Sunteți pe pagina 1din 25

ŞCOALA CU CL I-VIII COSTIŞA

CLASA A III-A
AN ŞCOLAR 2011-2012
PROF.ÎNV.PRIMAR SOCEA MARIA

Obiective cadru :
1. Cunoaşterea şi utilizarea conceptelor specifice matematicii
2. Dezvoltarea capacităţilor de explorare / investigare şi rezolvare de probleme
3. Formarea şi dezvoltarea capacităţii de a comunica utilizând limbajul matematic
4. Dezvoltarea interesului şi a motivaţiei pentru studiul şi aplicarea matematicii în
contexte variate

Obiective de referinţă:
La sfârşitul clasei a III –a elevul va fi capabil :

1.1. - să înţeleagă şi să utilizeze sistemul poziţional de formare a numerelor naturale mai mici decât 1 000 000;
1.2. - să scrie , să citească , să compare , să ordoneze , să facă estimări folosind numere naturale mai mici decât
1 000 000 ;
1.3. - să efectueze operaţii de adunare şi de scădere cu numere mai mici decât 10 000 ;
-fără trecere peste ordin;
-cu trecere peste ordin;
1.4. - să efectueze operaţii de înmulţire şi împărţire cu numere naturale mai mici decât 100;

2.1. - să recunoască şi să descrie forme plane şi spaţiale , să clasifice obiecte şi desene după criterii variate;
2.2. - să descopere , să recunoască şi să utilizeze corespondenţe simple şi succesiuni de obiecte sau numere
asociate după reguli date;
2.3. - să exploreze modalităţi de efectuare a înmulţirii sau împărţirii în 0-1000 folosind diferite tipuri de grupări
şi reprezentări;
2.4. - să estimeze ordinul de mărime al rezultatului unui exerciţiu cu cel mult două operaţii prin rotunjirea
numerelor pentru a limita erorile de calcul;
2.5. - să exploreze modalităţi variate de a compune şi descompune numere naturale mai mici decât 1000;
2.6. - să rezolve şi să compună probleme de tipul: ? ± a =b sau ? ± a < b , a şi b numere mai mici ca 1 000 , sau
de tipul ? × c =d ; ? : c = d unde c ≠ 0 , d este multiplu al lui c , în intervalul de numere naturale de la 0 la 100;
2.7. - să folosească simboluri pentru a pune în evidenţă numere necunoscute în rezolvarea de probleme;
2.8. - să utilizeze instrumente şi unităţile de măsură standard şi nonstandard pentru lungime ,capacitate , masă ,
timp şi unităţile monetare în situaţii variate;
2.9. - să colecteze date , să le sorteze şi să le clasifice pe baza unor criterii date , să le organizeze în tabele;

3.1.- să exprime clar şi concis semnificaţia calculelor făcute în rezolvarea unei probleme;

4.1- să manifeste iniţiativă în a transpune diferite situaţii în context matematic , propunând modalităţi diverse de
abordare a unei probleme;
4.2- să depăşească blocaje în rezolvarea de probleme , să caute prin încercare eroare noi căi de rezolvare;
4.3- să manifeste un comportament adecvat în relaţiile cu colegii dintr-un grup de lucru în cadrul activităţilor
practice de rezolvare de probleme;
ŞCOALA CU CL I-VIII COSTIŞA
CLASA A III-A
AN ŞCOLAR 2011-2012
PROF.ÎNV.PRIMAR SOCEA MARIA

Conform programei şcolare aprobate prin OM nr.5198/01.11.2004


ARIA CURRICULARĂ : Matematica şi ştiinţele naturii
Curriculum nucleu: 3 ore
Curriculum aprofundat: 1 oră
Nr. de ore pe săptămână: 4 ore
Nr. total de ore: 136 ore ( sem.I 56 ore; sem.II. 80 ore)
Manual: Matematica , Editura „Aramis”,2005
Autori Şt.Pacearcă; Mariana Mogoş

Nr.crt. Semestrul Nr. ore


1. Sem. I 56
2. Sem. al ll-lea 80
3. Total 136

 1 sapt-,,Scoala altfel,,

Nr Unităţi de învăţare Ob. Conţinuturi Nr Săpt


crt. ref .
ore
SEMESTRUL I
1. Din nou la 1.1 ● Numerele naturale de la 0 la 1000 8 S1-S2
şcoală – 1.2 12-16 IX
reactualizarea 2.5 ● Evaluare iniţială
19-23 IX
cunoştinţelor din 1.3
cl.a II - a 2.4
4.2
4.3
2. Numerele 1.1 ●Formarea, citirea şi scrierea numerelor 6 S3-S4
naturale de la naturale de la 0 la 1000 26-30 IX
0 la 1000 1.2 ● Compararea şi ordonarea numerelor
3-7 X
naturale de la 0 la 1000
2.5 ● Rotunjirea nr.naturale formate din sute,
zeci şi unităţi
3. Operaţii cu 1.3 ● Adunarea şi scăderea cu trecere peste 10 S4-S6
numere de la ordinul unităţilor 3-7 X
0– 1000 2.4 ● Legătura dintre adunare şi scădere
10-14 X
4.2 ● Adunarea şi scăderea cu trecere peste
ŞCOALA CU CL I-VIII COSTIŞA
CLASA A III-A
AN ŞCOLAR 2011-2012
PROF.ÎNV.PRIMAR SOCEA MARIA

4.3 ordinul unităţilor şi al zecilor 17-21X


● Aflarea termenului necunoscut
● Evaluare sumativă
4 Înmulţirea 2.2, ● Adunarea repetată de termeni egali 16 S7-S10
numerelor 2.3, ● Înmulţirea numerelor naturale 31 X-4XI
naturale în 2.5, ● Proprietăţi ale operaţiei de înmulţire
7-11 XI
concentrul 2.6 ● Înmulţirea când unul din factori este 2;
0 - 100 4.3 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9. 14-18 XI
4.2, ● Înmulţirea când unul din factori este 21-25XI
4.1 0,1 sau 10
● Tabla înmulţirii
● Ordinea efectuării operaţiilor
● Evaluare sumativă
5  Împărţirea ● Împărţirea nr.naturale prin scădere 16 S11-14
numerelor 2.2, repetată 28XI-2 XII
naturale în 2.3, ● Împărţirea – operaţia inversă înmulţirii 5-9 XII
concentrul 2.5, ● Împărţirea la 2; la 3; la 4; la 5; la 6;la 7; 12-16XII
0 -100 2.6 la 8; la 9. 19-23 XII
4.3 ● Cazuri speciale de împărţire
4.2, ● Tabla împărţirii
4.1 ● Evaluare – împărţirea
● Aflarea termenului necunoscut
● Ordinea efectuării operaţiilor
– paranteze rotunde
● Evaluare – înmulţirea şi împărţirea
SEMESTRUL AL II -LEA
6.  Probleme 2.6 -* Rezolvare de probleme 4 S1
care se rezolvă 2.7 combinând toate operaţiile învăţate 16-20 I
prin mai mult de 3.1 ● Evaluare sumativă
două operaţii 4.1
7.  Înmulţirea 2.2, ● Înmulţirea cu o sumă sau o diferenţă 12 S2-S4
numerelor ● Înmulţirea cu 10 sau 100 23-27 I
naturale în 2.3, ● Înmulţirea unui nr.natural de două cifre cu
30I-3II
concentrul un număr de o cifră
0 – 1000 2.5, ● Înmulţirea unui nr.natural de trei cifre cu 4-10 II
un număr de o cifră
2.6 ● Evaluare sumativă
8  Împărţirea 4.3 ● Împărţirea unei sume sau a unei S5-S7
numerelor diferenţe la un număr de o cifră 12 13-17 II
naturale în 4.2, ● Împărţirea la 10 sau 100 20-24 II
concentrul 4.1 ● Împărţirea unui nr. natural mai mic 27II-2III
0 – 1000 decât 100 la un număr de o cifră
● Împărţirea cu rest diferit de 0 ( zero)
● Evaluare sumativă
ŞCOALA CU CL I-VIII COSTIŞA
CLASA A III-A
AN ŞCOLAR 2011-2012
PROF.ÎNV.PRIMAR SOCEA MARIA

