Sunteți pe pagina 1din 16

Ministerul Educaţiei, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova

Universitatea de Stat din Moldova

Facultatea de Drept

Referat

Dreptul Afacerilor

Administratorul Insolvabilității

Efectuat de: Melnic Dumitru,gr.1404

A verificat:Victoria Hîncu

magistru în drept, lector universitar


Cuprins:
I.INTRODUCERE ......................................................................................................................... 3
II. NOŢIUNEA DE ADMINISTRATOR AL INSOLVABILITĂŢII ............................................. 4
III. CADRU NORMATIV NAŢIONAL ŞI STANDARTE INTERNAŢIONALE CU PRIVIRE
LA ADMINISTRATORUL INSOLVABILITĂŢII ....................................................................... 6
IV CONDIȚIILE DE OCUPARE A FUNCȚIEI DE ADMINISTRATOR .................................... 9
V. DESEMNARE, DESTITUIREA ȘI DEMISIA ADMINISTRATORULUI ............................. 10
VI. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE ADMINSTRATORULUI
INSOLVABILITĂŢII,RĂSPUNDEREA ACESTUIA ................................................................. 12
VII.CONCLUZII ......................................................................................................................... 15
BIBLIOGRAFIE ......................................................................................................................... 16

2
I.INTRODUCERE

Administratorul insolvabilităţii este poate una dintre cele mai importante, dacă nu chiar cea mai
importantă figură în procesul insolvabilităţii. Pe lîngă faptul că acesta, în mod firesc trebuie să deţină
unele cunoştinţe despre ceea ce înseamnă insolvabilitate, el este ţinut la respectarea legii cu privire la
insolvabilitate, dar şi la îndeplinirea setului de obligaţii care este prevăzut de legislaţie, sub răspunderea
penală, civilă, contravenţională, disciplinară, etc.Pe umerii administratorului insolvabilităţii cade una
dintre cele mai importante sarcini: ţinerea la evidenţă şi gestionarea persoanei pe tot parcursul procesului
de insolvabilitate. Este, dacă vreţi, o profesie care implică şi cunoaşterea mai multor domenii, dat fiind
faptul că procesul insolvabilităţii este unul complex care implică cunoştinţe din domeniul:

1. Juridic;
2. Economic;
3. Financiar;
4. Bancar;
5. Cunoştinţe de inginerie, etc.

Activitatea administratorilor este una de importanţă socială şi de un înalt grad de responsabilitate atît
faţă de patrimoniul debitorului cît şi faţă de cel al creditorilor.

Studierea mai amplă a activităţii administratorului insolvabilităţii permite a crea un studiu rezumativ,
dar care totodată cuprinde elementele esenţiale de profesia exercitată.

Statutul profesiei este reglementat de mai multe acte în domeniu, cum ar fi Legea cu privire la
licenţierea unor tipuri de activităţi1, de către legea insolvabilităţii2 si legea cu privire la administratorii
autorizati3

1
PARLAMENTUL LEGE Nr. 451 din 30.07.2001 privind licenţierea unor genuri de activitate
2
http://lex.justice.md/md/344788/ Republica Moldova PARLAMENTUL LEGE Nr. 149 din 29.06.2012 insolvabilităţii
3
LEGE Nr. 161 din 18.07.2014 cu privire la administratorii autorizaţi

3
II. NOŢIUNEA DE ADMINISTRATOR AL INSOLVABILITĂŢII
În Republica Moldova reglementări privind insolvabilitatea au încercat a fi introduse odată cu apariţia
activităţii antreprenoriale şi trecerea de la o economie centralizată la una de piaţă liberă.

Un prim pas în acest sens a fost adoptarea Legii cu privire la faliment, din 19924. Această lege nu a
avut însă o durată de viaţă prea lungă, fiind înlocuită, în 1996 cu o altă lege, cu aceeaşi denumire.

Ulterior, legea cu privire la faliment, a fost înlocuită de legea Legea insolvabilității nr. 632-XV din 14
noiembrie 20015, iar la moment atît procedura de insolvabilitate, cît și activitatea administratorilor de
insolvabilitate este reglementată prin Legea cu privire la insolvabilitate nr. 149 din 29.06.20126 (în
continuare – Legea 149/2012), care conține un capitol separat consacrat reglementării activității
administratorilor de insolvabilitate în cadrul procesului de insolvabilitate.

Rolul central în cadrul procedurii de insolvabilitate îl joacă administratorul – persoana desemnată în


condiţiile legii pentru supravegherea şi/sau administrarea debitorului în perioada de observaţie, în procesul
de insolvabilitate şi/sau pe durata restructurării în conformitate cu competenţele stabilite de lege (art. 2 din
Legea 149/2012).

