Sunteți pe pagina 1din 12

II.

PROCEDURI OPERATIONALE

1.PROCEDURA OPERAȚIONALĂ DE DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢILOR DE


PAZĂ

Scop:stabilirea unui set unitar de reguli pentru desfãşurarea activitaţilor de paza la


obiectivele preluate in paza.

Documente de referinţă (reglementări)


- Legea 333/2003 3
- 2 HG 301/16.06.2012
- Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern / managerial şi
controlul financiar preventiv, republicatã, cu modificãrile şi completãrile
ulterioare;
- ORDIN SGG nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern
managerial al entitãţilor publice.
- Ghidul de realizare a procedurilor de sistem şi operaţionale – instrument al
sistemului de control intern managerial (SCIM), elaborate ĩn cadrul proiectului
‘Consolidarea implementãrii standardelor de control intern managerial la nivel
local şi central’ – SIPOCA 34,
- Regulamentul de organizare si functioanare
- Regulamentul intern

Reglementarile si responsabilitatile privind desfasurarea procesului de pază în obiective


se deruleaza dupa cum se prezinta in continuare:
Activitatea de pază se desfășoră cu agenţi de securitate proprii.
Prin serviciul de pază se va asigura:

1
a) paza şi securitatea obiectivelor, a spatiului interior sau exterior a acestora, bunurile si
valorile nominalizate in planul de paza si sa asigure integritatea acestora ;
b) asigurarea ordinii si linistii publice in interiorul obiectivelor ;
c) asigurarea controlului la accesul in incinta imobilelor – obiectivelor ;
d) cunoasterea locurilor si punctelor vulnerabile din perimetrul obiectivului, pentru a
preveni producerea oricaror fapte de natura sa aduca prejudicii unitatilor pazite ;
e) paza proprietăţii împotriva accesului neautorizat sau ocupării abuzive ;
f) paza proprietăţii împotriva furturilor, a distrugerilor, a incendiilor, precum şi a altor
acţiuni producătoare de pagube materiale ;
g) acordarea de sprijin în caz de calamităţi, incendii, explozii, atacuri teroriste ;
h) preintampinarea desfasurarii unor activitati comerciale neautorizate ;
i) elaborarea planului de paza specific obiectivelor, impreuna cu societatea de paz si
elaborarea de proceduri de paza specifice ;
j) elaborarea de proceduri de protecţie şi pază specifice fiecărui obiectiv în parte
demonstrand asigurarea pazei printr-un grafic de prestare concludent ;
k) asigurarea unui program de prevenire şi combatere a potenţialelor riscuri de accidente
(prim ajutor), comitere de infracţiuni, acte de violenţă, etc ;
l) oprirea accesului in obiective a autovehiculelor neautorizate ;
m) oprirea si legitimarea persoanelor despre care exista informatii, date, indicii, ca au
savarsit infractiuni sau alte fapte ilicite, in obiectivul pazit, iar in cazul infractiunilor
flagrante sa opreasca si sa predea politiei pe faptuitor, bunurile sau valorile care fac
obiectul infractiunii sau altor fapte ilicite, luand masuri pentru conservarea sau paza lor si
intocmirea unui proces verbal in acest sens ;
n) asigurarea calităţii prestaţiei şi respectarea programului de pază;
o) contravaloarea bunurilor distruse de persoane rămase neidentificate, aflate în paza
agenţilor, se va reţine din situaţia de plată a lunii respective sau eşalonat pe lunile
următoare ;
p) executarea inopinant, eventual împreună cu societatea de pazã, de controale de zi şi de
noapte asupra modului în care se desfăşoară serviciul de pază şi luarea de măsuri
eficiente de sporire a gradului de siguranţă a acestora ;

