Sunteți pe pagina 1din 16

MODULUL DE STUDIU 1

PROIECTAREA ÎN DOMENIUL AUTOMATIZĂRII PROCESELOR

Unitatea de învăţare 2
2. Diagrama procesului
2.1. Noțiuni introductive
2.2. Semne convenționale de reprezentare a echipamentelor de proces
2.3. Exemplu. Diagrama procesului de prelucrare a toluenului

Cunoştinţe şi deprinderi

La finalul parcurgerii acestei unităţi de învăţare vei înţelege:


- ce este diagrama unui proces;
- care sunt semnele convenționale de reprezentare a echipamentelor de proces
conform standardelor de reprezentare;
La finalul parcurgerii acestei unități de învățare vei putea să:
- identifici echipamentele de proces dintr-o diagramă;
- citești diagrama unui proces.

2.1. Noţiuni introductive

Diagrama procesului sau Process Flow Diagram (PFD) este o reprezentare


schematică a fluxului tehnologic asociat unui proces industrial prin intermediul
echipamentelor de proces definite într-un standard internațional. Este primul document
care stă la baza realizării fizice a unui proces industrial.
Un standard universal acceptat pentru dezvoltarea unei diagrame de proces nu
există. De aceea în practică, diagrama unui proces de la o companie va cuprinde probabil
informații ușor diferite față de diagrama unui proces asemănator de la o altă companie.
Într-o diagramă asociată unui proces industrial se regăsesc următoarele informații:
- toate echipamentelede proces din cadrul procesului, împreună cu o scurtă
descriere a acestora;
- fiecărui echipament de proces îi este atribui un nume reprezentativ și un sistem
de numerotare unic;

15
- valorile parametrilor de operare din proces sau compoziția chimică a fiecărui
flux pot fi incluse fie în cadrul diagramei sau pot fi atașate într-un tabel;
- toate fluxurile de utilități furnizate de echipamentele majore;
- sistemele de reglare care asigură o funcționare normală a procesului.
Diagrama de proces este un document de bază atât pentru managerul de proiect
pentru întocmirea studiului de fezabilitate cât și pentru inginerii automatiști pentru a putea
proiecta structurile de reglare /siguranță și protecție adecvate procesului.
În mod obișnuit elaborarea diagramelor de proces se realizează prin luarea în
considerare a unor reguli esențiale, cum ar fi:
- fluxul tehnologic se reprezintă de la stânga la dreapta;
- desenul să fie ordonat, să fie ușor de urmărit pentru evitarea erorilor de
prezentare și interpretare;
- echipamentele să fie reprezentate într-o mărime corespunzătoare;
- schimbarea direcției fluxului tehnologic să fie minimal;
- fluxurile tehnologice care se continuă pe un alt desen, se vor reprezenta în
partea dreaptă a desenului, specificăndu-se numărul planșei pe care se
continuă;
- fluxurile de reciclu care se continuă pe un alt desen sunt reprezentate în partea
stângă a desenului și se va specifica numărul planșei pe care se va continua.
Aceste reguli sunt necesare, întrucât nerespectarea lor ar duce la o comunicare
neeficientă între inginerii automatiști și inginerii tehnologi.
În literatura de specialitate, s-au evidențiat două abordări pentru dezvoltarea unei
diagrame de proces și anume [Federick A.M., 2004]:
• abordarea minimal detaliată a diagramei de proces, fluxul tehnologic al
procesului este însoțit de o descriere succintă a fenomenelor din cadrul procesului, de
valori medii ale parametrilor asociați fluxurilor tehnologice și informații sumare despre
echipamente;
• abordarea adițional detaliată a diagramei de proces, implică o descriere sintetică
a procesului dar însoțită de principalele sisteme de măsurare/reglare asociate procesului
și valorile parametrilor procesului.

Test de autoevaluare 2.1.

Ce este o diagramă de proces?


