Sunteți pe pagina 1din 24

Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor

Contabilitate și Informatică de Gestiune

Proiectarea sistemului informa țional


de salarizare în cadrul SC DASTECO SRL

1. Baciu Georgiana-Ionela 25%

2.Carabulea Andreea-Nicoleta 25%

3.Ciuştea Cristina-Florentina 25%

4.Urîtu Alin-Florentin 25%

Organizaţia: S.C. DASTECO S.R.L


Carabulea Petronela
Nume şi prenume:
0742533782
Telefon:
Persoana de contact:
Economist
Poziţia în firmă:
petronela84bt@yahoo.com
E-mail:

IAŞI 2011
CUPRINS

1. Proiectarea logică a sistemului informațional......................................................3


1.1 Proiectarea logică a bazei de date.........................................................................3
1.1.1 Construirea diagramei entitate-rela ție pentru sistemul de salarizare............................3
1.1.2 Descrierea restric țiilor de comportament.....................................................................3
1.2 Proiectarea rapoartelor..........................................................................................9
1.2.1 Raportul „Eviden ța angaja ților pe departamente cu salariul net lunar mai mare decât
salariul mediu net lunar pentru anul 2011”.............................................................................9
1.2.2 Raportul „Situa ția imputărilor ș i penalizărilor pe angaja ți pentru luna martie 2012”
.............................................................................................................................................. 12
1.3 Proiectarea ecranelor (formularelor pentru culegerea datelor).......................16
1.3.1 Proiectarea formularului pentru clasa de tranzac ții ....................................................16
„Introducere fișă de prezen ță în baza de date”...................................................................16
1.4 Proiectarea sistemului de meniuri al aplica ției .................................................24
1. Proiectarea logică a sistemului informa ț ional
1.1 Proiectarea logică a bazei de date
1.1.1 Construirea diagramei entitate-rela ție pentru sistemul de salarizare
Diagrama entitate-rela ție este prezentată în anexa nr.1
1.1.2 Descrierea restric țiilor de comportament
Tabelul nr.1 Restric ț ii de comportament

Tabela Denumire câmp Restric ții de comportament


Nr_Contract Numărul contractului trebuie să fie >1000.
Data_Angajare Data angajării trebuie să fie mai mare decât data curentă.
Contracte_Mu
nca Data_Sfarsit_Contract Data sfârșit contract trebuie să fie mai mare decât data
angajării ș i mai mare sau egală cu data curentă.
Val_Ora Valoarea unei ore nu poate lua valori negative (>=0).
Departamente Den_Departament Denumirea trebuie scrisă cu majuscule.
Func ții Den_Functie Prima literă din denumire trebuie scrisă cu majusculă.

Concedii Den_Concediu Prima literă din denumire trebuie scrisă cu majusculă.


Data_Sfarsit_Concediu Data sfârșit concediu trebuie să fie mai mare decât data
Detalii_concedi
început concediu.
i
Data_Depunere_Cerere Data trebuie să fie anterioară datei început concediu
CNP Trebuie să con țină obligatoriu 13 cifre.
Serie_Nr_CI Trebuie să con țină obligatoriu 8 caractere (2 litere ș i 6
cifre), iar literele să fie scrise cu majuscule.
Salaria ți
Nr_Pers_Intretinere Câmpurilenu pot lua valori negative (>=0).
Vechime
Nume_Pren Numele și prenumele trebuie scris cu majuscule.
Nr_Cerere Numărul cererii trebuie să fie >1000.
Cereri
Data_Cerere Data cererii trebuie să fie cel mult egală cu data curentă.
Salar_Brut
Salarii Venit_Impoz Valoarea acestor câmpuri nu pot lua valori negative (>=0).
Val_Deducere
Den_Retinere Prima literă din denumire trebuie scrisă cu majusculă.
Re țineri Proc_Retinere Valorile trebuie să fie în conformitate cu reglementările în
vigoare.
Detalii_Retiner Val_Retinere Valoarea re ținerii trebuie să fie >=0.
i
Nr_Fisa_Prez Numărul fișelor de prezen ță trebuie să fie >1000.
Nr_Ore_Lucrate
Fisa_Prezenta
Nr_Ore_Suplim Câmpurile nu pot lua valori negative (>=0).
Absente_Nemotiv
Sporuri Den_Spor Prima literă din denumire trebuie scrisă cu majusculă.
Detalii_Sporuri Val_Spor Valoarea sporului trebuie să fie >=0.
Premii Den_Premiu Prima literă din denumire trebuie scrisă cu majusculă.
Detalii_Premii Val_Premiu Valoarea premiului trebuie să fie >=0.
Imputări Data_Imputare Data imputării trebuie să fie mai mică sau egală cu data
curentă.
Suma_Imp Valoarea acestui câmp nu poate lua valori negative (>=0).
1.1.3 Principalele tranzac ții care se desfășoară în cadrul sistemului de salarizare
1. Adăugarea unui angajat în baza de date ș i actualizare

