Sunteți pe pagina 1din 9

Sistemul Electronic de Achizitii Publice

Servicii de proiectare si lucrări de execuție pt. proiectul


“MODERNIZARE SI DOTARE CASA DE CULTURA SI
AMENAJARE SPATIUL URBAN AFERENT IN MUNICIPIUL
BEIUS"
Anunt de participare

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA

I.1) Denumire si adrese


MUNICIPIUL BEIUS
Cod de identificare fiscala: 4794567; Adresa: Strada: samuil vulcan, nr. 14-16; Localitatea: Beius; Cod NUTS: RO111 Bihor; Cod postal:
415200; Tara: Romania; Persoana de contact: FELICIA MARIANA COTRAU; Telefon: +40 259320958; Fax: +40 259321273; E-mail: integrare-
beius@cjbihor.ro; Adresa internet: (URL) http://primariabeius.ro/; Adresa web a profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro;

I.2) Achizitie comuna


Contractul implica o achizitie comuna: Nu
Contractul este atribuit de un organism central de achizitie: Nu

I.3) Comunicare
Documentele de achizitii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestrictionat, complet si gratuit la: (URL) https://e-
licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100107965
Informatii suplimentare pot fi obtinute de la:
adresa mentionata mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse:
adresa mentionata mai sus

I.4) Tipul autoritii contractante


Autoritate regionala sau locala

I.5) Activitate principala


Servicii generale ale administratiilor publice

Sectiunea II: Obiect


Sectiunea II.1 Obiectul achizitiei
II.1.1) Titlu
Servicii de proiectare si lucrări de execuție pt. proiectul “MODERNIZARE SI DOTARE CASA DE CULTURA SI AMENAJARE SPATIUL
URBAN AFERENT IN MUNICIPIUL BEIUS"
Numar referinta: 4794567_2020_PAAPD1155359

II.1.2) Cod CPV principal


45210000-2 Lucrari de constructii de cladiri (Rev.2)

II.1.3) Tipul contractului


Lucrari / Proiectare si executare

II.1.4) Descrierea succinta


“Servicii de proiectare si lucrări de execuție pt. proiectul “MODERNIZARE SI DOTARE CASA DE CULTURA SI AMENAJARE
SPATIUL URBAN AFERENT IN MUNICIPIUL BEIUS”
1. Realizarea documentației tehnico-economice pentru fazele de proiectare și execuție (PAC/DTAC/DTAD, POE/DTOE, PTh detaliat
conform HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente
obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;
2. Asigurarea asistenței tehnice pe perioada de execuție, participarea la recepție și la elaborarea Cărții tehnice a construcției
3. Execuția lucrărilor
Prin prezentul proiect se dorește modernizarea Casei de Cultura din municipiul Beius. Aceasta clădire este in proprietatea

Anunt publicat: [CN1026459/24.11.2020] Pagina 1


Generat la: 02.12.2020 12:13
Sistemul Electronic de Achizitii Publice

Municipiului Beius. Investiția se va realiza prin modernizarea casei de cultura prin finisare, reparații interioare si invelitoare, refacerea
integrala a instalațiilor sanitare, termice, de ventilație si electrice.
Obiect 1: MODERNIZARE SI DOTARE CASA DE CULTURA ÎN VEDEREA REALIZĂRII UNUI CENTRU CULTURAL RECREATIV
Obiectul 2: AMENAJARE SPAȚIU URBAN AFERENT CASEI DE CULTURA

II.1.5) Valoarea totala estimate


Valoarea fara TVA: 7255950,69; Moneda: RON
(în cazul acordurilor-cadru sau al sistemelor dinamice de achizitii – valoarea maxima totala estimata pentru întreaga durata a
acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achizitii)

II.1.6) Informatii privind loturile


Contractul este împartit în loturi: Nu
Pot fi depuse oferte pentru: -

Sectiunea II.2 Descriere


II.2.2) Cod(uri) CPV suplimentare
Cod CPV principal: 45210000-2 Lucrari de constructii de cladiri (Rev.2)
Cod CPV suplimentar:
45233120-6 Lucrari de constructii de drumuri (Rev.2)
45453000-7 Lucrari de reparatii generale si de renovare (Rev.2)
71322000-1 Servicii de proiectare tehnica pentru constructia de lucrari publice (Rev.2)
71356200-0 Servicii de asistenta tehnica (Rev.2)