16
2.2 Semne convenționale de reprezentare a echipamentelor de proces

Standardul care definește simbolurile aferente echipamentelor de proces este


standardul IPS-E-PR-170. Acesta definește următoarele elemente specifice unei diagrame
de proces:

• Fluxul tehnologic reprezentat în cadrul diagramelor prin conducte. În tabelul


2.1 sunt prezentate semnele convenționale specifice conductelor. Fiecare flux tehnologic
poate fi identificat printr-un număr aflat în interiorul unui romb. Săgețile indică sensul
fluxului tehnologic.
• Echipamentele de proces se împart în următoarele categorii:
- echipamente pentru transfer de căldură, prezentate în tabelul 2.2;
- echipamente de răcire cu aer, tabelul 2.3;
- echipamente hidraulice (pompe, compresoare), tabelul 2.4;
- echipamente de separare a produselor (coloane de separare), tabelul 2.5;
- echipamente de stocare a produselor (vase tampon, rezervoare), tabelul 2.6;
- echipamente specifice proceselor de reacție, tabelul 2.7.

Tabelul 2.1.
Semne convenționale pentru reprezentarea conductelor.
Semn convențional Denumire
Conductă principală
Grosime=0.8 mm
Conductă secundară
Grosime= 0.5 mm
Conductă care urmează a fi montată

Conductă sub pământ

Conductă izolată

Conductă încălzită cu abur

Conductă încălzită electric

17
Tabelul 2.2.
Semne convenționale pentru reprezentarea echipamentelor de transfer termic.
Semn convențional Denumire

Schimbător de căldură

Răcitor

Încălzitor

Refierbător

Cuptor tubular

Tabelul 2.3.
Semne convenționale pentru reprezentarea echipamentelor de răcire cu aer.
Semn convențional Denumire

Răcitor cu aer

Răcitor cu aer însoțit de un sistem de


reglare

18
Tabelul 2.4.
Semne convenționale pentru reprezentarea echipamentelor hidraulice.
Semn convențional Denumire

a) Pompă centrifugală
b) și c) Pompa cu piston

a b c

a) Compresor centrifugal
b) Compresor cu piston

a b

Suflantă

Turbină

Compresor turbină

19
Tabelul 2.5.
Semne convenționale specifice echipamentelor de separare a produselor.
Semn convențional Denumire

a) Coloana de fracționare cu talere


b) Coloană de fracționare cu
umplutură
c) Coloană de fracționare cu disc
rotativ

a b c

Tabelul 2.6.
Semne convenționale pentru echipamentele de stocare a produselor.
Semn convențional Denumire

Vase tampon

a) Rezervor cu capac
b) Rezervor cu capac flotant
c) Rezervor în formă de sferă
a b c

Tabelul 2.7.
Semne convenționale pentru echipamentele specifice proceselor de reacție chimice.
Semn convențional Denumire

Reactoare

20
În cadrul unei diagrame, în zona de sus a desenului, fiecare echipament poate fi
identificat printr-un sistem de litere reprezentând funcționalitatea acestuia și un sistem
de numere. Forma generală de identificare a unui echipament este XX-YZZA/B, unde
XX reprezintă identificarea funcțională, tabelul 2.8, Y- zona unde se găsește
echipamentul, ZZ – numărul echipamentului, A/B- indică faptul că pot fi două
echipamente identice.

Tabelul 2.8.
Sistemul de litere pentru identificarea echipamentelor de proces.
Sistemul de litere Denumire
C compresor sau turbină
E încălzitor
H cuptor tubular
P pompă
R reactor
T coloană de fracționare
TK rezervor
V vas

De exemplu echipamentul notat P101A/B:


P-101A/B – indică echipamentul, în cazul de față pompă;
P-101A/B – indică faptul că pompa se găsește în zona 100 a instalației;
P-101A/B – indică numărul pompei 01 din zona100
P-101A/B – indică faptul că sunt două pompe A și B, una fiind pentru cazurile de
urgență.
În cadrul unei instalații, funcționarea unor echipamente necesită anume utilități,
ca de exemplu electricitate, abur, aer comprimat, apa pentru răcire etc. Tabelul 2.9
prezintă simbolistica de reprezentare a utilităților.

