Sunteți pe pagina 1din 10
» Hahowske ROMANIA MINISTERUL EDUCATIEI NATIONALE UNIVERSITATEA ,. DUNAREA DE JOS” DIN GALATI puvensteas (350/1h 05 Lol Senatul universitar | / 3 243/44 S29 ]CS HOTARAREA nr, 76 din 13 mai 2019 Conform: Legii educaiei nationale nr. 1/2011, Cartei Universitifii ,Dundrea de Jos” din Galati, Regulamentului de organizare si functionare a Senatului UDJG, Senatul universitar, intrunit in sedinf& ordinard, in data de 13 mai 2019, HOTARASTE: Art, 1. Se aproba, 1a propunerea Consiliului de administrafie si cu avizul pozitiv al comisiilor de specialitate ale Senatului universitar, Raportul de activitate al Departamentului de formare continua si transfer tehnologic din cadrul Universitatii ,Dundrea de Jos” din Galati pe anul 2018. (Anexa 1) Art. 2. Se aprobat, la propunerea Consiliului de administrafie, avand in vedere Ordonanja de Urgengii nr. 114 din 28 decembrie 2018 privind instituirea unor mAsuri in domeniul investifilor Publice sia unor mésuri fiscal-bugetare, cu modificarea gi completarea unor acte normative gi rorogarea unor termene, depunetea proiectului de investi pentru Dotarea cu echipamente si mobilier specific didactic si de laborator. Art. 3. Se aprobi, Ia propunerea Consiliului de administrate, avind in vedere Ordonanja de Urgenyii nr. 114 din 28 decembrie 2018 privind instituirea unor masuri in domeniul investifilor Publice si a unor misuri fiscal-bugetare, cu modificarea gi completarea unor acte normative gi Prorogarea unor termene, depunerea proiectului de investifii pentru Reabilitarea Stadionului Portul Rosu din Gala. Art. 4. Se aprobi, la propunerea Consiliului de administratie si cu avizul pozitiv al Comisiei pentru baz materiala, buget si finanfe si al Comisiei pentru sctivitatea studenfilor gi probleme sociale din cadrul Senatului UDJG, modificarea taxelor de studii pentru studenfii strdini, pentru anul universitar 2019-2020, conform Anexei 2. Art. 5. Se aproba, cu avizul pozitiv al Consiliului de administrajie, colaborarea cu Universitatea ,Titu Maiorescu” din Bucuresti in vederea Susfinerii examenului de finalizare a studiilor, in sesiunea septembrie 2019, dupa cum urmeazii ‘Sv, Demeasct 47,3 peta 800008, Gala, Romdn, ek +40 96 190108, fx: +4096 401269, cara acreage, web: wa uaalso ‘Operterinsens sub or, 36238 in regis e evidegs a prelvrier do date cu caecterpersoal m BF ROMANIA MINISTERUL EDUCATIE! NATIONALE UNIVERSITATEA ,UNAREA DE JOS" DIN GALATI ee al ae Universitatea organizatoare a. Universitatea/ Facultatea ne gram : ‘examenului de licenta/ de licenja | de studii de ‘ Facultatea absolventi : Universitatea ,, Tit Universitatea ,, Dundrea de Maiorescu” din Bucuresti/ | Séndtate | Farmacie| 43 | Jos” din Galafi/ Facultatea de Facultatéa de Farmacie Medicind si Farmacie Art. 6, Se aprobé, cu avizul pozitiv al Consiliului de administrajie $i al Comisiei juridice gi de etic’ a Senatului UDJG, cererea formulaté de domnul conf, dr. Crudu Liviu, cadru didactic titular la Facultatea de Arhitecturi Navala, de prelungire a activitat and la sférsitul anului universitar 2018-2019. Art. 7. Se aproba, cu avizul pozitiv al Consiliului de administratie si al Comi lidactice in calitate de titular pentru cercetare stiinfificd a Senatului UDJG, propunerea Facultifii de Medicina si Farmacie de acordare a titlului de doctor honoris causa al Universitatii ,Dundrea de Jos” din Galaji domnului prof. dr. Irinel Popescu, membru corespondent al Academiei Roméne, presedinte al Academici Romane de Stiinfe Medicale, membru titular al Academiei