Sunteți pe pagina 1din 7

I ¥l î IN I W I W W t_/ W w W C I I { I W î

/\DMINIST T!A N T!ONALA A PENITENC IARELOR


ș*coaIa Nati onala de Pregatire a Agen|ilor de Penitenciare
Tîrgu Ocna
Numele

Prenumele tatălui

CONCURS DE ADMITERE
Sesiunea septembrie 2016
Istoria românilor

GRILĂ DE RĂSPUNS

Nr.a
Model de
completare a grilei

Nr. Nr.
21 41
22 42
23 43
44
45
26 46
27 47
28 48
29 49

10 30 50
31

12 32 52
53

14 34 54
15 35 55
16 36 56

17 37 57

18 38 58

19 39 59

20 40 60
Ministerul Justiției
Administrația Nati onală a Penitenciarelor
Şcoala Națională de Pregătire a Age»tilor de Penitenciare Tîrgu Ocna

CONCURS DE ADMITERE - SESIUNEA SEPTEMBRIE 2016


ISTORIA ROMÂNILOR — Varianta 1
Notã:
- Timp de lucru 3 ore. Model de
- Fiecare răspuns corect se notează cu 0,15 puncte. Se acordă un a b c)
punct din oficiu.
- Fiecare întrebare are un singur răspuns corect.
- Este obligatoriu să se marcheze cu „X" un singur răspuns
pentru fiecare întrebare, conform modelului.
- Marcarea cu „X" a mai multor răspunsuri la o singură întrebare atrage anularea lucrării.
- Răspunsurile greşite se marchează obligatoriu cu o linie orizontală, conform modelului
- Nemarcarea grilei conform prezentei note şi a modelului alăturat la fiecare întrebare atrage
anularea lucrării.

