Sunteți pe pagina 1din 46

UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA

FACULTATEA DREPT

CATEDRA PROCES PENAL ȘI CRIMINALISTICĂ

CHILIAN DUMITRU

DOSARUL APĂRĂRII

Portofoliu

Conducător ştiinţific: _____________ VÎZDOAGĂ Tatiana (Doctor în drept, Conferenţiar


universitar)
(semnătura)

Autorul: ______________ CHILIAN Dumitru


(semnătura)

CHIŞINĂU-2020
În realizarea justiţiei penale, respectarea drepturilor şi intereselor legitime ale
indivizilor are o conotaţie privată şi o alta publică. Prin recunoaşterea şi garantarea exercitării
efective a dreptului la apărare al inculpatului, prin asistarea sa de către un avocat cu pregătirea
adecvată acuzatorului, se armonizează cele două interese publice (acuzarea şi apărarea). În
conţinutul dreptului de apărare este cuprinsă şi asistenţa juridică a părţilor de către un apărător,
persoană cu pregătire specială în materia de drept şi care are, prin lege, posibilitatea să apere
drepturile şi interesele legitime ale părţilor
În conformitate cu art.67 alin.(1) CPP RM, apărător este persoana care, pe parcursul
procesului penal, reprezintă interesele bănuitului, învinuitului, inculpatului, îi acordă asistenţă
juridică prin toate mijloacele şi metodele neinterzise de lege.
Odată ce avocatul acceptă să acorde asistenţă juridică pe o anumită cauză, avocatul
acceptă şi obligaţia legală de a acţiona cu toată diligenţa necesară pentru a obţine un rezultat
pozitiv pentru beneficiarul minor, îmbunătăţindu-i situaţia.
Începând cu momentul intervenirii în proces, pe parcursul urmăririi penale, cât şi pe
parcursul judecării cauzei, avocatul urmează să includă toate materialele importante pe cauză
într-un dosar al apărării, care urmează a fi un instrument util în construirea apărării.
Dosarul de apărare al avocatulu, ar putea să includă următoarele:
 Copia ordonanţei de pornire a urmăririi penale;
 Copia ordonanţei de recunoaştere în calitate de bănuit;
 Copia ordonanţei de învinuire;
 Copia procesului-verbal de reţinere (dacă este cazul);
 Copia de pe actul procedural de aplicare a măsurii preventive;
 Copiile de pe ordonanţele de numire a expertizelor şi de pe concluziile experţilor;
 Notiţele făcute în timpul luării de cunoştinţă cu materialele urmăririi penale;
 Copiile materialelor considerate cele mai relevante (declaraţiile unor martori, procese-
verbale ale unor acţiuni etc.);
 Materiale ce caracterizează copilul, datele despre mediul de trai şi educaţie, instruire,
referatul presentinţial;
 Copiile cererilor înaintate;
 Descrierea detaliată a faptelor pe care le-a relatat clientul său;
 Notiţele ce ţin de activitatea apărătorului (planul de acţiuni pentru apărare, notiţe privind
acţiunile întreprinse şi rezultatele obţinute, schiţe privind cercetarea probelor în instanţă etc.);
 Materialul probator în apărare.
 Rechizitoriul.
După citirea la rând a materialelor, avocatul are o imagine generală şi poate să treacă la luarea
de notiţe şi copierea unor materiale din dosar. În acest sens avocatul poate folosi un aparat de
fotografiat performant, care i-ar permite copierea integrală a tuturor materialelor din dosar în
timp relativ scurt şi posibilitatea de a lucra mai apoi cu acestea la calculator.
Cererile şi plângerile înaintate. Odată cu examinarea minuţioasă a acestora se pot face notiţe
despre încălcările de procedură, contradicţii etc. Apoi pot fi examinate declaraţiile altor
persoane şi concluziile expertizei. O atenţie deosebită trebuie atrasă şi examinării concluziilor
de învinuire sau rechizitoriului. De asemenea, trebuie analizată lista probelor propuse de
procuror.
Cuprins

1. Contract de asistență juridică


2. Formularul mandatului avocatului
3. Ordonanța privind pornirea urmăririi penale
4. Proces-verbal de reținere
5. Proces-verbal de percheziție
6. Ordonanța de recunoaștere a persoanei în calitate de bănuit
7. Proces-verbal de audiere a bănuitului
8. Proces-verbal de audiere al părții vătămate
9. Proces- verbal de audiere al martorului
10. Ordonanța de punere sub învinuire
11. Rechizitoriul
12. Referință la Rechizitoriu
13. Cazier Judiciar
UNIUNEA AVOCAŢILOR DIN REPUBLICA MOLDOVA
BAROUL AVOCAŢILOR DIN CIRCUMSCRIPŢIA CHIŞINĂU
CABINETUL AVOCATULUI ” CHILIAN DUMITRU”

MD 2025, mun. Chişinău, str. Calea Orheiului 17/1, of.20


mob. 069171257e-mail: chilian.dumitru@gmail.com

CONTRACT DE ASISTENŢĂ JURIDICĂ


Nr.10

Încheiat la data de 11.12.2020, în mun. Chişinău, Republica Moldova, între:

I. Cabinetul avocatului ” CHILIAN DUMITRU” înfiinţat prin decizia Uniunii


Avocaţilor din Republica Moldova nr.123 din 10.10.2018, cu sediul pe str. Calea
Orheiului 17/1. Of. 20, mun. Chișinău, în persoana dlui Chilian Dumitru,
„Avocatul”, și

II. PETRU MACIUCA., cu domiciliul pe str.Ginta Latină 12/2, ap, 23, mun.
Chișinău, în continuare „Client”.

Părţile prezentului Contract au convenit asupra următoarelor:


(1) Angajarea:
Prin prezentul contract, Clientul angajează Avocatul pentru acordarea asistenţei
juridice în legătură cu reprezentarea intereselor cet. PETRU MACIUCA la
Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani.
(2) Calitatea asistenţei:
Avocatul se obligă să acorde asistenţă juridică şi să execute obligaţiile sale
izvorâte din prezentul contract cu toată diligenţa, eficienţa şi economia necesară, în
conformitate cu procedeele şi practicile profesionale general acceptate, şi se obligă să
respecte practicile rezonabile de gestiune, să utilizeze tehnologiile avansate şi metodele
de apărarea corespunzătoare.
Avocatul este obligat să informeze clientul prin intermediul mijloacelor de
comunicare despre cursul procesului judiciar în care este implicat.
Clientul este de acord că Avocatul nu a dat nici o garație de câștig şi nu este
responsabil de rezultatele cazului, ce constituie obiectul prezentului contract.
(3) Onorariul Avocatului:
Onorariul Avocatului pentru participarea în prima instanţa (fapt care include
următoarele: examinarea materialelor dosarului, pregătirea și depunerea cererii de
chemare în judecată, participarea în cadrul şedinţelor de judecată, pregătirea unor
potenţiale referinţe, explicaţii şi alte materiale etc.), va constitui 15000 lei ,care
urmează a fi achitat nu mai târziu de data examinării pricinii în prima instanţă.
Dacă Clientul nu achită onorariul şi cheltuielile convenite în cuantumul şi
termenii prevăzuți în contract, Avocatul este în drept să rezilieze unilateral contractul
de asistență juridică și să se adreseze în instanța de judecată pentru încasarea
onorariului de participare de la Client în mod forțat.
Onorariul Avocatului pentru participarea în instanţele superioare va fi agreat
prin acord suplimentar cu ajutorul Avocatului.
(4) Obligaţia de confidenţialitate:
Avocatul se obligă să trateze şi să păstreze toate informaţiile şi documentele
referitoare la cazul Clientului şi la obiectul consultaţiilor şi asistenţei sale, drept strict
confidenţiale şi private. Avocatul se obligă să depună toate eforturile necesare
rezonabile în scopul prevenirii dezvăluirii din imprudenţă sau în alt mod, a unor
asemenea informaţii oricărei persoane terţe.
(5) Termen şi reziliere:
Fiecare parte este în drept să rezilieze prezentul Contract, oricând şi din orice
motiv, printr-un preaviz de cel puţin 1 lună, întocmit în formă scrisă şi transmis
celeilalte părţi. Totuşi, în cazul încălcării de către una din Părţi a oricărei obligaţii
materiale legate de prezentul Contract, cealaltă Parte va fi în drept sa rezilieze
Contractul dat, imediat printr-un preaviz simplu scris, prezentat Părţii vinovate de
încălcare.
(6) Legea şi litigii:
Dreptul aplicabil raporturilor izvorâte din prezentul Contract va fi cel al
Republicii Moldova, iar dacă litigiile apărute între Părți nu vor putea fi soluționate pe
cale amiabilă, acestea sunt în drept să se adreseze instanţelor de judecată competente.
În conformitate cu cele menționate, prezentul Contract este semnat de către
Părţi, în două exemplare originale.

