Sunteți pe pagina 1din 28

UNIVERSITATEA „ALEXANDRU IOAN CUZA“ DIN IAȘI

FACULTATEA DE ECONOMIE ȘI ADMINISTRAREA AFACERILOR


SPECIALIZAREA: CIG
DISCIPLINA: FINANȚE

Analiza surselor de finanțare a


întreprinderii

Rompetrol well services S.A

Conducător științific Student

Drd. Florentina Ieșan-Muntean Anton Nadina-Ioana

Grupa: 2223

IAȘI 2016
Cuprins

Capitolul 1 – Prezentarea generală a întreprinderii.........................................................................3


1.1 Cadrul general de organizare și desfașurare a activității...................................................3
1.1.1 Obiect de activitate.........................................................................................................3
1.1.2 Structura acționariat........................................................................................................3
1.2 Piața și concurența.................................................................................................................4
Capitolul 2- Structura surselor de finanţare a întreprinderii Rompetrol Well Services S.A...........5
2.1. Descrierea surselor de finanțare la compania Rompetrol Well Services S.A. pentru
perioada 2012-2015.....................................................................................................................5
2.1.1Structura surselor de finanțare și prezenatrea succintă a acestora...................................5
2.1.2 Principalele surse de finanțare ale companiei Rompetrol Well Services S.A.,
exprimate în mărimi absolute şi în mărimi relative.................................................................7
2.1.3 Prezentarea datelor din tabele.........................................................................................9
2.2 Evoluţii în structura surselor de finanțare a întreprinderii Rompetrol Well Services S.A. în
perioada 2012-2015...................................................................................................................10
2.2.1 Analiza evoluțiilor principalelor categorii de surse de finanțare a întreprinderii, cu
ajutorul graficelor în perioada 2012-2015.............................................................................10
2.2.2 Explicarea evoluțiilor surselor de finanțare ale întreprinderii......................................12
Capitolul 3 -Analiza mutaţiilor în structura capitalului propriu şi a factorilor de influenţă..........13
3.1. Structura capitalurilor proprii la compania Rompetrol Well Services S.A. în perioada
2012-2015..................................................................................................................................13
3.1.1Capitalurile proprii ale companiei Rompetrol Well Services S.A, exprimate în măsuri
absolute..................................................................................................................................13
3.1.2 Modificarea nominală relativă anuală pentru fiecare componentă a capitalului
propriu...................................................................................................................................13
3.1.3. Exprimarea capitalurilor proprii în mărime relativă, cu ajutorul graficelor de tip
pie..........................................................................................................................................14
3.1.4. Interpretarea datelor din tabele şi grafice....................................................................16
3.2. Analiza evoluției structurii capitalurilor proprii și a principalilor factori de influență...16
3.2.1. Analiza principalelor compenente ale capitalurilor proprii prin intermediul
graficului stacked-columns, în valori procentuale.................................................................16
3.2.2 Explicarea evoluţiilor capitalurilor proprii...................................................................17
Capitolul 4 -Analiza mutaţiilor în structura resurselor împrumutate............................................18
4.1. Structura resurselor împrumutate la compania Rompetrol Well services S.A. în perioada
2012-2015..................................................................................................................................18
4.1.1. Resursele împrumutate ale companiei Rompetrol Well Services S.A, exprimate în
mărimi absolute.....................................................................................................................18

1
4.1.2. Modificarea nominală relativă anuală pentru fiecare componentă a resurselor
împrumutate ale întreprinderii Rompetrol Well Services S.A..............................................19
4.1.3. Grafice tip plăcintă (pie) cu structura resurselor împrumutate (exprimare
procentuală)...........................................................................................................................19
4.1.4. Interpretarea datelor din tabele şi grafice....................................................................23
4.2. Analiza evoluției structurii resurselor împrumutate și a principalilor factori de influență.24
4.2.1. Grafice tip coloană (100% stacked – columns) sau linie (line) cu evoluția
principalelor componente ale resurselor împrumutate în valori procentuale........................24
4.2.2. Explicarea evoluţiilor..................................................................................................25
Concluzii........................................................................................................................................26
Bibliografie....................................................................................................................................27

2
Capitolul 1 – Prezentarea generală a întreprinderii
S.C. Rompetrol Well Services S.A.

Fiind o companie multinațională ce își desfășoară activitatea în 12 țări, cu o cifră de afaceri


de circa 5 milioane USD, Rompetrol s-a dezvolat de la o companie regională, la cea mai
renumită marcă românească în afara țării, ajungând printre primele companii petroliere din
Europa, având la baza constituirii acesteia un număr de peste 8000 de angajați ce s-au implicat
cu un spirit promotor de perfecțiune, reușind să inițieze, prin interesul pentru calitate, multiple
procese de dezvoltare pe piețele internaționale.

