Sunteți pe pagina 1din 118

c.

Roy Hunter

ARTA IDPNOZEI
CURS
.
DE lllPNOZA
,
Stipanirea tehnicilor de baza
Hipnoza inctividualizata
pentru clienli (bazata pe invataturile lui
Charles Tebbetts)

Traducere de
Nicolae Spiridon

ANTET
DEDICATIE ~I MUqUMIRI
Copyright 0 Editura ANTET XX PRESS
litlul original: The Art of Hypnosis.
Mastering Basic Techniques Aceasta carte Ie este dedicatA miilor de oameni care ~i-au
consacrat carierele ajutorarii ciienlilor prin intermediul artel
hipnozei ~i tuturor celor care cred in beneficiile hipnozei sub
aspectul facilitarii unei schlmbari pozitive.
Ii raman dat~r mai mult deciit 0 pot marturisi cuvintele,
,
Toate drepturile asupra acestei edilii apartin Editurii Antet XX regretatului meu mentor, Charles Tebbetts, pentru caUiuzirea
Press, orlee reproducere a unui fragment din aceasta carte inc1u- lui ~i nepreluitele sale incurajari - nu numai in activitatea
siv p.rin fotocopiere sau microfilm este strict interzisa. mea de hipnoterapeut, cu ~i pentru cariera de predare a hip-
noterapiei ca profesiune. Vreau de asemenea sa-i mul\Umesc
dr. Dwight Damon, pentru ca m-a incurajat sa scriu aceasta
carte. n sunt dator aprecieri deosebite ~i lui Jonathan Chang,
doctor in medicina, care a pre\Uit aceasta carte intr-atiit inciit
sa-i dedice 0 parte din programul sau atat de incarcat ~i sa
Redactor: Crengu\ll Niistase
Tehnoredactare computerizatii: [on Nilstase contribuie la realizarea primei edilii.
Coperta: Cristina Antonescu ~i, in sfar~it, cea mai profunda gratitudine pentru
Je-Anne, sotia mea, pentru disponibilitatea de a imparta~i
nenumarate ore din timpul meu cu toti cei care citesc aceasta
carte. Dragostea ~i sprijinul ei m-au ajutat sa transform aceasta
ISBN 978-973-636-420-4
carte in realitate ~i merita pe deplin sa imparta~easca alaturi
de mine succesul de care se bucura.
Roy Hunter
Ziua Recuno~tinfei,
1993

Post scriptum: In limp ce debuteaza eel de-al doilea dece-


TiparuJ a fost executat de lipografia niu al noului mileniu, vreau sa Ie mul\Umesc tutUlOr profe-
ANTET XX PRESS sioni~tilor care folosesc ~i aproba versiunile anterioare ale
tel.: 021/2234945, 021 / 2221245 acestei carti. Gratitudinea mea se indreaptil de asemenea ~i
E-mail: comenzi@antet.ro catre numer~ii instructori de hipnoza care recomanda acest
www.antet.ro manual ca leclura obligatorie, studenlilor lor, precum ~i tutu-
ror celor care au meritul vanzarii atat de rapide a edi\iilor
4 C. ROY HUNTER

anterioare. In aceliij;i timp, raspunz1lnd unor solicitari pri- CUPRINS


mite, aceasta edilie conline ~i un glosar. Din moment ce am
adus nurnai diteva modificari minore versiunii din 2010 pu-
blicatii de Crown House Publishing, aceasta este in continuare
edilia a treia. Prefala .................................................................................... 9
Introduce.e ..... ................. .. ..................................................... 11
Capitolull. Trecere in revist.l .................. ,........................15
Scopul acestei ciirJi ...................... ·.... ··.····.··.. ······· ...... ·...... IS
Cine a foSI Charles Tebbetts? ........... ...................... ....... 16
Parte. I: Insu~irea elementelor fundamentale
ale artei hipnozei .........................................................19
Partea a n-., InvAta",a artei hipnoterapiei ........ ~ ........21
Parte. a III-a: Tehnid avansale de hipnolerapi~ .... .... 23
'. Capitolul 2. Hipnoza: ce este ~i d. ce poal.
fj lolosHI? ......... ................................................................. .25
De ce poate Ii lolosita hipnoza? .................................... 25
Opozilia subcon;;tientului fata de schimbare ... ... ....... 27
NDiscurile verhi" trebuie sa fie schimbale .................. 28
Ce este hipnoza? .......... ... ....... .......................................... .28
., HipnnzA = stare alteratA de con~ti.nla ........................ .30
Cele patru stiri mentale ..... ............................................33
Terminologie in cadrul hlpnozei ................................. .34
Credinta ~ hipnoza sunl strillS Iellale ........................ 37
Formula hipnotica.: compo"entel. h.ipnozei ................ 38
Combinare. ingredientelor hipnozej ...........................40
Numai ingredlent,,1e sunt slItident,,? .......................... 43
Capitolul3. Hipnoza: ieri ~i uthi ...................................45
Scopu! .cestui capitol .............................. ...................... ..45
Posibilele origini ale hipnotei... ...........................;.........46
Pionie,i de odinioafa ai hipnotei ,.................... ,............48
Pionieril hipnozel din secolul optsprezece .................51
Hipnoza in secolul at nouasprezecelea ............. ,.......... 60
" Cea mal f-recventil. g~al~ a pionlerilor ...................... 74
Hipnou in seco!uJ douAzeci .......................................... 75
6 C. ROY HUNTER ArIa hipnaui 7
Arta hipnoterapiei: na~te.rea Wlei noi proiesii ,.. ,. ".,'" 78 k.de;;tarea milinilor "." ... "." ........ " .. ".". ,..... """ ... ...,... ,, .. 138
Recunoa~terea legala a hipnoterapiei ., ............ " ....... ... 83. TestuJ bratului r igid ,.. "." ............. .. "."."."',., ." .. ,.. "" .. ,, ... 139
ViitoruJ hipnozei .. ,. ...... ' .. """".""" .. "" .. ".", .".,, .... ,,"" 84 Mi~area automat ............ ". ,........ ...... " ", .. "." .. ,,, .. ,,., ....... 140
Levitatia brajuJui ........... ,.. ,........ ,............. ,.. ,.... ........ " ....... 141
C.pitolul 4. Tes!ele pentru rolul dual .1 UtiI']za.rea 1"
ev.tapel. b ra h)~w , ] ' .aTii
''' atmgere
• " .... "." ......... I43
sugestibiliUjii ' ... ""' .... " ......... " ........... ,... ,, ... ...... .................. 87
~i daca un ctient ~ue.zA Ia doud leste? ... " ... ... ............143
Cuvintele s unt important. " .... " ....... """ ............. " ..... ,, . S8
Fac10rii de convingere pot Ii {olositi pentru evaluarea
Testele de sugestibilitate ale lui Tebbetts
(in stilullui Roy Hunler) .. " ............ ...................... ...... 89 profunzimii hipnotire? ..... ,.. " .... " .... ... " ... " ....... " ... " ..... 144
Trebuie s~ folose~ de fiee.re dat~ te.tele In concluzie .... ,..... ........ ".... "" .. """ ..... "" .. ".,............ ,, ..... 145
de sugestibilitate? .....". " .............. "" ....................... " .... 92 Capitolul 8. Suge.lia posthlpnotid ~i
tnainte sil incepi hipr\oza,,, " ........ ... .............................. 93 Slmctu •• suge.liej ...... ",... "" ............ ,.... ,........ ,..... ,.,.. ,",.. ".... 146
Capitolul 5. Inducp.; fi treziri ....... .. " .......... "" ..... "",, ......... 95 Sugestia nonterapeutica posthipnoticli ........... " ...... ..... 146
Cum .. induce hipnou?.. ... "_..... " ...... "" .. "" ......"" .. ,, .. 95 Sugestia lerapeutieA posthipnoticli ............. " ...... "." .... 148
Inductia de TIpull: marea ocularA .... " ... " .. "" ... "." ..... 97 Sugestia posthipnotica mcalitat. de inducer" '
TIpul 2: Relaxarea (&au oboseala) sistemulul nervos"lOO a st~rii de hipnou ... """." .... " ..... " ........... " .... ,"" .. .,, .... 148
lipul3: Confuzia mental A " ... " .""""."."" ....... ,, " ... " .... .104 Sugestia directA ~i sugestia indirecta ..... " ............... "".149
Tipul4: Dezorientarea rnenta1L" ..."." .... ... "" ............... 108
Capitolul9.lltica ~i potentialele pericole"" ... "" ............. I63
lipul5: Pierderea echilibrului ........... "" ... "" ... " ....... "".111
Ce mseamni!. etic~? ... " ......... ,.. " ....... ................ ,.. " .. ......... 163
Tlpul6: $ocuI sistemului nervos " ....... "." ".""." ....".",,111 c'gili' u I hipIlOIiC
. " ."" ..... ... ...... " .. " " ..... " ........ " ....... " ... ...166
,,....1
Tehnica uniea ,,, .. ..... ,",,., .. ,,,,.,""",, .. ,.. ,... ,, .. ,.. ,"',, ..... ,,,,, .. 115
Prevederi de "tico. in legisla\ia slalului Washington .167
RECOMANDARE 'IMPORTANTA REFERITOARE
H ipnoza este perieuloasA? .............. "."." ... " .... " ......... " .. 170
LA ATINGERE ..... """'" ... "." ... ,,, . .,,, ... ...,, ............. ,,.,,, 11 5
Mai exact co anume inseamna 0 pregltire
Imagina)ia esle 'ingur. ta ·limiti!. ."."""" .... "" .. ",, ......... 116
corespunziitoare? ." .... ,.......... ,........ ,.... ,.. ,............. ,........ 171
VOCEA : eel rnai importanl instrumenl al ffiu""."." ... 117
TIeZirea ." ....." " ...... .......... ,," ". """ .. ,....... ,..." ".,,'''' ... " " .....11 9 TItlurile academice superioare garanteaza utilizare.
inJeleapti!. a hipnozei? .. ................ " ......................." .".173
Capitolul6. Adandrea sUrii de hipno.L ..... "... " .... " ... ,,)22 Nu-Ii judeca clientii " ........." .. .... " ...."." ............. .. " ........ 18'2
Recunoa~terea sti!.rn de Iransa "."."."."... ".. "... "." ... ",,122 In conduzie ." .....".... " ....... ,.. ,....... "" ..... ... ..... " .............. ".183
Profunzimi le hipnozei ., ........... " .. """ .," ,..... ,, ......... ,.,..... 123
Cum se poate adilnd starea hipnotic1i "" .... "." .... " .... .. 128 Capitolull0. Aulohlpnou pen tru a face
Cum r~miine cu imagistiea indrumalA pentru tata stresului ....................... " ........... " ....... "." ... " ..............." . .185
adaneire. stlrii de hipnozli? ...... "."." .................... " ... 133 Meditatia intr·un loe lini~tit " ... ".. ."." ............. " ..." ....... .187
Utilluuea decJan~to,ilo, locuJui Iini;itit "" .. ".""." ." .. 190
.Capitulul 7. Testarea tn timpul hipnozei ......... " .. ." .... ",,136 Optiunile de reducer" a stresului -
Care s unt benefidile tes tArii pentru client? " ... " .. ... " ... 136 optiunile saMtoase ,.. ,.. ,..... ,., .. ... ,..... ,.. ,....... "., .... ,.. ,.... .191
Testul de catalep.i. ocularn." ....... " .. ""." .... ""."".".".".137 Cum sA procedezi ".".".""." ....... "." ...... "." ............. .. " .... 193
8 C. ROY HUNTeR

Dii rezuJtate numa; dad est. utilizata .................• ... ... 195
PREFATA.
Colpitolui ll. Concep t. referitoare I. subcon~tient,
~a cum Ie-a predat Charles Tebbetts ........................... 197 de Ormond McGill, Ph.D. ·.
Cele ~se n"."p; ale subcM$tientuJul ........................... l 97
Cele cind metod. de program are a
.u.bco~tien tuJul ...................... ..................... .......... ......199 Ar fi amuzant sa spun cii este 0 carte ciudata ~i miste-
Regtilile mmji; .......... ........ .......................... .. ...................200 rioasa; insii nil ar fi adevarat, deoarece este dit se poate de
~adar. .. lNCOTRO N E lNDREPTAM plina de informatii ~i teste ~tiinjifice legate de un subiect
DE-ACUM tNAINTEl ....... ...... ..... ......... ........ ..... ...........208 important care capata zi de zi 0 credibilitate tot mai mare - ~i
are 0 valoare personala foarte mare pentru fiecare In parte:
Capitolul12. Arta hipnoterapleL. ........ .............................210
A~dar ... Ce este, de fapt, hipnoten pia? .................... 211
HIPNOTERAPIA
Hipnotizator sau hipnoterapeut? .................... .. .......... 212 Aceasta carte este scrisa de un expert in domeniu ~i a fost
Cum poate hipnoterapia sa rezolve problemeJ.? ...... 214 ales In mod special sa duca mai departe studiile unul "mare
Sunt· necesari tOji ac~ti p.~i? ................ ........................217 maestru al hipnoterapiei", regretatul, iubitul ~i respectatul
AVanpremierii la terapia pe parti .................................218 Charles Tebbetts.
In conduzle ........... ........... .. ... ...... ... .. ............ .....................222 Charles Tebbetts a fast un maestru In predarea artei ~i ~ti­
intei hipnozei, contribuind de asemenea la dezvoltarea ei; iar
Glosar .... .... ..... ....... ................................. .. ...... ..... ................. .224 protejatuJ lui, Roy Hunter, este remarcabil de dotat pentru a-I
continua munca, aceasta carte fiind 0 dovada pozitiva.
Termeni ~i . brevi. ri obi~nuite din h ipnozl .. ... .. .. .........224 Astazi, hipnoza nu mai este Inviiluita In tenebre ci, In
Bibllografie ........ ...... .................................. ...... ... ... .............. .229 lumina stralucitoare a Intelegerii, este recunoscuta ca repre-
zentand un remarcabil mijloc de control al celui mai mare
dintre darurile omului: mintea omeneasca.
Mintea este un proces de producere a gandurilor ~i atunci
cand se afla sub controlul perfect al posesorului ei, poate sa
duca la 0 existenta plina de bucurii ~i la culmile geniului.
Citatul dasic spune, ,,~a cum gande~te omulln inirna lui,
a~a este",
Roy Hunter ~i-a adus a contributie stralucita la profesia
hipnoterapiei prin aceasta carte care, scrisa Intr-un limbaj
dar, poate sa fie inteleasa cu u~UIintii; explica ce este hip-
noza, cum poate fi indusil ~i cum se poate folosi aceasta stare
mentalii unica pentru a avea benefidi in nenumara!e moduri.
Roy Hunter actualizeazil intelegerea ~i utilizarea practica
a hipnozei. Este suficient doar sa dte~ti cuprinsuJ ~i it! dai
seama pe lac de valoarea cartii pe care 0 Pi In mana.
10 C. ROY HUNTER

Cite~te-o de la un capat la'·celalal!. Nu numai cii te vei


initia in Arta Hipnozei ~i a Hipnoterapiei prin intermediul
INTRODUCERE
metodei lui Charles Tebbetts; vei afla ~i cum sa evili so. fii
sta)Jarut'd~ minte;iiwa~nd in schimb cum sa fii un maestru de Conrad Adams, Ph.D.
al mintii.
Ormond McGill, Ph.D.
. ..
Grice profesie are ·in cercul ei ciiteva persoane care sunt
•• ,;.."J ~
Palo Alto, California considerate a fi nUle9tri ~i mentori. Ace~ti mentori devotafi :
27 aprilie 1996
iau cun09tinlele pe' care Ie-au acumulat; Ie prelucreaza, Ie
completeaza, Ie petfecponeaza fi'apoi ·tree mai departe rezul-
tatul prin acth'itatea lor zilnica)'profesionalii ~i profesoralii.
Scopullor este sa 19i ImbuniHaleasca profesia. ' Provocarea lor
este sa devina 0 parte integranta a evoluliei ~f'dezvoltarii dis-
ciplinenor, astfel ind.t impactul ei asupra luriiii sa fie eill mai
semnificativ cu putinta. Ace~ti mae~tri refuz~ $~ se plaseze'
deasupra celor pe care Ii servesc.1n schimb;"se d'~ruiesc pe ei
in~i~i cu inima deschisa, 1tnpartii~indu-~i diindrt)n\iM ~i pro- '
movand binele celor pe care Ii servesc ~i ifinvaia:'$i proce-
" dand astlel, devin exemple demne de urmat, iar profesia pe
care 0 slujesc este imbogatitil. Roy Hunter este un asemenea
maestru profesor.
U!la dintre experienlele care il raspliitesc eel mai mult pe
un profesor este sa vadii ca un elev al sa\, folose~te ceea ce a
lnviilat, dezvolta ace~te cuno~tinle, Ie experimenteaza,
reu~e~te ~i apoi Ie transmite mai departe aitora, astfel inei.t 9i
ace~tia sa poata,.la randullor, sa culeaga rodul cunoa~terii. Sa
fii martor la aceasta este 0 afirmare a faptului ca acele cuno~­
tinle predate Stillt utile, importante ~i apreciate.
Mentorullui Roy Hunter, Charles Tebbetts (onorat de catre
colegii siii cu titlul de profesor maestru de hipnoterapie). cu
siguranlii s-a bucurat de aceasta experienlii plina de recom-
pense, a!unci cand i-a cerut elevului sau preferat sa predea in
locul sau. $i cu certitudine a fiicut 0 alegere lnleleapta.
Aceastii oportunitate de a preda in locullui· Charles Tebbetts
I-a inspired pe Roy Hunter ~i i-a permis sa devina mentoru[.i
care este astilzi. Daca Charles Tebbetts s-ar inai' afla printre
noi astiizi, fara indoiala di ar fi foarte mandru de Roy Hultter
12 C. ROY HUNTER Arta hipnozei 13
pentru tot ce a fikuHi continua sa faca prin promovarea unui schimbari mentale. Aria hipnozei il familiarizeaza pe cititor cu
invalamant de calitate in domeniul hipnoterapiei. instrumentele prelioase care il pot ajuta sa evolueze insu-
Mentorul ~i profesorul meu, dr. E. Arthur Winkler, fonda- ~indu-~i aceste schimbari. Pune la dispozilia cititorului atat
tor ~i pre~edinte al Universita!ii St. John, vorbea adesea cu tehnici de autohipnoza, cat ~i tehnici care trebuie aplicate de
respect despre Roy Hunter ~i facea referiri atat la cercetarile un hipnoterapeut, tehnici care faciliteaza schimbarea sub-
lui, cat ~i la integritatea, profesionalismul ~i devotamentul con~tientului In concordanta cu dorinlele co~tiente ale
fala de aspectele spirituale ale artei ~i ~tiinlei hipnoterapiei. clientului. RezuJtatul final este repprezentat eel mai adesea
De cand I-am cunoscut pe Roy Hunter, am putut sa constat de 0 schimbare comportamentala definitiva ~i dorita.
. personal aceste calitali, precum ~i eficacitatea stilului sau Puline carli pe tema hipnozei acopera un spectru atat de
pedagogic in cursu! conferinlelor ~i seminarelor. Reputalia larg de subiecte legate de elementele fundamentale ale hip-
lui se constituie intr-un exemplu de urmat pentru toli cei din noterapiei. Este plina de informalii, bine structurate, practica
profesia noastra. ~i constructiva. Aria hipnozei ar trebui sa nu lipseasd\ din bi-
Cand am citit Arta Hipnozei, am fost uirnit de vastul vo- blioteca nici urlUi hipnoterapeut. Este 0 lectura obligatorie la
lum de material comprimat in paginile unei singure carli. Universitatea Alpha, pentru studenlii care invata arta ~i ~ti­
Roy Hunter incepe cu elementele fundamentale ale hipnozei inla hipnoterapiei.
~i apoi il poarta pe cititor intr-o dilatorie in fascinanta arta ~i
Conrad Adams, Ph.D.
~tiinla a hipnoterapiei ~i a utilizarii ei eficiente pentru asi-
Fondator ~i decan, Universilatea Alpha
gurarea sanatalii ~i a starii generale de bine a omu!ui.
Februarie, 2010
Autorul folose~te un limbaj dar ~i precis, in cadrul unei
abordari pas-cu-pas, pentru a-i face cuno~tinla cititoru!ui cu
numeroasele falete ale tehnicii hipnotice.1ncorporeaza 0 gama
larga de subiecte care ofera 0 perspectiva excelenta asupra
hipnozei, atat pentru practicianul Incepator, dl.! ~i pentru
specialistul experimentat. Arta hipnozei constituie 0 lectura
u~oara, plina de informalii valoroase, care pot fi utilizate
pentru ob\inerea celor mai bune rezultate in lucrul cu c1ien!ii.
5chimbarea este inevitabila. Cu certitudine, societatea
cunoa~te In zilele noastre 0 schimbare mai rapida decat in
oricare alta perioada a istoriei omenirii. Hipnoterapia face
parte din aceasta ·schimbare. A{)tualmente exista 0 tendinla
de acceptare mai larga a hipnoterapiei de catre medici, care
recurg la utilizarea ei ca adjuvant pentru modalita!i1e tra-
dilionale de ingrijire a sanatalii. Adoptand un management
inovator, spitalele se adapteaza la aceasta tendinla prin crea-
rea unor departamente separate de medicina complemen-
tara, care cuprind printre altele, ~i folosirea hipnoterapiei.
Daca vrem sa ne adaptam la aceasta innoire permanenta
~i rapida, trebuie sa fim pregatili sa operam rapid ~i eficient
Capitolull
TRECERE IN REVISTA

Charles Tebbetts, 0 legenda vie, a demonstrat ceea ce preda:


,,'
"Olice ~forma de hipnoza este autohipnoz~. ~I?aca tmi respecp
.instrH~tiunile simple, nicio putere de pe acea~t~ lume, in afara
de tine, nu te va putea lmpiedica sa fil hipnoti+a~ ... "

Urmandu-i cuvintele, nenumarap oameni au trait expe-


rien!a a ceea ce Tebbetts numea Miracola la Cerere. Multe
viep au cunoscut 0 imbunatapre profunda; iar aceia dintt;e
noi care au avut privilegiul de a invala hipnoterapia direct
sub indrumarea "marelui maestru" aU descoperit ca vielile
lor s-au schimbat pentru totdeauna.

Scopul acestei ciirfi


Ce anume din cartea lui Charles Tebbetts Curs de pregiitire
tn hipnozii m-a inspirat sa continui sa predau metodologia lui
Tebbetts, in condipile in care, in zilele noastre, exista atat de
multe cursuri bUh,,? RlIspunsul este con!inut in aceste pagini.
inainte sa folose~ti hipnoza pentru a-i ajuta pe oameni,
trebuie sa invep tehnicile fundamentale. Scopul acestei carp
este sa te ajute sa inve!i arta hipnozei prin stapanirea acelo-
ra~i tehnici fundamentale legendare predate de insu~i
"marele maestru", imbogapte ~i modificate prin experienla
mea ~i prezentate in stilul meu - a~a cum Ie predau stu-
denlilor mei de la Colegiul Tacoma, din 1987. De asemenea,
de vreme ce autorul men!ionat a ales adresarea directa la per-
soana intai, cititorul va observa ca adeseori la fel procedez ~i
eu in toata aceasta carte. (;>i mentorul meu proceda la fe!.)
Mai mulp hipnoterapeup m-au indemnat sa scriu aceasta
carte in primul rand pentru di Miracole la cerere (scrisa de
Charles Tebbetts) a incetat sa mai fie publicata in octombrie
1993. Lucrarile lui Charles TREBUIE sa se piistreze; iar
16 C. ROY HUNTER Arta hipnozei 17
evenimentele de la sfar~itul anilor 1980 ~i mceputul anilor Internaponala de Onoare a Hipnotizatorilor pentru Intreaga
1990 m-au desemnat ca fiind cel mal potrivit candidat pentru viala ~i opera. Charles Francis, autorul c~fJ;ii,.,C.o,ll~seling
- >
aceasta sarcina. In 1993, dr. Dwight Damon (pre~edinte al Hypnotherapy - Consilierea prin hipnoter~pie\ .. a,firIl)il ca
Colegiului Naponal al Hipnotizatorilor) a fost de acord ~i Tebbetts" ... a fost considerat in general cel ~M.y,eW~ fi mai
m-a i'ncurajat sa scriu aceasta carte, drept care tu ai acum in experimentat ~ipnoterapeut din lume", maiIj\e:.~D!ecerea
miiini a treia versiune a rezultatului. sa in nefiinlii. In plus, a fost respectat de pe Cbast~ .de Est
Cursul de pregiitire In hipnozii allui Charles Tebbetts a fost . pana pe Coasta de Vest de ciitremembrii tumor asociapilor
predat inilialm trel 'parp, la fel ca m cazul cursului meu de . :lmportante ale hipnoterapeutilor, m cadrul carora ~i-a
colegiu. Lucratea de peste 500 de pagini care 0 suspne, a avut prezentat in mod frecvent tehnidle legendare de' 'terapie pe
nevoie de doua texte, iar acesta este primul. TItiul original a parp. .
fost Arta hipnozei: metodologia lui Charles Tebbetts, predata Avand 0 experientii. de mai mult de ~ase deceml U:t arta
de Roy Hun,ter. De atunci am schimbat titlul de trei ori. hipnozei, Tebbetts - care stapanea toate tehnicile de sthlm-
Mai mun 4~ atit!, a~a cum un adevarat artist este preocu- bare rapida centrate pe client - suspnea cil toate forit\~le de
pat rna; II))llt. de staparurea artei sale dedit de inlelegerea hipnoza 1nseamna, m realitate, autohipnozii.. De fap~; BeJ\jamin
modului in P!J;e funcponeaza, aceasta carte se abate de la Franklin a ajuns exact la aceea~i conc1uzie 1a sf"tr¢tul anilor
stilul scriitoricesc academic al manualelor lipice. k loc sa 1700, observand 01\ pacienpi doctorului Anton Mesmer
para doar 0 lucrare oarecare de cercetare, imi folosesc pro- raspundeau la magnetismul sau din cauza a ceea ce se petre-
priul stil scriitoricesc - prezentand tehnicile lui Charles cea m propria lor imaginape ~i nu din cauza vreunei 'pliteri
Tebbetts exact a~a cum Ie predau studenlilor mei. "mistice" pe care ar fi avut-o Mesmer. Cu alle cuvittte, dad
Vei gasi induse opinii ale regretatului meu profesor ~i puterea rezida in minple pacienlilor lui Mesmer, inseamnii ca
mentor, precum ~i propriile mele opinii, alahtri de actualizari el IJ!-I facea dedit sa Ie faciliteze propriul . auto·mesmerism.
ale lucrarilor sale, rezultate mai mult din experienla mea ~i (Voi discuta mai pe larg acest subiect la I'apitolul dedicat
nu doar din, cercetarile ~tiinpfice. De asemenea, folosesc un istoricului.) ksa m loc sa accepte acest fapt, majoritatea
limbaj simplu, ~a cum preda ~i profesorul meu, mtr-un stil oamenilor de la Mesmer incoace prefera sa creada ca hipriO-
prietenos ~i i.t~or de mleles. Sper sa descoperi ca este 0 abor- tizatorul are 0 anumita "putere" asupra altor oameni ... ~i
dare proaspata ~i noua a predarii. exista chiar ~i m zilele noastre unii hipnotizatori care incearca
k desChiderea fiecarui curs pe care 11 predau la Tacoma, sa foloseasca hipnoza pentru a-I pacali pe oameni ~i a incer-
prezint 0 ssyrta trecere m revista a intregului curs ~i 11 pre- ca ~ii-i determine sa Ie cedeze puterea asupra lor.
falez cu c~teva cuvinte despre regretatul meu mentor; la fel In realitate, hipnotizatorul este un practician cu abilitap m
voi proceda.~i aici. arta autohipnozei dirijate, individul creAndu-~i propria stare
de transa, urmand instrucpunile artistului. Cu toate acestea,
Cine a fost Charles Tebbetts? chiar ~i acum, numero~i cercetatori care sunt interesap ilJ
tnod :s€rios de hipnoza, lind in continuare sa 0 cerceteze doar
Doctorul John C. Hughes, redactor de cercetare m cadrul sub aspectul de u~tiintii" in loc sa recunoasca faptul ca este 0
publicapei int€rnaponale a Colegiului Nalional al Hipnoliza- arta.
torilor, inlitulatii. ..Journal of Hypnotism s-a referit la Charles Tebbetts credea ca., in cazul in care hipnotizaiorul
Tebbetts numindu-l unul dintre "marii mae~tri" al hipnozei. mtr-adevar stapane~te hipnoza ca arta, ar trebui sa se
tn 1990 i s-a fkut onoarea de a fi primit in Galeria diminueze probabilitatea confruntiirii cu opozipa din partea
,18 C. ROY HUNTER Arta hipnozei 19
c1ientului. Nu· nurnal eli Tebbetts ajungea adeseori la rezul- A trecut m nefiinla in mijlocul colegilor, 'in li,tna august a
tate profunde cu clienlii sai, ci a ~i devenit un profesor eme- aceluia~i an, la Convenpa anuaHi a Colegiului Naponai ,al
rit ~i a predat hipnoza Intr-un mod care I-a transformat mtr-o Hipnotizatorilor. Charles Tebbetts era piogramat sa preiinte
legenda vie, chiar Inaintea trecerii sale m nefiin!a. un seminar pe tema legendarelor sale 'tehnici terap~utice,
Una dmtre calitaple profesionale cele mai speciale pe care insa a suferit un atac de inima. M-a rugat pe mine "5a-1 pr';zint
am bbservat-o' la Charles Tebbetts a fost modul m care se m locul sau ~i a murit in timp ce eu citam din lucra.rilE' sale,
·straduia sa simplifice lucrurile. Considera ca acesta este mo- m cursul seminarului. Pentru mine a fost 0 expeHenta
d ul cel mai bun de utilizare a hipnozei; la fel cred ~i eu, fa pt deosebit'de Incarcata de emopi; ~i am considerat dr a fosf 0
care ar trebui'sa razbata din aceasta carte. onoare ca mentorul meu m-a rugat sa-i continui activitatea
Charles Tebbetts credea ca un terapeut centrat pe client ~i de predare.
care stapane~te 0 multitudine de tehnici simple poate sa fie Realizand un curs scris despre modurile in care utilizez ~i
timJt mai eficient decat un erudit m hipnoza care nu sta- predau tehnicile de schimbare rapidii ale lui Charles
bile~te 0 relape cu c1ientul sau, in ciuda faptului oii ar putea Tebbetts, dezvoltate prin propria mea experientil profesiona-
sa depna extraordinar de multe cuno~tinle cu privire la la, sper sa perpetuez invatiiturile regretatului mei'l maesfru'
cercetiirile ~tiinpfice asupra diverselor aplicalii ale hipnozei. m secolul 21. inilial, am presupus ca mtiegul meu curs 'va
in vreme ce ~tiinla este obi~nuita sa puna totul sub micro- intra mtr-o singura carte Implirpta in"trei 'p atli' - dar din
scop, majoritatea c1ienplor sunt mai interesap de rezultate cauza volumului mare al acestei prime carf; 'pe teiria' 'sta-
decat sa fie asaltali cu etichetari ~i semne de intrebare ~tiinp­ panirii tehnicilor fundamentale, a p~rut mai adecvat sa pu-
fice. Prin urmare, Charles Tebbetts credea di cele mai simple blic acest prim volurn ca manual sepatat pentru 'tinerii novici
concepte, odinioara comunicate efectiv subcon~tientului, pot m domeniul hipnozei. '
sa aduca cele mai profunde schimbiiri m viala oamenilor. A in continuare voi face surnarul obiectiveldr acestui curs,
dovedit acest fapt m nenumarate ocazii la cursurile sale din pe care il intitulez Hipnoza diversificatii orientatii pe client, bazat
Edmonds, Washington, prin modul m care I~i demonstra pe cursul pe care am mceput sa-I ' predau initial la Colegiul
stapanirea artei hipnozei. Tacoma, m 1987.
Inipal, Charles Tebbetts a mceput sa fie interesat de hip-
nozii in perioada m care a dintat intr-o orchestra observand Partea I: fn5u~irea elementilqr
un hipnotizator de scena; m cele din urma, a ajuns sa suspna fundamentale ale artei hipnozei
el numarul respectiv, cand hipnotizatorul era indisponibil.
A~a a mceput 0 cariera de 0 viala m domeniul hipnozei, Obiectivul principal consti'i m a-I ajuta pe 'student sil
mtrelesuta cu alte cariere, pana spre mijlocul v;epi. Dupa ce stapaneasca abilitalile fundamentale $i cuno~tinlele' necesare '
a studiatm mod serios, hipnoza m sudul Califomiei cu Gil marta hipnozei. Trebuie sa mvlilam sa mergem mainte sa
Boyne, 9i-a facut un cabinet permanent. Ulterior s-a mutat la mvalam sa alergam ~i sa facem alte forme de mi$care; acela~i
Edmonds, Washington, unde a predat hipnoza ca profesie lucru este adevarat ~i In privinla hipriozei.' Trebuie ca "mai '
pana la sfir~itul zilelor, in 1991. In 1987 a decit sa-~i extinda mtai sa stapane~ti ARTA HIPNOZEI inainte de a fi capabil s~
cursul de hipnoza intr-un alt ora~, cerandu-mi mie sa il pre- folose~ti eficient tehnicile de hipnoza pentru a-I ajuta pe'
dau, sub mdrumiirile sale. in 1992 s-a mutat in Arkansas, unde oameni sa i~i schimbe obiceiurile ~i sa-$i atinga scopurile - de
~i-a petrecut cea mai mare parte a ultimelor luni de viala. unde ~i titlul acestei carti. :
~o C. ROY HUNTER Arta hipnozei 21
patorita unui adevar simplu, inaintea Invatarii utilizarii De vreme ce arta trebuie sa fie practicatii pentru a putea fi
efective a tehnicilor de hipnoterapie, trebuie Invatate tehni- invatata, Charlie punea accentul pe practica pentru dez-
cile fundamentale de hipnoza. Toate tehnicile de hipnotera- voltarea increderii ~i competentei. Sunt absolut de acord cu
pie folosesc hipnoza; insa nu orice hipnoza inseamna ~i el, a~a ca 11 incurajez pe cititor sa caute un curs de pregatire
hipnoterapie. . practica in hipnoza ~i sa nu se multumeasca doar sa se
Cursul FUNDAMENTAL, a~a cum a fost predat de bazeze pe carti pentru a ajunge 'sa invete ~i sa stapaneasd;
Charles Tebbetts in anii 1980, a fost simplificat devenind mai arta hipnozei, MAl ALES daca are 0 intentie cit de mica, sa
u~or de invatat. EI a indus ~i teste de sugestibilitate care sa-I foloseasdi hipnoza in scopuri terapeutice.
,ajute pe client sa fie pregatit pentru hipnozii. A inclus toate In afara adaugarii unor informatii istorice fundamentale
tehnicile de inducere a hipnozei in ~ase tipuri fundamentale legate de hipnoza, la cursurile mele discut ~i aspectele etice,
~i a predat suficiente tehnici de inducere pentru fiecare din legale $i potentialele pericole, pe care Ie-am indus $i tn
cele ~ase tipuri. aceasta carte. $i am mai adaugat, de asemenea, ' chiar de la
Ne grupam in perechi ca sa exersam tehnicile fundamen- primul curs, importanta "formula hipnotica".
tale predate de Tebbetts la clasa, tn timp ce profesorul nostru Mentorul meu a fost un pionier, astfel incat, acum, cursul
ne observa ~i ne supraveghea aceste ~runte practice. sau este actualizat ~i combinat cu unele materiale care tmi
Dupa Invatarea tehnicilor de inducere a starii de hipnoza, apartin. Trebuie sa ne dezvoltam, dar tncerc in continuare sa
studentii inviltau mai multe tehnici de adancire a acestei pastrez integritatea metodologiei sale. Cursul meu funda-
stari, precum 1li mai multe elemente de IIconvingeren care sa-l mental se aseamana in contiuare cursului sau 1110111 ~i in con-
ajute pe client sa creada in experienta hipnotica. DiI'\ nou ne tinuare incerc sa-I fac cat mai simplu.
grupam In perechi, ca sa exersam tehnicile de adancire a In timpul vietH lui Charles Tebbetts, luam adeseori lega-
tura cu el sa discutam despre actualiziirile mele ~i sa-i solicit
starii de hipnoza, precum ~i elementele de "convingere" pe
aprobarea pentru materialul nou adaugat acolo unde era
care ni le,preda Tebbetts.
cazul. Merita acest gest de curtoazie din partea mea, de vreme
Pe urma, studentH invatau cum sa fad; efectiv sugestii
ce cursul pe care 11 predam se baza pe recomandaarile sale,
nonterapeutice posthipnotice, precum ~i cum sa Ie ofere do- centrate pe client. StudentH mei pareau sa fie multumiti de
vezi dientilor ca intr-adevar traisera 0 stare de hipnoza. rezultate ~i sunt tncrezator ca ~i tu vei fi.
invatam cum sa concepem sugestii mai eficiente, de aseme-
nea, aveam ~i un curs de autohipnoza.
Cursul mentorului meu cuprindea opiniile ~i conceptele Partea a II-a: inviitarea artei hipnoterapiei
sale bazate pe mai multe decenii de experienta, pe care Ie
Ce urmeaza run momentul in care ai tnvatat elementele
insera pe parcurs. Am adaugat asemenea opinii ~i concepte fundamentale de hipnoza?
acolo unde ,m i s-a parut adecvat ~i am dedicat Capitolulll al La Colegiul Tacoma, Partea a II-a urmare~te sa raspunda
acestei ciirti exdusiv unora dintre conceptele fundamentale la aceasta tntrebare. Ca ~i tn cazul partii fundamentale, ac-
pe care Ie sublinia Charles Tebbetts. La cursul sau, discuta pe centul se pune mai mull pe "cum" dedit pe aspectele ~tiinti­
scurt istoricul hipnozei, tncurajandu-ne pe noi sa studiem fice sau pe documentarea academica. De vreme ce rezullatele
individual; eu am inclus tnsa un capitol mai mare dedicat dientilor sunt mai graitoare decat cuvintele, tn tot cuprinsul
istoricului hipnozei ~i discut acest subiect la cursurile mele celei de a doua carti bazate pe Cursul de pregatire pentru
de elemente fundamentale de hipnoza. hipnoza al lui Charles Tebbetts - sunt inserate expuneri de
22 C. ROY HUNTER Arta hipnozei 23
cazuri reale, inelusiv In unele discujii pe marginea lor. Se inti- aceasta abordare originala, dar eficienta, Am adaugat un curs
tuleaza: Arta hipnoterapiei. ., important despre ancore ~i dedan~atori, deoarece au lega-
Hipnoterapia centrata pe client insearnna cu mult mai tura directa cu obiceiul controlului.
mult pentru cineva care mai intai stapane~te 0 varietate de Tehnica efectiva a lui Charlie ajuta subc0119tientul sa dez-
tehnici fundamentale de hipnoza. Regretatul meu mentor valuie cauza (cauze\e) opozipei fata de schimbare, astfel incat
spunea Intotdeauna, "Ocupa-Ie de ceea ce rezult!i!" Uneori c!ientul sa aiba posibilitatea sa se desprinda de cauza (cauze).
ceea ce rezuWi esle un client care se opune tehnicilor funda- Terapia prin regresie hipnotica este explorata aprofundat, pe
mentale de hipnoza; prin urmare, este esenpal sa adaptezi parcursul mai multor saptiimani, accentul punandu-se pe
tehnica In funcpe de client, decilt sa Incerci sa adaptezi clien- minimalizarea posibilitilpi ie~irii la iveala a unor amintiri
tulia tehnica. Cu acest gand in minte, Tebbetts' '<I, predat ~i a false. Hipnoterapeutul invata cum sa faciliteze reactiile clien-
utilizat, in intreaga sa cariera, 0 multitudine de'tehnici ~i m-a tului in cursul ~edintei de regresie hipnoticil, de asemenea
Invatat 9i pe mine sa fac la fel. cum sa evite capcanele, cum ar fi "direcponarea" necugetata
Obiectivul a ceea ce am numit candva "segmentul inter- a c!ientului In timpul regresiei ~i cum sa foloseascil 0 multi-
mediar" la Colegiul Tacoma, consta in a-I invata pe cel care tudine de tehnici pentru a intoarce dientulla cauza originara
studiaza hipnoterapia cum sa aplice acele tehnici invatate in ,a problemei... ~i multe altele.
cadrul segmentului fundamental pentru a-~i controla obi- Toate aceste lucruri nu pot sa fie Invatate Intr-un mod
ceiurile, pentru autodezvoltare generala ~i motivare person- adecvat In cursul unui sfar~it de saptiimana!
ala. Vreau de asemenea ca studenpi mei sa invete cum sa-~i
ajute clienpi sa descopere ~i sa se debaraseze de onCe
Partea a III-a: Tehnici avansate de hipnoterapie
inhibijii sau "blocaje" subc0119tiente care Ii impiedica sa-~i
atingii un anumit scop. Scopul meu deelarat este acela de a-i Acest curs urmare~te Indeaproape modul in care hip-
ajuta pe oameni sa i~i atingii capacitatea maxima idealii; de noterapia depa~e~te nivelul simplei motivajii. Pentru exa-
asemenea sa-i invat pe studenjii mei sa faeii acela~i lucru. minarea tehnicilor Tebbetts sunt enumerate rnai multe studii
Partea a II-a se intituleaia Inviitarea arlei hipnolerapiei. de caz ~i exp\orilm, de asemenea, ~i alte tehnici. Am inelus 0
Studentul invata mai Intiii elemenlele fundamentale ale parte dintre acestea In Arta hipnolerapiei In loc sa mai redactez
celor patru pa~i principali pentru realizarea unei hipnotera- un al treilea material.
pii de succes (in ultimul capitol al cartii voi face un rezumat Tehnicile de schimbare rapid a ale lui Charles Tebbetts
allor). A.~e§ti pa~i constituie fundamentul pentJ;u toat" tehni- cuprind legendara sa terapie pe pilrti (denumita $i terapia
cile de hipnoterapie care se Invata chiar ~i in afara cursului. "starilor ego-ului"), precum ~i alte metode centrate pe client
in partea "lntermediara" am indus informajii pe care Ie care ajuta la facilitarea schimbiirii subc0119tiente. Studentilor
predau In folosul abordarii - informatii pe care -Ie-am adau- li se prezintii 0 serie de casete ale unor $edinte de terapie,
gat cu consimtamantul mentorului meu, care a fost spon- facilitate de dr. Tebbetts, In care se aratil cum ii ajuta "marele
sorul cursului meu atilt ell.! a trait (precum ~i prietenul meu). maestru" pe oameni sa-~i schimbe viata.
Charles Tebbetts recuno~tea deschis ea orice tehnica de hip- Cursul meu Hipnoterapie avansalii de la colegiu Ii prezinta
noza care it ajuta pe pacient sa-~i depa~easca 0 problema sau studentului un expozeu cu privire la utilizarea unei multitu-
sa-$i atinga un scop merita atenpa profesioni~tilor, cu dini de tehnici de hipnoterapie pentru domenii mai specia-
conditia sa nu fie daunatoare sau periculoasa pentru elient; lizate $i/ sau pentru probleme mai serioase, cum ar fi cele
prin urmare, a fost cat se poate de deschis sa rna invete care ar putea necesita intervenpa medicului. Se prezintil $i
24 C. ROY HUNTER

materiale video in care apare dr. Tebbetts, dezviiluind cum Capitolul2


~i-a aplicafpiopriile tehnici in unele din aceste cazuri, cum ar
fi cazul unei persoane care suferea de epilepsie ~ alcoolism, HIPNOZA: CE ESTE 51 DE CE
menite sa dep~easca ambele probleme. Scenariul propriu-zis POATE FI FOLOSITA.?
al acestei terapii, laolalt~ cu marturii legate de el, sunt induse
~ in-unnatoarea mea carte.
" ., .Tot in Partea a 'lli-a m;;;" sUnt atinse 0 serie de tehnici
avansate unele dillfre lile fiind induse in Arta hipnoterapiei; Hollywood-ul invaluie hipnoza in misticism ~i a venit de
insa acest curs este oeschls schimbarii, deoarece de Hecare mult vremea sa scoatem hipnoza din Epoca Medievala! Nu
data dind este ~osibil, aduc lectori din afara. (In plus, exista inseamna controlul minlii, p~rsoana hipnotizatii "nu este sub
caliva instructori deosebit de pregatili in alte ora~e, care puterea cuiva!~, ' a~i!J cum ne lasa sa credem filmele. Nu este
predau cursul meu de 0 manierii siI!tilara, folosind materiale nici un) instrument< ~tiinpfic periculos, care ar trebui sa fie
pentru studenli ~i ghidul de studiu, in afara materialelor folosit numai de medici sau de persoane cu grade academice
mele.) superioare'c-' deoarece gradele academice nu sunt 0 garanlie
Vreau sa Ie ofer studenlilor mer posibilitatea de a inviita a respectiirii ~iicii.
tehnici noi - indusiv unele care depii~esc ceea ce preda
Pe de alta' parte, dad. avem in intenpe stapanirea artei
Charles Tebbetts sau ceea ce am dezvoltat ~i/sau elaborat pe
parcursul anilor, pe marginea cuno~tintelor pe care Ie preda hipnozei, trebuie sa ~tim ce inseamna, care sunt principalele
el. eu acest gand, tanarul serios care studiaza hipnoterapia sale ingrediente ~i de ce ar trebui sa 0 folosim.
este incurajat sa imi depa~easca dirlile ~i sa urmeze reco- 1nainte sa examinam ce este hipnoza, hai sa discutam
mandarile mai multor asocialii profesionale din domeniul despre beneficiile ei.
hipnozei recurgand la invatarea permanenta.
Pe de altii parte, in toate demersurile tale pentru desco- De ce poate Ii folositii hipnoza?
perirea unor noi abilitali in utilizarea hipnozei, folose~te "

numai acele tehnici care Ie pOt aduce cele rnai mari beneficii Ai incercat vreodata sa-p schimbi un tipar comportamen-
clientilor tai - dar stiipane~te-Ie cu incredere ~i cu competenta. tal, sa devii mai motivat, ~i singurul tau ca~tig a fost acela ca
:;ii-acum, hai sa incepem cu cartea intai ... ai constatat oa subcori~ti'mtul tiiu se opunea? Simplul fapt di
subcon~tientul poate saicreeze 0 asemenea opozilie la schim-
bare reprezinta tocmai motivul pentru care adeseori avem
nevoie de hipnoza.
in primul capitol al cartii sale Self-Hypnosis and Other
Mind-Expanding Techniques - Autohipnozii ~i a/te te/mici de dez-
vo/tare a mintii - in edilia a treia, Charles Tebbetts scria:
De vreme ce subcon~tienluI reprezinta Jarfa mot rice, fntotdeauna
[acent ce crede 5l/bcon~tjentlll. De vreme ce subco1!~tjelltul va crede
orice i se spune, il putem reprogmma dadi sarim peste cOI1~tient ~i sub-
stihtim CIl idei noi, constructive, ideile existente, negative.
26 C. ROY HUNTER Arta hipnozei 27
Adeseori clientii mei ma intreaba de ce sunt incapabili este firesc de ce s-a ajuns sa se manifeste un interes din ce in
sa-~i implineasca scopuri ~i obiective aparent simple, cu aju- ce mai mare fala de beneficiile rupnozei ~i autorupnozei!
tonti puterii vointei. Riispurtsul meu este di acceptarea unui Acest interes in rapidii cre~tere falii de rupnoza a generat 0
nou tipar comportamental impune cooperarea subcon~tien­ profesiune care se dezvoltii rapid, existand actualmente mii
tului, altfel decizia co~tientului de a opera schimbarea de speciali~ti devotali utilizarii benefice a hipnozei ~i anume
dorita este subminata de credinta in e~c a propriului sub- profesia de psihoterapeut.
co~tient.
Aici este yorba despre intervenpa unei legi fundamentale
a minpi: de dite ori co~tientul ~i subco~tientul sunt in con- Opozitia subcon~tientului latii de schimbare
flict, invariabil va avea d\~tig de cauza subcon~tientul! , Dintre toate obiceiurile noastre, obiceiurile ~i tiparele de
Aceasta lege se nume~te legea conflictului. Poate sa mai gi\ndire sunt rezultatul "programarii" anterioare a sub-
fie formulata ~i altfel- ori de dte ori imaginalia ~i logica sunt co~tientului de catre parinp, profesori, colegi, televiziune -
in conflict, de obicei invinge imaginapa. de 0 varietate de surse.
Acest fapt a fost dovedit in mod repetat: de ciitre fuma- Aceasta programare poate fie sa ne propage catre succes
torii incapabili sa renunte la fumat fara ajutor din afara, de impotriva tuturor previziunilor - ori sa ne impiedice sa ajun-
persoanele care tin diete pentru scaderea in greutate carora Ie gem la succes in ciuda eforturilor noastre suspnute. Prin
fh,ctueaZa greutatea, de persoanele foarte dezinhibate dar urmare, pentru a avea succes, pentru noi devine extraordinar
care se trezesc inmiirmurite de frica atunci dlnd trebuie sa ; de important sa invalam cum sa capatam ~i sa ne pastram
vorbeasca in public ~i de fiecare dintre noi cand ne intrebiim controlul propriei programiiri subco~tiente.
de ce nu se tntampla mai ~or lucrurile pe care vrem sa Ie Practic toli ne confruntam cu dificuWip in privinta schim-
schimbiim in viata. barii unui lipar comportamentalla un moment dat. Din mo-
De obicei, oamenii incearca sa ~i scrumbe obiceiurile prin . mentul in care subcon~tientul invala ceva, tinde sa se opuna
vointa ~i/sau autodisciplinii. Cruar dad sunt.conv~i care schimbiirii; ~i cu dit incerci mai asiduu sa fortezi scrumbarea,
este cursul normal in care trebuie sa se petreaca lucrurile, cu atat mai mare este opozitia.
oamenii tot se mai imagineaza flicand ceea ce ~i doresc in Subco~tientul se poarta exact ca un copil caruia nu-i
subco~tient sa fad\. De exemplu, furniitorii care incearca sa place sa fie forlat ~i se revoltli. Cu toate acestea, oarrienii chel-
renunle la fumat i~i imagineaza gustul sau mirosul tigarilor, tuie sume impresionante pe nenurniirate super-carti, trata-
ori persoanele care lin cura de slabire ~i imagineaza ce gust mente pentru renunlarea la fumat, diverse clinici de nutrilie,
trebuie sa aiba mancarea care ingr~a - iar apoi se intreaba de programe de motivare, inregistrari, consultanli, psihotera-
ce recad in vechile obiceiuri. peup ~i alp speciali~ti, in cautarea ajutorului pentru a-~i
De obicei, imaginalia infrange logica - ~i de vreme ce acest schimba vecrule obiceiuri.
lucru este adeviirat, trebuie sa fim motivali sa ne schlmbam Logica funcj:.ioneaza numai in cazul mintii co~tiente, insii
la nivel subco~tient pentru a ne putea scrumba definitiv obi- imaginalia este limbajul subcon~tientului. Hipnoza ajuta
ceiul. Am mai putea sa formulam ~i astfel: nu existii dovezi subcon~tientul, amplificandu-i capacitatea de a-~i .imagina ...
prea grozave ca vointa ar putea schimba obiceiurile, dar imaginatia poate sa infranga atat gandirea pozitiva, cat ~i
exista davezi in Javaarea hipnazei! logica cea mai solida.
Hipnoza ~i/sau autorupnoza dovedindu-se ambele eficien- De exemplu, numero~i consilieri de nutripe mi-au.spus ca
te ca moduri de facilitare a schlmbiirii la nivel subco~tient, 97 la suta din persoanele care cheltuiesc diverse surne de
28 C. ROY HUNTER Arta hipnozei 29
bani pentru a sliibi constata di revin la vechea greutate in somnului normal ~i in cursul direia se schirnba perceplia ~i
decurs de mai pupn de doi ani. Cu alte cuvinte, dietele dau memoria, rezultand 0 reactivitate sporita la sugestie."
rezultate numai <\supra corpului, nu ~i asupra minpi; ~i dad;' Eu prefer modulin care a definit hipnoza Charles Tebbetts .
nu este schlmbat ~i subco~tientul, rezultatul voinjei este doar ~i voi cita din a doua edipe a carpi sale Mimcole la cerere.
temporar.
Nu existii 0 definilie legaIa a hipnozei. Dicfionarul Webster 0 desc,;e
illcorect ca fiind tin somn indus artificial, insii de Japt"este vorba despre
"Discurile vechi" trebuie sa fie schimbate o stare mentaLO ~i indusii in mod normal ill via/a cotidiana, eu mult
L, mai adesea dedit este indusd art!ficini. De fieCQre data dind suntem
10 hipnoterapie, numim programiirile subco~tientul~ "dis- absorbifi de un roman sau de acfiunea unui film, ne aJlam Intr-o stare
curi vechi" de. vreme ceo mintea noastrii repne totul. (Intr-o hipnoticii naturald.
buna zi, s-ar putea sa schimbam aceasta expresie cu "CD-uri
vechilJin lac de "discuri ll
,) ' [ ! '
Charles Tebbetts continua in cartea sa explidind eli hip-
Unele discuri vechi sunt bune. Putem sa fim programap noza prezintii mai multe caracteristici dupa care poate sa fie
sa ne oprim la lumina ro~ie a semaforului, sa ne spaJ.am zil- identificata, inclusiv 0 cali tate extraordinara a relaxiirii men-
nic pe dinP, sa spunem "multumesc" atunci dind este cazul tale, fizice ~i emolionale, 0 absenlii parliala a procesului de
~i sa acponam potrivit anumitor standarde sodale etc. accep- inhibilie sau - dupa cum adeseori spunea la clasii - 0 ocolire
tam aceste discuri tara sa ne gandim la ele. 1ns1l acceptam ~i a facultiipi critice a minlii. Maestrul include in definipa sa
discuri cum ar fi "Am temperamentul tatalui meu" sau "Sunt cele patru stari mentale, pe care Ie voi descrie in continuarea
ingrozitor la matematicll", ori "Toate rudele mele sunt su- acestui capitol.
praponderale,' pentru ca e ceva ce se mo~tene~te in familie". Doctoral John C. Hughes, in cartea sa Hypnosis: the Induc-
Gind mintea ' subco~tienta este l'ncarcatii cu discuri nega- tion of CO/wiction - Hipnoza: inducerea convingerii - (publicata
de Colegiul Naliohal al Hipnotizatorilor), spune:
tive, este practic imposibil sa ip menpi 0 mentalitate pozitiva
daca nu schimbi aceste disc uri la nivel subcon~tient. Hipnoza este una din cele ~pte minun; ale psihologiei modeme.
Hipnoterapeutul abil in arta hipnozei Ii amplifidi clientului Nimelli nu ftie Cll precizie ce este hipnoza.lnsii nti 9h'e nimeni uici ce
sau capacitatea de a Wocui ~i rescrie vechile discuri ~i, prin este electricitatea. ;>i iata eli acest lapt nu descurajeazii utilizarea ei.
aceasta, capacitatea de a realiza schimbliri profunde, intr-un
mod pozitiv! Doctorul Hughes continua puncti\nd cii Hippolyte Bernheim
credea di nu exista hipnoza, ci numai sugestie; ~i ca Emile
Coue, parintele autosugestiei credea ca nu existii sugestie - ci
Ce este hipnoza? numai autosugestie. Sau, ca sa ma exprim pupn altfel, am
putea sii consideriim cii toate formele de hipnoza reprezinta
Hipnoza a primit atilt de multe definipi, indit a~ putea sa o autosugestie indrumatii!
scriu ore de-a randul comentarii pe marginea diverselor for- Ins~i cuviintul hipnoza, inventat de un medic englez din
muliiri pe care l~am intalnit de-a lungul ani1or. Chiar ~i in secolul al nouasprezecelea, ne-a transmis 0 imagine inexacla
zorii noului mileniu, experpi sunt incapabili sa cada de acord timp de peste un secol. Acest cuv~nt deriva din cuvantul gre-
asupra unei definipi exacte! cesc hypnos, care insearnnii somn. Insa hipnoza nu este 0 stare
Enciclopedia Medicala Mosby (ediPa 1992) define~te hip- de somn. De fapt, este vorba despre aceea~i stare mentalii de
noza ca fiind ,,0 stare pasiva, de transa, care se aseamana receptivitate con~tientii alteratii in care intram zi de zi cand
30 C. ROY HUNTER Arta hipnozei 31
activitatea undelor crebrale se reduce pana la 0 frecventa . Adeseori explic hipnoza unui potenpal client, punandu-i
numita "alfa", prin care trecem in timp ce intri'im ~i ie~im din o intrebare de genul, "Cand ai plans ultima oara cu adevarat
starea de somn. Mulp experp se mai refera ~i la 0 "stare de la un film impresionant? Chiar dad; mintea ta con~tienta ~tia
con~tienta alterata" de vreme ce mintea unei persoane aflate cil erai intr-o sala de cinematograf ~i urmareai actori ~i actrite,
sub hipnoza este in continuare con~tienta de ceea ce se subcon:;tientul Ii accepta ca fiind personaje reale, deoarece te
petrece, cu toate di persoana respectiva pare ca doarme. (De aflai intr-o stare de hipnoza! ;>i cand am vazut ET, parea ca
fapt, unii dienp sunt chiar surprin~i cat de receptivi pot sa fie toata lumea din sala plangea, inclusiv eu."
in cursul procesului hipnotic - ~i cu toate acestea se bucura Dormeam cand am vazut ET? Nici pe departe! ;>i in duda
totu~i de beneficiile acestuia).
faptului ca mintea mea co~tienta ~tia ca era doar 0 papu~a
Sunt absolut de acord cu teOlia pe care ne-a predat-o de ~ase milioane ~e dolari, subcon:;tientul accepta ca ET era
un personaj real. In duda faptului ca eram literalmente hip-
Charles Tebbetts: toate formele de hipnoza inseamna auto-
notizat, eram perfect con~tient de ceea ce se petrecea in film -
hipnozi'i, astfel incat hipnoterapeutul este mai curand·un fel
insa curand am reu~it sa "elimin" tusea, suptul cu paiul ~i
de ghid care faciliteazii procesul hipnotic. Doctorul Myron
dresul glasului care continuau neintrerupt in salii.. Cu toate
Teitelbaum, autor al carp; Hypnosis Induction Technics - Tehnici ca nu ma aflam intr-o stare de somn, eram in mod evident
de inducere a hipnozei - (apartinandu-i dr. Teitelbaum), intr-o stare alterata a co~tientei. ;>i alte filme pot sa aiM un
ajungea la aceea$i conc1uzie - evidenpata in Capitolul3: efect similar asupra noastra.
Hipnotizatorui nu este decaf ghidul care fl ciiliiuze~te ~i it direc/io- Cu toate d; "facultatea critidi" poate sa fie depa~ita cand
neaxa pe subiectul aflat in transa. suntem absorbiti de vizionarea unui film, acest film nu ne
controleaza; nu face dedit sa ne indrume prin povestea sa.
Pentru mine, cel rnai precis mod de definire a hipnozei se Prin urmare, se poate spune ca filmul este hipnotizatorul
refera pur ~i simplu la faptul ca este 0 meditape indrumata. pana in momentul in care incepe sa se deruleze genericul de
Deoarece mulp dintre noi intri'im intr-o stare meditativa final.
sau de "transa" cand ascultam muzica, ne uitam la televizor, Acela~i lucru este valabil ~i in cazul in care 0 persoana
ascultam un bun orator sau 0 predica profundi'i la biserid., devine hipnotizator. Deoarece co~tientul s-a relaxat, sub-
ori chiar cand citim 0 carte buna, am putea spune ca hipnoti- co~tientul devine accesibil, prin aceasta oferindu-ne posibi-
zatorul nid macar nu trebuie sa fie 0 persoana vie. Prin ur- litati extinse de schimbare; pe de alta parte, hipnotizatorul nu
mare, daca hipnoza ar fi scoasa in afara legii, ar fi practic ne controleaza. Dimpotriva, devine indrumiitorul nostru
imposibil sa se aplice 0 asemenea lege, deoarece ar trebui sa prin procesele experientei hipnotice. Adevarata putere de
se puna capat libertatii de expresie ~i libertapi presei! . schimbare se afIa in mintea persoanei care intra in starea de
Pe de alta parte, dad. toate formele ode hipnoza nu sunt hipnoza.
altceva - dupa cum credea cu fetmitate Charles Tebbetts - De asemenea~ deoarece hipnoza nu inseamna "somn", ci
o stare alterata a con~tientei, adeseori oamenii nu se simt hip-
decat 0 autohipnoza sub indrumare, ihseamna ca hipnotiza-
notizap prima oara cand merg la hipnotizator.ln parte aceas-
torul este intr-adeviir un artist! .
ta se datoreaza faptului ca trecem zilnic prin patru stari
mentale diferite. Aceste stari mentale pot sa fie masurate cu
Hipnoza = stare alterata de con~tienta ajutorul unei electroencefalograme (EEG).
32 C. ROY HUNTER Arta hipnozei
33
Potrivit dr. Barbara B. Brown, autorul carPi Stress and the Cele patru stari mentale
Art of Biofeedback - Stresul ~i arta biofeedback-ului - experpi au . /.

opinii tmpartite cu privire la domeniile exacte ale undelor Cea mai mare parte a timpului tn care e~ti treaz, te afli in
alia ~i teta. Pe de alta parte, de vreme ce cartea pe care 0 pi In starea beta. Este un lucru bun, de vreme ce starea beta este
maini acum trebuie sa fie un ghid in arta hipnoterapiei ~i nu asemenea unei viteze superioare - 0 stare favorabila pentru
un tratat ~tiinlific sau academic, voi discuta doar tangenjial luarea deciziilor, raponare ~i logica. Uridele cerebrale ajung
cele patru gtari mentale fundamentale, a~a cum sunt ele pre- la 0 freeventa de peste 13 cieli pe secunda, adeseori cu mult
zentate in imaginea care urmeaza. mai mare, putand sa fie ritmice sau nu.
Pe masura ce scade freevenla undelor cerebrale, lntre 8 ~i
Cele patru stari mentale 13 cieli pe secunda, intri in starea mentala alfa. U~a dintre
Tiparele undelor cerebrale m~surate ell
ajutorul electroencefalografului co~tient ~i subco~tient se deschide ~i este mai u~or sa acce-
Cicli pe sezi amintirile ~i sa stochezi informapi noi.ln aceasta stacie de
secunda Curba somnului relaxare putem deveni melancolici; de asemenea, suntem
mai sugestionabili - ~i acesta este punctul pe care 11 exploa-
BETA teaza Hollywood-ulln filme ~i In spectacole de hipnoza. ,
STAREADE Ciind e~ti lndrumat in starea mentala alfa de c"'tre 0 alta
VEGHE rap.ona- persoana sau de un lucru (fie ca este yorba despre un film"un
ment, logica, luarea
deciziilor
CD sau 0 persoanii) din punct de vedere tehnic, e~ti hipnotizat.
., Sub aceste doua stari con~tiente se afla starea teta, starea
14" de vis, ~i delta, care lnseamna somnul profund sau incon-
>3 REM
~tienla totala. Indiferent dad\ lp aminte~ti sau nu visele; tre-
ALFA buie sa treci prin starea teta dind te tndrepji catre sau te
STAREA HIPNOllCA
sugestibilitate,
intorci din starea delta. La fel, trebuie sa treci prin starea alfa
tnvatare, creativitate, cand adormi sau te treze~ti. Te afli in aceea~i stare mentaHi ca
imaginap.e, medita~ie ~i cea de hipnoza In fiecare zi din viala tal Am expus acest
lucru ani de-a randul, inelusiv intr-o carte publicata in 1987.
8 ________________+-____ ~--______ La 0 luna dupa ce a aparut cartea mea de autohipnoza, un
7 psiholog care se specializa in undele cerebrale m-a informat
UTA
ca descoperirile recente indicau faptul di creierul produce
STAREA DE VIS
con?tiinfii spirituallf. unde aHa ~i cand suntem In starea beta de completa
(potrivit yoghinilor co~tienla (unde alfa ~i beta'Simultan). La inceput, lucrul
~i altor meditatori) a~esta. m-~ d~ranjat, p.rovoefuidu::m~ 0 anumita pre.oeup'",re
4 ea a~ fI sens m~te date IDeoreete. C"rand dupa aceea insa, 'am
3 primit mai multe ciarifidiri, 'respectiv ea subeon~tientul
DELTA ramiine de obicei in starea alfa - la viteza pasului - in vreme
SOMNUL PROFUND ce eo~tientul se deplaseaza cu viteza de jogging in starea
beta. Pe urma, eand intri in starea de-hipnoza (sau de medi-
0-5
tape), atat eon9tientul, dit ~i subcon$tientul, i~i redue viteza
34 C. ROY HUNTER Aria hipnozei 35
la starea alfa - viteza pasului - amplifidind comunicarea din- voinla, "subiecp" In experimentele ne$tiinlifice ale altor per-
Ire aceste doua pilr~ ale minlii. . . . . soane care au pregatire profesionala minimal. (sau ulleori
De vreme ce opiniile continua sa dlfere, e~ti Iiber sa tragi nici un fel de pregatire profesionala, chiar).
propriile concluzii ~i/sau sa intreprinzi .propriile :erceta,ri
sau investigalii ~tiinlifice. Ceea ce este Important InSa (In Am 0 mare preferinla personaUi pentru evitarea majo-
cazul in care iotenliooezi sa aju~ alP. oameni sa-$i atinga sco- rita!li celorlalte utilizari ale cuvlinhilt.ii ;,subiect" pentru
purile) este sa stapfule$ti hipnoza ca arta $i ~u ca pe un lu~ru identificarea persoanei care este hipnotizata; cu toate acestea,
pe care il faci exclusiv intelectual. Eu .practIc ~I p'red~u hlp- majoritatea carplor despre hipnoza se refera de obicei la per-
noza ca arta $i ca $tiinla; prin urmare, VOl repeta $1 VOl scoate soana care este hipnotizata folosind cuvantul subiect. Acest
in evidenla opinia mea pentru toli cei care vor citi aceastli cuvant poate sa induca 0 inlelegere gre$itii ~i chiar sa Ii sperie
carte: hipnoza este 0 arta - iar pentru a stiipfuli 0 arta, trebuie pe unii oameni, deoarece presupune eli persoana aflata in
sa 0 practici. stare de hipnoza devine subiectul sugestiilor hipnotizatoru-
Charles Tebbetts credea co ou exista un substitut pentru lui. Prin urmare, acest cuvfult reprezinta In mod eronat hip-
practid\ sub aspectul dezvoltarii increderii $i a competenlei; noza ca fiind 0 stare meotala in care cioeva cade sub puterea
prin urmare, studenpi mei trebuie sa !ntrun.easca un n~ar hipnotizatorului $i este controlata prin sugestiile care Ii pot fi
de cel pulin 24 de ~dinle practice de hlpnoza nonterapeu.tidi administrate. Ca urmare, multe persoane continua sa se
in cursul Parp.i I de Hipnoza diversificata centrata pe chent team .. $i in zilele nqastre de hipnoza.
(intitulatii anterior Partea I a Cursului de pregatire pentru De asemenea in opinia mea personala, utilizarea cuvantu-
hipnoza allui Charles Tebbetts). Cea mai mare parte a aces-
lui subiect este pe undeva nepotrivita pentru persoana care
tor ~dinle au loc sub supraveghere in sala de curs; ~ar
aceasta carte prezintli exact acele tehnici pe care Ie lnvala $1 Ie plate$te"dorind sa beneficieze de ~rviciile hipnozei peotru a
aplica studenp.i mei. ., putea sa-$i atinga un scop. !n intregul material al acestei carli
!n cazul clienlilor, este posibil sa rna adancesc :meon ~n (cu unele excep~i in Capitolul 3) folosesc termenul client,
explicarea celor patru stari mentale fundamentale, In func\ie care este (In opinia mea) mai demn $i mai respectuos fal'i de
de persoana cu care lucrez. De asemenea, observa cli intot- persoana care urmeazli un tratament de hipnoza. Chiar ~i in
deauna dind rna refer la persoanele care lmi solicita consul- referirile din Charles Tebbetts, am schimbat cuvantul "su-
tapi la birou ca fiiodu-mi clienp. biect," eu exceplia citatelor din unele din carlile sale.

