Sunteți pe pagina 1din 16

DATA :

UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT:
CLASA a III-a
PROPUNĂTORI:
UNITATEA TEMATICĂ : Hai să dăm mână cu mână!
TEMA ACTIVITĂŢII : Ura,fraţi,într-o unire!
DISCIPLINE INTEGRATE: LLR,Matematică,Educaţie civică,
Muzică şi mişcare,AVAP

DISCIPLINE IMPLICATE:
-LLR – Hora Unirii,de V.Alecsandri (predare de cunoştinţe)
-Matematică- Adunarea cu trecere peste ordin a numerelor
naturale în concentru 0-10 000(fixare şi consolidare de cunoştinţe)
-Educaţie civică-Trăsăturile morale ale persoanei(recapitulare)
-Muzică şi mişcare- Cântarea vocală în colectiv-Hora Unirii

SCOPUL ACTIVITĂŢII:
- manifestarea unor deprinderi de a relaţiona în cadrul activităţii
- cooperarea şi participarea activă pentru rezolvarea unor sarcini
de lucru raportat fiecărei discipline

COMPETENŢE GENERALE

LIMBA ŞI LITERATURAROMÂNĂ
1. Receptarea de mesaje orale în diverse contexte de
comunicare
3. Receptarea de mesaje scrise în diverse contexte de
comunicare

1
4. Redactarea de mesaje în diverse situaţii de comunicare

MATEMATICĂ
2. Utilizarea numerelor în calcule elementare
5. Rezolvarea de probleme pornind de la situaţii familiare

EDUCAŢIE CIVICĂ
1. Aplicarea unor norme de conduită în viaţa cotidiană
2. Manifestarea unor deprinderi de comportament moral-
civic în contexte de viaţă din mediul cunoscut
3. Cooperarea cu ceilalţi pentru rezolvarea unor sarcini
simple de lucru, manifestând disponibilitate

MUZICĂ ŞI MIŞCARE
1. Receptarea unor cântece pentru copii şi a unor elemente
simple de limbaj muzical
2. Interpretarea de cântece pentru copii, cu mijloace specifice
vârstei
3. Exprimarea unor idei, sentimente şi experienţe prin
intermediul muzicii şi mişcării, individual sau în grup

COMPETENŢE SPECIFICE

LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ


1.1.- Extragerea unor informaţii de detaliu dintr-un text infor-
mativ sau literar simplu
1.2.- Deducerea sensului unui cuvânt prin raportare la mesajul
audiat în contexte de comunicare familiare
3.2.- Formularea unui răspuns emoţional faţă de textul literar
citit
3.3.- Formularea unei păreri despre o povestire/personajele
acesteia
4.5.- Manifestarea disponibilităţii pentru transmiterea în scris a
unor idei

MATEMATICĂ
2.1.- Recunoașterea numerelor naturale din concentrul 0- 10 000 şi
a fracţiilor subunitare sau echiunitare, cu numitori mai mici sau egali
cu 10
2.3. -Ordonarea numerelor naturale în concentrul 0 – 10 000 şi
respectiv a fracţiilor subunitare sau echiunitare care au acelaşi numi-
tor, mai mic sau egal cu 10
2.4.- Efectuarea de adunări şi scăderi de numere naturale în con-

2
centrul 0 -10 000 sau cu fracţii cu acelaşi numitor
5.1.- Utilizarea terminologiei specifice şi a unor simboluri mate-
matice în rezolvarea şi/sau compunerea de probleme cu raţionamente
simple
5.2.- Înregistrarea în tabele a unor date observate din mediul apro-
piat

EDUCAŢIE CIVICĂ
1.2.- Identificarea unor trăsături morale definitorii ale persoanei
2.3.- Explorarea unor relaţii existente între oameni în cadrul gru-
pului
3.1.- Relaţionarea pozitivă, în grupuri mici, pentru rezolvarea unor
sarcini simple de lucru

