Sunteți pe pagina 1din 7

PROIECT DIDACTIC

DATE DE IDENTIFICARE
Data: 02.04.2019
Clasa: a XII-a A
Profil real – Matematică-informatică, 5 ore / săptămână
Profesor: Şteopoaie Vasile
Disciplina: Matematică – Analiză
Unitatea de învăţare: Aplicaţii ale integralei definite
Titlul lecţiei: Aria unei suprafețe plane
Tipul lecţiei: Recapitulare şi sistematizare a cunoştinţelor
Durata: 50 minute
Locul desfăşurării: Sala de clasă

Competenţe generale :
C1. Folosirea terminologiei specifice matematicii în contexte variate de aplicare
C2. Prelucrarea datelor de tip cantitativ, calitativ, structural sau contextual, cuprinse
în enunțuri matematice
C3. Utilizarea algoritmilor si a conceptelor matematice în rezolvarea de probleme
C4. Exprimarea si redactarea coerentă, în limbaj formal sau în limbaj cotidian, a
rezolvării sau a strategiilor de rezolvare a unei probleme
C5. Analiza de situații-problemă, în scopul descoperirii de strategii
pentru optimizarea soluțiilor
C6. Generalizarea unor proprietăți prin modificarea contextului inițial de definire a
problemei sau prin generalizarea algoritmilor

Competenţe specifice :
CS1. Determinarea ariei suprafeţei plane si a volumului unui corp, folosind calculul
integral;
CS2. Aplicarea calculului integral sau diferenţial in probleme practice.

Competenţe derivate:
CD1. Să aplice formulele de calcul în probleme practice.
CD2. Să determine aria unei suprafețe plane.

STRATEGII DIDACTICE
Principii didactice:
- Principiul participării şi învăţării active
- Principiul asigurării progresului gradat al performanţei
- Principiul integrării teoriei cu practica
- Principiul conexiunii inverse (feed-back)

1
Metode de învăţare/instruire:
- Conversaţia euristică
- Exerciţiul
- Problematizarea
- Descoperirea dirijată
Forme de organizare a clasei:
- Frontală
- Individuală
- Pe grupe
Forme de evaluare:
- Observaţia
- Prin lucru individual
- Verificare curentă orală
- Observarea sistematică a elevilor
Resurse materiale:
- Materiale didactice: fişe de lucru, manual, proiect didactic
- Mijloace de învăţământ: tabla, creta
Resurse procedurale:
- Investigaţia ştiinţifică
- Observarea sistematică a elevului
- Rezolvarea de probleme/ situaţii problemă
BIBLIOGRAFIE
1. Ion Tiotioi, Bedrie Amet, Alina Georgiana Ioan, „Probleme de matematică – clasa a XII-
a”, Editura Europolis, Constanţa.
2. Ion D. Ioan şi alţii, „Manual pentru clasa a XII-a”, Editura Sigma, Bucureşti.

2
Desfăşurarea lecţiei (scenariu didactic)
Resurse şi
Evenimentele
Activitatea profesorului Activitatea elevilor strategii Evaluare
instruirii
didactice
1. Organizarea Profesorul notează absenţele Elevii răspund la întrebările puse
clasei Face observaţii şi recomandări, dacă este cazul de profesor, îşi însuşesc
observaţiile şi recomandările
primite
2. Verificarea temei conversaţia, Observarea
Verifică tema pentru acasă Elevii răspund la întrebările exerciţiul, sistematică a
profesorului problematizarea, elevilor şi
descoperirea aprecierea verbală
3. Comunicarea Profesorul anunţă titlul lecţiei: „Aria unei suprafețe
titlului lecţiei şi a plane.” şi obiectivele ei Elevii notează titlul lecţiei pe
Expunerea
obiectivelor opera- caiete
ţionale ale acesteia
4. Desfăşurarea Profesorul prezintă materialul nou Elevii notează noțiunile noi în conversaţia, Observarea
lecţiei 1. Aria unui subgrafic. caiete și rezolvă exemplele. exerciţiul, sistematică a
Definiţie. Fie f :  a, b   0,   o funcţie continuă. Un elev rezolvă cerințele la tablă problematizarea, elevilor şi
Mulţimea descoperirea, aprecierea verbală
 f   x, y  a  x  b,0  y  f ( x) se numeşte
subgraficul lui f şi reprezintă mulţimea punctelor
din plan cuprinse între graficul lui f, axa Ox şi
dreptele verticale x = a, x = b.

Teoremă. Dacă f :  a, b   0,   este o funcţie


b

continuă atunci Aria   f    f ( x)dx .


a

Exemple:
1. Să se calculeze aria subgaficului funcţiei
f :  0,2  R, f ( x )  x
Rezolvare: Funcţia f este continuă şi f ( x)  0 pe
intervalul  0,2

3
2 2 2
x2
Aria  f    f ( x )dx   xdx  2
0 0
2 0

Observaţie Aria subgraficului se poate calcula şi


geometric:
bh 22
Aria   f   Aria (OAA' )    2.
2 2
2. Să se calculeze aria subgaficului funcţiei
f :   2,2  R, f ( x)  x 2
Rezolvare: Funcţia f este continuă şi f ( x)  0 .
2 2 2
x3
Aria  f  16
  f ( x) dx   x dx  2
 .
2 2
3 2
3
Observaţie. Dacă f :  a, b    ,0 o funcţie
continuă. Deoarece f  0 deducem că graficul ei
b

este situat sub axa Ox şi în plus  f ( x)dx  0 .


