Sunteți pe pagina 1din 9

DIZOLVARE ȘI LICHIDARE

STUDIU DE CAZ LA SC DENIS 200 SRL

Înființată în anul 2005,  SC Denis 200 SRL este o firma cu capital privat integral
românesc ce are ca obiect de activitate comerțul cu amănuntul prin standuri, chioșcuri și piețe al
altor produse conform cod CAEN “4789”.
Societatea cu sediul în localitatea Tomești, județul Iași, CUI 17941503, înregistrată la
registrul comerțului sub numărul J22/2296/2005, este reprezentată legal de unicul asociat și
administrator ce are o cotă de participare de 100% (20 părți sociale la o valoare nominal de 10
lei).
În decembrie 2018, ca urmare a dificultăților financiare cu care se confruntă și mai ales
datorită că entitatea nu are posibilitatea de a-și achita datoriile la termen față de creditori, se
recurge la lichidarea acesteia.
După parcurgerea tuturor etapelor de dizolvare în final societatea comercială a fost
radiată din Registrul Comerţului ca urmare a unei cereri de radiere însoţită de:
 certificatul de înregistrare şi anexele acestuia (original) ;
 situaţia financiară de lichidare ;
 hotarârea de repartizare a activelor societăţii comerciale aprobata de asociaţi
(copie);
 certificat de la Administraţia Financiară din care rezultă ca societatea nu are
datorii la bugetul de stat şi la contribuţiile sociale.
Etapele ce trebuiesc parcurse în cadrul operațiunii de lichidare sunt următoarele:
Etapa 1 Inventarierea și evaluarea elementelor de active și pasiv ale societății
comerciale care urmează să se lichideze precum și înregistrarea rezultatelor
inventarierii și ale evaluării.
Inventarierea s-a efectuat conform legii în prezența unei comisii de inventariere iar toate
bunurile ce au fost inventariate au fost înscrise în listele de inventariere. În cazul inventarierii
elementelor de activ s-au identificat bunuri de natura imobilizărilor necorporale, corporale și a
stocurilor.
Rezultatele inventarierii și evaluării elementelor de natura activelor, datoriilor și
capitalurilor proprii au fost sintetizate în tabelul nr. 1.
Simbol Denumire cont Solduri finale
cont Debitoare Creditoare
101.02 Capital subscris vărsat - 200
106.01 Rezerve legale - 40
117 Rezultat reportat 477.416,45 -
121 Profit și pierdere 155.494,76 -
162.01 Credite bancare pe termen lung - 10.065,21
167 Alte împrumuturi și datorii assimilate - 34.598,22
201 Cheltuieli de constituire 501 -
213.01 Echipamente tehnologice (mașini, utilaje și 11.075 -
instalații de lucru)
213.02 Aparate și instalații de măsură 3.702,69 -
213.03 Mijloace de transport 199.502,37 -
214 Mobilier, aparatură birotică, echipamente de 2.666,66 -
protecție
231 Imobilizări corporale în curs 30.352,95 -
267.08 Alte creanțe imobilizate 450,06 -
280.08 Amortizarea altor imobilizări necorporale - 501
281.03 Amortizarea instalațiilor și mijloacelor de - 122.001,32
transport
281.04 Amortizarea altor imobilizări corporale - 1.500,01
371.02 Mărfuri în magazine 80.542,04 -
378.02 Diferențe de preț la mărfuri în magazine - 24.253,87
401 Furnizori - 26.204,90
409.01 Furnizori debitori 7.435,47 -
411.01 Clienți 754,16 -
419 Clienți creditori - 9.650,64
421 Personal-remunerații datorate - 46.477
428.02 Alte creanțe în legătură cu personalul 563.509,54 -
431.02 Contribuția personalului la asigurările sociale - 1.157
431.04 Contribuția personalului pt. asigurările sociale - 463
de sănătate
436 Contribuția asiguratorie de muncă - 105
441.01 Impozit profit - -8.116
441.02 Impozit micro - 130
442.04 TVA de recuperat 14.429,71 -
442.08.01 TVA adaos - 15.588,82
442.08.02 TVA neexigibil intrări 3.061,41 -
442.08.03 TVA neexigibil ieșiri - 3.302,35
444 Impozit pe venituri de natura salariilor - 149
447.02 Comision 1% cărți muncă - 170
461 Debitori diverși 245 -
473.02 Alte operațiuni în curs de clarificare 12 -
508.01 Alte titluri de plasament 23.500 -
512.01 Conturi la bănci în lei 4,87 -
531.01 Casa în lei 4.119,87 -
542 Avansuri de trezorerie 65.825,28 -
Tabelul nr. 1 Balanța de verificare înainte de lichidarea societății
Etapa 2 Întocmirea bilanțului societății înainte de lichidare pe baza balanței de
verificare.