1.1 Cadrul general de organizare și desfașurare a activității.


Această societate comercială a fost înființată în anul 1951 sub denumirea de S.C.
PETROS S.A., conform Legii nr. 15/1990, și a Hotărârii Guvernului nr. 1213 din noiembrie
1990, iar în septembrie 2001 și-a schimbat denumirea în S.C. ROMPETROL WELL SERVICES
S.A.

Cu toate că și-a desfășurat activitatea pe diferite sisteme și sub felurite denumiri,


principalele forme de manifestare au fost executarea de operații speciale la sonde și gaze din
România.

1.1.1 Obiect de activitate.


Având o experiență de peste 60 de ani, societatea Rompetrol Well Services S.A.,
contribuie în domeniul industriei petroliere cu o varietate de servicii,fiind un partener competitiv,
perseverent și devotat. Obiectul de activitate al societății este reprezentat de distribuirea de
numeroase servicii pentru sonde de petrol și gaze naturale ce cuprind cimentări, testări, stimulări,
sand-control și operațiuni de tubaj coloane, ce acoperă o cota estimată de piață în Romania de
40%, fiind executată atât în câmpurile petroliere din țara noastră cât și din străinatate.

1.1.2 Structura acționariat


Tabelul nr. 1.1: Structura acționariatului la 31.12.2015.

Acționar Acțiuni Procent


KMG INTERNAIONALN.V. 203.110.150 73,0111%
loc. AMSTERDAM NLD
Alti actionari/others 45.370.800 16,3092%
KJK FUND II SICAV-SIF loc. 29.709.950 10,7597%
LUXEMBOURG LUX
TOTAL 278.190.900 100%

3
Sursa:http://www.bvb.ro/FinancialInstruments/Details/FinancialInstrumentsDetails.aspx?s=PTR

Structura acționariat la 31/12/2015

KMG INTERNAIONALN.V. loc.


AMSTERDAM NLD
Alti actionari/others
KJK FUND II SICAV-SIF loc.
LUXEMBOURG LUX

Sursa:Prelucrare autor după structura acționariat prezentată mai sus

Din graficul de mai sus observăm că cele mai multe acțiuni sunt aduse de KMG
INTERNAIONALN.V. loc. AMSTERDAM NLD, ceea ce înseamnă că are un impact destul de
mare asupra acestei companii, ocupând un procent de 73,0111% din acțiunile firmei S.C.
Rompetrol Well Services S.A.

1.2 Piața și concurența.


Descrierea principalelor servicii prestate:
Principalele lucrări executate de societatea Rompetrol Well Services S.A. sunt
următoarele:
 Operații executate cu agregate de cimentare(cimentări de coloane, operații sand-
control, perforări cu jet abraziv, intervenții la sondele avariate etc.);
 Operații cu autoconteinere și amestecătoare de nisip(operații propriu-zise la
sonde);
 Operații cu autocisterne(transvazări și transport de fluide);
 Operații speciale cu azot licihd(puneri în producție,fisurări cu azot,acidizări cu
spumă etc.);
 Analize cimenturi la sondă sau in laborator;
 Inchirieri scule și echipamente pentru diferite lucrări în foraj-extracție sau
rezolvarea unor accidente tehnice la sonde.

În domeniul operațiilor executate cu agregatele de cimentare, concurenții sunt:


SCHULUMBERGER LOGELCO INC. SUC. BUCURESTI,HALLIBURTON ROMANIA,
TACROM SERVICES PLOIESTI SI SIRCOSS.Deasemenea există concurenți și în cadrul

4
închirierelor de scule și echipamente precum: ODFELL,TESCO,DOSCO,PETROSERVICES
S.R.L.

Capitolul 2- Structura surselor de finanţare a întreprinderii


Rompetrol Well Services S.A.

Săvârșirea cu succes a oricărei afaceri, necesită existența și utilizarea unor surse de


finanțare indispensabile realizării diferitelor proiecte pe care întreprinderea și le-a propus, în
condiții de eficiență maximă, aceasta putând într-un sfârșit să se afirme și mai ales să se mențină
pe piață,de unde rezultă atenția pe care agenții economici o acordă finanțării unei afaceri.

2.1. Descrierea surselor de finanțare la compania Rompetrol Well Services


S.A. pentru perioada 2012-2015.
În funcție de perioada de utilizare a resurselor financiare și de scopul practicării acestora,
se deosebesc două forme ale finanțării și anume:

A. FINANȚARE PERMANENTĂ:
 Resurse proprii: capital și rezerve;
 Alte surse atrase pe termen lung.
B. FINANȚARE TEMPORARĂ:
 Datorii pe termen scurt din activitatea de exploatare;
 Credite bancare pe termen scurt.