I. Marcați pe grila de răspuns litera corespunzătoare variantei corecte:

1. Convenția de armistițiu dintre România și 2. Un prim proiect de Constituție elaborat in 1822 a


Națiunile Unite a fost semnată la: fost:
a) 23 august 1944; a) Regulamentul Organic;
b) 13 septembrie 1944; b) Proclamația de la lslaz;
c) 23 august 1945; c) Constituția Cărvunarilor;
d) 13 septembrie 1945. d) Petiția-Proclamație.
3. Momentele de vârf ale producției şi răspândirii 4. In centrul și răsăritul Europei ultimele invazii ale
pamfletelor şi a memoriilor politice care contestau migratorilor se prelungesc până în secolul:
domniile fanariote se înregistrează in anii: a) al XI — lea;
a) 1769-1774 şi 1821-1831; b) al XII — lea;
b) 1769-1818 şi 1822-1848; c) at XIII - lea;
c) 1754-1774 şi 1812-1821; d) al XIV — lea.
d} 1791-1812 i 1822-1831.
5. Românii nu mai făceau parte din sistemul 6. In 1952 a fost înlăturat din structurile de
națiunilor privilegiate începând cu anul: conducere ale Partidului Muncitoresc Român:
a) 1366; a) Vasile Luca;
b) 1380; b) Gheorghe Gheorghiu Dej;
c) 1437; c) Lucrețiu Pătrășcanu;
d) 1541. d) Gheorghe Tătárescu.
7. Principatele Române erau scoase de sub 8. Regulamentele Organice au rămas în vigoare
protecția Rusiei și puse sub regimul garanției până în 1858, fiind înlocuite de:
colective a marilor puteri prin: a) Convenția de la Paris;
a) Convenția de la Paris; b) Proclamația de la Islaz;
b) Tratatul de pace de la Paris; c) Constituția Cărvunarilor;
c) Rezoluțiile Adunărilor ad-hoc; d) Petiția-Proclamat,ie.
d) Tratatul de pace de la Berlin.
9. Societate secretă care a stabilit legături cu boierii 10. Singurul conducător local numit de Anonymus
români, inclusiv cu aceia de la vârful ierarhiei cu termenul Blach (român) era:
politice: a) Gelu;
a) Illuminati; b) Glad;
b) Eteria; c) Menumorut;
c) Loja Masonică; d) Tatos.
d) Marii Temglieri.
11. Revenirea la denumirea de Partidul Comunist 12. Primul război balcanic izbucnit in toamna anului
Român s-a făcut in cadrul: 1912 s-a încheiat prin semnarea unui tratat de pace
a) Congresului al IX — lea; la:
b) Congresului al X — lea; a) București;
c) Congresului al XI — lea; b) Berlin;
d) Congresului al XII — lea. c) Budapesta;
d) Londra.
13. Prin Convenția de la Paris, Principatele Române
erau concepute ca:
a) State confederate; 17. Primul plan cincinal a fost aplicat în perioada: a)
b) Republică parlamentară; 1947 — 1951;
c) Monarhie constitutională; b) 1948 — 1952;
d) Monarhie ereditară. c) 1951 — 1955;
15. Semna un tratat cu Sigismund Bathory: d) 1950 — 1954.
a) Mircea cel Bătrân;
b) Vlad Țepeș; 19. Unul dintre principiile Constituției de la 1866 a fost și:
c) Ștefan cel Mare; a) Guvernare reprezentativă;
d) Mihai Viteazul. b) Guvernare republicană;
c) Guvernare totalitară; 14. Convenția militară semnată de Tudor
d) Guvernare socialistă. Vladimirescu cu eteriștii a avut scopul.
21. Tudor Vladimirescu a fost judecat, condamnat și a) Îndepărtării dominației otomane;
executat de eteriști la sfârşitul lunii: b) lnstaurării propriului guvern;
a) Ianuarie 1821; c) lnstaurării guvernării grecești;
b) Martie 1821; d) lnstaurării dominației ruso-turce.
c) Aprilie 1821; 16. Regele maghiar Stefan I îl înfrânge cu greu pe
d) Mai 1821. conducătorul unei formațiuni prestatale cu centrul la
23. Autoritățile comuniste au reintrodus cartelele Bălgrad numit:
pentru produsele alimentare în anul: a Gelu;
a) 1970; b Ahtum;
b) 1977; c Glad;
c) 1981; d Gyula.
d) 1985. 18. Cel mai cunoscut diplomat român din perioada
25. Poarta a acceptat restaurarea domniilor interbelică a fost:
pământene în: a Take lonescu;
a) Septembrie 1821; b Nicolae Titulescu;
b) Septembrie 1822; c lonel Brătianu;
c) Septembrie d Gheorghe Tătărescu
1823; d} 20. La 21 noiembrie 1991 a fost adoptată:
Septembrie 1824. a Legea învățământului;
27. Mihai Viteazul îi ucide la Bucurețti, la 13 b Reforma agrară;
noiembrie 1594, și pe: c O nouă Constituție;
a) Creditorii levantini; d Legea secularizării averilor mănăstirești
b) Creditorii austrieci;
c) Creditorii elvețieni; 22. În august 1595, armata otomană trecea
d) Creditorii arabi. Dunărea sub conducerea lui:
a) Sinan Pașa;
”29. În 1394, Mircea cel Bătrân lansează o expediție b) Murad I;
la sud de Dunăre împotriva: c) Murad al II-lea;
a) Achingiilor; d) Soliman Magnificul.
b) Yagizilor; 24. Ultimatumul înaintat de Moscova României, în
c) Sarmaților; anul 1940, solicita cedarea:
d) Cumanilor. a) Basarabiei și nordului Transilvaniei;
b) Basarabiei și a Bucovinei de nord;
c) Cadrilaterului;
d} Nord-vestului Transilvaniei
26. Exped 't'a otomană din 1476 a fost precedată de
pustiitoare raiduri:
a) Bulgărești;
b) Rusești;
c) Tătărești;
d) Maghiare.
28. România a aderat la Pactul Tripartit intrând
II. Marcați pe grila de răspuns litera corespunzătoare ordinii cronologice:

3”1. A. Ion Mihalache a murit in închisoarea de la 32. A. Tratatul secret încheiat între România și
Râmnicul Sărat; Austro-Ungaria;
B. Abdicarea regelui Mihai I; B. Convențiile politice și militare ale României cu
C luliu Maniu a murit in închisoarea de la Sighet; Antanta;
D. PCR își schimbă denumirea in PMR. C. Atentatul de la Sarajevo;
a) ABCD; b) CBDA; c) BDCA; d) DCBA. D. Acordul bilateral între Franța și Rusia.
a) BCAD; b} ADCB; c) CADB; d) DCAB.
33. A. Revizuirea Constituției din 1991; 34. A. Numírea lui AI. Ghica în Țara Românească;
B. Adoptarea Constituției care consacra principiul B. Izbucnirea evenimentelor revoluționare în
supremației regelui; Moldova;
C. Adoptarea Constitutiei care avea ca model C. Publicarea Proclamației de la lslaz;
Constituția belgiană; D. Tratatul de la Adrianopol
D. Adoptarea Statutului Dezvoltător al Convenției de a) ABCD; b) BCDA; c) DABC; d) CABD.
la Paris.
a) ABCD; b) BCDA; c) DACB; d) DCBA.
35. A. Congresul de absorbție a PSD de către PCR; 36. A. Nicolae Tìtulescu a fost ales președinte al
B. Încheierea procesului de colectivizare Adunării Generale a Societății Națiunilor;
a agriculturii; B. Negocierile româno-sovietice de la Riga;
C. Legea agrarà adoptată de guvernul Petru Groza; C. Tratatul de alianță și amiciție între România și
D. Îndepărtarea lui Miron Constantinescu din Franța;
conducerea PMR. D. Înțelegerea economică bilaterală între România
a) BACD; b) BDAC; c) CADB; d) ADCB.
și Germania.
a) BCDA; b) DCAB; c) CABD; d) ABDC.
37. A. Adoptarea Constituției care consfințea statul 38. A. Alegerea lui AI. I. Cuza in Moldova;
național unitar român; B. Aducerea unui prinț străin pe tronul Principatelor;
B. Adoptarea Constituției care consfințea caracterul C. Congresul de pace de la Paris;
de „stat popular, unitar, independent şi suveran”;
D. Petiția Proclamație.
C Adoptarea Constituției prin Decret regal nr. 1045; a) ABCD; b) BCDA; c) DCAB; d) CABD.
D. Adoptarea Constituției prin referendum, care
oglindea schimbarea politìcă majoră a societății
românești.
a) ACBD; b) BCDA; c) DACB; d) DCBA.
39. A. Voievodul Litovoi se ridică împotriva
40. A. Manifestația muncitorilor de la Uzina “Steagul
suzeranității maghiare;
Roșu” din Brașov;
B. lnstalarea ungurilor în Câmpia Panoniei;
B. Începutul revoluției la București;
C Mitropolia Țării Românești recunoscută de
C. Începutul revoluției la Timișoara;
Bizanț;
D. Revolta minerilor din Valea Jiului.
D. Menționarea lui Mercurius Princeps.
a) BADC; b) CBDA; c) DACB; d) ADBC.
a) BCAD; b); CBAD; cÇ ABDC; d) BDAC.
41. A. lntrarea în vigoare a Constituției care
42. A. Începutul guyernării autoritare a lui Al. I
reglementa statutul de inviolabilitate a teritoriului
Cuza;
Principatelor Unite Române, prin articolele 2 și 3;
B. Înființarea Înaltei Curțí de Justiție şi Casație cu
B. lntrarea în vigoare a primei Constituții care, deşi
sediul la Focşani;
afirma drepturi şi libertăți democratice, nu garanta
C. Adoptarea primei Constituții românești;
respectarea acestor drepturi;
D. Hotărârile Adunării ad-hoc din Moldova
C. lntrarea in vigoare a unei noi Constituții
a) ABCD; b) BCDA; c) DBAC; d) CABD.
monarhice, in contextul crizei alegerilor din 1937;
D lntrarea în vigoare a Constituției prin care
România revenea la tradițiile democratice de
dinaintea celui de-AI Doilea Război Mondial.
a) ABCD; b) BCDA; c) ACBD; d) DCBA.
43. A. Răscoala condusă de frații Petru și Asan;
B. Marea invazie tătară; 44. A. Voievodul Litovoi luptă împotriva suzeranității
maghiare;
C. Domnia împăratului bizantin Vasile al II -lea;
B. loniță cel Frumos este
D. Dragoș I întemeiază o marcă de apărare la est
vlahilor și bulgarilor ”;
de Carpați.
C. Dragoș întemeiază o marcă de
a) CABD, b) BDAC; c) DCAB; d) ADCB.
45. A. PNL și-a suspendat activitatea; a) DBAC; b) BDAC; c) CDAB; d) ADCB.
B. Proclamarea Republicii Populare Române;
C. Moscova impune guvernul Petru Groza; 47. A. Adunarea Natională de la Alba-lulia hotărăşte
D. Începutul grevei regale.
unirea Transilvaniei cu România; 46. A. Moldova obține județele Cahul, Ismail și
B.Sfatul Tării hotărăşte unirea Basarabiei cu Bolgrad;
România; B. România anexează județele Durostor și Caliacra;
C. Este adoptată Constituția care consfințeşte C. România obține Dobrogea și Delta Dunării;
constituirea statului național unitar român; D. România cedează Bulgariei Cadrilaterul.
D. Încoronarea regelui Ferdinand si a reginei Maria a) BCAD; b) DABC; c) CBDA: d) ACBD.
la Alba lulia. 48. A. Regele Ferdinand I emite decretul de unire a
a) ABCD; b) BADC; c) DACB; d) CABD. Transìlvanieì cu România;
B. Sfatul Țării proclamă independenta Republicii
Democratice Moldoveneşti;
49. A. Adoptarea Constituției prin care România C. Consiliul Național Român Central publică
devenea monarhie autoritară; manifestul "Către națiunea română”
B. Adoptarea Constituției prin care România D. La Arad se desfăşoară tratative româno-
devenea republică democratică; maghiare cu privire la statutul Transilvaniei in
C. Adoptarea Constituției prin care România contextul destrămărìì Austro-Ungariei
devenea monarhie constituțională; a) ABCD; b) BCDA; c) DACB; d) CABD.
D. Adoptarea Constituției prin care România
devenea republică totalitară.
50. A. Acordul de la Helsinki;
a) ABCD; b) BCDA; c) CADB; d) DCBA.
B. „Scrisoarea celor șase”;
C. Întemeierea Institutului de limbă rusă Maxim
51. A. Tratatul de la Trianon;
Gorki;
B. Antanta Cordială;
D. Condamnarea intervenției sovietice în
C. Tratatul de la Berlin;
Cehoslovacia de către Nicolae Ceaușescu.
D. Convențiile României cu Antanta. a) BACD; b) CDAB; c) ABCD; d) ADCB.
a) BCAD; b) CBDA; c) ABCD; d) DABC.