PENTRU AVOCAT PENTRU CLIENT

Cabinetul avocatului Numele/Prenumele: PETRU MACIUCA

,, CHILIAN DUMITRU” IDNP: 200904700200

Avocat CHILIAN DUMITRU email: petru.maciuca@gmail.com

email: chilian.dumitru@gmail.com tel.: 079345433

tel.: 069171257

_______________ __________________

(semnătura) (semnătura)
Seria MA nr. 0345654
Biroul asociat de avocaţi
Cabinetul avocatului ,, CHILIAN DUMITRU”
Sediul or.Chișinău, str. Calea Orheiului 17/1. Of. 20
Tel. 069171257
Email. chilia.dumitru@gmail.com

MANDAT
din 09.02.2018

Avocatul CHILIAN DUMITRU , nr. licenţei 1995 din 01.06. 2018, în conformitate
cu:
1) Contractul de asistenţă juridică nr. 10 din 12.12.2020
2) Decizia coordonatorului Oficiului teritorial al Consiliului Naţional pentru Asistenţă
Juridică Garantată de Stat nr. _2 din 10.12.20________,
se împuterniceşte să acorde asistenţă juridică în cauza penală a infracțiunii prevăzută
la art.165 alin.(2),lit.b),d), Codul Penal al Republicii Moldova, a inculpatului
PETRU MACIUCA.,
Semnătura avocatului
Ştampila

În conformitate cu art. 68 din Codul de procedură penală al Republicii Moldova,


împuternicirile apărătorului sînt:
Apărătorul, în funcţie de calitatea procesuală a persoanei ale cărei interese le apără,
are dreptul:
1) să cunoască esenţa bănuielii sau învinuirii;
2) să participe, la propunerea organului respectiv, la efectuarea de către organul de
urmărire penală a acţiunilor procesuale şi la toate acţiunile procesuale efectuate la
solicitarea sa;
3) să explice persoanei pe care o apără drepturile şi să atenţioneze persoana care
efectuează acţiunea procesuală asupra încălcărilor legii comise de ea;
4) să pregătească materiale în cauza respectivă;
5) să prezinte documente sau alte mijloace de probă pentru a fi anexate la dosarul
penal şi cercetate în şedinţa de judecată;
6) să ceară recuzarea persoanei care efectuează urmărirea penală, a judecătorului,
procurorului, expertului, interpretului, traducătorului, grefierului;
7) să înainteze cereri;
8) să facă obiecţii împotriva acţiunilor organului de urmărire penală şi să ceară
includerea obiecţiilor sale în procesul-verbal respectiv;
9) să ia cunoştinţă de procesele-verbale ale acţiunilor efectuate cu participarea lui şi
să ceară completarea lor sau includerea obiecţiilor sale în procesul-verbal respectiv;
10) să ia cunoştinţă de materialele cauzei penale din momentul terminării urmăririi
penale şi să noteze orice date din dosar, să facă copii;
11) să participe la şedinţele de judecată în primă instanţă, în apel, în recurs, precum
şi la judecarea cauzei pe cale extraordinară de atac;
12) să pledeze în dezbateri judiciare;
13) la solicitarea sa, să primească gratuit copii de pe hotărîrile care se referă la
drepturile şi interesele persoanei pe care o apără;
14) să depună plîngeri împotriva acţiunilor şi hotărîrilor organului de urmărire
penală, precum şi să atace sentinţa sau orice altă hotărîre judecătorească în cauza
respectivă;
15) să participe la împăcarea cu partea oponentă dacă persoana pe care el o apără
participă la împăcare;
151) să participe la procesul de mediere la solicitarea persoanei pe care o apără;
16) să facă obiecţii referitor la plîngerile altor participanţi la proces despre care a
fost informat de către organul de urmărire penală sau a aflat despre ele din alte
surse, precum şi să-şi expună părerea în şedinţa de judecată referitor la cererile şi
propunerile altor participanţi la proces şi referitor la chestiunile soluţionate de
instanţa de judecată;
17) să facă obiecţii împotriva acţiunilor ilegale ale celorlalţi participanţi la proces;
18) să facă obiecţii împotriva acţiunilor preşedintelui şedinţei de judecată;
19) să-i fie compensate cheltuielile suportate în cauza penală de la persoana
interesele căreia le apără sau, în cazurile prevăzute de lege, din bugetul statului;

Numele și prenumele clientului PETRU MACIUCA.

Semnătura clientului*

* Dacă se întocmește o procură, avocatul va nota pe versoul mandatului textul


„Conform procurii anexate” și va semna versoul mandatului în locul clientului.
ORDONANŢĂ
privind pornirea urmăririi penale

mun.Chişinău 10.03.2018

Organul de urmărire penală


reprezentat de ofiţerul de urmărire penală
al DUP al IGPF al MAI, inspector D.M,
examinând raportul cu privire la
autosesizarea organului de urmărire
penală, -

A
c
o
n
s
t
a
t
a
t
:

D.P acționînd prin înțelegere


prealabilă de comun acord cu P.M,
repartizînd rolurile, urmărind scopul
îndemnării, determinării și înlesnirii la
practicarea prostituției a mai multor
persoane, cu tragerea de foloase de pe
urma practicării prostituției, la
01.02.2019, în cadrul discuției avute cu R.
F în restaurantul ,,COCOS PRIVE,, situat
în mun. Chișinău, str. Mihai Eminescu,
20, prin discuții a îndemnt-o și a
determinat-o să meargă în Turcia, orașul
Ankara în vederea practicării prostituției,
sub pretextul obținerii veniturilor de pînă
la 800 euro pe zi.
R. F urma să-i transmită lui P.M
30% din veniturile care vor fi încasate de
la clienți.
Cheltuielile privind perfectarea
pașaportului internațional, deplasare și
cazare în orașul Ankara, Turcia, urmau a
fi suportate de P.M.
Ulterior, la 06.02.2019, P.M
acționînd în vederea realizării intențiilor
sale criminale, i-a indicat lui R. F să
meargă la secția de pașapoarte, amplasată
în mun. Chișinău, str. Eminescu, pentru a
perfecta pașaportul internațional, în acest
sens, prin intermediul serviciului taxi i-a
transmis suma de 1800 lei, care a fost
transmisă lui D.P de către P.M.
La 07.02.2019, P.M acționînd în
vederea realizării intențiilor sale
criminale, scopul îndemnării, determinării
și înlesnirii la practicarea prostituției a
persoanelor, aflîndu-se în restaurantul
,,COCOS PRIVE,,împreună cu R. F și
R.F, sub același pretext de obținere a unor
venituri mari, prin discuții a îndemnat-o și
determinat-o pe R.F în vederea practicării
prostituției în condiții similare propuse și
R. F, după obținerea acordului lui R.F, în
scopul înlesnirii la practicarea prostituției,
i-a trasmis suma de 1800 lei, care anterior
a fost transmisă de P.M, indicîndu-i să se
deplaseze la secția de pașapoarte ca să-și
perfecteze pașaportul în regim de urgență
pentru deplasare în Turcia, orașul
Ankara.
După ce R.F a informat pe P.M
despre perfectarea pașapoartelor, ultimul
i-a comunicat lui R. F și R.F că la
09.02.2019, ora 23.30 urmează să se
prezinte la gara auto din sectorul Centru,
mun. Chișinău, pentru a se deplasa
împreună spre or. București, România, de
unde, pe cale avia vor pleca în Turcia,
orașul Ankara.
La 09.02.2019, ora 23.30, D.P
împreună cu P.M, aflîndu-se gara auto din
sectorul Centru, mun. Chișinău,
intenționînd să le transporte pe R. F și R.F
în Turcia, orașul Ankara, în scopul
practicării prostituției cu obținerea unor
foloase materiale, au fost reținuți.
Reeşind din cele expuse, din fapta
documentată rezultă bănuială rezonabilă
că a fost săvîrşită infracţiunea prevăzută
de art. 165 alin. (2), lit. b), d) Cod penal,
adică recrutarea, transportarea, cu sau fără
consimţămîntul acesteia, în scopul
exploatării sexuale comerciale a două
persoane, săvîrşită prin înşelăciune,
asupra a două persoane, de două persoane.
În temeiul articolelor 262 şi 274
Cod de procedură penală,
dis
pu
ne:

1. Începerea urmăririi penale


conforD.Mănuielei rezonabile că a fost
săvîrşită infracţiunea prevăzută de art. 165
alin. (2), lit. b), d) Cod penal.
2. A atribui prezentei cauze
penale numărul statistic de ordine
2018010 £££ .

