Sunteți pe pagina 1din 6

1.Cultura organizationala: concept, ales, a managerilor. Normele – sunt reguli corespunzătoare unei anumite societăţi.

evolutie, trasaturile caracteristice. specifice de comportament care se aplică Etica afacerilor, ca ramură relativ tânără
Cultura organizaţională reprezintă un tuturor membrilor organizaţiei – a eticii, studiază principiile şi regulile care
sistem de valori şi concepte, partajate de Formal/Informal. trebuie să guverneze procesele
toţi lucrătorii unei organizaţii, care 7. Conceptiile de baza: Concepţiile de manageriale, conduita corectă în afaceri.
determină comportamentul lor şi bază stau la temelia culturii şi toate Folosirea eticii în afaceri poate îmbunătăţi
caracterul activităţii firmei. Deoarece componentele ei se dezvoltă şi se sănătatea generală a firmei în trei domenii
cultura implică ipoteze, valori şi credinţe consolidează ca urmare a promovării şi a importante: productivitate - Salariaţii unei
de bază, ea tinde să fie destul de stabilă menţinerii lor. Concepţiile de bază constau firme constituie unul dintre principalele
în timp.Cultura reprezintă un adevărat din principiile promovate de conducerea grupuri de parteneri care sunt influenţate
„mod de viaţă” pentru membrii de nivel superior. de practicile de management, relaţii cu
organizaţiei. Formarea culturii 8. Factori interni de influenta: partenerii - O imagine publică pozitivă
organizaţionale: Piata-Societatea  Fondatorii firmei sau alţi lideri apăruţi pe poate atrage clienţii care percep o astfel
Cultura companiei  Norme, reguli de parcurs. Cultura unei organizaţii reflectă de imagine ca fiind atrăgătoare,
comportament  Comportamentul real. viziunea sau misiunea fondatorilor reglementările guvernamentale - Acolo
2.Tipologia culturii organizatinale. acesteia. Istoria organizaţiei. Modul în unde se consideră că firmele nu
Contributia la Performanta firmei: care a fost înfiinţată organizaţia – ca firmă acţionează etic, publicul este mai înclinat
Culturi puternice sau pozitive - Acest tip particulară, instituţie publică sau mixtă – să-i preseze pe cei ce adoptă legile şi pe
de culturi se bazează pe credinţe şi valori transmite în timp o serie de valori, alţi oficiali guvernamentali pentru a
intense răspândite pe larg în întreaga perspective şi concepţii. Dimensiunile reglementa activitatea acestor firme sau
organizaţie. Culturi slabe sau negative - organizaţiei. Organizaţiilor de dimensiuni pentru a le obliga să respecte
În culturile slabe credinţele şi valorile sunt mici le este caracteristică o cultură stabilă, reglementările existente.
răspândite mai puţin în cadrul firmei. omogenă. Dar, odată cu lărgirea 14.Domeniile la care se refera
În funcţie de specificul culturii proporţiilor întreprinderii, mai ales în cazul responsabilitatile etice ale firmei si
organizaţionale: Cultura axată pe când sunt mai multe filiale, răspândite pe aspectele implicate.
putere - Organizaţia evoluează în jurul o mare arie geografică, are loc apariţia clienţii (calitatea produselor şi serviciilor;
unei singure persoane sau al unui mic mai multor subculturi. Stabilitatea informaţii asupra conţinutului produselor;
grup, fiind dominantă de acesta. Cultura valorilor şi concepţiilor. Conform părerii preţul; responsabilităţi şi servicii după
axată pe roluri - Această organizaţie se unor savanţi acest factor intern este cel vânzare; rezolvarea reclamaţiilor);
bazează pe comitete, structuri, logică şi mai puternic în menţinerea şi consolidarea salariaţi (tratarea echitabilă în probleme
analiză. Există un mic grup de manageri culturii organizaţionale. de angajare, promovare, concediere,
superiori care iau deciziile finale. Cultura 9. Factori externi de influenta: Cultura salarii, premii, sancţiuni);
axată pe sarcini - Organizaţia este naţională, incluzând şi modul de a gândi, proprietari (profituri, riscuri, promovarea
modelată să abordeze sarcini şi proiecte religia, educaţia, procesele de formare a intereselor acestora; informarea lor
identificate. Se lucrează în echipe flexibile elitelor, constituie un fond comun cu care corectă privind situaţia existentă);
care abordează probleme concrete. se stabilesc diferenţele apreciabile între furnizori (condiţiile de achitare, schimb de
Cultura axată pe persoană - Individul cultura organizaţiilor aflate în diferite zone informaţii, calitatea produselor);
lucrează şi există doar pentru sine. ale globului. Clienţii. Cultura concurenţi (metode de competiţie, stima
Organizaţia este acceptată drept o organizaţională este influenţată direct de reciprocă);
modalitate de structurare şi ordonare a clienţii firmei. Factorii tehnici şi comunitate (protejarea mediului, sprijin
mediului pentru îndeplinirea unor scopuri tehnologici. Aparţinând diferitor ramuri cu bănesc şi material pentru servicii de
utile. diverse tehnici şi tehnologii organizaţiile se sănătate, educaţie, învăţământ, cultură).
3. Produse artificiale fizice: Ele sunt deosebesc radical şi prin culturile lor. 15.Nivelul normelor eticii afacerilor:
componentele cele mai vizibile şi mai Factorii juridici. Particularităţile cadrului Nivelul mondial (hipernorme) -
tangibile ale culturii organizaţionale. În ele juridic, precum şi modul de interpretare şi Hipernormele sunt superioare faţă de
sunt cuprinse: dimensiunea şi arhitectura de respectare a legilor poate genera valori codurile de etică corporative şi naţionale.
clădirilor administrative şi de producţie; şi nonvalori legate de onestitate, cinste, Nivel macro (la nivel de ramură sau
amplasarea şi mobilierul birourilor, corectitudine, apărarea bunurilor economie naţională) Acestea sunt
amenajarea spaţiilor deschise; facilităţi organizaţiei şi personalului. macronorme sau principii etice, realizate
pentru crearea confortului (biblioteci, săli 10.Necesitatea si utilitatea în codurile de etică ramurale şi naţionale.
de sport, cabinete medicale, ospătării). diagnosticului culturii: Există două Este vorba despre respectul faţă de
4. Produsele artificiale de motive pentru studierea şi descifrarea proprietatea privată şi relaţiile de piaţă,
comportament: Sunt componentele culturii organizaţionale: 1.în scopuri corectitudinea informaţiei, omiterea
culturale care provoacă evenimente şi ştiinţifice 2.pentru soluţionarea discriminării pe piaţa muncii etc.
manifestări organizate de grupuri în problemelor sub aspect cultural care apar Nivel micro (la nivel de întreprindere
interiorul şi în afara organizaţiei. Ritualul în cadrul unităţilor economice. În primul concretă şi clienţii săi) Sunt principiile
– reprezintă un set de acţiuni planificate, caz este esenţial ca persoana din încrederii şi lipsei discriminării în relaţiile
cu un conţinut prin care se dă expresie exteriorul întreprinderii să înţeleagă ce se dintre furnizori şi consumatori, personal şi
anumitor valori organizaţionale. De petrece, în cazul doi este esenţial ca administraţie, manageri şi acţionari.