2.1.1Structura surselor de finanțare și prezenatrea succintă a acestora.


CAPITAL SUBSCRIS VĂRSAT
CAPITAL SOCIAL
AJUSTĂRI ALE CAPITALULUI
SOCIAL
REZERVE LEGALE

REZULTAT CURENT
CAPITALURI PROPRII

REZULTAT REPORTAT

PROVIZIOANE

SURSE DE DATORII PRIVIND BENEFICIILE


FINANȚARE ALE DATORII PE TERMEN LUNG ANGAJAȚILOR
ÎNTREPRINDERII
DATORII PRIVIND IMPOZITELE AMÂNATE

ALTE DATORII

DATORII COMERCIALE ȘI SIMILARE

DATORII CURENTE
(DATORII PE TERMEN SCURT)
5
IMPOZIT PE PROFIT DE PLATĂ
Sursa: Prelucrare autor după informațiile din rezultatele financiare preliminare

Prezentarea surselor de finanțare ale întreprinderii Rompetrol Well Services S.A.:

1. Capitaluri proprii = “reprezintă suma de bani pe care asociații unei întreprinderi o


investesc.”
a. Capitalul social = „reprezintă valoarea nominală a acțiunilor sau părților
sociale subscrise de acționari sau asociați.”
b. Rezerve legale =”constituite din profitul brut pentru protejarea
capitalului.”
c. Alte rezerve =”constituite din profitul net sau alte surse și utilizate
potrivit hotărârilor adunării generale a asociaților.”
d. Rezultat reportat = „reprezintă profit nerepartizat sau pierdere rămasă
neacoperită din exerciții financiare precedente.”
e. Rezultatul curent = „reprezintă diferența dintre veniturile și cheltuielile
corespunzătoare exercițiului financiar. Pot fi sub formă de profit sau
pierdere.”
Sursa:http://www.creeaza.com/afaceri/economie/finante-banci/Surse-proprii-si-surse-
straine431.php
2. Datorii pe termen lung = „ sume ce trebuie plătite pe o perioada mai mare de un an.”
a. Provizioane = sunt constituite pe seama cheltuielilor în vederea acoperirii
pierderilor
b. Datorii privind beneficiile angajaților = Datorii privind beneficiile
angajaților pentru serviciile prestate de către aceștia.
c. Datorii privind impozitele amânate =”O datorie privind impozitul
amânat trebuie recunoscută pentru toate diferenţele temporare impozabile,
cu excepţia măsurii în care datoria privind impozitul amânat; rezultă din:
 recunoaşterea iniţială a fondului comercial;
 recunoaşterea iniţială a unui activ sau a unei datorii într-o
tranzacţie care nu reprezintă o combinare de întreprinderi şi
la momentul realizării tranzacţiei nu afectează nici profitul
contabil, nici profitul impozabil (pierderea fiscală)”
Sursa:http://legestart.ro/impozitul-pe-profit-amanat-prin-prisma-
reglementarilor-contabile-si-a-codului-fiscal/

6
d. Alte datorii = „ datoriile față de personal(participarea salariaților la
pofit,drepturi de personal neridicate),datorii față de organismele de
asigurări și de protecție socială(cotizațiile sociale),datorii față de bugetul
de stat(taxe,impozite pe salarii,alte impozte și taxe datorate), datorii față
de creditori diverși etc.”
Sursa:http://www.rubinian.com/dictionar_detalii.php?id=2393

3. Datorii curente( pe termen scurt) =“reprezintă angajamentele de plată ale întreprinderii


faţă de furnizori, antreprenori şi alţi creditori privind facturile comerciale pentru
materialele procurate, serviciile acordate şi avansurile primite.”
a. Datorii comerciale și similare = „reprezintă angajamentele de plată ale
întreprinderii faţă de furnizori, antreprenori şi alţi creditori privind
facturile comerciale pentru materialele procurate, serviciile acordate şi
avansurile primite.”
Sursa:http://conspecte.com/Contabilitate-financiara/componenta-caracteristica-
clasificarea-evidenta-datoriilor-financiare-si-comerciale.html
b. Impozit pe profit de plata = „Impozitul pe profit este un impozit
direct care se aplică beneficiului obținut din desfășurarea unei
activități economice. El reprezintă una din principalele surse de venituriale
bugetului de stat.
Sursa:https://www.scribd.com/doc/28254384/Impozitul-Pe-Profit-Referat

2.1.2 Principalele surse de finanțare ale companiei Rompetrol Well Services S.A.,
exprimate în mărimi absolute şi în mărimi relative.
Tabelul nr. 2.1: Sursele de finanțare ale întreprinderii Rompetrol Well Services S.A.,exprimate
în mărimi absolute, pe perioada 2012-2015.