Ofiţer de urmărire penală al


DUP al IGPF al MAI
Inspector MB
PROCES-VERBAL
DE REŢINERE

La Gara auto din sect.Centru a


mun.Chisinau 9
februarie 2019
locul de întocmire a procesului verbal

data întocmirii

ora
____00 şi __35__ min

Organul de urmărire penală


reprezentat căpitan de poliție, C.C. în
biroul 15 al IP sec. Centru, în
conformitate cu prevederile art. 166, 167,
173, 260, 261 CPP al RM a întocmit
prezentul proces verbal.
Reţinerea de facto la
„__9__”februarie 2018 ora „_00____”şi
_30_____min
Gara auto din sect.Centru a
mun.Chisinau
locul reţinerii

a numitului:
Numele, prenumele
____________________P.M
________________________________
Ziua, luna, anul naşterii
_________________16 martie 1982_
_______________________ _________
Locul
naşterii_________________________
or,Chisinau
___________
Cetăţenia__________________________
___moldovean______________________
_ ___________
Studiile___________________________
___gimnaziale___________________
______________
Situaţia
militară_______________________
supus militar_____________
___________________
Situaţia
familiară_____________________celibat
ar________________
______________________
Domiciliu_________________________
___________or.Chisinau str.Matei
Basarab 7/2_apartmenul nr.6
Ocupaţia_________________________șo
mer______________________________
_________________
Posesor al buletinului de identitate
200011334467____eliberat _ÎS “Cris
Registru”__________________
Antecedentele penale_____nu
sunt______________________________
_________________________

Temeiurile şi motivele reţinerii


(conforart.166,169,170 CPP)Bănuitul D.P
in comun acord cu P.M aproximativ la ora
13:00 pe data de 01.02.2018, in cadrul
intilnirii avute cu R. F in restuarantul
„,,COCOS PRIVE,,” prin discutii a
indemnat-o si a determinat-o sa mearga in
Turcia, orasul Ankara in vederea
practicarii prostitutie sub pretextul
obtinerii veniturilor de pina la 800 euro pe
zi. R. F urma sa-i transmita 30% din
veniturile incasate de la clienti. Ulterior,
la data de 06.02.2018 P.M i-a indicat lui
R. F sa mearga la sectia de pasapoarte
amplasata in mun.Chisinau, str. M.
Eminescu pentru perfectarea pasaportului
international, astfel prin intermediul
serviciului de taxi ia transim suma de
1800 de lei. La data de 07.02.2018 P.M,
aflinduse la restaurantul „,,COCOS
PRIVE,,”, impreuna cu R. F si R.F, sub
pretext de obtinere a unor venituri mari,
prin discutii a indemnat-o si a determinat-
o sa practice prostitutia in conditii
similare propuse R. F. P.M i-a transmis
suma de 1800 lei lui R.F pentru
perfectarea pasaportului in regim de
urgenta pentru deplasarea in Turcia, or.
Ankara. Ulterior, P.M i-a informat pe R. F
si R.F ca la data de 09.02.2017 la orele
23:30 sa se prezinte la gara auto din sect.
Centru a mun. Chisinau pentru a se
deplasa spre Bucuresti, Romania de unde
pe calea Avia cor pleca in Turcia, or.
Ankara.
Prin urmare, la data de 09.02.2018
la orele 00:00 si 00:30, P.M si P.M au fost
retinuti la gara auto din sect. Centru a
mun. Chisinau intentionidn sa le
transporte pe R. F si R.F in Turcia, or.
Ankara in scopul practicarii prostitutiei cu
obtinerea unor foloase materiale.
Motivul reținerii persoanei a fost efectuat
în baza art. 166 alin(1) pct.1CPP pentru
săvârșirea infracțiunii prevăzute la art.
165 al(2).
Descrierea faptei/faptelor de
comiterea căreia este bănuită sau învinuită
persoana reţinută
(locul, timpul, modul de comitere,
încadrarea juridică)
Rezultatele percheziţiei corporale
efectuate în conformitate cu prevederile
articolului 130 CPP R.Moldova
- În urma percheziției corporale
asupra sa a fost depistate in geanta
sa 2 bilete
Bilet no. OT12AM45582 ruta
București-Ankara, beneficiar R.F.R.F,
data zborului 09.02.2019 ora 14:20, nr.
Comenzii WS9200FF7269
Bilet no. OT12AM45583 ruta
București-Ankara, beneficiar R. F.R. F,
data zborului 09.02.2019 ora 14:20, nr.
Comenzii WS9200FF4652

Date cu privire la ţinuta vestimentară a


persoanei reţinute
Bănuitul era imbrăcat intr-o scurta
de culoare sura, o pereche de blugi
albastri, o jacheta neagra și purta
încălțăminte de culoare neagra iar pe cap
purta un caciula de culoare neagra
______________________
Starea fizică a persoanei reţinute

(date cu privire la prezenţa vătămărilor

sau leziunilor corporale la persoana

reţinută) Leziuni și vătamari nu i-au

fost provocate persoane

reținute___________________________

__________

Plîngeri referitore la starea sănătăţii a


persoanei reţinute
Nu
sunt______________________________
__________________________________
______________
__________________________________
__________________________________
________________
Cereri ale persoanei reţinute de a avea
acces la un examen medical, inclusiv pe
cont propriu
Nu a fost
solicitat___________________________
__________________________________
_________
__________________________________
__________________________________
________________

Despre reţinere au fost informate


(persoana concretă, numele, prenumele,
precum şi numărul de telefon)
__________________________________
__________________________________
_________________
(se
indică persoanele cărora le-a fost comunicat
despre reţinere)

Drepturile şi obligaţiile, prevăzute de art.


64 CPP al R. Moldova, mi-au fost
comunicate,explicate şi mi s-au înmînat
înscris, inclusiv dreptul de a tăcea, de a nu
mărturisi împotriva sa, de a da explicaţii
care se includ în procesul verbal, de a
beneficia de prezenţa unui apărător şi a
face declaraţii în prezenţa acestuia.

Notă: Drepturile şi obligaţiunile au fost


înmînată.

Persoana reţinută

___________________________

semnătura persoanei

Persoana reţinută P.M a fost repartizată în


izolatorul de detenţie preventivă nr.13 din
mun. Chișinău.

Informaţii cu privire la aplicarea în


procesul reţinerii a forţei fizice, a
mijloacelor speciale sau a armei de foc.
Nu sunt
Obiecţiile Persoanei reţinute împotriva
acţiunilor organului de urmărire penală
care a întocmit procesul verbal de
reţinere:
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
_________________

Procesul verbal a fost dat citirii de ofițerul


de urmărire penală, SUP IP Buiucani
mun, Chișinău, Căpitan de poliție C.C.

O copie a prezentului proces verbal mi-a


fost înmînată la data de
,,__09___,,________iulie________2020_
___ ora __01___ şi _10_____min.

Persoana reţinută
PETRU MACIUCA
Apărătorul
CHILIAN DUMITRU

Reprezentantul organului de urmărire


penală Căpitan de poliție C.C
NOTĂ: Reţinerea P.M a fost adusă la
cunoştinţa procurorului Vasile Lupu la
ora 09 şi 30 min.

Reprezentantul organului de urmărire


penală
C.C.
PROCES-VERBAL
DE PERCHEZIȚIE
mun. Chișinău
09 februarie 2019

început la ora 00 și 30 min

încheiat la ora 00 și 50 min

Ofiţerul de urmărire penală al


Inspectoratului de poliţie sect.
Centru, mun. Chișinău, căpitan de
poliţie A.R , în baza plîngerii
victimei R.F despre intenția
persoanelor D.P și P.M de a o
determina la practicarea
prostituției în Ankara, Turcia, sub
pretextul obținerii veniturilor
materiale, împreună cu:
– inspectorul poliţiei
criminale, locotenent major de
poliţie, M.M;
– inspectorul operativ de
sector, locotenent de poliţie M.B;
– specialistul, expert-
criminalist, căpitan de poliţie M.X,
căruia, în conformitate cu art. 277
CPP i-au fost explicate drepturile și
obligaţiile, prevăzute în art. 87
CPP, și care a fost prevenit despre
răspunderea pentru prezentarea cu
bună-știinţă a unor concluzii false,
conform art. 312 CP.
Percheziția corporală a fost
efectuată folosind surse artificiale
de iluminare. În corespundere cu
art. 124, 260-261, am întocmit
prezentul proces-verbal.
Prin percheziția corporală
s-a constatat: „Asupra persoanei
P.M, în buzunarul interior al
jachetei, au fost depistate două
bilete tip auto, ruta Chișinău-
București, cu următoarele indice
de determinare:
- Bilet no. WS726592 ruta Chișinău-
București, nr. Comenzii
BA2991064
- Bilet no. WS726593 ruta Chișinău-
București, nr. Comenzii
BA8365937
La fel, în geanta bănuitului P.M au
fost depistate două bilete tip avia,
ruta București-Ankara, cu
următoarele indice de determinare:
- Bilet no. OT12AM45582 ruta
București-Ankara, beneficiar
R.F.R.F, data zborului 09.02.2019
ora 14:20, nr. Comenzii
WS9200FF7269
- Bilet no. OT12AM45583 ruta
București-Ankara, beneficiar R.
F.R. F, data zborului 09.02.2019
ora 14:20, nr. Comenzii
WS9200FF4652
În cadrul percheziției
corporale au fost utilizate
următoarele mijloace
tehnico-științifice:
Aparatul de fotografiat Nikon
D3000. Au fost folosite metodele
fotografiei judiciare: foto-schiță,
foto de nod și foto-detaliu.
Au fost ridicate următoarele
obiecte:
- Bilet no. WS726592 ruta Chișinău-
București, nr. Comenzii
BA2991064
- Bilet no. WS726593 ruta Chișinău-
București, nr. Comenzii
BA8365937
- Bilet no. OT12AM45582 ruta
București-Ankara, beneficiar R.F,
A.M, data zborului 09.02.2019 ora
14:20, nr. Comenzii
WS9200FF7269
- Bilet no. OT12AM45583 ruta
București-Ankara, beneficiar R. F,
A.M data zborului 09.02.2019 ora
14:20, nr. Comenzii
WS9200FF4652

Aceste obiecte au fost


ridicate în prezenţa participanţilor
la cercetare. Plicurile au fost
sigilate cu ștampila nr. 127. Pe
aceste ambalaje au fost specificate:
data, locul și modul de ridicare a
obiectelor, confirmate de
semnăturile tuturor participanţilor
la percheziție.
Procesul-verbal a fost
întocmit într-un singur exemplar și
citit în glas celor prezenţi la faţa
locului. Din partea participanţilor
obiecţii, observaţii cu privire la
modul în care s-a efectuat
percheziția și cu privire la cele
consemnate în procesul-verbal nu
au parvenit.