exemplu, ritualul de promovare a persoana din interiorul organizaţiei să 16.Factorii care genereaza un
angajatului. Ceremonie – Anul Nou. studieze problemele apărute. comportament etic: Reglementările
5. Produsele artificiale verbale: 11.Specificul evaluarii/Circumplex: guvernamentale. Reglementările
Limbajul – reprezintă comunicare, iar Acest model surprinde atitudinile guvernamentale interzic anumite procese
aceasta se reduce în ultima instanţă la un fundamentale ale oamenilor în de producţie, fabricarea unor produse,
schimb de mesaje cu o anumită interacţiunea cu ceilalţi şi, ca atare, poate producerea anumitor materiale sau
semnificaţie. Sloganul – reprezintă o fi dezvoltat la toate cele trei niveluri de efectuarea unor practici comerciale.
frază care exprimă, în mod succint, interacţiune: organizaţie, grup şiindivid. Codurile de etică. Într-o economie
valoarea cheie a organizaţiei. Povestirile 12. Modalitati de mentinere si concurenţială modernă corectitudinea în
– relatează o succesiune de evenimente modificare a culturii organizationale. afaceri este unul din elementele definitorii
desfăşurate într-o organizaţie la un anumit Metode de menţinere a culturii pentru succes. Caracteristicile
moment dat. Miturile sunt un tip de organizaţionale: individuale. Încă din copilărie, fiecare
povestiri concretizate prin aceea că se concentrarea atenţiei managerilor asupra persoană îşi dezvoltă un set propriu de
referă, de regulă, la conducători de nivel unor elemente fundamentale ale culturii; valori care este influenţat de părinţi,
superior ai firmei. Actorii - sunt reacţia managerilor la anumite crize profesori, prieteni, societate.
personajele care au activat sau activează apărute în viaţa organizaţiei; Regulamentele firmei. Membrii unei
în cadrul firmei la un moment dat. instruirea personalului; organizaţii tind să respecte conduita
Eroii - sunt indivizii, care în virtutea criteriile de acordare a recompenselor; prescrisă de regulamentele de organizare
personalităţii, actelor sau aptitudinilor, criteriile de recrutare, promovare şi şi funcţionare, regulamentele de ordine
intră în memoria colectivă a organizaţiei. concediere a personalului; interioară, diverse norme interne pentru
6. Credinte, valori, norme de organizarea unor ritualuri şi ceremonii. unele activităţi specifice sau fişele
comportament: Credinţele – se exprimă, Schimbarea culturii organizaţiei se posturilor. Presiunea socială şi gradul
de regulă, prin propoziţii generale privind realizează în principal prin aceleaşi de profitabilitate a firmei. Sunt factori
funcţionarea mediului în care evoluează modalităţi ca şi cele folosite la menţinerea care au o influenţă esenţială asupra eticii
grupul. Valorile –sunt preferinţele sau culturii. afacerilor şi a responsabilităţii sociale.
atitudinile colective care se impun 13.Conceptul de etica afacerilor. 17.Stadii de dezvoltare morala a unei
membrilor organizaţiei. Valorile pot Influenta eticii asupra performantei. firme: Firme imorale. Sistemul de valori
proveni fie din mediul social – ca atitudini Etica reprezintă norme de comportament este orientat spre obţinerea câştigului,
generale promovate de cultura naţională, acceptate de societate ca juste, corecte, practicile manageriale ale acestor firme
spre exemplu, faţă de muncă, onoare etc., morale, precizând ce este bun şi ce este sunt, de regulă, în afara legii. În dorinţa de
- sau din experienţa angajaţilor şi, mai rău în datoriile şi obligaţiunile morale a reuşi cu orice preţ nu manifestă nici un
respect faţă de principiile eticii. Firme manageri ceea ce este moral sau etic , ci 30.Eticheta si businessul: Eticheta - o
orientate spre respectarea prevederilor le oferă criterii pe care le pot folosi pentru ordine determinată, o totalitate de reguli,
legii. Cultura managerială se bazează pe a stabili cât de etică ar putea fi o anumită ce reglementează manifestările externe
respectarea legilor, raţionamentele lor acţiune. Reviziile sociale sunt propuse în ale relaţiilor umane. În cadrul firmei
fiind: „tot ceea ce nu este interzis prin scopul evaluării şi formulării dărilor de eticheta de afaceri depinde de stilul
lege, este permis”; „dacă este legal, este seamă referitor la comportamentul etic al relaţiilor şi managementului caracteristic
foarte bine”. Firme responsabile. În întreprinderii. ei, de activitatea firmei, conducere şi
firmele responsabile, cultura 22.Responsabilitatea sociala a tradiţii etc. Ea determină cum corect de
organizaţională cuprinde şi un alt sistem intreprinderii: notiune, abordarile: procedat în relaţiile cu partenerii de
de valori decât profitul, productivitatea şi Responsabilitatea socială a firmelor este afaceri, la înmânarea cărţii de vizită, la
legalitatea. Firme orientate spre obligaţia managerilor de a întreprinde mesele de afaceri, în convorbirile directe
respectarea principiilor eticii. În astfel acţiuni care protejează şi îmbunătăţesc şi prin telefon, în alte situaţii. Dacă arăţi,
de firme are loc o schimbare esenţială în atât bunăstarea societăţii, cât şi interesele prin felul în care te comporţi în afaceri, că
cultura organizaţională, care este mai organizaţiei. Abordari – 1.În conformitate ai grijă de sentimentele celorlalţi, acest
puţin reactivă. Valorile eticii devin o parte cu prima abordare rolul unei întreprinderi lucru poate fi indicat de „IMPACT”, cuvânt
a culturii manageriale. Firme etice. În în societate se reduce la cel de a obţine care înglobează regulile de aur.
firmele etice, prin cultura organizaţională profit, încadrându-se în limitele legislaţiei. Integritatea înseamnă să demonstrezi
se promovează un echilibru între etică şi Datorită faptului că societatea admite prin ceea ce faci şi spui că eşti o
profit, iar valorile etice stau la baza existenţa întreprinderilor, obligaţia persoană onestă, sinceră şi de încredere.
comportamentului zilnic al acţiunilor socială a lor constă în obţinerea profitului. Manierele sunt acele tipare de
individuale. 2. Potrivit celei de a doua abordare a comportament care îi indică persoanei cu
18.Specificul dilemelor etice: Dileme responsabilităţii sociale, cea de reacţie care ai de-a face dacă se poate baza pe
etice reprezintă situaţii conflictuale, când socială, întreprinderea este menită nu tine, că vei acţiona corect şi obiectiv atunci
conducătorul trebuie să aleagă nu între numai să asigure societatea cu bunuri şi când face afaceri cu tine. Propria ta
două posibilităţi de a acţiona egale din servicii, dar şi să aibă grijă de unele din personalitate reprezintă cea ce numai tu
punct de vedere etic, dar trebuie să problemele sociale existente legate de poţi oferi afacerii în care eşti implicat.
