Sunteți pe pagina 1din 826

PSIHIATRIE

VOLUMUL I

Sub redacia

Prof. dr. doc. V. PREDESCU

In colaborare cu :

L. A L E X A N D K E S C U , M ARI L E N A A L E X JA N U. N A T A L IA
B R A S L A , D. C H IM IO N , 1 D. C H R IS T O D O R E S C U ). T. C IU R E Z O ,
| g . N. C O N S T A N T IM E S C U l. 1. C U E U . N. D A M IA N . O, HANG A N U ,
G. IO N E SC U , R O D IC A IO N ESC U , | T. LOHAM j, V IS T O R IA LO -
H A N , S A N D A M A G U R E A N U , G. M E IU , T. M IL E A , N . N E iS U .
T. .N1CA -U D A N G IU . A. N IU H A D . C. O A N C EA . D. P R E L IP -
E A N U . R U X A N D R A RA C A N U , I. RO M A N , A. R O M IL A ,
AN CA S IR B U L E S C U . N. S IM IO N E S C O , B O G D A N A T U D O R A C H EL

m
Editura Medical
Bucureti 1989
Coperta de JEAN UDRESCU

i
t
ISBN 973-39-0033-8
ISBN 973-39-0034-6
PREFA

Cei doisprezece ani depnai de la apariia m anualului de Psihiatrie


tiprit n Romnia au marcat o etap prolifica, n care literatura de
specialitate s-a m bogit cu o serie de lucrri c a : Itinerar psihiatric
(P. Brnzei}, vPsihozele, vN e v r o z e l e Persoan i devenire (Ed.
Pamjil i D. Qgodescu), Psihiatria clinic ghid alfabetic (A. Sirbu
i colab.), Urgene psihiatrice (V. Predescu, t, N ica-U dangiu i Lidia
Nica-Udangiu), vPsihiatrie epidemiologic i gPsihiatrie preventiv
{V . Anghelu, t. Nica-Udangiu, Lidia Nica-Udangiu), Vadem ecum n
psihiatrie (sub redacia C. Gorgos). De o m are im portan p en tru nv-
inntul universitar au fo st manualele litografiate la S lu j, Iai,
'Tg. M ure i Timioara. La toate acestea se adaug apariia, la finele anu
lui 1987, a prim ului volum al Dicionarului enciclopedic de psiM atrier
sub redacia lui C. Gorgos, lucrarea constituind o nou deschidere ctre
transdisciplinaritate.
Titlurile sus-citate i numeroase altele, necuprinse aici re
prezint totodat u n incitant imbold ctre noi realizri, superioare prin
actualitatea i nivelul lor, pentru slujitorii psihiatriei.
Considerm c ;JPsihiatria aprut n 1976 a a v u t u n ecou favo
rabil n rndul m edicilor i n special al psihiatrilor. P entru noi ns,
bucuria apariiei acestui prim manual de psihiatrie a fost dublat de
contiina responsabilitii ce ne revenea i de dorina de a redacta un
tratat, care s actualizeze i s rspund m ai com plet cerinelor psihi
atriei zilelor noastre.
Ab initio trebuie s m rturisim c frm ntrile noastre din ultim ii
ani s-au datorat idsii sciitoare c m aterialul tratat va fi supus cu ra
piditate perimrii n aceste vrem uri alerte ale exploziei informaionale.,
ale m odernizrii continue a asistenei, ale accesibilitii i eficienei unor
m ereu modernizate planuri de tratam ent, de recuperare i reinserie
socio-profesional a bolnavilor psihici. A pariia lucrrilor monografice,
a unor manuale i dicionare de psihiatrie ne-a m icorat ntructva team a
dar n adncul sufletului a continuat s struie ngrijorarea c n u vom
reui s elaborm un nou tratat la nivelul pe care-l doream. A cest ru
a avu t i partea lui de bine, pentru c tim p u l scurs ne-a dat posibilitatea
s atingem din nou piscurile, m ereu contieni de marile dificulti pe
care le aveam de ntm pinat.
In lucrarea de fa am elaborat capitole i subcapitole noi c a :
Genetica bolilor psttv.ce, Epidemiologia bolilor psihice", Patologia
psihosomatic, Psihoigiena" t vPsihoprofilaxia. A m adus la zi capi
tolele despre terapie, sindroamele psihopatologice, schizofrenie, bolile

3
afective, alcoolism, epilepsie, oligofrenii, gerontopsihiatrie, nevroze, ex
pertiza medico-legal psihiatric etc.
N e-am strduit, de ase7nenea, s prelucrm noile clasificri dup
CIM-9, D SM -III i dup 9Glosarul bolilor psihice, ntocm it de colectivul
ele Psihiatrie i cd Laboratorului de Psihiatrie din Institutul de Neuro
logie, Psihiatrie i Neurochirurgie.
Cu m u lt sim patie i dragoste prezentm cititorilor o pleiad de
colaboratori din clinic i, n special, de cercettori de la In stitu tu l de
Neurologie, Psihiatrie i Neurochirurgie. A m intind tratatul de Psihiatrie
(1976), n u ne dezicem de ideile exprim ate atunci. N u num ai c n u ne
dezicem , dar rm nind fideli lor, ne considerm legai prin prinosul de
recunotin i pietate de trecutul pilduitor al Psihiatriei rom neti, con
diie p en tru realizri viitoare care s se situeze cit mai aproape de
n iv e lu l actual al psihiatriei i al colilor psiatrice recunoscute n lum e.
A m strbtut u n d ru m spinos i, odat cu rspunderile, au sporit
i exigenele noastre, cci, aa cum spunea Horaiu n una din ode :
C rescentem sequitur cura pecuniam u. Este vorba de o comoar de cu
notine care, m rindu-se, va spori grija celor ce o dein, nvndu-t
c n u exist lim ite, ci orizonturi ctre care trebuie s nzuiasc fr
a-i pierde sperana de a le atinge.
D um neavoastr, dragi cititori, sintei singiirii n m sur s apre
ciai dac n e-a m atins scopul p ro p u s: acela de a inform a i instrui
generaii de m edici i specialiti psihiatri de azi i de m ine.
V m u lu m im anticipat pentru eventualele opinii critice i v in
v it m cu bune inten ii s v aducei aportul la mbogirea psihiatriei
ca specialitate medical tiinific i integrativ. Contribuia noastr am.
dori-o doar ca pe u n d ru m deschis unor noi realizri ale tu tu ro r echipe
lor de specialiti care slujesc scopul nobil al pstrrii i promovrii
sntii m entale a contemporanilor i generaiilor viitoare.
C ontieni c abia la captul unor asemenea eforturi li se poate
aprecia valoarea, afirm m odat cu Ovidiu : Finis coronat opus i dac
nu a teptm o ncununare n sensul dat de Ovidiu, ne gndim totui c
opera term inat i ateapt o decantare valoricu, pe care cei n drept
s n t chem ai s o fac sine ira e t studio. V ateptm la o nou ntlnire
pe toi aceia care vor s contribuie la redactarea unei Enciclopedii
psihiatrice", care s pun n valoare capacitatea din trecut, prezent i
viitor a colectivelor de psihiatri din ara noastr.

Prof. dr. doc. V. PREDESCTJ


CUPRINS

Pag.

P refa a .............................................................................................................................................. 3

PARTEA I

P SIH IA T R IE G EN E R A LA

Capitolul I ......................................... ............................................................ 15


In trod u cere. Isto ric. O rientri actu ale ........................................... ............................. 15

1.1. In trod u cere Sn p sih iatrie (V. P red escu ) ................................................................. 15


1.2. S cu rt istoric al psihiatriei <V. P redescu) ................................................................. 19
1.2.1. P rim a perioad perioada prehipocratic . . ....................................... 19
1.2.2. A d o u a p erioad perioada antic p r o p r iu - z is ............................... .... 20
1.2.3. A treia perioad E vu l m ed iu i R en aterea ............................... 22
5.2.4. A p atra perioad Epoea revolu iei burghezo-deanocratiee, a c a p i
ta lism u lu i n a s o e n s i u n e ........................................... ........................................... 25
1.3. S cu rt istoric a l dezvoltrii p sih ia triei r o m n e t i ...................... 30
1.4. S u ccin t trecere In revist a orientrilor i co n cep iilo r d in p sih iatria
cla sic i m od ern (V. P redescu, A . R o m i l a ) ................................................ .... . 41
1.4.1. Ip o teza organogenetic ................................................... ....................................... 42
5.4.2. Ip ote 2a psih ogen etic ........................................................................................... 43
1:4.3. O rgan od in am ism u l ................................................................................................... 43
1.4.4. P sih a n a liza i colile p sih an alitilor d isid en i ............................................ 44
1.4.5. N eop sih arializa sau neofreudism ul ................................................................. 54
1.4.6. F en o m en o lo g ia ........................................................................................................... 57
LJJ?. E x iste n ia lism u l ................................................... ................................................... 59
^ 4 .8 ) P sih osom atica ........................................................................................................... 60
1X 9 . C on cep ia nervist p a v lo v ist .......................................................................... 69
1 5 . P sih ia tria a zi orientarea, m etodologia i sa r cin ile e i c a ram ur a tiin
elor m ed ica le (V. Predescu, A . R om ila) ................................................................. 77
1.5.1) P sih ia tria ranscultural ...................................... .... ....................................... 78
1575. A n tip sih iatria. .......................................................................................... - 80
1 .5.2.1. T eza an tin osologist .............................................................................. 80
1.5.2.2. T eza sociogen iei b olii m en tale ..................................................... 81
1.5.2.3. T eza an tiin stitu ion al .......................................................................... 83
1.5.2.4. Teza antiterapeutic ............................................................ 85
1.5.3. D irecii d e dezvoltare a gndirii psihiatrice a c t u a l e ............................... 87
1.5.3.1. D irecia clinico-nosologic ................................................................. 87
1.5.3.2. D irecia clin ico-statistic ...................................................................... 90
4.5.3.3J D irecia p s ih o - s o e ia l ................................................................................ 93
1.5.4. S a rcin ile psih iatriei actu ale .................................. ....................................... 94
B ib lio g ra fie ..................................................................................... ............................................ 96

5
Pa.
C a p ito lu l I I .................................. . . .................................................................................... 99

Sem iologia (V. P redeseu, G.. lon cscu) ............................................................................ 99

2.1. S em io lo g ia p roceselor de ounoaLere ........................................................................ lOt


2.1.1. S em io lo g ia Senzaiei i percepiei ................................................................ lOt
2.1.1.1. S en za iile ................................................................................. .... <01
2.1.1.2. P ercep iile ................................................................................. ... lOt
2.1.1.3. Ilu z iile . . . ............................................................................................. 103
2.1.1.4. A g r.e-iile . . . ......................................................................................... 106
2.1.1.5. H alu cin aiile ............................................................................................. 107
2.1.2. S em io lo g ia aten iei .............................................................................................. 128
2.1.2.1. H ip erp rosexiile .......................................................................................... 128
2.1.2.2. Ilip o p ro sex iile ......................................................................................... 128
2.1.2.3. M ecanism e n eu rofiziologice a le a t e n i e i .......................... 129
2.1.2.4. M etode de in v estig a re a a t e n i e i ................................................... 131
2.1.3. S em io lo g ia m em oriei (fu n ciilor m nezice) ............................................... 331
2.1 3.1. Di am nezii can titative (hip om n ezii, am nezii, hiperm nezii) . . 13-
2.1.3.2. D ism n eziile ca lita tiv e sa u p a r a m n e z i i l e ...................................... 1-10
2.1.3.3. T u lb u rrile rem em orrii trecu tulu i sau a llo m n ez iile . . . . 141
2.1.3.4. ip o te ze n legtu r cu m eca n ism ele n eu rofiziologice : neuro-
fiziop atologice ale p roceselor m n ezice i a le tulburrilor lor 143
2.1.3.5. M etode d e in vestigare p sih ologic a m e m o r i e i ..................... 145
2.1.4. S e m io lo g ia gn d irii .............................................................................................. 145
2.1.4.1. T u lb u rrile de ritm i coeren a g n d i r i i .................................. 151
2.1.4.2. T u lb u rrile de con in u t a l g n d i r i i ............................................... 153
2.!.4.3. T uiburri ale com u nicrii v erb a ie i grafice a gn d irii . . . 168
2.I.4.4. M etod e de cercetare a g n d irii .............................................................. l"->
2.1.5. S em io lo g ia im a g in a iei ..................................................................... 179
2.2. S em io lo g ia strilor a fe c tiv e .............................. ........................................................... 183
2.2.1. M eca n ism e p sih o izio lo g ice ale p roceselor a le c tiv e ............................. 1SH
2.2.2. P sih o p atologia m a n ifestrilor in stin ctiv e .............................................. . 19S
2.2.2.1. T u lb u rrile in stin ctu lu i a l i m e n t a r .............................................. . 105
2.2.2.2. T u lb u rrile in s ., '"tului d e aprare ...............................................
2.2.2.3. T u lb u rrile in stin ctu lu i se x u a l ...................................................... 98
2.3. S em io lo g ia p roceselor vo liio n a le ............................................................................. 197
2.3.1. T u lb u r rile de v o in .......................................................................................... 398
2.3.1.1. H ip erb u lia ................................................... .... ....................................... 199
2.3.1.2. H ip ob u lia ............................................... ...................................................... 199
2.3.1.3. A b u lia ........................................... ............................................................... 209
2.3.1.4. M odificri predom inant calitative ale v o i n e i .......................... 201
2.3.2. M eca n ism ele neu rofiziologice ale aciu nilor v o l u n t a r e .......................... 202
2.3.3. S em io lo g ia a ctiv it ii (psihopatologia conduitei m otorii) ................. 203
2.3.3.1. E xagerarea a ctiv it ii p sih om otorii (hiperkinftzia sau tahi-
k in ezia) ........................................................................................................... 207
2.3.3.2. D im in u area a ctiv it ii m otorii ( h ip o k i n e z i a ) .............................. 2>>9
2.4. S em io lo g ia con tiin ei ............................................................- - . . .......................... 2 i4
2.4.1. T u lb u r rile ca n tita tiv e a le con tiin ei . . . . . . . . . 217
2.4.1.1. Starea de ob tu zie .......................... ...................................................... 218
2.4.1.2. S tarea d e h eb etu d in e ............................................................................ 218
2.4.1.3. Starea d e torpoare ...................................... .......................................... 218
2.4.1.4. Starea de obnubilare ............................................................................ 218
2.4.1.5. Starea d e stupoare ................................................................................. 2tS
2.4.1.6. S tarea de s o p o r ........................................................................................... 218
2.4.1.7. S tarea com atoas ..................................................................................... 219
2.4.2. T u lb u rrile ca lita tiv e ale con tiin ei ............................................................ 219
2.4.2.1. T ulburarea de con tiin de tip d e l i r a n t .................................. 219
2.4.2.2. S tarea oneiroid ...................................................................................... 219
2.4.2.3. S ta rea am en tiv ................................................................................. .... 219
2.4.2.4. S tarea c r e p u s c u la r ........................................................................ . --0
2.4.3. A sp e cte n eu rofiziologice i teoretice ale conceptului de contiin . 223

6
Iag.
2.5. P ro b lem e a le tulburrilor p e r s o n a l i t i i ................................................ 22
2.6. A sp e cte ale tulburrilor p sih ice in tiln ite In clin ica p ed op sih iatric (Sanda
M gureanu, G. lon escu) ........................................... .... . . ........................................ 234
2.6.1. A sp ecte a le sem iologiei s e n z o r i a l i t i i .......................................................... 234
2.6.1 . 1. Im agin ile eid etice ................................................................................... 235
2.6.1.2. Jocurile halucinatorii .......................... ...................................... .... . , 236
2.6.1.3. H a lu cin aiile prop riu -zise ................................................................. .... 236
2.6.1.4. P seu d o h alu cin aiile ......................................................................... 237
2.6.2. A specte a le tulb u rrilor p r o s e x i c e ................................................. 238
2.6.3. A sp ecte a le tulb u rrilor r o n e z i c e ................................. 238
2.6.4. A specte a le sem iologiei gndirii . . . .......................................... .... 240
2.6.5. T u lb u rrile lim b aju lu i ......................................................................... .... 245
2 .6.6 . T u lburrile de im agin aie ......................................................................... .... . 248
2.G.7. A sp ecte sem iologice a le strilor a fe c tiv e ...................... .................. 248
2.6.7.1. n crcarea afectiv -n eg a tiv (depresia) ....................................... 240
2.6J.2. Crizele de a fect ....................................................................................... 250
2.6.7.3. R ea ciile de fric ........................................... ....................................... 250
2.6.7A , A n x ieta tea ................................................................................................... 250
2.6.B. T ulburrile v ieii in stin ctiv e .......................................................................... 251
2.6.8.1. T ulburrile in stin ctu lu i alim entar ................................................ 251
2.6.8.2. Tulburarea in stin ctu lu i de aprare . . . . . . . . . . . . . 252
2.6.8.. T ulburrile in stin ctu lu i s e x u a l .............................................................. 252
2.6.8.4. T ulburrile activ it ii m otorii .................................................... . 254
B ib lio g ra fie .................................................................................................................... .... 255
C a p ito lu l IU

S in d roam e p sih op atologice (G. N . C on stan tin escu , T. Ciurezu, A n ca S irb u lescu ) 259
3.1. Isto ric ..................................................................................................................................... 259
3.2. P sih op atologie, dinam ic, sp ecificita te ...................................................................... 260
3.3. G en eza sindroam elor p sih op atologice ...................................................................... 260
3.4. C lin ica sin d roam elor p sih op atologice . . ....................................... .... 261
3.4.1. S in droam ele n evrotiform e ................................................................................. 261
3.4.1.1 . Sin drom u l a sten ic ................................................................. 261
3.4.1.2. S indrom ul ob seslvo-fob ic ................................................................. 262
3.4.1.3. S indrom ul isteric ........................... .................................................. 262
3.4.2. Sindroam ele p sih op atice . . .............................................................................. ~63
3.4.3. Sindrom ul d e agitaie p s ih o m o t o r ie ................................................................. 263
3.4.3.1. S t r ile reactive de origine a f e c t i v ................................................... 264
3.4.3.2. S trile de ex cita ie-a g ita ie d e origin e organic (biologic) . 261
3.4.3.3. S trile de e x cita ie-a g ita ie psih om otorie sim p to m a tice p en tru
p red isp oziii con stituion ale sau a feciu n i p sih ice cu ev o lu ie
n d elu ngat ................................................................................................... 261
3.4.4. Sindroam ele afective ........................................................................................... 266
3.4.4.1. Sindrom ul m aniacal ........................................................ ..................... 267
3.4.4.2. S indrom ul d ep resiv .................................................................................. 267
3.4.5. S indrom ul cataton ic ........................................... ...................................................
3.4.5.1. Catatonia m ortal ( S t a u d e r ) ................................................................... 268
3.4.5.2. Catatonia ta rd iv .................................................................................. 68
3.4.6. S in droam ele h alucinatorii i d elirante ......................................................... 269
3.4.6.1. Sindrom ul C harles B o n n e t ...................................................................... 269
3.4.6.2. Sindrom ul p a r a n o i c .................................................................................... ^'69
3.4.6.3. Sindrom ul paranoid .............................................................................. 69
3.4.6.4. Sindrom ul parafren ic .......................................................................... ~6S>
3.4.6.0. Sindrom ul de autom atism m e n t a l ........................................................ 270
3.4.7. S indroam ele h ip o c o n d r ic e ..................................................................................... 7o
3.4.7.1. Sindrom ul a s te n o -h ip o c o n d r ic ............................................................... 270
3.4.7.2. Sindrom ul o b se s iv o -h ip o e o n d r ic ............................................................. 270
3.4.7.3. S indrom ul d e p i-e siv o -h ip o c o n d r ic .......................................................... 2 't
3.4.T.4. Sindrom ul p a r a n o ia c -h ip o c o n d r ic ........................................................ 21
3.4.8. Sindroam ele psihoorgapice ................. ................................................................ 271
Pag.
3.4.8.1. S in droam ele p sih oorgan ice acu te ................................................... 273
3.4.5.2. Sindroam ele p sihoorganice cronice ................................................. 274
3.4.9. S in droam ele tulburrilor de c o n t i i n ....................................................... 275
3.4.9.1. D elirul ............................................................................. ............................ 270
3.4.9.2. S in drom u l oneiroid sau o n e i r o i d i a ..................... ............................. 277
3.4.9.3. A m entia (Meynert) . .................................................................................. 277
3.4.9.4. Starea crepuscular ............................................................................ 278
3.4.10. Sindrom ul K orsakov ........................................................................................ 279
3.4.11. S in drom u l dem enial ........................................................................................ 2<)
3.4.12. S in d rom u l pseudodem enial .......................................................................... 281
B ib lio g ra fie .................................................................................................................................... 283

Ho m to lu l I V

M etode d e in vestigare a bolnavului p sih ic .................................................................... 281

4.1. E xam en u l p sihic, som atic i neurologic (V. P redescu, C. Oa n c a a ) . . . . 284


4.1.1. A iuunneza i istoricul b o l i i ................................................................................. 284
4.1.2. E xam en u l som atic .................................................................................................. 290
4.1.3. E xam en u l neurologic ......................................................................................... 291
4.2. E x a m en e d e l a b o r a t o r ............................................................................. 291
4.3. E x a m en u l strii psih ice p r e z e n t e ................................................................................. 296
4.4. E x a m en u l p sih ic a l copilului (C. O a n c e a ) ................................................... .... . 301
4.5. E x a m en u l p sih ologic a l adultului (G. I o n e s c u ) ................................................... 3 .3
4.5.1. E xp lorarea p osib ilitilor co g n itiv e a le b o l n a v u l u i ................................. 313
4.5.1.1. In vestigarea a ten iei ............................................................................ 314
4.5.1.2. In vestigarea m em oriei ........................................................................ '' -l
4.5.1.3. Investigarea gndirii i lim b aju lu i . . . . . . . . . . . . . 315
4.5.2. In vestigarea personalitii .................................................................... .... - 3:8
4.6. E x a m en u l p sih o lo g ic a l co p ilu lu i (C. O a n c e a ) ................................................... 329
B ib lio g ra fie ................................................................ ................................................................... 338
4.7. E x a m en u l lich id u lu i cefalorahidian (D. C h i m i o n ) ............................................... 33R
4.7.1. C om poziia lich id u lu i cefalorah id ian n o r m a l ............................................. 338
4.7.1.1. C om poziia biochim ic ........................................................................ 339
4.7.1.2. C om ponena celu lar ............................................................................. 340
4.7.2. E xp lorarea lich id u lu i c e f a l o r a h i d i a n ........................................................... 3 !0
4.7.2.1. E xam enul d irect ..................................................................................... 340
4.7.2.2. E xam en u l b iochim ic ............................................................................ 342
4.7.2.3. E xam en u l citologic ................................................................................. p46
1.7.2.4. E xam enul serologic ................................................................................. 3"18
4.7.2.5. E xam en u l bacteriologic ........................................................................ 348
4.7.3. M od ificri a le com p oziiei L.C.R. n tlln ite n p a t o l o g i e ...................... 319
4.7.3.1. S in d roam ele d e d i s o c i a i e ..................................................................... 349
4.7.3.2. M od ificri ale con inu tu lui L.C.R. in m e n i n g i t e ........................ 349
4.7.3.3. L.C.R. n n e u r o l u e s ................................................................................. 3J0
4.7.3.4. L.C.R. n scleroza m u l t i p l ................................................................ 351
4.7.3.5. L.C.R. n tum orile in t r a c r a n ie n e ....................................................... 351
4.8. In v estig a ia electroen cefalografic in b o lile p sih ice (I.R o m a n ).................... 352
4.8.1. R itm u rile E.E.G............................................................................................................ 353
4.8.2. A sp e ctele m orfologice a le traseu lu i electroen cefalografic norm al al
a d u ltu lu i i cop ilu lu i ......................................................................................... 353
4.8.2.1. R itm u rile electroen cefalografice s e c u n d a r e .................................. 355
4.8.2.2. V ariaiile E.E.G. in raport cu d iverse stri fiziologice t n
co n d iiile dereglrii unor constante b i o l o g i c e .............................. 35
4.8.3. S em io lo g ia E.E.G.......................................................................................................... 359
4.5.3.1. M od ificrile f u n c i o n a l e .......................................................................... 359
4.B.3.2. A n o m a liile lezio n a le ............................................................................. 360
4.5.3.3. A n o m a liile p aroxistice ........................................................................ 360
4.8.4. E lectroen cefalografia n p sih iatrie . . ....................................................... 362
4.8.4.1. E lectrod iagn ostic ................................................................................. 3f>2

3
Pag.
4.8.4.2. C orelaii n tre d atele E.E.G. i a fe c iu n ile p sih ice fr fon d
lezio n a l d oved it .................................................... .... 363
4.8.4.3. C ontrolul i su p ravegh erea t r a t a m e n t u l u i ...................... .... 364
4.8.5. E x a m en u l p oligrafic ............................................................................................... 36&
4.8.6. A lte teh n ici de exp lorare a c r e i e r u l u i ......................... .... 371
4.9. R a d io d ia g n o sticu l In afeciu n ile p sih ice N . S i m i o n e s c u ........................... 372
4.9.1. R ad io d ia g n o sticu l sim p lu a l cran iu lu i ............................................................. 374
4.9.1.1. S tructura osoas norm al a cran iu lu i . . ................................... 375
4.9.1.2. C alciferile in tracran ien e fizio lo g ice . . . . . .......................... 376
4.9.1.3. M o d ificrile p atologice a le stru ctu rii o s o a s e .......................... 377
4.9.1.4. C a lcifierile in tracran ien e p a t o l o g i c e .................................................. 378
4.9.2. R a d iod iagn osticu l sp ecial a l c r a n i u l u i ............................................................. 379
4.9.2.1. M odificrile o r b i t e l o r ................................................................................ 379
4.9.2.2. M od ificrile sinusurilor c r a n i e n e ......................................................... 379
4.9.2.3. M odificrile eii turceti ........................................................................ 380
4.9.2.4. M od ificrile osoase a le stin cilor t e m p o r a l e ................................ 3S0
4.9.2.5. M etode com p lim en tare d e ex a m in a re rad iologic a cran iu lu i 381
4.9.3. R a d iod iagn osticu l coloan ei cervicale i al jo n c iu n ii cra n io -cerv ica le 381
4.9.4. R ad io d ia g n o sticu l con in u tu lu i in tracran ian cu m ijlo a ce de con trast 3S2 .
4.9.4.1. R a d iod iagn osticu l cereb ro-ven tricu lar cu m ijlo a ce d e con -
trast n e g a t i v e ................................................................................................. 382
4.9.4.2. R adiodiagnosticul cerebro-ven tricu lar cu m ijlo a ce de con
trast p o z i t i v e .......... .384
4.9.5. R a d iod iagn osticu l craniocerebral c u m etod e b azate pe im a g istic a
m a tricia l ......................................................................................................................... 386
4.9.5.1. C o m p u te r -to m o g r a fia ................................................................................... 386
4.9.5 2. R ezonana m agnetic n u c l e a r ............................................................. 3S8
4.9.5.3. A n giografia d i g i t a l i z a t ............................................................................ 388
B ib lio g ra fie ....................................................o . , . ................. ................................................ 388

C a p ito lu l V
P ro b le m e de etiop atogen ie, gen etic, cla sifica re i ep id em io lo g ie a bolilor
p sih ic e ................. '.................................................. ......................................................................... 393
5.1. P ro b le m e g en era le de etiop atogen ie (V . P red eseu , C. O a n c e a )...................... 393
5.1.1. G rupul b o lilor p red om inan t en d o g en e . .............................................. 400
o .l .l .l . O rganicitatea cerebral .......................................................................... 400
5.1.1.2. A terarea b iochim ic fin ........................................................................ 400
5.1.2. G rupul b o lilo r pred om inan t e x o g e n e ............................................................. 401
5.1.2.1. O rganicitatea cerebral c t i g a t ......................................................... . 401
5.ls2.2> M ecan ism ele p sih ogen etice ................................... .............................. 401
5.1.3. G rupul b o lilor cu etiop atogen ie n c n e c l a r ............................................ 403
b ib lio g r a fie ............................................................................................................................. 404
5.2'; G en etica b o lilo r p sih ice (V. P red eseu , D . C h r is t o d o r e s c u ) ...................... 406
- 5.2.1. In trod u cere . ............................................... .... .................................. 48
5.2.2. M etod e d e cercetare n gen etica b olilor p s i h i c e ....................................... 407
5.2.2.1. C ercetarea ep id em io -fa m ilia l ......................................................... 408
5.2.2.2. S tu d iu l gem en ilor ................. ................................................................ 40R
5.2.2.3. S tu d iu l ad op tailor ......................................................................... .. 409
5.2.2.4. S tu d iu l de U nkage .............................................................................. 410
5.2.2.5. D eterm in ri en zim atice _ ........................................................................................ .410
d.2.2.6. D eterm inarea cariotipului ................................................................. 410
5.2.3. G en etica u n or a feciu n i p s i h i c e ......................................................................... 411
5.2.3.1. Tulburri p sih otice predom inant e n d o g e n e ..................................... 411
5.2.3.2. N evrozele, tulburrile d e p erson alitate (psihopatiile), crim in a
lita te a i alcoolism u l .............................................................................. 418
5.2.3.3. In telig en a i retard aiile m en tale : d e m e n e l e .......................... 423
d.2.3.4. A n o m a liile crom ozom iale ................................................................. 427
5.2.4. C on clu zii .................................................................................................................... 4^9

9
Pag.
B ib lio g ra fie ......................................................................................... .......................................... 429
5.3. C lasificarea bolilor p sih ice (V. P redescu, L.A i e x a n d r e s c u ) ...................... 430
___ 5.3.1. C tev a asp ecte p rivin d clasificarea afeciu n ilor p sih ice ale copilului <(3
, 5 . 4 / E p id em io lo g ia bolilor p sih ice . . ................................................................................ 454
^ B ibliografie .............................. ...................................................................................................... 467

C a p ito lu l V I

P rin c ip ii tera p eu tice gen erale n p s i h i a t r i e ........................................ ............................. .... 471

6.1. T r a ta m en te le biologice chim ioterapice (m ed icaia psihotrop) (V . P redescu,


L. A lex a n d rescu ) ...................................................................................... .... 471
6.1.1. C la sificarea su b stan elor psihotrope .................................................... 473
6.1.1.1. P sih olep ticele .............................................................................................. 480
6.1.1.2. Substan ele antidepresive ............................................................. 553
6.1.1.3. P sih oan alep ticele ...................................................................................... 58(f
6.2. T e ra p iile biologice s p e c i a l e ................................................................................................. 585
6.2.1. T ratam en tu l electrocon vu lsivan t ...................................................................... 588
6.2.2. In su lin oterap ia ....................................................................................................... 592
6.2.3. P sih och iru rgia ........................................................................................................... 593
B ib liografie .............................................................................................................................. 59S
6.3. T ratam en te p siho-secioterapice (G. l o n e s c u ) ........................................................ 609
6.3.1. P sih oterap iile in d ivid u ale .................................................................................. 813
6.3.1.1. P sihoterapia com portam ental i prin d econ d iion are . . . . 613
6.3.1.2. Psihoterapii activatoare ......................................................................... 615
6.3.1.3. Psihoterapia prin subnarcoz barbituric i stim ulare am fe-
tam inic ................................................................................. .... 622
6.3.1.4. P sih oterap iile su g estiv e ..................................................................... 629
6.3.1.5. P sih oterap iile in d ivid u ale i p s i h a n a l i z a ....................................... 637
6.3.2. P sih o tera p iile de cuplu, m aritale i fa m ilia le (O. H anganu) . . . 639
6.3.3. P sih o tera p iile de grup ...................................................................................... 644
6.3.3.1. T ehnici i m etod e de p sih oterap ie de grup de tip supresiv
(de acoperire) .......................................................................................... 648
6.3.3.2. T ehnici i m etode de p sih oterap ie de grup de d ezvlu ire,
profunde, d irective .................................................................................. 643
6.3.3.3. T ehnici i m etode de p sih oterap ie d e gru p de dezvluire,
profunde, n on d irective ....................................... .... 650
6.3.3.4. In terferen a n tre chim ioterapia psih otrop i m etod ele da
p sihoterapie ................................................................................................... 652
B ib lio g ra fie .............................................................. .......................................... .... 653
6.3.4. P sih o terap ia in fan til (C. O a n c e a ) ............................................................ .... 855
6.3.4.1. P sih oterap iile in d ivid u ale ..................................................................... 658
6.3.4.2. P sih oterap ia de g r u p ..................................................................... .... . 669
B ib lio g ra fie ............................................................................................................................... *>73
6.3.5. E rgoterapia (G. l o n e s c u ) ...................................................................................... 675
6.3.5.1. P sih od in am ica gru p u lui e r g o t e r a p e u t i ........................................... 677
6.3.6. S ocioterap ia (R uxandra R c a n u ) ..................................................................... 679
B ib liografie ................. ............................................................................................................. 636

P A R T E A A I l-A

P SIH IA T R IA CLINICA

C a p ito lu l V I I ................................................................................................................................ 689

S ch izofren ia, d eliru rile cronicc sistem atizate i st rile b o r d e r l i n e ................. .... 689

10
Pag.
7.1. S ch izofren ia ...................................... ...................................................................................... 68!)
7.1.1. Istoric ................................ .......................................................................................... OS
7.1.1.1. Evoluia conceptului de sch izofren ie (G. N . C on stan tin escu ,
V. Predescu) ............................................................................................... ti91
7.1.2. E p id em iologie (T. Ciurezu, L. A lexan d rescu ) . . . . . . . . . . . 696
7.1.3. C lin ica schizofren iei ........................ ..................................................................... 699
7.1.3.1. D ebutul (V. Predescu) ................................................................... .... 699
7.1.3.2. Perioada de stare sim p tom atologia clin ic . . . . . . . 70 L
7.1.4. Etiopatogenia (G. N. C onstantinescu, L, A lexan d rescu , M arilen a
A lex ia n u ) ..................................................................................... .............................. 73S
7.1.4.1.'"Aspecte gen etice ...................................................................................... 736
7.1.4.2. A specte constituionale ................... _ .................................... 73Q
7.1.4.3. A specte endocrin ologice ....................................................................... 733
7.1.4.4. A specte biochim ice ( m e t a b o l i c e ) ....................................................... 73!>
7.1.4.5.yAspecte p s i h o - s o c ia le ................................................................................ 741
7.1.4.6. A li factori ................................................................................... 711
7.1.4.7. Substratul m orfopatologic al sc h iz o fren iei . . .......................... 7:4
7.1.5. D iagn osticu l .................................................................... ........................................... 74U
7.1.5.1. D iagnosticul p o zitiv .............................................................................. 747
7.1.5.2. D iagnosticul d iferen ial ......................................................................... 749
7.1.6. E voluia i prognosticul (G. N. C on stan tin escu , V . P red escu , T.
Ciurezu) ........................................................................................................................ 754
7.1.7. T ratam entul (G. N . C onstantinescu, V . P red escu , T.C iurezu) . . . 762
7.I.S. R ecuperarea (T. Ciurezu, L. A lexan d rescu , V . P r e d e s c u )..................... 765
7.2. S ch izofren ia la copil i ad olescen t (Sanda M g u r e a n u ).......................................... 773
7.2.1. A u tism u l infantil p r e c o c e .................................................................................... 773
7.2.2. Sch izofren ia in fan til p r o p r i u - z is ................................................................. 776
7.2.3. S chizofrenia n perioada de pubertate i a d o l e s c e n ......................... 77S
B ib lio gra fie ..................................................................................................................................... 782
7.3. D eliru rile cronice sistem atizate (G. M e i u ) ............................................................. 7S3
7.3.1. P ara fren iile ............................................................................................................... 737
7.3.1.1. D escriere clin ic ....................................................................................... 7S7
7.3.2. P a ra n o ia . : ................................................................................................. .... 792
7.3.2.1. Descriere clin ic ...................................................................................... 7J4
7.3.2.2. E voluia i prognosticul ......................................................................... '0 0
7.3.2.3. A specte p sih op atologice ale d in a m icii p a r a n o i e i ......................... f'01
7.3.2.4. Etiopatogenia delirurilor sistem atizate c r o n i c e ............................. ! 02
7.3.2.5. D iagnosticul p ozitiv i d iferen ial a l d eliru rilor sistem atizate
cronice ............................................................................................................ *'03
7.5.2.6. P rognosticul ............................................................................................... >':03
7.3.2.7. Tratam entul delirurilor sistem a tiza te cronice. T ratam en tu l
paranoiei . . . ............................................................................................... f07
B ib liografie ..................................................................................................................................... f 0S
7.4. S t rile borderline (L. A lexandrescu, V.P r e d e s c u ) .............................................. 817
B ib liografie ..................................................................................................................................... f 30

11
Partea I

PSIHIATRIE GENERAL
CA PITO LUL 1

INTRODUCERE. ISTORIC.
ORIENTRI ACTUALE

1.1. INTRODUCERE N PSIHIATRIE

Psihiatria a nregistrat n ultim ele decenii o schim bare profund


i continu a tt datorit progreselor terapeutice, cit i frecvenei eres-
cnde a bolilor- mentale. Aceste fapte i confer un loc im portant n
cadrul tiinelor medicale, n practica i teoria m edicinii contemporane.
Etimologic, cuvntul psihiatrie*1 nseam n tratam entul (vindecarea)
sufletului (psyche s u f le t; iatrea = vindecare). T erm enul nu exprim
totui fidel coninutul psihiatriei ca ram ur a tiinelor medicale, n
epoca modern, deoarece este greu s mai presupun cineva azi c pot
exista boli psihice sine materia, fcndu-se astfel ecoul unor ipoteze
vechi, idealiste sau dualiste. Chiar dac n m ulte cazuri (nevroze, psi
hoze) cu mijloacele actuale de investigaie nu se pot pune n eviden
leziuni organice sau tu lb u rri somatice specifice, putem considera c
boala psihic, aa ca toate celelalte boli, se m anifest ca o afeciune a
ntregului organism. U nitatea biopsihic este dem onstrat convingtor
d e existena unor modificri ale funciilor nervoase i de tu lb u r ri
somatice care nsoesc boala psihic ; dei nespecifice, aceste tu lb u rri
confirm unitatea dialectic dintre psihic i som, dintre structurile
nervoase, funciile lor i tulburarea psihic. A dm item n acelai tim p
c determ inism ul funciilor psihice depete explicaia biologic, n
stru ctu ra lor intervenind pe o suprafa larg i n mod hotrtor
determ inism ul social. Omul, persoana um an, apare deci ca o unitate
existenial, biologic, psihic i social. Susinind aceast unitate, de
fa p t exprimm adevrul obiectiv conform cruia nu poate exista boal
psihic rupt de baza m aterial biologic (creierul um an) i fr rsunet
somatic, dup cum na poate exista afeciune som atic care las indife
re n t psihicul um an cu determ inism ul su istorico-social.
Aadar psihiatria m odern privete boala psihic i sufletul" n
general ntr-o unitate indisolubil cu organism ul i, ca atare, term enul
cu care a fost denum it aceast .specialitate corcspunde coninutului ei
actual, chiar dac la tim pul su el ar fi exprim at doar funcia de vin
decare a sufletului14.
Psihiatria reprezint deci specialitatea medical care studiaz tu l
burrile m entale, etiologia i patogeneza lor, organizeaz asistena i
stabilete m surile profilactice, terapeutice i (de recuperare a bolnavi
lo r cu afeciuni psihice.

15
Ca ram u r a tiinelor medicale, psihiatria se ocup de totalitatea
m anifestrilor patologice ale relaiilor bolnavului psihic cu sine nsui
i cu societatea, nglobnd n general formele anorm ale de' dezvoltare a
personalitii sau de dezorganizare episodic, periodic sau continu a
persoanei um ane sau de regresiune a personalitii. Domeniul psihiatriei
se extinde de la descifrarea m anifestrilor patologice ale psihicului, la
profilaxia m bolnvirilor prin m suri de psihoigien i psihoprofilaxie,
la tratam en tu l i recuperarea socio-profesional a bolnavilor psihici.
D escifrarea m anifestrilor patologice reprezint de fapt evidenie
rea elem entelor semiologice ca p rim etap a exam enului psihic. Ea
este u rm a t de gruparea acestor elem ente n complexe sindromologice,
p e baza specificitii i dinamicii crora e ajunge la stabilirea entitii
nosologice. Dei n orientarea m odern terapeutic snt vizate aa-zisele
sim ptom e-int (Freyhan), eficiena actului medical rm ne i n psi
h iatrie, cel p u in parial, dependent de cunoaterea bolii, a etiologiei
i m ecanism elor ei patogenice. Se tie ns c m ulte dintre bolile psihice
nu a u o etiologie cunoscut, iar patogeneza unora dintre ele rm ne nc
la n iv elu l u nor ipoteze adesea contradictorii. De altfel, nsi elaborarea
m surilor de psihoigien i psihoprofilaxie rm ne n mare m sur le
gat de cunoaterea cauzelor, necesar pentru a putea combate factorii
de risc pe care i nglobeaz com plexul etiologic al fiecrei boli psihice.
Cu toate aceste aspecte deficitare ale psihiatriei moderne, ea s-a
im pus totui p rin eficiena activitii practice de asisten i terapie care
a schim bat aproape complet aspectul spitalelor vechi, azilare ; asistena
psihiatric a depit m ult lim itele spitalului de psihiatrie, fiind puternic
rep rezen tat n in stitu iile am bulatorii speciale (spitale de zi, servicii de
sn tate m ental, dispensare de psihiatrie), sau ca uniti funcionale
difereniate, n cadrul policlinicilor generale (cabinete de psihiatrie
p e n tru aduli i copii).
Practica psihiatric nu trebuie rupt ns de elaborarea unor con
cepii teoretice noi, care au fcut posibil m bogirea metodelor actuale
chiinio-, psiho- i socioterapeutice. De fapt practica psihiatriei trebuie
s se bazeze pe o teorie psihiatric, pe o concepie tiinific n stare
s explice ansam blul tulburrilor psihice, determ inism ul i dinamica lo r
i s ofere cercetrii tiinifice ipoteze de lucru verificabile, cuantifica
bile sau testabile.
L atura teoretic a psihiatriei constituie obiectul psihopatologiei i
rezult din generalizarea practicii psihiatrice, pe care, Ia rndul su, o
fundam enteaz. Deci nelegerea raportului dintre latura practic (dia
gnosticul, tratam entul, recuperarea) a psihiatriei i cea teoretic (studiul
legturilor de cauzalitate, dinam ica i patogeneza bolilor psihice) deriv
din cunoaterea raportului d intre teorie i practic n general. Dezvolta- J
rea actual a practicii psihiatrice im pune dezvoltarea i mai intens a
cercetrii tiinifice fundam entale i multidisciplinare, n scopul eluci
drii cauzelor i patogeniei bolilor psihice i fundam entrii tiinifice
a tt a psihopatologiei, ca latu r teoretic a psihiatriei, ct i a practicii
psihiatrice n general, inclusiv a m surilor de psihoigien i psihopro
filaxie.
Ca ram ur a medicinii, avnd ca obiect omul bolnav psihic i ca
a ta re studierea i nelegerea lui, psihiatria n general i latura sa teo-

16
retic, psihopatologia, interfereaz cu m etodele practicii i cu teoriile
altor tiine despre om cum cnt : psihologia, filozofia i diverse alte
specialiti m edicale (neurologia, m edicina in te rn a i endocrinologia,
bolile infecioase m edicina n general).
Psihologia, care studiaz psihicul norm al ca funcie a creierului,
ofer psihiatriei o serie de metode de testare (testele de a p titu d in i psi
hologice i tehnicile proiective), contribuie la explicarea teoretic a func
iilor psihice normale, fundam enteaz lan u l re laiilo r m edic-pacient-act
medical-fam ilie-societate.
Psihiatria, ca i psihologia, are m ultiple in terferen e cu filozofia,
m ai precis cu antropologia filozofic, al crei obiect studiaz om ul, is
toria natural i social a existenei acestuia. Toate disciplinele care fu n
dam enteaz teoretic i practic tiinele m edicale (fiziologia, psihofizio-
logia i fiziopatologia, respectiv neurofiziologia i neurofiziopatologia,
biochimia, histochimia, biologia i genetica etc.) sn t im plicate i n fu n
dam entarea psihiatriei ca tiin m edical.
Psihiatria deine ns o situ aie special n cadrul tiin elo r m e
dicale : dei are comun cu ele studiul organism ului um an bolnav, care i
im pune asim ilarea tu tu ro r disciplinelor biologice, spre deosebire de ele,
psihiatria se ocup de tulb u rarea funciilor psihice al cror determ inism
depete explicaia biologic pe care o poate furniza studiul creierului
prin m etodele tiinelor naturii. nelegerea acestui determ inism este le
gat de asim ilarea disciplinelor care dem onstreaz ce este om ul din
punct de vedere social, care este rolul societii n form area contiinei,
caracterului i personalitii um ane p e n tru a p u tea descifra dim ensi
unea factorilor sociali n determ inarea strilo r psihopatologice, n evo
luia lor i apoi n resoeializarea suferindului psihic.
Iat de ce psihiatria, avnd ca obiect bolile care afecteaz n mod
preponderent omul n um anitatea lui i ca ata re relaiile interum ane,
este considerat una dintre ram urile aplicative ale antropologici. Odat
cu dezvoltarea psihoigienei a fost d elim itat ecologia psihiatric11, tiin
a interaciunilor d in tre omul bolnav psihic i m ediul su am biant, iar
stu d iu l raporturilor d intre cultura colectivitilor um ane i problem ele
de sntate m ental a dus la fu ndam entarea aa-num itei psihiatrii
transcu ltu rale.
In literatu ra psihiatric din u ltim ele decenii se contureaz to t m ai
n et tendina de a delim ita psihiatria social; aflndu-se n u n ita te
dialectic cu psihiatria terapeutic instituional i am bulatorie, psih
iatria social se ocup cu precdere de problem ele sociale ale bolnavului
psihic i i ataeaz n m are m sur dom eniul ecologiei psihiatrice"
i al psihiatriei transculturale".
In ceea ce n e privete, socotim c p sih iatria n n treg u l ei este
social, ca i m edicina n general, i c m ajo ritatea dom eniilor fa de-
care se m anifest tendina de a fi delim itate ca tin e noi, n u sn t a lt
ceva dect ramuri ale imensului arbore al psihiatriei ca tiin pluri
dim ensional. Considernd psihopatologia ca o ram ur derivat a antro
pologiei aplicate n m edicin n general, subliniem fundam entarea ei
teo retic dubl, biologic i social.
F undam entarea biologic este comun psihiatriei i celorlalte tiin e
m edicale, deoarece concepia i m etoda sn t relativ omogene (fiind vorba

17-
2 C . 94S
de tiine ale naturii), lim bajul este relativ unitar, iar interpretarea re
zultatelor se preteaz ia exprim area statisiicci-matematic.
F undam entarea psihosocial a psihopatologiei face ta metoda i
concepia ei s fie eterogene i ca atare influenate m u lt mai puternic
de concepia despre lum e i de apartenena ideologic. De aceea, ca i
n psihologie, n psihiatrie skiu rsfrnt marile coujnuilri dintre con
cepiile i curentele filozofice. Se nelege, de asemenea, de ce n psihia
trie, poate ceva mai mult dect n celelalte domenii ale medicinii, trebuie
subliniat concepia noastr despre lum e i via, materialismul dialectic
i istoric, baza filozofic a comunismului tiinific. M aterialismul dialectic
a re ca obiect studiul lumii n ansam blul ei natura, societatea, omul.
Studiul m ultilateral al omului constituie obiectul antropologiei m arxiste,
care este m aterialist pentru c abordeaz latura biologic m aterial i
stabilete in terrelaia ntre biologic i spiritual, n tre omul, fiina bio
logic i structu ra lui psihologic i social.
Antropologia m arxist , este dialectic pentru c n viziunea sa
m ultidim ensional asupra om ului nu pune toi factorii explicativi pe
acelai plan, ci, fr s neglijeze vreunul, i studiaz n interpelaia lor
obiectiv socotind c factorul principal al explicrii i nelegerii om ului
este cel social, cel care n ultim instan determ in dezvoltarea arm o
nioas a acestuia.
Alienarea nsi (n sensul acceptat n psihiatrie) constituie o per
tu rb a re a raporturilor dintre subiect i societate, o modificare patologic,
calitativ i cantitativ a valenelor specific umane. Poziia noastr n
psihiatrie, ca ram ur aplicat a antropologiei materialist-dialectice, con
st n a considera c omul este o unitate psiho-biologic realizat i si
tu a t n tr-u n anum it context social-istoric i cultural ce se difereniaz
prin particularitile sale de tem peram ent, caracter, intelect i perso
nalitate.
P sih iatria i psihopatologia interfernd cu toate tiinele care stu
diaz diferitele aspecte ale omului ca unitate existenial bioloKic,
psihic i social, nu se confund cu nici una dintre ele, ci constituie
o disciplin independent, cu urm toarele caracteristici:
a) este tiinific pentru c se bazeaz pe fapte obiective i nu pe
speculaii i ipoteze necontrolabile prin metodele actuale ale tiinei ;
b) esle cuprinztoare fiindc nu ignor aportul nici unei discipline
care poate spori progresul n domeniul cunoaterii omului i nu exclude
nim ic ce poate constitui o ipotez de lucru ;
cj interferenele plurivalente de noiuni i metode im pun speciali
tii caracterul de sintez i cercetare m ultidisciplinar evitnd orice ten
din la extrapolarea mecanic a noiunilor altor discipline ;
) p en tru a avea finalitatea practic (ce trebuie s caracterizeze
orice dom eniu de activitate tiinific), teoria psihiatric (psihopatologia)
trebuie s acorde prioritate cercetrii acelor domenii ale specialitii
care duc la m buntirea substanial a asistenei psihiatrice.
D esprinznd aspectele p rio r'tare ale dezvoltrii asistenei medicale de
la noi din ar, psihiatriei i revine sarcina de a-i orienta obiectivele
de cercetare ctre studiul m orbiditii i al particularitilor determ i
nism ului ei biosocial. Ea trebuie s stabileasc att metodologia depis
t rii precoce a afeciunilor psihice, criteriile de evideniere i com batere

18
a factorilor de risc, ct i tipurile de instituii spitaliceti, sem iam bula-
torii i am bulatorii n care s se aplice m surile m edicale i sociale
adecvate de prevenire i com batere a bolilor psihice. n sfrit ea trebuie
s elaboreze ntregul complex de m suri de igien m ental sub form a
unui program al ntregii societii viznd p strarea sntii m entale.
F r o teorie psihiatric n stare s fundam enteze o metodologie uni
tar, practica psihiatriei s-a r face necoordonat, d u p cunoscuta auto
nomie i confuzie a em pirism ului.

1.2. SCURT ISTORIC AL PSIHIATRIEI

P sihiatria s-a dezvoltat ca ram u r a m edicinii n strns legtur


cu dom eniile tiinelor n care i-au gsit larg r su n et diferitele con
cepii filozofice. De aceea ntreaga istorie a psihiatriei trebuie privit
n rapo rt cu dezvoltarea societii i deci n strn s legtur cu relaiile
social-economice ale unei epoci sau ale alteia.

1.2.1. PRIM A PERIO AD - PERIO A D A


p r e h ip o c r a t ic a a p s ih ia t r ie i

Prima perioad perioda prehipocratica a psihiatriei era apre


ciat de Regis ca o epoc a ignoranei i superstiiilor, epoc anterioar
tu tu ro r noiunilor medicale, epoc n care afeciunea psihic era con
siderat drep t o maladie provocat de fore supranaturale, de zeii
creai de im aginaia fiecrui popor. N u n tm p ltor ecoul acestei con
cepii strb tn d negura vrem urilor a ajuns pn la noi sub binecunos
cuta istorisire a pedepsei celei mai aspre a zeilor" trim is regilor, i
anum e suprim are sau tulburarea m inii".
S n t cunoscute din acea vrem e tu lb u rrile de tip m aniacal ale
regelui Saul sau accesele de licantropie (convingerea d elirant de a
se fi transform at n lup) ale lui Nabucodonosor. In scrieri egiptene da-
tnd din secolul al V lI-lea .e.n. se am intete despre posedarea de ctre
duhuri rele a unei prinese i tot la egipteni tem plul lui S atu rn era
dedicat purificrii bolnavilor psihici. n G recia antic, naintea perioadei
hipocratice dom inau aceleai idei de posedare de ctre spirite bune sau
rufctoare. S nt edificatoare, n acest sens, istoria paricidului lui
Oreste, Hercules, A jax, a fiicelor lui P re tu s etc. Aspectele contrarii po
sedrii reies din descrierea profeilor* care n exaltarea lor delirant
preziceau viitorul, inspirai de divinitate. Clasic n aceast privin este
celebra Pythie din Delfi. De altfel n G recia preoi-m edici, slujitori ai
tem plului lui Esculap, cunoscui sub denum irea de asclepiazi11, tratau
bolnavii psihici p rin ceremonii religioase, uneori nsoite ns i de
m suri de igien m ental i psihoterapie, ldneziterapie (spectacole, d is
tracii, muzic, plim bri n aer liber, cur n staiuni term ale, exerciii
de gim nastic etc.). In general ns, com portam entul acestor preoi a
fost den u n at de Hipocrate, care arta c scopul principal al asclepiazi-

19.
lor era aceia de a primi de la rudele nstrite ale bolnavilor ofrande
et m ai bogate, sub pretextul linitirii" spiritelor revoltate ale zeilor11.
Aceste ofrande reprezentau de fap t sursa unor averi fabuloase.

1.2.2. A DOUA PERIOAD - PERIOADA ANTIC


PROPRIU-ZIS

A doua perioad perioada antic prapriu-zis - ncepe pentru


psihiatrie, c a i pentru medicin n general, prin era lupocratic. llipo-
crate, dei provenea din tr-o fam ilie de preoi asclepiazi, se ridic mpo
triv a monopolului terapeutic al acestora i considera ca bolile psihice snt
boli ale creierului i ca urinare bolnavii psihici trebuie tratai de medici,
i n u de preoi. Este demn de re in u t urm torul pasaj din opera sa :
Trebuie s se tie c pe de o p a rte plcerea, veselia, rsul, jocul, pe de
alt parte indispoziia, tristeea, m nia, plnsul nu provin decit din creier.
P rin el noi gndim, nelegem, vedem , auzim, cunoatem u rtu l i fru
m osul. ru l i binele, agreabilul i dezagreabilul. P lin el noi sntem ne
buni, delirm , datorit lui credinele sau teroarea ne agit fie noaptea,
fie d up nceputul zilei*1 (Hippocrate De la maladie sctcree, Traduction
L ittre, Paris, 1894),
P e d rep t cuvn Hpocrate i D em ocrit snt considerai ntem eie
torii concepiei m aterialist vulgare a medicinii n general, inclusiv a
psihiatriei i psihologiei, Ilipocrate este acela care a descris o serie de
tablouri clinice sub denum irea de phrenitisa (delirul acut febril), apoi
m ania, delirul hipocondric, delirul alcoolic, psihoza epileptic, isteria i
a cu tat s gseasc tratam entul m edical al acestor afeciuni introducnd
o serie de m edicam ente ca eleborul i mandragora.
D in descrierile lui P lu tarh i H erodot se poate deduce c n vre
m ea aceea bolnavii nepericuloi erau tratai n libertate, n tim p ce
bolnavii cu stri de agitaie erau imobilizai.
D up Hipocrate, tradiia relativ tiinific despre bolile psihice a
tre c u t n Egipt, unde a cunoscut oarecare nflorire n vrem ea regilor
Ptolem ei.
Perioada alexandrin a fost reprezentat de H erophyl i Erasis-
tra t (300 .e.n.}, care se crede c au dus mai departe ideile lui Hipo
crate, au mbogit noiunile despre bolile psihice ei posedau
chiar unele noiuni de neurofiziologie. Dei de la cei doi oameni celebri
nu au ajuns scrieri pn la noi, se apreciaz c ei au ilustrat etapa de
trecere ctre a treia perioad antic perioada greco-roman , re
p rezen tat p rin Asclepide, Cels, A reteu, Soranus, Coelius Aurelianus
i Galen.
Asclepide din B itinia (80 .e.n.) era adeptul teoriei anatom iste a
lui Dem ocrit. El a reu n it sub term enul de phrenitisl bolile pisihice
acute i febrile, pe care le-a difereniat astfel de bolile cronice afebrile,
de m anie, de melancolie. Asclepide a separat halucinaiile de iluzii i
a introdus term enul generic de alienatio m entis pentru tulburrile psi
hice de intensitate psihotic. Acest term en a fost nlocuit de Celsus
(anul V .e.n.) cu cel de vinsaniau, n care includea tre i genuri de boli
psihice, i anum e : frenezia (insania acut), melancolia i cel de-al tre i

20
lea gen, cu dou variante, cuprindea delirul halu einator vesel sau trist
i d eliru l general sau parial.
A reteu din Capadocliia (80 .e.n.) este cunoscut p en tru descrierea
melancoliei cit i p en tru preocuparea de a p une n eviden In creier
centrii nervoi m otori, ai inteligenei ncercare m eritorie de a explica
m odalitatea producerii paraliziilor.
Soranus din Efes (95 .e.n.) ne este cunoscut d o ar d h i lu crrile UJ
Coelius Aurelianus. M eritul acestor doi naintai ai psihiatriei nu const,
num ai n continuarea descrierii unor tablouri clinice ale m elancoliei, a
sem nelor sale somatice, ci m ai ales n consecvena cu care a u m ilitat
m potriva regim ului b ru ta l i a m etodelor de constrngere aplicate bol
navilor psihici. A preciindu-i p entru acest m are m erit, n special pe
Coelius A urelianus, p sih iatru l i istoricul francez R egis m eniona c el
a en u n at toate elem entele principiului no restrainta introdus de Conolly
abia in secolul al X lX -lea. P ornind de la observaia ptru n zto are ca
orice metod de constingere agraveaz starea de nelinite a bolnavului
psihic. Coelius A urelianus i considera delirani" tocm ai pe acei care
com parau bolnavii cu anim alele slbatice.
Aceast epoc n care s-a ncercat Clasificarea bolilor psihice i
um anizarea tratam en tu lu i bolnavilor m entali se sfrete cu celebrul
m edic din Pergam G alen (anul 150 e.n.), cunoscut n special pen tru
contribuiile sale n dom eniul fiziologiei cerebrale. El considera creierul
um an d rep t for al m icrilor voluntare, al inteligenei, al sentim ente
lor i al memoriei, subliniind c adesea com presiunile cerebrale duc
la pierderea sentim entelor, traum atism ele cerebrale sn t u rm ate de con
fuzie i com, ia r inflam aiile creierului sn t n totdeauna nsoite de
tu lb u r ri ale proceselor gndirii.
D up antichitate, cu excepia rilo r arabe, lum ea a in tra t n ob
scurantism ul evului m ediu n care, aa cum afirm a C ullerre, concepiile
religioase se m binau n tr-u n mod dezolant cu superstiiile i cele m ai
ridicole practici ale m edicinii antice. Im p o rtan t de re in u t c n tim p
cc Europa se cufunda n obscurantism , n rile arabe Razt-.s (B50 - 92,ii.
A vicena (9801037) au renviat ideile lui G alen. In aceeai perioad
apare tra ta tu l lui Avicena despre M elancolie" i cel scris de Ahmed
Ib n A ljazzar despre M aladia A m orului" (Zad A l-M usafir).
In contradicie cu principiile m aterialist naive ale colii lut Hipo-
crate i Demoerit i ale adepilor acestora (Leucip, Epicur, L ucretiu Car
etc.), a a p ru t i s-a dezvoltat concepia idealist a lui A ristotel .i
P laton, care a serv it d re p t baz concepiilor religioase m edievale despre
originea divin a sufletului, despre existena sa prim ordial. D in acele
vrem uri ndeprtate dateaz confruntarea d in tre filozofii i m edicii m a-
terialiti, care considerau bolile psihice ea boli ale creierului i cei
idealiti, care susineau prim ordialitatea sufletului socotind m ateria un
elem ent secundar, a p ru t ca rezultat al aciunii sp iritu lu i11 sau ca sub
s tra t ru p t de su llet i existent independent de el. Aceast concepie a
p re g tit fundam entarea ideologic a obscurantism ului, n t rit de a to t
p u tern ic ia bisericii n evul mediu, care prin into lerana i m etodele ei
inchizitoriale a inhibat dezvoltarea tiinelor despre om i n atu r ir: -
elusiv evoluia i fundam entarea psihiatriei ca ra m u r a tiinelor
m edicale.

21
1.2.3. A TREIA PERIOAD - EVUL MEDIU
I RENATEREA

In prim ele secole ale evului m ediu asistena psihiatric a fost


aproape com plet neglijat. In rile Europei apusene bolnavii psihici au.
av u t m u lt de suferit din cauza dom inaiei bisericii catolice, care prin
lu p ta sa nv eru n at p en tru propagarea concepiei scolastice crede
i nu cerceta11 a cutat s n
bue orice progres al tiinei. Ca
MALL H V $ i n perioadele cele mai prim i
tive ale psihiatriei, se considera
c bolile psihice a r fi provocate
M L C F lC A K V M . de duhuri rele". Se credea, de
MALEFIC AS Z I EAR VM exem plu, c epilepsia sau unele
X Y W J ' S A V C ro iU P V S crize de isterie, asemntoare cri
zelor epileptice, ar fi provocate
o"iM de diavol care intra n corpul
* i < i >p *
* * bolnavului- de unde i denu
i*- , i '* J i C t * ' * m irea de demonomanie. Cum
. *** . i
* s . 4 -* tratam entul constnd n rugciuni
VwWmww* ^ jrt*.':*. ** n u se dovedea eficace, pentru
, TOMYS H U tlV i.- - ,
A*-/- *. J *. ** nim icirea duhului ru se, m er
1 *.* Y * i * I gea de la btaia i schingiuirea,
csMuiy*ftJ
. o. tk>t - i .*, * *>**- tini bolnavilor pn la arderea lor pe
rug. M uli boinavi psihici au pie
rit n flcri, n lanurile i bu
tucii care-i fiau de zidurile
um ede i reci ale celulelor m
nstireti.
In acest sens este gritoare
Bula Papei. Inoceniu al V lII-lea
m < i fcv-S C ' ',*?> l t v w T lit n
n care se prevedea cutarea i
tragerea la rspundere a acelora
care se lsau de bun voie pose
dai de diavol. Bazai pe precep
F ig . 1. E x p lica ii n text.'
tele terapeutice" ale acestuia,
doi clugri dominicani (Jacob
Sprenger i H einrich K ram er) au publicat n anul 1486 o carte intitulat
Ivlalleus m aeficarum " (fig. 1), n care ridicnd la rang de lege Bula
Papei Inoceniu, descriu m odalitile de descoperire a posedailor i
metodele cu care erau chinuii i adesea ucii aceti nenorocii.
In secolele ai XV-lea i al XVI-lea au fost descrise epidemii ntregi
de posesiuni ale diavolului" (demonomaniile), dublate de o epidemie
de pedepse capitale ordonate de slujitorii bisericii catolice. Condamn
rilor la m oarte din perioada epidem iilor demonomanice le-a urm at
concepia conform creia bolnavii psihici erau considerai criminali de
stat" i ca urm are, inui n nchisori. Este cunoscut n acest sens
istoria Bedlam -ului (refugiu n fiinat p en tru bolnavii psihici n secolul
al X V I-lea, n Anglia). n aceast in stituie bolnavii psihici erau lsai
s zac n celule mici de piatr cu am brazuri n loc de ferestre, fr

22
nclzire, fr pat i fr aternut. De m ulte ori n tre aceste ziduri
umede i reci, goi, prini n ctue m etalice i consumau am arul unei
ntregi viei. In perioadele de agitaie peste bolnavi intrau observatorii"
n arm ai cu bice, btaia fiind socotit o m etod de scu rtare a perioadei
de agitaie.
Aceste instituii" nefiind susinute m aterial de ctre stat, pentru
a se completa sumele m inim e necesare n treinerii bolnavilor, n zilele
-de srbtoare, oamenii nstrii, pe bilete pltite, veneau ca la sp ec ta
col pen tru a se distra, nu rareori batjocorindu-i.
Interesant de m enionat c i n secolul al X V I-lea chiar unii
-oameni de tiin ai vremii medici, m atem aticieni considerau, ca
i preoii, bolile psihice ca avnd origine divin. n contrast cu ei ns,
Calm eil citeaz o serie de scriitori curajoi care au ncercat s-i con-
vRg, cel puin pe savanii din vrem ea lor, c monomania, histero-
tlen.ionopatia, zooantropia, obsesiile diabolice nu snt altceva dect stri
psihice patologice. Cu tot obscurantism ul epocii, inchizitorul N ider a
descris totui cteva aspecte psihopatologice valabile pentru practica
clinic, de exemplu dedublarea personalitii", ideile delirante de
u rm rire, ruin i negaie n melancolie.
Perioada Renaterii ncepe, aa cum apreciaz Regis, la sfr.itul
secolului al XVI-lea, cnd o serie de medici, sub im pulsul curentului
renascentist, au nceput s revin la trad iiile tiinifice ale medicinii.
A stfel Felix P later, Paolo Zacchias, Thom as W illis caut s reconsidere
boala psihic drept boal a creierului. Paolo Zacchias (1584 1659),
proto-m edicul papei i al statelor rom ane, n cartea sa Quaestiones
medico-legales pune bazele psihiatriei judiciare. n aceast lucrare el
reuete ca. alturi de descrierile clinice, s consemneze im plicaiile
medico-legale sub aspectul capacitii civile, al validitii actelor n
perioade de stare, n cursul intervalelor lucide, ca i particularitile
responsabilitii legale i morale a bolnavilor psihici. Felix P later
(1536-1614) face efortul rem arcabil de a delim ita, pe criterii psiholo
gice, principalele forme ale tulburrilor m entale. El m parte tulburrii.-
psihice n patru clase, i anm ne : a) im becilitatea, b) idioia, cj afeciu
nile convulsive i apoplexia, d) bolile psihice propriu-zise, n care in tro
duce frenezia, m ania, melancolia, hipocondra i coreom ania. Aceasta
este de fap t prim a tentativ m ai com plex de a clasifica bolile psihice,
ceea ce l ndreptete pe C ullerre s afirm e c dup autorii antici,
P ia te r se rem arc p rin tr-u n ascuit sp irit de observaie. Cam n aceeai
perioad Charles Le Pois (1563 1633) descrie isteria convulsiva",
Sennert susine c creierul este organul inteligenei i atribuie boala
psihic leziunilor funcionale ale creierului ; Sylvius de le Bot?
(1614 1672) evideniaz rolul ereditii n m elancolie, iar Sydenham
(1624 1680) semnaleaz apariia unor stri maniacale dup febrele in te r
curente. Contribuii im portante a adus prin lucrrile sale Thom as Willis
<16221675) care a descris cu un realism apropiat de cel m odern mania
i melancolia (evideniind posibilitatea trecerii unei forme n cealaltn),
d eliru l acut, afeciunile convulsivante, delirul de gelozie, dem enele
precoce la adolesceni i dem ena consecutiv epilepsiei.
n operele sale Scpulcretum , Th. Bonet (1620 1689) a cutat
s stabileasc unele corespondene n tre tu lb u rrile psihice, alteraiile

2-3
viscerale i glandele endocrine. Dei lucrrile acestor naintai ai psihi
atriei au fost m ult depite de vreme, trebuie s rem arcm efortul lo r
de a readuce boala psihic in medicin, studiindu-i baza m aterial
creierul.
Ideile i metodele progresiste introduse de Bacon (15651626)
i D escartes (1596 1650} au nlturat trep ta t teologia din tiinele
n atu rii i an nlocuit speculaiile religioase cu metoda observaiei feno
m enelor, ceea ce a fcut posibile m arile descoperiri n domeniul astro
nomiei, chimiei i medicinii. Datorit acestei lumi noi, care gndete
altfel, psihiatria secolelor al XVII-lea i al X VIII-lea in tr pe fgaul
nou al cunoaterii anatomiei sistemului nervos odat cu Vieussens
(1641 1720), iar Boerhaav (16881738) i com entatorul su, Van
Sw ieten (1700 1772), pun bazele anatomiei patologice i a fiziologiei
raionale a sistem ului nervos. Datorit lucrrilor lui Bonet, Vieussens
si m ai ales celor ale anatomistului italian Morgagni (1682 1767),
indispensabile p entru fundam entarea tiinific a anatomiei patologice
a creierului, teoria chimiatric i umoral a fost n m are m sur aban
donat, p e n tru a se acorda im portan studiului creierului (curentul
solidist). In ncercarea de a clasifica bolile psihice dup criterii noso-
logice, Sauvage are m eritul de a fi unit sub term enul genetic de Vesa-
nies bolile psihice cunoscute pin la el. L orry (1726 1777) combin.nd
confuz teoria umoral cu cea solidist, reuete totui s dea unele
explicaii asupra patogeniei hipocondriei i histeriei, iar Cullen
(1712 1792) caut s stabileasc avantajele investigaiilor anatomopa-
tologice n studiul patogenezei bolilor psihice.
Cu toate progresele n domeniul concepiei despre bolile mentale,
n tim pul Renaterii situaia bolnavilor psihici a rm as deplorabil :
claustrai n, nchisori, n m nstiri sau n case de refugiu, saloanele
din puinele spitale existente aveau mai degrab aspect de instituie
de ispire a pedepselor dect de instituie medicala.
n Frana, cunoscutul spital Hotel Dieu avea rezervate doar dou
sli p entru bolnavii psihici i prin hotrrea Parlam entului din 16.IX.1660
la acest aa-zis spital {aa cum stipuleaz documentul) erau tri
mii toi bolnavii psihici, inclusiv cei cu hidrofobie. n ncperi supra
aglom erate, fr nici o grij d e a-i separa n funcie de diagnostic, ei
rm neau aici cteva sptmni pentru terapie activ" cu purgative,
duuri reci, sngerr repetate, preparate cu efect antispastic. Dac
aceste brutale mijloace terapeutice" nu ddeau rezultate, bolnavii erau
socotii incurabili i dirijai ctre Pette Maison (devenit mai trziu
IJospice des Menagesj sau ctre Salpetriere i Bicetre. Situaia bolna
vilor in tern ai n aceste ospicii este astfel caracterizat de ctre Regis :
Prost hrnii, acoperii cu zdrene, copleii de lanuri i inele de fier,
izolai n celulele destinate altdat crim inalilor, culcai pe paie putrede,
respirnd un aer infect, ei duceau o via m izerabil11. Adesea erau expui
la vedere" publicului, care era admis n zilele de srbtoare pe baz
de retrib uie, p e n tru a se amuza cu spectacolul acestor nenorocii i
p e n tru a-i n trit prin gratiile cutilor ca pe animale slbatice.
Dac astfel se prezenta situaia bolnavilor n Frana, despre Bedlam
se spunea c dac exist vreo instituie acoperit de ruine n Anglia,
apoi aceasta este Bedlam-ul.

24
1.2.4. A PA TRA PERIOAD - EPOCA REVOLUIEI
BURGHEEZO-DEMOCRATICE, A CA PITALISM U LUI
N ASCENSIUNE

C tre sfritu l secolului al X V III-lea, cnd' capitalism ul venea s


nlocuiasc societatea feudal i cnd cercetrile n dom eniul tiinelor
naturii erau n plin avnt, se contureaz ideile progresiste, care str -
*baind ceaa ignoranei i superstiiilor E vului m ediu, preau a n d rep
ta i sperana descturii spiritului um an.
Noua stru c tu r economic i social im pus de capitalism ul n
ascensiune a creat condiiile apariiei unor concepii filozofice p ro g re
siste, de care au profitat n ultim instan att fundam entarea p sih ia
triei ca ram u r a tiinelor medicale, ct i asistena bolnavilor psihici.
Astfel, sub influena filozofilor enciclopediti francezi (D iderot,
Lam ettrie, D Holbach, Helvetius, Cabanis), a ideilor revoluiei franceze,
asistena bolnavilor psihici iese trep tat de sub tu tela clugrilor i trece
n sarcina medicilor. Dei spitale p en tru bolnavi psihici existau nc
din secolul al V l-lea la Cairo i Fez n A rabia, abia peste u n m ileniu
P h . Finei (1775-1826) reuete s instaureze o atitudine um an itar n
spitalele de p sihiatrie. G raie reformei iniiate de el se deschide o nou
er n psihiatrie. In anul 1792 fiind nsrcinat succesiv cu asistena
bolnavilor psihici de la B icetre i Salpetriere, P in el a protestat energic
m potriva tratam en tu lu i odios aplicat acestor bolnavi. n prim u l rn d
el a dat p uin lib ertate bolnavilor, aer i lum in, reuind p rin tr-a pro
pagand sus+ir.ut s crcez o opinie favorabil alienailor intern ai.
E liberarea din la n u ri a celor 80 de pacieni pe care-i ngrijea, m a r
cheaz de fap t n ceputul epocii m oderne a asistenei psihiatrice. Efortul
lui Pinel nu a fost iz o la t: n aceeai perioad i chiar ceva m ai nainte,
preocupri sim ilare, cu rezultate pozitive se fceau sim ite n Italia i
Anglia, ca i n alte localiti din F rana. A stfel Daquin n Savoia ap li
case ntr-o v a ria n t chiar m ai m odern aceeai doctrin um anitar. n
1794, n Italia, Vincenzo Chiarugi consemneaz n lucrrile sale rezu lta-
ie le am eliorrii obinute p rin acelai regim blnd, n azilul San B oni-
facio (Florena). n Anglia u n sim plu cetean din oraul York, W illiam
T uke a creat o cas de sntate" n care au fost interzise pedepsele
corporale i b ru tale.
P inel s-a ocupat ndeosebi de organizarea asistenei psihiatrice i
.spitaliceti. D espre contribuia sa la sistem atizarea afeciunilor m entale
(expus n T ratatu l medico-filozofic), C ullerre afirm c n u aduce
aproape nim ic nou, subliniind ns c im portana capital a acestei
-opere const n preceptele generale despre asistena bolnavilor. S pre
deosebire de C ullerre, Regis l consider pe P inel nu num ai u n refo r
m ator, ci i u n sav an t reprezentativ al epocii sale, care a reunit toate
observaiile clinice i terapeutice n al su Trite de la m aniea, ex-
p unndu-i cu aceast ocazie i concepiile medico-filozofice. El aduce n
sp rijin u l ideii su sin u te p rerea lui Cuvier, care,, referindu-se la opera
lui Pm el. aprecia c aceasta este n u num ai o carte de m edicin, ci i
o lucrare capital de filozofie i n acelai tim p de m oral. n Am erica,
p rim u i sp ital de psihiatrie a fost fondat n 1773 la W illiam sburg, n

25
Virginia. In organizarea i dezvoltarea asistenei psihiatrice n S.U.A.
un rol deosebit l-a avut B enjam in Rush (1745 1813), care este de altfel
-,i au to ru l prim ului m anual de psihiatrie am erican (1812). El a introdus,
principiile noi terapeutice n spitalul de psihiatrie din Pennsylvania
(George Mora, M. D.). In rsritu l Europei, dei din tim puri vechi pre
dom ina acelai punct de vedere religios, practici inum ane ca cele din
apus au fost sem nalate m ult mai rar, dei bolnavii psihici erau inui
to t n m nstiri i ngrijii de preoi. Jn Rusia prim ele case speciale
p e n tru bolnavii psihici au fost construite n vrem ea lui P etru 1 la,
Novgorod, apoi la Moscova i Petersburg.
C tre sfritul secolului al X V IIl-lea i nceputul celui de al XlX-lea,
a p a r prim ele lucrri de psihiatrie, care pot fi socotite lucrri pregti
toare ale conturrii bazelor necesare delim itrii n cadrul specialiti
lor m edicale a unei specialiti noi. N ou-nscutul dei avea prini mai.
b trn i dect piram idele egiptene i probabil tot aa de btrni ca i.
societatea um an, a m p ru m u tat num ele apropiat de limba acelora care
au expus prim ele ei acorduri, m arii gnditori greci, i anum e Psihiatria14
(lecuirea sufletului11). D ar aa cum subliniam , dezvoltarea psihiatriei ca
tiin n diferite ri a fost strns legat de sistem ul social-economic-
ex isten t acolo. Astfel n tim p ce n F ran a revoluia burghezo-democra-
tic m arca trecerea de la societatea feudal la cea capitalist, n Ger
m ania continuau s se m enin i s domine legile feudale. n tim p ce
n F ra n a filozofii m aterialist! sus-am intii erau atei convini, filozofii
germ ani, ntem eietorii idealism ului subiectiv de la sfritul secolului al
X V llI-lea i nceputul secolului al X lX -lea (Kant, Fichte, Scheliing,,
Hegel), susineau religia. Din aceast cauz n G erm ania au dinuit,
concepiile religioase asupra bolilor psihice i n prim a jum tate a seco
lului trecut. A stfel atitudinea fa de alienai a rm as m ult vrem e re
trograd. brutal, m etoda epuizrii acestora fiind socotit un mijloc'
terapeutic. Bolnavii erau speriai cu scorpioni, cu m pucturi, erau le
gai de p a tu ri special construite, de scaune i leagne n care erau n-
v rtii pn am eeau. Li se tu rn a u pe piele picturi de smoal topit,,
ui'ei fierbinte, rin topit etc. Se recurgea la nfom etare sau li se ad
m in istrau cantiti m ari de substane vom itive sau purgative. De ase
m enea. continua s se practice metoda sngerrii i a duurilor cu ap;
rece. C tre jum tatea secolului al X lX -lea, n G erm ania apare m anualul
de p sih iatrie al lui G riesinger, n care autorul demonstreaz c boala
psihic este o boal a c re ie ru lu i; el reuete astfel s atenueze contro
versa d in tre cele dou curente dom inante n psihiatria germ an :
coala som aticilor11 din care fcea p arte G riesinger i coala psihici
lo r11. Cu acestea se deschide o er nou n psihiatria german.
G riesinger, dei adept al colii somaticilor, n lucrarea sa P aiho-
logie 'and Therapie der psychischen K m n kh eiten * (1845) a evideniat
apropierea d in tre neurologie i psihiatrie ncercnd chiar s uneasc
aceste catedre. El a com btut prerea lui Jacobi, dup care boala psihic,
ar fi doar u n epifenom en11, adic doar o form de m anifestare sim pto
m atic a diferitelor boli som atice. Dup G riesinger, boala psihic este-
o boal de sine stttoare, care are la baz tulburarea funciei creieru
lui.

26
la Frana,' Esquirol a continuat i extins reform a lui P inel. Prin
aciunile, scrierile i cltoriile sale, Esquirol a contribuit la crearea
m icrii care s-^a soldat cu elaborarea faimoasei legi din 1838. Aceasta,
dup prerea lui Regis, a adus foarte m ari servicii asistenei bolnavilor
psihici. Ca om de tiin, Esquirol a p rsit dom eniul speculaiilor ata-
ndu-se observaiei clinice atente, ceea ce i-a perm is s descrie adm i
rabil tablourile clinice ale unor boli psihice. El a delim itat m onom ania
i a presupus existena paraliziei generale progresive, care a fost apoi
delim itat i descris ca model de boal psihic de ctre Bayle i Calmeil
n anii 18221826.
Moreau de Tours (1304 1834) In afara contribuiei sale n do
meniul degenerrilor11 epileptice i a relaiei d in tre vise i bolile p si
hice, a utilizat haiul11 n scop experim ental, deschiznd calea m etode
lor experim entale n psihiatrie. M oreau i ali psih iatri francezi au fon
dat in anul 1843 jurnalul Annales medico~psychologiques. n aceeai
perioad preocuparea de a stabili anum ite legturi n tre bolile psihice
i cele ereditare a culm inat cu elaborarea teoriei degenerrilor de ctre
K. A. Morel (1809 1873). Conform acesteia ered itarea i degenerarea
joac rolul preponderent n geneza m aladiilor m entale, pe care le i
num ete alienaii ereditare", Dei afirm a c uneori aceste degenerri
pot fi determ inate de asocierea factorilor nocivi de m ediu ex tern cu
ereditatea, Morel a atribuit un rol preponderent ereditii. C ontem po
ranul lui Morel Ch. Lasegue (1816 1883) a izolat i descris D e
lirul de persecuie" i, m preun cu M. Ju les F alret, a elaborat prim a
lucrare de ansam blu asupra delirului indus folie d eu x.
n aceeai perioad F alret i B aillarger reuesc s contureze di
nam ica maniei i melancoliei delim itnd cadrul psihozei circulare (folie
circiilaire'-) i al psihozei n dubl form {folie double form e11). Com-
parnd psihiatria cu ram urile unui arbore (arborele fiind m edicina g e
neral), Lasegue considera c psihiatria va rm n e ntotdeauna legat
de m edicin ca i ram urile legate viabil de tru n ch iu l copacului, deci c
va rm ne o specialitate medical, im posibil de confundat cu psihologia.
Susintorul i continuatorul teoriei degenerrilor a fost n F rana
m arele psihiatru V. M agnan (1835 1909), care a lu crat la spitalul
St. A nne din Paris. Spre deosebire de Morel, n accepia sa, teoria degene
rrilo r ocupa o poziie secundar, M agnan acordnd p rio ritate observaiei
clinice. El a m prit bolile psihice n dou clase : 1) psihozele care ap ar
la indivizi n o rm a li; 2) psihozele care ap ar la indivizi cu predispoziii
ereditare degenerative i care evolueaz de obicei nefavorabil, cronic.
Snt binecunoscute i n m ulte privine valabile pn n vrem ea
noastr stadiile dezvoltrii sindroam elor delirante descrise de Magnan.
'Conturarea unei categorii de bolnavi denum ii de au to r dezechilibrai11
{desequilibrs'") ne d dreptul s-l considerm u n u l dintre fondatorii
concepiei despre psihopatii. Cam n acelai tim p, la Salptriere, Charcot
descrie isteria, iar elevul su P. Ja n e t - psihastenia ; n S.U.A., Beard
(1880) delimiteaz neurastenia, conturndu-se astfel cel de-al doilea mare
dom eniu al psihiatriei m arginale nevrozele.
In Rusia secolelor al X V III-lea i al X lX -lea aa cum arat,
O . V. Kerbkov , psihiatria a parcurs m ai m ulte etape de dezvoltare.
A stfel prima etap (de la sfritul secolului al X V III-lea i pn la im

27
ceputul celui de-al X lX -lea) se caracterizeaz prin simbioza probleme
lor psihiatriei clinice cu cele de medicin intern ; ca urm are psihiatria
era pred at de profesorii de m edicin intern. A doua etap se plaseaz
n tre deceniile al III-lea i al V -lea din secolul trecut, interval n care
m edicii practicieni psihiatri se ocupau i de problemele psihiatriei cli
nice (Sabler, Gerzog, Malinovski). A treia etap coincide cu a doua ju
m tate a secolului al X lX -lea i se caracterizeaz prin organizarea ca
ted relo r de psihiatrie n cadrul facultilor medicale din universiti,
n tre anii 40 i 50 ai secolului al X lX -lea, n psihiatria rus domin,
concepiile m aterialiste, ca urm are a influenei pozitive pe care a exer
citat-o asupra sa lucrarea lui H erzen Scrisori despre studiul naturii^
i u lterio r lucrrile filozofilor m aterialiti, ale democrailor revoluio
n ari rui Belinski, Cem evski i Dobrolubov. Prim a catedr de psihia
trie n fiin at n Rusia n anul 1857, la Academia medico-chirurgical.
din P etersburg, a fost condus de I. M. Bainski (1S27 1902). El lega
teoria de practica de spital i, prin strduina i talentul su, a reuit
s form eze o pleiad de psihiatri. Tot pe atunci lucra la Petersburg
V. H . K andinski (18491889); lui i datorm una din prim ele clasificri
ale bolilor psihice i lucrarea rm as actual pn n vrem ea noastr
D espre pseudohalucinaii". P rim a catedr de psihiatrie din Moscova a
fost condus de S. S. Korsakov (1854-1900); el a descris psihoza poli-
nevritic alcoolic, psihoz care-i poart numele. Korsakov a fost un adept
convins al delim itrii entitilor nosologice n psihiatrie, un adept al dina
m ism ului n evoluia bolilor psihice i un cercettor al substratului or
ganic al unor tu lb u rri psihice. L ucrrile lui Secenov despre reflexele
creieru lu i au fost folosite pe scar larg de Korsakov la studierea acti
v itii psihice norm ale i patologice. Korsakov a reuit s creeze o mare-
coal psihiatric i p rin tre elevii si se num r personaliti cunoscute
ca : Serbski, Suhanov, Ganukin i alii.
n rile apusene, n secolul al X lX -lea psihiatria a fost influen
a t pozitiv de activitatea psihiatrilor englezi H ardiner Hill i Conolly
(1794 1866), ca i a psihiatrului germ an E. K raepelin (18561926).
fV w 'v nu num ai c a continuat reform a nceput de Pinel, dar a i
desvrit-o : d atorit lui cmile de for i mijloacele de imobilizare
a bolnavilor psihici au disprut cu desvrire. Renunarea la metodele-
b ru ta le a devenit u n principiu cunoscut sub denumirea de no-restraint
nici u n fel de constrngere i a m arcat un uria progres n ati
tudinea fa de bolnavii psihici.
C ontribuia colii engleze de psihiatrie este recunoscut p e n tru
preocuprile ei consecvente n dom eniul practicii psihiatrice, ct i prin
lu crrile lui Jam es Prichard, care au fcut posibil delim itarea concep
tului de moral insa n ity (1835). n vrem ea lui aprut revista Journal'
o f M ental Science'1, devenit u lterior British Journal o f Psychiatry11.
Dei. aa cum afirm am , n G erm ania, spre deosebire de Frana, au
dom inat m ai m ult concepiile religioase i n general vitalism ul11, o
sen e de p sih iatri germ ani au acum ulat o vast experien n domeniul
psihiatriei clinice i teoretice. A stfel Johann Cristian Reil a descris st
rile psihonevrotce i unele metode de psihoterapie. H ahnem ann (1755-r-
1843) a fondat homeopatia. E rnst von Feuchtersleben (18061849) prin
lu crarea sa Principiile psihologiei medicale", publicat n anul 1845,.

28
a pus bazele psihologiei medicale.. Din preocuprile lui se degaj in
tenia de a stabili in terrelaiile d in tre biologic, psihic i social. In aceas
t etap apare revista de lim b germ an Allgem eine ZeitschriU ju r
Psychiatriea. In sfrit, odat cu E. K raepelin, K ahlbaum i Heeker,
coala germ an reuete s se im pun n p sih iatria vrem ii.
Bazndu-i cercetrile clinice pe legile evoluiei i prognosticului
bolilor, E. K raepelin a aju n s la delim itarea i clasificarea entitilor
nosologice ale psihiatriei. El a p relu crat n tr-o m are m sur ntreaga
sistem atic a bolilor psihice pe baza principiulm nosologic. Ca u rm are
a p u tut fi nlocuit sistem ul" de a nirui n tm p lto r diferitele sim pto-
me ce se constatau la bolnav, fr s se indice identificarea acestora cu
boala psihic ca en titate nosoiogic i fr s se presupun m car di
nam ica i prognosticul bolii. Sistem atica Tiosologic introdus de K rae
pelin a lrgit posibilitile de cercetare a etiologici i patogeniei bolilor
psihice i de cutare a m etodelor de tra ta m e n t n funcie de boala
psihic. Sistem atica sa are ns i un p u n ct slab, i anum e ; bazndu-se
m ai m ult pe evoluia bolii psihice i pe prognostic n delim tiarea enti
tilor nosologice, K raepelin a aju n s la concluzia c boala psihic este
determ inat strict de o singur cauz, m inim aliznd rolul strii generale
a organism ului n m om entul m bolnvirii. El n u a reit s acorde im
portana cuvenit condiiilor de via ale bolnavului, care n mod firesc
influeneaz dinam ica i prognosticul afeciunii. Cu toate acestea,
E. K raepelin rm ine fondatorul concepiei nosologice n psihiatrie i psi
hiatrul cu cele mai m ari contribuii n p ractica de specialitate din vre
mea sa.
Aceast perioad a secolului al X lX -lea de care ne ocupm este
caracterizat att p rin nceputurile fundam entrii nosologiei psihiatrice,
ct i p rin ecoul concepiei evoluioniste prom ovate n tiinele n atu rii
de ctre Darwin.
Reprezentanii curentului evoluionist au d em onstrat im portana
metodei fiziologice n psihiatria clinic, au n tre v zu t clasificarea sim p-
tom elor morbide n pozitive11 i negative*1 (m inus-plus simptom),- au
rem arcat dinam ica regresiunii funciilor psihice. In acest sens, sn t edi
ficatoare lucrrile lui S. S. K orsakov i Th. R bot asupra tu lb urrilor
de memorie. A m intim de asemenea c PI. M audsley, n afara contribu
iei la fundam entarea curentului evoluionist n psihiatrie, poate fi so
cotit pe drep t cuvnt ntem eietorul psihiatriei infantile.
Succesele m ari nregistrate n studiul microscopiq al creierului
(V. A. Betz, V. Economo, Brodm an, Vogt etc.) au stim ulat apariia n
psihiatrie a curentului localizaionistu, rep rezen tat p rin psihiatri de re
num e ca M eynert n A ustria, W em icke i K leist n G erm ania. Dei
adepii crnc'epiei m ccanicist-localizaioniste au a v u t o prere sim plist,
eronat despre substratul material al bolilor psihice, ei au adus servicii
serioase aprofundrii studiului bazei m ateriale a bolilor psihice, ca i
descrierii mai complexe i m ai precise a u nor tablouri clinice. A stfel
M eynert a descris am entia, de num ele lui W erncke se leag pres-
biofrenia11 i halucinoza etilic11, iar de cel al Iui K leist, paranoia de
involuie".

29
1.3. SCURT ISTORIC AL DEZVOLTRII PSIHIATRIEI
ROMNETI

E tapele de dezvoltare a psihiatriei n ara noastr nu difer prea


m u lt de cele din rile din rsritu l Europei. Presupunem c i la noi,
ca i n alte p ri ale lum ii, tulburrile psihice dateaz de cnd exist
oameni pe aceste meleaguri i c atitudinea fa de bolnavul psihic a
cunoscut variaii sensibile n funcie de dezvoltarea social-economic i
politic a diferitelor regiuni ale rii.
In acest sens am p utea delim ita n epoca feudal o prim perioad,
n c-are asistena bolnavilor psihici era legat de aezmintele m n sti
reti. n cea de a doua perioad tot feudal, n care ideile revoluiei
burgliezo-dem ocratice prind teren i n ara noastr, se poate vorbi de
nceputurile asistenei m ed icale psihiatrice. Perioada a treia, perioada
d elim itrii psihiatriei ca ram ur a tiinelor medicale, cuprinde ultim ul
deceniu ai secolului al X lX -lea i prim ele decenii ale secolului al
X X -ea; perioada a patra se situeaz dup prim ul rzboi mondial i, in
sfrit, perioada a cincea constituie psihiatria romneasc n ultim ul
p tra r de veac.
n prim a perioad asistena psihiatric a m brcat aspectul ca
ritab il, fiind acordat n unele schituri i m nstiri. Prim ele instituii
da asisten caritabil au fost organizate pe lng m nstirile Cldru-
ani i S chitul M alamuci i apoi m nstirea M rcua n M untenia, m
nstirea Jite a i schitul M adona Dudu n Oltenia, m nstirea Neam ,
Golia i schitul Adam n Moldova. Este interesant de rem arcat c n ain
tea ntem eierii acestor aezm inte, existau prevederi legale referitoare
la regim ul bolnavilor psihici. A stfel n pravilele voievodului m untean
M atei B asarab (1652) se gsesc sub titlul ; Semnele nebuniei* u rm
toarele dispoziii : P en tru ca judectorul s recunoasc dac este vorba
de u n bolnav psihic, el trebuie s ntrebe m edicul care l va recunoate
cu uu rin . N ebunul, chiar dac ar fi comis vreun delict, nu va fi
pedepsit p e n tru aceasta, d ar pe de alt parte el nu va fi nici lsat n
lib ertate, p en tru ca s umble pe drum urile rii : el va fi supravegheat,
ncontinuu pn cnd i va recpta raiunea". Din coninutul acestei
dispoziii legale a vrem ii se desprinde concepia avansat a legiuitori
lor, care pun problem a responsabilitii penale a bolnavilor, preced
necesitatea observaiei perm anente i m surile de securitate fa da
u n ii d in tre ei.
Deosebit de interesant este c legiuitorul recunoate reversibili
tatea bolilor psihice - revenirea raiunii presupunnd ridicarea m su
rilor de supraveghere i ca atare externarea bolnavilor. Dei la aceast
epoc n u exista o asisten m edical organizat, aceste m suri im pun
prezen a m edicului n h ctrrea soartei bolnavului. Cu toate acestea, n
decursul secolelor al X V II-lea i al XVIII-lea, o serie de m suri luate
de legiuitori aveau m ai m u lt scopul de a apra societatea. Internarea
bolnavilor se fcea n m nstiri, unde tratam entul se reducea la citanii
i cerem onii cu caracter religios, fr a se aplica ns pedepse inum ane
ca acelea la care recurgeau slujitorii bisericii catolice n Europa medie
val.

30
C.iracierul uman *al tratam entului n ezm intele m nstireti din
rile romneti este sem nalat de M arcus Bandinus, preot iezuit, care
i exprima m irarea fa de rezultatele bune, cu num r mare de vinde
cri obinute n aezmintele noastre prin mijloace terapeutice bllndew
(Codex Bandinus Analele Acad. Romne, voi. XVI, 1895).
tn a doua perioad, ideile revoluionare burghezo-dem ocratice care
au rreat condiiile introducerii unor reform e um anitare n apusul Eu
ropei, au gsit ecou i n provinciile istorice rom neti. Astfel, n luna
.august a anului 1838, p rin u l Alexandru Ghica hotrte trim iterea bol
navilor psihici la ezmintele Malamuci de lng Bucureti, iar la 11
decembrie n acelai an, m inistrul afacerilor in terne d o decizie prin
{are asistena bolnavilor psihici internai la Malamuci trece n sarcina
Eforiei spitalelor civile. Acest document reprezint de fapt actul de
natere a asistentei medicale psihiatrice la noi n ar, care a avut drept
urm are num irea unui medic i a unei infirm iere la acest aezm nt
psihiatric.
Dup anul 1845 ns aezmntul Malamuci trece din nou la Minis
terul. Cultelor, iar n a n u l 1846 este transferat la m nstirea M rcua.
n anul 1847, aezm ntul, avnd n fruntea sa pe dr. Nicolae Gnescu,
gzduia 40 de bolnavi.
In anul 1859 capacitatea lui s-a ridicat la 100 de bolnavi. n acest
an, la propunerea doctorului Protici, devenit director al ospiciului, a
fost creat un atelier de tm plrie pentru brbai iar pentru femei, un
atelier pentru lucru de m in. Iat deci c ergoterapia n ara noastr
dateaz de peste un secol.
Dup unirea celor dou principate, n anul 1860 ospiciu? M rcua.
m preun cu ntreaga asisten medical a rii, au trecut n sarcina
M inisterului de Interne. n M onitorul Medical" al Principatelor Unite
din anul 1864 a aprut Regulam entul ospiciului Mrcua, sem nat de
ntem eietorul colii medicale romneti, Carol Davila, care pe atunci
funciona ca director al serviciilor sanitare. P rin acest document, aprut
in vremea Iui A lexandru Ioan Cuza i a prim ului su m inistru, Mihail
Koglniceanu, se hotrte trecerea definitiv a asistenei psihiatrice de
la tipul m edieval m nstiresc la asistena m edical laic i reproduce
ideile vechi ale legislaiei rom neti, ca i o serie de idei ale prim ului
regulam ent de funcionare a serviciilor de alienai, conceput de Pinel
n anul 1814.
Este demn de rem arcat c ideile cuprinse n acest regulam ent nu
au fost copiate ca atare n cel romnesc, ci adaptate condiiilor Princi
patelor Unite i obiceiurilor autohtone.
Regulamentul ospiciului M rcua cuprindea 114 articole sistem a
tizate in 7 capitole (I. D estinaia aezm ntului. II. Intrarea i ieirea
bolnavilor. III. Serviciile interioare ale aezm ntului. IV. Regimul a li
m entar. V. A ternutul, m brcm intea i m surile d e curenie. VI. Di
ferite ocupaii i repausul. VII. Dispoziii generale), din lectura crora
se poata constata cu u urin c asistena psihiatric rspundea unor
exigene tiinifice medicale i adm inistrative.
Im portante pentru dezvoltarea asistenei din acea vreme s n t nc
dou evenim ente, i anum e : trecerea din. nou, n anul 18(56, a ospiciului
M rcua sub adm inistrarea Eforiei spitalelor i, preluarea conducerii
acestui ospiciu de ctre ilustrul psihiatru dr. Alexandru uu, n anul
1867. De numele lui se leag nfiinarea nvm intului de psihiatrie
n Principatele Unite.
n Moldova ospiciul de alienai din incinta m nstirii Neam a
funcionat n perioada anilor 1799 1905, interval in decursul cruia i-a
schim bat de eteva ori amplasarea. ncepnd cu anul 184fi a fost nca
d rat cu medic i farmacist. n anul 1905 a fost desfiinat, odat cu
deschiderea Spitalului m odern Socola" (cu 400 de paturi), cei fi0 de
bolnavi fiind transferai l Iai.
In perioada anilor 1883 1894 ospiciul Golia a fost condus de dr:
Iulian Lucacevschi, cunoscut pentru preocuprile sale din domeniu!
epidemiologie!, terapiei i mai ales pentru tenacitatea cu care a susinui
efectul pozitiv i um anizant al ergoterapiei.
n O ltenia, ospiciul Madona Dudu, nfiinat in anul 1787 la Craiova,.
a fost ncadrat cu medic nc n ju ru l anului 18S5. El a funcionat in
cadrul chiliilor m nstireti pn cnd s-a construit un spital pavilionar
cu 60 de paturi.
Acestea au fost nceputurile care au m arcat trecerea ctre organi
zarea asistenei psihiatrice moderne n citeva din provinciile istorice a'a-
rii din acea vreme.
Perioadele a-doua i a treia ale dezvoltrii psihiatriei romneti
se m pletesc cu ntem eierea nvm intului medical de psihiatrie la.
Bucureti i la; Iai.
Dup cum se tie, la Bucureti,- n anul 1857, sub direcia lui
Carol D avila a luat fiin coala Naional de medicin i farmacie'4
a : proiectul de regulam ent aprut n anul 1862 a fost prevzut i cursul
de psihiatrie, iar dup 1864, cnd a fost redactat i proiectul de lee-
p entru transformarea" colii de Medicin n Facultatea de iriedicn,
printre: catedrele prevzute n proiect figura i Catedra de boli m entale11..
.D in cauza evenimentelor istorice din acea vreme, cursul de Cli
nic a m aladiilor mentale*1 a nceput prin prelegeri benevole pentru
studenii an u lu i V abia: n anul colar 1867*1868. Acest curs a fost
iniiat, de dr: Alexandru uu i se inea duminica dimineaa la ospiciul-
M rcua. Dei benevol, i ca atare neintegrat n regulam entul facultii
prom uigat n anul 1871, putem socoti totui c predarea psihiatriei
datea 2 ile 11-2. ani. n anul 1893, n program ul oficial at Facultii de-
Medicin a reaprut Clinica de boli m entale" n tre aceast dat i
anul colar 18971898, prof. uu inea att cursurile de medicin le
gal, u n d e : e r : profesor titular, cit i cursurile benevole de psihiatrie-
(fig. 2).
Odat: cu: nfiinarea Catedrei de psihiatrie i Clinica m aladiilor
m entale" (1897^1898), prof. uu, devine prim ul titu lar al acestei ca
tedre.' "
L upta prof, uu, care tim p de 30 de ani a predat benevol psi
h iatria, a fost ncununat de succes atunci cnd el m plinea vrsta de-
60 de ani; ; : ;-y . *
Iat de ce prof.' Alex. uu (1837 1919) este pe drept cuvinte
socotit ntem eietorul-colii rom neti de psihiatrie. Talentul su orga
nizatoric a fost dublat de o veritabil pasiune de cercettor; orientareai
sa filozofic ^progresist reiese din lucrri ca A lienatul in fa a1 soci e

33
t ii i Viaa i m ateria1'. P rin articolele sale, publicate n G azeta
Spitalelor*1 i Gazeta m edico-chirurgical a spitalelor" - reviste m edi
cale fondate de el , prof. Alex. uu a pus bazele n esen m aterialiste
ale colii rom neti de psihiatrie.

Aa cum arta E. Tomorug *, Alex. uu, n calitatea sa de pro


fesor i efor al Spitalelor Civile11, a m ilita t n u num ai p e n tru in tro
ducerea psihiatriei n program a de form are a m edicilor, ci i p e n tru
m buntirea continu a asistenei bolnavilor psihici. A stfel, n legtura
cu ospiciul M rcua, care avea 500 de p a tu ri n acea vrem e, prof. Alex.
u u afirm a c el nu reprezint dect o soluie de tranziie i c se
im pune construirea unor spitale noi, sistem atice.
n Moldova, la Iai, dup nfiinarea F acultii de m edicin n
anul 1879, ospiciul de alienai Golia, cu 90 de p aturi, a fost desem nat
ca baz de nvinnt de psihiatrie i neurologie n an u l 5881. Ca i n
M untenia, la nceput cursurile au fost benevole i iniierea lor a fost
legat de figurile distinse ale unor psihiatri de prestigiu n lum ea m e
dical i intelectual a vremii, personaliti progresiste, cu orizont larg
i inform ate n problem ele psihiatriei. D in tre acetia am intim figura
doctorului Al. Brescu (absolvent al F acultii de M edicin de la Iai),
care dup studii de specialitate la Paris, n cliniciile de renum e m ondial,
conduse de Charcot, Brissaud, Dejerine, P ie rre M rie i preocupat de
organizarea spitalelor de psihiatrie, n trep rin d e i studii privind asis
tena bolnavilor psihici n ri c a : Anglia, A ustria, Belgia, Elveia,
F rana etc.

. E . T o m o r u g : U n ep isod din istoria p sih ia triei ro m n e14, N e u ro lo g ia , Psi~


h i lri , N e u r o c h ir u rg ia (B uc.), 1957, 5, 398 405.

33
3 C . 94Q
n anul 1895 M inisterul Cultelor a aprobat ca cir. Al. Brescu s
in un curs liber dc Patologie a bolilor m entale", iar dr. Pastia s
in un curs liber de Clinic a boalelor nervoase i m entale11. D up
plccarea ia specializare a dr. Al. Brescu, cursurile benevole de neuro
logie i psihiatrie au fost inute de dr. George Pastia, absolvent al
F acultii de Medicin din Bucureti, pn in anul 1895, In anul coiar
1859 1896 dr. Al. Brescu preia cursurile de psihiatrie i prim ete
n anul 1889 titlu l de profesor suplinitor.
D atorit refuzurilor repetate de a fi nom inalizat la catedra de
psihiatrie, el pred pna n anul 1906, iar din acest an cursurile de
neurologie i psihiatrie snt continuate de dr. Panaite Zosin, care nc
din anul colar 1904/1905 organizase un ciclu de prelegeri libere de
p sihiatrie judiciar. In anul 1910 a fost bugetat i la Iai catedra de
N eurologie i Psihiatrie, titu laru l ei rm nind pn n anul 1912 proL
P an aite Zosin.
In M untenia, la Bucureti, dup pensionarea profesolului Alex.
uu, devine titular al catedrei de psihiatrie prof. Alexandru Obregia
(1860 1937). Psihiatru cu pregtire complex n clinicile i laboratoarele
lui Virchow, Munk, W estphall n G erm ania, apoi n spitalele i clinicile
conduse de Charcot, M agnan i Ball n Frana, A lexandru Obregia a
fost n um it n anul 1892 profesor titu lar al catedrei de histologie, con-
ducnd n acelai tim p, cu ncepere din anul 1893 ospiciul M rcua. Se

Fig. 3. P rof. A lexan d ru O bregia


(18601937), clitoru l sp ita lu lu i d e p si
h ia trie ..Central" (In p rezen t Gh.
M arinescu") clin Bucurc-tU.

poate afirm a c n cei 24 de ani, ct a funcionat ca titular al catedrei


de psih iatrie din B ucureti (1910 1934), i-a adus o contribuie de
seam a tt la organizarea predrii psihiatriei, ct i la organizarea mo
d ern a asistenei bolnavilor psihici (fig. 3).