II.2.3) Locul de executare


Cod NUTS: RO111 Bihor
Locul principal de executare:
MUNICIPIUL BEIUSMUNICIPIUL BEIUS

II.2.4) Descrierea achizitiei publice


(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)
1. Realizarea documentației tehnico-economice pentru fazele de proiectare și execuție (PAC/DTAC/DTAD, POE/DTOE, PTh detaliat
conform HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente
obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;
2. Asigurarea asistenței tehnice pe perioada de execuție, participarea la recepție și la elaborarea Cărții tehnice a construcției
3. Execuția lucrărilor
Prin prezentul proiect se dorește modernizarea Casei de Cultura din municipiul Beius. Aceasta clădire este in proprietatea
Municipiului Beius. Investiția se va realiza prin modernizarea casei de cultura prin finisare, reparații interioare si invelitoare, refacerea
integrala a instalațiilor sanitare, termice, de ventilație si electrice.
Obiect 1: MODERNIZARE SI DOTARE CASA DE CULTURA ÎN VEDEREA REALIZĂRII UNUI CENTRU CULTURAL RECREATIV
Obiectul 2: AMENAJARE SPAȚIU URBAN AFERENT CASEI DE CULTURA

II.2.5) Criterii de atribuire


Pretul cel mai scazut

II.2.7) Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achizitii /Durata concesiunii
Durata in luni: 15; Durata in zile: -
Contractul se reînnoieste: Nu

II.2.9) Informatii privind limitarea numarului de candidati care urmeaza sa fie invitati (cu exceptia
procedurilor deschise)
Numarul de candidati preconizat: -
sau Numar minim preconizat: - /Numarul maxim: -
Criterii obiective pentru selectarea unui numar limitat de candidati:
-

II.2.10 Informatii privind variantele


Vor fi acceptate variante: Nu

Anunt publicat: [CN1026459/24.11.2020] Pagina 2


Generat la: 02.12.2020 12:13
Sistemul Electronic de Achizitii Publice

II.2.11) Informatii privind optiunile


Optiuni: Nu

II.2.12)Informatii privind cataloagele electronice


Ofertele trebuie sa fie prezentate sub forma de cataloage electronice sau sa includa un catalog electronic: Nu

II.2.13) Informatii despre fondurile Uniunii Europene


Achizitia se refera la un proiect si/sau program finantat din fonduri ale Uniunii Europene: Nu
Tip finantare: Cofinantare

II.2.14) Informatii suplimentare


Finantarea prezentei achizitii se va face din Programul Operațional Regional 2014-2020, Program finanțat de Uniunea Europeana -
Axa prioritară 13: Sprijinirea regenerării orașelor mici și mijlocii, Prioritatea de investiții 9b: Oferirea de sprijin pentru revitalizarea
fizică, economică și socială a comunităților defavorizate din regiunile urbane și rurale, Obiectivul specific 13.1: îmbunătățirea calității
vieții populației în orașele mici și mijlocii din România, din cadrul Programului Operațional Regional (POR) 2014- 2020.