Surse de finantare 2013 2014 2015


Capitaluri proprii 160.807.632 161.318.656 126.132.200
Datorii pe termen lung 1.052.770 1.002.597 265.902
Datorii pe termen scurt 15.746.752 12.156.145 8.238.561
Total(lei) 177.607.154 174.477.398 134.636.663
Sursa: Prelucrare autor după informații financiare anuale

7
Tabelul nr. 2.2: Sursele de finanțare ale întreprinderii Rompetrol Well Services S.A.,exprimate
în mărimi relative, pe perioada 2012-2015.

Surse de finantare 2013 2014 2015


Capitalui proprii 90% 92% 93%
Datorii pe termen lung 1% 1% 1%
Datorii pe termen scurt 9% 7% 6%
Total 100% 100% 100%
Sursa: Prelucrare autor după informații financiare anuale

 Pentru a afla valorile relative am calculat suma surselor de finanțare iar mai apoi am
împărțit fiecare sursă la totalul acestora înmultindu-le cu 100.

Pentru a putea interpreta solvabilitatea firmei este necesar calcularea fondului de rulment
net.
„Fondul de rulment net sau fondul de rulment permanent are cea mai mare
importanță din punct de vedere al analizei echilibrului financiar pe termen lung reprezentând
resursele permanente rămase după ce se scade necesarul permanent, respectiv capitalul
permanent după finanțarea activelor imobilizate nete.”

Fondul de rulment net se calculează ca diferență dintre activele circulante și datoriile pe


termen scurt: FNR=Ac-Ds.

Tabelul nr. 2.3: Activele circulante ale întreprinderii pe perioada 2012-2015.

Active 2013 2014 2015


circulante 122.224.696 123.957.472 91.055.151
Sursa: Prelucrare autor după informații financiare anuale

 FNR(2013)=Ac(2013)-Ds(2013)= 122.224.696-15.746.752= 106.477.944 lei


 FNR(2014)=Ac(2014)-Ds(2014)= 123.957.472-12.156.145= 111.801.327 lei
 FNR(2015)=Ac(2015)-Ds(2015)= 91.055.151-8.238.561= 82.816.590lei
Tabelul nr. 2.4: Forndul de rulment net structurat pe cei 3 ani:

Fondul de rulment 2013 2014 2015


(lei) 106.477.944 111.801.327 82.816.590
Sursa: Prelucrare autor după informațiile de mai sus

8
În urma calculării fondului de rulment, observăm că rezultatul este pozitiv fapt ce
semnifică că firma Rompetrol Well Services S.A. are o masură de siguranță, în sensul că activele
circulante vor fi finanțate de către capitalurile permanente.

2.1.3 Prezentarea datelor din tabele.


Am realizat următorul grafic pentru a putea analiza mai ușor datele corespunzătoare
surselor de finanțare din tabelele de mai sus.

Figura 2.1:Reprezentarea grafică a surselor de finanțare a întreprinderii Rompetrol Well


Services S.A.

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30% 2013
2014
20%
2015
10%
0%
ii ng t
op
r
lu ur
r sc
r ip en en
lu r m rm
ta te e
pi pe et
ca r ii r ii p
ato to
d da

Sursa:Prelucrare autor dupa datele din tabelul cu sursele de finanțare anuale

Analizând acest grafic putem observa că predomină autofinanțarea sau altfel spus
finanțarea internă în anul 2015, ceea ce semnifică un punct de maxim, iar punctul de minim este
reprezentat de datoriile pe termen lung din cei 3 ani (2013,2014,2015).

Pe parcursul celor 3 ani, identificăm o creștere a capitalurilor proprii de la 90% la 93% ,


ceea ce semnifică că sursa majoritară de finanțare a întreprinderii Rompetrol Well Services S.A,
este finanțarea proprie. Totodata, observăm și o stagnare a datoriilor pe termen lung cu un
procent de 1%, iar mai apoi putem deduce că de la o creștere în anul 2013 de 9% a datoriilor pe
termen scurt, se ajunge la o stagnare în anul 2014 și 2015 de 6%, ceea ce poate simboliza că
întreprinderea are ca principală sursă de finanțare internă, urmată de cea externă într-un procent
mai mic.