Oamenilor de $tiinji din Roménia, director al Centrului de Transplant din cadrul Institutului Clinic Fundeni. De asemenea, se aproba componenja comisiei stiinfifice de acordare a titlului, dupa cum urmeaza: Presedinte: Prof. dr. ing. Georgescu Lucian Puiu — pregedintele Senatului Universitafii ,Duntirea de Jos” din Galati Membri: - Prof, dr. Aurel Nechita — Universitatea ,Dunirea de Jos” din Galati; = Prof. dr. Sorin Rugind — Universitatea Ovidius” din Constanja; ~ Prof. dr. Marin Valeriu $urlin — Universitatea de Medicina gi + Prof. dr. Dan Sabau — Universitatea ,,Lucian Blaga” din Sibiu; - Prof. dr. Cristian-Dumitru Lupagcu - Universitatea de Medicina si Farmacie ,,Gr. T. Popa” din Iasi Ceremonia are loc in data de 14 iunie 2019. Art. 8. Se aprob&, cu avizul pozitiv al Consiliului de administratie i al Comisiei pentru ‘armacie din Craiova; cercetare stiinfficd a Senatului UDJG, propunerea Facultajii de Stiinja gi Ingineria Alimentelor de acordare a titlului de profesor emerit al Universitafii ,Dundrea de Jos” din Galati domnului prof. dx. ing. Victor Cristea, cadru didactic titular al FSIA si membru corespondent al Academiei de Stiinge Agricole si Silvice, pentru intreaga activitate didacticd gi de cercetare in cadrul institutiei. ‘De asemenea, se aprob componenja comisiei stiintifice de acordare a titlului, dupa cum urmeaza: Presedinte: Prof. dr. ing. Georgescu Lucian Puiu ~ pregedintele Senatului Universiti »Dunfirea de Jos” din Galafi; “ir Domneescd nrA?, cod peel 80008, Gala, Romina tet +40 396 150 08, fox +40 236 467 359, mal rectoraugal ro, wet: wyMRaLTO ‘Operates Sub re, 36338 est de ete 2 preluclr de date cu caacer personal ma MINISTERUL EDUCATIET NATIONALE UNIVERSITATEA ,DUNAREA DE JOS" DIN GALATI - CSI Mioara Costache — director al Stafiunii de Cercetare Dezvoltare pentru Piscicultura Nucet; - Dr. ing, Gheorghe Stefan ~ consilier al ministrului, Ministerul Mediului; «Prof. dr. ing. Petru Alexe — Facultatea de Stiinta si Ingineria Alimentelor, membru corespondent al Academiei de $tiinfe Agricole si Silvice Gheorghe Ionescu-Sisesti”; - Prof. dr. ing. Neculai Patriche - membru corespondent al Academiei de Stiinfe Agricole si Silvice Gheorghe Ionescu-Sisesti”, director al Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Ecologie Acvatica, Pescuit si Acvacultura Galagi. Ceremonia are loc in perioada 5 iunie 2019. Art. 9. Se aproba, cu avizul pozitiv al Consiliului de administratie, infiinfarea programulut de studi universitare de masterat Geopolitica si interferenfe social-culturale est-europene (la : Filologie, Teologie), invayimAnt cu Chisindu), domeniul Istorie (interdisciplinar cv domenii freevenf’, incepfnd cu anul universitar 2019-2020, Art. 10, Se aprobi, cu avizul pozitiv al Consiliului de administrafie si al Comisici didactice a Senatului Universitajii ,Duniirea de Jos” din Galafi, planul de invajimént pentru programul de studi universitare de masterat Geopolitica si interferenfe social-culturale est- europene (la Chisindu), domeniul Istorie (interdisciplinar cu domeniile: Filologie, Teologie), invifimAnt cu freevenf’, valabil incep&nd cu anul universitar 2019-2020. Art. 11. Se aprobi, cu avizul pozitiv al Consiliului de administrafie, infiinjarea programului de studii universitare de masterat Limba romédni - identitate si deschidere cultural (la Chisindu), domeniul Filologie, invafimant cu freevenf®, incepfnd cu anul universitar 2019- 2020. Art, 12, Se aprobi, cu avizul pozitiv al Consiliului de administrajie gi al Comisici didactice a Scnatului