Sunteți pe pagina 1din 60

Produse tehnologii noutăți interviuri

Pardoseli
magazin Prima revistă
Nr. 1/ Februarie 2010

specializată
din România!
www.pardoselimagazin.ro
Revista editată de Asociația Montatorilor de Pardoseli din România

Parchetul
&prin pardoseală
încălzirea
Pagina 14

n Suprafețe sportive
n Pardoseli supraînălțate Domotex 2010:
n Noi sisteme poliuretanice semne bune pentru
n Finisaje din piele piața pardoselilor
n Interviuri cu specialiști și beneficiari Pardoseli magazin 1 Pagina 6
2 Pardoseli magazin
editorial Răzvan Dobre

Profesionalizarea continuă a montatorilor


Pardoseli Magazin se adresează în special
beneficiarilor şi personalului specializat

M
otivele pentru care am noastre profesionale beneficiază
decis lansarea revistei de sprijinul omologilor germani,
Pardseli Magazin sunt mulţumind şi pe această cale
simple şi evidente: în ciuda nevoii domnului Heinz Brehm, preşedinte
crescute de informaţii autorizate în exerciţiu al EUFA P+F.
resimţite deopotrivă de produ- Un prieten german, angajat al
cători, beneficiari şi montatori, unui mare concern industrial ne
pe piaţa românească de profil relata că firma în cauză îşi redusese
nu există niciun material dedicat investiţiile în producţie pe fondul
exclusiv pardoselilor, iar practica contracţiei economice mondiale,
cotidiană ne arată că toţi actorii dar aloca în schimb sume însem-
din domeniu trebuie să cunoască nate pentru formarea şi instruirea
modul corect de punere în operă a angajaţilor. Criza şi reaşezarea
materialelor de calitate. pieţei prezintă acest avantaj – un
Ideea creării unei platforme moment de respiro pentru alege-
„Criza şi reaşezarea pieţei –
media dedicată exclusiv pardo- rea celor mai bune resurse uma-
un moment de respiro.”
selilor ni s-a impus tocmai pentru ne şi mai ales pentru pregătirea
că activăm în această branşă. Este pardoselilor, târgul Domotex acestora. Dezideratul principal al
adevărat că în ultimii ani au apărut Hanovra 2010, un interviu cu un AMPR este tocmai acesta – profe-
numeroase reviste şi emisiuni actor relevant al branşei respectiv sionalizarea continuă a montato-
de construcţii, do it yourself ori unul cu un mare sportiv român, o rilor, iar platforma media Pardoseli
amenajări interioare, dar în toate incursiune în lumea nobilă a par- Magazin reprezintă o continuare
acestea tematica pardoselilor e doselilor istorice şi deloc în ultimul firească. De această dată însă, ea
abordată din nefericire doar oca- rând, multe informaţii interesante vine în primul rând în întâmpi-
zional şi superfluu. Noi ne propu- primite de la producători. Desi- narea nevoilor beneficiarilor şi
nem să prezentăm la întâlnirea cu gur, nu am neglijat defel tematica personalului specializat ce lucrează
dumneavoastră (pe care v-o dăm largă a mentenanţei şi întreţinerii zilnic cu aceste produse.
la fiecare două luni) o serie de pardoselilor, după cum în revistă şi Vă doresc lectură plăcută, vă in-
articole care să nu evite, ci chiar montatorii se vor regăsi în secţi- vit şi pe site-ul nostru www.pardo-
să încurajeze informaţiile tehnice unea dedicată lor, unde AMPR îi selimagazin.ro şi subliniez faptul
şi de specialitate. Astfel, vă supu- informează despre toate cursurile, că de astăzi, pentru orice informa-
nem atenţiei încă din acest prim seminariile şi celelalte evenimente ţie ori recomandare de specialitate
număr o serie de lucrări deosebite, care îi au în prim-plan. vă este necesară, aveţi unde şi pe
o relatare de la cel mai important Ne bucurăm să vă anunţăm cine întreba. Suntem aici şi ne face
eveniment expoziţional dedicat totodată că demersul asociaţiei plăcere să vă răspundem.

Pardoseli magazin 3
Pardoseli
magazin
sumar februarie 2010

6 6 Domotex: semne bune pentru


piața pardoselilor
30 Pardoseli sportive
poliuretanice indoor
Începutul acestui an a fost marcat de târgul Pardoselile destinate practicării sporturilor
Expo Domotex de la Hanovra, eveniment trebuie să îndeplinească anumite condiții de
la care au participat aproape 1400 de elasticitate, capacitate de absorbție a şocului,
expozanți din 70 de țări. Citiți în acest articol frecare, luciu, planeitate şi multe altele. Sunt
despre tendințele pieței, evenimentele care standarde europene minime obligatorii, pe
au avut loc în acest context, temele de actu- care este bine să le cunoască un proiectant,
alitate dezbătute de specialişti. un constructor şi chiar un beneficiar.

10 Interviu – Leonard Doroftei 42 Pardoselile tehnice supraînălțate


10 Celebrul campion la box ne-a vorbit despre
pasiunea pentru lemn, despre rolul design-
erilor în viața lui. De data aceasta, l-am sur-
Sunt folosite în centrele de date, în imo-
bilele de birouri, peste tot acolo unde se
doreşte mascarea cablurilor, țevilor şi a
prins în ipostaza de beneficiar al unor lucrări elementelor de instalații. Uneori reprezintă
de montaj, atât în locuința proprie, cât şi în cea mai potrivită soluție pentru obținerea
barul pe care şi l-a deschis recent în Ploieşti. unei planeități perfecte. Iată un articol cu
informații şi recomandări asupra acestui tip
12 Soluția corectă  pentru spitale  de produs.
Există  încă unități din sistemul sanitar care
continuă  să repare (uneori cu investiții im- 46 Secretul eficienței în cleaning:
portante!) pardoseli ”expirate” din perspec- sistemele de ștergătoare

20 tiva legislației, igienei, rezistenței şi siguranței


accesului. Fondurile alocate fiind oricum
reduse, este de preferat să fie aleasă acoperi-
Puteți citi în aceste pagini despre un dome-
niu cu totul special al întreținerii unei clădiri,
respectiv despre sistemele de ştergătoare. Vă
rea corectă. Una dintre ele este PVC-ul. oferim detalii asupra condițiilor pe care tre-
buie să le îndeplinească acestea, asupra con-
14 Parchetul & încălzirea ceptului zonal care este luat în considerație
prin pardoseală pentru a opri la intrare praful, noroiul şi apa.
Încălzirea prin pardoseală presupune anu-
mite straturi suport, condiții de montaj, vari- 50 Eleganţa pardoselilor din piele
ante de finisaj. Aflați din aceste pagini detalii Prezentă din preistorie ca material tradițional
suplimentare, care vă pot ajuta în alegerea de acoperire a pereților şi solului peşterilor,

42
tipului potrivit de parchet, în programarea astăzi o regăsim la fel de actuală, dar în
corectă a etapelor lucrării. execuţii şi modele inovatoare. Designerii
exclusivişti contemporani se îndreaptă tot
20 Montatori inteligenți, motivați mai mult spre produse naturale, iar pielea nu
și instruiți putea lipsi de pe lista materialelor destinate
Domnul Heinz Brehm, preşedintele în amenajărilor de lux.
exerciţiu al EUFA P+F, a avut amabilitatea de
a ne acorda un interviu în care ne-a vorbit,
Pardoseli
magazin

printre altele, despre piața europeană a par-


doselilor, despre activitatea organizației pe
care o conduce şi despre un subiect foarte Redactor șef Franz Malischitz
Redactor Lucian Nicolescu
drag dumnealui: educarea montatorilor. Foto
46
Ana Todiraș
DTP&Prepress Dragoș Manole
28 Pași prin Caru’ cu bere Layout Design Rodica Manole
Poate nu este cel mai spectaculos element Agent vânzări Adrian Posoiu
decorativ al acestui spațiu faimos, dar prin
redactie@pardoselimagazin.ro
faptul că a rezistat mai bine de 80 de ani Tel.: 0723.641.488 / 0724.126.762
unui trafic intens, gresia smălțuită de la Fax: 021.528.02.49
Caru’ cu bere poate fi prezentată ca reper de Revistă editată de
Asociația Montatorilor de Pardoseli din România
calitate, amintind de seriozitatea meşterilor © Toate drepturile rezervate
de altădată.

50
eveniment Domotex 2010

Domotex: semne bune


pentru piața pardoselilor
40.000 de vizitatori, 1.395 companii din peste 70 de ţări, un spaţiu închiriat însumând
90.500 mp, expoziţie şi concurs de covoare lucrate manual, forumul de arhitectură
Contractworld, concursul european al decoratorilor de interior, seminarul dedicat
siguranţei la locul de muncă - într-un cuvânt, Expo Domotex Hanovra 2010.

T
ârgul Domotex din Hanovra şi-a reconfir- ţia acestui domeniu, dată fiind mai ales situaţia econo-
mat statutul de eveniment major al lumii mică dificilă pe care o traversează economia mondială
pardoselilor şi covoarelor, actorii relevanţi în ultimii ani. Dealtfel, graţie reapariţiei comenzilor
din domeniu raportându-se de ani buni la serioase din partea clienţilor relevanţi, este prima dată
această manifestare ca la un barometru al în ultimii trei ani când firmele producătoare nu mai
trendurilor şi oportunităţilor de afaceri pentru anul sunt preocupate în principal să-şi lichideze stocurile.
tocmai început. Importanţa acordată târgului la nivel Un sondaj realizat în rândurile participanţilor arată
mondial se vădeşte imediat, parcurgând doar câteva că aceştia au vizitat târgul pentru a se pune la curent
date statistice: trei sferturi dintre expozanţi au pro- cu oferta existentă pe piaţă şi cu inovaţiile apărute în
venit din afara ţării gazdă, Germania, iar dintre vi- domeniu, dar mai ales pentru a stabili relaţii de afaceri
zitatori, 70% reprezentau persoane din top şi middle şi a comanda mărfuri în condiţiile favorabile pe care
management. Dacă facem un clasament al firmelor le asigură o manifestare expoziţională. Un participant
expozante, vom constata că după Germania, ţara or- ne-a explicat dealtfel foarte plastic avantajul de a fi la
ganizatoare, se situează Belgia, Turcia, India, Olanda, Domotex: “În doar patru zile reuşim să obţinem o ex-
China, Italia şi Elveţia. punere a produselor noastre care altminteri ar fi nece-
Potrivit organizatorilor, participarea la Domotex sitat patru luni de călătorii de afaceri. Iar datorită feed-
2010 a fost cu 12% mai mare decât în anul precedent, back-ului imediat, după numai două zile aflăm dacă o
fapt care constituie o premiză optimistă pentru evolu- inovaţie are sau nu şanse de reuşită”.

6 Pardoseli magazin
Târgul propriu-zis este structurat tematic pe urmă- zentate se numără fără îndoială parchetul din lemn
toarele grupe de exponate: covoare (realizate manual), masiv ignifugat, capabil să ofere o clasă de rezistenţă
covoare şi mochete (ţesute mecanic), pardoseli textile la incendiu semnificativă şi care, conform declaraţii-
şi flexibile, fibre, fire textile şi ţesături, parchet şi par- lor producătorilor germani, poate fi obţinut din orice
doseli din lemn, pardoseli laminate, piatră naturală, esenţă de lemn existentă, cu condiţia tratării adecvate
ceramică, respectiv sisteme de aplicare, curăţare şi în- a acesteia.
treţinere a pardoselilor. Cât priveşte designul deosebit, ne-au reţinut aten-
Prezentă la eveniment, echipa Pardoseli Magazin ţia modelele exclusiviste de parchet realizat din
salută şi pe această cale numărul mare de români pre- lemn de măslin, disponibil deopotrivă în execuţie
zenţi, atât în calitate de angajaţi ai companiilor mul- masivă sau tristratificată. Măslinul este un arbore cu
tinaţionale active în ţara noastră, cât şi ca vizitatori şi creştere extrem de lentă (durata de viaţă obişnuită
expozanţi. fiind de câteva sute de ani, dar existând şi exempla-
Cu acelaşi prilej, reporterii noştri au discutat cu re milenare) care dă naştere uneia dintre cele mai
domnul Heinz Brehm, preşedintele EUFA P+F, acesta adecvate esenţe lemnoase pentru execuţia parche-
confirmând deopotrivă participarea sa la Concursul tului, caracterizate de rezistenţă, stabilitate, com-
Naţional al Montatorilor de Pardoseli (Bucureşti, sep- portament refractar la absorbţia umidităţii din aer
tembrie a.c.) şi organizarea în ţara noastră a Concursu- şi o structură a fibrelor unică şi inimitabilă artifi-
lui European în 2012. cial. Am admirat totodată performanţa unei firme
ruseşti în domeniul execuţiei parchetului şi lambri-
Oldies but goldies urilor de lux. Discutând cu reprezentanţii acesteia
Pardoselile din lemn au constituit unul dintre din urmă, am aflat că marea majoritate a clienţilor
punctele centrale ale târgului, atât sub aspectul nu- o reprezintă ruşii înstăriţi stabiliţi în Occident, fir-
mărului de expozanţi, cât şi al interesului manifestat ma oferind atât parchetul în sine, cât şi montajul cu
de vizitatori. Printre cele mai interesante teme pre- meşteri proveniţi din Rusia.

Pardoseli magazin 7
eveniment Domotex 2010

Luxul pardoselilor din piele treţinerea şi curăţarea sunt facile datorită sistemului
O altă temă pe care ni se pare relevant să v-o rela- original de tratare a fibrelor împotriva petelor, pentru
tăm priveşte finisajele de lux pe bază de piele, dar şi a remedia definitiv problemele cauzate de noroi, praf şi
imitarea perfectă a acestui material. Vă prezentăm pe resturi alimentare nefiind necesare tratamente chimice
scurt două dintre cele mai interesante exemple: 1) gre- pretenţioase, ci doar puţină apă şi detergent obişnuit.
sie porţelanată cu finisaj din piele naturală: printr-un
procedeu tehnologic complex, suprafaţa de piele este Evenimente
fixată solid pe suportul ceramic, rezultând un produs Pe parcursul celor patru zile ale târgului, vizitatorii
unic din perspectiva caracteristicilor estetice şi de per- au avut ocazia să participe la numeroase evenimente,
formanţă; 2) PVC cu finisaj exclusivist: pielea broaşte- dintre care merită să amintim expoziţia şi concursul
lor ţestoase din Galapagos este una dintre suprafeţele de covoare tradiţionale lucrate manual, forumul de
naturale cele mai fine şi mai decorative, dar sacrificarea arhitectură Contractworld, concursul european al de-
acestor animale ce ating vârste de până la 200 de ani e coratorilor de interior şi seminarul dedicat siguranţei
inacceptabilă. De aceea, au fost dezvoltate tehnologii la locul de muncă.
avansate de scanare laser capabile să înregistreze exact n Cu premii în valoare de 10.000 Euro şi 125 de
aspectul, textura şi profilul pielii de broască ţestoasă, exponate provenite din 15 ţări, concursul de covoare
datele obţinute astfel fiind prelucrate de un designer tradiţionale lucrate manual a celebrat originalitatea
şi apoi transpuse pe suprafaţa unei pardoseli din PVC şi excelenţa acestui segment de piaţă. În faza finală a
rezistentă şi uşor de curăţat. competiţiei s-au calificat 30 de covoare, un juriu for-
mat din experţi recunoscuţi la nivel internaţional de-
Mochetă ecologică semnând apoi câştigătorii.
Mocheta realizată din fibre de porumb este un pro- n Ajuns în al zecelea an de existenţă, forumul de
dus rezistent, durabil, estetic şi bineînţeles ecologic arhitectură şi design interior Contractworld şi-a păs-
dacă ţinem seama de faptul că producţia sa consumă trat prestigiul de cea mai importantă manifestare eu-
cu 30% mai puţină energie şi reduce emisiile de CO2 ropeană a domeniului. În esenţă, forumul a cuprins 3
cu 63%, comparativ cu modelele sintetice. În plus, în- elemente: 1) congresul structurat pe temele office, ho-

8 Pardoseli magazin
teluri, magazine respectiv spaţii educaționale/medicale; în principal în următoarele probe: tapiţerii moderne
2) premiile internaţionale de architectură Contractwor- şi tradiţionale, montare de pardoseli textile şi elastice,
ld, în valoare de 60.000 Euro, acordate pentru concep- decorarea pereţilor şi umbrirea anumitor zone interi-
te inovative de design interior şi 3) expoziţia Contrac- oare ale încăperilor.
tworld, prilej pentru producători de a-şi prezenta noile n Atenţia şi importanţa acordată în UE siguranţei la
materiale de acoperire a pardoselilor. locul de muncă se vădeşte explicit şi prin introducerea
La standuri s-au organizat ateliere ad-hoc, cu parti- în programul Domotex Hanovra 2010 a manifestării
ciparea producătorilor şi arhitecţilor, aceştia din urmă dedicată sănătăţii şi securităţii în muncă a montato-
având ocazia să testeze pe viu materialele, dar şi să rilor de pardoseli. Anul acesta campania s-a intitulat
transmită direct reprezentanţilor industriei ce carac- „Siguranţa la transportul materialelor – eliminarea
teristici reprezintă o prioritate pentru ei şi beneficiari. elementului de risc“, cuprinzând, pe lângă recoman-
Totodată, spre informarea optimă şi rapidă a vizitato- dări şi îndrumări teoretice, numeroase demonstraţii
rilor, fiecare expozant a primit o cutie în care era rugat practice, foarte utile pentru montatori. În aceeaşi notă
să introducă mostre ale celor mai noi, relevante şi de- se înscrie şi designul standului dedicat (şi dealtfel po-
osebite produse, acestea fiind analizate apoi amănunţit ziţionat central, trimiteri la acesta şi la manifestările
de specialişti în cadrul forumurilor dedicate. Pe lângă aferente existând în plus în absolut toate pavilioanele),
feedback-ul aproape instantaneu, avantajul companii- pe care vă lăsăm să-l admiraţi singuri în fotografiile
lor participante la proiect a constat şi în actualizarea şi surprinse de echipa Pardoseli Magazin.
lărgirea bazei de date cu arhitecţi din întreaga Europă.
n A doua ediţie după debutul din 2008 a concur-
sului european al decoratorilor de interior i-a reunit
pe cei mai tineri câştigători ai competiţiilor naţionale Istoria Domotex 2010 nu se opreşte aici: între 23 - 25
de profil din Germania, Austria, Elveţia şi Italia (li- martie e organizat târgul Domotex Asia/Chinafloor
mita de vârstă permisă participanţilor fiind de 24 de la Shanghai New International Expo Center, iar între
10  - 12 mai, la Dubai International Convention and Ex-
ani). Desfăşurat pe parcursul a două zile, concursul a
hibition Center, Domotex Middle East.
putut fi urmărit în timp real de vizitatori şi a constat

Pardoseli magazin 9
interviu Leonard Doroftei

Reporter: De unde v-a venit ideea


de a crea acest local și cum a pornit
totul?
Doroftei: A venit așa, pur și simplu,
mi-a căzut din cer acest loc și Dum-
nezeu m-a ajutat să îmi găsesc din
nou o cale de a face ceva, ceva ce îmi
place. Așa am devenit cârciumar.