Denumire Nume tabelă


Tip acces Explica ții
opera țiune accesată
Marca este completată automat din
sistem, iar informa țiile referitoare la
Adăugare salariat Salaria ți INSERT
salaria ți sunt preluate din ecranul
pentru culegerea datelor.
Id_Contract este completat automat
Adăugare contract de din sistem, iar informa țiile din
Contracte_Munca INSERT
muncă contractele de muncă sunt preluate
din ecranul pentru culegerea datelor.
Se modifică valoarea atributelor
Serie_nr_CI, Nr_pers_intretinere,
Adresa, Telefon, Vechime, cu
Actualizare
Salariati UPDATE informa țiile preluate din ecranul de
informa ții salaria ți
culegere a datelor. Identificarea
înregistrării se face în func ție de
marca salariatului introdusă în tabelă.
Se modifică valoarea atributelor
Data_Sfarsit_Contr si Val_Ora, cu
Actualizare
informa țiile preluate din ecranul de
informa ții contracte Contracte_Munca UPDATE
culegere a datelor. Identificarea
de muncă
înregistrării se face în func ție de
id_contract, introdus în tabelă.

2. Înregistrare fișă de prezen ță în baza de date

Denumire
Nume tabelă accesată Tip acces Explica ții
opera țiune
Se citesc datele de identificare a
salaria ților, respectiv marca și
numele lor, pentru a se verifica
Validare salariat Salariati READ
existen ța în baza de date a
salariatului, pentru care se
introduce fișa de prezen ță.
Id_Fisa_Prezenta este completat
Adaugare fișă de automat de sistem, iar celelalte
Fisa_prezenta INSERT
prezen ță valori din tabela sunt preluate din
ecranul de culegere a datelor.

Id_imputare este completat


Adaugare liste de automat de sistem, iar celelalte
Imputari INSERT
imputare valori din tabelă sunt preluate din
ecranul de culegere a datelor.

3. Introducerea și actualizarea premiilor și sporurilor


Denumire Nume tabelă
Tip acces Explica ții
opera țiune accesată

Se citesc datele de identificare a


salaria ților, respectiv marca ș i
numele lor, pentru a se verifica
Validare salariat Salariati READ
existen ța în baza de date a
salariatului, pentru care se introduce
fișa de prezen ță.
Id_premiu este completat automat din
sistem, iar celelalte valori sunt
Adaugare premiu Premii INSERT
preluate din ecranul de culegere a
datelor.

Se incrementează/decrementează
valoarea atributului Val_Premiu,
preluată din ecranul de culegere a
Actualizare Premiu Premii UPDATE datelor. Identificarea înregistrării se
face în func ție de Marca salariatului
ș i Id_premiu, pentru care s-a introdus
premiul.

Id_spor este completat automat din


sistem, iar celelalte valori sunt
Adăugare spor Sporuri INSERT
preluate din ecranul de culegere a
datelor.
Se incrementează/decrementează
valoarea atributului Val_Spor,
preluată din ecranul de culegere a
Actualizare spor Sporuri UPDATE datelor. Identificarea înregistrării se
face în func ție de Marca salariatului
ș i Id_Spor, pentru care s-a introdus
sporul.

4. Înregistrarea și actualizarea re ținerilor salariale

Denumire Nume tabelă


Tip acces Explica ții
opera țiune accesată
Se citesc datele de identificare a
salaria ților, respectiv marca și
numele lor, pentru a se verifica
Validare salariat Salaria ți READ
existen ța în baza de date a
salariatului, pentru care se introduc
datele referitoare la re țineri.
Id_retinere este completat automat
din sistem, iar celelalte valori sunt
Adaugare re ținere Re țineri INSERT
preluate din ecranul de culegere a
datelor.