Universitijii ,Dunirea de Jos” din Galafi, planul de invatimént pentru programul de studii universitare de masterat Limba romdnd - identitate si deschidere culturald (la Chisindu), domeniul Filologie, invafimént cu frecven{a, valabil incepdnd cu anul universitar 2019- 2020. Art. 13. Se aproba, ou avizul pozitiv al Consiliului de administrafie si al Comisiei didactice a Senatului Universitifii ,Dundrea de Jos” din Galafi, planul de invapimant pentru programul de studi universitare de licenti Arhitecturé naval, domeniul Arhitectur’ naval, invajamént cu frecvenf&, valabil incepand cu anul universitar 2019-2020. Art, 14, Se aprobi, cu avizul pozitiv al Consiliului de administrajie si al Comisiei didactice a Senatului Universitafii ,Dundrea de Jos” din Galafi, planul de invitimént pentru programul de studii universitare de licenfa Sisteme si echipamente navale, domeniul Arhitecturd navala, invagimént cu frecvenfa, valabil incepand cu anul universitar 2019-2020. “Sir Dormeascd nc47, cod posta 800008, Gala, Romi, fot “40 98 190 108, lx +40 296 467 959, emai rectoat@ugaro, web: mame uaalce ‘Operator incr sub cr 6390 nell de event a preucrnior de date cu ceracter personal, am SSEEZ romania MINISTERUL EDUCATIEI NATIONALE UNIVERSITATEA ,DUNAREA DE JOS” DIN GALATI Art, 15, Se aprobé, cu avizul pozitiv al Consiliului de administrajie si al Comisiei didactice a Senatului Universitagii ,Dunarea de Jos” din Galaji, planul de invapimant pentru programul de studii universitare de licen Stinga mediului, domeniul $tiinja mediului, invajamant cu freeventa, valabil incepand cu anul universitar 2019-2020. Art. 16, Se aprobii cererile de prelungire a perioadei studiilor doctorale, conform rezolutiei Consiliului pentru studii universitare de doctorat, formulate de studenfii doctoranzi cupringi in Anexa 3, Art. 17. Se aprobi cererile de intrerupere a perioadei studiilor doctorale, conform Consiliului pentru studii universitare de doctorat, formulate de studenfii doctoranzi cuprinsi in Anexa 4. 't- Bernessck n 47, cod posal 806000, Gala, Romie, tl +40 898 190100, ax +40 296461 969, ema rectret@ugel 0, wed” wavy yal ‘Operate isc su or. 36338 agile evden a peluerrir de date cu caacer personal “4 ROMANIA MINISTERUL it Ni UNIVERSITATEA ,,DUI ICATIEI NATIONALE REA DE JOS” DIN GALATI Taxele de studii pentru studenfii str fr fn anul universitar 2019-2020 ‘Taxi procesare dosar pentru student tii non-UE: 250 euro * Taxa de studii Pentru studenfii non-UE din anul I ih {nvatimndntul universitar | Tnvatiméntul Domeniul de invigaméant de licenga, de masterat, | POS oo (curoflunay ne (curofuniy Tehnic, agronomic, stinfe, matematiol si matemalicl | apticate toon 270 290 Sociouman, psihologie, economic 220 240 Muzica si arte vizuale 420 : Teatru si artele spectacolului 750 - * Taxa pentru studenfii non-UE Ia sustinerea licentei, disertatici, tezei de doctorat at Diploma de licen’, Teride Domeniul de invagimant diseraie(euro)’_| doctor Gar) Tehnic, agronomic, stinge, malematici si matematiol 270 | aplicate, sport Sociouman, psihologie, economic 220 440 ‘Muzica si arte vizuale 420 7 ‘Teatru si artele spectacohalut 750 7 ° Taxa de studii Pentru studentii non-UE din anii I-IV invapiméntul universitar InsdiininaiT Domeniul de invajamant de licenga, de masterat, | POS ee 7 (curofuni) (eurofluna) Tehnic, agronomie, stiinfe, matematicl si matematicl aa ae aplicate, sport Sociouman, psihologie, economie 450 450 Muzica si arte vizuale 480 - Teatru si artele spectacolului 750 7 St. Dennessci nA, xa posta 800008, Gal, Operator