Sunteți pe pagina 1din 1

Acordurile şi Programele interguvernamentale pe palier elconomic constituie baza juridică

prin care se realizează diferite proiecte şi schimburieconomice, comericiale sau de experință


dintre reprezenții autorităților dar și a mediului de afaceri. Acordul este o înţelegere
internaţională semnată în numele sau din împuternicirea guvernului şi care, de obicei, nu
trebuie să fie ratificată. Prin acord se reglementează probleme concrete ale relaţiilor dintre
state, îmbrăţişând o sferă foarte largă de aspecte. Acordul comercial – reglementează
schimburile comerciale între state; Acordul de credit – reglementează condiţiile în care este
acordat şi se restituie creditul; Acordul de plăţi – reglementează modul de efectuare a
plăţilor între state; Acordul economic – este o înţelegere cu privire la acordarea de ajutor
tehnic ori pentru efectuarea de schimb de experienţă în toate domeniile economiei.Alte
categorii de acorduri:culturale, de frontieră, de transporturi etc. Tot prin acord se pot
constitui înţelegerile regionale. Unele ţări au stabilit prin acorduri unele forme de colaborare
multilaterală (ex. : Acordul general pentru tarife şi comerţ GATT – 1947, Acordul
internaţional al cafelei – 1959, Acordul  internaţional al zahărului – 1937 şi 1959 etc.)
Progresul implementării acordurilor bilaterale, înțelegerilor convenite și
prevederilor sti pulate în protocoalele care au fost semnate sunt monitorizate de
către comisiile interguvernamentale de colaborare economică, comercială,
ști ințifi că și tehnică care reprezintă și un instrument important în dezvoltarea
relațiilor comercial-economice cu țările de interes pentru Republica Moldova.
Acti vitatea acestor comisii contribuie la consolidarea relațiilor economice
reciproce, majorarea volumului schimburilor comerciale, precum și la promovarea
exporturilor și atragerea investi țiilor
Promovarea comerţului exterior, promovarea exporturilor Scopul principal constă în promovarea
mărfurilor şi serviciilor autohtone pe pieţele străine de o manieră orientată spre reducerea deficitului
balanţei comerciale şi respectiv, echilibrarea schimburilor comerciale externe. Pentru atingerea
scopurilor menţionate, activităţile principale în domeniu vor fi orientate spre: • consolidarea şi
aprofundarea cadrului juridic al relaţiilor comercial-economice cu ţările străine, între care Acordurile
Interguvernamentale de cooperare economică, Acordurile privind evitarea dublei impuneri şi
prevenirea evaziunii fiscale pe venit şi capital, etc

Obiectivul prioritar al Diplomaţiei Economice în domeniul investiţiilor este contribuirea la creşterea


semnificativă a volumului investiţiilor străine şi menţinerea acestora la un nivel înalt. Realizarea
obiectivului menţionat cuprinde următoarele elemente: • contribuirea la crearea cadrului normativ şi
instituţional necesar activităţilor investiţionale, în corespundere cu principiile şi normele dreptului
internaţional. • negocierea şi încheierea cu ţările străine a acordurilor bilaterale privind promovarea
şi protejarea reciprocă a investiţiilor.

13Rolul relațiilor interguvernamentale în promovarea interesului național

Una din principalele componente ale Diplomaţiei Economice o constituie promovarea unei
imagini economice favorabile a Republicii Moldova dar și a interesului național care joacă un
rol indispensabil în obţinerea performanţelor economice externe. Se poate afirma că există o
corelaţie directă între nivelul promovării imaginii ţării şi volumul comerţului exterior, precum
şi volumul investiţiilor atrase. Anume promovarea activă a unei imagini favorabile ţării va
duce la obţinerea unor rezultate politico-economice calitative şi cantitative scontate precum: •
asigurarea