21
Tabelul 2.9.
Simbolul utilităților.
Simbol Denumire
lps- low pressure steam abur de joasă presiune 3-5 bar
mps- medium pressure steam abur medie presiune, 10-15bar
hps – high pressure steam abur înaltă presiune, 40-50 bar
cw – cooling water apă de răcire
wr -water apă
el – electric electricitate
bfw –boiler feed water apă alimentare boiler
ng – natural gas gas natural
fg – fuel gas combustibil gazos
fo – fuel oil păcură
fw -fire water apă utilizată în caz de incendiu

Test de autoevaluare 2.2

a) Care este simbolul unei conducte aflate sub pământ?


b) Desenați simbolul unei suflante.
c) Care este simbolul convențional de reprezentare a unui rezervor cu capac
flotant?
d)

2.3. Exemplu. Diagrama procesului de prelucrare a toluenului

Un exemplul de diagramă minimal detaliată este cea prezentată în figura 2.1.


Procesul ilustrat este procesului de obținere a benzenului din cadrul instalației de
hidrodezalchilare a toluenului. Acest proces transformă toluenul în benzen. Toluenul
este amestecat cu hidrogen și apoi este trecut printr-un catalizator de oxid de crom sau
platină la o temperatură de 500-600 °C și o presiune de 40–60 atm. Uneori sunt utilizate
temperaturi mai ridicate pentru a înlocui catalizatorii [Richard T. și alți, 2012].

22
Principalele echipamente ale procesului sunt: un vas pentru stocarea toluenului
V-101, o pompă P-101A/B, încălzitor E-101, cuptor tubular H-101, reactor R-101,
compresor de gaz C-101A/B, răcitor E-102, vas de înaltă presiune V-102, vas de joasă
presiune V-103, încălzitor E-103, refierbător E-106, coloană de fracționare a benzenului
T-101, condensator E-104, vas de reflux V-104, pompă pentru debitul de reflux
P102A/B, răcitor E-105.
Diagrama este însoțită de o descriere succintă a fenomenelor din cadrul
procesului, de valorile medii ale parametrilor asociate fluxurilor tehnologice din proces
tabelul 2.10 și informații sumare despre echipament, tabelul 2.11.
Tabelul 2.11.
Informații privind echipamentele procesului.
Schimbătoare de
E-101 E-102 E-103 E-104 E-105 E-106
căldură
Aria[m2] 36 763 11 35 12 80
Producţie [m3/h] 15190 46600 1055 8335 1085 9045
Exterior
Temperatură [0C] 225 654 160 112 112 185
Presiune[bar] 26 24 6 3 3 11
Parțial
Faza vapori condens condens lichid condens
condens
Interior
Temperatură[0C] 258 40 90 40 40 147
Presiune[bar] 42 3 3 3 3 3
Faza condens lichid lichid lichid lichid lichid
Vase, reactor,
V-101 V-102 V-103 V-104 T-101 R-101
coloana
Temperatură [0C] 55 38 38 112 147 660
Presiune[bar] 2 24 3 2.5 3 25
Orientare orizontal vertical vertical orizontal vertical vertical
Înălțime/lungime[m] 5.9 3.5 3.5 3.9 29 14.2
Diametru 1.9 1.1 1.1 1.3 1.5 2.3
P-101 P-102 C-101
Pompe/compresoare
(A/B) (A/B) (A/B)
Debit[kg/h] 13 000 22 700 6770
Densitate fluid
870 880 8.02
[kg/m3]
Temperatură [0C] 55 112 38
Presiune interior[bar] 1.2 2.2 23.9
Presiune
27 4.4 25.5
exterior[bar]

23
Figura 2.2 prezintă diagrama adiţional detaliată a aceluiași proces. Această
diagramă este completată cu informații privind parametrii fluxurilor tehnologice şi cu
sisteme de reglare. Informațiile privind parametrii fluxurilor tehnologice sunt incluse în
desen prin intermediul unor simboluri, prezentate în tabelul 2.12.