MUZICĂ ŞI MIŞCARE
1.1.- Receptarea unor cântece din folclorul copiilor, colinde, a unor
lucrări accesibile din patrimoniul cultural, cu sesizarea unor diferen-
ţe
2.1.- Cântarea individuală, în mici grupuri, în colectiv, cu
asocierea unor elemente de mişcare şi a acompaniamentului
instrumental
3.2.- Exprimarea prin mişcări corporale a unor lucrări/fragmente
muzicale

OBIECTIVE OPERAŢIONALE

a) Cognitive
LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ
O1 - să-şi folosească cunoştinţele în completarea unui rebus
O2 - să citească,în ritm propriu,corect,conştient şi expresiv un
text de mică întindere
O3 - să ordoneze versuri pentru a obţine strofe, o poezie
O4 - să compună versuri pornind de la rime date

MATEMATICĂ
O5 - să cunoască terminologia matematică
O6 – să efectueze adunări fără şi cu trecere peste ordin cu
numere naturale de la 0 la 10 000
O7 - să formeze numere cu cifre date
O8 –să compună şi să rezolve probleme
O9 – să ordoneze numere

3
EDUCAŢIE CIVICĂ
O 10 - să evidenţieze trăsăturile morale ale poporului român

MUZICĂ ŞI MIŞCARE
O 11 - să intoneze,individual şi în grup, cântece folosindu-se de
mişcări adecvate ritmului şi melodiei

b) psihomotorii
OPM1 - să adopte o poziţie adecvată a corpului în timp ce
scriu.
OPM2 - să scrie lizibil şi îngrijit pe caiete şi pe tablă, în ritm
propriu.
OPM3- să mânuiască cu atenţie instrumentele de lucru
c) afective
OA1-să manifeste interes pentru participarea la lecţie şi
dorinţă de afirmare;
OA2 - manifestarea iniţiativei de a comunica şi lucra prin
cooperare ;

RESURSE

a) Resurse procedurale:observaţia,învăţarea prin descoperire, ex-


plicaţia,conversaţia,exerciţiul,Turul galeriei,Ciorchinele,lectu-
ra,audiţia,problematizarea,Brainstorming-ul
b) Resurse materiale: ecusoane,Calendarul naturii,baloane colo-
rate,rebus,PC,CD,jetoane,harta României,etichete colorate,co- şuleţ
de nuiele,puzzle-uri,miniflipchart-uri colorate,fi şe de lu-
cru,farfurii din carton,şabloane,bilet de ieşire
c) Resurse temporale:40 min/oră,10 min.activitate recreativă
d) Resurse umane:20 de elevi
FORME DE ORGANIZARE: frontal,individual,pe grupe
FORME ŞI TEHNICI DE EVALUARE: observare sistematică,apre-cieri
verbale,autoevaluarea,evaluarea colectivă
BIBLIOGRAFIE:

4
-Programele pentru disciplinele Comunicare în limba romană,
Matematică şi explorarea mediului, Educaţie civică, Muzică şi
mişcare, Arte vizuale şi abilităţi practice, aprobată prin ordinul
ministrului Nr. 5003/2..12.2014;
-Curs formare: “Organizarea interdisciplinară a ofertelor de
învăţare pentru formarea competenţelor cheie la şcolarii din
clasele I-IV” - program de formare continuă de tip “blended
learning” pentru cadrele didactice din învăţământul primar.

5
O.O. Activităţi de învăţare Conţinuturi Resurse Evaluare
Întâlnirea de dimineaţă
Momentul de tranziţie către Elemente de construcţie
întâlnirea de dimineaţă se va face a comunicării
prin Imnul clasei.

Salutul.
În prima parte a zilei,în cadrul
întâlnirii de dimineaţă,copiii sunt Cântarea vocală şi mişca- Mişcarea pe muzică
aşezaţi în şir indian,unul după rea pe muzică/ritm Conversaţia
altul.În timpul intonării imnului Predicţia
- clasei, copiii o salută pe învăţă- Observarea directă
toare şi se salută între ei.

