Sunteți pe pagina 1din 8

&aP

REPUBLICA MOLDOVA
MUNICIPruL CHI$INAU
PRIMAR GENERAL
00023165

DISPOZITIE
", au-d)
Cu privire la instituirea Consiliului

Donatorilor pe ling[ Primdria

municipiului Chiqindu

In scopul eficientizdrii valorific[rii asistenlei acordate de partenerii externi de dezvoltare


prin facilitarea comuniclrii gi asigurarea participdrii tuturor pd4ilor interesate in procesul de luare
a deciziilor privind planificarea, coordonare4 monitoizarea qi evaluarea asistenlei externe, in
conformitate cu prevederile art. 75, alin. (2), art. 16 gi art. 29, aiin. (1) din Legea nr. 43612Q06
,,Privind administraJia public[ locald"; articolelor 15 Ei 16 din Legea nr. 73612016 ,,Privind statutul
municipiului Chiqin[u", Primarul General al municipiului Chiqin[u DISPIINE:

l. Se instituie, incepdnd cu 01 runie 2020, Consiliul donatorilor pe ldngd Primdria


municipiului Chiginlu.

2. Consiliului donatorilor pe ldngd Primdria


Se aprobd Regulamentul de activitate al
municipiului Chiqindu, conform anexei nr. 1.

3. Se aprobd Componenla nominall a Consiliului donatorilor pe l0ngd Prim[ria municipiului


Chiqindu, conform anexei nr. 2.

4. Se stabileqte cd, in canil de eliberarO din funcliile delinute a membrilor Consiliului,


atribuliile lor in cadrul acestuia, vor fi exercitate de cltre persoanele nou-desemnate in
funcliile respective, frrd emiterea unei noi dispozilii.

5. Secretarul Consiliului va pune la dispozilie logistica necesar[ pentru etapele


organizalionale qi buna desfE;urare a activitdlii.
Anexa nr. 1

kil
dispozilia General

- _^s_Eer!A Chiqinlu
t
2020

REGULAMENTUL DE ACTIVITATE

al Consiliului Donatorilor

pe lf,ngd Primlria municipiului Chiqiniu

I. Dispozilii generale

de organizare ;i
run.lionlil;;nTi,ffil'#,'Jj,:lT:Til:#:'Ji,ffi:?.,J.1,:i':?*ffi1''
2. Consiliul donatorilor pe lingd Primlria municipiului Chiqinlu (in continuare - Consiliu)
este o structurd de nivel sectorial, fErd statut de persoand juridic[, qi reprezint[ un organ consultativ
- '
'creat in baza principiului de parteneriat intre reprezentanlii Primdriei municipiului Chiqindu, a
partenerilor externi de dezvoltare activi in
sectoarele respective, a organizaliilor non-
guvernamentale ce implemenleazd, proiecte de asistenfd externl in domeniile dezvolt[rii
municipiului Chiqindu qi sporirii capacitllilor institulionale ale autorit[fli publice locale Ei altor
institulii relevante.
3. Consiliul iqi desfbEoarl activitatea in conformitate cu prezentul Regulament si cadrul
normativ in vigoare (Legea nr. 43612006 ,,Privind administralia publicd localil' gi Legea nr.
13 61 201 6,,Privind statutul municipiului Chiqin[u").

4. Activitatea Consiliului se desfbqoari in corespundere cu planul de activitate aprobat in


cadrul Consiliului donatorilor pe ldngd Primlria municipiului Chiginbu.

, '*.-.':.:
II. Scopul creirii
5. Crearea Consiliului are drept scop eficientizareavalorificdrii asistenlei acordate de c[tre
partenerii externi de dezvoltare pentru sectoarele de competen!1 ale Primlriei municipiului
Chiqinlu, prin facilitarea comunicdrii qi asigurarea participlrii tuturor p[rlilor interesate in procesul
' de luare'a deciziilor privind planificarea, coordonarea, monitori zarea qi evaluarea asistenlei externe
acordate in sectoarele de competenll Primlriei municipiului Chiqin[u, precum qi participdrii in
ale
procesul de consultare Ei coordonarc apropunerilor de politici, strategiilor qi programelor nalionale
din domeniile respective qi/sau conexe.

