Sunteți pe pagina 1din 22

SITUAŢIILE FINANCIARE ALE AGENŢILOR

ECONOMICI

Studiu de caz. K=1,46 Entitatea „Mobile” S.A. a fost fondată la 20


ianuarie 200X-5, înregistrată de Camera Înregistrării de Stat pe lângă
Departamentul tehnologii informaţionale pe adresa: mun. Chişinău, str.
Uzinelor nr.29, Republica Moldova, MD 2004. Cod fiscal
1010600016641. Număr de înregistrare p/u TVA 10001237890. Cont
curent 2224419170/MDL, BC „Victoriabank”, codul băncii
VICBMD2X480 . Principala activitate pe care o desfăşoară ”Mobile”
S.A. este fabricarea mobilei.
Contabilitatea se ţine de serviciul contabilitate, care constituie o
subdiviziune structurală independentă. Procedeele şi metodele de
contabilizare alese sunt următoarele:
1. Imobilizările necorporale se reflectă în bilanţ la valoarea de intrare.
2. Amortizarea imobilizărilor necorporale se calculează prin metoda
liniară pe toată durata de utilizare a acestora (10 ani).
3. Imobilizările corporale se reflectă în bilanţ la valoarea de intrare şi
valoarea reevaluată.
4. Amortizarea mijloacelor fixe se determină în baza valorii
amortizabile şi duratei de utilizare a acestora, prin metoda casării
liniare. Componenţa mijloacelor fixe (tab. 13.2) a fost formată în
perioadele precedente. Din aceste considerente amortizarea pentru
perioada raportată (decembrie 200X) se calculează reieşind din 1/12
parte a sumei anuale. În scopul simplificării calculelor sumele
amortizării lunare se rotungesc.
5. Valoarea amortizabilă a unei unităţi de mijloace fixe se determină
pornind de la valoarea de intrare a obiectului, diminuată cu valoarea
reziduală. Valoarea reziduală a mijloacelor fixe constituie 2% din
valoarea de intrare a acestora.
6. Stocurile de mărfuri şi materiale, cu excepţia obiectelor de mică
valoare şi scurtă durată, se reflectă în situaţiile financiare la suma cea
mai mică dintre cost şi valoarea realizabilă netă. În contabilitatea
curentă se aplică metoda costului mediu ponderat.
7. Transmiterea în exploatare a obiectelor de mică valoare şi scurtă
durată, valoarea unitară a cărora nu depăşeşte 1/6 din plafonul

1
stabilit de legislaţie, se contabilizează ca majorare a
costurilor/cheltuielilor curente, activelor imobilizate etc. şi
diminuare a stocurilor. Conform politicii contabile obiectele de mică
valoare şi scurtă durată a căror valoare unitară depăşeşte 1/6 din
plafonul stabilit de legislaţie se decontează la costuri/cheltuieli
curente, active imobilizate etc. prin calcularea uzurii. Transmiterea
în exploatare a acestor obiecte se reflectă ca corespondenţă internă
între subconturile deschise la contul de evidenţă a OMVSD. Uzura
OMVSD se calculează în mărime de 50% din valoarea obiectelor
diminuată cu valoarea reziduală probabilă – la transmiterea acestora
în exploatare şi 50% - la ieşirea acestora din exploatare (casare.)
8. În componenţa investiţiilor financiare sunt incluse investiţiile în
acţiunile şi obligaţiunile altor entităţi. Investiţiile pe termen lung se
reflectă în bilanţ la valoarea de intrare, iar cele pe termen scurt - la
suma cea mai mică dintre valoarea de intrare şi valoarea de piaţă.
9. Creanţele se contabilizează şi se reflectă în bilanţ la suma nominală,
ţinându-se cont de TVA.
10. Cheltuielile anticipate se reflectă în bilanţ în posturi distincte şi se
trec la cheltuieli sau costuri pe măsura survenirii perioadei aferente.
Acestea includ plăţile în avans aferente abonării pentru anul viitor.
11. Capitalul propriu include capitalul social şi suplimentar, rezervele,
profitul nerepartizat al anilor precedenţi şi profitul net al perioadei de
gestiune.
12. Datoriile se înregistrează în bilanţ la sumele care urmează a fi plătite,
sau la sumele necesare pentru achitarea datoriilor.
13. Dobânzile şi alte cheltuieli privind împrumuturile se contabilizează
în componenţa cheltuielilor operaţionale.
14. Veniturile anticipate se reflectă separat în contabilitate şi situaţiile
financiare şi se recunosc ca venituri la sosirea perioadei de gestiune
la care se referă. Acestea reprezintă o parte din veniturile anticipate
conform contractului de arendă finanţată.
15. Soldurile mijloacelor aferente conturilor în valută străină se reflectă
în situaţiile financiare în monedă naţională (lei moldoveneşti) prin
aplicarea cursului de schimb al Băncii Naţionale a Moldovei la finele
perioadei de gestiune.