Clienti
Tenninologie in cadrul hipnozei
Clienlii ' sunt persoanele care (1) doresc sa-$i Imbunlita-
Cum ii nume$ti pe oamenii care sunt hipnotizali? Care leasdi viata prin utilizarea aplicapilor nonmedicale ale hip-
sunt cuvintele care pot fi folosite? Da-mi voie sii-~ explic punc-
nozei, ori (2) solicita serviciile unui hipnoterapeut
tele mele de vedere cu privire la locul $i momentul adecvat
pentru folosirea unei terminologii diferite, incepand cu profesionist (pe care unii dintre medici ~i psihologi il
cuvantul cel mai des utilizat: numesc "hipnotizator nespecializat") in scopul aplicarii
medicale a hipnozei (ca de exemplu pentru cOl'ltrolul durerii
Subje~tj cu ajutorul hipnozei etc.) cu consiml~i1lantur scris al unui
medic examinator - dar realizat in cabinetul terapeutului $i
Subieclii sunt persoane folosite in experimentele $tiinp- nu in clinica medicala. Aeeasta persoana este clientul hip-
fice de hipnozli sau care sunt de acord sa devina, din proprie noterapeutului ~i pacientul medicului. Prin aceastil. definipe
36 C. ROY HUNTER Arta hipnoui 37
se considera eli acest hipnoterapeut nu este autorizat nid Credin!a ~i hipnoza sunt sttlins legate
sa trateze ~i nid sa diagnosticheze afecpunile fizice sau
mentale. In anu11983, Charle~'Tebbe~.mi-a dat un rezumatal carpi
Charles Tebbetts se straduia ~i el sa foloseasca mai frec- sale cu acest titlu in prima .se;nii.. aandam,suslinut cursullui
vent cuvantul client in ultimii ani de viala, fapt evidenpat de la Edmonds. Dupa ani, mi-a ~~r'!h}\. m~tiplic ~i sa Ie ofer,
frecventa utilizare a acestui cuvant in cartea sa MiTaeoIe 10 fiirii a-I redacta cumva, exact acel~~i ;!;p<\terial propriilor mei
eerere. studenti. .""; ...,., '.'
Materialul acestei subsecliuni din capitolul de fatil este
Pacienti retiparit exact a~a cum a fost scrisde >€iitre Charles Tebbetts
Pacienlii care urmeaza 0 terapie prin hipnoza sunt pet- ~i, din respect fata de profesorul meu, .f1imic nu a fost schimbat.
! '':.J.l;''· .
soanele care (1) urmeaza aplicapile medicale ale hipnozei in
cadrul unui spital sau al unei clinici medicale, aceste apJicalii Credinta
medicale ale hipnozei fiind facilitate de un specialist sau de
catre un hipnoterapeut sub supraveghere medicala; (2) pa- Credinfa joacii un rol foarte importanlln hipnozii, dar fi in do-
cienpi unei clinici stomatologice care sUnt hipnotizali fie de meniul medicillii. '
dltre medicul stomatolog, fie de caire un hipnoterapeut din Credinfa sllbcon~tienti1 este cef. itiAi efti:ient jactor penlYlI a viola
cadrul respectivei c1inici; ori (3) pacientul unui alt gen de ineununala de succes. Eo deternlina fOale :Iiparele comportamen-
specialist autorizat pentru ingrijirea siiniitlipi, indreptapt sli tale. Cu toale neeslea, sistemele de credin!e sunl impuse mintilor
foloseasca hipnoza ca parte a tratamentului medical pe care noast,e neavizale in timpul ,api/ariei, inainte ca factorii nOftri cri-
it administreaza. tici sa fie suficient de bine dezvoltati penlru a respinge idei/e nocive
pe core Irebuie apoi sa Ie respingem lntr"o perioada ulterioara din
Participanp via,a noastra.
Participanpi sunt persoanele care urmeaza aplicapiJe non- Credin!ele sllbcon~tiente hotarase daca avem sueces sau e~uifm,
medicale ale hipnozei, in cadrul unui grup, ca de exemplu daca suntem ferieili sail neferiei,i, bolnavi sau sanato~i, precum ~i
atunci dind lucrez cu un grup de oameni de afaceri pentru dad1 vom muri sau vom tr4i.
managementul slresului; pentru persoanele care sunt hipno- increderea in sine iJlsenmnii credin!ii fn tine insu/i.
tizate de studentii care se pregatesc sa devinli hipnotizatori lncrederea nil lnseamna competenta. Majorilatii oamenilor Ie
profesio~ti; sau pentru voluntarii experimentelor de hip- lipse~te competenta in numeroase damenii, cum or fi de exempIII
nozli pe scene. abi/italea de a alerga pe a distanta data lntr-un timp palmares de a
Ormond McGill se referea la voluntarii pentru prezen- ridica 0 greutate eonsiderabila sau de a ea~tiga Ia un col1Jpianat de
tarHe sale de hlpnotism pe scena, numindu-i "comitetul" sau. palinaj arlistic - dar oarnenii ace~tia au, totu~i, ineredere in ei
$i eu agreez aceast.. titulaturii pentru voluntarii pentru scena, ln~i~i. ~till cii prill exereitii pol sa lnve!e sa erceleze In oriee dome-
deoarece mi se pare respectuos. niu pe care I-ar alege. Jf
Reline ell atunci cand stapan~ti arta hipnozei, lucrezi cu Cand subcon~lienluI esle convins, lncepe sa actioneze. In cali-
oameni adevarati; ~i daca ii tratezi cu respect, ip mare~ti tale de hipnolerapellti, raIIII nasl,u este sa cOllvingem minlea sllb-
probabilitatea de a avea succes in demersurile tale. can~lienla. 111 timp ce a persaana se aflit sub efeeltll hipnazei, eu cal
38 C. ROY HUNTER Arfa hipnou;

c07Jjlienlul se rei rage rnai mult, eu alai rnai accesibil devine sub- numara, In afara credinfei, imaginafia, convingerea $i
con~/ienl1l1 - insii con~tienla nu dispare complet la nicilln nivel. a:;teptarea. (Un mod simplu de a Ie tE!pne este cu ajutorul
HipnoZil esle 0 superconcentrare a minlii pe 0 singurii idee, acronimului - CICA = credinla, imaginape, convingere,
exc1uzlind complet toate celelalte ganduri. a?teptare.)
Hipnoza poate fi denumita mono-ideism, datoritd faptului cit Aceste ingrediente pot fie sa inhibe, fie sa asigiire starea
starea de con~tienliI I?i incetine~te intT-un mod agreabil functio- hipnoticii, in funclie de efectullor pozitiv sau negativ asupra
narea, concentrandu-se asupra unui subiect unic. c1ientului care se pregate:;te pentru hipnoza. De asemenea,
influenleaza rezultatul unei serii de ~edinle de hipnoza,
Cele trei principii psihologice ale sugestiei indiferent dad! scopul este motivapa, controlul obiceiurHor
sau oricare alt scop care are legatura cU' dezvoltarea perso-
1. L.;gea ,onrentWi; atentiei: nu exista acliune farll stimul.
nalii.lntelegerea acestor patru ingrediente este atat de inlpor-
Cltil vreme persoana se afla sub efectul hipnozei, se
tanta, incat incJud aceast~ informatie chiar in primul meu
concentreaza asupra unei unice idei excluzand toate curs.
celelalte ganduri, astfel lnel\! daca i se spune d\ bra\UI Ii Charles Tebbetts examina toate aceste patru ingrediente in
este atii! de rigid lncat nu se poate indoi ?i nu se per- diferite etape ale predarii cursului, chiar dacii, in mod nor-
mite nici unui alt gand sa inhibe aceastil. idee, bratul nu mal, nu pe toate in acela~i limp. $i studenpi mei au constatat
se va indoi pentru ca nu exista nici un stimul in acest cil 0 cunoa?tere practidi a acestor ingrediente Vitale devine
sens. foarte importanta pentru stapanirea artei hipnozei. ' In ter-
2. Legea acliunii inverse: accasta lege este Hustrata de su- meni simpli, eu 0 numesc Formula hipnotidi. Pentru inlele-
geslia: "eu cat incerci mai mult sa indoi bralul, cu atii! gerea modului de funcponare a subcoll?tientului, formula
el devine mai rigid" -?i trebuie sa fie utilizatil. in cadrul hipnotica are 0 inlportanta fundamentala.
tuturor testelor pentru a-i dovedi clientului ca este hip-
notizat. Imaginapa
3. L.;gea efectului daminant: 0 emolie mai puternica va in- Imaginapa amplifica abilitatea persoanei de a fi hipnoti-
frange intotdeauna 0 emotie mai slaba. Ata?amentul zatii, mai ales din moment ce imaginapa este tocmai limbajul
emotional fali!. de 0 sugeslie face ca aceasta sa fie mai subcon~lientului - fapt dovedit .de modul in care noi toli
eficienta. tn cazul unui conflict illtre con?tient ?i sub- putem raspunde la ceva ce nu este real, pur ?i simplu pentru
con:;tient, de obicei invinge subcon?tientul. cil. ne imaginam lucrul respectiv. Voi discuta mai mul! pe
acest subiect in Capitolul 4, arMand in ce fel investind nu mai
Formula hipnotica: companentele hipnazei mult de cateva minute in plus inainte de a hipnotiza pe cine-
va, tl pop ajuta sa inleleaga:;i sii cantareascii rolul imaginapei
tn subcapitolul anterior, mentorul meu a aratat in ce tel in procesul hipnolic ~i anume faptul cil este v~rba despre
sunt legate credinla :;i hipnoza. El a prezentat credinla ca pe "puntea holografica" a mintii.
una dintre cele cii!eva componente ale hipnozei. Daca 0 persoana i?i poate imagina cu U?urinla ca este hip-
Exista ?i alte componente vitale sau a?a cum Ie mai nu- notizata, Ii va fi cu mult mai u~or sa intre in starea de hipno-
mesc eu, ingrediente ale hipnozei. Printre acestea se za. Pe de alta parte, dad! cineva i?i imagineaza ca se opune,
40 C. ROY HUNTER Arta hipnozei 41
ghici ce este posibil sa se Intample! Cu alte cuvinte, oamenii cauza a ceea ce se petrece la nivelul imaginap.ei sale .. Ace-
care nu se pot imagrna pe ei IIIl'i~i ca fiind hipnotizati de 0 leia~i persoane ii va fi cu mult mai u$or sa-~i imagineze ca
alta persoana, de obicei se opun procesului hipnotic. reacp.oneaza la sugestiile facute $i, prin urmare, va avea
a~teptari cu mult mai mari de succes. in lipsa convingerii,
Credinja este posibil ca persoana respectiva sa reacp.oneze sau nu. Din
momentul in care intervine convingerea, probabilitatea
Indiferent ce erede 0 anumita persoana ca se va petrece, aparip.ei unui rezultat incununat de succes cre$te foarte mult,
acellucru se va ~i petrece, in masura In care acp.unile sale au cu condijia ca aceasta convingere sa nu se schimbe.
ceva in comun cu credinja respectiva. Imaginatia duce la credinta (sau invers) $i arnbele tind sa
Daca cineva crede cii vei avea succes in a-I hipnotiza, duca la !'~teptari $i la convingere, indiferent de dorinja con-
probabilitatea ta de succes ere$te foarte mult. Pe de aWi parte, $tienta. In plus, acest principiu se aplica $i obiceiurilor, la fel
oricine erede ca nu poate sa fie hipnotizat - sau crede ca nu ca ~i starli de hipnoza. De observat ca formula hipnotica
pop. sa-i facilitezi cu succes hipnotizarea - mai mult ca sigur poate sa funcp.oneze pe dos pentru sceptic, care este convins
ca nu va putea sa fie hipnotizat.
seva opune.
~i-acum, sa examinam care este legatura dintre aceste

A~teptarea ~i convingerea ingrediente ~i succesul clientului dupa incheierea ~edinfei ...


Persoanele care i$i doresc sa aiba puterea sa continue sa .
A~teptarea $i convingerea sunt gemene. respecte un regirn alimentar, dar i~i imagineaza in continuare
Este eel mai probabil ca aceia care sunt convin$i ca Ii pop. ca mananca dulduri, vor ajunge ca in curand sa manance
hipnotiza sa se a$tepte sa fie hipnotizap. - iar $ansele tale de dulciurile pe care ~i Ie imagineaza! Fumatorul care dore~te sa
succes sunt astfel mult sporite. renunte la fumat vaavea in mod inevitabil pofti! de p.gari
Dad!. cineva se a~teapti1 sa aiM succes (sau sa e$ueze) ~i atata vreme dit va continua sa I$i imagineze di fumeaza. Mai
este absolut convins ca a~a va fi, oricare ar fi a~teptarea in gray de-atat, daca acest fumator continua sa aiM ~i fantezii
care crede $i pe care ~i-o imagineaza, este aproape sigur di (sau sa-$i imagineze) cii va relua fumatul, aproape sigur va
acesta va fi rezultatul final sau perceput. sfar~i incepand sa fumeze din nou.
In ce fel influenjeaza credinja succesul pe termen lung?
Dadi fumatorul crede cu fermitate ,ca nu va mai fuma nido-
Combinarea ingredienteloT hipnozei data, poate sa se opuna poftei de fumat, datorita a$teptarii;
insa aceasta credinja poate sa fie influentata cu foarte mare
Credinja + imaginap.e + convingere + a$teptare = rezul-
u$urinja de imaginalie. in cazul in care continua sa i$i ima-
tate. Dupa cum am mentionat anterior in cuprinsul acestui gineze vechiul prieten din vremurile bune, aceste pofte pot
capitol, un bun acronim care te poate ajuta sa p.i minte este sa persiste chiar $i ani de-a randul dupa ce a fumat ultima
CICA. (Ordinea nu este importanta, de vreme ce credinja ligara. La fel, persoanele preocupate de greutatea corporalii
adeseori precede imaginap.a sau invers.) Hai sa vedem cum care ered ca vor reveni la greutatea pe care 0 pierd, pot sa
se combina aceste ingrediente In cursul unei $edinje de sfar$easdl cu 0 greutate corporala mai mare decM inaintea
hipnoza... inceperli regirnului.
Cineva care i$i imagineaza ca poate intr-adevar sa fie hip- Daca un client care inceardi sa puna capat oricarui obicei
notizat i$i influenjeaza atat eredinja, cat $i a~teptarea, din prost erede ca va reveni la el, credinja tinde sa se manifeste
42 C. ROY HUNTER Arta hipnozei 43
in realitate, chiar inainte sa fie inregistrat succesul inilia\. vreme ce aceste ingrediente sunt prezente intr-o masura
Pentru acest motiv, este important sa-I ajuti pe client sa pas- subiectivii ~i nu in cantitiiip masurabile ~tiintific, trebuie sa iii
treze toate ingredientele formulei hipnotice, pentru a contri- un bun artist 9i sa te pop adapta flexibilla cerinfele clientului.
bui la asigurarea unui succes pe termen lung. Urmiitorul subcapitol explica de ce hipnoterapeutul are
Acei clienp care ~i imagineaza ~i cred in capacitatea lor de nevoie de ceva mai mult in afara abilitaplor fundamentale,
a pastra succesul pe termen lung, se a~teapta ca succesul sa plus un scenariu adecvat. (Dad nu intenponezi sa folose~ti
fie definitiv ... Ciind clientul combina aceste trei ingrediente hipnoza in scopuri terapeutice, s-ar putea sa dore~ti sa ,sari
cu convingerea, este cat se poate de probabil d. ai un nou peste urmatorul capitoL) .,
client satisfacut!
Hai sa trecem in revistii toate acestea intr-o ordine Numai irigredientele sunt suficiente?
pas-cu-pas, pentru studentuI la hipnoterapie.
Hipnoterapeutul trebuie sa-~i ajute mai int.. i clientul sa i~i Aeeasta carte asigura 0 intelegere la nivelul fundamental
imagineze ca va fi hipnotizat. Testele de sugestibilitate (de- a tehnicilor de administrare a starii de transa; insa in eondi-
spre care yom discuta in Capitolul 4) 11 vor ajuta sa indepli- tiile in care subco~tientul se opune sugestiilor pozitive, hip'
neasca aceasta sarcina, precum ~i sa discute ~i sa explice noterapeutul are nevoie atat de 0 cuprindere, dit 9i de 0
hipnoza. In al doilea riind, clientul trebuie sa creada di poate aprofundare mai mare a pregiitirii sale ... atat in domeniul
sa fie hipnotizat ~i ca tu e~ti capabil sa facilitezi acest proces. tehnicilor fundamentale de hipnoza, dlt 9i in domeniul tehni-
Pe urma trebuie sa folose~ti hipnoterapia la potenpalul ma- eilor de hipnoterapie. Motivul este "blocajele" mentionate
xim pentru a-I ajuta pe client sa-9i atingii scopurile pe care Ie anterior (care mai sunt denumite 9i'diseuri veehi, eu toate ca
poate atinge. ITU toate diseurile vechi sunt negative). Subco~tientul ade-
Pornind de la imaginape ~i credinta, clientuI trebuie sa se seori blocheaza capacitatea omulU:i de a crede in capacitatea
~tepte pe urma sa fie hipnotizat 9i trebuie sa aiM convin- sa de a-~i atinge obicetivele. Dad 'aceste blocaje sunt lasate
gerea ferma ca acest lucru se va intampla toemai pentru a-i fi nedescoperite, rezultatele sugestiEii hipnotice pot sa fie in: cel
posibil sa ajungii la succes in ceea ce ~i-a propus. mai bun caz numai temporare.
Hipnotizatorul poate sil foloseasca sugestiile ~i imagistica Din nefericire, nu este la fel de u90r sa-I ajuti pe client sa
indrumate pentru a-I ajuta pe client sa-9i imagineze indepli- i9i atinga scopurile, cum este sa-I indrumi in starea de hip-
nirea cu succes a scopurilor sale. Inlaturarea oriciiror blocaje nozii cu ajutorul formulei hipnotice 9i diindu-i sugestiile
sau indoieli subcon9tiente se realizeaza mai curiind prin hip- posthipnotiee. Daca ar fi fost a9a, aceasta carte ar fi versiunea
noterapie decat exdusiv prin sugestie (acesta fiind 9i motivul complet actualizata a Cursului de pregiitire pentru itipnotizare al
pentru care urmatoarea carte este 0 lectura obligatorie pentru lui Charles Tebbetts; iar hipnotizatorul bine pregatit ar putea
profesioni~ti). In sfar~it, hipnoterapeutul competent il poate ajuta majoritatea oamenilor, in majoritatea cazurilor, pur 9i
ajuta pe client sa de elibereze de credintele negative (care simplu folosind 0 carte buna de scenariL
reprezinta cauza) ~i sa-9i e1aboreze ~teptiiri legate de succes. Profesionistul trebuie sa cunoasci! ~i sa utilizeze mult mai
Aceasta duce la convingerea ferma ca succesul este 0 reali- multe lucruri in afara catorva tehnici bune de inducere a
tate ... ceea ce 11 ajuta pe client sa 11 ~i atinga! starii de hipnoza ... lnsii chiar 9i terapeutul de sueces care
Cu cat este mai amplii prezenta pozitivii a aces tor ingre- folose9te hipnoza trebuie sa-~i asigure 0 bazii foarte solida,
diente, cu atat mai mare este probabilitatea ca clientuI sa aiba insu~indu-9i, pentru inceput, elementele fundamentale. Chiar
succes in ceea Ce-9i propune sa realizeze. De asemenea, de ~i terapeutul eu experienta poate sa rateze oportunitatea de
44 C. ROY HUmER

a-I ajuta pe un client daca acesta iese din starea de transa hip- Capitolut 3
notidi, tn cazul in care terapeutul nu este suficient de versat
in tehnicile de administrare a acestei stari de transa. Din HIPNOZA: IERI SI
, ASTAzI "
nefericire, multe programe de pregatire pentru hipnoterapie
sunt slabe in privin~a tehnicilor fundamentale. Aceasta carte
ajuta la eliminarea acestei lacune. Cum.a influen~at istoria hipnozei pozijia ei actuala? Oare
Textul avansat, Aria hip1lolerapiei, este dedicat diferitelor istoria hipnozei 0 valideaza ca ~tiin~a, ca arta sau tn ambele
tehnici centrate pe client, de schimbare rapida, pe care Charles
forme? Ar trebul sa cercetam analitic istoria hipnozei pentru
Tebbetts Ie-a folosit cu mult succes in intreaga sa cariera -
a-i examina aspectele ~tiin~ifice, ori ar fi mai in~elept sa
tehnici care te vor ajuta sa descoperi blocajele subcon~tientu­
vedem dadi istoria hipnozei ar fi fost alta dad ar fi fost prac-
lui ~i sa Ie elimini. Aceasta carte con~ine ~i unele dintre tehni-
cile mele, precum ~i alte tehnici care sunt folosite de zeci de ticata ca 0 arta? :;>i hipnoza va supravie~ui ca arta, ca ~tiin~a
ani. jnsa inainte de a trece mai departe, Ie recomand studen-
sau in ambele percepjii?
lilor mei sa stapaneasdi tehnicile fundamentale cu incredere Cu certitudine, muzica ar putea fi examinata ~i analizata
~i competen~a.
prin prisma $tiin~ei matematicii pure. Se pot crea nenumarate
in acest punct, profesorul meu ne-a introdus direct in reprezentari pentru componentele scalei mU2icale, armoniei.,
materie, tncepand testele de sugestibilitate ~i cu 0 tehnica de ritrnului etc., etc., etc.; ~i exista profesori excelenji pentru
inducere a starii de transa; insa mai inainte de acestea, sa toate domeniile muzicii, inclusiv pentru istoda sa. Insa cand
exploram puj:in istoria hipnozei. Avand acum in minte for- vine yorba despre arta muzicii, artistul este .cel care inter-
mula hipnozei, este foarte posibil sa ne spunem cu tojii eli preteaza, cu "sentimente" care ajung la noi ~i ne impre·
istoria hipno~i ar fi fost cu totul diferita dad. pionierii sai ar sioneaza sensibilitatea. Muzica matematic corecta poate
fi. in~eles rolurile vitale ale credin~ei, imaginajiei, convingerii totu~i :sa-I lase pe ascultator rece cand nu exista aspectul
~i a~teptarii, in loc sa studieze ~i sa cerceteze hipnoza ca pe 0 artistic, chiar daca toate notele sunt interpretate cu acuratele
~tiin~a. ~i in ritmul corespunzator.

Scopul acestui capitol


De vreme ce aceasta carte a fost scrisa in principal pentru
a reprezenta un ghid tn arta hipnozei ~i nu un studiu ~tiinji­
fie, unii ci~~ori s-ar putea intreba care a fost motivul pentru
care a fost ,mclus ~i un capitol referitor la istoria hipnozei.
In prirriul rand, consider ca este important pentru hip-
noterapeutul de profesie sa fie tn masura sa discute intr-un
mod inteligent unele aspecte ale istoriei hipnozei, deoarece
in acest fel poate sa ca~tige adesea de partea sa un client care
altfel s-ar putea dovedi sceptic sau care chiar s-ar putea
opune cu tndarjire. Nu trebuie sa fim experji in istoria ·unei
arte~ fie ea hipnoza sau muzica, pentru a deveni "virtuozi iri ·
ll
46 C. ROY HUNTER Arta hipnoui 47
arta respectiva; dar la fel de lipsit de intelepciune pentru un cun~teau ~i utilizau hipnoza, dupa cum 0 dovedesc hiero-
hipnoterapeut este sll nu fie informat cu privire la extraordi- gligfele descoperite pe mormintele din aceasta' perioada.
nara istorie a hipnozei.
Cu toate ea utilizarea hipnozei era ceva ob~nuit in ran- Grecii 0 inlelegeau ~i ei, la fel ca ~i maya~ii din America de
durile multor civilizapi primitive (d<!$i nu este yorba despre Sud. ,Mal.era folositii ~i de fachirii hindu~i, de mentorii reli-
aceea~i hipnoza), adevarata sa natura pare in continuare sa gio~i chinezi, de magii persani, de druizii celli ~i de vracii
reprezinte un mister pentru marea majoritate a oamenilor, africani. Poate ca originile hipnozei ajung pana in vremurile
pani! in zilele noastre - fapt care este scos in evidenta ehiar preistorice, fiind transmisa prin diverse ritualuri.
de filme. Unii cred dl hipnoza a fost descoperita spontan de fiecare
Indelungata ~i adeseori nefericita istorie a hipnozei de- civilizatie a lumi!' pe parcursul istoriei sale ~i ca va fi cunos-
monstreazi! ea credinla, imaginap.a, a~teptarile ~i convin- cuta bridi.bii grup 'de oameni, in orice condip.i soar afla. $i
gerea sunt intrelesute in curgerea timpului - ~i in modul in atunci, de ce este ~ continuare un mister, chiar ~i in zilele
care ignorarea acestor ingrediente vitale ale hipnozei s-a con- noastre? Hollywoodcul nu este singurul vinovat de aceasta.
cretizat in tearii incorecte. Aruncand 0 privire asupra orig-
In primul rand, bamenii sunt in primcipal lacomi prin
inilor ~i trecutului istorie al unora dintre aceste teorii
timpurii asupra diverselor forme de transa hipnotid\, devine natura lor ~i pionierii hipnozei nu au facut excepp.e. Este
cat se poate de evidenta confuzia care a rezultat - adeseori posibil ca primii hipnotizatori sa fi devenit in scurt timp ~i
constituind un subiect incitant de conversalie cu unii dintre primii vraci, inlelepli , ~mani ~i a~ m~i departe (sau vicever-
clienp., precum ~i cu alP. hipnoterapeup. interesap.. In alta sa) iar cunoa~terea acestei arte a fost pastrata cu stra~nicie­
ordine de idei, partea frumoasa a tuturor aces tor consideralii fiind invaluita in misticism ~i religie.
este ca de-a lungul timpului nenumarali noroco~i s-au bucu- Un alt motiv al lipsei de cuno~tinte despre hipnoza este
rat de beneficiile deosebite ale cereetarii in domeniul hip- inerent naturii umane ~i se datoreazi! caracteristiciiinni!scute
nozei - ~i au fost inregistrate suficient de multe progrese a omului de a se teme, de a-I fi frka de ridiculizare sau de a
pentru ca interesul sa fie mentinut viu. _ critica ceea ce nu intelege; insa toate ~tiinlele au fost obligate
Hipnoza are in continuare aspectele sale ~tiinp.fice. lj;i are
sa strabata acela~i drum anevoios de la neincredere la frica ~i
experimentatorti ~i pionierii sai, noroco~ii ~i martirii - ~i top.
~i-au pus amprenta asupra istoriei hipnozei.
apoi la acceptarea generala. De exemplu, sa ne gandim cum
Informap.i!e pe care Ie voi oferi in continuare in cadml radeau oamenii de frapi Wright. Majoritatea oamenilor care
acestui capitol provin, in parte, din propriile mele studii ~i traiau in acea vreme credeau ca, dad! Dumnezeu ar fi vrut ca
cercetari, in parte din relap.ile de prietenie cu anumite per- omul sa zboare, i-ar fi dat aripi! Acum acceptam avioanele ca
soane ~i in parte din materialele pe care Ie-am primit sub faciind parte din viala noastrii . Chiar ~i electricitatea a fost
forma unor note nepublicate, adunate in urma documen- considerata 0 forlli "demonica" ~i aceasta nu intr-un trecut
Urilor efectuate de Charles Tebbetts ~i allii. atat de indepartal.
Mal este surprinzator, In aeeste condipi, ea hipnoza, care
Posibilele origini ale hipnozei este in continuare considerata de mulli ca fiind 0 ~tiinta
oculta, a avut nevoie de atat de mult timp pentru a fi recu-
Cat de veche este hipnoza? Multora poate sa Ie vina greu noseuhi ~i acceptata pe seara larga? Din zorii istoriei, secre-
sa creada, dar inca din jurul anului 3000 i.Hr., egiptenii tele sale au fost linute la distanl" de omul de rand.
C. ROY HUNTER Arta hipnozl!i 49
48
Pionieri de odinioara ai hipnozei hipnotizatorii moderni, insa care era eu mult In urma
timpurilor sale In privinja studiu!ui hipnozei; cu toate
In zilele noastre, hipnoza este considerata atat 0 ~tiinla, acestea, unll cred ca face parte-din acest grup, In ciuda
dH ~i 0 arta; pe de alta parte, faptul ca a fost recon:iderata ca faptu!ui ca a identificat nive!i1l1!e ' profunde ale hip-
~tiinla in cadrul comunitalii ~tiinlifice se datore~za numaru- nozei. Vom discuta ulterior, in curpinsul aceslui capitol,
lui tot mai mare de sprijinitori ai siii care au Imbrall~t 0 despre ace$ti celebri pionieri ai hipriozei $i studiile lor.
abordare mai rea!ista. 3. Gmpul ~tiinlifjc. Grupul $tiinlific, despre care de ase-
Literalmente exista mii de oameni care au contribuit la menea vom discuta ulterior in cuprinsul acestui capitol,
progresul hipnozei. Cei care sunt recunos~uji de comunitate~ ii cuprinde pe cei care au scos pentru prima data hip-
·~tiinlifidi sunt toernai cei care au imbra~at 0 abordare .~.a~ noza din domeniul "misticismuhii" $i au inceput sa ex-
·tealista. Pe de alta parte, exista ~i allii, ale caror contnbupi I~I perimenteze posibilitajile reale ale hipnozei. Elliotson,
merita de asemenea locul in istorie. Unii istorici ii impart pe Braid ~i Esdaile au inregistrat progrese importante in
pionierii hipnozei in patru grupuri, dupa cum urmeaza... sensu I instaurarii epocii hipnozei - punandcapat evu-
1. Grupul ne~tiinlific timpurlu. Acest grup Ii cuprinde lui mediu al acestei arte $i ~tiinle. ~i in ciuda faptului ca
pe aceia care au experimentat hipnoza fara sa 0 c~­ au comis 0 serie de gre~eli, s-au aflat cu mult Inaintea
noasca sub aceasta denurnire. Au in comun faptul ca 10 vremmurilor in care au trait; prin urmare, ~j merita
general au inleles g~it ceea ce realizau; ~i in ~himb au locul in galeria cerceta torilor care au abordat hipnoza
pus realizarile la care au ajuns pe seama maglel, mag- sub ospectul $tiinjific. Alji pionieri ai abordarii ~tiinji­
netismu!ui, puterii divine etc. PrlOtre el se numara fice au fost Liebault, Bernheim, Brewer ~i Freud - cu
Gingiz Han, care folosea sugestia .in grup pentru a pro- toate d! Freud a fost raspunzator pentru un nou ev
voca halucinajii. De asemenea, dm acest grup mal fac mediu al hipnozei.
parte ~i Albertus Magnus, Roger Bacon, Raymond 4. Grupul modem. Grupul modern lrebuie sa-i cuprinda
Lully, Pico della Mirandola, Paracelsus, Holin~tius, pe toji cei care predau $i promoveaza hipnoterapia ca
Robert Fludd, Father Kirchner, Maxwell, Burcq ~1 _Pa- arta ~i /sau ca profesie de sine sti'!tiitoare, precum $i pe
rintele Hell, precum ~i 0 muljime de persoane al~ caror cei care 0 studiaza ca ~tiinta. Dar s-ar parea ca exista 0
nume nu $i-au gasit niciodata locul in carlile de Istone. divizare sau faliere in zilele noastre intre comunitatea
Mai intra in acest grup clarvazatorii $i inleleplii Greciei, $tiilifica ~i mille de hipnoterapeuji devotaji care au
care par sa fi fost liderii antici in domeniul autohip:
avut ~i au succes in demersurile lor de a-i ajuta pe oa-
nozei, precum ~i egiptenii antici $i, probabil, ." vracH
meni s~-$i schimbe viala. Prin urmare, se poate spune
tribali" din perioada preistoridi. ~i exista hipnote-
ca exista un grup modern $tiinjific $i un grup modern
rapeuli, inclusiv eu, care cred cit lisus a folosit hipnoza
in cazul multora dintre cei pe care i-a vindecat. artistic. Printre cercetatorii care au abordat studiul $ti-
2. Grupu! pseudo~tiinVfic. Acest grup a ~nceput sa exper- injific al hipn07.ei in seeolul douazeci un nume stra!u-
irnenteze ~i sa cerceteze hipnoza ca $tilOla, cu toate ca ce$te mai putemic dedit celelalte - Milton Erickson,
unii din acest grup nu au auzit niciodata termenul doctor in medicina.
"hipnozll" In timpul vielii. Printre ei se numar~ Parin- Existi'! numero$i alji cercetatori $i experimentatori ai
tele Gassner, marchizul De Puysegur, precum $1 James hipnozei din· seeolul douazeci. Numele lor sunt prea
Martin Charcot, 0 personalitate celebra chiar $i pentru numeroase pentru a Ie menjiona aici, cu toate cii ulterior
50 C. ROY HUNTER Arta hipnozei
51
in cuprinsul acestui capitol voi menpona totlll'i unele Pe masura ce cite~ti aceste pagini, ai grija sa-i urmare~ti
dintre ele. pe prietenii no~tri: imaginatia, credinla, a~teptiirile §i
De asemenea, trebuie sa luam in considerare ~i grupul convingerea.
modern artistic (care este denumit de wui din cadrul
comunitap; ~tiin\ifice, "hipnotizatorii laici"). Aceasta
profesiune legitim;; pe care au imbra~at-o barbap ~i Pionierii hipnozei din secolul optsprezece
femei devotap ajutorarii semenilor lor pentru a-~l Ne yom incepe discu\ia despre pionierii hlpnozei din se-
schimba viata, aproape exclusiv prin mijloacele hipno- colul optsprezece cu un nume celebru din cadrul grupului
zei, a produs propriile vedete. Nume cum ar fi Ormond pseudo$tiintific: Anton Mesmer.
. ,
McGill ~i Charles Tebbetts sunt deja legende, la fel ca ~i
Rexford North. Ace~ti oameni au fost considerati Franz Anton Mesmer
mae~tri ai artei hipnozei. Unii mae~tri ai hipnozei din
cadrul grupului modern artistic au fondat asociapi pro- Mesmer este, probabil, cel mai cunoscut nume din intrea-
fesionale ale hipnoterapeuplor ~i/sau ~i-au dedicat ga istorie a hipnozei, cu toate eli el nu a folosit aceasta arta
sau $tiinta sub acest nume.
viata ajutorilrii oamenilor prin intermediul artei hip-
nozei. Voi discuta ~i despre ei ulterior, in cuprinsul Fiind prima persoana care a incercat vreodata sa explice
acestui capitol. $tiintific ceea ce facea, adeseori este creditat cu titlul de
"Parintele hipnozei", titlu pe care il imparte cu alte douii per- '
Existii 0 anumita suprapunere a celor doua grupuri
sonalWitL In comwtitatea hipnoterapeutilor circula in contin- '
moderne, unii cercetatori ai hipnozei din secolul doua-
uare numeroase referiri la Mesmer $i la cercetarile sale, acesta
zed nu au obpnut obi~nuitele grade academice in ca-
fiind un tribut care nu-i poate fi refuzat.
drul comwtitii\ii cercetiitorilor in zilele noastre, precum
Mesmer s-a niiscut la Iznang, in Germania, in data de 23
~i in vremea multora dintre pionierii hipnozei.
mai 1734, pe Bordensee sau Lacul Constanta. Deoarece acest
De asemenea, 0 serie de oameni deosebi\i, cu titluri
lac s~ afla la granita dintre Elvetia $i Austria, unele publicapi
rernarcabile, au recunoscut de asemenea hipnoza ca
il considera nascut in una sau alta din aceste doua tari, .
fiind 0 arta ~i au acceptat validitatea hipnoterapeutilor
existand $i 0 anumitii inconsecventii cu privire la data na$-.'
care sunt art~ti competenti, cu toate ca poate Ie Jipsesc terii, din cauza lipsei de precizie a registrelor de stare civila '
titlurile academice. Mai multi dintre ei au fost implicati din epodi.
direct in unele dintre asociatiile profesionale ale hip- La inceput a studiat medicina la Viena, devenind medic.
noterapeutilor. Dupii ce a urmarit 0 demonstrape de vindecare prin mag-
$i-acum, hai sa aruncam 0 privire mai atenta asupra netism, sustinutii de Piirintele Maximilian Hell in 1774, $i-a
unora dintre ace~ti pionieri ai artei hipnozei - ~i asupra inceput experimentele cu magneti. 5-ar parea cii primii mag-
contributiei lor la hipnoza. Paginile care urmeazil sunt nep i-a imprumutat chiar de la Piirintele Hell. Pe urma, in
destinate doar sil ofere 0 imagine de ansamblu a mo- 1766, Mesmer $i-a scris teza de doctorat, De Plane/arum
dului in care vieple ~i cercetarile acestor pionieri ai hip- lnfluxus in care $i-a formulat pentru prima oara teoria referi-
nozei au influentat istoria hipnozei, precum ~i sa arate toare la influenta planetelor asupra corpului omenesc. EI cre-
ca intelegerea formulei hipnozei ar fi putut sa influ- dea ca trupul omului este strilbatut de un gen de fluid ,
enteze foarte mult cursul hipnozei - atat ieri, cat ~i azi. magnetic ~i ca acest fluid magnetic trebuia sa fie distribui(
52 C. ROY HUNTER Arta hipnozei 53
uniform pentru a se garanta sanatatea corpului. A postulat ca Nu a durat mult ~i Mesmer a descoperit ca magnelii nu
propriile noastre corpuri sunt asemenea unor magne~ cu erau esen~ali pentru "vindecare" ~i a ajuns sa creada, In
poli la fiecare capat - ~i ca aducerea unui magnet In schimb, di rezultatele se datorau unui fluid invizibil, volu- , '
apropierea corpului omenesc ajuta la echilibrarea ~i armo- miI}os, care strabatea totul, fiind afectat de pozilia planetelor.
nizarea acestui fluid magnetic care ne lnconjoara. Teoria sa a In curand ~i-a modificat teoriile magnetismului pentru a
fost intitulata ini~al "gravitalia anirnala" ~i In cele din urma include in ele fatul ca, fara a $ti cum, era dotat cu un volum
a devenit cunoscuta sub denumirea de "magnetismul ani- mai mare de "fluid magnetic" decat al~ oameni - cu toate dl
mal". Cu toate eli teoriile sale i-au intrigat pe mulli, Mesmer orice om beneficiazii de 0 anumiti'i cantitate din acest fluid.
a mai amestecat $i astrologia $i metafizica In teoriile sale - Celebritatea lui Mesmer s-a amplificat rapid ~i a magneti-
ceea ce a provocat adancirea prapastiei de credibilitate care 11 zat mul~ pacienli; $i, dupa cum este u~or de crezut, ceilalli
desparlea de sceptici. . me~id s-au lnfuriat pe el $i I-au etichetat drept ~arlatan!
Primul lui subiect a fost Franz! Oesterlin, 0 tanara, prie- Insii el ~i-a continua! mai departe cercetarile.
tena cu so~a lui Mesmer. Fata era victima isteriei ~i convul- Din nefericire pentru evolu~a hipnozei, Mesmer nu a $tiut
siilor combinate, cu simptome de voma, orbire temporara, ca. "vindecarile" sale se datorau exclusiv talentului sau de a
atacuri de paralizie, halucina~i, incapacitate de eliminare a induce 0 stare de transii hipnotieli. lndrurnata, ajutandu-i pe
urinei, dureri dentare violente ~i "alte simptome teribile", padenli sa-~i foloseasca, de fapt, puterea propriului sub-
pentru a-I cita pe Mesmer. I-au fost lega~ magneli de picioare co~tient pentru a se vindeca - ca urmare, prima lnfrangere
$i In jurul gatulul ~i ,,0 durere arzatoare $i patrunzatoare i s-a I-a lasat fara nici 0 explica~e.
ridicat din talpi de-a lungul picioarelor, sfar$ind printr-un in lncercarea de a vindeca 0 tanara oarba ~i nevrotidi,
spasm mai intens la nivelul crestei iliace. Aici, durerea s-a Maria Theresa Paradies, pianista $i protejata a impariitesei, el
unit cu 0 alta, la fel de agonizanta, care Ii venea din ambii a rell$it sa 0 ajute sa-$i recapete vederea, lnsa nu a putut sa
sam, aruncand fulgere de durere spre cap $i unindu-se la ra- explice pierderea echilibrului - care i-a lnforiat la culme pe
dacina parului. Pacienta a avut 0 senzalie de arsura la nivelul parin\ii fetei. Tatal ei a venit la clinica lui Mesmer, cerandu-i
articula\iilor. in anumite parji ale corpului, flux,:!l magnetic sa 0 externeze imedial. Tanara se ruga sa ramana; lnsa tatal ei
parea sa fie lntrerupt, devenind chiar mai intens. In curand a a scos sabia ca sa-$i lntareasca Cllvintele, fata a intrat In con-
devenit insensibila Ia magne~ $i s-a vindecat de toate vulsii ~i ~i-a pierdut din nou vederea, pe care nu $i-a mai
atacurile." recapatat-o niciodata, ell toate eel ochii ei nu aveau nici un
Vindecarea este definitiva. defect fizic.
Acum, sa analizam ce s-a lntlmplat ... in epoca respectiva, Natural, critidi lui Mesmer au profitat de acest inddent; $i
magne\ii reprezentau ceva nou ~i misterios $i unii credeau dl a fost numita ocomisie care sa investigheze. Ceea ce comisia
aveau puteri miraculoase. Subiectul Ii respecta fiind convin- a $i facut - timp de trei ani - $i a decis lntr-un final cii Mesmer
sa ca aveau sa produci\ rezultate. ;li pentru ca rezultatele erau reprezenta un pericol pentru Viena, acordandu-i numai doua
a$teptate, chiar s-au produs! zile pentru a pleca.
De asemenea, in epoca, durerea era considerata necesara Mesmer s-a mutat apoi la Paris, unde a invitat oameni de
pentru vindecare. Prin urmare, ceea ce au f:kut magnelii a $tiinla de renume sa participe Ia demonstra~ile sale $i a lncu-
fost ca, prin intermediul prietenilor no~tri, credinla, convin- rajat clasele nevoia$e sa vina la clinica lui sa se 'trateze. Ras-
gerea $i a~teptarea, au produs 0 durere rapida, intensa, care punsurile lntarziate, descurajatoare, s-au concretizat printr-o
a lndeplinit sarcina lnfrangerii simptomelor psihologice. noua mutare, de aceastii In Belgia, In 1781.
54 C. ROY HUNTER Arta hipnozei 55
Mozart a devenit un admirator allui Mesmer ~i, la insis- pe care ea 0 credea apa normalii. Nu se intampla nimic. eu
tenlele lui Mozart, Mesmer s-a intors la Paris, a cumparat un toate aces tea, daca bea 0 cana de apa normala, pe care 0 ere-
hotel pe Rue Montmartre, unde a renunlat la §tiinla magne- dea magnetizata, intra in transa.
tizArii oamenilor §i a incepu t sA se ocupe de vindecari, pro- in alt experiment erau implicap copaci magnetizali. Din
vocAnd 0 mare tulburare la Paris. nou, subiectul nu intra In transa la copacul corect -in schimb
Clinica lui a devenit un punct de atracpe aI Parisului - incepea sa aiba convulsii dind atingea copacul care credea ca
unde magnetizarea a ajuns la fel de populara ca §i ascensiu- fusese magnetizat. Franklin I-a declarat pe Mesmer ~arlatan,
nile cu balonul cu ·aer ·cald. Mesmer §i-a realizat aici legen-. toate vindecarile §i rezultatele lui teatrale fiind provocate de
darnl bacque/, 0 monslruozitate care avea sil fie invidiatA imaginalie. Oricare dintre noi ar fi putut sa ajunga la aceea§i
chiar §i de cAtre unele dintre celebritli!ile divertismentului concluzie.
din zilele noastre. Era yorba despre 0 platformil circulara, de Ma intreb dad;. Franklin avea idee ca 0 sa vina 0 zi cand
aproximativ treizeci de centimetri inii.!\ime, cu 0 capacitate intreaga profesiune a hipnoterapeulilor avea sa se bazeze
de aproape 30 de locuri. In tavan erau orificii in care subieclii atat de mult pe observalia lui. Ceea ce rareori se divulga este
puteau sa introdud! bare metalice pentru a primi "f1uxul cil Franklin credea ca era pbtrivit sa se realizeze mai multe
magnetic" ~i a se lasa purtap de acesta. Inauntru erau nenu- experimente pentru descoperirea impactului imaginapei, insa
marate sticie, umplute in prealabil cu importantul, invizibilul a fost expediat ina poi in America dupa ce colegii lui Mesmer
§i tAmMuitorul "fluid magnetic" care, desigur, se revarsa au obpnut ceea ce urmareau.
din varful degetului lui Mesmer. Scenariul era intregit de In orice caz, din nefericire, Mesmer nu a inteles care era
muzica, de fulgere neobi~nuite ~i de prezenla unor obiecte cu rolul imaginaliei in toate cazurile sale incununate de succes
o mare capacitate de sugestie, astfel incat pana ~i scepticilor §i a fost obligat sa se retraga in Elvelia, unde a dus 0 viatii
Ie era u§or sa intre in starea de transa ~i convulsii apudind retras" §i triSta:, tratandu-~i ocazional vecinii, panli la moar-
capatul unei bare din fier. Uneori, Mesmer "magnetiza" §i tea sa, care a'survenit in anul 1815. eu mult inaintea morlii,
plicuri goale care, odam descltise ulterior, ar fi produs 0 con- a pierdut controlul asupra magnetizArii, spirituali§lii com-
vulsie. Oare Hollywood-ul nu ar putea sa realizeze 0 scena binand-o cu spiritismul.
foarte interesanta tntr-un ·film, pe baza acestui scenariu? Dad! Mesmer sau oricare alt pionier de la inceputurHe
Aceste spectacole i-au adus din nou lui Mesmer oprobriul ltipnozei ar fi inleles intr-adevlir macar rolul vital al unei
public tn Franla - intr-o asemenea masuril incat in cursul parli din ingredientele formulei hipnozei, credinla, imagi-
vie!il sale au fost publicate caricaturi in care Mesmer era nape, a§teptAri ~i convingere, intreaga istorie a hipnozei ~i-ar
reprezentat cu cap ~i urechi de magar, in timp ce magnetiza fi schimbat cursu!! Pare tragic cil nici pionierii din secolul al
o femeie, cu explicapa: "DEGE11JL MAGIC SAU MAGNET- nouilsprezecelea nu au reu§it sa invele din gre§eala lui
ISMUL ANIMAL". Unele dintre aceste caricaturi erau Mesmer. De ce nu au putut sa fad! ~i ei aceea§i observalie
deosebit de degradante, reprezentandu-l pe Mesmer ~i pe corecta pe care a facut-o Benjamin Franklin la sfir§itul se-
adeppi lui ca 0 haita de caini! colului aI optsprezecelea?
De aceasm datA, Mesmer a rAmas la Paris pana dind 0 Unul dintre descendenlii direcp ai lui Mesmer a fost inter-
comisie numittl de regele Ludovic al XVI-lea §i condusa de vievat la inceputul anului 1990 de Penny Dutton Raffa,
Benjamin Franklin i-a investigat cercetilrile ~i a emis apoi un fondatoare a Galeriei Internaponale de Celebritali din dome-
raport nefavorabil. In unul dinlre experimentele pe care le-a niul Hipnozei. Speranta mea este ca in cele din urma, cand-
urmarit Franklin, 0 femeie bea 0 cana de apil "magnetizata", va in viitor, conlinutul acestui interviu va deveni accesibil in
.56 C. ROY HUNTER Arta hipnozei 57
fOfIli\a scrisii. Din nefericire, din cauza problemelor de sana- prin intermediul preotului! Astfel, chiar ~i subiec\ii dificili
tate ale fondatoarei, Galeria Internationalii de Cclebritali din intrau instantaneu in starea de somn la 0 atingere a crucii, in
domeniul Hipnozei a intrat in hibernare dupa debutul se- vreme ce simpla prezenta a crucil era suficienla pentru a-j
· colului douazeci ~i unu. Numai timpul va putea sa ne arate hipnotiza pe majoritatea subieclilor.
· daca aceasta organiza\ie va fi reinviata. in opinia mea profe- Tunpul mediu necesar Parintelui Gassner pentru indu-
,. sionala, ceea ce a fondat Penny Dutton Raffa trebuie sa cerea starii de transa era, in mod ineredibil, de numai ~apte
, ,supravietuiasca. secunde, din nou dovedind eficacilatea credintei, imagi-
.,. naliei, a$teptarilor $i convingerii.
Piirintele Gassner Parintele Gassner a fost unul dintre primii care a reu$it sa
Piirintele Gassner, un preot catolic, a fost contemporan cu indueii starea calma de transa, spre deosebire de obi$nuitele
Mesmer (1727-1779) $i a fost, de asemenea, activ in domeniul convulsii din transa. Pe de alta parte, datoritii aceslei mari
hipnozei. $oar parea dl a lucrat pentru 0 scurta perioada de diferente dintre metoda lui $i metodele "magnetizatorilor",
.. timp impreuna cu Mesmer, potrivit eel pulin unui istoric. el nu a fost considerat un cercetator $tiintific. Poate d! ar
· Piirintele Gassner stiipanea arta sugestiei ca mijloc de vinde- corespunde mai curand grupului artistic modem.
· care prin credinta $i a fost, poate, primul dintre vindeditorii
Marchizul Chastellet de Puysegur
moderni.
in eel pulio 0 ocazie, Piirintele Gassner a redus rata pulsului Fost student al lui Mesmer ~i unul dintre adeptii cel mai
$i a respiraliilor unei femei pana in punclul in care doi medici pulin $tiintifici ai lui Mesmer, marchizul Chastenet de
ingrozili (care erau invitati la demonstra\ie) au declarat-o Puysegur (numele mai fjind seris $i Pursegur) a trait $i a
moarta. Pe urma, dupa do,!a minute ~i jumatate, el i-a readus experimentat in Buzancy, Franfa. EI a dezvoltat teoriile lui
funcfiile fiziologice la normal ~i "a readus-o la vialii". Mesmer eu privire la magnetism, oblinand ceea ce a devenit
Ef}oria$ii lui nu au avut incotro $i au consider.a t ca cunoscut sub numele de magnetism diree\ionat.
bumnezeu 11 inzestrase cu puteri divine $i avantajul psiho- Puysegur a formulat teoria potrivit careia factorul princi-
logic pe care I-a avut el a fosl convingerea ferma a oamenilor pal al realiziirii magnetiziirii era insU$i magnetizalorul. $i asl-
ca ceva se va petrece! fel s-a perpetuat 0 alta gre$eala elementara - ipoteza cii
$i in calitate de aulorilate religioasa, Parintele Gassner a pulerea ii aparfinea hipnotizatorului ~i nu mintii subiectului.
lucrat in cele mai favorabile condifii cu putinta pentru Din cauza rnai sus mentionatei opinii gre~ite, marchizul a
obtinerea unei reactii hipnotice. Oamenii ccedeau eli repre- decis ca magn~tii nu erau necesari - ca urmare, "magnetiza"
zenta autoritatea lui Dumnezeu asupra lor $i prin urmare se un ulm $i obpnea rezultale de la oamenii care vizitau acel
~tepta,! sa se intimple ceva atunci dlnd vorbea Parinlele ulm.
Gasner. (Ti Se pare cumva ceva familiar?) Imagineaza-ti, numai! Populalia locala se putea duce sa
Imagineaza-ti urmatorul scenariu $i dramatismullui: Pa- profite de ultimele cuceriri ale transei cu convulsii chiar $i ln
rintele Gassner realiza inducerea transei intr-o catedrala slab absenla marchizului (in timp ce el, se pare, avea treburi cu
luminata, inconjurandu-~i enoria$ii cu 0 luminare aprinsa, mult mai importante).
un crucifix incrustat cu diamanle $i murmurand sugeslii "de E$ti de acord d formula hipnozei opera ~i in cazul min-
adorrnire" in limba latina. Ca urmare a credintei lor, oamenii lilor oamenilor care erau "magnetiza\i" de un copac? Daca
i$i imaginau foarte U$or ca pulerea lui Dumnezeu lucreaza cineva crede ca un copac a fost magnetizal ~i apoi i~i poate
58 C. ROY HUNTER Arta hipnozei 59
im<lgina cu u~urinla ca va fi magnetizat de acel~i copac, prin afecpunilor in starea de transa - in ciuda faptului eli diag-
urmare a~teptandu-se sa fie magnetizat, starea de hipnoza nosticele sale se stabileau prin intermediul celui de-al ~aselea
nu s-ar instala chiar daca ar fi fost yorba de un alt copac? ili simI §i erau in mod frecvent incorecte . .
Franklin observase pe cineva intrand in transa dupa atin- tnsii decizia lui Puysegur de a experimenta fenomenele de
gerea altui copac, in cursul experienlelor pe marginea perceplie exlrasenzorialii, chiar a fost cea mai mare gre§ealii
cercetarilor lui Mesmer. a lui? I ,

Hollywood-ul chiar ar putea sa creeze un scenariu intere- m Hypnosis: The Cognitive-Behavioral Perspective - Hipnoza:
sant, prezentandu-l pe marchiz facand pase magnetice in perspectiva cognitiv-comportamentalii - Nicholas Spanos §i John
jurul unor persoane ~i apoi ar putea adauga mai multe ele- Chaves afirma urmatoarele:
mente d.e dramatism, inclusiv un ulm cu aspect ameninlator.
Mesmer ~i Puysegur au sus,;nut ca fenomenele hipnotice depind de 0
Se mai' aoauga 0 muzica misterioasa ~i d'jiva nori negri etc.,
anumila dibQde sau de anllmite abilitiiJi supranaturale ale hipnotizo-
~i sunt sigur ca efectul va fi cat se poate de dramatic pe ecran.
torulu;, sub a dimi putere, persoanele "magnetizate" s-ar fi compor-
(Uneori mo~tenirea pasiunii pentru filme din familia mea imi tat, praetic, asemenea unor robofi.
influenleaza modul in care spun pove~tile!)
o contribupe mai importanta din partea lui Puysegur a Dupa cum am menjionat anterior, marchizul credea in
fost descoperirea de caire el a transei asemanatoare somnu- mod gre§it eli subiecfii sai se aflau "sub puterea sa" - §i, pe
lui, careia i-a dat numele de "somnambulisml/, care s-a pas- undeva, exista ~i In zilele noastre oameni care cred in conti-
Irat piina in zilele noastre. Fenomenul s-a petrecut pentru nuare acest lucru! Din nou, ne-am putea intreba: cat de dife-
prima oara in 1784, cand un tiinar pastor, Victor Race, a cazut rita ar fi fost istoria hipnozei, daca Mesmer ~i Puysegur ar fi
intr-un somn lini~tit, .in loc sa intre in convulsiile obi~nuite inleles cii toate fenomenele de magnetizare erau, de fapt,
ciind a fost legatr de un copac "magnetizat". Puysegur a automagne!iziiri indrumate?
descoperit ca tiinarul putea sa raspunda la sugestii in timp ce Poate ca problema cu acest mod de a percepe este aceea cii
parea cii doarme. elirninii 0 mare parte din aspectul §tiinlific al acestui proces,
Potrivit lui Rpbert Damton, autorul ciir)ii Mesmerism and necesitiind mai multii arta - mai ales in cazul subiec)ilor care
the End of the Enlightenment in France, marchizul a devenit se opun. Chiar §i in zilele noastre oamenii mal dezbat inca
celebru, ··obliniind chiar un anumit sprijin ~i din partea intrebarea cine depne puterea.
guv~m:ului.