34
El este cunoscut pentru introducerea m etodei anatom o-clinice si
metodelor experim entale n dom eniul psihiatriei. A dept al nosologiei
kraepeliniene, Al. Obregia contribuie Ja introducerea sistem aticii boli
lor psihice n ara noastr i tot el este acela care delim iteaz ciclo-
frenia (schizofrenia). In anul 1908, n scopul m buntirii metodelor
de explorare biologic n neurologie i psihiatrie, introduce iri practica
de specialitate puncia suboccipital.
Alexandru Obregia rm ine o figur central n istoria psihiatriei
romneti n u num ai pentru m eritele sale de cercettor, clinician, ci i
pen tru iniiativele i spiritul su organizatoric. A stfel, m preun cu dr.
Al. Brescu, el susine cu consecven necesitatea nfiinrii unor spi
tale noi att la Iai, ct i la Bucureti.
Construcia celor dou spitale a fost su sinut de am bii, dar la
Iai, unde funcionau numai 90 de paturi, dr. Al. Brescu reuete s
capete primul o subvenie de 350 000 lei p e n tru construirea spitalului
de la Socola, cu 400 de paturi. In calitatea sa de director al Direciei
S anitare din M inisterul de Interne, A lexandru O bregia a asigurat dotarea
Spitalului Socola, fcnd posibil deschiderea sa dup ndelungi tergi
versri i neglijene n construcie, n anul 1905. La rn d u l su.
Al. Brescu, n articolul: Cum sn t considerai i asistai alienaii n
Rom nia1-, publicat n anul 1903 n B uletinul Societii de Medici i
N aturalisti", dup ce apreciaz cu ascuit sp irit critic rm nerea n urm
a asistenei psihiatrice de la noi, in sist asupra necesitii de a se
deschide spitalul de la Socola, a crui construcie era de fap t term inat
nc din anul 1899. n acelai articol insist s se construiasc spitalul
modern de la Bucureti. Dei finanarea construciei ospiciului de alie
nai din Bucureti era legiferat nc din 2 iunie 1892, A lexandru Obregia
reuete abia n anul 1906 s obin votarea legii p en tru construirea
spitalului, iar construcia propriu-zis ncepe abia n 1908. Lipsa fondu
rilo r a determ inat ntreruperea lucrrilor de construcie n anul 1911,
ia r lucrrile de am enajare i dotare au fost i ele tem porizate pe toat
d u ra ta primului rzboi mondial, fiind reluate abia n anul 1921.
Ca evenim ent de seam dezvoltarea n v m ntului de neurologie
i psihiatrie n Moldova rem arcm ocuparea acestei catedre m ixte la
Iai de ctre savantul de renum e m ondial C. I. Parhon, n anul 1912.
Aa cum aprecia P. Brnzei, anul 1912 m archeaz etapa dezvoltrii
tiinifice a colii de la Socola, datorit activitii desfurate de Constan
tin Parhon, colaboratorii i elevii si (Itinerar psihiatric, Edit. Junim ea,
Iai, 1975, p. 59).
C. I. Parhon (18741969), dup absolvirea Facultii de medicin
d in Bucureti a lucrat m preun cu Gh. M arin eseu la Spitalul P ante-
lim on, iar din anul 1910, a ocupat postul de m edic prim ar la M rcua.
C. I. Parhon a ilustrat cu cinste neurologia i psihiatria rom
neasc i a ntem eiat endocrinologia ca tiin medical, avnd m erite
incontestabile la afirm area acestei specialiti i dincolo de graniele
rii. In anul 1909, n colaborare cu Goldstein, a publicat prim ul tra ta t
din lume despre glandele cu secreie in tern . Ca i O bregia la Bucu
reti, n anii prem ergtori prim ului rzboi m ondial, C. I. Parhon, savant
cu solide cunotine n dom eniul biologiei, neurologiei, endocrinologiei
i psihiatriei, a orientat cercetarea tiinific ctre poziii m aterialiste i

35
determ iniste, Fcind din catedra i clinica de In Ja.i un veritabil centru
de cerctare tiinific, el a creat o pleiad de cercettori cu orientare
niaterialis-dialectic. Cercetrile sale n domeniul corelaiilor dintre
tu lb u rrile psihice i dsfunciile endocrine au fost sintetizate n raportul
p rezem at n anul J013 la Congresul Internaional de psihiatrie de la
G nd, fcind astfel cunoscute lumii europene preocuprile tiinifice
ale neurologilor i psihiatrilor romni. Prin studiile n domeniul endo
crinologiei i al substratului m aterial al fenomenelor neuropsihice, de
fap t C, I. Parhon a deschis calea cercetrii n domeniul endocrino-
psihiatriei i a orientat p entru m ulte decenii psihiatria romneasc spre
studiul bazei m ateriale a vieii psihice normale i patologice.
Perioada a patra a dezvoltrii psihiatriei romneti, cuprins n tre
cele dou rzboaie mondiale, se rem arc att prin sporirea sensibil a
num rului de paturi, ct i prin dezvoltarea nvm ntului i cercetrii
tiinifice. Astfel la B ucureti, n luna august a anului 1923, a fost
inaugurat cel mai m are spital de psihiatric din ara noastr, Spitalul
Centra)" ; evenim entul nsem na m plinirea visului lui Alexandru Obregia,
la mai bine dc 30 de ani de la legiferarea construciei (1392).
n Transilvania, la Cluj, a fost organizat secia clinic de psihia
trie a Facultii de M edicin i a luat fiin cea de-a treia Catedr de
p sihiatrie al crui prim titu lar a fost Constantin TJrechia. La Sibiu
funciona nc din 1863 Spitalul de neurologie i psihiatrie, care n anul
1919 avea 400 de paturi. n acest spital a lucrat o perioad de tim p
P andy Kalman, autorul reaciei care-i poarta numele. Sub conducerea
doctorului Gheorghe Preda, spitalul s-a extins la 500 i ulterior la
710 p aturi.
Gheorghe Preda (1879 1965), absolvent al Facultii de Medicin
din B ucureti, i-a m pletit ntreaga viat profesional cu activitatea
la spitalu l d in Sibiu, al crui director a fost din anul 1919. n anul
1933, el a nfiinat la Sibiu prim ul dispensar de psihiatrie din ara
noastr, creaie care m archeaz de fapt nceputul asistenei extraspita-
liceti la noi. Acest m edic destoinic, cu orientare modern n psihiatrie
i pregtire m ultilateral, a organizat i dezvoltat n cadrul spitalului,
ergoterapia agrozootehnic, ct i pe cea de atelier. Bogata experien
dobndit n domeniul ergoterapiei este sintetizat n lucrarea sa
M anual de iniiere In E rgoterapie11, publicat n anul 1963, cnd avea
respectabila v rst de 84 de ani. M ult vreme alturi de Gh. Preda a
lucrat dr. Th. Stoenescu. ca ef de secie, apoi ea director. La circa
30 km de Sibiu, pe valea O ltului, a fost construit ospiciul pentru cronici
m entali Rul-V adului, la nceput cu. 100 de paturi (1934), capacitatea
sa m rindu-se la 250 de paturi (1938), Pentru asigurarea asistenei bol
navilor cu evoluie prelungit, la Bia-Sibiu funciona ospiciul pentru
cronici m entali.
Interesu l p e n tru colarizarea oligofrenilor recuperabili i parial
recuperabili n Transilvania, este evideniat de existena unor coli-
in te rn a t la Inu (Arad 120 de locuri) i Ia Cluj (40 de locuri), n
care eforturile de colarizare erau dublate de orientarea deficienilor
ctre diverse activiti practice i meserii.

36
Dezvoltarea im petuoas a colii rom neti de neurologie este strns
legat de num ele savantului Gh. M arinescu sub n d ru m area cruia i-au
nceput activitatea o serie de personaliti m edicale : C. I. Parhon,
I. f . Nculescu, A. Radovici, State Drgnescu, O scar Sager, A. K reindler.
Lucrrile acestei pleiade au fundam entat orientarea determ inist tiin
ific a colilor de neurologie i psihiatrie. L ucrrile de renum e ale Iui
Gh. Marinescu au deschis drum uri noi n elucidarea substratului m orfo-
funcional al afeciunilor psihice. D intre aceste direcii am intim doar
preocuprile lui Gh. M arinescu n domeniul clemenei senile i vascu
lare, n domeniul epilepsiei, isteriei, Gheorghe M arinescu m preun cu
A. K reindler iniiind cercetarea activitii nervoase superioare la bol
navii neurologici i psihici.
Lucrrile asupra biologiei vrstelor (C. I, Parhon) n dom eniul
bolilor organice vasculare i senile (Gh. M arinescu, C. Urechia) repre
zint contribuii pe care colile noastre le-au adus la dezvoltarea dome
niului cunoaterii n aceste specialiti (v. capitolele respective).
n anul 1938* existau n Rom nia 1(3 spitale de psihiatrie cu 5 695
de paturi, ncadrate cu 84 de medici. La Cluj, Tg. M ure, Inu existau,
de asemenea, trei in stitu te p entru oligofreni. P e n tru bolnav.'i psihici
cronici au lu at fiin aezm intele Plevna i B lceanca n apropierea
Bucuretiului, R ducneni, Bohotin, ipote n Moldova, Rul Vadului
i Boa lng Sibiu.
Cu riva ani nain te de cel de-al doilea rzboi mondial i n
tim pul desfurrii lui, evenim entele politice de trist am intire au dus
la stagnarea activitii de cercetare tiinific i chiar la persecuii
bru tale fa de unii reprezentani ai ei.
Activizarea i organizarea activitii didactice tiinifice i de asis
ten nregistreaz progrese deosebite dup cel de-al doilea rzboi mon
dial (a cincea perioad a dezvoltrii psihiatriei). Condiiile create de
noua ornduire social au perm is att folosirea experienei dobndite,
ct i m bogirea i adaptarea acestei experiene la dezideratele etapei
de dezvoltare a societii noastre socialiste (v. P sihiatria azi).

Psihiatria n u ltim u l sfert de veac n ara noastr, perioada a


cincea a psihiatriei rom neti.
In prim ii ani de dup cel de-al doilea rzboi m ondial, activitatea
reelei de psihiatrie a fost mobilizat n vederea reorganizrii asistenei
de specialitate n concordan cu noile condiii create de regim ul dem ocrat
popular. Odat cu nfiinarea celor dou in stitu te de medicin la T im i
oara i Tg. M ure, n um rul catedrelor de p sihiatrie a crescut la cinci.
A u fost astfel create condiiile relurii activitii tiinifice pe u n plan
m ai larg, aa inet reuniunile tradiionale ale Societii de neurologie
i psihiatrie i-au renceput activitatea i o p arte din lucrrile tiinifice
au fost publicate n Revista de tiine M edicale11, Medicina in tern 11,
cealalt parte fiind publicat n volum ul Problem e de psihiatrie*4
aprat n anul 1957. Din aceast publicaie de specialitate aprut dup
rzboi, se desprinde orientarea clinico-nosologic i clinico-biologic a
colectivelor noastre de psihiatrie, activitatea didactic i de cercetare ti-

E nciclopedia R om n , Edit. G uti, B u cu reti, 1938, p. 506,

3?
infific fiind legat ndeosebi de elaborarea unor criterii unitare de deli
m itare a en titilo r nesologice i de .studiu al substratului material (cere
b ra l i somatic) al tulburrilor i bolilor psihice.
Este, de asemenea, dec'eniul n care psihiatrii notri se preocup
de delim itarea unor subspecialiti ca neuropsihiatria infantil i psih
ia tria judiciar i, n acelai timp, de includerea asistenei psihiatrice in
condiii de g ratu itate a asistenei medicale. ncepnd cu anul 1956, cele
trei specialiti nrudite au beneficiat de o revist de specialitate, i
anum e revista de ..Neurologie, Psihiatrie i N eurochirurgie".
n cadrul Societilor de tiine Medicale au fost organizate reu
niu n i anuale pe ntreaga ar, la care s-au dezbtut probleme privi
toare la asistena de specialitate din teritoriile de grani sau comune
p sihiatriei i neurologiei (nevrozele, accidentele i tulburrile psihice din
bolile vasculare, patologia neurologic, psihic i endocrin a copilului,
patologia b trneii etc.). Conferinele, simpozioanele i reuniunile orga
nizate au atras n u num ai specialiti din dom eniul specialitilor n ru
dite, ci i reprezentani ai colilor rom neti de m edicin intern, igien
i m edicin social, medicin judiciar i psihologie. Creterea nevoilor
de asisten psihiatric i orientarea profilactic a acestei asistene a
fo st relevat de tem atica conferinelor A sistena curativo-profilactic
n m aladiile psihice" (1960) i aceea despre Psihoprofilaxie, psihoigien11
(1961). D up n fiinarea Societii de psihiatrie (1961), prin separarea
ei de Societatea de neurologie n cadrul U niunii Societilor de tiine
M edicale, activitatea m em brilor Societii de psihiatrie a fost orientat
ctre dezbaterea problem elor puse de unele boli psihice cu o evident
cretere n stru ctu ra m orbiditii sau cu un potenial ridicat invalidant
(psihogeniile, psihopatiile, strile psihopatoide i tulburrile de compor
ta m e n t ale copilului i schizofrenia). Dou dintre aceste manifestri au
m brcat form a unor Conferine naionale" cu participare prestigioas
internaional, i anum e Conferina naional cu tem a Schizofrenia*1
(1964) i C onferina naonal cu tema Psihopatiile" (1969). Temele
acestor conferine i publicaiile n revistele de specialitate din ar i
str in ta te reflect n mod sintetic preocuprile psihiatrilor romni, din
care se desprind n u num ai orientarea ctre cercetarea problemelor p rio
rita re , ci i strdania de a-i mbogi continuu mijloacele de investi
gaie clinic i paraclinic (E.E.G., E.M.G., reoencefalografie), prin
exam en psiholc-gic? complexe, bazate pe teste i tehnici proiective
i n sfrit introducerea scalelor de evaluare odat cu utilizarea pe scar
larg a m edicaiei psihotrope. C ontribuia unor cadre cu activitate m eri
torii1 n dom eniul cercetrii tiinifice i va gsi locul n capitolele de
patologie special. Dezvoltarea potenialului tiinific al colii romneti
de p sihiatrie nu trebuie separat de dezvoltarea instituiilor spitaliceti
si ele creterea num rului ele cadre de specialitate (psihiatri, psihologi,
d&fectolo etc.).
Edificatoare n acest sens este creterea num rului de paturi ele peste
trei ori, a num rului te specialiti psihiatri de aproape nou ori, ca i
dezvoltarea reelei am bulatorii de psihiatrie pentru aduli i copii. Ca
urm are, reeaua asistenei psihiatrice am bulatorii dispune n prezent
ele peste 150 de cabinete ele consultaii n policlinicile generale de copii

38
i aduli, care aplic sistemul de asisten am bulatorie dispensarizat.
n pas cu vremea i n concordan cu creterea preocuprilor p e n tru
recuperarea i reinseria social a bolnavilor au a p ru t i se dezvolt
serviciile de sntate m ental, care rspund integral sarcinilor dispen
sarului clasic de psihiatrie, ct i unitile sem iam bulatorii de tipul
spitalului de zi.
Ct ele evidente snt realizrile psihiatriei rom neti n condiiile
societii noastre socialiste se poate constata nu num ai privind rek'o-
pectiv dezvoltarea continu i m ultilateral, ci i situaia prezent a asis
tenei, nvm ntului i cercetrii tiinifice, care ndreptesc aprecieri
prospective optimiste, n total armonie cu realizrile societii socia
liste m ultilateral dezvoltate.
n etapa actual de dezvoltare social, politic i econom ico-cultu-
ral, alturi de obiectivele m ree ale ridicrii rii noastre pe culmile
culturii i civilizaiei, la loc de frunte se situeaz preocuparea continu
pen tru dezvoltarea m ultilateral i m plinirea arm onioas a persona
litii umane. Acesta este cadrul actual n care reeaua san itar traduce
111 via politica partidului i statului nostru n dom eniul ocrotirii sn
tii. n acest sens menionm obiectivele i sarcinile asistenei medicale
din a ra noastr cuprinse n Directivele C om itetului C entral al Partidului
Comunist Romn din februarie 1969 din care decurg sarcini im portante
privitoare la aprarea sntii mentale. Obiectivele m ajore ale prom o
vrii sntii mentale cuprind studiul cauzelor i dinamicii tu lb u r
rilor i bolilor mentale n scopul de a le preveni i tra ta . Continund
trad iia colii noastre de psihiatrie atit n prom ovarea atitudinii um a
n ita re fa de bolnavii psihici, ct i n orientarea clinico-nosologic i
biosocial, boala psihic este considerat expresia dinam ic a in terfe
renelor complexului de factori negativi biologici, psihologici i sociali.
Este lesne de neles de ce orientarea profilactic a psihiatriei rom neti
devine realizabil n prim ul rnd prin studiul factorilor ce condiioneaz
apariia bolilor psihice, cum snt factorii ereditari i congenitali, factorii
p re- i postnatali, factorii ecologici (toxici, infecioi). O deosebit aten
ie trebuie acordat factorilor demografici i celor sociali. S tudiul facto
rilor demografici evideniind structura pe vrste a populaiei, im pune
orientarea cercetrii spre aspectele particulare biologice i psihologice
ale fiecrei vrste i, n funcie de factorii de risc i de aspectele m orbide
ntlnite cu precdere face necesar intensificarea m surilor de psiho-
igien i psihonrofilariie. De altfel, aceste particu lariti au im pus delim i
tarea specialitii de pedopsihiatrie i conturarea psihiatriei universitare,
i cu att mai m ult a gerontopsihiatriei.
Dac societatea modern nseamn u n incontestabil progres (urba
nizarea, industrializarea, mecanizarea, autom atizarea, apropierea pn la
tergerea granielor dintre munca fizic i munca intelectual etc.), ea
conine i o serie de factori determ inani sau favorizani n apariia i
evoluia unor boli psihice. Aceti factori sociali pot favoriza i totodat
crete riscul dezaptativ, incrim inat n special n nevroze i psihopatii.
P en tru stabilirea ponderii fiecrei grupe de factori (toxici, infec
ioi, traum atici, motivaionali etc.) se im pune iniierea unor am ple studii
epidemiologice, capabile s stabileasc n u num ai stru c tu ra m orbiditii,
ci i cauzele i condiiile care determ in sau favorizeaz apariia bolilor
psihice, Aa cum se stipuleaz n Program ul privind aprarea l pro
m ovarea sntii m entale a populaiei^ aprobat de Consiliul Sanitar
Superior n edina din decembrie 1971, pentiu a cunoate, preveni i
com bate m bolnvirile psihice este nevoie de dezvoltarea continu a
reelei am bulatorii de psihiatrie, care prin echipele m ultidisciplinare
are m enirea de a depista factorii de risc, de a elabora planul de msuri
profilactice (de psihoigien i psihoprofilaxie) i de a tra ta mbolnvirile,
de a preveni recderile i de a contribui la observaia continu a bol
navului psihic n scopul recuperrii sale profesionale i sociale.
Din experiena dobndit de colectivele de la serviciul psiho
social care a funcionat la Iai i de la dispensarul de psihiatrie organi
zat la Bucureti a rezultat c unitatea ambulatorie capabil s rezolve
com plexitatea sarcinilor im puse de cerinele actuale ale asistenei psihi
atrice este Laboratorul de sntate m ental11; acesta va trebui s fac
fa a tt sarcinilor dispensarului clasic de psihiatrie, cit i aspectelor
actuale ale prom ovrii sntii m entale, i anume :
studiul factorilor de risc n apariia tulburrilor psihice, n
vederea instituirii m surilor de psihoprofilaxie prim ar ;
- depistarea activ i precoce a afeciunilor psihice in scopul insti
tu irii m surilor de psihoprofilaxie secundar ;
dispensarizarea activ i asigurarea tratam entului de ntreinere
a bolnavilor psihici luai n eviden ;
rezolvarea problem elor de munc, juridice, familiale i de
reinserie social a bolnavilor psihici n cadrul aciunilor de psihopro-
filaxie teriar ;
iniierea m surilor de psihoigien i psihoprofilaxie n colec
tiviti de copii, de tineri, de aduli i n familie ;
antrenarea i ndrum area metodologic a reelelor de baz
(medicin general i pediatrie) n problemele comune de promovare a
sntii m entale.
Tot n lum ina Program ului de promovare a sntii m entale se
prevede dezvoltarea reelei de instituii sem iam bulatorii, ca urm are a
experienei acum ulate de spitalul de zi nfiinat la B ucureti. Rostul i
rolul acestor instituii este de a acoperi funciile de asisten, orientare
profesional sau pregtire p en tru reluarea activitii anterioare mbol
nvirii. Acoperind perioada de adaptare cuprins n tre data externrii
i rencadrarea n m unc i societate, acest tip de unitate i-a dovedit,
prin economicitatea i eficiena ei, raiunea de a fi dezvoltat.
P en tru a face fa nevoilor de asisten se im pune dezvoltarea n
continuare a instituiilor spitaliceti sub forma de spitale' de psihiatrie
separate, sau sub form a u nor secii n spitalele' generale judeene.
N um ai n acest plan cincinal se preconizeaz o cretere a num rului de
p a tu ri cu peste o treim e din num rul existent.
P e n tru a acoperi necesarul de cadre de psihiatrie, catedrele de
psihiatrie i centrele metodologice se preocup de ndeplinirea planului
complex de form are a cadrelor de psihiatrie, de m buntirea continu
a sistem ului de predare a psihiatriei viitorilor medici de medicin gene
ral, ca i de organizarea unor cursuri de iniiere postuniversitar, n
special p en tru medicii de m edicin general i pediatrie, pentru a le da

40
posibilitatea de a aborda n circum scripiile respective i problem ele de
sntate m ental.
Dezvoltarea reelei am bulatorii spitaliceti de psihiatrie este dublat
de eforturile de dezvoltare a bazei m ateriale att p e n tru mbogirea
mijloacelor de investigaie, ct i p e n tru asigurarea unor condiii cores
punztoare desfurrii activitii de nv m n t i cercetare tiinific.
O dovad a ateniei i im portanei ce se acord dom eniului de m etodo
logie i cercetare tiinific este nfiinarea seciei de psihiatrie n cadrul
fostului In stitu t de neurologie, care poart azi denum irea de In stitu tu l
de Neurologie i Psihiatrie.
Sarcinile im portante ce revin cercetrii tiinifice sn t strns legate
de planul prio ritar de cercetare elaborat de M inisterul Sntii i de
Academia de tiine Medicale. In dom eniul p sihiatriei el urm rete fu n
dam entarea m surilor de profilaxie, creterea eficienei m surilor te ra
peutice, stabilirea criteriilor de expertiz i recuperare a capacitii de
munc i, n general, de recuperarea social a bolnavilor psihici, ct i
elaborarea m surilor de asisten i ocrotire a cazurilor irecuperabile.
In acelai tim p din preocuprile catedrelor i ale seciei de p si
hiatrie a Institu tu lu i de Neurologie i P sih iatrie face parte i elaborarea
unor criterii obiective de ncadrare nosologic a afeciunilor psihice cu
potenial m are in v alid an t (schizofrenia, psihozele d e involuie, psihozele
afective), i m ai ales a afeciunilor psihice de g ran i cum snt nevro
zele, strile psihopatoide, psihopatiile, afeciunile psihice aa-zis funcio
nale nevrotice i psihotice ale vrstei naintate.
Un obiectiv deosebit de im portant, de care se leag elaborarea
msurilor de psihoprofilaxie nc din prim ii ani de via l constituie
elaborarea difereniat a criteriilor obiective de u rm rire a dezvoltrii
psihice i m otorii a copiilor im aturi, distrofici, rahitici i n general a
acelor copii cu risc crescut de ntrziere a dezvoltrii psihomotorii i a
celor cu potenial de dezvoltare disarm onic sau nevrotic.
Acestea au fost sarcinile i obiectivele actuale ale psihiatriei rom
neti, care prin dim ensiunile i coninutul lor dezvluie noi orizonturi
ale specialitii noastre, chem ate s-i aduc cu responsabilitate aportul
la vastul plan de ocrotire a sntii poporului. R ezultatele muncii neo
bosite a cadrelor de psihiatrie angrenate n acest efort trebuie s consti
tuie n prim ul rn d un modest omagiu adus poporului nostru i condu
cerii sale de p artid i de stat, care p rin n fp tu irea neabtut a vastului
program de zidire a Romniei noi, n e-au creat condiii de via i
munc Ia care poate abia au ndrznit s viseze naintaii notri.

1.4. SUCCINTA TRECERE N REVIST A ORIENTRILOR


I CONCEPIILOR DIN PSIHIATRIA CLASICA
I MODERN

Practica psihiatric s-a m pletit nc din antichitate cu preocuparea


teoretic de a delim ita unele orientri i concepii care reflectau poziia
filozofic a celor care le-au elaborat i susinut. Fundam entarea teo
retic a psihiatriei ca ram ur a tiinelor m edicale a devenit posibil

41
abia dup reform ele um anitare iniiate de Pinel, Chiarugi, Tuke, Roche,
reform e care au deschis era crerii unor instituii spitaliceti capabile
s asigure condiiile de asisten, nvm nt i cercetare tiinific. Aa
cum reiese din paginile precedente, secolul al X lX -lea s-a caracterizat
p rin descrierea i acum ularea faptelor de observaie clinic i printr-o
serie de tentative de a le explica teoretic.
P rim u l model teoretic de entitate nosologic l-a oferit Bayle (1822),
care a dublat observaia clinic a paraliziei generale progresive cu des
crierea substratului anatomopatologic, anticipnd cu 90 de ani descope
rirea etiologiei ei luetice.

1.4.1. IPOTEZA ORGANOGENETIC

Istoricul psihiatriei consemneaz mai m ulte tentative de sistema


tizare a bolilor psihice, Kraepelin este ns prim ul psihiatru care reu
ete, p rin crearea sistemului clinico-nosologic, s lanseze prim a concep
ie teoretic i prim a sintez de accepiune european. Postulatul funda
m ental al concepiei kraepeliniene are ca punct de plecare ipoteza
organogenetic a lui Griesinger i const n susinerea existenei unor
en titi clinice care ar fi expresia ipotetic a unor leziuni cerebrale.
Aceast ipotez, prsit de altfel de Kraepelin n prim ele decenii ale
secolului al XX -lea, a constituit dogma psihiatriei clasice din secolul
al X lX -lea. Astfel, o serie de psihiatri celebri (Wernicke, Meynert,
Seglas, M agnan) considerau boala psihic drept o colecie de simptome
determ inate de lezarea centrilor cerebrali.
Concepia organogenetic cu variantele ei (teoria degenerrilor,
teoriile eredo-constituionaliste) a dinuit i n secolul al XX-lea, mai
ales c progresele mari ale neuroanatomofiziologiei i neurochirurgiei
au stim ulat extinderea ei i au i fundam entat, n unele boli organice,
leg tu ra dintre tulburrile psihice i substratul lor evident lezional.
T endina de a reduce explicaia fenomenelor psihopatologice la nite
aspecte neurofiziologice i lezionale i este proprie lui C leram bault;
p sih iatru l francez explica delirul de influen prin fenomene de iritare
autom at i mecanic a proceselor nervoase. G uiraud interpreta delirul
ca pe o deconexiune neuronal n releele subcorticale. Organicismul
ngust i, din unele puncte de vedere, aberant, este susinut i de teoria
localizrilor cerebrale form ulat de Kleist, care n Patologia clinic a
leziunilor corticale" delimita, pe lng ali centri i unul al eului
individual11, un centru religios", altul social** etc. Aceast interpretare
m ecanicist a fenomenelor psihice ducea n ultim instan la reducerea
psihologicului la neurofiziologie.
Explicaiile de inspiraie organicist s-au dovedit n bun parte
valabile n bolile psihice organice (demene, oligofrenii, traum atism e
etc.). Cnd ele au fost aplicate altor categorii de boli (psihogeniile, nevro
zele. psihopatiile etc.), la care nu se cunotea un substrat anatomic
lezional, s-au dovedit insuficiente i mecaniciste.

42
1.4.2. IPOTEZA PSIHOGENETICA

In opoziie cu ipoteza organogeneic i n p a rte inspirat de m arile


ei deficiene, s-a conturatripoteza m ihoaeneticaj care postuleaz c boala
psihic este o reacie.Ja ^dificultile existenei. Dac potrivit prim ei
ipoteze p sihiatria era o disciplin strict medical, care studia boala psihic
asem ntor oricrei discipline medicale, descriind-o p rin sistem ul cate
goriilor clasice (etiologie, patogenie, fenomenologie clinic, diagnostic,
prognostic, tratam ent curativ i profilactic, anatom ie patologic etc.),
potrivit celei de-a doua ipoteze, relaia d intre boala psihic i factorul
psihogen din m ediul exterior nu mai putea fi probat strict tiinific,
excluzndu-se posibilitatea explicrii cu m etodele tiinelor naturii.
Com plexitatea relaiei psihogenetice a im pus folosirea altei m etode,
adecvat de fapt studiului tiinelor sociale, i anum e m etoda. nelegerii,
a d ic a .e m p a tie i, comprehensiunii sau inteligibilitii (Dilthey, 1911).
De altfel teoriile psihogenetice care consider boala psihic d rep t o
reacie la o situaie dificil, pornesc de la idei m ai vechi, em ise de
Esquirol, Stahl, Heinroth i, mai recent, de B aruk.
Conform acestei ipoteze, bolile funcionalii n special nevrozele,
ar fi d e/adaptri, conduite, inadaptate provocate de mediu. De aici
decurge noiunea de patologie ecologic i sociogenic dem onstrat i
experim ental de Masserman, dup care boala m ental este u n efect al
structurii sociale i al presiunii pe care societatea o exercit asupra
individului. In acelai curent de gndire se ncadreaz i reprezentanii
orientrii culturaliste (Kardiner, Horney, Mead, Sullivan etc.).
Dei concepia psihogenetic pune accentul pe im portana facto
rilor de m ediu social n determ inarea unor boli psihice i confer opti
m ism ul reversibilitii, ea pctuiete prin aceea c subapreciaz sau
eludeaz im portana condiiilor interne, legate de aspectele^ constitu-
ionale.-^ereditar-genetice, i prin faptul c lim itnd boala psihic la
m ecanism ul simplu, psihotraum -m bolnvire psihic, face adesea s se
tearg grania dintre reaciile norm ale n diferite situaii stresante i
cele patologice. Prin unilateralitatea ei, aceast concepie face din cele
dou tip u ri de reacii norm ale i patologice dou varian te can ti
tative, care pot duce la negarea obiectului specific al psihiatriei.
U na d intre concepiile psihiatriei contem porane, care i-a propus
s micoreze i oarecum s gseasc punile de legtur n tre cele dou
ipoteze extrem e organogenetice i psihogenetice este organo-
dinam ism ul, susinut de H enry Ey (1936), care a extins la psihiatrie
teoria evoluionist (Darwin, Spencer), aplicat n neurologie de ctre
H. Jackson.

1.4.3. ORGANODINAM ISM UL

Organodjn.nmismul are la baz urm toarele principii :


a) O rganism ul i funcia psihic constituie u n edificiu unitar,
dinam ic i ierarhizat, rezultat din evoluia, m aturizarea i integrarea
stric tu rilo r stratificate ale funciilor nervoase, contiinei i persoanei.

43
b) Boala mental reprezint (potrivit acestei concepii) efectul unei
disoluii, al unei destructurri sau al unei anomalii d e dezvoltare a
acestui edificiu structural,
c) A gentul fenomenelor morbide evolutive (accident evolutiv n
lim bajul autorului) este procesul organic care poate avea o aciune
distructiv sau negativ.
d) A ciunea distructiv negativ a procesului organic determ in
regresiunea sau im aturarea funciilor psihice, care se reorganizeaz sau
rm n organizate la un. nivel inferior. Aceast organizare a funciilor
psihice la nivel inferior determ in fizionomia clinic a bolii, fiind soco
tit ca organizare pozitiv11.
In lum ina teoriei organodinamiste, boala m ental ar reprezenta o
organizare a vieii psihice la un nivel inferior de integrare i n acelai
tim p o psihodinamic generat de degradarea organic. Organizarea
inferioar este exprim at In stru ctu ra sim ptom elor care constituie orice
form de existen patologic. Cu toate c susine unitatea psihic-som,
dinam ica i ierarhizarea funciilor, concepia devine greu aplicabil
ntr-o serie de domenii unde nu s-au evideniat factorii organici (aa
cum de altfel recunoate nsui autorul).
In a l doilea rnd pericolul care am enin aceast teorie const n
nsi stru c tu ra sa, pe ct de sistem atic, pe att de schematic i abstract,
astfel nct faptelor de observaie le snt substituite interpretri ipo
tetice, forate i eclectice. Din pcate corelaia celor doi factori (psihic
i somatic) n u ajunge la H. Ey la nelegerea m ateralist-dilectic a
raportului structur-funcie, ceea ce duce n ultim analiz la interpre
tri m aterialist vulgare, dup care orice tulburare psihic exprim
nendoielnic u n su b strat organic nc n ed escoperit; aceasta exclude posi
bilitatea existenei unui stadiu iniial, strict funcional, al bolii psihice,
care num ai n anum ite condiii face saltul ctre organicitate.
Ipotezele psihogenetice din ultim ul deceniu al secolului trecu t i
nceputul celui de-al XX-lea, delim itarea conceptului de boal psiho-
genetic (psihozele reactive, nevrozele i n special isteria), ct i exage
rrile ipotezei organogenetice l-au stim ulat pe F reud n fundam entarea
teoriei sale psihanalitice ca prim concepie psihogenetic n c h e g a t ;
psihiatrul vienez i propunea s ofere o explicaie determ nist a etio-
logiei i patologiei nevrozelor, n general i mai ales a m anifestrilor
som atice din isterie.

1.4.4. PSIHANALIZA I COLILE PSIHANALITILOR


DISIDENI

Doctrina psihanalitica se bazeaz pe postulatul conform cruia


psihicul um an este determ inat de anum ite fore de m otivaie incontient.
Dei noiunea de incontient11 fusese elaborat de Eduard von la rt-
m ann cu 36 de ani mai nainte (1869), Freud (18561939) este prim ul
care susine c esena incontientului o constituie instinctul sexual,
libidoul11 (1905). Aceasta a r fi, dup el, izvorul energiei psihice si
factorul m otivaional de baz n ju ru l cruia s-ar centra com portam entul
um an. P rin metoda asociaiei libere el constat c bolnavul i arrnn-

44
tete experienele copilriei pe care le considera de m u lt u itate, d a r
care erau de fapt doar inhibate p en tru c im plicau experiene sexuale.
F reu d postuleaz astfel existena unei fore active incontiente, capa
bil s exclud din contiin aceste tr iri neplcute, p rin tr-u n m ecanism
ie represiune (refulare) i care determ in a tt uitarea tr irilo r nepl
cute, ct i rezistena pe care o opune bolnavul n mod incontient cnd
trebuie s se refere la aceste evenim ente. Fcnd unele analogii n tre
com portam entul copilului i relaiile dintre el i prini i com porta
m entul: sexual al adultului, Freud descrie stadiile de dezvoltare psiho-
sexual a copilului. Astfel, n prim ul an de via copilul strb ate faza
oral, centrat n ju ru l gurii i buzelor : activitatea erotic se exprim
n cursul suptului, m estecatului i micrii.
n a r doilea an erotism ul se deplaseaz asupra controlului sfinee-
rian , este faza anal. Dac n prim a faz, n ten d in a de a-i potoli
foam ea, copilul duce totul la gur, ajurignd s recunoasc n m am a lui
sursa rezolvrii tensiunii instinctuale i totodat plcerea erotom anii
d e supt, n faza anal relaia de plcere n tre el i m am e condiionat
d e controlul sfincterian.
Dac n aceste dou faze exist u n autoerotsm fa de propriul
corp, n faza urm toare, faza genital (falic), care ncepe n al treilea an
de via, copilul descoper obiectul iubirii n afara lui. ncepe faim osul
complex Oedip, n care copilul strb ate v ariate relaii afective cu
prinii. La biat relaia de obiect cu m am a se continu din faza oral,
peste faza anal, n faza falic, cnd el este atras de m am a lu i i cnd
dorete s-i elim ine riv alu l1*, n persoana propriului tat, d a r se tem e
c d rep t pedeaps i-ar putea pierde organul genital, team care cu
tim pu l devine m ai puternic dect iubirea p en tru m am i duce la stin
gerea ei. Acum biatul s-ar identifica cu tatl su, nsuindu-i in te rz i
cerile acestuia i ar in tra cu acel complex al castrrii*1 n tr-o faz d e
laten t se tu a l pn la pubertate. F ata se ataeaz i ea de m am in
stadiul preoedipal, dar descoper surprinztor de curnd diferena
sexual anatomic fa de b iat i capt un sentim ent d s fru stra re i
invidie fa de acesta. Ea devine ostil fa de m am , pe care o soco
tete rspunztoare de aceast fru strare, i se n d reap t ctre tat l su.
Com plexul se rezolv prin dim inuarea iubirii fetei fa de ta t l su,
care nu-i poate satisface cerinele imaginare*1, c t i d atorit fricii d e
dezaprobarea m am ei. F reud acord com plexului Oedip- o m are im por
ta n n form area viitoarei personaliti, nedepirea i fixarea n aceast
faz explicnd, dup el, m ulte anom alii tardive. In tre 4 i 11 an i se
situeaz faza de l a t e n dup care, odat cu p ubertatea, se produce
o recrudescen a sentim entelor incestuoase oedipale la am bele sexe.
acum ivindu-se im portanta problem a retragerii libdoului de la p rin i
i ataarea de alii.
n teoria instinctelpr, Freud leag fenomenele psihologice de cele
biologice; el definete instinctul (1915) drep t u n concept de fro n tier
n tre m ental i somatic, o reprezentare psihic a stimuMlor originari din
interio ru l organism ului care ctig psihicul, o m sur la cererea fcut
psihicului de a lucra n consecina conexiunii sale cu corpuL D up e!,
instinctul a r avea patru caracteristici principale, i a n u m e : sursa,
im pulsul, inta i obiectul. Sursa ofer stim ulul, care are o anum it

45
for (im puls) i care determ in o aciune cu scopul de a.i apropia
obiectul care aduce satisfacie. Dac la nceput el s-a lim itat doar la
in stinctul sexual, n 1920 a clasificat instinctele n instincte de via
(instinctul de autoconservare i instinctul sexual) i instinctul morii.
Aceste instincte ar fi guvernate de anum ite principii coordonatoare, cum
a r fi principiul constanei (1895), adic tendina organismului de a m en
ine un echilibru prin descrcarea tensiunii interne la un nivel de
repaus, fap t care s-ar realiza p rin tr-u n al doilea principiu, al plcerii
i al realitii (1911). Tendina Ia descrcarea tensional, dictat de
p rincipiul plcerii, e modificat de principiul realitii, odat cu m atu
rarea funciilor ego-ului.
Deci, p en tru Freud orientarea psihicului um an i adaptarea la
m ediu nu sn t m otivate, aa cum susinea gndirea filozofic i tiinific
de pn la el de ctre contiin, ca funcie de reflectare suprem
ci de ctre fore de m otivaie incontiente, n care rolul predo
m in an t revine libidoului. Dac M arx vzuse omul ca rezultat al
condiiilor social-istorice n care tria, Freud pun'e n prim plan biologicul
din om, care a r subordona, dup prerea lui, latura social. Consecinele
filozofice ale acestei idei snt evident retrograde i au favorizat orien
trile m aterialist-vulgare ale antropologiei. Aceast prim schem a
psihicului cu conflictul incontient-contient (i cu o derivaie precon-
tient) nu l-a satisfcut pe Freud, care i reform uleaz teoria concepnd
de aceast dat psihicul, ca o stru ctu r compus din regiuni funcionale
(nu treb u ie confundat cu un fel de anatomie topografic"). Psihicul
s-ar com pune din id (sine), ego i superego.
a) Id-u l (inele) este total incontient i locul pulsiunilor
instinctuale, de care vorbeam mai nainte. Este rezervorul de energie
prim ordial, dar com plet neorganizat i condus de principiul plcerii, n
contrast cu ego-u l care se conduce dup principiul realitii i orga
nizeaz contactul cu mediul.
Tot de id sn t ataate i visele. Astfel, n somn se produce o
relax are a cenzurii prin care id-u l devine predom inant. Dup Freud,
visul ar avea tocmai aceast structur i funcia complex de a pzi
som nul, m odernd excitaia id-ului, iar pe de alt parte, de a deghiza
aceste im pulsuri sub o form simbolic, descifrabil prin tehnica psih-
aneiVtic. El a n um it visul calea regal" de studiu al incontientului
subliniindu-i astfel valoarea metodologic (1900). Aceast interpretare'
a co n stituit punctul de plecare p entru arta suprarealist i oniric.
b) Ego-ul (eul) reprezint o unitate coerent, cu sarcina de ai
evita neplcerea i durerea, reglem entnd descrcrile id-ului conform
cu cerinele lum ii externe. Freud descoper ego-ul n cursul fenome
nului de rezisten i l concepe ca o organizaie strns legat de conti
in i realitatea extern i opernd concomitent incontient asupra
instinctelor. Deci contiina la Freud este doar una din funciile ego-
ului. Ego-u l (eul) controleaz m otilitatea, percepia, contactul cu reali
tatea i inhib instinctele prim are ale id-ului. Studiind dezvoltarea
ontogenetic a ego-ului, Freud constat c la natere copilul nu are
ego" ci doar ,,id (sine) i de aceea este total dependent de ego'r-urile
prinilor. Contactul i schim bul cu lum ea exterioar modific inele

4i"
(,,id-ul) i formeaz eul (,,cgo-ul) care face ca principiul plcerii s
ie trep tat subordonat principiului realitii.
Dac la nceput conflictul era ntre sine i lum ea exterioar, acum
este n tre inele incontient i eul contient'*. R elativ recent, H artm ann,
K ris i Lovenstein au postul-'t coexistena ego-ului cu id-u l chiar
d e la natere, numindu-1 ego autonom primar. Acesia ar coordona copilul
fa de obiectele satisfacerii instinctuale. M edierea pe care ego-ul o
realizeaz ntre id i lum ea extern se realizeaz printr-o serie de
funciuni din care m enionm :
retaia cn realitatea, adaptarea la ea p rin percepie, mem orie,
nelegere i acomodare ;
controlul i reglarea pulsiunilor instinctuale prin care se reali
zeaz trecerea de la plcere la realitate ;
dezvoltarea relaiilor de obiect de la narcisism la relaii sociale
n interiorul familiei i apoi n g rupul so c ia l;
sinteza, integrarea, coordonarea tu tu ro r funciilor psihicului ;
aprarea fa de semnalele periculoase din exterior sau interior
p rin tr-o serie lung de mecanisme, d in tre care principalele por a fi
represiunea (refularea), deplasarea, izolarea, anularea, raionalizarea,
proiecia, regresiunea, evitarea, identificarea, introjecia, descrcarea,
sublim area, elaborarea creatoare etc.
c) Superego-u l (supraeu 1) reprezint fora incontient care
im prim ego-ului i id*-ului anuhiite schem e morale, nsuite in
copilrie de la prini (i, prin aceasta, de la societatea n care au tr it
prinii). Supraeul (,,supraego-ul) se constituie odat cu rezolvarea
com plexului Gedip, cnd se ncorporeaz forele inhibitorii ale lum ii
ex tern e (internalizare) i cnd se contureaz u n model ideal care va
cluzi in mod incontient individul, model de c'gow-idertl care va
im pune ceea ce a rezultat din sinteza im aginii p rin ilo r i a altor au to
riti exemplare. Deci supraeul este conceput ea o for prohibitiv,
autocritic. Normalul ar fi p rin urm are cel al crui psihic ar m enine
u n echilibru armonios al ego-ului fa de d i superego". T ratnd
bolnavi psihici, F reud a constatat fapte psihopatologice noi, pe care nu
ie putea nelege cu noiunile de psihologie i psihopatologie ale vrem ii
iui i pentru care a elaborat o teorie com prehensiv att pen tru psiho
logia omului norm al (pe care am expus-o mai sus), ct i pentru bolnavul
p s ih ic ; ncercm s redm sum ar aceast teorie n cele ce urmeaz.
Psihanaliza are o concepie proprie asupra nevrozelor i psihozelor.
F reud observase c istericul relateaz sub hipnoz am intiri incontiente,
ceea ce l determ in s adm it c boala apare la indivizi care au suferit
anum ite traum e psihice. Apoi descoper, prin m etoda asociaiei libere,
c aceste traum e au survenit foarte precoce, legat de aa-num ita de
ctre el sexualitate infantil, adugind la etiopatogenia nevrozelor posi
b ilitatea unui conflict sexual precoce ntre ego i id. Sim ptom ul
a r fi expresia compromisului pe care l face eul cnd reprim pulsiunea
sinelui incontient (,,id-ului). Nevroza ar fi deci expresia unei fru strri
c are mpiedic o satisfacere pulsional adecvat, eul regresnd la o
treap t de organizare mai inferioar, infantil. Psihanaliza lui F reud ofer
acelai fel de explicaii i pentru psihoze. Schizofrenia ar fi, dup el,
expresia unei slb'ciuni, constituionale sau psihogene, a eului, care ar
determ ina o regresiune a psihicului la un nivel prim itiv, asocial, narcisic.

47
n care individul sacrific eul i adopt puncte de vedere ale ,,id-uiui
(sinelui).
Studiind cartea unui bolnav de paranoia (cazul Schreber), Freud
explic delirul de persecuie p rin tr-u n puseu de libido homosexual care
intr n conflict cu ego"-ul din care rezult, p rin tr-u n mecanism de
proiecie, delirul de persecuie.
In concluzie, psihanaliza i-a propus s fundeze o tiin asupra
psihicului uman, o psihologie asupra interaciunii dintre procesele
contiente i cele incontiente. Pornind de la psihopatologie, Freud a
form ulat legi de funcionare a sistem ului m ental pe care le-a extrapolat
la om ul norm al (psihologie) i apoi la omul istoric (antropologie
psihanalitic).
n conform itate cu aceast concepie, cauza principal a bolilor
psihice o constituie eliberarea incontientului de sub controlul conti
inei. Incontientul reprezint u n sistem de fore afective refulate, care
n u se m anifest clinic dect prin tr-o distorsiune n simptome psihopa
tologice dup modelul gndirii din vis. Aceast for in tr n conflict
cu fora contient a ego-ului care are sarcina" s adapteze persoana
la realitate, i astfel se produce boala mental.
F reu d i-a propus ca p rin metoda psihanalitic s aduc n conti
ina bolnavului sensul real al bolii, adic faptul c aceasta constituie
o producie simbolic i im aginar, care, descrcndu-1 i eliberndu-1
astfel de o povar im atur, i ntrete sau chiar i reface concomitent
personalitatea (prin mecanisme de contentizare-restructurare).
Lim itele psihanalizei in n prim ul rnd de Ignorarea substratului
m aterial, neurofi 2 iologic al bolilor mentale. Datele de neurofiziologie
contem porane pun ntr-o lum in nefavorabil i desuet ipotezele
psihanalitice. Ceeea ce apare ca inacceptabil este dogmatismul urm ailor
ortodoci ai lui Freud, care contrazic cerina de modificare a oricrei
teorii, sub im pactul noilor descoperiri, fapt care pune sub sem nul n tre
brii pretenia psihanalizei de a fi o teorie tiinific.
E ste criticabil, de asemenea, confuzia dintre domeniul social i cel
al culturii cu psihopatologia: se ajunge astfel Ia tergerea graniei,
extrem de im portant din punc de vedere social, dintre individul bolnav
i individul norm al, ceea ce diminueaz apreciabil aplicabilitatea prac
tic a psihanalizei. Acesta este i m otivul pentru care psihanaliza a fost
criticat nu num ai de m arxiti, ci chiar de reprezentani ai curentelor
burgheze ca existenialism ul.
Cu toate scderile Sale grave (predominana explicaiei biologico-
sexuale a conduitei um ane i nenelegerea rolului societii n form area
personalitii umane), psihanaliza are m eritul de a fi dat o sintez
oarecum u n itar asupra funcionrii psihicului n tr-u n mom ent istoric
cnd totul era fragm entat de pozitivismul secolului al XlX -lea.
Dei n -a fost acceptat de psihologia riguros experim ental i de
tiinele natu rii n general, psihanaliza a avut ecouri largi n a rt i
filozofie, domenii n care subiectul i gsete nc unele explicaii.
D in cercul de elevi al lui Freud, doar E a rl A braham i Ernest
Jones au rm as fideli m aestrului, pe cnd Adler, Jung, Rank, S tekel i

48
Ferenczi au form ulat la nceput critici i apoi au ntem eiat coli separate,
independente, cunoscute sub epitetul de disidente11. D intre acetia
expunem concepia lui Ju n e i Adler, accentund m ai ales asupra punc
telor de vedere diferite de psihanaliza lui Freud.
Cari Gutav Ju n g (1875 1916), p sihiatru elveian, neag rolul deter
m inant al sexualitii in viaa psihic i susine c aceasta este deter
m inat de incontientul colectiv, ancestral. Incontientul, dup Ju n g ,
nu reprezint num ai acea p arte reprim at a psihicului, ci m odelul origi
nal, aprioric de m otivaie, care se dezvolt progresiv neputnd deveni
dect parial contient, i care este relevat p rin sim boluri, im agini i
vise. El vorbete de un lim baj incontient pe care-1 consider m ai
puternic dect pe cel contient i obinuit, p e n tru c prim ul (cel incon
tient) perm ite o com unicare spontan i original prin im agini i n u
prin concepte.
n concepia lui Jung, visele i fantezia reprezint o su rs v ita l
i indispensabila de inform aie i ghidare, el negndu-le ap artenena la
un nivel prim itiv, regresiv sau anorm al: Pornind de la conceptul su
despre incontientul colectiv, ancestral, Ju n g ajunge la concluzia c
psihicul este pred eterm in at obiectiv, aprioric, c om ul nu se nate cu
un fel de tabula rasa din punct de vedere psihic, ci c fiecare v in e
cu motenirea acelui psihic incontient colectiv, ancestral, capabil s-i
imprim e anum ite predispoziii i prefigurai!, ultim ele constituind d e
fapt rezervorul viitoarei contiine. Dup el deci, incontientul este o
entitate autonom i p re c e d e n t ; nu este nici o p a rte a eului, ei invers,
eul reprezint o p a rte incom plet i relativ inadecvat a totalitii vieii
psihice. Incontientul personal este, dup Ju n g , contrabalansat de incon
tientul colectiv, ancestral i el reprezint acel m aterial psihic care
nefiind compatibil cu ego-u l ideal propriu, este reprim at (refulat) d e
acesta.
Din relaia incontient personal-incontient colectiv i eul conti
ent" autorul deriv noiunile de in tro - i extroversiune i, legat de ele,
tipurile psihice respective. T ipul psihic in tro v ertit deriv sensul rea li
tii din lumea sa subiectiv, pe cnd cel e x tro v e rtit este legat de lum ea
extern, m aterial. Exagerarea introversiunii a r av ea d rep t consecin o-
adaptare inadecvat, n tim p ce exagerarea extroversiunii ar p u tea duce
la o depersonalizare conformist.
P entru a nelege mai bine coninutul acestei concepii id ealist-
obiective redm cele dou elem ente ale in contientului colectiv, i anum e :
arhetipurile i complexele.
Arhetipurile ar reprezenta configuraii ale incontientului colectiv1
care se exprim p rin im agini, emoii i modele de com portam ent tip ic
um ane, cum a r fi om ul bun, eroul, diavolul, persoana divin etc. E le
reprezint m otenirea vie care nregistreaz tendinele de baz dn tre
cutul um anitii. n plus, p en tru Jung incontientul a r fi n p rin c ip a t
colectiv, determinat de experiena nenumratelor generaii trecute. Perso
nalitatea contient, dup el, se organizeaz n ju ru l acestor arh etip u ri
care devin m otivaiile de baz, instinctuale, predispoziiile viitoarei perso-
nalitLToate aceste idei de esen speculativ se bazeaz pe in te rp re -
tarea de ctre au to r a u nor elemente de cultur, care cuprind a n u m ite

49
m otive, exprim ate n artele plastice prim itive ale tu tu ro r popoarelor,
de unde i concluzia universalitii acestor imagini.
Com plexele se dezvolt ulterior printr-o lung condiionare sau
p rin experiene psihosomatice tim purii din modelul arhetipal. De pild,
com plexul ,,m am se formeaz pe arhetipul mam ca imagine mito
logic preform at, universal, transpersonal, pe care individul o proiec
teaz n femeia care joac acest rol. Com plexul ia natere din conflictul
potenialului arhetipal cu 'experiena actual a femeii n funcia de
m am .
Complexele, dup Jung, ar reprezenta structuri autonome care
se exprim ca fore afective de m otivaie ce pot irupe n contiin,
uneori chiar dom innd-o prin nlocuirea raionalitii ego-ului eu
em oiile sale. Aceast ipotez i-a nsuit-o de altfel i E. Bleuler.
A rhetipurile i complexele ar servi contiina i personalitatea pe
o cale indirect, simbolic. Dac snt negate, pot provoca tulburri obsesiv-
com pulsive i, n cazuri extrem e, psihoze.
In accepia acestei teorii arhetipurile se pot proiecta asupra altor
persoane form nd configuraii arhetipale, dintre care cele mai impor
tan te ar i : persana, umbra, anima, animus i seij-ul.
Persona este tendina ctre conform itatea i realitatea exterioar,
ctre masc, ctre rol, dnd in extrem is o personificare i de fapt o
pseudopersoan, cum ar fi de pild doctorul", profesorul". ti asemenea
situaii visele conin personaje m brcate rigid, arm uri i, din contr,
insuficiena acestei configuraii provoac vise n care personajul este
inadecvat m brcat11 sau chiar gol.
Umbra este un alter ego reprim at pe care subiectul n u 1 poate
accepta la el i a crui prezen la alii o consider inamic". Ea apare,
de asem enea, in vis.
A nim a i anim us snt instincte um ane fundam entale, universale,
incontiente din care se dezvolt personalitatea nedom inant, recesiv.
Ele sn t reprezentate de o fem initate nedezvoltat la brbat (anima")
i de o m asculinitate nedezvoltat la femeie (anim us11).
A n im a reprezint capacitatea p entru emoii, fantezie, imaginaie,
receptivitate. A n im u s reprezint capacitatea pen tru iniiativ i agresi
vitate, abilitatea de a raiona, spiritualitatea i capacitatea de activitate
i organizare.
S e if-ul este instinctul arhetipal ctre individuaie, ctre devenire
a propriului potenial preform at care in tr n tensiune cu mediul si cu
ego-ul actual i d complexele, puind duce la scindare i incompleti-
tudine n caz de boal. In condiii norm ale el tinde la integrare, la unire
cu ego-ul actual.
Conform acestei concepii deosebit de ncurcate, ego-ul este deci
confruntat cu incontientul colectiv, cu arhetipurile i complexele care
se form eaz n ju ru l lor i care uneori poate duce la o disociere i
fragm entare. Dup Jung, stabilitatea emoional poate fi m eninut
num ai dac aceste arhetipuri i complexe snt confruntate i nelese
n term eni simbolici, ele puind s reorienteze coninuturile i valorile
contiente ; se ajunge astfel la o cooperare cu incontientul n viaa
zilnic.

50
Term enul de individuaie" utilizat de Ju n g avea m enirea s
reprezinte procesul creterii i dezvoltrii persoanei prin devenirea a
ceea ce este intrinsec. In tim p ce personalitatea sntoas caut o nele
gere clar i profund a sensului vieii, nevroza ar reprezenta acea
suferin a sufletului persoanei care nu i-a gsit sensul. Orice creaie
i orice progres, afirm a Jung, survin dintr-o suferin a sufletului care,
la rndul ei, este rezultatul unei stagnri i steriliti spirituale.
Calea vieii umane este, dup el, o lupt dreapt" ntre contient
i incontient, care ar juca rolul ciocanului i nicovalei, n tre care se
forjeaz individul.
Libidoul are la Jung un sens larg de energie psihic. El nu-1 lim i
teaz la sexualitate sau putere, ci consider c include orice expresie
posibil a psih'cului, inclusiv tendina sp iritual sau religioas, ca i
im pulsul de a gsi un sens vieii.
Conform teoriei sale, pe care a in titu lat-o psihologie analitic
factorii arhetipali, neraionali ai psihicului, direcioneaz funcionarea i
scopurile ego-ului contient, constituind p u terea intern a contiinei,
nucleul de integritate moral a personalitii, seif-u l i ca atare voina
de via. Jung postuleaz deci o entitate necunoscut i incognoscibil
ca surs a vitalitii psihice, dar care prin stru ctura sa incontient
poate obstruciona i sabota personalitatea contient, producnd astfel
m anifestri psihopatologice. O riginalitatea teoriei lui Ju n g fa de
psihanaliz provine parial i din postularea adaptrii interne, care ar
consta n atitudinea contient fa de cerinele arhetipurilor care se
m anifest destul de diferit i am bivalent. A stfel inadaptarea lor a r
constitui o am eninare distructiv p en tru personalitatea contient,
interferena cu adaptarea real la condiiile in tern e i externe a r da
obsesiile. Ele capt ns caliti pozitive atunci cnd se integreaz n
personaliti i dobndesc u n sens constructiv i creator. A daptarea
subiectului la realitatea extern i in tern include deci att cerinele
incontientului colectiv centrat n seif, ct i adaptarea la cerinele socie
tii. In conform itate cu aceste speculaii, Jung consider c m etoda
psihoterapeutic trebuie s constea n ghidarea incontientului obser
vabil n vise, fantezii i produse artistice, care exprim mesajul*1
incontient ce se im pune integrat n viaa contient. Din aceste mesaje,
ce reprezint analogii simbolice, psihoterapeutul trebuie s afle sursa
conflictelor psihologice rspunztoare de devierile psihopatologice.
M odelul psihoterapeutic al lui Jung poate fi ns lu a t n considerare
cel m ult ca ipotez de lucru i nu ca o cale dem n de urm at, deoarece
el ne propune o nou mitologie, o m istificare a psihicului, o substania-
lizare spiritualist, o absolutizare a unei presupuse esene psihice.
M odelul su, aparent i declarativ att de d iferit de cel al lu i F reud,
este aproxim ativ identic n coninut, deoarece postuleaz acelai deter
m inism psihic al incontientului fr de care, dup ei, com portam entul
nu poate fi neles.
A lfred A dler (18701937), psihiatru austriac, cel de-al doilea
discipol al lui Freud i autorul Psihologiei individuale", era n tre anii
1902 i 1911 u n u l dintre colaboratorii cei m ai apreciai ai lui Freud ;
de altfel n anul 1907 Freud l-a prom ovat preedinte al Societii psiha
nalitice din Viena. Ca participant la edinele sptm nale ele Societii,

31
A dler s-a dovedit dotat cu un ascuit spirit critic, cu toate c n multe
p riv in e continua fie de acord cu Freud (studiul viselor, experienelor
infantile etc.).
D isensiunea ncepe n 1908 i ruptura survine n 1911, tind Adler
a em is propria teorie asupra personalitii, prilej de redefinire a incon
tien tu lu i i de contestare a concepiei lui Freud asupra libidoului. n
1912 a creat o societate proprie i tot atunci a publicat lucrarea Oai'ac-
te ru l nervos".
D up Adler, cursul vieii individului nu este determ inat de instincte
obiective, incontinte, preform ate (ca la Freud i Jung), ci de scopurile
i valorile nalte, subiective, proprii. Abordnd oarecum holistie omul,
A dler l consider un sistem organic, cu sens, care are scopul autorea-
Sizrii i supravieuirii individuale. Unitatea individului, n lumina
acestei concepii, este rezultatul interaciunii proceselor dinamice soma
tice, psihologice i sociale. Insp irat din filozofia iui Nietzsche i Scho-
penhauer, A dler ajunge s priveasc diferit complexele i n mod special
com plexul de inferioritate11, care este nlocuit compensatoriu cu moti
vaia p en tru superioritate. Complexul de Inferioritate*'-este definit de
el ca orice inadaptare real sau imaginarii, fizic, psihologic sau
social11. Adler consider c fora care stimuleaz orice activitate uman
este im pulsul ctre superioritate, perfeciune i totalitate.
D in neajutorarea i dependena originar ia natere un sentiment
de inferioritate universal al copilului, care, dup Adler, dorete S dep
easc m icim ea i dependena n scopul securitii, dominrii i auto
aprecierii, n acest sens lupta p entru autorealizare reprezint n primul
rnd aspectul integral al vieii. Autorealizarea are, n a l doilea rind, un
aspect subiectiv, individual, ea depinznd de nzestrarea biologic i de
condiiile de mediu, astfel net fiecare individ i dezvolt propriul
concept de seif i lum e n tr-u n mod personal i unic. Sensul vieii
u m ane ar consta deci n tendina omului de a nltura anxietatea i
insecuritatea prin perfeciune i completitudine. Spre deosebire de Freud
i Ju n g , el acord o im portan deosebit activitii contiente critice*
selective n form area presonalitii um ane. Adler consider c individul,
n cursul procesului de adaptare activ la mediul social i de difereniere
de el, selecteaz din experienele proprii i din relaiile sociale cu alii,
orm ndu-i un model propriu, coerent i consistent, exprim at n stilul
de v ia11. La copil stilul de via" se dezvolt n procesul de m aturi
zare p rin confruntarea cu com portam entul adulilor. Experienele prim are
din prim ii cinci ani de via formeaz o schem pe care se va construi
stilul de via11 al persoanei adulte.
Dei A dler situeaz persoana n contextul larg al societii, el
consider ambele elem ente individ i societate de im portan
egal, negnd astfel rolul determ inant al societii n form area persona
litii. C ontribuia sa n aprecierea rolului pe care-1 a re mediul familial
i social, m ai ales n com paraie cu cea a naintailor, nu poate fi consi
d erat dect ca pozitiv. Astfel A dler susine c educabilitatea copilului
deriv din creterea interesului social, raiunea i inteligena se dez
volt p rin interaciune um an, iar autointeresul pentru o via social
cu scop i n acord cu realitatea social o leag de condiiile favorabile
de m ediu fam ilial, chiar din prim ii ani de via. Dei Adler pune pe

52
acelai plan individul .i societatea, pentru el dezvoltarea sentim entului
social reprezint iin criteriu de sntate m ental, n acest sens el con
sider c cea mai m are anxietate a omului este legat de sentim entul
d e izolare social", ia r vulnerabilitatea lui provine d in pierderea auto-
stim ei. Un stil de via' sntos, spunea Adler, este ndreptat ctre
cptarea competenei i succesului social prin m unc n conform itate
c u scopul i u tilitatea social. Inteligena, autostim a i capacitatea de a
n frunta evenim entele stresante sn t i ele condiionate de creterea sen
tim entului social al individului ca m em bru u til al societii, capabil s
m part cu ceilali idealurile etice i estetice.
Psihopatologia adlerian pleac de la conceptul de sntate m ental
construit pe un self, pe un stil de via activ i creator, cu o m oti
v a ie dinamic i deschis p entru viaa social.
Nevroza a r fi n acest sens rezultatul unei dispoziii nevrotice din
copilrie, cptat prin supraprotecie sau neglijen ; rezultatul este un.
copil cu un self n eaju to rat n tr-u n mediu ostil, fru stra n t i punitiv,
nead ap tat aperceptiv p e n tru sarcinile cognitive i constructive ale vieii
so d ale. P entru a-i compensa inferioritatea, subiectul se angajeaz
n tr-o lupt nevrotic p en tru superioritate, p e n tru securitate, substituind
scopul unei viei sociale utile cu o rezolvare egoist, necooperant i
n tr-u n fel anticom unitar. Subiectivitatea individului devine distorsio
n at, cu o autoim agine ubred i constant am eninat. D esigur c unele
mecanism e psihopatologice de acest gen pot fi in crim inate i n nevroze,
i mai des n dezvoltrile nevrotice. In m area lor m ajoritate ele se n tl-
nesc n structurarea personalitilor disarm onice, psihopatice.
Psihoterapia i m ai ales psihoprofilaxia adlerian, fondat pe aceast
teo rie care ar consta n esen n .ghidarea copilului i a familiei, consi-
dern d c relaia m am -copil este asociat p en tru dezvoltarea emoionala
a acestuia. Ea reprezint cea mai intern i m ai im ediat experien a
dragostei i prieteniei i form eaz baza a tot ce va avea copilul ca
ncredere optim ist i atitudine responsabil fa de lum e i societate,
n aceste form ulri regsim de altfel fundam entat im portana celor
6 7 ani de-acas. A dler a propus chiar ghidarea copilului n conste
la ia familial" i apoi n sistem ul educaional care st la baza colii
austriece. El a su sin u t colaborarea fam lie-coal sftuind copilul,
fam ilia i profesorii u rtn n d s promoveze o atm osfer de optimism peda
gogie. In acest sens ol a creat echipa terapeutic form at din medic,
p rin i i profesori p e n tru ndrum area copilului.
Pornind de la aceleai principii, A dler postuleaz prietenia cald
i nelegerea reciproc n relaia m edic-paeient, n scopul ntririi i
dezvoltrii m otivaiilor constructive, a sentim entului social i al dim inurii
sentim entelor de inferio ritate i de team . A preciind c rezistena bolna
v u lu i la procesul terapeutic se datorete fricii de schim bare a stilului
d e via morbid1*, el recomand psihoterapeutului insistenta ferm i
perseverena n a ncuraja pacientul i nu n eu tralitatea acestuia ca n
tip u rile de psihoterapie de inspiraie psihanalitic pur.
n concluzie : spre deosebire de Freud, A dler consider psihicul
ca pe un proces continuu i n interaciune cu m ediul n tr-u n stil de
v ia care reim pltc continuitatea, accentund aezarea organismului
u m an n societate. P e n tru el incontientul este m otivat n principal nu

53
de libido, ci de tendinele incontiente ctre putere, superioritate, per
feciune i adaptare social. Aceste idei au constituit sursele de inspi
raie in special p en tru teoriile psihologice ulterioare (Sullivan, Horney,
A. Lewin, A llport, Goldstein, Buber). In fluena concepiei sale i-a gsit
aplicabilitate n special n dom eniul pedopsihiatriei i al igienei m entale,
n care este socotit ca unul d intre fondatori. Evideniind meritele lui
Adler, s nu pierdem din vedere orientarea de esen idealist i, legat
de aceasta, prerea eronat c mobilul i coninutul dezvoltrii persona
litii um ane se reduce ia tendina ctre putere" i c determ inism ul
social este u n elem ent subordonat acestei tendine pe plan de egalitate
cu elem entul" individual.

1.4.5. N EOPSIH ANA LIZA SAU NEOFREUDISMUL

D up 1933 centrul freudism ului s-a m utat din Europa n S.U.A.,


ndeosebi la New York, unde ptrunde n toate domeniile socio-culturale.
Mai influent dect freudism ul ortodox devine neofreudismul, care susine
c s-a eliberat de greeala lui Freud asupra instinctelor i ine seama
de factorii de m ediu exterior (de factorii socio-culturali). A parent aceasta
a r concorda cu m arxism ul. D in analiza teoriilor celor doi reprezentani
(Horney i Fromm) se va vedea ns c neofreudism ul nu este din
punct de vedere doctrinal altceva dect freudism ul, deoarece i pen tru
reprezentanii lui psihicul um an este determ inat de incontintul com-
pulsiv care dirijeaz contiina, raiu n ea i toate produsele ei. Noi l
considerm netiinific i iraionalist deoarece rstoarn adevrul asupra
determ inism ului psihic, su sin u t de m aterialism ul dialectic i istoric,
p en tru care psihicul este determ inat social i condiionat biologic. De
asem enea n u pot fi admise nici form ulrile socio-culturale" : ele nu
snt nite determ inani, ci doar circum staniale ale unui incontient
suveran".
K aren H orney, n cartea The Neurotic Personality o/ our Tim e
(1937), critic concepiile lui Freud ; dezacordul cu marele psihiatru
vienez o determ in s prseasc societatea de psihanaliz ortodox i
s nfiineze Asociaia p e n tru progresul psihanalizei" i revista The
Am erican Journal of Psycharialysis".
H orney reproeaz lui F reud de a fi ignorat factorii culturali,
exagernd n acelai tim p n atu ra biologic a psihicului. Or, dac ar fi
fost aa, adic dac psihicul a r fi fost determ inat de incontientul biologic,
oamenii i bolile lor a r trebui s fie la fel. H orney a observat ns c
nevrozele se m anifest altfel n Statele U nite i n Germania. P rin urm are,
intervine un alt factor dect cel biologic, care nu poate fi dect o dife
ren socio-cultural. De aceea ea consider c teoria instinctelor, teoria
stru ctu rii psihicului (id-ego-superego) i tot ce deriv din ele trebuie'
prsite, deoarece adultul n u rm ne un copil compulsiv ci evolueaz'
n tr-u n m ediu socio-cultural, H orney adm itea c oamenii snt dominai
de im pulsuri incontiente dar nu de libido i agresivitate, ci de alte dou
tendine (care sn t p arial nnscute, p arial determ inate bio-social) :
tendina spre satisfacie i tendina sp re securitate. Aceste noiuni s-ar
putea apropia de principiul plcere-realitate l lui Freud.

54
Sistemul lui Horney pornete de la prem isa c aceste dou tendine
fundam entale snt incompatibile. Satisfacia aduce reprim are i insecu
ritate, iar securitatea frustreaz satisfacia. Conflictul lor d substratul
refulrii, care constituie dinam ism ul interior, incontient al psihicului.
Dup ea, cultura occidental ar stim ula aceast contradicie prin faptul
<c determ in creterea nevoilor i scade puterea de a le satisface agravnd
astfel drama interioar. De aceea autoarea stipuleaz postulatul conform
cruia acest conflict incontient trebuie contientizat, dem ascat i astfel
energia cheltuit p entru securitatea interioar (i ea incontient) poate
fi orientat spre ndeplinirea unor sarcini vitale i creatoare. Nimic
principial deosebit fa de psihanaliz, care i ea i propunea s schimbe
personalitatea p rin aducerea proceselor incontiente n sfera conti
inei .
Cellalt reprezentant, Erich From m , pretinde c el reconstruiete
teoria lui Freud pornind de la anum ite teze m arxiste.
Teoria sa se refer la interaciunea dintre factorii psihologici i
sociali n dezvoltarea personalitii. S vedem ce nelege From m prin
social**. Omul nu este produsul instinctelor (ca la Freud), ci al istoriei
{teza este m arxist). Deci omul, caracterul lui se schimb odat cu
epoca. Astfel omul n capitalism este altul dect cel din evul mediu :
a ru p t legturile prim are cu natu ra i cu com unitatea, a devenit liber
dar, n mod paradoxal, a devenit singur, neputincios, anxios, plin de
ndoieli, am eninat de capital i de pia, avnd relaii reci i dum
noase, singur n faa lumii ; a ajuns s dobndeasc deci o libertate
negativ prin eliberarea din u nitatea organic m edieval. El consider
c soarta omului este s serveasc capitalul, s fie u ru b u l unei maini
mari, i aceasta l determ in s afirm e c om ul n capitalism este
nstrin at, alienat. A lienarea crete i ca urm are a evenim entelor la
care e supus de contradiciile capitalism ului, generatoare de omaj, crize,
rzboaie. Totul este m arf, omul este ru p t de unelte i de m ateriile
prime, de semenii lui i de el nsui. Relaiile sn t dezum anizate, devin
nite relaii ntre lucruri. Fromm subliniaz c acest fenom en s-a accen
tu a t n secolul al X X -lea, astfel c lib ertatea negativ a ajuns s induc
sentim entul de n eputin i disperare. Aceste prem ise deci ar im pune
urm toarea concluzie : societatea trebuie schim bat, raionalizat, ca s
promoveze libertatea pozitiv, n care producia s constituie nu numai
profit omul s sim t c poate, ca este creator, c m uncete pentru
e l i p en tru alii, c are de ce spera i cu cine com unica ; aceasta ar fi,
dup el, societatea viitorului, socialismului*. P n aici pare acceptabil.
From m critic societatea capitalist contem poran propunnd refor
m area ei i reconstruirea unei societi sntoase**, o soluie utopic
n care autorul a ncercat o sintez discutabil a freudism ului cu m arxis
m ul. Capitalismul, prin urm are, genereaz nevroza din care omul nu
poate evada n mod real, ci doar fictiv. D up From m , m odalitile de
evadare snt de trei tipuri :
sadic-masochist : n care om ul domin, njosete, chinr.ie sau
se supune i este d e p e n d e n t;
distrugere ;
conformismul autom at, o evadare n mim etism , pseudoidei,
pseudogtndire, pseudoeu.

55
Aceste evadri fiind fictive, favorizeaz dezvoltarea capitalismului,
care, la rn d u l su, accentueaz pseudoevadarea ; se intr astfel ntr-un
cerc vicios.
Soluia lui From m este ceea ce el num ete socialism, adic socie
tatea sntoas din punct de vedere psihic". Fromm i ngduie s-l
critice pe M arx p en tru a fi considerat c omul este raional i a fi
subestim at com plexitatea lum ii afectiv-um ane, iraionalul, care ar genera
dorina de stpnire i distrugere. Desigur c o asemenea concepie
despre om duce la pierderea ncrederii n posibilitatea ameliorrii socie
tii. From m crede c o societate mai bun nu poate fi eret de oameni
fr o transform are prealabil n sfera moral. Recunoatem aici vechea
idee a socialitilor utopici, com btut la vrem ea sa de Marx. Transfor
m area m oral de care vorbete Fromm a r fi de fapt vindecarea de
nevroza eom pulsiv i aceasta bineneles prin tratam ent psihanalitic,
prin care s fie contientizate tendinele incontiente i direcionate ctre
lib ertatea pozitiv, adic spre munca productiv i iubire. Astfel psihana
liza va p utea salva un num r de indivizi, care vor forma o comunitate
socialist ce se va lrgi i v a cuprinde lum ea. Iat cum Fromm extra
poleaz o teorie psihopatologic cu pretenia de a soluiona o problem
fundam ental de sociologie. Soluia lui este utopic, netiinific i chiar
retrograd, p en tru c pornind de la o tez m arxist, ajunge la concluzii
denaturate.
In concluzie, neofreudism ul n u nlocuiete postulatul fundam ental
al lu i Freud asu p ra n atu rii iraionale a psihicului. Soluiile propuse snt
idealist-utopice, p en tru c ignor realitatea obiectiv, adevrul materialis
m ului istoric.
Dac am face o tentativ de sistem atizare a concepiilor pe care
le-am expus i a celor pe care le vom expune n continuare dup criteriul
metodologic, le-am putea clasifica n preponderent descriptive i pre
ponderent com prehensive.
D in p rim a categorie a r face parte concepia fenomenologic i, la
nceputurile existenei ei, concepia clinico-nosologic. Aeest grup de
concepii se caracterizeaz prin accentul pe care-1 pun pe descrierea
clinic a strii actuale i pe evoluia fenomenelor psihopatologice.
A l doilea g ru p de concepii utilizeaz cu precdere metoda com
prehensiv m ediat, p en tru c atunci cnd s-a recurs la nelegerea
direct (empatic) singur, s-a ajuns, n cadrul m arilor psihoze (endogene
i organice), la rezu ltatu l negativ al neinteligibilitii fenomenelor psiho
patologice eseniale (primare).
P ornind de la unele insuficiena ale metodelor preponderent de
scriptive, creatorii acestui g ru p de concepii au apelat la no^unea com
prehensiunii genetice", considernd fenomenele psihopatologice eseniale
(prim are) drep t o decompensare a personalitii premorbide (caracte
rizat ca schizotim, ciclotim etc.). In acest caz, exacerbarea cantitativ
a u n o r trstu ri constituionale (conform teoriei constituionaliste a lui
K retschm er, Lombroso etc.) duce la instalarea unor boli psihice endogene
ca schizofrenia, psihoza maniaco-depresiv. A doua modalitate aa-zis
dom inant com prehensiv" de explicare a bolilor psihice recurge, pentru
nelegerea tulb u rrilo r, la o serie de sisteme relaionale psihice ipotetice,
extracontiente, de tipul celor relatate m ai sus (psihanaliza, psihanaliza
disident, neofreudism ul, organodinamismul) i al altora care vor i
expuse tn continuare (existenialism ul, psihosom atica, structuralism ul).

1.4.6. FENOM ENOLOGIA

Fenomenologia n psihiatrie este o noiune de metodologie clinic


introdus de Jaspers n Allgemeine Psychopathoogie. Ea const in
descrierea complet a tabloului clinic, notnd n foaia de observaie cu
m axim obiectivitate i exactitate tot ce rspunde bolnavul. G rija const
n a nu altera fenom enul clinic cu nici u n fel de in te rp re ta re deform ant
.sau prejudecat. Aplicarea acestei noiuni are u n sens strict psihiatric,
f r pretenia term enului filozofic (al concretizrii rigorism ului husser-
lian sau vreo intenie existenialist). Fenom enologia psihiatric este
m enit s conserve autenticitatea de nenlocuit a m anifestrilor p sih o
patologice, aducnd astfel expresia bogat i n u an at a tr irilo r bolna
v u lui psihic. Cel care a adus contribuii de necontestat la psihopatologia
contem porana este psihiatrul fenomenolog i filozoful existenialist K arl
Jaspers.
Fenomenologia, ca metod psihiatric, ar p utea fi deci inclus n
m etodele preponderent descriptive, m ai ales ca studiu al fenom enelor
psihice contiente. Aplicnd-o la dom eniul psihopatologiei, K arl Jasp ers
a elaborat o serie de principii metodologice, care au com pletat i contri
b u it la aprofundarea Sistematic a rezultatelor d e observaie clinic -
o binute de coala kraepelinian i constituind n acelai tim p puncte
d e plecare p e n tru form ularea unor aprecieri critice fa de m etodele
psihanalitice iar, ntr-o oarecare m sur, chiar fa de unele m etode
existenialiste aplicate la psihopatologie.
Principiile metodologiei lui Jaspers ar p utea fi expuse schem atic
astfel :
a) Principiul descriptiv cuprinde descrierea tririlo r psihice subiec
tiv e contiente [fenomenologia n sens restrns i a datelor psihice
obiective, adic a perform anelor psihice (de judecat, mnezice, de atenie,
de orientare etc.)], a datelor obiective cu sens (com portam ent, concepie
despre lum e etc.) i a sim ptom elor somatice asociate.
b) Principiul cunoaterii prin nelegere em patic static (a strii
actuale) i genetic (adic a dezvoltrii fenom enelor psihopatologice)
care se adreseaz bolnavului individual. In prim a p a rte a studiilor sale
d e psihopatologie (1913) n legtur cu aplicarea m etodei com prehensive
n psihiatrie, Jaspers a subliniat c relaiile com prehensibile", eluci
date la individ fiind unicate, nu pot duce la teorii globale ale vieii
psihice, ci doar la in terp retarea unor stri psihice individuale sau cel
m u lt la construcii sugestive ideal tipice care au numai un rol
orientativ i n u relev ctui de puin relaii d eterm iniste general vala
bile. Critica pare valabil p en tru m ajoritatea concepiilor bazate pe
cercetarea com prehensiv (psihanalitic, existenialist i n bu n parte
structuralist), atunci cnd aceste concepii au nesocotit lim itele specifice
metodei utilizate de fiecare dintre ele, cutnd s neleag m ediat (prin
im aginarea unor mecanisme ipotetice) fenomene care i au cauzalitatea

57
n su b stra tu l m aterial cerebral (ca de exemplu trsturile tem peram en
tale, esena psihopatologiei psihozelor endogene i organice etc.), feno
m ene care nu pot fi explicate dect prin elucidarea cauzei lor, deci a
etiologiei, a patogeniei, evideniabile doar prin m ijloacele de investigaie
foarte com plexe ce se adreseaz att dimensiunii psihice, et i celei
biologice.
c) Cu observaiile de mai sus a fost succint definit i cel de-al
treilea principiu, i anum e principiul explicaiei cauzale. Aceasta nseamn
stabilirea unor relaii strict determ iniste i general valabile n tre diverse
fenom ene, care pot fi n acelai tim p verificate p rin m etodele obiective
ale tiinelor naturii.
N um ai aceste relaii pot conduce, dup Jaspers, la teorii cu ade
v ra t tiinifice. De altfel autorul sublinia c pn la acea dat fuseser
puse n eviden m ai m ult relaiile cauzale intre diferite fenomene apur-
in n d su b stratu lu i m aterial al unor boli psihice i m ult mai puin
relaiile dintre fenom enele psihopatologice i m odificrile organice cere
brale (inclusiv m odificrile biochimice, enzimatice genetice etc.). Modelul
acestor relaii cauzale l constituie paralizia general progresiv.
D intre cele trei principii ale metodei analizate mai sus, prepon
d erent ca eficien practic este principiul descriptiv, fapt care ne-a i
determ in at s considerm metoda fenomenologic a lui Jaspers n dome
niul psihopatologiei d rep t o metod dom inant descriptiv. Ea a fcut
posibil u lterior, m ai ales datorit lucrrilor lui G ruhle, Kronfeld,
M ayer-G ross, Bumke, K u rt Schneider, descrierea m ai am nunit i m ai
exact a fenom enelor psihopatologice i explicaia lor cauzal organic,
toxiinfecioas etc. Com pletarea tabloului simptomatologie al diferitelor
boli psihice s-a concretizat att n tratatu l de psihiatrie redactat de
Bumke, ct i n m anualul lui M ayer-Gross. Am putea afirm a chiar c
fenom enologia psihopatologic elaborat de Jaspers reprezint, prin
conceptul ,,cornprehensibilitii!1, o real contribuie la elaborarea crite
riilor de difereniere a reaciilor psihogene de procesele funcionale si
organice care stau la baza psihozelor dom inant endogene (schizofrenia
i psihoza m aniaco-depresiv) ct i a psihozelor organice, toxice i
infecioase. Ca rezu ltat al aplicrii n practic a m nceptului metodologie
jaspersian, pe care i l-a nsuit mboginlu-1. K u rt Schneider a deli
m itat i sistem atizat m u lte din formele clinice ale psihopatiilor ; el este
acela care a separat sim ptom ele clinice de rangul I i a atras atenia
asu p ra im portanei lor n diagnosticul schizofreniei.
A cest aspect al fenomenologiei lui Jaspers a im prim at orientarea
m odern n cercetarea tiinific psihiatric.
U lterio r ali autori (Minkowski, W yrsch, M atussek etc.), iniial
p artizanii m etodei preponderent descriptive (adic m etoda fenomeno
logic elaborat de Jaspers n psihopatologie) pe care au aplicat-o la
analiza existenial, p rin utilizarea unor concepte inspirate din filozofia
lui H eidegger, au transform at psihopatologia fenomenologic ntr-o
antropologie existenialist. Ultim a se caracterizeaz prin extinderea
nefu n d am en tat em piric a m etodei com prehensive i p rin utilizarea
absolutizant a analizei strilor de contiin. Ei au trecut astfel de
la o m etod bazat n prim ul rnd pe descrierea strii i evoluiei feno
m enelor psihopatologice la o interp retare filozofic speculativ. Acest

58
viraj poate fi interpretat, dup Rubinstein, drep t consecina posibil a
absolutizrii latu rii subiective, negii jind relativitatea independenei psi
hicului i mai ales subestim nd sau negnd rolul esenial al determ inis
m ului social n dezvoltarea psihicului.

1.4.7. EXISTENIALISM UL

Existenialism ul, curent filozofic idealist contem poran, ncearc s


exprim e universul printr-o serie de categorii ale tririlor subiective
om eneti, iar p rin aa-zisele situaii-lim it definete existena omului
c a lipsit de sens, absurd, izolat, alienat. T entativele de aplicare a
concepiilor existenialiste la psihopatologie snt apreciate de M ayer-
Gross drep t scurt-circuitri filozofice11, care au p retenia s nlocuiasc
m etodele de investigaie clinic, descrierea fenom enelor psihopatologice
i obligaia de a stabili legturile de cauzalitate n tre ele.
Dei cunoscute sub denum iri diferite : analiza existenial (Daseins
A nalyse la Binswanger, v. Gebsattel i E. YV. Strauss), antropologie
com prehensiv (la Zutt) etc., aceste orientri se caracterizeaz n esen
p rin utilizarea deductiv a noiunilor generale ale curentului existen
ialist p en tru elucidarea unor fenomene psihopatologice particulare, ct
.i prin alctuirea cazului clinic particular, bazat pe folosirea com pre
hensiunii m ediate (cu ajutorul conceptelor filozofice), a un o r legi
generale care, de fapt, nu pot rezulta dect din cercetarea explicativ
cauzal. P sihiatrii existenialiti (ca de altfel i filozofii) au tin s s dep
easc diviziunea cartezian subiect-obiect prin folosirea unui concept
d e baz u nitar, valabil p en tru nelegerea global a om ului, i anum e
acela al contiinei (caracterizat mai ales ca teleologic) individuale
despre sine nsui n lumea sa. Din acestea rezultnd noiunea de a fi
pe lume", metodologia ontologic" este considerat ca esenial. Psih-
hiatri existenialiti au pus astfel experiena subiectiv i interp retarea
ei n funcie de conceptele filozofice n centrul ateniei psihiatriei. n
felul acesta ei se situeaz la polul opus descrierilor obiectiviste ale
behaviorism ului. Existenialitii utilizeaz noiunea de em patie m ediat
(filozofic) p en tru a nelege lum ea11 depresivului, a m aniacului, a obse
sivului, a schizofrenului etc. Punndu-se n situaia pacientului, ei
ncearc s interpreteze simptomele individuale pe baza conceptelor
filozofice. Uneori interpretrile lor s-au dovedit plauzibile i chiar
evidente mai ales n psihozele reactive d ar de cele m ai m ulte ori
nu au constat dect in transpunerea forat a u nor date de sim ptom ato
logie cunoscute, ntr-o terminologie filozofic. F recvent aceste in te r
pretri reprezint ncercri de a folosi unele principii abstracte pentru
nelegerea experienei pacientului. Astfel o serie de sindroame deriv
din noiuni nepsihologice : tim pulu (Binswanger), energia vital" (Min-
kowski), poziionalitatea fenom enal-trit" i corporalitatea p o rtativ 1*
(Zutt) etc. E xperienele depresive snt n acest context atribuite opririi
tim pului subiectiv, n timp ce excitaia m aniacal constituie o trire
festiv n tr-u n prezent mom entan ; la rndul lor, experienele paranoide
se datoresc unui deficit al poziionalitii n lume etc. S subliniem aici
marile deosebiri n ceea ce privete nivelul de originalitate i de judecat

59
critic ntre diferiii reprezentani ai colii existenialiste, ca de altfel
i v arietatea principiilor fundam entale. D iferenierea lor n cadrul curen
telor psihiatrice se bazeaz astfel mai ales pe o serie de trsturi nega
tive. In extrem is concepiile psihiatrice existenialiste resping realizrile
psihologiei tiinifice. Mai m ult, B insw anger afirm c fundam entul pe
care p sihiatria poate deveni o tiin independent n u este nici anatomia
sau fiziologia cerebral, nici biologia, nici psihologia, nici caracterologia
i tipologia, nici tiina persoanei, ci om ul. O asemenea orientare,
diam etral opusa investigaiei m ultidim ensionale caracteristice medicinii
contem porane, n u poate dect s-l izoleze pe psihiatrul existenialist de
toate celelalte m odaliti de studiere a omului. Fenomenele clinice parti
culare au fost astfel interpretate n funcie de o serie de noiuni filozo
fice idealiste, nsuite aprioric comunicrii cu bolnavul, deci care nu au
izvort dintr-o cercetare inductiv ; n felul acesta totul putnd fi neles
n aparen, d ar de fapt nimic dem onstrat, elucubraiile autorilor se
nchid n tr-u n cerc vicios tautologic. Ca o trstur general idealist
a filozofiei lui Heidegger, ca i a concepiilor psihiatrice respective
trebuie subliniat ipoteza dup care realitatea sau fiina lumii este n
ultim instan determ inat de subiect, structurile specifice ale rela
iilor om -m edu fiind astfel analizate unilateral, nedialectic. Deficiena
principal a concepiilor existenial-analitice i antropologic-comprehen-
sive const n esen ntr-o derivare deductiv din i intr-o dependen
strns de caracteristicile um ane elaborate de filozofia existenialist,
deci n aprecierea prea global (i care depete capacitatea metodei
com prehensive) a realitii psihice, care nu perm ite nici o cale de core
lare a cercetrii fundam entale psihopatologice cu cea somatic (neurofi-
ziologic, morfologic, biochimic, electrOfiziologic etc.). O rientrile
existenialiste n psihiatrie se caracterizeaz de asemenea n manifes
trile lor consecvente prin incom patibilitatea cu nosologia elaborat pe
baze clinice, m ai precis p rin antinosologia lor. Cu toate acestea, orien
trile existenialiste au m eritul de a fi subliniat im portana analizei
psihologice care ia n studiu dezvoltarea istoric a personalitii indivi
dului, in n d seam a de realitatea unei relative legiti, proprii dezvol
trii psihicului (n sensul factorilor interni descrii de Rubinstein).

1.4.8. PSIHOSOM ATICA

Concepia psihosomatic reprezint una dintre concepiile cele mai


rspndite i controversate ale m edicinii contemporane. Term enul a fost
introdus de H einroth n anul 1318. Elaborarea de ctre Sommer (1890)
a conceptului de psihogenie a repus n discuie raporturile dintre psihic
i somatic, care fuseser ntrevzpte pn atunci simplist, n tr-u n singur
sens (de la som ctre psihic) de ctre adepii curentului epifenomenalist,
crganicist (reaciile exogene B onhoeffer, psihomul lui W estphall etc.).
In aceeai perioad au nceput s fie prelucrate o serie de fapte
clinice. S-a ncercat delim itarea bolilor aa-zis- funcionale (fr leziuni
anatomice), au fost iniiate studii experim entale ca acela al lui Heyer
asupra variaiilo r secreiei gastrice yb influena emoiilor sugerate prin
hipnoz sau cele ale lui Pavlov asupra secreiei gastrice cu caracter psihic.,,

60
Discuiile pasionante du-se de Charcot, B ernheim , Babinski, Freud asupra
patogeniei sim ptomelor som atice i neuiologice din isterie au ridicat
ipoteza unor corelaii 'psihosomatica conturndu-sc chiar form ularea
reciprocitii i interaciunii d intre ele.
Apariia psihanalizei lui F reud a d eterm in at o serie de cercettori
ca Felix Deutsch, Fr. A lexander s extind investigaia psihanalitic la
studiul bolilor somatice, alegnd acele boli a croi analiz i explicaie
n lumina nionocauzalismului ngust, organicist se aflau n criza,
In rw n d ru anul 1920 au fost n trep rin se cercetri metodice asiJpra
strilor de frustraie la bolnavii cu anum ite boli interne. In 1922 Feiix
Deutsch, sub influena colii freudiene n S.U.A., a reintrodus term enul
de psihosomatic11 pen tru a desem na o nou. disciplin care studia
cmpul de aciune al psihanalizei n m edicina in tern ..E ste perioada cnd
Deutsch, Alexander, D unbar, Cobb nu reafirm at^ postulatul fundam ental
al psIhosomaticifHeniis nc de llipocrate !) dup care ooiul bolnav sau
sntos constituie o unitate psihosom atic, J a r tu lb urrile psihice produse
de aciunea unor factori psihotraum atici fiaunie, conflicte) pot s
declaneze apariia unor boli somatice denum ite de ei psihosomatice.
l i nceput curentul psihosom atic prea consecina logic a im por
tantelor lucrri ale lui Cannon i ale colii sale asupra com ponenelor
somatice i fiziologici? ale emoiilor. Cannon le-a descris ca modificri
aie homeostaz'ei (concept de valoare incontestabil) i le in te ip ie ta pe
p lan bioloeic general ca fenomene adaptative. Aceste cercetri au fost
continuate pe scar ntins, aa c astzi dispunem de num eroase cuno
tine asupra fenom enelor nervoase, endocrine i m etabolice declanate
de stresul emoional.
Bineer elevul lui Cannon, i H elen D unbar, autorii lucrrilor
Emoii i modificri ale corpului'* (1935) i Diagnostic psihosom atic"
se num r printre pionierii medicinii psihosomatice, definit ca ram ura
a medicinii care studiaz i trateaz tu lb u rrile i bolile somatice de
origine psihogen (psihic).
nc ele la elaborarea ei acecista concepie s-a aflat sub influena
teoriei freudiste rem arcat n special de psihosom aticienii am ericani -
asa cum sublinia nsui Alexander. F reu d a fcut posibil apariia erei
psihosomatice n m edicin ; i ali reprezentani ai aceleiai concepii
susin de altfel c medicina psihosomatica a lu a t natere din aplicarea
concepiilor psihanaliste la studiul factorilor em oionali m diferite boli.
Acest curent ne apare deci ca rezultatul p tru n d e m teoriei lui Freud
n medicin (concomitent cu ptrunderea lui i n alte dom enii socio
logia, etica, estetica, arta).
Problemele fundam ental^ ale curentului psihosomatic constau n :
a) stabilirea rolului factorilor psihici ntr-o serie de boli somatice ;
l)j preocuparea de a stabili m ecanismele de transpunere a tu lb u
rrilor psihice n sim ptom e somatice ;
c) stabilirea raportului de cauzalitate n tre personalitatea indivi
dului i boala psihosomatic ;
d) ncercarea de a stabili specificitatea xea?iei anumitor^ organe
la aciunea unor stresuri emoionale (evident mai ales n lucrrile lui
A le \ der).
61
Concepia psihosomatic a pus deci n discuie o serie de probleme
teoretice fundam entale ale medicinii referitoare Ia viaa psihic i adap
tarea la m ediu a om ului norm al, la factorii psihotraumatici i patogenia
tu lb u rrilo r psihogene. Totodat adepii acestei concepii au ridicat pro
blem a spinoas a modului de transpunere a unei esemenea tulburri
psihice n sim ptom somatic funcional sau organic, ncercnd s stabi
leasc relaiile d intre tipul de traum psihic, conflict, personalitate i
organul afectat.
Legat de modul de a pune i rezolva prim a i a doua problem
se poate aprecia c n m sura n care adepii concepiei psihosomatice
afirm c factorii_einoionaU stresani pot duce,, prin mecanisme neuro-
vegetative i um orale la apariia unor. tu lburri somatice, concepia lor
exp rim o realitate indubitabil i m erge n sens convergent att cu
datele neurofiziologiei i neuropsihologiei moderne, ct i cu o serie de
p recepte ale teoriei corticoviscerale elaborate de coala lui Pavlov (Bkov,
K u rtin i colab. care au adus probe experim entale solide ce demon
streaz ro lu l sistem ului nervos central n coordonarea activitii vege
tative).
A celeai fapte ns au cptat n m edicina psihosomatic occiden
tal o alt in terp retare, dom inat de orientarea psihanalitic, dup care
psihogeneza anum itor boli somatice s-ar datora tulburrii mecanismelor
incontientului.
Dei Charcot rem arcase c la isterici apariia unui sindrom fizic
ducea la dispariia angoasei i la nlocuirea ei cu recunoscuta beiie
inclifference*, Freud este acela care consider acest fenomen drept o
ncarnare11 a angoasei n tr-u n sim ptom co rp o ral; dup prerea sa,
isteria ofer modelul saltului., m isterios al psihicului n fizic. Localizarea
m anifestrii som atice a isteriei pe un anum it organ avea p en tru Freud
o sem nificaie simbolic incontient. De la acest postulat a pornit
n treag a teorie a lim bajului simbolic al organelor", dezvoltat de
Georg Groddeck. A ceast teorie m enine intr-adevr paralelism ul psihic-
corp d ar ajunge la m istificarea m otivaiei umane p rin tr-u n limbaj
simbolic arb itrar.
Ilu stra tiv n acest sens este lim bajul" lui Georg Groddeck, dup
care cancerul u terin ar reprezenta simbolul unei dorine nesatisfcute
din copilrie n cadrul creia form aiunea tum oral se dezvolt n locul
unui em brion" sau febra este u n simbol al excitaiei sexuale, astmul
ar rep rezen ta strigtul nbuit dup m am etc.
Este adevrat c teoria lui Groddeck a dus la form ularea mai
categoric a n treb rii : de ce anum e n aceleai condiii de stres emo
ional se produc boli psihosomatice diferite !? n acest sens ns ipoteza
existenei unui tip de personalitate (Dunbar) nu s-a confirm at i nici
p articu laritile situaiei conflictuale n-au p u tu t s furnizeze o explicaie
dect cu corectivul c a r exista i o predispoziie organic local (Wolff).
A stfel boala psihosom atic (boala hipertonic, boala ulceroas, astmul
bronic, m igrena, colita ulceroas etc.) ar fi un tip de rspuns la stres
(Selye) iar localizarea som atic s-ar datora predispoziiei organice de
care vorbete Wolff.
Modul n care psihosomatica, ncepnd cu Dunbar, concepe teoria
lui F reu d este operaionalist, A lexander definind psihanaliza ca tiina

62
personalitii n sens operaional". O peraionalism ul proclam c sem
nificaia este operaia" i concluzia final este c procesul cunoaterii
s-ar reduce la experiena subiectiv a individului.
Curentul psihosomatic se prezint pe sine ca teorie m edical care
trateaz unicist laturile psihologico i fiziologice ale fiinei um ane. Psi
hosomatica de inspiraie freudis* ns consider c determ inism ul este
de ordin psihologic, psihicul fiind determ inat tot de psihic (cu predom i
n ana incontientului).
In cadrul conceptului de boal psihosom atic, fenomenele somatice
sn t determ inate^ num ai de cele_ psihice, .pe clnd jpgtga.JiDL..U.aili...nji
pot fi determ inate dect de fenom ene de aceeai n atur. P rin astfel de
afirm aii contradictorii, curentul psihosomatic duce de fapt la ruperea
psihicului de somatic i promoveaz dualism ul cartezian.
O serie de psihosomaticieni existenialiti i fundam enteaz con
cepiile pe analiza existenial (Binswanger, Z utt, Wyrsch), categoria de
existen subiectiv", rezum at n expresia de a fi n lum e" (in der
W elt sein). Punnd accentul pe dificultile de comunicare, pe senti
m entul de solitudine, acetia dezvolt n mod netiinific conceptul de
anxietate a devenirii" n desfurarea existenei. D up ei, cauza nevro
zelor i a tulburrilor psihosomatice ar fi orice obstacol ivit n faa
ndeplinirii pulsiunii in tern e" sau conflictele reale ale existenei, ale
m odului de a fi n lum e".
Astfel, dup Pierloot, fenom enele psihosomatice ar reprezenta un
mijloc de rezolvare a problem elor existenei, care, n absena modalitii
de comunicare, i gsesc expresia n propriul corp p rin corporalizare".
D atorit insuficienei de comunicare, p rin im aturare a personalitii
psihosomatice (Prick, Ruesch), angoasa (comun nevrozelor i bolilor
psihosomatice) trece n stra tu l arhaic, exteriorizndu-se n simptome
somatice, care capt, ca i la psihanalist!, valoare expresiv, simbolic
de comunicare. n lum ina acestor precepte, K u h n interpreteaz dina
m ica nnorexiei ca u n a nu voi a fi, ca o tu lb u rare a devenirii porso-
na!itii. De altfel W eiszcker caut s gseasc punile de legtur
n tre psihosomatica de inspiraie psihanalitic cu cea existenial i rea
lizeaz acest deziderat susinnd c scopul principal al psihosomaticii
const n a gsi sem nificaia tu lburrilor funcionale i de a le traduc?
i dcscifra n lim bajul organelor. El susine de asem enea c medicina
psihosomatic trebuie s se adreseze psihologiei abisale, cci att feno-,
monele corporale ct i cele incontiente n a t ascunse privirii contiente.
Ceea ce im port n cercetarea psihosomatic nu este influena psihi
cului asupra corporalului, ci ceea ce exprim corporalul, descifrarea a
ceea ce are de spus corpul. El susine de asem enea c pare imposibil
de stabilit ce constituie p riviu m m ovens, psihicul sau somaticul, crearea
term enului de psihogenie" reprezentnd desem narea unei erori istorice
ce const n faptul c n locul unei tulburri psihice a ap rut una fizic.
A r exista deci o funcie compensatorie a corporalului p en tru psihic i
invers, datorit creia conflictul psihic poate s determ ine o m ateria
lizare (o somatizare), tot aa cum poate avea loc i o spiritualizare
atunci cnd som atizarea" se dizolv. Dei posibilitatea influenrii reci
proce i adm iterea interrelaiei psihic-somatic i invers reprezint o
realitate obiectiv, acceptat de psihosomaticienii existenialiti, ei, ca

63
i cei de inspiraie psihanalitic, ajung la analiza somaticului, a corpora
litii tot exclusiv p rin prism a subiectivului.
In accepia m etodei fenomenologiei iniiate de Jaspers n psihopa
tologie, bolile psihosomatice, dei au o cauz psihogen, pot fi greu
explicate, datorit v arietii form elor particulare pe care le pot mbrca.
Jaspers, fr a nega im portana unor mecanisme extracontiente, consi
d e ra c n tre conflictul psihic i tulburarea somatic n u exist o leg
tu r specific, deoarece ntre ele se situeaz segmente interm ediare
ca sistem ele nervos vegetativ, umoral i endocrin. El accentueaz de
asem enea e trebuie acordat o atenie deosebit constituiei terenului
i difereniaz m odalitile interrelaiilor psihosomatice. Astfel tulburrile
som atice pot fi provocate de pe teritoriul psihic dup cum urmeaz
(K. Jaspers) : faj) autom at, de exemplu o stare emoional provoac o tu l
b u ra re digestiv (frica ce provoac o diaree). In aceste cazuri observa
torul nu poate dect s constate i s nregistreze fenomenele ; 'b) datorit
tendinei de fixare, o m odificare emoional care a provocat odat feno
m ene somatice, tin d e s le reproduc, chiar dac intensitatea emoiei
este m ult m ai mic. Deseori aceast fixare e extinde i asupra unor
funciuni care erau ntm pltor n activitate n m om entul apariiei
em oiei (de exem plu, o persoan creia i paralizeaz braul n momentul
prim irii unei tiri proaste la telefon) Intre starea emoional i tul
b u rarea som atic se stabilesc relaii comprehensibile. De exem plu poate
s apar cecitate isteric ntr-o situaie pe care pacientul avea intenia
incontient de a o ignora. Dei tentativelor fenomenologice am intite li
se pot aduce critici sim ilare existenialism ului i psihanalizei, totui
aceast orientare a psihosomaticii se ocup mai insistent de valorificarea
faptelor. A duend n discuie comprehensibilitatea, fenomenologia contri
buie la diferenierea sindroam elor psihice din bolile somatice i a afec
iunilor psihosom atice de nevroze i psihoze reactive.
In ceea ce privete tulburrije p sihicecare nsoesc bolile somatice,
ipotezele sn t ct se poate de contradictorii, ndeosebi n ceea ce privete
specificitatea lor. A stfel Bonhoeffer consider c toate aceste sindroame
reprezint reacii exogene nespecifice. Mai recent i spre deosebire de
el, H elpach susine c nc din stadiile incipiente ale bolilor somatice,
sim ptom ele psihice au o structur specific. El a utilizat astfel term enul
de psihom, introdus de W estphall, pentru a defini complexul de tu l
b u rri psihice specifice care nsoesc fiecare boal somatic. Psihomul
s-a r deosebi de psihoz prin aceea c psihoza a r reprezenta u n proces
psihopatologic cu im plicaii somatice, n tim p ce prim ul (psihomul")
ar fi un epifenom en a l unui proces prim ar somatic.
Specificitatea i nespecificitatea pot fi desigur juste num ai n
m sura n care considerm c, n bolile somatice, sindroam ele psihice
pot ngloba a tt sim ptom e specifice, ct i nespecifice, pe care le ntl-
nim n bolile toxice, infecioase, traum atice, endocrine etc. A considera
ns aceste tu lb u r ri ca epifenomen, nseamn a susine pn la limitele
sale extrem e dualism ul cartezian. S-ar renuna astfel la concepia de
boal ca fenomen, ca reacie unitar a organismului um an integrat n
realitatea bio-psiho-socia.
Deosebit de dificil i foarte controversat apare n lite ra tu ra -d e
inspiraie psihosom atic problema, delimitrii bolilor psihosomatice de

64
psihogenii, ii general, i_de nevroze, n special. Astfel A lexander susine
c 'n Timp ce tulb u rarea psihosomatic ar reprezenta o dereglare vege
ta tiv provocat de o stare emoional necontientizat, simptomele din
nevroze a r avea o sem nificaie simbolic, n relaie cu u n conflict d e te r
m inat. Ali autori ias consider c diferenele d in tre .nevroze i bolile
psihosomatice snt legate ndeosebi de stru ctu ra i m odul de reacie al
individului, subliniind deosebirile ntre personalitatea bolnavului nevrotic
i personalitatea bolnavului psihosomatic,
Mergnd pe linia conceptului com prehensibiliti (Jaspers), P rick
ara t offnevroticu! i descarc tensiunea afectiv m orbid, anorm al,
p rin trirea nevrotic, cu contientizarea i prelu crarea m ental a situ
aiei traum atizante. La b0lp avu@ 3:>sih{)somatic a r exista u n deficit de
contientizare a acestor stri de tensiune emoional anorm al prelungit,
care se descarc mai ales n sistem ul vegetativ. Bolnavii psihosomatici
datorit lipsei de contientizare a strilor emoionale, apar, dup el, adesea
fr o problem atic psihic conturat ; ei prezint n schim b frecvent
un dezechilibru im portant n organizarea vieii personale, a personalitii,
n general, i, cu toat adaptarea profesional aparent ireproabil, viaa
lor extraprofesiona 1 este foarte redus, adesea absent, p rin lipsa posi
bilitilor de descrcare prin micare, prin activitate fizic, a tensiunilor
negative acum ulate (C. Vauthier),
Toate aceste ten tativ e de a stabili o linie precis de dem arcaie
n tre mecanismele nevrotigene i cele ale tu lb u rrilo r psihosomatice p a r
forate, statice i m ecaniciste, deoarece realitatea clinic dem onstreaz
adesea coexistena sim ptom elor funcionale som atice cu m anifestrile
nevrotice, aspectele lor fiind foarte variabile (Uexhull). A plicarea princi
piului com prehensibilitii nu poate fi dect lim itat, deoarece foarte
frecvent nsei fenom enele psihice din bolile som atice au un caracter
contient reprezentnd reacia psihic a bolnavului fa de boala sa.
Acest mod de a privi dialectic fenomenele puse n discuie a fost subli
n ia t i de o serie de reprezentani actuali ai m edicinii psihosomatice.
La ntrebarea despre specificitatea d eterm inrii somatice (de ce
u n bolnav face ulcer, u n altul astm ?) s-au form ulat tre i ipoteze : ipoteza
specificitii, a nespecificitii i a specificitii rspunsului individual.
( a ) Ipoteza specificitii conflictului psihic este legat de specifi
citatea rspunsului somatic, i anume : situaiile conflictuale anxiogene
sn t specifice fiecrui individ conform fixrii eului n tr-u n anum it stadiu
de dezvoltare psihosexual. Regresiunea eului la acest stadiu se nso
ete de concomitente fiziologice specifice fiecrui tip de regresiune.
S pre exemplu, viitorii ulceroi snt co n sid erai. ca persoane la care eul
s-a fixat n faza oral ; sub influena fru strilo r exterioare eul regre-
seaz Ia aceast faz, regresia nsoindu-se de m anifestrile fiziologice
ce constau n hipersecreie gastric. Dac reacia se repet, hipersecreia
va duce Ia apariia ulcerului.
}) O serie de autori socot c nu s-au acum ulat nc suficiente
date spre a fi fcute afirm aii sigure asupra specificitii i consider c
simptomele psihosomatice snt mai Jegate cauzal de aspectele stresului
n g eneral, dect de anum ii factori psihologici specifici. A cesta..e ste '
modelul teoretic nespecific (reprezentat de Mahl). Conform acestui
model, orice agent stresan t (diverse situaii n tim p de rzboi, tensiune

,85
n ain te de examen, stri conflictuale variate) duce la apariia anxietii
cronice care se nsoete de m anifestri fiziologice concomitente, iden
tice la toate persoanele. Ceea ce determ in alegerea organului care va
rspunde anormal la aceste m anifestri fiziologice nu se tie nc ;
probabil c ea depinde de o susceptibilitate nnscut.
(c))A l treilea model teoretic, acela al peciUciii rspunsului indi-
viduajLacey, Malmo), nu presupune o stare general'de anxietate
'cronic identic la toi bolnavii. Potrivit acestui model, fiecare individ
reacioneaz la o m are varietate de stim uli ntr-un fel caracteristic,,
propriu, de rspuns emoional. Aceast teorie difer de teoria specifi
citii (Alexander) prin faptul c nu postuleaz determ inani psihici
specifici. Un subiect va reaciona la condiii de frustrare prin cefalee, un
altul prin creterea secreiei gastrice, un nitul prin palpitaii etc. Acest
mod de a reaciona se stabilete in cursul copilriei, este foarte persis
te n t i n u poate fi deci considerat o regresiune. Este teoria acceptat
n prezent de o m are parte dintre pshosomaticieni.
Aspectele contradictorii ale acestor ipoteze subliniaz nc o dat
obiectivitatea conceptului de boal vzut ca m anifestare a ntregului
organism i lipsa de fundam entare tiinific a conceptului unei m edicini
a organelor i, legat de ea, a conceptului de nevroz de organ, nevroz
vegetativ, simpatoz, distonie neurovegetativ. Acest fel de a privi
dialectic a fost adoptat parial chiar de unii reprezentani actuali ai
curentului psihosom atic (Kubie, Balint), care consider iluzorie speci
ficitatea'1, organul constituind o unitate anatom o-funcional, i nu una
psihosomatic.
D atorit m ai ales inconsecvenei i contradiciilor aprute n tre
diferitele variante ale concepiei psihosomatice, medicii psihiatri l
in tern iti fie c au adoptat o atitudine rezervat fa de ea, fie c au
criticat-o deschis. D intre psihiatri, W eitbrecht n cartea intitulat Cri
tica psihosom aticii", iar M ayer-Gross, K. Schneider i V. M. Morozov.
n tr-o serie de articole i lucrri evideniaz lipsa de temei tiinific a
metodologiei c e rc ^ t rlo r bazate pe aceste concepii. Numeroasele diver
gene teoretice d intre reprezentanii curentului psihosomatic snt iro
nizate de M ichaux, dup care, orice tentativ de a confrunta punctele
de vedere (ale psihosoinaticienilor) reveleaz disonane care frizeaz
cacofonia".
O o p o ziie d eoseb it d e p u tern ic din partea in tern itilor i p sih iatrilor a
n tiln it ip o teza unor p sih osom aticen i (Ham, H art, M enninger, R osen, S eiiz) care,
in terp reln d sim p tom u l som atic dup principiul con versiu nii, su sin eau c d ure
rea, h ip erten siu n ea p rovocate d e im pu lsuri in co n tien te sn t n ecesare p n la
rezo lv a rea (la d escifrarea) con flictu lu i. Ham , de exem p lu , interp retn d h ip erten
siu n ea ca un m od de a in tegra m otivri in co n tien te aflate In con flict, apreciaz
c e a e ste n ecesar p n la rezolvarea acestora. O rice ten ta tiv terap eu tic de a
scdea sau d e a n orm aliza h ip erten siu n ea duce la in stalarea depresiei sau a n x ie
t ii ca rezu ltat al d isp ariiei strii d e adaptare" prin h ip erten siu n e.
E n gel, ca i ali p sh osom aticien i d e in sp iraie p sih an alist, con sid er b o lile
n so ite de dureri p u tern ice ca un m ijloc d e autopedepsire i ispire, su sin n d ,
ca i F reu d , c e x ist o se rie de factori ca vin a, agresiu nea n d rep tat sp re sin e
n su i i n ev o ia de a su feri, care m iliteaz m potriva vin d ecrii. E n gel e ste a cela
care a i d elim ita t un tip de p acien i n clin ai spre durere ( p ainprone"), care
se sim t b in e n u m ai cn d v ia a i trateaz ru i se m boln vesc cn d circu m
sta n ele v ie ii le sn t fa v o ra b ile. E l descrie u n p acien t cu dou boli foarte d u re-

66
du rero a se (ulcer i o tum oare") care, d u p c e a fo st op erat, n u a m a i avu t
d u reri ; aceasta a co in cis n s cu d eclin u l strii sa le d e s n ta te i a l situ a ie i
p ro fesio n a le, ceea ce l-a d eterm in at pe E n gel s su sin leg tu ra d in tre vin
d u rere i succes.
A ceast con cep ie d esp re rolul u til al b olii i d u rerii p entru ech ilib ru l
M ifleiesc i chiar p e n liu bunstarea m aterial, d o -v o ltn ti In sp ecia l n legtur
c u boala traum atic, d ezvlu ie n c o d at caracteru l sp e c u la tiv i totod at retro
grad i an tiu m an ist a l unor cu ren te p sih osom atice. R etrograd , p en tru c nu
im pu lsio n ea z nici sp re in v estig a rea m odern a bolii i n ici sp re n ecesita tea sta
b ilir ii un u i d ia g n o stic ; iar an tiu m an ist, p entru c p r iv e a z b o ln a v u l d e trata
m en tu l n ecesar a lin rii durerii i vin d ecrii bolii.
S e p o t sp u n e m u lte referitor la c o n in u tu l iraion a l a l unor cu ren te p sih o
so m a tice, dar odat cu u n ele absurditi d e esen id ea list-su b iectiv , n u treb u ie
arum at i sm burele de ad evr pe care-I aduc atit fa p te le o b iectiv e obinute
p rin in v estig a ii, cit i o rie n ta re a m ultora d in tre p sih o so m a ticien i d e a trata
o m u l b o ln a v ca u n ita te ex isten ia l , in tegrat n rea lita tea o b iectiv bio-psiho^
Social.