Conform datelor din contabilitate care au fost puse la dispoziție în urma inventarierii și
evaluării elementelor de activ, datorii și capitaluri proprii, s-a întocmit bilanțul societății.

Tabelul nr. 2 Bilanțul societății

Denumirea postului Valoare


A ACTIVE IMOBILIZATE 124.428
II Imobilizări corporale 123.798
III Imobilizări financiare 450,06
B ACTIVE CIRCULANTE 731.711
I Stocuri 40.699
II Creanțe 597.562
III Investiții pe termen scurt 23.500
IV Casa și conturi la bănci 69.950
D DATORII - sume care trebuie plătite într-o perioadă de până la un an 84.507
E ACTIVE CIRUCLANTE NETE/DATORII CURENTE NETE 689.217
F TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE 813.466
G DATORII - sume care trebuie plătite într-o perioadă mai mare de un 44.663
an
J CAPITAL ȘI REZERVE 322.161,69
I Capital subscris vărsat 200
IV Rezerve 40
V Profitul sau pierderea reportat/ă 477.416,45
VI Profitul sau pierderea exercițiului financiar -155.494,76

Tabelul nr. 3 Situația creanțelor societății înainte de lichidare

Denumire si tip de creanță Valoarea creanței Valoarea creanței conform Diferențe


conform datelor din tabelului definitiv de
contabilitate creanțe
Creanțe garantate 46.837,43 46.837,43 -
Bugetul de stat și nugetul 2174 2174 -
asigurărilor sociale de stat,
bugetele locale
Credite bancare pe termen lung 10.065,21 10.065,21 -
Alte împrumuturi și datorii 34.598,22 34.598,22 -
asimilate
Creanțe chirografare 82.333 80.333 2.000
Creanțe legate de personal 46.477 46.477 -
Furnizori 35.856 33.856 2.000
Conform Legii 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență,
furnizorul SC Wak Trust SRL, nu a depus cererea de admitere a creanțelor în termenul prevăzut
de lege, deci va fi decăzut din dreptul de a participa la procedură. Se înregistrează scoaterea din
evidență a datoriilor legate de acest furnizor.

[ 401=758 ] 2.000

Etapa 3 Operațiunile de lichidare a societății SC Denis 200 SRL, sunt:

1. Vânzarea echipamentelor tehnologice la prețul de 9.500 lei, TVA 19%.

461 = % 11.305
7583 9.500
4427 1.805

% = 213.01 11.075
2813 6.305
6583 4.770

5121 = 461 11.305

2. Vânzarea aparatelor și instalațiilor de măsură la prețul de 2.000 lei, TVA 19%

461 = % 2.380
7583 2.000
4427 380

% = 213.02 3.702
2813 2.108
6583 1.594

5121 = 461 2.380


3. Vânzarea mijloacelor de transport 120.000 lei, TVA 19%

461 = % 142.800
7583 120.000
4427 22.800

% = 213.03 199.502
2813 113.588
6583 85.914

5121 = 461 142.800

4. Vânzarea mobilierului și a aparaturii birotice la prețul de 1.500 lei, TVA 19%

461 = % 1785
7583 1.500
4427 285

% = 214 2.666,66
2814 1.500
6583 1.166,66

5121 = 461 1.785

5. Mărfurile sunt vândute la prețul de 35.000 lei, TVA 19%

4111 = % 41,650
707 35.000
4427 6.650

% = 371 80.542,04
607 51.680,17
378 24.253,87
4428 4.608
5121 = 461 41.650

6. Creanțele față de clienți se încasează în totalitate.

5121 = 4111 754,16

7. Creanța față de furnizorii în avans și creditorii debitori în valoare de 7.698,47 lei nu se


mai recuperează.

658 = % 7.698,47
409 7.453,47
461 245

8. Cheltuielie cu onorariile lichidatorilor sunt în valoare de 90.000, achitandu-se prin


virament bancar.

