Sunteți pe pagina 1din 4

Numele şi prenumele elevului:

Clasa a XII a B
TEST DE EVALUARE INIȚIALĂ
Pentru rezolvarea corectă a tuturor cerinţelor subiectelor I si II se acordă 90 de puncte.
Din oficiu se acordă 10 puncte.
• Timpul efectiv de lucru este de 50 de minute.
Subiect I (50 puncte)
I.1. Încercuiți pe foaia de test litera care corespunde variantei de răspuns pe care o
considerați corectă, pentru cerințele de mai jos: (20 puncte)
1.Precizați care dintre următoarele elemente se înscriu printre particularitățile potențialului
turistic al Mării Negre:
a) acțiunea aerosolilor
b) existența emanațiilor de sulf
c) existenta emanațiilor de CO2
d) prezența mofetelor

2. Precizați care dintre următoarele lacuri din România sunt folosite în interes terapeutic:
a) Lacul Bâlea
b) Lacul Lala
c) Lacul Roșu
d) Lacul Ursu

3. Se încadrează în categoria factorilor de cură:


a) aeroionizarea
b) granulația
c) mineralizarea
d) nebulozitatea

4. Zona bioclimaterica a Câmpiei de Vest se caracterizează prin existența unui:


a) bioclimat tonic
b) bioclimat sedativ
c) bioclimat solicitant
d) bioclimat stimulent

5. Obiectivele turistice religioase reprezintă motivația principală pentru următoarele forme de


turism:
a) agrement
b) cunoaștere
c) odihnă
d) pelerinaj

6. Serviciile turistice au caracter:


a) complex și omogen
b) eterogen și nestocabil
c) permanent și tangibil
d) sezonier și întâmplător

7. Pentru produsele de tip tour, agenția:


a) alege furnizorii și încheie contracte
b) efectuează rezervări și achita serviciile
c) stabileste itinerariul și întocmește programul
d) stabilește prețul si promovează programul

8. Nestocabilitatea se referă ca caracterul:


a) contractelor turistice
b) motivațiilor turistice
c) normelor turistice
d) produselor turistice

9. Asigurarea serviciilor necesare derulării actiunilor turistice se face prin:


a) contractare
b) negociere
c) preluare
d) rezervare

10. Între componentele produsului turistic se află:


a) infrastructura și baza tehnico-materială
b) detailistul și forța de muncă
c) revânzătorul și resursele instituționale
d) touroperatorul și resursele turistice

*Instrucţiuni pentru elevi


Întrebările au un singur răspuns corect. Se va acorda punctaj doar în cazul identificării
răspunsului corect.
În cazul bifării mai multor răspunsuri, nu se va acorda punctaj la respectivul item.

I.2 Precizaţi pe foaia de test notând in fața fiecarui enunţ (A) dacă îl considerați
adevărat si (F). pentru cel pe care îl considerați a fi fals. (30 puncte)
……..1. Accesul în zonele turistice este asigurat prin dezvoltarea infrastructurii.
………2. Atractivitatea este principalul rol îndeplinit de forța de muncă din turism.
………3. Oferta turistică potențială este compusă din potențial turistic natural și cel antropic.
.…….. 4. Rolul resurselor turistice este acela de a constitui motivația principală în cazul
majorității
formelor de turism.
…….. 5. Structurile de cazare,de alimentație, instalațiile de agrement formează resursele
instituționale

II.Concepeţi câte un produs turistic de tipul sejur în staţiunea Vatra Dornei sub forma
unui pachet IT, pentru segmentele de piață precizate mai jos : 40 puncte
a.- un grup de pensionari, cetăţeni români, persoane cu pensii medii.
b.- un grup de turiști străini, adulți, venituri mari.
Produsul realizat va contine:
- enumerarea serviciilor incluse in pachet,
- tipul structurilor de primire alese și categoria de confort,
2. Justificați propunerile.
3. Precizati care sunt formele de turism specific produselor pe care le-ati conceput.
4. Enumerati 3 factori naturali de cura specifici statiunii Vatra Dornei
*Indicații pentru elevi. Pachetul de servicii va include minim trei servicii turistice.
BAREM DE CORECTARE
Profilul Servicii, Domeniul Turism şi alimentaţie, Calificarea Tehnician în Turism
clasa a XII-a
• Se punctează oricare alte formulări de rezolvare corectă a cerinţelor.
• Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit prin barem. Nu
se acordă fracţiuni de punct.
• Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţire punctajului
total acordat la 10.
SUBIECTUL I (20 de puncte)
I.1. 20 puncte
1.a 2.d 3.a 4.b 5.b 6.d 7.c 8.d 9.a 10.a
Se acordă câte 2 puncte pentru fiecare răspuns corect.
Pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia se acordă 0 punct

I.2. 30 puncte
1. A 2.F 3.A 4.A 5.F

Se acordă câte 6 puncte pentru fiecare răspuns corect.


Pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia se acordă 0 puncte

II. 40 puncte
1. Pentru fiecare produs corect conceput , punctajul se acordă astfel: 20 puncte

Pentru includerea corecta în fiecare dintre cele două pachete a minim trei din următoarele
servicii: transport (tren, autocar) cazare, alimentaţie, tratament balnear, servicii de
agreement, tinand cont de in functie de segmentul de piata corespunzător:
a. -Turisti pensionari: transport feroviar, cazare, alimentatie, tratament 2 puncte
b.- Turisti străini: transport, cazare, alimentație, servicii de agreement 2 puncte
Se punctează precizarea corectă a tipurilor de structuri de primire turistică propuse 1 punct
precum si precizarea categoriei de clasificare corespunzatoare structurilor de primire 1
punct
2. Pentru fiecare răspuns corect conceput , punctajul se acordă astfel: 6 puncte

Se acordă câte 3 puncte pentru o justificare care are la baza corespondența dintre nivelul
veniturilor , categoria de vîrstă și motivația turistică.
Persoane aflate la pensie 3 puncte
-hotel – 2,3 stele, servicii de masă de tip pensiune completă și tratament deoarece:
*nivelul veniturilor este redus,
*sunt persoane de vărsta a 3-a ;
*motivatia turistică este aceea de îngrire a sănătății .
Pentru turiștii străini 3 puncte
-hotel, pensiune 3,4 stele, servicii de masă de tip pensiune completă sau All inclusive, servicii
de agrement, agreement sportive, divertisment, vizite turistice cu ghidaj ,deoarece:
* nivelul veniturilor este ridicat
* sunt persoane active
* cerințele referitoare la calitate sunt mari
* motivația turistică poate fi de cunoaștere, agreement, practicarea unor sporturi
3 . Pentru fiecare formă de turism correct precizată se acordă căte 1 punct
Formele de turism specific produselor concepute sunt:
- turism de tratament
- turism de cunoaștere
- turism de odihnă
- turism pentru practicarea unor sporturi.
4. Ape minerale, namoluri de turbă, aerul puternic ionizat , climatul tonic stimulent 2 puncte
Fiecare element corect identificat se puncteaza cu 0,5 puncte
Pentru răspuns parţial sau incomplet se acordă punctajul conform baremului.
Pentru raspuns total incorest sau in lipase cestuia se acordă 0 puncte
Se acceptă orice variantă corectă

S-ar putea să vă placă și