Sunteți pe pagina 1din 3

FUZIUNILE ŞI ACHIZI IILE – MECANISM DE CONCENTRARE

A CAPITALULUI ŞI DE CREŞTERE ECONOMIC


Maria COJOCARU
Procesul dinamic al globaliz rii economiei mondiale, accelerarea
proceselor concurențiale i de concentrare a producției i a capitalului au
condiționat amplificarea identific rii de instrumente mai eficiente de gestiune
i realizare a obiectivelor strategice.
La etapa actual , întreprinderile tind s aplice diverse modalit ți de
cre tere i dezvoltare. Fuziunile i achizițiile constituie cea mai r spândit
modalitate de cre tere i concentrare a capitalului. În primul rând, se poate
opta pentru o cre tere intern , când resursele interne sunt suficiente. Este o
strategie ideal pentru entit țile care tind s - i p streze independența i
identitatea. Întreprinderile care opteaz pentru operațiuni de fuziune sau
achiziții î i doresc s dezvolte în comun un produs, o tehnologie etc., dar i s
împart costurile, riscurile, chiar i profiturile. Astfel, fuziunile şi achizițiile
au devenit elemente importante în planurile strategice ale marilor grupuri de
companii, dar şi ale întreprinderilor mici, transformându-se treptat într-o
practic cotidian de cre tere extern , dezvoltare, specializare i integrare sau
diversificare a întreprinderilor din cele mai diverse domenii de activitate.
Cercetarea problematicii operațiunilor de concentrare a capitalului prin
fuziuni i achiziții scoate în evidenț diverse modalit ți de realizare a cre terii
externe. Aceste operațiuni reprezint acele modalit ți de dezvoltare pe care
întreprinderile le au la dispoziție pentru îmbun t țirea poziției strategice în
cadrul mediului concurențial, precum i în calitate de pârghii pentru a crea
valoare pentru acționari. Studiile realizate de c tre experţi în domeniu arat
c operațiunile de achiziție predomin pe piața internațional a fuziunilor i
achizițiilor (Mergers and acquisitions – M&A), fuziunile reprezentând sub
3% din num rul total al tranzacțiilor M&A. Tot mai mulți experți susțin c ,
de fapt, fuziuni în sensul direct nu exist , chiar şi atunci când fuziunile par a
se realiza între dou companii relativ egale, deoarece o companie domin
operaţiunea de fuziunoare. De aceea, este foarte dificil de efectuat o
delimitare clar a operațiunilor de fuziune şi a celor de achiziție. Acesta este
motivul pentru care, de cele mai multe, sunt cercetate ca fuziuni i achiziții,
fiind posibile între entit ți care au obiective comune, între care exist o
leg tur i pot fi combinate pentru a facilita dezvoltarea de produse,
realizarea de inovaţii şi crearea unor noi activit ţii ce vor produce valoare.
Motivul cel mai des invocat al deciziilor de fuziune şi achiziţie sunt
sinergiile (operaţionale sau financiare), ce contribuie la sporirea eficienţei
operaţionale prin economiile de scar şi de scop. Ca rezultat al operațiunilor
M&A, scad costurile de capital datorit nivel rii fluxurilor de numerar,

256
realizând economii financiare de scar şi o mai bun corelare a oportunit ţilor
de investiţii cu fluxurile interne de numerar. Beneficiari ai economiilor de
scop sunt în principal acele firme care deţin capacit ţi diferite,
dar complementare [1, p.38]. Una din principalele motivaţii ale achiziţiilor i
fuziunilor const în reducerea riscurilor entit ţilor economice şi a ac-
ţionarilor, atunci când intenționeaz s p trund într-o industrie foarte atracti-
v . Efectul de sinergism operaţional este mai redus sau chiar inexistent, dar
apar i alte efecte favorabile, precum flexibilizarea personalului, transferul de
tehnologie etc. Efectul operațiunilor M&A se manifest sub diverse aspecte,
fiind menționat în lucr rile cercet torilor experți i practicienilor ca mijloc de
îmbun t țire a performanțelor economice, care se manifest prin [3, p.38]:
 cre terea eficienței economice a întreprinderilor;
 înt rirea puterii de piaț , fuziunile i achizițiile fiind instrumente de
p trundere pe noi piețe,
 obținere de sinergii,
 captare de noi resurse,
 diminuare a costurilor de tranzacție,
 diversificare a activit ților.
Operațiunile de concentrare pot conduce la:
 m rirea puterii de piaț ,
 consolidarea poziției firmei pe piaț ,
 ridicarea de bariere la intrare,
 pot urm ri contracararea acțiunilor unui concurent deranjant.
Adesea, inițierea operațiunilor de fuziuni i achiziții are la baz motivații
subiective, ce țin de dorința managerilor de a- i înt ri poziția în cadrul
organizației, sfera de influenț i reputația.
1 200 000 300
269

