Sunteți pe pagina 1din 2

Nr. ……………….

/………………

RECOMANDARE

CONSEMNATĂ ÎN PROCESUL VERBAL AL ŞEDINŢEI CONSILIULUI de ADMINISTRAŢIE AL

ŞCOLII ÎN VEDEREA PARTICIPĂRII LA CONCURSUL PENTRU SELECŢIA CADRELOR DIDACTICE


METODISTE

Luând în discuţie cererea şi activitatea desfăşurată de prof, Consiliul de Administraţie al


Şcolii, întrunit în data de ................................... a hotărât recomandarea d-nei profesor pentru
participarea la concursul pentru selecţia cadrelor didactice metodiste , către ISJ......, pentru
următoarele considerente:

 Are o foarte bună pregătire profesională ştiinţifică şi metodică, ceea ce îi permite să


desfăşoare o complexă activitate cu valoare instructiv-educativă, concretizată în rezultate
deosebite obţinute cu elevii;
 Dă dovadă de motivaţie afectivă şi cognitivă
 Desfăşoară activităţi eficiente cu caracter practic, educativ pentru formarea de abilităţi la
elevi şi a contribuit la realizarea acţiunilor din proiectele de parteneriat educaţional;
 A realizat parteneriate educaţionale, contribuind la creşterea prestigiului şcolii şi
deschiderea spre alte sisteme educaţionale;
 Se preocupă permanent de dezvoltarea profesională, participând la cursuri/stagii de
formare;
 Contribuie la creşterea prestigiului şi calităţii demersului didactic în unitatea de învăţământ
din care face parte;
 A demonstrat competenţe profesionale deosebite. Este o persoană cu spirit autodidact, cu
iniţiativă, un bun organizator, cu spirit inovativ şi de de lucru în echipă, flexibilă, empatică,
comunicativă şi are competenţe de utilizarea TIC
Recomandăm şi susţinem participarea doamnei prof. .................la concursul pentru selecţia
cadrelor didactice metodiste.

Director,
Prof.