Se modifică valoarea atributului


Proc_Retinere din tabelă, preluată
din ecranul de culegere a datelor.
Actualizare re ținere Retineri UPDATE
Identificarea înregistrării se face în
func ție de Id_Retinere.

5. Inserarea concediilor în baza de date și actualizarea lor

Denumire Nume tabelă


Tip acces Explica ții
opera țiune accesată

Se citesc datele de identificare a


salaria ților, respectiv marca și
numele lor, pentru a se verifica
Validare salariat Salariati READ
existen ța în baza de date a
salariatului, pentru care se introduc
informa țiile despre concedii.

Id_Concediu este completat


automat din sistem, iar celelalte
Adăugare concediu Concedii INSERT
valori sunt preluate din ecranul de
culegere a datelor.

Se modifică valoarea atributului


Data_Sfarsit_Conc, cu
informa țiile preluate din ecranul
Actualizare concediu Concedii UPDATE de culegere a datelor. Identificarea
înregistrării se face în func ție de
Id_concediu și Marca salariatului
pentru care s-au introdus datele.
6. Introducere date salarii

Denumire
Nume tabelă accesată Tip acces Explica ții
opera țiune

Se citesc datele de identificare a


salaria ților, respectiv marca ș i
numele lor, cu scopul de a verifica
Validare salariat Salariati READ
existen ța în baza de date a
salariatului, pentru care se
introduce fișa de prezen ță.
Validare fișă de Se verifică existen ța datelor din
Fisa_prezenta READ
prezen ță această tabelă.
Se verifică existen ța imputărilor
Validare liste de
Imputari READ pentru fiecare salariat, pentru a fi
imputare
scăzute la calculul salariului..
Se verifică existen ța premiilor
Validare Premiu Premii READ pentru fiecare salariat, pentru a fi
adăugate la calculul salariului.
Se verifică existen ța sporurilor
Validare Spor Sporuri READ pentru fiecare salariat, pentru a fi
adăugate la calculul salariului.
Se citesc datele despre concedii,
respectiv atributele
Data_inceput_concediu,
Validare concediu Concedii READ Data_sfarsit_concediu, pentru a se
verifica existen ța în baza de date,
necesare la calculul salariului
fiecarui angajat.
Datele se calculează și se introduc
Calcul re țineri Detalii_Retineri INSERT
în câmpul Val_Retinere .
Datele se calculează și se introduc
Calcul Salariu Brut Salarii INSERT
în câmpul Salar_Brut.
Calcul Venit Datele se calculează și se introduc
Salarii INSERT
impozabil în câmpul Venit_Impoz.
Calcul valoare Datele se calculează și se introduc
Salarii INSERT
deducere în câmpul Val_Deducere.
7. Introducerea unei cereri în baza de date

Denumire Nume tabelă


Tip acces Explica ții
opera țiune accesată
Se citesc datele de identificare a
salaria ților, respectiv marca ș i
numele lor, cu scopul de a verifica
Validare salariat Salariati READ
existen ța în baza de date a
salariatului, pentru care se
introduce cererea.
Id_cerere este completat automat
din sistem, iar celelalte valori sunt
Adăugare cerere Cereri INSERT
preluate din ecranul de culegere a
datelor.
1.2 Proiectarea rapoartelor

1.2.1 Raportul „Eviden ța angaja ților pe departamente cu salariul net lunar mai mare decât
salariul mediu net lunar pentru anul 2011”