R.: Care a fost relația dumneavoastră


cu arhitecții și designerii?
D.: Am consultat un designer, nu
mi-a plăcut proiectul lui, am apelat
la altul, am stat de vorbă, mi-a pre-
zentat și acesta un proiect... eu le-am
spus ce schimbări mai vreau, ce îmi
doresc, și uite ce a ieșit. Fie că este
vorba de designeri sau nu, orice ai
face, ai nevoie de oameni. În cazul
Pub-ului, oameni din domeniu, care

Doroftei
sunt pregătiți pentru asta, cu idei
frumoase. Dorințele tale, împreună
cu ideile lor și cu ce știu ei să pună
pe hârtie, au ca rezultat ceva frumos.

Pub
R.: Cine v-a sfătuit ce materiale să
folosiți pentru podeaua din Pub?
D.: Nimeni. Știam clar că vreau lemn,
care îmi place foarte mult. Am fost la
o fabrică de lemn și cei de acolo mi-
au spus între ce am de ales – între
ceva de calitate, care rezistă la trafic,
Am fost până la Ploiești, cum este fagul (o fi adevărat sau nu,
voi știți mai bine), sau să pun o po-
la Doroftei Pub, și am
dea mai ieftină, mai ușoară, cum este
stat de vorbă cu Leonard cea din brad, dar care nu va rezista
Doroftei, campion într-o la traficul din local, nici la tocuri
(zâmbește). Evident, am ales fagul.
nouă meserie, aceea de
„cârciumar“. Am vorbit R.: V-ați interesat cum să întrețineți
și despre podea, ele- lemnul de fag? Ca să reziste mai mult
în timp și să aibă un aspect plăcut?
ment cu care nu prea a D.: Sincer, nu ne-am preocupat de
vrut să aibă legătură în întreținere. De ce? Pentru că am
ring, dar căreia în viața mers pe ideea să arate cât mai uzat,
acesta este și farmecul. În plus, nu
privată îi acordă o mare prea e timp să se închidă restauran-
importanță. tul măcar pentru o jumătate de zi, ca

10 Pardoseli magazin
să fie făcute lucrări de întreținere a chiar lucrează pentru tine. Nu trebu-
pardoselii. Este deschis 365 de zile ie să vorbești mult. În România am
din 365, iar traficul mare de oameni schimbat proiectantul atât la casă,
se reflectă și în aspectul podelei. cât și la Pub. Voiau să ne vândă un
proiect pe gustul lor – nu zic că nu
R.: De ce ați construit Pub-ul în ieșea frumos, dar nu era cum mi-am
Ploiești, orașul natal, și nu în Bucu- dorit eu.
resti, sau în alt oraș mai mare, unde
aveați poate mai mulți clienți? R.: Cum a fost relația cu muncitorii?
D.: Un lucru aș vrea să îl înțeleagă toți. D.: Superbă!
Nu am făcut această afacere pentru
bani. Cum nici în box nu am pornit „Cel mai practic R.: Ați pus mâna să bateți singur un
pentru bani, ci pentru performanță. cui, să faceți ceva de unul singur?
Este pentru ploieșteni, pentru ro- pentru mine este D.: Am pus mâna pe niște răngi și
mâni, mi-am pus sufletul aici. Mă parchetul, lemnul, i-am alergat pe muncitori – glumesc!
ocup de această afacere cu drag și
vreau să repet performanța. În anul
care mă atrage R.: Totuși, cred că au ținut cont de
trecut de cârciumărie am ocupat locul de mic copil.“ faptul că lucrează pentru Doroftei...
2 din România. Pentru mine e un me- D.: Îmi place să vorbesc cu oamenii,
rit – nu știam la început ce presupu- R.: Ce vă place mai mult: pardoseala să râd, să glumesc și să facem trea-
ne meseria aceasta, dar am învățat pe rece (piatra, marmura etc.) sau caldă bă de calitate. Drept dovada și cele
parcurs, alături de clienți. (lemn, PVC etc.)? două cariere ale mele. Râd, glumesc,
D.: Îmi place să privesc marmura, dar mă și antrenez. Muncim cu
R.: Am auzit că v-ați construit de cu- piatra, granitul, gresia pusă în fel de zâmbetul pe buze!
rând o casă, tot în Ploiești... fel de combinații, însă cel mai prac-
D.: Da, încă mai lucrăm la ea, mai tic pentru mine este parchetul, lem- R.: Ați urmat tendințele din Româ-
avem de făcut exteriorul și mici mo- nul, care mă atrage de mic copil. Mi- nia, Canada, sau din alte țări?
dificări în interior. Sunt mândru de am pus în casă 400 m2 de parchet de D.: Din România, am făcut cum se
șemineul de colț, de scara din lemn stejar. Nu am fost învățat să mă dau face aici.
cu fier forjat, spațiul deschis, aerisit, jos din pat direct în papuci. Alerg
mobila din lemn masiv adusă din desculț prin casă, am copii mici și R.: Care este diferența dintre podeaua
Canada... am crezut că este mult mai bine pen- obișnuită și cea din ring?
tru noi să punem parchet. Este mai D.: În ring se mai mișcă uneori, nu e
R.: V-a influențat viața din Cana- călduros, eu fiind reumatic. Numai stabilă mereu.
da în ceea ce privește construcția în bucătărie am pus gresie. Iar acum
Pub-ului, dar și a casei? m-am gândit să fac jocuri de mar- R.: Ce contează mai mult, moda sau
D.: În Canada am locuit în Montre- mură cu parchet. Decupez unele comoditatea?
al, unde am cumpărat o casă care... bucăți din parchet și pun marmură D.: Comoditatea. Moda trece.
de fapt avea doar fundația. Am con- sau granit.
truit-o din lemn; dar acolo lucrurile R.: Care este cel mai frumos loc unde
stau altfel, sunt case standard, noi R.: Care este culoarea preferată? ați călcat vreodată?
am ales doar mobila, gresia, culorile. D.: Maroniu. D.: Casa soției mele.
Tot în Canada, mergeam la un Pub
de sport, ceva asemănător cu ce am R.: Ați interacționat cu arhitecți și R.: Ce vă dădea putere să trimiteți
făcut eu aici. Totuși, eu am făcut un designeri din țară și din afară. Există adversarii la podea?
bar de box, unic în România, de care diferențe de atitudine, de comporta- D.: Familia mea.
sunt mândru. Și toți ploieștenii sunt ment între cei de acolo și cei de aici?
mândri că au așa ceva în oraș. D.: Nici nu se compară, acolo ei

Pardoseli magazin 11
tehnologii
Soluția corectă pentru spitale
Există încă unități din sistemul sanitar care continuă să repare (uneori cu investiții
importante!) pardoseli ”expirate” din perspectiva legislației, a standardelor de
igienă, rezistență și siguranța accesului. Fondurile alocate fiind oricum reduse, este
de preferat să fie aleasă acoperirea corectă. Una dintre ele este acoperirea cu PVC.  

P
ână nu demult, soluția alea-
să în majoritatea cazurilor
pentru realizarea pardose-
Condiții tehnice și sanitare
În acest moment, pardoselile dioactive (în zonele în care este
lilor din spitale și alte unități ale
pentru spitale trebuie să facă față necesar acest lucru);
sistemului sanitar a fost gresia, o unor seturi de cerințe minime, n fără asperități care să rețină pra-
acoperire care însă nu mai cores- dintre care cele mai importante ful;
pundea cerințelor Uniunii Euro- sunt de natură igienică. n bactericide;
pene. Neajunsurile erau legate de Așadar, finisajele în general tre- n negeneratoare de fibre sau parti-
faptul că suprafațele amintite nu buie să fie: cule care să rămână în aer;
erau netede, rosturile nepermițând n lavabile; n rezistente la acțiunea acizilor, în
un mers sigur și o igienă riguroa- n rezistente la dezinfectante; laboratoare și săli de tratamente;
n rezistente la decontaminări ra- n cu un anumit grad de elasticitate.
să, așa cum se cerea. În plus, erau
necesare materiale antiderapante,
mai puțin reci, mai puțin dure, care

să nu permită degajarea prafului


rezultat prin abraziune. Nu mai
vorbim despre capitolul rezistență
și ușurința cu care poate fi repara-
tă o suprafață ceramică. Dar gresia
avea și alte probleme, specificate
în legislație, precum dificultatea
obținerii unor unghiuri concave,
sau apariția spațiilor goale din spa-
tele plăcii, locuri care permanent
pot deveni focare de infecție.

12 Pardoseli magazin
În montarea pardoselilor din
sistemul sanitar, nu se admit
materiale care, prin alcătuirea
lor sau modul de punere în
Pardoselile continue din PVC au capitol, mai remarcăm câteva reco- operă, pot favoriza dezvoltarea
devenit la un moment dat soluția mandări suplimentare: de organisme parazite (artro-
ideală. Astfel, erau respectate ● pardoselile să fie la același ni- pode, mucegaiuri, acarieni)
cerințele arătate mai sus, precum și vel de-a lungul întregului etaj; sau substanțe nocive care pot
altele legate de rezistența mecani- eventualele denivelări sunt pre- afecta sănătatea omului. Nu se
admit mochetele, iar unghiurile
că, rezistența la foc și comoditatea luate prin pante de max. 8%;
dintre pardoseli și pereți trebuie
efectuării reparațiilor. Montajul se ● să nu se deformeze sub
să fie concave.
realizeaza prin lipire, deci nu se acțiunea greutăților sau
pot forma spații libere în spate- șocurilor mecanice;
le lor, continuitatea este asigurată ● să nu producă scântei la lovire și ● să aibă coeficientul de conduc-
prin sudură, iar din montaj se asi- să nu aibă potențial de încărcare tibilitate termică și electrică
gură concavitatea între pardosea- electrostatică în încăperile unde scăzut;
lă și perete. Mai mult, în spațiile se pot produce amestecuri ex- ● să fie impermeabile pentru li-
unde este nevoie, se pot solicita plozibile în aer (laboratoare) chide.
suprafețe cu caracter antistatic. ● să fie rezistente la acțiunile chi-
Același material, PVC-ul, poate fi mice ale substanțelor utilizate PVC-ul nu este însă singura aco-
folosit și la nivelul pereților, eli- în spital (dezinfectanți, reac- perire potrivită pentru unitățile sa-
minând faianța și respectând prin tivi, medicamente, chimicale nitare. Există și alte soluții pe care
urmare aceleași cerințe de igienă și de laborator); cu siguranță vi le vom descrie în
rezistență mecanică. ● să fie prevăzute cu pante de edițiile următoare.
Această acoperire răspunde nu scurgere și sifoane în încăperile
doar exigențelor cerute de Minis- unde tipul de activitate pre-
terul Sănătății, ci și celor prevăzute supune acumulări de apă pe
de legislația în construcții. La acest pardoseli;

Pardoseli magazin 13
tehnologii parchet

Parchetul
& încălzirea
prin pardoseală
Alegerea parchetului taj prin lipire, decât unul flotant
Când alegeți un parchet compa- sau masiv. Pentru încălzirea prin
tibil cu încălzirea prin pardoseală, pardoseală, acestea din urmă au
este necesar să verificați: performanțe inferioare parche-
1. Rezistența termică a parchetu- tului lipit, care are o grosime mai
lui și aspectele tehnice și eco- mică și o mai bună conductibili-
nomice; tate termică.
2. Stabilitatea dimensională. Din categoria parchetului cu
Valoarea rezistenței termice va- montare prin lipire, parchetul du-
riază în funcție de esența lemnului blu stratificat cu suport din pla-
și, mai ales, în funcție de grosimea caj multistrat de mesteacăn are
parchetului. Ținând cont doar de cele mai bune calități în utilizarea
grosimea mică a parchetului, fără a pentru încălzirea prin pardosea-
lua în calcul diferențele neglijabile lă, deoarece, atât tehnologia lui
legate de esența lemnului, este po- de fabricare, cât și grosimea mică,
sibil să stabilim două categorii, pe asigură:
baza acestei dimensiuni și a tipului ● o rezistență termică minimă, care
de parchet: se traduce printr-o economie de
a) parchet montat prin lipire pe energie;
șapă (mozaic, parchet industrial, ● o stabilitate la dilatare/deformare
multistrat prefinit): Rezistența a lemnului.
termică R= 0,06 – 0,09 m²K/W, Acest al doilea aspect este foarte
echivalentul unei mochete de important. Într-adevăr, principalul
4mm; efect al încălzirii pentru elemen-
b) parchet flotant sau masiv tele din lemn masiv este cel de di-
(multistrat prefinit de 14 mm minuare a umidității acestora, în Suportul
sau masiv de 22 mm): Rezistența consecință micșorarea dimensiu- Pentru instalațiile de încălzire cu
termică R = 0.15 – 0.18 m²K/W, nilor și crearea de rosturi mai mult temperatură joasă (temperatura ma-
echivalentul unei mochete de sau mai puțin importante între ximă a lichidului care circulă în in-
10mm. lame. Parchetul dublu stratificat, teriorul instalației este de 40°- 45°C),
Pe baza acestei clasificări și în grație suportului său multistrat din țevile trebuie să fie înglobate într-
funcție de rezistența termică, pu- mesteacăn, oferă un maximum de un conglomerat capabil să le aco-
tem spune că este preferabil (din stabilitate dimensională și reduce pere complet și astfel să asigure cea
motive de economie de energie) considerabil prezența și mărimea mai bună transmisie a căldurii. În
să folosiți un parchet cu mon- acestor rosturi. cele mai multe cazuri, aceste con-

14 Pardoseli magazin
glomerate sunt pe bază de ciment tată și pregătită cu mare atenție, Șapa anhidrică
sau anhidrite. astfel încât să se obțină un strat După realizarea acesteia
superior uniform și de rugozitate (care trebuie efectuată de către
Șapa de ciment fină. O suprafață excesiv de nete- profesioniști) și înaintea montării
Ea poate fi realizată din ciment dă ar putea antrena o uscare lentă parchetului, este necesară impera-
cu priză normală sau pe bază de și o priză precară a adezivului de tiv consolidarea superficială, efec-
lianți hidraulici cu uscare rapidă. parchet, în timp ce o rugozitate ex- tuând în prima fază o șlefuire (cu
În executarea acestora, care se face cesivă ar putea provoca eventuale monodiscul, pentru îndepărtarea
de obicei în mod identic cu șapele probleme de consistență și consum stratului sfărâmicios de suprafață)
tradiționale, suprafața trebuie tra- excesiv de adeziv. și, imediat după aceasta, aplicarea

Pardoseli magazin 15
tehnologii parchet

unui primer consolidant, de natu-


ră chimică compatibilă cu adezivul
utilizat pentru lipirea parchetului
(urmați indicațiile fabricantului de
adeziv).
Pe acest tip de șapă este contra-
indicată utilizarea unui primer
sau a unui adeziv pe bază de apă!

De la primele faze ale proiectului,


se va ține cont de faptul că țevile tre-
buie acoperite cu o șapă de cel puțin
30 mm grosime, pentru a permite o
bună propagare a căldurii și a evita
concentrările de căldură care ar pu-
tea deteriora parchetul.
Trebuie acordată o atenție deo-
sebită posibilității de migrare către
suprafață a eventualei umidități
conținute în stratul/straturile de
sub panoul radiant (de obicei con-

stituite din materiale cu putere


mare de retenție a apei). În scopul
diminuării acestei influențe ne-
gative, se recomandă întotdeauna
montarea, sub panoul radiant, a
unui strat dublu de polietilenă, cu
rol de barieră de vapori.
Înaintea întăririi complete a
șapei, trebuie pregătite rosturile de

16 Pardoseli magazin
dilatare, secționând șapa în toate de încălzire să funcționeze nu-
locurile unde acestea sunt necesa- mai condiționată de tempera-
re, și care de obicei sunt: tura aerului, porniți instalația
n la pragurile pentru uși; crescând temperatura apei cu
n în centrul încăperilor de 2 - 4°C pe zi, până când ajun-
mari dimensiuni (urmați ge la o temperatură maximă
instrucțiunile fabricantului de 40 – 45°C. Inițial, centrala
instalației și/sau constructoru- trebuie pusă în funcțiune la o
lui șapei); temperatură de pornire apro-
n în continuarea (în secțiune) piată de cea ambientală;
eventualelor rosturi tehnice 2. Menținerea instalației la tem-
prezente în structura clădirii. peratura maximă pentru 1 sau
2 săptămâni;
Trebuie ținut cont că șapa suport, 3. Oprirea instalației coborând
în general, și mai ales cea cu încăl- temperatura cu circa 5°C pe zi;
zire prin pardoseală, trebuie rea- 4. Lăsarea instalației oprite pen-
lizată astfel încât să permită, încă tru 5 – 10 zile;
din timpul execuției, obținerea ca- 5. Repornirea centralei, crescând
racteristicilor ideale de planeitate, progresiv temperatura;
rugozitate, umiditate, consistență 6. Lăsarea în funcțiune câteva
structurală și superficială. La mon- zile;
tajul parchetului, precum și a altor 7. Coborârea progresivă a tem-
materiale de pardoseală pe acest peraturii și oprirea centralei,
tip de suport, este preferabil să se așteptând ca instalația să se
evite aplicarea de primeri pentru răcească.
a corecta eventualele probleme de La sfârșitul acestui ciclu, va fi ne-
consistență, sau produse de nive- cesară verificarea umidității rezi-
lare pentru a restabili planeitatea duale cu ajutorul metodei carburii
suprafeței. de calciu. Șapa este uscată atunci
când umiditatea conținută va fi in-
Ciclul de uscare artificială ferioară valorii de 1,7% CM pentru
al șapei o șapă de ciment și 0,2% CM pen-
După cel puțin 28 de zile de la tru una anhidrică.
realizarea acesteia (timp necesar Înainte de realizarea șapei este
indicat de fabricant pentru lianți indispensabilă localizarea și înregis-
cu uscare rapidă și pentru anhi- trarea locurilor unde se află canali-
drite), ciclul de uscare rapidă a zările, pentru a putea efectua prele-
șapei va putea fi efectuat prin pu- vările, fără a deteriora instalația.
nerea în funcțiune a instalației de
încălzire și urmând fazele descri- Montajul
se mai jos, astfel încât să se atingă Pentru montarea parchetului du-
procentul de umiditate reziduală blu stratificat, trebuie utilizat un
cerut și să se elibereze tensiunile adeziv fără apă (epoxi-poliuretanic
de retragere ale șapei, stabilizând- bicomponent sau poliuretanic, mo-
o astfel definitiv: nocomponent sau bicomponent,
1. După deconectarea tuturor etalându-l direct pe suport) și ca-
sondelor termostatice ambien- pabil să-și mențină în timp caracte-
tale, care ar face ca instalația risticile adecvate de elasticitate.