decidă, trebuie să facă sau nu ceva, ce cu ocrotirea mediului, combaterea şomajului Apariţia (înfăţişarea) poate nu este cea
toate că este convenabil pentru el sau etc. 3. Evoluând conceptul de reacţie mai bună calitate a ta, dar nu trebuie
organizaţie, sau pentru ambii, se poate de socială s-a transformat în prezent în cel de niciodată să fie un defect! Consideraţia
considerat neetic. răspundere socială. Responsabilitatea faţă de ceilalţi este principiul fundamental
19.Caracteristica standardelor etice: socială include adoptarea unei poziţii de care subliniază toate bunele maniere în
Principiul utilitarist - acţionează într-un sprijin pentru problemele publice, acţiuni afaceri. Tactul este ultima, dar nu şi cea
mod care va aduce cel mai mult bine celui în favoarea grupurilor defavorizate, din urmă regulă de aur, deoarece el
mai mare număr de oameni. Principiul anticiparea nevoilor viitoare ale societăţii trebuie să fie un fel de „paznic”, care nu
individualist - acţionează într-un mod etc. protejează de cuvinte şi acţiuni negândite.
care să se bazeze pe libertatea conştiinţei, 23.Continutul responsabilitatii sociale a 31.Prezentarea, adresarea, salutarea:
pe libertatea individuală. Dreptul unui firmei: Tipurile de responsabilitati Primul pas spre a face cunoştinţă –
individ la libertatea de conştiinţă este implicate: Responsabilitatea prezentarea. Poţi să te prezinţi personal
sprijinit şi întărit prin oprirea altor indivizi economică reprezintă prima obligaţie şi sau prin intermediul unei persoane. A te
de a limita această libertate. Principiul cea mai importantă. Rolul pe care îl au prezenta (a fi prezentat) – presupune a
justiţiar - acţionează într-o astfel de unităţile economice într-o societate rezidă rosti numele şi prenumele. Eticheta
modalitate încât acţiunea întreprinsă în din obiectivul lor, care constă în prevede un şir de reguli, ce
anumite condiţii să poată fi considerată o producerea de bunuri şi servicii pe care reglementează prezentarea:
lege, regulă sau normă de comportament individul, comunitatea şi societatea le bărbatul, indiferent de vârstă şi statut,
universal. Regula de aur –Acţionează în solicită. Responsabilitatea juridică întotdeauna se prezintă unei doamne
acelaşi mod în care ai vrea ca alţii să te presupune că firmele în cadrul activităţii primul;
trateze pe tine. Etica profesională – sale să se orienteze spre respectarea bărbatul (femeia) mai tânăr se prezintă
Întreprinde acţiuni care vor fi percepute cuvenită a societăţii şi a legislaţiei care o unei persoane mai în vârstă;
drept adecvate de către un grup protejează. Responsabilităţile etice fiind de aceeaşi vârstă persoana care
dezinteresat de colegi care au aceeaşi prevăd ca comportamentul întreprinderii, ocupă o poziţie mai joasă în structura
profesie. Testul TV – Managerii precum şi a componentelor sale să fie în organizaţională se prezintă celeia care
trebuie să se întrebe întotdeauna: „M-aşi corespundere cu normele morale, chiar ocupă o poziţie mai înaltă (deseori în
simţi confortabil dacă ar trebui să explic dacă acestea nu se regăsesc precizate în eticheta de afaceri poziţia în ierarhie
unei audienţe naţionale la TV”. legi şi nu servesc direct interesele contează mai mult ca vârsta şi sexul);
20.Procesul de luare a deciziei etice: economice ale firmei. Responsabilităţile când persoanele sunt de acelaşi sex,
1.Se culege informaţia pentru o discreţionale (la alegere) se manifestă în vârstă, poziţie, se prezintă persoana mai
fundamentare multilaterală a deciziei. acţiuni pur voluntare, generate de dorinţa puţin cunoscută prezentatorului celei pe
Dacă sunt atinse interesele participanţilor de a rezolva anumite probleme sociale care o cunoaşte mai bine;
de bază în afaceri, managerii fără ca acestea să fie impuse prin obligaţii clientului sau cumpărătorului firmei se
prognozează nivelul de influenţă. 2.Se economice sau legale. prezintă angajatul companiei;
cumulează normele etice corespunzătoare 24.Beneficiile a programelor de Salutarea - După un obicei străvechi
de la diferite nivele. Dacă între ele apar responsabilitate sociala: 1. Situaţiile de oamenii la întâlnire se salută. Salutând
careva conflicte, se utilizează regula concurenţă pură nu există, iar mediul cunoscuţii e necesar de făcut o mică
priorităţilor: domină hipernormele, apoi concurent nu asigură automat alocarea plecăciune a capului. Primul se salută cel
macronormele şi doar, la sfârşit, optimă a resurselor. Nu există nici o mai mic după vârstă şi statut, bărbatul –
micronormele. Însă toate trebuie să fie garanţie a eficienţei şi echităţii. 2. Afacerile femeia, la fel şi cu cunoscutul lui, dacă
expuse clar şi pe înţelesul tuturor. 3.După nu sunt numai instrumente economice lângă el se află o femeie sau o persoană
excluderea variantelor inacceptabile se profitabile. Activităţile de afaceri au în vârstă ( în acest caz e necesar de
pregătesc două variante argumentate etic semnificative efecte sociale. Profitul nu salutat şi persoana cunoscută şi cei ce se
– varianta dorită şi minim acceptabilă. reprezintă micul indicator al performanţei află cu el).Adresare Fiecărui om îi este
4.Se determină, dacă e posibil de sociale. 3. O societate mai bună oferă plăcut să-şi audă prenumele. Străduiţi-vă
modificat varianta minim acceptabilă în şanse pentru condiţii viitoare mai bune. mai des să-l repetaţi. Însă în unele cazuri
cea dorită. 5.Când nu este clar Investiţiile de îmbunătăţire a edificiului e necesar de folosit doar numele deplin:
fundamentată decizia din punct de vedere structurii sociale vor prevede un climat de faţă de o persoană mai vârstnică;
etic este necesar de condus de alte afaceri favorabil. faţă de o persoană cu un statut mai mare;
aspecte: economice, sociale, tehnologice. 25.Procesul de elaborare al programei faţă de o persoană puţin cunoscută.
21.Actiuni ce majoreaza de res. Sociala corporativa: Dacă o persoană mai mare după vârstă şi
comportamentul etic: Crearea, 26.Sensibilitate sociala: statut roagă să fie numită după prenume
popularizarea şi îmbunătăţirea continuă definire,stakeholders: Sensibilitatea nu trebuie de contrazis, este un semn de a
a codului etic al firmei constituie unele socială este gradul de eficacitate şi de stabili relaţii mai prietenoase.
din acţiunile obişnuite pe care le întreprind eficienţă pe care îl manifestă o organizaţie 32.Cartile de vizita: Cărţile de vizită
managerii pentru a asigura un loc de în îndeplinirea sarcinilor sale de reprezintă un element important al
muncă etic. Formarea comitetelor de responsabilitate socială . relaţiilor de afaceri. Este un atribut
etică - O altă acţiune pe care o pot 27.Tipurile de programare:promovare a obligatoriu al primei întâlniri de business.