9. Numerele 1.1 ● Formarea, citirea şi scrierea numerelor 6 S8-S9


naturale de la naturale de la 0 la 1 000 000- nr.naturale scrise 5-9III
0 la 1 000 000 1.2 cu patru cifre - nr.naturale scrise cu mai mult de
12-16III
patru cifre
● Compararea şi ordonarea nr. nat. de la 0 la 1
2.5
000 000
● Rotunjirea nr.naturale cuprinse între
0 şi 1 000 000
● Evaluare sumativă
10. Operaţii 1.3 ● Adunarea fără trecere peste ordin a nr. nat. de 10 S9-S11
(adunarea şi la 0 la 10 000 12-16 III
scăderea) cu 2.4 ● Scăderea fără trecere peste ordin a nr. nat. de 19-23III
numere de la la 0 la 10 000
26-30III
● Adunarea cu trecere peste ordin a nr. nat. de la
0 –10 000 4.2
0 la 10 000
● Scăderea cu trecere peste ordin a nr. nat. de la
4.3 0 la 10 000
● Probleme de adunare şi scădere cu nr. nat. de
la 0 la 10 000
● Aflarea termenului necunoscut
● Recapitulare
● Evaluare sumativă
11.  Elemente 2.1, ● Puncte şi linii 12 S12-S14
intuitive de ● Figuri geometrice – poligoane 23-27 IV
geometrie 4.2, ● Triunghiul 30IV-4V
● Dreptunghiul şi pătratul 7-11 V
4.3 ● Cercul
● Corpuri geometrice
● Interiorul şi exteriorul unei figuri
geometrice
● Recapitulare
● Evaluare sumativă
12.  Unităţi de 2.8, ● Unităţi de măsură : 14 S15-S18
măsură - Măsurarea lungimilor: Metrul; Multiplii 14-18 V
- etaloane 4.2 Şi submultiplii metrului 21-25 V
neconvenţionale - Măsurarea capacităţii vaselor. Litrul; 28V-1VI
multiplii şi submultiplii litrului
- unităţi de 5-8 VI
-Măsurarea masei corpurilor.
măsură Kilogramul
- instrumente de Multiplii şi submultiplii kilogramului
măsură - Măsurarea timpului. Unităţi mai mici
decât o zi; unităţi mai mari decât o zi
- Utilizarea banilor.Monede şi bancnote
● Recapitulare
● Evaluare sumativă
13. Recapitulare ● Numerele naturale de la 0 – 1 000 000 10 S18-S20
finală ● Operaţii cu numere naturale 5-8VI
● Noţiuni de geometrie. 11-15 VI
● Unităţi de măsură 18-22 VI
● Matematica prin joc
● Evaluare finală
ŞCOALA CU CL I-VIII COSTIŞA
CLASA A III-A
AN ŞCOLAR 2011-2012
PROF.ÎNV.PRIMAR SOCEA MARIA

● Aprofundare
ŞCOALA CU CL I-VIII COSTIŞA
CLASA A III-A
AN ŞCOLAR 2011-2012
PROF.ÎNV.PRIMAR SOCEA MARIA

DISCIPLINA  : MATEMATICĂ

NR.ORE PE SĂPTĂMÂNĂ  : 4

2X2=4

1+1=2
ŞCOALA CU CL I-VIII COSTIŞA
CLASA A III-A
AN ŞCOLAR 2011-2012
PROF.ÎNV.PRIMAR SOCEA MARIA

SEMESTRUL I
2.UNITATEA DE ÎNVĂŢARE : NUMERE NATURALE DE LA 0 LA 1000
NR. ORE: 6 PERIOADA: 26 IX- 4 X 2011
DETALIERI DE O.R. ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE RESURSE EVALUARE DATA
CONŢINUT
Formarea, scrierea şi 1.1 ecunoaşterea sistemului zecimal şi poziţional de formare a Conversaţia Observare 26 IX
citirea numerelor numerelor naturale; Explicaţia sistematică
nţelegerea şi aplicarea regulii de bază a sistemului zecimal al Exerciţiul
numerelor naturale; Învăţarea prin descoperire
dentificarea şi scrierea unor numere reprezentate prin simboluri sau Activitate frontală pe grupe şi
obiecte; individuală
eprezentarea unor numere formate din sute, zeci şi unităţi;
xerciţii de scriere şi citire a numerelor naturale mai mici sau egale
cu 1 000, folosind litere şi cifre
Compararea, 1.2 eprezentarea simbolică a unor numere; Conversaţia Observare 27IX
ordonarea şi 4.3 Compararea numerelor formate din sute, zeci şi unităţi, utilizând Explicaţia sistematică
rotunjirea numerelor semnele de relaţie <, =, >; Exerciţiul
naturale de la 0 la Ordonarea unor numere naturale date, crescător / descrescător Învăţarea prin descoperire
1000 Exerciţii de rotunjire a unor numere naturale prin lipsă sau prin Activitate frontală pe grupe şi
adaos; individuală
Exerciţii de transcriere a unor numere cu cerinţe date
Exerciţii de comparare a numerelor naturale:
- scrise cu acelaşi număr de cifre;
- scrise cu număr diferit de cifre
Rotunjirea nr. 1.2 Reprezentarea simbolică a unor numere; Conversaţia Observare 28IX
Naturale formate din 2.4 Ordonarea unor numere naturale date, crescător / descrescător Explicaţia,Exerciţiul sistematică
S,Z,U. Exerciţii de rotunjire a unor numere naturale prin lipsă sau prin Învăţarea prin descoperire
adaos; Activitate frontală pe grupe şi
individuală
ŞCOALA CU CL I-VIII COSTIŞA
CLASA A III-A
AN ŞCOLAR 2011-2012
PROF.ÎNV.PRIMAR SOCEA MARIA

DETALIERI DE O.R. ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE RESURSE EVALUARE DATA


