Sunteți pe pagina 1din 1

Temă de control 2

Prin Directiva (UE) 2015/652 a Consiliului din 20 aprilie 2015 de stabilire


a metodelor de calcul și a cerințelor de raportare în temeiul Directivei 98/70/CE a
Parlamentului European și a Consiliului privind calitatea benzinei și a motorinei1
au fost stabilite normele privind metodele de calcul și cerințele de raportare în
conformitate cu Directiva 98/70/CE, impunându-se statelor membre luarea unor
măsuri, precum cele prevăzute de articolul 3 şi articolul 4, precizându-se în
articolul 7 alineatele (1) şi (2) faptul că „Statele membre asigură intrarea în
vigoare a actelor cu putere de lege și a actelor administrative necesare pentru a se
conforma prezentei directive până la 21 aprilie 2017 cel târziu. Statele membre
informează de îndată Comisia cu privire la aceasta [...] Statele membre comunică
Comisiei textele principalelor măsuri din dreptul intern pe care le adoptă în
domeniul reglementat de prezenta directivă”.
Până la data de 01 august 2017, directiva menţionată nu a fost transpusă,
prin intermediul Ministerului Afacerilor Externe fiind transmis Parlamentului
României necesitatea adoptării unui act normativ cu forţa juridică a unei legi,
urmare a aprobării unui proiect de lege în acest sens de către Guvernul României.

Cerinţă:

În cazul în care România nu a respectat termenul de transpunere prevăzut de


directiva menționată, precizați care este, în opinia dumneavoastră, procedura ce
poate fi declanșată de Comisia Europeană față de statul român, menționând
denumirea acesteia, temeiul legal în baza căruia se poate declanșa, precum și
etapele procedurii; precum şi dacă există vreo soluţie juridică conform
prevederilor Constituţiei României, republicată, ce poate fi avută în vedere de
autorităţile române pentru a evita eventuala sancţionare a statului român de către
Curtea de Justiţie a Uniunii Europene, argumentând acest răspuns?

1
Textul integral al directivei poate fi consultat la adresa: http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015L0652&from=RO.