Noţiunea de administrator al insolvabilităţii este reglementată de legea insolvabilităţii, la art. 27, care
îl defineşte ca fiind „persoana desemnată în condiţiile prezentei legi pentru supravegherea şi/sau
administrarea debitorului în perioada de observaţie, în procesul de insolvabilitate şi/sau pe durata
restructurării în conformitate cu competenţele stabilite de prezenta lege”.

Cu titlu de drept comparat, legislaţia României, nu recunoaşte sintagma de „administrator al


insolvabilităţii”, înlocuind-o în acelaşi timp cu sintagma de „administrator special”.

Conform acesteia, administratorul special este reprezentantul (persoană fizică sau juridică), desemnat
de adunarea generală a acţionarilor/asociaţilor debitorului (persoană juridică), să efectueze în numele şi pe
seama acestuia actele de administrare necesare în perioadele de procedură cînd debitorului i se permite să-
şi administreze activitatea şi să le reprezinte interesele în procedură pe perioada în care debitorului i s-a
ridicat dreptul de administrare.

Putem deci desprinde din cele spuse că administrator al insolvabilitatii poate fi în acelaşi timp ori o
persoană fizică, ori una juridică, fapt despre care nu se poate vorbi şi în cazul R. M., administratorul
insolvabilităţii fiind doar o persoană fizică.

4
LEGE Nr. 851 din 03.01.1992cu privire la faliment, Abrogată prin LP786-XIII din 26.03.06, MO58/05.09.96 art.
5
Abrogată din 13.03.13 prin LP149 din 29.06.12, MO193-197/14.09.12 art.663; cu excepţia art.73 alin.(1)-(4)
6
http://lex.justice.md/md/344788/ Republica Moldova PARLAMENTUL LEGE Nr. 149 din 29.06.2012 insolvabilităţii
7
http://lex.justice.md/md/344788/ Republica Moldova PARLAMENTUL LEGE Nr. 149 din 29.06.2012 insolvabilităţii

4
Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă8 a României
recunoaşte drept administrator al insolvabilităţii, pe ceea ce se numeşte în legea amintită, administratorul
special. Sintagma definită în legea menţionată este foarte aproape de definiţia care am dat-o mai sus.

Conform legii date, administratorul special este persoana fizică sau juridică desemnată de adunarea
generală a acţionarilor/asociaţilor/membrilor debitorului, împuternicită să le reprezinte interesele în
procedură şi, atunci când debitorului i se permite să îşi administreze activitatea, să efectueze, în numele şi
pe contul acestuia, actele de administrare necesare.

De menţionat faptul că legea R. M. cu privire la insolvabilitate recunoaşte 2 tipuri de administratori:

 Administrator provizoriu;
 Administrator al insolvabilităţii.

Conformart. 63 (1) din Legea Insolvabilităţii, administratorul provizoriu este persoana fizică
desemnată de către instanţa de insolvabilitate să exercite atribuţiile prevăzute de lege în perioada de
observaţie a debitorului insolvabil.

Cu titlu de drept comparat, legislaţia română recunoaşte şi ea, la rîndul ei, 2 categorii de
administratori:

 Administrator special, sintagmă care am definit-o mai sus;


 Administrator judiciar, care este definit ca fiind persoana fizică sau juridică, practician în
insolvenţă, autorizat în condiţiile legii, desemnat să-şi exercite atribuţiile în perioada de observaţie şi pe
durata procedurii de reorganizare.

Observăm, prin urmare condiţia de bază pe care trebuie să o aibă în România, un administrator
judiciar – să fie practician în insolvenţă, de unde putem desprinde faptul că acesta trebuie să fie calificat şi
să aibă experienţă în domeniul insolvenţei.

Se reţine că administratorul special nu este reprezentantul debitorului în insolvenţă ci este


reprezentantul asociaţilor/acţionarilor debitorului.

Atribuţiile administratorului insolvabilităţii încetează în momentul în care instanţa de insolvabilitate


stabileşte atribuţiile lichidatorului. Şi administratorul provizoriu sau administratorul insolvabilităţii numit
anterior poate fi desemnat lichidator.

8
http://portal.just.ro/40/Documents/LEGE%20%20%20Nr85%202014.pdf

5
III. CADRU NORMATIV NAŢIONAL ŞI STANDARTE INTERNAŢIONALE CU PRIVIRE
LA ADMINISTRATORUL INSOLVABILITĂŢII
Reglementarea legislativă a procesului de insolvabilitate și-a găsit reflectare în Legea
insolvabilităţii nr. 149 din 29.06.2012, publicată la 14 septembrie 2012 (în vigoare de la 13.03.2013) 9.
Actul legislativ în cauză a fost elaborat în contextul tendinţei generale de creştere a numărului proceselor
de insolvabilitate ca urmare a crizei economice şi necesităţii excluderii din piaţă a subiecţilor economici
neviabili.