Specialist, expert-criminalist,
căpitan de poliţie
M.X

Inspectorul poliţiei criminale,


locotenent major
de poliţie
M.M

Inspectorul operativ de sector,


locotenent de poliţie
M.B

Persoana asistentă
T.T

Ofiţerul de urmărire penală


al IP Buiucani, mun. Chișinău,
căpitan de poliţie
A.R
ORDONANŢĂ
de recunoaştere a persoanei în calitate de
bănuit

(mun.Chisinau )
09 februarie 2018

Procuror în Procuratura
_Centru, examinând materialele
cauzei penale nr.2018010,-

C O N S T A T:

Urmărirea penală în prezenta


cauză a fost pornită la 9 februarie
2018, de către organul de urmărire
penală al Inspectoratului de Poliție
sect Centru mun Chisinau în temeiul
unei bănuieli rezonabile privind
săvârșirea infracțiunii prevăzute de
art. 165 alin. (2), lit. b), d) din Codul
penal, pe faptul că
1. D.N, acţionând prin
înţelegere prealabilă de
comun acord cu P.M,
repartizând rolurile,
urmărind scopul
îndemnării, determinării
şi înlesnirii la
practicarea prostituţiei a
mai multor persoane, cu
tragerea de foloase de pe
urma practicării
prostituţiei, la
01.02.2018, în cadrul
întâlnirii avute cu A.M.
în restaurantul
„,,COCOS PRIVE,, ’
situat în mun. Chişinău,
str. Ismail, prin discuţii a
îndemnat-o şi a
determinat-o să meargă
în Turcia, oraşul Ankara
în vederea practicării
prostituţiei sub pretextul
obţinerii veniturilor de
până la 800 euro pe zi.
2. A.M urma să transmită
lui D.N 30% din
veniturile care vor fi
încasate de la clienţi.
3. Ulterior, la data de
06.02.2018, P.M
acţionând în vederea
realizării intenţiilor sale
criminale, i-a indicat lui
A.Msă meargă la secţia
de paşapoarte amplasată
în mun. Chişinău, str.M.
Eminescu pentru a
perfecta paşaportul
internaţional, în acest
sens prin intermediul
serviciului de taxi i-a
transmis suma de 1 800
lei, care la rândul său i-a
fost transmisă lui P.M de
către D.N
4. La 07.02.2018, P.M,
acţionând în vederea
realizării intenţiilor sale
criminale, în scopul
îndemnării, determinării
şi înlesnirii la
practicarea prostituţiei a
persoanelor, aflându-se
în restaurantul
„,,COCOS PRIVE,,”,
împreună cu A.Mşi Y.
Y., sub acelaşi pretext
de obţinere a unor
venituri mari, prin
discuţii a îndemnat-o şi
determinat-o pe R.Fîn
vederea practicării
prostituţiei în condiţii
similare propuse şi A.M.
şi după obţinerea
acordului Y. Y., în
scopul înlesnirii
practicării prostituţiei i-a
transmis suma de 1 800
lei, care anterior i-a fost
transmisă de D.N,
indicându-i să se
deplaseze la secţia de
paşapoarte şi să-şi
perfecteze paşaportul
internaţional în regim de
urgenţă pentru deplasare
în Turcia, or. Ankara.
5. Astfel, după ce R.Fa
informat-o pe P.M
despre perfectarea
paşapoartelor în vederea
plecării peste hotarele
Republicii Moldova,
ultimul le-a comunicat
lui A.Mşi R.Fca la
09.02.2017, la orele 23-
30 urmează să se
prezinte la gara auto din
sect. Centru a mun.
Chişinău, pentru a se
deplasa împreună spre
or. Bucureşti, România
de unde pe cale Avia vor
pleca în Turcia, or.
Ankara
În rezultatul efectuării urmăririi
penale, au fost administrate probe
care indică la faptul că la data de
09.02.2018, la orele 00-00 - 00-30,
P.M împreună cu D.N aflându-se la
gara auto din sect. Centru a mun.
Chişinău, intenţionând să le transporte
pe A.M şi R.Fîn Turcia, or. Ankara în
scopul practicării prostituţiei cu
obţinerea unor foloase materiale, au
fost reţinuţi. Deci
Analizând în ansamblul
împrejurările faptice stabilite,
conducându-mă de prevederile art.52
alin.(1) pct.2), 15), art.63 alin.(1) pct.3),
art.64, art.255 din Codul de procedură
penală, -
D I S P U N:

Recunoaşterea cet. PETRU


MACIUCA. , născut la 01.01.1980,
domiciliat în _Chisinau str. Armeneasca
40, cetăţean al Republicii Moldova
cod personal nr.2004002054005, în
prezenta cauză penală în calitate de
bănuit de săvârșirea pregătirii de
infracțiunea prevăzute de art. 165
alin. (2), lit. b), d) din Codul penal.

Procuror în Procuratura Centru


Savca
Petru

Am fost informat, în prezenţa


apărătorului, în limba pe care o înţeleg,
despre conţinutul
bănuielii şi despre încadrarea juridică
a faptelor infracţionale de săvârşirea
cărora sunt
bănuit. Drepturile şi obligaţiile
bănuitului mi-au fost explicate.
Ordonanţa de recunoaştere în calitate
de bănuit în copie şi informaţia în scris
despre drepturile de care dispun şi
obligaţiile pe care le am, în
conformitate cu prevederile art.64 din
Codul de procedură penală, mi-au fost
înmânate la 9 februarie 2018.

Bănuitul PETRU
MACIUCA.

Apărătorul CHILIAN
DUMITRU
PROCES-VERBAL
DE AUDIERE A
BĂNUITULUI

10.02.2019

...
Audierea a început la ora 14 şi 27
min. şi s-a încheiat la ora 15şi 17
min.
Ofiţerul Superior de urmărire
penală al DUP al IGPF al MAI,
inspector D.M, biroul nr. 9.
În corespundere cu prevederile
art.art.104, 261, 260 CPP a întocmit
prezentul proces-verbal de
audiere a bănuitului:

Numele, prenumele P.M

Locul de baștina, anul naşterii


mun.Chișinău, Republica
Moldova.

Locul naşterii municipiul Chișinău

Cetățenia R . M o l d o v a

Studiile superioare

Situația militară e s t e supus


militar

Situația familiară celibatar

Domiciliu m u n . C h i ș i n ă u ,
strada Teilor 27,
ap.36

Ocupația inginer-
programator

Posesor al buletinului de identitate


______________________IDNP
nr.5412895574236

Antecedentele penale-- f ă r ă
antecedente penale

Bănuit de săvârşirea infracţiunii


prevăzute de art. 165 alin. (2), lit.
b), d) Cod penal.
Drepturile şi obligaţiile, prevăzute
de art.63, 64 CPP au fost
comunicate, conform p.7 al.2
Art. 64 CPP accept (nu accept)
accept a fi audiat, de asemenea
bănuitul a fost
preîntîmpinat pentru răspunderea ce
o poartă conform articolului 311
C.P. în cazurile în care el denunţ
intenţionat fals că infracţiunea a
fost săvîrşită de o persoană care, de
fapt, nu a avut atribuţie la săvîrşirea
ei.
Bănuit
__________________________
Apărător (semnătura)
(semnătura)
Declaraţiile doresc să le fac în
limba___________________de stat_____
pe care o posed bine.

Bănuit (semnătura)

Bănuiala ce mi se impută nu
recunosc explicaţii în scris asupra
acestea
(reccunscsc / nu recunosc)
Bănuit (semnătura)

În legătură cu bănuirea apărută


declar:
Sînt originar din municipiul
Chișinău, Republica
Moldova.Referitor la date de
01.02.2018, menționez că, aflîndu-
mă cu D.P în localul cu numele
“,,COCOS PRIVE,,”, din aceeași
localitate, stăteam la masă alături de
domnișoarele R. F și R.F, pe R. F
cunoscînd-o deja, care mi-au
povestit despre dorința lor de a
emigra în Turcia, și anume în
capitala Ankara, fiind în căutarea
unui trai mai bun.Avînd dorința să o
ajut, i-am adus explicațiile de rigoare
domnișoarei R. F în legătură cu
perfectarea pașaportului în regim de
urgență.Acest lucru l-am făcut la
data de 06.02.2019.La 07.02.2019 și
R.F deja începuse procedura
perfectării actului, dispunînd de
banii pe care i-a împrumutat de la
P.M, iar eu acești bani i-am transmis
cu o zi mai devreme, cu ajutorul
unui taxi.Tot eu am informat fetele
despre cum vor ajunge propriu-zis la
Ankara, explicîndu-le că pe data de
09.02.2019 din Chișinău spre
București se pornește ruta de linie la
ora 23.30, cu pornirea din Gara Auto
Centru, iar din Otopeni vor avea
zbor direct spre Ankara.
Vreau să menţionez că nu am
comis cele menţionate în ordonanţa
de recunoaştere în calitate de bănuit.
Reprezentntul organului de
Bănuit Apărător
urmărire penală

întrebare: Le cunoașteți pe
R. F și R.F?
Răspuns: Pe R. F a
cunoscut-o mai întîi,fiind o veche
cunoștință de-a lui P.M, apoi pe R.F
prin intermediul lui R. F, în localul
“,,COCOS PRIVE,,”.