Prezenţa
Fetele cântă o strofă din imnul
clasei,după care se prezintă.La fel
şi băieţii.Se identifică grupa cu un
număr mai mare de copii. Identificarea corectă
După ce ne-am adunat Receptarea unui mesaj a elevilor absenţi
Şi frumos ne-am prezentat,
Colegii ne-am întâlnit.
Oare,cine n-a venit?
Se stabilesc nominal şi absenţii.

6
Calendarul naturii Identificarea corectă
Se discută despre ziua în care ne Identificarea unor fenome- Observarea directă a datei,lunii,anului
aflăm,cum este vremea,pentru a ne şi semne Conversaţia Formularea corectă
aşeza în Calendarul naturii jeto- a răspunsurilor în
nul corespunzător propoziţii

Împărtăşirea cu ceilalţi
Suntem buni şi curajoşi ca toţi
românii. Receptarea unui mesaj Explicaţia
Româncuţa Ileana vi-a trimis Elemente de construcţie a Conversaţia
- nişte ecusoane pe care le veţi pur- comunicării
ta în piept pe tot parcursul activi-
tăţilor de azi.
Urarea zilnică: Recitarea corectă a
În fiecare zi din viaţă urării
S-avem gândul bun pe faţă,
Către Soare să privim,iubire
să dăruim,
De gândul rău să ne ferim.

Motivaţia zilei
Prin intermediul activităţilor de
astăzi ne vom aminti despre ceea
ce înseamnă să fii un bun român, Elemente de construcţie a Explicaţia
despre unul din momentele cele comunicării Conversaţia

7
mai importante din istoria noas-
tră,a românilor.

Mesajul zilei
Vă anunţ cu bucurie
Că vom face o călătorie Explicaţia
Fără maşini şi avioane,
Fără a zbura cu baloane.
Vom călători cu mare zor
În viaţa noastră,a românilor.

- Tranziţia
Se realizează prin parcurgerea
labirintului,fiecare copil găsindu- Receptarea unui mesaj Observarea directă Parcurgerea corectă
şi locul prin parcurgerea corectă Exerciţiul a labirintului
a labirintului presărat cu baloane
colorate(roşu,galben şi albastru),
în funcţie de ecusonul primit.
Unu,doi,unu,doi
Românaşi,veniţi cu noi,
Şi voi,româncuţe-alese,
Să-ncepem a noastră poveste!
Cu toţii să alergaţi,
La locurile voastre să vă aşezaţi
Şi bine voi să lucraţi!

8
Se prezintă elevilor un rebus
referitor la antonime şi sinonime. Dezlegarea rebusului Observarea directă Completarea
(Anexa 1) Explicaţia corectă a rebusului
Se realizează,frontal,dezlegarea Exerciţiul
rebusului.
Se propune elevilor audierea Audierea poeziei Audiţie
poeziei ,,Hora Unirii” de V.Alec-
sandri.
Se poartă o scurtă conversaţie Elemente de construcţie a Conversaţia Formularea corectă
referitoare la titlu,autor,îndemnul comunicării a răspunsurilor în
dat românilor. propoziţii

Fiecare elev va primi un româ-


naş sau o româncuţă care are în
mână un steguleţ pe care sunt Schimbul de informaţii şi Observaţia
scrise câte două versuri din poe- formularea de idei Explicaţia
zie.(ANEXA 2) Elemente de construcţie a Învăţarea prin
Fiecare echipă va trebui să re- comunicării descoperire Reconstituirea
constituie strofele,pentru ca apoi Exerciţiul treptată a poeziei
să fie reconstituită întreaga poezi-
e.
Se citeşte poezia în lanţ şi se vor Trăire şi manifestare Lectura Identificarea
descoperi cuvintele noi şi se discu- emoţională Învăţarea prin sensului unor
tă despre sensul acestor cuvinte în Elemente de construcţie a descoperire cuvinte

