafi la nici o orînduială: pentru bătrîneţe. Ion Viezuină, i. i. Badea Ciinpoieiu, i, i.
Stănilă s Gheorghişor, pentrucă are epilepsie, i. Avram
Preda s Stanciu Bulacu, i, scutelnicu, s'a,u scutit cu
Viezuină, i, pentrucă este bătrîn.
sinetu tătîni-său Stanciu, carele trăeşte şi zice că stăpînu-
sâu l-au ertat. Mihai brat Stan Fugaru, holtei, r. Ion O- Văduve :
lariu b rat Costandin Fugaru, i. i. Mihai s Diaconu Sima, Staua a lui Popa Gheorghe, bărb at r. Rucsanda a lui
r, să arată de scutelnic, dar pecetluit nu are, >ci numai </ Ion Paşalega i, i. Ioana a Iui Stan Craioveanu i, i. Fira a lui
adeverinţă din leatul 1819 Fevruarie 28 a pitariului Ni­ Marin Tabacu, i, i. Stana a lui Ion M oraru i, i. Ioana a
colae Mincu ce au fost sameş, cu cuprindere că i s’au luat lui Dinu Craioveanu i, i. Ancuţa a lui Dumitraşcu C raio­
pecetluitul după porunca domneştii Visterii a să înnoi şi veanu i, i. Stana a lui Nenu« barb at sîrb. Dumitrana a lui
nu i l-au mai dat. Nicolae s Diaconu Neguţii Săcu, r, să Marin, bărbat r.
arată de scutelnic dar pecetluit nu are. ziclnd câ i l-au
Ţ îr c o v n i c i :
luat stăpînu-său răposat paharnic Gheorghe Beugescu fiindcă
n ’au mai putut să-l poarte căci au fost orbit. lordaiche s Marin s Popa Stancu r, cu ştiinţă de carte şi orîudu-
Popa Sandu, r, făr pecetluit zicînd că ar fi tost catană bă­ ială bisericească. Vlăduţu s Ion Scrieciu i, i« Niţu s Popa
nească şi de doi ani s’au ertat din slujbă pentrucă este Gheorghe i, i.
tînăr. "Ştefan s Seder(?) holtei, i, slugăreşte la D umitru s B irnici p ă m i n t e n i :
Matei Buliăscu. Dumitru s Ion Paşalega r. Stan s Matei Paşalega i.
Ia r peste tot numărul familiilor acestui sut Pantelimon s Ion Sărbătoare i. Vasile b ra t s Ion r- Pătru
( U r m e a z ă sem năturile membrilor comisiei). brat s Ion i. Radu s Stan C enuşă Borcan i. Niţu s Stan
Popa Dumitru s Matei. Dinu s Gligore Golumbeanu, Cenuşă i. Sandu s Stan Cenuşă i. Matei s Radu Cenuşă i.
împreună cu ceilalţi moşneni. Mihai Niuescu s lou, pîrcă* Stan s Dinu Vulpe i. Ion s Dinu V u l p e i. Costandin s Dinu
labu Dumitraşcu Buzărnea s Barbu. Mihai s Dobre, V ladu Vulpe i. Ştefan s Toma Lance i. Şărban s I uma i. Ccstan-
s Ion Nanescu. Dumitraşcu s Pătru Merişanu. Dumitraşcu din Cenuşă s Gheorghe i, Staicu s Şărban Toma i. Badea
s Pătru Buzărnea Paraschiv s Păun Sâcu. s Şărban Toma i. Ion Cîrjaliu s S'mion i, cu 1 t. d. m. Ma­
tei Cenuşă s Gheorghe, i, cu 1 f.d . m. Ion s Matei Cenuşă i.
39. Ion Pioru (sic) s Dumitru i. îacov z Ion Cîrjaliu i. Ion s
Iova Troacă i. lovin Aguridă s Riza Moraru i. Mihai s D u -
Satu Ooeştii pă moşia Goeştii, slâpinilă de dum­ mitraşcu Troacă, i. Barbu s Ion Vulpe i, cu 1 f. d. m. Radu
nealui sluger Băiufă foanu. s Ion Vulpe i. Vlăduţu Troacă ce-i zice şi Nicu s Ion, i.
Ion s Badea Cimpoieru i. Dumitru s Badea Cimpoieru i.
P reo ţi tn slujbă :
Ciucă s Nicolae Paciia r. Pătru s Nicolae Paciia i. Dinu s
Popa Ion s Popa Gheorghe, r, în slujba bisericii sa Nicolae'Paciia i. D inu s Avram Munteanu i. Ion s Nico­
tului. lae Paciia i. M atei s Ion Paciia i. Dumitraşcu Albăstroiu
E rtafi de s a t e : i, s Dumitraşcu. Vasile s Nicolae Paciia i. Vintilă s Iancu i.
Băloi Trăistariu i. Ştefan s Ion Viezuină i. D inu s Preda
Andrei Ciungu s Nicolae, r, cu 1 f. d, ui. Ion Vulp*
Viezuină i. Istratie s Neagoe i. Dincă s Ion Viezuină i.
s Radu, i, pentru bătrînfţe, O prea Guran s Marin, i, Pen'
D incă s M atei Buricca i. Vasile s Iancu i. Barbu s Dumi­ 8 Badea i, cu 1 f. d. m. Ilie s Badea Mfţu, i. Ion s Dinu
tru Sirbă i. Ilie Moraru a O p riş a n i. Chiriac a M iuSîrbu i. Roşu, i. R adu s Ion Pioru, i. C asa lui Ion Scrieciu, i, cu î
Peşa s Dumitru i, cu i f. d. m. Stan s Mihai Şuiu îi zice f. d. m.
şi Ciucă, r, cu 1 f. d. m. Costandin s jo fi Scrieciu i. Matei P oslu şnici:
s Ion Scrieciu i. Călin s Ion Mirea i, cu 1 f. d. m. Cos­ Barbu Fulan s Ion Căr&mizaru, r. Ilie s lou Pioeiu,
tandin Cojocaru s Dinu Ceauşu i. Radu s D inu Ceauşu i. (sic), i, cu i f. d. in. Radu s Iva Troacă i. Nitu s Mihai
Mihalaiche s Popa Barbu i. Barbu s Popa Barbu îi zice şi Ciocioi i. Radu s Dinu O la riu i. Ghită s Barbu Geică i.
Bălută r. Nicolae s Popa Barbu i. Tudor Croitoru i. Conda Pătru s Preda Munteanu i, Ion s Preda M unteanu i. V lă­
s Chiriac i, cu 1 f. d. m. Ivan s C hiriac i. GJieorghe s Chi­ dutu s Ion Măţu i. Vasile s Preda Munteanu i. Ghită s Stan
riac i. Marin s Barbu Geicu i. M ihai s Barbu Geicui. Tu­ Munteanu i. Vlădutu s Mihai Surdu i. Casa lui Nicolae Gu-
dor Ciocîrlan i. Ion s Tudor Ciocîrlan i. Marin s Ion Mirea i. ra n i, cu î f, d. in. C asa Iui Ilie al Samfirii i, cu i f.d.m.
Nicolae Pîrcălabu s Ion Negru i. Bălăci Vîlceanu i, cu 1
f. d. m. Vasile s Radu Cornaciu al Vlădăii i. M arin slon S lu jito ri:
M oraru i, cu 1 f, d. m. Ion s Radu Cornaciu i. Pătru s Radu Vasile a Gheorghe Sălceanu, r, de plasă pămîntenesc.
Cornaciu al Vlădăii i. Ion Bidileci s Vasile Ciobanu i. Niţu Ianaiche s Gheorghe Sălceanu i, i. Casa lui Gheorghe Săl­
s Ilie Mîţu i. Ion s Ilie Mîtu i. Nitu s Mihai Miţu Pircă- ceanu i, i, cu î f. d. m. Vlăduţu s Dinu Ceauşu i, de scaunu
labu i. Ion s Nica i. Ion Epure s Nica i. Gheorghe Fugaru bănii, cu î f, d. m. Pătru s D in u Ceauşu i, i. Ion Mîţu s
Hoţu i. Ion s Păun Mîţu i. Ion G u ran s M atei Isprâvnicelu i. Costandin i, de isprăvnicatu pămîntenesc.
Ştefan s Dinu Munteanu i. V lădutu s Didea Munteanu r. Iar peste tot numărul familiilor acestui sat 170
D inu s Didea M unteanu C ă p r a r u i, cu 1 f. d. m. Mihai s ( U rm e a z ă sem n ătu rile m e m b rilo r comisiei).
Ditâ Munteanu i. Dincă s Stan M unteanu i. M arin s Pe­ Popa Ion s Popa Gheorghe. Vlăduţu s Ion Mîţu, is-
trişor i, cu 1 f. d. m. Ion s Dinu Munteanu i. Şărban Surdu prăvnicelu moşii. Matei s Ion Scrieciu pîrcălabu. Radu s
s Flueraşi i. Stoica 6 O prea G uran i. lane s Gheorghe Săl- Stan Cenuşă Borcan. Matei a Radu Cenuşă. Costandin s Ion
cieanu i. Matei s Ion Corbeanu i. Ilie s Ion Corbeanu i. Ion Scrieciu. Barbu cel Mic s Vasile. Adam s Dinu Olaru. Pă-
s Costandin Craioveanu i. Marin s B arbu Ioanii i. Cîrstea ţr u Preda Munteanu.
Mititelu i. Nicolae s Cîrstea Mititelu i. Ion s Ion Corbeanu i.
Stoica s Mihai Mititelu i. Nicolae s Mihai Mititelu i. Preda 40.
Voicariu Rusu i. Gheorghe b rat Preda i. Matei s Mihai
Şuiu, i, Gheorghe Hangiu Sîrbu, sîrb, cu 1 f. d. m. Barbu Satu Adincala pa moşia Goeşlii, siâpînilă de Ma-
s Ion Unchiaşu, r. Pătru s D inu Roşu Holtei, i. Trică s nolaiche Fisenfa \ de Catrina Fisân/oaia şi de Dimi­
Stan Craioveanu, i. Matei s Ion Cărămizaru, i. Casa 1«> trie (?) Răduf.
Păun M îtu, r, cu 1 £. d. m. Casa lui Nica Mămularu, i. cu
1 f. d. na. Casa lui D iţă M unteanu, i, cu î f. d. m. Casa P reofi în slujbă :
lui Stancu Fulan, i, cu î f. d. m Gheorghe s Costandin al Popa Radu sin Ion r, în slujba bisericii satului. Popa
Ghitii, i. Ian s Barbu al lonichii, i. Stan s Mihai Şuiu. Nicolae s Popa Gheorghe i, i.
S c u t e ln i c i : P o s te ln ic e i :
Iova Troacă s Stan, r. Dumitraşcu Troacă s Stan, >• Casa răposatului Niţă Fisenţa, r, fără sinet d a r cu în­
Mihai Ciocioi s Dumitru, i, cu 2 f. d. m. Adam s Dinu O ' credinţare prin scris alăturată la delă supt Nr. 33 a, cu 2
lariu, i. Barbu cel Mic s Vasile, i, cu î £. d, m. Ion Mîffl f. d. m.
s Nedelcu i. Nitu s Mihai Neagoe i. Truşcă s Ion D ră ce a i.
N e a m u ri: Ion Tăbacu 9 Nicolae i. Nicola s D obre i. Mărin s Nicolae
Manolaiche s M ihai Fisenţa r. Bălan z Mărinică i. Mihai s Oprea i. Costandin s O prea i.
Buşcă s A vram i. Alecsandru Bujoreanu i, s Ion. Mihai
E rtafi de sate :
Spăretoiu i. Ion Dumbă s B arbu al Ioanii i. Calotă s Dinu
Stanciu C^ercel s Ion r, pentru bătrînete. Avram Ţân- Nebunu i. Achim s Andrei Bâlosu i. Ion s Rădoi Ştegiu i,
dăreanu i, i, este şi surpat. Stan s Iordaiche i, i. Nicolae cu 1 f. d. m. Ştefan s Neagoe i, cu 1 t. d. m. Marin Tabacu
Grădinaru s Nicola i, i. Mihai Bîrnâ i, i, este şi surpat. Matei i. Mihai s Neagoe i. Mihai s Mihai Neagoe i. Pătru
Miu s Dumitraşcu i. i, este şi smintit din minte.( Ion Co­ s Mihai Neagoe i. Ion D răcea s Pătiu i. Manea z Drăcea
toşman s Ion i, i. Adam holteiu i, beteag şi orb de ochi. s Stan Cimpoieru i. Nicola s Radu Rujan i. Marin s Mihai
Ion s Toader i, i. Drăcea i. Mihai s Ion Cotoşman r. Barbu s Ion Cotoşman i.
Văduve :
Ion s Ion Cotoşman i. Ştefan s Simion Ştuiu i. Radu s An­
drei i. Du mitraşcu s Vlăduică i, cu 1 f. d. m. Nitu s Avram
Stancea lui Ştefan s Iordaiche, b ă rb a t r. Ioana a lui Jăndereanu i. Ion Văcaru Croitoru i. cu 1 f. d. m. Mano-
D umitru A guri d i i, i. Staua a lui Dumitraşcu Goghezii, i. lea s Mih.i i. M ihaf Găijăbea s Mihai i. Ghită s Rădoi i.
Ni{a a lui Mihai Tabacu i, i. Păuna a lui Mihai Cimpoieiu Barbu s Rădoi i. Radu s Nicolae G rădinaru i. Dumitraşcu
i, i, Voica a lui Nicolae Mutu i, i» Ioana a lui Marin Troacă i,i. Viespe s Stan i. Dinu s Dumitraşcu Viespe i. Manea s Ion
Paraschiva a lui Mihăilă s Radu i, i. Maria a lui Rădoi Soare i. Ion s Stan Iordaiche i Pâtru s Mihăilă i. Ion s
s Staicu i, i. M aria Stoicăi s Mihai i, i. Dragomira a lui Barbu Fîseă i. Marin s Mihai Troacă al Stancăi i. D r ă ­
Florii s Râdoi i, i. Păuna a lui Ciochindel i, i. ghici s Simion i, Ilie s M ’hai Bîrnâ i. Ion s Matei Vîlceanu i-
Radu Pădureanu V Mihăilă Ciobanu i, cu 1 f. d. m. Vlă-
Ţ îrc o v n ic i:
dufu s Costandin i. Stan Bonciogu s Badea i. Casa lui Ilie
Dragu s Ilie Trăistaru r. s Vladu i, cu 2 £. d. m. C asa lui Costandin z Vlăduică r.
cu 2 t. d, m. Casa lui Mirii s Andrei i, cu 2 f. d. m. Casa
B ir n ic i p ăm înten i :
lui And rei s Pătraşeu i, cu 2 t. d. m. Casa lui Ivan Neamfu
Costandin Osiacu s Preda r, cu 1 I. d.m. Dumitraşcu i, cu 1 f. d. m. Casa lui Nedelcu Ciobanu i, cu 1 f. d. m,
s Costandin i. Ion O siacu s Preda i. Dobre s Preda i, cu Casa lui Badii Cirlan i, cu 1 f. d. in.
i f. d. m. Radu s Mihai Ciobanu i. Costandin s Mihai Cio­
banu i. Ion Gogoriţă s Dumitraşcu i. Ştefan Goghezi s D u ­ B irnici s t r e i n i :
mitraşcu i. Ion Goghezi s Dumitraşcu i. Barbu s Stroe Mo- Pirvu s Ion Ciorobea ce-i zice şi Lungan r,
(îrliche"i. Nitu Goghezi s Dumitraşcu i. Stroe Moţîr.liches S c u te ln ic i:
Dinu i, cu 1 £. d. m. Dincă s Stanciu Cercel i. Ivan s Stan­
ciu Cercel i. lou s Stanciu Cercel i. Radu s Stanciu Cercel i. D um itru s Pătru D răcea r. P âtru s Pătraşeu Rujun r,
Chirea s Stanciu Cercel i. Nicolae s Stanciu Cercel i. Truţcă cu 2 f. d. m. D in u s Andrei i.
s Radu Bujoreanu i. Gligorie s Gheorghe Perlea i. Matei P o slu şn ici:
s Ion Ciomneca (?) i. Nicolae Cornaciu s M ih a iC heaburu 1. Dumitru s Vlăduică i, cu 1 1, d. m. Tudor Stăvariu i.
Ion s Nicolae i. Mihai s Nicolae i. Ştefan Bereci s Tudor Marin s M ihai Bîrnâ i. Ştefan s Nicola Zbaroi i. Casa lui
Cornaciu i. Tudor Olariu s C hira i, cu i f. d. m. Gligorie H orea s Dinu Nebunu i. Nicolae Toabă s Mihai i. Ion s,
s Tudor Cornaciu i. Nicolae s Badea Cirlan r. Pătru z Mărin Troacă i. M ihai s Alarin Troacă i. Ion s Dinu Ne­
T o ib ă s G h e o r g h e C âp raru i. Dincă Olariu s Chera 1. Ion bunu i. Casa lui Ştefan Guguştucu i.
ialâ bisericească* Scarîat s Popa Ion i, i.
S lu jito ri: C u m p a n işti:
Conda Ceauşu s M ihai r, de scauuu bănesc. Călin z Casa lui Şărban Sîrmă r.
Stau r, de plasă pămîntenesc. ^
Iar peste tot numărul lamiliilor acestui sat, 129. B irn ici p ă m i n t e n i :
( U r m e a z ă semnăturile m em brilor com isiei). Ion Başcoveanu s Radu r. Casa lui Ion Ciorobea i, cu
Popa Radu s Ion. Catrina Fisăntoaia, moşuean, im- 1 t. p, m. Zamfir s Ion Ciorobea i. Ion s Pâtraşcu al Tu-
preuuă şi cu ceilalţi moşneni. M arin s Nicolae Bălan z Ma- dosii i. Dinu Viespe s Stan i, D inu s Doornă (sic) i. D inu s
riuoica, pîrcălabu. Pătru s M ihăilă Niţu s Avram Ţăndâ- Costandin Pîrcălabu i. Enaiche Belea s Pălea r. Ion s Stama
reanu. Mărin s Mihai Drăcea. Dumitru s Păttu Drăcea. Surdu i. Nicola Piscan s Andrei i. Nicola s Ion Dulgheriu i.
Ion s Marin Troacă. Radu s Stan Cercel. Neagoe 8 Stanciu i. Pîrvu s Ion Dulgheriu i. Dinu M agu s
Ion Cazangiu i. Gheorghe Pîndariu s D umitru i. Barbu Ro-
41. tariu s Gheorghe Sălceanu i. Tudor s Preda Butuşină i. Du­
Salu Muereni, pă moşia Muereni, slâpinilă d’a- mitru Cojocariu 9 Ion Cenuşă i. Stoian s Stamen, bulgar,
ualma de dumnealui Costaiche Murgâşanu i de dum ­ Ion Viespe s Enaiche r. Vladu s Stama i.
nealui biv uel clucer za arie Gligorie M urgâşanu ş l B irnici streinii
Diaconu Chirijă cu cefaşii lor. P îrvan s Stamen, bulgar. Dinu Urdu s Radu V ăcaru r.
Preoţi în s lu jb ă : S c u te ln ic i:
Popa Costandin s Popa Ion, r, în slujba bisericii sa­ Barbu s Maria Văduva, isprâvnicelu r, cu 1 f. d. m,
tului. Popa Gheorghe s Popa Ion, i, i. Popa Marin s Popa Dincă s Matei Roşcioga i. Gheorghe s Pâtraşcu al Tudosii i.
Dumitru i, în slujba bisericii o t mahalaua Crucii. Popa Nicolae s Simion i. Ion s M ihai al Tudorii i. Ion s Nitu
Mihai s Radu i, în slujba bisericii mahalaua Vladimiru. Giurgiuveanu i. Crăciun s N itu O ib u i. Nitu s Barbu C a-
N ea m u ri: tana i. Stoian s Costandin C u ră ra ru i, cu 1 f. d, m. Roman
M ămularu s Preda i. Dumitru Grădinaru s Preda i.
Fota s Radu Scorţan al lui M arii Vrăjitorii r.
P oslu şn ici:
E rtafi de sate:
Matei s Barbu Catana r. Costandin s Ion Croitoru
Nicolae s Ion Dulgheru, r, pentrucă este lipsit din minte
Grăunceanu i. Pătru s Radu al Marii i. M itraiche s Preda
şi bătrin. M arin s Purda i, pentrucă este bătrîn şi stricat.
G răuntanu i. Radu s Preda Grăunţanu i. Călin s Anghel
D um itru Milogu i, pentru bătrîneţe i. Radu s Costandin
Purcaru i. Ion s Crăciun i. Ion s Stoian i. Pătru s Costan­
Mimăşuică i, i, este şi orb. Stanciu Edu i, i.
din Curălariu i. M ihai s O prea i, cu 1 f. d. m. Dincă C a ­
Văduve : zangiu s Matei i. Niţu s D um itru Văcariu i. Gheorghe s
Ioana a lui Dumitraiche Ciobanu, bărb at r. Stanca a Matei Boşneagu i. Casa lui Simion i, cu 1 f. d. m. Casa lui
lui M atei i, i. Prioteasa Ioana a Popii lui Ion i, i. Biţa a Radu Vieru i, cu 1 £. d. m. C asa lui Ion Codreşi i, cu 1 f.
lui Calotă Cazangiu i, i. Ancuţa a lui Scarlat i, i. Voica a d. m. Radu s Stan i.
lui Ilie i, i. S lu jito ri:
Ţ irc o v n ic i: Costandin s Costandin r, de scaunu pămîntenesc. Gli-
Ion s Popa Spiridon r, cu ştiinţă de carte şi orîndu-
gorie s Costandin Cîrstei i, de isprăvDicatu pămîntenesc. - S cu tifi pentru m ilitari:
Casa lui Matei Cazangiuţ r, de plasă pămîntenesc, cu 1 f,
Mihai s Ion, holtei r, pentru frate-său Pătru.
d. m. Marin s Matei Cazangiu i, de plasă pămîntenesc.
Ţ irc o vn ici :
O a m eni ne intrafi la nici o orînduiglă :
Niţu s Ion Catana r, cu ştiinţă de carte şi orinduială
Barbu s Pătraşeu al Tudosii r, boitei, slugăreşte la bisericească.
frate-său Ion. Vasile vizitiu s M ihai G rădinaru r, să află
viziteu la dumnealui biv crucer za arie Grigorie Murgă- M a n zîli:
şanu. Ioniţă s Preda Grăunceanu r, holtei, slugăreşte la Radu s Radu Cojocariu r. Şărban 3 Radu i. Nitu s
frate-sâu Radu Grăunceanu. M ihai Surdu i.
Iar peste tot numărul familiilor acestui sat 77.
( U rm e a z ă sem năturile m e m b rilo r com isiei). Birnici p ă m în ten i :
Popa Costandin s Popa Ion. Costaiche Murgăşanu, Stan s Pătru Cruceru r. Şărban s D u m itru i. Nicolae
arindaşu moşii. Costandin s Ion Croitoriu, isprăvnicelu moşii s Radu Scorţan al V iăjitoarii i. B arbu s Stanciu i. Marin
din partea stăpînilor. Zam fir s Ion Ciorobea pîrcălabu. s Stanciu i. Costandin s Nicolae i. Ni{u s Ion Catana i.
Ioan Beşnoveanu s Radu. Dinu s Doonă. D inu Viespe s Casa lui Stanciu Tescoveanu i, cu 1 f. d. m. D inu Po­
Stan. Crăciun s Nitu O rb u . Ioan s N itu Gimgiuveanu.Sto* pescu i.
ian Costandin Curăraru.
S c u t e ln i c i :
42. Mihai s Vladu Viâdimireanu r, cu un f. d. m. Dinu s
Stanciu i. Ilie s Şărban i. Nicolae s Ion C atan a i. Casa lui
Satu Vladimiru, pâ moşia Vlâdimirul, stăpînită
Şărban Vlădimiieanu i, cu t f. d. m. Casa lui Pătru s D u ­
d’aoalma dâ Costandin V/âdimireann şi Radu Mamilii mitru i, cu un f. d. ra.
cu ce fâşii lor.
P o slu şnici:
P rcoli în slu jb ă : Ion s Mihai i. Băluţă s Mihai i. Gligorie s Şărban i.
Popa Mihai s Costandin C atana r, în slujba bisericii
S lu jito ri:
satului.
Costandin s Ion.Catana r, de scaunu bănesc.
N ea m u ri:
O a m eni ne in tra fi la nici o o r in d u i a lă :
Costandin s Popa Matei brat pitarii Nicolae r.
Gligorie s Şărban z Pâtru holtei, r, slugă la Şărban
Ziriali d e s a te : Manzîlu.
Pătru s Neacşu C a t a n a r. pentru b ă t r î n e ţ e . Ion s S t a n Iar peste tot numărul- familiilor acestui sat Z6.
C atana i, i, cu carte dela stâpînire. Ivan s Diaconu Anghe ( U rm ează sem n ătu rile m em brilor comisiei).
i, pentru bătrînete. Costandin s Barbij Măgulan i, i> Popa M ihai s Costandin Catana. Radu Mazilu moş*
neanu, împreună cu ceilalţi moşneni. Stan s Pătru Cruceru
Văduve:
pîrcălabu. B arbu s Stanciu. Mihai s Vladu Vladimircanu.
Stanca a lui Popa AAatei, bărb at r. Idita a lui Ion s Mihai.
Matei i, i. Samlira a lui Radu Mazîlu i. i. Ioana a lui 1>»<»
Catana i, i. Ioana a lui Barbu Catana i, i.
A d u n area P lă g i Amărăzii de J o s
KG « n * ,. 1 ■ <5
*0 i îE ■C ■e
03 < G
:*»* ta jo
 i Î2 "3 âVi 1^ Q>
*■ *D
—; 1 3 0
s - «Tj ■a
2 ^c ' fi | Gj j a *c ■0
<» r~ Ui I E ’S
im i — 11
2 "S 5 .E 1 4) 3 •& ! U 2 “
fl
a> NUMIREA SA TE LO R G o B ci O b
.?■ ■ «0
a. 00 1— u U “ 6 11
ÎS » c ! y s