2
16. Veniturile şi cheltuielile se recunosc şi se reflectă în situaţiile
financiare prin metoda contabilităţii de angajamente în perioada de
gestiune în care au avut loc, indiferent de momentul încasării
mijloacelor băneşti. Veniturile şi cheltuielile se reflectă în „Situația
de profit şi pierdere” separat pe feluri de activităţi (operaţională și
din alte activități).
17. Profitul net se repartizează şi se utilizează conform deciziei
fondatorilor:
 pentru plata dividendelor;
 conform deciziilor suplimentare luate
de adunarea generală a acţionarilor.
18. Impozitul pe venit se determină şi se plăteşte în conformitate cu
legislaţia în vigoare a Republicii Moldova. În cursul anului 200X
impozitul pe venit se plăteşte trimestrial sub formă de avansuri în
mărime de ¼ din suma prognozată drept impozit ce urmează a fi
plătit pentru anul curent.
Entitatea „Mobile” S.A. pentru anul 200X prezintă următoarele situaţii
financiare:
 „Bilanţul ” ;
 „Situaţia de profit şi pierdere” ;
 „Situaţia modificărilor capitalului propriu” ;
 „Situaţia fluxurilor de numerar” .
În scopul întocmirii situaţiilor financiare se cere de efectuat următoarele
lucrări:
■ De deschis conturile contabile în forma prezentată în anexa 1;
■ De înregistrat în conturi soldurile iniţiale conform datelor din situaţia
soldurilor la 1 decembrie 200X (tab. 13.1);
■ Reieşind din operaţiunile economice efectuate la entitatea „Mobile”
S.A. se cere de întocmit Jurnalul de înregistrări cronologice (anexa
4);
■ De înregistrat în conturile sintetice şi analitice (anexele 2 şi 3)
sumele aferente operaţiunilor economice efectuate la entitatea
„Mobile” S.A.

3
■ De calculat rulajele debitoare şi creditoare ale conturilor şi de
determinat soldurile finale. Repartizarea costurilor şi calcularea
costului efectiv efectuaţi conform anexelor 15-17;
■ Pentru verificarea corectitudinii reflectării în conturi a operaţiunilor
economice întocmiţi balanţa de verificare pentru conturile sintetice
(anexa 19).
■ Întocmiţi la finele anului Bilanţul (anexa 20), Situaţia de profit şi
pierdere (anexa 21), Situaţia modificărilor capitalului propriu (anexa
22) şi Situaţia fluxurilor de numerar (anexa 23). Pentru întocmirea
Situaţia modificărilor capitalului propriu folosiţi informaţia
suplimentară prezentată în tab. 13.7 şi tab. 13.8.
Tabelul 13.1
Situaţia soldurilor conturilor contabile la 01 decembrie 2019 la
entitatea „Mobile” S.A.
Nr.cont
Denumirea contului Suma, lei
.
1 2 3
112 Imobilizări necorporale 8 760
113 Amortizarea imobilizărilor necorporale 584
123 Mijloace fixe 4 469 352
124 Amortizarea mijloacelor fixe 642 400
211 Materiale 81 885,56
213 Obiecte de mică valoare şi scurtă durată 46 355
214 Uzura obiectelor de mică valoare şi scurtă durată 32 266
215 Producţia în curs de execuţie 14 600
216 Produse 116 800
221 Creanţe comerciale 16 188,48
225 Creanţe ale bugetului 41 610
226 Creanţe ale personalului 4 380
234 Alte creanţe curente 5 650,20
241 Casa 584
242 Conturi curente în monedă naţională 291 124
243 Conturi curente în valută străină 63 072
311 Capital social 3 673 506
321 Capital de rezervă 51 100
322 Rezerve statutare 42 903,56
323 Alte rezerve 33 872
332 Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenţi 11 087,24

4
Nr.cont
Denumirea contului Suma, lei
.
511 Credite bancare pe termen scurt 292 000
521 Datorii comerciale curente 115 340
531 Datorii faţă de personal privind retribuirea muncii 58 400
533 Datorii privind asigurările sociale şi medicale 21 024
534 Datorii faţă de buget 27 156
544 Alte datorii curente 22 863,60
611 Venituri din vânzări 1 343 200
612 Alte venituri din activitatea operaţională 53 582
711 Costul vânzărilor 963 600
712 Cheltuieli de distribuire 85 264
713 Cheltuieli administrative 153 454,76
714 Alte cheltuieli din activitatea operaţională 58 604,40
Tabelul 13.2
2. Descifrarea soldurilor conturilor la 01 decembrie 2019) componenţa
mijloacelor fixe:
Durata Valoarea
Codul
Denumirea Costul de de reziduala, Amortizarea
mijloacelor Locul utilizării
fixe mijloacelor fixe întrare, lei utilizare, lei lunară, lei
ani
1 2 3 4 5 6 7=(4-6)/65/12
Clădire din beton Administraţia 1 314 000 65 26280 1650,92
armat cu rezistenţa entităţii
sporită
Clădire din blocuri Depozit de 423 400 55 8468 628,68
de piatră produse finite
Clădire din piatră Secţia de bază 1 806 020 40 36120,40 3687,29
cioplită
Maşină – unealtă Secţia de bază 188 340 10 3766,80 1538,11
6390
Maşină – unealtă Secţia de bază 207 320 10 4146,40 1693,11
6398
Telefax Administraţia 3 504 7 70,08 40,88
„Panasonic” entităţii
Maşină-agregat Secţia de bază 16 571 5 331,42 270,66
AG-8013
Maşină-agregat Secţia de bază 290 029 5 5800,58 4737,14
AG-8815
Calculatoare Administraţia 65 408 5 1308,16 1068,33
entităţii
Autoturisme Administraţia 55 480 5 1109,6 906,17
entităţii
Autoîncărcător Depozit de 58 400 6 1168 794,89