1 000 000 250


216
187
800 000 200
172 167
160 159

600 000 128 133 121 128 150


117 120 116
100 93 95
400 000 80 100
68
60 56 60 59
45 47
200 000 50

- -
90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

00

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14
19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

anul

La nivel mondial ritmul de creștere față de anul precedent, p.p.

Fig. 1. Evoluția pieței mondiale de M&A în perioada 1990-2014, mil. dolari.


Sursă: prelucrare proprie pe baza datelor http://www.bvmarketdata.com [4].

257
În ultimul deceniu, piaţa de fuziuni şi achiziţii ale companiilor s-a
diminuat faţ de perioadele precedente. Datele prezentate în figura 1 indic o
evoluție ciclic a pieței mondiale a fuziunilor i achizițiilor în perioada
analizat , evidențiindu-se trei cicluri. Primul ciclu corespunde perioadei
1990-2000, cu o ascensiune accelerat în ultimii trei ani ai perioadei, care
corespunde unei funcții polinominale de gradul doi.
În al doilea ciclu, ce corespunde perioadei 2001-2007, evoluția pieței
M&A urmeaz o traiectorie descendent brusc , atingând în anul 2003
nivelul anului 1997, dup care urmeaz o cre tere accelerat începând cu anul
2005, ca în anul 2007 s ating cel mai înalt nivel – 1 033 de trilioane de
dolari SUA, care nu a fost dep it nici pân la momentul de faț .
Având în vedere procesele de fuziuni i achiziții, este important s se
concentreze pe aspecte legate mai degrab de alegerea strategiei de
dezvoltare a companiilor ce prefer fuziuni şi achiziţii, decât opțiuni
alternative pentru ele, în special, strategia de cre tere organic [2, p.81].
În concluzie, putem menţiona c fuziunile i achizițiile reprezint o parte
predominant a investițiilor str ine directe. În aceste condiții, este important
ca întreprinz torii din Republica Moldova s înțeleag efectul acestui tip de
investiții în economia ț rii gazd .
Referinţe:
1. MEGLIO, O., RISBERG, A. Mergers and Acquistions-Time for a methodological
rejuvenation of the field? In: Scandinavian Journal of Management, 2010, no. 26,
p.87-95.
2. MIRONIUC, M. Analiză economico-financiară. Performanţă – Poziţie financiară
– Risc. Iaşi: Editura Universit ţii „Alexandru Ioan Cuza”, 2009.
3. MOGLA, M., FULBAG, S. Market Performance of Acquiring Companies. In:
Paradigm Institute of Management Technology, 2010, vol.14, no.1, p.72-84.
4. http://www.bvmarketdata.com

ANALIZA PARTICULARIT ȚILOR ACTIVIT ȚII ECONOMICE


EXTERNE A REPUBLICII MOLDOVA
Dan CORCODEL
Activitatea convertirii împrumuturilor publice externe în împrumuturi
publice interne trebuie efectuat : a) în baza adopt rii unor decizii
corespunz toare; b) cu antrenarea unor b nci cu capital de stat (total sau
preponderent de stat). Aşadar, pentru atingerea obiectivelor nominalizate,
trebuie, în primul rând, adoptat o lege, prin care statul se oblig s garanteze
siguranţa depunerilor b neşti ale populaţiei şi ale agenţilor economici în
Banca de Economii (la moment unica cu capital preponderent de stat) sau şi
în Banca de Investiţii (legea privind deschiderea c reia a fost adoptat înc în

258

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)