întreprinde managerii este cea de a unei cauze,marketing legat de o cauza: În eticheta de afaceri al Japoniei, Coreei,
înfiinţa un birou sau un compartiment 28.Tipurile de programare:marketing Chinei joacă un rol major. Lipsa cărţii de
responsabil cu urmărirea eticii practicilor social, actiuni filantropice: vizită poate fi un obstacol în formarea şi
din organizaţie. Instruirea în ceea ce 29. Tipurile de programare:voluntariat menţinerea relaţiilor de afaceri. Mărimea şi
priveşte comportamentul etic - Astfel de in comunitate, practici de afaceri. caracterele cărţii de vizită nu sunt strict
programe nu urmăresc să-i înveţe pe reglementate, fiind dependente de
practica locală şi gusturile posesorului. (răspunzător de măsurile de protocol, mâncare în comparaţie cu coctailul. Se
Însă mai des se utilizează mărimi secretarul) şi sunt conduşi la conducătorul propun pentru fiecare farfurii şi furculiţe.
standarde de 5x9 cm sau 7x9. Forma companiei. Conducătorul firmei poate Marginile meselor se lasă libere pentru ca
clasică presupune că în partea de sus să personal să întâlnească oaspeţii în hol oaspeţii să-şi pună farfuriile sale.Dacă nu
fie înscrisă denumirea firmei în care doar în cazuri excepţionale. vor fi mulţi oaspeţi se serveşte o singură
lucrează posesorul cărţii de vizită (dacă 36.Reguli cu privire la organizarea masă. Când vor veni mai multe persoane
are mai multe locuri de muncă se indică convorbirilor: La organizarea se organizează câteva mese, pentru 6-8
cel de bază); în centru – numele şi convorbirilor unde participă mai multe persoane fiecare.
prenumele, postul; în colţul stâng de jos – delegaţii, eticheta în afaceri prevede reguli 39. Tipologia meselor de afaceri:ceai, vin,
adresa juridică iar în cel drept de jos – ce reglementează mai multe detalii: sampanie: Ceaiul se organizează între
telefonul, faxul, e-mailul. Se consideră că numărul membrilor delegaţiilor, orele 16.00 şi 18.00 şi de regulă, doar
cartea de vizită de afaceri trebuie să fie de componenţa lor, alegerea locului întâlnirii, pentru femei. Durează 1-1,5 ore. Se
culoare albă, iar caracterele să fie scrise timpului, întâlnirea şi aranjarea delegaţiilor propun dulciuri, produse de cofetărie,
cu culoare neagră. Schimbul cărţilor de la mesele de tratative. fructe, vin dulce şi sec, sucuri, cafea, ceai.
vizită se face strict după ierarhie, Numărul membrilor delegaţiilor depinde de „Pocal de vin” sau „Pocal de şampanie”.
începând cu cele mai importante persoane caracterul întrebărilor discutate şi de Această masă se începe la 12.00 şi se
din delegaţie. Se recomandă de înţeles nivelul reprezentanţilor. Protocolul termină la 13.00. Este cel mai jos nivel al
din timp cu translatorii, ca ei pe recomandă de a forma delegaţii pentru meselor de afaceri. Se propune, de
neobservate să vă indice cine ocupă tratative bilaterale menţinând o egalitate regulă, numai şampanie, vin, sucuri. Din
posturi mai înalte în delegaţia respectivă. relativă în ce priveşte aspectul cantitativ. gustări pot fi mici tartine, nucuşoare. În
Această sarcină va fi mai uşor de realizat În componenţa delegaţiilor se includ: timpul mesei de afaceri date nu se
peste hotare, deoarece conform etichetei Inemijlocit membrii convorbirilor; aşează.
primii trebuie să înmâneze cărţile de vizită IIconsultanţii competenţi (experţi); 40.Organizarea meselor de
gazdele. Aceste reguli se respectă cu IIIcomponenţa auxiliară (tehnică) afaceri:tipul, lista invitatilor: Tipul mesei
stricteţe de reprezentanţii Japoniei, Coreei (translatori, şoferi etc.). de afaceri depinde de motivul organizării
(ţărilor asiatice). Locul unde se vor petrece tratativele poate ei. Cele mai solemne sunt prânzul şi „a la
33.Eticheta convorbirilor la telefon:cind avea un impact semnificativ asupra fourchette-ul”. Când e vorba de mulţi
se raspunde la telefon: 1.Nu ignoraţi eficienţei lor. Pe teritoria sa oamenii de invitaţi se alege coctailul şi „fourchette-ul”.
apelurile telefonice, poate suna un afaceri, ca şi sportivii se simt mai siguri, În cazuri mai simple se organizează „un
partener important cu o propunere mai confortabil şi au mai multe şanse de a pocal de şampanie”. Când scopul mesei
avantajoasă. 2. Receptorul trebuie luat reuşi. Convorbirile comerciale se fixează, nu este celebrarea vre-unui eveniment,
după al doilea – al treilea sunet al de regulă, la orele 9.30 sau 10.00 şi dar pentru a comunica se organizează
aparatului. 3. Salutul la telefon trebuie să durează în mediu 1,5 ore. În a doua dejunul sau ceaiul.
corespundă următoarelor trei criterii: jumătate a zilei întâlnirea de afaceri Un alt moment important este stabilirea
pozitivitate, oficialitate, informativitate. De trebuie să se înceapă la aşa o oră încât să listei invitaţilor. În primul rând e necesar
aceea după salutare e necesar de rostit nu să se termine mai târziu de 17.00- de determinat numărul total de invitaţi. El
denumirea companiei. 4. Este foarte 17.30. Dar nu imediat după prânz. nu trebuie să întreacă posibilităţile
nepoliticos de a ridica receptorul şi fără a 37.Tipologia meselor de afaceri: deservirii şi să corespundă încăperii unde
vă saluta să spuneţi: „Aşteptaţi. Vă rog.” dejunul, cina, prinzul: Dejunul se va avea loc.
Interlocutorul va înţelege, că aveţi chestii organizează pentru un număr mic de Pentru invitaţie se folosesc blanchete
mult mai importante decât discuţia cu el. persoane. Timpul petrecerii – în intervalul speciale scoase la tipar. Numele şi
5. Dacă sună telefonul în timpul unei dintre ora 12.00 şi 15.00. Durează o oră, o prenumele invitaţilor se scrie de mână.
discuţii cu un vizitator, cereţi-vă scuze şi oră şi jumătate (dintre care 45-60 minute Când se invită la masă de afaceri, unde
răspundeţi la apelul telefonic. 6. Nu este sunt petrecute la masă şi 13-30 minute la oaspeţii vor şedea la masă în invitaţie se
politicos de întrebat direct cine sună, dacă cafea sau ceai). include rugămintea de a răspunde
persoana nu s-a prezentat singură. În Meniul presupune aperitive, mâncare (R.S.V.P. sau „Please answer”). E
acest caz, e necesar să ne interesăm cu caldă din peşte şi carne, desert (dulciuri, necesar de trimis răspunsul pe parcursul a
ce putem să ajutăm această persoană. fructe, îngheţată etc.). Din băuturi se 3-5 zile.
34. Eticheta convorbirilor la propune vin, coniac, vadcă, lichor, 41.Organizarea meselor de
telefon:cind se telefoneaza: 1. O şampanie. Prânzul este cea mai solemnă afaceri:stabilirea planului de
convorbire telefonică trebuie planificată şi şi de onoare masă de afaceri. Se petrece aranjare,meniu: Aranjarea oaspeţilor la
pregătită cu mult înainte de a pune mâna între ora 19.00 şi 21.00. Durează 2-2,5 masă se face ţinând cont de statutul
pe receptor. 2. După ce aţi cules numărul ore, dintre care la masă se află 1,5 ore. social şi poziţia ocupată în cadrul firmei.