5
4014 produse finite
Instrumente Secţia de bază 29 784 5 595,68 486,47
Safeuri Administraţia 11 096 5 221,92 181,23
entităţii
Total 4 469 352 x 89387,04 17683,9
2) imobilizările necorporale (6 000 lei) includ programe informatice.

Tabelul 13.3
3) stocurile de materiale la depozit la 01 decembrie 2019:
Valoarea
Contul Unitate Preţul de
Cantitate de
, sub- Denumirea a de procurare,
a procurare,
contul măsură lei
lei
Materiale
Plăci aglomerate m2 7,50 1350 10 125
Panouri fibrolemnoase m2 19,25 925 17 806
Placaj 4 mm. m3 4305,00 0,136 585
Lac 749 kg 47,00 120 5 640
Gudron kg 38,00 100 3 800
Klei kg 32,15 200 6 430
Mînere unit. 6,00 800 4 800
Carton ondulat kg 4,60 1 500 6 900
Total 56 086
Tabelul 13.4
4) stocurile producţiei în curs de execuţie la 01 decembrie 2019:
(lei)
Produse
Articolele consumurilor
dulapuri mese
1. Materiale 4 380 1 226,40
2. Salariul de bază al muncitorilor implicaţi în procesul de 3 066 963,60
producţie
3. Datorii privind asigurările sociale şi asistenţa medicală 919,80 289,08
4. Costuri indirecte de producţie 2 511,20 1 243,92
Total 10877 3 723

Tabelul 13.5
5) soldurile datoriilor la 01 decembrie 2019:
(lei)
Nr.crt. Componenţa datoriilor Suma
1 2 3
1. Datorii comerciale curente:

6
 „Credo” S.R.L. 12 000
 „Lada” S.R.L. 7 200
 Combinatul de prelucrare a 48 000
lemnului
 „Molita” S.R.L. 11 800
Total 79 000
2. Datorii privind asigurările sociale şi medicale
 CNAS (contribuţii de 12 000
asigurări sociale de stat)
 CIAS (contribuţii individuale) 1 115
 CNAM (primele de asistenţă 1 285
medicală)
Total 14 400
3. Datorii faţă de buget:
 taxa pe valoarea adăugată 9 000
 impozitul pe venitul 8 700
persoanelor fizice
 impozitele şi taxele locale 900
Total 18 600
4. Alte datorii
 „Termocom” S.A. 800
 „Justar” S.R.L. 2 160
 „Svitoci” S.R.L. 12 700
Total 15 660
6) creanţe comerciale (magazinul de mobilă „Confort”) – 11 088 lei;
7) creanţe ale titularilor de avans (gestionarul N.Roşca) –
3 000 lei.
Tabelul 13.6
3. Operaţiunile economice efectuate la entitatea „Mobile” S.A. în
luna decembrie 2019
Nr.crt Dt Ct
Documentul şi conţinutul operaţiunii economice Suma, lei
.
1 2 3 4 5
1. Dispoziţia de încasare nr.301 din 1 decembrie,
Extrasul de cont din 2 decembrie 241 242 1314
S-a primit în casierie numerar pentru cheltuieli de
deplasare
2. Ordin de deplasare nr.299 din 2 decembrie
S-a eliberat avans inginerului I.Ciobanu pentru 226 241 1314
cheltuieli de deplasare
3. Registrul ordinelor de plată nr.32 din 4
decembrie
S-a transferat din contul curent:

7
 contribuţii de asigurări sociale de 533.1 242 17 520
stat obligatorii
 „Termocom” S.A. pentru servicii 544 242 1 168
 primele de asigurare obligatorie 533.2 242 1 876,1
de asistenţă medicală
 contribuţii individuale de 533.1 242 1 627,9
asigurări sociale
 impozitul pe veniturile 534.2 242 12 702
persoanelor fizice
 taxa pe valoarea adăugată 534.4 242 13 140
 impozitele şi taxele locale 534.6 242 1314
 impozitul pe venit plătit în avans 225 242 13 870
Total 63 218
4. Decontul de avans al dlui N.Roşca nr.111 din 5
decembrie
Au fost procurate foarfece (10 bucăţi la preţul 50 lei 213 226 4 146,40
fiecare) şi rechizite de birou cu valoare 2 340 lei
(documentele respective şi bonurile fiscale MCC se
anexează)
5. Bon fiscal nr.131092, Dispoziţia de încasare
nr.302 din 5 decembrie
S-a primit în casierie din contul bancar pentru 241 242 58 400
achitarea salariului
6 Borderourile de plată nr.10-13, Dispoziţia de
plată nr.300 din 8 decembrie 531 241 55 480
S-a eliberat salariul pentru luna noiembrie
7. Borderoul de plată nr.10
S-a reflectat salariul depus 531.1 531.2 2 920
8. Nota contabilă
Soldul producţiei în curs de execuţie se reportează în
contul producţiei de bază:
 dulapuri 811/D 215 10 877
 mese 811/M 215 3 723
9. Avizul de plată în numerar nr.30 din 10
decembrie, Dispoziţia de plată nr.301 din 8 242 241 2 920
decembrie
S-a restituit în contul curent suma salariului depus
10. Dispoziţia de încasare nr.303 din 8 decembrie
S-a restituit în casierie soldul neutilizat al avansului 241 226 233,60
de către N.Roşca
11. Decontul de avans al dlui I.Ciobanu nr.112 din
12 decembrie

8
Conform documentelor anexate s-a cheltuit: în limita 713 226 1 138,80
normelor stabilite de legislaţie – 700 lei, diurne supra
normă – 80 lei
12. Dispoziţia de încasare nr.304 din 15 decembrie
S-a restituit în casierie soldul neutilizat al avansului 241 226 175,20
de către dl I.Ciobanu
13. Extrasul de cont din 15 decembrie
Se reflectă procurarea obligaţiunilor cu termen de 251 242 6 570
deţinere pînă la un an
14. Extrasul de cont din 16 decembrie
S-a primit avans de la entitatea „Spicul”, inclusiv 242 523 28 032
TVA – 3 200
15. Calculele contabilităţii
S-a calculat TVA aferentă avansului primit de la 225 534 4 672
entitatea „Spicul” .
16. Extrasul de cont din 17 decembrie
S-a reflectat suma primită de la magazinul de mobilă
„Confort” ca stingere a datoriei pentru produsele 242 221 16 188,48
livrate în luna noiembrie
17. Extrasul de cont din 18 decembrie, Ordinele de
plată nr.214-226
S-a transferat de la contul curent:
 amenda pentru nerespectarea termenului de 544 242 365
livrare a produselor cumpărătorului
 dobînda băncii pentru creditul pe termen 511 242 292
scurt
 suma aferentă achitării creditului bancar 511 242 5 840
primit anterior
 combinatului de prelucrare a lemnului, 521 242 70 080
inclusiv TVA – 8 000
Total 76 577
18. Extrasul de cont din 19 decembrie
S-a încasat amenda pentru nerespectarea 242 234 540,20
condiţiilor de transportare, inclusiv TVA –20%
19. Calculul contabilităţii
Se reflectă dobănda calculată pentru obligaţiunile cu 231 612 109,50
termenul de deţinere pînă la un an
20. Invoice din 17 decembrie
S-a reflectat valoarea contractuală a materialelor
importate de la entitatea „Ilona” or.Caunas (1 500 211 521.2 40 330,6
EURO la cursul 18,4158)
21. Actul de prestare a serviciilor de transport
internaţional

9
S-a reflectat valoarea serviciilor de transport auto 211 544 13 443,53
internaţional prestate de „Trans-auto” S.A. (500
EURO la cursul 18,4158)
22. Ordin de plată nr.227 din 20 decembrie
S-au transferat în avans de la contul curent plăţile
vamale şi TVA:
 taxa pentru efectuarea procedurilor vamale 234 242 107,54
(0,2%) = (rd 20+ rd 21)*0,2%
 TVA (20%) = (rd 20+ rd 21 + rd 22 a)*20% 234 242 10776,33
Total 10883,87
23. Declaraţia vamală din 20 decembrie
Se includ plăţile vamale în valoarea iniţială a
materialelor importate - taxa pentru efectuarea 211 234 107,54
procedurilor vamale (0,2%)
24. Declaraţia vamală din 20 decembrie
Se reflectă TVA virată bugetului 534.4 234 10776,33
25. Factura fiscală din 5 decembrie a entităţii
„Cvant”.
S-au procurat articole din metal (300 unităţi la preţul
2 lei fiecare) primite conform bonului de primire
nr.10 din 9 decembrie:
a) valoarea de procurare fără TVA 211 521 876
b) TVA 534 521 175,20
Total 1051,20
26. Dispoziţiile de livrare a materialelor nr.16-18
din 6 decembrie
S-au eliberat de la depozit la preţuri de procurare
secţiei de croit-finisare diverse materiale pentru 821 211 365
scopuri gospodăreşti (125 unităţi la preţul de 2 lei
fiecare)
27. Fişa-limită de consum nr.4 din 5 decembrie
S-au eliberat sectorului de croit scîndura şi alte
materiale de bază la preţurile de procurare:
Tipul Scîndura Plăci Panouri fibrile
produselo aglome- lemnoase
r rate
Dulapuri 78,84 3709,86 179,58 811/D 211 3968,28
Mese 30,66 1918,44 74,46 811/M 211 2023,56
Total 109,5 5628,30 254,04 5991,84
28. Fişa limită de consum nr.5 din 9 decembrie
S-au eliberat de la depozit sectorului de finisare
diferite materiale de bază pentru asamblarea:
 dulapurilor 811/D 211 4102,60