2
q) in caz de avarii produse la instalatii, conducte sau rezervoare de apa, combustibili ori
de substante chimice, la retelele electrice sau telefonice si in orice alte imprejurari care
sunt de natura sa produca pagube, sa aduca de indata la cunostinta celor in drept
asemenea evenimente si sa ia primele masuri pentru limitarea consecintelor
evenimentului ;
r) in caz de incendii, sa ia imediat masuri de stingere si de salvare a persoanelor,
bunurilor si a valorilor, sa sesizeze pompierii si sa anunte conducerea institutiei si
politia ;
s) sa ia primele masuri pentru salvarea persoanelor si de evacuare a bunurilor si a
valorilor in caz de dezastre ;
t) sa sesizeze politia in legatura cu orice fapta de natura a prejudicia patrimoniul unitatii
si sa-si dea concursul pentru indeplinirea mi
u) transmiterea imediata catre autoritatea contractanta a informatiilor legate de
incidentele aparute in timpul activitatii de paza ;
v) existenta pe fiecare post de paza a documentelor care stabilesc modul de organizare si
dotare a postului, modul de actiune in diferite situatii, listele cu personalul achizitorului si
ale prestatorului care trebuie contactat in cazul producerii unui eveniment sau alte situatii
deosebite, precum si telefoanele la care pot fi contactati ;
w) starea fizica a incintelor pazite. Orice deteriorare a starii fizice a acestuia va fi sesizat
imediat persoanelor autorizate ;

Activitatea de pazã a obiectivelor se va desfașura dupã urmãtoarea procedurã :


1. Pentru fiecare obiectiv în parte se întocmeşte câte un Plan de Pază
2. Planul de Pază se semneaaza de catre conducatorul unitatii și conducerea firmei ce
asigurã serviciile de pază.
3. Dupa semnarea Planului de Pază se face o adresă de înaintare cãtre organele de poliţie
şi se propune spre avizare conform Legii 333/2003, art. 3, 4 si 5. 4. Dupa aprobarea
Planului de Paza de cãtre organele de poliţie, se va înmâna câte un exemplar
beneficiarului şi un exemplar firmei de pazã.

3
5. In baza Planului de Pază se va face instruirea sub semnaturã cu consemnul general şi
particular din Planul de Paza de catre administratorii obiectivelor respective şi / sau
conducerea firmei de pazã, a agenţilor ce desfasoarã activitatea ĩn posturile respective.

Planul de paza va cuprinde toate elementele prevayute de lege.

Ulterior avizării, exemplarele Planului de pază vor fi distribuite astfel:


-1 exemplar la beneficiar ( la unitatea păzită ),
-1 exemplar la Secţia de Poliţie care acordă avizul.

6.In cazul producerii unor evenimente de securitate se va proceda astfel:


a)incidentul este adus la cunoştinţa conducerii beneficiarului ;
b) se analizeaza aspectele ocazionate de producerea evenimentelor de securitate la
obiectivul in cauza;
c) se ĩntocmeşte un proces verbal cuprinzând concluziile evenimentelor de securitate ĩn
vederea stabilirii şi recuperãrii prejudiciului şi se prezintã conducerii unitatii beneficiare;

d) conducatorul un itatii va menţine legãtura cu organele de poliţie abilitate care


instrumenteazã evenimentul;

2.PROCEDURI PRIVIND MODUL DE ACŢIUNE ÎN DIFERITE SITUŢII

În orice situţie agentul de securitate este obligat să anunţe şeful ierarhic.


Agentul de securitate va folosi procedeele de imobilizare chiar din clipa în care se
constată o intenţie vădită de atac asupra personalului angajat al beneficiarului sau a
bunurilor, din partea anumitor persoane.
Se va lua măsura reţinerii tuturor persoanelor care încearcă să pătrundă în
interiorul obiectivului încălcând normele legale de acces,anunţând şeful ierarhic şi se
procedează la
legitimarea ,reţinerea şi predarea acestora echipajului care soseşte la intervenţie.

4
În situaţiile când faptele săvârşite de către anumite persoane nu sunt deosebit de
grave şi dacă din diferite motive nu este posibilă stabilirea identităţii acestora în vederea
luării măsurilor legale agenţii vor lua măsura îndepărtării acestora din zonă ,reţinând
semnalmentele acestora şi raportează şefului ierarhic.
Folosirea bastonului de cauciuc şi a pulverizatorului cu substanţe iritant-
lacrimogene, se va face numai cu respectarea prevederilor legale stabilite, şi numai în
situaţiile prevăzute de aceasta.
În cazul producerii de evenimente se folosesc mijloacele de comunicare existente
în dotare.