Sectiunea III: Informatii juridice, economice, financiare si tehnice


III.1) Conditii de participare

III.1.1) Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale, inclusiv cerintele privind inscrierea in registrele
profesionale sau comerciale
Lista si descriere succinta a conditiilor:
1. Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 59-60, 164, 165, 167 din
Legea nr.98/2016.
Autoritatea contractanta are obligatia de a accepta ca fiind suficient si relevant pentru demonstrarea faptului ca
ofertantul/candidatul nu se incadreaza in una dintre situatiile prevazute la art 59-60, 164, 165, si 167 din Legea nr.98/2016 orice
document considerat edificator, din acest punct de vedere, in tara de origine sau in tara in care ofertantul/candidatul este stabilit
cum ar fi certificate, caziere judiciare sau alte documente echivalente emise de autoritati competente din tara respectiva.
In cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit ofertantul/candidatul nu se emit de catre autoritati competente
documente cum ar fi certificate, caziere judiciare sau alte documente echivalente sau respectivele documente nu vizeaza toate
situatiile prevazute la art. 59-60, 164, 165, si 167 din Legea nr.98/2016, autoritatea contractanta are obligatia de a accepta o
declaratie pe propria raspundere, o declaratie autentica data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau
asociatii profesionale care are competente in acest sens.
Prin excepţie de la dispoziţiile art. 164 alin. (1) şi (2), în cazuri excepţionale, autoritatea contractantă are dreptul de a nu exclude din
procedura de atribuire un operator economic care se află într-una dintre situaţiile prevăzute la art. 164 alin. (1) şi (2), pentru motive
imperative de interes general, precum sănătatea publică sau protecţia mediului.
(2) Prin excepţie de la dispoziţiile art. 165 alin. (1) şi (2), un operator economic nu este exclus din procedura de atribuire atunci când
cuantumul impozitelor, taxelor şi contribuţiilor la bugetul general consolidat datorate şi restante este mai mic de 10.000 lei
Modalitatea prin care poate fi demonstrate indeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la
procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor.
Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea formularului DUAE sunt:
A. Certificat de atestare fiscala al operatorului economic emis de Ministerul Finantelor, conform Ordinului ANAF nr. 3654/2015;
- documentul trebuie sa ateste LIPSA DATORIILOR RESTANTE LA MOMENTUL DEPUNERII ACESTORA. Certificatul fiscal se solicita
pentru SEDIUL SOCIAL, SEDIILE SECUNDARE, PRECUM SI PUNCTUL/PUNCTELE DE LUCRU PENTRU CARE EXISTA OBLIGATII DE
PLATA. Ofertantii straini vor prezenta orice documente edificatoare, eliberate de autoritati competente din tara în care acestia sunt
rezidenti, prin care sa dovedeasca îndeplinirea obligatiilor scadente de plata a impozitelor catre bugetul de stat, în conformitate cu
legislatia din tara de rezidenta. Documentele emise in alta limba vor fi insotite de traducerea autorizata in limba romana.
Documentele se prezinta in original, copie legalizata sau copie conforma cu originalul.
B. Certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul
general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentarii , conform L.227/2015 Codul fiscal.
- documentul trebuie sa ateste LIPSA DATORIILOR RESTANTE LA MOMENTUL DEPUNERII ACESTORA. Ofertantii straini vor prezenta
orice documente edificatoare, eliberate de autoritati competente din tara în care acestia sunt rezidenti, prin care sa dovedeasca
îndeplinirea obligatiilor scadente de plata a impozitelor catre bugetul local, în conformitate cu legislatia din tara de rezidenta.
Documentele emise in alta limba vor fi insotite de traducerea autorizata in limba romana.
C. Dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art.
166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice
D. Certificat de cazier fiscal al operatorului economic, conform Ordonantei nr. 39/2015;

Anunt publicat: [CN1026459/24.11.2020] Pagina 3


Generat la: 02.12.2020 12:13
Sistemul Electronic de Achizitii Publice

E. Cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al
respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum
rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv conform L.290/2004 Republicata, in vederea respectarii
prevederilor art 164 alin 1,2 din L 98/2016;
2. Declaratie privind neîncadrarea în situatiile prevazute la art. 58, 59, 60 din Legea 98/2016
Lista cu persoanele ce detin functii de decizie in autoritatea contractanta cu privire la organizarea , derularea si finalizarea procedurii
de atribuire este urmatoarea :
1. POPA GABRIEL CĂTĂLIN , functia – Primar
2. DAESCU OVIDIU-CONSTANTIN , functia – Viceprimar
3. FARCUT NICOLETA GABRIELA functia–Director Executiv
4. SCROFAN ALINA , functia––Secretar
5. PETRUS CLAUDIA-SIMONA, functia– Consilier juridic Serviciul Juridic
6. PANTIS IONUT MIRCEA , functia – Arhitect Șef
7. BUDAU VASILE , functia – Sef Birou Tehnic Amenajarea Teritoriului și investittii
8. NEGRAU OLIWIER, functia – Consilier superior Biroul Amenajarea Teritoriului și investittii
9. GAVRA OVIDIU , functia – Consilier Superior Biroul Amenajarea Teritoriului și investittii
10. COTRAU FELICIA MARIANA, functia – consilier superior compartiment achizitii publice
11. ROMAN ECATERINA AMALIA , functia – consilier superior compartiment achizitii publice
12. BOGAN ALEXANDRA GABRIELA functia– Consilier juridic asistent Serviciul Juridic
13. SERB BEATRICE , functia – consilier principal Biroul implementare proiecte
14. VEISS SORINA DANA – expert cooptat fara drept de vot