a)Prezentare descriptivă
Scop: Raportul este întocmit cu scopul de a fi transmis la sistemul de resurse umane pentru
efectuarea de analize și statistici cu privire la numărul angaja ților care au salariul
lunar net mai mare decat media salariilor nete dintr-o lună.
Utilizator: Raportul este întocmit pentru a fi transmis managerului de resurse umane, la sistemul
de resurse umane.
Con ținut: 1. Gruparea datelor are loc pe departamente
2. Ordonarea datelor se realizează pe departamente, în func ție de modul de grupare,
ș i apoi după valoarea salariului net, descrescător.
3. Totaluri solicitate – se calculează totalul salariilor nete, pe fiecare departament,
- se calculează numărul de angaja ți din fiecare departament care au salariul net lunar
mai mare decat salariul mediu net lunar;
- se calculează valoarea salariului mediu net.
4. Alte men țiuni – raportul va con ține date privitoare la un singur departament ales
de utilizator, sau pentru toate departamentele;
- perioada de timp pentru calculul re ținerilor se va alege tot de către utilizator;
- denumirea departamentului ș i a angajatului vor fi afișate pe fiecare pagină.
Mediul de generare: Raportul va fi tipărit sau afișat pe ecran
Frecven ța: Raportul va fi generat la sfârșitul fiecarui an
Sursa datelor:
SELECT DISTINCT nume_pren AS ‘Salariat’,
den_depart AS ‘Departament’, COUNT(s.marca) AS ’Număr salaria ți’
SELECT (COALESCE(venit_impoz,0) – COALESCE(val_retinere,0)) AS ’Salariu Net’
SELECT AVG(COALESCE(venit_impoz,0) – COALESCE(val_retinere,0)) AS Media
salariilor nete’,
SELECT SUM(COALESCE(venit_impoz,0) – COALESCE(val_retinere,0)) AS ’Total
salarii nete’,
FROM salariati s INNER JOIN functii f ON s.id_functie=f.id_functie
INNER JOIN departamente d ON f.id_depart=d.id_depart
INNER JOIN salarii s1 ON s.marca=s1.marca
INNER JOIN detalii_retineri dr ON s1.marca=dr.marca
INNER JOIN retineri r ON dr.id_retinere=r.id_retinere
WHERE (COALESCE(venit_impoz,0) – COALESCE(val_retinere,0) AS ’Salariu Net’ >
AVG(COALESCE(venit_impoz,0) – COALESCE(val_retinere,0) AS ’Media salariilor nete’
AND data_acordare_salar BETWEEN DATE’2011-01-01’ AND DATE’2011-12-31’
AND dr.id_retinere IN (SELECT r.id_retineri FROM retineri WHERE den_retinere=’Impozit pe
venit’) AS ’IdRetinere’
GROUP BY den_depart
ORDER BY
SELECT (COALESCE(venit_impoz,0) – COALESCE(val_retinere,0)) AS ’Salariu
Net’DESCENDING

b) Modelul proiectului

Figura nr. 1. Raportul „Eviden ța angaja ților pe departamente cu salariul net lunar
mai mare decât salariul mediu net lunar pentru anul 2011”

Fereastra de dialog pentru configurarea raportului ar putea fi următoarea:


Figura nr.2 Fereastră de dialog pentru raportul cu eviden ța salariilor nete lunare

Din fereastra de dialog se poate observa că utilizatorul are posibilitatea alegerii unui singur
departamentsau mai multe departamente, precum ș i alegerea perioadei pe care dorește să genereze
raportul. Op țiunile pentru selectarea tabelelor si câmpurile dorite delimitează caracterul predefinit,
dar ș i configurabil al raportului.

Raportul va con ține:


Page header: Va conţine:
- Den_depart ș i nume_pren luate din sursa de date a raportului
(tabela Departamente si Tabela Salariati);
- Data curentă;
- Titlul raportului luat din formularul de configurare;
Group den_depart Capul de tabel al raportului cu:
Header - Media salariilor lunare nete;
- Denumirea departamentului;
- Numărul de salaria ți;
- Numele salaria ților;
- Salariul Net;
- celelalte câmpuri alese din formularul de configurare.
Detail Va conţine:
- venit_impoz;
- val_retinere;
- den_departam;
- marca;
- nume_pren;
- celelalte câmpuri alese din formularul de configurare.
Page footer Pagina curentă

1.2.2 Raportul „Situa ția imputărilor ș i penalizărilor pe angaja ți pentru luna martie 2012”

a)Prezentare descriptivă
Scop: Raportul este destinat eviden ței orelor lucrate de fiecare salariat, pentru urmărirea
efortului depus de angaja ți, prin ilustrarea orelor lucrate, orelor suplimentare,
absen țelor nemotivate.
Utilizator: Raportul este întocmit pentru a fi transmis Directorul General, cu scopul de a lua
decizii cu privire la majorarea sau micșorarea salariului de bază, acordarea de
recompense în func ție de orele suplimentare sau stabilirea unor re țineri pe baza
absen țelor nemotivate.
Con ținut: 1. Gruparea datelor are loc pe departamente ș i angaja ți
2. Ordonarea datelor se realizează pe departamente ș i angaja ți, în func ție de modul
de grupare și apoi după data imputării ș i data fișei de prezen ță.
3. Totaluri solicitate – se calculează totalul sumei imputate ș i totalul penalizării unui
angajat, iar apoi se calculează suma acestor re țineri pe fiecare salariat.
4. Alte men țiuni – raportul va con ține date privitoare la un singur departament ales
de utilizator, sau pentru toate departamentele;
- perioada de timp pentru calculul re ținerilor se va alege tot de către utilizator;
- denumirea departamentului ș i a angajatului vor fi afișate pe fiecare pagină.
Mediul de generare: Raportul va fi tipărit sau afișat pe ecran
Frecven ța: Raportul va fi generat la sfârșitul fiecărei luni sau la cerere
Sursa datelor:

SELECT
den_depart AS ’Departament’, id_depart, nume_pren AS ’Salariat’, s.marca,
data_imputare AS ’Data Imputării’, motiv_imp AS ’Obiectul Imputării’, suma_imp AS
’Valoare imputare’, SUM(Suma_imp) AS ’Total imputări’
data_fisa_prez AS ’Dată Fișă Prezen ță’, absente_nemotiv AS ’Nr. Absen țe Nemotivate’,
val_ora*absente_nemotiv AS ’Valoare Penalizare’, SUM(val_ora*absente_nemotivate) AS ’Total
Penalizari’
SUM (
(SELECT SUM(suma_imp) FROM imputari i INNER JOIN salariati s ON i.marca=s.marca
WHERE suma_imp>0) AS ‘Total imputari’,
(SELECT SUM(val_ora*absente_nemotiv) FROM contracte_munca cm INNER JOIN salariati
s ON cm.marca=s.marca INNER JOIN fise_prezenta fp ON s.marca=fp.marca WHERE
val_ora*absente_nemotiv>0) AS ‘Total Penalizari’
) AS ’Total retineri pe angajat’

FROM departamente d INNER JOIN functii f ON d.id_depart=functii.id_depart


INNER JOIN salariati s ON f.id_functie=s.id_functie
INNER JOIN imputari i ON s.marca=i.marca
INNER JOIN fisa_prezenta fp ON s.marca=fp.marca
INNER JOIN contracte_munca cm ON s.marca=cm.marca
WHERE data_Imputare BETWEEN DATE’2011-01-01’ AND DATE ’2012-01-01’ AND
data_fisa_prez BETWEEN DATE’2011-01-01’ AND DATE ’2012-01-01’ AND suma_imp>0
and val_ora*absente_nemotiv>0)
GROUP BY den_depart, nume_pren
ORDER BY data_imputare, data_fisa_prez DESCENDING

b) Modelul proiectului

Figura nr. 3. Raportul „Situa ția imputărilor ș i penalizărilor pe angaja ț i pentru luna martie 2012”

Raportul va con ține:


Page header: Va conţine:
- Den_depart si nume_pren luate din sursa de date a raportului
(tabela Departamente si Tabela Salariati);
- Data curentă;
- Titlul raportului luat din formularul de configurare;
Group den_depart si Capul de tabel al raportului cu:
nume_pren Header - Data imputării;
- Obiectul imputării;
- Valoare imputare;
- Data penalizări;
- Nr. Fișă Prezen ță;
- Valoare Penalizare;
- celelalte câmpuri alese din formularul de configurare.
Detail Va conţine:
- data_imputare,motiv_imp, suma_imp;
- data_fisa_prez, nr_fisa_prez, val_ora*absente_nemotiv;
- celelalte câmpuri alese din formularul de configurare.
Page footer Pagina curentă

Fereastra de dialog pentru configurarea raportului ar putea fi următoarea:

Figura nr. 4. Fereastra de dialog pentru selectare date


După cum se poate observa din fereastra de dialog utilizatorul are posibilitatea generării
situa ției imputărilor si penalizărilor prin alegerea unui singur departament sau tuturor
departamentelor, precum și alegerea ca raportul să fie pentru orice angajat sau pentru to ți angaja ții.
Raportul este predefinit, ceea ce înseamnă că la deschiderea ferestrei vor apărea selectate
câmpurile referitoare la imputări, însă utilizatorul are posibilitatea de a alege el însuși ce atribute
dorește sa vizualizeze la final.
La sfârșitul efectuării acestei opera țiuni utilizatorul are posibilitatea de a continua redactarea
raportului prin butonul Mai Departe sau de a înceta activitatea, prin activarea butonului Revocare.
Figura nr. 5. Fereastra de dialog pentru ordonare date
În a doua fereastră de dialog utilizatorul poate realiza ordonarea datelor după un atribut dintre
cele selectate anterior. De asemenea, el poate schimba denumirea predefinită a raportului, în func ție
de câmpurile selectate.
1.3 Proiectarea ecranelor (formularelor pentru culegerea datelor)