şi aţi auzit salutul din parte companiei Ca şi în timpul dejunului, înainte de Este necesar de respectat următoarele
solicitate e necesar să vă prezentaţi şi să invitarea la masă şi după oaspeţii reguli:
expuneţi problema. 3. Dacă formaţi un împreună cu gazdele pot petrece 15-20 cel mai de onoare loc se consideră în
număr greşit, cereţi-vă întotdeauna scuze minute în altă încăpere, unde se propune partea dreaptă al gazdei, al doilea după
în loc să închideţi brusc telefonul. 4. cafeaua sau ceaiul.Meniul prânzului este importanţă – în partea stângă al gazdei;
Treceţi imediat la subiect în orice mult mai complex în comparaţie cu cel al oaspetele de un nivel foarte înalt poate fi
convorbire telefonică de afaceri. 5. Nu dejunului şi include obligatoriu felul întâi. aşezat în faţa gazdei, atunci al doilea se
rămâneţi tăcut în timp ce interlocutorul Cina se începe la ora 21.00 şi mai târziu. va considera locul în partea dreaptă al
continue să vorbească. Acest lucru este Deseori ca motiv pentru cină serveşte gazdei;
foarte deconcentrat pentru cealaltă invitaţia la teatru sau la altă manifestaţie. femeia nu se aşează lângă femeie;
persoană. E necesar de participat la În acest caz cina se va începe după acest bărbatul lângă soţie;
conversaţie, spunând cel puţin „Da”, „Sunt eveniment cultural.Meniul la cină şi felurile femeile nu se aşează la marginea mesei;
de acord”etc. 6. Nu mâncaţi, nu mestecaţi de vin – la fel ca şi la prânz, în afară de e necesar de ţinut cont de limbile vorbite
şi nu fumaţi în receptor. Sunetele sunt primul fel, care, de regulă nu se oferă la de oaspeţii care se află alăturea;
mult mai amplificate şi mult mai neplăcute acest tip de masă de afaceri. 42.Regulile de conduita la usa: O
pentru auzul celeilalte persoane. 7. Primul 38. Tipologia meselor de persoană tânără trebuie să ofere
finisează discuţia, cel ce a sunat. Însă afaceri:coctail, fourchette: Coctailul şi posibilitatea de a intra prima unui vârstnic,
femeia are dreptul prima să întrerupă fourchette-ul – cele mai răspândite feluri gazda – oaspetelui.Dacă de uşă se
conversaţia, indiferent a fost iniţiatorul ei de mese de afaceri. Se organizează din apropie două persoane de aceiaşi vârstă
sau nu. cele mai diverse motive. Ora începerii – şi sex, primul trece pragul acela care se
35.Vizita de politete: Sosind în alt oraş 17.00-18.00 şi durează două ore. În află mai aproape de ea.Uneori persoana
sau stat pentru a stabili relaţii de afaceri invitaţie se indică ora începerii şi terminării mai în vârstă amabil propune unui tânăr
businessmanul este obligat, după cum cer mesei, de exemplu: 17.00-19.00, să intre primul. Nu face în acest caz de a
regulile protocolului, să facă o vizită de deoarece la coctail se permite să se vină contra, ci trebuie fără ezitare de a intra în
politeţe gazdei. Vizita de politeţe (vizita de la orice oră ce se include în acest interval încăpere.În faţa uşii ascensorului regulile
protocol) – reprezintă un răspuns la de timp şi la fel se admite să se plece la menţionate mai sus sunt modificate. Cine
invitaţie şi la întâlnirea oaspetelui la orice moment până la sfârşitul mesei. De se află lână uşă, indiferent de vârstă şi
sosire. Această măsură de protocol nu regulă, la coctail se invită un număr mare sex, acela intră primul. La fel şi la ieşire,
numai exprimă politeţe, dar este necesară de persoane (de la 15-20 până la câteva cine se află în spatele uşii liftului iese
conducătorilor delegaţii pentru ca, în sute).Se oferă mici gustări, tartine, biscuiţi, primul şi nimeni nu se dă la o parte sau nu
cadrul unei întâlniri definitiv să fructe etc. La coctail pe masă nu sunt se înghesuie în colţ ca să facă loc altei
concretizeze programa de lucru.Dreptul de furculiţe pentru oaspeţi. Chelnerii propun persoane să treacă.Dacă din greşeală
a alege locul şi timpul întâlnirii aparţine pocalele cu coctailuri sau poate fi împingi pe cineva în lift, spui „îmi pare rău”
oaspeţilor. De regulă, vizita de politeţe se organizat un bar-bufet cu băuturi sau „vă rog, scuzaţi-mă”, repede şi
face la oficiul părţii gazdă.La timpul alcoolice. A la fourchette-ul, ca şi coctailul convingător, încât să calmez ostilitatea
preventiv stabilit oaspeţii sunt aşteptaţi la se petrece între orele 17.00 şi celeilalte persoane.
intrare de către un lucrător al firmei 20.00.Meniul conţine mai multe feluri de
43.Regulile de conduita in transport: trebuie mulţumită. Puteţi cadona un lucru lungi, încât manşeta să se vadă din haină
Dacă este vorba de transportul public, care va prinde bine în casă – faţă de aproximativ 2,5 cm.
atunci e necesar de respectat următoarele masă, serviciu etc. O cămaşă cu multe culori nu se combină
reguli ale etichetei: 47.Regulile referitor la primirea cu un costum cu desen. Nu se recomandă
nu se discută în transportul public cadourilor, cadonarea florilor: În primul de îmbrăcat un costum în dungi cu o
problemele personale, de serviciu, intime; rând, la primirea cadoului, indiferent de cămaşă în carouri şi invers. Culoarea
nu se citeşte peste umăr sau de sus emoţiile pe care le simţiţi, trebuie de arătat ideală pentru cămaşă, care se potriveşte
cartea sau ziarul, pe care îl ţine alt că sunteţi foarte mulţumit de darul oferit. pentru vizită la orice nivel – este albă.
pasager; Din acest motiv nu trebuie să vă faceţi Cravata Cravata reprezintă un atribut
nu se citeşte ziarul desfăcându-l mari iluzii înainte de a primi cadoul.După necesar pentru o cămaşă de o singură
complet.Bărbatul primul trebuie să iasă din primirea cadoului el trebuie imediat culoare.Cravata trebuie aleasă având în
autobus, troleibus sau tren, apoi să o ajute desfăcut. Este nepoliticos de al pune într-o vedere combinarea ei cu costumul şi
pe doamnă, oferindu-i mâna.Coborând pe parte, fără al examina.Flori: Florile sunt cămaşa preconizată pentru a fi purtată în
scări bărbatul va merge înaintea femeii, iar un cadou universal. Pot fi cadonate la timpul zilei. Lăţimea cravatelor bărbăteşti
ridicând scările, o va urma. Pe escalator orice sărbătoare, eveniment, în semn de variază în funcţie de schimbările survenite
bărbatul trebuie să se afle cu dou-trei scări salutare şi mulţumire pentru participare în modă. Dar se consideră că ea trebuie
mai jos ca femeia, atât la urcare, cît şi la într-un proiect comun etc. să fie direct proporţională cu lăţimea
coborâre.Dacă se circulă cu automobilul şi În unele cazuri ele pot fi ca un cadou sacoului, adică cu cât este mai larg în
bărbatul singur îl conduce, atunci el separat, în altele completează cadoul de spete persoana, cu atât trebuie să fie mai
trebuie întâi să deschidă uşa dreaptă din bază. lată cravata. Lungimea cravatei, la fel,
faţa doamnei, apoi să-şi ocupe locul său la Dacă apare problema ce poate fi cadonat: depinde de particularităţile corpului. Ea nu
volan. un aranjament floral sau flori, există o trebuie să fie mai lungă de brâu, precum şi
44.Regulile de conduita la restaurant: regulă – aranjamentul floral se trimite la nu e bine să fie prea scurtă. Lungimea
Sosind într-un restaurant împreună cu o biroul unei persoane, iar firele de flori la el cravatei trebuie să fie aproape până la
doamnă bărbatul trebuie să aleagă masa sau la ea acasă. curea.