Slujitori
6. v 1 0 — 1 s w S c

Ruptaşi
3 *-* e S2 > *-* 1 f l! "3 1 1 u—
O* o O ! o
B
1 "O
S3 7, * ■o ♦2 0 N « nfc- i 8 : «3 .
! SS
■S E
Oi •-*»
1 .£ (0 O 4)
7, s .a c 1 S i o&
> s u3 O HC
a £ ia ; Ci s a. < > ţ-T- s (j o i CC s ; S !s s OT a On 5
1® « ;
— 1 1
Satul B răd eştll 8 — \ 19 R; 2 i i _f 207 20 64
i 36 i 5
2 „ C oţofenil d in faţa d e sus 1 — 1 6 3 I _ -- — — .... I 69 .... iz 7 =3 I !|I = /O
— — **— 1 __ __ — — 16 9 = 11 16 = — 2
3 . C olofenll d e J o s din faţfi ~7 | “ 1
4 „ C oţofenil d e mijloc 2 1 -“
i — *— a
_ _ _ 1 35 2 = 15 — 9
r> „ A lm â ju M oşneni 1 — — i 1; î i i 33 1 1 3 4 8
3 a 6 24
0 , A lm â ju Birnici 3 1 — — 1 _1 4 _ l ! — 52 3 1 /O 24
7 „ S atoaiii 1 — — — ■ 3 — _ 1 : — 2 — _ 29
i6 \
..... 1 6 1 1 l'i
8 , Işulniţa 2 — — 6 36 __
1 I 2 14* .... 23 56 3 9 56
9 „ A lb e şti! 1 — — — I 5 — 12 2 1 -- z=
10 „ B re a z a p a A lb eşlii d e Jo s 1 — — —* 4 4 3 __ 11 8 6- 6 3 2 8
2 1 .... —
11 . P irşa n ii 1 — i— — — 3 .... | 28 1 — 2 — 8
12 » P ie le ş tli d e Sus — — 1 — 2 _ 5 1 1 — 45 .... ■i 8 = _ 10
3 1 —
13 . P ie le ş tii de Jo s — — — — 2 1 4 3 - 57 6 3 9 2 ÎS
14 . P ris e a c a a d nilul Herarl — i— — — — — 4 .... — i3 = 3
15 „ L a c u D u d u lu i — — — — — 1 1 1 1 — 1 — 13 / — —
16 „ N ic h lto a la — — — ___ — — 1 ■i ... 33 1 1 4 = — y
. Q ărleştll d e Jos 2 — 1 — _ 2 _ 15 23 7 2 3 75
17 11
18 „ Q ârleştii ( d e ) S u s — — — — 3 - — 8 1 7 4 = 1 3
— 1
19 . G h e rc e ştli 2 — — — i 6 l — 1 4» 2 5 4 3 = /°
20 , T e iş u — — — — — — 1 — 10 3 2 1 3 1 6 1
4 1
21 . Ş â m n ic u d e Jo s — _ —• — — _ oo — .... .... = 1 = 13 —
22 . Ş âm n icu d e S u s 1 _ — _ 1 — O 9 — 12 — 19 23 11 = 3 ii
— — — — c --- — .... — _ Z
23 . R o m â n e ş tii '.1 ■ 1 2 1 i *3 4
, F lo re ştil 1 — — — 1 — 3 1 --- 4 — 15 = 42 4 = 3 18
24 f
Vi
25 . M lecăneştii 1 — — — — — 5 - ; '» 3 11 12 4 2 18
2 — — _ — — 1 --- 2 17 1 lb 21 gfi 5 13
26 , M ischii 4, 1 /
27 „ U rec h e ştii — — — — — 5 — 4 ' 3 l 25 _ _ 70
1 — — — JT 5 6 — I 8
2* ,
.
M otocii
B ă z g â rc ii (sic ) — — — —
4» 5
....
1 5 13
29 — ..... î 2 — 1 7
30 „ lz v o r u 1 — — — — 8 --- .... 22 5 = 16 '1 ~i 9
î 1
31 C io ro ia şu 1 — — — 5 --- 1 ..... 19 5 11 /9
::::: 0Ci
32 „ C o rr etu 1 -— — — — ...... i 1 5 --- 2 1 44 3 i 9 2t> i 1 5 30
— 11 I. 9
33 „ M ileştii d e Jo s 1 ?— — — ..... - Oâ
C 8 --- 2 II 75 15 1 9 ; 1 2
34 „ M ile ştii d e S u s — — — — 7 --- 27 j = 1 11 1_ 1 7
■ 1 1 ll 2
„ M ălăeştii 2 — — 1 — 10 --- 1.... * 79 31
35
—■
2 2 4 ; 9 28 1 i 5
23
36 „ G aia d e J o s 2 — — — 9 3 ; i ' 4j •1 2 5 /
6 1 1
37 „ M u rg aşu 4 ,— — — — 16 15 1 2 1 33
_ 5 2 / / j 41
1 i 1 51
38 „ B u lz eştli 4 3 tO 27 2 5 1 2 186 2 i 6 13 1 /4 7
39 „ G o e ş til 1 — — 9 9 3 117 10 14 — 21
I 6
■10 „ A d în c a ta 2 .H— — — i i
12 1 87 ~r. 3 10 2 — 25
4 — — ___i i wl 1
3 8
41 „ M u eren il —— _ 4 6 2 1 21 1 2 11 11
„ V lăd lm lru i 5 3 ! 6 / 4
41 _ L i 1 1 9 £ 3 î
55 ! i 7 1 3 2 18 3 : 157 301 j | 16 1 31 i2
--

CO
CM
36: - 1 |l92E 119 1250 474 72 o64
1
P e s t e to t n u m ă ru l fam iliilor a c e ştll p laS trei m ll cinci s u t e şa iz e c i şl şas e.
A c e a s ta c o n d ic ă a lc ă tu ita d e co m isia ca tag ra fie 1 c e f u fost l a j u d e ţ u Doljl» tn c a re s ă c o p r i n d e o su ta şa iz e c i şi n o u ă fol, c e r c e t in d u - s ă d e către
V o rn lc le , cu to a ta băgarea
de s e a m ă , s ’a u a d e v e rit.
M a re le V o rn ic d in Lfiuntru, ss, G h e o r g h e F illpescu Ş eful S e c sil 2-lea s s , K. M. M â n u 1831, N o e m v rle 21.
J U D E Ţ U L DOLJ

PL A SA H A M Â R Ă ZII D E SUS

1.
Satu Gaia i Buşteni, pâ moşia Gaia, stâptnită
JUDEŢUL DOLJ d’aoalma dă dumneaei cocoana Lucsandra FUişanca
PLASA H A M A r AZII D R SUS şi dă casa Bâlăcioilor.
Preofi in slujbă :

Nr. g
Popa Negoiţă s Popa Marin r, la biserica ot Cruci.
Popa Ion s Gheorghe i, la biserica ot Gaia.
OBŞTEASCA CATAGRAFIE D E T O A T E SA T ELE D ia c o n i in s l u j b ă :
ACEŞTII PLĂŞI CU A R ĂTA RE A N U M E D E TOŢI D iaconu Marin s Popa Luca la biserica ot Cruci. Dia-
LĂ CUIT ORII A C E S T O R S A T E ŞI CU A D U N A R E A couu Şărban s Popa Marin i, i.
D E N U M Ă R U L FIEŞT EC Ă RE IA STĂRI, P R E C U M IN N ea m u ri:
LĂUNTRU SA A R A T Ă ') D um itraşcu Vlăduţăscu r.
E rta/i de sate:
Ghiţă s Badea r, pentrucă să ailă şchiop şi cu toiul
neputincios. Nicolae s Mihâil Becheru i, fiind cu totul lipsit
din minţi.
Văduve :
Ioana Unguroaica a lui Ion Uogureanu, bărbat ard e­
lean. Ilinca a lui Gheorghe Dragotă i, r, cu i i.d.m . Stanca
a lui Gheorghe Pătrulescu i, i. Floarea a lui Ghioca i, i.
R ada a Stoicăi Cioiul i, i, cu î f. d. m. Floarea a lui V a ­
sile Zorzoană i, i. Stanca Ţolompoaica i. i.
Ţ irc o vn ici:
1 ) A r h i v e l e Slu tu lu i, Buc. S e c ţia A d m in istra tiv ă . O b ş te a s c a catagrafie Răzdiaconu Cîrstea s Popa Şărban r, la biserica ot
c o n d i c a Nr. 73/1831 (a lb a stru ).
Cruci. Marin s Dinu lui D a n i, holtei, la biserica otG aia. traşcu. Gheorghe Pătrulescu. D in u s D an, Dinu Cruceancăi
Nicolac s B arbu Cruceancăi, holtei, i, i. s Gheorghe. Niţu Stoienii s Băluţă. Niţu Pătrulescu.

B ir n ic i p ă m în te n i: 2.
Niţu Stoenii s Bâluţă r. D u m itraşcu s Niţu i. Matei Satu Pom eteştii de Jos, pă moşia P om eteştii, stâm
s Ion Bodoiacă i. Neagoe Ţolompoiu i. Pătiu ‘‘s Gheorghe ptnilâ a’aualma de dumneaei căminăreasa Rucsando
Paşalega i. Dumitraşcu Chcium aru z Predana i, Gheoighe
s Zmăranda, r. Iscru s J u r a lu i. Nicolae Pătraşeu i. Ican Bujoreanca i dă dumnealui Moioru îacov Ftheodoro-
s Costandin Croitoru i. Grigorie s Ego i, Ioan s Pătru Bo­ uici i Marcu Sirbu i Ioan Aoram i Ilie Trăistaru
doiacă i. D iau Cruceancăi s GheoJghe i.'Bui'â s Niţu Fă- Ioan z Caiafa şi dă Şărban Bădiceanu cu cetaşii lor,
trulescu i. Radu Voican s Nicola i. Dicu s Dinu Voican i. moşneni.
Tudor s Giura i. Pâtru s Giura i. Barbul s Stanciul Ciora i.
Gheorghe s Giura i. Diuu s Matei Gherghinoiu i. Bărbuţi P reo ţi in s lu jb ă :
z Mihai Voican i. Cîistea Andronie i. Şărban s Gheorghe Popa Matei s Pătru, bulgaru, în slujba bisericii sa­
Chelaru i. tului.
S c u t e ln i c i : D ia con i fără slujbă :
'Niţu Pătrulescu r, cu 1 f. d. m. Gh.orghe Pătrulescu i. Diaconu Nicolae z Vintilă, r, pentrucă n are ştiinţă
de carte nici că voieşte a merge la biserică după arătarea
P o s lu ş n ic i:
satului.
D inu s D a n r, cu 1 f. d. m. Barbu Cruceancăi s Gheor­
ghe i. Gheorghe s Ion P ru n ă,'i. Pătru Gherghinii i, cu 1 f. Văduve:
d. m. Stan Băcănoiu i. Matei Gherghinoiu i. Dumitru s Tiţa a lui Ioan s Diuu, bărbat r. Voica a lui D um i­
Stan Răciu i. Andrei s Erimoaica z Gherghinoiu i. Casa traşcu i, i, cu 1 f. d. m. Rada Cioroboaica a lui D in u s
lui Badea Croitoru i. Mihai s Matei Gherghinoiu i. Mihai Dinu i, i. M anda a lui Diaconu Niţu i, i. Stanca a lui Preda
Voican Bătăiosu i, cu 1 f. d. m. Radu Cruceancăi s Ioam. Butnşin, i, i. Maria a lui Ioan Găgeatu, i, i. Nicoliţa a lui
Casa lui Stanciu Ciora i, cu 1 f. d. m. Costandin s Niţu ceauşu Niţă Stămătoiu, i, i. Maria Scurtoaica a lui Stan s
Stoenii i. Neacşu z Radu s Tănasie Vitan, bulgar. Popa Stancu i, i. M aria a lui Dumitraşcu Precupeţu i, i.
S lu jito ri: Sc u tiţi pentru m i l i ta r i :
D umitru s Mihăilă, r, dă scaunu bănii. Ilie s Mihăilă i, i. C asa lui Vasile al Radii pentru Pătru fii-său r.

