Sunteți pe pagina 1din 48

“vor avea loc sesiuni de instruire pentru extinderea metodologiei de identificare

a riscurilor ºi vulnerabilitãþilor la corupþie, inclusiv în domeniul achiziþiilor


publice ºi gestionãrii fondurilor europene”

Editorial: Adelina VRÂNCIANU


“Criteriile de calificare ºi selecþie în contextul noilor prevederi în domeniul achiziþiilor publice”
Criteriile de calificare ºi selecþie în contextul
noilor prevederi în domeniul achiziþiilor publice
Adelina VRÂNCIANU
n funcþie de nevoile proprii ºi de obiectul contractului de achiziþie publicã, autoritatea contractantã are dreptul de

Î a stabili criterii de calificare ºi selecþie în documentaþia de atribuire. În mod similar cu prevederile din vechea
legislaþie a achiziþiilor publice, criteriile minime de calificare trebuie sã prezinte relevanþã þi sã fie proporþionale în
raport cu natura ºi complexitatea contractului de achiziþie publicã ce urmeazã a fi atribuit (potrivit art. 31 alin. (1)
din HG nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea
contractului de achiziþie publicã/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziþiile publice).
Autoritatea contractantã va asigura, prin intermediul SEAP, accesul direct, complet, nerestricþionat ºi gratuit la
documentele achiziþiei începând cu data publicãrii anunþului de participare în conformitate cu art. 150 din Legea nr.
98/2016 privind achiziþiile publice.
În mod corelat cu dreptul de a stabili criterii de calificare ºi selecþie, se impune a fi menþionatã ºi obligaþia autoritãþii
contractante de a respecta cu stricteþe criteriile pe care ea însãºi le-a stabilit. Astfel, în cuprinsul Hotãrârii din 2 iunie
2016, C-27/15, Pippo Pizzo împotriva CRGT SRL, Curtea de Justiþie s-a pronunþat în sensul cã principiul egalitãþii
de tratament ºi obligaþia de transparenþã trebuie interpretate în sensul cã se opun excluderii unui operator economic
de la procedura de atribuire a unui contract de achiziþii publice ca urmare a nerespectãrii, de cãtre acesta, a unei
obligaþii care nu rezultã în mod expres din documentele aferente
acestei proceduri sau din legea naþionalã în vigoare, ci dintr-o
interpretare a acestei legi ºi a acestor documente.
Totodatã, la nivelul art. 30 alin. (6) din HG nr. 395/2016, legiuitorul
a pãstrat prevederea potrivit cãreia criteriile de calificare precizate
de autoritatea contractantã în caietul de sarcini ori în documentaþia
descriptivã ºi care nu sunt prevãzute în fiºa de date a
achiziþiei/anunþul de participare sunt considerate clauze nescrise.
Mergând mai departe, prin analiza comparativã a prevederilor
legislative, constatãm faptul cã noua lege a achiziþiilor publice nu
mai prevede, în mod separat, obligativitatea solicitãrii unor
standarde de asigurare a calitãþii ºi de protecþie a mediului, acestea putând fi solicitate în cadrul criteriului capacitate
tehnicã ºi profesionalã.
Mai mult, criteriile de calificare sunt împãrþite în criterii care se referã la motivele de excludere a ofertantului, precum
ºi criterii care se referã la capacitatea ofertantului. Este interesantã împãrþirea între criterii referitoare la motivele de
excludere ºi criterii referitoare la capacitate, putând fi susþinutã ideea cã analiza criteriilor privind capacitatea se va
face numai în condiþiile în care ofertantul nu va fi respins în baza motivelor de excludere.
Revenind la modalitatea de formulare a criteriilor de calificare, potrivit art. 172 alin. (3) din Legea nr. 98/2016,
autoritatea contractantã stabileºte numai cerinþe de participare care sunt necesare ºi adecvate pentru a se asigura cã
un candidat/ofertant are capacitatea juridicã ºi financiarã ºi competenþele tehnice ºi profesionale pentru a executa
contractul de achiziþie publicã/acordul-cadru care urmeazã sã fie atribuit.
Art. 175 alin. (1) privind situaþia economicã þi financiarã þi art. 178 privind
capacitatea tehnicã þi profesionalã din Legea nr. 98/2016 reiau prevederile art.
172 alin. (3) cu privire la dreptul de a stabili prin documentele achiziþiei cerinþe
necesare ºi adecvate. Reitararea acestui imperativ este nejustificatã în contextul
secþiunii pentru fiecare cerinþã de calificare, îngreunând parcurgerea
prevederilor legale de cãtre orice factor interesat. Totuºi, detalierea cerinþelor
de calificare, precum ºi realizarea distincþiei între cerinþa de calificare ºi
modalitatea ei de îndeplinire reprezintã douã aspecte pozitive al noii legi
privind achiziþiile publice.
În final, deºi în vechea reglementare nu exista o asemenea prevedere, atragem atenþia asupra faptului cã Legea nr.
98/2016 stabileºte la nivelul art. 172 alin. (2) faptul cã autoritatea contractantã nu are dreptul de a impune
operatorilor economici alte cerinþe de capacitate faþã de cele prevãzute la alin. (1).

Noiembrie 2016 Revista de Achizi?ii Publice 1


Interviu HR & Educaþie

4 17
Câteva consideraþii privind 34
Alexandru Cãtãlin IONIÞÃ calificarea legalã a autoritãþii Recunoaþterea þi
Director General Comisar - contractante þi a alegerii perfecþionarea evaluatorilor
Þef de poliþie Direcþia contractului de concesiune serviciilor de sãnãtate
Generalã Anticorupþie de servicii
Actualitatea legislativã Supliment legislativ
36
Noi modificãri privind
7
Legislaþia privind achiziþiile
21 salarizarea personalului plãtit
din fonduri publice
Hotãrârea nr. 394/2016 pentru
publice în continuã aprobarea Normelor Management
schimbare metodologice de aplicare a

7 prevederilor referitoare la
atribuirea contractului
38
Managementul implementãrii
sectorial/acordului-cadru
Organizare þi reorganizare în þi administrãrii grupului fiscal
cadrul ANAP prin elaborarea Analizã unicâ
unui ghid operaþional
Intervenþii economice
Opinia Specialistului
25 41
10
Corina NEAGA, Expert achiziþii
Conflictul de interese în
domeniul achiziþiilor publice
începând cu iunie 2017
Noile Norme metodologice
de aplicare a unor prevederi
privind guvernanþa
publice
27 corporativã a întreprinderilor
publice, au intrat în vigoare
11
Raluca Mihai Partner VOICU
Din jurisprudenþa CJUE - C
406/14, Oraþul Wrocùaw vs
Ministrul Infrastructurilor þi al
& FILIPESCU Dezvoltãrii
Analizã Obiective europene

13
Subcontractarea. Privire
30
Excepþie de
comparatã între vechi þi nou neconstituþionalitate a unor
(I) dispoziþii legale privind
achiziþiile publice

15
Protecþia informaþiilor
32
O noua autoritate pe piaþa
confidenþiale în noile transporturilor,
proceduri de achiziþii publice condiþionalitate ex-ante

Alexandru Cãtãlin IONIÞÃ


Director General Comisar - ªef de poliþie Direcþia Generalã Anticorupþie
Consiliul ºtiinþific
ec. dr. Laura Elena MARINAª
Prof. univ. dr. Mihail Petricã MARCOCI
Consilier de contestaþii dr. Florentina DRÃGAN
Consultant juridic, Bogdan DUMITRACHE
Consultant juridic, Silvia BÃRBULESCU
Expert consultant, Gelu CAZAN
Expert achiziþii publice, Eduard BADEA

13
Subcontractarea.
av.Cãlin ALEXE
av. Christian BOGARU
ec. Ecaterina Milica DOBROTÃ
ec. Sergiu SAVA
Privire comparatã între ec. Johann NUNWEILER
vechi þi nou (I) ec. Iulian ªTEFAN

Redactor ªef
Carmen ªerbãnoiu
Director editorial
Lucica POPA
Secretar redacþie
Olivia LIHU
Graficã
Anca VASILOIU
Editor

17
Câteva consideraþii
EAGroup, str. Biserica Amzei nr.29,
Bucureºti, Sector 1
ISSN 1843-5432

privind calificarea
legalã a autoritãþii
contractante þi a
alegerii contractului
de concesiune de Termeni ºi condiþii:
servicii Revista de Achizitii Publice este editata lunar de catre EAGroup, punct de lucru:
Biserica Amzei, nr. 29, Bucuresti, Sector 1.
Dreptul de copyright este detinut de EAGroup. Nici un material din aceasta publicatie
nu poate fi reprodus partial, integral sau modificat fara acordul expres exprimat de catre
EAGroup ori de titularul acestui drept. Toate drepturile sunt rezervate EAGroup. Cei ce
reproduc sau modifica materialele vor suporta consecintele conform legilor României
si Tratatelor Internationale cu privire la drepturile de autor.

25
Conflictul de
interese în domeniul
achiziþiilor publice
începând cu iunie
2017
“vor avea loc sesiuni de instruire pentru
extinderea metodologiei de identificare a
riscurilor ºi vulnerabilitãþilor la corupþie,
inclusiv în domeniul achiziþiilor publice ºi
gestionãrii fondurilor europene”
Reporter: Strategia Naþionalã Anticorupþie (SNA) 2016 - 2020 adoptatã în data de
10 august 2016, cuprinde mãsuri prioritare punctuale, cu impact la nivel naþional.
Care este rolul DIRECÞIEI GENERALE ANTICORUPÞIE în aplicarea rigu-
roasã a cadrului normativ ºi instituþional, în vederea prevenirii corupþiei în
România?

Alexandru Cãtãlin IONIÞÃ: În calitate de structurã responsabilã desemnatã cu


Director General implementarea fostei strategii la nivelul Ministerului Afacerilor Interne (MAI), Direcþia
Comisar - ªef de poliþie Generalã Anticorupþie (DGA), a avut un rol important în definitivarea actualului
Alexandru Cãtãlin IONIÞÃ document strategic, motiv pentru care reprezentanþii instituþiei noastre au participat
activ în cursul acestui an, atât la evaluarea Strategiei Naþionale Anticorupþie 2012 - 2015
cât ºi în procesul de realizare a celei noi. DGA a sprijinit, mecanismul de monitorizare ale SNA, analiza riscurilor ºi
totodatã, Secretariatul Tehnic din cadrul Ministerului Jus- vulnerabilitãþile la corupþie specifice instituþiei ºi lista struc-
tiþiei prin desemnarea unui ofiþer DGA delegat, începând cu turilor subordonate, coordonate sau aflate sub autoritate
anul 2012, astfel încât reprezentarea Ministerului Afacerilor instituþiei.
Interne a avut o continuitate neîntreruptã pânã în mo- De asemenea, pânã la 23 februarie 2017, instituþiile partici-
mentul actual. pante vor elabora ºi transmite Planul de integritate, precum
Acþiunile reprezentative de creºtere a integritãþii institu- ºi datele de identificare ale persoanelor desemnate ca res-
þionale au la bazã proceduri realizate ºi implementate deja ponsabile cu implementarea SNA 2016-2020.
de cãtre DGA la nivelul structurilor din MAI, apreciate deja Pentru îndeplinirea acestui calendar, ministrul afacerilor in-
ca bune practici în perioada fostei strategii naþionale, dintre terne a semnat Declaraþia de aderare a MAI la valorile fun-
care menþionãm: introducerea unei metodologii standard de damentale, principiile, obiectivele ºi mecanismul de moni-
evaluare a riscurilor de corupþie la nivelul tuturor instituþiilor publice, torizare ale SNA, ce a fost transmisã cãtre Secretariatul
dar ºi evaluare ex-post a incidentelor de integritate. Practic, Direcþia Tehnic din cadrul Ministerului Justiþiei.
Generalã Anticorupþie constituie un avanpost în planul În prezent, DGA este în proces de realizare a unui Raport
prevenirii faptelor de corupþie, fiind singura instituþie care privind analiza riscurilor ºi vulnerabilitãþilor la corupþie în
abordeazã sistemic ºi planificat activitatea de referinþã. În cadrul MAI ce va constitui fundamentul întocmirii Planului
mod concret, pentru îndeplinirea prioritãþilor stabilite de de integritate.
Strategia Naþionalã Anticorupþie 2016 - 2020, vor fi avute în
vedere câteva repere importante, respectiv instituþionali- Reporter:DIRECÞIA GENERALÃ ANTICORUP-
zarea reacþiei la incidentele de integritate asimilate eºecului ÞIE este o structurã specializatã în principal de anche-
de management, necesitatea consolidãrii structurilor de tarea cazurilor de corupþie în rândul personalului
prevenire la nivelul instituþiilor publice alãturi de speciali- MAI, dar ºi în alte sectoare de activitate. Ce relaþii
zarea analizei de riscuri instituþionale, creºterea gradului de interinstituþionale aveþi stabilite cu structurile Guver-
educaþie anticorupþie pentru instituþiile publice ºi private nului, organizaþii nonguvernamentale ºi alte orga-
interesate, prin organizarea de instruiri cu funcþionarii pu- nisme, în scopul realizãrii activitãþilor de prevenire a
blici ºi personalul contractual, dar ºi pentru persoanele din corupþiei?
conducerea instituþiilor publice ºi consolidarea mediului de Alexandru Cãtãlin IONIÞÃ: Încã de la operaþionalizare,
integritate în rândul personalului MAI. Direcþia Generalã Anticorupþie ºi-a propus dezvoltarea ºi
În mod evident, activitatea preventivã se desfãºoarã ºi sub multiplicarea punþilor de comunicare ºi, implicit, a relaþiilor
alte forme cum ar fi articole de specialitate difuzate prin interinstituþionale cu agenþiile de aplicare a legii în domeniu,
intermediul a diferite publicaþii, editarea unor buletine de având în vedere cã prevenirea ºi combaterea corupþiei
informare, ghiduri anticorupþi etc. necesitã în mod obiectiv solidarizarea instituþionalã a
În ceea ce priveºte demararea procesului de implementare a tuturor forþelor responsabile din societate.
Strategiei Naþionale Anticorupþie 2016 - 2020, Ministerul Astfel, în mod preponderent au fost încheiate documente
Justiþiei a propus un calendar pentru activitãþile premergã- de colaborare atât cu structurile MAI, cât ºi cu instituþiile cu
toare, în douã etape, ce este avut în vedere ºi la nivelul MAI, activitate incidentã în sfera aplicãrii legii, ordinii publice,
respectiv, pânã la data de 23 noiembrie 2016, instituþiile siguranþei naþionale etc.
participante vor adopta ºi/sau vor transmite declaraþia de În planul relaþiilor cu societatea civilã au fost încheiate, de
aderare la valorile fundamentale, principiile, obiectivele ºi asemenea, numeroase protocoale de colaborare cu entitãþi

4 Revista de Achizi?ii Publice Noiembrie 2016


ce au sfera de preocupare prevenirea corupþiei, ºtiut fiind cã buget total de 3.683.377 lei, din care 2.762.533 lei repre-
un ansamblu de mãsuri anticorupþie aplicat pe o scarã zintã finanþarea Uniunii Europene ºi 920.844 lei contribuþia
socialã largã au un impact mult mai consistent atunci când pãrþii române.
beneficiazã de expertiza instituþiilor din sfera non- Obiectivul general al proiectului este dezvoltarea relaþiilor
guvernamentalã. inter-instituþionale pentru eficientizarea activitãþilor de
În context, prin semnificaþie ºi conþinut, se detaºeazã prevenire ºi combatere a corupþiei în administraþia publicã,
funcþionarea Comitetului Strategic pentru sprijinirea ºi inclusiv în achiziþiile publice ºi gestionarea fondurilor
evaluarea activitãþii Direcþiei Generale Anticorupþie. Acesta europene.
este un for consultativ, fãrã personalitate juridicã, ce are În cadrul proiectului va fi instruit personalul implicat în
rolul de a sprijini activitatea unitãþii ºi de a formula procesul de achiziþii publice ºi al gestionãrii fondurilor
recomandãri în ceea ce priveºte perspectivele de acþiune în europene din perspectiva prevenirii corupþiei. De ase-
domeniul de competenþã. Comitetul Strategic a fost creat la menea, vor avea loc sesiuni de instruire pentru extinderea
recomandarea experþilor europeni pentru obþinerea unui metodologiei de identificare a riscurilor ºi vulnerabilitãþilor
feedback adecvat aferent impactului politicilor anticorupþie la corupþie, inclusiv în domeniul achiziþiilor publice ºi
implementate iar definitorie pentru funcþionarea sa este gestionãrii fondurilor europene. Un alt palier se va adresa
faptul cã solidarizeazã în jurul aceleiaºi voinþe de acþiune, pe perfecþionãrii pregãtirii de specialitate a personalului impli-
lângã DGA, structuri în Ministerul Afacerilor Interne, cat în identificarea, investigarea ºi cercetarea faptelor de
societatea civilã ºi membri ai corpului diplomatic. De altfel, corupþie în achiziþiile publice, inclusiv a infracþiunilor împo-
ultima ºedinþã a comitetului a avut loc chiar în luna triva intereselor financiare ale UE.
octombrie, când ne-am bucurat de participarea domnului
Dragoº Tudorache, ministrul afacerilor interne, precum ºi
reprezentanþilor tuturor instituþiilor cu care colaborãm ºi ai
corpului diplomatic de la ambasadele Olandei, Finlandei,
Franþei, Spaniei ºi Germaniei. În context au fost aduse
aprecieri activitãþii desfãºuratã de Direcþia Generalã Anti-
corupþie, consideratã ca fiind unul dintre actorii importanþi
ai luptei anticorupþie, cu un mare capital de încredere din
partea colaboratorilor.
Sigur cã esenþialã pentru desfãºurarea activitãþilor de poliþie
judiciarã este colaborarea Direcþiei Generale Anticorupþie
cu unitãþile de parchet specializate în cercetarea faptelor de
corupþie, dat fiind cã, în conformitate cu Codul de Pro-
cedurã penalã, infracþiunile de corupþie sunt strict de
competenþa procurorului care deleagã structurile de poliþie
judiciarã sã efectueze acte specifice constituite în proba-
toriu.

Reporter: DIRECÞIA GENERALÃ ANTICORUP-


ÞIE are în derulare Proiectul „Întãrirea capacitãþii Partenerul Direcþiei Generale Anticorupþie în acest proiect
operaþionale a DGA de prevenire ºi combatere a fapte- este Institutul Naþional al Magistraturii, alãturi de care am
lor de corupþie, inclusiv în achiziþiile publice”, finanþat invitat sã participe peste 30 de structuri ºi instituþii din
din Fondul pentru Securitate Internã. Care sunt prin- cadrul ºi din afara Ministerului Afacerilor Interne.
cipalele acþiuni, mãsuri, termene ºi responsabilitãþi ce O parte dintre structurile invitate vor împãrtãºi din expe-
revin structurilor direcþiei? rienþa proprie domeniului de activitate prin oferirea unor
Alexandru Cãtãlin IONIÞÃ: Fãrã îndoialã cã domeniul prezentãri în cadrul a peste 65 de sesiuni de instruire/for-
achiziþiilor publice reprezintã o vulnerabilitate la corupþie mare ce se vor desfãºura pe parcursul celor patru ani de
care a fost ºi este luatã în seamã de Direcþia Generalã derulare ai proiectului.
Anticorupþie, atât din punct de vedere al mãsurilor de Rezultatele proiectului privesc asigurarea mobilitãþii ºi a
prevenire, cât ºi a celor de combatere implementate la mijloacelor necesare pentru desfãºurarea activitãþilor speci-
nivelul unitãþii ºi în cadrul unor planuri comune de acþiune. fice de prevenire ºi combatere a faptelor de corupþie, pre-
Una dintre mãsuri priveºte implementarea proiectelor de cum ºi eficienþã crescutã în prevenirea, investigarea ºi
instruire a personalului care acþioneazã în domeniu. Astfel, combaterea practicilor de corupþie, toate inclusiv în achizi-
la data de 6 octombrie a.c., Direcþia Generalã Anticorupþie a þiile publice ºi gestionarea proiectelor cu finanþare UE.
desfãºurat conferinþa de lansare a Proiectului Mecanisme
eficiente pentru prevenirea ºi combaterea corupþiei în administraþia Reporter: La nivel instituþional, DIRECÞIA GENE-
publicã, finanþat de Comisia Europeanã prin Programul RALà ANTICORUPÞIE desfãºoarã activitãþi în do-
Naþional aferent Fondului pentru Securitate Internã - com- meniul prevenirii ºi combaterii corupþiei, pentru a
ponenta pentru Cooperare Poliþieneascã. combate mai eficient corupþia.Având în vedere cele
Proiectul, se va desfãºura pe parcursul a 48 de luni, are un douã direcþii corupþia la nivel înalt ºi lupta împotriva

Noiembrie 2016 Revista de Achizi?ii Publice 5


micii corupþii, detaliaþi vã rugãm cãile pe care s-a realizat, în colaborare cu Fundaþia „Hanns Seidel” „Studiul
acþionat ºi progresele care s-au fãcut în ultimul an. comparativ privind fenomenul corupþiei în Ministerul
Alexandru Cãtãlin IONIÞÃ: Progresele instituþionale ale Afacerilor Interne”. Demersul a vizat identificarea dome-
Direcþiei Generale Anticorupþie sunt evidente ºi se reflectã niilor din activitatea ministerului cele mai vulnerabile la
atât în plan calitativ, cât ºi cantitativ, pe ambele domenii de corupþie, a principalelor cauze care determinã apariþia
activitate. Ce vreau sã subliniez este cã mã preocupã perma- acestor fapte ºi adaptarea mãsurilor de prevenire, inclusiv
nent resursa umanã care contribuie la obþinerea acestor protecþia avertizorilor de integritate ºi identificarea celor
rezultate ºi pot sã afirm cã Direcþia Generalã Anticorupþie mai adecvate canale de comunicare publicã.
beneficiazã de un corp profesional foarte bine pregãtit pe Referitor la activitatea de cercetare penalã, în primele zece
fiecare segment de activitate care poate interveni oricând nu luni ale anului 2016, instrumentarea dosarelor penale
doar pentru aplicarea mãsurilor proprii, dar ºi pentru efectuatã sub directa coordonare a procurorilor de caz, s-a
oferirea de expertizã instituþiilor interesate. reflectat în cele aproape 2.700 dosare penale (+5%) înainta-
În ceea ce priveºte mãsurile de prevenire a corupþie, pentru te la Parchet, parte dintre acestea la Direcþia Naþionalã
a conºtientiza pericolul la care se expun lucrãtorii MAI prin Anticorupþie, o altã parte la unitãþile D.I.I.C.O.T., iar majo-
sãvârºirea unor infracþiuni de corupþie, vã aduc în atenþie ritatea cãtre structurile centrale ºi teritoriale ale Parchetului
faptul cã, de la începutul acestui an au fost organizate peste de pe lângã Înalta Curte de Casaþie ºi Justiþie.
3.000 activitãþi de informare ºi instruire anticorupþie cu În cauzele instrumentate în colaborare cu poliþia judiciarã a
caracter preventiv, în creºtere cu 11% faþã de 10 luni 2015. D.G.A., procurorii de caz au emis rechizitorii în 333 dosare
La aceste întâlniri au participat aproape 50.000 lucrãtori penale (+5%). Totodatã, s-au înregistrat ºi 37 acorduri de
M.A.I., dintre care circa 9.000 sunt manageri (+30%). recunoaºtere a vinovãþiei prin care s-a sesizat instanþa de
Important este cã, urmare a politicilor anticorupþie imple- judecatã.
mentate, au fost consemnate 127 situaþii în care funcþionarii Cu ocazia activitãþilor procedurale derulate, au fost efectua-
ministerului au sesizat lucrãtorii D.G.A. atunci când li s-au te cercetãri cu privire la aproape 5.000 de persoane (+14%),
oferit sume de bani în schimbul unor servicii, respectiv 41 faþã de 1.666 suspecþi fiind dispusã începerea urmãririi
cazuri când au denunþat situaþii în care colegii lor au fost penale (+2%). În perioada analizatã, au fost inculpate 1.297
implicaþi în comiterea unor fapte de corupþie. persoane (+23%), 244 dintre acestea fiind arestate pre-
Un alt palier al activitãþii de prevenire a corupþiei în rândul ventiv.
personalului M.A.I. este constituit de testarea integritãþii. În Pentru cã reprezintã o componentã esenþialã a comunicãrii
intervalul supus analizei, în baza ordinului ministrului noastre cu cetãþenii, consider cã trebuie adusã în atenþie ºi
afacerilor interne privind procedura de testare a integritãþii activitatea de relaþii publice, unde, în perioada analizatã, s-au
profesionale a personalului ministerului, D.G.A. a efectuat primit peste 3.200 de petiþii (+13%), iar aspectele sesizate în
54 de teste de integritate profesionalã, dintre care 51 cu rezultat cuprinsul acestora au dus la iniþierea sau completarea
pozitiv (cadrele ministerului au dat dovadã de integritate). datelor cuprinse în cadrul a 81 dosare penale.
Testele efectuate în cele 10 luni ale anului 2016 au vizat 61 de (Un reper important în relaþia cu publicul este repre-
lucrãtori ai ministerului, doar 3 dintre aceºtia manifestând lipsa zentat de apelurile Tel-Verde primite la linia telefonicã
integritãþii. gratuitã 0.800.806.806. Astfel, în intervalul de referinþã s-au
Din perspectiva cercetãrii ºtiinþifice anticorupþie, perioada primit peste 8.200 apeluri. Datele ºi informaþiile cu valoare
vizatã a consemnat, în principal, finalizarea Studiului com- operativã primite prin intermediul apelurilor Tel-Verde au
parativ privind fenomenul corupþiei în Ministerul Afaceri- dus la efectuarea a 7 acþiuni de prindere în flagrant ºi la
lor Interne, precum ºi activitãþile derulate pentru imple- iniþierea sau completarea datelor cuprinse în alte 26 dosare
mentarea aplicaþiei informatice Managementul asistat al penale.
riscurilor de corupþie (MARC), precum ºi graficul de Aº dori, totodatã, sã fac cunoscut faptul cã, un rol important
prelucrare a datelor prin intermediul acestei aplicaþii au fost al D.G.A. în diminuarea fenomenul corupþiei, îl reprezintã
aprobate de conducerea ministerului. activitãþile de management al riscurilor de corupþie, în urma
Necesitatea adoptãrii unui comportament integru de cãtre cãrora elaborãm propuneri de înlãturare a acestora, multe
personalul M.A.I. s-a reflectat în scãderea cu 26% a inci- dintre ele fiind aprobate ºi implementate cu succes. Spre
dentelor de integritate înregistrate. Astfel, au fost consem- exemplu, la nivelul structurii Regim Permise de Conducere
nate 73 de incidente (în care au fost implicate 164 cadre ºi Înmatriculare Vehicule, în anul 2008, s-a aplicat, ca
M.A.I.), care au fãcut obiectul intervenþiei din partea mãsurã de prevenire a corupþiei, susþinerea probei teoretice
specialiºtilor D.G.A. cu ajutorul calculatorului, diminuându-se astfel cu mult
Activitãþile pe linia cercetãrii ºtiinþifice anticorupþie derulate riscul de corupþie la proba teoreticã din cadrul examenului
de D.G.A. au condus la o creºtere semnificativã cu 42% a de obþinere a permisului de conducere. De asemenea, ca
vizitelor de evaluare efectuate la structurile unde s-au urmare a propunerii Direcþiei Generale Anticorupþie, a fost
înregistrat incidente de integritate, fiind consemnate 69 modificatã Legea 295/ 2004 privind regimul armelor ºi
astfel de activitãþi. Totodatã, au fost continuate întâlnirile de muniþiilor, în sensul transmiterii unor notificãri cãtre
instruire a reprezentanþilor structurilor ministerului în deþinãtorii de permise de port armã cu privire la termenul
cadrul grupurilor de lucru privind implementarea aplicaþiei de expirare a permisului. O altã propunere menitã sã
MARC (s-au desfãºurat 847 întâlniri, ceea ce reprezintã un contribuie la creºterea nivelului de integritate în MAI, este
plus de 178%). legatã de înregistrarea audio-video a probei practice de
În acord cu atribuþiile ce ne revin în acest domeniu prin obþinere a permisului de conducere, propunere aflatã în
Regulamentul de organizare ºi funcþionare al D.G.A. s-a proces de legiferare.
6 Revista de Achizi?ii Publice Noiembrie 2016
Legislaþia privind achiziþiile publice în
continuã schimbare Specialiºti analizã legislativã
Revista de Achiziþii Publice
Ÿ din cadrul comisiei de evaluare

P
e site-ul ANAP, s-a publicat cordului-cadru din Legea nr.98/
spre consultare, proiectul pen- pot face parte membri apartinând 2016 privind achizitiile publice apro-
tru modificarea ºi completarea compartimentelor entitatii contrac- bate prin Hotarârea Guvernului nr.
Normelor referitoare la atri- tante, iar în cazul în care beneficiarul 395/2016, publicata în Monitorul
buirea contractului sectorial/acor- final al contractului/acordului-cadru Oficial al României, nr. 423 din 6 iu-
dului-cadru din Legea nr. 99/2016, este o alta entitate contractanta, din nie 2016, se modifica ºi se comple-
precum ºi pentru modificarea ºi com- cadrul respectivei entitaþi contractan- teaza, referindu-se la:
pletarea Normelor referitoare la atri- te; Ÿ în cazul atribuirii contractelor a
buirea contractului de achiziþie publi- Ÿ documentele constatatoare emi- caror valoare estimata este mai mica
ca/acordului-cadru din Legea nr. 98/ se de catre entitatea contractanta pot decât echivalentul în lei a 25.000.000
2016. fi contestate potrivit Legii conten- euro, valoarea garanþiei de participare
În acest sens, Normele metodologice ciosului administrativ nr. 554/2004, nu poate depaºi 1% din valoarea esti-
de aplicare a prevederilor referitoare cu modificarile si completarile ulte- mata a contractului/acordului cadru
la atribuirea contractului sectorial/ rioare; ce urmeaza a fi atribuit;
acordului-cadru din Legea nr. 99/ Ÿ documentele constatatoare emi- Ÿ instrumentul de garantare trebuie
2016 privind achizitiile sectoriale a- se de catre entitatea contractanta se sa prevada ca plata garantiei de parti-
probate prin Hotarârea Guvernului publica în SEAP, dupa expirarea ter- cipare se va executa neconditionat,
nr. 394/2016, publicata în Monitorul menelor de contestare prevazute de respectiv la prima cerere a beneficia-
Oficial al României, nr. 422 din 6 Legea nr. 554/2004, cu modificarile rului, pe baza declaratiei acestuia cu
iunie 2016, se modifica ºi se comple- si completarile ulterioare. privire la culpa persoanei garantate, si
teaza referindu-se în principal, la: Normele metodologice de aplicare a se prezinta autoritatii contractante
Ÿ în cazul atribuirii contractelor a prevederilor referitoare la atribuirea cel mai târziu la data si ora-limita de
caror valoare estimata este mai mica contractului de achizitie publica/a- depunere a ofertelor;
decât echivalentul în lei a 25.000.000 Ÿ documentele constatatoare emi-
euro, valoarea garanþiei de participare se de catre entitatea contractanta în
nu poate depaºi 1% din valoarea esti- conformitate cu prevederile alin. (1)
mata a contractului/acordului cadru ºi (2) pot fi contestate potrivit Legii
ce urmeaza a fi atribuit; contenciosului administrativ nr. 554/
Ÿ instrumentul de garantare trebuie 2004, cu modificarile si completarile
sa prevada ca plata garantiei de parti- ulterioare.
cipare se va executa neconditionat, Ÿ documentele constatatoare emi-
respectiv la prima cerere a beneficia- se de catre entitatea contractanta se
rului, pe baza declaratiei acestuia cu publica în SEAP, dupa expirarea ter-
privire la culpa persoanei garantate, si menelor de contestare prevazute de
se prezinta autoritatii contractante Legea nr. 554/2004, cu modificarile
cel mai târziu la data si ora-limita de si completarile ulterioare.
depunere a ofertelor;