Procedura de insolvabilitate este aşadar, reglementată de prevederile Codului civil al Republicii


Moldova nr. 1107-XV din 6 iunie 2002, ale Codului de procedură civilă al Republicii Moldova nr. 225-
XV din 30 mai 2003, ale legislaţiei privind insolvabilitatea, ale legii Nr. 161 din 18.07.2014 cu privire la
administratorii autorizaţi, precum şi din prevederile Codului deontologic al administratorilor autorizaţi,
ale Codului de bune practici în activitatea administratorilor autorizaţi şi ale Statutului Uniunii
administratorilor autorizaţi.

Legea 149/2012 a insolvabilităţii stabileşte cadrul juridic pentru procesul de restructurare a


întreprinderilor insolvabile în vederea remedierii lor financiare şi economice, satisfacerii colective a
creanţelor creditorilor din contul patrimoniului debitorului prin aplicarea faţă de acesta a procedurii
planului sau prin lichidarea patrimoniului şi distribuirea produsului obţinut, precum şi alte momente care
se referă la instituiţia insolvabilităţii stabilind tot odata si atributiile administratorului insolvabilitatii
incepand cu S e c ţ i u n e a a 6-a Administratorul insolvabilităţii şi lichidatorul

Un alt act normativ care instituie reguli privind accederea în profesia de administrator al
insolvabilității este legea Nr. 161 din 18.07.2014 cu privire la administratorii autorizati10

Prezenta lege constituie cadrul juridic general pentru autorizarea, suspendarea şi încetarea activităţii
profesionale a administratorilor desemnaţi potrivit legii să exercite atribuţii în procesele de insolvabilitate
sau de dizolvare a persoanelor juridice de drept privat ori a întreprinzătorilor individuali.

Sub incidenţa prezentei legi intră activitatea administratorilor desemnaţi în procesele de insolvabilitate
sau de dizolvare a persoanelor juridice de drept privat ori a întreprinzătorilor individuali, cu excepţia
instituţiilor financiare. Legislația cu privire la administratori prevede clar definirea statutului acestora şi
stabileşte în mod exhaustiv categoriile de administratori care cad sub incidenţa prezentei Legi: persoana
fizică desemnată de instanţa de judecată în calitate de administrator al procedurii de insolvabilitate,
administrator provizoriu, lichidator al întreprinderilor şi organizaţiilor insolvabile, administrator fiduciar
desemnat în conformitate cu art. 88 din Codul civil, precum şi alte persoane desemnate de instanţa de

9
http://lex.justice.md/md/344788/ Republica Moldova PARLAMENTUL LEGE Nr. 149 din 29.06.2012 insolvabilităţii
10
http://lex.justice.md/viewdoc.php?action=view&view=doc&id=354878&lang=1 legea Nr. 161 din 18.07.2014 cu
privire la administratorii autorizati
6
judecată în condi- ţiile legii în calitate de administrator al persoanei juridice. Sunt stabilite competenţele
speciale ale diferitor autorităţi în vederea reglementării activităţii de administrator: Ministerului Justiţiei,
Comisiei de autorizare şi disciplină, Uniunii Administratorilor Autorizaţi.

Principiile activităţii administratorului

Activitatea administratorului se bazează pe următoarele principii fundamentale:

a) legalitate, raţionalitate financiară şi promptitudine;

b) independenţă şi imparţialitate;

c) onestitate, diligenţă şi obiectivitate;

d) competenţă şi etică profesională;

e) transparenţă, cu excepţia obligaţiilor de păstrare a secretului comercial.

Administratorul asigură, în condiţiile legii, respectarea drepturilor şi a intereselor legitime ale


persoanelor implicate în procedurile de insolvabilitate sau de dizolvare a persoanelor juridice de drept
privat ori a întreprinzătorilor individuali.

Alt act normativ care instituie reguli privind accederea în profesia de administrator al
insolvabilității este Ordinul nr. 54 din 29.08.2006 al Camerei de Licențiere privind condiţiile de
licenţiere11.

Ordin în cauză instituie cerințele pentru licențierea activității de administrator al insolvabilității, dar
și prevede incompatibilitățile la exercitarea activității.

Normele instituite prin Ordinul nr. 54 din 29.08.2006 poartă caracter primar, deși se menţionează că
a fost emis în conformitate cu art.7 alin.(2) lit.c) din Legea nr.451-XV din 30 iulie 2001 privind
licenţierea unor genuri de activitate12.

