Sunteți pe pagina 1din 6

Curtea Supremă de Justiţie a RM

Revizuent: C Î ,,Fruva Natural” Adresa :


MD2064,r.Rîșcani,s.Varatic
E-mail :
igor.socoliuc@gmail.com
Intimat:
Agenţiei de Intervenţie şi Plăţi în Agricultură
Adresa :
MD2004,mun.
Chişinău,bd Ştefan cel Mare şi Sfînt, 162

CERERE DE REVIZUIRE

împotriva Încheierii Colegiului Civil, Comercial şi de Contencios Administrativ


al Curţei Supreme de Justiţie din 20 februarie 2019, dosarul nr.3ra-136/19 în
temeiul art.449, lit. b) CPC

Onorat Colegiu !

La data de 20 februarie 2019 Colegiul Civil al Curţei Supreme de Justiţie a


examinat recursul declarat de către C Î ,,Fruva Natural ” reprezentantă de
avocatul Iuliana Pascal în pricina civilă a C Î ,,Fruva Natural împotriva Agenţiei de
Intervenţie şi Plăţi în Agricultură,pe viitor- AIPA cu privire la anularea actelor
administrative, incasarea subvenţiei şi a cheltuielilor de judecată, recurs declarat
din 23.11.2018 şi recurs suplimentar nr.47 din 19.02.2019.

Cererea de revizuire poate fi declarată doar în temeiurile expresprevăzute în


articolul 449 CPC.
Conform art. 449, lit.b) CPC: revizuirea se declară în cazul în care au devenit
cunoscute unele circumstanţe sau fapte esenţiale ale pricinii care nu au fost şi
nu au putut fi cunoscute revizuentului,dacă acesta dovedeşte că a întreprins
toate măsurile pentru a afla circumstanţe şi faptele esenţiale în timpul judecărei
anterioare a pricinii.

Potrivit Hotărîrii Plenului CSJ a RM, cu privire la practica aplicării de către


instanţa de judecată a legislaţiei procedurale la examinarea pricinilor civile în
ordine de revizuire nr.2 din 15.04.2013 este important ca circumstanţele sau
faptele date existente obiectiv pînă la data pronuţării Hotărîrii, să fie confirmate
prin prezentarea unor probe concludente şi pertinente, să aibă putere decisivă
asupra concluziei (Hotărîrii) instanţei de judecată, să fie descoperite după ce
Hotărîrea judecătorească devine irevocabilă.
Elemente de fapt, ca modalitate a probării circumstanţelor, vor constitui, în
conformitate cu art. 117 alin. (2) CPC, explicaţiile părţilor şi ale altor persoane
interesate în soluţionarea pricinii, depoziţiile martorilor, înscrisuri, probe
materiale, înregistrări audio-video, concluziile experţilor. În acest sens, se
menţionează că, potrivit art. 451 alin. (1) CPC, se indică direct temeiul de
declarare a revizuiriiprevăzut de art. 449 CPC, iar la cererea de revizuire se
anexează, în modobligatoriu, probele ce le confirmă. Se relevă faptul că obiect al
probaţiei, la examinarea cererilor de revizuire, pot fi circumstanţele importante,
atît în sens material, cît şi în sens procesual.
Circumstanţele nou-descoperite pot fi definite ca totalitatea de fapte juridice
obiect al probaţiei care duc la apariţia ,modificare sau stingerea drepturilor şi
obligaţiilor civile care au o importanţă esenţială pentru soluţionarea justă a
cauzei civile, totodată avînd putere decesivă asupra concluziei instanţei de
judecată, care nu au fost cunoscute revizuentului anterior, dar existau pînă la
momentul pronunţării Hotărîrii, care să fie descoperite după ce Hotărîrea
judecătorească a devenit irevocabilă şi dacă revizientul dovedeşte că a întreprins
toate măsurile pentru a afla circumstanţele şi faptele esenţiale în timpul
judecării anterioare a pricinii. Întrucît Capitolul XXXIX al CPC nu prevede
restricţii şi nu instituie termen de decădere, în cazul omiterii termenului de
declarare a cererii de revizuire prevăzut de art. 450 CPC, revizuentul poate
solicita repunerea în termen în conformitate cu prevederile art. 116 CPC.În
acest caz, instanţa de judecată urmează să aprecieze „suficienţa justificării
motivelor invocate pentru prelungirea acestui termen de prescripţie”.