Organizare ºi reorganizare în cadrul ANAP prin


elaborarea unui ghid operaþional Revista
Specialiºti analizã legislativã
de Achiziþii Publice

G uvernul a aprobat la 19 oc-


tombrie 2016, o serie de
modificari si completari pri-
vind organizarea si funcþionarea
Agenþiei Naþionale pentru Achiziþii
þinând cont de volumul ºi complexi-
tatea acþiunilor în derulare sau preco-
nizate pentru implementarea Stra-
tegiei naþionale în domeniul achiziþii-
lor publice.
funcþionarea Agenþiei Naþiona-le
pentru Achiziþii Publice, precum ºi
Anexa nr. 2 la Hotãrârea Guvernului
nr.34/2009 privind organizarea ºi
funcþionarea Ministerului Finanþelor
Publice (ANAP), asigurând astfel Executivul a modificat ºi completat Publice, cu modificãrile ºi comple-
cadrul administrativ necesar îndepli- în acest sens Hotãrârea Guvernului tãrile ulterioare
nirii tuturor atribuþiilor agenþiei, nr.634/2015 privind organizarea ºi Având în vedere specificul activi-

Noiembrie 2016 Revista de Achizi?ii Publice 7


Mãsuri pentru facilitarea accesului IMM-urilor la procedurile de achiziþii publice flash informativ-legislativ
Normele metodologice aferente noului pachet legislativ privind achiziþiile publice promovat de
Guvern au fost modificate ºi completate în ºedinþa din 16 noiembrie 2016 a Guvernului Romaniei astfel încât noile prevederi
sã înlesneascã accesul întreprinderilor mici þi mijlocii la procedurile de achiziþii publice (clasice ºi sectoriale), asigurând în
acelaºi timp alinierea reglementãrilor la principiul tratamentului egal prevãzut de Tratatul privind funcþionarea Uniunii
Europene (TFEU) ºi de directivele europene în domeniu.
“O modificare importantã o reprezintã diminuarea garanþiei de participare pe care autoritãþile contractante o pot solicita la
atribuirea contractelor cu valoare estimatã mai micã decât echivalentul în lei a 25 de milioane de euro, caz în care valoarea
garanþiei de participare nu va putea depãþi 1% din valoarea estimatã a contractului/acordului ce urmeazã a fi atribuit. Aceastã
cotã de garantare va fi aplicatã prin excepþie de la prevederile Hotãrârii Guvernului nr. 394/2016 privind aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru din Legea nr. 99/2016
privind achiziþiile sectoriale ºi cele ale Hotãrârii Guvernului nr. 395/2016 privind aprobarea Normelor metodologice a aplicare
a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziþie publicã/acordului cadru din Legea nr. 98/2016 privind
achiziþiile clasice, care prevãd e o cotã de garantare de cel mult 2% din valoarea estimatã a contractului de achiziþie
publicã/sectorial sau, în cazul acordului-cadru, din valoarea estimatã a celui mai mare contract subsecvent, fãrã a fi luatã în
calcul valoarea pentru diverse þi neprevãzute, dacã este cazul.
De asemenea, în vederea corelãrii prevederilor HG nr. 394/2016 þi HG nr. 395/2016 cu cele ale Strategiei naþionale în
domeniul achiziþiilor publice referitoare la trecerea integralã la procedurile de achiziþii online, a fost eliminatã obligaþia
operatorilor economici de a prezenta în original instrumentul de garantare prin care a fost constituitã garanþia de participare.
Instrumentul de garantare trebuie sã prevadã cã plata garanþiei de participare se va executa necondiþionat, respectiv la prima
cerere a beneficiarului, pe baza declaraþiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate, ºi se prezintã autoritãþii contractante
cel mai târziu la data ºi ora-limitã de depunere a ofertelor.
Guvernul a adus totodatã o serie de clarificãri privind componenþa comisiilor de evaluare, în sensul cã din aceste comisii pot
face parte membri aparþinând compartimentelor din cadrul entitãþii contractante, iar în cazul în care beneficiarul final al
contractului/acordului-cadru este o altã entitate contractantã pot face parte din comisie membri aparþinând respectivei entitãþi
contractante.
În ceea ce priveºte condiþiile în care o ofertã poate fi respinsã de cãtre comisia de evaluare ca fiind inacceptabilã þi neconformã,
actul normativ aprobat astãzi de Guvern include þi cazul în care rãspunsul transmis nu clarificã eventualele neconcordanþe sau
nu a depus dovada constituirii garanþiei de participare la data limitã de depunere a ofertelor.”
Sursa: Biroul de Presã al ANAP

tatilor desfasurate de catre Agentia - funcþiile de monitorizare ºi super- actul normativ aprobat de Guvern
Naþionalã pentru Achiziþii Publice ºi vizare ale sistemului de achiziþii pu- prevede pentru ANAP ºi instituirea
atribuþiile stabilite ºi asumate în faþa blice din România; funcþiei de sprijin operaþional pentru
Comisiei Europene, Guvernul supli- - pentru implementarea Strategiei na- autoritãþile contractante, prin elabo-
menteazã organigrama ANAP cu 20 þionale în domeniul achiziþiilor pu- rarea unui ghid operaþional interactiv,
de posturi, de la 415, exclusiv demni- blice ºi pentru o corelare eficienta a actualizabil, care sã înlocuiascã su-
tarul, la 435 de posturi, exclusiv dem- informatiilor ºi experienþei dobân- prareglementarea de nivel terþiar.
nitarul. Decizia a fost luatã având în dite de Direcþia Generalã Reglemen- De asemenea, pentru a se evita su-
vedere volumul ºi complexitatea acti- tare, Coordonare Metodologicã ºi prapunerile în sistemul de control ºi
vitãþilor de implementare a Strategiei Suport Operaþional ºi Direcþia Gene- verificare proceduralã realizat de
naþionale în domeniul achiziþiilor pu- rala Politici Publice si Relaþii Interna- A.N.A.P., activitatea de control va fi
blice, dar ºi cele 5 direcþii de acþiune þionale, precum ºi o mai bunã coor- organizatã la nivelul a douã structuri
ale Strategiei naþionale în domeniul donare a procesului de reglementare, distincte care sã întreprindã numai
achiziþiilor publice, care vizeazã cali- demersurile necesare în funcþie de
tatea cadrului legislativ, inclusiv momentul verificãrilor. În acest sens,
evaluarea opþiunilor de transpunere a se menþine în cadrul A.N.A.P., la nivel
noilor directive europene în legislaþia de direcþie generalã, Direcþia Gene-
naþionalã: ralã Control EX-ANTE, care va cu-
- coerenþa generalã ºi eficienþa prinde Direcþia de Evaluare Docu-
cadrului instituþional; mentaþii de Atribuire ºi Direcþia Veri-
- regularitatea ºi calitatea procesului ficare Derulare Procedura de Atri-
de achiziþii publice; buire.
- capacitatea autoritatilor contrac- În ceea ce priveºte organizarea
tante, cu accent pe profesionalizare ºi acestei instituþii, actul normativ pre-
aspecte de integritate; vede fuzionarea structurii responsa-

8 Revista de Achizi?ii Publice Noiembrie 2016


stabili dacã obiectivele propuse au
fost atinse. Vor fi puse în practicã
proceduri prin care sã se asigure cã
supervizarea se va baza pe monito-
rizare ºi pe activitãþile de control ex-
ante, care relevã în timp real pro-
bleme sau nereguli sistemice. Actul
normativ prevede, în acest scop,
reorganizarea funcþiilor de monitori-
zare ºi supervizare, prin fuzionarea
structurilor responsabile la nivelul
ANAP cu implementarea ºi transpu-
nerea acestor doua functii într-o
singura structura - Directia de Moni-
torizare ºi Supraveghere Sistem.
Aceastã nouã direcþie de specialitate
din cadrul ANAP va verifica sistemul
de achiziþii publice la nivel global, dar
ºi la nivel de indicatori care sa permita
bile cu reglementarea în domeniul turale conform acordurilor de dele- depistarea eventualelor ineficiente ºi
achiziþiilor publice ºi înfiinþarea gare semnate între autoritãþile de nereguli la nivelul achizitorilor sau al
Direcþiei Generale Politici Publice, management ºi A.N.A.P.. În acest fel, autoritãþilor publice contractante.
Reglementare ºi Armonizare Legisla- activitatea de verificare ulterior sem- Agenþia Naþionalã pentru Achiziþii
tivã, în cadrul cãreia se organizeazã nãrii contractelor de achiziþie publicã Publice va identifica autoritãþile con-
Direcþia Politici Publice ºi Direcþia va fi organizatã la nivel de direcþie în tractante cu probleme ºi va face pu-
reglementare ºi Armonizare Legisla- subordinea directã a preºedintelui blicã informaþia prin intermediul
tivã. Tot în acelaºi sens, Guvernul a A.N.A.P., denumitã Direcþia Control unui raport anual.
decis înfiinþarea unui Birou pentru ex-post. La nivelul conducerii ANAP, Execu-
implementarea proiectelor, în cadrul Executivul a decis, totodata, dezvol- tivul a decis ca nu doar secretarul
Direcþiei Politici Publice din subordi- tarea functiei de supervizare exerci- general, ci si secretarul general
nea Serviciului de Politici ºi Coordo- tata de agentie, printr-o monitorizare adjunct este înalt funcþionar public,
nare Sistem, cu scopul de a asigura un coerenta si sistematica a sistemului numit, în condiþiile legii, prin decizie
cadru unitar pentru managementul electronic de achizitii publice SEAP, a prim-ministrului.
proiectelor finanþate din fonduri ex- pentru a evalua funcþionarea ºi evolu- Sursa: biroul de presa ANAP
terne nerambursabile ºi un manage- þia sistemului în timp ºi pentru a se
ment eficient în cadrul proiectelor
derulate de catre ANAP. În luarea
deciziei s-a þinut cont de procesul de 08 – 11 DECEMBRIE 2016, PREDEAL, HOTEL ROZMARIN
reformã în domeniul achiziþiilor
publice ºi de necesitatea implemen-
tãrii mãsurilor prevãzute în Strategia
naþionalã în domeniul achiziþiilor pu-
blice.
În sensul celor arãtate, activitatea
ANAP este exercitata în continuare
la nivel central si prin 8 structuri
regionale, fara personalitate juridica,
la nivel teritorial, cu precizarea ca
acestea vor fi organizate în subor- EXPERT PREVENIRE SI
dinea Direcþiei Verificare Derulare
Procedura de Atribuire. COMBATERE A CORUPTIEI
Activitatea de verificare ulterior sem- prioritati identificate, solutii, actiuni si masuri privind
narii contractelor de achizitie publica prevenirea si combaterea coruptiei
va integra si componenta de verifi-
care a respectarii normelor privind
Detalii privind participarea se solicita la coordonatorul de curs:
achizitiile publice în cadrul proiec- Olivia LIHU: 0753.025.983
telor finanþate din instrumente struc-

Noiembrie 2016 Revista de Achizi?ii Publice 9


1.Cum apreciati eficienta criteriilor de atribuire în conformitate cu noua legislatie în domeniul achizitiilor
publice si cum credeti ca ar trebui sa arate nivelul calitativ de executare a contractului, calificarea si organizarea
personalului implicat în evaluarea ofertelor, în noile conditii legislative?

Corina NEAGA: În fapt, aceastã întrebare pune în discuþie


trei noþiuni distincte din domeniul achiziþiilor publice, care
transpar din contextul actualei legislaþii, diferenþiate însã în
privinþa rolului fiecãruia în cadrul procesului de achiziþie
publicã, dar care totodatã pot fi incluse într-o succesiune
logicã în ideea în care: personalul cu atribuþii în evaluarea
ofertelor ar trebui sã aibã calificarea necesarã de a aplica corect
criteriul de atribuire stabilit pentru procedura de achiziþie
respectivã, astfel încât sã fie asigurat nivelul calitativ scontat în
executarea contractului.
Aplicarea criteriului de atribuire ºi a factorilor de evaluare
reprezintã ultima acþiune de filtrare a ofertelor depuse,
atribuþie a comisiei de evaluare a ofertelor, prin care aceasta
stabileºte oferta care rãspunde cel mai bine cerinþelor/
regulilor impuse pentru atribuirea contractului.
Eficienþa unui criteriu de atribuire, cu referire la oricare din cei
4 prevãzuþi în noua legislaþie în domeniul achiziþiilor, poate fi
determinatã doar la finalul implementãrii contractului, când
preþul/costul sau raportul calitate - preþ/calitate - cost este
evaluabil, luându-se în calcul toate elementele incidente
derulãrii contractului ºi când este posibil calculul efectelor
produse de cãtre factorii de evaluare prevãzuþi iniþial în
procedura respectivã.Dacã factorii aleºi, funcþie de specificul Membru Corina NEAGA, Expert achiziþii publice
al Asociaþiei Naþionale a Specialiºtilor în Achiziþii
ºi complexitatea contractului, au asigurat o concurenþã realã
între ofertanþi, dacã pe baza lor autoritatea contractantã a fost în mãsurã sã desemneze oferta cea mai avantajoasã din cele
depuse ºi dacã contractantul ºi-a îndeplinit cu succes obligaþiile contractuale în parametrii conveniþi, dependenþi de factorii
de evaluare aleºi, se poate conchide ca ºi criteriul de atribuire a fost eficient.
Prin urmare, un criteriu de atribuire poate fi considerat eficient atunci când la finalul contractului, autoritatea constatã cã
avantajele punctate la oferta depusã de cãtre ofertantul câºtigãtor au fost reale, sustenabile pentru proiectul respectiv,
contând în eficacitatea cu care contractantul a acþionat pentru îndeplinirea obligaþiilor asumate faþã de autoritate iar nivelul
calitativ de executare al contractului este mãcar cel aºteptat, din toate punctele de vedere, inclusiv din cel al utilizãrii
judicioase a resurselor.
Ca instrument de lucru pentru autoritãþi în privinþa criteriilor de atribuire, consider cã ar fi util un ghid ca cel deja disponibil ºi
anume “Criteriile UE pentru achiziþiile publice verzi pe categorii de produse”, care exemplificã în clar factori de evaluare
recomandaþi.
În contextul în care achiziþiile publice reprezintã un domeniu prioritar pentru guvernul oricãrei þãri, ca principal instrument
de creºtere economicã, însemnând o pondere însemnatã din PIB-ul oricãrei þãri, elaborarea unei strategii naþionale coerente
a fost laudabilã, prin aceasta redefinindu-se întreg sistemul de achiziþii din România.Însã dincolo de asigurarea cadrului
legislativ sau de monitorizarea ºi controlul persoanelor responsabile de achiziþii publice, cheltuirea banului public este direct
proporþionalã mai ales cu calitatea procesului de achiziþii publice, care depinde în mod intrinsec de profesionalismul
personalului care lucreazã în domeniul achiziþiilor publice, atât din partea autoritãþilor contractante, din partea operatorilor
economici, cât ºi din partea furnizorilor de servicii de achiziþie.
Prin adoptarea strategiei s-a realizat un progres consistent în reformarea sistemului de achiziþii, care a conturat perspectiva
îmbunãtãþirii funcþionãrii sistemului dar care trebuie continuatã cu punerea în aplicare ºi implementarea direcþiilor de
acþiune identificate ºi detaliate în cadrul strategiei. Eliminarea disfuncþionalitãþilor constatate ºi minimizarea riscurilor în
achiziþiile iniþiate dupã mai 2016 trebuie sã fi fost deja prioritatea numãrul unu pentru reformarea sistemului. Starea prezentã
este doar de reformare legislativã, fãrã ca autoritãþile contractante implicate în achiziþii sã beneficieze de sprijinul necesar
derulãrii activitãþii de achiziþii publice. Din punct de vedere al profesionalizãrii stringent necesare a personalului, existã o
lipsã de acþiune în sensul unei urgenþe mobilizãri de forþe prin organizarea de cursuri de perfecþionare, prin stabilirea unei
metodologii de recrutare/selecþie/pregãtire a personalului în domeniu, fapt de naturã sã amplifice exponenþial deficienþele
existente.
Calificarea ºi organizarea personalului implicat în evaluarea ofertelor ºi mai mult, a întreg personalului care instrumenteazã
achiziþiile publice în România este extrem de importantã, având în vedere contextul legislaþiei actuale ºi trebuie sã fie
efectuatã de urgenþã pentru a asigura înþelegerea imediatã ºi interpretarea corectã a noilor acte normative, pentru asigurarea
dezvoltãrii capacitãþii decizionale a personalului, a unor abilitãþi de analizã ºi sintetizã, de corelare a informaþiilor, de utilizare

10 Revista de Achizi?ii Publice Noiembrie 2016


a mijloacele electronice, etc.
Deasemenea, luând în calcul ca ºi în trecut abordarea neunitarã a legislaþiei în domeniu, nearmonizarea practicilor, au
reprezentat cutume în desfãºurarea cu acurateþe a unei proceduri de atribuire, schimbul de experienþã care s-ar produce în
cadrul unor sesiuni de perfecþionare/conferinþe organizate metodic ºi prin accesul la consultarea unor ghiduri de specialitate
cu diseminarea speþelor întâlnite, este prioritar ºi esenþial aº spune, rolul acestui schimb de experienþã fiind de netãgãduit
pentru achizitori în orice etapã de pregãtire s-ar afla, având ºi un important rol de prevenþie.
Consider cã este esenþialã cu precãdere profesionalizarea personalului din achiziþii publice înaintea instituirii controlului
managerial intern la nivelul fiecãrei autoritãþi contractante, prevãzut în strategia naþionalã.
Atâta timp cât în 2015 s-au înregistrat numai 2931 de autoritãþi contractante active care au încheiat cel puþin un contract de
achiziþie publicã, din cele peste 15000 înregistrate în SEAP, conform datelor disponibile pe site-ul ANAP în “Indicatorii de
monitorizare ai eficienþei procedurilor de achiziþiei publicã finalizate prin contract/acord cadru în anul 2015”, poate fi
promovatã ideea cã majoritatea autoritãþilor contractante nu deþin capacitatea administrativã de a derula proceduri, din lipsa
de personal sau având personal total nepregãtit, cu efectul devastator de suprimare a dezvoltãrii investiþiilor în comunitatea
respectivã.
2.Care credeti ca sunt regulile stabilite de noua legislatie,
mai putin suple din punct de vedere aplicativ si care v-ar
putea pune mai multe probleme?
Corina NEAGA:Deocamdatã, consider cã regulile impuse prin
noua legislaþie nu ridicã mari probleme dar rãspunsul corect la
aceastã întrebare va putea fi dat dupã mãcar 2 ani de practicã. În
prezent, ar trebui armonizate câteva din contradicþiile existente
între lege ºi normele de aplicare iar în privinþa interpretãrilor
legislative este salutarã iniþiativa ANAP de punere la dispoziþie a
“Bibliotecii de speþe”, extrem de utilã ºi binevenitã, care ar putea
fi extinsã cu diseminarea informaþiilor zilnice legate de
neregulile întâlnite prin verificarea ex-ante a documentaþiilor de
atribuire de cãtre ANAP ºi eventuala respingere a acestora.

1.Cum apreciaþi eficienþa criteriilor de atribuire în conformitate cu noua legislaþie în domeniul achiziþiilor
publice þi cum credeþi cã ar trebui sã arate nivelul calitativ de executare a contractului, calificarea þi organizarea
personalului implicat în evaluarea ofertelor, în noile condiþii legislative?

Av. Raluca Mihai: Initiaþiva legiuitorului european de modificare a criteriilor de


atribuire în sensul înserãrii unor criterii mai complexe, care sã aibã în vedere ºi alte
aspecte, precum durata de viaþã a utilizãrii unui echipament, costurile aferente acestei
utilizãri, calitatea produsului sau serviciului achiziþionat, impactul asupra mediului,
preluatã ca atare ºi în legislaþia naþionalã ce guverneazã achiziþiile publice este una
vizionarã, menitã sã dea mai multã valoare procedurilor de acest gen, punând accent
pe calitate, standarde mai ridicate, ºi înlãturând dictatura preþului cel mai scãzut, care
nu asigurã îndeplinirea neapãrat a acestor criterii ºi necesitãþi ale autoritãþilor
contractante.
Folosirea banului public în mod eficient nu înseamnã neapãrat atribuirea unui
contract de achiziþie publicã pentru preþul cel mai scãzut, fãrã a þine cont de alte
criterii, a cãror neîndeplinire sau îndeplinire defectuoasã în timp, pot atrage costuri
mai ridicate pentru achizitor, decât dacã ar fi optat pentru un serviciu, o lucrare sau un
produs mai scump, dar superior din punct de vedere calitativ ºi al costurilor viitoare
de utilizare generate.
Deºi criteriile de atribuire sunt acum în numãr de patru (4), în continuare cel mai
utilizat rãmâne preþul cel mai scãzut, autoritãþile contractante fiind deja obiºnuite ºi
având o practicã bine conturatã în evaluarea ofertelor în baza acestui criteriu.
Utilizarea preþului cel mai scãzut este evident ºi mult mai facilã, evaluarea ofertelor
fiind mult mai greu de contestat de ofertanþii participanþi la procedurã, autoritãþile Av. Raluca Mihai
considerând cã în acest fel sunt mai protejate ºi mai eficiente. Partner VOICU & FILIPESCU
Cu toate acestea, aºa cum precizam ºi mai sus, pe termen lung, achiziþionarea, de
exemplu, a unui produs ieftin, care îndeplineºte ce-i drept cerinþele minime tehnice solicitate, dar la care nu se þine cont de
durata de viaþã, costul serviciilor în post-garanþie, consumul de electricitate/combustibil/alte consumabile, va genera cu
siguranþã costuri mai mari pentru achizitor, ajungându-se la un cost total mai mare decât dacã s-ar fi achiziþionat un produs
puþin mai scump, dar superior din punct de vedere al calitãþii.
De exemplu, în cazul achiziþiei echipamentelor de imagisticã medicalã, care sunt destul de complexe ca ºi specificaþii tehnice

Noiembrie 2016 Revista de Achizi?ii Publice 11


solicitate, observãm tendinþa generalizatã a spitalelor de a impune drept criteriu de atribuire preþul cel mai scãzut, deºi, s-ar
dovedi extrem de utilã inserarea unui criteriu de atribuire ca cel mai bun raport calitate-preþ sau cel mai bun raport calitate-
cost, putând exista foarte mulþi factori de evaluare decisivi, cum ar fi serviciile post-vânzare, serviciile post-garanþie,
asistenþã tehnicã ºi termenul mediu de acordare a acesteia, personalul specializat implicat în prestarea serviciilor conexe sau
service-ului în garanþie ºi post-garanþie.
Un alt exemplu sunt contractele de lucrãri ce au ca obiect construcþie drumuri, care nu implicã servicii intelectuale complexe
ºi nici nu sunt lucrãri aferente proiectelor de infrastructurã de transport transeuropene, aceste categorii fiind exceptate de la
aplicarea criteriilor de atribuire preþul cel mai scãzut ºi costul cel mai scãzut, în cazul cãrora trebuie neapãrat pus accent pe
calitatea lucrãrilor, procesul ºi timpul de execuþie al proiectului, nu numai pe preþul/costul lucrãrilor.
Existã ºi tendinþa autoritãþilor contractante de a folosi în licitaþii complexe, cu valori mai mari ºi criteriul de atribuire cel mai
bun raport calitate-preþ, însã determinant rãmâne tot preþul, care are o pondere de 90%, în general.
Astfel, deºi teoretic criteriile de atribuire cel mai bun raport calitate-preþ ºi cel mai bun raport calitate-cost transpun cel mai
bine viziunea legiuitorului european, din pãcate, în România, existã în continuare o reticenþã a autoritãþilor contractante de a
implementa cu precãdere aceste criterii.
Evident, personalul din cadrul departamentelor de achiziþii publice nou formate în cadrul multor autoritãþi contractante este
în continuare în perioadã de tranziþie ulterior trecerii de la vechea legislaþie la noua legislaþie, ºi nu existã suficiente ghiduri,
îndrumare sau jurisprudenþã naþionalã care sã îl ajute sã aplice cu mai mare flexibilitate ºi relaxare criterii de atribuire mai
complexe.
Lãudabilã este iniþiativa ANAP de a organiza întâlniri regionale în întreaga þarã dedicate chiar personalului din cadrul
autoritãþilor contractante, aceasta angajându-se sã elaboreze mai multe materiale suport sub forma de notificãri, ghiduri sau
instrucþiuni, pentru a aduce cla- 2016 care modificã ºi comple-
rificãri acolo unde s-au identificat teazã HG 634/2015 privind
probleme în aplicarea noii legis- organizarea ºi funcþionarea
laþii. Agenþiei Naþionale de Achizi-
Apreciem cã în aceste ghiduri ºi þii Publice, prin care se preve-
instrucþiuni trebuie sã se punã de în mod expres cã rolul
accent pe detalierea procedurilor ANAP va fi ºi acela de asigu-
de aplicare a criteriilor de atribu- rare a suportului operaþional
ire noi, pentru a încuraja auto- pentru autoritãþile contrac-
ritãþile contractante sã le aplice cu tante, prin implementarea
încredere ºi profesionalism. unor instrumente dedicate în
Nu în ultimul rând, legiuitorul ro- vederea diseminãrii, inclusiv
mân a adoptat recent HG nr.774/ prin mijloace informatice a
bunelor practici aferente derulãrii procesului de achiziþie publicã, ºi de elaborare a unor documente standard, formulare ºi
modele- cadru, ghiduri, manuale ºi alte instrumente operaþionale cu rol de suport în aplicarea corectã ºi unitarã a legislaþiei în
domeniul achiziþiilor publice, fiind obligatã sã asigure diseminarea acestora.
În consecinþã, ar trebui sã ne aºteptãm ca toate aceste demersuri sã se concretize în proceduri de achiziþie publicã mai
adaptate nevoilor reale pe termen lung ale autoritãþilor contractante.

2.Care credeþi ca sunt regulile stabilite de noua legislaþie, mai puþin suple din punct de vedere aplicativ þi care v-ar
putea pune mai multe probleme?
Av. Raluca Mihai: În ceea ce priveºte modificãrile problematice din noua legislaþie, menþionez, cu titlu de exemplu,
urmãtoarele prevederi, cu care m-am confruntat în practicã:
(i) inexistenþa unui prag pentru determinarea preþului neobiºnuit de scãzut, care poate aduce numeroase probleme practice
atât pentru autoritãþile contractante, care trebuie sã stabileascã prin analiza proprie un astfel de prag ºi sã solicite explicaþii
ofertanþilor, dar ºi pentru ofertanþii care vor trebui sã aibã pregãtitã o defalcare serioasã ºi justificatã a preþului ofertat, pentru
a fi în mãsurã sã furnizeze astfel de explicaþii pertinente;
(ii) competenþa alternativã a soluþionãrii contestaþiilor - ofertantul care depune contestaþie la CNSC ajunge sã îºi susþinã
cauza în faþa tribunalului competent, dacã în procedurã un alt ofertant depune contestaþie direct la tribunal. Existã probleme
practice cu privire la regulile de confidenþialitate strict conturate ºi aplicate de CNSC, dar ºi cu privire la înþelegerea unor
termeni ºi proceduri tehnice de judecãtorii din instanþa de contencios a tribunalului, care sunt încã în curs de specializare pe
procedurile de achiziþie publicã, comparativ cu cei de la curþile de apel, care au deja o practicã bine formatã;
(iii) instituþia subcontractantului subcontractantului declarat în ofertã, numit ºi sub-subcontractant, deºi reglementatã de
Legea nr. 98/2016, nu este foarte detaliatã, autoritãþile contractante fiind uºor tematoare în a admite participarea ofertanþilor
în licitaþie cu sub-subcontractanþi;
(iv) abrogarea întregii legislaþii terþiare, fãrã sã existe încã corespondente ale principiilor ºi liniilor directoare în noua legislaþie;
(v) deºi s-a introdus etapa notificãrii prealabile anterior depunerii unei contestaþii în procedurile de atribuire, în cazul
existenþei unui raport de atribuire, autoritãþile contractante sunt extrem de reticente în a adopta mãsuri de remediere, deci a
reveni asupra deciziei adoptate de comisia de evaluare. Implicit, îºi susþin decizia de atribuire ºi se ajunge la contestaþie prin
care se solicitã anularea raportului, în tot sau în parte.