In toamna anulu; 1784, marchizul de Puysegur cfectua magnetizari pe


Alti practicieni ai perioadei
o sc~ro Jolarte Jargii, cu sprijinul entuziast al autorilli/i1or din Bayonne Piinii in prima parte a secolului al nouasprezecelea, mulfi
~j relatarile rejeritDare la reaIiziirile lui circulau in intreaga tarii, oameni au studiat ~i au practicat diverse tipuri de hipnoza,
fnsolite de 0 lisM de vindecari obfinute prin magnetizare. in numeroase abordiiri diferite, cu toate cii termenul "hip-
Pe de alta parte, dupa aceasta, marchizul de Puysegur a nozii" inca nu fusese inventat. Au fost numite cornisii care sa
inceput sa experimenteze fenomenele de perceppe extrasen- Ie investigheze descoperirile §i cercetarile, elaboriindu-se
zoriala ~i alte teorii inacceptabile pentru comunitatea ~tiin!ifica. rapoarte care au fost la fel de nefavorabile ca ~i concluziile
eu toate aces tea, ajunge in istorie, gralie descoperirii tran- asupra activita)ii lui Mesmer.
sei somnambulice, precum §i pentru faptul ca a fost primul Majoritatea pionierilor acelor vremuri au urmat p~ii lui
in istoria medicinii care a experimentat diagnosticarea Puysegur, experimentand clarviziunea §i fenomenele de
60 C. ROY HUNTER Arta hipnozei
61 '
pereeplie extrasenzoriala, aeeste experimente ~i teme alimen- Mai mulp medici invidio$i au angajat rna; multe persoane
ta.ndu-i pe seeptici. Dupa dite s-ar parea, majoritatea oame- care sa pozeze in subiecti ai Abatelui Faria in cadrol unei
nilor cu mentalitate mai inelinata spre ~tiinla vor fapte demonstrapi publice, prefacandu-se eli intra in starea de
~tiinpfiee ~i teorii ~tiinlifice - nu idei alternative - ehiar dad! transii foarte' repede ~i foarte ~or. Yn momentul 'psihologic
amintitele idei 'alternative Ie adue anumite servicii unor potrivit, aceste persoane trebuiau sa sarli ~i sa anunle dl doar
oameni. Pe de alta parte, nu este interesant oare, ea atat de se prefikeau, afirmand' in mod fals ca erau angajap de Aba-
mulli dintre ace~ti oameni de ~tiinla au explorat ~i ei dome- tele Faria. Evident, acest dezgustator produs ill invidiei I-a
niile fenomenelor de pereeplie extrasenzoriala? La eursurile discreditat pe Abatele Faria, care ~i-a pierdut intreaga
mele nu se exploreaza aeeste domenii, deoarece Charles recunoa~tere pe care in mod intemeiat 0 merita.
Tebbetts a dorit ca materia cursului sau sa fie predatli intr-un
mod secular ~i credibil. John Elliotson
John Elliotson, nascut in 1791, a fost profesor de teorie ~i
Hipnoza in secolul al nouiisprezecelea practidi la Spitalul Unjversitar din Londra, Marea Britarue. A .
inceput s~ manifeste interes in magnetism iri urma contactu- .
Abatele Jose Castodi de Faria lui cu un ahuine Richard Chenevix, un student al AbaieiUi '
Abatele Faria a fost unul dintre primii experimentatori ai Faria, inv'ii'land hipnoza de l<i baronul de Potet.
hipnozei pe latura ~tiinlifica, el activand la Paris, in jurul Datorita felului sau de a fi ~i metodelor Sale de cercetare
anului 1815. El a fost primul care a formulat multe dintre acest piohTer al hipnozei merita intr-adeviir sa fie considera;
teoriile care au fost ulterior redescoperite ~i atribuite altor un pionier' din ~pu1 $tiinlific. .
persoane. Incepandu-~i 'experimentele in anul 1837, Elliotson a des-
De Faria a fost prima persoana cunoscuta.care a descoper- coperit eli pacienpi sa; puteau sa suporte intervenpi cliirilrgi-
it ca atitudinile psihologice nu aveau nimic in comun cu cale majore fara suferinle agonizante ~i a ap1icat aceste '
starea de hipnoza ~i a transmis mai departe ca transa nu tehnici ori de cate ori Ii era posibil. Aceasta i-a afras ilIa con-
poate so. fie indusa impotriva voinlei persoanei respective. tratilor medici, care erau partizanii fermi ai concepliei ca '
De asemenea, el a pus la punct "metoda privirii fixe" de durerea este necesara pentru vindecare. In consecinfa; 'acest"
inducere a starii de hipnoza, folosWi ~i atunci, ca ~i acum, ~i fapt i-a determinat pe multi medici Sa fie mai mult decaf dot- '
care se bazeazA pe fixarea privirii. nid sl\-I discrediteze pe Elliotson. Deoarece el mai credea $i .
. In afara faptului ca a fost un investigator care a pornit de in cJarviziune, au folosit acest fapt ca munipe suplimentara ~i
la semnele de intrebare ale hipnozei, Abatele Faria a fost ~i i-au plasat a'ctivitatea reaJa In acee~i categorie.
un adevarat om de spectacol; ~i in ep~ii, hipnoza realmente In ciuda criticilor fap~e $i a inamicipei deghizate, Elliotson
avea nevoie de un om foarte priceput in "relaliile publice". a continuat Sa utilizeze ~i sa promoveze "magn,etismul". ~i
Se descurca foarte bine. in ambele sale ocupalii, aceea de a numer~i medici tineri au manifestat un mare interes fala'de
descoperi hipnoza ~i cealalta, de a 0 vinde publicului, cand cercetarile sale. ~i-a Ca$tigat atat de.mulp adepp, inca! a: '{6st
s-a produs un incident care i-a pus capat carierei ~i I-a privat, obligat sa realizeze multe dintre lntervenpile chirurgi~a1e-jri;
practic, de aproape intreaga credibilitate pe care pe drept amfiteatrul spitalului, pentru a putea fi viizut de toli cei care
Cllvant 0 merita. erau domici.
62 C. ROY HUNTER Arta hipnozei 63
in afara utiliz8rii hipnozei in cazul intervenliilor chirurgi- Cercetarile sale au ajutat In mod , semnificativ la dez-
cale majore, Elliotson a folosi! ~i "sugestia prestigiului" pentru voltarea hipnozei, fiind primul care s-a bucurat de recu-
a realiza 0 serle de vindecari directe. To! el a mai des~urat noa~terea meritului de a fi cercetat ~tiinpfic seQlnele de
~i 0 serie de experimente de diagnosticare ~i predicpi in stare intrebare ale mesmerismului. Tot el a mai pw.Ja ·punct ~i 0
de trans~; in orlce caz, a f~cut, probabit mal mult dedit ori- alta tehnid! de inducpe a stilrii de hipnoza de tipul fixarii
care dintre predecesorii s~i pentru promovarea hipnozei in privirii, folosind 0 lumina puternidl ~i a descoperit cum se
lumea medicalll, lntr-un mod ~tiin)ific. poate amplifica trans. hipnotidl punand accentul mult mai
Cu toate acestea, comunitatea medicalii ~i-a continuat mult pe sugestiile vocale. EI credea d\ starea de transa hip-
atacurile la adresa lui. In curaud aceasta I-a fllcut foarte ~ot~ca depindea de sugestibilitatea subiectului, care poate sa
impopular in randurile publicului - dar Inca ~i mai pulin fie mfluenlat foarte mult de sugestiile vocale ale hipnotiza-
popular in randurile autoritalilor responsabile de spitale, torului. Aceasta este metoda care a ajuns sa fie' cunoscuta sub
care i-au cerut sil puna capat experimentelor. denumirea de metoda sugestiilor.
Ferm convins cil avea dreptate, el a refuzat sa se opreascil. Pentru .ceste motive, Braid este cunoscut ~i drept "Parin-
Dupa 0 scem, furtunoasa, a parasit spitalul ~i universitatea tele hipnozei" - 0 recunoa~tere istoridl, pe care 0 imparte cu
pentru a nu mai reveni niciodatll. Din neferlcire, cum este de Mesmer ~i cu Liebault.
~teptat, toate urmele de mesmerism au fost "curalate" in
Cariera lui Braid In domeniul hipnozei a inceput dupa ce
a urmilrit 0 demonstralie de "magnetism" in luna noiembrie
urma lui - de 0 comisie special nurnita.
a anului ~841 - ~i a pus la indoiala ipotezele mistice ale lui
o alta lovitura tragidl a fost indreptata dltre esenla hip-
Mesmer. A etichet.t spectacolul ca fiind 0 insulta I. ,{dresa
nozei de comunitatea ~tiinlifidl a vremii, vizandu-I exact pe
inteligenlei ~tiin)ifice; dar pe undeva s-a simlit obligat sa mai
principalul sau practician pe temeiuri ~tiinpfice.
urmareasdl 0 demonstrape, cel pupn 0 data, inainte de a res-
Elliotson a continuat sll lupte pentru acceptarea medicala
pinge "magnetismul" ca Hind 0 ~arlatanie.
a experimentelor sale limp de peste treizeci de ani, prin toate
Din fericire, a doua demonstrape I-a convins ca magneti-
mijloacele care i-au stat in puteri. A publicat 0 revistll intitu-
zatorul avea controlul deplin asupra subiectului ~i de aceastil
lata "Zionist", care in mod indirect a adus multe beneficii, ~ata, ~raid a fost motivat de curiozitate sa afle ce se i!,tampla
mai tarziu, pentru mii de oameni, prin irltermediul cerceta- ill realitate. Reversul a fost acela ca Braid a pres)Jp.us ci! su-
rilor lui James Esdaile. Cea mai mare parte a cercetarilor sale biectul se afla sub controlul hipnotizatorului - astfel inei't, in
fiind date uitarii, a murit cu inima grea, in anul 1868. Este ciuda succeselor sale, a inaintat $i el pe aceea~i cale e~o.nat~
pacat ca nu s-a bucurat de mal mult din respectul binemeri- ca ~i pionierii hipnozei dinaintea lui.
tat in timpul vielii. Un alt mare om care a murit intr-un Dupa ce inilial a respins teoriile lui Mesmer ca fiind 0. gra-
deplin anonimat. mada indariltnica de pov~ti de adormit copiii, Braid s-a tre-
zit confruntat cu un fenomen f~rll nici 0 explicape acceptabila
James Braid a cauzei! lnsa a concluzionat ca trebuia sa existe 0 Cauza fi-
James Braid (1795-1860), un remarcabi! chirurg scopan, zieil, astfel incat ~i-a lnceput cercetarile.
este celebru mai ales pentru inventarea term.enului ,,hip- A emis teoria c~ lncordarea continua a ochilor poate, din
noza" (derivat din cuvantul grecesc Ilypnos, care inseamna cauza oboselii, sa se concretizeze prin paralizia centrilor ner-
somn). vo~i al vazului, provod'nd 0 stare care s-ar fi asemilnat foarte
C. ROY HUNTER Arta hipnozei 65
64
mult cu somnul - de unde ~i marele sau interes fala de a numeroase eforturi de a fi schimbatiL Chiar $i in tirnpurle
. metodele "privirii fixe~' (sau fixarii privirii). . . noastre, numero~i practicieni ineearell sa deghizeze practi-
. A experimentat cerandu-i unui prieten sa fixeze contmuu carea hipnozei sub· diverse denumiri, cum ar fi "meditalie in
cu privirea 0 stiela de Yin ~i in mai putin de ~iminute a avut grup", "imagisticii programata", "relaxare indrumata" sau
dovada legitima d. magnetismul nu avea nuruc de-a face en "vizualizare creatiya" etc.; insa in mod evident denumirea de
somnul mesmeristic. Prietenul sau ~i ulterior sotia sa, s-au IlhipnozA" se va pastta intotdeauna.
dovedit amandoi ,,*te subiecp excelenp, iar experimentele In 1843, Braid $i-a publicat prima lucrare dedicatii hip-
lui Braid au reprezentat dov.da indiscutabila a contri~u\iilor nozei, care i-a ~i consacrat denumirea, repudiind tetmenul
~tiinlifice la hipnoza. Pe de alta parte, el a presupus.I~ ~od "Braidisin". Apoi in 1847 a descoperit "hipnoza in starea de
gre~it ca, urmare a aplicarii tehnicilor de fixare a pnvull, se veghe", realizand in numai ~ase ani mai mult decat au rea-
petrece. ceva de natura fiziologid\, instalandll-~ astfel 0 lizat multi alp experimentatori, in mai mult de un sew!.
stare de absenta a actului volitiv; ~i astfel mC1 Braid nu ~I-a in sfa~it, in 1848, Braid s-a aventurat in frenologie $i zone
dat seama di to.te genurile de hipnoza reprezinta, de fapt, hipnogenice, punand capat cercetarilor care ar putea sa fie
autohipnoza. considerate valide de comunitatea $tiinpfica. A$adar, inca un
De asemenea, a~a cum se intampUI atat de des in cazul om de ~tiinta care a explorat hipnoza intr-un mod $tiintific, a
hipnozei, colegii sai britanici din. cadrul. comun~ta\ii me-
explorat $i taramuri necunoscute. Acest lucru nu poate sa nu
dicale, conservatori, nu I-au rasplabt practlc en mC1un fel de
ridice anurnite semne de intrebare in mintea unora ...
recunoa~tere pentru cercetarile sale, cu toat~ c~ ~ i~gistrat
numeroase realizari. Ainaintat rapoarte asoclapel bntamce $1
James Esdaile
s-a oferit sa fadi experimente pentru 0 comisie specialll, insil
oferta sa a fost refuzata forma!' . in vreme ce Braid f~cea pa~i epocali in hipnoz3, un alt
tn vreme ce s-a bucurat de 0 recuno~tere redusil sau nulil medic scolian, James Esdaile (1808-1859), experimenta ~i 1$i
in lara sa, articolele lui Braid au generat un consider.bil in- ca~tiga 0 recunoa$tere definitiva in istoria hipnozei. Aflat in
teres in Franta. Cu toate acestea, Azam, discipolulluifra~cez, Hoogly, India, Esdaile a folosit hipnoza in intervenliile chi-
care era considerat un impostor in Franla, era deoseblt de rurgicale, cu "*te rezultate uimitoare; pana ~i in zilele noas-
apr.eciat in Anglia! Acesta a fos! tratamentul aplic~t de"cele tre, s-ar putea spune ea cercetarile sale de hipnoza aplicata
mai strillucite minii" ale epocii pionierilor hlpnozel. frizeaza lirnitele fantasticului.
Cel mai important lucru de repnut cu privir~ la con- La sfa~itul anului 1846, Esdaile a inaintat rapoarte in care
tribuli a reala a lui Braid la hipnoza este eli a fost pn.mul care indica faptul c3 efectuase cateva rnii de interventii chirurgi-
a stipulat faptul ca somnul hipnotic poate sa fie mdus de cale rninore $i aproximativ trei sute de intervenpi .majore,
agenli fizici - adaugand de asemenea eli, pentru mduc~rea c~
inclusiv nouasprezece amputari, toate flira durere. in special
succes a starii de transa, erau necesare anunute condlpl PSI-
datorita inlaturarii $ocului postoperator grape hipnozei, a
hologice, credinla $i ~teptarile. .
Braid a dat lumii in anul 1842 termenul de "hipnoza" - pe redus rata mortalitapi, care in epoca era de 50 la suta, la mai
care a incercat ulterior sa-l schimbe cu "monoideism", deoa- pupn de 81a suta! (intr-o carte a raportat chiar mai pupn de
rece a descoperit cil poate sa apara ~i intr-o stare .care sa nu 5 la sutil.) Asociapa Medicala i-a acceptat raportul ~i a fost
implice somnul. Cu toate acestea, prima denumue _a ~rms mutat la spitalul din Calcutta unde sa-~i continue operapile
ll
atat de bine, inelit s-a pastrat pana in zilele noastre, m Cluda sub "magnetizare •
C. ROY HUNTER Arta hipnozei 67
66
rntimp ee Asocialia eonsidera magnetizarea ea fiind un Chiar ~i in zilele noastre, unele terapii alternative folosesc
subiect tabu 'Ia spitaJul Universitar, se a~tepta cu larghele sa pendule ~i diferite dispozitive pentru vindecare, dar care nu
dea rezultate in cazul maselor needueate din India. Aveau sunt recunoscute ca fiind ~tiintifice. Cand se produce 0 v'in-
dreptate, desigur. rn India, cunoseuta demult ca patrie a ~ti­ decare, este posibil sa fie datorata ~i efectului placebo - care
inlelor oeulte, Esdaile a avut suecesul asigurat inca de la are exact acele~i componente ca ~i formula hipnozei.' Sau,
ineeput datorita sistemului de credinle lnrli.dacinat. Ulterior, altfel spus, poate eli ace~ti oameni se vindedl. exclusiv
eand Esdaile s-a intors in jarll, nu a mai putut sll-~i repete datorita puterilor lor mentale! lar dadl acest lucru este ade-
rezultatele, din cauza lipsei de credinlii ~i a a~teptarilor neg- va rat, atunci probabil ca dr. Burcq a fost intr-adevll.r un faci-
ative; astfel inca.t cariera lui a urmat aceea~i cale tenebroasa a litator al artei inducerii stll.rii de transa, ajutandu-i pe mulli
descurajarii, urmata de Elliotson. dintre pacientii sai s"-~i foloseasca puterile propriilor minli
Dave Elman ~i-a aratat respectul falii de Esdaile referin- pentru a se vindeca pe ei ~~i.
du-se la 0 stare hipnotica ultraprofunda folosind termenul
"stare Esdaile" (Capitolul 13 al carpi sale Hypnotherapy este $coala de gandire de la Nancy: Bernheim ~i Liebault
intitulat "Starea Esdaile").
In 1864, un medic de tara, Ambroise August Liebault, s-a
stabilit la Nancy, Franla. $i-a deschis un cabinet, tratandu-~i
Dr. Burcq
pacien!ii fie prin mijloacele hipnozei, fie cu mijloace me-
Un medic francez, dr. Burcq, a jucat un rol minor dar inte- dkale.
resant In dezvoltarea hipnozei cam in aceea~i perioada, cu Deoarece tratamentele sale prin intermediul hipnozei
toate ca numele sau este rareori asociat cu hipnoza. erau gratuite, in mod natural au devenit foarte populare.
Doctorul Burcq a pus la punct ~tiinla "metaloscopiei", Aceste tratamente durau in jur de zece minute 9i dr.
care s-a bucurat de recunoa~tere ~i respectabilitate In randul Liebault explica foarte dar ca nu avea niciun' fel de puteri
comuniti!.pi medica Ie, cu mult inaintea hipnozei. supranaturaJe. EI este primul care a afirmat eli hipnoza este
rn
metaloscopie, suferinzii erau tratap. prin aplicarea unor
exdusiv 0 chestiune de sugestie - astfellndit a flieut primul
metale diferite, aplicate extern, pe parp.le anatomice afectate.
pas pe 0 cale cu totul noull.!
Fierul era folosi! pentru eliminarea leziunilor posturale;
Hippolyte Bernheim, profesor de medicina la Facultatea
plumbul apllcat in dreptul inimii reprezenta metalul folosi!
pentru anemie ~i a~a mai departe. Cand se aplicau aceste de medicina din Nancy, a scris un articol in ,are 11 discredita
metale, care erau apoi lasate in locul respectiv pentru diverse pe Liebault, prezentandu-l ca nefiind altceva decat un ~arla­
intervale de timp, se presupunea oil ar fi trebuit sa se produca tan; ins" 0 vizitii la clinica lui Liebault I-a convins de contrariu,
schimbari spectaculoase. In cazul afecp.unilor fizice, trebuie deoarece metodele doctorului diideau rezultate. Pe urma a
sa ne lntrebam daca nu cumva acelea~i schimbari s-ar fi pro- introdus metodele lui Liebault la propria clinidl, avand un
dus ~i ca urmare a capacitap.ior curative proprii ale organis- succes egal sau chiar mai mare.
mului; in afecliunile psihosomatice, se poate foarte u~or rn curand la Nancy, i s-a alaturat lui Liebault ~i impreuna
presupune ca vindecarea se datora exclusiv a~teptarilor cu el a fondat cel mai renumit centru de vindecare prin
rn
pacientului; dar gand~te-te, numai. .. ce masura acest suc- mijloacele hipnozei, din istorie. A declarat un procent de suc-
ces s-ar putea datora ~i efeetului celorlalte componente ale ces de 85 la suta din cazuri, sustiniind vindecarea eu succes
formulei hipnozei - credinla, imaginalie ~i convingere? chiar ~i intr-un caz de otravire.
68 C. ROY HUNTER Arta hipnozei 69
Pentru cazurile originale, Bernheim a jinut evidenle foarte mente de hipnoza in propria clinidi, la Salpetriere. EI a fost
grijulii ~i multe dintre ele Ie-a publicat in lucrarea De la primul care a identificat ~i etichetat diversele niveluri de pro-
Suggestion - Despre sugestie - aparuta in 1884. In 1886 a publi- funzime ale starii de hipnoza.
cat cartea Suggestive Therapeutics care a ajuns sa fie larg uti- Cu toate ca era unul dintre cei mai avansa!i neurologi ai
liza!a ca ghid pentru hipnoza medicala. vremii sale, Charcot a facut mai multe gre~eli In, abordarea
Bernheim ~i Liebault sunt considerali in general ca fiind acestui nou subiect. In esenla, el credea ca hipnoza era un
fondatorii ~colii de la Nancy, 0 ~coala atat practica, cat ~i de fenomen care putea sa fie studiat eel mai bine pe pacienjii
gandire. Teoria acestei ~coli era ca pana nici oboseala oculara care suf7reau de isterie - afirmand dl hipnoza:' ,nsa,;i"este n
a lui Braid nu era necesadl ~i ell hipnoza est" un fenomen pur stare patologica. Pe scurt, punctul sau de vedete 'er;,'ac~I'; ca
subi.ectiv. Cu alte cuvinte, ei au determinat in mod corect ca acpunea fizica ar fi reprezentat cauza hipnoze"i $1 nu suges'tl'"
forlele psihologice ~i nu forlele fizice sunt cele care provoaca psihologica ~i, prin urmare, teoriile sale veneau in conflict cu
instalarea starii de hipnoza; aceasta teorie fiind actualmente acelea a.\~ lui Liebault ~i Bernheim. Alte doua convingeri ale
larg acceptata, putem spune ca arta hipnozei a facut in acest sale d,,;u legate de inducpa somatica a somnului hipnotic
fel un pas uria~ inainte. , .. prin intermediul atingerii "zonelor hipnogenice" ~i validi-
Gre~ala lor cea mai mare, poate, a fost ca au crezut in
tatea teoriei metaloscopice a dr. Burcq.
continuare cii din momentul in care persoana se afla in starea Cu toate ca ideile fundamentale ale lui Charcot privitoare
de hipnoza, puterea Ii aparlinea medicului ~i nu persoanei !a hipnoza au fost, probabil, eronate, el a facut 0 descoperire
Importanta care a constat in recuno~terea ~i denumirea
respective. La pagina 100 a carlii The Young Freud a lui Billa
diferitelor nivele de profunzime ale starii de hipnoza.
Zanuso, autorul spune: In 1878, Charcot ~i studenjii sai de la academie au demon-
Teoria fundamentala a ~colii de la Nancy a fost aceea ca~ tDt eeea ce se strat aceste stadii ale somnului hipnotic, ariitand ca subiectul
petrece ~j intervine In starea de hipnozii este produsul interven/iei pu- hipnotizat este capabil sa prezinte simptome diferite ~i sa
terii de sugestie a medicului, manifestata asupra pacientului. treaca "teste" diferite in fiecare dintre aceste stadii. Aceasta a
reprezentat prima tentativa de clasificare ~tiintifica a
in ce fel s-ar fi schimbat cursul hipnozei, daca Bernheim ~i fenomenului transei ~i din fericire pentru istoricul ulterior al
Liebault ~i-ar fi dat seama ca toate tipurile de hipnoza sunt, hipnozei, Charcot a realizat ~i 0 adaptare a ei. (Este reflectata
de fapt, fenomene de autohipnoza ~i ca puterile implicate in timpurile noastre moderne de celebra scala Davis-Husband
saJii~luiesc de fapt in mintea persoanei care este supusa hip- a profunzimii hipnoozei, de frecvent utilizata scala
notizarii? Formula hipnozei trebuie sa ~i aibi\ sediul in min- LeCron-Bordeaux ~i a~a mai departe). '
tea persoanei care intra in starea de hipnoza, nu in mintea Cele trei niveluri larg acceptate ale profunzimii starn de
hipnotizatorului - fapt evidenliat de lipsa de succes a lui hipnoza au fost denumite ~i definite pentru prima oara in
Esdaile in repetarea anesteziei sub hipnoza in Marea tratatul lui Charcot, On the Distinct Nororaphy of the Different
Britanie. Phases of Sciences Comprised Under the Name of Hypnotism -
D~spre nomenclatura dislinctli a diferileior faze ale ~tiinlelor
$coala :de la Salpet~Lre: Charcot cuprmse sub numele de hipnozli. '' ,
Denumirile pe care Ie-a aplicat Charcot aces tor stadii, lIn
k~~eea~i perioadil in care Bernheim ~i Liebault studiau ordIne, sunt LETARGIA, CATALEPSIA $1 SOMNA:MBULIS-
hipnoza la Nancy, dr. James Martin Charcot facea experi- MUL. Diferiji hipnotizatori folosesc alte ' scale ctlprinzand
C. ROY HUNTER Arta hipnozei 71
70
patru, cinci, ~apte sau mai multe staelli ale profunzimii starii foarte u~or sa-~~ imagineze ca se aflau sub f!uterile autoritiitii
de transa, insa scala in trei p~i conceputa de Charcot este in medlc~le a zile!. \~rles Tebbetts a numit "terapia asistata
continuare cea mai buna din punct de vedere practic. ,:,oral ceea c~ altll denumesc prin sugestie de prestigiu - uti-
Charcot s-a bucurat de recunoa~tere in intreaga lume hzarea e~clu::":,~ a ~ugestiei pentru a determina producerea
medicaHi pentru contribupile sale la domeniul neurologiei ~i unor schimban m vlata persoanei respective.) -.
acceptarea de catre el a hipnozei i-a determinat pe mulp me- D:'1:'a cum am m.ai mentionat anterior, daca 0 persoana
dici ai vremii sa 0 accepte ~i ei. Concepjiile sale gre~ite au fost aflata m starea_ de hlpnoza poate sa-~i imagineze ca numai
~i ele acceptate, din nefericire, provocand 0 anumita intar- sugest1~ ~lrecta. poate sa-I "vindece," iar aceasta credinta ii
ziere in limp a descoperirii mai multor adevliruri legate de de:ermma convmgerea totala cli sugeslia hipnoticli ar putea
hipnoza; cu toate aces tea, a reprezentat inca un uria~ pas sa msemne totul, precum ~i a~teptarea ca vindecarea sa fie de
inainte. . lungii ?urata, atunci schimbarile sunt in.trcadevar definitive.
Pra~ticand hipnoza limp de peste ~ase decenii, Charles Tebbetts
Punctul eulminant al hipnozei in seeolul al nouasprezeeelea a .aJ~ns la concluzia c~ numai sugeslia directa nl! poate sa
ehmme defi~\ltiv un slmptom daca persoana respectiva nu
Liebault, Bernheim ~i Charcot i-au inspirat pe mulp are 0 d~mnt~ foarte puternidi prin care ~a motiveze schim-
nou-venip sa patrunda, in aceasta perioada, in studiul hip- barea ~l daca problema nu reprezinta rezultatul unui eveni-
nozei, iar pe de aWl parte, acceptarea, atat de dltre publicul ment traumatizant din punct de vedere emotional. In lumina
larg, cat ~i de catre lumea medicaHl, a hipnozei ca ~tiinta, in acestor c_o~id~I:!TIte: Charles Tebbetts a crezut ca hipnoza
intreaga Europa, a devenit realitate. Cu toate di metodele trebUle sa fie utihzata pentru a ajuta persoana respecliva sa-~i
moderne de hipnoterapie nu erau inca avute in vedere, se descopere problema ~i sa se elibereze de ea.
faceau mari progrese, in aproape toate domeniile medicale, Cu toate ca au crezut, in mod gre~it, ca subiectul se afla
prin aplicarea hipnozei de catre ace~ti pionieri din categoria "sub puterea lor", daca ace~ti oamcni de la ~ijlocul secolului
oamenilor de ~tiintii, care au explorat diferitele aplicapi me- al nouasprezecelea ar fi folosit hipnoza pentru a cauta
dicale ale hipnozei. Numele acelora care au realizat cercetari c~,!zele problemelor (a~a cum procedeaza in zilele noasire un
importante sau au inaintat comunidiri interesante sunt prea hipnoter.aput cu 0 pregalire competenta) ~i apoi a~·.:fi b,odat
numeroase pentru a Ie men tiona aici. pe marg~n~a :oncept:lor de credin\ii, imaginatie, c9n.~i.ngere
Din nou, sa ne temperam cu grija entuziasmul. deoarece ~~ a~teptan - m loc sa sugereze la modul SImp list alUl}garea
multe dintre aceste succese timpurii s-au datorat credintei slmptomelor - hipnoterapia ar fi capatat in,mRd sigur un alt
gre~ite ca pacientul care se afla in starea de hipnoza era
curs in .timpul secolu~ui al d?uaz~'iil~a. ~~hJ.a~ ~i in condi-
supus sugestiei celui care Ii inducea aceasta stare. De vreme tiile progreselor reahz~te, hpsa . de .inlelege.re. a elementelor
ce aceasta era a~teptarea, atat din partea subiectului, cat ~i a che.\e, ~Ie arte~ hipnozel s-a concretizat prin aceea ca hipnoza
hipnotizatorului, nu putem decat sa speculiim cu privire la a aJuns la 0 rascruce de drum uri istorica - iar Freud a abor-
numiirul succeselor care reprezentau intr-adevar rezultatul dat exact directia gre~itil.
efectului "placebo" - mai ales de vreme ce majoritatea aces-
tor pionieri foloseau exclusiv sugestia prestigiului, proce-
,
Breuer ~i Freud: Progresele ~i regresia hipnozei
dura care este acceptabila, avand in vedere intelegerea mult
mai restransa a psihodinamicii in epoca respectiva. De ase- _ in anul1880, un anume doctor Joseph Breuer trata 0 tana-
menea, deoarece majoritatea pacienplor erau convin~i oil ra care !uferea d: i~te;ie, c~nd .. deseoperit cii pacienta sa
medicul repr'lZenta 0 autoritate in utilizarea hipnozei, le era putea sa vorbeasca d,stmct ~l rational, aflandu-se in starea de
72 C. ROY HUNTER Arta hipnozei
73
hipnoza, insa se opunea cu mai multii hotarare unei conver- chiar $i intr-o stare de hipnoza mai superficialii. Din neferj-
salii cu caracter personal cand se afla in starea de con- cire pentru viitorul hipnozei Ia vremea respectivll, Freud
~tienla. Medicul a incercat si!-~i dirijeze intrebarile in sensul pare sa fi fost un artist slab in privinla inducerii starii de hip-
cauzei simptomelor de care suierea pacienta sa - imposibili- nozii. EI recuno~tea ca se plictisea repede de "monotonia su-
tatea ei de a bea api! dintr-o cana - ~i a descoperit di aceasta gestiilor de somn". (A se reline eli unii experp din zilele
~i putea arninti cauza. In starea de veghe, acest lucru Ii era noastre considera d. nivelurile mai profunde ale stilrii de
imposibil. Imposibilitatea ei de a bea apa dintr-o cani! i~i hipnoza pot sa garanteze 0 probabilitate mult mai mare de
avea originea intr-o ocazie ca.nd i se fi'icuse rau viizand un succes pe termen lung; insll chiar ~i acum acest subiect se afla
dUne band dintr-o cana pe care 0 folosise ea; iar cand acest in continuare in dezbatere.)
fapt i-a fost explicat in starea de veghe, tanara ~i-a amintit ,Lucrand eu un pacient, Freud nu reu~ea sa-i induei! transa
ineidentuI ~i ~i-a red!patat capacitatea de a bea dintr-o canal
hipnotidl $i aproape ajunsese la disperare, dind - in dispe-
Cu alte cuvinte, din moment ce a fost descoperita cauza
rare de cauzii - i-a venit ideea sa Incerce 'lsocierile Jibere. in
fundamentalil a simptomelor sale psihosomatice, acestea au
starea de veghe. Cazul s-a dovedit ~ Ji .un.su~ces ~i dupa tOa te
disparut.
aparenlele, Freud a primit cu bralele deschise ocazia de a
Aceasta este baza atat pentru hipnoanaliza, dl.! ~i pentru
psihoanaliza. A fost yorba despre utilizarea unei telmici de elimina hipnoza dintre metodele sale, creand ~i facand pu-
hipnoterapie ~i nu a sugestiei de prestigiu ~i urmarea a fost blici; tehnica pSihanalizei. Pe urmll a spus cil psihanaliza era,
oblinerea unor rezultate mult mai durabile. din aeel moment, "executorul m~tenirii Ii!sate de hipnoza".
o alta contribupe pe care a adus-o Breuer in domeniul hip- Din moment ce rezistenla subiectului putea sa fie invinsa
noanalizei a fost descoperirea asoeiapei libere. Folosind-o, ~i fara hipnoza, a fost pierdut un aIt punet de atraclie al hip-
este posibil ea anaIistul sa oblinll informapa pe care in alte nozei, iar Freud s-a fi!cut promotorul abandonarii 'utilizarii
condilii nu ar putea 5-0 obpna, din cauza opozipei, a mo- hipnozei. Cu toate acestea, potrivit lui James Russen, doctor
destiei, blocajelor mentale sau a insuficienlei profunzimii in ~tiinle, autor al lucrarii Psyehosemnntic Paren/hetics _
stilrii de hipnoza. $i toernai capacitatea de realizare a unor Parente/iea psihosemanticii - (~i cercetlltor in domeniul hip-
asoeiapi libere, in stadiile u~oare ale somnului, a fost cea'care nozei), Freud a mai continuat sa foloseasca forme ale hipno-
I-a condus in curand pe Sigmund Freud la descoperirea psi- zei chiar ~i dupa ee, aparent, ar fi renunlat la utilizarea ei. Cu
hanalizei. toate aces tea, Ie recomanda de-acum multor practicieni sa
Freud a fost atras de Breuer in eercetllrile sale, dupa ce renunle Ia hipnoza, spunand cil simptomele psihosomatice
studiase hipnoza ~i la facultatea din Nancy, ~i la Salpetriere; slujeau 0 importanta funcpe economicll in contextul viepi
dar nu crezuse tot ce i se predase. psihice a pacienplor, asfel incat utilizarea hipnozei prin inter-
Potrivit lui Billa Zanuso, autorul earpi The Young Freud - mediul sugestiilor de prestigiu pentru inIilturarea simpto-
el nu era de acord cu Charcot asupra a doua aspecte impor- melor ar fi reprezentat ceva iraponal.
tante. In primul rand, Freud respingea teoria potrivit careia A~ cum ~tim astazi, numai sugestia este adeseori insufi-
hipnoza ar fi fost utila nurnai in cazul subiecplor care suier- cientii pentru oblinerea unor rezultate definitive, chiar ~i in
eau de isterie.In al doilea rand, el nu credea 01\ erau necesare cazul starilor hipnotice profunde; astfel, descoperirea a nu-
nivele mai profunde ale starii de hipnozi! pentru realizarea meroase I1reveniri" $oi simptome de conversie in aceasta
unei schimbari; dimpotriva, sugestille puteau sa fie acceptate perioada istorici! aproape ca a reu~it sa dea 0 lovitura mortalii
~i evenimentele din !recut puteau sa fie readuse in memorie artei hipnozei. Din sutele de articole care au fost literalmente
74 C. ROY HUNTER Arta hipnozei 75
publicate pe aceasta tema anual, numarul lor s-a redus la dovada supremii ca subiectul era hipnotiZDt a venit din teoriile influ-
ca teva zed. ente ale vremii. (pag. 79)
In ciuda pl"9greselor extraordinare, Freud a reu~it sa dea A fost acesta un gen de hipnozil centratii pe client? Nu cred!
hipnozei 0 regresie hipno.tid\ in timp, valurile de interes pe
Poate di daca unui dintre pionierii no~tri ar fi inleles toate
care Ie stamise red!lcand>1-se la ni~te unde timide. componentele formulei hipnozei, ar fi ajuns ~i la concluzia ell
toate tipurile de hipnoza reprezintii, in realitate,' 0 hipnozli
Cea mai frecventii gre~ealii a pionierilor indrumata sau viceversa. Ori, dadi macar Freud ar fi realizat
un salt istoric ~i ~i-ar fi dat seama de acest lucru, atunci atat
Existil un fir ro~u care une~te toate relah'irile prezentate istoria hipnozei, cat ~i istoria psihologiei, ar fi fost pentru tot-
panil acum in cadrul acestui capitol: toli ace~ti cercetatori cre- deauna alta.
deau eli dejineau puterea - ~i cil persoanele supuse la expe- Secolul al doulizecilea a debutat in condiliile in care hip-
rimentele lor rertunlau la liberul lor arbitru ~i se supuneau noza se afla din nou in Evul Mediu - insa acest secol avea sli
hipnotizatorului (de unde ~i termenul de subiect). cunoasca 0 evolutie uimitoare a hipnozei, pe parctirsul ulti-
Nicholas Spanos ~i john Chaves au scris urmiltoarele in melor sale decenii.
cartea lor, Hypnosis: The Cognitive-Behavioral Perspective:
lstoria hipnozei cuprinde re/erinle repetate la Q~-numitul tfed clasic Hipnoza in seeolul douiizeci
41 sugestiei, aparenta al1senla a adului volitiv din comportamt11tul 5U-
bieqilor in limpid hipnozei. Aceastii aparenta Jipsii Q voinJej nu a fost Janet, Bramwell, Sidis ~i Coue
reprezentat 0 problema pentru oomenii de ~fiinla ~i pmcticienii care au In intervalul de timp SCurS inlre descoperirile lui Freud ~i
subscris /a leoria stdr;; mentale. Dol fUnd ca persoana eM consideratd
Primul Riizboi Mondial, numai eforturile catorva oameni
lin obiect sau un orgauism, observatorul ~tiin!ific nu facta decal sa
fnregistreze dovezile a caa ce se petrecea, dupii toate aparen/ele, eu
stapanili de un real interes au lmpiedicat uitarea completa a
organismul respectiv. Pri" urmare, era irelevant sa se punt'! inlrebarcn hipnozei. Chiar ~i Liebault, care fiicuse atat de mult pentru
dac4 ."biedul realiza din propria vain/ii 0 anumiti! actiune. (p. 403) hipnoza, aproape nu mai considera cii ar fi avut vreo valoare
realii sau de perspectivil. Printre acei putini la numilr, care au
Ia aminte la ultima afirmalie: "Prin urmare, era irelevant continuat sa poartc torla, se numiira Pierre janet in Franta, j.
sa se punli lntrebarea dacil subiectul realiza din propria Milne ~ramwell in Marea Britanie §i Boris Sidis in St.tele
voinia 0 anumitil acliune." Autorii menlionali mai sublini- Unite. E~ile Coue a adus §i el 0 serie de contribulii durabile,
azil, la pag. 79 a aceleia~i lucrari, faptui ca ati'it Mesmer cat ~i mai .les cu teoriile sale referitoare la trezirea din hipnoza ~i
Puysegur suslinusera cil rezuitatele depindeau de "capaci- la autosugestie, unii numindu-I Piirintele autohipnozei.
tatea specialil a abilita!ilor supranaturale" ale hipnotizatorului
care ar fi determinat persoana "magnetizata" sa se comporte, Hipnoza iese din·nou la lumina
practic, ca un robot. Ei rnai spun, in continuare: Dupa Primul Rilzboi Mondial, au existat numeroase ca-
. . . 0 cercetare 0 scr;erilor illjluentf din ultima jUllliilate a secoltdui 01
zuri de nevroze legate de razboi §i alte traume provocate de
nouifsprezecelea impune concluzia ca lIeajutorarea de partea 5ubiectu- anxietatea razboiului ~i de insuficienla ~umilrului psihote-
lui era consitlerata 0 caracteristic'ii importantii a unei ~inle de I/ip- rapeulilor. Nevoia de medici califica\i era in continuare acutil
no24 il1CUnUrlatil de succes. ldeea cii pierderea voin!ei ar fi reprezentat §i era evident. ~i nevei. extrema de 0 ~etoda terape'utica
76 C. ROY HUNTER Arta hipnozei 77
rapida. In disperare de cauza, profesiunea medicala a recurs au scos chiar' $1 0 caseta cu vocea dr. Erickson - drept inso'ti-
din nou la hipnoza ~i a gasit ~i raspunsul - la fel ca intot- tor permanent.
deauna, incepand din zorii istoriei. Ceea ce este interesant de observat este, Idi un mare numar
11·,1 , ,"
De asemenea, ca intotdeauna de-a lungul timpului, cei de oamenj cu antecedente medicale sau alt~ ,grade academice
preocupati de divertisment ~i mae~trii in arta hipnozei de avans'!te abon;i eaza lucrarile dr. Erickson in specia\ din punct
scena - cum ar fi Ormond McGill ~i alti "magicieni" de de vedere analitic, pentru a extrage concluziil~ ,eU privire la
scena - au intrep.nut interesul public fala de hipnoza, prin motivc:le pentru care a fikut anumite 1ucruri" a~fI CU11C\ le-a
numeroasele demonstratii pub lice cu scopul de divertisment. facut. In acela~i timp, numero~i hipnoterapeu\i piofesioni~ti
Chiar ~i Charles Tebbetts a avut partea sa de hipnozii de care abordeaza hipnoterapia mai mult din perspectiva de
scena in prima parte a secolului douazeci. arta, il considera pe dr. Erickson un maestru ,al hipnozei care a
In cursul celui de Al Doilea Riizboi Mondial, hipnoza a lucrat intuitiv. "
fost din nou necesara pentru numeroase tratamente; de In vara anului 1991, am fost invitat sa merg la Princeton
asemenea, medicii din spitalele pentru prizonierii de razboi,
sa prezint un seminar cu unele dintre metodele lui Tebbetts,
carora Ii se refuzau medicamentele, erau obligati sa folo-
in fala Societalii Internalionale a Hipnotizatorilor Profesio-
seasca exclusiv anestezia prin sugestie. Ace~ti medici au fost
~ti. Unul diptre participantii la seminarul meu a fost un psi-
surprin~i - ~i incantati - sa descopere nu doar ca hipnoza
hiatru, care mi-a spus cii a fost prieten personal cu dr. Milton
dadea rezuitate, ci ~i ca in majoritatea cazurilor realmente se
inregistra vindecarea. Relatiirile aces tor oameni au inceput sa Erickson. Cand I-am intrebat daca dr. Erickson lucrase intu-
devina accesibile dupa incheierea riizboiului; iar medicii itiv, ca un artist, ori exclusiv ca un cercetator ~tiiiltific al
tineri, care nu se temeau de noile tehnici, au inceput sa aplice fenomenului hipnozei, raspunsul lui a fost: "Milt a fost un
hipnoza in stomatologie, obstetricii, dermatologie ~i in aite maestru intuitiv al artei!" A fost atat om de $tiinla, cat ~i
domenii medicale. Din nou, utilizarea aplicatiilor medicale artist.
ale hipnozei era in ascensiune. In afarii de Milton Erickson, cercetiitorii secolului douiizeci "
Dave Elman contribuie la aceasta acensiune a hipnozei in din comunitatea ~tiinlificii, posesori ai unor grade avansate, "
randurile comunitatii medicale, anterior mijlocului secolului care au adus contributii ~tiinlifice in domeniul hipnozei sunt
douiizeci, invalandu-i hipnoza pe mulp. medici; iar Consiliul oameni ale caror nume Ie sunt familiare majoritatii 'hipnoti-
pentru Afecj:iuni Mintale al Asociatiei Medicale Americane a zatorilor moderni: Rosen, Abramson, Menninger, Shenek,
acceptat, in cele din urma, in 1958, utilizarea hipnozei. Magonet, Wolberg, LeCron, Bordeaux, Weitzenhoffer, Erwin
Poate di persoana care a avut cea mai importanta con- (care a realizat lucruri uimitoare lucrand cu pacienti care
tributie la acceptarea atat a ~tiinlei, cat ~i a artei hipnozei in suferisera arsuri), Simonton (care a avut 0 contribulie remar-
cursul secolului douazeci, a fost un psihiatru, pe care unii il cabila in cazul pacientilor suferinzi de cancer) ~i multi allii -
considera piirintele hipnoterapiei de consiliere - ~i care me- care ~i-au dedicat nenumarate ore cercetiirii diferitelor apli-
rita de asemenea ~i titlul de Pilrinte al hipnoterapiei - dr. calii ale hipnozei.
M;lton Erickson. In cele din urma a luat fiinla $i Societatea Americanii de
Atiit de importante sunt realiziirile acestui om, incat li-ar Hipnoza Clinica (The American Society of Clinical Hypnosis -
trebui un an doar sa Ie studiezi. Speciali~ti cu recomandiiri ASCH) iar hipnoza este actualmente recunoscuta de Asocia-
profesionale remarcabile au examinat, analizat ~i scris carti lia Medicalii Americana ca $tiinla de sine stiitiitoare. Insa hip-
despre cercetiirile dr. Erickson; unii dintre fo~tii sai studenti noza nu poate fi practicatii deeM ca $tiinla?
78 C. ROY HUNTER Arta- hipnozei 79
ARTA hipnoterapiei: na~terea unei noi protesii modul in care elitele antichitajii cautau sa pastreze secretele
legate de inducerea starii de transa?)
In timp ce dr. Erickson i~i incepea studiile extraordinar de Ace~ti oameni au deschis 0 prapastie intre comunitatea
importante, semintele incepeau deja sa dea vlastare pentru
~tiintifica ~i profesiunea hipnoterapiei, prapastie pe care eu 0
na~terea hipnoterapiei ca arta - 0 profesiune practicata de
numesc Marea Prapastie. CHeva nume selecte au incercat sa
bi\rbaji ~i femei devotaji utilizarii hipnoterapiei in scopul de
Ie fure mijlocul de existenta sutelor de hipnoterapeup, van-
a-i ajuta pe oameni sa-~i imbunatateasca viata. Cu toate ca
ziindu-~i opiniile legislatorilor! Aceasta ar face ca publicul
unele aplicajii medicaIe ale hipnozei sunt utilizate d\nd se
sa-~i piarda puterea de aIegere, in vreme ce elita ar dicta cine
dispune de 0 trimitere scrisa (sau sub directa supraveghere)
poate sa faciliteze in mod legal hipnoza.
a urtui medic, exista ~i nenumarate utilizari nemedicale ale
Astazi, in aceasta tara, ar exista cu mult mai mulji fuma-
hipnozei, care nu necesita objinerea unor grade avansate -
cum ar fi controlul motivajiei, comportamental etc. tori dadi hipnoterapia nu ar fi fost 0 profesiune legitima. Mai
Nenumaraji clienji au fost ajutati de ciltre aceia dintre noi mult de atat chiar, mulji a~a-numiji "hipnotizatori amatori"
care au pregatire in arta hipnozei ~i se intituleaza hipnote- care practica numai hipnoterapia au cu mult mai multa expe-
rapeuji, indiferent de gradele academice. Sute de mii de fo~ti rienta decat ceilalji speciali~ti care folosesc hipnoza doar
ocazional.
fumatori care nu rnai fumeazii demonstreaza cu putere acest
fapt - precum ~i nenumarajii oameni ale caror vieti au fost
Marea Prapastie este reala?
imbunatatite de utilizarile nonmedicale ale hipnozei. Cu
toate acestea, printr-un ciudat capriciu al repetarii istoriei, ~adar, exista intr-adevar 0 prapastie intre ~tiinta ~i arta?
unele dintre cele mai grave critici la adresa hipnoterapeujilor Unii hipnoterapeuji au incercat sa rna convinga ca aeeastii
profesio~ti (chiar ~i acum, in timpul revizuirii acestei carti) "prapastie" dintre arti~tii ~i oamenii de ~tiinti\ care se ocupa
vin din partea unora dintre aceia~i special~ti in psihologie ~i de hipnoza exista doar in imaginajia mea ~i nu poate sa
medicina care cerceteaza ~i ~i aroga utilizarile ~tiintifice ale existe daca nu mi-a~ consuma eu energia cu aceastii idee. Insa
hipnozei! ignorand-o, aceasta prapastie nu va disparea de la sine. Din
, Femei ~i barbaji din intreaga tara, care i~i dedidi vietile rlefericire, hipnoterapeutii din Texas au incercat sa ignore
artei hipnoterapiei sunt etichetaji intr-un mod condescen- aeeasta prapastie ~i s-au trezit intr-o dimineata a anului 1995
dent "hipnotizatori amatori", cu toate ca poate au sute de ore descoperind ca mijlocului lor de existenta i se pusese practic
de pregatire ~i mii de ore de experienta! Cu toate acestea, unii capat prin intermediul legislapei! Un hipnoterapeut cu ' 0
cercetatori din sfera ~tiintifica, apartinand secolului al buna pregatire sau veteran aI acestei profesiuni nu poate sa
douazecilea, de!inatori ai unor grade academice avansate, practice legal hipnoterapia in Texas; insa un consilier pentn,J.
s-au angajat in experimente cat se poate de nepasatoare fata sanatatea mintala ar putea sa foloseasdi hipnqza chiaro daca
de s,ubi,ecjii lor - incluzand sugestii cat se poate de bizare, in este autodidact! Ti se pare cinstit? "
numele ~tiintei. Nu Ie voi detalia in aceastii carte. ASCH a atacat in mod activ profesiunea de hipnotera-
Unii oameni din comunitatea medicala - preeum ~i nu- peut, sustinand ca hipnoza este "neprofesionista" sau per-
mero~i psihologi clinicieni - ar vrea sa suprime, sa scoata in iculoasa daca nu este aplicata de 0 persoana cu grade
afara legii utilizarea hipnozei de ditre alte persoane ~i sa ~tiinpfice avansate! Acest lucru a fost realizat prin mijloacele
capete controlul juridic pentru utilizarea hipnozei, numai mass-media ~i in scris; eu toate acestea, multi dintre eei care
pentru ei. (Nu ji se pare ca aceasta atitudine aminte~te de Ii critica pe hipnoteraputii "amatori" practic ~i-au asigurat
80 C. ROY HUNTER Arta hipnozei 81
pregiititea in hipnoza de la membrii aceluia~i grup pe care 11 opinii intemeiate pe fapte care vorbesc mai limpede decat
critica. recomandarile academice! Voi numi cateva ...
Sub multe aspecte, aceasta situape se aseamana cu raz- Donald Gibbons, doctor in ~tiint~, fost membru al
boiul dintre Asociapa Medicalii Americana (American Medical A.S.CH. la un moment dat. eu 0 pregatilce, de psiholog clini-
Association - AMA) ~i chiropractori, un razboi care a durat cian, el a recunoscut valoarea acelor "hipnoti'zatori amatori"
mai mulp anI. Insa chiropractorii exista in continuare, care sunt competenli pentru a utiliza hipnoterapia in dome-
deoarece publicul trebuie sa alba libertatea alegerilor alter- niullor de pregatire ~i experienta; astfel, a ajuns sii-~i faca din
native in ingrijirea sanatiilil. Actualmente, chiropractorii il;i hipnoterapie, 0 profesie. A parasit A.S.CH. ~i s-a inscris
intr-o asoeiatie de hipnoterapie (The International Society of
controleaza propria profesiune - a~a cum ar trebui sa facem
Professional Hypnosis), devenind chiar director executiv al
~i noi! . acesteia.
Fapt foarte interesant de altfel, ASCH nu a fost prima aso- Un alt pionier din secolul douazeci, dr. Arthur Winkler, a
ciatie de hipnozii care s-a nilscut in aceasta tara. In construit 0 punte peste prapastie infiintand un program de
Washington, la inceputul anilor 1940 a fost fondata 0 asocia- pregatire profesionalii pentru hipnoterapeup - fad! a-i dis-
pe profesionala la nivel de stat (Washington Hypnosis Associa- crimina in vreun fel pe cei care nu aveawgrade avansate. A
tion). De asemenea, Colegiul National al Hipnotizatorilor obtiflut doctoratul in ~tiinle in psihologi\': clinica, precum ~i
(National Guild of Hypnotists - N.G.H.), care a fost infiintat in un doctorat in teologie, insa pe urma a preferat sa devini!
anul 1951, predatand A.S.CH.; ~i exista tot mai multe orga- hipnoterapeut, ~i nu psiholog clinician. Pana la trecerea sa in
ni'j'alil din comunitatea ~tiintifica, ce intind punti peste nefiinta, a hipnotizat peste 36 000 de clienli in intreaga sa
aceasta prapastie ~i se afiliaza la N.C.H. ~i/sau la alte asoci- cariera, efectuand cercetari ample in domeniul hipnote,apiei,
api de hipnoterapie care s-au format de-a lungul anilor. ajutand la construirea unei punp peste prapaslia du:tre hip-
Prin urmare, eu incarc cu energie aceastil prapastie fiind noterapeupi medici ~i a~a-numilii "hipnotizatori amatori,"
co~tient de existenta ei? Preferinla mea este sa incarc cu predand hipnoza atat pentru medici (~i alti profesioni~ti care
energie construirea de punp peste ea! 0 mare asoeialie de o abordeaza ca ~tiinta), preeum ~i pentru cei care cred cd este
hipnozii a indicat in scris 0 politidl menita sa construiasca yorba despre 0 arta. Wduva sa, Pamela· Winkler, doctor in
~tiinte, a lucrat in stransa colaborare cu soiUI ei. $i ea are
punp; ~i cred eil TREBUIE sa fie eonstruite mai multe punp.
pregatire de psiholog clinician - dar eu toate' acestea, a eon-
Atat eomunitatea ~tiinlifid\, CAT ~I hipnoterapeulil trebuie
tribuit mult la inchiderea abisului dintre qamenii de ~tiinla ~i
sa gaseasea mijloaeele oe a intensifica eomuniearea ~i coop- arti~ti, promovand programele sotului sau . .
erarea pentru a eonstrui punli peste prapastie ~i pentru a Doctorul Bernie Siegel, care' a facut minuni cu ajutorul
mentifle hipnoterapia in viata - pentru binele acelor oameni hipnozei in tratamentui caneerului, l) mers pani! acolo incat a
care au nevoie de ajutor! recomandat hipnoterapia in eartea sa intitulata LaVe, Nfedicine
& Miracles - /ubire, Medicinii ~i Miracole: -"
'Trqversarea Marii pj.'apasfii j.

HipnoterapeutuI ponte sa fie neprefuit In fnceput, rnai ales daca


Exista multe persoane in comunitalile academica ~i me- pacientul are dijicultifli sa intTe fn starea de relaxare profunda. llldi-
dicala, ·care au construit deja punli - acceptand hipnoterapup ferent cine stabile~te desfti~tlrarea p,rimeior ~edin!e de mediin/ie - me-
foarte bine pregatip care chiar daca nu au grade avansate, au dic1lI, consilientl, hipnoterapeutui sau
,
pacienhtl.
,,
82 C. ROY HUNTER Arta hipnozei 83
Doctorul Siegel a contribuit la construirea unei punli peste Dwight Damon (Colegiul National al Hipnotizatorilor), Tad
prapastie prin evidentierea acceptarii pub lice a hipnotera- James (autor ~i mentor recunoscut pe plan international), Al
piei, atat in cartea sa, dit ~i cu alte ocazii. Doctorul Irene Krasner (Institutul American de Hipnoterapie), Sol Lewis
Hickman, dr. Edith Fiore, dr. James Russell, dr. Maurice (regretat instructor de hipnoza cu 0 experienla de decenii),
Kougell ~i numero~i al\ii au contribuit ~i ei la aparilia zorilor Ormond McGill (autor a numeroase carli, recompensat cu
unei ere de mai mare acceptare ~i cooper are reciprodl. titlul de Dean of Hypnosis - Decan in hipnoza), Anne Spencer
in plus, un numar tot mai mare de medici, pSihiatri ~i psi- (Asociatia Internaliollalii de Hipnoterapie Medicalli Dentarif) ~i
hologi i~i trimit pacienlii la hipnoterapeuli in cazul in care allii, care de asemenea au toate ~ansele sa devina legende in
hipnoterapia este indicatil; iar hipnoterapeu\ii cu simI etic ~i istoria hipnoterapiei ca profesie. Mai mult de-atat, un numar
cunosc limitele ~i ~i trimit elienlii inapoi la medicii lor atunci foarte mare de oameni, ale carar nume ar forma 0 lista prea
cand este cazul. Kevin Hogan, doctor in ~tiinle, este un exem- lunga, au promovat hipno~rapia fara discriminare!
plu stralucit al acestei cooperari; el s-a specializat in trata- De asemenea, in cursul ultimilor ani au aparut numeroase
mentul pacienlilor care sufera de tinnitus, utilizand tehnici asocialii la nivel de stat sau nalionale, ale hipnoterapeutilor
avansate de hipnoterapie cu un foarte mare succes. Reco- profesioni~ti - atat in Statele Unite, dit ~i pe plan interna-
mand foarte calduros cartea sa intitulata Tinnitus: Turning the lional - pramovand hipnoterapia ca prafesie pentru oameni
Volume Down - Tinnitus: cu volumul la minimum - (Network din afara comunitalii medicale, care doresc sa se dedice
3000 Publishing). exelusiv practidirii acestei arte.

Unde se afla hipnoterapia In zitele noastre?


Recunoa~terea legala,: , a ,.hipnoterapiei
.
in ultimele decenii ale secolului douazeci, hipnoterapia
~i-a recapatat in sfar~it drepturile, iar acum cunoa~te 0 extra- Un eveniment care cred ca va 'intra in istorie drept unul
ordinara dezvo!tare ca profesie, muljurnita nu numai oame- dintre cele mai importante progtese"'pentru prafesia hip-
nilor care construiesc punli peste Marea Prapastie, asemenea noterapiei s-a petrecut in 1987, in statuI Washington, unde a
solilor Winkler ~i a!tora menlionali mai inainte, ci ~i acelora fost adoplata 0 lege' care 'recunoa~te din punct de vedere
care au activat aproape in exclusivitate in domeniul jUridic hipnoterapia ca profesiune. Acest eveniment a fost
pregatirii hipnoterapeujilor profesioni~ti ~i/sau al crearii posibil ca urmare a eforturilor combinate ale lui Charles
asociatlilor profesionale ale hipnoterapeujilor, destinate hip- Tebbetts, Fred Gilmore (diXe'c!or al unei asocialii statale pen-
noierapeu\iior profesioni~ti. tru hipnozii, Washington Hypnosis Association) ~i ale unui se-
Charles Tebbetts a devenit 0 legenda vie inca din timpul nator al perioadei respiictive, Bill Kiskaddon - care era
vielii. A predat tehnicile centrate pe client ~i, de asemenea, a hipnoterapeut autorizaf~ pre cum ~i consilier familial ~i con-
transmis mai departe ca toate tipurile de hipnoza reprezinta jugal. Fostul senator Kiskaddon merita de asemenea tin loc
autohipnoza indrumata - filci\nd cu adevarat 0 arta din in istorie pentru stradaniile sale 'in direclia recunoa~terii
hipnoza. juri dice a hipnoterapiei in statuI Washington, la fel ca ~i Fred
De asemenea nume cum ar fi (in ordine alfabetica) Harry Gilmore.
Aarons (fondator al Asociafiei pentru Progresul Hipnozei Etice ), Cu toate cii Dictionarul titlurilor ocupalionale din Statele
Gil Boyne (Consiliul American al Examinatorilor in Hipnozaj, Unite define~te profesiunea de 'hipnoterapeutca 'atate,
84 C. ROY HUNTER Arta hipnozei 85
adoptarea In statul Washington, In Camera, a legii de fondata 0 organizajie unificatoare, intitulata Consiliul
inIocuire cu numarul 1289, a asigurat implinirea a trei Organizapilor Profesionale de Hipnoza - Council of Pro-
deziderate irnportante pentru hipnoterapie, la nivel de stat: fessional Hypnosis Organizations (C.O.P.H.O.) In vederea
In primul rand, a asigurat un anumit grad de siguranla pu- asiguriirii acceptiirii hipnoterapiei la nivel naponal, precum
blica, impunandu-Ie tuturor hipnoterapeuplor sa se lnre- ~i pentru colaborarea eu Vniunea in scopul asigurarii legis-
gistreze la divizia de autorizare profesionala ~i sa adere la lapei in numeroase state, cu cerinle de pregiltire in jurul a
Codul disciplinar uniform, care impune 0 anumita etidi pro- aproximativ 100 de ore. (Cu tooate ca mulp considera ca 100
fesionaIa (despre care yom mai discuta In cadrul Capitolului
de ore de pregiitire Inseamna pupn, macar este un ineeput!)
9); in al doilea rand, aceasta recunoa~tere juridicil a ajutat
Diferitele organizapi locale de hipnoterapie doresc sa pro-
hipnoterapia sa realizeze un salt uria~ in statui Washington.
moveze un profesionalism superior in randurile hipnotera-
$i, in sfar~it, la Inceputul anului 1996, aceasta recunoa~tere a
deschis calea acoperirii asiguratorii; cu toate ca unii asigura- peuplor, precum ~i sa contribuie la asigurarea supravieluirii
tori s-au opus. juridice a aeestei profesiuni ~i la aceeptarea sa ca profesiune
Alte state au luat in considerare legislalii similare - ~i este cu norme interne, libera de controlul profesional al psiho-
in beneficiul publicului ca hipnoterapia sa fie atat legala logilor sau al A.M.A.
juridic, cat ~i autocondusa de profesia hipnoterapeulilor. La Mii de hipnoterapeup sunt implicaji in aplicalii nonme-
fel cum chiropractorii se opun reglementarii activitalii lor de dicale ale hipnozei, preeum ~i In unele aplicajii medicale sub
ciltre medici, nici hipnoterapeulii nu doresc sa fie obligap sa controlul ~i/sau supravegherea medicala. De asemenea, un
se sup una reglementilrilor irnpuse de psihologi. numar tot mai mare de persoane cu pregatire medicala ~i cu
Realizand 'problema de credibilitate In cazul numeroa- alte pregatiri mult mai avansate, sprijinil diferitele organiza-
selor programe de pregatire cu durata de trei sau cinci zile, Iii de hipnoza profesionala; ~i toate eolaboreaza pentru a ajuta
statui Indiana a elaborat 0 cerinla pentru certificarea la nivel la promovarea hipnoterapiei intr-un mod care sa 0 seoata In
de stat care impune un munar de 300 de ore de pregatire pen- sfar~it din Evul Mediu, odata ~i pentru totdeauna.
tru a putea practica profesiunea de hipnoterapeut acreditat In plus fala de toate cele de mai sus, un alt pionier al tim-
in acest stat. purilor moderne, Penny Dutton Raffa, a fondat Galeria Inter-
naponala de Onoare a Hipnozei, organizalie infiinlata in
Viitorul hipnozei vederea recunoa~terii meritelor persoanelor care aduc con-
tribupi exceplionale in domeniul hipnozei. Indiferent daca
Pentru a contribui la, menpnerea hipnoterapiei intr-un lucreaza in calitate de oameni de ~tiinla sau de arti~ti, pre-
cadru legal, Institutul de Motivalie prin Hipnoza din Cali- cum Charles Tebbetts, cei care sunt nominalizap de ditre
fornia, fondat In 1967 de dr. John Kappas, a oblinut asistenla colegii lor ~i sunt considerap demni de catre un comitet spe-
juridica din partea O.P.E.l.V. (organizape afiliata AFL/CIO). cial, se bucura de aceasta recunoa~tere. Doamna Raffa con-
Colegiul Nalional al Hipnoterapeuplor i s-a alaturat in cele sidera cil cei carora Ii se face aceasta onoare astazi vor fi
din urma, constituind Local 104, care joaca un rol cheie in recunoscup maine drept pionierii istorici ai hipnoterapiei.
oprirea legislapei daunatoare In Florida. Actualmente exista Cu toate ca Galeria Internaponala de Onoare a Hipnozei
~i alte organizalii locale de hipnoterapie. De asemenea, a fost (l.H.H.F.) a intrat intr-o perioada de dezechilibru dupa anul
86 C. ROY HUNTER

2000 din cauza irnbo1nlivirii fondatoarei, nwnero~i hipnote- Capitolu14


rapeu? spera ca I.H.H.F. va rena~te intr-o zi.
Viitorul hipnozei pare, in sfar~it, luminos - sufi dent de TESTELE PENTRU ROLUL
luminos poate pentru a progresa ~i a se dezvolta la adeviira- DUAL AL SUGESTIBILITATII
,
tul ~i deplinul sau potenpal.

inainte de a hipnotiza pe cineva, trebuie sa stapanim dite-


va exercipi mentale. Aceasta inseamna unu sau doua IItesteli
simple privitoare Ia capacitatea persoanei de a riispunde Ia
sugestie ~i imaginape. Asemenea demonstralii anterioare
intrarii in starea de transa ajuta la cre~terea ~anselor tale de
succes. Majoritatea profesioni~tilor Ie numesc teste de su-
gestibilitate. (Unii cercetatori prefera sa Ie numeascii. sugestii in
starea de veghe.)
Majoritatea instructorilor de hipnoterapie, indusiv regre-
tatul meu mentor, au spus ca principalele obiective ale
testelor de sugestibilitate sunt orientate clitre terapeut: pur ~i
simplu testeaza capacitatea dientului de a riispunde la su-
geslii; in aceIa~i timp determinand ~i ceIe mai bune tehnici
pentru inducel'ea ~i adancirea starii de hipnoza.
Experienla mea profesionala mi-a ~ernonstrat cu succes
cii un beneficiu inca ~i mai mare de pe urma aplid;rii testelor
de sugestibilitate este orientat spre client' ~i consta in a-I con-
vinge pe client cii. poate sa fie hipnotizat! (Charles Tebbetts a
recunoscut cu diverse ocaiii vaIoarea aplidirii acestor teste In
privinta consolidarii ~teptarilor mentale ale cIientuIui Inain-
tea hipnotizarii, Iucru precizat ~i sub forma unei note de sub-
sol chiar Ia sfar$itul subcapitolului dedicat testelor de
sugestibilitate din cadruI Capitolului 8 al cartii Miracles all
Demand - Miracole la cerere.)
Modul in care Ii ceri clientului sa raspunda Ia orice test de
sugestibilitate inf]uenleaza intr-o foarte mare masura recep-
tivitatea clientului la hipnoza! Ceea ce spui ~i modul in care a
spui consolideaza impactul. ApIicarea abila ~i artistica a unui ..
asemenea test ar trebui sa consolideze toate ingredientele
formulei hipnozei (credinla, imaginapa, a~teptarile ~i convin-
gerea) ~i ar trebui sa ajute la Inlocuirea aprehensiunii clientului
88 C. ROY HUNTER Artn hipnozei 89
fala de hipnozii cu 0 stare de confort ~i Incredere, atat In tine, Degetele (sau mainile) tale nu s-au mi~cat nu pentru ca le-a~ Ii
cat ~i in procesul hipnotic propriu-zis. spus 51 nu se OOljte - s-au mi~cat pentru ci TU fi-ai imaginat
magneJii. Puterile hipnozei rezidl in eeea ce-Ji imaginezi tu.
Nu sunt decal un ghid - pot sa spun cuvintele potrivite, insa
Cuvintele sunt importante de tine depinde sa-mi unnezi instrucJiunile.

