Sunteți pe pagina 1din 2

S.C.

TIPOGRAFIA
SRL Certificat Reg.Com:J40/7590/2008, CUI : RO10235121
Sos.Vergului nr. 50, Bucuresti
Tel: 004021/ 360.25.22, Fax: 004021/360.25.22, email: office@tipografia.ro
Cont: RO22ingb092295652511RO01 Banca :ING BANK Vergului
Capital social subscris si varsat : 50.000 RON

DECIZIE,
NR........./ .................

SC TIPOGRAFIA SRL cu sediul in Bucuresti , Sos.Vergului, nr.50, inregistrata la Oficiul


Registrului Comertului sub nr. J40/7590/2008, in calitate de angajator, reprezentata prin Cristian
Paunescu, in calitate de ADMINISTRATOR,

Tinand cont de faptul ca apararile formulate de salariatul Ghita Alexandru, nu sunt de natura
a atrage exonerarea acestuia de raspundere,
Avandu-se in vedere prevederile art. 266 din Codul Muncii,
Cu respectarea termenului de aplicare a sanctiunii disciplinare prevazute de art. 268 alin. (1)
din Codul Muncii,
In temeiul art. 264 alin. (1) lit. a din Codul Muncii si cu luarea in considerare a art. 263 – 268
din acelasi act normativ,

DECIDE

Art. 1 – Se sanctioneaza cu reducerea salariului de baza pe o durata de 1 LUNA( mai 2010 ) cu


10% din salariu salariatul Ghita Alexandru ocupand functia de economist.

Art. 2 – Sanctiunea se dispune in temeiul art. 264 alin. (1) lit. a din Codul Muncii, ca urmare a
faptului ca salariatul in cauza a incalcat prevederile contractului individual de munca si pe cele ale
Regulamentul Intern: a fumat intr-un loc nepermis.

Art. 3 – Prezenta decizie se comunica salariatului in termen de maxim cinci zile calendaristice de la
emitere.

Art. 4 – Decizia isi produce efectele de la data comunicarii catre salariat.

Art. 5 – In termen de treizeci de zile de la comunicare salariatul poate contesta prezenta decizie la
Tribunalul Bucuresti.
Director General,
Prin Administrator

Data emiterii: 07.04.2010


Data comunicarii: 08.04.2010
Semnatura salariatului de confirmare a comunicarii deciziei ________________

S-ar putea să vă placă și