Extras din ghidul Legislativ privind legea insolvenţei UNCITRAL (2005)13

Administratorii insolvabilităţii şi lichidatorii joacă “un rol central în implementare efectivă şi


eficientă a legii insolvenţei, avînd competenţă determinantă asupra companiilor-debitoare şi patrimoniul
lor, obligaţia de a proteja acest patrimoniu şi valoarea lui, precum şi interesele creditorilor şi ale
angajaţilor, obligaţia de a asigura aplicarea imparţială şi eficientă a legislaţiei. Respectiv este esenţial ca

11
http://lex.justice.md/document_rom.php?id=1D7F9378:7F977834 ORDIN Nr. 54 din 29.08.2006 privind condiţiile
delicenţiere şi lista documentelor suplimentare, ce se anexează la cererile de eliberare a licenţelor pentru activitatea de
administrator al insolvabilităţii (în redacţie nouă)
12
http://lex.justice.md/md/313293/ LEGE Nr. 451 din 30.07.2001privind reglementarea prin licenţiere a activităţii de
întreprinzător*
13
1. http://drept.usm.md/public/files/brosura-b6-1-6-final130e7.pdf; insolbabilitatea si administratorii autorizati

7
administratorul insolvabilităţii să dispună de o calificare corespunzătoare şi să posede cunoştinţe,
experienţă şi calităţi personale ce îi vor permite nu numai asigurarea derulării eficiente şi efective a
procedurilor dar şi asigurarea siguranţei în sistemul de insolvabilitate.

Astfel, în vederea perfectării cadrului legal cu privire la administratorii insolvabilităţii, urmează să


se ţină cont de standardele Europene şi practicile statelor străine precum ar fi Estonia, Letonia, Lituania,
România, Franţa, Marea Britanie, Germania, etc. Acestea oferă posibilitatea examinării funcţionării
activităţii profesioniste a administratorilor în practicile străine, ceea ce ar consolida conştientizarea
necesităţii unei reglementări asemănătoare şi în Republica Moldova.

Prin Hotărârea Curţii Constituţionale nr.24 din 22 decembrie 200514 privind controlul
constituţionalităţii alin.(6) art.73 al Legii insolvabilităţii nr.632-XV din 14 noiembrie

2001, în redacţia Legii nr.573-XV din 26 decembrie 2003 „Pentru modificarea şi completarea unor
acte legislative”, Curtea a relevat că pornind de la cerinţe economice şi sociale, statul este în drept să
instituie prin lege anumite restrîngeri la practicarea unor genuri de activitate. De aceea a fost instituit prin
lege mecanismul de autorizare a practicienilor pentru a se asigura buna funcţionare şi coordonare a
profesiei dar şi incompatibilitatea activităţii de întreprinzător cu activitatea de administrator.

Legea cu privire la administratorii autorizaţi a fost elaborată în vederea realizării Planului de


Acţiuni ”Integrarea Europeană: Libertate, Democraţie, Bunăstare 2011-2014” al Guvernului Republicii
Moldova. Conform acestui document urmează a fi modernizat statutul unor profesii juridice conexe
sistemului judiciar precum experţii judiciari, administratorii insolvabilităţii, traducătorii şi interpreţii
autorizaţi, etc.

Legea cu privire la administratorii autorizaţi are drept scop instituirea cadrului legal privind
autorizarea, organizarea şi supravegherea activităţii profesionale a administratorilor pentru a consolida
calitatea actului de justiţie, economia, transparenţa şi celeritatea efectuării acţiunilor în procedura de
insolvabilitate şi dizolvare a persoanelor juridice şi a întreprinzătorului individual.

Practica internaţională (Lituania, Estonia) arată că în cadrul acestei profesii liberale preponderent
activează persoane cu studii juridice şi acestea au rezultate mai bune decît administratorii care au la bază
studii din alte domenii.

14
http://www.constcourt.md/pageview.php?l=ro&idc=41

8
IV CONDIȚIILE DE OCUPARE A FUNCȚIEI DE ADMINISTRATOR
Conform legii Nr. 161 din 18.07.2014 cu privire la administratorii autorizaţi15

persoanele care au dreptul de a exercita activitatea de administrator sunt : persoana fizică, cetăţean
al RM cu capacitatea de exerciţiu deplină, licenţiată în drept, ştiinţe economice sau tehnice, cu o
experienţă de activitate de cel puţin 3 ani în unul din aceste domenii. Administratorul trebuie să cunoască
limba de stat şi să se bucure de o reputaţie ireproşabilă.

Referitor la studiile superioare, hotărîrea explicativă a plenului CSJ menţionează expres ramurile de
studii superioare, acestea fiind administrativ, juridic, economico-financiar sau tehnic.

Totodată, întru manifestarea și aplicarea unor cunoștințe atît teoretice, cît și practice în cadrul
exercitării atribuțiilor, administratorii autorizați pentru a obţine dreptul de a accede în profesie, persoana
fizică urmează programul de formare profesională pentru admiterea în profesie (stagiul profesional şi
instruirea teoretică iniţială) şi promovează examenul de calificare în profesia de administrator. Programul
de formare profesională pentru admiterea în profesia de administrator are o durată de 12 luni şi constă din
instruirea teoretică iniţială şi stagiul profesional.