Pardoseli magazin 17
tehnologii parchet

L.G. Parquet: valori de rezistență termică


pentru anumite tipuri de parchet și specii lemnoase, exprimate în m²K/W

* Pentru produsele la care montajul se face prin fixare cu cuie sau flotant, rezistenței termice a lemnului i se adaugă o creștere de 30 – 40%, care ține
cont de discontinuitatea dintre lemn și suport, de prezența spațiilor vide și, mai ales în cazul montajului flotant, de suportul de izolare fonică.

Întreținerea n Pentru a garanta stabilita-


De obicei, parchetul dublu strati- tea parchetului și mai ales
ficat are performanțe excepționale exigențele fiziologice uma-
de stabilitate dimensională, chiar ne, temperatura la suprafața
și în condiții ostile. Lemnul, prin parchetului nu trebuie să
natura sa, este supus la variații di- depășească niciodată 26 – 27°C
mensionale care depind de umi- (de menționat că instalațiile
ditatea și temperatura ambientală. moderne, cu funcționare la
Pentru ca acest comportament na- joasă temperatură, asigură un
tural să nu genereze efecte nedorite confort ambiental notabil la o
asupra pardoselii, climatul ambi- temperatură la nivelul pardose-
ental trebuie menținut întotdeauna lii de circa 24 – 25°C).
între limitele recomandate: n Pentru a evita concentrările
n Temperatura aerului trebuie să de căldură și, în consecință,
Pe timpul montajului, se reco- fie cuprinsă între 15 și 30°C, iar apariția rosturilor sau ondu-
mandă reconstituirea, în parchet, umiditatea relativă a aerului larea parchetului, în plus la
a rosturilor de dilatare existente în (mai ales) trebuie menținută un randament termic scăzut,
șapa suport. În absența acestora, între 45% și 65%, acest interval se recomandă să nu se aco-
se recomandă realizarea cel puțin de valori corespunzând, între pere pardoselile din lemn cu
a rosturilor de dilatare ale parche- altele, condițiilor propice unei covoare groase sau cu alte
tului la coincidența spațiilor vecine sănătăți și igiene normale pen- materiale care au o rezistență
(sub uși). tru om. termică ridicată.

18 Pardoseli magazin
Trebuie ținut cont de faptul că
parchetul dublu stratificat prefinit,
supus unei perioade de încălzire
particulare și intense, poate prezen-
ta ușoare contractări și mici rosturi
între lame, care însă dispar odată
cu oprirea instalației de încălzire.
Dacă aceste fenomene apar, carac-
teristicile constructive particulare
permit menținerea în condiții opti-
me a aspectului suprafeței, deoare-
ce acest tip de parchet, deși prezin-
tă un aspect monolitic, în realitate
este compus din mai multe lame,
care fiecare formează un modul în operă, pentru care deplasările formarea condensului la orice ni-
aparte, cu posibilitatea îndepărtă- dimensionale provoacă o ruptură a vel al compoziției planșeului. Lipsa
rii unora dintre ele fără a produce lacului evidentă și definitivă. acestor sisteme poate face ca par-
rupturi superficiale și, când perioa- Pentru instalațiile care au și chetul să absoarbă umiditate și, în
da de încălzire încetează, cu posi- funcție de răcire trebuie prevăzute consecință, să sufere deformări di-
bilitatea apropierii fără a prezenta din construcție toate sistemele an- mensionale.
semne perene. Aceasta spre deose- ti-vapori și anti-condens necesare,
bire de un parchet finisat (lăcuit) pentru a se evita în mod categoric
interviu Heinz Brehm

Montatori
inteligenți, motivați și instruiți
Prezent la târgul Domotex 2010 din Hanovra, domnul Heinz Brehm,
preşedintele în exerciţiu al EUFA P+F, a avut amabilitatea de a ne acorda
un interviu, pe care vi-l prezentăm în continuare.
Principalele scopuri ale EUFA P+F
privesc promovarea şi optimizarea
standardelor educaţionale, imple-
Domnul Heinz Brehm este mentarea unor standarde profesio-
preşedintele în exerciţiu al nale si de calitate unitare la nivel
EUFA P+F, Asociația Europeană european, consolidarea relaţiilor
pentru Promovarea Pregătirii între şcolile vocaţionale şi alte
Profesionale a Montatorilor de instituţii de pregătire profesională,
Parchet şi Pardoseli. În acest sprijinirea contactelor între uce-
moment, organizaţia reuneşte nicii şi profesioniştii din domeniul
următoarele state: Germania, pardoselilor, sprijinirea conceptuală
Austria, Olanda, Polonia, Cehia, şi financiară a programelor de
Italia, Anglia și România. pregătire şi formare profesională
la nivel european, organizarea de
concursuri europene ale montatori-
lor de pardoseli.
Domnule Heinz Brehm, v-aş în- constituie totodată şi scopul EUFA Germania şi Austria, devenind as-
treba pentru început care sunt P+F, trebuie să se transpună mai tăzi o alternativă educaţională de
principalele obiective pe care şi ales în ţările fără un sistem dual de succes. Acest fapt este demonstrat
le propune organizaţia pe care educaţie într-un impuls de însuşi- elocvent de numărul redus al tine-
o conduceţi? re a diferitelor tehnici de montaj, rilor şomeri, la care ţările înveci-
Pe parcursul competiţiilor, unul pentru a putea asigura ulterior nate privesc cu invidie.
dintre scopurile principale este să montatorilor capacitatea de a duce Noua şcoală de montatori de
demonstrăm colegilor montatori de la bun sfârşit o lucrare în ţara lor pardoseli înfiinţată la Braşov de
pardoseli că munca noastră poate de baştină. Fundaţia Dr. Iuga de Sălişte după
fi executată mai curat, mai rapid şi În acelaşi timp, se impune şi sistemul german dual de educaţie
mai sigur. În acest fel, este evident necesitatea elaborării unui set de îndeplineşte o funcţie pilot sub
că rezultatul obţinut se va reflecta norme de către toate ţările euro- forma transmiterii cunoştinţelor
ulterior într-o calitate superioară a pene. teoretice şi tehnice de specialitate,
lucrării, într-un tempo de execuţie verificate în final printr-un exa-
mai accelerat, un randament mai Daţi-ne câteva exemple de ac- men de acordare a diplomei.
bun şi desigur, un mediu de lucru tivităţi care contribuie la dez- Atâta vreme cât un montator nu
mai sigur şi o punere în operă opti- voltarea componentei profesi- ştie exact de ce, de exemplu, tre-
mă a dezideratelor clienţilor. onale. buie să aplice un anumit grund
Această funcţie de exemplifica- Sistemul dual de educaţie s-a pe un strat suport, respectiv de
re practică a muncii noastre, care dezvoltat în ultimii 100 de ani în ce se impune folosirea acestui

20 Pardoseli magazin
adeziv special pentru un parchet o predare regulată a temelor speci- nu dispune de banii necesari unei
anume, nu poate fi considerat un fice profesiei, capabilă să comple- lucrări de calitate, nu va beneficia
meseriaş calificat capabil să lucre- teze eventualele lipsuri apărute în de aceasta.
ze independent pe domeniul său, instruirea directă în cadrul între- Referitor acum la noi, cei care
rămânând un simplu lucrător în prinderii. activăm în branşă, trebuie să reu-
domeniu. şim ca printr-o muncă de calitate
În aceeaşi ordine de idei, un me- Spuneţi-ne câteva cuvinte des- să clădim şi să menţinem bunul
seriaş calificat trebuie să fie în sta- pre popularizarea calităţii în renume al firmei. Acest deziderat
re să determine pe baza unei schiţe rândul beneficiarilor de pardo- se poate obţine cel mai uşor prin
ori a unei comenzi cât material, ce seli. Sunt oare aceştia conşti- reclama directă, din gură în gură.
scule şi ce maşini trebuie să ia la enţi de importanţa calităţii? Reclama prin liste de referinţe şi
şantier, precum şi dacă lucrarea Majoritatea clienţilor nu vor să recomandări poate de asemenea
poate fi executată doar de el ori accepte – iar acest lucru se întâm- să cântărească mult, ca şi donaţi-
se impune formarea unei echipe. plă peste tot în lume – că o lucra- ile către organizaţiile sociale care
Aceasta înseamnă că în lipsa cali- re de calitate presupune utilizarea vor beneficia de expunere în pre-
ficării corespunzătoare a muncito- unor materiale mai scumpe şi să prin fotografii corespunzătoare.
rilor, şeful trebuie fie întotdeauna reclamă un timp de execuţie mai Totodată, dacă apare o reclamaţie,
disponibil pentru a da indicaţii, îndelungat. Această stare de fapt ea trebuie rezolvată cât mai rapid
deşi sarcina lui principală priveşte nu poate fi corectată decât în două cu putinţă chiar dacă asta înseam-
mai degrabă consilierea clienţilor feluri, fie printr-o experienţă ul- nă să strângi din dinţi.
şi identificarea de noi oportunităţi terioară nefericită a clientului, ce
şi comenzi pentru a putea să men- implică în final costuri mult mai Există probleme ale pieţei
ţină un loc de muncă sigur pentru mari, fie prin capacitatea vânză- europene în privinţa calităţii
angajaţii săi. torului produselor noastre de a îi oferite de producători şi mon-
explica detaliat că dezideratul cali- tatori? Aveţi probleme cu pro-
Ce rol are în acest sens organi- tăţii lucrării reclamă aşa cum spu- dusele de provenienţă incertă?
zarea de evenimente cu diferi- neam şi mai sus un preţ mai mare Din anul 1956 activez în branşa
te teme specifice? ori un timp de punere în operă parchetarilor trecând succesiv prin
Printr-o concepere elaborată, mai lung. toate etapele: ucenic, asociat, ma-
clară şi regulată a temelor speci- Comparaţia următoare mi se istru, specialist şi niciodată nu mi
fice, învăţarea profesiei noastre pare sugestivă: cineva doreşte să s-a întâmplat să pot afirma că nu
devine mai facilă deoarece direct cumpere un Mercedes nou dar nu există nicio problemă cu industria
la locul de muncă, în calitate de şi-l permite. Va achiziţiona aşadar furnizoare ori cu firmele producă-
ucenic, cu greu poate avea loc o in- un Mercedes mai vechi, dar va tre- toare sau de montaj.
struire conform unui plan de stu- bui să se obişnuiască cu faptul că Noi în Germania am avut însă
dii. De aceea, este important ca în acesta nu-i oferă aceeaşi calitate şi şansa de a progresa datorită inova-
şcoala profesională să se realizeze performanţă. Cu alte cuvinte, cine ţiilor tehnice apărute în industria

Pardoseli magazin 21
interviu Heinz Brehm

de profil. Astfel, ni s-a dat întot- Care sunt tendinţele momentu- tere a calităţii, o intensificare a
deauna posibilitatea de a compara lui în privința montării de par- cercetării)?
un produs nou cu materialele cu doseli în diferite tipuri de loca- Până în momentul de faţă nu am
care lucram. În acest mod am pu- ţii: spaţii comerciale, instituţii, constatat efecte negative ale crizei
tut să selectăm ceea ce funcţionea- spitale, spaţii rezidenţiale, ho- financiare mondiale asupra firmei
ză şi pe şantier, nu doar în labora- teluri etc? noastre. De asemenea, din infor-
tor. Trebuie să ai o privire critică Se poate observa un trend în maţiile primite de la asociaţiile
asupra unui produs nou pentru că direcţia lemnului. Trebuie avut în în care suntem înscrişi a rezultat
fazele de testare sunt din ce în ce vedere însă că aportul parchetului aceeaşi imagine, respectiv că anul
mai scurte. masiv în atare spaţii este mai mic, 2009 a fost bun, chiar foarte bun.
Au existat întotdeauna – şi apar dar desigur că şi pentru spaţiile co- Concurenţa faţă de firmele cu
din ce în ce mai mulţi – oameni activitate deficitară a devenit mai
care cred că pot efectua munca acerbă, însă o creştere a calităţii nu
noastră fără probleme. Aceştia s-a putut realiza din cauza preţuri-
sunt meşterii buni la toate „par- lor scăzute. Nu putem să estimăm
chetarii“ care ne sparg preţurile nici o intensificare respectiv o ac-
dar care în caz de reclamaţii ori tivare a cercetării deoarece această
probleme se fac nevăzuţi. informaţie ţine de industria pro-
Relativ strict la produsele cu pro- ducătoare.
venienţă incertă, firma mea nu a
avut încă probleme, deoarece încă Există problemele de resur-
de la primirea unor atare mostre se umane în acest domeniu şi,
controlul vizual le-a detectat. Ast- dacă da, cum credeţi că pot fi
fel, deşi nu am putut niciodată să rezolvate?
profităm de avantajul preţurilor Cunoştinţele trebuie transmise iar
mici, întreprinderea noastră de fa- pentru aceasta este necesară exis-
milie cu o vechime de 62 de ani a tenţa unor doze de curiozitate şi
devenit cunoscută atât pentru cali- merciale, hoteluri şi zone reziden- talent. Prin urmare, pentru a deveni
tatea muncii prestate cât şi pentru ţiale există suficiente oportunităţi. un bun meseriaş într-o profesie ce
utilizarea materialelor certificate În clinici şi spitale este clar că reclamă manualitate, aspirantul tre-
DIN şi EC-1. parchetul nu are ce căuta deoare- buie să deţină deopotrivă anumite
ce el nu poate asigura o suprafaţă aptitudini specifice şi cunoştinţele
Cum puteţi acţiona în cazul corespunzătoare standardelor de teoretice aferente. În acelaşi timp
unui furnizor care nu oferă ca- igienă din cauza comportamen- trebuie să se facă diferenţa între lu-
litatea promisă? Ce prevede tului specific al lemnului. Acelaşi crătorii ce gândesc mai curând teh-
reglementarea internă, codul lucru este valabil şi pentru azilele nic şi cei înclinaţi mai mult spre as-
bunelor practici? de bătrâni. pectele organizatorice. Măsura în
În normativele DIN (Normele Bineînţeles însă că şi în atare in- care şeful determină acest aspect
Industriei Germane, n.r.) se spe- stituţii există spaţii ce pot fi acope- şi îl introduce în circuitul de lucru
cifică clar faptul că materialele de- rite cu parchet, dar este imperios va reprezenta una dintre premise-
fectuoase se returnează. În măsura necesar ca aspectele privitoare la le esenţiale ale succesului respecti-
în care reclamaţia este îndreptăţi- igienă să fie clarificate în prealabil. vei întreprinderi.
tă, nu există în principiu probleme
cu producătorii sau furnizorii în Ce efecte a avut criza econo- Ce ar trebui să facă organizațiile
acest sens. Din nefericire, normele mică în 2009 asupra cererii de patronale şi profesionale din
nu reglementează însă şi perioada pardoseli? Au fost şi consecin- România pentru a creşte nive-
în care trebuie înlocuite respecti- ţe pozitive ale acestei crize (o lul învățământului de speciali-
vele materiale. concurenţă mai corectă, o creş- tate?

22 Pardoseli magazin
În Germania există încă persoa-
ne ce resping ideea instruirii în
şcolile de meserii, fără a înţelege
faptul că în acest fel va trebui să-
şi însuşească singuri informaţiile
teoretice şi de specialitate strict
necesare.
Câtă vreme persoanele cu atri-
buţii decizionale din cadrul firme-
lor nu vor accepta că învăţământul
teoretic de specialitate stă la baza
calităţii unui angajat, nu se va cu alte state europene membre ale zării concursului internațional
acorda niciun interes real acestui EUFA P+F. al montatorilor de parchet
domeniu. Abia atunci când intere- În acest punct aş putea menţiona ediția 2011 în țara noastră. Vă
sul public se va concentra asupra că orice susţinere financiară a pro- mulțumim încă o dată pentru
educaţiei de specialitate se va pu- iectului este binevenită. sprijinul pe care ni l-ați arătat
tea pune problema calităţii actului constant de-a lungul timpului,
de învăţământ. Ce semnale aveţi de pe piaţa ro- dar am vrea să ştim totodată de
Vreau sa mentionez totodată că mânească şi ce speranţe nutriți ce ați ales România ca gazdă al
şcolile germane specializate în do- pentru următorii ani? acestui important eveniment?
meniul montării de pardoseli sunt Mi s-au transmis semnale relativ Concursurile între montatorii
deschise profesorilor români pen- la concurenţă în privinţa preţuri- europeni de pardoseli au început
tru a-i sprijini în forma unei parti- lor, calitate îndoielnică, reţineri de în anul 1997 cu prilejul primului
cipări la actul de instruire. la plata adecvată a standardelor ce- eveniment de acest fel din Ger-
rute, precum şi probleme legate de mania. În 1998 s-a organizat în
Există iniţiative legislative la montatori necalificaţi de pardoseli. Franţa, iar în 2000 urma să aibă
nivel european (sau proiecte) De fapt, sunt aceleaşi probleme pe loc în Belgia. Aici au existat unele
care v-ar fi de ajutor în activita- care le înfruntăm şi noi în vechea probleme şi mi-am dat seama că o
tea dumneavoastră? noastră Germanie. astfel de competiţie necesită o anu-
Până în acest moment nu a fost Ambele ţări trăiesc într-o eco- mită maturitate şi de asemenea un
posibil ca obiectivele mele să pri- nomie liberă, preţul e determinat grup de membri susţinători.
mească un sprijin european în de cerere şi ofertă. Desigur, pentru Am convingerea fermă că colegii
bani sau sub altă formă, susţinerea România este mai greu pentru că mei români din branşa montatori-
atingând strict domeniul învăţă- trebuie să se integreze mai întâi în lor de pardoseli au putut aduna în
mântului. acest sistem nou. Totuşi am putut această perioadă suficientă expe-
Între timp a luat fiinţă un nou constata în vizitele mele că există rienţă în urma participării la con-
proiect: tineri montatori de par- persoane care se pot integra repe- cursurile regionale pentru a putea
doseli din România, Polonia şi de în noul sistem, câştigând şi bani organiza la un nivel înalt calitativ
Germania vor susţine în Polonia prin comenzi corespunzătoare. o competiţie europeană. România
o organizaţie socială sub forma Sper că aceşti contractori îşi vor dispune de o bază solidă de mon-
efectuării gratuit a unor lucrări de păstra cercul de clienţi iar aceştia tatori de pardoseli deopotrivă inte-
montaj. Proiectul urmează să aibă din urma vor continua să solicite ligenţi şi motivaţi.
loc în septembrie 2010 şi să du- serviciile firmelor româneşti spe-
reze două săptămâni, fiind orga- cializate.
nizat de Camera Meseriaşilor din
Mittelfranken, EUFA P+F şi ţările Este ştiut faptul că ați fost un
europene amintite. Dacă se va do- avocat al asociației profesiona-
vedi fiabil, proiectul va fi extins şi le româneşti în vederea organi-