şi să o ajute să se aşeze. Femeia poate, Nu este întotdeauna cazul de a cadona un 51.Vestimentatia femeii de afaceri: e
examinând meniul, să facă alegerea buchet mare, din multe flori. Florile se recomandabil vestimentaţia unei femei de
singură, dar poate să încredinţeze aceasta dăruiesc fără ambalaj, în afară de afaceri să conţină sacou, care poate fi
bărbatului. Dar şi într-un caz şi în altul, trandafiri, unde ambalajul serveşte drept purtat în ansamblu cu pantaloni, fustă,
comanda o face bărbatul. Regulile protecţie de la spini. Însă, uneori rochie. Este important ca hainele să fie
etichetei nu recomandă doamnei să-şi ambalajul şi florile formează un ansamblu funcţionale. Îmbrăcăminte unei doamne
vopsească buzele, să se pieptene, nici şi atunci el trebuie să fie păstrat. Florile implicate în afaceri nu trebuie să sustragă
chiar să-şi netezească părul şezând la artificiale se cadonează doar ambalate. interlocutorul, să-l abată de la discuţie. De
masă. La fel, o femeie nu trebuie niciodată Când se aleg florile pentru cadou nu e aceea nu se recomandă fustele şi rochiile
să-şi lase geanta pe masă. În primul rând primit de combinat cele de câmp cu cele prea scurte sau decolteul prea adânc,
pentru că arată îngrozitor, şi-în al doilea, de grădină. Buchetul va arăta mai bine, culorile aprinse, hainele prea strâmte.
pentru că este foarte neigienic.La masă în dacă va fi compus din flori de aceeaşi Hainele şi accesoriile trebuie să fie
restaurant nu se citeşte nimic în afară de culoare. menţinute într-un ansamblu coloristic, care
meniu. 48.Rolul imaginii unui om de afaceri: nu trebuie să depăşească trei culori.
45.Regulile de conduita la teatru: Imaginea, creată cu ajutorul 52.Accesorii, coafura, fardul: Bărbatul
Vizitarea teatrului impune o atitudine vestimentaţiei, influenţează asupra bine îmbrăcat este cineva ale cărui bijuterii
deosebită faţă de etichetă. La teatru sau modului cum este percepută persoana de nu le observi, iar când în final vezi ceva
în sălile de concert se intră cu 20-30 către alţii. Totodată, această imagine sclipitor, este întotdeauna de bună calitate
minute înainte de începutul spectacolului. include sesizarea culturii organizaţionale şi lipsit de extravaganţă. Ceasul este, de
Îmbrăcămintea trebuie să fie ale firmei unde ea lucrează. Unele obicei, prima achiziţie importantă în
corespunzătoare evenimentului. întreprinderi, de exemplu consideră, că materie de bijuterii. Băsmăluţa pentru nas
La garderobă bărbatul îi ajută mai întâi lucrătorii-bărbaţi întotdeauna trebuie să trebuie să fie purtată în buzunarul de la
doamnei să se dezbrace, fiind atent ca poarte costum. Alte organizaţii acceptă, ca pantaloni. Nu se poartă aur cu argint în
paltonul ei să nu să se atingă de podea şi ei să poarte sacouri sportive. Este acelaşi timp. La fel, nu se poartă cercei
îl transmite garderobierului. Apoi se important de a înţelege, ce corespunde lungi în timpul zilei. Dacă se poartă o
dezbracă singur. Numerile rămân la el.În firmei şi cum aceasta poate fi transmis bijuterie mică, foarte veche sau de
sală primul intră bărbatul. Trecând spre prin imaginea lucrătorilor săi.Însă, deseori valoare, ea nu se combină cu alte bijuterii.
locurile sale, el merge înaintea femeii. oamenii care se mândresc cu abilităţile şi Coafura - Principala cerinţă faţă de
Între rânduri se merge cu faţa spre cunoştinţele sale, care sunt buni specialişti coafura unui businessman – părul trebuie
spectatori. Însă, dacă spectacolul deja a nu atrag atenţia cuvenită vestimentaţiei.Ei să fie curat, aranjat, compact.
început, în semn de stimă faţă de actori, consideră că exteriorul nu este atât de Un bărbat cu părul lung nu corespunde
între rânduri se trece cu faţa spre important în comparaţie cu calităţile imaginii unui om de afaceri realizat. Este
scenă.Dacă s-a întârziat, mai bine de lăuntrice ale omului. Însă maniera de a se important să se facă deosebire între un
ocupat locurile libere la marginea rândului, îmbrăca într-o măsură considerabilă este anturaj de creator, sau de intelectuali
iar la întrerupere pe ale sale. Este determinată anume de particularităţile (unde abundenţa părului pe faţă este la
considerat ca lipsă de respect faţă de psihologice individuale. modă) şi un anturaj conservator, de
actori şi spectatori, dacă în timpul 49.Costumul clasic al omului de oameni de afaceri (unde abundenţa
spectacolului se ridică şi se iese din afaceri:sacoul: Un element obligatoriu al părului pe faţă este considerată ca o lipsă
sală.În timpul întreruperilor nu se costumului bărbătesc clasic constituie de îngrijire).
recomandă de lăsat doamna în sală. Dacă sacoul. El trebuie să fie îmbrăcat la orice Coafura unei femei de afaceri, la fel,
ea nu doreşte să vă urmeze la bufet va vizită. trebuie să fie relativ compactă.
trebui să amânaţi plimbarea până la Nasturele de jos al sacoului nu se încheie Fardul - Când este aplicat cu dibăcie, el
următoarea pauză.După terminarea niciodată. Ceilalţi nasturi trebuie să fie ascunde anumite trăsături ale feţii, dar
spectacolului nu se iese imediat din sală, încheiaţi când se stă la tribună, când se când este aplicat cu neîndemânare
dar se mulţumesc actorii prin aplauze, intră într-o încăpere etc. La fel, se accentuează aceste trăsături. O faţă
aşteptând ieşirea lor pe scenă după ce dansează doar cu sacoul încheiat. El fardată în mod excesiv este neplăcută. Cu
cortina o vor ridica din nou. poate fi descheiat când se aşează la masă toate acestea, fardul nu trebuie să
46.Regulile referitor la cadouri: Cadoul sau în automobil. Sacoul poate fi scos la lipsească complet de pe faţa unei femei
nu este o demonstrare a bogăţiei şi manifestaţiile oficiale doar în cazul, când de afaceri, fiindcă se creează impresia că
dărniciei, dar sesizării intereselor celui, cui la fel a procedat gazda, oaspetele de anturajul nu merită efortul de a se farda
i se cadonează. De aceea nu e primit de onoare sau altă persoană care se sau este dezordonată şi nu a reuşit să se
cadonat bani – poate fi tratat ca un dispreţ consideră principală la eveniment. Iar machieze.