Tabelul 2.12.
Simbolurile parametrilor din proces.
Simbol Parametru
Numărul fluxului tehnologic

Temperatură

Presiune

Debit de lichid
Debit de gaz

Debit molar

Debit masic

24
Tabelul 2.10.
Parametrii fluxurilor tehnologice.

Număr flux
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
tehnologic
Temperatura
25 59 25 225 41 600 41 38 654 90 147 112 112 112 38 38 38 38
[0C]
Presiune
1.90 25.8 25.5 25.2 25.5 25 25.5 23.9 24 2.6 2.8 3.3 2.5 3.3 2.3 2.5 2.8 2.9
[bar]
Fracție
0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0
vapori
Debit de
10 13.3 0.82 20.5 6.41 20.5 0.36 9.2 20.9 11.6 3.27 14 22.7 22.7 8.21 2.61 0.07 11.5
masă [t/h]
Debit molar
108.7 144.2 301 1204.4 758.8 1204.4 42.6 1100.8 1247 142.2 35.7 185.2 291.6 290.7 105.6 304.2 4.06 142.2
[kmol/h]
Componenți fluxului[kmol/h]
Hidrogen 0 0 286 735 449.4 735.4 25..2 651.9 652.6 0.02 0 0 0.02 0 0 178 0.67 0.02
Metan 0 0 15 317.3 302.2 317.3 16.95 438.3 442.3 0.88 0 0 0.88 0 0 123.05 3.10 0.88
Benzen 0 1 0 7.6 6.6 7.6 0.37 9.55 116 106.3 1.1 184.3 289.46 289.46 105.2 2.85 0.26 106.3
Toluen 108.7 143.2 0 144 0.7 144 0.04 1.05 36 35 34.6 0.88 1.22 1.22 0.4 0.31 0.03 35

25
Fig. 2.1. Diagrama minimal detaliată pentru procesului de obținere a benzenului din cadrul instalației de hidrodezalchilare a
toluenului [Richard T. și alți, 2012].

26
Fig. 2.2. Diagrama adițional detaliată pentru procesului obținere a benzenului din cadrul instalației de hidrodezalchilare a toluenului,
[Richard T. și alți, 2012].

27
Rezumat
Diagrama procesului (Process Flow Diagram - PFD ) este o
reprezentare schematică a fluxului tehnologic al unui proces industrial.
Există două tipuri de PFD:
• PFD minimal detaliată este însoțită de o descriere sintetică a
procesului şi a fenomenelor din cadrul acestuia;
• PFD adițional detaliată conține pe lângă fluxul tehnologic o
descriere sintetică a procesului, principalele sisteme de măsură și control
asociate acestuia și valorile parametrilor procesului.

Răspunsuri la testele de autoevaluare

2.1.Enunț Ce este o diagramă de proces?


Răspuns: Diagrama procesului (Process Flow Diagram - PFD ) este o
reprezentare schematică a fluxului tehnologic al unui proces industrial. Este primul
document care stă la baza realizării fizice a unui proces industrial.
2.2. Enunț a) Care este simbolul unei conducte aflate sub pământ?
Răspuns: Simbolul unei conducte aflate sub pământ este

b) Enunț: Desenați simbolul unei suflante.


Răspuns: Simbolul unei suflante este

c) Enunț: Care este simbolul convențional de reprezentare a unui rezervor cu


capac flotant?

Răspuns: Simbolul unui vas cu capac flotant este

28
Lucrare de verificare

1. Prezentați regulile care stau la baza realizării unei diagrame de proces.


2. Identificați echipamentul C-101A/B.
3. Care este simbolului unei turbine?
4. Cum se reprezintă fluxul tehnologic într-o diagramă de proces?
5. Prezentați diferențele dintre PFD miniml detaliată și PFD adițional detaliată.

Bibliografie

1. Frederick A.M, Clifford A.M., Instrumentation and Control System, Editors The
Instrumentation, Systems and Automation Society;
2. Richard T., Richard C. B., Wallace B. W., Joseph A. Sz., Debangsu B., Analysis,
Synthesis and Design of Chemical Processes, 4th Edition, Pencetice HALL, 2012;
3. ***ISP-E-PR 170, Engineering Standard for Process Flow Diagram, 1996;
4. ***Process Flow Diagrams (Project Standards and Specification), 2011.

29
30

S-ar putea să vă placă și