Pardoseli magazin 23
UA
Sighetu Marmatiei

Negresti
Oas

Carei Satu Mare Viseu de Jos Radauti


20
Valea Solca
Baia Mare Campulung
lui Mihai Borsa Moldovenesc
14
Marghita 44

2 Zalau Nasaud
Jibou Dej Vatra
Alesd Dornei
Oradea
Bistrita
42 50 Tinaud
25 Toplita

HU Salonta Huedin
Cluj Napoca
1 15 29 Sarmas
Bica

Beius 30 31 45 Reghin
Chisineu Cris 49 4 Gheorgheni
Sovata
Turda Targu
Campeni Mures
Arad
Sannicolau Abrud Aiud
Mare Odorheiu
Blaj
Secuiesc
Lipova Brad Sighisoara
Alba Iulia Medias T
Jimbolia 38 Deva Sebes S

Timisoara Hunedoara
Sibiu
33 36 Lugoj Simeria 3 47
32 Codlea
10 Cisnadie Fagaras
Hateg
23 52 Talmaciu Brasov
5 26 41 43
Deta Petrosani
Caransebes 21
Vulcan
Resita Lupeni
Zarnesti

RS Olanesti
Campulung Sinaia

Anina Curtea 4 Comarnic


Targu Jiu Horezu
de Arges Campina
Oravita 11
Novaci Baiculesti 8 22 Magureni
23 9 8
Drobeta Ramnicu Targoviste P
Turnu Targu Valcea Pitesti
Orsova Motru Carbunesti
Severin
Gaesti

Filiasi Dragasani Buftea


Strehaia Costesti

Vanju
Mare Slatina
Craiova Bals
40 10 53 Popesti
Leorden
Caracal
Rosiori
Calafat

Alexandria
Pentru informaţii suplimentare Bechet
despre Asociația Montatorilor de Giur
Pardoseli din România (AMPR) și Corabia
Turnu
membrii acesteia, puteți accesa Magurele
Zimnicea
www.ampr.org.ro

24 Pardoseli magazin
Membrii AMPR
Nr Nume firmă Localitatea, județul
1 Alexandra Grup Cluj-Napoca, Cluj
2 Bodor Ioan Zalău, Sălaj
3 Domide Ducu Sibiu, Sibiu
Dorohoi 4 Katmus Serv Comarnic, Prahova
Siret 5 Wood Style Brașov, Brasov
Saveni 6 Parchet Expert București
Radauti Sefanesti 7 Alveco Montaj București
8 Karina R Măgureni, Prahova
Solca Botosani 9 Premium Floors SRL București
ulung
venesc Suceava 12 10 Emesdac SRL Balș, Olt
11 Deco Atmosphere SRL Târgu Jiu, Gorj
20
12 Almanny-The srl Botoșani, Botosani
Falticeni 13 Molin Investment srl Iași, Iași
14 MK Lider SRL Iași, Iași
Targu 15 Italtech SRL Cluj-Napoca, Cluj
Vatra 16 Nah Decor SRL București
Dornei Neamt Targu Frumos 17 Maximus Construct SRL București

Iasi MD 18
19
20
Unity Perfect SRL
Microforest SRL
Evesicran Com SRL
București
Livezi, Bacău
Suceava, Suceava
plita 13 14 24
21 Glamour Purity SRL București
Bicaz Roman 22 Primonti SRL Măgureni, Prahova
23 Merit Group SRL Cisnădie, Sibiu
Piatra 24 Bluebizz SRL Iași, Iași
heni Neamt 25 Princeps Parchet SRL Tinaud, Bihor
Husi 26 Grafi Team SRL Brașov, Brașov
27 Wood Floor System SRL București
28 Ana Floor Design SRL București
Moinesti Bacau Vaslui 29 Expert Parchet SRL Cluj-Napoca, Cluj
30 Deco Serv SRL Cluj-Napoca, Cluj
31 Megalit SRL Cluj-Napoca, Cluj
Miercurea Livezi
32 Carpathia SRL Hunedoara, Hunedoara
Ciuc Comanesti 19 33 Tero-Tim SRL Timișoara, Timiș
Slanic Barlad 34 Dublu Rigips Company SRL București
Moldova 35 Thomas Construct Serv SRL București
Onesti Murgeni 36 Epoxy System SRL Timișoara, Timiș
Targu
37 Paci Comsicrist București
Secuiesc Adjud 38 Gamrat Construct Deva, Hunedoara
Panciu 39 Dom Universal Constanța, Constanța
Sfantu 40 Total M Instal Craiova, Dolj
41 Tinkor Impex SRL Brașov, Brașov
odlea Gheorghe Tecuci
42 Neo Bau Tech SRL Oradea, Bihor
43 Dax SRL Brașov, Brașov
v Intorsura 44 Elystef Parchet SRL Câmpulung Moldov., Suceava

UA
Buzaului 45 Lemna Terr SRL Cluj-Napoca, Cluj
Focsani 46 Generalli Design SRL București
47 PF Deju Mircea Sibiu, Sibiu
esti Galati 48 Massimus Pro Construct SRL București
Nehoiu
Ramnicu 49 Expert Construct&Floor impex SRL Cluj-Napoca, Cluj
ia Sarat 50 Tehnoprest SRL Oradea, Bihor
51 ARHI Cons Engineering SRL Pantelimon, Ilfov
arnic 52 Total Service Parchet Cisnădie, Sibiu
mpina
Braila
Macin 53 CONFAS SRL Baldovinești-Balș, Olt
ureni Buzau
Tulcea
rgoviste Ploiesti Membrii susținători AMPR
Faurei
Nr Nume Localitatea, județul
1 Mapei Romania srl București
2 GriscoConstruct srl București
Babadag
3 The Natural Wood Floor srl Baia Mare, Maramureș
Urziceni 4 Artimex Sport srl Cluj-Napoca, Cluj
Buftea 5 Menatwork Est Prefabricate București
Slobozia Harsova 6 Quattro Pavimente Tehnice SRL Popești Leordeni, Ilfov
BUCURESTI Tandarei 7 Tarkett Trade doo Reprezentanta București
6 7 9 16 17 18 8 Teo Costex SRL Măgureni, Prahova
21 27 28 34 35 37 Fetesti 9 Rovero Manufacts SRL Băiculești, Argeș
46 48 51 Cernavoda 10 Huser SRL Timișoara, Timiș
11 Avalon Trading SRL București
Popesti 1 2 5 7 11 22 12 Eugen Lagler GmbH Guglingen-Frauenzimmern,
Leordeni
24 25 26
Marea Germania
6
Constanta 13 Neagra
BOEN Parkett GmbH & Co Molln, Germania
Calarasi Baneasa 14 Epa-Floor SRL Baia Mare, Maramureș
39 15 Dollken-Weimar GmbH Nohra bei Weimar, Germania
Oltenita 16 Kuberit Profile Systems GmbH Ludenscheid, Germania
xandria Negru 17 Uzin Utz AG Ulm, Germania
Voda 18 Industrie Chimiche Rovea Vignate, Italia
Giurgiu 19 Arboritec AB Jorlanda, Suedia
Mangalia 20 Executiv Trading SRL Satu Mare, Satu Mare

BG 21
22
23
SC Sika Romania SRL
SC Kormos Impex SRL
Casa Bambus SRL
Brașov, Brașov
București
Târgu-Jiu, Gorj
24 Baumit Romania București
25 HSH Chemie SRL București
26 SC Bona Romania SRL București

Pardoseli magazin 25
eveniment AMPR

Despre noi
Înfiinţată în 2008, Asociația Montatorilor de Pardoseli din România
este o organizaţie profesională şi independentă ce militează pentru
dezvoltarea generală în domeniul industriei pardoselilor din România.

Cine suntem Ce facem


Până în prezent, aşa cum ara- Beneficiind de sprijinul parte-
tă harta de pe paginile anterioa- nerilor germani, ne propunem
re, în Asociaţie s-au înscris 79 de implementarea unor sisteme de
membri din toate zonele ţării, iar pregătire profesională moderne şi
numărul acestora este în conti- recunoscute în toate ţările Uniunii
nuă creştere. AMPR este singurul Europene. Astfel, în cadrul diferi-
membru titular din ţara noastră a telor parteneriate dezvoltăm pro-
EUFAP+F (Asociația Europeană grame de pregatire profesională
pentru Promovarea Pregătirii Pro- şi atestare ca maistru şi examina-
fesionale a Montatorilor de Parchet tor. Deşi deocamdată în România
şi Pardoseli), începând astfel con- nu există titulatura de expert în
cret demersurile de instituţionali- pardoseli, ne-am propus să facem
zare în România a unui program diligenţele necesare la ministerul
de instruire profesională adecvată, de resort ca specialiştii din breas- Pentru informaţii suplimentare,
analogă celei din ţările dezvoltate la noastră să poată deveni experţi; accesaţi www.ampr.org.ro
ale Europei. până atunci organizăm la cerere
expertize interne. În paralel, dez-
voltăm o serie de standarde de
Obiective calitate proprii privind deopotrivă
execuţia lucrărilor, remunerarea Avantaje
fundamentale angajatilor şi statutarea unui cli- Dacă veniţi lângă noi ca mem-
mat de concurență loială. Deloc în bru susţinător, vă garantăm:
n Susţinerea concretă şi pro-
ultimul rând, organizăm seminarii n participarea la toate evenimen-
movarea intereselor generale
si specifice ale montatorilor de
de specialitate pe toată durata anu- tele organizate de Asociaţie
lui, având ca invitaţi tehnicieni, n posibilitatea de a vă exprima
pardoseli din România
producători şi montatori de par- opiniile în comitetele tehnice
n Crearea unui mediu de coo- şi deontologice ale Asociaţiei
doseli, prilej pentru fiecare dintre
perare şi comunicare între mon- n prioritate în a deveni sponsor,
tatorii de pardoseli din România participanţi să se pună la curent sponsor special ori principal
cu ultimele noutăţi din domeniu. al tuturor evenimentelor or-
n Creşterea standardelor profe- Astfel, următorul seminar tehnic ganizate de Asociaţie
sionale şi îmbunătăţirea conti-
cu tema: Tehnici de pregătire su- n prioritate în a organiza se-
nuă a serviciilor oferite de către
montatorii români port, lipire și finisaj a pardoselilor minarii tematice sub egida
din lemn îl organizăm la Sibiu, în Asociaţiei
n Colaborarea cu organizaţiile incinta hotelului Simba, între 2-4 n dreptul de a participa la Con-
internaţionale în atingerea aces- gresul Național şi de a susţine
Martie 2010, în colaborare cu fir-
tor obiective cu acest prilej o prezentare
ma Loba-Wakol.

26 Pardoseli magazin
Concursuri organizată expoziţia sponsorilor, care a
Pentru a beneficia de o pardoseală cuprins ultimele materiale şi tehnologii
reuşită, trebuie îndeplinite deopotrivă din industria pardoselilor. Tematica a
dezideratele calităţii materialelor puse constat în montajul a patru tipuri de
în operă şi profesionalismului monta- finisaje de pardoseli şi a unui finisaj de
torilor. Astfel, dacă prima componentă pereţi: mochetă tip velur cu aplicaţii,
a ecuaţiei de mai sus poate fi rezolvată mochetă compactă împâslită destinată
de beneficiar alocând un buget cores- traficului intens, linoleum natural, par- nii Arhitecţilor din Italia. România a fost
punzător lucrării, care să permită utili- doseli din PVC de trafic intens. Echipa desemnată câştigătoare în unanimitate,
zarea unor materiale cu durabilitate şi câştigătoare a competitiei, Karina R toţi cei patru arbitri situând-o pe primul
lucrabilitate dovedite în timp, cea de-a din Bucureşti, a participat apoi ca re- loc, pe următoarele poziţii clasându-se
doua reprezintă un proces continuu prezentantă a României la Concursul în ordine: Germania, Polonia, Italia.
de formare şi adaptare la cele mai noi European al Montatorilor de Pardoseli
standarde ale pieţei, responsabilitatea organizat în ianuarie 2009 în cadrul Concursul Montatorilor de Parchet
sa revenind într-o măsură semnificati- târgului Domotex. Art Parquet a fost organizat în perioada
vă asociaţiei profesionale. Pe această 27 -29 august 2009 în Sala de sport a Uni-
linie de gândire se încadrează şi orga- Concursul European al Montato- versităţii Oradea şi a inclus următoarele
nizarea periodică a concursurilor mon- rilor de Pardoseli Hanovra 2009 a probe: executarea unui montaj din par-
tatorilor de pardoseli, prilej pentru reunit echipe din Austria, Germania, chet lemn masiv cu design impus (două
profesioniştii domeniului să-şi arate Italia, Olanda, Elvetia, Marea Britanie si, esenţe de lemn) şi prezentarea unui
măiestria şi să se pună la curent cu în premieră, România, propunând par- montaj realizat şi finisat de către fiecare
ultimele evoluţii ale pieţei materialelor ticipanţilor următoarele tematici: mo- concurent înaintea competiţiei. Câştigă-
şi tehnologiilor de profil. chetă rolă cu bordură, mochetă dale cu torii locului 1 şi 2 urmează să participe
intarsii, linoleum cu ridicare şi bordură, la următorul concurs european al mon-
Arbitrii punctează: capacitatea PVC dale şi parchet laminat. tatorilor de parchet, organizat între
de organizare, viteza de lucru, 25-27 mai, la Poznan, Polonia.
creativitatea, utilizarea echi- Concursul European Demonstrativ
pamentelor si a instrumente- al Montatorilor de Parchet Made Cea de-a doua ediție a Concursului
lor, manipularea materialelor Expo Milano, organizat în perioada Naţional al Montatorilor de Pardo-
(tăierea, lipirea etc), calitatea 04-07 Februarie 2009, a adus la start seli Art’ Floors a fost a fost organizat
montajului, execuția îmbinări-
echipe din Italia, Germania, Polonia şi de AMPR la Cluj Napoca între 4-7
lor, respectarea termenului de
executie şi modul de abordare România, selecţionata ţării noastre noiembrie 2009, în cadrul târgului Con-
al lucrărilor (respectarea etape- clasându-se pe locul fruntaş şi bifând Mob. Cu acest prilej specialiştii în do-
lor de execuţie si organizarea); o premeieră în domeniu – este pentru meniu au susţinut o serie de seminarii,
curăţenia la locul de muncă, prima oară când o ţară est-europeană iar producătorii şi furnizorii de materiale
impresia estetică. câştigă un concurs internaţional de şi-au expus produsele pentru a aduce
montaj de parchet şi pardoseli. Re- la cunoştinţa vizitatorilor şi expozanţilor
Vă rezumăm în cele ce urmează is- prezentanţii României: Andrei Ciprian noutăţile în materie.
toria cronologică a concursurilor mon- Iacob (Wood Floor System – Bucu- La concurs s-au înscris 11 echipe iar
tatorilor de pardoseli din România şi reşti), Ştefan Ghiuţă (Katmus Serv probele au constat în montarea urmă-
prezenţele româneşti la competiţiile – Comarnic, Prahova), Costel Turtoi toarelor tipuri de pardoseli: mochetă
europene. (Parchet Expert – Bucureşti), precum velur cu intarsii, linoleum cu ridicare şi
şi arbitrul/antrenor Constantin Cadar bordură, PVC rolă, pardoseală laminată şi
Primul Concurs Naţional al Monta- – vicepreşedinte tehnic AMPR. Con- tapet PVC. Cât priveşte câştigătorii, pri-
torilor de Pardoseli din România cursul a fost arbitrat de un juriu format mii 2 clasaţi urmează să participe la un
a avut loc în perioada 4–6 septembrie din cate un arbitru din fiecare ţară curs de pregătire în Germania, la Şcoala
2008, la Constanţa. Paralel cu desfăşura- participantă, la care s-a adăugat un al de Meserii de la Neustadt an der Aisch.
rea concursului, în acelaşi spaţiu a fost cincilea vot, dat de un delegat al Uniu-

Pardoseli magazin 27
pardoseli istorice

La pas prin
 Caru’cubere
P
Discretă, rezistentă, în ton cu ceea ardoselile Carului cu bere au fost traversate
de Caragiale, Coșbuc, Goga, Delavrancea,
ce s-a întâmplat și se întâmplă la actorul Iancu Brezeanu. Poate că nu toți au
Caru’ cu bere, pardoseala sălii pășit pe aceste dale din gresie porțelanată,
principale a restaurantului ne poate cu motive florale în alb, albastru, gri și
maro. Multe informații despre începuturile Carului cu
spune mai mult decât lasă să se bere s-au pierdut. Anumite detalii pot induce în eroare,
vadă amprenta timpului. Gresia de exemplu anul 1879 marcat în pardoseala locației, pe
care mulți l-au interpretat drept an al inaugurării. Din
smălțuită este aceeași de cel puțin fericire, mai putem recupera crâmpeie de amintiri de
8 decenii, cu mici pete de uzură, la domnul Niculae Mircea, nepotul celui care în 1879 a
cu câteva ușoare diferențe de venit din Ardeal la București, la vârsta de 11 ani, și care
în 1899 a ridicat această construcție monumentală în
nuanțe provenite din înlocuiri de circa 15 luni. Numele lui era asemănător – Nicolae Mir-
piese deteriorate. Scara interioară cea, și a reprezentat un reper în lumea comercianților
din lemn a fost păstrată și ea ca
mărturie a lucrului bine făcut, în
dorința de a nu impieta asupra unei
atmosfere devenite emblematice
pentru ospitalitatea bucureșteană.
28 Pardoseli magazin
acelor ani. Anul 1879 mai semnifică ceva: momentul în
care a apărut numele de „Caru’ cu bere“, dat unei alte
locații din Strada Franceză de către unchiul celui care a
construit edificiul actual din Stavropoleos nr. 5.