faţă de persoană.Venind în ospeţie cu un dacă această persoană, în ciuda faptului 53.Diferentele de cultura. Integrarea:
cadou pentru copii, mai întâi e necesar de că este foarte cald nu doreşte să-şi scoată Diferenţele de culturi naţionale nu
întrebat părinţii, dacă ei acceptă pentru sacoul, rămâne doar de răbdat. Pentru influenţează numai comportamentul
copilul lor aşa cadou.Cadourile trebuie să întâlniri oficiale se recomandă de ales un superficial, ci sunt şi condiţii esenţiale
fie frumos ambalate. Dacă se costum de o singură culoare gri, gri pentru înţelegerea valorilor adoptate da
preconizează pentru un partener din întunecat, albastru întunecat, oameni de afaceri. Fiecare persoană vine
străinătate, e necesar de interesat, care negru.Costumul de culoare neagră este la masa tratativelor cu deprinderi şi
sunt obiceiurile referitor la cadouri în ţara destinat pentru cele mai solemne obiceiuri de care de multe ori nu este
respectivă. Sunt foarte sensibili la ceremonii. conştient şi există doar în subconştient.
încălcarea etichetei în acest domeniu 50.Vestimentatia: cravata, camasa: Cu Integrare - . Faza 1 este o perioadă (de
reprezentanţii ţărilor asiatice: Japonia, costum se poartă doar cămaşi cu mâneci obicei scurtă) de euforie; emoţia călătoriei
Coreia, China.Dacă aţi fost în vizită peste lungi. Mânecile trebuie să fie îndeajuns de şi vederea unei lumi noi. Faza 2 este
hotare, atunci familia cu care aţi stat perioada de şoc cultural, atunci când
viaţa reală începe în noul mediu. Faza 3, familia sa).Îmbrăcămintea potrivită pentru pentru domni şi rochie lungă pentru
integrarea, este aceea prin care un bărbat de afaceri din Est este haina de doamne. Cadourile mai scumpe se
vizitatorul a învăţat încet să activeze în culoare închisă, dar subţire, cămaşa albă consideră mită şi ca mijloc de influenţă
noile condiţii, a adoptat unele din valorile şi pantofi cu şireturi. Femeile din corpul asupra partenerului. Dacă în cercurile de
culturale locale, şi-a găsit încrederea în executiv trebuie să-şi acopere braţele de afaceri se răspândeşte informaţia că
forţele proprii şi a devenit integrat într-o la umeri până la încheieturile mâinilor şi să reprezentanţii firmei primesc cadouri
reţea socială nouă. Faza 4 este starea evite hainele care lasă să se vadă formele scumpe, reputaţia ei poate fi considerată
stabilă a minţii, obţinută mai târziu. corpului sau pantaloni bufanţi. Este distrusă. Francez - Oamenii de afaceri
54.Caracteristici stil american: În politicos să le oferi oaspeţilor arabi francezi sunt cunoscuţi ca având trei
general, americanii au un foarte dezvoltat răcoritoare (ceaiul, cafeaua, prăjiturile sau caracteristici de bază în relaţiile
simţ al competiţiei şi doresc să reuşească ciocolata sunt foarte indicate) imediat ce internaţionale: sunt fermi, insistă să
într-un timp cât mai scurt. Orice obstacol sosesc, dar, de obicei, ei respectă reguli utilizeze franceza şi folosesc un stil
este îndepărtat fără regret. Chiar dacă de dietă strictă şi ar fi jigniţi, dacă le-aţi orizontal în negocieri. Astfel, ei preferă
acţiunile lor sunt coordonate printr-un plan oferi alcool. stabilirea unui acord preliminar, apoi a
pe termen lung, omul de afaceri american 57. Caracteristici stil unui acord de principiu şi în cele din urmă
gândeşte mai întâi pe termen scurt. Un om european:scandinav, german: a unui acord final. Se va acoperi în acest
de afaceri american va începe negocierile Scandinav - Oamenii de afaceri mod treptat întreaga arie a negocierii. Şi
cu entuziasm, urmărind câştigul. În modul scandinavi au un anumit grad de reticenţă au o mare capacitate de a câştiga
său de a „juca jocul” el presupune că şi în a intra în mediul social la începutul spunând ferm: „Nu!”. Subiectele care se
partenerul joacă după aceleaşi reguli. În negocierilor. Sunt liniştiţi, vorbesc rar şi recomandă spre discuţie cu francezii:
timpul discuţiei de afaceri se concentrează pot fi uşor cuceriţi în fazele iniţiale; mai cultura, arta. Iar temele, care e de dorit de
nu numai pe aspecte generale ale sunt foarte deschişi în mişcări şi îi ajută pe evitat: religia, politica, cariera, statutul
subiectului, dar şi pe detalii, referitor la parteneri să obţină informaţiile necesare social, veniturile. Oamenii tăcuţi în Franţa
realizarea proiectului. Ei nu sunt pedanţi, despre propria poziţie. Exploatează bine nu se stimează. Francezii vorbesc repede
dar consideră că în business nu sunt posibilităţile creative şi vor adopta decizii (viteza vorbirii este una dintre cele mai
momente neimportante. În general, creative. Îmbrăcăminte conservatoare, mari în lume), deseori întrerup
vânzătorul american nu dezvăluie jocul maniere oficiale şi punctualitatea – toate interlocutorul, intervenind cu observaţii
său şi îl lasă pe cumpărător să facă acestea sunt de aşteptat atunci când ai critice sau contra argumente. Francezii nu
propuneri. Ca revanşă, negociatorul de-a face cu scandinavii. Unele subiecte – sunt foarte punctuali. Mai mult ca atât, la
american îşi respectă adversarii şi le salariul, statutul social sau politica – sunt mesele de afaceri ei se condus de regula:
apreciază fermitatea. Bărbat sau femeie, de regulă evitate la întâlnirile oficiale. cu cât este mai mare statutul persoane, cu
omul de afaceri american este direct în Umorul poate fi acceptat, dar subiectul atât el vine mai târziu.
conversaţiile sale şi va discuta puţin trebuie ales cu grijă, pentru a evita 59. Caracteristici stil mediteranian, Est
despre salariul său, banii nefiind un ofensele.Schimbul unor cadouri de Europa: Cultura mediteraneană este una
subiect tabu, deşi prin ei sunt reflectate valoare modestă este acceptabil, dar foarte caldă.
reuşitele. Îmbrăcămintea joacă rolul-cheie cadourile mai extravagante pot produce Aici vom întâlni saluturi şi aspecte sociale
şi trebuie să dea cât mai puţine informaţii. ofense.Distanţe păstrată în timpul calde, o ţinută exuberantă şi gesturi
În general, este preferată o ţinută convorbirii – mare. ample. Oamenii de afaceri mediteraneeni
conservatoare, evitând imitarea German - Pregătirea germanilor pentru vor manifesta unele dificultăţi în a focaliza
americanilor locali. negocieri este superbă. El va identifica discuţiile într-o problemă particulară sau în
55. Caracteristici stil asiatic: Omul de exact afacerea pe care doreşte să o anumite faze ale negocierilor. În general,
afaceri japonez este deosebit de politicos, încheie, forma acesteia, variantele ce vor negociatorul din aceste ţări este intuitiv şi
amabil, dar şi foarte riguros, ceea ce ne fi discutate în timpul tratativelor. Va nu crede decât în el însuşi. El încearcă să
obligă să fim foarte atenţi la tot ce prezenta întotdeauna oferte pregătite cu găsească esenţialul după ce
spunem, pentru că urmăreşte cu stricteţe grijă, care vor acoperi fiecare aspect al aprofundează complexitatea subiectului.