1. ATACURI CU MÂNA ÎNARMATĂ:


A. In cazul unui atac armat cu acţiune directă, fără luare de ostateci:
 sesizează poliţia prin SNUAU 112, furnizând semnalmentele
autorului/autorilor;
 anunţa conducătorul instituţiei;

 solicită sprijin la autorităţile competente;

 încearcă rezolvarea formală a cererilor autorilor, pana la sosirea forţelor de


ordine;
 în limita posibilităţilor, aplică măsuri de protecţie si/sau evacuare a
personalului aflat în zonele neafectate şi de limitare a pierderilor;
 după plecarea autorilor asigură prin încuiere uşa de acces;

 aplică măsuri pentru conservarea urmelor din câmpul infracţional;

 la sosirea forţelor de ordine informează despre incident şi se conformează


dispoziţiilor
acestora;

B. In cazul unui atac armat cu luare de ostatici:


Acţiunea agentului se circumscrie priorităţii vieţii şi integrităţii persoanelor, fără să
determine reacţii violente ale agresorilor.

5
 agentul de pază procedează similar pct. A, în condiţiile în care este posibil şi
fără să-şi pună în pericol viaţa şi integritatea personală sau a ostatecilor;
 se conformează indicaţiilor autorilor;

2. ATACURI CU ACŢIUNE INDIRECTĂ:

Descoperirea unui colet/geantă părăsite ce pot fi suspecte de a conţine materiale


explozibile ori primirea unei ameninţări de plasare a unui dispozitiv cu explozibil, se
procedează astfel:
 se identifica coletul suspect, delimitează zona fără să atingă/deplaseze bagajul şi
îndepărtează persoanele din zonă;
 anunţă conducătorul instituţiei;
 solicită prin SNUAU 112 intervenţia echipelor poliţiei si a structurilor
specializate autorizate (echipe pirotehnice, poliţie, pompieri, salvare etc.);
 deconectează/închide instalaţiile de energie electrică, de gaze şi apă din clădire;
 indică pirotehniştilor locul în care se află coletul suspect, iar în cazul ameninţării
telefonice prezintă conţinutul mesajului şi acordă sprijin acestora.

În cazul anunţului telefonic cu plasarea unor dispozitive explozive se reţine şi


notează mesajul primit cât mai exact posibil şi eventual alte detalii privind accentul,
intonaţia, sunete ambientale etc.

3. PATRUNDEREA FĂRĂ DREPT IN OBIECTIV SAU FORŢAREA


ACCESULUI IN OBIECTIV

Agentul de securitate acţionează astfel:


 Inspectează zona în care sunt depistate acţiuni ilegale, iar în cazul
depistării unui suspect în flagrant, procedează la prinderea acestuia;
 sesizează prin SNUAU 112 poliţia şi apoi telefonic conducătorul
instituţiei/dispeceratul societăţii specializate (unde e cazul);

6
 daca persoana suspectă nu se conformează somaţiei sau devine
violentă, purcede la imobilizare, folosind mijloacele din dotare, conform prevederilor
legale.
 reţine şi inventariază bunurile sau valorile sustrase;

 delimitează câmpul infracţional, conservă urmele si identifica


eventualii martori.
 Întocmeşte procesul verbal de constatare (conform modelului) si
preda făptuitorul
politiei;
În situaţia mai multor personae suspecte agentul de securitate va imobiliza ,dacă este
posibil, una din acestea în situaţia că acestea încercă să părăsească câmpul
infracţional, iar dacă acestea devin violente şi se manifestă agresiv agentul se va
indepărta la o distanţă de siguranţă şi va proceda la anunţarea politiei.