12 Revista de Achizi?ii Publice Noiembrie 2016


Subcontractarea. Privire
comparatã între vechi ºi nou (I)
voi limita sã analizez doar acele regle- discuþie, trebuie precizat faptul cã pe
mentãri ce sunt conþinute de primul lângã dispoziþii similare celor din
act normativ ºi sã semnalez eventua- vechiul pachet legislativ, noua legis-
1
lele diferenþe doar acolo unde este ca- laþie dedicã o întreagã secþiune doar
zul ºi doar în mãsura în care acestea, pentru reglementãri specifice sub-
strict din punctul meu de vedere, sunt contractanþilor, ceea ce, din punctul
fundamentale. de vedere al modalitãþii de structurare
Aºadar, un prim aspect asupra cãruia a dispoziþiilor legale cu privire la sub-
Av. Daniel Stiger mã opresc ºi care reprezintã un ele- contractare, permite o referinþã mai
ncep prezentul articol cu preci- ment de noutate introdus de Legea uºoarã când vine vorba de identifi-

Î zarea cã studiul comparat pe care


intenþionez sã îl creionez institu-
þiei subcontractãrii prin prisma
nr. 98/2016 [dar ºi de Legea nr. 99/
2016 privind achiziþiile sectoriale
(„Legea nr. 99/2016”)] este acela cã
legiuitorul a procedat la definirea
carea rapidã a aspectelor specifice
acestei instituþii.
I. Autoritãþile contractante pot efectua plãþi
atât a noilor cât ºi a vechilor direct cãtre subcontractanþii agreaþi. Dupã
reglementãri privind cadrul legal al expresã a termenului de „subcontrac- cum reiese ºi din acest subtitlu, un
achiziþiilor publice din România, pe tant”. prim aspect pe care îl consider ex-
lângã faptul cã nu se doreºte a fi unul Astfel, potrivit art. 3 alin. (1) pct. 51. trem de interesant (ºi care reprezintã
exhaustiv, va fi structurat în douã yy) din Legea nr. 98/2016, va avea o noutate absolutã în domeniu) pri-
pãrþi, respectiv: calitatea de „subcontractant” „orice ope- veºte posibilitatea de care se bucurã
- o primã parte (prezentul articol), în rator economic care nu este parte a unui în prezent autoritãþile contractante
care voi trata acele aspecte reglemen- contract de achiziþie publicã ºi care executã de a efectua plãþi direct cãtre subcon-
tate de dispoziþiile art. 218 din Legea ºi/sau furnizeazã anumite pãrþi ori tractori, ceea ce în trecut nu era
nr. 98/2016 privind achiziþiile publi- elemente ale lucrãrilor sau ale construcþiei reglementat de nicio dispoziþie legalã
ce („Legea nr. 98/2016”) care con- ori îndeplinesc activitãþi care fac parte din dar nici de practicã ori jurisprudenþã.
ferã autoritãþilor contractante drep- obiectul contractului de achiziþie publicã, În acest sens, potrivit art. 218 alin. (1)
tul de a efectua plãþi direct cãtre sub- rãspunzând în faþa contractantului de din Legea nr. 98/2016, autoritatea
contractanþii agreaþi cu contractorul organizarea ºi derularea tuturor etapelor contractantã va putea efectua plãþi
a cãrui ofertã a fost declaratã câºti- necesare în acest scop”. corespunzãtoare pãrþii/pãrþilor din
gãtoare a unei anumite proceduri de Practic s-a procedat la o „fixare” ºi contract îndeplinite de cãtre subcon-
achiziþie; ºi prin lege a ceea ce practica, doctrina tractanþii propuºi în ofertã de un
- o a doua parte, în care voi detalia ºi jurisprudenþa deja statuaserã în contractant doar în mãsura în care
dispoziþiile art. 219 ºi art. 220 din mod similar sub imperiul legislaþiei ce sunt întrunite, în mod cumulativ,
Legea nr. 98/2016 care reglemen- a fost înlocuitã de noul cadru ce re- douã condiþii principale, respectiv: (i)
teazã (i) aspecte ce þin de drepturile ºi glementeazã astãzi domeniul achizi- natura contractului respectiv permite
obligaþiile contractantului care pro- þiilor publice naþionale. efectuarea unor asemenea plãþi ºi (ii)
pune subcontractanþi, precum ºi (ii) Mergând mai departe cu subiectul în subcontractanþii propuºi sã-ºi fi
aspecte referitoare la înlocuirea sau exprimat opþiunea în acest sens fie la
introducerea de noi subcontractanþi. momentul încheierii contractului de
De asemenea, înainte de a trece la achiziþie publicã, fie la momentul in-
detalierea subiectului ce va face troducerii lor în contractul de achi-
obiectul prezentului articol, în consi- ziþie.
derarea faptului cã, practic, dispozi- Cât priveºte momentul la care vor fi
þiile conþinute în Legea nr. 98/2016 ºi efectuate plãþile directe, alin. (2) al art.
în Legea nr. 99/2016 apar ca fiind 218 din Legea nr. 98/2016 dispune cã
similare, þin sã fac ºi menþiunea cã mã acestea se vor putea efectua de cãtre
1
Mã refer aici, în special, la prevederile conþinute în Secþiunea 1 din cadrul Capitolului V al Legii nr. 98/2016, coroborat cu Secþiunea 1 a Capitolului IV din Normele
metodologice din 2 iunie 2016 de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziþie publicã/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziþiile
publice („Normele metodologice ale Legii nr. 98/2016”), respectiv Secþiunea 1 a Capitolului VI al Legii nr. 99/2016, coroborat cu prevederile Secþiunii 1 a Capitolului IV
din Normele metodologice din 2 iunie 2016 de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru din Legea nr. 99/2016 privind
achiziþiile sectoriale.

Noiembrie 2016 Revista de Achizi?ii Publice 13


referitoare la atribuirea contractelor de
achiziþie publicã din Ordonanþa de urgenþã
a Guvernului nr. 34/2006 privind atri-
buirea contractelor de achiziþie publicã, a
contractelor de concesiune de lucrãri publice
ºi a contractelor de concesiune de servicii
4
(„H.G. nr. 925/2006”) , art. 218 alin.
(4) din Legea nr. 98/2016 impune
autoritãþilor contractante obligaþia ca
la momentul încheierii contractului
de achiziþie publicã ori la momentul
introducerii de noi subcontractanþi sã
solicite contractantului sã îi prezinte
contractele încheiate între acesta ºi
subcontractantul/subcontractanþii
pe care i-a nominalizat în ofertã sau
pe care i-a declarat ulterior. Diferenþa
faþã de dispoziþiile legale anterioare
constã în aceea cã acum o asemenea
obligaþie incumbã autoritãþilor con-
autoritãþile contractante doar atunci este aceea „de a stabili în cadrul tractante pentru ca acestea sã inse-
când prestaþia subcontractanþilor contractului de achiziþie publicã clauze reze în chiar conþinutul contractului
este confirmatã: contractuale obligatorii ce prevãd transferul de achiziþie publicã (i) atât activitãþile
(i)fie de toate cele 3 pãrþi implicate, de drept al obligaþiilor de platã cãtre subcon- pe care urmeazã sã le îndeplineascã
respectiv autoritate contractantã, tractant/subcontractanþi pentru partea/ subcontractorul/subcontractorii
contractant ºi subcontractant, pãrþile din contract aferentã/aferente propuºi, dar ºi (ii) sumele aferente
(ii) fie de autoritatea contractantã ºi acestuia/acestora, în momentul în care a respectivelor prestaþii, astfel încât sã
subcontractant, aceastã din urmã si- fost confirmatã îndeplinirea obligaþiilor fie asiguratã o transpunere cât mai
tuaþie fiind una cu caracter de excep- asumate prin contractul de subcontractare, fidelã a principiului fundamental al
2
þie ºi care urmeazã a fi aplicatã doar în în conformitate cu prevederile alin.(2)” . transparenþei (recunoscând aici ºi o
mãsura în care contractantul blo- Astfel, autoritãþile contractante vor oarecare influenþã a fostului prin-
cheazã în mod nejustificat confirma- trebui sã fie prevãzãtoare ºi, la mo- cipiu al utilizãrii eficiente a fondurilor
rea executãrii obligaþiilor asumate de mentul pregãtirii clauzelor aferente publice care, în prezent, nu se mai
subcontractant. Cu toate acestea, nu contractului de achiziþie publicã ce va regãseºte printre cele menþionate la
pot sã nu fac precizarea cã legiuitorul fi semnat cu ofertantul declarat câºti- art. 2 alin. (2) din Legea nr. 98/2016).
nu a înþeles totuºi sã se opreascã ºi sã gãtor, sã gândeascã ºi sã includã ºi Legiuitorul a menþinut însã, identic
menþioneze/defineascã, la nivel clauze contractuale care sã reglemen- cu art. 96 alin. (1) teza finalã din H.G.
conceptual desigur, ceea ce urmeazã teze transferul de drept al obligaþiilor nr. 925/2006, cerinþa ca toate con-
a fi considerat ca fiind un „compor- de platã cãtre subcontractant/ tractele încheiate între contractor ºi
tament nejustificat” al contractorului subcontractanþi, transfer ce va fi subcontractorul/subcontractorii
într-o atare situaþie, astfel încât acest condiþionat de confirmarea cores- sãu/sãi „sã fie în concordanþã cu oferta ºi se
concept urmeazã a fi cristalizat de punzãtoare a prestaþiei acestuia/ vor constitui în anexe la contractul de
practicã, prin mecanismele sale pro- acestora potrivit dispoziþiilor art. 218 5
3 achiziþie publicã” . De asemenea, potri-
prii. alin. (2) din Legea nr. 98/2016 . vit art. 218 alin. (6) din Legea nr. 98/
O altã obligaþie pe care autoritatea Cumva similar reglementãrilor conþi- 2016, toate aspectele referitoare la
contractantã o are în sarcina sa în ca- nute de art. 96 alin. (1) din Hotãrârea subcontractant/subcontractanþi de-
zul în care subcontractorul/subcon- Guvernului nr.925/2006 pentru apro- taliate anterior nu vor fi de naturã a
tractorii opteazã pentru plata directã barea normelor de aplicare a prevederilor diminua rãspunderea contractantului
2
Potrivit Art. 218 alin. (3) din Legea nr. 98/2016. Precizez cã prevederile alin. (2) la care se face referire în finalul acestui text legal au fost detaliate de mine în paragraful
anterior.
3
Sunt de precizat aici ºi dispoziþiile art. 150 alin. (1) din Normele metodologice ale Legii nr. 98/2016, potrivit cãrora autoritatea contractantã are obligaþia de a stabili „clauze
contractuale obligatorii privind cesiunea de creanþã în favoarea subcontractanþilor legatã de partea/pãrþile din contract care sunt îndeplinite de cãtre aceºtia”.
4
Art. 96 alin. (1) din H.G. nr. 925/2006: „În cazul în care pãrþi din contractul de achiziþie publicã urmeazã sã se îndeplineascã de unul sau mai mulþi subcontractanþi,
autoritatea contractantã are obligaþia de a solicita, la încheierea contractului de achiziþie publicã respectiv, prezentarea contractelor încheiate între viitorul contractant ºi
subcontractanþii nominalizaþi în ofertã. Contractele prezentate trebuie sã fie în concordanþã cu oferta ºi se vor constitui în anexe la contractul de achiziþie publicã.”
5
Potrivit art. 218 alin. (5) din Legea nr. 218/2016.

14 Revista de Achizi?ii Publice Noiembrie 2016


cu privire la modalitatea de înde- subcontractori îºi îndeplineºte în al Revistei de Achiziþii Publice cu
plinire a contractului de achiziþie pu- mod defectuos sau chiar nu îºi înde- partea a doua (ºi finalã) a acestui
blicã/acord-cadru, astfel încât acesta plineºte partea din contract/acord- studiu, ocazie cu care voi încerca sã
va fi direct rãspunzãtor faþã de auto- cadru la a cãrei realizare s-a obligat schiþez ºi concluziile la care am ajuns
ritatea contractantã pentru buna de- (aspect care nu diferã în niciun fel de în urma tuturor celor analizate ºi ex-
rulare ºi implementare a contractu- cele instituite de vechea reglementa- puse în cuprinsul celor douã articole
lui de achiziþie publicã/acord-cadru re). ale mele.
respectiv, rãspunderea sa fiind anga- Mã voi opri aici cu analiza mea, Continuare în numãrul urmãtor
jatã ºi în cazul în care oricare dintre urmând sã revin într-un numãr viitor

Protecþia informaþiilor confidenþiale în noile


proceduri de achiziþii publice Bogaru,
av. Andrei Pavel
Braun Noviello & Associates
n sfera domeniului public, pro- pentru care modul în care acestea sunt administrative. În analiza noului ca-

Î babil una dintre cele mai îndelun-


gate preocupãri atât din perspec-
tiva politicilor publice, cât ºi din cea a
negociate ºi executate graviteazã în sfera
protecþiei interesului public''.
În aceastã direcþie au apãrut concepte
dru legal al procedurilor achiziþiilor
publice, nu trebuie ignorat faptul cã,
în aceastã privinþã, reglementarea nu
tehnicii legislative, o constituie iden- ºi instituþii adiacente a cãror existenþã are un caracter de absolutã noutate,
tificarea echilibrului contractual. constituie o veritabilã garanþie în sa- întrucât chiar ºi în vechea reglemen-
Dacã în scena de drept privat se poate tisfacerea intereselor ce þin de dome- tare a Ordonanþei de Urgenþã nr. 34/
constata cu lejeritate o preocupare nu niul public - acces la informaþii ºi 2006 privind atribuirea contractelor
doar la nivelul literaturii de speciali- transparenþã decizionalã în procedu- de achiziþie publicã, a contractelor de
tate, ci chiar una din perspectiva rile publice. Pe parcursul vechilor re- concesiune de lucrãri publice ºi a
pozitivistã, în sensul cã statele au glementãri s-a acordat o atenþie în- contractelor de concesiune de servi-
construit recent un cadru normativ semnatã acestor idei, dat fiind ºi cii conþinea o prevedere sumarã po-
propice identificãrii ºi întreþinerii faptul cã legea era mai degrabã lacu- trivit cãreia contractantul putea in-
echilibrului contractual, în scena narã în a schiþa sfera conceptualã a dica o serie de informaþii ca fiind
dreptului administrativ noþiunea de termenilor ,,public'' - ,,confidenþial''. confidenþiale, autoritatea contractan-
echilibru trebuie privitã cu serioase În conformitate cu art. 1 din Legea tã fiind obligatã a le respecta în mã-
rezerve. nr. 544/2001 privind liberul acces la sura în care interesele legitime ale
În primul rând, aceste rezerve sunt, informaþiile de interes public ºi în operatorului economic nu ar fi preju-
evident, fundamentate pe însãºi na- acord cu principiile constituþionale, diciate prin dezvãluirea unor infor-
tura unui contract administrativ. În oricãrei persoane îi este garantat maþii indicate ca fiind ,,confiden-
mod tradiþional, el exclude eo ipso accesul liber ºi neîngãduit la infor- þiale''. Mai mult, norma legalã fãcea
ideea de echilibru, partenerii nefiind maþiile de interes public, motiv pen- referire la secretul comercial ºi pro-
pe poziþii de egalitate. De altfel, noul
cadru normativ al achiziþiilor publice
aplicabil prin legile adoptate în anul
2016 având ca scop uniformizarea
procedurilor de achiziþii publice la
nivel european nu pare sã se abatã în
vreun fel de la aceastã premisã. Legea
nr. 98/2016 conþine la art. 3 alin (1)
pct 12 lit l) ºi o definiþie a contractului
de achiziþii publice - ,,contractul cu titlu
oneros, asimilat, potrivit legii, actului
administrativ, încheiat în scris între unul
sau mai mulþi operatori economici ºi una ori
mai multe autoritãþi contractante, care are
ca obiect execuþia de lucrãri, furnizarea de tru care încheierea unor contracte prietatea intelectualã pentru a putea fi
produse sau prestarea de serviciiÎn al doilea administrative va trebui sã fie guver- incluse în sfera termenului de ,,in-
rând, contractele administrative au drept natã de necesitatea publicãrii infor- formaþie confidenþialã''.
scop protejarea unor interese publice, motiv maþiilor derivate din respectivele acte Noul pachet legislativ al contractelor

Noiembrie 2016 Revista de Achizi?ii Publice 15


administrative aduce cu sine o abun- Aceastã prevedere are un corespon-
denþã de texte care fac referire la dent similar în în art. 79, respectiv art.
confidenþialitatea informaþiilor ofe- 49 din Legea nr. 99/2016 ºi Legea nr.
rite de partenerii autoritãþilor/entitã- 100/2016.
þilor contractante, astfel încât, cel De asemenea, prin raportare la pro-
puþin luând în considerare un argu- blema confidenþialitãþii, Legile nr. 98
ment de ordin cantitativ, legiuitorul /2016 ºi Legea nr. 99/2016 conþine
pare sã mute centrul de greutate al norme referitoare la protecþia infor-
contractului administrativ ceva mai maþiilor de acest gen aplicabile ºi eta-
aproape de protecþia partenerului pei ,,negocierii competitive”, texte
privat. care sunt de o importanþã conside-
Trebuie observat cã pachetul legis- nice sau comerciale ºi elemntele de rabilã. Aceasta se datoreazã faptului
lativ pare sã fie un succes din per- confidenþialitate ale ofertelor. Pentru cã, deºi avem un text general prevã-
spectiva domeniilor de apãrare ºi se- a asigura o mai bunã protecþie acestor zut în Codul civil la dispoziþiile
curitate naþionalã, legiuitorul nefiind informaþii, legea conferã autoritãþilor referitoare la încheierea contractului
dispus a face vreun compromis în posibilitatea chiar dea impune opera- ºi faza negocierilor, legiuitorul a pre-
ceea ce priveºte confidenþialitatea in- torilor economici anumite cerinþe în vãzut expres ºi în materia con-
formaþiilor. Astfel art. 37 alin (2) din vederea protejãrii caracterului confi- tractelor administrative obligaþia
Legea nr. 98/2016 prevede cã legea denþial pe care acestea le pun la dis- pãstrãrii confidenþialitãþii în faza de
nu se aplicã contractelor de achiziþie poziþie pe durata procedurilor de negociere administrativã. Astfel,
publicã ºi nici acordurilor-cadru atri- atribuire. având un un caracter de lege specialã,
buite ºi concursurilor de soluþii orga- De precizat cã legea achiziþiilor sec- textul eliminã din start orice posibilã
nizate în domeniile apãrãrii ºi secu- toriale conþine o completare la cores- controversã cu referire la posibilele
ritãþii naþionale dacã protecþia inte- pondentul alineatului (3) din Legea prejudicii pe care autoritatea s-ar fi
reselor esenþiale de securitate ale sta- nr. 98/2016 incluzând ºi informaþiile putut gãsi nevoitã sã le repare în mã-
tului nu poate fi garantatã doar prin puse la dispoziþie în cadrul funcþio- sura în care ar divulga acele infor-
mãsuri mai puþin invazive, iar refe- nãrii unui sistem de calificare, indi- maþii, fiind o precizare binevenitã.
ritor la aceste mãsuri invazive, legea ferent dacã acesta a fãcut sau nu Astfel, art. 98 din Legea nr. 98/2016
include - cu titlu exemplificativ - obiectul unui anunþ privind existenþa prevede cã entitatea contractantã are
impunerea unor cerinþe în vederea unui sistem de calificare utilizat ca obligaþia de a nu dezvãlui celorlalþi
protejãrii caracterului confidenþial al modalitate de invitare la o procedurã participanþi informaþii confidenþiale
informaþiilor pe care autoritatea con- concurenþialã de ofertare. comunicate de un candidat sau ofer-
tractantã le pune la dispoziþie în Mai mult, pachetul legislativ include tant care participã la negocieri, fãrã
cadrul unei proceduri de atribuire. ºi o secþiune unitarã referitoare la acordul scris al acestuia. Acest acord
Raþionamentul identic se regãseºte ºi normele aplicabile comunicãrilor trebuie, însã, particularizat pentru
în legile privind achiziþiile sectoriale ºi care reglementeazã cu claritate obli- fiecare intenþie de comunicare a unor
concesiunile de lucrãri ºi concesiunile gaþii ce incumbã autoritãþilor în ma- informaþii confidenþiale. De aseme-
de servicii. teria informaþiilor confidenþiale. nea, aceastã prevedere se aplicã ºi
În al doilea rând, Legea nr. 98/2016, dialogului competitiv.
Astfel, art. 65 din Legea nr. 98/2016
Legea nr. 99/2016 ºi Legea nr. 100/ prevede autoritatea este obligatã sã Într-o manierã apropiatã, Legea nr.
2016 conþin o secþiune cu prevederi asigure protejarea integritãþii datelor, 100/2016 conþine dispoziþii ce reiau
generale în materie de confidenþiali- a confidenþialitãþii ofertelor ºi a soli- acelaºi raþionament, dar în materie de
tate prin texte relativ identice. Spre citãrilor de participare în cadrul tutu- licitaþii publice, la art. 53.
exemplu, art. 57 din Legea nr. 98/ ror operaþiunilor de comunicare, La fel este ºi cazul mecanismului,
2016 prevede o obligaþie de a nu face, transmitere ºi stocare a informaþiilor. denumit ,,parteneriatul pentru inova-
în sensul cã autoritatea contractantã De asemenea, se menþioneazã ºi o re'' prin care un operator economic
este obligatã sã nu dezvãluie infor- datã pânã la care conþinutul ofertelor poate sã depunã o solicitare de
maþiile transmise de operatorii eco- ºi al solicitãrilor de participare, pre- participare în urma publicãrii unui
nomici pe care aceºtia le indicã auto- cum ºi cel al planurilor/proiectelor în anunþ de participare, urmând sã aibã
ritãþilor ca fiind confidenþiale. Din cazul concursurilor de soluþii este dreptul de a depune ulterior oferte
nou, cu titlu exemplificativ, legiui- confidenþial: pânã la data deschiderii numai candidaþii care îndeplinesc
torul tinde sã clarifice tipul acestor acestora. Astfel, autoritatea cunoºtin- criteriile de calificare ºi selecþie sta-
informaþii, precizând ca în aceastã þã de conþinutul lor numai de la data bilite de autoritatea contractantã, iar
categorie se pot încadra secretele teh- stabilitã pentru deschiderea acestora. pe baza acestora autoritatea contrac-

16 Revista de Achizi?ii Publice Noiembrie 2016


tantã va desfãºura negocieri în vede- 217 alin (5) din Legea 98/2016 acce- litatea prin care asigurã accesul ope-
rea îmbunãtãþirii acestora (art. 95 din sul persoanelor la dosarul achiziþiei ratorilor economici la documentele
legea 98/2016). Din perspectiva con- publice se realizeazã þinând cont de respective.
fidenþialitãþii informaþiilor ºi, având termenele ºi procedurile prevãzute Din reglementãrile de actualitate,
în vedere specificul acestei proceduri, de reglementãrile legale privind libe- echilibrul pare sã se afle pe un tãrâm
reluarea textelor referitoare la sarcina rul acces la informaþiile de interes fertil, în sensul în care confidenþia-
nedivulgãrii informaþiilor de cãtre public ºi nu poate fi restricþionat de- litatea nu se materializeazã în sarcini
autoritãþi, textele sunt din nou bine- cât în mãsura în care aceste informaþii supraabundente, de manierã sã dimi-
venite (art.102 din Legea nr. 98/ sunt confidenþiale, clasificate sau nueze elementul-cheie al procedu-
2016, fiind corelat cu celelalte acte protejate de un drept de proprietate rilor de achiziþii publice - transpa-
normative). intelectualã. renþa. Nu este însã de pus la îndoialã
Deºi la o primã analizã, prevederile Cu toate acestea, potrivit art. 150 din faptul cã aceste obligaþii câºtigã teren
referitoare la pãstrarea caracterului Legea nr. 98/2016, dacã din motive pentru o aºa-zisã ,,privatizare'' a con-
confidenþial al informaþiilor tind sã legate de protejarea naturii confiden- tractului de achiziþii publice, câtã
ducã la concluzia cã transparenþa þiale a informaþiilor, autoritatea nu vreme legiuitorul acordã un grad
decizionalã pierde teren în faþa pro- poate asigura prin mijloace electro- ridicat de protecþie partenerului con-
tecþiei comerciale a contractantului, nice ,,acces direct, complet, nerestricþionat ºi tractual. Rãmâne însã ca practica sã
toate aceste dispoziþii sunt acoperite gratuit'' la anumite documente ale ne demonstreze dacã ºi în ce mãsurã
de o reglementare mai minuþioasã a achiziþiei, va exista obligaþia în sarcina mecanismele de prevenire ºi comba-
conceptului de ,,transparenþã'', texte- acesteia sã precizeze în anunþul de tere a conflictelor de interese ori a
le în vigoare având o secþiune dedi- participare mãsurile pe care le solicitã situaþiilor de acest gen sunt adecvate
catã intitulatã ,,Reguli de publicitate ºi în scopul protejãrii naturii confiden- ºi pot sã dubleze acest nou aport
transparenþã''. Mai mult, conform art. þiale a informaþiilor, precum ºi moda- normativ.

Câteva consideraþii privind calificarea legalã


a autoritãþii contractante ºi a alegerii
contractului de concesiune de servicii
n cursul anului 2016 au fost cesiunile de lucrãri (Legea nr. 100/
2016), act normativ necesar punerii în
Î aprobate o serie de acte normative
cu impact asupra domeniului
achiziþiilor publice precum Legea
aplicare a legislaþiei primare în do-
meniul achiziþiilor publice:
“- procedurile prevãzute de Legea privind
nr.98/2016 privind achiziþiile publice,
Ordonanþa de Urgenþã a Guvernului concesiunile de lucrãri ºi concesiunile de servicii
nr.58/2016 din 19 septembrie 2016 care sunt finalizate cu atribuirea unui
pentru modificarea ºi completarea contract de concesiune vor fi aplicabile doar
unor acte normative cu impact asupra dacã valoarea acestora depãºeºte pragul de
domeniului achiziþiilor publice dar ºi 23.227.215 lei
Legea nr.100/2016 din 19 mai 2016 -au fost stabilite noi reguli pentru evaluarea
privind concesiunile de lucrãri ºi documentaþiilor de atribuire publicate în
concesiunile de servicii. SEAP.
Pânã la data de 16.11.2016 nu au fost ANAP va evalua, înainte de transmiterea
aprobate Normele de aplicare a legii spre publicare a invitaþiei/anunþului, con-
privind concesiunile de servicii ºi con- formitatea cu legislaþia aplicabilã în domeniu,
cesiunile de lucrãri (Legea nr. 100/ cu excepþia caietului de sarcini ºi a modelului
2016), nu au fost aprobat un model de de contract, în mãsura în care valoarea esti-
documentaþie de atribuire, fiºã de date matã a concesiunii este egalã sau mai mare cu
sau un Ghid privind concesiunile de pragul de 23.227.215 lei. Potrivit actului
lucrãri ºi servicii. normativ, atribuirea unui contract de conce-
Din Comunicatul de presã postat pe siune este rezultatul unui proces de concesio-
nare ce se deruleazã în mai multe etape: Ec. Aurora Violeta AMUZESCU
site-ul www.gov.ro din data de 16
- etapa de planificare, fundamentare ºi pregã- Expert achiziþii publice
noiembrie 2016 reiese faptul cã Guver-
tire; Direcþia achiziþii publice -
nul a aprobat normele de aplicare a legii
- etapa de organizare a competiþiei ºi atri- Consiliul Judeþean Dâmboviþa
privind concesiunile de servicii ºi con-

Noiembrie 2016 Revista de Achizi?ii Publice 17


buirea contractului; Serviciile care fac obiectul contractului disponibilitate în funcþie de inflaþie
- etapa post atribuire contract, respectiv execu- de concesiune sunt precizate la clauza 3.FACTORI DE DEDUCERE LA
tarea ºi monitorizarea implementãrii con- 6: PRESTARE (DFP)
tractului. Normele introduc o nouã abordare “6.1 Obiectul acestui Contract îl reprezintã 4.PLATA PENTRU SERVICII NE-
care trebuie urmatã de toate autoritãþile în delegarea gestiunii serviciilor de colectare ºi PROGRAMATE (PSN)
procesul de evaluare a ofertelor, indiferent de transport, de cãtre Concedent Concesiona- 4.1 Preþuri unitare de bazã la Data de
procedura de atribuire aleasã. Mai exact, este rului, în ºi din Aria Deservitã, precum ºi referinþã
vorba despre defalcarea acestui proces pe faze exploatarea în concesiune a Bunurilor 4.2 Preþuri unitare de bazã (PUB) pen-
ce se finalizeazã cu rapoarte intermediare care Consiliilor listate în Anexa B. Delegarea tru Anul de lucru n
sunt comunicate ofertanþilor. Contractele de gestiunii serviciilor de colectare ºi transport ºi 4.3 Calculul plãþii pentru Servicii Ne-
concesiune de lucrãri/servicii a cãror valoare exploatarea în concesiune a Bunurilor Consi- programate (PSN)
este mai micã decât pragul de 23.227.215 lei liilor se face în conformitate cu ºi în condiþiile 5. VALORI DE BAZÃ
vor putea fi încheiate prin aplicarea procedurii secþiunii 7 din Caietul de sarcini, clauzele 1 SUMA DE PLATÃ LUNARÃ E-
simplificate. Aceasta se iniþiazã prin publica- prezentului Contract ºi art. 19 litera e) din FECTIVÃ A SERVICIILOR (PLES)
rea în S.E.A.P. a unei anunþ de concesiune Legea Salubrizãrii. Conform termenilor ºi condiþiilor
simplificat, însoþit de documentaþia de atri- 6.2 Pentru prestarea serviciilor de colectare ºi acestui Contract, pe durata Contrac-
buire aferentã.Fiecare entitate contractantã va transport delegate în regim de gestiune, precum tului, Concedentul va achita Concesio-
avea obligaþia de a de a elabora un studiu de ºl exploatarea în concesiune a Bunurilor narului suma de platã lunarã efectivã
fundamentare a deciziei de concesionare Consiliilor Concedentul va plãti Concesiona- pentru prestarea serviciilor (PLES)
atunci când intenþioneazã sã atribuie un con- rului un tarif, dupã cum urmeazã: care va fi calculatã dupã cum urmeazã:
tract de concesiune pe termen lung.” (i) pentru Serviciile detaliate la secþiunea 7.1 PLESmn = PD mn * FDPmn + PSN mn
Consiliul Judeþean Dâmboviþa îm- din Caietul de sarcini se va plãti un tarif
preunã cu celelalte consilii locale muni- Unde:
calculat conform mecanismului de calcul al
cipale, orãºeneºti ºi comunale din jude- sumei de platã a serviciilor prezentat în PLESm.n = Suma de plata lunarã efec-
þul Dâmboviþa au înfiinþat Asociaþia Anexa D la contract ºi în conformitate cu tivã a serviciilor (în RON) plãtibilã de
de Dezvoltare Intercomunitarã „Re- oferta financiarã a Concesionarului din cãtre Concedent Concesionarului pe
abilitarea colectãrii, transportului, depozitã- cadrul Formularului 7.1; perioada de facturare m în anul de
rii, prelucrãrii deºeurilor solide în judeþul lucru n
(ii) pentru Serviciile neprogramate detaliate la
Dâmboviþa" cu scopul de a îmbunãtãþi secþiunea 7.2 din Caietul de sarcini se va plãti PDmn = A douãsprezecea parte din
infrastructura tehnico-edilitarã a siste- un tarif calculat conform mecanismului de valoarea plãþilor de disponibilitate pen-
mului de colectare, transport, depozi- calcul al sumei de platã a serviciilor prezentat tru anul de lucru n calculatã în con-
tare ºi prelucrare a deºeurilor solide în în Anexa D la Contract ºi în conformitate cu formitate cu Secþiunea 2 de mai jos”
zonele de activitate a consiliilor locale oferta financiarã a Concesionarului din ca- FDPm,n = Factorul de deducere la
asociate, precum ºi de a furniza/presta drul Formularului 7.2.” prestare bazatã pe punctele de neînde-
în comun serviciile comunitare de co- plinire a prestaþiei acumulate pe
lectare, transport, depozitare ºi prelu- Perioada de Facturare m din Anul de
crare a deºeurilor solide în zonele de Lucru n determinat în conformitate cu
activitate a acestor consilii locale. Secþiunea 3 de mai jos
Asociaþia de Dezvoltare Intercomuni- PSNm.n - Plata pentru servicii nepro-
tarã “Reabilitarea colectãrii, transpor- gramate pe perioada de facturare m în
tului, depozitãrii, prelucrãrii deºeurilor anul de lucru n în conformitate cu
solide în judeþul Dâmboviþa” prin Secþiunea 4 de mai jos”
Consiliul Judeþean Dâmboviþa a în- m= Perioada de facturare
cheiat “Contractul de delegare prin n= Anul de lucru
concesionare a gestiunii serviciilor pu- 2 VALOAREA PLÃÞILOR DE
blice de colectare ºi transport al de- Pentru calcularea sumelor de platã
concesionarul va trebui sã aibã în ve- DISPONIBILITATE (PD)
ºeurilor în judeþul Dâmboviþa” înre- Plãþile de disponibilitate reprezintã o
gistrat sub nr. 1.170 din data de dere, Anexa D Calcularea sumelor de
platã din “Contractul de delegare prin sumã anualã (pentru 12 luni) fixã,
31.03.2010, cu operatorul economic stabilitã cu prilejul atribuirii contrac-
S.C. SUPERCOM S.A. cu o duratã a concesionare a gestiunii serviciilor pu-
blice de colectare ºi transport al deºeu- tului de concesiune ºi care exprimã
concesiunii de 96 luni în temeiul Ordo- îndeplinirea integralã a criteriilor de
nanþei de Urgenþã a Guvernului nr.34/ rilor în judeþul Dâmboviþa” :
1.SUMA DE PLATÃ LUNARÃ performanþã stabilite.
2006 privind atribuirea contractelor de
achiziþie publicã, a contractelor de con- EFECTIVÃ A SERVICIILOR 2.1 În cazul neîndeplinirii integrale a
cesiune de lucrãri publice ºi a con- (PLES) criteriilor de performanþã într-un inter-
tractelor de concesiune de servicii, 2. VALOAREA PLÃÞILOR DE DIS- val “n” de 12 luni consecutive calculate
aprobatã cu modificãrile ºi completã- PONIBILITATE (PD) de la Data de începere (n poate lua
rile ulterioare. Contractul de conce- 2.1Deduceri cauzate de neîndeplinirea valori între 1 ºi 7) se aplicã cumulativ
siune înceteazã la data de 31 martie criteriilor de performanþã urmãtoarele deduceri asupra valorii
2018, aproximativ peste 16 luni. plãþii de disponibilitate anuale aplica-
2.2Variaþia valorii anuale a plãþii de