52. A. Prima ciocnire armată dintre români şi


53. A Mihai Viteazul obține victoria de la Şelimbăr; otomani în vremea lui Vladislav Vlaicu;
B. Mihai Viteazul cucereşte Moldova, invocând ca B. Mircea cel Bătrân încorporează Dobrogea la Țara
motiv alianța lui leremia Movilă cu turcii şi tătarii; Românească;
C. Victoria nobilimii din Transilvania şi a lui Basta C. Expediția lui Mircea cel Bătrân la sud de Dunăre
împotriva lui Mihai Viteazul, la Mirăslău; împotriva bazelor achingiilor;
D. Victoria lui Mihai Viteazul la Guruslău. D. Lupta de la Rovine.
a) ABCD; b) BCDA; c) DACB; d) CABD. a) ABCD; b) BCDA; c) DACB; d) CABD.
54. A. Statul vlaho-bulgar a atins apogeul puterii
55. A. Descălecatul lui Negru Vodă; sale;
B. Descălecatul lui Bogdan; B. Moldova devine stat independent;
C. Recunoașterea Mitropoliei Moldovei de către C. Organizarea primului comitat în Transilvania;
Bizanț; D. Recunoașterea Mitropoliei Moldovei de către
G. Lupta de la Posada. Bizanț.
a) ADBC; b) CABD; c) BDCA; d) DCBA. a) DCBA; b) CABD; c) BDCA; d) ADCB.
57. A. Adoptarea primei legi fundamentale 56. A. Armistițiul între România si URSS;
românești; B. Arestarea lui Ion Antonescu;
B. Adoptarea Constituției prin care cetăl enii români C. Ion I.C. Brătianu participă la Conferința de pace
au dreptul de a fi aleşi in Parlamentul european; de la Paris;
C. Adoptarea Constituției care avea la bază D. Guvernul Ion Gigurtu anunță retragerea
Constitutia sovietică in vigoare; României din Liga Națiunilor.
D. Adoptarea documentului cu caracter a) CDBA; b) DABC; c) ABCD; d) BADC.
constituțional care organiza Principatele Unite ca 58. A. Ca urmare a expediției la sud de Dunăre, sunt
state confederate. cucerite oraşele Niş şi Sofia de către creştini;
a) ABCD; b) BCDA; c) DABC; d) DACB. B. Regele Ungariei şi Poloniei, Vladislav I,
organizează o nouă cruciadà;
C. lancu de Hunedoara moare de ciumă;
D. Vlad Țepeş refuză plata tributului.
a) ABCD; b) BCDA; c) DACB; d) CABD.
59. A. Reprezentanții boierimii din Moldova semnează un tratat cu principele Transilvaniei,
60. A. Ungaria
Sigismund
este Bathory;
învinsă de otomani în
Sultanul otoman trimite lui Mihai Viteazul steagul de recunoaştere a domniei; Transilvaniadevineprincipatautonomsub s
Victoria lui Mihai Viteazul la Șelimbăr; Banatul este transformat în pașalâc otom
Campania lui Mihai Viteazul în Moldova. Mircea cel Bătrân încheie o alianță cu Vla
a) ABCD: b) BCDA; c DACB; d) CABD. a) ABCD; b) BCDA; c) DCAB; d) CABD.