4. INCENDIU
 identifică zona afectată şi încearcă stingerea sau limitarea
propagării focului;
 deconectează instalaţiile de energie electrică si gaze din zonă;

 anunţă prin SNUAU 112 pompierii;

 anunţă conducătorul instituţiei şi dispeceratul firmei de pază;

 evacuează persoanele din obiectiv si intervine pentru localizarea,


limitarea, sau stingerea
incendiului;
 restricţionează accesul persoanelor în obiectiv/zona afectată;

5. CALAMITĂŢI NATURALE

7
În această categorie intră fenomene precum cutremurele de pământ, inundaţiile,
furtunile, căderile masive de grindină sau de zăpadă care provoacă mari daune materiale.

In aceste situaţii agentul de securitate acţionează astfel:


 anunţă conducătorul instituţiei şi acţionează potrivit instrucţiunilor
primite;
 deconectează instalaţiile de energie electrică, de apă si gaze din
obiectiv puse în pericol;
 evacuează personalul din obiectiv;

 participă la acţiuni de salvare sau acordare a primului ajutor


persoanelor afectate;
 se adăposteşte într-un loc care sa-i asigure protecţie şi să -i
permită continuarea
supravegherii obiectivului;
 înlătură urmările evenimentului şi revenirea obiectivului la starea
de normalitate.

6. MANIFESTARI TURBULENTE IN ZONA OBIECTIVULUI

Desfăşurarea unor asemenea manifestări care afectează activitatea instituţiei şi pot


duce la agresarea funcţionarilor sau a personalului obiectivului, agentul de securitate va
acţiona astfel:
 sesizează SNUAU 112, dacă se comit fapte antisociale care
lezează patrimoniul instituţiei, accesul sau persoanele din instituţie;
 anunţă conducătorul instituţiei şi acordă sprijin organelor
competente;
 supraveghează discret participanţii la manifestare şi controlează
accesul în instituţie;

8
 avertizează salariaţii obiectivului sa nu intre în contradicţii care să
instige
manifestanţii;

7. DEFECŢIUNI ALE INSTALAŢIILOR ELECTRICE, TEHNICE,


SANITARE SI DE PROTECŢIE

Acţionează pentru limitarea pierderilor cauzate de defecţiune şi anunţă


conducătorul instituţiei pentru a dispune alte măsuri.
Supraveghează instalaţiile până la sosirea specialiştilor şi intervin în caz de
necesitate (unde este cazul).
PROCEDURI OPERATIONALE DE CONTROL AL ACTIVITATII DE PAZA

I.INTRODUCERE
Având în vedere prevederile Art.33 Aln.(1) şi Aln.(4) din H.G.nr.301/11.04.2012 pentru
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.333/2003 privind paza
obiectivelor ,bunurilor ,valorilor şi protecţia persoanelor,controlul se va efectua
conform ,,ghidului de control” elaborat de departamentul pază şi ordine şi aprobat de
directorul societăţii.
Şeful Departamentului de paza va lua măsuri de asigurare a ritmicităţii controalelor
conform art.3 aln.(4),care prevede:
,, Verificarea modului de efectuare a serviciului de pază se realizează zilnic, cel
puţin odată pe schimb, de către personalul cu atribuţii de control anume desemnat,
consemnându-se despre aceasta în registrul de control.”

I.CONDUITA PERSONALULUI CU ATRIBUŢII DE CONTROL


A.Principiile aplicabile actului de control.
Controalele ce se execută la nivelul departamentului de pază din societate trebuie
să aibă la baza următoarele principii:legalitatea, oficialitatea, regularitatea, planificarea şi

9
transparenţa, egalitatea de tratament, confidenţialitatea, profesionalismul, integritatea,
obiectivitatea şi imparţialitatea, consecvenţa şi proporţionalitatea.

B.Personalul cu atribuţii de control (conform deciziei directorului).


1.Cu caracter permanent
-Lt.Col.® Andrei Gheorghe-Şef Departament Pază şi Ordine ;
-Grere Sebastian;Şef Serviciu Paza Obiective;
-Moga Cristian-Sef comp.paza şi ordine U.I.+A.P.
-Brătescu Adrian-Sef Formaţie pază nr.1;
-Trandafir Danuţ-Şef Formaţie pază nr.2;
-Pasalan Marian-Sef Formaţie paza nr.3;
-Nicolae Constantin- Sef Formaţie paza nr.4.