18 Revista de Achizi?ii Publice Noiembrie 2016


bile în intervalul “n+1”de 12 luni...”, ... procedurii, un termen care trebuie ART. 10 (1) Au calitatea de entitãþi con-
2.2Costurile cu operarea ºi întreþinerea subscris datei de 31 martie 2018. tractante, în sensul prezentei legi, urmãtoarele
aferente Programului de Execuþie a Modul în care avantajul economic al entitãþi, cu condiþia sã exercite una dintre
Serviciului strict pentru serviciile de unui contract de concesiune de servicii activitãþile prevãzute în anexa nr. 2 ºi sã
colectare ºi transport al deºeurilor se poate compara cu un contract de atribuie un contract de concesiune pentru
menajere ºi instituþionale pot fi ajustate achiziþie publicã este denumit la nivel exercitarea uneia dintre activitãþile respective:
o singurã datã pe an în funcþie de internaþional Value for Money -VfM. a) autoritãþile contractante; b) întreprinderile
inflaþie, la solicitarea motivatã a Analiza economico-financiarã este una publice;c) oricare subiecte de drept, altele decât
concesionarlui, în conformitate cu dintre cerinþele studiului de fundamen- cele prevãzute la lit. a) ºi b), care funcþioneazã
formula: Vn=FAIn *FAIn-1 tare a deciziei de concesionare, aceasta pe baza unor drepturi exclusive sau speciale
unde: Vn-1 - este nivelul costurilor cu oferã autoritãþilor contractante posibi- acordate pentru exercitarea uneia dintre
operarea ºi întreþinerea aferente litatea de a opta pentru un contract de activitãþile prevãzute în anexa nr. 2.”
Programului de Execuþie a Serviciului concesiune sau pentru un contract de Unitatea administrativ teritorialã ºi
strict pentru serviciile de colectare ºi achiziþie publicã. Asociaþia de Dezvoltare Intercomu-
transport pe ultimele 12 luni de exe- Contractul de delegare a gestiunii nitarã “Reabilitarea colectãrii, trans-
cuþie a contractului înaintea solicitãrii serviciilor de utilitãþi publice poate fi portului, depozitãrii, prelucrãrii deºeu-
actualizãrii; contract de concesiune de servicii sau rilor solide în judeþul Dâmboviþa” nu
FAIn - este indicele de inflaþie (indicele contract de achiziþie publicã de servicii se încadreazã în definiþia datã pentru
preþurilor de consum) acumulat de la potrivit art.29 alin(8) din Ordonanþa autoritatea contractantã la art.9 ºi art.
data ultimei ajustãri ºi pânã la data de Urgenþã a Guvernului nr.58/2016 10 alin.(1) din Legea nr. 100/2016
solicitãrii actualizãrii.” din 19 septembrie 2016 pentru modifi- privind concesiunile de lucrãri ºi con-
cesiunile de servicii deoarece serviciile
de salubrizare ca activitate a unei enti-
tãþi nu sunt prevãzute în Anexa nr.2 la
care se face referire.
Prin urmare, unitatea administrativ te-
ritorialã, conform acestei definiþii
neavând calitatea de autoritate con-
tractantã nu poate iniþia o concesiune a
gestiunii serviciilor publice de colec-
tare ºi transport al deºeurilor în judeþul
Dâmboviþa.
În cazul serviciilor de utilitãþi publice, a
fost stabilit prin Ordonanþa de Urgenþã
a Guvernului nr.58/2016 din 19 sep-
tembrie 2016 pentru modificarea ºi
completarea unor acte normative cu
impact asupra domeniului achiziþiilor
publice, la art.29, care sunt anexele
Având în vedere faptul cã data de carea ºi completarea unor acte norma- contractului de delegare a gestiunii
încetare a contractului mai sus men- tive cu impact asupra domeniului precum ºi stabilirea procedurii de
þionat este 31 martie 2018, peste apro- achiziþiilor publice. atribuire:
ximativ 16 luni, este necesarã organi- Mecanismul de platã reprezintã un me- "ART. 29……..
zarea unei noi proceduri de atribuire a canism corect de remunerare pentru (9) În cazul serviciilor de utilitãþi publice,
serviciilor publice de colectare ºi trans- concesionar pentru serviciile furnizate astfel cum sunt definite la art. 1 alin. (2),
port al deºeurilor în judeþul Dâmbo- în cadrul proiectului de concesiune ºi procedura de atribuire a contractelor de dele-
viþa, probabil achiziþionarea unor ser- care trebuie sã reflecte alocarea riscu- gare a gestiunii se stabileºte, dupã caz, în baza
vicii de consultanþã în vederea elabo- rilor în cadrul concesiunii. prevederilor Legii nr. 98/2016, Legii nr.
rãrii studiului de fundamentare, a Legea nr.100/2016 privind concesiu- 99/2016 ºi Legii nr. 100/2016.
documentaþiei de atribuire, caietului de nile de lucrãri ºi concesiunile de servicii (10) Contractul de delegare a gestiunii va fi
sarcini ºi a clauzelor contractuale. prevede la art.9 ºi art.10 alin.(1) defini- însoþit în mod obligatoriu de urmãtoarele
Autoritatea contractantã va organiza þia autoritãþii contractante: anexe: a) caietul de sarcini privind furni-
procedura de atribuire a noului con- “ART. 9 Au calitatea de autoritãþi con- zarea/prestarea serviciului; b) regulamentul
tract, þinând cont în elaborarea ca- tractante, în sensul prezentei legi: serviciului; c) inventarul bunurilor mobile ºi
lendarului procedurii de eventuale a) autoritãþile ºi instituþiile publice centrale imobile, proprietate publicã sau privatã a
mãsuri de remediere ce ar putea viza sau locale; b) organismele de drept public; unitãþilor administrativ-teritoriale, aferente
caietul de sarcini sau clauzele contrac- serviciului; d) procesul-verbal de predare-
tuale obligatorii ºi de posibilele con- c) asocierile care cuprind cel puþin o autoritate preluare a bunurilor prevãzute la lit. c).
testaþii la fiecare etapã în derularea contractantã dintre cele prevãzute la lit. a) sau
b). (11) Contractul de delegare a gestiunii

Noiembrie 2016 Revista de Achizi?ii Publice 19


cuprinde în mod obligatoriu clauze referitoare directã cu obiectul concesiunii de lu- calitativ, tehnic, funcþional, financiar etc.,” în
la: crãri sau al concesiunii de servicii ºi funcþie de obiectul concesiunii.
a) denumirea pãrþilor contractante; b) obiectul care garanteazã evaluarea ofertelor în Referitor la criteriul de atribuire gradul
contractului; c) durata contractului; d) condiþii de concurenþã realã. de preluare a unor riscuri de cãtre concesionar,
drepturile ºi obligaþiile pãrþilor contractante; Criteriile obiective sunt exemplificate sunt exemplificate câteva tipuri de
e) programul lucrãrilor de investiþii pentru la art. 86 alin (2) din Legea nr. 100/ riscuri:
modernizãri, reabilitãri, dezvoltãri de 2016 privind concesiunile de lucrãri ºi - modificãrile de taxe, reprezintã un
capacitãþi, obiective noi ºi al lucrãrilor de concesiunile de servicii: risc deoarece au un impact negativ asu-
întreþinere, reparaþii curente, reparaþii “ART. 86 (2) În sensul alin. (1), criteriile pra veniturilor financiare ale concesio-
planificate, renovãri, atât fizic, cât ºi valoric; obiective trebuie sã aibã legãturã directã cu narului;
f) sarcinile ºi responsabilitãþile pãrþilor cu obiectul concesiunii de lucrãri sau al concesiu- - o schimare socio-demograficã sau so-
privire la programele de investiþii, la nii de servicii ºi se pot referi la oricare dintre cio-economicã afecteazã cererea pen-
programele de reabilitãri, reparaþii ºi urmãtoarele: tru prestaþiile respective ceea ce con-
renovãri, precum ºi la condiþiile de finanþare a a) gradul de preluare a unor riscuri de cãtre duce la venituri financiare sub proiec-
acestora; g) indicatorii de performanþã privind concesionar; b) nivelul plãþilor actualizate þiile financiare anterioare, concesiona-
calitatea ºi cantitatea serviciului, stabiliþi prin efectuate de cãtre entitatea contractantã;c) rul având obligaþia de a lua în calcul
caietul de sarcini ºi regulamentul serviciului, ºi nivelul tarifelor de utilizare;d) modalitatea de eventuale venituri, balanþa de venituri-
modul de evaluare ºi cuantificare a acestora, execuþie a lucrãrilor/prestare a serviciilor cheltuieli diferã semnificativ faþã de
condiþii ºi garanþii; h) tarifele practicate ºi bazatã pe indicatori de performanþã de ordin previziuni;
procedura de stabilire, modificare sau ajustare calitativ, tehnic, funcþional, financiar etc.;e) - servicii neprogramate pe perioada de
a acestora;i) modul de tarifare ºi încasare a modul de asigurare a protecþiei mediului; f) facturare;
contravalorii serviciilor furnizate/prestate; j) modul de rezolvare a unor probleme sociale;g) - investiþii de tipul monitorizarea video
nivelul redevenþei sau al altor obligaþii, dupã nivelul redevenþei; h) durata concesiunii; i) a punctelor de precolectare deºeuri sau
caz; k) rãspunderea contractualã; l) forþa inovarea. utilaje de cântãrire a gunoiului menajer
majorã; m) condiþiile de redefinire a clauzelor colectat la sursã;
contractuale; n) condiþiile de restituire sau - colectarea deºeurilor se realizeazã as-
repartiþie, dupã caz, a bunurilor, la încetarea tãzi selectiv urban dar în viitor va fi ºi
din orice cauzã a contractului de delegare a selectiv rural;
gestiunii, inclusiv a investiþiilor realizate; o)
menþinerea echilibrului contractual; p) - extinderea la alte categorii de deºeuri
condiþiile de reziliere a contractului de delegare solide industriale, etc.
a gestiunii; q) administrarea patrimoniului Durata concesiunii reprezintã perioada
public ºi privat preluat; r) structura forþei de în care concesionarul va presta servi-
muncã ºi protecþia socialã a acesteia;s) alte ciile ce fac obiectul dreptului sãu de
clauze convenite de pãrþi, dupã caz.” exploatare iar entitatea contractantã
Contractul de concesiune de servicii trebuie sã aibã în vedere evitarea res-
trebuie sã stabileascã distincþia dintre (3) Entitatea contractantã poate utiliza tricþionãrii artificiale a accesului la
bunurile de retur ºi bunurile proprii, criteriile prevãzute la alin. (2) ºi în mod competiþie, asigurarea unui nivel mi-
precum ºi regimul juridic al acestora. combinat, în funcþie de obiectul concesiunii ºi nim de profit ca urmare a exploatãrii
în mãsura în care respectivele criterii sunt într-o perioadã datã, asigurarea unui
Procedurile de atribuire a contractului nivel rezonabil al preþurilor pentru
de concesiune sunt precizate la art.50 compatibile.
(4) Criteriile de atribuire sunt enumerate în prestaþiile care vor fi efectuate pe
alin.(1) ºi alin.(2) din Legea nr. 100/ durata contractului þi a altor costuri ce
2016 din 19 mai 2016 privind conce- cuprinsul documentelor prevãzute la art. 71
alin. (2) lit. b), în ordinea descrescãtoare a urmeazã a fi suportate de cãtre utiliza-
siunile de lucrãri ºi concesiunile de ser- torii finali.
vicii: importanþei lor, fiind însoþite de cerinþe care sã
permitã verificarea efectivã a informaþiilor Concluzii
“ART. 50 (1) Entitatea contractantã
atribuie contractul de concesiune prin una furnizate de ofertanþi.” Având în vedere aspectele mai sus pre-
dintre urmãtoarele proceduri de atribuire: a) Autoritatea contractantã stabileºte cri- zentate se impune ca legislaþia primarã,
licitaþie deschisã; b) dialog competitiv. teriile de atribuire obiective în ordinea secundarã sã aducã corelãrile þi corec-
descrescãtoare a importanþei lor, înso- tãrile necesare referitoare la Legea ser-
(2) Prin excepþie de la prevederile alin. (1), viciilor comunitare de utilitãþi publice
entitatea contractantã poate utiliza ca proce- þite de cerinþe care sã permitã verifi-
carea efectivã a informaþiilor furnizate nr.51/2006, republicatã, cu modificã-
durã de atribuire negocierea fãrã publicare a rile ºi completãrile ulterioare, Legea nr.
unui anunþ de concesionare, potrivit preve- de ofertanþi ºi îºi fundamenteazã deci-
zia dacã respectivele criterii sunt com- 100/2016 privind concesiunile de lu-
derilor art. 64 ºi art. 65.” crãri ºi concesiunile de servicii ºi Ordo-
Contractele de concesiune se atribuie patibile pentru a fi combinate. Spre
exemplu, criteriul de atribuire “gradul de nanþa de Urgenþã a Guvernului nr.58/
pe baza criteriului ofertei celei mai 2016 pentru modificarea ºi completa-
avantajoase din punct de vedere eco- preluare a unor riscuri de cãtre concesionar”
poate fi combinat cu „modalitatea de rea unor acte normative cu impact
nomic, stabilitã în baza unor criterii asupra domeniului achiziþiilor publice.
obiective care trebuie sã aibã legãturã execuþie a lucrãrilor/prestare a serviciilor
bazatã pe indicatori de performanþã de ordin

20 Revista de Achizi?ii Publice Noiembrie 2016


Continuare din numãrul 108
Hotãrârea nr. 394/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de
aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/
acordului-cadru din Legea nr. 99/2016 privind achiziþiile sectoriale
ART. 141 (1) În conditiile art. 221 din Lege, zute la art. 142 alin. (3); (3) În conditiile art. 228 alin. (5) din Lege,
comisia de evaluare are dreptul de a solicita b) a fost depusa de un ofertant care nu în- oferta este considerata neconforma în
ofertantului corectarea viciilor de forma cu deplineste una sau mai multe dintre crite- urmatoarele situatii:
privire la oferta acestuia. riile de calificare stabilite în documentatia a) nu satisface în mod corespunzator cerin-
(2) În cazul în care ofertantul nu este de de atribuire sau nu a completat DUAE în tele caietului de sarcini;
acord cu îndreptarea viciilor de forma, în conformitate cu cerintele stabilite de b) contine propuneri de modificare a clau-
conditiile prevazute la alin. (1), oferta sa va entitatea contractanta; zelor contractuale pe care le-a stabilit enti-
fi considerata neconforma. c) constituie o alternativa la prevederile ca- tatea contractanta în cadrul documentatiei
(3) În sensul dispozitiilor alin. (1), viciile de ietului de sarcini, alternativa care nu poate de atribuire, care sunt în mod evident deza-
forma reprezinta acele erori sau omisiuni fi luata în considerare deoarece în anuntul vantajoase pentru aceasta din urma, iar
din cadrul unui document a caror corecta- de participare nu este precizata în mod ofertantul, desi a fost informat cu privire la
re/completare este sustinuta în mod ne- explicit posibilitatea depunerii unor oferte respectiva situatie, nu accepta renuntarea la
echivoc de sensul si de continutul altor alternative, iar respectiva oferta alternativa clauzele respective;
informatii existente initial în alte docu- nu respecta cerintele minime prevazute în c) contine în cadrul propunerii financiare
mente prezentate de ofertant sau a caror caietul de sarcini; preturi care nu sunt rezultatul liberei con-
corectare/completare are rol de clarificare d) nu asigura respectarea reglementarilor curente si care nu pot fi justificate;
sau de confirmare, nefiind susceptibile de a obligatorii referitoare la conditiile specifice d) propunerea financiara nu este corelata
produce un avantaj incorect în raport cu de munca si de protectie a muncii, atunci cu elementele propunerii tehnice ceea ce ar
ceilalti participanti la procedura de când aceasta cerinta este formulata în con- putea conduce la executarea defectuoasa a
atribuire. ditiile art. 64 alin. (2) din Lege; contractului sau constituie o abatere de la
ART. 142 (1) În situatia în care comisia de e) pretul, fara TVA, inclus în propunerea legislatia incidenta, alta decât cea în
evaluare constata ca elemente de pret ale financiara depaseste valoarea estimata co- domeniul achizitiilor sectoriale;
unei oferte sunt aparent neobisnuit de sca- municata prin anuntul de participare si nu e) în cadrul unei proceduri de atribuire
zute, prin raportare la preturile pietei, exista posibilitatea disponibilizarii de pentru care s-a prevazut defalcarea pe lo-
utilizându-se ca referinta în acest sens fonduri suplimentare pentru îndeplinirea turi, oferta este prezentata fara a se realiza
informatii cum ar fi buletine statistice sau contractului sectorial respectiv; distinctia pe loturile ofertate, din acest mo-
cotatii ale burselor de marfuri, comisia de f) pretul, fara TVA, inclus în propunerea tiv devenind imposibila aplicarea criteriului
evaluare va solicita ofertantului care a financiara depaseste valoarea estimata de atribuire pentru fiecare lot în parte.
depus oferta în cauza explicatii cu privire la comunicata prin anuntul de participare si, (4) Ofertele care nu au fost respinse de co-
posibilitatea îndeplinirii contractului în desi exista posibilitatea disponibilizarii de misia de evaluare în urma verificarii si
conditiile de calitate impuse prin docu- fonduri suplimentare pentru îndeplinirea evaluarii reprezinta oferte admisibile.
mentatia de atribuire. contractului respectiv, se constata ca (5) Comisia de evaluare are obligatia de a
(2) Explicatiile aduse de ofertant conform acceptarea unei astfel de oferte ar conduce stabili oferta câstigatoare dintre ofertele
prevederilor alin. (1) vor fi însotite de do- la modificarea substantiala în sensul art. 62 admisibile.
vezi concludente privind elementele alin. (2) lit. a); (6) Dupa finalizarea verificarilor prevazute
prevazute la art. 222 alin. (2) din Lege, g) în urma verificarilor prevazute la art. 222 la art. 138 si 139, comisia de evaluare intro-
precum si, dupa caz, respectiv de docu- din Lege se constata ca oferta are un pret/ duce în SEAP, utilizând facilitatile tehnice
mente privind, dupa caz si fara a se limita, cost neobisnuit de scazut pentru ceea ce accesibile prin acest sistem informatic,
preturile ce pot fi obtinute de la furnizori, urmeaza a fi furnizat/prestat/executat, numele ofertantilor ale caror oferte sunt
situatia stocurilor de materii prime si astfel încât nu se poate asigura îndeplinirea admisibile, precum si ale ofertantilor ale
materiale, modul de organizare si metodele contractului la parametrii cantitativi si cali- caror oferte au fost declarate inacceptabile
utilizate în cadrul procesului de lucru, ni- tativi solicitati prin caietul de sarcini; sau neconforme.
velul de salarizare al personalului ofer- h) oferta este depusa cu nerespectarea pre- ART. 144 (1) În cazul în care criteriul utili-
tantului, performantele si costurile impli- vederilor art. 73 alin. (1) lit. d) si e) din Lege, zat este "pretul cel mai scazut", clasamen-
cate de anumite utilaje sau echipamente de raportat la data-limita stabilita pentru de- tul ofertelor se stabileste prin ordonarea
lucru. punerea cererilor de participare/ ofertelor crescatoare a preturilor respective, oferta
(3) În cazul în care ofertantul nu prezinta si/sau oricând pe parcursul evaluarii aces- câstigatoare fiind cea de pe primul loc.
comisiei de evaluare informatiile si/sau tora; (2) În cazul în care doua sau mai multe
documentele solicitate sau acestea nu i) ofertantul refuza sa prelungeasca perioa- oferte sunt situate pe primul loc, entitatea
justifica în mod corespunzator nivelul da de valabilitate a ofertei si a garantiei de contractanta solicita ofertantilor o noua
scazut al pretului sau al costurilor propuse, participare; propunere financiara, iar contractul va fi
oferta va fi considerata inacceptabila. j) oferta si documentele care o însotesc nu atribuit ofertantului a carui noua propu-
ART. 143 (1) Comisia de evaluare are sunt semnate cu semnatura electronica ex- nere financiara are pretul cel mai scazut.
obligatia de a respinge ofertele inaccepta- tinsa, bazata pe un certificat calificat, elibe- (3) În situatia încheierii unui acord-cadru
bile si neconforme. rat de un furnizor de servicii de certificare cu mai multi operatori economici, fara
(2) În conditiile art. 228 alin. (4) din Lege, acreditat; reluarea competitiei, atunci când doua sau
oferta este considerata inacceptabila în ur- k) în cazul în care unei oferte îi lipseste una mai multe oferte au o valoare totala egala a
matoarele situatii: din cele doua componente, asa cum sunt propunerii financiare si sunt clasate pe
a) se încadreaza în categoria celor preva- precizate la art. 3 alin. (1) lit. ff) din Lege. acelasi loc, în vederea departajarii, entitatea

Noiembrie 2016 Revista de Achizi?ii Publice 21


contractanta solicita noi propuneri finan- într-o situatie de forta majora sau în contractului sectorial/acordului-cadru, se
ciare acestora, fara ca acest lucru sa afec- imposibilitatea fortuita de a executa con- constata ca anumite elemente ale propu-
teze pozitiile superioare în clasament. tractul/acordul-cadru, aceasta are obligatia nerii tehnice sunt inferioare sau nu cores-
(4) În situatia încheierii unui acord-cadru sa declare câstigatoare oferta clasata pe pund cerintelor prevazute în caietul de
cu mai multi operatori economici, cu locul doi, în conditiile în care aceasta exista sarcini, prevaleaza prevederile caietului de
reluarea competitiei, atunci când doua sau si este admisibila. sarcini.
mai multe oferte au aceeasi valoare totala a (3) În situatia prevazuta la alin. (2), în con- SECTIUNEA a 12-a Dosarul achizitiei
propunerii financiare si sunt clasate pe ace- ditiile în care nu exista o oferta admisibila ART. 154 Dosarul achizitiei sectoriale tre-
lasi loc, entitatea contractanta mentioneaza clasata pe locul doi, entitatea contractanta buie sa cuprinda documentele întocmite/
în fisa de date daca uzeaza de prevederile are obligatia de a anula procedura de primite de entitatea contractanta în cadrul
alin. (3) sau daca va încheia acordul-cadru atribuire a contractului sectorial/acordu- procedurii de atribuire, cum ar fi, dar fara a
cu toti operatorii economici clasati pe lui-cadru, în conditiile art. 225 alin. (1) lit. a) se limita la urmatoarele:
locurile aferente numarului maxim stabilit din Lege. a) strategia de contractare;
în fisa de date si în anuntul de participare. ART. 150 (1) Fara a afecta prevederile art. b) anuntul de intentie si dovada transmi-
ART. 145 (1) În cazul în care atribuirea 149 alin. (2), refuzul nemotivat al ofertan- terii acestuia spre publicare, daca este
contractului sectorial/acordului-cadru se tului declarat câstigator de a semna con- cazul;
face pe baza criteriului "cel mai bun raport tractul sectorial/acordul-cadru este asimi- c) anuntul de participare si dovada trans-
calitate-pret" sau "cel mai bun raport cali- labil situatiei prevazute la art. 180 alin. (1) miterii acestuia spre publicare;
tate-cost", evaluarea ofertelor se realizeaza lit. g) din Lege. d) erata, daca este cazul;
prin acordarea, pentru fiecare oferta în (2) În situatia prevazuta la alin. (1), sunt e) documentatia de atribuire;
parte, a unui punctaj rezultat ca urmare a aplicabile dispozitiile art. 161 alin. (2). f) decizia/dispozitia/ordinul de numire a
aplicarii algoritmului de calcul stabilit în ART. 151 Entitatea contractanta nu are comisiei de evaluare si, dupa caz, a exper-
documentatia de atribuire. dreptul de a amâna încheierea contractului tilor cooptati;
(2) În cazul prevazut la alin. (1) se stabileste cu scopul de a crea circumstante artificiale g) declaratiile de confidentialitate si impar-
clasamentul ofertelor prin ordonarea de anulare a procedurii. tialitate;
descrescatoare a punctajelor respective, ART. 152 (1) În situatia în care entitatea h) procesul-verbal al sedintei de deschidere
oferta câstigatoare fiind cea de pe primul contractanta anuleaza procedura de atri- a ofertelor, daca este cazul;
loc. buire, în conditiile art. 224 sau art. 225 din i) formularele de oferta depuse în cadrul
ART. 146 (1) În cazul în care atribuirea Lege, aceasta are obligatia de a comunica în procedurii de atribuire;
contractului sectorial/acordului-cadru se scris tuturor participantilor la procedura de j) DUAE si documentele de calificare,
face pe baza criteriului "costul cel mai sca- atribuire, în cel mult 3 zile lucratoare de la atunci când acestea au fost solicitate;
zut", evaluarea ofertelor se realizeaza prin data anularii, motivul care a determinat de- k) solicitarile de clarificari, precum si clari-
acordarea, pentru fiecare oferta în parte, a cizia de anulare, precum si încetarea obli- ficarile transmise/primite de entitatea con-
unui punctaj rezultat ca urmare a aplicarii gatiilor asumate de ofertanti prin depune- tractanta;
algoritmului de calcul stabilit în documen- rea ofertelor sau a solicitarilor de partici- l) raportul intermediar privind selectia can-
tatia de atribuire. pare. didatilor, daca este cazul;
(2) În cazul prevazut la alin. (1) se stabileste (2) Entitatea contractanta nu are dreptul sa m) procesele-verbale de evaluare, negocie-
clasamentul ofertelor prin ordonarea des- adopte nicio masura cu scopul de a întârzia re, dialog, dupa caz;
crescatoare a punctajelor respective, oferta nejustificat procesul de evaluare a ofertelor n) raportul procedurii de atribuire, precum
câstigatoare fiind cea de pe primul loc. sau de a crea circumstante artificiale de si anexele la acesta;
ART. 147 Indiferent de criteriul aplicat anulare a procedurii de atribuire, o aseme- o) dovada comunicarilor privind rezultatul
pentru atribuirea contractului, compararea nea abordare fiind considerata o încalcare a procedurii;
preturilor prevazute în propunerile finan- principiului asumarii raspunderii prevazut p) contractul sectorial/acordul-cadru,
ciare ale ofertantilor se realizeaza la valoa- la art. 2 alin. (2) din Lege. semnate, si, dupa caz, actele aditionale;
rea fara TVA. ART.153 (1) Contractul sectorial/Acor- q) daca este cazul, contractele atribuite în
SECTIUNEA a 11-a dul-cadru are cel putin urmatoarele anexe, temeiul unui acord-cadru;
Finalizarea procedurii de atribuire ca parte integranta: r) anuntul de atribuire si dovada transmi-
ART. 148 (1) Pe baza informatiilor intro- a) caiet de sarcini, inclusiv clarificarile si/ terii acestuia spre publicare;
duse în SEAP de catre entitatea con- sau masurile de remediere aduse pâna la s) daca este cazul, contestatiile formulate în
tractanta, sistemul informatic genereaza depunerea ofertelor ce privesc aspectele cadrul procedurii de atribuire, însotite de
automat catre toti ofertantii participanti tehnice si financiare; deciziile motivate pronuntate de Consiliul
notificari cu privire la rezultatul procedurii b) oferta, respectiv propunerea tehnica si National de Solutionare a Contestatiilor;
de atribuire. propunerea financiara, inclusiv clarificarile s) hotarâri ale instantelor de judecata refe-
(2) Entitatea contractanta are obligatia de a din perioada de evaluare; ritoare la procedura de atribuire;
efectua si comunicarile prevazute la sectiu- c) garantia de buna executie, daca este t) documentul constatator care contine
nea a 5-a a cap. III din Lege. cazul; informatii referitoare la îndeplinirea obli-
ART. 149 (1) Entitatea contractanta are d) angajamentul ferm de sustinere din par- gatiilor contractuale de catre contractant;
obligatia de a încheia contractul sectorial/ tea unui tert, daca este cazul; t) daca este cazul, decizia de anulare a
acordul-cadru cu ofertantul a carui oferta a e) contractele cu subcontractantii, în ma- procedurii de atribuire.
fost stabilita ca fiind câstigatoare. sura în care în contractul sectorial/ ART. 155 (1) În cazul în care entitatea
(2) În cazul în care entitatea contractanta acordul-cadru este reglementat un meca- contractanta aplica procedurile de atribuire
nu poate încheia contractul sectorial/ nism de efectuare a platilor directe catre prevazute de Lege prin utilizarea mijloa-
acordul-cadru cu ofertantul a carui oferta a subcontractanti; celor electronice de comunicare, utilizeaza
fost stabilita ca fiind câstigatoare, ca urma- f) acordul de asociere, daca este cazul. un sistem dinamic sau o licitatie electro-
re a faptului ca ofertantul în cauza se afla (2) În cazul în care, pe parcursul executarii nica, entitatea contractanta are obligatia de