In prim ul rn d psihosomatica delim itnd o serie de boli somatice


c u determ inism psihic, a reactualizat aseriunea lui Socrate ; Aa cum
voi nu trebuie s ncercai s tratai' ochii fr cap, sau capul fr corp,
to t aa nu trebuie s ngrijii corpul fr su flet11. Concepia psihosomatic
deci, eliberat de balastul idealist-subiectiv, este o concepie ale crei
obiective se confund cu obiectivele principale ale medicinii moderne.
Asem eni lui Janus cel cu dou fee, ea cheam i cere m edicului so
cietii moderne o dubl viziune, biologic i psihologic, i un dia
gnostic caire s includ proporiile factorilor care se interfereaz n ta
bloul clinic. Mai m ult, p rin conceptul aberant al ntoarcerii bolnavului
5n perioada de securitate a copilriei sau prin cel de regresiune la di
ferite stadii, medicina psihosomatic p rin u n ii dintre adepii ei mo
derni impune m edicului s ia cunotin de biografia, evoluia longi
tudinal a bolnavului i n acelai tim p prin noiunile de microclimat
psihosocial, relaia m edic-pacient situeaz om ul bolnav i boala sa ntr-o
realitate foarte complex.
Im portant p en tru noi este tendina m edicinii psihosomatice de a
readuce subiectul n m edicin (Weizscker), ceea ce im plic nu numai
form ularea unui diagnostic total m ultidim ensional (nOverall diagnosis
al lui Balint), ci i reabilitarea relaiei m edic-pacient, cu aspectele sale
psihologice complexe terapeutice sau iatrogene. Aceasta se im pune
cu att mai m ult cu ct dificultatea medicinii m oderne const n faptul
c pe de o parte omul trebuie neles n totalitate, iar pe de alt parte,
om ul total nu este accesibil dect p rin cercetarea lui fragm entar. In
faa acestei contradicii singura cale ce se deschide spre nelegerea
totalului11 este aceea a cunoaterii analitice dialectice ordonate. Numai
astfel se va evita depersonalizarea11 actului m edical i dezvoltarea
unei medicini fragm entare14, risc posibil n condiiile specializrii i
tehnicizrii m pinse pn la extrem , n genul mainii de diagnostic11.
D e aceea nvm ntul m edical m odern trebuie s inculce cu i mai
m are consecven m edicului n form are convingerea c fr tehnic,
practica medical n u ar reprezenta o m eserie, iar f r umanism, nu ar
reprezenta dect o m eserie (J. Delay).
Dup ce ne-am ocupat de coninutul, direciile de dezvoltare i de
stabilirea locului psihiatriei n teritoriul ei de grani, n tre tiinele

67
nai uri: i tiinele filozofice, vom expune lapidar i u n d e orientri ;ile
psihologiei, care nu i-au delim itat nc sfera de influen asupra doc
trin elo r psihiatrice contemporane. P rin tre acestea enumerm Getalt-
jvnhplogia, care construiete psihologia pe baz de form (Gestalt), con
ceput ca un ansam blu semnificativ de relaii ntre stim ul i rspunsuri.
Aceast orientare, aprut n Germ ania la nceputul secolului
nostru (Ehrenfels, W erthenner, Kohier), cunoate azi n S.U.A. o veri
tabil nflorire (Koffka, K. Lewin, K. Goldstein), unde noiunea s-a
cxtii.s de la studiul percepiei la toate funciile analitice i sintetice
att la om, ct i la animal, interfernd astfel i pe alocuri suprapunln-
du-se behaviorism ului. n ultimii ani Masserman, Kantor, Tolman i-au
conferit o nuan nou prin introducerea n behavioiism ul gestaltst, a
noiunii de intenionalitate i m otivaie, de inspiraie psihanalitic (be-
havi uism ul m oral i finalist), iar Goldstein a extins noiunea de form*
(Geslaft) la tot psihicul, care a dobndit astfel o extensie organismic".
P ornind de la lucrrile Iui J. Masserman, care im it fr a m rturisi,
reflexologia'pavlovist, gestaltitii vd n psihic un ansamblu de funcii
sau reacii obiectivabile. Dup ei, aCest ansam blu reprezint un complex
stru ctu ral de integrare psihoiziologic.
Diversele orientri filozofice de inspiraie gestaltist au introdus
noiunile de form sau de structur11 n interpretarea lumii fizice,
precum i a celei biologice i psihice.
La rndul su, psihologia structuralist a contiinei i prrscane
susine c obiectivul este subiectul, ca autor i centru al vieii sale de
relaii, cu experienele sale intime, cu activitatea sa proprie, cu existena
sa global, care are un dinamism, o structur, o intenionalitate, ce nu
pot fi reduse ns la psin obiologie, nici la incontientul psihanalitic.
Bergson a intenionat s creeze, le nceputul secolului, o psiho
logie pur. Astfel, p rin introspecie structuralist a ncercat ptrunderea
n subiect, n contiina i existena sa, n scopul descoperirii" inteli-
gibilitii p rin em patie intersubiectiv. Acestui subiect 1 s-a cutat o
stru ctu r global, u n ansam blu capabil s determ ine particularitile
elem entelor sale i istoria sa.
De la Mine de Biran, prin Bergson i Lachelier, apoi prin M.
Blondei, adepii psihologiei structuraliste au ajuns la un subiect spiri
tu alist i v italist ca nelegere a contiinei i a forelor de gndire.
P rin Lacan structuralism ul face o tentativ de stabilire a raporturilor
dintre incontient i subcontient. D atorit faptului c structuralism ul
caut s aprecieze subiectul n dim ensiunile sale logic-structurale, n
dim ensiunea lui istoric (el insul fiind un produs al structurilor
sociale), concepia structuralist este n general socotit ca una dintre
concepiile filozofice i orientrile psihologice care aduce un aport po
zitiv n m etodologia si epistemologia contemporan.
n evoluia diferitelor orientri i concepii n psihologie i n psi-
hiati ie, un rol deosebit l-a av u t dezvoltarea psihofiziolegiei experimen
tale, fondat de Helm holtz, W undt, Ebbinghaus i avnd ca obiect studiul
funciilor psihice cu metode neurofiziologice care fac posibil stabilirea
unor relaii m atem atice (de exemplu, legea W eber-Fechner stabilete
un rap o rt m atem atic ntre stim ul i rspuns).

68
De o deosebit im portan ns n .fundam entarea materialisfc-dia-
lectic a com portam entului i m ecanism elor fzopatologice care stau la
baza tu lb u rrilo r psihice l-a avut neurofiziologia pavlovist.

, 1.4.9. CONCEPIA NERVISTA PA VLO VIST

L P; Pavlov (1649 1936) este autorul concepiei nerviste a activi


tii psihice. In cei 35 de ani de activitate, a l tu ri de o pleiad de
colaboratori ilutri, el a reuit s dem onstreze ro lu l fundam ental al sis
tem ului nervos n relaia organism -m ediu. Fiziolog consecvent m ateria
list, dezvluie relaia in tern dintre funcia d iferitelor stru ctu ri n e r
voase i diversele m anifestri psihologice ale om ului i anim alelor.
Studiind reflexele condiionate, el form uleaz astfel principiile funda
m entale ale teoriei reflexelor :
Teoria activitii reflexe se bazeaz pe trei principii fundam entale
de cercetare tiinific riguroas : n prim ul rnd pe principiul d eterm i
nism ului, adic al im pulsului sau al cauzei oricrei aciuni sau oricrui
efect d e te rm in a n t; n al doilea rnd, pe principiul analizei i sintezei,
adic al descom punerii ntregului n pri sau uniti, urm at de re
constituirea ntregului din aceste u n iti sau elem ente i, n sfrit, pe
p rin ipul alm cturalltii, adic al dispoziiei aciunii forelor n spaiu,
al adaptrii funciei la stru ctu r
P rim u l principiu principiul cauzalitii fundam enteaz de
term inism ul m aterial obiectiv al activitii psihice ; cu aju to ru l lu i se
dem onstreaz c reaciile organism ului au d re p t cauz diferii excitani
(stimuli) din m ediul in te rn sau extern, ele rep rezentnd rsp u n su rile
care asigur echilibrarea acestui organism eu m ediul. Im portana acestui
principiu p en tru p sihiatrie const n aceea c n u n e mai perm ite s
vorbim de tu lb u rri psihice sine materia i c la baza lor stau m odifi
cri biochimice, procese cerebrale patologice, chiar dac cu m ijloacele
actuale de investigaie n u Ie putem evidenia.
In articolul su Excursia de prob a fiziologului n dom eniul
psihiatriei" I. P. Pavlov aprecia c, dup treizeci de ani de munc
alturi de num eroii si colaboratori, a reuit s-i concentreze studiile
asupra activitii creierului, n special a em isferelor cerebrale, dup o
metod obiectiv, i anum e dup m etoda reflexelor condiionate. A fir-
m nd c dispune de u n bogat m aterial, m arele fiziolog m aterialist afirm a
c acest m aterial se refer n u num ai la activitatea norm al a scoarei
cerebrale, ci n m are m sur i la patologia i te ra p ia tu lb u rrii acestor
funcii, Noi avem deja fr ndoial nevrozele experim entale la ani
malele noastre de experien (cini) i tratam en tu l lor, i ni se pare
posibil s provocm la aceleai anim ale tu lb u rri asem ntoare acelora
care la oameni se cheam psihoz'e14 **.

* I. P . P a v lo v E x p erien a a d ou zeci d e an i n studiul a ctiv it ii n ervoase


su p erioare a a n im a lelo r, E d it. Acad. R.P.R., 1953, p. 460.
** I . P. P a v lo v Izbrann i p roizved en ia (sub red. H . C. K otoian a), Gos.
Jzd. P olit. U t ., 1951, p. 446.

69
n colaborare cu P. A. Ostankov i I. O. Narbutovici, I. P. Pavlov
a nceput s observe o serie de tulburri din sfera schizofreniei (apatia,
obtuzia, inhibiia i stereotipiile catatonice, cit i comportamentul dez-
in h ib at caricatural, pueril, de aspect hebefreno-catatonic). Intr-un alt
articol, ncercare de nelegere fiziologic a simptomatologiei isteriei",
ct i n scrisoarea deschis ctre Pierre Jan e t Sentimentele de
stpnire (Les sentiments demprise) i faza ultraparadoxal", I. P. Pavlov
i exprim punctele de vedere n legtur cu mecanismele fiziopatologioa
care stau la baza m anifestrilor isterice, obsesivo-fobice i deliran t-
paranoide.
La elaborarea concepiei sale, I. P, Pavlov a pornit de la lucrarea
lui ?. M. Secenov intitulat Reflexele creierului" (1863), n care auto
ru l expunea ipoteza unor mecanisme cerebrale reflexe care ar sta chiar
i la baza u nor procese cognitive superioare. Creierul, dup Secenov, i
desfoar activitatea numai n urm a fluxului de excitaii diferite ca in
tensitate, extensie i coninut calitativ. A ctivitatea creierului asigur
perceperea acestor excitaii i, la rndul lor, dezvoltarea funciilor creie
ru lu i depinde de calitatea din ce n ce mai complex a acestor excitani,
datorit crora, pe m sura fixrii unei funcii a creierului, se preg
tesc condiiile dezvoltrii altor noi i din ce n ce mai complexe funcii.
A dept al evoluionismului lui Spencer-Jackson, ca i ntreaga
coal n ervist rus i sovietic, I. M. Secenov elaboreaz conceptul de
heterocronie a form rii i m aturizrii pe etape a funciilor creierului -
a creierului n ntregim e, ca i a fiecrui analizator n parte.
S im ultaneitatea stim ulilor asigur n creier sinteza sim ultan a
form elor spaiale i realizeaz gnozisul sim ultan. La rndul lor excitan
ii, care acioneaz succesiv la diferite intervale de timp, schimbndu-se
ca ritm i in tensitate, fac posibil oarecare apreciere a scurgerii tim pu
lui i stabilirea u nor legturi complexe de spaiu i de timp. Fenomenele
activitii nervoase superioare se desfoar de la simplu ctre complex ;
aceasta a determ in at n cursul dezvoltrii filogenetice nu num ai orga
nizarea sistem ic a fiinelor vii, ci i principiul sistemic al structurilor
n ervoase.
De la N. E. Vvedenski, I. P. Pavlov a preluat conceptul despre
dependena efectului fiziologic al reaciei sistem ului nervos fa de
fora, durata, frecvena succesiunii excitanilor, fa de adaptabilitatea
substratului (organului, de sim) asupra cruia acioneaz, ct i fa
de starea de funcionalitate (de receptivitate) a acestui substrat n mo
m en tu l aciunii excitantului sau excitanilor respectivi. Se demonstreaz
astfel c n cele m ai elem entare reacii fiziologice exist o interdepen
den strict n tre n atu ra i calitatea excitanilor i a condiiilor interne
ale ap aratu lu i sau sistem ului implicat.
B. H. Kolossovskii demonstreaz c de calitatea i continuitatea
afluxului excitanilor externi depinde dezvoltarea normal a aparatului
central al analizatorilor senzoriali i motori. In acelai tim p, lipsa de
m aturizare i capacitatea sczut de sintez a celulelor nervoase cere
brale duc la p ertu rb area afluxului de im pulsuri eferente i ca atare, la
dezordini n activitatea m otorie activ im plicat n mecanismele adap-
ta tiv e i n m obilizarea resurselor interne somatotrofice ale aparatului
periferic.

70
Caracterul sistemic al reaciilor este i el strns legat de activi
tatea sistemic a centrilor nervoi capabili de a-i m ri capacitatea de
excitabilitate, de a asigura stabilitatea excitaiei, de a sum a excitaia i
ineria focarului de excitaie i, n plus, de a m enine intensitatea pro
cesului de excitaie chiar atunci cnd excitantul in iial a dim inuat n
intensitate. Acesta este principiul dom inantei, elaborat de A. A, Uhtomski,
i preluat de I. P. Pavlov, care i-a servit acestuia la fundam entarea
concepiei despre stereotipurile dinamice. Conform acestui principiu,
desfurarea proceselor nervoase i posibilitatea elaborrii reflexelor
condiionate snt legate de capacitatea stru ctu rilo r cerebrale de a crea
reacii sistemice.
In concepia nervist pavlovist principiul analizei i sintezei (evi
deniat tot prin studiul reflexelor condiionate) reprezint legea fiziolo
gic fundam ental a activitii structurilor superioare ale scoarei cere
brale. P rin procesul de analiz se identific elem entele constitutive ale
unui complex de excitani, n tim p ce sinteza presupune funcia de
conexare a diferitelor zone ale em isferelor cerebrale responsabile de
activitatea ntregului organism i a relaiilor lui cu m ediul am biant.
La elaborarea teoriei despre activitatea nervoas superioar, I. P.
Pavlov a pornit de la fapte obinute prin metode experim entale riguros
tiinifice de exem plu fenom enul de salivare observat la un cine n
cazul unui prinz fictiv (condiionat reflex). Pornind de la lucrrile pre
decesorilor si, I. P. Pavlov observ c : legtura nervoas tem porar
este un fenomen fiziologic universal n lum ea anim alelor i la oameni.
Ea este, dup prerea sa, n acelai tim p i un fenom en psihic, pe care
l com par cu noiunea de asociaie din psihologie.
Psihologii cu orientare m aterialist-dialectic recunosc c legtura
tem porar are la baz o nou conexiune elaborat n creier ; ca atare ea
este n acelai tim p att proces nervos superior, ct i proces psihic. n
acest sens principiul fundam entrii echilibrrii organism -m ediu devine
echivalent cu condiionarea rspunsurilor com portam entale. A stfel Piaget
consider c i la om adaptarea echilibrat la am bian oscileaz ntre
polul biologic i cel psihic, ntre asim ilare i acomodare. La noi Ana
Tucicov-Bogdan* apreciaz c reacia psihic este u n reflex condiionat,
un nou rspuns al creierului, dobndit prin asocierea unui stim ul neutru
cu un reflex necondiionat, dem onstrat experim ental de I. P. Pavlov.
Aceeai autoare arat c, n cadrul psihologiei sociale, condiionarea
pavlovist trece ca una din m odalitile im portante att n nsuirea lim
bajului de ctre copil, ct i, n general, n nsuirea experienei social-
um ane.
Se precizeaz de asemenea c tipurile de activitate nervoas supe
rioar (puternic echilibrat inert, puternic echilibrat mobil, puternic ne
echilibrat i tipul slab la animal i tipul gnditor, tip u l artistic,
tipul m ixt la om ), prin indicii lor, reprezint repere preioase n
analiza particularitilor tem peram entale ale interaciunii indivizilor n
grup.

* A n a T u c ic o v -B o g d a n P sih ologie gen eral i p sih o lo g ie so cia l , Edit.


D id a ctic i P ed agogic, B u cu reti, 1973.

71
Stadalitatea dezvoltrii i complicrii funciilor diferitelor struc
turi ale creierului stabilite de I. P. Pavlov snt repere de m are valoare
p e n tru delim itarea stadiilor dezvoltrii ontogenetice. Astfel, odat cu
vrsta, predom inana funciilor aparatului subcortical scade trep tat,
scoarei cerebrale revenindu-i funciile de difereniere, coordonare i
corecie. Elaborarea form elor de inhibiie activ difereniat i m ereu
actualizate scade valoarea relativ a inhibiiei externe. In acelai sens
perfecionarea m obilitii proceselor excito-inhibitorii ale scoarei cere
brale s p o r e t e capacitatea de adaptare la complexul de excitani al lumii
nconjurtoare i creeaz, prin armonia interaciunii cortico-subcorti-
cale, condiii p entru m bogirea continu a legturilor condiionate n
form ele lor cele mai nalte.
Dezvoltarea ontogenetic stadial cuprinde diferenierea i m atu
rizarea celor dou sisteme de semnalizare, prim ul dom inant n copilrie,
i stabilirea echilibrului cu cel de-al doilea sistem de semnalizare, odat
cu m aturizarea individului.
C aracterul evoluionist al sistemului psihofiziologic elaborat de
I. P. Pavlov const n teza care susine posibilitatea transform rii unor
reflex e condiionate dobndite, n funcie de semnificaia biologic i de
constana lor, n reflexe necondiionate, n decursul filogenezei.
Ca atare, I. P. Pavlov afirm c nsei reflexele necondiionate
considerate ca ereditare i perm anente, cndva, n dezvoltarea filogene-
tic, trebuie s fi fost dobndite de sistemul nervos. P entru I. P. Pavlov
reflexele condiionate sn t reflexe corticale dobndite i temporare. Ele
rep rezin t conexiuni flexibile i dinamice, activitatea reflex-condiio-
nat nefiind altceva dect o activitate semnalizatoare.
Pornind de la fenomenele de staz a excitaiei i a strilor de faz
descrise de W edenski, I. P. Pavlov demonstreaz c, n condiii normale
de optim funcionalitate a creierului, activitatea reflex-condiionat se
desfoar dup aa-zisa lege a forei". Fiecare subiect are o lim it
individual de excitabilitate i de rspuns la solicitri. In cazul n care
stim ularea se prelungete, ap ar strile de faz, i anume : faza de egali
zare (intensitatea rspunsurilor este egal i la excitani puternici, i la
cei slabi) ; n faza paradoxala raportul de for se inverseaz, iar n
cea ultraparadoxal se modific sensul reaciilor la excitani condi
ionali negativi se declaneaz rspunsuri pozitive, iar la excitani pozi
tivi, reacii de rspuns fie slabe, fie negative (lipsa de rspuns). Faza
paradoxal este incrim inat n mecanismele apariiei halucinaiilor, iar
faza ultraparadoxal ar sta la baza mecanismelor de apariie a ideilor
delirante, a m utism ului i negativism ului i, dup cum rezult din scri
soarea ctre P. Janet, la baza sindrom ului de autom atism m ental. Faza
de egalizare ar constitui, n form a sa excitatorie (dup M. I. K rasno-
gorski)*, baza strilor d e slbiciune irtativ, ia r n form a lor inhibi-
torie a celor de apatie.
In acelai sens ne apar situaiile n care tulburarea activitii op
tim e a scoaei cerebrale se produce prin creterea critic sau lent a

* W. I . K ru sn o g o r sk i Trudi po izuceniu v sei nervoni, d eiateln osti c elo -


vek a (i) jiv o tn h , M edghiz, M oscova, 1954.

T
unor influene puternice, exterioare sau interioare, care dezechilibreaz
activitatea scoarei cerebrale i determ in fie leziuni organice irev e r
sibile, fie tu lb u rri funcionale ale dinamicii proceselor cerebrale. Aeeste
tulburri pot avea caracter focal sau din contra, pot interesa ntreaga
activitate nervoas superioar. Solicitarea i suprasolicitarea proceselor
de excitaie sau inhibiie determ in apariia unor zone eu funcionali
tate anorm al, denum ite de I. P, Pavlov ipca, zone care pot sta la
baza m ecanism elor patogenetiee ale unor simptome nevrotice sau psi-
hotice.
F urtuna subcortical este, dup Pavlov, rezultanta tu lb u rrii
raporturilor cortco-subcorticale cu scparea form aiunilor subcorticale
de sub controlul scoarei. Ea se soldeaz cu modificarea necam ism elor
inductorii i este incrim inat n apariia unor stri de agitaie psiho-
motorie, n unele stri patologice de tip isterie (puerilism isteric, tea-
tralism i dem onstrativitate) sau de aspect catatono-hebefrenic (m anie
rism, com portam ent caricatural, ecomimie, ecolalie, ecopraxie etc.).
A pedind c tulburarea funciilor creierului se produce invers p ro
porional cu g radul de complexitate i difereniere, 1. P. Pavlov i elevii
si au dem onstrat c tulburarea raporturilor dintre sistemele de sem na
lizare ncepe de obicei cu dereglarea celui de-al doilea sistem filoge-
netic, mai tn r i m ai fragil.
Tipurile de activitate nervoas superioar prezint de asem enea
interes p e n tru patologia psihiatric, n sensul c isteria i psihoza rna-
niaco-depresiv se ntlnesc m ai des la tip u l artistic, psihastenia la tip u l
gnditor, iar neurastenia la tipul m ixt. Echilibrul instabil, labilitatea
m ecanism elor excito-inbibitorii caracterizeaz tem peram entul unor psi
hopai instabili, predom inana proceselor de excitaie reprezint carac
teristicile tem peram entale ale psihopailor impulsivi, slbiciunea am belor
procese se n tln ete la psihopaii astenici. Lipsa de mobilitate, in e ria
proceselor nervoasei cu tendina la fixarea unor focare de excitaie pot
fi incrim inate n apariia unor idei prevalente, obsesii, fobii, ct i n
elaborarea u nor idei sau sisteme delirante.
In concluzie, I. P. Pavlov, descoperind legile activitii nervoase
(legea sum arii excitaiilor, legea activitii reflex-condiionate, legea for
ei, legea strilo r fazice, a iradierii i concentrrii proceselor nervoase,
legea induciei reciproce l legea discriminrii i generalizrii sti-
m ulilor condiionali) a adus o contribuie rem arcabil alt la funda
m entarea determ inist-tiinific a unor procese fiziologice care stau Ia
baza activitii psihie'e i a com portam entului uman. ct i la evidenie
rea unor m ecanism e fziopatologice care pot explica o serie de tulburri
psihice. M etoda reflexelor condiionate s-a extins n prezent a tt la do
meniul psihologiei ct i la cel al psihopatologiei clinice. Ea este n ace
lai tim p o m etod de cercetare i u n procedeu clinic (nvare, condi
ionare negativ). n general teoria nvrii i gsete azi m ultiple
puncte de inserie n teoria pavlovist.
Concepia lui I. P. Pavlov a fost acceptat i aplicat n cercetarea
tiinific de coala neurologic de la noi, reprezentat de Gh. M ari-
nescu. In c din anul 1935, acesta, m preun cu A. K reindler *, au

* M a rin esco e t K r e in d le r D es refle x e s conditionnels. fitude de p h y sio lo g ie


norm ale et p a th o lo g iq u e, P aris, 1935.

73
introdus m etoda reflexelor condiionate n studierea activitii psihice
la om, n starea norm al sau patologic.
Tezele evoluioniste ale lui I. P. Pavlov i gsesc dezvoltarea n
cadrul teoriei evoluiei biologice n m acrointervale de tim p, elaborat
de P. K. Anohin, n teoria bipolaritii reverberante a fenomenelor
psihice, care au la baz mecanisme fiziologice aflate ntr-o dinamic
continu, determ inat de interdependena organism-mediu, n vederea
m eninerii echilibrului existenial.
Cercetrile mai noi, cu privire la substana reticulat, lucrrile
m oderne de electrofizologie vin s confirme legitile activitii ner
voase superioare stabilite de I. P. Pavlov. Teoria pavlovist i gsete
u n larg ecou n psihosomatica de orientare determ inist-tiinific sau
n concepia corticovisceral (Orbelli, Bcov, K urin etc.).
Concepia nervist pavlovist cnd vulgarizat, cnd aplicat
m ecanicist, a ntm pinat opoziii i critici generate de nelegerea super
ficial sau denaturat de poziiile filozofice ale celor care au in te r
pretat-. D intre acestea am intim doar im putaia care li e aduce
frecv en t lui I. P . Pavlov i colii sale, de a fi extrapolat rezultatele
unor cercetri pe animale, la om. Or, I. P. Pavlov nu a transpus la
om aceste mecanisme, ci dim potriv, a susinut c la om, a tt n stare
norm al, ct i de boal intervin pe o suprafa larg factorii psiho
sociali.
Este ilustrativ, n acest sens, prerea unuia dintre elevii si, oare
afirm a c la om, excitantul biologic, nainte de a provoca modificrile
corespunztoare n scoara cerebral, trece i se refract prin prism a
factorului social i devine un excitant calitativ diferit (A. T. Ponic).
R educerea factorilor psihogenetiei n nevroze la modelul experim ental
pe anim ale, afirm a acelai autor, este m ecanicist i poate fi com parat
n mod plastic cu ncercarea de a reduce expresia artistic a unei
muzici la mecanica sunetului".
Din acest punct de vedere, pavlovismul se deosebete de o serie
de alte o rientri n studiul com portam entului (Watson), cum a r fi
funcionalism ul (Cattell, Titchener, Dewey), care, cu tot aportul incon
testabil pozitiv, neglijeaz aspectul superior, specific um an, i tinde
s reduc psihicul la nite corelate fiziologice, obinute cu ajutorul
u nor studii neurofiziologice.
In S.U.A., J . M asserm an n tentativa de a pune de acord principiile
psihiatrice psihodinamice ale lui A. M eyer cu Cele de orientare psiho
som atic ale lui F. A lexander, a introdus conceptul biodinamic,
ncercnd s integreze i s sintetizeze variatele concepte ale psiho
logiei i fiziologiei com portam entului. M asserm an consider biodina-
m ica drep t o ram ur a fiziologiei care duce la concluzia c studiul
anim alelor poate aju ta la form ularea principiilor psihodinamice ale
com portam entului i psihoterapie!.
P e baza investigaiilor sale de psihologie dinamic i a nevrozelor
experim entale, M asserman form uleaz urm toarele patru principii
fundam entale ale conceptului biodinamic : a) m otivarea, b) adaptarea,
c) deplasarea, d) conflictul. Combinnd aceste principii cu unele for
m ulri de orientare psihanalitic i psihosomatic, el caut s le aplice

74
att la teoria com portam entului i personalitii, ct i la fundam entarea
unor metode psihoterapeutice.
a) Motivarea este explicat prin tr-o serie de necesiti fiziologice
de intensitate variabil (supravieuirea, creterea, dom inana, procre
area i chiar creativitatea estetic) care n ultim instan dirijeaz i
stim uleaz com portamentul. F r a acorda ro lu l dom inant libidouluj,
M asserm an descrie i alte instincte i dem onstreaz experim ental c
orice nevoie fiziologic poate fi utilizat p e n tru a activa com porta
m entul. D intre instincte, dup el, cel mai bine poate fi ex p lo atat
experim ental cel alim entar, care este legat i de sexualitate, de alte
nevoi dominante. Apreciind' c noiunile lui F reud asupra fazelor dez
voltrii erosului (psihosexuale), cu excepia fo rm ulrilor cu priv ire la
instinctul morii, se suprapun pe cele ale biodinam icii, M asserm an
consider c principiile Sale cu privire la m otivaie i cele ale lui
Freud pot fi reconciliate.
b) Al doilea principiu adaptarea stabilete c organism ele
reacioneaz i i definesc mediul lor pe baza unic a nevoilor, capa
citilor i experienelor lor. Reacia n u este d eterm inat de vreo
ultim realitate, n u se bazeaz pe o realitate obiectiv, deoarece aceasta
(realitatea) este n tr-o m are m sur relativ ; ad aptarea a r depinde deci
de factorii biodinamici unici p en tru specie indivizi, dei acetia s u fe ri
m odificri n funcie de nevoile specifice, experienele trecute i capa
citatea de integrare prezent. Dup M asserman, nevroza poate fi
definit ca persistena11 unor modele com portam entale care n u servesc
efectiv funcia de adaptare. La om, atunci cnd m odelul de reacie
vine n conflict cu norm ele sociale, apar tu lb u rrile de com portam ent
de tip nevrotic, conform conceptului idiosincretie (disonana n tre
norm ele sociale i universul particu lar individual).
cj r conformitate cu form ulrile psihanaliste, M asserm an consi
dera principiul deplasrii drep t o blocare com portam ental superpo-
zabil refulrii, suprim rii, substituiei adaptative n faa frustraiei.
Aceast, blocare com portam ental n realizarea scopului direct duce la
eforturi suplim entare, i de obicei dezechilibrate, p en tru obinerea
aceluiai scop sau p en tru realizarea unui com portam ent com pensator
n vederea satisfacerii acelorai obiective. n experim entul pe anim al,
M asserman a dem onstrat c atunci cnd obstacolele fru stra n te snt
nlturate, organism ul se ntoarce la com portam entul norm al, dovedind
astfel c modelul de deplasare era doar in h ib a t sau elim inat.
d) Conflictul const n ciocnirea a dou sau m ai m ulte m otivaii
puternice, nsoite de creterea tensiunii i anxietii, care determ in
ca i n cazul nevrozelor realizate experim ental de I. P . Pavlov
dezadaptarea com portam entului. M asserm an susine c stim ulii orga
nizai de intensitate aproxim ativ egal cu fo ra m otivaional, pot
determ ina un dezechilibru com portam ental persistent. E l folosete
pentru reproducerea experim ental a com portam entului nevrotic, Ja
pisici n special, producerea conflictului d intre foam e i fric, asociind
hrana cu un excitant electric ocant sau cu u n arpe artificial*. Aceste
modele ale reaciilor nevrotice amintesc, i n unele privine chiar se

75
confund, cu experim entul pavlovist. Biodinamica lui Masserman diferi
ns n esen prin orientarea ei gestaltist, prin interpretarea feno
menelor experim entale n sens psihanalist i prin transpunerea forat
a datelor experim entale obin u te la anim al la nivelul comportamen
tului um an.
O rientrile i concepiile psihofiziologiee i-au gsit rsunet n
psihologia i sociologia contem poran.
In ultim ele decenii psihologia social a reuit s se impun, n
ciuda scepticismului cu care a fost prim it n rndul tiinelor sociale.
Ea reprezint aplicarea noiunilor i metodelor psihologiei la studiul
variatelor tipuri de grupuri sociale (naturale i istorice structurate
social sau spontane, oficiale sau informale"). Se tie c grupurile
sociale reale presupun interrelaii psihologice numeroase, aparent inde -
term inabile, dar care dezvluie structuri psihologice i anum ite carac
teristici ale raporturilor dintre norm ele psihosociale standardizate i
devierile posibile de la acestea. S-a putut constata c unele procese
psihologice individuale pot avea anum ite caracteristici imprimate de
ctre grupul social. S-a vorbit de o percepie i o interpretare determ i
nat social.
P e de alt parte, psihologia social a descris i anum ite m ani
festri specifice grupurilor (cum ar fi : caracteristicile mulimilor
sociale, ale asociaiilor sau cele de band). Interesul pentru studiul
g rupurilor mici (microgrupul) a crescut datorit studiilor lui K. Lewin
asupra dinamicii tensionale a m icrogrupului i celor ale lui J. Moreno
asupra structurii afective a grupului. S-au conturat trsturile psiho
logice care stim uleaz com unicarea optim, eficacitatea social i cele
care favorizeaz sau frneaz contribuia m em brilor microgrupului.
R elaiile psihologice din grupurile mici au fost descrise nti n
m ediul industrial (E. Mayo) i u lterior teoretizate i experim entate de
ctre R u rt Lewin i echipa sa, care au furnizat date deosebit de utile
referitoare la fenomenul conducerii i subordonrii, atitudinile de
sim patie sau antipatie, de aprobare sau respingere, fenomenul de
coeziune sau disoluie a grupului, stilul conducerii colective sau prin
l ideri etc.
O asemenea direcie de cercetare a fost iniiat i la noi prin
.studiul sntii m entale la grupuri reprezentative din populaia capi
talei (studeni, elevi, m uncitori industriali, locatari de bloc etc.).
D esigur c tot att de interesante snt i studiile asupra relaiilor
m icrogrupurilor cu m acrogrupurile sociale, care pot permite conturarea
unor configuraii psihosociologici justiiei, economiei (marketing),
politicii, educaiei, relaiilor dintre diferite sectoare sociale.
Mai aproape de dom eniul psihiatriei este studiul unor probleme
de patologie social cum ar fi cel al sociopatiei i delincvenei. Problema
antisocialitii, nereductibil la nosologia psihiatriei clasice, rm ne una
din tem ele m ajore ale patologiei sociale, care reclam colaborarea inter-
disciplinar dintre psihologia social i drept. Chiar patologia psihia
tric m arginal (nevroze, psihopatii) a cptat noi valene prin abor
darea epidemiologic i studiul constelaei dinamice a diferitelor cauze
psihosociale care determ in dezechilibrul persoanei i al relaiilor sale
cu am biana social.

78
Noi considerm oi studiile de psihosociologie pot completa datele
sociologiei fr a i se substitui acesteia i cu a tt mai puin legilor
sociale descoperite de m aterialism ul istoric.
1.5. PSIHIATRIA AZI - ORIENTAREA
METODOLOGIA I SARCINILE EI CA RAMUR
A TIINELOR MEDICALE.
In expunerea concepiilor i orientrilor ne-am propus s cuprin
dem doar unele din aspectele eseniale i im plicaiile lor n diverse
dom enii ale psihiatriei. Ara ncercat s evideniem elem entele raionale
care au contribuit la extinderea cm pului de investigaie, au deschis
drum uri noi diferenierii patologiei psihice, au favorizat abordarea
tiinific m ultidisciplinar n psihopatologie i au stim ulat d iv ersi
ficarea metodelor terapeutice (psiho- i socioterapice),
Abordnd de pe poziii critice coninutul unora dintre aceste
orientri i concepii, ne-am strd u it s exprim m aderena noastr la
direciile determ inist-tiinifice ale prezentului i viitorului specialitii.
Psihiatria rom neasc contem poran i fondeaz concepia pe
filozofia m aterialist-dialectic i istoric. A ceasta presupune o viziune
complex asupra om ului i reprezint de fapt o antropologie m arxist
aplicat. Este vorba de o nelegere cuprinztoare i ierarhizat a
principalelor latu ri ale fiinei um ane, care se intercondiioneaz i care
are ca rezultant omul norm al, prin integrarea aspectelor biologice
n cele psihologice i ale acestora n latu ra social. A ceast concepie
ne orienteaz nelegerea att asupra m odalitii de form are a perso
nalitii umane, ct i asupra explicrii regresiunii ei psihopatologice.
Ea d sens u n itar psihiatriei clinice, legnd-o obligatoriu de asistena
psihiatric am bulatorie i, prin aceasta, de via social. Pe acest fundal
filozofic, concepia noastr despre p sihiatrie rm ne un sistem deschis
la datele noi pe care le furnizeaz disciplinele nrudite : psihologia,
neurologia i sociologia. i dac dialogul i dezbaterea au devenit o
obligaie p entru filozofie, ele snt tot att de necesare i p e n tru edifi
carea critic a concepei psihiatrice.
Psihiatria rm ne Incontestabil o disciplin m ed ic a l ; spre deo
sebire ns de celelalte discipline medicale, este cel m ai p u in legat de
biologie i totodat cel mai m ult legat de tiinele sociale. S ta tu tu l
su num ai aparent p articular decurge din nelegerea n atu rii um ane n
com plexitatea ei. Or, aceasta are o ap arten en ontologic cvadrupl, re
zultat din confluena a p a tru niveluri :
biologic p rin care ine de tiinele n atu rale ;
psihic p rin care se include n tiinele biosociale ;
social prin care face parte din tiinele sociale ;
spiritual prin care in e de tiinele social-ideologice, de
cultur.
Psihiatria, i ntreaga medicin au o orientare filozofic m ateralist-
diaectic i istoric. Ca p arte a antropologiei, i reprezint omul ca o
.sintez a celor p a tru niveluri, ireductibil la vreunul singur a acorda
importan unui nivel n dauna celorlalte ar nsemna s se ajung la
devieri biologizante, psihologizante, sociologizante sau -spiritualiste
toate exagerri fie m aterialist-vulgare, fie idealiste.

77
Antropologia filozofic m arxist pune accentul nu pe egalitatea fac
torilor care acioneaz de-a lungul evoluiei ontologice a omului, ci pe
factorul social, determ inant n explicarea omului, fr s exclud prin
aceasta dialectica necesar ntre toi factorii care concur la definirea
om ului ntreg11.
Aceast orientare teoretic vede omul ca o totalitate bio-psiho-
socio-spiritual, concepie susinut de altfel de coala de psihiatrie
iean (bio-psiho-social, la care noi adugm spiritualul11).
n practic ns, n tim p ce disciplinele medicale se pot exercita
asupra omului rm nnd n cadrul tiinelor natural-biologice, psihia
tria n u se poate lim ita la aceasta, n tru ct ea are ca obiect psihicul
bolnav, latur relativ neglijat de medicina clasic.
n medicina contemporan psihiatria depete a tt cadrul tiine
lor biologice, ct i aportul psihologiei, p entru c e forat s in seama
de statu tu l socio-economic n determ inism ul reaciilor psihogene i al
psihopatologiei. i iat cum n psihiatrie, n general, i desigur n psi
h ia tria romneasc, s-a ajuns la concepia resocializrii. Pe baza ei obiec
tivele psihiatriei sociale se contureaz i structureaz n vederea nele
gerii etiopatogeniei, ca fenomen com unitar i mai ales ca posibilitate
de terapie eficient care s perm it bolnavului m ental s existe ca in
divid i ca fiin social. Iat filozofia practic a psihiatriei de azi i de
mine.
P rin tre curentele psihiatriei contem porane este locul s menionm
psihiatria transcultural i antipsihiatria.

1.5.1. PSIHIA TRIA TRANSCULTURAL


P sihiatria transcultural ncearc s stabileasc acele conexiuni, pe
care le are psihiatria .cu o anumit cultur. Im portana ei a fost sub
lin iat de neofreudism, dar adevrata surs trebuie cutat n etnologia
com parat i structural.
K raepelin nsui remarcase diferena nosologic ntre psihiatria
din G erm ania i cea din Java. Sistem atizarea acestui nou curent n psi
h iatrie se datorete lui E.D. W ittkower, reputat psihiatru canadian, cu
noscut p en tru contribuiile sale mai ales n domeniul psihosomaticii.
n accepia lui, psihiatria cultural se ocup de frecvena deter
m inism ului i n atu ra bolii m entale, ca i de tratam entul acesteia.__din
u rm jn _ lim ite le unei uniti culturale. P rin extensie, term enul de psi
h iatrie tran scultural" ar nsemna descifrarea ntr-o unitate cultural
a unor caracteristici comparabile. Iniial o direcie de cercetare n de
ceniul al patrulea al acestui secol, a devenit actualm ente o direcie me
todologic necesar p entru nelegerea bazei culturale a oricrei perso
n aliti norm ale sau patologice. Se pornete de la ipoteza c evidenierea
unor variabile socio-culturale cu posibil im pact n geneza bolii'm entale,
pot jalona u n plan tiinific pentru prom ovarea sntii mentale, i re-
ducereEufrecvenei bolilor mentale.
C ultur este definit de Lington ca totalitatea ..atitudinilor, ideilor
i com portam entului m prtit i transm is d e . ctre membrii , unei so
cieti o veritabil ereditate social care im prim criteriul de dife-^
ren iere ntre individul normal i bolnavul mental.

7S
Interrelaia cultur-personalitate este n prezent cert, cu o re
m arc ns : dei n orice om exist aceleai pulsiuni fundam entale, ca
litatea lor, inhibiiile la care snt supuse n fam ilie i societate difer
d e la o societate la alta, de la o fam ilie la alta i chiar de la un individ
la altul.
Studiul diferenelor dintre sistem ele de educare a copiilor a c
p tat deja aplicabilitate practic ; s-a recunoscut astfel valoarea afec-
iunii m aterne, mai ales n prim a copilrie.
Metodologic, diferenele transculturale pot fi stabilite cantitativ i
calitativ prin aplicarea aceleiai tehnici de investigaie la dou su mai
mu!te culturi. Se ntreprind de obicei studii m ultidisciplinare n care
sn t angrenai pe lng psihiatri i psihologi, sociologi, etnologi etc.
Prim ele diferene au rezultat din com paraia societilor prim itive
cu cele occidentale. Psihiatrii s-au preocupat mai ales de com pararea
unor observaii clinice.
D up W ittkower, ase snt problem ele mai im portante ale psihia
triei transculturale, i anum e :
a) T ulburrile psihice n culturile prim itive. S~a dem onstrat exis
ten a acestor tulburri chiar i la com unitile stabil integrate, tradi
ionale, dei este nendoielnic c nu n aceeai proporie.
b) Frecvena (epidemiologia) tulburrilor m entale. Statisticile au
a r ta t frecvena mai redus a bolilor m entale n societile aa-num it
prim itive. Constatarea trebuie admis cu rezerva cuvenit, deoarece
catagrafiile nu snt ntocm ite dup criterii unitare iar bolnavul m ental
poate fi ngrijit n aceste ri i de alte persoane dect de psihiatri.
c) In ceea ce privete sta b ilie a JiyeiiJiejL,MQ&!kL a bolilor m en
tale, se intmpin de asemenea dificulti metodologice dm cauza unor
etichete diagnostice neunitare. Ceea ce pare definitiv acceptat este c
^.-tclnzofrema ..esLJubicui ar Tjji relativ egal distribuit n toate regiunile
globlilQ trD in contra, strilevdepresive survin mai frecvent n rile dez
voltate (dei aceast veche constaare este infirm at de observaiile re
cen te ale lui Field).' Suicidul este mai frecvent n Japonia, Suedia i
Dnnorr>n-ca. n com paraie' cu rile africane. Ig astiile^sigricp se ntl
nesc mai des n rile subdezvoltate, n tim p ce t ul burarilefepsihosoma-
tice (ulcerul gastric, hipertensiunea arterial, astm ul bronic, infarctul
miocardic) afecteaz cu precdere populaia din rile dezvoltate. Exist
d e asemenea diferene n ceea ce privete optica fa de perversiunile
sexuale, heterosexualiti.
d) Factorii culturali ca^res. A devenit o constatare banal c o
societateTjazafa p"e competiie,"pe goana dup ctig, dup vitez, este
m u lt m ai stresant dect viaa ntr-o insul din Pacific, unde presiunea
social este minim i tim pul nu conteaz (Spiro).
De asemenea, mai expui la stres snt cei care migreaz. In toat
lum ea, procesele de industrializare i m odernizare sa nsoesc de o
schim bare n care riscul stresului este m ai mare.
e) Diferenele... .n.. simptomatologii bolilor m entale . n. diferite, cul
tu ri reflect profundele schimbri prin care trec toate rile lumii.
S-a rem arcat un viraj..dela_neyroza isteric_ d eJip C liarco t. ctre
tabloul, neurastenicrcenestopa, cu particulariti legate de fiecare cul
tu r . F aptul poate fi constatat de orice psihiatru cu experien, care

79
compar neurastenia survenit la o persoan din mediul rural cu cea
survenit la o alta, din mediul urban, interesante snt i datele obinute
din com paraia delirurilor, al agresivitii implicate i deci al periculozi
tii. S-au descris i simptome ireductibile la semiologie europeana
clasic, cum ar fi faimosul aamok> un fel de stri de- afect n care
subiectul se consider posedat i care nsoesc uneori anum ite ceremonii
religioase.
f) T ratam entul bolilor m entale este aplicat n m ulte pri ale lumii
de n epsihiatri. Toate reperele difer : modul de internare i externare,
participarea familiei, tipurile de proceduri psihoterapice; nu e deloc
surprinztor ca, uneori, ceea ce se nva la istoria psihiatriei, cum ar
fi alungarea demonilor, coexist cu psihanaliza sau cu comunitatea
terapeutic.
Psihofannacologia nu a nlocuit n m ulte pri ale lumii trata
ment rd cu diferite ierburi, cu sacrificii rituale ciudate pentru un . eu
ropean, dar eficace p en tru cel care recurge la ele i tocmai aceast
eficacitate dovedete ct de profund nrdcinate snt credinele sau pre
judecile culturale.
P sihiatria transcultural se nscrie n tendina actual de cunoa
tere i apropiere ntre toate rile lumii, dispuse s faciliteze informaia
n scopul am eliorrii diagnosticului i tratam entului psihiatric.

1.5.2. ANTIPSIHIAT'RIA

P sih iatria este confruntat n ultim ele decenii cu concepiile anti-


psihiatrice, expuse de ctre Goffman i M. Foucault n Lhhtoire de
la folie (1961).
T erm enul ,,antipsihiatrie a fost introdus de psihiatrul englez
Cooper, unul dintre susintorii acestei concepii dac nu absurd cel
puin bizar, concepie care atac n fond existena psihiatriei ca ra
m ur a medicinii. Am utilizat term enul de mai sus pentru a sublinia
anacronism ul celor care pretind c nainteaz m potriva curentului pu
ternic al psihiatriei m oderne, ce dispune azi de m ari posibiliti de in
vestigaie clinic, paraclinic, psihologic, sociologic, de un bogat a r
senal terapeutic, ca i de echipe complexe de specialiti, capabili s
m nuiasc eficient mijloacele biologice, psiho- i socioterapeutice.
In cele ce urm eaz ne vom opri la patru dintre tezele antipsihi-
atrilor.

1.5.2.1. Teza antinosoogist

Dup prerea lui Foucault, apariia psihiatriei ca ram ur a me


dicinii a dus la alienarea bolnavului mental, i nu la eliberarea lui.
H ayw ard, Cooper, Laing contest n prim ul rnd conceptul clinic
de schizofrenie, de dem en precoce, acesta fiind socotit o invenie a
lui K raepelin, iar schizofrenia, denum it astfel de E, Bleuler n 1911,
este ironizat de ctre H ayw ard ca fiind o siluet germ an mbrcat
de u n m are croitor elveian". Conform m odelului sociologic al acestui

80
antipsihiatru francez, schizofrenul este un om norm al care se opune
produciei m ecanizate a civilizaiei contem porane. A bsurdul este i mai
evident n num eroasele lucrri ale an tip sih iatru lu i am erican Th. Szasz,
care consider boala m ental drept un m it, la fel de ireal ca i vr
jitoarele, o etichet44 pe care psihiatrii o pun pe sem enii lor.
Respingnd modelul medical al bolii psihice, Szasz consider inu tile
program ele de sntate m ental dn S.U.A., pe care le num ete inchi
ziie44 cu instituii totalitariste44 ; despre p sihiatria preventiv, elaborat
de K aplan, afirm c este un sistem de psih iatrie birocratic n care
din ce n ce mai m uli psihiatri lucreaz cu aa-ziii pacieni11. Acelai
autcr consider boala psihic d rep t o m etafor" i susine c p sih iatru l
nu are com peten s intervin n problem ele ju d iciare ale responsabilii
tii. Dup el, internarea obligatorie a bolnavilor m entali periculoi este
o crim m potriva um anitii41.
S nt lesne de neles consecinele nocive ale acestui fel d e a vedea
lucrurile, care a r lipsi bolnavul de protecia specialistului, de ocrotirea
lui n instituii capabile s asigure att securitatea personal ct i a
celor din jur. Este de asemenea evident lipsa de um anism a d-lui
Szasz, care prefer s lase bolnavul psihic n seam a tribunalelor i s-l
priveze de ngrijirea n instituii i de ctre echipe terapeutice psihia
trice com petente i securizante.

1.5.2.2. Teza sociogeniei bolii m entale

Negarea modelului medical al procesului schizofrenic11, n special,


este strns legat de studiile ntreprinse asupra relaiilor din fam ilia
schizofrenilor. Aceste studii au fost iniiate cu scopul de a evidenia
acele relaii anorm ale din fam ilie care genereaz boala psihic. Studiile
lui Brown (1960), Wyde i colab. (1965 1967), Lidz i colab. (1966) i
n special teoriile lui Bateson stau la baza m odelului psihosociologic41,
sociogenic44 al schizofreniei. P otrivit acestei teorii, persoana victim 44,
prin aa-zisa dubl legtur44 sau dublu blocaj44 (double bindj, este
supus unor presiuni contradictorii (unor injoncii) din partea uneia sau
a m ai m ultor persoane din fam ilia proprie. A ceste presiuni au d rept
consecin p ertu rb area comunicrii n interio ru l fam iliei, u rm at de im
posibilitatea discrim inrii m esajelor de ctre victim 44 (de ctre schizo-
fren).
Psihozele schizofrene ca atare reprezint m odaliti de a nvinge
efectul de inhibiie i control al m em brilor fam iliei i, n acelai tim p,
calea de lu p t p en tru lichidarea dublului blocaj44.
A ntipsihiatrii neleg deci schizofrenia ca pe o situaie critic
social-psihologic, constituit n interiorul fam iliei sau al altor g ru p u ri
mcrosociale, i nu ca pe u n fenom en patologic, legat de tu lb u rarea
unora sau altora dintre structurile i funciile biologice, psihologice i
sociale ale persoanei umane n integritatea ei.
Deci schizofrenia nu este o boal a individului, ci o situaie cri
tic microsocial n care aciunea i experiena persoanei ar deveni
pentru sem eni neefective, ca urm are a unor cauze intelectuale, cu ltu
rale i mcrosociale (de obicei familiale), dei unii antipsihiatri con
sider orice relaie social, situat n afara relaiilor interpersonale,

81
6 c. 49
d re p t fals44. Aa cum rem arc Howells, ei adm it totui tipuri de co
m unicare a schizofrenilor i n afara familiei.
Conform concepiilor antipsihiatrice, principalul n diagnosticul i
tratam en tu l schizofreniei const n descoperirea acelor raporturi inter
personale care s-au produs ntre bolnav i persoanele care-1 nconjura,
n acest fel problem a nelegerii bolii psihice se deplaseaz de la sferele
medico-biologice ctre dom eniul valorilor socio-psihologice, al contactu
lui i aciunilor interpersonale.
Concepiile filozofice ale antipshiatrilor pornesc de la problema
aciunii antropologiei i dialecticii existenialiste care deosebete dou
tip u ri de raionalitate : analitic i dialectic".
Raionalitate analitic se refer num ai la logica exterioar a mi
crii gndurilor, i n u ca dialectica, la starea obiectiv a lucrurilor.
A stfel stru ctu ra procesului cognitiv, modelele sale epistemologice se
caracterizeaz prin pasivitate dualist. Subiectul este pasiv fa de
obiectul observat44. Ca urm are Cooper apreciaz c activitatea omului
de tiin se rezum la necesitatea de a elabora o clasificare conceptual
a faptelor, pe care le nregistreaz dup aspectul lor exterior. Dup el,
descrierea anatom ic i fiziologic a diferitelor pri ale corpului unei
persoane este legat cu personalitatea ca obiect pur, fa de care
savantul are doar o viziune a perspectivei exterioare. Abordarea ana
litic, proprie teoriilor biochimice ale etiologiei schizofreniei, nu poate
fi aplicat dom eniului lum ii interioare a personalitii, sferei raporturi
lor i interaciu n ilo r interpersonale interne sau descrierii aa-zisului
com portam ent schizofren41 sau modului n care persoana schizofrenului
se obiectiveaz n lum e44.
Raionalitatea dialectic. A ntipsihiatrii au dreptate cnd critic n
gustim ea organicist a nelegerii personalitii, dar greesc, opunnd
m etafizic biologicul socialului, som aticul personalului. Laing ne readuce
n faa dualism ului cartezian cnd susine c existena omului ca per
soan este o sfer special a actelor interpersonale intenionale, o sfer
a opiunii i a valorii autocreative a subiectului, separat de structurile
biologice. P en tru el, descoperirea i descifrarea actelor interne in te r
personale im pune abandonarea tipului de raionalitate analitic i recur
gerea la raionalitatea dialectic44, n tru ct aceasta perm ite fixarea acte
lor din in terio r cu aju to ru l unei dialectici subiective. Dialectica ade
v rat se reveleaz num ai acelor observatori care se situeaz n inte
riorul obiectelor, avnd u n rol activ, i nu de subiect pasiv. Nu ne este
greu s depistm aici elem entele de baz, m prum utate de la J. P.
S artre, elem ente care constituie nucleul criticii raiunii dialectice44, pri
lej p en tru Laing de a acuza m arxism ul de rigiditate i dogmatism, n
tru c t reduce concretul la abstract44. El opune dialecticii m arxiste ana
litice neconcrete aa-num ita totalizare44, n accepia autorului o dia
lectic concret, valoroas, totalitar, rezultant a dezvoltrii i formrii
ntregului i p rilo r lui componente. P en tru el (v. Teoria ansam blu
rilor p ractice44, voi. I, ap ru t n 1960), totalizarea este ntotdeauna n
chis n lim itele realitii um ane44, ale activitii omului, ale dialecticii
subiectului. De aceea num ai observatorul care triete n interiorul unui
sector al totalizrii poate sesiza legturile interne care-1 unesc de mi
carea totalizatoare.

82
Omul caut de-a lungul existenei sale s-i realizeze totalizarea11,
dar acestei cutri i se opun aciunile altor oameni, care-i lim iteaz i n
tegritatea prin aa-zisa aciune de detotalzare*1. Ca atare, omul i
poate atinge totalizarea** num ai negnd, sau detotaliznd, integritatea
altora. Astfel dialectica subiectului i obiectului se rezum la relaia
dintre negant i negat, izvorul negrii fiind contiina subiectului expri
m at n expresia existenialist fiinarea p en tru sine .
Aa cum sesizeaz M. S, K elner, dialecticii existenialiste i lip
sete concretismul adevrat, pen tru c se lim iteaz la form area ntre--
gurilor, la raportul d intre ntreguri i pri, srcind astfel concepia
dialectic.
In al doilea rnd, antropologia existenialist scoate p rin subiecti-
vizare dialectica din dom eniul naturii, din lum ea obiectiv, care exist
independent de subiect i nu recunoate dect dom eniul activitii umane.
n al treilea rnd, dialectica existenialist se ntrupeaz doar rt
negare**, rupnd astfel n mod m etafizic afirm area de negare.
Aadar, dialectica existenialist, caracterizat p rin nihilism , i are
originea n concepiile social-filozofice ale colii din F ra n k fu rt (Marcase,
Horkheym er, Adorno etc.).
De altfel antipsihiatria, ca i concepia noilor stngiti contem
porani, exprim atitudinea extrem de critic a tinerei generaii din
rile Europei vestice i S.U.A. fa de societatea burghez cu organizarea
ei tradiional, fa de norm ele, rolurile i idealurile ei.
Din punct de vedere filozofic, antipsihiatria reprezint un aliaj
polimorf, haotic de precepte ale existenialism ului francez, psihanalizei,
elem ente de structuralism , neokantianism i cele social-filozofice, ale
colii de la F ran k fu rt. R eprezentrile an tipsihiatrilor n secvenele lor
filozofice, morale, social-psihologice im pun m edicului psihiatru aciuni
precis determ inate cu im portan social, ca : revolta anarhic m potriva
medicinii tradiionale, im aginarea unor tehnici terapeutice psihiatrice noi
i a unor experim ente orientate spre crearea u nor form e noi de tra ta re
a bolnavilor psihici.
Teza sociogeniei bolii m entale, n sens antipsihiatric ns, aa cum
sesiza G. N. Constantinescu, vrea s im pun postulatul c ceea ce noi
num im boal psihic14 (respectiv schizofrenie) reprezint de fap t o re
acie normal fa de fam ilie sau societatea psihotic1* sau psihoto-
gen.
n ncercarea de a form ula m odelul sociologic al bolii mentale,
antipsihiatrii englezi Laing i Cooper folosesc deform at conceptul m ar
x ist de nstrinare*1; rezultatul este o regretabil confuzie generat de
suprapunerea unor noiuni diam etral opuse, i anum e noiunea de n-
strin are, rezultat din condiia existenial a m uncitorului din lum ea
capitalist contem poran i identificarea ei cu existena anorm al1*,
respectiv cu boala mental**, cu alienarea psihic.

.1.5.2.3. Teza antiinstituional

Teza antiinstituional se bazeaz pe studii de sociologie n tre


prinse n instituii terapeutice psihiatrice. Scopul a fost acela de a evi
denia influena acestor instituii, n special spitaliceti, asupra celor

83'
internai, n funcie de atm osfera um anitar sau dimpotriv, negativ,
creat de personalul m edico-sanitar.
Reeditnd experiena lui Clifford, internat ca bolnav psihic real
n tr-u n spital de psihiatrie, Caudil se interneaz n anul 1054 ntr-un
spital de psihiatrie, pentru a face cunoscute subcuitura grupurilor de
pacieni, atitudinea lor fa de actul terapeutic i, n generai, microcli
m atul social negativ nenatural din aceste condiii. n studiile ntreprinse
n acelai scop, Belknap evideniaz contradicia flagrant dintre con
cepia terapeutic, nivelul unor grupe de surori i cultura i atitudinea
opus a medicilor psihiatri, incapabili s modifice atmosfera dat fiind
num rul lor mic i nu rareori, prin atm osfera negativ pe care o gene
reaz ei nii, prin regimul dictatorial" pe care i ei l impun.
E. J. Cummings critic sistemul de putere* instaurat n spitalul
dt> psihiatrie. Goffman ii exprim i el dezacordul, dup cc funcio
nase tim p de un an n calitate de cadru mediu, n spitalul St. Elisabeth"
din W ashington, spital cu 7 000 de paturi. El consider spitalul drept o
instituie totalitarist, care izoleaz bolnavii cu situaii sim ilare de so
cietate i crecaa condiii asem ntoare nchisorilor, mnstirilor, tabere
lor de instrucie m ilitar etc.
Cu alte cuvinte, spitalele de psihiatrie administrate n mod tradi
ional ofer o via nchis n care incom prehensiunea i relaiile dis
torsionate dintre bolnavii internai i personalul de ngrijire duc la
izolarea bolnavilor. Regulam entul spitalelor impune adesea privarea de
obiectele de necesitate personal i determ in un fel de adaptare se
cundar a bolnavilor ca mijloc de a nfrnge regulile unor spitale. n
special de tip azilar.
Aa cum rem arc II. Ey, orice psihiatru poate deveni antipsihiatru
n faa unor spitale m izerabile cu regim azilar, dar de aici pn la ana
tem izarea instituiilor spitaliceti m oderne este cale lung. n aceast
p riv in exist preri deosebite chiar ntre antipsihiatri, n special ntre
cei englezi (Laing, Cooper) i cei americani. In ultima vreme psihiatrii
englezi au creat la Londra instituii care funcioneaz dup modelul co
m unitii terapeutice (de exem plu. Vila 21). Ca replic la acest experi
m ent antipsihiatric, Szasz (1976) critic vehem ent inconsecvena anti-
psihiatrilor englezi, care susin c nu exist schizofrenie, dar trateaz
schizofreni, combat existena spitalelor de psihiatrie, dar creeaz totui
instituii de caritate ncadrate eu psihiatri.
In ceea ce privete internarea n spital, Laing mai ales crede c
nu se poate face selecia celor internai, deoarece nu exist practic o
diferen ntre bolnav i sntos. Dup prerea sa, ar exista totui o
violen11 (exercitat n special n cadrul spitalelor de psihiatrie), pe
care sntoii11 ar exercita-o asupra bolnavilor psihici prin- eticheta
pus de psihiatri ; ca atare, el susine c violena41 n psihiatrie re
prezint o aciune coroziv asupra libertii persoanei, ce traduce vio
lena psihiatriei nsi11.
De altfel raionam entele hazardate i contradictorii ale antipsihia-
tru lu i am erican Szasz pot fi uor com btute prin dou ntrebri simple :
Dac nu era psihiatria, cum ar mai fi ajuns d-lui psihiatru ? i dac
nu a r fi psihiatria, ce fel de an ti ar mai fi fost dmsul ?
Ambigu este i poziia antipsihiatrului italian Basaglia, care con
sid er spitalul de psihiatrie un instrum ent de control al elem entelor de
p ertu rb a re social rm ase in afara capacitii de absorbie a unui ciclu
productiv.
1.5.2.4. Teza antilera|jti!tk
Teza antiterapeutic pornete de la conceptul antipsihiatric con
form cruia aa-zisul bolnav psihic este n orice caz mai puin alienat
d ect aa-ziii norm ali'4 clin familii norm ale".
Teza antiterapeutic, aa cum a definit-o G. N. Constantinescu,
respinge orice tratam ent, inclusiv pe cel chim ioterapie, i accept doar
com unitatea terapeutic ultraperm isiv i chiar anarhic.
Comunitatea terapeutic apare ca urm are a tendinei de liberali
z are a spitalelor de psihiatrie, iniiat d'e Main (1946) i Bell (1949)
sub num ele de micarea uilor deschise".
M axwell Jones a ncercat s pun n practic la spitalul Belmont
teoria bazat pe latu ra constructiv a acestei concepii. El a presupus
c eliberarea com unicaiilor n cadrul com unitii, analiza evenim ente
lo r din interiorul ei, procurarea de triri instructive, aplatizarea p iram i
dei autoritii, exam inarea rolului i n tru n irea periodic a comunitii*4
vor avea rezultate pozitive. Cu toate bunele intenii ns, atitudinea
extrem de perm isiv a dus la dezordine, acte com portam entale antiso
ciale, scandaluri, procese, nclcarea unor reguli elem entare ele igien
sau respingerea unor practici terapeutice consacrate.
Recamier, dup ce atrage atenia asupra pericolului de a se trans
form a com unitatea terapeutic ntr-o ideologie i o politic a an arhism u
lu i i dezordinii, arat c sm burele raional al com unitii terapeutice
ofer practicii com une de spital posibilitatea integrrii prin socioterapie.
D e altfel, nc din 1967 J. K. Wing renunnd la sp ecu laiile.. . vapo
roase ale unor antipsihiatri, arat c modelul social exercit o influen
nendoielnic asupra evoluiei i posibilitilor de recuperare a bolnavi
lor do schizofrenie. A utor al conceptului de handicap secundar" (n.-~
provocat de cel prim ar, de boala nsi), psihiatrul englez demonstreaz
c acesta este provocat de :
a) atitudinea i com portarea fie negativ, fie util a medicilor,
personalului de ngrijire, a m em brilor fam iliei, colegilor de munc etc. ;
b) m icorarea i mai accentuat a contactului cu lum ea din afar,
o d at cu prelungirea spitalizrii.
J . K. Wing pune accentul pe socioterapia efectuat n spitalul de
psih iatrie i este de prere c durata inactivitii bolnavului psihic
tre b u ie corelat cu cazurile grave de boal (v. schizofrenia).
Foarte interesante ni se par refleciile lui Loyd Sederer (1977)
expuse n articolul in titu lat : Moral Therapy and the Problem of Moral
i cele ale lui A. A. Stone n Recent m ental H ealth litigation". Prim ul
a ra t c psihiatria i va reafirm a identitatea i se va distinge numai
d ac va furniza ngrijiri um ane psihosociale adecvate, capabile s asi
g u re esena unei terapii morale. A. A. Stone analizeaz efectele discu
iilo r organizate de psihiatrii americani cu privire la internarea involun
ta r i dreptul pacientului de a refuza tratam entul. El arat c tra ta
m entul psihiatric se aplic n funcie de starea bolnavului, n tim p ce
In tern area obligatorie se face n funcie de com portam entul acestuia.
Respectarea dreptului pacienilor de a refuza tratam entul i inter
dicia de a-i imobiliza, cu excepia cazurilor de extrem urgen, afirm
A. A. Stone, au dus la un adevrat haos n tr-u n spital din Massachusetts,
personalul refuznd s mai lucreze cu pacienii psihotici lsai n voia
bolii lor i, mai m ult, ostili fa de personal. Acelai psihiatru afirm
c atunci cnd cineva citete aceast descriere, nu se poate gndi dect
la faptul c instanele de judecat au returnat 200 de ani de progres
i, odat cu aceasta, ntoarcerea la com arul Bedlam -ului din secolul
al X V III-lea. '
D rep tu l de a refuza tratam en tu l trebuie lim itat doar la tra ta
m entele excepionale, i nu la cele obinuite. Altfel, se va ajunge ca.
fiecare bolnav s compar n faa instanelor de judecat pentru ca
acestea (i n u psihiatrul) s hotrasc dac pacientul este sau nu incom
petent, deoarece legea consider c fiecare bolnav este competent in
a decide asupra oportunitii tratam entului su.
A u to ru l este convins c partea ntunecat a tabloului11 pe care l
prezint, exprim realitatea i c dincolo de structura legal im pre
sionant, existent n S.U.A., suferina um an continu nestingherit,
iar alinarea ei devine mai dificil. Nu lipsit de sarcasm, A. A. Stone
se n treab : Snt realm ente pacienii cei care au avut o zi mare- n
insane n ultim ul tim p ? !
R aliindu-ne criticilor rezonabile pe care unii antipsihiatri le
form uleaz fa de instituiile spitaliceti azilare, afirm m cu trie c
antipsih iatria aduce m ari deservicii medicinii n general i psihiatriei
in special.
In concluzie: m ajoritatea im putrilor care se aduc p 'ih iatriei
se refer la funcia ei represiv11, la violena ei, la ceea ce a fost num it
carcelarism, psihiatrii nefcnd altceva dect s nchid, s izoleze, s
interneze, s supravegheze, s lipseasc de libertate.
In accepia antipsihiatrilor, m aladia m ental este un m it11 i,
n acest caz, psihiatrul este el nsui un m istificat sau mistificator,
nevinovat sau vinovat de propagarea unei mitologii.
In al treilea rnd, psihiatria apare ca un discurs filozofic, un
sim plu joc de cuvinte interanjabile, ru p te de legtura cu realitatea ;
suita de concepte laxe duce la inflaie i la extensia abuziv i infinit
de etichete (de boli) neidentificate, la fabricarea artificial a maladiilor
m entale11, la lrgirea i disoluia verbal a noiunii de m aladie m ental,
ca urm are a abuzului i nm ulirii infinite a conceptelor psihopatologice.
A a cum afirm a H. Ey, pericolul doctrinal al antipsihiatriei provine
din confuzia inexplicabil dintre noiunea de m aladie psihic i vari
aiile vieii de relaie, care im plic p entru orice subiect posibiliti de
reacie statistic anorm ale. De aici decurge im posibilitatea de a sesiza
boala psihic, aa c, n conform itate cu tezele antipsihiatrice, bolnavul
fiind sntos, societatea este cea bolnav.
D ac adm item c antipsihiatria reprezint un curent extrem ist
de stnga, care i exprim p rotestul fa de anomaliile sociale din
statele capitaliste, apoi trebuie s respingem cu vehem en tezele ei,
care aduc m ari deservicii bolnavului psihic, tratam entului i recuperrii
lui sociale.

86
Ne-am obinuit s denumim concepia noastr, concepie clinic,
d a r sensul actual e m ult mai bogat dect cel tra d iio n a l; in realitate,
n prezent clinica are un orizont larg antropologic, direcia nosologic
m eninndu-se ca un deziderat de sintez a unui fascicul de date m uli-
disciplinare.

1.5.3. DIRECII DE DEZVOLTARE A G N D IRII


PSIH IA TRICE ACTUALE

Vom prezenta trei dintre principalele direcii de dezvoltare a


gndirii psihiatrice actuale, precizndu-ne poziia n legtur cu fiecare
d in tre ele :

1.5.3.1. Direcia clinico-nosologic

D intre orientrile aa-zise preponderent descriptive s-a desprins


d irecia clinico-nosologic de dezvoltare a psihiatriei contem porane,
ilu stra t de E. K rae pelin. A fost principalul ei fondator, cel care a
reuit, s elaboreze prim ul sistem de. clasificate a bolilor psihice, adoptai
u lte rio r de toate colile europene de p sihiatrie din acea vreme. Odat
c u clasificarea, bolilor psihice bazat pe criteriu l clinico-nosologic, deci
. .p e observaia, i., d e c rie re ^ sjn ip to m e lo r^ evoluiei, prognosticului^ pe
netiologie (acolo unde aceasta era cunoscut), pe unele date de- patogenie,
fjziopatologie (neurofiziologic i biochimic) i de anatom ie patologic,
psihiatria a fost plasat fr echivoc n cadrul tiinelor medicale,
cren d u -se astfel posibilitatea de a se aplica m etoda explicativ cauzal,
adic de fapt gndirea m aterialist-dialectic transpus n psihopatologie.
Concepiile i orientrile fenomenologice (n special fenom eno
logia lui Jaspers), ct i contribuiile curentului existenialist i psiho
som atic au stim ulat, pe de o parte, corelarea diferitelor date clinice
cu cele obinute prin investigaii din ce n ce m ai complexe aie sub
stratu lu i m aterial cerebral sau somatic n general (genetice, neurofizio-
iogice. electro- i pneumoencefalografice, biochimice, enzimologce etc.),
ia r pe de alt parte, au im pus cercetarea aprofundat a factorilor
psihogenetici, p artea lor de contribuie n unele boli i a rolului lor
determ in an t, n special n psihogeniile psihotice i nevrotice.
In susinerea concepiei clinico-nosologice o pleiad de psihiatri
ou orientare m aterialist-dialectic (Osipov, G hiliarovski, Popov, Gurc-
vc.i, Snejnevski, Morozov, Zenevici, Suhareva, Uzunov, arankov) i,
cu cteva excepii, ntreaga noastr coal de psihiatrie dintre cele
dou rzboaie mondiale i mai ales dup ultim ul, ca i m uli ali
psihiatri de renum e (Mayer-Gross, G ruhle, Iluber, K. Schneider, Leon-
hard, H. Ey, B aruk, G uiraud etc.) au ntrep rin s cercetri n domeniul
otiologiei i patogeniei, continund n acelai tim p s urm reasc evoluia
bolilor p rin sistem ul catam nestic adic p rin m etoda analizei descrip
tive a evoluiei n tim p a sim ptomelor i sindroam elor i a bolii nsi,
elaborat de K raepelin. Astfel, g ru prile diagnostice stabilite de Krae-
pelin (psihoze organice, psihoze endogene, deviaii ale personalitii,

87
srilejreactive) i pstreaz i azi valoarea pragmatic, fiind acceptate
chiar de m uli autori care nu snt adepii criteriului clinico-nosologic.
U na d intre direciile clinico-nosologice care pornete de la Qoncep-
ia local izaionist a lui ICleist a fost continuat de ctre Leonhard i
a devenit cunoscut sub denum irea de coala Kleist-Leonhard7 Aceast
coal a fost puternic influenat de cercetrile preponderent explicative
ale lui 'Wernicke,] cruia de altfel i se datoreaz o serie de delimitri,
nqsologice i psihopatologice preioase. In psihopatologie el a fost
prim ul care a vorbit der-ffidei autohtone11 ca un fenomen do influen
(de pasivitate im pus) n schizofrenie; *a deosebit delirul de motivaie
(secundar) de. deljrul_ prim ar a izolat fenomenele prim are, produse
direct de boal, de cele secundare, care constituie o reacie a persona
litii fa de tulburrile prim are ; a clarificat prhnul-vdiferena ntre
ideile prevalente i cele delirante. nsui conceptul su universal de
sejuncie11 este un precursor al teoriei bleuleriene a disocierii.
D up Wernicke, prim ul principiu de clasificare a fenomenelor
psihopatologice trebuie s fie acela care se orienteaz dup structura
anatom ic subiacent, cu alte cuvinte dup gruparea i succesiunea
natu ral a m odificrilor psihologice11. Arcul reflex a fost considerat i
de W ernicke o unitate funcional, iar principiile pe care acesta le
invoca, puteau fi extinse pn la activitile m entale cele mai natN.?.
El susinea c cele trei aspecte funcionale ale arcului reflex senzoriu,
asociaie intern eu ronal i m otricitate pot fi tulburate separat prin
exacerbare, dim inuare sau disfuncie. Deficiena principal a acestei
variante localizaioniste a orientrii clinico-nosologice const n faptul
c r a-crezut justificat aplicarea principiilor menionate chiar n
cazul u nor fenomene psihopatologice pentru care nu a fost descoperit
nici o reprezentare localizat cerebral. coala lui Kleist .i I.eonhard
a ncercat deci s aprofundeze sistem atica kraepelinian pe baza princi
piilor form ulate de W ernicke. S-a recurs la 'descriorea clinic/extrem
de m inuioas a tt aVstrii psihopatologice actuale, ct i a "evoluiei simp
tom elor (mai ales la psihozele endogene), descriere care a fost corelat
cu cercetri explicativ-cauzale genetice. Cu toato acestea, tentativa
colii K leist-L eonhard de a ordona patologia psihiatric ntr-o serie de
boli de sistem, cu o simptomatologie i cu un substrat m aterial cerebral
net definit, pare s fi euat ntr-un labirint de grupri i forme clinice,
probabil datorit discrepanei ntre analiza clinic foarte detaliat i
caracterul de cele mai m ulte ori ipotetic al sistemelor neuroanatomico
implicate.
M enionm c o serie de autori cu orientare preponderent descrip
tiv (de exem plu M ayer-Gross, G ruhle, liuber. Hc-inrich), dar i alii,
cu orientare preponderent comprehensiv (de exemplu Bleuler,
Sjobring, B aruk etc.) aj,i cutat s coreleze diferite date ale substratului
m aterial cerebral sau somatic, n general (genetice, neurfefiziologice,
eectro- i pneumoencefalografice, psihofarmacologice, biochimice etc.)
cu sim ptom ele psihopatologice. De aici decurge im portana m ajor pentru
psihiatria- contem poran a cercetrilor care folosesc metoda explicaiei
cauzale. Aceasta p en tru c, pe de o parte, metodologia cauzal permite
o verificare em piric strict, capabil s duc la generalizri teoretice i
pen tru c, pe do alt parte, evidenierea tu lb u rrilo r substratului m ate
rial ar putea contribui decisiv la perfectarea unei terapeutici orientate
etiologic. D eficiena acestor tentative pare s rezide in prpastia,
deocam dat foarte adnc, ce desparte rezu ltatele obinute n investi
gaia substratului fiziopatologic de cele din dom eniul psihopatologiei.
C aracterul uneori extrem de general al corelrilor rezu ltan te pare s i
se datoreze n u num ai num rului m are de necunoscute interpuse n tre
cele dou feluri de inform aii (fiziopatologic i psihopatologic), ci i
discrepanei n tre expresia cantitativ a datelor de fiziopatologie i cea
calitativ a celor de psihopatologie.
P sihiatrii romni, ca i reprezentanii altor coli cu orientare
determ inist-tiinific, i-au axat cercetrile n prim ul rnd pe studiul
intensiv i dinam ic al simptomatologiei, dozvoltind sistem atica nosolo-
giei kraepeliniene n privina dglimitrii. strilo r de rem isiune i defec-
tu ale i a . schizofrenie. Aceste aspecte cu nsem ntate deoseBTl jieffifu
eforturile del^Tdptare i rencadrare social au servit d rept fundam ent
p sih ia trie i. recuperatorii, de care se leag ntreaga gam de instituii spi
taliceti i am b u to rr (ateliere de ergoterapie, staionare de zi, de noapte,
ateliere protejate, dispensare i servicii de sntate m ental). Com plexi
tatea problem elor psihiatriei i aspectele ei particulare, n funcie de
virat, au dus la*delim itarea pedopsihiatriei i;*gerontopsihiatriei, iar as
pectele juridice, fam iliale sociale au im pus delimitareaSfrsih ia triei so
ciale i a^psihia triei judiciare ca ram uri ale psihiatriei contem porane. Co
relat cu metoda clinic descriptiv, psihiatrij acestor coli acord o m are
a te nie rolului p e care 1 are factorul social.rn determ inism ul bolilor psi
hice, n general, i al p sihogeniiiofi psihopatiilor, n special. In dom eniul
^-afeciunilor de grani, care a fost i rm ne un capitol im portant de stu -
: diu, dat fiind frecvena lor crescut, psihiatrii cu aceast orientare se
\ preocup nu num ai de factorii genetici, ereditari,, constituionali, ci mai
ales de nelegerea factorilor psihosociali ; ca atare, este vorba nu de o
com prehensibilitate intuitiv forat, ci de o nelegere tiinific, bazat
pe concepia m aterialist-istoric asupra societii. In plus, concepia
clinico-nosologic i propune att .studierea condiiilor biologice interne,
c t i a m ecanism elor patogenice "bazate pe achiziiile actuale ale
neurofijiologiei la care coala pavlovist a contribuit nendoielnic. Au
fost astfel utilizate, p en tru explicarea cauzal a diferitelor sim ptom e
psihopatologice, rezultatele bazate pe experim ent (ceea ce le confer o
deosebit valoare tiinific) ale colii pavloviste. Acestea au dus la
d elim itarea net, cu ajutorul celor trei m etode principale, de cercetare
(descriptiv, com prehensiv i cauzal), ^ n e u ra ste n ie i,V p sih a sten iei i
j-isterigi, ct i la o rientarea atitudinii terapeutice adecvate acestor afec
iu n i spre psihoterapie--i-reeducare, n prim ul rnd, i num ai n al doilea
rn d spre terap ia m edicam entoas.
n acelai tim p, exponenii colilor psihiatrice am intite, apreciind
c aplicarea consecventa a m aterialism ului dialectic i istoric la funda
m entarea teoriei psihiatrice (a antropologiei aplicate la psihopatologie)
este necondiionat legat de concepia nosologic, s-au ar tat n dez
acord cu o serie de coli psihiatrice antinosologiste. Au fost com btute
astfel teoriile antinosologiste ale unor psihiatri care, speculnd neajun
surile sistem aticii kraepeliniene (schematismul, nelegerea sim plist-

89
m ecanicist a cauzalitii n bolile psihice, prelucrarea insuficient a
psihiatriei de grani), au ajuns ca prin raionam ente ntem eiate pe
prem ise false s considere entitile nosologice drept fantomatice. In-
acest sens, snt tipice postulatele adepilor curentului psihodinamic
(psihobiologic) prom ovat n S.U.A. de ctre Adolph M eyer i continuate
n p arte de Masserman, care susine c diagnosticul form ulat p rin tr-u n
singur cuvnt rate inadecvat n tr-u n cmp att de complex ca acela al
com portam entului uman. Inspirai p arial din teoria evoluionist, adepii
acestei teorii consider boala un rezultat al dezvoltrii, a crei ultim;
verig este starea morbid, care ar reprezenta un tip de reacie'1 sau
un set de reacie11, u lterior descrise ca tipuri de ergazii (ergazie >
ergon munc n 1. greac) patologice. Acestea nu snt nite diagnostice
propriu-zise, ci simple descrieri ale fenomenelor care survin n anum ite
condiii de existen. Totui prin lista celor 7 ergazii, M eyer ajungea, cel
puin p rin comparaie la form ulri diagnostice. Astfel p rin anergazie
(an = lips) definea reaciile organice cerebrale (paralizia general, boala
cerebral sen il): sub denum irea de dysergazie cuprindea sindroame da
torate afectrii funciei cerebrale ca psihozele toxice ; prin thym ergazii
nelegea psihozele afe c tiv e ; prin parergazie descria schizofrenia; prin
merergazie (mero parte) psihonevrozele ; kakergazia (kakos = ru)
era sinonim cu merergazia, iar oligergazia, cu term enul de oligofrenie.
Aceast clasificare n u a fost aplicat nici m car n clinicile din S.U.A.,
dar a netezit calea p entru acceptarea concepiilor psihodinamice curente,
prom ovate de Jules Masserman. Dei desuet ca aplicabilitate diagnostic
azi i n S.U.A., concgpiajlui.A dolf M eyer are de asemenea m eritul de a
fi descris psihozele ca reacii care rezuItiT dn interaciunea individului
c5~&rititate' nsihobiologic cu m ediul social.
In al doilea rnd el ^ c o n trib u it: la introducerea i folosirea stu
diului biografic i istoric al personalitii i a fost unul dintre m arii
entuziati ai i m u n i t i i psihiatrice i aciunilor de recuperare social
a bolnavilor psihici.

1.5.3.2. Direcia clinico-statistic

Lipsa unei terminologii comune i a unei metodologii unitare n


psihiatria actual a im pus cutarea unor posibiliti de investigaie
cantificabile. De asemenea datorit nivelului pe care-1 are n prezent
cercetarea cauzelor att n ceea ce privete geneza fenomenelor psiho
patologice ct i substratul m aterial cerebral (i n general somatic al
tu lburrilor i bolilor psihice), s-a iv it necesitatea de a se depi etapa
preponderent descriptiv sau comprehensiv"1 i de a o nlocui cu o
alt m etod relaional, i anume cu cea statistic.
~ M etodM hxprim rii cantitative a datelor psihopatologice descriptive
j& oreiarea lor.. statistic (n JocuL eoreJrii- comprehensive) pare s se
im pun n ultim ul tim p, constituind astfel o nou linie de orientare
n psihiatria contem poran. Aceast m etod pare s permit,') pe de o
partef<naliza interdependenei n tre diferitele fenomene psihopatologice,
cu scopul delim itrii unor sindroame i, pe de alt p a rte ^ n a liz a inter-
relaiei ntre simptomele psihopatologice i somatice, cu scopul de a

90
se izola unele entiti nosologice i de a se realiza apropierea sem antic
a denumirii acestora de ctre reprezentanii d iferitelor coli de psihiatrie.
O serie de autori (Cattel, Eysenck, Guilford, W ittenborn, Hamlton,
O verall i Gotham, Lorr, Brengelm an, Pichot, coala de psihiatrie din
Bucureti) i-au dat seam a de utilitatea metodei i au aplicat-o la cer
cetarea cantitativ (statistico-m atem atic) a .tulburrilor psihice^ E fortu
rile lor, avnd ca deziderat ^ n tific a re a J e n o m e n e io t psihopatoiogic) care
s perm it aprofundarea cunoaterii stru ctu rii acestora pe baze m atem a
tice s-au ndreptat n dou direcii tendina de a corija erorile obser
vaiei clinice em pirice p rin nregistrarea standardizat _cantificabil a
simptomelor psihice ntlnite n diversele afeciuni p sih ia tric e ; aceasta
cu att mai m ult cu ct B]) cea de-a doua tendin, care face uz de metode
cantitative de prelucrare' corelativ statistic, necesit date cantitative de
observaie. P rim a recurge m i' ales la scale de evaluare i uneori la ba
terii de teste psihologice cuantificabile. doua corelarea statistic a
datelor observaiei cantitative , const cu p recdere n (analiz, inter*
^dependenei?) A ceasta s-a bazat n principiu p e prelucrarea- corelativa
fcluster analysis i factor anaysis) a datelor observaiei, cu scopul de a
se stabili gradul de corelaie a. variabilelor (aici a sim ptom elor psihopa
tologice) i al descoperirii unor dim ensiuni relativ independente (sin-
droam e, entiti nosologice) n cadrul fenom enelor psihice cercetate (Pear-
son, Spearman, Fisher, Thurstone). A plicarea acestei m etode a permis, de
exemplu, lui Lorr i colab. izolarea n cadrul psihozelor aa-zis endogene
{schizofrenia, psihoza maniaco-depresiv) a zece factori psihopatologici :
excitaie, proiecie, paranoid, apatie, anxietate intrapunitiv, distorsiune
perceptual, dezorientare, tu lb u rri m otorii, ostilitate, expansivi ta te i
dezorganizare conceptual.
Dup stabilirea corelaiei ntre aceti factori au fost delim itate
apoi configuraii de sim ptom e i tr s tu ri (p a ttem ) sau tipuri dia
gnostice relativ stabile la m ajoritatea bolnavilor analizai : gruparea
hiperactivitii dezorganizate ; gruparea dispoziiei d ep resiv e ; gruparea
depresiei anxioase ; g ruparea dezorganizrii schizofrene ; gruparea
procesual ; gruparea paranoiac ostil ; gruparea tulburrilor subiectiv-
funcionale i gruparea obsesiv-compulsiv. jbup cum se poate observa,
accste grupri snt n ru d ite dar n u identice cu sindroam ele clasice.
Dup Lorr, cu ajutorul accstor grupri devine posibil contu
ra rea unor succinte caracterizri, u tile p e n tru punerea diagnosticului,
dar mai ales p en tru reflectarea m odificrilor datorate terapeuticii. In
mod asem ntor O verall i colab., pe baza celor 16 sim ptom e apreciate
prin scala proprie, disting p a tru factori principali sau dim ensiuni axiale :
melancolic, hebefrenic, paranoiac i paranoid, precum i un factor acce
soriu, constituit din tu lb u rri motorii. De asem enea Eysenck, analiznd
nevrozele, difereniaz doi factori : nevrozism ul (general neuroticism)
i factorul introversiune-extroversiune. n acelai sens datele obinute
prin analiza factorial au fost utilizate de O verall i Pichot pentru
determ inarea u nor stereotipuri diagnostice factoriale, precum i a unor
profiluri sim ptom atice sau factoriale. A cestea perm it folosirea dia
gnosticului autom at n psihiatrie, care const n determ inarea de ctre
ordinator a indicelui de asem nare ntre profilul individual al bolna-

91
vului studiat i fiecare profil tip (stereotip diagnostic), indicele cel m ai
ridicat stabilind diagnosticul cel mai probabil. &
Corelarea statistic a rezuJtatelQi:_ciintitative alo observaiei s-a
efectuat de asemenea prin (fogfen rlfpfiurlflaeh. Prin aceasta se inves-
tig h cazl in flu en a variabilelor independente asupra celor dependente,
plecnd de la tradiionalul experim ent funcional a == f(b). Fiindc n
form a ei clasic nu a dat rezultatele scontate, Eysenck a folosit analiza
dependenei m odificat de Fisher (analiza varianiei i covarianiei), cure
sa perm it modificarea sim ultan a variabilelor independente (deci
a tu tu ro r variabilelor n afara ceiei dependente) i cercetarea efectului
lor comun sau separat asupra variabilei dependente. P entru aceasta el
a aplicat analiza varianiei i covarianiei n condiiile unor modificri
continue, att a terapeuticii medicamentoase, ct i a factorilor (varia
bilelor) de m ediu, psihoterapcutiei i endogeni, n ceea ce privete
cercetarea efectului lor comun sau separat (deci i a efectului medica
mentos) asupra sindrom ului depresiv i;eactiv.
Psihiatrii din rile intens industrializate vorbesc n prezent chiar
de o autom atizare a psihiatriei. Astfel dr. Milo Tyndel arat e avncf
n vedere creterea cererii de asisten medical i'n psihiatrie .i ser
viciile nrudite, a devenit necesar economisirea tim pului i muncii
folosite pentru colecionarea, organizarea, nregistrarea i trecerea datelor
necesare n practica i cercetarea medical, fr ca aceasta s nsem ne
.substituirea personalului medical, a relaiei medic-pacient i a ntoc
m irii foii de observaie. Mai m ult, el afirm c nsei chestionarele
existente anterior metodelor com puterizate au avut o serie de avantaje,
i anum e : economisesc timp, acord suficient tim p bolnavului pentru
a reflecta i a rspunde la ntrebrile p u s e ; problemele cuprinse n
chestionar am intesc bolnavului de anum ite emoii sau stri conflictualer
care, dup el, a r trebui refulate" sau suprim ate1* n tim pul discuiei
directe cu m e d ic u l; pot evidenia anum ite arii eventual omise n cursul
convorbirii directe i, n fine, rspunsurile la aceste ntrebri pot oferi
puncte de sp rijin p en tru convorbirea direct.
P rin tre dezavantaje^ auto ru l m enioneaz urm toarele : tiparul
statistic poate s interfereze cu schim brile spontane de orientare i
cu cent-area care are loc n convorbirea pe viu" ; nu este posibil s ne
convingem dac toate ntrebrile din chestionar au fost nelese do
pacient i dac acesta a form ulat rspunsuri strict legate de ntrebare ;
aplicarea chestionarelor i com puterelor poate interfera cu relaia medic-
pacient, stnjenind astfel stabilirea unei relaii de lucru, a unei relaii
de transfer.
Cu toate acestea, .'im portana p ractic) a aplicrii metodologiei sta -
tisticdXn psihiatrie const, n tre altele, n posibij^ttile pe care le des-
chide-Cercetrii fundam entale n psihopatologie, nigreterea gradientului
de cpm unirabiliae a datelor obinute ntre psihiatri cu cpncepii
diferite. rfj p recieraa-raaL_precis a efectelor te rapeutice i n ^ o s ib i-
ljta te a _ exprimrii. diagnosticului^ psihiatric prin ordinator. Pentru-, a
deveni cu adevrat eficient, metodologia statistic pare s necesite perfec
tarea unei serii de condiii' form ulate nc de Jaspers i completate de
Pichot, i anum e ^ d e lim ita re a strict a noiunilor referitoare la feno

92
menele psihopatologice ce se cantific (catalog de sim ptom e i sindroame);
-^caracterul semnificativ reprezentativ al m aterialului (mostrei) utilizate
'('-.clccia critic a cazurilor) ^lin e a rita te ct mai m are a relaiilor anali
zate n tre simptome ; i n sffri);modul de in terp retare m ultidim ensional
al relaiilor cantitative elucidate.
Aceste metode, dup prerea noastr, nu pot nlocui observaia
clinic i investigaia biologic; diagnosticul autom at mai ales, nu
poate fi dect relativ i grevat de pericolul de a dezumaniza psihiatria,
seurt-circuitnd relaia pozitiv medic-paeient. Dac utilitatea i efi
ciena acestor metode tehnice moderne n psihiatrie rm n nc nccon-
vipgloare, de o m are popularitate se bucur m etodele statislico-
m atem at:ce aplicate, la prelucrarea datelor cpidcmiologiec, n vederea
aprecierii dinamicii i structurii m orbiditii prin boli psihice, indis
pensabil pentru organizarea tiinific a asistenei psihiatrice. Apli
carea pe scar general a datelor obinute prin studii statistice i
demografice complexe a devenit aproape curent ca urm are a folosirii
com puterelor.

1.5.3.3. Dirccia psihosocial

Direcia psihosocial a psihiatriei contem porane. A a cum reiese


din lucrrile Celui de al V-lea Congres mondial de psihiatrie (Mexic,
1971), psihiatria a continuat s se dezvolte n ritm accelerat, n m ultiple
direcii. m bogirea mijloacelor terapeutice i creterea eficienei
chim io terapiei, psiho- .i socioterapiei au determ inat transform area vechilor
azile n spitale eu sistem,._de. asisten dom inant deschis, tratam en tu l
bolilor psihice fiind p o s tii nu numai in spitalele cu profil psihiatric,
ci i n serviciile i seciile unor m ari spitale unificate. A tribuiile psihi
atrilor n u se mai pot rezum a doar la estom parea sau reducerea sim pto-
m elor m o rb id e; n condiiile actuale, de o im portan cel puin egal
devine a tt elaborarea msurilor__de profilax ie, ct i lupta pen tru
recuperarea social integral sau parial a bolnavilor psihici.
Caracteristica psihiatriei de azi, i im plicit a psihiatriei rom neii,
este deschiderea (..uile deschise"), ieirea din izolarea_al-clinic__n_re-
alitatea nconjurtoare, cu structui'ile ei socio-economice i politico-cul-
turale. Aceste interferene nu trebuie s duc la antipsihiatrie, adic la
pierderea unei relative autonomii. De aici rezult metodologia clasifi
cat n funcie de nivelurile ontologice crora i se adreseaz :
metodologia biologic : explorarea creierului i somei cu ajuto
rul tomografiei com puterizate, E.E.G., analizelor de laborator, anatom iei
patologice, bioehimiei, imunologiei, psihofarmaeologiei ;
metodologia psihologic : testele de psihom etrie, de personalitate,
metodele psihoterapice individuale i de grup ;
metodologia social : statistica i epidemiologia psihiatric, adap
tarea i readaptarea profesional, circuitul economic i productiv, auto-
gestiunea, mecanismul resocializrii :

93

metodologia cultural : educaia perm anent a adultului, arta
terapeutic, scientica, orientarea axiologic, activizarea politic, mijloa
cele de influen n mas, sntatea m ental n m anifestrile culturale,
dezvoltarea contiinei morale,

1.5.4. SARCINILE PSIH IA TR IEI ACTUALE

Sarcinile psihiatriei actuale constau n :


prevenirea bolilor m entale sau prom ovarea sntii mentale
individuale i de g ru p ;
dim inuarea m orbiditii psihiatrice prin depistarea, tratam entul
precoce i dispensarizarea bolnavilor ;
m eninerea potenialului socio-economic i cultural al bolnavu
lui m ental p rin resocializare ;
coordonarea i integrarea planului de sntate m ental cu acele
la tu ri ale planului de stat; care implic factori psihopatologici de risc ;
pregtirea noilor generaii de p sihiatri la nivelul cerinelor
actuale-
P en tru a realiza aceste sarcini, psihiatria contemporan i-a extins
aria de pi eocupri directe la colectivitile umane : s-au creat astfel
in stitu ii sem iam bulatorii i am bulatorii (spitalul de zi i de noapte),
dispensare, servicii de sntate m ental, cabinete de specialitate i n
policlinicile generale. P en tru a face fa sarcinilor complexe de cunoa
tere a interrelaiilo r um ane legate de familie, locul de munc i colec
tivul social al bolnavului a devenit necesar munca n echip sau grup
de specialiti cu pregtire polivalent (medici, sociologi, psihologi, asis
teni sociali, defectologi, kineziterapeui etc.).
Dac ne referim la psihiatria rom neasc, putem sesiza urmtoarele
caracteristici :
a) este critic, adic inform at dar nu dogm atic; .n u aplic
orbete dar nici n u dispreuiete i n u ignor eforturile care se fac n
p sihiatria m ondial ; respinge orientrile antitiinifice, dizolvante ;
b) este um anist i n u biologizant-dezum anizant; respoct sta
tu tu l i drepturile omului bolnav psihic i ale grupului aparintor,
pstrnd echilibrul cnd interesele devin inconciliabiie ; este tolerant dar
i exigent ; bolnavul m ental n u este abandonat unui pesimism incura
bil, ci a ju ta t s nvee i s renvee s munceasc ;
c) este m edical, n tru ct i bazeaz nelegerea pe datele medicinii
i terapeuticii actuale ;
a) este angajat, deci solidar cu efortul general al societii rom
neti, i contient, p rin slujitorii ei, de problem atica lumii contem
porane ;
e) recunoate c fenom enele de sociopatogenie depesc cu m ult
rspunderea psihiatric dar n nelegerea i combaterea acestui fenomen
poate contribui n mod competent. Ponderea psihiatriei n problemele
de sn tate este relev at de unele date recente de epidemiologie.
A stfel, dup ultim ele statistici ale O.M.S., publicate cu prilejul
A nului handicapailor11 (1982), n lum e exist un m iliard de hadicapai.

94
din caro 250 de milioane bolnavi psihici. Mai poate psihiatria s rm n
izolat, s vehiculeze idei perim ate, prejudeci ? Este evident c trebuie
s in tre n dialog cu societatea, s-i explice statu tu l, sarcinile i scopurile
i s traduc n via program ele de sntate m ental, program e n con
cordan cu planurile de stat. Astfel, dintr-o disciplin medical cvasi-
auxiliar, ea devine o prioritate medical. Nimic bom bastic aici, din mo
m ent ce viaa s-a complicat, orice elem ent a devenit interdependent i
generatorul factorilor de risc ai dezechilibrelor m entale n lan iar cre
terea rspunderii, disciplinei, eficacitii, creativitii contem poranilor
notri presupune sntate, n prim ul rnd m ental substana tu tu ro r
relaiilor sociale i individuale actuale. Binomul societate-personalitate
devine chintesena determ inism ului i lib ertii um ane din care rezult
i cheia oricrei terapii psihiatrice.
Desigur c statu tu l psihiatrici difer de ia o ar la alta, de la o
epoc la alta ; pentru psihiatria romneasc orientarea practic se nscrie
n program ul de prom ovare i aprare a sntii m entale pe care Minis
terul Sntii l ntocm ete n acord cu directivele Com itetului C entral
al Partidului Comunist Romn. Sarcina esenial const In resocializarea
handicapailor psihici, ceea ce nseam n a-i ajuta s triasc ct mai
aproape de stilul oamenilor obinuii.
P rin resocializare, spitalul clasic se transform ntr-o instituie^
social, n tr-u n sim ulator social, care protejeaz tem porar sau, in cazuri
disperate, definitiv bolnavul m ental p e n tru a-i resocializa, adic pentru
a-1 stim ula s munceasc n rap o rt cu posibilitile sale fizice i psihice
actuale, fr a-1 fora, fr a-1 degrada, fr a-1 um ili, ajutndu-1 s;
dobndeasc noi aptitudini sau respectndu-i-le pe cele vechi.
Resocializarea se opune atitudinii extrem de duntoare, de negli
jare a bolnavilor psihici gravi, form al ngrijii, n condiiile unei dispen-
sarizri lipsite de coninut, i deplasarea accentului pe tratarea bolilor
relativ uoare i neinfirm izante. Noi considerm aceast tendin dac
nu o rtcire, atunci o trdare a adevratei m isiuni a psihiatriei, pen tru
c dac sntatea m ental este o problem m ajor de sntate public,
ea nu se poate realiza p rin segregarea sntoilor de bolnavii m entali
gravi. Aa c, numai resocializarea acestora din' urm poate contribui la
am eliorarea strii de sntate m ental a com unitii.
Extinderea com petenei psihiatriei, sesizabil n ultim ele decenii,
a im pus deci diversificarea funciilor ei, ceea ce i ofer posibilitatea de
a exercita o influen pozitiv asupra desfurrii vieii oam enilor n
societate, contribuind astfel la prom ovarea sntii m entale. E forturile
p e n tru prom ovarea sntii m entale au im pus psihiatriei, ca ram ur a
tiinelor medicale, noi funcii de care trebuie s in seama cnd se are
n vedere a tt dezvoltarea in stitu iilo r de psihiatrie, ct i form area cadre
lor de specialiti. Se desprinde astfel im portana psihiatriei n cadru]
sistem ului de asisten m edical ct i rolul i sarcinile psihiatrului ca
explorator al vieii sociale, ca activist social, ca educator, ca m em bru
al echipei i colaborator altu ri de o serie de specialiti, n cadrul echipei
n care el ar trebui s ocupe locul principal. D ar p e n tru aceasta trebuie
m buntit n prim ul rnd sistem ul de form are a specialistului, modul
de recrutare i selecionare a viitorului psihiatru.

95
Invm ntul psihiatric trebuie s pregteasc specialiti legai de
colectivitatea uman, capabili s neleag factorii, psihogenetici, sociali
i de am bian, n scopul prevenirii bolilor i readaptrii bolnavilor psi
hici. P sih iatru l i echipa respectiv trebuie s depisteze cauzele dezadap-
trii sociale, p en tru a fi capabili s n treprind m suri de profilaxie
prim ar. O dat aprute tulburrile m entale, el trebuie s tie s le
com bat (profilaxia secundar) i n sfrit s se ocupe de prevenirea
recderilor (profilaxie teriar) i de reabilitare i reinseria social
u bolnavului psihic.
Unii autori dintr-o, serie de ri capitaliste susin c psihiatria,
altu ri de sociologie, antropologie i de psihologia social, trebuie, s
recunoasc ct de antipsihiatric este societatea. Spre deosebire de acest
punct de vedere, care se refer la societatea capitalist, psihiatrii notri
treb u ie s recunoasc ce im plicaii au factorii de progres continuu i
rapid im pus do. nsi colectivitatea um an desctuat de exploatare,
st&pn pe mijloacele de producie l beneficiar a m pririi echitabile
a produsului social al m uncii. In aceste condiii nou-create, echipa, de
psihiatrie este chem at s cuprind n mod aprofundat problematica
complex a prom ovrii sntii m entale, n cadrul larg al igienei m en
tale i de ocrotire a sntii n general.
P e n tru a face fa sarcinilor de asisten, n foarte m ulte ri ale
lum ii se pune accentul pe nsuirea u nor cunotine de psihiatrie de
ctre studenii n medicin astfel net ei s poat rezolva unele probleme
de psihiatrie ca medici de medicin general.
In acelai tim p, este necesar ca Snvmntul de specializare n
p sihiatrie s-l iniieze i antreneze pe viitorul specialist n nsuireu
m etodolegiilor ergoterapice, psih o- i sodoterapice.
In ai treilea rnd, nvm ntul de psihiatrie nu trebuie ru p t de
pregtirea biologic foarte temeinic. P sihiatrul are nevoie n egal
m sur, pe lng pregtirea medical, de cunotine de biologie, neuro
logie, dup cum trebuie s-i fie fam iliare explorrile necesare pentru
cunoaterea su b stratului biologic al bolilor, psihice. Numai astfel psihia
tru l prezentului i viitorului va putea nelege i iniia o serie de explo
rri n dom eniul neurofiziologiei moderne, al geneticii aplicate, n dome
niul histochim iei, biochimiei i enzimologiei cerebrale i, n sfritv n
cel al im unobiologiei i munopatologiei, cu m ultiplele lor particulariti
legate de bolile psihice.
Iat de ce orientarea prezent i de viitor a psihiatriei, ca speeia-y
lita te cu rdcini adnc im plantate n ariile largi ale medicinii este nu
num ai clinico-nosologic, ci i bio-social.

Bibliografie

A L E X A N D E R F. P sych osom atic M edicine : Its P rin cip les and A pplication,
W . W . N orton , N e w Y ork, 1950.
B A L IN T M. L e m iriecin , son m alade et la m aladie, P resses U n iversitaires de
F ra n ce, P a ris, 1960.
BL EU L ER E . te h r b u c h d er P sych iatrie (sub red. BI..KUT.KR M.), ed. a X l-a ,
S p rin ger VerlaR, B erlin -G ottin gen -N ew York-, 1969.
B U M K K O. H a n d b u c h d e r G e is te s k ra n k h e ite n , S p rin g e r V erlag , B e rlin , 1928.