9
2.2 Evoluţii în structura surselor de finanțare a întreprinderii Rompetrol
Well Services S.A. în perioada 2012-2015.
Din analiza figurii 2.1”Reprezentarea grafică a surselor de finanțare a întreprinderii
Rompetrol Well Services S.A.” putem deduce că există atât creșteri, stagnări cât și scăderi ale
surselor de finanțare ale întreprinderii.

2.2.1 Analiza evoluțiilor principalelor categorii de surse de finanțare a


întreprinderii, cu ajutorul graficelor în perioada 2012-2015.
a) Analiza evoluțiilor capitalurilor proprii a întreprinderii pe parcursul celor 3
ani.

Valorile capitalului propriu la sfârșitul fiecărui an, sunt:


 În 2013 a fost de 160.782.076;
 În 2014 a fost de 166.360.466;
 În 2015 a fost de 153.606.610.

Figura 2.2: Evoluția capitalurilor proprii pentru ultimele trei exerciții financiare.

170,000,000

165,000,000

160,000,000

Capitaluri
155,000,000 proprii

150,000,000

145,000,000
2013 2014 2015

Sursa:Prelucrare autor dupa datele din tabelul cu sursele de finanțare anuale

După cum bine se observă din datele de mai sus, putem spune că există o creștere a
capitalurilor proprii în anul 2014 față de 2013, iar mai apoi o scădere destul de mare a acestora în
2015 față de 2013 și 2014.

10
b) Analiza evolutiilor datoriilor pe termenl lung a intreprinderii pe parcursul
celor 3 ani.

Valorile resurselor împrumutate la sfârșitul exercițiului financiar sunt:

 În 2013 au fost de 1,052,770 ;


 În 2014 au fost de 1,002,597;
 În 2015 au fost de 265,902.

Figura 2.3: Evoluția datoriilor pe termen lung pentru ultimele trei exercitii
financiare.

1,200,000

1,000,000

800,000

600,000
Datorii pe
termenlung
400,000

200,000

0
2013 2014 2015
Sursa:P
relucrare autor dupa datele din tabelul cu sursele de finanțare anuale

După cum bine se observă din datele de mai sus, putem spune că există o ușoară creștere
a resurselor împrumutate în anul 2014 față de 2013, iar mai apoi o scădere destul de mare a
acestora în 2015 față de 2013 și 2014.

c) Analiza evolutiilor datoriilor pe termenl scurt a intreprinderii pe parcursul


celor 3 ani.

Valorile datoriilor pe termen scurt la sfârșitul exercițiului financiar sunt:


 În 2008 au fost de 15,746,752;
 În 2009 au fost de 12,156,145;
 În 2010 au fost de 8,238,561.

11
Figura 2.3: Evoluția datoriilor pe termen scurt pentru ultimele trei exerciții financiare.

18,000,000

16,000,000

14,000,000

12,000,000

10,000,000

8,000,000 Datorii pe
termen scurt
6,000,000

4,000,000

2,000,000

0
2013 2014 2015
Sursa:P
relucrare autor dupa datele din tabelul cu sursele de finanțare anuale

După cum observăm în datele de mai sus, din situațiile financiare pe cei 3 ani 2013, 2014,
2015, putem afirma că de la un exercițiu financiar la altul, valoarea capitalurilor proprii variază
descrescător,reprezentând un punct de maxim în anul 2014, iar în următorul an se constata o
scădere a capitalului, ajungâdu-se, într-un final, la un punct de minim în anul 2015.

2.2.2 Explicarea evoluțiilor surselor de finanțare ale întreprinderii.


În anul 2013 predomină finanțarea internă, sursa de finanțare principală fiind capitalurile
proprii,urmând finanțarea externă(datorii pe termen scurt și lung).

În anul 2014 se poate observa că sursa de finanțare principală sunt tot capitalurile
proprii, dar într-o mai mică masură decât în anul anterior, datoriile pe termen lung stagnează iar
cele pe termen scurt scad față de anul anterior.

In anul 2015 întreprinderea este finanțată majoritar la fel ca și în anii anteriori de


capitalurile proprii, datoriile pe termen lung ramănând la fel pe parcursul celor 3 ani, iar cele pe
termen scurt scad cel mai mult în anul 2015 în comparație cu 2013 și 2014.

12
Capitolul 3 -Analiza mutaţiilor în structura capitalului propriu şi a
factorilor de influenţă

3.1. Structura capitalurilor proprii la compania Rompetrol Well Services


S.A. în perioada 2012-2015.
Capitalurile proprii ale întreprinderii sunt alcătuite din: capital social, rezerve legale,
rezultatul raportat și rezultatul curent .