Ce spui ~i cum spui fie iti amplifici!, fie iIi reduce ~ansele Spunand aceasta, tocmai I-ai ajutat pe client sa Inteleaga
de succes. Cite~te aceasta sectiune cu mare atentie. rolul imaginatiei. Mai mult de-atilt, I-ai ajutat sa creada ca un
lucru anume se va intampla daca ~i-I imagineaza, deoarece
lnaintea testului de sugestibilitate s-a intamplat deja a~a ceva! Pe urma, dadi iti urmeaza
Cel mai bun mijloc de a-i explica clientului ce faci este sa-i instrucliunile simple Ia fel ca In cadrul demonstraliei, clien-
tul chiar se poate a~tepta sa se lntample ceva. De ce? A~a cum
spui:
". Ie spun tuturor clienlilor mei:
Ip. voi da ocazia de a afla puterile propdei imaginatii ... Imagina!ia esle limbajuI subcol1~tienlului.
De ce sa formulezi astfel? In primul rand, Incepand din Acesta este motivul pentru care hipnoza d!l rezultate.
copilarie, tuturor ne face placere sa descoperim sau sa gasim Subco~tientul nu ~tie care este diferenla dintre realitate ~i
tot felul de lucruri. (Dacii dore~ti, pOli sa inlocuie~ti cuvintele fantezie ~i raspunde la impulsurile imaginatiei ca §i cum ar fi
"sa afli" ell cuvintele "sa descoperi".) Pe urma, spunand · cu~ ceva real.
Vintele "puterile propriei imaginatii", faci ·ca aceasta afir- Cuvintele pe care Ie folose~ti In calitate de hipnotizator
matie a ta sa-i amplifice clientului posibilitlitile. Exercitiul trebuie sa-I ajute pe client sa-~i foloseasca imaginatia intr-un
demonstreaza ca Insii~i puterea de imaginatie a clientului se mod pozitiv, din moment ce imaginalia este sala de repetitii
afIii In joc. In plus, eu Ie spun cJienliior mel ca 0 sa Ie "dau" a minlii. Putem face orice ne dorim in imaginatie; ~i cu toate
ceva - ~i sa ni se dea, ne place. . ca mintea co~tientii. ~tie ca nu este ceva real, subco~tientul
NU spune ca Ii testezi capacitatea de a ' rlispunde la su- reaclioneaza ca ~i cum AR FI real. NU este tocmai acesta mo-
gestie, dupa cum au ~i recomandat In materialele scrise, unii tivul pentru care putem sa plangem la un film bun?
autori. Unii oameni au 0 anxietate provocata de teste (care Ie ~i-acum, hai sa aruncam 0 privire asupra a trei teste de
poate inhiba nivelul de confort ~i posibilitatea de a-~i mani- sugestibilitate pe care Ie preda Charles Tebbetts, actualizate
festa raspunsurile), iar folosirea cuvantului "test" In cuprin- cu variatiuni importante ...
sui explicatiei poate sa declan~eze butonul de panica. De
asemenea, sugestibilitatea este adeseori echivalatli cu luatul Testele de sugestibilitate ale lui Tebbetts
peste picior; prin urmare, expresia "test de sugestibilitate" (in stilullui Roy Hunter)
nu trebuie sa fie folosita decM In disculiile cu alIi hipnote-
rapeuti· Degetele magnetice
Acesta este testul meu preferat, deoarece este rapid, u~or
Dupii testele de sugestibilitate
~i eficient. Te rog sa iti Iipe§ti miinile, cu degetele petrecute
Folose~te-te pe deplin,de raspunsul clientului la testul de unele dupa altele. Acum, Indreaptii-ti ambele degete aratiitoare
sugestibilitate, spunilndu-i: ~ideparteaza-Ie in jur de 2,5 centimetri. Acum imagineaza-ti
90 C. ROY HUNTER Arta hipnozei

o for\ii foarte puternidi, irezistibilii, care iii apropie degetele Acum desehide oehii ~i prive~te·Ji bratele.
ariihl.toare, ca ~i cum ai avea magneli cu poli opu~i pe aceste
Exista numeroase variante ale' acestui test. Tebbetts Ie so-
degete. Acum magnelii sunt de doua ori mai marl ~i de doua
licita clien!i1or sai sa-$i imagineze 0 gantera in locul galepi.
ori mai puternici.
Wolberg folosea 0 greutate. Unii hipnoterapeu\i Ie solicitii
In momentul in care cele doua degete ariitatoare se lipesc,
clientilor lor sa-$i imagineze un teanc de carli. Al}ii prefera 0
explidi-i imediat clientului de ce s-au mi9cat degetele (con-
galeata care se umple cu nisip.
form explicaliei data de mine anterior). Adeseori folosesc
doua teste, prin urmare alege unul din urmatoarele doua Preferinta mea pentru galeata cu apa se datoreaza faptu-
(sau sari peste acesta ~i folose9te-le pe urmatoarele doua). lui ca oamenii, care sunt in primul rand fiin\e auditive, ~i pot
imagina foarte u~or zgomotul apei care curge, putand Ii rnult
Variantii a testu/ui levitafiei brafului a/lui Wolberg rnai pupn reactivi la 'alte variante ale acestui test.

Intinde bra,ele in fa,1 ~i inchide ochii.


Mainile magnetice
Charles Tebbetts folosea adeseori urmatoarea telmica ~i ii
A~teapta riispunsul.
recuno$tea deschis meritul pentru inventarea ei lui Gil Boyne.
Nu te voi hipnotiza indo Afa cum am spus, este doar 0 demon- (A se reline ca Charlie recuno~tea de obicei meritele altora
strape pentru a te ajuta sa descoperi dt de putemidi este cand era cazul, deoarece preluase de-a lungul anilor instru-
imaginap.a ta, precum ~i pentru a rna
ajuta pe mine sa
deter- mentele hipnotice de la mulli alpi. Unele dintre tehnicile
min care tehnica. hipnotica se potrive!}te eel mai bine perso- rnentorului rneu sunt, insa, originale.)
nalitilii tale.
Aeum ridid ambele brate intinse in fata ta, eu coatele drepte,
Imagineaza-Ji, dleg 0 sfoara de incheierura mSinii tale ... degetele drepte !}i eu degetele mari indreptate in sus.

Atinge u~or fncheietura mflinii clientului. Depiirteaza mainiIe clientului In 70-80 em ~i apoi apropie-Ie, apoi
a~azii-Ie In apro;rimativ jumiitate de metru distan/ii tntre ele. In con-
Imaginead-Ii ella celllait caplt a! sforii este legat un balon
tilluare plaseazii-/i ariHiitorul In mijlocul distanlei dintre mQinile
mare, care iti fine bra~1 ridicat. VEZI balonul !}i SIMTE ca ip.
clientillui.
line brajul ridicat.
Prive~te fix degetul meu. Voi numala de la trei la unu. La unu,
Acum irnagineaza-Ji d. in cealalla mana tii 0 galeata goaJa, iar
inch ide pleoapele, pbtrand privirea indreptata in aceJa!}i pund,
eu tom ap! in galeata goall. VEZI cum tom api, AUZI apa
fixand loeul in care mi·ai vazut virful degetului... tret.. doi. ..
curgand !}i SIMTI gileata devenind tot mai grea pe masura ee
unu ... ochii inchi!}i.
se umple tot mai mult... tot mai grea ,i mai grea ... ifi trage
braful in jos ... tot mai grea ,i tot mai plina. ... in limp ce bratul Aeum imagineaza·p. ca pun un magnet in palma acestei maini ...
eelalalt se ridic3. tot mai sus ~i mai sus.
Atinge una din ntainile cLielltuiui.
In momentuI in care apare 0 mi~care evidentil a uttuia dintre bra/e,
intrerupe scenariul ~i spune: ... !}i acum altul, cu polul opus, in cealalta mana.
92 C. ROY HUNTER Arta hipnou; 93
Imaginem-p ci magne~ii iti trag mainile una spre cealaJU ...
trag, i!i trag mainile ... simte magneJii cum ifi trag miinile tot
inainte sa in,cep"i ~jpnoza ...
mal aproape una de cealaIU.... apropiindu-le foute mult... A~dar ai incheiat testele de sugestibilitate ~i ~ti pregatit
Cand se ating, lasA-Ie sl-ti cada in poaJa, relaxeazl-te ~i des- sa-Ii hipnotizezi clientul. Ce faci? Charles Tebbetts Ie cerea
chide ochii.
tuturor studenlilor siii sa memoreze urmatoarele cuvinte:
E!jiti pregatit sa fii hipnotizat? Oricare tip de hipnod. inseam-
Exact a~a cum predicpona fostul meu profesor ~i ment?r, na autohipnoz.l. Dad imi unnezi instrucJiunile simple, nid 0
aceste trei teste de sugestibilitate sunt adecvate pentru maJo- putere de pe lume nu te poate impiedica sa fii hipnotizat. Poti
ritatea oamenilor, in majoritatea cazurilor. In cazuri foarte sa te opui daca. dore~ti, insi nu pentru asta te afli aid.
rare, 11 intreb pe client: ,Jp mai aminte~ti zgomotul zgarie- Urmeaza-mi instructiunile simple ~i te vei bucura de 0 expe-
turilor de unghii pe tablli, la ~coaHi~" ~i imi indoi deg.e~ele ca rienfi foarte pIacuti ~i relaxanti.
ni~te gheare. In mod aproape mvanabli capat 0 reacpe.
Unul dintre studen\ii mei a botezat paragraful anterior
In cazul in care vrei sa faci propriile cercetlin, numeroase
"logo" in timpul unui curs ~i aceasta poreda a prins foarte
carp de hipnozli acopera acest subiect intr-un mod adecvat.
repede ~i s-a pastrat pana astan, la toate cursurile pe care
Inaintea trecerii sale in nefiinfii, Charles Tebbetts a filcut 0 Ie-am susjinut de atunci. De cate ori hipnotizez un client pen-
recomandare foarte personala in cartea Hypnosis: the Induc- tru prima oara, indud toate afirmajiile de mai inainte, in dis-
tion of Conviction de dr. John C. Hughes. Cititorul va gasi 0 culia premergttoare hipnozei, insi! Ie dezvolt.
serie de teste de sugestibilitate excelente, din care poate sa De exemplu: Ii spun clientului cil dad! Ii sugerez sa-~i
aleagli, in Capitolul 10 al acestei carti. Un alt titiu, G:neral imagineze di se afii! intr-un lac foarte lini~tit, msa el ~i ima-
Techniques of Hypnotism de Andre Weitzenhoffer, doct~r m ~ti: gineaza ca se afia pe autostrada la a ora de trafic maxim, nu
inle dedica doua capitole diferitelor teste de sugestJbliltate ~l va beneficia de serviciile pe care Ie-a pliitit. Pe urma merg
varlantelor acestora (pe care autorulle denume~te sugestii in mai departe, intrebiindu-l: "Daca iji sugerez sa-Ii imaginezi
starea de veghe). Aceste doui!. drp iii ofera destule teste de di ai greutatea ideala, in scrumb tu ai fantezii m care miiniinci
sugestibilitate pentru 0 viata intreaga, dad. vrei sa alegi dintr-o ciocolata, care va fi mesajul pe care tl vei transmite sub-
oferta mai bogata. con~tientului tall?"
Ii explic clientului ca sunt asemenea unui ghid, unui faci-
litator sau unui artist care poate sa spuna cuvintele potrivite,
Trebuie sa folose~ti de fiecare data insa de client depinde sa imi urmeze instrucliunile Simple. Pe
testele de sugestibilitate? urma 11 intreb dad este pregatit sa intre in starea de hipnoza.
Iti recomand sa folose~ti in mod sistemativ cel pulin unu Intrebarea, ,,~ti pregiltit sa intri in starea de hipnozli?"
reprezinta ceea ce eu numesc fntrebarea magicif. De ce pun
sau doua teste de sugestibilitate la fiecare primli ~edinlil cu
intrebarea magid\? Prima data ciind e~ti hipnotizat inainte sa
un client nou ~i chiar mai multe, dad' este necesar. Ramane
fii pregatit poate sa te ajute sa in\elegi pe deplin raspunsul -
absolut la discrepa ta sa stabil~ti dadl sa Ie folose~ti sau nu dupa cum am descoperit ~j eu odata, ciind a trebuit sa rna
~i in ~dinlele ulterioare, dupa stabilirea unei rela\ii cu clien-
trezesc dintr-o stare de hipnozil adand! pentru a merge la
tul respectiv ~i dupa ce ~tii cat de bine rilspunde acesta la toaleta. Este posibil ca unii oameni sa mai aiba intrebari. Alpi
intregul proces hipnotic. pot sa doreasd\ sa-~i scoatii lentilele de contact, sa se descalte
94 C. ROY HUNTER

etc., ori sa iasa ~i sa fumeze 0 tigara. ~i chiar daca Ii se pare Capitolul5


eli sunt gata, daca omiti sa ceri permisiunea inainte sa incepi
acest lucru poate sa determine 0 ~oari!. rezistenla. sau resen- INDUCTII ~I TREZIRI
timente.
~i-acum, atat tu cat ~i clientul tau fund pregatiji, alege
inducjia hipnotica pe care 0 preferi ~i mergi mai departe! Chiar dad; toate tipurile de hipnoza reprezinta autohip-
nozi!., faci1itatorul care stilpane~te cu competenlii ~i incredere
in forlele proprii elementele fundamentale de hipnoza, ii
u~ureaza foarte mult clientului sarcina de a-i urma sugestiile.
'. Acest pas incepe prin indrumarea clientului pentru a intra in
starea de transa; sau, ca sa rna exprim mai precis, artistul tre-
buie sa induca intr-un mod eficient hipnoza! Asta inseamna
inducerea hipnozei.
Mulli cercetatori din eadrul comunitalii ~tiinjifiee eunose
o multime de tehnici hipnotice, la fel ea ~i mulli profesioni~ti
din ebrilunitatea arti~tilor hipnozei. Cu toate ca hipnote-
rapeutul obi~nuit nu are ~ neapiirat nevoie sa memoreze 0
enciclopedie de metode de ihduqie a hipnozei, este cat se poate
de lipsit de inlelepcillne sa Wlimitezi cunoa~terea metodelor
de inductie. Multi terap~uW care folosesc hipnoza au facut
gre~eala de a stiipani doar una' sau doua tehnici de indueere
a starii de hipnoza, ceea ce s-a soldat cu incapacitatea lor de
a ajuta lin client sa reintre in starea de hipnoza daca acesta se
treze~te dintr-o stare de transi!. profunda. Din nefericire, nu
exista nici 0 tehnica de inductie care sa. dea rezultate la tol'
oamenii, tot timpul; prin urmare, este imperativ ca profe-
sioni~tii din acest domeniu sa stapaneasca 0 varietate de
tehnici pentru a mari probabilitatea de succes pentru oricare
client.
Cu alte cuvinte, trebuie sa adaptam tehnica la client ~i nu
sa adaptam clientulla tehnica.

Cum se induce hipnoza? '


Charles Tebbetts scria in Capitolul 8 al cartii sale Miracles
on Demand:
96 C. ROY HUNTER Arta hipnozei
97
In momentul in C11re actiuitatea crificO a conilientu/ui j~i incelill~te Ceea ce trebuie sa spui apare cu caradere ingro~ate.
rilmul, inltrvine pasivitalea. In acest moment, hipnotizatontl ij face Instruc/"'tnile sllnf ill italice.
clientuJui situ sugestii ane il lac sa depa~scii /qctorul critic ~i sa
ajungif in starea de transa hipnoticii.
lnducfia de 'Iipull: fixarea oCl/lara
EI continua, explicand ceea ce preda la Edmonds. Toat~
tehnicile de ind.ucere a starii de transa intra in §ase categoru Inducerile starii de hipnozA popularizate de Hollywood
sau tipuri; ~i fiecare tehnid\ de inducere a starii d 7 transa folosesc adeseori 0 metoda de fixare oculara. Orice tehnica
incorporeaza W\ul sau mai multe din cele §ase tipW? .fW\da- de inducere a stArii de transa care impune ca persoana res-
mentale. Eu Ie numesc caramizi ale tuturor tehmcilor de pectiva sa fixeze cu privirea flacara unei lumanari, un punet
inducere a stArii de transa hipnotica. de pe un perete sau Sa urmAreasca un obiect afIat in mi~care,
Cand studiam la ~coala lui, Tebbetts ne-a invalat su~cient ca de exernplu un ceas de buzunar care se leagana, un cristal
de multe tehnici de inducere a starii de transa care sa mcor- sau 0 spirala care se rote~te etc., este un exemplu de fixare
poreze toate cele ~ase tipuri fundamentale. Mai mult de atat, ceulara. Inducerea starii de transa poo fixarea privirii, atat
ne-a cerut sa Ie exersam suficient de mult pentru a ne dez- de popular·a ·i n secolul al nouasprezecelea, "ste de asemenea
volta increderea ~i competenla in aplicarea tuturor. De un exemplti"de fixare oculara. .
asemenea a descris doua stiluri hipnotice pentru inducerea Charles Tebb'etts ne-a inviltat ea inducerea starii de transa
starii de transa, precum ~i toate t<;lmicile hip notice: m~terna care se ibaieaza·exclusiv pe·fj'X\\rea oculara sau pe fascinalia
(blanda, permisiva sau calmantii) ~I paterna (vorblta cu vizuall( are o· tata de e~c rnai ridicata decat media. Expe-
rienla mea personaLa valideaza aceasta invalatura. Pe de alta
autoritate). ,
parte, nici eu nu raspund la fixarea oculara, fiind 0 persoana
La cursurile mele la Colegiul din Tacoma, Ie predau stu-
auditiva ~i kinestezicil. - dar nu deosebit de vizuala.
denplor mei suficient de multe tehnici pentru a-§i dezvolta
Poate ca unii dintre cei Care au studiat hipnoza din punct
abilitalile pentru toate cele ~ase tipuri. fW\damentale d~
de vedere ~tiinlific ~i s-au bazat prea mult pe metodele de
induclie, dupa categoriile lui Tebbetts. Once maestru al artel
fixare oculara au crezut in mod eronat ea unii oameni sunt
hipnozei, care inlelege toate aceste ~ase tipur~ fundame~tale "insensibili" deoarece se opun la tehnicile de fixare oculara,
de inducere a starii de transa Ie poate combma cu ab!lltate la fel ca mine. (Pot sa intru In stAri de hipnoza doesebit de
pentru a crea un numAr aproape nelimitat de tehnici de profW\de cu unele tehnici ~i sa fiu total nereactiv la aHele.
inducere a starii de transa, aproape la fel tum un pletor poate Mai mult de atat, de vreme ce orice tip de hipnoza reprezin-
Sa combine cele trei culori primare pentru a obline nenuma- ta de fapt 0 autohipnoza, trebuie sa vreau Sa fiu hipnotizat,
rate nuanle in tablouri. a!tfel pot sa ma opun foarte u~or. )
Obiectivul aceslui capitol este sa Ie asigure atat studen- La cursurile mele, studenpi care nu sunt vizuali par de
lilor la hipnoza, ell! ~i profesioni§tilor, aceea§i. informalie ~i sa asemenea sa aiba dificultalile cele rnai rnari sa faspunda la
prezinte tehnicile a§a cum Ie predau la Col~S1UI Tacoma; LnSa tehnicile de fixare oculara. Cu toate aces tea, Tebbetts obi§-
inainte de a exersa un tip de inducere a starn de transa, .asl- nuia sa Ie dea totu~i studenlilor sai 0 inducpe care fol~te
gura-te ca inlelegi secliunea de la s~r~~~1 ac~tUl capI~ol, fixarea oculafa, impreuna cu sugestii de lnchidere a ochilor,
referitoare la trezire! Dad; dore§li, poll sa mlceUJe~1i cuvan- in prima lor seara de Elemente Fundamentale de Hipnoza. EI
ll u
tul .,,$omn" cu cuvintele "pacell, "relaxare sau "relaxeaza-te . considera ca orice hipnotizator trebuie cel putin sa ~tie cum
Comentariile editoriale apar cu earaetere normale. sa foloseascil tehnicile de fixare oeularil., pentru dienlii care
98 C. ROY HUNTER Arta hipnozei 99
pot sa raspunda la ele. eu permisiunea lui (§i la insisten\ele ACUM DORMI.lnspira prelung, adane. Tine-ji respirajia rnai
sale) am reprodus aceste telmici pentru cursurile de hip- ,i
muIt de aceasta data .•. acum expira relaxeaza-te ,i mai mult ...
noterapie profesionista inca din 1987 - §i Ie-am indus §i in
Coboara din nou mana.
acest capitol. Din respect pentru fostul meu mentor, in restul
acestui subcapitol voi reproduce aceste tehnici exact a~a cum ACUM DORMI. Din noul inspiri, fine-fi respiraJia. De
Ie-am primi! in urma cu ani de zile de la Tebbetts §i de la solia aceasCi data voi fine mana sus. Continua sa te uiJi la (inelul)
sa (excep\ie facand faptul ca am inlocuit cuvantul "subiect" (creionul) (unghia) mea. Acum expira ... ,i lad un VAL de re-
cu Cllvilntul "client".) laxare sa p. se dud din cre~tetul capului pana in variul dege-
." telor de la picioare •
Metoda lui Charles Tebbetts de inducere materna a starii
de transa ... Pastreazii mana fn pozitia superioarii.
- E~ti pregatit sa fii hipnotizat? a sa numar de la dnd la unu. In timp ce numar, pleoapele ip
- Orlce tip de hipnozi este de fapt 0 autohipnoza. Dad. imi devin mai greler incep sa cada, grele ~i somnoroase.
unnezi instrucJiunile simple, nid 0 putele din lume nu te
In timp ee numeri, apropie mana rna; mult de fof-a clientuiui ~i mi~c-o
poate impiedica sa fii hipnotizat PoJi sa te opui daca veei, dar
u~or in jos. La numarul UNU, se va ajla In cincisprezeee, douazeci de

,i
nu pentru asta te afli aid. Urmeaza-mi instrucfiunile simple
e,ti pe cale sa te bucuri de 0 experienJa foarte pIacuti ~i
re]axanti.
centimetri sub nivellli ochilor.

Numarul dnd ... Pleoapele sunt grele, incep sa cada, grele ~i


Capacitatea ta de a fi hipnotizat depinde in principal de capa- somnoroase.
citatea ta de a-Ji concentra intreaga atenfie asupra unui mic
pund sau obiect. in acest caz, punetu1 va fi reprezentat de Numarul patru ... Mai grele cu Hecare numar pe care il auzi.
(inelu]) (creionul) (unghia) mea. Concentreaza-Ji privirea asu-
TreL .. Dad. privirea nu mai este con'c entrata, e in regula. eu
pra (inelului) (creionuiui) (unghiei) mele ,i nu-Ji Usa ochii sa-l
urmatoml clipit, ,tii ca se apropie hipnoza.
paraseasca nid 0 secunda.

Tine mana in fa/a oehilor clientului la aproximativ treizeci de cen- DoL. Pleoapele tale obosite vor sa se inchida. Se inchidl se
timetri, ridic-o intr-o pozilie care sii-l oblige Ia 0 u~oartf 1ncordare a inchid, se inchid acunt.
primrii (1a aproximativ patruzeci ¥i cinci de centimet,; deasupra
I Unu ... Lasa-Ji pleoapele sa se inchidi (dnea nu s-au fnchis dejni
nivelului oelti/or) de fiecare data dind ii soIiciJi sa inspire profund.
~i
relaxeazl-te complet.
Asigurii-te cii mentii mana fn raza vauala a dientului. Land dientul
expira, coboarii mana In nil,elul initial. Piistreazii m/ina 1n pozi/ia
Intotdenuna folose~te cel pu!in 0 stlgestie pozitivif ¥i bene/jea in timpul
superioara dupii cea de-a trem respiralie.
in care clientul-este hipnotizat - en iu unul sau mat rnulte din umu'i-
tn regula, in timp ce continui sa-mi fixezi (inelul) (creionul) toarele exemple:
(unghia) cu privirea, inspiri adinc ~i Jine-ti respiraJia ... Jine-o.
Acwn expira ~i relaxeaza-p tot corpul. Intotdeauna te bucuri de senzaJia plicuta, de relaxare pe care
Ji-o di hipnoza, pentru ea corpul tau devine complet nonnal
Coboara fneet mana. d.nd te relaxezi. I
100 C. ROY HUNTER Arta hipnozei 101
Glandele iti funcJ:ioneaza. in armonie unele eu altele; procese~ mi-a demonstrat ca chiar ~i persoanele analitice pot sa ras-
Ie chimice din ~orpul tiu sunt perfect echilibratej iar tu te punda uneori la tipul de inducere a starii de transa prin rela-
simti bine. xarea progresiva, cu condilia sa fie dispuse la aeeasta ~i sa Ie
Te simp bine ,i cand iefi din starea de hipnozi - alat de bine fie administrata intr-tm mod artistic. Inainte, trebuie sa se
cum nu te-ai mai simJit de ani de zile - nu pentru d. 0 spun eu, explice amanunjit fenomenul de hipnozii §i trebuie sa fie apli-
ci pentru ca corpul tiu !i..a normalizat complet. cate cu profesionalism testele de sugestibilitate, pentru am-
plificarea eredinlei,,imaginajiei, convingerii ~i a~teptarilor.
Te sim'i bine in pielea ta '1i te simp bine in lumea care te• Pe de alta parte, utilizarea exclusiva ~i eu sucees a unei
inconjoarl.
tehnici de inducere a statii de transa prin relaxare necesita
Te sim,i extraordinar! atilt cooperare din partea clientului, cilt ~i folosirea intr-un
mod artistic a vocii (folosirea inflexiunilor vocale). La fel ca
• NOTA ISTORlCA: Domnul §i doarnna Tebbetts Ie cereau in cazul oricarei tehnici de ind ucere a starn de transa,
studenlilor sa memoreze "intrebarea magicii" precum §i pa- aminte~te-p sa pui "intrebarea magidi" inainte sa incepi.
ragraful care 0 urmeaza ~i sa spuna acele cuvinte intotdeau- lata ce spun eu (0 seurta pauza la punctele de suspensie ... ):
na inaintea inducerii stilrii de transa. La cererea lor, §i pentru
studenpi mei este valabila aceasta solicitare. in Capitolul 4 Metoda Roy Hunter de inducerea a starii de transa prin
subcapitolul Jnainte sa incepi hipnoza" explic modul in care relaxare progresiva
introduc aceste cuvinte in pregatirea clientului pentru hip- C.ind e~ti pregatit sa incepem, nu trebuie deeM sa. inchizi ochii
noza. Te rog sa revezi, daca este nec~sar. ~isa respiri adane de cateva ori. .. ~i sa te relaxezi...

Fa 0 cal.itorie imaginara ~i imagineaza-te inlr-un loc sigur,


Tipul 2: Relaxarea (sau oboseala) sisternului neruos frumos ~i lini~tit ... Imagineaza-fi priveli~tif. sunete ~i senzaJii
Orice tehnica de inducere a starii de transa in cadrul atat de indrcate de pace, atat de confortabile ~i atit de lela-
careia i se solicita c1ientului sa se relaxeze fizic sau mental cu xante, incat iJi este din ce in ce mai u,or sa te relaxezi cu
fiecare respiratie ...
ochii inchi~i, folose§te relaxarea drept una dintre dirilmizi.
Orice tehnica de relaxare progresiva (sau relaxare Observa ca gindurile pot sa apara cu mult mai rapid decal
fraclionala) intra in aceasta categorie, la fel ca ~i "imagistica cuvintele sau vocile astfel incat nu mai conteaza daca. gan-
indrumata" sau inducerile ericksoniene prin istorisirea uror durHe tale con~tiente asculUi, hoinaresc, se ahat sau hoiniresc
pove~ti care nu implica un raspuns fizic din partea clientului ,i se ahat in acela~i limp, deoarece subcon~tientul poate sa
in timpul inducerii starii de transa. raspunda la fiecare cuvant pur ~i simplu pentru ca tu ii per-
Charles Tebbetts se referea la tehnicile de inducere a starii mip sa 0 fad ...
de transa bazate pe relaxare folosind expresia oboseala sis-
Prin unnare, e~ti liber sa-Ji imaginezi atit de viu linilitea
temului nervos §i 11 pot cita ca spunand adeseori, "Aceasta
totali, incat ifi este u~or sa devii parte a acestei pad pe care p-o
metoda 11 plictise~te pe pacient pana cand intra in starea de imaginezi ...
transa." EI credea ca persoanele deosebit de analitice se opun
in generalla acest gen de tehnica de inducere a starii de tran- Acum fa ca tatul sa de.vina !]Ii mai real, imaginindu .. Ji relaxarea
sa, la prima §ediilla. Pe de alta parte insa, experienla mea piitrunzind in tine prin degetele de la piciaare ~i urcind in
102 C. ROY HUNTER Arta hipnozei 103 '
picioare. ~i eu fiecare inspiraJie, iJi este tot mai uljor ~i mai Numarul 5 ... Mai adine ~i mai adane ... te relaxezi eu hip-
u!Jor sa te relaxezi din ce in ,ce mai profund ... noza ... cu cat te adineel}ti mai mult, cu atoll mai adine vrei sa
ajungi, paml te trezesc eu ...
Lasa aceasti relaxare imaginara sa devini din ce in ce mai
reala, pe masura ce urca prin glezne !ji iJi ajunge in gambe ... N umaru) 4 ... Mai adine ~i tot mai adane... te relaxezi corn-
toti mU!jchii !ji nervii d.spund Ia dorinta ta de relaxare ... pet ... cu cit te adancel}ti mai mult, eu atat mai ~or iJi este.$.1
te adancel}ti I}i mai mult ...
Relaxarea ifi ajunge la genunchi !Ii Ia coapse, se impra!jtie in
!Jolduri !ji la mU!Jchii stomacului. .. iti inconjoara talia ... 51e NumaruI3 ... Mai adine I}i tot mai adine ... in sala de repetiJii
imprlftie pe spate ... ajunge la umeri, ca ni!jte degete foarte a min~ii tale ... ifi irnaginezi ]ocul tau de lini~te tolala ...
bUnde care iJi fac un masaj u!Jor Iji te simJi atat de relaxat, Numarul 2 ... iJi dublezi relaxarea ... ifi imaginezi priveli~ti,
ineat ip. este din ce in ce mai u!Jor sa te relaxezi din ce in ce mai sunete I}i senzalii care ifi spun ea el}ti atat de relaxat, 'it;leat ili
profund ••• este din ee in ce mai u~or sa te adincel}ti tot mai mult ~i mai
mult ...
Lad. relaxarea sa-Ji ajunga la ceafl !)Ii in pielea capului. ~i cu
cat iJi imaginezi mai mult, cu atit p. se pare mai reali ... Numarull ... Adaaiainc, adine de tot ... intr-o pace hipnolica,
foarte, foarte adanca ... a foarte, foarte adinca ... pace. hip-
Fruntea !ji tamplele p se relaxeazi. ... MU!Jch.ii obrajilor ;oi bar- notica.
biei se relaxeaza ,i ei ... Fieeare nerv ,i m~ehi se relaxeaza
eomplet ... ~i te simfi atit de bine relaxat, atit de bine ineat ip. Aproape orieine este familiarizat cu hipnoza sau medi-
este din ee in ee mai u,or sa te adanee,ti ~i mai mult in tapa a auzit la un moment dat 0 varianta a relaxarii progre-
relaxare in timp ee eu numb de la zeee la unu ... sive (sau fracponale). De asemenea, este 0 chestiune de
preferinla pers~naJa dadi incepi de Ja picioare in ~us sau de
ineepind eu NumarullO ... Tot mai adine ;oi mai adine ... mai
Ja cap In jos. (Observa ca spun pace ~i nu somn.) .
adine in imaginafia ta, imaginindu-p. mai viu loeul tau de lin-
Unii hipnotizatori sfar~esc cu reJaxarea mU$chilor din
i~te ...
juruJ ochiJor, foJosinii cafa,lepsia oculara ca provocare sau
Numarul9 ... Mai adine ~i mai adine ... imagina~ia esle sala de "factor de convingere." pentru 0 tehnidi de aprofundare a re-
repetifii a min-p.i tale ... in care e~ti liber sa-fi imaginezi lin- Jaxarii (vezi Capitolul 7) ill locul relaxarii mu~chilor bilrbiei.
i~lea lotala... A1tii incep cu relaxarea mu~chHor din jurul ochilor $i apoi
aplidi. reJaxarea progresiva pentru tot restul corpului. Con-
Numirul 8 ... Mai adanc I}i mai adine ... te relaxezi fizic ... tot sider ci\ toate metodele menponate anterior sunt eficiente
mai adanc eu fiecare numir ... I}i tot mai adine eind imi auzi dad sunt aplicate intr-lm mod corect.
voeea ... Dupa cum am menponat anterior, varianteJe tipurilor de
Numarul 7 ... Mai adine I}i tot mai adine ... te relaxezi men- inducere a starii de transa prfu relaxare pot sa Incorporeze
tal... tot mai adine eu fieeare nurnar ... tot mai adine pentru ea imagistica indrumata, adeseori foJosita de ditre facilitatori In
a~,a vrei...
cazul grupurilor de meditape. Adeseori, aceste meditalii _
indiferent dad; sunt private sau In grup - se bazeaza foarte
Numarul 6... Mai adine I}i tot mai adine... te relaxezi mult pe vizualizare, pornind de la prernisa falsa cii oricui Ii
.emotional. Cu cit le relaxezi mai adine, eu atat le simti mai va fi foarte l190r sa vada un parflu, 0 plaja etc. Daca facilitezi
bine ... o asemenea imagistic'; Indrumata, 0 idee bunii ar fi sa afli
104 C. ROY HUNTER Arta hipnozei 105
mai inainte dad. clientul este de genul vizua!, auditiv sau dind ochii sunt deschi~i. POli sa mai adaugi cuvinte, ca de
kinestezic, astfel indit sa-p poti structura intr-un mod adec- exemplu, "bcepi sa uiti u~or, li-e greu sa-ti aminte~ti dad
vat imagistica indrumata. trebuie sa ai ochii deschi~i sau inchi~i... ~i pe milsurii. ce uiti
Charles Tebbetts de obicei i~i intreba clienpi dad. pot sa sa-Ii aminte~ti sau iti arninte~ti sa uiti, simli cii patrunzi tot
vizualizeze ell u!jurinta sau nu. De asemenea, ne recomanda mai adanc in hipnoza sau ca te eliberezi complet ... "
sa Ie solicitam clienplor no~tri sa descrie locul care dupa pa- La primul semn de ezitare, incepe sa sari numerele.
rerea lor ar fi cel mai plin de lini~te. Acest lucru poate sa-ti fie Aceasta ajuta la crearea unei confuzii ~i mai mari, ca in pri-
de un mare ajutor de dite ori folose~ti imagistica indrumata. mul exemplu:
De asemenea, dad. incorporezi apa, padurea sau liftu!, asi-
gura-te ca clientii respectivi nu sufera de fobii etc., la ele- Confuzia mentalli CII Inchiderea ochilor
mentele respective.
Daca facilitezi un grup, include imagini, sunete ~i senza- 100, inchide ochii, inspira adine Iii relaxeaza-te ... este posibil
tii. De exemplu, in timp ce 0 persoana poate sa vizualizeze 0 sa observi ca mintea poate sa judece eu mu]t mai rapid decat
vocea pe care 0 auzi ~i este in regula."
plaja, alteia poate sa-i fie mult mai u~or sa-~i imagineze zgo-
motul valurilor oceanului - iar 0 persoanii. kinestezici' aproape 99, deschide Dehii, inspira adane ~i 98 - ochii inchi~i. Foarte
ca va simp briza ~i/ sau nisipul sub talpile goale ~i a~a mai bine. Imagineaza-p. di te eliberezi de toate grijile cotidiene, la
departe. fel de u!jor cum dai afara aerul din pHimini ... 97 descoperi c.i
iJi este mai greu chiar ~i sa incerci sa deschizi ochii. 96, ochii
inchi.,i. Bine. Te treze~ti d vrei sa te adance~ti tot mai mult ~i
Tipul 3: Confuzia mentalii mai mult pe masura ce uiti dad, ar trehui sa ai ochii desehi~i
sau inchi~i sau deschi~i ori inehi.,i. ..
Orice tehnica destina!a sa provoace confuzie in mintea
con~tien!a poate sa induca starea de Iransa hipnotica din mo- 95, ~or de uitat. 94, dificil de amintit, dad ar trehui sa fie
mentul in care este depa~ita facultatea critica, ori din inchi!ji... ~i de indata ce uip. sa iJi aminte~ti, ori iJi aminte~ti sa
momentul in care intervine pasivitatea. Acest tip de inducere uip., ochii raman inchi.,i 'Ii po~i sa te relaxezi 'Ii mai mult sau
a starii de transa hipnotidi se nume~te confuzie mentala. sa te la~i hipnotizat. 93, bine! 92 ... tot mai adine 'Ii mai adine
b vreme ce rnintea con~tientii continua sa incerce sa relaxat ... Iste foarte u.,or sa raspunzi Ia vocea mea eand spun
gaseasdllogica in ceea ce se spune sau se face, hipnotizatorul .,i
91, 90 ... oehii pur simplu vor sa ramina inchi~i acurn.
dii subcon~tientului sugestii sa intre in starea de hipnoza ~i sa Incepe sa vorbe~ti ceva mai repede ~i ceva mai autoritar.
se adanceasd\ tot mai mult.
Charles Tebbetts ne-a invatat doua exemple de confuzie 88,86. Mai adme 'Ii tot mai adine. Mai u.,or de uitat, mai greu
mentala. Eu am incorporat propriul meu stil in aceste doua de amintit, 84-82, daea trebuie desehi.,i sau inchi.,i ... ori
tehnici ~i Ie predau studentilor mei la hipnoza. inchi.,i Bau deschi.,i. .. 79, 75, 74. Nurnerele se due atat de
Prima presupune instruirea clientului sa inchida ochii la repede acum, ineat ip dore'fti sa afunzi mai adine pe masura
numerele cu sot ~i sa-i deschida la numerele fara sot (sau ee oehii vor sa ramina inchi.,i. 72, 70. Te pop descatu.,a in hip-
viceversa), in timp ce hipnotizatorul numara fie inainte, fie noza profunda sau pur .,i
simplu te poti U.sa prada transei
totale. '67,65,64. De fieeare data cand uiJ::.i sa-Ji aminte.,ti sau iJ::.i
inapoi. Cand incepi sa numeri, urmare~te umezirea sau inro-
aminte.,ti sa uip, sa deschizi sau sa inchizi, te dud tot mai
~irea ochilor. Cand apare oricare din aceste semne, incepe sa
faci pauze mai lungi dind ochii sunt inchi~i ~i grabe~te-te
.,i
adine mai adi'nc. 60, SO. Ochii inchi!ji, te adince.,ti tot mai
multo Viti sa-Ji, aminte.,ti sau iti aminte.,ti sa uip.. 40, 30. Te
106 C. ROY HUNTER Arta hipnozei 107
simfi hine. Raspunzi la vocea mea. Te desc.itu~ezi, te relaxezi, ce in ce mai mid. Uitand sa-~ aminte~ti sau amintindu-fi, sa
te eHberezi. Mai adanc ~i tot mai adine. uifi. Este din ce in ce mai u~or sa Ie uiti sau pur §oi simplu sa Ie
Ia§-i sa se duel. DificiI de amintit sau u~Qr de uitat. $i cea mai
Variaza numeTele din scenariu, in June/ie de Jelul in care riispunde ~oara ezitare lntre numere j~ DUBLEA.ZA relaxarea sau ifi.
clientul. De asemenea, din momentul in care clientul ~i lasa ochii tripIeaza transa ... te trimit~ tot mai adane in starea de hip-
Inchi~i complet In U~l numilr Cli sot, fnseamna de obicei cd a 50s;t noza, eliberindu-te, relaxandu·te ... pOJi fie sa. ui~ ultimul
momentu1 pasivitiitii. Dadi vm, pofi sa renunfi la numiirdtoare ~i sa numar, ori unnatorul nUmal ... sau numarul dinaintea lui. ..
continui pe lac eu sugestiile de addncire a starii de transa (explicate in
Capitolul 6) sau poli contilma, ea parte a addncirii starU de transi!. Din momentul?n care clientul sare un numar, faL'Ultatea criticli a fost
depii~ita.
Continua, incluzdnd comentarii, ca de exemplu:
in cazul tehnicii anterioare, Charles Tebbetts ne-a inva~at eli pOfi
sa amplifici confuzia mentalii cu propozipi incomplete sau Foarte bine. Raspunzi foarte bine. Co~tientul poate fie sa
incluzand propozitii fiira legatura sau afirmatii fara. sens in su- asculte, fie sa se abata lji sa hoinlreasc.1., sau lji una ~i alta, in
gestiile de somn ~i relaxare. (Tebbetts i-a recunoscut dr. Milton timp ce subcon~tientul este liber sa asculte ~i sa raspunda la
Erickson meritul pentru aceasta idee, atilt la c1asa, la Edmonds, fiecare cuvant.
cat ~i in cartea sa Miracles on Demand.)
Gind clientul iHceteazif sa mal. numere, ad8'nce?te imediat. Hi alent la
riispullsllrile clientului fi adapteazd-te i'n funcfie de ele! Daca clientul
Conjuzia mentali'i clind CLIENTUL numi'iri'i ct. voce tare continua sa numere spre 80 (sau dupa ce se incurcii cu cdteva nltmere)
o alta metoda de confuzie mentala predata de Charles spune tu cateva numere, de exemplu cu urmatoarele Cttvi1tte:
Tebbetts presupune sa-i solicili clientului sa numere cu voce 77, dubleaza hipnoza sau tripleaza transa ... 75, IJi, este atat de
tare inapoi de la 200 sau de la 100, dite un numar la fiecare u!jor sa-Ji imaginezi ee vrei pentru ci 74 iti face mintea con!j-
respirafie, rostind ~i cuvintele "mai adanc sau uadormit mai tienta sa-i vina greu pana !}i sa ineerce sa urmareascli
ll

adanc" dupa fiecare pauzii scurta de la roslirea fiedirui numerele, ineat la 70 iJi este mai u;;or sa te relaxezi !ji sa uiJi sa
numar. Pe urmii. pop sii.-i sugerezi clientului ca pur ~i simplu mai numeri sau pur ;;i simplu sa Ie adanee!jti. ;;i mai mull
sa se relaxeze ~i de numerele din minte. COIljllientul clientu- Foarte bine. Poate ca numarul unnator era 68 ... sau 43? Nu
lui este ocupat de-acum sa spuna numerele, tn limp ce sub- conteazi, pentru ea numaratoarea ajunge sub 30. iJi este din ce
in ce mai u~or sa raspunzi la vocea mea pe masura ce te
cOIljltientui este ocupat sa asculte sugestiile hipnotice. Vorbe~te
adance!1ti tot mai mult ~i mai mult la 25. Continui sa te dud tot
pe undeva monoton in limp ce clientul numara, fadlnd ~ai adane. S-ar putea s~ fii surprins cit de profund pOJi sa
pauze scurte numai cand roste~te numerele. Folose~te-te de ajungi sau poate d te vei tr:ezi Inll'-o trans,i totali. POJi chiar sa
afrirmalli cum ar fi: uiJi sa-Ji. mai aminte;;ti numerele pe care Ji Ie spun sau iti mai
aminte.!jti numai sa uip. unde te-ai oprit din numbatoare ...
tn limp ce numeri, imagineaza-ti d. vezi sau auzi numerele (etc.)
inainte sl incerci tu sa Ie gase,ti ~i d. se departeaza din ce in
ce mai mulL lar eu voi vorbi pentru subcon~tientul tau. Tu nu In acest puncl poJi, daca ore; (daca esle necesal') sa amplifici ~i rna;
trebuie sl lncerci 53 aseulfi" lneeard doar sa gase~ti fiecare mult confuzia mentalii ell mni multe propoziJii fora legiiturii inire ele
numb. $i pe masura ee vei incepe sa sari numere, sa repefi, fi fora sens, punctate eu rmmere aleatorii ~i sugestii pentru intmrea
numere sau sa uifj numere, te adanee~ti tot mai mult ~i mai inlr-o stare de hipnoza profunda.
mult In starea de hipnoza: sau te abandonezi transei totale.
Relaxeazi-te ,i scoate-p numerele din minte, lasandu-le sa se Odata, cand demons tram aceasta a doua tehnica in fala
departeze tot mai mult ~i mai mult de tine sau sa devina din clasei, un student era hotarat sa numere tnapoi de la 0 suta;
108 C. ROY HUNTER Arta hipnozei 109
dind ·a ajuns la nouasprezeee, i-am spus, "Ciind spui ultimul experimentat-o pentru prima oara, mi-am creat propriul
numar, 0 sa intri in hipnozil totala mai profund dedit ai fost exemplu de dezorientare mentala prin folosirea unui test de
vreodata!" La 2 mai zambea, dar dupa ee a spus ultimul nu- sugestibilitate. Tehnica mea incorporeaza sugestii la care se
mar a intrat pe loe intr-o stare de hipnozii foarte profunda. poate raspunde indiferent daca clientul este vizual, auditiv
De asemenea, este foarte posibil ea tehnica de mai inainte sau kinestezic. fI reproduc aici exact a~a cum 11 predau la
sa fi evoluat dintr-o ' tehniea similara deserisa de dr. John clasii, la Tacoma.
Hughes sub numele "lndueerea starii de transa prin tehnica
lui John Hartland de fixare oeularil eombinatil eu distragerea Indueerea cu galeata de apa
atenp.ei (pag. 74-75 din Hypnosis: The Induction ojConviction),
care ineorporeaza ~i fixarea oculara. Solicita clientului sa mtinda ambele brate, Cll palmeJc in sus ~i
cere-i sa. i~i imagineze di tine 0 gaieata goaUi intr-o mami ~i

Tipul 4: Dezorientarea mentalii


., baloane cu heliu in mana cealalta. De asemenea, ai grija sa
incepi punandu-i "intrebarca rnagica" a~a cum ai fost instruit
anterior.
Dezorientarea mentala inseamnil hipnoza prin eonvinge-
re, cu folosirea oricarui test de sugestibilitate sau a oricarui Acum inchide ochii, inspira. profund ~i relaxeaza-te. IMAGI-
factor de "convingere" care presupune utilizarea ampla a NEAZA.-TI di cineva incepe sa toame apa in galeata, in vreme
imaginaliei. ce aItcineva iJi leaga 0 duzina de baloane eu heliu de cealalta
In vreme ce confuzia mentala este conceputa sa confu- mana.
zioneze eo~tientul pana in punctulin care li este mai u~or sa
se relaxeze, dezorientarea mentala este reprezentata de orice Alege hipnoza ~i pop. sa fii hipnotizat complet dnd mana ifi
tehnidi ce incorporeaza un raspuns fizic la ceea ce se ima- ajunge in poala. Dar deocamdata imagineaza-Ji doar d in
gineaza. g,ileatil se toama api!. VEZ! apa curgand in galeata tao AUZ!
Singurul exemplu de dezorientare mentala pe care I-a pre- apa curgand in galeata tao SIMTI galeata di devine mai grea ~i
dat Charles Tebbetts era 0 tehniea simpla de eatalepsie ocu- tof mai grea. De fapt, incepi sa-Ji simJi braf;td ca ~i cum arvrea
sa-Ji cada drept in poala, ca sa poJi intra direct in starea de hip.
lara, in eadrul careia clientului i se cere sa inehida oehii ~i sa-i
noza. Sau po~i sa simJi d bratul u~or devine din ce in ce mai
dea peste cap, in sus, sub pleoapele inchise, privind 0 luna
u~or, pe masura ce galeata devine din ce in ce mai grea.
imaginaril. printr-un ochi de fereastra aflat pe frunte. Pe urma
clientului i se spune ca ii este imposibil sa deschida oehii, iar Daed bra/Ill c1ientu/ui i-a ajlllls deja in poo/ii; treci direct la asterixlIl
cand inceardi dar e~ueazil., apare senzalia de hipnoza. in dublu (",.>1); in caz conirar, continua CIl eeea ce urmeaza fnainte de a
cazulin care clientul reu~e~te sa deschida ochii, trebuie apli- ajunge la asterixul dubllt (.....) cand ii cade milna..
catil. imediat 0 alta tehnicil., fara sa mai intervii cu 0 conver-
sap.e ~i fara sa iIi manife~ti intr-un mod evident preocuparea. Galeata este plina pe sfert. Fiecare sunet pe care il auzi face ca
Experienla mea personalii in aplicarea acestei tehnici Ii galeata ta sa se umple din ce in ce mai multo 0 simp c.i devine
valideaza eficacitatea cu majoritatea persoanelor vizuale; dar din ce in ce mai grea. VEZI cum curge apa in ea. AUZI cum ti
nu 0 recomand nici pentru persoanele care sunt in principal se umple gaIeata.
auditive ~i nici pentru un client care are ochii sensibili. Ar fi ATAT DE U~OR silla~i pur ~i simplu braful sa-Ii cada in
Deoarece aceasta tehnic" mi-a dat dureri de cap cand am poala, ca sa pOJi intra in starea de hipnod-.
110 C. ROY HUNTER Arta hipnozei 111
Acum inspid. profund ~i relaxeazi-te. Cand fad acest lucru, Tipul 5: Pierderea echilibrului
observi ea galeata este plina 0 treime ... ~i ai 0 dorinJi tot mai
mare sa ifi la~i bratul sa cadi. De fapt, ifi sim~i braJul cam Mamele folosesc aceasta metoda pentru a-~i adormi copiii
obosit incercind sa Jii sus gaIeata ... care acum este plina pe leganandu-i. Aceasta dorinla mnascuta de leganare pare sa
jumatate. $i apa continua sa curga in eat nu ne paraseasdi, pe unii dintre noi, niciodata, fapt eviden-
SimJi 0 dorinfi tot mai mare sa la~i braJul sa-ti cada ... !1i dnd
liat de frecventa dorinla de a se legana a unor oameni, dind
o fad, intri direct intr-un somn hipnotic plicut ... te desd.- se a~aza lntr-un balansoar.
tu~ezi, te relaxezi, te eliberezi. Exista unii hipnoterapeu~i, pu~ini la numar, care folosesc
balansoare cu spatarul reglabil, leganandu-~i incet clien!ii in
Chinr dacii braluI este In continuare SllS, fii Joarte atent In cea rna; timp ce ei aplidi acest tip de inducere a starii de hipnoza
ufoara coboriire Q lui, de care te poti folosi. Variazii-{i sugestiile 'in mod odata cu relaxarea progresiva.
adecvat, jolosind acest seenar;u door orientaliv. Charles Tebbetts nu a predat nid 0 tehnica de inducere a
Cand observi ca bratu1 incepe sa coboare, galeata este aproape starii de transa care sa foloseasca pierderea echilibrului. El a
plini ~i este aliaaaaat de great folosit acest tip de inducere a starii de transa drept una din
cele doua caramizi pentru ceea ce numea inducerea rapida a
In secunda In care fncepi unniitoarea «firma/ie, atinge palma clientu- starii de transa.
lui ~i vorbe?te-i foorte auton'tar",

Cineva pune 0 piatri in gileati. ACUM DORMI! Tipul 6: $ocul sistemului nervos
... eu 0 voce mai domoala, continua cu urmiUoarele .. , Dadi 0 persoana Illi imagineaza ca poate sa fie hipnotiza-
Baloanele au disparut. Acum lasa~Ji. ambele brale sa li se odi w
ta, crede di poate sa fie hipnotizata, se a~teapta sa fie hipno-
hneasca confortabil in poala. Inspira adinc .,i
relaxeaza-te ~i tizatii ~i este convinsii ca Ii po!i induce starea de hipnoza,
°
rnai profund. Ai senzafie foarte relaxantal. iJi. este din ce in ce atund 0 surpriza brusca asociata cu 0 comanda data de 0
rnai u!70r sa te adince.,ti tot mai mult in relaxare. De fapt, manienl autoritara se concretizeaza de obicei cu hipnotizarea
fiecare sugestie pe care 0 aceepp te ajuU sa te simti din ce inee instantanee.
mai profund relaxat. Lasa-fi bralele sa i~i recapete greutatea Charles Tebbetts a predat doua tehnici de "inducere ra-
lor normaHi. Le simfi absolut confortabil acurn, complet odih- pida" a starii de transa, care combinau fixarea oculara, pier-
nite l1i relaxate. derea echilibrului ~i ~ocul sistemului nervos. Una dintre ele
Continua aprofttndarea stiirii folosind aIte sugestii, dllpii cum este
(pe care nu 0 voi descrie detaliat) a constituit ceea ce el
necesar, numea tehnica "Gil Boyne", pentru care clientului i se cerea
sa stea In pidoare in timpu! inducerii propriu-zise a starii de
IMPORTANT: Fa 0 sugestie pentru normalizarea ambelor transit La cererea lui Charlie, am predat aceasta tehnicii doar
bra~e pentru a preveni orice efect persistent dupa hipnoza! cand am Inceput pentru prima oara sii-i predau cursu!; dar In
DE ASEMENEA, reline ca trebuie sa intervii cu aceasta su- urma cu diliva ani, un hipnoterapeut profesionist a uitat sa-Ii
gestie imediat dupa ce clientull~i lasa ambele bra~e sa-i cada blocheze genunchii cand am fatut demonstra~ia la clasa ~i
in poal;; ~i apoi treci direct la tehnicile de adancire a starii de I-am ridicat de pe jos In rasetele ~i ingrijQrarea studen~ilor
hipnoza. mel. De atund, am renunlat cu totulla aceasta tehnica.
112 C. ROY HUNTER Arta hipnozei 113
A doua tehnidi poate-, sa fie util" in anumite imprejurari, Pastream Imina pe umar; cOlltinua sd-llegeni u~or.
in contextul cabinetului ~i in cele ciiteva ocazii in care am
(nspira prelung, adine, profund ~i refine aeru), reJine ...
aplicat-o in cabinetul meu, i-am fost foarte recunoscator. Este
reprodusa aici exact a~a cum a fost scrisa de Tebbetts (cu Acum expira ~i relaxeaza-te.
excep\ia faptului di am inlocuit cuviintul "subiect" cu cuviin-
lf (nspira din nou prelung, adine !iii retine aerul mai mult de
tul "padent ).
aceasta data ...

Inducerea rapidit a stani de transit a lui Charles Tebbetts Acum expira ~i lasa-Ji intregul corp sa. devina moale ~i inert.
A~eazii-te astfel incat client"ul sa se afle In stanga ta, aUngiindu·vii Acum muta-Ii mana stanga de pe umiirul clientului pe ceafa sa,
col/urile ·scaunelor.
Numirand de la cind la unu, pleoapele iJi vor deveni tot mai
Dad. poJi si-mi urmezi instrucpunile simple, nimic din afara grele, iJi va fi tot mai greu sa Ie Jii ridicate, vor fi lipsite de
ta nu poate 51 Ie impiedice sa fii hipnotizat. PoJi sa te opui vlaga ~i somnoroase. La unu, intri intr-un sornn hipnotic pro·
dad. vrei, dar nu acesta este motivul penlru care te afli aid. fund.
tnca nu te voi hipnotiza, insl vreau sa-fi, alat ce voi face. CINe), pleoapele sunt grele, smfi ci ~i se inchid, sunt lipsite
Aceasta va fi daar 0 repetiJie. de vlaga ~i somnoroase.
Pune-Ji mana stiinga la ceafa c1ientului ~i fine-o pe cea dl'eaptif Ia , PATRU, mai greIe, cu fiecare numar pe care il rostesc.
aprocximativ ~aizeci de centimetri in faJa sa.
TREI, pleoapele obosite vor sa se inchida acum.
Acum hai sa exersam. 0 sii te trag in fa~ ~i cand fac lucrul
acesta, tu Ie indoi din mijloc ~i Ie apleci in fa~ pana ajungi eu 00[, la urmatorul numar, lasa·p pleoapele sa se inchidi com-
fruntea in palma mea dreapti. plet ~i lasa·J:i fiecare m~chi ,i fiecare nerv din corpul tiu sa se
relaxeze.
Tmge·/ U:;OR pe clienlin folii, pan. calld frunlea i se ""am in palma
fa dreapta. In acest fel Jormezi un tipar muscular. Ridicif-l fa loc pe UNU ... ACUM DORM!!
scaun.
Trage clientu! in fa/ii catre palma ta a~ cum ati repetat, dar mai rapid
Acum e~ti pregatit sa fii hipnotizat? fi striga-i ACUM DORM! in timp ce se deplaseaza fntl'e pozi/ia
ini/ialii fi pozi/in cu capul in palma ta,
A~teaptii raspur/Sul !
Incepe sii rotefti ufor capul pacientului din seamda in care ajunge Cll
Pune picioarele pe podea. Pune palrnele pe coapse ~i rela w
jruntea i/t palma ta, 'in acest feI, pacientul este u~r dezorientat in
xeazi-te. Alege un punet de pe peretele din fa~a ta ~i prive!jite vreme ce iu incepi 0 nOlla llumaratoare inversd de Ia ciuci.
fix aces' pURet Nu-ti Usa ochii sa pariseasca acest punet nid
osecundi. tn limp ce numar de la cinci la unu, tu te vei adanci cu fiecare
numil pe care il vei auzi. Cinci, elibereaza·te din ce in ce mai
PUl1e ma11a stanga pe umi1ruI clientuiui, Iegiiniindu-l u?or. multo Patru, toate grijile ,i tensiunile dispar. Trei, te adance~ti
tot mai mult ~i mai mult cu Hecare sunet pe care il auzi ~i co
Vrei sa fii hipnotizat, te a~tepti sa fii hipnotizat ~i vei fi hip· fiecare respiratie. Doi~ acum te adance~ti ~i mai mult. Te
notizat. adance.,ti ~i mai mult in somnul ta.u hipnotic. Numarui unu,
114 C. ROY HUNTER Arta hipnozei 115
acum abandoneaza-te complet ~i fii con!litient di e~ti scufundat (combinand astfel dezorientarea mentala cu elementul
intr-un sornn foarte pUeut, profund, hipnotic. Lni auzi cuvin- surpriza).
tele tot timpul, dar 'd.mii in starea de sornn hipnotic o alta metoda de inducere rapida este 0 varianta a tehnicii
adaaaaaainc, adaa.aaaaaaanc. Elman, clientul apasandu-ti una dintre palme in timp ce tu
Imediat treei la 0 aWi tehnicii de addncire a starii de transii. numeri invers, de la cinci la unu, marind treptat presiunea in
timpul numaratorii. Trage mana rapid la "doi" cu 0 comanda
NOTA SPECIALA: Intr-un balansoar cu spatarul reglabil, bf1!sca pentru intrarea instantanee in transa (clientul se ~teap­
poji sa-i solicili pacientului sa stea drept pe parcu.rsul acestei ta Sa se intample la "unu").
tehnici de inducere ~i sa-Ila~i apoi sa cada pe spatar, in locul Observa ca orice metoda rapida de inducere a stiirii de
palmei tale. transa trebuie sa fie urmata rapid de tehnici de aprofundare
Tehnica de mai sus este considerata paterna; insa am a acestei starL
urmarit-o aplicatil cu acelea~i cuvinte intr-o maniera mater-
.,
na, comanda apasata ""ACUM DORM!!" fiind singt,lra su-
gestie paterna. Personal, utilizez aceasta metoda rapida de Tehnica unicii
inducere a starii de transa numal in cazul pacienjilor care se In afara tipurilor de inducere a stiirii de transa descrise in
opun la majoritatea celorlalte tehnici, insa m-au convins de acest capitol, utilizarea sugestiei posthipnotice ca inductie
dorinta lor sincera de a fi hipnotizati. Am folosit-o de aseme- (explicata in Capitolul 8) poate sa fie considerata 0 tehnica
nea de cateva ori cu copii, care au intervale de atenjie foarte
unidi ce nu corespunde nici uneia din cele ~ase tipuri funda-
scurte. $i, desigur, 0 predau studenjilor mei. Este eficientii,
mentale descrise in acest capitol - aceasta plasand-o practic
insa obieclez la folosirea acestei tehnici doar pentru satisfa-
in tipul al ~aptelea, in care ramane singurii. Am putea 5-0
cerea orgoliului personal al hipnotizatorului.
numim ~i "surpriza brusca" ~i sa 0 includem in categoria
Unul dintre fo~tii mei studenti, 0 asistenta medicala, a
~ocului sistemului nervos, de vreme ce predau hipnoza mai
folosit in mod frecvent inducerea rapida Charles Tebbetts
(precum ~i propria lui varianta de inducere rapida) la mult ca arta decat ca ~tiinta, pentru mine prea pujin conteaza
pacientii din spital care sufereau de dureri, pentru a-i ajuta sa in ce categorie plaseaza aljii aceasta tehnid' rapida de indu-
intre in starea de hipnoza cat mai rapid, pentru controlul hip- cere posthipnotidi. Decide tu.
notic al durerii - cu rezultate excelente. De notat ca recurge
la eontrolul hipnotic al durerii numai sub supravegherea RECOMANDARE IMPORTANTA
unui medic sau eu eonsimtamantul scris al medicului curant. REFERITOARE LA ATINGERE
Paul Durbin, doctor in ~tiinte, hipnoterapeut care a lucrat
multi ani intr-un spital din New Orleans folosea 0 inducere Multe tehnici de hipnoza predate de Charles Tebbetts pre-
rapida care presupunea 0 comanda rapida rostita pe un ton supun folosirea atingerii, pe care el a folosit-o adeseori mra a
patern in fracjiunea de secunda in care 0 legatura de chei avea vreodata de suferit repercusiuni; cu toate aces tea, am
cadea pe podea.lntr-un alt exemplu, pacientul tine 0 moneda fost personal martor cand a cerut aceasta permisiune, in pe-
de un sfert de dolar in palma unei maini, cu bratul intins u~or rioada in care studiam la ~coala sa, deoarece ~tia ~i el ca exista
peste marginea patului. Se dau sugestii sa-~i imagineze ca oameni carora nu Ie place sa fie ati~i.
moneda devine din ce in ce mai grea, completand cu suges- De cate ori vrei sa folose~ti tehnicile cu atingere in ORICE
tia intrarii instantanee in starea de hipnoza la caderea monedei moment in timpul ~edintei de hipnoza, cere permisiunea
116 C. ROY HliNTER Arta Izipnozei 117
dinainte sa incepi inducerea stihii de transi;' Cel mal simplu Mai pot sa adaug ca propria experienla de hipnoterapeu!,
mod in care poli sa ceri permisiunea, pastrand un ton pozi- de peste un deceniu, imi spune di nu este necesar sa fii un
tiv, este saspui, "Te simli confortabil dadi e~ti atins?" Daca cercetator ~tiinlific al tuturor tehnicilor consacrate pentru a-Ii
incepi inducerea starii de transa fara sa fi pus aceasta intre- putea indruma cu succes clientul in hipnoza. Trebuie doar sa
bare, evita sa utilizezi vreuna dintre tehnicile cu atingere pe te asiguri ca st;ipane~ti suficient de multe tehnici pentru a
parcursul intregii ~edinle! schimba rapid ~i confortabil tehnicile in cazul clienlilor care
Charles Tebbetts sublinia de asemenea ca este foarte im- nu riispund bine la cele pe care Ie folose~ti in mod curen!.
portant ca intotdeauna sa te asiguri di nu atingi intr-un mod Alegerea tehnicii de induc\ie trebuie sa lina seama de
care sa poata fi interpretat ca fiind senzual. pacient.