Aceste documente specificate in DUAE, trebuie prezentate, doar la solicitarea autoritatii contractante, numai de catre ofertantul
clasat pe locul I.
Toti operatorii economici (lider, asociat, tert sustinator) participanti la procedura vor completa cerinta corespunzatoare in formularul
DUAE creat de autoritatea contractanta si atasat procedurii.
Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 58, 59, 60 din Legea 98/2016.
ACEASTA DECLARATIE SE VA PREZENTA ODATA CU DUAE de catre toti operatorii economici.
Se vor depune, odata cu DUAE, urmatoarele documente: angajamentul ferm al tertului sustinator din care rezulta modul efectiv în
care se va materializa sustinerea acestuia, a acordului de subcontractare si/sau a acordului de asociere, dupa caz.
Nedepunerea acestora odata cu DUAE, constituie temei pentru solicitarea de clarificari pentru eventualele inadvertente de forma ale
informatiilor cuprinse în sectiunile DUAE, atât ale ofertantului/candidatului, cât si ale subcontractantului/tertului sustinator, acest
lucru fiind necesar pentru a asigura desfasurarea corespunzatoare a procedurii de atribuire.
In cazul in care anumite documente sunt valabile doar in original, operatorul economic castigator, are obligatia de a depune inainte
de semnarea contractului aceste documente in forma originala sau legalizata.
Persoane juridice/fizice straine
Documente edificatoare care sa dovedeasca o forma de inregistrare ca persoana juridica sau de inregistrare/atestare ori
apartenenta.
Posibilitatea prezentarii de catre persoanele juridice straine, la data solicitarii autoritatii contractante, de documente echivalente,
emise in conformitate cu legislatia aplicabila in tara de rezidenta (art 68 din Legea 98/2016 si respectarea principiului recunoasterii
reciproce), de a raporta valabilitatea la momentul depunerii acestora.
Toate documentele vor fi însotite de traducerea autorizata în limba româna.
Operatorii economici care depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, sa
reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii in vederea
realizarii activitatilor care fac obiectul contractului.
Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea în cadrul procedurii – se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la
procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor.
Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea formularului DUAE sunt:
1. Certificat constatator eliberat de Oficiul National al Registrului Comertului. Informatiile cuprinse în certificatul constatator trebuie
sa fie reale/actuale la data prezentarii. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent în codul CAEN din certificatul constatator
(pentru partea din contract pe care o realizeaza fiecare operator economic, în cazul unei asocieri).
Persoanele juridice/fizice straine au posibilitatea prezentarii, la data solicitarii autoritatii contractante, de documente echivalente,
emise in conformitate cu legislatia aplicabila in tara de rezidenta (art 68 din Legea 98/2016 si respectarea principiului recunoasterii
reciproce) si de a raporta valabilitatea la momentul depunerii acestora.Toate documentele vor fi însotite de traducerea autorizata în
limba româna. Documentele emise in alta limba vor fi insotite de traducerea autorizata in limba romana. In cazul in care anumite
documente sunt valabile doar in original, operatorul economic castigator, are obligatia de a depune inainte de semnarea
contractului aceste documente in forma originala sau legalizata.
Cerinta se aplica inclusiv pentru subcontractanti si/sau terti sustinatori care completeaza informatiile aferente situatiei lor la nivelul
unui DUAE distinct.
2. Proportia de subcontractare Conform art. 179 lit.k din Legea nr. 98 din 19 mai 2016, se solicita informatii privind partea din
contract pe care ofertantul are intentia sa o subcontracteze.