22 Revista de Achizi?ii Publice Noiembrie 2016


a asigura arhivarea documentelor care fac cât si a mecanismelor de monitorizare a meaza:
parte din dosarul achizitiei sectoriale performantei contractorului si a metode- a) pentru contractele de furnizare atribuite
potrivit dispozitiilor art. 154, în confor- lor de calcul al penalitatilor în caz de neîn- printr-o procedura de atribuire: în termen
mitate cu prevederile Legii nr. 135/2007 deplinire a nivelurilor impuse pentru res- de 14 zile de la data finalizarii livrarii pro-
privind arhivarea documentelor în forma pectivele criterii. duselor care fac obiectul respectivului
electronica, republicata. SECTIUNEA a 2-a contract sectorial/contract subsecvent si,
(2) În cazul procedurilor desfasurate Modificarea si finalizarea contractului sec- suplimentar, în termen de 14 zile de la data
integral prin mijloace electronice, trasa- torial/acordului-cadru expirarii perioadei de garantie tehnica a
bilitatea actiunilor aferente atribuirii con- ART. 158 Modificarea contractului secto- produselor în cauza;
tractelor sectoriale/acordurilor-cadru este rial/acordului-cadru se realizeaza în b) pentru contractele de servicii atribuite
asigurata implicit de SEAP. conditiile art. 236 alin. (2) din Lege. printr-o procedura de atribuire, altele decât
CAPITOLUL IV ART. 159 Nu este permisa modificarea contractele de servicii de proiectare: în
Executarea contractului sectorial/acor- pretului unui contract sectorial/acord-ca- termen de 14 zile de la data finalizarii pres-
dului-cadru dru în conditiile art. 235 din Lege în asa fel tarii serviciilor care fac obiectul respectivu-
SECTIUNEA 1 Subcontractarea încât noua valoare rezultata în urma res- lui contract sectorial/contract subsecvent;
ART. 156 (1) În aplicarea prevederilor art. pectivei modificari sa depaseasca pragurile c) pentru contractele de servicii de proiec-
232 din Lege, entitatea contractanta are prevazute de Lege pentru publicarea unui tare atribuite printr-o procedura de atri-
obligatia de a stabili clauze contractuale anunt de participare sau a unui anunt sim- buire: în termen de 14 zile de la data finali-
obligatorii privind cesiunea de creanta în plificat sau sa fi impus organizarea unei alte zarii prestarii serviciilor care fac obiectul
favoarea subcontractantilor legata de proceduri de atribuire decât cea aplicata respectivului contract sectorial/contract
partea/partile din contract care este/sunt pentru atribuirea contractului/acordului- subsecvent si, suplimentar, în termen de 14
îndeplinite de catre acestia. cadru respectiv. zile de la data încheierii procesului-verbal
(2) În vederea determinarii valorii creantei, ART. 160 (1) Entitatea contractanta are de receptie la terminarea lucrarilor proiec-
ofertantul are obligatia de a cuprinde în dreptul de a prelungi durata contractelor tate;
oferta sa denumirea subcontractantilor si de furnizare sau de servicii cu caracter de d) pentru contractele de servicii de super-
datele de contact ale acestora, partea/ regularitate, încheiate în anul precedent si a vizare a lucrarilor/dirigentie de santier, în
partile din contract care urmeaza a fi înde- caror durata normala de îndeplinire expira termen de 14 zile de la data emiterii rapor-
plinita/îndeplinite de catre acestia, la data de 31 decembrie, daca se îndepli- tului final de supervizare/expirarea duratei
valoarea la care se ridica partea/partile nesc, în mod cumulativ, urmatoarele con- de garantie acordate lucrarii în cauza;
respectiva/respective, precum si acordul ditii: e) pentru contractele de lucrari atribuite
subcontractantilor cu privire la aceste a) în documentatia de atribuire, elaborata printr-o procedura de atribuire: în termen
aspecte. cu ocazia atribuirii contractului initial, s-au de 14 zile de la data încheierii procesului-
ART. 157 (1) În conditiile art. 250 si 251 prevazut posibilitatea de suplimentare a verbal de receptie la terminarea lucrarilor
din Lege, în cazul atribuirii unui contract cantitatilor de produse si servicii deja achi- si, suplimentar, în termen de 14 zile de la
pe termen lung, care a fost clasificat ca zitionate, precum si nivelul maxim pâna la data încheierii procesului-verbal de re-
fiind contract sectorial, se pot stabili meca- care va fi posibila o astfel de suplimentare; ceptie finala a lucrarilor, întocmit la
nisme de plata care sa dea posibilitatea enti- b) în documentatia de atribuire, precum si expirarea perioadei de garantie a lucrarilor
tatii contractante sa realizeze plati perio- în contract este prevazuta în mod explicit o în cauza.
dice pe durata contractului, bazate pe cri- clauza prin care dreptul entitatii contrac- (2) În situatia prevazuta la art. 150 alin. (1),
terii de performanta, cu conditia ca respec- tante de a opta pentru suplimentarea canti- documentul constatator se emite în termen
tivele mecanisme sa fie adaptate corespun- tatilor de produse sau de servicii este con- de 14 zile de la data la care ar fi trebuit sem-
zator naturii unui asemenea contract. ditionat de existenta resurselor financiare nat contractul sectorial/acordul-cadru,
(2) În cazul unui contract sectorial pe ter- alocate cu aceasta destinatie; daca ofertantul nu ar fi refuzat semnarea
men lung, care cuprinde atât executarea de c) valoarea estimata a contractului initial s- acestuia, sau de la data de la care a fost
lucrari, cât si operarea rezultatelor aces- a determinat prin luarea în considerare a reziliat acesta, în situatia în care exista
tora, având în vedere ca riscul de operare variantei în care entitatea contractanta contract semnat.
nu este transferat într-o masura semnifica- opteaza pentru suplimentarea la nivelul (3) Entitatea contractanta are urmatoarele
tiva contractorului, prin mecanismele de maxim prevazut a cantitatilor de produse obligatii:
plata prevazute la alin. (1) se va asigura sau servicii; a) sa elibereze un exemplar al documentu-
rambursarea de catre entitatea contrac- d) prelungirea contractului initial nu poate lui constatator contractantului;
tanta, prin plati periodice pe durata con- depasi o durata de 4 luni de la data expirarii b) sa pastreze un exemplar la dosarul achi-
tractului, atât a contravalorii lucrarilor duratei initiale de îndeplinire a acestuia. zitiei sectoriale.
executate, cât si a prestatiilor efectuate de (2) Dupa modificarea contractului în sen- (4) Documentele constatatoare emise de
respectivul contractor pentru operarea re- sul alin. (1), în termen de 30 de zile, entita- catre entitatea contractanta în conformi-
zultatelor acestora, asigurându-se un profit tea contractanta are obligatia publicarii tate cu prevederile alin. (1) si (3) pot fi con-
rezonabil în conformitate cu oferta finan- anuntului privind modificarea contractului testate potrivit Legii contenciosului admi-
ciara acceptata. prin intermediul SEAP. nistrativ nr. 554/2004, cu modificarile si
(3) În cazul prevazut la alin. (2) se vor uti- ART. 161 (1) Entitatea contractanta are completarile ulterioare.
liza criterii obiective si cuantificabile de obligatia de a emite documente constata- (5) Documentele constatatoare emise de
performanta prevazute atât în cadrul docu- toare care contin informatii referitoare la catre entitatea contractanta în conformi-
mentatiei de atribuire, cât si în cuprinsul îndeplinirea sau, dupa caz, neîndeplinirea tate cu prevederile alin. (1) si (3) se publica
contractului, cu mentionarea inclusiv a obligatiilor contractuale de catre contrac- în SEAP, dupa expirarea termenelor de
perioadelor de remediere a neconformita- tant/contractant asociat si, daca este cazul, contestare prevazute de Legea nr. 554/
tilor înregistrate pe perioada de operare, la eventualele prejudicii, dupa cum ur- 2004, cu modificarile si completarile ulte-

Noiembrie 2016 Revista de Achizi?ii Publice 23


rioare. din Lege, entitatea contractanta solicitanta între operatorii economici si sa garanteze
(6) În cazul contractelor atribuite prin achi- are obligatia de a transmite cererea pre- transparenta, tratamentul egal si nediscri-
zitie directa, entitatea contractanta are vazuta la art. 164 alin. (1) mai întâi catre minarea acestora.
dreptul de a emite documente constata- Consiliul Concurentei, solicitând acestuia CAPITOLUL VI
toare în conformitate cu alin. (1), atunci sa emita un punct de vedere argumentat cu Dispozitii tranzitorii si finale
când este solicitat acest lucru de catre privire la faptul ca activitatea relevanta care ART. 170 Operatorul SEAP are obligatia
contractant/contractant asociat. face obiect al solicitarii este expusa direct de a actualiza sistemul informatic luând în
(7) Entitatea contractanta poate emite do- concurentei pe o piata la care accesul nu considerare progresul tehnologic si tinând
cument constatator unui subcontractant la este restrictionat. cont de actele delegate adoptate de CE cu
solicitarea acestuia si numai în cazul pre- (2) În conditiile art. 164 alin. (2), entitatea privire la regulile si cerintele care trebuie
zentarii contractului de subcontractare si a contractanta are obligatia de a transmite îndeplinite de dispozitivele si instrumen-
receptiilor aferente. cererea însotita de punctul de vedere tele utilizate în legatura cu transmiterea si
(8) Atunci când ia decizia de respingere a formulat de Consiliul Concurentei. primirea ofertelor, a solicitarilor de parti-
unui candidat/ofertant, pe baza unui ART. 166 În cel mult 5 zile de la trans- cipare sau a planurilor/proiectelor în cazul
asemenea document constatator, comisia miterea cererii catre Comisia Europeana, concursurilor de solutii, inclusiv situatiile si
de evaluare are obligatia de a analiza daca entitatea contractanta are obligatia de a conditiile în care poate fi solicitata sau este
acesta reflecta îndeplinirea conditiilor notifica ANAP cu privire la solicitarea res- necesara utilizarea semnaturii electronice
cumulative prevazute la art. 180 alin. (1) lit. pectiva, atasând o copie de pe cererea extinse, precum si modalitatile de imple-
g) din Lege. transmisa si, daca este cazul, o copie a mentare a acesteia, precum si utilizarea
CAPITOLUL V punctului de vedere al Consiliului Con- unor standarde tehnice specifice în vederea
Constatarea existentei unui drept exclusiv curentei. asigurarii interoperabilitatii instrumentelor
sau special. Activitati expuse direct ART. 167 Entitatea contractanta are obli- si dispozitivelor utilizate pentru comuni-
concurentei gatia de a transmite Comisiei Europene, la carea electronica.
ART. 162 (1) Constatarea existentei unui solicitarea acesteia, orice clarificari sau ART. 171 (1) În vederea îndeplinirii functii-
drept exclusiv sau special în sensul art. 4 completari pe care aceasta le considera lor prevazute la conditiile art. 252 alin. (1)
alin. (1) lit. c) din Lege se realizeaza la necesare în vederea adoptarii deciziei pre- din Lege, operatorul SEAP are obligatia,
cererea entitatii contractante adresate vazute la art. 164. pe baza datelor disponibile, de a pune la
entitatii de reglementare care emite o ART. 168 Entitatea contractanta beneficia- dispozitia ANAP, în format electronic,
decizie în acest sens. za de aplicabilitatea prevederilor art. 54 rapoartele solicitate de aceasta, în scopul
(2) În cererea mentionata la alin. (1), alin. (1) din Lege în oricare dintre urma- exercitarii functiei de monitorizare în
entitatile contractante interesate sa obtina toarele situatii: cadrul sistemului national de achizitii
constatarea existentei unui drept special a) Comisia Europeana a adoptat, în confor- publice.
sau exclusiv indica toate informatiile mitate cu procedura reglementata la art. 35 (2) Entitatea contractanta are obligatia de a
necesare relevante pentru emiterea deciziei alin. (6) din Directiva 2014/25/UE, o de- transmite ANAP orice informatie solici-
de catre entitatea de reglementare. cizie prin care se constata ca activitatea tata de aceasta, inclusiv prin sectiunile
(3) Entitatea contractanta are obligatia de a relevanta care a reprezentat obiect al solici- suplimentare din cadrul formularelor de
transmite entitatii de reglementare, la tarii este expusa direct concurentei pe o anunturi puse la dispozitie prin intermediul
solicitarea acesteia, orice clarificari sau piata la care accesul nu este restrictionat; SEAP, în scopul exercitarii functiilor în
completari pe care aceasta le considera b) dupa o perioada de 3 luni, calculata înce- cadrul sistemului national de achizitii
necesare în vederea adoptarii deciziei pând din prima zi lucratoare urmatoare publice.
prevazute la alin. (1). datei la care Comisia Europeana a primit ART. 172 (1) Centralizarea informatiilor
(4) În vederea emiterii deciziei potrivit alin. cererea prevazuta la art. 164 alin. (2), daca referitoare la utilizarea în anul precedent de
(1), entitatea de reglementare solicita în aceasta perioada Comisia Europeana nu catre entitatile contractante a mijloacelor
punctul de vedere argumentat al ANAP. a adoptat nicio decizie si nu a anuntat o electronice pentru aplicarea procedurilor
ART. 163 Atunci când o entitate con- extindere a perioadei initiale de analiza; de atribuire si pentru achizitiile directe se
tractanta care atribuie contracte sectoriale c) dupa o perioada de 6 luni, calculata înce- realizeaza de operatorul SEAP, care are
apreciaza ca sunt întrunite conditiile pând din prima zi lucratoare urmatoare obligatia de a transmite un raport centrali-
necesare aplicarii art. 54 alin. (1) din Lege, datei la care Comisia Europeana a primit zator ANAP, pâna la data de 31 ianuarie a
aceasta are obligatia de a solicita Comisiei cererea prevazuta la art. 164 alin. (2), daca fiecarui an.
Europene sa decida, pentru activitatea rele- în aceasta perioada Comisia Europeana a (2) Operatorul SEAP decide suspendarea
vanta pe care respectiva entitate con- anuntat o extindere a perioadei initiale de operatorului economic în cazul în care
tractanta o desfasoara, cu privire la aplica- analiza, dar nu a adoptat, ulterior extinderii, acesta are un comportament care nu cores-
bilitatea acelui articol. nicio decizie. punde cu normele de securitate si utilizare
ART. 164 (1) Entitatea contractanta intere- ART. 169 (1) Entitatea contractanta care, a sistemului.
sata sa obtina decizia prevazuta la art. 163 conform prevederilor art. 168, beneficiaza (3) Decizia de suspendare prevazuta la alin.
trebuie sa formuleze o cerere care va cu- de aplicabilitatea art. 54 alin. (1) din Lege, (2) se publica în SEAP.
prinde informatiile necesare pentru des- pentru una sau mai multe dintre activitatile ART. 173 (1) În aplicarea prezentelor nor-
crierea situatiei existente, astfel cum sunt relevante pe care le desfasoara, are dreptul me metodologice, presedintele ANAP are
acestea prevazute în anexa nr. 1 la Decizia de a atribui contractele sectoriale destinate dreptul de a emite ordine si instructiuni.
Comisiei 2005/15/CE din 7 ianuarie 2005. activitatii/activitatilor relevante respective (2) În vederea exercitarii functiilor de con-
(2) Cererea se transmite Comisiei Euro- prin aplicarea unor proceduri interne pro- trol, ANAP va încheia protocoale de
pene în conformitate cu dispozitiile art. 1 prii. colaborare cu institutii cu atributii specifice
alin. (2) din Decizia Comisiei 2005/15/ (2) Procedurile interne prevazute la alin. (1) în domeniul achizitiilor publice.
CE. trebuie sa asigure promovarea concurentei
ART. 165 (1) În conditiile art. 54 alin. (3)

24 Revista de Achizi?ii Publice Noiembrie 2016


Conflictul de interese în domeniul achiziþiilor
publice începând cu iunie 2017 Florentina DRÃGAN,
Consilier soluþionare contestaþii

P
revenirea conflictului de inte- înlãturãrii acestor situaþii fãrã însã a fi þii cooptaþi, secþiunea a II-a conþine
rese în domeniul achiziþiilor afectare procedurile de atribuire res- datele despre ofertaþi/candidaþi ºi cea
4
publice a suferit modificãri ur- pective. de a treia secþiune cuprinde mãsurile
mare a adoptãrii noului pachet Instituirea acestui mecanism de pre- de înlãturare a potenþialului conflict
legislativ faþã de vechea reglementare, venire a conflictului de interese pre- de interese dispuse ca urmare a unui
astfel începând cu 26 mai 2016, „pe supune întocmirea unui formular de avertisment de integritate.
parcursul aplicãrii procedurii de atribuire, integritate care va face parte din ca- În mod automat, sistemul prevenþiei
autoritatea contractantã are obligaþia de a drul documentaþiei de atribuire a pro- va prelua informaþiile colectate din
lua toate mãsurile necesare pentru a cedurii de atribuire iniþiate în vederea formularul de integritate din interco-
preveni, identifica ºi remedia si- încheierii contractului de achiziþiei nectarea cu SEAP ºi va emite noti-
tuaþiile de conflict de interese, în publicã, înscris, elaborat în format ficãri privind potenþialele conflicte de
scopul evitãrii denaturãrii concu- electronic, care se completeazã ºi se interese. În situaþia în care este detec-
renþei ºi al asigurãrii tratamentu- actualizeazã în mod obligatoriu de tat un element al unui potenþial con-
lui egal pentru toþi operatorii eco- cãtre autoritatea contractantã pe toa- flict de interese, se emite în termen de
1
nomici” ºi nu doar de a lua toate tã perioada de derulare a procedurii, 3 zile lucrãtoare de la data primirii
mãsurile necesare pentru a „evita si- pânã la publicarea anunþului de atri- completãrii secþiunii a II-a un avertis-
tuaþiile de naturã a determina apariþia unui buire; iar pentru îndeplinirea acestei ment de integritate, situaþie care im-
conflict de interesa ºi/sau manifestarea con- obligaþii, în cadrul fiecãrei autoritãþii pune dispunerea tuturor mãsurilor
curenþei neloiale” aºa cum se prevedea contractante se va desemna una sau necesare pentru evitarea conflictului
2
anterior . mai multe persoane responsabile. de interese cum ar fi fie înlocuirea
Un alt element de noutate adus de Formularul de integritate cuprinde membrului din comisia de evaluare
noul pachet legislativ este definirea trei secþiuni5 astfel: secþiunea I cu- fie excluderea ofertantului/candida-
noþiunii de „conflict de interese” ca fiind prinde datele cu privire la procedura tului/ofertantului asociat/subcon-
situaþia „în care membrii personalului de atribuire, factorul decizional, co- tractantului/terþului susþinãtor aflaþi
autoritãþii contractante sau ai unui furnizor misia de evaluare (dacã aceasta a fost într-un potenþial conflict de interese.7
de servicii de achiziþie care acþioneazã în desemnatã la momentul completãrii, Analizând prevederile art. 8 alin. (2)
numele autoritãþii contractante, care sunt în caz contrar autoritatea contrac- ale Legii nr. 184/2016 se poate con-
implicaþi în desfãºurarea procedurii de atri- tantã are obligaþia de a actualiza acest stata cã prin adoptarea legii privind
buire sau care pot influenþa rezultatul aces- formular în termen de 2 zile de la mo- instituirea unui mecanism de preve-
teia au, în mod direct sau indirect, un interes mentul desemnãrii acesteia sau modi- nire a conflictului de interese în pro-
6
financiar, economic sau un alt interes perso- ficãrii acesteia ), consultanþii ºi exper- cedurile de atribuire a contractelor de
nal, care ar putea fi perceput ca element care achiziþii publice se oferã posibilitatea
compromite imparþialitatea ori independen- de a exclude doar ofertantul asociat
þa lor în contextul procedurii de atribuire”. sau subcontractantul sau terþul susþi-
Pentru prevenirea conflictului de in- nãtor pentru existenþa unui potenþial
terese în cadrul procedurilor de atri- conflict de interese fãrã însã sã se
buire a contractelor de achiziþie pu- reglementeze ºi care va fi situaþia
blicã, reglementate de Legea nr. 98/ ofertantului rãmas în cadrul proce-
2016 ºi Legea 99/20163, începând cu durii de atribuire care nu se aflã în
luna iunie 2017, se instituie un conflict de interese ºi care a ales sã îºi
mecanism de verificare ex ante din elaboreze oferte în asociere cu ofer-
perspectiva situaþiilor care pot genera tantul asociat exclus sau sã subcon-
conflicte de interese în cadrul proce- tracteze o parte din obiectul con-
durilor iniþiate prin SEAP, în vederea tractului sau sã fie susþinut de un alt
1
Art. 58 din Legea nr. 98/2016, art. 71 din legea nr. 99/2016, art. 42 din legea nr. 100/2016
2
Art. 66 din O.U.G. nr. 34/2006
3
Acte normative care reglementeazã achiziþiile publice ºi achiziþiile sectoriale
4
Art. 1 Legea nr. 184/2016 – privind instituirea unui mecanism de prevenire a conflcictului de interese în procedura de atribuire a contractelor de achiziþii publice, publicatã
în M. Of. nr. 831/20.10.2016
5
Art. 5 alin. (1) Legea nr. 184/2016
6
Art. 6 alin. (1) legea nr. 184/20016
7
Art. 8 alin. (2) Legea nr. 184/2016 „Conducãtorul autoritãþii contractante/entitãþii care primeºte avertismentul de integritate este obligat sã dispunã toate mãsurile necesare pentru evitarea
conflictului de interese, prin dispunerea de mãsuri specifice precum înlocuirea membrului în comisia de evaluare sau excluderea ofertantului, candidatului, ofertantului asociat, subcontractantului sau
terþului susþinãtor, aflaþi într-un potenþial conflict de interese, potrivit reglementãrii specifice”

Noiembrie 2016 Revista de Achizi?ii Publice 25


operator aflat într-un potenþial
conflict de interese. Mai mult, textul
prevederilor acestui articol este dife-
rit de prevederile textelor din legis-
laþia în domeniul achiziþiilor publice
care reglementeazã eliminarea ofer-
tantului/candidatului aflat în relaþie
cu persoanelor cu funcþii de decizie
din cadrul autoritãþii contractante.8
Cu toate cã prevederile art. 1 alin. (2)9
din Legea nr. 184/2016 nu face notã
de trimitere ºi la prevederile Legii nr.
100/2016 privind concesiunile de lu-
crãri ºi servicii în cadrul prevederilor
art. 1 alin. (2) din Legea nr. 184/2016 simplificatã12 iniþierea acesteia putân- acelor operatori care au fost admiºi în
în ciuda faptului cã ºi în cadrul du-se face prin publicarea în SEAP a aceastã etapã. Cu toate acestea, comi-
acestor proceduri de atribuire enti- unui anunþ de participare simplificat. sia de evaluare nu ar trebui sã întâm-
tãþile contractante au obligaþia de a Potrivit prevederilor art. 6 alin. (2)13 pine dificultãþi în completarea acestui
lua toate mãsurile necesare pentru a din Legea nr.184/2016, persoana formular având în vedere cã notele
preveni, identifica ºi remedia situa- desemnatã de cãtre autoritatea con- nr. 8 ºi 11 prevãd în mod expres fap-
þiile de conflict de interese, în scopul tractantã ca fiind responsabilã sã tul cã anumite rubrici din cadrul for-
evitãrii denaturãrii concurenþei ºi al completeze ºi actualizeze formularul mularului de integritate se comple-
asigurãrii transparenþei procedurii de de integritate, are obligaþia sã proce- teazã „când se cunoaºte lista tuturor opera-
atribuire ºi a tratamentului egal al deze la completarea secþiunii a II-a a torilor economici implicaþi în procedura de
tuturor candidaþilor ºi ofertanþilor - formularului în termen de 5 zile de la achiziþie publicã”.
art. 42 Legea nr. 100/2016, trebuie deschiderea ofertelor, etapã specificã Având în vedere faptul cã opereazã
menþionat faptul cã în cadrul anexei procedurilor de atribuire care se des- cu date colectate prin formularele de
intitulatã Formular de integritate la fãºoarã/deruleazã „off line” ºi care integritate din SEAP ºi cu informa-
Legea nr. 184/2016 la secþiunea I - potrivit prevederilor legale în dome- þiile necesare gestionate, potrivit legii,
Date privind procedura de achiziþie, niul achiziþiilor publice reprezintã de Direcþia pentru Evidenþa Persoa-
14
factorul decizional, comisia de eva- excepþia , regula fiind desfãºurarea/ nelor ºi Administrarea Bazelor de
luare, consultaþii ºi experþii cooptaþi, derularea procedurilor de atribuire Date din cadrul Ministerului Aface-
pct. I - Date privind procedura de „on line” ºi care nu au etapã de des- rilor Interne ºi de Oficiul Naþional al
achiziþie subpct. 9 - Tip anunþ se chidere a ofertelor finalizatã printr- Registrului Comerþului acest sistem
regãseºte enumerat anunþul de con- un proces verbal15, sistemul electro- de prevenþie va fi un instrument facil
cesionãri, pe lângã anunþul de nic oferind acces comisiei de evaluare pentru membrii comisiei de evaluare,
participare, anunþul pentru concursul la înscrisurile depuse de cãtre ofer- cu atât mai mult cu cât faþã de vechea
de soluþii ºi invitaþia de participare;10 tanþi în mod gradual pe faze de veri- reglementare, în cadrul noului pachet
acest din urmã tip de anunþ nemai- ficare, preþul criptat ºi propunea legislativ s-a redus pânã la gradul II
fiind reglementat de actualul pachet financiarã fiind cunoscute de cãtre de rudenie ºi de afinitate, în linie
legislativ, motivat de faptul cã proce- membrii comisiei de elaboare doar directã ºi colateralã verificarea exis-
dura de atribuire de „cerere de ofer- dupã verificarea formularului DUAE tenþei unui potenþial conflict de inte-
te”11 a fost înlocuitã cu procedura ºi a propunerilor tehnice ºi doar a rese.
8
Art. 62 alin. (3) din Legea nr. 98/2016 „În cazul în care, în urma aplicãrii dispoziþiilor alin. (1) ºi (2), autoritatea contractantã stabileºte cã existã un conflict de interese, autoritatea contractantã
adoptã mãsurile necesare pentru eliminarea circumstanþelor care au generat conflictul de interese, dispunând mãsuri cum ar fi înlocuirea persoanelor responsabile cu evaluarea ofertelor, atunci când le este
afectatã imparþialitatea, acolo unde este posibil, sau eliminarea ofertantului/candidatului aflat în relaþie cu persoanele cu funcþii de decizie din cadrul autoritãþii contractante.”
art. 75 alin. (3) din Legea nr. 99/2016 „În cazul în care, în urma aplicãrii dispoziþiilor alin. (1) ºi (2), entitatea contractantã stabileºte cã existã un conflict de interese, adoptã mãsurile necesare
pentru eliminarea circumstanþelor care au generat conflictul de interese, dispunând mãsuri precum: înlocuirea persoanelor responsabile cu evaluarea ofertelor, atunci când le este afectatã imparþialitatea,
acolo unde este posibil, sau eliminarea ofertantului/candidatului aflat în relaþie cu persoanele cu funcþii de decizie din cadrul entitãþii contractante”
9
art. 1 Legea nr. 184/2016 „(1) Scopul prezentei legi este prevenirea conflictului de interese în procedura de atribuire a contractelor de achiziþie publicã prin instituirea unui mecanism de verificare ex
ante, din perspectiva situaþiilor care pot genera conflicte de interese în cadrul procedurilor iniþiate prin sistemul electronic de achiziþii publice, astfel încât acestea sã fie înlãturate fãrã a fi afectate respectivele
proceduri. (2) Achiziþia publicã include atât achiziþiile publice reglementate de Legea nr. 98/2016 privind achiziþiile publice, cât ºi achiziþiile sectoriale reglementate de Legea nr. 99/2016 privind
achiziþiile sectoriale”
10
În actuala reglementare sintagma „invitaþie de participare” se regãseste în cadrul procedurilor organizare în etape, respectiv licitaþie restrânsã, negociere competitivã,
dialog competivit, parteneriat pentru inovare pentru a invita în etapa a doua candidaþii selectaþi
11
care se iniþia prin publicarea în SEAP a unei invitaþii de participare
12
Pentru detalii a se vedea prevederile art. 7 alin. (2) coroborat cu art. 68 ?i art. 113 din Legea nr. 98/2016 ?i art. 12 alin. (2) coroborat cu art. 82 ?i art. 126 din Legea nr.
99/2016
13
Art. 6 alin. (2) din legea nr. 184/2016 „În termen de 5 zile de la deschiderea ofertelor în cadrul procedurii de achiziþie publicã, persoana responsabilã prevãzutã la art. 5
alin. (4) procedeazã la completarea secþiunii a II-a a formularului de integritate”
14
Art. 58 alin. (2) coroborat cu art. 64 din H.G. nr. 395/2016; art. 65 alin. (2) coroborat cu art. 71 din H.G. nr. 394/2016
15
înscris semnat de membrii comisiei de evaluare ºi de reprezentanþii legali/împuterniciþi ai operatorilor economici prezenþi la ºedinþã de deschidere a ofertelor, în care se
consemneazã modul de desfãºurare a ºedinþei respective, aspectele formale constatate la deschiderea ofertelor, elementele principale ale fiecãrei oferte, inclusiv preþul,
consemnându-se totodatã lista documentelor depuse de fiecare operator economic în parte.