Imaginafia este singura ta limita VOCEA: eel mai important instrument al tau
Cand dau examenul practic cu studenlii mei, Ie cer sa In toate tehnicile de inducere a starii de transa pe care Ie
demonstreze cu abilitate doua tehnici diferite de inducere a folose~te hipnoterapeutul, vocea este singurul ~i cel mai
starii de transa, a~a cum Ie invala la clasa. Insa din momen- important instrument. •
tul in care sunt singuri, pot sa inceapa sa creeze altele noi sau Unii cercetiitori sus lin folosirea unei voci monotone. In
sa foloseasca altele, verificate, dar care nu Ie-au fost predate vreme ce uneori consider ca este nec€sar sa folosesc 0 voce
la cursuri. Aceste ~ase tip uri fundamentale de inducere a monotonii, de regula imi reglez tonul vocii, accentuand cu
starii de transa pot sa fie folosite in diferite combinalii, limi- pasiune anumite cuvinte. De vreme ce hipnoza este eel pulin
ta fiind reprezentata doar de imaginalie. in aceea~i masura 0 arta ~i 0 ~tiinla, ered cil adaugarea unei
'Multe carli descriu tehnici de inducere a starii de transa tu§e artistice in stilul vocal poate sa amplifice gradul de
pentru cei ·care vor sa respecte tehnicile consacrate. Printre captare a atenliei clientului, cat ~i sensibilitatea lui. Acest
ele se numara ~i 0 carte excelenta, a lui Myron Teitelbaum, lueru amplifica de asemenea §i aprecierea cu privire la expe-
doctor in medicina, intitulata Hypnosis Induction Technics. rienla transei. Cel mai bine poli sa atingi acest obiectiv
Vreau se asemenea sa recomand cu toata dildura cartea lui devenind competent ~i increzator in utilizarea tehnici10r pe
Dave Elman, Hgpnotherapy, cu informapi foarte importante care Ie slapane~ti, lucrand intuitiv, din creierul "drept" ~i
pentru studenlii la hipnoterapie care sunt foarte interesali de fiind un simplu "operator" sau "hipnotehnician" care folo-
viitoarea lor profesiune. Charles Tebbetts recomanda ~i el se~te precizia, intr-o maniera analitica, atunci cand apliea
cartea lui E"iman, laolalta cu Hypnotism Today de LeCron ~i tehniciIe hipnotice.
Bordeaux (acum epuizata, potrivit Amazon.com). De aseme- Este 0 adevarata placere sa urmiire§ti un maestru autentic
nea, 0 necesitate absoluta pentru biblioteca oricarui hip- indrumandu-§i clientul catre starea de hipnoza; insa poate sa
noterapeut practician din zilele noastre este Hypnosis: The fie §i plictisitor dad acest lucru este facut mecanic de. catre 0
Induction of Conviction de dr. John C. Hughes (Colegiul persoana care vrea doar sa fie perfecta. Dupa parerea mea,
Nqlional al Hipnotizatorilor). Disponibilitatea acestor carli ceea ce Ie lipsea, din punctul de vedere a1inlelegerii moderne
incepe sa cr~asdi (viziteaza-mi pagina web, la adresa a acestui fenomen, pionierilor artei hipnotizarii au compen-
http://www.royhuriter.com/bookreco.htm). sat prin stilul artistic. (Aminte~te-li de Mesmer!)
118 C. ROY HUNTER Arta hipnozei 119
La fel cUrn"muzica interpretata cu 0 acuratele perfecta poate Amin! Recite~te ultima afirmatie. !nsa acum, inainte sa ne
parea "goalii" in cazuL unui interpret lipsit de sentimente, La gandim sa indrumam pe cineva in starea de hipnoza, trebuie
fel stau luctUrile ~i in cazul hipnozei. Uneori, dlnd am par- sa ~tim cum sa-I trezim pe client intr-un mod corect dm sta-
ticipat La ~edinle .de hipnoza realizate cu prea,pulin sau chiar rea de transa.
fara '\alent.a.rtistic, m-am plictisit ~i m-am opus, cu toate ca a~
fi dori! sa patrund mal adanc in starea de transa - in schimb
un maestru al arlei hipnozei rna poate indruma repede in Trezirea
stari d~ transa cu adevarat profunde. Acest exemplu de seenariu pentru trezirea din starea de
Poate cil unii se vor intreba de ce rna las hipnotizat de allii. transa este plasat in mod special la sfar~itui acestui capitol,
ered cit a~ fi ipocrit fala de profesiunea mea daca nu m-a~ astfel indH sa fie ~or de gasit. Insa mai inainte de toate, sunt
folosi de instrumentele ei foarte eficiente de schimbare de importante diteva recomandari atat pentru novici, cat ~i pen-
cate ori simt ca am nevoie de ajutor. autohiprtoza este ase- tru veteranL.. Evitali trezirea bruscil sau abrupta, cu exceplia
menea unui mu~chi: poate sa ridice cu ~urinla un scaun, situaliilor de urgenta, deoarece este posibil ca clientul sa se
insa 0 canapea este mult mai u~or de mi~cat daca rna ajuta simta la fel cum te-ai simji ~i tu dadi ai fi trezit brusc. din aji-
cllieva sa 0 ridic. . peala. Rezultatul trezirii prea bru~te poate sa fie 0 ametealii
De asemenea, folosesc instrumenteLe pentru a ma ajlita sa de moment ~i/ sau 0 u~oara durere de cap. Eu numesc aceas-
predau aceste instrumente. Studenlii mei trebuie sa exerseze ta stare "mahmureala hipnotica".
atat din postura de hipnoterapeuli, cat ~i din postura de Recomandarea mea este ca trezirea din starea de transa sa
clienli in timp ce invata procesul ~i sugestiile pentru a deveni
mae?tri ai acestei arte.
ia
dureze eel pulin 30 pana 45 de secunde. Adeseori imi asi-
gur un timp dublu - ~i uneori chiar mai muLt pentru un client
In cazul in care deja folose~ti hipnoza, insa dore~ti sa devii care se afla intr-o stare de transa foarte profunda. De aseme-
un artist mal bun, gande~te-te sa-Ii la~i de-o parte mandria ~i nea, pentru a cre~te probabilitatea raspunsului, ridica tonuL
sa-i ceri altui 'hipnoterapeut sa-~i foLoseasc!i instrumentele vorbirii sau volumul ~i mare~te pulin ritmul. Daca trezirea se
pentru a te ajuta sa Ie stapane~ti ~i tu. Pani! ~i studenlii le- face printr-un monolog, este posibil ca clientul aflat intr-o
gendarului Milton l'rickson trMau nemijlocit experienla hip- stare de transa profunda sa nu raspunda.
nozei, potrivit relatariIor lui Ronald A. Havel's de la pagina Numaratoarea este de asemenea importanta. Daca nu-
237 din cartea sa The Wisdom of Milton H. Erickson: Hypnosis & meri invers la inducerea starii de transa ~i/ sau la adancirea
Hypnotherapy - lntelepciunea lui Milton H. Erickson: hipnoza ~i ei, numara normalla trezire (ca in scenariul care urmeaza).
hipnoterapia ... Dadi preferi Sa numeri normal la inducerea starii de transa
~i/sau la adancirea ei, atunci inverseaza sensul numaratorii
Oind Erick..<;on cauta sa ti pregiiteasca pe hipnoterapeu/i, I1U numai ca
Ie linea preiegeri, fi hipnotiza. 1" primul rand, penfro. eli experien!a
la sugestiile de trezire. Dadi nu faci acest lucru, este posibil
este eel mai bun pro/escr, este normal sa triiie~ti eeea ce vrei sa il1veli. ca clientui tau sa se adanceasca ~i mai mult in starea de tran-
In al doilca rand" deoareee hipnotizatorul fncearcii in esenlli sa i?i sa, in loc sa se trezeasca. lar cea mai buna cale sa-Ii aminte~ti
ItWe!l' subiectui sa triiiascii,experienla Ullui Qnumil set de evenimenle care este sensu I numariitorii este sa alegi in funclie de prefe-
interne, este rezonabil sa 'credem eli profesoTui ar fi trebllit sit invefe fi rintii ~i sa fii consecvent cu tine insuji!
eJ sa triiiascii experien!a acestor evenimente. Adeseori este dificil pen- Scenariul pentru trezirea din starea de transa prezentat aici
tnl dneva care nU a participat niciodatii la 0 anumitd illtreprilldere sa este reprodus identic dupa Charles Tebbetts, cu exceplia ulti-
Ie predea allora cum sa 0 fadi. mei fraze "TreL.." (despre ~ofatul alert) care a fost adaugatii
120 C. ROY HUNTER Arta hipnozei 121
in 1988. Este un scenariu de trezire excelent pentru majori- mentala pe care sa 0 stapane~ti, alaturi de tehnica dezorien-
tatea utiliziirilor nonterapeutice ale hipnozei. Pentru hip- tarii mentale pe care am prezentat-o. De asemenea, inlelept
noterapie, s-ar putea ,sa vrei sa iei in considerare adaugarea este sa st;\pane~ti eventual ~i 0 tehnica de inducere a starii de
unor sugestii pozitive suplimentare. relaxare, precum ~i 0 tehnicii de inducere rapida '! starii de
transii. Pe urma, exerseaza, exerseaza, EXERSEAZA!
Scenariul de trezire allui Charles Tebbetts
Acum voi numara de la unu la dnci ~i apoi voi spune "com-
plet con~tient". La Gind, iJi la!ji pleoapele sa se ridice !ji e!jti
calm, proaspat, relaxat, pe deplfu cOn.ftient!ji nonnal din toate
punctele de vedere.

Unu ... Ineet, calm, U!jOI, bland, revii la stare~ ta obi!jnuita de


con~tien,a.

Doi ... Fiecare mU!jchi !ji nerv din corpul tau este relaxat, fara
vlagi ~i relaxat - ,ite simfi extraordinar de bine.

Trei ... Din cap pina in picioare, te simti perfect din toate
punctele de vec1ere ... perfect fizic, alert mental !ji senin emo-
tional... !ji cand ajungi la volanul ma!jinii tale, e,ti absolut
alert din toate punctele de vedere, reacJionand adecvat la
fiecare !ji I,a toate situatiile din trafic.

Numanli patru, incepi sa-fi simfi ochii straiucitor de limpezi,


ca Iii cum te-ai fi spilat int:r-un izvor proaspit 4e munte, La
unnatorul numair pe care it voi I'Osti, lasa-fi pleoapele sa se
deschidi ~i e!}ti calm, Qdihnit, improspatat, absolut conlitient
!}i te simfi bine din toate punctele de vedere.

Numarul cinci. Arum deschizi pleoapele, &jti absolut con!}-


tient din nou, Inspirii adanc, umple-p plamanii eu aer ~i
intinde-te,
Pentru novice: exerseaza cel pup.n una dintre aceste teh-
nici de inducere a starii de transa ~i scenariul de trezire
inainte sa cite~ti mai departe aceasta carte. (NOTA: dad;
intenlionezi sa folose~ti hipnoterapia in scopuri profesionale,
solicita 0 pregiitire competenta!) .
Din momentul in care consideri cil ai ajuns la un nivel de
competenla cu eel pulin una dintre tehnicile de inducere a
starii de transa, poli invala tehnicile de aprofundare, Pe de
alta parte, iii sugerez sa alegi eel pup.n 0 tehnica de confuzie
Arta hipnozei 123
· Capitolul 6 Hai sa discutam diferitele semne ale hlpnozei, laolalta cu
diferitele niveluri ale transei hlpnotice, inainte sa trecem la
ADANCIREA STARII DE HIPNOzA diteva tehnici ,propriu-zise de adancire a starii de transa.

.' , PTojunzimile hipnozei


Dupa ce ai indus starea de transa, de obicei este necesar sa
iti indrumi clientul mai profund in starea hipnotid\, pentru a Opiniile variaza in legatura cu numarul nivelurilor de
contribui la validarea experienlei, precum §ii pentru redu- profunzirne a starii de hipnoza, precum $i in ceea ce prive$te
cerea la minimum a posibilitapi ca acesta sa se trezeasca com- dovezile pentru fiecare nivel in parte.
plet prea repede. Ip mai aminte$ti discujia noastra despre dr. Charcot, de la
Capitolul 3? impreuna cu studen\ii de la academia sa, a
Recunoa~terea stiirii de transii reu$it sa dovedeasca faptul ca exista mai multe stadii ale hip-
nozei $i di 0 persoana hipnotizata poate sa prezinte mai
o persoana aflata in starea de transa devine foarte rela- multe simptome diferite $i sa treaca diferite "teste" la fiecare
xata $i de obicei prezinta 0 respirape diafragmatidi lentil. In nivel.
mod normal, rata pulsului se reduce §ii este posibil sa apara 0 Denumirile $i defini!iile pe care le-a dat Charcot celor trei
umezire $i 0 inro§iire a albului ochllor. Pot sa se produca flll- profunzimi diferite ale starii de transa au devenit standarde
turari ale pleoapelor §iii sau mi§icari oculare rapide; sau este acceptate $i au supravietuit pana in zilele noastre. Diferi!i
posibil ca globii oculari sa se dea peste cap. Chlpul se rela- hlpnotizatori folosesc alte scari formate din patru, cinci,
xeaza, capatand un aspect lipsit de expresie, pe care multi il $apte sau chlar mai multe stadii ale profunzimii starii de
numesc "masea hipnoticau • De obicei, c1ientul care intra in transa, insa scara in trei trepte conceputa de Charcot este in
starea de hipnoza elimina aerul printr-o expiralie prelunga, continuare cea mai practica. Denumirile pe care Charcot le-a
profunda, adeseori numita "oftatul hipnotic".
dat stadiilor, in ordine, sunt LETARGIA, CATALEPSIA $i
Persoana hlpnotizata incepe apoi sa raspunda foarte u§ior
SOMNAMBULISMUL.
la sugestii $i indicapi; $i chiar daca poate sa prezinte 0 selec-
Adeseori se mai folosesc $i denumirile u~oara, medie $i pro-
tivitate a sugestiilor la care raspunde, acceptarea este de obi-
cei - $i frecvent - automata, Cll exceppa cazurilor in care este ftmda (in aceea$i ordine). Chlar $i alte scari cuprind aceste
yorba des pre 0 dorinla emolionala de a se opune. Acest nivele fundamentale, cum ar fi celebra scara Davis-Husband
raspuns "automat", care adeseori este rezultatul sllgestiilor, a profunzimii hipnotice, scara LeCron-Bordeaux $i a$a mai
este probabil $i motivul pentru care atat de mulp oameni all departe.
presupus in mod eronat di hipnotizatorul controleaza mintea Cu toate ca Charles Tebbetts a fost de acord cu cele trei
persoanei respective. stadii larg acceptate ale lui Charcot, el $i-a lntemeiat de-
Exista diferite niveluri ale profunzimii hipnozei, fiecare scrierea diferitelor nivele ale profunzimii starii de transa pe
avand semnele insoptoare normale. Nu se vor manifesta sistemul LeCron-Bordeaux de indicare a profunzimii nive-
toate aceste semne - $i unele pot sa apara la alte nivele decat lelor de hipnoziL (Nivelele $i indiciile de profunzime sunt
cele normale - insa este yorba despre ni9te semne comune, detaliate in cartea lui LeCron $i Bordeaux, intitulata Hypno-
care indica cel pupn ca s-a atins 0 u$oara stare de trans,\. tism Today). EI a indus stadiul hlpnoid (0 stare foarte superfi-
124 C. ROY HUNTER Arta hipnozei 125
ciala) in descrierea stadiilor hipnozei, atiit in prezentarile la Stadiul projund
clasa, dH ~i in cartea sa,.Miracles on Demand. In stadiul profund sau al somnambulismului, clientul are
5tadiul hipnoid este considerat a fi pus in evidenlii printr-o capacitatea de a deschide ochii fara ca acest lucru sa afecteze
profunda relaxare fizica, ochii inchizilndu-se ~i pleoapele nivelul transei ~i poate sa prezinte mi~cari necontrolate ale
adeseori fluturilnd pentru un timp. Exista 0 anumita letargie globilor oculari, precum ~i senzapi profunde de lumina sau
a minpi, iar persoana care se aflil in acest stadiu este posibil de plutire. Este posibil ca pupilele sa fie dilatate. Poate sa
sa~i simta membrele grele. Rareori Ie menponez aceasta stare apara amnezia hipnoticii completa, precum ~i amnezia su-
clienplor mei, deoarece prefer sa consider di face parte din gestiilor posthipnotice care, dad sunt acceptate, pot in con-
stadiul u~or. tinuare sa fie urmate dupa ie~irea din transa. In cursul
somnambulismului, c1ientul poate sa aiba tot felul de iluzii,
Stadiul U~OT inclusiv unele foarte vii, fiind foarte posibil ca 0 asemenea
iluzie sa continue un timp limitat ~i dupa parasirea starii de
In stadiul u~or (sau letargic), persoana respectivii mani- hipnoza.
festa 0 relaxare fizicii ,foarte profunda, ,respirilnd mult p-tai Clientul poate sa-~i controleze funcpile involuntare ale
lent. Poate sa simta 0 ingreunare sau o ' u~urare a intregului corpului, cum ar fi ritmul inimii, tensiunea arteriala $i diges-
corp, precum ~i 0 disponibilitate foarte redusa de a se mi~ca, tia. (Fii atent, in orice caz, sa evili sa dai sugestii medicale
vorbi sau gilndi. (Unii numesc aceastii stare letargie parlialii dadi nu e~ti licenliat pentru aceasta ~i daca nu e$ti autorizat
a minlii.) Se rnai manifestii de asemenea ~i 0 cre~tere a co~­ de un medic!) Aceasta este cea mai favorabila stare pentru
tientizarii a tot ceea ce percep cele cinci simluri, astfel inca.t anumite tehnlci de hipnoterapie descrise in Partea a II-a a
este posibil ca un client analitic sa fie mltl! mai co~tient de acestei dirti, cum ar fi regresia in varsta ~i pentru revenirea
zgomotele de fundal sau de mirosul de usturoi sau de aleool amintirilor uitate, precum $i pentru tehnicile terapeutice efi-
al respiratiei! Este posibil sa se rnanifeste catalepsia ochilor ~i ciente pe parp, duse in legenda de Charles Tebbetts.
membrelor, inhibitia grupelor musculare mici, precum $i 0
Dincolo de somnambulism ...
disponibilitate mai mare de raspuns la sugestii.
Dave Elman a descris 0 stare ~i mai profunda in cartea sa
Stadiul mediu Hypnotherapy, (Westwood Publishing), pe care a numit-o
starea Esdaile. in Capitolul 13 el face 0 trecere in revista
" In stadiul mediu de transa (care mai este denumit $i sla- interesanta a antecedentelor istorice, incluzand instrucpuni
diu cataleptic), persoana respectivii poate sa raspunda la su- detaliate privind inducerea starii Esdaile, ca $i pentru read-
gestiile de iluzie, ca de exemplu ca vede un lucru care nu este ucerea c1ientului din aceasta stare.
real sau nu vede un lucru care este real. In stadiul mediu, Aceasta stare, ciireia i-a dat numele dr. James Esdaile, un
clientul poate sa aiba iluzii kinestezice (inhibitii musculare medic din secolul al nouasprezecelea, care a facut intervenpi
totale, ca de exemplu imposibilitatea de a-~i indoi bralUl), chirurgicale in India folosind aceasta stare de hipnoza pro-
arnnezie parlial;; ~i anestezia mainii (mana este atat de funda pentru anestezierea pacienplor sai. (Unii experp folo-
amorpta, inca nu ' este perceputa niciun fel de durere), sesc aHe denumiri pentru aceast;; stare.)
convingerea ferma ca se afla in starea de transa - cu toate di Persoana hipnotizata care ajunge in starea Esdaile iii aude
unora dintre c1ienli Ie este dificil sa 0 descrie. toate sugestiile dar se simte prea leLl,e$a sa raspundil la vreuna
126 C. ROY HUNTER Arta hipnozei 127
dintre ele. Daca iIi indrumi un client panii in aceasta stare, transa plenara. ~i intr-adeviir, I-am Yazut fiicand de-
este posibil sa te eonfrunti cu opozitia lui la sugestiile de monstraJie cu 0 stare atat de profunda la New York, in 1989,
trezire. Dad. se intampla a~a ceva, este necesar sa folo~ti 0 indl! atunci dlnd voluntarul a cazut accidental de pe scaun ~i
numaratoare de trezire mult mai lunga. Spune-i ca.nd incepi s-a loyit la cap destul de puternic de un colt al podiumului,
numiiriitoarea ca, daca vrea sa mai ajungii vreodata la aceasta nu a mi~eat nici un m~ehi! Pe urma, plintr-o suma de su- ,
profunzime, sa se mai bucure de pace, confort, siguranla ~i gestii posthipnotice bine formulate enuntate de Sichort, vo-
sa-~i mai poata aminti tot ceea ce dore~te, este IMPERATIV sa luntarul nu numai dl a ie~it din starea de hipnoza fara nici un
se trezeasdl.. Pe urma ridicll dramatic volurnul Yocii, viteza ~i cucui, dar nici ml\car nu-~i amintea con~tient dI se lovise
tonul vocii in timp ce nurneri. la cap.
Potrivit lui Elman, W1 client din dlteya mii va intra spon- Ramane in continuare 0 chestiune de opinie personala,
tan in aceasta stare profunda. Dupa doi ani de activitate pri- daca acest om s-a aflat intr-o transa plenara, in starea
vata de hipnoterapie, acest lucru i s-a intamplat unia dintre Esdaile - sau chiar intr-o stare mult mai profunda. Din nou,
dientii mei in partea de incheiere a unei ~edinle. Cand nu a da-mi voie sa afirm ca opiniile variazii in pliYin\a numiirului
raspuns pentru a doua oaril la instructiunile mele de trezire, nivelelor de hipnoza, fiind 0 tema mai curand subiectiva
i-aID; atins mana ~i i-am spus tare, "A sosit vremea s~ te decat obiectiva. In urmil cu mai mul\i ani am vazut un grafic
trez~ti!" Chipul ei - era 0 femeie - a pastrat masca hipnotid\ pe care profunzimea hipnozei era imparlita practic in
~i a inceput sa sforaie. Din fericire, mi-am amintit instrucliu- douazeci de nivele. Charles Tebbetts considera cil majorilatea
nile lui Elman, a~a cum sunt enumerate mai sus ~i m-am oamenilor prefera sa aiba totul etichetat, pus ordonat pe ca-
simtit foarte u~urat cand au dat rezultate! Clienta mi-a 'spus tegolii ~i reprezentat pe grafice; insa ~i el credea cii aceasta
di a auzit fiecare cuvant, insll nu a avut nici un fel de senza- tinde s1l-i prinda pe oameni in capcana evitarii faptului cll
fie, in afara unei euforii totale - ~i pentru moment pur ~i sim- existii intotdeauna exceptii.
plu nu a vrut sll se iiitoarca. In schimb mi-a spus ca a ~tiut cll Cu excep\ia situatiei in care efetuezi cercetari ~tiinlifice in
trebuia sa se intoardl, atunci cand i-am spus cil nu ar mai fj domeniul hipnozei, poli pur ~i simplu sa decizi care sunt
putut sa ajunga vreodata in starea aceea atat de profunda, metodele de definire a profunzimii hipnozei care iii plac eel
dad se opunea trezilii. mai mult ~i sa actionezi in consecin\a. Odata cu experienla,
. Charles Tebbetts nu a selis despre starea Esdaile in manua- este posibil sa iti descoperi 0 mare abilitate de a recunoa~te
lul.sau, insa a discutat-o in cursulile sustinute la Edmonds. profunzimea transei dupa calitatea raspunsului pe care Ji-I
Uneoli Ie demonstrez studentilor mel aceastii stare. da dientul.
LeCron ~i Bordeaux au definit nivelul profund al hip- Cred, la fel ca ~i mentorul meu, ca rezultatele la sugestiile
nozei ca fiind starea plenara de transa, in cursul direia facute sunt cu mult mai importante dedit sa incerci sa masori
subiectul traie~te 0 stare de stupoare in care este inhibata cu precizie profunzimea transei obpnute. Acest lucru este
olice fel de activitate spontana. A mai fost nurnita ~i starea de adeviirat mai cu seama pentru orice artist al hipnozei, care
coma de dltre unii experJi, indusiv Walter Sichort, care a practicli hipnoterapia centratil pe client; cu toate ca nume-
demonstrat aceasta stare la convenliile nationale ale hipnoti- roase aplicapi medica Ie ale hipnozei pot sa impuna ca pa-
zatorilor in fata unui mare numilr de hipnoterapeuti din cientul sa se afle cel putin in starea de somnambulism pentru
intreaga lara. a obtine cele mai bune rezultate - ceea ce necesitii 0 mai mare
Sichort, care a predat hipnoza multor medici din intreaga abilitate a hipnotizatorului de a miisura mai exact profun-
tara, credea ea existii stali profunde chiar mai adanci decat zimea transei hipnotice.
128 C. ROY HUNTER Arta hipnozei 129
Unele carli Care cartografiaza profunzimea transelor hip- adance!jlti, tot mai jos, mai adine, mai adine, mai admc, mai
adanc. Adine de tot ~i profund relaxat.
o notice afirma ca exista un anumit procentaj de oameni care
'simt "nesusceptibili" pentru hipnoza, In cazul in care exista Bratul moale (tehnica Dave Elmall)
'.0 opdzilie totala din partea clientului fara un motiv aparent,
'nu ihseamna in mod obligatoriu eli c1ientul tau este, practic, Mentorul mei ii recuno~tea lui Dave Elman meritul pen-
"nesusceptibil ll

tru conceperea acestei tehnici. (Pentru cei interesali, Gerald
Cu toate eli Upsa totala de reaclie se poate datora lipsei de Kein de la Omni Hypnosis, Florida, continua cercetariIe
competenla artistica a hipnotizatorului ~i/sau lipsei de regretatului Dave Elman.) Ridicil bratul cIientului de degetul
ihlelegere din partea c1ientului (care poate sa fie sau nu mare sall de incheietura mainii, mi~candu-I ihainte ~i inapoi
~i spunandu-i:
rezultatul unei disculii pre-hipnotice inadecvate) ~i/sau lip-
sei de ihcredere sau a unui raport hipnotizator-client, ori pur Lasa-ti bratul sa devina din ce in ce mai moate ~i mai liber.
~i simplu starii clientului din acea zi, nu exista nid 0 posibi- Imagineaza-J:i ca il simfi ca 0 carpi uda ... moale !ji liber, exact
Iitate neplacuta; potenlialul tau client poate sa fie victima ca 0 carpa uda. Cand ii dau drumul in poala ta, lasa-te sa te
unei "peceti hipnotice" lasata de un aIt hipnotizator, care a adance~ti de ZECE ORI MAl MULT!
vrut ca nimeni altcineva sa nu 0 mai poata hipnotiza pe per-
Da dru11lul bra/1lIlIi c1ientului efind expira ~i spune-i imediat:
soana respectiva, Mai gray chiar de-atat, este posibil ca clien-
tul respectiv nid micar sa nu-~i aminteasca sa fi primit Acum, ADANcE~TE-TE DE ZECE ORI MAl PROFUND.
vreodata 0 asemenea sugestie! Aeeasta pradica total Iipsita
Dacii clieutul fncearciI sa te ajute ridieflfld braful, mi~cii-l tn sus ?i in
de etidi este discutata ih Capitolul 9 aI cartii, laolaWi eu 0 cale
jos, iuainte ~i Inapoi ~i nccentueazii in continuu sa-LInse moale, sa-l
potentiala de anulare a rilului eomis, simta ca 0 carpii uda, spunfindu-i:
Lasa-ma sa sustin eu intreaga greutate a bratuiui tau ... !ji cand
Cum se poate adanci starea hipnoticii ii dau drurnul in poala ta, lasa-l sa cada ca 0 carpi uda ~i apoi
ADANCE~TE-TE DE ZECE OR! MAl MULT.
Sfar~itul acestui capitol este dedicat prezentarii ~i expli-
" carli tehnidlor de adancire a transei hipnotice a~a cum au j REPETA cu celiilalt bral, Ctind folos~ti aceastii tehnicif, ridicii bralul
fost ele predate de Charles Tebbetts, clientului apucandu-l Jie de degetul mare, fie de fncheietura mainii,
, , cuprinzlind ?i 0 parte din palmii, en sii evili sil-i dni 0 senzalie de dis-
Numiiriitoarea inversii (sau directii) conJort. Daca este posibil, dii-j drwnulla bra! cfind expirii.
"

Sugereaza-i cIientului ca ih timp ce tu numeri invers de la Adancirea prin reillducere


cind la unu (ori de la zece la unu), cu fiecare numar pe care
iI roste~ti tu, el se adance~te tot mai profund ih starea de transa, Exemplu de fixare oculara (tehnica predata de Charles
Tebbetts):
CINeI ... te adance!jlti tot mai mult eu fiecare nUmal, te relaxezi
Cand iti eer sa desehizi ochii, vreau sa te ui~i Ia inelul meu,
.0
comple •. PATRU ... tot mai adanc ~i ~ai adane, Ie relaxezi in
~tarea de hipnoza. TREI ... tot mai ' adine ~i mai adine, Ie J:inand privirea FIXA pe ineiul meu (stilou, creion etc.). ~i mai
adance~ti tot mai mull eu fiecare numar. 001 ... tot mai adane weau sa stabilim un semnal intre noi, ca atunci cand trosnesc
~i mai adine, intr-o relaxare hipnotica. ptacuta. UNU ... Ie
din degete ~i spun cuvinlele "ACUM DORMI!JI tu sa inchizi
130 C. ROY HUNTER Artn hipnozei 131
ochii din nou ~i ·sa
intri ~i mai PROFUND in starea de hip- Aeum, inspira profund ... ~ine-ti respiraJia ... Acum expid ...
nazi. ACUID, deschide ochii ~i uita-te la inelul meu. (Apasa umerii in timpul expirafiei.) Acum adince~te-te mai
mult ea niciodata!
Tine-Ii {ne/ul (stiloui, creionui, unghj(J etc.) la aproxhnativ trrized
pana la ~aizeci de centimetri in Jala ochilor clientului, deplasandu-lla Repetti acest proces'de trd ori, odihllindu-,ti miiinile u~or pe lImeni
tm unghi de aproximativ 45 de grade deasupra planului sall vizual. pacient1l1ui fnlre aptisari.
Mi§;cii-l sub planul vizllai, 5pmuindu-i:
In cazul tehnicii de mai inainle, este important sii-Ii Iii
Cand imi prive~ti inelul, simti ca Ji se inchid ochii - a!la (tros- mainile nemi~cate intre apasari. Masarea spatelui sau a
ne~te din degete) ACUM DORM!! Inspiril profund ~i adan- umerilor clientului poale sa i se para fie ameninlatoare, ori atat
ce~te-te de zece ari mai mult. de placute, Incat sa vrea sa continui - distragiindu-i atenlia
de la hipnoza. De asemenea, pentru a evita orice fel de per-
._Fa 0 pauza sufiQent de lunga pentru en c1ielltuisa paClta illspira adallc
eeplii gre~ite, trebuie sa proeedezi eu multi'i bagare de seama
I ~i apoi contirwa:
dind aplid aeeasta tehniea In cazul unui client de sex opus.
De fiecare daU, cand deschizi Dehii, ai nevoie de un efart mai
mare - ~i simfi 0 dorinJa din ce in ce mai mare sa-i inchizi la Levitatia bratului, attlt cu sugestii directe, clU ~i cu su-
lac. acum, deschide-i din nou ~i uita-te la inelul meu. gestii indirecte
Repeta procesui de mai inainte de mat multe ori, urmiin'nd indiciile de Charles Tebbetts a predat aceasta tehnidi la dasa mea, In
obosealii oculara - umezirea ochiloT etc. 1983_ Cred cii este 0 varianta a unei tehnici similare pe care a
imprumutat-o de pe 0 inregistrare video a dr_ Milton Erickson,
NOTA: poli sa folose~ti orice tehnica efidenta de inducere pe care a ~i prezenlat-o, de altfel, in tipul cursului meu de
a' ,&tarii de transa ca tehnica de adandre a acesteia - astfel, hipnoterapie din perioada respectiva.
Charles Tebbetts ne Invala ea repertoriul tehnicilor de adan-
Daea vrei sa te adince!}ti fi mai mult in starea de relaxare, te
eire a starii de transa este ~el pu)in la fel de mare ea reperto-
pof,i simti !ii mai bine dad ridici bratu1 tot mai sus. Fieeare
riul tehnicilor de indueere a starii de transa. mi~care a brafului tau in sus if,i face intregul corp sa se
adanceasca tot mai muIt in starea de relaxare. Intregul brat
fmpingerea u~oarii a umerilor devine din ce in ce mai u~or, la fel de ufjor ca un fulg care
Charles Tebbetts numea aceasta tehniea lehnica de Impin- plute~te in aer !ii dad vrei eu adevarat sa te ada.nce~ti Iji mai

gere a umerilor. muIt in starea de relaxare, pop. lisa bratul sa se ridice.

Fiecare mi~care a bratu1ui tau in sus te face sa te bucuri de 0


Explicii-i'c1ienlului:
senzape minunata de conforl Cu fiecare mi~care a bratului
Cand tree in spatele tau ~i ifi imping umerii U!101, vreau sa te care se ridica, iti vei spune, "Ma relaxez fji mai mult."
relaxezi !1i mai profund.
Simte cum te adance~ti ~i mai mull in starea de relaxare cu
Treci fn spatele cIientlllui, punandll-p mliinile u~or pe ullleni siii. Nil fiecare inspirafie, cu fiecare bataie a inimii, adancindu-te ~i
apasa plinii clind expiri1! Continua,.. . mai muIt sau pur lji simplu lasindu-te eomplet liber.
132 C. ROY HUNTER Arta hipnozei 133
Acordii-j clientului cate treiz.ed de secunde de lin~te de mai multe ari eu dt te adince;;ti mai mull, eu atit mai muIt vIei sa te
pe parcursul acestei procedllri. and are bra/ul (ntins In sus, la un ad.ince~ti, sau pOJi sa te abandonezi pur ~i simplu stirii de
unglti oareCllrt! falii de corp, spune-i: transa totala.

Acum el}ti en mull mai adincitin starea de hipnoza decal erai Intregul tau corp raspunde la ideea de relaxare.
in urma eu citeva momente. Voi numara pana la lrei ~i cand
intotdeauna este 0 experienfi deosebit de placuta, calmanta,
voi rosti "trei", braful ip va ddea in poa13. in momentu) in profund relaxanta, sa fii hipnotizat.
care cade, vei fi de zece ori mai relaxat. Unuo .. doL .. trei. .. DE
ZECE ORI mai rela""!' ' tti este foarte u~or sa rispunzi la vocea mea... abando-
nandu-te, relaxandu.. te ;;i eliberandu..te.
Sugestia frecventa .
~j a~a mai departe ...
In afara utilizarii tehnicilor speeifice de sugestie pentru
adiincirea nivelului de hipnoza, hipnotizatorul poate sa mai
Cum riimiine cu imagistica indrumatii
foloseasea sugestia frecventa, directa sau indireeta, ea elien-
pentru adiincirea stiirii de hipnozii?
tul sa se adiineeasdi tot mai mult ~i mai mult In starea de
transa, ca in exemplele urmatoare: Numeroase tehnici incorporeaza imagistica indrumata
~i/ sau imagistica programata, in scopul adiincirH starH de
Alege 0 stare mai profunda de hipnozil, DORE~TE-TI 0 stare hipnoza, eum ar fi coboriirea unor trepte, coborarea eu liftul
mai profunda de hipnoza ~i TE VEl ADANcl tot mai mult cu
etc. In vreme ce toate tehnicile de mai inainte (sau variantele
fiecare sugestie pe care 0 accepti.
lor) pot sa fie foarte eficiente in cazul unor oameni, nu exista
Inspirii adine, relaxeaza-te ~i adince~te-te 'Ii mai mult sau eli- o tehnica "nume care sa dea rezultate la top oamerui, de
bereaza-te. fiecare datiL
Una din imaginile mele preferate este sa rna imaginez
POfi sa te ad.incel}ti 'Ii mai mult de..acum, ori te po~i surprinde coborand cu ascensorul. Deoarece pentru mine este foarte
cand. te abandonezi hipnozei totale. eficient sa rna imaginez coborand cu ascensorul, am incorpo-
rat ascensorul in numaratoarea inversa cand am inceput hip-
Fiecare sugestie pe care 0 accep~i te ad.ince~te tot mai muIt sau
noza profesionala. Apoi, in decurs de numai eiiteva
mai complet int,...o stare de lini~te hipnotidi.
saptamfuti de profesat, 0 c1ienta care a intrat destul de repede
eu cat te ad.ince~ti mai mult, cu atat te sim~i mai bine. ~i de u~or in starea de hipnoza ~i-a incheiat transa brusc, cu
cuvintele, IIUrasc ascensoarele!U Dupa mai multe lncerdiri
Este {oarte placut sa te abandonezi complet, tot mai adinc, in lipsite de succes de a restabili 0 relape hipnotica cu ea, i-am
aceasU stare de linhjte. returnat banii ~i i-am recomandat un alt hipnotizator. A~adar,
Co~tientul tiu se poate relaxa complet ~i subco~tientul este
s-ar putea spune ca,.am facut 0 investipe financiara in con-
~tientizarea faptului cii est.e intelept sa il intrebi pe client care
liber ... sa raspundi vocii mele.
este atitudinea lui fata de ascensoare (sau trepte, pi\duri, apa,
SunetuI. 'vocii mele poate sa te adinceasca din ce in ce mai lumini, cer, zona rurala etc.) inainte de a incorpora aceste ele-
mult in starea de hipnoza, pana dnd te trezese. mente in imagistica indrumata - deoarece numero~i oameni
134 C. ROY HUNTER Arta hipnozei 135
au reaclii fobice la locuri ~i lucruri care altora pot sa Ie faca 0 De cate ori este posibil, solicitii-i unui alt hipnotizator sa
mare placere. foloseasca 0 tehnidi pe tine, dad! vrei ca la randul tau, tu sa
Am avut surprize neplacute ~i in privinla tehnici!or de o incerci pe altil. De asemenea, daca ai citit pana aici farO. sa
adancire a starii de hipnoza care incorporeaza coborarea fi trecut vreodata printr-o experienla de hipnoza, te sfatuiesc
scarilor. De ce? Pentru ca eu cobor un rand de trepte in cate- so. traie~ti personal aceasta experienla, cu un hipnoterapeut
va secunde ~i nu in cMeva minute. In timp ce hipnotizatorul acreditat;;i cu experienla.
imi cere sa cobor prima treaptii ~i sa rna uit imprejur, eu eu toate ca un om de ;;tiinla care studiaza hipnoza nu tre-
cobor pana jos ~i a~tept nerabdator urmatoarea tehnica de buie neaparat sa traiasca aceastii stare (~i niei medicullicen-
adancire a starii de hipnoza. In primul rand, nu sunt 0 per- liat care folose~te aplica\iile medicale ale hipnozei), cred di
~oana foart~ vizuala - a~adar nu ma opresc sa rna uit impre- un hipnoterapeut profesionist trebuie sa treaca prin expe-
Jur. In a1 dodea rand, dad. dureaza p"ea mult ca facilitatorul rienla hipnozei daca vrea sa fie cu adevarat efieient ~i credi-
sa ajunga acolo unde eu ma afIu deja, starea mea de transa bi! in aceasta meserie.
hipnotica s-a dus de mult. eu toate aces tea, cunosc oameni Pentru a fi un bun artist, trebuie sa cuno~ti arta atat ca
care dispund foarte bine la imagistica indrumata care pre- interpret, cat ;;i ca beneficiar! Un neurolog de la cursurile
supune coborarea treptelor ca tehnica de adancire. mele era la fel de dornic sa se lase hipnotizat de alii studenli,
Charles Tebbetts a folosit candva 0 imagine scurta a unei ca ~i sa Ii hipnotizeze el pe alii studenli din grupa lui; ;;i chiar
poteci in piidure, cu sunetele pildurii ~i chiar m-am identifi- i-a rugat sa i se adreseze cu numele mic. Atitudinea lui a
cat cu aceasta imagine. Dezvoltand pe marginea tehnicii lui, facut onoare bra~ei medicale.
am combinat-o cu confuzia mentala, solicitandu-i clientului Dad te temi sa la~i pe alteineva sa te indrume in starea de
sa caute numere ca ~i cum s-ar afla pe 0 poteca din padure hipnoza, poate ca ar trebui sa afIi de ce ~i apoi sa rezolvi
autoindrumata; numai unele dintre numere lipsesc. Incor- aceasta opozilie din partea tao Dad\. opozip.a ta fala de hip-
porand un parau, 0 cascada, flori saIbatice, pasari care canta noza se datoreaza faptului di crezi ca altcineva va ajunge
in copaci, 0 briza u~oara etc., rezulta 0 calatorie placuta intr-o sa-Ii "controleze" mintea, dupa piirerea mea, hipnotizarea
pildure de lini~te hipnoticil placuta. De dlte ori folosesc altora nu este nici pe departe 0 ocupalie pentru tine!
aceastil imagine, mil aSigur d. clientuJui respectiv Ii face Indiferent daca e~ti deja hipnoterapeut profesionist sau
placere sa se plimbe in piidure! studiezi doar hipnoza, ori e~ti un eititor curios, caruia i-a
Din nou, la fel ca in cazul oricarei tehnici hipnotice, folo- ajuns in maini cartea mea, te rog sa EXPERIMENTEZI starea
se~te numai acele tehniei de adancire a starii hipnotice care
de hipnoza, in cazul in care intenlionezi ca vreodata sa hip-
te-ar face pe tine sa te simti confortabi! dad. ar trebui sa notizezi pe eineva.11i e~ti dator acest lucru lie insuli, precUlIJ
~i tuturor celor pe care Ii indrumi in aceasta stare!
raspunzi la ele, dadi te-ai afla in locul clientului. Echili-
breaza-Ii decizia co~tientizand ca ceea ce-i place ;;i nu-i
place clientului tau, poate sa difere de ceea ce-Ii place ~j. nu-Ii
place lie. Unul dintre studentil mei nu a facut acest lucru la
~Iasa ~i a folosit imaginea programata a leganatullli u~or
mtr-o barca ca tehnica de adancire a starii hipnotice. Clientul
s-a trezit brusc, singur, din hipnoza ~i i-a strigat, "Am rau de
mare!" ~i s-a repezit la u;;a. ered c1i ghice~ti continuarea aces-
tei intampliiri.
Aria hipnozei 137

Capitolu17 de la tehnicile de inducere a starii de hipnoza, la tehnicile de


hipnoterapie.
TESTAREA iN TlMPUL HIPNOZEI In acest capitol sunt prezentate ~ase tehnici; patru sunt
, ,
prezentate exact a~ cu erau predate de catre Charles Tebbetts
! .,,-:,
(cu excepliile menlionate) - iar cea de-a cincea ~i ~asea sunt
Unii cercet~tori ai hipnozei au utilizat controlul starii hip- variante ale levitaliei bralului, pe care Ie folosesc adesea cu
n.otice ca mijloc de a "testa" profunzimea starii de transa a dienlii mel. Ca ~i in cazul altor tehnid fundamentale,
clienjilor lor. Adeseori se numesc "sugestii de provocare", numarul real al testelor hipnotice este limitat exclusiv de
deoarece sunt practicate pentru a ajuta persoana aflata in imaginajie; insll te rog Sa dai nurnai sugestiile pe care Ie-ai
starea de hipnoz~ s~ se adanceasdi ~i mai mult in aceasta accepta ~i tu fara nidun fel de relinere, dad! ai inversa
stare dup~ acceptarea sugestiei de provocare. De asemenea, rolurile cu dienjii tai.
il ajuta pe hipnotizator sa estirneze profunzimea starii de
hipnoza. Testul de catalepsie oculara
Pe de alta parte, ca. ~i in cazul testelor de sugestibilitate,
mai exista un benefici\! centrat pe client pentru adminis- De obicei, Tebbetts folosea mai intili acest test ob~nuit de
trarea acestui gen de sugestii. Charles Tebbetts. " recunoscut "convingere" deoarece implidl doar m~chii mici care con-
acest fapt ~i a numit la rnodul general aceste sugestii "de. pro- troleaza plecapele. Spune-i clientului di in timp ce tu numeri
vocare", folosind denumirea generid; de "facton de,convin- de la cinci la unu, pleoapele i se inchid din ce in ce mai strans.
gere" hipnotici, deoarece Ii ajuta pe hipnotizatori sa convinga
clientul ca intr-adevar traie~te starea de hipnoza. Acum, din moment ce ai pleoapele inchise, vei simJi d se
inchid strans. In timp ce numb de la dnd la unu, cu fiecare
numb pe care il rostesc, pleoapele tale se strang ~i mai tare.
Care sunt beneficiile testarii pentru client?
Un;; terapeuti (inclusiv Charles Tebbetts) au amplificat nlspunsul
Majoritatea oamenilor care intra in starea de hipnoza pen- prin atingerea /nmlii pacicntului, In centro, pe linia piirului, exact in
tru prima oara, nu recunosc aceasta stare ca atare, din caU2a acest moment - ;i apo;, in fimpul numi1rdtorii, coborand degetul tot
concepliilor gre~ite. $tiu unde se' afla $i aud tot ce Ii se spune; rnai jos pe frunte "ana cand, la numarul unu, degetul ajllnge pe ~allQ
~i pentru ca ~tiu ca ar putea sa paraseasca aceasta stare in nasului. (Eu personal nu am indus atingerea fn cazul acestri tehniei;
orice moment ar dori, adeseori nu reu~esc sa accepte faptul ,usa am considerat neceSQr stl venercz memoria maestnllui meu,
men/ionand aid acest elemmt de fJfingere pe care l·n introdus el.)
eli realmente s-au aflat in starea de hipnoza.
Dupa cum am menjionat mai inainte, fiecare "factor de CINel ... pleoapele taleincep sA se inchidl mai strans
convingere" acceptat de dient it ajuta pe acesta sa se adan- de-a cum. PATR.U ... pleoapele tale se inchid tot mai stnns cu
ceasdi ~i rnai mult in starea de hipnozii ~i sa-~i valideze expe- fiecare numar pe care iI fosteSt. TRD ... inchidc-le ~i mai
rienla transei hipnotice. Mai mult de-atat, dupa cum s-a strans acum. 001 ... imagine~d-ti di sunt Iipite! UNU ... sunt
descoperit pe cale ~tiinlifidl, testarea Ii asigura hipnotiza- inchise aUt de stri.ns, incat chiar dad. ai INCERCA d Ie
torului un indiciu cu privire la profunzimea starii de hip- deschizi, ai DESCOPERl ca se inchid ~i mai stlans. incearca
noza - 0 infonnalie la fel de importanta pentru hipnotizator, sa Ie testezi, ~i vei constata d. vor sa stea inchise... Acum
pe dit este de importanta ~i pentru dientul sau, anterior trecerii relaxe.ua-ti toti mu~chii care iJi contraleaz! pleoapele. De
138 C. ROY HUNTER ATta hipnozei 139
fapt, relaxeaza-fi, complet intregul corp ~i lasi-te adancit tot TREI, 001, UNU ... RELAXEAZA-TI mainile ~i lui-rna pe
mai mult in hipnozi. mine sa fi Ie dep3rtez u~or. Acum inspircl profund !ji coboara
MULT MAl adane.
Charles Tebbetts ne inva\a ca aceste cuvinte, "incearca" ~i
"descopera", sunt foarte importante, pentru ca il ajuta pe In exemplul de mai sus, este important ca pauza ta sa aiba
client sa raspunda la factorul de "convingere" sau la test. numai doua sau trei secunde, astfel incat sa reduci la mini-
Cuvantul "incearca" denota un e~ec al subco~tientului; prin mum disconfortul resimjit de client ~i/ sau sa reduci posibi-
urmare, cand ip. incepi sugestia eu cllvantul "incearca#, sub- litatea ca acesta realmente sa-~i desfaca mrunile. Urmare~te
in\elegi di pacientului Ii va fi dificil sau imposibil. Folosirea cu aten\ie mainile in timpul scurtei pauze; daca suspectezi ca
cuvantului "descopera" este de asemenea importanta, este posibil sa ~i Ie desfaca, sugereazli-i repede cil pot fi des-
deoarece este un cuvant pozitiv. Copiilor Ie place la nebunie fiicute. Apoi, fara sa vorbe~ti despre aceasta, treci direct la un
sa descopere lucruri; ~i acest cuvant contine aceastii calitate alt test.
copilareasca, pe care cu totii 0 avem ~i 0 pastram in subcon~­ Ciind folosea testul incle~tarii mainilor, Charles Tebbetts
tient. Mai mult de-atilt, de vreme ce majoritajii oamenilor Ie cerea clientilor sa; sa intinda bratele ~i Ie sugera sa Ie
"testele" nu Ie fac placere, unii clienji pot chiar nici sa nu intareascii ~i sa-~i blocheze coatele - impletindu-~i degetele ~i
mcerce sa-~i "testeze" pleoapele. Regretatul Arthur Winkler
striingand. Pe urmii, Ie sugera sa-~i imagineze cii ambele
profita de avantajul acestui fapt ~i folosea un limbaj diferit in
maini erau 0 singura bucata de lemn. Folosea cuvintele "in-
cazul testului de inchidere a ochilor:
cearca" ~i "descopera" in testele sale. De asemenea, cand
Testeaza-i ~i asigura-te ea raman inch~i. clientul riispundea la elementul de convingere, apuca mai-
nile clientului cu amiindouii mainile sale la nivelul incheie-
Mie 1mi place sa completez afirmajia de mai inainte de turilor ~i i~i apasa degetele mari in dreptul pulsului,
cate ori fac acest test. (Nota: utilizarea cuvantului "test" este sugerandu-Ie cii mainile se vor desface cu u~urintii. Pe urmii
in regula in cazul unui "convins".)
Ie despar\ea mainile, lasandu-Ie sa cada in poala c1ientului ca
tehnicii aditionala de adancire a starii de hipnoza.
lncle~tarea mainilor Experienta mea personalii mi-a aratat ca rezultatele
objinute cu clienjii sunt practic la fel de bune ~i fara sa Ie cer
SoliciUi-i clientului sil-~i lipeasd\ palmele, impletindu-~i
sii-~i blocheze coatele, ~a cum proceda profesorul meu; insa
degetele ~i stringiindu-Ie. Spune-i pe un ton pateen:
tu e~ti liber sa alegi ceea ce crezi ca iji convine eel mai mult.
Imaginead·-fi eli degetele tale sunt asemenea unor arcuri
grele, metalice ~i se string din ce in ce mai pulemic pe mas\lra
ce eu DUmar de la unu la trei. UNU, se strang tot mai pulemic Testul brafului rigid
cu fiecare nUmal'. DOl, se strang tot mai pulemic. TREI, se
Apucii bratul c1ientului ~i a~aza-i-I in pozijie verticalii,
strang alit de pulemic, ineal daca tNCERCI sa Ie desparp,
CONSTATI d se strang !ji mai mult. Testeaza-Ie ~i vezi daca ridicat deasupra capului. (Aceasta este pozijia in care il;i pot
nu se strang ~i mai puternic. bloca coatele!)

Fii 0 pauzii de' nurnai doua sau trei secunde ~i apo; apucii-i rniHnile de Blocheaza-p cotul, incle~teaza-ti pumnul !ji inlinde-fi bralu}
fncheieturi; apoi continua pe un ton matern", spre eel ... (sau tavan)
140 C. ROY HUNTER Arta hipnozei 141
Griibe~te ritmul putin, pocllqte din degete pentrll un rUm MAl
Striinge bratul clientului la nivelul'cotului, antebraluiui, fncheieturii
.".minii ~i deasupra acesteia, continuand ... RAPID, sugeriindll-i dientului sa se mi~te din ce in ce mai rapid .

Lasa-ti toata energia sa Ji se concentreze in bra!. lncordeaza-l Foarte bine! Acum, in limp ce continui sa fad aceste cercurl,
gande~te-te Ia inima tao Bate ca r.1.spuns la nevoile corpului tiu
cat poji de mull ~i fa-I rigid ca 0 bara de olel. Exact la fel de
~i este controlata de subcon~tient. La fel ~i braful tau este ~i el
rigid ca 0 bara de otel. Ai cotul blocat ~i bralul iji este ATAT
controiat de subcon~tient ... ~i cand iJ:i. aling fruntea, brafui
DE TEAPAN ~i ATAT DE RIGID, incat cu cat incerei mai mull
incepe sa se mi~te in direcp.e opus! ...
sa.-l cobori sau sa-} indoi,cu atat mai rigid devine. iNCEARCA
sa-I indoi acum ~i DESCOPERA ea tot ce se inumpJa este ca Atluge jruntea clientuiui ~i spune-i unniitorul cuviint pe un ton patern:
devine ~i mai rigid ...
INVERS!
Lasa 0 pauza de NUMAI trei sau patru secunde. Daca Q?tepji prea
mult, ~ti or; sa-j protloei un disconfort clientului, or; ca acesta chiaT Lasii-l sa foca 'l1reo cO-feva mj~diri tn sens invers.
sa ~lI~easca sa illdoaie br~tul.
Cand ip. ating fruntea din nou, braful iti cade inert in poaIa ~i
Acurn nu mai incetca !ji relaxeaza toti mU!jchii brafului. in inbi intr-o stare de hipnoza MULT MAl profunda!
timp ce numar de la trei la unu, braful tau pur !ji simplu cade
Atinge din nou jruntea clientului.
~i intri intr-o stare de hipnoza MULT mai profunda.
Acum inspira profund ~i relaxeaza-te intr-un somn hipnotic
In !~for bra/Ill cljentului ~i lasii-l siI-i eada In poalii, ell sllgesUa de a se FOARTE adinc, adine.......
adf:nd ~i rna! mutt In starea de "hipnozii. Dii 0 sugestie ~i pentru ca
bratul sa se simfii eonfortabil ~i relaxat. • •• NOTA IMPORTANTA: dad; simli ci! clientul raspunde
la acest factor de convingere in principal cu mintea con~tien­
AllERTISMENT! Nufolosi acest test in cazul nici unui client ta, treci direct la un alt factor de convingere. De asemenea,
care sUferii de dureri la nivelul incheietur;; main;;, brafului sau observa ca din acest test lipsesc cuvintele "incearca" $i
cotului.
"descopera". Motivul este acela ca din momentul in care sub-
cOl1$tientul preia controlul asupra mi~carii de rotalie a bralu-
Mi~carea automata lui, clientul va avea sentimentul ca subcol1$tientul este acela
care, in realitate, ii controleaza "mi~carea automata prin U

tn cursu) discupei anterioare inducerii starii de hipnoza ar care deseneaza cercurile respective - $i aceasta il ajuta sa se
fi trebuit sa te asiguri care este mana cu care scrie clientul tau. convinga ca se afla in starea de transa hipnoticit (Folosirea
(Dadi. nu ai facut-o, intreaba-I acum.) la-i mana respectiva ~i analogiei cu subcon$tientul care controleaza funcliile invo-
cere-i sa-~i imagineze cil are 0 bucata de creta intre ariHiitor ~i luntare mare$te credinla $i convingerea, amplificand rasp un-
degetul mare. sui clientuluL)
Imagineaza.-p. d fad 0 serle de cercuri largi, continue, pe 0
tabIa de ~coalit Levitafia brafului
Incepe sii-i rote~ti miina ea ~i cum ttltr-ademr ar face eerc~rile respec- Prinde u~or mana clientului, 5prijinind-o cu palma tao
tive pe 0 tabla ~c,C!larii.
Vreau sl-p. odihne!jti mana in palma mea. Lasii-ma pe mine sa
Acum continua sa fad asemenea cercuri largi. sus~in intreaga greutate a bra~uhd tau ... ~i pe masura ce imi
142 C. ROY HUNTER Arta hipnozei 143
deplasez ineet mana in sus ~i in jos, imagineaza-~ ca de Utilizarea levitatiei bratului farO. atingere
fiecare data cand se rididi., devine mai u~oara. Imagineaza-p.
ea 0 simJi. ca $i cum a.r fi mai u~oara decat aerul. Sugereaza-i clientului ca i;;i simte unul dintre brate ca ~i
cum ar avea 0 duzina de baloane cu heliu legate de inche-
Mi?cQ mfina in sus ~j in jos u~or, tot mai sus de fiecare data. Asta va ietura mainii, in vreme ce bratul celalalt ~i-l va simp ca ~i cum
face ca bralul sa i s'~ para tot mai u?Or, amplificdnd posibilitatea ar fi fiicut din plumb de la cot pana la varfurile degetelor.
apariliei Ytlspunsu[ui hipnotic.
Nu ~tiu ce-ti este mai u~or sa-ti imaginezi. .. plutirea sau greuta-
De indata ce brapd se ridica singur de pe degetele mele, $TII tea ... dar cu calip imaginezi mai mult ori plutirea, ori greutatea,
ea te afli in starea de hipnozi. Lasa-~i bratu1 sa devina tot mai ori ambele, eu atat mai mare va fi qeosebirea dintre senzatiile pe
U$or de fiecare data dnd se ridica. IMAGINEAZA..-TI cat este care Ie ai in cele doua brate ~i cu alat mai profund vei patrunde
de u~or. SIMTE cat este de u~or. ~i lasa-Ji subcon~tientul sa in starea de hipnoza. De fapt, cea mai u~oarA mi~care a bratului
u~or Ie va face sa Ie adance~li DE ZECE OR! MAl MOLT in
fad lucrel acesla in locu] tau ... Imagineaza-fi d incepi sa-fi
starea de hipnoza., pana cand bratul fi se va parea atat de u~or,
simfi braful ca ~i cum ar fi facut din baloane ell heliu $i ar fi
incat pardi va pluti lipsit de greutate, vazand baloanele aeelea
mai u$or decal aerul.
cu heliu care iti trag incheietura mainii in sus. Sau bratul greu ti
Majoritatea oamenilor vaT riispunde inainte de acest punct. Dacii simJi se va parea ATAT DE GREU, incal vei avea senzapa Cel ai nevoie
de un efort mult prea mare sa incerci ea macar sa-l ridici. A~a ca
rezistenfii, pOJi sa continui - introduciiud rnai muIt SENTIMENT in
p se va parea mai simplu sa-ll,*i sa devina lot mai greu ~i mai
voce, fntr-o mauiera rnai convingiitoare. Pe urma, la alegerea ta, poti
greu ... ~i ell cat va fi mai mare deosebirea dintre senzatiile pe
sa !ii braful sus cu un sillgur deget, spunand: care Ie ai in cele doua brate, eu atat mai profund vei patrunde in
starea de hipnoza ... (etc.)
lJi simP.braPll atit de u~or, incat ifi este foarte comod sa-p.
imaginezi d degetul meu este 0 bara de o~el, pe care p-e
imposibil sa 0 mi~ti. iNCEARCA. sa-mi tragi degetul in jos ~i
DESCOPERA ca este imposibil. Cu cit tragi mai tare, cu aut ~i daca un client e~ueaza la doua teste?
mai profund patrunzi in starea de hipnoza 17i cu atit mai u~or
Daca un client e~ueaza la doua teste, spune-i:
devine bratu1 tau.

Fii pregatit pentru posibilitatea de a resirnti 0 anumita


Este in regula ... Inspiri profund ,i
relaxeaza·te. ALEGE 0
stare mai profunda de hipnoza, DORE~TE-TI 0 stare pro-
presiune asupra degetului. Dad\ clientul reu~e~te sa-ti traga funda de hipnoz/i, IMAGINEAZA-T! 0 slare profunda de hip·
degetul in jos, adance~te imediat starea de hipnoza prin nozi ~i TE VEl ADANcI lot mai mult cu fiecare sugestie pe
tehnica bratului moale a lui Dave Elman (descrisa in Capi- care 0 accep~i. Acum inspira din nou profund, relaxandu-te
tolul 5) ~i tred pe loc la un alt factor de convingere. complet. Fiecare sugestie pe care alegi tu sa 0 accepp. te
adancel1te tot mai mull ~i mai mult ... sau pOfi pur ~i simplu sa
Adeseori, clienp.i aflatiintr-o stare de somnambulism con-
stat" ca bratulli se ridic" de pe degetul tau imediat ce Ie spui
,i
te eliberezi, sl te relaxezi sa te distanfezi de lot.

sa "incerce" sa traga. Clientii care imi raspund in acest fel, In acest pune!, folose~te una sau mai multe telmici de
adeseori (dupa ce se trezesc din starea de hipnoza) sustin ca adancire a starii de hipnoza ~i folose~te rnai multe propozipi
au tras foarte ta)'e sau spun ca nid nu a trebuit sa traga, pen- de adancire asemenea celor de la ultimul subcapitol al
tru ca deja ~tiau ca nu puteau sa traga degetul in jos. Capitolului 6 al acestei caqi. Pe urma folose~te un alt test
144 C. ROY HUNTER Arta hipnozei 145
pentru identificarea starii de hipnoza. Nu repeta niciunele clientului Ii va fi mai u~or sa-~i imagineze rezultate bune ~i sa
dintre cele pe care tocmai le-ai Incercat pana nu apare un fie convins intr-adevar ca hipnoza Ii este de folos.
raspuns la altul nou, deoarece clientul tau ~i-a dovedit deja ca Este yorba despre un placebo? Probabil ca da. Probabil ca
se poate opune la aceste teste. orice placebo reprezinta 0 forma de autohipnoza, datorata
for~ei mentale a individului. In orice caz, ideea fundamentaHI
este ca hipnoza centratii pe client funclioneaza. lar dad uti-
Factorii de convingere pot fi folositi pentru lizarea abila a factorilor de convingere poate sa intareasca
evaluarea projunzimii hipnotice? formula hipnotidi, alunci de ce sa nu recurgem la ei?
Unii cercetatori ~tiin~ifici ai fenomenului hipnozei folo-
sesc diverse tehnici de adancire a starii de hipnoza, precum in concluzie
lli sugestii de "provocare", pentru masurarea capacitatii
clientului de a raspunde ~i a profunzimii starii de hipnoza. Testele pentru starea de hipnoza sau factorii de "con-
vingere" sunt importan\i, mai al!,s pentru clien\ii care recurg
Avand in vedere aceste considerente, au fost concepute
pentru prima oara la hipnoza. In opinia mea, in cazul uti-
diverse scale, cu seturi de sugestii foarte rigide. Dad! motivul
lizarilor nonmedicale ale hipnozei, pentru client, validarea
pentru care inveli arta hipnozei este progresul ~tiinlific, poli transei este mai importanta dedit utilizarea tehnicilor de
sa Intreprinzi l'i alte documetari pentru oblinerea de infor- testare doar in scopul masurarii profunzimii starii de transa
malii detaliate privitoare la diverse protocoale ~i scale hipno- hipnotica.
lice, cum ar fi Stanford Hypnotic Susceptibility Scale ~i/sau $i ma, exista un mod eficient pentru a-I ajuta pe client sa
Scala Harvard etc. fie convins ca a trait intr-adevar starea de transa hipnotidi:
Daca motivul pentru care inveli arta hipnozei este acela ca utilizarea nonterapeutica a sugestiei posthipnotice. Aceasta
Iii dore~ti sa ajuli oamenii sa-~i schimbe viala, probabil ca va fi discutata in urmiitorul capitol, laolalta cu 0 serie de
este mai inteligent sa decizi dacii vrei sa devii un expert in repere foarte importante referitoare la structura sugestiilor.
cunoa~terea ~i cercetarea ~tiin~ifica a acestui domeniu sau
mai curand ai dori sa-Ii dedici timpul l'i energia pentru a
deveni un maestru al acestei arte! In ambele cazuri, modul in
care folose~ti tehnicile este mai important decal tehnicile pe
care Ie folose~ti.
Aminte~te-\i: in vreme ce offiul ae ~tiinla folose~te proto-
coale stricte pentru fiecare subiect, aftistul se adapteaza la
fiecare client in parte. Nu trebuie ~a fii un om de ~tiinti'i ex-
pert pentru a estima dad!. un client raspunde bine la sugestii.
Propria mea experien~ lmi dovede~te di masurarea exacta a
profunzimii starii de transa hipnoticii in care se afla clientul
NU este 0 cerinla obligatorie pentru ob~inerea unor bune
rezuitate. Ceea ce este important este ca credin~a in expe-
rienla transei contribuie la a~teptarile legate de beneficiile
dare pot fi oblinute prin ~edinla de hipnoterapie. In acest fel,
Arta hipnozei 147
Dupa ce te trezesc din starea de hipnoza, vei resim,i 0 nevoie
Capitolu18 tot mai mare sa-Ji atingi nasu1 0 daU. Dad incerci sl te opui
SUGESTIA POSTHIPNOTICA acestei nevoi, vei zambi sau vei ride spantan.