3.1.1Capitalurile proprii ale companiei Rompetrol Well Services S.A, exprimate în


măsuri absolute.
Tabelul nr. 3.1. Capitalurile proprii ale companiei Rompetrol Well Services S.A, exprimate in
măsuri absolute.
Capitaluri proprii 2013 2014 2015
Capital social 28,557,446 28,557,446 28,557,446
Rezerve legale 5,563,818 5,563,818 5,563,818
Rezultat reportat 19,087,356 18,330,137 18,330,138
Rezultat curent 27,573,456 13,898,555 2,148,230
Total 80,782,076 66,349,956 54,599,632
Sursa: Prelucrare autor după informații financiare anuale

3.1.2 Modificarea nominală relativă anuală pentru fiecare componentă a capitalului


propriu.

Tabelul nr. 3.2. Situația modificarilor componenteor capitalurilor proprii.

2013 2014 2015


Capital social 28,557,446 28,557,446 28,557,446
Rezerve legale 5,563,818 5,563,818 5,563,818
Rezultat reportat 19,087,356 18,330,137 18,330,138
Rezultat curent 27,573,456 13,898,555 2,148,230
Capitaluri proprii 80,782,076 66,349,956 54,599,632
Total
Sursa: Prelucrare autor după informații financiare anuale

3.1.3 Exprimarea capitalurilor proprii în mărime relativă, cu ajutorul graficelor de


tip pie.

13
Tabelul nr. 3.2. Capitalurile proprii ale companiei Rompetrol Well Services S.A, exprimate
în măsuri relative.

Capitaluri proprii 2013 2014 2015


Capital social 35% 43% 52%
Rezerve legale 7% 8% 11%
Rezultat reportat 24% 28% 33%
Rezultat curent 34% 21% 4%
Total 100% 100% 100%
Sursa: Prelucrare autor după informații financiare anuale din tabelul de mai sus

 Pentru a afla valorile relative am calculat suma surselor de finanțare iar mai apoi am
împărțit fiecare sursă la totalul acestora înmultindu-le cu 100.

Graficul nr. 3.1: Structura capitalurilor proprii în anul 2013.

Structura capitalurilor în anul 2013

capital social
rezerve legale
rezultat reportat
rezultat curent

Sursa: Prelucrare autor după informații financiare anuale din tabelul de mai sus

Graficul nr. 3.2: Structura capitalurilor proprii în anul 2015.

14
Structura capitalurilor în anul 2014

Capital social
Rezerve legale
Rezultat reportat
Rezultat curent

Sursa: Prelucrare autor după informații financiare anuale din tabelul de mai sus

Graficul nr. 3.3: Structura capitalurilor proprii în anul 2015.

Structura capitalurilor în anul 2015

Capital social
Rezerve legale
Rezultat reportat
Rezultat curent

Sursa: Prelucrare autor după informații financiare anuale din tabelul de mai sus

3.1.4 Interpretarea datelor din tabele şi grafice.

15
Capitalul social din perioada 2013-2015 este în valoare de 28,557,446, de unde
constatăm că nu s-a modificat valoarea acestuia.

Rezervele legale au rămas constante pe parcursul celor trei ani, având valoarea de
5,563,818.

Putem observa din tabelele și graficele de mai sus că rezultatul reportat a avut cea mai
mare valoare în anul 2013 față de 2014 și 2015, aceasta fiind de 19,087,356. În anul 2014
observăm o scădere față de 2013 cu 757,219, iar în 2015 putem constata o ușoară creștere.

Putem afirma că valorile rezultatului curent scad de la un an la altul, atingând un punct


de maxim în anul 2013, de 27,573,456 și unul de minim în anul 2015, de 2,148,230.

3.2Analiza evoluției structurii capitalurilor proprii și a principalilor factori


de influență

3.2.1Analiza principalelor compenente ale capitalurilor proprii prin intermediul


graficului stacked-columns, în valori procentuale.

Graficul nr. 3.4: Evoluția componentelor capitalurilor proprii.


120%

100%

80%

Rezultat curent
60% Rezultat reportat
Rezerve legale
Capital social
40%

20%

0%
2013 2014 2015

Sursa: Prelucrare autor după informații financiare anuale din tabelul de mai sus

16
3.2.2 Explicarea evoluţiilor capitalurilor proprii.
În anul 2013 capitalul social are o pondere de 35% , așadar, se poate observa că în acest
an, capitalul social are cea mai mică pondere. Situația capitalurilor sociale se îmbunătățește
semnificativ, de la 35% în anul 2013 la 52% in anul 2015 .
La fel ca și ponderea capitalurilor sociale, ponderea rezervelor legale și cea a rezultatului
reportat, crește de la un an la altul, în timp ce observăm o scîdere a rezultatului curent pe
parcursul celor trei ani.
După cum putem observa, structura capitalurilor proprii variază pe parcursul anilor,
modificându-se prin creșterea sau scăderea elementelor din care este alcătuit.