Uzura timpului
Am stat așadar de vorbă cu domnul Niculae Mir-
cea, care momentan regretă că nu a acumulat toate
informațiile pe care le putea primi de la familie, în spe-
cial de la tatăl său. Oricum, este cel mai în măsură să
ne dea detalii despre istoria acestei construcții. După
ce și-a recuperat cu greu moștenirea de la stat, printre
rechinii epocii de tranziție, acum o administrează și ve-
ghează ca restaurantul, gestionat de o companie specia-
lizată, să rămână cât mai aproap e de ceea ce a însemnat
în prima jumătate a secolului al XX-lea. O monogra-
fie pe care intenționează să o editeze cât mai curând
va reuși cu siguranță să facă ordine în multitudinea de
informații, multe eronate, care circulă în legătură cu
această locație.
„Referitor la materialele folosite în vremea aceea, re-
spectiv pentru pardoseală, nu cred că mai există prea
multe documente“, ne arată interlocutorul nostru. „Gre-
sia este cel puțin din anii ‘20 ai secolului trecut. Exis-
tă cărți poștale și fotografii cu interioare din Caru’ cu continuare, pe măsură ce lemnul se usucă, și astfel se
bere, realizate până în anii ‘20, dar în care nu se poate întărește continuu legătura“, specifică gazda noastră,
distinge clar pardoseala. Mai nou, pot spune că s-au fă- familiarizată cu tehnicile ultimului secol.
cut niște lucrări de renovare, de reamenajare, prin anii Interiorul, la început jumătate din cât e acum, a
‘80, când s-a dat comandă specială pentru copierea fost completat în anii ‘24 – ‘28 cu partea din față, care
modelului, pentru înlocuire“. poarta amprenta stilului neogotic în toate elementele
Se pare că acele lucrări au respectat vechiul finisaj, decorative, lambriuri, vitralii, picturi murale, cande-
iar noile piese au fost executate la un nivel calitativ ase- labre, feronerie. Pictura decorativă interioară, acope-
mănător. La intrare, la ușa rotativă, ca și pe culoarul de rită timp de zeci de ani de comuniști din motive mo-
mijloc, a rămas gresia veche neschimbată, fapt demon- rale, a fost restaurată acum 15 ani. Stucaturile au  fost
strat de uzură. Acolo este cel mai potrivit loc pentru refăcute în anii ‘80, iar lambriurile din lemn de stejar,
a observa diferența față de gresia nouă din vecinătate coloanele și bolțile au fost bine întreținute, astfel încât
și încercarea de a repeta modelul și calitatea. Ultima au putut fi curățate cu rezultate foarte bune. Singura
renovare, care a implicat sume de circa un milion de problemă a fost însă starea critică a instalațiilor de la
euro, a scos la iveală și mai mult frumusețea acestui camerele de deasupra, care au fost lăsate în paragină.
spațiu, dar nu a inclus și refacerea pardoselii, ceea ce
ne permite să o admirăm încă. O epocă de referință
Scara de lemn este făcută în 1924, fără cuie, de un „Cât de importantă este pardosela pentru o
meșter aproape analfabet, care semna cu degetul. A fost construcție?“, l-am întrebat pe domnul Niculae Mir-
asamblată în întregime pe principiul pană și coadă de cea. „La Constanța s-a descoperit renumitul mozaic
rândunică. „Rezistă foarte bine și azi. Cu cepuri, fără roman. La Pompei, s-au conservat pardoseli din peri-
cuie. În Germania sunt construcții care au tot cuie de oada aceea romană în care arhitecții, artiștii au lăsat
esență tare, care se lasă în afara îmbinării grinzilor aceste semne ale culturii lor. Pentru București, avem
cu câțiva centimetri, astfel încât să poată fi bătute în Podul Mogoșoaiei, realizat din dulapi de lemn. Sunt

Pardoseli magazin 29
pardoseli istorice

factori de identitate care merită scoși în evidență“,


arată moștenitorul Carului cu bere.
Restaurantul a fost construit în aceeași perioadă cu
actualul Muzeu de Istorie, cu Palatul Dacia, o parte a
Ministerului de Finanțe, CEC-ul și alte construcții mo-
numentale din zonă. Dincolo de ceea ce s-a întâmplat în
perioada comunistă, cu biserici sau cartiere întregi de-
molate, din fericire s-au păstrat aceste finisaje la casele
cu vechime de peste 100 de ani, unde nu s-a intervenit cu
elemente noi. „Și pe vremea regatului au fost sacrificate
construcții, pentru a putea face loc unora mai potrivi-
te dezvoltării orașului“, remarcă domnul Mircea. „Dar
răsfoind albumul scos de profesorul Nicolae Noica, cu
obiective publice din perioada lui Carol I, sau Cronolo-
gia Bucureștilor a lui Parusi, putem vedea ce a însemnat
pentru noi acea perioadă. Asemeni lui Petru cel Mare,
Carol I a construit majoritatea edificiilor publice fo-
losindu-se de cunoștințele nemților. Desigur, au fost și
arhitecți români, care au studiat în străinătate și s-au
întors pentru a construi la fel ca în Occident. Dar cele
mai multe berării din epoca lui Carol I au fost ridicate
de nemți, aduși din toată Europa și cu ajutorul cărora „În Germania, întrebarea principală este: Cine este
fost creată această breaslă a meseriașilor. Nu putea face responsabilul? La noi, toată lumea era responsabilă,
toate aceste lucruri cu oieri sau țărani. Se lucra folosind adică practic nimeni. Dacă întreb pe maistru, mă tri-
carul cu boi și scripetele. Toată această performanță de mite la inginer, dacă întreb pe inginer, nu se pricepe
care noi ne minunăm azi merită aprofundată. Au venit pentru că știe proiectul doar în ansamblu. Am avut
ingineri, arhitecți (cum este Zigfrid Kofczinsky, cel care discuții obositoare în acest sens. Tot din Germania, mă
a lucrat aici), meșteri din străinătate. Pălmașii, într- întreabă un neamț:
adevăr, au fost români“, detaliază gazda noastră. – Ce meserie ai?
– Sunt inginer.
Păstrarea tradiției – Inginer-inginer, dar ce meserie ai?
Standardele inițiale ale acestei clădiri au fost atât de – Am făcut baraje, deci am turnat sute de mii de metri
exigente, iar dorința de a reînvia atmosfera localului a cubi de beton.
fost atât de puternică, încât Nicolae Mircea nu și-a pus – Așa da, e o meserie, o să ne înțelegem bine...
nicio clipă în gând să vândă. „Trebuie să le arătăm ti- Importantă a fost responsabilitatea tehnică. Azi ai
nerilor toate aceste lucruri, astfel încât ei să-și găseas- soluții tehnice foarte bune, dar meseriașul de azi nici
că alte repere decât cele din filmele americane. Acum măcar nu citește instrucțiunile, se crede atotștiutor.
totul este comercial fără cultură, fără informația co- Contează foarte mult școala, educația“, completează
rectă. Faptul că acum este plin de clienți arată că este dumnealui.
apreciat acest gen de local“, atrage dumnealui atenția. „Este greu ca tinerii să înțeleagă ce a însemnat tăvă-
Copilărind la Sibiu, a primit educația săsescă de aco- lugul ideologic. E greu să-ți faci degetul mic să ajungă
lo, iar după terminarea facultății a plecat ca inginer la nivelul celui mare, așa că tai degetul mare. Chiar și
pe șantier la Bicaz. Niculae Mircea a lucrat și 10 ani azi, mentalitățile sunt ruginite, anchilozate, ancorate
în Germania, tot ca inginer constructor. Acolo, a fost în trecut. Eu trebuie să păstrez renumele Carului cu
la curent cu noutățile din domeniu, ceea ce i-a folosit bere. Calitate, profesionalism, rafinament. Aceasta a
în perioada de renovare de după restituire, chiar dacă fost eticheta, ștaiful, iar eu am ținut și țin să rămână
cele mai multe materiale de aici erau clasice. Secretul a așa“, încheie domnul Nicolae Mircea.
fost punerea lor în valoare.

30 Pardoseli magazin
tehnologii poliuretan

Pardoseli sportive
poliuretanice indoor
A
dolescenții și sportivii ar
trebui să aprecieze faptul că
tot ce se amenajează acum
ca spațiu pentru sport trebuie să
respecte în privința pardoselilor
o serie de norme clare, stabilite la
nivel european și însușite de țara
noastră. În principiu, este vorba
despre Normativul European EN
14904, valabil din ianuarie 2007,
care stabilește anumite compor-
tamente ale pardoselilor sportive.
Exigențele minime sunt valabile
atât pentru sălile
de sport școlare, cât
și pentru cele care Cei de o vârstă mai înaintată au cu
trebuie să facă față siguranță amintiri plăcute din sala de
unor competiții de sport a liceului (adolescența rămâne o
nivel local, regio- perioadă de referință a evoluției fiecă-
nal sau național,
ruia dintre noi), dar puțini pot spune
ori pentru terenuri-
că nu și-au cenzurat atent mișcările în
le de sport de nivel
internațional sau contextul în care trebuiau să „zboare“
olimpic. Nici sălile către coșul panoului de baschet având
și terenurile spor- ca pistă de decolare o pardoseală de
tive concepute a fi cele mai multe ori nepotrivită unei
exploatate în regim activități sportive autentice. Parchetul
privat nu sunt oco- scârțâia din loc în loc, devenea alunecos
lite de aceste regle- atunci când aveai mai multă nevoie de
mentări, prin urma- aderență, astfel că de multe ori senzația Scandinave, Olanda. De exemplu,
re toți cei care vor DIN V18032-2, normativa germa-
era că practici un sport extrem.
să amenajeze ase- nă, este un reper în acest domeniu,
menea spații (din luat în considerare de marii produ-
perspectiva beneficiarului, pro- ecare țară europeană are sistemul cători (chiar și de către cei de peste
iectantului sau antreprenorului) propriu de standardizare, mai des Oceanul Atlantic) atunci când își
trebuie să fie atenți la proprietățile fiind menționate normativele pen- doresc o confirmare suplimentară
produsului final. Suplimentar, con- tru pardoseli sportive din Germa- a calității, fiind prezentat ca o reco-
form unei tradiții respectabile, fi- nia, Marea Britanie, Franța, Țările mandare în fața beneficiarilor.

Pardoseli magazin 31
tehnologii poliuretan

Reguli de bază
Norma europeană EN 14904 urmărește câteva aspecte referitoare
la siguranța sportivului, la practicarea sportului în condiții cât mai
bune, dar și exigențe de calitate care să îl protejeze pe investitor.
Iată, așadar, cele mai importante variabile:

Absorbția șocului (proprietatea suprafeței sportive de a absorbi șocul la


căderea sportivului, prevenind vătămarea acestuia, dar și de a-i proteja liga-
mentele în urma unei practici îndelungate). Scopul urmărit pentru respec-
tarea celor două proprietăți este ca absorbția șocului să fie cât mai mare,
iar cerințele de bună practică și de securitate a sportivilor stabilesc o limită
minimă de absorbție a șocului la 25%.
Coeficientul de frecare (proprietatea suprafeței sportive de a asigura
aderența, dar evitând alunecarea sportivului). În acest caz, se stabilește nu
doar o limită minimă, care să prevină deraparea, ci și una maximă, pentru ca
sportivul care alunecă să nu se rănească din cauza unei suprafețe prea ru-
goase. Prin urmare, avem un interval al coeficientului de frecare: 0,8 – 0,11.
Deformarea verticală (în legătură cu proprietățile elastice ale pardoselii).
Bineînțeles, la cădere ar fi bine ca sportivul să întâlnească o pernă moale,
dar astfel suprafața nu ar mai fi practicabilă. Prin urmare, avem o limită ma-
ximă a deformării: 5 mm.
Energia returnată către minge („ball bounce”, energia pe care și-o păstrea-
ză mingea după ricoșeu). Valoarea minimă admisă este de 90%.
Rezistența la abraziune (pierderile suferite de stratul de uzură în urma unui
Vremea poliuretanului
anumit număr de cicluri). Ca reper, se ia în considerare o pierdere de 1.000 Materialele poliuretanice sunt în
mg la 1.000 de cicluri, valoare minimă. acest moment „vârful de lance“ al
Strălucirea suprafeței de joc (luciul). Aceasta trebuie să aibă valoarea de dezvoltării acestui domeniu, din mo-
cel puțin 30, pentru a facilita vizibilitatea. tive simplu de înțeles. În primul rând,
Rezistența la amprentare (identation). Este specificat să se permită o am- este vorba de calitatea suprafeței,
prentare de cel mult 0,5 mm. care satisface normativele mai sus
Rezistența la rostogolirea unei greutăți (rolling load). Aici avem un mini- menționate, inclusiv în condiții de
mum de 1.500 N, iar rezistența la impact trebuie să fie de peste 8 N/m. performanță deosebită, cum sunt
Planeitatea prevede o abatere maximă de 6 mm la rigla de 3 m. meciurile internaționale de baschet.
Rezistența la foc: clasa Cfl. Prețul este relativ accesibil, dacă ne
Emisii reduse de formaldehide (>E1) și pentaclorfenol folosit pentru raportăm la pardoselile pe bază de
ignifugare (< 0,1%).
lemn. Întreținerea ușoară, posibilita-
Făcând o comparație, DIN V18032-2 sportive internționale: FIBA (Fe de- tea refacerii stratului de uzură după
prevede pentru suprafețele spor- rația Internațională de Baschet), IHF o anumită perioadă, în condițiile în
tive elastice o absorbție a șocului (Federația Internațională de Hand- care firmele care le realizează oferă o
de minimum 53%, o elasticitate bal), ITF (Federația Internațională
garanție consistentă – unele ajung și
minimă de 2 mm, o deformație de Tenis), comitetele olimpice ale
de maximum 15% și un coeficient țărilor de proveniență și multe al- la 10 ani, în funcție de grosime, iată
de frecare de 0,4-0,6. După cum tele. Acestea sunt garanții în plus alte câteva avantaje. Această grosime
observați, nu doar valorile sunt pentru beneficiari că vor avea par- a stratului de uzură este un para-
diferite uneori, ci și parametrii de doseli care să facă față celor mai metru important și datorită faptului
standardizare. drastice standarde. Este cunoscut că determină în mod proporțional
Mai este necesar să menționăm faptul că baschetbaliștii de pildă au energia returnată mingii. Nu în ulti-
că marii producători au urmărit să nevoie de o pardoseală cu exigențe mul rând, se poate vorbi de aspectul
obțină certificări nu doar pe linie superioare, din cauza greutății mai
ireproșabil, despre gama de culori
profesională, ci și de la organizațiile mari a acestor sportivi.
care poate fi folosită.

32 Pardoseli magazin
Tipuri de sisteme
Sigilant poliuretanic

Strat de poliuretan turnat

Sigilant pentru pori

Covor prefabricat

Adeziv

Asfalt

Amorsa

Beton

Sigilant poliuretanic

Strat de poliuretan turnat

Prefabricat din poliester

Sigilant pentru pori

Covor prefabricat

Adeziv

Asfalt

Amorsa

Beton

Este necesar să arătăm aici că așa- sală de gimnastică poate avea par- nul este cel ales. Variante mai sunt:
numitele pardoseli sportive sunt în doseală elastică
Sigilant atât în punct, cât și
poliuretanic PVC, gazon sintetic, lemn, cauciuc
fond sisteme care includ mai multe pe suprafață. Elasticitatea
Strat de poliuretan turnat este con- turnat. Vom vorbi în edițiile viitoare
straturi și materiale. Sub finisajul trolatăAsfalt
prin depunerea unor straturi despre fiecare.
poliuretanic sunt depuse sistematic succesive
Amorsa
de covoare prefabricate,
diverse straturi care îi conferă par- rășini Beton
dure, adezivi și sigilanți. Spe-
doselii calități cu totul specifice, ceea
ce le face potrivite unui anumit tip de
cialistul care, împreună cu benefici-
arul, va stabili structura, va decide
Sfaturi
exploatare. Astfel, se poate constitui și cum se va comporta pardosea- n Verificați portofoliul de
un sistem simplu, la care peste sub- la dacă în sigilant
salapoliuretanic
respectivă, gândită lucrări al antreprenorului; nu
CONIPUR
strică să mergeți personal să
stratul de bază (beton, asfalt) se apli- pentru
CONIPURpracticarea preponderent
strat de poliuretan turnat a
vedeți o lucrare;
că doar o amorsă, un strat poliure- gimnasticii,
CONIPUR rasina se tare
va desfășura uneori n Asigurați-vă de colaborarea
tanic gros și încă unul cu rol de mă- și câte un meci de fotbal, ceea ce
Covor prefabricat
cu fi bra de sticla eficientă a acestuia cu proiec-
tuire și de finisare. Este varianta cea înseamnă
CONIPUR crampoane,
adeziv un alt tip de tantul;
mai simplă, cu elasticitate în punct, frecare,
Asfalt o presiune distribuită diferit. n Informați-vă asupra furnizo-
care poate acoperi și suprafețele În cazul
CONIPUR unei eventuale piste de aler-
amorsa rilor antreprenorului, pentru
neregulate, devenind potrivită unei
Beton
gare perimetrale, lucrurile sunt mult ca lucrarea dumneavoastră să
mai simple, pentru că destinația este nu devină “pistă de încercări”
săli de sport școlare, săli de fitness,
pentru niște materiale fără
de dans ori multifuncționale. Unele clară (și în acest caz, poliuretanul nume și fără viitor;
sisteme sunt prevăzute cu strat din poate fi folosit ca strat de uzură). În n Alegeți varianta de par-
cauciuc sau alt material (prefabri- concluzie,
CONIPUR discuția în detaliu dintre
sigilant poliuretanic doseală potrivită destinației
cat) cu proprietăți asemănătoare, beneficiar și antreprenor
CONIPUR strat de poliuretan turnat sau proiec- sălii de sport, dar mai în-
sub stratul poliuretanic de uzură. tant va decide eficiența investiției.
CONIPUR sigilant pentru pori tâi reflectați adânc asupra
În fond, structura sistemului depin- Fondurile alocate sunt și ele impor-
Covor prefabricat destinației dorite, pentru că
de atât de destinația sălii, cât și de
CONIPUR adeziv
tante, desigur. În funcție de aceste îmbunătățirea sistemului este
Asfalt aproape imposibilă.
dorința beneficiarului. De pildă, o fonduri veți decide dacă poliureta-
CONIPUR amorsa

Beton
Pardoseli magazin 33
noutăți

Șape pe bază de sulfat de calciu


produse în România
Începând cu 1 februarie a.c., fabrica Baumit din Teiuș – județul Alba a scos pe
piață cel de-al doilea produs pe bază de sulfat de calciu. Este vorba despre șapa
autonivelantă Nivello Quattro. Trebuie spus că Baumit România este primul
producător de șape pe bază de sulfat de calciu industrial de înaltă rezistență,
pentru pardoseli, din România.

Ș tim cu toții că pardoseala


reprezintă una dintre cele
mai importante elemente
de construcție din cadrul unei
sunt structuri cu care interacţio-
năm în fiecare zi, fapt care ne pro-
voacă să înțelegem ce anume dintr-
o pardoseală ne asigură confortul
beneficiari, arhitecți, proiectanți,
constructori sau dezvoltatori imo-
biliari.
Sub pardoseală se ascunde un
clădiri, atât prin mărimea, cât şi şi siguranța. Sunt aspecte care ne sistem complex de straturi, care
prin complexitatea ei. Pardoselile interesează pe toți, fie că suntem servesc drept bază de susţinere a

Pasul 1
Verificarea suportului
Suportul trebuie să fie curat, uniform uscat,
neînghețat, fără praf, stabil, fără fisuri.

Pasul 2
Amorsarea suprafeței
În funcție de suport (absorbant sau neabsorbant),
suprafața se amorsează cu Baumit Grund sau Baumit
SuperGrund. Aplicarea celor două amorse se va face cu
bidineaua sau trafaletul, după curățarea prin aspirare a
suportului.