9#
CHERTO K Li. La m ed ecin e p sychosom atique f est (et) lo u esi, P r e s s e m e d
1958, 7f, 13 (16 martie), 641. '
C O N S T A N T IN E S C U o . N. O bservaii critice asu p ra a n tip sih itr ie , N e u ro lo g ia
. (B uc.), 1977, 22 (a prilie-iu n le), 81 86.
COOPER D . P sych iatry a n d A riti-P sychitry, T avistock P u b lica tio n s, L ondra
1967.
CULLERE A . Trqit(5 p ratiq u e d e s m aladies m en ta les, L ib r. Baillifere, P a ris,
1890.
DO NG IER M . Nt5vroses et troubles p sych osom atlq u es, ed . a IlI -a , Charles
D essart, B ru x elles, 1967.
DO SIO S A ., PAR H O N -TE FA JE SC U C-TA, P R ED ESC U V . T h e H istory of
R om an ian P sych iatry, n P sych iatry itj th e C om m im is w o r ld (sub re .
K ie v A .), S cien ce H ouse. N ew York, 1968.
D U N B A R F . Ernotions and B od ily Changes, C olum bia U n iv e r sity P ress, N e w
York, 1954, E ncyclopecie M edico-C hirurgicale (P sych iatrie), P a r is, 1955.
E Y H . E tu d e s P s y c h ia triq u e s , v o i. II II , D escldes de B ro u w o r, P aris, 1950
1954.
EY H . La co n scien ce, P resses U n iversitaires de F rance, P aris, 1963.
E Y g . D efen a et illu stration de la p sych iatrie, M asson e t Cie, P a r is, 19T8.
EY H. LAntipsychiatrie, E v o lu t. p sy ch ia t., 1972, 37, 1, 49.
EY H , BE R N A R D P.,: BR ISSE T CH. M anuel d e p sych iatrie, ed. a iV -a , M asson
e t Cie, P aris, 1974.
F R E E D M A N A . M., K A P L N H. J. C om p reh en sive T e x tb o o k o f P sy ch ia try ,
T h e W illia m s and W ik in s Co., B altim ore, 1967.
F R EU D S. Y oriesungen Zur E iniiihrung in d ie P sy ch o n a ly se, ed . a IV -a,
In tern ation aer, P svch oan aiytisch er V erlag, V ien a, 1922.
FROOM E. D ie G rundpositionen aer P sych an alyse, V erla g fiir P sy ch o lo g ie,
G ottin gen . 1966.
G H IL IA R O V SK I V. A. P sih iatria, Edit. M ed ical, B u cu reti, 1956.
H IL G A R D E . R., A T K i N S O S ' R. C. In trod u ction to P sy eh o lo g y , ed. a IlI-a ,
H arcourt, B race and W orld Inc., N ew Y ork, 1965.
JA S P E R S K . A lleg em ein e P sych op atologie, ed. a V il- a , S p rin ger V erlag, B e r lin -
G ottin gen -H eid elb erg, 1959.
JO N E S E. T he L ife and W ork of Sigm und F reud, B asic B ooks, N e w Y ork,
1953.
K ER B IK O V O. v OZEREKI O. V ., POPO V E. A ., S N E JN E V S K I E. A . U c e b n ik
P sih ia trii, M ed gh iz,-M oscova, 1958.
K ER B IK O V O., K O R K IN A M ., N A JD A R O V R., S N E JN E V S K I A . P sy ch ia trie,
M ir, M oscova, 1972.
K LO TZ H . P . i colab. L a m edecine p sych osom atiq u e, E x p a n sio n S cien U fiq u e
F ra n a ise, P a ris, 1965.
KRETSCHMER E. Korperbau und Charakter, Springer Verlag, Berlin, 1961.
L A IN G R . D . T he D ivid ed S eif, T avistock P u b lication s, L ondra, 1960.
L A L A N D E . V ocab u laire technfque et critiq u e de la p h ilo so p h ie, ed. a X -a ,
P resses U n iv ersita ires d e France, P aris, 1968.
LA P L A N C H E J., P O N T A L IS 3, B . V ocab u laire d e la P sy c h a n a ly se , P resses
U n iv ersita ires d e F rance, P aris, 3967.
LEM K E R ., R EN N ER T H. N eu rologie und P sy ch ia trie, J . A . B artsch , L eip ztg,
1970.
LLOYD SEDERER M oral T herapy and the P rob lem of M oral, A m e r . J . P s y c h ia t.,
1977, 134, 3 (m artie), 267, 72.
M A H L F G . A n x iety , HC1 Secretion and P e p tic U icer E tiology, P sy c h o s o m .
m e i . , 1950, 3, 158.
M A Y E R -G R O SS W-, SLA T ER E., ROTH M. C lin ical P sy ch ia try , Baillifere, T in -
d all e t CassaSl, Londra, 1969. t
** Mic dicionar filozofic, Edit. Politic, Bucureti, 1969.
M IN K O W SK I E. Trit d e p sychopathologie, P resses U n iv ersita ires de F rance,
P aris, 1966.
MOROZOV V. M . O sovrem en n lh n ap ravlen iah v zam b ejn oi p sih ia trii i In
id ein ix isto ria h , M ed gh iz, M oscova, 1961.
P A V L O V I. P . __ P relegeri despre activitatea em isferelor cerebrala, Edit. A cad .
R.P.R., B u cu reti, 1931.

97
f c. 940
P A V L O V I. P . E xp eriena a douzeci de ani Ia stu d iu l activitii nervoase-
superioare a an im alelor, Edit. A cad . R.P.R., B ucureti, 1953.
PO R O T A. M anuel a lp h ab etiq u e de psychiatrie, P resses U n iversitaires d e
France, P aris, 1960 ; P sych iatrie der G egenw art, n: ForschunK und Praxis",
voi. I/I A , I II B , 1/2, Springer V erlag, B erlin -G ttin gen -H eid elb erg, 1967,
1963, 1964.
R E G IS E . P recis d e p sych iatrie, ed . a V I-a, G . Doin, P aris-1923.
RUB1NSTEIN S. L. Existent i contiin, E dit tiinfific, Bucureti, 1962.
SCHNEIDER K. Klinische Psychopathologie, ed. a VII-a, Georg Thieme, Stutt-
gart, 1966.
S T O N E A. A . R ecen t M en tal H ealth L itigation a C riticai P ersp ective, A m e r.
J . P sy c h ia t., 1977, 134, 3, 273279.
S Z A SZ T. T he M yth o f M en tal IU ness, H arper an d R ow , N ew York, 1362.
S Z A S Z T. A n ti-P sych iatry. T h e P arad igm e Of the P lu n d ered M ind, N e w R e v .r
1976, 3, 29, 3.
W EITBRECH T H . J. P sy ch ia trie im G rundniss, ed . a Il-a , Springer Verlag;.
B erlin , 1968.
W E L L A H . K . D ialectica m a rx ist i tiin e le naturii, Edit. P olitic, Bucureti,,
1962.
W YRSG H J. D ie P erson d es S ch izop h ren en , H aupt V erlag, B erna, 1949.
W EITBREG HT H. J. K ritik der P sych osom atik, G eorg T h iem e, Stuttgart, 195&
<
CAPITOLUL II

SEMIOLOGIA

Semiologia reprezint acea parte a p sihiatriei care se ocup cu stu -


-diu] simptomatologiei bolilor psihice, stabilind condiiile, succesiunea,
interdependena i dinam ica tu lb u r rilo r m entale, ca i caracterul lor
particular, n funcie de boala psihic sau som atic n cadrul creia apar.
Aa cum n celelalte dom enii ale m edicinii, pen tru a delim ita un
indrom sau o boal somatic trebuie evideniat o suit de sem ne pato
logice din p artea diferitelor organe sau sistem e, to t astfel n psihiatrie
trebuie cutate semnele de tu lb u rare a fu n ciilor psihice (percepie, aten
ie, memorie, gndire, im aginaie, afectivitate, voin, activitate etc.) i
corelate obligatoriu cu investigaia strii somatice.
Aceast delim itare a sem nelor m bolnvirii m entale, pe funcii psi
hice, are la baz criterii psihologice, utilizate n psihiatrie mai m u lt n
scop didactic, deoarece nu exist sim ptome psihice care s se m anifeste
numai in cadrul unei funcii, lsndu-le n ealterate pe celelalte, aa cum
nu se poate vorbi de sim ptom e psihice lipsite de orice fel de legtur
-cu form aiunile funcionale ale sistem ului nervos central, sau cu starea
.general somatic, cu dereglrile echilibrului homeostazic.
Din aceste motive, p e n tru noi, sim ptom ul psihic nu reprezint o
noiune psihologic, n u exprim doar o tu lb u ra re a funciei respective,
-ci semnul unei stri de boal avnd, n funcie de aceasta, aspecte p arti
culare consecutive leziunii organice, strii toxice, m odificrii funcionale
a diferitelor stru c tu ri i form aiuni cortico-subcorticale. De altfel nsi
persistena sim ptom elor este legat de tip u l de evoluie a procesului care
le determin. P e de alt p arte, existena u n o r sim ptom e i o anum it
dinamic a lor (de exem plu tulburrile- de m em orie, tip u l i form ele
ideilor delirante) pot constitui criterii im portante att p en tru Orientarea
i aprecierea eficienei unor m su ri terapeutice, ct i pen tru prognosticul
bolii respective.
Dup n atu ra procesului care determ in apariia sim ptom elor, dup
extensiunea i dinamica lor, sim ptom ele a r putea fi clasificate n psihia
trie , ca i n alte specialiti ale tiinelor medicale, n : simptome locale
generale, simptom e funcionale i organice, reversibile i ireversibile.
Spre deosebire de alte specialiti medicale, caracterul local al
simptomelor se ntlnete m u lt mai ra r, n special n anum ite procese
organice de focar (procese tum orale, leziuni traum atice etc.).
Dup intensitatea sim ptom elor, i m ai ales d up calitatea i gravi
ta te a tulburrii modului de reflectare a realitii lum ii obiective i subiec
tive, se distinge o sim ptom atologie nevrotic, u n a psihotic, simptome
de nedezvoltare, simptome dem eniale etc. Sim ptom ele aa-zis zgomo-

99
oase, delirante, halucinatorii, ca i unele simptom o depresive, exprim
in tensitatea psihotic a tulburrilor mentale i confer de obicei carac
teru l de gravitate i de urgen n bolile psihice.
Simptomatologia bolilor psihice nu se limiteaz ns la acest tip de
tulburri, ci poate m brca m ult mai frecvent forma unor modificri de
m ai mic am plitudine i de variabilitate extrem , interesnd nu num ai
psihiatrul, ci i ali specialiti, ca i medicul de medicin general.
A lturi de aceste tu lb u rri care-i solicit m ult m ai m ult spiritul
de observaie m edicului, exist o simptomatologie aa-zis disimulat sau
m ascat de bolnav, uneori deosebit de grav, posibil a fi ns dedus din
ezitarea, reinerea, tcerea sau detaarea de realitate a bolnavului. Acest
aspect al simptomatologiei unei boli psihice poate nela aparenele, lip
sind bolnavul de tratam en tu l de specialitate, adesea cu caracter de ex
trem urgen.
Din cele reltate se degaj im portana cunoaterii att a tu lb u rri- .
lor psihice prezente n unele boli somatice sau aparent somatice, ct i
im portana unor semne somatice, specifice sau nespecifice, care nsoesc
sau interfereaz cu boala psihic n evoluie. A deosebi nu constituie
num ai o problem form al, ci una cu m are im portan, i evitarea agra
vrii sau cronicizrii unei afeciuni de baz. Iat de ce acest aspect, asupra
cruia vom reveni, trebuie rein u t att de psihiatri, pentru care desci
fra re a elem entelor semiologice reprezint prim a etap a exam enului
psihic, ct i de medicii de alte specialiti.
Am afirm at n prim ul capitol c psihiatria deine o situaie spe
cial n cadrul tiinelor medicale, deoarece ea se ocup de tulburarea
funciilor psihice al cror determ inism depete explicaia biologic pe
care o poate furniza studiul creierului prin mijloacele tiinelor naturii,
nelegerea acestui determ inism este legat de asimilarea unor discipline
care relev n a tu ra biologic dar i social a omului. A a se explic num e
roasele in terferene ale psihopatologiei i psihiatriei ncepnd cu psiho
logia i medicina i sfrind cu sociologia i antropologia. Este deci uor
de neles de ce, ca atare, predarea i nelegerea psihiatriei presupun
nsuirea prealabil a unor noiuiii de psihologie, fr de care ar fi greU'
de neles sem nificaia patologic a unor tulburri psihice. D ar nici
aceasta n u poate fi apreciat dect n m sura n care se cunoate aspectul
n o rm a l. al funciilor psihice, aspect ce \serveste ca term en de comparaie
n rap o rt cu patologicul.
n scopuri didactice, procesele psihice pot fi sistem atizate n funcie
de g radul de com plexitate cu care reflect realitatea, dup cum urmeaz :
procese de cunoatere (cognitive) direct i indirect (senzaiile,
percepiile, atenia, m em oria, gndirea, limbajul i imaginaia) ;
__procese afective i trebuine, care stabilesc raportul subiectiv
n tre individ i realitatea obiectiv ;
.voina i activitatea ca procese prin care se realizeaz aciunile
deliberate, n conform itate cu scopurile stabilite n mod contient.
Accentum c n realitate, activitatea psihic este indivizibil, ea
m anifestndu-se n tr-u n to t u nitar, dialectic i nu ca o sum aritm etica
a p rilo r sale constitutive. In al doilea rnd, procesele psihice nu snt
identice la to i oamenii i n toate etapele de dezvoltare a acestora.

100
Integraz'ea Jor i aspectele particulare care difereniaz un individ de
altul se realizeaz la nivelul i n rap o rt de trstu rile individuale ale
funciilor de sintez (tem peram ent, caracter, intelect i personalitate).

2.1 . SE M IO L O G IA P R O C E SE LO R D E C U N O A T E R E

In sfera proceselor cognitive se includ senzaiile, percepiile, aten


ia, memoria, gndirea, lim bajul, im aginaia i semiologia psihiatric pe
care o implic tu lb u rrile lor.

, ' 2 .1 .1 . S E M IO L O G IA SE N Z A IE I I P E R C E P IE I

Senzaia este u n act psihic elem entar m onom odaF de realizare a


imaginii singulare a unor nsuiri ale obiectelor i fenom enelor lumii
nconjurtoare. A cest proces psihic elem entar se produce n urm a aci
unii obiectelor i fenom enelor lum ii m ateriale asu p ra organelor de sim.
P rin el, lum cunotin de proprietile elem entare ale m ateriei (form,
m rime, greutate, culoare, duritate, sonoritate, miros, gust etc.).
P rin interm ediul analizatorilor intero-, extero- i proprioceptivi
excitaia se transform n senzaie, n m om entul n care ajunge n scoara
cerebral.

2.1.1.1. Senzaiile

Senzaiile reprezint izvorul iniial al tu tu ro r inform aiilor noastre.


Nefiind ns sim ple copii ale nsuirilor obiectelor i fenom enelor, ele
sn t imagini subiective ale lum ii obiective. P rin aceasta se nelege c
imaginea reflectat devine elem ent de contiin a subiectului i ca
atare, ea n u este m aterial, ci de ordin ideal.
Se poate deci conchide c senzaia, ca form de reflectare a lum iir
are urm toarele dou particu lariti : *
a) este in stru m e n t de reflectare nem ijlocit a lum ii m ateriale ntre
ea, ca elem ent re fle c tat n contiin, i realitatea obiectiv existnd doar
sistem ul analizator asupra cruia se acioneaz d ir e c t;
b) senzaia reprezint ntotdeauna reflectarea pe p lan ideal a pro
prietilo r separate ale obiectelor i fenom enelor concrete.

2 .1 .1 .2 . P e r c e p i i l e

Percepiile sn t procese senzoriale elem entare, care se disting prin


sintetism , u n itate i integritate, ele rednd realitatea obiectual n imagini
de ansam blu.
M ultim odal (B. G. Ananiev, 1946) n m ecanism ul su acionai,
percepia reflect, n condiii de sim ultaneitate sau succesiune, nsuiri
m ultiple ale obiectelor lum ii externe.
Fenom en realizat p rintr-o m ultipl i v ariat m binare a analizei
cu sinteza, percepia este un produs cu caracter sistem atic i integru, ce

101
a ie la baz elemente constitutive aflate n rap o rtu ri legice i n inter
aciune dialectic. In afara raporturilor i interaciunilor, elementele sale
se disting n u numai prin locul lor n cadrul ansam blului, ci i prin semni
ficaia lor diferit, care confer caracterul inedit al ntregului.
Sub aspect subiectiv, percepia trebuie privit ca o structur intern
com plex, ale crei elemente constitutive au intensitate diferit. Pregnana
stru ctu rii interne --- departe de a fi determ inat univoc de intensitatea
fizic a elem entelor obiective depin .e de sensibilitatea psihofiziologic
3 com ponentelor i de .semnificaia lor pentru subiect.
D atorit naltului ei grad de ,-ubiectivilaie, sem nificaia nu va avea
caracter perm anent i imuabil, n structura percepiei,survenind "treceri
ale unei dom inante u alta, in funcie de sem nificaia conferit insului
de dinam ica raporturilor sale cu am biana. Ca urm are, aceluiai obiect
n m om ente diferite i n condiii diferite i putem releva nsuiri
fizice diferite.
n condiiile promovrii unui exogenism exagerat, lui S. L. Ru-
binsteir. i revine m eritul de a fi restabilit rolul subiectivitii insului n ,
reflectarea realitii i in determ inarea psihologic.
,,Efectul psihologic al oricrei influene exterioare care se exercit
a.supra persoanei, este condiionat de istoria dezvoltrii acestei persoana,
de legitile sale interne" (S. L. R ubinstein, 1962).
A ctul perceptiv n u poate fi conceput dect ca desfurndu-se iu
anum ite lim ite spaiale i intr-un anum it interval de tim p : percepia
realizeaz astfel nu num ai imaginea ansam blului nsuirilor, ci i a rapor
tu rilo r spaio-tem porale. Imaginea perceptiv poate- fi considerat de
aceea, ca un am plu sistem de raporturi n tre nsuirile concrete ale lucru
rilor". R eflectarea raporturilor contribuie la realizarea aspectului calitativ
superior pe care-1 reprezint percepia n com paraie cu actul elem entar
monomodal", de realizare- a im aginilor singulare, particulare, ale ambi
anei obiective p rin senzaii.
E xistena acestor raporturi obiectiv-stabile att ntre calitile obi
ectului d at ct i n tre acestea i condiiile interne, subiective ale insului
(trebuine, interese, experien etc.), confer percepiei (dei proces sen
io ria l) note de generalizare i abstractizare.
C aracterul de generalitate i coninutul abstract al imaginii per
ceptive este realizat i prin c u v n t; denum ind obiectul perceput, subiectul
l raporteaz, l pune n anumite lim ite i abstractizeaz diferitele sale
nsuiri particulare.
M arcnd saltul calitativ fa de senzaii, ilustrind legtura ntre
senzorialitate i cunoatere, percepia include, n mod disim ulat, nsui
rile generale i eseniale ale lucrurilor. nsuiri care, la rndul lor, con
trib u ie la conturarea i pregnana individualului si concretului reflectat.
Dialectica dezvoltrii senzorialitii n ansam blul vieii psihice este
ilu strat de observaia ontogenetic, dup care. dei copilul are senzaii
(nc insuficient difereniate) de la natere, num ai dup vrsta de 3 luni
se poate vorbi de constituirea percepiei ; cu aju to ru l percepiei auditive
se realizeaz diferenierea fenomenelor n prim ul an i a cuvintelor dup
aceast vrst. Cuvintele, prin integrrile semantice i posibilitile de
com unicare, vor perm ite dezvoltarea senzorialitii n perioadele urm
toare, cnd din contem plativ i acional, percepia se dezvolt p rin tr-u a
a l treilea mijloc, acela al comunicrii.

102
APsihopatologia senzorialitii depete aria psihiatriei, aa n c t t>
ntlniii n toate specialitile medicale i deseori n viaa norm al.
Astfel, coborrea pragului senzorial determ in o suprasensibilitate
la excitani care pn atunci (subliminali) nu erau p e rc e p u i; aceasta se
traduce pe planul subiectivitii insului prin kiperestezie, care este
trit ca o impresie de cretere a intensitii senzaiilor i percepiilor,
ceea ce face ca persoanele respective s suporte greu nu num ai atin g e
rile cutanate, ci i zgomotele, trepidaiile, lumina etc. Aceasta se n tl-
nete n strile de surm enaj, de suprasolicitare nervoas i fizic, n sta
diile prodrom ale sau de debut ale bolilor infectocontagioase, la debutul
unor afeciuni psihice, n boala Basedow etc.
Cenestopatiile (termen introdus de Dupre) reprezint o form mar
aparte de hiperestezie, caracterizat p rintr-o tulburare contient a sen
zaiei i percepiei intero- i proprioceptive.
C lin ic,. cenestopatiile se definesc ca senzaii penibile, difuze, cu
sediu variabil, care apar fr nici o modificare organic evideniabil cu
mijloacele actuale de investigaie. Cenestopatiile ,,pure, funcionale se
ntlnesc n m ajoritatea sindroamelor nevrotice cu componente astenice.
Fenom enul invers, al ridicrii pragului senzorial, hipoestezia, are
drept consecin scderea receptivitii la diveri excitani, scderea acui
tii senzoriale ; se ntlnete n stri reactive acute, n stri de inducie
hipnotic, isterie, tulburri de contiin, oligofrenii, schizofrenie i altele
Dac n mod convenional putem denum i hiperestezia i hipoeste-
za ca modificri preponderent cantitative ale senzorialitii, iluziile i
halucinaiile realizeaz modificrile ei calitative.

2.1.1.3. Iluziile
Iluzii au i oamenii norm ali, care pot percepe deform at un obiect,,
datorit distanei prea m ari pn la el, lum inii insuficiente sau dato rit
unor stri afective speciale cum este frica n condiii de ntuneric, cnd
umbrele sn t luate drept fiine ciudate, oameni sau anim ale agresive.
H, Ey consider c iluzia este n general orice eroare cognitiv sau
perceptiv. 1 ceea ce privete percepia, ar consta fie din proiectarea
im aginarului i a incontientului n actul perceptiv, fie din p relucrarea
eronat a im aginilor percepute. A r fi vorba de erori de integrare i recu
noatere a u nor obiecte percepute n totalitate sau num ai a un o r ele-
mente : form , mrima, distan etc.
S n t cunoscute de asemenea asa-zisole iluzii fiziologice1', optico-
geometrce (bul introdus n ap pare frint, dou linii paralele, n tre
tiate n tr-u n anum it punct de o a treia, pur curbe), iluziile de g re u tate ,
de volum etc.
i n aceste situaii ns, spre deosebire de m anifestrile patologice,
persoanele corecteaz uor eioarea.
In cazul iluziilor patologice, bolnavul nu le corijeaz, ci le_ con
sider veridice, adesea percepia fals cu obiect fiind nsoit de in te r
pretarea delirant, de modificarea luciditii sau de superficializarea pro
ceselor asociative, de atenie i memorie.
Iluziile, ca reflectare denaturat a obiectelor i fenom enelor, se
caracterizeaz Drin" obiectualitate. ele fiind generate ntotdeauna de un
excitant real.
103
Dei definit n mod constant ca o percepie fals, iluzia constituie
adesea n prim ul rnd o senzaie fals.
Dup modalitile senzoriale, iluziile se m part n : exteroceptive
(vizuale, auditive, gustative, olfactive, haptice), proprioceptive si intero-
ceptive.

2.1.1.3.1. Iluziile vizuale, cele mai frecvente, constau n impresia de


deform are a obiectelor i a spaiului perceput (metamorfopsii). Astfel,
persoana poate avea im presia c obiectele sn t mai mari (macropsie) sau
m ai mici (mieropsii), alungite sau lrgite (dismegalopsie), rsucite pe
diagonal, asim etrizate etc. Nu num ai dimensiunea i iorm a obiectelor
pot s p ar modificate, ci i distana, obiectele respective fiind percepute
ca mai apropiate sau m ai ndeprtate (porropsia). Astfel, spaiul poate
fi perceput ca strm torat. situaie n care obiectele apar apropiate, sau,
dim potriv, lrgit, obiectele ndeprtindu-se de subiect. De exemplu,
strada poate s apar foarte lung, locuina nalt, nclinat. Dei de
obicei statice, obiectele pot aprea uneori i anim ate de micri.
La unele persoane, interpretarea im aginativ poate oferi percepiei
patologice u n m are grad de bogie i -vivacitate, fenomen denumit
pareidolie. Este o form de iluzie vizual patologic constnd n aceea
c pacientul ia desenele anodine ale unui plafon, covor sau unghiurile
unei ncperi, norii de pe cer, d rept persoane, ochi nfricotori, fiine
iantastice, montri, anim ale agresive percepii deformate, anxiogene.
D intre iluziile vizuale fac p arte falsele recunoateri; acestea con
stau n identificarea greit a diverselor persoane. Simptomul trebuie
deosebit de confuzia de persoan, posibil i la oameni norm ali n anu
m ite condiii ; percepere incom plet Hin cauza distanei, luminozitii,
intervalului lung de tim p de la ultim a ntlnire sau pur i simplu a ase
m nrii care creeaz unele dificulti de difereniere. Omul norm al ns
i d seam a repede i critic de confuzie i se corecteaz.
n aceast form, falsele recunoateri se ntlnesc n special in st
rile m aniacale ca o consecin a labilitii i dispersiunii ateniei sau
a rapiditii cu care se desfoar procesele asociative. Survin de ase
m enea n strile confuzionale (n care percepiile snt superficiale, ne
clare i incomplete) sau n sindrom ul Korsakov (datorit tulburrii func
iei de recunoatere a memoriei), precum i n sindroamee demeniale
senile, traum atice, vasculare.
O v arian t m ai aparte a falselor recunoateri este fenomenul cunos
cut n psihopatologie sub denum irea de deja vzut" (dej vu), deja
cunoscut11 (dej connuj, deja tr itli (deja vecu) sau, dimpotriv de
niciodat vzut8 (janiais vu), bazat n special pe tulburarea fazei de
recunoatere a memoriei. Aceste iluzii se ntlnesc n special n sindroa-
m ele de derealizare i depersonalizare, ct i n patologia lobului temporal
(strile secunde din epilepsia tem poral simptomatic sau genuin).
O a tre ia variant a iluziilor patologice, mai frecvent n psihozele
discordante, este iluzia sosiilor (sosiile snt persoane sau fiine care
seam n n tr-o m sur a tt de m are, n d t.n u pot fi deosebite). In aceste
cazuri, persoana cunoscut nu este identificata ca atare ci doar avnd o
asem nare cu aceasta.

104
Uneori bolnavii cu astfel de iluzii consider c persoanele cunoscute-
(de obicei rude apropiate prini, frai, surori, soii sau soi) au fost
m ultiplicate, chipurile identice fiind luate d re p t persoane cu alt iden
titate. Deseori falsa identificare este legat de o in te rp re ta re eronat :
bolnavul are convingerea c persoanele apropiate au fo st substituite cu
persoane cu chip asem ntor, n scopuri ostile lui. A stfel u n pacient cu
schizofrenie, fugind de la domiciliul conjugal la p rinii si, de team s.
nu fie om orit de soie, afirm c m am a i sora au fo st substituite, ia r
comparaia cu fotografiile acestor dou persoane n loc s-i corijeze
iluzia, i-a n t rit convingerea c soia a re u it s-i su b stituie rudele ade
vrate pen tru a-i realiza planul crim inal. A cest exem plu ilustreaz leg
tu ra dintre iluzie i interp retarea delirant.

2.1.1.3.2. Iluziile auditive se situeaz pe locul al doilea n ordinea


frecvenei i constau n im presia c diferite sunete sau zgomote sn t m ai
apropiate, m ai puternice, m ai distincte sau, dim potriv, m ai ndeprtate,
mai discrete, m ai estom pate. Alteori, im presia fals poate fi dat de o
modificare p reg n an t calitativ, astfel c diferite sunete sau zgomote re a le
(btile ceasornicului, zgom otul apei de la robinet, scritu l uii etc.) snt
percepute de bolnav sub form a u nor cuvinte injurioase, strigte de dez
ndejde ale ap arintorilor etc., identificarea lo r realizndu-se n mod
eronat, n. funcie de in terp retarea delirant. A cest fenom en, n care bol
navul ia ceva d rep t altceva trebuie deosebit de interpretarea senzorial,
n care pacientul identific corect excitantul senzorial (pai, scritul
uii, btile ceasornicului), d ar interpreteaz percepia sui-generis (paii
snt ai unui persecutor, scritul uii anun in tra re a n ncpere a u rm
ritorului cu intenii agresive etc.).
Considerm c interpretarea senzorial este distinct (dei apro
piat psihopatologic i clinic) de percepia d elirant, n care iluzia i
interpretarea se desfoar pe fundalul intuiiei d elirante.
2.1.1.3.3. Iluziile gustative i olfactive se deosebesc greu n tre ele
att datorit vecintii celor doi analizatori, ct i n ru d irii em briologice
a acestora din urm . Ele constau n perceperea eronat a gustului sau
m irosului norm al al diferitelor substane sapide sau odorifice (parosmie).
Num im iluzii viscerale sau nteroceptive perceperea eronat a func
ionrii u n o r organe sau aparate. Considerm c noiunea de iluzie (sau
halucinaie) cenestezic este inadecvat folosit : dac cenestezia definete
starea de bun funcionalitate a organism ului, nu putem denum i prin
acelai concept i im presia de anorm alitate a senzaiei de confort somatic.
Iluziile de m odificare a schem ei corporale (tu lburrile schemei cor
porale) reprezint perceperea d enaturat a form ei, m rim ii, greutii i
poziiei propriului corp. Ele se pot exprim a ca senzaie de mrire^ sau
micorare a dim ensiunilor i greutii corpului (tu lb u rarea total de
schem corporal), fie ca transpoziia prilo r corpului, m icorrii sau
mririi acestora (tulburare parial de schem corporal). Bolnavii cu
astfel de tu lb u rri au senzaia chinuitoare a lungirii sau m ririi corpului
(acesta depete lim itele p atu lu i11, picioarele le ies. pe geam , ajung
n tavan ), a fragm entrii corpului (linia de dem arcaie a acestuia apare
fragm entat).
105
Asemenea reprezentri, n cazul unor leziuni organice, dispar prin
controlul vederii, d ar numai in tim pul perceperii nemijlocite, ca sa re
apar la ncetarea controlului vizual. Tulburrile de schem corporal
sub forma unor false percepii (de schimbare a aezrii topografice a
m em brelor, contorsiunea sau dezmembrarea lor de corp) se ntlnesc mai
ales n schizofrenie, n intoxicaii i n alterrile luciditii contiinei.
Ele mai pot fi ntlnite n patologia cu coninut obsesivo-fobic, sub forma
dismorfofobiei (faa este strmb, asimetric, disproporionat, nasul
m are, gura pin la urechi etc.).
U nii dintre aceti bolnavi se adreseaz cu insisten instituiilor de
chirurgie plastic, cabinetelor de cosmetic, pentru a Ie nltura defec
iunea11, chiar i p rin intervenii chirurgicale repetate.
A ceste tu lb u rri ale imaginii corpului11 cum le denumete
L herm itte apar uneori n halucinoza peduncular i in sechelele de
encefalit epidemic cu leziuni localizate predom inant n regiunea pari-
etooccipital. Ele au fost descrise ns i n strile confuzive sau n schizo
frenie, ca urm are a disocierii contiinei propriului eu. De asemenea ele
pot fi reproduse !n modelele psihozelor experim entale, provocate cu sub
stan e psihedelice (mescalin. psilocibin, LSD 25), dar in acest caz tu lbu
r rile am intite apar de obicei m preun cu metamorfopsiile.
In concluzie, iluziile pot fi ntlnite la :
oamenii norm ali, favorizate de circumstane externe (distan
mare, lum in insuficient, crepuscul), solitudine, sugestibilitate, em otivi
ta te , stare hipnagogic (de trecere de la veghe la somn) e tc .;
bolnavi cu tulburri funcionale sau leziuni ale receptorilor,
cilor de conducere sau zonelor integrative (n special ale lobului tempo
ral), cu rol n analiza senzorial i n compararea cu experiena,
anterioar ;
bolnavi cu stri febrile, boli infecto-contagioase sau toxice ;
bolnavi cu stri confuzionale (de diferite etiologii) ;
bolnavi nevrotici, n special obsesivo-fobici sau iste ric i;
bolnavi psihotici, mai ales n perioada de debut a schizofreniei,
i n stri delirante i depresive.

2.I.I.4. Agnoziile
Percepia mai poate fi tulburat printr-un defect de integrare
gnozic (de transform are a excitaiei n senzaie a acesteia n imagine
^perceptiv), datorit unor leziuni ale cen trilo r'd e integrare. Astfel bol
navul poate pierde capacitatea de a recunoate imaginile i persoanele
dup calitile lo r senzoriale, dei contiena i funciile senzoriale ele
m entare snt pstrate. Aceste tulburri pot fi sistematizate n funcie
'de m odalitile senzoriale.
Agnozia vizual (cecitatea psihic) const n tulburarea recunoa
te rii sem nificaiei obiectelor, imaginilor sau persoanelor cu ajutorul ana
lizatorului vizual, dei vederea este intact i contiena clar. Bolnavul
nu recunoate obiecte i imagini pn atunci familiare, dei micarea sau
contextul acestora pot contribui la identificarea l o r ; se ntlnete n
unele leziuni ale lobului occipital, m ai ales ale celui sting.
n agnozia obiectelor animate (agnozia fizionomiei, cecitatea morfolo
gic) sau prosopagnozia, bolnavul nu recunoate persoane foarte cunos

106
cute sau n u se recunoate n oglind. Aceste tu lb u rri se ntlnesc cu
precdere n leziuni ale emisferei drepte. Agnozia culorilor const n
tulburarea clasificrii culorilor, nsoit de am nezia num elui a c e sto ra ;
se ntlnete n leziuni ale emisferei stingi.
A gnoziasim bolurilor grafice (cecitatea verbal) const n im posi
bilitatea nelegerii lim bajului scris (alexie), n im posibilitatea scrierii
cuvintelor (agrafie) sau n sesizarea doar a prim elor cuvinte din fraz
cu im posibilitatea de a continua lectura (dislexie). P ierderea capacitii
de recunoatere a cifrelor i a sem nelor aritm etice (alexia cifrelor) poart
numele de acalculie. Aceste tu lb u rri se ntlnesc n unele leziuni parie
tale posterioare i occipitale.
Agnozia spaial const n tu lb u rarea percepiei spaiale (deseori
lim itat la un hemicmp) cu pierderea posibilitii de apreciere a distan
elor (pierderea perceperii stereoscopice), de localizare a obiectelor i de
comparare a m rim ilor i formelor. Ca o v ariant a agnoziei am intite se
descrie, paralizia spaial a privirii care const n im posibilitatea pacien
tului d t a-i orienta voluntar privirea, n tim p ce m icarea spontan a
globilor oculari este norm al.
Agnozia auditiv (surditatea psihic) const n incapacitatea de a
identifica sunete, zgomote sau cuvinte (surditate verbal) sau melodii
famuzie), dei anum ite caliti ca intensitatea, ritm u l i localizarea pot fi
uneori recunoscute ; se ntlnete n leziuni b ilaterale ale lobului tem poral.
Agnozia tactil const n incapacitatea de a recunoate form a i
volumul obiectelor (amorfognozie) sau a obiectelor nsei (astereognozie)
prin explorarea tactil ; se ntlnete n leziuni ale lobului parietal.
Agnoziile schemei corporale sn t determ inate de leziuni ale emisferei
minore, deci asociate cu hem iplegie sting ; se ntlnesc n clinic sub
diverse form e i intensiti.
Asomatognozia reprezint ignorarea (nerecunoaterea) unuia sau a
mai m ultor segmente ale corpului sau a corpului n n tre g im e ; hemi-
somat-ognozia (somntoparafrenie) const n negarea jum tii corpului,
asociat de obicei cu idei delirante ; anosodiaforia reprezint indiferena
fa de boal, iar anosognozia nerecunoaterea bolii proprii.

2.1.1.5. H alucinaiile

Patologia m ajor a senzorialitii, care depete cazurile sau situa


iile aparent norm ale, care evoc am ple tu lb u rri psihopatologice, n gene
ral psihotice, mbrac n clinic aspectul halucinaiei.
In psihiatria clasic, halucinaia a fost d efinit ca o percepie fr
obiect, definiie cum rem arc H. Ey , pe n ed rep t atrib u it lui
Ball (1890), deoarece ea intrase n uzul curen t cu m u lt naintea acestei
date. Astfel J. P. Falret, n tra ta tu l su M aladies m entales, a p ru t n
1864, scrie la pagina 264 : H alucinaia este o percepie fr obiect, aa
cum deseori s-a re p e ta t11.
In legtur cu aceast definiie eliptic i ideal, H. E y observ
c, de fapt, ea explic halucinaia prin eroarea fundam ental de per
cepie care o creeaz. Definiia este eliptic p en tru c, neform ulnd dect
un fel de contradiciie absolut, evideniaz doar im posibilitatea logic a
perceperii unui obiect care nu exista. Este p rea ideal pen tru c .separ

107
tadiccvL peicepia de subansam olurile constitutive ale actului perceptiv
(imagini, afecte, micri etc.). Pentru a elimina aceste insuficiene, II, Ey
pi opune ca la form ularea clasic s se adauge de perceput11 ( p e r c e v o ir ).
P lin adaosul propus, definiia Halucinaiei include i celelalte subansam
bluri ale actului perceptiv i poate fi exprim at astfel : h a lu c in a ia e s te
o p e r c e p ie fa ls f r o b ie c t d e p e r c e p u t. Conform acestei definiii, halu
cinaia const n a percepe11 un obiect care nu exist n realitate sau
care n u poate fi perceput dect printar-o falsificare a actului perceptiv.
H. Ey neag existena unor halucinaii norm ale11, subliniind c
orice halucinaie apare pe fundalul modificat n sens patologic al psi
h ism u lu i :
n planul psihopatologiei cmpului perceptiv al c o n tiin ei;
n planul operaional-logic, motivaional al contiinei (echiva
lena tu lburrilor de tip u l automatismului m ental, pseudohalucinaiilor) ;
n planul stru ctu ral modificri ale structurii ierarhizate a per
sonalitii (de exem plu delirurile cronice, sistematizate).
Form a de m anifestare i gradul de convingere care nsoesc aceast
conduit pseudoreceptiv im pun unele precizri n sfera semantic.

2.1.1.5.1. H alucinaiile funcionale definesc fenomenul psihopato


logic prin care percepia unor excitani obiectivi determ in apariia unor
percepii false, de tip halucinator. De exemplu, bolnavul percepe corect
zgomotul roilor de tren, al apei care curge de la robinet, btile ceasor
nicului etc. Concomitent ns cu aceast percepie real, el aude voci
care-1 injuriaz, l am enin, i comenteaz nefavorabil gesturile sau l
m brbteaz.
Cea de-a doua caracteristic a acestor halucinaii funcionale const
n perceperea lor de ctre bolnav att tim p ct .exist excitantul re a l;
odat cu dispariia acestuia, nceteaz i percepia halucinatorie.
Adesea, acest tip de halucinaii este lu a t d rep t iluzii. Spre deose
bire de iluzii ns, unde excitantul real este reflectat defectuos i obi
ectul reflectat este lu at drep t altceva, n halucinaiile funcionale exist
dou proiecii la nivelul central al analizatorilor : una care realizeaz
im aginea obiectului real i perceput corect i o alta, aprut concomi
tent, condiionat de prim a, care este imaginea halucinatorie.

2.1.1.5.2. Halucinoidele snt fenomene psihopatologice cu aspect


halucinator, situate n tre reprezentri vii i halucinaii vagi, care nu
izbutesc s conving deplin bolnavul asupra existenei lor reale. De fapt
sn t form e prehalucinatorii care apar n perioadele de dezvoltare sau de
dispariie a halucinaiilor.
2.1.1.5.3. Im aginile eidetice se deosebesc de halucinoide prin
faptul c ele reprezint nite reproiectri n . exterior ale imagi
n ilo r u nor obiecte, fiine (animale sau oameni) care au o for
receptiv deosebit de vie, fiind strns legate de triri afective intense i
apropiate de prezent ca desfurare n timp. De fapt, prin e id e tis m . ne
legem facultatea pe care o prezint unii subieci de a putea revedea, re-
proiectnd n exterior un obiect, o fotografie care le-a fost expus numai
cteva clipe. M ourgue considera c aceste imagini reproiectate au m ulte

108
.asemnri i mecanisme comune cu halucinaiile. A tragem atenia c
aceste mecanisme eidetice de producere a u n o r im agini halucinatorii,
uneori, cu caracter fiziologic, se ntlnesc frecv en t la copii. Aceasta ne
perm ite s afirm m c pot exista i halucinaii fr sem nificaie pato
logic, aa cp i n cazul iluziilor. E xist astfel v eritab ile halucinaii fizio
logice care am intesc tririle din vis sau viziunile din strile de semisomn
.(Eug- Bernard Leroy). Ele apar i la subieci norm ali fie n perioada
strilor de faz hipnotic (egalizare, paradoxal sau ultraparadoxal),
care se succed n ain tea instalrii som nului (halucinaii hipnagogice),
fie la trezire (halucinaii hipnapom pce): im aginile halucinatorii re p re
z in t figuri, aciuni, oameni sau scene p etrecute de obicei in tim pul zilei.
Uneori tulburrile de percepie pot fi provocate p rin sugestie individual
-sau n mas, situaie n care aceiai excitani im aginari (miros de parfu -
m uri, imagini vizuale etc.) snt percepui de u n n u m r m are de subieci.
T oate aceste triri halucinatorii sn t ns de scurt durat, provocate sau
stim ulate de strile hipnotice fiziologice, ia r persoanele respective le
:corecteaz n mod critic i cu uurin.
2.1.1.5.4. Halucinozele sn t definite n special de autorii francezi
(M. Claude, H. Ey, J. Delay) ca halucinaii a cro r sem nificaie pato
logic este recunoscut de bolnav. Pacienii recunoscndu-le caracterul
patologic, adopt o atitu d in e critic fa de ele. Dei i d seama c cele
percepute nu corespund realitii, halucinozele se pot m anifesta a tt de
viu, nct bolnavul caut , s le verifice auten ticitatea, pe care de altfel
o neag.
Halucinozele definite astfel, se ntlnesc de obicei la pacienii cu
leziuni ale diferitelor segm ente ale analizatorilor. In acest sens L herm itte
i van Bogaert au descris halucinoza peduncular care le poart num ele.
Ea se m anifest p rin succesiunea unor im agini (oameni sau animale)
unice sau m ultiple, mobile, colorate, de obicei n relief.
Halucinoza apare m ai ales vesperal, evolueaz de obicei paroxistic
i dureaz cteva m inute sau ore i, uneori, 1 2 zile.
n afara cazurilor de leziuni n focar ale tru n ch iu lu i cerebral, h a lu
cinozele definite ca mai sus, pot fi n tln ite n unele stri toxice (alcool,
barbiturice) i infecioase (encefalita epidemic), precum i n arterio -
scleroza cerebral.
Term enul de halucinoz are ns i o alt semnificaie. Astfel
pentru Wernicke, se aplic n special n toate cazurile n care este vorba
de psihoze delirant-halucinatorii, aflate n afara u nor episoade de tu lb u -
' rare a contiinei. Cu acest al doilea neles este cunoscut n literatu ra
de specialitate halucinoza acut W ernicke i halucinoza cronic K or-
sakov, Chotzen.
2.1.1.5.5, H alucinaiile propriu-zise (psihosenzoriale) reprezint tu l
bu rrile de percepie care corespund integral definiiei date m ai sus
(percepie fr obiect), la care se adaug caracterul de senzorialitate,
dei, spre deosebire de iluzii, excitantul periferic corespunztor lipsete
n momentul form rii" imaginii, fa de care bolnavul nu are atitudine
critic, nerecunoscndu-i coninutul patologic. C aracterul lor de senzoria-
litate este exprim at m ai ales prin respectarea tu tu ro r instanelor pe care
Ie parcurge o percepie normal (excitant p eriferic-receptori-aparat de

* 109
conducere al analizatorului-proieeie cortieal n zona de sintez a anali
zato ru lu i respectiv). De acest aspect se leag nsi proiecia spaial a:
tu tu ro r halucinaiilor descrise pn n prezent, cu excepia pseudo-
h alucinaiilor.
P seudohalunaiile (halucinaiile psihice) snt definite ca o exa
cerb are a reprezentrilor (autoreprezentare aperceptiv) pn la intensi
ta te a perceptual, care ap ar spontan, incoercibil, fr proiecie spaial.,
cu un caracter de strin" (de exogenitate) i de impus din afar (auto
m atism ). G. P e tit le definete ca pe nite autoreprezentri aperceptive,,
caracterizate p rin incoerdbilitate, "automatism i exogenitate. Guiraud le
introduce ( d a tw t caracterului lor de strin" i im pus eului de cineva,
d in afar) p rin tre fenom enele xenopatice (reprezentri m entale aper
ceptive). D in cauz o p rin aceste autoreprezentri aperceptive" su
b iectu l este convins c i se provoac din afar n u num ai o im presie sen
zorial ci i o idee, un sentim ent, o aciune, pseudohalucinaiile au mai
fost denumite de ctre B aillarger i halucinaii psihice. Ele snt lipsite
de obiectivitate spaial, de obiectualitate, dar bolnavul le confer obiec
tiv ita te psihic".
D eo a re ce n an aliza psihopatologic a acestor tulb u rri de p ercep ie s-an-
u tiliz a t n o iu n ile d e ap ercep ie i r e p r e z e n t a r e s e im pu n e exp licarea lor.
A p e r c e p fia e s te p rocesu l p sih ic prin care se realizeaz utilizarea ex p eri
en e i a n te rio a re n p ercep erea obiectelor i fen om en elor reflectate n p rezen t.
A c e s t fe n o m e n e x p lic d e ce exp erien a acum ulat an terior n e ajut s n tregim
im a g in e a u n u l lu cru , fiin sa u fen om en , chiar n con d iiile n care asu p ra orga
n e lo r n o a str e d e sim acion eaz u n singur e x cita n t particu lar. A a id en tificm
o p a s re d u p cirip it, un clin e dup ltrat, un ob iect dup cu loare, m rim e, form.
sa u d u rita te, u n fen o m en n u m ai dup una d in aciu n ile com p onente etc.
R e p r e z e n ta r e a este realizat d e im agini a le ob iectelor sau fen om en elor per
cep u te a n terior sa u p rod u se d e im agin aia n oastr, pe baza p relucrrii m a i m u lto r
p ercep ii a n terioare. D e aceea, s e consider c h alu cin aiile, i m ai ales p seu d o-
h a lu c in a iile , ar rep rezen ta reactualizarea unor reprezentri sa u a unor Im agini
a le o b iectelo r sa u fen o m en elo r p e care le-am p ercep u t cln d va sau pe care n l le-am
im a g in a t cn d v a .
D a to rit im p ortan ei p en tru psihopatologie a h alu cin aiilor p ropriu-zise i
p seu d oh alu cin aiU or, le p rezen tm separat, con sid ern d c n e-am referit deja Ia-
c e le la lte fo rm e de h a lu cin a ii n aceast introducere succint, care i-a propus doar
s e lu c id e z e n e le g erea sem an tic a term enilor u tilizai.

H alucinaiile propriu-zise (psihosenzoriale). Im propriu denum ite


halucinaii adevrate" (noiune pe care nu o acceptm din cauza anti
nom iei sale), aceste percepii fr obiect*1 se disting prin atributele
senzorialitii i obiectualitii (referirea constant la un obiect din afar).
H. Ey susine pe bun d reptate c este greu, dac nu imposibil, s
se adm it o ru p tu r n tre spirit i funciile senzorio-motorii ale orga
nism ului. De aceea este dificil s se fac deosebiri nete ntre tipurile de
halucinaii num ai pe criteriul senzorialitii. Cu toate acestea, el amin
tete halucinaiile pale (Hagen) n contrast cu halucinaiile vii (Kan-
dinsky), halucinaiile am intirilor" sau Reserptionshalluzinationen (Kahl-
baum), halucinaiile i pseudohalueinaiile psihomotrice (Seglas), auto-
rep rezentrile aperceptive (S. Petit). Acelai autor pune la ndoial con
ceptul de halucinaie adevrat11, ca expresie a unor tulburri senzo
riale prim itive, deoarece n acest caz ar trebui s se adm it c marea
m ajo ritate a fenom enelor halucinatorii ar fi reprezentate de pseudo-

110
halucinaii. n plus (v. pseudohalucinaiile), nu rareo ri pseudohalucinaiile-
au o vie coloratur estezic (halucinaiile de tip K andinsky),
In privina legturii dintre halucinaiile psihosenzoriale i delir
cu tulb u rrile inerente de coninut al gndirii , II. Ey deosebete
halucinaiile fr delir (aa-zisele halucinaii com patibile cu raiunea)
i halucinaiile delirante sau halucinaiile cu delir (de obicei incom pati
bile cu un coninut operaional logic al gndirii i contiinei).
In linii m ari, halucinaiile psihosenzoriale se caracterizeaz prin :
- proiecia spaial : fenomenele halucinatorii snt situate de bol
nav n spaiul perceptiv sau dincolo de lim itele acestuia ;
convingerea bolnavului asupra realitii41 lor ;
perceperea11 lor prin m odalitile senzoriale obinuite (de
exem plu halucinaii exteroceptive, proprioceptive, interoceptive) i pe
cile senzoriale norm ale (halucinaii auditive, vizuale, gustative, olfac
tiv e e tc .);
grad variabil de intensitate : percepute discret sau intens, gene
ratoare de anxietate ;
claritate d ife rit ;
com plexitate variabil ;
durat (interm itente sau c o n tin u e);
rezonan afectiv (anxiogene iniial sau n m anifestarea lor
intens, fr o participare afectiv deosebit din partea bolnavului n
stadiile ulterioare de evoluie).
Descrierea clinic urm eaz n atu ra senzorial pe care o m brac n
m anifestarea lor, i anum e : halucinaii exteroceptive (auditive, vizuale,
olfactive, gustative, tactile sau haptice), interoceptive (halucinaii visce
rale), proprioceptive (halucinaii kinestezice sau motorii).

2.1.1.5.5,1. H alucinaiile exteroceptive


a) Halucinaiile auditive se situeaz pe prim ul loc ca frecven la
adult, spre deosebire de copil, unde m ai frecvente sn t halucinaiile vizu
ale ; aceasta probabil datorit faptului c i n viaa norm al, pe copil
il im presioneaz m ai ales ceea ce vede (la el predom innd prim ul sistem
de semnalizare), pe cnd adultul este m ai sensibil la ceea ce aude (pre
dominnd al doilea sistem de semnalizare).
H alucinaiile auditive pot fi situate n cm pul auditiv perceptibil
sau, m ai rar, n afara acestuia (extraeam pin) i atunci sunetele pot fi
percepute ca de la m ari distane.
V ariabile ca intensitate, ele pot fi discrete, surde, abia perceptibile,
antrennd atitudini de ascultare, sau puternice, obligndu-1 la m suri de
aprare (pune v at n urechi, capitoneaz cam era, ua sau patul cu
m ateriale fonoizolante etc.).
Sub aspectul com plexitii, halucinaiile auditive pot fi sistem ati
zate n :
' elem entare (acoasme, foneme), percepute ca fonete, pocnete,
bubuituri nespecifice, iu itu ri e tc .;
__ comune, cnd bolnavul le identific cu anum ite sunete bine defi
c ite pe care le raporteaz la un anum it obiect sau fenomen (scritul

111
uii, ciripitul unei psri, ltratu l unui cine, paii unui om. sunete muzi
cale etc.) ;
verbale (complexe), situaie n care bolnavul percepe cuvinte,
fraze, voci pe care le aude i le nelege sau le aude distinct, fr s le
poat nelege (verbigeraie halucinatorie). Percepute uni- sau bilateral,
vocile pot aparine unui brbat, unei femei sau unor persoane cunoscute
ori necunoscute, n via ori decedate.
n ceea ce privete continuitatea n timp, ele se pot manifesta ca
episodice sau aproape continui (mpiedicnd bolnavul s se odihneasc);
ele d ispar de obicei cnd bolnavul vorbete sau este intens preocupat de
am bian.
Sub aspectul rsunetului afectiv, halucinaiile snt uneori favora
bile (ncurajnd, ndem nnd, sftuind, comunicnd informaii), i de cele
m ai m u lte ori defavorabile, dumnoase, injuriind bolnavul, am eninn-
du-1 aluziv sau direct. H alucinaiile auditive pot fi singulare sau m ul
tiple (comentative ori antagoniste), unele acuzndu-1, altele lukidu-i ap
rarea. Se consider (Lukianowicz, 1962) c la poligloi, vocile strine sint
de obicei ostile, ia r vocile n lim ba m atern, prietenoase. Uneori ele pot
fi im perative, poruncindu-i bolnavuliii s execute anum ite acte pericu
loase, de homicid (fr ca acesta s li se poat mpotrivi), fapt ce confer
h a lu c in a ilo r auditive, caracterul de m are urgen psihiatric.
Sub im periul unor astfel de halucinaii, un pacient schizofren i-a
ucis u n prieten i i-a r n it grav pe ali doi prieteni. ndem nat de vocea
im perativ a Evei, u n a lt bolnav, alcoolic, ntr-o stare de tulburare a
contiinei, i-a ucis n tim pul nopii copiii. Uneori, prin coninutul lor,
halucinaiile determ in bolnavul s comit acte de autoagresiune (sinuci
dere, emasculare, scalparea organelor genitale etc.).
Dup ce am dat aceste cteva exemple, ni se pare inutil s mai
subliniem im portana depistrii precoce a unor astfel de tulburri.
H alucinaiile auditive, mai ales n form a elem entar i comun se
ntlnesc n afeciuni O.R.L. (otite, mastoidite, surditate etc.), n boli
neurologice (leziuni ale cilor de conducere, leziuni ale lobului temporal),
n stri confuzionale, n special onirice, n deliruri toxice i infecioase,
precum i n unele boli psihice (puseuri depresive, schizofrenie, aur
epileptic, parafrenie etc.).
H alucinaiile auditive verbale se ntlnesc mai ales n schizofrenie
(n special n form a paranoid), unde au un caracter bizar, neinteligibil
i adesea n discordan cu fondul afectiv. Coninutul trist, dureros este
caracteristic halucinaiilor auditive din strile depresive : bolnavii aud
ipetele copiilor, ale aparintorilor, voci care i acuz, i condamn pentru
frdelegile lor monstruoase.
b) Halucinaiile vizuale sn t percepii vizuale ale unor obiecte, fi
ine sau imagini, inexistente n acel m om ent n realitate. Mai puin frec
vente la ad u lt dect la copil, ele sn t trite cu u n intens dram atism i au,
n general, caracter terifian t (de groaz). Mono- sau policromatice, ele
pot fi percepute cu unul sau cu am bii ochi, dup cum p o t ocupa cmpul
hem ianopsic sau al unui scotom (scotomul pozitiv descris de Morel). Sub
aspectul dim ensiunii im aginilor, acestea p o t fi obinuite, mai m ari dect
obiectele reale (halucinaii macropsice, gulliveriene) sau mai mici, mi
nuscule (microscopice, liliputane).

112
Ca proiecie spaial, halucinaiile vizuale pot fi situate n tr-u n
singur plan sau n relief, n perspectiv, n cm p v izual (normal) sau d in
colo de posibilitile percepiei vizuale norm ale (halucinaii extracampine).
Sub aspectul claritii, ele pot fi distincte sau estom pate, vagi, sin
gulare n m anifestarea lor sau com binndu-se, in te rfern d u -se 'o ri s u p ra -
punndu-se percepiilor norm ale.
Sub aspectul com plexitii, halucinaiile vizuale p o t f i :
elementare (fosfene, fotopsii), percepute ca puncte lum inoase,
scntei, linii etc. sau
, complexe, percepute ca figuri i obiecte inform e (fantasmoscopii)
sau obiecte, fiine, bine definite (halucinaii figurate) ;
scenice care, la rndul lor, pot fi statice (panoramice) sau n
micare (cinematografice) antrenate n tr-o m icare caleidoscopic, rea
liznd scene de vis (onirice).
Unice sau m ultiple, statice sau dinam ice, n accese sau perm anente,
halucinaiile vizuale antreneaz (mai m ult dect halucinaiile altor m oda
liti senzoriale) subiectivitPtea insului, conferindu-i o tonalitate afectiv
r pozitiv ca n delirul psihozelor de inaniie (bolnavii vd mese p a n ta
gruelice), la fum torii de opiu, n intoxicaia cu m escalin (figurile h a lu
cinatorii apar nfrum useate), sau n delirurile m istice, cnd halucinaiile
apar sub form a unor scene feerice. Mai frecv en t ns, halucinaiile vizu
ale antreneaz o tonalitate afectiv negativ ca n delirium trem ens,
unde percepiile halucinatorii m brac aspect te rifia n t zoopsic, sau n
onirismul toxic (exogen sau endogen), cnd ap ar sub forma derulrii
i unor scene ngrozitoare.
Halucinaiile vizuale pot fi favorizate de lum inozitatea insuficient,,
slbirea vederii, slbirea controlului contiinei i p o t aprea n u rm
toarele situaii :
la oameni norm ali n m om entul trecerii de la veghe la som n
(halucinaii hipnagogice) sau de- la somn la veghe (halucinaii hip n a-
pompice). Ele apar m ai ales cu ochii nchii, sn t elem entare sau com
plexe, de scurt durat i recunoscute de cel n cauz ca fiind produsele
imaginaiei, lipsite de corespondent r e a l ;
n stri de surm enaj intens, cnd au durat foarte scurt i
caracter hipnagogic (Lherm itte) ;
n neurastenie (descrise de C. Parhon-tefnescu), unde dei
> snt elementare, au caracter ansiogen, te r if ia n t;
n ' afeciuni oftalmologice (retinit, cataract, glaucom, nevrit
retrobulbar e tc .);
afeciuni neurologice : m igrena oftalm ic (unde au aspect ele-
. m entar, de fosfene sau fotopsii), leziuni ale lobului occipital (prin. tra u m a
tisme,. focare de ram olism ent, tumori), cnd au caracter halucinozic.
Un aspect mai aparte l au halucinaiile vizuale n _ sindrom ul
Ch. Bonnet (ntlnit n glaucom, cataracte; dezlipirea de retin, leziuni
ale chiasm ei-i nervului optic), unde apar sub form e geometrice sim ple
sau figurate i de obicei viu colorate.
n afectarea cilor optice, cnd leziunea provoac hemianopsie sau
scotom, halucinaia apare cu predilecie n cm pul hem ianopsie sau al
scotomului. n leziuni ale calotei pedunculilor cerebrali, Lherm itte a

11 -
a c . 9*8
descris balucinoze micropsice, cinematografice, pe un fond de claritate
a contienei.
Ele se mai ntlnesc n stri infecioase grave, n sindroame confu-
zionale toxice, n delirul alcoolic acut (cnd halucinaiile reprezint mai
ales figuri de anim ale n miniatur) i n psihoze, mai ales n forma
p aranoid a schizofreniei, n parafrenie etc.
c) Halucinaiile autoscopiee (heautoscopice, speculare, deutoscopice)
realizeaz im aginea dubl" prin care subiectul i percepe vizual pro
p riu l corp, pri din corp sau unele organe (de obicei proiectate n afara
sa). A pariia lor poate fi unic (timp de cteva secunde) sau persistent,
realiznd prezena continu a unui dublu. Acesta poate fi identic cu ori
ginalul, u rit sau (mai frecvent) nfrum useat. Fenom enul are ntotdeauna
u n acom paniam ent afectiv (de groaz sau surprinz) sau poate fi tr it
detaat", cu o contiin particular i critic, fapt ce confer autoscopiei
caracterul de halucinoz.
dj Halucinaiile olfactive i gustative snt prezentate din considerente
de n ru d ire embriologic i filogenetic a celor doi analizori, ca i datorit
.faptului c n general substanele sapide sn t n acelai tim p i odorifiee.
A tt n stare norm al ct i n stare patologic, senzaiile gustative pot fi
cu g reu difereniate de cele olfactive.
Dei m ai p u in spectaculare n desfurarea lor, halucinaiile olfac
tive i gustative sn t m u lt m ai frecvente dect s-a r presupune, realiznd,
dup opinia unor psihiatri, aproxim ativ 80% din totalul halucinaiilor. Se
consider c au caracter secundar, survenind dup alte m odaliti haluci-
n atorii, sau ca o consecin a delirului. Snt percepute oa gusturi sau m iro
suri neplcute (chimice, metalice, cadaverice) sau (mai rar) plcute, se
ntlnesc n crizele uncinate din epilepsie (H. Jackson) unde coexist cu
halucinaii vizuale, stri de deja vzut pe fondul unei stri afective
p articulare. A par de asem enea n unele tum ori i leziuni ale lobului
tem poral, ce intereseaz mai ales rinencefalul i uncusul hipocampului.
Ele se regsesc n -stri delirante (cu coninut persecutoriu) i n stri
confuzionale (onirice) de diverse etiologii.
e) Halucinaiile tactile constau n im presia de atingere a suprafeei
cutanate (senzaie de arsur, neptur, curent electric, rece, fierbinte
etc.). P acientul le poate percepe continuu sub form de reea (n intoxi
caia cu cloral) sau discontinuu, punctiform (n intoxicaia cu cocain), la
suprafa (halucinaii epidermice) sau mai profund (halucinaii hipoder
mice), cnd dau im presia unor micri de reptaie sau a unor insecte ce
m erg pe sub piele (parazitoze halucinatorii). Frecvent, m ai ales n strile
toxice (alcoolice), ele evolueaz concomitent cu halucinaiile vizuale.

2.1.1.5.5.2. Halucinaiile interoceptive


B olnavii cu halucinaii viscerale (ale sensibilitii interoceptive) tr
iesc senzaia existenei unor fiine n corp sau a schim brii poziiei unor
organe, a obstrurii sau perforrii lor. A lteori, ei m anifest convingerea
atrofierii, dispariiei unor organe sau, m ai rar, a transform rii organismu
lui lor n anim ale. F oarte frecvent, aceste halucinaii snt localizate genital
i tr ite ca senzaii de orgasm, violuri directe sau la distan. Am cunos
cut num eroase astfel de cazuri la femei tinere, cu o simptomatologie poli-

J 14
morf isteriform . Ca trire intens psihotic aceste halucinaii se ntlnesc
n cazurile de schizofrenie paranoid cu fenom ene de automatism mental.
Alteori, m anifestrile halucinatorii sn t cuprinse n patologia schem ei
corporale (halucinaii somatognozice) i evolueaz ca m etamorfoze seg
mentare. m em bru-fantom etc.
Unii autori consider i cenestopatiile d rep t halucinoze cenesteztce
(A. Porot), deoarece ele constau n perceperea unor tulburri som atice
cu localizare variabil, difuz i lipsit de.m odificri organice obiective.
Considerm ns c cenestopatiile sn t mai degrab percepii false:
cu obiect (adic iluzii) i aceasta p en tru c ele fiind legate n prim ul
rnd de scderea pragului de sensibilitate, este greu s excludem existena
u n o r tulburri funcionale locale (la nivelul organului sau sistem ului res
pectiv), tulburri care constituie obiectul percepiei deformate.
Caracterul halucinozic n u ne este de asem enea clar, deoarece de
obicei bolnavul cu astfel de senzaii penibile (apsare, constricie, arsuri,
furnicturi etc.) recunoate caracterul patologic al tulburrilor nunnai n
m sura n care acesta postuleaz o boal somatic, de obicei o boal grav.
Ele au deci caracter mai m ult nosofobic dect halucinozic i le ntlnim n
neurastenie, nevroza obsesivo-fobic. n strile hipocondriace etc.

2.1.1.5.5.3. Halucinaiile proprioceptive


Halucinaiile motorii sau kinestezice (ale sensibilitii m io-artroki
netice sau proprioceptive) snt percepute ca im presii de micaree sau d e
deplasare a unor segm ente sau ale corpului n ntregim e. De obicei aceste
halucinaii, ca i cele viscerale i haptice, apar cu caracter de exogenitate-
i, ca atare, m ulte dintre ele snt m anifestri pseudohalucinatorii.

2.1.1.5.6. Pseudohalucinaiile (halucinaiile psihice) se deosebesc de


halucinaiile propriu-zise p rin aceea c :
a) n u se confund de obicei n totalitate cu reprezentarea im agini
lor unor obiecte i fenomene reale. Bolnavii vorbesc adesea despre voci
speciale, vedenii" stranii, despre nfiri psihice :
b) n u se proiecteaz n afar, n lum ea obiectelor i fenom enelor
reale, ci se petrec n minte, n cap, n interiorul corpului i ca atare nu
snt percepute pe cile senzoriale obinuite ;
c) bolnavii sn t convini de realitatea existenei lor, dar spre deo
sebire de cei cu halucinaii propriu-zise, afirm c vocile, vedeniile, mi
crile, senzaiile lor penibile snt rezultatul unor aciuni impuse care vin
din afar, snt fcute" sau provocate" de cineva. Ilustrativ pentru
particularitile enunate ale pseudohalucinaiilor este relatarea unei
bolnave : Vorbesc sub influena hipnozei i aud vocea spiritelor n gnd
i n suflet".
Pseudohalucinaiile (halucinaiile psihice) au fost opuse de Baillarger
i Jaspers halucinaiilor psihosenzoriale ca fiind caracterizate p rin absena,
esteziei sau proieciei spaiale, ele producndu-se n cmpul apercepiei
sau al reprezentrilor i nu n cel al percepiei exterioare.
Aceast distincie ns i pierde din im portan dac se accept
definiia halucinaiilor dat de H. Ey, i anum e : H alucinaia este acel
act incontient p rin care subiectul dezorganizat n structura sa psihic;

115-
(corpul su psihic) este in d u s de o p e rc e p ie fr obiect de perceput" (prin
corp psihic H. Ey nelege aparatul de integrare care constituie organiza
rea f iin e i contiente).
A utorul deosebete halucinaiile ca rezultant a dezorganizrii sin
crone sau diacrone a aparatului psihic. Dezorganizarea sincron se refer
la cm pul contiinei i st la baza experienelor halucinator-delirante, iar
dezorganizarea diacron (sau alienarea) se refer la sistemul personalitii
constituind fundalul proieciei ideo-verbale a travaliului delirant. Acestea
sn t denum ite de H. Ey hlucinaii noetico-afective. Ultimele se intric
strn s cu iluziile, halucinaiile, interpretrile i credinele delirante i ca
a ta re fac parte din procesul productiv psihotic. Ele exprim astfel
discursul i convingerea care -contrai/in sistemului realitii, de vrem e ce
se refer la un sistem care reprezint o lume p u r subiectiv. Ca atare el
suprapune experiena delirant peste producia halucinatorie, tr it ca o
experien de vis.
H. Ey form uleaz conceptul de structur anomic a fenomenelor
halucinatorii. Conform term enului de ,;anomie, folosit dup sociologia lui
D urkheim , halucinaiile reprezint o anomalie absolut, opus term enului
de psihonomie, care desemneaz, dup Quercy, halucinaia normal.
U ltim a este singura, dup H. Ey, o pseudohalucinaie. Cu to t caracterul
apodictic al afirmaiei, autorul discut posibilitatea existenei pseudoha-
lucinaiilor ca fenom en patologic situat n tre tulburri de percepie i
cele calitative ale gndirii.
P e n tru H. Ey, pseudohalucinaiile reprezint u n concept negativ,
opus celui de halucinaii adevrate. Dac aceasta este o eidolie (eidolie
fenom en halucinator care face obiectul unei simple judeci de aseriune
constituind percepia unei imagini ncadrate n tim pul sau spaiul cmpu-
lui perceptiv), toate halucinaiile delirante sn t pseudohalucinaii. Dac
halucinaiile adevrate snt definite ca halucinaii psihosenzoriale, toate
percepiile fr obiect care au u n caracter net de senzorialitate snt clasic
descrise ca pseudohalucinaii.
H. Ey deosebete totui dou varieti ale pseudohaludnaiilor, care
de fap t n u snt altceva dect halucinaii (unele cu caracter n et senzorial
i altele cu caracter slab sau absent senzorial). Opiunile lui H. E y ps
treaz nota caracteristic de eclectism l am biguitate, dar prin transparena
acestora el n u neag categoric faptul c pseudohalucinaiile snt m ai m ult
gnduri sau imagini dect senzaii, snt cuvinte sau micri percepute la
nivelul sp iritului sau la nivelul funciilor senzoriomotrice ale corpului.
Dei consider pseudohalucinaiile drept un concept negativ, H. Ey recu
noate m eritele lui G. de Cleram bault, care a evideniat elem entul cel
mai autentic al pseudohaludnaiilor, i anume automatismul lor, ceea ce
nu exclude ns extraordinara bogie estezic a pseudohaludnaiilor, evi
deniat de ctre Kandinsky. U ltim ul descrie luxuriant profuzia culori
lor, prodigiozitatea contururilor, luminozitatea, strlucirea i arm onia
tonurilor. _
D up Hagen, pseudohalucinaiile ar fi reprezentri m entale ale unei
experiene trite im aginar care au un substrat srac estezic. Kandinsky,
din contra, num ete pseudohalucinaii reprezentrile mentale foarte vii,
estezice, doar fr proiecie spaial. G, Petit, n teza sa din 1913, propune
s fie denum ite autoreprezentri aperceptive acele reprezentri m entale

116
-care nu au caracter psihosenzorial i sn t percepute im ediat de contiinta
subiectului ca exogene. El consider pseudohalucinaiile ca manifestri
ale unui autom atism elem entar foarte apropiat de cel al halucinaiilor.
P en tru explicarea acestor fenom ene se readuc n discuie nuanele
com parative ale lui Jaspers (Psihopatologia general") n tre reprezentri
{Vorstellungen) i percepie (W ahrnehm ungen), ultim ele fiind caracteri
zate prin vivacitate i corporabilitate (Leibhaftigkeit) a obiectului perceput,
ia r celelalte prin caracterul im aginar al rep rezen trilor (Bildhaftigkeit).
De aceea, H. Ey nu accept suprapunerea noiunii de pseudohalucinaie
peste cea de reprezentare11, deoarece ar p reta la confuzii n tre fenome
nele patologice i iluzii sau producii norm ale ale im aginaiei.
Cu toat aparena prerilor contradictorii, m ajo ritatea psihiatrilor
consider c halucinaiile psihice (pseudohalucinaiile) se caracterizeaz
din punct de vedere fenomenologic prin exogenitate, incoercibilitate,
dependen (influen) i estezie. Exogenitatea reprezint, dup H. Ey, un
term en vag care corespunde term enului tot aa de vag de percepie deli-
ra n t ce implic fenomenologia xenopatic a lui P. G uiraud i presupune
mai m ult alienare dect proiecie n spaiu a im aginilor halucinatorii. Acest
fenom en este parte constituant i esenial a nucleului delirului de influ
en, a fenom enului de dedublare i de persecuie, de subm inare i de
dezagregare a u nitii psihice sau de intruzie a lum ii obiectelor n univer
sul subiectiv, care determ in o transm utare a persoanei n tr-o alt per-
soan, alienndu-i proprietile acesteia.
Incoercibilitatea presupune, n opoziie cu experienele halucinatorii
pasive, u n adevr indiscutabil, care n u adm ite nici trepte, nici dubii i
nici m car necesitatea de a dem onstra veridicitatea n afar de cea secun
dar, m enit s realizeze delirul secundar. U n astfel de caracter este
clinic binerecunoscut ca elem ent principal al delirului prim ar, asimilabil
u n u i proces verbal" de necom btut.
In ceea ce privete aspectul senzorial estezia , am am intit deja
c unii reprezentani ai psihiatriei clasice susineau c pseudohalucinaiile
-snt non-senzoriale sau non-estezice, ele reprezen tnd fenom ene banale
de autom atism . H. Ey las s se neleag- c toate halucinaiile i pseu
dohalucinaiile au u n rsunet estezie dar, n cazul travaliului ideo-verbal
al halucinaiilor delirante (pseudohalucinaiilor), producia delirant dep
ete i prelungete enorm instantaneul tririlo r senzoriale n discursul
d e liran t nsoit de m ultiple note de referin em oional sensozial, n
conform itate cu coninutul su.
Pseudohalucinaiile, ca i halucinaiile propriu-zise, se m part dup
m odalitile sensoziale.

2.1.1.5.6.1. P s e u d o h a lu c in a iile a u d i t i v e se m anifest sub form a unor


voci interioare, asem enea unui ecou" sau ca o s o n o r iz a r e tx g n d ir ii ,
s o n o r iz a r e a l e c t u r i i Bolnavul aude ceea ce citete fr voce i crede
c o persoan strin pronun n capul lu i cuvintele sau frazele lecturiL
Fenom enul de sonorizare a gndirii determ in la bolnav convingerea c
i alte persoane i aud i-i descoper gndurile, i le ghicesc ( t r a n z i t iv i s m ) .
Aceste voci pe care le percepe n in teriorul capului, snt explicate de el
ca fiind auzite cu urechile m inii".

117
Spre ilustrare redm relatarea unui pacient scbizofren, n v rst
de 14 ani.

A m im presia c nu sim t n u rech i, ci doar n creier ca un fel d e n tr e


bare d esp re ca re n u -m i face p lcere s vorb esc. S im t ca i cum ntrebarea a fo st
pus ; a m sen za ia de a fi fo st n treb at. N u p o t s m apr, in tim p c e s e v o r
b ete, aa , eu n u pot s fac n im ic. U n eori du reaz ore n ir, n u le pot nltura".

In sindromul Kandinski-Clerambault bolnavii caut s-i explice-


aceste fenom ene p rin m ecanism ul transm iterii gndurilor cu ajutorul
sugestiei, telepatiei, undelor, radiaiilor cosmice etc.

2.1.1.5.6.2. Pseudohalucinaiile vizuale apar fie ca imagini izolate,,


fie ca scene p an o ram ice; ia r dup con in u t pot f i : plcute, neplcute,
terifiante, insulttoare etc. Ele a p a r n spaiul subiectiv1' al pacientului
i, aa cum le caracterizeaz Kanddnski, bolnavii vd cu ochii interiori,,
cu ochii m inii.

2.1.1.5.6.3. Pseudohalucinaiile gustative i olfactive, pstrndu-


caracterele particulare, n u trebuie descrise separat de halucinaiile pro
priu-zise din cadrul acelorai m odaliti senzoriale.
Mai im portante p en tru psihopatologie prin aspectele lor deosebite*
sn t pseudohalucinaiile tactile, viscerale i kinestezice. Astfel pseudoha
lucinaiile tactile apar sub form a u n o r senzaii extrem de penibile (elec
trizare a suprafeei ntregului corp, cu ren i m agnetici, iradiere etc.), pro
vocate de la distan. Aceste pseudohalucinaii, adesea localizate n sfera
genital, realizeaz cel mai frecvent senzaia de orgasm, de viol de la dis
tan. U n u l dintre pacienii notri declara c soia dispunea de aparate cu
care, provocndu-i orgasm n tim pul nopii, i sustrgea treptat poriuni'
din m duv".
De existena pseudohalucinaiilor interoceptive se leag noiunea de-
lips de lib ertate interioar11, de stpnire interioar". In aceste situaii,,
bolnavii triesc senzaia corporal cu convingerea c snt posedai de ani
m ale (erpi, cini, pisici, oareci), de spirite ptrunse n diferite organe,
a cror p rezen o sim t prin aceea c adesea acioneaz dup cum le cere-
aceast persoan strin". Astfel, una d in tre pacientele noastre susinea;
c este stp n it de spiritul unui preot" ; afirm a c uneori l sim te n
cap i atunci i tu lb u r gndurile, alteori coboar n torace i-i provoac
dureri, tahicardie, constricie, iar cnd ajunge n stomac, i provoac gre
u ri,-v rstu ri sau diaree. A tunci cnd sp iritul cobora ctre organele geni
tale, bolnava cuta s-l resping, adresndu-i-se ca i cnd ar fi fost un
brbat real care o scia cu ndrznelile lu i (Nebunule, astm pr-ter
las-m n pace !),

2.1.1.5.6.4. Pseudohalucinaiile m otorii sau kinestezice se exprim


clinic n perceperea executrii u nor m icri impuse. Deseori aceste m i
cri au caracter im aginar, bolnavul avnd doar convingerea c le execut
autom at, f r ca ele s se produc n realitate. De obicei ele m brac
aspectul v eritab il al autom atism ului kinestezic : bolnavul execut ntr-ade-
v r o su it de m icri impuse. n acest caz ele se pot m anifesta ca halu
cinaii m otorii grafice11, cnd bolnavului 1 se pare c scrie sub o influen;

118
i

.xenopatic, sau sub forma halucinaiilor psihom otorii verbale" care rea
lizeaz aa-zisul autom atism verbal, corespondent al autom atism ului idea-
tiiv interior, bolnavul avnd im presia c vorbete sub o influen exterioar.
Caracterul de exogenitate ne-a d eterm inat s introducem aceste dou
tip u ri de halucinaii motorii n categoria pseudohaludnaiilor.
Deoarece descrierea halucinaiilor dup m odalitile senzoriale poate
lsa impresia c se m anifest izolat n cadrul analizatorilor respectivi,
m enionm c adesea ele se asociaz constituind aa-zisele halucinaii
plurisenzoriale.
Astfel n sindroamele toxiiufecioase, n afar de halucinaiile domi
nan t vizuale, exist i halucinaii auditive i tactile. n schizofrenie i
parafrenie, pe lng halucinaiile i pseudohalucinaiile auditive (de obicei
dominante), se pot ntlni halucinaii vizuale, tactile, proprioceptive, inte-
roceptve etc.
Sugestiv n acest sens este relatarea unui schizofren ad o lescen t:
Aud voci d e vrjitoare care-m i spun c v o i m uri. S im t c-m i ie s Cehii d in
cap, c ceva m apas n ap oia lor. n a in te d e a ad orm i m i ap ar sic rie c e se
apropie, intr prin ochi i se aaz p e ceaf, u n d e e ste un ecran m ic l u n d e vd
oam eni mori i sicrie n tr-o culoare neagr. O ch ii m i se rostogolesc napoi c a s
vad ce se p etrece n acest ecran. A lteo ri v d ap ro p iin d u -se o figur n negru,
e reia -i disting n u m a i och ii foarte m ari i m in ile c a de cad avru , cu d egete foarte
Jungi. S im t c-m i crete m and ib u la i sn t n ev o it s m verific" .

Din aceast relatare reiese c altu ri de m odalitile halucinatorii


.multiple, pot aprea i tulburri de schem corporal m ai frecvent la
pubertate i adolescen.

2.I.I.5.7. Sem nificaia i dinam ica halucinaiilor


Fenomene psihopatologice frapante, de m are am plitudine clinic,
studiate cu interes de cercettorii clasici i m oderni, halucinaiile semni
fic n m ajoritatea cazurilor existena unor stri psihotice. M anifestndu-se
c u o deosebit vigoare clinic, halucinaiile atrag de obicei atenia an tu
rajului datorit conduitei specifice, adoptate de bolnavul respectiv. n
-stadiile ulterioare ale m anifestrii lo r sau cnd bolnavul are tendina de
-a le disimula, prezena halucinaiilor n u m ai este a tt de evident, dar
cunoaterea lor este la fel de necesar, n tru ct h alucinaia n m anifestarea
ei discret sau frapant, disim ulat sau evident, pstreaz acelai carac
te r grav de periculozitate p en tru bolnavul n cauz i pentru am bian,
constituind ntotdeauna nu num ai o urgen psihiatric, ci o urgen
m edical n general.
Aa cum afirmam , halucinaiile au o m are im portan pen tru psi
hopatologie i p entru atitudinea practic a m edicului psihiatru sau de alt
specialitate, p entru c adesea ele reprezint surse de com portam ent agre
siv sau autoagresiv ce im pun intervenia terapeutic de urgen.
n al doilea rnd, halucinaiile elem entare, i m ai ales halucinozele,
pot avea uneori valoare orientativ-localizatorie. A stfel, n cazul halucina
iilor sau halucinozelor vizuale elem entare se suspecteaz existena unei
leziuni a lobului occipital, n cazul halucinaiilor vizuale complexe n
regiunea temporo-parieto-occipital. E xistena unor halucinaii auditive
poate sugera c leziunea se afl n lobul tem poral, cele olfactive sau gu

ii
taiive pot. fi legate de leziuni ale girusului hipocampului, iar halucina
iile heautoscopice pot indica existena unor leziuni n regiunea rspn-
tiei parieto-occipito-tem porale. De asemenea anosognozia nsoit de per
ceperea m icrilor im aginare ale hem icorpului paralizat este pus de Lher-
m itte n legtur cu existena unor leziuni n lobul parietal al emisferei
m inore. Dac n neurologie aceste localizri au im portana lor pentru
diagnostic, n bolile psihice n general halucinaiile i pierd valoarea
localizatorie, ele fiind expresia unor tulburri m ult mai extinse i legate
de dereglri cerebrale complexe i difuze.
In evoluia halucinaiilor putem distinge o faz adaptativ, cu durat
de zile i sptm ni, caracterizat prin anxietate i aprehensiune a bol
navului p en tru aceste fenomene senzoriale, fa de care el dezvolt nu
num ai reacii neurovegetative ci i reacii psihogene** (uneori depresive,
cu tendin la suicid) ; el verifica, ntreab, ia msuri de aprare, exprim
team a de a-i pierde raiunea, de a deveni nebun". Iniial, tulburrile
de percepie au p en tru bolnav un aspect net xenopatic, aa nct, cnd se
refer la ele, o face im personal : mi-a aprut", mi s-a spus". Ulterior,
se realizeaz o adaptare relativ, bolnavul intr n comunicare cu halu
cinaiile i adopt o conduit specific, ce se exprim n mimica revela
toare, urechea ntins, privirea perplex, extatic, dirijat etc. Dei ntr-o

Fig. 4. S ch izo fren ie aeut pubertar. Episod h alu cin ator-d eliran t:
b o ln a v a , cu h a lu cin a ii vizu ale i au d itive, urm rete, n ten siu n e
a n x io a s , d esfu rarea unor scen e h alucinatorii, la care reacioneaz
violen t, i m im ic i gestual.

relativ fam iliaritate cu aceste m anifestri senzoriale, mai ales n cazul


halucinaiilor auditive, bolnavul le urm eaz recomandrile, se supune
fr ezitare ordinelor prim ite, recurge fr deliberare la suicid sau homi-
cid, n funcie de coninutul ideativ im perativ transmis (fig. 4).

120
Mimica i gesturile snt adesea com pletate de replici verbale ce
oglindesc starea de tensiune a bolnavului n tim pul dialogului n tre el i
halucinaii. Bolnavii vorbesc singuri (solilocvie), uneori exclam cu voce
tare replici care definesc atitudinea lor ostil fa de tririle halucinatorii
pleac", d u -te1, las-m -n pace, iei afar11 etc.). A lteori vorbesc
n oapt sau schieaz doar, i mic buzele ca i cnd ar vorbi. Sesizarea
unor astfel de micri la o persoan detaat de realitate, suspicioas sau
ostil nem otivat fa de realitate, la o persoan a crei m im ic puin
mobil exprim m nie, tristee, anx ietate sau in d iferen sau cu m ani
festri emoionale nem otivate (zmbete bizare, hohote de rs, de obicei
ntng i necontagios), sugereaz posibila existent a un o r elem ente
halucinatorii sau delirante.
n funcie de coninutul halucinaiilor vizuale; bolnavii p o t fi anxioi
7 sau n extaz, agitai sau linitii, cu p rivirea n d re p tat n gol sau pot lua
m suri de aprare (fig. 5). Cei cu halucinaii olfactive i gustative snt
extrem de suspicioi, cerceteaz alim entele, pun aparintorii s le guste
^au refuz s m nnce.'
In fazele ulterioare debutului, i m ai ales n psihozele delirante,
bolnavii dezvolt o conduit disim ulatorie, refuznd s comunice prezena
i coninutul tririlo r halucinatorii. n aceste condiii, urm rirea cu ta ct
i perseveren a elem entelor de com portam ent halucinator poate fi
dublat de u tilizarea u n o r metode de dezinhibiie a bolnavilor (injectarea
anei soluii de am ital sodic cu cofein dup m etoda Jgodka), sau prin
mijloacele de terapie intensiv (electroconvulsivant, adm inistrare de
doze m ari de psihotrope). La unii pacieni cu psihoze toxice sau organice

F ig . 5. S ch izofren ie paranoid. H alu cin aii


v iz u a le i a u d itiv e cu con in u t terifiant. B o l
n a v a p riv ete fix , t u och ii larg d eschii, p u p i
le le d ila ta t e ; m im ica exp rim groaza.

p o t fi folosite i alte mijloace de stim ulare a exprim rii halucinaiilor sau


,a pregtirii halucinatorii. Exem plu : dac i se ofer u n receptor telefonic,
este posibil ca bolnavul s nceap o discuie cu vocile halucinatorii sau
dac se exercit o uoar apsare a globilor oculari, se poate obine o

121
intensificare a halucinaiilor vizuale. De asemenea bolnavilor cu poten
ial halucinogen, li se pot provoca halucinaii dac, de exemplu, sn t
ntrebai ce anume vd n tr-u n anum it punct sau dac li se propune s
priveasc fix n oglind. B ineneles halucinaiile nu evolueaz singure, cis
n totdeauna ntr-un cortegiu sim ptom atic care, alturi de conduita bol
navului, uureaz diagnosticarea, lor.

2.1.1.5.8. Natura psiho- i fiziopalologic a halucinaiilor

E xist astzi tre i direcii de cercetare n fiziopatologia senzoriali


tii : a) modificarea funciilor sistem ului nervos i ale scoarei cerebrale.,
n sp e c ia l; b) experienele cu substane psihedelice, psihodisleptice, p si-
hotom im etice sau halucinogene ; c) experienele de deprivare senzorial.

2.I.I.5.8.I. Modificarea funciilor sistem ului nervos i ale scoarei-


cerebrale n special
P rim a teorie psihopatologic referitoare la halucinaii, care considera
c acestea apar prin tu lb u rarea funciei captului periferic al analizato
rului, i-a pierdut astzi valabilitatea, n tru c t la imensa m ajoritate a bol
navilor cu halucinaii ap aratele senzoriale i pstreaz integritatea a n a -
tomo-fiziologic. Halucinaiile pot aprea i dup distrugerea organelor-
periferice de recepie. A stfel surditatea, cecitatea, ambliopia, hem i-
anopsia, scotomul favorizeaz apariia halucinaiilor.
P rin excitarea unor regiuni ale cortexului cerebral s-a p u tu t pro
voca ap ariia halucinaiilor. A stfel, W. Penfield (1936) n cursul uneL
operaii p e n tru epilepsie a observat c excitarea unui punct al cortexului:
tem poral a determ inat o halucinaie vizual cu im presie de deja vzut",
iar excitarea unui p u n ct nvecinat a provocat o halucinaie auditiv. U lte
rior H. Ja sp e r a constatat c excitarea u n u i punct de p e cortexul tempo
ral determ in apariia unei halucinaii muzicale. P lin alte experiene s-a?
constatat c excitarea lobului tem poral poate provoca intensificarea sau.
dim inuarea excitanilor auditivi reali, precum i im presia de straniu sau;
de fam iliar a ambianei.
I. P. Pavlov explic halucinaiile prin modificarea funciilor de exci
taie i inhibiie ale scoarei cerebrale. El consider c ineria patologic.
a excitaiei n prim ul sistem de sem nalizare a r putea determ ina haluci-,
naii vizuale, pe cnd localizarea acestei inerii n al doilea sistem de-
sem nalizare a r putea determ ina halucinaii verbale. Astfel, ineria pato
logic a procesului de excitaie are loc a tt n celulele care recepioneaz;
n m od direct incitaiile determ inate a tt de ageni externi, in terni (primul
sistem d e semnalizare a realitii), ct i n diferitele celule Mnestezice,
auditive i vizuale ale sistem ului vorbirii (al doilea sistem de semna
lizare) ; concentraia poate avea diferite grade de intensitate la nivelul
celor dou instane, i anum e uneori poate avea gradul reprezentrilor, iar
alteori poate ajunge la fo ra u nor senzaii reale (halucinaii)", Ivanov-
Sm cienski explic apariia pseudohalucinaiilor sau a halucinaiilor reale-
n funcie de localizarea fenom enului de inerie patologic a excitaiei.
Astfel, d up acest autor, cnd fenom enele locale de inerie a procesului de-
excitaie sn t concentrate ri special n zona optic sau acustic din scoar*
ele m brac de obicei caracterul de pseudohalucinaii ; dac excitaia inert

122
s e ntinde i La proiecia cortical a funciei optice sau acustice, atunci
percepia halucinatorie se proiecteaz n afar i ia caracterul unei h alu
cinaii adevrate'*.
E. A. Popov pune la baza psihopatologiei halucinaiilor, existenta
strilor fazice i subliniaz im portana fazei de egalizare i a fazei para
doxale. El arat c prin adm inistrarea cofeinei (ntrirea procesului
exdtator) se realizeaz dim inuarea sau dispariia tem porar a halucinai
ilor, dup cum p rin adm inistrarea brom ului (ntrirea inhibiiei) se rea
lizeaz o amplificare a halucinaiilor. M enionm fap tu l c intensitatea
stimulilor externi ca i nivelul pragurilor senzoriale pot avea im portan
n m anifestarea halucinatorie, ntruct creterea intensitii stim ulilor
externi i respectiv coborrea pragului senzorial pot determ ina dim inuare
sau dispariia halucinaiei, dup cum scderea stim ulilor externi i res
pectiv creterea pragului senzorial pot determ ina apariia sau intensifi
carea halucinaiilor.
Cu toate acestea, procesele de coordonare neuronal care stau la
baza halucinaiilor snt probabil p rea complexe p e n tru a putea fi expli
cate prin inhibiie i dezinhibiie (R. Jung). El consider c o activare
a percepiilor i reprezentrilor sau am intirilor pn la procese halucina
torii are Ioc prin talam usul re tic u la t; este vorba de o influenare subcor-
tical a funciilor corticae, i anume a acelor arii ale scoarei care snt
'implicate i n percepia direct.
E. Holst i alii semnaleaz producerea de halucinaii prin irit ri
ale diferitelor regiuni subcorticale. Ali autori (E. Ew arts, 1962) apropie
mecanismul halucinaiilor de acela al som nului i al viselor susinnd
rolul inhibiiei de durat a sistem ului cortical n stare de veghe i al
dezinhibiiei lui n somn.
W. Est (1961) afirm c o teorie general a halucinaiilor i a visu
lui nu s-a p u tu t sprijini pe experiene de neurofiziologie precise, cu
excepia unor asemnri electroencefalografice. El afirm c unele per
cepii precoce pot fi dezinhibate n somn, n cazul izolrii senzoriale, al
de privrii de somn i al intoxicaiilor.

2.1.1.5.8.2. Experienele cu substane psihedelice, psihodideptice,


psihotomimetce sau halucinogene
Bufoenina (dimetilserotonma), hulbocapnina, dietilam ida acidului
lisergic sau LSD 25 (Delysid), ditranul, fenciclidina (Sernyl), psilocibina
(hidroximetiltriptamina) etc. au proprietatea de a realiza n adm inistrarea
lo r experim ental voluntar sau incidental o dezintegrare a acti
v it ii psihice, caracterizat prin apariia unor iluzii, halucinaii, stri
oneiroide sau a unor stri de depersonalizare etc. Fenom enele cele mai
'frapante constau ns n modificrile senzoriale psihotice, n special
vizuale, de o m are variabilitate. care se extind de la iluzii halucinoide
-i halucinoze pn la halucinaii adevrate, panoram ice, dinamice, poli-
cromice, de aspect oneiroid. Deosebit de frecvente p a r a fi im aginile eide
tice care constau n reprezentri ce se disting p rin tr-o claritate cvasiper-
ceptiv a unor imagini percepute anterior. P robabil c eideismele i
calopsiile (impresia de nfrum useare a obiectelor i ambianei), precum
.i starea subiectiv de eutim ie i euforie sn t m otivele principale care
-determin unele persoane, n spedal tinere, s recurg n mod frecvent

123
i re p e ta t la aceste substane. D intre acestea, cel m ai puternic efect halu
cinogen l are mescalina, LSD 25 i psilocibina. Prim ele experiene cu>
substane psihedelice au fost realizate de K. Belinger (1927) i W. Ma
yer-G ross (1928) care au utilizat mescalina, fr ca cercettorii s fi putut
trage concluzii edificatoare, deoarece m ecanism ul neurofiziologic de aciune
a substanei n u era elucidat.
In prezent se consider c n m etabolism ul mescalinei rezult adre-
nocrom ul, care,! prin nucleul su indolic, nrudete m escalina cu bufote-
nina, harm in a, LSD 25 i psilocibina. A lte experim ente au evideniat leg
tu ra n tre serotonin i substanele psihedelice, n sensul, c acestea a r
crete serotoninem ia cerebral (A. Freedm an, 1967). La rndul su, H. K lu-
ver (1942) relund experim entele cu mescalin, menioneaz constana,
form elor i geom etrizarea figurilor n stadiul precoce al intoxicaiei cu
aceast substan.
A lte experiene cu substane psihedelice semnaleaz impresia de
m odificare a im aginii corpului (ale crui segmente pot fi percepute micro
scopic, macroscopic sau fragm entat), apariia de halucinaii autoscopice
(cu percepia vizual a unor organe, p ri din corp), cu imagini de redu-
plicare a corpului sau cu realizarea im aginii duble" subiectul i vede
duplicatul propriului corp, de obicei m ai nfrum useat, la o anumit dis
tan de cel real.
Se consider c aceste halucinaii toxice snt dezinhibiii ale unor
m ecanism e cerebrale preform ate, deoarece suita apariiei lor este asem
ntoare cu aceea din alte halucinaii netoxice" (E. Jung, 1967). Haluci
naiile provocate p rin adm inistrarea substanelor psihedelice se complic
progresiv, de la imagini elem entare pn la imagini complexe, scenice ;
dac la n ceputul intoxicaiei a p a r figuri geometrice simple pe un fond
intens lum inos sau obiecte izolate pe u n fond omogen, ulterior snt per
cepute scene complexe, dinam ice i cu legtur n tre ele, nsoite de-
m odificri afective.
2.1.1.5.8.3. Experienele de deprivare senzorial (sen-sory deprivation)
E xperim entele de deprivare senzorial folosesc n general trei
m etode :
dim inuarea pn la dispariie a stim ulilor senzitivi i senzoriali
n baie cald (J. Lilly, 1958) ;
m icorarea in tensitii unor stim uli senzoriali prin ochelari, o*
lum in om ogen difuz i n mod proprioceptiv-haptic prin imobilizarea,
braelor i m inilor n m nui (W. H eron, 1961) ;
m onitorizarea stim ulilor (fr o micorare im portant a intensi
tii lor) cu lim itarea cm pului vizual pe un. fundal acustic monoton.
Toate aceste experim ente care n tre ru p canalele normale de comu
nicaie sau dim inueaz fora excitantului ori ridic pragul recepiei sen
zoriale au ntotdeauna consecine asupra funcionrii biopsihologice a
persoanei. Com portarea care apare n urma izolrii senzoriale este nru
dit fenom enologic cu aceea a bolnavilor psihici. Astfel W. Heron (1957)
a izolat subieci n tr-o ncpere lum inat, n pat, pe o perioad varia
bil, n funcie de into leran a individual la aceast experien. Pentru,
reducerea aferenelor, subiecii i-au pus mnui i ochelari de plastic
n ncperea izolat fonic se auzea doar zgomotul monoton al aparatului)

124
de aer condiionat^ care avea i rolul de a bloca eventualele variaii de:
sunet. Se apreciaz c unul din cele mai interesante fenom ene ale expe
rienei de deprivare senzorial a fost apariia halucinaiilor. Subiecii
le-au descris ca fiind asem ntoare cu cele consecutive intoxicaiei cu
mescalin. Ca i acestea, n dinam ica lor, halucinaiile prin izolare au
u rm at un anum it model : iniial puncte de lum in, apoi modele geome
trice sim ple care s-au complicat progresiv, realiznd figuri ce puteau fi
recunoscute (iruri de brbai galbeni cu gurile deschise), apoi scene tot
mai integrate ca desfurarea unor procesiuni pe strad etc. n tim p ce
m anifestrile halucinatorii se desfurau to t m ai am plu, alte canale sen
zoriale erau deschise : subiecii auzeau voci, coruri (cu im presie stereo
fonic), apoi sim eau descrcri electrice pe piqle sau alte halucinaii
tactile i somatice.
E. Ziskind (1963 1965) a studiat deprivarea senzorial la bolnavi
care, n urm a leziunilor oculare (cataract sau dezlipire de retin), au
fost nevoii s stea cu bandajul ocular mai m ulte zile. La acetia aprea
un sindrom caracterizat prin iluzii vizuale i distorsiuni perceptuale de tip
oneiroid, considerate de autor ca halucinaii propriu-zise i avnd carac
ter hipnagogic.
J. Mendelson i colab. (1958) n cursul unei epidem ii de poliom ie
lit, au constatat la 8 copii, la dou zile dup in stalarea n plm ni de
oel (cu o deprivare predom inant motorie), ap ariia un o r halucinaii audi
tive i vizuale (zoopsice i policromatice) cu coninut n general agreabil
i cu o durat de aproxim ativ 15 zile.
Halucinaiile realizate prin izolarea senzorial se disting p rin u rm
toarele caracteristici : snt puin influenabile p rin voin,' au o m are viva
citate, sn t foarte des n micare, au u n aspect n en atu ral i stran iu (ca
pri de peisaje care se mic n sens invers), cu o perioad de laten
cuprins ntre 20 de m inute i 70 de ore. U nele halucinaii optice a u fost
mai distincte i m ai durabile sub ochelari cu lum in difuz ; ele puteau
fi tranzitoriu ntrite prin ntunecare, dispreau dup dou ore i puteau
fi reproduse prin ochelari luminoi, clari.
Semnificaia psihopatologic a experim entelor de. izolare senzorial
a fost am plu discutat n 1961 de Ph. Solomon i colab.
Deprivarea de som n (sleep deprivation), pe ln g nrudirea ei cu .
deprivarea senzorial, realizeaz i o legtur n tre m ecanism ele haluci
naiilor i cele ale viselor. Ca i n celelalte situaii, n deprivarea nde
lungat de somn au aprut iluzii i halucinaii, iar B. Cohen i colab.
semnaleaz prelungirea tim pului de reacie i creterea variaiei scoruri
lor de perform an.
L. Kubie (1961) face o analiz com parativ a relaiilor d in tre pseudo
halucinaiile din vis, din psihoze i halucinaiile realizate n starea de
veghe prin deprivarea senzorial. Se pune la ndoial faptul c n expe
rimentele de deprivare senzorial ar exista o adevrat stare de veghe,
n tru ct caracterul undelor bioelectrice ilustreaz o asem nare n tre st
rile hipnagogice i som nul uor. A sem narea aspectului electrogenezei
cerebrale din tim pul halucinaiilor prin deprivare i som nul superficial
parial cu arousal (focar de veghe activ) a fost evideniat de W. Heron

125^
(1961), care constata n ambele situaii o uoar ncetinire i o aplatizare
a ritmului alfa.
Experienele de izolare senzorial ofer un model analogic al
d estru ctu rrii perceptuale ntlnit n psihopatologia clinic a senzoriali
tii. Acest model este susceptibil de in terpretri i tentative de explicare
a fenom enului clinic. In afara ipotezelor teoretice ns, deprivarea senzo
rial (indiferent de n atu ra sistemului senzorial implicat) duce la concluzii
im ediate pentru practica medical. Astfel mai ales n afeciuni neuro
logice deprivarea motorie prelungit (de exemplu, in cursul sindro
m ului G uillain-Barre) poate duce la iluzii i dezorganizare a funciilor
cognitive.
Orice boal constituie o am eninare potenial a comunicrii, iar
m edicul trebuie s pstreze acelai viu interes nu numai pentru boala
propriu-zis, ci i p en tru nevoia de comunicare a bolnavului.
D esfurarea proceselor perceptive este posibil num ai pe terenul
unui echilibru stabil, reglat dinamic prin schim buri afero-eferente cu
am biana ; mai m ult, contactul cu u n m ediu bogat i variat configurat
p erm ite dezvoltarea mai ampl i mai difereniat a sistemelor senzo
riale in teresate n aceste legturi.
In ceea ce privete m ecanism ul intim de producere a halucinaiilor,
halucinaiilor, dei putem vorbi azi de m odele experim entale, el nu a fost
nc elucidat. Rm ne cert ns c aceste mecanisme nu snt legate numai
de disfuncii cerebrale, ci i de tulburri cortico-subcorticale, aa cum
derronstreaz.m odelele experim entale cu substane psihedelice care acio
neaz preponderent la nivel m ezodiencefalo-striat; apariia halucinaiilor
n cad ru l diferitelor m odaliti senzoriale este condiionat de starea func
ional prealabil a analizatorilor respectivi. Astfel, la surzii i orbii din
n a te re n u se ntlnesc halucinaii auditive i, respectiv, vizuale.

2.1.2. Semiologia ateniei

A te n ia este o funcie psihic prezent n orice sector i n orice


m om ent al existenei, avnd ca prim rol autoreglarea activitii psihice
pe m icrointervale i n mod interm itent. n procesul form rii imaginilor
obiectelor i fenomenelor reale am inteam c intervine gndirea, care pre-
lucrin d u -le i lefuindu-le, realizeaz nelegerea lor contient. n acest
proces com plex de transform are a excitaiei n elemente de contiin
in terv in e n perm anen atenia, care orienteaz i concentreaz activi
ta te a psihic spre u n anum it grup lim itat de obiecte i fenomene, cu sco
pul de a asigura condiiile de claritate a grupului de im agini percepute,
ct i delim itarea lor n et de cihpul perceptiv. De altfel, nici prelucrarea
i iefuirea inform aiilor provenite din m ediul in tern i extern,! prin par
ticiparea gndirii, n u a r fi posibile fr participarea intens a ateniei,
nelegem astfel c atenia este. o funcie psihic indispensabil ntregu
lu i proces de cunoatere i c fr participarea ei nu este posibil acti
vitatea selectiv a psihicului, aspecte de care se leag att claritatea
percepiilor, ct i fixarea lor n memoria. P e d rept cuvnt, o serie de
au to ri consider atenia o funcie psihic cu rol de dirijare anticipativ,
de p reg tire a organism ului p en tru a recepiona ceva sau a ntreprinde .

126
o aciune, de a reliefa anumite aspecte din ambian, semnificative pen
tru subiect.
A tenia este neleas ca funcia psihic p rin care se realizeaz,
orientarea i concentrarea electiv a activitii psihice asupra unui grup
lim itat de obiecte, fenomene i aciuni definite ; atenia exprim acea
starS de orientare i concentrare a individului n direcia unor inform aii,
a un o r fenomene i evenimente, n scopul de a le nelege m ai bine, de
a le asim ila sau evita" (A. T. Bogdan, 1973).
Orientarea ateniei depinde de semnificaii determinate de impe
rative biologic-adaptative sau de electiviti personale. Din multitudinea
informaiilor senzoriale (ordonndu-le i ierarhizndu-le), atenia selec
teaz o cantitate relativ redus de excitani.
Prezena ateniei se m anifest n tr-u n evantai de situaii care se
ntinde de la reacia de orientare nespecific pn la orientarea activ diri
jat, de la rspunsul nedifereniat fa de u n stim ul nou i neateptat pn
la mobilizarea i concentrarea selectiv i durabil,' m eninut voluntar
ntr-o activitate de cunoatere.
Mecanismele psihofiziologice evideniate n ultim ele dou decenii
sugereaz c organismul poate fi p riv it m ai degrab ca un selector i
ordonator de stim uli dect ca u n receptor pasiv al lor.
In m od clasic se distinge : a) atenia involuntar, neintenional sau
prim ar (Titchener), determ inat de stim uli senzoriali ce su rv in brusc, n
stare de nepregtire a organism ului sau care poart o noutate inform a
ional ; b) atenia voluntar (intenional), deliberat i susinut de un
efort voliional i cj atenia habitual sau postvoluntaf (Dobrnin) care
se caracterizeaz prin starea de pregtire i eventual de ateptare n vede
rea unei recepii mai corecte i m ai clare a anum itor stim uli.
A tenia poate fi definit i ca orientarea activ a organism ului ctre
selecia, mesajelor, ajustarea anticipativ (receptoare i executoare), foca
lizarea interm itent a activitii psihice. E xercitarea rolului su adaptativ
realizeaz dirijarea activitii psihice p rin interaciunea factorilor m qti-
vaionali cu cei situaionali.
Dezvoltarea senzorialitii determ in, susine i n trein e funcia
prosexica ale crei prim e indicii pot fi constatate n lu n a a Il-a de via
dup v rsta de 4 luni apar elem ente ale curiozitii, care, la rn d u l ei,
contribuie la edificarea capacitii de orientare i concentrare. Dac-
nainte de u n an, la baza ateniei st activitatea concret senzorial (m nui-
rea jucriilor etc.), dup aceast vrst atenia se dezvolt pe fondul rela
iilor copilului cu ceilali. U rm rind com portam entul acestora, mimica,,
pantomim ica, conversaiile etc., el i dezvolt capacitatea de m o b iliz a r
m eninere i concentrare a ateniei. Cu toate acestea, atenia este n pri
m a copilrie predom inant spontan, involuntar i p u in persistent.
In a Il-a perioad a copilriei, atenia fiind antrenat de interese,
preferine, dorine, se dezvolt ca volum, concentrare i persisten, punn-
du-se astfel bazele ateniei voluntare. Intruct activitatea ludic ocup
un loc tot mai important n viaa copilului, ea devine un mijloc excelent
de antrenare i dezvoltare a funciilor prosexice i, n primul rnd, a mobi
litii i distribuiei acestora.
In a 111-a perioad a copilriei evenimentul prosexic semnificativ
const n dezvoltarea deosebit a laturii voluntare i a capacitii de

127
4

mobilizare a ateniei; In aceast perioad aprecierea clinic i psihome-


tric a funciei prosexice l poate orienta pe cercettor asupra eventualelor
tulburri ale copilului, m anifestate n prim ul rnd prin tulburri de aten
ie. A stfel copiii cu tu lb u rri de com portam ent snt instabili, distrai. La
alii neatenia se m anifest p rin caracterul lor pasiv, absent" sau intro
v ertit, ca expresie a u nor stri discordante. Desigur, lipsa de atenie (n
special scderea forei de m obilizare i meninere) poate s fie expresia
unei insuficiente dezvoltri a funciilor cognitive (la copii oligoreni) sau,
Ja cei normali, dovad c situ aia respectiv n u le trezete interesul.
In clinic funcia sau procesul prosexic (al ateniei) a fost sistema
tizat mai m ult cantitativ. Astfel, tulburrile de atenie (disprosexiilej
pot fi m prite n hiperprosexii, caracterizate prin exagerarea orientrii
selective a activiti de cunoatere, hipoprosexii, expresie a diminurii
orientrii selective a activitii de cunoatere i aprosexii care traduc
dispariia oricror posibiliti prosexice. ,De asemenea disprosexiile p ot
, interesa att atenia involuntar ct i atenia voluntar, uneori ntr-o
corelaie invers, ca de exem plu n strile maniacale, caracterizate prin
hiperprosexie spontan i hipoprosexie voluntar.