17
Capitolul 4 -Analiza mutaţiilor în structura resurselor împrumutate

4.1. Structura resurselor împrumutate la compania Rompetrol Well services


S.A. în perioada 2012-2015.
4.1.1. Resursele împrumutate ale companiei Rompetrol Well Services S.A,
exprimate în mărimi absolute.

Tabelul nr. 4.1. : Datoriile pe termen lung ale companiei Rompetrol Well Services S.A,
exprimate în mărimi absolute.

Datorii pe termen lung 2013 2014 2015


Provizioane 1,363,272 1,363,272 448,355
Datorii privind 1,003,851 1,003,851 909,452
beneficiile angajatilor
Datorii privind 1,002,597 1,052,770 1,166,514
impozitele amanate
Alte datorii 2,830 - -
Total 3,372,550 3,419,893 2,524,321
Sursa: Prelucrare autor după informații financiare anuale
Tabelul nr. 4.2. : Datoriile pe termen scurt ale companiei Rompetrol Well Services S.A,
exprimate în mărimi absolute

Datorii pe termen scurt 2013 2014 2015


Datorii comerciale si 697,398 12,249,610 14,230,782
similare
Impozite pe profit de - 697,398 1,648,725
plata
Total 697,398 12,947,008 15,879,507
Sursa: Prelucrare autor după informații financiare anuale

4.1.2. Modificarea nominală relativă anuală pentru fiecare componentă a resurselor


împrumutate ale întreprinderii Rompetrol Well Services S.A.

Tabelul nr. 4.2. : Situația modificărilor resurselor împrumutate pe termen lung.

18
Datorii pe termen lung 2013 2014 2015
Provizioane 1,363,272 1,363,272 448,355
Datorii privind 1,003,851 1,003,851 909,452
beneficiile angajatilor
Datorii privind 1,002,597 1,052,770 1,166,514
impozitele amanate
Alte datorii 2,830 - -
Total 3,372,550 3,419,893 2,524,321
Sursa: Prelucrare autor după informații financiare anuale

Tabelul nr. 4.3. : Situația modificărilor resurselor împrumutate pe termen scurt.

Datorii pe termen scurt 2013 2014 2015


Datorii comerciale si 697,398 12,249,610 14,230,782
similare
Impozite pe profit de - 697,398 1,648,725
plata
Total 697,398 12,947,008 15,879,507
Sursa: Prelucrare autor după informații financiare anuale

4.1.3. Grafice tip plăcintă (pie) cu structura resurselor împrumutate (exprimare


procentuală).
Tabelul nr. 4.3. : Datoriile pe termen lung ale companiei Rompetrol Well Services S.A,
exprimate în mărimi relative.

Datorii pe termen lung 2013 2014 2015


Provizioane 40% 40% 18%
Datorii privind beneficiile 30% 29% 36%
angajatilor
Datorii privind impozitele 20% 31% 46%
amanate
Alte datorii 1% 0% 0%
Total 100% 3,419,893 2,524,321
Sursa: Prelucrare autor după informații financiare anuale
Tabelul nr. 4.2. : Datoriile pe termen scurt ale companiei Rompetrol Well Services S.A,
exprimate în mărimi relative.

Datorii pe termen scurt 2013 2014 2015


Datorii comerciale si 100% 95% 90%
similare
Impozite pe profit de 0% 5% 10%
plata
Total 100% 100% 100%
Sursa: Prelucrare autor după informații financiare anuale

19
 Pentru a afla valorile relative am calculat suma surselor de finanțare iar mai apoi am
împărțit fiecare sursă la totalul acestora înmultindu-le cu 100.

Graficul nr. 4.1: Structura datoriilor pe termen în anul 2013.

Structura datoriilor pe termen lung anul 2013

provizioane

datorii privind
beneficiile
angajatilor

datorii privind
impozitele amanate

alte datorii

Sursa: Prelucrare autor după informații financiare anuale din tabelul de mai sus

Graficul nr. 4.2: Structura datoriilor pe termen lung în anul 2014.

20
Structura datoriilor pe termen lung anul 2014

provizioane

datorii privind
beneficiile
angajatilor

datorii privind
impozitele amanate

alte datorii

Sursa: Prelucrare autor după informații financiare anuale din tabelul de mai sus

Graficul nr. 4.3: Structura datoriilor pe termen lung în anul 2015.

Structura datoriilor pe termen lung anul 2015

provizioane

datorii privind
beneficiile
angajatilor

datorii privind
impozitele amanate

alte datorii

Sursa: Prelucrare autor după informații financiare anuale din tabelul de mai sus

Graficul nr. 4.4: Structura datoriilor pe termen scurt în anul 2013.