CONŢINUT
Recapitulare 1.1  Exerciţii de identificare a ordinelor şi claselor unui număr Conversaţia Temă de lucru
dat; Explicaţia în clasă 29IX
 Exerciţii de precizare a valorii fiecărei cifre în scrierea Exerciţiul 3X
numărului; Învăţarea prin descoperire
 Exerciţii de scriere a numerelor cu litere şi cifre; Activitate frontală pe grupe şi
 Exerciţii de comparare a numerelor naturale; individuală
 Exerciţii de rotunjire a numerelor naturale, la zeci şi la sute,
prin lipsă / adaos
Evaluare  Formarea, citirea, scrierea, compunerea, descompunerea, Fişă de evaluare Fişa de 4X
compararea, ordonarea, rotunjirea numerelor naturale de la 0 la evaluare
1 000
3.UNITATEA DE ÎNVĂŢARE : ADUNAREA ŞI SCĂDEREA NUMERELOR NATURALE DE LA 0 LA 1000
NR. ORE: 10 PERIOADA:5X- 21 X.2011
DETALIERI DE O.R. ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE RESURSE EVALUARE DATA
CONŢINUT
Adunarea şi scăderea 1.3  Stabilirea şi utilizarea algoritmului de calcul Conversaţia Temă de lucru
cu o trecere peste 2.4  Exerciţii de adunare a numerelor naturale cu trecere Explicaţia în clasă 5X
ordin 4.1 peste ordin Exerciţiul 6X
 Exerciţii de scădere a numerelor naturale cu trecere Învăţarea prin descoperire
peste ordin Activitate frontală pe grupe şi
 Operarea cu terminologia specifică individuală
 Efectuarea de adunări prin procedeul preferat

Legătura dintre 1.3  Exerciţii de verificare a rezultatelor adunării prin adunare şi Conversaţia .Explicaţia Temă de lucru 10X
adunare şi scădere 2.6 scădere Exerciţiul în clasă 11X
2.2  Exerciţii de aflare a numărului necunoscut într-o relaţie de Învăţarea prin descoperire
tipul: ? +/ - a=b Activitate frontală pe grupe şi
individuală
ŞCOALA CU CL I-VIII COSTIŞA
CLASA A III-A
AN ŞCOLAR 2011-2012
PROF.ÎNV.PRIMAR SOCEA MARIA

DETALIERI DE O.R. ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE RESURSE EVALUARE DATA


CONŢINUT
Adunarea şi scăderea 1.3  Stabilirea şi utilizarea algoritmului de calcul Conversaţia Temă de lucru 12X
cu trecere peste 2.4  Exerciţii de scădere a numerelor naturale cu trecere Explicaţia în clasă 13X
ordinul zecilor şi al 2.6 peste ordin Exerciţiul 17 X
unităţilor 3.1  Exerciţii de adunare a numerelor naturale cu trecere Învăţarea prin descoperire
4.1 peste ordin Activitate frontală pe grupe şi
 Operarea cu terminologia specifică individuală
 Efectuarea de scăderi prin procedeul preferat
 Exerciţii de completare a unor tabele
Recapitulare  Exerciţii de adunare şi scădere fără şi cu trecere peste ordin, Explicaţia, demonstraţia, Observare 18X
cu efectuarea probei conversaţia, exerciţiul, sistematică
 Rezolvarea de exerciţii care presupun aflarea unui număr problematizarea Tema de lucru
necunoscut Activitate frontală, pe grupe, în clasă
 Probleme de adunare şi scădere individuală
Evaluare  Rezolvarea fişei de evaluare Fişa de 19X
evaluare 20X

4.UNITATEA DE ÎNVĂŢARE : OPERAŢIA DE ÎNMULŢIRE ÎN INTERVALUL 0-100


NR. ORE: 16 PERIOADA:31X-25XI.2011
DETALIERI DE O.R. ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE RESURSE EVALUARE DATA
CONŢINUT
Adunarea repetată de 1.4  Exerciţii de scriere a adunării repetate de termeni egali cu Conversaţia Temă de lucru 31XI
termeni egali 2.3 suport vizual Explicaţia în clasă
 Exerciţii de scriere a adunării repetate de termeni egali când Exerciţiul Autoevaluarea
se indică termenul care se repetă Învăţarea prin descoperire
 Rezolvarea de probleme când numerele sunt date obiectual Activitate frontală pe grupe şi
individuală
Înmulţirea numerelor 1.4  Rezolvarea de probleme când numerele sunt date obiectual Conversaţia Temă de lucru 1 XI
naturale 2.3  Crearea de probleme utilizând tehnici variate: cu sprijin Explicaţia în clasă
Terminologia 2.4 concret în obiecte, cu numere date Exerciţiul
ŞCOALA CU CL I-VIII COSTIŞA
CLASA A III-A
AN ŞCOLAR 2011-2012
PROF.ÎNV.PRIMAR SOCEA MARIA

specifică ( factor, 4.1  Scrierea şi efectuarea adunării repetate de termeni egali Învăţarea prin descoperire
produs, de atâtea ori corespunzătoare unui desen Activitate frontală pe grupe şi
mai mare, dublu,  Exerciţii de transformare a adunării repetate în termeni egali individuală
triplu) în înmulţire

Proprietăţi ale 1.3  Recunoaşterea situaţiilor concrete sau a situaţiilor care Conversaţia .Explicaţia Temă de lucru 2XI
operaţiei de înmulţire 2.5 presupun efectuarea unor comparări corelate cu operaţii de Exerciţiul în clasă
2.6 adunare şi înmulţire ( „cu atât mai mult”, „de atâtea ori mai Învăţarea prin descoperire
mult” ) Activitate frontală pe grupe şi
individuală
Înmulţirea când unul 1.4  Intuirea operaţiei de înmulţire, prin exerciţii de adunare Conversaţia. Explicaţia Temă de lucru 3XI
din factori este 2 2.3 repetată Exerciţiul în clasă
 Exerciţii de recunoaştere şi utilizare corectă a sintagmelor Învăţarea prin descoperire Observarea
care sugerează o anumită operaţie Activitate frontală pe grupe şi sistematică
 Recunoaşterea contextelor care presupun efectuarea unor individuală
înmulţiri
 Rezolvarea de probleme cu date numeric
Înmulţirea când unul 1.4  Intuirea operaţiei de înmulţire, prin exerciţii de adunare Conversaţia Temă de lucru 7XI
din factori este 3 2.3 repetată Explicaţia în clasă
 Exerciţii de recunoaştere şi utilizare corectă a sintagmelor Exerciţiul
care sugerează o anumită operaţie Învăţarea prin descoperire
 Recunoaşterea contextelor care presupun efectuarea unor Activitate frontală pe grupe şi
înmulţiri individuală
 Rezolvarea de probleme cu date numerice
Înmulţirea când unul 1.4  Intuirea operaţiei de înmulţire, prin exerciţii de adunare Conversaţia Temă de lucru 8XI
din factori este 4 2.3 repetată Explicaţia în clasă
 Exerciţii de recunoaştere şi utilizare corectă a sintagmelor Exerciţiul
care sugerează o anumită operaţie Învăţarea prin descoperire
 Recunoaşterea contextelor care presupun efectuarea unor Activitate frontală pe grupe şi
înmulţiri individuală
 Rezolvarea de probleme cu date numerice
Înmulţirea când unul 1.4  Intuirea operaţiei de înmulţire, prin exerciţii de adunare Conversaţia Temă de lucru 9XI
ŞCOALA CU CL I-VIII COSTIŞA
CLASA A III-A
AN ŞCOLAR 2011-2012
PROF.ÎNV.PRIMAR SOCEA MARIA

din factori este 5 2.3 repetată Explicaţia în clasă


 Exerciţii de recunoaştere şi utilizare corectă a sintagmelor Exerciţiul
care sugerează o anumită operaţie Învăţarea prin descoperire
 Recunoaşterea contextelor care presupun efectuarea unor Activitate frontală pe grupe şi
înmulţiri individuală
 Rezolvarea de probleme cu date numerice