2.1 .-2.1. H iperprosexiile

H iperprosexiile cu aspect general n strile maniacale, reflec-


tndu-se n ntreg com portam entul au am plitudine mai mic n strile
de excitaie i de uoar intoxicaie. n m ajoritatea cazurilor ns hiper
prosexiile se manifest selectiv, cu predilecie ntr-un anum it sector al
vieii psihice sau sub u n anum it coninut ideativ. Astfel, la melancolici
biperprosexia este n d rep tat n special asupra ideilor depresive, de cul
pabilitate, de ruin etc. La cenestopai i hipooondrici hiperprosexia este
O rientat asupra strii de sntate a organismului, asupra funcionrii
sale, asupra fenomenologiei som atice pe care aceti bolnavi o dezvolt.
La delirani i n special la paranoici, hiperprosexia este strns legat
de tem a delirant i orientat asupra tu tu ro r evenimentelor, situaiilor
sau persoanelor im plicate n sistem ul delirant respectiv. Bolnavii fobiei
i obsesionali m anifest probabil gradul cel mai nalt de hiperprosexie
n legtur cu'fobiile i obsesiile lor, de la care nu-i pot distrage atenia.

2.1.2.2. H ip o p ro sex iile


Hipoprosexiile pot avea intensitate variahil, ajungind, n stri
confuzionale grave, la aprosexie. A stfel ele se ntlnesc n strile de
surm enaj, de irascibilitate i de anxietate. Hipoprosexia se constat de
asem enea la toi cei cu stri sub u n nivel optim cognitiv, cerut de des
fu rarea corect a funciei prosexice, ca de exemplu n strile de dez
voltare cognitiv insuficient (oligofrenii), n strile de deteriorare cog
nitiv (predem ene i dem ene) etc. Hipoprosexiile apar i n schizo
frenie, unde au ns u n carabter p articu lar prin comutrile motivaio-
nale incom prehensibile ale acestor bolnavi.
Desigur, hipoprosexiile se m anifest n grade variabile n toate
strile confuzionale i evolueaz probabil paralel cu gravitatea acestora.
De f a p t .disprosexiile m brac aici u n aspect deosebit, legat direct de
starea de trezire (arousal) cortical i mezodiencefalic.

128
2.1.2.3. Mecanisme neurofiziologice ale ateniei
Cercetrile asupra psihofiziologiei ateniei au lu a t am ploare n
ultim ele decenii ca urm are a observaiilor asupra electrogenezei cere
brale i a evidenierii form aiunii reticulate.
Formaiunea reticulat cuprinde un sistem de neuroni localizat" n :
trunchiul cerebral, bulb, protuberant, m ezencefal, denum it
sistem reticulat activ ato r-ascen d en t;
diencefal, denum it sistem reticu lat difuz de proiecie.
Aceast m prire are consecine fiziologice i psihologice, n tru et :
stim ularea form aiunii reticulate din tru n chiul cerebral (mezen-
cefalice) are un efect tonic, de lung durat, difuz i rem an en t (prelun-
<<indu-se i dup ncetarea stim ulului) ;
stim ularea form aiunii reticulate difuze (diencefalice) are efect
i'azic de scurt durat, lim itat topografic si cu d u rat egal cu
stimularea.
Sub aspect psihologic form aiunea reticulat m ezencefalic are rol
principal n susinerea (meninerea) ateniei, n tim p ce form aiunea
rcticulat diencefalic are rol principal n m obilitatea (comutarea)
ateniei.
Atenia (involuntar sau voluntar, difuz sau selectiv) nu se
poate manifesta fr participarea sistem ului reticu lat activator i selec
tor. Aceasta se poate realiza n mod n a tu ra l p rin stim ularea oricrei
nodaliti senzoriale (acustice, optice, tactile) sau, experim ental, prin.
stim ularea electric a receptorilor cilor aferente sau a nsi form ai
unii reticulate. In cazul n care form aiunea reticu lat a fost distrus de
diverse leziuni sau experim ental p rin electrocoagulare, efectul activator
asupra cortexului dispare. Dac se n tre ru p ns cile senzoriale speci
fice aferente (deasupra substanei reticulate a tru nchiului cerebral), sti
m ularea acelorai ci pstreaz efectul activator. A cest fenom en se dato-
rete faptului c n drum ul lor spre cortex, cile senzoriale specifice,
ajunse n regiunea mezo-diencefalc, trim it ram u ri colaterale Ia neu
ronii substanei reticulate, n tim p ce alte fibre nervoase ale acestor ci
m erg direct spre cortex. Astfel im pulsurile nervoase d e la receptori, In
diurnul lor spre cortex, au la dispoziie dou trasee : unul nespecific,
comun oricrei m odaliti senzoriale (realizat de ram u rile colaterale prin
form aiunea reticulat) i altul specific, prin cile proprii fiecrui anali
zator, care merg direct spre cortex, evitnd substana reticulat. S s tie
c sistem ul nespecific realizeaz reacia de trezire electric i compor
tam ental, acionnd n tr-adevr n tr-u n m od nespecific, *adic asupra
ntregii scoare, indiferent de m odalitatea senzorial prin care a fost
im pulsionat i indiferent de regiunea cortcal creia i se adreseaz-
Form aiunea reticulat reprezint deci nu num ai o zon activa
toare (de trezire), ci i o zon de convergen a im pulsurilor senzoriale,
fa p t dovedit prin nregistrarea de poteniale evocate n neuronii reti-
culai, dup stim ularea oricrui receptor sau a oricrei ci senzoriale
aferente.
Se presupune deci c declanarea ateniei i m eninerea ei snt
realizate de stim ularea senzorial n atu ral ale crei im pulsuri snt ns
selecionate, iar cele care capt perm is de liber trecere'1 sn t ampli
ficate de substana reticulat.

129
* C. 940
In co n clu zie, orice stim ul sen zo rial stip ralim in al poart o du b l
destinaie :
transm iterea unei inform aii (specifice) prin calea aferenta
corespunztoare, direct spre cortex ;
transm iterea Unui im puls form aiunii reticulate, care la rndul
ei realizeaz trezirea sau creterea strii funcionale a scoarei.
Rolul activator i potenator al substanei reticulate a fost artat
de Lindzey, care n dem onstrat c dup lezare;) formaiei reticuJate,
reacia de trezire cort/cal (electric) nu mai poate fi realizat, n tim p
ce lezarea cilor senzoriale specifice, deasupra form aiei reticulate nu
mpiedic reacia de trezire. Bineneles c n starea normal, veghea,
ca i vigilitabea, este ntreinut (conform psihofiziologiei pavloviste) de
diversele stim ulri senzoriale. D ar aceasta se realizeaz cu precdere pe
calea indirect a potenrii i tonifierii acestei form aiuni prin in te r
m ediul substanei reticulate. Numai integritatea sistem ului activator-
dinam ogen mezodiencefalic poate m enine un nivel prosexic ridic;)!,
condiia unei rapide i oportune orientri a omului n ambian.
S-a constatat ulterior c stim ularea electric a diferitelor puncte
corticale este capabil s produc reacia (electric) de trezire, fapt care
punea sub sem nul ntrebrii rolul activator i tonigen al substanei i-eti
cul a te asupra scoarei. A lte cercetri au evideniat ns c reacia
difuz de trezire a scoarei (n urm a excitrii ei directe) nu se realizeaz
prin difuziunea excitaiei pe scoar, n tru c t dup separarea acesteia d e
form aiunea reticulat (prin secionarea corpului calos), excitaia corii-
cal nu a mai putut determ ina reacia de trezire. Deci, reacia de Xrez'r ;
generalizat, produs prin stim ularea localizat a cortexului, este reali
zat to t prin interm ediul form aiunii reticulate. Acest fenomen se dato-
rete existenei unor circuite cortico-reticulo-corticale (prin care o exci
taie aplicat asupra unui punct cortical, este am plificat i retrim is
difuz, ntregului cortex).
n concluzie, a tt stim ularea periferic, ct i stim ularea central,
realizeaz reacia de trezire (electric i comportam ental) lot prin in
term ediul form aiunii reticulate.
P articiparea scoarei la propria sa trezire, obinut prin im pulsuri
cortico-reticulo-corticale, are im portan pentru m eninerea ateniei vo
lu n tare. n acest sens, F u ster a a r ta t c stim ularea form aiunii reticu
late mre-.te prom ptitudinea i discrim inarea tahistoscopic i reduce
tim pul de reacie.
Form aiunea reticulat exercit n acelai tim p i un rol protcctor
asupra cortexului cerebral prin fenom enul de oclazie pe care-1 exer
cit asupra m ultitudinii im pulsurilor senzoriale, permind (i uneori
facilitnd) trecerea num ai a acelor im pulsuri care poart un mesaj spe
cific, ce corespunde electivitii m otivaionale a persoanei. In acest
sens, Livingston a avut posibilitatea s dem onstreze c, creterea excita
b ilitii form aiunii reticulate are ca efect inhibiia mesajelor senzori
ale; deci controlul central asupra cilor senzoriale este de natur pre
dom inant inhibitorie. n trin d excitaiile care pleac de la anum ii re
ceptori, form aiunea reticulat inhib excitaiile concomitente care
pleac de la ceilali receptori. Deci form aiunea reticulat, pe lnj
funcia sa generalizant-fonigen i facilitativ, deine i o funcie frac-

130
ionat-ocluziv a crei consecin psihologic este oportunitatea i elec-
livitatea fixrii ateniei.
H em andez-Peon a ilustrat aceast observaie pe bolnavi supui
unor operaii neurochirurgicale, care aveau electrozi im plantai n cor
texul occipital. S-a constatat astfel scderea potenialelor evocate la
stim uli luminoi, m cursul unor exerciii, conversaii i stri emoionale;
aceste situaii (cu o mai puternic sem nificaie p e n tru ins) reuesc s
blocheze im pulsul senzorial luminos m ai puin sem nificativ. Deci atenia
:( focalizeaz asupra unei activiti, n tim p ce altele, concomitente,
snt lsate n um br, n funcie de electivitatea personal, determ inat
de constelaia motivaional a subiectului.
Controlul eferent asupra receptorilor este strns legat de starea
funcional a centrilor nervoi care pot adapta recepia i afluxul sen
zorial p rin tr-u n mecanism de feed-bace. Controlul adaptativ, ilu strare a
rolului mecanismelor interne, l scoate pe om de sub influena univoc
a stim ulului extern i constituie, sub a lt unghi, o replic neurofizio-
Icgc la teoria behavlorist care postula relaia stim ul-rcacie, edificnd
n acelai tim p rolul subiectivitii insului n viaa de relaie.

2.1.2.4. Metode de investigare a ateniei

M etoda grafic se refer la com ponenta somatic a ateniei ;


const n nregistrarea tonusului m uscular, a respiraiei i a pulsului n
tim pul m om entelor de atenie.
Cercetarea cu ajutorul tahistoscopului face posibil aprecierea con
cen trrii volumului i intensitii ateniei. Se prezint pacientului un
num r de figuri, n tr-u n tim p lim itat i apoi este n treb a t ce a vzut,
n funcie de posibilitatea de a se concentra, de volum ul i de intensi
tatea ateniei, cel investigat reproduce un n u m r mai m are sau m ai mic
din figurile care s-au succedat rapid n cm pul su vizual.
O alt metod frecvent utilizat ia exam inarea de rutin a bol
navilor psihici este metoda K ra ep elin : i se recom and bolnavului s
num ere de la 100 napoi din 3 n 3, din 7 n 7 sau din 13 n 13, prob
ra re presupune o concentrare i o stabilitate m are a ateniei, pentru a
vita greelile. De asemenea bolnavii pot fi rugai s spun n ordine
invers zilele sptm nii, lunile anului etc.
M etoda Bourdon (proba barajului) const n urm toarele : se ofer
bolnavului un te x t i i se cere s taie anum ite litere.

2 .1 .3 . SE M IO L O G IA M EM ORIEI (F U N C IIL O R M NEZICE)

Proces psihic al orientrii retrospective, realizat prin ntiprire


-(fixare), pstrare (conservare) i evocare (reactualizare), mem oria oglin
dete experiena anterioar i constituie rezervorul gndirii i im agi
naiei, suportul forei cognitive a insului.
Lange sfirm c viaa psihic a om ului fr memorie constituie
doar u n ghem de impresii senzitive, adic un prezent fr trecut, dar
i fr viitor.
131
ntruct particip la reinerea i reactualizarea imaginilor senio
riale i a coninuturilor ideative (avnd o m anifestare predom inant sen
zorial sau predom inant abstract), memoria asigur i exprim unitatea
celor dou m odaliti de cunoatere senzorial i ideativ.
Insuficient abordat n psihopatologie este ins posibilitatea reac
tualizrii unor stri afective i nitriri (care in isterie, de exemplu, pot
avea o mare for i vivacitate), ca i slbirea posibilitilor de evocare
n tim pul unor emoii negative, fapt ce exprim participarea memoriei
la desfurarea proceselor afective. Im plicaiile memoriei n senzoriaii-
tate, ideaie i afectivitate confer acestui proces psihic caracterul de
funcie.
P utem afirm a c funciile memoriei fac legtura intre ceea ce a
fost perceput, gndit i trit, asigur continuitatea i consecvena con
tiinei. Din perspectiv longitudinal (ontogenetic), dar i (la un
m om ent dat) n seciune transversal, memoria realizeaz caracterul
u n ita r al insului, fiind aceea care confer stabilitatea personalitii sale.
O privire retrospectiv asupra dezvoltrii ontogenetice a funciilor
memoriei perm ite o mai bun nelegere a mecanismului destructurrii
ei. Astfel, n prim ul an de via mem oria are caracter pregnant invo
lu n tar : copilul poate reine figura persoanelor apropiate i forma obiec
telor folosite, recunoate vocea mamei, a m em brilor familiei etc. M ani
festarea unor gusturi*i preferine este dovada cons'ervrii mnezice a
unor asoecte din experiena sa coneret-senzorial. Spre sfritul prim u
lui an de via, se dezvolt procesul reproducerii, evideniabil prin im i
tarea unor cuvinte, gesturi, posturi.
La anteprecolari (prim a copilrie) n tre 1 i 3 ani, se dezveitu
m u lt procesul reinerii, al pstrrii pe durata de ci leva sptm ni, la
vrsta de 1 an, i de cteva luni la vrsta de 3 ani. Memoria copilului in
aceast perioad, facilitat de dezvoltarea limbajului, se distinge prin
puternica sa coloratur afectogen, fora sa mnezic fiind n legtur
direct i univoc cu ncrcarea afectiv i semnificaia pe care o :ue
p en tru copil situaia sau obiectul de memorat.
La precolari {n a II-a perioad a copilriei), n tre 3 i 7 ani, acti
vitatea 1udic (de joc) im pune funciei mnezice caracterul voluntar :
jocul l oblig pe cop:l nu num ai s fixeze i s rein, ci s i recu
noasc si mai ales s reproduc experiena ctigat n anum ite momente
cerute de exigena situaiei i de sarcinile ludice. Crete acum efortul
de a-.i aminti, i aceasta realizeaz legtura funciilor mnezice cu cc-'o
voliionale, ca i integrarea m ai activ a memoriei n ansam blul vieii
psihice a copilului. Tot acum se dezvolt posibilitatea de a reine sono
ritatea i ritm ul, se adopt i se pstreaz mai uor conduita. cen.ni-
rndu-&s m em oria social (J. Delay).
n perioada colarizrii, la colarul mic (a IlI-a perioad a copil
riei) m em orarea nc i pstreaz caracterul concret senzorial, este puin
selectiv (se oprete nc asupra elementelor nesemnificative) i frag
m entar, ,,de scurt respiraie11 (Ursula chiopu).
Nevoi a de a fare fa sarcinilor procesului instruetiv-educativ
dezvolt, aspsctul voliional tal m emorrii. Este locul aici s facem dis
tincia ntre m em orare i activitatea de nvare (noiuni frecvent
confundate) : ultim a avnd o sfer m ult mai mare, cuprinde, pe iSn&

132
m em orare, i alte procese ca observaia, atenia, gndirea, im aginaia
etc. nvarea, spre deosebire de m em orare (care im plic i aspecte in
contiente i autom atizate), este prin excelen u n proces d irijat volun
ta r i contient, care perm ite n u num ai acum ularea i reinerea, d a r i
sistem atizarea, ordonarea i prelucrarea cunotinelor i relaiilor.
In psihopatologie, funcia mnezic este sistem atizat altfel dect
n psihologia general. Psihopatologia distinge o memorie im ediat n
care reproducerea sau recunoaterea unui m aterial a re loc n tr-u n in te r
val ce n u depete 10 secunde de la prezentarea lui. In memoria re
cent reproducerea sau recunoaterea m aterialului are loc dup m ai
m u lt de 10 secunde de a prezentarea lui.
n sfrit, memoria evenim entelor ndeprtate se refer la eve
nim entele trite de la nceputul vieii pn n perioada prezent.
n legtur cu prim ele am intiri m enionm c, dei funcia m nezic
ncepe s se m anifeste n jurul vrstei de 6 luni, totui prim a copilrie
(perioada dinaintea vrstei de 3 ani) nu, las am intiri. De aceea explicaia
freudian conform creia evenim entele acestei perioade snt uitate p rin
refulare, este pe ct de ndrznea, pe a tt de g ra tu it 11 (J. Delay, 1950).
Omul norm al nu pstreaz am intirile dinaintea vrstei de 3 ani, n tru
ct n perioada respectiv, dei fixeaz im presiile, el nu are posibilitatea
de a evoca ordonat, cronologic i logic istoria evenim entelor trite. De
aceea asupra perioadei prim ei copilrii el n u pstreaz dect rem inis
cene de imagini. Uneori ns evenim entele fix ate atunci se pot m ani
festa n situaii patologice graie aa-num itei m em orii acustice".
ntr-adevr, m em orarea, n special n form a ei voluntar, este un
act de sintez sphic, actul m em orrii presupunnd o aciiune de p a rti
cipare activ a subiectului n cauz.
n legtur cu activism ul persoanei (pe care dorim s-l subliniem )
n procesul m emorrii, i n special al fixrii, am intim c autorii m ai
vechi (Averbaeh) vorbeau de un aa-num it prezent psihologic" sau
prezent aparent'1 (James), cruia au ncercat s-i m soare i du rata
apreciind c aceasta a r fi cuprins n tre 0 i 12 secunde.
P. Janet a relu at problem a i a introdus noiunea de potenare
a prezentului (presentification). El a a r ta t c realizarea prezentului
este inseparabil de constituirea evocrii. Deci prezentul a r consta n
transform area aciunii n evocare n acelai m om ent n care noi o exe
cutm . Prezentul, spune P. Janet, este o evocare realizat n acelai
m om ent n care noi o prezentm .
n felul acesta actul de potenare a prezentului devine u n act in te
lectual n care snt implicate conduita actual i procesul evocrii,
potenarea prezentului unind deci evocarea cu a-eiunea. Ceea ce n u
poate i trit, actul la care subiectul n u a p u tu t participa pe deplin con
tien t n u va putea fi evocat, ci doar repetat. Tocmai aceast creativitate
^ e<vccrii realizeaz nu num ai potenarea prezentului, ci i actul de
construcie a acestuia. Numai o intens. i deplin participare a subiec
tului care transform imaginea tr it n tr-o judecat asupra imaginii,
re a izepz legtura ntre mem orie i gndire, p e fundalul contientei, i
confer memoriei caracterul de proces cognitiv.
Recunoaterea (funcie a m em oriei definit ca potenial de dife
reniere a im aginilor prezente de cele trite) n u se rezum deci num ai

133
Ia diferenierea trecutului, in m sura n care imaginile lui se suprapun
P cele ale prezentului, ci reprezint un act psihic complex, n care
intervin operaiile gndirii (analiza, com paraia, diferenierea).
Sub aspect clinic tulburrile de memorie pot fi sistematizate n :
dism nezii cantitative n care se includ hipomneziile, am neziile i h i p e r
m neziile ; dism nezii calitative (paramnezii) care cuprind : a) tulburrile
si~itezei m nezice imediate (sentim entul de straniu, falsele recunoaterii) ;
bl tulburrile rememorrii trecutului (confabulaie, ecninezie anecfo-
rie etc.).
Considerm c toate aceste tulburri se nscriu n conceptul gi-rx'-
rai de dism nezii, prefixul dis sem nificmd o tulburare general, ne-
specific.

2.1.3.1. Dismnezii cantitative (hipomnezii, amnezii, hipermnezii)


2.1.3.1.1. lipom nezia semnific scderea de diferite grade a forei
mnezice. Spre deosebire de J . Delay (1950), L. Michaux (1965) ignor
hipom neziile d a r n realitate sub noiunea de amnezie nelege acelai
lucru, n tim p ce K u rt Schneider consider c- term enul de amnezie'1
(uitare total) este inadecvat, ntruct anularea total a unor urm e de
m em orie n u exist dect n imaginaia romancierilor*.
Hipomneziile, frecvent ntlnite n viaa cotidian n stri de sur
m enaj, stri nevrotice, datorit unui deficit prosexic (de atenie), pot fi
regsite i n patologia psihiatric, n stri de dezvoltare insuficient a
funciilor cognitive (oligofrenii, stri de involuie etc.).

2.1.3.1.2. Amneziile n sens strict sem nific pierderea total a capa


citii mnezice, prbuirea forei mnezice.
R anschburg (1921) are m eritul de a le fi sistem atizat dup cele
dou direcii de destructurare mnezic, lund ca punct de referin de
b u tu l bolii : a) am nezii de fixare (anterograde), b) amnezii de evocare
(retrograde).
2.1.3.1.2.L A m neziile anterograde se refer la evenimentele trite
dup debutul bolii i survin mai ales ca o consecin a scderii capaci
tii de fixare a im aginilor i evenim entelor noi, fapt pentru care mai
poart num ele de am nezii de fixare. Ele se caracterizeaz prin incapa
citatea insului de a reda un evenim ent tr it recent, n timp ce am inti
rile fixate an terio r rm n relativ bine conservate i pot fi nc redate.
C ontrastul frapant n tre im posibilitatea de fixare a evenimentelor
prezentului si conservarea celor din trecu t a fost evideniat pentru
prim a dat de Korsakov. El a prezentat un bolnav care i descria foarte
logic i cu atta vivacitate cltoriile, net strnea adm iraia oricui, dar
u ita com plet c rep eta aceeai povestire pen tru a zecea oar n decursul
unei singure ore. Un alt bolnav reda excelent coninutul produciilor
sale literare create naintea m bo'nvirii, dar despre nuvela pe care o
ncepuse nain te de a se mbolnvi., i sm intea perfect doar nceputul,
fr s fie n sta re s o mai term ine.
Totui E. Bleuler critic conceptul de amnezie de f x a r e K, ntru-
ct afirm el capacitatea de fixare poate fi lezat fr ca bolna
vul respectiv s prezinte vreo tulburare de memorie propriu-zis.

134
Acest concept continu s fie utilizat, cu toat opoziia lui E. Bleu-
ler, i noi l-am m enionat pentru c aduce n discuie im plicaiile
ateniei i observaiei n procesul m em orrii i m ai ales al fixrii pre
zentului. ntr-ad ev r, aici sn t frecvent confundate dou noiuni dis
tincte : fixarea unei impresii (perceperea sau nregistrarea ei) i actul
m em orrii, care presupune asimilarea noii im presii n ansam blul perso
nalitii insului sau, cu alte cuvinte, actul construciei prezentului.
Aceast distincie corespunde, n tr-o oarecare m sur, celei care
se face in psihologia experim ental in tre m em oria im ediat i mem oria
evenim entelor ndeprtate. Aa cum am m enionat deja, m em oria im e
diat const n posibilitatea de a reproduce num aideclt totalitatea obiec
telor prezentate. D urata ei scurt include tim p u l de form are a im aginii
respective. Integritatea memoriei im ediate presupune deci integritatea
actului perceptiv. Astfel, fixarea este un act senzorial elem entar. n
tim p ce m em orarea este un act intelectual care presupune un mai nalt
nivel de organizare a vieii psihice. V eritabila am nezie de fixare dep
ete deci condiia unei insuficinte m obilizri prosexice i se ntlnete
n situaii caracterizate prin perturbarea organizrii psihice. In fond
putem considera, ca i E. Bleuler, c aa-num itele am nezii de fiare
snt de fapt amnezii de m em orare sau de integrare, constatabile i n
situaii n care capacitatea de fixare poate fi pstrat. Amnezia de fixare
se ntlnete n : stri de confuzie mental, sindrom ul K orsakov de etio-
logie alcoolic, infecioas sau traum atic, presbiofrenie. psihoz m a-
niaco-depresiv, stri reactive, stri nevrotice i reacii psihogene.

2.1.3.1.2.2. A m neziile retrograde (de evocare) snt am neziile n


c are tu lb u rarea memoriei se ntinde progresiv spre trecut, n sens re
trograd, dinaintea debutului bolii pn n copilrie, ceea ce i confer
aspectul unei amnezii retrograde progresive. In aceste situaii destruc-
turarea funciilor psihice n u este att de accentuat net s mpiedice
orice fixare sau memorare. Deseori ns amneziei retrograde i se adaug
caracterul anterograd, realiznd o progresivitate anterograd, deci amne
zia antero-retrograd, care privete att evenim entele survenite dup
debutul bolii, ct i pe cele de dinaintea debutului acesteia.
J. D clay compar mem oria cu un ju rn al intim , scris n tim pul
existenei insului, dar caietele prezentate de amnezici, spune autorul,
snt p ro st ntreinute. Unii au smuls ultim ele pagini i continu s le
rup de la sfrit spre nceputul caietului : snt am neziile progresive. Ele
se ntlnesc n stri de involuie n care slbirea funciei mnezice se
exercit iniial i mai accentuat asupra evenim entelor recente, n tim p
ce cu cit ne ndreptm spre trecut, am intirea faptelor trite este to t mai
bine conservat. Uitarea mai accentuat a faptelor mai recente nu
poate fi explicat aici p rin tr-u n defect prosexic, ci p rin tr-o m ai m are
com plexitate a am intirilor recente, ca i prin ncrcarea afectiv a
acestor am intiri. A m intirile m ai ndeprtate, iegate de evenim ente im
presionante i pot i ele pstra ncrctura afectiv intens, dar aceasta
se refer cu predilecie la tem a acestor evenim ente, n tim p ce celelalte
am intiri nu-i mai pstreaz caracterul emoional. Evocarea evenim en
telor m ai recent tr ite se nsoete de o com ponent emoional gene
ral d atorit creia trecu tu l apropiat este mai greu de m anipulat, pentru

135
c este, aa cum spune J. Delay, nc ncrcat de 'viitor11. In acest trecut
ei,te nc dificil de operat, deoarece evenim entele sale se intric ntr-o
reea de relaii pe care tim pul (relativ scurt) nu le-a descurcat i siste
m atizat. D e aceea am intirile mai ndeprtate snt, dimpotriv, mai bine
ordonate, logic sistem atizate, definitiv parc separate nu numai de
cunotinele prezentului (n care insul se descurc tot mai greu), ci i
de consecinele prezentului (pentru el tot mai anxiogene). In felul a c e s ta
cu c t evenim entele trecutului sn t mai ndeprtate, cu att snt mai
p u in angajate n prezent i cu a tt tensiunea afectiv necesar redrii
lor e ste m ai m k . n plus, cu ct evenim entele snt mai ndeprtate,
cu att au fost mai frecvent evocate, astfel nct evocarea lor actual a
devenit o obinuin i o repetare cvasimecanic, incomparabil mai
sim plu de realizat dect trecu tu l m ai apropiat, mai complex i mai
puin autom atizat.
U n alt model de amnezie retrograd se ntlnete n instalarea
afaziei W emicke, pa care o considerm o veritabil demen a limba
jului. Aici ns nu este vorba doar de uitarea cuvintelor auzite, citite
sau scrise, ci de uitarea vocabularului nsui, de uitarea cunotinelor,
aceasta pentru c n nsi ontogeneza insului, cunoaterea asupra tre
cu tu lu i nu este realizat doar de am intiri propriu-zise ci i de cuno
tine, att unele ct i altele constituind tram a cognitiv a persoanei.
De aceea este imposibil s delimitm n et trecutul persoanei de cunotin
ele sale generale, achiziionate prin procesul organizat al instruciei i
prin cel liber al experienei. In afazie, ca i n involuie, amnezia nre
caracter progresiv dar nu a tt de la prezent spre trecut, ct mai ales
de la complex spre simplu, de la cognitiv, p rin afectiv, la senzorial
m otor. Astfel dim inueaz i dispar achiziiile cognitive, srcete bogia
vieii afective, fora ei de m odulare i nuanare i, in sfrit, expresivi
ta te a mimico-pantomimic.
C uvintele sn t uitate progresiv, ca i cum ar respecta anumite
reguli gram aticale : la n c e p u t num ele proprii, apoi numele comune,
adjectivele i n sfriit verbale, ca i cum aceste categorii gramaticale
ar fi integrate n stratu ri suprapuse, atinse progresiv de leziune.
Considerm c acest m odel de destructurare mnezic ml urmeaz
o Ierarhie anatom ic (ntruct indiferent de localizarea leziunii cerebrale
i de etiologie, aceast ordine a dispariiei cuvintelor se pstreaz), ci
o ierarh ie psiholc-gic, explicat de J. Delay prin aa-num ita lege a
disoluiei m em oriei11, conform creia disoluia ce realizeaz amnezia
m erge ntotdeauna de la complex la mai simplu. Astfel snt uitate iniial
num ele proprii, ntruct este mai complex ream intirea num elor proprii
dect a celor comune, a celor comune dect a adjectivelor, iar a adjecti
velor dect a verbelor.
D elay are m eritu l de a fi introdus conceptul de disoluie.
La sfritul secolului trecut, Th. Ribot a descris legea regresiunii
m em oriei", conform creia uitarea se ntinde att de la prezent spre
trecut, ct i de la complicat la mai puin complicat. Distracia mnezic
m erge progresiv de la complex la simplu, de la inconstant la constant,
de la neobinuit la au to m atizat; n ti dispar evenimentele recente, apoi
fondul mai vechi, mai trzu afectele, ultimele, obinuinele simple i
profund nrdcinate11 (Th. Ribot, 1882). Astfel el arat c limbajul

136
raional este u itat naintea celui emoional, exclam aiile, injuriile, in te r
jeciile fiind mai bine reinute dect restul cuvintelor i mai p u in bine
reinute dect expresiile mimico-pantomimice care disp ar n cazuri deo
sebit de grave, ordinea deteriorrii lim bajului fiind invers fa de con
strucia, de evoluia sa n atu ral sub aspect ontogenetic i social-istoric.
Intr-adevr, lim bajul mimico-pantomimic, veritabil expresie reflex a
lim bajului, apare prim ul n evoluia social-istoric a om ului, precum i
n evoluia lui ontogenetic. De asemenea lim bajul em oional apare, n
ordine social-istoric i ontogenetic, naintea lim bajului ideilor, form a
cea mai complex a comunicrii.
R evenind la m etafora lui Delay, constatm c ali ini au n apa
ren un ju rn al mai corect, d ar cu unele pagini albe. Exist o lacun
n evocarea trecutului lor, exprim at clinic prin am nezia lacunar. Aici
nu se poate citi nimic, deoarece nu a fost scris nimic, dei, dup pre
rea noastr, este foarte greu s presupunem c nu s-a n registrat nimic.
Jn orice caz amnezia lacunar reprezint un hatus mnezic (tem porar)
n viaa insului, constatabil de obicei n strile grave de m odificare a
luciditii contiinei. Se ntlnete cu ocazia u nor stri confuzionale
(indiferent de etiologie), traum atism e craniocerebrale, echivalene epi
leptice sau stri crepusculare, stri de beie patologic sau chiar de beie
profund pe care i-o provoac s zicem omul norm al, dei un asem enea
grad de beie exclude de fap t norm alitatea psihic.
Considerm c unii autori m part n mod eronat amneziile lacu
nare n : am nezii totale (n care bolnavul nu-i am intete nim ic din cele
ntm plate) i am nezii pariale (n care bolnavul i aduce am inte vag
i parial), deoarece acestea din urm sn t de fap t hipoamnezii. De
obicei, n aceste cazuri este vorba n u de o pierdere a capacitii de nre
gistrare, ci de im posibilitatea de descifrare i reproducere contient a
unor evenim ente tr ite n perioada de stare.
Sntem de prere c acea com paraie cu carnetul de nsem nri, pe
alocuri cu file albe, de care se folosete Delay p e n tru a descrie plastic
amnezia lacunar, ilustreaz mai degrab strile de apsihie (Guiraud)
ntlnite n comele profunde, n care individul nici nu nregistreaz, dar
nici nu reacioneaz la nici un fel de stim ul. Trebuie deci deosebit
amnezia lacunar de acele stri din tim pul acceselor convulsive, strilo r
comatoase, narcozei profunde, dup care bolnavii nu pot reproduce
nimic, p en tru c nici nu au nregistrat nimic, capacitatea de nregistrare
fiind total abolit, situaie inexistent n strile psihice urm ate de
amnezie lacunar.
A m nezia tardiv sau ntrziata (Sptamnesie) este legat de o tu l
burare de contient, d ar spre deosebire de am nezia lacunar, lacuna
mnezic asupra perioadei confuzionale n u se instaleaz im ediat dup
aceasta (m om ent despre care bolnavul i poate am inti nc), ci trep ta t
i num ai dup o anum it perioad. E xistena acestui tip de amnezie,
descris n epilepsie i n stri confuzionale de V oltar, a fost rem arcat
i de Snejnevski, dar pus la ndoial de K. Sclmeider.
A li dismnezici au ters pasaje care se refer la anum ite eveni
m ente sau persoane, astfel net pe alocuri caietul a devenit nelizibil.
Este am nezia electiv sau tematic a crei veridicitate clinic este pus
sub sem nul n treb rii de ctre Delay. n aceste situaii se apreciaz c

137
am intirile au fost bine constituite i fixate, dar rem em orarea lor volun
tara devine imposibil. Aceste am intiri nu snt distruse, ci doar acope
rite s zicem cu un voal, putnd fi contientizate prin evocare involun
tar sau prin mijloace de investigaie psihologic. Evenimentele i
situaiile respective au fost uitate, ntruct trirea lor a fost nsoit de
o stare afectiv-negativ, aceste amnezii fiind susceptibile de a disprea
oda cu schimbarea m prejurrilor care au produs starea afectiv-nega
tiv ; din acest motiv astfel de amnezii au mai fost denum ite psihogene
sau afectogene, iar p en tru c se refer la un aspect singular al eveni
m entelor trite (situaii, num e proprii, form ule chimice, limbi strine)
m ai poart denumirea de amnezii tematice.
In acest sen s este ed ificatoare urm toarea situ a ie a unei p acien te n vrs'
de 58 de ani : unei bolnave cstorit cu un alcoolic cu m ari tulburri de com
p ortam en t, care a m altratat-o ntreaga v ia 11, in tr-o zi i-a ncolit In cap
id eea s -l suprim e, dup c e n cercrile repetate de a divora au fo st brutal m
p ied ica te de so prin am en inri cu m oartea i m olestri fizice grave. Ea pute*
p o v esti coerent i n perfect concordan cu d esfurarea cronologic a ev en i
m en telo r p n n m om en tu l cnd a pus m na pe topor i i-a lo v it sou l m orta.
D in colo de aceast am intire b olnava intra n tr-o stare de ten siu n e p sih ic foarte
p u tern ic , n soit de m ari tulburri n eu rovegetative (variaii m ari ale tensiunii
arteriale, tahicardie, con gestia feei) i nu m ai putea s realizeze cum a com is
crim a, d ei nu o nega, ci dim potriv, cuta s o ju stifice ca pe unica solu ie
p o sib il .

Din exemplul de m ai sus reiese caracterul specific al acestor


amnezii, i anume electivitatea care ine ntotdeauna de o tem legat
de starea afectiv-negativ intens a insului.
S pre deosebire de am nezia lacunar care const n uitarea unei
seciuni (temporare), am nezia electiv'este uitarea unui anum it coninut.
H iperm neziile snt tu lb u rri cantitative ale funciei mnezice, carac
terizate p rin exagerarea evocrilor care apar m ultiple, tum ultuoase i
mai ales in v o lu n ta r,. ndeprtnd subiectul de preocuprile principale,
im puse de conjunctura prezent. De comun acord cu K. Schneider, con
siderm c exist hiperm nezii i la oamenii norm ali, legate de momente
cu coninut afectiv negativ (anxiogen) sau pozitiv (bucurii m ari, reu
ite etc.).
A stfe l un ad u lt n vrst d e 45 de ani p ovestea c i am intete cu lu x de
a m n u n te i i reproduce eid etic toate scen ele trite d u p un traum atism suferit
la v irsta de 4 ani, in urm a cruia a rm as cu o cicatrice In regiunea supraorbi-
tar stin g .

Totui, aceast capacitate exagerat de evocare o ntlnim de obicei


n afeciuni psihice caracterizate prin ngustarea m arcat a dm pului
preocuprilor, aa cum se ntm pl n psihopatia paranoic sau n para
noia. Aceti bolnavi re in cu o exactitate uim itoare num e, num ere de
dosare, date, adrese, cifre etc.!
H iperm nezia poate fi ntlnit ns i la unii oligofreni hidrocefali,
care au posibiliti excepionale de reinere a unor date, cifre, dar
m em orarea este p u r mecanic. P o t fi de asem enea urm ate de hiper
m nezie strile febrile; narcoza cu eter, cloroform, brbiturice, ocurile
cu insulin, strile hipnotice. Tot astfel diferite toxice, i n special' sub

138
stanele psihodisleptice sau psihedelice (cum le denum ete sugestiv
H. Osmond, 1966) au proprietatea de a releva, de a face m anifest psi
hicul" i de a determ ina n acelai tim p hiperm nezii. A spectul oneiroid
al acestor stri determ in pe m embrii aa-num itelor grupuri de gn-
dire" sau de fum tori de opiu s declare c cele m ai mici evenim ente
ale tinereii, scenele uitate din prim ii ani de via re a p a r acum rensu
fleite, ceea ce le creeaz im presia c liesc un secol" n tr-o zi.
Aceste rem iniscene hiperm nezice au fost considerate de Ribot
rezultatul unor condiii negative, asem enea unor voci slabe care nu se
pot face auzite dect atunci cnd au disprut oam enii cu voce tare".
Aceast com paraie a lui Ribot arat c hiperm neziile (n special cele
cneiroide) traduc un deficit grav al funciei sociale a m em oriei n tr u c t:
se terge linia de dem arcaie n tre trecu t i prezent, trecutul ne-
maifiind recunoscut ca atare, ci trit ca prezent sub o nfiare haluci
natorie ;
n u exist nici o selecie, nu se m ai exercit nici un triaj n
evocarea am intirilor care inund contiina, evenim entele banale, ca i
cele eseniale p en tru ins, fiind prezentate pe acelai plan i cu aceeai
amplitudine.
n acest sens u itarea care se exercit n prim ul rnd asupra eveni
m entelor i aspectelor nesem nificative ale vieii (i ev entual asupra eve
nim entelor dezagreabile afectiv-negative) devine u n v eritab il cenzor al
memoriei. Fr acest elem ent de cenzur exercitat p rin uitare, memoria,
n curgerea ei n en treru p t i neselectiv a r fi inutilizabil sub aspect
social. Aceste situaii, ns de mic am plitudine, se n ti In esc la psihas
teniei, care fixeaz univoc i succesiv toate evenim entele, dem lndu-!e
ulterior n m inte cu aceeai lips de discem m nt, sau la m aniacii onirici
care sn t cuprini n u num ai de fuga de idei, ci i de fuga de imagini.
Psihopatologia cunoate situaia desem nat sub conceptul de m en-
tism n cursul creia subiectul devine un veritabil spectator la desfu
rarea incoercibil i tum ultuoas a ideilor i am intirilor sale. Aceti
bolnavi sn t incapabili de a rememora, deoarece orice efort prosexic (de
fixare a ateniei) este m piedicat de d erularea caleidoscopic a unor
imagini pe ecranul contiinei.
M entism ul poate fi expresia u nor stri de oboseal i surm enaj,
i n acest caz este tr it penibil, constituind uneori cauza insom niilor
de adorm ire.
Chaslin a descris m entism ul hiperm nezie exogen xenopatic din
sindroam ele de. autom atism m ental, ca expresie a ideilor delirante de
influen i a fenom enelor pseudohalucinatorii (v. T ulburrile de gndire).
Form a suprem de hipermnezie, n care fora evocrilor atinge
m aximum , poate fi considerat viziunea retrospectiv, tr it de bolnavi
n tim pul unor st ri confuzionale, psihogene, n cursul m arilor paro
xism e anxioase, n unele stri halucinatorii sau n crize de epilepsie
tem poral. n toate aceste situaii, ca i n cele de pericol existenial
im inent, persoanele respective au im presia c i revd i retriesc in
cteva momente ntreaga via.

189
2.1.3.2. Dismneziile calitative sau paramneziile

Paramneziile (term en introdus de Kraepelin) snt am intiri defor


mate, false, neconcordante cu realitatea fie sub aspectul desfurrii lor
cronologice, fie sub aspectul lipsei de legtur cu realitatea obiectiv
tr it n prezent sau n trecu t de bolnav.
Tulburrile sintezei mnezice imediate. P rin analogie deci cu iluzi
ile din cadrul tulburrilor de percepie, n cazul iluziilor de memorie
este vorba de evocri eronate ale unor fenomeme sau aciuni trite n
realitate de bolnav, d ar care n u snt ncadrate n tim pul i spaiul real
in care s-au p etrecut sau n u snt recunoscute de bolnav ca trite sau
n etrite. n grupa aa-ziselor iluzii de memorie pot fi ncadrate urm
toarele m anifestri clinice :

2.1.3.2.1. Criptomnezia const n nerecunoaterea, ca fiind strin,


a u n u i m aterial literar, artistic, muzical sau tiinific, pe care bolnavul
l-a citit sau auzit n realitate, d ar pe care, n mod iluzoriu, l consider
al lui propriu. Aceast iluzie de memorie trebuie deosebit de plagiat,
n ultim ul caz fiind vorba de o aciune contient, ntreprins cu un
anum it scop.
Criptom nezia ar putea fi socotit ca expresie a scderii forei dis
crim inatorii ntre evenim entele personale i cele strine, ntre eveni
m entele trite i cele auzite, citite sau petrecute n vis. Situaia invers,
n care bolnavul consider c evenimentele tr ite sint doar citite, auzite
sau vzute, poart denum irea de nstrinarea am intirilor.
Criptom nezia se ntlnete mai frecvent n schizofrenie i n deli
ru rile sistem atizate (paranoia i parafrenia), ca i n unele demene
traum atice (senile, arteriosclerotice etc.).
De altfel, n general n unele psihoze paranoice, paranoide sau
parafreniform e, ideile delirante pot fi legate de o falsificare a am inti
rilor, n funcie de starea timic dominant (sub im periul sentim entului
de culpabilitate la depresivi sau al supraestim rii la maniacali).

2.1.3.2.2. Falsa identificare sau falsa recunoatere (fausses recon-


naissances) este o v ariant a criptomneziei descris de Wigan (1880) sub
num ele de dubl contiin". Ea const n a recunoate ceea ce de fapt
bolnavul n u cunoate. Falsa identificare este deci o iluzie sau o haluci
naie a prezentului", rod al jocului d intre prezent i trecut, dintre per
cepie i reprezentare. Se ntlnete n : stri de surm enaj, stri de obnu
bilare a contienei, stri maniacale, schizofrenii etc. Ea este probabil
starea prem ergtoare fenom enelor de dej v u , deja camm, deja
e p r o u v e n care subiectul are impresia de a m ai fi vzut, cunoscut etc.,
persoanele sau situaiile respective. Uneori el are impresia c n situa
iile am intite a avut (ca i acum) aceeai stare afectiv, fapt pentru care
se poate utiliza noiunea de dej vecu.

2.1.3.2.3. O pusul ei este aa-zisa iluzie de nerecunoatere" (non-


recunoatere), n care bolnavul crede c recunoate persoane pe care nu
le-a cunoscut i n u este sigur c recunoate persoane pe care le-a cu
noscut. Se ntlnete mai ra r dect antonimul ei, falsa recunoatere.

140
ndoiala asupra identitilor (din iluzia tio non-recunoafetere descris de
D r o m n v d i Levassort) ilustreaz aceeai lupl n tre prezent i trecut
in tre percepie i reprezentare, care hruiete pe bolnav (n special
psihastenie) ntre irealiti acceptate, cunoscute, i realiti pe care n u
le recunoate. In stri patologice mai avansate bolnavul are im presia
de a nu fi vzut, cunoscut sau trit, evenim entele sau situaiile actuale ;
este fenomenul jamais vu r dismneziile descrise mai nainte.
Din aceeai categorie de tulburri fac parte i param neziile de
rediiplicare (Pick), caracterizate prin dedublarea p erpetu a obiectelor
i situaiilor trite. Astfel bolnavul descris de Piek susinea c a m ai
fost trata t ntr-o clinic identic, de u n medic care sem na leit cu cel
de acum etc. In aceste situaii nu se realizeaz o continuitate n tre
am intire i trirea actual, adic impresiile actuale n u snt confruntate
cu am intirile.
Toate m odificrile patolcgice calitative ale m em oriei ar putea fi
ncadrate n grupa tu lb u rrilo r sintezei mnezice im ediate (pseudo-
mnezii).

2.1.3.3. T ulburrile rem em orrii trecu tu lu i sau allotnneziie

Tulburrile rem em orrii trecutului sau allom neziile constituie o


alt grup de m odificri calitative ale memoriei. Ele snt falsificri
mnezice retrospective sau reproduceri ale unor evenim ente reale din
trecut, pe care bolnavul le situeaz n mod fals n prezentul tr it. A m in
tim c aceast m prire a param neziilor n tu lb u rri ale sintezei m nezice
im ediate i allom nezii este destul de artificial, deoarece fo arte frecvent
tulburrile de m em orie a evenim netelor recente se intric cu tu lb u r
rile rem em orrii trecutului. M eninnd totui aceast ncercare de siste
m atizare, descriem n cadrul allomneziilor : psendorem iniscenele, con-
fabulaiile, eemnezia i aneeforia.

2.1.3.3.1. Pseudorem iniscenfele constau n reproducerea un o r eve


nim ente reale din trecu tu l bolnavului, pe care acesta le triete ca eve
nim ente prezente. In astfel de cazuri, bolnavul am estec frn tu ri ale
evenim entelor din trecut cu ceea ce triete n prezent, iluzia de m e
morie constnd n nerecunoaterea tim pului i spaiului n care s-a
produs aciunea respectiv.
D e exem p lu , o b o ln av cu sindrom am n estic K orsak ov rela ta c dup ce a
lu a t m asa de d im in ea , i-a d u s cop ilu l la coal, acesta fiin d e le v n clasa I.
D in in fo rm a iile fu r n iz a te de fa m ilie reieea c n a in te de a suferi trau m atism u l,
p a cien ta con d u cea n tr -a d ev r d im in eaa co p ilu l la coal. D eci e v e n im e n tu l a n te
rior trit, era situ at n p rezen t i relatat ca atare.

2.1.3.3.2. C onfabulaiile (Pick) sau halucinaiile de mem orie se m a


nifest p rin reproducerea u nor evenim ente im aginare (pe care bolnavul
11U le-a trit), el fabulnd asupra trecutului cu convingerea c l evoc.
Bolnavul nu spune adevrul, dar nici nu m inte, pen tru c nu tie c
m inte ; el este n afara adevrului, dar i a falsului. Fabulaia se situ
eaz n tre m inciun i adevr, n tru ct bolnavul, dei convins c este
sincer. ?rjnor adevrul. Putem afirma de aceea, c fabulaia este sora

141
incontient a minciunii. Spre deosebire de fabulaie, care amestec n
mod incontient adevrul i eroarea, minciuna, realizind distincia con
tien t a erorii, aduce un omagiu adevrului (pe care ins l ascunde).
Confabulaiile au fost denum ite halucinaii de memorie, prin an;j-
iogie cu percepia fr obiect care definete halucinaia (n cazul confn-
bulaiei, reproducerea unor am intiri ireale, netrite de bolnav).
In sindrom ul Korsakov, unde confabulaiile se ntlnesc frecvent
att tim p ct bolnavul mai pstreaz o um br de critic pentru starea,
sa (pstreaz p arial contiina tu lb u rrilor de memorie), el umple golu
rile mnezice cu evenim ente ireale, im aginare, mai ales atunci cnd estt>
solicitat s relateze din trecutul su. Se vorbete n aceste situaii de
confabulri de perplexitate confabulri de jena, de n c u r c t u r c.?
exprim efortul bolnavilor de a se ncadra totui n param etrii realitii,
p entru a respecta ordinea .cronologic a desfurrii evenim entelor din.
care mai persist doar nite fragm ente. Atunci cnd bolnavul umple-
golurile unor am intiri pierdute cu evenim ente verosimile, dar netrite
in realitate, este vorba de confabulaii m nestice, iar cnd acesta rela
teaz evenim ente fantastice, pe care le inser ntre evenimente rea!:-,
tr ite (de exem plu o bolnav afirm c a zburat cu trenul la o nlinuv
de civa m etri deasupra pmntului), este vorba de confabulaii fantas
tice. n sfrit atunci cnd confabulaiile apar sub forma unor scene ase
m ntoare celor de vis (greve ale copiilor11, mase de oameni cu capo
tele tiate11, convoaie de sicrie etc.), fenomenele snt cunoscute sub
derjum irea de confabulaii onirice (Dupre). A tt bogia confabulaiilor,.
cit i gradul de neeoncordan cu verosim ilul (aspectul fantastic sau
oniric) sn t ntr-o relaie direct cu scderea pragului contiinei, cu
d im inuarea capacitii de nelegere critic i, n general, cu scderea
intelectului i regresiunea personalitii.
n practica noastr am observat, ca i Pick (1905), bolnavi cu form e
incipiente de dem en senil, cu confabulaii prolixe, dei tulburrile de
m em orie nu erau grave, aspect explicabil prin deteriorarea intelectului
i regresiunea personalitii, am intite mai sus. De aceea nu snt recu
noscute confabulaiile la oligofreni, la care funciile sociale ale memo
riei n u se dezvolt dect parial, spre deosebire de demene, unde aceste
funcii regreseaz concomitent cu gndirea sau preced regresiunea gn-
dirii, intelectului i n general a personalitii.

2.1.3.3.3. Ecmnezia, spre deosebire de confabulaie, n cazul crei


pacientul nu deosebete realul de im aginar, reprezint o tulburare mai
global de memorie, caracterizat p rin aceea c pacientul confund tre
cu tu l cu prezentul. Dac n cazul pseudorem iniscenelor vorbeam de u n
anum it evenim ent real din trecut, pe care bolnavii l plaseaz ca tim p
n prezent, n eemnezie este vorba de ntoarcerea ntregii personaliti
la perioade dem ult trite d'e bolnav. A stfel bolnavii senili, dem ult pen
sionai, triesc n prezent perioade trecute din viaa lor profesional,
sau se consider tineri, adolesceni, femeile dndu-i num ele de fat.
B olnavii retriesc (activ) n prezent scene, episoade din trecutul nde
p rta t.
U na d in tre p a cien tele npastre, n v lrst de 75 d e ani, de p rofesie n v
to a re. p en sion at cu p este 20 de ani n urm , credea c are 30 d e , an i, c este n.-

142
p l i n a s c e n s i u n e profesio*L, c i m erge n fiecare z i i a eoa', fctnd n acelai
tim p aprecieri asupra com portrii elevilor, asupra n ivelu lu i cla sci. P ln u ia ca
Jn leg tu r cu com portarea sou lu i, de caro d ivorase cu 45 de ani In urm s
t- sf tu ia sc cu prinii dac este sau ou cazul s d ivoreze (att p rin ii,
cit i sou l urau de m uli ani d ecedai).

Aceast ntoarcere n trecu t se ntlnete mai ales n dem ena


senil, n cadrul aa-zisului delir senil (Jislin).

2.1.3.3.4. Anecforia este o tulburare m ai uoar a mem oriei care


poate fi ntlnit n strile de surm enaj, ct i n unele form e i stri
predem eniale i dem eniale; const n posibilitatea reproducerii unor
am intiri pe care pacientul le credea uitate. R eproducerea este posibil
dac se sugereaz sau se ream intete pacientului unul sau m ai m ulte
elem ente ale acelor evenimente. Reproducerea anecforic ar putea fi
com parat plastic cu ridicarea unui vl care acoperea am intirile res
pective.

2.1.3.4. Ipoteze n legtur cu mecanismele neure fiziologice


ale proceselor mnezice

Neurofiziologia clasic i modern, bazat pe observaii experi


m entale i clinice, a constatat c integritatea anum itor regiuni din creier
eso indispensabil pentru buna funcionare a proceselor mnezice. Astfel
hipocam pul, i lobul tem poral n general, a fost prim a regiune cerebral
ale crei leziuni au indicat tu lb u rri mnezice. Ivorsakov (1890) este
probabil prim ul autor care, n sindrom ul omonim, a descris leziuni
bilaterale n hipocamp.
M ult m ai trziu, ali cercettori (W. B. Scoviile, 1937 ; W. Penfield,
1953; B. M ilner, 1959; G. Storring, 1962; D. Cameron, 1965) au evi
d en ia t n cazuri de leziuni sau de extirpri ale unor poriuni din lobul
tem poral, dismnezii de intensitate variabil, n special ale mem oriei
de fixare.
D up lobul temporal, regiunea corpilor m arnilari a devenit obiect
d e cercetare ; s-a observat c n urm a atrofiei acestora, eivdeniat ana-
tom opatologic (de Guden, 1896 i Gamper, 1928), ap ar amnezii. De ase
m enea leziunile bilaterale ale lobilor frontali au d re p t consecin psiho
patologic amnezia de fixare. S -a considerat ns c aceste leziuni fron
ta le n u ar duce n mod univoc la dismnezie, ci c ele a r fi consecina
fireasc a disprosexiei i hipobuliei, situate pe prim ul plan n sim pto
m atologia psihopatologic a lobului frontal.
Leziunile cortexului parietal, p rin fenomenologia afazo-agnozo-
apraxic, realizeaz ca un simptom de al II-lea ordin, am nezii catego
r i a l e caracterizate prin dificultatea de a achiziiona i de a nva date
n o i i de a face fa unor situaii complicate.
D ate fiind zonele relativ ntinse, implicate n d estructurarea m ne-
zic i observaia conform creia m ajoritatea acestor dism nezii snt de
fixare, de integrare a unor noiuni noi, n tim p ce m em oria evenim en
telo r ndeprtate este relativ bine conservat, considerm c este hazar

143
dat s apreciem c procesul mnezic ar putea fi localizat ntr-una sau
chiar n toate form aiunile sus-am intite.
P e vrem ea cnd structurile anatomice responsabile de fixarea mne-
*ir nu erau cunoscute, Lorente de No (1913) a presupus existena unor
'ircuite reverberante, neuronale, care iorm nd lanuri relativ nchise,
p uteau stoca, ntr-o m anier dinamic, inform aiile mnezice. Papez
(1938), Delay i colab. (1958) i alii consider c aceste circuite (hipo-
eam po-m amilo-talaroo-cingulare) a r interesa cornul Ammon, fimbria
hipocam pului, fornixul, corpii m am ilari, partea anterioar a talamusuiui
i g yrus ciuguli. Este posibil ca activitatea neuronal a acestor circuite
reverberante s fie de intensiti variabile i chiar interm itente, din
m om ent ce ea poate fi reluat dup unele stri n care electrogeneza
cerebral este aproape abolit, ca n strile de com, sub narcoz etc.
Cercetri histolcgice de m are finee, realizate cu ajutorul micro
scopului electronic, ale u nor fragm ente celulare fixate cvasiextempo-
raneu n tetraoxid de osmiu, au evideniat n scoara cerebral existena
u nor corpusculi sferici (vacuole interfibrilare), amplasai la distane
relativ egale i n legtur cu u n n um r relativ constant de fibre ner
voase. Se consider c fiecare corpuscul de acest fel, mpreun cu fibrele
nervoase adiacente, a r reprezenta o unitate funcional capabil de a
in tra n aciune dup un stereotip funcional anterior, chiar i la pune
rea n funciune a unei singure fibre nervoase.
In ultim ele decenii, neurochim ia a adus o substanial contribuie
la efortul de elucidare a m ecanism elor mnezice, prin studiul acidului
dezoxiribonucleic (ADN) i ribonucleic (ARN) care au un rol indiscu
tabil asupra potenialitii mnezice. Astfel, E. D. Cameron i colab. n
1961 i 1963 au p u tu t dem onstra u n paralelism ntre creterea concen
traiei de ARN n creier i creterea volum ului i potenialitii mnezice.
D em onstraia invers a fcut-o H. Hyden (1962), care a observat sc
derea cantitii de ARN i a substanelor proteice nrudite la unii bol
navi psihici cu dismnezie.
S -a dem onstrat c p rin deprivarea senzorial a unui anum it ana
lizator, neuronii acestuia pierd din cantitatea normal (anterioar) de
ARN. Se crede c im pulsurile inform aionale a r avea posibilitatea s
reorganizeze bazele purinice din m oleculele ARN. Fiecare categorie infor
m aional, p rin variatele m odificri ale A RN-ului, ar putea astfel realiza
proteine specifice in neuron, iar fiecare serie de noi excitani a r duce La
o dezintegrare a acestor proteine specifice i la descrcarea de mediatori
chimici la nivelul sinapselor, cu activarea form aiunilor postsinaptice i
punerea consecutiv n aciune a alto r circuite neuronale.
Spre deosebire de ceea ce se credea, cantitatea de ARN este df>
aproxim ativ 10 ori mai m are n celulele gliale dect n neuroni, ceea ce
i-a determ in at pe unii autori s considere c potenialul mnezic se afl
in relaie nu num ai cu num rul de neuroni sau cu cantitatea de ARN,
ci i cu legtura funcional d intre glie i neuroni.
Babich i colab. (1965). dup ce au obinut un reflex condiionat
auditiv la obolan, au sacrificat anim alul i au prelevat un fragm ent de
substan cerebral din regiunea diencefalo-temporal, din care s-a ex
tras ARN i s-a injectat apoi u n u i alt animal, cruia nu i se formase
reflexul condiionat respectiv. S-a constatat c acesta, fr exerciii de
condiionare, a dezvoltat reflexul auditiv identic cu al prim ului animal.

144
2.1.3.5. Metode de investigare psihologic a mem oriei

Investigaia psihologic a memoriei nu poate fi fcut decit cu con


diia unei corecte desfurri a funciei prosexice. n tf-ad e v r, ch iar la
subiecii sntoi, fr bun intenie, fr un efo rt prosexic i voliional,
funcia mnezic nu poate fi investigat. D ate fiind aceste condiii" m u lt
mai greu de obinut n situaii patologice, rezu ltatele investigaiilor para-
clinice vor fi relative. Probabil din aceleai m otive, m ajoritatea autorilor
consider c orice tu lburare mnezic sem nalat n u trebuie lu at n con
sideraie dect dac este integrat n tr-u n sindrom patologic ; orice am ne
zie izolat, fr alte simptome clinice, trebuie s atrag ntotdeauna aten
ia asupra unei eventuale sim ulaii. D atorit fap tu lu i c testele zise de
memorie1- msoar n realitate aspecte psihice variate (ele avnd strnse
corelaii nu numai cu testele de inteligen, ci i cu cantitatea cunotine
lor achiziionate), cercettorii moderni au re n u n a t la probele clasice de
memorie, aceasta cu att mai m ult, cu ct analiza factorial ilustreaz c
num ai cuplurile de silabe pot exprim a fidel fo ra m nezic sau m em oria
b ru t (desprins de alte implicaii cognitive i de cunotine). n tru ct
ns clinicienii cer probe care s exploreze funcia mnezic, p e n tru a
rospecta rigorile sus-am intite, recom andm m etoda Vieregge : persoana
de investigat repet unele cifre pronunate de exam inator ; se cere repe
tarea cifrelor dup un m inut (petrecut n linite), i o nou repetare
dup trecerea a nc unui minut, n care s-a ncercat s se distrag aten
ia prin conversaie sau p rin tr-u n m ijloc oarecare. U n adult sntos poate
repeta dup prim ul m in u t 68 cifre i dup al doilea, 5^6 cifre.
Rmne nc n uz proba oraelor : se spun bolnavului 6 10 num e
de orae i i se atrage atenia c "trebuie s le rein ; dup ce 1 se dis
trage tim p de un m inut atenia, este solicitat s le reproduc. Im por
tant i de nenlocuit pentru exam enul uzual este urm rirea relatrilor
bolnavului n legtur cu istoria existenei sale.
Metoda Bernstein, predom inant vizual, cuprinde dou g rupuri de
figuri desenate n profil : n prim ul rnd sn t nou figuri, iar n al doilea,
25 de figuri, ntre care snt cuprinse i prim ele 9. P rim u l grup se pre
zint subiectului tim p de 30 secunde, apoi i se nfieaz al doilea gru p
din care este pus s recunoasc prim ele 9 priv ite anterior.
Testul cel m ai com plet de investigaie a potenialului m nezic este
scala Wechsler pentru memorie W echsler M em ory Srule (W.M.S.),
care cuprinde mai m ulte probe : de inform aie general, de orientare, de
control m ental1' (repetarea alfabetului sau n u m rarea n sens invers),
m em orarea unui paragraf, m em orarea im ediat a cifrelor, m em orarea
perechilor de cuvinte .a. (v. Investigaia psihologic).

2.1.4. SEM IOLOGIA G N D IR II

Gndirea este considerat un proces central al vieii psihice, o acti


vitate cognitiv complex, mijlocit i generalizat prin care se distinge
esenialul de fenomenal, n ordinea lucrurilor i ideilor, pe baza expe
rienei i a prelucrrii inform aiilor. A ctivitatea cognitiv orienteaz subi
ectul m situaii din via, m odulndu-i conduita. P rin aceast activitate

145
J0 c. 940
c-onstmctiv-ideativ, pornind de la fapte concrete i cin la date senzo
riale, om ul poate ajunge 3a cunoaterea indirect a obiectelor i fenome
nelor lum ii nconjurtoare. Tot indirect, mijlocit, pe plan ideativ, gn-
ciirea aju t la cunoaterea unor evenimente viitoare, oferind astfel insului
posibilitatea de a le influena desfurarea i de a se angaja intr-o con
duit prospectiv.
M ultitudinea obiectelor i fenomenelor din lum ea nconjurtoare
a r dezorganiza conduita, dac omul nu a r avea posibilitatea s selecteze
din acestea ceea ce este comun, esenial, general i stabil.
C aracterul abstract al gndirii este determ inat nu num ai de sesi
zarea esenialului i generalului din obiecte i fenomene, ci i din edifi
carea relaiilor dintre acestea, n intercondiionarea i dinamismul lor
p erpetuu.
In desfurarea sa, acest proces de construcie ideativ procedeaz
prin aa-num itele operaii ale gndirii.
Av.aliza este operaia de desfacere, de separare m ental a obiectu
lui sau fenom enului, n prile componente, care deosebesc nsui
rile sale.
S in teza reprezint operaia opus analizei, care realizeaz reunirea
m ental in tr-u n ansam blu u n itar sau ntreg, a nsuirilor eseniale i
p articulare ale obiectelor i fenomenelor lum ii nconjurtoare.
Comparaia este operaia prin care se disting asemnrile j deose
birile d in tre obiectele i fenomenele analizate. n fond, att analiza cit i
sinteza elem entelor componente ale unui ntreg nu pot fi realizate dect
pe baza aprecierii asem nrilor i deosebirilor lor, n v irtu tea unui anumit
c r ite r iu ; aceasta situeaz comparaia la baza operaiilor de analiz
i sintez.
Abstractizarea este operaia gndirii care const n abstragerea, n
desprinderea unei anum ite laturi sau nsuiri a obiectului sau fenomenu
lui, n tim p ce n m om entul respectiv se ignor, se face abstracie de
celelalte. P rin aceast alegere a unui elem ent considerat esenial din
ntreg, abstractizarea coboar spre analiz, cu care se nrudete, i de
a ic i spre concret, ntreinnd unitatea i continuitatea cunoaterii (senzo
riale i logice).
U rm nd calea invers, de la abstract la concret, operaia care con
cepe obiectul sau fenom enul n toat v arietatea trstu rilo r sale caracte
ristice, poart num ele de concretizare ; ea se apropie de experiena senzo-
rial i ne furnizeaz exemple p entru ilustrarea generalului.
Generalizarea este operaia opus, de ridicare de la reflectarea unui
obiect sau fenom en la o categorie de obiecte sau fenomene, pe baza unor
elem ente comune i eseniale. G eneralizarea se efectueaz la diverse
niveluri de generalitate, ea cuprinznd grupe m ai m ari sau mai mici de
obiecte i fenom ene ce au o trstur comun.
In funcie de elem entele' comune i de cele particulare, se poate
stabili o m prire a obiectelor i fenomenelor, se poate realiza o ierarhi
zare a lo r p rin operaiile de sistematizare sau clasificare.
Separarea att de tranant a operaiilor gndirii este mai m ult
didactic, n tru ct n practic !e le se desfoar n tr-u n mod procesual, n
in terdependen i uneori concomitent. De exem plu : orice analiz presu

146
pune com paraie i sintez ; generalizarea, este o form superioar de
.sinteza, tor ab-trar-tizarea, la rndul ei, este o analiz prin sintez.
O peraiile r.n;:l;lico-s:ntet:ee ale gndirii snt generate de o anu-
iTiii m otivaie, se desfoar n tr-u n anum it m ed i snt orientate ctre
\ r, sco p ; ea aUrre ele snt strns legale de aciunile persoanei umane.
Dei analiza i sinteza snt operaii care se desfoar predom inant
pe pian ideativ, ele nu snt detaate niciodat de aciunea practic real.
Se poate afirm a eh-ar c activitatea de analiz i sintez m ental i are
geneza, prim a ei form de m anifestare, n desfurarea concret a unei
aciuni practice.
Prin aceste operaii, gndirea realizeaz ceea ce este specific i
inedit, cunoaterea. Ea este obiectivat n dezvluirea esenialului, sta
bilului i a rap o rtu rilo r dintre fenomene. Cunoaterea rezult din contra
dicia i confruntarea d intre cunotinele prealabile ale subiectului (veri
tabile puncte de reper general valabile, cu sem nificaie categorial), care
constituie program ul i inform aia variabil. A ceast confruntare dintre
inform aie i program constituie coninutul aciunii mentale. Cunoate
rea se desfoar deci pe baza confruntrii n tre ceea ce este achiziionat
i cunoscut (programul) i oeea ce este nou, necunoscut (informaia).
Aceast confruntare dintre program i inform aie, care constituie prin
cipiul cluzitor al aciunii m entale, apare deci ca o contradicie ntre
cunoscut i necunoscut.
E fortul cognitiv este n d rep tat spre cucerirea unor teritorii tot mai
ntinse din aria inform aional, spre transform area necunoscutului n cu
noscut. Aceast aciune de defriare i sistem atizare a necunoscutului
realizeaz situaia problematic. C oninutul m ultiplelor situaii proble
m atice pe care le ridic realitatea n faa om ului rezult din confrun
tarea cunoscut-necunoseut.
O peraiile gndirii nu pot fi corect nelese dect prin prisma caracte
rului lor acionai i prin desfurarea lor n cadrul situaiei problematice.
O peraiile gndirii. n desfurarea lor ideatic, se servesc de cuvnt,
n ea~e se fixeaz abstractul i generalul i care cumuleaz un mare
potenial inform aional. In cuvnt pot fi fixate relaii n tre obiecte i
fenomene, pot fi decupate raporturi, se pot indica sensuri (pozitive, nega
tive, reinere. nlturare). C uvntul devine astfel un principiu al experi
enei i practicii umane, u n principiu al activitii umane.
Prin fixarea simbolic i pstrarea datelor, cuvntul are deci un
rol cognitiv (de achiziie i depozitare a inform aiei), precum i un rol
reglator (de vehiculare a informaiei) n cadrul desfurrii aciunii
m entale.
In felul acesta se realizeaz noiunea, conceptul care cristalizeaz
nsuirile comune si eseniale ale obiectelor i fenom enelor din cadrai
experienei perceptive.
Dei legat ;ndiso!ubil de cuvnt, noiunea nu se identific cu
acesta, ci poa e fi exprim at p rintr-o varietate de cuvinte n cadrul
aceleiai limbi, varietate care sporete i mai m ult prin traducerea lor n.
diferite limbi.
Form at de-a lungul dezvoltrii social-isforice, noiunile snt nsu
ite n cursul evoluiei individuale a insului ; nsuite n codrul unui
complicat i ndelungat proces, i nu preluate p u r i simplu, aa cum se

147
ntm pl la copii i uneori n strile discordante. Dar noiunile n forma
lor dat de logic, n specificitatea lor, nu exist dect sub un aspect
potenial, n tru ct ele reflect lucrurile i fenomenele ea i cnd ar fi
izolate, n sine i existnd p e n tru sine. In mod real ns ele exist ntr-o
cotclaie activ, alctuind judeci ; judecata const n reunirea noiuni
lor i oglindete raporturile care exist ntre obiectele i fenomenele din
realitate. Dei orice judecat se exprim printr-o propoziie, nu orice
propoziie realizeaz o judecat, deoarece nu orice propoziie reflect un
raport. Ju decata poate fi definit deci ca o categorie a gndirii care sta
bilete raportul dintre noiuni exprim nd enunarea adevrului sau falsu
lui, prin afirm area sau negarea a ceva despre ceva.
La rndul lor. mai m ulte judeci alctuiesc un raionament care,
dei reflect tot legturi sau raporturi, se deosebete de judecat prin
stru ctu ra i funcia sa logic. Dac judecata se dezvolt pe baza expe
rienei, ducnd la descoperirea adevrului, prin raionam ent, cunoaterea
avanseaz fr s fie legat nem ijlocit de experien, ci num ai prin ope
rarea cu judeci.
A s p e c te o n to g e n e tic e ale d e z v o lt rii g n d irii, n a in te de vrsta d e un an,
g in d irca jjoate ii greu in vestigat din cauza n ed ezvoltrii lim b aju lu i.
D up aceast v rsl n s, la an teprecolari. p osib ilitatea de a d en u m i ob iec
tele favorizeaz dezvoltarea ex p erien ei cogn itive. In teresele gnozice (de cu n oa
tere) care n cep s se d ezvolte acum , se m an ifest prin tr-o curiozitate exp rim at
p e p la n v erb al prin n u m eroasele n treb ri p e care le pune co p ilu l. A stfel,
a n t'p reco la ru l cunoate trep tat nu num ai d enum irea obiectelor pe care le fc lo -
se'.i'. ci i fu n ciu n ea lor. In acelai tim p n treb rile con stituie p en tru el o
fe r ir de com unicare i realizeaz baza elem en tar a con versaiei.
n a ctiv itatea ludic, opernd cu ob iectele, cop ilu l constat asem n rile i
d eo seb irile d in tre acestea, sta b ilete com paraii, realizeaz generalizri.
D ei ep ar elem en te ale cunoaterii m ed iate (prin cuvnt), d ei gndirea
aparo ca o m oda!itate m ijlocit de cunoatere, ea este n ansam blu srac, sim
p list. situ a tiv i p redom inant legat de rep rezen trile concrete ale ob iectelor i
fonor-,cn<:!or.
In a doua copilrie, la p recolar, n activitatea ludic i practic, prin folo
sirea lim b a ju lu i, gndirea ia o d ezvoltare d eosebit. P o te n ia lu l d e n o m in a tiv (eapa-
cjtatca de a d en u m i ob iectele i fen om en ele) continu s se d ezvolte n aceast
perioad , co n stitu in d baza op eraiilor de analiz, sintez, generalizare, ab stracti
zare etc.
D ei sim p list i lim itat, gn d irea cuprinde n c d in aceast perioad toate
cara cteristicile u n u i proces co g n itiv superior i toate op eraiile sp ecifice ei.
D esigur, n com paraie cu ad u ltu l, gn d irea precolarului apare ca fiin d e le
m entar, p rim itiv, sim p list, p ractic concret i saturat em oion al.
J, P ia g et, care a fost in te n s preocupat de particu laritile dezvoltrii g n
dirii, arat c e x ist d iferen e rad icale n tre gndirea p recolarului i ad u ltu lu i,
dei n c din p recolaritate gn d irea fo lo sete n oiu n i i se structureaz n ju d e
ci i raion am en te.
A ceste p articu lariti ale gndirii din a doua cop ilrie, constau n :
e g o c e n tr ism , caracterizat prin referirea tuturor aciu nilor i fen om en elor
la p ropria-i p ersoan , d atorit in su ficien tei d istin cii dintre el ca p ersoan i reali
tate. datorit lip sei de op eraie n tre el, ca en titate activ-su b iectiv i reali
tatea o b iectiv :
sin c r e tis m , caracterizat p rin tr-o m anier sui. g en cris, p ersonal sau tn tlm -
pltcnro, de stab ilire a relaiilor dintre fen om en e, printr-o n elegere global, n e
d iferen ia t i p r;n realizarea un ei sin teze su b iective ;
ilo g ism , caracterizat p rin in ad ecvarea i inadaptarea jud ecii i raion a
m en tu lu i la realitate, fap t ce d eterm in in com preh en sib ilitatea lor ;
- a n im ism , (sau antropom orfism ) con stn d n convingerea cop ilu lu i c ob i
ectele d in jur sn t n su fleite.

148
In flu en a ed u caiei poate contribui n m are m su r la d ezvoltarea, m en i
nerea, ca i ia stin gerea i dispariia m ai rap id a acestor caracteristici norm ale
gn d irii copilului precolar.
D atorita in su ficien tei dezvoltri, gn d irea nu are acu m p o sib ilita tea de a
sesiza sensuri m u ltip le sau com p lexe, de a n eleg e m eta fo re. P rin op erativitatea
sa in su ficien t exercitat, gndirea cop ilu lui r m n e n c le g a t de con cret, de
sarcin i im ediate, pred om inan t situ ativ, saturat p ercep tiv . D in aceste m otive,
raion am en tu l are n aceast perioad un caracter tran sd u ctiv, d e trecere i p en d u
lare n tre un p articular i altul, avn d rareori fora sa ltu lu i spre gen eral.
D ac n prim a cop ilrie spiritul in vestigator i cu rio zita tea co p ilu lu i se m a n i
festau prin ntrebri de tip u l ce este ?\ acum se con stat nu n u m ai o cretere a
n um rului ntrebrilor, dar i o schim bare a d irecion rii lor. In ten sifica rea in te
resului cnozic prim ete acum o orientare etiologic, m a joritatea n treb rilor fiin d
d e ordin cauzal, sub form a n en u m ratelor de ce ?-uri.
Considerm c aceast orientare cau zal a sp iritu lu i de cu n oatere rm ne
p rezent n orice etap a d ezvoltrii ontogenetice, atun ci cn d este vorba de un
dcrr.fniu faptic nou, n eexp lorat. Nu n u m ai d ialectica cu n oaterii n gen eral, ci i
;!i i !';: m ersului natural al gndirii se orien teaz cu p red ilecie asupra cau zelor
fen om en elor.
S esizarea relaiilor cauzale dintre fen om en e l aju t pe cop il s n e le a g
su ccesiu n ea , sim u ltan eitatea, n ecesitatea etc.
In concluzie, n precolaritate, gn d irea reflect rela ii m u ltip le i variate
d in tre fe n o m e n e , fora de n elegere este m ai ad n c i m ai com p lex, oferind
p o sib ilita tea sesizrii esen ialu lu i.

n a treia copilrie, n perioada colaritii, procesul instructiv-edu-


cativ dezvolt :
m odaliti de a nelege i a opera ra io n a l;
-caliti ale cunoaterii ca observaia, in tu iia etc.
O dat p osib il, c ititu l i ofer colaru lu i m ijlocu l d e a Intra n lu m ea a ch i
z iiilo r tiin iice i socia l-istorice ale om enirii.
D ezvoltarea g n d irii este stim ulat de n en u m ratele situ aii p rob lem atice
leg a te de activitatea practic i de procesu l de n v m n t. C op ilu l n cearc s le
rezo lv e p rin aplicarea, unor m odele de reguli, d en u m ite de p sih o lo g ia con tem
poran a lg o ritm i
D e com p lexitate variabil, algoritm ii sn t d efin ii cu tip u ri de regu li prin
ca re se rezolv situ a ii problem atice, un acelai algoritm im p licin d n totd eau n a
a cela i m od de rezolvare a problem ei resp ective.

nelegerea este activitatea cognitiv (dezvoltat prin excelen n


aceast perioad) care perm ite descoperirea relaiilor p rin cuprinderea
m ental i stpnirea cunotinelor, faptelor i fenom enelor respective.
Depind simpla recepionare de cunotine, nelegerea constituie un
proces activ de construcie m ental a unui fap t sau a unei situaii. Iniial
intuitiv, nemijlocit, operind n special cu im agini i reprezentri, ea
devine ulterior m ijlocit, bazat pe noiuni i pe relaiile dintre obiecte
i fenomene.
E x ist nu num ai m odaliti de n elegere (intu itiv, n e m ijlo c it i n ein tu i
tiv , m ijlocit), ci i grad e sau n ivelu ri de n elegere, care sn t atin se p rogresiv.
Iniial are loc nelegerea ntregii probleme, dar fr sesizarea aspectului ei esen
ial', p en tru ca n a treia etap s se realizeze n elegerea lo g ic gen eralizat,
b azat p e n su irea d ep lin a sen su lu i problem ei i e s en ia lu lu i situ aiei date.
P ro cesu l iu stru ctiv -ed u cativ reprezint m ijlocu l p rin cip a l de form are organ i
z a t a noiu n ilor, de sta b ilire a sferei i con inu tu lui lor, iar p e m sura m bogirii
e x p e r ie n e i cogn itive, d e stab ilire a d iferitelor accep iu n i a!e aceleiai n oiu n i.
A tt p ro cesu l form rii noiu n ilor, ct i distingerea a ccep iu n ii lo r a d ecvate, au lcc

149
p e baza d ezvoltrii criteriilor c!e jscm n are, dccse!>!re, sistem atizare etc. D iferite
n o iu n i de grad inferior sini; integrate in noiuni superioare, cu o sfc-r.i m ai cu p rin
ztoare, o rg an izn d u -se a stfel veritab ile sistem e n o io n a le ce au o im portan d e o se
bit n form area in telectu al gen eral a cop ilu lui.
S istem ele noionale, ea i relaiile dintre noiuni se formeaz pe baza sesi
zrii r ela iilo r dintre ob iectele i fen om en ele p articu lare p e care aceste n oiu n i le
se m n ific . A d ecvarea accep iu n ii unei n oiu n i oarecare se realizeaz prin leg
tu r ile de rev ersib ilita te care se creeaz Intre ob iectu l sau fenom enul concret i
noiunen care i semnific.
T recerea d e la operarea in lum ea ob iectelor i aciu nii cu obiectele, ki ope
ra iile ab stracte, in telectu ale, este cunoscut n p sih ologie (i In special n p siho
logia so v ie tic ) sub num ele d e etapa form rii i dezvoltrii aciunilor m e n ta le ;
e ste vorb a d eci de m odelarea m ental a aciu n ilor extern e, concrete. Este de la
sin e n e le s fap tu l c op eraiile, ca i aciu n ile m en tale i au izvorul i c o n d iio
narea n a c iu n ile concrete dintre obiecte. T ranspunerea acestor aciuni, din panui
o b iectu a l con cret n planul in telectu al abstract, dei n e apare ra spontan si
im p licit , se realizeaz n fond progresiv, pe etape. Aces'.e etape reprezint In
acelai tim p m od elu l gen etic al aciunilor m en tale.
D u p G alp erin , ar ex ista cinci etape n dezvoltarea aciunilor m entala ,
a) fa m ilia r iz a r e a cu t e m a ; este etapa orien tativ a perceperii i n elegerii
aciu n ii resp ectiv e n an sam b lu l ei. n aceast etap, in afara perceperii si n e
leg erii aciu n ii, au lo c :
form area reprezentrilor leg a te de aciu n ea resp ectiv ;
form area schem ei in iia le de a c iu n e ;
b) e fe c tu a r e a aciu nii m a te ria le sa u m a te r ia liz a te (aciuni m ateriale sin t
a celea care au loc n tre o b iectele propriu-zise. n tim p ce aciu nile m aterializate
sn t a c e le a ca re se pot d esfu ra in absena ob iectu lu i propriu-zis, num ai pe baza
n su irilo r d e an sam b lu oare d efin esc obiectul) ;
c) tr a n s fo r m a r e a a c iu n ilo r e x te r n e n aciu n i m e n ta le ; se realizeaz p n n
v erb a liza rea asp ectelor de baz a le operaiei. Ea este d eci etap a d e organizare pe
plan v erb a l a ord in ii sp ecifice a aciunii m en tale ;
d ) tre c e re a a c iu n ii m a te r ia le p e p la n u l lim b a ju lu i v o r b i t ;
e) tra n s fo r m a r e a a c iu n ii m a te r ia le n a c iu n e m ental, care se desfoar
Ia n iv e lu l lim b a ju lu i in te rio r.
i .
In activitatea de gndire, un rol important l au asociaiile, care
reprezint de fapt legturi temporare ntre noiunile, ntre ideile n per
manent desfurare.
Mecanismele formrii asociaiilor pot fi diferite, i anume :
a) P rin contiguitate. P rin acest m ecanism se realizeaz asocierea pe
plan ideativ ntre obiectele i fenomenele percepute sau reprezentate
sim ultan sau succesiv, acestea coexistnd n spaiu i timp.
b) Prin asemnare. A cest mecanism realizeaz pe plan ideativ aso
cierea n tre fenom ene i obiecte asemntoare n tre ele. Un tip de aso
ciaii n tre cuvinte i idei este cel al asociaiilor dup asonant i rim..
A sonana este asocierea n tre cuvinte care seamn ca form omo
nim e , d ar se deosebesc n coninut.
c) P rin contrast se realizeaz asocierea ntre noiuni cu coninut
opus : bine-ru, lum in-ntuneric, alb-negru etc.
d) Asociaiile prin cauzalitate reprezint modalitatea prin care se
realizeaz pe pan ideativ legtura cauzal dintre fenomen i cauza sa.
Acestea snt de fapt asociaiile cele mai complexe.
D up tipurile dom inante ale asociaiilor, modul de a gndi al oame
nilor a fost m p rit astfel :
Gndirea asoc.iativ-logic se caracterizeaz prin predominana aso
ciaiilor dup coninut i cauzalitate, expresiile verbale servindu-se.de
calea cea mai scurt ctre elul expunerii.

150
Gndirea asociativ-mecanic este dom inat de asociaii mecanice
p rin contiguitate, asemnare, asonan, rim , localizare in tim p i spaiu,
tn aceste cazuri exprim area verbal recurge la fraze lungi, ocolite la
noiuni concrete i de obicei ncrcate afectiv-
D at fiind aspectul complex i m ultiplele form e de tu lb u rri ale
gndirii, Ie vom expune dup urm toarea schem :
a) tulburrile de ritm i coeren (accelerarea sau ncetinirea ritm u
lu i ideativ, coerena i incoerena ritm u lu i id e a tiv );
b) tulburri ale coninutului gndirii (idei delirante, prevalente,
dom inante i obsedante);
c) tulburri ale expresiei verbale i grafice a gndirii.
n mod arbitrar, tulburrile de ritm i coeren a gndirii snt con
siderate tulburri formale, dei ele afecteaz adesea episodic sau perm a
n e n t nsui coninutul gndirii, dim inuind cel puin valenele ei cognitive
di- : claie i de comunicare mijlocit.

2.1.4.1. Tulburrile de ritm i coeren a gndirii

n patologia psihiatric ritm ul ideativ poate aprea fie anorm al


.ac.-elerat, fie anormal ncetinit.

2.1.4.1.1. A ccelerarea ritm ului ideativ po art denum irea de fug de


id :'ii se caracterizeaz prin aceea c asociaiile se fac la ntm plare,
dup aspecte supexficiale, dup asonan, rim , localizare n tim p i spa
iu sau dup contraste facile. Bolnavii vorbesc m ult, de obicei cu voce
tare. Exem plificm acest fel de asociaii facile cu urm toarele versuri
a le uneia d in tre pacientele noastre :
Cum i d at zpada,
S -a topit i iarbo
L una dup c o l apare
Iei n eicu la p lim b are
Eu te-atep t n d ru m u l m are,
D u -te, neic, la c u lc a re .

Deoarece fuga de idei apare de obicei nsoit de o labilitate m ar


c a t a ateniei i de exacerbarea evocrilor, bolnavii fac nenum rate
digresiuni, din cauza crora pierd adesea firul principal al ideilor n
tim pu l conversaiilor. In form ele sau n perioadele de exacerbare extrem
a fugii de idei, asociaiile pierd aproape total legturile logice formale,
ajungndu-se la incoerena gndirii.
Fuga de idei se ntlnete n prim ul rnd n sindroam ele m aniacale
i adesea n strile de excitaie psihom otorie din : schizofrenie, paralizia
general progresiv (mai ales n perioada de debut), strile de ebrietate:
i n general n intoxicaiile uoare. U neori fuga de idei poate fi ntl-
n it i n strile nevrotice, n strile de oboseal m arcat i de surm enaj.
O form m ai aparte de accelerare a ritm u lu i ideativ este m entism ul,
descris de autorul francez Chaslin. M entism ul se caracterizeaz prin
depanarea rapid, incoercibil a reprezentrilor i ideilor. F a de aceast
desfurare tum ultuoas i incoercibil, bolnavii au adesea atitudine cri
tic, fac efort s-i stpneasc gndurile, ns de obicei n u reuesc. De
m ulte ori tu lb u rarea devine aa de p arazitar i jenant, ncit provoac

151
bolnavilor anxietate, i mpiedic s se odihneasc sau s desfoare acti
viti conforme cu rigorile voliionale, acetia rm nnd n poziie de
spectatori ai propriilor idei.
M entism ul poate fi observat n strile de m are tensiune nervoas,
n strile de oboseal pronunat, n intoxicaiile uoare cu cofeina,
alcool, tu tu n , cu medicamente psihotone i psihodisleptice. In schizo
frenie, m entism ul apare de obicei n cadrul sindromului de automatism
m ental, cnd bolnavul are convingerea delirant c acest fenomen pato
logic este impus, este provocat de cineva.
Avnd n vedere c n practic accelerarea ritm ului ideativ nu se
ntlnete niciodat evolund izolat sau de sine stttor, ci asociat cu
creterea forei reprezentative i im aginative, a m obilitii prosexice, a
tonusului afectiv toate exprim ate prin logoree (accelerarea debitului
verbal), deci cu accelerarea cvasiglobal a vieii psihice, considerm mai
potrivit ca acest fenomen s poarte denumirea de tahipsihie.
Aa cum artam mai sus, uneori legturile dintre idei i pierd
complet aspectul logic, se desfoar la voia ntm plrii astfel c, de oele
mai m ulte ori, exprim area verbal a ideilor devine lipsit de coninut i
ininteligibil. Aceast tu lburare a proceselor ideative poart denumirea
de incoerena gndirii. Dei uneori propoziiunile i frazele pstreaz
form gram atical corect, ele nu m ai au nici u n neles. Forma extrem
a incoerenei gndirii poart denum irea de salat de cuvinte i se carac
terizeaz prin aceea c bolnavul exprim o serie de cuvinte sub forma
unui am estec lipsit total de coninut logic i inteligibilitate. O astfel de
vorbire se poate exemplifica cu urm toarea expresie verbal a unui
bolnav de schizofrenie : Iepure-vnt-fereastr-bou, duce-vnt-culis-53-
101-tuc-tuc-tuc-tic, 34, 52, m anifest-hai !u
U neori incoerena ia aspect de verbigeraie (termen utilizat de
K ahlbaum), tu lburare care const n repetarea stereotip a acelorai pro-
poziiuni, fraze sau cuvinte, frecvent lipsite de orice neles. Uneori se
observ oarecare tendin la rim ca n exem plul : Acas, mn, vac,
atom, gsc, moac". De alttel coninutul acestor producii psihopatologice
corespunde sensului etimologic al corespondentului latin : verbigerare
nseam n a trncni", a feporovi.
Incoerena n gndire, sub diversele ei forme, se ntlnete n unele
form e de schizofrenie, n strile dem eniale avansate i n tulburrile
de contiin.

2.1.4.1.2. ncetinirea ritm ului ideativ se traduce clinic printr-o expri


m are lent, p rin rspunsuri ntrziate (cu o perioad de laten crescut).
P en tru obinerea rspunsurilor este necesar nu rareori ca ntrebarea s
fie rep etat sau pus cu voce tare. Discursul acestor bolnavi este nu
num ai lent, d a r i cu n treruperi, ia r uneori incoerent.
Lentoarea ideativa se traduce printr-o exprim are n ritm lent
(bradilalie), cu voce de intensitate sc z u t ; bolnavul o resimte prin difi
cultatea evocrilor, prin slbirea forei reprezentative i imaginative,
, deci p rin scderea cvasiglobal a funciilor psihice (implicit prin dimi
n u area funciei tonico-en&rgetice afective), situaie care n psihopatologie
este desem nat p rin conceptul de bradipsihie. n formele ei uoare, bradi-
psihia se ntlnete n stri de epuizare fizic i psihic, n perioadele de

152
convalencen a unor boli somatice, toxice, nfecioase .a. In adevrata
ei accepiune, lentoarea ideativ se ntlnete n afeciuni, neurologice cu
interesare extrapi'ram idal, ca boala Parkinson, parkinsonism ul postence-
falitic, encefalite, intoxicaii eu oxid de carbon, n stri de obnubilare a
contiinei, dar i n boli psihice ca melancolia, schizofrenia i oligofrenia.
O form .'special de lentoare, cunoscut sub denum irea de vlscozi-
late psihic, este caracteristic epilepsiei.
Lentoarea ideativ se poate accentua progresiv.pn la oprirea fluxu
lui ideativ, fenomen cunoscut sub denum irea de fading m ental (Guiraud
si Deschamps), care se ntlnete mai ales n schizofrenie.
Alteori ritm ul ideativ nceteaz brusc p en tru cteva secunde, dup
care cursul gndirii poate fi reluat. Acest baraj ideativ (Sperrung), ex
prim at clinic prin oprirea brusc a exteriorizrilor verbale, se ntlnete
de asem enea n schizofrenie i poate fi explicat p rin apariia unei haluci
naii, prin intervenia unei fore xenopatice, sau poate rm ne incom pre
hensibil, ca m ajoritatea sim ptom elor acestei boli.
Noiunea de b araj11, introdus n psihopatologie de K raepelin pen
tru a desem na oprirea brusc a actelor voluntare ale bolnavului, i-a
lrgit n prezent coninutul, cuprinznd, n plus, oprirea intem pestiv a
ritm ului ideativ.
Uneori ncetinirea ritm ului ideativ las im presia unei srciri idea
li ve care se' caracterizeaz prin scderea productivitii ideilor (H em -
rttung). Ideile snt to t mai concentrice, cu u n sistem de referin to t m ai
redus, cu un coninut to t m ai restrns, deseori m onotem atice. Aceasta se
ntlnete n stri de surm enaj, n tu lb u rri ale contiinei, in stri de
presive, n schizofrenie i n alte afeciuni.
Dispariia flu x u lu i ideativ (anideaie) care trebuie deosebit de
b araju l ideativ, dei descris n stri de idioie i dem en (sub form a
deam bulaiei anideice) sau n epilepsie (sub form a autovialim ului
anideic), nu este sigur dect n strile comatoase, n tru ct n celelalte
stri am intite, sg presupune c ar exista totui idei rm ase necunoscute
an turaju lu i.
2.1.4.2. T ulburrile de coninut al g ndirii
A m plu studiate i prezentate n special de autorii francezi din se
colul trecut, tu lb u rrile coninutului gndirii au nscris una dintre cele
mai interesante pagini ale psihopatologiei. Aceasta p e n tru c discursul
bolnavului psihic, rspunsurile sau relatrile sale (parareale sau abe
rante) frapeaz n cea m ai m are m sur interlocutorul i mai ales medicul
psihiatru.
In detaarea lor de fgaul norm al al gndirii i de realitate, ideile
cunosc o anum it dezvoltare i invazie spre cucerirea ariilor norm alului,
o lupt n ten d in a de im punere i de dom inare a m inii insului res
pectiv. Acest aflux ideativ morbid' nu este ntotdeauna univoc progre
siv ; el are m om ente de stagnare, regresiune sau avans impetuos, n
funcie de n atu ra procesului patologic, de intensitatea lui, precum i de
caracterul construciei psihice i de personalitatea prem orbid a insului.
In analiza coninutului gndirii este necesar precizarea unor no
iuni, i anum e precizarea accepiunii adecvate de idee dom inant, obse
dant, p revalent i delirant.

153

Dup o discuie, lectur sau spectacol, o idee inedit, cu anumiU-


im picaii p en tru care cel n cauz m anifest o anum it susceptibili-
late% se poate detaa de celelalte, im punndu-se intr-un. anum it moment
gndirii sale : este ideea dominant, care, prin reversibilitatea ei, se n
scrie n ntregim e n sfera normalului*1.
Cnd ideea izbucnete, irumpe, asediaz gndirea i se impune con
tiinei, dei este n dezacord cu aceasta, poart num ele de idee obse
dant. S trin i contradictorie situaiei i personalitii insului, acesta
i recunoate caracterul parazitar sau patologic, lupt pentru a o nltura
fr a izbuti de cele mai m ulte ori s o nving.
Obsesia se poate prezenta clinic sub form a unei idei (obsesii idea-
tive), a unor am intiri i reprezentri obsesive, sub forma unei fobii
(obsesii fobice) sau a unor tendine im pulsive (obsesii impulsive).

2.1.4.2.1. Obsesiile idealive : corespund definiiei de mai sus, rsa--


lizind o intoxicaie" prin idee. n aceast situaie, suibectul, Jntr-'iri
continuu dubiu asupra aciunilor sale, ntr-o perpetu pendulare asupra
eventualitilor posibile, se ntreab, analizeaz, revine. Este boala Ini
de ce ?, p o a t e . d n e . . . u. M ajoritatea ideilor sale au caracter bi-
azie, ele fiind im ediat i spontan urm ate de altele o p u se ; ele realizeaz
boala scrupulelor, a ndoielii, compensaiei11, expiaiei, ispirii*,
conjuraiei" (implorrii).

2.1.4.2.2. A m intirile i reprezentrile obsesive. Amintirile obsedante


se exprim clinic prin perseverarea penibil a rem em orrii unor eveni
m ente cu coninut neplcut, jenante sau n orice caz dificile. n czui
reprezentrilor obsedante este vorba de apariia unor idei care contrazic
realitatea i determ in reprezentarea figurativ senzorial-plastic, rep re
zentare care ia uneori chiar aspectul unei re proiecii eidetice. n acest
sens este ilu strativ cazul prezentat de A. S n e jn e v sk i: o mam. perfect
contient c i-a pierdut copilul, era obsedat do ideea c l-ar fi ngropat
de viu (idee care contrazice realitate), i n acelai tim p i reprezenta
copilul ipnd i zbtndu-se n m orm nt. V ivacitatea acestei triri a de
term inat-o pn la urm s plece la cim itir, s pun urechea pe mor-
m ntul copilului, s asculte dac ipetele i gem etele acestuia snt si;u
nu reale.
Uneori reprezentrile contrastante exprim defimare, aversiune
sau u r fa de fiine n realitate dragi, fa de persoane pentru care
pacientul n u trete sentim ente de deosebit stim, respect, prietenie.

2.1.4.2.3. Obsesiile fobicc constau n team a fa de anumite eveni


m ente, lucruri, fiine, aciuni sau situaii, team nejustificat (i apre
ciat ca atare), d ar pe care pacientul nu o poate alunga, n ciuda faptului
c evit situaia respectiv. Do obicei acestea apar pe fondul unei anxie
ti difuze ca o team de ceva nedeferm inat.
Legat de obsesie prin tensiunea afectiv pe care o genereaz -;i
prin caracterul ei invadant (n privina cruia opoziia insului rtnn-
ineficient), fobia semnific starea de fric, cu obiect bine precizat
(aceasta n opoziie cu anxietatea, care constituie starea de team lipsit
de obiect).

154
Ca i n obsesie, bolnavul recunoate caracterul iraional al fricii
sale, o apreciaz n mod critic, lupt p en tru a o n ltura, dar nu reuete.
Ca i obsesiile, fobiile se caracterizeaz p rin intensitate, adezivitate, ilo
gism i rezisten de nenvins.
De o variabiiitate extrem , fobiile pot fi legate de orice elem ent al
am bianei insului sau de orice evenim ent care are n tructva tangen cu
experiena acestuia. D atorit variabilitii coninutului i etimologiei lor,
fobiile au fost prezentate de ctre Devaux i Logre ca alctuind, dup
expresia lui Levy-Valensi, o grdin cu rdcini greceti11.
In mare, fobiile ar putea fi sistem atizate astfel :
Frica de lo cu ri: frica de a trece strada, de a in tra in tr-o pia
agorafobia; frica de locuri n alte hipsofobia ; frica de a sta n locuri
nguste, nchise, n camer claustrofobia.
Frica de obiecte : de obicei ascuite aihm ofobia (oxifobia ace,
fo arfece); frica de tren, de calea ferat, de vapor, de ap hidro-
fobia etc.
Frica de oametii, de boal, de inoarte i de animale. Frica de m ul
im e, de aglom erri de oameni, ntre care s-ar putea asfixia se n u
mete antropofobie; frica de singurtate m o n o fo b ia ; frica de socie
t a t e __ pelofobia, sau team a de a n u roi n societate ereutofobia.
Frica de boal nosofobia fsifilofobia, cancerofobia, rabiofobia); frica
-de a n u se m urdri misofobia. Bolnavii cu misofobie iau m suri, se
;;pal exagerat ablntomania). Frica obsesiv de m oarte poart denu
m irea de. tanatofobie; frica de a nu fi ngropat de viu a fe ro fo b ia ;
team a de a mnca sitiofobia; frica de anim ale zoofobia.
Aceast sistem atizare a fost fcut m ai m u lt pentru a u u ra re i
nerea un o r tip u ri de fobii care se ntlnesc mai frecvent n practica
psihiatric. Menionm c, de obicei, fobiile n u apar izolate, ci nm -
nunchiate, crend o stare de team general (pantofobie). Adesea fobiile
se schimb n tre ele i nu rareori dispariia total a obiectelor i situ a
iilor fobice este nlocuit de team a de a n u reveni vechile fobii fobo-
fobie).
2.1.4.2.4. Obsesiile im pulsive cunosc aceeai procesualitate obsesiv,
ndemnnd bolnavul la acte particulare, lipsite de raiune, inacceptabile
sau ridicole. n tru c t m anifestarea liber a acestor im pulsiuni a r avea con
secine negative p entru cel n cauz, acesta, opun.ndu-li-se, se ncarc
emoional, cuprins de team i panic. T eam a de a n u da cu rs tendinei
Impulsive, de a n u comite actul impulsiv, spre care este mpins, poart
num ele de compulsiune.
Compulsiunile snt de obicei strns legate de anum ite idei obsesive
contrastante. C oninutul acestor idei contrazice flag ran t convingerile,
n fru n tn d n m od frap an t raiunea bolnavului. A stfel, pacieni cu un
com portam ent ireproabil i cu u n nivel de cu ltu r elevat snt parazitai
de ideea de a lovi peste fa diveri trectori de pe strad, de a h u li sau
injuria persoane din colectiviti sau instituii fa de care au u n respect
deosebit.
P en tru c recunosc aspectul parazitar al acestor tr iri patologice, bol
navii au capacitatea voluntar de a se stpni i, ca atare, com pulsiunea
nu se transform a n tr-u n act impulsiv. De obicei team a de a nu comite
actul im pulsiv se m enine atta tim p ct bolnavul se afl n situaia de a-1

153
putea comite. Astfel unul dintre pacienii notri cu compulsiunea de a
se defenestra de la etaj, se linitea n momentul cnd cobora n strad. O
pacient cu com pulsiunea pruncuciderii tria mom entele de m are inten
sitate anxioas atta tim p ct i alpta copilul, fiind singur n nc
pere ; com pulsiunea scdea n intensitate cnd era prezent i mama paci
entei i disprea cnd ieea din cas, situaie n care era n imposibilitate
de a com ite actul impulsiv.
Dac n acest tip de obsesii impulsive i idei obsedante de contrast,
pacienii iau n special msuri de aprare, n alte tipuri de obsesii i de
fobii ei execut o serie de aciuni menite s elibereze, s uureze ten
siunea sau s temporizeze impulsiunea obsedant.
Ei realizeaz acest deziderat ndeplinind aa-num itele ritualuri sau
executnd n tr-o form caricatural i benign actul obsedant. Ac 'l e a
sn t de fapt aciuni obsesive care, dei au aparena unui act voluntar, n
fond bolnavul le exercit contra dorinei lui. Astfel unii ating faa cu
rnna sau i trec degetele prin pr, alii introduc n vorbire cuvinte ca :
zice, tii", nelegei" etc. Aceste aciuni domin contiina pn se
ndeplinesc^ iar n cazul n care bolnavul caut s le nlture, apare o
stare de anxietate chinuitoare.
O alt form de aciuni obsesive o reprezint ritualurile, care amin
tesc descntecele. Aceste ritualuri trebuie deosebite de ritualurile reli
gioase : n ultim ul caz se execut o suit de aciuni n conform itate cu
dogma sau cu tradiia, fr ca acestea s fie nsoite de anxietate intens,
ca strile obsesivo-fobice.
R itualurile constau de obicei din aciuni care se succed ntr-o anu
m it ordine, ntotdeauna pe fondul unei anxieti marcate, anxietate care
se atenueaz num ai dac bolnavul ndeplinete suita respectiv de aciuni.
Astfel, bolnavul care se tem e de moartea celor dragi, de fiecare dat
num r de 34 ori ferestrele casei n care locuiete (aritmomanie), sau
cnd citete o carte, sare paginile al cror coloncifru i am intete vrsta
copiilor sau a soiei ; dac merge pe strad ctre o instituie unde are
treburi, ia neaprat n m n un obiect metalic (un ban, un cui) pe care-1
ine to t tim pul n mn, sau aaz lucrurile ntr-o ordine anumit, des
foar aciunile n tr-o succesiune strict stabilit. Nendeplinirea acestor
ritu alu ri i creeaz o stare de anxietate care-1 face incapabil s duc
aciunea ntrep rin s la capt.
Ideile obsedante sau anancaste (cu toate formele clinice de mani
festri), fobiile, aciunile obsesive se ntlnesc prin excelen n nevroza
obsesivo-fobic (psihastenie) i n psihopatia psihastenic. Cu o intensitate
mai mic, sub form a unor idei,! cuvinte, replici, fraze, melodii, care se
im pun contiinei fr ca persoana s le poat nltura imediat, se ntl
nesc n stri de surm enaj i astenii. De asemenea, ideile obsedante pot fi
ntlnite n psihoze, mai ales la debutul sau n perioada de regresiune a
acestora. Astfel depresiile vrstei naintate pot debuta sub forma obsesio-
nal. E ste cunoscut, de aseme'nea, frecvena acestora la debutul schizo
freniei, ca i prezena lor n periodele de remisiune a unor psihoze.
P asul urm to r n patologie, care deschide uneori drum psihozei, il
constituie ideea prevalent. Spre deosebire de ideea dominant, C3re se
im pune la u n m om ent dat gndirii insului, i de ideea obsedant, care
asediaz i cuprinde gndirea n ciuda eforturilor insului, ideea preva

156
lent se caracterizeaz nu num ai prin poziia sa dom inant n crhpul
contiinei, prin neconcordana i sem nificaia aberant, ci i prin fap tu l
c ea orienteaz i difereniaz cursul gndirii. In plu3,! celelalte idei,
adiacente i concom itente, n loc s i se opun, s o contrazic, graviteaz
n jurul ei, se articuleaz cu ea nlnuindu-se catenar, sprijinind-o i
argum entnd-o.
Spre deosebre de ideile dom inante i obsedante pe care evenim entele
ambianei tin d s le estompeze, s le anihileze, n cazul ideilor preva
lente, ntm plrile din realitate snt luate drep t argum ente i puncte de
sprijin. Dac ideea obsedant este n contradicie cu personalitatea in su
lui, ideea p revalent se afl n concordan cu personalitatea, pe care o
poart dinspre rm u rile continentului norm alitii, spre oceanul neli
nitit al delirului.
Ideea prevalent, n ciuda neconcordanei sale cu realitatea este
totui n arm onie cu insul, ceea ce denot c aceasta a atins nucleul, sm -
burele personalitii sale i poart n ea potenialiti delirante.
n concluzie, considerm ca fiind caracteristice ideii prevalente :
neconcordana cu realitatea (de care nu s-a detaat nc) ; locul prevalent
r psihism ul insului ; concordana cu sistem ul ideativ al insului (care n u -i
poate recunoate astfel caracterul patologic) ; sprijinul ideilor adiacente ;
tendina la dezvoltare i nglobare a evenim entelor i persoanelor din ju r
iy n sfrit, potenialitatea psihopatologic delirant.
Ideile p rev alen te pot fi ntlnite n stri reactive de intensitate
psihotic, n strile postonirice, epilepsie, alcoolism, psihoza maniaco-dc
presiv i, evident, n toate strile predelirante.
Atunci cnd ideile obsesive sau prevalente sn t orientate asupra
modului n care funcioneaz organismul, iar cel n cauz se consider
afectat de diverse maladii, este vorba de hipocondrie. Dei antreneaz
elemente afectivo-voliionale, i n special perceptive (trite sub form a
percepiei u n o r tu lb u r ri organice, cu oarecare contiin a irealitii lor),
n atu ra hipocondriei este totui ideatorie.
Cu toate c include aspecte m ultiple ale personalitii, ideea hipo-
condric nu realizeaz o en titate nosologic, o boal ca atare, distinct i
autonom, ci n u m a i s t r i hipocondrice .
In funcie de am plitudinea sa, ideea hipocondric se poate p re
zenta ca o sim pl preocupare asupra strii de funcionare a organism ului,
poate avea inten sitatea i form a unei obsesii n care preocuparea este
nsoit de team i se contureaz ca idee dom inant. Ea poate subordona
celelalte idei i activitatea insului i deveni astfel idee prevalent i/ssu
idee delirant, cnd, prin in terp retare i prelucrare, reuete s se d e ta
eze de real.