~I STRUCTURA SUGESTIEI Observa dubla legiituri%. Acei clienji, pulini la numar, care
vor incerca sa se opuna, aproape intotdeauna vor zambi sau
vor rade -. ~i adeseori, in cele din urma, tot ~i vor atinge
Una dintre caracteristicile cele mai uimitoare ale hlpnozei nasurile! De asemenea includerea cuvintelor ,,0 data" deter-
este modul in care raspunde la sugestie subcon~tientul. mini! 0 limita de timp pentru eliminarea automata, dupa un
Obiectivele acestui capitol sunt sa ofere 0 imagine de ansam- singur ri'ispuns (acesta fiind un aspect care line seama de
blu asupra celor doua genurf fundamentale de sugestie post- considerajia fata de client).
hipnoticil, atat nonterapeutica, cat ~i terapeutica, sa arate TE ROG sA RETII di intotdeauna trebuie sa dai dovada
de considerajie ~i sa elimini orice sugestie posthipnotica ce ar
modul in care poate sa fie folosita sugestia posthipnotidi
putea sa nu fie benefic!. De exemplu, ar fi complet lipsit de
pentru inducerea starii de hipnoza ~i Sa discute structura
considerajie sa faci pe cineva sa-~i scarpine nasul pentru tot
, propriu-zisa a sugestiei. Hipnotizatorii folosesc doua stiluri restul zilei! Pe de alta parte, sugestia de a raspunde intr-un
de sugestii hlpnotice: sugestia directii ~i sugestia indirecta. mod alert la situajiile din trafic poate sa-i fie de 0 mare utili-
Sugestia directa este adeseori paterna ~i sugestia indirecta tate clientului - insa cu toate acestea, unii hipnotizatori con-
este de obicei materna sau permisiva; insa in ambele cazuri sidera ca este yorba despre 0 sugestie nonterapeutica atata
pot sa existe ~i exceplii. vreme cat nu are legaturii. exclusiv cu dezvoltarea personala.
Inainte de a ne adanci in materia acestui capitol, hai sa Tebbetts sublinia in pagina 252 a celei de a doua edijii a carlii
dam 0 definilie simpla a sugestiei posthipnotice: sale Miracles on Demand importanla inlaturi'irii tuturor su-
gestiilor nefire~ti:
$ugestia posthipnoticii este sugestia administrata ul1ei persoalle atun-
ei mnd aceasta se afla ill starea de hipllOzA, fiind apoi dusd la Dam s-ar intampia ea clienta sa sufere un accident, en de exempltt sa
indepiinire dura ce persoana respectivii iese din starea de hipnozii. alunece pe 0 pardosealii udd - cu toate cd n-aT exista niciun Jet de legil-
tura cu ~edinla de hipnozii - ~i 5ugestia hipnotica neinldturatii aT fi eli
Sugestia nonterapeutica posthipnotica
l1i sirnte picioarele grele sau lipite de pardosealQ, este foarte posibil en
clienta sa crecula eli tatul s-a petrecut din vina ta ~i sit te dea In jude-
cata. £Ste de asemenea posibil ea 0 persoaniJ care ~i urii~te slujba sa Fji
Majoritatea hipnotizatorilor considera ca sugestia posthip-
dOTeasca sit piistreze sugestia eli are bmJuI prea greu ~i nu-/ peate ridica.
notica nonterapeutidi este acea sugestie care nu are legatura
directa cu terapia ~i nu este destinata in mod necesar dez- Profesorul meu sublinia de asemenea importanla eli-
voWirii personale. minarii chlar ~i a acelor sugestii pe care clientulle-a respins,
In afara utilizarii pe scena, in scop de divertisment, mo- deoarece el considera di atunci cand clientul iji parase~te
tivul principal al administrarii majoritalii sugestiilor biroul, trebuie sa fie eliberat de orice sugestie cu excep\ia
posthlpnotice nonterapeutice este acela de factori hlpnotici celor care sunt benefice pentru e\. Dupa cum am indicat ante-
de "convingere", care ii permit clientului sa i~i valideze fap- rior, sunt intrutotul de acord, deoarece sugestia fala de care
tul ca intr-adevar s-a aflat in stare de transa hipnotica. Sa se manifesta opozijie in biroul hlpnotizatorului poate to~i
luam un exemplu destul de frecvent intiUnit: sa provoace, ulterior, un rilspuns.
148 C. ROY HUNTER Arta hipnozei 149
De cate ori imi ating lobul urechii (sau de fiecare data cind iJi
Sugestia terapeuticii posthipnoticii
ating dosul palmei) ~i spun cuvinlel. "HIPNOzA PROFUN-
Ji

Din punctul meu de' vedere, consider'ca sugestia terapeu- D.A descoperi c.i imediat pOJi sa te cufunzi intr-o profunda
,

Iini~fe hipnotidi.
tica posthipnotica este orice sugestie posthipnotica ce are un
carcter constructiv pentru procesul terapeutic ~i/ sau este Hai sa examinam afirma~ia de mai sus. in primul rand,
direct benefica pentru client. De exemplu: contine declan~atorul vizual sau kinestezic combinat cu
De fiecare dat:.i cind aJegi apa ca sa-V satisfaci nevoia de a lua declan~atorul verbal pentru starea de hipnozi! profunda. In
o gustare, e~ti satisficut atat fizic, cat ~i mental. al doilea rand, cuvantul "descoperi" amplifidi probabilitatea
objinerii unor rezultate. In aI treilea rand, " ... imediat po~i..."
In cazul In care hipnoza intr-adevar I-a facut pe clientul este partea permisiv;;, care asiguri! posibilitatea alegerii, ast-
tau sa "intresub puterea ta", atunci ar fi suficient din partea fel Incat clientul are posibilitatea ori sa se opuna, ori sa
ta sa deserii pur ~i simplu noul comportament dorit de catre mearga mai departe ~i sa intre In starea de hipnoza. (De obi-
client. Insa de vreme ce hipnoza este, in realitate, un proces cei, nu este inteligent sa hipnotizezi 0 persoana fara a avea
de autohipnoza indrumat, lucrurile nu sunt chiar atat de sim- consim~iimantul saul) In al patrulea rand, " ... 0 profunda lin-
ple. Chiar dad! cineva dore~te in mod co~tient sa accepte 0 i~te hipnotica ... " ii sugereaza clientului eli hipnoza confer;; 0
sugestie (eu mintea sa logica), o. dorin~a emoponala ~i' mai senzape de lini~te - iar In conditiile acestei societali incarcate
putemica se poate concretiza prin respingerea unei mari de sires in care traim, evadarea intr-o stare de lini?te pro-
parp din sllgestii, care pe 0 ureche ii intra clientului, iar pe funda devine foarte placuta ~i de dorit.
cealalta Ii iese. (Iii mai aminte~ti de "blocajele" menponate la
~far~itul Capitolului 2?) Acest fapt este dovedit de rata ridi-
Sugestia directii ~i sugestia indirectii
cata de e~uare In cazul programelor de renun~are la fumat, de
o singura ~edin~i!. Utilizarea inadecvata a cuvintelor (sau Dupa cum am mentionat anterior, exist;; doua stiluri de
strucutra necorespunzatoare) poate de asemenea sa neutra- sugestii hipnotice: sugestia directa ?i sugestia indirecta.
lizeze unele sugestii; prin urmare, vom examina $i aceste Sugestia directa este asemenea unei cereri directe. Unii
aspecte in cazul acestui capitol. speciali~ti cred di sugestiile directe se administreaza mai
curand in modul patern decat intr-un mod rnai permisiv,
Sugestia posthipnoticii in calitate adica matern; insa opinia mea este ca orice sugestie adminis-
trata ca sugestie directi'i ramlne 0 sugestie directa, chiar daca
de inducere a stiirii de hipnozii
se face intr-un stil care este foarte matern. Aid sunt cuprinse
Multi hipnoterapeup constata di in cazul anumitor clienti ~i afirmapile de dezvoltare personala administrate In forma"
este benefic sa administreze sugestii posthipnotice pentru tul "e~ti" mai curand decat in formatul "sunt".
instalarea instantanee a starii de hipnoza. In opinia mea, Sugestiile indirecte se administreaza Intr-un mod mai per-
intehgent este sa se foloseascii 0 combinatie de indicii verbale misiv, chiar dadi tonul general este cel paterno Metaforele sau
~i declan~atori, fie ei vizuali sau kinestezici, iar utilizarea pove~tile adeseori conlin sugestii indirecte, clientul identi-
acestei combinapi sa fie permis;;. Aceasta abordare confera 0 ficandu-se cu unele parti alepove~tii. Este posibil sa te intre-
anumita siguran~a impotriva hipnotizarii accidentale a unei bi cum?i de ce 0 poveste ar putea sa vindece sau sa elimine
persoane. De exemplu: durerea. In cartea Hypnosis and Hypnotherapy de Helmut W.
150 C. ROY HUNTER Arta hipnozei 151
A .' Karle, este prezentat un exemplu interesant de hipnoza Motivul pentru mai ",area eficienfa a sugesUei indirecte poole sa fie
erickSoniana administrata cu peste 0 suta de ani inaintea na~­ {annulat dupif cum IIrmeazif: Tn mnjoritatea slori/or de tram;ii, 0 pnrle
if cou~tientulll; este prezen.tif ;n mod inooriabil, sub forma une; atitu-
terii luf'Enckson - de catre 0 mama, copilului ei. in 1794, flul
dini de observare; parJinl. subiectul 5C pierde in expen'enlQ, insa iu
a facut 0 tumora care trebuia extirpata prin mijloace chirur- parte ego-ul sau observa 'l1 t4cere ce Sf petrece, exact cum se intampl4
gicale. Mam.a a stat alaturi de el in timpul operaliei ~i i-a spus In cazul viseior.
o poveste atat de interesanlll., incat copilul nu a simlit nid un
.fel de durere, in duda faptului di la vremea respectiva nu Dadi e~ti specialist tntr-un domeniu ~i iii dore~ti doar sa
exista an~stezie. Operalia s-a dovedit a fi un succes. Dupa folose~ti hipnoza ca adjuvant in activitatea ta practica actua-
mulli ani.,. biliatul a publicat povestea pe care i-a spusese Iii, ~i vrei sa folose~ti in special sugestia indirectii, iti sugerez
mama lui. Baiatul era Jacob Grimm. lar povestea, AlbiI ca sa acorzi cat mai mult timp documentarii in tehnidle de su-
ZiIp~da. gestie indirecta, al eliror maestru a fost dr. Milton Erickson. 0
Ca ·urmare .a cercetliIilor doctorului Milton Erickson, s-a alta altemativii consUl in ob\inerea unei dirli bune de scenarii -
scris foarte mult pe tema sugestiei indirecte ~i prin urmare nu sau sa-Ii compui propriile scenarH ~i sa solicip comentarH pe
mil voi referi aid la acest subiect. Charles Tebbetts a folDSit ~i marginea lor din parlea unui hipnotizator cu experienta, ori a
a predat in special tehnici legate de sugestia directa. unui specialist versat in tehnicile ericksoniene.
Ocazional, folosea $i sugestia indirecta (sau permisiva); insa Pentru persoanele interesate de cercetiirile dr. Erickson
credea ca atund cand oamenii platesc pentru a merge la un existii doua carti (in afara celei pe care locmai ce am dtat-o)
$i anume: Experiencing Hypnosis - Experienla hipnoui - (scrisa
anumit hipnoterapeut;' sunt cu mult mai predispu~i la a
in colaborare de Erickson ~i Rossi) ~i Hypnotic Realities -
raspunde la sugestia directa in comparatie CU 0 persoana care
Realiliili hipnotice - (scrisa de asemenea in colaborare de
se duce fie la un medic care folose$te hipnoza, fie la un con-
Erickson ~i Rossi). Mal sunt disponibile, de asemenea, 0 mul-
silier care de asemenea folose$te hipnoza ca adjuvant, in lime de dlrli pe tema hipn02ei ericksoniene.
ambele cazuri hipn02a nereprezentand a$teptarea principala Charles Tebbetts a facut 0 serie de comentarii in scris
a clientuhri. Cu toate ,ca sunt de acord cu acest ralionament, referitoare la sugestia indirectil, la paginile 37 ~i 38 ale ceJei
folosesc atat sugestia directa, cat ~i sugestia indirect.., adap- de a doua edifij a carlii sale Miracles on Demand:
tandu-Ie in funclie de client.
. DnH partizani al sugestiei indirecte considera cil intot- Novicele pasionat acord4 uri fonrte mare respect acestor mctode ~i are
deauna este mai profitabil un stil mai permisiv. Acest lucru ~i de ceo Pe de alta parte, simplill Japt cd 0 metoda pare creativa, dife-
rita sau profunda, nu gara1Jleazt'f df esle mai bunii saIl mai simpla
poate sa fie adevarat pentru urn; oameni, in lmele impre-
decat 0 aiM metoda, verificata pi efident4.
jurilri, insa nu este adevarat pentru toli oamenii ~i in orice
imprejurare. Este adevilrat cil mintea co~tienta poate sa Charles Tebbetts ne splmea la clasa ($i a scris in cartea sa)
monitorizeze sugestiile directe, insii acestea sunt mai u~r ca multe dintre aceste metode dau rezultate; insa el credea cil
acceptale in absenta opoziliei. Pe de aWl parte, daci! ai vreun adeseori reprezinlil 0 salisfacere a ego-ului hipnotizatorului.
motiv sa suspectezi ca vreunul dintre clienfij tili ar putea sa Dupii cum am mai arata! anterior, punctele mele de vedere
se opuna chiar $i la cele mal simple sugestii, stilul indirect sunt ceva mai modeme. Eu folosesc mai multe sugesru indi-
poate sa reprezinte calea cea mai buna. La pagina 75 a cartii recte decat regretatul meu mentor. in cursul colaborarii mele
sale Hypnotic Investigation of Psychodynamic Processes Rossi cu Charles Tebbetts, el $i-a exprirnat adeseori parerea ca
spune: lehnicile "profunde" ii aduc satisfaclii mai mult terapeutului
152 C. ROY HUNTER Arta hipnozei 153
dedit clientului, aeesta fiind, ered eu, ~i prineipalul motiv Sugestie directa Sugestie indirectii.
pentru eare Tebbetts folosea in principal sugestiile direete. 4. Aeum inchide ochii -?i 4. Pentru ochii tai este din ce in
Acestea fiinGi spuse, unul dintre fo~tii mei studenli, foarte deseopera di nu vor nimic ce mai putin important sa
versat In eunoa~terea ~tiinlifidi ~i eereetarea hipnozei, (este altceva decat sa ramanil ramana deschi-?i iar con-?tientul
asistent autorizat de traumatologie ~i folose~te aplicaliile inchi?i. in timp ce min tea tau poate sa hoinareasdi ~i sa
con~tienta hoinare.:;;te ~i se ratikeasca in timp ee subco~­
hipnozei, sub supravegherea medicului, pe pacienlii inter- abate, subcon-?tientul aude -?i tientul aude fiecare cuvant pe
nali in spitale) - folose~te intr-o proporlie foarte mare suges- raspunde 1a fieeare cuvant pe care II spun ~i poate sa te faca
tiiJe directJ .~i ' aeeasta intr-un mod di! se poate de pozitiv. care it spun. sa raspunzi.
. La ll'I"ep)ltul earierei mele de hipnoterapeut, foloseam ~i
eu In special sugestia directa; insa am invalat sa combip. su-
~onstruirea unor sugestii eficiente
g~stia di~eeta ~i sugestia indirecta, adaptiindu-ma intuitiv la
fieeare 'client in par,te. Atata vreme cat clientul este mullumit, In folosirea orielirei sugestii hipnotice, Charles Tebbetts
acesta este ~i scopuJ. Recomandarea mea este: invala-Ie ~i credea eli atat ceea ce spui, di! ~i cum spui poate sa facit dife-
folose~te-Ie pe amandoua. renla dintre succes ~i e;;ec. El mai considera, de asemenea, ca
in continuare vei gasi 0 serie de exemple de sugestii, regula generala, ca limbajul folosit trebuie sa fie atat de sim-
di~ecte ~i indirecte ... plu, incat sa poata sa fie inteles ~i de un copil de 12 ani. Sunt
de acord cu el! in Capitolul 3 al earlii sale Self-Hypnosis and
Sugestie directa Sugestie indirec:tii. Other Mind-Expanding Techniques - Autohipnoza ~i aile tehnici
de dezvoltare mentalii - Charles Tebbetts facea 0 serie de reco-
1. Pe masura ce te relaxezi, p. 1. Poate sa te apuee somnul
se face sOI"(l.n ~i vrei daar'sa sau PQti.sa te simp relaxat.
mandari cu privirte la autosugestie.
te delectezi. Mintea iti Poti sa te simp bine cat vrei. I-am utilizat filosofia cand am scris capitolele referitoare
hoinare:;.te, 1nsa subcon~tien­ dar nu trebuie sa asculti. la afirmalii din prima mea carte dedicata autohipnozei,
tul Uni ascultii g]asul. Lasa-p min tea sa rataceasca. HypnoCise pe care am publicat-o in nume propriu in 1986.
2. A,cum inspira adanc ;;,i 2. Un tu~ist care merge prin Afirmaliile - declaralii pozitive ale credinlei - au devenit mai
expira. RelaxeazaAe, padure, i~i umple plamanii cu populare in anii 1980, dar se pare cii sunt mult p"ea pujini cei
elibereazii-te ~i adanceljte-te. aer, observa ea natura este care ~tiu cu adevarat cum sa Ie structureze ~i sa Ie foloseascii
Vei avea 0 senzatie mai mare calma -?i lini~tita ... are un sen-
de somn adanc, hipnotic, ell timent de pace cu fiecare eu adevarat. De vreme ce sunt asemenea sugestiiJor hipno-
fiecare inspiratie. inspirafie. tice (atat doar cii sunt formulate la persoana intiH) ar trebui sa
folosim recomandari similare, pentru 0 eficacitate maxima.
3. Imagineaza-ti W1 balon pOO 3. Poti sa descoperi ca wmia
ell heliu, legat de mana ta dintre bratele tale i se intampla lli recomand in acest sens cartea mea despre autohipnoza
stanga. eu cat ip. imaginezi ceva interesant. Poate ca iI Master the Power of Self-Hypnosis - Stiipane~te puterea autohip-
mai mult ca vezi sau simti simti pe unul dintre ele mai /lozei - aparuta la Sterling Publishing in 1998) ~i vanduta in
balonul, ell atat bratul tau u~or, ca I}i cum ar fi ridicat de
peste 15000 de exemplare, precum ~i edilia din 2010 a acestei
devine mai u~or. tp. simP. ba]oane ell heliu; sau poate eel
ceUilalt brat greu ca plumbul, unul dintre ele ti se pare prea carli, versiune actualizata, publicatii de Crown House Publi-
prea greu sa poti 53.-1 ridici greu 5.1-1 ridici. Nu I}tiu care shing. Din fericire pentru mine, prima mea carte a aparut
macar; lji descoperi 0 mare senzape i se pare subcoll{itien- anterior excelentei dirli a doctorului Shad Helmstetter, What
diferenta mtre senzapile pe tulni tau ca este mai U-?or sa te . to Say When You Talk to Your Self - Ce sa-ti spui cand vorbe~ti cu
care ti Ie dau eele doua brate. lase sa 0 simF.
tine ins uti - care se constituie intr-un sprijin credibil care imi
154 C. ROY HUNTER Arta hipnozei 155
valideaza multe din opiniile referitoare la afirmalii. Reco- Chiar ~i cand administrezi sugestii indirecte, in general
mand ciilduros aceasta carte totoror celor interesati sa afle este mai inlelept sa pastrezi un limbaj simplu, in toate impre-
mai multe despre dialogul interior pozitiv. (0 alta carte nou jurarile.
aparuta a patruns ~i mai profund in semantica sugestiei hip-
notice: Psychosemantic Parenthetics - Parentetica psihosemJ1ntica Folose~te un limbaj pozitiv - sugereaza rezultaml dont
a lui James F. Russell, doctor in ~tiinle, vechi cercetator al fe- Formuleaza rezultatol dorit, dar nu ceea ce vrei sa evili.
norm\nului hipnozei.)
La fel cum afirmatiile necorespunzator concepute sunt Ai 0 satisfactie mai mare de pe urma cantitatilor adecvate din
acele alimente care te ajuta sa ajungi ~i sa-~i pastrezi 0 greutate
destinate e~ecului, la fel ~i sugestiile incorect concepute sau sanatoasi !Ii ideala.
gre~it folosite pot sa departeze clientul de scopurile pe care
acesta vrea s~ Ie atinga. Cuvintele folosite sunt foarte impor- Un exemplu negativ ar fi: Nu iti mai place sa maniinci dul-
tante, Pl"ntru structura sugestiilor, astfelincat, hai sa aruncam ciuri pentru ca nu vyei sa rlimai gras.
o priy,#e mai atenti! asupra unora dintre elementele funda- Ce e in neregula cu aceasta a doua sugestie?
mentale ale stru~turii sugestiilor. Unele dintre aceste reco- Limbajul subcon~tientului NU este logic; dimpotriva, lim-
m~ndiiri vin din partea lui Charles Tebbetts, altele din alte bajul subconn~tientului este reprezentat de unuJ dintre ingre-
sUrse ~i unele din propria mea experienla. dientele prietenoase ale formulei hipnozei: imaginatia. Prin
urmare, sugestia se autodistruge, sugerand minjii sa-~i ima-
Folose~te un limbaj simplu ~i precis gineze dulciuri ~i grasimi. De obicei, cuvintele negative sunt
ignorate de subcon~tient, ca urmare a ceea ce se cunoa~te
Incazul utiliziirii sugestiei directe, afirmii exact ceea ce inde~b~te sub denumirea de efect invers.
dore~ti,
intr-un ' limbaj simplu ~i precis. Subcon~tientul este Pentru a i1ustra acest efect, roste~te cu voce tare urmii-
asemenea copilului din noi ~i copiii adeseori nu raspund co- toarea afirmajie:
respunzator la indicatiile vagi, neclare. De exemplu:
Nu te gandi 10 un CAINE!
Cu fiecale respiratie, te adince~ti din ce in ce mai mull intr-.o
lini~te hipnotid. profunda. Majoritatea oamenilor i~i vor imagina imediat cil vad un
caine, di aud latratul unui caine, cit mangaie lUl caine etc.
Un !2xemplul negativ ar fi: De fiecare datil cand iti extinzi A venit odata la mine un client care luase parte la un pro-
capacitatea toracicii cu aer fi f/ eliberezi apoi in atmosfera, treci pe gram instant de renunlare la fuma!. La cererea sa, am ascul-
nive/e, din ce in ce mai profunde de stilri de transa hipnoticii senine, tat banda de hipnoza pusa la dispozilie de facilitator. Una
interioriziindu-/i 0 inai mare lini~te. dintre sugestii afirma ell emfaza: "Nu ai nevoie de mancare
Ce e in neregula cu aceasta a doua sugestie? ca substitot pentru fuma!." Ai ghiCit! Clientol substitoise
Este posibil ca unii dintre voi sa radeti deja, insa am auzit ligarile cu mancarea ~i luase aproape 15 kilograme in greu-
asemenea sugestii vagi, aflandu-ma in postora de beneficiar tate, in nOlla luni!
a I hipnozei! Reaclia mea emojionalil este foarte asemilna- Un mijloc rapid de identificare a unui hipnotizator cu 0
toare atonci cand citesc 0 carte scrisa intr-un stil atat de pe- pregatire necorespunzat<;>.ar~ consta in a-i asculta structura
dant, indit pana ~i un doctor in ~tiinle ar avea probleme s-o sugestiilor. Chiar daca ~i cei mai buni dintre noi mai avem
citeasca. scapari din cand in dind, cei care urmeaza seminarii de
156 C. ROY HUNTER Arta hipnozei 157
week-end (sau nici macar aliit) adeseori folosesc formulari Este necesar sa descoperi imediat ca iJi seade polta? Poate d. ai
negative ~i/ sau sugestii de aversiune in cadrul ~edintelor lor fost surprins cand fi-ai sirnfit bratul mai u~or. Nu ai fi surprins
daea te-ai trezi intr-o dimineaJa l1i ai descoperi di te simJi ca un
(sau pentru benzile de autohipnoza). Pe undeva, par sa aiM
nefumltor?
impresia ca daca il fad pe furnator sa aiM fantezii despre
cancerul de plamani ~i/sau atacuri cerebrale care I-ar putea
Accentueaza ~i include elementul emotional (roste~te cu
la~a invalid pe viata, il poti determina prin sperietura sa
PASIUNE)
ren'unte la furnat - insa 0 asemenea atitudine nu face dedit sa
apese hutanul ,;rebel" din mintea unora dintre fumatori (fapt Charles Tebbetts obi~nuia sa spuna, "Exagereaza ~i emo-
relatat '(Iii' unii 'dintre clientii mei). $i mai gray chiar;"ce se tioneaza". Ne Invata ca trebuie sa folosim cuvinte cum ar fi
intampla daca tot mai continua sa fumeze ~i dupa ce-~i ima- minunat, frurnos, extraordinar, plin de hucurie, formidabil
gineaza asemenea boli infrico~atoare? etc. ~i sa Ie rostim cu pasiune. Cu alte cuvinte, sa ne lasam
Charles Tehbetts RAREORI administra sugestii de aversiune. purtati de curent ~i sa ne ducem odata cu el. Cand facilitam
~edintele studentilor la ~coala de hipnoza a lui Charlie, unii
A~teptiirile .tin4 sa fie realizate pareau sa raspundii mai repede dind 1i urmam sfatul ~i vor-
beam cu pasiune - cu mull mai multi decat atunci dind Ie
Aceasta set\ume~te: Jegea a~teptarilor.
vorbeam monoton.
Una dintr" legile naturale este dl tindem sa ne ale gem cu
Sum se administreaza sugestiile cu pasiune?
ceea cE' ctei:lein sau ne a~teptam sa capatam, la nivelul sub-
In primul rand, accentueazii anumite cuvinte. in al doilea
cbn~tientu\U'i: Acest lucru se aplidi ~i in cazul sugestiei hip-
rand, ~i mult mai important, trebuie sa te proiectezi In impor-
notice;l" fef ca ~i In cazul afirmatiilor. Atunci cand concepem
tanta sugestiilor. Lasa-ti libertatea de a percepe arta intr-un
sugestii hipnotice bazandu-ne pe a~teptarile clientilor no~tri,
mod intuitiv. De exemplu, spune-i clientului ca se simte bine
mllr;"vem un ingredient vital al formulei hipnozei - rnai ales
cand intra In starea de hipnozii etc. de asemenea, lnvata sufi-
dupa mai multe raspunsuri hipnotice anterioare ...
cient de multe tehnici foarte bine, astfellncat sa devina un fel
La £el cum ai descoperit ca i~ cade mana cand p-ai imaginat de a doua natura pentru tine - incat literalmente sa intri tu
gileata, p~ti~-?~ descoperi d bratuJ. iJi devine din ce in ce mai insuti intr-o stare ilurninata de autohipnoza atunci cand
u.,or imagi:nandu-p ca este legat de baloane eu heliu. lucrezi cu un client.
Repetitorul vocal lini spunea sa simt muzica pe care 0
Utilizarea cu abilitate a sugestiilor compuse poate de ase- cant. Mi-a venit greu pana am invatat muzica aceasta ~i am
mep.e a sa amplifi~e ~~tepUirile ~i posibilitatile de acceptare reu~it sa 0 cant din "creierul drept" ~i nu ell mintea eon?tien-
ale ~ugestiilor terapeutice posthipnotice. Fiecare sugestie la tao Ma preocupau prea multe lucruri legate de muzica la care
care se rasptinde" 'in s!area de transa l)ipnotica amplifica trebuia sa rna gandesc pana dind muzica a ie~it atat de u~or,
a~teptarile clientului de a raspunde automat, ca in urma- ineil! am putut literalmente sa intru in starea alfa ~i so. lmi las
toarele exemple de sugestii directe ~i indirecte ... sentimentele sa curg. singure. De asemenea, mi-a fost de aju-
Este natural pefitru corpul tau sa primeasd apa ... astfe] incal tor ~i sa proiectez mesajul sau semnificatia muzicii. Cand
, de -Hecare data ca.nd ·alegi apa penlru a-ti potoli nevoia sa iei 0 facilitez hipnoza, proiectez ~i semnificatia ~i impactul a ceea
, gustare, descoperi ca e~ti pe deplin satisfacut pentru eli ip. iu- ce spun. Cand sugerez succesul, lini imaginez ca dientul meu
• be~ti foarte mult puterea de a alege. are sucees!
158 C. ROY HUNTER Aria hipnozei 159
Nu se poate pune problema prefaditoriei pe aceastil. tema alimentare", Ii acorzi subcon~tientului permlslunea de a
daca folose~ti hipnoza intr-un mod analitic exclusiv din per- a~tepta pana maine; ~i ~tim cu totii ca acest "maine" nu mai
spectiva cadrului' tehnic de referinta. Ptotocolul ~tiintific vine niciodata!
strict poate sa-ti inhibe capacitatea de a percepe arta, mai ales Daca Ii oferi subcon~tientului 0 ~a de scapare, de obicei
daca lucrezi exclusiv cu "creierul stang". Este posibil sa va gasi mijloacul de a se folosi de ea - in concluzie, mare
ratezi ocazii foarte importante de a te adapta intr-im mod atentie cu folosirea timpului viitor. Acest lucru este impor-
intelept la client dad' iti anulezi intuiti a . tant mai ales cand se fac sugestii directe. Dadi este necesar sa
Dadi este ab.s olut esential sa fii precis, alege (sau scrie) un se foloseasca timpul viitor (ca de exemplu in cazul unui client
s~praponderal), folose~te un viitor progresiv, ca de exemplu:
scenariu din timp ~i respecta-1. Familiarizeaza-te suficient de
mult cu auntinutul sau, astfel incat sa poli totu?i sa accen- "In fiecare zi, corpul tau se va apropia tot mai mult de atin-
gerea ~i pastrarea greutatii ideale; SAU Cu fiecare zi care
tuezi amlmite cuvinte ~i sa-I roste~ti cu pasiune.
trece, vei deveni din ce in ce mai mult eul tau ideal."
Multi hipnotlZatori fulosesc scenarii pregatite din timp.
Exista literalmeIlte mii de scenarli disponibile, precum ~i nu~ Ar trebui sa Jim activi sau pasivi?
meroase carli de scenarii.·inainte sa folose~ti vreunul dintr-o
asemenea sursa, cite~te-I cu atentie ~i fii pregatit sa-I adaptezi in cazul folosirii autosugestiei, este mai bine sa fie decla-
dupa necesitati, potrivit liniilor generale ale sugestiei respec- ratii (sau afirmatii) active ~i nu pasive. ;ltiu sa cant. iti·spune
tive. Pe masura ce operezi aceste adaptari, aminte~te-ti cel asta di eu chiar a~ canta? ?tiu ~i sa giitesc - cand e nevoie.
mai important concept: imaginatia este limbajul subcon~tien­ (Slava Domnului, pentru cuptoarele cu microunde!)
tului, .. Ce Il;i va imagina clientul de pe urma scenariului tau? Pe de aWi parte, in cazul sugestiei hipnotice, exista situalii
in care poate fi atat potrivit, dit ~i de dorit sa fii pasiv ~i/ sau
Daca'vrei sa treci in revista cateva modele de scenarii care
permisiv. "Poti" este un cuvant pasiv ~i/ sau permisiv ~i are
cuprlni:! sugestia indirectli. ~i metaforele, Paul Durbin a postat
un loc indreptatit in orice tip de sugestie pe care ai putea 5-0
o serielil adresa www.durbinhypnosis.com/script/ htm. Din faci cand clientul are nevoie sa-~i pastreze capacitatea de a
nou, ai grija sa adaptezi orice scenariu inainte sa-I folose~ti, alege ~i/sau de a se bucura de 0 capacitate mai mare de a
chiar~i pe cele pe care le-ai scris tu insuti· raspunde. (Revezi subcapitolul Sllgestia posthipnoticii si indu-
cerea stiirii de hipnozii din cadrul acestui capitol, pen~ exem-
Trebuie sa folosim timpul prezent?
.
Ani de zile am evitat sa folosesc viitorul in administrarea
plul modului de utilizare a cuvantului "poti" pentru optiune.)
Sugestiile directe sugereaza in mod activ rezultatul dorit:
s~gestiilor - dupa cum este evident pentru toti cei care mi-au inchide ochii, inspira adine ~i relaxeaza-te.
citi~ .cartile anterioare despre autohipnoza. insa experienta
mi-'l- d'[monstrat.ca putem sa folosim viitorul cand este legat o sugestie indirectii sugereaza pasiv sau permisiv rezul-
d~ Il!'rl;"<?m,l!nt. sau eveniment anume, ori de un declan?ator, tatul dorit ca reprezentand 0 capacitate sau 0 optiune:
pastrandu-ne in continuare 0 posibilitate foarte buna de a
Cand el1ti pregatit, poJi sa ..Ji lal1i ochii 51 se inchida ~i observa
alllplifica raspunsul subcon~tientului. cat de u~or iJi este sa respiri profund ~i sl te relaxezi.
Pe de al.t~ parte, este posibil sa nu fie la fel de productiv
sa legam r\,zultatul dqrit de un moment sau loc negefinit din La fel ca in cazul sugestiilor hipnotice pentru raspuns
viitor. Fadind afirmatia, "Maine iti vei controla obiceiurile in cursul hipnozei, in ceea ce prive~te utilizarea sugestiei
C. ROY HUNTER Arta hipnozei 161
160,
terapeuti~e p\lsthipnotice active (directe) sau pasive (indi- Evita cuvintele cu inteles dublu
rl'cte) .exista doua ~coli de gandire. Actualmente am 0 poztlie Subcon~tientul nu ~tie de glumii, astfel Indit ar trebui slH
neutr~ in aceasta privin\a, deoarece cred In acomod~rea la spunem exact ce vrem - evitand expresii In jargon sau cuvin-
fiecare cllent In parte. Dadi este necesar, po\i ~a reducl POSl- tele cu dublu In\eles. Hai sa ne gandim la 0 sugestie aparent
bilita\ea de. a te confrunta cu opozi\ie, precedand .md:,"cerea acceptabila: "Obiceiurile tale alimentare bune te ajuta sa
starH.de hipnoza cu 0 sugestie sau Intrebare permlslva, cum pierzi greutatea In exces."
arfi: , t\i dai seama care este ni~a de scapare, aici, pentru sub-
co~tientul tau subtil? Am fost programali inca din copilarie
·Vrei sa intindem 5uportul pentru picioare a1 balansoarului ca
sa Incercam sa gasim ceea ce pierdem! Cu toate acestea, mulli
ie
51 bucuri mai mult de starea de hipnoza?
oameni continua sa piarda In greutate, regasindu-~i-o apoi,
Observa din exemplul de mai Inainte ca Intrebarile po~ s~ an de an. Putem sa reducem, sa sd'pam, sa ne debarasam, sa
serveasci. ~i ca sugestii indirecte! Este posibil sa Iii dore~~ sa ne doscotorosim, sa aruncam, sa dam, sa eliminam sa u sa
folose~ti diteva sugestii permisive extraordmar de puterruce, doniim kilogramele In exces; dar daca ne gandirn sa pierdem
In greutate, subcon~tientul se va afla in cautarea a ceea ce am
cum ar fi dubla legatura ... pierdut. Un mod mai corect de a formula este urmatorul:
Optiunea orilori sau dubla legatura Obieeiurile tale alimentare bune iJi permit sa-Ji reduci eu u~u­
rinfa greutatea.
Combina ceea ce este mai bun din arta de a con~ge ~i
din arta hipnozei. Milton Erickson este cr~.ditat c:," u:U!zarea Mai mult, rezistenta nea~teptata din partea clientului dupa
frecve~ta a legaturilor dubie, insa agen\il de vanzan cu ~ succesul inilial poate sa se datoreze unui cuvant care ar avea
buna pregatire ~tiu cum sa red~ca. probabilitatea .de a prum o conotalie negativa din punctul de vedere al clientului, cu
un raspuns negativ spunand, ,,In gama de pre\Un aleasa, ~~ toate ca acest cuvant poate sa fie, in general, pozitiv. De exem-
pot oferi ori una maro, ori una albastra. Pe care ? p~efera~J. plu, unul dintre clienlii mei ie~ea de fiecare data din starea de
Acela~i principiu se aplica ~i ~ cazul hipnozel, hipnotiZa- hipnoza de Indatii ce Incepeam 0 tehnica de adancire a stadi
torul vanzand sugestii subcon~tientuIUl ... de hipnoza. Dupa patru ~edin\e In care n-am facut decat sa 0
consult - era yorba despre 0 femeie -In privin\a administrarii
Este posibil sa.~ simti braful tot mai u~or pe ~a~u~a ce te sugestiilor autohipnotice, ea ~i-a dat seama ca avea 0 fobie
adanceljlti in hipnozl sau pop sa pr~feri sa·1 l~!il sa he greu,
legata de cuvantul "adancire" deoarece in copilarie cazuse
intrind intr-o stare de hipnoza ~i mal profunda.
intr-o fantana. Cand am folosit cuvintele "mai aprofundata,"
Unii oameni considera ci'i este yorba depre 0 forma de a intrat In starea de somnambulism.
sugestie indirecti;" deoarece irnplica pos.i.bil~tatea de a ~pta; De asemenea, "mandrie u un cuvant negativ pentru unii
insa dubla legatura conIine douii sugestil dLrect~ cu oP\i~ne oameni, din cauza educaliei religioase - insa pozitiv pentru
. / ." "i atunci care este adevarul? Tu deClZl. Poate ca ar al\ii!
"on on . '1" •• t" tr n mod
trebui s1\-i spunem sugestie directil admlmstr~ a m -u
A

Da dovada de considerape ~i de etica


permisiv sau prin sugestie permisl~:tLrecta~ 1<:
once caz,
legatura dubla este 0 sugestie puter;uca: Dupa rarerea mea, Unii hipnotizatori par sa considere cii este "amuzant" sa
rezultatele sunt mai irnportante decat etichetele . administreze sugestii posthipnotice bizare. tn cursul unei
162 C. ROY HUNTER

demonstralii, un hipnotizator a pu.s 0 ~mii de. ~ters ~ mana Capitolul9


unui voluntar ?i i-a spus ca era 0 \lgara apnnsa - pe plele ,au
aparut arsuri. Cu toate ca acest hipnotizator era foarte ~a~­ ETICA ~I POTENTIALELE PERICOLE
dru de titlul sau de doctor in ~tiinte, aceastii sugestle: m
opinia mea, nu i-a servit nici voluntarului, nic.i aud~entel. A
fost ceva jenant pentru profesia hipnotizatofllo~ ~~. a cr,:,at Etica hipnozei ar putea sa fie concentrata intr-o singura
frica in randurile observatorilor. Majoritatea asoClat"lor hlp- afirmalie: "Fa pentru client ceea ce ai vrea Sa fadi $i el pentru
notizatorilor profesioni$ti au coduri etice care m!erZ1C ad- tine in cazul in care rolurile ar fi inversate."
ministrarea unor asemenea sugestii Iipsite de conslderape: . In cazul in care toti hipnotizatorii ar aplica sarguincio$i
Intotdeauna administreazii doar sugestiile la care tu al fl regula de aur a tuturor utilizarilor hipnozei, a$ putea incheia
dispus sa raspunzi, dad! rolurile ar fi invers~te. chiar in acest punct acest capitol, reU$ind sa seriu, astfel, cel
Este 0 foarte buna introducere pentru capltolul urmator.
mai scurt capitol care a aparut vreodata intr-o carte. Din
nefericire, natura umana favorizeaza cu prea mare u$urinta
abaterile; in consecinla, ar putea Sa fie scrisa 0 carte intreaga
numai pe acest subiect - drept care ip sugerez Sa continui sii
cite~ti.
Adeseori auzim ca hipnoza este periculoasa. Dad
fiecare hipnotizator ar administra intotdeauna numai su-
gestii etice, nu ar fi necesara 0 discupe asupra pericolelor;
Insa din cauza di lucrurile nu stau a~a, trebuie sa luam in
considerare ~i unele dintre pericolele reale ~i imaginate ale
hipnozei, pericole care rezulta din utilizarea necugetata a
sugestiilor hipnotice.

Ce inseamnii eticii?
Toate asociapile autorizate ale hipnotizatorilor profesion-
i$ti funclioneaza dupa cOOuri etice la care top membrii
trebuie sa adere. In vreme ce diverse coduri etice pot sa pre-
zinte diverse variapi unele fata de altele, ele conpn aproxi-
mativ acelea?i obiective profesionale fundamentale: fii ceea
ce este bine pentru client, respecta confidenlialitatea legatii
de client, evita tehnicile dauniitoare etc., recurgilnd ~i la alte
formulari generale de bun simI. Cu toate cii nu pot sa fiu de
acord cu toate politicile Colegiului Naponal al Hipnotiza-
torilor, codullor de bune practice, publicat in anii 1990, este
'. ,: un exemplu al modului in care trebuie sa fie compus un cod
164 C. ROY HUNTER Arta hipnozei
165
etie eentrat pe client. Prin unnare, il discut in cadrul cursului Ar fi 0 lipsa de consideralpe fala de client sa nu ii reeo-
meu de hipnoterapie. (Alte a.sociatii au cod uri etice similare.) manzi sa se adreseze in alta parte, atunei cand este ca-
.J ' ~
~ul. Din propria mea experienla $tiu ca dienpi respectii
Codul etie ~i standardele Colegiului National al rntegritatea ealificiirli personale.
Hipnotizatorilor
H. Trebuie sa se dea davada de Ull camparlamenl profesionist ~i
I. Principii generale: de respecl fata de tali calegii hipnatizatari.
A. Binele fizic ~i mental al fieciirui elient va reprezenta intat- Avem cu toJi 0 profesiune dedicata ajutoriirli oamenllor.
deauna cansidetentul principal. Sa darn mai multa dovada de ajutorare $i intre noi.
Aiciapare din nou legea de aur a hipnozei: Hi-i cJientu-
lui eeea ee ai vrea sa-Ii faea ~i ellie, dadi rolurile ar fi II. Practiearea hipnozei:
inversate. ' A. Memebrii var crea ~i var piistra registre adecvate necesare
" unei activilafi prafesianiste.
B. Drepturile ~i darin!ele elientului var fi inlaldeauna respeclale.
Acela~i comentariu ca ~i mai inainte.
IntereseaziHe la nlvelui adminlstrajiei locale sau de
stat care sunt acreditiirile neeesare $i cerinlele contabile
C. Membrii var evita orice campartamenl care paate sli fie can- pentru desfa~urarea acestei aetivitali. De asemenea
siderat necarespunzatar moral sau sexual In relatia cu un pastreaza registrele referitoare la pacienji In siguranla;
elient. confidenliale ~i incuiate. Daca Ji se intfunplii ca biroul sa
Se poate dovedi 0 abatere foarte costisitoare daca se fie vandalizat (cum mi s-a intamplat mie) obline din
ajunge la tribunal. partea poliliei 0 copie a raportului de constatare pentru
a putea documenta motivul $i momentul in care au fost
D. Membrii vor falasi hipnoza strict In limitele pregiitirii ~i eventual compromise registrele.
·campelentelar lor. Hipnoterapeutui care procedeaza eon-
trar i$i pune in joe eariera. B. Membrii asociatiei var falosi hipnaza In scapuri declarate de
clientii care darese sii-~i elimine abiceillrile negative, pentm
E. Membrii var da davadii de aneslitate ~i spirit etic in popu- facllzta~e~ pracesului" de invatare, penlru imbunlitatirea
larizarea ~i derularea afaceri/or lor. memane! ~l caneenlram, penlru dezvaltarea fncrederii fn
o redamii falsa poate sa aduca un venit rapid, insa in sine, penlrll eliminarea tracului, imbunatiitirea calitliti/or
cele din urma se va plati pentru el. cand hipnoterapia atlelice, precum ~i in alte seapuri sociale, educafianale ~;'eul­
este reprezentata intr-un mod eronat, acest fapt afee- turale care nu sunt de natura medicaId. cu exceptia cazului
teazii asupr'l profesiunii. in care pregiitirea ~i campeten!ele Ie permit acest'lllcrll (su-
F Hipnaza va fi utilizata In callfarmitate cu legile ~i regula- blinierea lmi apartine).
menlele in vigaare. lntotdeauna Ie scot in evidentii studentilor mei carac-
Sa facem tot ceea ee depinde de noi pentru a menjine terul nonmedical al profesiunii de hipnotizator. Du-
hipnoza in limitele legalitaJii! rerea reprezinta un sernnal de alarma ca ceva este in
neregul~ in organism $i Sursa durerii trebuie sa fie diag-
G. Membrii var f; can~lienfi de limitiirile lor ~i intatdeauna var noshcata de 0 persoana competenta $i acreditata sa fad
evila ;mixtiunile In alte prafesii. acest lucru.
C. ROY HUNTER Arta hipnozei 167
166
Codul Colegiului Naponal al Hipnotizatorilor mai speci- Ne-arn dat seama in curand di i se administrase un sigiliu.
Spargerea acestui sigiliu a necesitat mai mulp pa~i.
fica, de asemenea ~i urmatoarele: se va evi,ta inducerea nodvli a
In primuJ rand, i-am aratat 0 copie a certificatului meu de
stlirii de hip'no~; se vor face demonstra!ii de hipnozii In condi{ii
me?,bru al Asocialiei Profesionale a Hipnotizatorilor, care
earacterizate de bun gust; se vor evita trezirile ~ocante $i/sau
5.
bru$le; se vor Inllitura sugestiile inulile; vor administra sugeslii
sa-I dovedeasdi subco~tientului ei cil avearn pregatire in
arta hipnozei. Pe urma am utilizat testele de sugestibilitate ca
posthipnotice pozitive I$i nu negative); se vor evita regresiile In sa 0 ajut sa inleleaga rolul imaginapei in procesul hipnotic.
varstli, cu exceptia eazului In care existli 0 preglitire specia/ii In Dupa ce i-am amintit cil. orice tip de hipnoza inseamna de
acest sens; se va evita hipnoza criminalisticii., de asemenea cu f?pt.o aut.?hipno~a sub·indrumare ~i ca s-ar hipnotiza prac-
exceptia eazului In care existli 0 pregiilire adeevalli In acesl dome- tic smgura, folosmdu-se de cuvintele mele pentru indruma-
niu de studiu; se va evila sugestiil unor halucinatii care pol fi re, ~i-a putut da ei ~~i permisiunea sa intre in starea de
Inspiiimantliloare, focante, obscene, sugestive sub raporl sexual, hipnoziL
degradante sau umililoare. . OdaUi hipnotizatii mi-a acceptat cu u~urinta sugestilJe de
tn plus, codul define~te ~i alte aspeete ale comportamen- a-I raspunde oricil.rui alt hipnoterapeut profesionist sau stu-
tului ptofesionist. tn codul etic aJ ColegiuJui NaponaJ al dent in hipnoza, de fiecare data cand ea insa~i alege sa fie
:Hipnotizlit~rilor nu existil nici 0 prevedere pe care vreun hip- hipnotizata. Am spart astfel sigiliul redandu-i puterea de a
notiiator profesionist nu ar trebui sa 0 respecte in orice alege.
coridilh·d~c~ i~i dore~te sincer sa slujeasdi clientul; dar exista Daca crezi cu tarie ca ai un motiv valid pentru a-i ad-
ministra un sigiliu unui pacient sau client (pentru a inhiba
un':~~f~eci etic de 0 mare importanla, care necesita un sub-
hipnoza nedorita), administreaza-i un generator de preve-
capilol sep;lrat. rure a instalil.rii starii de transa, pe care sa-I poata foJosi dad!
~i cand alege acest lucru. Este cu mult mai bine a~a decat sa
"Sigiliul hipnotic" fie afeetata libertatea de alegere a persoanei.

Codul etic ~i Standardele ColegiuJui National al Hipnoti-


zatorilor interzic administrarea acelor sugestii care blocheaza Prevederi de etica in legisla!ia statu lui Washington
inducerea starii de hipnoza de catre un alt hipnotizator, Hipnoterapeutilor din statui Washington Ii se cere in mod
de~a;",ce . ilcest fapt contravine drepturilor clientului (II-H-2); legal sa respecte Uniform Disciplinary Code - Codul Disciplinar
cu toate. acestea, oricat de incredibil ar putea sa para, anumip Uniform. Cred ca ~i celelalte state ar avea de ca~tigat de pe
experp .din comunitatea ~tiinpfidi au folosit praetic ~i ~i-au urma preluil.rii acestui exemplu.
arogat aceasta practica lipsita de etica! Motivul invocat este ~cest stat a emis un pliant, conceput intr-un limbaj u~or
"proteclia" fala de un hipnotizator amator; insa un asemenea de mleles, potnvlt pentru a fi distribuit c1ientului. tn el sunt
blocaj il afecteazii pe client. Myron Teitelbaum nume~te discutate responsabilitaple ~i drepturile c1ienjilor ~i ale con-
aceasta procedura sigiliu hipnotic ~i il discuta amanunpt in silierilor. II incurajeaza pe client ~i pe hipnoterapeut sa dis-
Hypnosis Induction Teclmics pag. 104-110. c.ute tipul de co~~iliere dorit; metodeJe sau tehnicile care pot
Cu capva ani murma, 0 studenta din clasa mea nu reu~ea fl foloslte; pregatirea teoreticii a terapeutului, cea practica ~i
sa raspunda la nid 0 tehnica hipnotid\, in duda dorinlei sale. experienta, precum ~i costurile ~edintelorde terapie.
C. ROY HUNTER Arla hipnozei 169
168
Hipnoterapeutul sau consilierul trebuie sa puna la dis- Oferla de lratare a elien/ilor pr.i" metotie, proceduri sau tratamente
pozipa c1ientului inforffil\pi scrise in care sa fie explicate secrete.
aceste subiecte, permilandu-i-se clientului sa citeasca infor- . D~i mulli hipnoterapeup s-au ternut inipal de noua le-
mapa ~i sa semneze apoi i>.declarape de confirmare. In plus, gISlalle, aceasta s-a dovedit benefidl. atat pentni public, ca t §i
pliantul aprobat la nivel de ~tat trebuie ori sa Ii fie inmanat pentru profesia de hipnoterapeut, inca din 1988.
clientului, ori sa fie afi~at intr,-",~ loc vizibil, unde clientul sa-! Legea impune atat respectarea eticii fundamentale, cat §i
poata citi cu u~urin!a. d~zvalUlrea co,:,pleta spre ,:",ul cli~nplor a informapilor pri-
In acest sens, statui Washington d1l definipa conduitei profe- vltoare la prega~rea teorehca a hipnoterapeulilor, la expe-
sionale, spre beneficiul noului client. Pliantul il inforrneaza pe nenla §.l asoclenle lor profesionale etc. Aceasta legislalie
,client care sunt genurile de conduite profesionale interzise ... desc,:,raJea~1I de asemenea §arlatanii sa foloseasdi hipnoza,
Abuzul fndreptat impotriva unui client salt contactul sexual ell un pnn mterzlcerea reclamei false.
client.
eu toate acestea, aceasta legislalie nu a descurajat diverse
persoane sa pretinda 0 rata de succes de 97 la suta in
lncompetenla, 'zeglijetlta ori malpraxisul care afecttazii clientuI sail reclamele pentru programele de renun(are la fumat. De
creeazii un rise de afectare ntjustificata a dientuilli. vreme ce s-ar parea ca majoritatea oamenilor nu citesc textele
cu caractere foarte rnilrunte din materialele publicitare, mulli
Tmdarrn CJI bun~ti;'lla a conjidentialitalii practjciaPJ~cliellt, a~ cum
dln.tre C~l :are doresc 0 solupe rapida, ieftina §i "garantata"
este precizatd de lege.
se InscnU m as,:,menea programe, sfa~ind prin a crede ca
Comiterea. oricQmi act care presupune dqmware morald, necinste sau hipnoza este 0 In§elatone, pentru ca ei in continuare simt
corup/it in raport cu pradicartll consilieni sau cu hipnoterapia. Actul nevoia sa-~i aprinda 0 ligara.
nu trebuie s4 constituie 0 infrac/lune pentru a reprezenta 0 violare a ~Oli .sa lp asiguri ca~tiguri u§oare in domeniul hipnozei,
legi/or care reg/ementeazif activitatea consilit!rllor ~i hipnoterapeuliloT. daca §tll cum sa lansezi pe piala asemenea reclame eronate? ...
Da dadi nu cumva mai intai intri in lncurcaturi pentru re-
t
Practicarea consilierii sau hip"oterapiei in condiJiile in care persoann
care ofem aceste servjcii slIfera de 0 afecfiune c01ltagioasii sau infec-
clarna falsa. Aduci vreun ca~tig publicului §i profesiunii hip-
/ioasti, infr-un mod care sa constituie 0 amenjnfare serioasii la adresa noterapiei?
sanata/if publice,
. Riispunsul rneu este: va rog sa-i trimitep pe participanp la
hJpnoterape~!ti locali pentru atat de necesarele ~edinle de
Ajutarea unui client sa foc4 I4n avort prin mijloace l1egale. follow-up! Hal sa Ie cream elit mai multe ~anse de succes!
In legislapa statului Washington mai sunt prevazute 0
Posesio, utilizarea sau distribuirea de medica mente cu exceptia
serie de activitap adiponale, in afara celor menponate; insa
cazurilor rndreptiilitc, dependenJa de drpguri salt uiolarea legisiali('i
VOl comenta pe marginea unei singure activitilp interzise:
privitoare la regimul medicamentelor.
Promovarea in folos personal a oriafrui medicament. dispozitiv, trnta-
Utilizarea in mod cure", sau il1capacilarea datoratti consumului de
ment, p',octdura sau seroiciu CQTe nil este neCt$lr!HIU nu aduce niei un
alcool. benejicru Qcceptabil clientu/ui.
In~elatoria sau orice alta frauda sub raportul conduitei profesionale.
. ..
Unele organizapi de marketing in sistern de re~ea Ii In-
Reelarna falsa, frauduloas6 sau eronatif. deamna pe profesioni§tii din domeniul lngrijirii siinatapi sa
170 C. ROY HUNTER Arta hipnozei 171
Ie yanda alimente sau suplimente naturiste clientilor ~i HipnoZQ, prin ea insa;;i, nu este delDe periculoasH. Sillguntl posibil
pacientilor. Daca intentionezi sa Ie vinzi clienplor tai prod use perieoi constiS ill utilizarea gre~itii a sugestiei. Hipnoterapeutul res-
ponsabil ~i ClIO pregiitire adecvatii/ pri" jolosirea judicioasd a sllgesti-
in scopul .i"'\gur~rii unui ci{;tig personal, este in interesul tau itor adecmte, va evita foate dificultiifile tn practicarea hipnozei.
sa consul" I ~.L m"i
, I '
I
inainte un avocat. Unii clienti ai cabinetelor
,. A~adar, existii persoane care folosesc hipnoza fora a ave« 0 pregatire
de hipnoter~pie pot sa perceapa ca fiind 0 dovada de lipsa de adecvatii? Raspunsul este, din nefericiie, afirmativ; pe de alta parte,
profesiorwlism sa fie indernnap sa cumpere "Nutri-Off" sau chiar ~i unele persoane cuaereditiin' profesionale impresionante se
"Macrq-Eat.", etc., etc. De asemenea, vfu\zarea tulor tablete angajeaza fn hipnozii fn Upsa unei pregat;r; adecvate! lar acreditarile
care chipurile ar reduce reactiile de privare de nicotinil poate profesionale superioare nu pn Ioeul pregatirii fn arta hipnozei.
sil fie asimila ta prescrierii. Aceasta rididi 0 problema foarte controversata privitoare
tn statul Washington pop. sa intri in mari necazuri (posibil Ia pericolele hipnozei, reale sau imaginare ...
chiar cu violarea Codului Disciplinar Uniform) ca urmare a
v1lnzarli necorespunzatoare a unor produse in propriul cabi-
net. Daca faci parte ~i dintr-o retea de vanziiri, poti sa Ie oferi
Mai exact ce anume inseamnii 0

clienp.ior servicii de <hipnoterapie, insa este un risc profesio-


pregiitire corespunziitoare?
nal sa incerci sa Ie recomanzi alte prod use clientilor care yin Exist. roii de hipnoterapeup cu pregiitire competenta care
la tine pentru hipnoterapie. (Este legal sa Ie dai sau sa Ie vinzi Ii ajuta pe oameni sa adudi schimbllri majore in viata lor, prin
clienplor benzi, CD-uri ~i carp.) utilizarea abila a sugestiilor adecvate. Multe persoane care
poseda numai diplome de absolvire (sau nici atat) au investit
in pregatirea vocaponalii specializata in domeniul hipn.~zei­
Hipnoza este periculoasii?
recunoscuta ~i acreditata de una sau mal multe asoClatil pro-
Mulp hipnoterapeup profesioni~ti sunt de acord cu opinia fesionale de hipnoza. Cu toate acestea, dupa cum am mai
lui Charles Tebbetts cil hipnoza, ca atare ~i prin ea insa~i, nu aratat anterior in aceastii carte, exist. ~i unii hipnoterapeuti
este periculoasa. Mentorul meu afirma adeseori ca nu i-a fost cu diplome de psihologie sau de medicina, care se plang ca
numai persoanele cu 0 pregatire superioara ar trebui sa prac-
prezentat niciodata, nici miicar un singur caz documentat de
tice hipnoterapia, din cauza "pericolelor" hipnozei. Charles
persoana care sa # avut de suferit de pe urma hipnozei. tn
Francis, doctor in medicina, hipnoterapeut acreditat, consi-
acela~i timp, el re'cuno~tea faptul di utilizarea gre~itii a su-
dedI ca aceasta pozitie este total nejustificata, dupa cum afir-
gestiei de eliminare a durerli poate sa fie in detrimentul clien- ma la pagina 79 a carpi saie, Counseling Hypnotherapy: The
tului (Miracles on Demand pag. 43). De exemplu, mascarea Synergism of Psychotherapy and 'Hypnotherapy - Consilierea prin
unei dureri de cap pentru simplul motiv cii clientul dore~te hipnoterapie: sinergia psihoterapiei ~i hipnoterapiei ...
sa scape de aceasta poate sa impiedice depistarea din timp a
unei tumori cerebrale; prin urmare, Charles Tebbetts ii inv.ta Numero?i psihologi ~i medici care f%sese hipnoza au 0 pregiilire mi-
ninul in acest domeniu. De obicei, programele pregiititoare pentru ca-
pe studenp; sili sa ceara intotdeauna 0 confirmare medicala
riera de medic nu impun studii de hipnozii. Hipnoterapia ~i·a dovedit
scrisii din partea medicului curant al clientului, inainte sa calitiiJile fi cunoa~te 0 cre~tere a valoni ~i a recunoa~terii f"t,-o
aplice hipnoza in scopuri medicale. John C. Hughes, in cartea milsurn care ar trebll; sa 0 faca sa fie 0 profesiune de sine statiitoare.
sa The Induction oj Conviction era de acord cu acest punct de 1nsit competenla trebuie sa fie impusii ?i verificatii de organizaliile pro-
vedere, spunand: . fesion,,!e.