Înmulţirea când unul 1.4  Intuirea operaţiei de înmulţire, prin exerciţii de adunare -Conversaţia Temă de lucru
din factori este 6 2.3 repetată Explicaţia în clasă 10XI
 Exerciţii de recunoaştere şi utilizare corectă a sintagmelor Exerciţiul
care sugerează o anumită operaţie Învăţarea prin descoperire
 Recunoaşterea contextelor care presupun efectuarea unor -Activitate frontală pe grupe şi
înmulţiri individuală
 Rezolvarea de probleme cu date numerice
Înmulţirea când unul 1.4  Intuirea operaţiei de înmulţire, prin exerciţii de adunare Conversaţia Temă de lucru 14XI
din factori este 7, 8 2.3 repetată Explicaţia în clasă 15XI
sau 9  Exerciţii de recunoaştere şi utilizare corectă a sintagmelor Exerciţiul
care sugerează o anumită operaţie Învăţarea prin descoperire
 Recunoaşterea contextelor care presupun efectuarea unor Activitate frontală pe grupe şi
înmulţiri individuală
 Rezolvarea de probleme cu date numerice
Înmulţirea când unul 1.4  Intuirea operaţiei de înmulţire, prin exerciţii de adunare Conversaţia Temă de lucru
din factori este 0, 1 2.3 repetată Explicaţia în clasă 16 XI
sau 10  Exerciţii de recunoaştere şi utilizare corectă a sintagmelor Exerciţiul
care sugerează o anumită operaţie Învăţarea prin descoperire
 Recunoaşterea contextelor care presupun efectuarea unor Activitate frontală pe grupe şi
înmulţiri individuală
 Rezolvarea de probleme cu date numerice
Tabla înmulţirii 1.4  Intuirea operaţiei de înmulţire, prin exerciţii de adunare Conversaţia Temă de lucru
2.3 repetată Explicaţia în clasă 17 XI
 Exerciţii de recunoaştere şi utilizare corectă a sintagmelor Exerciţiul
care sugerează o anumită operaţie Învăţarea prin descoperire
ŞCOALA CU CL I-VIII COSTIŞA
CLASA A III-A
AN ŞCOLAR 2011-2012
PROF.ÎNV.PRIMAR SOCEA MARIA

 Recunoaşterea contextelor care presupun efectuarea unor Activitate frontală pe grupe şi


înmulţiri individuală
 Rezolvarea de probleme cu date numerice
Ordinea efectuării 1.3  Rezolvarea unor exerciţii care conţin operaţii de acelaşi Conversaţia Temă de lucru 21 XI
operaţiilor 1.4 ordin, fără şi cu paranteze rotunde Explicaţia în clasă 22XI
 Exerciţii care conţin adunări, scăderi şi înmulţiri fără şi cu Exerciţiul
paranteze rotunde Învăţarea prin descoperire
 Completarea unor exerciţii cu semnele operaţiilor Activitate frontală pe grupe şi
corespunzătoare pentru a obţine rezultatele date individuală

Recapitulare 1.3  Rezolvarea de exerciţii şi probleme care solicită operaţii de Explicaţia, demonstraţia, Observare
2.5 înmulţire conversaţia, exerciţiul, sistematică
2.6  Crearea unor probleme simple problematizarea Tema de lucru 23XI
Activitate frontală, pe grupe, în clasă
individuală
Evaluare  Rezolvarea fişei de evaluare Fişa de 24XI
evaluare

5.UNITATEA DE ÎNVĂŢARE : OPERAŢIA DE ÎMPĂRŢIRE ÎN INTERVALUL 0-100


NR. ORE: 16 PERIOADA:28 IX- 23 XII.2011
DETALIERI DE O.R. ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE RESURSE EVALUARE DATA
CONŢINUT
Împărţirea folosind 1.4  Intuirea operaţiei de împărţire a numerelor naturale prin Conversaţia Temă de lucru 28XI
scăderea repetată de 3.1 scădere repetată de termeni egali Explicaţia în clasă
termeni egali şi  Exerciţii – joc de verificare cu ajutorul obiectelor, a Exerciţiul
relaţia cu înmulţirea operaţiilor mintale de scădere repetată de termeni egali Învăţarea prin descoperire
 Recunoaşterea contextelor care presupun efectuarea unor Activitate frontală pe grupe şi
împărţiri individuală
ŞCOALA CU CL I-VIII COSTIŞA
CLASA A III-A
AN ŞCOLAR 2011-2012
PROF.ÎNV.PRIMAR SOCEA MARIA

Impartirea – operatie 1.4  Exerciţii de descoperire a unor situatii practice care solicita Conversaţia Temă de lucru 29XI
inversa inmultirii 3.1 operatia de impartire; Explicaţia în clasă
 Exercitii de scriere a inmultirilor si impartirilor Exerciţiul
corespunzatoare unor desene date; Învăţarea prin descoperire
 Exercitii de comparare a doua marimi prin relatia „ de ... ori Activitate frontală pe grupe şi
mai mic” individuală
 Exercitii de verificare a rezultatelor inmultirilor si
impartirilor
 Efectuarea de exercitii cu proba prin aceeasi operatie sau
prin operatia inversa
 Utilizarea terminologiei specifice

Împărţirea dedusă din 1.4  Descoperirea situaţiilor practice care solicită operaţia de Conversaţia Temă de lucru
tabla înmulţirii 3.1 împărţire Explicaţia în clasă 30XI
 împărţirea la 2,  Scrierea operaţiilor corespunzătoare unor desene date Exerciţiul 5XII
 împărţirea la 3,  Exerciţii de comparare a două numere Învăţarea prin descoperire
 împărţirea la 4, ( mărimi ) prin relaţia „de …ori mai puţin” Activitate frontală pe grupe şi
 împărţirea la 5,  Exerciţii de verificare a rezultatelor înmulţirii şi împărţirii individuală
 împărţirea la 6,  Utilizarea terminologiei specifice
 împărţirea la 7,  Exerciţii de împărţiri deduse din tabla înmulţirii;
 Exercitii de obtinere a jumatatii, sfertului, treimii unui
 împărţirea la 8,
numer de obiecte;
 împărţirea la 9.
 Completarea unor tabele