Persoana care întruneşte toate condiţiile prevăzute de lege, la cerere, în lista candidaţilor pentru admiterea
la programul de formare profesională, aprobată prin decizia Comisiei pentru deontologie şi formare
profesională a Uniunii administratorilor autorizaţi.

Admiterea la programul de formare profesională se face pe bază de test, organizat de Comisia pentru
deontologie şi formare profesională cu respectarea principiilor de transparenţă şi egalitate în drepturi.
Modul de desfăşurare a testării se stabileşte în Regulamentul privind organizarea formării profesionale
pentru admiterea în profesia de administrator, aprobat de Ministerul Justiţiei.Candidatul admis la
programul de formare profesională are statut de administrator stagiar.

Instruirea teoretică iniţială pentru admiterea în profesia de administrator se efectuează în cadrul


Institutului Naţional al Justiţiei sau în instituţiile superioare de învăţămînt care oferă instruire în
domeniul dreptului sau al ştiinţelor economice în baza programei aprobate de Ministerul Justiţiei de
comun acord cu Ministerul Economiei.

Finalizarea programului de instruire teoretică iniţială se confirmă printr-un certificat, care este
valabil timp de 5 ani. Acest aspect privind pregătirea profesională a administratorilor poate fi regăsit și la
estonieni care sunt abilități de a supune verificării corespunderea calităților personale și profesionale
pentru activitatea de mandatar al falimentului. Porcedura de organizare a examinării fiind stabilită de
către Ministul Justiție.

15
http://lex.justice.md/viewdoc.php?action=view&view=doc&id=354878&lang=1 Conform legii Nr. 161 din
18.07.2014 cu privire la administratorii autorizaţi
9
.Nu pot fi desemnaţi în calitate de administrator:

-Membrii organelor de conducere ale debitorului, persoanele care au deţinut funcţii în organele de
conducere ale debitorului sau persoanele care deţin cote de participaţie ori acţiuni în capitalul social al
debitorului;

-Persoanele care au deţinut funcţii de conducere sau care au fost asociaţi ai unui alt debitor declarat
insolvabil în ultimele 24 de luni;

-Asociaţii cu răspundere nelimitată în societăţile în nume colectiv şi în comandită;

-Persoanele cu antecedente penale;

-Persoanele lipsite, în temeiul unei hotărîri judecătoreşti, de dreptul de a administra întreprinderi şi


alte persoane juridice;

-Persoanele apropiate sau dependente de judecătorul care examinează cazul de insolvabilitate.

Ordinul amintit mai sus nu menţionează însă nimic despre faptul că administrator nu poate fi
persoana care este lipsită în temeiul unei hotărîri judecătoreşti, de capacitatea de exerciţiu.

Administratorul trebuie să fie înregistrat, dat fiind faptul că activitatea acestuia este una comercială.
El trebuie înregistrat în Registrul de Stat al Întreprinzătorilor Individuali, calitatea de întreprinzător fiind
o condiţie pentru ocuparea funcţiei de administrator.16

V. DESEMNARE, DESTITUIREA ȘI DEMISIA ADMINISTRATORULUI


Desemnarea. Potrivit art. 63, alin. 1, DIN LEGEA Nr. 149 din 29.06.2012 A

Insolvabilităţii17 ,administratorul este desemnat de către instanţa de insolvabilitate, pentru a-şi


îndeplini atribuţiile în perioada de observaţie, în procesul de insolvabilitate şi în procesul de
restructurare.

La etapa intentării procesului, instanţa desemnează candidatura administratorului provizoriu,


propusă de autorul cererii introductive. În cazul cînd cel care a depus cererea nu a desemnat candidatura
pentru poziţia de administrator, instanţa va desemna persoana acestuia în mod aleatoriu.

Potrivit art. 64 al legii, persoanele care întrunesc condiţiile de administrator, pot solicita
înregistrarea lor în lista administratorilor şi lichidatorilor, întocmită şi actualizată de către instanţa de
insolvabilitate. Lista trebuie să se afişeze în incinta instanţei de insolvabilitate.

16
http://lex.justice.md/md/344788/ Republica Moldova PARLAMENTUL LEGE Nr. 149 din 29.06.2012 insolvabilităţii
http://lex.justice.md/md/344788/ Republica Moldova PARLAMENTUL LEGE Nr. 149 din 29.06.2012 insolvabilităţii
17

ART.63

10
Destituirea. La cererea comitetului creditorilor, a adunării creditorilor, a administraţiei publice
centrale de specialitate sau autorităţilor administraţiei publice locale, sau din oficiu, instanţa de
insolvabilitate poate destitui administratorul din motive întemeiate, inclusiv dacă acesta:

nu îndeplineşte condiţiile privind indicatorii de performanţă;

depăşeşte sau nu respectă atribuţiile ce îi revin prin lege, încalcă legislaţia;

se află în conflict de interese cu orice parte în proces;

cade sub incidenţa prevederilor de incompatibilitate şi/sau a restricţiilor prevăzute de lege;

se află în procedură de lichidare sau de insolvabilitate.

