Sunteți pe pagina 1din 2

Numele Corolenco

Prenumele Sergiu

Grupa 1807

Data 23.04.2020

Test-grilă

Răspunderea civilă

3, 5, 7, 8, 11, 14, 16, 17, 20, 28

3. c) Deoarece în cazul forței majore sau a lipsei vinovății persoana nu va răspunde de


aceea în cazul det vom merge conform aricolului 2013 alin (1) Cc al RM persoanele a căror
activitate este legată de un izvor de pericol sporit pentru lumea înconjurătoare (exploatarea
vehiculelor, a instalaţiilor, mecanismelor, folosirea energiei electrice, a substanţelor explozibile,
efectuarea lucrărilor de construcţii etc.) au obligaţia să repare prejudiciul cauzat de izvorul de
pericol sporit dacă nu demonstrează că prejudiciul se datorează unui eveniment prevăzut la art.
2012 (cu excepţia cazurilor în care prejudiciul a survenit ca urmare a exploatării navelor aeriene)
sau din intenţia persoanei vătămate.

5 b) Deoarece în cazul când o persoană nu este vinovată pentru o faptă ea va raspunde


pentru fapta în cauză dacă legea va prevedea expres având la dispoziție utilizarea aricolului 1998
alin (2) CC al RM Prejudiciul cauzat prin fapte licite sau fără vinovăţie se repară numai în
cazurile expres prevăzute de lege.

7 b) Fiindcă conform aricolului 1998 alin (3) CC al RM O altă persoană decît autorul
prejudiciului este obligată să repare prejudiciul numai în cazurile expres prevăzute de
lege,vedem că o terță persoană va raspunde pentr prejudiciul autorului doar când este prevăzut
expres de lege.

8 c) Deoarece conform Cc identificăm o reglementare expresă prevăzută la aricolulul


1998 alin (4) CC al RM prejudiciul nu se repară dacă a fost cauzat la rugămintea sau cu
consimţămîntul persoanei vătămate, cu condiția că persoana cunoștea sau trebuia să cunoască
consecințele rugăminții sau ale consimțămîntului, şi dacă fapta autorului nu contravine bunelor
moravuri.

11 a) Deoarece identificăm o normă legală în Cc care reglementează asfel de relații


prevăzute la Articolul 2005. Răspunderea comitentului pentru fapta prepusului
    (1) Comitentul răspunde de prejudiciul cauzat cu vinovăție, iar în cazurile expres prevăzute de
lege, fără vinovăție, de către administratorul, salariatul său sau o altă persoană subordonată
comitentului (prepus) în funcțiile care i s-au încredințat. (după regula generală persoana mereu
va răspunde pentru faptele sale săvârșite cu vinovăție)

14.b) Deoarece persoana care are posibiltitatea și deține resurse financiare apoi ea va
raspunde în masura posibilității, fiind expres reglementată de art. 2009 alin. (1) CC RM  Minorul
între 14 şi 18 ani răspunde personal pentru prejudiciul cauzat, potrivit regulilor generale.

16. a) Fiindcă persoana prejudiciată nu trebuie să caute cine este vinovatul, de aceea ea
cere solidar răspunderea pentru prejudiciu după care ei vor raspunde între ei în dependență de
contribuția fiecăruia la acest prejudiciu, aceasta este prevăzut în art. 2023 alin. (1) Dacă
prejudiciul a fost cauzat în comun de mai mulți participanți, aceștia poartă răspundere solidară.

17. c) Fiindcă persoana care achită integral suma pentru prejudiciu are posibilitatea să
ceară plata de la alte persoane dacă nu este el singurul audot al aceste fapte, vedem o
reglementare conform art. 2024 alin. (1) Persoana care a reparat prejudiciul cauzat de o altă
persoană are dreptul la o acţiune de regres împotriva acesteia în mărimea despăgubirii plătite
persoanei vătămate dacă legea sau contractul nu prevede altfel.

20. c) Fiindcă ne bazăm pe norma legală prevăzută în Cc la art. 2036 alin. (1) În cazul în
care persoanei i s-a cauzat un prejudiciu moral prin fapte ce atentează la drepturile ei personale
nepatrimoniale, precum şi în alte cazuri prevăzute de lege, instanţa de judecată are dreptul să
oblige persoana responsabilă la reparaţia prejudiciului prin plata de despăgubiri.

28. a) Deoarece proprietrul poartă răspundere pentru animalele acestuia fiindcă ele nu pot
răspunde pentru faptele sale deoarece nu au raționament, aceasta o vedem expres inclusă în
Articolul 2014. Răspunderea pentru prejudiciul cauzat de animale
    (1) Proprietarul unui animal sau persoana care se serveşte de animal în timpul serviciului
răspunde de prejudiciul cauzat de acesta, fie că se afla în paza sa, fie că a scăpat de sub pază.
Obligaţia reparaţiei nu apare dacă prejudiciul a fost cauzat de un animal domestic predestinat
activităţii profesionale, de întreprinzător sau obţinerii de mijloace pentru întreţinerea
proprietarului, iar proprietarul animalului a asigurat grija cuvenită pentru supravegherea
animalului, sau dacă prejudiciul s-a produs chiar şi în cazul manifestării unei asemenea griji.
    (2) Persoana care, în baza contractului încheiat cu posesorul animalului, şi-a asumat obligaţia
de a supraveghea animalul răspunde pentru prejudiciul cauzat de acesta dacă nu demonstrează
nevinovăţia sa.