9
contextul poeziei. comunicării Conversaţia Formularea corectă
Se poartă o scurtă conversaţie Explicaţia a răspunsurilor în
referitoare la textul liric:strofe, Exerciţiul propoziţii
versuri,rimă.
Elevii fiecărei echipe vor avea Compunerea unei
de compus câte o strofă de poezie stofe
folosind anumite cuvinte (rime).
(ANEXA 3)
Strofele compuse vor fi citite şi Lectura
apoi afişate la vedere,pentru a Turul galeriei
putea fi completate cu alte ver-
suri.
Pe spatele fiecărui românaş sau
româncuţe primite este scris nu- Receptarea unui mesaj Observaţie
mele unui locuitor din regiunile Trăire şi manifestare Explicaţie Găsirea corectă a
româneşti. emoţională Exerciţiul locului fiecărui
În funcţie de cuvintele scrise,co- personaj
piii vor lipi românaşii şi româncu-
ţele pe harta României.
(ANEXA 4)
În finalul orei ,bucuria muncii
împlinite este răsplătită prin dan- Mişcarea pe muzică Exerciţiul de mişcare Realizarea corectă a
sul,,Drag mi-i jocul românesc”. dansului
TRANZIŢIA spre ora de mate- Receptarea unui mesaj Lectură
matică se face prin citirea unei Trăire şi manifestare Observaţia

10
scrisori primite de la româncuţa emoţională Explicaţia
Ileana. Exerciţiul
(ANEXA 5)
Se împart copiilor etichete colo-
rate(roşii,galbene şi albastre) pe Identificarea materialului
care sunt scrise propoziţii lacuna- informativ
re referitoare la terminologia
matematică aferentă operaţiei de
adunare,precum şi expresii mate-
matice care presupun operaţia de
adunare. (ANEXA 6) Completarea
Elevii vor completa propoziţiile corectă a
lacunare cu cuvintele corespunză- propoziţiilor
toare,vor efectua calculele,după Realizarea steagului
care vor lipi etichetele colorate în tricolor
aşa fel încât să obţină steagul
României.

JOCULMATEMATIC Receptarea unui mesaj


,,Haideţi să ne aranjăm Elemente de construcţie a Observaţia
Şi numere să formăm!” comunicării Lectura
(ANEXA 7) Schimbul de informaţii şi Explicaţia
Într-un coş ornat cu tricolor se formularea de idei Conversaţia
află steguleţe mici pe care sunt Identificarea materialului
scrise cifre de la 0 la 9. informativ

11
Se formează 10 perechi.Elevii
din fiecare pereche vor extrage
câte 4 steguleţe.
Cu cel mai mare şi cel mai mic Formarea corectă a
număr care se pot forma cu cifre- numerelor
le extrase se vor efectua adunări. Calculul corect al
Fiecărei sume obţinute îi cores- Receptarea unui mesaj sumelor
punde o piesă dintr-un puzzle.Pie- Elemente de construcţie a Asamblarea corectă
sele vor fi asamblate pentru a se comunicării Observaţia a puzzle-urilor
obţine harta României,stema Ro- Schimbul de informaţii şi Exerciţiul
mâniei.(ANEXA 8) formularea de idei Problematizarea Compunerea şi
În finalul activităţii matematice, Identificarea materialului rezolvarea corectă a
româncuţa Ileana le propune ele- informativ unei probleme
vilor să compună,apoi să rezolve
o problemă care să se rezolve
printr-o scădere,cu sumele obţi-
nute,
Rezultatele problemelor vor fi
scrise pe spatele unor românaşi şi
româncuţe . Elevii vor ordona Ordonarea corectă a
crescător rezultatele obţinute şi sumelor obţinute
vor asambla românaşii şi român-
cuţele într-o horă.(ANEXA 9)
TRANZIŢIA către ora de educa- Receptarea unui mesaj Audiţia
ţie civică se va face prin audierea Elemente de construcţie a Conversaţia

