Sunteți pe pagina 1din 1

DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE

Subsemnatul ......................................................................................, domiciliat în str.


......................................................, nr. ....., bloc ......., scara ........, etaj ...…, ap. ...…, com.
..............................................., judeţ/sector ................................., telefon ..............................,
posesor al ........, seria ........, nr. ..........................., CNP........................................................,
eliberat de ......................................, la data ......../......./............., în calitate de angajat, în temeiul
Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr.319/2006, declar pe propria răspundere că, de la data
prezentei, activităţile pentru care se solicită autorizaţie de funcţionare din punct de vedere al
securităţii şi sănătăţii in muncă, se vor desfăşura în conformitate cu prevederile Legii securităţii
şi sănătăţii în muncă nr.319/2006 şi ale altor reglementări din domeniul securităţii şi sănătăţii
în muncă.

Data: Semnătură

......./......../.............

_____________________

S-ar putea să vă placă și