34 Pardoseli magazin
suportului final (finisaje calde sau plană. Nivello Quattro asigură o Avantajele
reci). În alcătuirea stratului de fi- planeitate şi o nivelare corespunză-
nisaj, ultimul strat de sub supra- toare a pardoselilor înaintea aplică-
utilizării șapei
faţa circulată este, de obicei, şapa. rii finisajelor de orice tip (cum ar fi Baumit Nivello
Este vorba de o structură deosebit
de importantă, fiind necesar să sa-
cele de mai sus), dar este deosebit
de avantajoasă şi pentru placajele
Quatro
tisfacă o întreagă serie de cerinţe ceramice. n excelent efect autonivelant
tehnice: elasticitate, rezistență la Acest produs respectă, în primul n posibilitatea realizării de
uzură, o bună conductivitate ter- rând, cerințele de înaltă calitate, şape cu grosimi cuprinse
între 1mm şi 20mm
mică (importantă în cazul utilizării dar şi cerințele de mediu. Mate-
n devine circulabilă după 2-3
sistemelor de încălzire prin par- ria primă utilizată în compoziția ore
doseală), îndeplinirea cerințelor şapei autonivelante este baza de n capacitatea de întărire rapi-
de duritate, rezistenţă mecanică, sulfat de calciu industrial de înaltă dă, fără fisuri şi contracții
rezistenţă la foc şi, nu în ultimul rezistență, obținut din gazele de ar- n aderența foarte bună la stra-
rând, de planeitate. dere de la termocentrale. Prin ur- tul suport
În cazul aplicării finisajelor calde mare, este un produs ecologic, care n aspectul final perfet neted
n conductivitate termică bună,
de tip parchet, mochetă sau PVC, nu afectează sănătatea.
ideală la sistemele de încălzi-
stratul suport – pardoseala – tre- re prin pardoseală
buie să asigure o suprafață perfect

Pasul 3
Preparare
Se amestecă un sac de 25 kg de Nivello Quattro cu
6 l de apă curată și se amestecă încet, cu ajutorul unui
mixer cu viteză mică (max. 600 rot/min), până la obţi-
nerea unei paste omogene, fără aglomerări.

Pasul 4
Aplicare
Masa de nivelare proaspăt amestecată se toarnă pe
suportul verificat și amorsat și se nivelează cu un
dreptar (drișcă, fier de glet din inox) în lungime mini-
mă de 50 cm, până la nivelul dorit. Pentru a obţine o
suprafaţă perfect netedă (fără pori), suprafaţa proas-
pătă trebuie dezaerată, trecând peste ea cu o rolă cu
ţepi. Operaţiunile de nivelare cu dreptarul și scoaterea
aerului se fac de către aplicator într-un interval de
maxim 4-5 minute de la turnare. În cazul în care este
necesară călcarea peste pasta proaspăt turnată, apli-
catorul va folosi saboţi cu cuie.

Pardoseli magazin 35
tehnologii rășini sintetice

O nouă generație de pardoseli


Creatori: Alberdingk-Boley GmbH și Huntsman International LLC

D
in colaborarea a două Diversitatea tehnologiilor de poli-
Sistemele bicomponente,
companii cu o tradiţie fără solvenţi, produse prin merizare Alberdingk-Boley pentru
îndelungată în sisteme această tehnologie, prezintă polioli (Albodur 901, 912, 921, 931,
poliuretanice (Alberdingk-Boley avantaje importante 941) permit obţinerea de proprie-
GmbH și Huntsman International în comparaţie cu sistemele tăţi speciale cerute de condiţiile de
LLC), a rezultat o nouă tehnologie de pardoseli pe bază de răşini lucru specifice diferitelor aplicaţii
privind finisajele pentru pardoseli, sintetice existente: în spaţii industriale sau proprietăţi-
bazată pe rășini sintetice. n sunt mult mai uşor de aplicat; lor cerute pentru diferite pardoseli
Testele efectuate pe aceste produ- n vâscozitatea redusă şi carac- decorative – astfel pot fi formulate
se de TÜV SÜD Industrie Service terul puternic hidrofob al sisteme pentru fiecare situaţie speci-
acestora permit înglobarea
GmbH, o organizaţie independen- fică, „tailor-made products“.
unei cantităţi mai mari de fileri
tă de inspecţii tehnice/de autoriza- minerali, îmbunătăţind mult Iată alte câteva avantaje aduse de
re, din Germania, au avut rezultate parametrii de performanţă ai aceste sisteme poliuretanice bicom-
excelente. Versatilitatea tehnologiei pardoselii şi aspectul acesteia; ponente pentru finisajele de pardo-
Huntsman pentru întăritori MDI seli pe bază de răşini sintetice:
(SUPRASEC 2496, 2651, 2642) n se pot aplica în condiţii de tempe-
permite obţinerea de proprietăţi ratură a mediului de la 5ºC la 30ºC,
specifice, incluzând posibilitatea fiind mult mai tolerante la vari-
de a realiza sisteme poliuretanice aţiile de temperatură în timpul
cu o gamă foarte variată de vâsco- aplicaţiei sau al uscării;
zităţi sau de reactivitate – timpi de n proprietăţile finisajului după întă-
lucru („pot life“) mult mai mari de- rire pot fi diferite funcţie de cerin-
cât pentru sistemele existente, dar n prin combinarea diferiţilor ţele aplicaţiei (elastic, moale, dur,
timpi de uscare reduși. componenţi (polioli Alber- foarte dur, neted sau texturat,
dingk-Boley şi întăritori Hunt- mat, semilucios sau lucios);
sman), se pot obţine produse n 100% corp solid – fără solvenţi;
cu proprietăţi extrem de vari- n pot fi aplicate în orice grosime a
Timpi de lucru (min)

ate (elasticitate sau duritate, stratului;


rezistenţă la impact, rezistenţă
n foarte bună capacitate de acope-
la zgâriere, rezistenţă la şocuri
termice); rire a eventualelor fisuri apărute
n se pot obţine suprafeţe foarte în stratul suport, chiar şi ulterior
dure sau, dimpotrivă, moi/ aplicării (high crack - bridging
elastice, lucioase sau mate, performance);
Duritate Shore (D)

absorbante fonic etc., cores- n excepţională rezistenţă la zgârie-


punzătoare utilizării într-o re, abraziune.
gamă foarte largă de aplicaţii
speciale (pardoseli industriale
în condiţii de umiditate per-
manentă, pardoseli antistatice
şi conductive, pardoseli pentru Sistemele sunt distribuite în
Elongație (%)

parcaje multietajate, pardoseli România de firma HSH Chemie,


decorative, pardoseli pentru care reprezintă şi alte firme
săli de sport, terenuri sportive importante în domenii conexe:
şi locuri de joacă antitraumă). HEUBACH, GEOTECH, TEGO.

36 Pardoseli magazin
interviu producători

Calitate la standarde europene,


din România
Interviu cu reprezentanții Quattro PavImente tehnIce,
domnii Adrian Mihailovici - Director Comercial
și Pavel Marinică - Director Tehnic
Ce poate oferi Quattro Pavi- Produsele sunt atestate și certificate Fiecare tipodimensiune de picior
mente Tehnice pentru piața de la nivel european, conform norma- pentru susținere permite reglajul
pardoseli supraînălțate? tivelor europene pentru pardoseli. fin (care poate fi de câteva zecimi
Adrian Mihailovici: Suntem de milimetru) pe înălțime, cu filet.
producători de pardoseli tehnice, Care sunt cele mai importante
în structura aceasta, respective plă- avantaje ale sistemului dum- Ce ne puteți spune despre
ci care formează suprafaţa pedona- neavoastră? produsele similare de origine
bilă, susținute de picioare reglabile Pavel Marinică: Se montează extra-europeană, respectiv
și traverse. Produsele noastre au ca foarte ușor, costurile sunt avanta- asiatică, apărute pe piața
destinaţie centrele de date, clădirile joase, iar prin folosire se fac mari românească?
de birouri, în principiu orice spațiu economii la celelalte operaţiuni Pavel Marinică: Aici există o se-
interior unde este necesară cabla- de dotare a unei clădiri, respec- rie de riscuri pentru cumpărători.
rea. Lucrăm și pentru export, fiind tiv la instalaţii electrice, ventilaţie, Au apărut pe piață produse simi-
singurii producători din România alimentare cu apă etc. Se elimină lare, originare din China de pildă,
și din țările limitrofe (Bulgaria, Un- practic manopera montării în pe- cu certificat de garanție, conform
garia, Ucraina, Moldova, Serbia). reţi a cablurilor, tuburilor, prizelor standardului, dar ideea e că lucru-
Chiar dacă nu avem o activitate și conexiunilor. În plus, e un sistem rile arată mult mai bine pe hârtie
dedicată exclusiv exportului, sun- foarte flexibil, în sensul că se inter- decât în practică. În primul rând,
tem contactați și avem tot timpul vine foarte simplu asupra unor co- este dificil de adus marfă din China
lucrări în aceste țări din zonă, unde nexiuni, se pot adăuga cabluri noi, în cantități mari, deci apare pro-
există birouri comerciale. Întrucât la costuri nesemnificative. blema aprovizionării. În al doilea
folosim tehnologia și know-how- rând, există diferențe importante
ul de la partenerul nostru inițial, Până la ce cote puteți ridica între mostre și ceea ce ajunge efec-
Quattro Pavimente din Italia, ca- o pardoseală? tiv la client ca marfă. Sistemul este
litatea este aceeași ca în Occident. Pavel Marinică: În funcție de exact același, dar diferențele se văd
necesități, între 30-40 și 1.100 mm. la materialul folosit. Cât despre
Cota depinde nu doar de spațiul execuție, în această etapă pot apă-
necesar instalațiilor, ci și de stadiul rea situații nebănuite - chiar la un
pardoselii inițiale. Nici la clădirile produs suficient de bun calitativ,
noi nu lipsesc surprizele în privința punerea în operă poate fi dificilă.
planeității. Trebuie compensate Am văzut de curând un produs
diferențe și de 200-300 mm, iar compus din plăci de tablă, ca niște
montatorii au nevoie de aparatură cofraje umplute cu beton. Se mon-
foarte bună, cu rază laser. Struc- tează foarte greu pentru că nu per-
tura pardoselilor noastre permite mite decupările decât cu costuri și
obținerea unei suprafețe perfect pierderi foarte mari. De asemenea,
orizontale de la un capăt la altul. deseori apar deformații în zonele

38 Pardoseli magazin
de strângere. În concluzie, avanta-
jele legate de cost sunt utile doar
până la un anumit punct. Partea
proastă este că defectele se văd nu-
mai la montaj, când nu prea se mai
poate face mare lucru.

Cum vă selectați colaboratorii,


respectiv montatorii?
Adrian Mihailovici: După 5 ani
de activitate în acest domeniu, sun-
tem convinși că nu este suficient să
vindem produsele pur și simplu,
beneficiarul dorind și montajul,
chiar întreținerea și reparațiile. În
timp, am făcut o selecție a firme-
lor de montaj cu care colaborăm,
prin care i-am eliminat pe cei
neprofesioniști; am rămas cu câțiva
parteneri de încredere, atestați
conform exigențelor europene. Noi
contractăm lucrarea, cu montajul
inclus, pe care îl dăm în subantre-
priză acestor colaboratori. Astfel,
putem oferi garanție beneficiarului
atât pentru produs, cât și pentru buie să producem în flux continuu, adusă pardoseala din Germania
montaj. chiar și pe ambele linii. Cu noua sau Italia – poate fi o problemă să
linie, vom putea lucra și 3 comenzi obții marfa fără întârzieri.
Care este capacitatea sau chiar 4 deodată.
de producție a fabricii Ce sfaturi le dați clienților
dumneavoastră? În ce măsură contează distanța de obicei?
Pavel Marinică: Avem două linii față de lucrare? Adrian Mihailovici: Clienții
de producție, una pentru panouri Adrian Mihailovici: În privința sunt totdeuna exigenți. Uneori știu
pe bază de PAL, alta pentru cele pe distanței, avem un avantaj prin fap- ce vor, alteori doar au impresia. Cei
bază de sulfat de calciu, care pot tul că suntem în București, unde se informați nu mai au nevoie de sfa-
lucra în flux sau separat. Produsul realizează cele mai multe lucrări. turi, pentru că știu deja care sunt
nostru standard are pe ambele fețe Printr-o programare riguroasă, nu avantajele. Cei neinformați merg
folie de aluminiu, peste care în faza avem probleme nici cu lucrările pe mâna arhitectului, a manageru-
finală se așează mocheta sau alt fi- din restul țării. Dacă avem con- lui de proiect sau a altui terț. Dacă
nisaj. Capacitatea de producție este tract, ținem legătura permanent cu arhitecții sau beneficiarii au dubii
de minimum 1.000 mp/schimb, antreprenorul, să știm stadiul lu- atunci când li se face o ofertă de
când se lucrează un singur produs. crării. Datorită faptului că produ- preț, pot face un calcul comparând
Avem și o nouă investiție, o linie cem aici, în România, nu este obli- nu doar cheltuielile separate cu
care va putea prelucra și ceramică, gatoriu să fie livrată toată marfa montarea pardoselii, ci împreună
piatră naturală, gresie sau granit. deodată, ceea ce ar cauza probleme cu toate cheltuielile colaterale, pen-
Deseori, comenzile se suprapun, de depozitare, ci treptat, în funcție tru instalații, întreținere, reparații,
mai ales că lucrările nu sunt dema- de evoluția lucrării. Ca termen de intervenții îmbunătățiri.
rate la data estimată inițial, și tre- comparație, gândiți-vă că ar trebui

Pardoseli magazin 39
tehnologii pardoseli supraînălțate

Pentru clădirile moderne:


Pardoselile tehnice
supraînălțate
P
roiectate inițial pentru doseala pedonabilă nu este nouă destul de simplu: pe o structură
a răspunde unor nevoi – un singur argument este sufici- metalică sprijinită de pardoseala
specifice centrelor de ent: Colosseumul de la Roma, care inițială, se așează panouri din di-
date prin anii ᾿60 –᾿70 avea sub arenă un sistem complex verse materiale: PAL cu densitate
ai secolului trecut, unde de canale și căi de acces, nebănuite mare, sulfat de calciu sau beton
problema cablurilor și a sistemelor de spectatorul din arenă. Ca să nu ușor (acoperite pe ambele fețe cu
de răcire a trebuit rezolvată cât mai mai vorbim de încălzirea prin par- tablă zincată sau aluminiu), metal,
simplu și mai eficient, acestea au doseală prezentă în multe dintre sticlă etc. Aceste două componen-
fost adoptate ca soluție ideală și în te de bază sunt suficiente pentru
cazul imobilelor de birouri, unde a asigura planeitate și rezistență la
și-au dovedint eficiența atât pentru solicitările inerente unui trafic me-
mascarea și protejarea instalațiilor diu și intens, așa cum se poate în-
electrice, telefonice, sanitare și, tâmpla în clădiri de birouri, centre
mai nou, din zona IT, cât și pen- de date sau în anumite spații teh-
tru conceperea unor sisteme de nice. Peste structura astfel creată
ventilație/climatizare la care par- se poate aplica orice tip de finisaj,
doselile supraînălțate și tavanele dar există și posibilitatea montării
suspendate să își aducă împreună de panouri cu finisaj obținut direct
aportul pentru folosirea judici- în fabrică, ceea ce reprezintă un
oasă a spațiului. Astfel, în funcție Pardoselile supraînălțate avantaj nesperat pentru cei care își
de anotimp, se face ventilație prin doresc o lucrare rapidă, lipsită de
fac parte tot mai mult
tavan, recirculându-se aerul prin complicații.
pardoseală, sau se distribuie aer din peisajul obișnuit
cald prin pardoseală, care este al clădirilor de birouri Structura metalică, re-
apoi absorbit prin tavan. Pardose- spectiv elementul portant al pa-
lile supraînălțate în sistem special moderne. nourilor, este formată din suporți
pentru ventilație, cu panouri per- verticali (picioare și capete), re-
forate, permit montarea acestor casele romane, începând cu secole- spectiv traverse de legătură între
instalații fără ca utilizatorul să re- le II – III î. Hr., concept care a fost suporți. Suporții din oțel ambuti-
simtă prezența tuturor cablurilor și dezvoltat în următoarele secole din sat, care în anumite cazuri pot fi
tubulaturilor necesare. Dar acesta Israel până în Marea Britanie. folosiți fără aportul traverselor, au
este un caz particular. Montarea capete și baze concepute pe dife-
pardoselilor supraînălțate aduce Un sistem flexibil rite categorii de înălțimi, pentru
cu sine suficiente avantaje pentru Pentru a înțelege oportunitățile a da posibilități cât mai mari de
a le face dorite indiferent de trase- pe care le oferă aceste sisteme de supraînălțare a pardoselii. Regla-
ele sistemelor de ventilație. Ideea pardoseli, le vom face o scurtă de- rea înălțimii este un aspect deose-
folosirii acestor spații de sub par- scriere. În principiu, lucrurile stau bit, atât pentru a permite masca-

42 Pardoseli magazin
Avantaje
ale sistemelor de
pardoseli tehnice
supraînălțate
n Amplasarea tuturor
instalațiilor, inclusiv sanitare,
dedesubtul suprafeței pedo-
nabile
n Posibilitatea alegerii unei
plaje largi de supraînălțare, in
funcție de necesități
n Accesul rapid la rețelele de
distribuție pozate sub par-
doseală, prin ridicarea pano-
urilor și cu ajutorul dozelor
încastrate în cadrul sistemului
n Montaj rapid și posibilitatea
utilizării imediate a suprafeței
de călcare
n Proprietăți antiderapante, an-
tistatice, ignifuge, antialergice
etc., caracteristici obținute cu
ajutorul finisajelor pardoselii
n Prin intermediul panourilor
Panourile realizate, așa cum pedonabile și finisajelor, dar și
am spus, din diferite tipuri de ma- structurii sistemului, se poate
teriale, trebuie să aibă anumite ca- opta pentru grade diferite de
rezistență la abraziune, im-
racteristici. Din motive de eficiență
pact, zgârieturi, presare
a montajului și de rezistență, cele n Posibilitatea alegerii unei
mai frecvente dimensiuni sunt de varietăți mari de finisaje pen-
600 X 600 mm. Grosimile variază tru pardoseală – lemn, piatră
și ele, în funcție de material. Dacă naturală, mochetă, PVC, alu-
pentru PAL cu densitatea de 720 kg/ miniu etc.
mc avem grosimi de 28 sau 38 mm,
pentru sulfat de calciu este sufici-
entă o secțiune de 34 mm. Izolarea
fonică și comportamentul termic,
electric sau la foc sunt prevăzute
rea tuturor instalațiilor, cât și pen- conform normativelor pentru par-
tru a obține orizontalitatea atât de doseli stabilite la nivel european și
mult dorită, cu ajutorul unui reglaj național. Totuși, fiecare dintre vari- n Reamenajarea rapidă a
fin pe filet. Pentru amortizarea ante are rolul și avantajele sale. PAL- spațiilor
vibrațiilor, sunt utilizate în zona ul este mai bun izolator termic (aici n Reducerea cheltuielilor de
de contact a structurii metalice cu nu trebuie uitat nici prețul scăzut), întreținere, intervenție și mo-
panourile, garnituri din diverse sulfatul de calciu are un comporta- dificare a instalațiilor și a clădi-
rii în general
materiale neconductive, polietile- ment mai bun la foc. Finisajul con-
n Întreținere și igienizare ușoară
nă, PP sau cauciuc de exemplu. tribuie în cea mai mare măsură la

Pardoseli magazin 43
tehnologii pardoseli supraînălțate

izolarea fonică (32 dB minimum), Accesoriile sunt importan-


Recomandări ca și la comportamentul electric –
izolant, antistatic, disipativ, conduc-
te pentru că oferă posibilitatea de
acces către instalațiile mascate, sau
Vom menționa aici câteva tiv, în funcție de necesități. Cantu- sunt părți componente ale sisteme-
reguli de montaj, nu pentru rile ABS prezente la unele panouri lor de ventilație și climatizare. Doze-
specialiști, care știu foarte
bine ce au de făcut, ci pentru garantează integritatea marginilor și le se încastrează în dalele pardoselii
potențialii beneficiari sau o estetică riguroasă. și pot deservi conexiunile la rețelele
pentru antreprenorii care au de voce și date, sau alimentarea cu
nevoie de contractarea unei Finisajul poate fi unul simplu: curent electric. Sunt amplasate de
asemenea lucrări: film transparent pentru panourile regulă în proximitatea punctelor de
din sulfat de calciu, folii de oțel sau lucru, dispun de prize și întrerupă-
n Montarea pardoselii va fi ul-
tima lucrare de amenajare a aluminiu, laminat plastic. Varian- toare, iar finisajul capacului poate
spațiului. tele „evoluate“ sunt acoperite cu fi identic cu cel al întregii pardoseli
n Suprafața suport trebuie să PVC, linoleu, cauciuc, mochetă, sau din inox. Există și sisteme care
fie curată, uscată, fermă, fără
crăpături sau goluri, fără
pete de substanțe chimice,
în special grăsimi, uleiuri,
produse inflamabile.
n Lucrările de montaj nu se pot
executa în afara unor limite
de temperatură (5-30°C) și
umiditate (40-75%).