2.Pentru efectuarea unor controale tematice:


-Lt.Col.® Andrei Gheorghe-Şef Departament Pază şi Ordine ;
-Grere Sebastian-Şef Serviciu Pază Obiective;
-Margarit Fernand-Specialist R.U.
C.Obligaţiile personalului cu atribuţii de control.
-să cunoască, să respecte şi să aplice legile şi reglementările specifice care stabilesc
competenţele , drepturile şi îndatoririle personalului de pază;
-la începerea acţiunii să prezinte planul de control(valabil pentru personalul prevăzut la
Cap.I,B,pct.2) ;
-să se documenteze asupra activităţii din obiectivul controlat;
-să fundamenteze constatările, concluziile şi măsurile luate;
-să manifeste imparţialitate fata de personalul controlat.
II.REGULI PRIVIND EXECUTAREA CONTROALELOR
Controalele la obiective se pot organiza atât pe timp de zi, cât şi pe timp de noapte.Pe
timp de zi se execută controale operativ-curente, iar pe timp de noapte controale
planificate şi inopinate.
-persoanele care execută controlul trebuie să respecte următoarele reguli:
-sa aibe asupra lor documentele personale (ecuson,C.I/B.I.,plan de control,

10
după caz);
-să cunoască obiectivele şi consemnele particulare ale posturilor;
-sa nu fi consumat băuturi alcoolice anterior perioadei de control;
-controalele se execută pe itinerariile stabilite, la vedere, iar în situaţia când exista date şi
indicii despre nereguli grave petrecute în obiectiv se pot efectua acţiuni de monitorizare
din afara obiectivului şi acţiuni-surpriză, fără a periclita siguranţă obiectivului,viaţa şi
integritatea corporală a persoanelor;

Încălcarea obligaţiei de a respecta şi aplică prevederile actelor normative în baza


cărora se efectuează controlul de către personalul cu atribuţii de control constituie,
după caz, abatere disciplinară, contravenţie sau infracţiune ori poate atrage
răspunderea civilă delictuală a acestuia.
III.PROBLEME CE SE URMĂRESC PE TIMPUL CONTROLULUI
Pe linia executării misiunilor de pază
-prezenta şi locul agentului de pază în obiectiv;
-starea fizică a agentului de pază,ţinută (portul şi starea uniformei,aspectul exterior
-tuns,bărbierit)
-existenta documentelor postului prevăzute de lege;
-cunoasterea situaţiei operative,a obligaţiilor generale ,a îndatoririlor prevăzute în
consemnul particular,precum şi a interdicţiilor prevăzute de lege;
-consemnarea în B.P.despre intrarea în serviciu;
-existenta planificării în serviciu;
-intocmirea corectă a procesului-verbal de predare-primire a postului,cu menţionarea
orei,a materialelor din dotarea postului;
-stadiul consemnărilor din registrul jurnal de activităţi,respectarea timpilor şi a traseelor
de patrulare în obiectiv;
- curăţenia în raza postului;
-modul de asigurare a obiectivului–incuierea porţilor(uşilor de acces),ferestrelor,existenţa
grilajelor,iluminatul de securitate,conectarea sistemelor de alarmare împotriva
efracţiei(acolo unde este prevăzut)

11
-dotarile postului cu mijloace de stins incendiu şi cunoaşterea modului de întrebuinţare a
acestora de către agenţii de securitate.
Activitatea de control se finalizează prin aducerea la cunoştinţa celui controlat a
constatărilor şi se consemnează în Registrul de control al postului şi se prezintă Şefului
Departamentului Pază Obiective.
În situaţiile când se constată nereguli foarte grave de natura
patrimonială,contravenţională sau infracţionala,după caz, sau pe timpul controlului se
produc evenimente grave, persoanele care au executat controlul anunţa de îndată şeful
ierarhic  şi întocmesc un document ( notă de constatare sau proces-verbal) din care să
reiasă constatările făcute şi măsurile stabilite.

12

S-ar putea să vă placă și