628 = 401 150.000

401 = 5121 150.000

9. Transferul soldului casei în contul bancar

5121 = 5311 4.119,87

10. Se înregistrează regularizarea TVA


4427
1.805
380
22.800
285
6.650
31.920

TVA de plată = 31.920 lei


TVA de plată din activitatea anterioară = 1400,05 lei
TVA de plată = 33.320,05 lei

În urma unei cereri depuse la ANAF privind compensarea sumei de recuperat în valoare
de 8.166 lei aferent impozitului pe profit cu TVA-ul de plată, a mai ramas de plătit TVA în
valoare de 25.204,05 lei

4427 = 4423 25.204,05

4423 = 5121 25.204,05

11. Se închid conturile de venituri și cheltuieli.

121 = % 331.667,13
658 7.698,47
6583 93.444,66
607 80.524
628 150.000

% = 121 165.000
7583 133.000
707 35.000

Situația conturilor 121 ”Profit sau pierdere” și 5121 ”Conturi la bănci în lei”
Sold 5121 = 4,87 + 11.305+ 2.380+ 142.800 + 1.785+ 41.650 + 754,16+ 4119,87- 150.000-
25.204,05 = 29.594,85 lei

Sold 121 = -155.494,56 -331.667,13 + 165.000 = -322.161,69 lei

Se constată că disponibilitățile bănești în valoare de 29.594,85 lei din contul bancar sunt
insuficiente pentru acoperirea datoriilor din tabloul definitive de creanțe în valoare de 127.170,43
lei rezultând o diferență neacoperită in sumă de 97.575,58 lei. O parte din datorii, respectiv în
valoare de 65.825,28 lei se vor acoperi pe baza avansurilor de trezorerie. În final vor rămâne
neacoperite datorii în valoare de 31.750,3 lei.

Obligație Valoarea din tabelul Suma distribuită Suma


definitiv de creanțe neacoperită
Creanțe garantate 46.837,43 46.837,43 -
Bugetul de stat și nugetul 2174 2174 0
asigurărilor sociale de stat,
bugetele locale
Credite bancare pe termen lung 10.065,21 10.065,21 0
Alte împrumuturi și datorii 34.598,22 34.598,22 0
asimilate
Creanțe chirografare 82.333 48582,7
Creanțe legate de personal 46.477 46.477 -
Furnizori 35.856 2105,7 31750,3

Din totalul disponibilităților sunt acoperite în totalitate creanțele garantate și creanțele


legate de personal, iar cele ale furnizorilor sunt acoperite în proporție de 6,22% respectiv 2.105.7
lei .

% = 5121 95.420,13

431 1.620

436 93

441 130

444 149

447.02 170

162 10.065,21

167 34.598,22

421 46.477

401 2.105,7

436 = 473 12

Sumele necesare achitării datoriilor către furnizori sunt acoperite prin depunerea de către
acționari.

5121 = 456 31.750,3

401 = 5121 31.750,3

Raportarea pierderii

117 = 121 155.494,76

117 = 121 322.161.69


Sold inițial creditor 117 = 477.416,45 lei

Rulaj debitor 117 = 477.656,45 lei

Sold final debitor = 240 lei

Acoperirea pierderii din lichidare pe seama capitalurilor proprii

% = 117 240
1012 200
106 40

Etapa 4 Bilanțul final de lichidare a societății

Denumirea postului Valoare


A ACTIVE IMOBILIZATE 0
II Imobilizări corporale 0
III Imobilizări financiare 0
B ACTIVE CIRCULANTE 0
I Stocuri 0
II Creanțe 0
III Investiții pe termen scurt 0
IV Casa și conturi la bănci 0
D DATORII - sume care trebuie plătite într-o perioadă de până la un an 0
E ACTIVE CIRUCLANTE NETE/DATORII CURENTE NETE 0
F TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE 0
G DATORII - sume care trebuie plătite într-o perioadă mai mare de un 0
an
J CAPITAL ȘI REZERVE 0
I Capital subscris vărsat 0
IV Rezerve 0
V Profitul sau pierderea reportat/ă 0
VI Profitul sau pierderea exercițiului financiar 0

După terminarea lichidării, personalitatea juridică a societăţii dispare odată cu radierea


societăţii din Registrul Comerţului