Sunteți pe pagina 1din 3

O LÃCUSTÃ

muzica: Myriam MARBE


versuri: Tudor ARGHEZI

Vioi (Allegretto)

1     

    
  
2
              

     
Mi'am um - blat în pã - pã - di - e, tup, tup, tup, Mi'am um - blat în pã - pã - di - e


Mi'a lã - sat a - tâ - ta mi - e tup, tup, tup, Mi'a lã - sat a - tâ - ta mi - e

3               
Mi'am um - blat în pã - pã - di - e Cu cã - ma - sa sta - co - ji - e tup, tup, tup,
Mi'a lã - sat a - tâ - ta mi - e Bum - bii goi de pã - pã - di - e tup, tup, tup,

        
4

     
O goan - gã cu pã - lã - ri - e

    
        
tup, Cu cã - ma - sa sta - co - ji - e tup, tup, tup,

  
tup, Bum - bii goi de pã - pã - di - e tup, tup, tup,

                
Mi'am um - blat în pã - pã - di - e Cu cã - ma - sa sta - co - ji - e tup,
Mi'a lã - sat a - tâ - ta mi - e Bum - bii goi de pã - pã - di - e tup,

 
            
7

Si cã - ma - sã sta - co - ji - e A - vea fus - tã

   
               
Mi'am um - blat în pã - pã - di - e tup, Mi'am um - blat în pã - pã - di - e

   
Mi'a lã - sat a - tâ - ta mi - e tup, Mi'a lã - sat a - tâ - ta mi - e

                
Mi'am um - blat în pã - pã - di - e Cu cã - ma - sa sta - co - ji - e tup,
Mi'a lã - sat a - tâ - ta mi - e Bum - bii goi de pã - pã - di - e tup,

Copyright©CantusMundi2017
2 O LÃCUSTÃ

           
10


si man - ta Tã - ia - te din ca - ti - fea

         
        
tup, tup, tup, Cu cã - ma - sa sta - co - ji - e tup,

  
tup, tup, tup, Bum - bii goi de pã - pã - di - e tup,

                
Mi'am um - blat în pã - pã - di - e Cu cã - ma - sa sta - co - ji - e tup,
Mi'a lã - sat a - tâ - ta mi - e Bum - bii goi de pã - pã - di - e tup,13

               
Si piep - tar cu solzi de ti - plã Cãp - tu - siti cu'n fel de sti - clã
Mi'a lã - sat a - tâ - ta mi - e Bum - bii goi de pã - pã - di - e

          
Si piep - tar Si piep - tar cu solzi de ti - plã
Mi'a lã - sat


   
Si piep - tar Si
Mi'a lã - sat


poco meno mosso

  
16

         

As fi vrut sã stea s'o prind A ve -

          
rall.

        

Cãp - tu - sit cu'n fel de sti - clã As fi vrut sã stea s'o prind A ve -

 
           
sti - clã As fi vrut sã stea s'o prind A ve -
O LÃCUSTÃ 3

  
        
20

      
nit în coa sã - rind Si'as fi vrut sã'mi stea în - tâi Mân -

        
rall.

         
nit în coa sã - rind Si'as fi vrut sã'mi dea în - tâi Da! Si s'o

          
          
nit în coa sã - rind Si'as fi vrut sã'mi dea în - tâi Pe un vârf, Da!

 e poi Coda

DC al CODA

  
24

    


- gâi Da! Mi'a lã - sat

  
        

mân - gâi Mi'a lã - sat a - tâ - ta, mi'a lã - sat


  
Da!

 
     
28

  

 
a

           
 
Da! Bumbi goi de pã - pã - di - e (a)

          

Bum - bii goi de pã - pã - di - e (a)