Anunt publicat: [CN1026459/24.11.2020] Pagina 4


Generat la: 02.12.2020 12:13
Sistemul Electronic de Achizitii Publice

Acordul de subcontractare se depune odata cu DUAE pana la data limita a depunerii ofertelor din anuntul de participare.
Se va preciza partea din contract pe care operatorul economic intentioneaza sa o subcontracteze.
In cazul în care operatorul economic a decis sa subcontracteze o parte din contractul de achizitie publica si se bazeaza pe
capacitatile subcontractantului pentru executarea partii respective, trebuie sa se completeze un DUAE separat pentru astfel de
subcontractanti.
Subcontractantul propus poate fi inlocuit o singura data in cazul in care autoritatea contractanta constata ca acesta nu are
capacitatea tehnica si profesionala necesara pentru partea din contract pe care acesta urmeaza sa o indeplineasca.
În cazul în care, un ofertant subcontracteaza o parte din contract si este declarat câstigator al procedurii de atribuire, va depune
înainte de încheierea contractului de achizitie publica cu autoritatea contractanta, contractul încheiat între ofertant si
subcontractant, care se constituie anexa la contractul de achizitie publica.
Resursele materiale si umane ale subcontractantilor declarati se iau în considerare pentru partea lor de implicare în contractul de
achizitie publica care urmeaza sa fie atribuit, daca sunt prezentate documente relevante în acest sens.
Se va completa in DUAE si se va depune Acordul de subcontractare pana la data limita a depunerii ofertelor din anuntul de
participare.
2. Diplome de studii sau calificari profesionale:
a) Inginer proiectant instalații electrice atestat ANRE grad B- 1 persoana
b) Arhitect cu drept de semnătură atestat conform legii 184/2001 republicată, privind organizarea și exercitarea profesiei de
arhitect - 1 persoana
c) Inginer topograf Cat B - 1 persoana
Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea în cadrul procedurii – se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la
procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor.
Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea formularului DUAE sunt: diplome de studii sau
după caz certificate de atestare/calificare sau autorizații eliberate de Autorități competente, valabile la data prezentării, semnate
olograf de către angajat, cu mențiunea ”conform cu originalul”; CV-ul însoțit de documente relevante; declarații de disponibilitate
Sectiunea: Sisteme de asigurare a calitatii si standarde de management de mediu
Certificate emise de organisme independente cu privire la standardele de asigurare a calitatii
- Legea nr. 98/2016 Art. 200 alin. (1), (2) și (3)
Autoritatea contractantă poate solicita prezentarea de către operatorii economici a unor certificări specifice, acordate de organisme
independente care atestă respectarea de către aceștia a anumitor standarde de asigurare a calitătii, inclusiv cu privire la
accesibilitatea pentru persoanele cu dizabilități, care se vor raporta la sistemele de asigurare a calității bazate pe seriile de standarde
europene relevante certificate de organisme aceditate. Autoritatea contractantă are obligaţia, în conformitate cu principiul
recunoaşterii reciproce, de a accepta certificate echivalente cu certificările specifice, emise de organisme de certificare acreditate
stabilite în alte state membre. Pe cale de excepție de la prezentul criteriu, în cazul în care se poate demonstra că un operator
economic nu a avut acces la un certificat de calitate astfel cum este solicitat de autoritatea contractantă ori nu are posibilitatea de a-
l obţine în termenele stabilite, din motive care nu îi sunt imputabile, autoritatea contractantă are obligaţia de a accepta orice alte
probe sau dovezi prezentate de operatorul economic respectiv, în măsura în care probele/dovezile prezentate confirmă asigurarea
unui nivel corespunzător al calităţii echivalent cu cel solicitat de autoritatea contractantă.
Modalitatea de indeplinire:
- Se va depune Certificat ISO 9001 sau echivalent emis de un organism notificat pentru executant

III.1.2) Situatia economica si financiara


Criteriile de selectie enuntate în documentele achizitiei: Nu
Lista si descriere succinta a criteriilor de selectie: -

III.1.3) Capacitatea tehnica si profesionala


Criteriile de selectie enuntate în documentele achizitiei: Da
Lista si descriere succinta a criteriilor de selectie:
1.) Pentru contractele de achizitie de lucrari: executarea de lucrari de tipul specificat
Lista principalelor lucrari executate în cursul unei perioade care acopera cel mult ultimii 5 ani, cu indicarea valorilor, datelor si a
beneficiarilor publici sau privati; din care sa rezulte ca operatorul economic a executat lucrari similare a caror valoare cumulata a fost
de minim 6.900.000,00 lei fara TVA si ,,Lista principalelor servicii presate în cursul unei perioade care acopera cel mult ultimii 3 ani,
din care sa rezulte ca operatorul economic a prestat servicii similare a caror valoare cumulata a fost de minim 175.000,00 lei fara
TVA .
Experienta în executie si proiectare poate fi dovedita si prin prezentarea de contracte similare distincte pentru executie lucrari în
cursul unei perioade care acopera cel mult ultimii 5 ani si respectiv proiectare, în cursul unei perioade care acopera cel mult ultimii 3
ani, cu conditia prezentarii de documente care sa dovedeasca calitatea lucrarilor executate, respectiv a serviciilor de proiectare
prestate.
Se accepta ca experienta similara in proiectare sa fi fost realizata si din contracte care contin ambele componente (proiectare si
executie )
Ofertantul poate demonstra îndeplinirea cerintei si prin executarea lucrarilor prestate în cursul unei perioade care acopera cel mult