2.1.4.2.5. Ideile delirante


Pasul u ltim n patologia gndirii, care determ in transform area ei
calitativ, care sem nific detaarea de rm ul norm alitii p u rtn d m arca
psihrzei, l constituie ideea delirant (delusion al autorilor anglo-saxoni
sau W akn al celor germani). De obicei exprim at limpede, evolund pe
un fond de claritate a contiinei, ideea delirant nu corespunde reali
tii, cu care se afl n opoziie evident i pe care o exprim deform at ;
n mod insidios ori brusc, ea pune stpnire pe contiina insului (cruia-i

157
schim b comportamentul) i se m enine n ciuda nepotrivirilor evidente
cu realitatea.
Ideea delirant cuprinde, n afara credinelor i concepiilor (prin
care se exprim coninutul ideativ delirant), ntregul cortegiu de feno
mene ideo-afective n care delirul i ia form a (H, Ey, 1967).
Guiraud consider c ideea devine delirant atunci cnd capt carac
ter derealizat persistent, iar Seglas este de prere c ea se deosebete att
prin cauzele care' o determin, ct i prin consecinele sale.
Prin idee delirant noi nelegem judecile i raionamentele care
reflect n mod eronat realitatea i modific n sensul I o t patologic con
cepia despre lum e i com portam entul bolnavului. Considerm c ideea
delirant, spre deosebire de o eroare de judecat, are urm toarele par
ticulariti :
- este o judecat eronat care stpnete, domin contiina bolna
vului i-i modific n sens patologic co m portam entul;
este de obicei im penetrabil la contraargum entare i inabor
dabil prin confruntare, n ciuda contradiciilor evidente cu realitatea ;
este incom patibil cu existena atitudinii critice, bolnavul fiind
lipsit de capacitatea de a-i sesiza n mod contient esena patologic.
P e n tru mai buna nelegere a fenom enului delirant trebuie fcut
o precizare semantic, i anum e trebuie deosebit noiunea de delir, care
nseam n de fapt o stare de tu lburare a luciditii contiinei (delirium
aiurare) de noiunea de idee delirant (de lira alturi de brazd), n
care este vorba de o idee sau de u n sistem de idei patologice elaborate
rnental, ca expresie n principal a tu lburrilor de gndire.
Dei mai ales autorii francezi le trateaz m preun, ca la tu ri nle
aceluiai proces ideile i tem ele delirante m preun cu strile deli
rante , noi introducem n cadrul tulbu rrilor de gndire num ai ideile
si tem ele delirante. Strile delirante, caracterizate n special prin tu lb u
rri ale luciditii contiinei; le vom descrie la capitolul rezervat pato
logiei contiinei. Ni se pare raional s procedm aa, pentru c de cele
mai m ulte ori ideile i tem ele delirante apar pe fondul unei contiine
cel puin aparent lucide, fiind de obicei expresia tulburrilor de coni
n u t al gndirii.
C oninutul gndirii aberante, ideile i temele delirante par a depinde
de m ediul n care s-a dezvoltat i triete pacientul, de preocuprile lui
individuale i sociale din perioada respectiv, de nivelul su socio-cul-
tural, de electivitile i stadiul de dezvoltare a psihismului propriu.
D up cauzele care determ in apariia i mai ales n funcie de
tabloul clinic al bolii psihice n care apar, ideile delirante pot avea con
in u t m ai verosimil sau, din contra, neverosimil, abstract, absurd, fan
tastic sau confabulator.
In funcie de gradul de dezvoltare i de elaborare a psihism ului, dar
depinznd mai ales de gradul de deteriorare i destructurare a acestuia,
ideile delirante se pot nlnui; articula in tendina lor de sistem atizare,
intr-o form coerent,! mai m ult sau mai puin stringent i uneori chiar
aparent logic.
Se pot aduce i astzi numeroase argum ente n sprijinul ideii con
form creia n cazul delirului sistem atizat, tulburarea psihic pare bine
delim itat, circumscris, realizind doar u n unghi ideativ de deviaii prin
detaarea de gndirea cauzal. In afara acestei tu lb u rri, persoanele respec
tive las im presia (din celelalte puncte de vedere) de a fi relativ bine
adaptate, n orice caz au o aparen normal. Astfel, nc din prim a jum
tate a secolului al X lX -lea au fost descrise m onom aniile" (nebunii
pariale"), pe care Esquirol le-a studiat cu acribie. U lterior, G riesinger i
Kalret au contestat sim plicitatea m onom aniilor i caracterul parial al
tulburrii personalitii prin delir i au enu n at ideea (actual) a modi
ficrii consecutive a ntregii personaliti a bolnavului i, n primul rnd,
a sferei sale afeetivo-voliionale.
Intr-adevr, sistem ul delirant; aceast im presionant desfurare
ideativ parareal, are nevoie (pentru a-i asigura am plitudinea i durata)
de un suport dinam ico-energetic de m are tensiune. Sistem ul d elirant rea
lizeaz n u numai o polarizare ideativ n ju ru l ideii delirante, ci i o
polarizare a m ajoritii forelor afeetivo-voliionale, care subordoneaz
ntreaga activitate psihic, n scopul im punerii sistem ului delirant. Deoa
rece unii delirani, mai ales paranoici, au u n potenial cognitiv n general
deasupra mediei, datorit aspectului aparent logic al alctuirii raiona
mentelor, a plauzibilitii lor pariale, ct i participrii afective cu care-i
expun ideiie, acestea, dei delirante, pot aprea u nor persoane din ju r ca
relativ plauzibile. Mai ales atunci cnd aceste persoane sn t strns legate
afectiv de bolnav i caracterizate prin tr-o oarecare insuficien cognitiv
jji o m are sugestibilitate, pot adopta ideile delirante, realiznd delirul indus
(de ctre delirantul veritabil,! care poart denum irea de inductor). Aceast
form de contam inare psihic este reversibil ; d elirantul indus i men
ine ideile delirante num ai ct tim p se afl sub influena inductorului
(folie deiLx, descris de F alret i Baillarger).
Considerm c delirul sistem atizat cu stru ctu r inteligibil i apa
rent logic nu se dezvoit i no evolueaz in situ, doar ca o replic para
real la realitatea pe care o neag. Bolnavul cu acest tip de delir caut
prin toate mijloacele i perm anent s im pun ideile sale realitii,
ntruct el le triete cu o nestrm utat convingere (fig. 6). Ceea ce
K retschm er a descris sub denum irea de paranoia de lu p t" (K am pf Para
noia) a fost considerat doar sub aspect fenomenologic i, n consecin,
lim itativ. Apreciind conduita lor sub unghi legic, constatm c fora, tena
citatea i durabilitatea delirului se datoresc suportului su dinam ico-ener
getic, realizat de tensiunea afectivo-voliional. Nu num ai afectivitatea
i voina, ci i im aginaia, fora mnezic i n general toate funciile psi
hice converg spre a edifica i pune n aplicare sistem ul idativ delirant.
Aceast coeziune a proceselor i funciilor psihice confer u n itate psihis
mului n alunecarea sa parareal, dnd trinicie delirului. P e m sura
evoluiei, acesta se structureaz, se contureaz i se delim iteaz prin expli
citate i edificare delirant. Suspiciunile i n treb rile de la nceputul din
perioada smulgerii de realitate, i gsesc rspuns odat cu detaarea de
aceasta. In acelai timp, nelinitea i anxietatea generate de m ultele semne
de ntrebare i de situaia inedit n rare se afl bolnavul se risipesc pe
m sur ce bolnavul i le elucideaz : persiflat, ignorat, n orice caz nen
eles, delirantul nu-i m ai m prtete ideile (care acum nu se mai
revars ci devin m ai stabile) oricui, deoarece nu oricine este dem n de
ncredere sau capabil de nelegere. El i ncredineaz ideile num ai celor
apropiai sau eventual indui. D elirul se nchisteaz, se ncapsuleaz.

159
In m area m ajoritate a cazurilor ns coerena i stringena aparent
logice nu snt att de puternice, delirul este nesistematizat, aa ca ntr-o
serie de psihoze paranoide i n schizofrenie. In forma paranoid a schi
zofreniei ntlnim delirul nesistem atizat, n care ideile delirante slab legate

Fig. 6. P aran oia. Brbat In vjrst de 45 de


ani : se rem arc privirea fix, exp resia de ho-
trre, severitate, aspectul rigid al m im icii.

sau nelegate ntre ele nu se pot nchega n tr-u n sistem organizat. Odat
pierdut unitatea vieii psihice i n lipsa suportului afectivo-voliional,
ideile i pierd i ele n u num ai coerena, ci i stabilitatea^ fora, i durabi
litatea. n consecin, delirul nesistem atizat este polimorf, slab structurat,
instabil, variabil ca tem atic i fr tendina de-a se impune realitii,
fa de care adesea vdete neu tralitate i indiferen, marc a autism u
lui schizofrenic. ,
In aceast situaie, n afara cunoaterii ideative indirecte, abstracte,
este tu lb u rat i sfera senzorialitii (care slbete, la rndul ei, supleea
argum entrii i coerenei). Ca o tendin compensatorie, sau ca expresie
a p ertu rb rii psihism ului se im pun pe prim plan producia im aginativ i
fantezia. De asemenea, n afluena reprezentrilor delirante,I imaginile
real trite, fictive sau prezente, se am estec i se grupeaz caleidoscop!c,
ceea ce d aspectul clinic fragm entar, uneori neclar i inconsecvent al
delirului. Dei derealizat i uneori dezorientat, bolnavul are deseori con
tiina haosului su ideativ care-i genereaz nelinitea ncordat i anxie
tatea. Coninutul acestui delir poate fi apropiat de evenimentele reale sau
fantastic.
In prim a eventualitate, delirul este cu precdere concret, nemijlocit,
de aspect perceptiv, bolnavul avnd, de exemplu, convingerea c este
suspectat, urm rit, privit de trectorii care se opresc ling el, care rm n
n urm a lui, care i comunic unul altu ia comentarii referitoare la el.
Id e ile d elira n te oare apar n special n urm a unor traum e p sih ice
puternice sn t nesistematizajte i fragm entare n cadrul sindroamelor
paranoide, ce se desfoar pe fondul modificrii reactive a luciditii

160
contiinei, dei fragm entare, au caracter inteligibil, legat de trau m a
psihic.
n a doua eventualitate, delirul este de obicei ru p t de realitate bol
navul devenind centrul desfurrii u n o r evenim ente neverosim ile
absurde, confabulatorii, fantastice. A stfel ideile delirante care a p a r n
cadrul unor m odificri ale luciditii contiinei sa u n psihozele organice
(senile i vasculare, traum atice, infecioase, luetice, P.G .P.) sn t de obicei
absurde, contradictorii, srace i stereotipe. Cel m ai ilu strativ , n acest
sens, este delirul de m rire i bogie din dem ena p aralitic : bolnavii
afirm c posed averi fabuloase (snt m iliardari, p ro p rietari de b n d
etc.), din care ofer cu altruism , celor d in ju r, sum e considerabile, ca n
m om entul urm tor s cereasc fr jen u n lu cru m ru n t, o igar, civa
bani .a. Ideile delirante din dem enele Senile i presenile au i ele aspect
polimorf, mobil i adesea confabulatory fantastic, d ar, sp re deosebire de
cele din schizofrenie sau parafrenie, rmn, totui legate de evenim entele
petrecute in spaiul restrn s al existenei bolnavului a u deci o am pli
tudine mic.
Aa cum afirm am n capitolul introductiv, W ernicke a sep arat deli
ru l prim ar (ideile autohtone, produse de procesul m orbid) de delirul secun
dar (sau delirul de m otivaie), care apare ca o reacie a pacientului la
m bolnvire sau sn t determ inate de situaii conflictuale su rv en ite n
tim pul desfurrii procesului m orbid prim ar.
. . Dide i G uiraud clasific ideile delirante n : expansive, dureroase,
de suspiciune.
' Sistem atica prim elor dou categorii n u d ifer d e aceea adoptat
de m ajoritatea autorilor. A supra celei de-a tre ia categorii a ideilor
delirante de suspiciune pot fi exprim ate ns rezerve, de vrem e ce
suspiciunea este im plicit oricrei st ri d elirante i predelirante, orice
predelirant sau d eliran t avnd subsidiar o te n t de suspiciune. Mai m u lt
nc, personalitatea prem orbid a deliran tu lu i este uneori caracterizat,
printre altele, p rin suspiciune i nencredere.
In plus, sistem atica ideilor delirante se bazeaz i pe un criteriu
afectiv. Aceasta sprijin ideea conform creia orice d elir beneficiaz de
un suport dinam ico-energetic afectiv, care-i confer foray drzenia i
durabilitatea. n sensul celor de m ai sus A. A chaintre vorbete despre
grupare ideo-afectiv" i, ntr-adevr, ideea n u este niciodat desprins
de ncrctura em oional. In accepia autorului, partea afectiv este
cea m ai exterioar a delirului i, n orice caz, aceea pe care bolnavul poate
s o exteriorizeze cel m ai bine, n tru c t rep rezin t partea conceptualizat
a delirului care a reu it s treac n tiparele cuvntului.
n plus, noiunea de grupare ideo-afectiv este adecvat i pen
tru c, dei obinuim s ne referim la o idee delirant, aceasta nu evo
lueaz niciodat n tr-u n m od singular. C hiar atunci cnd n u se poate
vorbi nc despre nchegarea u n u i sistem delirant, ideea delirant n u se
ntlnete singur,' ci ntr-o grupare sau Intr-un ansamblu ideativ care-i
confer argum ente i o susine.
Num ai cu aceste rezerve, acceptm i redm sub num ele de idei
delirante*1 coninutul ideativ al bolnavului psihic, n funcie de supor
tul afectiv.

161
11 c . 910
In acest sens notm c, n general, pe fondul unei ncrcturi afec
tive pozitive (euforice) apar idei de m rire, bogie, talent nem surat,
fjzic i intelectual deosebit i, invers, fondul timic depresiv
('ncrctur timic negativ) favorizeaz apariia ideilor delirante de auto
acuzare, vinovie, prejudiciu, ruin, negaie etc.
S ub aspectul coninutului tematic',' ideile delirante deosebit de variate
v r fi sistem atizate nu att din sp irit de simetrie, ci m ai m ult din nece
siti didactice n idei delirante expansive (macromanice), idei delirante
depresive (micromanice) i idei delirante m ixte, n sensul c pot fi
n tln ite att pe fond euforic, ct i pe fond depresiv.

2.1.4.2J5.1. Ideile delirante expansive


Ideile delirante de mrire i bogie (grandoare), de intensitate va
riabil, pot fi exprim ate printr-un sim plu sentim ent de satisfacie, de
for, putere, talent, inteligen, frum usee, bogie etc. Ele se pot referi
deci l a : propria persoan (capacitile sa le); averea sa (posesiuni).
Sub aspectul intensitii lor, aceste teme pot fi exprim ate vag,
interm iten t, pe u n fundal de satisfacie, autom ulum ire i optimism, ca
n m anie, paralizia general progresiv i uneori n forma paranoid a
schizofreniei.
A lterori temele snt redate p rin idei ferm e, bine conturate, deta
liate i sistematizate. n aceast eventualitate, ideile privesc n u att
averea, ct mai ales persoana pacientului, ornat cu m ultiple capaciti i
posibiliti. De m enionat c n aceste situaii, ferm itatea ideilor, strin
gena sistem atizrii ating nota de satisfacie i autom ulum ire, bonomie
i optim ism senin, suportul afectiv fiind aici mai dens, mai com prim at i
m ai unidirecional
Spre deosebire de prima eventualitate, cnd ideile delirante aveau
caracter facultativ n sensul c bolnavul, n convingerea delirant, plin
de sine, n optimismul su im perturbabil, nu sim ea nevoia s-i conving
i pe ceilali i s-i im pun ideile, n a doua situaiey cel n cauz este
c en trat pe ideea recunoaterii (de ctre ceilali), a sacrificiului i a luptei
p e n tru im punerea ideilor sale. Astfel de situaii se ntlnesc n paranoia.
Ideile delirante de invenie constau n elaborarea unor planuri sau
ncercri de realizare a unor dispozitive sau aparate de interes major,
i care preocup n general pe oamenii de tiin n perioada respectiv.
E senialul p en tru d elirant nu const att n secretul calculelor sau al me
canism elor, ct n recunoaterea paternitii, a prioritii indiscutabile
i a monopolului absolut al inveniei lui.
Ideile delirante de reform sn t ndreptate spre elaborarea unor
p lan u ri filantropice, de pace universal i venic, a unor sisteme filo
zofice sau politice.
Ideile delirante de filiaie constau n convingerea bolnavilor de a
fi descendenii u n o r . familii renum ite sau m otenitorii unor persoane
ntotdeauna cu situaie economic, social sau cultural nalt.

162
Ideile delirante erotomaniace exprim convingerea delirant a bol
navului de a i iubit de ctre o persoan de obicei cu u n nivel socio
cu ltural superior lui i creia i atribuie n mod d eliberat sentim ente de
dragoste fa de el, in terpretnd n acest sens orice a c t sau m anifes
tare ntm pltoare a acesteia. Sub aspect clinic, ideile erotom aniace
snt nsoite de o stare de exaltare psihic i polarizare pasional, care-i
comand i cluzete conduita. Izvorul acestor idei delirante este consti
tu it n special din intuiii, iluzii, false dem onstraii i in terp retri, ia r u n e
ori de conversaii indirecte*1, de n atu r halucinatorie. A cest elem ent
nscrie ideea erotom an n sfera mai larg a sindrom ului de influen i
a autom atism ului m ental. nln u irea acestor idei n tr-u n sistem con
stituie erotomania, descris de Guy de C leram bault, persoana n cauz
purtind num ele de erotoman. Ideile p o t rm ne pasive, dar uneori, dup
o anum it perioad, ele pot m pinge pe cel n cauz s dea curs, s
realizeze practic legtura lor ideo-afectiv. D in faza dragostei constante
i exclusive, atunci cnd obiectul iu b irii reacioneaz vdit negativ sau
ostil, se poate ajunge la faza ru p tu rii i rzbunrii i la reacii agresive.

U n a d in tre p acien tele n oastre crez n d u -se iu b it d e o p erso a n c u an u m ite


fu n cii d id a ctice, dar care n u v o ia s i s e d est in u ie, a a c o sta t-o n p u b lic i i-a
ceru t s -i d eclare ceea ce sim te p en tru ea, s term in e c u Jocul d e p n a tu n ci.
P er p le x ita te a celu i acuzat, care n u cu n o tea p acien ta, a d eterm in a t-o p e aceasta
s trea c l a inju rii i triv ia lit i ce au cu lm in a t cu c lte v a p a lm e a p lica te p este
fa a p ersoanei iu b ite, sp re stu p efacia zecilo r d e c e t en i care a sista u curioi
la a cea st scen p en ib il.

Ideile delirante m istice sau religioase trebuie deosebite de m isti


cism, speran sau chiar convingere n aiv asu p ra existenei unei fore
supran atu rale de n a tu r spiritual, cu care cel n cauz caut o comu
niune. Ideile mistice delirante pot fi deseori urm area preocuprilor
religioase sau consecina unui vis cu aspect de eidetism . B olnavul se
crede cu convingere p u rtto ru l unei m isiuni de ordin spiritual, religiosy
ai unui m esaj transcendental n virtu tea cru ia el este cel m enit s instau
reze pacea n lume, s propovduiasc credina n fo ra divin, s m part
dreptatea, s ntroneze arm onia universal*1 etc. (fig. 7).

2.I.4.2.5.2. Ideile delirante depresive


Ideile delirante de persecuie constau n convingerea bolnavilor c
sint observai, urm rii, c se com ploteaz m p o triv a lor, c se inten
ioneaz suprim area lo r .a. Cum de obicei pacienii triesc cu team
intens situaia lor n aceast lum e ostil, ei recurg la m suri de ap
rare i ntr-o faz mai avansat pot trece la acte de violen, realiznd
conversiunea persecutai-persecutori. n postura de persecutat, n special
bolnavii cu delir sistem atizat se pot com porta la n cep u t ca nite resem
nai, situ aie n care se ascund; i schim b dom iciliul, evit lum ea, pen
tru ca m ai trziu s recurg la plngeri, acuzaii, revendicri, reclam aii,
violene i conduite antisociale.

Ideile delirante de revendicare izvorsc din convingerea bolnavului


c a fost victim a unei nedrepti. P e plan clinic se m anifest p rin tr-u n

153
sentim ent p^~rpctt 111 de frustraie. In v irtutea acestei convingeri deli-
1ante, bolnavii i canalizeaz n treag a activitate spre recunoaterea
drepturilor lor. Ei intenteaz procese, fac sacrificii economice mai mari
dect drepturile i proprietile pe care le revendic. Uneori lu p ta lot

F ig.7. Schizofrenie paranoid, delir mistic.


Bolnavul a adoptat o pieptntur corespunz
toare convingerilor sale delirante, cu plete i
barb, care-i dau nfiarea unui clugr.

este ndreptat spre obinerea u n u i beneiciu moral, spre a face s trium fe


o idee etc. Procesele n tre in deseori starea de alert, acumuleaz i nt
resc sentim ente de ur, care, am plificate de interpretarea delirant, i
aduc la exasperare i-i determ in s-i fac singuri dreptate, m ergnd
pn la violen, agresiuni i crim.
Ideile delirante de gelozie se traduc p rin suspectarea gesturilor,
expresiei mimice, intonaiei, atitudinii i dispoziiei afective ale parte
nerului, pe care bolnavul le in terpreteaz drept mijloace de comuni
care cu o tera persoan sau d re p t probe de adulter. Uneori acest/' idei
se deosebesc greu de gelozia fondat, situaie n care trebuie s se in
seam a de am plitudinea ideii delirante, de caracterul su obsedant i
tenace i de aspectul incredibil al acuzaiilor. Ideea de gelozie este alimen
tat n general de false recunoateri, iluzii de percepii i memorie, inter
pretri delirante, iar la alcoolici este am plificat att de experienele oni
rice, confuzionale, de scenele de comar, ct i de scderea libidoului.
Ideile delirante de relaie im prim bolnavului convingerea c per
soanele din am bian exercit a su p ra sa o influen negativ i c prin
cuvinte, gesturi sau aciuni; fact aprecieri defavorabile asupra calitilor
sale morale, intelectuale, fizice sau sexuale.

Ideile delirante de autoacuzare i vinovie spre deosebire de


id eile-d eliran te de persecuie, adesea direcionate centripet (cercul de
ostilitate i rea-voin m icorndu-se treptat) , ideile de autoacuzare

164
au de obicei tendin centrifug i caracter progresiv, m ergnd de la cul
pabilitate p rin dizgraie la nedem nitate. B olnavul se consider
vinovat de situaia grea n care se afl, de n ereu ita copiilor, de neca
zurile prietenilor i n general de nenorocirile altora. n m elancolii, aceste
idei p o t duce n u num ai la suicid, ci i la om ucidere, cunoscut n psiho
patologie sub denum irea de omor altru ist".
Ideile delirante hipocondrice (snt considerate depresive datorit
faptului c evolueaz pe fondul unei stri afectiv-negative, de obicei
depresiv-anxioase). Bolnavii au convingerea d eliran t c snt ame
ninai sau afectai de o boal grea, incurabil, de obicei cu sfrit letal,
ceea ce i face s interpreteze i s am plifice nem surat tulburri
efem ere i m inore ale funciei diverselor ap arate sau sisteme. P e acest
fond depresiv-anxios, ei se autoanalizeaz i se docum enteaz ncontinuu
in legtur cu presupusa afeciune. In stadii avansate, i m ai ales la
bolnavii n vrstj aceste idei pot fi nsoite de halucinaii care au un
caracter fantastic, absurd. Astfel, uneori la bolnavi se dezvolt convin
gerea c eventualele garguim ente, reale, sn t determ inate de vieti
(broate sau erpi) pe care le poart n stom ac sau n in testin ; alteori ei
afirm c locul i stru ctu ra unor organe s-au m odificat.
Ideile de transformare i posesinne se pot referi la transform area
corporal; bolnavii snt convini c au su ferit o m etam orfoz fizic, par
ial sau total, sau c au fost transform ai n anim ale ; este aa-num itul
delir metabolic sau zoontropic. Aceste idei cu caracter absurd i fantas
tic se nlinesc, de obicei, fie n st ri dem eniale (de exem plu stadiul de
dem en profund al paraliziei generale), fie n schizofrenia paranoid.
Ide Se de negaie se caracterizeaz p rin aceea c bolnavul n u re cu
noate realiti evidente, ajungnd s nege nsi realitatea funciilor
vitale, existena unor organe, a unui proces psihic, a unor aspecte din
realitate etc. D e exem plu, bolnavii afirm c n u m ai m nnc, n u atiai
respir, organele s-au atrofiat, au p utrezit. In depresiile de involuie,
pacienii triesc totodat un sentim ent de in ten s culpabilitate, afir
m c snt condam nai s triasc venic, p en tru a se chinui venic. Aceste
idei delirante caracterizate prin enorm itate, negaie i im ortalitate au fost
reunite de Cotard n sindrom ul cu acelai num e. E vident, am plitudinea
ideilor delirante am intite traduce, o p ertu rb are psihic foarte sever,
avnd deseori n subsidiar deteriorarea funciilor cognitive. De aceea sin
drom ul Cotard se ntlnete in stri dem eniale profunde (n special de
natur luetic), in melancolia delirant (n special de involuie) i mai
rar in stri confuzionale (mai ales de origine infecioas).

2 A .4.2.5.3. Ideile delirante m ix te (combinate)


Adjectivul m ixt sau com binat" nu exprim m ix tu ra ideali v,
m ultiplicitatea tem elor delirante ci ambiguitatea, tonalitatea afectiv pe
care evolueaz aceste idei. Astfel u n ii au to ri insereaz aici ideile de
interpretare, care domin aspectul m anifestrii psihopatologice. Ne raliem
lorj cu rezerva c aspectul in terp retativ rm ne o caracteristic general
a tu tu ro r ideilor delirante.

165
n cazul acestor idei (sistematizate de Serieux i Capgras), meca
nism ului d eliran t este totui interpretarea. D atorit tendinei excesiv de
analitice, aceti bolnavi supun tot ceea ce percep, vd sau aud, rigorilor
raionam entului inductiv, completat i potenat intuitiv i imaginativ. n
linii m ari, ideea confer bolnavului convingerea delirant c gesturile,
aciunile sau afirm aiile persoanelor din ju r poart o semnificaie spe
cial, cu referire la el. Pacientul este animat de tendina de a analiza,
explica i descifra toate aspectele lum ii contingente, conform unor cri
terii egocentrice, n sensul c totul se refer la sine, c el este centrul
aten iei i evenim entelor. Tendina interpretativ poate fi orientat asu
p ra evenim entelor exogene sau endogene".
n p rim a situaie, bolnavul analizeaz date furnizate de propriile-i
sim uri. Astfel, pornind de la privirea m ai deosebit a unui trector, bol
navul poate ajunge prin diverse raionam ente i interpretri, la concluzia
existenei u n u i com plot Alteori, sem nificaia pe care el o acord unor
fapte cotidiene este relativ comprehensibil, acestea cptnd valoare de
sim bol sau asem ntoare superstiiilor comune. De exemplu, o floare ofe
rit este lu a t d rep t declaraie de d ra g o ste ; cntecul cucuvelei este con
sid erat sem n de m oarte apropiat. Com unicarea prin limbaj, sensurile
m ultiple ale acestuia, accepiunile diverselor noiuni, ca i modulaia,
in tonaia vocii, m etaforele i jocurile de cuvinte;! constituie pentru bolnav
tot attea surse de interpretare.
n al doilea caz, bolnavul analizeaz evenimentele lum ii sale inte
rioare, ia r m aterialu l interpretrilor este oferit de producia ideativ,
de coninutul visurilor i senzaiilor corporale. Aceste producii, pretins
endogene, sn t supuse aceluiai mecanism interpretativ, bolnavul reali
znd p rin in tu iie im ediat o inferen de la un precept exact, la u n con
cept d elirant.
C leram bault afirm a c, spre deosebire de ideile delirante pasionale
(gelozie, erotom anie), care se dezvolt n lan, pornind de la o verig
princeps i realiznd u n sector delirant al vieii psihice, ideile delirante
de in te rp re ta re se dezvolt n reea. Astfel percepiile iluzorii, aluziile,
supoziiile;,i pseudoraionam entele realizeaz prin interpretri succesive
o re e a re la tiv difuz, care cuprinde n ochiurile ei noi aspecte ale
realitii. Aa cum arat H. Ey, aprecierea lui Cleram bault se verific
num ai n fazele iniiale ale construciei delirante, ntruct ulterior, rnd
sistem atizarea este term inat, bolnavul se ilumineaz, se edific, desco
per adevrul1*, delirul su fiind bine conturat i demonstrat*4 pn la
eviden.
A li autori (L. Michaux, 1965) includ aici ideile de persecuie, deoa
rece n practic acestea nu pot fi detaate niciodat de starea de team
i anxietate.
Ideile de influen, ca-i ideile de relaie, snt variante ale deli
rului de in terp retare, care exprim convingerea bolnavului de a se afla
sub im p eriu l unei fore xenopatice. Dac n trecu t pacienii erau con
vini c influena exterioar se exercit asupra lor n special prin diavol,!
ocuitLsm (descntece, farmece),; acum ei cred c se acioneaz prin sugestie,
hipnoz, unde electrom agnetice, radiaii atomice, raze cosmice' ceea ce
denot im pactul socio-cultural i tiinific al epocii. Aceast for extern,

168
strin personalitii insului, i influeneaz gndurile, sentim entele, actele,
inhibndu-le, am plificndu-le sau p ertu rb n d u -le :
Ideile metafizice, cosmogonice, au p reten ia de a elucida origi
nea vieii, a lumii, a sufletului, a rencarnrii sa u m etem psihozei.
Delirul rezidual este ideea delirant care rm ne ca m onosim ptom
dup ce au tre c u t toate celelalte aspecte psihotice (tu lburarea de contiin,
halucinaiile, agitaia psihomotorie). In acest stad iu bolnavul accept c
' a fost bolnav, c acelea erau nchipuiri ce in e a u de boal dei el con
tinu s susin o p arte d in ideile sale delirante. De obicei acest d elir are
durat scu rt (cteva zile dup ieirea din starea confuziv).
M odalitile de apariie i de form are a ideilor- d eliran te n u snt
e lu c id a te ; n e aflm nc n stadiul supoziiilor; A stfel se vorbete
de percepie delirant atunci cnd ideea d elira n t este precedat sau n
legtur cu o iluzie sau h a lu c in a ie ; de intu iie delirant n cazul apari
iei ideii respective n urm a unei reprezentri m entale spontane. Se con
sider c, spre deosebire de intuiia norm al, in tu iia d elirant este rezul
tanta u n u i dezechilibru ideo-afectiv. Acest m ecanism este socotit de ctre
Targow la i D ublineau m ai caracteristic ideilor d elirante de gelozie, auto
acuzare, hipocondriace etc.
D elirul de imaginaie ar aprea ca u rm are a unei sim ple fabulaii,
ia r delirul de interpretare ar fi consecina u n o r greeli de judecat a
fenom enelor reale. Toate acestea snt de fa p t ipoteze lipsite, dup prerea
noastr, de valoare euristic convingtoare.
D up unele aspecte particulare ale m odalitilor n care ideile deli
rante se grupeaz i dup coexistena lor cu alte tu lb u rri psihotice, au
fost delim itate trei tipuri principale de sindroam e delirante, i anum e :
paranoide, parafrenice i paranoiace (v. Sindroam e). Ca i mecanismele,
cauzele apariiei ideilor delirante snt neelucidate,! dar n cele m ai m ulte
cazuri ele sn t socotite ca expresie a aciunii unor factori toxici, infec-
ioi, traum atici (emoionali, fizici). Ca i n cazul halucinaiilor, mode
lele experim entale produse m ai ales cu psihedelice, dem onstreaz c pato
logia delirant n u poate fi lim itat la m ecanism e strict corticale, dere
glrile care le determ in extinzndu-se i la regiunile subeorticale.
M ecanismul fiziopatologic care st la baza ideilor d elirante ar consta,
dup I. P. Pavlov, Ivanov-Sm olenski, G hiliarovski i alii, n existena
unor focare de excitaie in ert nconjurat de zone de inhibiie n stare
de faz ultraparadoxal, care se instaleaz dato rit induciei negative pro
vocat de focarul de excitaie. Inducia negativ intens inhib focarele
de sens contrar din scoar, care ar fi p u tu t corecta coninutul ideii deli
rante. Aa se explic lipsa criticii.
coala pavlovist susine de asem enea c n scoara cerebral a
bolnavilor cu idei delirante, pe fondul inhibiiei (n faza ultraparadoxal)
se inverseaz sensul relaiilor inhibitorii, astfel c ceea ce trebuie s fie
inhibat se dezinhib i devine dominant, din care cauz; n loc s apar
ideea norm al, care exprim corect realitatea, apare opusul ei.

167
2.1.4.3. Tulburri ale comunicrii verbale i grafice a gndirii
L im b a ju l este activitatea d e com unicare n tr e oam en i i d e realizare a gndirii
v erb a le, n oionale, sp ecific um ane.
E l trebuie d istin s de lim b care este u n sistem d e m ijloace lin g v istice (fone
tice, le x ic e i gram aticale) con stituite d e-a lu n gu l d ezvoltrii istorico-sociale, cu
a ju to ru l crora se realizeaz com unicarea n tre oam en i. P rodus a l ev o lu ie i social-
isto rice, lim b a pstreaz n p lu s, cristalizate In n o iu n i i concepte, rezu ltatele
cu n oaterii i exp erien ei um ane.
S p re deosehire d e lim b, fenom en su p rain d ivid u al (a crui e x iste n d ep in de
d e u n grup social, d e o naiu n e, i nu d e un ins), lim b aju l are un caracter in d i
v id u a l, fiin d ap licarea concret a lim b ii d e ctre fieca re c m ; e l este lim b a n
aciu ne" (S. L . R ubinstein, 1962).
P rin fun cia sa cogn itiv, lim b aju l s e apropie i fuzioneaz cu gndirea, iar
prin fu n cia sa com unicativ, e l tran sm ite in form aii i stim uleaz aciu ni.
n u n ita te d ialectic cu gndirea, lim b aju l rm n e m ereu n urm a acesteia,
id eile fiin d ntotd eau n a m ai dinam ice d ect se n in u l lor verb al.
C onsiderm e acest fa p t nu con stitu ie totu i u n contraargum ent a l unitii
in d estru ctib ile dintre gn d ire i lim b aj, fen om en u l p u tn d fi in terp retat n sensul
co n tra d iciei d ialectice d in tre form i eon inu t, con trad icie a eare form a rm n e
n totd eau n a n urm fa d e dezvoltarea con inu tu lui.
L im b aju l s e caracterizeaz prin trei asp ecte ce p o t f i cercetate d in tot attea
p u n cte de v e d e r e ;
a) fo n etic se con stituie n c d in perioad a an teprecolar i con st n n su
ir ea p articu laritilor son ore ale lim b aju lu i. D e m en ion at c structura fon etic
a lim b a ju lu i este i ea purttoare a u n u l sen s, avn d u n r o l im portant n
com u nicare ;
b) le x ic a l aspect ce s e realizeaz trep tat prin n su irea cu vin telor n cursul
d ezv o lt rii o n to g e n e tic e ;
c) gram atical.
E x ist trei form e d e lim b a j : oral, scris i Intern.
1 L im b a ju l o ra l este form a d e baz a lim b aju lu i, n care s e exp rim carac
terele son ore i corelaiile au d itiv-m otorii (prin c e le d ou laturi ale s a le : ascu l
tarea i vorbirea).
S ub form m onologat sau dialogat, lim b aju l oral are u n caracter situ ativ
(d ep in d e d e situ aia n care se m anifest), u n caracter adresativ, o tem de su s
in ere i uneori u n su b text alctu it din im p lica ii n e le se d e interlocutor.
M en ion m aceste caracteristici n tru ct toate p ot f i m od ificate n p sih op ato
lo g ie. D e ex em p lu : n stri d e m are ten siu n e afectiv , de raptus i in m om en te
d e eath arsis a fectiv ca i n schizofren ii, caracterul situ a tiv este ignorat, b oln avul
m a u ifestn d u -se sub im periul tendinelor sa le sau ca i cu m ar f i singur.
D e asem enea caracterul ad resativ p oate fi total ignorat n situ a iile n care
in su l v o rb ete singur (solilocveaz) sau n situ a ii de h ip eractivitate sim p l a lim b a
ju lu i, cunoscut su b denum irea de bavardaj.
S u sin erea lim b aju lu i este d eseori p erturbat n psih op atologie (schizofrenii,
d em en e etc.), boln avii n eavn d p osib ilitatea s urm reasc cu con secven i s
d ezv o lte tem a n diseuie.
S u b tex tu l p oate f i in terp retat n m anier d eliran t sau apreciat sim bolic, n
sp ecia l d e cei cu d elir d e interpretare, d e ctre p aran oici n gen eral i uneori
d e ob sesiv i.
L im b a ju l in te rn . P u n ctu l de in tersecie i fu ziu n e a gndirii cu lim b aju l are
lo c a ici pe teren u l lim b aju lu i intern. P rin caracteristicile sale, lim b a ju l in tern se
ap rop ie n ce a m ai m are m su r, uneori con fu n d n d u -se c u gndirea. D e asem enea,
nu e x is t lim b aj in tern fr o form ulare verb al, d u p cum i in v ersu l este v a la
b il : form u larea verbal este le g a t de gn d ire prin lim b a ju l intern.
Ieirea d in gn d ire a lim b aju lu i in tern este ilu strat prin aceea c e l este
n so it de sem n e sem an tice m in im e a le articulrii verb ale, fen om en care p oate fi
e v id en ia t p rin nregistrarea curenilor d e aciu n e ai aparatului fon ator n tim pul
d esf u r rii lim b aju lu i in tern , p e asem en ea A . N . Sofcolov (1956) a nregistrat
m icrom icrile lim b ii n tim p u l unor p rocese in telectu ale, artnd c acestea se tra
duc p rin d ezvoltarea con com iten t a unor m icrok inezii.

168
C onsiderm Ins c aceste date n u treb u ie s n e d u e la co n clu zia c lim
b aju l in tern este un lim b a j m inu scu l, n tru ct e l are p a rticu la r it i p rop rii. A stfel,
d ei d eriv din lim b a ju l oral, lim b aju l in te rn l d ep ete p e a cesta su b raport
fu n cio n a l, prin e l p reg tin d u -se, d e c e le m a i m u lte ori, in te r v e n ia o ral i scris.
P en tru F. MoCh (1962) lim b a ju l in tern preced p rin g en eza lu i lim b a ju l o ra l, el
iu in d n a tere n m o m en tu l n care im p u lsu rile creieru lu i p o t f i ev o ca te d elib erat
i n sp ec ia l a tun ci cn d s-a organizat un siste m de asoeiere a a cesto r ev o c r i, l i m
baju l se rea lizea z cn d se reu ete stab ilirea u n ei co resp o n d en e n tr e a c e ste e v o
cri i an u m ite acte.
L im b aju l intern este m ai op erativ, scu rt-circu itn d i rea lizn d co n co im ten e
ale unor elem en te pe care lim b aju l oral sau sc ris n u le p o a te red a d ect n su cc esiu n e.
In al treilea rnd, sp re d eosebire d e lim b a ju l oral i sc ris, care a u cu p r e
cd ere rol d e com u nicare, lim b aju l in tern se d istin ge prin. ca ra cteru l s u p regn an t
cogn itiv.

2.1.4.3.1. T ulburrile lim bajului oral se clasific n mod clasic n


trei categorii :
Dislogii sau tu lb u rri m entale ale lim bajului sn t consecutive modi
ficrilor de form i coninut ale gndirii i evolueaz f r m odificri ale
funciei lim bajului i ale aparatului logomotor.
Disfaziit sinonime afaziilor, constau n ansam blul tu lb u r rilo r com
prehensiunii i exprim rii lim bajului oral i scris, provocat de o leziune
cerebral circumscris i u n ila te ra l ; se datoresc deci tu lb u rrilo r func
iei lim bajului.
Dislalii snt tu lb u rri de p ronunare (articulare a cuvintelor), deter
m inate de modificri de intensitate patologic ale funciilor aparatului
logomotor.

2.1.4.3.1.1, DislogiUe. In scop didactic, n cadrul dislogiilor se disting :


a) tulburri de form (ale activitii verbale) ;
b) tulburri de coninut (ale funciei lingvistice i sem antice a
limbajului).
Tulburrile de form sau ale activitii verbale. T ulburrile de in
tensitate, nlim e i tim b ru ale activitii verbale se ntlnesc n anum ite
stri patologice, nevrotice, psihopatice sau psihotiee. A stfel, vocea bol
navului poate s fie de intensitate crescut, cu to n alitate nalt, ca n
strile de excitaie psihomotorie, n m om ente de catharsis afectiv sau
unsori n discursul m aniacal.
Invers, vocea poate avea in tensitate sczut, slab, optit, ca n
depresii, melancolie, psihastenie i, uneori, n schizofrenii.
P e lng aceste nsuiri de to nalitate afectiv, vocea m ai po ate ex
prim a nelinitea, anxietatea sau dezorientarea, i n aceste situaii este
ezitant, lim bajul pierzndu-i n acelai tim p din coeren.
In strile d elirante expansive sentim entul de for, bogie, ncre
dere sau putere este re d a t p rin vocea declam atoare, patetic. P reiozita
tea, supraestim area bolnavilor cu schizofrenie paranoid sau cu paranoia
se exprim deseori prin vocea manierat, emfatic.
Hiperactivitatea verbal simpl, vorbria, care n u este susinut
ferm tem atic, este cunoscut n psihopatologie sub denum irea de bavar-
daj i se ntlnete n situaii norm ale n special la fe m e i; exprim o
puternic not de extroversie. n situaii patologice, bavardajul poate fi.
ntlnit uneori n isterie, cnd persoana vorbete p e n tru a atrage atenia

169
ceior din ju r, fr s in seama de im presia lsat asupra acestora sau
cie opiniile interlocutorilor, precum i n stri de anxietate cnd persoa
nele vorbesc p e n tru a-i compensa i disimula sentim entul de profund
insecuritate.
S pre deosebire de bavardaj, care privete n special aspectul canti
ta tiv a l lim bajului p rin creterea debitului, n psihopatologie se cunoate
accelerarea propriu-zis a ritm ului verbal, num it tahifem ie.
A ccentuarea hip>erac tivi taii verbale, n sensul creterii patologice
a ritm u lu i i a debitului verbal, consecutiv accelerrii ritm ului ideativ,
po art num ele de logoree; se ntlnete n intoxicaii uoare, stri hipo-
m aniacale i m anie.
Aceeai accelerare a ritm ului ideativ, m arcat de repetarea stereo
tip sau anarhic a unor cuvinte sau fraze ininteligibile, care duce la
pierderea coerenei ideative, poart denum irea de verbigeraie.
H ipoactivitatea verbal. Poate fi vorba de o hipoactivitate verbal
sim pl, d atorit urnei stri de inhibiie, la oameni timizi, sau de o hipo
activ itate consecutiv unei stri afectiv-negative care le limiteaz comu
nicarea, aceasta fiind eliptic, ezitant, monoton, ca n depresii i psih
astenii. Ea este cunoscut n psihopatologie sub denum irea de bradi-
fem ie.
Scderea p n la dispariie a activitii verbale este cunoscut sub
denum irea de m u tism . E xpresie a unor leziuni neurologice sau a unor
tu lb u r ri psihice, m utism ul este ntlnit n clinica neurologic i n cea
psihiatric. Se cunoate astfel : m utism ul akinetic, care este un sindrom
caracterizat p rin tr-o tu lburare a strii de contiin, prin pierderea vor
b irii i a m o tricitatii. Bolnavul este inert, reacioneaz greu i tardiv la
stim ulii psihosenzoriali, d a r i urm rete cu privirea pe cei din jur, dnd
astfel im presia c e prezent n mediu. Se consider c ar fi consecutiv
u n o r leziuni ale corpului calos i, n general, ale sistem ului reticulat
activ ato r ascendent.
C nd etiologia m utism ului este legat de o boal psihic, acesta se
caracterizeaz p rin absena comunicrii, fr abolirea concomitent a
m otricitii.
Dei m utism ul, n adevrata lui accepiune implic absena comu
n icrii su b aspectul intensitii, psihopatologia l descrie sub diverse
grade : m u tism a b so lu t; de aspectul celui descris, ntlnit prin excelen
n neurologie sau n schizofrenia catatonic ; m utism r e la tiv : bolnavii
com unic p rin mim ic, pantomimic, scris, sau prin expresii verbale
reduse la fonem e, interjecii e tc .; m u tism discontinuu (sem im utism ):
n tln it n special la bolnavii cu confuzie m ental i la d e lira n i; m utism
electiv : bolnavii n u se adreseaz dect anum itor persoane sau evit s
relateze an u m ite situaii, de obicei stresante.
Psihopatologia studiaz de asemenea strile care, prin aspectul lor
clinic, seam n cu m utism ul, i anume : m utitatea se caracterizeaz
p rin im posibilitatea de a v o r b i; se datoreaz unei leziuni n zona corti-
cal a lim bajului, asociat cu leziuni ale aparatului a u d itiv ; musitaia
este vorbirea n oapt, inteligibil, n tlnit n special la schizofreni;
m itacism ul este u n m utism deliberat i voluntar care poate fi ntlnit
la sim ulani, la unele persoane norm ale, ca o reacie de protest (n special

170
la tineri). El m brac ns forme particulare la oligofrenj, demerui si
psihopai, ca expresie a aceleiai opoziii.
A fem ia (anartria) se datorete unei leziuni neurologice, corticale
(afazice) i se caracterizeaz printr-un m utism n tre ru p t uneori de fe
nomene care exprim m ulum irea, nerbdarea sau negarea.
De asem enea, ritm u l verbal poate fi incoerent, traducnd pe planul
lim bajului incoerena ideativ, dup cum ritm u l poate fi brusc n tre
rupt, fenomen cunoscut sub denum irea de blocaj verbal. Uneori, n
tim pul discursului sau dialogului, se constat c bolnavul repet ace
leai cuvinte sau aceleai fraze, fenom en cunoscut sub denum irea de
stereotipie verbal {fig. 8 i 9) i in tln it n special la schizofreni.
R epetiia obsedant a unuia sau a mai m ultor cuvinte sau expresii
n general grosolane, se ntlnete n special la bolnavi cu stri afectiv-
negative i poart numele de onomatomanie.
R epetarea (involuntar) a unor cuvinte, de obicei a ultim elor sau
a ultim ului cuvnt din fraz, se num ete palilalie. A li autori consider
c palilalia const n tendina patologic de a rep eta unele cuvinte n
ritm din ce n ce mai rapid ; se ntlnete n leziuni ale corpului stria t
i n dem ene cu caracter atipic, cunoscute sub denum irea de boala
Pick i boala Alzheimer.
Alteori, bolnavul (cu schizofrenie, oligofrenie sau dem en) repet
ntocmai cuvintele auzite, datorit sugestibilitii sale exagerate, sim p
tom cunoscut sub num ele de ecolalie. Acest sim ptom psihopatologic nu
se ntlnete izolat, ci de obicei nsoit de ecormmie (im itarea expresiei
mimice a interlocutorului) i de ecopraxie (im itarea gesturilor in terlo
cutorului).
Palilalia, ecolalia, m utism ul i amimia au fost reunite de ctre
Guiraud n sindrom ul P.E.M.A., ntlnit n strile dem eniale, i m ai ales
n boala Pick.
Desigur, culmea incoerenei verbale o realizeaz psitacism ul, care,
departe de a alctui u n limbaj, const d in tr-o sonorizare m ecanic a
unor foneme lipsite de orice coninut sem an tic; se ntlnete n oligo-
frenia profund (idioie) i n demenele avansate.

Tulburrile de coninut (ale funciei lingvistice, semantice) al lim


bajului se caracterizeaz p rin alterarea sensului cuvintelor, care p o t fi
modificate, trunchiate, fuzionate, form ate p rin inversiunea fonem elor
sau prin aceea c bolnavul le confer o accepiune proprie, inedit,
diferit de accepiunea comun. Aceste m odificri se datoresc ruperii
unitii psihism ului, deteriorrii ori nedezvoltrii funciilor cognitive,
sau alunecrii delirante, situaie care exprim tendina bolnavului de a
ermetiza, obscuriza lim bajul ori de a-i descifra noi sensuri.
Aceste m odificri privesc att cuvintele ct i frazele.
La n ivelu l cuvintelor: relativ frecvent, n special n schizofrenie
i psihastenie, bolnavul poate folosi u n cuvnt obinuit cu sens diferit
de acela ndeobte cu n o scu t; este vorba de paralogism.
Alteori, bolnavii folosesc neologisme (vezi fig. 9 ); acestea snt cu
vinte im aginate, inventate de ei, n special de schizofreni, pen tru a
exprim a ct m ai fidel u n m esaj ori o inform aie specific. In afara acestor

171
l-irj. 8. Bolnava P.M., n vrst
de 51 de an i, cu schizofrenie
paranoid, n stadiul d efectual.
D isociaia p sih ic s e reflect n
s c r i s : se observ repetarea
stereotip> salata de cuvinte,
lij-/ n eologism ele i paragram atis-
mele; iieca re cuvint ncep e cu
m ajuscul.

WY.
mvj al-

/jlY^iEua-

F j - 9- A cela i caz d in fig.


8 : s e o b serv stereo tip ii de
lim b a j, n eo lo gism e, lip sa de Oftli
se n s a te x tu lu i. 4iuL- t
172
cuvinte noi, create ca expresie a necesitii de comunicare, i care poart
denum irea de neologisme active, n discursul bolnavului pot aprea
cuvinte noi, form ate in m od automat, p rin procesul asonanei, contam i
nrii sau fuzionrii. ntruct ele apar n tm p lto r i n u poart o sem ni
ficaie simbolic sau un mesaj, au fost denum ite neologisme pasive.
P entru a reda simbolic o arm cu capacitate de distrugere n m as a
rilor Europei, u n u l dintre pacienii notri cu schizofrenie denum ea
aceast arm inventat de el ,sform auleuropean (for = fo rm id a b il;
jnaul = a lua m aul). Era vorba de un iu n care dezvolta energie pe
baz de ap comprimat".
Uneori discursul bolnavului psihic abund n neologisme, pro n u n
ia are accent strin, lim bajul este deviat de la sensul i funcia sa,
lund un aspect autom at, bizar i inco m p reh en sib il; fenom enul poart
denum irea de glosolalie. n tru ct, datorit num eroaselor neologisme, bol
navul ias impresia c se exprim n tr-o lim b nou, creat de el, c
vorbete ntr-u n anum it jargon, fenomenul m ai este cunoscut n psiho
patologie sub denum irea de jargonofazie.
La nivelul fr a z e i: mai ales n stri de intoxicaie, n confuzii m en
tale. dar i n stri m aniacale i hipom aniacale, bolnavii ren u n la
conjuncii, prepoziii, articole, reducnd lim bajul la scheletul su,
form at n special din verbe i substantive ; acest stil telegrafic este cu
noscut sub denum irea de agramatism.
A lteori fraza poate cuprinde expresii bizare sau neoform aii v e r
bal care pornesc ns de la rdcini corecte, sim ptom denum it para-
gramatism.
Cnd ns, pe fondul unui discurs norm al, sn t inserate n m od
repetat unele cuvinte strine de sensul lo r obinuit, fenom enul se n u
m ete embololalie sau embolofazie.
n schizofrenie, dup prim ele com binri com prehensibile, cuvintele
pot fi asociate superficial sau reunite ntm pltor, ceea ce realizeaz o
disociere a lim bajului care se num ete schizofazie.
Utilizarea n special a neologismelor i a cuvintelor cu sens d e p r
ta t da coninutul lor sem antic explic aa-zisa tendin la sim bolizare
a gndirii, care const n nlocuirea unei noiuni sau a unei idei p rin
alte noiuni, idei, semne, cifre cu neles m ijlocit, de obicei n d e p rta t
de expresia logic direct i uor inteligibil. Astfel, u n u l d in tre bolnavii
notri num ea ceasul Ticu, legndu-1 n m od simbolic de num ele lu i
mic, Ticu, i de tic-tacul ceasornicului. n clinic, p rin tre bolnavi de
venise aproape proverbial expresia las-m cubic, care nlocuia sim
bolic expresia nu m pisa, nu m plictisi".
Toate aceste modificri de coninut al lim bajului duc la disociere
sem antic i, n ultim instan, la pierderea legturii n tre sem nificat
i semnificnt. n funcie de intensitatea afeciunii, d ar m ai ales de
n atura ei, aceast disociere i detaare a cuvntului de coninutul sau
sem antic are loc n mod progresiv.
Iniial, se produce o cretere a sferei semantice, o extindere a sen
sului cuvntului respectiv, care nglobeaz aspecte contingente sau de
prtate de el. Extensiunea sferei sem antice este cu a tt m ai m are i m ai
rapid, cu ct cuvntul respectiv este m ai abstract. Fenom enul se n tl
nete m ai ales n stri de deteriorare cognitiv.

173
Cnd procesul patologic avanseaz, folosirea abundent a paralo-
gism elor i neologismelor duce la distorsiunea sensului, fenomen care
se dezvolt n detrim entul comprehensibilitii lim bajului.
Cnd prin interpunerea a noi cuvinte desprinse de context sau
p rin elim inarea altora care au rol n susinerea tem atic a discursului,
se ajunge la paragram atism i're sp e c tiv agram atism , legturile sem ni-
ficant-sem nificat sn t foarte slabe, aparent lichidate sau e lim in a te;
aceasta este de fapt dispersia semantic. Tulburarea apare ca o consecin
a scindrii unitii ideative i se ntlnete cu precdere n schizofrenie.
In ultim ul stadiu al deteriorrii se ajunge la disoluia semantic,
cnd n tre sem nificat i sem nificant nu mai poate fi perceput nici o
legtur. In acest stadiu, lim bajul i pierde funcia sa de comunicare ;
nsui conceptul de lim baj pare inadecvat pentru aceste stri de activi
ta te logomotorie, de activitate cu aparen autom atic sau ludic.

2.1.4.3.1.2. Disfaziile. Cnd se apreciaz tu lburarea comprehensi


unii i expresiei lim bajului, trebuie s se elim ine strile psihotice, de
m eniale sau de nedezvoltare a funciilor cognitive.
Disfaziile (afaziile) cuprind o serie de tulburri de obicei legate de
leziuni cerebrale, p rin tre care menionm :
S u r d ita te a v e r b a l d e in ten sita te variab il, const Sn in com preh en siu n ea cu-
v ln tu lu i v o rb it. n tr e b r ile in terlocu toru lu i rm ln r rspu n s sau sn t u rm ate
de r sp u n su ri care n u a u leg tu r cu acestea. In stad ii m a i uoare, b oln avu l p oate
da im p r esia c ar n e le g e d ialogu l, deoarece din ten d in a de a d isim u la (foarte
frecv en t ), b oln avu l, n e le g ln d Un cu vn t, ded u ce n treaga Idee i n u m ai in v e s
tig a ii p sih o lo g ice sp ec ia le p o t ev id en ia tulb u rarea d e n e le g ere.
D e m en io n a t c su rd itatea verb al la p oligloi e m an ifest m ai pregnant
p en tru lim b a cea m ai recent n vat i m u lt m ai d iscret p en tru lim b a m atern.
S e co n sta t a ici ceea c e D e la y a descris isub n u m ele d e lege a disoluiei" (v.
M em oria). In stri m ai ava n sa te n s, conduita afazicu lui fa d e lim b a proprie
este c a aceea a unui o m cru ia i se vorb ete n tr-o lim b strin , p e care n u o
cu n o a te.
D eseo ri se con stat c b o ln a v u l n u recunoate cu vn tu l p ron u n at d ect dac
p ro n u n area este n so it de in d icarea i p rezentarea o b iectu lu i p e care-1 se m
n ific .
S u rd ita tea verb al, n m a n ifest rile sa le d iscrete, este n soit de elem en te
p a ra fa zice i j argonofazice cn d , p e fon d u l co n versaiei sp on tan e, pot aprea
c u v in te in in te lig ib ile , d esp rin se d e con text.
D e a sem en ea, n cad ru l su rd it ii verb ale p oate s apar in toxicaia prin
g est sa u p erseverarea o r d in u lu i d at, n se n su l c b o ln a v u l con tin u s execu te
p rim u l o rd in i dup c e i s -a ceru t s ex e c u te u n altu l.
In to x ic a ia p r in e u v l n t rep rezin t o tran sp oziie a fen om en u lu i d in planul
p ra x iei p e a cela a l lim b a ju lu i : b oln avu l rep et rspu n su l la prim a ntrebare, i
la n tr e b r ile u rm toare.
A m n e z ia v e r b a li, d eseori sin gu ru l sim ptom al afaziei, const n uitarea unor
c u v in te sa u 'i vocabularului! n n tregim e. In prim a even tu alitate, am nezia in te
resea z n p rim ul rn d m eta fo rele, a d jectivele, n u m ele proprii, ap oi n u m ele de
fa m ilie , su b sta n tiv ele i n fin a l verb ele, am in tin d aceeai leg e a d isolu iei ca i
le g e a reg re siu n ii m em oriei, en u n at de T h . R ib ot (uitarea se atern e d e la
p rezen t sp re trecu t, de la n esistem atizat la sistem atizat, d e Ia com p lex la m ai
pu in co m p lex ).
A fa zicu l s e m ai recu n o a te i dup deform area cu vin telor folosite, dup
n lo cu irea cu v n tu lu i p o triv it cu un altul, desp rin s de co n tex t (probabil datorit
a m n e ziei v erb a le), fen o m en cu n o scu t sub denum irea d e p a ra ja zie.
A fa z ia este n so it n to td ea u n a d e a le x ie sa u ce c ita te v e rb a l , care con st
n in eo m p reh en sib ilita tea lim b a ju lu i scris. D e in ten sitate variab il, a lexia poate

174
s m p ied ice: a) recu n oaterea arhitecturii g en erale a u n u i te x t (situaie In care
b oln avul n u aaz p agina In p oziia lizibil) ; b) recu n oaterea literelor (a le x ie
litera l ) sau c) recunoaterea silab elor ('alexie silab ic, a sila b ie ! T ot d in a fezie
face parte a le x ia m o to rie care con st n im p o sib ilita tea d e a citi cu v o c e tare
L egtura a lex ie-a fa zie este ilu strat i d e fa p tu l c n situ a iile n care
b oln avii reuesc totu i s citeasc, din cauza tulb u rrii a fa zice nu p ot rep rod u ce
ceea ce au citit.

Toate aceste tulburri de limbaj se ntlnesc n leziuni neurologice,


n special n hem oragii cerebrale, ram olism ente cerebrale, tum ori, ab
cese sau traum atism e cerebrale, ele fiind m ai am plu tratate n m anua
lele de neurologie.

2.1.4.3.1.3. Dislaliile. D ificultatea sau im posibilitatea pronunrii


se poate m anifesta n mod predilect p en tru : anum ite sunete (dislalie
de sunet), anum ite silabe (dislalie de silab) sau p e n tru anum ite cuvinte
(dislalie de cuvnt).
Menionm faptul c sunetul, silaba sau cuvntul respectiv, lu a t
singur poate fi pronunat, dislalia m anifestndu-se num ai cnd acesta
este ntln it n tr-u n an u m it context.
Dislaliile literale sn t m inuios studiate de logopedie, aa c aici
le vom m eniona num ai pe cteva.
Dislalia pentru R (rotacism) const n im posibilitatea de a obine
vibrarea vrfului lim bii i vibrarea (probabil compensatorie) a vlului
palatin, atunci cnd se ncearc pronunarea sunetului R.
D ificultatea pronuniei sunetelor nalte (S, Z, J) i a com binaiilor
(PS, TS, KS) determ in ssiala (sigmatismul). A ceasta este o dislalie
dental, determ inat de im plantarea vicioas a dinilor sau de o defor-
Insuficiena contraciei vlului palatin {prin parez sau paralizie),
existena polipilor nazali, determ in vorbirea pe nas (rinolali), care
este o dislalie nazal.
Cnd la tulb u rrile de articulare se asociaz tonii sau clonii ale
m usculaturii fonatorii sau respiratorii, apare blbiala (balbismul), care
prezint ca form e clinice de m anifestare :
a) Balbismul clonic se caracterizeaz p rin vorbirea repetat, saca
d at ; poate interesa o silab, de obicei de la n ceputul unui cuvnt sau
al unei fraze (ba b a ba bal-sam , ma ma-mama).
b) Balbism ul tonic se m anifest p rin tr-o rezisten puternic la
pronunarea unei silabe sau cuvnt, rezisten care ntrerupe d isc u rsu l;
atunci cnd este depit, cuvintele se revars brusc, tum ultuos, n cas
cad (b b b-balsam , m m m-mama).
n practic se ntlnete de obicei balbism ul m ix t sau c) balbismul
tonico-clonic.
T ulburrile m usculaturii fonatorii n u constituie principala cauz
a balbismului. n totdeauna sn t interesai m uchii respiratori i asiner-
gismul lor funcional face s fie exprim ate cuvintele n inspir (cu in
suficient intensitate) sau n expir (brusc, intem pestiv i tumultuos).
Patogenia balbism ului trebuie privit n mod com plex, ca un asinergism
funcional al m usculaturii articulatorii, fonatorii i respiratorii, care se
ncadreaz n tr-u n complex sim ptom atic de esen nevrotic.

175
Evident, dificultatea n pronunie se manifest ntr-o mai mare
am plitudine n anum ite situaii emoionale, dar i eu ocazia folosirii
u nor cuvinte m ai dificile. D atorit acestui fapt, pacientul evit s ros
teasc aceste cuvinte, caut s le nlocuiasc cu altele, pe care nu numai
c n u le gsete im ediat, d ar nici n u snt, semantic, tot att de adec
vate ; discursul devine astfel mai puin inteligibil. Datorit faptului c
n u gsete ntotdeauna prom pt cuvntul cel mai adecvat, pacientul se
incarc tensional afectiv -n eg ativ ; pe de alt parte, greutatea de a pro
n u n a cuvintele dificile i creeaz o veritabil fobie fa de acestea (cu
noscut n defectologie sub denum irea de logofobie).
D atorit suprim rii num eroaselor silabe sau cuvinte, n situaia
unui balbism avansat, nsoit de inversiuni, repetiii i eliziuni, limba
ju l poate deveni total ininteligibil, fenom en cunoscut n psihopatologie
sub denum irea de tum ultus sermonis.

2.1.4.3.2. T ulburrile lim bajului scris. A prut pe baza lim bajului


oral, lim bajul scris n u const n tr-o sim pl transpoziie a acestuia n
form a grafic, ci are caracteristici proprii, iar desfurarea lui corect
im pune anum ite rigori.1
S pre deosebire de lim bajul oral, unde n tre foneme se stabilesc
relaii tem porare, n lim bajul scris, cuvintele snt ordonate spaial.
Lim bajul scris necesit n plus o baz senzorial m ai ampl prin
includerea pe prim plan a analizatorului v iz u a l; la fondul senzorial
audio-m otor al lim bajului oral se adaug acum aspectul vizual, limbajul
scris fiind vizualo-audio-m otor.
P rin felul su de desfurare, lim bajul scris se apropie de monolog
i im plic exigenele lim bajului monologat. El devine astfel o form
nchis'1 de com unicare i, p en tru a fi bine neles (ntruct este lipsit
de sprijinul interlocutorului), treb u ie s fie limpede, riguros, explicit. n
acelai tim p lim bajul scris i pstreaz caracterul situativ, adresativ i
sistem ul de referin.
D ificultatea lim bajului scris sporete i m ai m ult fa de lim bajul
m onologat, p rin fap tu l c n u m ai poate beneficia de expresivitatea
direct. n tr-ad ev r, lim bajul m onologat, p rin folosirea adecvat i opor
tu n a in tensitii tim brului, m odulaiei etc., adaug la semnificaia
sem antic a ideii, p rin nota de expresivitate, noi semnificaii care, prin
caracterul lo r v iu i adecvat, sporesc comprehensibilitatea i convinge
rea ; considerm c p rin fo ra expresivitii se poate valorifica, In mani
er particular, sem nificaia general a cuvntului.
Lipsit de sp rijin u l i beneficiul expresivitii, lim bajul scris are
un caracter predom inant c o n te x tu a l; sensurile, semnificaiile sale decurg
n aceast situaie exclusiv din context, din m odul de construcie a
frazei. Tocmai de aceea conservarea rigurozitii logice i gramaticale,
folosirea judicioas a lexicului, grija p e n tru stil, dobndesc o im portan
deosebit n situ aia lim bajului scris. Expresie grafic a vorbirii auzite,
lim bajul scris urm eaz, n eventu alitatea sa patologic, tulburrile lim
bajului oral. A stfel : dislogiile.;' disfaziile i dislaliile au ca expresie gra
fic tu lb u rri d enum ite pshografice, diagrafice i respectiv caligrafice.

176
2.1.4.3.2.1. Tulburrile psihografice (corespunztoare dislogiilor) pot
fi sistem atizate n : a) tulburri ale activitii grafice ; b) tu lb u r ri ale
morfologiei (grafice); c) tulburri ale sem anticii grafice.
Tulburrile activitii grafice includ ; hipoactivitalea grafic, sc-
, derea activitii grafice, de intensitate variabil, m ergnd pn la refu -
[ zul de a scrie, asociat (fiind probabil n situ aiile n care apar aceste
] simptome, i n special n schizofrenie ; uneori se constat o disociere
{ ntre negativism ul verbal i negativism ul pe care l p u tem denum i grafic,
n sensul c bolnavul refuz s vorbeasc, d a r accept s scrie ; h.iper-
act.ivita.tea grafic poate avea diferite grade, ia r ii form a sa m axim ,
cnd se m anifest ca o tendin patologic i irezistibil de a scrie, poart
numele de graforee, fiind corespunztoare (sau p robabil consecina) lo-
goreei. Se ntlnete mai ra r dect aceasta, deoarece bolnavii care p re
zint logoree, fiind In acelai tim p instabili, n u au r b d area s transpun
grafic tum ultul expresiei lor verbale. P oate ex ista o veritabil disociere
a logoreei de expresia sa grafic, m ai ales la schizofreni i paranoici, care
redacteaz diverse texte, planuri, ju rn ale intim e, pe care n u le t e r
m in niciodat.
t Ilu strativ n acest sens este opera" unui paranoic cu studii supe
rioare care redactase peste 5 000 de pagini d in tr-o lucrare in titu lat
sugestiv Poveste neterm m at . Un a lt pacient schizoren cu delir cos
mogonic, se folosise, p entru a-1 exprim a, de o bucat d e h rtie de dim en
siunile unui ziar, nct la prim a v edere asem narea h rtie i cu u n ziar
era izbitoare. Acest al doilea caz ilustreaz a tt disocierea Intre logoree
i expresia grafic (bolnavul era tcut, cufu n d at n lum ea lui autist)
ct i grafomania.
Grafomania se m anifest n u a tt p rin ten d in a im pulsiv, patolo
gic, de a scrie, ci n special p rin predilecia, m anifestat n exces,
pentru exprim area grafic. Spre deosebire de caracterul intem pestiv i
deseori eliptic sau incoerent al curgerii grafice, n tln it n graforee, g ra
fom ania respect coerena i rigorile stilistice ale lim bajului scris, de
care se distinge doar p rin coninutul su i p rin cantitate ; se ntlnete
n special la bolnavii cu delir cronic sistem atizat, care i expun d etaliat
planurile de reform , invenie etc., la idealitii pasionali, care caut
s-i exprim e tum u ltu l ideativo-afectiv p rin n enum rate scrisori, la
cveruleni i procesomani, care i exprim n scris interm inabilele plin-
geri, acuzaii, proteste etc.
n cadrul psihografiilor se ntlnete frecv ent incoerena grafic
(fig. 8 11), n care cuvintele sau frazele sn t lipsite de legtur n tre
ele. Aceasta exprim incoerena verb al i n u ltim in stan incoerena
ideativ, n clinic cele' trei aspecte coexistnd. S tereotipiile grafice, care
< constau n repetarea unei conjuncii, cuvnt sau fraze, precum i n in
tercalarea lo r repetitiv n cursul expunerii grafice, sn t de asem enea
expresia stereotipiilor verbale. Una din formele de stereotipie grafic
const n scrierea cu m ajuscul a fiecrui cuv n t din fraz sau a fiecrui
cuvnt de la nceput de rnd.

Tulburrile morfologiei grafice (v. fig. 10, 11). S tarea afectiv a


bolnavilor psihici se poate exprim a p rin aspectul scrisului : c u litere de
dim ensiuni m ari i cu rnduri ascendente n m anie, hipom am e i stri

177
12 C. 5.10 8
de excitaie p sih ic ; cu litere m runte i cu rnduri descendente n st
rile depresive.
Cele m ai m ulte i mai complexe tulburri de scris se ntlnesc ia
b o ln a v i; scrisul seismic, n tln it mai ales n bolile cu o fenomenologie
litere i silabe, litere inegale, rnduri suprapuse, abundent de ghilimele
i m ajuscule, scris ca de tipar, arabescuri, sublinieri etc. Alteori scrisul
lor (ca i la debili i demeni) are aspectul unei razglituri i n acest,
caz p o art num ele de grifonaj (v. fig. 10, 11).
A m intim de asem enea scrisul n oglind (de la dreapta la stnga)
care este expresia unor tulburri de percepie spaial sau a m anieris
m ului bolnavilor schizofreni; scrisul n ghirland (v. fig. 10) ntlnit n
schizofrenie, m anifestri delirante i n dem ene ; scrisul suprapus (v.
fig. 11) exprim sim bolism ul gndirii schizofrenice i autism ul acestor
bolnavii schizofreni, al cror text poate prezenta omisiuni frecvente de
m otorie de tip extrapiram idal, dar i n catatonie.

n ii ^lYi /W u s :
t h i cifcg- y vfvT' U . JL j -f.
lT T rT f { g ~ .7 in t^

'n ^
izzffm u g t :
.-fi. -......
-D X ~ : i= J H -

(; a r <V
o h ^ 7 ^
g5 f A _ iit 3 \T r
Fig. 1Q, D e s c o m p u n e re a e x p re sie i gra Fig. 11. D e sc o m p u n e re a e x p re sie i
fice l a u n sc h iz o fre n , c u d is p a r iia c u g ra fic e l a u n sc h iz o fre n , c u d ezm em
v in te lo r, p l a s a r e a b iz a r a g r u p u rilo r de b r a r e a c u v in te lo r, in v e r s a r e a lite re lo r,
s e m n e l a m a r g in ile h r tie i, a g lu tin a te , lip s a d e s e n s a te x tu lu i re sp e c tiv .
s c ris n g h ir la n d " .

Tulburrile sem anticii grafice. n cadrul grafo-patologiei, pe locul


nti n ordinea frecvenei se situeaz paragramafismele ; contrar opiniei
comune, ele n u se refer la,desenul grafism ului, ci la transpoziii de li
tere i cuvinte, substituii, omisiuni etc. Se ntlnesc n special n schi
zofrenie.

173
Neografismele, dei considerate corespunztoare neologismelor nu
constituie ntotdeauna o sim pl fonogram a lo r (J. Bobon, 1962) se
ntlnesc n special n schizofrenia paranoid, n parafrenie i uneori n
paranoia.
Nedezvoltarea gndirii constituie unul din aspectele semiologice
ale oligofreniilor. G ravitatea aspectului clinic al acestei nedezvoltri
servete drept criteriu p en tru delim itarea celor trei grade de olgofrenie:
idioie, im becilitate i debilitate m ental (v. Oligofreniile),
Regresiunea gndirii reprezint u n a din com ponentele eseniale ale
proceselor dem eniale. Demena, starea de regresiune global sau lacu
nar a personalitii, se caracterizeaz p rin pierderea total sau parial
a capacitii de gndire, prin scderea sau pierderea cunotinelor pro
fesionale i a capacitii de utilizare a experienelor trecute n situaiile
p re zen te ; prin scderea sau pierderea capacitii de nelegere i orien
tare n prezentul ex iste n ia l; prin pierderea posibilitii de apreciere
critic a actelor proprii, a strii de boal i a poziiei persoanei fa de
societate. Deci, dac n oligofrenii este vorba de nedezvoltarea gndirii,
n dem ene se produce regresiunea ei.

2.1.4.4. Metode de cercetare a gndirii

Metodele de cercetare a gndirii sn t foarte complexe, ia r aplicarea


lor depinde de : vrst, gradul de instruire, tipul form aiei profesionale
etc. Deoarece exam inarea gndirii cuprinde o b un p arte din problem a
tica examenului psihic general, unele din aceste probe vor fi expuse la
capitolele investigaiilor i oligofreniilor.
In general bolnavii sn t solicitai s com pare diferite obiecte sau
noiuni, p entru a ne d a seam a n ce m sur snt capabili s scoat n
eviden asem nrile i deosebirile d intre ele. P e n tru cercetarea opera
iilor de analiz i sintez se urm rete capacitatea de evideniere a p r
ilor eseniale i particulare ale noiunilor i respectiv utilizarea acestor
elem ente p en tru form area noiunii despre unele obiecte, fenomene,
aciuni.!
Posibilitile de generalizare se apreciaz p rin evidenierea capaci
tii de com paraie, prin sortarea unor im agini, d up d em entele gene
rale i principale ale m ai m ultor obiecte, fiine, aciuni.
C apacitatea de generalizare, ca i cea de abstractizare i concre
tizare, se deduc din felul n care pacientul nelege definiiile, noiunile
m atematice, exem plificrile. nelegerea proverbelor, zicalelor, a unor
texte, a unor problem e servete drept metod de apreciere a capacitii
de judecat i raionam ent a bolnavilor.

2.1.5. SEMIOLOGIA IMAGINAIEI

Fiind susinut de gndire (al crei elem ent esenial este) i avnd
originea n reprezentri, im aginaia poate fi considerat un proces psihic
de prelucrare, transform are i sintetizare a reprezentrilor i ideilor, n
scopul furirii u n o r noi imagini i ideij

179
Dei se desfoar att n legtur cu reprezentrile ct i cu pro-
c essb de gndire, im aginaia reprezint n coninutul su elementul unor
mom ente eseniale ale gndirii (n accepiunea ei creatoare).
Crearea noilor imagini se face a tt pe baza unor obiecte sau feno
mene existente n realitate, d a r nepercepute vreodat de subiect, ct i
pe baza u nor obiecte i fenom ene inexistente n realitate.
n form a ei neintenional sau pasiv (care cuprinde visul i reve
ria), im aginaia are strnse legturi cu psihopatologia, ntruct aceste
producii ale ei constituie elem entele principale de care se ocup stu
diul psihopatologic. n tr-adevr, toate tendinele insului, toate aspiraiile
i dorinele, gndurile intim e i pasiunile nepermise, precum i tem erile
sale, v in s se m anifeste n aceast satisfacie halucinatorie, care
este visul.
In form a ei intenional sau activ, imaginaia se prezint ca :
imaginaie repi'oductiv (foarte apropiat de memoria imagina
tiv), n care este vorba de o asociere a elementelor verbal-imaginative
cu im agini care vin din experiena proprie, cum se ntm pl n lectur ;
vis de perspectiv (expresie a contiinei propriei perspective)
n care este vorba de proiectarea m ental a dorinelor, aspiraiilor i pla
nurilor de v ia ;
- imaginaie creatoare, condiia sine qua non a nelegerii oricrui
act de creaie, prin care este anticipat im aginativ ideea sau chiar pla
nul viitoarei aciuni.
M odurile de realizare a noilor im agini sau procedeele prin care
opereaz im aginaia pot fi difereniate dup gradul de complexitate n :
a) Aglutinarea const n fuzionarea, n mbinarea a dou sau mai
m ulte im agini ce reprezint obiecte, fiine sau pri ale acestora ; de
exem plu centaurii fiine cu b u st de om i corp de cal, diavolul cu
figura de om ns cu coarne i coad, ngerii copii cu aripi ete.
b) Combinarea const n situarea unei imagini ntr-un context ne
obinuit, realizndu-se astfel relaii noi ntre imagini i elementele
ambianei.
c) Am plificarea (exagerarea) sau diminuarea anum itor nsuiri ale
im aginilor unor obiecte sau fiine, n scopul realizrii unor efecte de
contrast (uriai i pitici).
d) Tipizarea reprezint m odalitatea de exprimare a esenei unor
relaii rezultate din generalizarea trstu rilor caracteristice i eseniale
ale im aginilor unor grupe de obiecte, maini, oameni, care apoi snt indi
vidualizate n tip u ri de obiecte, m aini, tip u ri de eroi n literatur etc.
e) Schematizarea const n reprezentarea prilor eseniale ale unor
tipuri de persoane, de aciuni, de maini. P rin tipizare i schematizare
de altfel se realizeaz im aginea m ental a obiectului, a aciunii. Aceste
modele ale imaginaiei deosebesc (dup Engels) realizrile omului de rea
lizrile altor fiine, caracterizate p rin tr-o perfeciune greu de atins de
ctre persoana um an nenarm at cu maini perfecionate (pnza de
pianjen, celula de cear etc.). n ain te de a realiza un obiect sau de a
ntreprinde o aciune, omul, spre deosebire de animale, i construiete
n m inte im aginea obiectului sau aciunii pe care o va ntreprinde.
f) Simbolizarea, una d in m odalitile frecvent ntlnite n psiho
patologie, const n exprim area unei idei printr-o imagine dedus i

180
caracteristic unui dom eniu de obicei n d ep rtat de expresia direct i
uor inteligibil a ideii respective.
Psihopatologia im aginaiei este strns legat de psihopatologia gn
dirii, modificrile sale de aspect can titativ precum i tu lb u rrile sale
fiind corelate cu dezvoltarea i respectiv cu tu lb u rarea gndirii.
Astfel imaginaia este sczut n toate strile de nedezvoltare cogni
tiv (oligofrenii), constatndu-se chiar un an u m it ra p o rt n tre nedezvol-
tarea imaginaiei i insuficiena cognitiv. De asem enea, insuficiena im a-
giaaiei urmeaz ndeaproape deteriorarea cognitiv, aa cum se iitm pl
n demene.
Toate strile confuzionale, p rin dezorganizarea psihic pe care o
determ in, duc im plicit la p ertu rb area i dim inuarea tem porar a im a
ginaiei. Personalitatea epileptic p rin adezivitatea, vscozitatea i ncli
naia analitic excesiv ofer deseori im presia unei lim itri a im aginaiei.
Imaginaia mai poate fi sczut n cursul strilor de inhibiie, care
trebuie corect difereniate de negativism , m utacism , reticen sau opo-
zii'.-i. Astfel, im aginaia dim inueaz tranzitoriu n cursul inhibiiilor em o
ionale, n inhibiia din strile depresive, n nevrozele obsesionale,
psihastenii .a.
Exaltarea morbid a imaginaiei. C reterea forei im aginative se
ntlnete n intoxicaii uoare, n strile de excitaie, precum i n cazul
delirurilor cronice sau n schizofrenia paranoid, construcia delirant
fiin l nu numai o deviere parareal ideativ, ci i o realizare pe plan
im aginativ.
O form de exaltare im aginativ este m itom ania sau pseudologia
fantastic (Birnbaum), considerat de autorii clasici ca form a de m ani
festare a isteriei, d elirurilor de im aginaie i a sindrom ului Korsakov.
A ctualmente m itom ania este considerat u n sindrom n tln it n
diferite stri, d ar i un aspect al u nor personaliti caracterizate p rin
em otivitate, sugestibilitate i exaltare im aginativ.
La aceste personaliti a r fi vorba de o ten d in m itom anic, n tru c t
bolnavii pun n serviciul im aginaiei toate resursele lor cognitive ; ei
adapteaz produciile im aginaiei la nivelul socio-cultural al interlocu
torului sau auditoriului, pe care n s l subestim eaz ntotdeauna nu
num ai sub aspect etic, d ar i sub aspect cognitiv.
Indiferent de coninutul tem atic, relatarea m itom an se caracte
rizeaz prin :
a) Organizarea romanesc a tririi, care face ca aspectul form al al
discursului s n u fie adecvat i m odelat conin u tu lui su ; dincolo de
relatarea m itom anului, interlocutorul sesizeaz irealitatea coninutului.
b) Alibiul existenial se caracterizeaz p rin aceea c, indiferent de
form a relatrii i chiar de coninutul ei, ideile m erg univoc unidirecional
spre supraestim area persoanei p r o p r ii; m itom anul i cldete im aginea
de sine pe baza intuiiei dorinelor i ateptrilor au d itoriului despre sine.
c) Suprasemnificarea este o alt caracteristica a jocului im aginativ
al mitomanului, care trece de la simpla exagerare pn la fabulaia cea
mai ampl, scopul principal fiind de a atrage aten ia i interesul celorlali
asuppa sa.
d) n sfrit, o alt caracteristic este conduita de team d atorit
creia mitomanul consider c nu poate realiza o leg tur interpersonal
dect p rin interm ediul fabulaiei. A tunci cnd aceast relaie l in tere

181
seaz, se dezvolt o stare de team legat de posibila descoperire a carac
teru lu i fabulator al relatrii. P en tru a da o aparent de realitate fabu
laiei, m itom anul este capabil s se angajeze chiar ntr-o relaie concret ;
atunci cnd toate ncercrile s-au soldat cu eec, ultim a lui soluie este
fuga i uneori suicidul, cu doze subletale de substane toxice, conferind
astfel i acestui act fatal o not fabulatorie.
In privina relaiei mitomanie-boal psihic, opiniile au nregistrat
o anumit evoluie ; astfel, n mod clasic se considera c mitomania este
avanscena delirului de imaginaie sau fantastic. Puini snt astzi aceia
care admit aceast supoziie.
Se consider c relaia m itom anie-psihopatie exprim o realitate,
n tru c t adesea conduita psihopatului poate constitui prototipul m ito
m aniei ; n perversiunile sexuale m itom ania nu constituie un scop, ei
doar u n m ijloc de negare a tu lburrii instinctive.
In isterie, mitomania nu mai reprezint un epifenomen ca n alte
eventualiti, ci este intrinsec i implicit conduitei isterice ; n debili
tatea mental, mitomania are rolul de a compensa insuficiena cognitiv.
M itom ania trebuie deosebit de arlatanie sau de escrocherie, even
tu a lit i n care cei im plicai opereaz n mod deliberat, organizat, n
grup, conform unui p lan i unor reguli tehnice". Spre deosebire de
acetia, m itom anul apare ca naiv i dezadaptat, neputnd beneficia de
exerciiu, experien i legtur autentic cu re a lita te a ; lipsit de toate
acestea, m itom anul este u n debutant perpetuu.
L ipsit de scop i beneficiu utilitar, m itomania asem ntoare
fantasm ei i reveriei se ndeprteaz de m inciun, ndreptndu-se spre
delir, fr a aparine ns lum ii delirante.
D ac fabulaia coerent i relativ adaptat aparine mitomaniei,
confabulaia, fiind nsoit de tu lb u rri mnezice i de scderea pragului
de control al contiinei, realizeaz un discurs strin de circumstane i
ru p t de realitate. D etandu-se de realitate, lipsit de izvorul socio-
genetic, alim en tat de pseudorem iniscene sau de fragm ente de vis, con
fabulaia m archeaz nc u n pas pe scara dintre adevr i delir. Dei
exist au to ri care o consider deliberat, ca o tentativ de disimulare a
bolnavului n fata propriului dezastru mnezic, confabulaia este ntot
deauna labil, relativ incoerent i tinde inexorabil spre absurd.
Spre deosebire de m itom anie i confabulaie, care se nscriu n aria
de stu d iu a psihopatologiei, m inciuna (alterarea intenionat a adevru
lui) ntLnindu-se la persoane cu o deplin claritate a contiinei i cu
posibiliti cognitive intacte, poate fi apreciat din punct de vedere psiho
patologic doar sub aspect etic.
ntru ct caracterizeaz persoana celui n-cauz, minciuna n u trebuie
co n fru n tat cu realitatea, cu veridicitatea faptelor, ea nu trebuie opus
adevrului, ci m ai curnd sinceritii11 (A. Porot, 1965).
Considerm c sim idaia are o sfer m ult mai restrns, ea refe-
rind u -se doar la falsificarea adevrului n privina strii de sntate.
A stfel pot fi sim ulate boli organice, n special neurologice, sau boli psi
hice variate, n special stri de negativism i stupoare, m utism sau oneiro-
idism hlucinator (n care nil poate sim ula ns i starea confuzional),
agitaie m aniacal etc.

182
De m enionat c la bolnavii isterici i debili m entali, sim ulaia este
accentuat, tenace i persistent, n ciuda aspectului caricatural i opo
ziiei am bianei. G radul i fidelitatea11 sim ulrii unei boli somatice sau
psihice snt n funcie de imaginaia, inteligena i rezistena celui care
sim uleaz ; o persoan cu spirit de observaie i pregtire medie poate
depista ns orice stare de simulaie.
n afara sim ulaiei adevrate, n tln it la subieci cu o stare fizic
i psihic norm al, se descrie m etasim ulaia, n care dup un episod
psihotic acut, real (confuzie, depresie, bufeu delirant) sau dup un acci
dent, subiectul refcut, realiznd beneficii consecutiv situaiei patologice,
persevereaz n acuzele ale anterioare.
Spre deosebire de aceasta, suprasim ulaia presupune o tulburare
somatic sau psihic preexistent pe care bolnavul o amplific.
Dimpotriv, disimularea const n ascunderea unor sim ptom e psi
hice sau somatice ori a unei boli, n scopul sustragerii de la u n tratam en t
obligatoriu, obinerii unui beneficiu sau punerii n aplicare a unei idei
d elirante sau tendine suicidare. De m enionat n a ltu l potenial disim ula-
to r al bolnavilor depresivi, m anifestat n special la debutul sau dup tra
versarea episodului depresiv, adic tocm ai atunci cnd tendina suici-
dar se m anifest m ai pregnant. Ei i disim uleaz starea psihic pentru
a evita internarea sau p en tru a obine extern area, ca s poat pune n
aplicare acest act final, fatal.
S e v o rb e te d e f a p t d e a d e v r a te c o n d u ite d e d is im u la r e freticena de disi
mulare), d e n e g a r e -a b o lii s a u sim p to m a to lo g ie i a c e s te ia (reticena de renegare
sa u anoso-gnozic) i n s f ir it a s c u n d e re a sim p to m e lo r m o r b id e d e c tr e p a c i
e n i n fa z e le in c ip ie n te a le p r o c e s e lo r d e m e n ia le , c n d a c e tia m a i p s tre a z n c
c o n tiin a v e rs a n tu lu i d e s c e n d e n t" a l e x is te n e i.

2.2. SEMIOLOGIA STRILOR AFECTIVE

Fa de orice aspect al am bianei, n orice m om ent al existenei


sale, insul dezvolt o trire", desfoar o atitu d in e bogat n nuane i
variabilitate, pe m sura afectivitii sale. n tr-ad ev r, fa d e aceeai
situaie, fa de acelai aspect a l am bianei, n u nu m ai diverse persoane,
d a r chiar aceeai persoan, poate dezvolta reacii diferite, dup cum
aceeai reacie poate avea sem nificaii diferite. A ceasta pentru c pro
cesele afective reprezint o form de m anifestare a atitudinii om ului
fa de situaiile de via, fa de realitatea nconjurtoare, n general.
Ele exprim n modul cel mai deplin universul subiectiv, simfonia subiec
tiv a vieii interioare, a individualitii i personalitii insului.
P rin caracterul su pregnant subiectiv, afectivitatea este procesul
psihic cel m ai legat de personalitate, p rin interm ediul cruia omul i
m anifest caracterul personal, ca existen original, unic, irepetabil ;
prin trstu rile sale afective, care-i confer subiectivitatea, insul i m ani'
fest unicitatea sa n lume. Aceasta se realizeaz n u num ai prin anum ite
trsturi considerate constante11 ale afectivitii, ci i prin m anifestrile
dinamice" ale vieii afective i, n prim ul rnd, p rin sentim ente. Senti
m entele snt ntotdeauna tr ite de om, ca avnd o legtur direct cu

183
personalitatea sa ; sentim entele snt percepute de cm ca expresie a pro
priei sale personaliti" (P. M. Jacobson, 1958).
In cursul acestui capitol, referirile asupra strilor afective normale
vor urm a sistem atica i accepiunile lui V. Pavelcu, dup cre term enul
de afectivitate va fi folosit n modul cel mai general, nglobnd strile
afective elem entare, emoiile, dispoziiile, sentimentele i pasiunile.
In strile afective elem entare includem starea de afect, caracteri
zat prin tr-o puternic ncrctur emoional, cu un debut brusc i o
desfurare furtunoas, nsoit de modificri mimico-pantomimice i
neurovegetative (tahicardie, oscilaii tensionale, paloare sau m bujorarea
feei etc.). Starea de furie, de mnie este considerat o reacie emoional
prim itiv, caracterizat prin tr-o capacitate sczut de coordonare a rs
punsurilor,' a activitii psihomotorii. prin tr-o nalt tensiune afectiv,
care lim iteaz cm pul contientei la acel evenim ent conflictual. Aceste
stri trebuie deosebite de strile de afect patologic, n care se tulbur
luciditatea contienei, subiectul pierznd astfel capacitatea de discem -
m nt i de apreciere critic a faptelor sale i a consecinelor acestora.
Evioia dispune de un sistem m otivaional mai complex i presu
pune mecanisme elaborate n via, datorit crora beneficiaz de o con
diionare social m ai pregnant.
Em oia este acea stare tipic i particular care exprim rsunetul
afectiv al raportului d intre subiect i obiectele, fiinele sau fenomenele
lumii nconjurtoare. Emoiile au o m anifestare spontan, brusc sau de
lung d u rat ; tensiunea afectiv este de mai mic am plitudine dect n
starea precedent, fap t ee perm ite aprecierea logic a situaiei pe linia
sem nificaiei fenom enelor. D atorit acestor caracteristici, em oiile presu
pun o expresivitate desfurat ct i disimulat, precum i o detaare
de situaie i reinere, conform creia emoiile pot fi pasive i active.
Cu toate acestea, emoiile i m enin ntotdeauna caracterul obiectual,
referina la un obiect, situaie, idee, persoan, n funcie de care i
capt p olaritatea i coninutul. T ririle emoionale ale omului variaz
deci dup cum toate aceste elem ente satisfac sau nu trebuinele sau
nzuinele subiectului. Din prim a categorie fac parte em oiile pozitive
ca plcerea, satisfacia, bucuria, din cea de-a doua (emoiile negative)
neplcerea, tristeea, frica.
Dup tonalitatea lor, emoiile se m part n stenice (mresc capaci
tatea de efort psihic) i astenice (scad aceast capacitate). ^Emoiile domi
nante, n to talitatea lor, form eaz starea afectiv a subiectului ntr-un
m om ent sau altu l al existenei, fiind astfel strns legate de o dispoziie
bun, de veselie, de calm sau de o dispoziie de tristee, de nelinite, de
iraseibilitate.
Dispoziia este o stare afectiv general, de fond, de obicei de
durat, cu intensitate medie, care reflect starea de funcionalitate a
organism ului, fiind rezultanta tu tu ro r im pulsurilor extero-, intero- i
proprioceptive contientizate sau insuficient contientizate. Dispoziia este
deci determ inat a tt de gradul de adaptare la ambian, ct i de starea
subiectiv, precedent, care nglobeaz a tt elemente anterior contienti
zate, ct i elem ente insuficient contientizate.
Sentim entele sn t tririle emoionale cele mai complexe, stabile i
generalizate. Ele realizeaz n m odul cel mai nalt trirea r a p o r t u l u i

184
insului cu am biana. Au i ele un obiect precis i relativ statornic, care
le "onfer nu num ai continuitatea, ci i posibilitatea de influenare a
conduitei, angajnd insul pe latura voliional, aeionala i chiar cogni
tiv. Sentim entele snt mai interiorizate, m ai d iscret polarizate i cu o
expresivitate m ai vag, dei, prin com plexitatea lor, pot realiza fu n
dalul unor emoii variate. Aceast form subiectiv de tr ire are o con
diionare social evident, a crei valoare depinde de sem nificaia social
a obiectului lor. n forma lor superioar, se m anifest prin sentim ente
de prietenie, dragoste fa de colectiv, de p atrie sau sub forma senti
m entelor etice, estetice etc.
Pasiunile se deosebesc de sentim ente p rin am plitudinea mai m are
a tririi, prin angajarea mai puternic, p rin caracterul m ai stabil al rela
iilor pe care le realizeaz cu ambiana. P u te rn ic instrum entate voMio-
nal, genereaz im pulsuri spre activitate, fiind susceptibile de m ari nfp
tuiri. Dac fora lor dinam cgen const n com ponenta voliional, valoa
re. lor este legat de stru c tu ra personalitii i de sem nificaia social
a obiectului lor. Pasiunea p entru art, p e n tru tiin, pen tru profesia
aleas nnobileaz omul. Snt ns i pasiuni negative egocentrice,
individualiste care dezvolt personaliti avare, egoiste, teroriste,
sadice.
In psihopatologie, tulburarea strilor afective a fost apreciat dup
urm toarele criterii : natura (polaritatea), intensitatea, fora, labilitatea,
coninutul, adecvarea motivaional sau m otivarea delirant.
T ulburrile de afectivitate pot fi de asem enea analizate sub aspectul
m odificrilor cantitative (hiper- i hipotimiile), ct i sub aspectul modi
ficrilor calitative (paratmiile).
Dac n privina interpretrii i aprecierii st rilo r afective, exist
o m are variabilitate ntre autori i coli, n p riv in a accepiunii noiunilor
ce desemneaz diferite st ri afective, v ariab ilitatea este extrem , ne-
existnd un consens nici asupra faptelor, nici asupra cuvintelor11 (E. Cla-
pa m ie). Astfel, nu putem fi de acord cu sem nificaia noiunii de distim ie
- p rin care m ajoritatea autorilor desemneaz o m odificare n sens depre
siv a tonusului afectiv. P refix u l dis sem nificnd o tu lb u rare nespecific,
nu poate fi restrns num ai la tulburrile afective cu coninut depresiv,
fap t pen tru care p rin distim ie desemnm toate abaterile afective pozi
tiv e sau negative de la starea de disconfort afectiv la eutimie.
De asemenea, n u putem fi de acord c depresia ar fi o hipotimie,
;n tru ct starea afectiv indiferent de intensitatea ei , chiar atunci
cnd se prezint'fenom enologic ca stare, este n fond o reacie, implicnd
o atitudine fa de o situaie stresant real sau im aginar. Indepr-
tndu-se de abscisa eutimic pe m sura intensitii sale, depresia reali
zeaz o ncrcare afectiv cu u n coninut negativ.
Hipotimia reprezint o scdere n grade v ariabile a tensiunii afec
tive i elanului vital pn la apatie i indiferen. Se traduce printr-o
expresivitate mimic redus i se ntlnete n cligofreriii, stri de dete
riorare cognitiv, traum atism e croniocerebrale, stri confuzionale cu etio
logic variat.
A tim ia, indiferentism ul afectiv, athym horm ia (Dide i Guiraud)
se caracterizeaz p rin scderea foarte accentuat a tonusului afectiv i
a capacitii de rezonan afectiv la situaiile am bianei, ilustrnd stri

185

i
somatice sau psihice grave ; se manifest printr-o inexpresivi tate mimiro-
pantomimic i se ntilnete n strile de idioie, n demene, strile con-
fuzionale grave, catatonii sau stri defeetuale sehizofrene. In schizofrenii
ns, atimia are un caracter aparent, fiind mai degrab vorba de o comu
tare motivaional, explicat prin disocierea proceselor psihice i autism.
A patia reprezint conceptul sinonim atimiei, caracterizat prin lips
de to n alitate afectiv i interes fa de propria persoan i ambian. Ca
term en generic, apatia semnific i situaiile psihologice care nu ating o
am plitudine clinic i la baza crora st n prim ul rnd lipsa de interes.
D epresia (liipertim ia negativ) se caracterizeaz printr-o puternic
trire, p rin tr-o participare afectiv intens sub un evantai restrins, cu
sentim entul d u re rii morale, al inutilitii i devalorizrii. Dispoziia de
prim at, conin u tu l perceptual cenuiu, lipsit de voioie, uneori neclar
(ca prin fum , ca prin cea), ideaia lent cu coninut trist, dureros, se
exteriorizeaz pe plan m otor p rin tr-o inhibiie m arcat sau printr-o ne
linite anxioas, mimica, pantom im ica exprim nd concordant coninutul

Fig. 12. D e p r e s i e : fa c ie s u l e x Fig. 13. : D e p r e s ie : m im ica e x


p r im t r is t e e p r o fu n d a . P liu l c u p r im tris te e i u n g ra d de te n
ta n a t in te r s p r n c e n o s a c c e n tu a t siu n e . S e o b se rv f ix ita te a p r iv ir ii,
fo rm e a z a a - n u m i tu l o m eg a m e s c h ia d e om ega m ela n c o lic , u m e rii
la n c o lic ; c o m is u r ile b u c a le s n t co b o ri.
c o b o rte .

dureros al tr irilo r afective (fruntea ncreit n omega melancolic, treim ea


interioar a pleoapelor ridicat, comisurile bucale coborte, corpul nco
voiat, braele cad pasiv pe lng corp sau snt ridicate exprim nd dez
ndejdea) (fig. 12, 13, 18).

186
n tot ceea ce simte i triete, depresivul ntrezrete nenorocirea,
prevestirea de ru, contiina lui actualiznd aproape exclusiv tririle cu
coninut neplcut, trist, am enintor.
Depresia, ca expresie a unei stri patologice de intensitate psihotic
sau nevrotic, nu trebuie confundat cu reaciile de deprim are deter
m inate de situaiile de doliu, pierderi m ateriale, d u reri morale, insuccese,
decepii etc., care snt de obicei de scurt d u rat i de intensitatea unor
reacii caracteristice subiectului aflat n situaii em oionale negative.
Simptomatologia depresiv este una din form ele de tu lburare psi
hic ntlnit extrem de frecvent, ncepnd cu sindroam ele nevrotice din
bolile somatice pn la fazele depresive ale psihozei m aniaco-depresive,
unde m brac form a oea m ai autentic.
Anestezia psihic dureroas: bolnavul se plnge c n u se mai poate
bucura, ntrista, nduioa, c n u mai poate sim i intens afeciunea Unor
persoane apropiate, c nu-i m ai poate m anifesta sim patia fa de ele.
Este de fapt durerea m oral a bolnavului care contientizeaz slbirea
sau. pierderea capacitii de rezonan afectiv i su/fer din cauz c nu
poate suferi, c n u poate tr i afectiv relaiile cu cei d in jur, evenim entele
care se desfoar n m ediul am biant. Acest tip de tulb u rare se n tl-
nete n fazele tardive ale u n o r depresii, n sindroam ele de depersonali
zare i derealizare i mai ales n unele form e de deb u t sau n stadiile
preremisionale ale schizofreniei.
Depresia, i uneori tr irile din anestezia psihic dureroas, culm i
neaz prin exacerbri critice, ca o consecin a tensiunii depresive poten
ate de anxietate. Aceste interferen e poart denum irea de raptus m elan
colic i se caracterizeaz p rin agitaie psihom otorie, acte impulsive de
auto- sau heteroagresiune (defenestrri, sinucideri, omucideri, auto-
mutilri).
A nxietatea era definit de P. Ja n e t ca team fr obiect" i se
considera c nsoete, de cele m ai m ulte ori, strile depresive. Aceast
team difuz se m anifest p rin nelinite psihic i motorie, cu rsu n et
neurovegetativ (palpitaii, tu lb u rri vasomotorii, oscilaii tensionale,
transpiraii difuze etc.). De totdeauna s-a considerat c anxietatea este
u n fenomen em oional negativ, frecvent att n viaa norm al ct i n
patologia somatic i psihic. D in cmpul, practic fr delim itri certe
al fenomenologiei anxioase, H ecker (1893) i F reu d (1894) au desprins
nevroza anxioas, avnd d re p t com ponent psihic im inena unui pericol,
am eninarea, iritabilitatea, scderea capacitii de c o n c e n tra re ; pe plan
neurovegetativ somatic, F reu d rem arca palpitaiile, dispneea, trem orul,
transpiraiile, v ertiju l i tu lb u rrile gastrointestinale. T ot Freud atrgea
atenia asupra posibilitii ca anxietatea cronic s dea natere la fobii
i obsesii, cu condiia ca transpoziia strii afective* s perm it anxie
tii s se cupleze cu factori specifici externi (situaionali) sau interni
(ideatorii).
A nxietatea fiind desprins de concret, nedistinct, este proiectat
n viitor, viitor pe care insul l consider ncrcat de surprize negative,
cu semnificaii implacabile. D atorit acestui fapt, ea este mai m u lt
potenial dect actual i uneori mai m ult gndit dect trit.

187
R elativ recent Lewis (1980) definea operaional anxietatea cn pe
o stare em oional neplcut, avnd ca m anifestare subiectiv frica sau
expresia unei alte emoii strns nrudit cu aceasta expresii colec
ionate spre v iito r i care apar fie n absena unui pericol recognocibiJ,
fie n prezena unui pericol (unei am eninri) dar cu o intensitate cu
to tu l disproporionat fa de emoia care pare c i-a dat natere.
A ceast definiie nu exclude anxietatea din anum ite momente
existeniale, care n u se nscriu in sfera psihopatologiei i care, prin am pli
tudinea lor redus, au adesea un rol m obilizator i adaptativ.
D in aceast definiie pe care, cu unele contribuii personale am
adaptat-o, se deduce i necesitatea de a diferenia anxietatea fireasc,
norm al i concordant cu evenimentele existeniale de anxietate ca ex
presie psihopatologic. Ultim a, dup A. Srbu, se deosebete cantitativ
dup excesul, d u rata i intensitatea sa.
In acelai sens noi afirm m c anxietatea atinge intensitate clinic
fie cnd scad randam entul i capacitatea de adaptare (n nevroze), fie
cnd dezorganizeaz conduita, constituind fundalul propice pentru dez
voltarea u nor elem ente psihotice. n, evantaiul de ipostaze normale i
patologice n care anxietatea ne apare ca una dintre tririle cele mai
frecvente ale existenei, p entru sistem atizarea anxietii patologice, T yrer
(1984) a propus urm toarea piram id1(fig. 14).

Psihoze dezMfeora/iyc,

F ig . 14. P iram id a an xietii cli


n ice (dup Tyrer, 1084).

Din clasificrile anxietii dup ICD.9 i DSM -III se desprind vari


ante ale anxietii, situate n "afara strilor psihotice disociative i non-
disociative, anxietatea lim itat n timp, determ inat de evenimente pu
ternic stresante, anxietatea determ inat de dificultile de adaptare mai
ales dup stres, anxietatea generalizat nesituaional (anxietate generali
zat fr obiect), anxietatea ituaional cuprins n strile fobice (anxie
tate cu obiect) i care cuprind (cf. DSM -III) agorafobia, fobia social,
fobia sim pl, agorafobia cu panic i atacurile acute de panic. Tot n

188
DSM-I1I se distinge hipocondria, care se refer la anxietatea som at-
zat i/sau anxietatea ca expresie a unor boli som atice reale.
Lader i Petursson disting : anxietatea ca o stare survenit ntr-un.
anum it m om ent cronologic ; anxietatea ca trstu r dispoziional d u ra
bil a p e rso n a lit ii; anxietatea liber-flotant ca anxietate difuz i cu
prezena relativ constant ; anxietatea fobic sau situaional n care se
includ i atacurile de panic (v. Terapia).
In funcie de intensitatea tablourilor clinice n psihoze, anxietatea
are nuane i m ai ales pondere deosebit n schizofrenia paranoid, hipo-
condric i pseudonevrotic, n psihozele depresive, m ai ales in cele
melancoliforme i, dintre ele, ndeosebi n tablourile melancolice ale
depresiilor de vrst (inclusiv melancolia de involuie). In psihopatii i
stri psihopatoide, anxietatea ocup un loc central n cele cu profil dom i
nan t psihastenie, astenic, compulsiv instabil i isteric.
In tulburrile psihice de intensitate nevrotic, n afara nevrozei
anxioase (desprins din cadrul neurasteniei), anxietatea este comun tu
tu ro r nevrozelor i mai ales form elor depresiv-cenestopate i isterice.
Coexistena anxietii cu alte sim ptom e nevrotice ne determ in s
acceptm, ca i ali autori, noiunile de st ri sau tablouri clinice m ixte
anxios-fobice, anxios-obsesive, anxios-hipocondrice, anxios-isterice,
anxios-astenice, anxios-klepersonalizante, anxios-com pulsive i m ai ales
anxios-depresive.
Pornind de la polimorfismul sim ptom elor somatice sub care se pcate
prezenta anxietatea ca aspect prim ar sau ca echivalent som atic al un o r
stri psihopatologice nevrotice, ea este n cad rat de T y rer (1982) i n
DSM-IJI (1980) n capitolul tulburri som atice (Som atisation disorder)
iar de ctre St. Louis n Briquets syndrom .
Noi deosebim angoasa de anxietate ; cnd an xietatea are un acom
paniam ent som atic resim it ca o senzaie penibil de disfuncie a unui
organ, aparat sau sistem (constricie laringian, toracic, algil precor-
diale etc.) p cart numele de angoas. P rin coninutul su, angoasa face
trecerea spre fobie (team a cu obiect precizat), p rin disfuncia som atic
respectiv, ea devine mai m ult trit dect gndit, fiind (spre deosebire
de anxietate) mai m ult actual dect potenial. Considerm neccsare
aceste precizri, ntruct n limbaj literar angoasa este considerat ca o
anxietate extrem . Este greu de spus dac aceast accepiune literar se
datorete caracterului fonem atic al noiunii sau dac autorii respectivi
pstreaz ideea psihiatrului francez L ittre, conform creia nelinitea,
anxietatea i angoasa sn t trei grade diferite ale aceleiai stri. Dei noi
meninem distincia anxietate-angoas, prim a fiind esenialm ente de n a
tur psihic, iar a doua de natur psihofiziologic, lite ra tu ra psihiatric
germ an i anglo-saxon denumesc aceste stri diferite prin tr-o singur
noiune : Angst i -espectiv A nxiety.
Euforia se caracterizeaz printr-o ncrctur afectiv pozitiv,
prin exagerarea dispoziiei n sensul veseliei, strii de plenitudine, de
bine general, de sntate, de putere, nsoit de fug de idei, logoree cu
ironii i glum e deseori contagioase, m im ic expresiv, bogat, gesturi
largi i variate, tendina de supraapreciere a propriei, persoane i exa
cerbarea tendinelor i trebuinelor (n special a celor sexuale). Eutfcricu-

1&9
lui totul i se pare posibil, percepe doar paleta hipercrom a existenei,
unghiul deschis realitii oferindu-i doar viziunea roz, animat, ve
sel, plcut.
S trile euforice de mic am plitudine pot fi expresia psihic a unor
succese, a antrenrii ntr-o am bian anim at, vesel. Evantaiul eufo
riei ca expresie de esen psihopatologic, dei ceva mai restrns dect
al depresiei, poate fi ntlnit, sub form frust, n intoxicaiile uoare
(alcool, cafea, morfin, cocain, benzin etc.), n strile nevrotice prin
suprasolicitare, n strile subfebrile. In form a ei autentic, euforia se
ntlnete n fazele maniacale ale psihozei m aniaco-depresive; cu aspecte
p articulare de intensitate i productivitate, euforia este prezent n sin
droam ele maniacale ntlnite n form a expansiv a paraliziei generale
progresive, n boala hipertonic i arterioscleroza cerebral, n strile
dem eniale senile, vasculare, traum atice i n oligofrenii.
E uforia autentic trebuie deosebit de euforia necontagioas pueril,
de m u lte ori ntng, din hebefrenie, de rsul spasmodic al pseudobulbari-
lor, i m ai ales de moria, sindrom observat n unele leziuni cerebrale,
n special ale lobului frontal, caracterizat p rin jovialitate expansiv, fam i
liariti, calam bururi, puerilism i, n general, expansivitate srac, uor
epuizabil.
Spre deosebire de depresie, care este n general persistent i evo
lueaz n platou, euforia n u descrie o curb linitit, prezentnd mai frec
v ent (pe fundalul bunei dispoziii) mici v ariaii de amplitudine. Aceste
oscilaii trebuie distinse ns de labilitatea afectiv (versatilitatea timic)
ale crei v ariaii se ntind ntre polul pozitiv i cel n e g a tiv ; este vorba
de o altern an a dispoziiei ntre euforie i depresie sau chiar rrunie.
Astfel de stri se ntlneac n manie (unde tristeea are caracter super
ficial i efemer), n oligofrenii i n unele psihopatii, unde modularea
afectiv este univoc strii afective a celor din ju r (poikilotimie). Aspectul
poikilotim se ntlnete i n ciclotimie, isterie, paralizie general pro
gresiv, dem ene, hipertiroidie etc.
Form a extrem a labilitii afective poart denum irea de inconti
nen afectiv i se caracterizeaz p rin trecerea rapid sau incoercibil
de la o stare emoional la opusul ei. Acest tip de tu lburare se ntlnete
n special n fazele avansate ale arteriosclerozei cerebrale.
U na din formele m ixte ale tu lb u rrilor de afectivitate cunoscut n
literatu ra de specialitate sub denum irea de disforie* se caracterizeaz
p rin tr-o dispoziie depresiv, anxioas, de ru general, de disconfort
somatic, de nelinite la care se asociaz logoreea, excitabilitatea crescut,
im pulsivitatea i n general com portam entul colercs. Aceast stare m ixt
se ntlnete n perioadele intercritice ale epilepticilor, la alcoolicii cro
nici. n unele encefalopatii posttraum atice, postencefalitiee, n perioadele
de abstinen ale toxicomanilor.
In psihopatologie se disting de asemenea unele modificri predomi
n ant calitative ale strilor afective, denum ite paratimii. Ele se caracteri
zeaz p rin reacii afective aberante i inadecvate, uneori paradoxale
fa de m otive, situaii sau evenim ente ; de exem plu, o situaie afectiv-

191
negativ ntmpinat cu veselie i invers. In locul unui exemplu clinic,
poate fi citat unul din literatur, deosebit de alocvent :

I-a f u lg e ra t d e - o d a t - n g n d
S rd , cci v e d e a p ln g n d
O lu m e - n tr e a g - n r u g c iu n i.
In fa a u n e i g ro p i s - a d u n i
A tita lu m e d e n e b u n i !
S m o ri r z n d !