Semnătura.....

întrebare: În ce relații
sunteți și ce aveți comun?
Răspuns: R. F intenționa
să meargă în Turcia, orașul Ankara
la muncă, apoi am aflat că și R.F
avea aceleași intenții.

întrebare: În ce mod ați


început discuția?
Răspuns: Acestea s-au
adresat cu rugămintea de a le ajuta la
perfectarea actelor, cunoscînd că
deseori ne aflăm peste hotarele țării
și că ne este cunoscută procedura.

întrebare: Ce acțiuni ați


întreprins pentru a le ajuta?
Răspuns: Le-am explicat
etapele, unde se perfectează acte în
mod de urgență și care este ruta de
deplasare. R. F l-a rugat pe P.M să o
ajute cu o sumă de bani pentru
perfectarea actelor și deplasare, la ce
dînsul a fost de acord, cunoscînd cît
e de dificilă deplasarea peste
hotarele țării, a decis să ajute.

Semnătura.....

întrebare: Cu ce scop ați


transmis sumele bănești?.
Răspuns:Doar în scop de
ajutor, iar după ce o să se aranjeze,
banii urmau a fi restituiți.

întrebare: În ce mod ați


transmis sumele bănești?.
Răspuns: Am transmis
banii printr-un taxi, deoarece
activitățile cotidiene nu îmi
permiteau să deplasez dintr-un capăt
în altul al orașului.

Semnătura.....

întrebare: Cu ce scop vă
aflați la gara auto împreună cu R. F
și R.F?

Răspuns: Pentru a le
petrece pe R. F și R.F și a face
schimb de date pentru legătură, în
scopul restituirii banilor, pentru ce a
fost întocmită și o recipisă în scop de
împrumut.

Bănuit....

Reprezentantul organului de Apărător


urmărire penală
PROCES-VERBAL
DE AUDIERE A PĂRȚII
VĂTĂMATE
Mun. Chișinău
10.02.2018
Început la ora 14 și 20 min
Încheiat la ora 15 și 35 min

Ofiţerul de urmărire penală al


Inspectoratului de poliţie Centru,
mun. Chișinău, SAVIN ion, în sediul
Inspectoratului, în corespundere cu
prevederile art. 59, 60, 111, 260 și
261 CPP, a audiat în calitate de parte
vătămată pe:

Numele, Prenumele
X. X.
Data, luna și anul nașterii
15 iunie 1995
Locul nașterii
mun. Chișinău, Republica Moldova
Cetațenia
cetațean al Republicii Moldova
Studiile
medii
Locul de muncă, funcția
șomer
Antecendente penale
fără antecedente penale
Domiciliul
mun. Chișinău, str. Dacia 34
Posesor al buletinului de
identitate seria B nr.67954634,
eliberat de of. Nr 3, la 21 mai 2009
Telefon de contact
022 78-90-89 (domiciliu), GSM
061899098

Parții vătămate A.M, i s-a adus la


cunoștință că urmează a fi audiată cu
privire la împrejurările în care a avut
loc determinarea și înlesnirea la
practicarea prostituției.

semnătura A.M
Părţii vătămate A.M, în
conformitate cu art. 60 CPP, i-au fost
explicate drepturile și obligaţiile.
A.M a fost prevenit asupra
răspunderii ce o va purta în caz de
refuz de a depune declaraţii, conform
art. 313 CP și pentru declaraţii
mincinoase făcute cu bună știinţă,
potrivit art. 312 CP.

semnătura A.M

Potrivit art. 105 alin. (7) CPP


penală, partea vătămată A.M a fost
întrebată dacă este soţ sau rudă
apropiată cu vreuna dintre părţi și în
ce relaţii se afl ă cu ele, explicându-i-
se că în caz că este soţ sau rudă
apropiată a bănuitului, învinuitului, el
are dreptul de a nu face declaraţii.
Partea vătămată A.M a răspuns că nu
este soţ sau rudă.

semnătura A.M

Declarațiile doresc să le fac in


limba romană pe care o
cunosc bine .

semnătura A.M

Traducătorul
nu a participat
(numele, prenumele, domiciliul, institu

a fost avertizat asupra răspunderii ce


o poartă conf. art 312 CP pentru
traducerea intenționată falsă
semnătura traducatorului

Au fost utilizate mijloace tehnice


nu au fost folosite
(se indică mij
Despre utilizarea mijloacelor
tehnice, în conformitate cu art. 115
CPP, mi s-a adus la cunoștinţă.
semnătura A.M

La propunerea de a declara despre


faptele și circumstanţele pe care le
cunoaște și care se referă la cauză,
partea vătămată A.M a relatat
următoarele:
“ Eu locuiesc pe adresa indicată
împreuna cu mama mea, care mă
susține din punct de vedere
finaciar, deoarece nu sunt angajată
în campul muncii. La data de
29.01.2018 am gasit un anunț pe
Facebook care popunea locuri de
muncă peste hotare și un salariu
foarte bun, nefiind necesară
experiență . Am sunat la numarul
indicat, a raspuns un bărbat care a
stabilit o întalnire la data de
1.02.2018 în restaurantul
“,,COCOS PRIVE,,” situate in
mun. Chișinău, str. Ismail.
La data indicată mai sus a avut loc
întalinirea la adresa stabilită cu
D.P, care mi-a propus să merg în
Turcia, orașul Ankara pentru a
practica prostituția, interesul in
activitatea dată fiind stimulat de
obținerea de venituri de pană la
1 000 euro pe zi. Eu urmam sa-i
transmit lui D.P 30% din
veniturile ce vor fi încasate de la
clienți.
D.P a accentuat ca toate cheltuielile
privind perfectarea pașaportului
internațional, deplasarea și cazarea
in or. Ankara, Turcia vor fi
suportate din contul lui.
La 6.02.2018 am fost contactată de de
PETRU MACIUCA, care mi-a
indicat să merg la secția de
pașapoarte amplasată in mun.
Chișinău, str. M. Eminescu pentru
a perfecta pașaportul internațional.
Tot acesta mi-a transmis suma de
1 800 lei pentru a perfecta
documentele prin intermediul
taxiului.
În ziua următoare, 7.02.2018, a avut loc
o întalnire cu PETRU MACIUCA
în același restaurant, “,,COCOS
PRIVE,,”, la care a mai participat
o persoană, Y.Y, pe care PETRU
MACIUCA încerca sa o convinga
să mergem împreuna în Turcia.
Y.Y și-a dat acordul în vederea
practicării prostituției.
După ce Y.Y și-a perfectat pașaportul
internațional, PETRU MACIUCA
ne-a comunicat ca la 09.02.2017,
la orele 23-00 trebuie să venim la
gara auto din secctorul Centru a
mun. Chișinau, pentru a pleca spre
or. București, Romania de unde
vom lua avionul spre or. Ankara.
La data și ora menționată eu și Y.Y
eram la gara, însoțite de D.P și
PETRU MACIUCA, iar pe la
orele 00-00 – 00-30 aceștia au fost
reținuți.
Procesul-verbal a fost citit în glas.
Această declaraţie o susţin și o
semnez, deoarece cele consemnate
corespund cu cele relatate de mine.

Partea vătămată
semnătura A.M

Ofiţerul de urmărire penală al


Inspectoratului semnătura
Ion Savin
de poliţie Centru, mun. Chișinău,

PROCES-VERBAL
DE AUDIERE A MARTORULUI
mun. Chișinău
10 februarie
2018

locul audierii Organul de urmărire


penală în persoana ofiţerului de
urmărire penală al SUP a IP Centru al
DP mun. Chişinău Savin Ion

în localul mun. Chișinău, str. George


Meniuc 11respectînd dispoziţiile,
prevăzute de articolele 102, 105, 106,
107, 109, 260 şi 261 CPP l-a audiat în
calitate de martor:
Numele,prenumele Rotaru Ion
Alexandru
Data, luna, anul naşterii____05.05.1979
Naţionalitatea __MDA_________

Domiciliul_mun. Chișinău, str. George


Meniuc 11tel.: 060006969

Ocupaţia___taximetrist în cadrul
companiei „MERIDIAN”_

Вuletinul de identitate____seria B nr.


345712398________ eliberat de of Nr. 2
la 2 iunie 2016

Relaţiile cu bănuitul: nu este

În legătură cu faptul, că bănuituleste


soţ sau rudă apropiată a martorului,
conform p.7 art.105 CPP i s-a explicat
dreptul de a tăcea şi a fost întrebat
dacă acceptă să facă declaraţii.
__
________
________
______
se
mnătura

Înainte de a fi audiat în conformitate cu


art. 277 alin.1 CPP, martorului i s-au
explicat drepturile şi obligaţiunile
prevăzute de articolele 21 şi 90 CPP, şi
a fost avertizat pentru răspunderea ce
o poаrtă pentru refuzul sau eschivarea
de a face declaraţii conform art. 313 CP
şi pentru declaraţiile minciunoase sau
cu bună ştiinţă false conform art.312
CP.
__
________
________
________
___
se
mnătura

Declaraţiile doresc să le fac în limba de


stat, pe care o cunosc bine.

