Sunteți pe pagina 1din 10

PROIECT DIDACTIC

Data : 5. 06. 2008

Propunător : Dr. Prof Danciu Rozalia Maria

Clasa : a V-a

Obiectul : Botanică

Tema lecţiei : Importanţa plantelor în viaţa omului

Tipul lecţiei : Transmitere şi sistematizare de cunoştinţe

Resurse procedurale: învăţarea prin descoperire, observaţia nedirijată, observaţia dirijată, modelarea,

problematizarea, explicaţia, conversaţia euristică;

Resurse materiale: atlase botanice, planşe scanate cu diverse categorii de plante, material vegetal proaspăt,

flipchart (coli mari de hartie), markere (carioca), foarfeci, lipici, manual;

Obiectiv cadru : dezvoltarea capacităţilor de explorare/investigare în scopul rezolvării de probleme specifice

biologiei

Obiective operaţionale:

Ob. 1. să identifice grupele de plante alimentare (inclusiv uleioase), medicinale şi ornamentale pe baza imaginilor

din atlase, planşe şi a manualului;

Ob. 2. să stabilească grupele de plante melifere, textile şi furajere pe baza imaginilor din materialele prezentate;

Ob. 3. să enumere plantele ocrotite din ţara noastră pe baza materialelor prezentate;

Ob. 4. să conştientizeze importanţa acestor plante şi să demonstreze abilităţi de lucru în echipă în cadrul
realizării unei planşe sintetice cu toate aceste grupe de plante.
Desfăşurarea lecţiei

Resurse
Momentele Obiective Resurse Modalităţi
Activitatea profesorului Activitatea elevului procedurale/
lecţiei operaţionale temporale de evaluare
materiale
Moment - asigură condiţiile optime necesare - se pregătesc pentru
organizatoric desfăşurării activităţii. activitate, se face
prezenţa din catalog
Reactualizarea - Care sunt grupele de plante - răspund la întrebările - conversaţia 5 min. -frontală
cunoştinţelor studiate? profesorului euristică (ancoră)
-Dintre acestea, care sunt plante introductivă
inferioare şi care sunt plante -problematizarea
superioare şi cum le deosebim? - caiete,
-Cum se numesc plantele instrumente de
superioare, cu flori, şi de câte feluri scris, manual
sunt acestea?
-Numiţi reprezentanţii studiaţi ai
monocotilelor şi ai dicotilelor.

Transmitere de - se anunţă tema lecţiei, obiectivele, - elevii scriu titlul în - conversaţia 5 min. - frontală
cunoştinţe şi se scrie titlul lecţiei pe tablă caiete. introductivă