sc sub e368 in regu de omni, tel +40 336 1 90 100, fox +40 296 451389, esa rectal Serb 8 prolueririor de ate cu caractroerana, usa, web ev unalce MINISTERUL EDUCATIEI NATIONALE UNIVERSITATEA ,DUNAREA DE JOS" DIN GALATI + Taxa pentru studenfii non-UE la susfinerea licenfei, disertatiei, tezei de doctorat i Diploma de licen, Teak de Domeniul de invéjienfint disertatie (euro) __| doctorat (euro) "Tehnie, agronomic, siinje, matematici si matematici | aplicate, sport bad ae Sociouman, psihologie, economic 50 0 Mauzica si arte vizuale 450 ‘ TTeatru siartele spectacolulu 750 : «Alte taxe stabilite pentru studenfii non-UE (cu exceptia Facultafii de Medicina si Farmacie) Examen de diferengi 50 lei Examen restant din anii anteriori 50 let Lucrare laborator / curs practic / recuperare seminarii 30 lei / ort © Taxa de studii pentru studenfii UE si non-UE inscrigi la AN PREGATITOR. ‘Anul pregatitor de invijare a limbii romaine 220 euro/tund © Taxa de studii pentru studenfii de la invagiiméntul cu frecvenfi $i studengit vicitatori din farile UE, SEE si CE (cu exceptia Facultatii de Medicina si Farmacie) Taxa de studi Taxa stabilita pentru studentii romani + Taxa pentru cetifenii strdini inscrisi la programul nivelul I de studii psihopedagogice nivelul I $i Taxa program de studii psihopedagogice 850 euro / nivel “Si, Domnneuscd re 47, cod posal 800008, Gala; Roménia, fl +40 536 120 108, fax +40 296 461 353, ema rectoratdugalo, web: ww aL i0 ‘Operate crs Sub, 35338 in eps evden # pelucrrlor cect cu crater perso, MINISTERUL EDUCATIEI NATIONALE UNIVERSITATEA ,DUNAREA DE JOS” DIN GALATI CHLATENES Anexa 3 la Hotirarea Solicitiri de prelungire a studiilor doctorale NUMELE (NUMELE dupa ‘Anul de studit/ Nr. | edsitorie), INITIALA TATALUL gf Forma de Hotirdrea Senatului UDJG ert. | PRENUMELE studentulut- Invafimane! (conform rezoluiei CSUD) doctorand Forma de finanjare Iv 45 ba prelungirea duratel studiilor doctoral z| it 7 proba prelanglrea duratel stad oor eaters Peering Cutrecvenia” | huni (1.04.2019 - 30.09.2019), cu ultima scutire de Cu text ‘axa, conform Hotirari de Senat nr, 145/10.09,2015 Ww Se aprobi prelungirea duratelstdlilor doctorale ou 6 2 BEKHIT S, ADHAM Cuteeventsy | tuni (1.042019 — 30.09.2019), cu ultima seutie de Bugetcu burst__| taxi, conform Hotirari de Senat nr. 145/10.09.2015 Ww Se aprobi prelungirca dural studillor doctorale cu 6 2 VALENTINA Conn Cuficeventiy | luni (1.04.2019 - 30.09.2019), eu ultima seutire de Cu twat taxa, conform Hotivari de Senat nr. 145/10.09.2015 Wi ‘Se aproba prelungirea durateistudiilor doctorale eu 6 4. | BORDEIANUC. ELENA-BEATRIS | Cufecvenedust/ | huni (1.042019 ~ 30.09.2019), cu ultine seutne de Cutaxa taxa, conform Hotiréri de Senat nr. 145/10.09.2015 Ww ‘Se aproba prelungirea durateistudilor doctorale eu 6 a BOSOANCA I. RADU Cuftecventay | luni (1,04.2019 ~ 30,09,2019), cu ultima seutire de Cutaxt taxa, conform Hotiviii de Senat nr. 145/10.09.2015 Wi ‘Se aproba prelungirea durateistudilor doctorale cu 6 6. SEG eee Cu freevenitredust/ | luni (1,04.2019 — 30.09.2019), cu ultima seutie de Cu taxa taxa, conform Hotiriii de Senat nr. 145/10.09.2015 Ww Se aprobi prelungirea duratel studilor doctoral cu 6 4 Seen Cu freeventay ‘uni (1.04.2019 - 30.09.2019), cu ultima scatire de Cute tex, conform Hori de Sent 145/10.82015 | WF ‘Se aprobi prefungirea duratelstudifordoctorale ox © 8 FILIP V. ANA-VIOLETA Cufteeventay | tuni (1.042019 —30.09.2019), cu ultima seutire de Cutwet__| taxt, conform Hotirrii de Senat nr. 145/10,09-2015 Ww ‘Se aprobi