Sunteți pe pagina 1din 2

AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR

DIRECŢIA SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR


GALAȚI

Concurs pentru promovarea în funcția publică de execuție de consilier I grad profesional


superior din cadrul SEA
BAREM CORECTARE
1. Subiectul 1 – 30 puncte Anexa 1 pct. 3 din Ordin 1792/2002 pentru aprobarea
Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor
instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenta şi raportarea angajamentelor bugetare şi
legale
Întrebare: Ordonanțarea de plată - definiție și datele pe care trebuie să le cuprindă
aceasta.
Răspuns:
Ordonanţarea de plata definitie 5pct
Ordonanţarea de plată este documentul intern prin care ordonatorul de credite da
dispoziţie conducătorului compartimentului financiar (financiar-contabil) sa întocmească
instrumentele de plată a cheltuielilor.
Ordonanţarea de plată trebuie să conţină date cu privire la:
- exerciţiul bugetar în care se înregistrează plata; 4pct
– subdiviziunea bugetară la care se înregistrează plata; 3pct
– suma de plată (în cifre şi litere) exprimată în moneda naţionala sau în moneda străină,
după caz; 3pct
– datele de identificare a beneficiarului plăţii; 3pct
– natura cheltuielilor; 4pct
– modalitatea de plată. 3 pct
La înscrierea informaţiilor în coloana 1 «Disponibil înaintea efectuării plăţii» din
formularul «Ordonanţare de plată» se va ţine cont de angajamentele bugetare evidenţiate în
contul 8066 «Angajamente bugetare», precum şi de plăţile efectuate din contul 770 «Finanţarea
de la buget» sau din alte conturi de disponibilităţi, după caz, dar şi de cheltuielile care au fost
angajate, lichidate şi ordonanţate anterior şi care nu au apărut decontate în extrasul de cont la
momentul întocmirii formularului «Ordonanţare de plată». 5pct

Întocmit,
Cons. Cățoiu – Tănase Violeta

Pagina 1 din 2

Adresa: Galati, Str.Cezar, nr. 8 bis, cod poştal 800190; tel: 0236.479.393 fax: 0236.412.123, e-mail: office-gl@ansvsa.ro
Pagina 2 din 2

Adresa: Galati, Str.Cezar, nr. 8 bis, cod poştal 800190; tel: 0236.479.393 fax: 0236.412.123, e-mail: office-gl@ansvsa.ro