1.3.1 Proiectarea formularului pentru clasa de tranzac ții


„Introducere fișă de prezen ță în baza de date”

1. Definirea scenariilor ș i a sarcinilor de lucru ale utilizatorilor


Scenariul 1. Introducere fișă de prezență în baza de date
Sarcinile de lucru sunt următoarele:
 Completarea datelor de individualizare a documentului: idul atribuit automat de sistem,
numărul ș i data înregistrării fișei de prezen ță;
 Selectarea salariatului pentru care se va întocmi fișa de prezen ță. Utilizatorul va introduce
codul salariatului, după care se va verifica dacă numele acestuia corespunde. În cazul în care
utilizatorul nu ştie marca salariatului, atunci el va selecta numele acestuia din lista salaria ților;
 Adăugarea unui salariat nou (dacă acesta nu există în baza de date);
 Bifarea câmpurilor care au fost înregistrate pentru angajat pe documentul de preluare a datelor,
referitoare la Prezen țe, Concedii și Absen țe Nemotivate;
 Selectarea tipului de concediu dacă acesta este specificat pe documentul de pe care sunt
preluate datele;
 Selectarea pe calendar a prezen țelor, zilelor de concediu si zilelor absentate nemotivat de
către utilizator, conform documentului de preluare a datelor;
 Verificarea corectitudinii calculelor efectuate pentru numărul de ore înregistrate de fiecare
angajat pe zile, precum și verificarea calculelor din coloanele referitoare la suma orelor
lucrate, suma orelor suplimentare ș i suma absen țelor nemotivate;
 Verificarea corectitudinii datelor introduse pe documentul înso țitor. Dacă se constată
diferen țe, se verifică detaliile de pe document;
 Salvarea fișei de prezen ță;
 Tipărirea fișei de prezen ță, pentru a fi arhivată.

Scenariul 2. Modificarea fișei de prezență din baza de date


Opera țiile de lucru sunt următoarele:
 Căutare si selectare fișă de prezen ță. Căutarea poate fi efectuată după codul intern al fișei de
prezen ță (Id Fișă), numărul documentului, marca salariatului sau numele si prenumele
acestuia, data sau perioada în care a fost înregistrată;
 Modificarea datelor de pe fișa de prezen ță. Se pot ivi următoarele situa ții: modificarea
zilelor libere acordate de societate angaja ților, modificarea normelor de lucru ale angaja ților,
modificarea, adăugarea sau ș tergerea unor zile sau ore pentru o anumită categorie de evaluare
a prezen ței (concedii, absen țe nemotivate), spre exemplu, în cazul în care un salariat aduce
cu întârziere adeverin ța de concediu.
 Validare modificări sau abandonare modificări.

Scenariul 3. Vizualizarea fișelor de prezență pentru fiecare angajat


 Filtrare recepţii. În funcţie de criteriul de filtrare dorit, se va realiza una din sarcinile de lucru
următoare:
 Specificarea perioadei de timp, în cazul în care se doreşte afişarea fișelor de prezen ță
înregistrate într-o anumită perioadă.
 Specificarea numărului fișei de prezen ță sau id-ului acesteia, dacă se doreşte
vizualizarea unei singure fișe de prezen ță.
 Specificarea categoriei de evaluare a prezen țelor (Prezen țe, Concedii, Absen țe
Nemotivate) pentru care se vor vizualiza fișele de prezen ță.
 Căutarea fișei de prezen ță poate fi făcută în funcţie de o anumită perioadă,idul, numărul sau
data înregistrării acesteia, mărcii și a numelui salariatului
 Vizualizarea fișei de prezen ță. Utilizatorul poate fi interesat de perioada în care a fost
înregistrată , de categoria de evaluare a prezen ței, numărul de ore lucrate, numărul de ore
suplimentare, numărul de absen țe nemotivate;
 Verificarea corectitudinii identită ții salariatului prin compararea datelor afișate pe ecran și
cele din documentul de preluare a datelor.
2. Identificarea şi definirea obiectelor şi acţiunilor formularului
a) Stabilire dimensiune standard (800x600);
b) Identificarea surselor de date necesare func ționării formularului (tabelele utilizate pentru
adăugare re ținere sunt Retineri, Detalii_Retineri, Salarii);
c) Stabilire modalitate de afişare date, alegerea controalelor potrivite (grid-uri pentru datele din
tabele datorită uşurinţei de utilizare finală).
d) Sincronizarea controalelor cu sursele de date (tabelele de bază ce intervin la cumpărare);
e) Adăugarea butoanelor ce vor asigura funcţionalitatea formularului și efectuarea tranzacţiilor;