III. Atribuliile Consiliului


6. Consiliul are urmdtoarele atributii debazd.
1) Identificarea, formularea qi propunerea priorit[1ilor de asistenld externi pentru sectoarele
de competenld ale Primlriei municipiului Chiqindu;
2) Aprobarea planului de activitate al Consiliului in corespundere cu prioritdlile,
proiectele/programele de asistenld extern[, care se desfrgoard in domeniile dezvoltdrii municipiului
Chiqindu qi sporirii capacitdlilor institulionale ale autoritelii publice locale;
3) Identificarea gi inaintarea propunerilor de proiecte de asisten![ externd in conformitate cu
prioritllile de asisten![ stabilite pentru sectoarele de competen![ ale Primdriei municipiului
Chi qin[u, asi gurdnd complement aitatea gi excluderea dubluril or;
4) Participarea, la nivel sectorial, la elaborarealimbundtl|irea strategiilor, propunerilor de
politici, planurilor de acliuni gi cadrului bugetar pe termen mediu in contextul integrdrii acliunilor
qi resurselor preconizate din suportul extern in sectoarele de competen![ ale Prim[riei municipiului
Chigindu;
5) Monitorizarea proiectelor/programelor de asisten![ extern[, implementate in sectoarele de
competenll ale Primdriei municipiului Chiqinlu, in vederea asigurdrii implementlrii eficace qi in
timp util a proiectelor/programelor in cauzd" de asistenld extern[, utilizdrii eficiente a resurselor,
atingerii obiectivelor stabilite, prin realizarea acliunilor qi oblinereareanllatelor scontate, precum
qi alinierii lor cu politicile qi strategiile aprobate;
6) Examinarea gi/sau aprobarea rapoartelor de monitorizare a proiectelor/programelor de
asisten![ externb implementate in sectoarele de competen![ ale Primdriei municipiului Chiqinlu;
7) Recomandarea qi/sau intreprinderea misurilor efective de imbundt[lire, in cani aparrliei
unor probleme de ordin operalional, sau in cantlin care inregistrarca progreselor qi/sau oblinerea
rezultatelor scontate in cadrul proiectelor qi programelor de asistenld externi implementate in
sectoarele de competen![ ale Primdriei municipiului phiqindu, nu este certl;
8) Evaluarea impactului qi durabilit{ii asistenjei externe acordatein sectoarele de competenll
ale Prim[riei municipiului Chiqin[u, in vederea atingerii obiectivelor strategice;
9) Prognozarea pe termen scurt qi lung a asistenlei externe ce urmeazd a fi oferite in sectoarele
de competen[d ale.Primdriei municipiului Chiqin6u de c[tre partenerii externi pentru dezvoltare;
10) Alte atribulii in corespundere cu scopului credrii Consiliului.

fV. Organtzarea qi func{ionarea Consiliului

7. Preqedinlia Consiliului va fi asiguratd de cdtre Primarul General al municipiului Chiqinbu, iar


copreqedinlia va fi asigurat[ de cdtre reprezentantul desemnat al partenerilor externi de dezvoltare
activi in sectoarele de competen!1 a Primdriei municipiului Chiqindu, conform prevederilor
prezentului Regul am ent.

8. Consiliul este format din:

1) Viceprimari de ramuri ai municipiului Chiqindu, consilieri in cabinetul Primarului General


al municipiului Chiqindu, $efi ai subdiviziunilor Primdriei municipiului Chiqinlu qi ai
subdiviziunilor Consiliului municipal Chiqindu, responsabile de elaborarea, coordonarea
implementirii, monitorlzatea Ei evaluarea politicilor publice la nivelul municipiului Chiqindu;
2) Reprezentanli ai partenerilor externi de dezvoltare, activi in sectoarele de asistenll pentru
dezvoltarea municipiului Chiqindu;
3) Reprezentanli ai organizaliilor non-guvernamentale ce implementeazd proiecte de asistenld
extern6;
4) Reprezentanli ai altor instit4iilor relevante in domeniile respective.