dacă vorbele sunt urmate de fapte. negocierilor. În timpul tratativelor va face Preferă verificările prin experienţe. Omul
Relaţiile de afaceri cu japonezii nu pot să oferte clar, ferm şi declarativ şi nu va fi de afaceri mediteranean vorbeşte mai
se înceapă de la o scrisoare de intenţii din deschis în mod semnificativ către mult prin corpul său decât prin cuvinte şi
partea unor necunoscuţi. Numai în cazul compromis. O uşă deschisă înseamnă nu-şi ascunde emoţiile. Individualist, el
când există un intermediar, bine cunoscut dezordine, iar faptul că cineva deschide este întotdeauna o companie agreabilă.
ambelor părţi e posibil de început întâmplător uşa constituie un abuz Modificările comportamentale sunt
discuţiile. Relaţiile interpersonale sunt mult neadmis. Germanii au noţiunea de excelente, iar maniera de a flata
mai complexe decât în cazul americanilor, teritorialitate foarte bine conturată. adversarul este redutabilă. Partenerii din
afacerile cu japonezii nu se pot trata în Aceasta determină şi diferenţierea netă această zonă se consideră că sunt mai
orice condiţii. Japonezii sunt simpli şi între viaţa profesională şi cea particulară. puţin preocupaţi de punctualitate şi de
punctuali. În Japonia salutul obişnuit nu Umorul trebuie folosit cu grijă la întâlnirile caracterul oficial al întâlnirilor decât
este o strângere de mână, ci o lungă şi cu oamenii de afaceri germani şi evitat în omologii lor din nordul Europei. Viaţa
adâncă plecăciune. Cărţile de vizită totalitate cu ocaziile foarte oficiale.În familială este privită ca având o
trebuie schimbate la prima întâlnire şi ele îmbrăcăminte pentru manifestaţiile oficiale importanţă considerabilă şi este politicos
trebuie oferite şi acceptate cu ambele germanii sunt conservativi. Nu se să te informezi despre sănătatea familiei
mâni. Este considerată o impoliteţe pentru recomandă de încălţat la un costum înainte de începerea afacerii. Cadourile de
japonez să spui „Nu” şi ar trebui să eviţi să întunecat pantofi de culoare deschisă. afaceri şi mesele interminabile sunt foarte
împingi o problemă până la punctul în care Schimbul de cadouri în cercurile de afaceri practicate şi nu se refuză.
vizitatorul nu are altă ieşire decât să facă al Germaniei nu este primit. Distanţa în timpul discuţiei – mică.
acest lucru. Japonezii au o aversiune faţă 58. Caracteristici stil britanic, francez: 60.Stilul omului de afaceri din Moldova:
de atingerile fizice aşa că trebuie de evitat Britanic - Britanicii preferă să întreţină comportamentul businessmanului din
de bătut pe spate sau de ţinut de braţ relaţii de afaceri cu acei parteneri, cu care Republica Moldova încă este în proces de
când se doreşte să se sublinieze ceva. de acum au avut contacte. Şi cu cât este formare. Astfel, în Republica Moldova
Japonezii consideră oferirea cadourilor mai durabilă relaţia, cu atât este mai salutul obişnuit este o strângere de mână.
drept o necesitate, nu numai ca o prietenoasă atitudinea faţă de partener şi Schimbul cărţii de vizită nu se efectuază
delicateţe opţională. Nu trebuie de cu atât este mai mare probabilitatea că obligatoriu la întâlniri, numai în cazul când
surprins oaspeţii japonezi oferindu-le omul de afaceri britanic va merge la cedări există intenţia de a prelungi relaţia de
cadouri, deoarece imposibilitatea de a considerabile. Vocea constituie elementul afaceri. În ultimul timp atitudinea faţă de
face imediat la fel îi poate face să se simtă esenţial al negociatorului britanic. El îşi punctualitate a suferit modificări, dar cu
stânjenit. reglează volumul şi tonul în raport cu toate că există tendinţa de a fi punctuali
56. Caracteristici stil arab: Salutarea în zgomotul de fond şi cu subiectul discutat. oamenii de afaceri admit mici întârzieri.
mod arab reprezintă o întreagă Noţiunea de spaţiu are o semnificaţie Dacă în multe ţări ale lumii se evită în
ceremonie, ce este însoţită de multe deosebită: britanicii vor prefera timpul discuţiei aşa subiecte ca: religia,
întrebări cu privire la sănătatea Dvs., la întotdeauna o întâlnire pe terasă, ce oferă politica, atunci în Republica Moldova ele
afacerile Dvs., şi ele pot să se repete pe imaginea încântătoarei Tamisa, decât în sunt teme obişnuite pentru discuţii. La fel,
parcursul întregii convorbiri. Sosirea cu biroul care dă impresia unei strâmtori nu sunt considerate indiscreţii întrebările
întârziere la întâlniri nu este considerată o necunoscute. Mesele de afaceri sunt despre viaţa personală, sănătatea
impoliteţe în majoritatea ţărilor arabe, în foarte formale; oricum ele pot include membrilor familiei, salariul. Practic, poate
special atunci când oaspetele este mai prietenii şi soţiile celor ce negociază. fi abordată orice temă, dar cu respectarea
bogat sau o persoană mai importantă Şansele de a fi invitat acasă sunt foarte anumitor limite. Pregătirea pentru tratative
decât gazda. În timpul discuţiei trebuie mici. Dar dacă aţi fost onorat de o şi negocieri nu este foarte minuţioasă,
evitate subiectele contraversate (precum asemenea invitaţie – semn de o atitudine fiind dese cazurile când se reduce doar la
politica sau religia) sau indiscreţii în deosebită Invitaţia la cină poate specifica întrebările de bază. Mulţi întreprinzători
privinţa vieţii private a oaspetelui tău (nu îl „black tea”, ceea ce înseamnă că este din republică au un stagiu mic în afaceri şi
întreba în legătură cu sănătatea sau obligatoriu costumul de culoare închisă se orientează mai mult la câştigurile
imediate, decât la stabilitatea lor. În
comunicarea de afaceri se acordă o mare
atenţie relaţiilor neoficiale. O mare parte
din tratative sunt duse la mesele de
afaceri, unde te poţi aştepta la cantităţi
semnificative de alcool şi nopţi târzii.
Oamenii din republică sunt ospitalieri, nu
fac o diferenţiere mare dintre viaţa
profesională şi particulară, de aceea
există o probabilitate înaltă că partenerii
străini vor fi invitaţi acasă la întreprinzătorii
autohtoni. În acest caz, se recomandă de
venit cu un cadou pentru gazde:
bomboane, vin, fructe. Gazdele vor avea
grijă să servească cu ce au mai bun şi se
vor ofensa dacă sunt refuzaţi.