Analizînd minuţios materialele probatorice de care dispune administratorul


întreprinderei C Î ,,Fruva Natural” Igor Socoliuc, am ajuns la concluzia, precum că
este evident că instanţa de judecată examinînd pricina nu sa pronunţat asupra
tuturor aspectelor juridice,nu a stabilit cu certitudine circumstanţele importante
pentru soluţionarea justă a cerinţelor reprezentantei întreprinderei C Î ,,Fruva
Natural avocatul Iuliana Pascal, nu s-a cerut Hotărîrea motivată din 17.11.2017 a
primei instanţe- Judecătoria Chişinău, sediul Buiucani, judecător Oxana Parfenii,
nici nu s-a cerut Decizia Motivată din 20.03.2018 a Curţei de Apel Chişinău, cît şi
celelate instanţe judecătoreşti ierarhic superioare nu au motivat hotărârile şi
Încheierile sau deciziile emise de către ele .

Pe cale de consecinţă şi în sensul art.6 alin.(1) al Convenţiei, instanţa de recurs


ţine să menţioneze, că instanţele de judecată, trebuie, să indice cu suficienţă
claritate motivile pe care îşi întemeiază hotărârile , iar avînd în vedere caracterul
determinat al concluziilor sale să precizeze noţiunile, ce implică o apreciere a
faptelor supuse aprecierii.

Or, obligaţia de motivare a hotărârilor judecătoreşti se regăseşte şi în jurisprudenţa


constantă a Curţii Europene pentru Drepturile Omului şi îşi are izvorul în dreptul
oricărei părţi în cadrul unei proceduri să prezinte judecătorului observaţiile şi
argumentele sale ( CEDO, hotărârea Werner c. Austria din 24.11.1997), combinat
cu dreptul părţilor şi că aceste observaţii şi argumente să fie examinate în mod
efectiv ( CEDO, hotărârea Van de Hurk c. Olanda din 19.04.1994),iar obligaţia de
motivare a hotărârilor este singurul mijloc prin care se poate verifica respectarea
drepturilor menţionate anterior, ca piloni de bază ai drepturilor menţionate anterior,
ca piloni de bază ai dreptului la un proces echitabil. În susţinerea opiniei enunţate,
remarcăm că instanţa de apel invocînd lipsa opunerii C Î ,,Fruva Natural” s-a axat
şi s-a bazat doar pe explicaţiile şi referinţele reprezentanţilor AIPA, fără a elucida
pe deplin circumstanţele cauzei şi fără a constata cu certitudine modalitatea de
opunere a firmei C Î ,,Fruva Natural”.

După cum denotă din materialul probator ce ne-a parvenit recent şi anume cererea-
obiecţii la referinţa pârâtului AIPA din 09.04.2019 de la reprezentantul firmei SC
,,Ecomolcom” SRL dl Vctor Covali către Judecătoria Chişinău, sediul Rîşcani,
dnei judecător Galina Ciobanu(anexă-p.1) în care figurează în calitate de
intervinient principal firma C Î ,,Fruva Natural ” .
Reclamantul SC ,,Ecomolcom” SRL este unicul reclamant, noi nici nu îi
cunoaştem până în prezent, dar acest fapt ne-a demonstrat că nu sîntem unicul caz
în care pe nedrept li se refuză de către AIPA sub diverse motive neîntemeiate
precum ar fi în viziunea bunei credinţe(art.56,alin.(3) accesul la subvenţionare.

La acest caz şi în cazul nostru precum că de către prima instanţă judecătorească


sau constatat actele emise de către AIPA ca fiind neîntemeiate şi ilegale la data
emiterii.

Deciziile Grupului de lucru au caracter consultativ şi nu obligatoriu şi executorii.


Contrar pct.1 că AIPA este subordonată MAIA şi pct.13 Hotărârea Guvernului
nr.60 din 04.02.2010 că ... execută ... şi ordinele şi actele de dispoziţie ale acestui
Minister. Sensul poziţiei AIPA este că este un organ fără control ierarhic superior
şi procedează cum vrea, respectiv nu sînt în drept inspectorii să se expună asupra
legalităţii unui act emis de o altă autoritate publică, atît timp cît nu există o
hotărâre judecătorească în acest sens.

Ilegalitatea actului de inspecţie nr.123/is se confirmă şi prin faptul că nu este


semnat de al treilea inspector, membru al grupului participant la control, Simion
Corina, reprezentant AIPA, teritoriul Bălţi.