_________________

semnătura
Ofiţer de urmărire penală

Martor

Martorului i s-a explicat, că în


conformitate cu art. 115 CPP va fi
audiat cu aplicarea
mijloacelor tehnice: video, audio
__
________
________
________
____
semnătura

Audierea a început la ora 16 şi min 31


s-a încheiat la ora 16 şi min 54

La propunerea de a spune tot ce ştie


despre circumstanţele cauzei pentru
care a fost citat, martorul a declarat:

Locuiesc pe adresa sus


indicată împreună cu soția Rotaru
Elena Anatol. Activez în calitate de
taximetrist în cadrul companiei
,,MERIDIAN” din iunie 2015. Cu
referire la circumstanțele cauzei date
pot să declar faptul că la data 06
februarie 2018 mă aflam la serviciu în
automobilul de model Dacia Logan cu
numărul de înmatriculare MD BBM
759. În jurul orei 7 și 15 minute am
primit o comandă de pe strada
Tighina 56, or.Chișinău, ajuns la
adresă, în fața blocului locativ de 10
etaje aștepta un barbat înalt de varstă
medie, care mi-a dat suma de 1 800
lei ce urma să fie transmisă pe strada
Dacia 34, or. Chișinău și suma de 50
de lei pentru serviciul prestat. La
această adresă aștepta o domnișoară
de vreo 25 de ani care a preluat suma
de bani . Asta e tot ce pot declara la
moment asupra cazului dat.

Ofiţer de urmărire penală


Savin Ion
Martor
ORDONANŢĂ
de punere sub învinuire
(mun Chisinau)
10 februarie 2018

Procuror în Procuratura sect


Centru mun. Chisinau, examinând
materialele cauzei penale nr. 2018010

C O N S T A T:

PETRU MACIUCA. a săvârșit


infracţiunea de Trafic de fiinte umane,
adică fapte prejudiciabile prevăzute de
legea penală, în următoarele circumstanţe:
1. PETRU MACIUCA.,
acţionând prin înţelegere
prealabilă de comun acord
cu D.P., repartizând rolurile,
urmărind scopul îndemnării,
determinării şi înlesnirii la
practicarea prostituţiei a mai
multor persoane, cu tragerea
de foloase de pe urma
practicării prostituţiei, la
01.02.2018, în cadrul
întâlnirii avute cu A.Mîn
restaurantul „,,COCOS
PRIVE,, ’ situat în mun.
Chişinău, str. Ismail, prin
discuţii a îndemnat-o şi a
determinat-o să meargă în
Turcia, oraşul Ankara în
vederea practicării
prostituţiei sub pretextul
obţinerii veniturilor de până
la 1 000 euro pe zi.
2. A.Murma să transmită lui
D.N 30% din veniturile care
vor fi încasate de la clienţi.
3. Ulterior, la data de
06.02.2018, P.M acţionând
în vederea realizării
intenţiilor sale criminale, i-a
indicat lui A.Msă meargă la
secţia de paşapoarte
amplasată în mun. Chişinău,
str.M. Eminescu pentru a
perfecta paşaportul
internaţional, în acest sens
prin intermediul serviciului
de taxi i-a transmis suma de
1 800 lei, care la rândul său
i-a fost transmisă lui P.M de
către D.N
4. La 07.02.2018, P.M,
acţionând în vederea
realizării intenţiilor sale
criminale, în scopul
îndemnării, determinării şi
înlesnirii la practicarea
prostituţiei a persoanelor,
aflându-se în restaurantul
„,,COCOS PRIVE,,”,
împreună cu A.Mşi Y. Y.,
sub acelaşi pretext de
obţinere a unor venituri
mari, prin discuţii a
îndemnat-o şi determinat-o
pe R.Fîn vederea practicării
prostituţiei în condiţii
similare propuse şi A.M. şi
după obţinerea acordului Y.
Y., în scopul înlesnirii
practicării prostituţiei i-a
transmis suma de 1 800 lei,
care anterior i-a fost
transmisă de D.N,
indicându-i să se deplaseze
la secţia de paşapoarte şi să-
şi perfecteze paşaportul
internaţional în regim de
urgenţă pentru deplasare în
Turcia, or. Ankara.
5. Astfel, după ce R.Fa
informat-o pe P.M despre
perfectarea paşapoartelor în
vederea plecării peste
hotarele Republicii
Moldova, ultimul le-a
comunicat lui A.Mşi R.Fca
la 09.02.2017, la orele 23-30
urmează să se prezinte la
gara auto din sect. Centru a
mun. Chişinău, pentru a se
deplasa împreună spre or.
Bucureşti, România de unde
pe cale Avia vor pleca în
Turcia, or. Ankara

Astfel, prin acţiunile sale,PETRU


MACIUCA. a săvârşit pregătirea de
infracţiunea prevăzută de 165 alin. (2), lit.
b), d) Cod penal, adică Recrutarea,
transportarea, transferul, adăpostirea sau
primirea unei persoane adulte cu
consimțămîntul acesteia  în scopul
exploatării sexuale comerciale săvîrșită
asupra a două sau mai multor persoane  de
două sau mai multe persoane.
Tot el, la data de 09.02.2018, la
orele 00-00 - 00-30, împreună cu D.P.
aflându-se la gara auto din sect. Centru a
mun. Chişinău, intenţionând să le
transporte pe A.Mşi R.Fîn Turcia, or.
Ankara în scopul practicării prostituţiei cu
obţinerea unor foloase materiale, au fost
reţinuţi.
Astfel, prin acţiunile sale PETRU
MACIUCA. a săvârşit pregătirea de
infracţiunea prevăzută de 165 alin. (2), lit.
b), d) Cod penal, adică Recrutarea,
transportarea, transferul, adăpostirea sau
primirea unei persoane adulte cu
consimțămîntul acesteia  în scopul
exploatării sexuale comerciale săvîrșită
asupra a două sau mai multor persoane  de
două sau mai multe persoane.
În baza celor expuse, considerând
probele acumulate în procesul efectuării
urmăririi penale ca fiind concludente şi
suficiente, în conformitate cu prevederile
art.52 alin.(1) pct.23), art.255, art.281,
art.282 din Codul de procedură penală,-

D I S P U N:

Punerea sub învinuire în prezenta


cauză penală a cet PETRU MACIUCA.,
născut la 01.01.1980, domiciliat în
_Chisinau str. Armeneasca 40, cetăţean al
Republicii Moldova cod personal
nr.2004002054005, incriminându-i
săvârșirea infracţiunilor prevăzute de art.
26 şi art. 165 alin. (2), lit. b), d) din
Codul penal.

Procuror în Procuratura Centru


Savca Petru

Ordonanţa de punere sub învinuire,


cu explicarea esenţei învinuirii mi-a fost
adusă la cunoştinţă la 10 februarie 2018
Drepturile şi obligaţiile învinuitului,
prevăzute de art.66 din Codul de
procedură penală mi-au fost explicate de
către procuror. Copia de pe ordonanţa de
punere sub învinuire şi informaţia în scris
privind drepturile şi obligaţiile pe care le
are învinuitul mi-au fost înmânate la.

Învinuitul PETRU MACIUCA


_____________
_________________

Apărătorul___________________
CHILIAN DUMITRU
RECHIZITORIUL

în cauza penală nr.2018010, privind învinuirea lui


PETRU MACIUCA. și D.P. în comiterea infracţiunii
prevăzute de 165 alin. (2), lit. b), d) din Codul
penal

Urmărirea penală în prezenta cauză a fost începută la 09 februarie 2018, de către organul
de urmărire penală al Inspectoratului de Poliţie sect. Centru mun. Chisinau , în temeiul bănuielii
rezonabile de comitere a infracțiunii prevăzute de 165 alin. (2), lit. b), d) din Codul penal.
/ f. d.____ /
6. În cadrul urmăririi penale, s-a stabilit că D.N, acţionând prin înţelegere prealabilă
de comun acord cu P.M, repartizând rolurile, urmărind scopul îndemnării,
determinării şi înlesnirii la practicarea prostituţiei a mai multor persoane, cu
tragerea de foloase de pe urma practicării prostituţiei, la 01.02.2018, în cadrul
întâlnirii avute cu A.Mîn restaurantul „,,COCOS PRIVE,, ’ situat în mun. Chişinău,
str. Ismail, prin discuţii a îndemnat-o şi a determinat-o să meargă în Turcia, oraşul
Ankara în vederea practicării prostituţiei sub pretextul obţinerii veniturilor de până
la 1 000 euro pe zi.
7. A.Murma să transmită lui D.N 30% din veniturile care vor fi încasate de la clienţi.
8. Ulterior, la data de 06.02.2018, P.M acţionând în vederea realizării intenţiilor sale
criminale, i-a indicat lui A.Msă meargă la secţia de paşapoarte amplasată în mun.
Chişinău, str.M. Eminescu pentru a perfecta paşaportul internaţional, în acest sens
prin intermediul serviciului de taxi i-a transmis suma de 1 800 lei, care la rândul
său i-a fost transmisă lui P.M de către D.N
9. La 07.02.2018, P.M, acţionând în vederea realizării intenţiilor sale criminale, în
scopul îndemnării, determinării şi înlesnirii la practicarea prostituţiei a persoanelor,
aflându-se în restaurantul „,,COCOS PRIVE,,”, împreună cu A.Mşi Y. Y., sub
acelaşi pretext de obţinere a unor venituri mari, prin discuţii a îndemnat-o şi
determinat-o pe R.Fîn vederea practicării prostituţiei în condiţii similare propuse şi
A.M. şi după obţinerea acordului Y. Y., în scopul înlesnirii practicării prostituţiei i-
a transmis suma de 1 800 lei, care anterior i-a fost transmisă de D.N, indicându-i să
se deplaseze la secţia de paşapoarte şi să-şi perfecteze paşaportul internaţional în
regim de urgenţă pentru deplasare în Turcia, or. Ankara.
10. Astfel, după ce R.Fa informat-o pe P.M despre perfectarea paşapoartelor în vederea
plecării peste hotarele Republicii Moldova, ultimul le-a comunicat lui A.Mşi R.Fca
la 09.02.2017, la orele 23-30 urmează să se prezinte la gara auto din sect. Centru a
mun. Chişinău, pentru a se deplasa împreună spre or. Bucureşti, România de unde
pe cale Avia vor pleca în Turcia, or. Ankara
/ f. d.____ /