Cazuri speciale de 1.4  Rezolvare de probleme cu date numerice Conversaţia . Explicaţia Temă de lucru 6XII
impartire 3.1  Exerciţii de înmulţire şi împărţire cu efectuarea probei, prin Exerciţiul în clasă
aceeaşi operaţie şi prin operaţia inversă Învăţarea prin descoperire
 Utilizarea terminologiei specifice Activitate frontală pe grupe şi
individuală
Tabla impartirii 1.4  Exercitii de verificare a rezultatelor inmultirii prin impartire Conversaţia Temă de lucru 7XII
3.1 si invers; Explicaţia în clasă
 Utilizarea terminologiei specifice matematicii; Exerciţiul
 Probleme care solicita operatiile invatate; Învăţarea prin descoperire
ŞCOALA CU CL I-VIII COSTIŞA
CLASA A III-A
AN ŞCOLAR 2011-2012
PROF.ÎNV.PRIMAR SOCEA MARIA

 Exercitii de completare a unor tabele de valori Activitate frontală pe grupe şi


individuală
Proba înmulţirii şi 1.4  Observarea legăturilor dintre inmultire si împărţirea exactă a Conversaţia Temă de lucru 8XII
proba impărţirii 3.1 numerelor naturale Explicaţia în clasă 12XII
 Efectuarea probei înmulţirii prin înmulţire şi împărţire Exerciţiul
 Utilizarea terminologiei specifice înmulţirii şi împărţirii Învăţarea prin descoperire
Activitate frontală pe grupe şi
individuală

Aflarea numărului 1.4  Aflarea factorului necunoscut dintr-o înmulţire, cunoscând Manualul Observare 13XII
necunoscut 2.6 produsul şi celălalt factor sistematică
2.7  Aflarea deîmpărţitului cunoscând împărţitorul şi câtul Fişe de lucru Probe de
4.1  Aflarea împărţitorului cunoscând deîmpărţitul şi câtul evaluare
4.2  Completarea unor tabele Conversaţia, Explicaţia, curentă
 Probleme care solicită operaţiile de înmulţire şi împărţire Exerciţiul, Munca independentă, Activităţi
Problematizarea independente
Ordinea efectuării 1.3  Exerciţii de cuprind operaţii de acest ordin, cu şi fără Manualul Observare
operaţiilor. 1.4 paranteze rotunde sistematică 14XII
Folosirea 3.1  Aplicarea regulilor de efectuare a operaţiilor dintr-o Fişe de lucru Probe de 15XII
parantezelor rotunde expresie cu operaţii de ordine diferite evaluare
 Exerciţii de verificare a unor egalităţi Conversaţia, Explicaţia, curentă
Exerciţiul, Munca independentă, Activităţi
Problematizarea independente
Recapitulare  Rezolvarea de exerciţii şi probleme care solicită operaţii de 19XII
împărţire 20XII
 Crearea unor probleme simple
Evaluare  completarea fişelor de evaluare fişă de lucru Probă scrisă 21XII
22XII
6.UNITATEA DE ÎNVĂŢARE : PROBLEME CARE SE REZOLVĂ PRIN MAI MULT DE DOUĂ OPERAŢII
NR. ORE: 4 PERIOADA: 16-20 I 2012
DETALIERI DE O.R. ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE RESURSE EVALUARE DATA
ŞCOALA CU CL I-VIII COSTIŞA
CLASA A III-A
AN ŞCOLAR 2011-2012
PROF.ÎNV.PRIMAR SOCEA MARIA

CONŢINUT
Rezolvare de 2.6  înţelegerea legăturii dintre date , condiţii şi cerinţe în textul Manualul Observare 16I
probleme cu toate 2.7 unei probleme ; sistematică 17I
operaţiile învăţate 3.1  analiza părţilor componente ale unei probleme ; Fişe de lucru Probe de
4.1  analiza cuvintelor care sugerează operaţii aritmetice, evaluare
inclusiv a celor derutante; Conversaţia, Explicaţia, curentă
 întocmirea planului de rezolvare ; Exerciţiul, Munca independentă, Activităţi
Problematizarea independente

 exprimarea rezolvării unei probleme în expresie matematică 18I


;
 schimbarea numerelor dintr-o problemă dată, cu păstrarea
tematicii;
 transformarea problemelor păstrând numerele neschimbate;
 compunerea unor probleme după :
a) exerciţii date ;
b) scheme ;
Evaluare  rezolvare de probleme fişă de lucru Probă scrisă 19I

SEMESTRUL AL II-LEA
7.UNITATEA DE ÎNVĂŢARE : OPERAŢIA DE ÎNMULŢIRE ÎN INTERVALUL 0-1000
NR. ORE: 12 PERIOADA: 23 I -10 II.2012
DETALIERI DE O.R. ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE RESURSE EVALUARE DATA
CONŢINUT
Înmulţirea cu o sumă 1.4  Exerciţii de înmulţire a unui număr cu o sumă; Manualul . Fişe de lucru Observare 23I
sau o diferenţă 2.2  Exerciţii de rezolvare de înmulţiri de doi factori prin Conversaţia, Explicaţia, sistematică 24I
2.5 descompunarea unui factor într-o sumă; Exerciţiul, Munca independentă, Activităţi
 Erciţii de îmulţire a unui număr cu o diferenţă Problematizarea independente
Activitate frontală şi individuală
ŞCOALA CU CL I-VIII COSTIŞA
CLASA A III-A
AN ŞCOLAR 2011-2012
PROF.ÎNV.PRIMAR SOCEA MARIA

Înmulţirea cu 10 sau 2.3  Exerciţii de înmulţire a unui număr natural de o cifră cu 10 Manualul.Fişe de lucru Observare 25I
100 sau 100; Conversaţia, Explicaţia, sistematică 26I
 Exerciţii de descompunere a unui nr. Nat de 3 cifre într-o Exerciţiul, Munca independentă, Activităţi
sumă de produse în care unul din factori este 10 sau 100 Problematizarea independente
Activitate frontală şi individuală
Înmulţirea unui 2.1  Exerciţii de înmulţire când unul dintre factori este format Manualul.Fişe de lucru Observare 30I
număr natural de 2 2.2 numai din zeci; Conversaţia, Explicaţia, sistematică 31I
cifre cu un număr de 2.9  Exerciţii se completare a unor tabele de valori Exerciţiul, Munca independentă, Activităţi
o cifră 4.3 Problematizarea independente
Activitate frontală şi individuală

Înmulţirea unui 2.1  Exerciţii de înmulţire prin aplicarea algoritmului de calcul Manualul.Fişe de lucru Observare 1 II
număr natural de 3 2.2 oral; Conversaţia, Explicaţia, sistematică 2 II
cifre cu un număr de 2.9  Exerciţii de transpunere a unor enunţuri simple în exerciţii Exerciţiul, Munca independentă, Activităţi
o cifră 4.3  Crearea de probleme după expresii numerice sau literale Problematizarea independente
Activitate frontală şi individuală
Recapitulare  Rezolvarea de exerciţii şi probleme care solicită operaţii de Explicaţia, demonstraţia, Observare 6II
înmulţire a unui număr de o cifră cu unul de 2 sau 3 cifre conversaţia, exerciţiul, sistematică 7 II
 Crearea unor probleme simple problematizarea Tema de lucru
Activitate frontală, pe grupe, în clasă
individuală
Evaluare  Rezolvarea fişei de evaluare Fişa de 8 II
evaluare 9II