9. Partenerii externi de dezvoltare, organizaliile non-guvernamentale ce implementeazd,


proiecte de asisten![ externl in domeniile de competen![ ale Primdriei municipiului Chiqinlu,
precum qi alte institulii relevante in acest sens, sunt reprezentate in cadrul Consiliului, de cdtre
persoanele delegate.

Organiza\rile reprezentate in cadrul Consiliului, au dreptul de revocare a


10.
reprezentanlilor sdi. Revocarea membrilor din componenla Consiliului de c[tre organizallile
menfionate, este efectuatl printr-o cerere oficiald,, cu elucidarea motivelor revocdrii, adresatd Co-
preqedinlilor Consiliului qi prezentatd in adresa Secretariatului Consiliului.

I 1. Reprezentantul pafienerilor externi de dezvoltare care exercitl funclia de Copreqedinte,


se desemneaz[ semestrial, prin rotalie de c[tre comunitatea donatorilor activi in domeniile
dezvoltdrii municipiului Chiqinlu gi creqterii capacit[1ilor institulionale ale autorit[,tii publice
locale, in funclie de relevanfa impliclrii partenerului extern de dezvoltare Ei de contextul
subiectelor discutate de pe agenda Consiliului.

12. Desemnarea Co-pregedintelui, reprezentant al partenerilor externi de dezvoltare se realizeazd


prin consens de c[tre comunitatea donatorilor activi in domeniile dezvolt[rii municipiului
Chiqinlu qi sporirii capacitllilor institulionale ale autoritefli publice locale la gedinla Consiliului
predecesoare perioadei de activitate (6 luni), in care reprezentantul desemnat va exercita funclia
de Co-preqedinte al Consiliului.

13. Preqedintele qi Co-preqedintele Consiliului exercitd urmltoarele funclii:

1) Coordoneazd, intreaga activitate a Consiliului, asigurAnd funclionarea eficientl a


acestuia,in conformitate cu atribuliile sale;
2) Convoacd qedinlele ordinare qi extraordinare ale Consiliului;
3) Desemneazd persoanele responsabile pentru pregltirea rapoartelor asupra
subiectelor incluse in ordinea de zi a gedinlelor;
4) Modereazd qedinlele Consiliului Ei concluzioneazd, asupra propunerilor qi
recomanddrilor ce renitd" din dezbaterile care au avut loc in cadrul gedinlelor.
5) Alte funclii conexe activitdtii de preEedinlie qi co-pregedinlie a Consiliului.
14. in Consiliului @rimarului General al municipiului Chiqindu), funcliile
absen{a PreEedintelui
acestuia sunt exercitate de c[tre reprezentantul delegat al Prim[riei municipiului ChiEin[u.

15. Membrii Consiliului sunt parteneri egali, cu drepturi depline de participare gi implicare in
procesul de luare a deciziiloq in contextuf exercitdrii atribuflilor stabilite de prevederile
prezentului Regulament.

I6. Membrii Consiliului exercitd urm[toarele funct'i.

1) Participd la toate gedinlele ordinare gi extraordinare ale Consiliului;


2) inainteaz[ propuneri de subiecte pentru planul de activitate gi agenda curentd a
Eedinlelor Consiliului;
3) Analizeazd,materialele puse la dispozilie in prealabil de c[tre Secretariatul Consiliului,
in conformitate cu subiectele incluse in agenda qedinlelor Consiliului;
4) Contribuie activ la dezbaterea subiectelor incluse in ordinea de zi, in cadrul sedintelor
Consiliului;
5) Alte funclii conexe activit[,tii in calitate de membru al Consiliului.