10
 meselor 811/M 211 3168,20
Total 7270,80
29. Bonul de consum nr.3 din 10 decembrie
S-a eliberat de la depozit materiale pentru ambalarea 821 211 3372,60
produselor finite
30. Bonul de consum nr.4 din 11 decembrie
S-a eliberat de la depozit materiale pentru scopuri 713 211 2336
gospodăreşti
31. Procesul-verbal de ieşire din uz a obiectelor de
mică valoare şi scurtă durată
Se pun în folosinţă obiectele de mică valoare şi 821 211 1387
scurtă durată cu valoarea unitară nu mai mare de
1000 lei pentru necesităţile producţiei de bază
32. Procesul-verbal de scoatere din uz a obiectelor
de mică valoare şi scurtă durată
Se pun în folosinţă obiectele de mică valoare şi 213.2 213.1 2204,60
scurtă durată cu valoarea unitară de peste 1000 lei
pentru necesităţile producţiei de bază
33. Calculul contabilităţii
Se calculează uzura obiectelor de mică valoare şi 821 214 2137,44
scurtă durată
34. Procesul-verbal de primire-predare a obiectelor
reparate, reconstruite şi modernizate nr.6,
Factura nr.18,
S-a acceptat spre plată factura executorului pentru
lucrările aferente reparaţiei curente a clădrii
depozitului de produse finite:
a) valoarea lucrărilor fără TVA 712 544 2 920
b) TVA 534 544 584
Total 3504
35. Extrasul de cont din 22 decembrie
 s-a transferat entităţii „Ilona” din
or.Caunas plata pentru materialele importate (1 500 521 243 41177,47
EURO la cursul 18,8025)
 s-a transferat entităţii „Trans- 544 243 13725,82
auto” S.A. plata pentru serviciile de transport (500
EURO la cursul 18,8025)
Total 54903,29
36. Calculul contabilităţii
Se înregistrează diferenţele de curs valutar aferente
datoriilor privind facturile comerciale ale:
 entităţii „Ilona” 714 521 846,87
 entităţii „Trans-auto” S.A. 714 544 282,29

11
Total 1129,16
37. Extrasul de cont din 24 decembrie, Ordin de
plată nr.277 din 24 decembrie
S-a transferat executorului pentru lucrările aferente 544 242 3504
reparaţiei curente a clădirii (oper.34)
38. Procesul-verbal de primire-predare a
mijloacelor fixe nr.5 din 7 decembrie, Facturile
nr.62, 63
Combinatului de prelucrare a lemnului i-a fost
vîndut un autoturism: 124 123 7519
 se decontează suma amortizării
calculate a mijlocului fix vîndut 721 123 23652
 se reflectă valoarea de contabilă a
autoturismului vîndut 234 621 29346
 se reflectă valoarea de vînzare
(fără TVA) conform facturii prezentate spre 234 534 5869,20
achitare
 se calculează suma TVA aferentă
mijlocului fix vîndut
Total 35215,20
39. Extrasul de cont din 24 decembrie
S-a încasat plata pentru autoturismul vîndut, inclusiv 242 234 35215,20
TVA
40. Procesul-verbal de primire-predare a
mijloacelor fixe nr.6 din 8 decembrie 123 622 8760
Se primeşte gratuit un aparat de multiplicat
41. Factura fiscală din 3 decembrie
S-a acceptat spre plată factura de la magazinul
„Unic” pentru computer:
a) valoarea de procurare fără TVA 121 521 26280
b) TVA 534 521 5256
Total 31536
42. Factura fiscală din 4 decembrie
S-a acceptat spre plată factura de la
entitatea„Cuanta” pentru serviciile de instalare a
computerului:
a) valoarea serviciilor fără TVA 121 521 219
b) TVA 534 521 43,80
Total 262,80
43. Procesul-verbal de primire-predare a
mijloacelor fixe nr.12 din 4 decembrie
S-a înregistrat la intrări computer procurat de la 123 121 26499
magazinul „Unic”