40-75%
5º 30º

n Dacă sub pardoseala


supraînălțată sunt amplasa- parchet, ceramică, marmură sau presupun amplasarea prizelor și în-
te țevi de alimentare cu apă granit natural. Beneficiarul poate trerupătoarelor pe coloane și semi-
sau agent termic, este nece-
în egală măsură să opteze pentru coloane, deci acestea nu mai sunt
sară o bună izolare termică a
plăcii de beton. una dintre variantele mai simple, mascate sub pardoseală.
pentru a-și alege ulterior finisajul, Așa cum am spus, din categoria
n Distribuirea prizelor, conduc-
telor de apă și instalațiilor sau poate solicita din start finisa- accesoriilor fac parte și panourile
de ventilație trebuie pro- jul dorit. Desigur, prima soluție perforate pentru ventilație (cu sau
iectată în paralel cu struc- oferă mai multe oportunități es- fără reglarea debitului de aer), ca și
tura metalică a pardoseliii tetice, dar nu trebuie uitat că par- grilele de absorbție sau refulare a
supraînălțate. doselile supraînălțate au nevoie aerului, eventual cu tavă de colec-
n Execuția instalațiilor va fi de un finisaj fragmentat, dacă se tare a prafului.
terminată când va începe dorește o intervenție rapidă asu- Tot ca accesorii mai pot fi întâl-
montajul pardoselii. pra instalațiilor de dedesubt (o nite treptele sau rampele și, nu în
n Beneficiarul trebuie să asigu- mochetă sub formă de dale poate ultimul rând, ventuzele cu ajutorul
re spații de depozitare pentru fi soluția). cărora se pot îndepărta panourile.
materiale, precum și surse de
energie electrică și apă.

44 Pardoseli magazin
noutăți

Țesătură de vinil ranforsată


cu fibră de sticlă
« Innovation distinguishes
between a leader and a
follower» – spune Steve
Jobs, influentul întreprinzător ame-
rican în computere și divertisment.
Iar inovația este cel mai discutat
Mai mult decât o colecție,
2TEC2 reprezintă o provocare
avangardistă pentru standar-
dele de specialitate, un con-
cept original care armonizează
tradiția și noutatea într-o
subiect al zilelor noastre. Promotor
gamă unică de produse atent
al ultimelor tendințe în materie de
selecționate și cu un aspect
design, EPA a definit pentru piața
inedit. Noua tehnologie de
din românia colecții unice de aco-
fabricație extinde limitele im-
peritori de pardoseală care suprind
puse designului interior prin
prin complexitate și performanță, elaborarea unui produs tehnic
experimentând astfel în detaliu cali- și sofisticat în egală măsură,
tatea și impactul estetic al amenajă- cu accente liniare și reflexii
rilor interioare. metalice, adaptat cerințelor
designului contemporan.
Astfel, această țesătură de
vinil raforsată cu fibră de sticlă
oferă personalitate și atitudine
spațiului, stabilind noi stan-
darde în materie de estetică,
performanță și durabilitate.
Disponibil în rolă sau dală,
punerea sa în operă se poate
face unidirectional, în formă
de tablă de șah, sau aleator,
ceea ce îi conferă produsului o
excelentă flexibilitate, reflec-
tată într-un design modern al
spațiului interior.
Păstrând rigorile unui material
performant și din punct de ve-
dere al funcționalității, colecția
2TEC2 iese din sfera unui sim-
plu acoperitor de pardoseală,
reprezentând o soluție viabilă
pentru orice tip de amena-
jare: interioară, exterioară,
zone umede și pereți.

Pardoseli magazin 45
cleaning sisteme

Secretul eficienței în cleaning:


sistemele de ștergătoare
Vom vorbi în aceste pagini despre un domeniu cu totul special al întreținerii unei
clădiri, respectiv despre sistemele de ștergătoare. Rolul lor este neglijat de mulți
administratori de clădiri, care ajung să constate în timp că facturile pentru cleaning
sunt cam mari, sau că serviciul intern destinat acestei activități este ineficient.
Mai mult, pardoselile se deteriorează într-un ritm greu de înțeles pentru neinițiați.
De fapt, lucrurile sunt foarte simple. Vom detalia în continuare.

Î
n orice domeniu, eficiența detergentul folosit excesiv în proce- tar metalic sau la o mochetă su-
fără o investiție minimă sul de curățenie. Aceleași particule pusă „reconversiei profesionale“,
inițială este imposibilă, iar menționate anterior, împreună cu așa cum vedem că ne întâmpină
noi trecem printr-o perioa- apa, sunt potențiale cauze pentru deseori la intrările unor clădiri de
dă în care „eficiență“ este un accidente. la care așteptările sunt mai mari.
cuvânt la ordinea zilei, mai ales în Iată așadar câteva aspecte care, Ne referim la dispozitive care pot
privința cheltuielilor de întreținere adăugate economiei din zona de fi obținute în urma unei comenzi
a unei clădiri. În acest context, cleaning, devin argumente pentru personalizate, conform dimensiu-
scăderea costurilor poate veni din amenajarea unei arii dedicate opri- nilor necesare, cu un design spe-
zone neașteptate, precum dome- rii murdăriei înainte de intrarea cific. Personalizarea poate fi conti-
niul cleaningului, unde sintagma în imobil. Trebuie specificat că ne nuată și cu o siglă, mesaj, denumire
„mai bine previi decât să tratezi“ raportăm la produse profesionale, etc, care să-i întâmpine pe cei care
este pe deplin valabilă. Un sistem de nu ne referim la un simplu gră- intră în clădire.
ștergătoare bine gândit, dimensio-
nat la nevoile reale ale unui imobil
(clădire de birouri, magazin, ho-
tel, spital, școală, instituție etc) va
reduce eforturile de întreținere a
curățeniei, întrucât circa 80% din
praful existent într-o clădire este
adus pe tălpile pantofilor. Ei bine,
90% din acest praf poate fi oprit
la intrare sau colectat în anumite
puncte de trafic intens cu ajutorul
sistemelor repective. Au fost situații
în care unii beneficiari și-au prelun-
git perioada dintre două curățenii
generale de la 2 la 5 săptămâni, în
urma montării unor bariere de
praf. Nu vom uita faptul că micile
particule abrazive (praf, nisip, no-
roi, pietricele) contribuie în mod
decisiv la uzura pardoselilor, ca și

46 Pardoseli magazin
Conceptul
zonal
Zona 1: Intrarea în clădire, par-
tea exterioară – curăță murdăria,
noroiul, umezeala, înainte de a
intra în clădire
Zona 2: Intrarea în clădire, par-
tea interioară – reține praful și
mizeria înainte de a ajunge în
interiorul clădirii
Zona 3: Zonele de trecere, in-
clusiv recepția – curăță și usucă
tălpile pantofilor și roțile căru-
cioarelor dincolo de zona 2; de
asemenea, previne transportul
murdăriei în interiorul clădirii,
de exemplu de la un atelier la
birouri
Zona 4: Zonele vizate, de trafic,
precum ascensoarele, automa-
tele de băuturi, obiective de
alimentație publică – bariera
de praf în aceste zone previne
deteriorarea acoperitoarelor de
podea în cazul în care murdări-
rea este inevitabilă

Pentru a scăpa de murdărie,


se cere parcursă o distanță
de minimum 2,1 m, dar re-
comandarea experților ne
indică distanța de 6 m, pen-
tru o eficiență semnificati-
vă. Această ultimă dimen-
siune permite curățarea
mizeriei, absorbția umeze-
lii, dar previne și riscul alu-
necării pentru restul pardo-
selilor. Distanța optimă de
6 m poate fi atinsă combi-
nând produse pentru 2 sau
3 zone (prin achiziționarea
sistemului complet, la di-
mensiuni optime, există și
avantaje de ordin econo-
mic, obținând un preț mai
mic pe metrul pătrat de
suprafață acoperită).

Pardoseli magazin 47
cleaning sisteme

7 CONDIȚII pe care trebuie să le Sisteme


îndeplinească sistemele de ștergătoare: constructive
1. Să rețină cât mai mult din mur- îmbibate cu apă. Cele de calitate Există o multitudine de variante.
dăria, praful, pietrele și umezea- premium își vor păstra aspectul În primul rând, avem compo-
la la intrarea în clădire/incintă curat pe tot timpul zilei. nentele de bază:
n Perii sau casete cu perii
Când vizitatorii trec peste
• lamele de cauciuc profilat
ștergătoare, deosebit de importan- 5. Să fie ușor de curățat • raclete de aluminiu
te sunt prima barieră, care trebuie Barierele necesită la rândul lor o • mochetă buclată
să oprească praful și murdăria, re- curățare. Accesul rapid la murdăria • covor ștergător
spectiv a doua care reține umezea- depozitată în cuvele de dedesubt,
la. Conceperea sistemului pe zone posibilitatea de a o îndepărta ra-
de acumulare a materiilor nedorite pid, eventual cu mijloace moder-
este de un real folos. ne (aspiratoare, jet de apă), cam
acestea sunt cerințele pentru niște
2. Să aibă dimensiuni și forme ștergătoare eficiente.
potrivite locației
Barierele scurte pot fi ocolite sau 6. Să fie rezistente la uzură
traversate fără un efect real, prin Aici sunt importante calitățile
urmare trebuie desfășurate pe o materialelor folosite pentru mon-
distanță suficientă, astfel încât cel taj, indiferent că vorbim de cau-
care intră să pășească de câteva ori ciuc, mochetă, PVC, aluminiu, oțel
pe fiecare componentă. Cu cât mai sau alamă. Elementele metalice au,
mulți pași, cu atât mai bine! pe lângă rolul de racletă, scopul de
a susține sarcini deosebite, precum Între aceste componente, se
3. Să blocheze mizeria, praful, cărucioare cu marfă sau scaunele pot face diverse combinații, în
pietricelele, umezeala adânc în cu rotile. Tot la acest capitol trebuie funcție de rolul zonei respec-
interior ținut cont de temperaturi (zonele tive în procesul de oprire a mur-
Odată ce bariera și-a făcut da- de exterior vor fi supuse la extreme dăriei. De exemplu:
toria, murdăria și apa nu trebuie termice care le pot afecta în timp, n Pentru zona 1 (particule gro-
văzute din exterior. O barieră efi- mai ales când sunt expuse direct la siere)
• casete de perii
cientă va menține toate acestea soare).
• lamele de cauciuc
în interior, departe de suprafața • lamele de cauciuc alternate
de călcare. Una de slabă calitate 7. Să aibă un aspect plăcut cu raclete de aluminiu
va menține murdăria la vedere, Cadrele de montaj, persona- • lamele de cauciuc alternate
permițânt următorului trecător să lizarea din zona de absorbție a cu perii
o ducă în interiorul clădirii. Gro- umidității, culorile zonelor de mo- n Pentru zona 2 (praf )
simea sistemului este, prin urmare, chetă, formele deosebite pe care • mochetă buclată
un criteriu de evaluare. le pot lua în ansamblu – iată câ- • mochetă buclată alternată
cu perii (eventual casete de
teva detalii cu care se poate „jon- perii)
4. Să-și păstreze tot timpul as- gla“ estetic. Revenim aici asupra • mochetă buclată alternată
pectul curat, nedeteriorat. rezistenței la uzură, care poate în- cu raclete de aluminiu
În timpul perioadelor cu vre- semna și menținerea unui aspect n Pentru zona 3 (umezeală)
me rea, limitele sistemelor de plăcut. • covoare cu diverse texturi
ștergătoare sunt testate la maxi- și orientări ale fibrelor, cu
mum. Cele de slabă calitate vor putere mare de absorbție a
apei
arăta după scurt timp murdare și

48 Pardoseli magazin
finisaje exclusiviste

Pour les connaisseurs:

Luxul
pardoselilor
din piele
M
Eleganţa naturală a pardoselilor din oale, fină, brută sau prelucrată, pielea con-
feră eleganţă şi clasă obiectelor de mobilier,
piele satisface cerințele de calitate îmbrăcând într-un stil inimitabil fotolii, ca-
chiar şi pentru cei mai exigenți clienţi. napele, scaune, paturi sau oglinzi. Pielea este un lux
Deopotrivă tradiționale şi actuale, ele pe care îl poti iubi dar şi folosi. Prezentă încă din pe-
rioada preistorică ca material tradițional de acoperire
dau naştere unui finisaj fără vârstă, al pereților şi solului peşterilor, astăzi o regăsim la fel
sinonim cu luxul rafinat indiferent de de actuală, dar în execuţii şi modele inovatoare. Având
mediul de aplicare sau stilul de viaţă în vedere că designerii şi clienții contemporani se în-
dreaptă tot mai mult spre produse naturale pentru a-şi
al beneficiarilor. satisface dorinţa de calitate, stil si clasă, pielea nu putea
lipsi de pe lista materialelor utilizate pentru pardoseli
exclusiviste.

O istorie a calităţii
Pe piaţa italiană, pardoselile din piele există de pes-
te 50 de ani, răstimp în care preocuparea designerilor
pentru calitate a reprezentat o caracteristică distinctivă
recunoscută deopotrivă de clienţi şi de companiile ac-
tive pe acest segment, realitate care tradusă în cifre în-
sumează o producţie anuală de două milioane de metri

50 Pardoseli magazin
pătraţi. Și tocmai calitatea modelelor realizate a permis prind viaţă în mod magic, respirând şi absorbind su-
parteneriate cu branduri importante de pe scena inter- nete, oprind timpul în loc.
naţională, dintre care amintim Frau, Knol, Dainese şi
Ralph Lauren. Elegante şi practice
Liniile de produse îmbină expresia diferitelor culturi Plăcile din piele au multiple aplicaţii comerciale şi re-
ale popoarelor într-o colecţie de accesorii de mobilier zidenţiale, printre care putem enumera spaţii precum
de lux întregită de căldura şi fineţea inimitabilă a pielii recepţia din hoteluri, restaurante exclusiviste, birouri,
care, în forma unor plăci rezistente, devine elementul locuinte. Produsul este propus în diverse mărimi şi for-
de acoperire al pardoselii şi pereţilor. mate, întregite de o gamă variată de culori, iar pentru a
spori şi mai mult posibilităţile de uitilizare, plăcile sunt
Suport din PVC, finisaj din piele disponibile în toate formele geometrice, beneficiind de
Execuţia plăcilor reuneşte două elemente, fiecare cu ştanţări diferite care se pretează bine inclusiv pentru
rolul său: pe de o parte PVC-ul capabil să confere forţă placarea pereţilor.
şi stabilitate şi pe de alta pielea care are ca rezultat o par- Printre avantajele de ordin practic ale plăcilor se nu-
doseală unică, emoţionantă, unde fiecare exemplar este mără rezistenţa lor, designul compact, faptul că se pot
irepetabil, dar unde toate plăcile vorbesc aceeasi limbă, întreţine şi curăţa foarte uşor şi deloc în ultimul rând
cea a eleganţei, naturii, exclusivismului şi căldurii. că îndeplinesc toate cerinţele de ignifugare. Într-un cu-
Transformarea pielii naturale într-un element vi- vânt, sunt alegerea perfectă pentru cei care vor să simtă
abil de acoperire a pereţilor şi pardoselii presupune un material cu totul special sub picioare.
pasiune, entuziasm şi tehnologie de vârf. Rezultatul,
reunind patina trecutului şi farmecul stilului mo-
dern este solicitat din ce în ce mai mult de arhitecţii
şi designerii de interior din întreaga lume. Variaţiile
Pentru informaţii suplimentare despre acest tip de pro-
existente în aspectul pielii, ca şi petele ocazionale nu
duse, detalii tehnice şi posibilităţi de achiziţionare şi pu-
fac decât să sporească farmecul acestui material. In- nere în operă, accesaţi www.parchet-parchet.ro
terioarele unde este folosit acest produs revoluţionar

Pardoseli magazin 51
noutăți

Chituri adezive
pentru mozaic
Finisajele speciale includ plăci ceramice cu suprafeţe care imită metalul, lemnul sau parche-
tul, mozaicurile opace, semitransparente sau chiar transparente, din metale sau din sticlă ce
imită metale. Plecând de la analiza materialelor de finisaj, a designului final al placărilor şi a
spaţiilor ambientale unde pot fi aplicate aceste finisaje, Mapei a lansat un mortar special de
chituire, denumit pe scurt Kerapoxy Design.