Membrii Consiliului sunt in drept de a delega, in cazul in care din motive temeinice nu
17.
pot participa la unele din qedinlele Consiliului, atribulia de participare la gedinta in cauzd,, altor
persoane din cadrul entitAfllor pe care le reprezintl, cu informarea prealabill a Secretariatului
Consiliului despre aceasta.

in qedinle ordinare, trimestrial, la iniliativa Preqedintelui qi/sau


18. Consiliul se intruneqte
a Co-preqedintelui Consiliului, iar in caz de necesitate, Consiliul se intruneqte qi in qedinle
extraordinare.

19. $edinlele Consiliului sunt deliberative, dacdin cadrul acestora sunt prezente cel pulin
213 din persoanele care fac parte din componenla nominall a Consiliului.

2}.Deciziile aprobate de Consiliu se consemneazdinprocese verbale, ce vor include. datq


ora, locul qedinlei, prezen\amembrilor Consiliului qi a persoanelor invitate la qedinll, ordinea de
zi, conlinutul dezbaterilorin baza subiectelor abordate, problemele puse lavot qi rezultatele votlrii.

27. in funclie de subiectele discutate, la qedinlele Consiliului pot participa gi persoane


invitate in calitate de raportori sau observatori, care nu au drept de vot.

22.Lanecesitate, in scopul eficientizlrii activitAfli, Consiliuldecide asupra instituirii unor


grupuri de lucru pentru suport in realizarca atribuflilor sale, inbaza principiului de parteneriat qi
co-prezidare (Viceprimar de ramurd qi reprezentant desemnat de comunitatea donatorilor activi in
domeniile dezvoltlrii municipiului Chigin[u gi sporirii capacitl1ilor institulionale ale autoritdlii
publice locale). in cazi deciziilor de constituire, activitatea grupurilor de lucru va fi suslinutd de
cdtre subdiviziunile Primlriei municipiului Chiqindu sau ale Consiliului municipal Chiqindu, dupl
caz.

V. Secretariatul Consiliului

23. Asiste{a logistic[ qi informalionald in cadrul activitAfli Consiliului este asigurat6 de


c[tre Secretariatul Consiliului (Cabinetul Primarului General al municipiului Chiqindu) care, dupl,
caz,va activa cu suportul partenerilor externi de dezvoltare.

24. Secretariatul Consiliului este responsabil de:

1) Elaborarea planului de activitate al Consiliului (planifrcarea qedinlelor qi a activit[1ilor


intre qedinle);

2) Organizarea qedinlelor Consiliului, ce va include:

a) informarea in prealabil, cu l0 zile inainte de qedin![, a membrilor Consiliului despre ziua


qi ora convoc[rii qedinfei respective,
b) identificarea subiectelor de disculie qi elaborarea agendelor preliminare a qedinlelor
Consiliului, cu remiterea acestora in adresa membrilor Consiliului pentru informare qi consultare,
qi cu prezentarea ulterioari a agendelor pentru aprobare Preqedintelui qi Co-pregedintelui
Consiliului;
c) informarea operativl a persoanelor desemnate de cltre Preqedintele qi/sau Co-pregedintele
Consiliului drept responsabile pentru pregltirea rapoartelor qi prezentlrilor asupra subiectelor
incluse in ordinea de zi a qedinlelor;
d) pregdtirea seturilor de materiale gi remiterea pentru examinare a versiunii electronice a
acestora in adresa membrilor Consiliului in prealabil cu7 zile inainte de gedin![;
e) preg[tirea silii de qedin!6, consemnarea prezenlei membrilor Consiliului qi a invitalilor la
qedin!6, distribuirea seturilor de materiale membrilor Consiliului, cu privire la subiecte ce urmeazd
a fi abordate in cadrul gedinlelor;
0 protocolarea dezbatenlor reahzate in cadrul qedinlelor in baza subiectelor incluse in
ordinea de zi, cu expunerea separat[ a propunerilor qi recomanddrilor aprobate in cadrul gedin]elor
Consiliului;
g) elaborarea in termen de 10 zile dupl qedinld a proceselor verbale ale gedinlelor, qi dupd
coordonarea qi aprobarea acestora de cltre Pregedintele gi Co-preqedintele Consiliului, plasarea pe
pagina web a Prim[riei municipiului Chiqinlu (www.chisinau.md) a versiunii electronice sau
scanate a acestora;
h) prezentarea agendelor qedinlelor, precum gi a proceselor verbale qedinlelor Consiliului,
persoanelor responsabile pentru plasarea pe pagina web a Primdriei municipiului Chiqindu
(www.chisinau.md);
i) monitorizarea realizdrii propunerilor qi recomand6rilor aprobate in cadrul qedin{elor
Consiliului;
j) asigurarea evidenlei documentelor elaborate in cadrul activitAfli Consiliului;
k) alte activitl1i conexe organizdrii qedinlelor Consiliului.
3) Colectarea conceptelor de proiecte, elaborate in conformitate cu documentul-tip pentru
formularea propunerii de proiect, in corespundere cu prioritllile pentru asistenla externd
determinate in cadrul sectoarelor de competen![ ale Primlriei municipiului Chiqin[u;