La 10 februarie 2018 în conformitate cu prevederile art.281 şi art.282 din Codul de


procedură penală, cet. D.P născut la 01.01.1980, a fost pus sub învinuire, fiindu-i încriminată
pregătirea de comiterea infracţiunii prevăzute art. 26 şi art. 165 alin. (2), lit. b), d) din Codul
penal.
/ f. d.____ /

40
Fiind audiat în calitate de bănuit și ulterior în calitate de învinuit, cet. D.P născut la
01.01.1980, a declarat că este originar din municipiul Chișinău, Republica Moldova.Referitor la
date de 01.02.2018, menționează că, aflîndu-se cu D.P în localul cu numele “,,COCOS
PRIVE,,”, din aceeași localitate, stătea la masă alături de domnișoarele R. F și R.F, pe R. F
cunoscînd-o deja, care i-au povestit despre dorința lor de a emigra în Turcia, și anume în capitala
Ankara, fiind în căutarea unui trai mai bun.Avînd dorința să o ajut, i-am adus explicațiile de
rigoare domnișoarei R. F în legătură cu perfectarea pașaportului în regim de urgență.Acest lucru
l-am făcut la data de 06.02.2019.La 07.02.2019 și R.F deja începuse procedura perfectării
actului, dispunînd de banii pe care i-a împrumutat de la P.M, iar el acești bani i-a transmis cu o
zi mai devreme, cu ajutorul unui taxi.Tot el a informat fetele despre cum vor ajunge propriu-zis
la Ankara, explicîndu-le că pe data de 09.02.2019 din Chișinău spre București se pornește ruta
de linie la ora 23.30, cu pornirea din Gara Auto Centru, iar din Otopeni vor avea zbor direct spre
Ankara.
Vrea să menţioneze că nu a comis cele menţionate în ordonanţa de recunoaştere în
calitate de bănuit.
/ f. d.____ /

La 10 februarie 2018, în conformitate cu prevederile art.281 şi art.282 din Codul de


procedură penală, cet. PETRU MACIUCA , născut la 01.04.1980, domiciliat în _Chisinau str.
Armeneasca 40, cetăţean al Republicii Moldova cod personal nr.2004003054005, a fost pus sub
învinuire, fiindu-i încriminată comiterea infracţiunii prevăzute de art. 26 şi art. 165 alin. (2), lit.
b), d) din Codul penal.
/ f. d.____ /

Fiind audiat în calitate de bănuit și ulterior în calitate de învinuit, a declarat


/ f. d.____ /

Deşi învinuiții cet. D.P născut la 01.01.1980, și cet. PETRU MACIUCA , născut la
01.04.1980, vinovăţia în comiterea infracţiunii nu a recunoscut-o, culpabilitatea lui în comiterea
faptei prejudiciabile care îi este incriminată este pe deplin dovedită prin probele considerate a fi
admisibile, pertinente şi concludente, care au fost acumulate în cadrul urmăririi penale prin
intermediul următoarelor mijloace de probă:

1. Declarațiile părții vătămate A.M care fiind audiată, a comunicat că ea locuieste pe


adresa indicată împreuna cu mama ei, care o susține din punct de vedere finaciar, deoarece nu
este angajată în campul muncii. La data de 29.01.2018 a gasit un anunț pe Facebook care
propunea locuri de muncă peste hotare și un salariu foarte bun, nefiind necesară experiență . A
sunat la numarul indicat, a raspuns un bărbat care a stabilit o întalnire la data de 1.02.2018 în
restaurantul “,,COCOS PRIVE,,” situate in mun. Chișinău, str. Ismail.
La data indicată mai sus a avut loc întalinirea la adresa stabilită cu D.P, care i-a propus să
meargă în Turcia, orașul Ankara pentru a practica prostituția, interesul in activitatea dată fiind
stimulat de obținerea de venituri de pană la 1 000 euro pe zi. Ea urma sa-i transmit lui D.P 30%
din veniturile ce vor fi încasate de la clienți.
D.P a accentuat ca toate cheltuielile privind perfectarea pașaportului internațional,
deplasarea și cazarea in or. Ankara, Turcia vor fi suportate din contul lui.
La 6.02.2018 a fost contactată de de PETRU MACIUCA, care i-a indicat să merg la
secția de pașapoarte amplasată in mun. Chișinău, str. M. Eminescu pentru a perfecta pașaportul
internațional. Tot acesta i-a transmis suma de 1 800 lei pentru a perfecta documentele prin
intermediul taxiului.

41
În ziua următoare, 7.02.2018, a avut loc o întalnire cu PETRU MACIUCA în același
restaurant, “,,COCOS PRIVE,,”, la care a mai participat o persoană, Y.Y, pe care PETRU
MACIUCA încerca sa o convinga să meargă împreuna în Turcia. Y.Y și-a dat acordul în vederea
practicării prostituției.
După ce Y.Y și-a perfectat pașaportul internațional, PETRU MACIUCA ne-a comunicat
ca la 09.02.2017, la orele 23-00 trebuie să venim la gara auto din secctorul Centru a mun.
Chișinau, pentru a pleca spre or. București, Romania de unde vom lua avionul spre or. Ankara.
La data și ora menționată ea și Y.Y era la gara, însoțite de D.P și PETRU MACIUCA, iar
pe la orele 00-00 – 00-30 aceștia au fost reținuți
/ f. d.____ /

2. Declarațiile părții vătămate Y.Y care fiind audiată, a comunicat că s-a născut în oraşul
Bălţi , dar s-a mutat în Chişinău cu aproximativ 10 ani în urmă, împreună cu părinţii ei.
Absolvind Universitatea de Stat din RM are studii superioare în economie, şi a lucrat pe o
perioada de 3 ani în calitate de casier la magazinul “Poeniţa” de pe strada Bucuriei, mun.
Chişinău , însă în decembrie 2017 a demisionat din cauza că nu o mai aranjau condiţiile şi
salariul.
A văzut un anunţ publicitar în scara blocului în care locuiesc, precum se oferă locuri de
muncă în Turcia, în Ankara, însă nu era menţionat anume în ce domeniu, şi era indicat un număr
de telefon pentru întrebări. Am telefonat la numărul indicat (067341621), şi am stabilit o întîlnire
pentru data de 07.02.2018 în restaurantlul “,,COCOS PRIVE,,” . La data stabilită a plecat la
localul indicat, unde se afla P.M şi altă persoană R. F. Iniţial nu ştia despre ce muncă merge
vorba, fiindcă nu era indicat în anunţ, doar apoi a aflat că este vorba despre practicarea
prostituţiei şi a refuzat. Însă după ce P.M a spus că cheltuielile pentru paşaport, plecare şi cazare,
vor fi efectuate din contul lui P.M, plus că transmit 50 % din venitul pe care o să îl aibă lui P.M,
a decis să accepte, astfel P.M i-a dat 1800 de lei pentru a pleca să își perfecteze paşaportul.
Împreună cu R. F a fost informate că urma să luăm autobuzul spre Bucureşti, iar de acolo
să zboare spre Turcia pe calea Avia, pe data de 09.02.2018 la orele 23.30 , aflîndu-se la gară
aştepînd să se pornească, P.M şi P.M au fost reţinuţi de către poliţie, iar ele nu au putut pleca
nicăieri

3. Declarațiile martorului Rotaru Ion Alexandru care, fiind audiat, a comunicat că Locuiește pe
adresa sus indicată împreună cu soția Rotaru Elena Anatol. Activează în calitate de taximetrist
în cadrul companiei ,,MERIDIAN” din iunie 2015. Cu referire la circumstanțele cauzei date
poate să declar faptul că la data 06 februarie 2018 se afla la serviciu în automobilul de model
Dacia Logan cu numărul de înmatriculare MD BBM 759. În jurul orei 7 și 15 minute a primit o
comandă de pe strada Tighina 56, or.Chișinău, ajuns la adresă, în fața blocului locativ de 10 etaje
aștepta un barbat înalt de varstă medie, care i-a dat suma de 1 800 lei ce urma să fie transmisă pe
strada Dacia 34, or. Chișinău și suma de 50 de lei pentru serviciul prestat. La această adresă
aștepta o domnișoară de vreo 25 de ani care a preluat suma de bani ..
/ f. d.____ /

4. Procesul-verbal de percheziţie, acţiune procesuală efectuată la 09 februarie 2019 în


cadrul căreia s-a constatat: „Asupra persoanei P.M, în buzunarul interior al jachetei, au fost
depistate două bilete tip auto, ruta Chișinău-București, cu următoarele indice de determinare:
- Bilet no. WS726592 ruta Chișinău-București, nr. Comenzii BA2991064
- Bilet no. WS726593 ruta Chișinău-București, nr. Comenzii BA8365937