Anunt publicat: [CN1026459/24.11.2020] Pagina 5


Generat la: 02.12.2020 12:13
Sistemul Electronic de Achizitii Publice

ultimii 5 ani, respectiv prestarea serviciilor de proiectare în cursul unei perioade care acopera cel mult ultimii 3, unde se regasesc
ambele componente, atât proiectare, cât si executie.
Experienţa în execuţie poate fi dovedită şi prin prezentarea de contracte similare distincte pentru execuţie lucrări în cursul unei
perioade care acopera cel mult ultimii 5 ani cu condiţia prezentării de documente care să dovedească calitatea lucrărilor executate.
Prin lucrari/servicii similare se intelege - experienta similara pentru activitatea de proiectare/executie prin contracte ce au avut ca
obiect prestarea de servicii similare pentru lucrari de constructii civile cel putin din categoria de importanta C, în conformitate cu
prevederile Hotarârii Guvernului nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în constructii, cu modificarile si
completarile ulterioare noi/reabilitare/modernizare/extindere si executia lucrarilor pentru realizarea de lucrari de constructii civile cel
putin din categoria de importanta C, în conformitate cu prevederile Hotarârii Guvernului nr. 766/1997 pentru aprobarea unor
regulamente privind calitatea în constructii, cu modificarile si completarile ulterioare, lucrari similare (lucrari de constructii
noi/reabilitare/modernizare/extindere aferente constructiilor civile) si/sau - experiență similară pentru activitatea de
proiectare/execuţia lucrărilor pentru lucrari de construire infrastructura rutiera/modernizare/reabilitare/asfaltare/reparare strazi, sau
infrastructuri similare si/sau superioare din punctul de vedere al complexității și/sau utilității si/sau scopului.
Prin constructii din categoria de importanta C se va întelege: "Constructii cu functii obisnuite, a caror neîndeplinire nu implica riscuri
majore pentru societate si natura (cum ar fi cladiri de locuinte cu mai mult de doua niveluri, constructii industriale si agrozootehnice;
constructii social-culturale care nu intra în categoriile de importanta A si B), sau constructii cu caracteristici si functiuni obisnuite, dar
cu valori de patrimoniu (cum ar fi cladiri de cult, muzee de importanta locala)". - Se va prezenta DUAE in conformitate cu
prevederile art 193 alin 1 din Legea 98/2016 iar documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate in DUAE
urmeaza a fi prezentate la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar
intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea
entitatii contractante, doar de ofertantul clasat pe primul loc, sunt urmatoarele:
Pentru contractele de lucrari:
Efectuarea lucrarilor similare se demonstreaza prin prezentarea de documente emise sau contrasemnate de catre o autoritate sau
de catre clientul beneficiar, fara a se limita la cele de mai jos, enumerarea nefiind cumulativa - procesul-verbal de receptie finala /
procesul-verbal de receptie la terminarea lucrarilor / proces verbal pe obiect întocmite în conditiile actelor normative care
reglementeaza receptia lucrarilor, care sa ateste faptul ca lucrarile au fost executate în conformitate cu normele legale în domeniu si
ca au fost duse la bun sfârsit si/sau alte documente din care sa reiasa prestarea de lucrari similare, valori – in lei fara tva, perioada
executarii , beneficiari indiferent daca acestia sunt autoritati contractante sau clienti privati .
Pentru contractele de servicii de proiectare
Efectuarea serviciilor similare se demonstreaza prin prezentarea de documente emise sau contrasemnate de catre o autoritate sau
de catre clientul beneficiar, fara a se limita la cele de mai jos, enumerarea nefiind cumulativa - - extrase relevante ale contractului/
documente/ certificate ( ex. procesul-verbal de aprobare a documentatiei, la nivel PT, de catre Beneficiarul investitiei) care sa ateste
faptul ca serviciile au fost prestate în conformitate cu normele legale în domeniu si ca au fost duse la bun sfarsit; - referat verificator
de proiecte care sa ateste indeplinirea serviciilor de proiectare; - copii ale unor parti relevante ale contractelor pe care le-au
indeplinit; certificate/procese verbale de predare- primire; - recomandari; - procese-verbale de receptie; - certificate constatatoare,
si/sau alte documente din care sa reiasa prestarea de servicii similare, valori – in lei fara tva, perioada, beneficiari indiferent daca
acestia sunt autoritati contractante sau clienti privati .
In situaţia în care un operator economic nu poate îndeplini cerinţa referitoare la experienţa similară, acesta are posibilitatea de a se
asocia cu un alt operator economic în vederea depunerii unei oferte comune sau poate invoca susţinerea unor terţi, caz în care
experienţa similară se demonstrează prin luarea în considerare a resurselor tuturor membrilor grupului.
Nota 1: Certificarile vor fi emise sau contrasemnate de beneficiar (autoritate contractanta sau client privat)care probeaza
indeplinirea celor asumate in DUAE si urmeaza a fi prezentate la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat
pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
Nota 2: Daca se vor prezenta ca experienta similara contracte care au ca obiect prestarea mai multor tipuri de servicii sau lucrari
atunci ofertantul are obligatia sa evidentieze si sa dovedeasca in mod clar in documentele reprezentand certificari de buna prestare
depuse, care sunt serviciile si lucrarile de natura a indeplini solicitarile din fisa de date a achizitiei.
Nota 3: Ca si conditie de validitate, sub sanctiunea considerarii cerintei ca neindeplinita, documentele reprezentand certificari de
buna prestare vor avea numar de inregistrare si semnatura emitentului; lipsa acestora fiind vicii de forma care lipsesc documentele
de forta probanta.
Nota 4: Daca este cazul, se vor depune, odata cu DUAE, urmatoarele documente : angajamentul ferm al tertului sustinator din care
rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia, a acordului de subcontractare si
2.) Diplome de studii si calificari profesionale
a) Inginer proiectant instalații electrice atestat ANRE grad B- 1 persoana
b) Arhitect cu drept de semnătură atestat conform legii 184/2001 republicată, privind organizarea și exercitarea profesiei de
arhitect - 1 persoana
c) Inginer topograf Cat B - 1 persoana - Documentele justificative sunt: diplome de studii sau după caz certificate de
atestare/calificare sau autorizații eliberate de Autorități competente, valabile la data prezentării, semnate olograf de către angajat,
cu mențiunea ”conform cu originalul”; CV-ul însoțit de documente relevante; declarații de disponibilitate
3.) Proportia de subcontractare
Conform art. 179 lit.k din Legea nr. 98 din 19 mai 2016, se solicita informatii privind partea din contract pe care ofertantul are