4) Colectarea rapoartelor de monitorizare a proiectului/programului de asistenld implementate in


sectoarele de competenld ale Primdriei municipiului Chiqin[u in conformitate cu documentele-tip
pentru intocmirea rapoartelor de monitorizare;

5) Elaborarea rapoartelor anuale privind asistenla externd oferitd de cltre partenerii externi de
dezvoltare (inbaza informaliei colectate de la partenerii externi de dezvoltare),

6) Alte activitAli conexe Secretariatului Consiliului.

an TALMACI
-n Anexa nr. 2
Lotp}
lui General
ri.'q
Chiqinbu

2020

COMPONENTA NOMINALA

a Consiliului Donatorilor
pe lAngi Primiria municipiului Chiginiu
Primarul General al municipiului Chiqindu,
Ion CEBAN
Pregedinte al Consiliului

Reprezentant al partenerilor externi de


dezvoltare, Co-preqedinte al Consiliului

Viceprimar al municipiului Chiginlu,


Ilie CEBAN
Membru al Consiliului

Viceprimar al municipiului Chiqiniu,


Victor CHIRONDA
Membru al Consiliului

Viceprimar al municipiului Chiqindu,


Angela CUTASEVICI
Membru al Consiliului

Viceprimar al municipiului Chiqinbu,


Inga IONESII
Membru al Consiliului

$ef al Cabinetului Primarului General al


Olga I-IRSU municipiului Chiqindu, Membru al
Consiliului

Consilier in Cabinetul Primarului General


ata vttRzA al municipiului ChiEinlu, Membru al
Consiliului

Consilier in Cabinetul Primarului General


Alina TABACARI al municipiului Chigin[u, Membru al
Consiliului

Democracy and Governance Director,


Ms. Victoria GELLIS
USAID

Reprezentant oficial in Republica Moldova


Ms. Roxana TURCANU-TOLOMEY
qi Ucraina, Alianla Francezd

UNICEF Moldova Representative,


Ms. Desiree M. JONGSMA
Fundalia Naliunilor Unite pentru Copii
\zlr. Antonio CASTILLO FERNANDEZ Head of Representation, European
Investment Bank
Mr. Adam BRWN (membru supleant)

Ambasador Extraordinar qi Plenipotenliar


Mr. Steven MaTkFISHER al Regatului Unit at Marii Britanii qi
Irlandei de Nord

Resident representative, Programul


Ms. Dima A]-KIIATIB Naliunilor Unite pentu Dezvoltare (LINDP
Moldova)

Ms. Svetlana ANDRIE$ Coordonatoare programe, tIN Women

Ms. Ala MUNTEAN Executive Assistant, Banca Mondiald

Secretar interimar al Consiliului municipal Chi