a

Notăm cu A regiunea din plan cuprinsă între


graficul lui f şi axa Ox, atunci convenim ca aria
regiunii A să fie egală cu:
b b b
Aria  A    f ( x )dx    f ( x) dx   f ( x) dx .
a a a

În acest caz mulţimea de puncte delimitată de


graficul lui y   f (x) , axa Ox şi dreptele x = a, x
= b este simetrica mulţimii A în raport cu axa Ox.
Deci cele două mulţimi au aceeaşi arie.
Exemplu: Se consideră funcţia:
f :  0,    R, f ( x)   x Să se calculeze aria
cuprinsă între graficul lui f, axa Ox şi dreptele
verticale x = 1, x = 4.
Rezolvare: Funcţia f este continuă şi
f ( x)  0, x  1,4 .
4 4 4 1 3 4
2 14
Aria  A   f ( x ) dx   x dx   x dx  x 2
2

1 1 1
3 1
3

4
5. Fixarea conversaţia, Observarea
Profesorul propune clasei, ca muncă independentă Elevii rezolvă probleme din fişa
cunoştinţelor exerciţiul, sistematică a
exerciţiile de pe fişa de lucru. propusă de profesor şi câte un
problematizarea, elevilor şi
Profesorul notează elevii care au fost activi. elev va scrie pe tablă rezolvările.
descoperirea, aprecierea verbală
6. Tema pentru Tema pentru acasă:
Elevii îşi notează tema.
acasă Problemele rămase din fişa de lucru

5
Fişă de lucru
Fie f:RR o funcție continuă. Aria suprafeței mărginite de axa Ox, graficul funcției f şi dreptele

de ecuație x=a şi x=b este egală cu:

1. Să se calculeze aria subgraficului următoarelor funcţii:


a) f :  0,1  R, f ( x)  3 x 2  2 x  1 2x
d) f : 1,2  R, f ( x) 
f : 1,2  R, f ( x) 
1 x 1
2
b)
x ( x  1) 1
e) f :  0,2  R, f ( x) 
c) f :  0,1  R, f ( x)  x  e x ( x  1)( x  2)( x  3)

2. Pentru fiecare nN se consideră funcţiile fn:[0,1]R, fn(x)=  x  1 e . Să se determine


n 1 x

aria suprafeţei plane cuprinse între graficul funcţiei f1 , axa Ox şi dreptele de ecuaţii x = 0 şi x = 1 .
3. Fie funcţia f :[1; e]  R, f ( x)  ln x . Să se calculeze aria suprafeţei plane cuprinse între
graficul funcţiei f, axa Ox şi dreptele de ecuaţii x = 1 şi x = e.
4. Se consideră funcţia f :[0;1]  R, f ( x)  x . Să se determine aria suprafeţei plane
f 2 ( x)
cuprinse între graficul funcţiei g :[0;1]  R, g ( x)  , axa Ox şi dreptele de ecuaţii x = 0 şi x = 1.
x2  1
5. Se consideră funcţia g :[0;1]  R, g ( x )  1  x . Să se calculeze aria suprafeţei plane
cuprinse între graficul funcţiei g , axa Ox şi dreptele de ecuaţii x = 0 şi x = 1.
6. Pentru fiecare n  N  se consideră funcţiile f n :[0;1]  R, f n ( x)  x n  (1  x) n Să se
calculeze aria suprafeţei plane cuprinse între graficul funcţiei g :[0;1]  R, g ( x)  f 2 ( x)  e x axa Ox şi
dreptele de ecuaţii x = 0 şi x = 1.
7. Se consideră funcţiile f :[0;1]  R, f ( x)  e x . Să se determine aria suprafeţei plane
cuprinse între graficul funcţiei g :[0;1]  R, g ( x)  x  f ( x) axa Ox şi dreptele de ecuaţii x = 0 şi x = 1.
3
8. Se consideră funcţia f:[0,1]R, f(x)= x Să se calculeze aria suprafeţei plane cuprinse
x 1
între graficul funcţiei f , axa Ox şi dreptele de ecuaţii x = 0 şi x = 1.
9. Se consideră funcţiile f : (0;   )  R, f ( x )  1  1 Să se calculeze aria suprafeţei plane
x2
cuprinse între graficul funcţiei f , axa Ox şi dreptele de ecuaţii x = 1 şi x = 2 .
10. Fie f : RR, Determinați valoarea numărului real pozitiv a, ştiind că aria
suprafeței plane cuprinse între graficul funcției f axa Ox şi dreptele de ecuație x = 0, respectiv x = 5
este egală cu 625.
11. Fie f : RR, Folosind eventual, inegalitatea , pentru orice
xR, demonstrați că aria suprafeței plane cuprinse între graficul funcției f, axa Ox şi dreptele de
ecuație x = 1, respectiv x = 5 este mai mare sau egală cu 12.
12. Se consideră funcţia f : RR, f(x) = . Determinați aria suprafeței plane cuprinse
între graficul funcției f axa Ox şi dreptele de ecuație x = 1, respectiv x = 2.
13. Se consideră funcţia f : RR, . Calculați aria suprafeței plane cuprinse
între graficul funcției f, axa Ox şi dreptele de ecuație x = 0 şi x = 1.
14. Se consideră funcţia f : RR, Calculați aria suprafeței plane limitate
de graficul funcției f, axa Ox şi dreptele de ecuație x = 0 şi x = 2.
15. Fie funcţia f : RR, Determinați valoarea numărului real pozitiv a,
dacă aria suprafeței plane cuprinse între graficul funcției f axa Ox şi dreptele de ecuație x = 1,
respectiv x = 2 este egală cu 14.