8.UNITATEA DE ÎNVĂŢARE : OPERAŢIA DE ÎMPĂRŢIRE ÎN INTERVALUL 0-1000


NR. ORE: 12 PERIOADA:13 II-2 III. 2012
DETALIERI DE O.R. ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE RESURSE EVALUARE DATA
CONŢINUT
Împărţirea unei sume 1.4  Stabilirea algoritmilor de calcul Manualul.Fişe de lucru Observare 13 II
sau diferenţe la un 2.5  Aplicarea corectă a algoritmilor de calcul în rezolvarea Conversaţia, Explicaţia, sistematică 14 II
număr de o cifră împărţirilor Exerciţiul, Munca independentă, Activităţi
ŞCOALA CU CL I-VIII COSTIŞA
CLASA A III-A
AN ŞCOLAR 2011-2012
PROF.ÎNV.PRIMAR SOCEA MARIA

 Exerciţii de efectuare a împărţirea unei sume sau diferenţe Problematizarea independente


la un număr de o cifră Activitate frontală şi individuală
Împărţirea la 10 sau 2.3  Stabilirea şi aplicarea algoritmilor de calcul Manualul.Fişe de lucru Observare 15 II
100  Completarea unor tabele de valori Conversaţia, Explicaţia, sistematică 16 II
Exerciţiul, Munca independentă, Activităţi
Problematizarea independente
Activitate frontală şi individuală
Împărţirea unui 2.3  Stabilirea şi aplicarea algoritmilor de calcul Manualul.Fişe de lucru Observare 20 II
număr natural mai 2.5  Utilizarea terminologiei specifice Conversaţia, Explicaţia, sistematică 21 II
mic decât 100 la un 3.1 Exerciţiul, Munca independentă, Activităţi
număr de o cifră 2.9 Problematizarea independente
Activitate frontală şi individuală
Împărţirea unui 2.3  Exerciţii de împărţire a unui număr natural mai mic decât Manualul.Fişe de lucru Observare 22 II
număr natural mai 2.5 1000 la un număr de o cifră Conversaţia, Explicaţia, sistematică 23 II
mic decât 1000 la un 2.9 Exerciţiul, Munca independentă, Activităţi
număr de o cifră 3.1 Problematizarea independente
Activitate frontală şi individuală
Împărţirea cu rest 2.5  Exerciţii de aflare a câtului şi a restului împărţirii la un Manualul.Fişe de lucru Observare 27 II
diferit de 0 2.9 număr de o cifră Conversaţia, Explicaţia, sistematică 28 II
 Efectuarea probei pe baza relaţiei dintre Exerciţiul, Munca independentă, Activităţi
deîmpărţit,împărţitor şi cât; condiţia restului Problematizarea independente
 Verificarea câtului şi a restului prin efectuarea probei Activitate frontală şi individuală
împărţirii

Recapitulare  Rezolvarea de exerciţii şi probleme care solicită operaţii de Explicaţia, demonstraţia, Observare 29 II
împărtire în intervalul 0-1000 conversaţia, exerciţiul, sistematică
 Crearea unor probleme simple problematizarea Tema de lucru
Activitate frontală, pe grupe, în clasă
individuală
Evaluare  Rezolvarea fişei de evaluare Fişa de 1 III
evaluare
ŞCOALA CU CL I-VIII COSTIŞA
CLASA A III-A
AN ŞCOLAR 2011-2012
PROF.ÎNV.PRIMAR SOCEA MARIA

9.UNITATEA DE ÎNVĂŢARE : NUMERELE NATURALE DE LA 0 LA 1 000 000


NR. ORE: 6 PERIOADA:5 III-13 III. 2012
DETALIERI DE O.R. ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE RESURSE EVALUARE DATA
CONŢINUT
Ordine şi clase 1.1  Exerciţii de formare a unei unităţi de ordin imediat superior Manualul.Fişe de lucru Observare 5III
Numere scrise cu 4 1.2  Reprezentarea numerelor obţinute şi scrierea lor în tabelul Conversaţia, Explicaţia, sistematică
cifre de numeraţie Exerciţiul, Munca independentă, Activităţi
 Exerciţii de aplicare a regulii de bază a sistemului zecimal al Problematizarea independente
numerelor naturale Activitate frontală şi individuală
 Identificarea şi scrierea unor numere reprezentate prin
diferite obiecte sau simboluri

Numere scrise cu mai 1.1  Înţelegerea sistemului zecimal şi poziţional de formare a Manualul.Fişe de lucru Observare 6 III
mult de patru numerelor naturale; Conversaţia, Explicaţia, sistematică
cifre.Ordine şi clase  Exerciţii de citire a tabelului de numeraţie cu indicarea Exerciţiul, Munca independentă, Activităţi
ordinelor şi claselor corespunzătoare Problematizarea independente
 Exerciţii de scriere a unor numere în tabele de numeraţie Activitate frontală şi individuală
 Exerciţii de scriere cu cifre şi litere a numerelor
 Jocuri cu numărătoarea
Formarea, citirea si 1.1  Exercitii de scriere a unor numere cu cifre si litere; Manualul.Fişe de lucru Observare 7 III
scrierea numerelor  Exerciţii de identificare a ordinelor şi claselor pentru un Conversaţia, Explicaţia, sistematică
naturale mai mici număr dat Exerciţiul, Munca independentă, Activităţi
decât 1 000 000  Exerciţii de precizare a valorii fiecărei cifre în scrierea Problematizarea independente
numerelor Activitate frontală şi individuală
Compararea şi 1.2  Exerciţii de comparare a numerelor naturale, utilizând Manualul.Fişe de lucru Observare 8 III
ordonarea numerelor semnele de relaţie <, =, > Conversaţia, Explicaţia, sistematică
naturale mai mici  Exerciţii de scriere a şi citire a numerelor naturale în ordine Exerciţiul, Munca independentă, Activităţi
decât 1 000 000 crescătoare / descrescătoare Problematizarea independente
 Exerciţii de încadrare a unui număr între „ vecinii ” săi Activitate frontală şi individuală
ŞCOALA CU CL I-VIII COSTIŞA
CLASA A III-A
AN ŞCOLAR 2011-2012
PROF.ÎNV.PRIMAR SOCEA MARIA

Rotunjirea numerelor 1.1  Exerciţii de rotunjire a numerelor mai mici decât Manualul.Fişe de lucru Observare 12 III
naturale mai mici 1.2 1 000 000, prin lipsă sau prin adaos Conversaţia, Explicaţia, sistematică
decât Exerciţiul, Munca independentă, Activităţi
1 000 000 Problematizarea independente
Activitate frontală şi individuală
Evaluare  Completarea fişei de evaluare Fişa de evaluare Probă scrisă 13 III