Coloanele tuturor grid-urilor din formular sunt ReadOnly, adică în cazul în care utilizatorul nu apasă
butonul de modificare, nu poate realiza nici o ac țiune de modificare a documentului.

3 5

1
2 4
Figura nr. 5. Formular de înregistrare a fișelor de prezen ță: pagina pentru adăugare, vizualizare,
modificare

6
9 11

7
10

12

13

14

15
16

Figura nr. 6. Formular de înregistrare a fișelor de prezen ță: pagina pentru completare/modificare
cămpuri

1. Selectarea fișei de prezen ță după un anumit criteriu de filtrare


2. Adăugarea unei fișei de prezen ță noi
3. Modificarea unei fișe de prezen ță existente, opera ție ce permite si vizualizarea ei
4. Ștergerea unei fișe de prezen ță (doar în cazuri excep ționale)
5. Încetare activitate sau părăsire formular
6. Inserare id fișă, operașiune Read-Only, ce nu poate fi modificată de utilizator
7. Introducerea numărului fișei poate fi efectuat atat automat, dar si manual
8. Data fișei poate fi introdusă atât de utilizator, dar ș i automat
9. Marca salariatului este aleasă dintr-un câmp de valori sau introdusă de utilizator
10. Numele este preluat automat după selectarea mărcii, dar poate fi introdus ș i manual
11. Op țiuni de bifat, în func ție de activitatea înregistrată de angajat
12. Calendar cu zilele aferente unei luni pentru eviden ța prezen ței angajatului
13, 14,15 Câmpuri calculate automat de program
16. Butoane de vizualizare a fișelor de prezen ță

Tabel nr. 2. Semnificaţia obiectelor de pe formularul de înregistrare a fișelor de prezen ță


Nr.
Denumire Comentarii
Obiect
1 TextBox: Marca, Poate fi introdus automat după selectarea mărcii, însă poate
Nume Prenume, fi folosit ș i pentru preluarea datelor introduse de la
NrFișă, Data tastatură, adică valoarea poate fi modificată după preferin ța
utilizatorului.
2 ComboBox: Permite selectarea tipului de concediu dintr-o listă cu valori
Concedii predefinite. Astfel, se evită introducerea de valori de la
tastatură, oferindu-i utilizatorului o listă de valori din care
poate alege una: odihnă, medical, maternitate. Se evită astfel
riscul erorilor apărute prin introducerea de la tastatură a
valorilor.
3 CheckBox: Reprezintă câmpuri pe care utilizatorul le poate
Prezent, Concedii, active/dezactiva prin simpla selectare din tastatură sau din
Absen țe mouse.
Nemotivate
4 ComandButton: Oferă utilizatorului posibilitatea adăugării, modificării,
Adaugă, Modifică, ș tergerii unei opera țiuni sau anularea acesteia.
Șterge, Ieșire
5 Grid: Ore lucrate, Grid Read-Only ce are ca sursă un cursor care însumează
toate orele lucrate de un angajat pe baza orelor afișate în
calendarul pe zile.
6 Grid: Ore Grid Read-Only ce are ca sursă un cursor care însumează
suplimentare, toate orele suplimentare efectuate de un angajat pe baza
orelor afișate în calendarul pe zile.
7 Grid: Absen țe Grid Read-Only ce are ca sursă un cursor care însumeaza
Nemotivate toate absen țele nemotivate pe care un angajat le prezintă în
calendarul pe zile.
8 CommandButton: Sunt butoane care permit vizualizarea primei, respectiv a
Butoane de ultimei fișe de prezen ță înregistrate, a fișei de prezen ță
vizualizare anterioară și imediat următoarea, în ordinea datei după care
au fost înregistrare.