26 Revista de Achizi?ii Publice Noiembrie 2016


Inovarea în achiziþiile publice Ec. Sergiu SAVA

A chiziþiile publice la ora actualã se fac respectând mai multe principii ºi legi. Procesul birocratic complex, împreunã cu starea de
nesiguranþã, contestãrile, corupþia, a dus la lipsa inovãrii în domeniul achiziþiilor publice.Lipsa inovãrii se simte nu numai în
achiziþiile publice ci în mai toate sectoarele economice din România.
Ce ar trebui sã facem: Sã stimulãm inovarea ºi sã o implementãm ºi în achiziþiile publice. Sunt o groazã de ideii ºi descoperiri care
implementate într-un cadru organizat, planificat ºi controlat pot aduce o altã faþã procesului de achiziþii publice, dar ºi Românie.
Statul prin instituþiile sale, ar trebui sã fie un iniþiator, un inovator, un exemplu prin practicile sale pentru întrega societate. Am sã vã
explic ºi de ce: Statul în sine este cel mai mare jucãtor pe piaþa economicã, este arbitru ºi este cel care stabileºte limitele, condiþiile, legile
ºi regulile în care se desfãºoarã activitatea unei þãri. El are acces la resurse ºi poate influenþa într-o direcþie, sau alta mersul unei naþiuni.
Revenind la inovarea în achiziþiile publice. Inovarea poate fi stimulatã pe mai multe cãi:
1) includerea elementului de inovare în criteriile de atribuire a unor licitaþii;
2) inovarea proceselor de achiziþii publice prin folosirea tehnologiilor moderne;
3) inovarea prin schimbarea ( inovarea) conceptului ºi principiilor în achiziþiile publice.
Punctul 3 o sã-l dezvolt mai mult în acest articol. Principiile din achiziþii publice sunt bune (principiul egalitãþii, transparenþei,
economiei ºi eficienþei), doar cã e bine sã le privim ºi implementãm un pic altfel, mai simplu, axat pe utilizatorul final- cetãþenii,
contribuabilii, oamenii.
De exemplu Achiziþiile publice le-am putea împãrþi dupã mai multe categorii:
Dupã modul de utilizare a banilor:
1)achiziþii de întreþinere a sistemului actual ( achiziþii de consumabile,+ reparaþii + întreþineri, medicamente…etc.)
2)achiziþii de investiþii (construcþii noi, drumuri noi, ºcoli noi). 2016 Revista de Achizi?ii Publice 27
Octombrie
Dupã impactul pe care îl au:
1) achiziþii cu impact social;
2) achiziþii cu impact economic.
Dupã importanþa strategicã pe care o au:
1) achiziþii de importanþã naþionalã;
2) achiziþii de importanþã regionalã
Împãrþite astfel achiziþiile publice pot crea o altã perspectivã asupra întregului proces. În felul acesta putem planifica o dezvoltare
urbanã mai eficientã, un impact social ºi economic mai mare. Achiziþiile trebuie diferenþiate: cele de întreþinere curentã a sistmului
actual de cele de investiþii ºi dezvoltare. În procesul de achiziþii trebuie implicate ºi utilizatorii finali: cetãþenii prin studierea nevoilor lor,
prin feedback-ul care îl pot da privind eficienþa ºi eficacitatea unor achiziþii ce le influenþeazã viaþa de zi cu zi.
Inovarea în achiziþiile publice se poate face prin simplu mod de schimbare conceptului prin care privim achiziþiile publice, dar ºi prin
aplicarea inovãrii în toate etapele din întregul proces de achiziþii.

Din jurisprudenþa CJUE - C 406/14, Oraºul Wroc³aw vs


Ministrul Infrastructurilor ºi al Dezvoltãrii
azul a avut ca obiect o cerere Fondul de coeziune ºi de abrogare a Gheorghe CAZAN

C de pronunþare a unei hotãrâri


preliminare formulatã în
temeiul articolului 267 TFUE
de cãtre Tribunalul Administrativ al
Regulamentului (CE) nr. 1260/1999.
Aceastã cerere a fost formulatã în ca-
drul unui litigiu între oraºul Wroc³aw,
Polonia, pe de o parte, ºi Ministrul
Litigiul principal ºi întrebãrile
preliminare
La 18 mai 2007, Oraºul Wroc³aw a
Voievodatului Varºovia, Polonia în Infrastructurilor ºi al Dezvoltãrii, pe iniþiat o procedurã restrânsã de atri-
ceea ce priveºte interpretarea artico- de altã parte, privind o decizie prin buire a unui contract de achiziþii pu-
lului 25 din Directiva 18/2004/CE, care primului i s-a aplicat o corecþie blice pentru construcþia unei pãrþi
precum ºi a articolului 98 din Regu- financiarã ca urmare a unei pretinse dintr-un drum ocolitor. Acest pro-
lamentul (CE) nr. 1083/2006 al Con- încãlcãri a Directivei 18/2004/CE în iect, al cãrui cost corespundea sumei
siliului din 11 iulie 2006 de stabilire a cadrul atribuirii unui contract de de aproximativ 65 de milioane de
anumitor dispoziþii generale privind achiziþii publice de lucrãri, cofinanþat euro, a beneficiat de ajutor financiar
Fondul european de dezvoltare re- din fondurile Uniunii Europene.. din partea Uniunii Europene în ca-
gionalã, Fondul social european ºi drul programului operaþional de aju-

Noiembrie 2016 Revista de Achizi?ii Publice 27


tor comunitar cãtre Republica Po- Pe de altã parte, în pofida lipsei de tanþi era o excepþie, autoritatea con-
lonã în materie de infrastructurã ºi de incidenþã a pretinsei încãlcãri a drep- tractantã putând, dar nefiind obli-
mediu, în cadrul obiectivului „Con- tului Uniunii asupra atribuirii con- gatã, sã o autorizeze.
vergenþã”, cofinanþat din Fondul de tractului în discuþie în litigiul prin- Aceasta interpretare a dispoziþiei vi-
coeziune ºi din FEDER. cipal, limitarea recurgerii la subcon- zate pare sã fi fost împartaºita ºi de
Dintre cei ºapte operatori economici tractare ar avea o incidenþã prejudi- instanþa de trimitere. Aceasta consi-
care au solicitat sã participe la aceastã ciabilã asupra bugetului general al dera necesara pentru soluþionarea
procedurã, cinci au fost selectaþi sã Uniunii. Astfel, aceastã limitare ar fi litigiului cu care a fost sesizatã obþi-
prezinte ofertã. Documentaþia de determinat un risc de perturbare a nerea de la Curte a interpretãrii
atribuire adresata acestor cinci ope- echilibrului concurenþial care se poa- articolului 25 din Directiva 18/2004/
ratori economici cuprindea o clauza te reflecta într-o majorare a preþurilor CE, în special a expresiei „parte din
formulata astfel: propuse în oferte, un asemenea risc contract”, în scopul de a determina
„Operatorul economic este obligat fiind suficient pentru a constitui o daca aceasta dispoziþie se opune ca o
sa execute cel puþin 25 % din lucrãrile neregularitate în sensul articolului 2 autoritate contractantã sã stabileascã
care fac obiectul contractului de achi- punctul 7 din Regulamentul nr.1083/ un procent maxim din partea din
ziþii publice prin mijloace proprii.” 2006.2 contract pe care viitorul adjudecatar
La 1 august 2008, oraºul Wroc³aw a
încheiat un contract de achiziþii pu-
blice cu operatorul economic decla-
rat câºtigãtor.
În urma unei proceduri administra-
tive ulterioare executarii acestui con-
tract, iniþiatã de autoritãþile naþionale
cu atribuþii de control al legalitãþii
anumitor acþiuni cofinanþate de
Uniune s-a reclamat de la oraºul
Wroc³aw o corecþie financiarã de 8
600 473,38 de zloþi polonezi (apro-
ximativ 1 960 000 de euro, corespun-
zând unui procentaj de 5 % din cuan- Oraºul Wroc³aw a formulat o acþiune o va putea subcontracta. Aceasta
tumul costurilor care au facut obiec- împotriva deciziei de stabilire a co- instanþã ridicã, de asemenea, pro-
tul finanþãrilor publice) - ca urmare a recþiei financiare la instanþa de trimi- blema dacã o astfel de limitare ar
pretinsei neregularitaþi a clauzei tere, contestând temeinicia celor putea fi vizatã de Articolul 26 din
menþionate. douã axe ale motivãrii pe care este Directiva, în calitate de condiþie de
Autoritatea competenta a justificat întemeiatã aceastã decizie. executare în sensul acestei din urmã
aceasta corecþie financiarã prin faptul În ceea ce priveºte aspectul dacã legea dispoziþii.3
ca respectiva clauza ar fi limitat permite clauza în litigiu din docu- Instanþa de trimitere considera ca re-
recurgerea la subcontractanþi, încal- mentaþia de atribuire, el aratã cã pre- zulta din Hotarârea din 18 martie
cându-se atât dreptul naþional cât ºi vederile legislaþiei naþionale, în ver- 2004, Siemens ºi ARGE Telekom,
Articolul 25 din Directiva 18/2004/ siunea aplicabilã la data faptelor din faptul ca Directiva 18/2004/CE per-
CE, autoritatea menþionatã fãcând litigiul principal, cuprindea principiul mite sa se limiteze recurgerea la sub-
trimitere în aceasta privinþã la Hotã- potrivit cãruia adjudecatarul trebuie contractare pentru executarea con-
rârea din 18 martie 2004, Siemens ºi sã execute contractul prin mijloace tractelor de achiziþii publice, cu con-
ARGE Telekom (C-314/01)1. proprii, iar recurgerea la subcontrac- diþia ca aceasta sã nu aibã ca efect sa
1
Directiva 18/2004/CE
Posibilitatea ca un ofertant sã intenþioneze sã subcontracteze o parte din contract unor terþi este menþionatã în special la articolul 25 din Directivã în urmãtoarea formulare:
„În documentaþia de atribuire, autoritatea contractantã poate solicita sau poate fi obligatã de un stat membru sã solicite ofertantului sã indice, în oferta sa, partea din contract pe care intenþioneazã
eventual sã o subcontracteze unor terþi, precum ºi subcontractanþii propuºi.
Aceastã precizare nu aduce atingere aspectului responsabilitãþii operatorului economic principal.”
2
Regulamentul nr. 1083/2006
Articolul 2 punctul 7 din Regulament defineºte noþiunea de „neregularitate” ca fiind „orice încãlcare a unei dispoziþii a dreptului comunitar care rezultã dintr un act sau dintr o omisiune a
unui operator economic care are sau ar putea avea ca efect un prejudiciu la adresa bugetului general al Uniunii Europene prin imputarea unei cheltuieli necorespunzãtoare bugetului general”.
3
Directiva 18/2004/CE
Intitulat „Condiþii de executare a contractului”, articolul 26 din Directiva 18/2004/CE prevede:
„Autoritãþile contractante pot prevedea condiþii speciale privind executarea contractului, cu condiþia sã fie compatibile cu dreptul comunitar ºi sã fie menþionate în anunþul de participare sau în caietul de
sarcini.
Condiþiile de executare a unui contract se pot referi în special la aspecte sociale ºi de mediu.”
Aceastã dispoziþie este clarificatã de Considerentul 33 al Directivei, conform cãruia condiþiile de executare a unui contract sunt compatibile cu Directiva menþionatã „cu
condiþia sã nu aibã, fie direct, fie indirect, un caracter discriminatoriu ºi sã fie anunþate în anunþul de participare sau în documentatia de atribuire. Ele pot avea ca obiectiv în special încurajarea formãrii
profesionale la locul de muncã, încadrarea în muncã a persoanelor cu dificultãþi speciale de integrare, lupta împotriva ºomajului sau protecþia mediului. Printre altele se poate menþiona, ca exemplu,
obligaþia – aplicabilã pe perioada de executare a contractului – de recrutare a ºomerilor de lungã duratã sau de punere în aplicare a unor acþiuni de formare a ºomerilor sau a tinerilor, de respectare pe fond
a dispoziþiilor prevãzute de convenþiile fundamentale ale Organizaþiei Internaþionale a Muncii (OIM), în cazul în care acestea nu au fost deja puse în aplicare în dreptul intern, sau de recrutare a unui
numãr mai mare de persoane cu handicap decât cel impus de legislaþia internã.”

28 Revista de Achizi?ii Publice Noiembrie 2016


Ordinul nr. 2460/2016 emis de Ministerul Finantelor Publice, privind împuternicirea persoanelor flash informativ - legislativ
din cadrul aparatului de inspectie economico-financiara de a constata contraventiile si a aplica
sanctiunile prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice,
a intrat in vigoare la 28.octombrie 2016.
Având în vedere prevederile art. 591 alin. (5) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a
întreprinderilor publice, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 111/2016, în temeiul dispozitiilor art. 10 alin. (4) din
Hotarârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, cu modificarile si
completarile ulterioare,
ministrul finanþelor publice emite urmãtorul ordin:
Art. 1. Se împuternicesc persoanele din cadrul aparatului de inspecþie economico-financiarã, aºa cum este definit la art. 3 alin. (1) din
Normele metodologice privind înfiinþarea, organizarea ºi funcþionarea inspecþiei economico-financiare, aprobate prin Hotãrârea
Guvernului nr. 101/2012, sã constate contravenþiile ºi sã aplice sancþiunile prevãzute de Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr.
109/2011privind guvernanþa corporativã a întreprinderilor publice, aprobatã cu modificãri ºi completãri prin Legea nr. 111/2016.
Art. 2. Direcþia generalã de inspecþie economico-financiarã din cadrul Ministerului Finanþelor Publice, precum ºi direcþiile generale
regionale ale finanþelor publice ºi Direcþia generalã de administrare a marilor contribuabili din cadrul Agenþiei Naþionale de
Administrare Fiscalã vor lua mãsuri pentru aplicarea ºi ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.
Art. 3. Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanþelor publice, nr. 435/2013 privind împuternicirea persoanelor din cadrul
aparatului de inspecþie economico-financiarã de a constata contravenþiile ºi a aplica sancþiunile prevãzute de Ordonanþa de urgenþã a
Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanþa corporativã a întreprinderilor publice, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea
I, nr. 204 din 10 aprilie 2013, se abrogã.
Art. 4. Prezentul ordin se publicã în Monitorul Oficial al României, Partea I. Bucureºti, 17 octombrie 2016.
Sursa: gov.ro

împiedice operatorii economici care considerã necesar, de asemenea, sa giul principal, cã aceastã clauzã
doresc sa recurga la capacitaþile teh- obþinã clarificãri cu privire la noþiu- autoriza totuºi recurgerea la subcon-
nice ºi economice ale subcontrac- nea „neregularitate” în sensul Regu- tractare pentru 75 % din lucrarile care
tanþilor sã participe la o procedurã de lamentului nr. 1083/2006, pentru a faceau obiectul contractului, ca nu a
cerere de ofertã. Totuºi, aceastã ho- putea determina dacã, þinând seama generat nicio contestaþie ºi cã proce-
tãrâre nu ar tranºa aspectul dacã o de împrejurãrile cauzei cu care este dura de atribuire a permis o concu-
autoritate contractantã este autori- sesizata, importanþa eventualei încãl- renþã semnificativã.
zata sa exprime sub forma procen- cãri a dreptului Uniunii care a afectat În acest context, Tribunalul Admi-
tuala volumul de lucrari pe care adju- procedura de atribuire a contractului nistrativ al Voievodatului Varºovia a
decatarul trebuie sa le execute per- vizat impune o corecþie financiarã. hotarât sa suspende judecarea cauzei
sonal. În aceasta privinþã, ea ridicã pro- ºi sã adreseze Curþii urmãtoarele
Pe de alta parte, instanþa de trimitere blema dacã orice încãlcare a dreptului întrebãri preliminare:
solicitã sã se stabileascã dacã o clauzã 1. În lumina Articolului 25 din Direc-
precum cea în discuþie în litigiul tiva 18/2004/CE, o autoritate con-
principal, care restrânge posibilitatea tractanta este autorizata sa prevada în
întreprinderilor mici ºi mijlocii documentaþia de atribuire a unui
(IMM) sã ia parte la realizarea de contract de achiziþii publice obligaþia
lucrãri care fac obiectul unui contract adjudecatarului de a executa prin
de achiziþii publice, nu este suscep- mijloace proprii cel puþin 25 % din
tibilã sã încalce principiul deschiderii lucrãrile care fac obiectul contrac-
achiziþiilor publice cãtre concurenþa Uniunii în materie de achiziþii publice tului?
nedenaturatã, aceasta deschidere este de naturã sã constituie o astfel de 2.În cazul unui raspuns negativ la pri-
vizând toate întreprinderile, indife- neregularitate care trebuie sã deter- ma întrebare, aplicarea cerinþei des-
rent de marimea lor, parând ca tre- mine o corecþie financiarã sau dacã crise în cuprinsul primei întrebari în
buie acordata o atenþie speciala în este necesar sã se þinã seama de cadrul unei proceduri de atribuire a
aceasta privinþã IMM-urilor. Aceasta împrejurãrile concrete ale fiecãrui unui contract de achiziþii publice re-
instanþã se referã, cu privire la acest caz, în special de efectele eventualei prezintã o încãlcare a dispoziþiilor
aspect, la jurisprudenþa Curþii, în încãlcãri ale acestui drept. În ceea ce dreptului Uniunii de naturã a justifica
special la Hotãrârea din 10 octombrie priveºte aceste împrejurãri concrete, necesitatea unei corecþii financiare în
2013, Swm Costruzioni 2 ºi Manno- se aratã, în speþã, cã legea aplicabilã conformitate cu articolul 98 din Re-
cchi Luigino (C-94/12, punctul 33). este interpretatã ca neexcluzând o gulamentul nr. 1083/2006?4
În al doilea rând, instanþa menþionatã clauzã precum cea în discuþie în liti- Continuare în numãrul 111
4
Intitulat „Corecþii financiare ale statelor membre”, articolul 98 din Regulament prevede:
„(1) Este în primul rând responsabilitatea statelor membre sã caute neregularitãþile, sã ia mãsuri atunci când se constatã o schimbare importantã care afecteazã natura sau condiþiile de aplicare sau de
control al operaþiunilor sau al programelor operaþionale ºi sã procedeze la corecþiile financiare necesare.
(2) Statele membre efectueazã corecþiile financiare necesare pentru neregulile individuale sau sistemice constatate în operaþiuni sau în programele operaþionale. Corecþiile la care procedeazã statele membre
constau în anularea totalã sau parþialã a participãrii publice pentru programul operaþional. Statele membre þin seama de natura ºi de gravitatea neregularitãþilor ºi a pierderii financiare care rezultã
pentru fonduri.[…]”

Noiembrie 2016 Revista de Achizi?ii Publice 29


Excepþie de neconstituþionalitate a unor
dispoziþii legale privind achiziþiile publice
ecizia nr. 514/2016 referi- suficienta precizie, în asa fel încât sa Revista de Achiziþii Publice

D toare la respingerea excep-


tiei de neconstitutionalitate
a dispozitiilor art. 3 lit. z) din
Ordonanta de urgenta a Guvernului
permita oricarei persoane, care, la
nevoie, poate apela la consultanta de
specialitate, sa îsi corecteze condui-
ta", iar "cetateanul trebuie sa dispuna
atac este o zi de sarbatoare legala
etc.), sustine ca si lipsa din textul cri-
ticat a mentiunii cu privire la faptul ca
nr.34/2006 privind atribuirea con- de informatii suficiente asupra termenul se calculeaza pe ore, prin
tractelor de achizitie publica, a con- normelor juridice aplicabile într-un derogare de la dispozitiile art. 182
tractelor de concesiune de lucrari caz dat si sa fie capabil sa prevada, alin. (2) din Codul de procedura ci-
publice si a contractelor de concesiu- într-o masura rezonabila, consecin- vila, duce la situatia în care justitia-
ne de servicii, a intrat în vigoare la tele care pot aparea dintr-un act de- bilul se afla în fata unui text normativ
04.11.2016 terminat. Pe scurt, legea trebuie sa lipsit de precizie si claritate. Astfel,
Solutionarea exceptiei de neconsti- fie, în acelasi timp, accesibila si pre- Curtea de Apel x - Sectia de con-
tutionalitate a dispozitiilor art. 3 lit. z) vizibila" (a se vedea Hotarârea din 26 tencios administrativ si fiscal opinea-
din Ordonanta de urgenta a Guver- aprilie 1979, pronuntata în Cauza za în sensul ca exceptia de neconsti-
nului nr. 34/2006 privind atribuirea Sunday Times împotriva Regatului tutionalitate este neîntemeiata, în-
contractelor de achizitie publica, a Unit)”. trucât dispozitiile criticate nu impie-
contractelor de concesiune de lucrari Deoarece textul a carui neconsti- teaza asupra exercitarii accesului liber
publice si a contractelor de conce- tutionalitate se invoca nu a fost clar în la justitie. Asa cum rezulta din juris-
siune de servicii, a fost pe rol prin ceea ce priveste momentul de la care prudenta Curtii Constitutionale,
exceptia ridicata de Societatea "x" din începe sa curga termenul pentru accesul liber la justitie presupune
Bucuresti în Dosarul Curtii de Apel x declararea caii de atac, Consiliul accesul la mijloacele procedurale prin
- Sectia de contencios administrativ si National de Solutionare a Contesta- care justitia se înfaptuieste, fiind de
fiscal si care formeaza obiectul tiilor si instanta de judecata sunt competenta exclusiva a legiuitorului
Dosarului Curtii Constitutionale. obligate sa stabileasca acest aspect în instituirea regulilor de desfasurare a
Curtea, având în vedere actele si lu- lipsa unei reglementari legale, ceea ce procesului în fata instantelor judeca-
crarile dosarului, a constata în moti- conduce la încalcarea art. 1 alin. (4) toresti. Asadar, legiuitorul poate in-
varea exceptiei de neconstitutio- din Constitutie. În acest context, stitui modalitatile de exercitare a
nalitate se sustine, “ca prevederile cri- având în vedere diferitele formule de drepturilor procedurale, principiul
ticate sunt contrare dispozitiilor con- calcul cu privire la momentul în care accesului liber la justitie presupunând
stitutionale ale art. 1 alin. (4), art. 21 începe sa curga termenul de formu- posibilitatea neîngradita a celor inte-
alin. (1) ºi art. 129. Astfel, arata ca lare a caii de atac (daca actul admi- resati de a utiliza aceste proceduri, în
principiul accesului liber la justitie nistrativ este comunicat într-o zi de formele si în modalitatile instituite de
consacrat de art. 21 alin. (1) din Con- vineri, termen pe zile calendaristice, lege.
stitutie implica, printre altele, adop- daca se face sau nu referire la 365 de Guvernul a aprecit ca exceptia de ne-
tarea de catre legiuitor a unor reguli zile, daca momentul în care începe sa constitutionalitate este inadmisibila.
de procedura clare, în care sa se curga termenul de formulare a caii de În acest sens arata ca, astfel cum
mentioneze cu precizie conditiile si
termenele în care justitiabilii îsi pot
exercita drepturile procesuale, având
în vedere ca, în speta de fata, chiar
daca este vorba de o "contestatie",
aceasta are caracterul unei cai de atac
îndreptate împotriva unui act admi-
nistrativ ce aduce vatamare operato-
rului economic. Mentioneaza ca în
acest sens este si jurisprudenta Curtii
Europene a Drepturilor Omului,
spre exemplu, Hotarârea din 4 mai
2000, pronuntata în Cauza Rotaru
împotriva României, prin care s-a sta-
tuat ca "o norma este previzibila nu-
mai atunci când este redactata cu

30 Revista de Achizi?ii Publice Noiembrie 2016


Guvernul a adoptat setul de norme privind concesiunile de servicii ºi flash informativ - legislativ
concesiunile de lucrari
Guvernul a aprobat în 16 noiembrie 2016, normele de aplicare a legii privind concesiunile de servicii ºi concesiunile de lucrari (Legea
nr.100/2016), act normativ necesar punerii în aplicare a legislaþiei primare în domeniul achiziþiilor publice.
Astfel, potrivit hotarârii aprobate, procedurile prevazute de Legea privind concesiunile de lucrari ºi concesiunile de servicii care sunt
finalizate cu atribuirea unui contract de concesiune vor fi aplicabile doar daca valoarea acestora depaºeºte pragul de 23.227.215 lei.
“Au fost stabilite noi reguli pentru evaluarea documentaþiilor de atribuire publicate în SEAP. ANAP va evalua, înainte de transmiterea
spre publicare a invitatiei/anuntului, conformitatea cu legislatia aplicabila în domeniu, cu exceptia caietului de sarcini ºi a modelului
de contract, în masura în care valoarea estimata a concesiunii este egala sau mai mare cu pragul de 23.227.215 lei.
Potrivit actului normativ, atribuirea unui contract de concesiune este rezultatul unui proces de concesionare ce se deruleaza în mai
multe etape:
Ÿ etapa de planificare, fundamentare ºi pregatire;
Ÿ etapa de organizare a competiþiei ºi atribuirea contractului;
Ÿ etapa post atribuire contract, respectiv executarea ºi monitorizarea implementarii contractului
Normele introduc o noua abordare care trebuie urmata de toate autoritaþile în procesul de evaluare a ofertelor, indiferent de
procedura de atribuire aleasa. Mai exact, este vorba despre defalcarea acestui proces pe faze ce se finalizeaza cu rapoarte intermediare
care sunt comunicate ofertanþilor.
Contractele de concesiune de lucrari/servicii a caror valoare este mai mica decât pragul de 23.227.215 lei vor putea fi încheiate prin
aplicarea procedurii simplificate. Aceasta se iniþiaza prin publicarea în SEAP a unei anunþ de concesiune simplificat, însoþit de
documentaþia de atribuire aferenta.
Fiecare entitate contractanta va avea obligaþia de a de a elabora un studiu de fundamentare a deciziei de concesionare atunci când
intentioneaza sa atribuie un contract de concesiune pe termen lung.”
Sursa: Biroul de presa al ANAP
reiese din analiza criticilor autoarei se poate face aplicarea dispozitiilor a unui termen exprimat altfel decât în
exceptiei de neconstitutionalitate, privind asigurarea unei practici judi- ore este o zi de sarbatoare legala, o
aceasta, în realitate, solicita, pe de o ciare unitare cuprinse în titlul III art. duminica sau o sâmbata, termenul se
parte, interpretarea normelor legale 514 ºi urmãtoarele din Codul de pro- încheie la expirarea ultimei ore a
si, pe de alta parte, modificarea aces- cedurã civilã. urmatoarei zile lucratoare."
tor norme, întrucât "nu este clar în Astfel, Curtea a reþinut cã obiectul Examinând exceptia de neconstitu-
ceea ce priveste momentul la care în- exceptiei de neconstitutionalitate îl tionalitate, Curtea constata ca dispo-
cepe sa curga termenul pentru decla- constituie dispozitiile art. 3 lit. z) din zitiile criticate fac parte din cap. I -
rarea caii de atac" în materie. Fata de Ordonanta de urgenta a Guvernului Dispozitii generale, sectiunea a 2-a -
acestea, mentioneaza ca instanta con- nr.34/2006 privind atribuirea con- Definitii, care prevad care este sem-
stitutionala a statuat constant în juris- tractelor de achizitie publica, a con- nificatia unor termeni si expresii utili-
prudenta sa ca nu poate analiza critici tractelor de concesiune de lucrari pu- zate în materia achizitiilor publice,
de neconstitutionalitate ce urmaresc, blice si a contractelor de concesiune astfel cum aceasta este reglementata
în realitate, modificari legislative ale de servicii, publicata în Monitorul la nivel legal prin Ordonanta de ur-
textelor legale în vigoare si care con- Oficial al României, Partea I, nr. 418 genta a Guvernului nr. 34/2006. Din
tin propuneri de lege ferendã, din 15 mai 2006, aprobata cu mo- examinarea prevederilor art. 3 lit. z)
deoarece controlul de constitutiona- dificari si completari prin Legea nr. din Ordonanta de urgenta a Guver-
litate semnifica verificarea conformi- 337/2006, publicata în Monitorul nului nr. 34/2006, Curtea retine ca
tatii dispozitiilor legale criticate cu Oficial al României, Partea I, nr. 625 acestea stabilesc faptul ca termenul
normele si principiile fundamentale din 20 iulie 2006, cu modificarile si de "zile", de regula, se refera la "zile
invocate, în limita unor critici ce completarile ulterioare, care au urma- calendaristice", iar, prin exceptie, se
vizeaza evidentierea unui raport de torul cuprins: refera la "zile lucratoare", în masura
contrarietate dintre acestea, si nu "În sensul prezentei ordonante de în care legea prevede o astfel de regle-
modificarea sau completarea textelor urgenta, termenii si expresiile de mai mentare. Termenul exprimat în zile
legale atacate în functie de aprecierea jos au urmatoarele semnificatii: începe sa curga de la începutul primei
subiectiva a autorului exceptiei. De z) zile - zilele calendaristice, în afara ore a primei zile a termenului si se
asemenea, interpretarea si aplicarea cazului în care se prevede expres ca încheie la expirarea ultimei ore a ulti-
normelor legale sunt apanajul sunt zile lucratoare. Termenul expri- mei zile a termenului. Ziua în cursul
exclusiv al instantelor de judecata, mat în zile începe sa curga de la înce- careia a avut loc un eveniment sau s-a
precum si al institutiilor chemate sa putul primei ore a primei zile a ter- realizat un act al autoritatii con-
aplice legea. De altfel, în masura în menului si se încheie la expirarea tractante nu este luata în calculul
care aceste norme ar fi de natura sa ultimei ore a ultimei zile a termenului; termenului.
creeze divergente de interpretare si ziua în cursul careia a avut loc un În ceea ce priveste termenele proce-
aplicare la nivelul instantelor eveniment sau s-a realizat un act al durale, Curtea Constitutionala a reti-
judecatoresti, inclusiv prin corobo- autoritatii contractante nu este luata nut ca, în toate cazurile în care legiui-
rarea cu sistemul legislativ în vigoare, în calculul termenului. Daca ultima zi torul a conditionat valorificarea unui