G . C o b u c

P aratim iile pot fi deci ntlnite i la persoane care trec p rin mo


m ente in ten s psihotraum atizante sau n st rile reactive ; ele m brac ns
o form m u lt mai stabil i intens n schizofrenie.
In cadrul rspunsurilor afective aberante, poate fi ncadrat in ver
siunea afectiv, care const n reacia afectiv univoc negativ
in sensul c bolnavul dezvolt ostilitate fa de persoanele pe care
nainte de m bolnvire le-a iubit, sau pe care, n m od firesc a r trebui s
le iubeasc (prini, frai, c o p ii); se n tln ete n special n schizofrenie,
parafrenie, n delirul de gelozie i m ai ra r n paranoia.
T ot n schizofrenie coexist uneori, n tr-o ap arent concomiten,
stri afective opuse calitativ (dragoste-ur, atracie-repulsie) fa de
aceeai persoan sau situaie, fenomen ce poart num ele de am bivalen
afeabtv. Se ntlnete n special n schizofrenie i uneori la v rsta na
intat, odat cu- scderea libidoului.

2 .2 .1 . M E C A N ISM E P S IH O F IZ IO L O G IC E
A L E P R O C E SE L O R A F E C T IV E

S tu d iu l psihopatologiei proceselor afective este greu de im aginat


astzi fr aportul teoriei motivaionale, cu care are strnse corelaii,
n tr-ad ev r, conduita em otiv nu se ntlnete d ect atunci cnd m oti
vaia a devenit foarte puternic'1 (J. N u ttin i colab., 1963). Probabil n u
ntm pltor m otivaia, ca i emoia, au posibilitatea de a pune n m icare
persoana a tt n situaii normale, ct i patologice.
In tr-o accepiune de m axim generalitate, m otivaia include toi
factorii care provoac i direcioneaz actele de com portam ent. La rndul
su, com portam entul const din form ele observabile (n exterior) ale
activitii (intime) organism ului. M otivaia se m anifest deci pe plan
clinic p rin com portam ent (pe care-1 orienteaz i-l direcioneaz), care
ne apare astfel ca u n ansam blu integ rativ al actelor efectorii ale persoanei.
S tricto sensu, m otivaia const n ansam blul m obilurilor interne pe
deplin sau insuficient contientizate, de n a tu r ereditar sau de achiziie
ontogenetic. In extrem a lor varietate, aceste m obiluri interne pot include
a tt treb u in e biologice (foame, sete, atracie sexual), ct i trebuine

191
etico-m orale, cultu rale sau idealuri abstracte cu determ inism istorico-
social, Vedem deci, c m otivaia reprezint un continuum care pornete
de la biologic i este ncoronat n social cu contiina actelor proprii, cu
capacitatea de a distinge n tre ceea ce este permis sau nu, n tre ceea ce
este proporonat sau disproporionat situaiei i posibilitilor individuale.
Dac p entru strile afective incluse n aria norm alului este necesar
un optim um m otivaional, atunci cnd activarea m otivaional sporete,
eficiena ei scade p rin dezorganizarea conduitei i a controlului voluntar.
Deci, perform ana este condiionat de fora m otivaional, care poate
crete pn la u n an u m it punct, dup care orice accentuare motivaional
duce n u num ai la scderea performanei, d ar chiar la prbuirea ei.
D egradarea perform anei n apariia unor reacii emotive i anxioase
puternice se ntlnete nu num ai prin creterea disproporionat a moti
vaiei, ci i n situ aii complicate i cu sem nificaii subtile, care im pun
o m ai m are exigen i suplee adaptativ.
D intre toate procesele psihice, mai ales cele afective, i n prim ul
rnd strile afective elem entare, snt legate ntr-o m are m sur de anu
m ite regiuni i stru c tu ri neuronale. Astfel, experiene de neurofiziologie
efectuate pe anim ale, au evideniat n special la baza creierului anum ite
zone prin a cror excitare se declanau rspunsuri afective. In acest fel,
s-a constatat c stim ularea substanei cenuiii periventriculare (R. W. Hess,
1928) determ in u n com portam ent agresiv, nsoit de o intens p arti
cipare sim patic.
S tim ularea hipotalam usului (J. H. Masserman, 1941) la animale
determ in rspunsuri pseudoafective, cunoscute n neurofiziologie sub
denum irea de furie fals" (sham rage). Cum arat ns A. K reindler
(1967), furia fals n u poate fi condiionat, fiind considerat ca o m ani
festare m otorie incontient, lipsit de proprietile m otivatoare ale emo
iei adevrate .
B rady i N au ta (1953), prin lezarea ariei septale la obolanii de labo
rator, constat c acetia din docili i linitii, adopt un com portam ent
agresiv i reacioneaz disproporionat la stimuli. Autorii trag concluzia
c aceste regiuni a r avea rol n procesele emotive, i anum e a r m ri iri-
tabilitatea i reactiv itatea emoional. In alte cercetri, autorii au cutat
s evidenieze principalele zone cerebrale implicate n reaciile de fric
i furie, precum i n reaciile de plcere i au constatat c printre
acestea trebuie m enionate n prim ul rnd nucleul am igdalian i cor
texul tem poral.
O bservaiile lor au fost completate n 1960 de Ursin, care a artat
c diferite stru c tu ri nervoase pot condiiona reacii afective diferite. Ast
fel, autorul ara t c frica este produs n special prin stim ularea cor
tex u lu i tem poral i a unei pri a nucleului amigdalian, pe cnd furia
poate fi pro d u s num ai de stim ularea parial a nucleului amigdalian.
B. P . K a a d a (1960) consider -c aceast regiune are un rol foarte im por
ta n t in in h ib iia rspunsurilor comportamentale, iar rspunsurile dis
proporionate, o binute p rin leziunile ei, se datoresc tulburrii procesu
lui inhibitor.
nc d i n 1937 K lu v er ii Bucy (1937) constat c ablaia c o r t e x u l u i
tem poral, asociat cu leziuni ale cortexului frontal, nucleului amigdalian
i hipocam pului, reduc agresivitatea animalului, conferindu-i un compor

192
tam ent dacii i blnd, lipsit de fric i furie. M ai trziu Bard i M ont-
castle (1948) au confirm at intructva aceste experiene, artnd c ablaia
bilateral a lobului tem poral i a complexului a migdali an determ in sc
derea pragului reaciei afective. Astfel, m aim uele, care m anifest o fric
instinctiv de erpi, dup operaia am intit n u mai prezint nici u n fel
de com portam ent afectiv-negativ la apariia erpilor.
Constatnd c regiuni relativ vaste din creier sn t responsabile de
com portam entul afectiv, J. W. Papez (1937) a inclus n aa-num itele cir
cuite afective", care-i poart numele, bipotalam usul, nueleii anteriori ai
talam usului, g in is ciuguli, hipocampul i interconexiunile lor.
Observaiile fcute n tim pul operaiilor neurochirurgicale au venit
s confirme, pe p la n clinic, constatrile neurofiziologiei experim entale.
Astfel, Penfield i Rassmussen (1950), Thomson i A lvarez (1962) au con
statat o stare de anxietate dup crizele de epilepsie tem poral, anxie
tate care se transform a n depresie i se m eninea tim p ndelungat.
Mai recent, coala psihiatric de la Trgu-M ure a evideniat focare
bioelectrice tem porale la pacienii cu stri depresive, fr antecedente
epileptice evideniabile. Im portant de m enionat c extensiunea n tim p
a acestor stri depresive era m ult mai m are n cazul existenei unor
focare bioelectrice bilaterale, iar rezultatele terapeutice erau intens influ
enate pozitiv de p reparate anticonvulsivante nesoporifiee.
Eforturile cercettorilor din ultim a vrem e s-au axat asupra dis-
junciei dintre com portam entul emoional (caracterizat p rintr-o feno
menologie vegetativ, um oral, motorie etc.) i trirea subiectiv care
nsoete reacia em oional a animalelor. n acest scop s-au fcut obser
vaii psihologice asupra elem entelor de am bian i s-au studiat reaciile
indivizilor n grup. Astfel, s-a constatat c agresivitatea anim alelor cu
leziuni tem poro-am igdaliene este mai m are n condiiile izolrii acestora
dect n condiiile n care ele snt libere sau n grup.
T. Ikeda (1961) constat c prin stim ularea nucleului am igdalian se
obine un com portam ent coordonat, m otivat i condiionabil, n strns
relaie cu elem entele situaionale ale m ediului am biant. De asemenea,
reaciile de fric sau de furie produse pi'in stim ularea nucleului am igda
lian au p u tu t fi folosite ca un elem ent condiionat inhibitor care-1 face
pe animal s refuze hrana, dei este flmnd.
n acelai mod pot fi explicate epilepsiile heoniceH, observate m ai
ales la copii i adolesceni, care au descoperit ntm pltor c lum ina in
tens le declaneaz crize de petit mal, n care tu lb urarea de contien
este nsoit de o stare euforic i de excitaie sexual. n mod voluntar,
acetia caut surse strlucitoare de lum in, privesc n soare printre dege
tele n micare (realiznd o veritabil stim ulare lum inoas interm itent),
cu intenia de a-i provoca criza, i odat cu aceasta, plcerea sexual
(A. Em ret i K. E. Schneider, 1961).
Psihofiziologia proceselor afective i-a mbogit coninutul prin
experienele de autostim ulare cerebral i observarea com portam entului
motivat al anim alelor. Dup cum s-a p u tu t constata, prin excitarea
anum itor zone cerebrale se obin stri afectiv-negative de furie i agre
sivitate, n tim p ce, prin excitarea altor zone, se obin stri afectiv-po-
zitive de linitire, m ulum ire i plcere ; astfel au fost descrise sistem ele
m otivaiei pozitive i negative la animale.

193
13 O. MO
S -a constatai c exaitaia electric a anum itor regiuni ale creie
ru lu i poate avea p entru anim al o anum it sem nificaie motivaional.
J . Olds (1957) experimentnd pe cobai, a constatat tendina la repetare
a excitaiei regiunii comisurii anterioare, unde erau im piantai micro-
electrozii. A stfel anim alul, trecnd p rin tr-o anum it parte (ncrcat
electric) a cutii i nchiznd circuitul, i producea o excitaie pl
cut ; dup numai cteva repetri, animalul se ntorcea cu insisten n
acel col, de unde venea excitaia dorit.
U lterior, n tr-o variant experim ental, a fost folosit cutia Skiner,
n care se afla o prghie ncrcat electric. Apsnd pe prghie, obolanul
(cu electrozii im plantai cronic) avea posibilitatea de a se autostim ula
voluntar". S-a constatat astfel c n creierul obolanului exist regiuni,
re la tiv vaste, care aparin sistem ului n u m it de recom pens11.
Iniial s-a crezut c tendina spre autoexcitare se produce prin
im plantarea electrozilor n orice p u n ct al creierului. Ulterior, prin de
plasarea electrozilor n diferite regiuni ale creierului, s-au descris veri
tabile h ri care cuprindeau zonele recompensei". Aceste zone ocup
n special nucleul amigdalian, ariile preoptice, hipotalam usul anterior
i ventro-m edial etc.
La om s-a constatat c excitarea regiunii scizurii sylviene este
nsoit de excitaie, logoree i bun-dispoziie". De asemenea, excita
rea zonelor parietale provoac satisfacie, rs i glum (Gellhom i
Loofbourrow, 1963).
In literatu ra de specialitate se m ai descriu zone ale satisfaciei" n
legtur cu sistem ul limbic, prin excitarea crora se obin senzaii pl
cute, de linitire, uurare, bucurie eto.
Exist o strns legtur n tre intensitatea excitantului i frecvena
repetrii, n sensul c atunci cnd scade intensitatea excitantului, ani
m alul dorete s-i m enin nivelul autostim ulrii p rin creterea frec
venei repetrii excitaiei. Aceasta se explic p rin faptul c, odat cu
creterea in tensitii excitantului, se realizeaz atragerea Unui grup mai
m are de neuroni n procesul autostim ulator.
De m enionat c excitaia electric a sistem ului recompensei11
determ in o activare m otivaional m ult m ai intens i mai expresiv
dect excitarea natu ral. Astfel, K ling i M atsum yia (1962), stabilind o
com petiie n tre stim ularea electric pozitiv i o recompens oarecare,
constat c stim ularea intracerebral are u n efect de ntrire m al m are
dect recom pensa obinut p rin stim ulul condiional. De exemplu, n
tim p u l autostimulrii,, obolanul se supune unei excitaii electrice dure
roase m ult m ai m ari dect obolanul flm nd, cnd vrea s ajung la
h ran (Spiess, 1965).
A lturi de zonele recompensei", exist zone ale pedepsei", a
cro r excitare determ in o stare afectiv-negativ i u n comportament
de nltu rare a acestei excitaii. Astfel, Delgado i Hamlin (1960) con
stat c excitarea u nor puncte ale hipotalam usului, nucleului postero-
vcntral al talam usuiui, substanei cenuii centrale, determ in m anifestri
em oionale percepute ca pedeaps". De asemenea, excitaia electric
sau chimic a sistem ului limbic determ in reacii de mnie, aprare
groaz.

194
Dei experienele de autostim ulare sn t edificatoare pentru ilu stra
rea ideii com portam entului afectiv m otivat, cercettorii respectivi, n.
spiritul sobrietii i probitii tiinifice, se abin de la generalizri si
transpoziii ale concluziilor trase din experim entele pe anim ale, n psiho
patologia clinic.
De altfel, trebuie s precizm c m otivaia biologic i m ecanis
mele subcorticale au un rol preponderent n ap ariia afectelor prim are
i a em oiilor situative caracteristice copilului de Vrst anteprecolar.
De la aceast vrst ns, pe msur ce crete sensul m oral afectiv al
conduitei generale i se dezvolt sentim entele i tr irile afective, legate
de relaiile i de aprecierea social a aciunilor, com ponenta cortical a
em oiilor i determ inism ul social al m otivaiei com portam entului emo
ional devin dominante. De acest aspect se leag ap ariia posibilitii de
a inhiba i modela concordant expresiile mimice, ca i participarea evi
dent a activitii contiente a gndirii i voinei la strile em oionale
superioare, cum snt sentim entele i pasiunile.

2 .2 .2 . PSIH O P A T O L O G IA M A N IF E S T R IL O R
IN ST IN C T IV E
i
Strns legate de viaa afectiv, form e din cele m ai prim itive l n
nscute ale trebuinelor biologice, comune om ului i anim alelor, instinc
tele reprezint complexul de nsuiri m otenite ereditar, care reflect
dezvoltarea speciei respective. In sens pavlovist, instin ctu l este com
plexul de reflexe necondiionate transm ise ereditar de-a lu n g u l evoluiei
unei specii. Acest complex, reflex necondiionat, realizeaz relaiile
anim alelor cu m ediul am biant, desfurarea lor fiin d dom inat de
m otivaia biologic.
La om, instinctele sn t puse de acord cu convenienele sociale i,
ca atare, sn t nglobate n structura personalitii ca elem ente stim ula
torii ale com portam entului um an interesat n p strarea integritii per
soanei i n perpetuarea speciei.
In psihopatologie, tulburrile instinctelor apar ca elem ente pato
logice ale personalitii, intensitatea i d u rata lor fiind condiionat fie
de leziuni organice cerebrale, fie de procese m orbide de in ten sitate psi-
hotic sau de dezvoltri disarmonice ale personalitii.

2.2.2.1. T ulburarea instinctului alim entar

T ulb u rarea instinctului alim entar n sensul exagerrii nevoii de


hran p o art denum irea de bulimie i se descrie n leziuni organice
cerebrale, n tum ori diencefalice, pancreatice, n diabet, n hipertiroidie,
n tim pul convalescenei dup boli care provoac o stare m arcat de de-
n u triie. Polifagia este tendina de a ingera fr discem m nt alim ente
sau produse necomestibile ; se ntlnete n stri dem eniale (demen
paralitic, senil, arteriosclerotic etc.), n oligofrenii i n unele forme
i stadii de evoluie ale schizofreniei, n strile de m odificare a lucidi
tii contiinei, iar sub o form m ai estom pat poate fi ntlnit chiar
n psihopatii severe, ca expresie a pervertirii instinctului alim entar.

195
Opusul bulim iei este anorexia (scderea sau lipsa total a poftei
de m neare) n tln it n fom ia cea rnai evident n depresiile profunde.
De cele m ai m ulte ori ns anorexia nervoas se ntlnete n strile ne-
1 otice i psihopatice la adolesceni (n special la fete), n strile psihice
reactive (depresii reactive, ocuri emoionale). Sitiofobia sau refuzul de
alim ente nu reprezint doar expresia scderii sau pierderii poftei de
m neare, ci are n special o motivaie psihopatologic legat de coni
n u tu l halucinaiilor auditive, gustative sau olfactive, de existena unor
idei delirante de otrvire, de inutilitate, de autoacuzare, de negaie, aa
cum se ntm pl n strile depresive, n schizofrenie.

2.2.2.2. Tulburrile instinctului tle aprare

T ulburrile instinctului de aprare snt fie expresia exagerrii


nevoii de autoconservare (n cazul fricii de moarte, de boal, din strile
nipocondria.ce), fie expresia scderii sau abolirii instinctului de aprare,
m anifestat pe plan clinic prin indiferena total fa de pericole, ten
dine la autom utilare, idei i tentative de suicid. In strile confuzive, n
dem ene i oligofrenie, tulburrile instinctului de aprare se nsoesc
de m arcate deteriorri ale instinctului de orientare.

2.2.2.3. Tulburrile instinctului sexual

n sfera nevoilor sexuale i de reproducere tulburrile apar fie sub


form a exagerrii instinctului sexual, com portam entul cptnd o not
erotic disproporionat, patologic (nim fomanie la femei i satiriazis la
brbai), fie sub form a scderii sau abolirii acestui instinct. Diverse
form e i n uane ale exacerbrii instinctului sexual ntlnim n strile de
excitaie m aniacal, n strile demeniale i oligofrenii, n leziunile cere
brale ale lobului tem poral i hipocampului. Scderea instinctului sexual,
fr m odificri eseniale ale libidoului, ntlnim n strile de epuizare
i n nevroze, alctuind aa-zisele im potene sexuale psihice. Scderea
libidoului n afara perioadelor de sc-nescen o ntlnim n toxicomanii,
n strile depresive, n schizofrenie.
D intre m ultiplele tentative de clasificare a perversiunilor sexuale,
aderm la acea susinut de H. Ey, care deosebete :
a) A nom aliile n alegerea partenerului includ : autoerotism ul sau
m asturbaia sau onanism ul (autosatisfacere erotic), pedofilia (atracia
ctre copii), gerontofilia (atracia ctre persoane n vrst), incestul
(atracia sexual i practicarea de raporturi sexuale cu rude de snge
apropiate), hom osexualitatea (cu variantele sale de lesbianism, tribadisni
i sadism la fem ei i de pederastie la brbai). Una dintre cele m ai rs-
p ndite perversiuni sexuale este definit ca satisfacere erotic (raporturi
sexuale) n cadrul aceluiai sex (v. Psihopatiile). Mai deosebit apare
transsexualism ul care are ca aspect particular alegerea partenerului nu
dup ap arten en a sexului biologic, ci dup sexul diam etral opus accep
ta t ns psihologic (v. Psihopatiile). Zoofilia (sodomania, bestialitatea)
reprezin t practica relaiilor sexuale cu animale sau psri. Fetiism ul
este m odalitatea de satisfacere erotic prin contem plarea' obiectelor de
uz intim ale sexului opus, iar pigmalionismul sau azoofilia este satis-

196
facera erotic prin raporturi sexuale cu statu i sau n. faa unor m onu
m ente funebre dedicate sexului opus sau aceluiai sex.
b) Cea de a doua grup de perversiuni sexuale cuprinde anom ali
ile desfurrii actului sexual per se, parten eru l fiind de cele m ai m ulte
ori ales corespunztor sexului.
D intre acestea enum erm doar sado-mazochismul (algolagnia) cu
cele dou variante : sadismul (plcere sexual deplin, condiionat de
provocarea unor stri de suferin fizic i moral), mazochismul (pl
cere doar n m sura n care partenerul provoac durere fizic sau m o
ral). Scaptofilia se ntlnete de obicei la persoanele cu scderea libi
doului i reprezint plcerea de a contem pla actul sexual efectuat de
alte persoane sau prin prezena la acte sexuale n g rupuri heterogene.
Exhibiionism ul reprezint plcerea sexual obinut prin expunerea
organelor sexuale n public, adesea asociat cu m asturbarea n prezena
persoanelor cie sex opus. Se ntlnete att n perversiunile sexuale de
tip psihopatie, ct i la cei cu demen posttraum atic, senil, vascular,
tum ori localizate n regiunea temporal, frontal sau a hipocam pului, ca
i n unele encefalopatii postmeningoencefalitice.

2.3. SEM IOLOGIA PROCESELOR VOLIIONALE

Voina este latu ra reglatorie a contiinei, la baza creia st in ten


ia i decizia subiectului ; ea reprezint activitatea psihic orientat
spre atingerea unor scopuri propuse contient p en tru a cror realizare
trebuie depite anum ite obstacole interne sau externe, care apar n
calea ndeplinirii aciunilor.
D esfurarea unui act voluntar parcurge mai m ulte faze, p rin tre
care am intim :
a) Formularea scopului. La aciunea unui anum it stim ul are loc
activizarea unei trebuine, n legtur cu care se declaneaz o ten d in ;
sub raport afectiv, aceast tendin este tr it ca o dorin, care, n
planul contiinei devine motiv. Poziia subiectului n u este definit n u
m ai de un singur scop, ci de un sistem de scopuri cu valoare parial ;
p rin ele se planific i se organizeaz strategic i tactic condiiile n
vederea idealizrii m otivului.
b) Lupta m otivelor. Odat aprut, m otivul n u are u n destin uor :
n drum ul su spre realizare, el este confruntat cu alte motive poteni
ale sau active. Cnd scopul este unic, sau cnd scopurile au o ierarhizare
u n itar (ceea ce constituie un deziderat), aceast lupt a m otivelor poate
fi tranat spontan. In situaii mai complicate sau de o mai discret
eviden, lupta m otivelor (generatoare de intense frm ntri p e n tru ins)
constituie arena de pe care se vor contura direciile ulterioare ale voin
ei, n funcie de scopul i de motivul dom inant.
c) Adoptarea hotrrii. H otrrea n u const num ai n sancionarea
scopului, ci i n pregtirea cilor de realizare a lui. M arcnd debutul
efortului voliional, hotrrea are deci u n dublu aspect, i anum e defi
nirea scopului i pregtirea aciunii.
d) Execuia (ndeplinirea) aciunii. Trecerea la aciune im plic
efortul voliional ; probabil n aceast etap predom in aspectul canti-

197
lativ al procesului voliional, n tru ct capacitatea de efort rspunde in
terogaiei ct poi Aceast capacitate, departe de a fi nnscut, nu
se dobndeste spontan sau rapid. Asem enea capacitii de efort fizic,
capacitatea de efort voliional se form eaz in decursul existenei pe baza
m otivaiei i exerciiului ndelungat n procesul nvingerii greutilor ;
ea este determinat de condiiile activitii depuse n ntreaga dezvoltare
anterioar. n rap o rt cu dificultatea obstacolului, efortul voliional se
va desfura cu o am plitudine mai m are sau mai redus ; de aceea
putem afirm a c, n condiii norm ale, efortul voluntar se muleaz obsta
colului, c efortul voluntar reflect caracterul obstacolului. Dac inten
sitatea efortului este n rap o rt cu rezistena sau dificultatea obstacolului,
calitatea efortului voluntar va depinde de superioritatea m o tiv aiei;
n tr-ad ev r, u n scop n alt nate o energie mare.
Definind, voina drept funcia psihic prin care se realizeaz trece
rea contient de la o idee sau de la u n raionam ent la o activitate sau
la inhibiia unei activiti, In vederea realizrii unui anum it scop, adm i
te m c voina caracterizeaz form a de activitate social determinat a
com portam entului um an, ea fiind produsul orientrii contiente a acti
vitii individului. n com portam entul voluntar este cuprins m anifesta
rea calitativ specific fiecrui subiect, m anifestare strns legat de pro
cesele contiente. Fora voliional este stim ulat de viaa afectiv, de
coninutul em oional al psihicului um an. De aceea a tt actele voliionale
norm ale, ct i aspectele psihopatologice ale voinei snt n relaie strns
cu afectivitatea, deoarece la baza oricrui efort voliional exist o ncr
ctu r afectiv pozitiv sau negativ, care-i constituie suportul dina-
m ieo-energetic. n plus, a tt la baza actelor voliionale, ct i a celor
em oionale se afl tensiunea m otivaional.
n n deplinirea oricrei aciuni, considerm c este vorba de p a r
ticiparea unei voine active, care st la baza perseverenei, tenacitii i
ndeplinirii izbutite a unei activiti, depirii unui obstacol; ea are un
rol m obilizator de susinere a efortului voliional, fapt pen tru care o
putem num i voin de suport.
n afara acestei voine active (asupra creia insist psihologia),
exist nc un tip de voin desprins de act, aparent pasiv, cu caracter
inhibitor, responsabil de stpnirea de sine, care determ in reinerea
n anum ite situaii, care frneaz reacia imediat, nechibzuit sau im
pulsiv. E fortul voliional al acestei voine inhibitorii este ndreptat
spre oprirea u n o r tendine im pulsive, u n o r aciuni cu consecine repro
babile i spre frfnarea u nor pulsiuni in d ez ira b ile; acest tip de voin st
la baza conduitei am nrii.
O p u ternic voin inhibitorie, stnd la baza reinerii pulsiunilor
instinctivo-afective, constituie expresia unei nalte contientizri i edi
fic o p ersonalitate bine conturat.

2.3.1. TU LBU RRILE DE VOIN

In ordinea dezvoltrii sim ptom elor, se pare c disbidiile (termen


pe care-1 propunem p e n tru a desem na o tulburare voliional nespecific)
nu au u n caracter p rim ar, ele fiind consecutive unei insuficiente m oti

198
vaii, unei m otivaii aberante, unor tu lb u rri cognitive sau unor hipo-
tim ii i atinii.
P e p lan clinic, tulburrile voinei pot m brca un aspect predom i
n an t can titativ (hiperbulie, hipobulie, abulie) sau predom inant calitativ
(parabulia i dsabulia).

2.3.1.1. H iperbulia

H iperbulia const n exagerarea forei v o liio n ale; se ntlnete


n situaii normale la oamenii caracterizai prin ferm itate, drzenie, te
nacitate, fiind att de n atu r constituional (tem peram ental), c t i de
achiziie social-istoric.
Sub unghi patologic, hiperbulia se ntlnete relativ ra r, n tru c t
boala somatic i mai ales psihic dezorganizeaz suportul ei m otiva
i onal.
A stfel, n strile obsesivo-fobice ntlnim m ai ales un efort voliio-
nal (fr realizarea unei hiperbulii propriu-zise), v ia a acestor oameni
decurgnd dup norme rigide autoimpuse i n tr-u n continuu efort voli-
ional de eliberare de sub invazia ideilor, tendinelor sau aciunilor
obsesive.
In toxicomanii se ntlnete o m arcat hiperbulie, ce are ns un
caracter unidirecional i electiv, n d rep tat spre procurarea toxicului,
hiperbulie care evolueaz pe un fond general hipobulie.
Paranoia constituie exemplul clinic care ilustreaz p rin excelen
hiperbulia selectiv i unilateral, bolnavii respectivi evideniind un
efort voliional im presionant (dei aberant m otivat) n ndeplinirea pla
n u rilo r i ideilor delirante. Uneori potenialul lor instinctivo-afectiv este
total aservit forei voliionale care, n am plitudinea sa im presionant,
sacrific chiar spiritul de conservare n vederea n fptuirii ideii delirante.

2.?.1.2. Hipobulia ^

Hipobulia, departe de a fi o ezitare sau indecizie n faa a dou


soluii contrare, semnific scderea forei voliionale pn la dispariia
ei (abulie).
Dei contiina poate fi intact, iar flu x u l ideativ norm al i cu un
conin u t ideativ rezonabil, hipobulia se traduce pe p la n com portam ental
p rin scderea capacitii de a aciona.
In insuficiena voliional, ndeplinirea unei aciuni uoare re p re
zint p en tru hipobulie u n efort de nedepit. De cele m ai m ulte ori,
hipobulicul, dei cu o suficient claritate a contiinei, tie sau n orice
caz crede c tie ceea ce trebuie s fac, d ar nu poate aciona.
In aprecierea unei hipobulii, trebuie analizat aspectul anodin, obi
nuit, a l aciunii i activitii (care poate fi totui ndeplinit, datorit
caracterului ei autom atizat) i difereniat de actele i aciunile noi,
inedite, care nu pot fi ndeplinite, n tru c t aici este im plicat n plus
efo rtu l iniiativei i al orientrii adecvate.
n afara exem plelor citate la hiperbulie, se poate afirm a c hipo
bulia este comun ntregii patologii. Ea este determ inat n u num ai de
boala ca atare, de suferina somatic (atunci cnd exist), ci i de foea-

199
liznrea ateniei bolnavului asupra simptomelor somatice sau psihice, ca
i asupra ideii de boal n general.
n strile nevrotice, astenia, irascibilitatea, anxietatea, acompania
m entul acuzelor somatice mpiedic bolnavul n m eninerea efortului
voliional n vederea ndeplinirii aciuni.
La psihopai term enul de insuficien voliional (cauz i probabil
efect al instabilitii lor) pare mai adecvat dect cel de hipobulie, n tru -
ct aceti ini n u au evideniat niciodat o for de susinere a aciunilor
ntreprinse, fapt care pune problema unui defect voliional de dezvoltare.
La toxicom ani, hipobulia se manifest n toate sectoarele activitii
lor, constituind n acelai tim p obstacolul m ajor in calea tratam entului
n treprins i probabil cauza frecventelor recderi ale acestor bolnavi.
n traum atism ele craniocerebrale, hipobulia este considerat ca
f d n d parte din cortegiul sindromului lor subiectiv comun (cerebrastenia
i encefalopatia posttraum atic).
n strile maniacale i hipomaniacale. hipobulia este probabil con
secina instabilitii acestor bolnavi i a agitaiei psihomotorii.
n strile de insuficient dezvoltare cognitiv (oligofrenii), ca i n
cele de deteriorare cognitiv (demene), hipobulia se nscrie n cadrul
nedezvoltrii i, respectiv, deteriorrii psihice globale.

2.3.1.3. Abulia

A bulia exprim lipsa de iniiativ i incapacitatea de a aciona.


Dei conceptul este relativ frecvent folosit n psihopatologie, abulia sem
nific de cele m ai m ulte ori o hipobulie accentuat, ntlnindu-se relativ
ra r n adevrata ei accepiune, de imposibilitate -a oricrui efort voli
ional.
n form a ei clasic, abulia se ntlnete n catatonie, n care bol
navul, asemenea unei statui, nu ntreprinde nici o aciune, nu execut
nici u n act, n u face nici u n gest, fiind abolite chiar micrile mimice
i pantomimice.
n depresiile profunde, de natur predom inant endogen, bolnavul
este de asem enea lipsit de orice iniiativ, alunecat n lumea ideilor
univoc depresive. n aceast perioad, cufundat n abisul depresiei sale,
bolnavul este a tt de lipsit de iniiativ, net n u poate trece la m ateria
lizarea actului final i fatal suicidul , dei acesta l preocup per
m anent. A stfel, abulia realizeaz, la un m om ent dat, o profilaxie a sui
cidului, fapt psihopatologic cu implicaii practice de mare im portan
p entru psihiatru, m ai ales c tratam entul cu timoanaleptice nltur de
cele mai m ulte ori abulia, fr s aib eficacitate sim ultan asupra de
presiei, pe care o influeneaz mai discret i mai tardiv. n ltu rn d ap
sarea abulic, d ar neizbutind s risipeasc concomitent i depresia, n
cursul tratam en tu lu i bolnavii recurg deseori la suicid, dup ce au tra
v ersat m om entul m a x im . al episodului depresiv. Aceiai bolnavi recurg
frecvent la suicid i la nceputul depresiei, atunci cnd abulia n u s-a
in stalat complet.

200
2.3.1.4. Tulburri predominant calitative ale voinfei

2.3.1.4.1. Bisabulia este o form particular de abulie (n fond o


hipobulie), caracterizat p rin dificultatea de a treoe la o aciune sau de
a sfiri o aciune nceput, stare nsoit de oarecare perplexitate i de
o not afectiv-negativ, legat de faptul e pacientul n u poate in iia sau
finaliza aciunea respectiv. Apare n neurastenie i n debutul schizo
freniei.

2.3.1.4.2. Parabulia const ntr-o insuficien voliional, nsoit


sau chiar determ inat de anum ite dorine, pulsiuni sau acte paralele,
parazite. De exem plu, n nevrozele m otorii (nevroze m ixte, aa cum le
denumim noi), insuficiena voliional este nsoit de ticuri, spasm e i
alte m anifestri motorii : parabulia poate fi ntlnit de asem enea n
schizofrenic.

2.3.1.4.3. Im pulsivitatea. Insuficiena voinei pasive, inhibitorii are


ca rezultat lipsa de frn i com portam entul impulsiv, determ inat de dez
echilibrul d in tre tendina impulsiv i controlul voluntar. Acest deze
chilibru se m anifest pe plan com portam ental p rin acte im pulsive, in
tempestive, inadaptate. de cele mai m ulte ori cu caracter antisocial, r e
probabil i dram atic.
Spontane sau reflexe, actele im pulsive se desfoar pe u n fond
lim itat al cm puliii contiinei, fapt ce le determ in caracterul intem pestiv
i uneori im previzibil.
Poate ap rea n afara unei condiii psihopatologice, la oameni cu
un tem peram ent coleric, n situaii conflictuale care determ in scu rt
circuite exteriorizate clinic n acte impulsive.
Im pulsivitatea este caracteristic strilor psihopatice, ntlnindu-se
n primul rnd la psihopaii ea'citabili im pulsivi.
Se cunoate de asemenea im pulsivitatea nevroticilor, n special a
celor anxioi, care izbucnesc n momentele de m axim tensiune afectiv.

2.3.1.4.4. B.sptusurile anxioase sn t relativ frecvente n psihoze, n


stri delirante i pasionale, cnd pot antrena p.cte de atac sau aprare,
n strile maniacale, pe fondul unei bune dispoziii i exuberane, Ia
incitrii repetate i fr protecie de neuroleptice, bolnavii pot izbucni
ntr-o stare de furie nestvilit, n tim pul creia sparg, lovesc i chiar
ucid. Izbucnirea, revrsarea n manie coleroas, dem onstreaz tra n s
formarea calitativ a unei stri afectiv-pozitive (ajuns la tensiunea ei
maxim) ntr-o stare afectiv-negativ.
O situaie oarecum asem ntoare poate fi ntlnit n raptusul
melancolic'1, n care bolnavul, pn atunci alunecat in catatimie nega
tiv, inhibat i cufundat n starea sa depresiv, fr un m otiv a p a re n t
sau la o incitaie m inor din mediu, are o izbucnire de mare acuitate
clinic, n care autom utilarea sau suicidul reprezint u n pericol im inent.
In rap tu su rile schizofrenilor, la care este vorba de o disociere, de
o scindare a u n itii psihice, precum i de o estompare afectiv, actele
suicidare apar ca nem otivate, bizare, incom prehensibile, dar de o m ai

201
m ic am plitudine, datorit insuficientei susineri dinaniico-energetice
p rin tocirea afectiv.
In schimb, n epilepsie aceste im pulsiuni ating intensitatea maxim
a dram atism ului lor ca o aparent supracompensare a lentorii i v-s-
cozitii lor tem peram entale. C aracterul lor pe ct de imprevizibil,
pe a tt de incom prehensibil se datorete faptului c ngustarea cm-
p u lu i contiinei de tip crepuscular reduce unghiul relaiei cu am biana
ia in terp retarea halucinator-delirant, iar actele impulsive declanate
de ea snt avantajate de p strarea coerenei autom atism elor m otorii. Pe
rioada de criz determ innd amnezia lacunar specific, pune pacientul
n faa unui dezastru n care nu-i recunoate contribuia i ca atare con
stern area n u atrage dup sine scuzele i rem ucrile caracteristice acte
lo r im pulsive ale psihopailor sau nevroticilor.

2.3.2. M ECANISM ELE NEUROFIZIOLOGICE


ALE ACIUNILOR VOLUNTARE
Se vorbete despre caracterul specific al acestor mecanisme, n tru
c t odat cu efectuarea m icrilor voluntare, se reproduce i stim ulul
condiionat, sau sem nalul declanant al micrii, care este urm at apoi
de n trirea p rin aferentaie invers (feed-iack). De exemplu, n expe
rien ele de autostim ulare (discutate n subcapitolul respectiv) se poate
con stata c executarea unei micri exercit n acelai tim p rolul de
sem nal, realizndu-se concom itent autontrirea ei. Deci caracterul spe
cific al aciunilor voluntare const n aceea c subiectul i aplic el
nsui stim ulul condiionat, asigurnd ulterior autontrirea lui. Fenome
n u l jeed -b a dc-ului constituie condiia sine qua non a autoreglrii activi
tii, care, n adevrata ei accepiune de activitate voluntar, este spe
cific doar omului.
Conduita realizat p e baza legturilor inverse, pe lng caracterul
ei activ, ndeplinete u n rol operant, fiind dependent de efect.
B. F. S kinner (1953) opune formele de conduite operante* celor
reactive", consdernd c prim ele sn t doar declanate de stim ul, fiind
d eterm in ate i n trein u te n desfurarea lor ulterioar de efectul pozi
tiv pe care-1 produc, pe cnd conduitele reactive ar fi declanate i de
term in ate de stim ul. Skinner consider c form ele operante ale conduitei
a r sta la baza aciunilor voluntare, n tim p ce formele ei reactive ar fi
responsabile de aciunile involuntare.
Considerm c a tt m ecanism ul m icrilor voluntare, ct i cel al
m icrilor in voluntare se supune legilor generale ale activitii reflex-
condiionate i c efectul realizat are n mod real un rol de n trire a
leg tu rilo r condiionate.
D up cum *;e poate uor deduce, nu se cunosc mecanismele intim e
ale tu lb u rrilo r voliionale i explicaia acestei m ari rm neri n urm
a cercetrii n dom eniul psihopatologiei voinei rezid probabil n faptul
c voina, ca i gndirea, sn t procese psihice care depesc cu m ult
nivelul explicaiei biologice, n stru c tu ra lor intervenind pe o suprafa
n tins si n mod h o trto r determ inism ul social. Chiar aa fiind, expe
rie n a 'c lin ic dem onstreaz1 c atrofiile lobului frontal exprim clinic

202
prin scderea iniiativei i capacitii de voin, iar leziunile zonelor
inferioare ale regiunii orbitare a aceluiai lob, ca i leziunile bilaterale
ale hipocampului scad capacitatea de inhibiie i dau nota com porta
m entului impulsiv, agresiv.

2.3.3. SEMIOLOGIA ACTIVITTII


(PSIHOPATOLOGIA CONDUITEI MOTORII)

Omul, n evoluia sa, este obligat s desfoare o serie de aciuni


autom ate i voluntare p en tru a se ad apta condiiilor impuse dinam ic de
mediul fizic i social. Dezvoltarea voinei, odat cu m aturizarea i con
turarea personalitii, face ca subiectul s n u se m ulum easc num ai cu
simpla cunoatere a fenom enelor care-1 nconjur i n acest sens el
dubleaz setea de a ptrunde n tainele lum ii nconjurtoare, cu dorina
de a o transform a i de a o adapta nevoilor sale. P en tru a atinge acest
scop, omul desfoar activiti m ultiple i complexe, individuale sau
colective. A ctivitatea i voina, ca funcii efectorii orientate de gndirea
i contiina individului, jaloneaz a tt cadrul specific al eficienei per
soanei umane, valoarea ei social, ct i originalitatea conduitei m orale,
sociale i n general com portam entale. Din acest complex de aspecte
caracteristice personalitii umane, ne vom opri doar asupra Unor aspecte
psihopatologice ale conduitei motorii.
Aspectul vestim entar (inuta) poate s ofere prim ele indicii ale
strii psihice, deoarece exprim un aspect al relaiilor insului cu am bi
ana, adaptarea lui la regulile de convieuire social, ndeobte respec
tate, raportarea lui la societate, n general. Astfel, dezordinea vestim en
tar (n afara cazurilor care constituie o consecin a adeziunii insului
la un anum it curent) poate crea suspiciuni asupra unei stri confuzio-
nale, a unei oligofrenii, dem ene sau a unei psihoze, n special schizo
frenice.
Dimpotriv, rafinam entul vestim entar exagerat poate fi expresia
unei personaliti psihopatice, isterice sau hom osexuale sau al bizareriei
schizofrenice.
Bizareriile i excentricitile vestim entare (om area cu decoraii,
eventual fiori sau fardul exagerat) exprim tendine de supraestim are,
megalomanie, note paranoiace, stri de excitaie m aniacal.
Tendina spre folosirea obiectelor vestim entare ale sexului opus,
ca i m brcarea n m aniera sexului opus, traduce o tulburare de perso
n alitate i poart num ele de travestitism , n tim p ce folosirea vetm in
telor sexului respectiv, dar ntr-o form nepotrivit vrstei i situaiei
este denumit cisvestitism .
Privirea poate s redea n mod spontan, n condiii norm ale i
patologice, coninutul afectiv al vieii psihice. A stfel, se consider c
privirea fix, imobil, ncruciat, constituie expresia urii, agresivitii
i cruzimii.
Privirea larg deschis, nsoit de ridicarea sprncenelor i even
tu ala ncreire a frunii, este in terp retat ca sem n de angoas i anxietate,
n strile de excitaie, hipomaniacale i m aniacale, privirea este
hiperm obil, fugace i necrutoare, pe cnd n strile depresive privirea
este stins, hipomobil, eventual fix sau absent.
Privirea schizofrenicului exprim caracteristica esenial a psihi
cului sau : discordana ; ea este detaat, rupt de realitate, abstras
am bianei.
Expresie nonverbal involuntar i reflex, inimica traduce - ca
i privirea tonalitatea afectiv a insului, emoiile i sentim entele sale.
n funcie de structura tem peram ental i n special de m obilitatea
psihic, mimica poate s fie exagerat (hipermimie), dim inuat pn la
im obilitate (hiponiimie) .i respectiv arnimie, dezadaptat (paramimie).
A stfel, m obilitatea i expresivitatea exagerat a inimicii (hipermi-
mia) se pot ntlni sub aspect global (hipermimie generalizat), cnd
ntreaga m otricitate facial este crescut n sensul intensitii, rapiditii
i variaiei micrilor: Ea este caracteristic strilor maniacale, excitaiei
psihom otorii din intoxicaiile uoare.
S nt descrise de asemenea hiperm im ii localizate, polarizate, care
traduc de obicei o stare extatic (a idealitilor pasionali i mistici) sau
exteriorizeaz preocuprile delirante (cnd poate fi drz sau dispreui
toare), dialogul im aginar cu vocile halucinatorii sau, n sfrit m irarea
i teatralism ul isterie.
n cadrul hiperm im iilor polarizate pot fi nscrise mimicile compen
satorii n tln ite la persoane care vor s afieze o conduit diferit sau
chiar opus strilor afective ; se cunoate astfel mimica dezinvolt a
tim izilor sau mimica pseudoironic a psihastenicilor.
D im inuarea m obilitii i expresivitii mimice (hipomimia), care
poate evolua pn la im obilitatea mimic (amimia), poate fi ntlnit n
vielancolie, n aproape toate strile de inhibiie psihomotorie, ca i n
sindrom ul de impregnaie neuroleptic.
Hipomimia accentuat se descrie n strile confuzionale (stupoa
rea), n deficitele intelectuale profunde (oligofrenii sau demene), precum
i n paralizia general progresiv, unde slbirea tonusului m usculaturii
faciale ofer mimicii u n aspect aplatizat, cunoscut sub numele de facies
lam inat sau masc paralitic.
Paramimiile snt expresii mimice neconcordante cu coninutul strii
timice. D intre acestea, aa-zisa mimic de m prum ut se compune din
expresii dirijate n mod deliberat, cu scopul de a atrage atenia ambi
anei. Ele ap arin de fap t patologiei psihice marginale i constituie un
semn al supraestim rii, m itom aniei i eventual isteriei. Ecomimia const
n im itarea mimicii interlocutorului i este caracteristic sugestibilitii
crescute din sindroamele catatonice, cptnd caracterul extrem de re
flectare in o g l i n d n strile profund demeniale. Paramimiile, n gene
ral, exprim p ervertirea gesturilor mimice ; ele exteriorizeaz m anieris
m ul, bizareria i stereotipiile caracteristice schizofreniei. Pot m brca
aspectul hemim imiei (persistenta unilateral a unui gest micnic), neom i-
m iei (mimic bizar, sim ilar neologismelor din vorbirea bolnavilor de
schizofrenie), jargonomimiei (m ultitudine de expresii bizare neinteligi
bile) i psitacism ului m im ic (tiiperm obilitate incomprehensibil i inex
presiv a mimicii).
Param im iile fac p arte din seria m ai larg a parakineziilor, care re
p rezint tu lb u rri ale conduiei motorii ce constau n pervertirea sensu
lui i coninutului natural, i logic al micrilor. Gesturile i pierd n atu
raleea, ap ar nem otivate, artificiale, puerile, bizare i ca atare n dis-

204
cordan cu starea afectiv, cu coninutul ideativ, cu situaia obiectiv
a bolnavului. D intre tulburrile parakinetice fac p arte : m anierism ul,
bizareria, stereotipiile de poziie i micare.
P rin m anierism se nelege p erv ertirea aciunilor com portam entale
i gestuale simple. Mersul devine artificial (srit, sltat, dansat, n zig
zag, pe v rfuri sau pe clcie). G esturile com portam entale devin i ele
puerile, caricaturale (dau m na n tr-u n mod e x c e s i v de protocolar, ofer
un singur deget .a.).
Bizareria reprezint un grad accentuat de com portare m anierist,
caracterizat n fond prin pierderea trstu rilo r logice i inteligibile ale
gesturilor i m icrilor.
Stereotipiile sn t caracterizate p rin ten d in a la repetare a uneia i
aceleiai m anifestri, de obicei bizare, n p lan u l m im ico-pantom im ic al
atitudinii, lim bajului sau scrisului. Ele reprezint deci fixri ntr-o for
m ul identic a diferitelor expresii motorii sau verbale care se succed
sim ilar sau care snt prelungite n mod variabil, in u til i inadecvat cir
cum stanei.
Accepiunea psihopatologic a conceptului de stereotipie este mai
larg i mai complex, n sensul c el include a tt repetiia n m anier
identic a unei m icii, ct i perseverarea n tr-u n gest sau act, precum
i pstrarea ndelungat a unei poziii.
Din acest p u n ct de vedere, stereotipiile se m p art n stereotipii de
atitudine (akinetice) sau de micare (kinetice sau parakinetice).
In cazul stereotipiilor de atitudine, bolnavii pstreaz tim p nde
lungat poziii dintre cele mai bizare i incomode, care obosesc i snt
imposibil de m en in u t fr antren am en t de ctre oamenii norm ali. A st
fel, ei stau tim p ndelungat n tr-u n picior, pe v rfu ri sau pe clcie, de
asemenea, culcai n pat, m enin capul ridicat deasupra pernei (perna
de aer sau perna psihic) ori stau n p at n poziie de coco de puca,
cu capul flectat, trunchiul ncovoiat, iar flexiunea m em brelor inferioare
fixeaz genunchii la nivelul abdom enului (fig. 15). U neori m em brul

Fig. 15. S c h iz o fre n ie c a ta to


n ic c u n e g a tiv is m v e r b a l i a ii
m e u ta r . S te re o tip ie d e a titu d in e
b o ln a v a s t o re n tre g i n ge
n u n c h i, c u f a a n jo s, n p o r i
ia coco d e p u c .

superior ridicat n mod pasiv, este cobort din cauza flexibilitii ceroase
n trepte, crend, ca i n encefalite, sem nul scrii. Aceste aspecte de
inhibiie motorie mai poart denum irea de contractar cataleptic sau
de atitudine catatonic (fig. 16, 17).
S tereo tip iile de m icare se caracterizeaz prin perseverarea unon
micri sau repetarea unui gest, a unei aciuni, a unui c u v n t , a unor
propoziiuni sau fraze, indiferent de inutilitatea sau aspectul lor incom-
prehnsibil, ilogic.
D up unii autori, veritabila stereotipie s-ar reduce exclusiv la ac
tiv itatea m otorie involuntar i incontient i ar fi lipsit de orice con-

Fig. 16. S c h iz o fre n ie o a ta to n ic c u s te re o tip ie d e


a titu d in e a b r a e lo r. F a c ie su l este im o b il, in e x p re siv
( a titu d in e c a ta le p ti ) .

Fig. 17. S c h iz o fre n ie e a ta to n ic c a s te re o tip ie de


a t i t u d i n e : b o ln a v u l i in e c a p u l cu m in ile tim p
n d e lu n g a t, ap o i a d o p t a l t a titu d in e c a ta to n ic , cu
c a p u l f le c ta t i m im le a d u s e p e ln g corp.

in u t id eativ o -afectiv ; alii, iau drep t criterii ale stereotipiei num ai


fix area invariabil a gestului sau atitudinii, indiferent de coninutul
ideativo-afectiv. M ajoritatea autorilor apreciaz c dei fenomenologia

206
stereotiprilor este m otorie, ele a u la origine u n sens, fixarea invariabil
i autom atizarea fiind secundare i ctignd tre p ta t u n loc dom inant n
conduit.
Stereotipiile se ntlnesc n deplina lor com plexitate alturi de
negativism i sugestibilitate, n form a catatonic a schizofreniei i n
schizofrenie n general, n dem ene presenile i senile, n oligofrenii
profunde (idioie i imbecilitate), n, fazele fin ale ale delirurilor cronice,
precum i n afeciuni neurologice ca boala Parkinson.
Nu trebuie considerate stereotipii m icrile iterative (oare snt
tulburri de tonus, ce antreneaz autom at rep etarea actelor) i nici
repetiiile verbale monotone, cum sn t plngerile melancolicilor.

2.3.3.1. Exagerarea activitii psihom otorii (hiperkinezia


sau tahikinezia)
Este caracterizat p rin m imica mobil, expresiv i pantom im ica
am pl, continu i rapid. Poate fi n tln it ra stri afective de tonali
tate pozitiv, stri de uoar intoxicaie, stri hipom aniacale sau m a
niacale.
Cnd pe fondul hiperkineziei intervin nelinitea i dezorganizarea
actelor motorii, se vorbete de excitaie 'psihomotorie, care, n m anifes
tarea sa extrem , poart num ele de agitaie.

2.3.3.1.1. A gitaia psihom otorie. 1h afar de intensitate, aspectul


su este determ inat de doi factori : coninutul strii afective i gradul
de claritate a contiinei.
n acest sens, agitaia n u trebuie apreciat num ai sub aspectul ex
terior i aparent, ci i dup coerena i scopul m icrilor. Ca m anifestare
e aspect intens dram atic i uneori spectacular, agravat adesea de reac
iile anturajului, agitaia poate fi n tln it n : im pregnaii cu neurolep-
tice, m anifestat prin akatisie (imposibilitatea de a sta linitit n ezut,
culcat sau n picioare) i tasikinezie (tendina de a se deplasa ncontinuu).
A gitaia psihomotorie poate fi, ns, expresia u n o r afeciuni organice
cerebrale (de n a tu r infecioas, vascular, tum oral sau traum atic), a
unor afeciuni psihice de intensitate psihotic, psihopatic i m u lt m ai
ra r nevrotic. Deosebim, astfel, agitaia psihom otorie din strile con-
fuzive (infecioase, toxice) cu debut brutal, m ai ales vesperal, de in ten
sitate variabil, dar ntotdeauna dezordonat i nsoit de anxietate,
oneiroidie i tu lb u rri delirant-halucinatorii (halucinaii n special vi
zuale, dinamice, terifiante, m ai frecvent zoopsice), care im prim bolna
vului u n com portam ent agresiv i uneori suicidar.

2.3.3.1.1.1. A gitaia din deteriorrile, regresiunile sau nedezvoltarea


cognitiv (dem ene senile, vasculare, presenile, paralitice, traum atice,
postencefalice) se declaneaz brusc, la incitaii m inim e din. mediu, are
caracter stereotip, uneori cu m anifestri agresive fa de cei din ju r ;
de cele mai m ulte ori ns, aceast agitaie m brac la btrini mai m ult
aspect verb al i psihomotor, fr aciuni coleroase directe. n cazul oli-
gofreniilor, ea poate avea aspectul unei agitaii coleroase, soldate cu acte
agresive stim ulate de fo ra fizic corespunztoare vrstei i de lipsa sau
nedezvoltarea capacitii de apreciere a gravitii lor.

207
2.3.3.1.1.2. Agitaia din strile maniacale este precedat de o stere
prodrom al, caracterizat prin irascibilita.te i ergasiomanie (impulsiunea
de a face ceva) ; predom inant motorie i polipragmatic, ea are totui
aspect ludic i degajat. In forme mai grave, care survin mai ales dup
contrarieri sau suprim area brusc a rieurolepticului incisiv, bolnavii pot
izbucni n tr-o stare de agitaie extrem , cunoscut sub denum irea dc
furie maniacal

2.3.3.1.1.3. Agitaia din strile depresive de aspect endogen izbuc


nete la bolnavi aparent linitii pn atunci, bipomobili, care fr un
m otiv comprehensibil, dezvolt o stare de nelinite i dezordine motorie
de m are violen, uneori cu loviri, omucideri sau impulsiuni de autoliz,
cunoscut sub denum irea de raptns melancolic

2.3.3.1.1.4. Agitaia din schizofrenie apare de obicei imprevizibil,


fr incitaii din mediul extern i se caracterizeaz prin incom prehen-
sibilitatea conduitei ; vorbirea, ca i actele bolnavului, pe ling aspectul
dezordonat, pot avea caracter simbolic. Agitaia se ntlnete mai ales
n strile hebefrenice (cnd am intete agitaiile maniacale) i n cele
catatonice (cnd gesturile i actele bolnavului snt mai ales motorii i
stereotipe).

2.3.3.1.1.5. Agitaia din epilepsie se poate m anifesta n tim pul unei


echivalene epileptice sau intercritic (cnd este determ inat de incitaii
din mediu). In aparent contrast cu adezivitatea i vscozitatea caracte
ru lu i epileptic, agitaiile acestor bolnavi pot atinge o intensitate extrem
(datorit caracterului autom at, prin tulburarea contiinei), cunoscut n
psihopatologie sub denum irea de furor epilepticxis. In aceste situaii,
bolnavii pot comite acte de o m are violen i cruzime, urm ate de am
nezia m om entului respectiv.

2.3.3.1.1.6. Agitaia din strile reactive fr modificarea luciditii


contiinei, este generat de sentim entul acut de frustraie i de paroxis
m ele anxioase : se m anifest p rin tr-o dezorganizare mai discret a con
duitei dect n strile precedente : bolnavii, n nelinitea lor acut, nu-i
pot pstra poziia, m erg dintr-o p arte n alta fr u n scop anume, of
teaz, i frng m inie sau, n cazuri extrem e, ncearc s-i rup hai
nele, s-i sm ulg prul, acuz sau cer compasiune.

2.3.3.1.1.7. Agitaia din psihopatii este disproporionat fa de


situaia care o determ in, avnd la baz labilitatea afectiv i slbirea
voliional caracteristice acestor bolnavi. Se manifest prin crize de
m nie i disperare, dar uneori poate s aib o alur teatral, parial
regizat, cu tendina de a im presiona i de a antaja, frecvent nsoit
de acuzaii i injurii.
Conduita psihom otorie :(cum se poate deduce din cele relatate mai
sus) poate s exprim e starea psihic a bolnavului, gradul de organizare
i adecvare a actelor i aciunilor sale fiind expresia tririlor afective
i coninutului lor ideativ. Astfel, gesturile i actele bolnavilor psihici
p ot f de am plitudine exagerat sau dim inuat, ordonate sau dezordo

203
nate, cu anum it finalitate sau bizare i inexplicabile, conform unui scop
real i plauzibil sau corespunztoare unor halucinaii ori idei delirante
ele puind fi desfurate sub controlul contiinei sau n mod automat'.
Dac activitatea psihom otorie poate fi apreciat ca o expresie a
fenomenologiei psihice, privind situaia din unghi opus, 'se constat ca,
comportamentul psihom otor poate constitui fundalul excitaiei, agitaiei
anxietii, confuziei etc,

2.3.3.2. Diminuarea activitii motorii (hipokinezia)

H ipokineziile exprim pe plan clinic o stare de inhibiie psihom o-


1orie, caracterizat n general prin lentoarea m icrilor, prin ncetinirea
cursului ideativ, prin m obilitatea sczut a mimicii i uneori p rin inex-
presivitatea sau srcia expresivitii acesteia, L entoarea general a m i
crilor (bradikinezie), a m obilitii mimicii (hipomimie) nsoit de nce
tinirea m arcat a vorbirii (bradilalie) se ntilnesc in general n stadiile
sechelare dup meningoencefalite, n encefalopatiile traum atice, n sin
drom ul parkinsonian organic sau neuroleptic i n epilepsie. D in punct
de vedere clinic, s-ar putea face o distincie n tre inhibiia-m otorie, care
ar reprezenta o dim inuare general cu srcirea activitii m otorii, i
bradikinezie, care nu ar reprezenta dect o ncetinire general a ritm u
lui activitii psihomotorii, nedublat de srcirea m otorie.

2.3.3.2.1. n treru p erea sau abolirea activitii m otorii (akinezia).


Akineziile snt stri particulare caracterizate p rin tr-o inhibiie psiho
motorie extrem, realiznd diverse aspecte clinice (barajul- motor,
fading^-ul motor, stupoarea).

2.3.3.2.1.1. Barajul motor (Sperrung) const n oprirea brusc i


fo rtu it a oricrei micri, inclusiv a actului vorbirii ia r facling-ul m otor
dintr-o dim inuare tre p ta t pn Ia dispariie a am plitudinii oricrui
gest sau act.

2.3.3.2.1.2. Stupoarea se caracterizeaz p rintr-o im obilitate com


plet sau aproape complet ; bolnavii sn t ineri, n u rspund solicitrilor
din afar sau reacioneaz tardiv i vag, m im ica rm ne m pietrit ntr-o
expresie de durere sau anxietate (n strile depresive) (fig. 18), sau
com plet inexpresiv (amimie) ca n strile stuporoase din catatonie
(fig. 19), ca i din tulburrile grave de contiin (sopor i com).
Dup fenomenologia sa, stupoarea din bolile psihice m brc as
pecte particulare, n funcie de inten sitatea tu lb u rrilo r psihice (nevro
tice, psihopatice, psihotice, confuzive, neconfuzve) i de aspectele p arti
culare ale entitii nosologice n cadrul creia apare. Astfel, stupoarea
nevrotic i psihopatic este ntlnit n special n isterie unde survine
brusc, n urm a unor situaii eonflictuale puternice. Ea se m anifest, aa
cum apreciaz P. G uiraud (1956), p rin tr-o atitudine de refuz a reali
tii, bolnavul prezentndu-se ca i cum a r fi fost drogat, atitudine de
num it pseudonarcotism isteric. Mimica exprim anxietate sau poate
prezenta aspectul unei hipomim ii sau am im ii nsoite de hipertonie i

209
14 c. IM
trem o r al extrem itilor, ns n aceast stare pacientul este docil i
reacioneaz la psihoterapia prin sugestie.
In stupoarea de intensitate psihotic (stupoarea melancolic, stu
poarea schizofrenic, stupoarea confuzional, stupoarea epileptic), ta
bloul clinic variaz n funcie de entitatea nosologic i de tulburarea

Fig: S. D e p re s ie i fa c ie s ca ra c Fig. 19. S c h iz o fre n ia c a ta to n e :


t e r is tic , o u e x p r e s ie d e tris te e , a t itu d in e n e fire a s c a cap u lu i,
c o lu r ile g u r ii so b o rite , p liu rila m e n in u t tim p n d e lu n g a t, facies
f e e i c z u te , e x tr e m ita te a e x te r n im o b il, in e x p re siv .
a f a n t e i o c u la re c e v a m a i rid ic a t .

lu ciditii contiinei. Astfel, stupoarea m elancolic se caracterizeaz


p rin faciesul m elancolic descris m ai sus. In stupoarea schizofrenic, fa
ciesul este am im ic sau discret anim at de param im ii, bolnavul rm ne
akinetic i prezint uneori hipertenii localizate i variabile iar alteori
o atitu d in e cataleptic (fig. 15, 16, 17, 19). Este interesant de precizat
c n stupoarea schizofrenic, bolnavul particip pasiv (dei pare total
ab stras i d etaat de realitate) la activitatea anturajului, aa c ulterior
poate re d a cu ex actitate evenim entele p etrecute n perioada respectiv.
In stu p o area confuziv de origine som atic, toxic, infecioas (cu evo
lu ie grav) activitatea psihic p are aproape suspendat. Aceast stare
in te rfe r adesea cu stri confuziv-delirante oneiroide, care las unele
frn tu ri mnezice din perioada stuporoas. Stupoarea epileptic se prezint
sub form a stuporii confuzionale i succed de obicei criza convulsiv.
Totala inerie motorie (nsoit de o uoar hipertonie muscular)
n timpul creia bolnavul pstreaz vreme ndelungat poziia n care
se afl sau atitudinea imprimat de examinator, este cunoscut n psiho
patologie sub denumirea de catalepsie. ntruct (prin discreta hipertonie
muscular) corpul i pstreaz m ult timp poziia imprimat i poale fi

210
m odelat asemenea unui obiect de cear, catalepsia a mai p rim it denu
mirea de flexibilitate ceroas; nu greim dac afirm m c prin fenom e
nul flexibilitii ceroase, micarea se fixeaz n atitudine.
n toate aceste situaii, examenul electrom iografie m i evideniaz
nimic specific, rezultatul su fiind asem ntor cu acela din contracia
m uscular voluntar.
Catalepsia se ntlnete nu num ai n catatonie, ci i n strile de
sugestie hipnotic, n isterie, unde realizeaz criza ctaleptic" sau
somnul cataleptic, stare brusc instalat, nsoit de ngustarea conti
inei i caracterizat prin hipertonie n hiperextensie, realiznd a titu
dinea n arc de cerc.
Spre deosebire de criza cataleptic (caracterizat p rin hipertonie),
somnul cataleptic se prezint ca o inhibiie m otorie complet, care, da
torit absenei hipertoniei, poate oferi im presia de m oarte aparent, cu
att mai m ult cu ct aceast stare are o d u rat ndelungat, iar respi
raia bolnavilor este imperceptibil.
Deoarece o serie de m anifestri hiper-, hipo- i akinetice se n tl
nesc frecvent n catatonie, redm cteva din elem entele constitutive ale
acestei stri.

2.3.3.2.2. Catatonia este o stare complex, cu etiologie i m anife


stri m ultiple, ce intereseaz cu predilecie activitatea m otorie. Ea a fost
definit ca un ansamblu de tulburri psihom otorii pe un fond de inerie
i catalepsie, sau ca o stare de fixare tonic, persistent, a corpului, n
anum ite poziii.
Fenomenologia catatonic se poate desfura pe un fond de clari
tate a contiinei (catatonie lucid) sau pe fond confuziv (catatonie onei-
roid). Sfera catatoniei cuprinde stereotipiile (despre care am vorbit m ai
sus), sugestibilitatea i negativismul.

2.3.3.2.2.1. Sugestibilitatea, definit n mod com un ca posibilitatea


de a i influenat prin sugestie, se caracterizeaz, atunci cnd atinge
intensitate patologic, p rin receptivitatea extrem fa de influenele
exercitate de alte persoane.
n tln it n situaii norm ale ca o caracteristic a personalitii unor
subieci, ea este frecvent n patologie, ndeosebi n isterie, d ar i n
alte psihopatii, oligofrenii i demene.
Catatonie presupune ns o sugestibilitate extrem , caracterizat
prin fap tu l c bolnavul accept cu u urin recom andrile interlocutorului
i execut n mod autom at ordinele exam inatorului. In acest context ea
m brac un caracter im itativ (ecomimie, ecolalie, eeopraxie), -de supu
nere i execuie autom at, de obicei im ediat i fr critic a oricrui
ordin. Ecomimia, ecolalia (imitarea cuvintelor), ecopraxia (im itarea ges
turilor) alctuiesc aa-zisul sindrom ecopatic.

2 3.3.2.2.2. N egatwism ul este caracterizat prin tendina u n o r bol


navi de a opune rezisten activ sau pasiv la orice stimul extern i
uneori fa de satisfacerea propriilor nevoi fiziologice.
A tunci cnd bolnavii prezint inerie i rezisten perm anent la
ordine sau stimul!, precum i fa de nevoile fiziologice (ca alim entaia,

2-11
degiutia, m iciunea sau defecaia) este vorba do negativism pasiv.
Astfel, bolnavii refuz s se ridice din pat, s mearg, s mnnee (ne
gativism alim entar), s vorbeasc (negativism verbal), s-i relaxeze
sfincterele (negativism intern).
A lteori ns, orice recom andare sau ordin este u rm at de tendina
sau ch iar execuia actului opus, fenomen ce poart num ele de negati
vism activ. Astfel, bolnavul se ndeprteaz cnd este chemat, i retrage
inna atunci cnd interlocutorul i ntinde mina, declaneaz o contracie
a m usculaturii antagoniste la ncercarea de a-i mobiliza un membru,
contract m aseterii atunci cnd este ntrebat oeva.
Putem afirma c, spre deosebire de negativismul pasiv, n care era
vorba de inerie, reinere sau refuz, n negativismul activ este vorba de
o opoziie ferm i uneori violent.
n adevrata lui accepiune, negativismul se ntlnete n forma
hebefrenic i catatonic a schizofreniei, n melamcolii stuporoase, n de
bilitate m ental i n paranoie, ca expresie a vanitii, orgoliului i ne
ncrederii.
O m eniune special trebuie fcut n legtur cu catatonia de
natu r neuroleptic descris, p rintre alii, de J. Delay i P. Dcniker
(1964), de H. Haase i P. Janssen (1965). n cadrul catatoniei provocate
de neuroleptice, n special de cele incisive (de tip Haloperidol, Triperidol,
M ajeptil etc.), se constat inerie motorie, dim inuarea i pierderea ini
iativei motorii, pierderea sinkineziilor, precum i atitudinea catatonic.
Efectul catatonigen provocat de neuroleptice a perm is sistem atizarea
acestora n ordinea incisivitii lor, fenomenologia catatonic dezvoltn-
du-se cu a tt m ai uor, cu ct neurolepticul este mai puternic, m ai inci
siv (ca de pild : Flufenazina, Tioproperazina etc.) i cu att mai greu,
cu ct neurolepticul este m ai sedativ (ca de exem plu : Levomepromazina,
Tioridazina etc.).
T ulburrile psihom otorii pot interesa n mod special reglarea acte
lor sau aciunilor. Astfel, poate s existe o inerie n iniierea actelor
motorii, m anifestat chiar i atunci cnd actul constituie expresia unei
necesiti instinctive (situaii descrise n cadrul negativism ului pasiv).
De asemenea, o aciune iniiat, n loc s se opreasc dup ndepli
nirea ei, se continu p rin perseverare iterativ (realiznd acte asem n
toare) sau p rin perseverare substitutiv (ca o intoxicaie m otorie, n
care bolnavul execut acelai act, dei i se cere s execute altul).
P erseverarea m otorie este ntlnit n dem ene senile (boala Pick,
boala Alzheimer), n hebefrenie etc. i trebuie difereniat de iteraie sau
palikinezie, n care tu lb u rarea tonusului antreneaz autom at repetarea
actului (exem plu : flexia i extensia ndelungat a gambei).
D eoarece am am intit n cteva rnduri de tu lburrile activitii mo
torii determ inate de tratam entele cu neuroleptice, redm mai jos succint
cteva aspecte ale acestora.
T ulburrile m otorii consecutive tratam entului cu neuroleptice inci
sive se pot prezenta sub form a unui sindrom akinetie (evideniat prin
dim inuarea pn la dispariie a iniiativei motorii), a unui sindrom aki-
netic-biperton (caracterizat p rin trem or, hipertonie, rigiditate i hipo-
kinezie pn la akinezie), a uryji sindrom diskinetic-hiperton (caracterizat
prin diskinezii buco-linguo-faciale, distonii masticatorii i de deglutiie),
precum i sub forma unor anomalii de postur i micare sau sindrom
liiperkinetic-hiperton (caracterizat prin hipertonie paroxistic, distonii de
torsiune, trem or, crize isteriform e i epileptiform e). De m enionat c toat
aceast fenomenologie m otorie dim inueaz sau dispare odat cu mico
rarea dozelor sau cu ntreruperea tratam entului, precum i prin asocierea
tratam entului antiparkinsonian sau sedativ.
n cadrul activitii pantomimice, cunoaterea tulburrilor de m ers
la bolnavi indem ni de o leziune organic neurologic, se im pune cu att
mai m u lt' cu ct, aa cum am vzut, ele pot fi am plificate sau chiar
provocate de tratam en tu l cu neuroleptice. Astfel, unii bolnavi cu psihaste
nie sever sau schizofrenie n u ndrznesc s m earg, merg ovitor,
m anifest o team exagerat de a merge (bazofobie). Alii triesc con
vingerea c le este im posibil s stea n ortostatism (astazoabazie), feno
men ntlnit in isterie, le este team s se aeze (thasofobie), ori m ani
fest fobia de a se repune n micare (ergasiofobie).
Ticurile reprezint o categorie special de tu lb u rri ale activitii
motorii. Ele apar n special n nevrozele m ixte (motorii) sau n psihaste
nie, fiind definite ca m icri cu caracter intem pestiv, repetitiv i rapid,
ca rezultat al contradiciei unor grape m usculare (de obicei aceleai) sc
pate de sub controlul voliional, dar accesibile contiinei. R epetate fr
necesitate obiectiv, ticurile se prezint ca nite m icri spasmodice para
zitare, de aspect intenional (micarea brusc de lateralitate a capului,
micarea um erilor, m icarea de aranjare a unei uvie de pr, uneori im a
ginare, sau m icarea de degajare a gtului d in tr-u n guler aparent
incomod).
Tot n cadrul ticurilor pot fi descrise : onicofagia, care const n
tendina de a-.i roade unghiile, tricotilomania, care const n rsucirea,
ruperea sau sm ulgerea u nor smocuri de p r de pe pielea capului (ajungn-
du-se la zone de alopecie).
Ticurile, pe care le putem num i parapantom im ii, frecvente n copi
lrie, sn t susceptibile de a disprea spontan dup adolescen; per
sistena lor n viaa adult semnific o stare psihastenic sau obsesional
i realizeaz, n cazuri rare, m aladia ticurilor.
Un aspect deosebit l reprezint tulb u rrile cuprinse n conceptul
de dezorganizare a conduitei m o t o r i i cunoscut sub denum irea de dis-
praxie sau apraxie. A praxiile se caracterizeaz prin pierderea posibili
tii de exprim are gestual i de efectuare a altor acte m otorii, n ciuda
absenei tu lb u rrilo r m otorii elem entare (I. Stam atoiu) i uneori chiar
n lipsa unor tu lb u rri evidente intelectuale sau senzitivo-senzoriale.
n general, se consider c orice act sau aciune este executat dup
o schi sau dup un plan ideator care a r depinde de funcionalitatea
lobului parietal stng.
Trecerea de la intenie Ia execuie ar d eterm ina transm iterea schi
ei ideatorii din lobul p rrietal ?tng n lobul frontal, la aa-zisul centru
ideomotor, unde se realizeaz engram ele kinetice, care n m om entul exe
cuiei snt transmise cortexului motor rolandic.
Atunci cnd actul nu poate fi executat. n tru c t snt perturbate pla
nul su i reprezentarea ndeplinirii sale (dei e] este bine conceput ca
tendin i knetica elem entar este intact, gesturile putnd fi executate
corect), este vorba de aprexie ideatorie

213
n to td eau n a bilateral, qpraxia ideatorie perm ite executarea actelor
sim ple, d a r mpiedic execuia actelor m ai complexe, n special c n d
acestea im plic m anipularea u n o r obiecte (de exemplu ! aprinderea unei
igri). n tru c t bolnavul recunoate obiectele pe care trebuie s le folo
seasc, d ar n u tie cum s le foloseasc (datorit unei tulburri prim are
de n a tu r gnozic), el las impresia unui om distrat.
C nd bolnavul nu poate executa nici actele complicate, dar nici
pe cele m ai simple (ea ncheierea unui nasture, scoaterea limbii), apraxia
este denumit ideomotorie. De m enionat c aceasta intereseaz numai
actele cu execuie deliberat i intenionat, perm iind executarea actelor
spontane sau autom ate. Mai m ult, execuia spontan a unui act n u poate
fi rep etat atunci cnd bolnavului i se cere aceasta. Aceast apraxie, uni-
sau bilateral, este determ inat de leziunea cilor care unesc centrii ideo-
m otori ; ea se asociaz cu afazie sau cu monoplegie sau hemiplegie,
n afara leziunilor neurologice, apraxiile se ntlnesc i n stri dem en
iale (senile sau de natu r luetic), cnd pot fi confundate cu afazia.

2.4. SEMIOLOGIA CONTIINEI

Procesele psihice expuse n paginile precedente nu trebuie nelese


ca fiind izolate i statice, deoarece ele acioneaz n interdependen dina
mic, aa ca u n to t u n ita r i formeaz contextul complex care st la baza
funciilor de sintez ale psihicului uman. Una dintre aceste funcii de
sintez este contiina.
D in punct de vedere filozofic, contiina reprezint cea mai nalt
form de reflectare a realitii obiective, produsul funciei m ateriei supe
rior organizate.
Pe p la n .fiziologic, contiina reprezint funcia acelor regiuni corti-
cale aflate n stare de funcionalitate optim.
Pe plan psihologic, contiina reprezint procesul de reflectare s
propriului eu (contiina eu-hti, a activitii i continuitii persoanei) i
a lum ii nconjurtoare (contiina locului, ambianei, tim pului).
Din punct de vedere psihologic i psihopatologic noiunea de con
tiin are m ultiple accepiuni, adesea unilaterale, contradictorii. Astfel,
unii o consider un epifenomen11, o abstracie11, alii un dat subieativ",
detaat de viaa psihic sau o identific cu o gndire reflexiv i crea-
toare . n sfrit, mai ales n ultim ele decenii, s-a conturat ideea conform
creia contiina s-ar identifica cu vigilitatea. Unele dintre aceste opinii
intenioneaz n fond s acrediteze ideea n virtutea creia contiina este
incognoscibil i insesizabil, orice efort de a o sesiza fiind aprioric sortit
eecului. In legtur cu raportul dintre contiin i vigDitate considerm,
ca i J. Delay, c nici m car din perspectiv pur medical contiina nu
poate fi redus la o funcie de vigilitate.
n legtur cu definirea contiinei din punct de vedere psihologic,
o seri de autori reuesc s scoat n eviden de cele m ai m ulte ori
doar elem entele particulare ale acestei funcii psihice de sintez.
Astfel. P. G uiraud consider contiina ca o activitate constant
a rrei. constatare are o extensie legat de posibilitile cognitive si o
profunzim e dependent'de factorii timoafectivi. , - .

234
I. M. S utter i I. Pelissier consider contiina ca o sinteza realizat
de ins la un m om ent d a t al activitii psihice, ale crei aspecte elem en
tare sn t integrate n tr-u n com portam ent d o tat cu o stru ctu r original.
K. Jaspers definete contiina ca viaa psihica la u n m om ent dat,
n tru ct fiecrui m om ent al insului i corespunde o experien tr it n
corelaie cu o anum it ordine sau claritate a contiinei.
lnsistnd asupra acestei stri actuale11, asupra acelui acum i aici,
H . Ey consider c a fi contient nseam n a tr i p articularitatea pro
priei experiene, transpunnd-o n universalitatea contiinei sale (H. Ey,
1963). Contiina este apreciat deci, ca u n m od de organizare a vieii de
relaie, care leag pe subiect de alii i de lum ea sa. Cu alte cuvinte,
contiina este posibilitatea subiectului de a se constitui el nsui n obiect
pentru sine i p e n tru altul. D eparte de a fi o funcie a insului, contiina
este nsi organizarea lui, ntr-o existen concom itent ca obiect i
ca subiect.
Contiina n u poate fi apreciat fcnd abstracie de existena ei ca
trire ; persoana contient triete experiene, se adapteaz lum ii reale,
este dotat cu reflexii creatoare i este organizat In tr-o m anier ori
ginal, n tr-u n sistem personal.
Contiina insu lu i se realizeaz astfel prin posibilitatea ncorporrii
unui m odel al lum ii n care se dispun propriile sale experiene
(persoana sa).
Contiina se edific n organizarea experienei sensibile actuale
(cmpul contiinei), care integreaz prezena n lum e, reprezentarea actu
al i construcia prezentului.
R eferitor la cm pul contiinei, trecem succint n revist poziia
n oastr n legtur cu noiunile de iscontient, precOntient sau
subcontient.
De pe poziiile m aterialism ului dialectic, considerm c incontientul
cuprinde totalitatea fenom enelor psihice care scap contiinei, care n u
au fost contientizate sau care n u se contientizeaa (perioadele care p re
ced form area contiinei individuale, o serie de automatism, pulsiuni
sau stim ulri subsenzoriale, subperceptuale din perioada de veghe, im a
ginile i reprezentrile care apar n perioada de vis, tririle psihice din
tim pul tulburrilor de contiin). Considerm c. acest incontient n u
este total incognoscibil. A preciem concepia lui Bassin conform creia
formele de activitate nervoas superioar neajunse la contiin subli
niaz n u bariere de netrecut, ci variabilitatea relaiilor dintre ele i cele
contientizate, c t i concepia lui R ubinstein despre dinam ica contienti
zrii. Subcontientul ar reprezenta de pe aceste poziii to talitatea fenom e
nelor psihice care se situeaz la u n m om ent dat n afara cm pului con
tiinei, dar care au fost an terio r contientizate i pot ori cnd, n funcie
de orientarea activitii psihice, s reapar n cm pul lum inos al contiinei.
Dup expunerea acestor cteva puncte de vedere, se poate deduce
c dom inarea unui cerc de preocupri sau cunotine n tr-u n m om ent
sau altul al existenei subiectului se afl n legtur direct i c u posi
bilitatea de a-i deplasa atenia asupra diferitelor obiecte, fenomene, re
prezentri sau idei care apar n mod voluntar sau involuntar sub influ
ena factorilor in tern i i externi. Astfel, fiecare om are contiina propriei
persoane (contiina eu-lui i a legturii cu ali oameni) strns legat de
com unicarea verbal i de procesul m uncii specifice psihicului um an

3*5
Fiecare posed aspecte din contiina activitii i continuitii datorita
crora trecutul i prezentul reilectat i sintetizat n contiin constituie
un la n nentrerupt, a crui ultim verig cum spune Ghiliarovski ,
este sentim entul tr it n m om entul respectiv.
Contiina locului, a am bianei i a tim pului care integreaz per
petuu individul n dinamica realitilor obiective nu trebuie confundat
cu orientarea n timp i spaiu, deoarece dezorientarea n tim p i spaiu
poate fi ntlnit att la oameni cu tulburri mari de memorie, ct i n
cazurile de contuzie, encefalit letargic sau dup orice perioad de tul
b u rare a luciditii contiinei urm at de o amnezie lacunar sau de o
reproducere fragm entar nesem nificativ a evenimentelor din perioada
de stare. Dup astfel de stri, subiecii nu se pot orienta n tim p i spaiu
dect dup ce stabilesc (uneori pe baza unei memorii induse) legturile
dintre spaiul i tim pul parcurs i prezentul existenial, contieni zi ad
astfel perioada despre care n u pstreaz nici o am intire sau rein doar
am intiri fragm entare needificatoare.
Sub aspect psihopatologic, atunci cnd se vorbete de tulburarea
contiinei, este necesar s se fac distincia ntre contiina ea noiune-
filozofic i starea de luciditate (starea de contien, cum este denumit
de unii autori), care exprim att capacitatea i claritatea reflectrii, d i
i nelegerea realitii obiective n m om entul respectiv. Din aceste mo
tive a fost introdus probabil i noiunea de stare de contien, care se
refer la luciditatea i capacitatea de reflectare a prezentului (a organi
zrii acestuia), n tim p ce contiina sub aspectul ei filozofic este o rezul
tant a evoluiei istorico-sociale a subiectului i, n fond, concepia lui
despre lume i via. Cele dou latu ri (filozofic i psihologic) ale conti
inei se afl n interdependen dialectic, n sensul c num ai n condi
iile u nei luciditi perfecte a contiinei, subiectul este capabil s reac
ioneze n conform itate cu concepia lui despre lume i via, ultima
intervenind n perm anen n organizarea prezentului, n stabilirea con
duitei individului fa de sine, fa de familie, fa de societate n general.
T ulburarea contiinei reprezint doar u n episod n care se tulbur n
treaga activitate contient ; rem isiunea lui, ns, readuce n scena exis
tenei aceeai concepie despre lum e i via, care definete de fapt valoa
rea i poziia individului n colectivitatea uman..
Sub aspect clinic, tulb u rrile contiinei se prezint ntr-o mare
variabilitate, dup intensitatea, tipul i form a de exprim are psihopato
logic. P e n tru a aprecia aceste tu lb u rri, autorii au cutat s stabileasca
anum ite criterii. Pornind de la criteriul lui Jaspers (1928), clasificm tu l
burrile de contiin n funcie de urm torii patru param etri :
a) Detaarea ele realitate sau ndeprtarea de lumea real, care se
m anifest prin ridicarea p ragurilor senzorialitii astfel net cel n cauz
percepe realitatea m ai p u in distinct, mai estompat. Exist de asemenea
o hipoprosexie predom inant de fixare, consecin probabil a perturbrii
funciilor ntregului psihism, precum i a funcionalitii diverilor ana
lizatori. D in acest motiv, fixarea evenim entelor din tim pul perioadei con-
fuzive se face superficial, fragm entar, ceea ce are drept rezultat hipo-
nmezia sau am nezia evenim entelor i faptelor petrecute n tim pul epi
sodului confuzional.
b) Tulburarea m em oriei este m anifestat prin amnezia postcritic
(referitoare la perioada asupra creia s-a desfurat tulburarea de con

216
tiin). Hipo- i am nezia snt generate n u num ai de hipo- i aprosexie
ci de o p erturbare m ai profund i m ai com plet a funciilor psihice
ntruct n aceste condiii apar dificulti i n p riv in a evocrii unor
fapte im portante din antecedentele insului, fo arte bine fix ate i redate n
perioadele din afara confuziei.
c) Dezorientarea apare ca u n criteriu co n stan t i de obicei secundar
tulburrilor mnezice i prosexice. ntotdeauna p rezent i de intensitate
diferit, dezorientarea se poate referi la situ aia n care se afl bolnavul,
la spaiul geografic sau chiar fizic, la o rientarea sa n tim p i, n cazuri
mai grave, la orientarea autopsihic.
d) Incoerena ideativ i incoerena activitii pot fi apreciate ca
elemente ale^tulburrii contiinei, cu dou rezerve, i anum e :
Incoerena gndirii i activitii sn t sem ne ale confuziei num ai
atunci cnd evolueaz nsoite de semnele p rezentate m ai sus, ele n tl-
nindu-se de altfel n m ulte alte situaii psihopatologice, care evolueaz
ns pe un fond de claritate a contiinei.
Incoerena ideativ nu urm eaz ntotdeauna n m od d irect propor
ional intensitatea tu lb u rrii de contiin, existnd uneori situaii n care
contiina, dei profund alterat (sub aspect calitativ), ideaia se desf
oar totui relativ coerent, de obicei n baza unui autom atism asociativ.
De asemenea, pe fondul tu lburrii contiinei, poate aprea o productivi
tate senzorial psihotic, ilustrat p rin : iluzii, halucinaii, fragm ente deli
rante, criteriu conform cruia tulb u rrile de contiin au fost m prite
n : productive sau calitative (care evolueaz cu astfel de m anifestri
psihopatologice), neproductive sau cantitative (n ca d rai crora n u se
ntlnesc astfel de m anifestri).
T ulburrile de contiin m ai pot fi apreciate sub aspect neurofizio-
logic (criteriu pe cai'e se bazeaz m odificrile denum ite cantitative ale
contiinei cu referire la gradul de vigilitate), ct i sub aspect psihologic,
al sdecvrii insului Ia realitate (criteriu pe care se bazeaz tu lb u rrile
calitative ale contiinei).
Cu toate c aceast m prire este relativ, o utilizm m ai m u lt
p e n tru a nlesni nelegerea liniilor i tip u rilo r d e dezorganizare a acti
vitii contiente.

2.4.1. TULBURRILE CA NTITATIVE A LE CO NTIINEI

Se tie c starea de veghe este caracterizat p rin aceea c funciile


psihice se desfoar cu claritate (actele ideom otorii fiind distincte i
ntr-o corect orientare), luciditate (ilustrat p rin tr-o oportun i adec
v at orientare n realitate) i sub controlul raiunii (care im pune respec
tarea u nor norm e i valori n consens cu convenienele sociale).
Pe acest fond de vigilitate se pot distinge, sub aspectul intensitii,
mai m ulte grade de tulburare a contiinei.
2.4.1.1. S tarea de o b tu zie

Starea de obtuzie const n ridicarea p rag urilor senzoriale, ce are


d rep t consecin dim inuarea m ai m ult sau m ai puin m arcat a perm ea
bilitii i recepiei, care se realizeaz cu oarecare imprecizie, inadecvare

217
i laten . OBtuzia n u se manifest num ai n planul senzorialitii, ci i al
sferei ideativo-cognitive, tradudndu-se p rin dificulti asociative, pier
d erea supleei i m obilitii ideative i fiind trit pe planul subiectivitii
p rin dificultatea insului de a-i preciza i form ula ideile.

2,4,1.2. Starea de hebetudine

Starea de hebetudine se caracterizeaz prin dezinseria bolnavului


din realitate : el ofer im presia c n u m ai este n situaie (care i se pare
strin), c n u realizeaz i n u poate stpni situaia n care se afl.
A titudinea bolnavului n aceast stare este aoeea de perplexitate, iar
alteori de n d ep rtare i im plicit de indiferen fa de situaia n care
se afl.

2.4.1.3. Starea de torpoare

S tarea de torpoare se caracterizeaz printr-o uoar dezorientare,


p rin hipokinezie, scderea tonusului afectivo-voliiona], ce are drept con
secin reducerea iniiativei, indiferentism i apatie ; este o stare compa
rabil cu aceea de somnolen.

2.4.1.4. Starea de obnubilare

S tarea de obnubilare este determ inat de coborrea tonusului func


ional al n treg u lu i psihism, prin ridicarea pragurilor senzoriale, care
se traduce p rin tr-o recepie ntrziat i inadecvat, p rin lentoarea i
dificultatea desfurrii procesului asociativ, m anifestat pe plan clinic
p rin rspunsuri vagi, aproximative, incomplete, uneori lipsite de sens,
alteori cu caracter de perseverare, asem ntoare cu intoxicaia prin cu
vnt. Procesele im aginativ-reprezentative snt profund tulburate, iar
evocarea m nestic se realizeaz dificil, uneori fiind imposibil. Bolnavul,
bradipsihic i bradikinetic, se orienteaz greu i incomplet n spaiul
im ediat i ofer iniorm aii vagi i aproxim ative despre propria persoan.
La incitaii intense sau repetate, rspunsurile sale pot prezenta un grad
m ai m are de precizie i claritate.

2.4.1.5. Starea de stupoare

In form a ei confuzional, constituie un grad accentuat de tu lburare


a contiinei, n care activitatea psihomotorie a bolnavului pare suspen
dat ; acesta n u m ai rspunde la ntrebri, nu mai reacioneaz la exci
tan ii din m ediu dect atunci cnd snt foarte puternici, conduita lui
fiind ru p t de orice legtur cu mediul. Se ntlnete n aceleai situaii
ca i obnubilarea.

2.4.I.6. Starea de sopor

Starea de spor cqnstituie o agravare a strii de obnubilare, n care


reaciile organism ului la stim ulii psiho-senzoriali snt extrem de dim inu
ate ; sub aspect clinic se aseam n cu starea de somnolen accentuat.

218
2.4.1.7. Starea comaioas

Starea comatoas reprezint o pierd ere com plet a contiinei, o


stare de apsihism (Guiraud) i se realizeaz p rin disoluia brusc
sau progresiv a contiinei i funciilor de relaie, cu conservarea
(uneori relativ) a funciilor vegetative. In form a uoar (subcom) exist
posibilitatea regresiei tulburrilor (revenirii bolnavului n sta re d e ob
nubilare) sub influena diverilor excitani. In coma vigil, care evolu
eaz cu agitaie psihomotorie, se m enine to tu i u n grad de prezen n
m ediu i o anum it activitate psihic profund confuz. Coma carus con
stituie g radul cel m ai profund al d estructurrii contiinei, n care este
posibil p ertu rb area funciilor vegetative, respiratorii, circulatorii i a
re fle c tiv it ii; este coma agonic, stadiul term inal al celor m ai v ariate
afeciuni.

2.4.2. TULBURRILE CALITATIVE ALE CONTIINEI

Dac In prim a categorie este vorba de dezagregarea cm pului con


tiinei, tu lb u rrile calitative se caracterizeaz m ai .ales p rin polarizarea
i ngustarea cm pului contiinei. Aceste st ri au ca tr stu r com un
n u num ai defectul contactului cu realitatea, ci i o structur" su i generis
a contiinei.
2.4.2.1. Tulburarea de contiin de tip delirant

T ulb u rarea de contiin de tip d eliran t se caracterizeaz n: prim ul


rnd p rin dezorientare n spaiu i tim p i n al doilea rn d prin existena
unor tu lb u r ri m asive de percepie sub form de halucinaii vizuale i
auditive, iluzii, pareidolii, fragm ente de idei delirante polim orfe i de
obicei absurde. De altfel, aceast productivitate halucinator-delirant face
ca n aceste stri (spre deosebire de dezorientarea sim pl din tu lb u rrile
cantitative ale contiinei) s se vorbeasc, de fapt, n u de o dezorientare
sim pl, ci, aa cum afirm a Schroder, de o fals orientare n mediu.

2.4.2.2. Starea oneiroid

Starea oneiroid este caracterizat de ctre H. E y ca o in filtrare a


construciilor visului n gndirea vigil, deoarece tririle ap a r ea un
am estec ciudat n tre fragm ente ale realitii reflectate i rep rezen tri
senzoriale plastice, cu coninut fantastic. Tabloul este com pletat cu rem i
niscenele halucinatorii ale unor im agini an terio r trite, care accentueaz
i m ai m u lt confuzia i dezorientarea.

2.4.2.3. Starea am entiv

Starea am entiv este caracterizat p rin tr-o sim ptom atologie poli
morf, n care este profund alterat contiina p ropriului eu ; dezorien
tarea este total, incoerena gndirii este m axim , vorbirea ininteligibil,
tabloul clinic fiind dom inat de o stare de agitaie dezordonat i, de
obicei, n lim itele patului.

219
2.4.2.4. Starea crepuscular

S tarea crepuscular se caracterizeaz printr-o profund alterare a


reflectrii senzoriale, cu p strarea automatismelor m otorii, care ofer
an aspect coordonat i coerent actelor comportamentale, n ciuda faptu
lui c acestea pot fi determ inate de idei delirante, halucinaii auditive
im perative sau de halucinaii vizuale terifiante.
P e n tru a evita repetarea inutil, am expus doar succint aceste tul
burri calitative de contiin, urm nd ca descrierea lor s fie reluat la
capitolul sindroam elor psihopatologice.
Aa cum subliniam , de luciditatea contiinei depinde n bun m
sur orientarea corespunztoare n tim p i spaiu (am atras atenia c
dezorientarea n aceti doi param etri ai existenei nu se identific cu
lulburarea luciditii contiinei). Avnd n vedere stricta lor in tric jre
ins, de m ulte ori se pune problem a dac n m arile sndroam e mne-iee
contiina ea atare este clar, funcioneaz normal sau nu. Desigur, tu l
burrile mnezice, ca i cele delirante, de altfel, modific atitudinea indi
vidului fa de realitatea obiectiv i, ca atare, reflectarea am bianei sau
reproducerea experienelor trecute se face incomplet, fragm entar, fr a
respecta succesiunea cronologic (cu tulburrile de memorie), n tim p ce
in psihozele paranoide aceast reflectare se realizeaz n mod eronat,
datorit prism ei delirante p rin care se produce reflectarea deviat a re a
litii. Cu toate acestea, nu putem fi de acord eu acei autori care iden
tific sau condiioneaz existena tulburrilor mnezice sau delirante de
m odificarea luciditii contiinei. Este cunoscut faptul c ntr-o serie de
sndroam e amnestice, bolnavul are atitudine critic fa de tulburrile
sale i ca atare triete dureros i contient afeciunea sa. Claritatea con
tiinei face ca i n stadiile incipiente ale demenelor, o serie de pacieni
s prezinte sndroam e depresive reactive realiznd contient prbuirea
intelectului i personalitii. Bolnavii cu deliruri sistem atizate, i n spe
cial paranoicii, i susin cu m ult luciditate tem a delirant i reuesc
uneori s induc persoane cel puin aparent n deplin stare de sn
tate m ental. n plus, ori de cte ori se tulbur contiina, delirul nsui
i pierde coerena, se fragm enteaz, devine polimorf, ocupnd n to t
deauna un loc secundar n desfurarea dramatic a sindrom ului de tu l
burare a contiinei.
A vnd n vedere aceste realiti clinice, considerm c orice fel de
tu lb u rare psihic influeneaz cm pul contiinei, modific pragul reflec
trii lum ii nconjurtoare sau ngusteaz unghiul prin care realitatea
subiectiv i obiectiv este reflectat n contiin. Reamintim c sc
derea pragului contiinei poate stim ula apariia confabulaiilor chiar
atunci cnd tulb u rrile mnezice nu snt suficient de evidente.
D eoarece tu lb u rrile de contiin nglobeaz n mod obligatoriu
dezorientarea n tim p i spaiu, ne oprim asupra diverselor grade i tip u ri
d e d e z o rie n ta r e , aic i, la p s ih o p a to lo g ia c o n tiin e i.
D in cele relatate, este evident c n strile confuzionale, indiferent
de aspectul lor, predom inant can titativ sau predom inant calitativ, se ntl
nete o pierdere a sim ului de orientare n situaie, n spaiu i n timp,
precum i o dificultate, n o rien tarea allopsihic (de a identifica pe alii)
i n orien tarea autopsihic (de a se identifica pe sine).

220
D atorit m ultiplelor sale aspecte, n care n mod constant este tu l
burat m odelarea i adecvarea conduitei i stabilirea contactului oportun
i eficient cu realitatea, putem afirm a c strile de dezorientare se carac
terizeaz p rin tr-u ri defect de relaionare. Astfel, dezorientarea n spaiu
poate interesa localitatea n care bolnavul se afl : cartierul, strada, casa
camera sau apartam entul. O variant a dezorientrii spaiale este dez
orientarea situaional, caracterizat p rin tr-o inadecvat i inoportun
conduit n diversele situaii, precum i p rin tr-o dificultate de adaptare
la m prejurrile realitii.

2.4.2.4.1. T ulburrile orientrii in spaiu. Spre deosebire de tulbu


rrile (inadecvrile) orientrii n situaie, frecvent ntlnite n strile
normale, tulburrile orientrii spaiale se ntlnesc n strile de insufici
ent dezvoltare cognitiv (grade accentuate ale oligofreniei), n strile
de deterierare cognitiv (demene), n stri delirante (n special para
noide) i, cu in tensitate variabil, n toate strile confuzionale prezentate
m ai sus.
Deosebindu-se de delirant, care se comport ca un strin n situaii
cunoscute, cave ia fam iliaru l d rep t nonfam iliar, confuzul i ignoreaz
dezorientarea i, n efo rtu l su de a se orienta i adapta, ia nonfam iliarul
drept fam iliar,

2.4.2.4.2. T ulburrile orientrii in tim p sau tulburrile peicepiei


tim pului tr it au o in ten sitate variabil ; ele pot fi n tln ite att n situaii
considerate norm ale, ct i n num eroase stri patologice din dom eniul
psihiatriei (care n u se desfoar pe fundalul unor tulburri de conti
in) ; n felul acesta, cronopatologia nu realizeaz o boal ca atare i
nici nu ilustreaz cu predilecie anum ite boli, n m anifestarea ei v aria
bil fiind com un diverselor m om ente le vieii insului, aflat pe ver
santul norm al sau patologic al existenei.
Astfel, n via norm al, perceperea tim pului tr it este m odifi
cat n funcie de calitatea experienei, de contientizarea m om entului
i de coloritul afectiv al tririi. Se tie astfel c buna dispoziie, exal
tarea psihic, ncrcarea afectiv-pozitiv n general, ca i caracterul com
plex i variat al activitii, dinam ismul experienei trite, produc im pre
sia accelerrii tim pului tr it i a scurtrii acestuia.
La pol opus, strile afectiv-negative, m om entele de desconfort afec
tiv, de tristee i n special de ateptare a unui evenim ent negativ, pro
duc im presia (a'ceea ce putem num i bradicronologie) de ncetinire a tr e
cerii tim pului, de alungire a sa.
Patologia m archeaz accentuarea acestor tu lb u rri i pstreaz, n
funcie de coninutul afectiv al tririi strii patologice, impresia de acce
lerare i' respectiv de ncetinire a scurgerii tim pului. Astfel, im presia de
accelerare a tim pului tr it se ntlnete n strile de uoar intoxicaie c j
substane care, in d iferen t de n atu ra lor (alcool, psihotone), realizeaz o
excitaie, o exaltare a vieii psihice. Cu toate acestea, intoxicaiile experi
m entale i toxicom aniile cu diveri derivai ai m orfinei i m ai ales cu
substane psihedelice ca dietilam ina acidului lisergic (L.S.D. 25), m esea-
lina, psilocibina etc., p rin vivacitatea i dinam ism ul elem entelor im agina
tive i psihosenzoriale pe care le dezvolt, pot oferi i impresia alu n g irii

221
tim pului ; subiecii respectivi afirm c pot retri o viat n tim pul unei
astfel de experiene.
u aceast ordine de idei, poate fi m enionat viziunea panora
mic", m om ent de m are acuitate clinic i de intens d ra m a tis m , tr it sub
im inena pericolului existenial, n cadrul cruia, n decurs de cteva
secunde, celui n cauz !i apar (ntr-o viziune panoram ic11) eele m ai
im portante mai semnificative m omente ale existenei sale, din copil
rie i p n n clipa prezent.
E ste cunoscut de asemenea faptul c n strile hipomaniacale i
maniacale se percepe o accelerare a tim pului trit, totul fiind redus la
prezent, v iitorul i mai ales tre c u tu l fiind estom pate de hiperstenicitatea
i hiperactiv itatea prezent. Dimpotriv, im presia ncetinirii sau chiar a
opririi tim pului se ntlnete n strile depresive, ceea ce l face pe H. Ey
s aprecieze m elancolia ca pe o sincop" a scurgerii tim pului. El con
sider c im presia bradicronologiei percepute de depresivi se datoreaz
fap tu lu i c acetia ignoreaz viitorul (ca perspectiv optimist), fiind
orientai aproape exclusiv sp re tre c u tu l pe care-1 reactualizeaz continuu
i l dram atizeaz, ncndndu-l cu sem nificaii negative.
n sindrom ul Korskov (socotit de u n ii au to ri drept veritabil m ala
die a tim pului) este vorba n p rim ul rnd de o pierdere (datorit amneziei)
a p unctelor de referin tem porale (fapt care determ in o dezorientare
cronologic m axim ) i m ai puin de o tulb u rare n aprecierea duratei
tim pului scurs (de exem plu apreciaz de obicei vrsta, chiar dac nu re
produce corect echivalentul cifric, recurgnd la relaia biologico-social
prezent). D iscordana schizofrenului dezarticuleaz, imobilizeaz sau
condenseaz tim pul, ngreuiaz sau face im posibil orientarea prospec
tiv i proiecia n viitor a persoanei respective. n oligofreniile grave
(im becilitate i idioie), noiunea de tim p n u se constituie, ca i n demen
ele profunde (n care se produce o pierdere a capacitii de a percepe
tim pul), contiina perceperii tim pului este parial sau total inexistent
sau suprim at. n stadiile m ai puin, avansate ale dem enelor i n oligo
freniile uoare, dei contiina perceperii tim pului este incomplet, ritm ul
scurgerii acestuia este n funcie de nota euforic sau depresiv-anxioas
a dispoziiei.
Deosebit de im portante p e n tru semiologia contiinei snt tu lbu
rrile de orientare allo- i autopsihic.

2.4.2.4.3. T ulburrile orientrii allopsihice sn t caracterizate prin


dificultatea sau im posibilitatea de a identifica mediul am biant i ele
m entele lui constitutive i poart denum irea de derealizare. Derealizarea
traduce o tu lb u rare a contiinei m ediului nconjurtor, acesta aprnd
bolnavului ca necunoscut, strin, ire a l sau in ert, lipsit de via i culoare,
elem entele lui fiind percepute ca nite siluete nvluite n fum, n cea
i, ca atare, c u contururi terse, neclare, cenuii. T ulburrile senzoriali
tii sub form a de jamais v u a, jamais connu sau opusul acestora,
dej v u , deja connu" p o t i considerate ca iorm e speciale de de
realizare.
Sindrom ul de derealizare .poate fi n tln it n afeciuni psihice ca i
schizofrenia, epilepsia, psihozele traum atice, toxice, infecioase.

222
2.4.2.4.4. T ulburrile o rientrii autopsihice se caracterizeaz p rin
tulb u rarea contiinei propriului eu, a propriei persoane, a continuitii
ei existeniale i a activitii desfurate de ea. n aceast stare, bol
navii triesc nstrinarea ideilor, sentim entelor i aciunilor pro-prii. De
personalizarea exprim deci tulburarea sentim entului existenei perso
nale. Ea trebuie distins n tru ctv a de dezorientarea la propria persoan,
n cadrul creia bolnavii n u pot oferi date precise n legtur cu ei, iar
n cazuri grave de alterare a contiinei, n u p o t spune cine snt, n u rs
pund cnd snt chem ai pe num e, adic i pierd to tal posibilitatea de
recunoatere a propriei identiti.