Ob. 1.; Ob. - se împarte clasa pe cinci - elevii caută şi observă - învăţarea prin 15 min. - pe grupe
2.; Ob. 3. grupe de câte 5-6 elevi materialul distribuit, descoperire,
- fiecărei grupe i se distribuie discută, împart păreri observaţia
atlase botanice şi fişe de - şeful numit al fiecărei nedirijată,
lucru (vezi anexa) grupe va completa fişa de modelarea,
- prima grupă are în lucru lucru corespunzătoare, de conversaţia
identificarea din materialele asemenea notează euristică
distribuite a plantelor numele elevilor din grupa
alimentare, inclusiv uleioase respectivă - atlase botanice,
- a doua grupă are în lucru - la sfârşitul timpului de fişe de lucru pe
identificarea plantelor lucru, fişa de lucru grupe, manuale
medicinale rezolvată trece la şeful de p
- a treia grupă are în lucru grupă care va da citire
localizarea de plante rezultatelor pe grupa
ornamentale respectivă
- a patra grupă are în lucru
identificarea de plante
melifere, furajere şi textile
- a cincea grupă are în lucru
identificarea unor specii de
plante protejate din România
Ob. 4. - după citirea fişelor de lucru, - elevii primesc - modelarea, 20 min. - pe grupe
elevilor din grupele mini planşele cu observaţia - frontală
respective li se împart foi speciile de plante dirijată,
listate cu specii de plante - trec la efectuarea conversaţia
alimentare, medicinale, decupării, obţin euristică
ornamentale, furajere, imaginile care vor - miniplanşe
melifere, cât şi cu specii de fi lipite listate cu specii
plante protejate - pe rând, vor trece de plante,
- li se distribuie foarfeci, lipici la tablă şi vor lipi foarfeci, lipici,
- vor fi îndemnaţi să decupeze imaginile pe planşă de tip
de pe foi imaginile cu planşa de tip flip flipchart
speciile respective chart ( în petalele
- apoi, se va alcătui o planşă diagramei,
de tip flip chart, care va speciile
constitui producţia finală de corespunzătoare
grup cu principalele grupe - notează în caiete
de plante în funcţie de schiţa lecţiei
importanţa lor - sunt atenţi,
- planşa este conturată de răspund la
către profesor, având întrebări, pun
figurate prin diagrame întrebări (feed-
grupele de plante (model back)
floare cu petale ) –vezi
anexată
- concomitent cu această
activitate a elevilor,
profesorul completează
schiţa lecţiei pe tablă, odată
cu fiecare specie lipită, se
notează ca exemplu şi pe
tablă
Fixarea şi - profesorul prezintă elevilor - elevii răspund la - conversaţie 5 min. - frontală
evaluarea materialul vegetal proaspăt şi cere întrebările profesorului, euristică,
cunoştinţelor acestora să încadreze fiecare specie notează tema de casă explicaţia,
prezentată în categoriile studiate problematizare
(problematizare-de ce printre aceste
specii nu regăsim să zicem, floare -material vegetal
de colţ?) proaspăt
-ca tema de casă, elevii vor trebui sa
pună la presat câte o plantă din ce
categorie studiată vor, pentru a o
avea la portofoliu la botanică (se
dau explicaţii despre cum se
presează)

Schiţa lecţiei

În funcţie de importanţa lor pentru om, plantele se clasifică în următoarele categorii :

1. Plante alimentare- în alimentaţia omului-ex: cartoful, roşia, fasolea, mazărea, roşia, vinetele, grâul, porumbul, sfecla de zahăr,
varza, etc.
2. Plante uleioase – pt. ulei comestibil – ex. floarea-soarelui, măsline; pt. ulei industrial – ex. seminţe de in, cânepă, rapiţă, etc.

3. Plante medicinale- folosite pt. tratarea bolilor- ex: muşeţelul, gălbenelele, menta, socul, pătlagina, coada-şoricelului, teiul, etc.

4. Plante ornamentale – folosite în decorarea spaţiilor- ex. petunia, crinul, begonia, trandafirul, laleaua, dalia, narcisa, panseluţa, etc.

5. Plante textile – folosite în confecţionarea ţesăturilor – inul, cânepa, bumbacul, etc.

6. Plante furajere – folosite în hrana animalelor – trifoiul, lucerna, sfecla furajeră, porumbul, etc.

7. Plante melifere – plante folosite de albine la prepararea mierii – ex. salcâmul, teiul, floarea-soarelui, florile de câmp, etc.

8. Plante exploatate pt. lemn – ex. fagul, bradul, molidul, stejarul, nucul, etc.
Fişă de lucru (grupa 1)

Observaţi materialele primite. Notaţi în dreptul liniuţelor, exemple de plante alimentare şi uleioase identificate în

materiale.

Nume elevi grupă :


Fişă de lucru (grupa 2)

Observaţi materialele primite. Notaţi în dreptul liniuţelor, exemple de plante medicinale identificate în materiale.

Nume elevi grupă :


Fişă de lucru (grupa 3)

Observaţi materialele primite. Notaţi în dreptul liniuţelor, exemple de plante ornamentale şi arbori folosiţi

pentru lemn identificate în materiale.

Nume elevi grupă :


Fişă de lucru (grupa 4)

Observaţi materialele primite. Notaţi în dreptul liniuţelor, exemple de plante textile, furajere, melifere

identificate în materiale.

Nume elevi grupă :


Fişă de lucru (grupa 5)

Observaţi materialele primite. Notaţi în dreptul liniuţelor, exemple de plante ocrotite în România identificate în

materiale.

Nume elevi grupă :

S-ar putea să vă placă și