12
44. Procesul-verbal de primire-predare a
mijloacelor fixe nr.13 din 10 decembrie
S-a primit în arenda operaţională depozitul de la 911 X 14 600
întreprinderea „Credo” S.R.L. pentru păstrarea
materialelor
45. Calculul contabilităţii
S-a calculat plata pentru leasing:
a) suma plăţii pentru leasing fără TVA 714 544 1314
b) TVA 534 544 262,80
Total 1576,80
46. Borderoul calculării amortizării pentru luna
decembrie
S-a calculat amortizarea mijloacelor fixe:
 cu destinaţie generală de 821 124 12412,78
producţie 712 124 1423,57
 utilizate în scopuri comerciale 713 124 3847,54
 cu destinaţie generală
gospodărescă
Total 17683,89
47. Ordin de plată nr.279 din 26 decembrie
S-a transferat locatorului „Credo” plata pentru chirie
(oper. 45):
 suma plăţii pentru leasing fără 544 242 1314
TVA 534 242 262,80
 TVA
Total 1576,80
49. Ordin de plată nr.280 din 27 decembrie
Se achită plata în avans privind abonarea la ediţiile
periodice (patru trimestre ale anului următor) 261 242 8760
50. Procesul-verbal de casare a mijloacelor fixe nr.3
din 15 decembrie
Din cauza amortizării totale a fost demontată maşina- 124 123 16239,58
agregat AG-8013 la suma amortizării
51. Nota contabilă
Se înregistrează cheltuielile efective privind
scoaterea din uz a mijlocului fix:
 suma salariului pentru 721 531 3650
dezmembrarea maşinei 721 533 821,25
 suma contribuţiilor pentru
asigurările sociale şi medicale aferente
salariului calculat
Total 4471,25

13
52. Bonul de primire nr.62 din 15 decembrie
S-a înregistrat la intrări metal uzat în urma 211 123 292
demontării maşinii – agregat AG-8013 721 123 39,42
53. Borderoul calculării amortizării imobilizărilor
necorporale
S-a calculat amortizarea imobilizărilor necorporale, 713 113 73
folosite în scopuri gospodăreşti
54. Borderoul de repartizare a salariului şi a altor
remunerări
S-au calculat şi repartizat salariul, primele şi
indemnizaţiile pentru incapacitatea temporară de
muncă:
a) personalului productiv al sectorului de croit
pentru lucrările aferente:
 fabricarea dulapurilor 811/D 531 13 140
 fabricarea meselor 811/M 531 8 760
b) personalului productiv al sectorului de
finisare pentru:
 fabricarea dulapurilor 811/D 531 10 220
 fabricarea meselor 811/M 531 7 300
c) muncitorilor, conducătorilor şi personalului
de deservire al secţiei de bază 821 531 6 570
d) muncitorilor care participă la ambalarea
produselor la depozitul entităţii 712 531 5 840
e) conducătorilor, specialiştilor şi personalului
de deservire al administraţiei entităţii 713 531 19 710
f) s-au calculat indemnizaţii personalului
pentru incapacitatea temporară de muncă 533 531 1 168

Total 72708
55. Borderoul repartizării salariului şi a
contribuţiilor pentru asigurările sociale şi
asistenţa medicală:
S-au efectuat defalcări din salariul calculat conform
normelor în vigoare privind contribuţiile de asigurări
sociale de stat obligatorii ( ? %), privind primele de
asigurare obligatorie de asistenţă medicală ( ? %).
g) personalului productiv al sectorului de croit
pentru lucrările aferente: 811/D 533 2956,50
 fabricarea dulapurilor 811/M 533 1971
 fabricarea meselor
h) personalului productiv al sectorului de
finisare pentru: 811/D 533 2299,50

14
 fabricării dulapurilor 811/M 533 1642,50
 fabricării meselor
i) muncitorilor, conducătorilor şi personalului 821 533 1478,25
de deservire al secţiei de bază
j) muncitorilor care participă la ambalarea 712 533 1314
produselor la depozitul entităţii
k) conducătorilor, specialiştilor şi personalului 713 533 4434,75
de deservire al administraţiei entităţii

Total 16096,50
56. Calculul contabilităţii
S-a reţinut din salariul calculat:
 impozitul pe venitul persoanelor 531 534.2 14651,1
fizice
 primele de asigurare obligatorie 531 533 3219,30
de asistenţă medicală (4,5 %)
 contribuţiile individuale de 531 533 4292,40
asigurări sociale (6 %)
Total 22162,80
57. Procesul-verbal de ieşire din uz a obiectelor de
mică valoare şi scurtă durată
Se pun în folosinţă obiectele de mică valoare şi 713 213 4190,20
scurtă durată cu valoarea unitară nu mai mare de
1000 lei pentru necesităţile gospodăreşti ale entității
58. Extrasul de cont din 26 decembrie
S-au alocat investiţiile pe termen lung cu influenţa
notabilă în centrul comercial „Stejaur-Market” 142 242 36 500
59. Nota contabilă
Se reflectă suma uzurii a obiectelor de mică valoare
şi scurtă durată scoase din funcţiune (oper. 33) 214 213 2137,44
60. Procesul-verbal de scoatere din uz a obiectelor
de mică valoare şi scurtă durată, bon de primire
nr.63 din 26 decembrie
S-au transferat la intrări deşeurile rezultate din
scoaterea din uz a obiectelor de mică valoare şi 211 213 67,16
scurtă durată în limita valorii reziduale probabile
(oper. 32)
61. Factura fiscală din 15 decembrie a entităţii
„Justar” .
S-a acceptat factura pentru serviciile de pază a
subdiviziunilor de producţie:
a) serviciile de pază fără TVA 821 544 2628
b) TVA 534 544 525,60