O a m e n i ne intraţi la nici o orin duială: Ţ ir c o v n i c i :


«
D umitru s Firu Dascăli, r.
Casa lui Ghi{ă s răposatu Andrei Bălăcioiu r.
Iar peste tot numărul familiilor acestui sat 61. C u m p a n i ş ti :
( U r m e a z ă sem năturile m em brilor com isiei) M arcu 8 Stoian, bulgar.
Popa Negoiţă 9 Popa Marin. Barbu Cruceancăi s Gheor­
ghe, isprăvnicelu moşii din partea cocoanii Lucsandrii Fi" B irn ici p ă m în te n i:
lişancăi. Dumitraşcu Vlăduţăscu, epislatu moşii casii Băl%| Pătru s Vasile Scurtu, r, cu 1 f. d. m. Dinuţi s Ş ă r­
cioilor. Gheorghe s Zm ăranda pîrcălabu. Nicolae s P^* ban Udrescu, i. Dinu s Ioan Găgeatu, i. Preda s Ioan Gă-
geatu, i. Staucu s Ioau Găgeatu, i. Mar iu s Sandu, i. Ioan Costandin Vâlceleanu, i, pentru bătrîneţe este şi surpat.
Temelie, i. Udrea s Neagoe, i. Casa lui Pătru Iovau, i, cu
Văduve :
a f. d. m. Vladu Troacă s Pătru, i. Ioan s Dumitraşcu Po-
lăreci, r. M ărin s Pâtru Troacă, i. F lo rea n Mihai, i. Ioau Băluţa a Iui Drăgoi, b ă rb a t r. Tudora a lui Dinu, i.
s Mihai al Iliucăi, i, Ioan s Stoichiţa, i. Ioan s Costandin B ir n ic i p ă m î n t e n i :
i. Şârban s Ioan. i. Mihai s Vintilâ, i. Gheorg’he s Temelie
i. Ioan s Vintilâ, i. Casa lui Pirvu Troacă, i, cu 1 f. d. m, Ioau Băzdoacă s Ene, r. D inu s Dincă Munteanu, i.
Matei s Mihai al Zmărandii, i. Ioan s Dinu Grecu al Sul­
Afrirn s Stau Minciună, i. Tiţă s Ioan al Maricăi, i., Ioau
tanii, i. Barbu s G h iţl, i. Dinu s Gheorghe M ustâţa, i.
s M arin, i. Dumitraşcu s Stoichiţa, i. Bârbucean s Şărban
Udrescu, i. Ioan Morîndău s Dumitraşcu, 1. Manea s Co- Ioau s Dumitru Fugaru, i.
tulbă, i. Casa lui Costandin Bădiceanu, i, cu 2 t. d, m. P o slu şn ici:
B irn ici s t r e i n i : Nicola s Oprea al Ivănoaii, r. Dumitru Fugaru s Mi­
hai Parav, i. cu 1 f, d. m. Ioan s Dumitraşcu Nătărău, i.
Nicolae s Gherase, r,
M ihai s Dincă Munteanu, i, cu 1 f. d. m. Radu s G h eo r­
S c u t e ln i c i :
ghe M ustăţa, i. C asa lui Preda s Opriţa, i, cu 1 f. d. m.
Marin s Dinu, r. Ioan s Avram, i, cu 1 f. d. m. Gb'ţă s Petrică, i, cu 1 f. d. m. Gheorghe Bîzdoacă s E-
P o s lu şn ic i : naiche, i, cu x f. d. m. Ion s Neagoe, i. Pătru s Neagoe, i.
Iar peste tot numărul familiilor acestui sat 21.
Alecsandru s Costandin Bădiceanu, i, cu 1 t. d. m,
( U rm ează sem năturile membrilor com isiei).
Ilie s Barbu Trăistaru, i. Badea s Ioan Brebenelu, i.
Catinca Mirosloveanca polcovniceasa. Ion Bîzdoacă s
Slujito ri : Ene pîrcălabu. Dinu s Dincă Munteanu. Ion s Dinu Grecu
al Sultanii. Radu s Gheorghe Mustăţea.
Ioan s Costandin, r, de plasă pămîntenesc. Şărban s
Costandin Bădiceanu, i. i.
Iar peste tot numărul familiilor acestui sat 5 a. 4.
( U r m e a z ă sem năturile m em brilor com isiei).
Popa Matei s Pătru bulgaru. Grigorie Murgăşanu, a- Satu Negoeşlii pă m oşia Negoeştii, sfâpfnită dă
rendaşu moşii. Ion s Temelie pîrcălabu. Gheorghe s Temelie. dumneaei logofeteasa Zmaranda Brâi!oaica.
Ion s Costandin. Dinu{i s Şârban Udrescu. Preda s Ion
Preoţi in slujbă :
Găşteanu. Alecsandru s Costandin Bădiceanu. Badea s
Brebenel. Popa Dinu s Radu, r, în slujba bisericii satului, h ra ­
mul Sfinţilor Voivozi. Popa Cornilie s Popa Mihai, i. i.
3. Popa Barbu s Pirvu, i, la biserica hramul Sfîntului Hara-
lambie. Popa Ioan Munteanu s Popa Stancu, i, la biserica
Satu Pometeştii de Jos pă moşia Pometeştii, stă' satului Pometeştii.
pinită de dumneaei polcooniceasa Catinca Miroslo-
D ia con i în slujbă :
o ea nea.
E r ta fi de s a te: Diaconu Ioan s Barbu Cizmaru, r, în slujba bisericii
satului hramul Sfinţilor Voivozi.
Dumitraşcu Pălărie, r, bătrîn şi beteag de picior.
C u m p a n işti:
F o sttln ic ei:
Dumitraşcu vnuc Hagii Badea, r.
Casa postelnicului Mihai Almăjanu, r.
B irnici p ă m i n t e n i :
E r ta fi d e s a i e :
« Mitran s Pătru, r. loan s Mihai Moraru, i. Vasile s
Pătru s Matei, r, cu mîinile moi din pricina damblalii. Mihai M oraru, i. Ghită Moraru s Mihai, i. Iordaiche s Pă-
Istodor s Vladu Pleşa holtei, i, boala epilepsiei. Patru s tru, i, cu î f. d. m. Marin s Ilie Meşteru, i. Dinu s Ilie
Dincă Floacă, i. i. Barbu s Brătilă, i, bolnav de şapte ani. Meşteru, i. Dincă s Vladu Pleşa, i. Traşcă s Preduti, i. D u ­
Tudor Trăistaru s Stan, i, este orb, cu 1 f. d. m. Dincă s mitru s Barbu, i Marin s Dima, i, cu î f. d. m. Barbu s
Stan Cercol, i, damblaliu, zace în pat. Radu s Dumitru, i, Preduţii, i. Dinu s Ioan Frunzoaica, i. Gheorghe s Nica, i.
pentru bătrîneţe. Minea Cojocaru, i. i Nicola Rotaru, i. i, D in u s Nica vătafu dă zidari, i. Ilie s Patru, i. Nicu s Radu
este şi orb. Neagoe Moraru, i, i. Ioan Dogaru s Grigore, i.i. i. Trancă s Pătru, i. Pătru s Dincă, i. Şărban s Costandin
Combăi, i, cu î f. d. m. Bălan s Stan Ciorobea, i. Ioan
Văduve:
Geamănu s Pătru Zidaru, i, cu î f. d. m. Ilie s Stan Cher-
Maria a lui Nită Giurgea, bărbat r, cu î f. d. m. 1- cioiu, i. Mihai s Stan Chercioiu, i, al Ilinchii. Ciucă s Tu-
liuca a lui Radu Pîrpală, i. i. Ioana a lui Ilie Meşteru, dorică, i. Dumitraşcu s Tudorică, r. M arin s Uidilă, i.
bărbat r. Ioana Frunzoaica Oloaga a iui Ioan Almăjanu, i. Papa s Anghel al Bălaşii, i. Vladu s V lădutu al Marii, i.
i, cu i t . d. m. Stana a lui Radu, i. i, cu 1 f. d. m.Ancuţa Neniu s Vlădutu, i, Voinea s Latcu, i. Ilie s Pîrvuletu, i.
a Iui Păun Ţoroveanu, i, i,'cu 1 I. d. m. Florica a lui Cos­ Manea s Pîrvuletu, i. Matei s Pîrvuletu, i, cu î f. d. m.
tandin Viespe, i. i. Fira a lui Dincă Ju g ra v u , i. i. Zoita Dumitraşcu s Vladu Pleşa, i, cu î f. d. m. Trancă s Stan
a lui Mihai, i. i. Ioana Buzata a lui Crăciun, i. i. Bălaşa a Chercioiu, i. Radu s Statie, i. Păun s Stan Viespe, i, cu î
lui M arin Ţăroveanu, i. i. Ilinca a lui Stan, i. i. Sanda a f. d. m. Brătilă s Stan Viespe, i, cu î f. d. m. Dumitraşcu
lui Pirvu Roşoga, i. i, cu 1 f. d. d. m. M ăria Bojgonoaia a s Dinu, i. Trandafir s Dinu, i. Dumitraşcu s Ioan, i. Barbu
lui Matei Ştelănescu, i. i. Stana a lui Dragomir, i. i. Du­ s Petrişor, i. Preda s Nicolae, i. Ilie s Anghelaiche, i. Ioan
mitra a lui Mitraiche, i. i. Păuna a lui Badea Ciobanu, i.i, s Nicolae Birău, i, cu î f. d. m. Ioan s Bănică, i. Sandu s
cu 1 f. d. m. Ioana a lui Barbu Luturescu, i. i. Voica a lui Stancu al Maricăi, i. Stancu s Mihai Grecu, i. Mihai Flocea
Gheorghe, i. i. i. Budică s Matei, i, cu î f. d. m. M ihai Cîrciumaru s Matei
Crăciun, r.
S c u iifi pentru militari:
T rancă s Gavrilă i. Matei s Matei Chelciu i. Zistea
Casa lui Ene Rindaşu, r, pentru fii-său Pătru. Casa (sic) s Matei i. Pătru s V lădutu Vînătoru i. Ioan s Radu
lui Dumitru Grangure, i, pentru Stan, fii-său, cu a f. d, m. Burtea Mfndrilă i. R adu s Vasile i. Dumitraşcu s Stanciu i.
Ilie s Radu i. Nicolae Năsipeanu i. Lită s D inu Turcu i.
Ţ ir c o v n ic i:
Marin s Radu PruDaru i. Radu s Radu Burte i. Dumitru
loan s Matei Munteanu, r, cu ştiinţă de carte şi orîn­ s Marin al Bălaşii i. Dinu s Badea Gaiţă i. Radu s Barbu
duială biseiicească la hramul Sfinţilor Voivozi. M arin s Voicăi i. Nicolae Moraiiu s Drăghici i. Tănasie s Radu
Popa Ioan, i. i, la biserica din Pometeşti. Dincă s Pirvu, i. Burtea i, cu î f. d. m. Dinu M iercan s Nicola i. Dumitru
i, la biserica hramul St. Haralambie. Ioan s Popa Barbu, s Ioan Ilincăi i. Vladu Roşoga s Marin i. M arin Roşoga s
holtei, i. i. Mihai s Popa Dinu, holtei, i, la hramul Sfinţi­ Marin i. Traiche s Matei Crăciun i. Pîrvu s Ioan Vulpe i.
lor îngeri. Pavel Cojocaru i. Ioan s Ettenie i. Ioan s Mihai Grădi-
naru r. Mitroi s Neagoe i. Stan s Badea Fulger i. D umitru traşcu Zamfirii i. Costandin s Matei Crăciun r. Dumitru
s Gheorghe Moraru i. A vram s Mihai Cărămizaru i, cu 1 s Barbu Cismaru i. M atei s Ionită Başcoveanu i. cu i t,
f. d. m. R adu s Toma i. Neagoe s Badea Fulger i. Drăghici d. iu. Barbu s Nicola i, cu i f. d. m. Dumitru Negrea s
s Radu i. B arbu s Barbu O la ru i. Nicolae sJBarbu O laru i. Dumitraşcu i, Dinu Godeanu b D in u ii loau s Ene Croi­
Pătru s Matei Turcitu i. Preda s D răg h ici'i. Neagoe Gră- toru i. Şă rban s Neagoe i. Temelie s A vram i .lo a n s R a d u
dinaru i. Ristea Sîrbu i, cu 1 f. d. m. B arbu s M an e a i. i. Stoica k Ivan Găină i. Gheorghe s Mihai i. Ioan nepotu
Petcu s Miucu, bulgar. Pâtru s Sfetcu i. Stoian s Costandin lui Audi ei s Radu i. Radu Primar ti z Vlădutu i, cu i I.d.m
Grangure r, cu i f. d. m. Matei s Dincă Răcăreanu i. Ioan Radu s Mihai Başcoveanu i. Dumitraiche Ivăneacu îi sice
s Dinu Ţurucu i. Stan s Filip i. Barbu s Preda Rotaru i. ei Barbu s Preda, ou i I. d. ru. Matei Roşoga s Ioan al lui
Radu s Mihai Ţuruc i. Ioan s Dumitraiche r« Dbmitraiche Dumitru i, cu i f. d. m. Enaiche Clamăm i, cu i f. d. in,
s Tudor i. Preda s Ioan Dogaru i. Predeşăl s Grigorie r,
cu 1 t. d. m. Ioan s Grigorie i. Grigorie s Grigorie Dogaru i, P o slu şn ici:
cu î f. d, m. Dumitraşcu s Preda Rotaru i. Dinu s Nico­ Manolea s Petrişor r. Ioan s Matei Dudău i. Marin s
lae Rotaru i. Ilie s Gheorghe i. Sandu Vîlceanu Prunariu i. Gheorghe Rtndaşu i. Dincă Răcăreanu R îndaşu i, cu un f,
Pîrvu Vîlceanu O laru brat Sandu i. Pirvu Păduraru i, cu d. m. Radu s Gheorghe Plugaru i. Dumitraşcu s Preda Ră­
î f. d. m. Mihai s Nicolae Rotaru i. Ioan s Pătru Vîlceanu i. căreanu i. Dumitraşcu s Gheorghe Stăvaru i, cu un f.d.m.
Mihai Mociufleancăi i. Pîrvu s Ivan Găină Birău i. Stancu M ihai s Ilie Grădinaru r. Ilie s Dinu T u r tu i. Ciucă s Io­
s Stan i. Ioan s Radu Popii M unteanu i. Marin s Preda i. nită Rîndaşu i. M ihai s Pîrvu Corăci Ciobanu i. Vasile s
Radu s Dumitraşcu al Zamfirii i, cu î f, d. m. Matei s Voinea Plugaru Corăci i. cu un f. d. m. Ghită s M arin Plu­
Angbelaiche i. D inu s Stanciu i. Dinu s Stan Trăistaru i, garu Rîndaşu i. Nită s Ionită Başcoveanu Plugaru i. Matei
cu x I. d. m. loan s Neagoe Beloiu i, cu i f. d. m. Dumi­ s B arbu Rîndaşu Cismaru i. Ioan s Gheorghe i. Stan s Pe­
tru s Mihai Mociotleancă i. Sandu â Mihai Grecu i. D u ­ tria Stuparu i. Dinu isprâvnicelu s Mihai al Bărbui i. Iri-
mitraşcu s Tudor i, cu î f. d. m. Stancu s Barbu Cismaru i. mia s Pirvu i. Vlădutu s Anghelaiche i. Ioan logof. s Stan­
Radu s Barbu Cismaru i. Radu s Preda Răcăreanu r. Stan ciu Bărbuia i, cu un t. d. m. Păun s Matei Crăciun i. Cos­
s Gheorghe L opătaru i. Casa lui Ilie Fugaru i, cu î f.d.m. tandin s Enaiche Cismaru i. Dumitru Chelaru i.
C asa lui Vasile Birău i, cu î f. d. m. Nicolae Birău i, cu
S lu jito ri:
î f. d. m. Şărban s Neagoe M oraru i. Preda s Ene i.Radu
s Costandin Crefan i. C asa Barbului Iditei i, cu î f. d. m. D in u Ţurucă s M ihai r, de plasă pămîntenesc, cu un
Casa lui Gavrilă Bivolaru i, cu î f. d. m. Casa lui Ioan s f. d. m.
s Ioan Crăciunoaia i, cu un f. 6. m. Casa lui Matei Lupu O a m eni ne intraţi la n ici o orînduială :
i, cu cu î f. d. m. C asa lui Traşcă z Vlădutu i, cu î f.d.m.
Casa lui Laţcu Iditei i, cu un f. d. m. Pîrvu Cocoşată s Ivan s Mihai al Dinii, holtei r, slugă la cumnată-său
Tănasie Ciorobea i, cu un f. d. m. Casa lui Vlădutu V înă­ Neagoe G rădinaru. Ioan s Pîrvu b rat Irimia i, holtei.
toru i, cu un f. d. m. loan s Badea Ciobanu i. Matei G ră- Iar peste tot numărul familiilor acestui sat 244.
dinaru i. Gheorghe z Pîrvu Roşoga i. Ioan s Stanciu i. Nicu ( U r m e a z ă sem năturile m em brilor com isiei).
s Preda i. Dumitru s Petria i. Ioan s Andrei i. Barbu s Popa Costandin s Radu. Dinu s Mihai al Barbului, is-
Costandin Corăci i. prăvnicelu moşii. Pâun s Stan Vespe, pîrcălabu. Brătilă s
Stan Vespe. Dinu s Nica vătafu dă zidari. B arbu s Pre-
S c u t e ln i c i : dută. Niţă s Ionită Başcoveanu Plugaru. Enache Cismaru.
Ioan s Stoica O laru r, cu î f. d. m. Preda s Dumi* Papa s Gheorghe al Bălaşii.
5. Ghiţă s Stoica Cojocaru, i. Cîrstea s Dincă, i. Păun F u ­
garii z Ilip Vâlceann, i. Radu Negru s Dumitru Năvală, i.
Satu balota de Jos, pâ moşio Balota, siâpinllâ Preda Băran s Dumitru, i. Paraschivu Lăutaru s Dumitru,
de dumnealui blu vel paharnic Ohlfă Colofeanu. i. Radu Floricăi, i. Dinu Fîntfneanu s B irbu, i. Alecsan-
dru s B irbu Fîntîneanu, i. Dumitraşcu s Baibu Fîntîneanu,
P reo ţi în slujbă'.
Ioan Cîrciumaru 3 Tănaaie, i. Nicola Cinbănoiu a Radu, i,
Popa A ndrei a Diaconu Costandin r, Tănasie Vîlvniu s Dumitraşcu, i. Stan a Cheorghe Vieru,
i. Costandin s Rădoi, i. Rădoi Orbu, i. cu i.f. d. m. D u ­
P o steln icii:
mitru 7. Rădui, r. Costandin Mustăţa, uepotu lui Rădoi, i.
Stau Buzdugan s Stan i. Rădoi s Costandin Mustăţa, i. Ioan s Marcu Căpitanii, i.
E r ta ţi de sate : Casa lui Ioan Vîlceanu, cu 3 f. d. in. Casa lui Pâtru D i ­
nă (oi u, i, cu 1 f. d. rn. Preila Vîlvoi k Dinu Vîlvoi, i.
D um itraşcu C ăncărău r, pentru bâtrfrifcţe. Costandin
Vieru i, i. P osluşnici:

Văduve: Fiorea Bobolan s Stan Curuţu, r. Ioan Bobolan s Flo­


rea, i. Sandu s Stoica, i, cu 1 f. d, m. Dumitraşcu Fecioru
Florica a lui Barbu, bărbat r, cu 1 f. d. m. Ioana a Cimpoieru s Dumitraşcu, i, Niţu s Stoica, i. Mihai Mun-
lui Stan i, i. Marica a Iui D inu Danciu i. M aria a Vlâdu- teauu s Ioan i, cu 1 f. d. m. Marin s Mihai Munteanu i.
ţului i. i. B ilaşa a lui Ioan C ăprarii i, i. Ioana a lui D u ­ ioan s D incă Curuţu, i. Gheorghe Vieru s Radu Ciobanu,
mitru i, i. Maria a lui M arin Puivaru i, i. Ilinca a lui M a­ i. Horea Ghimişi s Costandin, i. Costandin isprăvnicelu
rin i. Maria a lui Ioan Vîlvoi i, i, cu un f. d. in. Sanda a s Gheorghe, i. Costandin Ghimişi s Dumitru, i. cu 1 f. d.
lui Dumitraşcu Proorocii i, i. Bâlaşa a lui Truşcă i, i. m. Stoica Datcu s Ioan, i. Radu Bobolan s Florea, ipac.
S c u tiţi pentru militari:
O am eni ne intraţi la nici o orinduială :
■ Dinu Gospodaru pentru Ioan fii-său r.
D in u Cărămizaru s Gheorghe, r. Ilie s Ioan al Mătuşii
Ţ ir c o v n i c i : Marii, i. Sandu s Barbu holtei, r, cioban la Cîrstea Curuţ.
Dinu Căncărău s Dumitraşcu, holtei r. Şicu Băran s Dumitru, i, şade cu frate-său Rădoi.
Ia r peste tot numărul familiilor acestui s a t,-77.
Birnici p ă m î n h n i :
( U rm e a ză sem năturile membrilor comisiei).
Radu Cucu s Dinu, r, cu 1 f. d. m. Cîrstea al Die- Popa Andrei s Diaconu Costandin. Stan Buzdugan s
conesii s Diaconului Costandin, i. Matei Căncărău s D u ­ Stan postelnicelu, epistatu moşii. Ion Cîrciumaru s Tănasie
mitraşcu, i. Ioan Fugaru s Ioan, i, cu 1 I. d, m. Pîrvu He- pîrcălab. Costandin isprăvnicelu s Gheorghe. Ion s Dincă
răscu s Calotă, i, cu 1 f. d. m, Cîrstea Mârgiaeanu s M a ­ Curuţu. IIie s Dincă. Cîrstea s Dincă. Tănasie Vîivoiu s
nea, i. Radu Ghimişi s Costandin, i. Dumitraşcu z Radu Dumitraşcu. Radu Floricăi.
Ghimişi, i. Ioan Ghimişi s Costandin, i. Dincă B ă r a n s D u ­
mitru, r, cu i f. d. m. Anghel s Mihai Munteanu, i. Rădoi
6.
B iran s Dumitru, i. Ioan s Dumitru Blran, i. Vasile Cu-
ruţu s Preda, i. Ioan s Mihai Munteanu, i. Dinu Vîlvoi s Satu Balota de Sus, pâ moşia Balota, slâpîniiâ
Dumitraşcu, i. Gheorghe Belea s Dumitraşcu Vîlvoi. i. Ilie de s/inta mînâstlre Obedeanu.
s Dincă, i, cu 1 f. d. m. Ioan s Danciu, i, cu 1 f. d. n».
P reo ţi în s l u j b ă : S lu jito ri:
Popa Pâun s Vasile, r, în slujba bisericii satului* Popa Ştetan Vătăşăl «r Ioan, r, de plasă pămîntenesc, cu 1
Ioan s Radu, i. i. f. d. m . .
Iar peste tot numărul familiilor acestui sat 44.
E r ta fi de s a te :
( U r m e a z ă sem năturile m e m b rilo r comisiei).
Andronaiche Olaru» r, pentru hăMneţe> Stanciu Ba- Popa Ion s Radu. Ion Virtejaru s Costandin isprăvni*
şoagă a Avram, i, i. Nicolae Găciul. i, pentru bătrîneţe şi celu moşii mînăstirii Obedeanu. R adu Negru Pîrcălabu s
damhlalîii; Ion Pîrcălabu. Dinu Albăstroiu s Radu. Ion Măro.u s D u ­
Văduve : , , mitraşcu, Dumitraşcu s Gheorghe al Ioanii,

Gherghina a lui Radu Iureşi, b ă rb a t r. Mai ia a lui 7.


Costandin Vîrtejaru, i. i. Coslandina a Ini Pătru Deapan,
i. i. Ioana a lui loan Ciurlan, i. i. Ioana a lui Gheorghe
Satu Veleşfii pâ moşia Veleştii, stâpînitâ davalma
Ciurlan, i. i. dâ Prolopopu loan Velescu i lane Motocu cu alfi ce-
laşi moşneni, moşie m egieşascâ.
B irnici p ă m i n t e n i :
Gheorghe Răcăreanu s Radu* r, cu 2 f. d. in. Radu Preoţi în slujbă :
Negru Pîrcălabu s Ioan, i. loan Vîrtejarul s Costandin'. i. Popa Gheorghe s Popa Don'a, r, în slujba bisericii sa­
Mihai Şandru, i, cu 1 f. d. m. Ioan Slamua s Vasile, i, cu tului. Popa Simion s Marin, i. i.
1 f. <1. m. Tudor Fugaru s ceauşi Dumitru Gătea), i, Matei
N ea m u ri:
Tutari s Dumitraşcu Glăruan, i. Dumitraşcu s Gheorghe al
Io inii. i. Ştetan Fugaru s Costandin, i. Ioan M.iroiu s Du­ Matei 8 Vladu Velescu căpitanu, r. Casa Căpitanului
mitraşcu. i. Nicolae Negru s Ioan, i. Marin s Dumitraşcu Dumitraiche s Vladu i, cu 1 f. d. m. Tudor s Preda He-
al Stanii. i, cu 1 f. d. m. Barbu s M arin, i. Ioan Burticel răacu, i.
s Drăghici, i. Vlăduţu Cimpoieru s Ioan, i, loan O laru *
Şrta ţi de s a t e :
Stanciu, i, cu 1 l. d. m. Radu s Andronache Olaru, r.
Barbu Cărămizaru s Dumitru, i. Barbu Gîciu s Nicolae, i. N iia 9 Sandu Bonea, r, pentru bătrîneţe. Filip s Stan
Costandin Fugaru s Nicolae, i. Ioan Nărodu s Andronaiche Ciocan, i. i. Preda Bârţă s Dumitraşcu, i. i, este şi surpat.
i. Alecsandru G eabt (^) s loan, i. Preda z Andronaiche, i< Nicola s M arin Chelu, i, pentrucă este bolnav de un an şi
Vasile sin Popa Păun, i. jumătate de dambla.

S cu te ln ic i: Văduv*:

O p re a Şălvărin s Dumitraşcu, r, cu 1 f. d. m. Preda Ancuţa lui M arin Chelu, bărbat r* M arica a lui G h e o r­
s Oprea Şălvărin, i. Marin Virtejaru s Nicolae Negru, i. ghe- Ciochină, i. i. Păuna a Popii Donii, i. i. Stana a lui
cu 1 f. d. m. Dinu Albăstroiu s Radu, i, cu \ f. d. m. Tu­ D umitru Mogoşi, i. i. Ioana a lui Badea Catana s Vladu,
dor s Dinu Albăstroiu, i. Radu s Ioan Vîrtejaru, i. il i. Marica a lui Neagoe, i. i, cu 1 f. d. m.