Noiembrie 2016 Revista de Achizi?ii Publice 31


drept de exercitarea sa în interiorul instantelor judecatoresti si procedura
unui anumit termen, nu s-a procedat de judecata sunt prevazute numai
în sensul restrângerii accesului liber la prin lege".
justitie, ci exclusiv pentru a asigura Fata de cele prezentate, exceptia de
cadrul legal în vederea exercitarii neconstitutionalitate a dispozitiilor
dreptului constitutional prevazut de art. 3 lit. z) din Ordonanta de urgenta
art. 21. Asadar, reglementarea de a Guvernului nr. 34/2006 privind
catre legiuitor, în limitele competen- atribuirea contractelor de achizitie
tei ce i-a fost conferita prin Consti- publica, a contractelor de concesiune
tutie, a conditiilor de exercitare a unui În ceea ce priveste pretinsa necon- de lucrari publice si a contractelor de
drept material sau procesual, inclusiv stitutionalitate a prevederilor criticate concesiune de servicii, în raport cu
prin instituirea unor termene, nu tre- în raport cu art. 1 alin. (4) coroborat prevederile constitutionale invocate
buie sa conduca la o restrângere a cu art. 1 alin. (5) ºi art. 126 din Con- în sustinerea exceptiei, urmeaza a fi
exercitiului acestuia, ci doar la o mo- stitutie, "ca urmare a faptului ca tex- respinsa ca neîntemeiata.
dalitate eficienta de a preveni exer- tul nu este clar în ceea ce priveste În legãturã cu cele arãtate, Curtea
citarea sa abuziva, în detrimentul momentul de la care începe sa curga Constituþionalã, a decis respingerea
altor titulari de drepturi, ocrotite în termenul pentru declararea caii de ca neîntemeiata, exceptia de necon-
egala masura (Decizia nr. 251 din 9 atac, Consiliul National de Solutio- stitutionalitate ridicata de Societatea
martie 2006, publicata în Monitorul nare a Contestatiilor si instanta de "x" - S.R.L. din Bucuresti în Dosarul
Oficial al României, Partea I, nr. 319 judecata sunt obligate sa stabileasca Curtii de Apel - Sectia de contencios
din 10 aprilie 2006). De asemenea, in- acest aspect în lipsa unei reglementari administrativ si fiscal si constata ca
stanta de contencios constitutional a legale", Curtea constata ca aceasta dispozitiile art. 3 lit. z) din Ordonanta
statuat în numeroase cauze ca prin- critica nu este întemeiata. Prevederile de urgenta a Guvernului nr. 34/2006
cipiul accesului liber la justitie consa- criticate sunt tocmai o expresie a res- privind atribuirea contractelor de
crat de art. 21 din Legea fundamen- pectarii principiului separatiei si echi- achizitie publica, a contractelor de
tala implica, între altele, adoptarea de librului puterilor în stat, întrucât, po- concesiune de lucrari publice si a
catre legiuitor a unor reguli de trivit art. 126 alin. (1) ºi (2) din Con- contractelor de concesiune de ser-
procedura clare, în care sa se prescrie stitutie, "Justitia se realizeaza prin vicii sunt constitutionale în raport cu
cu precizie conditiile si termenele în Înalta Curte de Casatie si Justitie si criticile formulate, devenind astfel,
care justitiabilii îsi pot exercita drep- prin celelalte instante judecatoresti definitiva si general obligatorie.
turile lor procesuale. stabilite de lege", iar "Competenta Sursa: decizia Curþii Constituþionale

O noua autoritate pe piaþa transporturilor,


condiþionalitate ex-ante Revista de Achiziþii Publice
ntrucât România trebuie sa imple- - introducerea indicatorilor de perfor-

Î menteze conform Master Planului


General de Transport reforma în
sectorul feroviar orientata pe patru
manta care sa stea la baza monitorizarii
contractelor de servicii publice legal
încheiate;
directii de actiune, OUG nr.62, regle- - introducerea unor programe de efi-
menteaza înfiinþarea Autoritãþii de cientizare a activitãþilor desfãºurate în
Reformã Feroviarã. Astfel, direcþiile de sectorul de transport feroviar, inclusiv interconectare a Europei.
acþiune, sunt: pentru Compania Naþionalã de Cãi Fe- Autoritatea de Reforma Feroviara, va
- restructurarea retelei de transport fe- rate "C.F.R." - S.A., care trebuie sã fie funcþiona în subordinea Ministerului
roviar în sensul concentrarii pe o retea implementate de o structurã speciali- Transporturilor, finantata integral de la
de transport eficienta astfel încât alo- zatã organizatã sub autoritatea Minis- bugetul de stat.
carea de fonduri pentru întretinere, terului Transporturilor. Scopul înfiintarii A.R.F. este de a desfa-
mentenanta si reparatii curente sa fie În acest sens, România trebuie sa faca sura urmatoarele categorii de activitati:
orientata pentru o retea de transport dovada îndeplinirii conditionalitatilor - stabilirea si implementarea masurilor
feroviar sustenabila din punct de vede- ex-ante, inclusiv pentru sectorul fero- necesare pentru concentrarea retelei de
re economic; viar, în caz contrar România riscând transport feroviar pe o retea care poate
- atribuirea contractelor de servicii pu- suspendarea/întreruperea fondurilor fi administrata eficient de catre admi-
blice pentru operarea pe linia de cale alocate în cadrul Programului opera- nistratorul infrastructurii feroviare,
ferata pentru transportul public de ca- tional Infrastructura mare pentru sec- astfel cum aceasta va rezulta din
latori sa aiba loc numai pe baza de torul feroviar, în valoare de aproxima- strategia de eficientizare în domeniul
licitatii organizate conform legii pen- tiv 1,280 mld euro, si a sumei de 1,200 retelei feroviare, care va fi elaborata în
tru operatorii de transport feroviar; mld euro în cadrul Mecanismului de acest sens;

32 Revista de Achizi?ii Publice Noiembrie 2016


Noi regulamente aplicabile în achiziþiile publice din Moldova flash informativ-legislativ
Cabinetul de miniºtri din Republica Moldova, a aprobat trei regulamente care vin sã asigure buna
aplicare a Legii privind achiziþiile publice. Cel mai substanþial document dintre acestea permite autoritãþilor contractante sã-ºi
planifice pe întregul an bugetar contractele de achiziþii de bunuri, lucrãri ºi servicii necesare. Regulamentul obligã autoritãþile publice
centrale ºi locale sã-ºi întocmeascã ºi sã publice anunþul de intenþie a procurãrilor, care sã includã toate contractele cu o valoare
estimativã egalã sau mai mare de 400 mii de lei pentru achiziþiile de bunuri ºi servicii ºi de peste 1 500 mii lei pentru lucrãri. Totodatã,
autoritãþile vor publica pe pagina lor web planul provizoriu anual al achiziþiilor publice, indiferent de valoarea lor estimativã.
Un alt Regulament aprobat, prevede modul de întocmire, actualizare ºi evidenþã a Listei operatorilor economici calificaþi. În acest fel,
este creatã o platformã de informare a autoritãþilor contractante despre agenþii economici care sunt dispuºi sã ofere servicii, sã livreze
bunuri sau sã execute lucrãri pentru instituþiile de stat.
De altã parte, în listã nu se vor regãsi operatorii economici care au obþinut interdicþie. Potrivit unui Regulament special, în lista de
interdicþie pot fi înscriºi acei operatori care nu ºi-au îndeplinit angajamentele contractuale sau conduita cãrora deviazã de la legislaþie.
Documentul stipuleazã cã participarea acestora la procedurile de achiziþii publice poate fi limitatã pe o perioadã de trei ani.
Interdicþia de participare va fi aplicatã nu doar operatorilor economici incluºi în listã, dar ºi celor creaþi de aceiaºi fondatori sau care au
sediul ºi datele de contact identice cu ale acestora.
Lista operatorilor economici calificaþi ºi cea a operatorilor economici cu interdicþie va putea fi accesatã gratuit pe
www.tender.gov.md, iar actualizarea lor va fi efectuatã de cãtre Agenþia de Achiziþii Publice.
sursa: interlik.md
- stabilirea, derularea si implementarea transport feroviar de calatori si raspun- de programare 2014-2020, în conditiile
masurilor necesare, în conditiile Regu- derea privind alocarea acestora; prevazute în Ghidul solicitantului,
lamentului (CE) nr. 1.370/2007 al Par- - încheierea si gestionarea contractelor pentru fondurile alocate sectorului de
lamentului European si al Consiliului de servicii publice cu operatorii de transport feroviar. Cheltuielile eligibile
din 23 octombrie 2007 privind servi- transport feroviar de calatori; aferente proiectelor ce pot fi decontate
ciile publice de transport feroviar si ru- - asigurarea alocarii, în limita fonduri- în cadrul Programului operational
tier de calatori si de abrogare a Regula- lor bugetare aprobate din bugetul de Infrastructura mare pentru perioada
mentelor (CEE) nr.1.191/69 ºi nr. stat, a sumelor necesare pentru acorda- de programare 2014-2020 sunt:
1.107/70 ale Consiliului, pentru atri- rea facilitatilor prevazute pentru anu- - cheltuieli de personal, functionare si
buirea contractelor de servicii publice mite categorii sociale destinate tran- cheltuieli de investitii necesare pentru
destinate serviciului public de tran- sportului public feroviar de calatori realizarea scopului sau;
sport feroviar de cãlãtori pentru toþi potrivit legislatiei în vigoare; - realizarea de studii, strategii, pro-
operatorii de transport feroviar de cã- - propunerea catre Ministerul Trans- gnoze, studii de fezabilitate, precum si
lãtori, în condiþiile prevãzute de lege; porturilor a regulilor specifice de acces alte documente strategice necesare
- achizitionarea, potrivit prevederilor pe infrastructura cailor ferate române pentru fundamentarea deciziilor de
legale în vigoare, de material rulant, pentru operatorii de transport feroviar reforma în sectorul feroviar;
destinat închirierii în conditiile art. 7; de calatori si marfa, în conditiile legii; - achizitionarea de material rulant des-
- stabilirea, implementarea si monitori- - realizarea oricaror altor activitati ne- tinat închirierii operatorilor de trans-
zarea indicatorilor de performanta cesare scopului pentru care a fost în- port public feroviar de calatori;
pentru prestarea serviciilor de trans- fiintata - alte cheltuieli aferente materialului
port public feroviar de calatori; A.R.F. realizeaza, cu aprobarea ordo- rulant pâna la data închirierii catre ope-
- elaborarea si implementarea de pro- natorului principal de credite, studii, ratorii de transport public feroviar de
grame necesare pentru eficientizarea si strategii, prognoze, precum si alte do- calatori.
îmbunatatirea calitatii serviciilor pu- cumente strategice necesare, care sa Pentru implementarea masurilor de re-
blice prestate pentru transportul pu- fundamenteze deciziile de reforma în forma feroviara, cu exceptia celor care
blic pe calea ferata; sectorul feroviar si contracteaza, în ca- se refera la scoaterea din functiune a
- promovarea de reglementari în do- zuri justificate, servicii de consultanta unor sectoare de transport feroviar,
meniul subventionarii serviciilor publi- pentru realizarea scopului sau. presedintele A.R.F. emite decizii, cu
ce de transport feroviar de calatori si Companiile/Institutiile publice care se avizul prealabil al ministrului transpor-
alocarea acestor subventii catre ope- afla în coordonarea si/sau sub auto- turilor.
ratorii acestor servicii pentru a asigura ritatea/subordinea Ministerului Tran- Subventiile alocate anual din bugetul
o administrare eficienta a resurselor sporturilor din domeniul transportului de stat, în conditiile legii, operatorilor
financiare alocate sectorului de tran- feroviar si/sau structurile din cadrul de transport feroviar de calatori, repre-
sport feroviar; Ministerului Transporturilor, precum zentând compensatia aferenta pache-
- promovarea de reglementari în do- si operatorii privati de transport public tului minim social, precum si facilitatile
meniul utilizarii eficiente a resurselor feroviar de calatori au obligatia sa puna de calatorie acordate de la bugetul de
financiare alocate programelor de la dispozitia A.R.F. datele si infor- stat, potrivit legislatiei în vigoare, dife-
întretinere destinate infrastructurii matiile necesare fundamentarii deci- ritelor categorii sociale care utilizeaza
publice de transport feroviar; ziilor de reforma feroviara, în con- transportul feroviar public de calatori
- asigurarea, în limita fondurilor apro- ditiile legii. se asigura din bugetul A.R.F., în limita
bate din bugetul de stat, a subventiilor A.R.F. are calitatea de beneficiar direct sumelor alocate cu aceasta destinatie.
prevazute în contractele de servicii în cadrul Programului operational
publice, încheiate cu operatorii de Infrastructura mare pentru perioada
Noiembrie 2016 Revista de Achizi?ii Publice 33
Recunoaºterea ºi perfecþionarea evaluatorilor
serviciilor de sanatate Specialiºti formare
Revista de Achiziþii Publice

Ordinul nr. 651/2016 privind recu- tate din ambulatoriu, dovedita prin Evaluatorii au obligatia anuntarii mo-
noasterea, evidenta, evaluarea, moni- documente. dificarilor referitoare la starea acesto-
torizarea si perfectionarea evaluato- Absolvirea programului de formare a ra de compatibilitate, în termen de
rilor de servicii de sanatate ai Autori- evaluatorilor de servicii de sanatate maximum 15 zile lucratoare de la data
tatii Nationale de Management al Ca- este recunoscuta printr-un certificat survenirii modificarilor.
litatii în Sanatate, a intrat în vigoare la de absolvire eliberat de catre Suspendarea evaluatorului activ re-
09.11.2016. S.N.S.P.M.P.D.S.B. sau alte organisme prezinta trecerea temporara a aces-
Formarea evaluatorilor se realizeaza de formare recunoscute de catre tuia, pe o perioada de maximum 6
prin cursuri organizate pe categorii A.N.M.C.S. si reprezinta conditie luni, din sectiunea "Evaluatori activi"
de activitati, în functie de necesitatile obligatorie în vederea atestarii ca eva- în subsectiunea "Evaluatori suspen-
Autoritatii Nationale de Manage- luator al A.N.M.C.S. dati". Pentru suspendari mai mari de
ment al Calitatii în Sanatate, Registrul evaluatorilor este organizat, 6 luni, evaluatorului suspendat i se
ANMCS, de catre Comisia Nationala în functie de categoriile de activitati, revoca atestatul si este trecut în
de Acreditare a Spitalelor, Scoala Na- în doua parti distincte: Registrul sectiunea "Evaluatori inactivi".
tionala de Sanatate Publica, Mana- evaluatorilor specializati în evaluarea Încetarea suspendarii evaluatorilor
gement si Perfectionare în Domeniul spitalelor ºi Registrul evaluatorilor activi ai A.N.M.C.S. se produce în
Sanitar Bucuresti, S.N.S.P.M.P.D.S.B., specializati în evaluarea unitatilor sa- urmatoarele situatii:
sau alte organisme de formare recu- nitare din ambulatoriu. - promovarea reexaminarii în vederea
noscute de catre A.N.M.C.S. Înscrierea în Registrul evaluatorilor, absolvirii cursului de perfectionare în
Înscrierea la cursul de formare a eva- în una dintre partile acestuia se face în sesiunea ulterioara celei în care au
luatorilor de servicii de sanatate se termen de maximum 3 ani de la ab- fost declarati respinsi;
face cu respectarea a cel putin unuia solvirea programului de formare - promovarea reexaminarii în sesiu-
dintre urmatoarele criterii: pentru evaluatori de servicii de sa- nea suplimentara, pentru evaluatorii
- sa fie absolvent de studii superioare natate specializati în evaluarea care au participat la ultima serie a
cu diploma/licenta recunoscuta pe spitalelor sau a unitatilor sanitare din cursului de perfectionare sau care,
teritoriul Uniunii Europene în dome- ambulatoriu, prin completarea unei din motive justificate, invocate o
niile: medicina generala sau asistenta cereri-tip, însotita de copii ale certi- singura data în cursul unui P.Ev., nu
medicala (inclusiv fiziokinetoterapie) ficatului de absolvire a programului se pot prezenta la sesiunea ulterioara
ori sa fie asistent medical principal cu de formare, ale cartii de identitate, de celei în care au fost declarati respinsi;
vechime neîntrerupta în munca de certificatul de cazier judiciar care sa - expirarea termenului, în cazul sus-
minimum 5 ani; ateste ca nu a fost condamnat pentru pendarii survenite ca urmare a unor
- sa fie absolvent al unui masterat sau infractiuni care atrag nedemnitatea, abateri prevazute si sanctionate con-
doctorat în management sanitar sau de declaratia referitoare la incom- form codului de conduita a evalua-
sanatate publica, organizat într-o in- patibilitati si conflict de interese, pre- torilor;
stitutie de învatamânt superior acre- cum si de formularul de acord cu pri- - trecerea în sectiunea "Evaluatori in-
ditata, potrivit legii; vire la prelucrarea datelor cu caracter activi";
- sa fie absolvent al unor cursuri de personal. - excluderea din Registrul evaluato-
perfectionare în management sanitar
sau sanatate publica, agreate de catre
Ministerul Sanatatii si stabilite prin
ordin al ministrului sanatatii;
- în cazul absolventilor de studii supe-
rioare cu diploma/licenta în dome-
niile: biologie, biochimie, farmacie,
fizica, matematica, psihologie, eco-
nomic, juridic, tehnic, informatica
si/sau comunicatii, sa aiba experienta
contractuala de minimum 2 ani în
administratia publica din sanatate, în
sectorul spitalicesc public sau privat,
sau în domeniul serviciilor de sana-

34 Revista de Achizi?ii Publice Noiembrie 2016


rilor. - nepromovarea testului de evaluare modificari legislative survenite, cerinte
Excluderea evaluatorilor A.N.M.C.S. periodica a evaluatorilor. aparute ulterior, modificari ale meto-
consta în trecerea acestora în sectiu- Atestatul de evaluator se emite la mo- dologiei de evaluare, performantele
nea "Evaluatori exclusi" si poate sur- mentul înscrierii/reînscrierii în Regis- evaluatorului etc.
veni în urmatoarele situatii: trul evaluatorilor, sectiunea "Evalua- Activitatea desfasurata de catre eva-
- desi au fost notificati de catre tori activi", si are valabilitate, de regula, luatorii care sunt si cadre didactice
A.N.M.C.S., nu s-au înscris la nicio de 3 ani de la data emiterii, cu conditia universitare de predare sau lectori ai
serie comunicata a cursului de per- vizarii anuale, putând fi revocat în S.N.S.P.M.P.D.S.B. sau ai altor orga-
fectionare la care au fost programati; conditiile prezentului ordin. Prin ex- nisme de formare recunoscute de
- desi s-au înscris la cursul de per- ceptie în cazul evaluatorilor înscrisi la catre A.N.M.C.S., implicati în procesul
fectionare în una dintre seriile comu- data intrarii în vigoare a prezentului de formare si perfectionare a evalua-
nicate ale acestuia, conform progra- ordin în Registrul evaluatorilor de ser- torilor de servicii de sanatate, se echi-
marii, nu au promovat testul de the- vicii de sanatate specializati pentru valeaza cu absolvirea cursului de per-
noredactare computerizata; evaluarea spitalelor al Autoritatii Na- fectionare.
- desi au participat la cursul de per- tionale de Management al Calitatii în Punctele de formare continua (denu-
fectionare în seria în care au fost Sanatate, termenul de 3 ani de vala- mite în continuare P.F.C.) sunt obti-
programati, nu au sustinut examenul bilitate a atestatelor curge de la data nute de evaluator în urma parcurgerii
de absolvire a cursului nici în res- înscrierii lor în acesta sau, dupa caz, de diferitelor programe de pregatire si a
pectiva sesiune de examinare, nici în la data ultimei reevaluari. altor activitati adiacente celei de eva-
sesiunea ulterioara celei la care au Cursul de perfectionare a evaluatorilor luator, precum si a evaluarii activitatii
participat si nici în sesiunea supli- se organizeaza, de regula, o data pe an, acestuia în relatia contractuala cu
mentara; în mai multe serii, în functie de nu- A.N.M.C.S. .
- nu au promovat cursul de perfec- marul participantilor, ultima serie or- Pentru activitatea practica, evaluatorii
tionare nici în urma sustinerii sesiunii ganizându-se nu mai târziu de luna atestati trebuie sa obtina un numar
de reexaminare. octombrie a anului respectiv. minim de 7 P.F.C., realizate prin media
De asemenea, evaluatorii sunt exclusi Planificarea evaluatorilor în vederea punctelor obtinute din urmatoarele
în urmatoarele situatii: parcurgerii cursului poate fi facuta de activitati:
- în urma emiterii de ordine de ex- catre A.N.M.C.S. în oricare dintre anii - pentru evaluarea pregatirii vizitei de
cludere emise de presedintele intervalului de valabilitate a atestatului evaluare, comportamentul în timpul
A.N.M.C.S., în cazul savârsirii de aba- de evaluator, în functie de criterii de- vizitei, calitatea lucrarilor finale, cali-
teri prevazute în codul de conduita a cise de catre A.N.M.C.S., cum ar fi: tatea observatiilor si propunerilor de
evaluatorilor; îmbunatatire a standardelor sau
- la data ramânerii definitive a hota- componentelor acestora, precum si a
rârilor judecatoresti de condamnare a instrumentelor de evaluare, presedin-
acestora, pentru fapte penale care a- tele Comisiei de evaluare poate acorda
trag nedemnitatea si îi fac incompa- un punctaj de la 0 la 10 P.F.C., repre-
tibili cu desfasurarea activitatii de eva- zentând dublul mediei generale obti-
luare de servicii de sanatate; nute în fisele de evaluare a activitatii
evaluatorilor, întocmite pentru fiecare

Noiembrie 2016 Revista de Achizi?ii Publice 35


vizita de evaluare; Activitatea desfasurata de catre eva- Evaluarea periodica a evaluatorilor
- pentru participarea ca voluntari în luatorii care sunt si cadre didactice trebuie sustinuta de fiecare evaluator
cadrul actiunilor organizate de catre universitare de predare sau lectori ai la fiecare 3 ani, în ultimele 3 luni de
Autoritatea Nationala de Manage- S.N.S.P.M.P.D.S.B. sau ai altor valabilitate a atestatului, si consta
ment al Calitatii în Sanatate, cum ar fi organisme de formare recunoscute într-o testare a cunostintelor si
proiecte-pilot, analize de date etc., de catre A.N.M.C.S., implicati în abilitatilor practice ale evaluatorilor
poate fi acordat de catre coordona- procesul de formare si perfectionare atestati, sub forma unui test/studiu
torul din partea A.N.M.C.S. un a evaluatorilor de servicii de sanatate, de caz care se desfasoara, de regula,
numar de 0 pâna la 10 P.F.C. se echivaleaza cu îndeplinirea P.F.C. prin intermediul postei electronice.

Noi modificãri privind salarizarea


personalului plãtit din fonduri publice
Specialiºti HR

L egea nr.193/2016 pentru


completarea Legii-cadru nr.
284/2010 privind salarizarea
unitara a personalului platit
din fonduri publice, precum si pentru
bate.
Dupa expirarea perioadei de valabi-
litate a contractelor colective de mun-
ca legal încheiate, salarizarea perso-
nalului enunþat mai sus, se face majo-
Revista de Achiziþii Publice
de executie de cercetare stiintifica în
domeniul agricol si beneficiaza de 6
clase de salarizare succesive supli-
stabilirea unor masuri fiscal - bugeta- rate cu 10%. În situatia în care, în mentare, salariul de baza se stabileste
re, a intrat în vigoare de la 05.11.2016. urma aplicarii acestei prevederi, corespunzator numarului de clase de
În acest sens, personalul care detine rezulta un salariu de baza mai mic, se salarizare succesive suplimentare
titlul stiintific de doctor, indiferent de mentine în plata cuantumul salariului multiplicat cu procentul prevazut la
data obtinerii acestuia, beneficiaza de de baza avut la data expirarii contrac- art. 10 alin. (5) din Legea-cadru nr.
un spor de 15% din salariul de baza/ tului colectiv de munca. 284/2010 privind salarizarea unitara
solda functiei de baza/salariul func- Personalul autoritatilor si institutiilor a personalului platit din fonduri pu-
tiei de baza/indemnizatia de înca- publice finantate integral din venituri blice, cu modificarile si completarile
drare, daca îndeplineste cumulativ proprii, aflate în subordinea, sub ulterioare. Astfel, la data intrarii în
urmatoarele conditii: autoritatea, în coordonarea Guver- vigoare a prezentei legi, articolul 3
- îsi desfasoara activitatea în dome- nului, ministerelor si a celorlalte orga- din Ordonanta de urgenta a Guver-
niul pentru care poseda titlul stiintific ne de specialitate ale administratiei nului nr. 57/2015 privind salarizarea
sau conducatorul institutiei apreciaza publice centrale si locale, precum si al personalului platit din fonduri publi-
ca pregatirea doctorala este utila celor aflate în coordonarea prim- ce în anul 2016, prorogarea unor
compartimentului în care îsi desfa- ministrului si al celor aflate sub con- termene, precum si unele masuri fis-
soara activitatea persoana respectiva; trolul Parlamentului, nou-înfiintate, cal- bugetare, publicata în Monitorul
- nu a beneficiat de acordarea acestui beneficiaza de salariile majorate cu Oficial al României, nr. 923 din 11
spor sau nu i-a fost introdus în sala- 10%." decembrie 2015, cu modificarile si
riul de baza, potrivit reglementarilor Pentru persoanele care ocupa functii completarile ulterioare, se abroga.
legale anterioare, ca suma compen-
satorie.
O altã completare se referã la sala-
rizarea personalului din autoritatile si
institutiile publice finantate integral
din venituri proprii, aflate în subor-
dinea, sub autoritatea, în coordo-
narea Guvernului, ministerelor si a
celorlalte organe de specialitate ale
administratiei publice centrale si lo-
cale, precum si din cele aflate în coor-
donarea prim-ministrului si cele afla-
te sub controlul Parlamentului care se
realizeaza potrivit prevederilor con-
tractelor colective de munca legal
încheiate, pâna la împlinirea terme-
nului pentru care au fost încheiate, în
limita cheltuielilor de personal apro-

36 Revista de Achizi?ii Publice Noiembrie 2016


ACADEMIA DE IARNÃ în domeniul
ACHIZIÞIILOR PUBLICE
15 – 18 DECEMBRIE 2016, SINAIA, HOTEL RINA SINAIA
PROBLEME PRACTICE ÎN PROCESUL DE IMPLEMENTARE A
NOILOR REGLEMENTÃRI PRIVIND ACHIZIÞIILE PUBLICE
TRAINERI:
Specialiºti din cadrul Agenþiei Naþionale pentru Achiziþii Publice (ANAP);
Specialiºti din cadrul Consiliului Naþional de Soluþionare a Contestaþiilor (CNSC);
Eduard BADEA, expert/specialist în achiziþii publice;
Gelu CAZAN, consultant în achiziþii publice.

ANALIZÃ ªI DEZBATERI, privind:


Normele metodologice de aplicare a noii legislaþii privind achiziþiile publice;
Schimbarea adusã de strategia de contractare, pe etape: pregãtirea procesului de achiziþie ºi derularea
procedurii; serviciile auxiliare achiziþiei ºi recurgerea la expertiza externã;
• Detalierea regulilor de calcul a valorii estimate a achiziþiei; Detalierea modalitãþilor de consultare a pieþei;
fiºa de date ºi documentele suport (documentul unic european, DEAU); obligaþii privind încãrcarea
documentaþiei de atribuire în SEAP;
• Explicitarea criteriilor de atribuire „calitate-preþ” ºi „costul cel mai scãzut”; obligativitate ºi tehnici uzuale
de calcul;
• Procedurile desfãºurate integral prin mijloace electronice (on-line) devin regulã pentru toate tipurile de
proceduri. Procedura simplificatã iniþiatã prin publicarea în SEAP a unui anunþ de participare simplificat,
însoþit de documentaþia de atribuire aferentã: perioade ºi date limitã pentru oferte;
• O nouã abordare ce trebuie urmatã de autoritãþile contractante în procesul de evaluare a ofertelor;
defalcarea procesului pe faze finalizate cu rezultate intermediare ce sunt comunicate ofertanþilor;
documentarea deciziilor comisiei de evaluare pentru asigurarea trasabilitãþii acestora în orice moment.
• Eliminarea rigiditãþii “preþului neobiºnuit de scãzut”; identificarea de cãtre comisia de evaluare a
elementelor de preþ ce diferã cu mult de preþurile pieþei.