15
Total 3153,60
62. Factura fiscală din 16 decembrie a ÎCS RE
„Union-Fenosa” S.A.
S-a acceptat spre plată factura pentru energia
electrică consumată:
 pentru necesităţile producţiei de 821 521 8957,10
bază
 în scopuri de distribuire 712 521 1737,40
 în scopuri administrative 712 521 11884,40
Total 22578,90
63. Calculul contabilităţii
S-au repartizat şi decontat costurile indirecte de
producţie:
 dulapuri 811/D 821 23293,10
 mese 811/M 821 16014,41
Total 39307,51
64. Borderoul de evidenţă a consumurilor
S-a reflectat costul rebului definitiv a meselor în 714 811/M 627,80
secţia de croit-finisare
65. Borderoul produselor finite pentru luna
decembrie. Calculul contabilităţii
S-au primit la depozit produsele finite la costul
efectiv: 216 811/D 55658,38
 23 dulapuri 216 811/M 38689,67
 28 mese
Total 94348,05
Notă. Soldurile producţiei în curs de execuţie la
finele lunii:
Articolele de costuri Dulapuri Mese
Materiale 4 088 1752
Salariul de bază al muncitorilor 4 380 1 460
Contribuţii la asigurări sociale şi 1 182,60 394,20
asistenţa medicală
Costuri indirecte de producţie 5 548 1679
Total 15 198,60 5285,2
0
66. Facturile-fiscale din 20-22 decembrie
Au fost înaintate cumpărătorilor facturi pentru
produsele livrate la preţuri de piaţă:
 dulapuri la preţul 2 200 lei 221 611 64240
 mese la preţul 1 270 lei 221 611 46355

16
Cumpărători Dulapuri Mese,
, unit. unit.
„Spicul” S.A. 5 10
Magazinul de mobilă „Confort” 15 15
Total 20 25
67. Calculul contabilităţii
S-a calculat suma TVA care urmează a fi transferată
la buget pentru produsele vîndute în cursul lunii 534 225 22119
Total 22119
68. Calculul contabilităţii
S-a restabilit TVA calculată la buget din suma 534 225 4672
avansului primit de la „Spicul” S.A. (oper. 14)
69. Calculul contabilităţii
S-au anulat din contul avansului primit anterior 523 221 28032
creanţele „Spicul” S.A. pentru produsele livrate
70. Calculul contabilităţii
Se decontează costul efectiv al produselor finite 711 216 82943,57
livrate în cursul lunii
71. Extrasul de cont din 27 decembrie
S-a calculat plata pentru publicitatea produselor:
a) valoarea serviciilor publicitare fără 712 544 36 500
TVA 534 544 7300
b) TVA
Total 43800
72. Calculul contabilităţii
S-a calculat taxa pentru publicitate (5%) 712 534 1825
73. Extrasul de cont din 27 decembrie
S-a transferat:
 Firmei „Justar” pentru pază, 544 242 6 307,20
inclusiv TVA – 720 lei

 „Molita” S.A., inclusiv TVA – 1 521 242 17 228


967 lei
 „Lada” S.R.L., inclusiv TVA – 1 521 242 10 512
200 lei, pentru materialele primite în luna
noiembrie
Total 34047,20
75. Factura fiscală din 18 decembrie
S-a reflectat valoarea produselor vîndute „Rondo”
S.R.L. la preţuri de livrare (fără TVA) conform 221 611 134 320
facturilor prezentate
76. Calculul contabilităţii
Se reflectă suma TVA aferentă produselor vîndute 221 534 26 864