Potrivit la ilegalitatea actului de instalare şi dare în exploatare a utilajului şi


echipamentului tehnologic nou din 01.09.2016, invocată în actele contestate
menţionăm următoarele:

Actul de instalare şi dare în exploatare a utilajului şi echipamentului tehnologic


nou din 01.09.2016, este vizat şi coordonat de trei autorităţi publice şi anume:
Direcţia Agricultură şi Alimentaţie Rîşcani, Angeția Naţională pentru
Siguranţa Alimentelor inclusiv şi Secţia Teritorială Bălţi a Agenţiei.
În acest sens AIPA nu a prezentat careva probe precum că funcţionarii care au
vizat şi coordonat actul respectiv ar fi traşi la răspundere sau pornirea vreo unei
comisii de disciplină pe marginea acestui caz, în urma comiterii vreunui abuz sau
încălcare de lege de către funcţionarii respectivi, la aprobarea actului dat.

Mai mult, în conformitate cu conturile contabile 121,123,124 anexat la materialele


dosarului se confirmă aceleaşi fapte indicate în actul de dare în exploatare din
01.09.2016 şi anume că depozitul frigorific a fost dat în exploatare în luna iulie
2016, precum şi că se reflectă începerea calculării uzurii depozitului frigorific cu
aceeaşi lună, ceea ce suplimentar demonstrează că actul de dare în exploatare a
utilajului şi echipamentului tehnologic nou din 01.09.2016, corespunde condiţiilor
legale iar decizia inspectorilor fiind arbitrară şi ilegală, fără suport probant, în
consecinţă actul de inspecţie şi control în teren nr.123/is din 04.11.2014, procesul
verbal nr.123/5590 şi procesul verbal nr.9 al Grupului de lucru cu privire la
asigurarea executării HG nr.910 din 25.07.2016 sunt ilegal emise contrar legii în
vigoare, conţinând date denaturate, fiind întocmite într-un mod arbitrar în
scopul declarării într-un mod ilegal al neeligibilităţii de subvenţionare depus
de C Î ,,Fruva Natural ”, urmărind intenţionat prejudicierea
solicitantului de subvenţie.

De altfel, de rînd cu cele relatate , instanţa urma să verifice temeinicia susţinerilor


AIPA în sensul precum că nu corespunde rigorilor legale, astfel, contrar art. 120
CPC nu au fost apreciate în cadrul şedinţelor de judecată argumentele şi probele
prezentate de către C Î ,,Fruva Natural”.

Acest fapt se impune a fi clarificat şi din considerentul că reprezentanța


întreprinderei C Î ,,Fruva Natural” avocatul I.Pascal prin cererile, demersurile,
referinţele, recursurile, materialele probatorice suplimentare depuse la dosarul
cauzei şi înscrisurile, susţinirele verbale anexate la cestea au confirmat faptul
opunerii la AIPA, pe cînd argumentele instanţei sunt neîntemeiate. Din aceste
motive n-are sfîrşit nici la acest moment şi continuă hărţuiala din partea la AIPA.

Noi la fel ca şi sutele de alţi pătimaşi nu cerşim ceva de la AIPA, cerem banii
prevăzuţi de Lege.

Sub aspectul celor relatate, este cert că întru soluţionarea chestiunii supuse
examinării, era necesar ca cererea reprezentantei întreprinderei C Î ,,Fruva
Natural” avocatul I. Pascal să fi fost examinată conform cadrului legal relevant
speţei, pe cînd Încheierea instanţei nu conţine o argumentare clară din care ar
rezulta corectitudinea soluţiei la care sa ajuns.

În temeiul celor relatate,conducându-ne de prevederile art.453(1), lit. b) şi


art.453(4),(5) CPC îmi întemeiez acţiunea în drept şi reieşind din circumstanţele
de fapt şi de drept enumerate şi prezentate mai sus SOLICIT

01.Admiterea cererii de revizuire integral;


02.Casarea integrală a Încheierii Colegiului civil ,comercial şi de contencios
administrativ al Curţei Supreme de Justiţie din 20.02.2019, (dosarul nr.3ra-136/19)

03.A dispune restituirea cauzei la rejudecare.

Cu profund respect Igor Socoliuc

Vă mulţumim anticipat.

18 august 2019