2.4.3. ASPECTE NEUROFIZIOLOGICE I TEORETICE


ALE CONCEPTULUI DE CONTIIN
Problem a em piric pe care i-o pun laicii asupra localizrii con
tiinei i-a preocupat ntotdeauna pe cercettori, ia r n epoca m odern
neurofiziologi de prim ordin ca : H. Jackson, O. S. Sherrington, I. P . P a v -
lov, W. Penfield, O, Sager etc., a u cu tat s contribuie la clarificarea
acestei controversate problem e. Dei astzi nici oamenii de tiin, nici
laicii nu m ai cred n existena unui cen tru cerebral al contiinei, opi
niile lui Penfield, bazate pe observaii clinice i experim entale, im pun
reluarea discuiei pe aceast tem , cu a tt m ai m u lt cu c t in terpretarea
datelor clinice n certa lor obiectivitate a fost fcut de un neurochirurg
i neurofiziolog de incontestabil autoritate i p restigiu tiinific.
Problem a centrului cerebral al contiinei* a ieit d in dom eniul'
ipotezelor i supoziiilor, tinznd spre obiectivizare, c u p a tru decenii n
urm , cnd W. Penfield, n tim pul u nor operaii neurochirurgicale, a
constatat c n tim pul stim ulrii electrice a u nor regiuni din cortexul
tem poral, bolnavii retrau m om ente din trecu tu l personal, ntm plate cu
m uli ani n urm , aveau halucinaii vizuale (dinamice), auditive (ver
bale, muzicale) sau prezentau stri de dej vu ", dej vecu", precum
i stri opuse acestora (jamais v u , jamais vecu).
Fenomenologia psihopatologic obinut p rin stim ularea cortexului
tem poral i-a dus pe autori la concluzia c n aceast zon s-a r face n re
gistrarea i p strarea experienei trite, c funcionarea acestei zone ar
putea readuce n em pul contiinei o experien trecut i c to t aici
s-ar realiza com pararea experienei anterioare cu cea prezent, ca i
interp retarea situaiei prezente.
S-a con tu rat astfel ideea c stim ularea electric a cortexului tem po
ral ar redetepta o serie de imagini ale unor evenim ente sau aciuni din
trecutul n d ep rtat i, datorit facilitrii tran sm iterii transsinaptiee, a r
crete posibilitatea ca im pulsurile s treac de la sistem ul centrencefalic
ctre regiunea tem poral i invers, de la aceasta ctre sistem ul am intit.
Cu alte cuvinte, prin stim ularea cortexului tem poral a r avea loc deschi
derea ocluziilor sinaptice instalate de la m om entul experienei pn n
prezent, n tre centrencefal i regiunea tem poral. Aceast reperm eabili-
zare sinaptic tem poro-centrencefalic se face n aceeai m sur (dup
acelai model) n care au fost realizate im pulsurile centrencefalo-tem po-
rale, fap t Gare se traduce pe plan clinic, psihopatologic, prin re trirea

223
(conform aceluiai model) experienei de odinioar, respectiv prin feno
m enul dej v u , dej vecu.
E videnierea u n o r stri de pertu rbare a luciditii contiinei, n
cazul unor form aiuni tum orale localizate la nivelul ventriculului III
(datorat unor observaii ale lui Penfield i ale alto r autori ca P. J. Fulton,
P. Bailey, S, D rgnescu, O. Sager), ct i o serie de date experim entale
l-au determ in at pe Penfield s considere c aceast regiune, care cu
prinde pri d in diencefal, mezencefal i partea superioar a protube
rantei, a r avea u n rol n m eninerea contientei. Aceast regiune m pre
un cu fibrele aferente de la cortex a fost denum it de Penfield sistem
centrencefalic'4. Zonele am intite a r constitui, dup el, baza neuronal -a
contiinei, iar activitatea lor a r determ ina n atu ra contiinei.
B azat pe d atele observaiei clinice (care pot fi reproduse experi
m ental), Penfield afirm c regiunea centrencefalic are conexiuni n
lobul frontal (ilustrate p rin crize de p etit mal, care pot fi provocate prin
descrcri cu p u n c t de plecare n cortexul frontal), cu cortexul temporal
(ilustrate prin crizele de autom atism psihomotor) i, n ultim instan,
cu toate ariile corticale (fapt ilustrat de criza de grand mal, care poate
fi determ inat de descrcri paroxistice din orice regiune a cortexu
lui cerebral).
Conform datelor sintetizate de Penfield, cortexul cerebral a r trans
mite n regiunea centrencefalic im pulsurile aferente prim ite de la recep
torii periferici, care, dup ce snt selecionai, organizai i planificai,
snt reproiectai la nivelul scoarei cerebrale, unde se iniiaz desfu
rarea actului contient. Cu alte cuvinte, sistem ul centrencefalic nu i-ar
putea realiza funciile de m eninere a contiinei dect n legtur cu
scoara cerebral, dup cum scoara cerebral nu i-ar putea realiza actele
contiente fr sistem ul centrencefalic.
Teoria lui P enfield asupra rolului sistem ului centrencefalic n edi
ficarea i m eninerea contiinei a ntm pinat numeroase obiecii. Astfel,
p erturbarea sau suprim area contiinei din uncie stri patologicc poate
fi realizat i fr integrarea excitaiilor extero- sau interoceptive n
regiunea centrencefalic, n tru ct n compresiuni sau iritaii ale ven
triculului III sau ale zonelor nvecinate se produce o perturbare sau o
suprim are a tran sm iterii excitaiilor senzitivo-senzoriale prin cile ne
specifice ctre scoar. Aceast perturbare sau suprim are a impulsurilor
nespecifice poate produce scderea tonusului de excitabilitate a scoarei,
realiznd pe plan clinic starea confuzional. Pe de alt parte, suprim area
im pulsurilor transm ise pe ci nespecifice realiznd scderea tonusului de
excitabilitate a scoarei, face ca aceasta s nu mai poat percepe nici exci
taiile care vin pe cile specifice. Se realizeaz astfel o desaferentard
funcional" cortieal tranzitorie, cu im posibilitatea nregistrrii infor
m aiilor extero- i interoceptive, fapt ce explic hipomnezia i respectiv
amnezia lacunar din aceste momente.
n al doilea rnd, pierderea contiinei din timpul crizelor de petit
mal a fost in te rp re ta t de Penfield ca fiind datorit descrcrii centrence-
falice, n urm a u nor im pulsuri venite aici din zona lobului frontal. Se
presupune ns c suprim area contiinei n aceste cazuri nu are loc prin
simpla descrcare a nucleilor nespecifici din centrencefal, ci pentru c
aceast descrcare blocheaz transm iterea im pulsurilor extero- i intero-

224
ceptive care trec p rin aceti nuclei ctre scoar. D escrcarea lor n tre -
rupnd im pulsurile aferente am intite realizeaz o desaferentare corti-
cal brusc, evideniat pe plan clinic p rin pierderea contiinei. U neori
desaferentarea poate i pariala (n tim pul descrcrii nucleilor nespeci
fici centrencefalici), perm ind astfel bolnavului s-i continue fn mod
autom at activitatea (fr a contientiza ns evenim entele care au loc n
acest moment).
n plus, m enionm c n totalitatea lor, aceste form ulri baznau-se
doar pe date de neurofiziologie, n u pot furniza inform aii dect despre
baza fiziologic a contiinei, despre m ecanism ele care stau la baza v iri
litii ei i, ca atare, orice exces n a defini de pe aceste poziii conti
ina, din punct de vedere psihologic i cu att. m ai m ult filozofic, n i se
pare dac n u mecanicist, cel puin hazardat.
Cu toate c datele experim entale prezentate de Penfield i expuse
de noi anterior n u conving asupra existenei u n u i sediu centrencefaiic ai
contiinei, ele arata totui c acest sistem (denum it de el centrencefaiic)
are un rol im p o rtan t n ntreinerea tonusului de excitabilitate corti-
cal, condiie a perceperii, integrrii, depozitrii i analizrii excitanilor
exteroceptivi.
M enionm de asem enea c form aiunea reticu lat n u servete n u
mai drept cale nespecific p entru transm iterea cortical a exteroeepiilor,
ci c ea nsi se ai' sub influena im pulsurilor conico-.subcorticaie, care
au asupra ei o aciune facilitatorie (cnd acestea i au originea n zone
corticale specifice) i o aciune inhibitorie (cnd i au originea n zone
coiticale nespecifice).
P rin excitaiile nespedfice pe care le transm ite, form aiunea re ti
culat servete scoara ntreinindu-i un anum it tonus de activitate ;
aceasta; p rin im pulsurile cortico-subcorticale, m odeleaz activitatea fo r
m aiunii reticu late care, n accepiunea lui A. H uegelin i M. Bonvallet,
devine un sistem aservit scoarei.
Studiile asupra zonei mezo-diencefalice, evideniind rolul form a
iunii reticulate, al legturilor reciproce pe care aceasta le realizeaz cu
scoara confirm , din perspectiva neurofiziologic, constatrile psiho-
fiziologice ale lui 1. P. Pavlov.
Procesele fiziologice care stau la baza contiinei sint reprezentate,
dup I. P. Pavlov, de activitatea nervoas superioar a unei anum ite p o r
iuni din em isferele cerebrale, care se gsete la u n m om ent dat n stare
de excitabilitate optim , n tim p ce restu l suprafeei em isferelor se afl
ntr-o stare de excitabilitate mai m ult sau m ai puin sczut. Zona de
excitaie optim n u este considerat de I. P . Pavlov ca o regiune fix, ci
ca o zon n p erpetu micare, pe cuprinsul m asei em isferelor cerebrale.
In funcie de aceast micare, ntr-un moment sau altul, n cm pul con
tiinei (pata lum inoas a contiinei4') apare cu luciditate maxim un
.-.numit cerc de reprezentri, cunotine, preocupri. n tim p ce m area
mas a cunotinelor noastre se afl la periferia cm pului lum inos al
contiinei avnd o luciditate sczut.
Aa cum m enioneaz G. I. Kosiki ns, noile date dem onstreaz
c nu putem privi contiina ca pe o funcie exclusiv corticai i c
,.pata lum inoas" despre care vorbea I. P . Pavlov ar trebui s cuprind
i form aiunea reticulat a trunchiului cerebral. Acelai autor afirm ,

225
15 _ c 310
pe bun dreptate, c sectorul sau punctul de activitate optim a scoar
ei n u se poate lim ita la o pat sau la un sector, ci trebuie s nglobeze
n sens spaial mase uriae de scoar, cuprinznd totodat un num r
im ens de elem ente corticale (G. I. Kosiki, 1963). In tru totul de acordt
cu autorul citat, adugm doar c I. P. Pavlov dei nu a vorbit de sub
stana reticulat, nu a n egat vreodat rolul tonic al regiunilor subcorti-
cale i c nsi delim itarea tip u rilo r de activitate nervoas superioar
pe c rite riu l raportului d in tre m ecanismele cortico-subcorticale a ra t
efo rtu l lui de a nelege u n itar activitatea creierului.

2.5. PROBLEME ALE TULBURRILOR PERSONALITII

N oiunea de personalitate, acreditat cu cea mai larg circulaie n-


psihologie ca i n psihopatologie, exprim caracterul unitar, sintetic i
totodat individual al insului. Sintez a trsturilor psihice individuale^
personalitatea i afl sorgintea n u att n predispoziii motenite, ct
m ai ales n achiziii dobndite n cursul evoluiei social-istorice a omului.
Prom ovnd atributele de u n itate i sintez, personalitatea poate fi defi
n it cu greu, tocm ai din cauza com plexitii sale. Mai mult, unii socotesc
c personalitatea, ca i contiina (Hamilton, c itat dup H. Ey), nici n u
poate fi definit. n acest sens se subliniaz faptul c n lim ba englez,
exist 17 963 de term eni (Allport i Odberg), adjective sau substantive,,
p rin care se ncearc s se caracterizeze personalitatea. A llport a extras
aproxim ativ 50 de definiii ale personalitii, ilustrind astfel att dificul
ta te a cuprinderii i exprim rii sintetice a datelor, ct i aviditatea tere
n u lu i acestui dom eniu prin excelen cel mai controversat al
psihologiei.
Cu toate acestea, term enul de personalitate este cel m ai frecvent:
folosit d intre toate noiunile de psihologie. Nu este vorba num ai de folo
sirea sa expresiv, ci i de fap tu l c noiunea este ncrcat de sem ni
ficaii i trezete m ultiple re z o n a n e ; intr-adevr snt puine cuvinte
care au atta fascinaie p en tru publicul larg ca term enul de personalitate"-
(C. H ali i G. Lindzey, 1957).
F r ndoial c preocuprile i studiile referitoare la personalitate
au lu a t am ploare din necesitatea de a avea o viziune integrativ asupra,
om ului n stare de sntate sau de boal. S tudiul personalitii s-a dez
v o lta t i ca o replic la analitism ul excesiv i la interpretarea unilate
ral i acontextual asupra unor aspecte, funcii sau procese psihice.
Dei conceptul este cunoscut din antichitate (provine din cuvntul
latin esc persona care nseam n masca actorului11), el a fost folosit ini
ia l n psihiatrie, unde autorii vorbeau de maladii ale personalitii,,
dedublarea personalitii11, personaliti psihopatice etc. Psihopato
logia francez n special a reu it s introduc n psihologie o serie d e
form ule teoretice care s .in seama de m anifestrile norm ale i pato
logice ale personalitii (D. Lagache i colab., 1965).
In afara legturilor tradiionale n tre psihologie i medicin, a rolu
lui im ens pe care psihologia l are n u num ai n neiegerea faptului medi
cal ct i n desfurarea actului medical, trebuie am intit .aseriune

226
conform creia originea teoriilor personalitii datoreaz foarte mulb
profesiei medicale i, exigenei practicii m edicale14 (Hali i Lindzey, 1957).
Intr-adevr, iniiatorii celor mai interesante teorii ale personalitii
,<P. Janet, S. Freud, C. G. Jung, McDougall, I. P. Pavlov .a.) nu au av u t
num ai o instrucie de baz medical, dar au i p racticat n dom eniul
medical. C hiar dac prin form aia lor de baz acetia (ca i m uli alii)
n u au fost psihologi, ei au apreciat faptul psihologic d in tr-o nou perspec
tiv, ceea ce le-a perm is s aduc lum ini noi n acest domeniu, m ulte din
observaiile lor constituind achiziii preioase att pen tru psihologie, ct
i p e n tru psihiatrie.
T erenul faptelor psihopatologice a perm is cercettorilor din dom e
n iu l personalitii s caute, s construiasc i s form uleze rspunsuri
asupra u nor problem e care, cel puin sub aspectul practicii i necesiti
lor im ediate, preau a sta n inima tiinei psihologice de succes*1 (Hali
i Lindzey, 1957). Desigur din aceste n treb ri n u puteau lipsi acelea
despre etiologia i patogenia diverselor stri i sindroam e, ale m otiva
iilor com portam entului aberant etc.
S pre deosebire de cercettorii psihologiei analitice clasice, care
m anifestau o anum it rezisten fa de ideile de u n itate i sintez asupra
om ului, teoreticienii personalitii erau m ai pragm atici ca orientare i
m anifestau mai m ult dezinvoltur n interp retarea fenom enelor obser
vate. Dei uneori construciile lor teoretice asupra stru ctu rii psihologice
3 insului erau doar orientative sau form ate diii elem ente plauzibile i
,;a priori inteligibile" (K. Jaspers, 1959), ei se bazau n general pe faptele
observaiei cotidiene, inlnd edificiul teoriilor personalitii pe cr
m izile ai'Se n focul experim entului* pe care n a tu ra l realiza cu
mintea omului.
Bazai pe experim entul realizat de boal, teoreticienii personali
t ii s-au ax at im plicit pe aprecierea persoanei n contextul su n atu ral
i respectiv; relaional. Astfel, fiecare teorie a personalitii pledeaz,
n tr-o m sur mai m are sau mai mic, p e n tru studiul conduitei n context,
ceea ce impune, fr ndoial, aprecierea insului sub aspectul integrali
tii i sintetism ului(.
n afara integralitii i sintetism ului, teoriile personalitii mai pun
accentul pe aspectul organizat al variabilelor insului.
Integralitatea, sintetism ul i organizarea se realizeaz ns ntr-o
m anier singular, original, fapt ce confer unicitatea insului. P rin jocul
potenialitilor genetice, achiziiilor i influenelor social-istorice, el este
constru it i totodat se autoconstruiete n lum ea sa ca o entitate unic,
indivizibil, irepetabil. Cutnd un model general de stru ctu rare i orga
nizare a insului, teoriile personalitii ilustreaz n acelai tim p carac
te ru l su inedit, originalitatea sa, aspectele p articulare ale com porta
m entului su. Aceast achiziie m odern a personologiei nu este deloc
strin medicinii, care a ridicat-o la rangul de principiu nc de la nce
p u tul existenei sale, exprim nd-o p rin aforism ul clasic nu exist boli,
ci num ai bolnavi14 (Hipocrate), nelegnd prin aceasta c, la fiecare, boala
evolueaz nu num ai n funcie de n a tu ra i de intensitatea agentului
patogen, ci i de reactivitatea bio-psihie a insului, de coeficientul de
psihogenie pe care acesta l dezvolt fa de agresiunea psihic sau soma
tic, de e x p e r i e n a sa patologic. n ultim instan, n funcie de perso
n alitatea sa.
227
A nsam blul aspectelor psihice care definesc personalitatea nu tre
buie neles i apreciat ca o sum, ntruct datorit intercondiionrii lor,
realizeaz n u num ai o entitate n m anier singular, dar exprim i
aspectul esenial al acestei entiti, caracterul ei tipic, notele sale caracte
ristice. In funcie de acestea, personalitatea const n cele mai im por
tan te lucruri pe care le putem spune despre persoan, lucruri care ne
vor face s-o iubim sau s-o urm (R. Lazarus i Opton, 1967).
Toate atributele mai sus-rnenionate trebuie s prezinte ns o sia-
bilitate relativ, conferit tocmai de aspectul esenial al datelor. Dar cum
persoana nseam n organizare subiectiv amplasat n tr-un context n
continu micare, ea beneficiaz i de atributul dinamismului, n tendina
sa spre o mai bun organizare, mai puternic i mai nchcgat structu
rare, spre o mai adecvat modelare pe asperitile realitii.
Sub aspect norm al i patologic, personalitatea a fost analizat din
p u n ctu l de vedere al dezvoltrii, dinamicii, determ inantei i descrierii
(cei patru D). In felul lor, aceste teorii evideniaz stadialitatea struc
tu r rii personalitii, descriu sistemele ei stabile, perspectiva dinamic
i calea funcionrii acestor sisteme. Teoriile bazate pe criteriul deter
m inantei consider c factorii determ inani ai personalitii au o dubl
origine i pot fi grupai conform celor dou izvoare principale, i anum e :
factori genetica-psihici i factori socio-culturali.
Caracteristicile n ju ru l crora s-au nchegat concepiile despre per
sonalitate a u fost sistem atizate de Lagache i colab. (1965) i constau n :
ideea de totalitate, individualitate, unitate, stabilitate i ideea de con-
eret-relativ.
a) A tributul d e to ta lita te evid en iaz ansam blul ob in u in elor, atitu d in ilor i
trstu rilor in su lu i i p oate fi exp rim at prin form ula conform creia p erson ali
ta tea este organizarea dinam ic a aspectelor cogn itive, afective, con ative (pu lsio-
n ale i relaion ale), fizio lo g ice i m orfologice a le in su lu i. ntruct n s, n aceast
a ccep iu n e, id eea de totalitate are un sens ex ten siv , referin d u -se la ntreaga acti
v ita te p sih ic i riscnd s piard n favoarea gen u lu i proxim asp ecte esen iale
ce caracterizeaz diferena sa specific, ea m ai p oate fi exp rim at i n m od
restr ic tiv prin form u la dup care personalitatea este agregatul organizat al pro
ceselor i strilor p sih ologice pe care le arat un ins" (R. L inton, 1945).
b) T eoriile grupate !n jurul id eii de in d iv id u a lita te n u pun accen tu l pe,
v a ria b iliia tea in terind ivid u al, p e existen a diferen elor in d ivid u ale, ci p e sta b ili
ta te a acestor d iferen e d e-a lu n gu l ex isten ei in su lu i. In acest sens, pentru H. H i i -
gard (1967) p ersonalitatea este o configuraie de caracteristici i m odaliti com
p o rta m en tale in d ivid u ale, care determ in adaptarea la m ed iu n tr-o m anier u n ic.
c) Ideea de c o n c r e t-r c la tiv este legat d e id eea in d ivid u alitii i apreciaz
p erso n a litatea sub u n gh iu l sim ilitu d in ilor curente i al constantelor care apar n
com p ortam en t de-a lu n gul tim p u lu i, i pe valoarea p red ictiv a conduitei in su lu i,
a ju tn d u -n e ,s p rezicem ce v a face o persoan n tr-o situ aie dat" (R. B. C at-
te ll, 2950).
d) Id eea de u n ita te p resupune relaii fun cion ale n tr e pri i n treg, astfel
in cit u n itatea nu este <> sim plu 'sum a prilor : p e de alt parte, p rile nu sn t
total in d ep en d en te n tre e le i i pierd specificitatea atunci cnd sn t detaate de
n treg . A ceast u n itate, p e care o desem neaz n oiu n ea d e personalitate, este u n
produs ca lita tiv d iferit, care se elaboreaz procesu al n cadrul evolu iei sociale,
isto ricete condiionat, a om ului" (M. Golu, 1968),
. Id eea de u n itate este ilustrat de vechea d efin iie a lu i G. A llp ort (1937).
p en tru care personalitatea este organizarea dinam ic a sistem elor' p sihologico a le
u n u i i n d i v i d .i care determ in adaptarea sa original la m ed iu l su". Ideii de u n i
tate i corespund toate teoriile p ersonalitii bazate pe conceptul de organizare
ierarh ic n niveluri fun cion ale, din caro ntotdeauna ultim ul, cel m ai nou i m ai

228
evolu at (dar n acelai tim p col m ai fragil) asigur con trolu l an sam b lu lu i. .Autori}
teoriilor n ivelu rilor fu n cio n a le ierarh ice a su p ia p erson alitii recunosc d e a lt fe l
c n su i sistem u l n erv o s, prin alctuirea sa m orfofu n cion al, con stituie u n a stfe l
de m odei.
el hteeu do stabilitate asigur perm anena in su lu i, exp rim at prin m odu l
relativ constant de a se com porta in tim p i de a reacion a asem ntor, sp e c ific
lui, n d iferite m p reju rri. S tab ilitatea n otelor sa le esen ia le i con stan a con
duitei snt con ferite d e organizarea personalitii : ca atare, aici se in clu d att
teoriile p ersonalitii bazate pe trsturi, ct i, m ai ales, teoriile tip o lo g ice ale
p ersonalitii. U n ele d in a ceste teorii, m pin gn d la ex trem id eea de sta b ili
tate, au d even it p rep on d eren t statice, m inim alizn d astfel id eea de d in a m ic a
p erso n a lit ii.

nainte de a trece n revist n mod schem atic ncercrile de siste


m atizare a tipurilor de personalitate, ream intim c aceasta este o rezul
tant dinamic a tu tu ro r nsuirilor psihice ale individului i ca atare ea
integreaz i toate celelalte funcii de sintez, i anum e : contiina, tem
peram entul, caracterul i intelectul.
D intre acestea, tem peram entul constituie una dintre funciile d e
sintez care exprim legtura strns i, am putea spune, directa, a p arti
cularitilor nnscute de reactivitate. Tem peram entul exprim n gene
ral particularitile de grad, tempo, vitez i intensitate a reaciilor psi
hice i motorii, fiin d strns legat de fondul dispoziiei i vri abilitii
acesteia. Se consider c el contribuie la definirea tipului particu lar de
reacie a subiectului i reprezint, din acest punct de vedere, com plexul
de particulariti nnscute i cptate ale individului. El a r constitui
nucleul prim itiv pe care se structureaz caracterul, puind fi la rndul su
modificat i m odelat de caracter. Fr a identifica tem peram entul cu tipul
de activitate nervoas superioar, am intim c exist deja p rerea c
ultim ul (tipul de activitate nervoas superioar) st la baza tem pera
m entului.
D up u n ii au to ri (A. A . S m im o v si colab.). tem p eram en tu l a r rep rezen ta
tip u l de a ctiv ita te n ervoas superioar la n iv elu l com p ortam en tulu i i a ctiv it ii
om ului.
D e a sem en ea treb u ie n e le s e tem p eram en tele nu p ot fi m p rite n p ozi
tiv e i negative, fie c a r e dintre ele avn d a v a n ta jele i d ezavan tajele lor. A s tfe l,
n tim p ce colericu l acion eaz m ai uor. cu en ergie, rep ed e i prom pt, fle g m a
tic u l se gn d ete m ai m u lt, p strn d u -i calm u l i sn g e e rece n m p reju rri g r e le .
De asem enea, m o b ilita tea , vioiciu n ea i p rom ptitud in ea san gu in icu lu i, lin ite a i
lip sa de grab a fleg m a ticu lu i, energia colericu lu i, p rofun zim ea i stab ilitatea se n ti
m en telor m ela n co licu lu i con stituie caliti de n etgdu it.
A preciind d eza v a n ta jele u n or trsturi tem p eram en tale, san gu in icu l p oate fi
n clin a t s intre n aciu n e fr a gndi s u fic ie n t; contrar lui, fleg m a ticu l poate'
s m anifeste oarecare a p atie n a aciona, p oate s nu p articipe la ceea ce il
n con ju r i-l so licit ; colericu l se p oate m an ifesta ca un om n estp n i, b ru tal,
iar m elan colicul p o a te m an ifesta ten d in a de a se cu fu n d a n p rop riile tr iri, d e v e
nind erm etic la rea lita tea care-1 n con ju r. Cunoscnd n noi si n a lii trstu rile
tem peram entale c e n e sn t sau le sn t caracteristice, trebuie s u tilizm n tregu l
arsenal in stra ctiv -ed n ea tiv , n u pentru a schim b a fond u l tem p eram en tal, rt p en tru
a m obiliza ceea ce este m ai p ozitiv i m ai eficient: tipu lu i tem p eram en te], p en tru
a crete capacitatea d e ad ap tare la co n d iiile colectivitii, u m an e a fiecru i su b iect.
A m intim c n c din a n tich itate unul d in tre criteriile d? sistem atizare a
tipu rilor de p erso n a lita te a fo st leg a t de p articu laritile tem p eram en tale, de asp ec
tele m orfologice a le corp u lu i c t i de asp ectele clin ice ale unor boli sau ch iar
dup su scep tib ilita tea pentru o anum it b oal. A stfel, Hipocrate d istin re stru c
tura ap opleelie i structura ftzic (predispus spre tuberculoz) ; G alen a fo lo sit

229
i n tipologia sa criteriu l fizio lo g ic i a d elim itat celu patru tipuri de tem peram ent.
E l a corelat predom inana sn g elu i cu tem peram entul sanguinic. .p red om inan a
lim fei" cu tem p eram en tu l lim fa tic (flegm atic), predom inana biiei galb en e cu
tem p er a m en tu l coleric, ia r a bilei negre", cu tem p eram en tu l m clancolic.
A ceast sistem atic i-a gsit reflectarea n tipologia m ult m .ii evo lu a t a .
tip u rilo r d e activ ita te n ervoas superioar conturate de X, p . P avlov, care a folosit
criteriul intensitii, echilibrului i m obilitii proceselor de excitaie i de inhi
b iie . A stfel, d in pu n ct de v ed ere al in ten sit ii, tip u l de activitate nervoas su p e
rio a r p o ate f i p u tern ic sau slab ; din p u n ct de v ed ere al echilibrului, el poate fi
ech ilib ra t sau n eech ilib rat, iar d in p u n ct de v ed ere al m obilitii, tipuL de activi
t a t e nervoas superioar p oate fi m obil sau in ert.
P rin corelarea in ten sitii, ech ilib ru lu i i m ob ilitii se pot obine urm
to a r e le tip u ri d e a ctiv ita te n ervoas su p erioar : p u ternic ech ilib rat m obii, puternic
ec h ilib r a t in ert, p u tern ic n eech ilib rat i slab.
D esigur, prin com b inarea n co n tin u are a celor trei nsuiri fundam entale
a le sistem u lu i n ervos, se p ot ob in e m ai m u lte form u le tipologice, m inuios stu
d ia te i d escrise de P . P o p escu -N ev ea n u (1961).
C ele p atru tipu ri de baz a le a ctiv it ii n ervoase superioare, caracterizate
p rin trsturi p sih ologice p ot fi con sid erate ca su p erp ozab ile tipologiei antice a
tem p era m en telor d escrise de G alen,

In ten sitate E chilib ru M obilitate Tem peram ent

m obil -i-sanguinic
ech ilib ra t
in ert flegm atic
T ip u l a .n .s. n eech ilib rat > coleric
slab v m elan colic

D ei trstu rile p sih ologice ale acestor tem p eram en te sn t cunoscute, redm
su ccin t a sp ec tele lor esen ia le, aa cu m le ap recia P a v lo v : pentru m elancolic, orice
fen o m en a l v ie ii d ev in e un agen t in h ib itor, d eoarece m elan colicu l nu crede in
n im ic, nu sper n im ic, n toate v ed e n u m ai ru l i se ateap t num ai la rele,
l a p rim ejd ii. T ip u l coleric este un tip com b ativ, agresiv, uor i repede iritabil.
La m ijlo c stau tem p eram en tele fleg m a tic i san gu in ic, echilibrate, tipuri n er
v o a s e rezisten te i in tr-ad evr v ia b ile, orict ar fi e le d e v ariate dup asp ectu l
ex te r io r . F le g m a ticu l e ste u n tip lin itit, n totd eau n a egal, u n m uncitor- p erseve
ren t i drz n v ia . S an gu in icu l este un tip aprins, un activist foarte productiv,
dar n u m ai a tu n ci cn d are de fcu t lucruri m u lte i in teresan te, adic atunci cnd
l stim u leaz o e x c ita ie p erm an en t. C nd n u are u n asem en ea lucru, e l d evin e
p lic tisit, apatic" (I. P . P a v lo v , E xperiena a 20 de an i iu stu d iu l activitii ner
v o a se su p erioare a anim alelor", 1953, p . 396).
D e fa p t, ceea ce n a ccep iu n ea n eu rofiziologie! este denum it tip de a c tiv i-
tate n ervoas su p erioar, are la I. P . P a v lo v drep t corespondent in accepiunea
^psihologiei, n o iu n ea de tem p eram en t.
E. K retsch m er ed ific o tip ologie baza pe a n a liza cazurilor d in c lin ic i
p sih ia tric, n f iiid trei tip u ri p rin cip ale i u n u l secu n d ar. El d elim iteaz : tipu l,
p icn ic sau ciclo tim (ca ra cteriza t'p rin p red om in an a d iam etrelor transversale asupra
c e lo r lo n g itu d in a le, avn d trsturi p sih ologice care am intesc c ic lo tim ia ; ntr-o
e v e n tu a lita te p atologic, ar fi p red isp u s psih ozei m a n ia c o -d ep resiv e); tipu l lep to so m
(d e b il, d elicat sa u schizotim , se caracterizeaz p rin p red om inan a d iam etrelor v erti
c a le fa de c e le orizon tale, prin trsturi p sih ologice, ce am in tesc schizoim ia, iar
n tr -o - ev en tu a lita te p a to lo g ic ar fi p red isp u s sc h iz o fr e n ie i); tip u l a tle tic , viscos
(se d istin ge p rin d ezvoltarea p red om inan t a sistem u lu i osteom uscular, prin trs
t u r i p sih o lo g ice care asociaz v sco zita tea cu ex p lozivitatea, ia r n tr-o even tu ali
ta te p a tologic ar f i p red isp u s la ep ilep sie gen u in , e s e n ia l ); tip u l disp ln jtic
(caracterizat n g en eral prin d ism orfie, este p u in con turat sub aspect psihologic, iar
n tr -o ev en tu a lita te p atologic ar fi p red isp u s de asem en ea la ep ilep sie).

.230
Pe ling lim itrile comune tu tu ro r tipologiilor, sistem atica lu i
K reischm er analizeaz trsturile psihologice, corespunztoare en titilo r
morfologice, cutnd corespondena acestora n dom eniul patologiei
psihice. J. Delay i P. Pichot consider c tipologia lui R retschm er, n
ciuda criticilor aduse, stabilete existena unei corelaii n tre aceste
tipuri i psihoza maniaco-depresiv, schizofrenia hebefrenic, epilepsia
esenial (J. Delay, P . Pichot, 1964).
Dei n tm to tu l de acord cu aprecierile acestor doi ilu tri p sihiatri
francezi, ne este totui greu s lim itm fenom enele psihopatologice esen
iale (i m ai ales cele dom inant endogene) la fatalism ul unor decom pen-
sri ale personalitii prem orbide i s considerm, ca i K retschm er,
c schizofrenia sau psihoza m aniaco-depresiv reprezint doar ex acer
bri cantitative ale unor trstu ri ale acesteia (adic ale personalitii
premorbide).
In stru ctu ra personalitii intr caracterul i intelectul. In lim ba
jul obinuit noiunea de caracter este aproape to t a tit de m ult, dac nu
chiar m ai m ult utilizat ca i cea de personalitate. A stfel, p en tru a de
scrie calitile specifice ale unui om, auzim adesea expresii ca : este
un om de caracter*4, are un caracter b un sau invers : este lipsit de
caracter", are u n caracter infect'1, ru, duplicitar etc. Caracterul
ar fi deci acel com plex unitar de trsturi distinctive, care difereniaz
personalitile ntre ele dup anteriul a titudinii fa de sine i fa de
cei din ju r, dup orientarea contiinei, coninutul gndirii, valoarea
sentim entelor i a capacitii de voin. C aracterul cuprinde astfel o serie
de tr s tu ri determ inate istorico-social i exprim ate n atitudinea fa
de societate, fa de colectiv, fa de m unc (inclusiv fa de in stru irea
personal), fa de persoana proprie. De valoarea caracterului depinde
comportarea, care este de fa p t u n sistem de relaii in aciune, care de
termin n fiecare m om ent al vieii contiente alitudinea practic i
specific a subiectului fa de realitatea nconjurtoare. I n funcie d e
posibilitatea de a regla contient ntreaga activitate i de capacitatea d e
a n ltu ra greutile, se vorbete de trstu rile voluntare puternice sau
slabe ale caracterului, de caracter ferm , puternic sau de caracter neho-
trt, sab, la etc.
O rientarea contient a laturilor operative ale caracterului este n
interdependen perm anent cu experiena cptat, cu preocuparea
perm anent de mbogire a cunotinelor despre lum e i via, dublate
de capacitatea de a se autoeduca i de a contribui la educaia altora.
Din cele afirm ate ne dm seam a de im portana dezvoltrii intelectului,
adic o capacitii individului de a nelege, gndi i aprecia raporturile
dintre el i lumea nconjurtoare. Este uor de neles c aceast capaci
tate depinde de bagajul de cunotine si de gradul de instruire al fie
crei persoane.
S ituat la frontiera psihopatologiei contiinei i a personalitii*5-
(S. Follin, cit. de L. Michaux, 1965), depersonalizarea este prezentat n
diverse accepiuni de ctre diferii autori. Descris de K rishaber n 1373'.
ca o nevropatie cerebro-cardiac, aceast stare i-a m bogit tre p ta t
coninutul i a fost tot m ai bine delim itat i mai realist prezentat n
lucrrile de psihiatrie. Considerm ns c depersonalizarea n u poate fi
definit, ci m ai degrab descris, redat, n tru c t ea n u sem nific un

231
simptom, un sindrom sau o entitate nosologie ; depersonalizarea este o
stare. M enionm n acelai tim p c P. Janet (care a studiat ulterior
depersonalizarea n cadrul psihasteniei, fr a fi descris-o, aa cum
afirm ) considera c aceasta nu este o stare, ci im moment de evoluie.
Apreciem c elem entul esenial al depersonalizrii este impresia de
schim bare, pe care cel-n cauz o descrie n mod att de diferit.
Fcnd o apreciere general i didactic, vom afirma c deperso
nalizarea poate viza n mod predom inant impresia de schimbare psihic
(,,desanim are) sau im presia de schim bare somatic (desomatizare).
De intensitate variabil, efepersonalizarea este redat de cel n
cauz prin sentim entul anxiogen al modificrii propriului eu. ntruct
bolnavii n u au u n elem ent precis de referin, ei descriu aceast stare
prin denom inativul ca i cum , ca atunci cnd n-ar mai fi ca cel dina
inte, n -a r mai fi sigur de propria identitate, iar n cazuri mai severe,
ca i cum nu s-ar mai recunoate. Aceti bolnavi au impresia c nu
mai snt ei, caut s se regseasc pe ei nii, par a fi pierdut simul
unitii persoanei lor. sim ul propriei' existene" (Constana Parhon-te-
fnescu, 1962).
Aceast impresie de schim bare a propriei existene este prezentat
de bolnavi prin sentim entul de vis interior, de hipobulie, dc indecizie n
aciuni de ncetinire a cursului vieii psihice, de via au ralanti", de
.d ificultate in deliberare, de irealitate a reminiscenelor i ideilor, de de
valorizare, de modificare a afectelor, de dim inuare a forei de rezonan
afectiv, uneori de dispariie a afectivitii (sentimentul lipsei de sen
tim ent-), iar n cazuri mai grave, prin sentim entul de dedublare (n
care bolnavul asist ca un spectator la desfurarea propriei sale viei),
sau prin sentim entul de m oarte psihic (n care el este n acelai tim p
viu i m o rt). n concluzie, putem afirm a c -starea de depersonalizare
se traduce (mai corect spus se triete) prin impresia de inautenticitate
-a tririlo r. Aceast modificare, dei greu obiectivabil (dar care acio-
.neaz cu o rem arcabil for de penetran), atinge forul intim al insului,
subiectivitatea sa profund. De aceea starea este trit pe fundalul unei
profu n de ngrijorri i reunete (ca n nici un alt moment de trire
patologic) anxietatea, p erplexitatea i stranietatea.
n tru ct bolnavul n u este (nc) un alienat, ci doar invadat de for
ele psihopatogenetice, n tru c t beneficiaz de izvorul socio-genetic i,
I n consecin, de fora corectoare a realitii, el se ntreab i n acelai
tim p i ntreab pe cei din jur, spre a se convinge, de realitatea" stra
niei sale schimbri.
A tunci cnd depersonalizarea este trit n mod predom inant pe
plan somatic (i este denum it desomatizare sau depersonalizare soma
tic), alterarea psihopatologic este mai profund, ntruct se deplaseaz
din planul subiectivitii psihice n acel al obiectivitii corporale. In
aceast situaie, este trit i redat prin impresia modificrilor sau
schim brilor u nor segm ente corporale (n special capul i faa) sau a
schem ei corporale n ansam blu. Uneori bolnavii au im presia devitali-
zrii propriului corp. c viaa s-ar fi retras din ei, sau c snt n imi
nen de a trece n nefiin.
A tt n cazul desanim aie, ct i n acela al desomatizrii, bolnavii
snt antren ai n efortul regsirii de sine. In afara verificrilor n tre

232
prinse, ei snt preocupai tot mai intens de analiza propriei lor schim -
bri alunec-nd astfel ntr-o verificare introspectiv, care, departe de a
elucida, le accentueaz tendinele de interiorizare i-i ndeprteaz de
real.
In m anifestrile sale discrete (abia perceptibile de ctre subiectul
5n cauz), depersonalizarea poate fi n tln it i n situaii nepsih iatrice1
ca : surm enaj, stri afectiv-negative reacionale, m om ente de scdere et
vjgilitii. ca n trecerea de la veghe la somn etc.
In strile depresive, depersonalizarea nu are caracterul global sub
care este ndeobte cunoscut, ci se m anifest sub u n unghi re la tiv
ngust, care vizeaz n special dim inuarea forei de vibrare afectiv sau
impresia de golire i lipsa de sentim ent.
In bufeurile delirante acute, depersonalizarea ^e refer n special
la modificarea i dezintegrarea tim pului contiinei i se manifest-
ndeosebi prin perplexitate.
f r in invazia elem entelor m orbide, prin contiina caracterului pa
razitar i patologic, prin lupta m potriva lor, psihastenia este boala ce
poate oferi exem plul tipic al depersonalizrii, cu a tt mai m ult cu ct
aici, ea se desfoar pe fondul deplinei clariti a contiinei.
Debutul psihozelor, i n special al schizofreniei, ofer prin exce
len teren de m anifestare a sentim entului depersonalizrii. Considerm
c n mod univoc, nainte de a in tra pe fgaul psihotic, nainte de a se
desprinde de rm ul realitii n alunecarea-i catatim ic, bolnavul pre
zint n m anier i am plitudine variabil aceast im presie de'
schimbare. Anxiogen, tr it cu sentim entul stranietii, constant la
debutul oricrei psihoze, depersonalizarea este n acelai tim p intens
disimulat. Considerm c spre deosebire de nevroze (inclusiv nevroza
obsesivo-fobic). n care, asem enea bolilor somatice, sim ptom ul, (invazia
patologic) vine parc din afar, determ iund insul la reacii de aprare
(neacceptarea strii de boal, consultarea m edicului, respectarea trata--
mentului), n cazul depersonalizrii, elem entul psihopatogenic se dez
volt din interior, din esena vieii sale psihice, din nucleul psihismului-
su, fapt care determ in perplexitatea, cutarea introspectiv i. n
ultim instan, alunecarea delirant, psihotic. D in aceste m otive, apre
cierea corect i oportun a strii de depersonalizare este esenial pen
tru psihopatolog i mai ales p en tru psihiatrul clinician, n tru ct cunoa
terea ei precoce - piatra de ncercare n diagnoza psihiatric consti
tuie chezia corectei orientri terapeutice.
n sfera depersonalizrii, n form ele accentuate ale acestei stri,,
poate fi inclus i sindrom ul autom atism ului m ental descris de Cleram -
bault (1926), sindrom ale crui elem ente constitutive (pseudohalucinai
ile) au fost m agistral descrise de ctre K andinski (fapt pentru care noi
utilizm nom enclatura de sindrom" C leram bault-K andinski (v. sindromul
de autom atism mental).
n tlnit de obicei n aceleai situaii ca i depersonalizarea, derea-
lizarea reprezint im presia (sentim entul) de nstrinare, ndeprtare i
nonfam iliaritate a realitii trite, care-i apare bolnavului ca iluzorie,
ireal, uneori inert, cu u n colorit cenuiu (v. semiologia contiinei),.
Considerm c derealizarea, care trebuie ntotdeauna apreciat n
strns legtur cu depersonalizarea, se exprim p rin aceeai pierdere a

233
autenticitii i a receptivitii psihosenzoriale, a am bianei de care bol
navul se simte separat ca printr-un perete de sticl.
In tim p ce n cazul d ep ersonalizrii era vorb a d e o schipibare a propriului
p sih ism , n derealizare este vorba de aceeai im p resie d e schim bare, d ar acum a
rea li ta ii externe, care pentru persoana n cauz i-a pierdut caracterul viu, ciSgi-
-naJitatoa i autenticitatea.

2 .6 . ASPECTE ALE TULBURRILOR PSIHICE


NTLNITE N CLINICA PEDOPSIHIATRIC

In copilrie i adolescen fiecare nou etap de vtrst se carac


terizeaz p rin paticulariti psiho- i neurofiziologice proprii, p rin tr-u n
n o u fu n d al m otivaional i noi necesiti relaionale. D atorit acestui fapt,
schim brile psihofiziologice care se produc n organism, odat cu trece
rea p rin diferite perioade de vrst, a u un caracter specific etapei crono
logice date. U neori, aceste schim bri au o m ai m are amplitudine, marcnd
saltul calitativ n etapa cronologic dat, d ar ele nu trebuie apreciate
ca nscriindu-se n aria psihopatologiei, ci doar ca dificulti de inte
g ra re n noile condiii neuro-psiho-fiziologice ale organismului im atur,
aflat n tr-u n continuu efort adaptativ.
De asem enea, n funcie de v rst, se schim b tipul de reacie a
sistem ului nervos fa de varietatea stim ulilor interni sau externi, rea
liznd u-se totodat p en tru fiecare etap o receptivitate diferit
i p e n tru diverse stresuri emoionale sau organice. n tru c t reactivitatea
ca i posibilitile adaptative snt specifice unei anum ite etape cro
nologice, u n a din caracteristicile de baz ale psihologiei infantile este
aceea a concordanei n tre reaciile i conduita copilului, pe de o parte,
i exigenele pe care statu tu l general admis al vrstei respective
le im pune. Astfel, anum ite posibiliti cognitive sau comportamentale
pot fi ap reciate ca norm ale p entru o anum it etap de vrst, d ar anor
m ale p en tru etapa urm toare, cnd, datorit com plexitii perioadei, po
sibilitile respective rm n insuficiente, m arcnd ntrzierea i uneori,
regresiunea.

2.6.1. A SPECTE ALE SEM IOLOGIEI SENZORIALITII

n afara aprecierii senzorialitii n funcie de vrst dup care


aceasta ctig progresiv claritate, precizie i com plexitate , trebuie
re in u t c la copil, percepia real se m pletete n m sur variabil cu
percepia fantastic. A ceasta poate avea o explicaie psihofiziologic, i
anum e inegalitatea dezvoltrii celor dou sistem e de semnalizare (al
doilea, sistem de sem nalizare, care opereaz corector, fiind m ai puin
dezvoltat) i o explicaie psihologic : la copil, percepia este prelucrat
conform tem erilor i dorinelor sale. Mai -ales n prim a copilrie (la ante-
precolar, perioada 13 ani), ca i n perioada de precolar, n activi
ta te a ludic (jocuri) nu se face o distincie clar ntre realitate i produ

234
sele fanteziei, realizndu-se o conduit ce constituie expresia fuziunii rea
lului cu imaginarul. Astfel, Karm er afirm despre copil c el nu m inte
atunci cnd n jocul su de-a potaul distribuie d re p t scrisori, buci d e
hirtie sau frunze ; uneori din necesitate, el confer produselor sale im a
ginative girul realitii. Dovada acestei necesiti const n faptul c n
tim pul jocului, copilul nu face efortul de a distinge realu l de im aginar,
cu toate c, dac este ntrebat, el tie s fac aceast deosebire. S ubsti
tuirea unor aspecte din realitate ntlnite n activitatea ludic a copi
ilor este comun intr-o oarecare m sur iluziilor, n tru ct, asem ene
acestora, im aginarul este lu at cel puin p en tru m om ent, d re p t real.
n aceste condiii, se poate vorbi de existena u n o r iluzii fiziolo
gice, caracteristice perioadelor anteprecolar i precolar. T reptat, ele-
diminueaz, pierzindu-i din caracterul fantastic, pen tru ca s dispar,
n mod normal dup virsta de 67 ani. Tensiunea afectiv i frica pot
constitui sursa cea m ai frecvent a experienelor iluzionale. Astfel, seara,
dup unele povestiri terifiante, copilul im presionabil i im aginativ rm as
singur, de obicei ntr-o cam er cu.lum in insuficient, poate conferi un
coninut fals unor percepii senzoriale anodice. In tim pul strilor febrile-
poate aprea, de asemenea, perceperea iluzional a m ediului nconjur
tor, obiectele cptnd contururi deform ate, aspect nfricotor.

2 .6 .1 .1 . Im a g in ile e id e t ic e

n psihopatologia infantil se ntlnesc relativ frecvent im aginile-


eidetice, situaie n care copilul are im presia (cvasiperceptual) c vede
reproiectat n exterior un obiect, o fotografie sau o situaie, anterior
expuse. Considerm c acest fenomen n u poate fi in te rp reta t strict pato
logic, deoarece la copil exist o rem anent" a im aginilor perceptive
anterioare, o capacitate eidetic mai m are dect a adultului, cu a tt m ai
evident, cu ct copilul este m ai mic. A stfel, dac se expune o im agine
tim p de cteva secunde, m uli copii o pot descrie ca i cum ar fi prezent.
Frecvena i pregnana acestor imagini n tln ite n m od obinuit n pre-
colaritate, scad progresiv cu naintarea n v rst, dispar n general dup'
pubertate, fiind susceptibile de a aprea cu o m ai m are vivacitate
n stri reactive i reacii isterice.
Imaginile eidetice se deosebesc n general cu greu tate de haluci
naii, aceast dificultate fiind sporit atunci cnd este vorba de copii.
Redm, dup Lukianowicz, urm toarele criterii distinctive :
a) imaginile eidetice snt incom parabil m ai frecvente dect halu
cinaiile ;
b) ele n u snt patologice n sine, putnd aprea a tt n situaii nor
male, ct i n stri patologice, n tim p ce halucinaiile, m anifestri
senzoriale grave, constituie de obicei, expresia unei stri psihotice ;
c) imaginile cidetice pot fi controlate voliional, pot fi chem ate11
i nlturate de copilul n cauz, n tim p ce halucinaia apare intem
pestiv i are o existen autonom11 fa de dorina sau voina pacien
tului ;
d } imaginile eidetice snt mai puin intense i, datorit caracteru
lui lor facultativ", nu subordoneaz i n u determ in conduita, n timp-
ce halucinaiile stpnesc pe deplin personalitatea copilului, care le ac--

235-
cepl, crede n autenticitatea lor i le urmeaz cnd' acestea au coninut
im p e ra tiv ;
e) copilul este convins de caracterul artificial (epifenomenal) al
im aginilor eidetice, n tim p ce, n cazul halucinaiilor, copilul acccpt
-experiena sa psihopatologic ca o parte a realitii i reacioneaz n
consecin.

2.6.1,2. Jocurile halucinatorii

n pedopsihiatre exist a gradualitate a productivitii senzoriale,


jocurile, halucinatorii (Kanner) fiind fenomenele psihopatologice inter
m ediare n tre imaginile eidetice i halucinaiile propriu-zise. Asemenea
im aginilor eidetice, jocurile halucinatorii, departe de a fi sim ite ca
impuse, xenopatice, sn t create de copil, care crede (pentru a da con
in u t activitii ludice) n autenticitatea lor num ai att timp ct dureaz
jocul, cnd se las n voia productivitii imaginative. Astfel, nc din
prim ul an de via, copilul poate fi observat m anipulnd obiecte imagi
nare sau alim entndu-se n mod imaginar. U lterior, in perioada antepre-
colariti i precolaritii, n unele momente copiii i aleg, pentru a
p u tea realiza activitatea lor ludic, parteneri im aginari cu care conver
seaz i fa de care adopt conduita impus da condiiile i regulile
jocului.

2.6.1.3. Halucinaiile propriu-zise

H alucinaiile propriu-zise au ca particularitate n pedopsihiatrie,


caracterul pregnant dinamic, succesiunea caleidoscopic i aproape n
to td eau n a alura fantastic. De asemenea, ntr-o m ai m are m sur dect
la adult, elem entele halucinatorii n dinamismul lor continuu l
antreneaz pe copil. l atrag, l cheam, l agresioneaz, l rpesc, iar
acesta, n tendina sa de aprare, solicit ajutorul adultului.
Ca i la adult, m anifestrile halucinatorii pot cuprinde orice sistem
senzorial, fiind vizuale, auditive, tactile, kinestezice i, mai rar, gusta
tive i olfactive. ns spre deosebire de adult, la care cel m ai frecvent
e ntlnesc halucinaii auditive, la copil, pe locul nti n ordinea frec
venei se afl halucinaiile vizuale, fapt care ar putea fi explicat prin
aceea c n copilrie predom in prim ul sistem de semnalizare, pe cnd
n viaa adult predom in al doilea sistem de semnalizare.
Dac sub aspectul coninutului extrem de variat . aceste ha
lucinaii n u se deosebesc de ale adultului, din punct de vedere al rezo-
an ei afective, ele au o m ai m are for de angajare, pe de o parte dato
rit lab ilitii afective i im presionablitii copilului, iar pe de alt
p arte datorit caracterului n general terifiant-fantastic al m anifestrilor
halucinatorii.
Spre deosebire de viaa adult n care psihozele, i n special schi
zofrenia,- ofer teren predilect productivitii halucinatorii, ,n copilrie
halucinaiile se ntlnesc m ai ales n strile febrile, n bolile infccioaw
(rujeol, scarlatin), n intoxicaii n special de origine exogen-medi-
cam entoas (santonin. atropin etc.). ca i n cazul supradozrii unor
m edicam ente care ar fi susceptibile de a produce halucinaii liliputane.

236
De reinut, c n tim pul tratam entului ndelungat sau supraaozat cu
produci cortizonici, utilizai n afeciunile reum atism ale, ap ar frecvente
tulburri senzoriale. A u fost descrise psihoze reum atism ale n cursul
crora s-au constatat halucinaii auditive, deseori cu caracter im perativ.
D atorit acestui fapt. n astfel de cazuri, pedopsihiatrul trebuie s fac
distincia ntre n a tu ra toxic sau infecioas a productivitii psihotice
senzoriale. n aceste situaii halucinaiile se dezvolt de obicei pe fondul
unei contiene tu lb u rate, putnd fi nsoite de elem ente delirant-onei-
roide, precum i de sem nele afeciunii som atice care le genereaz.
De asemenea, m anifestri halucinatorii m ai pot fi n tln ite n m e
ningoencefalite, psihoze traum atice, n -tumori sau epilepsie (unde p o t da
coninut att aurei epileptice, ct i crizelor psihosenzoriale).
La v rsta copilriei, halucinaiile m ai pot fi n tln ite n m om ente
de m are acuitate a m anifestrilor isterice, constituind paroxism e psiho
senzoriale n cadrul acestor crize.
In schizofrenia infantil, imaginile halucinatorii au deseori c a rte te r
parial sau frag m en tar, aprnd sub form a de capete, ochi fioroi, niini
desprinse de corp .a.
n autism ul in fantil, mecanismul tu lb u rrilo r senzoriale poate con
sta n aprecierea bidim ensional a obiectelor i figurilor din realitate,
in faptul c cel n cauz nu poate sesiza corect detaarea im aginii de
fond, nu poate realiza individualitatea diverselor obiecte. De asem enea,
productivitatea nsihotic ar putea fi generat n aceste cazuri i d e im
posibilitatea realizrii a ceea ce putem num i inserie spaio-temporal*1,
copiii respectivi n ereuind s sesizeze nici con tin uitatea obiectelor din
ju r, nici continuitatea i succesiunea n tim p a fenom enelor.
Aceste elem ente distinctive i particulare ale m anifestrilor haluci-
nalorii din diverse en tit i nosologice ridic n planul reflexiei tiinifice
nu num ai ideea n a tu rii diferite a halucinaiilor, ci i a unor m ecanism e
diferite de producere a lor. Evident, cu greu se poate stabili n a tu ra halu
cinaiei (i im p licit boala de baz) pornind de la coninutul i m anifes
trile acesteia, d ar fenomenologia psihotic senzorial poate oferi unele
indicii asupra bolii generatoare.

-2.6.1.4. Pseudohalucinaiile

Pseudohalucinaiile au o poziie incert (uneori contestata) n pedo-


psihiatrie, n tru ct copilul, i cu a tt m ai m u lt copilul bolnav, n u are
posibilitatea red rii experienelor sale psihopatologice ; n consecin, _el
nu poate face distincia clar ntre caracterele halucinaiilor propriu-zise
i cele ale pseudohalucinaiilor. Unii autori confer o not de benignitate
pseudohalueinaiilor la copii. Astfel, Suhareva consider chiar c acestea
pot fi ntlnite la cei im presionabili i hipersugestibili, fr a fi vorba de
o psihoz subiacent.
n general, halucinaiile la copii au fost in terp retate ca o exterio
rizare i proiecie a fricii i conflictelor copilului aflat n stare de anxie
ta te i insecuritate. D up ali autori, halucinaiile a r reprezenta u n m e
canism de evadare, n efortul de eludare a fricii i anxietaii ae care o
stpnit copilul, n sfrit, productivitatea senzorial a r m ai p u tea fi
in te rp re ta t ca u n mecanism com pensator de m plinire a dorinelor copi
lului, ca produse imaginative al fanteziei sale, in vederea obinerii unor
satisfacii care i se refuz n viaa real.

2 .6 .2 . A SP E C T E A L E T U L B U R R IL O R PR O SEX IC E

D ezvoltarea senzorialitii determ in, susine i ntreine funcia


prosexic ale crei prim e indicii p o t fi constatate n a 2-a lun de viat ;
dup 4 lu n i se pun bazele elem entare ale curiozitii, care Ia rndul ei.
contribuie la edificarea capacitii de orientare i concentrare. Dac
n ain te de v rsta de u n an atenia copilului este stim ulata de activitatea
concret-senzorial (m nuirea jucriilor etc.), dup aceast virst atenia
se dezvolt pe fondul relaiilor copiilor cu anturajul. Urmrind conduita
celor din ju ru l su (mimica, pantom im ica, discuiile), el i dezvolt ca
pacitatea de mobilizare, m eninere i concentrare a ateniei. Cu to ate
acestea, aten ia n p rim a copilrie este predom inant spontan, involun
tar, p u in persistent.'
In a I l-a copilrie, atenia fiind antrenat de interese, preferine,,
dorine, aceasta i dezvolt volumul, concentrarea i persistena, punn-
du-se astfel bazele ateniei voluntare. A ctivitatea ludic ocupnd un loc
to t m ai im p o rtan t n viaa copilului, devine n acelai tim p un mijloc
excelent de antren are i dezvoltare a funciilor prosexice i n prim ul
rn d a m obilitii i distribuiei acestora.
n a IlI-a copilrie se dezvolt componenta voluntar i capacitatea
de m obilizare a ateniei. In aceast perioad, aprecierea clinic i psiho-
m etric a funciei prosexice poate orienta pe cercettor asupra eventua
lelor tu lb u rri psihice ale copilului, m anifestate n prim ul rnd prin
instabilitatea a ten iei; astfel unii copii snt neateni, distrai i n gene
ra l instabili, expresie a tu lb u rrii de comportament. La alii, neatenia
se m anifest p rin caracterul .lor pasiv, absent sau introvertit, ca ex
presie a unei stri discordante etc. Desigur hipoprosexia i aprosexia (n
special scderea forei de mobilizare i m eninere a ateniei) poate s
exprim e n situaii norm ale o lips de interes pentru activitatea
respectiv sau o insuficient dezvoltare cognitiv la copii cu intelect de
lim it sau oligofreni.
De rem arcat, c la unii copii cu instabilitate psihomotorie sau la
unii oligofreni (microcefali), care au un comportament vioi, mobil i
continuu investigator, instabilitatea sau labilitatea ateniei este, ntr-o
oarecare m sur, determ inat de u n reflex de orientare11 exagerat.

2 .6 .3 . A S P E C T E A LE T U L B U R R IL O R M NEZICE

F o ra m nezic a copilului cunoate posibiliti variate i distincte


de la o perioad la alta a dezvoltrii sale. Ca urm are, n aprecierea tul
b u rrilo r mnezice trebuie s se in seama de etapa cronologic a dez
voltrii copilului. n tru ct posibilitile optime pentru o anum it peri
oad sn t insuficiente p entru perioada urm toare. Datorit acestui fapt

238
se im pune o privire retrospectiv asupra dezvoltrii ontogenetice a func
iilo r mnezice, ntr-o m sur m ai m are dect n cazul celorlalte procese
psihice. A stfel, n prim ul an de via mem oria a re un caracter pregnant
involuntar i concret, copilul p utnd rein e fig u ra persoanelor apropiate,
a obiectelor folosite, recunoscnd vocea m am ei, a m em brilor fam iliei etc.
M anifestarea unor gesturi i preferine este o ilu stra re a posibilitilor
de conservare mnezic a unor aspecte din experiena sa concret-senzo-
rial.
La anteprecolari (prim a copilrie), se dezvolt procesul reinerii
(cu un p uternic caracter afectiv), fora lo r m nezic fiind n direct i
univoc legtur cu ncrcarea afectiv i sem nificaia pe care o are
pen tru ei situ aia de memorat.
La precolari (n a Il-a copilrie), perioad cuprins n tre 3 i 6
ani, activitatea ludic im pune funciei mnezice un caracter v o lu n ta r ;
jocul oblig pe copil n u num ai s fixeze i s rein, ci i s recunoasc,
i m ai ales s reproduc anum ite aspecte ceru te de exigena sarcinilor
ludice.
La colar, sarcinile procesului instructiv -ed u cativ dezvolt aspectul
voliional al m em orrii. Se dezvolt astfel nvarea, care, spre deosebire
de m em orare, este p rin excelen un proces d irijat vo lu n tar i contient,
ceea ce perm ite n u num ai acum ularea i reinerea, ci i sistem atizarea,
ordonarea i prelucrarea cunotinelor.
Sub aspect formal, tulb u rrile m em oriei la copil sn t n general
asem ntoare cu cele de Ia ad u lt i se ntlnesc de obicei n aceleai
entiti nosologice.
O situaie special n pedopsihiatre este rm nerea n urm a dez
voltrii mnezice care, alturi de insuficienta dezvoltare a gndirii, carac
terizeaz oligofrenia. De asemenea, sub aspectul m odificrilor predom i
n a n t cantitative, memoria copilului poate n reg istra i o regresiune a
dezvoltrii, situaie ntlnit n dem ena infantil (Haller), n dem ena
epileptic, n traum atism ele craniocerebrale sau n dem ena consecutiv
meningoencefalitelor.
C apacitatea de fixare mnezic este tu lb u rat, n grade variabile, n
nevroze i n special la copiii cu nevroze m ixte, la instabili sau la unii
copii cu tu lb u r ri de com portam ent.
n tr-o m sur m ai m are dect la adult, hpom nezia copilului este
ntlnit n mod predom inant n reinerea cifrelor sau a cuvintelor i
frazelor, m anifestndu-se astfel cu o cvasielectivitate n tr-u n anum it
sector.
A tt n hipomnezie ct i n amnezie, cu greu se poate face distinc
ie n tre pierderea mnezic propriu-zis i dificultatea reproducerii ele
m entelor mnezice din cauza im presionabilitii i inhibiiei. A stfel, hipo-
mneziile, ca i amneziile, n foarte m ulte cazuri au un caracter pe crc
i putem denum i afectogen", deoarece se ntlnete frecvent n cursul
strilor de tensiune afectiv cu coninut negativ.
H iperm nezia se poate n tln i n unele cazuri la copil, cu o anum ita
predilecie p en tru reinerea cifrelor, a lim bilor strine .a. C apacitatea
mnezic este uneori extraordinar ajungindu-se la aa-num ita hiper
mnezie de dicionar11 sau de carte de telefon11 care a fost descris la
copiii au titi i la unii oligofreni atipici (idioi savani'1).
239
amneziile, n cadrul crora se nscrii! - ca cele mai i rccven!o
- falsele recunoateri, apar mai ales la copiii care nu pot distinge realul
de fantastic sau la cei cu o m are for im aginativ.

2 .6 .4 . A SP E C T E A LE SEM IOLOGIEI G fN D IR II

Ca i la adult, tulburrile de gndire ale copilului pot fi sistem ati


zate (datorit necesitilor didactice) n tu lb u rri predominant form ale
i tu lb u rri predom inant de coninut.
' innd seama de aprecierile form ale ale gradului de dezvoltare a
gndirii, segmentarea virstei copilului n perioade ' n ciuda caracte
ru lu i ei relativ , s-a dovedit a fi necesar i n orice caz util.
D in aceste motive, considerm necesar redarea n mod succint
a etorva aspecte ontogenetice ale dezvoltrii gndirii.
Sub vrsta de un an gndirea poate fi cu greu investigat datorit
nede?voltrii limbajului. Dup aceast vrst ns, la anteprecolar, po
sibilitatea denum irii obiectelor favorizeaz dezvoltarea experienei cog
nitive- Interesele gnozice care ncep s se dezvolte acum, se m anifest
p rin tr-o curiozitate exprim at pe plan verbal prin numeroase ntrebri
pe care le p u n e copilul.
n activitatea ludic, opernd cu obiectele, copilul constat asem
nrile i deosebirile dintre acestea, stabilete comparaii, ralizeaz ge
neralizri.
Dei n perioada anteprecolar, apar elemente ale cunoaterii me
diate (prin cuvnt), dei gndirea apare de pe acum ca o m odalitate m ij
locit de cunoatere, ea este n ansam blu srac, elementar, situativ
i legat predom inant de reprezentrile concrete ale obiectelor i feno
m enelor.
n a Il-a copilrie, la precolar, datorit activitii ludice i folosirii
lim bajului, dezvoltarea gndirii ia u n avnt deosebit. Potenialul deno
m inativ (capacitatea de a denumi obiectele i fenomenele) continu s
se dezvolte n aceast perioad, punnd bazele operaiilor de analiz;
sintez, generalizare etc. Dei sim plist i lim itat, gndirea cuprinde
nc din aceast perioad, toate caracteristicile unui proces cognitiv
superior i toate operaiile care i snt specifice.
Desigur, n comparaie cu adultul, gndirea precolarului apare ca
elem entar, prim itiv, practic concret i saturat emoional.
D atorit insuficientei sale dezvoltri, gndirea nu are, n aceast
perioad de vrst, posibilitatea de a sesiza sensuri m ultiple sau com
plexe, de a nelege m etafore. Prin opei-ativitatea sa insuficient exerci
tat, gndirea copilului rm ne nc legat de concret, de sarcini mediate,
predom inant situativ, saturat perceptiv.
Dac n prim a copilrie spiritul investigator i curiozitatea copi
lului se m anifestau prin ntrebri de tipul ce este... ?. acum se constat
n u num ai o cretere a num rului ntrebrilor, dar i o schimbare a di
recionrii lor : intensificarea interesului gnozic prim ete acum o orien
ta re etiologic, m ajoritatea ntrebrilor fiind de ordin cauzal, sub form a
n enum railor ,,de ce ?

240
In concluzie, in precolaritate, gndirea reflect relaiile m ultiple*
i variate dintre fenomene, fora de. nelegere este m ai adnc i mai*
complex, oferind intr-o oarecare m sur posibilitatea sesizrii eson-*
ialului.
a a III-a copilrie, n perioada colaritii, se dezvolt m o d aliti;
de a ineege i de a opera raional, d ar i noi caliti ale cunoaterii, ca.
observaia, i intuiia.
D e z v o lta r e a g n d irii e ste s t i m u l a t a c u m i d e n e n u m r a t e l e *
s i tu a ii p r o b l e m a t ic e le g a te de a c t i v i t a t e a p r a c t ic i d e procesul de-
n v m n t .
Posibilitatea de a citi ofer colarului mijlocul de a in tra in lumea-
achiziiilor tiinifice i social-istorice ale omenirii. In aceast perioad-
se accentueaz tot mai m ult contradicia n tre cerinele m anifestate fa
de copil i posibilitile lui de a le rspunde, contradicie ce constituie,
baza dezvoltrii i organizrii tot m ai nalte a forei i activitii cog-,
nitive.
In psihopatologia tulburrilor gndirii s-au cu tat analogii n tre,
gradele reduse ale dezvoltrii cognitive i stadiile dezvoltrii ontogene-.
tice, considerndu-se c rm nerea dezvoltrii cognitive la nivelul ntln it
]a copiii de sub 1 an, ilustreaz idioia, care poate fi profund, copiiu!
fiind redus la o viaa vegetativ, a autom atism elor p u re (om ul-plant-
al autorilor clasici), sau puin mai dezvoltat, capabil de a se h rn i singur-
i a-i controla sfincterele, puind em ite sunete n earticulate, dar la care.
judecata pare inexistent, imaginaia nul, afectivitatea rudim entar,,
direcionat biologic (,,onrul-animal).
Dac acest nivel al dezvoltrii psihice caracterizeaz idiotul in te
rior, cazurile in care copilul poate pronuna unele cuvinte care denum esc-
obiecte, i poate m enine atenia cteva m om ente asupra unei aciuni,
poate ndeplini unele aciuni motorii elem entare, este capabil de reacii
afcctive sim ple i de im itaie, se ncadreaz n categoria de idiot superior.
Cnd nivelul dezvoltrii este corespunztor anteprecolarului, cnd'
snt posibile achiziii verbale d ar nu cititul i scrisul (dect eventual n
mod mecanic), cnd prin activitatea ludic pot fi constatate ru d im e n te -
de analiz i sintez, copilul nefiind ns capabil de a pstra un criteriu
(de form , m rime, culoare) n clasificare i sistem atizare, se vorbete-
de im becilitate.
D atorit acestui nivel redus al dezvoltrii cognitive, dei se sper
(existnd n tr-ad ev r posibiliti) ntr-o oarecare educabilitate. copilul,
asemenea celui de 3 ani, nu este capabil de o v eritabil colarizare.
In eventualitatea c judecile i raionam entele rm n simple,
srace i predom inant legate de concret, cnd posibilitile de abstracti
z a r e s n t aproape i n e x i s t e n t e , copilul avnd n acelai tim p posibiliti
de com unicare verbal i scris inteligibil i de nelegere a ordinelor
simple, asem enea colarilor mici, se vorbete de debilitate mental.
Considerm c m ajoritatea autorilor fac analogii prea strnse n tre
etapele dezvoltrii psihice ale copilriei i nivelurile la care rm ne-
aceast dezvoltare n cazul oligofreniilor. Aceste analogii i corespon
dene trebuie apreciate doar ca repere n linii de m axim generalitate,
intre cele dou situaii existnd nu num ai potenialiti diferite, .ci i
deo-ebiri calitative de coninut. Spre deosebire de copilul norm al, oligo-

241>
IE c. 940
trenul care are aceeai vrst m en tal11, se caracterizeaz prin lentoarea
elaborrii judecilor i raionam entelor, oare se bazeaz n prea m are
m sur pe experiena anterioar, lipsindu-i spiritul de inventivitate i
creativitate. Oligofrenui. utilizeaz n mod pasiv posibilitile sale cog
nitive, oferind n prim ul rn d im presia c recurge perm anent la expe
rien, la ceea ce a nv at i p re a puin sau deloc la inventivitate. In
tim p ce n faa unei situaii problem atice, copilul norm al este orientat
sp re gsirea unor noi soluii i n general spre viitor, oligofrenui este
orien tat n situaii sim ilare, spre cutarea p rin memorie n trecut,
a m odelului analogic. Considerm c direcionarea retrospectiv i nu
prospectiv a raionam entelor la oligofreni constituie una din cauzele
im presiei de stagnare i p latitudine a gndirii lor.
n cadrul exigenelor actuale ale procesului instruetiv-educativ,
in condiiile de tehnicizare i ridicare a nivelului socio-cultural, a cerin
elor cotidiene pe care viaa le im pune n lumea modern, la unii copii
se evideniaz posibiliti cognitive lim itate, din care cauz ei ntmpin
unele dificulti. R idicarea pragului exigenelor n epoca noastr a re
levat o nou categorie, deosebit de im portant prin frecvena mem bri
lo r si, aceea a intelectului de Urnit. Dac debilii m entali aveau greu
t i n prim ele clase ale colarizrii, constituind repetenii claselor pri
m are de odinioar, actualii copii cu intelect de lim it ntm pin greu
t i de n etrecu t n clasele elem entare, ncepnd cu clasa a V-aa Vl-a.
n afar de acestea, copiii cu intelect de lim it se caracterizeaz pe de
o p a rte p rin inegalitatea rspunsurilor la probele de investigare a func
iilor de abstractizare i generalizare (n care rspunsuri normale a lte r
neaz cu rsp u n su ri caracteristice debilitii mentale), iar pe de alt
p arte, p rin tr-o am eliorare trep tat a rspunsurilor, de la cele caracte
ristice debilitii m entale, pn la cele apropiate de normal.
A precierea c t m ai exact (eventual cantitativ) a gradului dez
voltrii cognitive (respectiv a nivelului la care a rmas aceast dezvol
tare) a preocupat pe cercettori nc de la nceputul secolului. P rin tre
num eroasele teste i scale de evaluare a posibilitilor intelectuale, s-a
im pus scala de inteligen'1 im aginat de Binet m preun cu Simon,
com pletat de T erm an i reetalonat n condiiile m odem e de Zazzo.
P rin aplicarea scalei Binet-Sim on se stabilete aa-num ita vrst
m ental", n ra p o rt cu nivelul dezvoltrii considerat normal. Pstrnd
rezervele pe care le im plic orice estim are cantitativ a posibilitilor
psihice, se consider c aa-num itul coeficient intelectual (Q.I.) mai mic
de 30 a r corespunde unui nivel m ental ce nu depete vrst de 3 ani
i- a r caracteriza idioia. U n Q.I. cuprins ntre 30 i 50 a r corespunde
unui nivel m ental ce n u depete v rst de 7 ani i a r caracteriza imbe
cilitatea. Un Q.I. cuprins n tre 50 i 70 a r corespunde unui nivel intelec
tual ce n u depete v rst de 10 ani i ar caracteriza debilitatea mental.
Se apreciaz c Q.I. aflat n tre 70 i 90 ilustreaz u n intelect de limit.
Psihopatologia gndirii nu cunoate num ai opriri, stagnri n dez
voltare, situaii ce dau coninut d iferitelor grade ale oligofreniei, ci i
regresiuni n evoluie, ceea ce confer cadrul clinic al dem enelor. Astfel,
dem enele infantile desem neaz stri provocate de o slbire irem edia
bil a facultilor intelectuale, care survin la u n copil a crui evoluie
psihom otorie a fost norm al pn la v rst de 3 ani (L. Michaux).

242
Spic deosebire de accepiunea laic a noiunii, conform creia!
dem ena se ntlnete num ai la v rst senium -ului, psihopatologia mo
dern, bazat pe constatri clinice m inuioase, caut s delim iteze
cadrul nosologic al dem enelor ntlnite ia v rst copilriei.
U n fapt aparent paradoxal, i care constituie o caracteristic a re
gresiunii cognitive infantile, n com paraie cu adultul, este nota de ire
versibilitate. Probabil p en tru acest fap t Popov denum ete dem ena in
fantil ca o descretere progresiv i ireversibil a vieii psihice.
Dei nota de ireversibilitate este contestat de foarte m uli tera~
peuii, probabil n virtutea u n u i elan optim ist n potenialul restructu
ra n t al sistemului nervos al copilului, realitatea clinic pare a confirma-
faptul c aceast regresiune avanseaz n ciuda eforturilor terapeutice.
Astfel, dup M ichaux, la copii, ireversibilitatea dem enei nu cunoate
excepii, nici chiar terapeutice, n cel m ai bun caz putndu-se spera n
fixarea" sau oprirea regresiunii.
n linii generale, regresiunea cognitiv la copil are aspect masiv,
global i ireversibil, spre deosebire de adult, la care dem ena are dese
ori caracter lacunar". Iar alteori ondulatoriu".
Demena are o gravitate invers proporional cu vrst : cu ct co
pilul este mai mic, cu att deteriorarea este m ai sever, ea dim inund n
intensitate pe m sur ce se apropie de p u bertate.
ntr-o m sur m ult m ai m are dect la adult, regresiunea gndirii
este nsoit de tu lb u rri m otorii. D in cauza in tricrii dezvoltrii psihice
i motorii, acest fenom en este cu a tt mai frecvent n tln it, cu ct copilul
este m ai mic.
Cu excepia dem enei schizofrenice, dem enele infantile, n m a
joritatea lor de natur toxic, traum atic sau infecioas, n u sn t nsoite-
de m anifestri halucinatorii i delirante (relativ des ntlnite n dem en
ele senile).
La copii, regresiunea gndirii apare cel m ai des dup boli infeci-
oase (rujeol, scarlatin, varicel, rubeol etc.) d ar i dup meningite,,
encefalite, paralizia general progresiv etc. Dac dem ena posttraum a-
tic tinde a fi unanim recunoscut, dem ena epileptic" este ns con
troversat, m uli autori considernd c n m od curent a r treb u i s v o r
bim de demen i epilepsie, ca expresie a acelorai leziuni encefalice.
Regresiunea gndirii m ai poate surv en i n afeciuni specifice
(scleroza central Schilder, leucoencefalita sclerozant subacut van Bo-
gaert, leucodistrofiile fam iliale progresive etc.).
In afara acestor dem ene organice", n schizofrenia infantil are
loc o regresiune de tip dem enial. U nii autori (Michaux) descriu chiar
o form demenial a schizofreniei, n care regresiunea evolueaz adesea
n mod anarhic, disociant, m anifestndu-se cu predilecie asupra gndi
rii i limbajului i mai p u in asupra m otricitii, dom eniu n care pot
fi nregistrate chiar unele progrese.
Intre tulburrile de gndire predom inant calitative se nscriu cele
din autism ul infantil.
Gndirea autist izoleaz copilul n lum ea viselor i fantasmelor-
sale, el acionnd i trind n aceast realitate im aginativ din care nu
poate fi readus dect cu greu i p entru scurte perioade de timp.

243-
Ea are ca particularitate contrastul (eventual discordana) ntre con
duita bizar i unele perform ane cognitive de care totui copiii snt
capabili.
O alt caracteristic a gndirii autiste const n perseverrile idea-
t:tve, ilu strate p rin preocuparea, obsedant dar n acelai timp stereotip,
sp re ndeplinirea unor aciuni identice, ca i n perseverarea n anumite
conduite.
Dei autorii clasici (Griesinger) negau existena delirului la vrsta
copilriei, astzi se adm ite c acesta se ntlnete, dar relativ rar.
Controversa asupra realitii delirului Ia copii poate fi explicat
p rin aprecierea diferit a construciei sale. Astfel, Michaux afirm c
dei copilului nu-i lipsete m aterialul necesar produciei delirante, acesta
este lip sit de posibilitatea de a edifica astfel de consirueii. Desigur, inap
titu d in ea p en tru elaborarea delirului descrete pe msur ce se avan
seaz n vrst, n perioada pubertar i adolescen putndu-se ntlni
d eliru ri complexe, apropiate sub aspect formal de cele de la adult.
Aceast situaie poate fi neleas m ai bine dac se recurge la obser
varea procesului de organizare a gndirii normale : la vrsta prepuber-
tar, operaiile logice sufer o deplasare din planul m anipulrii concrete
n planul ideilor exprim ate prin lim baj (fr ajutorul percepiei) ; gn
direa form al, care se edific acum, are posibilitatea de a extrage con
cluzii din prem ise ipotetice i nu num ai pe baza observaiei reale. Astfel,
operaiile gndirii form ale afirm Piaget ofer acesteia o calitate
nou, elibernd-o de real, spre a-i perm ite s eafodeze dup placul su
reflexiile i teoriile.
D atorit acestei situaii, ideile delirante propriu-zise nu pot aprea
dect odat cu vrsta colaritii. In aceast perioad ele snt totui pu
in stabile, lipsite de fora de a se organiza ntr-un sistem delirant.
D in punct de vedere al coninutului, aceste idei delirante snt le
gate de m anifestrile senzoriale psihotice, de tririle halucinatorii, dup
cum ele pot exprim a team a de decesul prinilor sau de insecuritate.
A lteori ideile delirante am intesc delirul metabolic al adultului i se
exprim p rin convingerea copilului de a fi transform at n animale, situa
ii n carc acesta adopt com portam entul respectiv (emite sunete n earti
culate, m iaun, latr, se ascunde etc.). Aceast conduit patologic nu
trebuie confundat cu situaia n carp activitatea ludic im pune copilu
lui rolul unui animal, pe care-1 ndeplinete 'episodic i n deplin con
tiin i legtur cu realitatea.
Lipsite de posibilitatea n lnuirii catenare i a organizrii n sis
tem , ideile delirante au n u num ai caracter pasager, dar snt i aparent
spontane, izbucnind n bufeuri i fiind nsoite nu numai de simptome
psihice (dezorientare, confuzie, onirism, halucinaii), ci i de simptome
som.iUce (cefalee, hiperterm ie etc,). Din aceste motive, existena deliru
lui sistem atizat la copil este controversat sau excepional admis, n
truct copilului i lipsete perseverena tematic, fora ideativ i irever
sibilitatea convingerii condiii psihologice necesare organizrii i sis
tem atizrii delirului. Din aceleai m otive, ideile delirante ale copilului
snt m u lt mai legate de concret dect cele ale adultului.

:244
Dei la copil n u putem vorbi de o faz a prelucrrii i elaborrii
delirante (aa cum se ntlnete la adult), deseori se constat c nain
te a apariiei elem entelor i episoadelor d elirante, copiii traverseaz o
perioad de fantezie pseudodelirant, n care personific realitatea i
confer* realitate dorinelor i aspiraiilor lor. Iniial discret i in ter
m itent, m anifestata num ai n m om ente hipnagogice, fantezia p.ieudo-
delirant se extinde trep tat n tim p i am plitudine, cuprinznd ntreaga
a ctiv itate a copilului, care triete n tr-o re a lita te fictiv.
Spre deosebire de delirul propriu-zis, n cazul fanteziei pseudode-
lirante, copilului ii lipsete convingerea n realitatea personificrilor i
construciilor sale im aginative.
Fantezia pseudodelirant poate avea am plitudine variabil, tim p
d e ani, reprezentnd (eventual) o potenialitate d elirant, care se poate
m anifesta la pub ertate sau n adolescen, n perioada im ediat anterioar
apariiei elem entelor delirante. In aceast faz, m uli copii in tr ntr-o
stare de perplexitate, nedum erire, ce evolueaz cu nelinite, anxietate
i suspiciune : este faza pregtirii delirante", pream bulul delirului pro-
priu-zis.
N atura delirului la copil este de oele mai mulrte ori infecioas sau
toxic (intoxicaii cu acid acetilsalicilic, benzedrin, atropin).
S pre deosebire de aceste situaii, n care delirul (nsoit de semne
somatice) se desfoar pe u n fond de alterare a contienei, delirul din
schizofrenie sau din unele stri psihotice reactive evolueaz p e u n fond
d e claritate a contienei. Ideile delirante d in cadrul strilor reactive
psihotice, ntr-o m sur i mai m are dect la adult, snt legate n mod
inteligibil (Jaspers) de coninutul traum ei psihice, de fenom enele trite,
care acum snt in terp retate n m aniera psihotic.
Ca i delirul, existena obsesiilor este controversat n pedopsihia-
trie, ntru ct p en tru desfurarea i m anifestarea lor este necesar m atu
rizarea contiinei propriului eu. Din aceste m otive, se apreciaz c ele
apar ra r i n orice caz m ai puin distinct nainte de pubertate. Carac
teristica ideilor obsesive const n aceea c, spre deosebire de adult, care
le poart n mod solitar, luptndu-se singur cu ele, copilul (datorit pro
babil insuficientei sale experiene) solicit i antreneaz pe cei din ju r
m potriva acestor idei.
Ca i la aduli, ideile obsesive pot constitui pream bulul bufeurilor
delirante, dup cum atunci cnd evolueaz n tr-o m anier rece, stereotip,
singular i detaat de participarea afectiv, an u n dezvoltarea unei
schizofrenii.

2 .6 .5 . T U L B U R R IL E L IM B A J U L U I

T ulburrile lim bajului la copil sn t n general consecutive tulbur


rilo r g n a rii ; sore deosebire de ad u lt ns, unde psihopatologia lim baju
lui t-sie aom inat de dislogii, la copil snt m u lt mai frecvente dislaliile
i disartriile.
Din perspectiv istoric, individual, dezvoltarea lim bajului par
curge dou etape :

245
a) perioada preverbal (perioada prelingvistic sau semiotic)
ocup prim ul an de via i se caracterizeaz printr-o expresie buco-fo-
natorie cu foarte discret valoare de com unicare ;
b) perioada lingvistic ncepe la 10 12 luni cu nelegerea semne
lo r lim bajului, nc nainte ca acestea s poat fi corect exprim ate. P ro
nunia este n general defectuoas, deoarece copilul caut s substutuie-
consoanele sau silabele, n pronunia crora ntm pin dificulti, cu al
te le m ai sim ple, m ai fam iliare. Dup un an i jum tate ap ar propozii-
u n i form ate din dou substantive, apoi din tr-u n substantiv i verb,_ pen
tr u ca dup doi ani copilul s vorbeasc n jargon", m od de exprim are
cu o valoare superioar de relaionare, n ciuda m ultiplelor cuvinte lip
site de sem nificaie. La sfritul prim ei copilrii, apariia prenum elor
personale (dup substantive, verbe, adjective i adverbe) m archeaz com
pletarea elem entelor morfologice ale propoziiunilor care se dezvolt,i i
se perfecioneaz progresiv. n prim a copilrie, monologurile solitare-
sau colective11 (Piaget) se nscriu in evoluia normal a lim bajului i
n u trebuie considerate elem ente patologice, aa cum este apreciat n
cele m ai m ulte cazuri, solilocvia adultului.
In cadrul psihopatologiei vorbirii la copil, prim ul fenom en care
atrag e aten ia este ntrzierea vo rb irii; dei exist diferene m arcate tx>
ap ariia vorbirii la copii cu intelect normal, ntrzierea se m anifest n-
general la oligofreni. A ceast observaie are ns num eroase excepii n
care, n m od surprinztor, unii oligofreni superiori ncep s vorbeasc
la o v rst tim purie. Hipoacuzia, ca i stim ularea verbal insuficient
(la copii izolai i neglijai) se nscriu prin tre cauzele principale n n tr
zierea apariiei vorbirii.
A udiom utitatea constituie o tu lburare de vorbire care desemneaz-
absena lim bajului (la copii care n u au nici deficit de auz i nici n tr-
ziere m ental).
O bservaiile m oderne tin d ctre urm toarea sistem atizare :
a) A udiom utitatea de expresie (alalia congenital, idiopatic, afa
zia m otorie de dezvoltare) n care exist un deficit im portant de expre
sie lingvistic, f r tu lb u r ri de auz. Copilul nelege cuvintele, gesturiler
execut ordinele, a re posibiliti de comunicare mimico-pantomimic,
dar n u poate pronuna nici un c u v n t; uneori articuleaz num ai vocale,,
alteori num ai consoane izolate, fr a putea reuni cuvintele. Apare ast
fel o discrepan n tre inteligena copilului i defectul su de vorbire.
Ca etiologie se incrim ineaz sechele ale unor mici hem oragii din tim pul
tra v a liu lu i obstatrical, o' insuficient dezvoltare m otorie ce ar implica
i ap aratu l articu lar sau o disgenezie a zonei m otorii rolandice a lim ba
jului.
A udiom utitatea de expresie se confund deseori cu ntrzierea sim
pl n apariia lim bajului, de care difer ns prin intensitatea, caracte
ru l durab il i rezistent la tratam en t, n ciuda prognosticului bun.
b) Surditatea verbal congenital (agnozie auditiv congenital,
su rd ita te verbal de dezvoltare) se caracterizeaz prin nenelegerea lim
baju l-v o rb it i p rin tr-o dezordine n expresia verbal.
Ca i n afazia senzorial a adultului, expresia verbal poate fi
uneori lim itat la un jargon nedifereniat, cu o valoare simbolic de co
m unicare redus, dei corectat n parte prin tr-o intonaie i o mimic ex -

246
iresive. Indiferena acestor copii fa de m esajele sonore i face s fie
adesea confundai cu copii surzi sau autiti.
La proba audiom etric fonetic se constat ns (S. Borel-Maisony)
un defect electiv de percepie a sunetelor a cror frecven corespunde
'.limbajului. Dei unii autori avanseaz ipoteza u nei dim inuri a recep
iei auditive, care a r mpiedica nregistrarea auditiv a vocalelor, n a tu ra
-tulburrii nu este nc elucidat. U nii autori vorbesc de o disgenezie a
zonei corticale senzoriale a lim bajului.
Surdm nutitatea este tu lb u rarea de lim baj consecutiv unui deficit da
auz. Dac deficitul este sever, lim bajul n u se dezvolt ; dac deficitul
-este parial, ntrzierea n lim baj este variabil, existnd diferite tu l
burri de articulare. n funcie de etiologia lor, surditile pot fi g ru
p ate n dou categorii : ereditare (genetice) i dobndite (prin factori
prenatali, neonatali i postnatali n prim ii an i ai copilriei). P n la
-vrsta de 6 luni, dezvoltarea lim bajului'' este com parabil cu a copilu
lui care aude bine. Apare gnguritul, dar acesta srcete treptat. Copi
lu l surd nu im it sunetele din an tu raj, n u le acord atenie, dnd im
presia c nu nelege lim bajul vorbit al celor din ju r. In schimb, el u r
m rete atent mimica i reaciile afective, ncercnd s neleag i folo
sete gesturile p en tru comunicare. Astfel, se stabilete un adevrat lim
baj gestual care are ns anum ite lim ite i n u perm ite n general dezvol
ta re a intelectual corespunztoare vrstei.
n cadrul tulburrilor de vorbire, u n loc im portant l ocup bal-
bismul, care este caracterizat p rin ezitarea, rep etarea sacadat, suspen-
siunea brusc i chiar m piedicarea com plet a articulrii cuvntului, al
tu ri de tulburri respiratorii, vasom otorii i emoionale. A pare, de obi
cei, n perioade de intens solicitare verbal i afectiv (al IlI-lea i al
TV-lea an de via, intrarea n coal sau, m ai ra r, la pubertate).
Sub aspect clinic se descrie, ca i la adult, o form de blbtsrn clo-
?iic, balbismul tonic i balbismul tonico-clonic.
Unii autori descriu u n balbism prin inhibiie, ilu strat prin ..ineria
aparatului verbal", situaie n care bolnavul, lip sit de orice participare
mimico-pantomimic, rm ne inert, inexpresiv p e n tru ca dup o scurt
perioad s poat vorbi n m od curent.
M utism ul aprut la u n copil cu lim bajul constituit i fr su r
ditate , poate fi tem porar (ca simptom al isteriei) sau electiv (care
ap are numai n prezena anum itor persoane, ca o reacie de aprare sau
agresiune a u nor copii timizi).
Dislaliile, tulburri ale p ronunrii corecte a unuia sau m ai m ultor
sunete, snt ntlnite frecvent la copii cu anom alii ale cavitii bucale, ale
m axilarelor, cu im plantri vicioase ale dinilor, precum i n cazul un o r
atrofii ale m uchilor vlului palatin sau limbii. Se descrie astfel sigrna-
tism ul sau ssiala, n anom aliile de im plantare a dinilor (mai poart
denumirea de dislalie dental), dislalia p en tru r (rotacismul). n pa
reza sau paralizia vlului palatin, ca i n obstrucia cilor nazale prin
vegetaii adenoide sau hipertrofie am igdalian, vorbirea este nazonat
i poart num ele de rinelalie.
Disartriile snt tu lb u rri de articulare a cuvintelor datorate u n o r
iisfuncii ale aparatului neurom uscular, care se trad u c prin im posibili-

247
lea do a pronuna, de a articula corect sau de a lega sunetele intre ele-,
se ntlnesc n special n leziunile neurologice extrapiram idaie sau ceiv-
beloase. La copil apar ndeosebi n encefalopatiile infantile.

2 .6 .6 . T U L B U R R IL E D E IM A G IN A IE

D eosebita for im aginativ a copilului pune probleme dificile de


d ifereniere a aspectelor norm ale ale im aginaiei de cele patologice. Dez-
voltndu-se nc de la vrst de 3 ani i gsindu-i cmp de m anifestare
n activitatea ludic, im aginaia copilului se caracterizeaz prin. instabi
litate, inconsecven, com plexitate i. puternic ncrcare afectiv.
Scderea im aginaiei (srcia im aginativ) ilustreaz o insuficien
t dezvoltare congnitiv sau o stare demenial.
D im potriv, exacerbarea imaginaiei, exprim at la copil crin m in
ciun, nu evoc ntotdeauna o stare patologic. nainte de vrst de 8
ani, aa cum ara t Piaget, m inciuna este fiziologic, iar dup aceast
vrst, devine prem editat, disciplinat i utilitar.
M inciuna la copil poate constitui o reacie de aprare n faa unei
situaii culpabile, ca i o reacie de compensare n dorina sa de recu
noatere i valorificare n faa anturajului. Cnd minciuna are ns un
caracter fantastic, cnd se desprinde de realitate, poate semnifica o stsre
patologic i constitui deseori pream bulul unei evoluii delirante sau al
unei disarm onii de dezvoltare.

2 .6 .7 . A S P E C T E SE M IO L O G IC E A LE ST R ILO R AFECTIVE

S tu d iu l psihopatologic al tu lburrilor afective la copii ntm pin


m ari dificulti datorit labilitii afective care caracterizeaz copilria,
ca i fap tu lu i c spre deosebire de adult, copilul nu-i poate exprim a
suficient p rin lim baj coninutul tririlor. In plus, unele tulburri afec
tive care n viaa adult pot fi in terp retate ca patologice, la copil se n
scriu n a ria norm alului, constituind trsturi afective ale etapei crono
logice date. Dei greu de apreciat sub aspectul semnificaiei lor i aproa
pe im posibil de red at n tr-o estim are cantitativ, tulburrile afective
la v rst copilriei au o deosebit im portan, ele constituind deseori un
sem nal al tu lb u rrilo r de com portam ent sau al unor m anifestri proce
suale disociative.
D in aceste motive, cunoaterea aspectelor norm ale ale m anifest
rilor tim ice la v rst copilriei constituie un reper preios p e n tru apre
cierea m an ifestrilo r psihologice. Astfel, ntr-o analiz longitudinal, se
constat c dup aproxim ativ 3 luni de la natere apare plnsul, expri
m at p rin tr-o fonem atic specific i cu un acom paniam ent vegetativ
(congestie, lacrim i etc.). Expresia strilo r afectiv-pozitive se constat
dup 3 luni de via i se m anifest p rin ,,complexul r e a c t i v r i i carac
terizat p rin tr-o reacie de nviorare i satisfacie la apariia persoanelor
agreabile, cunoscute. R su l expresie a strilor afectiv-pozitive, apare la
aproxim ativ 3 5 luni. n c nainte de un ari, afectivitatea copilului cu
prinde sentim ente relativ complexe de simpatie, antipatie, curiozitate

248
i (aparent surprinztor) de gelozie. M anifestat m ai trttens n tre I i
;5 ani, gelozia este o stare afectiv cvasinorm al, care presupune team a
-de a fi deposedat sau privat (frustrat) de obiectul iu b it i antreneaz
reacii de anxietate .i agresivitate fa de agentul fru stra m . Gelozia se
.manifest, de exemplu, n situaii episodice, prin reinerea tim p mai
ndelungat a ateniei mamei sale, sau eu ocazia naterii unui a lt copil.
n prim a copilrie se dezvolt sensibilitatea afectiv i capacitatea
de rnodul 3 re i nuanare em oional (se n triste a z i n tr-o am bian tris
t sau atunci cnd se fac evocri triste). I n aceast perioad, strile em o
ionale ale copilului se caracterizeaz p rin tr-o m are intensitate, varsabt-
litate, durat scurt i superficialitate.
In a- Il-a copilrie, strile afective etig in nu an are i stabilitate,
labilitatea afectiv este mai redus, exploziile afective m ai discrete. Se
dezvolt capacitatea de stpnire a em oiilor ; a l tu ri de sen tim en tu l de
vinovie, se adaug acela de m m drie i orgoliu. Precolarul poate con
tientiza coninutul etic .al conduitei sale. Sociabilizarea face posibil n
elegerea caracterului afectiv al unor situaii i capacitatea de a realiza
com uniunea afectiv.
n a IlI-a copilrie, exigenele procesului instructiv-educativ impun,
o stpnire, echilibrare i modelare a vieii afective. A lturi de st rile
afective, copilul are posibilitatea s-i dezvolte atitudinile afective, raar-
cnd prin aceasta opoziia sa ca subiect fa de diversele situaii din am
biana social.
n privina aprecierii strilor afeotiv-pozitive, trebuie re in u t c la
-vrst copilriei euforia m oderat esite o com ponent a psihologiei nor
m ale. A tunci cnd euforia are o mai m are am plitudine, n funcie de
m anifestarea i coninutul ei, poate ilusitra o stare m aniacal sau o form
hebefrenie a schizofreniei. Rareori ea este u n semn a ceea ce R um ke
a descris n sindrom ul denum it manie fantastic i n f a n t i l care poate
-aprea la v rst colaritii, fiind caracterizat prin exaltare, idei de
mrire, confabidaie .a.

2.6.7.1. ncrcarea a f ectiv-negativ (depresia)


2.6.7.1. ncrcarea afectiv-negativ (depresia) se ntlinete m ai rac
5n copilrie dect n viata adult, ea fiind apanajul versantului descen
d e n t al existenei. n tr-o mai m are m sur dect la a d u lt, depresia nu
apare pur, ci deseori mascat de u n sentim ent de oboseal sau greutate
fizic, disprosexie. bradipsihie i bradikinezie. U neori copiii depresivi
rsnt considerai capricioi, dezinteresai, hipersensibili sau labili afectiv.
Din cauza posibilitilor reduse de verbalizare a tririlo r, ct i datorit
aspectului polimorf si uneori mascat al depresiei, se disting greu stri
depresive propriu-zise nainte de v rst colaritii. Unii autori (Koher)
consider c strile depresive nu survin niciodat nainte de perioada
prep u b ertar sau pubertar. Cu toate acestea, R. A. S p tz vorbete de o
.depresie anaclitic\ care poate aprea chiar la copilul de 6 luni aflat
'intr-o caren emoional n raport cu separarea sa de m am i se
caracterizeaz p rin dezinteresul fa de an tu raj, pierderea apetitului,
tu lb u r ri n dezvoltarea general i ponderal.

249
2.G.7.2. Crizele de afect
!
n tr e strile afective acute, trebuie m enionate crizele de afect'"
sau de m inie, n care copilul, de obicei ntr-o situaie acut iru stn a t ..
ip, lovete, bate din picioare, se arunc pe jos, n tr-o agitaie dezordo
nat, n tr-o hiperactivifate m otorie haotic, urm at de obicei de epui
zare. D up cum se poate constata, criza de m nie este esenialm ente psi
hom otorie sau, cum spune L. M ichaux, este psihogen in m otivaia sa
i m otorie n expresia sa. Evident, aceste crize sn t nsoite de puternice
m anifestri vasomotorii, ia r la copiii mai mici, cu un teren predispus,,
finalul crizei poate realiza spasm ul hohotului de plns sau convulsi
ile em otive, care se pot ncheia prin tu lb u rri de contiin. Uneori
aceste m anifestri clinice sn t intem pestive i violente, sugernd echi
valene eomiiale. Suspiciunea unei epilepsii se ntrete cu att m a i
m ult, cu c t aceti copii pot prezenta deseori alterri ale traseului E.E.G.
de tip comiial. Crizele de m nia apar, de obicei, n urm a unor erori edu
caionale sau cnd p rin ii nu consimt la ndeplinirea instantanee a do
rin elo r copilului. Ele pot fi, de asemenea, expresia unor exigene exce
sive educaionale, m om entul exploziei" rcprezentnd, dup K anner, u n
rspuns cum ulativ al unui profund conflict intern.

2.6.7.3. Reaciile de fric

R eaciile de fric sn t pn la u n punct norm ale, justificate i in


dispensabile biologic11 (Kanner) atunci cnd sn t m otivate raional i
adecvate s itu a ie i; dim potriv, absena fricii la copiii oligofreni i post-
encefalitici ilustreaz profunde tu lb u rri i im posibilitatea de a aprecia
pericolele sau consecinele negative ale un o r aciuni sau situaii. Frica
i are originea n educaie sau apare prin contagiune de la ali copii,,
d ar m ai ales de la aduli. Deseori conduita acestora, ca i relatrile-
sau povetile lor creeaz baza m otivaional psihologic strii de fric..
S pre deosebire de adult, la car frica are u n coninut bine delimi
ta t (un obiect"), Ia copil datorit insuficientei sale experiene
frica are, de obicei, caracter mai difuz, apropiindu-se mai m ult de anxi
etate.

2.6.7.4, A nxietatea

A nxietatea la copil are ns (spre deosebire de adult) caracter epi


sodic, ia r uneori se 'm a n ife st sub forma unor adevrate explozii em oi
onale. n afara debutului brusc, m om entele de anxietate p o t dura m i
n u te i se pot re p e ta n aceeai zi, nsoite de m anifestri vegetative ca-
trem or, hiperhidroz, algii precordiale sau abdominale etc. Ele apar n
condiii de insecuritate, dup pierderea unei persoane apropiate sau n-
urm a u n u i insucces colar, rnanifestndu-se n special la cei care s-au
dezVoltat n tr-u n m ediu, hiperprotector. Strile de anxietate m ai p o t
aprea n cursul u n o r afeciuni febrile, naintea unor intervenii m edico-
chirurgicale, n m are m sur condiionate de atitudinea i conduita an
turaju lu i.

250
2.6 ,8 . T U L B U R R IL E V IE II IN S T IN C T IV E

Tulburrile vieii instinctive sn t mai frecvente l mai variate la


copil dect la adult.

2.6.8.1. T ulb u rrile in stin c tu lu i a lim en tar

Se adm ite c la natere copilul posed elem entele necesare pentru


orientarea com portam entului n vederea achiziionrii hranei.
2.8.8.1.1. T ulburrile ca n tita tiv e ale in stin ctu lu i alim en ta r
In cadrul tu lburrilor instinctului alim entar, anorexia (lipsa poftei
de mncare) se nscrie pe prim ul plan. n afara anorexiei din bolile so
m atice, se ntlnete deseori anorexia de natur psihogen. Astfel, ano
rexia sugarului se instaleaz de obicei ntre a 3-a i a 3-a lun, ca o re
acie la elim inarea progresiv a laptelui i la introducerea alim entaiei
diversificarte. Aceasta anorexie poate fi de inerie copilul nu coope
reaz la actul alim entar sau vom it si anorexia de opoziie, m anifes
ta t prin plns, agitaie, rotaii tonice, cu scopul de a refuza hrana insis
te n t oferit.
Regim urile alim entare rigide, cantitatea excesiv de alim ente i
conduita superprotectoare a unor mame anxioase etc. justific frecvena
m are a anorexiei n aceast perioad.
Anorexia celei de a Il-a copilrii se m anifest fie sub form a opozi
iei fa de rigditatea exigenelor cantitative i ritm u rilo r severe ce nu
in seam a de apetitul copilului, fie sub form a conduitei capricioase n
alegerea alim entelor i modului alim entaiei. Este cunoscut i la copil
anorexia mental, care poate aprea la orice v rst, dar are frecven
m axim la prepubertate i pubertate, n special la fete.
C reurile i vrsturile pot constitui un m ijloc psihologic de ap
rare m potriva unei tendine de alim entaie excesiv. Ele pot aprea i
n situaii fru strante ; copiii pot avea g reu ri sau vom cnd le esite te a
m s m earg la coal sau n urm a unei oboseli excesive (care poate
cauza vom a din tim pul nopii).
Polifagia n afara oligofreniei sau schizofreniei poate con
stitu i o reacie com pensatorie fa de unele insatisfacii colare sau fam i
liale, copilul refugiindu-se n tr-o satisfacie im ediat, alim entar. Ea
poate s apar de asemenea ca un m ijloc de a ctiga accepiunea i
bunvoina prinilor.

2.6.8.1.2. T u lb u rrile ca lita tiv e a le in stin c tu lu i a lim en tar


n afara acestor tulburri predom inant cantitative, trebuie menio
nate pervertirile nevoilor alimentare. Astfel, rentoarcerea m ncrii din
stomac n gur fr grea sau dezgusit poart num ele de m ericism sau
rum itiaie i se ntlnete n oligofrenie i schizofrenie. Pervertirea ape
titului, denum it pica, const n tendina copilului (de obicei mic) de
a introduce n gur i ihgera obiecte din cele m ai variate : nisip, cr
buni, cret, nasturi. Aceast tendin, considerat norm al n prim ul an
fie via, persist la oligofreni i constituie m odul comun de otrvire
d in perioada primei copilrii. M anifestat episodic (la copiii mici), pica

251
riiE i p o a t e f i i n t e r p r e t a t i ca o te n d in d e e x p lo r a r e , p e c a le b u c a l
a o b ie c te lo r n c o n ju r to a re .
R areori, mai ales oligofrenii profunzi i copiii c 'J tulburri psihotice
Ingereaz lucruri necomestibile, ndeosebi m aterii fecale (coprofagie).

2.6.S.2. Tulburarea instinctului de aprare

T ulburarea instinctului de aprare poate avea loc n direcia exa


gerrii sale, cnd se traduce prin fric excesiv de boal i m oarte. Dim
potriv, dim inuarea instinctului de aprare se poate traduce pe plart
clinic p rin tendina de autom utilare i suicid.
S. A. Shentoub i A. Soulairac consider c aufom utilarea consti
tuie o conduit prim itiv, ca i descrcrile psiftomotorii neautom utila-
torii. Aceste tendine autoagresive, variabile i frecvente, nu au o sem
nificaie psihopatologic atunci cnd apar in prim ii 2 ani de via, ele
disprnd ulterior spontan. La oligofreni i psihotici, autoagresivitatea
persist i dup aceast vrst i se manifest deseori printr-un compor
tam ent spectacular : se lovesc cu capul de perete, i muc limba, buzele,,
degetele etc. Unii copii (mai ales schizofreni) asist" la actele lor auto
m utilai irii, ntr-o manier indiferent, n contrast cu panica strniti
n an tu raj.
Dei ghidul autodistrugerii este contrar naturii copilului, dup unele-
pedepse sau atunci cnd se crede insuficient apreciat, el poate include
n reveriile sale eventualitatea morii. Insuccese colare, atitudini paren
tale rigide., conduite tiranice, atmosfera de doliu sau panic n fam ilie
pot determ ina copilul s recurg 3a un act suicidar. La isterici i oligo
freni, tendina, la suicid poate i folosit ca un mijloc de presiune i an taj
asupra prinilor. Referindu-sc la acest fapt, Bender i Schilder afirm
c rar exist sinucideri la copil, n care m otivul de a face in ciud s
nu joace u n rol im portant1*. Tram er distinge suicidul ca act autodistructiv
de suicidul ca reacie de protest. Sistematiznd m otivaiile conduitei su i-
cidare la copil, G. Deshaies consider c se poate vorbi de patru form e
distincte :
suicidul em otivo-im pulsiv, care corespunde unei m odaliti reac-
ionale i care se realizeaz spontan, fr control ;
suicidul imaginativ, n care copilul imit un act exterior, pe care
caut s-l retriasc pe plan im aginar ;
suicidul pasional, asemntor celui de 3a adult, m otivat de gelo
zia fa de un frate sau o sor ;
suicidul sim ulat, exploatat, de copil n tr-u n scop mai m ult sau;
mai puin u tilitar.

2.6.8.3. Tulburrile instinctului sexual

In tre tulburrile instinctului sexual cea mai frecvent este m astur


baia (onania, ipsaiunea). Comun ambelor sexe. ea se m anifest cu pre
dilecie n ju ru l v rstei' de un an i const n aa-nuinitul joc genital",
care com port m anipularea ritm ic a organelor genitale, nsoit de o-
evident satisfacie. In ju ru l vrstei de 2 arii m asturbarea se oprete in;
general, p en tru a fi reluat la nceputul prepubertii.

252
P rin tre sursele posibile ale m asturbrii Moli distinge :
a) iritc:na locala, provocat de o boal de piele, haina strn s sau
diferite excitaii de joc i
b) seducie de ctre un copil mai mare.
La p u bertate i la nceputul adolescenei, m asturbarea cunoate o
nou p jrioad de exacerbare i se m anifest, dup von G agern, prin
dou form e, i anume :
Form a ne-onanic (not ananie) n care subiectul se sim te n gene
ral capabil de a stabili i dezvolta relaii sexuale i n care elaborarea,
fantasm elor merge in sensul reprezentrilor heterosexuale, adolescentul
im aginndu-i persoana iubit.
bj O nanism ul propriu-zis, care ilustreaz incapacitatea individului
de a stabili relaii sexuale i n care fantasm ele m asturbrii n u pun in
joc o alt persoan, ci se concentreaz asupra propriului corp.
M asturbarea n u este n sine u n act prejudiciabil, dar poate deveni,
ca u rm are a unei educaii sexuale neadecvate, evolund fie spre o n e
vroz obsesional (legat de culpabilitate i team fa de actul sexual),
fie spre o perversiune sexual.
n tru c t la copil nu exist o organizare i stabilizare a sexualitii*,
nu se poate vorbi dect cu pruden de perversiuni sau deviaii ale ori
entrii sexuale. D intre acestea, pot fi citate voyerism ui sau exh ib iio
nism ul. dei trebuie m enionat faptul c la copil curiozitatea sexual, cai
i expunerea organelor genitale nu pot fi in terp retate pato lo g ic; copilu
lui i place s se descopere,, dar i s priveasc, s ating diferitele p ri
ale corpului celorlali, sau s se informeze pe ascuns, adeseori cu .u u
sentim en t de culpabilitate.
De asemenea, fetiism ul n u are o sem nificaie patologic, dei se
cunoate ataam entul preferenial al copilului p e n tru anum ite obiecte-
(ppui cu care sc culc etc,). Astfel, dup cum arat A na F reud, n
tim p ce Ia adult fetiul jo<ic u n rol central n viaa sexual i atinge un
scop unic, a copil ebiectul-feti are diferite sem nificaii simbolice i ser
vete u n o r scopuri diferite.
n aceeai conduit instinctiv benign se nscrie travestitism ul'
(ilustrat prin dorina pe care o sim t unii: de a m brca hainele sexului
opus) care, dei la adult este considerat ca perversiune, la copil consti
tuie un fenom en obinuit, atrgnd atenia num ai cnd acesta refuz s
poarte hainele proprii sexului su. Totui, dup unii autori, travestitism u l
ar constitui fundalul unei activiti heterosexuale ulterioare, a r repre-r-
zenta riscul unei evoluii homosexuale.
Spre deosebire ele travestitism fenom en frecvent i benign ,.
transse.vualisniul, ilu strat prin identificarea subiectiv cu o persoan de
sex epus, fat ele care nutrete sentimente de dragoste, se ntlnete
fcavtg ra r n copilrie.<