P o slu şn ici: S ca tiii pentru m ilitari:


D um itru Vîrtejaru s Costandin, r. Barbu s Nicolae Gheorghe s Dumitraşcu, r, pentru fii-său Gheorghe
Negru, i. Dumitru Albăstroiu s Dinu, i. cu 1 f. d ca. Matei s Sandu, i, pentru fii»său Costandin, cu
i f. d. m. Tudor Motocu, i, pentru fii-său Costandin, cu 1 P o s lu ş n ic i:
f. d. m. Ilie s Neagoe, r. Radu s Pătru Ciobanu, i.
Ţ ir c o v n ic i: ' • * S lu jito ri:
.gp
Alecsandru s Barbu, i. -*/• Dumitraşcu s Ilie Cîrjan. r, de plasă pămîntenesc. V a ­
M a n zili: sile s Pâtru Zorzonă, i, de scaun bănesc.
Badea s Ene Motocu, i, cu 1 f. d. m. Ioan s Ene Mo­ O am eni ne intrafi la nici o orinduială :
tocu i.
Ioan s Badea Vladu, cătană bănească, i. Vladu s Preda
B irn ici p ă m î n t e n i : \ Herăscu, i, să numeşte catană bănească cu un pecetluit al
Costandin s Popa Niţu, i. Matei s Gheorghe Ciochino, lui Dumitraşcu Beznea catana.
i, cu 1 f. d. m. Stanciu s Vasile Cioran, i. cu 1 I. d. in. Iar peste tot numărul familiilor acestui s at 8o.
Fota s Marin Chelu, i. Barbu s Anghel Biită, i. Ioan s (U r m e a z ă s e m n ă tu r a m em brilor comisiei ) .
Anghel Bărţă, r. Alecsandru s Ioan Lungu, i. Dincă s*Pă­ Popa Gheorghe s Popa Dona. Badea s Ene Motocu moş-
tru Ciobanu, i. Ioan s Fiiipă, i. Grigorie s Stanciu Ciocanii. neanu împreună şicuceilalţi moşneni. Traşcă s Preda Bărţâ
Truşcă s Matei Rotaru, i. Ioan s Marin CJielu, i Barlul pîrcălabu. Matei s Gheorghe Ciobanu. Barbu Roşu s Mihai
Roşu s M ihai al mătuşii llinchii, i, cu 1 t. d. m. Stanciu al mătuşii llinchii. Stanciu s Vasile Cioran. Costandin s
Buşoiu, i. cu 1 f. d. m. Marin Fluturel s Ioan Chiosa, i. Popa Niţu. Istratie s Preda Bărţă. Ilie s Filip.
Ioan s Dumitraşcu al Călinii i. Ioan s Staicu Bârţi, i. Staicu
Bărţă s Dumitraşcu, i. Istratie s Preda Bărţâ, i.- Gheorghe, 8,
s Neagoe, i. C o^andin s Marin Bonea, i Costandm s N.ia,
i. Toma s Filip, i. Ilie s Filip. i. Badea s Pătru Ciobanu, i. Soiu Godenii, pâ moşia Godenii slăptnită daoalma
Pătru Ciobanu s Ioan, i. Matei s Ine Cîrjan, i, cu î f. d.m. dâ Dumitru Sârbâfoarc i Gheorghe Nica i Dumitraşcu
Mihai s Preda llerâscu. i. Casa Dinului Lungu, i, cu î f. d. Ciunga i Ş te fa n Bâloi i Nicola i Barbu Creţu i Cos-
m. Casa Dinului Motocu, i. Casa Dinului Sulea, r, cu i I. Itmdin Călugăru, moşii moşneni.
d. m. C asa a lui Statie s Dumitraşcu Nălogea, i. Casa lui
Dumitraiche Mecu, i, cu 2 f. d. m. Casa lui Preda Chisfir, P reoţi in slujbă :
i. Casa lui Tudor s Matei, i, cu î f. d. m. Nicolae Gruia Popa Stan a Amza, r. Popa Vlăduţu s Popa Pred«, i
Cîrciumaru, i. Preda s Vladu I lerăscu, i, cu 1 f. d. ra. Stoica
Ţigăneanu s Nicola, i, cu 2 f. d.m. Ioan z Stoica Ţigâneanu, D ia con i în s l u j b ă :
i. Dumitraşcu Gorgonoiu, i. Casa lui Gorgan, i, cu a f.d.ni. D iaconu R adu s Dumitraşcu.
Vasile Fugaru cumnatu Iui Ioan /. Sloica, i, cu i f. d. m.
E r ta fi de sate :
Dobrin Fluture s Ioan Chiosa, i. Ioan s Marin Dozăscu, i.
Grigorie s M atei Sandu, i. B arbu s Pacebunâ, i.V lat u
P ă t r u Ioan Surcel s Mihai, r, pentru bătrîneţă. Grigorie s
Văcaru s Ioan, i. Păun s Mihartă, i. Barbu s Ioan Berbece, Ioau Muşuliga, i, fiind cu picioarele arae. Costandin Co-
i. Nicolae Burete s Dumitraşcu, i. Traşcă s Preda Băr|S> ■ aci e Pirvu, i, pentru bătrîneţă şi olog. Râducan s Costaa
pîrcălabu, i. lin, i, fiind cu dambla şi neputincios fără să poată mişca.
B ir n ic i s t r e i n i : Vâdni<e:
M arin s Badea Motocu, r. Stan Armega s Dumitraşcu t< Ancti(n a lui Stan s Pîrvu, bărbat r. M aria a lui Şte-
fa ii Popescu, i. i. Ilinca a lui Stancu Moraru, i. i. M a r in a P o slu şn ici:
lui Pătru Duţoiu, i. i, cu 1 f. d. m. Ilinca a Radului Streinu.
i, i. Fiorica a Popii Predii. i- i< Preda a lui Dumitraşcu, i. i. Mitroi s Pîrvu, r.
Ilinca a lui Stanciu, i. i. Ztnăranda a Pogji lui Dumitraşcu, Slujito ri :
i. i. M a ria a lui Dinu Vătalu, i. i.
M ih îi s Ioau, r. dă scaunu Bănii. Gheorghe » Mihai,
Ţ ircovnici: i. i. D um itru s Radu Popii, i. i. Preda s Drăguşi ii zice şi
Dumitru, i. i. Băloi s Ştetan, i, dă isprăvnicatu pămîntenesc
Mihai s Mihai Catana, holtei r.
cu î t. d. m Patru s Ioan Chelu, i, i, cu î f. d. m. M itrai­
C u m p a n iş ti: , , che s Diacouu Dinu, i. i. Dincă s Drăguşin, i, dă plasă
pămîntenesc. Păun s Preda Căiăraşu, i, dă polcovnicia Cra-
Ilie s Popa Preda, i. Nicolae Grecu s Mihai, i, Hristea
iovi. Gheorghe s Grigorie, r armăşăl. Radu Cîncea s Mihai
Grecu s Mihai, i, cu un f. d. m. Ilie s Dumitraşcu.
Albu, i. i.
i, tâ r de pecetluitul vistieriei ci numai cu adeverinţa is­
prăvnicatului supt număru 5 ^ 6 . Chirea s Iovan, sîrb. O a m e n i ne intrafi la nici o orînduială :

B irn ici p ă m i n t e n i ; Ioan s Costandin Călin scuteluicu, i. Staicu sluga lui