17
77. Calculul contabilităţii
Se reflectă valoarea contabilă a produselor vîndute
„Rondo” S.R.L. 711 216 95 192
78. Extrasul de cont pentru 28-30 decembrie
 conform documentelor de plată
înaintate în luna decembrie s-a încasat în 242 221 6 570
contul curent de la entitatea „Spicul” pentru
produsele vîndute
 se înregistrează în contul curent 242 411 43 800
creditele bancare pe termen lung primite
Total 50 370
79. Calculul contabilităţii
Se calculează veniturile (redevenţele) rezultate din
transmiterea imobilizărilor necorporale în folosinţa 231 622 9052
altor entităţi
80. Calculul contabilităţii
Se determină suma TVA aferentă redevenţelor 231 534 1 810,40
calculate
81. Factura fiscală din 24 decembrie, Procesul-
verbal de primire-predare a mijloacelor fixe
Se primeşte un autoturism de la entitatea „Sfera” :
a) valoarea autoturismului fără TVA 123 521 61 320
b) TVA 534 521 12 264
Total 73 584
82. Facturile fiscale din 25-26 decembrie
Se acceptă facturile pentru cheltuielile de transport
aferente desfacerii produselor:
a) valoarea serviciilor fără TVA 712 544 2 701
b) TVA 534 544 540,20
Total 3 241,20
83. Nota contabilă
Se trece la cheltuieli valoarea materialelor utilizate 721 211 730
pentru ambalarea produselor
84. Factura fiscală din 28 decembrie
Se acceptă spre plată factura restaurantului –
cheltuieli de protocol ( reprezentanţă) (în limita
normelor): 713 544 1 752
a) suma cheltuielilor fără TVA 534 544 350,40
b) TVA
Total 2102,40
85. Procesul-verbal de inventariere
Conform rezultatelor de inventariere se reflectă
valoarea contabilă a lipsurilor de materiale în suma 714 211 890,60

18
de 610 lei din care:
a) 400 lei sunt recunoscute de persoana
vinovată şi vor fi recuperate la preţul de piaţă
– 460 lei
b) 210 lei – nu a fost constatată persoana
vinovată
86. Nota contabilă
Se recuperează de către magazioner suma lipsurilor
de materiale:
a) la preţul de piaţă în luna decembrie 226 612 671,60
b) TVA aferentă lipsurilor de materiale 226 534 134,32
recuperate la preţul de piaţă
Total 805,92
87. Nota contabilă
Se calculează TVA la valoarea lipsurilor de materiale 714 534 61,32
nerecuperate, pornind de la valoarea de evidenţă a
acestora
88. Calculul contabilităţii
S-au calculat impozite:
 impozitul pe bunuri imobiliare 713 534 4 672
 impozite şi taxe locale 713 534 3 796
Total 8 468
89. Nota contabilă
Se înregistrează diferenţele favorabile de curs valutar
aferente soldurilor mijloacelor valutare 243 622 365
90. Calculul contabilităţii
Se trec veniturile acumulate pe feluri de activităţi la
rezultatul financiar total:
 venituri din vînzări 611 351 244915
 alte venituri din activitatea 612 351 781,10
operaţională 621 351 29346
 venituri din operaţiuni cu active 622 351 18177
imobilizate
 venituri financiare
Total 293219,1
0
91. Calculul contabilităţii
Se trec cheltuielile acumulate pe feluri de activităţi la
rezultatul financiar total
 costul vînzărilor 351 711 178135,5
 cheltuielile de distribuire 351 712 7
 cheltuielile administrative 351 713 66145,37
351 714 45950,29

19
 alte cheltuieli din activitatea 351 721 4022,88
operaţională 351 722 28892,67
 cheltuieli cu active imobilizate 0
 cheltuieli financiare
Total 323146,7
8
92. Calculul contabilităţii
S-a calculat impozitul pe venit al anului de gestiune 731 534 12711,74
94. Calculul contabilităţii
Se diminuează datoria privind impozitul pe venit cu
suma plătită în avans în cursul anului 534 225 13870
95. Calculul contabilităţii
Se anulează la finele anului de gestiune cheltuielile
privind impozitul pe venit la rezultatul financiar total 351 731 12711,74

Trecerea în cont a sumei impozitului pe venit 225 534 1158,26


achitată în avans
96. Calculul contabilităţii
Se reflectă profitul (pierderea) net (netă) al (a)
perioadei de gestiune 351 333 93219,42
Notă. Operaţiunile suplimentare care apar în urma efectuării calculelor
se reflectă în Jurnalul de înregistrări cronologice de sine stătător.

4. Informaţii suplimentare pentru întocmirea


Situaţia modificărilor capitalului propriu (f.3)
Tabelul 13.7
Extras din Bilanţul entităţii „Mobile”
Codul La finele anului de
Nr. Pasiv
rd. gestiune precedent
3.1. Capital social şi suplimentar
Capital social (311) 480 2 504 100
3.2. Rezerve
Capital de rezervă (321) 530 33 465
Rezerve statutare (322) 540 19 821
3.3. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)
Profitul nerepartizat (pierdere neacoperită) al
anilor precedenţi (332) 580 30 694

20
Tabelul 13.8
Extras din Jurnalele de înregistrări cronologice pentru perioada
ianuarie-noiembrie 2019
Corespondenţa
Nr. Documentul şi conţinutul operaţiunii Suma,
conturilor
crt. economice lei
debit credit
1. Hotărîrea adunării generale a
acţionarilor (pr.verbal nr.1 din
03.04.200X), extrasul din registrul
acţionarilor
Se reflectă repartizarea profitului:
a) majorarea capitalului social 12 000 332 311
b) formarea capitalului de rezervă 1 535 332 321
c) formarea rezervelor statutare 9 565 332 322

21
22