E
vorba de un mortar epo- în acest scop, chitul de rosturi epo- cilor. Pe lângă compatibilitatea sa
xidic bicomponent, an- xidic are o aderenţă perfectă în ros- cu spaţiile umede, chitul de rosturi
tiacid, versatil (se poate turi şi la marginile plăcuţelor în ciu- Kerapoxy Design reprezintă ale-
folosi deopotrivă ca adeziv şi da dimensiunilor reduse ale acestor gerea ideală şi pentru realizarea
chit de rosturi), ideal pentru spaţii. Totodată, reprezintă alegerea unor finisaje pretenţioase pe bază
mozaic vitroceramic, mozaic optimă pentru chituirea placajelor de mozaic din lemn. Acest fapt
ceramic sau mozaic decorativ ceramice aflate în imersie continuă se datorează compoziţiei specifice
din piatră naturală. În plus, la apă (de exemplu piscinele), re- a mortarului care nu conţine apă,
adaugand în amestecul de chit spectiv a suprafeţelor care se spa- întărirea realizându-se prin reac-
fulgi coloraţi (metalizaţi, din lă des chiar cu soluţii chimice gen ţia chimică dintre componente. În
poliester, aluminiu ori răşină detergenţi sau detartranţi, deoarece acest fel, mozaicul de lemn aplicat
epoxidică) de foarte mici di- nu se pătează la clor, ceai, cafea, să- nu se umflă şi nici nu se deformea-
mensiuni, se obţine un efect pun lichid şi nici nu permite dez- ză, în ciuda sensibilităţii specifice la
optic intens. Dezvoltat special voltarea mucegaiului ori ciuper- apă a acestui material natural.

52 Pardoseli magazin
Aplicarea chitului în rosturi
şi finisarea suprafeţei Exemple
1. Aplicarea chitului se face obli- vas dedicat. Al doilea burete se fo-
de aplicare
gatoriu cu o spatulă cauciucată loseşte pentru finisarea suprafeţei n lipirea şi chiturea placărilor
decorative cu mare valoare
semidură, întinzându-l în diago- chitului şi se va spăla de asemenea
estetică din show room-uri
nală pe rosturi, acţionând pe toată într-un vas dedicat.
suprafaţa placajului pentru ca 5. Dintre avantajele la punerea în
mortarul să umple toate spaţiile. operă, menţionăm că după aplica-
2. Imediat după această operaţiu- rea chitului în rosturi, la spălarea
ne, pe suprafaţa placajului chituit şi finisarea suprafeţei se foloseşte
se pune puţină apă (se va evita ca apă curată şi nu solvenţi.
apa să ajungă în rosturile nechi- 6. Recomandăm să acordaţi o
tuite) şi se freacă cu o drişcă din atenţie deosebită acestei ultime
plastic prevăzută cu pâslă abrazivă operaţiuni de finisare. Dacă su-
tip Scotch Britte. prafaţa rezultată în urma finisării
3. Mortarul din rosturi, sub nu este lisă şi netedă, va atrage în
acţiunea frecării cu pâsla umedă, timp un cumul de mizerie şi de-
trece din starea de material vârtos puneri de praf, fapt ce se traduce
(dens) în stare de soluţie, care ulterior într-o curăţare şi spălare n chiturea mozaicului vitro-
poate fi uşor strânsă şi finisată mai dificilă a suprafeţei chitului. ceramic aplicat pe suport
(lisată) cu ajutorul unui burete dur de sticlă, când se impune
de celuloză. crearea unui efect semi-
4. Se folosesc cel putin doi bureţi transparent şi decorativ
Nu încercaţi să frecaţi şi să finisaţi care permite trecerea şi
care se spală des deoarece se la aplicare numai cu bureţi. Ma- filtrarea luminii
încarcă foarte repede cu filer şi terialul de chituire nu se emulsi- n adeziv şi chit de rosturi
răşină. Un buretele se foloseşte onează uşor, rosturile se vor dez- pentru mozaic aplicat în
numai pentru a colecta soluţia de goli de chit, bureţii se vor încărca baie turcească ori saună
chit rezultat după frecarea cu pâs- rapid cu răşină şi filer iar rezulta-
lă abrazivă şi se va spăla într-un tul final va fi nesatisfăcător.

n chit de rosturi decorativ


pentru mozaic aplicat la
piscine rezidentiale, piscine
cu apă termală sau apă de
mare, chit pentru rostuirea
mozaicului din lemn, etc.

Pardoseli magazin 53
noutăți

Produse ecologice
pentru finisarea parchetului

Ecoeticheta UE reprezintă Istoric Rezultatul palpabil al acestor


o parte a Politicilor Indus- În 1997, producătorii de pardo- eforturi s-a tradus prin Licenţa
triale Sustenabile adoptate seli şi produse aferente acestora din EMICODE®, reprezentând o mar-
de către Comisia Europea- Germania au iniţiat acţiunea de că comercială înregistrată şi pro-
nă în data de 16 iulie 2008. măsurare a emisiilor finisajelor ce tejată a unui sistem de clasificare
ar putea afecta calitatea aerului in- prin care produsele utilizate la
Criteriile de acordare a
terior prin poluarea cu compuşi or- amenajările interioare sunt împăr-
Ecoetichetei au la bază stu- ganici volatili şi mirosuri. Intenţia, ţite şi identificate in diferite clase
dii ce analizează impactul având o bază solidă, a condus la în- conform caracteristicilor lor de
respectivului produs sau fiinţarea Asociaţiei pentru Contro- emisii. Astfel, marca EMICODE
serviciu asupra mediului lul Emisiilor Produselor destinate EC 1 corespunde ”emisiilor foarte
de-a lungul întregului său Pardoselilor (Gemeinschaft Emis- reduse”, iar EMICODE EC1 R ma-
ciclu de viaţă, pornind de sionskontrollierte Verlegewerksto-
la materiile prime utilizate ffe e.V. - GEV). Scopul principal al
în faza de pre-producţie şi Asociaţiei privea furnizarea de in-
continuând cu producţia, formaţii impartiale şi verificate cu
privire la caracteristicile de emisii
distribuţia şi depozitarea.
ale materialelor, oferind astfel un
Simbolul „floare” ajută reper proiectanţilor, consumatori-
producătorii, comercianţii lor şi montatorilor pentru alegerea terialelor care, deşi prezintă emisii
şi prestatorii de servicii să unor produse adecvate, de natură foarte reduse, necesită totuşi mă-
obţină recunoaşterea pen- să protejeze deopotrivă beneficiarii suri de siguranţă în timpul utiliză-
tru bune standarde. şi mediul. rii din cauza compuşilor conţinuţi.

54 Pardoseli magazin
În decursul anilor, Emicode s-a ei Adezivi a condus grupul de lucru pe bază de apă au un conţinut
dezvoltat de la un sistem ce descria ce a pregătit documentaţia necesa- de solvenţi de numai 100g/l sau
caracteristicile emisiilor adezivi- ră includerii finisajelor pentru par- chiar mai puţin, iar toate produ-
lor către unul relevant pentru ni- chet în clasificarea Emicode şi ne-a sele certificate EC1 un procen-
velul de emisii dintr-o gamă largă relatat următoarele: „Procedura de taj de sub 8%, informaţii foarte
de produse utilizate în construcţii: stabilire a standardului Emicode importante pentru beneficiari.
adezivi, amorse, componente de pentru finisajele de parchet a pre- „Primind floarea UE pentru
nivelare, plăci ceramice şi mortare, supus un an de întâlniri, măsură- Bona Novia, am avansat încă
sigilanţi, iar începând cu luna iulie tori şi discuţii. În viitor, întreaga un pas pe calea spre o dezvol-
2009 şi pentru finisaje destinate industrie se va conforma cerinţe- tare durabilă. În plus, în cursul
pardoselilor din lemn. lor solicitate (ce reclamă o propor- anului 2009 am decis încetarea
ţie de mai puţin de 10 % solvenţi vânzării de finisaje pe bază de
Finisaje ecologice Bona în finisaje, iar specific pentru obţi- solvent în cadrul UE. Ne simţim
Începând din 1997, adezivii Bona nerea standardului EC1, o valoare extraordinar primind recunoaş-
sunt certificaţi EC1. Acum, com- a emisiilor mai mică de 150µg/m³ terea eforturilor noastre”, a con-
pania a reuşit performanţa ca opt după 28 zile). Totodată, din iulie tinuat Arne Wallin, Managerul
dintre finisajele sale pe bază de apă 2011 conţinutul total admis de sol- de Mediu al companiei.
să fie primele din această industrie venţi va fi doar de 8%”.
certificate EC1. Având o experien- Odată cu lansarea finisajelor eco-
ţă de peste 10 ani în domeniul mă- logice în 1979, Bona a hotărât să
surătorilor nivelului de emisii pen- îşi concentreze resursele pentru a
tru adezivi, Thomas Brokamp, Vi- elimina solvenţii din componenţa
ce-Preşedinte şi Director al Divizi- produselor sale. Astăzi, finisajele

Pardoseli magazin 55
noutăți

Patru culori noi pe piață


Loba diversifică sortimentaţia de culori
pentru uleiurile bicomponente

P
archetul şi pardoselile din
Deschis şi închis – indiferent în ce domeniu lemn înseamnă mai mult
(industria mobilei sau design interior), în orice decât utilitatea lor. Ca parte
direcţie ai privi, aceşti doi poli cromatici a designului interior, influenţează
definesc trendul în lumea culorilor. Loba a ţinut în mare măsură imaginea de an-
samblu a încăperii. Colorând par-
cont de această tendinţă, sporindu-şi paleta de doseala, nu numai că evidenţiem
culori a sistemelor de uleiuri cu trei noi variante structura şi frumuseţea lemnului,
ci oferim şi noi posibilităţi de ar-
monizare a pardoselii cu restul
ansamblului. Totul se poate face
funcţie de gusturi, tendinţe sau
designul contemporan. Este vor-
ba, bineînţeles, nu de o schimbare
radicală a culorii lemnului, ci de o
colorare nuanţată, care să comple-
teze caracterul culorii naturale a
acestui material.
Pardoselile la modă reprezintă
un domeniu în care Loba s-a impli-
cat de la început şi a investit mult
know-how. După ce, cu ceva timp
în urmă, a introdus prima varian-
tă pigmentată a produsului de top,
uleiul LOBASOL® HS 2K ImpactOil
(alb, pentru care exista la un mo-
ment dat o mare cerere pe piaţă),
iată că urmează lărgirea paletei de
culori.
Acum, cu cele patru variante, alb,
kambala, sucupira şi wenge, clienţii
cei mai pretenţioşi au la dispoziţie
un spectru de culori corespunzător
trendurilor actuale. Kambala, o
culoare inspirată din esenţa africa-
nă cunoscută sub denumirea Iro-
ko, Sucupira, inspirată din culoa-

56 Pardoseli magazin
rea lemnului de foioase din nordul pune la socoteală faptul că folosi- straturi, a uleiurilor colorate, se
pădurilor amazoniene şi Wenge, o rea uleiurilor colorate pe esenţele atinge rezistenţa la uzură şi la so-
culoarea nobilă, maro închis, sunt clasice, autohtone, reprezintă un licitări dorită. În ceea ce priveşte
noile culori cu ajutorul cărora un mare avantaj financiar, în compa- protecţia mediului şi protejarea să-
lemn obişnuit, cum este de exem- raţie cu folosirea esenţelor exoti- nătăţii, Loba nu face rabat de la ca-
plu stejarul, poate căpăta un efect ce“ spune Dieter K. Bonn, director litate: noile uleiuri bicomponente
interesant şi neobişnuit, cu un efort naţional de vânzări – Germania. au conţinutul de substanţă uscată
şi costuri relativ mici. „Proprietă- Pentru obţinerea rezultatului de 100% şi sunt fără solvent. Ele au
ţile lemnului, de pildă o anumită dorit, respectiv a unei suprafaţe logo-ul LOBASOL 100% Natural.
duritate, şi o culoare proaspătă, perfect omogene, este nevoie de
modernă, deosebită, pot fi com- un efort minim. Prin aplicarea cu
binate fără greutate - fără a mai ajutorul şpaclului, doar în două

Pardoseli magazin 57
summary february 2010

6 Domotex: good signs for the flooring market


The beginning of this year was marked by the Expo Domotex Fair
in Hannover, an event with a participation of almost 1400 exhibi-
tors from 70 countries. Read in this article about the tendencies
of the market, the events that took place in this context, the latest
topics debated by experts.

6 10 10 Interview - Leonard Doroftei


The famous box champion told us about his passion for wood,
about the role of the designers in his life. This time we saw him as
the beneficiary of flooring works in his own home as well as in the
pub he has recently opened in his town Ploiesti.

12 The right solution for hospitals


There are still hospitals which continue to have repaired (some-
times with important investition!) floors “expired” from the point of
view of legislation, hygiene, resistance and safety of the access. The
funds allocated being anyway reduced, it is preferable to choose
the right cover. A solution would be PVC.

14 Parquet & underfloor heating


The underfloor heating requires certain support layers, mounting

12 14 conditions and finishing works. Find out supplementary details


from these pages which can help you with the selection of the
appropriate type of parquet and the correct planning of the work
stages.

20 Intelligent and highly motivated


and trained workers
Mr. Heinz Brehm, president of EUFA P+F, had the kindness to
grant us an interview in which he spoke to us among others
about the European flooring market, about the activity of his
organization and about a very important topic to him: the train-
ing of the workers.

28 Footsteps in Caru’ cu bere


Maybe it is not the most spectacular scenery element of this
famous space but because it has resisted for more than 80 years

20 28 to the intense walking, the flooring may be presented as a quality


reference item reminding of the seriousness of old times workers.

31 Sport indoor polyurethane floors


The floors meant for practicing sports have to fulfill certain elastic-
ity, shock absorption capacity, friction, evenness and many other
conditions. There are compulsory minimum European standards
which a designer, a builder and even a beneficiary has to know.

42 Technical raised floors


They are used in data centers, in office buildings, everywhere
where the cover of the cables, pipelines and installations elements
is desired. Sometimes it is the best solution for obtaining the
perfect evenness. Here is an article with information and recom-
mendations for this type of product.

31 42 46 The secret of efficiency in cleaning:


doormat (dust barriers) systems
In these pages you can read about an utterly special field of build-
ing maintenance, i.e. the dust barriers systems. We offer you details
about the conditions which they have to fulfill, about the area
concept which is considered in order to keep dust, mud and water
outside.

50 The luxury of the leather floorings


Already in prehistory a traditional material for the cover of the walls
and soil of the caves, we find it also very modern today, in innova-
tive executions and models. The nowadays designers orientate
their choice more and more towards natural products - and
leather could not miss from the list of the luxury materials.

46 50
inhalt februar 2010
6 Domotex: gute Zeichen für den Fussbodenmarkt
Der Anfang dieses Jahres wurde von der Messe Expo Domotex von
Hannover geprägt. An diesem Erreignis haben ungefähr 1400 Aus- Euro Translation
Travel
steller aus 70 Ländern teilgenommen. Lesen Sie diesen Artikel über
die Markttendenzen, die Ereignisse, die in diesem Kontext erfolgt
haben, die von den Fachleuten besprochenen Themen.
10 Interview - Leonard Doroftei
Der berühmte Boxmeister hat uns über seine Leidenschaft für Holz
gesprochen sowie über die Rolle der Designer in seinem Leben.
Diesmal haben wir ihn als Nutznießer von Montagearbeiten in
seiner eigenen Wohnung sowie in seinem vor kurzem in seiner

Traduceri tehnice,
Stadt Ploieşti eröffneten Bar.
12 Die richtige Lösung für Krankenhäuser

nu literaturã!
Es gibt noch Gesundheitsanstalten, die weiter aus dem Standpunkt
der Gesetzgebung, Hygiene, Widerstandsfähigkeit und Sicherheit
„abgelaufene“ Fussböden (manchmal mit wichtigen Investitionen!)
reparieren lassen. Das dafür gegebene Geld ist sowieso wenig,
deswegen ist es empfehlenswert, das man die richtige Bedeckung
auswählt. Eine der Lösungen ist PVC! Germană ● Engleză ● Italiană ● Franceză
14 Parkett & Fussbodenheizung Spaniolă ● Rusă ● Arabă ● Ivrit ● Limbi nordice
Die Fussbodenheizung setzt gewisse Unterstützungsschichten,
Montagebedingungen und Endbearbeitungsvarianten voraus.
Erfahren Sie aus diesen Seiten zusätzliche Einzelheiten, die Ihnen
in der Auswahl der angemessenen Art von Parkett und in der
richtigen Planung der Stufen der Arbeit helfen.
20 Intelligente, motivierte und geschulte Bodenleger
Herr Heinz Brehm, aktueller Vorsitzender von EUFA P+F, hatte die
Güte uns ein Interview zu geben und uns unter anderen über den
europäischen Markt der Fussböden und die Tätitgkeit der Organisa- Documentaţii tehnice,
tion, die er führt, zu sprechen. Wir haben auch ein Thema, das ihm proiecte arhitectură,
sehr lieb ist: die Schulung der Bodenleger, besprochen.
PAC & detalii execuţie,
28 Schritte in Caru’ cu bere contracte specializate,
Vielleicht ist das nicht das spektakulärste Element dieses berühm- traduceri medicale
ten Raumes, aber weil er 80 Jahre lang dem starken Treten stand- de specialitate, acte
gehalten, kann der Fussboden von Caru’ cu bere als ein Qualitäts-
legalizate notarial
leitbild vorgestellt werden, und erinnert an die Ernsthaftigkeit der
damaligen Meister.
31 Sportliche Polyurethan-Innenfussböden
Die dem Sport gewidmeten Fussböden müssen gewisse Elasti-
zitätbedingungen, Bedingungen von Schwingungsdämpfung, Rei- Interpretariat
bung, Glanz, Planheit und viele andere erfüllen. Es gibt minimale simultan &
verbindliche Standards, die ein Entwerfer, ein Bauherr oder sogar consecutiv la
ein Nutzniesser kennen soll. întâlniri de
42 Technische Installations - Fussböden afaceri, târguri,
Sie werden in Datenzentren, in Bürogebäuden, überall, wo die expoziţii
Bedeckung der Kabel, Rohrleitungen und der Anlagenelemente er- şi conferinţe
wünscht wird, verwendet. Manchmal sind sie die beste Lösung für
die Erzielung einer perfekten Planheit. Hier haben Sie einen Artikel
mit Informationen und Empfehlungen über diese Art von Produkt.
Organizare
46 Das Geheimnis der Effizienz in der Reinigung: programe
Fussmattensysteme turistice şi
Hier können Sie über einen ganz speziellen Bereich der Instand- călătorii de
haltung eines Gebäudes lesen, nämlich die Fussmattensysteme.
afaceri pentru
Wir bieten Ihnen Einzelheiten über die Bedingungen an, die diese
erfüllen sollen, über das berücksichtigte Zonenkonzept, das am
partenerii
Eintritt den Staub, den Schlamm und das Wasser zurückhalten soll. dumneavoastră
externi
50 Eleganz der Lederfussböden
Schon in Urgeschichte anwesend als herkömmliches Material für
die Bedeckung der Wände und des Bodens der Höhle ist heute das
Leder genauso aktuell, aber in neuen inovativen Durchführungen
und Modelen. Die heutigen anspruchsvollen Designer orientieren Euro Translation
sich immer mehr an natürlichen Produkten und das Leder konnte Travel
nicht aus der Liste der den Luxuseinrichtungen gewidmeten
Materialien fehlen. Telefon: 0723.641.488 / Telefon/Fax: 021.317.05.33
traduceritehnice@gmail.com / www.traduceridespecialitate.go.ro