10.UNITATEA DE ÎNVĂŢARE : ADUNAREA ŞI SCĂDEREA ÎN INTERVALUL 0-10000


NR. ORE: 10 PERIOADA: 14 III-30 III 2012
DETALIERI DE O.R. ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE RESURSE EVALUARE DATA
CONŢINUT
Adunarea numerelor 1.3  Exerciţii de adunare fara trecere peste ordin; Manualul.Fişe de lucru Observare 14 III
naturale mai mici 2.4  Exercitii de comparare a numerelor naturale pana la Conversaţia, Explicaţia, sistematică 15 III
decât 10000 fara 4.2 10000 Exerciţiul, Munca independentă, Activităţi
trecere peste ordin 4.3  Exerciţii de citire a numerelor, cu identificarea claselor şi Problematizarea independente
ordinelor Activitate frontală şi individuală

Scaderea numerelor 1.3  Scrierea cu cerinţe date a unor numere în tabele de Manualul.Fişe de lucru Observare 19 III
naturale mai mici 2.4 numeraţie Conversaţia, Explicaţia, sistematică 20 III
decât 10000 fara 4.2  Exerciţii de scadere fara trecere peste ordin; Exerciţiul, Munca independentă, Activităţi
trecere peste ordin 4.3  Exercitii de comparare a numerelor naturale pana la Problematizarea independente
10000 Activitate frontală şi individuală
Adunarea numerelor 1.3  Scrierea cu cerinţe date a unor numere în tabele de Manualul.Fişe de lucru Observare 21 III
naturale mai mici 2.4 numeraţie Conversaţia, Explicaţia, sistematică 22 III
ŞCOALA CU CL I-VIII COSTIŞA
CLASA A III-A
AN ŞCOLAR 2011-2012
PROF.ÎNV.PRIMAR SOCEA MARIA

decât 10000 cu 4.2  Exerciţii de adunare cu trecere peste ordin; Exerciţiul, Munca independentă, Activităţi
trecere peste ordin 4.3  Exercitii de comparare a numerelor naturale pana la 10000 Problematizarea independente
 Exerciţii de citire a numerelor, cu identificarea claselor şi Activitate frontală şi individuală
ordinelor
 Exerciţii - joc
Scaderea numerelor 1.3  Scrierea cu cerinţe date a unor numere în tabele de Manualul.Fişe de lucru Observare 26 III
naturale mai mici 2.4 numeraţie Conversaţia, Explicaţia, sistematică 27 III
decât 10000 cu 4.2  Exerciţii de scadere cu trecere peste ordin; Exerciţiul, Munca independentă, Activităţi
trecere peste ordin 4.3  Exercitii de comparare a numerelor naturale pana la 10000 Problematizarea independente
 Exerciţii de citire a numerelor, cu identificarea claselor şi Activitate frontală şi individuală
ordinelor
Recapitulare  Exerciţii de determinare a unor numere care Manualul.Fişe de lucru Observare 28 III
îndeplinesc anumite condiţii Conversaţia, Explicaţia, sistematică
 Exerciţii - joc Exerciţiul, Munca independentă, Activităţi
Problematizarea independente
Activitate frontală şi individuală
Evaluare  Completarea fişei de evaluare Fişa de evaluare Probă scrisă 29 III

11.UNITATEA DE ÎNVĂŢARE : ELEMENTE INTUITIVE DE GEOMETRIE


NR. ORE: 12 PERIOADA: 23 IV- 11 V 2012
DETALIERI DE O.R. ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE RESURSE EVALUARE DATA
CONŢINUT
Puncte şi linii 2.1  Exerciţii de recunoaştere şi descriere a diferitelor puncte si Explicaţia, demonstraţia, Observare 23 IV
2.2 linii conversaţia, exerciţiul, sistematică
2.9  Exerciţii de recunoaştere a diferitelor linii in mediul problematizarea Tema de lucru
4.3 înconjurător Activitate frontală, pe grupe, în clasă
 Exerciţii de construire a unor linii curbe şi frânte în condiţii individuală
date
 Realizarea unui desen cu ajutorul liniilor curbe şi frânte
ŞCOALA CU CL I-VIII COSTIŞA
CLASA A III-A
AN ŞCOLAR 2011-2012
PROF.ÎNV.PRIMAR SOCEA MARIA

Poligoane 2.1  Desenarea unor linii frânte închide cu ajutorul trusei de Explicaţia, demonstraţia, Observare 24 IV
geometrie conversaţia, exerciţiul, sistematică
 Desenarea unor poligoane problematizarea Tema de lucru
 Clasificarea obiectelor după forma lor Activitate frontală, pe grupe, în clasă
 Clasificarea poligoanelor după numărul de laturi individuală
Triunghiul 2.3  Exerciţii de decupare a unor triunghiuri Explicaţia, demonstraţia, Observare 25 IV
2.5  Exerciţii de continuare a unor desene conversaţia, exerciţiul, sistematică
2.9  Exerciţii de construire a unor triunghiuri din beţişoare Activitate frontală, pe grupe, Tema de lucru
3.1 individuală în clasă
Dreptunghiul şi 2.3  Exerciţii de decupare a unor deptunghiuri şi pătrate Explicaţia, demonstraţia, Observare 26 IV
pătratul 2.5  Exerciţii de continuare a unor desene conversaţia, exerciţiul, sistematică 30 IV
2.9  Exerciţii de construire a unor dreptunghiuri şi pătrate din Activitate frontală, pe grupe, Tema de lucru
3.1 beţişoare individuală în clasă

DETALIERI DE O.R. ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE RESURSE EVALUARE DATA


CONŢINUT
Cercul 2.3  Exerciţii de decupare a unor cercuri Explicaţia, demonstraţia, Observare 2V
2.5  Exerciţii de continuare a unor desene conversaţia, exerciţiul, sistematică
2.9 problematizarea Tema de lucru
3.1 Activitate frontală, pe grupe, în clasă
individuală
Corpuri geometrice 2.1  Exerciţii de identificare a formelor unor obiecte din mediul Manualul.Fişe de lucru Observare 3V
4.2 înconjurător şi de pe jetoane Conversaţia, Explicaţia, sistematică 7V
4.3  Exerciţii de descriere verbală a unor obiecte Exerciţiul, Munca independentă, Activităţi
 Exerciţii – joc de poziţionare a obiectelor în spaţiu Problematizarea independente
 Exerciţii de recunoaştere a corpurilor geometrice cu care se Activitate frontală şi individuală
aseamănă obiectele din mediul înconjurător
Interiorul şi 2.1  Exerciţii – joc de poziţionare a obiectelor în spaţiu Manualul.Fişe de lucru Observare 8V
exteriorul unei figuri 4.2  Exerciţii de identificare a interiorului şi exteriorului unor Conversaţia, Explicaţia, sistematică
geometrice 4.3 figuri geometrice Exerciţiul, Munca independentă, Activităţi
 Desenarea unor simboluri în interiorul, respectiv exteriorul Problematizarea independente
ŞCOALA CU CL I-VIII COSTIŞA
CLASA A III-A
AN ŞCOLAR 2011-2012
PROF.ÎNV.PRIMAR SOCEA MARIA

unor figuri geometrice Activitate frontală şi individuală


Recapitulare  Exerciţii de identificare a formelor unor obiecte din mediul
înconjurător şi de pe jetoane 9V
 Exerciţii de descriere verbală a unor obiecte
Evaluare  Completarea fişei de evaluare Fişa de evaluare Probă scrisă 10 V

