Sunteți pe pagina 1din 5

Instituția Publică Gimnaziul ,,Gheorghe Vrabie’’ Călinești

Coordonat: Aprobat:
Președintele comisiei metodice Director: Gherman Angela
”Matematica și științe”
Bistrița Ruslan____________ _____________
septembrie 2019 septembrie 2019

Curriculum modificat prin simplificare si


excludere la disciplina
Biologie

Elev:Cebanu Gheorghe
Clasa:a IX-a
Perioada de realizare:anul școlar 2019-2020
Profesor:Camerzan Cristina
Finalități educaționale Conținuturi Strategii/tehnologii Strategii de evaluare Note privind
didactice rezultatele
monitorizării

I. Diversitatea în lumea vie

Elevul va fi cabail să: Crearea unui album cu Evaluarea albumului


- clasifice ecosistemele 1.Diversitatea ecosistemelor imagini din diverse
ecosisteme
- diferențierea tipurilor 2.Medii de viață (terestru, Completarea tabelului: Evaluarea tabelului.
mediilor de viață acvatic, aerian) Tipuri de medii de viață.
Să exemplifice cu
organisme
3.Factorii de mediului Lucrul cu manualul. Evaluarea schemei
Aplicarea practică nr. 1
- clasifice factorii de pag.9
mediu 4 . Verigi și lanțuri trofice Analiza imaginei 5.1 Să reprezinte grafic
pag.19 succesiunea verigilor
într-un lanț trofic
-stabilirea succesiunii
verigilor într-un lanț
trofic
-respectarea regulilor de 5.Lucrare practică nr.1 Respectarea etapelor Descrierea orală a
lucru în laboratorul de ,, Calcularea frecvenței lucrării practice. celor observate pe
biologie. plantelor și animalelor pe m2 parcursul lucrării
dintr-un ecosistem’’. practice.
-îndeplenirea itemilor 6.Evaluare sumativă la Test cu itemi Descrierea unor
din test modulul I plante și animale
întâlnite într-un
ecosistem.

II. Bioritmuri
-identificarea aspectelor 1.Aspecte sezoniere ale Descrierea schimbării Evaluarea orală-
sezoniere a unui ecosistemului: pădurea de sezoniere în pădurea de individual:
ecosistem foioase foioase conform imaginei Fenomenele
1.2 din manual pag.27 sezoniere ale vieții
unei păduri.
-stebilirea relațiilor între 2.Bioritmul sezonier al Observarea fenofazelor la
condițiile de mediu și plantelor și animalelor unele plante și animale
bioritmurile sezoniere
-respectarea regulilor de 3.Lucrare practică nr.2 Respectarea etapelor Descrierea orală a
lucru în laboratorul de ,, Determinarea cantității de lucrării practice. celor observate pe
biologie,sala de clasă amidon în frunzele plantelor parcursul lucrării
în perioada de vară și practice.
toamnă.

III. Sisteme de coordonare și integrare ale organismelor în mediu

-importanța stării de 1. Reglarea echilibrului Stabilirea echilibrului Explicarea raportului


echilibru între ecosistemelor. ecologic pe exemplul lupii forfecuță-brad, pag.
organisme și cerbii, pag. 53 53
2.Relații ale organismelor într- Identificarea tipurilor de Evaluarea orală:
- identificarea tipurilor un ecosistem. relații în baza imaginilor Completarea
de relații concurente și din manual pag.59-62 tabelului 3.1 pag.62
neconcurente într-un 3. Lucrare de laborator nr.2 Respectarea etapelor Descrierea orală a
ecosistem ,,Demonstrarea lucrării de laborator. celor observate pe
-observarea influenței experimentală a influenței parcursul lucrării de
usturoiului, cepei usturoiului, cepei asupra laborator.
asupra mucegaiului mucegaiului.
-respectarea regulilor de
lucru în laboratorul de
biologie.
4.Selecția naturală – factor de Caracterizarea legilor1-5 Descrierea orală a
menținere a echilibrului descoperite de către acestor legi
ecosistemului Charles Darwin
IV. Sistemul de susținere

-importanța sistemelor 1. Rolul sistemelor de Exemplete de adaptări ale Exemple de plante


de susținere în susținere în supravețuirea sistemelor de susținere liane, epifite, arbori și
supravețuirea plantelor plantelor. pentru liane, arbori, plante plante acvatice
- importanța sistemelor acvatice.
de susținere în
supravețuirea 2.Rolul sistemelor de susținere Clasificarea sistemului de Exemple de animale
animalelor în supravețuirea animalelor. susținere la animale. cu schelet extern și
animale cu schelet
intern
-respectarea regulilor de 3.Lucrare practică nr.3 Respectarea etapelor Descrierea orală a
lucru în laboratorul de ,, Identificarea țesuturilor lucrării practice. celor observate pe
biologie. mecanice în structura parcursul lucrării de
plantelor’’. laborator.

V. Sisteme vitale ale ecosistemelor


-cunoașterea ciclurilor 1.Ciclul apei în natură---- Etapele ciclului apei în Descrierea oral a
biogeochimice natură ciclului de apă în
baza fig.3.1, pag 50
-observarea 2. Lucrare de la borator Respectarea etapelor Descrierea orală a
experimentală nr.1- ,,Evidențierea lucrării practice. celor observate pe
absorbției apei de către experimentală a absorbției parcursul lucrării de
plantă apei de către plantă.’’ laborator.
-respectarea regulilor de
lucru în laboratorul de
biologie.

VI. Reproducerea în lumea vie. Bazele geneticii

-compararea în baza 1. Înmulțirea sexuată. Deosebirea dintre tipurile Descrierea în baza


informației din manual de reproducere în baza informației despre
a reproducerii asexuate definițiilor din manual, tipurile de
de reproducerea sexuată pag.67-68. reproducere

-identificarea -- --
deosebirilor dintre
gametul masculin de
gametul feminin 3.Maladii ereditare. --- --

-enumerarea în baza
informației din manual
a tipurilor de maladii
ereditare.
VII. Ocrotirea mediului

-interpretarea 1.Influența omului asupra Descrierea acținuii omului Evaluarea albumului


consecințelor acțiunii biodiversității. asupra naturii: cu imagini.
omului asupra naturii *

S-ar putea să vă placă și