Ilie s Dumitraşcu, i, cumpănaş. Manolea s Grigorie, r, slugă
Dinu Totan s Costandin, r, cu 1 h d. m. Marin s Dinu
la Nicolae Grecu. Gheorghe Ungureanu s Matei, r, să nu­
Vitan, i. Ştefan s Mihai Topale, i M ;hai s Nicoliţa, i. Dinu
meşte de ruptaş, dar sinet nu are ci numai o ţidulă a lui
s Ştetan Băloi, i, cu 1 f. d. m. Ioan s Dumitru Căiăraşu, i.
Manolaiche Puroineanu, ce să arată dă epistat al poliţii
Radu s Mihai Albu, i. Dumitraşcu Bărzilă s Mihai, i. Dinu
Craiovii. Ioan z Popa Enaiche i, asemenea cu adeverinţă,
s Gheorghe Sărbătoare, i. ioan s Popa Preda, i. Gheorghe
este iscălită un loan Ralea dă epistatu al poliţii Craiovii.
Sărbătoare s Matei, i, Mihii s Dumitraşcu Guşmă, i. Cuţit
M ărin s Badea Cocoşatu, i, holtei slugăreşte la Dumitru s
s Nicolae, i. Cipâ s Barbu Ciungu, i. Barbu s Costandin. i.
Radu Popii.
Matei s Badea Fulger, i. Dinu s Gheorghe, i. Gheorghe s
Iar peste tot numărul familiilor acestui sat 78 .
Cipă, i. D umitru s Dinu Peia, i, cu t f. d. ni. Gheorghe s
( U r m e a z ă sem năturile m e m b r ’lor com isiei).
V ita fu Dinu, i. Mărin s Răducu Munteanu s Popa, i. Du­
Popa Stan s Amza, Dumitru s Radu Popei moşneanu
mitraşcu Aluneanu s Gheorghe, i. Dinu s Băloi, i.
împreună şi cu ceilalţi moşneni. M arină s Dinu Vătafu
Birnici streini : pîrcălabu Mihai s Nicoleţa. Dinu s Ştefană Băloei. Radu
s Dinu Peia. D umitru s louă Sărbătoare. D incă s Mihai
Stan s Pătru Mălăescu, r. Matei aGheorghe Sărbătoare
Mutu. Dumitru s Ştefană Băloei.
i. Nicola s Sărbătoare, i, cu î f. d, m. Ioan s Gheorghe Rum,
Mihai « Mihai brat Gheorghe. i. Radu s Costandin C-âle-
tuşe. i. 9.
S c u t e ln i c i : S a tu l S p ln en il pd m o şia S p ln en ii, s fd p fn ttd de
Nicolae s Mariu Roaoga, r, cu i I. d. m. Dumitru * d ’ l u i b i v v e l set r d a r G r t g o r e B e n g e s c u .
Ştefan Băloi. i. Dincă & M ihai Mutu, i. D um itru s I™»
Sărbătoare, i. loan Mereu s Preda, i, cu 1 t, d. uu Ang e Preofi in slujbă :
s Costandin Călin, i. Radu a Dinu Peia. i. Casa lui Gheor­ Popa Dumitraşcu s Popa Gheorghe, r în slujba bise
ghe Ruiu, i, cu i f. d, m. ricii satului cu t f. d. m. Popa Dincă s Gheorghe, i i.
P reo ţi fă ră s l u j b ă : i. D umitru Logofătu s Stau, i. Ilie s Ioan Asan, i. Pătru s
Radu al Radii, r. Ioniţă s Dinu Chelu, i, cu î f.d .m . Niţu
Popa Gheorghe s Diaconu Ioan, r din pricină că este s Ioan Cotelici, i..Mihai s Vlăduţii, i. Mihai Mărgineanu s
trecut în vîrst3 bătrîneţelor, neputincios şi au şi orbită. Preda, i. Trandafir Pîrcălabu s Drăghici, i. Dumitru s D u ­
D ia con i in slujbă : mitru Ţiclean, i. Ioan Buzatu s Radu, i, cu î f. d. m. Ioau
Diaconu Cîrstea s Popa Dumitraşco în slujba bisericii Ţărlwică, i. Casa lui Stanciul Fugaru, i, cu x f. d. m. Casa
lui Costandin i, cu î f.d.m. Tudor s Ioan Buzatu, i. Radu
satului.
s Dinu Tutan, i. Saudu s Radu, i. Barbu Ciobanu s Mier-
E rtafi de sa te : cap', i. Ioan Hasan s Pavel, i. Marin Mărgineanu s Preda,
i. /Cornea s Ioan Călugăru, i, holtei slugăreşte la Badea
Pirvu Sticlan s Matei, r pentru bătrîneţe. Năsturică
s loao, i, i. Barbul D udău s Radu >, i. Dumitraşcu s Ioan Ityştea.
Croitoru, i, i. B irnici s t r e i n i :
Văduve: Matei Zidaru s Dinu Rîndaşu, r. Gheorghe Vulpe s
Alihai Z daru. i. Barbu s Nicola Ciobanu, i.
Niţa a lui Ioau Boiborea, bărbat r. Bălaşa a lui Bar­
bu Zbaroi, i, i, Tudora a lui Radu, i, i. Maria a lui Sfetcu, S c u t e ln i c i :
i, i. Marica a lui Marin Cimpoeru, i, i. Marica a lui Ghiţă
i, i. Caplea a lui Dinu Chelu, i, i. M aria a lui lJrcda, i, i, Badea Huştea s Ioan Busuioceanu, r. Radu s Barbu
Idita a lui Tâuasie, i, i. Uţa a lui Dinu Lupu, i, i, Maria Birău, i.
a lui Matei D udău, i, i. P o slu şn ici:
Ţ îrc o vn ici: Dumitraşcu Cotelici s Vasile Trăşcăţăl, i, cu î f.d.m.
Ioan a Drăghici, holtei, r. Diuu s A vram Moraru, i. Niţu Ciupercă s Costandin, i. V lă-
duţu s Vasile Ciobscu al Dumitrii, r, cu î f.d.m. Ioan T rîn­
Birnici p ă m î n t e n i ; toru s Radu, i, cu î f.d.m. Chivu s Badea, i, cu x f. d. m.
line cel Mare s Stan Petrescu, i, cu i f. d. in. Ioau Tănasie Buzatu s Radu, i. Dumitru Izmană s Radu al Stan-
Dudău s Gheorghe Gogoşeanu, i. M atei Ţăpurin s Barbu căi, i, cu x f.d.m. Ioan Şuţu Plugaru s Vlăduţu, i. Mihai D u ­
D u lă u , i. Staicu Fugaru s D um itru i. Mitroi s Gheorghe al dău s Barbu, i. Dinu s Truşcă, i. Nicolae Ciobanu s Do­
Angheiinii, r. Miu s Sfetcu, i. Mihai fanoş s Gheorghe. i. bre, i, cu î f.d.m. Casa lui Gheorghe s Diaconu Ioan, i.
Nicolae s Sfetcu, i. Ivan s St'etcil, i. Radu s Mihai Ianoş,.-i. Casa lui Ene s Badea, i.
Udrea s Nicolae Ciobanu, i. Şârban Troacă s Radu, i.Vlâ-
S lu jito r i:
duţu s Barbu Birău, i, cu x f. d. m. Stanciu Şain s Ilie, «•
Costandin G uşiţâ s Stan. i. M arin s lyoau al Catrinii, Drăghici s N isturică, r, dă isprăvnicatu pămîntenesc
Birbu Izmană s Barbu, i. Radu Ţârluică s Ioan, i. Radu s eiuA f.d.m, D um itiu s Chirca Guran, r, dă plasă pămînte­
Costandin al Mătuşii, i. Dumitru Goescu s Ioan, i. D r ă ­ nesc cu 2 f.d.m. Tudor s Mitran, r, armăşel. Nicolae s Năs-
guţii D a d ă u s Radu, i, cu 1 f. d. m. Gh?orghe Purcaru s turică, i. i.
Dumitru Bărdacă, i. Trandafir Firicică s Rădulea, i, cu 3 O a m e n i ne intrafi la nici o orinduială :
f.d.m. Marin Belcineanu s Radu, i . Dinu Belcineanu s Stancu
Vanvu, i. .Radu Ciupercă s Costandin, i. Pâtru s P r e d a Nicolae s Popa Dumitraşcu, i, să numeşte de ruptaş
Dinu, i. M ărin s Gheorghe Moraru, i, Ioan s Ioan T r î n t o r u , dar sinet nu are ci numai o adeverinţă a lui Nicolae Vlă-
dimirescu epistat al poliţii Craiovii. Nicolae s Dumitraşcu, Maria a lui Diaconu Mihai i, i, Marica a lui Dumitraşqu i, i.
holtei, i, slugăreşte Ia Iovan s Sfetcu. \ • Sc u tiţi pentru m ilita r i:
Iar peste toi numărul familiilor acestui sat 95 .
( U rm ea ză semnăturile m em brilor comisiei).
Costandin Stricăfier r, pentru Mihai fii-său. Nenu s
Popa DÎDcă s Gheorghe Radu s Dinu Tulau isp\ăvui- Dumitraşcu i, pentru D umitru frate-său.
celu moşii. Trandafir s Drăghici pîrcălabu. Badea H iişti s B irn ici p ă m in te n i :
Ioană.Busuioceanu. Şărban Troacă s Radu. Ioană Bu/atu Ştetan Tucă s Dumitru Mîndruţă r, cu î f.d.m. Ioan s
s Radu. Ene cel mare s Petrescu. Ilie s Ioană Asauă. lonă Ştefan Ţucă i. Mihai s D inu N u ţu i. Ioau Cojocă s Ioani.
Frîntpru s Radu. Vasile Tuşaliu s Costandin 1 uşaliu i, cu î f d.m. Mitraiche
s Matei Tuşaliu r. Mitraiche s Dinu Buliga i. Ioau s Şăr­
10.
ban M eşteru i. Ioan s Dinu N u ţu i. Matei Băloi s Dumi*
Satu M elin eşh i,' pâ moşia Melineştii, stâpin\lâ traşcu. Niţă Munteanu s Ioan i. loan s Avram i. Mihai s
daoalma dă dumnealui comisul Costache Glcgoueahu laan Ghiga al Gherghinii i. Dinu s Matei Vîlceanu i. Radu
s M arin Guşiţă i, Mihai Gheţa s Ioan i. Dinu s Ioan Amă-
i dă patru moşi bătrfni tn s â : Staicu i Preda i Mifiv
răscu i. cu i f.d.m. Gheorghe s Malei Ureche i. Dumitru s
şi Mihai cu alfi ai lor moşteni. Costandin Stricăfier i. D inu s Ioan Chelaru i. Dumitru s
P r e o ţi in slujba : Dumitru Băloi i. Dumitraiche s Dumitraiche Bivolaru i.
Dumitraşcu s Ştefan Puican i. Ştefan s Ştefan Puican i.
Popa Matei s Pătru r, în slujba bisericii satului. Popa
Dumitru Cujbă z Şărbau i, cu i f.d.m. Pătru s Păuna z Ioan
Tudoran s Popa Ioan i, i.
Cojoacă i. Dumitraiche s Ioan Geleleţu i. lud o ran s loau
D ia con i in slujbă : Cotolan i. Ioau Cotolnn s Miu i. Ioan s Matei Vîlceanu i.
Diaconu Mihai s Matei, i, i, cu uli f.d.m. Pătru s Niţu Şărban i. Casa lui Matei Vălceanu r. Ştelan
s Radu Puican i. loan s Stau Geleleţu i. Kăluţă s Costan-
D ia co n i fă ră s l u j b ă ; diu Tirziu i. Matei s Matei Ureche i- Matei s Dumitraşcu
Diaconu Fiorea s Ioan i, pentru că nu are ştiinţă de Vasiluţă i. Vlăduţu z Ioan Munteanu i. Badea s Popa Ciul-
carte d u p ! arătarea preoţilor satului. pâu i. Stănică s Băloi i. Barbu sPooa loan i. Pirvu s Preda
Ghimpău i. Gheorphe s Şărban i. Tfinasie s Tănasie plu­
N e a m u ri: garu i, cu i f.d.m. Şârbau s Costandin Neferu i. Sandu s
B arbu s Matei Meliaescu i, cu 1 f.d.m. Casa lui Dră- Costandin Neferu i. Ştefan s Costandin Popeecu i- Dumi­
gh>ci Priotescu i, cu 1 f.d.m. Ioan B 'ia^giu Melinescu sU- traşcu s Pătraşcu i. V a s !le s Ioniţă i. Mie Dumitraşcu
drica i, cu un f.d.m. Barbu s Ioan Boiangiu Melinescu i. Gionă i. Ilie s Nicola Tâbâsău i Radu s Barbu >. Ion *
Dinuţă i. Pâtru 3 Staociu Părpalâ i. M arin s Firvu Florii i.
E r ta fi de s a t e :
Matei a Dumitraşcu Bărzilă i. loan s Ioan Corici i- Dra-
Costandin s Matei Catana, r, pentru bătiîneţâ este şi orb, gomir s Popa Nicola i. Dinu s Dumitraşcu \ ulpe r. Marin
Văduv<>: s Costandin R ăpan i. Tudoran s Ioan Geleleţu, i.
Zamfira a lui Matei Tuşaliu, bărbat r. Maria a Ini Dinu Birnici s t r e i n i :
Nuţu i, i, cu 1 f.d.m. Gh-orghina a lui Ioan Ghigă i, », cu Grigorie 9 Trandafir r. Barbu 3 lordaiche Nâsturică i.
i f d.m. Ioana a lui Ioan M unteanu i, i. Ioana a lui Mihai Patru s Dumitru Plugar Chiolan i. Toma s Ioan Ureiche i.
Uritu i, i. Pâuna a Iui Nia i, i. Stanca a lui Popa Ioani,« Preda b rat Niţu Cismaru i. D um itru s M ihai Bitoleanu i.i
Scutelnici : D iaconi in slujbă :
Niţu s Şărban r, Ioan s Sandu Ureiche i, • Diaconu Barbu s Costandin Mihartă, r, la biserica ot
P osluşnici: ■*-
Valea Muerii. Diaconu Dumitraşcu s Dragomir, i. i, Dia­
conu Barbu s Vasiluţă, i. i.
Mitraiche s Preda Ghimpău i.
D ia con i fă r ă s lu jb ă :
S lu jito ri:
Diaconu Gheorghe s Dumitraşcu pentru că uu are
Casa lui Dincă s H e ra i, dă scaunu Bănii. A vram s ştiinţă dă carte, r. Diaconu Matei s Diaconu lo a D , i. i, cu
Ioan Cîrciumaru i, dă plasă pămîntenesc.-. ' 1 f. d. m.
O a m eni ne intraţi in n ici o orinduială : N ea m u ri:
Mari'n s H era Melinescu, catană bănească r. Ilie s Protopopu D umitru, r.
Iar peste tct numărul familiilor acestui sat g3.
E r ta fi de sate:
( U rm e a z ă sem năturile m em brilor com isiei).