{
I

I
172 C. ROY HUNTER Arta hipnozei 173

In ceea ce prive~te prima editie revizuita a acestei dlrp, pregatire tn domeniul hipnozei ar trebui sa considere cursul
majorilatea asocialillor de hipnoza au fost de acord eu un de sfii~it de sllptiimana doar un curs introductiv pentru pro-
standa~d la nivel~ 'general de minimum 100 de ore de pre- fesia de hipnotizator.
gatire teo,r etidl in hipnozil plus ore de pregatire practica plus In 1991, un internist mi-a spus ca urmase un program de
educape ,permanenta qnuala. Cu rezerva eli personal consi- pregatire de hipnoza, la un sf,h~it de saptamana, pe~tru a
der ca standardul ar putea sa fie mai ridicat tntr-o zi, sprijin deveni "hipnoterapeut medical certificat". Mi-a spus ea acest
curs era destinat exclusiv medicilor ~i ~rsoanele posesoare
acest important pas tnainte.
ale tillului de doctor. A afirmat ca Ie-au fost prezentate cate-
Chiar ~i acum, unii instructori de hipnoterapie investesc
va aplicafii medicale interesante ale hipn?zei, tnsa a ad~uga~
t4np' ,~i l'fort tn programele de pregatire pe care Ie realizeaza,
cil diploma sa de medidna nu putea sa pna locul hpsel unel
depum;ndu-~i curi,uIa uneia sau mai multor organizapi de pregatiri temeinice in domeniul artei hipnozei.
hipnoza, pentru aprobare sau certificare. (De-a lungul tim- Ii respeet pe cei care au oblinut titluri superioare; dar fac
pului, am depus ~i eu curicula cursuilli meu la mai multe excepp,e tn cazul celor care il etichete~ ea "h.ip.noti~ator
asocia\ii de hip'noterapie, inclusiv la International Medical and amator" pe un profesionist cu 0 pregatire temelIDCa ~I de-
Dental Hypnotherapy Association ~i la 0 asociape la nivel de votat profesiunii hipnoteritpiei. .S-au facut. afirm~fii .ca "hip:
stat, Washington Hypnosis Association. Colegiul Tacoma a tre- notizatorii amatorill" ar face rau oamerulor. El blne, cafl
bllit de asemenea sa oblina aprobarea pentru cursul sau,) oameni mor pe mesele de operape? ... ~i cafi pacienfi petree
Aceste aprobilri profesionale din partea unor organizafii ani de zile tn cabinetele de psihoterapie, cu 0 ameliorare mi-
credibile depind tn general atat de numilrul de -ore de .hip- nima sau chiar fara vreo ameliorare a starii lor?
noterapie pe care Ie include instructorul tn programul de Lasand sarcasmul de-a parte, nu voi Incerca s~ apar nid
pregatire, cal ~i de conlinutu! materialului preda!. un fel de eroare tn aplicarea hipnozei. Pe de aWl parte,
Pe de alta parte, existil numeroase persoane care se au loin- cazurile cele mai lipsite de consideralie de utilizare (sau
abuzare) de hipnotcrapie care mi-au fost aduse la euno~tinfii
tifulea~ instructori, care folosesc seurlaturi ~i I~i ereeaza
i-au avut in mod surprinziltor drept protagoni~ti tocmai pe
propriile "asociapi" de autbtertificare in loc sa investeasca unii depnatori ai unor tilluri de doctori in medicina sau ~ti-
tih.,ipul ~i efortu! neCeSare pentru a tnainta 0 curicula de curs, inle. Pentru unii, acest fapt este surprinzator, C

spre aprobare, unei asocia\ii de hipnoza recunoscute. Mai


gray chiar, unele persoane suspn oil "pregatesc ~i cerlifidi"
dupa un curs scurt, de numai un week-end sau doua, dupa Tttlurile academice superioare garanteaza
care Ie spun participanfilor .sa1'i deschida propriile cabinete. utilizarea fnteleapta a hipnozei?
o mare asocialie de hipnoza a abordat acest gen de politica Un fumiltor care mi-a solicitat serviciile In 1987 mi-a spus
in anii 1980 ~i 1990. di in urma cu un an, recursese pentru hipnoza la un medic
Persoanele care participa la asemenea programe I~i asuma (nu la un hipnoterapeut) deoarece compania sa de asigurari
toatil responsabilitalea pentru calilatea pregiitirii. Chiar ~i suporta cheltuielile pentru hipnozii numai daeii era adminis-
atund cand este vorba despre informa\ii academice ~i ~tiinp­ trata de un medic cu diploma. Clientul meu mi-a spus ca
fice sofisticate, incluse tn aceste. cursuri, nu se poate spune ell avea 0 amintire foarte vie a acelui medic care Ii sugerase ca ;,
acestea ar putea sa substituie practica necesara pentru sta- plamanii sAi erau otravip, de "poluanp, chimici", care ii creau
panirea unei arte. Cei care nu au urmat nici un fel de fesut canceros - ~i i s-a spus sa vizualizeze aceste imagini
174 C. ROY HUNTER
Arta hipnozei 175
dlnd se afla in starea de hipnoza! A continuat sa fumeze in
Am discutat deja cazul lispit de considerajie al unui aIt
duda acestor sugestii adverse, insa nu a revenit la acel me-
doctor in psihologie, care a generat 0 arsura dureroasa (vezi
dic. Cand mi s-a adresat, se plangea de dureri frecvente la
ultimul subcapitol din cadrul Capitolului 8). De asemenea, sa
nive1ul pllimanilor. I-am recomandat sa solicite 0 consultajie
luam in considerare ~i "sigiliul hipnotic" prezentat mai
w:'ui medic pentru durerea de plamiini, insa I-am primit ca
inainte in acest capitol ~i sa ne punem 0 intrebare serioasa:
client pentru renun~area la fumat. Dupa 0 luna intreaga in
cati o~tneni or fi existand, care cred di nu pot fi hipnotizaji
care nu a fumat, mi-a spus ca programul meu de hipnoza I-a
deoarece un hipnotizator lipsit de considerajie Ie-a aplicat un
salvat pe fostu! medic de un proces de malpraxis.
sigiliu?
Un aIt caz de sugestie lipsita de considera~ie fa~a de client
$i-acum, hai sa examinam care anume sunt potenjialele
I-a ~vut drept pro.tagonist pe un psihiatru care i-a spus unei
pericole ale hipnozei, potrivit expertilor din comunitatea ~ti­
paaente ca 0 sa 1 se fadl grea~ de fiecare data cand 0 sa
injifidi. Discut 0 parte din aceste informajii ~i in FAQ oficial
miro~sa sail 0 sil guste pizza. Deoarece persoana respectiva
pe pagina newsgroup-ului "alt. hypnosis" pe internet. Por-
era disperata. la momentul respectiv sa-~i depa~asca depen- talul oficial FAQ este gazduit pe website-ul meu:
denta de p~a, subco~tientul ei a preluat sugestia. Din http://www.royhunter.com/hypnofaq.htm.
nefericire, a~t ~otu1, dit ~i fiul ei jineau foarte mult sa faca
comanda de pizza de cateva ori pe saptamana, ceea ce se Potentialul de prodllcere a unor boli psihice
solda cu ie~irea ei intempestiva din camera ~i golirea com-
pletii a stomacului. Aceastii situajie s-a perpetuat mai mult Riscul ca 0 sugestie pozitiva sa genereze 0 afecliune men-
de un an, pana cand ~i-a adunat suficient de mult curaj sa talii este, in opinia mea, aproape inexistent in cazul clienlilor
ceara sfatul unui hipnoterapeut ~i sa i se inverseze sugestia. unui hipnoterapeut care da dovadii de bun sim~ ~i de con-
Am intrebat-o de ce nu se dusese la psihiatru imediat dupa siderajie fata de clienjii sai. Pe de alta parte, utilizarea intr-un
ce a descoperit inconvenientul, iar rlispunsul ei a fost Pen- mod negativ a imagisticii bizare programate este 0 chestiune
tru eli nu mai am incredere in el." (Tu ai mai avea?) '" de etica ~i/ sau lipsa de pregiitire in domeniul hipnoterapiei.
Un alt caz de utilizare a hipnozei lipsitii de judecata mi-a Doctorul in psihologie care a folosit sugestia negativii a
f?st r~latat. de un hipnoterapeut experimentat. Un psiholog vartejului cu certitudine avea pregatire in domeniul psiholo-
~l-a hipnotizat un client pentru frica de inot ~i apoi i-a admi- giei, insii soar piirea cii nu avea nici un fel de pregatirc in hip-
nistrat p sugestie ,,~oc", sa~i imagineze cii este absorbit de un noterapie. De asemenea, psihiatrul care i-a administrat
imens vartej marin. tn seara urmiitoare, dupa ce a facut baie, pacientei sale sugestia aversiunii fala de pizza a dat dovada
clientu! a privit vi\rtejul format de apa care se scurgea din de bun simI sau de consideratie? Dadi ar fi urmat un pro-'
cadl! ~i a suferit un episod psihotic. gram complet de pregatire in hipnoterapie, probabil ~i-ar fi .
!ntr-un alt caz, 0 femeie care fusese abuzatii de mai muIte dat seama dl asemenea sugestii de adversitate pot sa-i '
personaje masculine autoritare, a solicitat 0 consultajie unui provoace mari neplaceri pacientului.
psiholog, care i-a spus - ea aflandu-se in starea de hipnoza - Considerajia fala de client - precum ~i administrarea cu
"c.a era rebela ~i i-a ordonat sa se supuna sugestiilor' ..ale". bun simI a sugestiilor - ar trebui sa elimine acest motiv de .
Hlpnoterapeutul cu care am discutat acest caz - 0 femeie - ingrijorare in cazul hipnoterapeutului cu 0 ptegiltire' adec-
mi-a spus ca acea pacienta nu a mai suportat sa fie consultata vata, indiferent dad! are sau nu 0 pregiitire superioara. '
vreodata de terapeuji biirbaji. De asemenea, rejine d! persoanelor carora ' Ii se spune
inainte sa ajunga la hipnoterapie cil orice tip de hipnoza
176 C. ROY HUNTER Arta hipnozei 177
reprezinta de fapt 0 autohipnoza sub indrumare vor avea cu interzise de unele coduri etice cu exceptia cazurilor in care
mult mai multe ~anse sa respinga sugestiile pe care nu ~i Ie hipnoterapeutul are 0 pregiitire speciala in terapia prin regre-
doresc, deoarece aceasta credinta Ie confera mai multa for\a. sie. De ce? Motivul principal este reprezentat de riscul amin-
Pe de alta· parte, este posibil ca aceasta afirmlltie sa nu mai fie timor false ...
la fel de adevarata in cazul unei persoanwcare' intra in starea Daca hipnotizatorul nu-I indruma pe client intr-un mod
de ,hipnoza cu credinta eronatil eli 0 autorita'te medicala adecvat, este posibil ca amintirile sa se combine cu fantezii -
,dep.ne controlul asupra minpi sale in timpul in care se ana in ~i imbrati~area inocentil a unui tatil sa fie perceputa ca 0 mo-
starea de hipnoza. Oamenti raspund la hipnoza in funetie de lestare sexuala. Dad! provoci a~a ceva, ar fi bine sa ai 0 asi-
credinta lor; iar prin ignoran\a, 0 persoana ar putea fi deter- gurare de malpraxis! De asemenea, inainte sa incerei 0
minata sa cedeze mai mult control dedit ar fi necesa~ .. acest regresie hipnotidl, ar fi bine sa ~tii cum sa facilitezi adecvat
fapt conferindu-i unui hipnotizator lipsit de etidi profesio- abreactiile clientului - altfel, acesta poale sa piece din cabi-
nala un control practic total asupra persoanei care se supune netul tau eu tulburiri emolionale - sau ~i mai grav.
acestei credinte eronate. Multi hipnotizatori NU iniliaza in mod intentionat regre-
sia hipnotid! ... dar eum ramane cu rarele regresii accidentale
Provocarea regresiei hipllotice in care nu aceasta a fost intentia initialll? Dad! se intamplii
Regresia hipnotica este asemenea unei strafulgerari in . a~a ceva unui hipnotizator fiira pregatire in domeniul tera-
timp asupra amintirilor. Cu toli traim asemenea stari cand piei prin regresie, clientul trebuie sa fie men\inut in starea de
urmarim un film care ne aminte~te ceva lega.t de eopilli.rie. hipnoza ~i apoi transportat (in imaginalie) intr-un loc sigur
Cu ceva timp in urma, filmul Platoon - Plutonul - le-a provo- sau lini~tit. Aid se pot administra sugestii de bine general,
oat multor veterani din Vietnam regresii foarte vii, insotile de laolalta cu sugestii de alegere inteleapta a modului in care
senzatii emo\ionale, denumite abreac\ii. (Probabil cli. orice sa-$i rezolve problemele - in cel mai potriV:it moment ~i loc.
salii de cinematograf ar trebui sli. aiM un psiholog prezent la (Subiectullocului lini$tit este tratat in CapitolullO.)
rularea fiecarui film, pentru eazul in care spectatorii ar· avea
abreacpi.)
Agravarea unei afectiuni prin fnlaturarea simptomelor
lnprimul rand, sa luam in considerare faptul ca este posi- Orice instructor competent de hipnoterapie seoate in evi-
bil ca un hipnoterapeut sa opteze, in unele situatii, sa ii denta pentru studenlii sai importan\a solieitarii unei trimiteri
induea regresia hipnoticii unui pacient, acesta reprezentand scrise din partea medicului curant inaintea folosirii hipnozei
unul dintre obiectivele obligatorii pentru atingerea rezul- pentru reducerea durerii $i inaintea unei incerdiri de inJatu-
tatelor ·terapeutice! Faptul este perfect acceptabil dad\ hip- rare a simptomelor fizice. Exceplie fac (in cazul hipnotizato-
noterapeutul are 0 pregatire adecvaU pentru a face fata rilor care nu sunt Iicentiati sa practice medicinal situatiile in
abreacpilor clientului, inlelege care sunt riscurile asoeiate care medicul curant este prezent personal ~i/ sau suprave-
sindromului amintirilor false ~i lucreaza in aria sa de compe- gheaza procesul hipnotic. Din moment ce durerea este un
tenIa. senmal de avertizare di in organism se petrece ceva, cauza
Pe de alta parte, pentru hipnotizatorul care nu are pre- trebuie sa fie identificata de 0 persoana autorizatii sa puna
gatire pentru terapia prin regresie este recomandabil sa evite diagnostice.
utilizarea deliberata a sugestiilor hipnotice care pot sa indueS Din momentul in care clientul a adus trimiterea medicala,
o regresie. Mai mull de-atat, regresiile hipnotice sunt hipnoterapia poate sa ajute intr-o miisura considerabila.

I
I
Arta hipnozei 179 178 C. ROY HUNTER

doar Watura simptomele. Este de obicei primul care afta A venit la mine pentru ajutor 0 femeie care suferea de
daca existii 0 cauza subcon~tienta care trebuie sa fie eliminata artrita ~i de dureri cronice de spate. dipatate In urma· unui
pentru a se reduce posibilitatea reaparip.ei simptomelor. Acest accident de ma~ina. A adus 0 trimitere serisa de la medicul
proces hipnotic este discutat in manualul meu avansat, The sau curant, pentru a 0 invata autohipnoza in scopulcon-
Art of Hypnotherapy disponibil de asemenea la Crown House trolarii durerilor de care suferea. Dup~ Pl'ltru ~edinte, a putut
Publishing. sa-~i reduca durerea intr-un mod spect~culos; Insa data fiind
gravitatea traumatismului coloanei, verte\>,rale de care sufe-
Activitap criminale rea, propria sa minte pastra 0 parte sufifi~nt de sernnificativa
din durere, care sa previna producerea unuinpu tra)1matism.
Nici un hipnoterapeut nu ar trebui sa gandeasca macar sa Cheltuielile sale pentru calmante Srau redus de la 120 de
Incerce sa foloseasca hipnoza pentru inducerea unui com- dolari pe luna la aproximtiv 50, atat ea cat ~i medicul fiind
portament criminal sau antisocial ~i nici sa incerce sa foarte mul\Umip de rezultat.
paciileasca pe cineva sa faca acest lucru. (Este posibil cli. 0 Cunosc un hipnoterapeut autorizatl ~are are ~i un doctorat
persoana oarecare sa fie pacalita indiferent daca se afta sau In psihologie ~i care s-a specializat in.hipnote~apie pentru a-I
nu In starea de transa.) Cercetarile par sa indice di ciientul ajuta pe oamenii care sufera de boli cronice, cu <;<;mdip.a ca
refuza sugestiile de Incalcare a legii daca nu are dinainte in-
ace~tia sa aduca trirniterile respective din p.ar;tea medicilor
ciinapi In acest sens. Aplicatiile militare pot parea diferite lor curantL De asemenea, dupa cum am menjionat anterior
sub acest aspect, dar numai din cauza ca soldatul a decis deja
In aceasta carte, Paul Durbin, doctor 'P.ps,il).ologie, a lucrat
in mod con~tient sa se supuna ordinelor de a ucide pentru
ani de zile cu pacientii sai din spitale din sud~ Statelor Unite
tara sa, daca acest lucru este necesar.
~i in cele din urma a devenit Director de Hipnoterapie
Clinidi In cadrul Spitalului Metorus,t din .N~w Orleans. (Este
Hipnoza criminalistica
un prieten al meu, un om de 0 mare ~t~gritate, precum ~i
Daca intenponezi sa folose~ti hipnoza criminalisticii, pro- autor al mal multor lucrarL) "
babil ca ar trebui mai Intai sa cite~ti Trance on Trial - Transa in Cred ca exista 0 piata practic neso!,\d.atii. Inca, de sute de
boxa acuzatilor - de Scheftin ~i Shapiro §i apoi sa decizi daca mii de oameni care sufera de boli grave; Insa este foarte
mai vrei sau nu sa urmezi mai Intai 0 pregatire In acest dome- impoctant ca In acest'domeniusa1selucteze In cooperare cu
niu. Dadi nu ai antecedente In domeniul juridic sau al comtmitatea medicala, in loc: sa se i'ncerce evitarea acesteia: :I

apliciirii legii, asigura-te ca pregatirea pe care 0 prime~ti este Sa speram Cii putem',construi " punte "mai solida intre
atat specializata, dit ~i adecvata. Cu top anii lllei de expe- medicina ,tradiponala ~i hipnotetapie, Intre timp, Ii avertizez
rienta in hipnoterapie, continui sa evit utilizarea hipnozei pe top studenpi mei sa evite depa~irea i,granitei invizibile"
crirninalistice. Este un domeniu specializat, care necesita 0 dintre hipnoterapie ~i practicarea neautorizata a medicinii.
pregatire specializata! Utilizarile medicale ale hipnozei (de catre 0 persoana care nu
dejine 0 autorizajie medicala) reprezinta 0 violare a co-
Dependenta excesiva sau pericolele tratamentului prelungit durilor etice ale majoritatii asociapilor profesionale de hip-
Subiectul dependentei nu trebuie sa reprezinte un motiv nozi! ~i, de asemenea, se pot cOl'cretiza prin agravarea starii
de Ingrijorare pentru ciienpi hipnoterapeutilor care unniiresc pacientul,!i (~i/sau prin aparijia unor potentiale complicatii
sa Ie asigure clienplor lor cele mai bune servicii. Cu toate ca juridice), In orice caz, de fiecare data rand ESTE adecvata 0
nu am cuno~tinta de presupusele experimente de "mind aplicajie medicala a hipnozei, hipnoterapeutul competent nu

I ~l
180 C. ROY HUNTER Arta hipnozei 181
control/l de care lU1ii oameni afirma ca s-ar petrece, ma opun ~i-acum, sa discutam pericolele utilizarii hipnozei pentru
utilizarii hipnozei pentru limitarea posibilita~ilor omului. prelungirea tratamentului. Nici un hipnoterapeut care lu-
Tehnicile centrate pe client sunt destinate sa il"ajute pe aces- creaza cu iubire de oameni nu s-ar gandi sa foloseasca hip-
ta sa i~i foloseasca puterile min~ii pentru a se schimba, hip- noza pentru a prelungi tratamentul; cu toate acestea, cu ani
noterapeutul nefadl.nd altceva dedit sa joace rolul de' ghid in urma am fost informat in legatura cu un psihoterapeut
sau de facilitator. acreditat, care Ie dadea clienpior sai sugestii hip notice sa con-
Hipnoza reprezinta 0 parte foarte importanta a propriului tinue sa revina la ea saptamanal, timp de mai mult de un an.
meu succes in viata. Sunt dependent de hipnoza? Ei bine, Unul dintre clienlii ei mi-a spus personal ca singurul risc al
via~a mea nu ar rnai fi aceea~i fara ea! Adeseori folosesc auto- indelungatei §i placutei serii indelungate de §edinle privea
hipnoza, care pentru mine este asemenea unui mu~chi. Dad carnetul de cecuri; pe de alta parte, in opinia mea, ar fi trebuit
mi~c un scaun, pot sa-I ridic cu u~urinta - insa cand mi~c '! sa fie puse sub semnul intrebiirii motivele terapeutului
canapea, mi-e mai ul~or daca rna ajuta cineva de la celiilalt respectiv. Oridit a§ dori sa fie yorba despre un caz izolat, a
capat sa 0 riclic. Prin urmare, dlnd Imi face impresia ca m-am doua zi dupa asasinarea lui Rabin, un ziar din Seattle a pu-
bloca! in fa~a unui obstacol care rna impiedica sa imi ating blicat un articol pe pagina intai referitor la un consilier de
s,opul, las la 0 parte mandria ~i solicit un tratament de hip- sanatate mintala, autorizat, care folosind hipnoza a efectuat
nDterapie din partea altui specialist! 147 de §€din!e cu 0 clientii. Ma intreb unde a inviitat hipnoza.
Olnd mergem la ~coa!a, suntem inva~a~i sa ne utilizam
partea stanga a creierului pentru cunoa~tere, inteligenta ~i Fanteziile sexuale
eventual pentru dipatarea unei intelepciuni; insa putini din-
tre noi sun tern invatati vreodata cum sa ne folosim partea Sii-i administrezi sugestii sexuale unui client, nu este doar
dreapta a creierului 1ntr-o maniera pozitiva. Hipnoza !I poate un gest necugetat, ci §i 0 violare a Codului de Disciplina Uni-
ajuta pe client sa-~i atinga un potential superior, mai ales form, precum §i a codurilor etice ale oricarei asociatii credi-
dad secretele autohipnozei sunt impart~ite intr-un mod bile de hipnoza.
.intelept. Pe de alta parte, s-ar parea ca este ceva ob~nuit ca femeile
. Persoanele puternic motivate folosesc adeseori atitohip- sa aibli fantezii legate de medicii lor. Am preluat aceasta
":,oza chiar fara sa-j'i dea seama ce fac. De asemenea, s-a scris opinie de la unele dintre femeile eu care m-am intamit dind
fparte mult pe tema vizualizarilor in scopul vindecarii ~i eram necasatorit. ~tiau, desigur, pentru ca adeseori aveau
,mtoajutorarii; chiar §i comunitatea j'tiintifid §i-a dat seama asemenea fantezii §i mi-au spus lucrul acesta. (Nu am facut
cm-e este forta pe care 0 confera utiliz,,;rea jum,Wilii' drepte a un sondaj in randul clientelor mele cu aceea~i intrebare refe-
creierului. Doua exemple sunt Healing ,Visualizations: Creating ritoare de aceasta data la hipnoterapeuti; §i nici nu am de
Healing Tltrough Imagery - Vizualiziiri vindeciitoare: crearea vin- gand sa 0 fac.)
deelirii prin imagini - de Gerald Epstein, doctor in medicina §i Un blirbat sau 0 femeie, in stare de hipnoza, poate sa aibli
Love, Medicine, . & Miracles - Iubire, medicina ~i miracole - de fantezii sexuale? Dadi !ii seama de faptul eli multi oameni
Bernie Siegel, doctor in medicina. 0 alta carte remarcabila nici nu trebuie sa fie hipnotizali ca sa aiba fantezii sexuale,
despre vizualizare este ' Creative Visualization - Vizualizarea raspunsul mi se pare evident. Numai bunul simt poate sa-i
crealiva - de Shakti Gawain, scrisa mai curand in stilul car- dicteze celui prudent sa evite sa administreze vreo sugestie
tilor "cum sa'" cu 0 serie de concepte filosofice, dedit ca un care sa poata fi perceputa de catre client, pe undeva, ca avand
!Fatat academic. conota!ii sexuale.

}
182 C. ROY HUNTER Arta hipnozei 183
Nu-ti judeca clientii Presupunerile pot sa fie ~i ele periculoase ...
De-a lungul timpului, mal mulli clienti mi s-au plans eli
Charles Tebbetts ne recomanda sa lucram cu clienlii fara
un alt hipnoterapeut ar fi incercat sa-i convinga ca pro-
sa dam dovada de idei preconcepute sau atitudine critica, blemele lor i~i aveau originile intr-o alta viati\. Dupa parerea
': astlel incat clientii sa nu se simta nid judecali ~i nid criticali· mea, este 0 lipsa de etica sa incerci in mod intenlionat sa
EI considera ca oricare Pintre. noi, dad!. am fi in locul unui recurgi Ia regresia intr-o "viata anterioara." in cazul unui
client ~i am trece prin acelea~i experienle, am reacliona exact client care nu Ii-a cerut in mod expres acest lucru.
la fel-~i, prin urmare"ar,trebui Sa ne punem intotdeauna in Presupunerea ca cineva crede in !isus poate sa fie de aseme-
locul clienlilor no~tri. Mai mult de-atat,' daca clientii consi- nea 0 gre~eala. Cu caliva ani in urma am presupus ca 0 clien-
dera ca-i criticam pentru problemele pe care Ie au, relalia cu ta era cre~tina dlnd mi-a vorbit, in cursul discu!iei
ei este, in eel mai bun caz, difidla. Mai gray chiar, putem premergatoare, despre "rugaciunile adresate lui Dumnezeu"
afecta fespectul de sine·~1 c!ientului. pentru ajutor. Avea dificu!tiiti sa se elibereze de cauza ~i i-am
Trebuie, de asemeilea, sa respectam ~i credinlele clienlilor sugerat, mtr-un mod riscant, sa ~i elibereze frica in "lumina
no~tri. 0 femeie mi s-a plans de faptul di un alt hipnote- lui !isus" - ~i ca aceasta i-ar da credinla ~i i-ar spori increderea.
rapeut ar fi criticat-o din cauza ca i-ar fi solidtat 0 regresie A ie~it imediat dintr-o stare de transa profunda ~i mi-a
"intr-o vial! anterioara". spus, "Sunt evreica ~i nu-mi place deloc sa folose~ti numele
Daca un client considera ca problema sa i~i are originile lui !isus in aceasta ~edinta!"
intr-o viala anterioara, ar trebui fie sa lucrezi in limitele ere- Chiar dadi mi-a acceptat scuzele, relalia dintre noi s-a
rupt ~i nu a mai putut sa reintre in starea de hipnoza. Mai
dinlei clientului, ori sa-i dai 0 recomandare la aitcineva, care
mult cmar, mci nu i-a mai trimis la mine pe vreunul dintre
va proceda in acest fel! Refuzul de 0 maniera critica, inte-
angajatii sai, a~a cum imi promisese. Fara sa-mi dau seama,
meiat pe faptul ca !'Iu este md ,,~tiinlific" ~i md cre~tine~te ii criticasem credinta folosind numele lui !isus Hristos ~i
poate sa fie negativ daca nu recomanzi clientului unui alt acest fapt m-a costat cateva mii de dolari sub forma clientilor
specialist. pierduli·
Dadi un potenlial client are opimi ~i idei care i!i inhiba Este 0 "experienta de invatare" pe care le-o imparta~esc
capacitatea de a ramane obiectiv, este posibil ca alii hipnote- studen!i1or mei, astlel incat sa nu fie obligali sa reinventeze
rapeuli sa, se simta I;,ai in largullor - ~i sa fie mai eficienti - roata.
pe acest teritoriu pe care un sceptic se teme sa se aventureze.
Clientii nu yin pentru a Ie fi eriticate credintele re!igioase din
cauza ideilor tale opuse, spirituale, religioase, ~tiin!ifice sau
in concluzie
filosofice. Gradul de educalie nu garanteaza utilizarea etica a hip-
Daca nu e~ti preo~ hirotonisit ~i vine la tine cineva care iti nozei; motivele ~i integritatea personala influenteaza etica.
cere consiliere spiritJjUii, fii extrem de atent ce spui cu privire Hipnoterapeutul vine dintr-un centru de iubire? Terapeutul
la religie ~i/ sau la ideil~ "new age", pentru cii este posibil sa are bunul simt de a se limita la calificarile pe care Ie deline?
pa~e~ti pe 0 gheata foarte sub lire! lndiferent dad. crezi sau Recomandarea mea pentru proaspatul student la hipnoza
nu in terapia bazata pe vie!i1e anterioare, clientul merita fie este sa aiba rabdare pana se pregate~te intr-o anumita tehnidi
ajutorul tau, fie 0 trimitere - dar NU criticile tale. inainte de a incerca sa 0 utilizeze. Acest fapt este adevarat in

I
I
C. ROY HUNTER Arta hipnozei 187
186
toli intr-o autohipnoz a
administrarea stresu\ui, fie in aceea~i .~dintii, fie in urma-
autohipnozi\., indrumandu-ne ye. {oarea; indiferent ce am face pentru r¢ucerea stresului in
colectivll prin interme.c!lullelaxa,r u pro~eslve. viata de zi cu zi, dite cineva tot re~€?te sa ne provoaee stres,
Clillitoria a lnceput; urri'lata de sugestil pladl~e de relaxare
in ciuda eforturilor noaslre asidue de a-I evita.
~i aprofundare a 'stam de hipno~, im~glStid\ mdrumata ~~ Inainte de a discuta modurile prin care putem face falii
sugestii posthipnotice, pentru a fl m ,:,asura sa repetam pro
stresului, hai sa aruncam 0 privire asupra meditaliei in locul
cesul. Aceasta a fost unica ocazle m care I-am auzlt pe
lini~tit ~i a decla~torilor locului li~tit...
Tebbett,s f<;>losinp. re!axarea progresiva ca tehnic~ de inducere
a starii de hlpnoza; insa el credea ca pentr~ mceplltor ~e­
prezenta cea mai simpla cale de a incepe sa mvele autohlP: Meditatia intr-un loc lini~tit
noza. Pe de alta parte, cartea sa de autohipnoza con\lne mal
multe tehnici de autoinducere ~i de aprofundare. De aseme- Pana in 1996, Ie-am predat clienlilor mei autohipnoza ~i
nea, oferi! reeomandarl cu privire la sugestiile folOSlte u: am inclus ?i tehnici de acomodare la stres, fara a oferi de obi-
autohipnoza ~i este scrisa intr-un limbaj u~or de ~nleles: Mal eei ~i explicap; detaliate referitoare la crearea unui ,,loc
conpne numeroase scenarii ~i tehnici~ precum ~l 0 serle de sigur" sau a unui loc li~tit. Administram sugestii, in timpul
teorii referitoare la hipnoza ~l medltatIe . . _ . .. _ hipnozei, cu piivire la locul lini?tit, ancorandu-I in mintea
Cartea mea de autohipnoza a fost pubhcata. I,ru\lal m clientului cu ajutorul unui decJan?ator pe care clientul 11
nume propriu eu titlul HYP"oCise in 1986. (~es~ood putea folasi pentru a deveni mai calm ... ~i administrand su-
PublishiI1g a publicat-o un an mai mrziu sub un titlu dlfe~lt, gestii posthipnotice ample pentru a-I face pe client capabi! sa
Success Thro,!gh Mind Power - Succesul P:'" pute.rrle mln!".) i~i foloseasdl declan~atorul !ocului Iini~tit la dorinta.
Aceastii carte prezinta de asemenea autohtpnoza mtr-un hm- Experienta mea din acest moment imi indica faptul ca majo--
baj simplu, ;m,~~ a fost modelatil m?i mu!t pe ~alapodul per- rita tea oamenilor apreciaza foarte mult explicaliile legate de
soanelor care. "Jucreaza in domeruul vanzanlor. VerslUr;ea . orice tehnicii pe care meearca sa 0 invele ei in?~i . Prin ur-
mea din 199ii'" Master the Power of Self-Hypnosis - Stiipamrea tnare, ceea ee destriu aici, in cadrul acestei seeliuni este
puteri/or 'autJl!ipllozei _ aparutil.la Sterling Publishing, a fost ~ modul in care procedez aeum cu clienpi $i ce anume Ie spun
carte cUPr0~atoare de auto~lpnoza, dubU\ ca volum co~_ c1ienlilor cil vor realiza.
parativ cu·p.rima. Dupa epUlzarea ttraJul:n~ am abordat edl , 1n primul rmd, Ii reamintesc clientului modul m care a
tura Crown:"Hduse Publishing cu pnvlfe la verslun.e a 'rilspuns s~bco~tientul sau la galeata ima~inarii (sau mag-
respectiva,catt1i'este dlt se poate de adecva!a pentru once nell etc. dm testul de sugestibilitate), punand accentul pe
J;'ersoana interes'ata de dezvoltarea personala!. ~ceasta ca~te faptu! ca imaginalia este limbajul subeon~tientului. Pe urma
'p\me la dispozipa cititorului mai multe tehnlCI de auto--m: ii explie ce se va Intampla dupa de intrll in starea de hipnoza.
ducere a starii de hipnoza, precum ?i nun;,eroase alte tehnlcl Limbajul pe care- iHolasesc este similar cu ceea ce urmeaza:
pentru diverse scbpuri. Accentul pe .care i1 pun pe valoarea L ;',

La fel cum subcon~tientula raspuns la ceea ce fi-ai imaginat


tnvallirii attei autohipnozei este ~':Idenllat de v~lum~1 p~ cu citeva minute in urmi, acela!jiluc.ru se va .intampla in lim-
d.te I-lim sctis pe marginea acestellmportante abthtap per pul exerciJiului de meditape hipnotid ... doar cJ mult mai
intens.
sonale. . " 'I'?
CU 'ce'in'cep''c1ma Ie predau autohlpnoza ch~np or mel:
Dupa ce dau citeva instructiuni de eliberare cafe sa.-fi, dea po-
Pentrli inceput pi'edau tot relaxarea I:'rogres~,:a, Impreuna sibilitatea 51 te bucuri de 0 stare de relaxare mai profunda sau
eu meditapa intr-un loc lini~tit. De oblcel mal mcorporez ~I

)
Arta hipnozei 189 188 C. ROY HUNTER

acest exerciJiu de autohipnozl in intimitatea locuintei sau mai confortabila,lti eel pur ~i simplu si-!i IMAGINEZl'un loc
biroului tau. ideal, sigur sau lini,tit. IrnaginaJia t.. ifi aparine in totaJitate.
POJi sl bci orice vrei in imaginaJie ~i pOJi de asemenea sa te
Unii terapeuji Ii cer clientului sa aleaga ~i sa descrie Wlloc afli ariunde vrei!
lini~tit inainte de a incepe hipnoza, pentru a folosi imagistica Prin urmare, cand iti eel 51 ifi imaginezi un lac lini,tit sau pla-
programata In descrierea detaliata a locului respectiv. Aceas- cut, de tine depinde sa-mi urmezi instrucfiunile simple. Oad
ta abordare este optionala. tn mod normal, folosesc imagisti- incerci totu~i sa analizezi, ori dad incerd sl te gande~ti la
ca pe ecran deschis, pentru a-i permite clientului sa I?i creeze autostrada la ora de virf, nu ili cheltui banii cu folos.
propriul loc lini~tit in starea de transa hipnoticil, deoarece Nu sunt altceva decat un artist, care ~tie sa folaseasc! acele
Wlii clienli se rllzgandesc cu privire la loeul preferat dupa ce cuvinte potrivite, insa TU trebuie sa visezi cu ochii deschi~j 1.1
intra In starea de hipnozil. Pe de alta parte, desigur ca intot- . .ceea ce-ti indic, pentru a~ti marl la maximum benefidile aces-
deaWla exista ?i excepjii. Fii pregatit sa dai dovada de flexi- tui exerciJiu.
bilitate fata de nevoile ~i dorinlele clientului. De asemenea, Nu contena dad. preferi muntele, 0 plaja favorita, un parau
trebuie sa fii co~tient ca daca alegi imagistica programatii, sau orice alt lac vrei lu. Vreau si-Ji imaginezi priveli~ti, sunete
TREBUIE sa ~tii dad! clientul tau este in principal vizual, ,i senzaJii care sl Ie fad. sa te simJi confortabil, in sigu.ranJa,
lini!;tit ~i fntmos. Aminte~te·!i ci subcoru;tientul tau nu ~tie
auditiv ~i/sau kinestezic ... astfel Incat sa-i poli administra care este diferen~a dintre repetitie ~i spectacol, dupl cum a
sugestiile irnagistice adecvate. dovedit ~i rispunsul tau la demonstratia pentru puterea ima-
Rejine ca exista ~i unii terapeuti care - procedand deloc gina,iei din unna cu cateva minute.
inteligent - determina locul Iini~tit In locul clientului. Un
Aminte,te-Ji de asemenea d min tea con~tienu. poate 51 gin-
hipnoterapeut ~i Wl psihoterapeut competent, pe care n cu- deasca cu MULT mai rapid dedt vorbele melt, a~a ca nu con-
nosc personal, obi~nuia sa foloseasca pentru fiecare client ,\
tena dad mintea con~tientl ascu1tl, hoinare~te sau ratlce~te,
imagistica programata a unei plaje ... pana cand a avut un ori toate de-o daU ... pentru c1 po,i pur ~i sirnplu s3. VrSEZI
client care a inceput sa lipe in cursul inducerii starii de tran- CU OCHII DESCHI~1 cee. eete rog eu. Aee.llueru Ie v. ajut.
sa profi,i 1.1 maximum de acest exercip.u.
sa hipnotidl, deoarece se ternea de ocean!
Exemplul personal al prietenului meu demonstreaza grlli- Cand incepi sa visezi cu adevarat lacul tau lini~tit, iJi cer sl ip
tor riscurile asociate Incercllrii de a-ji proiecta propriuJ loe imaginezi d te contope,ti cu lini1tea acestui loco Pe unna ip
lini~tit in subeo~tientuJ elientului ... eu alte cuvinte, adap- cer sa atingj cu degetul mare de ].1 0 mana oncare 'a lt deget al
mainii respective, care va deveni astlel OECLAN~ATORUL
teaza tehniea la client ~i nu clientulla tehnica! Lasa-i clientu- LOCULUI UNI~TIT.
lui Iibertatea sa fl;i aleaga propriulloe l~tit ?i apoi ajutil-l
sa-~i ancoreze declan~atorii. tn acela~i limp, i~ voi cere sl inspiri profu'nd ~i sa it: gande~ti
la cuvantul RELAXARE in cursul expiraJiei. In acest fel, aCJiu-
Clientul are de d\?tigat sub foarte multe aspecte de pe nile acestea vor fi ancorate in subcon~tientul tiu, de 0 manierl
urma crearii decl~atorilor loeului ~tit ... ~i locuJ lini~tit care i,i di posibilitatea 51 Ie folose~ti pe onure dii1.~e ele sau
poate de asemenea sa fie extrem de util chiar ~i In cursul hip- pe ambele concomitent ca generato.ue ale lodllui .lini~tit, de
noterapiei. (Acest fapt poate sa fie adevarat mai ales In cite on e~ti pe cale sa cedezi stresului. .
cadrul terapiei prin regresie, dupa cum am explicat in Capi- Te voi indruma pe parcursul intregii meditaJii ~j pe unna iti
tolul 7 din cartea mea, The Art of Hypnotherapy) Deoeamdatli, voi administla sugestiile care sa~J:i dea posibHifatea sa ,folo-
voi Iimita aceastii disculie la modurile in care declan~atorul se~ti deClan~atorii ~i sa-Ji consolidezi capacitatea de a repeta

I
I
190 C. ROY HUNTER Arta hipnozei 191
locului I~tit poate sa-I ajute pe client atat in privinla auto- Aceasta perceppe este necesara pentru a rna ajuta sa fac una
hipnozei, cat ~i in privinla administrarii stresului. din cele trei alegeri sam'itoase.
Urmatorul subcapitol discutii cele trei alegeri saniitoase,
a~a cum Ie explic clienplor mei ~i a~a cum Ie-am predat din
Utilizarea declan~atoriloT loculfli lini~tit
1984. Ti Ie voi prezenta ca ~i cum tu, cititorule, ai fi clientul
. Cand ar trebui sa folosirn unul dintre declan~torii pentru meu ...
locullini~tit? ,
Majoritatea dintre noi traim intr-un ocean de stres in
Optiflnile de redflcere a stresfllui -
aceasia . s.ocietate 'irioderna ~i suntem stresap. permanent,
indifereni'dad! vrem sau nu. Prin urmare, nu se pune pro- optiunile saniitoase
blema daca, ci c1ind. Ai trei op\iuni sam'itoase pentru a face fala stresului:
Dadl sunte'm s!tesap, ignorarea faptului poate sa ne fad!
rau. Emopa negativi!. ni se acumuleaza in subcon~tient ~i 1. Exprima-te imediat dar intr-un mod adeevat.
revine de acolo, bantuindu-ne mai tarziu. Acest lucru face ca Unele situa!ii, ca de exemplu cand copilul tau face un
psihoterapeuri, consilierii de familie, pastorii, rnpnoterapeu- lucru periculos sau 0 obieclie crnar la incheierea unui
Iii ~i alP. speciali~ti sa fie cat se poate de ocupar. interviu, impun un raspuns imediat. Este posibil sa
Abilitatea de a face £ala stresului pe care le-o predau descoperi di emolia iii este reflectata de voce ~i de res-
clienrlor mei consta pur ~i simplu in a inspira profund in pirare pentru primul exemplu. Pentru al doilea exem-
momentul in care sunt stresar de cineva/ceva (indiferent plu, poate vei dori ca mai intai sa inspiri adanc ~i apoi
dadi se mai folose~te sau nu un al declan~ator allocului Jin- pur $i sirnplu sa iIi exprimi opinia calm ~i increzator. in
i~tit), dupa care sa faca 0 alegere: raspund acum, rnai tarziu unele situapi, ca de exemplu atunci cand un client vine
sau rna eliberez? cu 0 scuza bizara ca sa evite sa-Ii plateasdi un produs -
o inspirap.e profunda devine declan~atorul ~i pentru pas- ca ~i in cazul propriului copil- s-ar putea sa preferi sa
trarea controlului ~i pentru a face 0 alegere inleleaptll - ~i vezi partea amuzanta a situap.ei. Rasul poate sa fie 0
clientul poate sa foloseasca autornpnoza pentru consolidarea supapli de siguran!a foarte buni!.. Uneori ~i lacrirnile
puterii declan$atorului respectiv. Aceasta procedura nu va descarca stresul; aHeori, un cuvant spus ferm; alteori
rezolva toate problernele viepi, msa de vreme ce prevenirea sarcasmul etc., etc. Tu decizi.
este mult mai valoroasa decat vindecarea, 0 abordare rnai
inleleapta 'a emop.ilor in momentul aparip.ei lor poate sa 2. Exprima-te ulterior, intr-un moment ~i intr-un loe mai
previna sau sa reduca necesitatea terapiei poststres. potrivite.
Pe de alii!. parte, de cate ori cineva.filce sau spune un lucru S-ar putea ca aceasta op!iune sa fie mai in interesul tau
care ir produce ernopi negative, trebuie rnai inliii sa accep- in cazul in care un coleg de la slujba face un lucru ne-
tarn faptul.ca avem ernop.ile respective pentru a Ie putea face plkut pentru tine, in condi!iile in care mai sunt pre-
fala intr-un · rnod eficient. De exemplu, dadi ii spun cuiva, zente ~i alte persoane. Unii oameni iii accepta opinia
"EA crnar m-a enervat", renunt la puterile mele. Modificand mult mai ~or la 0 cana de cafea sau de ceai, decat de
percepra ~i acceptand ell ea mi-a dat furia, iar eu am pri- falil cu ceilalli coleg;. Mai mult de,atat, chiar parintii
mit-o, ajung sa am controlul asupra a ceea ce imi aparpne. descopera co este adeseori mai pllicut la masa de pranz

I
Arta hipnozei 193 192 C. ROY HUNTER

Parcurgand scenariile sanatoase in timpul autohipnozei, sa insiste ca copiii lor sa a~tepte pana la cina ca sa-~i
aminte~te-li sa repeti fiecare din cele trei optiuni sanatoase. rezolve disputele.
Raspunsul tau la 0 situatie de stres din viata reala este ca Un lueru pe care I-am pnut minte din eopilaria mea este
interpretarea unui rol - devenita mult mai ?$Oara prin re- un sfat al tatruui meu: buna purtare ineepe de aeasa ~i
petiliile adecvate din starea de autohipnoza. lti administrezi masa este un loe al lini9tii. NU ni se permitea sa ne
singur sugestiile posthlpnotice care sa-i permita subcon- certam la masa de seara! Nici nu eram pedepsili la
~tientului tau sa raspunda la un anumit semnal ~i tu e~ti cel masa de pranz, dedit daca infracliunea se producea
care decizi dlnd sa dai semnalul respectiv. chiar in timpul mesei. .. caz in care ni se cerea sa pled'm
Doar aceasta tehnica simpla a ajutat la cre~terea comi- de la masa. Pana in ziua de astazi 1i sunt rectlnoscator
sioanelor din vanzari pentru multi agenti de vanzari cu care
am lucrat de-a lungul timpului. Motivul este acela cil emo- tatalui meu pentru pastrarea inlelegerii la masa.
liile pot fi transferate din subco~tient in con~tient. Clientul 3. Descardi-te ~i elibereazil-te - sau iarta.
adeseori percepe care sunt emotiile agentului de vanzari, Dad. nu alegi nici una din primele doua optiuni,
indiferent daca acesta se simte stresat sau increzator in for- alege-o pe- aeeasta. Sa ierti nu inseamna sa scuzi. Dad;
lele proprii.
crezi ca· dneva iIi este da tor scuze, tu e~ti eel care
Daca te afli in timpui unei disculii legate de vanziiri ~i te
temi sa nu pierzi afacerea dupa 0 obiectie nea~teptata, poten- ramane legat de aeeasta credinla. Seutindu-i pe ceilalti
tialul tau client poate sa perceapa subcon~tient aceasta de datoriile lor em0ti0nale fala de tine, praetic te elibe-
temere, chiar dad. folose~ti toate tehnicile cu putinli' din ma- rezi pe tine 11lSUP.. Prin urmare, cheia iertarii inseamna
nualele de vanzari, pentru a li-o camufla. Temerea ta este ca sa 0 scute~ti pe persoana respectiva de scuzele pe care
vei pierde afacerea respectiva, msa potentialul tau client se ti Ie datora ~i sa te ierli pe tine insuti pentru ca ai fost
teme sa ia 0 decizie - a~a ea va dori "sa se mai gandeasca" ~i stresal.
va evita sa-Ii pprezinte 0 obieetie reala. In continuare poli sa nu fii de acord eu actiunea respec-
Daea iti pastrezi increderea in fortele proprii, aeeasta tiva, chiar daca e~ti deta~at emotional de ea. (Amin-
ineredere va fi pereeputa la nivel subeo~tient. Potentialul te~te-ti aceasta optiune eu prima ocazie dind cineva
client va fi mai expus la a eumpara cu incredere sau la a avea cedeaza furiei traficului ~i iIi ia fala! Este posibil ca
increderea sa iIi spuna care este adevarata lui obieetie, iar tu aceasta opliune literalmente sa-ti salveze viala.)
vei ~ti care este pozilia ta reala.
Exerseaza abilitatea de acomodare de mai multe ori in Majoritatea oamenilor recurg ~i la alte opliuni pentru con-
sala de repetilii a imaginatiei, in starea de autohipnoza. trolul stresuiui, ca de exemplu acumulandu-I sau interio-
Aceasta iti ajuta subco~tientul sa accepte tehniea dorita rizandu-l. Rezultatele variaza de la 0 persoana la alta: este
intr-un moment de lini~te, cand nu este ineureat de emotii. posibil sa te descarei pe prieteni sau pe cei dragi, pe straini,
Este ca 0 repetitie, ~i orice muzician iIi va putea spune ea pe aceea~i persoana la un moment ulterior, cand amplifici
repetitia este esentiala pentru un spectacol de calitate. disproportionat un lucru oarecare sau este posibil sa te des-
card pe tin!" insuti imbolnil.vindu-te, fugind de realitate, printr-o
Cum sa procedezi depend~nla sau devenind predispus la accidente. 0 alta op-
liune .obi~nuita este exprimarea emotionala imediata ~i
Adeseori Ii vand cate unui client un exemplar din cea mai necontrolata. Aceste optiuni sunt un pericol pentru sanatatea
noua carte a mea de autohipnoza. In unele eazuri fae cadou ~i bunastarea noastra!

I
I
194 C. ROY HUNTER Arta Izipnozei 195
dHe un exemplar din cartea pe care 0 tii chiar in acest Da rezultate numai daca este utilizata
moment in maini, recomandand capitolul acesta ~i instruin-
du-mi elientul cum sa faca. autohipnoza prin relaxare progre- Inspirapa profunda devine un decl~ator pentru ale-
siva. Clienjii pot sa-~i descopere propriile locuri lini~tite, fie gere - acum, mai tarziu ~i elibereaza-te. Vreau sa reprezinte
~ezand comod pe un fotoliil ' s~>t 'tnt4'l'/ · !.. dupa preferinta pentru noi toli un element care sa ne aminteasca (inclusiv
fiecaruia. (Dacaest!' rtecesar, lett!Uele"d,i'contact pot fi inde- mie) cil Nor suntem depnatorii propriilor noastre emopi ~i cil
partate ~i gum,{ae' m.estecat ar trebt'ii 'atuncata :) ,., , noi avem puterea de a alege! Intelege de asemenea faptul di
a
1mi inform~z cli~n'tii ~a ~rima faza a~tohipno?"i p'e1')itu gradul de succes al oricarei persoane in controlul stresului
poate sa varieze in functie de situalia exacta ~i de moment -
controlul stres~U! , est~ sa-~i imagineze di se afHi ir'tr-illdoc
sigur, lini~tit. In ,timp ce-~i imagineaza priveli~ti, 'sunete ~i precum ~i in funcpe de frecvenla utilizarii tehnieii de control.
senzatii plkute ~i de lini~te, trebuie sa rosteasc;;, cuvantul Un m~chi, cu cat este folosit mai mult, cu atat devine mai
"RELAXEAZA-TE" ~I'\ timpul expirapei. (Pop sa-p atingi cu puternic. Daca nu este folosit, cu timpul slabe~te.
degetul mare de la 0 mana oricare dintre celelalte degete ale Dupa ce inchei acest exereiliu de autohipnoza, ia aminte la
mainii respective ca deelan~ator adiponal sau alternativ.) A oportunitalile de a-p exersa noua abilitate, Cu prima ocazie
doua faza consta in repetarea utiliziirii cu succes a fied!reia cand te afli la volan ~i cineva .iIi taie fala, inspira adanc ~i
din cele trei oppuni sanatoa,se in sala de repetitii din mintea spune cuvantul "RELAXEAZA-TE". Daca simp nevoia ca
tao Dupa acest!la, ,eei care s-a" autohipnotizat pot sa se mai inainte sa-I faei "ticiilos", da-i drumul - cata vreme
trezeasca nurnarand de la'tmu la cinei. inspiri profund mai inainte sau dupa aceea. Un alt loc exce-
Dupa ce dau instrucpunile, ii indrum pe c1ienpi mei sa lent pentru ex"rsarea acestei abilitil.ti este la slujbii. Sa pre-
intre in starea de hipnoza prin relaxarea progresiva ~i apoi ii supunem eli e~ti gata sa pleei acasa dupa 0 zi tracasanta ~i
indrum pe parcursul intregii repetijii. Inchei cu sugestii ca descoperi brusc ca trebuie sa mai ramai, pentru ca. cineva nu
inspirapa adancii sa reprezinte ,elementul care sa Ie adud' ~i-a terminat treaba. Inspira adanc, spune-li "RELA-
aminte ca au puterea de a alege ~i, la fel cum un mu~chi de- XEAZA-TE" ~i apoi spune ~i fa ce este adecvat situatiei.
vine tot mai puternic prin folosire, puterea de a alege devine Mulli dintre clienpi mei mi-au spus ca au inregistrat 0
~i ea mai plinade'forta fiind folosita. La fel cum un interpret imbunatapre a increderii in fortele proprii ca urmare a sim-
repeta inaint,;; a(easta ~urandu-i spectacolu!, elientul meu pului fapt cil au ajuns sa stiipaneasca arta acestei tehnici.
poate sa repete comportamentul pe care ~i-I dore~te in sigu- Cand prezint acest subiect in public, imi inchei prezen-
ranta propriei iinaginajii. Pe urmi!, in viata reala, cand simte tarea cu 0 meditape in grup - astfelincat pentru auditoriu sa
ca este stresat de cineva sau de ceva, inseamna ca a sosit devina 0 experienta completa. Daca dore~ti sa ma spon-
mo.!"entui spectacolului! sorizezi ca prezentator pentru firma ~i/ sau asocialia din care
Inchei cu 0 sugestie posthipnotica pentru utilizarea cu faci parte, rna poF contacta prin e-mail la adresa roy@roy-
succes a autohipnozei ~i pe urma trezesc elientul. hunter.com. Daca dore~ti sa prime~ti ajutor hipnotic pentru
Dadl vrei sa pregate~ti un scenariu complet pentru elien- insu~irea acestei abilitiip, cauta un hipnoterapeut competent
tul tau, ia scenariul pentru relaxarea progresiva de la din apropierea ta; sau, dad! vrei, poF sa comanzi banda mea
Capitolul 5 al acestei carp ~i schimbii-Ila persoana intai; sau audio Stress Management - Managementul stresului - logan-
vinde-i un exemplar din cartea mea de autohipnoza, Master du-te pe site-ul meu web (menponat mai jos). In cazul in care
the Power of Self-Hypnosis - Stiipilnirea puterii autohipnozei-in dore~ti sa vinzi sau sa Ie oferi c1ienplor tai benzile mele, iti
care sunt cupi'inse instructiuni detaliate de autohipnoza. ofer un discount.

I
196 C. ROY HUNTER

IIi mai stau la dispozijie ~i cu alte inregistrari ~i programe, Capitolul 11


inclusiv un curs de hipnoza la domiciliu. Dad! e~ti pe inter-
net, intra pe site-ul meil web: hltp://www.rayhunter.com CONCEPTE REFERITOARE LA
Din home page, poji sa dai c1ic pe paginile pe care dore~ti SUBCON~TIENT, A~A CUM LE-A
sa Ie vizitezi, inclusiv CD-urile, dlrjile ~i cursurile mele. In
plus, poji sa te abonezi la e-zine-le mele gratuite.
PREDAT CHARLES TEBBE'ITS
Mult noroe!

Charles Tebbetts a predat diteva concepte suplimentare


referitoare la subco~tient, pe care Ie prezint studenjilor mei
In diferite momente ale deruJarii cursului. Unele au fost deja
atinse in capitolele anterioare, cfuld a fost cazul; Insa aici sunt
organizate ~i prezentate exact a~ cum Ie prezenta mentorul
meu la cursul s<'lu Basic Hypnosis, 101 - Elelmente fundamentale
de hipnozif, 101".

Cele ~ase functii ale subcon~tientului


Aceasta secjiune a capitolului reprezinta un sumar al
primului capitol din cartea Self-Hypnosis and Other Mind-Ex-
panding Techniques - Autohipnoza ~i alte tehnici de dezvoltare
mentalii - a lui Charles Tebbetts ~i este reprodusa aid ca
Intr-un curs pentru studenli.
1. Bane" memoriei fasemeneo unui computer)
Mintea creeaz<'l ~i stocheazii inregistrari ale tuturor in-
tamplarilor prin care trecem; regresiile hipnotice son-
deazii depozitele de arnintiri etc., care pot parea uitate
pentru con~tient.
IMPORTANT: Emofiile pot sli altercze perceptia evenimen-
telor reale.
Nu incerca regresia hipnotica Inainte sa ~tii cum sa
facilitezi abreacjia unui client ~i cum sa eviji sa-l Indrumi
pe client, deoarece poate foarte ~or sa amestece reali-
tatea cu fantezia. Studenlii mei a~teaptii pana la juma-
tatea celui de al doilea segment al cursului meu pentru
a Inv'\iI cum sa facililteze regresia hipnotica.

I
198 C. ROY HUNTER Arta hipnozei 199
2. Regleazii ,functiile involuntare anima. re'iPiratia etc.! 6. Dinam directioneazii enewa care ne Jnotiveazii.
Hipnoza poate sa alter~~ funcjiile involuntare, de Subco~lientul poale sa fie slapanul sau slujitorul tiiu.
exemplu sa lncetineasca litmul respirap.ilor ~i/sau al lalii cuvintele lui Charles Tebbetts: subcon~lientui nu
biH1iilor inimii; lnsa trebwe 'si 1ev1p. sa faci experimente gande~le - nu face decal sa acp.oneze!
perieuloase. . :' -'
De asemenea, evita practicarea ilegala a medicinii! eele cinci metode de programare a subcon~tientului
3. Sediul emotii/or Charles Tebbetts Ie numea "cele cinci principii de convin-
tand suntern emop.onap" suntem propulsati catre ceea gere a subcon~tienlului". Ma refer doar pe scurt la ele aici,
ce ne imaginam. deoarece Ie lnglobez In "abordarea benefiel;" pentru con-
Cu 'alte cuvinte, emotlile sunt ca un dinam - sau pu- troluI obiceiurilor ~i molivajie - ~i iji aral cum se procedeaza
terea motivatoare a mintii. In cazulln care coexista con- In VolumuI II al acestei carp" Aria hipnolerapiei. Sunt cele cinci
comifent doua emotii, cea mai puternica 0 Invinge pe porti ale subco~tienlului. Le folosesc pe toate cinci in car-
cea mai slaha - ca In exemplul cu fotbalistul care i~i tografierea molivap,ei, prezentala In Capitolele 15 ~i 16 din
dore~te foarte mult sa lnscrie un punet, dar rateazi'l, rnanualuI de hipnoterapie (Arta hipnolerapiei).
pentru eli se teme rnai mult sa nu rateze. Stapanit de
frica, daca i~i imagineaza ca rateaza, are mull rnai multe Repetitia
~anse chiar sa rateze, deoarece ideea ratarii ajunge Repetijia reprezinla calea lentii, dificila. - dar dad. i se
direct la nivelul subcon~tierituhii. acorda suficient de mull timp, da rezullate, cu conditia sa nu
Dorinta de victorie poate sa-l d,etetmine pe un sportiv existe 0 opozip.e puternica din partea subcon~tientului.
sa se antreneze ore In ~ir pentro a deveni un lnvingator.
Personajele autoritare
4. Sediul imaginafiei
Imaginap.a esle limbajul subcon~lientului ~i irnaginap.a Persoanele situale In pozitli de autorilale, fie cil. este yorba
pare sa aiba Intotdeauna ca~tig de cauza In faja vointei. despre parinp., profesori, medici, preoti etc. - sau "autori-
o persoana care ~tie ca zborul cu avionul esle sigur, tatea" statisticilor dovedile - ni se pot lntipari In subco~­
tien!. De asemenea, cand resimtim dorinta instantanee fie sa
poate in continuare sa nu se simta In siguranja; per-
ne supunem, fie sa ne razvratim Impotriva unei auloriti'lji
soanele care se lem de lntuneric reacp,oneaza de fapt la
reale sau irnaginare, este yorba tot de 0 reactie a subco~­
ceea ce-~i imagineaza.
lientului. Acesl fapt ramane adeviirat ~i in cazul In care
5. Control"l obiceiurilor a~a-numita auloritale este 0 presupusa autoritate, ca de
Nalura are oroare de vid, astfellncat vechile obiceiuri exemplu 0 rudii care ne provoad. stres.
trebuie sa fie lnlocuite de altele, noi. Unele obiceiuri
sunl u~or de eliminat; altele sunt pastrate cu lenacitate
Nevoia de identitate sau de identificare (ego)
de subcon~tient ~i este necesara ulilizarea unor lehnici Identificarea cu altli, ca de exemplu presiunea din partea
de hipnoterapie pentru descoperirea ~i inlaturarea cau- colegilor, a unor grupuri, a parinjilor, mentorilor etc., face
zelor lor. subcon~tientul recepliv. Fiecare dintre noi are un "copil

I
200 C. ROY HUNTER Arta hipnozei 201
!auntric" care i9i dore~te iubire, sentimentul apartenenlei, ac- Comentariile mele sunt redate cu caractere obi~nuite.
ceptarii 9i recunoa9terii - 9i care evita respingerea! Uneori
tindem sa facem lucruri indezirabile doar pentru a atrage Regula Ilumiirul unu
atenlia atunci cand avem nevoie de asta - chiar dadl pretul ORICE GAND SAU IDEE GENEREAZA 0 REAqIE FIZICA.
pentru aceasta atentie esle foarte mare.
Gallduril. tale pot sii-fi Qfecte.. toate funcfiile corpuIui. tNGRIJO-
Hipllozii!autohipllozii RAREA decum~ztI modifie4ri la niveiul stomac"l"i, care cu limplll
pot sa dWeD 1a ulcer. FURIA stimuleaz4 glandele suprarenale ~j pro-
Faptul cOl hipnoza ajuta la schlmbarea subcorij;tientului centul mal mare de adrennlinii din circulalia sangvinif provoaca multe
reprezinta motivul pentru care exista 0 intreaga !i'lofesiune aile modificl!ri 1. nivelul inlregului organism. ANXIETATEA ~i
devotata utilizllrii hipnoterapiei pentru a-i ajuta ' pe oameni FRICA ifi Qfeclea2ii puis,,/'
Sa-9i schimbe viala. tnsa utilizarea neintentionata a <lutohip-
nozei poate de asemenea sa produca inlipariri in subcon: !delle cu un puternic conlinut emolional ajung nproape intotdenuJ1aia
~tient, ca fumatorii care cad in transa in 'fata televizorului ~i nivellil subccn~tjentului, deoarece QrLasfa esfe mintea sentimenteior.
Odatii 'atceptate, aceste idei continua sit genereu: acelea~i reaqii ale
descopera brusc ca au scruntiera plina de chi9toace - Insil
organismului, iarii~i 1i iarii~j, Pentru eliminarea sau schimbarea
nU-9i amintesc sa fi fuma! chiar atat de mul!. reaclii/or negative cronice ale organismultli, trebtlie sa ajungem In sub-
con~tient ~j sa schimbam ideea care esfe responsabilif pentru reac,tia
Emopile respecll"v4. Acest [uem SI poote rea/iza foarte u~or prin QutohipllozQ ~i
Emoliile, in special cele putemice, pot sa faca subcon- autosugestie.
9tientul receptiv'Ja impresii profunde 91 de durata. 0 persoana
Charles Tebbetts credea ell mintea poate sa te imbol-
excitata emo?onal poate adeseori sa depa~easdi numeroase
naveasca ~i tot mintea poate sa-Ii pastreze slarea de sanatale.
obstacole in atingerea scopului propus. De asemenea, un atac.
De exemplu, el credea cii 0 persoana poate sa~i declan~ze
putemic venit din partea unui caine rau poate sa lase pe dne-
cu u~urinta 0 durere de cap doar imaginandu-~i aceasta du-
va cu 0 fobie de cairn perttru toata viata, fara sa mai conteze
rere. Tot el a mai demonstrat beneficiul suprem al autohip-
rea!itatea sau incercilrile·ana!itice de schimbare a acestei fobii.
nozei, cand un atac cerebral I-a paralizat complet ~i I-a lasal
in imposibilitatea de a vorbi. Prin autohipnoza ~i-a revenit-
Regulile mintii ~i a continuat sa predea hipnoterapia multi ani dupa aceea.