Anunt publicat: [CN1026459/24.11.2020] Pagina 6


Generat la: 02.12.2020 12:13
Sistemul Electronic de Achizitii Publice

intentia sa o subcontracteze.
Acordul de subcontractare se depune odata cu DUAE pana la data limita a depunerii ofertelor din anuntul de participare.
Se va preciza partea din contract pe care operatorul economic intentioneaza sa o subcontracteze.
In cazul în care operatorul economic a decis sa subcontracteze o parte din contractul de achizitie publica si se bazeaza pe
capacitatile subcontractantului pentru executarea partii respective, trebuie sa se completeze un DUAE separat pentru astfel de
subcontractanti.
Subcontractantul propus poate fi inlocuit o singura data in cazul in care autoritatea contractanta constata ca acesta nu are
capacitatea tehnica si profesionala necesara pentru partea din contract pe care acesta urmeaza sa o indeplineasca.
În cazul în care, un ofertant subcontracteaza o parte din contract si este declarat câstigator al procedurii de atribuire, va depune
înainte de încheierea contractului de achizitie publica cu autoritatea contractanta, contractul încheiat între ofertant si
subcontractant, care se constituie anexa la contractul de achizitie publica.
Resursele materiale si umane ale subcontractantilor declarati se iau în considerare pentru partea lor de implicare în contractul de
achizitie publica care urmeaza sa fie atribuit, daca sunt prezentate documente relevante în acest sens. - Se va completa in DUAE si
se va depune Acordul de subcontractare pana la data limita a depunerii ofertelor din anuntul de participare.
1.) Certificate emise de organisme independente cu privire la standardele de asigurare a calitatii
Autoritatea contractantă poate solicita prezentarea de către operatorii economici a unor certificări specifice, acordate de organisme
independente care atestă respectarea de către aceștia a anumitor standarde de asigurare a calitătii, inclusiv cu privire la
accesibilitatea pentru persoanele cu dizabilități, care se vor raporta la sistemele de asigurare a calității bazate pe seriile de standarde
europene relevante certificate de organisme aceditate. Autoritatea contractantă are obligaţia, în conformitate cu principiul
recunoaşterii reciproce, de a accepta certificate echivalente cu certificările specifice, emise de organisme de certificare acreditate
stabilite în alte state membre. Pe cale de excepție de la prezentul criteriu, în cazul în care se poate demonstra că un operator
economic nu a avut acces la un certificat de calitate astfel cum este solicitat de autoritatea contractantă ori nu are posibilitatea de a-
l obţine în termenele stabilite, din motive care nu îi sunt imputabile, autoritatea contractantă are obligaţia de a accepta orice alte
probe sau dovezi prezentate de operatorul economic respectiv, în măsura în care probele/dovezile prezentate confirmă asigurarea
unui nivel corespunzător al calităţii echivalent cu cel solicitat de autoritatea contractantă. - Se va depune Certificat ISO 9001 sau
echivalent emis de un organism notificat pentru executant