Popa M atei s Pătru. Barbu s Popa Ioau, isprăvnicelu Dumitraiche s Ilie Stuparu,- r. pentru bătiiueţe. l6an
moşii din partea dumnealui comisului Costache Glogoveanu. s Buică, i. i. Dumitraşcu s Vasilută, i, pentru bă ti inele şi
Barbu s Matei Mălinescu, moşnean împreună cu ceilalţi surpat. Amzu s Preda, i. i. Barbu Geamănu, i. i. Ioau s
moşneni. Mihai s Ion Ghiga al Gherghinei pîrcălabu. Niţu Dinu, i, pentru că din boala epilepsii dînd pă foc şi-au ars
s Şărban. Ştefan Ţucă s Dumitru Mindru^ă. Ion s Ion Co- degetile. Dinu s Boboc, r, pentru bătrînete. Gheorghe s
jocă. Ştefan s Ştefan Puican. Ion s Sandu Ureche. Ion s Mltu, i. i. Radu s Ilie, i. i, şi uu fecior olog. Tuţică s Du­
Dinu Nuţu. mitraşcu, i. i. Costandin Mihartă, i. i. Ioan Fugaru Arbe-
zanu, i. i. Tănasie s O p re a Căpraru, i. i. Gheorghe s Pă-
traşcu, i. i.
11 .
Văduve:
Sulul l i ) lâoşlii i niah îlaua OJoleni pă moşia
Ştefana a lui Pătru, bărbat ruiuiu, cu i i.d.ui. Marin
Bădâeşli, slăpînilă dă dumnealui biu oel paharnic N i­ a lui Dinu Culârea, i. i. Ilinca a Stoichii s Ni(u, i. Dina a
colae Brăiloiu. lui Barbu Bivolaru, i. i. Sanda .1 lui Diucă Cioi, i. i. cu 1
f.d.m. Niţa a lui Ioan Fîntînaru, i. i. Ilinca a lui Matei
P reofi în slujbă :
Chelaru, i. i. Paraschiva a lui Anghel, i, i. D um itrana a
Popa Vasile Ald.-a în slu)l>a bisericii satului, r, la Popii Ivii Ion Croitoru, i. i. Stanca a lui Dumiirăşcută, i. i.
hraiuul Schimbării la l*a(ă. Popa Nicolae s Barbu, i. i. Popa ou » i.d.m. Ioana a Iui Matei Ccioc, i. r. Preda a lui Păun
Ioau s Ioan Boscă, i. i. Popa Costandin Geamănu, i, la bi­ Surdu, i. i. S tan a a lui Nicola Dascălii, i. i, cu 1 f. d. m.
serica din valea Muerii, hramul Sfîntului Nicolae. Popa
Scutifi pentru m i l i t a r i :
Dumitru s Costandin, i. i. Popa Dumitraiche s Matei Bujor
i. la biserica hramul Sfinţii Adormiri Maicii Domnului. Popa Ddimtraiche s Radu Buzatu, r, însuşi casa lui scuteşte.
Gheorghe s Diaconu Dumitraşcu, i. i. Popa Dumitraşcu s Costandin s Matei Cioi, i,’ pentru lii-său Gheorghe. lanaiche
Dragomir, i, la biserica hramu Ştiuţilor Îngeri, cu un f. d. s Dogaru, i, pentru fiu-său Dinu. Pătru s Vasile Glonţi, i,
m. Popa Alecsandru s Dumitraşcu, i. i. pentru fii său Drăghici. Badea s Dragomir Ţocheşoiu i pentiu
fii-său Costandin.
tei 9 Gheorghe Mitu, i. Băloi s Gheorghe lălciu, i. Niţă s
Ţ ir c o v n i c i : Vasiluţă z Dumitraşcu Zbaroi, i. Vasile s M atei Cioi, i.
Sandu s Badea Olteanu, i. Păun Cîrciumaru s Barbu Lăţa, i.
Ivaucu slvancu, r, hrarau Schimbării Domnului la Fată.
Ioan s Anghel al Paraschivii z Nicolae, i. Dumitraşcu s
Ioan s Maici Pîrcălabu, r, la hramul Sfîntu^ui Nicolae Ghiţă Aldea, i. Dumitraiche s Dumitraşcu Aldea, i. Dumitraşcu
s Traşcă Stăvărescu, i. i. ’*•' '
cel M are s Mihai, i, cu 1 f.d.m. Ioan s Dumitraşcu Văl-
B ir n ic i p ă m in teni : ceanu, i. Gheorghe s Dumitraşcu Vasiluţă, i. Dinu s Niţă
Fruntelatâ, i. Ioan s Briceag, i. Dincă s Radu Albeanu, i.
Nicolae s Costandin Burciu, r. Ilie s Barbu Fâreă- Şărban s Radu Albeanu, i. Pătru O laru s Radu Albeanu, i.
ţjeauu al Priotesii, i. Ioau s Pirvu Goghezi, i. Dumitru s
Matei Scrieciu s Radu Albeanu, i. Dinu s Radu O laru Hăr-
Dumitru Cismăroiu, i. Ianaiche s I v a n c e a .'i. Ioan s Stan
sovii, i. Radu s Pătru, i.
Turleanu, i. liie s Barbu Băhan, i, cu 1 f.d.m. Ioan s loan Tudor z Goiceanu i. Niţă s Pirvu Rotaru Mălăoiu 1.
Munteanu. i. Stanciu s Fie Fărcăşeanu, i. Şărban s Radu Dumitraşcu Olteanu s loan Bîzdoacă i, cu 1 f.d.m.Dumitru
Ciobanu. i. Radu s Gheorghe D rugă, i. Dinuţii s Dumitru s Vasile Mirică i. Nicolae s Radu Buzatu ce-i zice şi Diţă i.
Munteanu, i. Radu s Dinutii, i- M arin s Mihai Stăvărescu, Toma cel Roşu s Stan i, cu 1 f.d m. Ion s Nicola vnuc Văl*
i. Dincă s Tănasie, i. Dumitraiche s Dincă, i. Dumitraiche ceanu i, cu 1 f.d.m. Ioan s Dumitraşcu Aldea i, Nicolae s
s l'ânasie Ghincea, i. Petrică s Tănasie, i. Ion s Dinu Cu- Ioan Vălceanu Aldea i. Tudor s Ioan Ciortescu i. Avram
lărea, i. A vram Fugaru, i. Nită s Tănasie, i. Dumitraiche Cîrciumaru s Matei Cioi i, Tănasie Fugaru Vărzaru i. Şte­
s Nitu. i. Stoica s Ilie Fărcăşeanu, i. Ioan Suptirelu s La- fan s Dumitraşcu Zbaroi ce-i zice şi Băluţă. Vasile s Radu
zăr, i. Radu Suptirelu s Ni{ă Dotinica, r $ărban s Barbu Geamănă i. Matei s Radu Geamănă i. Dinu 9 Gheorghe
Moutea i. Radu s Gheorghe Călugăru, i. Dumitru s Stanciu Hoţu i. Nicolae s Gheorghe Hoţu r. Radu s Pătru Ciară al
Negru, i. Nicolae s Pătru al Ştefani ce-i zice şi Guţă.i. Ma­ Ioanii i. Dinu s Lazăr i. Radu s Barbu Geamănă i. Radu
rin s Dinu Nătărău, i. Radu s Nitu Ruican, i. Traşcă Sti- 9 Ioan Vârloianu i. Dabu s. Amza i. Sandu 8 Amzai. Dinu
vărescu s Mihai, i. Marin s Dumitrică, i. Costandin s Du- 9 Vas'luţă i, cu 1 t.d.m. Stan Vasiluţă 9 Dinu i. Matei Pîr­
mitrică, i. Ioan s Dinu Stăvaru, i. Pălru s Barbu Bivolaru, i. călabu s Pâtraşcu i, cu 1 f.d.m. Mihai s Dumitraşcu Şpă-
Dinu s Gheorghe Călugăru. i. Ioau s Fota ce-i zice şi Lupu ta ru i. Ion s Costandin Trăistaru i. Ilie s Niţu Gogherii i.
s Radu holtei, Ştefan s Barbu Bivolaru, i. Gheurghe Stăvă­ Mihai Olteanu s Stan Surugiu i. Mitroi s Stan M o ra ru i.
rescu s Mihai, i. Mihai s Ioan Begu, i, cu 1 f.d.m. Gheorghe cu 1 f.d.m. Dragomir s Mitroi i. Dinu 9 Ştefan P u ic a n i
s Ioau Begu, i. Matei s Gheorghe Begu. i. Şărban s An- Radu Fugaru Clipici i. Dincă s Stănică M oraru i. Stănică
gbel al Jo itii. i. Dincă s Matei. i. M arin s Tănasie, i. Călin Moraru 9 Stan i, cu 1 f'd.m. Miu s Badea i. Sandu nepotu
s Dumitraşcu Spălaru, i. Dumitru s Dumitraşcu Spătaru, i. Duicului a Badea i. Pâun 8 Badea i. Mihai Cimpoeru s Du­
Stau Diubuia s Bălşoi, i. Badea s Stan Dinbuia i. Ion s mitru i. Barbu Ţocheşoiu 9 Dragomir i, cu 1 t.d.m. Badea
Stan Dinbuia. i. Dumitru 3 Nicolae, r. Nicolae s B a rb u R în ­ s Diuu Minciună i. M ărin 9 Barbu Logofătu i. Matei *
daşu, 1. Preda Rotaru s Vaeile, 1. Stanciu s Barbu Rîndaşu, ■ Barbu Copăceanu r. Gheorghe Fugaru Munteanu * Ioan i.
cu un f.d.m. Staicu s Stanciu, i. Gheorghe s Radu Negrea, i- Pâtru s Gheorghe Munteanu i. Ion a Ioan Negru i. Dumi‘
Gheorghe a Barbu Yisu, î. Nedelcu 3 Truşcă, i, Dumitraşcu Cru a Nicolae Chico&u. i. Dino 8 D um itru Chicoeu, i. Gheor-
s Truşcă, i. Dumitraiche s Pâtraşcu al Stoenii, i. Rădoi s ghe a Nicola Chicoau, i. loan Fugaru vnuc Chicoeu. i. D u ­
Marica, i. cu t £ d.m. Nicola V ătaiu s Nica Roşu, i. Mihai mitru a Matei Cioi, i. Dumitraiche s Costandin, i. Mărin s
s Tudosie, i. Matei s Dumitru Pirlitu, i. Dumitru 3 Dumi­ Radu Vălceanu, i. Vasile a Dragomir, Meghir, i. Dumi-
tru Horcă z Pirlitu, i. Nicolae s Ioan Tudosie. i. Gheorghe fraiche s Ghtorghe Mc cu, i. loan s I )umitru Meghir, i.D u -
s Dumitraşcu Zbaroi, i. Gheorghe s Stancu Zbaroi, i. M a­
mitraşcu s Radu Nuţă, i. Barbu s Lam bru Sprinceană, i. P o slu şn ici:
Aldea s Radu Ciungu, i. Tudoran s Matei Bujor, i. Ioan Cercel s Barbu Băhan isprăvnicelu, r. Răducan s Barbu
cel Negru Birău. s Stan, i. Mihai s Ioan Negru, i, Istratie Bivolaru, i. Tudosie s Barbu Loţa, i. N itu s Marin Che­
s Afrim, i, cu 1 f.d.m. Matei s R adu Negrilohi, i. Dumitru laru, i, cu un f.d.m. Ioan s Matei Piugaru, i. Gheorghe s
s Marin Guşiţă, i. Matei s Ştefan Ţocheşoiu-, i. Dumitru s Tudosie Ciobanu, i, cu un f.d.m. Dumitraşcu s Pătru Cio-
Ştefan Ţocheşoiu, i. Toma s Ştefan Ţocheşoiu, r. Nicolae al vică Chelaru, i, Niţă s Barbu Bivolaru, i, Dumitraiche s
Duicului, i. B arbu s Nicolae Duicu, i. Avram Bitoleanu. i. Bobocă Păduraru, i. Ioan s B arbu Lăţa Purcaru, i. Preda
Dumitru s Costandin Diu, i. Ilie 9 Costandin Diu, i. Ni­ s Fota, i.
colae s Costandin Diu, i. Matei s Badea Moraru, i. Badea
O am eni ne intrafi la nici o o r in d u ia lă :
s Ion Olteanu, i. Dumitraşcu s Paraschivu Zbaroi, i. Dinu
Plopeanu N ătărău, i. Radu Horcă, i. Duică Hodoleanu, s Radu s Şărban, r, să numeşte dă ruptaş dar sinet nu
Stan, i. Barbu Logofătu Danciulescu s Radu. Casa lui S ta n ­ are ci numai o adeverinţă a lui Manolache Puroineanu ce
ciu Negrea, i, cu 1 f.d.m. Casa lui Ioan Tudosie, i, cu un f. să arată dă epistat al poliţii Craiovii. Şărban s Dragomir,
d.m. Casa lui Nicolae Vătăşălu, i, cu 1 f.d.m. Casa lui A n ­ i, tot asemenea J
ghel Purcaru, i, cu 1 f.d.m. Casa lui Marin Dogaru, i, cu Iar peste tot numărul familiilor acestui sat 27J.
un f. d. m. Casa lui Mihai s Dicu, i, cu un f. d. m. Casa lui i ( U r m e a z ă sem năturile m em brilor comisiei).
Badea Goiceanu, i, cu un f.d.m. Casa lui Pătru Cioară, i. Popa Dumitrache s Dragomir. Gligorie Părăianu, ipis-
cu un f.d.m. Casa lui Gheorghe Floţu, i, cu 1 f.d .m . Casa tatu moşii Dăeşti. Matei s Pătraşco pîrcălabu. Dumitraşco
Iui Matei Ţoicheşoiu, i, cu i f. d. m. Casa Popii Iui Matei cel Mare s Mihai. D in u ţi s Dilinitru Munteanu. Dumitraiche
Lutan, i, cu 1 f.d.m. Marin s M ihai Guşică, i. Mihai s Stoica s Tănasie Ghincea. Vasilie s Dragomir Neghir. Matei s
Piele, r, cu 1 f.d.m. Ioan s Tănasie vnuc Badea, i. Ioan s Ştefan Ţoicheşoiu. Barbu Ţoicheşoiu s Dragomir.
Barbu Biban, i. Dinu s Barbu Visu, i. Matei s Popa Matei
Sultan, i. Gheorghe s Râduleţu, i. Nicolae s Stan Robu, i.
Nicolae s Ioana Văduva, i. Costandin s Ioana, i. Stan Du*-
uăretu Robu Funieru, i. Radu Pasăre s Ioan Oangă. i.
Gheorghe Cîrciumaru a Ioan Andriţoiu, i. Costandin s
Popa Ioan, i. Radu s Preda Văduva, i. Costandin s B arbu
Corici, i. Vladu Fugaru, i. Casa lui Costandin M ihartă, i.
Dumitraşcu s Stănică M oraru, i. Dinu s Marin' Guşită, i.
Stancu s Paraschivu Zbaroi. Tudoran s Costandin Moacă
M ihartă, i.
B irnici stre in i:
Ioan Streată s Stoica, r. Stoicu s Dumitru Spătarii, 1.
B ii'hti Bujor s Matei Roşianu, i. Dinu s Matei Ciobanu, i.
R ă s p o p i f i râs Jiu e o n i :
Răspopu Gaguri* s Marcu, r.
S c u t e ln i c i :
Badea s Stan Odoleanu, r, cu 1 f.d.m.
A cest volum s'a e x e cu tat de
T ip o g ra f ia „ S P E R A N Ţ A "
DUMITRU ST. DINCĂ
C ralo v a, Str. M adona D ud u 38
IN ANUL 1915
MONOGRAFIA JUDEŢULUI DOLJ