42
La fel, în geanta bănuitului P.M au fost depistate două bilete tip avia, ruta București-Ankara,
cu următoarele indice de determinare:
- Bilet no. OT12AM45582 ruta București-Ankara, beneficiar R.F.R.F, data zborului
09.02.2019 ora 14:20, nr. Comenzii WS9200FF7269
- Bilet no. OT12AM45583 ruta București-Ankara, beneficiar R. F.R. F, data zborului
09.02.2019 ora 14:20, nr. Comenzii WS9200FF4652

/ f. d.____ /

5. Procesul-verbal de ridicare, acțiune procesuală efectuată la 09 februarie 2019, în cadrul


căreia au fost ridicate
– Bilet no. WS726592 ruta Chișinău-București, nr. Comenzii BA2991064
– Bilet no. WS726593 ruta Chișinău-București, nr. Comenzii BA8365937
– Bilet no. OT12AM45582 ruta București-Ankara, beneficiar R.F.R.F, data zborului
09.02.2019 ora 14:20, nr. Comenzii WS9200FF7269
– Bilet no. OT12AM45583 ruta București-Ankara, beneficiar R. F.R. F, data zborului
09.02.2019 ora 14:20, nr. Comenzii WS9200FF4652

/ f. d.___ /

1. În cadrul urmăririi penale, s-a stabilit că D.N, acţionând prin înţelegere prealabilă
de comun acord cu P.M, repartizând rolurile, urmărind scopul îndemnării,
determinării şi înlesnirii la practicarea prostituţiei a mai multor persoane, cu
tragerea de foloase de pe urma practicării prostituţiei, la 01.02.2018, în cadrul
întâlnirii avute cu A.Mîn restaurantul „,,COCOS PRIVE,, ’ situat în mun. Chişinău,
str. Ismail, prin discuţii a îndemnat-o şi a determinat-o să meargă în Turcia, oraşul
Ankara în vederea practicării prostituţiei sub pretextul obţinerii veniturilor de până
la 1 000 euro pe zi.
2. A.Murma să transmită lui D.N 30% din veniturile care vor fi încasate de la clienţi.
3. Ulterior, la data de 06.02.2018, P.M acţionând în vederea realizării intenţiilor sale
criminale, i-a indicat lui A.Msă meargă la secţia de paşapoarte amplasată în mun.
Chişinău, str.M. Eminescu pentru a perfecta paşaportul internaţional, în acest sens
prin intermediul serviciului de taxi i-a transmis suma de 1 800 lei, care la rândul
său i-a fost transmisă lui P.M de către D.N
4. La 07.02.2018, P.M, acţionând în vederea realizării intenţiilor sale criminale, în
scopul îndemnării, determinării şi înlesnirii la practicarea prostituţiei a persoanelor,
aflându-se în restaurantul „,,COCOS PRIVE,,”, împreună cu A.Mşi Y. Y., sub
acelaşi pretext de obţinere a unor venituri mari, prin discuţii a îndemnat-o şi
determinat-o pe R.Fîn vederea practicării prostituţiei în condiţii similare propuse şi
A.M. şi după obţinerea acordului Y. Y., în scopul înlesnirii practicării prostituţiei i-
a transmis suma de 1 800 lei, care anterior i-a fost transmisă de D.N, indicându-i să
se deplaseze la secţia de paşapoarte şi să-şi perfecteze paşaportul internaţional în
regim de urgenţă pentru deplasare în Turcia, or. Ankara.
5. Astfel, după ce R.Fa informat-o pe P.M despre perfectarea paşapoartelor în vederea
plecării peste hotarele Republicii Moldova, ultimul le-a comunicat lui A.Mşi R.Fca

43
la 09.02.2017, la orele 23-30 urmează să se prezinte la gara auto din sect. Centru a
mun. Chişinău, pentru a se deplasa împreună spre or. Bucureşti, România de unde
pe cale Avia vor pleca în Turcia, or. Ankara

În conformitate cu prevederile art. 76 Cod penal, în acţiunile învinuiților D.P și


PETRU MACIUCA circumstanțe atenuante nu au fost stabilite.
/ f. d.___ /

În conformitate cu prevederile art. 77 Cod penal, în acţiunile învinuiților D.P și


PETRU MACIUCA circumstanțe agravante nu au fost stabilite/
/ f. d.___ /

Învinuitul la evidența narcologică sau psihiatrică nu se află


/ f. d.___ /

Temeiuri pentru liberarea învinuiților D.P și PETRU MACIUCA de răspundere penală,


conform prevederilor art.53 din Codul penal, nu au fost stabilite.

În baza celor expuse, se învinuiesc:

PETRU MACIUCA , născut la 01.01.1980, domiciliat


în _Chisinau str. Armeneasca 40, cetăţean al
Republicii Moldova cod personal
nr.2004002054005,

cet. D.P. , născut la 01.04.1980, domiciliat în _Chisinau


str. Armeneasca 40, cetăţean al Republicii Moldova
cod personal nr.2004003054005

În săvârşirea pregătirii de infracţiunea prevăzută de 165 alin. (2), lit. b), d) Cod penal,
adică Recrutarea, transportarea, transferul, adăpostirea sau primirea unei persoane adulte cu
consimțămîntul acesteia  în scopul exploatării sexuale comerciale săvîrșită asupra a două sau mai
multor persoane  de două sau mai multe persoane.Rechizitoriul a fost întocmit la (se indică data
și locul întocmirii)
În conformitate cu prevederile art.297 din Codul de procedură penală, cauza penală,
împreună cu prezentul act de sesizare a instanței, urmează a fi trimisă în Judecătoria Chișinău,
sediul Buiucani, pentru examinare în fond.

Procuror în Procuratura Centru Savca Petru

44
“__” ______ 2020 mun. Chișinău, judecătoria Buiucani

REFERINȚĂ LA RECHIZITORIU

Fiind examinate toate cele reflectate in expunerea și dispozitivul concluziei de învinuire în


privința inclupaților P.M și P.M, atît și faptele expuse în rechizitoriu, reiese concluzia că atît
organul de urmărire penală cît și procurorul, nu au fost imparțiali la cercetarea cauzei penale,
deoarece circumstanțele de fapt și probele administrate dovedesc în totalitate nevinovăția
inculpaților.
Pornind de la faptul că inculpații nu au antecedente penale, ba chiar au o caracteristică demnă
de a fi poziționați ca cetățeni exemplari, fapt ce reiese din caracteristica lor personală oferită de
către primăria mun. Chișinău, deci respectarea legilor Republicii Moldova constituie pentru ei un
principiu incontestabil, fapt ce trebuia luat în considerație de către organul de urmărire penală în
momentul începerii urmăririi penale.
După cum reiese din materialele cauzei, la data de 07.02.2018, P.M aflînduse în incinta
localului “JERAFFE” din mun. Chișinău împreună cu A.M (cu care era cunoscut anterior) și
Y.Y, a aflat despre intenția acestora de a pleca in Turcia, Ankara în căutarea unei vieți mai bune.
În cursul discuției, A.M a menționat de cîteva ori despre problemele financiare cu care se
confruntă. Din caracteristica sus menționată reiese că inclupatul P.M este o fire săritoare la
nevoie, de aceea s-a angajat să ofere ajutor material atît pentru perfectarea actelor, cît și pentru
transport.
Ținem să menționăm că acțiunile întreprinse de către P.M nu prezintă semne ale infracțiunii,
iar organul de urmărire penală împreună cu procurorul au interpretat eronat acțiunile lui P.M,
fără a lua în considerație specificul identității presupusului făptuitor și a circumstanțelor de fapt.
Referitor la acțiunile învinuirile aduse lui P.M, considerăm absolut neîntemeiate acțiunile
organului de urmărire penală, or P.M nu a interacționat cu presupusele victime ale infracțiunii,
acțiunile primului constînd doar în faptul că a pus la dispoziție mijloace materiale care au fost
utilizate în final de către P.M, faptele căruia la fel nu întrunesc elementele infracțiunii.
Concluzionînd, observăm o activitate neprofesională a organului de urmărire penală și a
procurorului în special, motiv din care solicităm respectuos instanței de judecată interpretarea
corectă și sub toate aspectele a acțiunilor întreprinse de către inculpații P.M și P.M în vederea
stabilirii adevărului.

45
2042, municipiul Chișinău,bd Ștefan cel Mare și Sfînt 75 2042, municipiul Chișinău,bd Ștefan cel Mare și Sfînt 75
Tel 022 55 65, fax 22-bd-26 Tel 022 55 65, fax 22-bd-26
PulbereM234455 09.10.2020 Pulbere Constantin
CJRL0321455 Republica Moldova
01.00.22 Mun. Chișinău
str. Alba Iulia

CAZIER JUDICIAR
Conform datelor MAI a Republicii Moldova, cet. PETRU MACIUCA nascut la 01.01.1980,
originar din mun. Chișinău, Republica Moldova, are antencedente penale, condamnat la 18
octombrie 2009, conform art. 186 alin (2) CP, la o pedeapsă cu închisoarea pe un termen de 5
ani, ispășind în totalitate pedeapsa fiind eliberat din penitenciar la data de 15 octombrie 2014.

Șre Direcție
CJRL nr.0321455
Termen de prescripție a cazierului este de 7 luni BĂLAN Ira

46