12
unei poveşti unire. comunicării
(ANEXA 10) Schimbul de informaţii şi
Se poartă cu elevii o conversaţie formularea de idei
pe marginea materialului audiat.
JOCUL DIDACTIC:
,,Găseşte-mi locul!”
Pe tablă este proiectată o hartă
a României împărţită pe regiuni.
(ANEXA 4) Observaţia
Se împart fiecărei echipe baloa- Explicaţia
ne colorate(roşi,galbene şi albas- Conversaţia
tre)în interiorul cărora se află Învăţarea prin Intuirea corectă a
flipchart-uri colorate pe care sunt descoperire trăsăturilor morale
lipite fragmente din care reies Elemente de construcţie a Lectura
trăsăturile morale ale poporului comunicării
român.(ANEXA 11) Schimbul de informaţii şi
Pe spatele flipchart-urilor se află formularea de idei
şi numele regiunii.După citirea
fragmentelor şi descoperirea
trăsăturilor morale ,un elev din
fiecare echipă va scrie trăsăturile Completarea
morale descoperite în interiorul corectă a unei hărţi
regiunii scrise pe spatele flipchar-
t-ului.
Se vor selecta toate trăsăturile

13
morale descoperite şi se va com-
pleta un ciorchine.(ANEXA 12)
În finalul activităţii se vor intona Ciorchinele Completarea
cântecele,,Ţara mea” şi ,,Româ- corectă a
naşul” ciorchinelui
TRANZIŢIA către ora de muzică
şi mişcare se face prin audierea
poveştii,,Toţi românii cântă Hora
Unirii” de Dumitru Almaş.
(ANEXA 13) Receptarea unui mesaj Audiţia
Se poartă o conversaţie pe mar- Elemente de construcţie a Conversaţia
ginea materialului audiat. comunicării Explicaţia
Se prezintă obiectivele lecţiei la Schimbul de informaţii şi Învăţarea prin
nivelul de înţelegere ale copiilor- formularea de idei descoperire
Se împart echipelor farfurii de Identificarea materialului Exerciţiul
unică folosinţă şi şabloane ce re- informativ
prezintă oameni îmbrăcaţi în cos-
tume populare pe care sunt scrise
versurile cântecului.
(ANEXA 14)
Copiii vor colora figurinele,le Ordonarea corectă a
vor decupa şi le vor lipi într-o ho- strofelor
ră pe farfuriile de unică folosinţă,
după care lucrările realizate vor
fi expuse pe un panou în ordinea Trăire şi manifestare emo- Învăţarea prin

14
strofelor cântecului. ţională descoperire
Se intonează cu copiii prima stro- Compunerea cântecului Exerciţiul
fă a cântecului pentru a reţine li- Intonarea corectă a
nia melodică a cântecului,apoi se cântecului
intonează cântecul în întregime,
pe grupe,individual.
După intonarea integrală a cân-
tecului se vor explica copiilor pa- Cântarea vocală colectivă, Intonare Realizarea corectă a
şii de dans: individuală şi pe grupe Dans dansului
-copiii se prind de mână într-un însoţite de mişcarea copii-
cerc lor
- se fac trei paşi în interiorul Trăire şi manifestare emo-
cercului,începând cu piciorul ţională
drept şi al patrulea pas se bate pe
loc,iar apoi,trei paşi înapoi, înce-
pând cu piciorul drept,al patrulea
se bate pe loc
-se merg opt paşi la dreapta,în-
cepând cu piciorul drept,al optu-
lea pas se bate pe loc,iar apoi se
merg opt paşi la stânga,începând
cu piciorul drept,al optulea pas se
bate pe loc.
Se repetă paşii de dans fără me-
lodie,pe numărătoare,iar apoi se

15
dansează Hora Unirii.Copiii cân-
tă în acelaşi timp cu cântecul ce se
derulează la PC.
Activitatea se încheie printr-un Trăire şi manifestare emo- - -
bilet de ieşire,în care elevii vor ţională
scrie părerea lor despre activita-
tea desfăşurată,precum şi câte o
urare pentru români.
(ANEXA 15)
Biletele de ieşire vor fi expuse la
tablă,într-un copac expus pe un
panou.
Se vor face aprecieri asupra în- Receptarea unui mesaj - Autoevaluarea
tregii activităţi,raportându-se re- Trăire şi manifestare emo- Evaluarea colectivă
zultatele la obiectivele propuse. ţională
Copiii vor fi recompensaţi cu Recompensarea copiilor
acadele roşii,galbene şi albastre.
Se iese din clasă pe ultima strofă
a Imnului clasei.

16