T IP Ă R IT Ă SUB ÎN G R IJIR EA

D-LUI DR. C. S. NICOLĂ ESCU-PLOPŞOR


D irecto ru l A rh iv e lo r S ta tu lu i, a l In s titu tu lu i d e Istorie N aţională
şi al M u zeu lu i R egional al O lte n ie i d in C ra io v a

SECRETAR D E R ED A C Ţ IE

P r . D. B Ă L A Ş A

M o n og rafia ju de ţu lu i D olj, v a c u p r in d e c irc a 20 0 0 p a g in i şi


v a a p a r e săp tăm în al c u în c e p e r e d ela 1 A u g u s t 1944, in fascicole
d e c â te 6 4 pagini.
A b o n a m e n tu l la a c e a stă m o n o g ra fie este d e lei 5.000.
D o rito rii se v o r a d re sa la A d m in is tra ţia M o n o g ra fie i, A rhi»
v e le S ta tu lu i, C ra io v a .

APEL
R u g ă m p e toţi cititorii n o ştrii a n e s e m n a la ţo ale lipsurile,
d înd u» ne în a c e la ş tim p. su g e stii şi c o ia b o r in d la fn b o g ă ţire a
m ate ria le lo r m o n o g r a f ic e d e tot felul c e u rm e a z ă a v e d e a lu m in a
tip a ru lu i s a u a fi folosite în r e d a c ta r e a M o n o g ra fie i.
A stfel r u g ă m a n i se tr im ite to a te in fo rm a ţiu n ile p r iv ito a re
la n u m ir ile d e lo c u ri şi o a m e n i p o m e n ite în d o c u m e n te , statistică
ş i folklor.
R u g ă m apoi a ni se s e m n a la lo c u rile şi aşezările isto rice şi
-arheolo gice, trimiţîndu=ni=se d o c u m e n t e istorice, hotărnicii, p la n u ri
d e m o şii, le g e n d e , a m in tiri, tradiţii, c u le g e r i d e folklor şi ori c e
{el d e d a te p riv in d păm ân tul şi locuitorii Doljului.
C e i c e d o r e s c a c o l a b o r a la c u le g e r e a d a te lo r n e c e s a r e
t in to c m ire i a c estei m o no g rafii, su nt ru g a ţi a in tra d ire c t în cores»
p o n d e n ţă c u n oi, s p r e a li se trim ite c h e s tio n a re ce u rm e a z ă a fs
c o m p le c ta te c u d a te le c e ru te .
în tre a g a c o re sp o n d e n ţă , v a fi în d r u m a tă pe a d r e s a D*lui D r .
C. S. N icolăescu«Plopşor, A r h i v e le Statului, C r a io v a .