21
Structura datoriilor pe termen scurt anul 2013

datorii comerciale si
similare

impozit pe profit de
plata

Sursa: Prelucrare autor după informații financiare anuale din tabelul de mai sus

Graficul nr. 4.5: Structura datoriilor pe termen scurt în anul 2014.

Structura datoriilor pe termen scurt anul 2014

datorii comerciale si
similare

impozit pe profit de
plata

Sursa: Prelucrare autor după informații financiare anuale din tabelul de mai sus

Graficul nr. 4.: Structura datoriilor pe termen scurt în anul 2015


22
Structura datoriilor pe termen scurt anul 2015

datorii comerciale si
similare

impozit pe profit de
plata

Sursa: Prelucrare autor după informații financiare anuale din tabelul de mai sus

4.1.4. Interpretarea datelor din tabele şi grafice.


Datorii pe termen scurt (ce trebuie plătite într-o perioadă de până la un an).

 Datorii comerciale si similare – Pe parcursul celor trei ani putem observa o descrestere
treptata ale acestor datorii, pornind de la un procent de 100%, ajungandu-se la unul de
90%.În fiecare an,acestea scad cu un procent de 5%.
 Impozit pe profit de plata- Putem observa ca de-a lungul celor trei ai, impozitul pe
profit creste in fiecare an cu 5%.

Datorii pe termen lung ( ce trebuie platite intr-o perioada de peste 1 an).

 Provizioane- Valoarea acestora în exercițiul financiar 2013 si 2015 stagneaza cu un


procent de 40%, observadu-se in anul urmator(2015) o scadere considerabila a
provizioanelor pana la un procent de 18%.
 Datorii privind beneficiile angajatilor- - În 2013 datoriile privind beneficiile
angajatilor sunt in procent de 30%, iar in 2014 observam o scadere cu 1% fata de anul
anterior. In anul 2015 aceste datorii cresc pana la 46% , fata de 2013 crescand cu 16%,
iar fata de anul 2014 cu 15%.
 Datorii privind impozitele amante- Putem deduce ca in anul 2013 datoriile privind
impozitele amanate au cea mai mica pondere, aceasta fiind de doar 20%,iar pe parcursul
celorlalti doi ani se observa o crestere a acestora pana la 46% in anul 2015.

23
 Alte datorii- Putem observa din graficele de mai sus ca aceste datorii au o pondere foarte
scazuta in anul 2013, aceasta fiind de 1%, iar in urmatorii ani scade pana la 0% si
stagneaza.

4.2. Analiza evoluției structurii resurselor împrumutate și a principalilor


factori de influență.
4.2.1. Grafice tip coloană (100% stacked – columns) sau linie (line) cu evoluția
principalelor componente ale resurselor împrumutate în valori procentuale.
Graficul nr. 4.7. Evoluția datoriilor pe termen lung ale întreprinderii.

200%

180%

160%

140%

120% alte datorii


datorii privind impozitele
100% amanate
datorii privind beneficiile
80% angajatilor
provizioane
60%

40%

20%

0%
2013 2014 2015

Sursa: Prelucrare autor după informații financiare anuale din tabelul de mai sus

Graficul nr. 4.7. Evoluția datoriilor pe termen scurt ale întreprinderii.

24
102%

100%

98%

96%

94%
impozite pe profit de plata
92% datorii comerciale si similare

90%

88%

86%

84%
2013 2014 2015

Sursa: Prelucrare autor după informații financiare anuale din tabelul de mai sus

4.2.2. Explicarea evoluţiilor.

Se constată gradul scazut de eficiență a companiei, Rompetrol Well Services S.A.,fiind


constrânsă sa apeleze la mai multe împrumuturi pe termen lung decat la cele pe termen scurt,
necesare desfășurării activitătății de investiții.

Concluzii

25
Acest proiect a fost realizat cu scopul de a prezenta sursele de finanțare ale companiei
Rompetrol Well Services S.A.
Odată cu prezentarea acestora,am observat că finanțarea firmei se realizează atât pe plan
intern(capitaluri proprii) cât și extern(datorii).
Analizând mai bine toate aceste date, am văzut că aceste surse de finanțare se modifică
anual, crescând, stagnând și scăzând.

26
Bibliografie

1. http://www.bvb.ro;
2. http://conspecte.com
3. http://www.creeaza.com
4. http://legestart.ro
5. http://www.petros.ro
6. http://www.rubinian.com
7. https://www.scribd.com/
8. Rompetrol Well Services S.A. Rapoartele anuale pe 2013-2015

27