Sunteți pe pagina 1din 1

Parlamentul României - Lege nr.

109/2020 din 03 iulie 2020

Legea nr. 109/2020 pentru completarea Legii educaţiei naţionale nr.


1/2011
Publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 590 / 06.07. 2020- va intra în vigoare la 09 iulie
2020.

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. - Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, publicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 18 din 10 ianuarie 2011, cu modificările şi completările ulterioare,
se completează după cum urmează:
1. La articolul 70, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu
următorul cuprins:
" (21) Ministerul Educaţiei şi Cercetării asigură elevilor şi profesorilor infrastructura
necesară, constând în dispozitive şi acces la internet, pentru accesarea Bibliotecii Şcolare
Virtuale, Platformei şcolare de e-learning şi a altor platforme educaţionale agreate."
2. La articolul 94 alineatul (2), după litera y) se introduce o nouă literă, litera z), cu
următorul cuprins:
" z) asigură, la cerere, fiecărui cadru didactic şi fiecărui elev un dispozitiv - laptop sau
tabletă, conectat la internet, pentru a putea participa la activităţile de e-learning."

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art.


75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR p. PREŞEDINTELE SENATULUI,


ION-MARCEL CIOLACU ROBERT-MARIUS CAZANCIUC

Bucureşti, 3 iulie 2020.


Nr. 109.