Sunteți pe pagina 1din 4

PROIECT DIDACTIC

INSTITUŢIA DE ÎNVĂŢĂMÂNT: Liceul Teoretic ,,Carol I,, Fetești


DATA:
CLASA: a IX-a C, profil matematică-informatică
ARIA CURRICULARĂ: Limbă și comunicare
DISCIPLINA: Limba şi literatura română
UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: Confruntări etice și civice
SUBIECTUL LECŢIEI: Romanul „Mara” de Ioan Slavici (Piedici în calea iubirii).Cuplul
Persida –Națl
TIPUL LECŢIEI: mixtă
DURATA : 50 minute

COMPETENȚE GENERALE:

1. Utilizarea corectă şi adecvată a limbii române în receptarea şi în producerea mesajelor în


diferite situaţii de comunicare
2. Folosirea modalităţilor de analiză tematică, structurală şi stilistică în receptarea diferitelor
texte literare şi nonliterare
3. Argumentarea în scris şi oral a unor opinii în diverse situaţii de comunicare

COMPETENȚE SPECIFICE:

1.1 utilizarea adecvată a achiziţiilor lingvistice în receptarea diverselor texte;


1.3 exprimarea orală sau scrisă a propriilor reacţii şi opinii privind textele receptate;
2.3.compararea ideilor şi atitudinilor diferite în dezvoltarea aceleiaşi teme literare;
3.2 identificarea elementelor dintr-un text care confirmă sau infirmă o opinie privitoare la
textul respectiv;
3.3 argumentarea unui punct de vedere privind textele studiate.

COMPETENŢE COGNITIVE:

Pe parcursul şi la sfârşitul lecţiei elevii vor fi capabili:


 Să descopere teme, viziune, tipologii ;

1
 Să-și manifeste gândirea critică în raport cu tema capitolului studiat Confruntări etice
și civice - Piedici în calea iubirii
 Să-și dezvolte încrederea în propriile posibilități de comunicare

COMPETENŢE AFECTIVE:

 Să interiorizeze noile cunoştinţe în sistemul propriu de valori estetice;


 Să dovedească receptivitate afectiv-intelectuală faţă de tema abordată;
 Să respingă atitudinea negativă a unor elevi faţă de activitatea didactică;

OBIECTIVE OPERAȚIONALE :

 să identifice trăsăturile fizice şi morale ale personajelor şi să le evidenţieze prin


citate;
 să distingă trăsăturile pozitive de cele negative ale personajelor şi să evidenţieze
importanţa acestora;
 să indice mijloacele de caracterizare ale personajelor şi relaţia cu alte personaje ale
romanului;
 să prezinte un punct de vedere personal referitor la importanţa personajului în
literatura română şi opiniile criticii literare.

Valori şi atitudini:
• Cultivarea interesului pentru lectură şi a plăcerii de a citi, a gustului estetic în domeniul
literaturii
• Abordarea flexibilă şi tolerantă a opiniilor şi a argumentelor celorlalţi
• Dezvoltarea interesului faţă de comunicarea interculturală

Strategii didactice:
1. Metode şi procedee: conversaţia, învăţarea prin decoperire, problematizarea, explicaţia,
exerciţiul ,abordarea textului prin tehnica inteligențelor multiple .
2. Mijloace de învăţământ:
a. resurse materiale: manualul, fişe de lucru, portofoliile , volumul ,,Mara ,, de Ioan Slavici ,
markere,coli de scris .
b. materiale de evaluare: valorificarea răspunsurilor elevilor în discuţie, feed-back-ul raportat
contribuţiei elevilor .
Forme de organizare a învăţării: activitate pe grupe, activitate frontală , activitate
independentă ,activităţi combinate.
Resurse:
o număr de elevi: 28

2
o clasă omogenă, ritmuri de învăţare apropiate;
o fişe de lucru,videoproiector,laptop,ecran proiecție ,material powerpoint ;
o programa şi planificarea semestrială a curriculumului de limba şi literatura română,
clasa a IX-a ;
o timp: 50 de minute

SCENARIUL DIDACTIC

Stilul de învățare al elevilor este distinct, fiind influențat de dominanta intelectuală pe


care aceștia o posedă .El reprezintă modalitatea preferată de receptare ,prelucrare ,stocare și
reactualizare a informațiilor . Aplicând teoria inteligențelor multiple a lui Gardner la nivelul
clasei a IX-a , având ca suport fragmentele ,,Primăvară,, și ,,Cine ce poate,, din romanul
Mara de Ioan Slavici, a fost abordat dintr-o perspectivă , transdisciplinară .Competențele urmărite au
fost diversificate în functie de de tipul de inteligență vizat :

Dimensiuni ale inteligentei Competența

1.      Inteligența verbal- Utilizarea scrisului sau a exprimarii verbale pentru învatarea


lingvistică textului;

2.      Inteligența logico- Utilizarea structurilor logice,a graficelor,a formulelor


matematică (matematice,din fizica etc) pentru reprezentarea
referentului;

3.      Inteligența muzical-ritmică Utilizarea sunetelor,a unor ritmuri,a unor melodii care sa


exprime continutul unor secvente narative;

4.      Inteligenta vizual-spațială Folosirea desenului pentru a reprezenta portretele


personajelor sau pentru a conceptualiza spațiul;

5.      Inteligența corporal- Folosirea codurilor nonverbale pentru a exprima conținutul


kinestezică textului;

6.      Inteligența naturalistă Folosirea informațiilor referitoare la particularitățile psihice


și comportamentale în vederea încadrării personajelor într-
un tip de temperament;

7.      Inteligența interpersonală Folosirea informațiilor din sfera sociologiei pentru a defini


relațiile dintre personaje;

8.      Inteligența intrapersonală Utilizarea reflectării ca mod de conștientizare a

3
semnificațiilor textului;

  Concluzii - punctele tari ale unei astfel de lecții:

 Atingerea punctuală a competențelor stabilite inițial;


 Dezvoltarea atitudinii activ-participative a elevului;

 Facilitarea atitudinii comunicative;

 Dezvoltarea creativității ,a imaginației elevilor;