Acesta a fost primul curs pe care I-am printit la Edmonds. Regula Ilumiirul doi
Pentru cii Charles Tebbetts nti-a dat permisiunea sa-! repro-
duc pentru toli studentii mei, il includ aid - a~a cum a fost A$TEPTARILE TIND sA SE REALIZEZE.
scris de catre autor. Creierul ~i slstemul nervos riispund numai [a imaginiJe menta/e. Nu
Am fiicut referiri la 0 parte a acestui subiect acolo unde a confeam dacif imaginile sunf autoinduSt snu proai" diu lumea exit-
fost relevant, insii materialul este organizat aiei a9a cum a n'oaril. lmaginea mentalif fonnatil devine projectul $i subcon~tienful
fost aldltuit de mentorul meu. (Discut acest material in deta- folos~te foote mijloace[e pe care [e are [a dispoziJie pentru indeplinirea
!iu in cadrul unei prezentiiri speciale pentru studenpi mei.) planului. ("gTl/orareo este 0 forma de programare a imaginii a etea ce
Cuvintele lui Charles Tebbetts sunt redate cu caractere itaJice. nu ne dorim, tnsil subcan~titntul aqioneaza penfru implinirea situa/iei

I
202 C. ROY HUNTER Arta hipnozei 203
reprezenl.le de itt/agin<. "DE CE MI-A fOST FRICA NU AM autohipnoza dupa atacul cerebral, refacerea lui Charles
ScAPAT." Tebbetts a fost definitiva pana in ziua in care a decedat.
MulJi oameni suferii de anxietate cronica, aceas/a ~epreuntiind pur ~i Regula numarul trei
simpiu a~teptareQ mentalif subcoll~tienta cd se va
intnnlpla ceva in-
grozitor. Pe de alta parte, cu tali cunoa~tem rumeni care par sa aiM 0 IMAGINATIA ESTE MAl PUTERNICA DECAT CUNOA$-
aUngt>re "magial". ViA/a pare sa reverse asupm lor toale Iucrurile bunt, TEREA ATUNCI CAND ESTE VORBA DESPRE MINTE.
aparent Jiirlf nici un motro anllme ~i "lund sp"nem cd sl,7d "noro·
co~i". Ceea ce pare sa fie
noroe este, fn rt'alitate, A$TEPTAREA Este 0 regu14 pe care efoarte important sa 1;-0 Qmjnte~ti eand utilizezi
MENTALA POZITIVtI, credinla jOaJte solidff cif silceesui este bine- autohipnoza. RATIUNEA ESTE INFRANTA U$OR DE
meritat. "DEVENIM CEEA CE GANDIM." lMAGINATlE. Acesta esle motivZll pentru care unele personne se
reped orbt~te in nelil/ni sau situa/ii lipsitt de oriee urma de ra/iune.
Stfnataten fizidl depinde in mare miisura de Q1teptdrilc 'loastre men- Crimele violente generate de gelozie simt aproape intotdeaunA CQu.zJJte
tale. Medicii recunose dI dad un padent Sf Q~tenptif sii nu se insDno- de 0 imagi,tn!ie hipemctivii. Majoritatea dintre noi ne sim!im sup~ri­
to~easca, sa nlmanii neputincios. paralizat, neajlltorat, chiar sa moara, ori eelor care ~i pierd economiile mergand pe malta cate une; persoane
afecthtnea care poate sa duca Ia aceste rezultate Linde stf-~i faeil de incredere sail il urmeazi1 orbqte pe cale un demagog cum a jost
aparjJia. Acesta este un aspect in care alltCJhiprw'Ul poote sa devinil Hitler, on· cumpara neliuni lipsite de va/oaTe. Nt! putem da stama cu
instrumenilll ptmlru inldturarea dezniidejdii ~i atitudinii negative ~i foarte mare u~urjnla cli itnllginalia acestor oamtni Ie-a tnfrant judeca-
pentm intipdrirea unor ~teptifri pozitiue ~i pline de speranle - a~tep­ ta. t"sa suutem ~i no; adeseori orbi la propriik supersfilii, prejudec4!i
tifrj legate de 0 slare de sifnatate infloritoare, de jor/ii ~i de sOnatate, ~i eredinll! Upsitt de orice Iogica. Orice idee fnso,tita de mIolii puler-
care lind sa se realizeze. nice, de exemplu de friea, ura, dragoste sau eredin/ele politice ~i reli-
gioast, de regula nu ponte fi schimbata prin inferven/ia ra/tunii. Prin
Aceasta regula reprezinta a~-numita lege a a~teptarilor utilizarea Qutohipnozei, putem forma imagini la nivelul 5ubeon1tien-
(dupa cum am menronat anterior in Capitolul 8). Charles lului, enre este minlea senzorialii, ~j pulem apoi i"latuYa, sclJimba ~j
Tebbetts a povestit la un curs de-al meu despre un baroat corecta vechile idei.
care a murit in timp ce asistenta ii fac~a baie, pentru eli a\>tep-
tarile sale ii spuneau cii, daca va face vreodata baie in cada, Aceasta regula se rnai nume~te ~i legea conflictului. For-
va muri. Cu toate ca asistenta a pufnit la auzul credinlei aces- mulata cu alte cuvinte, DE CATE OR! IMAGINATIA $1 LO-
tui barbat \>i I-a dus la baie impotriva protestelor. ~<ye, a\>tep- GICA SE AFLA IN CONFLICT, INVINGE IMAGINAPA.
tarile sale au produs totU?i rezultatul definitiy•.,T<:~betts a Pentru a explica rnai U?Or aceastii lege unui grup de
scris despre acest caz in primul capitol al carlii sale Self-Hyp- oarneni, adeseori intreb, "Dac;; ar exista 0 barna de ~apte cen-
nosis and Otlter Mind-Expanding Techniques - AutQitipnoza ~i timetri lapme ~i cinci rnetri lungime, aflata la un sfert de
alte tehnici de dezvoltare mentalii. metru de nivelul solului ~i v-ar oferi cineva zece mii de dolari
Pentru ca un client sa ajunga I': un succes de&itiv, chiar sa mergeli de la un capat la cellilalt al ei flira sa cadell - ~i ar
~i in cazul hipnozei, trebuie sa aibii a?teptari pe undeva po- fi 0 zi insorita, rnra urmA de brizli de vant - car dintre voi ar
zitive cu privire la rezultatele acestui tratarnent; altfel, chiar avea incredere deplinli cA ar reu~i?" rnceardi sa pui aceea~i
daca un furnator este trata\ de eel rnai bun hipnoterapeut din barna intre doi zgarie-nori ~i vezi ce se intilmplA cu incred-
lume, e~ecul poate sa inghiM succesul inilial. Dadi. clientul se erea tao Singura diferenlii majora este penalizarea pentru un
a~teapta sa revina la obiceiul sau, ramane doar 0 chestiune de pas gr~it. In orice caz, puterea imaginallei ar face mersul pe
timp pana cand a~teptarea sa se realizeazli. Cand a folosit biimii periculos \>i pentru mine, in aceste circumstanle -

J
I
204 C. ROY HUNTER
Arta hipnoui 205
deoarece imagina!ia mea ~i-ar da toata silin!a sa reprezinte 0
ciidere mortali! pe pavajul de dedesubt. Regula numiirul cinci
Aminte~te-\i intotdeauna cd imaginalia esle limbajul sub-
DIN MOMENTUL IN CARE SUBCON?TIENTUL A ACCEPTAT
con~tientului.
Cred ca este important sa-i ajut pe elien\ii mei sa i$i ima- o IDEE, ACEASTA SE pASTREAZA pAIvA cAND ESTE fNw-
CUITA DE 0 ALTA. Regula asocialil: CU cAT SE pASTREAzJi
gineze suecesul totallnainte sa-i scot din starea de hipnoza - MAl MULT TIMP 0 IDEE, CU ATAT MAl MARE ESTE OPO-
de asemenea, le sugerez sa-~i aminteasca foarte viu succesul ZlTIA LA fNWCUlREA EI CU ALTA NOllA.
pe care ~i I-au imaginat, deoarece mintea adeseori raspunde
la ceea ce ne imagini'im. Din momentul in care 0 idee a fost acceptatii, linde sa se "astrae. Cu
cat se pifstreaza mai multo cu alat mai mult tinde sa devina un obicei
Regula numiirul patru fix de gandire. A~ se /onneaz.il obiceiurile de acliune, aliil eele bune,
cat ~i cele rele. Mai tnm; exist4 gandul ~i pe urmi:! acfiuneR. Avem obj-
IDEILE OPUSE NU POT sA COEXISTE IN UNUL $1 ACELA$I
etiuri de gandire la fel cum avem obiceiuri de: aeliune, lnsa gandul sau
MOMENT.
ideea apar intotdeauna primele. Ca unnare este evident al daeD vrem
Aceasta nfl i,J5eamna cd memoria to nu ar pI/tea sa gifzduiesca nuri sa he schimbifm acpunile, trebuie sa incepem prin a ne schimba gan-
mult de 0 singura idee, ci se Tejera 10 cou~tielltul care recunoa~te.ideea. durile. Accepliim anume lucruri CD fiind adeuarate. De exemplu.
Mull; aameni incearclf s4 nutreascii in acela~i timp ide; apliSf. Cineva acceptil1tl ca ader:mrat laptul cd searele rilsare Ia est fi apltne Ia vest ?i
poole sa creadii in onestitatt ~i sif Sf Q1tepte Cil ii (.'opiii sai sa fie one~ti, acceptiim actst luau chiar dac4 este 0 zi noToasii ~i nu putem vedea
dar tohl~i sif recllrgif :zil"ic la unele maTlmte pradici neeinstite, in soarelt. Aeesla este un exemplu de concepfie corect4 asuprll UPlU;
afacerile sale. Poate sa inceree sa se justifice spunand, "Toli cpn- lucnl, care ne guverneaza actiuniIe in eond;Ji; norntale. Pe de alta
curenJif me; foe Ja leI. este 0 prQctiai aecep/ala. "Orice DT ft, nu ponte parte, este posibil s4 avem obiceiuri de gandire care nu sunt coreele ?i
sa scape de conflict ~i de efectele acestuu! asupra sistemului l1ervos, cu toate acesteQ. Ie avem fixale in minte. Unii oamen; oed c4 tl'ine un
genf!Tote de incercarea de a nutr; concon/j/ent idei opuse. moment critic eand trebuie s6 bea Ctt.1Q sau ~ ia un iranchilizant en
s4-~i ca.lmeze nervii ~i s4 poate luera mai departe eficient. acesta fUnd

Cand eram la colegiu, patronul la care m-am angajat tot un obicei de gtindire. Nu ute deloc eoreda, dar ideea existd ~i
reprezinti'i un obicei fix de gandire. ~i va exista 0 putemica opoziJie Ia
Intr-o vara era diacon la biserica baptistil, mlindru eli era un
incercnrea de a 0 fnlocui cu 0 idee corecta.
einstit tata de familie. So!ia lui - una dintre matu$ile mele -
mi-a spus di solUl ei nu injura niciodatll, nu bea niciodata $i Avansdnd ateste regufi, vorbim despre ideile fixe, nu dcar despre gan-
ca Intotdeauna spunea adevarul; chiar $i dind era dureros. durile jugare 54U loanele lrealt..,... Ideile fixe !rebuk modiJicate 54U
Insa intr-o singura orA petrecuta la slujba am auzit mai multe folosile. Indifrrent cal de fixd ar fi 0 idee SQU cit de mult limp am
Injurlituri dedit auzeam In mod normal intr-o luna intreaga. avut-o, poote sa fie schimbatif fie pri" autohipnozil, fi£ prin autosu-
Mai mult, practicile neciristite din afaceri (care vadeau 0 geslie, fie prill ambele mijloace.
Ikomie totala) au leprezentat 0 dezamagire $ocanta, el pre-
Un copil atacat de un caine rilu poate sa ramana eu ideea
tinzand ca,,~ se fac afacerile". A$ putea sa mai adaug ca, in
cii toli diinii sunt periculo~i. Daea persista aceastil idee, fobia
's piritul a ceea ce a spus Charles Tebbetts eu privire la aceasta
aceasta se va accentua ~i mai mult, de fiecare data cand va
regula a mintii, unchiul meu nu a putut sa fad. fa!a stresului
auzi un caine maraind sau latrand. La fel, 0 persoana care
acestui standard dublu. A murit de tanar, In urma unui atac
trece de la 0 dieta la alta poate sa ajunga obsedatil de ideea
de inimA.
e$ecului In scMerea In greutate; ~i astfel, Ii va fi din ce In ce

I
206 C. ROY HUNTER Arla hipnoze; 207
po!i sa treci 1i 1a sugestii mai complicate. Acum ar trebu; sa illcepi 01
mai greu sa creada In posibilitatea sa de a-~i pastra controlul
sugestia de a te trezi ,Automat din autohipno~ peste uce minute.
asupra propriei greut~\i.
Aceastii regulA mai poate fi numit~ ~i regula sugestiei
Regula Numarul ~ase compuse, menponata. in treaciit in Capitolul 8.
UN SIMPTOM INDUS EMOTIONAL TINDE sA PROVOACE Hipnotizatorii de scenii folosesc adeseori sugestia com-
SCHIMBARI ORGANICE DACA PERSISTA sUFICIENT Df. pusii pentru aprofundarea stiirii de hipnoza ca.nd aplid\ hip-
MULT. noza In scopuri de divertisment, adiiugandadeseori $i 0
a$teptare mai mare a reac\ii1or posthipnotice distractive la
De mult timp. lIumero~i medici reputnli au admis cO peste ,o;aptezeci Jll Iinalul spectacolului. Acela~i principiu poate sA fie folosit ~i
5uta din afecliunile 04meniioT sunt mai curand functionaIe decat
pentru amplificarea a~tepta.rilor ca sugestiile terapeutice
organice. Aetasta inseamnif ca funcfionarea IInu; organ sau a wlei
parti a corpulu; este tulburata de reaclill sistemului nervos fa ideile
posthipnotice de schimbare a unui obicei sA fie mai eficiente.
negative care siilii~luic5C in 5ubco"~aent. Nu vrem sif spunem ciS ori-
care om care acuzil 0 alec/june oarecare are ~j 0 afe/ciune emo/ionalii Regula Numiirul Opt
sau este nevrotic. Exisla atf.eliuni provocate de gmnl'rli, paroziJ;, CAND Al DE-A FACE CU SUBCON~TIENTUL $1 CU FUNqlILE
viru?; ~j alte. It'Cruri care nlnci'i organismul omului. tnsif 5U1ltem cu SALE, CU CAT EsTE MAl MARE EFORTUL CON~TIENT, CU
toti 0 minte ill IT-un corp ?i cele doua c:omponellte nu pot ft separate. ATAT ESTE MAl REDUS RASPUNSUL sUBCON$TIENTULUI.
Ca ll,more, 1" cazul in care cOtltinuiim siS ne temem de boaltf, daw vor-
bim in permanenfif de "stomaeul neroos" sau de "dllrerile dt cap din Aeeasta dove.defte de ee "vointa" nil existtf de fopt! Daca oj 0 insom-
eauzo ttnsiulIji", eu timpul se produe ~i schimbdrUe orgauice cores- nie, 1lii deja cd "eu ciit te striiduiqti rna; mull sa adonni, cu atat mal
punzritoare. treaz te simtj". Ciind oi de-a fllee ell subeolt1tientlli, regilia este LA-O
CU BINI~ORUL. Aceasta isneanmif cd trebllie sa te stradllic~ti sii
Afecliunile pSihosomatice sunt 0 realitate; ~i majoritatea Cflnst11lj~ti tl~tryt4rj numlale pozitive ca problema ta se poote rezolva
dintre noi ne dam seama cli stresul prelungit poate sa aibi'i de fi chinr se va rezolva. Pe masJtra ce iIi cre~te increderea ifz sub-
asemenea un impact negativ asupra sllnMlIlii. cont'ient, lrllH!fi sa "ia?i lucrurile sa se petreac4" 111 lac sa inctrc; sO
"le faci sO se petreaca. "
Regula Numarul $apte
Adeseori Ie spun clien\ilor mei c~ incercarea de a folosi
FIECARE SUGESTIE ACCEPTATA CREEAZA 0 OPOZIT/E MAl "puterea voin\ei" sau autodisciplina pentru renun\area la
REDUsA LA sUGEsTIILE CARE URMEAZA. fumat echivaleazA la nivelttl subco~tientului cu un agent de
o tendin'fii meutalJ eslt eu atat mai u~r de unnat eu cat dureazlf de vanzAri care incearca s~ te fad!. sii cumperi un lucru pe care
mai multii vreme, fora a fi modijicnta. Odnla obiceiul format, este tot nu-l vrei.
mai u?or de urmat fi tot mai greu de inliiturnt. ,Subco~tientul poate sa fie convins, dar nu poate sa fie
·f.! . I' fortat fara ~ opunii rezistenta. Principala calitate care reco-
CU alte euvinfe, din momentul in care 0 autosugestie a fast acceplaw mandA hipnoterapia este cit Ii ajutii pe oameni sa l$i atingli
de subco71~h'ent, eslt tot mai U~OT ca alte sugestii sit fie $i ele aceeptate scopuriJe pe care subcon$tientul ii 1mpiedica ~ Ie atingii sin-
~i urmnte. Acesta eslt motivul renfru CiJre atUrlci dlnd Ie nJl; la guri, tara ajutor.
inceputul autohlpllozei ~i autosugestiei, iii recon~a,!diim sa incepi cu
Mulp hipnoterapeup vorbesc despre "facilitarea" ~din­
sugestii simple. Po!i sa-Ii sugerezi eli. ai 0 senza{je de gddilitura S(W a
senzatie plcfellta, de cdldunf. Dupa ce sunt acceptate actste sugestii, .
lelor de hipnoterapie. Personal, imi place aces! termen,

I
208 C. ROY HUNTER Arta hipnozei
209
deoareee 1nsu~i acest euvant presupune ea faeem un lueru eu
Studentii mei au parcurs informatiile prezentate in aceste
u~urinta, astfelincat neeesita mai putin efort. Sa folosim
unsprezece capitole inain$<:a incheierii primelor trei luni ale
tehnici adecvate din punct de vedere etic ~i pline de ,consi- cursulUi de hlpnoterapie, care are durata de noua luni. In
deratie fata de client, pentru a-I ajuta pe acesta sa ajunga la afara cursunl~r saptamanale, ei participa ~i la seminare eu
succes cat mai u~or cu putinta. du;ata de 0 Zl, cltesc 0 carte de hipnoza sau hipnoterapie,
senu.o recenZle (~l Ie pun la dispozitie colegilor lor copii) ~i
~adaT..• iNCOTRO NE iNDREPTAM t~ebUie _sa incheie douazeei ~i patru de ~edinte practice de
DE-A CUM iNAINTE? hipnoza nonte~apeutiea, - majoritatea constand in exercitii
efectuate cu alP. studenp., AItl Instructori care predau cursul
Experienta mea pr~fesiona\a s-a coneretizat prin actua- meu au acelea~i eerinte.
lizari in pr~zentarea acestui capitol, ca ~i " intregii carti. Unii studenti devin nen'ibdatori sa treaca de elementele
Daca "i curnparat aceasta carte doar pentru dl erai curios fundamentale ~i s? aj~ga la a doua jurnatate; dar majori-
sa afli ce inseamna hipnoza, acum ar trebui sa ~tii despre hip- tatea par sa ~pre~lez: timpul dedicat pregatirii fundamen-
noza mai mult decat 90 pana la 95 la suta din pubJicul ge- tale.- fapt eVldentlat m mod repetat de evaluarile eursurilor
neral. Daca studiezi hipnoza ORI 0 profesezi, sper ca aceasta realizate de speciali~ti din domeniu, care au urmat acest~
carte se va dovedi de un real folos, ajutandu-te sa iti 'dezvolti eursurl.Pe de alta parte, intelegandu-Ie setea de informatie,
atilt cuno~tintele, cat ~i increderea in arta hipnozei. adeseon p~efatez res.tul cur~ului printr-o scurta discutie pe
De-acurn, studentul serios in hipnoza ar trebui sa aibii sublectul hipnoteraplel. Daca tunpul irni permite, Ie fac ~i 0
suficiepta informatie care sa-I ajute sa invete arta hipnozei ~i mtroducere a legendarei terapii pe parp., predata ~i utilizata
sa-i sjiipaneasca tehnicile de baza. de Charles Tebbetts,
Dacii ,a.plici ceea ce ~i recomand in aceastii carte, ar trebui v La cere:"a orgarn:atiei care a publicat prima edipe a aeestei
sa fii in masura sa realizezi urmatoarele: sa pregate~ti clien- ~ar?, am facut aceLa~llucru ~l pentru tine, cititorule, adaugand
tul pentru intrarea in starea de transi'!; sa-\ indrumi pe clien- mea '?' ~apl~ol La, acest manual. Chiar ~i acurn, la inceputul
tul care i~i dore~te acest lucru sa intre in starea de hipnoza noulw ~ileruu, ml se pare potrivit sa pastrez ~i sa actualizez
(alfa); sa adance~ti in mod corespunzator ~i sa estimezi pro- acest capItol pentru Edijia Mileniurn a Artei hipnozei.
funzimea transei; sa administrezi sugestii care sa ajute la va- , .Multumesc pentru ca m-ai insotit in aceasta c.!Ilatorie panii
'Tidarea starii de transa in mintea clientului tau; sa ale). ..
administrezi sugestii eorect formulate; sa controlezi aspecte\e
'n onterapeutice ale hipnozei; sa treze~ti clientl.ll intr-un mod
confortabil ~i complet; sa cuno~ti etica hipnozei ~i sa ~tii sa-i
eviti potentialele capcane; sa predai ~i sa practici meditatia
loculuft!ini~tit (in ace\a~i timp~ tehnicii de autohipnoza pen-
tru"controlul stresului) ~i sa intelegi elementele fundamen-
' tale'a1e regulilot 'mintii.
, ,DtlJ)i\ ce i~ 'dezvolti increderea ~i competenta in aceste
domenii - ~i e~ti dornic sa practici hipnoza cu integritate ~i
dOrinta'sincera de 'a-'Ii ajuta clientii - inseamna ca e~ti pre-
gatit sa inveti tehnicile de hipnoterapie.

------ -~------------~----~
I
I
Arta hipnozei 211
Capitolul12 Bibliografie, urmata de Indice

ARTA HIPNOTERAPIEI Ii voi reaminti din nou cititorului cli toate tehnicile de hip-
noterapie implidi folosirea hipnozei; insa nu orice tehnica de
hipnoza lnseamna hipnoterapie.
Dupa cum am menlinat la incheierea capitolului anterior,
de obicei studenlii mei benefidaz~ de 0 trecere in revista a A~adar... Ce este, de /apt, hipnoterapia?
artei hipnoterapiei inaintea incheierii Cursului de hipnoza.
Prin urmare, acum voi face trecerea in revista a carpi The Art Hai sa incepem cu 0 trecere in revista a primului capitol,
of Hypnotherapy - Arta hipnoterapiei - (cu 0 prefa!li semnata de care se ocupii de prezentarea lui Tebbetts de la pagina a treia
Joyce 'Tebbetis), care este disponibilii de asemenea la Crown a carlii sale Miracles on Demand'edip.a a doua.
House Publishing. Acest capitol reprezintii 0 vedere de an-
samblu a acestei carp (anterior Partea a II-a ~i Partea a III-a Hipnoterapia junc!ioneazi( pe principiul ca cea mai mare parte a com-
din' Cursu/ de pregtitire allui Charles Tebbetts) ~i este 0 avan- pOl'tamentului maladaptativ constituie rtzu/fatul unor reactii de
premiera a legendarei terapii a mentorului meu. ajustare, alese pentTIi satisfocerea unor nevoi infantile cart nu-j mai
sunt ntcesare adultului. RoluI hipnoterapeutu/ui consta in general in
!ala Cuprinsul ... deplasarea inlerprelarii pe CD1'e 0 dii climlul mediului, de la ceQ nece-
sara capilufui, fa cea adecVQtif·Qdultului.
P~efala '(de Joyce Tebbetts)
1. Introducere in hipnoterapie Tebbetts continua punctand cil in limp ce terapiile tradi-
2. lnterviul premergator inducerii starii de trawa lionale se ocupa de simp tome la nivel cognitiv sau in-
3. Cele patru pietre de temelie ale succesului in hipno- telectual (adresandu-se con~tientului), hipnoterapia ocol~te
terapie factorul critic reprezcntat de con~ticntul care analizeaza ~i
). Abordarea pe baza beneficiilor ajunge direct la subcon~tient - care este sediul emopilor, pre-
5. Ancorarea ~i decla~atoarele cum ~i depozitul amintirilor. Pentru a face acest lucru intr-un
6.. Tehnici de descoperire a cauzei
mod eficient, este necesara cunoa~terea practica a unei varie-
7. Terapie prin regresie
tap. de tehnici de hipnoterapie, precum ~i increderea ~i com-
8. Terapia pe parp.
9. Alte tehnici rapide de schimbare
petenla in domeniul artei hipnozei - nu doar pentru
10. Fobii, temeri ~i anxietali indrumarea clientului in starea de hipnoza, ci ~i pentru a se
11. Asamblarea putea ~ti cum poate fi menlinut 1ntr-o stare de hipnoza sufi-
12. Un "Miracolla cerere" dent de profunda, care sa garanteze obpnerea rezultatelor
13. Regresiile in vie pie anterioare a~teptate. $i-acum, sa analizam in primul rand diferenla din-
14. Performan\8 maxima tre hipnoza ~i hipnoterapie, deoarece opinia mea a suferit
15. Cartografierea motivaliei unele modificari de la aparilia primei edip.i a acestei carli ...
16. Surse de motivare subco~tienta TlffiP de 15 ani am spus ca hipnoterapia poate fi definiUi
17. Potenliale aplicapi ale hipnoterapiei ca: f%sirea hipnozei sau a oriciirei tehnid hipnotice pent'" ampli-
18. Continuarea calatoriei ficarea posibilitil/i/or de atingere a obieclive/or, pentru consolidarea

)
212 C. ROY HWITER Aria hipnozei 213
motiva/iei sau schimbiirii, pentru dezvoltarea personalii sau spiri- sara hipnoterapia pentru a ajuta subco~tientul sa se
tualii ~i/sau pel1tru a-I scapa pe client de probleme ~i de cauzele elibereze de cauza/ cauzele problemei. Hipnoterapeutui
problemelor. competent §tie cum sa realizeze aceasta, insa hipnotizatorul
.; Am crezut ca aceasta definilie simplificata este valabila Ii spune clientului mult prea adesea ceva de genul, "Te opui,
indiferent dadl hipnoza se folos~te in scop medical sau tn a~a ca probabil nu ~ti pregatit inca pentru hipnoza."
scop nonmedical, de vreme ce simptomele medicale pot fi Pe scurt, hipnotizatorul pur §i simplu administreaza 0
considerate tot probleme - indiferent dacii sunt eliminate de sumedenie de sugestii §i spera sa oblina rezultate, tn vreme
medic 1n mod direct; sau de un hipnoterapeut co pregatire ce hipnoterapeutul §tie cum sa solicite subco~tientul sa
speciala care lucreaza sub indrumarea sau supravegherea dezvaluie cauza/cauzele, pentru a facilita eliberarea §i apoi
directa a medicului. reeducarea ... §i rezolvarea problemelor.
Evenimentele de la sfar~itul anilor 1990 m-au determinat Mulp oameni care pretind di sunt hipnoterapeup auto-
sa actualizez definipa hipnoterapiei, deoarece mulp hipnoti- rizati ar putea, dupa parerea mea, sa fie numip mai exact hip-
zatori pretind di sunt hipnoterapeup dupa numai dnci zile notizatori autorizap sau "hipnotizatori consultanti" deoarece
de pregatire, incluziindu-i aid ~i pe unii care cred cil 0 folosesc numai primul pas al hipnoterapiei, descris in sub-
preg~tire anterioara de consiliere pentru sanatatea mentala capitolul care urmeaza, in loc sa Ie foloseasca pe toate cele
constituie un substituent pentru 0 pregiitire competenta in patru. eu alte cuvinte, mult p"ea adesea se bazeaza exclusiv
domeniul hipnoterapiei. Aceste categodi invala cateva teh- pe sugestie pentru a-i ajuta pe oameni sa se schimbe ... §i pe
nici de inducere ~i Ie combina cu 0 carte de seenarii. .. in spe- urma pot sa dea vina pe client dadl nu reU§€SC sa ob~na
ranta ca numai sugestia posthipnotid\ poate sa 1i ajute pe rezultatele scontate! Dadi ~i dind marile asocialii de hipnoza
oameni sa-~i depa~easca problemele. De~i aceasta abordare vor reatiza acest lucru, cred ca va fi un MARE ca§tig pentru
funqioneaza ,temporar in cazul unora, NU func)ioneaza pen- credibilitatea hipnoterapiei ca profesie!
tru toata lumea. ~i tot timpul, chiar dacii este insotita §i ·de Pe buna dreptate, ramiine in continuare 0 zona gri; dar
consi.liere. da-mi voie sa-Ii pun TIE, cititorule, 0 intrebare importanta:
daca ai dori sa faci hipnoterapie, ai avea 1ncredere intr-un
hipnotizator care a facut 0 pregatire de numai cateva zUe
Hipnotizator sau hipnoterapeut? (chiar daca este §i psihoterapeut) sau mai curand ai investi
Aceia care tnceard! .sa-i ajute pe oameni doar prin sugestii timp §i bani 1ntr-o persoana care la rilndul sau a investit luni
(§i adeseori urmeazii doar un program de pregatire scurt, de de zile in pregatirea profesionala? Eu a§ alege ultima va-
3 sau 5 zile) ar trebui, dupa parerea mea profesionala, sa rianta, indiferent daca aceasta persoana ar deline s'a u nu ~i 0
foloseasca titulatura de "hipnotizator autorizat" in loc sa se diploma universitara.
recomande ca fiind "hipnoterapeup autoriza\i". Hai sa Daca este necesara hipnoterapia §i nu doar simpla moti-
exploram ace~sta situ ape putin mai indeaproape ... yare, hipnoterapeutul cu pregatire adecvata este de departe
Hlpnotizatorul poate sa administreze sugestii pozitive ~i mult mai bine pregatit pentru ate ajuta. Pe de alta parte, daca
sil' foloseasea scenarii pentru a-i ajuta pe oamenii care au ceea ce 1ti trebuie este putin ajutor pentru motivare, atunci
nevoie de motivatie - adeseori cu rezultate profunde ... lnsii s-ar'putea sa te bucuri de succes fie cu un hipnotizator, fie cu
cum ramane cu cei care se opun sugestiei? un hipnoterapeut.
De cate ori opozitia subco~tientului inhibli posibilitatea Speranta mea (§i rugaciunea 10 acela~i timp) este ca asoci-
clientu!ui de a r~punde la sugestii §i imagistica, este nec€- aFile de hipnoza recunoscute sa gaseasca 0 cale cat mai

I
I
214 C. ROY HUNTER Arta hipnozei 215
curand sa se UNEASCA $j. sa creze standarde uniforme pen- cineva care are nevoie doar de primul pas; prin urmare,
tl'll definirea caJifidiriior de hipnotizator autorizat $i hip- numero~i hipnotizatori se pot mandri cu rezultate pro-
:noterapeut autorizat. Cred cu loata convingerea ca ar fi atat funde ~i pot sa produca drept marturii scrisori convin-
spre beneficiul profesiei, cat ~I m beneficiul publicwui general. gatoare primite din partea unor clienli satisfacu\i. Dar ce
se intAmplA cand intervine rezistenla subcofl$tientului?
Cum poate hipnoterapia sa rezolve probl~l11,ele? 2. Descoperirea cauzei: Folosirea uneia (sau a rnai multo-
ra) dintre numeroasele tehnid de hipnoterapie pentru
Atum hai sa trecem pe scurt m revista hipriotiit~pia sub
descoperirea cauzei unei probleme. Acest pas este nece-
aspectul tezolvarii problemelor. Potrivit regtet~t,'ii)'Ui meu
sar atund cand primul pas nu este suficient pentru a-I
mentor, exista patru pa$i fundamentali pentru" r~?o\~area
ajuta pe client sa atinga succesul! Se descopera cauza
problemei unui client $i/sau schimbarea unui obicei'lledorit.
sau amintirea -Iaolaltii cu senza\iile care Ie insolesc - $i
Tebbetts Ie 'preda la clasa $i Ie discuta m ambele '~4)1ii ale
pe care clientului i se lasa libertatea (dar nu este forlat)
dulii sale Miracles on Demand. Sunt enumerate m C.ap'jtolul3
sa Ie resimta. Aceste obiective pot fi atinse foarte u$or
ai urmatoarei mele carli $i sunt prezentate in mtIeg!"! text; cand clientul se aflA m starea de hipnoza; msa acest pas
prin urmare, hai sa Ie discutam aid pe scurt. Personal/Ie con-
trebuie sa fie folosit numai atunci cand ~tii cum sa fa-
sider fundamentul hipnoterapiei centrate pe client.
cilitezi competent abreacpile clientului. Se pot folosi
1. Sugestia ~i imagistica: Simpla folosire a sugestiei di- terapia in parli, terapia prin regresie ~i/ sau numeroase
tecte $i indirecte $i/ sau a imagisticii In cursul hipnozei. alte tehnici, la fel ca $i la urmatorii doi pa~i. Trebuie sa
Aceasta abordare poate sa fie stifitientll 'huii\~i daca remarcam de asemenea ca numeroase tehnici destinate
dorinja care il m'Otive~ pe j:lief\fesr.\'fo~fie'.f\\','ternica, sa dud. la descoperirea (sau dezvilluirea) cauzei unei
cu excepliacaziilui in 2ar~'p~b~letWa ~~ ' d~to~~;;za unei probleme se pot concretiza printr-o regresie hipnotica .
.. ', eX~l;ien~e· !tiiw&tiZaritif t10,it' hipn~tiPiIe.a pacientu- Chiar $i scenariile de sugestie indirecta destinate sil de-
! ~ 1: lui :~l (irlcr~clt~r~rln' puterea sugedti~i' repre~.k\t~. ;~~~a ce termine producerea acestui proces la nivel subcofl$tient
.1" ' CHarles Tebbef):5 numea "t';rapia pansamenf":'~oate 's a se pot solda cu abreac\ii din partea clientului.
;'~:~: '~insemne cev~" ~i poate sa nu inse~e ~~f;,~~ii~~'- Trebuie sa se relina de asemenea ca unele cauze ale pro-
barile pot fi doar temporare - a$a ~"'~ Ii. ~~Jntjimpla blemelor pot sa fie reprezentate de teme actuale nere-
pionierilor hipnozei din secolul .nouaspre~e, care se zolvate ~i nu de unele din !recut (pot sa necesite ~i un
bazau exclusiv pe prestigiul sugestiei. UIIeori, simpla alt gen de ajutor in afara hipnozei). Observa ca m cartea
schimbare a raspunsului la un dec1an$ator il poate ajuta The Art of Hypnotherapy - Arta hipnoterapiei - un mtreg
Pe client sa tnlocuiasdi un obicei cu un altul, de exem- capitol (Capitolul6) este dedicat diverselor tehnici pre-
plu sa inspire pro£und in loc sa-$i aprinda 0 \igm. Pot date de Charles Tebbetts, tehnici care ajuta Ja descope-
.fi folosite, de asemenea, diverse tehnici imagistice pen- rirea cauzelor opoziliei subcon~tientului; iar Capitolul
tru a-i permite c1ientului sa-~i imagineze implinirea 7 este dedicat exclusiv regresiilor hipnotice. (Studen\ii
scopului, precum $i beneficiile care ar msoli succesul. mei NU mcearca sil faca regresii hipnotice mainte sa
inclusiv cele folosite m cadrul abordarii ca$tigului (Ca- aiM patru luni de pregatire $i mleleg importanta dife-
pitolul 4). Un hipnotizator competent poate sa ajute pe renlA dintre conducere $i mdrumare.)

l
I
216 C. ROY HUNTER Arta hipnozei 217
3. Eliberarea:· Faciliteaza eliberarea de cauza problemei. desensibilizarea sistematica, proiecp.a obiectelor ~i muite
Pentru pavarea drumului ditre eliberare, trebuie mai a!tele. Mai multe capitole din Arta hipnoterapiei ex-
IntiU sa stabilim relalia cauzala a problemei atat la nivel plica aceste tehnici deosebit de eficiente, centrate pe
emoliona1, d\t~i la nivellogic. F;liberarea de problema client.
actuala nerezolvata a c1ientului ,pqate sa necesite ~i un Reline ca atund dind primui pas este insuficient, atunci
alt gen de ajutor de specialitate In afara hipnozei. De primul pas devine u1timul pas.
asemenea, aceastii. eliberare· pollfe sa aiba loe fie la
nivelul amintirilor actuale legate de evenimente tre-
cute, con~tiente sau reprimate, sau de percepp.i1e unor
Sunt necesari toti ace~ti pa~i?
evenimente care ar putea sa fie alterate de subcon~tient Raspunsul variaza de la 0 persoana la alta, deoarece fie-
de-a lungul anilor. Daca aceste perceplil din trecut sunt care client este diferit ~i are personalitatea sa unica. Chiar ~i
eliberate ~i/sau uitate, in mod normal NU va fl necesar Charles Tebbetts recuno~tea cli primui pas este uneori sufi-
. sa se caute prin toate percepliile trecutului pentru se- dent pentru motivare ~i pentru unele schimbiiri ale obiceiu-
pararea amintirilor reale de cele distorsionate sau false. rilor - ~i este adeseori suficient pentru a-i ajuta pe oameni sa
Acest proces este detaliat·1n capitolul dedicat regresiei renunle la fumat sau in alte scopuri legate de motivalie .
.~ • din, Art'! hipnoterapiei, laolalta cu 0 serie de informalii Abordarea mea pe baza beneficiilor reprezintA un mod
,," foarte importante referitoare la diferenlele dintre Indru- eficient , de consolidare a dorinlelor care motiveazil Intr-un
.. . ,';1I1an~ ~ conducere, Eliberarea evenimentelor sau per- mod pozitiv, prin folosirea progresiei hipnofice - obiective
. '.' eepliiJo.r, trecute relevante poate fi realizatii. prin iertare care adeseori pot sa fie atinse folosindu-se Intr-o masma
',' ,pau elip'~are. De asemenea, de vreme ce nu putem foarte redusa sau chiar deloc regresia sau terapia pe pilrli,
sper,\,< it\t;J;"t,Ul trecut mai bun, nu ne ramane decat sa ier- presupunand a~dar doar utilizarea primului pas. Reline, pe
I Hm· :-.~. sa .A~ dedicam energia construirii unu; prezent de alta parte, ca multi oameni vor avea nevoie de toli cei
, ~i ,um,i.viitor ,J;I)ai bune! (lertarea nu Inseamna SCU7.li.) patru pa~i - ~i dadi nu ai 0 pregiltire adecvata In domeniul
In afara facflit.a,rji .elibe~arii, regresia hipnotid\ facilitate regresiei hipnotice, precum ~i daca nu inlelegi manipularea
Intr-un· fIloq cOlI\peteilt !llndruma de regula pe client abreacliilor, atunci pregate~te-te sale recomanzi unora dintre
drep\. catre pasui, ur~tor. cJienlii tai, hipnoterapeuli calilicali ~i eu pregatire corespun-
4. Remvifarea 5ubconfjtienta: Gilsirea unui mod de faci- zatoare In tehnici1e care pot ajuta la Indrumarea c1ientului
litare a relnval"rii subeon~tiente sau emolionale care de-a lungui ultimilor trei pa~i.
sa-i permita cJientuJui;sa ia decizii viitoare fara a fi mar- Unii oameni, mai ales cei care faciliteaza grupurile ex-
cate' de materialul reprimat anterior ~i/sau de ere- tinse, adeseori folosesc tehnici de aversiune, prin aceasta
dinlele .negative. Chal'les Tebbetts a predat 0 multime silrind u1timii trei pa~i. De exemplu, fumiitorilor Ii se arata
de tehnici. ~are ajuU:la atingerea acestui obiectiv. Unele imagini ale plamanilor afectali de boalli. etc., apoi Ii se cere sa
dintre Rl!IDeroaselel tehnici predate de ditre mentorul vizualizeze boala. Aceasta abordare te face sa te Intrebi care
meu pentru facilitarea atat a eliberarii cat ~i a reinvajiirii ar putea sa fie potenlialele consecinle pentru persoanele care
cuprind terapia pe pilrp., terapia prin regresie, terapia continua totu~i sa fumeze, daca mintea lor rilmane cantonata
Gestalt, verbalizarea, imagistica pe ecran deschis, ima- In aceste imagini negative permanente. Pentru top. cei care
gistica Indrumatii. indirect, desensibilizarea imploziva, fac ~Ie de grup - va rog sa Ie dap. c1ienlilor recomandar;

I
218 C. ROY HUNTER Arta hipnozei 219
pentru follow-up adecvat, care este necesar §i pentru a asigura acest dialog sa fie total centrat pe client §i nu indrumat de te-
ob!inerea de rezultate. va rog sa solicita!i ajutorul hipnote- rapeu! sau centrat pe ego! Este important ca terapeutuh;i\.
rapeuplor loeali. evite formarea unor pareri preconcepute cu privire la cau-
$i-acum, voi trage concluzia comentariului meu la cei patru za/ cauzele problemei, deoarece aceste opinii pot fi proiectate
pa§i. clientului, afectand astiel transa. (Adeseori este mult rna;
Acc§ti pa§i reprezintA cele patru pietre de temetie ale fun- dificil pentru diagnostician dedit pentru hipnoterapeutul ,
damentului solid al succesului - pentru orice modalitate te- care nu diagnosticheazA!) Este , posibil ca subcon§tientul sa
rapeutidl pe care ai folosi-o pentru a-I ajuta pe client sA prezinte 0 cauza cu totul diferita fala de cea la care ajunsese
ajungA la potenpalul sAu maxim. Ace§ti pa§i importanti sunt fie clientul, fie terapeutul, printr-o disculie cOn§tienta, ante-
cele patru obiective principale ale hipnoterapiei incununate rioara hipnozei. Este foarte important ca facilitatorul sa joace
de succes, indiferent care sunt instrumentele folosite. rolul de mediator, ramanand obiectiv.
Simpla cunoa§tere a celor patru pa§i nu este nici pe o §edinla eficienh\ de terapie pe pilrp cuprinde cel pulin
departe la fel de importanta cum este cunoa§terea modului trei (§i adeseori toti cei patru) pa§i ai hipnoterapiei pentru ,
de utilizare competenta a oricarei tehnici de facilitare a suc- facilitarea schimbArii, implicand intregul proees hipnote-
cesului .,clientului! Acest lucru este adevarat in special in rapeutic. I-am dedicat un capitol foarte lung in urmatoarea
cazul .\erapiei pe parp, care I-a facut pe Charles Tebbetts 0 mea carte.
legeJ;lda vie in~iI din tipul vietii. Este cel mai complex instru-
ment hipnotic pe care iJ avem la dispozi pe in zorii noului Exemple de clienti care au urmat cu succes terapie pe parti.
mileniu, fund extraordinar de eficient atunci dlnd este uti- Unul dintre cele mai elocvente exemple de succes pentru
Iizat intr-un mod adecvat - prin urmare, hai sa facem acum terapia pe parti este un bilrbat pe care il cunosc personal §i '
cuno§tinla cu el. care a facut 0 §edinla cu Charles Tebbetts la sfar§itul anilor
1980.
Avanpremiera la terapia pe parti Numele sau real este Scott §i locuie§te in apropiere de
Seattle. Primise 0 recomandare medicala, care il adusese la
Inainte sa iii ofer 0 avanpremiera a terapiei pe pilrti (care Charlie pentru tratamentul epilepsiei. Scott mi-a spus ca era
m'li este numitli ~i terapia starii ego-ului), trebuie sa preced hotarat sa fad. 0 schimbare in viala lui (iar angajamentul sau
acest subcapitol eu un avertisment! Te rog sa Nu utilizezi te- in sensul realizarii acestei schimbari era foarte important!),
rapia pe parti dedt daca ~i atunci dind ai 0 pregatire co- dar cu toate aces tea, simlea ci\ terapia traditional" nu il
respunziitoare a,t at in domeniul terapiei prin regresie, cat §i in ajuta. 0 singura , ~edinla de terapie pe parti I-a ajutat sa
domeniu.I terapiei pe pileli. descopere foarte multe lucruri despre el insu§i. Subcon~tien­
Mentorul meu credea eli avem cu toti diferite aspeete ale tul sau i-a dezviiluit ce atlume a generat de la bun inceput
pers\lna1itajii, pe care Ie numea parp ale ego-ului. In starea epiJepsia; insi! cand acea .eauzi!. a fost eliberatii, subcon§tien-
de hipnozii, aceste diferite "parp" ale personalitajii pot fi tul a mai dat un motiv penlru pastrarea acestei afecjiuni §i la
apelate ~i se poate facilita dialogul cu ele. varsta adulta: biiutura. Acelei pilrp din el care voia sa bea, o·
Utilizarea adecvatA §i inleleapta a terapiei pe parti il alta parte ii spunea ca, .dad!. renunla la bautura, putea sil
poate ajuta pe clientul care are conflicte interioare sa ajung" scape de epilepsie. Am obtinut 0 copie a ~edinlei de terapie
la. 0 rezolvare interioara - insa este extrem de important ca inregistratii video, laolalta cu permisiunea sa de a-i discuta

I
I
220 C. ROY HUNTER Arta hipnozei 221
cazul in materialul dhlii. Le prezint aceasta :;edinl" stu- deoarece tatiil sau ii intiparise credinla di agenjii de vanziiri
denillor mei in cadrul segmentului ,d e hipnoterapie avansata de succes sunt necinstip. A urmat terapia prin regresie.
al cursului. Capitolul 12 din Arta hipnoterapiei conpne Joan era 0 femeie obsedata de mundi, $i direia Ii Iipsea
aproape intreaga transcriere a :;edinlei.'Scot nu numai cil nu increderea; se simlea obligatll sa "i$i dovedeasca valoarea
a 'mai baut, insa nu a mai avut nici macar un atac fut'r-un intr-o lume a bllrbaplor" doar pentru di 0 parte din ea era
deceniu, dupa :;edinla aceea! (Acest DVD poate fi cumpatat furioasa pe tatliL ei, care i$i dorise sa fi fost hiliat. 0 parte a ei
online, prin accesarea website-ului meu, www.royhunter.com mai spiritual a Ii spune sa-I ierte pe tatal ei pentru a-~i putea
~i fiicand elic apoi pe produse.) continua viala.
Charles Tebbetts a relatat in cartea sa Miracles on Demand, Randy era hipnoterapeut ~i se considera nedemn sa prac-
numeroase cazuri de terapie pe pari! - ~i sper di aceastil carte tice aceasta profesie. Avea 0 parte perfecponista care consi-
va fi in curand retiparit~. Toate cazurile pe care le-a prezen- dera ell nici un lucru nu este suficient de bun dadl nu este
tat erau d?cumentate cu inregistrari video. Cu toate cil 0 perfect.
parte dintr" ele S-aU pierdut cu timpul, eu mai piistrez cate- Bill era agent imobiliar ~i intotdeauna era inglodat in har-
va inregistrarl .:. pe care insu~i Charlie mi Ie-a dat. Prezint tii chiar ~i cand era vorba de prospectarea obiceiurilor, deoa-
unele dintre ele la c1asa. rece copil fiind i se spusese tot timpul, "Nu face 0 treabll daca
latii cateva dintre succesele mele. (Numele sunt fictive nu 0 faci bine!" Subcol1$tientullui il facea sa munceascil de
pentru a respecta confidenpalitatea c1ienplor.) doua ori mai mult decat era necesar pan;; cand parliLe lui au
Ron, un client supraponderal care avea 0 afacere proprie, cazut de acord.
avea 'Un copit interior care considera ca muncea prea mult -
d~t care maiicarea de tip fast-food era recompensa lui, Mai fntiii asiguri'i-ti pregi'itirea
pilna cand a ajuns la concluzia ea trebuia sa ~i echilibreze
viala, acordandu-?i mai mult timp liber pentru distracpe ~i Cand este facilitata intr-un mod eficient, terapia pe parti
recreere. este una dintre cele mai profunde tehnici disponibile pentru
Betti un terapeut/ consilier supraponderal avea 0 parte (Ia facilitarea schimbarii. fnsa chiar daca e$ti deja hipnoterapeut
fel ca Ron;) care 0 ingra$a, fllciind-o sa miinance excesiv pentru autorizat, te rog sa nu incerci terapia pe parti inainte sa fjj
a 0 pedepsi pentru ell. muncea prea mult ~i nu se ingrijea. pregatit pentru toli pa~ii! Utilizarea abila a terapiei pe parti
Linda:, fumlltoare, nu a rllspuns la obi~nuita mea abordare incorporeaza ~i alte tehnici de hipnoterapie ?iIsau se con-
bazata pe beneficii. 0 parte din ea voia sa triiiascii 0 viala cretizeaza prin regresjj hipnotiee spontane. Gre$elile comise
lungii $i prosperll, in vreme ce aIIlI parte se simlea obligatil sa de catre cei care au sarit etape de pregatire pot sa-I lase pe
ia 0 pozilie de revolta impotriva socielllpi care 0 manipula sa client intr-o stare de confuzie, dezorientare $i chiar mai grav.
'r enunle la fumat. Exact aceastii parte voia Sa aiba Iibertatea De exemplu, simplul fapt de a uita sa-i explici clientului
de aLegere - astfel ineilt 0 a treia parte a convins-o eli de fapt intr-un mod adecvat conceptul, dinainte, poate sa-I faca sa se
3$a era manipulata, fumand din cauza prejudedililor altora, teama ea are personalitap multiple! Sau daeil terapeutul infu-
$i-a dat Seama ell renunla singura $i de bunii voie Ia Iibertatea Tie 0 parte incercand sa 0 faea sa se schirnbe, starea clientului
de aLegere, de fiecaTe d:atll dind aprindea 0 pgara! poate sa se agraveze - $i experienla a dovedit eli posesorii de
Ted, un agent de v!i\ziiri care se temea de respingere, avea grade universitare avansate nu sunt imuni la asemenea
un conflict legat de dorinla sa de a realiza cotele de vanzllri- gre~eli.

I
I
222 C. ROY HUNTER Arta itipnozei 223
Acest capitol a avut rolul de a-~ face cunO$tinpl cu con- prea importanta pentru 0 preglitire La minut sub indrurnarea
ceptuL de terapie pe par\i - nu sa te transforme intr-un unor persoane care urmaresc doar realizarea unui profit
expert Din nou, te indemn sa iti asiguri 0 pregatire adecvata rapid. Dadl aceastii tara nu ar fi impanzitii de prea multe pro-
inainte sa. 0 aplici; sau, cel pu~, cite~te mai intai Arta Izip- grame de scurta duratil de hipnozli, nu ar trebw sa subliniez
noterapiei. atat de mult acest aspect.
. k masura in care programul ifni permite, voi incerca sa Ie De asemenea, te rog NU presllpune cil po!i sa stapane~ti
: 'stau la dlspozi~e ceLor care doresc I) pregatire "direct La intr-un mod adecvat 0 arta doar citind despre ea! Manifesta
, .1 sursa" p~ plirti sau pe intregul meu curs. Dad, e~ti interesat, disponibilitatea de a-i perrnite unui instructor de hipnote-
contacteaza-ma direct la (253) 927-8888 ori prin e-mail La rapie cu experienpl sa te urmareasca in aplicarea abilitaplor
'adresll: roy@royhunter.com. tal", hipnotice.
, 'Daca dore~ti informapi suplimentare, cite~te rubrica ofi- In functie de utilizarea hipnozei pe care 0 ai in vedere ~i a
ciaHl FAQ de pe website-ul meu la URL: http://www.roy- educapei tale, pop decide daca vei dori sa te pregate~ti cu
hunter. com/hypnofaq.htm. reprezentanp ai comunitajii ~tiinpfice - ori cu aceia dintre
T~ rog sa respecp. valoarea timpulw meu dad; imi adresezi noi care suntem devotap profesiunii hipnoterapiei, in apli-
un e-mail pentru a-nti solicita sfaturi. Am printit e-mail-uri :;i de capile sale nonmedicale. Sper ca aceasta carte te poate ajuta
la p,ublicuL general :;i de la speciali$ti din intreaga lume, prin sa faci aceasta aLegere, in cazul in care nu ai fi!cut-o inca; ~i ifni
care nti se solicitau sfaturi profesionale. Cu toate ca a:; dori sa pop foLosi cartea ca referinta, indiferent care este alegerea tao
Ie pot raspunde personal tuturor celor care doresc acest A~dar, arum cilliftoria ta abia a fnceput.
lucru, timpul nu-mi perntite Sa raspund pe larg fiecilrei soli- Arta hipnoterapiei prezinta 0 abordare logica multifate-
citiiri ... prin urmare, va rog sa fip pregati~ cu compensatii tata a hipnoterapiei. Vei invata cum sa ii ajup pe dienp sa i~i
pentru coresponden\a reguLata. imprime succesul in subcon~tient. Vei explora diverse tehnici
centrate pe dient, in care era maestru ~i pe care Ie preda pri-
etenul ~i mentorul meu, Charles Tebbetts, actualizate gralie
in conciuzie experientei meLe profesionaLe - tehnici care te ajuta sa des-
Dadl e~ti hipnoterapeut cu pregatire adecvata ~i autorizat, coperi ~i sa eliberezi opozipa subco~tientului la succes ~i
sper ca timpul pe care I-ai investit in parcurgerea aces tor care ii pot ajuta pe dienpi til.i sa fie mai abili in atingerea sco-
informapi pe care Ie predau, de elemente funda\'ilentale ale purilor lor, pentru a crede in succesuLLor!
hipnozei, sa se dovedeasca 0 investipe buna, atat pentru tine, Urrnatoarea mea carte se incheie cu 0 serie de comentarii
cat :;i pentru dienpi tai. Sper cil ai invatat cateva tehnici noi ~i opinii personale referitoare la misiunea permanenta a pro-
~i/ sau un mod mai bun de a percepe hipnoza. Probabil eli fesiei noastre. Am scris-o pentru a te ajuta sa invep ~i sa
stapane~ti arta hipnoterapiei.
aceasta carte ar 'putea sa fie un ghid sirnplu de referinta.
Dacii studiezi hipnoza, iti recomand calduros sa solicip 0 Ciilatoria abia a inceput ...
pregatire "Ia fa!a locului" cu un instructor autorizat de hip-
noterilpie, care este iamillarizat cu materialul prezentat in
'" a,eas.ta carte ~i al carw curs este certificat de cel pupn 0 aso-
,dape naponaHl de hipnozli. Evita instructorii autocertificap,
,> .ale caror singure recQmandari provin de La asociapi in care au
ei i~i~i 0 anumita participare. Aceasta abilitate este cu mult

I
r

Arta Izipnozei 225


delta: stare de func)ionare a creieruiui in care ne afiam in
Glosar timpul somnului profund, starea de incon~tienla totala;
TERMENI ~I ABREVIERI desensibilizarea sistematica: utilizarea imagisticii pro-
gramate intr-un mod sistematic pentru a ajuta 0 per-
OBI~NUlTE DIN HIPNOzA soanA sa se desensibilizeze de 0 anxietate sau fobie',
discuri vechi: terrnen frecvent utilizat pentru a descrie
amintirile care sunt reluate in imagina)ie de 0 maniera
abIeac~ie: pesdircare emolionala, datorata de regula re- care poate sa ne influenteze comportamentul ~ilsau ati-
" venirii in amintire a unei dureri din trecut; tudinile; " .'
~firmalii: decJara)ii pozitive destinate sa schimbe progra- ESI: abreviere pentru Eveniment,Sensibilizator Ini)ial;
marea subco~tientului; eveniment sensibilizalor inilial: eveniment emo)ional
alfa: stare' mentala in care activitatea undelor cerebrale care reprezintil. ORIGINEA unei probleme, creand 0
" incetine~te pani! la 7-14 deli pe secunda, in cursu I sensibilitate fata de senzatii; ca de exemplu cJaustrofo-
careia traim experienta hipnozei ~i prin care trecem pe bia care are la origine faptul ca persoana respectiva a
fost inchisa intr-un dulap la varsta de 3 ani;
calea spre somn, in fiecare zi. ,
artlintiri false: fantezii pe care Ie tdum in cursul unel eveniment sensibilizator originar: denumire alternativa
pentru eveniment sensibilizator initial;, .
.' regresii necorespunzator indrumata ~i despre care ,c:e- fixarea oculara: tehnidl de inducere a starii de hipnoza
dem ca sunt amintiri reprimate ~i nu simple fantezll;
care presupune fixarea privirii asupra unui obiect;
ancorare: stabilirea unui deelan~at0r care, odata activat, hipnoter~peut: specialist cu 0 preglit;ire speci,ila care folo-
genereaza anumite raspunsuri; ~corele apa~ ~Ieatoriu se~te hipnoza pentru a-i ajuta pe oameni in scopul dez-
~i in viata cotidiana, msa pot sa fie sugerate ~I m cursul volti\rii personale $iI sau pentru scopuri terapeutice;
hipnozei (vezi de asemenea dec/an;;atoTi); hipnoterapie: utilizarea hipnozei pentru dezvoltarea per-
a~teptare: faptul de a avea a~teptil.ri, sperante intr-un anu- sonalil ~iI sau in scopuri terapeutice;
mit rezultat; hipnotizator: oricare persoanil care indrumil 0 alta in
autohipnoza: stare de transa hipnotidi autoindusa; starea de hipnoza;
beta: stare de func)ionare a creierului in care ne afiam in cea hipnoz1: stare de transa care este indrumatil de cineva
rnai mare parte a timpului cand suntem in starea de diferit de persoana care trai~te starea respectiva (exista
veghe, modul de func)ionare a creierului, in care gan~; numeroase definitii, concepute de diver$i exper)i);
con~tien~a alterata: sinonimul pentru_ aHa; terrnmo.lo~e hipnoza de divertisment: utililzarea in public a hipnozei
utilizata cu referire la starea mentala pe care 0 tralm m in scopul exclusiv al divertismentului;
cursul hipnozei, al medita)iei sau al orid;rei forme de HypnoCise: cuvant inventat de autorul FAQ pentru a
transa; descrie c~mbin~tia de imagistica, medita)ie, autohip-
dedan~atori: un element pe care il vedem, auzim, sim)im nozli ~I aflrmatl1 corespunzator concepute;
etc., !ji care IIdec1an1jeaza" un raspuns, 0 nevoie ire~re­ imagistica: utilizarea imagina)iei pentru crearea sau rea-
sibila, 0 amintire ori 0 emotie etc.; de exemplu, rasu- mintirea evenimentelor;
cirea cheii in contact poate sa-i "deelan~eze" §oferului inducere: tehnicil prin care clientul este ghidat (indus) in
starea de transa hipnotica;
nevoia de a aprinde 0 tigara;

l J
I
226 C. ROY HUl'ITER Arto hipnozei 227
NLP: abreviere pentru Neuro-Linguistic Programming - SAF: abreviere pentru SindromuI Amintirii False (faptul
Programare Neuro-LingvisticiI - ""odalitate de schimbare de a avea aminitiri false);
care a evo1uat din rezultatele cercetiirilor lui Milton subcon~tient: acea parte a minlii care este sediul imagi-
Erickson; naliei, emolii!or, capacitalilor artistice (~i a altor capa-
NS: abreviere pentru programe1e de renuntare 1a fumat - citali) ~i care se ocupa de' numeroase functii fara ca
Non-Smoching; acestea sa fie co~tientizate, cum ar fi functionarea
PLR: abreviere pentru Past Life Regression - Regresia In vie!i automata a organelor interne etc.;
anterioare - RVA; subiect; (pentru hipnozi): termen utilizat de multi pen-
PLT: abreviere pentru Past Life Therapy - Terapia (pe baza) tru a <!escrie persoana care se afla in starea de hipnoza
VieWor Anterioare - TVA; (rna; des se folose~te PLR); (NOTA: cuvantuI "client" este folosit tot mai mult de
PRo abreviere pentru Progressive Relaxation - Relaxare Pro- catre hipnoterapeup);
gresivii - RP; sugestie aversa: sugestii care scot in evidenla aspectele
profundare: in hipnoza, se refera 1a atingerea unei stari de negative ale unw obicei, cum ar fi rnirosul oribi! al fu-
transa mai profunda; mului de ligara care pe unii ii face sa se simta rau;
PT: abreviere pentru Parts Therapy - Terapia pe Parli - TP; sugestie directa: sugestiile administrate ca ni~te comenzi
l'ispuns ideomotor: r~punsul dat de client prin mi~cilri ("inspirii profund")
ale degetelor; sugestie indirecta: sugestii permisive ("poli sa inspiri adanc
reconcepere: utilizarea imaginatiei penlru imaginarea de cate ori vrei si! te relaxezi");
unw rezultat diferit a1 unw eveniment din, trecut, cum Sugestie posthipnotidl: sugestie administrata in starea
ar fi combinarea terapiei Gestalt cu terapia prin regre- de transa hipnotica ~i care este pusa in practica dupa
sie pentru facilitarea eliberarii; folosWI ~i in NLPcu ie~irea din aceast!! stare;
imaginastici! indrumata; trezirea: actul scoaterii unei persoane din transa ~i de re-
relatie: senzalie de confort care intervine intre hipnotiza- venire la 0 stare de co~tienta perfecta;
tor ~i client ~i care se concretizeaza intr-un aflUmit nivel terapia pe baza vie!ilor anterioare: regresie intr-o viala
de incredere, care favorizeaza 0 capacitate sporita a anterioara, reala sau imaginata;
clientului de a raspunde 1a sugestii; terapie Gestalt: implicA interpretarea unor roluri (adese-
regresie: revenirea in timp in cadrul transei hipnotice ori utilizata pentru eliberare);
pentru reamintirea unor evenimente din trecut ~i re- terapie pe parti: 0 tehnicll. hipnotid\ complexa in care te-
trairea lor in imaginatie, adeseori insolita de emoliile rapeutul discuta cu diverse parti ale minlii, cum ar fi
respective; copilul interior $i adultul interior; AVERTISMENT: Ar
regresia in virsla: indrumarea unei persoane hipnotizate trebui sa 0 foloseasca numai cei care au pregatire pen-
: lnap!?i in timp, pe baza varstei. AVERTISMENT: numai tru terapia pe parti!
., persoap.ele cu pregatire in terapia prin regresie ar trebui teta: acea stare a creierului in care ne aflam dind visam
sa recurga la aceasta tehnica! distorsiuni ale timpuJw; termen pentru un fenomen
relaxare progresivi: tip de inducere ~ starii de transa care unic care consti! in pierderea norunii timpului (exem-
presupune relaxarea progresiva adiferitelor par\i ale plu: 5 minute pot parea cat 20, ori viceversa);
,J corpului; WT: abreviere pentru WeighT;
C. ROY HUNTER
228
• Glosarul este preluat dupa eel pe care l-a~ ~regatiri pen- BIBLIOGRAFIE
tru site-ul oficial FAQ "ait.hypnosis" worldwzde znt,,!~et news-
group. (Note: FAQ este acronimul pentru... lntrebarz ,jrecvent
adresate.) versiunea actuala a FAQ este gazdUlta la URL. Counseling Hypnotherapy: The Synergism of Psychotherapy
www.royhunter.com. Urmare~te link-ul pentru FAQ. D~ ase- andHypnotlterapy - Hipnoterapie de consiliere: sinergia psi-
menea, pun la dispozip.e materiale de,!utoa)utorare ~l pre-
hoterapiei ~i hipnoterapiei - ( Charles J. Francis, M.A.,
gatire care pot fi achizip.onate onlzn~. '. AC.H.) National Guild of Hypnotists.
Experiencing Hypnosis - Experienta hipnozei - (Erickson ~i
Rossi) Irvington Publishing, 1981.
General Techniques of Hypnotism - Tehnici generale de hip-
'. nozif - (Andre Weitzenhoffer, PhD) epuizata.
Hypnosis and Hypnotherapy ~ Hipnozif ~i hipnoterapie -
(Helmut W. A Karle) epuizata.
Hypnosis Induction Technics - Tehnici de inducere a hipnozei -
(Myron Teitelbaum, MD., J.D.) Charles C. Thomas Pu-
blishing Ltd., 1969.
Hypnosis: The Cognitive-Behavioral Perspective - Hipnoza: 0
perspectiva cognitiv-comportamentala - (Nicholas
Spanos ~i John Chaves) Prometheus Books, 1989.
Hypnosis: The Induction of Conviction - Hipnoza: inducerea
convingerii - Gohn C. Hughes, D.C.) National Guild of
Hypnotists.
Hypnosis: Understanding How It Can Work jor You - Hip-
noza: infe/ege cum poate sa fie utilif pentru tine - (Sean
Kelly, PhD; Reid Kelly, AC.S.W.) epuizata.
Hypnotherapy - Hipnoterapie - (Dave Elman) Westwood
Publishing, 1984.
Hypnotic Inductions & Prescriptions - Inducerea stari; de hip-
nozif pi prescriptii - (Arthur E. Winkler, PhD) St. John's
University.
Hypnotic Investigation of Psychodynamic Processes - Investi-
gatie hipnoticif a procese/or psihodinamice - (Milton H.
Erickson, M.D.; sub redacjia Ernest Rossi, Ph.D.)
Irvington Publishing, 1980.
Hypnotic Realities - Realitatile hipnozei - (Erickson ~i Rossi)
Irvington Publishing, 1976.

'.
230 C. ROY HUNTER

Hypnotism Today - Hipnoza astazi - (LeCron ~i Bordeaux)


• epuizaU .
Love, Medicine & Miracles - [ubire, medicina pi miraeole -
(Bernie S. Siegel, M.D.) Harper perennial library, 1990.
Mesmerism and the End of Enlightenment in France -
Mesmerismul pi sfarpitul lluminismului in Franf;l- (Robert
Damton) Harvard University Press, 1986.
Miracles on Demand - Miracole la eerere - (Charles Tebbetts,
edilia a II-a) epuizata.
Mosby Medical Encyclopedia - Enciclopedia Medicali1 Mosby-
(edilia 1992)
Psychosenlantic Parenthetics - Parentetica psihosemantica -
1 . Games F. Russell, PhD) epuizaU.
Self-Hypnotism - Autohipnoza - (Leslie M. LeCron, PhD)
epuizata.
Self-HYpnosis and Other Mind-Expanding Techniques -
Autohipnoza pi aite tehnici de dezvollilre a minlii - (Charles
TeQbetts, edilia a III-a) edilia I. disponibilii la Westwood
Pub.Jishing, 1977.
Stress and the Art of Biofeedback - Stresul pi arta biofeed-
back-ului - (Barbara B. Brown) epuizata.
The Wisdom of Milton H. Erickson - Inlelepciunea IHi Milton
E. Erickson - (Ronald A. Havens) Irvington Publishing,
1989.
The Young Freud: The Origins of Psychoanalysis in Late
Nineteenth-Century Viennese Culture - Freud tanar: ori-
ginile psillllnalizei in cultura vi&leza de la sfoT?itul secolului
nouasprezece (Billa Zanuso) epuizaU.

,,


I

S-ar putea să vă placă și