12.UNITATEA DE ÎNVĂŢARE : UNITĂŢI DE MĂSURĂ


NR. ORE: 14 PERIOADA: 14 V – 5 VI 2012
DETALIERI DE O.R. ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE RESURSE EVALUARE DATA
CONŢINUT
Unităţi de măsurat 2.8  Prezentarea metrului ca unitate principală de măsurat Manualul.Fişe de lucru Observare 14 V
lungimea. Metrul 2.9 lungimea Conversaţia, Explicaţia, sistematică
 Prezentarea unor instrumentre pentru măsurat lungimea Exerciţiul, Munca independentă Activităţi
 Exerciţii de măsurare Activitate frontală şi individuală independente

Submultiplii metrului 2.8  Exerciţii de măsurare folosind instrumentele potrivite Manualul.Fişe de lucru Observare 15 V
2.9  Efectuarea de exerciţii şi probleme pe baza datelor obţinute Conversaţia, Explicaţia, sistematică
în urma măsurătorilor Exerciţiul, Munca independentă, Activităţi
 Exerciţii şi probleme Problematizarea independente
Activitate frontală şi individuală
Multiplii metrului 2.8  Exerciţii de măsurare folosind instrumentele potrivite Manualul.Fişe de lucru Observare 16 V
2.9  Efectuarea de exerciţii şi probleme pe baza datelor obţinute Conversaţia, Explicaţia, sistematică
ŞCOALA CU CL I-VIII COSTIŞA
CLASA A III-A
AN ŞCOLAR 2011-2012
PROF.ÎNV.PRIMAR SOCEA MARIA

în urma măsurătorilor Exerciţiul, Munca independentă Activităţi


 Exerciţii şi probleme Activitate frontală şi individuală independente
Unităţi de măsurat 2.8  Măsurarea unor vase folosind unităţi non-standard Manualul.Fişe de lucru Observare 17 V
capacitatea. Litrul 2.9  Prezentarea litrului ca unitate principală de măsurat Conversaţia, Explicaţia, sistematică
capacitatea Exerciţiul, Munca independentă Activităţi
 Exerciţii de măsurare Activitate frontală şi individuală independente
Submultiplii litrului 2.8  Exerciţii de măsurare folosind instrumentele potrivite Manualul.Fişe de lucru Observare 21 V
2.9  Efectuarea de exerciţii şi probleme pe baza datelor obţinute Conversaţia, Explicaţia, sistematică
în urma măsurătorilor Exerciţiul, Munca independentă Activităţi
 Exerciţii şi probleme Activitate frontală şi individuală independente
Multiplii litrului 2.8  Exerciţii de măsurare folosind instrumentele potrivite Manualul.Fişe de lucru Observare 22 V
2.9  Efectuarea de exerciţii şi probleme pe baza datelor obţinute Conversaţia, Explicaţia, sistematică
în urma măsurătorilor Exerciţiul, Munca independentă Activităţi
 Exerciţii şi probleme Activitate frontală şi individuală independente
Unităţi de măsurat 2.8  Prezentarea kilogramului ca unitate principală de măsurat Manualul.Fişe de lucru Observare 23 V
masa corpurilor. 2.9 masa Conversaţia, Explicaţia, sistematică
Kilogramul  Prezentarea unor instrumentre pentru măsurat masa Exerciţiul, Munca independentă Activităţi
 Exerciţii de măsurare Activitate frontală şi individuală independente
Submultiplii 2.8  Exerciţii de măsurare folosind instrumentele potrivite Manualul.Fişe de lucru Observare 24 V
kilogramului 2.9  Efectuarea de exerciţii şi probleme pe baza datelor obţinute Conversaţia, Explicaţia, sistematică
în urma măsurătorilor Exerciţiul, Munca independentă Activităţi
 Exerciţii şi probleme Activitate frontală şi individuală independente
Multiplii 2.8  Exerciţii de măsurare folosind instrumentele potrivite Manualul.Fişe de lucru Observare 28 V
kilogramului 2.9  Efectuarea de exerciţii şi probleme pe baza datelor obţinute Conversaţia, Explicaţia, sistematică
în urma măsurătorilor Exerciţiul, Munca independentă Activităţi
 Exerciţii şi probleme Activitate frontală şi individuală independente

Unităţi de măsură 2.8  Exerciţii de înregistrare a activităţilor desfăşurate într-o Manualul.Fişe de lucru Observare 29 V
pentru timp 2.9 săptămână Conversaţia, Explicaţia, sistematică
 Exerciţii de scriere a datei ( zi, lună, an ) Exerciţiul, Munca independentă, Activităţi
 Exerciţii de plasare în timp a unor evenimente Problematizarea independente
ŞCOALA CU CL I-VIII COSTIŞA
CLASA A III-A
AN ŞCOLAR 2011-2012
PROF.ÎNV.PRIMAR SOCEA MARIA

 Exerciţii şi probleme ce conţin unităţi de măsură pentru Activitate frontală şi individuală


timp
Monede şi bancnote 2.8  Exerciţii de recunoaştere a monedelor şi bancnotelor Manualul.Fişe de lucru Observare 30 V
 Exerciţii de comparare a unor sume de bani Conversaţia, Explicaţia, sistematică
 Exerciţii şi probleme Exerciţiul, Munca independentă, Activităţi
Problematizarea independente
Activitate frontală şi individuală
Recapitulare  Exerciţii şi probleme cu unităţile de măsură învăţate Manualul.Fişe de lucru Observare 31V
Conversaţia, Explicaţia, sistematică
Exerciţiul, Munca independentă, Activităţi
Activitate frontală şi individuală independente
Evaluare  Completarea fişei de evaluare Fişa de evaluare Probă scrisă 5 VI

13.UNITATEA DE ÎNVĂŢARE : RECAPITULARE FINALĂ


NR. ORE: 10 PERIOADA: 6 VI- 22 VI 2012
DETALIERI DE O.R. ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE RESURSE EVALUARE DATA
CONŢINUT
Numere naturale de la  exerciţii de scriere a numerelor naturale de la 0 la 1000000; Manualul.Fişe de lucru Observare 6 VI
0 la 1.000.000  exerciţii de citire a numerelor naturale de la 0 la 1000000; Conversaţia, Explicaţia, sistematică 7VI
 exerciţii de comparare, ordonare şi aproximare a numerelor Exerciţiul, Activităţi 11 VI
Operaţii cu nr. naturale naturale de la 0 la 1000000; Munca independentă independente 12 VI
în concentrul 0-1000  exerciţii de adunare şi scădere a numerelor naturale; Activitate frontală şi 13 VI
 exerciţii de recunoaştere a formelor geometrice; individuală 14 VI
Elemente de  exerciţii de numire a multiplilor şi submultiplilor unităţilor de 18 VI
geometrie şi unităţi de măsură studiate; 19VI
măsură  exerciţii de compunere a unor probleme după expresii date; 20 VI
 rezolvări de probleme; 21 VI
Rezolvare de  concursuri.
probleme
ŞCOALA CU CL I-VIII COSTIŞA
CLASA A III-A
AN ŞCOLAR 2011-2012
PROF.ÎNV.PRIMAR SOCEA MARIA

Evaluare finală