Prin încheierea de destituire, instanţa de insolvabilitate desemnează un alt administrator/lichidator,


în condiţiile stabilite la art. 63, la propunerea comitetului creditorilor ori, dacă nu este constituit, la
propunerea adunării creditorilor, ori, în lipsa unor astfel de propuneri, în mod aleatoriu, din lista
administratorilor şi a lichidatorilor.

Demisia. Administratorul poate fi destituit din funcţie şi la demisia acestuia. Dacă instanţa
consideră motivele demisiei întemeiate, administratorul va trebuie să-şi continue activitatea pînă la
desemnarea altui administrator.

Administratorul/lichidatorul desemnat poate chema în judecată orice administrator/lichidator


precedent pentru daunele pricinuite masei debitoare sau creditorilor.

Răspunderea administratorului

Administratorul va purta răspundere disciplinară, penală, materială, administrativă


(contravenţională) pentru eventualele acţiuni ilegale comise în procesul de insolvabilitate. Astfel, de
exemplu: administratorul va fi obligat să repare toate prejudiciile cauzate creditorilor sau altor
participanţi la procesul de insolvabilitate (debitorul) în cazul încălcării de către acesta a legii sau a
împuternicirilor.

Nu va răspunde doar în cazul în care acesta a fost de bună – credinţă. Răspunderea poate surveni şi
în urma unor acţiuni ale administratorului. De exemplu: cînd acesta nu a cerut nulitatea relativă unor
contracte păgubitoare ale debitorului, încheiate anterior intentării procesului de insolvabilitate. Un alt
exemplu: omisiunea exercitării acţiunii oblice şi celei pauliene.

La acţiunea pauliană acesta trebuie să ceară nulitatea actelor întocmite cu rea-credinţă de debitor.

La acţiunea oblică acesta trebuie să solicite restituirea bunurilor sau executarea obligaţiei
creditorilor debitorului.

11
[1] Art. 5, alin. 5, lit. j, Legea Insolvabilităţii R. M.18

VI. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE ADMINSTRATORULUI


INSOLVABILITĂŢII,RĂSPUNDEREA ACESTUIA
În conformitate cu articolul 66 din Legea 149/201219, în atribuţiile administratorului sau
lichidatorului se regăsesc următoarele atribuţii:

1.examinarea activităţii debitorului asupra căruia se iniţiază procedura de insolvabilitate în raport cu


situaţia de fapt, întocmirea unui raport amănunţit asupra cauzelor şi împrejurărilor care au condus la
insolvabilitate, menţionîndu-se persoanele cărora le-ar fi imputabile şi premisele angajării răspunderii
acestora în condiţiile legii, prezentarea acestui raport instanţei de insolvabilitate în termenul stabilit de
ea;
2.deschiderea, examinarea, sigilarea, sechestrarea încăperilor de producţie, a depozitelor, spaţiilor
comerciale şi administrative, altor asemenea; evacuarea bunurilor şi a persoanelor din încăperile ocupate
ilegal; inventarierea patrimoniului debitorului, partajarea lui, adoptarea de măsuri pentru conservarea
masei debitoare;
3.notificarea creditorilor, verificarea creanţelor şi, după caz, formularea de obiecţii referitor la ele,
întocmirea tabelelor de creanţe;
4.convocarea, prezidarea şi asigurarea secretariatului adunării creditorilor sau a acţionarilor, a
asociaţilor ori a membrilor debitorului persoană juridică;
5.primirea remuneraţiei în modul stabilit de lege;
6.solicitarea şi primirea gratuită de la participanţii la procesul de insolvabilitate, de la alte persoane,
indiferent de tipul de proprietate şi forma juridică de organizare, a informaţiilor şi explicaţiilor necesare
pentru executarea atribuţiilor, precum şi de la debitor a informaţiilor despre veniturile şi bunurile ce îi
aparţin cu titlu de proprietate, inclusiv despre cele care se află în proprietate comună pe cote-părţi;
7.solicitarea instanţei de a dispune participarea colaboratorilor organelor afacerilor interne la
executarea atribuţiilor;
8.exercitarea dreptului de acces în spaţiile de serviciu ale debitorului, studierea documentelor care se
află acolo, efectuarea, după caz, a expertizei activităţilor cuprinse în procedurile derulate la cererea
instanţei sau a altor organe, inclusiv în procedură de urmărire penală;
9.sesizarea organelor de resort despre contravenţiile şi/sau infracţiunile depistate în executarea
atribuţiilor;
10. organizarea şi vînzarea la licitaţie sau prin negocieri directe a bunurilor din patrimoniul
debitorului în conformitate cu prezenta lege;