prelungirea durateistudllor doctorale eu 6 9. TACOB G. IONEL. Cufteeventiy | luni (1.04.2019 - 30.09.2019), cu ultima seutire de Cu taxa taxi, conform Hotiraril de Senat nr. 145/10.09.2015 [—T Wi Se aproba prelungirea duratei stdilor doctorale cu 6 10. | MARZATL CATALINA-CORNELIA | Cu feovenjtredust/ | luni (1.042019 30.09.2015), cu ultina soutng de Cutan taxt, conform Hotiriri de Senat nr, 145/10.09.2015, ia WwW ‘Se aprobii prelungirea duratei studiilor doctorale cu 6 u. MOGO§ C. ELENA Co freevenity | luni (1.04,2019 — 30.09.2019), eu ultima seuire de | cutasa taxa, conform Hotiréri de Senat nr. 145/10.09.2015 wr Se aprobi prelangirea daratel studilor doctorale cu 6 12, | MUSTEATAC. ANDREEA-ELENA | Cu recvenjt/ | Juni (1.042019 ~ 30.09-2019), eu vltine souting de LL {___Cutaxt____| text, conform Hottrari de Senat nr 145/10,09.2015 Sb: Bs sin, Ga. Randi 0 58 st 286136 en eal na aL pratt su 2638 esl ce ence rer ett encores poco MINISTERUL EDUCATIEI NATIONALE UNIVERSITATEA ,DUNAREA DE JOS" DIN GALATI NUMELE (NUMELE dupa Anul de studtiy Nr. | cisitorie), INITIALA TATALUI si Forma de Hotirfrea Senatului UDJG ert, | PRENUMELE studentului- invayamants (conform rezolutiei CSUD) doctorand Forma de finantare 7 ‘Se aprobli prelungirea duratelstudilor doctorale ou 6 13. | NICOLOV (PINTILIE)P. VIOLETA | Cu frecventaredust/ | luni (1.04.2019 — 30.09.2019), cu ultima scutire de Cu text taxi, conform Hotirdrii de Senat nr. 145/10.09.2015 W ‘Se aproba prelungirea duratei studillor doctorale cu 6 4, OANCEA D. ANA-MARIA Cu freeventt! uni (1.04.2019 - 30.09.2019), cu ultima seutire de Cute taxi, conform Hotirérii de Senat nr. 145/10.09.2015 Wi "] Se aproba prelungirea duratel studilor doctorale eu 6 1s. PANAIT A. MARIUS a freeventty Juni (04,2019 - 30.09.2019), cu ultima scutire de Cute taxi, conform Hotardri de Senat nr. 145/10,09.2015 We ‘Se aprob prelungirea duratel studillor doctorale cu 6 16, | SIMIONOVM.IRA-ADELINE | Cu tecventt redusty_| "luni (1.04.2019 — 30.09.2019), cu ultima scutize de Cu txt taxd, conform Hotirdrii de Senat nr. 145/10.09.2013 7 Se aprobai prelungirea duratei studilor doctorale ou 6 17, | ‘TEPSANU I, ANDREEA-ELENA Cu frecvent/ Juni (1.04,2019 — 30.09.2019), eu ultima scutire de Cutaxt taxi, conform Hotirdri de Senat nr. 145/10.09.2015 ‘Se, Dormnesach nr 47, cod psi! 600008, ala), Romina te +40 896 190109, fax +40-200 401 969, cra veorel@voal ro web Nam walr@ ‘Opeatr ini ub, 36538 in rgitrl de evident # prekrlor ce date cy crater petzonal RUMANIA MINISTERUL EDUCATIEI NATIONALE UNIVERSITATEA ,DUNAREA DE JOS” DIN GALATI Solicit&ri de intrerupere a studiilor doctorale NUMELE (NUMELE dupt | Anulde studi” Nr, | cisitorie), INITIALA TATALUI si Forma de Hotirarea Senatului UDJG ert. | PRENUMELE studentul fnvayimany (conform rezoluflel CSUD) doctorand Forma de finanfare ee eee v [° ROBAT (NISTOR) D. ANDREEA Cuter cu Se aprobat Tren os sonny 8 cots taoae 04. . Ww ; + jusyy | S¢aproba tntteruperea studiilor doctorale pentru 6 2. | DOROS Ss, GHEORGHE-VIOREL Cy Recent uni (L63 2019 -31.085019) SPANU (STEFAN) V. GIANINA- wy ‘Se aproba intreruperea studiilor doctorale pentru 12 freoventh red . L - ‘CORNELIA oe tens | luni (1.03.2019 ~ 29.02.2020) v 3 3 Se aproba intreruperea studiilor doctorale pentru 12 4 | STANESCUD.DELIA-DENIS. | cu Seven relist Tun (L03 2019--29.09 9000} ‘Sir. Domneseednr.47, cod postal 600008, Gata, Roma tei +40 £90 190 109, fc 140 296461958, emai recora@ugalo, web wmnagalig rerator incr suo, 36338 In eps ce events 2 prehrlrde date cu crecter persona,