III.1.5) Informatii privind contractele rezervate


Contractul este rezervat atelierelor protejate si operatorilor economici al caror scop este integrarea sociala si profesionala a
persoanelor cu handicap sau defavorizate: Nu
Contractul poate fi executat numai in cadrul unor programe de angajare protejata: Nu

III.2) Conditii referitoare la contract

III.2.1) Informatii privind o anumita profesie


Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii: Nu
Precizati actele cu putere de lege si actele administrative aplicabile: -
Precizati actele cu putere de lege si actele administrative aplicabile: --

III.2.2) Conditii de executare a contractului


-

III.2.3) Informatii privind personalul responsabil cu executarea contractului


Obligatie de a preciza numele si calificarile profesionale ale angajatilor desemnati pentru executarea contractului: Nu

Sectiunea IV: Procedura

IV.1) Descriere

IV.1.1) Tipul procedurii


Licitatie deschisa

IV.1.3) Informatii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achizitii


-

IV.1.4) Informatii privind reducerea numarului de solutii sau de oferte in timpul negocierii sau al
dialogului
Aplicarea unei licitatii care sa se deruleze in etape succesive pentru a reduce progresiv numarul solutiiloe care trebuie discutate sau

Anunt publicat: [CN1026459/24.11.2020] Pagina 7


Generat la: 02.12.2020 12:13
Sistemul Electronic de Achizitii Publice

al ofertelor care trebuie negociate: Nu

IV.1.5) Informatii privind negocierea


Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a atribui contractul pe baza ofertelor initiale fara a desfasura negocieri: Nu

IV.1.6) Informatii despre licitatia electronica


Se va organiza o licitatie electronica: Nu

IV.1.8) Informatii despre Acordul privind achizitiile publice (AAP)


Achizitia intra sub incidenta Acordului privind achizitiile publice: Nu

IV.2) Informatii administrative

IV.2.1) Publicarea anterioara privind aceasta procedura


Numarul anuntului in JOUE:

IV.2.2) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare


Data si ora locala: 28.12.2020 15:00

IV.2.3) Data estimata a expedierii invitatiilor de prezentare a ofertelor sau de participare catre candidatii
selectati
-

IV.2.4) Limbile in care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:


Romana

IV.2.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentinta oferta
Oferta trebuie sa fie valabila pana la: 28.04.2021
Durata in luni: 4

IV.2.7) Conditii de deschidere a ofertelor


Data: 28.12.2020; Ora locala: 15:00
Locul:
In SEAP

Sectiunea VI: Informatii complementare

VI.1) Informatii privind periodicitatea


Aceasta achizitie este periodica: Nu
Perioadele estimate de publicare a anunturilor viitoare: -

VI.2) Informatii privind fluxurile de lucru electronice


Se va utiliza sistemul de comenzi electronice: Nu
Se va accepta facturarea electronica: Nu
Se vor utiliza platile electronice: Nu

VI.3) Informatii suplimentare


-

VI.4) Proceduri de contestare

VI.4.1) Organismul de solutionare a contestatiilor


Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3; Localitatea: Bucuresti; Cod postal: 030084; Tara: Romania; Telefon: +40 213104641; Fax:
+40 213104642 / +40 218900745; E-mail: office@cnsc.ro; Adresa internet: (URL) http://www.cnsc.ro;

Anunt publicat: [CN1026459/24.11.2020] Pagina 8


Generat la: 02.12.2020 12:13
Sistemul Electronic de Achizitii Publice

VI.4.2) Organismul competent pentru procedurile de mediere


-

VI.4.3) Procedura de contestare


Precizari privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:
Legea 1010/2016 art. 8 litarea a)

VI.4.4) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind procedura de contestare


-

VI.5) Data expedierii prezentului anunt


20.11.2020

Anunt publicat: [CN1026459/24.11.2020] Pagina 9


Generat la: 02.12.2020 12:13

S-ar putea să vă placă și