18
Art. 5, alin. 5, lit. j, Legea Insolvabilităţii R. M. http://lex.justice.md/md/344788/ Republica Moldova
PARLAMENTUL LEGE Nr. 149 din 29.06.2012 insolvabilităţii
19
LEGE Nr. 149 din 29.06.2012insolvabilităţii

12
11. încheierea de tranzacţii, stingerea datoriilor, dispunerea încetării fidejusiunii, renunţarea la
garanţii reale cu condiţia confirmării acestor acţiuni de către adunarea creditorilor sau comitetul
creditorilor;
12. colectarea datoriilor faţă de debitor şi recuperarea silită a bunurilor debitorului aflate în
posesiunea unor terţi;
13. administrarea conturilor bancare speciale, destinate acumulării mijloacelor băneşti obţinute în
procesul de insolvabilitate, denumite în continuare conturi de acumulare. Astfel de conturi se deschid
în băncile care nu sînt creditori ai debitorului;
14. executarea măsurilor de asigurare aplicate de instanţa de insolvabilitate în cazurile prevăzute
expres de ea;
15. îndeplinirea hotărîrilor instanţei de insolvabilitate, a hotărîrilor adunării creditorilor şi ale
comitetului creditorilor, adoptate în limitele competenţei lor, emiterea de ordine, decizii, dispoziţii şi de
alte acte în vederea exercitării atribuţiilor;
16. elaborarea planului procedurii de restructurare la solicitarea adunării sau a comitetului
creditorilor;
17. prezentarea către instanţa de insolvabilitate, adunarea creditorilor sau comitetul creditorilor a
rapoartelor despre starea masei debitoare şi despre îndeplinirea atribuţiilor;
18. ţinerea registrelor de evidenţă a datoriilor creditoare şi a datoriilor debitoare ale debitorului;
19. conducerea şi/sau supravegherea debitorului, administrarea masei debitoare;
20. asigurarea integrităţii masei debitoare, asigurarea prin contract a bunurilor, după caz;
21. elaborarea criteriilor de concediere şi angajarea specialiştilor sau a experţilor;
22. disponibilizarea angajaţilor debitorului;
23. contestarea în instanţa de insolvabilitate, în modul stabilit de lege, a creanţelor creditorilor şi a
oricăror tranzacţii sau transferuri;
24. sesizarea instanţei de insolvabilitate despre orice alte probleme care apar pe parcursul exercitării
atribuţiilor sale;
25. distribuirea către creditori a sumelor de bani rezultate din valorificarea masei debitoare,
conform prezentei legi, întocmirea bilanţului de lichidare a debitorului;
26. efectuarea unor alte acţiuni stabilite expres de prezenta lege.

Concomitent, instanţa de insolvabilitate poate stabili, la cerere sau din oficiu,


administratorului/lichidatorului, prin încheiere, orice alte atribuţii în afara celor enumerate supra, la fel, şi
cu excepţia celor trecute în competenţa exclusivă a judecăţii în condiţiile legii.

Administratorul/lichidatorul îşi exercită atribuţiile cu diligenţa unui bun profesionist, acţionînd pe


propria răspundere. Totodată, în procedura de insolvabilitate, procedura falimentului sau procedura de

13
restructurare, acţiunile administratorului/lichidatorului sînt orientate spre păstrarea, majorarea şi
valorificarea cît mai eficientă a masei debitoare prin toate mijloacele legale disponibile, pentru
executarea cît mai deplină a creanţelor creditorilor.

Atribuţiile legale ale administratorului/lichidatorului, precum şi cele stabilite exclusiv în sarcina


acestora de către instanţa de insolvabilitate în perioada de observare, în procedura de insolvabilitate, în
procedura falimentului sau în procedura de restructurare, nu pot fi remise unor alte persoane sau organe
ori reprezentate şi exercitate de ele.

În conformitate cu art. 73 (1) al legii insolvabiltăţii, administratorul/lichidatorul este obligat să îi


despăgubească pe toţi participanţii la procesul de insolvabilitate pentru prejudiciul cauzat prin încălcarea
obligaţiilor ce îi revin.

Principalele forme de răspundere ale administratorului, le putem desprinde din alin. 2 al aceluiaşi
articol. Astfel pentru comiterea de acţiuni ilegale în exercitarea atribuţiilor, administratorul/lichidatorul
poartă răspundere disciplinară, materială, contravenţională sau penală, conform legii.