1.3.2 Proiectarea formularului pentru clasa de tranzac ții


„Înregistrare și actualizare re țineri salariale”

1. Definirea scenariilor ș i a sarcinilor de lucru ale utilizatorilor


Scenariul 1. Introducerea unei rețineri în baza de date
Sarcinile de lucru sunt următoarele:
 Completarea datelor de individualizare a documentului: idul atribuit automat de sistem și data
înregistrării re ținerii;
 Adăugare denumire re ținere si stabilirea procentului pe baza căruia va fi calculată re ținerea;
 Selectarea bazei de calcul la care se aplică această re ținere;
 Selectarea aplicării re ținerii doar la salaria ții care sunt angaja ți în societate pe baza unui
contract de muncă;
 Verificarea corectitudinii datelor introduse in nomenclatorul de re țineri, în raport cu
reglementările legislative în vigoare.
 Salvarea re ținerii nou adăugate;

Scenariul 2. Modificarea reținerii din baza de date


Opera țiile de lucru sunt următoarele:
 Căutare si selectare re ținere. Căutarea poate fi efectuată după codul intern al re ținerii (Id
Re ținere), data de înregistrare, denumirea re ținerii, cotei procentuale sau a bazei de calcul;
 Modificarea datelor de pe fișa unei re țineri. Se pot ivi următoarele situa ții: modificarea
denumirii re ținerii , modificarea cotei procentuale, bazei de calcul, în cazul schimbărilor
legislative;
 Validare modificări sau abandonare modificări.
Scenariul 3. Vizualizarea reținerilor
 Filtrare re țineri. În funcţie de criteriul de filtrare dorit, se va realiza una din sarcinile de lucru
următoare:
 Selectarea perioadei de timp, în cazul în care se doreşte afişarea re ținerilor înregistrate
într-o anumită perioadă.
 Selectarea denumirii re ținerii, dacă se dorește vizualizarea re ținerilor după numele
cu care a fost înregistrată.
 Selectarea cotei procentuale, dacă se dorește vizualizarea re ținerilor în funcșie de
mărimea cotelor.
 Selectarea bazei de calcul, dacă se dorește vizualizarea re ținerilor care se aplică la o
anumită valoare din baza de calcul.
 Verificarea corectitudinii ș i actualită ții datelor aferente unei re țineri, prin compararea
datelor afișate pe ecran si cele din documentul de preluare a datelor (reglementări legale).

Coloanele tuturor grid-urilor din formular sunt ReadOnly, astfel încât utilizatorul nu poate face nici o
modificare a datelor fără activarea butonului Modifică.

2
1
Figura nr. 7. Formular de înregistrare a re ținerilor: pagina pentru adăugare, vizualizare, modificare

4
3
5

7
8

Figura nr. 8. Formular de înregistrare a re ținerilor: pagina pentru completare/modificare cămpuri


Tabelul nr. 3. Semnificaţia obiectelor de pe formularul de înregistrare a re ținerilor
Nr.
Denumire Comentarii
Obiect
1. ListBox: Căutare Permit selectarea unor elemente dintr-o listă cu valori
după, Baza de predefinite, evitandu-se astfel riscul apari ției de erori
calcul cauzate de introducerea la tastatură. Oferă utilizatorului
posibilitatea de a găsi mai ușor elementele necesare.
2. Grid: Id Grid Read-Only , reprezintă câmpuri care sunt completate
Re ținere, Dată automat de program.
Adăugare
3. TextBox: Permite introducerea datelor de la tastatură, după
Denumire preferin țele utilizatorului.
Re ținere, Procent
Re ținere
4. CheckBox: Sfera Reprezintă câmpuri pe care utilizatorul le poate
de aplicare activa/dezactiva prin simpla selectare din tastatură sau din
mouse.
5. CommandButton: Oferă utilizatorului posibilitatea adăugării, modificării,
Adaugă, Modifică, ș tergerii unei opera țiuni sau anularea acesteia.
Șterge, Ieșire,
6. CommandButton: Butoane pentru validarea sau anularea unei tranzac ții
Salvez, Renun ț
1.4 Proiectarea sistemului de meniuri al aplica ț iei

SALARIZARE Declara ții fiscale  Declara ția 101


Date Personal  Departamente
Func ții
Angaja ți

Fișe Prezen ță

Cereri
Nomenclatoare  Nomenclator Premii
Nomenclator Sporuri
Nomenclator Re țineri salariale
Nomenclator Imputări
Nomenclator Deduceri

Nomenclator Concedii
Rapoarte  Predefinite  Stat de salarii
Configurabile Fluturaș
Op țiuni Adeverin țe