CERTIFICARE: La sfârºitul sesiunii în urma evaluãrii, se acordã CERTIFICAT DE PERFECÞIONARE pentru ocupaþia EXPERT
ACHIZIÞII PUBLICE, Cod COR 214946 însoþit de supliment descriptiv în care sunt înscrise competenþele dobândite.
Certificatele sunt eliberate în conformitate cu prevederile O.G. 129/2000 republicatã. Pentru obþinerea certificatului,
participanþii trebuie sã facã dovada absolvirii de studii superioare. La cerere, prin completarea formularului de înscriere, se
elibereazã suplimentul europass, în conformitate cu Ordinul comun MMFPS/ MECTS, nr. 4469/12 iunie 2012 ºi a Deciziei PE
ºi CE nr. 2241/2004/CE din 2004, în care vor fi înscrise ºi competenþele dobândite în legãturã cu parcurgerea lucrãrilor
ÎNSCRIERE Confirmarea participãrii dumneavoastrã se face prin completarea formularului de înscriere transmis la e-mail:
office@expertaktiv.ro, office@revista-achizitii.ro sau fax: 031/428.37.35, 0234/313.320 pânã la data de 08 dec. 2016
Coordonator eveniment: Olivia LIHU 0753.025.983, Director eveniment: Carmen ªERBÃNOIU: 0753.025.982

PARTENERI:

Noiembrie 2016 Revista de Achizi?ii Publice 37


Managementul implementãrii ºi
administrãrii grupului fiscal unic
O
rdinul nr. 3006/2016 privind þiunile de completare, prevãzute în Revista de Achiziþii Publice
aprobarea Procedurii de im- anexa nr.2, "Decizie privind aproba- de TVA, în temeiul dispozitiilor art.
plementare si de administrare rea/respingerea implementãrii grupu- 269 alin. (9) din Legea nr. 227/2015
a grupului fiscal unic, precum lui fiscal unic", prevãzut în anexa nr. 3, privind Codul fiscal, cu modificarile si
si pentru aprobarea modelului si con- "Decizie privind modificãri ulterioare completarile ulterioare, si ale pct. 5 din
tinutului unor formulare, a intrat în în cadrul grupului fiscal unic", pre- titlul VII "Taxa pe valoarea adaugata"
vigoare la 8 noiembrie 2016. vãzut în anexa nr. 4, "Înºtiinþare pri- al Nor-melor metodologice de aplicare
Prin prezentul ordin, se aproba Proce- vind schimbarea competenþei de admi- a Co-dului fiscal, aprobate prin
dura de implementare si de admi- nistrare, în cazul grupului fiscal unic", Hotarârea Guvernului nr. 1/2016, cu
nistrare a grupului fiscal unic. În acest prevãzut în anexa nr. 5 ºi Caracteris- modifica-rile si completarile ulterioare.
sens, formularul "Cerere privind gru- ticile de tipãrire, modul de difuzare, de
utilizare ºi de arhivare ale formularelor Procedura de implementare ºi de ad-
pul fiscal unic" se completeaza de catre ministrare a grupului fiscal unic face
persoanele impozabile înregistrate în prevãzute în anexa nr. 6.
referire la faptul ca prin depunerea
scopuri de TVA care opteaza sa fie tra- Referirile la Codul fiscal din cuprinsul prezentei am luat cunoºtinþã cã, în
tate drept grup fiscal unic, potrivit art. prezentului ordin reprezinta trimiteri situaþia în care persoanele impozabile
269 alin. (9) din Legea nr. 227/2015 la titlul VII "Taxa pe valoarea adau- nu sunt administrate fiscal de cãtre
privind Codul fiscal, cu modificarile si gata" al Legii nr. 227/2015 privind Co- acelaºi organ fiscal, dupã aprobarea
completarile ulterioare (Codul fiscal), dul fiscal, cu modificarile si comple- implementãrii grupului fiscal unic
si pct. 5 din titlul VII al Normelor tarile ulterioare, iar referirile la Nor- competenþa de administrare a obliga-
metodologice de aplicare a Codului mele metodologice reprezinta trimiteri þiilor fiscale datorate de toþi membrii
fiscal, aprobate prin Hotarârea Guver- la titlul VII "Taxa pe valoarea adau- grupului se transferã la organul fiscal
nului nr.1/2016, cu modificarile si gata" din Normele metodologice de central din subordinea ANAF compe-
completarile ulterioare. Formularul de aplicare a Codului fiscal, aprobate prin tent pentru administrarea reprezen-
cerere se completeaza si pentru notifi- Hotarârea Guvernului nr. 1/2016, cu tantului grupului fiscal unic, potrivit
carea, potrivit legii, a organului fiscal modificarile si completarile ulterioare. dispoziþiilor art. 30 alin. (5) din Legea
cu privire la evenimentele aparute Referirile la Codul de procedura fiscala nr.207/2015 privind Codul de pro-
ulterior implementarii grupului fiscal. din cuprinsul prezentului ordin repre- cedurã fiscalã, cu modificãrile ºi
În cazul în care, în relatiile cu organul zinta trimiteri la Legea nr. 207/2015 completãrile ulterioare, coroborate cu
fiscal, contribuabilul în calitate de privind Codul de procedura fiscala, cu art. 1 alin. (1) din Ordinul preºedintelui
reprezentant al grupului sau de mem- modificarile si completarile ulterioare. ANAF nr. 3.775/2015 pentru aproba-
bru este reprezentat printr-un împu- Solicitarea implementarii grupului rea unor competenþe speciale ale orga-
ternicit, se înscriu numarul si data cu fiscal unic, se face pe o perioada de cel nului fiscal central, cu modificãrile ºi
care împuternicitul a înregistrat actul putin 2 ani ºi este format din persoa- completãrile ulterioare.
de împuternicire, în conditiile preva- nele impozabile înregistrate în scopuri
zute de lege, la organul fiscal.
Sectiunea privind implementarea
grupului fiscal unic se completeaza nu-
mai în situatia în care cererea repre-
zinta o cerere de implementare.
La sectiunea "Documente anexate la
cerere" se înscriu certificatul consta-
tator eliberat de catre oficiul registrului
comertului si/sau alte documente jus-
tificative. Sectiunea privind modifica-
rile survenite ulterior implementarii
grupului fiscal unic se completeaza în
situatia în care cererea reprezinta o ce-
rere de modificare, iar cererea se sem-
neaza de catre reprezentantii legali ai
tuturor membrilor grupului fiscal unic.
De asemenea, s-a aprobat modelul ºi
conþinutul unor formulare: "Cerere
privind grupul fiscal unic" ºi instruc-

38 Revista de Achizi?ii Publice Noiembrie 2016


Cu referire la implementarea grupului
fiscal unic care intra în vigoare potrivit
pct. 5 din titlul VII al Normelor meto-
dologice de aplicare a Codului fiscal,
aprobate prin Hotarârea Guvernului
nr.1/2016, cu modificarile si comple-
tarile ulterioare, în ipoteza în care ante-
rior emiterii deciziei pentru adminis-
trarea fiscala a membrilor grupului
fiscal unic competenta apartinea altui
organ fiscal central din subordinea
ANAF, competenta de administrare a
obligatiilor fiscale ale tuturor membri-
lor grupului fiscal se transfera. Astfel,
evidentele fiscale si dosarele fiscale ale
tuturor membrilor urmeaza a fi trans-
mise de respectivele organe fiscale în prin care propune respingerea cererii aprobarea cererii de implementare a
termen de 10 zile lucratoare de la apro- de implementare a grupului fiscal unic. grupului fiscal unic, potrivit modelului
barea prezentei. aprobat în Anexa nr.3. În baza refe-
În baza referatului se întocmeste „De-
Persoanele impozabile care opteaza sa cizia privind respingerea imple- ratului se întocmeste „Decizia privind
fie tratate drept grup fiscal unic trebuie mentarii grupului fiscal unic”, în doua aprobarea implementarii grupului
sa depuna la organul fiscal competent exemplare, care va contine în mod fiscal unic”, în doua exemplare, po-
o cerere semnata de catre reprezentan- obligatoriu si motivatia respingerii. trivit modelului prevazut în Anexa nr.4
tii legali ai tuturor membrilor grupului. Referatul si decizia se verifica si se la ordin. Referatul si decizia se verifica
La cerere se anexeaza certificatul con- avizeaza de seful compartimentului de si se avizeaza de seful compartimen-
statator eliberat de catre Oficiul Regis- specialitate si de conducatorul adjunct tului de specialitate si de conducatorul
trului Comertului si/sau alte docu- al organului fiscal. Decizia se aproba adjunct al organului fiscal.
mente justificative din care rezulta de conducatorul organului fiscal com- Decizia se aproba de conducatorul
componenta actionariatului persoa- petent: un exemplar al deciziei se co- organului fiscal competent. La dosa-
nelor impozabile care urmeaza sa for- munica reprezentantului desemnat al rele fiscale ale celorlalti membri ai gru-
meze grup fiscal unic, precum si pro- grupului, iar al doilea exemplar se pului se arhiveaza câte o copie a acestei
portia de participare a actionarilor la arhiveaza la dosarul fiscal al acestuia. decizii. Implementarea grupului fiscal
constituirea capitalului social. Cererea La dosarele fiscale ale celorlalti mem- unic intra în vigoare în prima zi din cea
se solutioneaza în termen de 60 zile de bri ai grupului se arhiveaza câte o copie de-a doua luna urmatoare datei comu-
la data primirii documentatiei com- a acestei decizii. Împotriva deciziei de nicarii deciziei. Pe baza „Deciziei pri-
plete, respectiv a cererii. De la registra- respingere a implementarii grupului vind aprobarea implementarii gru-
tura, cererea însotita de documentele fiscal unic, contribuabilul poate for- pului fiscal unic”, compartimentul de
depuse se repartizeaza comparti- mula contestatie la organul fiscal specialitate marcheaza în vectorul fis-
mentului de specialitate, care înregis- emitent, în termen de 30 de zile de la cal, la rubrica „Taxa pe valoarea adau-
treaza cererile într-o evidenta speciala, data comunicarii; Daca, din infor- gata”, atât pentru reprezentantul gru-
Compartimentul de specialitate anali- matiile din documentatia depusa, pre- pului, cât si pentru ceilalti membri,
zeaza informatiile cuprinse în cerere cum si din cele detinute de organul calitatea dobândita în cadrul grupului
2.6. Daca cererea sau documentatia fiscal, rezulta ca sunt îndeplinite toate fiscal unic aprobat de organul fiscal,
anexata sunt incomplete, organul fiscal conditiile prevazute la punctul 4 alin. fara sa fie anulate codurile de înre-
notifica persoana impozabila desem- (1) – (5) din normele metodologice, gistrare în scopuri de TVA.
nata ca reprezentant al grupului, în compartimentul de specialitate întoc-
vederea completarii documentatiei. Marcajul în vectorul fiscal se face
meste un referat prin care propune informatic si contine data de la care
Notificarea se întocmeste în doua exe-
mplare: unul se comunica solicitan- este implementat respectivul grup fis-
tului iar al doilea exemplar se arhiveaza cal, astfel încât, în situatia nedepunerii
la dosarul fiscal al acestuia. Daca din decontului de taxa pe valoarea adau-
informatiile din documentatia depusa, gata sa fie notificat, conform proce-
precum si din cele detinute de organul durii în vigoare, doar reprezentantul
fiscal, rezulta ca nu este îndeplinita cel grupului. De la data implementarii
putin una din conditiile prevazute, ori grupului fiscal unic, fiecare membru al
daca solicitantul nu completeaza docu- grupului completeaza Decontul de
mentatia în termen de 15 zile de la taxa pe valoarea adaugata pentru ope-
primirea notificarii, compartimentul ratiunile proprii si îl transmite repre-
de specialitate întocmeste un referat zentantului desemnat al grupului fis-
cal, în vederea întocmirii Decontului

Noiembrie 2016 Revista de Achizi?ii Publice 39


consolidat de taxa pe valoarea adau-
gata. Decontul consolidat de taxa pe
valoarea adaugata se întocmeste de re-
prezentantul grupului, utilizând mo-
delul aprobat prin ordin al prese-
dintelui ANAF al formularului (300)
„Decont de taxa pe valoarea adau-
gata”, în care cumuleaza informatiile
privind operatiunile desfasurate de toti
membrii grupului. Decontul conso-
lidat de taxa pe valoarea adaugata, în
care reprezentantul grupului înscrie la
rubrica „Date de identificare a persoa-
nei impozabile” si sintagma „repre-
zentant al gupului fiscal unic”, se de-
pune, în numele grupului fiscal, la consolidat de TVA aferent aceleasi pe- considerate grup fiscal unic, în con-
organul fiscal competent. rioade. Daca, în urma verificarii efec- ditiile prevazute, compartimentul de
În primul decont consolidat de taxa pe tuate rezulta necorelari, organul fiscal specialitate întocmeste documentele
valoarea adaugata depus dupa imple- notifica reprezentantul grupului în ve- prevazute in ordin. Referatul si decizia
mentarea grupului fiscal, se preiau din derea corectarii informatiilor din se verifica si se avizeaza de seful com-
deconturile fiecarui membru al gru- decont. partimentului de specialitate si de
pului, soldul sumei pozitive din perioa- În situatia în care, ulterior implemen- conducatorul adjunct al organului
da fiscala anterioara, ramasa neachi- tarii grupului fiscal unic, apar eveni- fiscal.
tata, respectiv soldul sumei negative mente care conduc la modificarea Decizia se aproba de conducatorul
din perioada fiscala anterioara, nesoli- datelor declarate initial sau la anularea organului fiscal competent. Un exem-
citata la rambursare. Deconturile de ta- tratamentului ca grup fiscal unic ori a plar al deciziei se comunica reprezen-
xa pe valoarea adaugata întocmite de calitatii de reprezentant/membru al tantului desemnat al grupului, con-
fiecare membru al grupului, se depun, unor persoane impozabile, reprezen- form art.44 din Codul de procedura
cu titlu informativ, de catre reprezen- tantul grupului fiscal notifica organul fiscala, iar al doilea exemplar se arhi-
tantul grupului fiscal la organul fiscal fiscal prin completarea si depunerea veaza la dosarul fiscal al acestuia. La
competent, odata cu decontul consoli- Cererii privind grupul fiscal, Compar- dosarele fiscale ale celorlalti membri ai
dat de TVA. timentul de specialitate, dupa analiza grupului se arhiveaza câte o copie a
Organul fiscal prelucreaza în Sistemul informatiilor înscrise în cererea de mo- acestei decizii. Împotriva deciziei
informatic de administrare a crean- dificare, întocmeste un referat, potrivit contribuabilul poate formula contes-
telor numai decontul consolidat de modelului aprobat prin Anexa nr.4 la tatie la organul fiscal emitent, în ter-
TVA depus de reprezentantul grupu- prezenta procedura. Referatul sta la men de 30 de zile de la data co-
lui. Deconturile de TVA întocmite de baza emiterii „Deciziei privind modi- municarii. În baza deciziei emise,
fiecare membru al grupului nu se pre- ficari ulterioare în cadrul grupului compartimentul de specialitate mar-
lucreaza în sistemul informatic, ci se fiscal unic”, prevazute în Anexa nr.5 la cheaza informatic în vectorul fiscal
arhiveaza la dosarul fiscal al fiecarui ordin. Ori de câte ori organul fiscal modificarile aprobate, înscriind si data
membru al grupului. Informatiile în- constata ca persoanele impozabile nu de la care aceste modificari intra în
scrise în aceste deconturi se utilizeaza mai întrunesc criteriile de eligibilitate vigoare. În situatia în care, la încetarea
pentru verificarea datelor înscrise de pentru a fi considerate membri ai grupului fiscal unic, soldul TVA de
reprezentantul grupului în decontul grupului fiscal unic sau pentru a fi plata din ultimul decont consolidat nu
a fost achitat sau suma negativa de taxa
pe valoarea adaugata nu a fost
solicitata la rambursare, dupa caz,
persoanele impozabile care au facut
parte din grupul fiscal unic întocmesc
primul decont de taxa pe valoarea
adaugata prin preluarea soldului TVA
de plata sau a sumei negative ne-
solicitate la rambursare, astfel cum
acestea au fost evidentiate în ultimul
decont de TVA completat de fiecare
membru cu titlul informativ, pe baza
caruia a fost completat ultimul decont
consolidat de taxa pe valoarea adau-
gata.

40 Revista de Achizi?ii Publice Noiembrie 2016


Continuare din numãrul 109
Noile Normele metodologice de aplicare a unor
prevederi privind guvernanta corporativa a
întreprinderilor publice, au intrat în vigoare
n cazul societatilor, componenta aflate în desfasurare; Revista de Achiziþii Publice
Î integrala a planului de selectie se
elaboreaza astfel:
- de catre comitetul de nominalizare
- identificarea deciziilor, materialelor,
aspectelor care înca sunt de solutio-
nat, cu precizarea persoanei respon-
formulare de confidentialitate, for-
mulare ale declaratiilor necesare a fi
completate de catre candidati, lista
si remunerare în consultare cu auto- sabile; elementelor confidentiale si a celor ce
ritatea publica tutelara, atunci când - riscuri posibile si masuri ce vor fi pot fi facute publice, lista detaliata a
selectia se efectueaza de catre socie- luate pentru diminuarea acestor ris- documentelor necesare în vederea
tate, si asistate de expertul indepen- curi, asigurându-se ca intervalul de depunerii candidaturii de catre per-
dent, dupa caz; timp prevazut în dispozitiile ordo- soane fizice si persoane juridice, în
- de catre comisia de selectie, în con- nantei de urgenta este respectat, functie de etapele procedurii de se-
sultare cu comitetul de nominalizare drepturile actionarilor sunt respec- lectie ºi lista elementelor pentru veri-
si remunerare, atunci când selectia se tate si ca interesele întreprinderii pu- ficarea candidatilor aflati în lista scur-
efectueaza de autoritatea publica tu- blice sunt asigurate; ta.
telara, si asistate de expertul indepen- - data si emitentul fiecarei versiuni a Introducerea datelor în planul de
dent, dupa caz; planului de selectie; selectie se efectueaza de catre comite-
- de expertul independent în consul- - dispozitiile de confidentialitate si de tul de nominalizare si remunerare,
tare cu comitetul de nominalizare si acces la documente. comisia de selectie sau, dupa caz,
remunerare si autoritatea publica tu- Toate materialele si documentele structura de guvernanta corporativa,
telara, atunci când selectia se efec- identificate în planul de selectie, pre- conform atributiilor stabilite prin ac-
tueaza de expertul independent. cum si cele ce sunt necesare sau, dupa tele de înfiintare ale acestora.
Planul de selectie contine, dar fara a caz, vor fi folosite în acest proces Pentru constituirea profilului mem-
se limita la acestea, urmatoarele: trebuie sa fie personalizate si comple- brilor consiliului pot fi avute în ve-
- un sumar al deciziilor-cheie cu ter- tate pentru fiecare procedura de se- dere urmatoarele cerinte, fara a se
mene si parti implicate în procedura lectie. limita la acestea:
de selectie; Planul de selectie cuprinde modele de - sa aiba minimum de cunostinte,
- un inventar al etapelor de selectie, al materiale si documente personalizate aptitudini si experienta necesara
deciziilor ce urmeaza a fi luate, docu- si completate pentru fiecare proce- pentru a-si îndeplini cu succes
mente si materiale ce urmeaza a fi dura de selectie.Aceste modele, sunt: mandatul de administrator;
produse, planul de interviu, termene- profilul consiliului în functie, profilul - sa cunoasca responsabilitatile pos-
limita, persoane responsabile, per- noului consiliu, profilul fiecarui tului si sa îsi poata forma viziuni pe
soane de contact pentru informatii si membru al consiliului, anunturile termen mediu si lung;
detalii suplimentare; privind selectia, pentru presa tiparita - sa aiba capacitatea de asumare a res-
- specificatii pentru fiecare element al si online, materiale referitoare la ponsabilitatilor fata de întregul consi-
procedurii de selectie în privinta per- declaratia de intentie, fise de sinteza liu si sa dea dovada de integritate si
soanelor responsabile, care pot fi pentru fiecare faza a planului de independenta;
contactate pentru suport, care tre- selectie, plan de interviu, formulare
de nominalizare pentru candidatii - sa aiba cunostintele necesare, apti-
buie sa fie consultate înainte de deci- tudinile si experienta în critica con-
zii sau finalizare, care trebuie sa fie propusi, recomandari de nominaliza-
re, proiectul contractului de mandat, structiva, munca în echipa, comu-
informate dupa decizie sau finalizare; nicare, cultura financiara, luarea de
- o lista cu persoanele de contact îm- decizii si detectarea tiparelor pentru a
preuna cu toate contactele lor profe- contribui la activitatea consiliului ca
sionale pentru toate structurile impli- întreg.
cate în planul de selectie în cauza sau Fiecare autoritate publica tutelara sau
reprezentantii autorizati ai acestora; societate elaboreaza un profil perso-
- specificarea metodelor de comu- nalizat al consiliului într-un mod
nicare ce urmeaza a fi folosite; transparent, sistematic si riguros pen-
- identificarea activitatilor care tre- tru a se asigura ca sunt identificate
buie completate la timp sau dupa capacitatile necesare pentru alcatui-
termenul-limita; rea celui mai bun consiliu si, res-
- identificarea activitatilor curente pectiv, cei mai buni candidati pentru

Noiembrie 2016 Revista de Achizi?ii Publice 41


consiliu. lui întreprinderii publice se elaborea- nerare, dupa caz, în consultare cu
Autoritatea publica tutelara, cu con- za dupa cum urmeaza, de comitetul expertul independent, daca s-a ho-
sultarea actionarilor ce detin pachete de nominalizare si remunerare din tarât contractarea acestuia, sa stabi-
de actiuni de peste 5% din capitalul cadrul consiliului în functie, cu leasca, dar fara a se limita la acestea,
social al întreprinderii publice la care consultarea autoritatii publice tute- urmatoarele:
se aplica selectia, definitiveaza versiu- lare si /sau de catre autoritatea pu- - balanta competentelor si trasatu-
nea finala a profilului personalizat al blica tutelara, prin comisia de selectie. rilor pentru consiliu, în prezent si în
consiliului. În acest scop autoritatea Scopul matricei este asigurarea, pe viitor, pentru îndeplinirea cerintelor
publica tutelara va transmite, în baza analizei sistematice, a existentei si dezvoltarilor strategice ale
termen de 5 zile de la data declansarii unei proceduri de selectie transpa- întreprinderii publice;
procedurii de selectie, actionarilor rente, formale, competitive si com- - caracterul adecvat al profilului con-
care detin mai mult de 5% din prehensive din punct de vedere deci- siliului având în vedere prevederile
capitalul social al societatii proiectul zional. legale, bunele practici si politicile
profilului personalizat al consiliului Matricea profilului pentru fiecare interne ale întreprinderii publice;
pentru formularea de propuneri în consiliu trebuie sa contina urma- - identificarea zonelor în care con-
vederea definitivarii acestora.În cazul toarele: siliul trebuie sa îsi îmbunatateasca
regiilor autonome, profilul consiliu- - definirea criteriilor si precizarea de capacitatea prin instruire si dezvol-
lui este elaborat de structura de gu- indicatori pentru acestea; tare profesionala, asistenta profesio-
vernanta corporativa din cadrul auto- - identificarea criteriilor obligatorii si nala sau prin contractarea serviciilor
ritatii publice tutelare pentru fiecare a celor optionale; de specialitate;
regie, în consultare cu consiliul, sau - definirea profilului de candidat
cu sprijinul expertului independent, - definirea unei grile comune de
evaluare pentru toate criteriile; pentru consiliu;
dupa caz. În cazul societatilor, pro-
filul consiliului este elaborat de comi-
tetul de nominalizare si remunerare al
consiliului în consultare cu structura
de guvernanta corporativa din cadrul
autoritatii publice tutelare.
Pentru pozitionarea strategica în ve-
derea determinarii profilului consi-
liului se au în vedere urmatoarele:
scrisoarea de asteptari, planul de
administrare, tendinte de reglemen-
tare si de piata pe termen mediu si
lung, modelul de afaceri.
Actualizarea cerintelor contextuale si
a caracteristicilor profilului consi- - ponderi pentru fiecare criteriu, în - identificarea instrumentelor de eva-
liului se realizeaza anual, ori de câte functie de importanta acestora; luare, inclusiv prin întocmirea fisei de
ori este cazul, de structura de guver- - gruparea criteriilor pentru analiza evaluare, ce conduc la desemnarea de
nanta din cadrul autoritatii publice comparativa; candidati care vor fi numiti în calitate
tutelare si distribuit catre partile res- - specificarea unui prag minim de membri în consiliu de catre auto-
ponsabile de procedura de selectie, la colectiv pentru fiecare criteriu la care ritatea publica tutelara.
regiile autonome. este necesar, daca exista sau se aplica; În cadrul procedurii de selectie a can-
În cazul regiilor autonome, autori- - subtotaluri, totaluri, totaluri pon- didatilor, deciziile luate de comisie în
tatea publica tutelara, cu consultarea derate si ponderi, pentru criterii si legatura cu profilul consiliului trebuie
consiliului, dupa caz cu sprijinul pentru administratorii individuali. sa faca referire expresa la analiza ma-
expertului independent, este respon- Scopul analizei numerice din cadrul tricei de profil a candidatului.
sabila pentru efectuarea si actuali- matricei este acela de a clarifica Deciziile care nu sunt în totalitate
zarea analizei cerintelor contextuale, avantajele si dezavantajele, punctele aliniate cu rezultatele matricei trebuie
daca nu a fost stabilit altfel, în planul forte, zonele pentru dezvoltare si di- justificate în scris si comunicate con-
de selectie. mensiunile activitatii consiliului pe ducerii autoritatii publice tutelare.
În cazul societatilor, comitetul de no- care le poate îmbunatati, fie si tem- Matricea profilului consiliului dife-
minalizare si remunerare în numele porar. rentiaza între criterii obligatorii si cri-
consiliului este responsabil pentru Analizele efectuate pe baza elemen- terii optionale, necesare pentru un
efectuarea si actualizarea analizei telor cuprinse în matricea profilului anumit consiliu bazat pe competente,
cerintelor contextuale, daca nu a fost consiliului dau posibilitatea auto- care au fost identificate în urma ana-
stabilit altfel în planul de selectie. ritatii publice tutelare, comisiei sau lizei cerintelor contextuale. Criteriile
Proiectul matricei profilului consiliu- comitetului de nominalizare si remu- obligatorii sunt competente si trasa-

42 Revista de Achizi?ii Publice Noiembrie 2016


turi care trebuie sa fie îndeplinite de matricea profilului consiliului. filului de candidat sunt respinse din
catre toti candidatii sau de catre acei La stabilirea rolului candidatului se au lista lunga. Daca informatiile din
membri din consiliu pentru care exis- în vedere, dar fara a se limita la aces- dosare nu sunt concludente în ceea ce
ta un nivel minim de competenta tea, urmatoarele: contextul organiza- priveste întrunirea minimului de cri-
aplicabil. tional; obiectivele si rezultatele astep- terii stabilite pentru selectie de catre
Criteriile optionale sunt competente tate de la întreprinderea publica, candidati, comisia sau comitetul de
si trasaturi care pot fi îndeplinite de astfel cum deriva din scrisoarea de nominalizare si remunerare, cu spri-
unii dintre membrii consiliului, dar asteptari; strategia întreprinderii jinul expertului independent, dupa
nu în mod necesar de catre toti, pen- publice si elementele-cheie cerute caz, solicita clarificari suplimentare
tru care nu exista un nivel minim de consiliului pentru asigurarea unei sau decide respingerea candidaturii.
competenta aplicabil tuturor mem- activitati de succes a întreprinderii Dupa finalizarea interviurilor, comi-
brilor consiliului. publice; atributiile consiliului. Pre- sia de selectie sau comitetul de nomi-
Matricea contine un nivel minim co- zentarea criteriilor pentru candidati nalizare si remunerare întocmeste
lectiv al pragului indicatorilor de trebuie sa fie efectuata în detaliu pen- raportul pentru numirile finale, care
competenta, care reflecta nivelul mi- tru a le permite candidatilor sa eva- include clasificarea candidatilor cu
nim al competentei colective pe care lueze daca îndeplinesc criteriile în motivarea acesteia.
membrii individuali ai consiliului tre- vederea întocmirii dosarului de can- Evaluarea administratorilor în func-
buie sa o posede împreuna, astfel în- didatura. tie, care solicita reînnoirea mandatu-
cât consiliul sa fie capabil sa întru- Publicarea anuntului privind selectia lui, se efectueaza de catre autoritatea
neasca nivelul de capacitati al consi- membrilor consiliului se face prin publica tutelara, prin comisia de se-
liului identificat în analiza cerintelor grija autoritatii publice tutelare, con- lectie sau structura de guvernanta
contextuale. form prevederilor ordonantei de corporativa, dupa caz.
Profilul consiliului se aproba astfel: urgenta, în cazul regiilor autonome, Termenele si documentele procedu-
- în cazul regiilor autonome, de catre prin grija autoritatii publice tutelare rale necesare evaluarii se stabilesc de
autoritatea publica tutelara la propu- sau de catre societate, dupa cum catre autoritatea publica tutelara.
nerea structurii de guvernanta corpo- selectia este efectuata de catre comi- În conditiile în care selectia consiliu-
rativa sau, dupa caz, a consiliului; sie sau de catre comitetul de nomi- lui întreprinderii publice se realizeaza
- în cazul societatilor, de catre adu- nalizare si remunerare. de catre autoritatea publica tutelara si
narea generala a actionarilor, dupa ce Termenul-limita pentru depunerea, nu are prevazute sume în buget cu
a fost avizat de consiliu la recoman- respectiv transmiterea dosarului de aceasta destinatie, cheltuielile necesa-
darea comitetului de nominalizare si candidatura este de 30 de zile de la re organizarii, functionarii si activi-
remunerare sau, dupa caz, de catre data publicarii anuntului. tatii comisiilor de selectie ori contrac-
autoritatea publica tutelara. Dosarele de candidatura depuse în tarii serviciilor expertului indepen-
Profilul candidatului este alcatuit din termen formeaza împreuna lista lun- dent se suporta de catre întreprin-
doua componente ºi anume: descrie- ga, care are caracter confidential si nu derile publice la care se implementea-
rea rolului acestuia, derivat din cerin- trebuie sa fie publicata. za guvernanta corporativa, în confor-
tele contextuale ale întreprinderii Dosarele de candidatura sunt eva- mitate cu prevederile legale în do-
publice, definirea unei combinatii luate în raport cu minimul de criterii meniu.
specifice fiecarui candidat, formata stabilite pentru selectie, iar cele ce nu Continuare în numãrul 111
dintr-un set de criterii derivate din întrunesc minimul de criterii al pro-

Ordinul nr. 2460/2016 privind împuternicirea persoanelor din cadrul aparatului de inspectie flash intervenþii economice
economico-financiara de a constata contraventiile si a aplica sanctiunile prevazute de OUG nr.
109/2011 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice, a intrat în vigoare la la 28 octombrie 2016.
“Având în vedere prevederile art. 591 alin. (5) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a
întreprinderilor publice, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 111/2016, în temeiul dispozitiilor art. 10 alin. (4) din
Hotarârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, cu modificarile si
completarile ulterioare, ministrul finantelor publice emite urmatorul ordin:
Art. 1. Se împuternicesc persoanele din cadrul aparatului de inspectie economico-financiara, asa cum este definit la art. 3 alin. (1) din
Normele metodologice privind înfiintarea, organizarea si functionarea inspectiei economico-financiare, aprobate prin Hotarârea
Guvernului nr. 101/2012, sa constate contraventiile si sa aplice sanctiunile prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.
109/2011 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 111/2016.
Art. 2. Directia generala de inspectie economico-financiara din cadrul Ministerului Finantelor Publice, precum si directiile generale
regionale ale finantelor publice si Directia generala de administrare a marilor contribuabili din cadrul Agentiei Nationale de
Administrare Fiscala vor lua masuri pentru aplicarea si ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.
Art. 3. Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice, nr. 435/2013 privind împuternicirea persoanelor din cadrul
aparatului de inspectie economico-financiara de a constata contraventiile si a aplica sanctiunile prevazute de Ordonanta de urgenta a
Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice, publicat în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 204 din 10 aprilie 2013, se abroga”
Sursa: Ministerul Finanþelor Publice

Noiembrie 2016 Revista de Achizi?ii Publice 43


S.C./Institutia_______________________________________________________________________________
Adresa: ___________________________________________________________________________________
Loc.___________________________Jud/Sector _________________ Cod poºtal_________________________
Tel.: ________________________ Fax:________________________email:______________________________

DORIM SÃ COMANDÃM NR. ABONAMENT/E LA REVISTA DE ACHIZIÞII PUBLICE

Abonamente Revista de Achiziþii Publice 2017


6 luni - 210 cu TVA inclus
abonament 6 luni include 2 publicaþii pe hârtie + 4 publicaþii online
12 luni - 360 324 cu TVA inclus
abonament 12 luni include 4 publicatii pe hârtie + 8 publicatii online
DISCOUNT 10% la abonamentul pe un an de zile
plata se va efectua pânã la data de 20 decembrie 2016

Vã rugãm sã completaþi spaþiile de mai jos pentru emiterea facturii proforme:


Nr. Ord. Registrul Comerþului_______________________________ CUI ______________________________
Cont IBAN____________________________________ Banca____________________________________

Avem rugãmintea de a completa acest talon ºi sã-l trimiteþi pe fax la nr: 0234/313.320, 031/428.37.35 sau email:
office@revista-achizitii.ro.