Dacă o creanţă a masei debitoare generată printr-o acţiune a administratorului/lichidatorului nu poate


fi executată pe deplin, administratorul/ lichidatorul este obligat la despăgubiri faţă de creditorii masei.
Răspunderea este exclusă doar în cazul în care, la naşterea creanţei, administratorul/lichidatorul nu putea
să prevadă că masa debitoare va fi insuficientă pentru executarea creanţei ori în cazul în care a acţionat
cu acordul comitetului sau al adunării creditorilor.

14
VII.CONCLUZII
Aşa cum am putut vedea, procesul de insolvabilitate reprezintă un proces complex, care presupune
cunoştinţe din diverse domenii, dat fiind faptul că vorbim despre o persoană care participă direct la
circuitul comercial, iar acesta, este şi el, la rîndul lui, un circuit destul de complex.

Administratorul insolvabilităţii este piesa centrală în procesul de insolvabilitate, dat fiind faptul că
acesta este responsabil, pe toată durata procesului, de gestionarea şi managementul persoanei juridice în
domeniul comercial.

Fiind o profesie care impune necesitatea aplicării unor metode şi mijloace care ar scoate persoana
juridică din insolvabilitate, menţionăm încă o dată importanţa acestuia în întreg procesul de
insolvabilitate.

Instruirea administratorilor insolvabilităţii îi echipează cu capacitatea de a administra sarcini în


procedura de insolvabilitate în mod competent şi eficient din perspectiva costurilor şi într-o manieră
corectă de gestionare a riscurilor. Acest lucru necesită în mod inevitabil o formare specializată.

Cadrul legal naţional trebuie să fie unul puternic, transparent și previzibil pentru a asigura legalitatea
activității administratorului, precum și reglementarea procesului și criteriilor de accedere în profesie.

Considerăm binevenită aprobarea Legii cu privire la administratorii autorizați care înaintează și


stabilește clar și explicit criteriile de acceptare în profesia de administrator autorizat, care oferă
posibilitatea instituirii unei premise legale pentru asigurarea şi garantarea profesionalismului şi
responsabilităţii persoanelor admise în profesia de administrator în cadrul procedurilor de insolvabilitate.

15
BIBLIOGRAFIE
1.Legea cu privire la administratorii autorizati LEGE Nr. 161 din 18.07.2014
2.Legea Insolvabilităţii, nr. 149 din 29.06.2012;
3.http://drept.usm.md/public/files/brosura-b6-1-6-final130e7.pdf;
4.COD Nr. 225, din 05.2003 DE PROCEDURĂ CIVILĂ AL REPUBLICII MOLDOVA;
5.http://www.juridice.ro/327775/un-participant-la-procedura-insolventei-administratorul-
special.html;
6.LEGEA nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, România;
7.http://www.wall-street.ro/editorial/912/Noua-lege-a-insolventei-agraveaza-raspunderea-
administratorilor-speciali;
8.http://codfiscal.net/40933/legea-852014-procedurile-de-prevenire-insolventei-si-de-insolventa;
9.http://lex.justice.md/viewdoc.php?action=view&view=doc&id=331818&lang=1;

-Studiu privind funcţionarea profesiei de administrator al insolvabilităţii în Republica Moldova


întocmit în cadrul realizării acţiunii 3.2.1.(1) din Planul de Acţiuni pentru realizarea Strategiei de
reformă a sectorului justiţiei pentru anii 2012-2016, pag. 3.

http://legeaz.net/dictionar-juridic/administrator-special

- LEGEA nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, secţiunea a II-a,
art. 5 (3).

-LEGE Nr. 149, din 29.06.2012 a insolvabilităţii, Art. 63, alin.7.

-Studiu privind funcţionarea profesiei de administrator al insolvabilităţii în Republica Moldova


întocmit în cadrul realizării acţiunii 3.2.1.(1) din Planul de Acţiuni pentru realizarea Strategiei de
reformă a sectorului justiţiei pentru anii 2012-2016, pag. 3.

-COD Nr. 225, din 30.05.2003 DE PROCEDURĂ CIVILĂ AL REPUBLICII MOLDOVA, art. 29,
art.36, art.84, art.90, art.104, art.260, art.262, art.355, art.366, art. 461.

-Studiu privind funcţionarea profesiei de administrator al insolvabilităţii în Republica Moldova


întocmit în cadrul realizării acţiunii 3.2.1.(1) din Planul de Acţiuni pentru realizarea Strategiei de
reformă a sectorului justiţiei pentru anii 2012-2016, pag. 3.

- Ina Chetrean, Ministerul Justiţiei, Direcţia profesii şi servicii juridice, REGLEMENTAREA


PROFESIEI DE ADMINISTRATOR AL INSOLVABILITĂŢII (AUTORIZAT) PRIN PRISMA
LEGII CU PRIVIRE LA ADMINISTRATORII
AUTORIZAŢI: http://drept.usm.md/public/files/brosura-b6-1-6-final130e7.pdf

16